T.C.

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1–5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

A KARA - 2009

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV ALA LAR

Đlköğretim 1-5. sınıflar matematik programında alan eğitimcileri Doç. Dr. Safure BULUT , Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK, Yard. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Yard. Doç. Dr. Soner DURMUŞ, kurul uzmanı Mustafa KARAHAN, program geliştirme uzmanı Erol ÖZSOY, ölçme ve değerlendirme uzmanı Seher ULUTAŞ, öğretmenler Yeşim GÖĞÜN, Ebru HELVACI ,Yeşim SARAÇOĞLU ,Gamze OKUR ŞĐMŞEK, Fatma Derya YAVUZ, Semra ORAL, Adnan Menderes

ÖZKALAN, M. Nuh ÖZCAN, Gülsün PĐŞKĐN görev yapmıştır.

ĐÇĐ DEKĐLER 1. GĐRĐŞ ............................................................................................................................ 2. PROGRAMI VĐZYO U ............................................................................................ 3. PROGRAMI YAKLAŞIMI ....................................................................................... 4. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ............................................................................. 4.1. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları ..................................................................... 4.2. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar ........................................................ 4.3. Öğrenme Alanları ve Amaçları.................................................................................. 4.4. Beceriler..................................................................................................................... 4.4.1. Problem Çözme ................................................................................................ 4.4.2. Đletişim.............................................................................................................. 4.4.3. Akıl Yürütme ................................................................................................... 4.4.4. Đlişkilendirme ................................................................................................... 4.5. Duyuşsal Özellikler .................................................................................................. 4.6. Öz Düzenleme Yeterlikleri ...................................................................................... 4.7. Psikomotor Gelişim ..................................... ............................................................. 5. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME ............................................................ 6. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ......................................... 6.1. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.2. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri .................................................... 6.3. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.4. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ............................................................ 7. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME .............................................................................. 8. ĐLKÖĞRETĐM 1. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ............................................ 8.1. 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 8.2. Sayılar Öğrenme Alanı……………..………... ........................................................ 8.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 8.4. Ölçme Öğrenme Alanı ………………………………………………………….. ... 8.5. Veri Öğrenme Alanı ……………………………………………………………….. 9. ĐLKÖĞRETĐM 2. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ………………………... .... 9.1. 2. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 9.2. Sayılar Öğrenme Alanı ………………………………………………..…………... 9.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 9.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................... 9.5. Veri Öğrenme Alanı .................................................................................................. 7 7 8 9 9 9 10 11 11 13 14 16 16 17 17 18 21 21 28 34 44 48 59

66 79 84 89 92

100 124 130 137

10. ĐLKÖĞRETĐM 3. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI .......................................... 141 10.1. 3. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 10.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 149 10.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 165 10.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 177 10.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 188 11. ĐLKÖĞRETĐM 4. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 192 11.1. 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 11.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 203 11.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 225 11.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 238 11.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 249 12. ĐLKÖĞRETĐM 5. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 253 12.1. 5. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 12.2. Sayılar Öğrenme Alanı ........................................................................................... 263 12.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 288 12.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 304 12.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 313 KAY AKÇA .................................................................................................................... 320 EKLER …………………………………………………………………………………… 322 EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI ............................................................................................ EK 2 : PROJE ÖR EKLERĐ ………………………………………………………….. EK 3: MATEMATĐK DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI ................... EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ ............... EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR 323 330 332 337 344

TÜRK MĐLLĐ EĞĐTĐMĐ Đ AMAÇLARI 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. Đlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

1. GĐRĐŞ Dünyada bilginin önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak “bilgi” kavramı ve “bilim” anlayışı da değişmekte, teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramları farklılaşmakta, tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerinden beklediği beceriler de değişmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişim gerekmektedir. Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. Değişimlerle birlikte matematiğin ve matematik eğitiminin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapmanın ve iletişim kurmanın yollarını sürekli değiştirmektedir. Örneğin; hesap makineleri önceleri çok pahalıydı, fakat bugün ucuzladı ve yaygınlaştı. Önceden kâğıt-kalem ile yapmak zorunda kaldığımız ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz pek çok hesaplamayı artık hesap makineleri ile daha kolay yapabilmekteyiz. Bu değişimin doğal sonucu olarak matematik eğitiminde kâğıt-kalem ile hesaplamaların önemi azalırken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanmıştır. Önceleri, bazı bilgilere sadece belli sayıda insan erişebiliyordu. Zamanla iletişim araçlarının gelişmesi ve internetin yaygınlaşması sayesinde bu bilgilere erişim kolaylaştı. Bu nedenle matematik eğitiminin, öğrencilerin bilinçli birer vatandaş ve tüketici olabilmeleri için; istatistiği doğru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayalı tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır. 2. PROGRAMI VĐZYO U Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan millî ve milletlerarası araştırmalar, gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir. 7

birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. keşfedebilecekleri. matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi. sorgulayan. böylece kavramsal ve işlemsel bilgi ve beceriler arasında ilişkiler kurmayı gerektirmektedir. Bu yaklaşımla. işlemlerin altında yatan anlamı ve işlem becerilerinin kazandırılmasını vurgulamaktadır. matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra. problem çözme. bazı önemli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. matematiği öğrenmenin zengin ve kapsamlı bir süreç olduğu görüşü benimsenmiştir. akıl yürütme ve ilişkilendirmedir. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. Programda öğretmen ve öğrencilerin rollerinde farklılıklar vardır. Bu yaş grubundaki öğrenciler çevreleriyle. sorgulayan. Öğrencilerin matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmelerini ve etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır. anlayan. ekip çalışması yapabilen. Benimsenen kavramsal yaklaşımla. tartıştıran. öğrenmesinden sorumlu olan. Bu program. konuşan. düşünen. Bu çerçevede matematik programında. öğrenme sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı. sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olma amaçlanmıştır. öğrencilerin matematik yapma sürecinde etkin katılımcı olmasını esas almaktadır. iletişim kurma. Programda. Programın odağında kavram ve ilişkilerin oluşturduğu öğrenme alanları bulunmaktadır. Kavramsal yaklaşım. kavramların kendi aralarındaki ilişkileri. yönlendiren. soru soran. etkinlik geliştiren ve uygulayan. düşündüren. açıklamayı ve savunmayı. tartışan. 3. öğrencilerin somut deneyimlerinden. matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluşturulmasına daha çok zaman ayırmayı. Matematik öğrenme etkin bir süreç olarak ele alınmıştır. Öğrencinin rollerinden bazıları. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen. 8 . problem çözebilen ve kuran. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşmayı. Hayatında matematiği kullanabilen. dinleyen. problem çözebilen. çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. problem çözebilecekleri. genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir. PROGRAMI YAKLAŞIMI Bu program matematikle ilgili kavramları. soru sorduran.Matematiği öğrenmek. öğrencilerin araştırma yapabilecekleri. Bu beceriler. Öğrenciler etkin şekilde matematik yaparken problem çözmeyi. matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve zengin matematiksel kavramları öğrenirler. somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluştururlar. motive eden. Öğretmenin rollerinden bazıları ise kendini geliştiren.

teknik ve stratejiler kullanılır. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. 12. 4. Öğretim etkinliklerinde öğrenci düzeyi. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar 1. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ Bu bölümde Đlköğretim 1-5.2. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.4. eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. Programda edinilmesi öngörülen kazanımların bir kısmı. 15. işleniş sırası değildir. 13. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 5. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. 4. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. 9. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. Model kurabilecek. 4. diğer derslerle ilişkiler ve ön öğrenmeler dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarının ilişkili kazanımları bir araya getirilmeli ve ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanarak ve bu plana uyulmalıdır. görsel-işitsel. 7. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel. 6. bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. dikkatli. 4. 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı’nın yapısını ve içeriğini oluşturan bileşenler açıklanmaktadır. Entelektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. Sistemli. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. Araştırma yapma. basılı araç-gereçler ile müze. 9 . Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. 14. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. 2. 10. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. 3. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. Programdaki öğrenme ve alt öğrenme alanlarının sıralanışı. 6. estetik duygular geliştirebilecektir. 11. ortamlardan yararlanılır. koleksiyon vb.1. 3. 2. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. öz güven duyabilecektir. sergi. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için. bir ünitede veya farklı ünitelerin çeşitli bölümlerinde tekrar kullanılabilir. 5. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir. Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre bölümler oluşturulmalı ve bölümler motivasyonu artıracak biçimde isimlendirilmelidir. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde güncel ve günlük yaşamla ilişkili durumlar ele alınır.

Öğrenme Alanları ve Amaçları Sayılar • Sayıları tanır. anlamlarını bilir ve kullanır. Programın ekinde verilen ölçme araçları. sütun ve çizgi grafiklerini okur ve yorumlar.5 x 27. grafik ve resimlerle temsil eder. • Kesirler. • Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve çıkarımlarda bulunur. SI 4.5 x 27.5 x 27.5 19. doğrultu-yön) ilişkilerle ilgili beceriler geliştirir ve kullanır. • Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. • Sayı örüntülerindeki sayılar arasındaki ilişkileri belirler ve bu ilişkileri problem durumlarına uygular. şemaları. • Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder. şekil. SI IF IF IF IF IF Kitap Boyutu 19. • Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini bilir ve bunları problem çözümlerinde kullanır. • Geometrik cisim ve şekilleri oluşturur ve çizer.SI 2. doğrudan. • Olayların olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunur ve yorum yapar. toplanan veriyi şema. bunlarla süslemeler yapar.5 6-9 19. yeniden düzenlenerek veya amaca uygun olarak yeni geliştirilenler. Bu programa göre hazırlanacak ders kitabı. yüzdeler ve ondalık kesirler arasındaki ilişkileri bilir. 8. DERS KĐTABI SI IFLAR 1. • Basamak kavramını bilir ve kullanır.SI 3.5 x 27.5 19. • Dört işlemi bilir ve problem çözmede kullanır. Ölçme • Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar.5 Forma Sayısı 8-11 9-12 10-13 10-13 11-14 ÖĞRE CĐ ÇALIŞMA KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı 19. yeni cisim ve şekiller elde eder. süreç ve ürün değerlendirilmelidir.5 6-9 19.5 5-8 19. 10 . • Şekillerle örüntüler oluşturur. öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının forma sayıları aşağıda belirtilmiştir. • Sayılarla işlem yapar. Öğrenme-öğretme sürecinde.SI 5. • Tahmin eder ve zihinden işlem yapar.5 x 27. • Simetriyi bilir ve kullanır.5 x 27.7.5 x 27. • Tabloları. Geometri • Uzamsal (durum-yer.5 7-10 ÖĞRETME KILAVUZ KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST 4.3. • Geometrik araçları kullanır. • Geometrik cisim ve şekillerden. Veri • Veri toplar.5 4-7 19.5 x 27.5 19. resim.5 19.5 x 27. süreç ve ürünü değerlendirmede kullanılmalıdır.5 x 27.

yukarıda belirtilen ortak becerilerle birlikte problem çözme.4. Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için çözüme ulaşma yolunun açık olmaması ve öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme becerilerini kullanması gerekmektedir. Problemi anlamanın. problem çözerken farklı stratejiler kullanabilmelidir. şekil. Türkçe. 11 . Problem. somut nesne vb. kazandıkları matematiksel bilgi ve beceriler daha anlamlı olacak ve bu bilgiyi farklı durumlara uygulamaları kolaylaşacaktır. Öğrencilerin problemleri farklı yollardan çözebileceği ve problem çözme ile ilgili düşüncelerini akran ve öğretmenleriyle rahatlıkla paylaşabileceği sınıf ortamları oluşturulmalıdır. başlı başına konu değil.4. problem çözme becerilerinin öğrenilmesi ve kullanılması hedeflenmiştir. en iyi ve en kolay çözüm yollarına birlikte karar verilmelidir. çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve soru olarak algılanmamalıdır. Ayrıca öğrenciler. 4. Problem çözmeye algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalıdır. ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi temel matematik becerilerin üzerinde önemle durmaktadır. plan yapmanın. Problem çözme.4. Bu becerilerin Matematik dersi için taşıdığı önem aşağıda açıklanmıştır. öğrencilerin kendi çözüm yollarını oluşturmaları için uygun ortam sağlanmalıdır.1. iletişim. Problem Çözme: Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası problem çözmedir.). Problem çözme kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. kontrol etmenin ve farklı stratejiler kullanmanın önemini anlamaları sağlanmalıdır. Matematik dersinde seçilen problemler. problemi nasıl temsil ettiği (tablo. Problem çözme sürecinde. etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Đletişim Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Program. problem çözme sürecinde farklı çözüm yollarına değer vermeyi öğrenmelidir. Sınıf içi tartışmalarla. Problem çözme yolları öğrenciye doğrudan verilmemeli. Fen ve Teknoloji. seçtiği stratejinin ve temsil biçiminin çözümü nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulmalıdır. Bu durumda öğrencilerin. öğrencilerin günlük yaşamında gereksinim duyduğu konular ve okulda yaptığı etkinliklerle ilgili ve ilginç olmalıdır. Beceriler Program. Öğrencinin problemi nasıl çözdüğü. problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katkıda bulunduğu. Bu süreçte. Öğrenciler. Sosyal Bilgiler) olduğu gibi öğrencilerin aşağıda belirtilen ortak becerileri kazanmalarını hedeflemektedir: • • • • • • • • • Türkçeyi doğru. problemin cevabından çok çözüm yoluna önem verilmelidir. diğer derslerin programlarında (Hayat Bilgisi. bir süreçtir.

Değişik problemleri çözebilmek için farklı problem çözme stratejileri kullanabilme • • • • • • • • • • • • • • Deneme-yanılma Şekil. Matematiksel ve günlük yaşam durumlarını kullanarak problem kurma 3. istenenlerin farklı biçimde ifade edilmesi vb. tablo vb. Böylece öğrenciler. Problem çözmeyi. Böylece öğrenciler problem çözerken daha sabırlı ve yaratıcı bir tutum içine girerler. problem çözme sürecinde başarı kazandıkça. kendilerinin de matematik yapabileceklerine ilişkin güvenleri artar. Matematiği kullanarak iletişim kurmayı öğrenirler ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirirler. kendi çözüm yollarına değer verildiğini hissettikçe. Öğrenciler. 12 . resim. Problem çözme becerisi kazandırılırken öğrencilerde aşağıdaki becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmiştir: 1. Ayrıca öğrencilerin benzer problemler oluşturmalarına fırsat tanınmalıdır. istenebilir. Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmadığı. problemi her zaman tam olarak çözmek zorunda bırakılmamalıdır. Bu çalışmayı ders yılının ilk dört ayında yapmak yeterli olabilir. kullanma Materyal (malzeme) kullanma Sistematik bir liste oluşturma Örüntü arama Geriye doğru çalışma Tahmin ve kontrol etme Varsayımları kullanma Problemi başka bir biçimde ifade etme Problemi basitleştirme Problemin bir bölümünü çözme Benzer bir problem çözme Akıl yürütme Đşlem seçme Problem Çözme Stratejilerinin Seçilmesi ve Uygulanması Problem çözme becerileri değerlendirilirken farklı stratejiler kullanılarak çözülebilecek problemlere yer verilmelidir.Öğrenciler. Çözümlerin probleme uygunluğunu ve akla yatkınlığını kontrol etme ve yorumlama 4. Çünkü bu zaman diliminde öğrenciler stratejiler hakkında bilgi sahibi olurlar. Örneğin. stratejiler bazen tek başına kullanılabileceği gibi birkaç strateji birlikte kullanılabilir. problemi anlayıp anlamadığı ile ilgili sorular sorulabilir. matematiksel kavramları irdeleme ve anlama için kullanma 2. Problem çözmede. problemin farklı biçimde ifade edilmesi. Uygun aralıklarla bir problemin çözümünden hemen sonra öğrencilerin problem çözme stratejileri ile ilgili öz değerlendirme yapmaları istenir. Matematiği anlamlı bir şekilde kullanmak için öz güven ve olumlu tutum geliştirebilme 5. değerlendirme sürecine katılmış olur ve problem çözme stratejilerini ne kadar bildikleri ve uyguladıkları görülebilir.

Đletişim: Matematik. Đletişim becerisini geliştirmenin bir diğer yolu ise matematik hakkında yazı yazmaktır. aralarında anlamlı ilişkiler bulunan. grafiksel. resimsel. kullanma ( ) • Örüntü arama ( ) • Benzer bir problem çözme ( ) • Diğerleri 4. ( ) 7. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman. Problem çözme strateji listesine baktım. Böylece öğrenciler. matematikte bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun farkına varır. Đletişim becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Somut model. Aşağıdaki stratejileri kullandım: • Tahmin ve kontrol etme ( ) • Şekil. sözel. öğrencilerin sezgiye dayalı bilgileriyle soyut matematik dili ve sembolleri arasında köprü kurmada önemli bir rol oynar. tablo vb. resim. Problemleri çözerken strateji kullanmak aklıma geliyor ama bunun üstünde çok durmuyorum. Đletişim. 1. matematiksel dil ve sembollerle ilişkilendirme • Matematik hakkında konuşma. zihinsel ve sembolik temsilleri arasında önemli bağlar kurulmasını sağlar. En az bir strateji kullandım ve bu strateji problemi çözmemde bana yardım etti.2. yazma. ( ) 2. Öğrencilerin matematiğe dayalı iletişim becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında düşüncelerini akranlarıyla rahatça paylaşabilmeleri gerekir. ( ) 4. grafik. Problem çözme strateji listesine baktım. ( ) 6. tartışma ve okumanın önemini fark etme 13 . kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. Aynı zamanda iletişim. matematiksel düşüncelerin fiziksel.Problem çözme stratejilerini ne kadar biliyorum? Problem çözerken kullandığınız stratejileri düşününüz ve kullandığınızı işaretleyiniz. ( ) 5. Öğretmen.4. Bir problemin nasıl çözüldüğünü ve bir kuralın ne anlama geldiğini açıklamak amacıyla öğrencilere yazılar yazdırılabilir. matematiğin gücünü takdir etmeye başlar. Problem çözme strateji listesine bakmadım. tartışabileceği ve yazı ile anlatabileceği sınıf ortamları oluşturmalı ve öğrencilerin daha iyi iletişim kurabilmesi için uygun sorgulamalarda bulunmalıdır. bir strateji seçtim ve uyguladım. şekil. Eğer öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyorsa. ( ) 3. ama strateji kullanmayı düşündüm. temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etme • Matematik ve problemler hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade etme • Günlük dili. Ayrıca bir problemi temsil etmenin bazı yollarının diğerlerinden daha kolay ve etkili olduğunu gördüğünde matematiğin yararlarını ve esnekliğini takdir eder. resim. ama bir strateji seçemedim. tablo vb. öğrencilerin düşüncelerini açıklayabileceği. bu dil öğrenci için anlamlı olmalıdır. Matematik hakkında konuşmak ve yazmak iletişim becerisini geliştirirken öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. Problemleri çözerken bir strateji kullanmayı hiç düşünmedim.

Tahmin yaparken birtakım stratejiler kullanılabilir. düşüncelerini açıklayabilme ve savunabilmenin öneminin hissettirilmesi gerekmektedir. sınıftaki diğer öğrencilerin eleştirisine. nasıl çözüldüğünün de önemi vurgulanmalıdır. Ders sırasında burada sunulanlara benzer tahmin stratejileri kullanılabileceği gibi öğrencilerin geliştirebilecekleri tahmin stratejileri de desteklenmelidir. arkeolojik kazılarda bulunan nesnelerin ne kadar eski olduğunu belirlemede. matematiğin keyifli.4. öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerileri de gelişir. Tahmin günlük yaşantımızda bazen gerçek ölçümler kadar kullanışlıdır. genel matematik becerilerinin de iyi olduğu gözlemlenmektedir. Akıl Yürütme: Matematik eğitiminin önemli bir amacı da öğrencilerin matematik yapabileceklerine.3. anlamlı ve mantıklı bir uğraş olduğunu görürler.4. Bu inançla. kendi başarı ve başarısızlıkları üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır. Đşlemsel tahmin becerisi gelişmiş kişilerin. matematikte akıl yürütebilmenin. Bazı işlemsel tahmin stratejileri aşağıda verilmiştir. Ölçmeye dayalı tahmin 1. kurallar ve ilişkileri kullanma • Probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunma • Bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanma • Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanma • Matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etme • Tahminde bulunma Tahmin Stratejileri: Hem günlük yaşantımızda hem de bilimsel süreçlerde tahmin sıkça kullanılır. Đşlemsel Tahmin: Aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak belirlenmesidir. Örneğin. akıl yürütmede ve düşüncelerini savunmada öz güvenlerini geliştirerek matematik öğrenmenin kural ve formülleri ezberlemekten ibaret olmadığını. Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Mantığa dayalı çıkarımlarda bulunma • Kendi düşüncelerini açıklarken matematiksel modeller. Matematik Öğretim Programı’nda iki temel tahmin stratejisi ele alınmaktadır: 1. Đşlemsel tahmin 2. ülkelerin ve şehirlerin nüfuslarını belirlemede ve daha pek çok yerde tahmine başvurulur. Bunun sağlanabilmesi için karşılıklı saygının hâkim olduğu sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Bu amaçla bir problemin çözümü kadar. 14 . Matematik dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ifadeleri. Matematiğe dayalı akıl yürütmenin değer verildiği böyle ortamlarda. Đşlemsel tahminde kullanılabilecek stratejiler burada verilenlerle sınırlı değildir. Öğrencilere. sorgulamasına ve değerlendirmesine açık olmalıdır.

8+9. 237 sayısı 200’e yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir.4+4. 48+54 işleminin sonucu da 100 olarak tahmin edilir. Örnek • 330+330+330 işleminin sonucu tahmin edilirken 330×3=990 işlemi yapılabilir. 13 → 10’a yuvarlanarak 30×10=300 27 000+300=27 300 15 .7 ile 0. 0. (2100×3)+(24×13) olur. 2100 → 2000’e yuvarlanarak 2000×3=6000 21 000+6000=27 000 24 → 30’a. • 3.2’nin toplamı da 1 ettiğinden 25’e 2 eklenerek işlemin sonucu 27 olarak tahmin edilir. • 4234+3971+4020+3840+4160 işlemindeki sayıların her biri 4000’e yakındır. Bulunan sonuç en sonda bulunan basamaklar üzerinde çalışarak düzeltilir: 0. Dağılma: 76×89 işleminin sonucu tahmin edilirken (76×100)–(76×10)=7600–760 biçiminde dönüştürülerek sonuç yaklaşık 6800 olarak tahmin edilir. Böylece daha iyi bir tahmin elde edilmiştir. Örnek • 1900+3050+609 işleminin sonucu tahmin edilirken verilen sayıların en soldaki basamak değerleri toplanarak 1000+3000+600 = 4600 işlemin sonucu tahmin edilir. 2124×13 işlemini bu stratejiyi kullanarak yapalım: 2124×13=(2100+24)×(10+3) 2100×10=21 000 ise bu işlemdeki hata payı. 18 de hesaba katılarak sonuç yaklaşık 218 olarak tahmin edilir.4’ün toplamı yaklaşık 1.2 sayılarını toplarken önce 3+4+3+6+9 toplamı bulunur. Đlk veya Son Basamakları Kullanma: En soldaki veya en sağdaki basamakların toplanarak sonucun tahmin edilmesidir.2+6.8 ile 0. Uyuşan Sayıları Kullanma: Zihinden hesaplanması kolay olan sayıları gruplandırılarak sonucun tahmin edilmesidir.7+3. Her ikisi de yukarı yuvarlanmış olsaydı daha uzak bir tahmin elde edilecekti.Yuvarlama: Đşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir. Düzenleme ve Düzeltme: Bu strateji elde edilen tahminsel sonucu gerçek sonuca daha uygun ve daha yakın hâle getirmek için kullanılır ve iki aşamada gerçekleşir: • Đşlemin ortasında yapılan düzenleme ve düzeltme • Đşlemin sonunda yapılan düzenleme ve düzeltme Örneğin. Örnek • 150+237 işleminin sonucu tahmin edilirken 237 sayısı 250’ye yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. Örnek • 32+48+54+18+69 işleminde 32+69 işleminin sonucu 100. 5 ile 4000 çarpılarak işlemin sonucu 20 000 olarak tahmin edilir. belirli bir değere yakın ise sayılar bu değer/değerler bazında gruplandırılarak sonuç tahmin edilir. Gruplandırma: Đşlemdeki sayılar. • 27×75 işleminin sonucunu tahmin etmek için sayılar yuvarlanır: 30×70=2100 Burada dikkat edileceği gibi sayılardan bir tanesi yukarıdaki onluğa diğeri ise aşağıdaki onluğa yuvarlanmıştır.

Matematiksel kavram ve beceriler geliştirilirken öğrencilerde bu duyuşsal gelişim de göz önünde bulundurulmalıdır. kavram ve kurallar arasında karşılaştırmalar yapmaları istenmeli. matematiğin diğer alanlarıyla ilişkisi araştırılmalıdır. Öğrencilerden sıkça tahmin yürütmeleri. Đlişkilendirme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • • • • Kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirme Matematiksel kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleriyle gösterme Öğrenme alanları arasında ilişki kurma Matematiği diğer derslerde ve günlük yaşamında kullanma 4. Sınıfta ele alınan bir konunun. Öğrencilerin tahmin stratejileri kendiliğinden gelişmez. Bu stratejide ölçüsü tahmin edilecek nesne. Ölçmeye dayalı tahminde kullanılan en yaygın strateji belirli bir referans noktasının dikkate alınmasıdır. Matematiksel kavramların geliştirilmesi bir ders saati ile sınırlandırılmadan süreç içinde gerçekleştirilmelidir. Ölçmeye Dayalı Tahmin: Ölçmeye dayalı tahmin herhangi bir ölçme aracı kullanmadan ölçülerin yaklaşık olarak belirlenmesidir. Duyuşsal Özellikler Programda.2. Bu üçlü süreç hem stratejilerini pekiştirmeleri açısından hem de tahmin becerilerinin gelişmesi açısından yararlı olacaktır. beş öğrenme alanı birbirinden bağımsız ele alınmış görünse de öğrenme alanlarının kendi içinde ve diğer öğrenme alanlarıyla matematiksel kavramların ilişkilendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Duyuşsal boyutla aşağıdakiler hedeflenmektedir: • • • • • • • • • • Matematikle uğraşmaktan zevk alma Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme Matematikte öz güven duyma Bir problemi çözerken sabırlı olma Matematiği öğrenebileceğine inanma Matematikle ilgili olumlu tutum ve başarısını etkileyecek kaygılara kapılmama Matematikle ilgili konuları tartışma Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olma Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma Matematik dersinde istenenleri yerine getirme 16 . Đlişkilendirme: Öğrencilerin matematiğin yararlarını anlayabilmeleri için matematiksel kavram ve becerilerin hem birbirleriyle hem de okul içi ve okul dışı yaşantıları ile ilişkilendirilmesi gereklidir. Programda. ölçmeleri ve tahminlerini kontrol etmeleri istenmelidir. 4. Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilerin araştırılması.4. Tutum.4. öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimini dikkate almıştır. onlara somut ve soyut temsil biçimleri arasında ilişkilendirme yapabilecekleri problemler çözdürülmelidir. bilinen (zihindeki) bir referans ölçüsü ile karşılaştırılır. tartışılması ve genelleştirilmesi de aynı süreç içinde ele alınmalıdır. öz güven ve matematik kaygısı duyuşsal boyutu içermektedir.5. Öğrencilerden.

Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Yüzlük tabloyu.6. cetvel. geometri tahtasını. dürüstlüğün ve sevginin önemini taktir etme • Matematik dersinde yapılan çalışmalarda temiz ve düzenli olma • Matematik dersinde eşyaları ve materyalleri kullanırken özen gösterme 4. dairelerini ve takımlarını etkin kullanma • Milimetrik. Psikomotor Beceriler Programda. noktalı ve izometrik kâğıtları. hoşgörünün. matematiksel ilişkiler. onluk kartları. iletki ve gönyeyi etkin kullanma • Grafikleri uygun bir şekilde çizme • Kâğıtları katlayarak ve keserek geometrik şekiller. desenler. paylaşmanın. birim küpleri ve tangramı etkin kullanma • Çarkı etkin kullanma • Makas ve maket bıçağını etkin kullanma • Pergel. Öz Düzenleme Yeterlikleri Programda. öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. Öz düzenlemede. onluk taban bloklarını. onluk ve yüzdelik kareleri etkin kullanma • Kesir kartlarını. gerekli yeterliğe sahip olunması için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Matematikle ilgili konularda kendini motive etme • Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada kendini yönlendirme • Matematik dersinde istenenleri zamanında ve düzenli olarak yapma • Matematikle ilgili çalışmalarda kendi kendini sorgulama • Gerektiğinde ailesinden. yüzdelik daireyi. arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yardım isteme • Matematik dersine verimli bir şekilde çalışma • Matematik sınavlarında heyecanlı ve panik hâlde olmama • Matematik dersinde ilişkilerinde saygının. öğrencilerin öz düzenleme ile ilgili özelliklerinin gelişimi önemli bir yer tutmaktadır.7.• • • • • • • Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında da çalışmalar yapma Matematik kültürünü yaşamına uygulama Matematikle ilgili çalışmalarda yer alma Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısının farkında olma Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanma Matematiğin mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanma Matematiğin zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünme 4. değer vermenin. Öz düzenleme ile ilgili açıklamaların bir kısmı “beceriler” ve “duyuşsal boyut” ile ilgili bölümlerde yer almıştır. onurun. yardımlaşmanın. süslemeler oluşturma • Hesap makinesini ve bilgisayar yazılımlarını etkin kullanma 17 .

toparlamaya ve yapılandırmaya yöneltecektir. Öğrencilerin kazandıkları yeni bilgileri. beceri ve düşünceler. öğrencilerin iki doğal sayıyı toplayabilmelerinin yanı sıra. sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelmelidir. bir problemin çözümünün anlatılması gibi farklı biçimlerde olabilir. hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME Bu programın başarı ile uygulanmasında birtakım öğretim stratejileri dikkate alınmalıdır. öğrendiklerinin arkasında yatan anlamı kavramaları hedeflenmelidir. Bu amaçla Matematik dersi belli başlı ara disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. bir matematik probleminin kurulması. öğrencilerin öğretmen tarafından daha iyi değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır. Đletişim. öğrenci başarısını sağlamak için tek başına yeterli değildir.2.3. Öğrenciler matematiğin diğer derslerde de kullanılabildiğini gördüklerinde. bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler. somut araçlar. ortak matematiksel doğruları ve anlamları oluşturmak için kullanılmalıdır. Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır: Küçük yaştaki öğrenciler. Öğretimde bu becerilerin gelişmesine özel önem verilmelidir. bilgileri yalnızca hatırlamaları ve tanımaları değil. Programın etkinlikler sütununda bu konuyla ilgili pek çok öneri sunulmaktadır. Đletişim kurmak. Đletişim. Öğrencinin sahip olduğu bilgi. eski bilgilerle ilişkilendirerek yorumlaması esas alınmalıdır. Öğretmen. bilgiyi farklı ortamlarda uygulayabilmeleri.4. öğrencileri bildiklerini yeniden gözden geçirmeye. Öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri. Öğrenci. resimler. Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır: Öğrencilerin. güdüleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına dikkat etmelidir. Öğretimde bilginin farklı biçimlerde temsil edildiği durumlar kullanılmalıdır (semboller. 5. Bir başka ifadeyle. Sınıf içi tartışmalar. bilgiyi çeşitli temsil biçimlerine dönüştürebilmeleriyle yakından ilgilidir. öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. Öğrenciler Matematik Bilgileriyle Đletişim Kurmalıdır: Öğrenmede iletişimin önemli bir rolü vardır.). yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır. dersini planlarken seçeceği etkinliklerin amaca uygunluğuna. Öğretimin somut deneyimlerle başlaması. kavramlar arası ilişkiyi kurabilmeleri. Đlişkilendirme Önemsenmelidir: Matematik bilgilerinin. öğrencilerin bireysel anlamalarını sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. Dolayısıyla matematik öğretiminde somut modellerin kullanılması oldukça yararlıdır. kazanımları daha anlamlı olacaktır. 18 . 5.1. öğrencilerin matematiğin günlük hayattaki kullanımını açık biçimde görmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. birçok durumda çeşitli zorluk derecelerinde matematiğe ait problemler karşımıza çıkmakta ve matematik pek çok meslek dalında kullanılmaktadır. 5. bir rapor veya hikâyenin hazırlanıp sınıfta sunulması. sözlü ve yazılı ifadeler vb.5. hangi durumlarda toplama yapmanın uygun olacağını kavraması veya toplamada eldenin ne anlama geldiğini anlaması da önemsenmelidir. 5. Günlük yaşamda. Bu nedenle problemler. Örneğin. Bu nedenle öğretmen.

öğretim yazılımlarının hem niteliği hem de niceliği artmakta. bu açıdan oldukça önemlidir. Đş Birliğine Dayalı Öğrenmeye Önem Verilmelidir: Đş birliğine dayalı öğrenme yöntemi. Kimi öğrenciler ise öğrendiklerini uygulama şansı yakaladığı zaman derse daha çok ilgi duyar. 5. kendilerinden istenilenleri öğrenmekle ve bütün grup elemanlarının öğrenmesini sağlamakla sorumludur. 19 . Hesap makineleri de matematik öğretiminde yararlanılabilecek bir diğer önemli araçtır. Öte yandan internet üzerinde. 1990): • Ekip üyeleri. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda. etkinliklere daha çok ilgi duyabilir.7. öğretmenlerin yararlanabileceği kaynaklar da her geçen gün artmakta. Teknoloji Etkin Kullanılmalıdır: Günümüzde teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Sonuç olarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesine önem verilmelidir. Her şeyden önce öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmeleri. dinamik geometri yazılımları sayesinde öğrenciler geometrik çizimler oluşturabilmekte ya da öğretmenin hazırladığı dinamik geometrik şekiller üzerinde etkileşimli incelemeler yapabilmektedir. Öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını yükseltmek için öğretmenin alabileceği çeşitli önlemler vardır.6. Johnson ve Holubec. ilginç problemler vb. bulmaca. onların derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir. Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde öğretmenlerin yararlanabilecekleri kaynakların bir listesi bulunmaktadır (http://www. 5. uzun işlemlerden kazanacakları zamanı akıl yürütmede ve yaratıcı düşünmede değerlendirebileceklerdir.gov.Programın kazanımlarıyla ilişkilendirilen ara disiplinler aşağıda sıralanmıştır: • • • • • • • Sağlık Kültürü Đnsan Hakları ve Vatandaşlık Girişimcilik Kariyer Bilinci Geliştirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Afet Eğitimi ve Güvenli Yaşam Etkinlikler planlanırken ve yürütülürken alt öğrenme alanlarındaki kazanımlar ile ara disiplinlerin kazanımlarının aynı anda edinilmesine dikkat edilmelidir.meb. ortak bir amacı başarmak için öğrencilerin bir ekip olarak çalışmasıdır. sınıf etkinlikleri ve benzeri çalışmaların öğrenci için anlamlı olması. Örneğin. 5. motivasyonları ile ilgilidir. Türkçe ve diğer dillerdeki çeşitli ders planlarına ve sınıfta kullanılabilecek etkileşimli uygulamalara erişilebilmektedir. Öğrencilerin hesap makinesini yerinde kullanmayı öğrenmesine önem verilmelidir. Öğrencilere verilecek ödevler. Hesap makineleri sayesinde öğrenciler daha gerçekçi matematik problemleri üzerinde çalışabilecek. Öte yandan bütün öğrenciler aynı biçimde motive edilemezler. Hesap makineleri öğrencilerin bütün hesaplamalarda başvurdukları bir araç olmamalıdır. alternatifler sürekli çoğalmaktadır.tr). Bazı öğrenciler başarı ile motive olurken bazıları oyun.5. Öğrenci Motivasyonu Dikkate Alınmalıdır: Öğrencilerin Matematik dersinde istekli olmaları. Đş birliğine dayalı öğrenme yönteminin beş önemli unsuru vardır (Johnson.

derse etkin katılacakları bir etkinlik yaptırılır.8. Değerlendirme: Hem öğrencilerin kendi performanslarını görebilecekleri hem de öğretmenin öğrenci performansı hakkında çok yönlü bilgi alabileceği süreç ve sonucu değerlendirmeye yönelik çalışmalardır. sorular. öğrencilerin başarı düzeyleri. liderlik ve iletişim becerileri. 5. Örneğin. ile yapılan hazırlık çalışmalarıdır. öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu. Bu etkinliğin girişle ilgili olmasına dikkat edilir. birbirlerini cesaretlendirmeli ve üyelerin harcadıkları çabaları takdir etmelidir. Öğrencilerin etkinliğin sonucuna kendi başlarına ulaşmasına yardımcı olacak sorular ve yönlendirmeler yapılmalıdır. bir gruba ait olma duygusu. Fakat öğrencilerin kendi başlarına ulaşmaları gereken sonuçlar öğretmen tarafından önceden açıklanmamalıdır. • Ekip olarak bireysel çabalarının ekip başarısını etkileyeceğinin farkında olmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. • Ekip üyeleri. öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunur. becerilerin gelişimine ortam sağlar. Değerlendirme yöntem ve tekniklerinde çeşitlilik sağlanması esas alınmalıdır. Bu aşamanın en önemli noktası öğrencilerin ve öğretmenin aldıkları rollerdir. Öğretmen etkinliklerde öğrencilere çok iyi bir yol gösterici olmalıdır. motivasyonunu. öğrencide eleştirel düşünme. çalışmalardır. aralarında iyi bir iletişim kurmalı ve grup içindeki çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilmelidir. Açıklama: Đlk iki aşamada yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. yapılan çalışma ve ürünler üzerinde hemfikir olmalıdır. cinsiyetleri. • Ekip üyeleri. Öğrencilerin mutlaka kendi başlarına (grup ya da bireysel olarak) tamamlayacakları çalışmalar seçilmelidir. Her ekip. 20 . problem çözme gibi becerileri geliştirir. Bu yolla öğrenilen bilgilerin kalıcılığı artar. Đş birliğine dayalı öğrenmede. ilgisini sağlamak ve ön bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla kısa süreli açık uçlu etkinlikler. çalışmalar yapacakları. başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olma. kendi çalışmalarının değerlendirmesini yaparak çalışmaların sürekli ve etkili olmasını sağlamalıdır. Ayrıca iş birliğine dayalı öğrenme. risk alabilme vb. resimler vb. destek olmalı.• Ekip üyeleri. Đlerleme: Konu ile ilgili öğrenilen/oluşturulan kavramların ve becerilerin pekişmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikler vb. vb. Đnceleme/Araştırma: Öğretimin bu aşamasında öğrencilere inceleme. araştırma. Đşlenişler Uygun Öğretim Aşamalarına Göre Düzenlenmelidir Giriş: Öğrencinin işlenecek konuya yönelik merakını. Đş birliğine dayalı öğrenme. diğer üyelerin başarılarını artırmada birbirlerine katkıda bulunmalı. kişilik özellikleri dikkate alınarak homojen veya heterojen gruplar oluşturulmalıdır. Đnceleme etkinliğinde bir konuya giriş amacı taşıyan çalışmalar yapılırken burada konu ile ilgili daha üst düzey beceriler hedefleyen etkinlikler yapılmalıdır. Đş birliğine dayalı öğrenmenin birçok olumlu ürünü vardır.

Đki çokluk karşılaştırılırken bire bir eşlemeden yaralanılmalıdır. “Đlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı”nın büyük bir bölümünü kapsar. bir grup nesne saklandığında ve açıkta kalan nesnelerin sayısı verildiğinde saklanan nesnelerin sayısını zihinden bulabilirler.6. sayılar arasındaki ilişkileri. bir sonraki sayının bir öncekinden bir fazla olduğu. Bu etkinlik. büyük çoklukların sayısını belirlemede kullanılabilir. ne yaptıklarını anladıklarının göstergesi olmayabilir. Bu nedenle öğretmen. Öğrenciler okula. Bu etkinliklerde. Ayrıca. Bir başka deyişle. sayı ile ilgili kavramların gelişmesinin temelini oluşturur. bu problemleri çözmeye. Fakat öğrencilerin somut bir modeli kullanabilmeleri. değişik modeller kullanarak belli çoklukları gösterebilirler. öğrencilerin sayıları anlama düzeylerinin bir göstergesidir. sayı örüntülerini ve basamak kavramını anlamalarına yardımcı olmalıdır.1. anlamayı garantilemez. öğrenciler değişik sayma stratejileri geliştirmeye ve bu stratejileri açıklamaya yönlendirilmelidir. nesnelerin dizilişinin veya sırasının sonucu değiştirmediği. Bu öğrenme alanında ana hedef çocuklarda zengin ve sağlam bir sayı kavramının oluşturulması ve işlem becerilerinin geliştirilmesidir. Büyük sayıları göstermek için onluk taban blokları gibi somut modelleri kullanabilirler. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri “Sayılar” öğrenme alanı. Bu nedenle sınıfta değişik nesneleri sayma etkinlikleri düzenlenmelidir. Sayma becerisi. “Kaç tane eksiktir?” sorgulamaları yapılmalıdır. sınıflandırma. Böylece. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 6. Bir sayıdan ileriye ve geriye sayma. “Kaç tane fazladır?”. çözümlerini paylaşmaya ve savunmaya cesaretlendirilmelidir. somut modellerin varlığı. Sayılarla deneyimleri artan öğrenciler. öğrencilerin sayı ile ilgili kavramları geliştirmeleri için kullanılmalıdır. karşılaştırma ve sıralama üzerinde durulmalıdır. 21 . sayılar hakkında daha esnek düşünmeye başlarlar. somut modellerle sayıları gösterirken öğrencilerin ne düşündüklerini. nasıl akıl yürüttüklerini ortaya çıkarmak için onları sorgulamalıdır. zengin sayı ve sayma bilgileriyle gelirler. Bazı öğrenciler ise nesnelere dokunarak sayma ihtiyacı hissedebilirler. Sayma becerileri. Nesneleri tek tek saymak yerine. Bire bir eşlemede aradaki farka dikkat çekilmeli. öğrencilerin temel sayma becerilerinden daha ileri düzey sayı bilgilerini oluşturmalarına. ritmik sayma öğrencilerin sayı kavramlarını geliştirmesine yardımcı olur. Sayma etkinliklerinde. belli çoklukların sayısına bakarak karar verebilirler. olası kavram yanılgıları fark edilip önlenebilir. en son söylenen sayının sayılan nesnelerin sayısını gösterdiği üzerinde durularak öğrencilerin dikkati bunlara çekilmelidir. Öğrenciler sayma etkinliklerinde deneyim kazandıkça somut nesnelere ihtiyaç duymadan sayıların büyüklüklerini bilebilir ve zihinden işlem yapabilirler. Öğretmenler. Sayma etkinliklerinde bire bir eşlemenin. Đçeriği zengin ve çeşitli problemler. sayılarla işlem yapmalarına. Öğrenciler. Sayısı bilinen bir çokluktan.

Ayrıca.Đkinci sınıftan itibaren. Ayrıca. Verilen bir kesrin bir bütünden az mı çok mu. Öğretmen ya da öğrenciler problem oluşturabilirler. fakat sayılar yazılırken rakamların yazılış sıralamasının sayının değerini değiştirdiğinin farkında olmalıdır. bir bütün değişik sayıda eş parçalara bölünerek “kesrin birimi” kavramı oluşturulmalıdır. 34 sayısının hem 3 onluk ve 4 birlikten oluştuğunu hem de 34 tane birlik olduğunu anlayabilmelidir. Bu amaç için hazır kesir modellerinin kullandırılması önemlidir. yüzlük tablosu gibi modeller kullanılarak basamak kavramı ile ilgili örüntü arama ve oluşturma gibi düzenli etkinlikler bu kavramın gelişimine yardımcı olur. bileşik ve tam sayılı kesirlerle karşılaştırma. geliştirdikleri bu stratejileri. basamak kavramı ve onluk sayı sisteminin sağlam temelleri atılmalıdır. Ayrıca. çeyrek ve bütün arasındaki ilişkiler kâğıt katlama. ve 2. Bir sayının somut modellerle gösterimi ile sayının okunuşu ve yazılışı arasındaki ilişkilere dikkat çekilmelidir. verilen ilginç. sınıflarda değişik içeriklerdeki problem durumlarına çözüm üretirken sayılarla işlem yapmayı anlamaya başlarlar. kesir kavramı ile ilişkilendirilerek oluşturulmalıdır. Yarım. 4 kesri. 4 tane 1 ’ten 5 5 oluşur ve 1’den küçüktür. 4. kesrin bir büyüklüğü olduğu sezdirilmelidir. bir sayı modellenirken onluk ve birliklerin fiziksel sıralamasının sayının değerini değiştirmediğini. kesirlerin birimleri kavramı üzerine kurulmalıdır. Doğal sayıların yanı sıra. zengin içerikli problemleri çözmek için strateji geliştirdikleri zaman gelişir ve derinleşir. Basit. Öğrenciler. sınıftan itibaren öğrencilerin kesirleri sayı doğrusunda göstermeleri sağlanmalı ve bu büyüklüklerin de bir sayı belirttiği hissettirilmelidir. Öğrenci 10’un onluk sistemde özel bir birim olduğunu anlamalıdır. Öğrenciler 1. Bu tür etkinlikler somut kesir modelleriyle yapılmalı ve aynı zamanda sayı doğrusu ile ilişkilendirilmelidir. toplama ve çıkarma işlemleri. Öğrencilerin basamak kavramını anlamaları. 22 . kesri aynı zamanda 1 2 5 7 5 bileşik kesri 7 tane 1 5 ’ten oluşur ve 1’den büyüktür. Öğrenciler problem çözümlerini ve zihinsel süreçlerini açıkladıkça öğretmenler öğrencilerinin nasıl düşündüklerini anlayabilirler. yaklaşımları açıklamaya ve özellikle tartışmaya teşvik edilmelidir. sıralama. Ondalık kesir kavramı. Parça-bütün ilişkisi üzerinde durulurken parça sayısı üzerinde fazla durulmamalı. Yarım ve çeyrek kavramları kazandırıldıktan sonra. Bu nedenle sayı doğrusunda bu sayıların gösterimine önem verilmelidir. Ondalık kesirlerin öğretiminde. Bütünün bölündüğü eş parça sayısı ile ortaya çıkan parçaların büyüklüğü arasındaki ilişkiye dikkat çekilmelidir. 7 5 bileşik tam sayılı kesrine denktir. kesir kavramı da günlük yaşam ile ilişkilendirilerek çocukların sınıfta yapacakları eşit paylaşma denemeleri üzerine kurulmalıdır. Örneğin. bölünebilir nesneleri eşit parçalama etkinlikleri ile vurgulanmalıdır. yarımdan az mı çok mu olduğu sorgulanmalı. 10’un hem bir birim olduğunu hem de 10 tane birden oluştuğunu düşünebilmelidir. bu sayıların büyüklüklerine dikkat çekilmelidir. onluk taban bloklarının kullanımında. Örneğin. kesrin büyüklüğüne dikkat çekilmelidir.

geliştirmiş oldukları stratejileri sınıfta paylaşmaya. bölmeyi ise bir çokluğu eşit gruplara ayırma ile ilişkilendirebilirler. Bu öğrenme alanının diğer önemli becerilerinden biri de tahmin yapabilmedir. bu tahminin nasıl elde edildiğini sınıfta tartışmaları oldukça önemlidir. en iyi tahmini kimin yaptığını. öğrencilerin günlük yaşamdan seçilen ilginç problemlerin çözümleri için strateji geliştirmelerine fırsat tanınmalıdır. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilere içinde aynı sayı üçlülerinin geçtiği farklı problem durumlarının çözdürülmesine dikkat edilmelidir. 9-4 veya 9-5 olarak ortaya çıkabilir. Çarpma ve bölmenin anlamları geliştirilirken öğrencilerin bir çokluğun eşit alt gruplarının bulunduğu problemler ile deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. hem akıl yürütme hem de iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.Toplama ve çıkarma kavramları. bu işlemleri kâğıt-kalem kullanarak ve zihinden çözmede rahatlık kazanırlar. Sayılar arası ilişkiler incelenirken bir sayı örüntüsü oluşturma. Standart algoritmalara geçmeden önce. Öğrenciler. Ayrıca. toplama ve çıkarma arasındaki ters ilişkiyi anlamalarını. Öğrenciler problemlerin gerektirdiği işlemlerin sonuçlarını tahmin etmeye yönlendirilmelidirler. Öğrenciler çarpmayı eşit büyüklükteki grupların ardışık birleştirilmesiyle (aynı sayıları toplama). Bu tarz problemler. gerçek yaşam durumlarından ortaya çıkan problemleri çözerken daha iyi anlamaya başlarlar. Çıkarma kavramını. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilerin işlemlerin özelliklerini fark edecekleri problemler de seçilmelidir. Problemlerin gerektirdiği işlemleri yapmak için ilk yıllarda öğrenciler somut nesneleri saymaya ihtiyaç duyabilirler. Öğrenciler toplama kavramını. bu öğrenme alanının diğer amaçlarından biridir. Hesap makineleri tahmin sonuçlarının kontrol edilmesi için kullanılabilir. iki ayrı çokluğu birleştirerek elde etmeyi gerektiren sözel problemleri çözerken daha iyi kavrarlar. Doğal sayılarla hesap yapabilme. 4. öğrencilerin 4. 5 ve 9 sayıları problem çözme durumlarında 4+5. açıklamaya ve savunmaya yönlendirilmelidirler. 5 ve 9 sayıları arasındaki parça-bütün ilişkilerini anlamalarına da yardımcı olur. 23 . 5+4. Tahmin etmede sayıları yuvarlamadan yaralanılmalıdır. birleştirme ve ayırma problemleri doğrudan modellenerek veya sayma stratejileri ile çözüldüğü zaman gelişir. problemleri çözmede esnek düşünmelerini sağlamalıdır. Verilen sayı örüntülerinde takip eden ögeleri tahmin etme ve tahminlerin neye dayanılarak yapıldığını açıklama gibi etkinlikler. Tahmin yaparken öğrencilerin ne tür yaklaşımlar izlediklerini. Örneğin. verilen bir sayı örüntüsünün kuralını bulma ve bu kuralı açıklama gibi etkinlikler düzenlenmelidir. bilinen bir çokluğu. Fakat yeterince deneyim kazandıktan sonra. Bazı öğrenciler bu özellikleri doğal olarak geliştirebilirler. fakat bazı öğrencilerin de bu özellikleri fark etmelerine yardımcı olacak sorgulamalar yapılmalıdır. Problem çözümlerinde farklı öğrenciler farklı çözüm yolları ve düşünme biçimi sergileseler de öğretmen bu öğrencilerin bir problemi çözmenin diğer problemleri çözmekle ilişkili olduğunu fark etmelerine yardımcı olmalıdır.

40 içinde dörder. ilişkilendirme. Yüzlük tablolar öğrencilere dağıtılır. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 4. 24 . oluşturulan örüntü sınıf içinde sorgulanır. sorularla. eşit büyüklükte kartonlar ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. : Yüzlük tablo. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2. 3. sorularla örüntü sorgulanır. renkli kalemler. Tablo üzerinde işaretlenen sütunlardan. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :2 : Sayılar : Doğal Sayılar : Akıl yürütme.SAYARAK ÖĞRE ELĐM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. “Şimdi hangi kutuyu işaretleyeceğiz?” veya “Hangi sayı işaretlenmeli?” vb. • Sütundaki sayıların benzerlikleri nelerdir? • Sütundaki ilk sayı hangisidir? vb. Bu kalemle öğrencilerden tablo içinde 5’ten başlayıp beşer kutu sayarak ilgili kutu içindeki sayıları “X” veya “O” sembollerinden biriyle işaretlemeleri istenir. iletişim. Yapılan bu etkinliğin benzeri 4’ten başlayıp beşer kutu saydırılarak oluşacak örüntü ile tekrar ettirilip pekiştirilir. sayma becerisi : 100 içinde ikişer ve beşer. Bu şekilde birkaç adım sayarak işaretleme yapıldıktan sonra. Öğrencilerden en çok sevdikleri renkli kalemi seçmeleri istenir. 5.

........... belirleyerek öğrencileri Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün gerçekleşme düzeyini değerlendiriniz..................... Seçtiği bir sayıdan başlayarak tablo üzerinde beşer ritmik sayabildi mi? 4...................... 3: Evet Ölçütler 1............................. 25 ..................................................... Puanlama şekli: 1:Hayır................................................................................................... Tablo içindeki sayıları doğru işaretledi mi? 2............................................................... Sınıfı: ........................................................................................ Tablo üzerinde oluşan sayı örüntüsünden yararlanarak sayma yapmadan doğru kutu içindeki sayıyı işaretledi mı? 5................................. 2: Kısmen............... … 6.................................... ................. ................................ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Öğrencinin adı ve soyadı: ........................................... … YORUMLAR VE Ö ERĐLER Hayır Kısmen Evet 1 2 3 .................................... Yüzlük tabloda gösterilen kutulardaki sayıyı okudu mu? 3.................. .........................

Öğrencilerin seçtikleri iki çokluğun birer orantı oluşturup oluşturmadığı tartışılır. 10 kişilik grubun belirlediği sonuçlar tablolara yazdırılır. 5. : Pet şişe.ÇOKLUKLARI ORA LAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 6. Her öğrenciden seçeceği iki çokluk arasında bir oran oluşturması istenir. 7. problem çözme : Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 2. 3. ilişkilendirme. bardak. Öğrencilerden tablolardaki verileri kullanarak aşağıdaki sorulara göre oranları sözlü veya yazılı olarak belirtmeleri istenir: • Hangi grubun limonatası beğenilmiştir? • B grubunun limonatasındaki limon suyu miktarının şekerli su miktarına oranı nedir? • Limonatası beğenilen grubun kullandığı limon suyunun diğer grubun kullandığı limon suyuna oranı nedir? 26 . tepegöz. sürahi. iletişim. Beşer kişilik iki grup seçilir. 10 kişilik bir başka öğrenci grubu. tepegöz saydamları ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Öğrencilerden dersten bir hafta önce evlerinde aşağıdaki hazırlıkları yapmaları istenir: Limonatanın yapılışını öğrenmeleri 5 bardaklık limonata için gerekli malzemelerin ne olduğu Beşer kişilik grupların evlerinde limonata hazırlamaları ve sınıfa getirmeleri 1. limonataları tadarak beğendikleri grubu belirler. kâğıt. Yazı tahtasına veya saydamlara aşağıdaki boş tablo hazırlanır. Limonatayı beğenenler Limonatayı beğenmeyenler Toplam kişi sayısı Limon suyu (bardak sayısı ) Şekerli su (bardak sayısı ) Limonata (bardak sayısı) A B 4. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Sayılar : Oran ve Orantı : Akıl yürütme.

Ayşe’nin boyu 5. Ali’nin boyu II 1. Tablodaki boşlukları doldurunuz.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Futbol seven öğrencilerin sayısı C. Gözlük takan öğrenci sayısı E. Limonatayı beğenmeyenlerin sayısı 2. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı B. Basketbolu sevenlerin sayısı 3. I. ve II. I A. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı 4. A B çokluğu çokluğu 6 10 20 12 20 18 30 A B 2. Aşağıdaki tabloda A ve B sütunları aynı cins çoklukları göstermektedir. sütunlardaki çokluklardan oran oluşturanları eşleştiriniz. Gözlük takmayan öğrenci sayısı 27 . Limonatayı beğenenlerin sayısı D.

sınıflarında verilmelidir. vb. belli özelliklere göre sınıflama ve gruplama etkinliklerine yer verilmelidir. Örneğin. vb. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Geometri. tangram parçaları vb. soyut kavramlar ve ilişkiler üzerine inşa edildiği için ilköğretimin birinci kademesinde dikkatle verilmesi gereken bir alandır. inşa etme. Ayrıca çevredeki nesnelerin şekilleri analiz edilerek bu nesnelerin yüzlerindeki geometrik şekilleri tanıma. geometri tahtası. Bu etkinliklerde. Böylece geometriyi oluşturan temel şekil ve bunların özelliklerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı hissettirilir. özellik ve ilişkileri geliştirerek genelleme yapabilmeleri sağlanmalıdır. geometrik cisimleri ve şekilleri tanıma.) somut nesneler ve modeller üzerinde inceletilerek öğrencilerin genellemelere ulaşmaları sağlanmalıdır.) ile bunların nitelikleri (paralel kenarlar. ayrı ayrı incelenen nesne ve şekiller arasında karşılaştırmalar yaptırılarak cisim veya şekillerin benzer ve farklı özelliklerini kavramaları sağlanır. 4 ve 5. Đlköğretimin ilk yıllarında. Geometrik cisim ve şekilleri oluşturan elemanlar (kenar. 4 ve 5. bunların kendine özgü geometrik terminolojisi ile tanımları ilköğretimin 6. daha sonra soyutlamalarla ele alınmalıdır. Birinci kademe öğrencileri somut ve sonlu nesneleri. Öğrencilerin mantıklı çıkarımlarla bazı sonuçlara ulaşmaları. sınıflardan itibaren.6. Geometrik cisimleri ve şekilleri bir araya getirerek veya ayırarak ortaya çıkacak sonuçlar analiz ettirilmelidir. geometri terminolojisi kullandırılarak ele alınmalıdır. geometride birer soyutlama olarak incelenen kavramları ve terimleri ilişkilendirir. Böylece öğrenciler çevrelerinde gördükleri nesnelerle. bunların özellikleri. adlandırma. Geometrik cisimler ve şekiller. araçlar kullandırılmalıdır. incelenen geometrik cismin ve şeklin somut modelinin duruşunun cismin özelliklerini değiştirmediği de sezdirilmelidir. karşılaştırma ve belli özelliklere göre gruplandırma etkinlikleri öne çıkmalıdır. dik açı. ilişkileri anlayabileceğinden geometri konuları mümkün olduğunca çocuğun yaşadığı. Ayrıştırma veya bir araya getirme etkinliklerinde somut modeller. böylece geometrik kavram. geometri tahtası gibi araçlarla öğrencilere fark ettirilebilir. birbirleriyle ilişkileri geometrinin konusudur. Đlköğretimin ilk üç sınıfında somut nesnelerle incelenen geometrik kavram. sınıflarında her yeni incelenen kavram başlangıçta somut ve sonlu modellerle. kavramları. çivili tahta. Örneğin. düzlem ve açı kavramları somut ve sonlu modellerle sezgisel olarak tanıtılmalı. 28 . Genelleme yapmada. çizme. nokta.2. özellik ve ilişkiler. adlandırma ve çizim etkinlikleri yapılmalıdır. dikdörtgensel ve karesel bölgeler birbirlerinden ayrı düşünülebileceği gibi aralarındaki ilişki incelendiğinde karesel bölgenin de bir dikdörtgensel bölge olduğu. Đlköğretimin 3. dik üçgensel bölgenin alanının dikdörtgensel bölgenin alanıyla elde edilebileceği ve herhangi bir üçgensel bölgenin alanının paralelkenarsal bölgenin alanından yararlanılarak bulunabileceği noktalı kâğıt. 7 ve 8. görebileceği yakın çevreden ve algılayabileceği düzeyde ele alınmalıdır. doğru. açı.

Bir öğrencinin kendi duruşunu ve yönünü diğer öğrencilerle veya eşyalarla karşılaştırırken kullandığı sağda. Simetri. Birinci sınıftan itibaren öğrenciler inceledikleri geometrik cisimleri ve şekilleri kullanarak süslemeler yapabilir veya belli bir bölgeyi süsleyebilirler. geometrik şekillerin birden fazla simetri eksenine sahip olabilecekleri. kare. Şekillerdeki simetrinin farkında olma. önde.Simetri. alan kavramının anlaşılmasına da yardımcı olur. Bu da beraberinde öğrencilerin şekilleri analiz etmesini gerektirir. arkada. geometri öğrenme alanının bir alt öğrenme alanı olarak görülebilir. Örneğin. Kare. solda. sınıflarda. bir mavi ve bir gri karesel bölge ikinci satırda) yana ve aşağıya eklenerek bir süsleme yapılmıştır. Karesel bölgenin alanının. öğrencilerin kolaylıkla fark edebileceği simetrilerdir. yakında. Süslemelerde seçilen geometrik şekillerin birlikte kullanılmasının tekrarı önemlidir. geometriye has bir konudur. kendi içindeki dik üçgensel bölgenin alanının iki katı olduğu simetri yardımıyla daha iyi kavranabilir. dikdörtgen vb. Geometrinin aslında çevremizde bizimle her an birlikte olan nesnelerin özeliklerini inceleyen bir çalışma alanı olduğu uzamsal ilişkilerin ifadesinde kullanılan terimlerle desteklenmektedir. Böylece soyut olarak görülebilecek üçgen. dikdörtgen veya çemberdeki simetriler. Simetri kavramının temeli eşlik kavramı ile birinci sınıfta atılmış. 29 . çevremizdeki nesnelerin çoğunda fark ettiğimiz bir özelliktir. geometrik kavramların süslemelerle somut ve canlı birer kavram olduğu hissettirilebilir. Bu etkinliklerde. Geometrik cisim ve şekillerden bazılarında simetri bulunması. Öğrencilerin katlayarak kesme etkinlikleriyle somut modeller üzerinde simetriyi ve simetri eksenini fark etmeleri için uygun ortamlar sağlanmalıdır. ve 5. ikinci sınıftan itibaren simetri alt öğrenme alanı olarak belli bir gelişim gözetilerek programa konmuştur. Örneğin. 4. yukarıda. iki eş dik üçgensel bölgeden oluşmaktadır. aşağıda gibi ifadeler uzamsal ilişki kapsamındadır. Süsleme etkinliklerinde öğrencilerin kendi estetik tercihleri öne çıkar. uzakta. aşağıdaki döşemede siyah çizgilerle çerçevelenen bölüm (bir gri ve bir mavi karesel bölge ilk satırda. içinde yaşadığı çevrede kendi konumunu/duruşunu ve yönünü ifade ederken aslında geometrinin konum/duruş ve yönler ile ilgili alanına özgü terimleri kullanmaktadır. bir karesel bölge. öğrencilerin geometrik şekillerin hangilerinin belli bir bölgeyi süslemede daha uygun olacağına. şekillerin özelliklerini dikkate alarak karar vermeleri önemlidir. öğrenciler belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ele alınmalıdır. bir şeklin belli bir eksene göre yansıması olarak da görülebilir. Süsleme. bu özelliği de dikkate almamızı gerektirmektedir. Öğrenci. Uzamsal ilişkiler. Süsleme konusunda öncelikle geometrideki estetiğin öğrenciler tarafından fark edilmesi amaçlanmaktadır.

Aşağıdaki örneklerden birincisi tekrar eden. adımda oluşacak şekli belirleyiniz. ikincisi ise genişleyen örüntüye birer örnektir. Örüntü. Aşağıdaki örüntüde 5. Adım sayısı Toplam nesne sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5 … 30 . Aşağıdaki örüntüde eksik bırakılan kısımlara gelecek olan şekli belirleyiniz. Böylece ilköğretimin bütün kademelerindeki öğrencilerin gerek sayılardaki gerekse şekillerdeki örüntüleri inceleyerek matematiğin bu örüntüleri inceleyen bir çalışma alanı olduğunu hissetmeleri sağlanacaktır. Gerek sayılar gerekse şekiller arasındaki ilişkiyi inceleme matematik öğretiminde öne çıkan akıl yürütme becerisinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. bir sayı dizisi veya bir şekil dizisi olarak görülebilir. Örüntüler tekrar eden biçimde olabileceği gibi genişleyen bir biçimde de olabilir. gerek “Sayılar” öğrenme alanında gerekse “Geometri” öğrenme alanında incelenebilecek bir alt öğrenme alanıdır. 1. 2.Örüntü. Đlköğretimin ilk 5 sınıfında bu becerinin gelişmesi için basitten karmaşığa doğru örüntüler seçilmiştir.

ilişkilendirme. bu çokgenlerle süsletilir. iletişim. günümüzde geliştirilen örnekler tepegözden yansıtılır. cetvel.SÜSLEME DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Düzgün çokgensel bölgelerin yan yana getiriliş biçimine karşılık yeni bir süslemenin bulunabileceği fark ettirilir. düzgün altıgenlerin her birinden en az yirmişerli gruplar ya hazır olarak verilir ya da kartona çizdirilip kestirilir. 5. Bu grupların bir. karton. 2. 2. Bunların üzerindeki desenler belirlenerek oluşum düzenleri incelenir. belli sayıda düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekiller de kullandırılabilir. Böylece boşluk kalmayacak şekilde uygun bir düzlemsel bölge. Eş kenarlara sahip düzgün çokgensel bölgelerden eşkenar üçgenler. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. kareler. : Kareli veya noktalı kâğıt. problem çözme : Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Süsleme sanatının tarihçesi. 4. 3. Seçeceğiniz düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekilleri kullanarak süsleme yapınız ve boyayınız. Süslemelerde. düzgün beşgen. Her bir gruptan birer çokgensel bölge alınarak bunlar birer kenarları çakışacak biçimde yan yana getirilir. Oluşan şeklin değişik yönlerde kullanılmasıyla elde edilen süslemeler üzerinde farklılıklar tartışılır. 31 . üç kareden oluşan şekil aynı yönlü farklı yönlü ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. iki veya üç çeşidi seçtirilir. Kenar uzunlukları eşit olan kareler ve eşkenar üçgenleri kullanarak farklı süslemeler yapınız. Đslâm sanatında kullanılması.

iletişim. A B C D E 4 F G 32 . D ve E parçalarını kullanarak dik üçgen ve dikdörtgen elde eder. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Çokgenler : Akıl yürütme. F ve G parçalarını kullanarak dikdörtgen elde eder.TA GRAM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. hayvan ve insan figürleri oluşturunuz. 2. E parçasının alanının kaç birim kare olduğu verilmiştir. Ayrıca sınıf zemininde çalışmak için daha büyük boyutlu malzeme seçilebilir ya da tepegözden yansıtmak için şeffaf malzeme kullanılabilir. • D parçasının alanı 1 birim kare ise B. problem çözme : Çokgenleri sınıflandırır. 2 küçük üçgen (D ve C) bir kare (E) ve bir paralel kenar (F) çizilir. 1 orta boy üçgen (G). ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. : Bir kenarı 20 cm olan kare biçiminde kâğıt veya karton. Diğer parçaların alanını bularak boş kısımları doldurunuz. • C. D. ilişkilendirme. • Bu kareleri oluşturan şekillerden sadece bir tanesini hareket ettirerek kareyi üçgene dönüştürür. Tangramın tüm parçalarını kullanarak rakamlar. dikdörtgen ve dik üçgen elde eder. • A ve B veya C ve D’ yi kullanarak bir kare elde eder. Çizilen şekiller makasla kesilir ve yedi tangram parçası elde edilir. F ve E parçalarının alanını bulur. • C. B A D F E C G Öğrenci bu parçalardan. Karton yerine ahşap malzeme de kullanılabilir. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Bir kenarı 20 cm uzunluğundaki kare biçimindeki karton üzerine yandaki şablonda verildiği gibi iki büyük üçgen (A ve B). cetvel. • Tüm parçaları kullanarak kare.

.. Öğrencilerden bunlarla kesilip hazırlanmış boş geometrik şekiller..... ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. sözlü. baklagiller. Trafik lambalarındaki kırmızı.. .. • Haftanın günleri.............. belli motiflerle bir kazağın örülmesi vb.. problem çözme : Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler....... Ögelerin birbiri ile ilişkileri dikkate alınarak örüntünün somut modeli oluşturulur. bir müzik parçasındaki ritim....... “Otur-Kalk-Otur”. “Eller Havada...... belirli bir düzen içinde meydana gelen olaylar ve oluşumlar üzerinde tartışma yaptırılarak örüntü kavramı fark ettirilir. • Bir kolyede dizili boncuklar... Her öğrenci veya öğrenci grubuna elde bulunan somut malzemelerden uygun olanları ile örüntüye konu olan olaylardaki ögelerin temsili yaptırılır. 2.... üç farklı renkli boyayla boyanarak örüntü oluşturmaları istenir...... Sağda. • Yoldan geçen arabalar.... • Bir günlük dersler...ÖRÜ TÜLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR....... mevsimlerin oluşumu.. Solda. ………………………………………………………. . Önde. geometrik cisimler. Böylece örüntü. oyuncaklar.. 2. oyunlar oynattırılır.. halk oyunlarında ve beden eğitimi dersinde yapılan tekrarlı hareketler. makarna. Hangi olay veya olgular bir düzen içinde meydana gelir? • Mevsimler. sarı.. Aşağıdakilerden hangileri örüntüdür? Gerekçenizi açıklayınız. • Yan yana duran binaların renkleri. bir gün içinde okulda yapılan düzenli etkinlikler.................” vb........ ilişkilendirme... Öğrencilere basit hareket tekrarlarını içeren “Otur-Kalk”.... kartondan kesilmiş renkli sembolleri göstererek ve müzikteki ritimden yararlanarak yaptırılabilir.. 33 ... iletişim... ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme........ boncuklar....... Bu oyunlardaki hareketler öğrencilere hoş gelecek anahtar kelimeleri söyleyerek... Birbirine Vur... 3.......... : Meyve çekirdekleri. A4 boyutunda karton tabaka. Kendilerinden de benzeri bir oyunun hareketlerini düzenlemeleri. yeşil renklerin sırayla yanıp sönmesi.. sembolik ve harekete dayalı olarak yaşatılır...... kesilip hazırlanmış geometrik şekiller..... yapıştırıcı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1..... bu düzeni anlatmaları ve arkadaşlarına oynatmaları istenir.

sıvı ölme birimlerinden litre. hafta. Bu düzeyde konular işlenirken uzunluk ölçme birimlerinden metre. gram.dakika. tartma birimlerinden kilogram. kilometre.saniye tanıtılmıştır.3. ay. Standart ölçme birimleriyle ölçme etkinliklerine geçmeden önce standart olmayan ölçme birimleriyle ölçme etkinlikleri yaptırılmalıdır. Yapılan etkinliklerle standart ölçme birimlerine ihtiyaç hissettirilerek bu birimler tanıtılmalıdır. Bu yeniliklerin gerekliliği araştırma ödevi olarak verilmelidir. mililitre. zamanı ölçme alt öğrenme alanları işlenirken ayrı ayrı irdelenmelidir. santimetre. Ölçme etkinliklerinde seçilen standart birimler çocuğun günlük hayatta sıkça kullandığı. duyduğu birimler olmalıdır. 34 . Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanı içerisinde öğrencilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarından yola çıkılmıştır. Bu etkinliklerde adım. sıvıları ölçme. Problem çözme etkinliklerinde standart ölçme birimleri kullanılarak öğrencilerin dört işlem becerileri geliştirilmelidir. gün. parmak gibi doğal ölçme birimlerinin yanı sıra çocuğun hayatından kalem. saat. silgi vb. ton. Öğrencilerde ölçme ile ilgili kavramların geliştirilmesinin yanı sıra tahmin becerilerinin geliştirilmesine de önem verilmiştir. sınıfta uzunlukları ölçme.6. milimetre. zaman ölçme birimlerinden yıl. Bu düzeydeki öğrencilerin çevrelerinde karşılaştıkları durumlar esas alınmalıdır. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yenilikler 4. karış. ayak. tartma. eşyalar seçilerek somut nesnelerle ölçme yapması sağlanmalıdır.

Bu tarihi takvimde işaretler misiniz? 4..... Bu işlemden sonra öğrencilere aşağıdaki eksik cümleler verilir. Matematik sınavının yapılacağı günü takvim üzerinde gösteriniz. problem çözme : Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. Her öğrenci elindeki takvimde kendi doğduğu ay ve günü işaretleyerek doğum gününün haftanın hangi günü olduğunu belirler. Böylece sayıların düzeni de daha hızlı kavranır. Murat’ın kendisi için önemli olan tarihleri işaretlediği takvim verilmiştir.. Yıl içindeki resmî tatil günlerini takvim üzerinde işaretleyiniz.. “Nisan ayının ikinci çarşamba günü sınav yapacağım. Annesinin doğum günü hangi gündür? 2.” dedi... ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1.. • Bu bayramdan 1 gün sonra. Annesi nisanın ilk haftasında doğmuştur. 2.. “Dün ayın kaçı idi? Bugün günlerden ne? Hangi aydayız? Bir sonraki gün ne olacak?” sorularıyla takvim kullanılarak zaman kavramı geliştirilir. takvim ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Sınıfın bir köşesine haftanın günlerini ve o ayın ismini taşıyan küçük kartlar asılır. Ailenizle ilgili özel günleri takvim üzerinde işaretleyiniz.. 35 .... ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme.. günü kutlanacaktır. 1 Nisanda arkadaşlarına şaka yapmak istiyor. : Karton.. Öğrencilerin her birinden o yıla ait çeşitli ebatlarda takvim getirmeleri istenir.... Bu takvime göre aşağıdaki soruların yanıtlanması sağlanır.. ..ĐSA AYI DAKĐ Ö EMLĐ TARĐHLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR... ilişkilendirme. Büyük annesinin geliş tarihi nedir? 3...... Nisan ayının son haftası büyük annesi ziyarete gelecektir.. iletişim. Pazartesi 5 12 19 26 Salı 6 13 20 27 Çarşamba 7 14 21 28 ĐSA Perşembe 1 8 15 22 29 Cuma 2 9 16 23 30 Cumartesi 3 10 17 24 Pazar 4 11 18 25 1. kalem... Matematik öğretmeni... • Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı........... Her gün sırayla bir öğrenci o günün ayın kaçıncı günü olduğunu küçük karta yazarak takvime yapıştırır. tarihinde okullar 1 gün tatil olacaktır.. Öğrencilerden takvimlerini kullanarak cümleleri tamamlamaları sağlanır..

SAATĐMĐZĐ TA IYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim : Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. : Saat modeli, çalışma kâğıdı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Saat okuma etkinlikleri bir olayın oluş saati içeriği belirtilerek yapılır. Bunun için aşağıda hazırlanmış alıştırma örneği öğrencilere dağıtılır. Mehmet, geçen pazar gününü nasıl geçirdiğini günlüğüne yazmıştır. Siz de Mehmet’in bu etkinlikleri saat kaçta yaptığını belirlemekte bize yardımcı olabilir misiniz?

Sabah saat 9’da kalkmıştır.

Saat ........... kahvaltı yapmıştır.

Kahvaltıdan sonra saat ............. başlayan çizgi filmi izledi.

Öğle yemeğinden önce saat ............... ders çalışmaya başladı.

Annesi saat ............. öğle yemeği için seslendi.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Saat modeli üzerinde akrep ve yelkovanı ayarlayarak saat başlarını belirtiniz.

36

ADIM MI METRE MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :2 : Ölçme : Uzunlukları Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : *Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. *Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. : Bir metre uzunluğunda ip, cetvel, kalem, kâğıt, sıra, sınıf duvarı vb. ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Öğrenciler ikişer adet standart olmayan ölçme birimini seçer. Bu birimlerden birinin adım-ayak, veya karış-parmak; diğerinin de kalem, silgi vb. olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilere önce oturdukları sıranın uzun ve kısa kenarının uzunluğu ile sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğu seçtikleri birim cinsinden tahmin ettirilir. Daha sonra bu birimler cinsinden ölçme yaptırılır. Tahminler ve ölçme sonuçları yazdırılır. 2. Bu etkinliklerde adım- ayak, karış-parmak gibi ölçme birimlerinin birlikte kullanımına önem verilir. “Sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğunu adımla mı yoksa karışla mı ölçmek daha kolay?” vb. sorular sorularak ölçülen uzunluğa göre uygun birimi seçmenin önemi fark ettirilir. 3. “Herkes aynı sonuca mı ulaştı?” sorusu sorularak standart olmayan birimlerle yapılan ölçmelerde ortaya çıkan farklılıkların nedenleri tartıştırılır. Tartışma sonucunda standart ölçme birimlerinin gerekliliği ortaya çıkarılır. 4. Yapılan ölçme etkinliklerinde öncelikle metre kavramı geliştirilir. Öğrencilere 1 metre uzunluğunda ipler dağıtılarak sınıfta çeşitli uzunluklar ölçtürülür. Metre kavramı tam olarak oluşturulduktan sonra “Tahtanın uzun kenarı 1 metreden ne kadar fazla?”, “Tahtanın kısa kenarı 1 metreden ne kadar az?” vb. sorularla santimetre birimine olan ihtiyaç hissettirilir. 5. Kitap, kalem, yazı tahtası, sınıf panosu gibi nesnelerin uzunlukları metre ve santimetre cinsinden tahmin ettirilir. Tahminler ölçme yapılarak kontrol ettirilir. 6. Yapılan ölçme sonuçları 1 metre 30 santimetre, 1 metre 40 santimetre vb. ifadelerle yazdırılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Kendi boyunuzu, anne, baba ve kardeşleriniz ile arkadaşlarınızdan bazılarının boy uzunluklarını metre ve santimetre birimlerini birlikte kullanarak yazınız.

ARAÇ-GEREÇLER

37

ÇEVRE UZU LUĞU HESAPLAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :3 : Ölçme : Çevre : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : Nesnelerin çevrelerini belirler. : Patates, elma, armut, vb. sebze-meyve, maket bıçağı, kâğıt yumağı, cetvel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Çevre uzunlukları kolayca hesaplanabilen birer düzgün nesne (yazı tahtası, pano, resim çerçevesi, sıra, masa, A4 kâğıdı, pencere camı vb.) seçtirilir. Seçilen nesnelerle ilgili olarak; • Bu nesnelerin çevre uzunluğunu en kolay nasıl hesaplarız? • Bu nesnelerin çevre uzunluklarını ölçebileceğimiz, elimizdeki en uygun standart ölçme aracı hangisi olabilir? gibi sorular sorularak sınıfça tartışılır.

1. Seçilen nesnelerin kenarları metre veya cetvelle ölçtürülerek ölçümler kaydettirilir. Sonra nesnelerin kenar uzunluklarının ölçüleri toplatılarak çevre uzunlukları hesaplatılır. 2. “Patates, havuç ve benzerlerinin bir çevre uzunluğu var mıdır?”, “Şekiller düzgün olmadığında çevre uzunluğunu hesaplayabilir misiniz?” gibi sorular sorularak öğrencilerin bu konularla ilgili görüşleri alınır. 3. Ardından ellerindeki patates, havuç vb. enine ve boyuna kestirilir. Elde edilen kesitlerin A4 kâğıdı üzerine koydurulup kenarlarından kalemle geçirilerek sınırlarının belirlenmesi sağlanır. 4. Bu şekillerin çevre uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçebilir miyiz? Elinizde bulunan hangi materyaller, düzgün olmayan bu şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamada bize yardımcı olabilir? sorularıyla öğrencilerin tartışmaları sağlanarak böyle nesnelerin de çevre uzunluklarının hesaplanabileceği fark ettirilir. 5. Sonra çizilen her bir kesite ait şeklin sınırları ip yardımıyla ölçtürülür ve ipin uzunluğu da cetvelle ölçtürülerek o nesneye ait çevre uzunluğu hesaplatılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Derste bulunmayan arkadaşınıza çevre uzunluklarını hesaplamayı anlatınız. 2. Çevre uzunluğu hesaplamaları ile ilgili bir problem kurarak çözünüz ve çözüm stratejinizi açıklayınız.

38

ZAMA PROBLEMLERĐ DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞRE ME ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ VE GEREÇLER : Matematik :5 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme : Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. : Saat, takvim

ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Aşağıdaki tabloda, Đstanbul’da saat 13.00 iken diğer kentlerde saatin kaç olduğu belirtilmiştir. Saat farklarını dikkate alarak belirtilen saatlere göre diğer kentlerdeki saatleri bulup tabloyu doldurunuz. Tablo: Bazı Kentlerdeki Saat Farklılıkları Đstanbul 13.00 Londra 11.00 20.48 ew York Yeni Delhi 06.00 16.30
04.36 12.35

Singapur 19.00

2. Bu etkinliği yaptığınız tarihe göre, yaşınızı yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız. 3. Normal bir tencerede 1 saat 25 dakikada pişen yemek, düdüklü tencerede 50 dakikada pişmektedir. Düdüklü tencereyle pişirmede ne kadar zaman kazanılmıştır? 4. Đki arkadaş sinemaya gitmek için sözleşiyorlar. Arkadaşlardan biri sinemaya belediye otobüsüyle diğeri trenle gidiyor. Bu temayı kullanarak zamanla ilgili problem kurunuz. 5. Saat farkının kullanılmasını gerektiren problemler kurunuz.

39

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME
PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU

Öğrencinin adı ve soyadı: ..........................................................................

Sınıf: .........................

adiren

Sık sık

Hiçbir zaman

1. Problemi anlama 2. Problem çözme stratejilerini kullanma 3. Problemi çözme 4. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5. Problem çözümünü analiz etme 6. Problem kurma 7. Problemi genişletme 8. Problemi çözmek için çaba harcama 9. Problem çözmede kendine güvenme 10. Problem çözmeyi sevme

YORUMLAR VE Ö ERĐLER ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

40

Bazen

ÖLÇÜTLER

Her zaman

KĐŞĐSEL TARĐH ÇĐZGĐM DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ARA DĐSĐPLĐ : Kariyer Bilincini Geliştirme KAZA IMLAR : Kendinde ve başkalarında olan değişimi ve gelişimi açıklar. (4) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Matematik ve geometriyle ilgili pek çok çalışmaları olan 20. yüzyılın ünlü Türk matematik dâhisi Cahit Arf’ın yaşam öyküsü okunur. 2. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın tarih çizgisini oluşturmaları istenir. 3. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın yaşamından hareketle insanların yaşamlarındaki değişim ve gelişimlere örnekler vermeleri istenir. 20.YÜZYILI Ü LÜ TÜRK MATEMATĐK DÂHĐSĐ CAHĐT ARF
1910 yılında Selanik’te doğdu. 4 yaşında okula başladı. Balkan savaşlarından sonra ailesi Đstanbul’a taşındı. Önce Beşiktaş daha sonra Đstanbul Sultanisi’nde okudu. 1919 yılında Ankara’ya daha sonra Đzmir’e yerleştiler. O dönemde matematiğe olan ilgisi nedeniyle öğretmeni; onu Euclid (Öklid) teorisine göre geometri problemleri çözmesi konusunda teşvik etti. 1926 yılında ailesi eğitimi için Fransa’daki St. Louis Lisesi’ne gönderdi. Üç yıllık okulunu iki yılda tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye’ye geri döndü. Ancak Paris’ten kazandığı burs sayesinde üniversite eğitimine tekrar Fransa’da devam etti. 1932 yılında Galatasaray Lisesi’nde Fransız bir öğretmenin yerine derslere girdi. Daha önceki öğretmen 600 lira alırken Cahit Arf, 60 lira alıyordu. O zamanlar oldukça idealist olduğu için bunu önemsemiyordu. O dönemde üniversitelerde reformlar yapılıyordu ve Cahit Arf’a üniversitede yardımcı profesörlük (doçent adaylığı) teklif edildi. Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde çalışmaya başladı. Üniversitede çalışırken matematik ile ilgili eğitimine devam etmeye karar verdi. Cahit Arf, 1937’de Göttingen Üniversitesinde Helmut Hasse’nin danışmanlığında doktora eğitimine başladı. 1938’de çalışmalarını tamamladı. Günümüzde Hasse-Arf olarak bilinen teorem oluştu. Almanya’dan döndükten sonra 1962 yılına kadar Đstanbul Üniversitesinde çalıştı. 1943’te profesör, 1955’te ordinaryüs profesörlük unvanını aldı. Bu dönemde bir yıl misafir profesör olarak Maryland Üniversitesinde ders verdi ve Mainz Akademisi Muhabir Üyeliğine seçildi. 1963 yılında Đstanbul Robert Koleji’nde 1964-1966 Princeton Üniversitesinde çalıştı. 1967 yılında ODTÜ’de ders verdi. TÜBĐTAK’ın kuruluş aşamasında etkin rol oynadı ve uzun süre başkanlık yaptı. Çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan pek çok onur ödülü aldı. 1948’de Đnönü Ödülü, 1974’de TÜBĐTAK Bilim Ödülü, 1980’de ĐTÜ ve KATÜ Onur Doktorası, 1981’de de ODTÜ Onur Doktorası’nı aldı. Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi oldu. 41

Cahit Arf matematik dünyasına pek çok katkı sağlamıştır. “Arf Değişmezleri”, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” Cahit Arf’ın kendi çalışmalarıdır ve yine kendi adıyla anılmaktadır. Cahit Arf’ın 1940’lı yıllarda yaptığı bu çalışmaların günümüzde hâlâ kullanılıyor olması, onun kalıcılığını ispatlamıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Cahit Arf’ın tarih çizgisini inceleyiniz. Cahit Arf’ın yaşamındaki tarihleri kullanarak iki zaman arasındaki farklarla ilgili problemler kurunuz ve çözünüz.

42

Yukarıdaki sözleşmelerin. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 190’dan fazla ülke onaylamıştır. bildirgelerin ve bildirilerin.ÇOCUK HAKLARI BĐLDĐRĐLERĐ DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Yeryüzünde en fazla ülkenin imzaladığı sözleşmelerden olan Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bir araştırma yapmaları ve sınıfa sunmaları istenir. (16) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. kural 26 8 Madde numarası 2. Bildirgelerin ve bildirilerin ortak amaçlarının. Hangi ülkelerin çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için bu belgelere imza attığını araştırmaları istenir. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak iki zaman arasındaki farkı belirleyen problemler oluşturunuz: Tablo: Çocuk Haklarını Đçeren Uluslararası Sözleşme ve Belgeler Adı BM Çocuk Hakları Bildirgesi BM Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadın ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunmasına Đlişkin Kurallar Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi BM Çok Kötü Biçimdeki Çocuk Đşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına Đlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi Tarihi 20 Kasım 1959 17 Aralık 1974 20 Kasım 1989 14 Aralık 1990 25 Ocak 1996 17 Haziran 1999 10 6 54 87. 3. çocukların tüm dünyada her an karşılaşabilecekleri her türlü taciz ve ihmale karşı korunmaları için standartlar belirlemek olduğuna vurgu yapılır. ortak amaçlarının ne olabileceği hakkında tartışılır. Örneğin. ARA DĐSĐPLĐ : Đnsan Hakları ve Vatandaşlık KAZA IMLAR : Đnsan haklarının uluslararası belgelerde güvence altına alındığını bilir. Aşağıdaki konuların öğrencilerce tartışılması sağlanır: • Yukarıdaki belgelerden hangilerini önceden biliyordunuz? • Haklarımızı bilmek bize neler kazandırır? • Çocukların sahip olduğu hakları toplumumuza nasıl duyurmalıyız? 43 . 4.

bazen verinin sayısal değerini gösterirken bazen de o verinin sıklığını gösterebilir. Öğrenci veriyi farklı yollarla göstermeyi anladıkça farklı gösterimleri karşılaştırabilme aşamasına gelir. Zamanla resimlerden sembollere ve daha soyut gösterimlere geçilmelidir. “Gezi için nereye gidelim? gibi sorular sınıfta kolayca oluşturulabilir. veriyi açıklama ve yorumlama becerilerine katkıda bulunur. öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmeye ve yorumlamaya başlarlar. öncelikle kendileri için anlamlı olacak sorular oluşturmaya ve bu sorulara verilen cevapları belirlemeye. Üçüncü sınıfta her resmin bir nesneyi veya bir resmin birden fazla nesneyi temsil ettiği şekil grafiklerine yer verilmelidir. Đş dünyası. “Kaç tane?”. Somut nesneler kullanılarak gerçekleştirilecek deneylerle rastgele olaylar öğrencilere sezdirilmelidir. sınıflarda yaptırılmalıdır. Oluşturulan sorular öğrencilerin gerçek hayatları ve ilgileriyle yakından ilişkili olmalıdır. “Sınıfımızdaki öğrenciler okula nasıl geliyorlar?. ilköğretimin ilk beş sınıfında öğrencilerin veri toplaması. “Bugün büyük bir ihtimalle bahçede oyun oynayacağız. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanında. Bu karşılaştırmalar 4 ve 5. karşılaştırma ve sayma etkinlikleri. verilen cevapları düzenlemeye yönlendirilmeli. Farklı gösterimlerde. matematiğin pek çok konusu ile ilgilidir. kullanılan sayı. Bu geçiş öğrenci için büyük bir adımdır.6. Örneğin. sezgiye dayalı olarak geliştirecek yönde etkinlikler yaptırılmalıdır. Özellikle. “Bugün yağmur yağma olasılığı çok düşük. veri. “Sınıfımızdaki öğrenciler hangi meyveleri seviyor?. veri toplama teknikleri geliştirebilir. Olasılık. Đlk olarak matematiksel tanım ve kuralları vermek yerine. tablo ya da grafik hâlinde düzenlendikten sonra öğrenciler veri analizine yönlendirilmelidir. kendi dünyaları hakkında meraklı oldukları için. Dördüncü sınıfta veriler sütun grafiği oluşturmak için kullanılırken beşinci sınıfta çizgi grafiği için kullanılmalıdır. Beşinci sınıfın sonuna doğru. çetele veya sıklık tablosu ile grafikleri kullanabilmelidir. sonra topladıkları veriyi. ikinci sınıfta. Öğrenciler. Beşinci sınıfta aritmetik ortalamanın anlamına önem verilmelidir. Öğrenciler bilinçli vatandaş olabilmek için veri analizini bilmeli ve istatistikle ilgili akıl yürütebilmelidir. politika. veri toplama. Sınıfta öğrencilerin yürüteceği veri toplama tekniklerinin etkinliği ve yararlılığı konusunda tartışmalar yaptırılmalıdır. eksenler ve başlıklar açıkça belirtilmelidir. “Bunlardan hangisi?”. bir sayı bazen bir öğrencinin boyunu gösterirken bazen de “3 kişi muz seviyor. Basit sınıflama. Đlk yıllarda öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmekte zorlanabilir fakat. Oluşturulan gösterimlerde. Bir sayı. veri analizi ve istatistiğin kavranması için kullanılabilir. “daha az” veya “daha çok” gibi basit karşılaştırmaları yapabilirler. 44 . Veri. Öğrenciler.”. olasılıkla ilgili pek çok düşünce. sembol ve noktaların ne anlama geldiği tartışılmalıdır.” gibi bir verinin kaç kez tekrar ettiğini gösterebilir. araştırma ve günlük hayatta karar vermeye yardımcı olacak çok miktarda veri vardır. Örneğin. Bu sınıflarda çetele ve sıklık tablolarına yer verilmelidir. veriyi tablo ya da grafik biçiminde özetleme yoluyla cevaplayabileceği problemler oluşturabilmesi amaçlanmaktadır.” gibi öğrencilerin hayatından örnekler verilebilir. hem tablo hem de grafik olarak gösterebilmelidir. Bu süreçte öğrenciler. “Hangi tür?”. günlük dile dayalı olasılıkla ilgili temel olguları. Öğrenciler bu sorulara uygun.4. nesne grafikleri ve tabloları hazırlayabilirler.

2.SÜTU HEM YATAY HEM DĐKEY OLURMUŞ! DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. dikey oluşturduysanız. 7. 2. Belirlenen adaylardan bir kişiyi seçmek üzere gizli oy kullandırılır. 4. iletişim. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :4 : Veri : Sütun Grafiği : Akıl yürütme. Bulgularınızı gerekçeleri ile birlikte rapor ediniz.” soruları sorulur. 6. 5. 10. PROJE: Anket kullanarak veri toplayabileceğiniz bir proje konusu belirleyiniz. Tablodaki verilerden yararlanarak sütun grafiği oluşturunuz ve grafiği yorumlayınız. Oluşturulan düzenin. Topladığınız verileri kullanarak sütun grafiği oluşturunuz. Eksenler isimlendirilerek sütunlar çizdirilir. sıklık tablosuna dönüştürülür. bunu yatay hâle getiriniz. 23 Nisan günü TBMM’de sınıfımızı temsil etmek üzere bir öğrenci seçileceği duyurulur. Eğer sütun grafiğini yatay oluşturduysanız. 45 . bunu dikey hâle dönüştürünüz. Çetele tablosu oluşturularak oy sayma işlemi yaptırılır. “Kimler aday olmak istemektedir?” sorusu sorulur. ilişkilendirme. : Grafik çizelgesi ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. 3. Sütun kutuları tamamen boyatılır. 9. “Kim temsilci seçilmiştir? Neden? Aldıkları oy sayısına göre isimleri sıralayınız. Çetele tablosu. sütun grafiği olduğu belirtildikten sonra bu grafiğin hangi ögelerden oluştuğu açıklatılır. problem çözme : Sütun grafiğini oluşturur. Sütun grafiğini yorumlar. Geliştirdiğiniz anketi bir grup öğrenciye uygulayınız. 8. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Tablo: Göz rengine göre öğrenci sayısı Göz rengi Kahverengi Siyah Mavi Yeşil Ela Öğrenci sayısı 12 9 3 6 3 1. Grafik isimlendirilir. Tablodaki verilerden yararlanarak öykü yazınız.

bir grup öğrenci zaman tutacak. Organizasyon için öğrenci grupları oluşturulur. iletişim. 6. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. bir grup öğrenci çuval getirecektir. 7. ARAÇ-GEREÇLER ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Çizgi grafiği gerektiren bir problem kurunuz ve grafiği oluşturunuz. verilen kâğıda yazacak. oluşturdukları tablo. : Farklı alanlarla ilgili çizgi grafikleri. problem çözme : *Çizgi grafiğini oluşturur. tebeşir. *Çizgi grafiğini yorumlar. Bir grup öğrenci mesafeleri işaretleyecek. çuval. Yorumlar gerekçeleri ile yazdırılır. Grupların. sopa. 110.HER VERĐ ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ DE GÖSTERĐLEBĐLĐR MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 60. 8. 4. Koşu başlamadan önce mesafelerin ve zamanın yazılacağı bir tablo hazırlatılır. metre. 90. 46 . cetvel. Etkinlik başlar ve gerekli veriler tabloya yazılır. bir grup öğrenci mesafeyi ve zamanı not olacak. Oluşturulan tablo ve grafikler tahtaya çizdirilerek grafikler birlikte yorumlatılır. grafik ve yorumları sunmaları sağlanır. 3. 9. Neden çizgi grafiği kullanıldığı açıklatılır. 2. 5. 10. metreden sonraki kısmı çuval içinde koşarak tamamlayacaktır. 11. 110 ve 120 metrelik mesafeleri ne kadar zamanda koştuğu belirlenecektir. Gruplarda bu işleri yapacak kişiler belirlenir ve aynı işi yapacak öğrenciler bir araya gelerek gerekli düzeni hazırlar. Ancak 90. koşu bittikten sonra yatay eksende mesafe ve dikey eksende zaman belirten bir grafik oluşturmaları sağlanır. metrede iki kıtalık bir şiiri. kâğıt ve kalem ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :5 : Veri : Çizgi Grafiği : Akıl yürütme. ilişkilendirme. bir grup öğrenci masa hazırlayacak. Bir öğrenci 120 metrelik mesafeyi koşacaktır. Farklı alanlarda kullanılmış çizgi grafiklerini göstererek çizgi grafiğini oluşturan ögelerin neler olduğu ve grafikte kullanılan verilerin sürekli olması gerektiği buldurulur. masa. Grupların. Bu öğrencinin 30. kronometre.

iletişim.EDE BÖYLE OLDU? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Veri : Olasılık : Akıl yürütme. “Adil olmak” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız. 6. problem çözme : Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Bir yüzü sarıya. daire şeklinde pul yaptırılır. 3. 2. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartışılır ve varılan sonuç yazdırılır. Deneyin neden adil olmadığını yazınız. 47 . makas. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan iki tane. 4. ilişkilendirme. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşabileceği sorulur ve ağaç şeması şeklinde gösterilir. Deneyin adil olması için ne yapmak gerektiğini açıklayınız. fırlatıldığında üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin ettirilir. Daire şeklindeki bu iki pul. 5. Öğretmen “farklı iki renk gelmesi” durumunu ve öğrenci gruplarının her biri de bunun dışındaki seçeneklerden birini seçer. pergel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. 7. Tercihler öğretmen ve grup isimlerinin karşısına yazdırılır. : Karton. 2. Adil olmayan bir deney yapınız. boya. Öğretmenin kazanma olasılığının gruplara göre neden daha yüksek olduğu tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır.

Bu amaçla kullanılması önerilen araçlar verilen hâliyle veya amaca uygun olarak yeniden düzenlenerek uygun yerlerde ve zamanlarda uygulanmalıdır. öğrenci öğrenmelerindeki eksiklikleri tespit edip öğretme-öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. öz değerlendirme.7. Öğrencilerin zihinden işlem yapma becerilerinin sınanmasında ise sorular ve cevaplar sözlü olarak verilmelidir. sunum. deney. • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği. değerlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. Ölçme araçlarından elde edilen verilerle yapılan değerlendirmeler öğrenci. • Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği. • Estetik görüşlerin ne kadar geliştiği. eksikliklerini belirlemek. • Matematikle hangi düzeyde iletişim kurabildikleri ve matematiksel ilişkilendirme yapıp yapamadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. akran değerlendirme vb. Öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için zaman zaman öğrencileri yazılı olarak sınamanın yanında tartışma. • Öz düzenleme becerilerinin ne kadar geliştiği. sergi. ürün dosyası. Böylece. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları bir plan dâhilinde yapılmalıdır. Ölçme ve değerlendirme planı hazırlanırken aşağıdaki sorular sorulur: • Ölçme ve değerlendirmeyi hangi amaçla yapıyorum? • Bu amaca ulaşmak için hangi aracı ve ne zaman kullanmalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracını nasıl uygulamalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracından elde ettiğim bilgiyi nasıl değerlendireceğim? 48 . görüşme. Ölçme ve değerlendirme sürecinde soruların ve görevlerin kazanımlara ve sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilmelidir. öğretmen ve program için dönüt olarak kullanılabilir. eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri engellediği açıktır. • Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğu. proje. Bu programda değerlendirme. • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği. değerlendirme öğrenmenin bir parçası haline dönüşür. • Akıl yürütme becerilerinin ne düzeyde olduğu. gözlem. programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak gibi amaçlarla yapılır. Bu değerlendirmelerin amacı. Değerlendirme yaparken öğrencilerin. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak. • Matematikte ne kadar öz güvene sahip olduğu. öğrenme sürecini destekler ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

görüş geliştirme. istedikleri bir alanda/konuda inceleme. öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir. grup öğrencilerinin yaratıcılıklarını. • Ölçme ve değerlendirme planın nasıl ve ne zaman uygulanacağı hakkında öğrencilere bilgi verilir. bir işe başlamadaki öz güvenlerini. posterler. Öğrencilerin matematik dersindeki performanslarını gerçek anlamda değerlendirmek için edindikleri bilgileri farklı alanlarda kullanmalarına ve gerçek yaşama aktarmalarına fırsatlar verilmelidir. Yapılacak değerlendirme çalışmalarında bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak problem durumlar ya da görevler verilmelidir. öğrencilerini değerlendirirken amaca bağlı olarak. Bir uzmanlık alanında. görüşmeler. açık uçlu sorular. alıştırmaları. sorumluluk alabilmelerini. Bu görevler yapılırken. Günlük yapılan çalışmaları değerlendirmek için matematik günlükleri. eşleştirmeli sorulardan oluşan geleneksel testleri kullanabilirler. • Değerlendirme için tüm problemlerin kullanılması zorunlu değildir. öz değerlendirme ve akran değerlendirme yöntemleri kullanabilir. Bu amaçla. özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. ödevleri. Projeler. ilişkilendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. tasarlayarak ve bir öğrenci ya da bir grup öğrenci tarafından üstlenilen projeler kişiye yeni bilgiler. açık görüşlü ve tartışabilir olmalarını iş üretmeye istekli olmalarını gözlemlemek için uygun bir çalışmadır. öğrencilerin yaratıcılık.Bir ölçme ve değerlendirme planı uygulanırken. araştırma. kısa sınavları. problem çözme. • Öğrencilerin çalışmaları sistematik olarak değerlendirilir. özel beceriler ve alışkanlıklar kazandırır. Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak. doğru-yanlış. performans görevleri. araştırma ve yorum yapma. • Problem çözme başarılarının yanında problem çözmeyle ilgili tutumları da değerlendirilir. kısa cevaplı. projeler. iletişim. Bu yöntemlerin yanında öğretmenler. • Sınıftaki öğrencilerin tümünün aynı zamanda değerlendirilmesi zorunlu değildir. çoktan seçmeli. kontrol listeleri. Aşağıda ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerin bazıları ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar 49 . • Her fırsatta öğrencilerin görüşleri alınır. grup çalışmasında görev dağılımını yapabilmelerini. sık sık disiplinler arası araştırma planlayarak. öz değerlendirme. • Planda grupla yapılan çalışmaların değerlendirmesine de yer verilir. • Ölçme ve değerlendirme planı dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanır. Bu derste kazandıklarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesi beklenir. yeni bilgilere ulaşma. • Öğrencilerin cevapları kadar düşünce yolları da değerlendirilir. Bir proje çalışması. liderlik özelliklerini ve işbirlikçi çalışmalarını. Öğretmenin bu yöntemleri kullanarak öğrencilerin öğrenmeleri hakkında aldıkları bilgilerle varsa öğrenme eksiklikleri belirlenir ve bunların giderilmesi için ders işleme planında gerekli değişiklikler yapılır. öğretmenler öğrencilerin hem kullandıkları stratejileri hem de problem çözme süreçlerini değerlendirebilir.

Aileler sadece yer. g. b. yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Escher. Fraktallar vb. Projeler. d. kirlilik vb. vb. Matematik ve yaşam a. 2. özellikleri bakımından heterojen gruplar oluşmasına dikkat edilmelidir. 1. trigonometri. yerlerde kullanımı) Çevre sorunlarına çözüm önerileri (Geri kazanım. altın diktörgen. b. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. i. Proje konuları bir tek alanla ilgili olabileceği gibi disiplinler arası da olabilir. Leonardo da Vinci vb. Aşağıda sıralanan başlıklarından proje konuları seçilebilir. zaman.) Đstatistik ve yaşam ( Fen. h. bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Gerekli görüldüğünde aileler yönlendirme yapabilirler ancak esas olan. öğrencilerin cinsiyet. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. c. Matematik ve fen Matematik ve müzik (notalar ve kesirler. gerçek yaşam. d. başarı durumu vb. Matematikteki iç ilişkilendirmenin incelenmesi 50 . ) Matematik ve görsel sanatlar (Altın oran. a.) Matematik ve astronomi Matematik ve teknoloji Matematik ve meslekler Matematik ve spor Matematik ve oyun vb. projelerin öğrencilerce hazırlanmasıdır. Matematik ve Origami vb. Matematiğin farklı alanlarda kullanımı 3. c. f.) Sayılar ve yaşam (Asal sayılar. altın oran. Fibonacci sayıları vb. kaynak sağlanması konusunda öğrencilere destek olmalıdır. Grup halinde yapılacak projelerde. ekonomi. e.) vb. Seçilen proje konuları ile ilgili yönerge ve puanlama ölçütlerinden öğrenciler haberdar edilir. malzeme. simetri. Geometri ve yaşam (Dönüşüm geometrisi. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır. medya vb.geçen süreç. Her grup kendine bir çalışma takvimi oluşturmalıdır. altın oran.

Çeşitli tangramlarla oyunlar v. Origami vb. Artık malzemelerle oyunlar c. Açı ölçer yapımı ve kullanımı e.) Matematiğe katkıda bulunanların hayatı (Atatürk. d. vb. b. Gönye yapımı ve kullanımı vb 51 . Çok küplülerle oyunlar iv. Matematiksel oyunlar a. 6. Geometri şeridi ile oyunlar vi.4. Kar taneleri oluşturma f. 5. Pantograf (pantograph) yapımı ve kullanımı c. 7. Farklı kültürlerdeki matematik Matematiğin tarihsel gelişimi (Mayaların vb. Pisagor teoremin ispatı b. Çok karelilerle oyunlar iii. Ders araç gereçleri kullanarak oyunlar geliştirme i. Pytagorous (pisagor). Kirigami g. Thales (tales). c. Hacim bağıntılarının gösterilmesi vb. Küremetre( spherometer) yapımı ve kullanımı d. Escher (eşher) vb. Matematiksel ispatlar a.) Matematiksel oyunların tarihi Origami vb. Kare bulmacalar d. e. Geometri tahtası oyunları ii. Geometrik cisimlerle oyunlar vb. b. Klinometre(clinometer) yapımı ve kullanımı b. Mısırlılarda kesirler. Matematik tarihi a. Sudoku e.’lerin sayı sistemleri. Matematiksel Teknoloji a.

.............. Matematik gazetesi b........... Matematik videosu (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları... doğadaki matematik.... Matematiğin sanatla hayat bulması a. proje değerlendirme ölçeği Ek’te verilmiştir. Karikatürlerle matematik c...... Bu görevi öğrenciler yapılandırırken nasıl planladığını... Proje Đzleme Formu Grup Üyeleri: .. Resimlerle matematik d...... Süslemelerle (tessellation) matematik b................. Şarkılarla Matematik h............. cevabını öğrencilerin yapılandırdığı bir görev......... yaratıcılığını kullanma... 9....................................... Matematik ve Đletişim Ürünleri a....... Performans görevleri.... psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını............ çevremizdeki matematik) vb. çevremizdeki matematik) c. Hikayelerle matematik f..... doğadaki matematik............. Proje çalışmalarında grup değerlendirme formu da kullanılabilir.. Şiirlerle Matematik g.................. Matematik posteri (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları.......... problem çözme.....8....... Performans Görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme.......... hangi 52 ............. Heykellerle matematik e. bir problem ya da açık uçlu bir soru olabilir........ okuduğunu anlama...... geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır........... Proje çalışmalarında kullanılacak.............. duyuşsal... ...... araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel... Proje değerlendirmesi için Ek’teki form veya geliştirilecek başka bir form kullanılabilir... Proje Konusu: ... Tiyatro oyunları ile matematik vb.............................. Tarih Yapılan Đş Sorular Öğretmenin Notu Proje izleme formu öğrencilerin bağımsız bir şekilde çalışırken öğretmenin yapılan işten haberdar olmasını sağlar............. Ayrıca öğrencilerin bir iş yaparken sorgulama becerisini de geliştirir..

deneyimleri. Matematik derslerinde öğrenciler düşüncelerini yazarak diğer disiplinlerle matematik arasındaki ilişkileri. Bu görevler disiplinler arası bilgi alış verişinin sağlanması ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için de yarar sağlar. öğrencilerin matematik dersine ve öğrenme sürecine karşı tutumları öğrenilebilir. genellemelere nasıl ulaştığını. bazı öğrencilerin günlükleri olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. matematiksel bilgiler. konular hakkında anlayışları. Sözel bilgiler. Performans görevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Matematik günlükleri işlenen konunun veya problemin ne kadar veya nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi verir. öneri vb. öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma. Öğrenci ne düşündüğünü tam olarak keşfeder. kişisel deneyimler ve görsel düşünceler birleşir. Öğretmenler öğrencileri yönlendirerek bu durumu önleyebilirler. duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir. Kelimeler. Matematik günlüklerinden. Matematik günlükleri üzerine küçük notlarla yapıcı eleştiriler ve öneriler yazıp. sorgulama. Matematik Günlüğü: Günlükler. resimler. Kendi gelişim düzeylerinin somut olarak algılarlar. öğrencilerin matematik günlüklerinde yazdıkları hakkında yorum yapmalıdır. Öğretmenler. öğrencilerden derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. Bu tür görevlerle. deneme. Performans görevleri yapılırken öğrenciler öğretmen tarafından gözlemlenerek gereken yerlerde rehberlik edilerek yönlendirilir. nasıl örneklediğini. Matematik günlüğü yazmak öğretmene öğrenci hakkında aşağıdaki gibi özel bazı sorulara cevap vermesi için yardım eder: Öğrenci.stratejileri kullandığını. • Karmaşık durumları anlamak için matematiği kullanabiliyor mu? • Bilgileri organize edebiliyor mu? • Kavramları açıklayabiliyor mu? • Đletişim becerilerini etkili kullanabiliyor mu? • Matematiksel dili uygun bir şekilde kullanabiliyor mu? • Yeteneklerinde kendine güvenebiliyor mu? Günlük yazmada karşılaşılan en büyük sorun. verileri nasıl topladığını ve organize ettiğini. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. fikirleri ve düşündüklerini diğer öğrencilere açıklayabilirler. kısmi ve geçici çözümleri nasıl değerlendirdiğini ve cevaplarını nasıl savunduğunu da gösterir. gözlem. 53 . çalışmalarını. Bu görevler gruplar halinde yaptırılarak öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimi sağlanmış olur. sorular sormalı ve öğrenciler cesaretlendirilerek günlükler geri verilmelidir. sayılar ve el becerilerine yönelik öğrendiklerini kullanır. Performans görevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye. Öğrenciler yazdıklarında düşünceleri açık hale gelir. duygularını yazabilir buna ek olarak derste öğrendiklerini yazılı olarak açıklayabilirler. Öğrenciler matematik derslerinde yaşadıkları olayları.

Gözlem: Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımları. • Her öğrenci birkaç kez gözlemlenir. Gözlem. Tablo: Đzleme ve Görüşme Formu Đzlenecek Davranış Problemi doğru okuma Sorulacak soru Bana soruyu okur musun? Öğrenci Öğrenci 1 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4 Problemi anlama Soru senden ne yapmanı istiyor? Çözüm için plan Cevabı nasıl bulacaksın? yapma Cevabın doğruluğunu kontrol etme Cevabı yazma Benzer bir problem kurabilme Çözümü yaparken neden bunları yaptığını söyler misin? Sorunun cevabını yazar mısın? Benzer bir soru oluşturabilir misin? Öğrencilerin verdiği cevaplara göre nerede yardıma ihtiyaçları olduğuna karar verilir. güvenilir. • Her öğrenci değişik özellikler. Öğretmenlerin gözlem formlarını kullanarak öğrencilerin sergilediği davranışları kaydetmesi geçerlik ve güvenirliğe katkı sağlar. beceriler ve davranışlara göre değerlendirilir. Performansları ve tutumları hakkındaki bilgilere ulaşılabilir. • Değerlendirmeyi. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartlar kullanılır. soru ve önerilere verdikleri cevapları. • Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenir. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. 54 . informal biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formları veya kontrol listesi kullanılarak da yapılabilir. geçerli biçimde değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. mümkün olduğu kadar gözlemi yapıldığında kaydedilir.Öğrenciler her gün günlük yazmak zorunda değildirler. Günlükler öğrencilerin defterlerine ya da herhangi bir kâğıda yazdırılabilir. grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarına yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. Gözlem yapılarak öğrencilerin başarıları. tutumları ve kendine güvenleri hakkında bilgi edinilebilir. Aşağıdaki noktalar. Gözlemler. Öğretmenin önemsediği (istedikleri) bir konuyla ilgili ya da öğrenci için önemli olan bir etkinlikten sonra da günlük yazılabilir. Aşağıda bir izleme ve görüşme form verilmiştir.

Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler. Örneğin. yazılar vb. öğrencilerin. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. • Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. araştırmalar. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. problemler. Öğrencinin gelişimini. • Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi • Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler. Sınıf içi etkinliklerin belli ölçütlere göre bir araya getirilip. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri.). Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. • Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla ürün seçilmesi • Öğrencilerden. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi? • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar.Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin bir ya da birkaç alanda harcadığı çabayı. her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve öz değerlendirme istenmesi • Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması ve öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. veli ve öğretmenin izleyebilmesine olanak sağlar. özet ya da özgeçmiş Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. stratejiler dereceli puanlama anahtarları. kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? eden bu çalışmayı seçtin? 55 . geçirdiği evreleri ve çalışmalarını gösteren bir koleksiyondur.

Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu. ürün dosyalarını vb. Dereceli Puanlama Anahtarı: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. • Matematik günlükleri • Ödev-alıştırma cevapları • Öğrencilerin yazdığı problemler • Grup proje raporları (bireysel görüşler de olmalı) • Öğrencilerin yaptığı sunuşların video bantları • Matematik konularından birinin uygulaması ile ilgili bir rapor • Öğretmen anekdotları • Öğretmen kontrol listeleri • Değerlendirme çalışmaları • Posterler (bkz. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. • Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi • Ölçütlerin tanımlanması. kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri kullanılabilir. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması. • Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması • Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi 56 . Ek-2) • Kısa sınavlar Öğrenci ürün dosyasına alınan ürünlerin her biri. Siz kendi değerlendirme yaklaşımınızı kullanabilirsiniz Öğrencilerin açık uçlu sorularını. Ek’lerde verilen uygun ölçeklerle değerlendirilebilir. Davranış. performans görevlerini. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi. değerlendirmek için dereceli puanlama anahtarları. Ek’teki form bir örnektir. projelerini. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir. yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Ürün dosyasında aşağıdaki belgeler olabilir.

gözlem veya görüşme yapılabilir. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. görüldü/görülmedi. Aynı anda tüm öğrenciler gözlemlenmeye çalışılmaz. Her gözlem iki kategorili kaydedilmelidir (var/yok. EARGED tarafından geliştirilmiş olan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” Ek’te verilmiştir. Bu ölçekler. Kontrol Listeleri: Gözlemlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. “Kararsızım”. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. hakkında bilgi edinmek için ölçekler kullanılabilir. Kontrol listesi örneği Ek’te verilmiştir.Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini gözlemlemek amacıyla duygu veya düşünceye yönelik sorular hazırlanabilir. 57 . Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Duyuşsal Özellikleri ve Öz Düzenleme Becerilerini Değerlendirme Öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal gelişimleri de önemlidir. “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum”. evet/hayır. Duyuşsal boyutun değerlendirilmesinde öğrencilerin derse yönelik tutumları. Sorulardan bazıları şunlar olabilir: • Konu işlenirken severek yaptıklarınız nelerdir? • Konu işlenirken sizi neler zorladı? Bu zorlukların üstesinden gelebildiniz mi? Gelebildiyseniz neler yaptınız? • Şimdi matematik hakkında ne düşünüyorsunuz? • Daha çok başarılı olmak için ne yapıyorsunuz? • Grup olarak çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Neden? • Neler öğrenmek istersiniz? Neden? Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları bu amaçla geliştirilmiş tutum ölçekleri ile ölçülebilir. Davranışların ya da özelliklerin varlığı gözlenebilmişse işaretlenir. doğru/yanlış. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. “Problem Çözme Đçin Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir 2. kendine güvenleri vb. yapıldı/yapılmadı gibi). “Problem Çözme Đçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir. “Katılmıyorum”. Ölçekteki cümlelerin seçenekleri şunlardır: “Hiç katılmıyorum”. Bir kişinin ölçekten aldığı puan.

dönemin başı ve II. Bu işlem sonucunda 1-2 olumsuz tutumu. 3 ne olumlu ne olumsuz tutumu.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Dereceler Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı Olumsuz Đfade Puanı 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Her bir tutum ifadesinden alınan puanların toplamı. 58 . Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanlarına göre tutumları olumsuzsa. olumlu tutumlar geliştirmeleri için gereken önlemler alınmalıdır. Elde edilen sonuç ondalık kesir şeklinde ise yakın olduğu tam sayının temsil ettiği tutuma sahip olduğunu gösterir. bilgilerini uygulamalarına ve kendi öğrenmelerine önem verilerek öğrenci olumlu yönde motive edilmelidir. 4-5 olumlu tutumu ifade etmektedir. dönemin sonunda uygulanabilir. dönemin başı. cümle sayısına bölünerek öğrencinin 1-5 değerleri arasında nerede olduğu bulunur. II. düşüncelerine. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendi çözüm yollarına. Ek’te verilen tutum ölçeği I. Bu programın başarıyla uygulanabilmesi için öğrenme-öğretme sürecine farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kaynaştırılmalıdır.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 59 .

KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 60 . SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1.

20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Paralarımızı tanır. 61 . Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. silindir. prizma. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. 20 içinde geriye birer sayar. 2. SA Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. 2. 7. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Örüntü ve Süslemeler 1. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. 2. Geometrik cisimlerden küp. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1. Paralarımız 1. Doğrultu-Yön) Đlişkiler 1. 4. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. 4. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. Tabloları okur. prizma. 6. 2. 3. 2. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. Eş nesnelere örnekler verir. 9. Tartma 1. En çok üç nesneyi. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. ağırlıklarına göre sıralar. 5. 8. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. Zamanı Ölçme 1. Geometrik Cisimler L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. Rakamları okur ve yazar. silindir. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Küp. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. 2. 2. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. Eşlik 1. 1. 10. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. 3. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.

2. 5. 20’ye kadar olan doğal sayıları.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 5. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I SA Y I L A R G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 6. Kesirler 1. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 3. 8. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. 4. 6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplama işleminde. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 2. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 7. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. 4. 9. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 62 . 2. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. 3. Toplamanın bir araya getirme. Çıkarmanın ayırma. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur.

Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. 1. 4.MATEMATĐK DERSĐ 1. 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Tartma Toplam 1. 2. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler KAZA IM SAYILARI 10 9 6 2 27 2 2 1 2 7 4 1 2 2 9 1 1 SÜRE / DERS SAATĐ 52 26 20 4 100 6 6 3 7 22 6 4 4 4 18 2 2 ORA I (%) 36 18 14 3 71 4 4 2 5 15 4 3 3 3 13 1 1 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ Toplam Uzamsal (Durum-Yer. 4. Zamanı Ölçme 4. Tablo Toplam GE EL TOPLAM 44 144 100 63 . 3. 3. Paralarımız 3. Uzunlukları Ölçme 2.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 64 .1.

Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. 3. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. T O P L A M 6 2 27 65 . 10 9 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler 1. 5. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Çıkarmanın ayırma. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 10. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1.1. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Rakamları okur ve yazar. 9. 7. 3. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. 8. Toplamanın bir araya getirme. 6. 4. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. 6. 7. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. 2. 9. 2. 3. 1. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. 2. 20 içinde geriye birer sayar. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. Toplama işleminde. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. 4. 20’ye kadar olan doğal sayıları. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. 5. 1. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 2. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. 4. 6. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. 5. 8. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir.1. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 66 . [!] Öğrenciler. ↸ Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için faklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır.A. Rakamları okur ve yazar. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır.A. ip ve [!] Öğrenciler. Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır.Ö.2) DOĞAL SAYILAR 2. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. rakamlar harflerle yazdırılır.1. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Sonra fasulye. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Rakamlar.Ö. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. okur yazar duruma geldiklerinde benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur. etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır. ↸ Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır.

A. Uygun kutular boyatılır. sayma yaptırılır.Ö. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal Sayılarla Toplama işlemi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) ↸ Renkli sayma boncukları. ip atlatarak. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 67 .Ö. [!] Birer ritmik saymalar 1 ‘den. DOĞAL SAYILAR ↸Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır. alkış veya tempo tutturarak. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. KAZA IMLAR 3.1. . onar ritmik nabız sayarak.A. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. önerilen etkinliklerle birer ritmik saymalar ondan başlatılır. merdiven indirerek veya çıkararak vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak. iki eldeki parmaklar vb.

Doğal sayılarla çıkarma işlemi DOĞAL SAYILAR ↸ Geriye doğru saymalarda.Ö. onluk kartlar.A. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Abaküs (renkli sayma boncukları).A. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır. düğme vb. sayma çubukları. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 68 . 20 içinde geriye birer sayar.1.Ö. KAZA IMLAR 4. fasulye.

nesneyi. ↸ 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun farklı nesnelerden oluşturulabileceği vurgulanır. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi arasındaki ilişki vurgulanır. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. onluk ve birliklerine ayırarak grubu olarak adlandırılır. 2 4 8 15 15 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Birliklerin sağda. onlukların solda gösterilmesinin gösterir.A. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ  Onluk   DOĞAL SAYILAR 1 Onluk 3 Birlik  Birlik 1 3 On Üç Sayılarla balon gruplarını eşleştiriniz.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 69 . Bulunan sayının.Ö. Kalan nesneler birlikler ve karşılık gelen sayıyı yazınız. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup ↸Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. AÇIKLAMALAR Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz 5. sayıyı rakamlarla yazar ve okur.Ö. 6. bu nesnelere karşılık gelen gerekliliği vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.1.

fasulye vb.Ö. AÇIKLAMALAR 8. ↸ Haftanın günleri.7) [!] Nesne sayıları karşılaştırılırken “büyük”. 9. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sembol kullanılmaz. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb.” “4 fasulye. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Fındık. [!] Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar verme esas aldırılır.A.1. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. iki nesne grubu oluşturarak bu grupların nesneleri arasında bire bir eşleme yaparlar.Ö. okula gelirken yanlarında bulundurması gereken en çok 10 nesne. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. yılın ayları. [!] Sıra sayıları. DOĞAL SAYILAR ↸ Öğrenciler. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. • “6 fasulye. [!] Az. çok. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 2) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır. önem durumuna göre sıralatılır. 4 fasulyeden fazladır.” “6 fasulye. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. 10. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler.” ifadeleri ile 4’ün 6’dan küçük olduğu fark ettirilir. “küçük” veya “eşit” kelimelerinden uygun olanı kullanılır.A. 6 fasulyeden eksiktir. 6 fasulyeden azdır. KAZA IMLAR 7. bilye. ↸ Öğrencilerin. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 70 . durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. 4 fasulyeden çoktur. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir.1. Karşılaştırma sonucunu sözlü ve yazılı olarak ifade ederler. • “4 fasulye.” ifadeleri ile 6’nın 4’ten büyük olduğu fark ettirilir. sıra bildiren sayılar kullanılarak belirletilir.

Ö. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. öğrencilerin içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanması sağlanmalıdır. sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. Bu bağlaçlarla öğrencileri şartlandırmak yerine. durumlarla toplama işlemi fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] “Ve”. nakil yoluyla sınıfa gelen öğrencilerin eklenmesiyle sınıf mevcudunun artması.1. ↸ Öğrencilerden.A.A. Toplamanın bir araya getirme.Ö. ↸ Onluk kartlar. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ( Kazanım 3) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 71 . [!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile “+” kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. Onluk Kartlar Birim Küpler 3 4 2 + 3 = 5 + 3 = 7 + 5 8 [!] Đki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. denge modeli vb. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. KAZA IMLAR 1. birim küpler. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. harçlıklarla alınan oyuncakların çoğalması vb. Doğal sayılar Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 + 2 + 4 = 9 Denge Modeli: Bu model kullanılarak eşit (=) işaretinin anlamı vurgulanır. sayı çubukları. “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade edilebildiğinden bu bağlaçlarla toplama işleminin özdeşleştirilmemesi gerekir. “ile”. fasulyeler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı renkten kalemlerin bulunduğu kalemlikten belli bir renkte olanları bir araya getirme. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 2. DENGEDE 3+1=4 4=4 3.

Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınarak özellik fark ettirilir.A. karşılaştırma ve parça bütün durumları kullanılarak verilmeyen toplananı belirlemeye yönelik etkinlikler yaptırılır.1. KAZA IMLAR 4.Ö. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. modellerle toplamanın ekleme. Arkadaşım bana kaç boncuk verirse 8 boncuğum olur? 6 + □ =8 Karşılaştırma: Benim 4 tane. 2 + 3 = 3 + 2 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken çıkarma işlemi yaptırılmaz. onluk kartlar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları. Toplama işleminde.Ö. Doğal sayılar 4 + □ DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ = 6 2 + □ = 5 2 + 3 = 5 Ekleme: 6 boncuğum var.A. ↸ Sayma çubukları ve onluk kartlar vb. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. kullanılarak etkinlikler yaptırılır. Emre’nin ise 7 tane düğmesi vardır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 72 . fasulyeler vb. birim küpler. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Emre’nin düğme sayısı kadar düğmem olması için kaç düğme gerekir? 4+ Fazla düğmeler □=7 Benim düğmelerim Emre’nin düğmeleri 5.

fasulyeler vb. 18 12 + 6 = 18 10 + 8 = 18 ↸ Zihinden işlem yaparken öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları sağlanır.A.A. toplamları 20 olan sayı ikilileri için de yaptırılır. fasulyeler vb. somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları. onluk kartlar.1. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. onluk kartlar. birim küpler. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. ekleme. = … 7. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 …+… = … DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 …+… = … AÇIKLAMALAR Aşağıdaki kutulara uygun sayıları yazınız.Ö. tamamlama yoluyla toplamları 10 olan sayı ikilileri buldurulur. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ile bir araya getirerek üzerine sayma. □ + □ = 10 □ + □ = 10 □ + □ = 20 □ + □ = 20 …+… ↸ Benzer etkinlikler. 20’ye kadar olan doğal sayıları. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. daha sonra bir basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. KAZA IMLAR 6. [!] Önce bir basamaklı iki doğal sayının.Ö. ↸ Sayı çubukları. birim küpler. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 73 . 8.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 74 . DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 9.A.A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencinin günlük yaşamıyla ilgili. Adaylardan biri 12 oy aldığına göre diğer aday kaç oy almıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 13) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. öğrencilere mümkün olduğunca gerçekçi gelecek ve toplama işlemi yapmasını gerektiren çeşitli durumlar içeren problemler kullanılmalıdır. iki başkan adayının oylarının toplamı 20 olarak belirlenmiştir. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sınıfta yapılan demokratik bir seçim sonucunda.

Kalanların “–“ işaretinin. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 75 . Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 7 –4 =3 8 –3 =5 8 4 – 4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. modellerden biri seçtirilir. çıkartılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler.Ö. [!] “Eksilen”. sınıf mevcudunun azalması vb. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme.Ö. Çıkarmanın ayırma. defterler. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. birim küpler. … ). kâğıtlar vb. durumlarla çıkarma fark ettirilir. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. sayı çubukları. olduğu vurgulanır. “fark” kelimeleri ile Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. silgiler.A. kitaplar. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. KAZA IMLAR 1. “çıkan”. çıkarma işlemine ait ifadeler miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma.1. fasulyeler vb.A. ↸ Onluk kartlar.

KAZA IMLAR 3. aşağıda verilen modeldeki gibi etkinliklerle keşfettirilir.A. 8–□ = 5 ↸ Öğrencilerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Ağaçta kaç portakal var? 5–5=0 4. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 76 . Anneme kaç düğme verdim? [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. parmak sayan öğrencilere izin verilir.Ö.Ö. [!] Onluk bloklar.1. 5. Ağaçta kaç portakal kaldı? ↸ Problemleri modelleyerek çözmeleri sağlanır. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. [!] Zihinden çıkarmalarda. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. Düğmelerimden bir kısmını anneme verince 5 düğmem kaldı. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. onluk kartlar vb. 8 tane düğmem vardı.A.

anlamlarını içeren [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.Ö.1. Başlangıçta kaç bilyem vardı? □ – 3=4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2 kalem daha aldım.A. Kaç tane kalem kaybettim? 7+2=9 9–□ = 4 • Bir miktar bilyem vardı. Kalemlerimden birkaç tanesini kaybettim. kalemi olmayan arkadaşlarıma problemler çözdürülür ve kurdurulur. verdim. KAZA IMLAR 6.Ö. [!] Çıkarma ve toplama işlemlerini gerektiren • Annem 3. 4 tane bilyem kaldı. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çıkarma işleminin ayırma.A. geriye doğru sayma vb. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 77 . 3 tanesini. 3 tanesini kardeşime verdim. 4 tane kalemim kaldı. Kaç kalemim kaldı? 3+5=8 8–3=□ • 7 kalemim vardı. ablam 5 kalem verdi. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. . problemler çözdürülür ve kurdurulur.

KAZA IMLAR Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 78 . Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıdı ikiye katlama ve kesme. [!] Yarım sayılarla ifade edilmez. iki eş parçaya bölme ve yarım elde etme etkinlikleri yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.1.Ö. somun ekmeğini vb. Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı Söz Varlığını Geliştirme (Kazanım 1) iki yarım bir bütün Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Eşlik Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 5) bütün yarım yarım bütün KESĐRLER yarım yarım bütün yarım yarım ↸ Yarım ve bütün arasındaki ilişki modellerle buldurulur. 2. 1.A.A. portakalı. AÇIKLAMALAR [!] Bir çokluğun yarısını gösterme etkinliklerine girilmeyecektir. elmayı.

1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 79 .

prizma. Geometrik cisimlerden küp. Eş nesnelere örnekler verir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. M E A L A I KAZA IMLARI Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. prizma. Ö Ğ R E TOPLAM 2 2 1 2 T O P L A M 7 1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Küp. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler 1. 1. silindir. 2. 2.1. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. 80 . silindir. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. 2. 1.

[!] Uzamsal ilişkiler. [!] Uzamsal ilişkilerde kullanılan ↸ Öğrencilerin sınıfta. Bu temada yer alan ögeler arasındaki uzamsal ilişkiler anlattırılır. Doğal sayılar Uzunlukları ölçme ↸ Öğrenciler. rehberlik servisi… gibi) sağlayacak “Kapıdan pencereye Türkçe Sözlük’ündeki anlamlar esas doğru git.Ö. yüksekte-alçakta.”.A. belirli bir referans noktası alınır.”. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. doğrultu-yön anlamında ele alınır. “Koridorun köşesinden alınır. okul.” vb. modellerin her biri bir bütünlük [!] Uzamsal ilişkiler açıklatılırken içinde ele alınıp uzamsal ilişkilerin gösterilmesi ve açıklanması sağlanır. DOĞRULTU-YÖ BELĐRTE ) ĐLĐŞKĐLER KAZA IMLAR 1. malzemeleri kullanarak bir tema oluşturur. park. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A. lego. Bu terimlerle ilgili etkinlikler yaptırılır. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır.A. okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür terimlerde Türk Dil Kurumunun odası. uzak-yakın. içinde-dışında. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yer-durum ve etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada. öğretmenler odası.Ö. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 81 . “Tahtaya arkanı dön. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat vermeleri istenir. çukurda-tümsekte” terimleri vurgulanır. sınıf ortamları vb.1. tablo. “Karşı duvara doğru yürü. sola dön. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Konuşma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Rehberlik ve Psikolojik Danışma ( Kazanım 9) ↸ Resim. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin hayatlarındaki model olaylardan yararlanılarak “altında-üstünde. oyun hamuru vb.1. UZAMSAL (DURUM-YER. fotoğraf. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.”.9) 2.

dikdörtgen ve kare prizma kullandırılır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının karıştırılmamasına dikkat edilir. dik dairesel silindir ve koni modelleri kullandırılır. sınıf ortamındaki malzemeler. etkinliklerle eş şekil ve desenler yaptırılır. baskı vb.1. boyama. sayılar gibi soyut kavramlar için kullanıldığı belirtilir. Eş nesnelere örnekler verir.1. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 82 . köşe ve yüzlerin sayılarından söz edilmez. vücudumuzun el. ancak istiflenemediği.A. varil. prizma. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. köşeli veya yuvarlak oluşlarına göre sınıflatılır. [!] Dik prizma. silindir. prizma. yollarla fark ettirilir. Bu modeller. prizma. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) 2. makara vb. külâh. kol. prizma. “Eşlik” teriminin somut nesneler. “eşitlik” teriminin. pet şişe.Ö.Ö. Küp. silindir. KAZA IMLAR 1. yuvarlama. top. aynı numaralı ayakkabı. ↸ Eşlik kavramı. ↸ Farklı büyüklükteki geometrik cisimleri kullandırarak bina. etkinliklerle sınıflatılır. oyuncak vb. organları. kaydırma. istifleme vb. kutu. madenî ve kâğıt paralar. koni modellerinin yuvarlanabildiği. ayak. koni ve küreye benzeyenler seçtirilir. modellerin karşılık gelen her bir yüzü. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. kenarı üst üste çakıştırılarak vb.13) EŞLĐK ↸ Çoğaltma. karpuz. kamp çadırı. ↸ Meyve. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. modeller yardımıyla küp. küp şekerler. karbon kâğıdı ile kopyalama. Küre modellerinin yuvarlanabildiği fakat istiflenemediği. Geometrik cisimlerden küp. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. huni. istiflenebildiği vb. silindir. modeller yaptırılır. Örüntü ve Süslemeler 1.A. küp şeker. silindir. silindir modellerinin yuvarlanabildiği. Ayrıt. eldiven vb. GEOMETRĐK CĐSĐMLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Paket. eşya vb. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. göz vb. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp. koni ve kürenin biçim özellikleri görsel olarak algılatılır. özellikleri yapılan etkinliklerle fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Prizma modellerinden adları verilmeden yalnızca üçgen. Bu modeller. portakal. Oluşturulan modellerin hem bütününün hem de parçalarının görünümü hakkında yorum yaptırılır.

[!] En çok üç ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. ↸ Öğrencilerin somut nesne ve modellerle oluşturulmuş bir örüntüdeki ilişkiyi açıklayarak örüntüyü devam ettirmeleri sağlanır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bu [!] Örüntüler. deseni vb. [!] Oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler sözel olarak da açıklatılır. resimler veya çevredeki malzemeler kullandırılarak örüntüler verilir. belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir örüntü olduğu.Ö. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.Ö. rengi. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel oluşturulur. örüntüde nesnelerin biçimi. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. bir veya birden fazla özelliğin esas resimli kartlar.A. KAZA IMLAR 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Nesnelerin. Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 4) 2. çizilmiş hazır şekiller vb. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 83 . oluşturulur. somut nesneler. [!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle ↸ Geometrik cisimler. modeller.A.1. malzemelerle çizim yaptırılmadan alındığı fark ettirilir.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 84 .1.

3. 4 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. 2. 1 Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 1. 4. 2 En çok üç nesneyi. 2 Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. T O P L A M 9 Ö L Ç M E Ö Ğ R E 85 . 1.1. 1. ağırlıklarına göre sıralar. 2. Paralarımızı tanır. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler.

uzunluklarına göre sıralanmış. ↸ Đp. ayakkabı bağlarının vb. nesnelerin [!] En çok üç nesne karşılaştırılır. KAZA IMLAR Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. [!] Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa sahip modeller de seçilerek bunların “aynı uzunlukta” oldukları vurgulanır. daha kısa. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. cetvellerin.A. Karşılaştırmada. ölçmeye başvurulmaz. ↸ Bir öğrencinin.A.Ö. en uzun. bir nesnenin. UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve daha kısa nesneler buldurulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. uzunlukları karşılaştırılır ve sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. Yerini belirle 86 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çok yakın olmamasına dikkat edilir. kâğıt şerit. sınırlandırılır. kalem.1. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı uzunluktaki kalemlerin. 1. en kısa” gibi terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden yararlandırılır. boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki [!] Seçilen öğrencilerin boy uzunluklarının yeri buldurulur. “daha uzun. pipet vb. en çok [!] Sıralanmış nesne sayısı beş ile beş nesne grubundaki yeri buldurulur. 2.Ö.

pipet. 8 ataç uzunluğundadır.Ö. doğal ölçme birimleriyle istenilen ettirilir. parmak.A. 25 Kr ve 50 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği [!]Türk Lirasının “TL” ve Kuruşun “Kr” tartıştırılır. ↸ 1 TL. Sonra seçilen birimle ölçme bir nesnenin uzunluğu önce tahmin ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan ölçme birimi modeli olarak kalem. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. kullanılan ölçme birimiyle belirtilir. ataç vb. Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi”Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.Ö. yapılarak tahminle karşılaştırılır. Cetvelim kalemimden kaç ataç uzundur? 1. Kalemim 5 ataç uzunluğunda. ↸ Sınıftan üç kitap boyu uzunluğunda nesneler gösterilir. UZU LUKLARI ÖLÇME KAZA IMLAR Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. karış. 50 Kuruşlar tanıtılır. Ölçme yapılarak tahminler karşılaştırılır. 5. 10 Türk Liraları ile 1. Paralarımızı tanır. 10. [!] Nesnelerin uzunlukları önce tahmin malzemelerle. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ayak vb. cetvelim ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Kâğıt paralarımızdan 1.24) Girişimcilik (Kazanım 32) PARALARIMIZ 87 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Tahminle ölçme sonuçları karşılaştırılır.1. Doğal Sayılar 4. sonra seçilen birimle ölçtürülür. kulaç adım.1.A. olarak kısaltıldığı belirtilir. kürdan. 5. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . [!] Ölçme sonuçları. 25. 5 TL.

nesneler kullandırılarak bir saat modeli yaptırılır. en hafif gibi ifadeler kullanılır. daha ağır gibi ifadeler kullanılarak sezgi ve tahminden yararlanılır. okur. Bugün. daha hafif. yaş günü. tebeşirlerin ve benzeri nesnelerin [!] Karşılaştırmalarda hafif. ↸ Farklı büyüklükteki kitapların.A. ağır. ↸ Kitap ve benzeri nesnelerden herhangi biri seçtirilir. Bu model [!] Sayısal saat modeli kullanılmaz. teması (Kazanım C. hafta sonları gibi çocuk için önemli olan Hayat Bilgisi dersi “Dün. KAZA IMLAR ZAMA I ÖLÇME 1. [!] En ağır. Saat modeli oluşturarak saat başlarını üzerinde saat başlarında akrep ve yelkovanın yerleri belirletilir. Bayram günleri. sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . ağırlıkları karşılaştırılır.11) ↸ Yaşadığı gün. bir önceki gün ve bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırılarak buldurulur. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. Yarın” tarihler takvim üzerinde işaretletilir. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.1. ↸ Karton.A. 2.Ö. TARTMA 2. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar. Aynı cins üç kitabın bir ya da iki kitaptan daha ağır olduğu sezdirilir. defterlerin. 88 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. köpük vb.1.Ö. [!] Yelkovanın saat başlarında her zaman 12’nin üzerinde olduğuna dikkat çekilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Đçinde bulunulan yıla ait farklı takvim örnekleri sınıfa getirilerek incelettirilir. 1. tatil günleri.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 89 .1.

Tabloları okur. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1 T O P L A M 1 90 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1.1.

okul [!] Etkinliklerde. 91 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sıkça karşılaştıkları veya kullandıkları tabloları algılayabileceği ve okuyabileceği tablolar okurlar. kullanılır. tablosunu. bu sınıf düzeyinin kolay servislerinin hareket çizelgelerini vb. sınıftaki öğrenci gelişim tablolarını.Ö. Tabloları okur.1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrenciler günlük/haftalık televizyon programlarını. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme .Ö.A. takvim. okuldaki günlük beslenme [!] Tablo oluşturma etkinlikleri yaptırılmaz.A. ders çizelgelerini. TABLO KAZA IMLAR 1.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 92 .

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 93 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. üçgenin köşe ve 5. 2. 3. 3. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili kenarlarını gösterir. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Küp. üçgen ve çember modelleri problemleri çözer ve kurar. Standart olan veya olmayan uzunluk oluşturur. Uzunlukları metre ve santimetre 4. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. ayrılamayacağını belirler. uzunluğu ölçer. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Standart uzunluk ölçme araçlarını gösterir. Nesne grafiğini yorumlar. dikdörtgensel. dikdörtgen. dikdörtgenin. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp 1. 3. Silindir. 7. 6. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. Karesel. Kare. 40 içinde dörder. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. 4. Veriyi tablo şeklinde düzenler. koni ve küre modellerinde yüzleri 2. 9. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 100 içinde ikişer ve beşer. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. Simetriyi modelleri ile açıklar. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. Sayı örüntüleri oluşturur. 6. 5.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği 1. birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Paralarımızı tanır. Tablo 1. 2. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme 1. Karenin. Uzunlukları metre ve santimetre modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. 2. birimleriyle ölçer. 8. 6. dikdörtgen. ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 94 . 2. Simetri Paralarımız 1. 4. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. kare ve üçgen prizması belirterek gerekliliğini açıklar. birimlerini birlikte kullanarak bir köşeleri ve ayrıtları gösterir. 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzunlukları Ölçme 1. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir.

ay-gün.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 5. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 7. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 6. 2. 4. saati tam ve yarım saate ayarlar. Eldeli toplama işlemini yapar. Toplamları 100’ü geçmeyen. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. V E R Đ ALT ÖĞR . 3. 4. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. Sıvıları Ölçme 1. 2. 6. 3. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 5. Tartma 1. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 2. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. hafta-gün. Tam ve yarım saatleri okur. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. 2. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. M E A L A L A R I G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Örüntü ve Süslemeler 1. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Saat-gün. 2. 95 . tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. AL L. mevsim-ay. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1.

4 ve 5 sayılarıyla çarpar. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. 3. Bütün. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. üçerli. 4. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. Çarpma işleminde “1” ve “0”’ın etkisini açıklar. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. Kesirler 1. 2. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. birerli. M E A L A L A R I Ö L Ç M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 96 . 6. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. 7. 3. 2. 3. ikişerli. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. 5. 10’a kadar olan doğal sayıları 2.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 3. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.

Sıvıları Ölçme Toplam VERĐ 1. Tartma 5. 5. 6. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. 2. Nesne Grafiği 2. Geometrik Cisimler ve Şekiller 2. Simetri 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 4. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 7 6 7 3 1 33 6 2 2 10 6 1 3 2 1 13 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 22 18 18 18 9 3 88 12 4 4 20 11 3 6 5 3 28 5 3 8 ORA I (%) 15 12 12 12 7 2 60 8 3 3 14 8 2 4 4 2 20 4 2 6 SAYILAR GEOMETRĐ GE EL TOPLAM 59 144 100 97 .MATEMATĐK DERSĐ 2. 3. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Zamanı Ölçme 4. Uzunlukları Ölçme 2. Paralarımız ÖLÇME 3.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 98 .

4 ve 5 sayılarıyla çarpar. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 4. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 6. Bütün. 3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 1. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 5. ikişerli. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. T O P L A M 9 7 6 7 3 1 33 99 . 6. Eldeli toplama işlemini yapar. 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 2. 2. 1. 3. Çarpma işleminde “1” ve “0” ın etkisini açıklar. 3. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 6. 7. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4. 3. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. Kesirler Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 3. 9. 4. 5.2. 1. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 2. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 5. 8. 3. Sayı örüntüleri oluşturur. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 5. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. Doğal Sayılar 6. üçerli. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4. 7. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. Toplamları 100’ü geçmeyen. 3. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. birerli. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 100 içinde ikişer ve beşer. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 40 içinde dörder. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı türden 10 kalem. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okurlar. 10 kuru boya vb. aynı türden 12 bardak. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. Bu nesne gruplarını onluk ve birlik gruplarına ayırır. ↸ Öğrenciler fasulyeler. DOĞAL SAYILAR 2.Ö. nesnelerden gruplar oluşturur.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. KAZA IMLAR 1. nesnelerin sayısının bir deste. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 100 . 12 silgi vb.Ö. sayma çubukları. onluk taban blokları vb.2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu.

basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 101 . sayının basamakları olduğu fark ettirilir. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir.Ö.2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Belli bir sayı seçtirilir.Ö. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin.A. KAZA IMLAR 3. AÇIKLAMALAR Onluklar DOĞAL SAYILAR Birlikler Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Onlar basamağı 70 73 Birler basamağı 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk.A.

4. AÇIKLAMALAR [!] Đleriye veya geriye doğru ikişer. . Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 3 6 9 12 15 • 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 102 . Örneğin. 20. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100 4. 24. söylediğin sayı nedir? • 5.Ö. 40 içinde dörder. … 5 tane 3 saydım. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilere ikişer. söyleyeceğin sayı ne olacak? Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1.A. söylediğin sayı nedir? • 6. 5. 100 içinde ikişer ve beşer. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazılır. 28.2. 36. 12.dörder. 2. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 8. 32.Ö. 40 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ilgili sayıların katlarından başlatılır. 3. sayıların bulunduğu kutular boyanır. 16. KAZA IMLAR 4. üçer. dörder ve beşer saymalarda. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . üçer ritmik saymada. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. DOĞAL SAYILAR ↸ Yüzlük tablo kullanılarak yapılan sayma etkinliklerinde. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır.A. 15 oldu.

Ö. DOĞAL SAYILAR • ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Örüntü ve Süslemeler 15. ↸ • • ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 103 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 50 10. [!] Örüntü oluşturmada ve tamamlamada yüzlük tablodan yararlanılır. KAZA IMLAR 5. 50. 16.  .A. 13.  AÇIKLAMALAR [!] Örüntüde kullanılan sayılar bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır.  . 10.  .Ö.2. [!] Örüntüyü tamamlamada en fazla iki sayı buldurulur. 30.  75. 11. 20.  . Sayı örüntüleri oluşturur.A. 60 .  örüntüsündeki kuralı açıklayınız ve takip eden iki sayıyı yazınız.  . 70. 7.

dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. ↸ Đçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. [!] “Büyük”. KAZA IMLAR 6. ↸ Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde.Ö.Ö. 37 7. 8. 37’den küçüktür. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.2.A.A. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. 25 DOĞAL SAYILAR 25. Önce onlukların sayılarına baktırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 104 . AÇIKLAMALAR [!] “Büyük”.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 9. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu, cetvel modeli üzerinde belirletilir. 23

AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. [!] 5’in ve 10’un katı olmayan, 95’ten küçük sayılar seçtirilir. Uzunlukları Ölçme

DOĞAL SAYILAR

0

5

10

15

20

25

30

Uzamsal Đlişkiler

23 sayısı, 20’ye daha yakındır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

105

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek; (i) 23 + 35 işlemi onluk taban blokları ile önce modellenerek yaptırılır. Onluklar 2 Birlikler 3

AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır. [!] Đki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

3 + 5

5 [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. 8

(ii) Sayıların, önce birlikleri sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. 23 + 35 ? 2 onluk + 3 birlik + 3 onluk + 5 birik 5 onluk + 8 birlik

23 + 35 58

Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır.

23 + 35 = 58 35 + 23 = 58

23 + 35 58

35 + 23 58

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

106

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek; (i) Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. Birlikler toplatılır. Birliklerin toplamı, onluk ve bir birlik grubu olarak düzenlettirilir. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk, onluklar grubuna katılır. Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. 48 + 25 işlemi onluk taban blokları kullanılarak yaptırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemler de yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

Onluklar 1 4

Birlikler 8

+2

5 13

1 4 2 + 7

8 5 3

(ii) Sayılar onluk ve birliklere ayrılır. Onluklar ve birlikler kendi aralarında toplattırılır. Birliklerin toplamından elde edilen onluk “elde” diye adlandırılır. 48 4 onluk + 8 birlik 48 + 25 + 2 onluk + 5 birlik + 25 6 onluk + 13 birlik 73 6 onluk + 10 birlik + 3 birlik 6 onluk + 1 onluk + 3 birlik 7 onluk + 3 birlik

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

107

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 3. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma, üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. 13+ □ =28 işleminde verilmeyen sayı, cetvel modeli kullanılarak belirletilebilir.

AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

0

5

10

13 15

20

25

28 30

Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 13’ün üzerine onluk taban blokları kullandırarak 28’e kadar saydırılır.

4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

↸ 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın, onlar basamağındaki sayıların toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

108

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Verilen sayılar, onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. stratejiler kullandırılarak öğrencilerin toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır.

AÇIKLAMALAR [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

15+20 işleminde, önce onlukları toplarım, 30 eder. Sonra da beş tane bir eklerim ve 35’i elde ederim.

18+17 işleminde, önce onlukları toplarım, 20 eder. Sonra 8 ile 7’yi toplarım, 15 eder. Daha sonra da 20 ile 15’i toplarım 35’i elde ederim.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

109

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken, 27’nin 30’a, 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır.

AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

↸ Günlük yaşantı durumları ile ilgili problemler çözdürülür. Benzer problemler kurdurulur. ↸ 15 fındığım vardı. Annem bir miktar fındık verince toplam 28 tane fındığım oldu. Acaba annem bana kaç tane fındık verdi?

[!] Toplamanın farklı anlamlarını içeren problemler seçtirilir. [!] Toplamı en çok iki basamaklı olan doğal sayılarla, en çok iki işlemi gerektiren problemler çözdürülür. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6)

15 + □ = 28

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

110

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar hâlinde modelleri yaptırılır. Bundan, istenilen kadarı ayırtılarak, eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır: Onluklar Birlikler

AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. [!] Çıkarma işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ

2

6

1 

2

26 1 4

12 14

veya 26 – 12 = 14

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

111

çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. Eksilenin bir onluğu.Ö. gruplar hâlinde somut nesnelerle modellenir.A. Eksilen onluk ve birlik. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Onluklar 3 1  Onluklar 2 3 1  Birlikler 4 6 34 –16 3 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 1 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 10 birlik+4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 14 birlik 34 – 1 onluk + 6 birlik – 16 1 onluk + 8 birlik 18 Birlikler 14 4 6 8 Onluklar 2 3 1  1 Birlikler 14 4 6 8 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilenin birliklerinin. AÇIKLAMALAR [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 112 . KAZA IMLAR 2.2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Birliklerin farkı buldurulur.Ö. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır.A.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 3.Ö. maçı tahminen kaç sayı farkla kazanmıştır? [!] Öğrencilerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. ↸ 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. Bu sonucun. 30 daireye toplantı haberini duyurdu. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.A. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. Apartmanda kaç daireye daha haber vermesi gerekir? 4. Galip gelen okul takımı. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 113 .A. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak sonuç tahminle karşılaştırılır. AÇIKLAMALAR Görevli. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden çıkarma işlemi için öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur.2. ↸ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken 53’ün 50’ye. Okulumuzla komşu okul arasındaki basketbol maçı 68/49 sonuçlanmıştır. 40 dairelik bir apartmanda. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır.Ö.

üzerine sayma. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. [!] En çok iki basamaklı doğal sayılarla. somut nesnelerle modellenerek çözdürülür. Başlangıç etkinliklerinde problemler. ↸ Çevreden seçilen bir olay ve günlük hayatla bağlantılı problemler çözdürülür ve kurdurulur. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kâğıdın altında kalan bloklar hangi sayıya karşılık gelir? AÇIKLAMALAR 13 – □ = 8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır? DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 6. üzerinde 78 • Masanın sayısına karşılık gelen onluk taban blokları olması gerekmektedir.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilen veya çıkan buldurulurken.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 114 .A. KAZA IMLAR 5. ↸ Çıkarmanın farklı anlamlarını içeren problemler verilir. çıkarmanın azaltma. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. eksiltme. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Problemlerdeki veriler ve işlem sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içerisinde olmalıdır.2. en çok iki çıkarma işlemini ve toplama işlemini gerektiren problemler çözdürülür.Ö. Bunlardan bazıları kâğıdın altında kalmıştır.

Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 115 .Ö.2. KAZA IMLAR 1.A. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4+4=8 2× 4=8 0 5 10 15 20 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu toplamın. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur.

4 + 4 + 4 3 × 4 = 12 = 12 12 eder. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 3 tane 4 Öğrencilerden kullanılan modele uygun ifadeler seçerek çarpma işlemine karşılık gelen durumu sözel olarak açıklamaları istenir.Ö. “Đçinde 4 tane kurabiye olan kutulardan 3 tane var.” vb. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 116 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesnelerle modelleme yaptırılır.2. Örneğin. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. KAZA IMLAR 2.A.Ö.A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ AÇIKLAMALAR [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”.

2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 117 . 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 8 1 8 2 8 3 8 4 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik sayma ve modellerden yararlanılır. ↸ 3×1 1 + 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. yüzlük 7 tabloda dörder ritmik saymayla buldurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik saymalarla ilişkilendirerek çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. 3. 1 + 1 = 3 olduğu olduğu ve 7×□=7 7×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.Ö. KAZA IMLAR 3. 8 9 10 4 4. Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 8 12 16 20 20 24 28 32 36 40 1 2 3 4 5 6 Çarpım tablosundaki 4 ile ilgili satır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.A.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 118 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 2×3 2×3=6 3×2 3×2=6 6.A.2. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri.A.Ö. KAZA IMLAR 5. 2 × □ = 4 × 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz.Ö.

Portakallardan 3 tanesi alınırsa kaç portakal kalır? AÇIKLAMALAR [!] Problemler en çok iki adımda çözülecek şekilde kurgulanır. 5 sayıları kullandırılarak çarpma işlemleri yaptırılır.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 119 .Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masadaki dört tabakta ikişer portakal vardır.A. [!] Bir basamaklı doğal sayılar ile 2. 8 – 3 = 5 portakal kalır. 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.2. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4 × 2 = 8 portakal var.A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. KAZA IMLAR 7. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.

A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi.2. depremzede ailelere dağıtılacaktır. birerli. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 120 . ikişerli.A. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.Ö.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. üçerli. KAZA IMLAR 1. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 3 aile yardım paketi alır.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler.2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 2.Ö. 3. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. model kullanılarak [!] Bölmenin. bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması örneklerden oluşan problemlerden olur? yararlanılır.A. gruptaki nesne sayısını çözdürülür. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 121 . Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Her çocuğun 2 elması olur. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.

bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.Ö. paylaştırma 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 122 . Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 12 – 4 = 8 8–4=4 4–4=0 1. sonra işlem yaptırılır.2.A. paylaştırma 12 4 4 1+1+1=3 8 4 4 4 0 12 12 00 4 3 12 ÷ 4 = 3 fındığı olur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. paylaştırma 2. KAZA IMLAR 3.

2 yarım veya 4 çeyrekten oluşur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Bütün. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. kesilebilen.2. [!] Pay. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bütün. KAZA IMLAR 1. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ “Bütün” modelleri.Ö.A. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde ettirilir. eş parçalara katlanabilen. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği.A. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. 2 çeyrekten oluşur. AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 123 . Yarım Çeyrek Bütün. Bütün KESĐRLER Yarım Yarım. Buna dayanarak bütün. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki açıklatılır. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak.Ö. 2 yarımdan oluşur.

2. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 124 .

4. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. üçgen ve çember modelleri oluşturur. 2. dikdörtgensel. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. Simetriyi modelleri ile açıklar. T O P L A M 6 Simetri 2 Örüntü ve Süslemeler 2 10 125 . 1. 2. Silindir. 6. Küp.2. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 5. köşeleri ve ayrıtları gösterir. 1. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Geometrik Cisimler ve Şekiller 1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 2. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. Karesel. dikdörtgen. Kare. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler. dikdörtgenin. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Karenin. dikdörtgen. 3.

b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Küp modelleri kullanılarak karesel bölge. çadır vb. modeller üzerinde yüz. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 2.A. üçgen prizması modelleri olarak kullandırılarak bunların yüzleri.2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kutu. Üçgen prizma modelleri kullanılarak üçgensel bölge. ↸ Öğrencilerin ucu açılmamış yuvarlak kalem. gaz yağı tenekesi. [!] Prizmaların özel isimleri ön plana çıkarılmaz. dikdörtgensel. üçgensel bölge ve daire isimlendirilirken tanım yapılmaz. küp modelleri. [!] Silindir. ayrıtları ve köşeleri fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Geometrik cisimlerdeki “ayrıt” kavramı ile geometrik şekillerdeki “kenar” kavramı vurgulanır. Silindir ve koni modelleri kullanılarak dairesel bölge fark ettirilir. dikdörtgensel. dikdörtgenler prizması modelleri. paket vb. dikdörtgen. koni ve kürede ayrıt portakal vb. modeller üzerinde yüzleri belirleyip göstermeleri sağlanır. köşeleri ve ayrıtları gösterir.Ö. küp şeker vb. kalıp sabun. ↸ a.Ö. Geometrik cisimlerin yüzlerini boyatarak veya baskı tekniği kullanılarak karesel. kolonya kutusu vb. Küp. kibrit kutusu. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. üçgensel bölge ve daire biçimsel olarak algılatılır. Dikdörtgenler prizması modelleri kullanılarak dikdörtgensel bölge. top. c. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. kare prizması modelleri. ç. kitap vb. bulunmadığı vurgulanır. ilâç kutusu. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. [!] Karesel. KAZA IMLAR 1. köşe ve ayrıtları göstermeleri sağlanır. 3. dondurma külâhı. ↸ Uygun bisküvi kutusu. uygun bina çatısı. Silindir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 126 .

Kare. nesneler kullanılarak kare.4) 6. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. dikdörtgen.A. Hayat Bilgisi dersi”Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. tel vb. KAZA IMLAR 4. Karesel. robot vb.Ö. ↸ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. Karenin. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 127 . dikdörtgen.Ö. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 5. dikdörtgen.A. çubuk makarna. üçgen ve çember olarak adlandırıldığı fark ettirilir. kitabın. dikdörtgensel. ↸ Kare. plastik çubuklar. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. üçgensel bölgeler ve daire için “pencerelerin camı”. çember ve üçgen modelleri kullanılarak ev. kürdan. dikdörtgen. Kare. üçgen modelleri oluşturulurken bir köşeden veya kenarın bir yerinden (çemberin herhangi bir yerinden) kesilerek elde edilen şekillerin açık şekiller olduğu belirtilir. köşelerin belirlendiği vurgulanır. büyüteç. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. dikdörtgen. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karesel. sıranın. [!] Kare. üçgenin köşe ↸ Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. dikdörtgen.2. masanın. ↸ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Geometri tahtası. bu [!] Kare. kâğıdın kenarları. üçgen ve çember bölgelerin sınırları için de bu camların “çerçeveleri” model alınarak kare. şekiller oluşturulur. üçgen ve çemberin çizimleri yaptırılmaz. dikdörtgenin.2. [!] Her bir kenarın uçlarının birleşimi ile ve kenarlarını gösterir. dikdörtgen. isimlendirilirken tanımları verilmez. üçgen ve çember modelleri oluşturur. dikdörtgensel.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kumaş. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilere. Elde edilen parçalar karıştırılır. Bu tür simetriye “ayna simetrisi” veya “aynaya (Kazanım 2) göre simetri” denildiği vurgulanır. Bu nesnelerin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağı tartıştırılarak iki eş Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma parçaya ayrılabilen nesneler seçtirilir. Bu seçimi yaparkenki görüşlerine dayanarak (Kazanım 2) öğrencilere bu nesnelerin eş parçaları oluşturulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 128 . KAZA IMLAR 1. Bir parça seçtirilerek bu parçanın eşi buldurulur. yaprak.Ö. eş parçalara ayrılabilen veya ayrılamayan şekiller bütün olarak kestirilir. kekler. çikolatalar. çiçek. modelleri ile açıklar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. (i) SĐMETRĐ (ii) (iii) (iv) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kelebeğin kanatları. yapraklar vb. Parçaların eşliğinin üst üste çakıştığı gözletilerek fark ettirilir.A. 2. çevresindeki bisküviler. Simetriyi.Ö. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.2. nesneler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel aldırılır. modeller üzerinde uygun yerlere ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemletilerek bu nesnelerin Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma simetrik oldukları fark ettirilir. kilim desenleri vb. Bu şekillerden uygun olanlar iki eş parça oluşturacak şekilde katlatılır. Đki eş parçaya ayrılabilen şekiller kat yerlerinden kestirilir. ↸ Çalışma yapraklarında çizili.

somut malzemelerle hazır olarak verilebileceği gibi resim olarak da verilebilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılarak eksik bırakılan ögeler tamamlatılır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Kâğıt. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılır. malzemelerle oluşturulan örüntüler sınıf içinde farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip değerlendirilir.A.Ö. malzemeden kestirilen modeller kullanılarak örüntüler oluşturulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 129 . 2. Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Verilen veya oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler açıklatılır.Ö. [!] En çok dört ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Renkli boncuk. vb.2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. yeni örüntüler oluşturur. kumaş vb.A. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak Farklı tür malzeme veya resim kullanılarak benzer ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturulur. kuru baklagiller ↸ Örüntü.

2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 130 .

Paralarımızı tanır. 1. Saat-gün. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. 1. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. 4. 1 T O P L A M 13 Ö L Ç M E Ö Ğ R E Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme 131 . Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. mevsim-ay. 1 Tam ve yarım saatleri okur. 5.2. 3. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. 2. 3 Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 6 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 2 Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. hafta-gün. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 1. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. 1. 3. 6. 2. 2. saati tam ve yarım saate ayarlar. ay-gün.

standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ölçtürülür. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. Standart uzunluk ölçme araçlarının kullanıldığı mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. şerit metre vb. ayak vb. ölçümler karşılaştırılarak standart ölçme araçlarının gerekliliği metre. fark ettirilir. uzunluklar. birimleriyle yazdırılır. ↸ Standart olmayan ölçme birimlerinde. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.Ö. mezura. uzunluklarının hangi standart ölçme aracı ile ölçüleceği tartıştırılır. uzunlukları ölçmek için adımdan ya da karıştan daha uzun ve herkesin kabul edeceği standart bir ölçme aracına olan gereksinim açıklatılır. yazı tahtası vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR [!] Ölçme yapılırken standart olmayan ölçme araçlarının arada boşluk olmayacak şekilde uç uca getirileceği. parmak adım. Sonuçlar. araçlar ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır.A. iple yapılan ölçmelerde ise ipin gergin olarak tutulması gerektiği vurgulanır. UZU LUKLARI ÖLÇME ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sıra. “öğretmenin karışı-öğrencinin karışı”. ağaç gövdesinin vb.2. ↸ Vücudumuzun bel kısmının.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 132 . KAZA IMLAR 1. ↸ Yazı tahtası. karış-parmak. cetvel. “Sınıfımızın uzunluğu 15 adım 3 ayaktır. “Kitabın boyu 2 karış 3 parmaktır. okul koridoru vb.” gibi ifadelerle karış. 2. “öğretmenin [!] Standart uzunluk ölçme araçlarından adımı-öğrencinin adımı” vb.”. adım-ayak vb.

↸ Uzunluk ölçme işlemlerinde. yaptıkları 1 metre [!] Metre ve santimetre için kısaltma kullanılmaz. 1 metre 25 santimetre olan ihtiyaç fark ettirilir. ↸ Metre ve santimetre birimleri ile ayrı ayrı ölçmeler yaptırılır. kâğıt şerit vb. uzunluklar seçtirilir. ↸ Yaşadıkları ortamlardan seçtikleri uzunluklar ile el. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 133 . önemi vurgulanır. Sonra cetvelle ölçtürülüp kaç santimetre olduğu yazdırılır. 0 5 10 15 20 25 30 UZU LUKLARI ÖLÇME 4. “Öğretmenin masasının uzunluğu 1 metre 30 santimetredir. ↸ Sınıftaki arkadaşlarının boylarının veya kulaçlarının uzunlukları. karton şerit. KAZA IMLAR 3.” şeklinde ifade etirilmesi sağlanır.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ölçme etkinliklerine başlarken ilk olarak bir metre uzunluğunda ip. şeklinde ifade ettirilir.Ö. kol.2.).A.A. Yapılan ölçme sonucunun 1 metreden biraz fazla olduğu durumlarda. araçlarla ölçme yaptırılır. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. ayak. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. nesnelerin yatık veya dik durmasının ölçme sonucunu değiştirmeyeceği örnek ölçmelerle belirletilir. öğrencilere dağıtılır. [!] Ölçmeler ifade edilirken birim kullanımına dikkat çekilir (3 metre 15 santimetre vb. uzunluğundaki ip. En uzunu ve en kısası kâğıt veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir. çıta [!] Metre ve santimetre birimleriyle ölçülebilecek vb.”. Her iki birimle yeterli Aşağıdaki cetvel modelinde. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. uzunluklar. [!] Tahmininde referans seçilen uzunluk biriminin metre ve santimetre birimleriyle önce tahmin ettirilir sonra ölçtürülür. iki ok arasındaki ölçme becerileri kazanıldıktan sonra. “1 metreden ne kadar fazla?” sorusu ile santimetreye [!] Yapılan ölçmeler. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. dirsek vb. ile ölçtürülür. metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı uzunluk kaç santimetredir? ölçmeler yaptırılarak “Sıranın uzunluğu 1 metre 15 santimetredir. kâğıt şerit vb. ↸ Farklı uzunluktaki 3 adet ip.

KAZA IMLAR 5.A. santimetre biriminde verilen standart cetveline göre kendi cetvel modelini oluşturur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kalem. 0 0 1 1 2 3 4 5 6 1. Kütüphanenin boyu 10 metredir.34) Girişimcilik (Kazanım 32) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Karış. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. 5 TL ve 25. PARALARIMIZ ↸ 1. 50 Kr ile hangi okul ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği. Paralarımızı tanır.Ö. tartıştırılır.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 134 . marketten neler alınabileceği vb. alınan ürünle bu ürüne karşılık gelen sınıf sınırlılıklarında olmalıdır. Öğrenciler. kâğıt şerit ve zemin üzerine işaretletilerek yatay veya dikey sayı cetvelin sıfır ile başladığına dikkat ettirilir. pipet vb. doğrusu modelleri yaptırılır ve cetvelle ilişkilendirilir. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları boyu sınıfın boyundan ne kadar kısadır ? içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. [!] Kâğıt ve madenî paralarımızın tümü tanıtılır.Ö.2. 12 metre – 10 metre = 2 metre UZU LUKLARI ÖLÇME 6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri [!] Kendi yaptığı cetveli numaralandırırken yardımıyla ip. adım. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfın boyu 12 metredir. Kütüphanenin [!] Problemler. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. değerler inceletilir.2. [!] Alışveriş fişi veya faturasındaki değerler bu ↸ Alışveriş fişi veya fatura üstünde.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 135 .2. her saat başı kurulduğunda 24 kez çaldığı ay.2. giydiği giyecekler. Saatin ayar düğmesi [!] Yarım saatlerin buçuk olarak da ifade edildiği çevrilerek yelkovan 6’ya getirildiğinde akrebin konumu izletilir ve saat okutulur. mevsimüzere iki kez çaldığı. 1 KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 13. istenilen bir tam saat konumuna getirilerek okutulur.30’un sayısal saatte ne anlama geldiği tartıştırılır.00’ün. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Saat olmasına dikkat ettirilir. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki Haftada bir kurulan semt pazarı. 14.A. saati tam ↸ Akrep ve yelkovanın. tam ve yarım saatlerdeki konumu tartıştırılır.00’ün ne anlama geldiği tartıştırılır. 14.15) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. doğadaki olaylar vb.Ö. vurgulanır.1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 17) ↸ Çalar saati 9’a kurduğunda saatin bir gün içinde sabah 9 ve akşam 9 olmak [!] Saat-hafta. ZAMA I ÖLÇME 9 6 3 14:30 Kesirler Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. ↸ Saat üzerindeki 12’nin üzerine saydırılarak sayısal saatte 13. tekrar kurulur? ↸ “1 gün 24 saat. ilişkileri açıklar. 1 ay 30 gün.A. iki sayının tam ortasında 1. (Kazanım B. ay-gün. Hayat Bilgisi dersi “Dün. AÇIKLAMALAR [!] Yarım saatlerde akrebin.2. gözlemletilerek mevsimler tanıtılır. çalar saat.2. 2. ve yarım saate ayarlar.11) ↸ Sınıftaki mevsim şeridi inceletilir ve öğrencilere yediği yiyecekler. 1 yıl 12 ay” ilişkilerini içeren Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması etkinlikler yaptırılır. Bugün. 1 hafta 7 gün. dolaylı ilişkilere girilmez. gün-yıl vb. Saat-gün.Ö.30’un. kaç gün sonra dolayısıyla bir günün 24 saat olduğu gözlemletilir. Tam ve yarım saatleri okur. Yarın” teması (Kazanım C. hafta-gün. ↸ Bir ve yarım saatlik zaman içinde yapılan işler sınıfa sunulur.

↸ Leğen.” veya “Daha az alır. mutfak araçları ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. 1 kutuda 5 kilogram şeftali vardır. [!] Problemler. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.A. kaşık. 2.A. Đki kap birbiriyle karşılaştırılırken bir kap diğerine göre “Daha çok alır. TARTMA [!] Kütle ve ağırlık terimleri kullanılmaz. ↸ Sürahideki suyun kaç su bardağı. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Aynı özellikteki 3 kutuda kaç kilogram şeftali olur? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ SIVILARI ÖLÇME 1. okuluna ulaştığında saat kaç olur?” vb. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Đçlerinde eşit miktarda su olmasına rağmen. ZAMA I ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde çalışılan sayılar ve işlemler bu ↸ “Saat 08.30’da evden okula gitmek için yola çıkan bir öğrenci bir saat sonra sınıfın sınırlılıkları içinde aldırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 136 . Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. problemler saat modeli kullandırılarak Bir çocuğun günde 10 saat uyuması gerekmektedir. sürahi vb. akşam saat kaçta uyuması gerekir? Türkçe dersi “Yazma öğrenme” alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) Sağlık Kültürü (Kazanım 27) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 1. kaç çay bardağı olduğu belirletilir. fincan.2. su seviyeleri karşılaştırılarak sıvı miktarını belirlemede. [!] Ölçülen sıvının miktarına uygun olarak standart olmayan ölçme birimlerinden bardak. sürahi vb. Sabah 07.Ö.Ö. kabın yapısının önemli olmadığı farklı örneklerle gözlemletilir. farklı büyüklükte iki kap kullanılarak bunların içine aynı bardakla eşit hacimde su doldurtulur. KAZA IMLAR 3.00’de uyanacak çocuğun çözdürülür.” gibi ifadelerin anlamları tartıştırılır.

2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 137 .

2. 2. Nesne grafiğini yorumlar. Veriyi tablo şeklinde düzenler. 1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği Tablo 1. T O P L A M V E R Đ Ö Ğ R E M E TOPLAM 2 1 3 138 . A L A I KAZA IMLARI Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfta en çok sevilen meyve. Oluşturulan bu düzenin ne olduğu tartıştırılarak “nesne grafiği” kavramı fark ettirilir. çizgi film karakterleri. ………………………………………… Kırmızı kalemler 5 Mavi kalemler ES E GRAFĐĞĐ Sarı kalemler 5 10 ↸ Yere tebeşirle kırmızı. öğrencilerin okul içindeki veya mevsimlerde doğduğunun belirlenmesi vb. yaptırılır. Toplanan kalemlerin renkleri kâğıt parçalarına yazdırılır. olaylardan hareketle oluşturulan problemleri çözmede. mavi ve sarı kalem yazılarak veya birer tane resimleri konularak bunların karşısına tercihine göre öğrenciler sıralandırılarak nesne grafiği oluşturulur. öğrencinin yaşantısından seçilen dışındaki yaşantısından olabilir. öğrencilerin hangi [!] Problemler.) de kullanılabilir. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. [!] Öğrencilerin nesneleri aynı hizaya koymalarını kolaylaştıracak grafik çizelgeleri kullandırılır. Grafik: Sınıfımızdaki Öğrencilerin En Çok Sevdiği Renkli Kalemler Grafiği [!] Oluşturulan grafiğe başlık yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 139 . sarı renkli [!] Grafikler. kendi grubundaki öğrencilerin sevdiği kalemler toplatılarak veri elde edilir.2. [!] Başlangıçta hangi veri toplama yollarının uygulamalarla fark ettirilir.A. Alınan öneriler sınıfça değerlendirilir ve uygun başlık bir kâğıt parçasına yazdırılıp grafiğin üstüne yerleştirilir.Ö. mandal vb. mavi. Öğrencilerden oluşturulan grafik için bir başlık önermeleri istenir. KAZA IMLAR 1. kullanıldığı önerilebilir. [!] Grafikte nesnenin kendisi yerine temsilci nesneler (fasulye. Sonra toplanan kalemler renklerine göre kâğıtların karşısına sıralanır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. veri toplamanın önemi. Her sıra grubundan gönüllü iki öğrenciye.A. Problem: Sınıfınızda resim dersinde kullandığınız kırmızı. hem yatay hem de dikey olarak kalemlerden en çok hangisinin sevildiğinin belirlenmesi.Ö.

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Nesne grafiğini yorumlar. Tablo: Pano Đçin Renk Tercihleri Renk Yeşil Kırmızı Mavi Beyaz Sarı Kişi sayısı 5 8 10 1 2 [!] Tabloya başlık yazdırılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Verilen veya oluşturulan en çok sevilen renkli kalemlerle ilgili bir nesne Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” grafiğinde.2. ES E GRAFĐĞĐ KAZA IMLAR 2.A. 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 140 . Bulguların gerekçeleri sözlü ve yazılı olarak açıklatılır.Ö. sorgulamalar yaptırılarak grafik yorumlatılır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) • En çok hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En az hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En çok ve en az sevilen kalemlerin sayıları arasındaki fark nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 13) vb. Veriyi tablo şeklinde düzenler.A. ↸ Boyanacak sınıf panosunun rengine karar vermek için sınıfta oylama yapılır ve bu veriler tablo hâline getirtilir.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 141 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 142 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.

silindir. ışının ve doğru parçasının çizgi 2. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 2. 3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 2. koni ve silindir modellerinin tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Noktaya modelleriyle örnekler verir. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu modellerini oluşturur. ile tasvir eder. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler üçgen prizma. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. Bir problemle ilgili veri toplar. koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. yapar 3. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği 1. 4. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Küp. 1. Metre ve santimetre birimlerinin Doğru kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Prizma. dikdörtgenler prizması. 3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları örnekler vererek çizimlerini yapar. Şekil grafiğini yorumlar. okta Alan 1. 3. 5. Doğruyu. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.Nesnelerin çevrelerini belirler. yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin 4. Şekil grafiğini oluşturur. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem Uzunlukları Ölçme 1. kare prizma. hesaplar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. Tablo 1. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. 2. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 5. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 6. 2. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart 2. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. yedişer. 8. 100 içinde altışar. Yatay. ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. 9. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. 7. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve 3. 143 . 4. ışını ve doğru parçasını Çevre modelleri ile tasvir eder. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. olmayan birimlerle ölçer. 2. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Doğrunun. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. dikey ve eğik doğru modellerine 3.

A. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler 1. 3. Simetri 2. dikdörtgen ve çemberi köşe ve açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler açı sayısına göre sınıflandırır. 3. farklı zaman ölçme birimlerini 4. V E R Đ A. 1.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. karenin. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Düzlemsel şekillerde. Açıları dar açı. ve üçgeni çizer. 1. Kare. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı Paralarımız 1. geniş açı ve doğru açı kullanarak ifade eder. 2 Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. doğruya göre simetriyi birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini belirler ve simetrik şekiller oluşturur. Tartma 2. dikdörtgenin çizgi modelleri Sıvıları Ölçme üzerinde açıları gösterir. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. karesel. verir ve çizer. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer Örüntü ve Süslemeler ve kurar. 3. 144 . Belirli bir zamanı. yapar. kare. Açıya. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri Üçgen. 2. 4. dikdörtgen 1. Açıyı modelleri ile çizer. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Üçgen. kontrol eder. Cetvel ve gönye kullanarak kare. Saati okur. dik açı.Ö. 3. 3. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini 4. Üçgen. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. olarak sınıflandırır. 1. Zamanı Ölçme 2. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. 2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre 1. Üçgenin. kare. Dikdörtgen ve Çember çözer ve kurar. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. çevresindeki modellerden örnekler verir. Üçgensel. 1. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.

Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Eldeli çarpma işlemini yapar. 3. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. 5. 2. 2. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 2. 4. Çarpım tablosunu oluşturur. 4. Kesirler 1. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 3. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 145 .

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 5. 2. 2. Simetri 7. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. 6. 7.MATEMATĐK DERSĐ 3. 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. Nokta GEOMETRĐ 4. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 4 4 5 2 4 28 3 4 2 4 4 1 1 19 5 3 1 1 3 2 3 18 3 1 4 SÜRE / DERS SAATĐ 15 12 12 14 10 10 73 5 5 4 5 5 3 3 30 10 5 3 3 5 4 5 35 4 2 6 ORA I (%) 11 8 8 10 7 7 51 3 3 3 3 3 2 2 19 7 4 2 2 4 2 4 25 3 2 5 SAYILAR ÖLÇME GE EL TOPLAM 69 144 100 146 . 6. Dikdörtgen ve Çember 6. Açı 5. Şekil Grafiği VERĐ 2. 4. Düzlem 2. Kare. Üçgen. 3. Doğru 3. 4. 5. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme Toplam 1.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 147 .

Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. yedişer. 1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 3. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7.3. Eldeli çarpma işlemini yapar. 5. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 3. 4. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 9. 2. Çarpım tablosunu oluşturur. 2. 4. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 1. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. 2 Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3. 3. 5. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1. 8. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 4 Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 1. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 3. 2. 2. 2. 4 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. 4 Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. 2. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. 9 100 içinde altışar. 4. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 6. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 4. 5 En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. T O P L A M 28 S A Y I L A R Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler 148 . 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.

1 birlik 9 onluk. Bu gruptaki nesnelerin sayısı onluklara böldürülür. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.Ö. 9 onluk. KAZA IMLAR 1.A.Ö. 9 onluk 10 onluk 10 20 30 40 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11) 1 yüzlük = yüz tane birlik 1 yüzlük = 10 tane onluk 90 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır.3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. 1 onluk 2 onluk 3 onluk 4 onluk . . . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 149 . 9 birlik. 1 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 DOĞAL SAYILAR 10 onluk 1 yüzlük ↸ Nesne sayısı 100 olan bir grup seçilir. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir.

mesafe.Ö. 3 ↸ 305 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 243 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir.A. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. KAZA IMLAR 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. DOĞAL SAYILAR 2 yüzlük Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b.Ö. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır.A. süre vb. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 150 . 200 4 onluk 243 Onlar b.) araştırıp sınıfa sununuz.3. 3. 40 3 birlik Birler b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını.

büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde.3. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. 5 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı.Ö. 687. 325. AÇIKLAMALAR [!] “<” . Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. 2. • En küçük çift sayıyı. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 305 ile 347 sayılarından.Ö. “ “> ve “ =” sembolleri kullanılır. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. • 205’ ten küçük en büyük sayıyı yazınız. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. KAZA IMLAR 4. 1. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirletilir.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 151 . verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? 125.A. • En büyük sayıyı. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 18. • En büyük tek sayıyı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. DOĞAL SAYILAR 5.

Ö. 48.A.3. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 51 61 71 81 42 52 62 72 82 43 53 63 73 83 44 54 64 74 84 45 55 65 75 85 46 56 66 76 86 47 57 67 77 87 48 58 68 78 88 49 59 69 79 89 50 60 70 80 90 AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 152 . sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 54. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 6. 66. ↸ Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. Doğal Sayılarda Çarpma Đşlemi DOĞAL SAYILAR Örüntü.Ö.A. 72. 78 biçiminde yazdırılır. KAZA IMLAR 100 içinde altışar. yedişer. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Altışar sayarken üçer saymadan. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yedi. 60. sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır.

adım Verilen örüntünün 5. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) DOĞAL SAYILAR Verilen örüntü 6. KAZA IMLAR 7. satırda … küp AÇIKLAMALAR [!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. satırda bir küp 2. 5.Ö.Ö.. satırda üç küp 3.. adım 2. bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir. kat .. . katı kadar genişletilir. [!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı. 1. adım ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Verilen örüntü 4. kat 2.. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. 5. kat …………………………. en fazla 3 aşama daha genişlettirilir. [!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır. adım 3.. 1.A. kat …………………………………. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. adıma kadar genişletilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 153 . 1. satıra kadar genişletilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Genişleyen örüntüler kullanılır. Verilen örüntüler.. 4. adım . satırda beş küp …………… 4. 6..kat 3. Çizim ikinci planda tutulur.3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. adım 4.

A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 154 . AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır.3.Ö. Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 26) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. ↸ Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. KAZA IMLAR 8. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. 1 Tek DOĞAL SAYILAR 2 Çift 3 Tek 4 Çift 5 Tek 6 Çift 7 Tek 8 Çift 9 Tek 10 Çift ↸ Tek ve çift doğal sayılar incelenirken yüzlük tablosundan da yararlandırılır. Farkların tek veya çift olduğu belirletilir.Ö. 3 + (tek) 4 = 7 (çift) (tek) 9. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir.

2 Birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Yüzler b. ∆. 2 3 4 [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır.Ö. ↸ Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. vb. AÇIKLAMALAR [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. + 5 5 9 [!] En çok üç toplananlı işlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. 3□7 3 8 6 +45 0 + □∆ 82 7 9 4 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 Onlar b. gibi semboller kullandırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 155 . DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 325 + 234 toplama işlemi aşağıdaki gibi modellenir. KAZA IMLAR 1.A.Ö.3. 5 [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır.

• Onluklar toplatılır. Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır.A. 3. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. 4. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken.3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 156 .Ö. ↸ Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Tahmin yapılırken öğrencilerin yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler ↸ geliştirmelerine ortam sağlanır. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Problemler. 326 + 442 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ → → + 330 440 770 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir.A. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. KAZA IMLAR 2. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 80 + 11 = 91 Çevrenizdeki ve ailenizdeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejileri araştırıp sınıfta sununuz.Ö. ↸ Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. 5 + 6 = 11 • Đki sonuç toplatılır.

“Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 1 – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Yüzler b. [!] 402 – 125 212 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren.A. 2 3 1 – 1 9 9 [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. 3 1 – 9 Yüzler b. 1 2 2 Birler b.Ö. ∆. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 324 – 125 işlemi. sorularla buldurulur. 14 4 5 Onlar b. 11 1 2 2 Birler b. Öğrencilerin. vb.3. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. 14 4 5 Onlar b. Onlar b. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Yüzler b. KAZA IMLAR 1.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 157 . ↸ En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. 2 2 Birler b. gibi semboller kullandırılır.Ö. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. model kullanılarak yaptırılır. 4 5 AÇIKLAMALAR [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 4.Ö. Öğrencilerin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 158 . ↸ Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Sonuçtan.Ö. 230 – 140 =? 320 – 200 =? 420 – 200 =? 680 – 50 =? 860 – 20 =? 120 – 10 =? 960 – 10 =? 500 – 260 =? ↸ Problemler. ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. çözdürülür ve kurdurulur. KAZA IMLAR 2. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. AÇIKLAMALAR 3.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değeri çıkarılır ve eksilenin birler basamağına eklenmesi gibi stratejiler izlenir.3.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 159 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. Çarpım tablosunu oluşturur. KAZA IMLAR 1.Ö.3. Doğal sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 .Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzlük tablosunda altışar sayarken ilgili kutulardaki yararlanılarak aşağıdaki gibi çarpım tablosu oluşturulur: sayılardan AÇIKLAMALAR [!]Yüzlük tablosundan.A.

AÇIKLAMALAR [!] Sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.Ö. Yüzler b. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. KAZA IMLAR 2. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Eldeli çarpma işlemini yapar. 2 × 4 7 0 3 5 2 235 + 235 235 2 × 470 [!] Önce. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA ÇAR PMA ĐŞLEMĐ × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 × 1 8 + 7 4 9 2 7 5 5 5 3.Ö.A. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. Yüzler b. Birler b. Yüzler b.3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ 235 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. Onlar b. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. Onlar b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 160 . ↸ Çarpma işleminde.A. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Birler b. Birler b. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır. Onlar b. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir.

AÇIKLAMALAR Doğal sayılar [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.3. Geriye 150 kalemi kalıyor. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 161 . Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır.A. Başlangıçta öğretmenin kaç kalemi vardı? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bir öğretmen.Ö. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile.Ö. başarılı 25 öğrencisine birer düzine kalem veriyor. ↸ Problemler. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modelletilir. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. çarpma ve bölme işlemlerinden yararlanılarak kontrol edilir. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. “bölen”. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 162 .A. bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. bölen. [!] Bölme işleminde bölünen. bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ↸ Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. KAZA IMLAR 1. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. 12 birlik şeklinde bozdurulur. [!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. Alınan onluk bölüme yazdırılır. 42 sayısı. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. bölünen 42 3 bölen 3 14 bölüm 12 12 00 kalan AÇIKLAMALAR [!] Bölünen.A. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. [!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.Ö.3. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. [!] Bölme işleminde kalan. bölen. ↸ Yaptırılan bölme ve çarpma işlemlerinin doğruluğu. Modellemeden sonra işlem yaptırılır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 2. Yapılan işlemlerde “bölünen”. • 24 ÷ 4 = 6 6 × 4 = 24 • 16 × 3 = 48 48 ÷ 3 = 16 ↸ Problemler. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. bölüm.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Kesrin biriminin, bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.

0

1 2

1

[!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur (
1 4

1 4 1 4

“dörtte bir” gibi).

KESĐRLER

0

1 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

1 8

0

1 8

1

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

↸ Öğrenciler, kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirler elde ederler.
1 8 1 8 1 8

3 8

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

163

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut kesir modelleri kullandırılır veya kâğıt katlama etkinliği yaptırılır. Bütünün eş parça sayısı arttıkça ortaya çıkan eş parçaların küçüldüğüne dikkat çekilir.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

1 4

1 2

>

1 4

>

1 8

1 8

KESĐRLER

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

↸ “24 fındığın

1 4

’i kaç fındıktır?’’ Problem, model kullandırılarak çözdürülür. Daha

sonra işlem yaptırılır.
1 4

[!] Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir. [!] Bölme işleminin sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

24 ÷ 4 = 6 fındıktır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

164

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

165

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1. 2. 3. 4. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem

Doğru

4

okta

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
1. 2. 3. 4.

2

Açı

Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. Açıyı modelleri ile çizer. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

4

Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler

1. 2. 3. 4.

4

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

1 1 19

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. T O P L A M

166

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Düzlem, istenilen büyüklük ve genişlikte bir bölge, alan, saha, düzlük vb. olduğu; denizin, gölün durgun yüzeyi, gittikçe büyüyen açılan yufka vb. modellerle fark ettirilir. Bunun gibi prizmanın yüzleri, sıranın, kapının ve duvarın yüzü, taban, tavan, futbol sahası, halı, duvar kâğıdı vb. birer düzlem modeli olduğu sezdirilir. Bu modellerin üzerinde (içinde) bulunan açık ve kapalı eğrilerin çevrelediği bölgeler ve alanlar; halının motifleri, çizgileri; kâğıt, duvar ve zemin süslemeleri vb. model alınarak bunların birer düzlemsel şekil olduğu algılatılır. AÇIKLAMALAR [!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 7)

DÜZLEM

↸ Yamalı yorgan düzlem ve yamaları düzlemsel şekil; ekoseli kumaş düzlem ve desenleri düzlemsel şekil; karo ile döşeli zemin düzlem ve karoları düzlemsel şekil; tangramın birleşik hâli düzlem ve parçaları düzlemsel şekil; tamamlanmış yap-boz düzlem ve parçaları düzlemsel şekil modelleri olarak alınır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

167

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisimlerin yüzeylerinin bu cisimlerin bütün yüzlerinin birleşimi olduğu; [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler portakal, elma, fındık, ceviz, domates, soğan vb. meyve ve sebzelerin kabukları küre vurgulanır. prizması, üçgen prizma, silindir, koni yüzeyi; karton, teneke veya plastik kutular ve ambalajları prizma ve silindir yüzeyi; külah, [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz. ve küre modellerinin yüzeylerini huni vb. koni yüzeyine model alınarak fark ettirilir. belirtir. ↸ Bir yüzey modeli elde etmek için kutu, paket vb. modeller uygun ayrıtları boyunca 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin kestirilir. Yüzeyleri bir bütün hâlinde düz bir zemin üzerine açtırılır. Bu yüzeyleri [!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek yüzeylerini düzleme açar ve bu oluşturan yüzlerin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller modellerin her yüzünün birer olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin düzlemsel şekil olduğunu gösterir. açınımı isimlendirilmez. KAZA IMLAR

DÜZLEM

↸ Bir kare prizma modelinin yüzeyini açarak yüzeyi oluşturan parçaların iki karesel, dört dikdörtgensel bölgeden oluştuğu ve her bir bölgenin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. Bu etkinlik diğer geometrik cisimler için de yaptırılır. Küp Üçgen prizma Silindir

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

168

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Lastik ip, tel, ip, su hortumu, kablo vb. modeller ile doğrunun her iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Örgü şişleri, ucu açılmış kalem, cami minaresi vb. modeller ile ışının bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Kurşun kalem, çubuk makarna, su borusu, oklava, oda tabanındaki süpürgelik çıtası vb. modeller ile doğru parçası kavramı fark ettirilir. ↸ Lastik ip, düz yol, yüksek gerilim ve telefon hatlarındaki gergin teller, su hortumu vb. modellerle doğrunun her iki ucundan düz olarak istenildiği kadar uzatılabileceği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.

[!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna Doğrunun çizgi modelinin, iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için çift gidilmez. yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilerek küçük temel harfle isimlendirilir.

y y doğrusu DOĞRU

r r doğrusu

↸ Radyo anteni, şerit metre, iplik makarası vb. modellerle ışının, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen doğrunun bir biçimi olduğu fark ettirilir. Işının çizgi modelinin radyo anteni, makaraya sarılı ip, hortum bobini, çelik metre vb. modeller yardımıyla, sadece bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için tek yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilir.

i ışını

a ışını

↸ Kullanılan doğru modellerinden kesip, koparıp, kırılıp alınan parçalar olduğu iplik parçası, çubuk makarna parçası, boru kesitleri vb. modellerle doğru parçasının, doğrunun başka bir biçimi olduğu fark ettirilir. Doğru parçasının çizgi modelinin marangoz metresindeki her bir parçanın, radyo antenindeki her bir bölümün birer doğru parçası modeli olduğu dikkate alınarak oksuz çizgi modelinin aynı zamanda birer doğru parçası olduğu fark ettirilir ve çizdirilir.

m doğrusu

doğru parçası
Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

169

toplama ve çarpma sembolleri. ↸ Pencere ve pano çerçevelerinin karşılıklı kenar çiftleri.3. merdiven korkuluğu. kesişen doğruları çizmek için de üçgensel bölgenin kenarları model olarak kullandırılır. kenarları eğik doğruları. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. bina [!] Bir düzlemdeki doğruların paralel kolonları ve bina kirişleri dik doğruları. 4. gönye ve cetvelin her bir köşesinden çıkan kenarları. başka bir doğruya algılatmak için model olarak kullandırılır. ↸ Paralel doğruları çizmek için kitabın ve cetvelin karşılıklı kenar çiftleri.A.A. kapıların alt ve üst kenarları yatay doğruları olma durumları. yazı tahtasının yan kenarları. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çekül. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 170 . “I” harfi vb. modeller dikey 3.Ö. hem de kesişen doğruları algılatmak için model olarak kullandırılır. bayrak gönderi. pencere ve pano çerçevelerinin aynı köşeden çıkan kenarları. harfler. dikey ve eğik örnekler vererek çizimlerini yapar. dik doğruları çizmek için kitap. bina kolonları ve bina kirişleri paralel doğruları. KAZA IMLAR ↸ DOĞRU Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. üçgensel bölge modellerinin dik olmayan [!] Bir doğrunun yatay. çatının ayrıtları ve makasın bıçakları kesişen olmaları ile kesişmeme durumlarının doğruları. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. göre değil durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir. Yatay.Ö. dikey ve eğik doğru modellerine (düşey) doğruları. tangram parçalarının ayrıtları hem dik aynı olduğu vurgulanır. yazı tahtasının.

bir nesneyi. yüzdeki ben.Ö. harf.3.Ö. bazen kâğıt üzerinde kalemle yapılan bir benek. KAZA IMLAR 1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. modellerle noktanın. noktanın. durak. köşe başları.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplu iğnenin kâğıttaki izi.A. ↸ Haritalardaki şehirlerin. su damlası. AÇIKLAMALAR [!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. bir izi. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) OKTA 2. limanların. uzunluk. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. tebeşir tozu. bazen de uygun resim ile sembolize edildiği ve bu sembolle [!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler isimlendirildiği fark ettirilir. nokta kavramının uzunluk. Noktaya modelleriyle örnekler verir. temsil ettiği ve yer belirttiği sezdirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 171 . nokta modellerinin isimleri model aldırılarak. prizmaların köşeleri. cümlelerin sonlarında ve çeşitli harflerde kullanılan işaret. ören yerlerin gösterimini [!] Yer isimlerinin. kavşak vb. millî parkların. bazen sayı. bir fikri vb. alan ve hacimde alınmalarının. alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir. buluşma yeri. bazen olduğu vurgulanır. seçtirilir.

2. katlanmış bir tel vb.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 172 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. parmaklarımızın veya bacaklarımızın [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. çevresindeki modellerden örnekler verir. ↸ Gönyenin dik kenarları. ↸ Prizmaların köşelerinin birinden çıkan ayrıtlar.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanın herhangi bir durumu. KAZA IMLAR 1. kapının. dikdörtgen. birbirine göre durumu. Açıya.3. kollarımızın bedenimizle durumları. [!] Açının. pencere çerçevesi vb. Açıyı modelleri ile çizer. kare. çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır. olduğu fark ettirilir.Ö. modelleri oluşturulur. pencerenin açık durumları. kitabın. AÇI 3. kenarları birbirine dik olan açı edilmez. Bu modellerden yararlanılarak dik açının çizgi modelleri oluşturulur. gönyenin kenarları vb. makasın. modeller kullandırılarak açının çizgi kollarının ışın olduğundan söz edilmez. modeller ile açı fark ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. birinden çıkan kenarlar. bir köşesi ve bu [!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz köşeden çıkan kenarları model aldırılarak dik açının. tangram parçalarının köşelerinin [!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta.

dik açı. açık pergelin [!] Önce dik açı tanıtılır.Ö. çeşitli durumları model aldırılarak dik açı modellerinden biri ile karşılaştırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. dik açıyla karşılaştırılır. KAZA IMLAR 4.Ö. noktalı veya izometrik vb. AÇI ↸ Geometri tahtası. ↸ Düzlemsel şekiller sahip oldukları açılara göre sınıflandırılır. dar ve geniş açı olarak iii) Geniş açı (açının ikinci kenarı dik açının dışında): sınıflandırılırken gönye kullandırılır.A. dik ve geniş açılar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez. geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. [!] Dar. Tüm açıları dik olanlar Bazı açıları dik olanlar Dik açısı olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. makasın bıçaklarının. ikinci kenarın durumlarıyla dar. açık kapının tabanı ile eşiğinin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 173 . geniş ve doğru açılar buldurulur. dik açı modelinin bir kenarı ile çakıştırılır. Diğer açı çeşitleri kollarının vb. dik.A. Karşılaştırmada açı modelinin bir kenarı. iv) Doğru açı (açının ters yönde açılan kenarları doğruyla çakışık): [!] Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir. dik. Açıları dar açı. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Saatin akrep ve yelkovanının. geniş ve doğru açılar fark ettirilir. kâğıtlar üzerinde verilen şekillerdeki dar.3. i) Dar açı (açının ikinci kenarı dik açının içinde): ii) Dik açı (açının her iki kenarı dik açının kenarlarıyla çakışık): [!] Açılar.

3. karenin. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” ↸ Kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgen ile kenar uzunlukları verilmeyen herhangi bir üçgen cetvel ve gönye ile çizdirilir. KARE. kare. Üç köşeliler Dört köşeliler Köşesizler Üç açılılar Dört açılılar Açısızlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. dikdörtgende ise karşılıklı kenar ve üçgeni çizer. silindir modellerinin yüzleri vb. düzlemsel şekiller kullandırılır. 10) 3. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. gönye ve pergel kullandırılmadan prizma modellerinin yüzleri vb. 4.Ö. DĐKDÖRTGE VE ÇEMBER ↸ Kare ve dikdörtgen çizimi için cetvel ve gönye kullandırılır. Üçgenin. [!] Cetvel. çizdirilir. dikdörtgen ve çemberi köşe ve ↸ Sınıflandırma etkinliklerinde şekillerin özellikleri tablo biçiminde düzenletilir ve [!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen sonuçları tartıştırılır. kullandırılır. ve bu açıların çeşitleri vurgulanır. her iki kenarı seçtirilerek üçgen ve dikdörtgen olduğu. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 174 . karenin.A. Üçgen. kare ve dikdörtgenin çizgi modelleri oluşturulurken tangram parçaları. Üçgen. teması (Kazanım A. Gönyenin dik [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta 2.Ö. açı sayısına göre sınıflandırır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üçgen. çemberin çizgi modelleri oluşturulurken koni ve çizimler yaptırılır. uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. ÜÇGE . dikdörtgenin açı sayısı köşede iki kenarın birleşmesiyle oluşan şekiller olduğu fark ettirilir. ↸ Çizgi modellerinden faydalanarak üçgenin. kare. Cetvel ve gönye kullanarak kare. dikdörtgen kenarlarından biri seçtirilerek kare..3. KAZA IMLAR 1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. karenin ve dikdörtgenin açılarının bir [!] Üçgenin. dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir.

doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.Ö. katlama ve kesme etkinlikleri ile [!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır. Düzlemsel şekillerde.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Düzlemsel şekillerde doğruya göre simetri. Kesme örneği SĐMETRĐ katlanmış kesilmiş açılmış Katlama örneği katlanmış açılmış ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1.3.A. simetri doğrusu olduğu fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 175 . algılatılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Etkinliklerde oluşan kat çizgisinin.

Öğrencilerin bu parçaları.3. Üçgensel. Süsleme. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.3. kenarları boyunca birleştirmeleri ve bunlardan içinde boşluk olmayan motifler oluşturmaları sağlanır.Ö. 3) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Kâğıtlardan birbirine eş üçgensel. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. dikdörtgensel bölgeler kestirilir.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Önce örüntü blokları kullandırılır. karesel. Noktalı ve izometrik kâğıt üzerinde üçgen. kare veya dikdörtgen çizdirilerek süsleme yaptırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. güzel görünmesi için Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma boyatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 176 . karesel.Ö. (Kazanım 1) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 177 .3.

Belirli bir zamanı. 4. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2 Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 1. 3. 5 Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. 2.3. Sıvıları Ölçme 178 . 3. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. 2. 2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini 3 kontrol eder. 2. 3 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. 1 Saati okur. 5. 3. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 1. T O P L A M 18 Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 3 Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 1. 3. Nesnelerin çevrelerini belirler. 1 Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.

A. nedenlerle sembolle gösterim ihtiyacı tartıştırılır.. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 2. Md. ↸ Öğrenciler kendilerinin ya da velilerinin karış.3.Ö. sadeleştirme. kol.Ö. Tahminlerini bir kâğıda not tutar.A. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. kolay gösterim vb. Tahminlerini ölçüm ölçülebilir olmalıdır. ↸ “Pantolon alırken deneme şansınız yoksa ne yaparsınız?” sorusu ile iki uzunluk arasındaki farkı tahmin etmenin önemi fark ettirilir. 300 cm = 3 m vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 179 . Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. yaparak kontrol eder. ↸ Kısaltma. 2 santimetre=2 cm. 3. keşfettirilir. Örneğin. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken ↸ On santimetre uzunluğunda karton şerit kestirilir.sınıftaki etkinliklerden farklı olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm. 125 santimetre olarak ifade ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. TRT gibi. TBMM. KAZA IMLAR 1. Bir metrelik ipin uzunluğu birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. ↸ • 125 cm = 1 m 25 cm • 2 m = 200 cm . bacak. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayı gerektiren uzunluklar ölçtürülür. ayak ve gövde [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle uzunluklarını tahmin eder. Yapılan ölçmelerde 2. hazırlanan karton şerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduğu Örneğin. 1 metre=1 m vb.

yarım metre ve 30 cm uzunluğundaki ipleri uç uca ekleyerek kaç santimetre uzunluğunda ↸ Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler ip elde ederler? çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. 1 m. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm + 1 m 85 cm = 245 cm + 185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır.3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Cetvelle 2 cm . Dört arkadaş ellerindeki 200 cm.A. UZU LUKLARI ÖLÇME 5.Ö.Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. 5 cm. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 180 . KAZA IMLAR 4. uzunluğunda doğru parçaları çizdirilir. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.A. 1 m 85 cm “Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. 10 cm vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Aşağıdaki cetvel modelinde belirtilen iki ok arasındaki uzunluk kaç cm dir? 0 5 10 15 20 25 30 [!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir.

[!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ↸ Patates. kurdele uzunluğunun nesnelerin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. [!] Çevreyi tahmin etmeye yönelik kordon. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 181 . fotoğrafı. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. noktalı veya kareli kâğıtta kare. ↸ Geometri tahtasında. ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği Ortaya çıkan kesit. araçlar bir bütün hâlinde kullandırılır. çerçevelemeleri istenir. tahtanın vb.3. ÇEVRE 2.A. Şeklin çevre uzunluğu 14 birimdir. 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm ↸ Camın. elma. fotoğrafın. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. armut.Ö. nesnelerin kenar uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. Nesnelerin çevrelerini belirler.Ö. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. ettirilir. Çerçeveleme yaparken ipin etkinlikler de yaptırılır. dikdörtgen veya bunların [!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre birleşiminden oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları buldurulur. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir resmi. ↸ Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları hesaplattırılır. resmin. Ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. kordon. köşelerden gergin geçirilmesi istenir. KAZA IMLAR 1. boyuna ve eğik kestirilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kâğıt üzerine çizdirilip ip kullanılarak kesitin çevre uzunluğu fark vurgulanır. Kullanılan ip. kartpostalı vb.A. Çerçeveleme için ip. kurdele vb. uzunluğu hesaplatılır. havuç gibi sebze ve meyveler enine.

masanın yüzüne birbiri ardına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. alanı bulunacak cismin bir yüzünü tam olarak kapatmadığı durumlarda neler yapılabileceği tartışılır.Ö. buldurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. kullanılmaz.A. [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. silindirik ve konisel yüzlü cisimler yüzünün alanının kaç tane A4 kâğıdı ile kaplanabileceği buldurulur. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları [!] Çevre uzunluğu verilip kenar uzunluğu buldurulmaz. Masanın üst [!] Küresel. karo vb. kullandırılır. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 182 . ALA Ölçme birimi. Öğretmen masasının üst yüzünün alanını bulmak için A4 kâğıtları etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır. standart olmayan araçlar birim model olarak [!] Alanı standart olmayan birimlerle tahmin olmayan birimlerle ölçer. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ÇEVRE 1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart ↸ Kitap.3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. A4 kâğıdı.

3.Ö.26) Girişimcilik (Kazanım 16. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. • Her hafta aynı miktarda parayı kumbarasına attığına göre haftada ne kadar para biriktirmiştir? • Tuna’nın beğendiği bisiklet 60 TL olduğuna göre Tuna kaç hafta sonra bu bisikleti alacak parayı biriktirir? Para kullanımının tarihçesini araştırıp sınıfa sununuz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 183 . Babası Tuna’ya bir kumbara hediye etti. 34 ) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.Ö. ETKĐ LĐKLER AÇIKLAMALAR ↸ Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan alışveriş [!] Problemler. 17. kumbarasına atmasını söyledi. PARALARIMIZ Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.3. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları problemleri çözdürülür ve kurdurulur. içinde olmalıdır. Tuna’ya ↸ Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve haftalık 8 TL vereceğini ve haftalığından bir miktarını kurdurulur. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Tuna 8 hafta sonra kumbarasını bankada açtırdığında 24 TL biriktirdiğini gördü. KAZA IMLAR 1. 33.

beşer. 3 ile 15’in … aynı hizaya geldikleri fark ettirilir.. ZAMA I ÖLÇME ↸ Yapılan saat modelinin arkasına bir karton yapıştırılır.” dediğinde ↸ Günlük yaşamında çeyrek saatlik zaman diliminde yaptıkları işlerin kaydı tutturularak bir sunu hazırlatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 184 . Bugün. akrep ve yelkovanlı saatteki karşılığı belirletilir.” dediğinde 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor.A. 2 10 9 8 3 4 7 6 5 13:45 [!] 1 saatin 60 dakika. Kesirler ↸ Sayısal saatte okuduğu 14. .55’in. dakikalık aralıklarda yapılan işler açıklatılır. geçiyor. 5’e ne kadar var? sorularıyla 11 12 1 yelkovanın görevi fark ettirilir. Yelkovan 3’ün üzerinde [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. Bu saatte. yarım ve çeyrek saatte diye okunduğu belirtilir. Yapılan saatte akrep yazdırılır. akrep ve yelkovanlı saatteki görünümünü çizerek gösteriniz..3. 55 [!] Dakika. sembol kullanılmadan yazdırılır. [!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü ↸ Sayısal saat. . yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. 9’un üzerinde iken çeyrek kala ifadeleri kullanılarak saat okutulur.. 1 ile 5’in.Ö. onar. 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Hayat Bilgisi dersi “Dün.Ö. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çeyrek kavramından yararlanılarak çeyrek saatlerde yelkovanın konumu okutulur..A. Yarın” teması (Kazanım C. 5. 3’ü biraz geçmişken ve yelkovan 5’in üzerindeyken yelkovanın 25’i gösterdiği. KAZA IMLAR 1. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2 ile 10’un. iken çeyrek geçe. dolayısıyla saatin “3’ü 25 geçiyor” Bir. 10. 55 5 10 11 12 1 2 10 3 15 45 9 4 8 20 7 6 5 40 35 25 30 50 Sayısal saatteki 15. Yapıştırılan kartonun üzerine 0. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. akrepli ve yelkovanlı saatle karşılaştırılarak okutulur. sorularla birer.30) 14:20 ↸ “Teneffüsler kaç dakikadır? Sevdiğiniz bir şarkıyı okuma süresi kaç dakikadır? Sevdiğiniz reklam kaç dakika sürüyor?” vb. 50..3.20’nin. Saati okur. yapabileceğiniz etkinlikleri anlatan 00 bir paragraf yazınız.

Yarın” teması ↸ Öğrencilerin “Beden Eğitimi dersimiz 80 dakika sürmüştür.3. futbol vb.29) zamanı 1 saat 20 dakika biçiminde yazarak ifade etmeleri sağlanır. KAZA IMLAR 2. Cem. yolcu otobüsünün. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” ↸ Öğrenci servisinin.10 ile 13. trenin. taşıtların hareket teması (Kazanım B. öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6. Belirli bir zamanı. ↸ • 72 dakika = 1 saat 12 dakikadır. 7.3. annesinden parkta oyun oynamak için 13.A.A.00’te yemeğe başlamıştır. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Basketbol. Yemekten saat kaçta kalkmıştır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 185 .3. karşılaşmaların süresi kaç saat.Ö.22) saatlerini gösteren çizelgelerin incelenmesi sağlanır.40 arası izin almıştır. vapurun vb. tartıştırılarak öğrencilerin zaman hakkındaki düşünceleri anlattırılır.Ö. ↸ Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kadar sürede yürüneceği [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. Oyun oynamak için kaç dakika izin almıştır? Öğle yemeğini 40 dakikada yiyen bir kişi 13.” ifadesindeki geçen (Kazanım C. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 20) ZAMA I ÖLÇME 3. • 1 saat 30 dakika = 90 dakikadır. kaç dakikadır? Hayat Bilgisi dersi “Dün. Bugün.

KAZA IMLAR 1. ↸ Problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 186 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.Ö.A. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. • 2 kilogram = 2 kg • 50 gram = 50 g TARTMA 2.A. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım ölçtürülür. ilk kaba geri döktürülür ve seviyesi işaretletilir. Ölçme sonucundaki farklılıklar gözlenerek ölçme birimlerinin litre birimleriyle ölçmeler yapar. Böldürülen su. Đşaretli su Standart sıvı ölçme araçlarına gereksinim seviyelerinden yararlanılarak litre ve yarım litre arasındaki ilişki fark ettirilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. sürahi. 3. [!] Problemler. Ölçme sonucu ile tahmini aldı. Ali bakkaldan 1 litre süt litre birimleriyle tahmin ettirilir. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 2. karşılaştırmaları sağlanır. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına ↸ Marketlerde kapalı kutularda satılan bir litre ve yarım litrelik meyve suyu. Annesi Ali’den tatlı yapmak için yarım litre ↸ Kova. bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. SIVILARI ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli 1. duyan mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa ↸ Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt ettirilir. yarım litreden az. litre. gerekliliği sezdirilir. Kaç kap gerekir? 50÷10 = 5 kap gerekir. • Ali’nin annesi tatlıya sütü doğru miktarda nasıl koyar? • Bir litre süt kullanırsa doğru tarifi uygulaması için ne yapmalıdır? ↸ 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. kapların içindeki suyun miktarı önce litre ve yarım süt almasını istedi. Su standart olarak ifade ettirilir. Litre ve kilogram sununuz. 1 litreden yarım litre ölçüsü fark ettirilir. olarak satılan ürünlerin listesi yaptırılır. sonra ölçtürülür. su dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi).Ö. yarım litreden fazla ↸ Bir litre suyun düzgün şekilli bir kaptaki seviyesi işaretlenir. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin ↸ Farklı büyüklüklerdeki su bardakları kullandırılarak bir kaptaki suyun miktarı kap. olmayan bir ölçme aracı ile eşit miktarlarda herhangi iki kaba böldürülür. ve süt 1 litrelik dereceli kap veya 1 litrelik cam sürahi ile ölçtürülerek 1 litre ve [!] Ölçme sonuçları. 1 litreden az.A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 187 . dereceli tüp vb.3. kullandırılır. fazla. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. vazo vb.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 188 .3.

Şekil grafiğini yorumlar.3. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1 4 189 . 3. 2. Şekil grafiğini oluşturur. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği Tablo 1. Bir problemle ilgili veri toplar. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 1.

KAZA IMLAR 1. Eksenin anlamı açıklatılır.A. öğretmenin masasına koyar. ettiği belirtilir. toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir problemle ilgili veri toplar. Bu işlemler yapıldıktan sonra oluşturulan bu düzenin “şekil grafiği” [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil olduğu belirtilir. dondurma sayısı kadar kareye birer dondurma resmi çizdirilir. şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir. dondurma türüne göre gruplandırılarak veri toplanır. nesne grafiği yaptırılır. bu grafikten hareketle Öğretmenin yazı tahtasına çizdiği grafik çizelgesine çilekli.29) ↸ Dondurma modelleri kullanılarak öğrencilerin önce nesne grafiğini oluşturmaları [!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce sağlanır. Daha sonra öğrencilerin kendi veri modellerini. Çilekli. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bu sınıf düzeyine uygun.3. Şekil grafiğini oluşturur. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.A. Öğretmen masasında toplanan modeller. öğrencinin yaşantısındaki bazı olaylarla ilgili [!] Đlk defa veri toplatırken hem nesne hem de problemleri incelemek için veri toplatılır.29) 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Kişi sayısı Çilekli Vanilyalı Kakaolu Dondurma çeşitleri 2. koyulaştırılır. Grafik: En Çok Sevilen Dondurma Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) 6 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” 5 öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) 4 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) 3 Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması 2 (Kazanım A. Grafiğe başlık ve her [!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil bir resmin (şeklin) kaç dondurmayı gösterdiği ile ilgili not yazdırılır. ŞEKĐL GRAFĐĞĐ Not: Her şekil bir dondurmayı göstermektedir.3. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 190 .3. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan en çok sevilenin hangisi [!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma olduğunun belirlenmesi için gönüllü 9 öğrenci en çok sevdikleri dondurmanın vb) önerilir.Ö. vanilyalı ve öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini kakaolu dondurmaların ismi yazdırılır ve ilgili dondurma isimlerinin üstüne oluşturmaları sağlanır. Eksenler grafikleri de çizdirilir.Ö.

KAZA IMLAR 3. inceletilir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” ↸ Marketteki şeker çeşitleri ve her çeşitten kaçar kutu olduğu grafikle gösterilmiştir. Boya kalemi ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Öğrencilere “En Çok Sevilen Dondurma Grafiği” yazdırılır ve sunulur.3. Şekil grafiğini yorumlar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Şekil grafiğinin kullanıldığı bir rapor ↸ Verilen veya oluşturulan bir şekil grafiği yorumlatılır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır.A. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. Çilekli. Niçin bu şekilde yorum yaptığı yazılı ve sözlü olarak açıklatılır.3.Ö.A. Öğrencilerin bu sonuca nasıl vardığı açıklatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 191 . Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” Grafik: Marketteki Şekerlerin Çeşitleri ve Kutu Sayıları teması (Kazanım B. Tablo: Kalemlerle Đlgili Çetele Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan hangisinin en çok sevilen dondurma olduğu yazdırılır. Boya kalemi Kalem sayısı Tablo: Kalemlerle Đlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.Ö.24) Şeker sayısı 25 20 15 10 5 Çilekli Limonlu Kahveli ot: Her kutuda beş şeker vardır. Şeker çeşidi ŞEKĐL GRAFĐĞĐ • • • • Çilekli şekerlerin sayısı limonlu şekerlerden kaç tane fazladır? Kaç tane limonlu şeker vardır? En çok hangi şekerden vardır? Kaç tanedir? Sınıfınız 23 kişiyse ve arkadaşlarınıza aynı tür şekerden almak isterseniz hangi tür şekeri tercih edersiniz? Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Kalem sayısı 7 2 5 ↸ Veriler veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. 1.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 192 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 193 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.

5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. 4. 3. 2. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. SI IFLAR 4. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı ve Açı Ölçüsü 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 4. Sütun grafiğini yorumlar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 5. 4. 2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. 6. 3. 6. 5. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. dar. dik. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 2. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. 3 Milimetre-santimetre. 5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 194 . Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 6. geniş ve doğru açı olarak belirler.ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. L A S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 4. Olasılık 1. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. Sütun grafiğini oluşturur. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 4. 2. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği 1. 4. Açıları. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.

Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 4. 100’ün katlarıyla zihinden toplar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 4. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. Kare ve dikdörtgenin. oluşturur. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. özelliklerini belirler. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1. 3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 3. Zamanı Ölçme 1. Üçgen. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Üçgen. kenar ve açı şekiller oluşturur. birim karelerin sayısı olduğunu belirler. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. 195 . 2. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim Geometrik Cisimler 1. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 5. Saat-dakika. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar 2. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol belirler. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 2. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik 3. Bir alanı. 2. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Alan 6. standart olmayan alan ölçme birimleriyle 7. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle kareleri kullanarak hesaplar. Örüntü ve Süslemeler 1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. Kare ve Dikdörtgen Çevre 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Köşegeni belirler. 3. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. V E R Đ ALT ÖĞR. Uygun karesel. Simetri 1. Açıölçer. 4. kare ve dikdörtgeni çizer. 8. bu alanı kaplayan üçgen. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. ALA L. eder. gönye veya cetvel kullanarak dik 2. 4. 2. Üçgen. 1. 3. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

Sıvıları Ölçme 1. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. 2. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 7. 6. 4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Ton. kilogram. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tartma 1. 3. 196 . 5.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. 3. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 2. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 2. ALA L. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I V E R Đ ALT ÖĞR. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. Ton-kilogram. 3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Bir kaptaki sıvının miktarını. sonucu değiştirmediğini gösterir.

Kesirleri karşılaştırır. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. 3. 4. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 2. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Payları eşit. 197 . 6. 2. 5. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Đki adımlı işlemleri yapar. 6. ALA L. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. 4. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kesirler 1. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 5. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 3. Eşit paydalı en çok dört kesri.

kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 4. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. ALA L. 2. 3. Ondalık kesirlerin tam kısmını. 198 .S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. 2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Ondalık Kesirler 1. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.

Geometrik Cisimler 4. Sıvıları Ölçme GE EL TOPLAM 84 144 100 199 . SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Açı ve Açı Ölçüsü 2. Ondalık Kesirler ÖLÇME 5. Kare ve Dikdörtgen GEOMETRĐ 3. 8. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme KAZA IM SAYILARI 6 4 4 7 6 6 1 2 4 40 6 8 1 1 1 17 6 4 3 4 3 4 Toplam VERĐ 1. Olasılık Toplam 24 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 8 8 8 14 14 10 3 4 10 79 8 10 3 3 3 27 6 6 6 4 4 6 32 3 3 6 ORA I (%) 6 6 6 9 9 7 2 3 7 55 6 7 2 2 2 19 4 4 4 3 3 4 22 2 2 4 SAYILAR 9. 7. 3. 3. 6. 4. 2. Simetri 5. Üçgen. Tartma 6. Sütun Grafiği 2. 4. 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Toplam 1. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1.MATEMATĐK DERSĐ 4. 2.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 200 .4.

sonucu değiştirmediğini gösterir.4. 4. 6. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 2. 4. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar 1. 1. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 5. 4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. 2. 3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 3. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 1. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 7 201 . En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 2. 4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 4. 2. 6. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 5. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 7. 4. 6 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4.

Payları eşit. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. Đki adımlı işlemleri yapar. 5.4. 1. 5. 1. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. 3. 4. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 6 Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 3. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 6. Eşit paydalı en çok dört kesri. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. 6. 4. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. 3. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 2. Kesirleri karşılaştırır. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. T O P L A M 1 2 Ondalık Kesirler 4 40 202 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2. 1. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. 4. Ondalık kesirlerin tam kısmını.

Ö. Binliğin. “Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek [!] En büyük ve en küçük 4. [!] 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır. onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır. incelenir. 5 ve 6 gösterilir. oluştuğu gösterilir. [!]Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını.Ö. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 4. 4. 324 621 Rakamın basamak değeri 300 000 20 000 4000 600 20 1 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yüzlük. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 203 . basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı aşağıdaki modellemedeki gibi binlik.4.A. On binler b. Birler bölüğü Onlar b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. 1253 “bin iki yüz elli üç” DOĞAL SAYILAR 2.A. Birler b. ↸ Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da üzerinde göstermeleri istenir. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten basamaklı doğal sayılar buldurulur. Binler b. Yüzler b.

KAZA IMLAR 3. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 4. Çevrenizdeki yetişkinlerin. DOĞAL SAYILAR 62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir.A. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ 62 324 sayısı. hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz.4.Ö. 4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.A.Ö. 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 204 .

plastik malzemeler vb.. DOĞAL SAYILAR Adım sayısı Toplam sayısı 1 2 2×1 2 4 2×2 3 6 2×3 4 8 2×4 5 ..A. [!] Örüntü. ...Ö..A.. bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir. fasulyeler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Oyun pulları. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır.Ö. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 205 ... 12) Adım sayısı Toplam sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5. ↸ Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur. KAZA IMLAR 5. nesnelerle oluşturulan [!] Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur. şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.4. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar.

6000’ den küçük en büyük. • • • • • • En büyük. 5 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek dört basamaklı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.Artvin 999 km Ankara . Edirne.A. Kars ve Kırıkkale illerinin Ankara’ya [!] Sıralamalarda sembol kullandırılır. [!] Önce iki sayı. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Kırıkkale 77 km Yaşadığınız ilin çevre illere olan uzaklıklarını yakından uzağa doğru 999> 877> 681> 490> 77 77<490<681<877<999 sıralayınız. DOĞAL SAYILAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerden Adana. sonra ikiden fazla sayılarla karşılaştırma yaptırılarak Ankara . 3000’ den büyük en küçük.Edirne 681 km Uzunlukları Ölçme Ankara . olan uzaklıklarını karşılaştırarak uzaktan yakına veya yakından uzağa doğru sıralamaları istenir.4. Artvin.Ö. 0. KAZA IMLAR 6.Adana 490 km sıralatılır.Ö. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. En küçük.Erzurum 877 km Ankara . Ankara . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 206 . 7. En küçük tek ve çift doğal sayıları oluşturunuz. 2. En büyük tek ve çift. ↸ Dört değişik rakam kullanılarak farklı doğal sayılar oluşturulur.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 207 .Ö.A. [!] Đşlemlerin doğruluğu. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 3) 2. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2937 1366 2900 + 1400 4300 2937 + 1366 4303 Zamanı Ölçme Uzunlukları Ölçme 3. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. hesap makinesi de kullanılabilir. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Toplama işlemine. stratejiler geliştirmeleri için ortam oluşturulur.Ö. Verilmeyen rakamlar veya toplanan buldurulurken değişik şekiller veya harfler kullanılır. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Üç doğal sayı ile yapılan toplama çözdürülerek başlanır. işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır.4.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında sağlanabilir. ↸ Toplama işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamlar veya verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı toplanan buldurulur. hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir. [!]Toplama işlemi ile ilgili daha önceki sınıflarda geliştirdikleri stratejiler üzerine hatırlamalar yaptırılır. ↸ Toplanan sayılar.

çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. [!] Ardışık doğal sayılar.A.A. içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. ardışık tek Ardışık doğal sayılar ile ardışık tek ve çift doğal sayıların toplamlarını bulmak için ve çift doğal sayıların her biriyle geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. + Strateji: 5 tane 10. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 208 . 50 eder.Ö. 1 9 ↓ 10 3 7 ↓ 10 5 5 ↓ 10 7 3 ↓ 10 9 1 ↓ 10 [!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. Fakat her sayıyı iki kez topladığımız için. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. işlemler yaptırılır. 4. 50÷2=25 eder.Ö. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden.A. Bu öykü (Kazanım 4) ile ilgili problem kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ En çok iki basamaklı beş ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan buldurulur.

onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. 627 630 ↸ Zihinden çıkarma işlemi yapılırken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. Üç basamaklı doğal sayılardan. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 209 . ↸ Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur.4.Ö. Zamanı Ölçme Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. 832 830 832 [!] Çıkarma işleminin sonucunun tahminini − 195 − 200 − 195 gerektiren durumlara örnekler verdirilir. 600 300 300 300 42 342 [!] Problemler. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 642 300 4. + ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. • Tarihten ünlü kişiler. en yakın onluğa yuvarlatılarak sonuca en yakın [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında tahmini yapmaları sağlanabilir. hesap makinesi de kullanılabilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bilim adamları. önemli tarihi olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çözdürülerek başlanır. 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. KAZA IMLAR 1.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çıkarma işlemine. Örneğin. [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. ünitesi (Kazanım 3) ↸ Eksilen ve çıkan sayılar. düşündürülür.A. Öğrencilerden verilmeyenleri bulurken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” stratejileri açıklamaları istenir. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. çıkarma işlemi yaptırılır. şekiller veya harfler kullanılır. ↸ • Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. yüzlüklerin farkına. 3. basamaklardaki verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirlemeye dönük etkinlikler yapılır.Ö.

basamaklarda verilmeyen rakamları belirleme etkinlikleri yapılır.Ö. KAZA IMLAR 1. çözdürülerek başlanır. 2. içinde en çok üç basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çarpma işlemine. içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da ↸ Çarpımları en çok dört basamaklı bir doğal sayı olan çarpma işleminde.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 210 . basamaklarda verilmeyen rakamlar buldurulurken geliştirdikleri stratejiler [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları açıklatılır. çarpma işlemi yaptırılır. Öğrencilere.4.A. çarpanlar yaptırılır. parantezle gruplandırılır. [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. sonucu değiştirmediğini gösterir. ↸ Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. Đşlem önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır.

• 376 × 10 • 376 × 100 • 376 × 1000 ↸ Öğrencilerin aşağıdaki gibi stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bir sayıyı kısa yoldan 25 ile çarpmak için sayı. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. [!] Doğal sayılarla toplama. • 3 × 10 • 21 × 100 • 472 × 1 000 • 713 × 90 • 21 × 80 • 9 × 700 [!] Bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığı içinde kalınır. 2’ye bölünüp 10 ile çarpılır. ↸ Problemler. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 5. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. 4‘e bölünüp 100 ile çarpılır. Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmak için sayı. 2’ye bölünüp 100 ile çarpılır. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. çıkarma ve çözdürülür ve kurdurulur. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. KAZA IMLAR ↸ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ 4. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 211 . DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 6.A.Ö.4. [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. Bir sayıyı kısa yoldan 50 ile çarpmak için sayı. 25 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar ise 4’e bölünebilen sayılardan seçtirilir.Ö. [!] 5 ve 50 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar 2’ye bölünebilen. 7.

↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işleminden yararlanılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 212 . biçimde verilerek de yaptırılır. ↸ Kısa yoldan bölme işlemlerini yapabilmek için öğrencilerin strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri. depremin 88 400 201 201 176 499 400 denir.Ö. bir basamaklı doğal sayı olarak seçtirilir. Harfleri yerleştirerek depremle ilgili önemli teknik bilgilere ulaşır.Ö. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler.4. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler.A. [!] Kalansız ve kalanlı bölme işlemleri yaptırılır. 312 760 499 60 213 depremler denir. Üç basamaklı doğal sayıları. ↸ Dört Đşlemde Deprem Bilgileri: Đşlemleri yaparak harflerin temsil ettiği sayıları [!] Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir. yan yana yazılmış 3. bulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 845 5 üç basamaklı 8<5 DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 840 8 üç basamaklı 8=8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölümün basamak sayısı değişik stratejilerle buldurulur. Depremin binalar ve insanlar üzerindeki etkisine. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş uygulamaları sağlanır. basamaklı doğal sayıları 10. 2. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. A=26 × 12 D=306-105 Đ=275×125 S=512÷16 C=156÷13 E=16×11 K=104÷8 Ş=54+34 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ç=76-16 I=71×3 R=709+51 T=818-319 (Kazanım 24) Bir büyük depremden sonra meydana gelen küçük depremler dizisine. KAZA IMLAR 1. 846 9 iki basamaklı 8<9 AÇIKLAMALAR [!] Bölen.

Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 213 . ( 3 × 125 ) + 527 = ? ( 3 × 125 ) + 527 = 375 + 527 = 902 527 × ( 4 ÷ 2 ) = ? 527 × (4 ÷ 2 ) = 527 × 2 = 1054 [!] Đşlemlerin öncelikleri parantez kullandırılarak belirletilir. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. 5.A.A.Ö. [!] Toplama. Đki adımlı işlemleri yapar. ↸ Đki adımlı işlemlerde önce parantez içindeki işlemler yaptırılır.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. (680÷4 ) × 12 işlemini yapınız. çıkarma. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4. KAZA IMLAR 4. çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi ikisinin kullanıldığı işlemler de yaptırılır.

Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bu sınıftaki sayı ve işlem çözdürülür ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 214 .4. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Girişimcilik (Kazanım 29. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. KAZA IMLAR Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Selin.Ö. [!] En az biri bölme olmak üzere toplama. kilogramı 2 liradan 250 gram şeker ve 85 kuruşa da 5 litre su almıştır. Satın aldıklarını kullanarak 26 bardak limonata yapmıştır: • Bir bardak limonata ona kaça mal olmuştur? • Bir bardak limonatayı 15 kuruştan satarsa kaç lira kâr eder? Çevreden bir işletmenin yetkilisiyle görüşerek işletmenin gelir gider tablosunu oluşturunuz ve işletmenin durumu hakkında yorum yaparak raporlaştırınız. [!] Problemler. okuldaki mezuniyet şenliğinde limonata satmak istiyor. Bunun için kilogramı 1 lira 25 kuruştan 1 kilogram limon. 30) ↸ DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çıkarma veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. sınırlılıkları içinde olmalıdır.A.A. 6.

4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 215 . bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir.A. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde ettirilir. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. şekiller. (yani kesrin birimine) bölündüğü. bileşik ve tam sayılı kesirler elde ettirilir. biriminden) kaç tanesinin alındığı 1 anlamında olduğu vurgulanır. 1 4 1 4 1 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 tane 1 4 [!] Basit. payın bu parçalardan (yani kesrin Bu kesir birimlerinden basit. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bütünün kaç eş parçaya ↸ Somut nesneler.Ö.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. 1 1 4 1 tane 4 4 dörtte bir [!] Bu sınıfta bileşik kesir ile tam sayılı kesirler birbirine dönüştürülmez. 1 4 KESĐRLER dörtte dört 4 4 4 tane 1 bütün bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam beş bölü dört 1 4 5 4 5 tane 1 4 1 1 bir tam bir bölü dört bir tam dörtte bir 1 4 1 4 bir tam ve bir tane ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

4.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 216 . Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.Ö. KAZA IMLAR 2. 0 A 1 B 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 KESĐRLER 0 1 2 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 ↸ 1 2 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 2 1 1 4 1 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Beş tane 4 5 1 ’in 5 tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 4 4 sayılarak AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir. 1 Sayı doğrusunda. aralıklar dört eş parçaya bölünür.Ö.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Karşılaştırma sonucu sembol ile ifade ettirilir. KESĐRLER ↸ Kesir takımı kullanılarak karşılaştırma etkinlikleri yaptırılır. 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 2 = 2 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 3 < 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 217 . kesirlerin birimlerinden [!] Karşılaştırma sonucunu <.A.A. basit. [!] Kesirler model kullanılarak karşılaştırılır. şekil veya sayı doğrusu ile iki basit kesir. KAZA IMLAR 3. bir kesir takımı örneği verilmiştir: [!] Karşılaştırma etkinlikleri farklı kesir çeşitleri (basit-basit.4. 1 4 1 8 1 8 1 8 1 1 2 1 4 1 8 1 8 1 8 1 4 1 8 1 8 1 4 1 2 [!] Modellemede zorlanmamak için paydası bir basamaklı olan kesirler seçilir.) arasında yaptırılır.Ö. Aşağıda sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sağlanır. tam sayılı.bileşik vb. Kesirleri karşılaştırır. [!] Tam sayılı kesirlerin tam kısmı.tamsayılı. > ve = yararlanılarak karşılaştırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Somut nesne. bir basamaklı olmalıdır.

payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. 7 7 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir.Ö. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. Eşit paydalı en çok dört kesri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 218 .4. (en büyük) KESĐRLER 5 tane 11 tane 2 5 11 < < 7 7 7 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 2 tane 1 7 1 7 1 7 AÇIKLAMALAR [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. KAZA IMLAR 4. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.A. (en küçük) [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları içerisinde kalınır.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ 2 5 .

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 219 . Berke Öğrencilerden.Ö. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 3 tane (en büyük parçadan 3 tane ) • . 3 5 . KAZA IMLAR 5. . 1 4 1 4 1 4 Buna göre en çok pastayı kim yedi? 2 4 1 6 2 3 > 2 4 > 2 6 KESĐRLER 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 6 ↸ Öğrencilerden benzer sıralamalar için uygun stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejilerini gösterimlerle açıklamaları istenir. 3 6 . Payları eşit. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 3 tane (en küçük parçadan 3 tane) 3 5 3 6 3 8 • . . 3 tane > > ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kesirlerini model kullanarak sıralamaları istenir.Ö. 6 3 4 2 pastasının ’sini. Bora ise pastasının 2 9 ’sini yedi. Bir pasta yeme yarışmasında aynı 2 2 2 büyüklükteki 3 pastadan. büyük kesir birimine sahip olan kesrin en büyük olduğu belirtilir.4. 3 8 3 5 3 8 3 6 kesirleri karşılaştırılırken aşağıdaki gibi düşünülebilir: 1 5 1 8 1 6 • .A. Kesirlerin aynı sayıda fakat farklı kesir birimlerine sahip olması nedeniyle en içerisinde kalınır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Mutlu pastasının 7 1 3 1 3 1 3 2 3 1 4 2 5 ’sini. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Payları eşit kesirlerin sıralanmasında kesrin biriminin esas alınmasına dikkat [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları edilir.

Ö. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. başlanır. KAZA IMLAR ↸ 3 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 1 4 2 4 KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ 1. Bir sınıftaki 40 öğrencinin ’ünün kaç öğrenci olduğunu bulmak için aşağıdaki 4 model kullandırılabilir: 0 1 4 2 4 3 4 4 4 [!] Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma etkinliklerine önce problemlerle başlanır. basit-bileşik. Zamanı Ölçme Uzunluk Ölçme 10 10 10 20 40 ÷ 4 = 10 10 30 10 × 3 = 30 öğrencidir.Ö. bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.A. ’yi toplarken aşağıdakilere benzer modellemeler yaptırılır: 1 4 1 4 1 4 1 1 1 3 + + = 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 2 + = 4 4 4 AÇIKLAMALAR [!] Kesirlerle yapılan toplama işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. 3 tane 2 tane 1 4 3 2 5 + = 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 + 1 4 = 5 4 1 1 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. daha sonra işlem yaptırılır.A.Ö. [!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır. KAZA IMLAR 6. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.4. KESĐRLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma etkinliklerine model ile [!] Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır. 3 [!] Basit kesrin paydası bir basamaklı olmalıdır.A. Sonra işlemler yaptırılır. 10 40 A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 220 .basit. [!]Basit.

basit. takımına. Kesirlerle toplama ve çıkarma Bir sınıftaki öğrencilerin ’i basketbol ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 221 . 5 işlemlerini gerektiren problemleri 2 çözer ve kurar. [!]Tam sayılı kesirlerde sadece kendi içinde işlem yaptırılır. basit-bileşik. 5 Hiçbir etkinliğe katılmayan öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. [!]Basit. çözdürülür 1 2.A. KAZA IMLAR 1. 3 1 ’den ’in çıkarılması modellenerek yaptırılır.Ö. ’si tiyatro grubuna seçiliyor. 6 6 3 6 KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 1 6 1 6 1 6 3 1 − 6 6 2 6 1 6 1 6 3 1 2 − = 6 6 6 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. bileşik-bileşik kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır.

4 0.7 0.1 10 0 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle etkinlikler yaptırılır. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 1 = 0.1 0.3 0. 1 0. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 222 .6 0. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 1 ve 10 100 kesirleri modellenerek gösterilir.2 0.Ö.30 ondalık kesirlerini gösteriniz.8 1 Model üzerinde 0.4. ↸ 1 = 0. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. O DALIK KESĐRLER bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 1 1 ve kesirlerinin. 10 100 2.A. KAZA IMLAR 1.Ö.5 0. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. ondalık kesir olduğu vurgulanır.3 ve 0.01 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.9 Uzunlukları Ölçme Sıvıları Ölçme 0.

A. Birler b. 7 Tam kısım O DALIK KESĐRLER Kesir kısmı Yüzde birler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 223 . 25 Yüzler b. 2 . Ondalık kesirlerin tam kısmını. ↸ 5. 5 Kesir kısmı Onda birler b.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur.Ö.A. Yüzde birler b.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Tam kısım Onlar b. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.4. 2 . Yüzde birler b. 2 5 5 .Ö. KAZA IMLAR 3. 2. Birler b. 7 AÇIKLAMALAR Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. Onlar b. ↸ Birler b. . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. Kesir kısmı Onda birler b. Tam kısım Onlar b. Onda birler b. . kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.

• 20 den büyük.A. O DALIK KESĐRLER Birler b. 1 7 7 0 1. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 5. Yüzde birler b.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.7 1. .1 ondalık kesirlerini ↸ 1. • En büyük.01 ve 5. KAZA IMLAR 4. 3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 1 . Onlar b. karşılaştırıp sembolle yazınız. • 20 den küçük 1.7 ↸ Üç farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturulur.A.17 ondalık kesirleri yazınız.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 224 . Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. 2. Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.4.7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve modellerden yararlandırılır.17 ve 1. 4 rakamları ile. • En küçük.17 < 1.

4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 225 .

Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 6. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. kare ve dikdörtgeni çizer. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Üçgen. Uygun karesel. geniş ve doğru açı olarak belirler.4. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. kenar ve açı özelliklerini belirler. Üçgen. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 4. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. 2. dik. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. T O P L A M 226 . 6 Üçgen. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde 1 1 1 17 döşeyerek süsleme yapar. 3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 1. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. 3. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. Köşegeni belirler. 8. 5. 2. Kare ve Dikdörtgen 8 Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler 1. Açıölçer. 4. 5. Açıları. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. dar. 7. 1. Kare ve dikdörtgenin. 1. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. 6. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Açı ve Açı Ölçüsü Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 227 . KAZA IMLAR 1. (ii) deki E açısı. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. vücuttaki kol ve bedenin açının kenarları. vücudun beden ve kollardan biri. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Açının modellerlinden saatin akrep ve yelkovanı.A. ↸ “Okul sapağı”. “el maşası” vb. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ i) Okul O O açısı veya “ O ” sembolü ile gösterilir. modeller kullandırılarak bir açının köşesinin ismiyle [!] Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Saatteki akrep ve yelkovanın açının kenarları. omuzun da açının köşesi. köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sağlanır. model “O açısı” olarak adlandırılır ve “ ∠ O” ∧ 2. ∠ E veya ile gösterilir. ∠ O veya O sembolü ile. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. açının çizimi ile elde edilen şekil yani “∧“ veya “ ∠ ” sembolü olduğu vurgulanır. adlandırıldığı keşfettirilir. E sembolü Açının kenarlarının birer ışın olduğu uygun modeller yardımıyla vurgulanır. [!]Açıyı. makasın bıçakları vb.A.Ö. makastaki bıçakların açının kenarları. pimin de açının köşesi olduğu fark ettirilir. Yandaki I. [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bunları tutan pimin de açının köşesi. aldırılır.Ö. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ii) E E açısı ∧ ∧ (i) deki O açısı.4.

Farklı dilimlere sahip açıölçer modelleri ile yaptırılan ölçme sonuçları karşılaştırılır. kes aç AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2’ye katla 4’e katla 8’e katla 16’ya katla 16 dilimli açı ölçer Kâğıttan yapılan açıölçer modelleri kullandırılarak düzlemdeki bir çokgenin açıları ölçtürülür.A. Açıları. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları. standart olmayan birimlerle ↸ Kâğıttan standart olmayan açıölçer modelleri yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 228 . küçüldüğü fark ettirilir. tam açık.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. 3.5 dilim ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4. yaklaşık 3 dilim yaklaşık 1.Ö. Şekilde gösterildiği gibi ölçerek standart açı ölçme yapılan katlamaların sayısı arttıkça elde edilen dilimlerin sayısının arttığı ve dilimlerin biriminin gerekliliğini açıklar. yaklaşık 3 dilim ↸ Açı ölçme etkinliğinde standart olmayan açı ölçerle yapılan ölçme sonuçlarındaki farklılıklar değerlendirilerek standart açı ölçme biriminin önemi fark ettirilir. uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün. kapının yarı açık.A. kapalı durumları vb. Standart bir açı ölçme biriminin “anlaşmayı sağlamadaki” önemini vurgulayan bir paragraf yazınız.

[!] Dik açının ölçüsünün 90° ve doğru açının ölçüsünün 180° olduğu buldurulur. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ [!] Açıları.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Açıölçerin kullanımıyla ilgili etkinlikler yaptırılır. düzlemsel şekiller oluşturtulur. dik ve geniş açıların sayıları buldurulur. açıölçerle ölçtürülerek buldurulur. dar.4.A. en az bir dik açısı olan. ↸ Noktalı kâğıtta verilen bir şeklin içindeki açılar ölçtürülerek dar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 229 . 45°. Gönyelerin. [!] Dar açının 0° ile 90°. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Akrep ve yelkovanın saat başlarındaki durumları model alınarak hangi saatlerde hangi açıların oluştuğu yazdırılır. geniş ve doğru açı Açı ölçme araçlarından gönye ve açıölçer tanıtılır. AÇIKLAMALAR [!] Açı ölçme birimi olarak derece sembolü ( ° ) kullandırılır. 65° [!] Açı ölçüsünün en az 0° ve en fazla 180° olduğu vurgulanır. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek. KAZA IMLAR 4. dik. ölçüsü 30°.Ö.Ö. geniş açının 90° ile 180° arasında olduğu vurgulanır. altı dik açısı ve yedi kenarı olan vb. olarak belirler. ↸ Geometri tahtası üzerinde sadece bir dik açısı olan. 60° ve 90° olan açıları ölçtüğü belirtilir. s(Â) = 90° veya s(Â) = 180° ↸ Düzlemsel şekillerin modellerindeki ve kullanılan eşyalardaki açıların ölçüleri biçiminde göstermeleri sağlanır.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Tahminler ölçme yaptırılarak araştırma yapınız ve sınıfa sununuz.Ö. Açının kullanıldığı mesleklerle ilgili bir ↸ Öğrencilere çevrelerinde ölçülerini bildikleri açı modellerinden yararlanarak verilen herhangi bir açının ölçüsü tahmin ettirilir.A.4.Ö. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 6. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 230 . Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. KAZA IMLAR 5. AÇIKLAMALAR [!] Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 40° lik bir açının farklı duruşları dikkate alınarak açı modelleri çizdirilir. kontrol ettirilir. açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.

“EOBP dikdörtgeni” veya “EPBO dikdörtgeni” olarak isimlendirilir. kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden başlanarak saatin aynı veya tersi [!] Üçgen. Bu senaryonun şematik gösterimi aşağıdaki gibidir: O E P Yandaki dikdörtgen. Bunların her bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "∆" kullandırılır. bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti. BAC. BCA. Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti. “ABC. ∆ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Okul Ev Bakkal Park ÜÇGE . yönünde ilerlenir. Parkta bir süre oynadıktan sonra eve döndü. [!] Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. Okul → Bakkal → Park → Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. CAB veya CBA üçgeni” olarak isimlendirilir ve sembolik C olarak A ∆ ABC veya ABC olarak gösterilir. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Bora. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 231 .A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Üçgen. ACB. kare ve dikdörtgen isimlendirilirken isimlendirir.Ö.Ö. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1. B Yandaki üçgen. kare ve dikdörtgeni ↸ Üçgen.4.A. B ↸ Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir. harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir.

A. Üçgen. B olan doğru parçası. ↸ ABC üçgenindeki AB kenarı [AB].Ö. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. özellikleri belirletilir.Ö. AB veya yolun “okul-ev arası veya yolu” ya da “ev-okul arası yolu” biçiminde adlandırıldığı gibi bir [ AB] ile temsil edildiğinde uzunluğu.A. Bu uç noktalar belli olunca kenarın yani doğru parçasının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu belirlendiği ve bu doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 232 . Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. 3. doğru parçasının uçlarının adını vererek isimlendirildiği fark ettirilir. kenar ve açı özelliklerini belirler.4. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullanılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgenler [!] Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin oluşturulur. PTRS karesindeki TR kenarı da [TR]. [RT] veya RT biçiminde gösterilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KARE VE DĐKDÖRTGE Okul Ev O E “OE doğru parçası” veya “EO doğru parçası” EO Bu doğru parçası OE veya [OE ] ile gösterildiği gibi OE ∆ veya [ EO] ile gösterilir. KAZA IMLAR 2. kare ve dikdörtgenin kenarlarının gözlemlemeleri sağlanır. Kare ve dikdörtgenin. vurgulanır. Bu [!] Uçları A. farklı iki köşeyi oluşturan iki uç noktası olduğunu [!] Üçgen. [BA] ya da AB . BA . AB ile gösterildiği ÜÇGE . nin uzunluğu OE veya OE ile de temsil edilir. Doğru parçası modeli olarak okul ile ev veya ev ile okul arasındaki düz yol aldırılır. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları buldurulur. TR . sırasıyla AB veya belirtilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin her bir kenarın.

↸ Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. 6. ↸ ÜÇGE . Ölçme yaptırılarak farklılıklar özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. ↸ Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel olarak dik. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 233 . ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ölçtürülür. vurgulanır. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.Ö. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. ANKARA ↸ Kare ve dikdörtgenin kâğıt modelleri. KARE VE DĐKDÖRTGE Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler dik. geniş ve dar açılı [!] Farklı duruşlardaki üçgenlerin üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. eşkenar ve çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. Bu köşegenlerin her birinin doğru parçası olduğu ve birbirlerine eş uzunlukta oldukları belirletilir.4. çapraz köşelerini birleştiren doğru parçası boyunca katlattırılarak bunların köşegenleri buldurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Trafik işaretleri gibi modeller alınarak kare ve dikdörtgenin komşu olmayan iki [!] Kenar ile köşegen arasındaki fark köşesini uç kabul eden doğru parçasının köşegen olduğu fark ettirilir. Oluşan izler boyunca köşegenler çizdirilir ve adlandırılır. KAZA IMLAR Köşegeni belirler. eşkenar ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir. [!] Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir.Ö. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür. 4.A. 5. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır. ortaya çıkartılır.A. dar ve geniş açılı üçgen olarak adlandırılır. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar.

• [!] Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. • 8. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Kâğıttan bir üçgen modelinin açıları ölçtürülüp bir noktadan itibaren bitişik olarak çizdirilerek doğru açı oluşturdukları buldurulur.Ö.A. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. ↸ Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir.Ö. kare ve dikdörtgeni çizer. verildiğinde üçüncü açısının ölçüsünün nasıl bulunacağı sorgulatılır. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını ↸ Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür.A. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 7. Üçgenin iki iç açısının ölçüsü ↸ Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde edilen parçaların köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir doğru açı oluştuğu buldurulur.4. ÜÇGE . Açıölçer. ↸ Kısa kenarının uzunluğu 5 cm. toplamı buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 234 . Bu açıların ölçüleri [!] Modeldeki açıların karışmaması için belirler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir. uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir. üçgen köşelerinden düz kestirilmez.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde çizimi verilen farklı yapıların kaç eş küpten oluştuğu tartıştırılır ve yapının eş küplerden oluşturulması sağlanır.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A.10.Ö. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.4. [!] En fazla 12 eş küp ile oluşturulabilecek basit yapıların izometrik kâğıttaki çizimleri verilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 235 . KAZA IMLAR 1.12) ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir. AÇIKLAMALAR [!] Đzometrik kâğıtta çizim yaptırılmamalıdır.

KAZA IMLAR Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. Birden fazla simetri çiftlerinin simetri doğrusuna olan doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir. uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. 1. [!] Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. X bir simetri doğrusu iki simetri doğrusu Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. SĐMETRĐ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.12) simetri doğruları belirletilir. 10.A. Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğrularını belirleyiniz.4. bir simetri doğrusu Simetri doğrusu yok.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 236 .Ö.

Uygun karesel. izometrik veya kareli kâğıtlar kullanılarak süslemeler yaptırılır. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. 12) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Model: I Model: II ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak.A.4. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 237 .Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Noktalı.Ö. arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır. KAZA IMLAR 1. 10. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 238 .4.

1. Ton. 1. 2. 1. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Bir alanı. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. 3. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. 6. Ton-kilogram. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.4. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. 1. 3. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 1. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. 4. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. Saat-dakika. kilogram. 4. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. 2. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. T O P L A M Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 2. 3. Milimetre-santimetre. Bir kaptaki sıvının miktarını. 4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. TOPLAM Uzunlukları Ölçme 6 Çevre 4 Alan 3 Zamanı Ölçme 4 Tartma 3 Sıvıları Ölçme 4 24 239 . 3. 2. 2. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. 3. 4. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 3. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. 5. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.

araçlar [!] Bu sınıftaki ondalık kesir sınırlılıkları kullandırılır. Đki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek için kilometre. ↸ Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır. ↸ UZU LUKLARI ÖLÇME Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bir defterin Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine gereksinim olduğu belirtilir. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. [!] Milimetre ve kilometrenin kısaltılmış yazımı kullandırılır. 2. 3. ünitesi (Kazanım 3. [!] Ölçme araçlarının ve birimlerinin sergilendiği arkeoloji. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.Ö.A.4. roket. köprü vb. ↸ Metre. santimetre ve milimetre ilişkisi incelenirken mezura. sıvı ölçme araçları inceletilerek yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle tartıştırılabilir (Müzeye gitme olanağı yoksa aynı çalışma okul ortamında oluşturulacak bir sergide de gerçekleştirilebilir). : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 240 . etnografya ve cumhuriyet müzelerine gezi düzenlenerek ve buralarda yer alan uzunluk. 4) ↸ Đnsanlar için hayatî önem taşıyan uçak. bina. tartma. zaman. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. [!] Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Bulunduğunuz ilin komşu illere olan ↸ Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme birimlerinin büyüklükleri uzaklıkları kaç kilometredir? fark ettirilir. Milimetre-santimetre.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki ölçme birimleriyle sınırlı kalınır. cetvel vb. KAZA IMLAR 1. içerisinde dönüşümler yaptırılır. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.A.

sınıf dolabı vb.A. oyun parkına. farklı uzunluk ölçme [!] Ondalık kesir gösterimini birimleriyle ifade ettirilir. UZU LUKLARI ÖLÇME 5. 237 cm = 2 m 37 cm 2350 m = 2 km 350 m 372 mm = 37 cm 2 mm ↸ Değişik uzunluklarda ataç. sınıfta inceletilerek uzunlukları tahmin ettirilir. 4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kitap.4. gerektirmeyen dönüşümler üzerinde durulur. KAZA IMLAR Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.A.Ö. 200 cm uzunluğundaki bir lastik her iki ucundan sekizer milimetre çekildiğinde lastiğin uzunluğu kaç milimetre olur? 150 santimetre uzunluğundaki ipten 60 cm 73 mm kesildiğinde ipin uzunluğu kaç milimetre olur? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. silgi. 6. hastaneye vb. markete. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. içinde kalınarak seçilir. Uygun birimlerle ölçme yaptırılır. ↸ Öğrenciler okulun eve. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir uzunluk ölçme birimiyle verilen ölçüm sonuçları. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 241 . yerlere olan [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları uzaklıkları ile ilgili problemler çözer ve kurar.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 242 . üçgen. Bu tip etkinliklerde şekiller değişmesine birim kabul edilerek çevre uzunluğu 8 birim olan düzlemsel şekilleri rağmen çevre uzunluğunun değişmediği öğrencilere fark ettirilir. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. oluşturunuz.Ö. ÇEVRE 3. Ç=(2 uzun kenar)+(2 kısa kenar) biçiminde ifade etmeleri sağlanır. [!] Çevre uzunluk hesaplamalarında formül kullanılmaz. • Dikdörtgenin çevre uzunluğunu. ip vb. Çevre uzunluğu 16 birim olan kareyi geometri tahtasında oluşturunuz. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir karenin çevre uzunluğunun. kare. 2. KAZA IMLAR 1.A. Geometri tahtasında iki çivi arası 1 ↸ Belli bir uzunluk kadar tel.4.Ö. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. kareli veya noktalı kâğıt kullandırılarak iki çivi veya nokta arası 1 birim kabul edilerek aynı çevre uzunluğuna sahip farklı düzlemsel şekiller oluşturmaları sağlanır.A. ↸ Geometri tahtası. ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur. uzunluğunun dört katı olduğu buldurulur . uzunluklarının ilişkileri inceletilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. dikdörtgen gibi düzlemsel şekiller oluşturulur. ↸ Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre uzunluğu verilen [!] karenin bir kenarının uzunluğunu bulma etkinlikleriyle çevre ve kenar • Karenin çevre uzunluğunu. bir kenarının Ç=4 bir kenar uzunluğu. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. düzlemsel şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. modeller kullanarak. 4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kenar uzunluklarından yararlanılarak her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu [!] Çevre uzunlukları hesaplatılan hesaplatılır.

4. farklı iki kenarı kaplayan birim karelerin sayısının çarpımı olduğu. 3. kareli kâğıt üzerine çizdirilir. ayak. • Yarım birimler 14 tane. Yandaki gibi düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları aşağıdaki gibi tahmin ettirilir: • Tam birimler 4 tane. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 243 . ↸ Düzgün veya düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları. çiçek. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. KAZA IMLAR 1. niçin birim kareler kullanıldığı vurgulanır. daire. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan alan ölçme birimleri olarak pullar. ↸ Kareli veya noktalı kâğıt üzerine çizdirilen karesel bölgenin alanının. Çizdirilen bu karesel bölgenin alanının. 4 birim kare ALA 4 birim kare Karenin alanı = 4×4 =16 birim karedir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Bir alanı. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. düzlemdeki şekillerin sınırladığı bölgenin alanlarının ölçüsünün. çizim üzerinde buldurulur. Benzer etkinlikler dikdörtgen için de yaptırılır.A. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğu önce birim kareler saydırılarak buldurulur. • 14÷2 = 7 4+7 = 11 birim karedir. yaprak vb. karolar. 2. birer tahmin olduğu vurgulanır. [!] El. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.Ö. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. karesel ve [!] Alan ölçme hesaplamalarında dikdörtgensel kâğıt parçalarının yanı sıra kareli defterdeki birim kareler kullandırılır.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanlı saate göre verilen bir zamanı.Ö.” anlamına gelmesi gibi. ↸ 1 güzel.38’in . Süre tutan öğrenci süreyi kaydeder. Saat-dakika. Örneğin. saat gözlemletilerek buldurulur. Etkinlikler için harcanan saatler toplanarak işte ve evde harcanan zamanlar karşılaştırılır. (Kazanım 6. Gruplardaki öğrencilerden biri süre tutar. ↸ 1 saat 60 dakika. Bir dakikanın Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 60 saniye olduğu. 20) ↸ Bir basketbol. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. alışveriş yapıyorsunuz?” gibi sorular sorarlar.A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 244 .A. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. Ev yaşamı ve iş yaşamında yapılan etkinliklerin farkına varması için öğrenciler ailelerine ve yakınlarına bu etkinliklere harcadıkları zamana yönelik olarak “Haftada Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) kaç saatinizi işinize harcıyorsunuz. 1 dakika 60 saniye 2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika =145 dakika [!] Saat. 60 güzel diyerek saydığımızda geçen sürenin yaklaşık 1 dakika olduğu fark ettirilir. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Đşle ev arasında denge kurmak için yapılması gerekenler tartıştırılır. 23) ↸ Bir Dakika Tik Tak Bu etkinlikte sınıf dörderli gruplara ayrılır. kayak. 7. Đki kişi karşılıklı geçerek ortada mum duruşunda duran öğrenciyi ileri geri iterler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sayısal saatteki gösterime [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler dönüştürme. (Kazanım 7. yüzme vb. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika gösterime dönüştürme etkinlikleri yaptırılır. sorularla bir dakika içerisinde olabilecek olaylara örnekler verdirilir. Cevapları kaydederler. karşılaşmalardaki süre göstergeleri Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam inceletilir. Sonra görevi değiştirirler. sayısal saatle verilen bir zamanı akrep ve yelkovanlı saatteki arasında dönüşümler yaptırılır. 3 güzel. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. 2 güzel. geçiyor. “Bir dakikada kaç kelime okuyabiliriz ?” gibi [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları ↸ Zamanı asıl Geçiriyorsun? içerisinde dönüşümler yaptırılır. ZAMA I ÖLÇME 2. Sınıf içinde kim daha uzun süre.4. atletizm. kim daha kısa süre sarsılmış diye belirleme yaptırılır. uyuyorsunuz. KAZA IMLAR 1. 15.

Başak 12 dakika 25 saniyede. [!] Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. Alışverişten geldikten sonra herhangi bir ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini not ediniz.A. KAZA IMLAR Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. 3. AÇIKLAMALAR [!] “Bir ay 4 haftadır. Doğum yılınızla içinde bulunduğunuz yıl arasındaki artık yılları belirleyiniz. Göksu yarışı ne kadar sürede tamamlamıştır? Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. • 1 yılda 52 hafta vardır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 245 . Göksu da Başak’tan 12 saniye sonra tamamlamıştır.Ö.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. [!] Artık yıl açıklanır. Yarışı. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ • 1 yılda 12 ay vardır. Başak ve Göksu bir yürüme yarışı yaptılar. Sosyal Bilgiler dersi “Đyi ki Var” ünitesi (Kazanım 2) ZAMA I ÖLÇME Sosyal Bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 54) 4.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Tüketici hakları yasasına göre 15 gün içinde iade hakkını hangi tarihe kadar kullanabileceğinizi belirleyiniz.A.4. • 1 yılda 365 gün vardır.

“ t” ile gösterilir. 2. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.A. 1. Ton-kilogram. ↸ • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb.A.Ö. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. kilogram. kilogram-gram ve grammiligram arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır.4. toplam kaç kg yakacak kullanmıştır? [!] Ton-kilogram. Altı aylık bir kış dönemini 1t kömür ve 500 kg odunla geçiren bir aile. AÇIKLAMALAR [!] Ton. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Günlük yaşantıda tonun kullanıldığı yerlere örnekler verdirilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.3) [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. KAZA IMLAR Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.Ö. • 3 g = 3000 mg Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 246 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Ton. TARTMA 3.

• 5 litre 300 mililitre. 1.A. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok ↸ Süt kutusu. bir kap içindeki suyun miktarı litrelik ve mililitrelik kaplarla Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. pet şişe vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 247 . 1 tatlı Türkçe dersi “Görsel Okuma ve kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. diş macunu tüpleri. ↸ Çay bardağı. meyve suyu [!] 1 litre = 1 L ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. [!] Litre ile mililitre arasındaki ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. • 5 L 300 mL = 5300 mL gibi yazdırılır. ilâç şişesi vb. SIVILARI ÖLÇME 2. ilaç şişeleri. kutuları vb.4. ↸ Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. 100 mL. • 1 L = 1000 mL • 1 L = 2 × 500 mL • 1 L = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi ↸ Kova. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. ölçme yaptırılarak tahmini ile ölçme sonucu mililitre birimleriyle tahmin eder ve karşılaştırılır. litre ve mililitre olduğu tahmin ettirilir. ölçme yaparak tahminini kontrol eder.5) ölçtürülerek sıvının miktarı. KAZA IMLAR Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve gerekliliği keşfettirilir. ↸ Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. su bardağı. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. kullanan bilim dalları hakkında kısa bir 200 mL. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.Ö. bir kabın içindeki sıvının miktarının kaç Bir kaptaki sıvının miktarını. süt kutuları. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đçilen şurup miktarları. Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. 3. yazı yazdırılır. damacana vb.

4. Her kapta ne kadar su vardır? SIVILARI ÖLÇME 1000 mL 800 600 400 200 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 4. çözer ve kurar.Ö. 500 mL ve 30 mL suyun tamamı 3 eş kaba bölünmek isteniyor. KAZA IMLAR 100 mL. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin ayrı veya birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler Litre ve mililitre ile ilgili problemleri Bir şişe şurup 35 mL ve bir tatlı kaşığı çözdürülür ve kurdurulur.Ö.A.A. şurup 5 mL ise bir şişe şurup kaç tatlı kaşığı gelir? ↸ Đşaretli bölmedeki sıvının miktarı tartıştırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 248 .

4. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 249 .

Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. Sütun grafiğini yorumlar. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I TOPLAM 2 1 3 250 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği Olasılık 1. 2.4. 1. Sütun grafiğini oluşturur.

4. [!] Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir. Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5) Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi (Kazanım 4. Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları yaptırılır.2) B M E O SÜTU GRAFĐĞĐ Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları Oy sayısı Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B M E O 0 Başkan adayları Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 12) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Grafik eksenlerinin ve grafiğin isimlendirilmesine önem verilir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. KAZA IMLAR 1. Aile yakınlarınızın mesleklerini sütun grafiği şeklinde gösteriniz. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. Sütun grafiğini oluşturur.Ö. [!] Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır.A.Ö. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 251 . [!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlatılabilir. Tablo: Başkan Seçimi Oy Çetelesi Aday Oy sayısı Başak Mercan Ezgi Oğuz Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Olaylar.A. Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikdörtgensel bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun grafiği” olduğunu belirtir.

kesin değil. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 252 . Anıl 2 kitap daha okudu. ilgili sütun grafiği aşağıda verilmiştir.A. muhtemel. Sütun grafiğini yorumlar. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SÜTU GRAFĐĞĐ Grupların veya öğrencilerin belirleyeceği bir konu hakkında sütun grafiği kullanmayı gerektiren proje hazırlatılır ve sundurulur. Rehberlik ve Psikolojik Danışma(Kazanım 12) • Kitap okumayı en çok kim seviyor? • Kıymet’in okuduğu kitap sayısının Mutlu’nun okuduğu kitap sayısına eşit olması için Kıymet’in kaç kitap daha okuması gerekir? • Yaz tatilinde Kıymet 5.Ö. Kıymet. imkânsız” dışındaki durumlarının da olduğu buldurulur. [!] Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık. olası değil. kesin.4. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. şansı [!] Öğrencilere. imkânsız.Ö. Kitap sayısı ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Gülizar. mümkün. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) G K M A Öğrenciler OLASILIK 1.A. rapor ve sunu) göz önünde Grafik: Okunan Kitap Sayısı bulundurulmalıdır. KAZA IMLAR 2. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. süreç. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. olası bazı olayların “kesin ve eşit. Buna göre kim daha fazla kitap okumuştur? ↸ “Olası. şansı eşit değil” gibi ifadeler cümle içinde kullandırılır. Mutlu ve Anıl’ın okul tatil olmadan önce okuduğu kitap sayıları ile [!]Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır. belirsiz.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 253 .

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 254 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.

V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği 1. dikdörtgen. kare. 3. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. 5. Milimetre. 2. 2. 4. 2. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. 4. paralelkenar. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. 4. 3. Üçgen. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. metre-santimetremilimetre birimlerini birbirine dönüştürür. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. dikdörtgen. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Dörtgenler 1. Çizgi grafiğini yorumlar. dikdörtgen. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. 2. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Paralelkenar. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. dikdörtgen. 255 . Alan 1. Çemberin merkezini. 2. Şema yaparak verileri düzenler. eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2. Metre-kilometre. Kare. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 2. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. kare. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. kare. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 4. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. 3. Üçgen. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. yarıçapını ve çapını adlandırır. basamaklarını. 3. 3. santimetre. 3. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. Aritmetik Ortalama 1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Çokgenleri sınıflandırır. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. açı ve köşegen özelliklerini belirler. Olasılık 1. 2. Kare. Tablo ve Şema 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar.Üçgensel bölgenin alanını bulur. Çizgi grafiğini oluşturur. 2. eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar. 3. 4. 7. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. Üçgen. paralelkenar. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Çember 1. dikdörtgen. Çevre 1. 7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. yarıçapını ve çapını belirtir. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. 1. 2. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 5. eşkenar dörtgen. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. paralelkenar.

Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 2. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Düzlem 1. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. 4. 2. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 2. 6.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 2. 2. 5. Hacmi Ölçme 1. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 3. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. 2. 4. Sıvıları Ölçme 1. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 4. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Simetri 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 3. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. 5. 2. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Uzayı tasvir eder. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. 3. Bir doğal sayıyı. Örüntü ve Süslemeler 1. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 256 . Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. 6. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Geometrik Cisimler 1. 7. L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1.

Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 4.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. 2. tamamını belirler. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. 5. 3. 3. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 257 . 2. En çok dört basamaklı doğal sayıları. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kesirleri karşılaştır. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. Bileşik kesri tam sayılı kesre. 5. Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirler 1. 4. 6.

Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 3. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 4. 2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri 1. 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 2. 3. Ondalık Kesirler 1. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 258 . Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. Oran ve Orantı 1. 3. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. 2. 2. 4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö Ğ R E M E A L A S A Y I L A R G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Yüzdeler 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Kesirlerle Çarpma Đşlemi 1. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır.

9. 4. 3. 7. 2. 5. 3. 1. 1. 4.MATEMATĐK DERSĐ 5. 4. 7. 2. 6. 3. 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı Ondalık Kesirler Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri Yüzdeler Toplam Çokgenler Dörtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem Geometrik Cisimler Toplam Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme Toplam Çizgi Grafiği Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık Toplam KAZA IM SAYILARI 3 4 4 7 5 6 2 3 1 2 4 1 4 46 4 5 3 2 1 2 6 23 2 4 5 1 2 2 16 3 2 1 3 9 SÜRE / DERS SAATĐ 6 8 8 10 10 10 5 6 3 4 7 3 5 85 4 5 3 3 3 3 6 27 3 5 5 3 3 3 22 4 2 2 2 10 ORA I (%) 4 6 6 7 7 7 3 4 2 3 5 2 3 59 3 3 2 2 2 2 4 18 2 3 3 2 2 2 14 3 2 2 2 9 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ GE EL TOPLAM 94 144 100 259 . 13. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 6. 12. 2. 8. 1. 10. 5. 11. 2. 6. 5. 4.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 260 .

Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 1. 1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 2. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 2. 2. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. 5. 4. 3. 7. Bir doğal sayıyı. S A Y I L A R TOPLAM 3 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 7 Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 5 261 . En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. basamaklarını.5. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. En çok dört basamaklı doğal sayıları. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. 3. 4. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. 1. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 3. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI 1. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. 7. 6. 7. 3. 5. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 2. 4. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 4.

Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. 2. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. 1. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Kesirleri karşılaştır. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. 4. 2. 2. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Yüzdeler 3. 1. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1. 2. 1. 6. 4. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. tamamını belirler. 2. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. T O P L A M S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar.5. 4. 2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 1. 3. Çıkarma Đşlemleri 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. 1 4 46 262 . 3. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. 3. TOPLAM Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı 2 3 1 2 Ondalık Kesirler 4 Ondalık Kesirlerle Toplama ve 1. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Bileşik kesri tam sayılı kesre. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 5.

↸ Verilen bir örüntünün kuralı buldurularak öğrencilerin benzer örüntüler oluşturmaları sağlanır. 12. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. gruplara ayrılan öğrencilerin telefon numaralarını basamak tablosu yardımıyla çözümlemeleri sağlanır. 7. KAZA IMLAR 1. 4. Sayı “203 425 630” şeklinde bölüklerine ayrılarak yazılır ve “ iki yüz üç milyon. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Aynı şekilde 8 ve 9 basamaklı doğal sayılar için çeşitli ülkelerin nüfusları kullanılarak etkinlik geliştirilir. 2. ___. dört yüz yirmi beş bin. On milyonlar b. AÇIKLAMALAR 2. 7. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin çevrelerinde farkına varmadan kullandıkları 7. Birler bölüğü [!] Beş ve beşten çok basamaklı sayılar yazılırken bölükler arasında bir karakter boşluk bıraktırılır. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. 192 örüntüsündeki kuralı belirleyip verilmeyen sayıları yazınız. 0. 7 rakamlarını kullanarak altı basamaklı en küçük tek sayıyı yazınız. [!] Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. 3. ___. ↸ Milyonlar bölüğü basamak tablosunda tanıtılır. Onlar b. Basamak adları DOĞAL SAYILAR Sayı 200 000 000 Rakamın basamak değeri 3 000 000 203 425 630 400 000 20 000 5000 600 30 0 0 Birler b. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.48. Binler b. 16. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. ↸ Beş veya altı farklı rakam kullanılarak değişik doğal sayılar oluşturulur. altı yüz otuz” diye bölük adlarına vurgu yapılarak okutulur. 8.A. 6. ___. basamaklarını. 6. 9. 8 ve 9 basamaklı sayıları örnek alarak incelemeleri sağlanır. 8. 7 basamaklı doğal sayılar için. Milyonlar Binler bölüğü Bölük adları bölüğü Yüz milyonlar b. Yüz binler b. Milyonlar b. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. ___. 3. Yüzler b. Örneğin.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 263 .A.5. ___. 256 3. On binler b.

KAZA IMLAR 1. 46 3b 60 + 3 140 5a8 642 05c 119 361 ↸ Birler b. On binler b.A. Verilmeyen rakamlar veya toplanan bulurken öğrencilerin. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 264 .Ö. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.A. [!] Bu sınıfın işlem ve sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır.Ö. Binler b.5. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 3 + 3 7 2 9 4 0 4 1 6 7 ↸ Toplama işleminde. değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. 5 3 8 Onlar b. Yüzler b. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri yapılır.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama) [!] Farklı tahmin stratejileri kullandırılır ve açıklatılır. 3.A. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. 4876 + 800 + 4870 60 4876 + 5000 [!] Zihinden toplama işlemlerinde geliştirecekleri stratejileri açıklamaları sağlanır. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 265 . ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ Bir satıcı. ↸ Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. Kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. KAZA IMLAR 2.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

.Ö. bütçe ve benzeri konularla ilgili araştırmalar yaparak toplama işlemini gerektiren problemler kurunuz ve çözünüz. ardışık tek doğal sayıların ve ardışık çift doğal sayıların kısa yoldan toplamı bulunurken öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır........5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ En çok üç basamaklı on ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan bulma etkinlikleri de yaptırılır.. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Nüfus..A.A... KAZA IMLAR 4.Ö.. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 266 . çözdürülür ve kurdurulur. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ardışık doğal sayıların. Zamanı Ölçme Veri DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 ÷ 2 = 55 Đşlem aşağıdaki gibi modellenir: 10 × 11= 110 Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi ” Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) 10 + 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 1 2 3 4 5 6 10 × 11= 110 110 ÷ 2 = 55 4+ 7 3+ 8 2+ 9 1 +10 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. + 10 = ? AÇIKLAMALAR [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 1 + 2 + 3 + .

↸ _ 4876 20 4876 _ 700 4876 _ 3000 ↸ Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. eksilen ya da çıkan bulunurken öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 267 . [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.5. 8a65 – b41c 4847 AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. ↸ Çıkarma işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirleme etkinlikleri yapılır.A. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. Zamanı Ölçme Veri Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Eksilen ve çıkan doğal sayılar. 3. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.A. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. Verilmeyen rakamlar. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. KAZA IMLAR 1. 4.Ö. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yaptırılır.

On binler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Yüzler b. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Binler b.A. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Yüzler b.Ö. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. Onlar b. Binler b. Yüzler b Birler b.Ö. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. 2.A. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için basamak tablosu kullanılır. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 × + 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 8 7 6 6 On binler b. Birler b. Binler b. Onlar b. 3 4 2 2 [!]Farklı tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır. ↸ Onlar b.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 268 . On binler b. Seçtirilen bu sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. 3 × 1 + 7 7 0 4 6 2 4 0 6 0 7 0 9 0 3 4 2 + 7 7 × 1 4 6 3 2 4 6 0 7 0 9 9 2 9 Birler b.

En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un.A. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. 4. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı kurdurulur. kendisiyle iki kez çarpmanın o sayının küpü olduğunu işlemle göstermeleri sağlanır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ verilmeyen rakamları bulmaya AÇIKLAMALAR yönelik işlemler [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. bir sayıyı [!] Üslü sayılarla işlem yaptırılmaz. sınırlılıklarında olmalıdır. ↸ Basamaklarda yaptırılabilir.9) DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 5. KAZA IMLAR 3.Ö. Bir doğal sayıyı.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 269 . Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] En az biri çarpma olmak üzere toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Bir doğal sayıyı kendisiyle çarpmanın.5. 6. Geometri 3’ü kendisiyle çarpma: 3 × 3 = 32 2 tane 3’ü kendisiyle iki kez çarpma: 3 × 3 × 3 = 33 3 tane 15’i kendisiyle iki kez çarpma: 15×15×15 = 153 3 tane 7. Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi (Kazanım 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. o sayının karesi olduğu. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Ölçme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10.

Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. bölenin katı olacak şekilde sırasıyla 10.A. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. Đşlemi kontrol ediniz.Ö. 6018 52 26 231 6809 68 0009 17 400 6018 601 0008 601 10 5505÷50 işlemini yapınız. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. KAZA IMLAR 1.5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ara basamaklarında sıfır olan doğal sayılarla da bölme işlemleri yaptırılır ve [!] Kalanlı ve kalansız bölme işlemleri yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 081 78 038 26 12 Đşlem kontrolü 231 × 26 = 6006 6006 + 12 = 6018 Đşlem kontrolü 400 × 17= 6800 6800 + 9 =6809 Đşlem kontrolü 601 × 10 =6010 6010 + 8 = 6018 ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işlemlerinden yararlanılır. 3.A.Ö. ↸ Birler onlar ve yüzler basamağı sıfır olan en çok dokuz basamaklı doğal sayıları [!] Bölünen. işlem kontrol ettirilir. seçtirilir. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 270 . 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2. En çok dört basamaklı doğal sayıları. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un.

bu sınıftaki işlem ve sayı kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir.5.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. 5. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sınırlılığında olmalıdır. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ( 125 ÷ 5 ) – 15 = □ ↸ (3 × 125) + 5 =□ 375 + 5 = 380 25 – 15 = 10 380 > 10 Đşlemlerin sonuçları karşılaştırıldıktan sonra işlemlerin arasındaki ilişki tartışılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 271 . 4. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Problemler. AÇIKLAMALAR [!] Đşlemler parantezli verilir ve önce parantez içindeki işlemi yapmaları sağlanır.A.A.

↸ Bir doğal sayı ve bir kesir karşılaştırılırken öğrencilerin model üzerinde stratejiler [!] Karşılaştırma sonucu “<”. kesirler kullanılır. 6 6 KESĐRLER 2 5 17 tam sayılı kesrinin bileşik kesrine nasıl dönüştüğü sorgulatılır. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. 4 [!] Her doğal sayının kesir olarak ifade edilebileceği vurgulanır. 6 0 1 6 1 6 6 2 12 6 3 17 6 2 5 17 = ’dır. bileşik kesre dönüştürürken aşağıdaki modelden yararlanılır.A. “=” sembollerinden birisi ile ifade edilir. paydaları en çok iki basamaklı olan kullandırılır. tam sayılı kesre dönüştürürken modeller [!] Kesirlerle yapılan işlemlerde. 5 2 tam sayılı kesri.5.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 4> 7 3 7 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 272 . bileşik kesre. KAZA IMLAR 1.Ö. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır.Ö. “>” veya geliştirmeleri sağlanır. Bileşik kesri tam sayılı kesre. 6 6 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Tam sayılı kesri. bileşik kesri. 4 doğal sayısı ile 7 3 kesri karşılaştırılır.

Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sonra paydaları eşit en çok beş kesir. büyüktür? 5 10 sıralar. büyükten 9 9 küçüğe veya küçükten büyüğe doğru 2 3 ile basit kesirleri karşılaştırılır. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı ↸ Đki kesir arasındaki büyüklük veya küçüklük ilişkisi model veya sayı doğrusu 3 6 ile kesirlerinden hangisi daha kullanılarak gösterilir. O halde < 2 5 3 10 Sayı doğrusu modeli de kullandırılarak aynı sonuç elde ettirilir: 3 7 5 7 2 7 4 7 6 7 < 2 5 ↸ .Ö. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. olan en çok beş kesri. KESĐRLER 2 5 3 10 3 10 2 5 3 10 2 5 Yukarıdaki modelde görüldüğü gibi. . basit kesrine karşılık gelen taralı kısım. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. [!] Önce iki kesir karşılaştırılır.5. 3 10 basit kesrine karşılık gelen taralı kısımdan küçüktür. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 273 .A. kesirleri. .A.

Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. model üzerinde sayıda eş parçaya bölmek. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Denk kesirler incelenirken alan modelleri kullandırılabilir. bütünü daha az model kullandırılarak inceletilir.A. 3 [!] Bir kesrin en sade şeklinin. KAZA IMLAR 4.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 274 . model üzerinde kesrine denk kesirleri nasıl elde edeceklerini göstermeleri olduğu vurgulanır.Ö. bütünün istenir.Ö. Bir kesrin pay ve paydasını 2 ile çarpmanın. mümkün olduğu kadar az sayıda eş parçaya bölünmüş hâli olduğu Yapılanlar hem model üzerinde hem de sembolik olarak açıklatılır. vurgulanır. Đki denk kesir arasındaki ilişki [!] Sadeleştirmenin. her parçanın tekrar 2 eş parçaya ayrılması olduğuna dikkat çekilir. genişletmenin ise bütünün bölündüğü eş parça sayısını katlayarak artırmak 2 Öğrencilerden. KESĐRLER 2 3 2 2×2 4 = = 3 2×3 6 genişletme 4 4÷2 2 = = 6 6÷2 3 sadeleştirme 2 3 2 3×2 6 = = 3 3×3 9 genişletme 2 4 6 = = 3 6 9 6 6 ÷3 2 = = 9 9÷3 3 sadeleştirme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

KAZA IMLAR 5. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun. tamamını belirler.Ö.Ö.5.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 275 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 4 1 ’i 13 tane olan fındıkların tamamı kaç tane fındıktır? 3 ’i 20 olan sayının tamamı kaçtır? KESĐRLER 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 + 13 + 13 = 39 13 × 3 = 39 tane fındıktır.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

her pastadan birer dilim (bir pastanın 4 ’i) alırsa aldığı pastaların toplamı. bir pastanın 3 ’üdür.Ö. 4 3 Bu işlem 3 ÷ 4 = olarak yazılır. Bu etkinliklerde her bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği sezdirilir. eşit paylaşma problemleri çözdürülür [!] Bölme kavramı ile kesir ve sorgulamalar yaptırılır. 3 bütünün 4 eşit parçaya bölündüğü bir bölme işlemidir. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar.A. bölme işleminin sonucunu belirttiği vurgulanır. model kullanılarak çözdürülür ve ortaya çıkan kesir.5. belirlenirken kesirlerin. Bu işlemlerde kalanı kesir olarak ifade etmeleri sağlanır. hem Problem: Birbirine eş 3 pasta. bölme işlemi ile ilişkilendirilir.A. Başlangıç etkinlikleri olarak bir doğal sayının kendinden küçük bir doğal sayıya bölümünü kavramı arasındaki ilişki gerektiren problemler seçilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 276 .Ö. Yapılan. KESĐRLER Problem: 12 bilyeyi 6 çocuk eşit paylaştığında her birine ne kadar bilye düşer? 12 ÷ 6 = 12 6 6 = + =1+1 = 2 6 6 6 ↸ Kalanlı bölme işlemleri gerektiren eşit paylaşma problemleri de çözdürülür. Problem: 11 metre kumaşı. 1 Bir çocuk. 4 Ondalık Kesirler ↸ Bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği fark ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kesir gösterimi ile bölme işlemi arasında ilişki kurabilmeleri için öğrencilere. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 6. 5 eş parçaya kestiğimizde her parçanın uzunluğu kaç metre olur? 11 m 2m 2m 2m 10 m 10 ÷ 5 = 2 m 11 ÷ 5 = 11 5 5 1 1 1 = + + =1+1+ = 2 m 5 5 5 5 5 5 2m 2m 1m 1÷5 = 1 metredir. 4 çocuk tarafından eşit paylaşıldığında her birine ne kadar pasta düşer? bölme işlemini hem de Problem. 5 1 m 5 Her bir parçanın uzunluğu 2 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

+ 2 + 1 5 = 2 1 5 = 11 5 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır.Ö. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 277 . Bu durumda. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.Ö. 1 2 AÇIKLAMALAR ile 1 8 kesirleri aynı birim kesir cinsinden 1 2 denk kesirler kullanılarak yazdırılır. ↸ Đşlem önce modellenerek yaptırılır. KAZA IMLAR 1.5. KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ 1 2 1 + 8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ işlemini yapabilmek için. × 4 4 = 4 8 elde ettirilir. + 4 8 + 1 8 = 5 8 2. [!] Đşlemler basit.A.

1 10 1 10 1 10 1 10 5 10 AÇIKLAMALAR . bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. ile 5 10 kesirleri aynı birim kesir cinsinden denk KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ kesirler kullanılarak yazdırılır. [!] Đşlemler basit.10 = 3 10 2. ↸ 2’den 1 1 4 kesrinin çıkarma işlemi model üzerinde gösterilir. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. 1 2 × 5 2 = 2 10 kesri elde ettirilir. Ekili olmayan alan tarlanın kaçta kaçıdır? Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 278 .Ö.1 işlemini yapabilmek 5 1 5 2 10 5 10 için.A. tarlasının 3 5 ’üne domates. ↸ 5 1 10 5 1 10 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ çıkarma işlemi önce model üzerinde gösterilir. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar. 2 15 Bir çiftçi. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bu durumda. ’sine biber ekmiştir.Ö. 5 10 2 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 2 – 1 1 4 = 3 4 3.5.A. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. KAZA IMLAR 1.

5. gösteriniz ve işlem yaparak bulunuz. 2 10 5 3 1 3 × = 5 2 10 1 2 2 ’inin ’sinin olduğunu model ile göstermeleri ve 2 3 6 1 2 1 2 2 ’in ’si. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3 1 3 5 1 olduğunu model ile göstermeleri ve Bir bütünün ’inin ’ini model ile ↸ Öğrencilerin bir bütünün ’ünün ’inin 2 2 5 10 7 yazmaları sağlanır.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 2 3 6 1 2 2 × = 2 3 6 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 3 1 3 ’ün ’i ’tür. ’dir.Ö.A. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 279 . KESĐRLERLE ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 5 ↸ Öğrencilerin bir bütünün yazmaları sağlanır. KAZA IMLAR 1.

şeffaf kesir kartları ile aşağıdaki gibi modellemeleri paylaşırsa her kişiye pastanın kaçta kaçı 5 3 düşer? sağlanır : 3 5 1 = 3 3 15 II. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ↸ Öğrencilerin kesirlerle çarpma işlemi için kural geliştirmeleri sağlanır. Yol 3 1 3 1 Öğrencilerin × işleminin. 3 4 arkadaş bir pastanın ’ünü I. 5 3 5 3 1 3 ×1 3 × = = 5 3 5 × 3 15 ↸ Đki kesrin çarpımının. ’ün ’i olduğunu model ile göstermeleri ve 5 3 5 3 yazmaları sağlanır.Ö. 3 5 3 1 1 ’ün ’i ’dir. bir kesrin diğer kesir kadarını bulma olduğunu fark ettirmeye yönelik etkinlikler yaptırılır. Yol 5 3 1 Öğrencilerin × işlemini. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 280 . Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.5.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 281 . 12 ve “sekizin on ikiye oranı” diye okunduğu belirtilir. mavi bilyelerinin sayısına oranının “8:12” veya “ ” biçiminde yazıldığı karşılaştırılması olabilir.Ö. 4 ORA VE ORA TI 1 bardak limon suyu 4 bardak su ↸ Limon suyu miktarının. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir öğrencinin 8 tane kırmızı. kişilik limonata hazırlamak için kullanılacak limon sayıları tablo yardımıyla buldurulur. Kişi sayısı 1 2 3 4 … 20 Limon sayısı 2 4 6 … 18 … Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Tabloda boş bırakılan yerler uygun sayılarla doldurulur. ↸ Oranlarda kullanılan sayılardan.A. Bu oran 1 “1:4” veya “ ” biçiminde yazdırılarak “1’in 4’e oranı” diye okutulur. Kırmızı bilyelerinin [!] Oran. 12 tane mavi bilyesi vardır..A. . hazırlanan limonata miktarına oranının “bire beş” olduğu 1 ve bu oranın “1:5” veya “ ” biçiminde gösterildiği buldurulur. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Buna göre 1.. 4. [!] Bu sınıfta aynı ölçü birimiyle ifade 8 edilen nicelikler oranlanacaktır. önce oran tablosu oluşturulur. 5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bir bütünle parçalarının karşılaştırılması veya parçayla bütünün 8 sayısının.Ö. KAZA IMLAR 1. 3. 2.5. Problem: Đki kişilik bir limonata hazırlamak için 4 tane limon kullanılmaktadır. 5 2. su miktarına oranının “bire dört” olduğu buldurulur. • 8:12 veya 12 Kesirler • sekizin on ikiye oranı ↸ Limonata hazırlamak için 4 bardak suya 1 bardak limon suyu katılmaktadır. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Limon suyu miktarının.

3 Onda birler b. 7 Binde birler b. 325. [!] Ondalık kesirlerin okunuşları üzerinde durulur.Ö. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.5. Birler b. 1 0.1 0. Onlar b.07 0.003 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Basamaklardaki rakamların basamak değerleri işlem yaptırılmadan buldurulur. 5 5 3 300 2 20 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. (Örnek: 2. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 282 .173 ondalık kesri için tablo yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo yardımıyla basamak adları ve basamak değerleri tanıtılır. KAZA IMLAR 1. O DALIK KESĐRLER Yüzler b.A.Ö.005 → iki tam binde beş) Ölçme: Uzunlukları ölçme Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b.

05 . 2. 0. . . 7.5 > 3.Ö. Tabloda basamaklardaki rakamların sayı değerleri karşılaştırılır.010. 2 < 2. 3. KAZA IMLAR Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. 2.05 > 3. 0 5 0 3 3 3 . Birler b.Ö. O DALIK KESĐRLER Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 005 ve 3. 5 0 0 Onda birler b. 3.A. 5 ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralatılır. 1 rakamları ile virgül kullandırılarak 2’den büyük en küçük ondalık kesir buldurulur. 3.510. Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. Onlar b. 0.5.137 AÇIKLAMALAR 3.6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 283 . Yüzler b.005 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Ondalık kesirleri karşılaştırırken tablo kullandırılır. 0. 0 0 5 Binde birler b. 3.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Herhangi bir sayıdan büyük veya küçük sayılar da yazdırılabilir.

alacak-borç.) kavramlar buldurulur.Ö. O DALIK KESĐRLER AÇIKLAMALAR [!] Hava sıcaklıkları.A. Bu kavramlar sayılarla ilişkilendirilir. üstünde-altında. ileri-geri. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. kâr-zarar. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek “+” ve “–” işaretlerinin hangi anlamda kullanıldıkları değerlendirilebilir.A. sağında-solunda. ekonomik veriler vb. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 284 . 4.25 TL +100 TL Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. alanlarda birbirlerine zıt (sıcak-soğuk.5. kazanmak-kaybetmek vb. KAZA IMLAR Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar.5 metre : +7 metre -5.25 TL borç : 100 TL kâr : : -12 °C : +3 °C : -3. bilim. • • • • • • Sıcaklık sıfırın altında 12 derece Sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece Deniz seviyesinin 3.Ö. uzamsal ilişkiler vb.5 metre altı Deniz seviyesinin 7 metre üstü 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Spor.

O DALIK KESĐRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA ĐŞLEMLERĐ • 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.36 + 1. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. . KAZA IMLAR 1. basamağı Yüzde birler 3 6 6 9 0 6 Onda birler 2 . Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.Ö.5.A.6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar AÇIKLAMALAR [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ basamağı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 285 . + 1 3 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamaklı ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzdelerin, dereceli daire kullandırılarak, ondalık kesir ile ilişkilendirilmeleri sağlanır.
Taralı kısım tam kısmın
1 4 1 4

’idir.

AÇIKLAMALAR 1 1 ve ondalık kesirlerini 10 100 yüzde sembolü kullanarak yazınız.

=

25 100

= 0,25 = %25

20 100

= 0,20 = %20

Aşağıdaki model ile belirtilen yüzdeyi bulunuz.

↸ Verilen bir ondalık kesir, yüzlük tablodan veya yüzdelik daireden yararlanılarak modellenir. Modellenen sayı, yüzde sembolü ile yazdırılır. YÜZDELER

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,75 =

75 =%75 100

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

286

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. ↸ % 65= ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

65 = 0,65 100 ↸ Bir alışveriş fişi veya faturası inceletilerek öğrencilerin mal veya hizmet karşılığı olarak ödenen KDV oranlarını belirtmeleri istenir.

3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı ↸ Bir yüzlük kartın %43’lük kısmı kesilir ve %57’lik kısmının üstüne konarak %43<%57 olduğu gözlemletilir. karşılaştırır.

YÜZDELER

%43

%57 [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Bankaların bireysel kredilere uyguladığı aylık faiz oranlarıyla ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir. 100 TL olan elbisenin fiyatı 20 TL indirilmiştir. Yüzde kaç indirim yapılmıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

287

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

288

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Çokgenleri sınıflandırır. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

TOPLAM 4

Dörtgenler

5

Çember

1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırır. 3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1. Uzayı tasvir eder. 2. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. T O P L A M

3

Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem

2 1 2

Geometrik Cisimler

6

23

289

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. 2. Çokgenleri sınıflandırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabı ile ilgili araştırma yapıp sınıfta sununuz.

↸ Trafik işaret levhaları, çerçeveler, bal peteği, uçurtma, çeşitli tabelalar, karolar, [!] Đç bükey (konkav) çokgenler inceletilmez. çevredeki çeşitli şekillerdeki malzeme ve eşyalar vb. modeller yardımıyla çokgenler, görsel olarak algılatılır. Doğru parçalarının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit kapalı (kendisini kesmeyen) şeklin çokgen olduğu belirtilir. ↸ Geometri tahtası, plastik çubuklar, tangram parçaları, kartonlar vb. malzemeler kullandırılarak çeşitli çokgen modelleri yaptırılır ve noktalı kâğıt üzerine çizdirilir.

ÇOKGE LER

Bu modeller kenar veya köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen olarak adlandırılır. Bir çokgen için en az üç kenar ve üç köşe olması gerektiği vurgulanır. ↸ Eşkenar üçgenin ve karenin bütün kenarlarının ve açılarının birbirine eş olması gibi [!] Altıdan çok kenarlı düzgün çokgenlerden bütün kenarları ve açıları birbirine eş olan beşgen ve altıgenin de “düzgün beşgen” ve söz edilmez. “düzgün altıgen” olduğu fark ettirilir. [!] Eşkenar üçgenin “düzgün üçgen”, karenin “düzgün dörtgen” olduğuna dikkat çekilir.

3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

290

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler, kâğıttan üçgen modelleri hazırlar. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplanır. Bu gruplar, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayanlar olarak kendi içlerinde yeniden gruplanır. Elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki gibi bir şema hazırlanır: ÜÇGE LER

AÇIKLAMALAR [!] Kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitleri hatırlatılır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Geniş açılı üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi? 2. Dik açılı bir üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi?

ÇOKGE LER

Dar Açılı Üçgenler

Geniş Açılı Üçgenler

Dik Açılı Üçgenler

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

↸ Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa ettirilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

Đkizkenar üçgen

Đkizkenar üçgen

Eşkenar üçgen

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

291

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Trafik işaret levhaları, uçurtma, çeşitli tabelâlar, baklava dilimi, kilim-halı [!] Yamuk tanıtılırken karşılıklı kenar süslemeleri, bazı taksilerin yan çizgileri vb. modellerle paralelkenar, eşkenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır, çeşitlerine girilmez. dörtgen ve yamuk tanıtılır.

↸ Geometri tahtası, geometri şeritleri ve tangram parçaları kullandırılarak paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk modelleri yaptırılır.

DÖRTGE LER

2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.

Üç açısının ölçüsü verilen bir dörtgenin ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun belirttiği bölgelerin kâğıt modellerindeki köşeleri koparttırılıp ortak bir köşe etrafında yan yana dördüncü açısının ölçüsünü ölçmeye getirtilerek bir dörtgendeki açıların, iki doğru açı oluşturduğu keşfettirilir. başvurmadan bulunuz. ↸ Çizgi modellerinin bir köşegenini çizdirerek oluşan iki üçgenin açılarının ölçüleri toplamlarından, dörtgenlerin açılarının ölçüleri toplamının 360° olduğu buldurulur. ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuktaki açılar, açıölçer ile ölçtürülerek açı ölçülerinin toplamları buldurulur.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

↸ Modeller üzerinde ölçme yaptırılarak kenar, açı ve köşegen özellikleri buldurulur. Bu özellikler tablo biçiminde özetlenir. ↸ Çizim veya inşa sonucu elde edilen kare ve dikdörtgen modellerinde açıların birer dik açı ve köşegenlerin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu öğrencilerce belirlenir. Öğrenciler, kare modelini köşegenlerinden katlayarak veya açıölçer ve cetvelle ölçüp gözlemleyerek köşegenlerinin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığını fark ederler.

[!] Kenarların, köşegenlerin birer doğru parçası; eşit uzunluklu doğru parçalarının da eş oldukları vurgulanır. [!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köşegenlerinden biri tarafından iki eş parçaya ayrıldıkları hatırlatılır. [!] Köşegen ile kenar arasındaki fark vurgulanır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

292

DÖRTGE LER 5. kare. dikdörtgen. ↸ Yüksekliğin bina. köşelerin veya kenarların birinden karşı kenara (veya bu Uzunlukları Ölçme kenarın üzerinde bulunduğu doğruya) olan uzaklık olduğu ve bu uzaklığın o kenara ait yükseklik olarak adlandırıldığı fark ettirilir. kare. Yükseklik “ h” ile gösterilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. gönder. [!] Yüksekliğin aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 4. ↸ Farklı duruşlarıyla verilen üçgen. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 293 . nesnelerin tabanlarından tepelerine veya tepelerinden tabanlarına inilen dikmenin uzunluğu olduğu fark ettirilir.A. duvar. paralelkenar. paralelkenar. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Bunun aynı zamanda karşı kenarın herhangi bir yerinden (noktasından) söz konusu kenara inilen dikmenin uzunluğuna karşılık geldiği vurgulanır. Üçgen. eşkenar dörtgen ve cetvel kullandırılarak dikdörtgen ve kare çizdirilir. basket potası vb. dikdörtgen. Üçgen. paralelkenar.Ö. yamuğun kenar uzunlukları verilerek çizim yaptırılmaz. kare.A. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. materyal ile yaptırılır. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerinden birinin. eşkenar dörtgen ve yamuğun yüksekliklerinin aynı olduğu fark ettirilir.Ö. kare. Daha sonra gönye ve [!] Üçgen. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çizimler önce tangram parçaları vb. Bu paralel doğruların birbirine uzaklığının her yerde eşit olduğu hatırlatılır. ↸ Paralelkenarları aynı paralel doğrular üzerinde bulunan dikdörtgen. dikdörtgen.

yuvarlak saatin çerçevesinin çember. tahta levha vb. iç bölgesinin daire vb. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. [!] Merkezin çember üzerindeki her noktaya ↸ eşit uzaklıkta olduğu vurgulanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çember modellerinden bisiklet tekerleğinin gerdirme telleri ile mili.Ö. ipin yarıçap olduğu fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 294 .5. Pergel ve diğer ölçme araçlarını kullanarak öğrencilerden kendi sınıf logolarını oluşturmaları istenir. ↸ Bisiklet tekerleğinin lastiğinin çember. model alınarak yarıçap. yarıçaplı ve çaplı oldukları fark ettirilir. Belirli bir uzunluktaki ip. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. çapın 2×r ile gösterildiği vurgulanır. Kalem. Çevreden çember yardımıyla oluşturulmuş logolara (olimpiyat logosu gibi) örnekler buldurulur. saatin [!] Yarıçap ile çapın aynı zamanda birer yelkovanı ile pimi. uzunluk olduğu vurgulanır. çap [!] Yarıçap ile çap arasındaki ilişki belirtilir. Çemberin merkezini. yarıçap ve çapının doğru parçası olduğu ve merkezin M. 3. ip gergin olacak şekilde raptiye etrafında döndürülerek bir çember çizdirilir. yarıçapını ve çapını belirtir. modeller üzerinde çember ve dairenin aynı merkezli. yarıçapını ve çapını adlandırılır. yarıçapın r. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ve yarıçapın bir doğru parçası olduğu fark ettirilir.Ö. ↸ Belli yarıçaplara sahip çemberler çizdirilerek çemberin merkezinin nokta. malzemenin üzerine bir raptiye tutturulur.” levhasının orta şeridi vb. KAZA IMLAR 1. Pimin nokta modeli. gerdirme tellerinin bulunduğu bölgenin daire. karton. Raptiye izinin merkez. bir ucundan raptiyeye diğer ucundan kaleme bağlanır. çap ve merkez kavratılır. Köpük. gerdirme telinin doğru parçası modeli olduğu göz önünde tutularak merkezin bir nokta. trafik işaretlerinden “Taşıt giremez.A.A. ÇEMBER 2. Çembersel bölgenin daire olduğu veya dairenin sınırlarının çember olarak adlandırıldığı belirtilir.

A. kareleri saydırarak vb. Çokgenler bir simetri doğrusu dört simetri doğrusu SĐMETRĐ altı simetri doğrusu ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.Ö. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. KAZA IMLAR 1. Simetri aynasını kullandırarak.Ö. etkinlikleri simetrisinin aynı olduğu belirtilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 295 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.5. yaptırarak simetrik çokgenler ve simetri doğruları belirletilir. katlatarak. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kareli veya noktalı kâğıda düzgün olan veya olmayan çokgenler çizdirilir ve kesilerek [!] Doğruya göre simetri ile ayna aldırılır.

En küçük kareyi oluşturunuz. c. 2. [!] Çizimlerde yatay ve düşey simetri doğruları kullandırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Aynayı kaç değişik şekilde yerleştirirseniz elinizdeki karenin büyüklük olarak aynısını elde edebilirsiniz? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. [!] Nokta çiftlerini birleştiren doğrunun simetri doğrusuna dik olduğuna dikkat ettirilir. a. 1 tane dikdörtgeni.A. b.A. SĐMETRĐ Bir kare çiziniz ve simetri aynasını kullanarak. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Simetri aynası kullandırarak. d. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 296 . En büyük dikdörtgeni. kareli veya noktalı kâğıt üzerinde verilen simetri [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta doğrusuna göre çizimler yaptırılır.Ö. 2 tane kareyi. e. KAZA IMLAR Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer.5.

Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Düzgün çokgenlerin bir çeşidini kullanarak süsleme yapar. model olarak özellikleri bilinen çokgenler kullandırılır.A. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Düzgün çokgenlerden bir veya ikisini kullanarak süsleme yapar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 297 .Ö.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR ↸ 1.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde.5.

KAZA IMLAR 1. çatıların bitişik iki yüzü vb. bir bölgenin dağı.Ö. modellerle kesişen düzlemler fark ettirilir. gökyüzü ve bulutlarıyla vb.Ö.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. okul ve bulunduğu semt veya şehir.5. üçgen prizmanın yan yüzlerini herhangi ikisi. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 298 . AÇIKLAMALAR 2. Uzayı tasvir eder.A. modellerle uzayın işgal edilen ve içinde bulunulan yer olduğu fark ettirilir. sınıf ve içi. dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüz çiftleri ile paralel düzlemler. okul ve içi. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisim modellerinin yüzeyleri ve içleri. DÜZLEM R P F ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Sınıfın karşılıklı duvarları (tavan ve tabanı). ovası.

modeller ile piramitler fark ettirilir. tepe noktası olarak adlandırıldığı vurgulanır. Piramidin Sosyal Bilgiler dersi “Hepimizin tabanının çeşitli çokgensel bölgeler.A.Ö. bazı çatılar. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 299 . ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.5. KAZA IMLAR 1. yan yüzlerinin üçgensel bölgeler olduğu. bazı ambalaj kutuları vb. yan yüzlerin tümünün Dünyası” ünitesi (Kazanım 4) kesiştiği noktanın.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Mısır piramitleri.Ö.

Üçgen prizma ve kare prizma modellerinin karşılaştırılmasında hatırlatılır. üçgen. yüzleri düz ve ikişer tabanları var vb. Çizilen her yüz.Ö. kare ve dikdörtgenler prizması Benzerlikler: Đkisinin de köşeleri var. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 300 .Ö. KAZA IMLAR 2. diğerinde 8 köşe var.A.A. ellerinde bulunan prizma modellerini kullanarak cisimlerin yüzlerini kâğıt daha çok tercih edilmesinin nedenleri irdeletilir. Market raflarındaki ambalaj • Birinde 6 köşe. cisimlere benzemesinin ve bazılarının ↸ Gruplar. Farklılıklar: • Birinin tabanları üçgensel bölge. aşağıdaki benzerlik ve farklılıklar belirletilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. modelleri kullandırılır. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. köşe. Küp Dikdörtgenler prizması Kare prizma Üçgen prizma ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ayrıt kavramları farklılıkları buldurulur.5. karışmaması için işaretletilir. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Birbirlerinden farklı iki prizma modeli öğrenci gruplarına dağıtılarak bunların benzer ve [!] Yüz (yüzey). diğerinin ise karesel bölgedir. diğerinde 6 yüz var. kutularının biçimlerinin geometrik • Birinde 5 yüz. üzerine çizer. [!] Geometrik cisimlerden küp.

Ö.Ö. [!] Açınımı verilen bir geometrik cismin adı ↸ Kareli veya noktalı kâğıtlara.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 301 . bir bütün olarak kestirilip katlatılarak küpü oluşturup oluşturmadıkları kontrol ettirilir. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Bunların buldurulur.5. Alan Küp Küpün açınım örnekleri ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. her biri. küpün açınımı tahmini olarak çizdirilir. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Prizma modeli olan kutular kestirilerek açtırılır. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. KAZA IMLAR 3. [!] Aynı etkinlik dikdörtgenler prizması için de tekrarlanır. ayrılmış yüzleri verilerek farklı açınımları olup olmadığı buldurulur.A. Daha sonra prizmanın parçalara [!] Farklı açınımlar elde edilmesi sağlanır.

Ö.A. ↸ Eş küplerle oluşturulmuş yapı. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Görünümleri verilen bir yapı modelinin kaç eş küpten oluştuğu buldurulur ve eş [!] Yapının görünümü izometrik kâğıtta eş küplerle bu yapıları oluşturmaları sağlanır. [!] Oluşturulan yapıların sadece bir cepheden görünümleri çizdirilir. Türkçe dersi ” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) GEOMETRĐK CĐSĐMLER 5. Örnek II Örnek I [!] En fazla 20 eş küple basit yapılar oluşturulur.Ö.5. [!] En fazla 6 eş küple oluşturulan yapılar çizdirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Eş küplerle oluşturulmuş yapıları izometrik kâğıda çizer. KAZA IMLAR 4. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. izometrik kâğıda çizdirilir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 302 . [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.A. küplerin sadece uç sınırları belli olacak şekilde verilir.

“uzunluk”. “iki boyutlu” nesneler oldukları. “genişlik”. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır.A. “yükseklik” büyüklüklerinden her üçüne sahip olmaları gerektiği. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. “yükseklik” büyüklüklerinden sadece birine. doğru parçalarının. dairenin. 2. “yükseklik” büyüklüklerinden herhangi ikisine. Düzlemin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 303 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Geometrik cisimlerin üç boyutlu nesneler oldukları. [!] Nesnelerin cinsi. yüzeylerin. [!] Alanın 2 boyutlu. uygun modelleri gözlemleyerek keşfeder. ayrıtların.Ö. “genişlik”. derinlik” veya “kalınlık” ifadelerinin kullanılabildiği vurgulanır. çokgensel bölgelerin. Doğruların. ışınların. hacmin 3 boyutlu nesneler için karakteristik bir özellik olduğu vurgulanır. “iki boyutlu” ve “üç boyutlu” yerine sırasıyla. “en”. “uzunluk”. yeri ve duruşlarına göre bazı hâllerde “uzunluk”. çokgenlerin kendileri ve kenarlarının. “2 boyutlu” ve “3 boyutlu” yazılabilir. KAZA IMLAR 6. “1 boyutlu”. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler. “çap”. AÇIKLAMALAR [!] “Bir boyutlu”. çemberlerin “bir boyutlu” nesneler oldukları “uzunluk”. düzlemsel bölgenin.5. “yükseklik” ten her birinin yerine sırasıyla “boy”. 3. Bunun için.Ö. geometrik cisimlerin yüzlerinin. herhangi bir yönde ölçülebilen büyüklüğün bir nesnenin boyutu olduğunu. açıların. GEOMETRĐK CĐSĐMLER 1. “genişlik”. uygun modelleri üzerinde gözlemletilerek fark ettirilir. açının içinin vb.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 304 .5.

paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM 2 1. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 2. 2. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. 2. 1. Metre-kilometre. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. 3. 3. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 4. Milimetre. 1. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür. T O P L A M 1 2 2 16 305 . Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. kare. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.5. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. Üçgensel bölgenin alanını bulur. 5. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Çevre 4 Alan 5 Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme 1. santimetre. 4. dikdörtgen. eşkenar dörtgen. 1. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. 1. Üçgen. 2.

1 1metrenin 1000 milimetre. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. paylaşılır. 1.A. kesir ve ondalık [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerde. Uzunluk ölçü birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde uzunluk ölçülerinin kullanıldığı işlemleri araştırma yaptırılır.A. 10 [!] Kesir ve ondalık kesir gösterimi birlikte kullanılmalıdır. UZU LUKLARI ÖLÇME • 127 mm = • 425 m = 425 km = 0. Çocuğun bir adımının uzunluğu 23 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç metredir? Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 7.425 km 1000 gibi dönüşümler. Metre-kilometre.001 m olduğu ifade ettirilir. milimetre birimlerini birbirine edilir. metre-santimetreondalık kısmın en çok üç basamaklı olmasına dikkat sayı gösterimlerine dönüşümler yaptırılır.Ö. sınıfta araştırma sonuçları gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Uzun atlama yapan bir çocuğun atladığı uzunluk kendi adımlarıyla 8 adımdır.7 cm . metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 306 .Ö. • 127 mm = 127 m = 0.5. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak. 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Milimetre. KAZA IMLAR 1000 buldurulur ve 1 mm nin. 1000 127 cm = 12. 1 milimetrenin de 1 metrenin ’i olduğu dönüştürür.127 m . 2. 0. problemlerin bir parçası olarak ele alınır. santimetre.

dairesel nesneler kullandırılarak çizdirilen çember uzunlukları çap uzunluklarına hesap makinesi kullandırılarak böldürülür. yarıçapı verilen çemberin uzunluğunun düzenlenecektir.Ö. Yarıçap Yarıçap Merkez 4.5.A. paralelkenar ve yamuğun verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. π sayısının tarihçesi ile ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. Ç= 4×a b Ç= (2×a)+(2×b) b c Ç= a+b+c a a a [!] Çap = yarıçap + yarıçap = 2 × yarıçap olduğu vurgulanır. karesel. [!] π sayısını yaklaşık 3 aldırılır. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. 3. eşkenar dörtgen. KAZA IMLAR 1. dairesel nesneler çevreletilir ve bu ipin uzunluğunun dairesel nesnenin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. kare. kavanoz kapağı. Bu sayıya “pi” dendiği ve π sembolü ile gösterildiği belirtilir. Üçgen. olarak adlandırıldığı . dikdörtgensel bölgelerle. uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları içinde Uzunluğu verilen çemberin yarıçapı. paralelkenar ve [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde yamuk bölgelerinin çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Çap uzunluğunun yarısının yarıçap biçimindeki çevre-çap -yarı çap ilişkileri kullanılarak çevre hesaplamaları yaptırılır. Bölümlerin aynı sayıya yaklaştığı gözletilir.A.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Bozuk paranın çapının iki kibrit kutusu arasındaki mesafe olduğu fark ettirilir. ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade edilir. çapın da “2×r “sembolleri ile gösterildiğini vurgulayınız. ÇEVRE ↸ Farklı çap uzunluklarına sahip olan madenî paralar. ↸ Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. eşkenar [!] Problemler öğrencilerin düzeylerine dörtgen. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Üçgensel. dikdörtgen. tabak. bardak vb.yarıçapın “r”. 2. eşkenar dörtgen. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. kare. hesaplanacağı etkinlikler yaptırılır. ↸ Bir ip veya kâğıt şeritle. dikdörtgen. ↸ Çevre = Çap × π Ç=2×r× π ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 307 .

Ö. yardımıyla 1 cm2 ve 1 m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. Alanlar “cm2” ve “m2” birimleriyle yazdırılır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Farklı boyuttaki birimkareler kullanılarak belirli bir alan ölçtürülür. Ayrıca. Alan. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. da km2 ile ölçüldüğü belirtilir.Ö. Ölçüm [!] cm2 ve m2 birimleri arasında dönüşümler sonuçlarının farklılığından yola çıkılarak standart birimlere ihtiyaç olduğu fark yaptırılmaz. [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. alanların ölçümü cm2 ile sınıfın tabanının. 4 cm K 6 cm L D C U S A B T R ABCD ve TRSU dikdörtgenlerinin alanlarını hesaplayınız. 2. harf kullandırılarak ifade ettirilir. Belirlenen bir alan ölçtürülür. KAZA IMLAR 1. ↸ Standart ölçme birimlerinden “cm” ve “m” kullandırılarak oluşturulan dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanları buldurulur. ↸ Kenar uzunlukları belli olan karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının kenar uzunluklarının çarpımı olduğu fark ettirilir. M N ↸ A(KLMN) = 4 cm x 6 cm = 24 cm2 şeklinde yazılacağı vurgulanır. Aşağıda Simay’ın yatak odasının krokisi verilmiştir. karesel ve dikdörtgensel bölgelerdeki bir kenarın diğer kenara göre yükseklik olduğu vurgulanır. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. kâğıt vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 308 .A. 3. ettirilir.5. ↸ Karton. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve bölgelerin alanlarının m2. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. Açıkta kalan alan kaç cm2’ dir? 5m 190 cm Yatak 90 cm Halı 2m 3m 4m ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ALA ↸ Kitabın yüzü. daha geniş alanların tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. büyük yazı tahtasının yüzeyinin vb. masanın üst yüzü vb.

Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kareli kâğıt. Üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. ↸ Geometri tahtası noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde verilen bir üçgensel bölge.A. ↸ Üçgensel bölgenin alanı kenar uzunlukları ve yükseklikler cinsinden ifade ettirilir.A. ettirilir. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur.5. geometri tahtası. dikdörtgen ve paralelkenar modelleriyle dikdörtgenle paralelkenar arasındaki ilişkileri inceleterek paralelkenarın alanının dikdörtgenin alanına dönüştürülebileceği keşfettirilir. A AÇIKLAMALAR D C B Yukarıdaki ABCD paralelkenarının alanını birim Paralelkenarsal bölgenin alanı taban ve bu tabana ait yükseklik cinsinden ifade kareler cinsinden tahmin ediniz. Bu bölgelerin alanlarından yararlanılarak üçgensel bölgenin alanı fark ettirilir. ALA ↸ Dikdörtgensel ve paralelkenarsal bölgeler. geometri tahtası. Üçgensel bölgenin alanını bulur. noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde çalışmalar yaptırılarak fark ettirilir. 5. dikdörtgensel bölge veya paralelkenarsal bölgeye tamamlatılarak bu bölgelerin arasındaki ilişki buldurulur. KAZA IMLAR 4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Yukarıdaki üçgenleri isimlendirerek üçgenlerin taban uzunluğu ve bu tabanlara ait yükseklikleri belirleyiniz. köşelerinden katlatılıp kestirilerek iki eş üçgensel bölgelere ayrılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 309 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. [!] Geometrik şekillerin yükseklikleri. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 310 . Bu öğrenci ne kadar uyumuştur? Ankara’dan Antalya’ya giden bir otobüs. ↸ Kişisel Tarih Çizgim: Öğrencilerden. Akşam 10.2. kardeşlerinin doğum tarihleri. Ablam doğmuş. doğumlarından sonraki önemli olaylar ise sağına işaretleyerek yazmaları sağlanır. 1. defterlerine bir doğru çizmeleri ve bu doğrunun ortada bir yerini işaretleyerek bu işaretin hizasına doğum tarihlerini yazmaları istenir. doğumlarından önceki önemli olaylar doğum tarihlerinin soluna. kendi doğum tarihlerini referans alarak aşağıdaki soruları cevaplar: • Ablam kaç yaşındayken yeğenim doğdu? • Ağabeyimin doğumu ile ablamın evlenmesi arasında kaç yıl vardır? • O yıllara ait özellikler.5) Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 16) ZAMA I ÖLÇME Ağabeyim doğmuş. problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri). 2. Daha sonra. 4 saat 45 dakika gittikten sonra yarım saat mola verdi. Ablam evlendi. koştuğunda nabzı dakikada 120 kez atmaktadır. koştuğu zaman nabız atışı dakikada yüzde kaç artar? (TIMMS 1999’dan uyarlanmıştır. Annem ve babam evlenmiş. sınıfa başladım. neyi sorduğunu belirlemeleri. Đlk olimpiyatın ne zaman ve nerede yapıldığını araştırarak sınıfa sununuz. Milâttan önce veya milâttan sonraya ait seçtiğiniz iki tarih arasındaki farkı yüzyıl ve yıl olarak belirleyiniz.30’da yatan bir öğrenci sabah 7.5. Özgür. Yolculuk ne kadar sürmüştür? Fen ve Teknoloji dersi “Dünya Güneş ve Ay” ünitesi (Kazanım 2.A. 1993 2002 1979 1987 1978 1999 2001 2004 AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. anne-babanın evlenme yılı. drama tekniği ile ifade ettirilir. Örneğin.A. problemleri dikkatle okumaları. KAZA IMLAR 1. ↸ 6. Öğrenciler. Problem: Özgür.10’da kalkmıştır. Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere göre programların başlama ve bitme süreleri ile ilgili problemler kurdurulur. [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. sınıfa geçtim. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfası getirtilir. çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir. kendi cümleleri ile ifade etmeleri.Ö.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ilköğretime başladığı yıl vb. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Aynı tempoda koşmaya devam ettiğinde nabzı 1 saatte kaç kez atar? Özgür’ün nabzı otururken dakikada 80 kez atmaktadır.6.). Doğum tarihim: Yeğenim doğdu. ↸ Öğrencilerden. alınabilir Doğumlarından önce ve sonra olan olaylar arasındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Moladan sonra 3 saat 25 dakika daha yola devam ederek Antalya’ya vardı.

Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür.Ö.A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 311 . Sekiz saatte bir. 425 425 mL = L = 0. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. araştırma yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin kullanıldığı dönüşümler yaptırılır. bir ölçek (5mL) şurup içmesi önerilen bir hasta 6 günlük tedavi süresince ne kadar şurup içer? Bir bardak. sınıfta araştırma sonuçları paylaşılır. 175 mL süt almaktadır. Sekiz saatte bir bardak süt içmesi önerilen bir çocuk 6 günde ne kadar süt içer ? Aşağıdaki sürahiye limonatanın 1 ’i 5 kadar su katıldığında sürahideki sıvı miktarı ne olur ? 1000 800 600 400 200 mL ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SIVILARI ÖLÇME Sıvı ölçme birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.5.Ö. KAZA IMLAR 1.425 L 1000 AÇIKLAMALAR [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerin kesir kısmının en çok üç basamaklı olmasına dikkat edilir.

Oluşturulan farklı yapılardaki hacimlerin değişip değişmediği sorgulanır. • Paketin hacmi.A. HACMĐ ÖLÇME ↸ Đzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıların hacminin kaç birimküp olduğu 2. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Küp şeker–paket. paket–koli vb. olmayan birimle ölçer.5.Ö.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir geometrik cismin hacmini standart modelleri kullandırılır. 360 küp şekerdir. • Kolinin hacmi. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak [!] Çizimler. farklı yapılar oluşturur. ilişkisi fark ettirilir. modeller kullanarak birim ile hacim [!] Dikdörtgenler prizması ve kare prizma 1. • Kolinin hacmi. 10 tane şeker paketidir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 312 . içermelidir. paketin hacmi ise içerisindeki küp şekerlerle buldurulur. ↸ Öğrencilerden üç birimküp hacme sahip değişik yapılar oluşturmaları sağlanır. 10×360=3600 küp şekerdir.Ö. en fazla 12 birimküpü buldurulur. KAZA IMLAR ↸ Bir kolinin hacmi küp şeker paketleriyle. Daha sonra bir paketin içindeki küp şeker sayısını kullanarak kolinin hacmi küp şekerle buldurulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. sakız–paket.

5. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 313 .

Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 1.5. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. T O P L A M Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık 2 1 3 9 314 . Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. 3. 2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1. 2. Şema yaparak verileri düzenler. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. Çizgi grafiğini oluşturur. 3. Çizgi grafiğini yorumlar. 1. 1. 2. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.

A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 315 . Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 20 ve 30. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi. kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. çizgi grafiğinde gösterilemez. Çünkü Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda. AÇIKLAMALAR çizgi [!] Olaylar. metreyi kaç saniyede geçtiği öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki belirlenerek veriler toplatılır. 10.Ö. Çizgi grafiğini oluşturur. [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir.A. Örneğin. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. KAZA IMLAR 1. Mesafe (m) 5 ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 10 15 Süre (saniye) 7 13 17 20 Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu Öğrenciler 0 5 10 15 Mesafe (m) 15 10 5 0 Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. Tablo: Mesafelere Göre Koşma Süresi Grafik: Mesafelere Göre Koşma Süresi Koşma süresi (saniye) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Hazır çizgi grafikleri inceletilerek çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra grafiği yaptırılır.5.Ö.

ilgili ve içeriğinde çizgi grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek grafikler yorumlatılabilir. [!] Veri toplatılacak olay. • Aynı veriler. Zaman (saniye) 25 20 15 10 AÇIKLAMALAR [!] Otomobil.Ö. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 5 0 0 5 10 15 20 25 Yol (m) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 316 . • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır.A.5. grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır. kolaylıklarını ön plana çıkarmalıdır. grafik kullanımının ↸ Veri toplamak için öğrencinin yaşantısından seçilen bir olay tartışılarak belirlenir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır. altın ve döviz fiyatlarındaki değişim vb. • Öğrencilerin grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu hakkındaki düşünceleri yazdırılır. Çizgi grafiğini yorumlar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır. • Varılan sonuç yazdırılır. KAZA IMLAR 2.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. emlak. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.

Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. et. adresleri. ↸ Ağaç şeması kullanılarak veriler düzenletilir.” Öğrencilerin yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır.Ö.A.5. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Çeşitli özelliklere sahip Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır. telefonları. Tablo: Trafik Kazaları Nedenlerinden Bazıları Trafik Kırmızı kazalarının ışıkta nedenleri geçmek Yaralı durumu Yaralanan Yaralanmayan Toplam Taşıtı hatalı geçmek Hızlı taşıt sürmek AÇIKLAMALAR [!] Okul çağı çocuklarının sağlıklı yaşam için tüketmeleri gereken besinlerle ilgili gazete kupürleri incelenerek iki özelliğe göre tablo oluşturmaları istenebilir.A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğretmen. süt. Desenli olanlar Bardaklar Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Plastik olmayanlar Desenli olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. tahıl miktarını araştırınız ve tablolaştırarak sununuz. sebze. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 317 . Hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek veriler tablo hâline getirtilir. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. 2. Desenli olmayanlar kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturunuz. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Sunu”öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2) Desenli olanlar Kriz durumlarında size yardımcı olabilecek Plastik olanlar güvenilir yetişkinleri. trafik kazalarının bazı nedenleri ve bu kazalar sırasında yaralanmaların olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar. Şema yaparak verileri düzenler. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir. Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve. KAZA IMLAR 1. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 6) Sağlık Kültürü (Kazanım 21) Toplam TABLO VE ŞEMA 10 3 13 6 1 7 10 10 26 4 30 ↸ Kadınların Okur Yazarlık Oranları “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur.

Ö. yapma. amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için sunu değerlendirme formunu doldurur. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5.A. Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür. 5+3+ 4 =4 3 Göksu Göksu Deniz Deniz Erol Erol ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ARĐTMETĐK ORTALAMA ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazınız ve sınıfa sununuz.5. Küpler kullanılarak aritmetik incelenerek aritmetik ortalama ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. KAZA IMLAR 1. güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. Bu süreçte küpler [!] Öğrencilerin problemi anlama. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 318 .A. plan kullandırılır. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak hesaplamaya kaynak olacak veriler açıklayınız. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. toplanabilir. problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem Problem: Öğretmen.Ö. Bu notların [!] Çeşitli ilanlar içeren gazete kupürleri aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır.

öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. “Farklı iki renk Sosyal Bilgiler dersi “Bir Ülke Bir gelmesi” durumunu öğretmen. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır. bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci Bayrak” ünitesi (Kazanım 1) grupları seçer. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya. varlıklardan biri seçtirilir.A. bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir.A. Sonra para 50 kez atılarak gelen deney yapar ve sonucu yorumlar. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır. 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur.5. OLASILIK 3. Tercihler. ekonomik tahminler. yaptırılıp kontrol ettirilebilir. kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. Öğretmenin kazanma olasılığının. ↸ Her bir gruba.Ö. yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Suat: -Bence. üçlü gruplar oluşturulur. Çekiliş yapmadan kırmızı. eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. ↸ Đkili. madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı 2. kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Gruplardan. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla [!] Hava tahmini. üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin edilecektir. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 319 . olayların olma olasılıkları vb. gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra. nohut vb. mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. ↸ Bir yüzü sarı. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında. ile ilgili berabere kalacaktır. ↸ Đçi görünmeyen bir torba ile eş taş. gazete kupürleri incelenerek tahminler Filiz: -Benim tahminime göre ise % 90 olasılıkla B takımı galip gelecektir.Ö. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. Her grup. tekrar bir nesne çektirilir. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu. KAZA IMLAR 1. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. Öğrencilerden. Tahtaya. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür.

Learning Resources. D. P.al.. Inc. Dr. British Council. Atlanta.. 2000. Circles of Learning: Cooperative in the classroom. Claude. Develioğlu. Singapore Maths CurriculumMathematics Syllabus. Grades 3-8 Team. Đlköğretim Matematik Öğretimi. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.: Đstanbul 2003. Her Güne Bir Oyun. Z. HMSO: London 1999. Mathematics in the National Curriculum. Houghton Mifflin Company: Boston 1997. Ministry of Education. Busbridge. R. Cooney. C. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. EARGED. Davis.. C. Mathematics Grade 3-8. Milsan Basın San Aş. Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics. Singapore. j. ve Özçelik. E. GA: Houghton Mifflin 1975. R. N..: Illinois 2001.. Đlgiç. Đstanbul. Y.Ş.J.. A.. Charles. S. et al. ve Dede.W. Kepenekçi. . Collins W. Interaction Book Company: Minnesota 1990. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Johnson. Anı Yayıncılık. K. Geometry. Đnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları Đçin. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Metni.: Đstanbul 2003. Kılıçoğlu.. Tarih Vakfı Yayınları: Đstanbul 2003. Department of Education: Dublin 1999. Mehmet ÇEVĐK). Mathematics of Elementary School Teachers. ve Deniz S. Department of Education and Science... et.KAY AKÇA Altamuro. & Holubec. ve O’Daffer P. K. Çayır. Department of Education and Science. K. V. Micazkadıoğlu. Đnsan Hakları Eğitimi. 2001. B. . Ben Đnsanım Dizisi..J. 2002. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 2. ve Oruç.J. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 1. A. Mathematics Curriculum.J.. 320 .: Đstanbul 2004. TODAĐ Yayınları: Ankara 1996. Lester F. (Çev. T. D. Ankara 2002. Mathematics: Applications and Connections Course 1. NCTM: Reston 1987. Exploring with Pattern Blocks Grade 4-6. Johnson. ve Henderson. Curriculum Planning and Development Ministry of Education.. 2003. Milsan Basın San Aş. . Glencoe/McGrawHill: Newyork 1999.T. M.. Yaygın Đnsan Hakları Eğitimi.B. Glencoe/McGraw-Hill: Newyork 1998.YÖK: Ankara 1996. M... I. Arda. Đnsan Hakları Eğitimi Dersi Senaryoları. T. & Pryor. R. Gülmez. Silver Burdett and Ginn: Atlanta 1992. S. Boyd. Đnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. E. How to Evaluate Progress in Problem Solving. Bassarear.

London: Penguin Books. Estimation Book B.. D. The Center for Applied Research in Education: West Nyack 1994. TIMMSS 1999 Türkiye Raporu.: Thousand Oaks 1998. J. Math for Fun Projects. Ülker. Estimation Book A and B. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method.. Mathematics Assesment. Reston: NCTM. Alladdin Books Ltd. Polya. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992. ve Sancar. Curriculum and Evaluation Standards for school Mathematics. Đlköğretim Matematik Programına Ait Öğretmen Görüşleri. N. 2002. Paper Cutting.:New York. Tangram Blocks Activities Grade 5-10. EARGED: Ankara 2003.. MEB:Đstanbul 2000. ve Gürsoy. MEB. 321 . Seymour. NCTM: Reston 1992. Z. Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 4.King. & Stepelman. & Krulik. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992. A. Cuisenaire Company of America. NCTM. Walton. MEB:Ankara 2003. P. London: Lorenz Books 1997. Posamentier. Walton. Singapore Federal Publications 1996. F. A. Corwin Press Inc. Thompson. MEB Basımevi: Đstanbul 2003. S. & Williams. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 3. L. Posamentier. NCTM. K-5. Teaching Mathematics Through Problem Solving. NCTM. MEB. National Council of Teachers of Mathematics. Seymour. Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme Bölümü Matematik Komisyonu. Z. Reston.S. Navigating through Data Analysis and Probability in Pre-kindergarten-Grade 2.. S. NCTM: Virginia 1991... Hands-On Mathematics: Ready to Use Games & Activities for Grades 4-8. MEB.. & Silvey. S. Primary Mathematics Project Team. C.M. 2002.: London 1999. Problem Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions: A Resource for the Mathematics Teachers. G. Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Primary Mathematics 5B.S.. Đlköğretim Okul Ders Programları 1-5.. A. EARGED:Ankara 2003. MacMillan Company: New York 1990. Arslan. M. S. Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units.. 2003. Millî Eğitim Basımevi: Đstanbul 2002. Inc. Şahin. Pasternnack. Reston: NCTM. 1957. D.

EKLER 322 .

. Bilgileri sorgulama 7... Başkalarına ait malzemeleri kullanırken özen gösterme Bazen PSĐKOMOTOR BECERĐLER Bazen 323 .... Yaratıcı olma 4.. 2= Bazen.......... Akıl yürütme 5... Dersler arası ilişkilendirme yapma 9...EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI GE EL ÖĞRE CĐ ĐZLEME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ................. 3= Sıklıkla: 4= Her zaman) adiren Sık sık Sık sık Hiçbir zaman BĐLĐŞSEL ÖZELLĐKLER 1.. Malzemeleri etkin kullanma 2. Kendine ait malzemeleri kullanırken özen gösterme 3... Yazarken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 2... 1= Nadiren...... Farklı kaynaklardan yararlanma 10...Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorma Hiçbir zaman adiren Her zaman zaman Her 1... Đç ilişkilendirme yapma 8.... Problem çözme yeteneklerini kullanma 6.. Puanlama: 0= Hiçbir zaman........ Sınıf: ...... Konuşurken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 3..... Yönerge: Aşağıdaki her ölçütün ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini göz önüne alarak öğrenciyi değerlendiriniz.

......................................................................................... Sorumluluklarını yerine getirme 5... Eleştirilere açık olma 7...................... Toplum içinde kendini ifade etme adiren Her SOSYAL BECERĐLER Sık sık zaman zaman Hiçbir Bazen Bazen PSĐKOLOJĐK ÖZELLĐKLER 1.. Matematiğin önemli olduğuna inanma 2........ Đhtiyaç duyduğunda yardım isteme 6........................................... Matematikte başarılı olmayı isteme 3..................... Başkalarına değer verme 4.............. .. Kendini mutlu etmek için matematikle uğraşma 12... Öz güveni olma 13................. Tek başına çalışma 8.................. Matematik sınavında panik olmama YORUMLAR VE Ö ERĐLER: ................................................ Grup olarak çalışma 2........adiren Sık sık zaman 1........................... Dürüst olma 4.......... Đstekli ve hevesli çalışma 11......................................................................................................... zaman Hiçbir Her 324 .............. Başkalarının fikirlerini dinleme 3............ ..... Dikkatli olma 10.............. Verimli çalışma 9...........

1: Cevabı kısmen kontrol etmiş. 2: Problemi anlamış. 0: Benzer bir problemi kuramamış. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 0: Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. 0: Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ A ALĐTĐK DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0: Problemi tamamen yanlış anlamış. ÇÖZÜM ĐÇĐ PLA YAPMA 1: Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. PROBLEMĐ A LAMA 1: Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. BE ZER BĐR PROBLEMĐ KURMA 1: Benzer bir problemi kısmen kurmuş. 325 . 2: Benzer bir problemi kurabilmiş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuştur. CEVABI DOĞRULUĞU U KO TROL ETME 2: Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. 2: Doğru cevabı bulmuştur. 2: Hazırladığı planı gerektiği gibi uyguladığında doğru sonuca ulaşır. ÇÖZÜM 1: Đşlem hatası yapmış. 0: Probleme uygun olmayan plan yapmış.

• Problemin alt amaçlardan birine sadece ulaşmaya çalışmış ve sonuçlandırmamışsa • Çözüm bulmaya başlangıç yapılmasına karşın bu başlangıç doğru cevaba neden olmayacaksa • Uygun olmayan strateji ile başlangıç yapılmışsa veya bu strateji ile çözmeye çalışılmış fakat sonuçlandırılamamışsa 2 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemi yanlış anladığı için veya kısmen anladığı için uygun strateji kullanmasına karşın yanlış sonuca ulaştıysa • Uygun stratejiyi uygularken anlaşılmayan nedenlerden dolayı yanlış sonuca ulaşılmışsa • Uygun stratejinin uygulandığının anlaşılmamasına karşın doğru cevap verilmişse • Uygun strateji uygulanmış fakat sonuç yazılmamışsa 4 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Uygun stratejiyi uygularken hata yapmışsa ve bu hata problemi anlamadığı için veya kavram yanılgısı olduğu için değilse • Uygun strateji uygulanmış ve doğru sonuca ulaşılmışsa 326 . • • • • • • Problem anlaşılmışsa ve uygun olmayan strateji ile başlangıç yapıldığı için yanlış sonuca ulaşılmışsa Doğru sonuç olmasına karşın çözüm anlaşılmıyorsa Sadece doğru sonuç varsa Sadece problemin alt amaçlarından birinin çözümü doğru ise Uygun strateji ile sadece başlangıç yapılmışsa Uygun strateji seçilmesine karşın yanlış uygulanmışsa 3 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ BÜTÜ CÜL DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Hiçbir çalışma yapılmamışsa • Sadece yanlış sonuç yazılmışsa • Problemdeki veriler sadece kopyalanmışsa veya problemi anlama izleri yoksa 1 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.

............................... Problemi çözerken kullandığın veya kullanmaya çalıştığın stratejiden başka problem çözmeye uygun strateji var mı? Varsa bu stratejinin ne olduğunu açıklayınız? 5................................Konu: ..................................... Cevabının doğru olduğundan emin misin? Neden? 7........................................................................................................................... Problemi çözerken hangi aşamaya gelebildin? Neden? 3.............................. .................... Cevabını kontrol etmenin önemli olduğunu düşünüyor musun? Neden? 8......................... Problem çözümünü nasıl yaptığını açıklar mısın? 9.............................. Problem çözerken neler hissettiğini nedenleriyle yazar mısın? 10........ Problemle uğraşmaya başladığında ilk defa ne yaptın? Ne düşündün? 2................ Problemi çözerken hangi stratejiyi kullandın veya kullanmaya çalıştın? Neden? 4......... 1.................................PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ ÖĞRE CĐ RAPORU Öğrencinin adı ve soyadı: .............................. .............. Tarih: ................ Sınıf: .............................. Problem çözerken bir zorlukla karşılaştın mı? Karşılaştıysan bu zorluk nedir? 6............................................................................. Problemi çözdüğünde ne hissettin? Neden? 327 ....................... Ders: .... .............................. Yönerge: Problem çözerken yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi açıklamak için aşağıdaki soruları cevaplayınız......................................... Problemi yazınız: ............................................................................

.................................................. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5............................................. .................................................................................. Problem çözümünü analiz etme 6..................................................................... Her zaman Bazen 328 ......... Sınıf: ...................PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: .............. Problem çözme stratejilerini kullanma 3.............. adiren Sık sık Hiçbir zaman ÖLÇÜTLER 1.............................................. Problem çözmede kendine güvenme 10............................... Problemi çözmek için çaba harcama 9... Problemi çözme 4................................................ Problem çözmeyi sevme YORUMLAR VE Ö ERĐLER .......................................................... Problemi anlama 2........................................................................................................................ ......................................................... Problemi genişletme 8.. ............... Problem kurma 7.........................................................................................

20 Matematik dersi ile ilgili kitap. 16 Đlerde matematik ile ilgili bir bölümde okumak isterim. Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra. DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretlemeniz beklenmektedir. 15 Matematik derslerindeki problemleri çözmek çok can sıkıcıdır. derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. Matematiği .MATEMATĐK DERSĐ E YÖ ELĐK TUTUM ÖLÇEĞĐ Sevgili Öğrenciler..yayınları takip etmek isterim. Bu ölçek sizlerin Matematik dersine yönelik tutumlarınızı öğrenmek amacı ile hazırlanmıştır. DERECELER Katılmıyorum Tamamen Sınıf :………………. Matematik en çok korktuğum derstir. Matematik dersinin gelmesini dört gözle bekliyorum. 18 Matematik derslerinde problem çözmek keyif vericidir. Matematik dersinde genellikle huzursuz olurum. 13 Matematik dersi hiç olmasa iyi olurdu. Katılmıyorum Katılıyorum Katılıyorum Adı ve soyadı : . dergi vb. Matematik ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alırım. 11 Matematik sınavlarında diğer. 14 Matematik dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur. 329 Hiç . 10 Matematik bana göre gereksiz bir derstir. Kararsızım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Matematik benim için eğlenceli bir derstir.. Matematik dersinde genellikle çok sıkılırım. 17 Televizyon ve radyoda yayımlanan matematik konulu programları kaçırmak istemem. 12 Matematik dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. 19 Boş zamanlarımın çoğunu Matematik dersine ayırmak isterim.diğer derslere göre daha çok severek çalışırım. Matematik dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum. Matematik derslerinde zaman çabuk geçiyor.

köprü.) Araç–Gereçler Karton. Bunlara uygun modeller tasarlayabilmek. Başvuru Kaynakları • Ansiklopediler. çember. renkli kâğıtlar. dikdörtgen. renkli kalemler. bir tasarım yarışması düzenlemiştir. Sunum 330 . Yarışmayı kazanmak için yaşadığınız çevreyi düşünerek nasıl bir yapı modeli (bina. Arkeologlar vb. nokta. maket bıçağı. Projenin içeriği 2. simetri ve süslemeleri görebilmek. üçgen. Bu yarışmaya en fazla geometrik şekil kullanarak en özgün tasarımı yapan mimar yarışmayı kazanacaktır.) tasarlarsınız? Hangi geometrik şekilleri kullanırsınız? Projenin Tasarlanması • • • • Çevrenizdeki tarihî veya mimarî yapıları gezip fotoğraflarını çekiniz. Kaynak ve araç-gereç kullanımı 3. kare. açı. internet. Mimarlar Odası. Bu yapılarda kullanılan geometrik şekilleri belirleyip bir kartona çiziniz. doğru. makas. Proje Sorusu : Mimar olduğunuzu düşününüz.EK 2: PROJE ÖR EKLERĐ PROJE (ÖR EK I) Sınıf Projenin Adı :3 : Maket Yapalım Projenin amacı : Çeşitli yapılarda yer alan düzlem. cetvel Projenin Değerlendirilmesi 1. park vb. Tasarınızı bir kartona çizip istediğiniz gibi süsleyerek boyayınız. tarihî ve çağdaş yapıların fotoğrafları • Konuyla ilgili kişiler (Sanat Tarihçileri. Resim Öğretmenleri. yapıştırıcı. Tarihî filmler ve belgeseller izleyiniz.

çiftçi vb. 3. Uygulama Aşaması 1. Bu fotoğrafları sunumunuzda arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Değerlendirme ve Yorumlama Aşaması 1. (Her meslek grubu için önce ayrı ayrı her soruya verilen cevaplar incelenip daha sonra tümü arasında genelleme yapılabilir. öğretmen.). 4. Anketin hazırlanması ve çoğaltılması. Projenin hazırlanma süreci 2. 2. (Anket yaptığımız 3 meslek grubundaki çalışanların %40’ı yaptığı işi severken %60’ı işinden memnun değil vb. Projenin Aşamaları : Karar Aşaması 1. Anketin uygulanması. 3. Projenin Değerlendirilmesi 1.). Projede kullanılan materyal ve kaynak çeşitliliği 331 . Anket sonuçlarının değerlendirilmesi. Sunum Aşaması Grup arkadaşlarınız ile anketi uyguladığınız kişilerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Sonuçların yorumlanması. 2. En az 5 adet anket sorularının belirlenmesi. Anket sonuçlarının tablo hâlinde düzenlenmesi. (Mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz?. 2. Küçükken ne olmak istiyordunuz?). 3 değişik meslek grubunun belirlenmesi (doktor. Projenin içeriği 3.PROJE (ÖR EK II) Sınıf Projenin Adı Projenin Amacı :5 : Meslek Gruplarını Tanıyalım : Bu projede. Anket sonuçlarının yüzde olarak hesaplanması.). mimar. değişik meslek gruplarından kişilere anket uygulayacak ve sonuçları değerlendireceksiniz. muhtar. Projenin sunumu 4. Đş bölümünün yapılması.

SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI I KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI TABLOSU SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi DERS KAZA IMLARI Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 13. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 10. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Öğrenci olarak sorumluluklarının farkına varır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. 332 . Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar Sayılar/ Doğal Sayılar Geometri/ Uzamsal Đlişkiler ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. Paralarımızı tanır. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 1. DERS KAZA IMLARI 18. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 1. 9. 9. 5. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.EK 3: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Geometri/ Uzamsal Đlişkiler 1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. 100 içinde ileriye doğru birer ve 5. Okul bölümlerinin ve personelinin adlarını belirtir. 32. DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 2. Temel hareket kavramlarını bilir. 10. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. onar ritmik sayar. Okulda demokratik ortamın geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini fark eder. Temel hareket kavramlarını bilir.

SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 27. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme / Zamanı 3. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK ALT ÖĞRE ME DA IŞMA KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. Zamanını düzenli kullanır. SI IF Veri/ Nesne Grafiği 1. Ölçme/ Zamanı ölçme 2. 17. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 32. toplum içindeki önemini kavrar. Paralarımızı tanır. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 18. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Nesne grafiğini yorumlar. Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerideki etkilerini belirtir. Meslekleri tanır ve mesleklerin Ölçme belirterek gerekliliğini açıklar. 13. 2. Standart uzunluk ölçme araçlarını 5. planlı çalışabilme becerisini geliştirir.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. Đlgilendiği ve ilgilenmediği faaliyetlerin farkında olur. 333 . Zaman ölçme birimleriyle ilgili Ölçme problemleri çözer ve kurar ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 8. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. Tam ve yarım saatleri okur. saati tam ve yarım saate ayarlar.

34. 20 ye kadar Romen rakamlarını okur yazar. Paranın kullanım alanlarına yakın çevresinden örnekler verir. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 20. 334 . Şekil grafiği oluşturur. Paranın mal ve hizmet karşılığı verildiği durumları fark eder. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamını belirtir. 16. Farklılıkları insanlığın kültürel zenginliği olarak görür. 7. 3. 6. Paranın biriktirildiği bir yer olduğunu fark eder. Problem çözme sürecini açıklar. Belirli bir zamanı farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme /Zamanı Ölçme 2. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 33. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 9. Spor türlerini bilir. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 17.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. Para biriktirme uygulamaları yapar. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Şekil Grafiği 2. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 26. Oyun.

20. Oyun. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 2. 4. Dakika ile saniye arasındaki Ölçme ilişkiyi açıklar. 2. 335 . 24. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki Ölçme ilişkileri açıklar. Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. Spor türlerini bilir. Bir depremin ortalama olarak ne kadar sürdüğünü fark eder. Doğal sayılarla bölme işlemini Sayılarla Bölme Đşlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 3. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 54. Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 6. Saat-dakika. Sayılar/ Doğal 2. KARĐYER BĐLĐ CĐ GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI 20. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 29. Sütun grafiğini oluşturur. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. 7. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Veri/ Sütun Grafiği 1. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Sayılar/ Doğal 7. AFETTE KORU MA VE GÜVE LĐ YAŞAM 7. dakika-saniye Ölçme arasındaki dönüşümleri yapar. 30. Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder. Sütun grafiğini yorumlar. 4. Gelir ve gideri tarif eder. Deprem sürelerini karşılaştırır. Basit bir iş problemini çözer. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamlarını belirtir.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 1. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. 23. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 12. Üç basamaklı doğal sayıları en Sayılarla Bölme Đşlemi çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. 45. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. başlayış yeri ve tarihini belirtir. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. Besin öğelerinin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 6. Milimetre. 4. Kendinde ve başkalarında olan problemleri çözer ve kurar. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. Vergi vermenin bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilir. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. santimetre. 5. Đnsan hakları ile ilgili istatistik verilerinden faydalanmasını bilir. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 7. 336 . Modern olimpiyat oyunlarının problemleri çözer ve kurar. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Đnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını bilir. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Kriz durumu olduğunda kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri belirler. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 4. Spor türlerini bilir. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 2. gelişimi ve değişimi açıklar. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 5. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI KARĐYER BĐLĐ CĐ Đ ALA I GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI Ölçme/ Zamanı Ölçme 1.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 21. 8. 16. Sayılar/ Yüzdeler 2. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. metre ve Ölçme kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. hız. Şema yaparak verileri düzenler. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar.

Materyal bulunamadığı durumlarda birlik. etkinliklerde çeşitliliği artırmak için dört farklı renkte hazırlanılabilir. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ O LUK TABA BLOKLARI En küçük parçası 1cm3 lük bir küptür ve birlik olarak adlandırılır. 337 . Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu blok ise onluktur. BĐRĐM KÜPLER Çocukların kolayca kullanabilmesi için yaklaşık 2 cm × 2 cm × 2 cm boyutlarında olan küpler. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluşturulabilir. Onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu plaka yüzlük olarak adlandırılır. Yüzlük plakalardan 10 tanesinin üst üste birleştirilmesinden oluşan küp ise binliktir.EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5.

eşkenar üçgen. ikişer santimetre aralıklarla yatay ve dikey sıralarda 5x5 plastik çivinin bulunduğu ve renkli ambalaj lastikleriyle geometrik şekiller oluşturulabilen bir araçtır. ikizkenar yamuk. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluşan plastik materyallerdir. eşkenar dörtgen. 338 .GEOMETRĐ TAHTASI Plastik bir levha üzerinde. ikizkenar dik üçgen. ÖRÜ TÜ BLOKLARI Altıgen.

bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluşmaktadır. iki küçük ikizkenar dik üçgen. Đki büyük ikizkenar dik üçgen. TA GRAM Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir Çin bulmacasıdır. bir kare.SĐMETRĐ AY ASI Hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tanıyan materyaldir. 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 339 .

12’lik eşit parçalara ayrılmış ve değişik sayıda parçaları boyanmış kesir kartlarıdır. GEOMETRĐ ŞERĐTLERĐ Plastikten 3 renkte şeritler ve pimden oluşmaktadır. 3. 10. 5. 4. 2. 340 . ŞEFFAF KESĐR KARTLARI Şeffaf malzemelerden yapılmış ve sırasıyla 1. 8.KESĐR TAKIMI Parçalar aynı büyüklükte olmak üzere eş parçalara ayrılmış kesir takımıdır. 6.

5 cm x 1. GEOMETRĐK CĐSĐMLER SETĐ 341 .5 mm 2 cm 10 cm ŞEFFAF SAYMA PULLARI 1. 2 cm 20 cm 2 cm 0. yapılan etkinliğin özelliğine göre içerisine nesne konabilecek biçimde 2 mm derinlikte ve 4 mm kalınlıkta kare şeklinde kutucuklardan oluşmaktadır.O LUK KART Tek onluk veya iki beşlik olmak üzere iki türde olan onluk kartlar.5 cm boyutlarında ve 2 mm kalınlığında renkli kare pullardır. Onluk kartlarla birlikte de kullanılır.

OKTALI KÂĞIT Yatay ve dikey olarak birbirlerinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan çalışma kâğıdı (Etkinliğin gerektirdiği ölçüde istenilen büyüklükte düzenlenebilir).ĐZOMETRĐK KÂĞIT Noktaların eşkenar üçgen biçiminde dizildiği üç boyutlu çizimlerde kolaylık sağlayan noktalı kâğıttır. 342 .

yapılan etkinliğe göre içi boş olarak da kullanılabilir). YÜZLÜK TABLO 10×10 luk bir tablo içerisinde 1 den 100 e kadar sayıların sıralandığı tablo (Yüzlük tablo. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 343 .YÜZLÜK KART (YÜZDELĐK KARE) 10 cm x 10 cm boyutlarında 100 eş kareye bölünmüş ve öğrencilerin üzerinde işaretlemeler ve boyama yapabildiği ve her bir kutucuğun yüzde bire karşılık geldiği materyal.

öğrencilerden beklenen bilgi. Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil. anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur. rutin problemleri çözebilme. Öğrencilerin neyi bilmediğini değil. • Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları. • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama. öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder. Program. analiz etme ve bir sonuca ulaşma • Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma • Gözlem yapma. ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. öğrencilerin bildiklerini ortaya koymalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder. öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar. eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Programların ölçme ve değerlendirme yaklaşımında. izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. Eğitimde. zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar. yorumlama • Bilgi toplama. beceri ve tutumların gelişip gelişmediği.EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. • Öğretmenin. • Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene. ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı . • Okuduğunu anlama. ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmışken. kritik etme. Bu programlara dayalı ölçme ve değerlendirme. • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olur. gözlemlerden sonuca ulaşma 344 Öğrencilerin neyi bildiğini. programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği. öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Đyi bir değerlendirme sistemi: • • • • verir. öğrencinin okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir Ölçme ve değerlendirme de öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir. Değerlendirme.

Öğretmenler bazen öğrencilerin. Bazı öğrenciler tartışma sırasında sessiz kalırken. projeler. Tartışma. 345 . öğrenci ürün dosyaları (portfolyo). Aşağıda bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte kullanması gerekir. Öğretmen öğrencilerin: • Soru ve önerilerine verilen cevaplarını • Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını • Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını • Öğretmenin. yöntemi. öz değerlendirme formları. Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. sorulardan oluşan testler de kullanarak hem süreci hem de sonucu değerlendirmiş olurlar. Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir: Bir olayı (konuyu. öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. Aşağıdaki noktalar. performans ödevleri. Ayrıca. araç ve yöntemleri kullanarak öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilirini ne kadar geliştiğini öğrenim süreci içinde değerlendirirler. yazılar. Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. posterler. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. dereceli puanlama anahtarı (rubric) vb. gözlem. eşleştirmeli. görüşmeler. 2001). Bu sorunu aşmak için öğretmenlerin. beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz. yazmaya geldiğinde çok güzel şeyler yazabilirler (Levstik ve Barton. DEĞERLE DĐRME ARAÇ VE YÖ TEMLERĐ Görüşme (Mülâkat): Öğrencilerle yapılan görüşmeler. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır. performans ödevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır.• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme • Araştırma yapma • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma gibi becerilerin önemi artmıştır. öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. açık uçlu vb. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli değildir. Gözlemler. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını sağlayabilir. boşluk doldurma. Her öğrenciyi değişik özellikler. sınavlarında veya ödevlerinde sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. iş. fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin? Gözlemler: Çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça önemlidir. Öğretmenler. çoktan seçmeli. kısa cevaplı.

raporlar vb. • Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler için önemli sorumluluklar gerektirir. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. kendi yaptıklarınızdır. Sözlü Sunum: Sözlü sunum. Örnek: Büyük kentlerdeki hava kirliliğinin önlenmesi için önerilerinizden oluşan bir rapor hazırlayınız. nasıl düşündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gerektirir. öğrencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevlerde bulunmalarına fırsatlar sunar. arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. araştırmalar. konuşma. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. çalışmalarını değerlendirmesidir. Akran değerlendirme. • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. Dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde raporunuzu beş dakika içinde sununuz.Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlemlediğiniz zaman kaydediniz. En faydalı dereceli puanlama anahtarı. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlarlar. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. • Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. 346 . Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları. öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. Projeler: Projeler. • Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. Akran değerlendirmede. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Öz değerlendirme. öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. Öğrenciler. arkadaşlarının hazırladığı ödevler. • Kendini değerlendirme. dil eğitimi. • Kendini değerlendirme ile öğrenci sürecin bir parçası olduğunu hisseder. Akran Değerlendirme: Öğrencilerin. • Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. projeler. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın edenleri • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. Kontrol listeleri. Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Dereceli puanlama anahtarı. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Başlangıçta kendini değerlendirme. Projeler puanlama standartları ve ayrıntılı yönergeler gerektirir. öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.

Konuyu farklı örneklerle açıkladı. bir alt veya üst kritere ait olabilir. Yazılı açıklamalar yeterliydi. enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır. 2. Đşaretlerden bir kaçı haritada yok. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanmasıdır. Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. Konunun birazını anladığını gösterdi. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 ĐÇERĐK Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. kaynağı. Haritada birkaç renk var. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. Örnekler yeterli değildi. Đşaretlerin çoğu haritada yok. çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok. Önemli eksikler vardı. Beceriler hangi düzeyde olursa. • Ödevin ölçmeye çalıştığı davranışlar. GÖRÜ ÜMÜ YETERLĐĞĐ Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa kriterler yazın. Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş. • Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. ölçeği. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. ürünler ya da becerilerin anahtarını oluşturun. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır.• Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve kriterler sağlar. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor. Đşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor. Bu ölçekler. Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır. Bazı işaretler kolay okunmuyor. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok. • Nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyin. Bütün işaretler haritada var. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi. • Davranış. anahtar bölümü (lejant). Sınırlı sayıda renk kullanılmış. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş. Konunun çoğunu anladığını gösterdi. 347 . Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğini belirleyin. • Yeterlik düzeylerine karar verin. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklendi fakat yeterli değildi. PUA 4 3 2 1 ÖLÇÜTLER Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. Konuyu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. yön oku. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş. HARĐTA ELEMA LARI Haritanın başlığı. Burada önemli olan düzeyler arasında kriterleri iyi ayırt edebilmektir. Đşaretler çok az kullanılmış.

• Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek. kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar. öğrenci ve veli tarafından yapılan seçimler 348 . harcadığı çabayı. fotoğraflar.Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip.) • Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) • Araştırmalar. Öğrenci Ürün Dosyası eleri Đçerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına. resimler • Video . velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. • Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak. • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek. • Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak.kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler • Grup ödevleri ve projeler • Öğretmen anektodları • Öğrencilerin mektupları • Öğretmen kontrol listeleri • Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler • Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler • Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar). Öğrencinin gelişimini. geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek. • Aile ile iletişimi sağlamak. öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak. • Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek. Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı edir? • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek. alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak. • Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriğini Seçmek Đçin Stratejiler • Öğrencinin en iyi çalışması • Öğrencinin yeni öğrendiği çalışmalar • Öğrencinin çok övündüğü şeyler • Öğretmen. problemler ve stratejiler • Diyagramlar. • Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak. • Yazma.

öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp. bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi. • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz. • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Örneğin.). • Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir.Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen. kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler. öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası. • Öğrencilerinize. projeler. Kendinize. öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz. Varsa elinizde bir örnek bunu öğrencilerinize gösteriniz. öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü edir? • Veli.). • Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar. • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (öğrencilerinize puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi veriniz. programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını. • Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. • Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. • Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretlerini kırmayınız (başlangıçta 4–5 madde). yazılar vb. ürün dosyasının öğretmen için anlamını. 349 . değerlendirme ölçekleri. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz. Ancak değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve bu kriterler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama. öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır. öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır.

öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak. • Performans değerlendirme. Alışkanlıklar ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık. düzenleme. bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? • Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme. • Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. grafik çizme. öğrencilerin. Üst düzey düşünme becerileri: Bilgiyi edinme. • Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. • Performans değerlendirme süreç içine yayılmıştır. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. • Performans ödevlerinde. zamana bağlı değildir. makale yazma. kendini ifade etme. Hangi Tür Etkinlikler Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilir? Ürünler: Kompozisyon. bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki. öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. • Performans değerlendirme. öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. Böylece değerlendirme sürecinde. • Performans değerlendirmeyle öğrenciler. • Dereceli puanlama anahtarı.Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. başkalarının fikirlerine önem erme. Gözlenebilir performanslar: Deney yapma. • Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. tek bir cevap yoktur. Kavram Haritaları: Kavram haritaları. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. bir araç yapma vb. resim çizme. kullanma vb. kroki. sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma. öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. sunum yapabilme vb. özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin 350 . Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. deney düzeneği oluşturma vb.

• Çapraz bağlantılar. Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada. en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir. kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir. • • • Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır. 6. 2. Đlişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak. • Çapraz bağlantılar. Kavram Haritalarının Oluşturulma Aşamaları 1. onlardan en çok bildikleri kavramları ya da onlara kısa bir metin verip. birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir.). 5. Kavram haritalarını oluşturmalarına yardımcı olunuz. Öğrencilerin konuyla ilgili en önemli kavramdan daha az önemli olana doğru kavram ilişkisini hazırlamasına fırsat veriniz. 4. Önceden hazırlanmış bir örneği öğrencilerinize gösteriniz. Đki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır. 3. 3. Harita üzerindeki çapraz bağlantıların neyi ifade ettiğini gösteriniz. 4. 3.yazıldığı doğrularla gösterilir. 1. Değerlendirme yapmada kullanılabilir. öğrencinin. Öğrencilere yeni bir kavram haritası hazırlatmak için. yaratıcılığı ortaya çıkarır. Kavramların çapraz bağlanması • En iyi haritalar. Hangi kavramın konuyla en çok ilişkili olduğunu sorunuz ve bunu daire içine almalarını isteyiniz. Kavram Haritalarını Değerlendirmek Đçin Kullanılabilecek Ölçütler 1. Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi • Kavramlar. 2. Sonra bu kavramları en genelden daha özele doğru sıralamalarını isteyiniz. Bir konunun öğretiminde.(Gerekirse yardım ediniz. metinden çıkardıkları kavramları listelemelerini isteyiniz. Kavram haritaları. 7. • Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır. 351 . 1998). Đlişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir. Bu örnekte kavramların harita üzerinde nasıl birleştiğini sorunuz. Öğrenmeyi kolaylaştırmada. 2.

Likert tipi ölçeklerle. Bu ifadeler için. 1999). Tutum Ölçekleri: Tutum. kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen. Örnek:. Tutumların ölçülmesinde gözlem. soru listeleri. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. Tutum ölçekleri. “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. “Kararsızım”. tamamlanmamış cümleler ve hikâyeler anlatma gibi çeşitli yöntemler ile yanlışı seçme tekniği. bireylerin belli bir kişiyi. tutum ölçme yöntemleri içerisinde en önde gelen ve yaygın olarak kullanılanıdır (Tavşancıl. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur.8. Böylece her cevaplayıcı. grubu. ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. “Tamamen Katılıyorum”. Tutum ölçeklerinden en çok kullanılan yöntem de Likert ölçeğidir. 2002). 2002). kendi kavram haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız. içerik analizi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır (Tavşancıl. duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimdir (Özgüven. ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. Öğrencilerinize. “Katılıyorum”. 352 .

5. verilenler arasından seçip işaretlemesidir.……. öğrencilerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla kullanamayız. 2. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. 7. ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır. Sorunun cevabı kesin olmalıdır. Çoktan Seçmeli Madde Tipleri Her Zaman Tek Bir Doğru Cevabı Olan Maddeler: Madde kökünde sorulan sorunun kesin olarak bir tek doğru cevabı vardır. Fiziksel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılmazlar. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar. 4.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Seçenek Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı 1 2 3 4 5 Olumsuz Đfade Puanı 5 4 3 2 1 Kısa Cevaplı Maddeler: Bir kelime. Bu maddeleri.. Birisi soru cümlesi. 3. sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. Kök. doğru cevabı. zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılırlar. dır. Bir sınavdaki sorulardan bazıları başka sorulara ipucu olmamalıdır. Bir sorunun ifadesinde. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi …. Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli bir madde. diğeri eksik cümle tipindedir. Kısa cevaplı maddeler iki türlüdür. Öğrenciye yöneltilen sorunun cevabı genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Soru cümlesi. Her soru. Bu tür maddeler bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Öğrenciden istenen. Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır. kök ve seçeneklerden oluşur. 353 . Örnek: Türkiye’de 1980–2000 yılları arasında en fazla göç alan il aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara B) Đstanbul C) Đzmir D) Adana E) Đzmit Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler: Birden fazla cevabı bulunan soruların yoklanmasında en çok başvurulan ve çok kullanışlı olanıdır. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır. Seçenek bulmada kolaylık sağlar. 6. Daha çok bilgi.). Bu Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. Örnek: Đç Anadolu Bölgesinin en yüksek bölümü hangisidir? A) Konya B) Yukarı Sakarya C) Yukarı Kızılırmak D) Orta Kızılırmak En Doğru Cevabı Olan Maddeler: Bu maddelerde seçeneklerden birindeki cevap en doğrudur.

6. Kökte seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır. Örneğin. 9. Madde kökünde gereksiz açıklamalardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır. altıncı. Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde. rakam.Örnek: Bir bireye ait nüfus cüzdanında. “ Yukarıdakilerin hiç biri” seçeneği doğru cevap olarak kullanılmamalıdır. 12. Kim?. maddedeki bütün seçeneklerin birbirine çok benzer olduğu hallerde kullanılabilir. Eşleştirmeli Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. 354 . Eğitim durumu III. biri diğerlerini içerir özellikte olmamalıdır. sayı. yedinci ve sekizinci sınıflarda dört. 16. bir kelime listesi ise alfabetik. 13. Seçeneklerin tümü ifade. beşinci. nerede? gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. 5. o bireyin kimliğine ilişkin hangi bilgi ya da bilgilere ulaşılır? I. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. yalnızca bir tek zihinsel beceri üzerine odaklanmalıdır. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı.). Tuzak niteliğinde olan sorulardan kaçınılmalıdır. Eşleştirmeli Maddeler: Đki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. gramer ve konu bakımından homojen bir grup oluşturmalıdır. “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneği dikkatli kullanılmalıdır (Bu seçenek. 14. 17. beceri zincirleri yerine. 8. Cevap listesi. üçüncü sınıfta üç seçenekli. ne?. 10. 2. Her madde karmaşık davranış. Seçenek sayısı testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır. orta öğretim düzeyinde ise beş seçenekli olması önerilir. Bir eşleme takımında öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmamalıdır. 15. 3. 4. bunların seçeneklere yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça maddenin güçlüğü de artar. Madde kökünde tek ve temel bir fikir olmalıdır. 3. 7. Kan grubu IV. 2. Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. Cinsiyet II. Eşleştirme madde grubunda yet alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik olmalıdır. Madde kökü olabildiğince açık seçik ifade edilmiş olmalıdır. Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından kökle uyumlu olmalıdır. Mesleği A) I –II B) Yalnız II C) I-III D) Yalnız III Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. dördüncü. Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır. 4. tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. 11.

Öğrencilerin yaptığı projeler. şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılır. 2. kısa cevaplı. 355 . en yüksek puanın 60 olduğu bir etkinlikten öğrenci 42 puan almış ise öğrencinin yüz üzerinden puanı 70 olur ((42/60)x100=70). Gerek görülürse öğrencinin puanları yüzdelik puanlara da dönüştürülebilir. 3. çalışmaları ya da derse katılımları bir bütün olarak aldığı puanlarına göre de değerlendirilebilir. Sınırlı Cevap Maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. Açık Uçlu Maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği. analiz sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilirler. testler) da öğrenci başarıları değerlendirilir. niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır.Uzun Cevaplı Maddeler: Bu tip maddelerde. Eksiklikleri varsa bu eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır.. ödevler. • Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine olanak sağlar. Đki türü vardır: a. eşleştirmeli. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( . b. eleştirel düşünme. ürün dosyaları vb.. Maddeler ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamalıdır. üç neden belirleyin. cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir açıklama bölümü belirtilmelidir. geleneksel ölçme araçlarıyla (çoktan seçmeli. karar verme. Öz değerlendirme.. ölçütlere göre hangi alanda yeterli hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. Örneğin. • Açık uçlu maddelerde. Maddeler birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır. • Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına imkan verirler. Süreçte yapılan bu değerlendirme etkinliklerinin yanında. grup değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç puan vermekten çok. onların eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır. uzun cevaplı vb. iki benzerlik yazın gibi). Her madde değişik yorumlara açık olmayacak biçimde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir. Bu Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. .. öğrencilere bir ya da birkaç soru verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap vermesi istenir. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir DEĞERLE DĐRME Bundan sonraki bölümde eğitim öğretim sürecinde öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. problem çözme.. Yaratıcı düşünme. Maddelerin başında. Bu formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken. 4.

Ödevlerimi tamamladım. Yönergeyi izledim.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME (ÖR EK FORMLAR) ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… o : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 3. BECERĐLER 1. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. 2. 4. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. 6. 8. 9. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 11. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. 7. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 356 . Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. 5. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. Bu etkinlikten neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 10. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X).

ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı: …………… Sınıfı : …………… o : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarih: …………… Bu çalışmada neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 357 .

Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir. Grup üyeleri birbirlerine güvenir. Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır. Grubun verimli bir şekilde çalışması Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur. gruptakiler bunları tartışmaya açarlar.GRUP DEĞERLE DĐRME Grubun Adı Sınıfı : …………… : …………… Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz. Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir. DERECELER Bazen Sıklıkla BECERĐLER Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda. Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır. Hiçbir zaman adiren Her zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 358 . Çalıştıkları konuda. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına özen gösterirler. Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir.

Puanlama Anahtarı: 5= Çok iyi 4= iyi 3=Orta 2= Kabul Edilebilir 1= Zayıf Grup arkadaşlarını destekleme Görev almaya istekli oluş Zamanı verimli kullanma Sorumlulukları paylaşma Ödevleri tamamlama Çalışmaya hazır oluş Tartışmalara katılma Öğrencinin Adı ve Soyadı Farklı görüşlere saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme Başkalarını dinleme Ödevlerini saklama YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Toplam Puan 359 .GRUP DEĞERLE DĐRME Yönerge: Aşağıdaki form. gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir.

3. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. Đnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. 5. etkinlik süresince öğrencilerin. 5. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. Araştırma inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır. Toplam IV. Toplam GE EL TOPLAM 360 . 3. 4.GÖZLEM 1. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür. 6. Toplam II. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir. 7. 6. Ünite Adı: ……… Adı – Soyadı : ……………… Öğrenci no Sınıfı : ……………… : ……………… BECERĐLER Hiçbir zaman 1 DERECELER adiren Bazen Sıklıkla 2 3 4 Her zaman 5 I. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. 2. 4. Yönteme uygun deney yapar.ÖĞRE CĐ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. Toplam III. Görüşü sorulduğunda söyler. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. 2. Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. Deneyin sonucunu sunar. Yeni ve özgün sorular sorar. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar. ETKĐ LĐKLERE KATILMA 2. BĐLĐMSEL YÖ TEM 1. 2. 4. 5. Deney sonuçlarını doğru yorumlar. Deneye uygun rapor yazar. yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. DERSE HAZIRLIK 1. Derse hazırlıklı gelir. 4. 3. Đ CELEME – ARAŞTIRMA . 3.

PROJE Đ ĐÇERĐĞĐ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III. ot: Yukarıda 1-5 arasında verilenler birer derecedir. 361 . Burada önemli olan öğrencilerin başarısını 5 (çok iyi) düzeyine çıkarmaktır.PROJE DEĞERLE DĐRME FORMU Projenin Adı : …………… Adı ve soyadı : …………… Sınıfı : …………… o : …………… DERECELER Kabul Orta Đyi Edilebilir 2 3 4 BECERĐLER I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECĐ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma Đhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi TOPLAM II. SU U YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma TOPLAM GE EL TOPLAM Zayıf 1 Çok Đyi 5 ÖĞRETME Đ YORUMU: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Temiz. arkadaşının adı soyadı: ……………… Her Zaman 1. Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir. Ben .AKRA DEĞERLE DĐRME FORMU Değerlendiren öğrencinin. Arkadaşım 2. Grup numarası: ……………… Adı soyadı : ……………… Sınıfı : ……………… 1. kirlettiklerini temizler vb. Arkadaşım Hiçbir Zaman 1. Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır. ). Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. konuşulanları anlar. Arkadaşım 2. Sonuçları tartışırken anlaşılır konuşur. Arkadaşım 2.Arkadaşım 362 Ben Ben Ben Etkinliğe katılımda gönüllüdür. Malzemeleri kullanırken israf etmez. Arkadaşım Projenin Başında 1. Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar. Görevini zamanında yerine getirir. öğretmenin birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada yardımcı olarak kullanılabilir. Arkadaşım Projenin Sonunda 1. tertipli ve düzenli çalışır (Kullandığı aletleri yerine koyar. arkadaşının adı soyadı: ……………… 2. Arkadaşım 2. Grubumuzdaki Öğrenciler 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful