T.C.

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1–5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

A KARA - 2009

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV ALA LAR

Đlköğretim 1-5. sınıflar matematik programında alan eğitimcileri Doç. Dr. Safure BULUT , Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK, Yard. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Yard. Doç. Dr. Soner DURMUŞ, kurul uzmanı Mustafa KARAHAN, program geliştirme uzmanı Erol ÖZSOY, ölçme ve değerlendirme uzmanı Seher ULUTAŞ, öğretmenler Yeşim GÖĞÜN, Ebru HELVACI ,Yeşim SARAÇOĞLU ,Gamze OKUR ŞĐMŞEK, Fatma Derya YAVUZ, Semra ORAL, Adnan Menderes

ÖZKALAN, M. Nuh ÖZCAN, Gülsün PĐŞKĐN görev yapmıştır.

ĐÇĐ DEKĐLER 1. GĐRĐŞ ............................................................................................................................ 2. PROGRAMI VĐZYO U ............................................................................................ 3. PROGRAMI YAKLAŞIMI ....................................................................................... 4. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ............................................................................. 4.1. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları ..................................................................... 4.2. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar ........................................................ 4.3. Öğrenme Alanları ve Amaçları.................................................................................. 4.4. Beceriler..................................................................................................................... 4.4.1. Problem Çözme ................................................................................................ 4.4.2. Đletişim.............................................................................................................. 4.4.3. Akıl Yürütme ................................................................................................... 4.4.4. Đlişkilendirme ................................................................................................... 4.5. Duyuşsal Özellikler .................................................................................................. 4.6. Öz Düzenleme Yeterlikleri ...................................................................................... 4.7. Psikomotor Gelişim ..................................... ............................................................. 5. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME ............................................................ 6. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ......................................... 6.1. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.2. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri .................................................... 6.3. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.4. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ............................................................ 7. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME .............................................................................. 8. ĐLKÖĞRETĐM 1. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ............................................ 8.1. 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 8.2. Sayılar Öğrenme Alanı……………..………... ........................................................ 8.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 8.4. Ölçme Öğrenme Alanı ………………………………………………………….. ... 8.5. Veri Öğrenme Alanı ……………………………………………………………….. 9. ĐLKÖĞRETĐM 2. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ………………………... .... 9.1. 2. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 9.2. Sayılar Öğrenme Alanı ………………………………………………..…………... 9.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 9.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................... 9.5. Veri Öğrenme Alanı .................................................................................................. 7 7 8 9 9 9 10 11 11 13 14 16 16 17 17 18 21 21 28 34 44 48 59

66 79 84 89 92

100 124 130 137

10. ĐLKÖĞRETĐM 3. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI .......................................... 141 10.1. 3. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 10.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 149 10.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 165 10.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 177 10.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 188 11. ĐLKÖĞRETĐM 4. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 192 11.1. 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 11.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 203 11.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 225 11.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 238 11.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 249 12. ĐLKÖĞRETĐM 5. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 253 12.1. 5. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 12.2. Sayılar Öğrenme Alanı ........................................................................................... 263 12.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 288 12.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 304 12.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 313 KAY AKÇA .................................................................................................................... 320 EKLER …………………………………………………………………………………… 322 EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI ............................................................................................ EK 2 : PROJE ÖR EKLERĐ ………………………………………………………….. EK 3: MATEMATĐK DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI ................... EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ ............... EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR 323 330 332 337 344

TÜRK MĐLLĐ EĞĐTĐMĐ Đ AMAÇLARI 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. Đlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

1. GĐRĐŞ Dünyada bilginin önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak “bilgi” kavramı ve “bilim” anlayışı da değişmekte, teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramları farklılaşmakta, tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerinden beklediği beceriler de değişmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişim gerekmektedir. Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. Değişimlerle birlikte matematiğin ve matematik eğitiminin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapmanın ve iletişim kurmanın yollarını sürekli değiştirmektedir. Örneğin; hesap makineleri önceleri çok pahalıydı, fakat bugün ucuzladı ve yaygınlaştı. Önceden kâğıt-kalem ile yapmak zorunda kaldığımız ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz pek çok hesaplamayı artık hesap makineleri ile daha kolay yapabilmekteyiz. Bu değişimin doğal sonucu olarak matematik eğitiminde kâğıt-kalem ile hesaplamaların önemi azalırken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanmıştır. Önceleri, bazı bilgilere sadece belli sayıda insan erişebiliyordu. Zamanla iletişim araçlarının gelişmesi ve internetin yaygınlaşması sayesinde bu bilgilere erişim kolaylaştı. Bu nedenle matematik eğitiminin, öğrencilerin bilinçli birer vatandaş ve tüketici olabilmeleri için; istatistiği doğru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayalı tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır. 2. PROGRAMI VĐZYO U Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan millî ve milletlerarası araştırmalar, gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir. 7

soru soran. genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir. konuşan. soru sorduran. açıklamayı ve savunmayı. problem çözebilecekleri. iletişim kurma. ekip çalışması yapabilen. anlayan. 3. işlemlerin altında yatan anlamı ve işlem becerilerinin kazandırılmasını vurgulamaktadır. öğrencilerin araştırma yapabilecekleri. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. sorgulayan. etkinlik geliştiren ve uygulayan. matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra. matematiği öğrenmenin zengin ve kapsamlı bir süreç olduğu görüşü benimsenmiştir. Öğrenciler etkin şekilde matematik yaparken problem çözmeyi.Matematiği öğrenmek. somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluştururlar. Öğrencinin rollerinden bazıları. bazı önemli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. Matematik öğrenme etkin bir süreç olarak ele alınmıştır. Kavramsal yaklaşım. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. tartışan. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen. temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi. öğrencilerin somut deneyimlerinden. Programda öğretmen ve öğrencilerin rollerinde farklılıklar vardır. Öğretmenin rollerinden bazıları ise kendini geliştiren. Bu yaş grubundaki öğrenciler çevreleriyle. öğrenmesinden sorumlu olan. böylece kavramsal ve işlemsel bilgi ve beceriler arasında ilişkiler kurmayı gerektirmektedir. Bu program. Bu beceriler. matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluşturulmasına daha çok zaman ayırmayı. motive eden. çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. keşfedebilecekleri. sorgulayan. matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. düşünen. Bu çerçevede matematik programında. matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve zengin matematiksel kavramları öğrenirler. problem çözme. öğrenme sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı. 8 . Programda. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşmayı. yönlendiren. sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olma amaçlanmıştır. düşündüren. dinleyen. Bu yaklaşımla. problem çözebilen. kavramların kendi aralarındaki ilişkileri. problem çözebilen ve kuran. Programın odağında kavram ve ilişkilerin oluşturduğu öğrenme alanları bulunmaktadır. Benimsenen kavramsal yaklaşımla. akıl yürütme ve ilişkilendirmedir. tartıştıran. Hayatında matematiği kullanabilen. PROGRAMI YAKLAŞIMI Bu program matematikle ilgili kavramları. öğrencilerin matematik yapma sürecinde etkin katılımcı olmasını esas almaktadır. Öğrencilerin matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmelerini ve etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır.

Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. 8. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. 2. 11. 6. Araştırma yapma.4. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde güncel ve günlük yaşamla ilişkili durumlar ele alınır. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. görsel-işitsel. dikkatli. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. 7. 3. 4. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 14. 4. basılı araç-gereçler ile müze. 5. 4. 10. teknik ve stratejiler kullanılır. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için. Programda edinilmesi öngörülen kazanımların bir kısmı. Programdaki öğrenme ve alt öğrenme alanlarının sıralanışı.2.1. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem. bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. bir ünitede veya farklı ünitelerin çeşitli bölümlerinde tekrar kullanılabilir. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. öz güven duyabilecektir. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel. 13. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. diğer derslerle ilişkiler ve ön öğrenmeler dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarının ilişkili kazanımları bir araya getirilmeli ve ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanarak ve bu plana uyulmalıdır. sergi. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar 1. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. 5. estetik duygular geliştirebilecektir. 9. 2. Sistemli. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. 4. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. Model kurabilecek. 6. 3. Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre bölümler oluşturulmalı ve bölümler motivasyonu artıracak biçimde isimlendirilmelidir. Öğretim etkinliklerinde öğrenci düzeyi. koleksiyon vb. 12. 15. ortamlardan yararlanılır. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ Bu bölümde Đlköğretim 1-5. Entelektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. 9 . işleniş sırası değildir. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı’nın yapısını ve içeriğini oluşturan bileşenler açıklanmaktadır.

5 x 27. SI 4.5 x 27. yüzdeler ve ondalık kesirler arasındaki ilişkileri bilir. Veri • Veri toplar. • Tabloları.5 7-10 ÖĞRETME KILAVUZ KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST 4. yeni cisim ve şekiller elde eder. • Basamak kavramını bilir ve kullanır.5 x 27. 8. Öğrenme Alanları ve Amaçları Sayılar • Sayıları tanır. • Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder. süreç ve ürün değerlendirilmelidir.5 Forma Sayısı 8-11 9-12 10-13 10-13 11-14 ÖĞRE CĐ ÇALIŞMA KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı 19.5 19. anlamlarını bilir ve kullanır.5 x 27.3. Bu programa göre hazırlanacak ders kitabı.5 x 27. sütun ve çizgi grafiklerini okur ve yorumlar. doğrudan.SI 2. bunlarla süslemeler yapar. şekil. doğrultu-yön) ilişkilerle ilgili beceriler geliştirir ve kullanır.5 x 27. Programın ekinde verilen ölçme araçları.5 5-8 19.5 4-7 19. • Şekillerle örüntüler oluşturur. şemaları.7. Öğrenme-öğretme sürecinde. • Simetriyi bilir ve kullanır. Geometri • Uzamsal (durum-yer. • Sayılarla işlem yapar.5 19. SI IF IF IF IF IF Kitap Boyutu 19.5 6-9 19. DERS KĐTABI SI IFLAR 1. • Dört işlemi bilir ve problem çözmede kullanır.SI 5. • Geometrik cisim ve şekillerden. grafik ve resimlerle temsil eder. • Geometrik cisim ve şekilleri oluşturur ve çizer. toplanan veriyi şema. • Sayı örüntülerindeki sayılar arasındaki ilişkileri belirler ve bu ilişkileri problem durumlarına uygular.5 x 27. süreç ve ürünü değerlendirmede kullanılmalıdır.5 x 27. • Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve çıkarımlarda bulunur. • Tahmin eder ve zihinden işlem yapar. Ölçme • Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar.SI 3. öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının forma sayıları aşağıda belirtilmiştir. • Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.5 x 27. • Olayların olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunur ve yorum yapar. 10 . resim.5 19. • Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini bilir ve bunları problem çözümlerinde kullanır. • Kesirler.5 x 27.5 6-9 19.5 19. • Geometrik araçları kullanır. yeniden düzenlenerek veya amaca uygun olarak yeni geliştirilenler.

ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi temel matematik becerilerin üzerinde önemle durmaktadır. 4. problem çözerken farklı stratejiler kullanabilmelidir. Problem çözme. yukarıda belirtilen ortak becerilerle birlikte problem çözme. somut nesne vb.). Öğrenciler. en iyi ve en kolay çözüm yollarına birlikte karar verilmelidir. kontrol etmenin ve farklı stratejiler kullanmanın önemini anlamaları sağlanmalıdır. Bu süreçte. etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Đletişim Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Program. Problem çözme kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. Fen ve Teknoloji. plan yapmanın. çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve soru olarak algılanmamalıdır. şekil. Matematik dersinde seçilen problemler. 11 . kazandıkları matematiksel bilgi ve beceriler daha anlamlı olacak ve bu bilgiyi farklı durumlara uygulamaları kolaylaşacaktır. Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için çözüme ulaşma yolunun açık olmaması ve öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme becerilerini kullanması gerekmektedir. problem çözme sürecinde farklı çözüm yollarına değer vermeyi öğrenmelidir. Türkçe. diğer derslerin programlarında (Hayat Bilgisi. Bu durumda öğrencilerin. öğrencilerin günlük yaşamında gereksinim duyduğu konular ve okulda yaptığı etkinliklerle ilgili ve ilginç olmalıdır. problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katkıda bulunduğu. seçtiği stratejinin ve temsil biçiminin çözümü nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulmalıdır. Ayrıca öğrenciler. problemin cevabından çok çözüm yoluna önem verilmelidir. öğrencilerin kendi çözüm yollarını oluşturmaları için uygun ortam sağlanmalıdır. Sosyal Bilgiler) olduğu gibi öğrencilerin aşağıda belirtilen ortak becerileri kazanmalarını hedeflemektedir: • • • • • • • • • Türkçeyi doğru. Problem.4. Sınıf içi tartışmalarla. Öğrencinin problemi nasıl çözdüğü. iletişim. bir süreçtir.4. Öğrencilerin problemleri farklı yollardan çözebileceği ve problem çözme ile ilgili düşüncelerini akran ve öğretmenleriyle rahatlıkla paylaşabileceği sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Problem çözme sürecinde. problem çözme becerilerinin öğrenilmesi ve kullanılması hedeflenmiştir. problemi nasıl temsil ettiği (tablo. Bu becerilerin Matematik dersi için taşıdığı önem aşağıda açıklanmıştır. Problem çözmeye algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalıdır. Problemi anlamanın.4. Problem çözme yolları öğrenciye doğrudan verilmemeli. Problem Çözme: Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası problem çözmedir. Beceriler Program.1. başlı başına konu değil.

Ayrıca öğrencilerin benzer problemler oluşturmalarına fırsat tanınmalıdır. Problem çözmede. Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmadığı. problem çözme sürecinde başarı kazandıkça. problemi her zaman tam olarak çözmek zorunda bırakılmamalıdır. istenenlerin farklı biçimde ifade edilmesi vb. problemi anlayıp anlamadığı ile ilgili sorular sorulabilir. Çünkü bu zaman diliminde öğrenciler stratejiler hakkında bilgi sahibi olurlar.Öğrenciler. Çözümlerin probleme uygunluğunu ve akla yatkınlığını kontrol etme ve yorumlama 4. problemin farklı biçimde ifade edilmesi. kendilerinin de matematik yapabileceklerine ilişkin güvenleri artar. Uygun aralıklarla bir problemin çözümünden hemen sonra öğrencilerin problem çözme stratejileri ile ilgili öz değerlendirme yapmaları istenir. kullanma Materyal (malzeme) kullanma Sistematik bir liste oluşturma Örüntü arama Geriye doğru çalışma Tahmin ve kontrol etme Varsayımları kullanma Problemi başka bir biçimde ifade etme Problemi basitleştirme Problemin bir bölümünü çözme Benzer bir problem çözme Akıl yürütme Đşlem seçme Problem Çözme Stratejilerinin Seçilmesi ve Uygulanması Problem çözme becerileri değerlendirilirken farklı stratejiler kullanılarak çözülebilecek problemlere yer verilmelidir. Problem çözme becerisi kazandırılırken öğrencilerde aşağıdaki becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmiştir: 1. Matematiği anlamlı bir şekilde kullanmak için öz güven ve olumlu tutum geliştirebilme 5. değerlendirme sürecine katılmış olur ve problem çözme stratejilerini ne kadar bildikleri ve uyguladıkları görülebilir. matematiksel kavramları irdeleme ve anlama için kullanma 2. Problem çözmeyi. Bu çalışmayı ders yılının ilk dört ayında yapmak yeterli olabilir. tablo vb. Değişik problemleri çözebilmek için farklı problem çözme stratejileri kullanabilme • • • • • • • • • • • • • • Deneme-yanılma Şekil. Matematiksel ve günlük yaşam durumlarını kullanarak problem kurma 3. Öğrenciler. Matematiği kullanarak iletişim kurmayı öğrenirler ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirirler. resim. Örneğin. stratejiler bazen tek başına kullanılabileceği gibi birkaç strateji birlikte kullanılabilir. kendi çözüm yollarına değer verildiğini hissettikçe. istenebilir. Böylece öğrenciler problem çözerken daha sabırlı ve yaratıcı bir tutum içine girerler. 12 . Böylece öğrenciler.

bir strateji seçtim ve uyguladım. Öğretmen. 1. tartışma ve okumanın önemini fark etme 13 . yazma. matematiğin gücünü takdir etmeye başlar. Problemleri çözerken strateji kullanmak aklıma geliyor ama bunun üstünde çok durmuyorum. matematiksel düşüncelerin fiziksel.2. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman. tartışabileceği ve yazı ile anlatabileceği sınıf ortamları oluşturmalı ve öğrencilerin daha iyi iletişim kurabilmesi için uygun sorgulamalarda bulunmalıdır. resim. Problem çözme strateji listesine baktım. sözel. ( ) 6. ( ) 2. ( ) 7. öğrencilerin düşüncelerini açıklayabileceği. öğrencilerin sezgiye dayalı bilgileriyle soyut matematik dili ve sembolleri arasında köprü kurmada önemli bir rol oynar. Matematik hakkında konuşmak ve yazmak iletişim becerisini geliştirirken öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. ama bir strateji seçemedim. Ayrıca bir problemi temsil etmenin bazı yollarının diğerlerinden daha kolay ve etkili olduğunu gördüğünde matematiğin yararlarını ve esnekliğini takdir eder. ( ) 3. ( ) 5. Aynı zamanda iletişim. kullanma ( ) • Örüntü arama ( ) • Benzer bir problem çözme ( ) • Diğerleri 4. Problemleri çözerken bir strateji kullanmayı hiç düşünmedim. Bir problemin nasıl çözüldüğünü ve bir kuralın ne anlama geldiğini açıklamak amacıyla öğrencilere yazılar yazdırılabilir. ( ) 4. Öğrencilerin matematiğe dayalı iletişim becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında düşüncelerini akranlarıyla rahatça paylaşabilmeleri gerekir. tablo vb. matematikte bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun farkına varır.4. temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etme • Matematik ve problemler hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade etme • Günlük dili. resimsel. resim. grafik. Böylece öğrenciler. Đletişim becerisini geliştirmenin bir diğer yolu ise matematik hakkında yazı yazmaktır. aralarında anlamlı ilişkiler bulunan. matematiksel dil ve sembollerle ilişkilendirme • Matematik hakkında konuşma. Đletişim becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Somut model. şekil. kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. zihinsel ve sembolik temsilleri arasında önemli bağlar kurulmasını sağlar. En az bir strateji kullandım ve bu strateji problemi çözmemde bana yardım etti. Eğer öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyorsa.Problem çözme stratejilerini ne kadar biliyorum? Problem çözerken kullandığınız stratejileri düşününüz ve kullandığınızı işaretleyiniz. tablo vb. Aşağıdaki stratejileri kullandım: • Tahmin ve kontrol etme ( ) • Şekil. Đletişim. Problem çözme strateji listesine bakmadım. bu dil öğrenci için anlamlı olmalıdır. grafiksel. ama strateji kullanmayı düşündüm. Problem çözme strateji listesine baktım. Đletişim: Matematik.

3.4. ülkelerin ve şehirlerin nüfuslarını belirlemede ve daha pek çok yerde tahmine başvurulur. Matematik Öğretim Programı’nda iki temel tahmin stratejisi ele alınmaktadır: 1. Bu inançla. düşüncelerini açıklayabilme ve savunabilmenin öneminin hissettirilmesi gerekmektedir. sınıftaki diğer öğrencilerin eleştirisine. akıl yürütmede ve düşüncelerini savunmada öz güvenlerini geliştirerek matematik öğrenmenin kural ve formülleri ezberlemekten ibaret olmadığını. kurallar ve ilişkileri kullanma • Probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunma • Bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanma • Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanma • Matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etme • Tahminde bulunma Tahmin Stratejileri: Hem günlük yaşantımızda hem de bilimsel süreçlerde tahmin sıkça kullanılır. 14 . Bu amaçla bir problemin çözümü kadar. Matematiğe dayalı akıl yürütmenin değer verildiği böyle ortamlarda. Öğrencilere. nasıl çözüldüğünün de önemi vurgulanmalıdır. Đşlemsel tahminde kullanılabilecek stratejiler burada verilenlerle sınırlı değildir. anlamlı ve mantıklı bir uğraş olduğunu görürler. Ölçmeye dayalı tahmin 1. Đşlemsel tahmin 2. Bazı işlemsel tahmin stratejileri aşağıda verilmiştir. arkeolojik kazılarda bulunan nesnelerin ne kadar eski olduğunu belirlemede. öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerileri de gelişir. genel matematik becerilerinin de iyi olduğu gözlemlenmektedir. Bunun sağlanabilmesi için karşılıklı saygının hâkim olduğu sınıf ortamları oluşturulmalıdır. sorgulamasına ve değerlendirmesine açık olmalıdır. Ders sırasında burada sunulanlara benzer tahmin stratejileri kullanılabileceği gibi öğrencilerin geliştirebilecekleri tahmin stratejileri de desteklenmelidir.4. Đşlemsel Tahmin: Aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak belirlenmesidir. Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Mantığa dayalı çıkarımlarda bulunma • Kendi düşüncelerini açıklarken matematiksel modeller. Akıl Yürütme: Matematik eğitiminin önemli bir amacı da öğrencilerin matematik yapabileceklerine. matematiğin keyifli. Tahmin günlük yaşantımızda bazen gerçek ölçümler kadar kullanışlıdır. Đşlemsel tahmin becerisi gelişmiş kişilerin. Örneğin. Tahmin yaparken birtakım stratejiler kullanılabilir. Matematik dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ifadeleri. kendi başarı ve başarısızlıkları üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır. matematikte akıl yürütebilmenin.

Đlk veya Son Basamakları Kullanma: En soldaki veya en sağdaki basamakların toplanarak sonucun tahmin edilmesidir.2’nin toplamı da 1 ettiğinden 25’e 2 eklenerek işlemin sonucu 27 olarak tahmin edilir. 237 sayısı 200’e yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. Dağılma: 76×89 işleminin sonucu tahmin edilirken (76×100)–(76×10)=7600–760 biçiminde dönüştürülerek sonuç yaklaşık 6800 olarak tahmin edilir.4+4. Her ikisi de yukarı yuvarlanmış olsaydı daha uzak bir tahmin elde edilecekti. Gruplandırma: Đşlemdeki sayılar. 0. Düzenleme ve Düzeltme: Bu strateji elde edilen tahminsel sonucu gerçek sonuca daha uygun ve daha yakın hâle getirmek için kullanılır ve iki aşamada gerçekleşir: • Đşlemin ortasında yapılan düzenleme ve düzeltme • Đşlemin sonunda yapılan düzenleme ve düzeltme Örneğin. Örnek • 330+330+330 işleminin sonucu tahmin edilirken 330×3=990 işlemi yapılabilir.4’ün toplamı yaklaşık 1. Böylece daha iyi bir tahmin elde edilmiştir. 48+54 işleminin sonucu da 100 olarak tahmin edilir.2+6. belirli bir değere yakın ise sayılar bu değer/değerler bazında gruplandırılarak sonuç tahmin edilir. 2124×13 işlemini bu stratejiyi kullanarak yapalım: 2124×13=(2100+24)×(10+3) 2100×10=21 000 ise bu işlemdeki hata payı. Bulunan sonuç en sonda bulunan basamaklar üzerinde çalışarak düzeltilir: 0. • 3. Örnek • 150+237 işleminin sonucu tahmin edilirken 237 sayısı 250’ye yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir.7 ile 0. • 4234+3971+4020+3840+4160 işlemindeki sayıların her biri 4000’e yakındır.7+3. • 27×75 işleminin sonucunu tahmin etmek için sayılar yuvarlanır: 30×70=2100 Burada dikkat edileceği gibi sayılardan bir tanesi yukarıdaki onluğa diğeri ise aşağıdaki onluğa yuvarlanmıştır.8 ile 0.2 sayılarını toplarken önce 3+4+3+6+9 toplamı bulunur. 18 de hesaba katılarak sonuç yaklaşık 218 olarak tahmin edilir. Örnek • 1900+3050+609 işleminin sonucu tahmin edilirken verilen sayıların en soldaki basamak değerleri toplanarak 1000+3000+600 = 4600 işlemin sonucu tahmin edilir. Uyuşan Sayıları Kullanma: Zihinden hesaplanması kolay olan sayıları gruplandırılarak sonucun tahmin edilmesidir.8+9. 2100 → 2000’e yuvarlanarak 2000×3=6000 21 000+6000=27 000 24 → 30’a.Yuvarlama: Đşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir. 5 ile 4000 çarpılarak işlemin sonucu 20 000 olarak tahmin edilir. 13 → 10’a yuvarlanarak 30×10=300 27 000+300=27 300 15 . Örnek • 32+48+54+18+69 işleminde 32+69 işleminin sonucu 100. (2100×3)+(24×13) olur.

4.2. öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimini dikkate almıştır. Öğrencilerden sıkça tahmin yürütmeleri. matematiğin diğer alanlarıyla ilişkisi araştırılmalıdır. öz güven ve matematik kaygısı duyuşsal boyutu içermektedir. Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilerin araştırılması.4. bilinen (zihindeki) bir referans ölçüsü ile karşılaştırılır. Öğrencilerin tahmin stratejileri kendiliğinden gelişmez. 4. Bu stratejide ölçüsü tahmin edilecek nesne. onlara somut ve soyut temsil biçimleri arasında ilişkilendirme yapabilecekleri problemler çözdürülmelidir. tartışılması ve genelleştirilmesi de aynı süreç içinde ele alınmalıdır. beş öğrenme alanı birbirinden bağımsız ele alınmış görünse de öğrenme alanlarının kendi içinde ve diğer öğrenme alanlarıyla matematiksel kavramların ilişkilendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Duyuşsal boyutla aşağıdakiler hedeflenmektedir: • • • • • • • • • • Matematikle uğraşmaktan zevk alma Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme Matematikte öz güven duyma Bir problemi çözerken sabırlı olma Matematiği öğrenebileceğine inanma Matematikle ilgili olumlu tutum ve başarısını etkileyecek kaygılara kapılmama Matematikle ilgili konuları tartışma Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olma Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma Matematik dersinde istenenleri yerine getirme 16 . Öğrencilerden. Programda. Sınıfta ele alınan bir konunun. Bu üçlü süreç hem stratejilerini pekiştirmeleri açısından hem de tahmin becerilerinin gelişmesi açısından yararlı olacaktır. kavram ve kurallar arasında karşılaştırmalar yapmaları istenmeli. Matematiksel kavram ve beceriler geliştirilirken öğrencilerde bu duyuşsal gelişim de göz önünde bulundurulmalıdır. ölçmeleri ve tahminlerini kontrol etmeleri istenmelidir. Duyuşsal Özellikler Programda. Tutum.5. Đlişkilendirme: Öğrencilerin matematiğin yararlarını anlayabilmeleri için matematiksel kavram ve becerilerin hem birbirleriyle hem de okul içi ve okul dışı yaşantıları ile ilişkilendirilmesi gereklidir. Ölçmeye dayalı tahminde kullanılan en yaygın strateji belirli bir referans noktasının dikkate alınmasıdır. Ölçmeye Dayalı Tahmin: Ölçmeye dayalı tahmin herhangi bir ölçme aracı kullanmadan ölçülerin yaklaşık olarak belirlenmesidir. Matematiksel kavramların geliştirilmesi bir ders saati ile sınırlandırılmadan süreç içinde gerçekleştirilmelidir. Đlişkilendirme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • • • • Kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirme Matematiksel kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleriyle gösterme Öğrenme alanları arasında ilişki kurma Matematiği diğer derslerde ve günlük yaşamında kullanma 4.

iletki ve gönyeyi etkin kullanma • Grafikleri uygun bir şekilde çizme • Kâğıtları katlayarak ve keserek geometrik şekiller.7. dairelerini ve takımlarını etkin kullanma • Milimetrik. paylaşmanın. onluk ve yüzdelik kareleri etkin kullanma • Kesir kartlarını. onurun. Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Yüzlük tabloyu. öğrencilerin öz düzenleme ile ilgili özelliklerinin gelişimi önemli bir yer tutmaktadır. cetvel. süslemeler oluşturma • Hesap makinesini ve bilgisayar yazılımlarını etkin kullanma 17 . noktalı ve izometrik kâğıtları.6. yüzdelik daireyi. desenler. Öz Düzenleme Yeterlikleri Programda. dürüstlüğün ve sevginin önemini taktir etme • Matematik dersinde yapılan çalışmalarda temiz ve düzenli olma • Matematik dersinde eşyaları ve materyalleri kullanırken özen gösterme 4.• • • • • • • Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında da çalışmalar yapma Matematik kültürünü yaşamına uygulama Matematikle ilgili çalışmalarda yer alma Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısının farkında olma Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanma Matematiğin mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanma Matematiğin zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünme 4. hoşgörünün. Öz düzenleme ile ilgili açıklamaların bir kısmı “beceriler” ve “duyuşsal boyut” ile ilgili bölümlerde yer almıştır. Psikomotor Beceriler Programda. geometri tahtasını. onluk taban bloklarını. yardımlaşmanın. arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yardım isteme • Matematik dersine verimli bir şekilde çalışma • Matematik sınavlarında heyecanlı ve panik hâlde olmama • Matematik dersinde ilişkilerinde saygının. değer vermenin. Öz düzenlemede. öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. birim küpleri ve tangramı etkin kullanma • Çarkı etkin kullanma • Makas ve maket bıçağını etkin kullanma • Pergel. matematiksel ilişkiler. gerekli yeterliğe sahip olunması için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Matematikle ilgili konularda kendini motive etme • Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada kendini yönlendirme • Matematik dersinde istenenleri zamanında ve düzenli olarak yapma • Matematikle ilgili çalışmalarda kendi kendini sorgulama • Gerektiğinde ailesinden. onluk kartları.

bir rapor veya hikâyenin hazırlanıp sınıfta sunulması.3. Đlişkilendirme Önemsenmelidir: Matematik bilgilerinin. Öğrencinin sahip olduğu bilgi. ortak matematiksel doğruları ve anlamları oluşturmak için kullanılmalıdır. hangi durumlarda toplama yapmanın uygun olacağını kavraması veya toplamada eldenin ne anlama geldiğini anlaması da önemsenmelidir. Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır: Öğrencilerin. Öğretmen. Öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri. toparlamaya ve yapılandırmaya yöneltecektir. Bu amaçla Matematik dersi belli başlı ara disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. bilgileri yalnızca hatırlamaları ve tanımaları değil. Đletişim. dersini planlarken seçeceği etkinliklerin amaca uygunluğuna. öğrencilerin matematiğin günlük hayattaki kullanımını açık biçimde görmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME Bu programın başarı ile uygulanmasında birtakım öğretim stratejileri dikkate alınmalıdır. güdüleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına dikkat etmelidir. 5. Örneğin. Günlük yaşamda. somut araçlar. Bir başka ifadeyle. öğrencileri bildiklerini yeniden gözden geçirmeye. kazanımları daha anlamlı olacaktır. bilgiyi farklı ortamlarda uygulayabilmeleri. 5.2. birçok durumda çeşitli zorluk derecelerinde matematiğe ait problemler karşımıza çıkmakta ve matematik pek çok meslek dalında kullanılmaktadır.5. yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır. Öğretimde bilginin farklı biçimlerde temsil edildiği durumlar kullanılmalıdır (semboller. Öğrenci. eski bilgilerle ilişkilendirerek yorumlaması esas alınmalıdır. öğrendiklerinin arkasında yatan anlamı kavramaları hedeflenmelidir. Bu nedenle öğretmen. 5. 18 . bir problemin çözümünün anlatılması gibi farklı biçimlerde olabilir.1.). Öğrenciler Matematik Bilgileriyle Đletişim Kurmalıdır: Öğrenmede iletişimin önemli bir rolü vardır. Öğrencilerin kazandıkları yeni bilgileri. 5. Öğretimin somut deneyimlerle başlaması. bilgiyi çeşitli temsil biçimlerine dönüştürebilmeleriyle yakından ilgilidir. öğrenci başarısını sağlamak için tek başına yeterli değildir. hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. öğrencilerin bireysel anlamalarını sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. resimler. Öğrenciler matematiğin diğer derslerde de kullanılabildiğini gördüklerinde. öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. öğrencilerin öğretmen tarafından daha iyi değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır. kavramlar arası ilişkiyi kurabilmeleri. öğrencilerin iki doğal sayıyı toplayabilmelerinin yanı sıra. bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler. beceri ve düşünceler.4. Bu nedenle problemler. Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır: Küçük yaştaki öğrenciler. sözlü ve yazılı ifadeler vb. Dolayısıyla matematik öğretiminde somut modellerin kullanılması oldukça yararlıdır. bir matematik probleminin kurulması. Đletişim. Öğretimde bu becerilerin gelişmesine özel önem verilmelidir. Đletişim kurmak. Sınıf içi tartışmalar. sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelmelidir. Programın etkinlikler sütununda bu konuyla ilgili pek çok öneri sunulmaktadır.

sınıf etkinlikleri ve benzeri çalışmaların öğrenci için anlamlı olması.5. 5. Öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını yükseltmek için öğretmenin alabileceği çeşitli önlemler vardır. ilginç problemler vb. Hesap makineleri öğrencilerin bütün hesaplamalarda başvurdukları bir araç olmamalıdır. etkinliklere daha çok ilgi duyabilir. Öğrenci Motivasyonu Dikkate Alınmalıdır: Öğrencilerin Matematik dersinde istekli olmaları.meb. Hesap makineleri sayesinde öğrenciler daha gerçekçi matematik problemleri üzerinde çalışabilecek. Örneğin. Öte yandan internet üzerinde. Türkçe ve diğer dillerdeki çeşitli ders planlarına ve sınıfta kullanılabilecek etkileşimli uygulamalara erişilebilmektedir. Đş birliğine dayalı öğrenme yönteminin beş önemli unsuru vardır (Johnson. Johnson ve Holubec. bu açıdan oldukça önemlidir. uzun işlemlerden kazanacakları zamanı akıl yürütmede ve yaratıcı düşünmede değerlendirebileceklerdir. 5.Programın kazanımlarıyla ilişkilendirilen ara disiplinler aşağıda sıralanmıştır: • • • • • • • Sağlık Kültürü Đnsan Hakları ve Vatandaşlık Girişimcilik Kariyer Bilinci Geliştirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Afet Eğitimi ve Güvenli Yaşam Etkinlikler planlanırken ve yürütülürken alt öğrenme alanlarındaki kazanımlar ile ara disiplinlerin kazanımlarının aynı anda edinilmesine dikkat edilmelidir. Öğrencilere verilecek ödevler. Kimi öğrenciler ise öğrendiklerini uygulama şansı yakaladığı zaman derse daha çok ilgi duyar. Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde öğretmenlerin yararlanabilecekleri kaynakların bir listesi bulunmaktadır (http://www. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda. Öte yandan bütün öğrenciler aynı biçimde motive edilemezler. 1990): • Ekip üyeleri. öğretmenlerin yararlanabileceği kaynaklar da her geçen gün artmakta.7. Đş Birliğine Dayalı Öğrenmeye Önem Verilmelidir: Đş birliğine dayalı öğrenme yöntemi. onların derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir. Hesap makineleri de matematik öğretiminde yararlanılabilecek bir diğer önemli araçtır.tr). Öğrencilerin hesap makinesini yerinde kullanmayı öğrenmesine önem verilmelidir. dinamik geometri yazılımları sayesinde öğrenciler geometrik çizimler oluşturabilmekte ya da öğretmenin hazırladığı dinamik geometrik şekiller üzerinde etkileşimli incelemeler yapabilmektedir. ortak bir amacı başarmak için öğrencilerin bir ekip olarak çalışmasıdır. kendilerinden istenilenleri öğrenmekle ve bütün grup elemanlarının öğrenmesini sağlamakla sorumludur. Sonuç olarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesine önem verilmelidir. Bazı öğrenciler başarı ile motive olurken bazıları oyun. Her şeyden önce öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmeleri.gov. bulmaca.6. öğretim yazılımlarının hem niteliği hem de niceliği artmakta. motivasyonları ile ilgilidir. Teknoloji Etkin Kullanılmalıdır: Günümüzde teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. alternatifler sürekli çoğalmaktadır. 19 . 5.

öğrencide eleştirel düşünme. Bu etkinliğin girişle ilgili olmasına dikkat edilir. Bu aşamanın en önemli noktası öğrencilerin ve öğretmenin aldıkları rollerdir. Öğrencilerin etkinliğin sonucuna kendi başlarına ulaşmasına yardımcı olacak sorular ve yönlendirmeler yapılmalıdır. Değerlendirme yöntem ve tekniklerinde çeşitlilik sağlanması esas alınmalıdır.8. Đlerleme: Konu ile ilgili öğrenilen/oluşturulan kavramların ve becerilerin pekişmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikler vb. becerilerin gelişimine ortam sağlar. Değerlendirme: Hem öğrencilerin kendi performanslarını görebilecekleri hem de öğretmenin öğrenci performansı hakkında çok yönlü bilgi alabileceği süreç ve sonucu değerlendirmeye yönelik çalışmalardır. destek olmalı. aralarında iyi bir iletişim kurmalı ve grup içindeki çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilmelidir. yapılan çalışma ve ürünler üzerinde hemfikir olmalıdır. Bu yolla öğrenilen bilgilerin kalıcılığı artar. öğrencilerin başarı düzeyleri. öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu. 20 . cinsiyetleri. kişilik özellikleri dikkate alınarak homojen veya heterojen gruplar oluşturulmalıdır. Öğrencilerin mutlaka kendi başlarına (grup ya da bireysel olarak) tamamlayacakları çalışmalar seçilmelidir. birbirlerini cesaretlendirmeli ve üyelerin harcadıkları çabaları takdir etmelidir. derse etkin katılacakları bir etkinlik yaptırılır. Đş birliğine dayalı öğrenme. çalışmalar yapacakları. 5. liderlik ve iletişim becerileri. problem çözme gibi becerileri geliştirir. öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunur. risk alabilme vb. Öğretmen etkinliklerde öğrencilere çok iyi bir yol gösterici olmalıdır. • Ekip üyeleri. Đnceleme etkinliğinde bir konuya giriş amacı taşıyan çalışmalar yapılırken burada konu ile ilgili daha üst düzey beceriler hedefleyen etkinlikler yapılmalıdır. Açıklama: Đlk iki aşamada yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. bir gruba ait olma duygusu. • Ekip üyeleri. Đşlenişler Uygun Öğretim Aşamalarına Göre Düzenlenmelidir Giriş: Öğrencinin işlenecek konuya yönelik merakını. sorular. ile yapılan hazırlık çalışmalarıdır. • Ekip olarak bireysel çabalarının ekip başarısını etkileyeceğinin farkında olmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. kendi çalışmalarının değerlendirmesini yaparak çalışmaların sürekli ve etkili olmasını sağlamalıdır. Her ekip. Örneğin. Ayrıca iş birliğine dayalı öğrenme. Đş birliğine dayalı öğrenmenin birçok olumlu ürünü vardır. ilgisini sağlamak ve ön bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla kısa süreli açık uçlu etkinlikler. çalışmalardır. vb. başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olma. motivasyonunu. resimler vb. Đnceleme/Araştırma: Öğretimin bu aşamasında öğrencilere inceleme. Đş birliğine dayalı öğrenmede. diğer üyelerin başarılarını artırmada birbirlerine katkıda bulunmalı. araştırma.• Ekip üyeleri. Fakat öğrencilerin kendi başlarına ulaşmaları gereken sonuçlar öğretmen tarafından önceden açıklanmamalıdır.

büyük çoklukların sayısını belirlemede kullanılabilir. Öğrenciler sayma etkinliklerinde deneyim kazandıkça somut nesnelere ihtiyaç duymadan sayıların büyüklüklerini bilebilir ve zihinden işlem yapabilirler. Bu etkinlik. sınıflandırma. bu problemleri çözmeye. olası kavram yanılgıları fark edilip önlenebilir. Büyük sayıları göstermek için onluk taban blokları gibi somut modelleri kullanabilirler. karşılaştırma ve sıralama üzerinde durulmalıdır. Bazı öğrenciler ise nesnelere dokunarak sayma ihtiyacı hissedebilirler. çözümlerini paylaşmaya ve savunmaya cesaretlendirilmelidir.6. en son söylenen sayının sayılan nesnelerin sayısını gösterdiği üzerinde durularak öğrencilerin dikkati bunlara çekilmelidir. Bu etkinliklerde. öğrenciler değişik sayma stratejileri geliştirmeye ve bu stratejileri açıklamaya yönlendirilmelidir. değişik modeller kullanarak belli çoklukları gösterebilirler. Ayrıca. belli çoklukların sayısına bakarak karar verebilirler. bir sonraki sayının bir öncekinden bir fazla olduğu. Bir başka deyişle. Öğrenciler okula. Sayısı bilinen bir çokluktan. somut modellerle sayıları gösterirken öğrencilerin ne düşündüklerini. Sayma becerisi. nesnelerin dizilişinin veya sırasının sonucu değiştirmediği. sayılar hakkında daha esnek düşünmeye başlarlar. ritmik sayma öğrencilerin sayı kavramlarını geliştirmesine yardımcı olur. Fakat öğrencilerin somut bir modeli kullanabilmeleri. “Đlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı”nın büyük bir bölümünü kapsar. somut modellerin varlığı.1. bir grup nesne saklandığında ve açıkta kalan nesnelerin sayısı verildiğinde saklanan nesnelerin sayısını zihinden bulabilirler. Bu nedenle öğretmen. zengin sayı ve sayma bilgileriyle gelirler. öğrencilerin temel sayma becerilerinden daha ileri düzey sayı bilgilerini oluşturmalarına. Bu öğrenme alanında ana hedef çocuklarda zengin ve sağlam bir sayı kavramının oluşturulması ve işlem becerilerinin geliştirilmesidir. anlamayı garantilemez. Sayılarla deneyimleri artan öğrenciler. “Kaç tane fazladır?”. Böylece. sayı ile ilgili kavramların gelişmesinin temelini oluşturur. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri “Sayılar” öğrenme alanı. Đki çokluk karşılaştırılırken bire bir eşlemeden yaralanılmalıdır. nasıl akıl yürüttüklerini ortaya çıkarmak için onları sorgulamalıdır. sayılarla işlem yapmalarına. Sayma becerileri. sayı örüntülerini ve basamak kavramını anlamalarına yardımcı olmalıdır. Sayma etkinliklerinde. “Kaç tane eksiktir?” sorgulamaları yapılmalıdır. öğrencilerin sayı ile ilgili kavramları geliştirmeleri için kullanılmalıdır. ne yaptıklarını anladıklarının göstergesi olmayabilir. Sayma etkinliklerinde bire bir eşlemenin. Öğretmenler. Öğrenciler. Bir sayıdan ileriye ve geriye sayma. 21 . Đçeriği zengin ve çeşitli problemler. sayılar arasındaki ilişkileri. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 6. Nesneleri tek tek saymak yerine. Bire bir eşlemede aradaki farka dikkat çekilmeli. öğrencilerin sayıları anlama düzeylerinin bir göstergesidir. Bu nedenle sınıfta değişik nesneleri sayma etkinlikleri düzenlenmelidir.

bir sayı modellenirken onluk ve birliklerin fiziksel sıralamasının sayının değerini değiştirmediğini. sıralama. fakat sayılar yazılırken rakamların yazılış sıralamasının sayının değerini değiştirdiğinin farkında olmalıdır. 22 . 4 tane 1 ’ten 5 5 oluşur ve 1’den küçüktür. bir bütün değişik sayıda eş parçalara bölünerek “kesrin birimi” kavramı oluşturulmalıdır. kesrin bir büyüklüğü olduğu sezdirilmelidir. Ondalık kesir kavramı. kesri aynı zamanda 1 2 5 7 5 bileşik kesri 7 tane 1 5 ’ten oluşur ve 1’den büyüktür. Öğrenciler. kesirlerin birimleri kavramı üzerine kurulmalıdır. Ondalık kesirlerin öğretiminde. Bu nedenle sayı doğrusunda bu sayıların gösterimine önem verilmelidir. Ayrıca. Örneğin. Örneğin. ve 2. Öğrenci 10’un onluk sistemde özel bir birim olduğunu anlamalıdır. kesir kavramı da günlük yaşam ile ilişkilendirilerek çocukların sınıfta yapacakları eşit paylaşma denemeleri üzerine kurulmalıdır. Öğrencilerin basamak kavramını anlamaları. geliştirdikleri bu stratejileri. 4 kesri. Yarım ve çeyrek kavramları kazandırıldıktan sonra. Öğrenciler problem çözümlerini ve zihinsel süreçlerini açıkladıkça öğretmenler öğrencilerinin nasıl düşündüklerini anlayabilirler.Đkinci sınıftan itibaren. sınıftan itibaren öğrencilerin kesirleri sayı doğrusunda göstermeleri sağlanmalı ve bu büyüklüklerin de bir sayı belirttiği hissettirilmelidir. Bir sayının somut modellerle gösterimi ile sayının okunuşu ve yazılışı arasındaki ilişkilere dikkat çekilmelidir. 7 5 bileşik tam sayılı kesrine denktir. kesir kavramı ile ilişkilendirilerek oluşturulmalıdır. Öğretmen ya da öğrenciler problem oluşturabilirler. 10’un hem bir birim olduğunu hem de 10 tane birden oluştuğunu düşünebilmelidir. Yarım. Bu amaç için hazır kesir modellerinin kullandırılması önemlidir. zengin içerikli problemleri çözmek için strateji geliştirdikleri zaman gelişir ve derinleşir. Ayrıca. kesrin büyüklüğüne dikkat çekilmelidir. Basit. çeyrek ve bütün arasındaki ilişkiler kâğıt katlama. bu sayıların büyüklüklerine dikkat çekilmelidir. yaklaşımları açıklamaya ve özellikle tartışmaya teşvik edilmelidir. onluk taban bloklarının kullanımında. yarımdan az mı çok mu olduğu sorgulanmalı. Parça-bütün ilişkisi üzerinde durulurken parça sayısı üzerinde fazla durulmamalı. Ayrıca. bölünebilir nesneleri eşit parçalama etkinlikleri ile vurgulanmalıdır. Öğrenciler 1. verilen ilginç. Bu tür etkinlikler somut kesir modelleriyle yapılmalı ve aynı zamanda sayı doğrusu ile ilişkilendirilmelidir. Bütünün bölündüğü eş parça sayısı ile ortaya çıkan parçaların büyüklüğü arasındaki ilişkiye dikkat çekilmelidir. Verilen bir kesrin bir bütünden az mı çok mu. basamak kavramı ve onluk sayı sisteminin sağlam temelleri atılmalıdır. yüzlük tablosu gibi modeller kullanılarak basamak kavramı ile ilgili örüntü arama ve oluşturma gibi düzenli etkinlikler bu kavramın gelişimine yardımcı olur. bileşik ve tam sayılı kesirlerle karşılaştırma. Doğal sayıların yanı sıra. sınıflarda değişik içeriklerdeki problem durumlarına çözüm üretirken sayılarla işlem yapmayı anlamaya başlarlar. toplama ve çıkarma işlemleri. 34 sayısının hem 3 onluk ve 4 birlikten oluştuğunu hem de 34 tane birlik olduğunu anlayabilmelidir. 4.

Ayrıca. 5+4. toplama ve çıkarma arasındaki ters ilişkiyi anlamalarını. 4. 23 . Problem çözümlerinde farklı öğrenciler farklı çözüm yolları ve düşünme biçimi sergileseler de öğretmen bu öğrencilerin bir problemi çözmenin diğer problemleri çözmekle ilişkili olduğunu fark etmelerine yardımcı olmalıdır. öğrencilerin günlük yaşamdan seçilen ilginç problemlerin çözümleri için strateji geliştirmelerine fırsat tanınmalıdır.Toplama ve çıkarma kavramları. Öğrenciler çarpmayı eşit büyüklükteki grupların ardışık birleştirilmesiyle (aynı sayıları toplama). Standart algoritmalara geçmeden önce. fakat bazı öğrencilerin de bu özellikleri fark etmelerine yardımcı olacak sorgulamalar yapılmalıdır. Tahmin etmede sayıları yuvarlamadan yaralanılmalıdır. Tahmin yaparken öğrencilerin ne tür yaklaşımlar izlediklerini. 5 ve 9 sayıları arasındaki parça-bütün ilişkilerini anlamalarına da yardımcı olur. Örneğin. iki ayrı çokluğu birleştirerek elde etmeyi gerektiren sözel problemleri çözerken daha iyi kavrarlar. Hesap makineleri tahmin sonuçlarının kontrol edilmesi için kullanılabilir. öğrencilerin 4. verilen bir sayı örüntüsünün kuralını bulma ve bu kuralı açıklama gibi etkinlikler düzenlenmelidir. problemleri çözmede esnek düşünmelerini sağlamalıdır. Problemlerin gerektirdiği işlemleri yapmak için ilk yıllarda öğrenciler somut nesneleri saymaya ihtiyaç duyabilirler. Bazı öğrenciler bu özellikleri doğal olarak geliştirebilirler. geliştirmiş oldukları stratejileri sınıfta paylaşmaya. gerçek yaşam durumlarından ortaya çıkan problemleri çözerken daha iyi anlamaya başlarlar. 5 ve 9 sayıları problem çözme durumlarında 4+5. Bu öğrenme alanının diğer önemli becerilerinden biri de tahmin yapabilmedir. bu tahminin nasıl elde edildiğini sınıfta tartışmaları oldukça önemlidir. Çıkarma kavramını. Doğal sayılarla hesap yapabilme. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilerin işlemlerin özelliklerini fark edecekleri problemler de seçilmelidir. Sayılar arası ilişkiler incelenirken bir sayı örüntüsü oluşturma. Öğrenciler. birleştirme ve ayırma problemleri doğrudan modellenerek veya sayma stratejileri ile çözüldüğü zaman gelişir. bilinen bir çokluğu. Öğrenciler problemlerin gerektirdiği işlemlerin sonuçlarını tahmin etmeye yönlendirilmelidirler. Çarpma ve bölmenin anlamları geliştirilirken öğrencilerin bir çokluğun eşit alt gruplarının bulunduğu problemler ile deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. hem akıl yürütme hem de iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. 9-4 veya 9-5 olarak ortaya çıkabilir. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilere içinde aynı sayı üçlülerinin geçtiği farklı problem durumlarının çözdürülmesine dikkat edilmelidir. en iyi tahmini kimin yaptığını. Öğrenciler toplama kavramını. bu öğrenme alanının diğer amaçlarından biridir. bölmeyi ise bir çokluğu eşit gruplara ayırma ile ilişkilendirebilirler. Verilen sayı örüntülerinde takip eden ögeleri tahmin etme ve tahminlerin neye dayanılarak yapıldığını açıklama gibi etkinlikler. bu işlemleri kâğıt-kalem kullanarak ve zihinden çözmede rahatlık kazanırlar. açıklamaya ve savunmaya yönlendirilmelidirler. Bu tarz problemler. Fakat yeterince deneyim kazandıktan sonra.

sorularla örüntü sorgulanır. Tablo üzerinde işaretlenen sütunlardan. oluşturulan örüntü sınıf içinde sorgulanır.SAYARAK ÖĞRE ELĐM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. eşit büyüklükte kartonlar ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Yapılan bu etkinliğin benzeri 4’ten başlayıp beşer kutu saydırılarak oluşacak örüntü ile tekrar ettirilip pekiştirilir. renkli kalemler. 3. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. Bu şekilde birkaç adım sayarak işaretleme yapıldıktan sonra. 40 içinde dörder. “Şimdi hangi kutuyu işaretleyeceğiz?” veya “Hangi sayı işaretlenmeli?” vb. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :2 : Sayılar : Doğal Sayılar : Akıl yürütme. 24 . 4. : Yüzlük tablo. iletişim. sorularla. Bu kalemle öğrencilerden tablo içinde 5’ten başlayıp beşer kutu sayarak ilgili kutu içindeki sayıları “X” veya “O” sembollerinden biriyle işaretlemeleri istenir. • Sütundaki sayıların benzerlikleri nelerdir? • Sütundaki ilk sayı hangisidir? vb. Yüzlük tablolar öğrencilere dağıtılır. sayma becerisi : 100 içinde ikişer ve beşer. ilişkilendirme. 5. Öğrencilerden en çok sevdikleri renkli kalemi seçmeleri istenir. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2.

. … YORUMLAR VE Ö ERĐLER Hayır Kısmen Evet 1 2 3 ....... … 6.................................... 3: Evet Ölçütler 1.................. Tablo içindeki sayıları doğru işaretledi mi? 2............................... 2: Kısmen. Seçtiği bir sayıdan başlayarak tablo üzerinde beşer ritmik sayabildi mi? 4................ Sınıfı: ......................... Puanlama şekli: 1:Hayır........................................................................................................................ Yüzlük tabloda gösterilen kutulardaki sayıyı okudu mu? 3.... 25 ........ ................................................ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Öğrencinin adı ve soyadı: ......................... .............................................................................................................................................. belirleyerek öğrencileri Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün gerçekleşme düzeyini değerlendiriniz................... Tablo üzerinde oluşan sayı örüntüsünden yararlanarak sayma yapmadan doğru kutu içindeki sayıyı işaretledi mı? 5......................................................................................................................... ...................

bardak. ilişkilendirme. sürahi. 7. Limonatayı beğenenler Limonatayı beğenmeyenler Toplam kişi sayısı Limon suyu (bardak sayısı ) Şekerli su (bardak sayısı ) Limonata (bardak sayısı) A B 4. Öğrencilerin seçtikleri iki çokluğun birer orantı oluşturup oluşturmadığı tartışılır. : Pet şişe. tepegöz. 10 kişilik grubun belirlediği sonuçlar tablolara yazdırılır. tepegöz saydamları ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Öğrencilerden dersten bir hafta önce evlerinde aşağıdaki hazırlıkları yapmaları istenir: Limonatanın yapılışını öğrenmeleri 5 bardaklık limonata için gerekli malzemelerin ne olduğu Beşer kişilik grupların evlerinde limonata hazırlamaları ve sınıfa getirmeleri 1. limonataları tadarak beğendikleri grubu belirler. Beşer kişilik iki grup seçilir. Her öğrenciden seçeceği iki çokluk arasında bir oran oluşturması istenir. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Sayılar : Oran ve Orantı : Akıl yürütme. Öğrencilerden tablolardaki verileri kullanarak aşağıdaki sorulara göre oranları sözlü veya yazılı olarak belirtmeleri istenir: • Hangi grubun limonatası beğenilmiştir? • B grubunun limonatasındaki limon suyu miktarının şekerli su miktarına oranı nedir? • Limonatası beğenilen grubun kullandığı limon suyunun diğer grubun kullandığı limon suyuna oranı nedir? 26 . kâğıt. 5. iletişim.ÇOKLUKLARI ORA LAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 3. 2. Yazı tahtasına veya saydamlara aşağıdaki boş tablo hazırlanır. 10 kişilik bir başka öğrenci grubu. 6. problem çözme : Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder.

sütunlardaki çokluklardan oran oluşturanları eşleştiriniz. I. Basketbolu sevenlerin sayısı 3. Limonatayı beğenmeyenlerin sayısı 2. Ayşe’nin boyu 5. I A. Gözlük takan öğrenci sayısı E. Futbol seven öğrencilerin sayısı C. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı 4. ve II. A B çokluğu çokluğu 6 10 20 12 20 18 30 A B 2. Limonatayı beğenenlerin sayısı D.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Gözlük takmayan öğrenci sayısı 27 . Ali’nin boyu II 1. Aşağıdaki tabloda A ve B sütunları aynı cins çoklukları göstermektedir. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı B. Tablodaki boşlukları doldurunuz.

birbirleriyle ilişkileri geometrinin konusudur. adlandırma ve çizim etkinlikleri yapılmalıdır. sınıflarında verilmelidir. özellik ve ilişkiler. Örneğin. adlandırma. Geometrik cisimleri ve şekilleri bir araya getirerek veya ayırarak ortaya çıkacak sonuçlar analiz ettirilmelidir. ayrı ayrı incelenen nesne ve şekiller arasında karşılaştırmalar yaptırılarak cisim veya şekillerin benzer ve farklı özelliklerini kavramaları sağlanır. bunların kendine özgü geometrik terminolojisi ile tanımları ilköğretimin 6. inşa etme. soyut kavramlar ve ilişkiler üzerine inşa edildiği için ilköğretimin birinci kademesinde dikkatle verilmesi gereken bir alandır. 28 .6. karşılaştırma ve belli özelliklere göre gruplandırma etkinlikleri öne çıkmalıdır.) somut nesneler ve modeller üzerinde inceletilerek öğrencilerin genellemelere ulaşmaları sağlanmalıdır. Ayrıştırma veya bir araya getirme etkinliklerinde somut modeller. Bu etkinliklerde. böylece geometrik kavram. geometrik cisimleri ve şekilleri tanıma. Öğrencilerin mantıklı çıkarımlarla bazı sonuçlara ulaşmaları. geometride birer soyutlama olarak incelenen kavramları ve terimleri ilişkilendirir. açı. sınıflardan itibaren. belli özelliklere göre sınıflama ve gruplama etkinliklerine yer verilmelidir. görebileceği yakın çevreden ve algılayabileceği düzeyde ele alınmalıdır. 7 ve 8. daha sonra soyutlamalarla ele alınmalıdır. Böylece öğrenciler çevrelerinde gördükleri nesnelerle. bunların özellikleri. Geometrik cisim ve şekilleri oluşturan elemanlar (kenar. çivili tahta. düzlem ve açı kavramları somut ve sonlu modellerle sezgisel olarak tanıtılmalı.) ile bunların nitelikleri (paralel kenarlar. çizme. geometri terminolojisi kullandırılarak ele alınmalıdır.2. Đlköğretimin 3. 4 ve 5. geometri tahtası. vb. araçlar kullandırılmalıdır. dik üçgensel bölgenin alanının dikdörtgensel bölgenin alanıyla elde edilebileceği ve herhangi bir üçgensel bölgenin alanının paralelkenarsal bölgenin alanından yararlanılarak bulunabileceği noktalı kâğıt. Đlköğretimin ilk yıllarında. nokta. 4 ve 5. incelenen geometrik cismin ve şeklin somut modelinin duruşunun cismin özelliklerini değiştirmediği de sezdirilmelidir. geometri tahtası gibi araçlarla öğrencilere fark ettirilebilir. Ayrıca çevredeki nesnelerin şekilleri analiz edilerek bu nesnelerin yüzlerindeki geometrik şekilleri tanıma. kavramları. özellik ve ilişkileri geliştirerek genelleme yapabilmeleri sağlanmalıdır. Geometrik cisimler ve şekiller. dik açı. dikdörtgensel ve karesel bölgeler birbirlerinden ayrı düşünülebileceği gibi aralarındaki ilişki incelendiğinde karesel bölgenin de bir dikdörtgensel bölge olduğu. Örneğin. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Geometri. Đlköğretimin ilk üç sınıfında somut nesnelerle incelenen geometrik kavram. sınıflarında her yeni incelenen kavram başlangıçta somut ve sonlu modellerle. Birinci kademe öğrencileri somut ve sonlu nesneleri. vb. doğru. ilişkileri anlayabileceğinden geometri konuları mümkün olduğunca çocuğun yaşadığı. Böylece geometriyi oluşturan temel şekil ve bunların özelliklerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı hissettirilir. tangram parçaları vb. Genelleme yapmada.

Geometrik cisim ve şekillerden bazılarında simetri bulunması. öğrencilerin kolaylıkla fark edebileceği simetrilerdir. bir şeklin belli bir eksene göre yansıması olarak da görülebilir. aşağıda gibi ifadeler uzamsal ilişki kapsamındadır. şekillerin özelliklerini dikkate alarak karar vermeleri önemlidir. alan kavramının anlaşılmasına da yardımcı olur. geometrik kavramların süslemelerle somut ve canlı birer kavram olduğu hissettirilebilir. önde. uzakta. Öğrencilerin katlayarak kesme etkinlikleriyle somut modeller üzerinde simetriyi ve simetri eksenini fark etmeleri için uygun ortamlar sağlanmalıdır. ikinci sınıftan itibaren simetri alt öğrenme alanı olarak belli bir gelişim gözetilerek programa konmuştur. Şekillerdeki simetrinin farkında olma. Simetri kavramının temeli eşlik kavramı ile birinci sınıfta atılmış. arkada. Geometrinin aslında çevremizde bizimle her an birlikte olan nesnelerin özeliklerini inceleyen bir çalışma alanı olduğu uzamsal ilişkilerin ifadesinde kullanılan terimlerle desteklenmektedir. çevremizdeki nesnelerin çoğunda fark ettiğimiz bir özelliktir. bir karesel bölge. 4. solda. Uzamsal ilişkiler. Örneğin. Süslemelerde seçilen geometrik şekillerin birlikte kullanılmasının tekrarı önemlidir. dikdörtgen veya çemberdeki simetriler. öğrenciler belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ele alınmalıdır. yukarıda. geometrik şekillerin birden fazla simetri eksenine sahip olabilecekleri. yakında.Simetri. 29 . Süsleme etkinliklerinde öğrencilerin kendi estetik tercihleri öne çıkar. aşağıdaki döşemede siyah çizgilerle çerçevelenen bölüm (bir gri ve bir mavi karesel bölge ilk satırda. ve 5. Bir öğrencinin kendi duruşunu ve yönünü diğer öğrencilerle veya eşyalarla karşılaştırırken kullandığı sağda. içinde yaşadığı çevrede kendi konumunu/duruşunu ve yönünü ifade ederken aslında geometrinin konum/duruş ve yönler ile ilgili alanına özgü terimleri kullanmaktadır. kare. iki eş dik üçgensel bölgeden oluşmaktadır. Örneğin. bir mavi ve bir gri karesel bölge ikinci satırda) yana ve aşağıya eklenerek bir süsleme yapılmıştır. Birinci sınıftan itibaren öğrenciler inceledikleri geometrik cisimleri ve şekilleri kullanarak süslemeler yapabilir veya belli bir bölgeyi süsleyebilirler. Kare. Karesel bölgenin alanının. Böylece soyut olarak görülebilecek üçgen. öğrencilerin geometrik şekillerin hangilerinin belli bir bölgeyi süslemede daha uygun olacağına. Öğrenci. bu özelliği de dikkate almamızı gerektirmektedir. geometriye has bir konudur. geometri öğrenme alanının bir alt öğrenme alanı olarak görülebilir. dikdörtgen vb. Bu etkinliklerde. Süsleme. kendi içindeki dik üçgensel bölgenin alanının iki katı olduğu simetri yardımıyla daha iyi kavranabilir. sınıflarda. Simetri. Süsleme konusunda öncelikle geometrideki estetiğin öğrenciler tarafından fark edilmesi amaçlanmaktadır. Bu da beraberinde öğrencilerin şekilleri analiz etmesini gerektirir.

1. 2. gerek “Sayılar” öğrenme alanında gerekse “Geometri” öğrenme alanında incelenebilecek bir alt öğrenme alanıdır.Örüntü. Gerek sayılar gerekse şekiller arasındaki ilişkiyi inceleme matematik öğretiminde öne çıkan akıl yürütme becerisinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. bir sayı dizisi veya bir şekil dizisi olarak görülebilir. Örüntüler tekrar eden biçimde olabileceği gibi genişleyen bir biçimde de olabilir. Böylece ilköğretimin bütün kademelerindeki öğrencilerin gerek sayılardaki gerekse şekillerdeki örüntüleri inceleyerek matematiğin bu örüntüleri inceleyen bir çalışma alanı olduğunu hissetmeleri sağlanacaktır. adımda oluşacak şekli belirleyiniz. Aşağıdaki örüntüde 5. Örüntü. Aşağıdaki örneklerden birincisi tekrar eden. Đlköğretimin ilk 5 sınıfında bu becerinin gelişmesi için basitten karmaşığa doğru örüntüler seçilmiştir. ikincisi ise genişleyen örüntüye birer örnektir. Aşağıdaki örüntüde eksik bırakılan kısımlara gelecek olan şekli belirleyiniz. Adım sayısı Toplam nesne sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5 … 30 .

SÜSLEME DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Eş kenarlara sahip düzgün çokgensel bölgelerden eşkenar üçgenler. düzgün beşgen. Düzgün çokgensel bölgelerin yan yana getiriliş biçimine karşılık yeni bir süslemenin bulunabileceği fark ettirilir. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. düzgün altıgenlerin her birinden en az yirmişerli gruplar ya hazır olarak verilir ya da kartona çizdirilip kestirilir. bu çokgenlerle süsletilir. 2. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. ilişkilendirme. 5. 4. iletişim. günümüzde geliştirilen örnekler tepegözden yansıtılır. kareler. belli sayıda düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekiller de kullandırılabilir. iki veya üç çeşidi seçtirilir. Kenar uzunlukları eşit olan kareler ve eşkenar üçgenleri kullanarak farklı süslemeler yapınız. Seçeceğiniz düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekilleri kullanarak süsleme yapınız ve boyayınız. Süslemelerde. 31 . Đslâm sanatında kullanılması. Bunların üzerindeki desenler belirlenerek oluşum düzenleri incelenir. 3. Oluşan şeklin değişik yönlerde kullanılmasıyla elde edilen süslemeler üzerinde farklılıklar tartışılır. Bu grupların bir. problem çözme : Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Her bir gruptan birer çokgensel bölge alınarak bunlar birer kenarları çakışacak biçimde yan yana getirilir. Böylece boşluk kalmayacak şekilde uygun bir düzlemsel bölge. karton. üç kareden oluşan şekil aynı yönlü farklı yönlü ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. 2. cetvel. : Kareli veya noktalı kâğıt. Süsleme sanatının tarihçesi.

A B C D E 4 F G 32 . B A D F E C G Öğrenci bu parçalardan. Diğer parçaların alanını bularak boş kısımları doldurunuz. : Bir kenarı 20 cm olan kare biçiminde kâğıt veya karton. F ve G parçalarını kullanarak dikdörtgen elde eder. • Tüm parçaları kullanarak kare. 1 orta boy üçgen (G). Çizilen şekiller makasla kesilir ve yedi tangram parçası elde edilir. • C. F ve E parçalarının alanını bulur. Ayrıca sınıf zemininde çalışmak için daha büyük boyutlu malzeme seçilebilir ya da tepegözden yansıtmak için şeffaf malzeme kullanılabilir. iletişim. • D parçasının alanı 1 birim kare ise B.TA GRAM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. D ve E parçalarını kullanarak dik üçgen ve dikdörtgen elde eder. dikdörtgen ve dik üçgen elde eder. • A ve B veya C ve D’ yi kullanarak bir kare elde eder. Karton yerine ahşap malzeme de kullanılabilir. hayvan ve insan figürleri oluşturunuz. ilişkilendirme. • Bu kareleri oluşturan şekillerden sadece bir tanesini hareket ettirerek kareyi üçgene dönüştürür. problem çözme : Çokgenleri sınıflandırır. D. cetvel. Tangramın tüm parçalarını kullanarak rakamlar. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Bir kenarı 20 cm uzunluğundaki kare biçimindeki karton üzerine yandaki şablonda verildiği gibi iki büyük üçgen (A ve B). • C. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Çokgenler : Akıl yürütme. 2 küçük üçgen (D ve C) bir kare (E) ve bir paralel kenar (F) çizilir. 2. E parçasının alanının kaç birim kare olduğu verilmiştir.

. Önde... oyunlar oynattırılır. 2.. Solda.. iletişim... Öğrencilerden bunlarla kesilip hazırlanmış boş geometrik şekiller.. sembolik ve harekete dayalı olarak yaşatılır... kartondan kesilmiş renkli sembolleri göstererek ve müzikteki ritimden yararlanarak yaptırılabilir.... üç farklı renkli boyayla boyanarak örüntü oluşturmaları istenir. mevsimlerin oluşumu.. problem çözme : Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler... boncuklar...... kesilip hazırlanmış geometrik şekiller. “Eller Havada... Öğrencilere basit hareket tekrarlarını içeren “Otur-Kalk”....... ... yapıştırıcı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. • Yoldan geçen arabalar.......... sözlü... Birbirine Vur. • Haftanın günleri..” vb.... bu düzeni anlatmaları ve arkadaşlarına oynatmaları istenir............. makarna. Aşağıdakilerden hangileri örüntüdür? Gerekçenizi açıklayınız..... • Bir kolyede dizili boncuklar..... Bu oyunlardaki hareketler öğrencilere hoş gelecek anahtar kelimeleri söyleyerek. bir gün içinde okulda yapılan düzenli etkinlikler.. Hangi olay veya olgular bir düzen içinde meydana gelir? • Mevsimler.. Böylece örüntü..... : Meyve çekirdekleri... sarı.. bir müzik parçasındaki ritim.. belirli bir düzen içinde meydana gelen olaylar ve oluşumlar üzerinde tartışma yaptırılarak örüntü kavramı fark ettirilir.... • Bir günlük dersler.... A4 boyutunda karton tabaka... Trafik lambalarındaki kırmızı. “Otur-Kalk-Otur”. 2. belli motiflerle bir kazağın örülmesi vb.... ilişkilendirme... ………………………………………………………. Her öğrenci veya öğrenci grubuna elde bulunan somut malzemelerden uygun olanları ile örüntüye konu olan olaylardaki ögelerin temsili yaptırılır.. Sağda...... baklagiller............. 33 ....... . yeşil renklerin sırayla yanıp sönmesi....ÖRÜ TÜLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR..... halk oyunlarında ve beden eğitimi dersinde yapılan tekrarlı hareketler.. Ögelerin birbiri ile ilişkileri dikkate alınarak örüntünün somut modeli oluşturulur. Kendilerinden de benzeri bir oyunun hareketlerini düzenlemeleri.. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme... oyuncaklar. 3. • Yan yana duran binaların renkleri........... ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1.... geometrik cisimler.

3.dakika. silgi vb. 34 . kilometre. Öğrencilerde ölçme ile ilgili kavramların geliştirilmesinin yanı sıra tahmin becerilerinin geliştirilmesine de önem verilmiştir. mililitre. Bu düzeyde konular işlenirken uzunluk ölçme birimlerinden metre. saat. tartma birimlerinden kilogram. milimetre. gün. ayak. duyduğu birimler olmalıdır. eşyalar seçilerek somut nesnelerle ölçme yapması sağlanmalıdır. Bu yeniliklerin gerekliliği araştırma ödevi olarak verilmelidir.saniye tanıtılmıştır. tartma. gram. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanı içerisinde öğrencilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarından yola çıkılmıştır. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yenilikler 4. Ölçme etkinliklerinde seçilen standart birimler çocuğun günlük hayatta sıkça kullandığı. parmak gibi doğal ölçme birimlerinin yanı sıra çocuğun hayatından kalem. sıvıları ölçme. hafta. Problem çözme etkinliklerinde standart ölçme birimleri kullanılarak öğrencilerin dört işlem becerileri geliştirilmelidir. Bu etkinliklerde adım. sıvı ölme birimlerinden litre. ton. Standart ölçme birimleriyle ölçme etkinliklerine geçmeden önce standart olmayan ölçme birimleriyle ölçme etkinlikleri yaptırılmalıdır. Bu düzeydeki öğrencilerin çevrelerinde karşılaştıkları durumlar esas alınmalıdır. zaman ölçme birimlerinden yıl. ay. Yapılan etkinliklerle standart ölçme birimlerine ihtiyaç hissettirilerek bu birimler tanıtılmalıdır. santimetre. zamanı ölçme alt öğrenme alanları işlenirken ayrı ayrı irdelenmelidir. sınıfta uzunlukları ölçme. karış.6.

..... Böylece sayıların düzeni de daha hızlı kavranır... Yıl içindeki resmî tatil günlerini takvim üzerinde işaretleyiniz. Annesi nisanın ilk haftasında doğmuştur..... Her gün sırayla bir öğrenci o günün ayın kaçıncı günü olduğunu küçük karta yazarak takvime yapıştırır... .. Öğrencilerden takvimlerini kullanarak cümleleri tamamlamaları sağlanır... Bu tarihi takvimde işaretler misiniz? 4.ĐSA AYI DAKĐ Ö EMLĐ TARĐHLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR.. kalem. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme. • Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Murat’ın kendisi için önemli olan tarihleri işaretlediği takvim verilmiştir. iletişim.” dedi.. Bu takvime göre aşağıdaki soruların yanıtlanması sağlanır. : Karton.. Her öğrenci elindeki takvimde kendi doğduğu ay ve günü işaretleyerek doğum gününün haftanın hangi günü olduğunu belirler.. günü kutlanacaktır. Matematik öğretmeni.... Büyük annesinin geliş tarihi nedir? 3.. ilişkilendirme. tarihinde okullar 1 gün tatil olacaktır. Matematik sınavının yapılacağı günü takvim üzerinde gösteriniz. Annesinin doğum günü hangi gündür? 2.. takvim ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Sınıfın bir köşesine haftanın günlerini ve o ayın ismini taşıyan küçük kartlar asılır. Bu işlemden sonra öğrencilere aşağıdaki eksik cümleler verilir...... “Dün ayın kaçı idi? Bugün günlerden ne? Hangi aydayız? Bir sonraki gün ne olacak?” sorularıyla takvim kullanılarak zaman kavramı geliştirilir.. problem çözme : Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. Ailenizle ilgili özel günleri takvim üzerinde işaretleyiniz.. “Nisan ayının ikinci çarşamba günü sınav yapacağım...... Pazartesi 5 12 19 26 Salı 6 13 20 27 Çarşamba 7 14 21 28 ĐSA Perşembe 1 8 15 22 29 Cuma 2 9 16 23 30 Cumartesi 3 10 17 24 Pazar 4 11 18 25 1. Öğrencilerin her birinden o yıla ait çeşitli ebatlarda takvim getirmeleri istenir. 1 Nisanda arkadaşlarına şaka yapmak istiyor. 2.. • Bu bayramdan 1 gün sonra..... Nisan ayının son haftası büyük annesi ziyarete gelecektir. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1.. 35 .

SAATĐMĐZĐ TA IYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim : Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. : Saat modeli, çalışma kâğıdı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Saat okuma etkinlikleri bir olayın oluş saati içeriği belirtilerek yapılır. Bunun için aşağıda hazırlanmış alıştırma örneği öğrencilere dağıtılır. Mehmet, geçen pazar gününü nasıl geçirdiğini günlüğüne yazmıştır. Siz de Mehmet’in bu etkinlikleri saat kaçta yaptığını belirlemekte bize yardımcı olabilir misiniz?

Sabah saat 9’da kalkmıştır.

Saat ........... kahvaltı yapmıştır.

Kahvaltıdan sonra saat ............. başlayan çizgi filmi izledi.

Öğle yemeğinden önce saat ............... ders çalışmaya başladı.

Annesi saat ............. öğle yemeği için seslendi.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Saat modeli üzerinde akrep ve yelkovanı ayarlayarak saat başlarını belirtiniz.

36

ADIM MI METRE MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :2 : Ölçme : Uzunlukları Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : *Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. *Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. : Bir metre uzunluğunda ip, cetvel, kalem, kâğıt, sıra, sınıf duvarı vb. ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Öğrenciler ikişer adet standart olmayan ölçme birimini seçer. Bu birimlerden birinin adım-ayak, veya karış-parmak; diğerinin de kalem, silgi vb. olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilere önce oturdukları sıranın uzun ve kısa kenarının uzunluğu ile sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğu seçtikleri birim cinsinden tahmin ettirilir. Daha sonra bu birimler cinsinden ölçme yaptırılır. Tahminler ve ölçme sonuçları yazdırılır. 2. Bu etkinliklerde adım- ayak, karış-parmak gibi ölçme birimlerinin birlikte kullanımına önem verilir. “Sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğunu adımla mı yoksa karışla mı ölçmek daha kolay?” vb. sorular sorularak ölçülen uzunluğa göre uygun birimi seçmenin önemi fark ettirilir. 3. “Herkes aynı sonuca mı ulaştı?” sorusu sorularak standart olmayan birimlerle yapılan ölçmelerde ortaya çıkan farklılıkların nedenleri tartıştırılır. Tartışma sonucunda standart ölçme birimlerinin gerekliliği ortaya çıkarılır. 4. Yapılan ölçme etkinliklerinde öncelikle metre kavramı geliştirilir. Öğrencilere 1 metre uzunluğunda ipler dağıtılarak sınıfta çeşitli uzunluklar ölçtürülür. Metre kavramı tam olarak oluşturulduktan sonra “Tahtanın uzun kenarı 1 metreden ne kadar fazla?”, “Tahtanın kısa kenarı 1 metreden ne kadar az?” vb. sorularla santimetre birimine olan ihtiyaç hissettirilir. 5. Kitap, kalem, yazı tahtası, sınıf panosu gibi nesnelerin uzunlukları metre ve santimetre cinsinden tahmin ettirilir. Tahminler ölçme yapılarak kontrol ettirilir. 6. Yapılan ölçme sonuçları 1 metre 30 santimetre, 1 metre 40 santimetre vb. ifadelerle yazdırılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Kendi boyunuzu, anne, baba ve kardeşleriniz ile arkadaşlarınızdan bazılarının boy uzunluklarını metre ve santimetre birimlerini birlikte kullanarak yazınız.

ARAÇ-GEREÇLER

37

ÇEVRE UZU LUĞU HESAPLAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :3 : Ölçme : Çevre : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : Nesnelerin çevrelerini belirler. : Patates, elma, armut, vb. sebze-meyve, maket bıçağı, kâğıt yumağı, cetvel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Çevre uzunlukları kolayca hesaplanabilen birer düzgün nesne (yazı tahtası, pano, resim çerçevesi, sıra, masa, A4 kâğıdı, pencere camı vb.) seçtirilir. Seçilen nesnelerle ilgili olarak; • Bu nesnelerin çevre uzunluğunu en kolay nasıl hesaplarız? • Bu nesnelerin çevre uzunluklarını ölçebileceğimiz, elimizdeki en uygun standart ölçme aracı hangisi olabilir? gibi sorular sorularak sınıfça tartışılır.

1. Seçilen nesnelerin kenarları metre veya cetvelle ölçtürülerek ölçümler kaydettirilir. Sonra nesnelerin kenar uzunluklarının ölçüleri toplatılarak çevre uzunlukları hesaplatılır. 2. “Patates, havuç ve benzerlerinin bir çevre uzunluğu var mıdır?”, “Şekiller düzgün olmadığında çevre uzunluğunu hesaplayabilir misiniz?” gibi sorular sorularak öğrencilerin bu konularla ilgili görüşleri alınır. 3. Ardından ellerindeki patates, havuç vb. enine ve boyuna kestirilir. Elde edilen kesitlerin A4 kâğıdı üzerine koydurulup kenarlarından kalemle geçirilerek sınırlarının belirlenmesi sağlanır. 4. Bu şekillerin çevre uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçebilir miyiz? Elinizde bulunan hangi materyaller, düzgün olmayan bu şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamada bize yardımcı olabilir? sorularıyla öğrencilerin tartışmaları sağlanarak böyle nesnelerin de çevre uzunluklarının hesaplanabileceği fark ettirilir. 5. Sonra çizilen her bir kesite ait şeklin sınırları ip yardımıyla ölçtürülür ve ipin uzunluğu da cetvelle ölçtürülerek o nesneye ait çevre uzunluğu hesaplatılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Derste bulunmayan arkadaşınıza çevre uzunluklarını hesaplamayı anlatınız. 2. Çevre uzunluğu hesaplamaları ile ilgili bir problem kurarak çözünüz ve çözüm stratejinizi açıklayınız.

38

ZAMA PROBLEMLERĐ DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞRE ME ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ VE GEREÇLER : Matematik :5 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme : Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. : Saat, takvim

ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Aşağıdaki tabloda, Đstanbul’da saat 13.00 iken diğer kentlerde saatin kaç olduğu belirtilmiştir. Saat farklarını dikkate alarak belirtilen saatlere göre diğer kentlerdeki saatleri bulup tabloyu doldurunuz. Tablo: Bazı Kentlerdeki Saat Farklılıkları Đstanbul 13.00 Londra 11.00 20.48 ew York Yeni Delhi 06.00 16.30
04.36 12.35

Singapur 19.00

2. Bu etkinliği yaptığınız tarihe göre, yaşınızı yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız. 3. Normal bir tencerede 1 saat 25 dakikada pişen yemek, düdüklü tencerede 50 dakikada pişmektedir. Düdüklü tencereyle pişirmede ne kadar zaman kazanılmıştır? 4. Đki arkadaş sinemaya gitmek için sözleşiyorlar. Arkadaşlardan biri sinemaya belediye otobüsüyle diğeri trenle gidiyor. Bu temayı kullanarak zamanla ilgili problem kurunuz. 5. Saat farkının kullanılmasını gerektiren problemler kurunuz.

39

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME
PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU

Öğrencinin adı ve soyadı: ..........................................................................

Sınıf: .........................

adiren

Sık sık

Hiçbir zaman

1. Problemi anlama 2. Problem çözme stratejilerini kullanma 3. Problemi çözme 4. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5. Problem çözümünü analiz etme 6. Problem kurma 7. Problemi genişletme 8. Problemi çözmek için çaba harcama 9. Problem çözmede kendine güvenme 10. Problem çözmeyi sevme

YORUMLAR VE Ö ERĐLER ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

40

Bazen

ÖLÇÜTLER

Her zaman

KĐŞĐSEL TARĐH ÇĐZGĐM DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ARA DĐSĐPLĐ : Kariyer Bilincini Geliştirme KAZA IMLAR : Kendinde ve başkalarında olan değişimi ve gelişimi açıklar. (4) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Matematik ve geometriyle ilgili pek çok çalışmaları olan 20. yüzyılın ünlü Türk matematik dâhisi Cahit Arf’ın yaşam öyküsü okunur. 2. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın tarih çizgisini oluşturmaları istenir. 3. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın yaşamından hareketle insanların yaşamlarındaki değişim ve gelişimlere örnekler vermeleri istenir. 20.YÜZYILI Ü LÜ TÜRK MATEMATĐK DÂHĐSĐ CAHĐT ARF
1910 yılında Selanik’te doğdu. 4 yaşında okula başladı. Balkan savaşlarından sonra ailesi Đstanbul’a taşındı. Önce Beşiktaş daha sonra Đstanbul Sultanisi’nde okudu. 1919 yılında Ankara’ya daha sonra Đzmir’e yerleştiler. O dönemde matematiğe olan ilgisi nedeniyle öğretmeni; onu Euclid (Öklid) teorisine göre geometri problemleri çözmesi konusunda teşvik etti. 1926 yılında ailesi eğitimi için Fransa’daki St. Louis Lisesi’ne gönderdi. Üç yıllık okulunu iki yılda tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye’ye geri döndü. Ancak Paris’ten kazandığı burs sayesinde üniversite eğitimine tekrar Fransa’da devam etti. 1932 yılında Galatasaray Lisesi’nde Fransız bir öğretmenin yerine derslere girdi. Daha önceki öğretmen 600 lira alırken Cahit Arf, 60 lira alıyordu. O zamanlar oldukça idealist olduğu için bunu önemsemiyordu. O dönemde üniversitelerde reformlar yapılıyordu ve Cahit Arf’a üniversitede yardımcı profesörlük (doçent adaylığı) teklif edildi. Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde çalışmaya başladı. Üniversitede çalışırken matematik ile ilgili eğitimine devam etmeye karar verdi. Cahit Arf, 1937’de Göttingen Üniversitesinde Helmut Hasse’nin danışmanlığında doktora eğitimine başladı. 1938’de çalışmalarını tamamladı. Günümüzde Hasse-Arf olarak bilinen teorem oluştu. Almanya’dan döndükten sonra 1962 yılına kadar Đstanbul Üniversitesinde çalıştı. 1943’te profesör, 1955’te ordinaryüs profesörlük unvanını aldı. Bu dönemde bir yıl misafir profesör olarak Maryland Üniversitesinde ders verdi ve Mainz Akademisi Muhabir Üyeliğine seçildi. 1963 yılında Đstanbul Robert Koleji’nde 1964-1966 Princeton Üniversitesinde çalıştı. 1967 yılında ODTÜ’de ders verdi. TÜBĐTAK’ın kuruluş aşamasında etkin rol oynadı ve uzun süre başkanlık yaptı. Çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan pek çok onur ödülü aldı. 1948’de Đnönü Ödülü, 1974’de TÜBĐTAK Bilim Ödülü, 1980’de ĐTÜ ve KATÜ Onur Doktorası, 1981’de de ODTÜ Onur Doktorası’nı aldı. Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi oldu. 41

Cahit Arf matematik dünyasına pek çok katkı sağlamıştır. “Arf Değişmezleri”, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” Cahit Arf’ın kendi çalışmalarıdır ve yine kendi adıyla anılmaktadır. Cahit Arf’ın 1940’lı yıllarda yaptığı bu çalışmaların günümüzde hâlâ kullanılıyor olması, onun kalıcılığını ispatlamıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Cahit Arf’ın tarih çizgisini inceleyiniz. Cahit Arf’ın yaşamındaki tarihleri kullanarak iki zaman arasındaki farklarla ilgili problemler kurunuz ve çözünüz.

42

çocukların tüm dünyada her an karşılaşabilecekleri her türlü taciz ve ihmale karşı korunmaları için standartlar belirlemek olduğuna vurgu yapılır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 190’dan fazla ülke onaylamıştır. Yukarıdaki sözleşmelerin. Bildirgelerin ve bildirilerin ortak amaçlarının. Yeryüzünde en fazla ülkenin imzaladığı sözleşmelerden olan Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bir araştırma yapmaları ve sınıfa sunmaları istenir. 3. (16) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Aşağıdaki konuların öğrencilerce tartışılması sağlanır: • Yukarıdaki belgelerden hangilerini önceden biliyordunuz? • Haklarımızı bilmek bize neler kazandırır? • Çocukların sahip olduğu hakları toplumumuza nasıl duyurmalıyız? 43 .ÇOCUK HAKLARI BĐLDĐRĐLERĐ DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. ARA DĐSĐPLĐ : Đnsan Hakları ve Vatandaşlık KAZA IMLAR : Đnsan haklarının uluslararası belgelerde güvence altına alındığını bilir. Örneğin. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak iki zaman arasındaki farkı belirleyen problemler oluşturunuz: Tablo: Çocuk Haklarını Đçeren Uluslararası Sözleşme ve Belgeler Adı BM Çocuk Hakları Bildirgesi BM Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadın ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunmasına Đlişkin Kurallar Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi BM Çok Kötü Biçimdeki Çocuk Đşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına Đlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi Tarihi 20 Kasım 1959 17 Aralık 1974 20 Kasım 1989 14 Aralık 1990 25 Ocak 1996 17 Haziran 1999 10 6 54 87. bildirgelerin ve bildirilerin. Hangi ülkelerin çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için bu belgelere imza attığını araştırmaları istenir. ortak amaçlarının ne olabileceği hakkında tartışılır. kural 26 8 Madde numarası 2.

“Bugün büyük bir ihtimalle bahçede oyun oynayacağız.6. 44 . Đlk olarak matematiksel tanım ve kuralları vermek yerine. kullanılan sayı. öncelikle kendileri için anlamlı olacak sorular oluşturmaya ve bu sorulara verilen cevapları belirlemeye. veri toplama teknikleri geliştirebilir. Bu sınıflarda çetele ve sıklık tablolarına yer verilmelidir. Öğrenciler bu sorulara uygun. “Bugün yağmur yağma olasılığı çok düşük. Özellikle. olasılıkla ilgili pek çok düşünce. Bu geçiş öğrenci için büyük bir adımdır. Öğrenciler. karşılaştırma ve sayma etkinlikleri. Đş dünyası. Basit sınıflama. “daha az” veya “daha çok” gibi basit karşılaştırmaları yapabilirler. Bir sayı. Beşinci sınıfın sonuna doğru. kendi dünyaları hakkında meraklı oldukları için.” gibi öğrencilerin hayatından örnekler verilebilir. sonra topladıkları veriyi. veriyi açıklama ve yorumlama becerilerine katkıda bulunur. veriyi tablo ya da grafik biçiminde özetleme yoluyla cevaplayabileceği problemler oluşturabilmesi amaçlanmaktadır.”. Đlk yıllarda öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmekte zorlanabilir fakat. Somut nesneler kullanılarak gerçekleştirilecek deneylerle rastgele olaylar öğrencilere sezdirilmelidir. ilköğretimin ilk beş sınıfında öğrencilerin veri toplaması. Beşinci sınıfta aritmetik ortalamanın anlamına önem verilmelidir. “Bunlardan hangisi?”. Örneğin. Öğrenci veriyi farklı yollarla göstermeyi anladıkça farklı gösterimleri karşılaştırabilme aşamasına gelir. sınıflarda yaptırılmalıdır. Sınıfta öğrencilerin yürüteceği veri toplama tekniklerinin etkinliği ve yararlılığı konusunda tartışmalar yaptırılmalıdır. sezgiye dayalı olarak geliştirecek yönde etkinlikler yaptırılmalıdır. veri analizi ve istatistiğin kavranması için kullanılabilir. Oluşturulan sorular öğrencilerin gerçek hayatları ve ilgileriyle yakından ilişkili olmalıdır. politika. “Hangi tür?”. Oluşturulan gösterimlerde. Farklı gösterimlerde. nesne grafikleri ve tabloları hazırlayabilirler. çetele veya sıklık tablosu ile grafikleri kullanabilmelidir. veri toplama. ikinci sınıfta. Dördüncü sınıfta veriler sütun grafiği oluşturmak için kullanılırken beşinci sınıfta çizgi grafiği için kullanılmalıdır. verilen cevapları düzenlemeye yönlendirilmeli. Olasılık. araştırma ve günlük hayatta karar vermeye yardımcı olacak çok miktarda veri vardır. “Sınıfımızdaki öğrenciler okula nasıl geliyorlar?. matematiğin pek çok konusu ile ilgilidir. Öğrenciler bilinçli vatandaş olabilmek için veri analizini bilmeli ve istatistikle ilgili akıl yürütebilmelidir. veri. Örneğin. “Gezi için nereye gidelim? gibi sorular sınıfta kolayca oluşturulabilir. Bu karşılaştırmalar 4 ve 5. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanında. bazen verinin sayısal değerini gösterirken bazen de o verinin sıklığını gösterebilir. hem tablo hem de grafik olarak gösterebilmelidir.” gibi bir verinin kaç kez tekrar ettiğini gösterebilir. Zamanla resimlerden sembollere ve daha soyut gösterimlere geçilmelidir. bir sayı bazen bir öğrencinin boyunu gösterirken bazen de “3 kişi muz seviyor.4. Veri. “Kaç tane?”. eksenler ve başlıklar açıkça belirtilmelidir. sembol ve noktaların ne anlama geldiği tartışılmalıdır. günlük dile dayalı olasılıkla ilgili temel olguları. Öğrenciler. Bu süreçte öğrenciler. öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmeye ve yorumlamaya başlarlar. “Sınıfımızdaki öğrenciler hangi meyveleri seviyor?. tablo ya da grafik hâlinde düzenlendikten sonra öğrenciler veri analizine yönlendirilmelidir. Üçüncü sınıfta her resmin bir nesneyi veya bir resmin birden fazla nesneyi temsil ettiği şekil grafiklerine yer verilmelidir.

Geliştirdiğiniz anketi bir grup öğrenciye uygulayınız. bunu dikey hâle dönüştürünüz. Çetele tablosu oluşturularak oy sayma işlemi yaptırılır. Eksenler isimlendirilerek sütunlar çizdirilir. bunu yatay hâle getiriniz. sıklık tablosuna dönüştürülür. problem çözme : Sütun grafiğini oluşturur.SÜTU HEM YATAY HEM DĐKEY OLURMUŞ! DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 4. 45 . sütun grafiği olduğu belirtildikten sonra bu grafiğin hangi ögelerden oluştuğu açıklatılır. 7. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Tablo: Göz rengine göre öğrenci sayısı Göz rengi Kahverengi Siyah Mavi Yeşil Ela Öğrenci sayısı 12 9 3 6 3 1. 9. Bulgularınızı gerekçeleri ile birlikte rapor ediniz. ilişkilendirme. 6. Eğer sütun grafiğini yatay oluşturduysanız. 2. 5. Belirlenen adaylardan bir kişiyi seçmek üzere gizli oy kullandırılır. “Kim temsilci seçilmiştir? Neden? Aldıkları oy sayısına göre isimleri sıralayınız. “Kimler aday olmak istemektedir?” sorusu sorulur. Oluşturulan düzenin. 2. 3. PROJE: Anket kullanarak veri toplayabileceğiniz bir proje konusu belirleyiniz. Topladığınız verileri kullanarak sütun grafiği oluşturunuz. 23 Nisan günü TBMM’de sınıfımızı temsil etmek üzere bir öğrenci seçileceği duyurulur. dikey oluşturduysanız. iletişim. Grafik isimlendirilir.” soruları sorulur. Sütun kutuları tamamen boyatılır. : Grafik çizelgesi ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :4 : Veri : Sütun Grafiği : Akıl yürütme. 8. Tablodaki verilerden yararlanarak sütun grafiği oluşturunuz ve grafiği yorumlayınız. Sütun grafiğini yorumlar. Tablodaki verilerden yararlanarak öykü yazınız. Çetele tablosu. 10.

11. oluşturdukları tablo. 10. kâğıt ve kalem ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Gruplarda bu işleri yapacak kişiler belirlenir ve aynı işi yapacak öğrenciler bir araya gelerek gerekli düzeni hazırlar. bir grup öğrenci mesafeyi ve zamanı not olacak. Koşu başlamadan önce mesafelerin ve zamanın yazılacağı bir tablo hazırlatılır. Neden çizgi grafiği kullanıldığı açıklatılır. grafik ve yorumları sunmaları sağlanır. problem çözme : *Çizgi grafiğini oluşturur. 9. çuval. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :5 : Veri : Çizgi Grafiği : Akıl yürütme. bir grup öğrenci çuval getirecektir. 60. tebeşir.HER VERĐ ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ DE GÖSTERĐLEBĐLĐR MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Bir grup öğrenci mesafeleri işaretleyecek. Oluşturulan tablo ve grafikler tahtaya çizdirilerek grafikler birlikte yorumlatılır. Grupların. 46 . 3. verilen kâğıda yazacak. ARAÇ-GEREÇLER ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Çizgi grafiği gerektiren bir problem kurunuz ve grafiği oluşturunuz. bir grup öğrenci masa hazırlayacak. 110 ve 120 metrelik mesafeleri ne kadar zamanda koştuğu belirlenecektir. metrede iki kıtalık bir şiiri. iletişim. Yorumlar gerekçeleri ile yazdırılır. Etkinlik başlar ve gerekli veriler tabloya yazılır. 4. *Çizgi grafiğini yorumlar. 2. 5. bir grup öğrenci zaman tutacak. 6. Bu öğrencinin 30. 110. metreden sonraki kısmı çuval içinde koşarak tamamlayacaktır. metre. koşu bittikten sonra yatay eksende mesafe ve dikey eksende zaman belirten bir grafik oluşturmaları sağlanır. Farklı alanlarda kullanılmış çizgi grafiklerini göstererek çizgi grafiğini oluşturan ögelerin neler olduğu ve grafikte kullanılan verilerin sürekli olması gerektiği buldurulur. 90. Bir öğrenci 120 metrelik mesafeyi koşacaktır. cetvel. 7. ilişkilendirme. Grupların. masa. 8. sopa. Organizasyon için öğrenci grupları oluşturulur. Ancak 90. : Farklı alanlarla ilgili çizgi grafikleri. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. kronometre.

Öğretmen “farklı iki renk gelmesi” durumunu ve öğrenci gruplarının her biri de bunun dışındaki seçeneklerden birini seçer. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartışılır ve varılan sonuç yazdırılır. “Adil olmak” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Veri : Olasılık : Akıl yürütme. daire şeklinde pul yaptırılır. problem çözme : Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Öğretmenin kazanma olasılığının gruplara göre neden daha yüksek olduğu tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. 7. : Karton. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşabileceği sorulur ve ağaç şeması şeklinde gösterilir.EDE BÖYLE OLDU? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. pergel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Deneyin neden adil olmadığını yazınız. iletişim. 47 . 2. 5. 4. boya. fırlatıldığında üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin ettirilir. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan iki tane. Daire şeklindeki bu iki pul. makas. 6. Deneyin adil olması için ne yapmak gerektiğini açıklayınız. Bir yüzü sarıya. 3. Adil olmayan bir deney yapınız. ilişkilendirme. 2. Tercihler öğretmen ve grup isimlerinin karşısına yazdırılır.

öğrenme sürecini destekler ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. değerlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği. Öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için zaman zaman öğrencileri yazılı olarak sınamanın yanında tartışma. Bu değerlendirmelerin amacı. Bu programda değerlendirme. öğretmen ve program için dönüt olarak kullanılabilir. • Matematikte ne kadar öz güvene sahip olduğu. • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. • Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğu. akran değerlendirme vb. öğrenci öğrenmelerindeki eksiklikleri tespit edip öğretme-öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır. Değerlendirme yaparken öğrencilerin. öz değerlendirme. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği.7. Öğrencilerin zihinden işlem yapma becerilerinin sınanmasında ise sorular ve cevaplar sözlü olarak verilmelidir. • Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği. deney. Ölçme ve değerlendirme sürecinde soruların ve görevlerin kazanımlara ve sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilmelidir. eksikliklerini belirlemek. • Estetik görüşlerin ne kadar geliştiği. Ölçme ve değerlendirme planı hazırlanırken aşağıdaki sorular sorulur: • Ölçme ve değerlendirmeyi hangi amaçla yapıyorum? • Bu amaca ulaşmak için hangi aracı ve ne zaman kullanmalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracını nasıl uygulamalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracından elde ettiğim bilgiyi nasıl değerlendireceğim? 48 . Böylece. • Matematikle hangi düzeyde iletişim kurabildikleri ve matematiksel ilişkilendirme yapıp yapamadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. proje. eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri engellediği açıktır. • Öz düzenleme becerilerinin ne kadar geliştiği. programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak gibi amaçlarla yapılır. sunum. görüşme. • Akıl yürütme becerilerinin ne düzeyde olduğu. Bu amaçla kullanılması önerilen araçlar verilen hâliyle veya amaca uygun olarak yeniden düzenlenerek uygun yerlerde ve zamanlarda uygulanmalıdır. sergi. değerlendirme öğrenmenin bir parçası haline dönüşür. Ölçme araçlarından elde edilen verilerle yapılan değerlendirmeler öğrenci. ürün dosyası. gözlem. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları bir plan dâhilinde yapılmalıdır.

öğrencilerini değerlendirirken amaca bağlı olarak. • Ölçme ve değerlendirme planın nasıl ve ne zaman uygulanacağı hakkında öğrencilere bilgi verilir. alıştırmaları. yeni bilgilere ulaşma. • Öğrencilerin cevapları kadar düşünce yolları da değerlendirilir. Aşağıda ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerin bazıları ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. • Sınıftaki öğrencilerin tümünün aynı zamanda değerlendirilmesi zorunlu değildir. • Her fırsatta öğrencilerin görüşleri alınır. Öğretmenin bu yöntemleri kullanarak öğrencilerin öğrenmeleri hakkında aldıkları bilgilerle varsa öğrenme eksiklikleri belirlenir ve bunların giderilmesi için ders işleme planında gerekli değişiklikler yapılır. Bu derste kazandıklarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesi beklenir. liderlik özelliklerini ve işbirlikçi çalışmalarını. öğrencilerin yaratıcılık. öğretmenler öğrencilerin hem kullandıkları stratejileri hem de problem çözme süreçlerini değerlendirebilir. problem çözme. ilişkilendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. araştırma. ödevleri. kontrol listeleri. açık görüşlü ve tartışabilir olmalarını iş üretmeye istekli olmalarını gözlemlemek için uygun bir çalışmadır. grup öğrencilerinin yaratıcılıklarını. Bir uzmanlık alanında. öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir. Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak. öz değerlendirme.Bir ölçme ve değerlendirme planı uygulanırken. • Ölçme ve değerlendirme planı dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanır. kısa sınavları. • Öğrencilerin çalışmaları sistematik olarak değerlendirilir. Projeler. doğru-yanlış. istedikleri bir alanda/konuda inceleme. Yapılacak değerlendirme çalışmalarında bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak problem durumlar ya da görevler verilmelidir. özel beceriler ve alışkanlıklar kazandırır. sık sık disiplinler arası araştırma planlayarak. • Değerlendirme için tüm problemlerin kullanılması zorunlu değildir. Günlük yapılan çalışmaları değerlendirmek için matematik günlükleri. Bir proje çalışması. Bu yöntemlerin yanında öğretmenler. sorumluluk alabilmelerini. Bu amaçla. görüşmeler. • Problem çözme başarılarının yanında problem çözmeyle ilgili tutumları da değerlendirilir. performans görevleri. açık uçlu sorular. eşleştirmeli sorulardan oluşan geleneksel testleri kullanabilirler. iletişim. Öğrencilerin matematik dersindeki performanslarını gerçek anlamda değerlendirmek için edindikleri bilgileri farklı alanlarda kullanmalarına ve gerçek yaşama aktarmalarına fırsatlar verilmelidir. kısa cevaplı. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar 49 . özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. öz değerlendirme ve akran değerlendirme yöntemleri kullanabilir. posterler. Bu görevler yapılırken. çoktan seçmeli. • Planda grupla yapılan çalışmaların değerlendirmesine de yer verilir. bir işe başlamadaki öz güvenlerini. görüş geliştirme. tasarlayarak ve bir öğrenci ya da bir grup öğrenci tarafından üstlenilen projeler kişiye yeni bilgiler. grup çalışmasında görev dağılımını yapabilmelerini. projeler. araştırma ve yorum yapma.

altın diktörgen. d. medya vb. yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. a. c. ) Matematik ve görsel sanatlar (Altın oran. Matematik ve yaşam a. öğrencilerin cinsiyet. i. Aileler sadece yer. 2. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır. yerlerde kullanımı) Çevre sorunlarına çözüm önerileri (Geri kazanım. Matematik ve Origami vb. trigonometri. ekonomi. özellikleri bakımından heterojen gruplar oluşmasına dikkat edilmelidir. altın oran.) Đstatistik ve yaşam ( Fen. Matematiğin farklı alanlarda kullanımı 3. bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Gerekli görüldüğünde aileler yönlendirme yapabilirler ancak esas olan. kirlilik vb. Matematik ve fen Matematik ve müzik (notalar ve kesirler. b. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. h.) Matematik ve astronomi Matematik ve teknoloji Matematik ve meslekler Matematik ve spor Matematik ve oyun vb. kaynak sağlanması konusunda öğrencilere destek olmalıdır. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır. Seçilen proje konuları ile ilgili yönerge ve puanlama ölçütlerinden öğrenciler haberdar edilir. c. Aşağıda sıralanan başlıklarından proje konuları seçilebilir. zaman. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Geometri ve yaşam (Dönüşüm geometrisi. f. b. gerçek yaşam. Her grup kendine bir çalışma takvimi oluşturmalıdır.) vb. altın oran. projelerin öğrencilerce hazırlanmasıdır. Projeler. d. vb. Proje konuları bir tek alanla ilgili olabileceği gibi disiplinler arası da olabilir. Grup halinde yapılacak projelerde. g. Escher. Matematikteki iç ilişkilendirmenin incelenmesi 50 . malzeme. e. simetri. başarı durumu vb.) Sayılar ve yaşam (Asal sayılar. Fraktallar vb. Grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. 1.geçen süreç. Fibonacci sayıları vb. Leonardo da Vinci vb.

Origami vb. Çok karelilerle oyunlar iii. Escher (eşher) vb. vb. Kare bulmacalar d. Klinometre(clinometer) yapımı ve kullanımı b. Matematik tarihi a. Matematiksel Teknoloji a. Pytagorous (pisagor). e. Geometri tahtası oyunları ii. Thales (tales). 5. b. Pantograf (pantograph) yapımı ve kullanımı c. Kirigami g. Küremetre( spherometer) yapımı ve kullanımı d. Artık malzemelerle oyunlar c. Açı ölçer yapımı ve kullanımı e. Farklı kültürlerdeki matematik Matematiğin tarihsel gelişimi (Mayaların vb.4. Hacim bağıntılarının gösterilmesi vb.’lerin sayı sistemleri. Çeşitli tangramlarla oyunlar v. c. Geometri şeridi ile oyunlar vi. Kar taneleri oluşturma f. b. Ders araç gereçleri kullanarak oyunlar geliştirme i. 6. Pisagor teoremin ispatı b. Mısırlılarda kesirler.) Matematiğe katkıda bulunanların hayatı (Atatürk. Çok küplülerle oyunlar iv. Matematiksel oyunlar a. Gönye yapımı ve kullanımı vb 51 . Geometrik cisimlerle oyunlar vb. Sudoku e. d.) Matematiksel oyunların tarihi Origami vb. Matematiksel ispatlar a. 7.

......... bir problem ya da açık uçlu bir soru olabilir. Heykellerle matematik e........ Matematiğin sanatla hayat bulması a........ Matematik gazetesi b....... Performans görevleri. Tiyatro oyunları ile matematik vb... Bu görevi öğrenciler yapılandırırken nasıl planladığını... Tarih Yapılan Đş Sorular Öğretmenin Notu Proje izleme formu öğrencilerin bağımsız bir şekilde çalışırken öğretmenin yapılan işten haberdar olmasını sağlar........ Matematik posteri (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları.. Proje çalışmalarında grup değerlendirme formu da kullanılabilir.................... doğadaki matematik... Matematik videosu (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları... problem çözme........... psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını........ araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel... Performans Görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme................... 9.8......................... Proje çalışmalarında kullanılacak... hangi 52 .................... cevabını öğrencilerin yapılandırdığı bir görev........... ... Süslemelerle (tessellation) matematik b..... Proje Đzleme Formu Grup Üyeleri: ...... Şarkılarla Matematik h....... çevremizdeki matematik) vb........................ Proje Konusu: . Ayrıca öğrencilerin bir iş yaparken sorgulama becerisini de geliştirir....... Proje değerlendirmesi için Ek’teki form veya geliştirilecek başka bir form kullanılabilir.............. Matematik ve Đletişim Ürünleri a........ çevremizdeki matematik) c............ Karikatürlerle matematik c. Şiirlerle Matematik g... yaratıcılığını kullanma....... Hikayelerle matematik f..... proje değerlendirme ölçeği Ek’te verilmiştir...... geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır... duyuşsal.......... Resimlerle matematik d............. doğadaki matematik......................... okuduğunu anlama......

Matematik derslerinde öğrenciler düşüncelerini yazarak diğer disiplinlerle matematik arasındaki ilişkileri. Öğrenciler yazdıklarında düşünceleri açık hale gelir. sorgulama. sayılar ve el becerilerine yönelik öğrendiklerini kullanır. genellemelere nasıl ulaştığını. kısmi ve geçici çözümleri nasıl değerlendirdiğini ve cevaplarını nasıl savunduğunu da gösterir. bazı öğrencilerin günlükleri olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. deneme. deneyimleri. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. fikirleri ve düşündüklerini diğer öğrencilere açıklayabilirler. Bu görevler gruplar halinde yaptırılarak öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimi sağlanmış olur. öğrencilerin matematik günlüklerinde yazdıkları hakkında yorum yapmalıdır. kişisel deneyimler ve görsel düşünceler birleşir.stratejileri kullandığını. Bu görevler disiplinler arası bilgi alış verişinin sağlanması ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için de yarar sağlar. öğrencilerden derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. duygularını yazabilir buna ek olarak derste öğrendiklerini yazılı olarak açıklayabilirler. Performans görevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Öğretmenler. konular hakkında anlayışları. nasıl örneklediğini. sorular sormalı ve öğrenciler cesaretlendirilerek günlükler geri verilmelidir. Sözel bilgiler. Matematik günlükleri işlenen konunun veya problemin ne kadar veya nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi verir. matematiksel bilgiler. öğrencilerin matematik dersine ve öğrenme sürecine karşı tutumları öğrenilebilir. Kendi gelişim düzeylerinin somut olarak algılarlar. Bu tür görevlerle. • Karmaşık durumları anlamak için matematiği kullanabiliyor mu? • Bilgileri organize edebiliyor mu? • Kavramları açıklayabiliyor mu? • Đletişim becerilerini etkili kullanabiliyor mu? • Matematiksel dili uygun bir şekilde kullanabiliyor mu? • Yeteneklerinde kendine güvenebiliyor mu? Günlük yazmada karşılaşılan en büyük sorun. Matematik Günlüğü: Günlükler. Performans görevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye. gözlem. duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir. Performans görevleri yapılırken öğrenciler öğretmen tarafından gözlemlenerek gereken yerlerde rehberlik edilerek yönlendirilir. öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma. Öğrenci ne düşündüğünü tam olarak keşfeder. öneri vb. verileri nasıl topladığını ve organize ettiğini. 53 . Matematik günlüğü yazmak öğretmene öğrenci hakkında aşağıdaki gibi özel bazı sorulara cevap vermesi için yardım eder: Öğrenci. Matematik günlükleri üzerine küçük notlarla yapıcı eleştiriler ve öneriler yazıp. resimler. aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. Öğrenciler matematik derslerinde yaşadıkları olayları. Kelimeler. Matematik günlüklerinden. çalışmalarını. Öğretmenler öğrencileri yönlendirerek bu durumu önleyebilirler.

Gözlem. • Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenir. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. Tablo: Đzleme ve Görüşme Formu Đzlenecek Davranış Problemi doğru okuma Sorulacak soru Bana soruyu okur musun? Öğrenci Öğrenci 1 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4 Problemi anlama Soru senden ne yapmanı istiyor? Çözüm için plan Cevabı nasıl bulacaksın? yapma Cevabın doğruluğunu kontrol etme Cevabı yazma Benzer bir problem kurabilme Çözümü yaparken neden bunları yaptığını söyler misin? Sorunun cevabını yazar mısın? Benzer bir soru oluşturabilir misin? Öğrencilerin verdiği cevaplara göre nerede yardıma ihtiyaçları olduğuna karar verilir. grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarına yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı. güvenilir. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartlar kullanılır. Öğretmenlerin gözlem formlarını kullanarak öğrencilerin sergilediği davranışları kaydetmesi geçerlik ve güvenirliğe katkı sağlar. tutumları ve kendine güvenleri hakkında bilgi edinilebilir. Aşağıdaki noktalar. Öğretmenin önemsediği (istedikleri) bir konuyla ilgili ya da öğrenci için önemli olan bir etkinlikten sonra da günlük yazılabilir. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. mümkün olduğu kadar gözlemi yapıldığında kaydedilir. 54 . Gözlem yapılarak öğrencilerin başarıları. • Her öğrenci değişik özellikler. • Değerlendirmeyi. informal biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formları veya kontrol listesi kullanılarak da yapılabilir. Gözlem: Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımları. Gözlemler. Aşağıda bir izleme ve görüşme form verilmiştir. Performansları ve tutumları hakkındaki bilgilere ulaşılabilir. Günlükler öğrencilerin defterlerine ya da herhangi bir kâğıda yazdırılabilir. • Her öğrenci birkaç kez gözlemlenir. geçerli biçimde değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. beceriler ve davranışlara göre değerlendirilir.Öğrenciler her gün günlük yazmak zorunda değildirler. soru ve önerilere verdikleri cevapları.

• Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi? • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve öz değerlendirme istenmesi • Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması ve öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. öğrencilerin. veli ve öğretmenin izleyebilmesine olanak sağlar. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir.Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin bir ya da birkaç alanda harcadığı çabayı. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. yazılar vb.). • Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi • Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? eden bu çalışmayı seçtin? 55 . Öğrencinin gelişimini. problemler. Örneğin. stratejiler dereceli puanlama anahtarları. özet ya da özgeçmiş Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. • Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. araştırmalar. • Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla ürün seçilmesi • Öğrencilerden. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler. geçirdiği evreleri ve çalışmalarını gösteren bir koleksiyondur. Sınıf içi etkinliklerin belli ölçütlere göre bir araya getirilip.

Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu. • Matematik günlükleri • Ödev-alıştırma cevapları • Öğrencilerin yazdığı problemler • Grup proje raporları (bireysel görüşler de olmalı) • Öğrencilerin yaptığı sunuşların video bantları • Matematik konularından birinin uygulaması ile ilgili bir rapor • Öğretmen anekdotları • Öğretmen kontrol listeleri • Değerlendirme çalışmaları • Posterler (bkz. projelerini. ürün dosyalarını vb. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. performans görevlerini. Ek-2) • Kısa sınavlar Öğrenci ürün dosyasına alınan ürünlerin her biri. • Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması • Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi 56 . Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi. • Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi • Ölçütlerin tanımlanması. Ek’lerde verilen uygun ölçeklerle değerlendirilebilir. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir. Siz kendi değerlendirme yaklaşımınızı kullanabilirsiniz Öğrencilerin açık uçlu sorularını. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması. kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri kullanılabilir. Dereceli Puanlama Anahtarı: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Davranış. Ek’teki form bir örnektir. yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Ürün dosyasında aşağıdaki belgeler olabilir. değerlendirmek için dereceli puanlama anahtarları.

Sorulardan bazıları şunlar olabilir: • Konu işlenirken severek yaptıklarınız nelerdir? • Konu işlenirken sizi neler zorladı? Bu zorlukların üstesinden gelebildiniz mi? Gelebildiyseniz neler yaptınız? • Şimdi matematik hakkında ne düşünüyorsunuz? • Daha çok başarılı olmak için ne yapıyorsunuz? • Grup olarak çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Neden? • Neler öğrenmek istersiniz? Neden? Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları bu amaçla geliştirilmiş tutum ölçekleri ile ölçülebilir. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. “Kararsızım”. görüldü/görülmedi. “Problem Çözme Đçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Kontrol listesi örneği Ek’te verilmiştir. Davranışların ya da özelliklerin varlığı gözlenebilmişse işaretlenir. yapıldı/yapılmadı gibi). evet/hayır. Her gözlem iki kategorili kaydedilmelidir (var/yok. Ölçekteki cümlelerin seçenekleri şunlardır: “Hiç katılmıyorum”. 57 . EARGED tarafından geliştirilmiş olan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” Ek’te verilmiştir. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Aynı anda tüm öğrenciler gözlemlenmeye çalışılmaz. Kontrol Listeleri: Gözlemlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. kendine güvenleri vb. Duyuşsal boyutun değerlendirilmesinde öğrencilerin derse yönelik tutumları. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. “Problem Çözme Đçin Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir 2. “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum”. Duyuşsal Özellikleri ve Öz Düzenleme Becerilerini Değerlendirme Öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal gelişimleri de önemlidir. doğru/yanlış. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini gözlemlemek amacıyla duygu veya düşünceye yönelik sorular hazırlanabilir. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. gözlem veya görüşme yapılabilir. “Katılmıyorum”.Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. hakkında bilgi edinmek için ölçekler kullanılabilir. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. Bu ölçekler. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını.

Ek’te verilen tutum ölçeği I. 58 . cümle sayısına bölünerek öğrencinin 1-5 değerleri arasında nerede olduğu bulunur. olumlu tutumlar geliştirmeleri için gereken önlemler alınmalıdır. Elde edilen sonuç ondalık kesir şeklinde ise yakın olduğu tam sayının temsil ettiği tutuma sahip olduğunu gösterir. dönemin başı. 3 ne olumlu ne olumsuz tutumu. düşüncelerine. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendi çözüm yollarına. 4-5 olumlu tutumu ifade etmektedir. dönemin sonunda uygulanabilir. Bu işlem sonucunda 1-2 olumsuz tutumu. dönemin başı ve II.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Dereceler Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı Olumsuz Đfade Puanı 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Her bir tutum ifadesinden alınan puanların toplamı. II. bilgilerini uygulamalarına ve kendi öğrenmelerine önem verilerek öğrenci olumlu yönde motive edilmelidir. Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanlarına göre tutumları olumsuzsa. Bu programın başarıyla uygulanabilmesi için öğrenme-öğretme sürecine farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kaynaştırılmalıdır.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 59 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 60 .

Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. 6. 3. prizma. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. ağırlıklarına göre sıralar. 2.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. silindir. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 4. 2. 5. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. 10. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. silindir. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. Örüntü ve Süslemeler 1. 2. Doğrultu-Yön) Đlişkiler 1. En çok üç nesneyi. Geometrik Cisimler L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. 3. Paralarımızı tanır. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. 7. 8. 20 içinde geriye birer sayar. Rakamları okur ve yazar. 2. 61 . grupların nesne sayılarını karşılaştırır. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Tabloları okur. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Eş nesnelere örnekler verir. Zamanı Ölçme 1. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1. 9. Paralarımız 1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. 2. Eşlik 1. Küp. prizma. 2. 2. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. Geometrik cisimlerden küp. SA Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. 1. Tartma 1. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. 4. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. 6. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 5. 3. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 6.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 20’ye kadar olan doğal sayıları. 2. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. 4. 5. Kesirler 1. Çıkarmanın ayırma. Toplamanın bir araya getirme. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 62 . Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I SA Y I L A R G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 7. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 4. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. 8. 2. 3. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. 2. 9. Toplama işleminde. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.

MATEMATĐK DERSĐ 1. 2. Tartma Toplam 1. 4. Uzunlukları Ölçme 2. Paralarımız 3. 1. 3. 4. Zamanı Ölçme 4. 3. 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Tablo Toplam GE EL TOPLAM 44 144 100 63 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler KAZA IM SAYILARI 10 9 6 2 27 2 2 1 2 7 4 1 2 2 9 1 1 SÜRE / DERS SAATĐ 52 26 20 4 100 6 6 3 7 22 6 4 4 4 18 2 2 ORA I (%) 36 18 14 3 71 4 4 2 5 15 4 3 3 3 13 1 1 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ Toplam Uzamsal (Durum-Yer. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler Toplam 1.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 64 .1.

2. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. 2. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. 7. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. 2. 4. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 1. 10. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 5. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. 10 9 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler 1. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. 1. 7. 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 8. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. 4. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. 6. 6. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. 20’ye kadar olan doğal sayıları. 3. 5. 3. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. 3. 6. 8. 9. 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. T O P L A M 6 2 27 65 . ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. 20 içinde geriye birer sayar. 4. Çıkarmanın ayırma. Toplama işleminde. 9. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Rakamları okur ve yazar. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. Toplamanın bir araya getirme.1.

okur yazar duruma geldiklerinde benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Rakamlar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 66 . Sonra fasulye.A. Rakamları okur ve yazar.A. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. rakamlar harflerle yazdırılır. Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa. okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ip ve [!] Öğrenciler. KAZA IMLAR 1. ↸ Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için faklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur. ↸ Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır.1.1.2) DOĞAL SAYILAR 2. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır. [!] Öğrenciler.Ö. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Ö.A.A. onar ritmik nabız sayarak. Uygun kutular boyatılır. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal Sayılarla Toplama işlemi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) ↸ Renkli sayma boncukları. iki eldeki parmaklar vb. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. DOĞAL SAYILAR ↸Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır. merdiven indirerek veya çıkararak vb. ip atlatarak. alkış veya tempo tutturarak. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 3. sayma yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 67 . Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. önerilen etkinliklerle birer ritmik saymalar ondan başlatılır. .Ö. [!] Birer ritmik saymalar 1 ‘den.1.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. düğme vb. 20 içinde geriye birer sayar.Ö. KAZA IMLAR 4. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır. onluk kartlar.A. fasulye.1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Abaküs (renkli sayma boncukları). Doğal sayılarla çıkarma işlemi DOĞAL SAYILAR ↸ Geriye doğru saymalarda. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 68 . somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır.Ö. sayma çubukları. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.

Ö. 2 4 8 15 15 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. AÇIKLAMALAR Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz 5. ↸ 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun farklı nesnelerden oluşturulabileceği vurgulanır. onlukların solda gösterilmesinin gösterir. 6.1. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ  Onluk   DOĞAL SAYILAR 1 Onluk 3 Birlik  Birlik 1 3 On Üç Sayılarla balon gruplarını eşleştiriniz. Bulunan sayının. onluk ve birliklerine ayırarak grubu olarak adlandırılır. Kalan nesneler birlikler ve karşılık gelen sayıyı yazınız. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 69 . Birliklerin sağda. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup ↸Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. nesneyi. bu nesnelere karşılık gelen gerekliliği vurgulanır. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi arasındaki ilişki vurgulanır.A.A.

7) [!] Nesne sayıları karşılaştırılırken “büyük”.” ifadeleri ile 4’ün 6’dan küçük olduğu fark ettirilir. 4 fasulyeden çoktur.” ifadeleri ile 6’nın 4’ten büyük olduğu fark ettirilir. AÇIKLAMALAR 8.” “4 fasulye.1. • “4 fasulye.A. aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır. • “6 fasulye. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.Ö. 9. 10. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. sıra bildiren sayılar kullanılarak belirletilir. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. KAZA IMLAR 7. önem durumuna göre sıralatılır. ↸ Haftanın günleri.” “6 fasulye. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. Sembol kullanılmaz.A. iki nesne grubu oluşturarak bu grupların nesneleri arasında bire bir eşleme yaparlar. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 70 . bilye. okula gelirken yanlarında bulundurması gereken en çok 10 nesne. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. ↸ Öğrencilerin. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 2) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir. [!] Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar verme esas aldırılır. Karşılaştırma sonucunu sözlü ve yazılı olarak ifade ederler.1. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. 4 fasulyeden fazladır. 6 fasulyeden eksiktir. DOĞAL SAYILAR ↸ Öğrenciler. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. “küçük” veya “eşit” kelimelerinden uygun olanı kullanılır.Ö. fasulye vb. 6 fasulyeden azdır. çok. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Sıra sayıları. yılın ayları. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Fındık. [!] Az. grupların nesne sayılarını karşılaştırır.

↸ Öğrencilerden. sayı çubukları.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 2. Bu bağlaçlarla öğrencileri şartlandırmak yerine. KAZA IMLAR 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. harçlıklarla alınan oyuncakların çoğalması vb. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. Onluk Kartlar Birim Küpler 3 4 2 + 3 = 5 + 3 = 7 + 5 8 [!] Đki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile “+” kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. denge modeli vb. ↸ Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. AÇIKLAMALAR [!] “Ve”. öğrencilerin içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanması sağlanmalıdır. “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade edilebildiğinden bu bağlaçlarla toplama işleminin özdeşleştirilmemesi gerekir. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı renkten kalemlerin bulunduğu kalemlikten belli bir renkte olanları bir araya getirme. DENGEDE 3+1=4 4=4 3. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ( Kazanım 3) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. durumlarla toplama işlemi fark ettirilir. sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir.Ö.A.Ö. sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. nakil yoluyla sınıfa gelen öğrencilerin eklenmesiyle sınıf mevcudunun artması. “ile”. Toplamanın bir araya getirme. ↸ Onluk kartlar.1. fasulyeler. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 71 . Doğal sayılar Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 + 2 + 4 = 9 Denge Modeli: Bu model kullanılarak eşit (=) işaretinin anlamı vurgulanır. birim küpler.

onluk kartlar. birim küpler.1. ↸ Sayma çubukları ve onluk kartlar vb. Doğal sayılar 4 + □ DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ = 6 2 + □ = 5 2 + 3 = 5 Ekleme: 6 boncuğum var. Toplama işleminde.A. kullanılarak etkinlikler yaptırılır. [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınarak özellik fark ettirilir. fasulyeler vb. Emre’nin düğme sayısı kadar düğmem olması için kaç düğme gerekir? 4+ Fazla düğmeler □=7 Benim düğmelerim Emre’nin düğmeleri 5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 4.A. Emre’nin ise 7 tane düğmesi vardır. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur.Ö. modellerle toplamanın ekleme. Arkadaşım bana kaç boncuk verirse 8 boncuğum olur? 6 + □ =8 Karşılaştırma: Benim 4 tane. karşılaştırma ve parça bütün durumları kullanılarak verilmeyen toplananı belirlemeye yönelik etkinlikler yaptırılır. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken çıkarma işlemi yaptırılmaz. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 72 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları.Ö. 2 + 3 = 3 + 2 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

onluk kartlar. □ + □ = 10 □ + □ = 10 □ + □ = 20 □ + □ = 20 …+… ↸ Benzer etkinlikler. onluk kartlar. daha sonra bir basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. birim küpler. ekleme. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir.A. tamamlama yoluyla toplamları 10 olan sayı ikilileri buldurulur. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 …+… = … DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 …+… = … AÇIKLAMALAR Aşağıdaki kutulara uygun sayıları yazınız. [!] Önce bir basamaklı iki doğal sayının. ile bir araya getirerek üzerine sayma. birim küpler. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. 18 12 + 6 = 18 10 + 8 = 18 ↸ Zihinden işlem yaparken öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları sağlanır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları.Ö. KAZA IMLAR 6. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. ↸ Sayı çubukları. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 73 . 8. fasulyeler vb. = … 7. toplamları 20 olan sayı ikilileri için de yaptırılır.A.1. 20’ye kadar olan doğal sayıları. fasulyeler vb. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 9.1. öğrencilere mümkün olduğunca gerçekçi gelecek ve toplama işlemi yapmasını gerektiren çeşitli durumlar içeren problemler kullanılmalıdır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencinin günlük yaşamıyla ilgili. iki başkan adayının oylarının toplamı 20 olarak belirlenmiştir. Adaylardan biri 12 oy aldığına göre diğer aday kaç oy almıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 13) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.A.A.Ö.Ö. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 74 . Sınıfta yapılan demokratik bir seçim sonucunda. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 75 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. Kalanların “–“ işaretinin. “çıkan”. olduğu vurgulanır. … ).A. fasulyeler vb. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. sınıf mevcudunun azalması vb.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. [!] “Eksilen”. ↸ Onluk kartlar. çıkarma işlemine ait ifadeler miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. modellerden biri seçtirilir. defterler. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2.Ö. kâğıtlar vb. KAZA IMLAR 1. silgiler. Çıkarmanın ayırma. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. durumlarla çıkarma fark ettirilir. “fark” kelimeleri ile Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır.A. sayı çubukları. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. kitaplar. çıkartılır. birim küpler.1.Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 7 –4 =3 8 –3 =5 8 4 – 4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Anneme kaç düğme verdim? [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 76 . sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. aşağıda verilen modeldeki gibi etkinliklerle keşfettirilir.Ö.A. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Ağaçta kaç portakal kaldı? ↸ Problemleri modelleyerek çözmeleri sağlanır. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Ağaçta kaç portakal var? 5–5=0 4. 8–□ = 5 ↸ Öğrencilerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Zihinden çıkarmalarda. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.Ö. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. parmak sayan öğrencilere izin verilir. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. [!] Onluk bloklar.1. onluk kartlar vb. 5. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. 8 tane düğmem vardı. Düğmelerimden bir kısmını anneme verince 5 düğmem kaldı. KAZA IMLAR 3.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 77 . problemler çözdürülür ve kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çıkarma işleminin ayırma. 4 tane kalemim kaldı.Ö. 2 kalem daha aldım. .A. anlamlarını içeren [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. geriye doğru sayma vb. Başlangıçta kaç bilyem vardı? □ – 3=4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ablam 5 kalem verdi.1. 3 tanesini. kalemi olmayan arkadaşlarıma problemler çözdürülür ve kurdurulur. Kaç kalemim kaldı? 3+5=8 8–3=□ • 7 kalemim vardı. 3 tanesini kardeşime verdim. Kalemlerimden birkaç tanesini kaybettim. 4 tane bilyem kaldı. KAZA IMLAR 6.A. Kaç tane kalem kaybettim? 7+2=9 9–□ = 4 • Bir miktar bilyem vardı.Ö. verdim. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Çıkarma ve toplama işlemlerini gerektiren • Annem 3.

iki eş parçaya bölme ve yarım elde etme etkinlikleri yaptırılır. 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıdı ikiye katlama ve kesme. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 78 . KAZA IMLAR Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.A. Eşlik Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 5) bütün yarım yarım bütün KESĐRLER yarım yarım bütün yarım yarım ↸ Yarım ve bütün arasındaki ilişki modellerle buldurulur.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı Söz Varlığını Geliştirme (Kazanım 1) iki yarım bir bütün Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.Ö. 2. [!] Yarım sayılarla ifade edilmez. portakalı. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.1. somun ekmeğini vb. elmayı. AÇIKLAMALAR [!] Bir çokluğun yarısını gösterme etkinliklerine girilmeyecektir.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 79 .1.

Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.1. 2. 2. silindir. 1. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. Eş nesnelere örnekler verir. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler 1. 2. Ö Ğ R E TOPLAM 2 2 1 2 T O P L A M 7 1. 1. silindir. prizma. Geometrik cisimlerden küp. M E A L A I KAZA IMLARI Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Küp. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. 80 . prizma. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer.

“Koridorun köşesinden alınır. sınıf ortamları vb. malzemeleri kullanarak bir tema oluşturur.A. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. park. “Karşı duvara doğru yürü. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Konuşma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Rehberlik ve Psikolojik Danışma ( Kazanım 9) ↸ Resim. sola dön.” vb. öğretmenler odası. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A. içinde-dışında.A. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 81 . “Tahtaya arkanı dön. okul. DOĞRULTU-YÖ BELĐRTE ) ĐLĐŞKĐLER KAZA IMLAR 1.”. rehberlik servisi… gibi) sağlayacak “Kapıdan pencereye Türkçe Sözlük’ündeki anlamlar esas doğru git. tablo. Bu temada yer alan ögeler arasındaki uzamsal ilişkiler anlattırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin hayatlarındaki model olaylardan yararlanılarak “altında-üstünde. yer-durum ve etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada. modellerin her biri bir bütünlük [!] Uzamsal ilişkiler açıklatılırken içinde ele alınıp uzamsal ilişkilerin gösterilmesi ve açıklanması sağlanır. doğrultu-yön anlamında ele alınır. oyun hamuru vb.”.”. [!] Uzamsal ilişkilerde kullanılan ↸ Öğrencilerin sınıfta. fotoğraf. Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat vermeleri istenir.9) 2. okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür terimlerde Türk Dil Kurumunun odası. lego. yüksekte-alçakta. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır. Doğal sayılar Uzunlukları ölçme ↸ Öğrenciler. belirli bir referans noktası alınır. Bu terimlerle ilgili etkinlikler yaptırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. UZAMSAL (DURUM-YER.1. uzak-yakın. [!] Uzamsal ilişkiler.Ö. çukurda-tümsekte” terimleri vurgulanır.Ö.1.

A. silindir. prizma. “eşitlik” teriminin. KAZA IMLAR 1. eldiven vb. vücudumuzun el. etkinliklerle sınıflatılır. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. ↸ Meyve. ancak istiflenemediği. Eş nesnelere örnekler verir. kol. silindir. madenî ve kâğıt paralar. küp şeker. modeller yardımıyla küp. aynı numaralı ayakkabı. istiflenebildiği vb. silindir modellerinin yuvarlanabildiği. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. pet şişe. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının karıştırılmamasına dikkat edilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. varil. oyuncak vb. karbon kâğıdı ile kopyalama. etkinliklerle eş şekil ve desenler yaptırılır. koni modellerinin yuvarlanabildiği. yollarla fark ettirilir. sınıf ortamındaki malzemeler. silindir. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp. modeller yaptırılır. Küp. Geometrik cisimlerden küp.Ö. külâh. “Eşlik” teriminin somut nesneler. ↸ Eşlik kavramı. karpuz. kamp çadırı. prizma. baskı vb. organları. Ayrıt. köşe ve yüzlerin sayılarından söz edilmez. istifleme vb. küp şekerler.1. koni ve küreye benzeyenler seçtirilir. modellerin karşılık gelen her bir yüzü. GEOMETRĐK CĐSĐMLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Paket. Bu modeller. eşya vb. yuvarlama. koni ve kürenin biçim özellikleri görsel olarak algılatılır. ↸ Farklı büyüklükteki geometrik cisimleri kullandırarak bina. prizma.Ö.13) EŞLĐK ↸ Çoğaltma. Küre modellerinin yuvarlanabildiği fakat istiflenemediği. kaydırma. top. boyama.1. Örüntü ve Süslemeler 1. dik dairesel silindir ve koni modelleri kullandırılır. kutu. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) 2. köşeli veya yuvarlak oluşlarına göre sınıflatılır. prizma. ayak. huni. Oluşturulan modellerin hem bütününün hem de parçalarının görünümü hakkında yorum yaptırılır. sayılar gibi soyut kavramlar için kullanıldığı belirtilir. kenarı üst üste çakıştırılarak vb. göz vb. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. dikdörtgen ve kare prizma kullandırılır. silindir.A. özellikleri yapılan etkinliklerle fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 82 . AÇIKLAMALAR [!] Prizma modellerinden adları verilmeden yalnızca üçgen. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. portakal. [!] Dik prizma. makara vb. Bu modeller.

örüntüde nesnelerin biçimi. [!] En çok üç ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. çizilmiş hazır şekiller vb. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 4) 2. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel oluşturulur.A. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. resimler veya çevredeki malzemeler kullandırılarak örüntüler verilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir örüntü olduğu. ↸ Öğrencilerin somut nesne ve modellerle oluşturulmuş bir örüntüdeki ilişkiyi açıklayarak örüntüyü devam ettirmeleri sağlanır.A. KAZA IMLAR 1. deseni vb. somut nesneler.Ö. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 83 .1. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Nesnelerin. rengi. oluşturulur. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. bir veya birden fazla özelliğin esas resimli kartlar.Ö. bu [!] Örüntüler. malzemelerle çizim yaptırılmadan alındığı fark ettirilir. [!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle ↸ Geometrik cisimler. [!] Oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler sözel olarak da açıklatılır. modeller.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 84 .1.

1 Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 2 En çok üç nesneyi. 3. T O P L A M 9 Ö L Ç M E Ö Ğ R E 85 . 4 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. 2. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. ağırlıklarına göre sıralar. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. 1. 2 Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. 1. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 2.1. 4. 2. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. Paralarımızı tanır.

Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler.Ö. uzunlukları karşılaştırılır ve sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. bir nesnenin. en uzun. Karşılaştırmada. UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve daha kısa nesneler buldurulur. cetvellerin.A. daha kısa. uzunluklarına göre sıralanmış. 1. ayakkabı bağlarının vb. “daha uzun. çok yakın olmamasına dikkat edilir. en çok [!] Sıralanmış nesne sayısı beş ile beş nesne grubundaki yeri buldurulur. Yerini belirle 86 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Đp. nesnelerin [!] En çok üç nesne karşılaştırılır. kalem. ölçmeye başvurulmaz. en kısa” gibi terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden yararlandırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 2.1.A. ↸ Bir öğrencinin. [!] Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa sahip modeller de seçilerek bunların “aynı uzunlukta” oldukları vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . kâğıt şerit. pipet vb. sınırlandırılır.Ö. boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki [!] Seçilen öğrencilerin boy uzunluklarının yeri buldurulur. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı uzunluktaki kalemlerin.

1. Sonra seçilen birimle ölçme bir nesnenin uzunluğu önce tahmin ettirilir. Cetvelim kalemimden kaç ataç uzundur? 1. Kalemim 5 ataç uzunluğunda. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. [!] Kâğıt paralarımızdan 1.1. 25 Kr ve 50 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği [!]Türk Lirasının “TL” ve Kuruşun “Kr” tartıştırılır. kürdan.Ö. [!] Nesnelerin uzunlukları önce tahmin malzemelerle. 10. 5. 50 Kuruşlar tanıtılır. 5 TL. UZU LUKLARI ÖLÇME KAZA IMLAR Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Doğal Sayılar 4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan ölçme birimi modeli olarak kalem. ataç vb. kulaç adım. kullanılan ölçme birimiyle belirtilir. cetvelim ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Ölçme sonuçları. 3. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme .A. Paralarımızı tanır. Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi”Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. Ölçme yapılarak tahminler karşılaştırılır. sonra seçilen birimle ölçtürülür.Ö. doğal ölçme birimleriyle istenilen ettirilir. ↸ 1 TL.24) Girişimcilik (Kazanım 32) PARALARIMIZ 87 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 10 Türk Liraları ile 1. 8 ataç uzunluğundadır. 25. Tahminle ölçme sonuçları karşılaştırılır. 5. parmak. olarak kısaltıldığı belirtilir. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ↸ Sınıftan üç kitap boyu uzunluğunda nesneler gösterilir. pipet. yapılarak tahminle karşılaştırılır.A. ayak vb. karış.

ağır. tatil günleri. TARTMA 2. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . nesneler kullandırılarak bir saat modeli yaptırılır.Ö. ↸ Kitap ve benzeri nesnelerden herhangi biri seçtirilir. hafta sonları gibi çocuk için önemli olan Hayat Bilgisi dersi “Dün. 1. yaş günü. Yarın” tarihler takvim üzerinde işaretletilir. en hafif gibi ifadeler kullanılır. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. 2. ↸ Farklı büyüklükteki kitapların. Bugün. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Đçinde bulunulan yıla ait farklı takvim örnekleri sınıfa getirilerek incelettirilir.Ö. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. [!] En ağır.1. ağırlıkları karşılaştırılır. Bayram günleri. Bu model [!] Sayısal saat modeli kullanılmaz. defterlerin.1. daha hafif. teması (Kazanım C. bir önceki gün ve bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırılarak buldurulur. tebeşirlerin ve benzeri nesnelerin [!] Karşılaştırmalarda hafif.A. [!] Yelkovanın saat başlarında her zaman 12’nin üzerinde olduğuna dikkat çekilir. okur. ↸ Karton. Saat modeli oluşturarak saat başlarını üzerinde saat başlarında akrep ve yelkovanın yerleri belirletilir.A. Aynı cins üç kitabın bir ya da iki kitaptan daha ağır olduğu sezdirilir. daha ağır gibi ifadeler kullanılarak sezgi ve tahminden yararlanılır. köpük vb. KAZA IMLAR ZAMA I ÖLÇME 1.11) ↸ Yaşadığı gün. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar. sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 88 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 89 .1.

Tabloları okur. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1 T O P L A M 1 90 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1.1.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrenciler günlük/haftalık televizyon programlarını.A. 91 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. TABLO KAZA IMLAR 1. sınıftaki öğrenci gelişim tablolarını. okuldaki günlük beslenme [!] Tablo oluşturma etkinlikleri yaptırılmaz. kullanılır. takvim. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme .1. bu sınıf düzeyinin kolay servislerinin hareket çizelgelerini vb. sıkça karşılaştıkları veya kullandıkları tabloları algılayabileceği ve okuyabileceği tablolar okurlar. okul [!] Etkinliklerde. Tabloları okur.Ö. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ders çizelgelerini. tablosunu.Ö.A.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 92 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 93 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2.

uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. dikdörtgensel. ayrılamayacağını belirler. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzunlukları Ölçme 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 8. Tablo 1. dikdörtgenin. 5. 9. Kare. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. birimleriyle ölçer. ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. koni ve küre modellerinde yüzleri 2. 6. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Uzunlukları metre ve santimetre 4. 6. Uzunlukları metre ve santimetre modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 2. 100 içinde ikişer ve beşer. dikdörtgen. 3. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. 40 içinde dörder. 2. 5. Nesne grafiğini yorumlar. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp 1. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 2. Silindir. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. 7. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği 1. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Küp. Veriyi tablo şeklinde düzenler. Paralarımızı tanır. 3. kare ve üçgen prizması belirterek gerekliliğini açıklar. Standart uzunluk ölçme araçlarını gösterir. 2. 3. üçgen ve çember modelleri problemleri çözer ve kurar. Karesel. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 4. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. dikdörtgen. üçgenin köşe ve 5. Standart olan veya olmayan uzunluk oluşturur. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili kenarlarını gösterir. uzunluğu ölçer. 6. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 4. 94 . 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. Sayı örüntüleri oluşturur. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme 1. birimlerini birlikte kullanarak bir köşeleri ve ayrıtları gösterir. Karenin. Simetri Paralarımız 1. Simetriyi modelleri ile açıklar.

Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. hafta-gün. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. M E A L A L A R I G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Örüntü ve Süslemeler 1. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. 3. 4. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 5. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. mevsim-ay. Eldeli toplama işlemini yapar. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. saati tam ve yarım saate ayarlar. AL L. 2. Tam ve yarım saatleri okur. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 2. ay-gün. 7. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 5. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. Saat-gün. 4. 3. Tartma 1. 2. 6. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. 3. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 95 . 2.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 6. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 2. V E R Đ ALT ÖĞR . Toplamları 100’ü geçmeyen. Sıvıları Ölçme 1.

10’a kadar olan doğal sayıları 2. üçerli. 3. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. M E A L A L A R I Ö L Ç M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 96 . 3. 2. ikişerli. Bütün. Çarpma işleminde “1” ve “0”’ın etkisini açıklar. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 6.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 5. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. 7. 3. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. Kesirler 1. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 3. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. birerli. 4. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

Sıvıları Ölçme Toplam VERĐ 1. Paralarımız ÖLÇME 3. Simetri 3. 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. Nesne Grafiği 2. 6. Uzunlukları Ölçme 2. Zamanı Ölçme 4. Geometrik Cisimler ve Şekiller 2. 4. Tartma 5.MATEMATĐK DERSĐ 2. 3. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 7 6 7 3 1 33 6 2 2 10 6 1 3 2 1 13 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 22 18 18 18 9 3 88 12 4 4 20 11 3 6 5 3 28 5 3 8 ORA I (%) 15 12 12 12 7 2 60 8 3 3 14 8 2 4 4 2 20 4 2 6 SAYILAR GEOMETRĐ GE EL TOPLAM 59 144 100 97 . SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 2.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 98 .2.

2. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 3. 6. Çarpma işleminde “1” ve “0” ın etkisini açıklar. 2. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. üçerli. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. birerli. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. Sayı örüntüleri oluşturur. 3. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 1. 7. 6. Doğal Sayılar 6. Toplamları 100’ü geçmeyen. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 4. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 2. T O P L A M 9 7 6 7 3 1 33 99 . Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder.2. Kesirler Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. Eldeli toplama işlemini yapar. 9. 5. 1. 100 içinde ikişer ve beşer. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. 5. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. 3. 2. ikişerli. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Bütün. 3. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 3. 40 içinde dörder. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 2. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. 7. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 1. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 8. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 1. 4. 3. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 5. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. 6. 7. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 3. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.

↸ Öğrenciler fasulyeler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı türden 10 kalem.A. onluk taban blokları vb. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 10 kuru boya vb.Ö. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. Bu nesne gruplarını onluk ve birlik gruplarına ayırır. nesnelerden gruplar oluşturur. nesnelerin sayısının bir deste. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 100 . Bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okurlar. AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir.A. aynı türden 12 bardak. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. 12 silgi vb.Ö. DOĞAL SAYILAR 2. KAZA IMLAR 1.2. sayma çubukları. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu.

Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. KAZA IMLAR 3.Ö. AÇIKLAMALAR Onluklar DOĞAL SAYILAR Birlikler Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Onlar basamağı 70 73 Birler basamağı 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Belli bir sayı seçtirilir.Ö. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 101 .A. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.A. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk.2.

A. söyleyeceğin sayı ne olacak? Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. AÇIKLAMALAR [!] Đleriye veya geriye doğru ikişer. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazılır. söylediğin sayı nedir? • 5. 8. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan .2. 100 içinde ikişer ve beşer. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. üçer ritmik saymada. 20. 16. sayıların bulunduğu kutular boyanır. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100 4. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır.A. 2. ilgili sayıların katlarından başlatılır. 4. DOĞAL SAYILAR ↸ Yüzlük tablo kullanılarak yapılan sayma etkinliklerinde. 12. 15 oldu. … 5 tane 3 saydım. üçer. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 102 . KAZA IMLAR 4. söylediğin sayı nedir? • 6. 24. 28. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. dörder ve beşer saymalarda. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.Ö. 5. 40 içinde dörder. 40 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Örneğin. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 3 6 9 12 15 • 3. 32. 3.Ö. . 36. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilere ikişer.dörder.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 103 .  AÇIKLAMALAR [!] Örüntüde kullanılan sayılar bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. 10.  . DOĞAL SAYILAR • ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Örüntüyü tamamlamada en fazla iki sayı buldurulur. Örüntü ve Süslemeler 15.2. 20. [!] Örüntü oluşturmada ve tamamlamada yüzlük tablodan yararlanılır.  .  75.Ö. 50.A. 11. 13.A.  .  . Sayı örüntüleri oluşturur. KAZA IMLAR 5. 50 10. 16. 30.  örüntüsündeki kuralı açıklayınız ve takip eden iki sayıyı yazınız. ↸ • • ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 4. 7. 70. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 60 .  .Ö.

“küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. 37’den küçüktür. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir.Ö. Önce onlukların sayılarına baktırılır.A. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir.A. 8. 37 7.2.Ö. [!] “Büyük”. AÇIKLAMALAR [!] “Büyük”. ↸ Đçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. KAZA IMLAR 6. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 25 DOĞAL SAYILAR 25. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. ↸ Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 104 . Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. ↸ Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 9. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu, cetvel modeli üzerinde belirletilir. 23

AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. [!] 5’in ve 10’un katı olmayan, 95’ten küçük sayılar seçtirilir. Uzunlukları Ölçme

DOĞAL SAYILAR

0

5

10

15

20

25

30

Uzamsal Đlişkiler

23 sayısı, 20’ye daha yakındır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

105

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek; (i) 23 + 35 işlemi onluk taban blokları ile önce modellenerek yaptırılır. Onluklar 2 Birlikler 3

AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır. [!] Đki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

3 + 5

5 [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. 8

(ii) Sayıların, önce birlikleri sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. 23 + 35 ? 2 onluk + 3 birlik + 3 onluk + 5 birik 5 onluk + 8 birlik

23 + 35 58

Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır.

23 + 35 = 58 35 + 23 = 58

23 + 35 58

35 + 23 58

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

106

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek; (i) Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. Birlikler toplatılır. Birliklerin toplamı, onluk ve bir birlik grubu olarak düzenlettirilir. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk, onluklar grubuna katılır. Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. 48 + 25 işlemi onluk taban blokları kullanılarak yaptırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemler de yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

Onluklar 1 4

Birlikler 8

+2

5 13

1 4 2 + 7

8 5 3

(ii) Sayılar onluk ve birliklere ayrılır. Onluklar ve birlikler kendi aralarında toplattırılır. Birliklerin toplamından elde edilen onluk “elde” diye adlandırılır. 48 4 onluk + 8 birlik 48 + 25 + 2 onluk + 5 birlik + 25 6 onluk + 13 birlik 73 6 onluk + 10 birlik + 3 birlik 6 onluk + 1 onluk + 3 birlik 7 onluk + 3 birlik

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

107

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 3. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma, üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. 13+ □ =28 işleminde verilmeyen sayı, cetvel modeli kullanılarak belirletilebilir.

AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

0

5

10

13 15

20

25

28 30

Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 13’ün üzerine onluk taban blokları kullandırarak 28’e kadar saydırılır.

4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

↸ 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın, onlar basamağındaki sayıların toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

108

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Verilen sayılar, onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. stratejiler kullandırılarak öğrencilerin toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır.

AÇIKLAMALAR [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

15+20 işleminde, önce onlukları toplarım, 30 eder. Sonra da beş tane bir eklerim ve 35’i elde ederim.

18+17 işleminde, önce onlukları toplarım, 20 eder. Sonra 8 ile 7’yi toplarım, 15 eder. Daha sonra da 20 ile 15’i toplarım 35’i elde ederim.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

109

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken, 27’nin 30’a, 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır.

AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

↸ Günlük yaşantı durumları ile ilgili problemler çözdürülür. Benzer problemler kurdurulur. ↸ 15 fındığım vardı. Annem bir miktar fındık verince toplam 28 tane fındığım oldu. Acaba annem bana kaç tane fındık verdi?

[!] Toplamanın farklı anlamlarını içeren problemler seçtirilir. [!] Toplamı en çok iki basamaklı olan doğal sayılarla, en çok iki işlemi gerektiren problemler çözdürülür. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6)

15 + □ = 28

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

110

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar hâlinde modelleri yaptırılır. Bundan, istenilen kadarı ayırtılarak, eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır: Onluklar Birlikler

AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. [!] Çıkarma işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ

2

6

1 

2

26 1 4

12 14

veya 26 – 12 = 14

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

111

2. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. Eksilenin bir onluğu.A. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. gruplar hâlinde somut nesnelerle modellenir. Birliklerin farkı buldurulur. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır.Ö.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 112 . çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. Eksilen onluk ve birlik. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Onluklar 3 1  Onluklar 2 3 1  Birlikler 4 6 34 –16 3 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 1 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 10 birlik+4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 14 birlik 34 – 1 onluk + 6 birlik – 16 1 onluk + 8 birlik 18 Birlikler 14 4 6 8 Onluklar 2 3 1  1 Birlikler 14 4 6 8 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilenin birliklerinin. KAZA IMLAR 2. AÇIKLAMALAR [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır.

A.2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden çıkarma işlemi için öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. maçı tahminen kaç sayı farkla kazanmıştır? [!] Öğrencilerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. Okulumuzla komşu okul arasındaki basketbol maçı 68/49 sonuçlanmıştır. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. Galip gelen okul takımı. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 3. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. 40 dairelik bir apartmanda. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Apartmanda kaç daireye daha haber vermesi gerekir? 4. AÇIKLAMALAR Görevli. ↸ 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 113 . Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak sonuç tahminle karşılaştırılır. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. ↸ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken 53’ün 50’ye. 30 daireye toplantı haberini duyurdu. Bu sonucun.A.

2. [!] Problemlerdeki veriler ve işlem sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. ↸ Çevreden seçilen bir olay ve günlük hayatla bağlantılı problemler çözdürülür ve kurdurulur. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. çıkarmanın azaltma. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] En çok iki basamaklı doğal sayılarla.Ö. ↸ Çıkarmanın farklı anlamlarını içeren problemler verilir. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Bunlardan bazıları kâğıdın altında kalmıştır. en çok iki çıkarma işlemini ve toplama işlemini gerektiren problemler çözdürülür. Başlangıç etkinliklerinde problemler. üzerine sayma. Kâğıdın altında kalan bloklar hangi sayıya karşılık gelir? AÇIKLAMALAR 13 – □ = 8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır? DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 6. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 114 . somut nesnelerle modellenerek çözdürülür. KAZA IMLAR 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilen veya çıkan buldurulurken.Ö.A.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. üzerinde 78 • Masanın sayısına karşılık gelen onluk taban blokları olması gerekmektedir. eksiltme.

2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4+4=8 2× 4=8 0 5 10 15 20 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir.A.A. Bu toplamın.Ö. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 115 . Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.

A. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ AÇIKLAMALAR [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”.Ö. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.2.” vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 116 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 tane 4 Öğrencilerden kullanılan modele uygun ifadeler seçerek çarpma işlemine karşılık gelen durumu sözel olarak açıklamaları istenir. Örneğin. “Đçinde 4 tane kurabiye olan kutulardan 3 tane var.Ö. KAZA IMLAR 2. 4 + 4 + 4 3 × 4 = 12 = 12 12 eder.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesnelerle modelleme yaptırılır.

2. ↸ 3×1 1 + 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 8 12 16 20 20 24 28 32 36 40 1 2 3 4 5 6 Çarpım tablosundaki 4 ile ilgili satır. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar.A. 8 9 10 4 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 117 .Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik saymalarla ilişkilendirerek çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.Ö. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 8 1 8 2 8 3 8 4 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik sayma ve modellerden yararlanılır. yüzlük 7 tabloda dörder ritmik saymayla buldurulur. KAZA IMLAR 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 1 + 1 = 3 olduğu olduğu ve 7×□=7 7×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız.

A. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir.Ö.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri.A. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. 2 × □ = 4 × 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz.2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 2×3 2×3=6 3×2 3×2=6 6. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 118 . KAZA IMLAR 5.

Ö. KAZA IMLAR 7. 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masadaki dört tabakta ikişer portakal vardır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. [!] Bir basamaklı doğal sayılar ile 2. Portakallardan 3 tanesi alınırsa kaç portakal kalır? AÇIKLAMALAR [!] Problemler en çok iki adımda çözülecek şekilde kurgulanır. 5 sayıları kullandırılarak çarpma işlemleri yaptırılır. 3. 8 – 3 = 5 portakal kalır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 119 . [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.A.A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4 × 2 = 8 portakal var. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.

A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 3 aile yardım paketi alır. üçerli. birerli.Ö. ikişerli. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 120 .A.2. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. depremzede ailelere dağıtılacaktır.Ö.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2.A.A. gruptaki nesne sayısını çözdürülür.Ö.2.Ö. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Her çocuğun 2 elması olur. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. KAZA IMLAR 2. 3. bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması örneklerden oluşan problemlerden olur? yararlanılır. model kullanılarak [!] Bölmenin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 121 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

sonra işlem yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. paylaştırma 3.2.A.Ö. paylaştırma 2. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. KAZA IMLAR 3. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.Ö. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 12 – 4 = 8 8–4=4 4–4=0 1. paylaştırma 12 4 4 1+1+1=3 8 4 4 4 0 12 12 00 4 3 12 ÷ 4 = 3 fındığı olur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 122 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.

kesilebilen. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 123 .Ö.Ö. eş parçalara katlanabilen. 2 yarımdan oluşur. 2 çeyrekten oluşur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ “Bütün” modelleri. Bütün. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir.A.2. KAZA IMLAR 1. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki açıklatılır. [!] Pay. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Bütün. Bütün KESĐRLER Yarım Yarım. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Buna dayanarak bütün. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak.A. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. 2 yarım veya 4 çeyrekten oluşur. Yarım Çeyrek Bütün. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 124 .2.

2. Karesel. Küp. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. köşeleri ve ayrıtları gösterir. 6. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. Silindir.2. T O P L A M 6 Simetri 2 Örüntü ve Süslemeler 2 10 125 . 2. dikdörtgensel. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Geometrik Cisimler ve Şekiller 1. 1. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler. dikdörtgenin. dikdörtgen. 3. 2. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 4. 5. 1. Simetriyi modelleri ile açıklar. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. üçgen ve çember modelleri oluşturur. dikdörtgen. Karenin. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. Kare.

uygun bina çatısı. dondurma külâhı. AÇIKLAMALAR [!] Geometrik cisimlerdeki “ayrıt” kavramı ile geometrik şekillerdeki “kenar” kavramı vurgulanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kutu. bulunmadığı vurgulanır. dikdörtgensel. ç. üçgen prizması modelleri olarak kullandırılarak bunların yüzleri. köşeleri ve ayrıtları gösterir. dikdörtgenler prizması modelleri. ↸ Öğrencilerin ucu açılmamış yuvarlak kalem. [!] Karesel. ↸ a. modeller üzerinde yüzleri belirleyip göstermeleri sağlanır.Ö. kolonya kutusu vb. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ayrıtları ve köşeleri fark ettirilir. Küp modelleri kullanılarak karesel bölge. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. küp modelleri. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 2.A. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. çadır vb. küp şeker vb. modeller üzerinde yüz. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Dikdörtgenler prizması modelleri kullanılarak dikdörtgensel bölge. Silindir. kitap vb. Küp. ↸ Uygun bisküvi kutusu. dikdörtgen. kare prizması modelleri. koni ve kürede ayrıt portakal vb. c. üçgensel bölge ve daire isimlendirilirken tanım yapılmaz. 3.A. top. b. Silindir ve koni modelleri kullanılarak dairesel bölge fark ettirilir. kalıp sabun. Geometrik cisimlerin yüzlerini boyatarak veya baskı tekniği kullanılarak karesel. [!] Silindir. KAZA IMLAR 1. kibrit kutusu. paket vb.Ö. dikdörtgensel. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 126 . Üçgen prizma modelleri kullanılarak üçgensel bölge. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. köşe ve ayrıtları göstermeleri sağlanır. ilâç kutusu.2. [!] Prizmaların özel isimleri ön plana çıkarılmaz. üçgensel bölge ve daire biçimsel olarak algılatılır. gaz yağı tenekesi.

A. dikdörtgen. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karesel. [!] Kare. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 5. dikdörtgen.Ö. nesneler kullanılarak kare. isimlendirilirken tanımları verilmez. dikdörtgensel.4) 6. büyüteç.2. masanın. KAZA IMLAR 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 127 . dikdörtgen. dikdörtgensel. üçgenin köşe ↸ Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. Kare. dikdörtgen. plastik çubuklar. üçgen ve çember bölgelerin sınırları için de bu camların “çerçeveleri” model alınarak kare. kürdan. üçgen modelleri oluşturulurken bir köşeden veya kenarın bir yerinden (çemberin herhangi bir yerinden) kesilerek elde edilen şekillerin açık şekiller olduğu belirtilir. Hayat Bilgisi dersi”Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. Kare. Karesel. ↸ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Geometri tahtası. dikdörtgen. dikdörtgen. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. ↸ Kare. tel vb. şekiller oluşturulur.Ö. bu [!] Kare. üçgen ve çember modelleri oluşturur. çember ve üçgen modelleri kullanılarak ev. kitabın. Karenin. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. köşelerin belirlendiği vurgulanır. üçgensel bölgeler ve daire için “pencerelerin camı”. robot vb. [!] Her bir kenarın uçlarının birleşimi ile ve kenarlarını gösterir. üçgen ve çemberin çizimleri yaptırılmaz.2. dikdörtgenin. çubuk makarna. dikdörtgen. ↸ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. sıranın. kâğıdın kenarları. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. üçgen ve çember olarak adlandırıldığı fark ettirilir.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 128 . kekler. Elde edilen parçalar karıştırılır. çikolatalar. ↸ Çalışma yapraklarında çizili. modeller üzerinde uygun yerlere ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemletilerek bu nesnelerin Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma simetrik oldukları fark ettirilir.Ö. eş parçalara ayrılabilen veya ayrılamayan şekiller bütün olarak kestirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. (i) SĐMETRĐ (ii) (iii) (iv) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kelebeğin kanatları. yaprak.A. kilim desenleri vb.2. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. Simetriyi.Ö. 2. çiçek. nesneler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel aldırılır. kumaş. Bir parça seçtirilerek bu parçanın eşi buldurulur. Bu şekillerden uygun olanlar iki eş parça oluşturacak şekilde katlatılır. Parçaların eşliğinin üst üste çakıştığı gözletilerek fark ettirilir. KAZA IMLAR 1. Bu nesnelerin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağı tartıştırılarak iki eş Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma parçaya ayrılabilen nesneler seçtirilir.A. çevresindeki bisküviler. Bu seçimi yaparkenki görüşlerine dayanarak (Kazanım 2) öğrencilere bu nesnelerin eş parçaları oluşturulur. modelleri ile açıklar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilere. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Đki eş parçaya ayrılabilen şekiller kat yerlerinden kestirilir. yapraklar vb. Bu tür simetriye “ayna simetrisi” veya “aynaya (Kazanım 2) göre simetri” denildiği vurgulanır.

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Kâğıt. 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 129 .A. malzemeden kestirilen modeller kullanılarak örüntüler oluşturulur. KAZA IMLAR 1. somut malzemelerle hazır olarak verilebileceği gibi resim olarak da verilebilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılarak eksik bırakılan ögeler tamamlatılır.Ö. kuru baklagiller ↸ Örüntü. [!] En çok dört ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. kumaş vb. vb.2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak Farklı tür malzeme veya resim kullanılarak benzer ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturulur. yeni örüntüler oluşturur. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Renkli boncuk. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Verilen veya oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler açıklatılır.A. Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılır. malzemelerle oluşturulan örüntüler sınıf içinde farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip değerlendirilir.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 130 .2.

1. 1. 2. 6 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 4. ay-gün. 1 T O P L A M 13 Ö L Ç M E Ö Ğ R E Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme 131 . Paralarımızı tanır. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. hafta-gün. 3. 5. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. 2 Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. mevsim-ay. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. 2. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 1 Tam ve yarım saatleri okur. 6. 1. saati tam ve yarım saate ayarlar. 1. 2. Saat-gün. 3 Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.2. 3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.

okul koridoru vb. ↸ Yazı tahtası. UZU LUKLARI ÖLÇME ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sıra. “öğretmenin karışı-öğrencinin karışı”.A. ağaç gövdesinin vb. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.”. ↸ Standart olmayan ölçme birimlerinde.A. uzunlukları ölçmek için adımdan ya da karıştan daha uzun ve herkesin kabul edeceği standart bir ölçme aracına olan gereksinim açıklatılır. uzunluklarının hangi standart ölçme aracı ile ölçüleceği tartıştırılır. KAZA IMLAR 1.Ö. birimleriyle yazdırılır. 2. cetvel. yazı tahtası vb. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. adım-ayak vb. parmak adım. şerit metre vb. ↸ Vücudumuzun bel kısmının.2. Standart uzunluk ölçme araçlarının kullanıldığı mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. araçlar ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. ayak vb. “Kitabın boyu 2 karış 3 parmaktır.” gibi ifadelerle karış. uzunluklar. ölçümler karşılaştırılarak standart ölçme araçlarının gerekliliği metre. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ölçtürülür. fark ettirilir. mezura. “Sınıfımızın uzunluğu 15 adım 3 ayaktır. iple yapılan ölçmelerde ise ipin gergin olarak tutulması gerektiği vurgulanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. “öğretmenin [!] Standart uzunluk ölçme araçlarından adımı-öğrencinin adımı” vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Sonuçlar. AÇIKLAMALAR [!] Ölçme yapılırken standart olmayan ölçme araçlarının arada boşluk olmayacak şekilde uç uca getirileceği. karış-parmak.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 132 .

↸ Farklı uzunluktaki 3 adet ip. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ölçme etkinliklerine başlarken ilk olarak bir metre uzunluğunda ip. [!] Tahmininde referans seçilen uzunluk biriminin metre ve santimetre birimleriyle önce tahmin ettirilir sonra ölçtürülür. “1 metreden ne kadar fazla?” sorusu ile santimetreye [!] Yapılan ölçmeler. kâğıt şerit vb. dirsek vb. karton şerit. önemi vurgulanır. ↸ Metre ve santimetre birimleri ile ayrı ayrı ölçmeler yaptırılır. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. araçlarla ölçme yaptırılır. “Öğretmenin masasının uzunluğu 1 metre 30 santimetredir.2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. kâğıt şerit vb. uzunluklar. öğrencilere dağıtılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kol. Sonra cetvelle ölçtürülüp kaç santimetre olduğu yazdırılır. ile ölçtürülür. uzunluklar seçtirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 133 . çıta [!] Metre ve santimetre birimleriyle ölçülebilecek vb. Yapılan ölçme sonucunun 1 metreden biraz fazla olduğu durumlarda.” şeklinde ifade etirilmesi sağlanır.”. [!] Ölçmeler ifade edilirken birim kullanımına dikkat çekilir (3 metre 15 santimetre vb. 1 metre 25 santimetre olan ihtiyaç fark ettirilir. ↸ Yaşadıkları ortamlardan seçtikleri uzunluklar ile el. Her iki birimle yeterli Aşağıdaki cetvel modelinde. şeklinde ifade ettirilir. yaptıkları 1 metre [!] Metre ve santimetre için kısaltma kullanılmaz. KAZA IMLAR 3. En uzunu ve en kısası kâğıt veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir. ayak. metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı uzunluk kaç santimetredir? ölçmeler yaptırılarak “Sıranın uzunluğu 1 metre 15 santimetredir. iki ok arasındaki ölçme becerileri kazanıldıktan sonra. nesnelerin yatık veya dik durmasının ölçme sonucunu değiştirmeyeceği örnek ölçmelerle belirletilir.Ö. uzunluğundaki ip.). ↸ Sınıftaki arkadaşlarının boylarının veya kulaçlarının uzunlukları. ↸ Uzunluk ölçme işlemlerinde.Ö.A. 0 5 10 15 20 25 30 UZU LUKLARI ÖLÇME 4.

Öğrenciler. 5 TL ve 25. Paralarımızı tanır. 0 0 1 1 2 3 4 5 6 1. KAZA IMLAR 5. kalem.A.34) Girişimcilik (Kazanım 32) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 134 . ↸ Karış. adım. tartıştırılır. pipet vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Kütüphanenin [!] Problemler.A.Ö.2. 50 Kr ile hangi okul ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği. Kütüphanenin boyu 10 metredir. [!] Kâğıt ve madenî paralarımızın tümü tanıtılır. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri [!] Kendi yaptığı cetveli numaralandırırken yardımıyla ip. doğrusu modelleri yaptırılır ve cetvelle ilişkilendirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfın boyu 12 metredir. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö. santimetre biriminde verilen standart cetveline göre kendi cetvel modelini oluşturur. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. [!] Alışveriş fişi veya faturasındaki değerler bu ↸ Alışveriş fişi veya fatura üstünde. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları boyu sınıfın boyundan ne kadar kısadır ? içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.2. PARALARIMIZ ↸ 1. değerler inceletilir. kâğıt şerit ve zemin üzerine işaretletilerek yatay veya dikey sayı cetvelin sıfır ile başladığına dikkat ettirilir. 12 metre – 10 metre = 2 metre UZU LUKLARI ÖLÇME 6. alınan ürünle bu ürüne karşılık gelen sınıf sınırlılıklarında olmalıdır. marketten neler alınabileceği vb.

her saat başı kurulduğunda 24 kez çaldığı ay. AÇIKLAMALAR [!] Yarım saatlerde akrebin.30’un. (Kazanım B. ve yarım saate ayarlar. 14.Ö.2.11) ↸ Sınıftaki mevsim şeridi inceletilir ve öğrencilere yediği yiyecekler. 2. tam ve yarım saatlerdeki konumu tartıştırılır.00’ün. ZAMA I ÖLÇME 9 6 3 14:30 Kesirler Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. iki sayının tam ortasında 1. gün-yıl vb. 1 yıl 12 ay” ilişkilerini içeren Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması etkinlikler yaptırılır.A. ay-gün. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. vurgulanır. doğadaki olaylar vb. saati tam ↸ Akrep ve yelkovanın. Saat-gün. çalar saat.30’un sayısal saatte ne anlama geldiği tartıştırılır. mevsimüzere iki kez çaldığı. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki Haftada bir kurulan semt pazarı. ilişkileri açıklar. hafta-gün. ↸ Bir ve yarım saatlik zaman içinde yapılan işler sınıfa sunulur.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 135 . Saatin ayar düğmesi [!] Yarım saatlerin buçuk olarak da ifade edildiği çevrilerek yelkovan 6’ya getirildiğinde akrebin konumu izletilir ve saat okutulur. Bugün.2. gözlemletilerek mevsimler tanıtılır.Ö. Tam ve yarım saatleri okur. tekrar kurulur? ↸ “1 gün 24 saat.15) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Hayat Bilgisi dersi “Dün. giydiği giyecekler. ↸ Saat üzerindeki 12’nin üzerine saydırılarak sayısal saatte 13. kaç gün sonra dolayısıyla bir günün 24 saat olduğu gözlemletilir. 14. 1 KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 13. istenilen bir tam saat konumuna getirilerek okutulur. Saat olmasına dikkat ettirilir.2. 1 ay 30 gün. 1 hafta 7 gün. dolaylı ilişkilere girilmez.00’ün ne anlama geldiği tartıştırılır. Yarın” teması (Kazanım C.1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 17) ↸ Çalar saati 9’a kurduğunda saatin bir gün içinde sabah 9 ve akşam 9 olmak [!] Saat-hafta.

A. [!] Problemler. Đki kap birbiriyle karşılaştırılırken bir kap diğerine göre “Daha çok alır. kabın yapısının önemli olmadığı farklı örneklerle gözlemletilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 3. ↸ Sürahideki suyun kaç su bardağı. Aynı özellikteki 3 kutuda kaç kilogram şeftali olur? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ SIVILARI ÖLÇME 1. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sürahi vb.30’da evden okula gitmek için yola çıkan bir öğrenci bir saat sonra sınıfın sınırlılıkları içinde aldırılır. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. problemler saat modeli kullandırılarak Bir çocuğun günde 10 saat uyuması gerekmektedir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 136 . kaç çay bardağı olduğu belirletilir. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.” gibi ifadelerin anlamları tartıştırılır.A.2. ZAMA I ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde çalışılan sayılar ve işlemler bu ↸ “Saat 08.00’de uyanacak çocuğun çözdürülür.” veya “Daha az alır. TARTMA [!] Kütle ve ağırlık terimleri kullanılmaz. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. 2. sürahi vb. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. okuluna ulaştığında saat kaç olur?” vb. Đçlerinde eşit miktarda su olmasına rağmen.Ö. akşam saat kaçta uyuması gerekir? Türkçe dersi “Yazma öğrenme” alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) Sağlık Kültürü (Kazanım 27) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 1. Sabah 07. su seviyeleri karşılaştırılarak sıvı miktarını belirlemede. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö. fincan. kaşık. mutfak araçları ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. 1 kutuda 5 kilogram şeftali vardır. farklı büyüklükte iki kap kullanılarak bunların içine aynı bardakla eşit hacimde su doldurtulur. ↸ Leğen. [!] Ölçülen sıvının miktarına uygun olarak standart olmayan ölçme birimlerinden bardak.

2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 137 .

1. Nesne grafiğini yorumlar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği Tablo 1. Veriyi tablo şeklinde düzenler. T O P L A M V E R Đ Ö Ğ R E M E TOPLAM 2 1 3 138 . A L A I KAZA IMLARI Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.2. 2.

Problem: Sınıfınızda resim dersinde kullandığınız kırmızı.Ö. KAZA IMLAR 1. mavi. ………………………………………… Kırmızı kalemler 5 Mavi kalemler ES E GRAFĐĞĐ Sarı kalemler 5 10 ↸ Yere tebeşirle kırmızı.) de kullanılabilir. Alınan öneriler sınıfça değerlendirilir ve uygun başlık bir kâğıt parçasına yazdırılıp grafiğin üstüne yerleştirilir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Her sıra grubundan gönüllü iki öğrenciye.2. Oluşturulan bu düzenin ne olduğu tartıştırılarak “nesne grafiği” kavramı fark ettirilir. Öğrencilerden oluşturulan grafik için bir başlık önermeleri istenir. mandal vb. sarı renkli [!] Grafikler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 139 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. öğrencinin yaşantısından seçilen dışındaki yaşantısından olabilir. kendi grubundaki öğrencilerin sevdiği kalemler toplatılarak veri elde edilir.Ö.A. Grafik: Sınıfımızdaki Öğrencilerin En Çok Sevdiği Renkli Kalemler Grafiği [!] Oluşturulan grafiğe başlık yazdırılır. kullanıldığı önerilebilir.A. yaptırılır. Sonra toplanan kalemler renklerine göre kâğıtların karşısına sıralanır. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. öğrencilerin okul içindeki veya mevsimlerde doğduğunun belirlenmesi vb. öğrencilerin hangi [!] Problemler. veri toplamanın önemi. [!] Öğrencilerin nesneleri aynı hizaya koymalarını kolaylaştıracak grafik çizelgeleri kullandırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfta en çok sevilen meyve. [!] Grafikte nesnenin kendisi yerine temsilci nesneler (fasulye. hem yatay hem de dikey olarak kalemlerden en çok hangisinin sevildiğinin belirlenmesi. çizgi film karakterleri. Toplanan kalemlerin renkleri kâğıt parçalarına yazdırılır. [!] Başlangıçta hangi veri toplama yollarının uygulamalarla fark ettirilir. mavi ve sarı kalem yazılarak veya birer tane resimleri konularak bunların karşısına tercihine göre öğrenciler sıralandırılarak nesne grafiği oluşturulur. olaylardan hareketle oluşturulan problemleri çözmede.

1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Verilen veya oluşturulan en çok sevilen renkli kalemlerle ilgili bir nesne Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” grafiğinde. ES E GRAFĐĞĐ KAZA IMLAR 2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. ↸ Boyanacak sınıf panosunun rengine karar vermek için sınıfta oylama yapılır ve bu veriler tablo hâline getirtilir. Bulguların gerekçeleri sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. sorgulamalar yaptırılarak grafik yorumlatılır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) • En çok hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En az hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En çok ve en az sevilen kalemlerin sayıları arasındaki fark nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 13) vb.2. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Tablo: Pano Đçin Renk Tercihleri Renk Yeşil Kırmızı Mavi Beyaz Sarı Kişi sayısı 5 8 10 1 2 [!] Tabloya başlık yazdırılır.Ö. Veriyi tablo şeklinde düzenler.Ö. Nesne grafiğini yorumlar.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 140 .

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 141 .

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 142 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3.

100 içinde altışar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. olmayan birimlerle ölçer. yedişer. ışını ve doğru parçasını Çevre modelleri ile tasvir eder. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Bir problemle ilgili veri toplar. 6. ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri 1. 3. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 7. 2. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. Metre ve santimetre birimlerinin Doğru kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Doğrunun. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. Küp. 143 . 8. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. okta Alan 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 3. 5. 5. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler üçgen prizma. 4. koni ve silindir modellerinin tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Tablo 1. dikdörtgenler prizması.Nesnelerin çevrelerini belirler. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. 9. 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları örnekler vererek çizimlerini yapar. 1. dikey ve eğik doğru modellerine 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem Uzunlukları Ölçme 1. 3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve 3. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart 2. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. Doğruyu. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği 1. Prizma. 2. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. 4. Yatay. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. yapar 3. hesaplar. ışının ve doğru parçasının çizgi 2. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. silindir. ile tasvir eder. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu modellerini oluşturur. 1. 2. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin 4. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. Şekil grafiğini oluşturur. kare prizma. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 2. Şekil grafiğini yorumlar.

144 . 2. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel şekillerde. Açıları dar açı. yapar. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler 1. geniş açı ve doğru açı kullanarak ifade eder. çevresindeki modellerden örnekler verir. kare.A. Belirli bir zamanı.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini 4. 1.Ö. karenin. ve üçgeni çizer. 4. 3. 1. kare. Üçgenin. 4. dik açı. Cetvel ve gönye kullanarak kare. 3. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. V E R Đ A. karesel. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. 2. 3. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre 1. Açıya. Kare. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Simetri 2. 3. Dikdörtgen ve Çember çözer ve kurar. 2. dikdörtgenin çizgi modelleri Sıvıları Ölçme üzerinde açıları gösterir. farklı zaman ölçme birimlerini 4. doğruya göre simetriyi birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini belirler ve simetrik şekiller oluşturur. Üçgen. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. kontrol eder. 3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer Örüntü ve Süslemeler ve kurar. Saati okur. 1. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı Paralarımız 1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Açıyı modelleri ile çizer. verir ve çizer. Üçgen. Zamanı Ölçme 2. dikdörtgen ve çemberi köşe ve açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler açı sayısına göre sınıflandırır. Üçgensel. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Tartma 2. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. dikdörtgen 1. 2 Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri Üçgen. olarak sınıflandırır.

5. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Çarpım tablosunu oluşturur. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Eldeli çarpma işlemini yapar. 2. 4. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. Kesirler 1. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 145 . 2. 2. 4.

Şekil Grafiği VERĐ 2. 6. 4. 3. 6. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Açı 5. Düzlem 2. 5. Üçgen. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Dikdörtgen ve Çember 6. Doğru 3. 7. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 4 4 5 2 4 28 3 4 2 4 4 1 1 19 5 3 1 1 3 2 3 18 3 1 4 SÜRE / DERS SAATĐ 15 12 12 14 10 10 73 5 5 4 5 5 3 3 30 10 5 3 3 5 4 5 35 4 2 6 ORA I (%) 11 8 8 10 7 7 51 3 3 3 3 3 2 2 19 7 4 2 2 4 2 4 25 3 2 5 SAYILAR ÖLÇME GE EL TOPLAM 69 144 100 146 . Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme Toplam 1.MATEMATĐK DERSĐ 3. 2. Simetri 7. 3. 5. Nokta GEOMETRĐ 4. 2. Kare. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. 4.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 147 .

4. 1. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 9. 5 En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. 3. 5. 3. 2. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Eldeli çarpma işlemini yapar. 8. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2. yedişer.3. 3. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. 1. 3. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 5. 1. 9 100 içinde altışar. 1. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. 4 Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. 3. 2. 6. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 2 Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 4. 2. 2. Çarpım tablosunu oluşturur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 7. 4. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 4. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 4 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. T O P L A M 28 S A Y I L A R Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler 148 . sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 4. 4 Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. 1. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 2.

1 birlik 9 onluk. .Ö. 9 onluk 10 onluk 10 20 30 40 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11) 1 yüzlük = yüz tane birlik 1 yüzlük = 10 tane onluk 90 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 149 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 9 birlik. Bu gruptaki nesnelerin sayısı onluklara böldürülür. 1 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 DOĞAL SAYILAR 10 onluk 1 yüzlük ↸ Nesne sayısı 100 olan bir grup seçilir. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 onluk 2 onluk 3 onluk 4 onluk . . 9 onluk. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir.A. KAZA IMLAR 1. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız.A. AÇIKLAMALAR [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 243 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. DOĞAL SAYILAR 2 yüzlük Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 200 4 onluk 243 Onlar b. süre vb.A.Ö.) araştırıp sınıfa sununuz. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır.Ö. mesafe.A. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. 40 3 birlik Birler b. 3 ↸ 305 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 150 . 3. KAZA IMLAR 2. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.3.

1. 687.A. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 18. DOĞAL SAYILAR 5.A. “ “> ve “ =” sembolleri kullanılır.Ö. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. • En küçük çift sayıyı. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. KAZA IMLAR 4. 305 ile 347 sayılarından. AÇIKLAMALAR [!] “<” . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? 125. • 205’ ten küçük en büyük sayıyı yazınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 151 . Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. 2. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı.3. • En büyük sayıyı. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. 5 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı. • En büyük tek sayıyı. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirletilir. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 325.

Ö. 48. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 51 61 71 81 42 52 62 72 82 43 53 63 73 83 44 54 64 74 84 45 55 65 75 85 46 56 66 76 86 47 57 67 77 87 48 58 68 78 88 49 59 69 79 89 50 60 70 80 90 AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı. sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. yedi. 6. 54. 72. 60. 66.A. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.3. yedişer.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Altışar sayarken üçer saymadan.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 152 . ↸ Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. 78 biçiminde yazdırılır. KAZA IMLAR 100 içinde altışar. Doğal Sayılarda Çarpma Đşlemi DOĞAL SAYILAR Örüntü. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

. satırda bir küp 2. 4. [!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı. satıra kadar genişletilir. kat .Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Genişleyen örüntüler kullanılır.. [!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır.A.A. . Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.. Çizim ikinci planda tutulur. en fazla 3 aşama daha genişlettirilir.Ö. 1.. adım Verilen örüntünün 5. katı kadar genişletilir. adım . satırda … küp AÇIKLAMALAR [!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır.. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. 1. adım ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) DOĞAL SAYILAR Verilen örüntü 6.kat 3. 5. kat …………………………………. Verilen örüntüler. satırda üç küp 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 153 . KAZA IMLAR 7. adım 3.. adım 2. adıma kadar genişletilir. kat 2. bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 1. Verilen örüntü 4. satırda beş küp …………… 4.. 6. adım 4. 5. kat ………………………….3.

Ö. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. ↸ Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. ↸ Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. KAZA IMLAR 8.3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. Farkların tek veya çift olduğu belirletilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 154 . Tek ve çift doğal sayıları belirtir.A.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 26) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 Tek DOĞAL SAYILAR 2 Çift 3 Tek 4 Çift 5 Tek 6 Çift 7 Tek 8 Çift 9 Tek 10 Çift ↸ Tek ve çift doğal sayılar incelenirken yüzlük tablosundan da yararlandırılır.A. 3 + (tek) 4 = 7 (çift) (tek) 9.

Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. gibi semboller kullandırılır. 2 3 4 [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. 2 Birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.3. AÇIKLAMALAR [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır. ↸ Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. 5 [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır. 3 Onlar b. Yüzler b.A. KAZA IMLAR 1. vb. + 5 5 9 [!] En çok üç toplananlı işlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 325 + 234 toplama işlemi aşağıdaki gibi modellenir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 155 .Ö. 3□7 3 8 6 +45 0 + □∆ 82 7 9 4 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ∆.Ö.

55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken.A. ↸ Problemler.Ö. 3. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 80 + 11 = 91 Çevrenizdeki ve ailenizdeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejileri araştırıp sınıfta sununuz. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. 326 + 442 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ → → + 330 440 770 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 156 . [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. ↸ Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Tahmin yapılırken öğrencilerin yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler ↸ geliştirmelerine ortam sağlanır. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.3.A. ↸ Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. • Onluklar toplatılır. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 4. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. 5 + 6 = 11 • Đki sonuç toplatılır. KAZA IMLAR 2. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.

vb. 2 2 Birler b. Öğrencilerin.A.Ö. [!] 402 – 125 212 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren.A. 3 1 – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Yüzler b. 14 4 5 Onlar b. 1 2 2 Birler b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 157 . 14 4 5 Onlar b. 3 1 – 9 Yüzler b. KAZA IMLAR 1. 2 3 1 – 1 9 9 [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. 4 5 AÇIKLAMALAR [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. Onlar b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Yüzler b. gibi semboller kullandırılır. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. sorularla buldurulur.Ö. 11 1 2 2 Birler b. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. ∆. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır.3. model kullanılarak yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 324 – 125 işlemi. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı.

A.A. AÇIKLAMALAR 3. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. Sonuçtan. 230 – 140 =? 320 – 200 =? 420 – 200 =? 680 – 50 =? 860 – 20 =? 120 – 10 =? 960 – 10 =? 500 – 260 =? ↸ Problemler. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 158 .Ö. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. KAZA IMLAR 2.Ö.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değeri çıkarılır ve eksilenin birler basamağına eklenmesi gibi stratejiler izlenir. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 4. çözdürülür ve kurdurulur. Öğrencilerin. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 159 .A. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 . KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzlük tablosunda altışar sayarken ilgili kutulardaki yararlanılarak aşağıdaki gibi çarpım tablosu oluşturulur: sayılardan AÇIKLAMALAR [!]Yüzlük tablosundan.Ö. Çarpım tablosunu oluşturur.

KAZA IMLAR 2. ↸ 235 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. Yüzler b.A. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. 2 × 4 7 0 3 5 2 235 + 235 235 2 × 470 [!] Önce. Yüzler b. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. ↸ Çarpma işleminde. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.3. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. Birler b.Ö. eldenin ne anlama geldiğini açıklar.Ö. Birler b. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA ÇAR PMA ĐŞLEMĐ × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 × 1 8 + 7 4 9 2 7 5 5 5 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 160 . Onlar b. Onlar b. Onlar b. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. Yüzler b. Birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Eldeli çarpma işlemini yapar.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. Geriye 150 kalemi kalıyor. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.3. başarılı 25 öğrencisine birer düzine kalem veriyor. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 161 . Bir öğretmen. 5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Problemler. Başlangıçta öğretmenin kaç kalemi vardı? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır.A. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. AÇIKLAMALAR Doğal sayılar [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.Ö.

bölen. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma.Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 2. bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Bölme işleminde bölünen. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. • 24 ÷ 4 = 6 6 × 4 = 24 • 16 × 3 = 48 48 ÷ 3 = 16 ↸ Problemler.3. çarpma ve bölme işlemlerinden yararlanılarak kontrol edilir. [!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 12 birlik şeklinde bozdurulur. KAZA IMLAR 1. bölünen 42 3 bölen 3 14 bölüm 12 12 00 kalan AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. Modellemeden sonra işlem yaptırılır. ↸ Yaptırılan bölme ve çarpma işlemlerinin doğruluğu. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 162 .A. Yapılan işlemlerde “bölünen”. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modelletilir. [!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. bölen.Ö. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. Alınan onluk bölüme yazdırılır. “bölen”. bölüm. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ↸ Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.A. bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. [!] Bölme işleminde kalan. 42 sayısı. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Kesrin biriminin, bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.

0

1 2

1

[!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur (
1 4

1 4 1 4

“dörtte bir” gibi).

KESĐRLER

0

1 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

1 8

0

1 8

1

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

↸ Öğrenciler, kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirler elde ederler.
1 8 1 8 1 8

3 8

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

163

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut kesir modelleri kullandırılır veya kâğıt katlama etkinliği yaptırılır. Bütünün eş parça sayısı arttıkça ortaya çıkan eş parçaların küçüldüğüne dikkat çekilir.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

1 4

1 2

>

1 4

>

1 8

1 8

KESĐRLER

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

↸ “24 fındığın

1 4

’i kaç fındıktır?’’ Problem, model kullandırılarak çözdürülür. Daha

sonra işlem yaptırılır.
1 4

[!] Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir. [!] Bölme işleminin sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

24 ÷ 4 = 6 fındıktır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

164

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

165

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1. 2. 3. 4. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem

Doğru

4

okta

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
1. 2. 3. 4.

2

Açı

Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. Açıyı modelleri ile çizer. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

4

Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler

1. 2. 3. 4.

4

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

1 1 19

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. T O P L A M

166

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Düzlem, istenilen büyüklük ve genişlikte bir bölge, alan, saha, düzlük vb. olduğu; denizin, gölün durgun yüzeyi, gittikçe büyüyen açılan yufka vb. modellerle fark ettirilir. Bunun gibi prizmanın yüzleri, sıranın, kapının ve duvarın yüzü, taban, tavan, futbol sahası, halı, duvar kâğıdı vb. birer düzlem modeli olduğu sezdirilir. Bu modellerin üzerinde (içinde) bulunan açık ve kapalı eğrilerin çevrelediği bölgeler ve alanlar; halının motifleri, çizgileri; kâğıt, duvar ve zemin süslemeleri vb. model alınarak bunların birer düzlemsel şekil olduğu algılatılır. AÇIKLAMALAR [!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 7)

DÜZLEM

↸ Yamalı yorgan düzlem ve yamaları düzlemsel şekil; ekoseli kumaş düzlem ve desenleri düzlemsel şekil; karo ile döşeli zemin düzlem ve karoları düzlemsel şekil; tangramın birleşik hâli düzlem ve parçaları düzlemsel şekil; tamamlanmış yap-boz düzlem ve parçaları düzlemsel şekil modelleri olarak alınır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

167

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisimlerin yüzeylerinin bu cisimlerin bütün yüzlerinin birleşimi olduğu; [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler portakal, elma, fındık, ceviz, domates, soğan vb. meyve ve sebzelerin kabukları küre vurgulanır. prizması, üçgen prizma, silindir, koni yüzeyi; karton, teneke veya plastik kutular ve ambalajları prizma ve silindir yüzeyi; külah, [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz. ve küre modellerinin yüzeylerini huni vb. koni yüzeyine model alınarak fark ettirilir. belirtir. ↸ Bir yüzey modeli elde etmek için kutu, paket vb. modeller uygun ayrıtları boyunca 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin kestirilir. Yüzeyleri bir bütün hâlinde düz bir zemin üzerine açtırılır. Bu yüzeyleri [!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek yüzeylerini düzleme açar ve bu oluşturan yüzlerin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller modellerin her yüzünün birer olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin düzlemsel şekil olduğunu gösterir. açınımı isimlendirilmez. KAZA IMLAR

DÜZLEM

↸ Bir kare prizma modelinin yüzeyini açarak yüzeyi oluşturan parçaların iki karesel, dört dikdörtgensel bölgeden oluştuğu ve her bir bölgenin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. Bu etkinlik diğer geometrik cisimler için de yaptırılır. Küp Üçgen prizma Silindir

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

168

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Lastik ip, tel, ip, su hortumu, kablo vb. modeller ile doğrunun her iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Örgü şişleri, ucu açılmış kalem, cami minaresi vb. modeller ile ışının bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Kurşun kalem, çubuk makarna, su borusu, oklava, oda tabanındaki süpürgelik çıtası vb. modeller ile doğru parçası kavramı fark ettirilir. ↸ Lastik ip, düz yol, yüksek gerilim ve telefon hatlarındaki gergin teller, su hortumu vb. modellerle doğrunun her iki ucundan düz olarak istenildiği kadar uzatılabileceği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.

[!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna Doğrunun çizgi modelinin, iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için çift gidilmez. yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilerek küçük temel harfle isimlendirilir.

y y doğrusu DOĞRU

r r doğrusu

↸ Radyo anteni, şerit metre, iplik makarası vb. modellerle ışının, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen doğrunun bir biçimi olduğu fark ettirilir. Işının çizgi modelinin radyo anteni, makaraya sarılı ip, hortum bobini, çelik metre vb. modeller yardımıyla, sadece bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için tek yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilir.

i ışını

a ışını

↸ Kullanılan doğru modellerinden kesip, koparıp, kırılıp alınan parçalar olduğu iplik parçası, çubuk makarna parçası, boru kesitleri vb. modellerle doğru parçasının, doğrunun başka bir biçimi olduğu fark ettirilir. Doğru parçasının çizgi modelinin marangoz metresindeki her bir parçanın, radyo antenindeki her bir bölümün birer doğru parçası modeli olduğu dikkate alınarak oksuz çizgi modelinin aynı zamanda birer doğru parçası olduğu fark ettirilir ve çizdirilir.

m doğrusu

doğru parçası
Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

169

gönye ve cetvelin her bir köşesinden çıkan kenarları. toplama ve çarpma sembolleri.A. dikey ve eğik doğru modellerine (düşey) doğruları. ↸ Paralel doğruları çizmek için kitabın ve cetvelin karşılıklı kenar çiftleri. hem de kesişen doğruları algılatmak için model olarak kullandırılır. ↸ Pencere ve pano çerçevelerinin karşılıklı kenar çiftleri.A. üçgensel bölge modellerinin dik olmayan [!] Bir doğrunun yatay.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. dikey ve eğik örnekler vererek çizimlerini yapar. dik doğruları çizmek için kitap. pencere ve pano çerçevelerinin aynı köşeden çıkan kenarları. yazı tahtasının yan kenarları.Ö. “I” harfi vb. bina [!] Bir düzlemdeki doğruların paralel kolonları ve bina kirişleri dik doğruları. harfler. Yatay. merdiven korkuluğu. kapıların alt ve üst kenarları yatay doğruları olma durumları. tangram parçalarının ayrıtları hem dik aynı olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 170 . bayrak gönderi. kenarları eğik doğruları. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çekül. kesişen doğruları çizmek için de üçgensel bölgenin kenarları model olarak kullandırılır. yazı tahtasının. 4. çatının ayrıtları ve makasın bıçakları kesişen olmaları ile kesişmeme durumlarının doğruları.3. modeller dikey 3. KAZA IMLAR ↸ DOĞRU Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. başka bir doğruya algılatmak için model olarak kullandırılır. göre değil durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir. bina kolonları ve bina kirişleri paralel doğruları.

limanların. ↸ Haritalardaki şehirlerin. millî parkların. yüzdeki ben. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 171 . bir izi. prizmaların köşeleri. su damlası. ören yerlerin gösterimini [!] Yer isimlerinin.Ö. köşe başları. bir fikri vb. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. uzunluk. durak. KAZA IMLAR 1. bazen de uygun resim ile sembolize edildiği ve bu sembolle [!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler isimlendirildiği fark ettirilir. bazen kâğıt üzerinde kalemle yapılan bir benek.Ö. seçtirilir. cümlelerin sonlarında ve çeşitli harflerde kullanılan işaret. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplu iğnenin kâğıttaki izi. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. modellerle noktanın. Noktaya modelleriyle örnekler verir.A. kavşak vb. bazen olduğu vurgulanır. alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir. harf. bir nesneyi.3.A. bazen sayı. noktanın. buluşma yeri. tebeşir tozu. alan ve hacimde alınmalarının. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) OKTA 2. nokta modellerinin isimleri model aldırılarak. temsil ettiği ve yer belirttiği sezdirilir. AÇIKLAMALAR [!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde. nokta kavramının uzunluk.

katlanmış bir tel vb.3. parmaklarımızın veya bacaklarımızın [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. KAZA IMLAR 1. birbirine göre durumu. olduğu fark ettirilir. AÇI 3.A. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. kitabın. Açıya. [!] Açının. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. makasın. çevresindeki modellerden örnekler verir. Açıyı modelleri ile çizer. ↸ Prizmaların köşelerinin birinden çıkan ayrıtlar. Bu modellerden yararlanılarak dik açının çizgi modelleri oluşturulur. ↸ Gönyenin dik kenarları. kare. dikdörtgen. 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 172 . modeller ile açı fark ettirilir. kapının. çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır. kollarımızın bedenimizle durumları. pencere çerçevesi vb. gönyenin kenarları vb. bir köşesi ve bu [!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz köşeden çıkan kenarları model aldırılarak dik açının. modelleri oluşturulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanın herhangi bir durumu.Ö. birinden çıkan kenarlar. kenarları birbirine dik olan açı edilmez.A. modeller kullandırılarak açının çizgi kollarının ışın olduğundan söz edilmez. tangram parçalarının köşelerinin [!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta. pencerenin açık durumları.

i) Dar açı (açının ikinci kenarı dik açının içinde): ii) Dik açı (açının her iki kenarı dik açının kenarlarıyla çakışık): [!] Açılar. Tüm açıları dik olanlar Bazı açıları dik olanlar Dik açısı olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. noktalı veya izometrik vb. geniş ve doğru açılar buldurulur. AÇI ↸ Geometri tahtası. geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. KAZA IMLAR 4. Karşılaştırmada açı modelinin bir kenarı. [!] Dar. dik açı modelinin bir kenarı ile çakıştırılır. dik ve geniş açılar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez. açık pergelin [!] Önce dik açı tanıtılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. geniş ve doğru açılar fark ettirilir. Diğer açı çeşitleri kollarının vb. Açıları dar açı. çeşitli durumları model aldırılarak dik açı modellerinden biri ile karşılaştırılır. dik açı. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 173 .A. dik açıyla karşılaştırılır. ↸ Düzlemsel şekiller sahip oldukları açılara göre sınıflandırılır. kâğıtlar üzerinde verilen şekillerdeki dar.A.Ö. açık kapının tabanı ile eşiğinin. ikinci kenarın durumlarıyla dar.Ö.3. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Saatin akrep ve yelkovanının. makasın bıçaklarının. dar ve geniş açı olarak iii) Geniş açı (açının ikinci kenarı dik açının dışında): sınıflandırılırken gönye kullandırılır. dik. dik. iv) Doğru açı (açının ters yönde açılan kenarları doğruyla çakışık): [!] Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir.

kullandırılır. KAZA IMLAR 1. Gönyenin dik [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta 2. karenin. düzlemsel şekiller kullandırılır. teması (Kazanım A. Cetvel ve gönye kullanarak kare. Üçgenin. çemberin çizgi modelleri oluşturulurken koni ve çizimler yaptırılır. Üçgen.A.A. kare. her iki kenarı seçtirilerek üçgen ve dikdörtgen olduğu. dikdörtgen kenarlarından biri seçtirilerek kare. ↸ Çizgi modellerinden faydalanarak üçgenin. DĐKDÖRTGE VE ÇEMBER ↸ Kare ve dikdörtgen çizimi için cetvel ve gönye kullandırılır. 4. çizdirilir. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” ↸ Kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgen ile kenar uzunlukları verilmeyen herhangi bir üçgen cetvel ve gönye ile çizdirilir. Üçgen. [!] Cetvel. 10) 3. ÜÇGE . karenin. dikdörtgen ve çemberi köşe ve ↸ Sınıflandırma etkinliklerinde şekillerin özellikleri tablo biçiminde düzenletilir ve [!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen sonuçları tartıştırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ve bu açıların çeşitleri vurgulanır. gönye ve pergel kullandırılmadan prizma modellerinin yüzleri vb.3. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer.Ö.3.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 174 . dikdörtgende ise karşılıklı kenar ve üçgeni çizer. KARE. Üç köşeliler Dört köşeliler Köşesizler Üç açılılar Dört açılılar Açısızlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üçgen. dikdörtgenin açı sayısı köşede iki kenarın birleşmesiyle oluşan şekiller olduğu fark ettirilir. karenin ve dikdörtgenin açılarının bir [!] Üçgenin.. kare. kare ve dikdörtgenin çizgi modelleri oluşturulurken tangram parçaları. uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. silindir modellerinin yüzleri vb. dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. açı sayısına göre sınıflandırır.

A. doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. algılatılır.A. katlama ve kesme etkinlikleri ile [!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 175 . simetri doğrusu olduğu fark ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Düzlemsel şekillerde doğruya göre simetri. KAZA IMLAR 1. Kesme örneği SĐMETRĐ katlanmış kesilmiş açılmış Katlama örneği katlanmış açılmış ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Etkinliklerde oluşan kat çizgisinin.Ö. Düzlemsel şekillerde.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.3. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Süsleme. Öğrencilerin bu parçaları. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Önce örüntü blokları kullandırılır. kare veya dikdörtgen çizdirilerek süsleme yaptırılır. güzel görünmesi için Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma boyatılır.3.Ö.Ö. Üçgensel. Noktalı ve izometrik kâğıt üzerinde üçgen.A. karesel. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Kâğıtlardan birbirine eş üçgensel. KAZA IMLAR 1. (Kazanım 1) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 176 . kenarları boyunca birleştirmeleri ve bunlardan içinde boşluk olmayan motifler oluşturmaları sağlanır. karesel. dikdörtgensel bölgeler kestirilir.A.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 177 .3.

2. 2 Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. 3 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. 2. 3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. 1 Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. 5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 5 Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 4. 1. T O P L A M 18 Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. 1 Saati okur. Belirli bir zamanı. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer. 1. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini 3 kontrol eder. 2. 3 Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 2. 3. 1. 2. Nesnelerin çevrelerini belirler. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. Sıvıları Ölçme 178 .

sadeleştirme. Tahminlerini ölçüm ölçülebilir olmalıdır. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken ↸ On santimetre uzunluğunda karton şerit kestirilir. TRT gibi. Md.A. yaparak kontrol eder..3. ↸ Öğrenciler kendilerinin ya da velilerinin karış.Ö. kol. Bir metrelik ipin uzunluğu birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. ↸ Kısaltma. ↸ • 125 cm = 1 m 25 cm • 2 m = 200 cm . TBMM. 2 santimetre=2 cm. ↸ “Pantolon alırken deneme şansınız yoksa ne yaparsınız?” sorusu ile iki uzunluk arasındaki farkı tahmin etmenin önemi fark ettirilir. 300 cm = 3 m vb.Ö. KAZA IMLAR 1. hazırlanan karton şerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduğu Örneğin.A. 3. kolay gösterim vb. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Örneğin. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 179 . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ayak ve gövde [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle uzunluklarını tahmin eder.sınıftaki etkinliklerden farklı olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm. nedenlerle sembolle gösterim ihtiyacı tartıştırılır. 125 santimetre olarak ifade ettirilir. 2. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. bacak. Yapılan ölçmelerde 2. keşfettirilir. Tahminlerini bir kâğıda not tutar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayı gerektiren uzunluklar ölçtürülür. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 metre=1 m vb.

10 cm vb. Dört arkadaş ellerindeki 200 cm. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 180 . UZU LUKLARI ÖLÇME 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Cetvelle 2 cm . Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. AÇIKLAMALAR [!] Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. 1 m 85 cm “Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir.A. KAZA IMLAR 4.Ö.A. ↸ Aşağıdaki cetvel modelinde belirtilen iki ok arasındaki uzunluk kaç cm dir? 0 5 10 15 20 25 30 [!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1 m.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm + 1 m 85 cm = 245 cm + 185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. yarım metre ve 30 cm uzunluğundaki ipleri uç uca ekleyerek kaç santimetre uzunluğunda ↸ Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler ip elde ederler? çözdürülür ve kurdurulur. uzunluğunda doğru parçaları çizdirilir. 5 cm.3.

A. fotoğrafı.3.A. Kullanılan ip. kordon.Ö. Şeklin çevre uzunluğu 14 birimdir. ettirilir. Nesnelerin çevrelerini belirler. kartpostalı vb. 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm ↸ Camın. ÇEVRE 2. Çerçeveleme için ip. tahtanın vb. havuç gibi sebze ve meyveler enine. armut. uzunluğu hesaplatılır. çerçevelemeleri istenir. fotoğrafın. noktalı veya kareli kâğıtta kare. KAZA IMLAR 1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kurdele uzunluğunun nesnelerin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. dikdörtgen veya bunların [!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre birleşiminden oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları buldurulur. Çerçeveleme yaparken ipin etkinlikler de yaptırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. resmin. ↸ Geometri tahtasında. Ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir resmi. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 181 . boyuna ve eğik kestirilir. köşelerden gergin geçirilmesi istenir. kâğıt üzerine çizdirilip ip kullanılarak kesitin çevre uzunluğu fark vurgulanır.Ö. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ↸ Patates. [!] Çevreyi tahmin etmeye yönelik kordon. ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği Ortaya çıkan kesit. elma. kurdele vb. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. nesnelerin kenar uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. araçlar bir bütün hâlinde kullandırılır. ↸ Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları hesaplattırılır.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ÇEVRE 1. silindirik ve konisel yüzlü cisimler yüzünün alanının kaç tane A4 kâğıdı ile kaplanabileceği buldurulur. alanı bulunacak cismin bir yüzünü tam olarak kapatmadığı durumlarda neler yapılabileceği tartışılır. standart olmayan araçlar birim model olarak [!] Alanı standart olmayan birimlerle tahmin olmayan birimlerle ölçer. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları [!] Çevre uzunluğu verilip kenar uzunluğu buldurulmaz. kullandırılır. A4 kâğıdı. buldurulur. [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart ↸ Kitap. masanın yüzüne birbiri ardına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. karo vb.Ö.A.Ö. ALA Ölçme birimi. ile ilgili problemleri çözer ve kurar.3. Masanın üst [!] Küresel.A. kullanılmaz. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Öğretmen masasının üst yüzünün alanını bulmak için A4 kâğıtları etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 182 .

34 ) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.3. Babası Tuna’ya bir kumbara hediye etti. KAZA IMLAR 1. Tuna 8 hafta sonra kumbarasını bankada açtırdığında 24 TL biriktirdiğini gördü.Ö. • Her hafta aynı miktarda parayı kumbarasına attığına göre haftada ne kadar para biriktirmiştir? • Tuna’nın beğendiği bisiklet 60 TL olduğuna göre Tuna kaç hafta sonra bu bisikleti alacak parayı biriktirir? Para kullanımının tarihçesini araştırıp sınıfa sununuz.3. 17. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları problemleri çözdürülür ve kurdurulur. kumbarasına atmasını söyledi. ETKĐ LĐKLER AÇIKLAMALAR ↸ Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan alışveriş [!] Problemler. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 183 . Tuna’ya ↸ Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve haftalık 8 TL vereceğini ve haftalığından bir miktarını kurdurulur. içinde olmalıdır. 33.Ö. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.A.26) Girişimcilik (Kazanım 16.A. PARALARIMIZ Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.

.3. 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Hayat Bilgisi dersi “Dün. 5. 2 10 9 8 3 4 7 6 5 13:45 [!] 1 saatin 60 dakika.. Yapıştırılan kartonun üzerine 0.55’in. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çeyrek kavramından yararlanılarak çeyrek saatlerde yelkovanın konumu okutulur.. iken çeyrek geçe. dakikalık aralıklarda yapılan işler açıklatılır. [!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü ↸ Sayısal saat. KAZA IMLAR 1. . Yelkovan 3’ün üzerinde [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. Bu saatte. 50.. 5’e ne kadar var? sorularıyla 11 12 1 yelkovanın görevi fark ettirilir. Saati okur. 10..A. 55 [!] Dakika. Yarın” teması (Kazanım C. Kesirler ↸ Sayısal saatte okuduğu 14.Ö.. 55 5 10 11 12 1 2 10 3 15 45 9 4 8 20 7 6 5 40 35 25 30 50 Sayısal saatteki 15. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Bugün. akrepli ve yelkovanlı saatle karşılaştırılarak okutulur. Yapılan saatte akrep yazdırılır. 1 ile 5’in.20’nin.” dediğinde 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor. 3 ile 15’in … aynı hizaya geldikleri fark ettirilir. geçiyor. 9’un üzerinde iken çeyrek kala ifadeleri kullanılarak saat okutulur. yapabileceğiniz etkinlikleri anlatan 00 bir paragraf yazınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 184 .” dediğinde ↸ Günlük yaşamında çeyrek saatlik zaman diliminde yaptıkları işlerin kaydı tutturularak bir sunu hazırlatılır.A. akrep ve yelkovanlı saatteki görünümünü çizerek gösteriniz. ZAMA I ÖLÇME ↸ Yapılan saat modelinin arkasına bir karton yapıştırılır. onar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sorularla birer. beşer. 2 ile 10’un. yarım ve çeyrek saatte diye okunduğu belirtilir. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. 3’ü biraz geçmişken ve yelkovan 5’in üzerindeyken yelkovanın 25’i gösterdiği. sembol kullanılmadan yazdırılır. dolayısıyla saatin “3’ü 25 geçiyor” Bir.Ö. akrep ve yelkovanlı saatteki karşılığı belirletilir.30) 14:20 ↸ “Teneffüsler kaç dakikadır? Sevdiğiniz bir şarkıyı okuma süresi kaç dakikadır? Sevdiğiniz reklam kaç dakika sürüyor?” vb.3.

↸ • 72 dakika = 1 saat 12 dakikadır. 20) ZAMA I ÖLÇME 3. KAZA IMLAR 2. Belirli bir zamanı.” ifadesindeki geçen (Kazanım C. Yarın” teması ↸ Öğrencilerin “Beden Eğitimi dersimiz 80 dakika sürmüştür.29) zamanı 1 saat 20 dakika biçiminde yazarak ifade etmeleri sağlanır. Cem. karşılaşmaların süresi kaç saat.3. tartıştırılarak öğrencilerin zaman hakkındaki düşünceleri anlattırılır. öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır.Ö. trenin.A. yolcu otobüsünün.10 ile 13. kaç dakikadır? Hayat Bilgisi dersi “Dün. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” ↸ Öğrenci servisinin. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.00’te yemeğe başlamıştır. Oyun oynamak için kaç dakika izin almıştır? Öğle yemeğini 40 dakikada yiyen bir kişi 13. • 1 saat 30 dakika = 90 dakikadır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 185 . annesinden parkta oyun oynamak için 13. futbol vb.A. Bugün. vapurun vb. ↸ Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kadar sürede yürüneceği [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler.22) saatlerini gösteren çizelgelerin incelenmesi sağlanır. taşıtların hareket teması (Kazanım B. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Basketbol.3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.3. Yemekten saat kaçta kalkmıştır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6.40 arası izin almıştır.Ö. 7. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

Ö.A. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. KAZA IMLAR 1. içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.A. • 2 kilogram = 2 kg • 50 gram = 50 g TARTMA 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 186 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir. ↸ Problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö.3.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. gerekliliği sezdirilir. yarım litreden az. litre. Ölçme sonucundaki farklılıklar gözlenerek ölçme birimlerinin litre birimleriyle ölçmeler yapar. yarım litreden fazla ↸ Bir litre suyun düzgün şekilli bir kaptaki seviyesi işaretlenir. Ölçme sonucu ile tahmini aldı. 1 litreden yarım litre ölçüsü fark ettirilir. karşılaştırmaları sağlanır. duyan mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa ↸ Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ve süt 1 litrelik dereceli kap veya 1 litrelik cam sürahi ile ölçtürülerek 1 litre ve [!] Ölçme sonuçları. bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. SIVILARI ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli 1.A. ilk kaba geri döktürülür ve seviyesi işaretletilir. kapların içindeki suyun miktarı önce litre ve yarım süt almasını istedi. sürahi. olarak satılan ürünlerin listesi yaptırılır. kullandırılır. olmayan bir ölçme aracı ile eşit miktarlarda herhangi iki kaba böldürülür. fazla. [!] Problemler. Đşaretli su Standart sıvı ölçme araçlarına gereksinim seviyelerinden yararlanılarak litre ve yarım litre arasındaki ilişki fark ettirilir. Böldürülen su. dereceli tüp vb. vazo vb. Annesi Ali’den tatlı yapmak için yarım litre ↸ Kova. su dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). Su standart olarak ifade ettirilir. • Ali’nin annesi tatlıya sütü doğru miktarda nasıl koyar? • Bir litre süt kullanırsa doğru tarifi uygulaması için ne yapmalıdır? ↸ 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. Kaç kap gerekir? 50÷10 = 5 kap gerekir. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına ↸ Marketlerde kapalı kutularda satılan bir litre ve yarım litrelik meyve suyu. 3. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin ↸ Farklı büyüklüklerdeki su bardakları kullandırılarak bir kaptaki suyun miktarı kap. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 187 . Litre ve kilogram sununuz.3.Ö. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım ölçtürülür. sonra ölçtürülür.A. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 2.Ö. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. Ali bakkaldan 1 litre süt litre birimleriyle tahmin ettirilir. 1 litreden az.

3. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 188 .

T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1 4 189 . 2. Bir problemle ilgili veri toplar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği Tablo 1. 1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 3.3. Şekil grafiğini oluşturur. Şekil grafiğini yorumlar.

Ö. ŞEKĐL GRAFĐĞĐ Not: Her şekil bir dondurmayı göstermektedir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bu sınıf düzeyine uygun. şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir. Daha sonra öğrencilerin kendi veri modellerini. öğretmenin masasına koyar.3. dondurma türüne göre gruplandırılarak veri toplanır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.29) 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Kişi sayısı Çilekli Vanilyalı Kakaolu Dondurma çeşitleri 2. Şekil grafiğini oluşturur. koyulaştırılır.A. Bir problemle ilgili veri toplar. Çilekli. Eksenler grafikleri de çizdirilir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır. Grafik: En Çok Sevilen Dondurma Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) 6 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” 5 öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) 4 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) 3 Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması 2 (Kazanım A. nesne grafiği yaptırılır. Öğretmen masasında toplanan modeller.A. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan en çok sevilenin hangisi [!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma olduğunun belirlenmesi için gönüllü 9 öğrenci en çok sevdikleri dondurmanın vb) önerilir. KAZA IMLAR 1. Bu işlemler yapıldıktan sonra oluşturulan bu düzenin “şekil grafiği” [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil olduğu belirtilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 190 .29) ↸ Dondurma modelleri kullanılarak öğrencilerin önce nesne grafiğini oluşturmaları [!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce sağlanır. Eksenin anlamı açıklatılır. öğrencinin yaşantısındaki bazı olaylarla ilgili [!] Đlk defa veri toplatırken hem nesne hem de problemleri incelemek için veri toplatılır.Ö. ettiği belirtilir. Grafiğe başlık ve her [!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil bir resmin (şeklin) kaç dondurmayı gösterdiği ile ilgili not yazdırılır. vanilyalı ve öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini kakaolu dondurmaların ismi yazdırılır ve ilgili dondurma isimlerinin üstüne oluşturmaları sağlanır.3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.3. dondurma sayısı kadar kareye birer dondurma resmi çizdirilir. bu grafikten hareketle Öğretmenin yazı tahtasına çizdiği grafik çizelgesine çilekli.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. inceletilir. Çilekli. Tablo: Kalemlerle Đlgili Çetele Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. Boya kalemi Kalem sayısı Tablo: Kalemlerle Đlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 191 . Boya kalemi ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Şeker çeşidi ŞEKĐL GRAFĐĞĐ • • • • Çilekli şekerlerin sayısı limonlu şekerlerden kaç tane fazladır? Kaç tane limonlu şeker vardır? En çok hangi şekerden vardır? Kaç tanedir? Sınıfınız 23 kişiyse ve arkadaşlarınıza aynı tür şekerden almak isterseniz hangi tür şekeri tercih edersiniz? Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Kalem sayısı 7 2 5 ↸ Veriler veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır.Ö.A.24) Şeker sayısı 25 20 15 10 5 Çilekli Limonlu Kahveli ot: Her kutuda beş şeker vardır. KAZA IMLAR 3. Niçin bu şekilde yorum yaptığı yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. Şekil grafiğini yorumlar.3. Öğrencilerin bu sonuca nasıl vardığı açıklatılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Şekil grafiğinin kullanıldığı bir rapor ↸ Verilen veya oluşturulan bir şekil grafiği yorumlatılır.A. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” Grafik: Marketteki Şekerlerin Çeşitleri ve Kutu Sayıları teması (Kazanım B. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” ↸ Marketteki şeker çeşitleri ve her çeşitten kaçar kutu olduğu grafikle gösterilmiştir. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan hangisinin en çok sevilen dondurma olduğu yazdırılır. 1.3. Öğrencilere “En Çok Sevilen Dondurma Grafiği” yazdırılır ve sunulur.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 192 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 193 .

4. 3. 4. Sütun grafiğini yorumlar. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 6. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 3. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. dik. 2. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 194 . 2. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. L A S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Açıları. 5. 2. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. dar. 4. 6. Sütun grafiğini oluşturur. 6. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. Olasılık 1. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 5. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 4. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 5. geniş ve doğru açı olarak belirler.ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 4. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı ve Açı Ölçüsü 1. 4. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. 3 Milimetre-santimetre. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. SI IFLAR 4. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği 1. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.

Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 5. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Üçgen. ALA L.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 8. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar 2. Üçgen. gönye veya cetvel kullanarak dik 2. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Zamanı Ölçme 1. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Uygun karesel. 3. Simetri 1. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. 3. 4. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol belirler. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. özelliklerini belirler. Saat-dakika. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Kare ve dikdörtgenin. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Kare ve Dikdörtgen Çevre 1. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 3. 1. kenar ve açı şekiller oluşturur. oluşturur. 4. eder. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. bu alanı kaplayan üçgen. Bir alanı. 2. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle kareleri kullanarak hesaplar. 4. standart olmayan alan ölçme birimleriyle 7. 3. Açıölçer. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. kare ve dikdörtgeni çizer. 2. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. birim karelerin sayısı olduğunu belirler. Alan 6. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. 4. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Üçgen. 195 . V E R Đ ALT ÖĞR. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik 3. Örüntü ve Süslemeler 1. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim Geometrik Cisimler 1. 2. Köşegeni belirler.

En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 2. Ton. 196 . 3. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 4. 2. 7. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I V E R Đ ALT ÖĞR. 5. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. kilogram. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 3. 2. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tartma 1. Bir kaptaki sıvının miktarını. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Ton-kilogram. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. sonucu değiştirmediğini gösterir. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. ALA L. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 6.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. Sıvıları Ölçme 1. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3.

Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 5. 4. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 2. 4. Kesirleri karşılaştırır. 197 . 3. Payları eşit. Eşit paydalı en çok dört kesri. 2. ALA L. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. 6. 6. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Kesirler 1. 3. Đki adımlı işlemleri yapar. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 5. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.

Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1.Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. 198 . Ondalık Kesirler 1. 4. 2. ALA L. Ondalık kesirlerin tam kısmını.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. 3.

Üçgen. 4. Sütun Grafiği 2. Olasılık Toplam 24 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 8 8 8 14 14 10 3 4 10 79 8 10 3 3 3 27 6 6 6 4 4 6 32 3 3 6 ORA I (%) 6 6 6 9 9 7 2 3 7 55 6 7 2 2 2 19 4 4 4 3 3 4 22 2 2 4 SAYILAR 9.MATEMATĐK DERSĐ 4. 5. Sıvıları Ölçme GE EL TOPLAM 84 144 100 199 . 4. 3. Geometrik Cisimler 4. 6. 3. 2. Kare ve Dikdörtgen GEOMETRĐ 3. 8. 7. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 2. Açı ve Açı Ölçüsü 2. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Toplam 1. Tartma 6. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme KAZA IM SAYILARI 6 4 4 7 6 6 1 2 4 40 6 8 1 1 1 17 6 4 3 4 3 4 Toplam VERĐ 1. Ondalık Kesirler ÖLÇME 5. Simetri 5.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 200 .4.

Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar 1. 2. 4. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 4. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2. 4. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 1. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 7. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. 5. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. 7 201 . En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 6. sonucu değiştirmediğini gösterir. 4. 1. 2. 4. 2. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. 3. 6 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.4. 6. 3. 3. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları.

5. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 5. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 6. T O P L A M 1 2 Ondalık Kesirler 4 40 202 . Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 1. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. Kesirleri karşılaştırır. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 4. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. Đki adımlı işlemleri yapar. 3. 6 Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. 3. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir.4. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. 2. 3. 6. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. 2. 4. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Payları eşit. 1. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 2. Eşit paydalı en çok dört kesri. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 4. 2. 1. Ondalık kesirlerin tam kısmını.

yüzlük. 324 621 Rakamın basamak değeri 300 000 20 000 4000 600 20 1 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 203 . Binler b. 4. [!] 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır. On binler b. onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır. ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı aşağıdaki modellemedeki gibi binlik.Ö. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. “Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek [!] En büyük ve en küçük 4. oluştuğu gösterilir.A. [!]Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır.4. 1253 “bin iki yüz elli üç” DOĞAL SAYILAR 2. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten basamaklı doğal sayılar buldurulur. Birler b.A. 4.Ö. 5 ve 6 gösterilir. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Binliğin. ↸ Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da üzerinde göstermeleri istenir. Birler bölüğü Onlar b. Yüzler b. incelenir.

5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.4. 4. hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz. 4. 4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır. ↸ 62 324 sayısı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 204 .A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. DOĞAL SAYILAR 62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir. KAZA IMLAR 3.A. Çevrenizdeki yetişkinlerin.Ö.Ö.

. . bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir.A.....4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Oyun pulları. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir.Ö.. DOĞAL SAYILAR Adım sayısı Toplam sayısı 1 2 2×1 2 4 2×2 3 6 2×3 4 8 2×4 5 . Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 5. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır. plastik malzemeler vb.A. 12) Adım sayısı Toplam sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5.. nesnelerle oluşturulan [!] Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur. fasulyeler. [!] Örüntü. .. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 205 . ↸ Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur.

5 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek dört basamaklı. DOĞAL SAYILAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerden Adana. En küçük tek ve çift doğal sayıları oluşturunuz.4.A. En küçük. En büyük tek ve çift.Kırıkkale 77 km Yaşadığınız ilin çevre illere olan uzaklıklarını yakından uzağa doğru 999> 877> 681> 490> 77 77<490<681<877<999 sıralayınız. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. olan uzaklıklarını karşılaştırarak uzaktan yakına veya yakından uzağa doğru sıralamaları istenir. 0. Ankara . 2.Ö. sonra ikiden fazla sayılarla karşılaştırma yaptırılarak Ankara . 7.Adana 490 km sıralatılır.Erzurum 877 km Ankara . KAZA IMLAR 6.A. Artvin. ↸ Dört değişik rakam kullanılarak farklı doğal sayılar oluşturulur. Edirne. [!] Önce iki sayı. Kars ve Kırıkkale illerinin Ankara’ya [!] Sıralamalarda sembol kullandırılır.Edirne 681 km Uzunlukları Ölçme Ankara . 6000’ den küçük en büyük. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 206 .Artvin 999 km Ankara . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. 3000’ den büyük en küçük. • • • • • • En büyük. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 3) 2. stratejiler geliştirmeleri için ortam oluşturulur. 2937 1366 2900 + 1400 4300 2937 + 1366 4303 Zamanı Ölçme Uzunlukları Ölçme 3. Verilmeyen rakamlar veya toplanan buldurulurken değişik şekiller veya harfler kullanılır. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında sağlanabilir. [!] Đşlemlerin doğruluğu. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Toplama işlemine. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 207 .Ö. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir. ↸ Toplama işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamlar veya verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı toplanan buldurulur.4. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. hesap makinesi de kullanılabilir. 100’ün katlarıyla zihinden toplar.A. ↸ Toplanan sayılar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!]Toplama işlemi ile ilgili daha önceki sınıflarda geliştirdikleri stratejiler üzerine hatırlamalar yaptırılır. KAZA IMLAR 1. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Üç doğal sayı ile yapılan toplama çözdürülerek başlanır.A.

Fakat her sayıyı iki kez topladığımız için. çözdürülür ve kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ En çok iki basamaklı beş ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan buldurulur. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4. içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 208 . [!] Ardışık doğal sayılar. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. + Strateji: 5 tane 10. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 1 9 ↓ 10 3 7 ↓ 10 5 5 ↓ 10 7 3 ↓ 10 9 1 ↓ 10 [!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. 50÷2=25 eder. Bu öykü (Kazanım 4) ile ilgili problem kurdurulur.Ö.Ö.A.A. 4. işlemler yaptırılır. 50 eder.A. ardışık tek Ardışık doğal sayılar ile ardışık tek ve çift doğal sayıların toplamlarını bulmak için ve çift doğal sayıların her biriyle geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

[!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. bilim adamları. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. 3. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. Öğrencilerden verilmeyenleri bulurken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” stratejileri açıklamaları istenir.A. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. ünitesi (Kazanım 3) ↸ Eksilen ve çıkan sayılar. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. 832 830 832 [!] Çıkarma işleminin sonucunun tahminini − 195 − 200 − 195 gerektiren durumlara örnekler verdirilir. basamaklardaki verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirlemeye dönük etkinlikler yapılır. Zamanı Ölçme Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çıkarma işlemine. [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. + ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çözdürülerek başlanır. 642 300 4. Üç basamaklı doğal sayılardan. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. yüzlüklerin farkına. hesap makinesi de kullanılabilir. 627 630 ↸ Zihinden çıkarma işlemi yapılırken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir.Ö.Ö. ↸ • Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 209 . bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. Örneğin. düşündürülür.4. KAZA IMLAR 1. 600 300 300 300 42 342 [!] Problemler. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. şekiller veya harfler kullanılır. en yakın onluğa yuvarlatılarak sonuca en yakın [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında tahmini yapmaları sağlanabilir.A. • Tarihten ünlü kişiler. önemli tarihi olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. çıkarma işlemi yaptırılır. ↸ Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde.

Ö. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çarpma işlemine. basamaklarda verilmeyen rakamları belirleme etkinlikleri yapılır.4. çarpma işlemi yaptırılır. içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir. içinde en çok üç basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. parantezle gruplandırılır.A. ↸ Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.Ö. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Öğrencilere. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 210 . çarpanlar yaptırılır. 2. sonucu değiştirmediğini gösterir.A. Đşlem önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. çözdürülerek başlanır. KAZA IMLAR 1. basamaklarda verilmeyen rakamlar buldurulurken geliştirdikleri stratejiler [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları açıklatılır. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da ↸ Çarpımları en çok dört basamaklı bir doğal sayı olan çarpma işleminde.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 6. 5. 2’ye bölünüp 100 ile çarpılır. 3. Bir sayıyı kısa yoldan 25 ile çarpmak için sayı. ↸ 4. Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmak için sayı. günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.Ö. [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. ↸ Problemler. • 3 × 10 • 21 × 100 • 472 × 1 000 • 713 × 90 • 21 × 80 • 9 × 700 [!] Bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığı içinde kalınır.4. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Bir sayıyı kısa yoldan 50 ile çarpmak için sayı. KAZA IMLAR ↸ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] 5 ve 50 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar 2’ye bölünebilen. 2’ye bölünüp 10 ile çarpılır. • 376 × 10 • 376 × 100 • 376 × 1000 ↸ Öğrencilerin aşağıdaki gibi stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. 4‘e bölünüp 100 ile çarpılır. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5.A. 7. çıkarma ve çözdürülür ve kurdurulur. [!] Doğal sayılarla toplama.A.Ö. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 25 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar ise 4’e bölünebilen sayılardan seçtirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 211 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işleminden yararlanılır. depremin 88 400 201 201 176 499 400 denir. Üç basamaklı doğal sayıları.Ö. A=26 × 12 D=306-105 Đ=275×125 S=512÷16 C=156÷13 E=16×11 K=104÷8 Ş=54+34 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ç=76-16 I=71×3 R=709+51 T=818-319 (Kazanım 24) Bir büyük depremden sonra meydana gelen küçük depremler dizisine. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 845 5 üç basamaklı 8<5 DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 840 8 üç basamaklı 8=8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölümün basamak sayısı değişik stratejilerle buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 212 . Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. biçimde verilerek de yaptırılır. bir basamaklı doğal sayı olarak seçtirilir. ↸ Kısa yoldan bölme işlemlerini yapabilmek için öğrencilerin strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri. ↸ Dört Đşlemde Deprem Bilgileri: Đşlemleri yaparak harflerin temsil ettiği sayıları [!] Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Depremin binalar ve insanlar üzerindeki etkisine. yan yana yazılmış 3. 2. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. KAZA IMLAR 1. basamaklı doğal sayıları 10. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. [!] Kalansız ve kalanlı bölme işlemleri yaptırılır.A. 846 9 iki basamaklı 8<9 AÇIKLAMALAR [!] Bölen. bulur.Ö. Harfleri yerleştirerek depremle ilgili önemli teknik bilgilere ulaşır. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş uygulamaları sağlanır. 312 760 499 60 213 depremler denir.4.A.

Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.Ö. (680÷4 ) × 12 işlemini yapınız. [!] Toplama. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 213 . 5. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. ↸ Đki adımlı işlemlerde önce parantez içindeki işlemler yaptırılır. çıkarma.A.4. çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi ikisinin kullanıldığı işlemler de yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. Đki adımlı işlemleri yapar. ( 3 × 125 ) + 527 = ? ( 3 × 125 ) + 527 = 375 + 527 = 902 527 × ( 4 ÷ 2 ) = ? 527 × (4 ÷ 2 ) = 527 × 2 = 1054 [!] Đşlemlerin öncelikleri parantez kullandırılarak belirletilir.Ö. KAZA IMLAR 4.A.

Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Girişimcilik (Kazanım 29.A. [!] Problemler.A. Selin. çıkarma veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. sınırlılıkları içinde olmalıdır. okuldaki mezuniyet şenliğinde limonata satmak istiyor. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 214 .4. Satın aldıklarını kullanarak 26 bardak limonata yapmıştır: • Bir bardak limonata ona kaça mal olmuştur? • Bir bardak limonatayı 15 kuruştan satarsa kaç lira kâr eder? Çevreden bir işletmenin yetkilisiyle görüşerek işletmenin gelir gider tablosunu oluşturunuz ve işletmenin durumu hakkında yorum yaparak raporlaştırınız.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. kilogramı 2 liradan 250 gram şeker ve 85 kuruşa da 5 litre su almıştır. KAZA IMLAR Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. bu sınıftaki sayı ve işlem çözdürülür ve kurdurulur. Bunun için kilogramı 1 lira 25 kuruştan 1 kilogram limon. 30) ↸ DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] En az biri bölme olmak üzere toplama. 6. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

biriminden) kaç tanesinin alındığı 1 anlamında olduğu vurgulanır. 1 4 KESĐRLER dörtte dört 4 4 4 tane 1 bütün bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam beş bölü dört 1 4 5 4 5 tane 1 4 1 1 bir tam bir bölü dört bir tam dörtte bir 1 4 1 4 bir tam ve bir tane ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 215 . bütünün kaç eş parçaya ↸ Somut nesneler. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.Ö. 1 4 1 4 1 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 tane 1 4 [!] Basit. payın bu parçalardan (yani kesrin Bu kesir birimlerinden basit. KAZA IMLAR 1.Ö. 1 1 4 1 tane 4 4 dörtte bir [!] Bu sınıfta bileşik kesir ile tam sayılı kesirler birbirine dönüştürülmez.4. (yani kesrin birimine) bölündüğü. bileşik ve tam sayılı kesirler elde ettirilir. şekiller. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri.

KAZA IMLAR 2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 1 Sayı doğrusunda. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir.A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 216 .4.Ö. Beş tane 4 5 1 ’in 5 tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 4 4 sayılarak AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 0 A 1 B 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 KESĐRLER 0 1 2 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 ↸ 1 2 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 2 1 1 4 1 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. aralıklar dört eş parçaya bölünür.

A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Somut nesne.A. tam sayılı. kesirlerin birimlerinden [!] Karşılaştırma sonucunu <.) arasında yaptırılır. şekil veya sayı doğrusu ile iki basit kesir.tamsayılı. bir kesir takımı örneği verilmiştir: [!] Karşılaştırma etkinlikleri farklı kesir çeşitleri (basit-basit. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 217 . 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 2 = 2 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 3 < 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KESĐRLER ↸ Kesir takımı kullanılarak karşılaştırma etkinlikleri yaptırılır. [!] Kesirler model kullanılarak karşılaştırılır. Aşağıda sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sağlanır.bileşik vb. Kesirleri karşılaştırır. [!] Tam sayılı kesirlerin tam kısmı. 1 4 1 8 1 8 1 8 1 1 2 1 4 1 8 1 8 1 8 1 4 1 8 1 8 1 4 1 2 [!] Modellemede zorlanmamak için paydası bir basamaklı olan kesirler seçilir. > ve = yararlanılarak karşılaştırılır.Ö. KAZA IMLAR 3. basit. Karşılaştırma sonucu sembol ile ifade ettirilir.4. bir basamaklı olmalıdır.Ö.

payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. ↸ 2 5 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.Ö.4. KAZA IMLAR 4. (en büyük) KESĐRLER 5 tane 11 tane 2 5 11 < < 7 7 7 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Eşit paydalı en çok dört kesri. 7 7 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir. (en küçük) [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları içerisinde kalınır.Ö. 2 tane 1 7 1 7 1 7 AÇIKLAMALAR [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 218 .A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

büyük kesir birimine sahip olan kesrin en büyük olduğu belirtilir. kesirlerini model kullanarak sıralamaları istenir. Bir pasta yeme yarışmasında aynı 2 2 2 büyüklükteki 3 pastadan. Berke Öğrencilerden. 3 6 .A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Payları eşit kesirlerin sıralanmasında kesrin biriminin esas alınmasına dikkat [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları edilir. Bora ise pastasının 2 9 ’sini yedi. . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 219 . 6 3 4 2 pastasının ’sini. Mutlu pastasının 7 1 3 1 3 1 3 2 3 1 4 2 5 ’sini. KAZA IMLAR 5.Ö. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. .A. 3 5 . 3 tane > > ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 tane (en küçük parçadan 3 tane) 3 5 3 6 3 8 • .4. 3 8 3 5 3 8 3 6 kesirleri karşılaştırılırken aşağıdaki gibi düşünülebilir: 1 5 1 8 1 6 • . paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 3 tane (en büyük parçadan 3 tane ) • . Kesirlerin aynı sayıda fakat farklı kesir birimlerine sahip olması nedeniyle en içerisinde kalınır.Ö. Payları eşit. 1 4 1 4 1 4 Buna göre en çok pastayı kim yedi? 2 4 1 6 2 3 > 2 4 > 2 6 KESĐRLER 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 6 ↸ Öğrencilerden benzer sıralamalar için uygun stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejilerini gösterimlerle açıklamaları istenir.

bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır. KESĐRLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma etkinliklerine model ile [!] Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır. 3 [!] Basit kesrin paydası bir basamaklı olmalıdır. Bir sınıftaki 40 öğrencinin ’ünün kaç öğrenci olduğunu bulmak için aşağıdaki 4 model kullandırılabilir: 0 1 4 2 4 3 4 4 4 [!] Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma etkinliklerine önce problemlerle başlanır.basit. daha sonra işlem yaptırılır. başlanır.Ö. Sonra işlemler yaptırılır. basit-bileşik.Ö. KAZA IMLAR 6. 3 tane 2 tane 1 4 3 2 5 + = 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 + 1 4 = 5 4 1 1 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır. KAZA IMLAR ↸ 3 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 1 4 2 4 KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ 1. Zamanı Ölçme Uzunluk Ölçme 10 10 10 20 40 ÷ 4 = 10 10 30 10 × 3 = 30 öğrencidir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 220 .A.Ö. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. 10 40 A. ’yi toplarken aşağıdakilere benzer modellemeler yaptırılır: 1 4 1 4 1 4 1 1 1 3 + + = 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 2 + = 4 4 4 AÇIKLAMALAR [!] Kesirlerle yapılan toplama işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. [!]Basit.4.

’si tiyatro grubuna seçiliyor. basit-bileşik. 5 işlemlerini gerektiren problemleri 2 çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 221 . [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.4. 3 1 ’den ’in çıkarılması modellenerek yaptırılır. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır.Ö. KAZA IMLAR 1. çözdürülür 1 2. [!]Basit. 5 Hiçbir etkinliğe katılmayan öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.A.Ö. bileşik-bileşik kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır. [!]Tam sayılı kesirlerde sadece kendi içinde işlem yaptırılır.A.basit. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Kesirlerle toplama ve çıkarma Bir sınıftaki öğrencilerin ’i basketbol ve kurdurulur. 6 6 3 6 KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 1 6 1 6 1 6 3 1 − 6 6 2 6 1 6 1 6 3 1 2 − = 6 6 6 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. takımına.

Ö. KAZA IMLAR 1.8 1 Model üzerinde 0. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 10 100 2.01 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.1 0. ↸ 1 = 0.5 0.2 0. 1 0. O DALIK KESĐRLER bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 1 1 ve kesirlerinin.3 0. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 1 ve 10 100 kesirleri modellenerek gösterilir.3 ve 0.Ö. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. ondalık kesir olduğu vurgulanır.9 Uzunlukları Ölçme Sıvıları Ölçme 0.A.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 222 .1 10 0 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle etkinlikler yaptırılır. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. 1 = 0.6 0.4 0.A.30 ondalık kesirlerini gösteriniz.7 0.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 223 .25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. ↸ Birler b. Ondalık kesirlerin tam kısmını. 7 Tam kısım O DALIK KESĐRLER Kesir kısmı Yüzde birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 2 5 5 .Ö. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Yüzde birler b. . 2 . ↸ 5. Kesir kısmı Onda birler b. 2 . Tam kısım Onlar b. Onlar b. 25 Yüzler b.A.Ö. Onda birler b. KAZA IMLAR 3.A. 2. 7 AÇIKLAMALAR Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. Birler b.4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. . kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Yüzde birler b. Birler b. 5 Kesir kısmı Onda birler b.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Tam kısım Onlar b.

karşılaştırıp sembolle yazınız. 3. • 20 den büyük.7 ↸ Üç farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturulur.Ö. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır. küçük veya eşit sembolüyle gösterir.01 ve 5.4.A. . 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 5. KAZA IMLAR 4.1 ondalık kesirlerini ↸ 1. Yüzde birler b. Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. 1 1 . 4 rakamları ile. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük.7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve modellerden yararlandırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.7 1. • En büyük. 1 7 7 0 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 224 . • En küçük. • 20 den küçük 1.17 ondalık kesirleri yazınız.17 ve 1. O DALIK KESĐRLER Birler b.17 < 1. Onlar b.

4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 225 .

3. 1. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Açı ve Açı Ölçüsü Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.4. 2. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 4. Üçgen. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. 1. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. kare ve dikdörtgeni çizer. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 7. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. 4. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde 1 1 1 17 döşeyerek süsleme yapar. Kare ve Dikdörtgen 8 Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler 1. 1. Açıölçer. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. geniş ve doğru açı olarak belirler. 2. Üçgen. kenar ve açı özelliklerini belirler. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. T O P L A M 226 . 6 Üçgen. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Köşegeni belirler. dik. 3. Uygun karesel. Kare ve dikdörtgenin. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. 6. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 5. 5. 8. 6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Açıları. dar.

Ö. modeller kullandırılarak bir açının köşesinin ismiyle [!] Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin. KAZA IMLAR 1. adlandırıldığı keşfettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. bunları tutan pimin de açının köşesi. E sembolü Açının kenarlarının birer ışın olduğu uygun modeller yardımıyla vurgulanır.4. ∠ O veya O sembolü ile. açının çizimi ile elde edilen şekil yani “∧“ veya “ ∠ ” sembolü olduğu vurgulanır. (ii) deki E açısı. vücuttaki kol ve bedenin açının kenarları. Saatteki akrep ve yelkovanın açının kenarları. ↸ “Okul sapağı”. [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. aldırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 227 . Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. [!]Açıyı.A. model “O açısı” olarak adlandırılır ve “ ∠ O” ∧ 2. köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sağlanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. “el maşası” vb. makastaki bıçakların açının kenarları. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ i) Okul O O açısı veya “ O ” sembolü ile gösterilir. Yandaki I. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Açının modellerlinden saatin akrep ve yelkovanı. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ii) E E açısı ∧ ∧ (i) deki O açısı. makasın bıçakları vb. pimin de açının köşesi olduğu fark ettirilir. omuzun da açının köşesi. vücudun beden ve kollardan biri.A. ∠ E veya ile gösterilir. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.Ö.

A. kes aç AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2’ye katla 4’e katla 8’e katla 16’ya katla 16 dilimli açı ölçer Kâğıttan yapılan açıölçer modelleri kullandırılarak düzlemdeki bir çokgenin açıları ölçtürülür. 3.5 dilim ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları. yaklaşık 3 dilim ↸ Açı ölçme etkinliğinde standart olmayan açı ölçerle yapılan ölçme sonuçlarındaki farklılıklar değerlendirilerek standart açı ölçme biriminin önemi fark ettirilir. Şekilde gösterildiği gibi ölçerek standart açı ölçme yapılan katlamaların sayısı arttıkça elde edilen dilimlerin sayısının arttığı ve dilimlerin biriminin gerekliliğini açıklar. Açıları. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 228 . küçüldüğü fark ettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. tam açık. kapının yarı açık. Standart bir açı ölçme biriminin “anlaşmayı sağlamadaki” önemini vurgulayan bir paragraf yazınız. standart olmayan birimlerle ↸ Kâğıttan standart olmayan açıölçer modelleri yaptırılır.A. yaklaşık 3 dilim yaklaşık 1. uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır.Ö.4.Ö. kapalı durumları vb. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün. Farklı dilimlere sahip açıölçer modelleri ile yaptırılan ölçme sonuçları karşılaştırılır.

↸ Geometri tahtası üzerinde sadece bir dik açısı olan. AÇIKLAMALAR [!] Açı ölçme birimi olarak derece sembolü ( ° ) kullandırılır. olarak belirler. [!] Dik açının ölçüsünün 90° ve doğru açının ölçüsünün 180° olduğu buldurulur. 65° [!] Açı ölçüsünün en az 0° ve en fazla 180° olduğu vurgulanır. altı dik açısı ve yedi kenarı olan vb.4. ↸ Noktalı kâğıtta verilen bir şeklin içindeki açılar ölçtürülerek dar. s(Â) = 90° veya s(Â) = 180° ↸ Düzlemsel şekillerin modellerindeki ve kullanılan eşyalardaki açıların ölçüleri biçiminde göstermeleri sağlanır. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek. KAZA IMLAR 4. 60° ve 90° olan açıları ölçtüğü belirtilir.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. geniş ve doğru açı Açı ölçme araçlarından gönye ve açıölçer tanıtılır. ölçüsü 30°. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ [!] Açıları.Ö. dik. en az bir dik açısı olan. [!] Dar açının 0° ile 90°. Akrep ve yelkovanın saat başlarındaki durumları model alınarak hangi saatlerde hangi açıların oluştuğu yazdırılır. açıölçerle ölçtürülerek buldurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Açıölçerin kullanımıyla ilgili etkinlikler yaptırılır. geniş açının 90° ile 180° arasında olduğu vurgulanır. Gönyelerin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 229 .A. düzlemsel şekiller oluşturtulur. dar.Ö. 45°. dik ve geniş açıların sayıları buldurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 6. AÇIKLAMALAR [!] Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın. Tahminler ölçme yaptırılarak araştırma yapınız ve sınıfa sununuz.4. kontrol ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 230 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 40° lik bir açının farklı duruşları dikkate alınarak açı modelleri çizdirilir.Ö. KAZA IMLAR 5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır.A. Açının kullanıldığı mesleklerle ilgili bir ↸ Öğrencilere çevrelerinde ölçülerini bildikleri açı modellerinden yararlanarak verilen herhangi bir açının ölçüsü tahmin ettirilir.Ö.

Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "∆" kullandırılır. Üçgen. “EOBP dikdörtgeni” veya “EPBO dikdörtgeni” olarak isimlendirilir. B ↸ Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir. bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1. Bu senaryonun şematik gösterimi aşağıdaki gibidir: O E P Yandaki dikdörtgen. Bunların her bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir.A. Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti.Ö. BAC. Parkta bir süre oynadıktan sonra eve döndü. Okul → Bakkal → Park → Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. Okul Ev Bakkal Park ÜÇGE . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 231 . kare ve dikdörtgen isimlendirilirken isimlendirir. [!] Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez.A. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol. BCA.4. ∆ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kare ve dikdörtgeni ↸ Üçgen. ACB. CAB veya CBA üçgeni” olarak isimlendirilir ve sembolik C olarak A ∆ ABC veya ABC olarak gösterilir. B Yandaki üçgen. yönünde ilerlenir. kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden başlanarak saatin aynı veya tersi [!] Üçgen. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Bora. harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir. “ABC.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

↸ ABC üçgenindeki AB kenarı [AB]. B olan doğru parçası. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 232 . sırasıyla AB veya belirtilir. Bu [!] Uçları A. kare ve dikdörtgenin kenarlarının gözlemlemeleri sağlanır.4.Ö. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Bu uç noktalar belli olunca kenarın yani doğru parçasının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu belirlendiği ve bu doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark ettirilir.A. Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. farklı iki köşeyi oluşturan iki uç noktası olduğunu [!] Üçgen. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları buldurulur. BA . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AB ile gösterildiği ÜÇGE . ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullanılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgenler [!] Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin oluşturulur. PTRS karesindeki TR kenarı da [TR].Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Üçgen. [RT] veya RT biçiminde gösterilir. Kare ve dikdörtgenin. KAZA IMLAR 2. Doğru parçası modeli olarak okul ile ev veya ev ile okul arasındaki düz yol aldırılır. [BA] ya da AB . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin her bir kenarın. doğru parçasının uçlarının adını vererek isimlendirildiği fark ettirilir. AB veya yolun “okul-ev arası veya yolu” ya da “ev-okul arası yolu” biçiminde adlandırıldığı gibi bir [ AB] ile temsil edildiğinde uzunluğu. vurgulanır. 3. KARE VE DĐKDÖRTGE Okul Ev O E “OE doğru parçası” veya “EO doğru parçası” EO Bu doğru parçası OE veya [OE ] ile gösterildiği gibi OE ∆ veya [ EO] ile gösterilir.A. özellikleri belirletilir. nin uzunluğu OE veya OE ile de temsil edilir. TR . kenar ve açı özelliklerini belirler.

Oluşan izler boyunca köşegenler çizdirilir ve adlandırılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 233 . Ölçme yaptırılarak farklılıklar özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. çapraz köşelerini birleştiren doğru parçası boyunca katlattırılarak bunların köşegenleri buldurulur. 6. KAZA IMLAR Köşegeni belirler. KARE VE DĐKDÖRTGE Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 5.A. ↸ ÜÇGE .A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Trafik işaretleri gibi modeller alınarak kare ve dikdörtgenin komşu olmayan iki [!] Kenar ile köşegen arasındaki fark köşesini uç kabul eden doğru parçasının köşegen olduğu fark ettirilir. vurgulanır. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ölçtürülür. ANKARA ↸ Kare ve dikdörtgenin kâğıt modelleri. eşkenar ve çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. ↸ Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel olarak dik. geniş ve dar açılı [!] Farklı duruşlardaki üçgenlerin üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. 4. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler dik. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur.4. dar ve geniş açılı üçgen olarak adlandırılır. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.Ö. eşkenar ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir. ↸ Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar. ortaya çıkartılır. [!] Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar. Bu köşegenlerin her birinin doğru parçası olduğu ve birbirlerine eş uzunlukta oldukları belirletilir.

KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Kâğıttan bir üçgen modelinin açıları ölçtürülüp bir noktadan itibaren bitişik olarak çizdirilerek doğru açı oluşturdukları buldurulur.4. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. kare ve dikdörtgeni çizer. Açıölçer. • [!] Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez. ↸ Kısa kenarının uzunluğu 5 cm.Ö.Ö. Bu açıların ölçüleri [!] Modeldeki açıların karışmaması için belirler. • 8. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 7. uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir. ↸ Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir. ÜÇGE . üçgen köşelerinden düz kestirilmez. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 234 .A. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını ↸ Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. verildiğinde üçüncü açısının ölçüsünün nasıl bulunacağı sorgulatılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir. toplamı buldurulur. Üçgenin iki iç açısının ölçüsü ↸ Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde edilen parçaların köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir doğru açı oluştuğu buldurulur.A.

4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. AÇIKLAMALAR [!] Đzometrik kâğıtta çizim yaptırılmamalıdır. [!] En fazla 12 eş küp ile oluşturulabilecek basit yapıların izometrik kâğıttaki çizimleri verilir. KAZA IMLAR 1.Ö.A. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.12) ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde çizimi verilen farklı yapıların kaç eş küpten oluştuğu tartıştırılır ve yapının eş küplerden oluşturulması sağlanır. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 235 .10.Ö. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.

Ö. Birden fazla simetri çiftlerinin simetri doğrusuna olan doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. 1. bir simetri doğrusu Simetri doğrusu yok.4. Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğrularını belirleyiniz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 236 . SĐMETRĐ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. [!] Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır.A. X bir simetri doğrusu iki simetri doğrusu Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.12) simetri doğruları belirletilir.A. 10.Ö. uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır.

arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 237 . KAZA IMLAR 1. izometrik veya kareli kâğıtlar kullanılarak süslemeler yaptırılır. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Uygun karesel.Ö. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.4.A.A.Ö. 12) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Model: I Model: II ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak. 10. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Noktalı.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 238 .4.

Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. Milimetre-santimetre. TOPLAM Uzunlukları Ölçme 6 Çevre 4 Alan 3 Zamanı Ölçme 4 Tartma 3 Sıvıları Ölçme 4 24 239 . 2. 1. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. 2. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. 4. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 2. 2. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Bir alanı. 4. 1. 1. 3. 3. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. 3. Saat-dakika. 3. 2. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Ton-kilogram. 3. Ton. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. 1. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. 4. 4. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 6.4. Bir kaptaki sıvının miktarını. kilogram. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. 3. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 5. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. T O P L A M Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1.

Ö. köprü vb. [!] Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. roket. [!] Ölçme araçlarının ve birimlerinin sergilendiği arkeoloji. 3. bir defterin Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine gereksinim olduğu belirtilir.Ö.4. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. 2. bina. sıvı ölçme araçları inceletilerek yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle tartıştırılabilir (Müzeye gitme olanağı yoksa aynı çalışma okul ortamında oluşturulacak bir sergide de gerçekleştirilebilir). ↸ Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 240 . Bulunduğunuz ilin komşu illere olan ↸ Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme birimlerinin büyüklükleri uzaklıkları kaç kilometredir? fark ettirilir. zaman. ↸ Metre. ünitesi (Kazanım 3. tartma. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki ölçme birimleriyle sınırlı kalınır. [!] Milimetre ve kilometrenin kısaltılmış yazımı kullandırılır. ↸ UZU LUKLARI ÖLÇME Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Đki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek için kilometre. santimetre ve milimetre ilişkisi incelenirken mezura. etnografya ve cumhuriyet müzelerine gezi düzenlenerek ve buralarda yer alan uzunluk.A. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. 4) ↸ Đnsanlar için hayatî önem taşıyan uçak.A. KAZA IMLAR 1. içerisinde dönüşümler yaptırılır. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. cetvel vb. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Milimetre-santimetre. araçlar [!] Bu sınıftaki ondalık kesir sınırlılıkları kullandırılır.

4. oyun parkına. 237 cm = 2 m 37 cm 2350 m = 2 km 350 m 372 mm = 37 cm 2 mm ↸ Değişik uzunluklarda ataç. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir uzunluk ölçme birimiyle verilen ölçüm sonuçları. 200 cm uzunluğundaki bir lastik her iki ucundan sekizer milimetre çekildiğinde lastiğin uzunluğu kaç milimetre olur? 150 santimetre uzunluğundaki ipten 60 cm 73 mm kesildiğinde ipin uzunluğu kaç milimetre olur? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. KAZA IMLAR Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. yerlere olan [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları uzaklıkları ile ilgili problemler çözer ve kurar. Uygun birimlerle ölçme yaptırılır.Ö. hastaneye vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 241 .4. kitap. silgi. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 6. içinde kalınarak seçilir. ↸ Öğrenciler okulun eve. sınıf dolabı vb. UZU LUKLARI ÖLÇME 5.A. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. farklı uzunluk ölçme [!] Ondalık kesir gösterimini birimleriyle ifade ettirilir. sınıfta inceletilerek uzunlukları tahmin ettirilir. markete.Ö. gerektirmeyen dönüşümler üzerinde durulur.

Ö. 4. uzunluğunun dört katı olduğu buldurulur . düzlemsel şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. Bir karenin çevre uzunluğunun. dikdörtgen gibi düzlemsel şekiller oluşturulur. kare. • Dikdörtgenin çevre uzunluğunu. uzunluklarının ilişkileri inceletilir.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 242 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kenar uzunluklarından yararlanılarak her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu [!] Çevre uzunlukları hesaplatılan hesaplatılır. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur. Geometri tahtasında iki çivi arası 1 ↸ Belli bir uzunluk kadar tel. oluşturunuz. ÇEVRE 3. KAZA IMLAR 1. Çevre uzunluğu 16 birim olan kareyi geometri tahtasında oluşturunuz.Ö.A. ↸ Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre uzunluğu verilen [!] karenin bir kenarının uzunluğunu bulma etkinlikleriyle çevre ve kenar • Karenin çevre uzunluğunu. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. üçgen. kareli veya noktalı kâğıt kullandırılarak iki çivi veya nokta arası 1 birim kabul edilerek aynı çevre uzunluğuna sahip farklı düzlemsel şekiller oluşturmaları sağlanır. Ç=(2 uzun kenar)+(2 kısa kenar) biçiminde ifade etmeleri sağlanır. ip vb. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. modeller kullanarak. Bu tip etkinliklerde şekiller değişmesine birim kabul edilerek çevre uzunluğu 8 birim olan düzlemsel şekilleri rağmen çevre uzunluğunun değişmediği öğrencilere fark ettirilir. ↸ Geometri tahtası.4. 2. [!] Çevre uzunluk hesaplamalarında formül kullanılmaz. bir kenarının Ç=4 bir kenar uzunluğu.

4. karesel ve [!] Alan ölçme hesaplamalarında dikdörtgensel kâğıt parçalarının yanı sıra kareli defterdeki birim kareler kullandırılır. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. ayak.A. Yandaki gibi düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları aşağıdaki gibi tahmin ettirilir: • Tam birimler 4 tane. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. [!] El. KAZA IMLAR 1. 2. birer tahmin olduğu vurgulanır. Benzer etkinlikler dikdörtgen için de yaptırılır. ↸ Düzgün veya düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları. ↸ Kareli veya noktalı kâğıt üzerine çizdirilen karesel bölgenin alanının. kareli kâğıt üzerine çizdirilir. niçin birim kareler kullanıldığı vurgulanır. farklı iki kenarı kaplayan birim karelerin sayısının çarpımı olduğu. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 243 . standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. düzlemdeki şekillerin sınırladığı bölgenin alanlarının ölçüsünün. daire.A.Ö. • 14÷2 = 7 4+7 = 11 birim karedir. Çizdirilen bu karesel bölgenin alanının. Bir alanı. çiçek. yaprak vb. çizim üzerinde buldurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 4 birim kare ALA 4 birim kare Karenin alanı = 4×4 =16 birim karedir. karolar. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğu önce birim kareler saydırılarak buldurulur.Ö. • Yarım birimler 14 tane. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan alan ölçme birimleri olarak pullar. 3.

Sonra görevi değiştirirler. 60 güzel diyerek saydığımızda geçen sürenin yaklaşık 1 dakika olduğu fark ettirilir. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 1 dakika 60 saniye 2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika =145 dakika [!] Saat. ZAMA I ÖLÇME 2. Örneğin. Ev yaşamı ve iş yaşamında yapılan etkinliklerin farkına varması için öğrenciler ailelerine ve yakınlarına bu etkinliklere harcadıkları zamana yönelik olarak “Haftada Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) kaç saatinizi işinize harcıyorsunuz. sorularla bir dakika içerisinde olabilecek olaylara örnekler verdirilir. Gruplardaki öğrencilerden biri süre tutar. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika gösterime dönüştürme etkinlikleri yaptırılır. 3 güzel.A.38’in . Cevapları kaydederler. 20) ↸ Bir basketbol. uyuyorsunuz. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. Bir dakikanın Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 60 saniye olduğu. sayısal saatteki gösterime [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler dönüştürme. 7. karşılaşmalardaki süre göstergeleri Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam inceletilir. kim daha kısa süre sarsılmış diye belirleme yaptırılır. Saat-dakika. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanlı saate göre verilen bir zamanı. alışveriş yapıyorsunuz?” gibi sorular sorarlar. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.A.” anlamına gelmesi gibi. kayak. Đki kişi karşılıklı geçerek ortada mum duruşunda duran öğrenciyi ileri geri iterler.Ö. KAZA IMLAR 1. 15. 23) ↸ Bir Dakika Tik Tak Bu etkinlikte sınıf dörderli gruplara ayrılır. (Kazanım 6. sayısal saatle verilen bir zamanı akrep ve yelkovanlı saatteki arasında dönüşümler yaptırılır. yüzme vb. (Kazanım 7. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 244 . dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. geçiyor. atletizm.4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Sınıf içinde kim daha uzun süre. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ 1 saat 60 dakika. Đşle ev arasında denge kurmak için yapılması gerekenler tartıştırılır. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları ↸ Zamanı asıl Geçiriyorsun? içerisinde dönüşümler yaptırılır. “Bir dakikada kaç kelime okuyabiliriz ?” gibi [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. Etkinlikler için harcanan saatler toplanarak işte ve evde harcanan zamanlar karşılaştırılır. Süre tutan öğrenci süreyi kaydeder. ↸ 1 güzel. saat gözlemletilerek buldurulur. 2 güzel.Ö.

• 1 yılda 52 hafta vardır.A. 3.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. KAZA IMLAR Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 245 .Ö.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. [!] Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. AÇIKLAMALAR [!] “Bir ay 4 haftadır. Tüketici hakları yasasına göre 15 gün içinde iade hakkını hangi tarihe kadar kullanabileceğinizi belirleyiniz. Göksu da Başak’tan 12 saniye sonra tamamlamıştır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ • 1 yılda 12 ay vardır. Sosyal Bilgiler dersi “Đyi ki Var” ünitesi (Kazanım 2) ZAMA I ÖLÇME Sosyal Bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 54) 4.Ö. [!] Artık yıl açıklanır. Alışverişten geldikten sonra herhangi bir ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini not ediniz. • 1 yılda 365 gün vardır. Yarışı. Başak 12 dakika 25 saniyede. Göksu yarışı ne kadar sürede tamamlamıştır? Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Başak ve Göksu bir yürüme yarışı yaptılar. Doğum yılınızla içinde bulunduğunuz yıl arasındaki artık yılları belirleyiniz.

TARTMA 3. 1. Ton-kilogram.4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Günlük yaşantıda tonun kullanıldığı yerlere örnekler verdirilir. toplam kaç kg yakacak kullanmıştır? [!] Ton-kilogram. ↸ • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Altı aylık bir kış dönemini 1t kömür ve 500 kg odunla geçiren bir aile. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. KAZA IMLAR Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. kilogram.3) [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır.Ö.A. “ t” ile gösterilir. Ton. • 3 g = 3000 mg Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. AÇIKLAMALAR [!] Ton. 2.A. kilogram-gram ve grammiligram arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 246 .

pet şişe vb. ↸ Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. ilaç şişeleri. SIVILARI ÖLÇME 2. 100 mL. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve gerekliliği keşfettirilir. su bardağı. meyve suyu [!] 1 litre = 1 L ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. diş macunu tüpleri. litre ve mililitre olduğu tahmin ettirilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Çay bardağı. • 1 L = 1000 mL • 1 L = 2 × 500 mL • 1 L = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi ↸ Kova. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 247 . Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. yazı yazdırılır.A. kullanan bilim dalları hakkında kısa bir 200 mL. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đçilen şurup miktarları. ölçme yaptırılarak tahmini ile ölçme sonucu mililitre birimleriyle tahmin eder ve karşılaştırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. ilâç şişesi vb.Ö. bir kap içindeki suyun miktarı litrelik ve mililitrelik kaplarla Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. süt kutuları. bir kabın içindeki sıvının miktarının kaç Bir kaptaki sıvının miktarını. kutuları vb.A.Ö. 1. Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok ↸ Süt kutusu. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. KAZA IMLAR Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. damacana vb. ölçme yaparak tahminini kontrol eder.5) ölçtürülerek sıvının miktarı. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. 3. • 5 litre 300 mililitre. 1 tatlı Türkçe dersi “Görsel Okuma ve kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir.4. • 5 L 300 mL = 5300 mL gibi yazdırılır. [!] Litre ile mililitre arasındaki ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır.

A. çözer ve kurar.4. 500 mL ve 30 mL suyun tamamı 3 eş kaba bölünmek isteniyor. 4. şurup 5 mL ise bir şişe şurup kaç tatlı kaşığı gelir? ↸ Đşaretli bölmedeki sıvının miktarı tartıştırılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin ayrı veya birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler Litre ve mililitre ile ilgili problemleri Bir şişe şurup 35 mL ve bir tatlı kaşığı çözdürülür ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 248 . KAZA IMLAR 100 mL.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Her kapta ne kadar su vardır? SIVILARI ÖLÇME 1000 mL 800 600 400 200 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.

4. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 249 .

2. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.4. Sütun grafiğini oluşturur. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I TOPLAM 2 1 3 250 . 1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği Olasılık 1. Sütun grafiğini yorumlar.

[!] Grafik eksenlerinin ve grafiğin isimlendirilmesine önem verilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikdörtgensel bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun grafiği” olduğunu belirtir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 251 .Ö. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur. Sütun grafiğini oluşturur.A. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. [!] Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır. [!] Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir.A. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Aile yakınlarınızın mesleklerini sütun grafiği şeklinde gösteriniz.4. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır.Ö. KAZA IMLAR 1. Tablo: Başkan Seçimi Oy Çetelesi Aday Oy sayısı Başak Mercan Ezgi Oğuz Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Olaylar.2) B M E O SÜTU GRAFĐĞĐ Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları Oy sayısı Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B M E O 0 Başkan adayları Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 12) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlatılabilir. Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5) Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi (Kazanım 4. Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları yaptırılır.

Kıymet. ilgili sütun grafiği aşağıda verilmiştir. mümkün. Buna göre kim daha fazla kitap okumuştur? ↸ “Olası. imkânsız” dışındaki durumlarının da olduğu buldurulur. rapor ve sunu) göz önünde Grafik: Okunan Kitap Sayısı bulundurulmalıdır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 252 .4. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.A. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) G K M A Öğrenciler OLASILIK 1. Mutlu ve Anıl’ın okul tatil olmadan önce okuduğu kitap sayıları ile [!]Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır. kesin değil.A. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SÜTU GRAFĐĞĐ Grupların veya öğrencilerin belirleyeceği bir konu hakkında sütun grafiği kullanmayı gerektiren proje hazırlatılır ve sundurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sütun grafiğini yorumlar.Ö. kesin. [!] Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık. süreç. şansı [!] Öğrencilere. Rehberlik ve Psikolojik Danışma(Kazanım 12) • Kitap okumayı en çok kim seviyor? • Kıymet’in okuduğu kitap sayısının Mutlu’nun okuduğu kitap sayısına eşit olması için Kıymet’in kaç kitap daha okuması gerekir? • Yaz tatilinde Kıymet 5. muhtemel. belirsiz. imkânsız.Ö. olası bazı olayların “kesin ve eşit. Kitap sayısı ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Gülizar. Anıl 2 kitap daha okudu. KAZA IMLAR 2. şansı eşit değil” gibi ifadeler cümle içinde kullandırılır. olası değil.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 253 .

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 254 .

4. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. Metre-kilometre. Üçgen. 2. dikdörtgen. 2. 2. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Çizgi grafiğini oluşturur. açı ve köşegen özelliklerini belirler. 2. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 4. 4. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Çokgenleri sınıflandırır. A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. basamaklarını. 1. Çemberin merkezini. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. Kare. 2. eşkenar dörtgen. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. 3. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Çevre 1. 3. Üçgen. dikdörtgen.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. kare. Alan 1. Aritmetik Ortalama 1. 4. yarıçapını ve çapını adlandırır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Dörtgenler 1. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. kare. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. paralelkenar. Paralelkenar. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. santimetre. 5. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. 3. 255 . Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 2. 4. 3. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. dikdörtgen. 2. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Şema yaparak verileri düzenler. dikdörtgen. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. metre-santimetremilimetre birimlerini birbirine dönüştürür. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. 2. 5. 3. 3. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 2. paralelkenar. kare. Tablo ve Şema 1. Olasılık 1. yarıçapını ve çapını belirtir. 3. eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar. Çizgi grafiğini yorumlar. 7. 2. dikdörtgen. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. Çember 1. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği 1. Üçgen. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. paralelkenar. 3. Milimetre. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. 7. 3. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Kare.Üçgensel bölgenin alanını bulur. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.

Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. 2. 4. 2. Örüntü ve Süslemeler 1. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. 4. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 5. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. 6. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 2. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 4. Düzlem 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 256 . En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. 2. 2. Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Simetri 1. 3. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 3. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 5. 6. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. Bir doğal sayıyı. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Uzayı tasvir eder. Geometrik Cisimler 1. Sıvıları Ölçme 1. L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Hacmi Ölçme 1. 7. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. 3. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. 2.

en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. 257 .S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Kesirleri karşılaştır. 3. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirler 1. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. 3. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. En çok dört basamaklı doğal sayıları. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Bileşik kesri tam sayılı kesre. 4. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. 2. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. 6. 4. 5. tamamını belirler.

Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. 2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.Ö Ğ R E M E A L A S A Y I L A R G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 258 . Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. 2. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. 3. 2. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Kesirlerle Çarpma Đşlemi 1. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. 3. Oran ve Orantı 1. 2. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. 4. Yüzdeler 1. Ondalık Kesirler 1. 2. Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri 1.

6. 10. 2. 4. 1. 6. 1. 7. 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı Ondalık Kesirler Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri Yüzdeler Toplam Çokgenler Dörtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem Geometrik Cisimler Toplam Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme Toplam Çizgi Grafiği Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık Toplam KAZA IM SAYILARI 3 4 4 7 5 6 2 3 1 2 4 1 4 46 4 5 3 2 1 2 6 23 2 4 5 1 2 2 16 3 2 1 3 9 SÜRE / DERS SAATĐ 6 8 8 10 10 10 5 6 3 4 7 3 5 85 4 5 3 3 3 3 6 27 3 5 5 3 3 3 22 4 2 2 2 10 ORA I (%) 4 6 6 7 7 7 3 4 2 3 5 2 3 59 3 3 2 2 2 2 4 18 2 3 3 2 2 2 14 3 2 2 2 9 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ GE EL TOPLAM 94 144 100 259 . 2. 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 5. 6. 13. 5. 9. 4. 3. 7. 1. 4. 2. 12. 8. 11. 2. 3. 4.MATEMATĐK DERSĐ 5. 3.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 260 .

Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 1. 6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 1. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 7. 4. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un.5. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 5. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. 3. 3. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 4. Bir doğal sayıyı. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 3. 7. 3. 4. 4. basamaklarını. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. S A Y I L A R TOPLAM 3 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 7 Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 5 261 . 1. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 3. 5. En çok dört basamaklı doğal sayıları. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. 2. 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI 1. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un.

Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.5. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. 3. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Bileşik kesri tam sayılı kesre. 1 4 46 262 . 2. T O P L A M S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. tamamını belirler. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Çıkarma Đşlemleri 1. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 1. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. Yüzdeler 3. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. TOPLAM Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı 2 3 1 2 Ondalık Kesirler 4 Ondalık Kesirlerle Toplama ve 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 5. 1. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2. 4. 2. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. Kesirleri karşılaştır. 1. 1. 2. 2. 4. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. 3. 1. 6. 2.

7 basamaklı doğal sayılar için. ___. Aynı şekilde 8 ve 9 basamaklı doğal sayılar için çeşitli ülkelerin nüfusları kullanılarak etkinlik geliştirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 263 . 256 3. 2. 4. Yüz binler b. Milyonlar b. 9. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. AÇIKLAMALAR 2. Basamak adları DOĞAL SAYILAR Sayı 200 000 000 Rakamın basamak değeri 3 000 000 203 425 630 400 000 20 000 5000 600 30 0 0 Birler b. 3. ↸ Verilen bir örüntünün kuralı buldurularak öğrencilerin benzer örüntüler oluşturmaları sağlanır. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3.A. ↸ Beş veya altı farklı rakam kullanılarak değişik doğal sayılar oluşturulur. ___. 7 rakamlarını kullanarak altı basamaklı en küçük tek sayıyı yazınız. 8. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.48. 7. gruplara ayrılan öğrencilerin telefon numaralarını basamak tablosu yardımıyla çözümlemeleri sağlanır. [!] Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. ___. 0. On binler b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin çevrelerinde farkına varmadan kullandıkları 7. Yüzler b. 192 örüntüsündeki kuralı belirleyip verilmeyen sayıları yazınız. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 8. altı yüz otuz” diye bölük adlarına vurgu yapılarak okutulur. dört yüz yirmi beş bin. On milyonlar b. 6.5. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. ___. basamaklarını. Binler b. ___.Ö. Onlar b. ↸ Milyonlar bölüğü basamak tablosunda tanıtılır. 8 ve 9 basamaklı sayıları örnek alarak incelemeleri sağlanır.Ö. KAZA IMLAR 1. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. Örneğin. 7. 6. Milyonlar Binler bölüğü Bölük adları bölüğü Yüz milyonlar b. 16. 12. Sayı “203 425 630” şeklinde bölüklerine ayrılarak yazılır ve “ iki yüz üç milyon. Birler bölüğü [!] Beş ve beşten çok basamaklı sayılar yazılırken bölükler arasında bir karakter boşluk bıraktırılır.

Yüzler b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri yapılır. [!] Bu sınıfın işlem ve sayı sınırlılıkları içinde kalınır.Ö. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A.5. 5 3 8 Onlar b. Verilmeyen rakamlar veya toplanan bulurken öğrencilerin. 46 3b 60 + 3 140 5a8 642 05c 119 361 ↸ Birler b. On binler b. değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 264 . DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 3 + 3 7 2 9 4 0 4 1 6 7 ↸ Toplama işleminde. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. Binler b. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.A.

4876 + 800 + 4870 60 4876 + 5000 [!] Zihinden toplama işlemlerinde geliştirecekleri stratejileri açıklamaları sağlanır. 3. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama) [!] Farklı tahmin stratejileri kullandırılır ve açıklatılır. KAZA IMLAR 2. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 265 . 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. Kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. ↸ Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır.Ö.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ Bir satıcı.Ö.5. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.

. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 4. çözdürülür ve kurdurulur. 1 + 2 + 3 + . Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar... Zamanı Ölçme Veri DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 ÷ 2 = 55 Đşlem aşağıdaki gibi modellenir: 10 × 11= 110 Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi ” Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) 10 + 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 1 2 3 4 5 6 10 × 11= 110 110 ÷ 2 = 55 4+ 7 3+ 8 2+ 9 1 +10 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. bütçe ve benzeri konularla ilgili araştırmalar yaparak toplama işlemini gerektiren problemler kurunuz ve çözünüz. Nüfus.. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ En çok üç basamaklı on ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan bulma etkinlikleri de yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.5. ardışık tek doğal sayıların ve ardışık çift doğal sayıların kısa yoldan toplamı bulunurken öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır...A...Ö..Ö. + 10 = ? AÇIKLAMALAR [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Ardışık doğal sayıların..A.. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 266 ...

Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 267 .A. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. ↸ Eksilen ve çıkan doğal sayılar. ↸ Çıkarma işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirleme etkinlikleri yapılır. 8a65 – b41c 4847 AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yaptırılır.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yaptırılır. ↸ _ 4876 20 4876 _ 700 4876 _ 3000 ↸ Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.Ö. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 4. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2.A. Zamanı Ölçme Veri Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.5. eksilen ya da çıkan bulunurken öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. Verilmeyen rakamlar. 3. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. KAZA IMLAR 1.

3 4 2 2 [!]Farklı tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 × + 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 8 7 6 6 On binler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 268 . Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için basamak tablosu kullanılır. Binler b.Ö. Seçtirilen bu sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. Yüzler b Birler b. 2. KAZA IMLAR 1. ↸ Onlar b.A.A. Binler b. Onlar b. Onlar b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Yüzler b. Binler b. Birler b. Yüzler b. On binler b. On binler b. 3 × 1 + 7 7 0 4 6 2 4 0 6 0 7 0 9 0 3 4 2 + 7 7 × 1 4 6 3 2 4 6 0 7 0 9 9 2 9 Birler b. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır.5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir.

bir sayıyı [!] Üslü sayılarla işlem yaptırılmaz. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 6. sınırlılıklarında olmalıdır.9) DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 269 . ↸ Bir doğal sayıyı kendisiyle çarpmanın.A. Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi (Kazanım 2. o sayının karesi olduğu. Geometri 3’ü kendisiyle çarpma: 3 × 3 = 32 2 tane 3’ü kendisiyle iki kez çarpma: 3 × 3 × 3 = 33 3 tane 15’i kendisiyle iki kez çarpma: 15×15×15 = 153 3 tane 7.Ö. kendisiyle iki kez çarpmanın o sayının küpü olduğunu işlemle göstermeleri sağlanır.5. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Ölçme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Basamaklarda yaptırılabilir. Bir doğal sayıyı.A. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. KAZA IMLAR 3. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ verilmeyen rakamları bulmaya AÇIKLAMALAR yönelik işlemler [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. 4. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı kurdurulur. [!] En az biri çarpma olmak üzere toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.

en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. işlem kontrol ettirilir.A. En çok dört basamaklı doğal sayıları. KAZA IMLAR 1. 3.A. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ara basamaklarında sıfır olan doğal sayılarla da bölme işlemleri yaptırılır ve [!] Kalanlı ve kalansız bölme işlemleri yaptırılır. bölenin katı olacak şekilde sırasıyla 10. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. 2. 6018 52 26 231 6809 68 0009 17 400 6018 601 0008 601 10 5505÷50 işlemini yapınız. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 081 78 038 26 12 Đşlem kontrolü 231 × 26 = 6006 6006 + 12 = 6018 Đşlem kontrolü 400 × 17= 6800 6800 + 9 =6809 Đşlem kontrolü 601 × 10 =6010 6010 + 8 = 6018 ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işlemlerinden yararlanılır. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un.Ö. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi yaptırılır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. Đşlemi kontrol ediniz. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Birler onlar ve yüzler basamağı sıfır olan en çok dokuz basamaklı doğal sayıları [!] Bölünen. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. seçtirilir.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 270 .

DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Problemler. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ( 125 ÷ 5 ) – 15 = □ ↸ (3 × 125) + 5 =□ 375 + 5 = 380 25 – 15 = 10 380 > 10 Đşlemlerin sonuçları karşılaştırıldıktan sonra işlemlerin arasındaki ilişki tartışılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 271 .A. AÇIKLAMALAR [!] Đşlemler parantezli verilir ve önce parantez içindeki işlemi yapmaları sağlanır.Ö. sınırlılığında olmalıdır. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.Ö. bu sınıftaki işlem ve sayı kurdurulur.5.A.

bileşik kesri. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bileşik kesre dönüştürürken aşağıdaki modelden yararlanılır. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. tam sayılı kesre dönüştürürken modeller [!] Kesirlerle yapılan işlemlerde. bileşik kesre. 4 doğal sayısı ile 7 3 kesri karşılaştırılır. kesirler kullanılır. ↸ Bir doğal sayı ve bir kesir karşılaştırılırken öğrencilerin model üzerinde stratejiler [!] Karşılaştırma sonucu “<”. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Tam sayılı kesri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 272 . 6 6 2.5. 6 6 KESĐRLER 2 5 17 tam sayılı kesrinin bileşik kesrine nasıl dönüştüğü sorgulatılır.Ö. KAZA IMLAR 1.A. “>” veya geliştirmeleri sağlanır. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. paydaları en çok iki basamaklı olan kullandırılır. 4> 7 3 7 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bileşik kesri tam sayılı kesre. 5 2 tam sayılı kesri.A. “=” sembollerinden birisi ile ifade edilir. 6 0 1 6 1 6 6 2 12 6 3 17 6 2 5 17 = ’dır. 4 [!] Her doğal sayının kesir olarak ifade edilebileceği vurgulanır.Ö.

büyükten 9 9 küçüğe veya küçükten büyüğe doğru 2 3 ile basit kesirleri karşılaştırılır. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı ↸ Đki kesir arasındaki büyüklük veya küçüklük ilişkisi model veya sayı doğrusu 3 6 ile kesirlerinden hangisi daha kullanılarak gösterilir. .5. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. basit kesrine karşılık gelen taralı kısım.Ö. O halde < 2 5 3 10 Sayı doğrusu modeli de kullandırılarak aynı sonuç elde ettirilir: 3 7 5 7 2 7 4 7 6 7 < 2 5 ↸ . KESĐRLER 2 5 3 10 3 10 2 5 3 10 2 5 Yukarıdaki modelde görüldüğü gibi. Sonra paydaları eşit en çok beş kesir. [!] Önce iki kesir karşılaştırılır. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır.Ö. . . olan en çok beş kesri. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. büyüktür? 5 10 sıralar.A. kesirleri. 3 10 basit kesrine karşılık gelen taralı kısımdan küçüktür. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 273 .A.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Denk kesirler incelenirken alan modelleri kullandırılabilir. model üzerinde sayıda eş parçaya bölmek. Đki denk kesir arasındaki ilişki [!] Sadeleştirmenin.Ö.A. 3 [!] Bir kesrin en sade şeklinin.Ö. KAZA IMLAR 4. bütünü daha az model kullandırılarak inceletilir. model üzerinde kesrine denk kesirleri nasıl elde edeceklerini göstermeleri olduğu vurgulanır. mümkün olduğu kadar az sayıda eş parçaya bölünmüş hâli olduğu Yapılanlar hem model üzerinde hem de sembolik olarak açıklatılır. KESĐRLER 2 3 2 2×2 4 = = 3 2×3 6 genişletme 4 4÷2 2 = = 6 6÷2 3 sadeleştirme 2 3 2 3×2 6 = = 3 3×3 9 genişletme 2 4 6 = = 3 6 9 6 6 ÷3 2 = = 9 9÷3 3 sadeleştirme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur.A. her parçanın tekrar 2 eş parçaya ayrılması olduğuna dikkat çekilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 274 . vurgulanır.5. bütünün istenir. genişletmenin ise bütünün bölündüğü eş parça sayısını katlayarak artırmak 2 Öğrencilerden. Bir kesrin pay ve paydasını 2 ile çarpmanın. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 4 1 ’i 13 tane olan fındıkların tamamı kaç tane fındıktır? 3 ’i 20 olan sayının tamamı kaçtır? KESĐRLER 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 + 13 + 13 = 39 13 × 3 = 39 tane fındıktır. KAZA IMLAR 5.Ö.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun. tamamını belirler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 275 .A.5.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

5.A. bölme işleminin sonucunu belirttiği vurgulanır. Yapılan.Ö. model kullanılarak çözdürülür ve ortaya çıkan kesir. 1 Bir çocuk.Ö. 5 1 m 5 Her bir parçanın uzunluğu 2 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. her pastadan birer dilim (bir pastanın 4 ’i) alırsa aldığı pastaların toplamı.A. KAZA IMLAR 6. 4 Ondalık Kesirler ↸ Bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği fark ettirilir. eşit paylaşma problemleri çözdürülür [!] Bölme kavramı ile kesir ve sorgulamalar yaptırılır. 4 çocuk tarafından eşit paylaşıldığında her birine ne kadar pasta düşer? bölme işlemini hem de Problem. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Problem: 11 metre kumaşı. belirlenirken kesirlerin. KESĐRLER Problem: 12 bilyeyi 6 çocuk eşit paylaştığında her birine ne kadar bilye düşer? 12 ÷ 6 = 12 6 6 = + =1+1 = 2 6 6 6 ↸ Kalanlı bölme işlemleri gerektiren eşit paylaşma problemleri de çözdürülür. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kesir gösterimi ile bölme işlemi arasında ilişki kurabilmeleri için öğrencilere. 4 3 Bu işlem 3 ÷ 4 = olarak yazılır. 3 bütünün 4 eşit parçaya bölündüğü bir bölme işlemidir. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. bölme işlemi ile ilişkilendirilir. bir pastanın 3 ’üdür. Başlangıç etkinlikleri olarak bir doğal sayının kendinden küçük bir doğal sayıya bölümünü kavramı arasındaki ilişki gerektiren problemler seçilir. Bu etkinliklerde her bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği sezdirilir. Bu işlemlerde kalanı kesir olarak ifade etmeleri sağlanır. hem Problem: Birbirine eş 3 pasta. 5 eş parçaya kestiğimizde her parçanın uzunluğu kaç metre olur? 11 m 2m 2m 2m 10 m 10 ÷ 5 = 2 m 11 ÷ 5 = 11 5 5 1 1 1 = + + =1+1+ = 2 m 5 5 5 5 5 5 2m 2m 1m 1÷5 = 1 metredir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 276 .

+ 4 8 + 1 8 = 5 8 2.5.Ö. + 2 + 1 5 = 2 1 5 = 11 5 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. Bu durumda.Ö. KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ 1 2 1 + 8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ işlemini yapabilmek için. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 277 .A. 1 2 AÇIKLAMALAR ile 1 8 kesirleri aynı birim kesir cinsinden 1 2 denk kesirler kullanılarak yazdırılır. ↸ Đşlem önce modellenerek yaptırılır. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. [!] Đşlemler basit. × 4 4 = 4 8 elde ettirilir.

2 – 1 1 4 = 3 4 3.1 işlemini yapabilmek 5 1 5 2 10 5 10 için. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 2 15 Bir çiftçi. [!] Đşlemler basit. Ekili olmayan alan tarlanın kaçta kaçıdır? Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 2 × 5 2 = 2 10 kesri elde ettirilir. ↸ 5 1 10 5 1 10 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ çıkarma işlemi önce model üzerinde gösterilir. ’sine biber ekmiştir. KAZA IMLAR 1. 1 10 1 10 1 10 1 10 5 10 AÇIKLAMALAR . : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 278 . Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır.10 = 3 10 2. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır.5. tarlasının 3 5 ’üne domates.A.Ö. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. ↸ 2’den 1 1 4 kesrinin çıkarma işlemi model üzerinde gösterilir. Bu durumda. ile 5 10 kesirleri aynı birim kesir cinsinden denk KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ kesirler kullanılarak yazdırılır.Ö.A. 5 10 2 .

’dir.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 2 10 5 3 1 3 × = 5 2 10 1 2 2 ’inin ’sinin olduğunu model ile göstermeleri ve 2 3 6 1 2 1 2 2 ’in ’si. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 279 .Ö. KESĐRLERLE ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 5 ↸ Öğrencilerin bir bütünün yazmaları sağlanır. 2 3 6 1 2 2 × = 2 3 6 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 3 1 3 ’ün ’i ’tür.A.5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3 1 3 5 1 olduğunu model ile göstermeleri ve Bir bütünün ’inin ’ini model ile ↸ Öğrencilerin bir bütünün ’ünün ’inin 2 2 5 10 7 yazmaları sağlanır. gösteriniz ve işlem yaparak bulunuz. KAZA IMLAR 1. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 280 . Yol 5 3 1 Öğrencilerin × işlemini. 3 5 3 1 1 ’ün ’i ’dir. Yol 3 1 3 1 Öğrencilerin × işleminin.Ö. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 5 3 5 3 1 3 ×1 3 × = = 5 3 5 × 3 15 ↸ Đki kesrin çarpımının. 3 4 arkadaş bir pastanın ’ünü I. ’ün ’i olduğunu model ile göstermeleri ve 5 3 5 3 yazmaları sağlanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ↸ Öğrencilerin kesirlerle çarpma işlemi için kural geliştirmeleri sağlanır.A. bir kesrin diğer kesir kadarını bulma olduğunu fark ettirmeye yönelik etkinlikler yaptırılır. şeffaf kesir kartları ile aşağıdaki gibi modellemeleri paylaşırsa her kişiye pastanın kaçta kaçı 5 3 düşer? sağlanır : 3 5 1 = 3 3 15 II.5.

[!] Bu sınıfta aynı ölçü birimiyle ifade 8 edilen nicelikler oranlanacaktır. hazırlanan limonata miktarına oranının “bire beş” olduğu 1 ve bu oranın “1:5” veya “ ” biçiminde gösterildiği buldurulur. bir bütünle parçalarının karşılaştırılması veya parçayla bütünün 8 sayısının. Kişi sayısı 1 2 3 4 … 20 Limon sayısı 2 4 6 … 18 … Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.. kişilik limonata hazırlamak için kullanılacak limon sayıları tablo yardımıyla buldurulur. önce oran tablosu oluşturulur. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 281 . . 3.A. Tabloda boş bırakılan yerler uygun sayılarla doldurulur. Kırmızı bilyelerinin [!] Oran. 5. 4. • 8:12 veya 12 Kesirler • sekizin on ikiye oranı ↸ Limonata hazırlamak için 4 bardak suya 1 bardak limon suyu katılmaktadır. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Bu oran 1 “1:4” veya “ ” biçiminde yazdırılarak “1’in 4’e oranı” diye okutulur.Ö. 5 2. 12 tane mavi bilyesi vardır.Ö. KAZA IMLAR 1.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir öğrencinin 8 tane kırmızı. ↸ Oranlarda kullanılan sayılardan. su miktarına oranının “bire dört” olduğu buldurulur. Buna göre 1. 2.. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. mavi bilyelerinin sayısına oranının “8:12” veya “ ” biçiminde yazıldığı karşılaştırılması olabilir.5. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 4 ORA VE ORA TI 1 bardak limon suyu 4 bardak su ↸ Limon suyu miktarının. Limon suyu miktarının. 12 ve “sekizin on ikiye oranı” diye okunduğu belirtilir. Problem: Đki kişilik bir limonata hazırlamak için 4 tane limon kullanılmaktadır.

Ö.07 0. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo yardımıyla basamak adları ve basamak değerleri tanıtılır. Birler b. Onlar b. 3 Onda birler b.003 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. 325.005 → iki tam binde beş) Ölçme: Uzunlukları ölçme Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. (Örnek: 2. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.A. AÇIKLAMALAR [!] Basamaklardaki rakamların basamak değerleri işlem yaptırılmadan buldurulur. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 282 . KAZA IMLAR 1.Ö. [!] Ondalık kesirlerin okunuşları üzerinde durulur. 7 Binde birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 5 5 3 300 2 20 . O DALIK KESĐRLER Yüzler b. 1 0.173 ondalık kesri için tablo yaptırılır.A.1 0.

Ö. 1 rakamları ile virgül kullandırılarak 2’den büyük en küçük ondalık kesir buldurulur. Birler b.510. O DALIK KESĐRLER Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Yüzler b. 005 ve 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Herhangi bir sayıdan büyük veya küçük sayılar da yazdırılabilir. . 7. 3.5. Tabloda basamaklardaki rakamların sayı değerleri karşılaştırılır. KAZA IMLAR Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.137 AÇIKLAMALAR 3. 5 0 0 Onda birler b. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 283 .010. 0. 3.005 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. . Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b.Ö.A. 05 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.5 > 3. 2.A. 0. 0. 3. 5 ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralatılır. ↸ Ondalık kesirleri karşılaştırırken tablo kullandırılır. Onlar b. 0 5 0 3 3 3 . 2.05 > 3. 0 0 5 Binde birler b.6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 2 < 2. 3.

ileri-geri.) kavramlar buldurulur. Bu kavramlar sayılarla ilişkilendirilir.A.Ö. sağında-solunda. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Spor. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 284 . bilim.5.5 metre altı Deniz seviyesinin 7 metre üstü 5. kâr-zarar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.25 TL +100 TL Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar.Ö. O DALIK KESĐRLER AÇIKLAMALAR [!] Hava sıcaklıkları. üstünde-altında. alanlarda birbirlerine zıt (sıcak-soğuk.25 TL borç : 100 TL kâr : : -12 °C : +3 °C : -3. ekonomik veriler vb. alacak-borç. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek “+” ve “–” işaretlerinin hangi anlamda kullanıldıkları değerlendirilebilir. uzamsal ilişkiler vb. 4. kazanmak-kaybetmek vb. • • • • • • Sıcaklık sıfırın altında 12 derece Sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece Deniz seviyesinin 3.5 metre : +7 metre -5.

5.Ö.36 + 1.A.A. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. + 1 3 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. .Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar AÇIKLAMALAR [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır. O DALIK KESĐRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA ĐŞLEMLERĐ • 2. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı ↸ basamağı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 285 . basamağı Yüzde birler 3 6 6 9 0 6 Onda birler 2 .

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamaklı ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzdelerin, dereceli daire kullandırılarak, ondalık kesir ile ilişkilendirilmeleri sağlanır.
Taralı kısım tam kısmın
1 4 1 4

’idir.

AÇIKLAMALAR 1 1 ve ondalık kesirlerini 10 100 yüzde sembolü kullanarak yazınız.

=

25 100

= 0,25 = %25

20 100

= 0,20 = %20

Aşağıdaki model ile belirtilen yüzdeyi bulunuz.

↸ Verilen bir ondalık kesir, yüzlük tablodan veya yüzdelik daireden yararlanılarak modellenir. Modellenen sayı, yüzde sembolü ile yazdırılır. YÜZDELER

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,75 =

75 =%75 100

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

286

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. ↸ % 65= ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

65 = 0,65 100 ↸ Bir alışveriş fişi veya faturası inceletilerek öğrencilerin mal veya hizmet karşılığı olarak ödenen KDV oranlarını belirtmeleri istenir.

3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı ↸ Bir yüzlük kartın %43’lük kısmı kesilir ve %57’lik kısmının üstüne konarak %43<%57 olduğu gözlemletilir. karşılaştırır.

YÜZDELER

%43

%57 [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Bankaların bireysel kredilere uyguladığı aylık faiz oranlarıyla ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir. 100 TL olan elbisenin fiyatı 20 TL indirilmiştir. Yüzde kaç indirim yapılmıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

287

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

288

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Çokgenleri sınıflandırır. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

TOPLAM 4

Dörtgenler

5

Çember

1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırır. 3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1. Uzayı tasvir eder. 2. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. T O P L A M

3

Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem

2 1 2

Geometrik Cisimler

6

23

289

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. 2. Çokgenleri sınıflandırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabı ile ilgili araştırma yapıp sınıfta sununuz.

↸ Trafik işaret levhaları, çerçeveler, bal peteği, uçurtma, çeşitli tabelalar, karolar, [!] Đç bükey (konkav) çokgenler inceletilmez. çevredeki çeşitli şekillerdeki malzeme ve eşyalar vb. modeller yardımıyla çokgenler, görsel olarak algılatılır. Doğru parçalarının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit kapalı (kendisini kesmeyen) şeklin çokgen olduğu belirtilir. ↸ Geometri tahtası, plastik çubuklar, tangram parçaları, kartonlar vb. malzemeler kullandırılarak çeşitli çokgen modelleri yaptırılır ve noktalı kâğıt üzerine çizdirilir.

ÇOKGE LER

Bu modeller kenar veya köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen olarak adlandırılır. Bir çokgen için en az üç kenar ve üç köşe olması gerektiği vurgulanır. ↸ Eşkenar üçgenin ve karenin bütün kenarlarının ve açılarının birbirine eş olması gibi [!] Altıdan çok kenarlı düzgün çokgenlerden bütün kenarları ve açıları birbirine eş olan beşgen ve altıgenin de “düzgün beşgen” ve söz edilmez. “düzgün altıgen” olduğu fark ettirilir. [!] Eşkenar üçgenin “düzgün üçgen”, karenin “düzgün dörtgen” olduğuna dikkat çekilir.

3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

290

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler, kâğıttan üçgen modelleri hazırlar. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplanır. Bu gruplar, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayanlar olarak kendi içlerinde yeniden gruplanır. Elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki gibi bir şema hazırlanır: ÜÇGE LER

AÇIKLAMALAR [!] Kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitleri hatırlatılır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Geniş açılı üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi? 2. Dik açılı bir üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi?

ÇOKGE LER

Dar Açılı Üçgenler

Geniş Açılı Üçgenler

Dik Açılı Üçgenler

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

↸ Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa ettirilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

Đkizkenar üçgen

Đkizkenar üçgen

Eşkenar üçgen

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

291

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Trafik işaret levhaları, uçurtma, çeşitli tabelâlar, baklava dilimi, kilim-halı [!] Yamuk tanıtılırken karşılıklı kenar süslemeleri, bazı taksilerin yan çizgileri vb. modellerle paralelkenar, eşkenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır, çeşitlerine girilmez. dörtgen ve yamuk tanıtılır.

↸ Geometri tahtası, geometri şeritleri ve tangram parçaları kullandırılarak paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk modelleri yaptırılır.

DÖRTGE LER

2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.

Üç açısının ölçüsü verilen bir dörtgenin ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun belirttiği bölgelerin kâğıt modellerindeki köşeleri koparttırılıp ortak bir köşe etrafında yan yana dördüncü açısının ölçüsünü ölçmeye getirtilerek bir dörtgendeki açıların, iki doğru açı oluşturduğu keşfettirilir. başvurmadan bulunuz. ↸ Çizgi modellerinin bir köşegenini çizdirerek oluşan iki üçgenin açılarının ölçüleri toplamlarından, dörtgenlerin açılarının ölçüleri toplamının 360° olduğu buldurulur. ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuktaki açılar, açıölçer ile ölçtürülerek açı ölçülerinin toplamları buldurulur.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

↸ Modeller üzerinde ölçme yaptırılarak kenar, açı ve köşegen özellikleri buldurulur. Bu özellikler tablo biçiminde özetlenir. ↸ Çizim veya inşa sonucu elde edilen kare ve dikdörtgen modellerinde açıların birer dik açı ve köşegenlerin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu öğrencilerce belirlenir. Öğrenciler, kare modelini köşegenlerinden katlayarak veya açıölçer ve cetvelle ölçüp gözlemleyerek köşegenlerinin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığını fark ederler.

[!] Kenarların, köşegenlerin birer doğru parçası; eşit uzunluklu doğru parçalarının da eş oldukları vurgulanır. [!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köşegenlerinden biri tarafından iki eş parçaya ayrıldıkları hatırlatılır. [!] Köşegen ile kenar arasındaki fark vurgulanır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

292

A. paralelkenar. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerinden birinin. ↸ Farklı duruşlarıyla verilen üçgen. eşkenar dörtgen ve yamuğun yüksekliklerinin aynı olduğu fark ettirilir. paralelkenar.A. kare. materyal ile yaptırılır.Ö. ↸ Paralelkenarları aynı paralel doğrular üzerinde bulunan dikdörtgen. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Üçgen.Ö. Bu paralel doğruların birbirine uzaklığının her yerde eşit olduğu hatırlatılır. eşkenar dörtgen ve cetvel kullandırılarak dikdörtgen ve kare çizdirilir. kare. kare. duvar. KAZA IMLAR 4. ↸ Yüksekliğin bina. Yükseklik “ h” ile gösterilir. Üçgen. basket potası vb. nesnelerin tabanlarından tepelerine veya tepelerinden tabanlarına inilen dikmenin uzunluğu olduğu fark ettirilir. Bunun aynı zamanda karşı kenarın herhangi bir yerinden (noktasından) söz konusu kenara inilen dikmenin uzunluğuna karşılık geldiği vurgulanır. köşelerin veya kenarların birinden karşı kenara (veya bu Uzunlukları Ölçme kenarın üzerinde bulunduğu doğruya) olan uzaklık olduğu ve bu uzaklığın o kenara ait yükseklik olarak adlandırıldığı fark ettirilir. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. paralelkenar. dikdörtgen. [!] Yüksekliğin aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 293 .5. yamuğun kenar uzunlukları verilerek çizim yaptırılmaz. dikdörtgen. Daha sonra gönye ve [!] Üçgen. DÖRTGE LER 5. kare. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. gönder. dikdörtgen. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çizimler önce tangram parçaları vb.

ipin yarıçap olduğu fark ettirilir. modeller üzerinde çember ve dairenin aynı merkezli. KAZA IMLAR 1. tahta levha vb.5. karton. model alınarak yarıçap. Kalem. uzunluk olduğu vurgulanır. Pimin nokta modeli. Çembersel bölgenin daire olduğu veya dairenin sınırlarının çember olarak adlandırıldığı belirtilir. bir ucundan raptiyeye diğer ucundan kaleme bağlanır. yarıçapını ve çapını belirtir.A. malzemenin üzerine bir raptiye tutturulur. trafik işaretlerinden “Taşıt giremez. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. gerdirme telinin doğru parçası modeli olduğu göz önünde tutularak merkezin bir nokta. Pergel ve diğer ölçme araçlarını kullanarak öğrencilerden kendi sınıf logolarını oluşturmaları istenir. Belirli bir uzunluktaki ip.A.Ö. Raptiye izinin merkez. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 294 . gerdirme tellerinin bulunduğu bölgenin daire. ve yarıçapın bir doğru parçası olduğu fark ettirilir. yarıçapın r. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. yarıçapını ve çapını adlandırılır. ip gergin olacak şekilde raptiye etrafında döndürülerek bir çember çizdirilir. ↸ Belli yarıçaplara sahip çemberler çizdirilerek çemberin merkezinin nokta. ↸ Bisiklet tekerleğinin lastiğinin çember. saatin [!] Yarıçap ile çapın aynı zamanda birer yelkovanı ile pimi. çap [!] Yarıçap ile çap arasındaki ilişki belirtilir. yuvarlak saatin çerçevesinin çember.Ö.” levhasının orta şeridi vb. iç bölgesinin daire vb. [!] Merkezin çember üzerindeki her noktaya ↸ eşit uzaklıkta olduğu vurgulanır. yarıçaplı ve çaplı oldukları fark ettirilir. çap ve merkez kavratılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çember modellerinden bisiklet tekerleğinin gerdirme telleri ile mili. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Çevreden çember yardımıyla oluşturulmuş logolara (olimpiyat logosu gibi) örnekler buldurulur. yarıçap ve çapının doğru parçası olduğu ve merkezin M. Köpük. ÇEMBER 2. Çemberin merkezini. çapın 2×r ile gösterildiği vurgulanır.

A. katlatarak.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 295 .Ö. etkinlikleri simetrisinin aynı olduğu belirtilir. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.Ö.A. Çokgenler bir simetri doğrusu dört simetri doğrusu SĐMETRĐ altı simetri doğrusu ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kareli veya noktalı kâğıda düzgün olan veya olmayan çokgenler çizdirilir ve kesilerek [!] Doğruya göre simetri ile ayna aldırılır. KAZA IMLAR 1. yaptırarak simetrik çokgenler ve simetri doğruları belirletilir. kareleri saydırarak vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Simetri aynasını kullandırarak.

kareli veya noktalı kâğıt üzerinde verilen simetri [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta doğrusuna göre çizimler yaptırılır. 2 tane kareyi.A. 2. a. SĐMETRĐ Bir kare çiziniz ve simetri aynasını kullanarak. b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 296 . KAZA IMLAR Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. En küçük kareyi oluşturunuz. çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır.5.Ö.A. c. [!] Çizimlerde yatay ve düşey simetri doğruları kullandırılır. Aynayı kaç değişik şekilde yerleştirirseniz elinizdeki karenin büyüklük olarak aynısını elde edebilirsiniz? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. d. e. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Simetri aynası kullandırarak. [!] Nokta çiftlerini birleştiren doğrunun simetri doğrusuna dik olduğuna dikkat ettirilir. En büyük dikdörtgeni. 1 tane dikdörtgeni.

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Düzgün çokgenlerden bir veya ikisini kullanarak süsleme yapar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 297 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde.Ö. model olarak özellikleri bilinen çokgenler kullandırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Düzgün çokgenlerin bir çeşidini kullanarak süsleme yapar. KAZA IMLAR ↸ 1.A.

Ö. ↸ Sınıfın karşılıklı duvarları (tavan ve tabanı). SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. bir bölgenin dağı. sınıf ve içi.A. AÇIKLAMALAR 2. okul ve içi. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 298 . KAZA IMLAR 1. ovası. üçgen prizmanın yan yüzlerini herhangi ikisi.5. modellerle uzayın işgal edilen ve içinde bulunulan yer olduğu fark ettirilir.Ö.A. dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüz çiftleri ile paralel düzlemler. gökyüzü ve bulutlarıyla vb. DÜZLEM R P F ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisim modellerinin yüzeyleri ve içleri. modellerle kesişen düzlemler fark ettirilir. okul ve bulunduğu semt veya şehir. çatıların bitişik iki yüzü vb. Uzayı tasvir eder. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler.

Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Mısır piramitleri. Piramidin Sosyal Bilgiler dersi “Hepimizin tabanının çeşitli çokgensel bölgeler. tepe noktası olarak adlandırıldığı vurgulanır. modeller ile piramitler fark ettirilir. bazı çatılar.A.5.Ö.A.Ö. KAZA IMLAR 1. ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yan yüzlerin tümünün Dünyası” ünitesi (Kazanım 4) kesiştiği noktanın. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 299 . yan yüzlerinin üçgensel bölgeler olduğu. bazı ambalaj kutuları vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

köşe. Küp Dikdörtgenler prizması Kare prizma Üçgen prizma ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Geometrik cisimlerden küp. aşağıdaki benzerlik ve farklılıklar belirletilir. kutularının biçimlerinin geometrik • Birinde 5 yüz. yüzleri düz ve ikişer tabanları var vb. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Birbirlerinden farklı iki prizma modeli öğrenci gruplarına dağıtılarak bunların benzer ve [!] Yüz (yüzey). diğerinde 6 yüz var. diğerinin ise karesel bölgedir.A. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. üzerine çizer. ellerinde bulunan prizma modellerini kullanarak cisimlerin yüzlerini kâğıt daha çok tercih edilmesinin nedenleri irdeletilir. cisimlere benzemesinin ve bazılarının ↸ Gruplar. üçgen. modelleri kullandırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. ayrıt kavramları farklılıkları buldurulur. Market raflarındaki ambalaj • Birinde 6 köşe. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 300 . KAZA IMLAR 2.Ö. Farklılıklar: • Birinin tabanları üçgensel bölge. karışmaması için işaretletilir.A.5. diğerinde 8 köşe var. Çizilen her yüz. kare ve dikdörtgenler prizması Benzerlikler: Đkisinin de köşeleri var. Üçgen prizma ve kare prizma modellerinin karşılaştırılmasında hatırlatılır.

bir bütün olarak kestirilip katlatılarak küpü oluşturup oluşturmadıkları kontrol ettirilir. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. küpün açınımı tahmini olarak çizdirilir. [!] Açınımı verilen bir geometrik cismin adı ↸ Kareli veya noktalı kâğıtlara.A. Bunların buldurulur.5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Daha sonra prizmanın parçalara [!] Farklı açınımlar elde edilmesi sağlanır. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Prizma modeli olan kutular kestirilerek açtırılır. [!] Aynı etkinlik dikdörtgenler prizması için de tekrarlanır.Ö. her biri.Ö. ayrılmış yüzleri verilerek farklı açınımları olup olmadığı buldurulur. KAZA IMLAR 3. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 301 . Alan Küp Küpün açınım örnekleri ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Ö. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir. küplerin sadece uç sınırları belli olacak şekilde verilir. KAZA IMLAR 4. ↸ Eş küplerle oluşturulmuş yapı. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Görünümleri verilen bir yapı modelinin kaç eş küpten oluştuğu buldurulur ve eş [!] Yapının görünümü izometrik kâğıtta eş küplerle bu yapıları oluşturmaları sağlanır. izometrik kâğıda çizdirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 302 .Ö. [!] En fazla 6 eş küple oluşturulan yapılar çizdirilir. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. Eş küplerle oluşturulmuş yapıları izometrik kâğıda çizer. Türkçe dersi ” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) GEOMETRĐK CĐSĐMLER 5. Örnek II Örnek I [!] En fazla 20 eş küple basit yapılar oluşturulur.A.5. [!] Oluşturulan yapıların sadece bir cepheden görünümleri çizdirilir.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler. yeri ve duruşlarına göre bazı hâllerde “uzunluk”. derinlik” veya “kalınlık” ifadelerinin kullanılabildiği vurgulanır. uygun modelleri gözlemleyerek keşfeder. Doğruların. yüzeylerin. GEOMETRĐK CĐSĐMLER 1. “yükseklik” büyüklüklerinden her üçüne sahip olmaları gerektiği. doğru parçalarının.Ö. “iki boyutlu” nesneler oldukları. dairenin. “1 boyutlu”. 3. “yükseklik” büyüklüklerinden herhangi ikisine. çemberlerin “bir boyutlu” nesneler oldukları “uzunluk”. ışınların. açıların. uygun modelleri üzerinde gözlemletilerek fark ettirilir. “yükseklik” büyüklüklerinden sadece birine. açının içinin vb. “en”. düzlemsel bölgenin.A. hacmin 3 boyutlu nesneler için karakteristik bir özellik olduğu vurgulanır. “genişlik”. “genişlik”.A. “uzunluk”. “çap”. “2 boyutlu” ve “3 boyutlu” yazılabilir. “yükseklik” ten her birinin yerine sırasıyla “boy”. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. “uzunluk”. çokgenlerin kendileri ve kenarlarının. Düzlemin. 2. “iki boyutlu” ve “üç boyutlu” yerine sırasıyla. ayrıtların. AÇIKLAMALAR [!] “Bir boyutlu”. Bunun için. “genişlik”. herhangi bir yönde ölçülebilen büyüklüğün bir nesnenin boyutu olduğunu. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 303 . [!] Alanın 2 boyutlu. Geometrik cisimlerin üç boyutlu nesneler oldukları.Ö.5. [!] Nesnelerin cinsi. KAZA IMLAR 6. çokgensel bölgelerin. geometrik cisimlerin yüzlerinin. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 304 .5.

3. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. santimetre. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar.5. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. 4. Üçgen. 1. 5. Üçgensel bölgenin alanını bulur. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM 2 1. 4. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. kare. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. eşkenar dörtgen. 1. 2. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. Çevre 4 Alan 5 Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme 1. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. 2. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. T O P L A M 1 2 2 16 305 . 1. Milimetre. 2. 1. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. Metre-kilometre. 3. dikdörtgen. 2.

1. UZU LUKLARI ÖLÇME • 127 mm = • 425 m = 425 km = 0. Milimetre.A.127 m . • 127 mm = 127 m = 0. sınıfta araştırma sonuçları gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. KAZA IMLAR 1000 buldurulur ve 1 mm nin. Metre-kilometre. Uzunluk ölçü birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde uzunluk ölçülerinin kullanıldığı işlemleri araştırma yaptırılır. paylaşılır.Ö. Çocuğun bir adımının uzunluğu 23 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç metredir? Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 7. metre-santimetreondalık kısmın en çok üç basamaklı olmasına dikkat sayı gösterimlerine dönüşümler yaptırılır. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 10 [!] Kesir ve ondalık kesir gösterimi birlikte kullanılmalıdır. kesir ve ondalık [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerde. 2.Ö. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak.001 m olduğu ifade ettirilir. problemlerin bir parçası olarak ele alınır. 1 1metrenin 1000 milimetre. 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 milimetrenin de 1 metrenin ’i olduğu dönüştürür.A. 0. milimetre birimlerini birbirine edilir. 1000 127 cm = 12. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 306 .5.425 km 1000 gibi dönüşümler.7 cm . Uzun atlama yapan bir çocuğun atladığı uzunluk kendi adımlarıyla 8 adımdır. santimetre.

KAZA IMLAR 1. paralelkenar ve [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde yamuk bölgelerinin çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Üçgensel. eşkenar [!] Problemler öğrencilerin düzeylerine dörtgen. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. ↸ Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. eşkenar dörtgen. Bu sayıya “pi” dendiği ve π sembolü ile gösterildiği belirtilir. ↸ Çevre = Çap × π Ç=2×r× π ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. dikdörtgen. ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade edilir. [!] π sayısını yaklaşık 3 aldırılır. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler.A. π sayısının tarihçesi ile ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ↸ Bozuk paranın çapının iki kibrit kutusu arasındaki mesafe olduğu fark ettirilir. Yarıçap Yarıçap Merkez 4. karesel. çapın da “2×r “sembolleri ile gösterildiğini vurgulayınız. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. kare. bardak vb. Bölümlerin aynı sayıya yaklaştığı gözletilir.Ö. hesaplanacağı etkinlikler yaptırılır.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Bir ip veya kâğıt şeritle. olarak adlandırıldığı . yarıçapı verilen çemberin uzunluğunun düzenlenecektir. eşkenar dörtgen. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 307 .A. uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları içinde Uzunluğu verilen çemberin yarıçapı. kavanoz kapağı. Üçgen. dairesel nesneler kullandırılarak çizdirilen çember uzunlukları çap uzunluklarına hesap makinesi kullandırılarak böldürülür. ÇEVRE ↸ Farklı çap uzunluklarına sahip olan madenî paralar. dikdörtgensel bölgelerle. dikdörtgen. [!] Çap uzunluğunun yarısının yarıçap biçimindeki çevre-çap -yarı çap ilişkileri kullanılarak çevre hesaplamaları yaptırılır. dairesel nesneler çevreletilir ve bu ipin uzunluğunun dairesel nesnenin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. tabak.yarıçapın “r”. Ç= 4×a b Ç= (2×a)+(2×b) b c Ç= a+b+c a a a [!] Çap = yarıçap + yarıçap = 2 × yarıçap olduğu vurgulanır.5. paralelkenar ve yamuğun verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. kare. 2.

KAZA IMLAR 1. 2. kâğıt vb. yardımıyla 1 cm2 ve 1 m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. da km2 ile ölçüldüğü belirtilir.A. Ayrıca.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 308 . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. Alan. daha geniş alanların tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir.Ö. ettirilir. ↸ Kenar uzunlukları belli olan karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının kenar uzunluklarının çarpımı olduğu fark ettirilir. 4 cm K 6 cm L D C U S A B T R ABCD ve TRSU dikdörtgenlerinin alanlarını hesaplayınız. Açıkta kalan alan kaç cm2’ dir? 5m 190 cm Yatak 90 cm Halı 2m 3m 4m ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. harf kullandırılarak ifade ettirilir. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve bölgelerin alanlarının m2. büyük yazı tahtasının yüzeyinin vb. Belirlenen bir alan ölçtürülür. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. karesel ve dikdörtgensel bölgelerdeki bir kenarın diğer kenara göre yükseklik olduğu vurgulanır. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. Alanlar “cm2” ve “m2” birimleriyle yazdırılır. M N ↸ A(KLMN) = 4 cm x 6 cm = 24 cm2 şeklinde yazılacağı vurgulanır. [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. Ölçüm [!] cm2 ve m2 birimleri arasında dönüşümler sonuçlarının farklılığından yola çıkılarak standart birimlere ihtiyaç olduğu fark yaptırılmaz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Farklı boyuttaki birimkareler kullanılarak belirli bir alan ölçtürülür. ↸ Standart ölçme birimlerinden “cm” ve “m” kullandırılarak oluşturulan dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanları buldurulur. ALA ↸ Kitabın yüzü.5. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır.A. Aşağıda Simay’ın yatak odasının krokisi verilmiştir. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. masanın üst yüzü vb. ↸ Karton. 3. alanların ölçümü cm2 ile sınıfın tabanının.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kareli kâğıt. ↸ Üçgensel bölgenin alanı kenar uzunlukları ve yükseklikler cinsinden ifade ettirilir. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Yukarıdaki üçgenleri isimlendirerek üçgenlerin taban uzunluğu ve bu tabanlara ait yükseklikleri belirleyiniz. A AÇIKLAMALAR D C B Yukarıdaki ABCD paralelkenarının alanını birim Paralelkenarsal bölgenin alanı taban ve bu tabana ait yükseklik cinsinden ifade kareler cinsinden tahmin ediniz. KAZA IMLAR 4. Bu bölgelerin alanlarından yararlanılarak üçgensel bölgenin alanı fark ettirilir. köşelerinden katlatılıp kestirilerek iki eş üçgensel bölgelere ayrılır. ALA ↸ Dikdörtgensel ve paralelkenarsal bölgeler.Ö.5. [!] Geometrik şekillerin yükseklikleri.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.Ö. dikdörtgen ve paralelkenar modelleriyle dikdörtgenle paralelkenar arasındaki ilişkileri inceleterek paralelkenarın alanının dikdörtgenin alanına dönüştürülebileceği keşfettirilir. dikdörtgensel bölge veya paralelkenarsal bölgeye tamamlatılarak bu bölgelerin arasındaki ilişki buldurulur. geometri tahtası. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 309 .A. 5. noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde çalışmalar yaptırılarak fark ettirilir. Üçgensel bölgenin alanını bulur. ↸ Geometri tahtası noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde verilen bir üçgensel bölge. Üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. geometri tahtası. ettirilir.

Akşam 10. problemleri dikkatle okumaları. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Kişisel Tarih Çizgim: Öğrencilerden. KAZA IMLAR 1. kendi doğum tarihlerini referans alarak aşağıdaki soruları cevaplar: • Ablam kaç yaşındayken yeğenim doğdu? • Ağabeyimin doğumu ile ablamın evlenmesi arasında kaç yıl vardır? • O yıllara ait özellikler. drama tekniği ile ifade ettirilir. doğumlarından sonraki önemli olaylar ise sağına işaretleyerek yazmaları sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 310 . Yolculuk ne kadar sürmüştür? Fen ve Teknoloji dersi “Dünya Güneş ve Ay” ünitesi (Kazanım 2. Milâttan önce veya milâttan sonraya ait seçtiğiniz iki tarih arasındaki farkı yüzyıl ve yıl olarak belirleyiniz. koştuğunda nabzı dakikada 120 kez atmaktadır. kendi cümleleri ile ifade etmeleri. Ablam evlendi. Ablam doğmuş. defterlerine bir doğru çizmeleri ve bu doğrunun ortada bir yerini işaretleyerek bu işaretin hizasına doğum tarihlerini yazmaları istenir. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö. doğumlarından önceki önemli olaylar doğum tarihlerinin soluna.A. 1. Özgür.). Moladan sonra 3 saat 25 dakika daha yola devam ederek Antalya’ya vardı. Aynı tempoda koşmaya devam ettiğinde nabzı 1 saatte kaç kez atar? Özgür’ün nabzı otururken dakikada 80 kez atmaktadır. Örneğin. alınabilir Doğumlarından önce ve sonra olan olaylar arasındaki ilişkileri belirtmeleri istenir.2. ↸ Öğrencilerden. sınıfa başladım. koştuğu zaman nabız atışı dakikada yüzde kaç artar? (TIMMS 1999’dan uyarlanmıştır. kardeşlerinin doğum tarihleri. 2. Daha sonra. Đlk olimpiyatın ne zaman ve nerede yapıldığını araştırarak sınıfa sununuz. ↸ 6.A.5.6.30’da yatan bir öğrenci sabah 7. 4 saat 45 dakika gittikten sonra yarım saat mola verdi. [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri). 3. neyi sorduğunu belirlemeleri. Doğum tarihim: Yeğenim doğdu. Problem: Özgür. Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere göre programların başlama ve bitme süreleri ile ilgili problemler kurdurulur. Bu öğrenci ne kadar uyumuştur? Ankara’dan Antalya’ya giden bir otobüs.Ö. 1993 2002 1979 1987 1978 1999 2001 2004 AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfası getirtilir.5) Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 16) ZAMA I ÖLÇME Ağabeyim doğmuş.10’da kalkmıştır. Öğrenciler. çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir. ilköğretime başladığı yıl vb. anne-babanın evlenme yılı. Annem ve babam evlenmiş. sınıfa geçtim.

175 mL süt almaktadır. sınıfta araştırma sonuçları paylaşılır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin kullanıldığı dönüşümler yaptırılır. bir ölçek (5mL) şurup içmesi önerilen bir hasta 6 günlük tedavi süresince ne kadar şurup içer? Bir bardak.Ö. KAZA IMLAR 1. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Sekiz saatte bir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 311 . SIVILARI ÖLÇME Sıvı ölçme birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. araştırma yaptırılır. 425 425 mL = L = 0.5.Ö.A. 2.425 L 1000 AÇIKLAMALAR [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerin kesir kısmının en çok üç basamaklı olmasına dikkat edilir. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Sekiz saatte bir bardak süt içmesi önerilen bir çocuk 6 günde ne kadar süt içer ? Aşağıdaki sürahiye limonatanın 1 ’i 5 kadar su katıldığında sürahideki sıvı miktarı ne olur ? 1000 800 600 400 200 mL ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

ilişkisi fark ettirilir.5. paketin hacmi ise içerisindeki küp şekerlerle buldurulur. 10×360=3600 küp şekerdir. olmayan birimle ölçer. KAZA IMLAR ↸ Bir kolinin hacmi küp şeker paketleriyle. Bir geometrik cismin hacmini standart modelleri kullandırılır. 360 küp şekerdir. 10 tane şeker paketidir. modeller kullanarak birim ile hacim [!] Dikdörtgenler prizması ve kare prizma 1. Oluşturulan farklı yapılardaki hacimlerin değişip değişmediği sorgulanır.A. ↸ Öğrencilerden üç birimküp hacme sahip değişik yapılar oluşturmaları sağlanır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Küp şeker–paket. farklı yapılar oluşturur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. içermelidir. • Paketin hacmi. paket–koli vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 312 .A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak [!] Çizimler. Daha sonra bir paketin içindeki küp şeker sayısını kullanarak kolinin hacmi küp şekerle buldurulur.Ö. sakız–paket. HACMĐ ÖLÇME ↸ Đzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıların hacminin kaç birimküp olduğu 2. • Kolinin hacmi. • Kolinin hacmi. en fazla 12 birimküpü buldurulur.

5. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 313 .

Çizgi grafiğini oluşturur. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. 3. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. T O P L A M Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık 2 1 3 9 314 . 1. 2. Şema yaparak verileri düzenler. 2.5. 1. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 1. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. Çizgi grafiğini yorumlar. 2. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. 3.

Çizgi grafiğini oluşturur. 20 ve 30. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 315 . Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. KAZA IMLAR 1. Tablo: Mesafelere Göre Koşma Süresi Grafik: Mesafelere Göre Koşma Süresi Koşma süresi (saniye) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Hazır çizgi grafikleri inceletilerek çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra grafiği yaptırılır. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi.Ö.5. 10.A. Mesafe (m) 5 ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 10 15 Süre (saniye) 7 13 17 20 Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu Öğrenciler 0 5 10 15 Mesafe (m) 15 10 5 0 Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır.Ö. çizgi grafiğinde gösterilemez.A. metreyi kaç saniyede geçtiği öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki belirlenerek veriler toplatılır. Örneğin. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır. AÇIKLAMALAR çizgi [!] Olaylar. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Çünkü Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda.

• Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır. KAZA IMLAR 2. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 5 0 0 5 10 15 20 25 Yol (m) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) 3. • Öğrencilerin grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu hakkındaki düşünceleri yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 316 . kolaylıklarını ön plana çıkarmalıdır.Ö. [!] Veri toplatılacak olay.A. • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır. • Varılan sonuç yazdırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. grafik kullanımının ↸ Veri toplamak için öğrencinin yaşantısından seçilen bir olay tartışılarak belirlenir.5.A. emlak. grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır. Çizgi grafiğini yorumlar. • Aynı veriler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır.Ö. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. altın ve döviz fiyatlarındaki değişim vb. ilgili ve içeriğinde çizgi grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek grafikler yorumlatılabilir. Zaman (saniye) 25 20 15 10 AÇIKLAMALAR [!] Otomobil.

Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. Hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek veriler tablo hâline getirtilir. adresleri. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. 2. Desenli olmayanlar kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturunuz. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. tahıl miktarını araştırınız ve tablolaştırarak sununuz.Ö. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 317 . süt.Ö. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 6) Sağlık Kültürü (Kazanım 21) Toplam TABLO VE ŞEMA 10 3 13 6 1 7 10 10 26 4 30 ↸ Kadınların Okur Yazarlık Oranları “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. Tablo: Trafik Kazaları Nedenlerinden Bazıları Trafik Kırmızı kazalarının ışıkta nedenleri geçmek Yaralı durumu Yaralanan Yaralanmayan Toplam Taşıtı hatalı geçmek Hızlı taşıt sürmek AÇIKLAMALAR [!] Okul çağı çocuklarının sağlıklı yaşam için tüketmeleri gereken besinlerle ilgili gazete kupürleri incelenerek iki özelliğe göre tablo oluşturmaları istenebilir.A.5. Çeşitli özelliklere sahip Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır.” Öğrencilerin yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır. et. ↸ Ağaç şeması kullanılarak veriler düzenletilir. Şema yaparak verileri düzenler. sebze. trafik kazalarının bazı nedenleri ve bu kazalar sırasında yaralanmaların olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar. Desenli olanlar Bardaklar Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Plastik olmayanlar Desenli olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir.A. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğretmen. Sunu”öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2) Desenli olanlar Kriz durumlarında size yardımcı olabilecek Plastik olanlar güvenilir yetişkinleri. telefonları. KAZA IMLAR 1.

Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür. plan kullandırılır. 5+3+ 4 =4 3 Göksu Göksu Deniz Deniz Erol Erol ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar.5. Bu süreçte küpler [!] Öğrencilerin problemi anlama.Ö. Bu notların [!] Çeşitli ilanlar içeren gazete kupürleri aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 318 . problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem Problem: Öğretmen.Ö. amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için sunu değerlendirme formunu doldurur. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5. ARĐTMETĐK ORTALAMA ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak hesaplamaya kaynak olacak veriler açıklayınız. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. KAZA IMLAR 1. Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazınız ve sınıfa sununuz.A. yapma. Küpler kullanılarak aritmetik incelenerek aritmetik ortalama ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. toplanabilir. güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir.

A. ↸ Đçi görünmeyen bir torba ile eş taş. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır. Gruplardan. Öğrencilerden. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu. nohut vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Suat: -Bence. Her grup. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. gazete kupürleri incelenerek tahminler Filiz: -Benim tahminime göre ise % 90 olasılıkla B takımı galip gelecektir. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. üçlü gruplar oluşturulur. ↸ Her bir gruba. bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci Bayrak” ünitesi (Kazanım 1) grupları seçer. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Đkili. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. Tercihler. eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. “Farklı iki renk Sosyal Bilgiler dersi “Bir Ülke Bir gelmesi” durumunu öğretmen. OLASILIK 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 319 . yaptırılıp kontrol ettirilebilir. yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır. ile ilgili berabere kalacaktır. pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla [!] Hava tahmini.Ö. ↸ Bir yüzü sarı. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır.A. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında. ekonomik tahminler. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Tahtaya. olayların olma olasılıkları vb.Ö. bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. Çekiliş yapmadan kırmızı. kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. Öğretmenin kazanma olasılığının. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra. tekrar bir nesne çektirilir. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. KAZA IMLAR 1. öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı 2. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. varlıklardan biri seçtirilir. 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya.5. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin edilecektir. yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. Sonra para 50 kez atılarak gelen deney yapar ve sonucu yorumlar.

. Lester F. et. R. Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics. Bassarear. C. Mehmet ÇEVĐK). EARGED. Glencoe/McGraw-Hill: Newyork 1998. Atlanta.: Illinois 2001. Charles.J. M. et al.J. ve O’Daffer P..J.. Her Güne Bir Oyun. Learning Resources.. R. S.. R. Glencoe/McGrawHill: Newyork 1999. Çayır. Đlgiç. M.. Kılıçoğlu. T..J. Grades 3-8 Team. Dr.Ş. E. Singapore. Curriculum Planning and Development Ministry of Education. . ve Deniz S. P.YÖK: Ankara 1996. & Pryor. N. Houghton Mifflin Company: Boston 1997. . Mathematics in the National Curriculum. Đnsan Hakları Eğitimi Dersi Senaryoları. Z. Micazkadıoğlu. Mathematics: Applications and Connections Course 1. Đnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi.: Đstanbul 2004. Anı Yayıncılık. A. Y. Collins W. Đstanbul. ve Özçelik. Đlköğretim Matematik Öğretimi. Milsan Basın San Aş. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 2. & Holubec.T. 2000. Arda. Đnsan Hakları Eğitimi. . K. T.W. Circles of Learning: Cooperative in the classroom. Department of Education and Science.. B. Department of Education and Science. Johnson.. Milsan Basın San Aş. Gülmez.. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 1. Mathematics Grade 3-8.. TODAĐ Yayınları: Ankara 1996. Johnson. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. 2003.. ve Oruç. Interaction Book Company: Minnesota 1990. E. British Council.al. Exploring with Pattern Blocks Grade 4-6. D. C. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. GA: Houghton Mifflin 1975. ve Dede. HMSO: London 1999. K.. 2002. Cooney.: Đstanbul 2003.. D. NCTM: Reston 1987. j.: Đstanbul 2003. A. Yaygın Đnsan Hakları Eğitimi. I. Mathematics Curriculum. Kepenekçi. (Çev. ve Henderson.. Đnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları Đçin. 320 . Tarih Vakfı Yayınları: Đstanbul 2003. Davis. Claude. Ankara 2002. K. Develioğlu. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Metni. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ministry of Education.B. How to Evaluate Progress in Problem Solving. Ben Đnsanım Dizisi. Boyd. 2001. Inc. Busbridge. S. Mathematics of Elementary School Teachers.KAY AKÇA Altamuro. Geometry.. Department of Education: Dublin 1999. Singapore Maths CurriculumMathematics Syllabus. Silver Burdett and Ginn: Atlanta 1992. V.

. Curriculum and Evaluation Standards for school Mathematics. Estimation Book A and B. Millî Eğitim Basımevi: Đstanbul 2002. Posamentier. S.. A. Problem Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions: A Resource for the Mathematics Teachers. London: Lorenz Books 1997. Z.: Thousand Oaks 1998.S. Seymour. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992.: London 1999. Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 4. NCTM. F. MEB:Đstanbul 2000. Z. MEB Basımevi: Đstanbul 2003. Inc. Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. ve Gürsoy. & Williams.. & Stepelman. NCTM: Reston 1992. Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units. Cuisenaire Company of America. D. EARGED: Ankara 2003. S. Alladdin Books Ltd. TIMMSS 1999 Türkiye Raporu.M.. Reston: NCTM.. Walton. 2002. ve Sancar. Ülker. Corwin Press Inc. & Silvey. Math for Fun Projects. London: Penguin Books. Posamentier.. NCTM: Virginia 1991. Polya. Pasternnack. MEB. Đlköğretim Okul Ders Programları 1-5. MacMillan Company: New York 1990. D. A. MEB. Arslan.. Đlköğretim Matematik Programına Ait Öğretmen Görüşleri. S. Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme Bölümü Matematik Komisyonu.S. A. C. Paper Cutting. J. Teaching Mathematics Through Problem Solving.:New York. Şahin. Seymour. Hands-On Mathematics: Ready to Use Games & Activities for Grades 4-8.. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. Reston: NCTM. The Center for Applied Research in Education: West Nyack 1994. Estimation Book B. L. & Krulik. Reston. Walton. MEB. 1957. M. National Council of Teachers of Mathematics. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992. 2002. N. Primary Mathematics Project Team. Tangram Blocks Activities Grade 5-10. NCTM. EARGED:Ankara 2003. Mathematics Assesment. K-5.King. Primary Mathematics 5B. S. 321 . Thompson.. 2003. NCTM. G. P. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 3. Singapore Federal Publications 1996.. Navigating through Data Analysis and Probability in Pre-kindergarten-Grade 2. MEB:Ankara 2003.

EKLER 322 .

.. Bilgileri sorgulama 7.... Puanlama: 0= Hiçbir zaman.................. Yönerge: Aşağıdaki her ölçütün ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini göz önüne alarak öğrenciyi değerlendiriniz.......... Problem çözme yeteneklerini kullanma 6.. Başkalarına ait malzemeleri kullanırken özen gösterme Bazen PSĐKOMOTOR BECERĐLER Bazen 323 .... 3= Sıklıkla: 4= Her zaman) adiren Sık sık Sık sık Hiçbir zaman BĐLĐŞSEL ÖZELLĐKLER 1. Kendine ait malzemeleri kullanırken özen gösterme 3. 2= Bazen.. Akıl yürütme 5... Sınıf: ............. Dersler arası ilişkilendirme yapma 9. Konuşurken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 3.. Malzemeleri etkin kullanma 2.....EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI GE EL ÖĞRE CĐ ĐZLEME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ........ Đç ilişkilendirme yapma 8.. Yazarken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 2...... 1= Nadiren. Yaratıcı olma 4.Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorma Hiçbir zaman adiren Her zaman zaman Her 1.. Farklı kaynaklardan yararlanma 10..

............ Matematikte başarılı olmayı isteme 3...............adiren Sık sık zaman 1.................. zaman Hiçbir Her 324 ................................ Verimli çalışma 9... Matematiğin önemli olduğuna inanma 2................................... Kendini mutlu etmek için matematikle uğraşma 12............................... .......................... Dikkatli olma 10.................................... ........................... Grup olarak çalışma 2................. Matematik sınavında panik olmama YORUMLAR VE Ö ERĐLER: ........ Başkalarına değer verme 4.................... Đhtiyaç duyduğunda yardım isteme 6.. Sorumluluklarını yerine getirme 5.................................................................................... Dürüst olma 4....... Đstekli ve hevesli çalışma 11........................ Toplum içinde kendini ifade etme adiren Her SOSYAL BECERĐLER Sık sık zaman zaman Hiçbir Bazen Bazen PSĐKOLOJĐK ÖZELLĐKLER 1.............................. Başkalarının fikirlerini dinleme 3.......... Tek başına çalışma 8.. Eleştirilere açık olma 7.... Öz güveni olma 13.....................................................

0: Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ A ALĐTĐK DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0: Problemi tamamen yanlış anlamış. 0: Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. 2: Benzer bir problemi kurabilmiş. ÇÖZÜM ĐÇĐ PLA YAPMA 1: Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. ÇÖZÜM 1: Đşlem hatası yapmış. 1: Cevabı kısmen kontrol etmiş. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 2: Problemi anlamış. 2: Doğru cevabı bulmuştur. PROBLEMĐ A LAMA 1: Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. 325 . 2: Hazırladığı planı gerektiği gibi uyguladığında doğru sonuca ulaşır. CEVABI DOĞRULUĞU U KO TROL ETME 2: Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuştur. BE ZER BĐR PROBLEMĐ KURMA 1: Benzer bir problemi kısmen kurmuş. 0: Benzer bir problemi kuramamış. 0: Probleme uygun olmayan plan yapmış.

• Problemin alt amaçlardan birine sadece ulaşmaya çalışmış ve sonuçlandırmamışsa • Çözüm bulmaya başlangıç yapılmasına karşın bu başlangıç doğru cevaba neden olmayacaksa • Uygun olmayan strateji ile başlangıç yapılmışsa veya bu strateji ile çözmeye çalışılmış fakat sonuçlandırılamamışsa 2 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ BÜTÜ CÜL DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • • • • • • Problem anlaşılmışsa ve uygun olmayan strateji ile başlangıç yapıldığı için yanlış sonuca ulaşılmışsa Doğru sonuç olmasına karşın çözüm anlaşılmıyorsa Sadece doğru sonuç varsa Sadece problemin alt amaçlarından birinin çözümü doğru ise Uygun strateji ile sadece başlangıç yapılmışsa Uygun strateji seçilmesine karşın yanlış uygulanmışsa 3 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Hiçbir çalışma yapılmamışsa • Sadece yanlış sonuç yazılmışsa • Problemdeki veriler sadece kopyalanmışsa veya problemi anlama izleri yoksa 1 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Uygun stratejiyi uygularken hata yapmışsa ve bu hata problemi anlamadığı için veya kavram yanılgısı olduğu için değilse • Uygun strateji uygulanmış ve doğru sonuca ulaşılmışsa 326 . • Problemi yanlış anladığı için veya kısmen anladığı için uygun strateji kullanmasına karşın yanlış sonuca ulaştıysa • Uygun stratejiyi uygularken anlaşılmayan nedenlerden dolayı yanlış sonuca ulaşılmışsa • Uygun stratejinin uygulandığının anlaşılmamasına karşın doğru cevap verilmişse • Uygun strateji uygulanmış fakat sonuç yazılmamışsa 4 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.

................ ........................ Tarih: .......Konu: ................................. Cevabının doğru olduğundan emin misin? Neden? 7......................................................................................... Problem çözümünü nasıl yaptığını açıklar mısın? 9... ........... 1..................................................................................PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ ÖĞRE CĐ RAPORU Öğrencinin adı ve soyadı: ...................... Problemi çözdüğünde ne hissettin? Neden? 327 ............................. Problemi çözerken hangi stratejiyi kullandın veya kullanmaya çalıştın? Neden? 4.. Cevabını kontrol etmenin önemli olduğunu düşünüyor musun? Neden? 8..... Problem çözerken bir zorlukla karşılaştın mı? Karşılaştıysan bu zorluk nedir? 6..... Problemi çözerken hangi aşamaya gelebildin? Neden? 3........................................ Sınıf: ................ ................................................................................................ Problemi çözerken kullandığın veya kullanmaya çalıştığın stratejiden başka problem çözmeye uygun strateji var mı? Varsa bu stratejinin ne olduğunu açıklayınız? 5....... Problem çözerken neler hissettiğini nedenleriyle yazar mısın? 10.............. Yönerge: Problem çözerken yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi açıklamak için aşağıdaki soruları cevaplayınız............................................................................................. Problemle uğraşmaya başladığında ilk defa ne yaptın? Ne düşündün? 2....................... Ders: ......................................................................................................... Problemi yazınız: .............

............................................................................................................ Problem çözmede kendine güvenme 10................................... Sınıf: ............................................................................................................................. adiren Sık sık Hiçbir zaman ÖLÇÜTLER 1.................... . ....... Problem çözümünü analiz etme 6.............................................................................................................................................. Problemi çözme 4................PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ... Her zaman Bazen 328 .......................................................... Problemi genişletme 8................................................... ............................................ Problemi anlama 2...................... Problem kurma 7......... Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5.................................................... Problemi çözmek için çaba harcama 9............ Problem çözme stratejilerini kullanma 3....................... Problem çözmeyi sevme YORUMLAR VE Ö ERĐLER ...........................................

MATEMATĐK DERSĐ E YÖ ELĐK TUTUM ÖLÇEĞĐ Sevgili Öğrenciler. Matematik dersinin gelmesini dört gözle bekliyorum.yayınları takip etmek isterim. 329 Hiç . 11 Matematik sınavlarında diğer. Bu ölçek sizlerin Matematik dersine yönelik tutumlarınızı öğrenmek amacı ile hazırlanmıştır.. 20 Matematik dersi ile ilgili kitap. Matematik en çok korktuğum derstir. Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra. 14 Matematik dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur. 12 Matematik dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. 19 Boş zamanlarımın çoğunu Matematik dersine ayırmak isterim. Matematik dersinde genellikle çok sıkılırım. dergi vb. 18 Matematik derslerinde problem çözmek keyif vericidir. Kararsızım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Matematik benim için eğlenceli bir derstir. 17 Televizyon ve radyoda yayımlanan matematik konulu programları kaçırmak istemem. 16 Đlerde matematik ile ilgili bir bölümde okumak isterim. Matematik dersinde genellikle huzursuz olurum. DERECELER Katılmıyorum Tamamen Sınıf :………………. Matematik derslerinde zaman çabuk geçiyor. 13 Matematik dersi hiç olmasa iyi olurdu.. DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretlemeniz beklenmektedir.diğer derslere göre daha çok severek çalışırım. Matematik dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum. Matematik ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alırım. derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. Matematiği . Katılmıyorum Katılıyorum Katılıyorum Adı ve soyadı : . 10 Matematik bana göre gereksiz bir derstir. 15 Matematik derslerindeki problemleri çözmek çok can sıkıcıdır.

Tasarınızı bir kartona çizip istediğiniz gibi süsleyerek boyayınız. park vb. simetri ve süslemeleri görebilmek. dikdörtgen. nokta. kare. Resim Öğretmenleri. internet. Tarihî filmler ve belgeseller izleyiniz. Mimarlar Odası. çember. Bu yapılarda kullanılan geometrik şekilleri belirleyip bir kartona çiziniz. üçgen. Bu yarışmaya en fazla geometrik şekil kullanarak en özgün tasarımı yapan mimar yarışmayı kazanacaktır. açı. tarihî ve çağdaş yapıların fotoğrafları • Konuyla ilgili kişiler (Sanat Tarihçileri. maket bıçağı. cetvel Projenin Değerlendirilmesi 1. Projenin içeriği 2. doğru. Arkeologlar vb. Sunum 330 . Proje Sorusu : Mimar olduğunuzu düşününüz. bir tasarım yarışması düzenlemiştir.) Araç–Gereçler Karton. Başvuru Kaynakları • Ansiklopediler. makas. renkli kâğıtlar. renkli kalemler. Yarışmayı kazanmak için yaşadığınız çevreyi düşünerek nasıl bir yapı modeli (bina.EK 2: PROJE ÖR EKLERĐ PROJE (ÖR EK I) Sınıf Projenin Adı :3 : Maket Yapalım Projenin amacı : Çeşitli yapılarda yer alan düzlem. Bunlara uygun modeller tasarlayabilmek. yapıştırıcı. köprü.) tasarlarsınız? Hangi geometrik şekilleri kullanırsınız? Projenin Tasarlanması • • • • Çevrenizdeki tarihî veya mimarî yapıları gezip fotoğraflarını çekiniz. Kaynak ve araç-gereç kullanımı 3.

Değerlendirme ve Yorumlama Aşaması 1. Anketin hazırlanması ve çoğaltılması. 3. Projenin sunumu 4.). Projenin hazırlanma süreci 2. çiftçi vb. 2. Đş bölümünün yapılması. Sonuçların yorumlanması. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi. değişik meslek gruplarından kişilere anket uygulayacak ve sonuçları değerlendireceksiniz. Projenin Aşamaları : Karar Aşaması 1. 3. Anket sonuçlarının yüzde olarak hesaplanması. Bu fotoğrafları sunumunuzda arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. En az 5 adet anket sorularının belirlenmesi.). Anketin uygulanması. Küçükken ne olmak istiyordunuz?). 2. muhtar. Uygulama Aşaması 1. Sunum Aşaması Grup arkadaşlarınız ile anketi uyguladığınız kişilerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Projenin Değerlendirilmesi 1. (Mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz?. 2. Projede kullanılan materyal ve kaynak çeşitliliği 331 . 4. 3 değişik meslek grubunun belirlenmesi (doktor. (Anket yaptığımız 3 meslek grubundaki çalışanların %40’ı yaptığı işi severken %60’ı işinden memnun değil vb. öğretmen. Projenin içeriği 3. (Her meslek grubu için önce ayrı ayrı her soruya verilen cevaplar incelenip daha sonra tümü arasında genelleme yapılabilir. Anket sonuçlarının tablo hâlinde düzenlenmesi. mimar.PROJE (ÖR EK II) Sınıf Projenin Adı Projenin Amacı :5 : Meslek Gruplarını Tanıyalım : Bu projede.).

100 içinde ileriye doğru birer ve 5. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. 9. Okul bölümlerinin ve personelinin adlarını belirtir. Geometri/ Uzamsal Đlişkiler 1. Temel hareket kavramlarını bilir. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 10. 1. Öğrenci olarak sorumluluklarının farkına varır. Temel hareket kavramlarını bilir. 32.EK 3: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. onar ritmik sayar. 10. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 1. Paralarımızı tanır. 332 . Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 1. DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 2. 9. DERS KAZA IMLARI 18. Okulda demokratik ortamın geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini fark eder. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI I KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI TABLOSU SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi DERS KAZA IMLARI Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 13. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar Sayılar/ Doğal Sayılar Geometri/ Uzamsal Đlişkiler ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. 5. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.

GĐRĐŞĐMCĐLĐK 32. Zaman ölçme birimleriyle ilgili Ölçme problemleri çözer ve kurar ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 8. Tam ve yarım saatleri okur. Standart uzunluk ölçme araçlarını 5. planlı çalışabilme becerisini geliştirir.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 18. Paralarımızı tanır. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. 13. Ölçme/ Zamanı ölçme 2. SI IF Veri/ Nesne Grafiği 1. Zamanını düzenli kullanır. 17. Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerideki etkilerini belirtir. 333 . toplum içindeki önemini kavrar. 2. Đlgilendiği ve ilgilenmediği faaliyetlerin farkında olur. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK ALT ÖĞRE ME DA IŞMA KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. saati tam ve yarım saate ayarlar. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 27. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme / Zamanı 3. Meslekleri tanır ve mesleklerin Ölçme belirterek gerekliliğini açıklar. Nesne grafiğini yorumlar. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır.

SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Şekil Grafiği 2. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 26. 16. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme /Zamanı Ölçme 2. Paranın kullanım alanlarına yakın çevresinden örnekler verir. 6. 20 ye kadar Romen rakamlarını okur yazar. Problem çözme sürecini açıklar. Oyun. Spor türlerini bilir. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. 17. Paranın mal ve hizmet karşılığı verildiği durumları fark eder. 7. 34. 3.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 20. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamını belirtir. Para biriktirme uygulamaları yapar. Farklılıkları insanlığın kültürel zenginliği olarak görür. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 334 . REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. Belirli bir zamanı farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. Şekil grafiği oluşturur. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 9. Paranın biriktirildiği bir yer olduğunu fark eder. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 33.

dakika-saniye Ölçme arasındaki dönüşümleri yapar. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 23. Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. Sütun grafiğini yorumlar. 2. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki Ölçme ilişkileri açıklar. 4. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. 30. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Sayılar/ Doğal 7. Oyun. Bir depremin ortalama olarak ne kadar sürdüğünü fark eder. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamlarını belirtir. AFETTE KORU MA VE GÜVE LĐ YAŞAM 7. Dakika ile saniye arasındaki Ölçme ilişkiyi açıklar. 24. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Veri/ Sütun Grafiği 1.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 1. Deprem sürelerini karşılaştırır. Üç basamaklı doğal sayıları en Sayılarla Bölme Đşlemi çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 4. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 3. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 12. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 6. KARĐYER BĐLĐ CĐ GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI 20. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 2. Gelir ve gideri tarif eder. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Sayılar/ Doğal 2. Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder. Doğal sayılarla bölme işlemini Sayılarla Bölme Đşlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 29. Sütun grafiğini oluşturur. 335 . 7. Saat-dakika. Spor türlerini bilir. Basit bir iş problemini çözer. 20. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 54.

Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 4. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili problemleri çözer ve kurar. gelişimi ve değişimi açıklar. hız. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 7. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 6. Şema yaparak verileri düzenler. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI KARĐYER BĐLĐ CĐ Đ ALA I GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 16. Besin öğelerinin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. 45. Vergi vermenin bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilir. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. Spor türlerini bilir. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 4. metre ve Ölçme kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 21. Kendinde ve başkalarında olan problemleri çözer ve kurar. Milimetre. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. 336 . Sayılar/ Yüzdeler 2.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. santimetre. Kriz durumu olduğunda kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri belirler. Đnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını bilir. Đnsan hakları ile ilgili istatistik verilerinden faydalanmasını bilir. başlayış yeri ve tarihini belirtir. Modern olimpiyat oyunlarının problemleri çözer ve kurar. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. 8. 5. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 2. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 5. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1.

etkinliklerde çeşitliliği artırmak için dört farklı renkte hazırlanılabilir. Onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu plaka yüzlük olarak adlandırılır. Materyal bulunamadığı durumlarda birlik.EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. BĐRĐM KÜPLER Çocukların kolayca kullanabilmesi için yaklaşık 2 cm × 2 cm × 2 cm boyutlarında olan küpler. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ O LUK TABA BLOKLARI En küçük parçası 1cm3 lük bir küptür ve birlik olarak adlandırılır. Yüzlük plakalardan 10 tanesinin üst üste birleştirilmesinden oluşan küp ise binliktir. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu blok ise onluktur. 337 . onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluşturulabilir.

kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluşan plastik materyallerdir. ikizkenar dik üçgen. ikizkenar yamuk. 338 . ÖRÜ TÜ BLOKLARI Altıgen.GEOMETRĐ TAHTASI Plastik bir levha üzerinde. eşkenar üçgen. eşkenar dörtgen. ikişer santimetre aralıklarla yatay ve dikey sıralarda 5x5 plastik çivinin bulunduğu ve renkli ambalaj lastikleriyle geometrik şekiller oluşturulabilen bir araçtır.

bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluşmaktadır. bir kare. 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 339 . TA GRAM Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir Çin bulmacasıdır.SĐMETRĐ AY ASI Hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tanıyan materyaldir. Đki büyük ikizkenar dik üçgen. iki küçük ikizkenar dik üçgen.

4. 2.KESĐR TAKIMI Parçalar aynı büyüklükte olmak üzere eş parçalara ayrılmış kesir takımıdır. ŞEFFAF KESĐR KARTLARI Şeffaf malzemelerden yapılmış ve sırasıyla 1. 6. 3. 8. 340 . GEOMETRĐ ŞERĐTLERĐ Plastikten 3 renkte şeritler ve pimden oluşmaktadır. 10. 12’lik eşit parçalara ayrılmış ve değişik sayıda parçaları boyanmış kesir kartlarıdır. 5.

5 cm boyutlarında ve 2 mm kalınlığında renkli kare pullardır.5 cm x 1. GEOMETRĐK CĐSĐMLER SETĐ 341 . Onluk kartlarla birlikte de kullanılır.5 mm 2 cm 10 cm ŞEFFAF SAYMA PULLARI 1. yapılan etkinliğin özelliğine göre içerisine nesne konabilecek biçimde 2 mm derinlikte ve 4 mm kalınlıkta kare şeklinde kutucuklardan oluşmaktadır.O LUK KART Tek onluk veya iki beşlik olmak üzere iki türde olan onluk kartlar. 2 cm 20 cm 2 cm 0.

342 .ĐZOMETRĐK KÂĞIT Noktaların eşkenar üçgen biçiminde dizildiği üç boyutlu çizimlerde kolaylık sağlayan noktalı kâğıttır. OKTALI KÂĞIT Yatay ve dikey olarak birbirlerinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan çalışma kâğıdı (Etkinliğin gerektirdiği ölçüde istenilen büyüklükte düzenlenebilir).

yapılan etkinliğe göre içi boş olarak da kullanılabilir). 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 343 .YÜZLÜK KART (YÜZDELĐK KARE) 10 cm x 10 cm boyutlarında 100 eş kareye bölünmüş ve öğrencilerin üzerinde işaretlemeler ve boyama yapabildiği ve her bir kutucuğun yüzde bire karşılık geldiği materyal. YÜZLÜK TABLO 10×10 luk bir tablo içerisinde 1 den 100 e kadar sayıların sıralandığı tablo (Yüzlük tablo.

• Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları. yorumlama • Bilgi toplama. kritik etme. öğrencilerin bildiklerini ortaya koymalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. • Okuduğunu anlama. ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmışken. Đyi bir değerlendirme sistemi: • • • • verir. derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. • Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene. Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur. eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir. anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur. • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olur. Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil. öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar. ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. Program. programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği. Değerlendirme. Öğrencilerin neyi bilmediğini değil. rutin problemleri çözebilme. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder. • Öğretmenin. öğrencilerden beklenen bilgi. zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. gözlemlerden sonuca ulaşma 344 Öğrencilerin neyi bildiğini. öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur. öğrencinin okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir Ölçme ve değerlendirme de öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. Bu programlara dayalı ölçme ve değerlendirme. Eğitimde. • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama.EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. Programların ölçme ve değerlendirme yaklaşımında. beceri ve tutumların gelişip gelişmediği. • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder. Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı . analiz etme ve bir sonuca ulaşma • Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma • Gözlem yapma.

2001). boşluk doldurma. iş. Aşağıda bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. görüşmeler. Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. Öğretmen öğrencilerin: • Soru ve önerilerine verilen cevaplarını • Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını • Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını • Öğretmenin. öz değerlendirme formları. gözlem. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır. Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını sağlayabilir. yazmaya geldiğinde çok güzel şeyler yazabilirler (Levstik ve Barton. çoktan seçmeli. kısa cevaplı. Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir: Bir olayı (konuyu. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. Öğretmenler bazen öğrencilerin. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli değildir. dereceli puanlama anahtarı (rubric) vb. Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. Bu sorunu aşmak için öğretmenlerin. Aşağıdaki noktalar. performans ödevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır. Tartışma. DEĞERLE DĐRME ARAÇ VE YÖ TEMLERĐ Görüşme (Mülâkat): Öğrencilerle yapılan görüşmeler. Gözlemler. sınavlarında veya ödevlerinde sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. Her öğrenciyi değişik özellikler. öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte kullanması gerekir. Bazı öğrenciler tartışma sırasında sessiz kalırken. sorulardan oluşan testler de kullanarak hem süreci hem de sonucu değerlendirmiş olurlar. Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. Öğretmenler.• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme • Araştırma yapma • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma gibi becerilerin önemi artmıştır. öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. araç ve yöntemleri kullanarak öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilirini ne kadar geliştiğini öğrenim süreci içinde değerlendirirler. eşleştirmeli. fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin? Gözlemler: Çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça önemlidir. yazılar. beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz. 345 . öğrenci ürün dosyaları (portfolyo). yöntemi. Ayrıca. performans ödevleri. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. posterler. açık uçlu vb. öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. projeler.

Ayrıca öğretmen ve öğrenciler için önemli sorumluluklar gerektirir. • Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın edenleri • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. araştırmalar. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. • Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir. öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Öğrenciler. En faydalı dereceli puanlama anahtarı. Akran değerlendirme. dil eğitimi. konuşma. Öz değerlendirme. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. 346 . nasıl düşündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gerektirir. arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. Dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde raporunuzu beş dakika içinde sununuz. kendi yaptıklarınızdır. performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Örnek: Büyük kentlerdeki hava kirliliğinin önlenmesi için önerilerinizden oluşan bir rapor hazırlayınız. Sözlü Sunum: Sözlü sunum. Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları. Başlangıçta kendini değerlendirme. • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Dereceli puanlama anahtarı. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. çalışmalarını değerlendirmesidir. • Kendini değerlendirme ile öğrenci sürecin bir parçası olduğunu hisseder. Akran değerlendirmede. • Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. Akran Değerlendirme: Öğrencilerin. Projeler: Projeler. öğrencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevlerde bulunmalarına fırsatlar sunar. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlarlar. öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Projeler puanlama standartları ve ayrıntılı yönergeler gerektirir. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. arkadaşlarının hazırladığı ödevler. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. • Kendini değerlendirme. raporlar vb. • Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir.Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlemlediğiniz zaman kaydediniz. • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. Kontrol listeleri. projeler.

Haritada birkaç renk var. • Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklendi fakat yeterli değildi. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. HARĐTA ELEMA LARI Haritanın başlığı. anahtar bölümü (lejant). • Ödevin ölçmeye çalıştığı davranışlar. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanmasıdır. 347 . Konuyu farklı örneklerle açıkladı. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Sınırlı sayıda renk kullanılmış. Đşaretlerin çoğu haritada yok. Konuyu anladığını gösterdi.• Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve kriterler sağlar. ölçeği. Önemli eksikler vardı. bir alt veya üst kritere ait olabilir. Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. ürünler ya da becerilerin anahtarını oluşturun. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. Đşaretlerden bir kaçı haritada yok. çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar. kaynağı. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş. 2. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. Burada önemli olan düzeyler arasında kriterleri iyi ayırt edebilmektir. Yazılı açıklamalar yeterliydi. PUA 4 3 2 1 ÖLÇÜTLER Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. yön oku. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. Beceriler hangi düzeyde olursa. • Nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyin. Đşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor. Konunun birazını anladığını gösterdi. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor. Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır. Konunun çoğunu anladığını gösterdi. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa kriterler yazın. • Yeterlik düzeylerine karar verin. enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır. Bazı işaretler kolay okunmuyor. Đşaretler çok az kullanılmış. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. • Davranış. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğini belirleyin. Bu ölçekler. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. GÖRÜ ÜMÜ YETERLĐĞĐ Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. Örnekler yeterli değildi. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. Bütün işaretler haritada var. PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 ĐÇERĐK Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş.

fotoğraflar. okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak. velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. Öğrenci Ürün Dosyası eleri Đçerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına. kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar. • Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak. • Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak. • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip. • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek. problemler ve stratejiler • Diyagramlar. Öğrencinin gelişimini. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı edir? • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak.Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriğini Seçmek Đçin Stratejiler • Öğrencinin en iyi çalışması • Öğrencinin yeni öğrendiği çalışmalar • Öğrencinin çok övündüğü şeyler • Öğretmen.kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler • Grup ödevleri ve projeler • Öğretmen anektodları • Öğrencilerin mektupları • Öğretmen kontrol listeleri • Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler • Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler • Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar).) • Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) • Araştırmalar. • Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek. • Aile ile iletişimi sağlamak. • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek. öğrenci ve veli tarafından yapılan seçimler 348 . aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. • Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak. • Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek. • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek. harcadığı çabayı. alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek. resimler • Video . geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak. • Yazma.

öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama. • Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. Kendinize. • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar. • Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. değerlendirme ölçekleri. öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp. • Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretlerini kırmayınız (başlangıçta 4–5 madde). öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir. projeler. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz. • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (öğrencilerinize puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi veriniz. Örneğin.). ürün dosyasının öğretmen için anlamını. kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler. bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi. öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır.Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası. • Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. Varsa elinizde bir örnek bunu öğrencilerinize gösteriniz. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz.). Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır. öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. 349 . yazılar vb. programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını. Ancak değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve bu kriterler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü edir? • Veli. • Öğrencilerinize. • Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar.

başkalarının fikirlerine önem erme. • Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. tek bir cevap yoktur. Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? • Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme. Hangi Tür Etkinlikler Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilir? Ürünler: Kompozisyon. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar.Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. deney düzeneği oluşturma vb. Üst düzey düşünme becerileri: Bilgiyi edinme. Gözlenebilir performanslar: Deney yapma. öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. makale yazma. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. • Dereceli puanlama anahtarı. • Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki. bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. • Performans değerlendirme süreç içine yayılmıştır. Alışkanlıklar ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık. Böylece değerlendirme sürecinde. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. öğrencilerin. kullanma vb. öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak. sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma. öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. • Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. • Performans değerlendirme. kendini ifade etme. • Performans değerlendirmeyle öğrenciler. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. Kavram Haritaları: Kavram haritaları. grafik çizme. • Performans değerlendirme. kroki. zamana bağlı değildir. öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. sunum yapabilme vb. resim çizme. düzenleme. • Performans ödevlerinde. üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin 350 . bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. bir araç yapma vb.

kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir. Öğrencilere yeni bir kavram haritası hazırlatmak için. Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada. • Çapraz bağlantılar. Bu örnekte kavramların harita üzerinde nasıl birleştiğini sorunuz. metinden çıkardıkları kavramları listelemelerini isteyiniz. Đki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır. Kavram haritaları. öğrencinin. • Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır. 351 . Harita üzerindeki çapraz bağlantıların neyi ifade ettiğini gösteriniz. 7. en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir. 3. Önceden hazırlanmış bir örneği öğrencilerinize gösteriniz. • Çapraz bağlantılar. Değerlendirme yapmada kullanılabilir. 2.). 2. Sonra bu kavramları en genelden daha özele doğru sıralamalarını isteyiniz. yaratıcılığı ortaya çıkarır. Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi • Kavramlar. Öğrenmeyi kolaylaştırmada. 1. 6. 1998). Kavram haritalarını oluşturmalarına yardımcı olunuz. 5. Kavramların çapraz bağlanması • En iyi haritalar. Đlişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak. Đlişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir. 3. Öğrencilerin konuyla ilgili en önemli kavramdan daha az önemli olana doğru kavram ilişkisini hazırlamasına fırsat veriniz. 2. Bir konunun öğretiminde. birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir. Kavram Haritalarının Oluşturulma Aşamaları 1.(Gerekirse yardım ediniz. Hangi kavramın konuyla en çok ilişkili olduğunu sorunuz ve bunu daire içine almalarını isteyiniz. onlardan en çok bildikleri kavramları ya da onlara kısa bir metin verip. • • • Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır. Kavram Haritalarını Değerlendirmek Đçin Kullanılabilecek Ölçütler 1.yazıldığı doğrularla gösterilir. 4. 3. 4.

1999). duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimdir (Özgüven. Likert tipi ölçeklerle. Böylece her cevaplayıcı. Tutum Ölçekleri: Tutum. Tutumların ölçülmesinde gözlem. içerik analizi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır (Tavşancıl. 2002).8. ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. Örnek:. ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. “Tamamen Katılıyorum”. Tutum ölçekleri. grubu. kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen. “Kararsızım”. tamamlanmamış cümleler ve hikâyeler anlatma gibi çeşitli yöntemler ile yanlışı seçme tekniği. kendi kavram haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız. Bu ifadeler için. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. “Katılıyorum”. 2002). tutum ölçme yöntemleri içerisinde en önde gelen ve yaygın olarak kullanılanıdır (Tavşancıl. 352 . Öğrencilerinize. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. soru listeleri. bireylerin belli bir kişiyi. Tutum ölçeklerinden en çok kullanılan yöntem de Likert ölçeğidir.

Bir sınavdaki sorulardan bazıları başka sorulara ipucu olmamalıdır. Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır. Fiziksel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılmazlar. Bu maddeleri. Öğrenciye yöneltilen sorunun cevabı genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. 4. Bir sorunun ifadesinde. Sorunun cevabı kesin olmalıdır. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar. ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır. Öğrenciden istenen. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır. Çoktan Seçmeli Madde Tipleri Her Zaman Tek Bir Doğru Cevabı Olan Maddeler: Madde kökünde sorulan sorunun kesin olarak bir tek doğru cevabı vardır. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. Seçenek bulmada kolaylık sağlar. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. 3.). dır.……. sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi …. Kısa cevaplı maddeler iki türlüdür. cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. Her soru. 7. 6. zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılırlar. Kök. kök ve seçeneklerden oluşur. Örnek: Đç Anadolu Bölgesinin en yüksek bölümü hangisidir? A) Konya B) Yukarı Sakarya C) Yukarı Kızılırmak D) Orta Kızılırmak En Doğru Cevabı Olan Maddeler: Bu maddelerde seçeneklerden birindeki cevap en doğrudur. Soru cümlesi.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Seçenek Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı 1 2 3 4 5 Olumsuz Đfade Puanı 5 4 3 2 1 Kısa Cevaplı Maddeler: Bir kelime. Bu tür maddeler bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Bu Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli bir madde. 353 .. 2. Daha çok bilgi. verilenler arasından seçip işaretlemesidir. diğeri eksik cümle tipindedir. öğrencilerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla kullanamayız. doğru cevabı. Örnek: Türkiye’de 1980–2000 yılları arasında en fazla göç alan il aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara B) Đstanbul C) Đzmir D) Adana E) Đzmit Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler: Birden fazla cevabı bulunan soruların yoklanmasında en çok başvurulan ve çok kullanışlı olanıdır. 5. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. Birisi soru cümlesi.

biri diğerlerini içerir özellikte olmamalıdır. Madde kökü olabildiğince açık seçik ifade edilmiş olmalıdır. 17. maddedeki bütün seçeneklerin birbirine çok benzer olduğu hallerde kullanılabilir. 3. Örneğin. “ Yukarıdakilerin hiç biri” seçeneği doğru cevap olarak kullanılmamalıdır. rakam. Tuzak niteliğinde olan sorulardan kaçınılmalıdır. 14. 16. Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır. Kim?. 4. Kökte seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır. 7. Cinsiyet II. beşinci. o bireyin kimliğine ilişkin hangi bilgi ya da bilgilere ulaşılır? I. 12.Örnek: Bir bireye ait nüfus cüzdanında. Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde.). Eşleştirmeli Maddeler: Đki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. Mesleği A) I –II B) Yalnız II C) I-III D) Yalnız III Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı. 9. Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır. 354 . Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. 13. Bir eşleme takımında öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmamalıdır. bir kelime listesi ise alfabetik. Seçeneklerin tümü ifade. dördüncü. 4. orta öğretim düzeyinde ise beş seçenekli olması önerilir. “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneği dikkatli kullanılmalıdır (Bu seçenek. 10. yalnızca bir tek zihinsel beceri üzerine odaklanmalıdır. 3. beceri zincirleri yerine. 2. Her madde karmaşık davranış. ne?. Eşleştirme madde grubunda yet alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik olmalıdır. gramer ve konu bakımından homojen bir grup oluşturmalıdır. sayı. yedinci ve sekizinci sınıflarda dört. tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. Madde kökünde gereksiz açıklamalardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır. bunların seçeneklere yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır. 6. nerede? gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. Madde kökünde tek ve temel bir fikir olmalıdır. 8. Eşleştirmeli Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Kan grubu IV. 15. 11. Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından kökle uyumlu olmalıdır. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. altıncı. 5. üçüncü sınıfta üç seçenekli. Cevap listesi. Eğitim durumu III. 2. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça maddenin güçlüğü de artar. Seçenek sayısı testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır.

Maddeler birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır. Đki türü vardır: a. Eksiklikleri varsa bu eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır.. grup değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç puan vermekten çok.. eleştirel düşünme. öğrencilere bir ya da birkaç soru verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap vermesi istenir. en yüksek puanın 60 olduğu bir etkinlikten öğrenci 42 puan almış ise öğrencinin yüz üzerinden puanı 70 olur ((42/60)x100=70). ölçütlere göre hangi alanda yeterli hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. Öğrencilerin yaptığı projeler.. geleneksel ölçme araçlarıyla (çoktan seçmeli. niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. • Açık uçlu maddelerde. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( . üç neden belirleyin. 4. Açık Uçlu Maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir DEĞERLE DĐRME Bundan sonraki bölümde eğitim öğretim sürecinde öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. karar verme. 355 . Öz değerlendirme.Uzun Cevaplı Maddeler: Bu tip maddelerde. 2. Maddeler ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamalıdır. Süreçte yapılan bu değerlendirme etkinliklerinin yanında. eşleştirmeli.. cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir açıklama bölümü belirtilmelidir. ürün dosyaları vb. iki benzerlik yazın gibi). . Gerek görülürse öğrencinin puanları yüzdelik puanlara da dönüştürülebilir. onların eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır. Bu formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken. uzun cevaplı vb. şans başarısı faktörü ortadan kalkar. • Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine olanak sağlar. Maddelerin başında.. çalışmaları ya da derse katılımları bir bütün olarak aldığı puanlarına göre de değerlendirilebilir. Örneğin. ödevler. analiz sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilirler. Her madde değişik yorumlara açık olmayacak biçimde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. b. kısa cevaplı. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir. Bu Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. • Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına imkan verirler. 3. Yaratıcı düşünme. testler) da öğrenci başarıları değerlendirilir. problem çözme. Sınırlı Cevap Maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılır.

Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 11. 5. 6. 7. Yönergeyi izledim. 3. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X). Anlamadığım yerlerde sorular sordum. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. 9. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. BECERĐLER 1. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 356 . Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. 4. 2. 8. Ödevlerimi tamamladım. Bu etkinlikten neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 10.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME (ÖR EK FORMLAR) ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… o : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum.

ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı: …………… Sınıfı : …………… o : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarih: …………… Bu çalışmada neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 357 .

Çalıştıkları konuda. Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir.GRUP DEĞERLE DĐRME Grubun Adı Sınıfı : …………… : …………… Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz. Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir. DERECELER Bazen Sıklıkla BECERĐLER Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır. Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir. Hiçbir zaman adiren Her zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 358 . Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır. gruptakiler bunları tartışmaya açarlar. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir. Grup üyeleri birbirlerine güvenir. Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına özen gösterirler. Grubun verimli bir şekilde çalışması Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda. grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur.

Puanlama Anahtarı: 5= Çok iyi 4= iyi 3=Orta 2= Kabul Edilebilir 1= Zayıf Grup arkadaşlarını destekleme Görev almaya istekli oluş Zamanı verimli kullanma Sorumlulukları paylaşma Ödevleri tamamlama Çalışmaya hazır oluş Tartışmalara katılma Öğrencinin Adı ve Soyadı Farklı görüşlere saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme Başkalarını dinleme Ödevlerini saklama YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Toplam Puan 359 .GRUP DEĞERLE DĐRME Yönerge: Aşağıdaki form. gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir.

Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. 2. Đ CELEME – ARAŞTIRMA . Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar. ETKĐ LĐKLERE KATILMA 2. Toplam II. Deney sonuçlarını doğru yorumlar. 3. 4. 6. 3. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır. yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. 5. Araştırma inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır. Görüşü sorulduğunda söyler. 2. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. 3. DERSE HAZIRLIK 1. Toplam GE EL TOPLAM 360 . BĐLĐMSEL YÖ TEM 1. Derse hazırlıklı gelir. Deneyin sonucunu sunar. etkinlik süresince öğrencilerin. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. Đnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. 4. 5. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. Toplam III. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. Ünite Adı: ……… Adı – Soyadı : ……………… Öğrenci no Sınıfı : ……………… : ……………… BECERĐLER Hiçbir zaman 1 DERECELER adiren Bazen Sıklıkla 2 3 4 Her zaman 5 I. Yeni ve özgün sorular sorar. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür. 7. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır.GÖZLEM 1. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir. 4. Toplam IV. Deneye uygun rapor yazar. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. 2. Yönteme uygun deney yapar. Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. 3.ÖĞRE CĐ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form. 4. 6. 5.

Burada önemli olan öğrencilerin başarısını 5 (çok iyi) düzeyine çıkarmaktır.PROJE DEĞERLE DĐRME FORMU Projenin Adı : …………… Adı ve soyadı : …………… Sınıfı : …………… o : …………… DERECELER Kabul Orta Đyi Edilebilir 2 3 4 BECERĐLER I. 361 . ot: Yukarıda 1-5 arasında verilenler birer derecedir. SU U YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma TOPLAM GE EL TOPLAM Zayıf 1 Çok Đyi 5 ÖĞRETME Đ YORUMU: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. PROJE HAZIRLAMA SÜRECĐ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma Đhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi TOPLAM II. PROJE Đ ĐÇERĐĞĐ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III.

Arkadaşım Projenin Başında 1. Ben . Malzemeleri kullanırken israf etmez. Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir. Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır. Grubumuzdaki Öğrenciler 1. Arkadaşım 2. kirlettiklerini temizler vb. öğretmenin birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada yardımcı olarak kullanılabilir. Temiz. arkadaşının adı soyadı: ……………… Her Zaman 1. Sonuçları tartışırken anlaşılır konuşur. Görevini zamanında yerine getirir. Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler.Arkadaşım 362 Ben Ben Ben Etkinliğe katılımda gönüllüdür. Grup numarası: ……………… Adı soyadı : ……………… Sınıfı : ……………… 1. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. ). Arkadaşım Projenin Sonunda 1. Arkadaşım 2. tertipli ve düzenli çalışır (Kullandığı aletleri yerine koyar. arkadaşının adı soyadı: ……………… 2. Arkadaşım Hiçbir Zaman 1.AKRA DEĞERLE DĐRME FORMU Değerlendiren öğrencinin. Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar. Arkadaşım 2. Arkadaşım 2. konuşulanları anlar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful