T.C.

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1–5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

A KARA - 2009

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV ALA LAR

Đlköğretim 1-5. sınıflar matematik programında alan eğitimcileri Doç. Dr. Safure BULUT , Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK, Yard. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Yard. Doç. Dr. Soner DURMUŞ, kurul uzmanı Mustafa KARAHAN, program geliştirme uzmanı Erol ÖZSOY, ölçme ve değerlendirme uzmanı Seher ULUTAŞ, öğretmenler Yeşim GÖĞÜN, Ebru HELVACI ,Yeşim SARAÇOĞLU ,Gamze OKUR ŞĐMŞEK, Fatma Derya YAVUZ, Semra ORAL, Adnan Menderes

ÖZKALAN, M. Nuh ÖZCAN, Gülsün PĐŞKĐN görev yapmıştır.

ĐÇĐ DEKĐLER 1. GĐRĐŞ ............................................................................................................................ 2. PROGRAMI VĐZYO U ............................................................................................ 3. PROGRAMI YAKLAŞIMI ....................................................................................... 4. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ............................................................................. 4.1. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları ..................................................................... 4.2. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar ........................................................ 4.3. Öğrenme Alanları ve Amaçları.................................................................................. 4.4. Beceriler..................................................................................................................... 4.4.1. Problem Çözme ................................................................................................ 4.4.2. Đletişim.............................................................................................................. 4.4.3. Akıl Yürütme ................................................................................................... 4.4.4. Đlişkilendirme ................................................................................................... 4.5. Duyuşsal Özellikler .................................................................................................. 4.6. Öz Düzenleme Yeterlikleri ...................................................................................... 4.7. Psikomotor Gelişim ..................................... ............................................................. 5. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME ............................................................ 6. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ......................................... 6.1. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.2. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri .................................................... 6.3. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.4. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ............................................................ 7. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME .............................................................................. 8. ĐLKÖĞRETĐM 1. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ............................................ 8.1. 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 8.2. Sayılar Öğrenme Alanı……………..………... ........................................................ 8.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 8.4. Ölçme Öğrenme Alanı ………………………………………………………….. ... 8.5. Veri Öğrenme Alanı ……………………………………………………………….. 9. ĐLKÖĞRETĐM 2. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ………………………... .... 9.1. 2. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 9.2. Sayılar Öğrenme Alanı ………………………………………………..…………... 9.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 9.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................... 9.5. Veri Öğrenme Alanı .................................................................................................. 7 7 8 9 9 9 10 11 11 13 14 16 16 17 17 18 21 21 28 34 44 48 59

66 79 84 89 92

100 124 130 137

10. ĐLKÖĞRETĐM 3. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI .......................................... 141 10.1. 3. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 10.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 149 10.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 165 10.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 177 10.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 188 11. ĐLKÖĞRETĐM 4. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 192 11.1. 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 11.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 203 11.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 225 11.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 238 11.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 249 12. ĐLKÖĞRETĐM 5. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 253 12.1. 5. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 12.2. Sayılar Öğrenme Alanı ........................................................................................... 263 12.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 288 12.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 304 12.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 313 KAY AKÇA .................................................................................................................... 320 EKLER …………………………………………………………………………………… 322 EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI ............................................................................................ EK 2 : PROJE ÖR EKLERĐ ………………………………………………………….. EK 3: MATEMATĐK DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI ................... EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ ............... EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR 323 330 332 337 344

TÜRK MĐLLĐ EĞĐTĐMĐ Đ AMAÇLARI 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. Đlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

1. GĐRĐŞ Dünyada bilginin önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak “bilgi” kavramı ve “bilim” anlayışı da değişmekte, teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramları farklılaşmakta, tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerinden beklediği beceriler de değişmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişim gerekmektedir. Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. Değişimlerle birlikte matematiğin ve matematik eğitiminin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapmanın ve iletişim kurmanın yollarını sürekli değiştirmektedir. Örneğin; hesap makineleri önceleri çok pahalıydı, fakat bugün ucuzladı ve yaygınlaştı. Önceden kâğıt-kalem ile yapmak zorunda kaldığımız ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz pek çok hesaplamayı artık hesap makineleri ile daha kolay yapabilmekteyiz. Bu değişimin doğal sonucu olarak matematik eğitiminde kâğıt-kalem ile hesaplamaların önemi azalırken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanmıştır. Önceleri, bazı bilgilere sadece belli sayıda insan erişebiliyordu. Zamanla iletişim araçlarının gelişmesi ve internetin yaygınlaşması sayesinde bu bilgilere erişim kolaylaştı. Bu nedenle matematik eğitiminin, öğrencilerin bilinçli birer vatandaş ve tüketici olabilmeleri için; istatistiği doğru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayalı tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır. 2. PROGRAMI VĐZYO U Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan millî ve milletlerarası araştırmalar, gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir. 7

çözümlerini ve düşüncelerini paylaşmayı. düşünen. problem çözebilecekleri. 3. öğrencilerin matematik yapma sürecinde etkin katılımcı olmasını esas almaktadır. genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir. öğrencilerin somut deneyimlerinden. Benimsenen kavramsal yaklaşımla. soru soran. böylece kavramsal ve işlemsel bilgi ve beceriler arasında ilişkiler kurmayı gerektirmektedir. yönlendiren. Matematik öğrenme etkin bir süreç olarak ele alınmıştır. tartışan. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. matematiği öğrenmenin zengin ve kapsamlı bir süreç olduğu görüşü benimsenmiştir. öğrencilerin araştırma yapabilecekleri. Öğrenciler etkin şekilde matematik yaparken problem çözmeyi.Matematiği öğrenmek. temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi. Öğretmenin rollerinden bazıları ise kendini geliştiren. Bu çerçevede matematik programında. matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. açıklamayı ve savunmayı. matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve zengin matematiksel kavramları öğrenirler. Bu yaklaşımla. Hayatında matematiği kullanabilen. Bu program. Kavramsal yaklaşım. Programda. problem çözme. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen. sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olma amaçlanmıştır. matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra. Öğrencilerin matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmelerini ve etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır. ekip çalışması yapabilen. iletişim kurma. öğrenmesinden sorumlu olan. etkinlik geliştiren ve uygulayan. çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. öğrenme sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı. problem çözebilen. motive eden. Programda öğretmen ve öğrencilerin rollerinde farklılıklar vardır. Öğrencinin rollerinden bazıları. sorgulayan. PROGRAMI YAKLAŞIMI Bu program matematikle ilgili kavramları. kavramların kendi aralarındaki ilişkileri. sorgulayan. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluşturulmasına daha çok zaman ayırmayı. akıl yürütme ve ilişkilendirmedir. anlayan. soru sorduran. Programın odağında kavram ve ilişkilerin oluşturduğu öğrenme alanları bulunmaktadır. işlemlerin altında yatan anlamı ve işlem becerilerinin kazandırılmasını vurgulamaktadır. düşündüren. somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluştururlar. dinleyen. Bu beceriler. bazı önemli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. tartıştıran. konuşan. keşfedebilecekleri. problem çözebilen ve kuran. Bu yaş grubundaki öğrenciler çevreleriyle. 8 .

Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. 4. Öğretim etkinliklerinde öğrenci düzeyi. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı’nın yapısını ve içeriğini oluşturan bileşenler açıklanmaktadır. 14. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. 5. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ Bu bölümde Đlköğretim 1-5. bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 5. dikkatli. 7. 13. 12. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. öz güven duyabilecektir. 10. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. basılı araç-gereçler ile müze.1. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. sergi. Model kurabilecek. 4. bir ünitede veya farklı ünitelerin çeşitli bölümlerinde tekrar kullanılabilir. 4. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. Araştırma yapma. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. estetik duygular geliştirebilecektir. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel. eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. 3. Programdaki öğrenme ve alt öğrenme alanlarının sıralanışı. 2.4. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. işleniş sırası değildir. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir.2. Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre bölümler oluşturulmalı ve bölümler motivasyonu artıracak biçimde isimlendirilmelidir. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar 1. 15. Sistemli. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. 6. 6. 9. Entelektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde güncel ve günlük yaşamla ilişkili durumlar ele alınır. 9 . diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. 2. Programda edinilmesi öngörülen kazanımların bir kısmı. 11. teknik ve stratejiler kullanılır. 8. ortamlardan yararlanılır. koleksiyon vb. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir. 3. görsel-işitsel. diğer derslerle ilişkiler ve ön öğrenmeler dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarının ilişkili kazanımları bir araya getirilmeli ve ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanarak ve bu plana uyulmalıdır. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. 4. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için.

5 19. • Sayılarla işlem yapar.5 x 27. • Simetriyi bilir ve kullanır.5 x 27. şekil. • Tabloları. SI 4. doğrultu-yön) ilişkilerle ilgili beceriler geliştirir ve kullanır. süreç ve ürünü değerlendirmede kullanılmalıdır. resim. • Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve çıkarımlarda bulunur.3. 10 . şemaları. • Geometrik araçları kullanır. bunlarla süslemeler yapar. • Geometrik cisim ve şekilleri oluşturur ve çizer. • Geometrik cisim ve şekillerden. öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının forma sayıları aşağıda belirtilmiştir. Veri • Veri toplar. • Şekillerle örüntüler oluşturur.7.5 x 27. • Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder. • Basamak kavramını bilir ve kullanır. Programın ekinde verilen ölçme araçları.SI 5.5 6-9 19. • Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. • Tahmin eder ve zihinden işlem yapar.SI 2. • Olayların olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunur ve yorum yapar. grafik ve resimlerle temsil eder.5 x 27. • Kesirler. SI IF IF IF IF IF Kitap Boyutu 19.5 x 27. Öğrenme Alanları ve Amaçları Sayılar • Sayıları tanır. yüzdeler ve ondalık kesirler arasındaki ilişkileri bilir.5 x 27. • Dört işlemi bilir ve problem çözmede kullanır.5 x 27. • Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini bilir ve bunları problem çözümlerinde kullanır.5 19.SI 3. anlamlarını bilir ve kullanır. Geometri • Uzamsal (durum-yer.5 x 27. 8.5 5-8 19.5 x 27. • Sayı örüntülerindeki sayılar arasındaki ilişkileri belirler ve bu ilişkileri problem durumlarına uygular.5 Forma Sayısı 8-11 9-12 10-13 10-13 11-14 ÖĞRE CĐ ÇALIŞMA KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı 19. DERS KĐTABI SI IFLAR 1. toplanan veriyi şema. Öğrenme-öğretme sürecinde. Bu programa göre hazırlanacak ders kitabı.5 19.5 7-10 ÖĞRETME KILAVUZ KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST 4.5 19. yeni cisim ve şekiller elde eder. doğrudan.5 4-7 19. Ölçme • Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar. süreç ve ürün değerlendirilmelidir. sütun ve çizgi grafiklerini okur ve yorumlar.5 6-9 19.5 x 27. yeniden düzenlenerek veya amaca uygun olarak yeni geliştirilenler.

4. problem çözme becerilerinin öğrenilmesi ve kullanılması hedeflenmiştir. somut nesne vb. problemin cevabından çok çözüm yoluna önem verilmelidir. problem çözerken farklı stratejiler kullanabilmelidir.4. şekil. Bu becerilerin Matematik dersi için taşıdığı önem aşağıda açıklanmıştır. ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi temel matematik becerilerin üzerinde önemle durmaktadır. çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve soru olarak algılanmamalıdır. başlı başına konu değil. bir süreçtir. kontrol etmenin ve farklı stratejiler kullanmanın önemini anlamaları sağlanmalıdır. en iyi ve en kolay çözüm yollarına birlikte karar verilmelidir. Problem çözme yolları öğrenciye doğrudan verilmemeli. diğer derslerin programlarında (Hayat Bilgisi. Türkçe. problemi nasıl temsil ettiği (tablo. Matematik dersinde seçilen problemler. Öğrenciler. Problem Çözme: Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası problem çözmedir. Ayrıca öğrenciler. Problem çözme. Beceriler Program. yukarıda belirtilen ortak becerilerle birlikte problem çözme.1. iletişim. Öğrencinin problemi nasıl çözdüğü. Sosyal Bilgiler) olduğu gibi öğrencilerin aşağıda belirtilen ortak becerileri kazanmalarını hedeflemektedir: • • • • • • • • • Türkçeyi doğru. Problem. plan yapmanın. Problem çözme sürecinde. Fen ve Teknoloji. problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katkıda bulunduğu.). Problem çözme kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. Sınıf içi tartışmalarla. etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Đletişim Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Program.4. Bu süreçte. problem çözme sürecinde farklı çözüm yollarına değer vermeyi öğrenmelidir. öğrencilerin günlük yaşamında gereksinim duyduğu konular ve okulda yaptığı etkinliklerle ilgili ve ilginç olmalıdır. Bu durumda öğrencilerin. Öğrencilerin problemleri farklı yollardan çözebileceği ve problem çözme ile ilgili düşüncelerini akran ve öğretmenleriyle rahatlıkla paylaşabileceği sınıf ortamları oluşturulmalıdır. kazandıkları matematiksel bilgi ve beceriler daha anlamlı olacak ve bu bilgiyi farklı durumlara uygulamaları kolaylaşacaktır. Problemi anlamanın.4. Problem çözmeye algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalıdır. seçtiği stratejinin ve temsil biçiminin çözümü nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulmalıdır. 11 . öğrencilerin kendi çözüm yollarını oluşturmaları için uygun ortam sağlanmalıdır. Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için çözüme ulaşma yolunun açık olmaması ve öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme becerilerini kullanması gerekmektedir.

Problem çözmede. problemi her zaman tam olarak çözmek zorunda bırakılmamalıdır.Öğrenciler. Matematiği kullanarak iletişim kurmayı öğrenirler ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirirler. matematiksel kavramları irdeleme ve anlama için kullanma 2. Problem çözme becerisi kazandırılırken öğrencilerde aşağıdaki becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmiştir: 1. Matematiği anlamlı bir şekilde kullanmak için öz güven ve olumlu tutum geliştirebilme 5. Değişik problemleri çözebilmek için farklı problem çözme stratejileri kullanabilme • • • • • • • • • • • • • • Deneme-yanılma Şekil. Böylece öğrenciler. Çözümlerin probleme uygunluğunu ve akla yatkınlığını kontrol etme ve yorumlama 4. Öğrenciler. Örneğin. stratejiler bazen tek başına kullanılabileceği gibi birkaç strateji birlikte kullanılabilir. problem çözme sürecinde başarı kazandıkça. istenebilir. Uygun aralıklarla bir problemin çözümünden hemen sonra öğrencilerin problem çözme stratejileri ile ilgili öz değerlendirme yapmaları istenir. kendilerinin de matematik yapabileceklerine ilişkin güvenleri artar. problemi anlayıp anlamadığı ile ilgili sorular sorulabilir. Bu çalışmayı ders yılının ilk dört ayında yapmak yeterli olabilir. problemin farklı biçimde ifade edilmesi. Matematiksel ve günlük yaşam durumlarını kullanarak problem kurma 3. tablo vb. Böylece öğrenciler problem çözerken daha sabırlı ve yaratıcı bir tutum içine girerler. 12 . istenenlerin farklı biçimde ifade edilmesi vb. kullanma Materyal (malzeme) kullanma Sistematik bir liste oluşturma Örüntü arama Geriye doğru çalışma Tahmin ve kontrol etme Varsayımları kullanma Problemi başka bir biçimde ifade etme Problemi basitleştirme Problemin bir bölümünü çözme Benzer bir problem çözme Akıl yürütme Đşlem seçme Problem Çözme Stratejilerinin Seçilmesi ve Uygulanması Problem çözme becerileri değerlendirilirken farklı stratejiler kullanılarak çözülebilecek problemlere yer verilmelidir. kendi çözüm yollarına değer verildiğini hissettikçe. Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmadığı. resim. Problem çözmeyi. Çünkü bu zaman diliminde öğrenciler stratejiler hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca öğrencilerin benzer problemler oluşturmalarına fırsat tanınmalıdır. değerlendirme sürecine katılmış olur ve problem çözme stratejilerini ne kadar bildikleri ve uyguladıkları görülebilir.

Đletişim. matematiksel düşüncelerin fiziksel. Đletişim becerisini geliştirmenin bir diğer yolu ise matematik hakkında yazı yazmaktır. temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etme • Matematik ve problemler hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade etme • Günlük dili. sözel. tartışabileceği ve yazı ile anlatabileceği sınıf ortamları oluşturmalı ve öğrencilerin daha iyi iletişim kurabilmesi için uygun sorgulamalarda bulunmalıdır. grafiksel. Problem çözme strateji listesine baktım. kullanma ( ) • Örüntü arama ( ) • Benzer bir problem çözme ( ) • Diğerleri 4. ( ) 4. zihinsel ve sembolik temsilleri arasında önemli bağlar kurulmasını sağlar. 1. matematikte bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun farkına varır. Aynı zamanda iletişim.2. tablo vb. Ayrıca bir problemi temsil etmenin bazı yollarının diğerlerinden daha kolay ve etkili olduğunu gördüğünde matematiğin yararlarını ve esnekliğini takdir eder. matematiksel dil ve sembollerle ilişkilendirme • Matematik hakkında konuşma. Öğrencilerin matematiğe dayalı iletişim becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında düşüncelerini akranlarıyla rahatça paylaşabilmeleri gerekir. resim. Problem çözme strateji listesine bakmadım. ama bir strateji seçemedim. Bir problemin nasıl çözüldüğünü ve bir kuralın ne anlama geldiğini açıklamak amacıyla öğrencilere yazılar yazdırılabilir.4.Problem çözme stratejilerini ne kadar biliyorum? Problem çözerken kullandığınız stratejileri düşününüz ve kullandığınızı işaretleyiniz. aralarında anlamlı ilişkiler bulunan. Đletişim becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Somut model. öğrencilerin sezgiye dayalı bilgileriyle soyut matematik dili ve sembolleri arasında köprü kurmada önemli bir rol oynar. Eğer öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyorsa. resim. grafik. şekil. Problemleri çözerken bir strateji kullanmayı hiç düşünmedim. ama strateji kullanmayı düşündüm. tartışma ve okumanın önemini fark etme 13 . ( ) 6. Đletişim: Matematik. matematiğin gücünü takdir etmeye başlar. Matematik hakkında konuşmak ve yazmak iletişim becerisini geliştirirken öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. Öğretmen. resimsel. ( ) 7. En az bir strateji kullandım ve bu strateji problemi çözmemde bana yardım etti. kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. Problemleri çözerken strateji kullanmak aklıma geliyor ama bunun üstünde çok durmuyorum. tablo vb. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman. ( ) 3. bir strateji seçtim ve uyguladım. Aşağıdaki stratejileri kullandım: • Tahmin ve kontrol etme ( ) • Şekil. yazma. Böylece öğrenciler. ( ) 5. bu dil öğrenci için anlamlı olmalıdır. ( ) 2. öğrencilerin düşüncelerini açıklayabileceği. Problem çözme strateji listesine baktım.

genel matematik becerilerinin de iyi olduğu gözlemlenmektedir. Đşlemsel tahminde kullanılabilecek stratejiler burada verilenlerle sınırlı değildir. Bu inançla. sorgulamasına ve değerlendirmesine açık olmalıdır. Bu amaçla bir problemin çözümü kadar.3. Öğrencilere. Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Mantığa dayalı çıkarımlarda bulunma • Kendi düşüncelerini açıklarken matematiksel modeller. ülkelerin ve şehirlerin nüfuslarını belirlemede ve daha pek çok yerde tahmine başvurulur. Tahmin günlük yaşantımızda bazen gerçek ölçümler kadar kullanışlıdır. Ölçmeye dayalı tahmin 1. anlamlı ve mantıklı bir uğraş olduğunu görürler. matematiğin keyifli. Matematik dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ifadeleri.4. akıl yürütmede ve düşüncelerini savunmada öz güvenlerini geliştirerek matematik öğrenmenin kural ve formülleri ezberlemekten ibaret olmadığını. Matematik Öğretim Programı’nda iki temel tahmin stratejisi ele alınmaktadır: 1. Bazı işlemsel tahmin stratejileri aşağıda verilmiştir. arkeolojik kazılarda bulunan nesnelerin ne kadar eski olduğunu belirlemede. düşüncelerini açıklayabilme ve savunabilmenin öneminin hissettirilmesi gerekmektedir. Đşlemsel Tahmin: Aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak belirlenmesidir. Akıl Yürütme: Matematik eğitiminin önemli bir amacı da öğrencilerin matematik yapabileceklerine. kendi başarı ve başarısızlıkları üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır. 14 . nasıl çözüldüğünün de önemi vurgulanmalıdır. öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerileri de gelişir. Örneğin. sınıftaki diğer öğrencilerin eleştirisine. Đşlemsel tahmin 2.4. Matematiğe dayalı akıl yürütmenin değer verildiği böyle ortamlarda. Ders sırasında burada sunulanlara benzer tahmin stratejileri kullanılabileceği gibi öğrencilerin geliştirebilecekleri tahmin stratejileri de desteklenmelidir. Tahmin yaparken birtakım stratejiler kullanılabilir. Đşlemsel tahmin becerisi gelişmiş kişilerin. kurallar ve ilişkileri kullanma • Probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunma • Bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanma • Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanma • Matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etme • Tahminde bulunma Tahmin Stratejileri: Hem günlük yaşantımızda hem de bilimsel süreçlerde tahmin sıkça kullanılır. matematikte akıl yürütebilmenin. Bunun sağlanabilmesi için karşılıklı saygının hâkim olduğu sınıf ortamları oluşturulmalıdır.

Örnek • 330+330+330 işleminin sonucu tahmin edilirken 330×3=990 işlemi yapılabilir.2+6. • 3. Bulunan sonuç en sonda bulunan basamaklar üzerinde çalışarak düzeltilir: 0. Düzenleme ve Düzeltme: Bu strateji elde edilen tahminsel sonucu gerçek sonuca daha uygun ve daha yakın hâle getirmek için kullanılır ve iki aşamada gerçekleşir: • Đşlemin ortasında yapılan düzenleme ve düzeltme • Đşlemin sonunda yapılan düzenleme ve düzeltme Örneğin. Örnek • 1900+3050+609 işleminin sonucu tahmin edilirken verilen sayıların en soldaki basamak değerleri toplanarak 1000+3000+600 = 4600 işlemin sonucu tahmin edilir. Dağılma: 76×89 işleminin sonucu tahmin edilirken (76×100)–(76×10)=7600–760 biçiminde dönüştürülerek sonuç yaklaşık 6800 olarak tahmin edilir.4’ün toplamı yaklaşık 1. 2124×13 işlemini bu stratejiyi kullanarak yapalım: 2124×13=(2100+24)×(10+3) 2100×10=21 000 ise bu işlemdeki hata payı. Böylece daha iyi bir tahmin elde edilmiştir. Uyuşan Sayıları Kullanma: Zihinden hesaplanması kolay olan sayıları gruplandırılarak sonucun tahmin edilmesidir. 237 sayısı 200’e yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir.8 ile 0. belirli bir değere yakın ise sayılar bu değer/değerler bazında gruplandırılarak sonuç tahmin edilir. 2100 → 2000’e yuvarlanarak 2000×3=6000 21 000+6000=27 000 24 → 30’a. Gruplandırma: Đşlemdeki sayılar. 0. • 4234+3971+4020+3840+4160 işlemindeki sayıların her biri 4000’e yakındır. Đlk veya Son Basamakları Kullanma: En soldaki veya en sağdaki basamakların toplanarak sonucun tahmin edilmesidir.4+4.7+3. • 27×75 işleminin sonucunu tahmin etmek için sayılar yuvarlanır: 30×70=2100 Burada dikkat edileceği gibi sayılardan bir tanesi yukarıdaki onluğa diğeri ise aşağıdaki onluğa yuvarlanmıştır.8+9. (2100×3)+(24×13) olur.2 sayılarını toplarken önce 3+4+3+6+9 toplamı bulunur. 5 ile 4000 çarpılarak işlemin sonucu 20 000 olarak tahmin edilir. Her ikisi de yukarı yuvarlanmış olsaydı daha uzak bir tahmin elde edilecekti. Örnek • 150+237 işleminin sonucu tahmin edilirken 237 sayısı 250’ye yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir.7 ile 0.Yuvarlama: Đşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir. Örnek • 32+48+54+18+69 işleminde 32+69 işleminin sonucu 100. 18 de hesaba katılarak sonuç yaklaşık 218 olarak tahmin edilir. 13 → 10’a yuvarlanarak 30×10=300 27 000+300=27 300 15 .2’nin toplamı da 1 ettiğinden 25’e 2 eklenerek işlemin sonucu 27 olarak tahmin edilir. 48+54 işleminin sonucu da 100 olarak tahmin edilir.

Bu stratejide ölçüsü tahmin edilecek nesne. ölçmeleri ve tahminlerini kontrol etmeleri istenmelidir. onlara somut ve soyut temsil biçimleri arasında ilişkilendirme yapabilecekleri problemler çözdürülmelidir. kavram ve kurallar arasında karşılaştırmalar yapmaları istenmeli. bilinen (zihindeki) bir referans ölçüsü ile karşılaştırılır. öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimini dikkate almıştır. 4. Öğrencilerden sıkça tahmin yürütmeleri.4. Đlişkilendirme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • • • • Kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirme Matematiksel kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleriyle gösterme Öğrenme alanları arasında ilişki kurma Matematiği diğer derslerde ve günlük yaşamında kullanma 4. Duyuşsal Özellikler Programda. Ölçmeye Dayalı Tahmin: Ölçmeye dayalı tahmin herhangi bir ölçme aracı kullanmadan ölçülerin yaklaşık olarak belirlenmesidir. öz güven ve matematik kaygısı duyuşsal boyutu içermektedir. Sınıfta ele alınan bir konunun. Tutum. Ölçmeye dayalı tahminde kullanılan en yaygın strateji belirli bir referans noktasının dikkate alınmasıdır. Öğrencilerden. Programda. matematiğin diğer alanlarıyla ilişkisi araştırılmalıdır.4. Duyuşsal boyutla aşağıdakiler hedeflenmektedir: • • • • • • • • • • Matematikle uğraşmaktan zevk alma Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme Matematikte öz güven duyma Bir problemi çözerken sabırlı olma Matematiği öğrenebileceğine inanma Matematikle ilgili olumlu tutum ve başarısını etkileyecek kaygılara kapılmama Matematikle ilgili konuları tartışma Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olma Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma Matematik dersinde istenenleri yerine getirme 16 . Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilerin araştırılması. Matematiksel kavram ve beceriler geliştirilirken öğrencilerde bu duyuşsal gelişim de göz önünde bulundurulmalıdır. beş öğrenme alanı birbirinden bağımsız ele alınmış görünse de öğrenme alanlarının kendi içinde ve diğer öğrenme alanlarıyla matematiksel kavramların ilişkilendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu üçlü süreç hem stratejilerini pekiştirmeleri açısından hem de tahmin becerilerinin gelişmesi açısından yararlı olacaktır. Matematiksel kavramların geliştirilmesi bir ders saati ile sınırlandırılmadan süreç içinde gerçekleştirilmelidir.2. tartışılması ve genelleştirilmesi de aynı süreç içinde ele alınmalıdır. Đlişkilendirme: Öğrencilerin matematiğin yararlarını anlayabilmeleri için matematiksel kavram ve becerilerin hem birbirleriyle hem de okul içi ve okul dışı yaşantıları ile ilişkilendirilmesi gereklidir. Öğrencilerin tahmin stratejileri kendiliğinden gelişmez.5.

Öz düzenleme ile ilgili açıklamaların bir kısmı “beceriler” ve “duyuşsal boyut” ile ilgili bölümlerde yer almıştır. dürüstlüğün ve sevginin önemini taktir etme • Matematik dersinde yapılan çalışmalarda temiz ve düzenli olma • Matematik dersinde eşyaları ve materyalleri kullanırken özen gösterme 4. yardımlaşmanın. birim küpleri ve tangramı etkin kullanma • Çarkı etkin kullanma • Makas ve maket bıçağını etkin kullanma • Pergel. cetvel. paylaşmanın. öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. geometri tahtasını. onluk taban bloklarını. onluk ve yüzdelik kareleri etkin kullanma • Kesir kartlarını.6. Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Yüzlük tabloyu. iletki ve gönyeyi etkin kullanma • Grafikleri uygun bir şekilde çizme • Kâğıtları katlayarak ve keserek geometrik şekiller. Öz Düzenleme Yeterlikleri Programda.• • • • • • • Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında da çalışmalar yapma Matematik kültürünü yaşamına uygulama Matematikle ilgili çalışmalarda yer alma Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısının farkında olma Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanma Matematiğin mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanma Matematiğin zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünme 4. matematiksel ilişkiler. değer vermenin. noktalı ve izometrik kâğıtları. onluk kartları. hoşgörünün. arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yardım isteme • Matematik dersine verimli bir şekilde çalışma • Matematik sınavlarında heyecanlı ve panik hâlde olmama • Matematik dersinde ilişkilerinde saygının.7. onurun. öğrencilerin öz düzenleme ile ilgili özelliklerinin gelişimi önemli bir yer tutmaktadır. yüzdelik daireyi. Psikomotor Beceriler Programda. Öz düzenlemede. süslemeler oluşturma • Hesap makinesini ve bilgisayar yazılımlarını etkin kullanma 17 . dairelerini ve takımlarını etkin kullanma • Milimetrik. gerekli yeterliğe sahip olunması için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Matematikle ilgili konularda kendini motive etme • Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada kendini yönlendirme • Matematik dersinde istenenleri zamanında ve düzenli olarak yapma • Matematikle ilgili çalışmalarda kendi kendini sorgulama • Gerektiğinde ailesinden. desenler.

hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. ortak matematiksel doğruları ve anlamları oluşturmak için kullanılmalıdır. bilgileri yalnızca hatırlamaları ve tanımaları değil. bir rapor veya hikâyenin hazırlanıp sınıfta sunulması. Öğretimde bilginin farklı biçimlerde temsil edildiği durumlar kullanılmalıdır (semboller. 18 . öğrenci başarısını sağlamak için tek başına yeterli değildir. Dolayısıyla matematik öğretiminde somut modellerin kullanılması oldukça yararlıdır. Đletişim. öğrencilerin matematiğin günlük hayattaki kullanımını açık biçimde görmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir.5. kavramlar arası ilişkiyi kurabilmeleri. 5. Örneğin. Bir başka ifadeyle. kazanımları daha anlamlı olacaktır. beceri ve düşünceler. bir matematik probleminin kurulması. Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır: Küçük yaştaki öğrenciler. bilgiyi çeşitli temsil biçimlerine dönüştürebilmeleriyle yakından ilgilidir. bir problemin çözümünün anlatılması gibi farklı biçimlerde olabilir. Bu amaçla Matematik dersi belli başlı ara disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. öğrencilerin iki doğal sayıyı toplayabilmelerinin yanı sıra. Öğretmen. Öğrencinin sahip olduğu bilgi. Öğretimde bu becerilerin gelişmesine özel önem verilmelidir. Öğrenciler matematiğin diğer derslerde de kullanılabildiğini gördüklerinde. sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelmelidir. Öğretimin somut deneyimlerle başlaması.4. Öğrenciler Matematik Bilgileriyle Đletişim Kurmalıdır: Öğrenmede iletişimin önemli bir rolü vardır. yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır. toparlamaya ve yapılandırmaya yöneltecektir. Öğrenci. güdüleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına dikkat etmelidir. birçok durumda çeşitli zorluk derecelerinde matematiğe ait problemler karşımıza çıkmakta ve matematik pek çok meslek dalında kullanılmaktadır. Günlük yaşamda. 5.3. 5. Bu nedenle problemler. Öğrencilerin kazandıkları yeni bilgileri. 5. öğrendiklerinin arkasında yatan anlamı kavramaları hedeflenmelidir.1. somut araçlar. bilgiyi farklı ortamlarda uygulayabilmeleri. Đlişkilendirme Önemsenmelidir: Matematik bilgilerinin. öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME Bu programın başarı ile uygulanmasında birtakım öğretim stratejileri dikkate alınmalıdır. öğrencilerin öğretmen tarafından daha iyi değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır. bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler. Öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri. öğrencileri bildiklerini yeniden gözden geçirmeye.). Sınıf içi tartışmalar. Đletişim kurmak. hangi durumlarda toplama yapmanın uygun olacağını kavraması veya toplamada eldenin ne anlama geldiğini anlaması da önemsenmelidir. dersini planlarken seçeceği etkinliklerin amaca uygunluğuna. eski bilgilerle ilişkilendirerek yorumlaması esas alınmalıdır. Đletişim. resimler. Bu nedenle öğretmen. sözlü ve yazılı ifadeler vb.2. öğrencilerin bireysel anlamalarını sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır: Öğrencilerin. Programın etkinlikler sütununda bu konuyla ilgili pek çok öneri sunulmaktadır.

Öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını yükseltmek için öğretmenin alabileceği çeşitli önlemler vardır. sınıf etkinlikleri ve benzeri çalışmaların öğrenci için anlamlı olması.meb. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda. uzun işlemlerden kazanacakları zamanı akıl yürütmede ve yaratıcı düşünmede değerlendirebileceklerdir. 5. Hesap makineleri sayesinde öğrenciler daha gerçekçi matematik problemleri üzerinde çalışabilecek. 5. Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde öğretmenlerin yararlanabilecekleri kaynakların bir listesi bulunmaktadır (http://www. Öte yandan bütün öğrenciler aynı biçimde motive edilemezler. Öğrenci Motivasyonu Dikkate Alınmalıdır: Öğrencilerin Matematik dersinde istekli olmaları. Johnson ve Holubec. Öte yandan internet üzerinde.7. 1990): • Ekip üyeleri. Öğrencilerin hesap makinesini yerinde kullanmayı öğrenmesine önem verilmelidir. dinamik geometri yazılımları sayesinde öğrenciler geometrik çizimler oluşturabilmekte ya da öğretmenin hazırladığı dinamik geometrik şekiller üzerinde etkileşimli incelemeler yapabilmektedir. kendilerinden istenilenleri öğrenmekle ve bütün grup elemanlarının öğrenmesini sağlamakla sorumludur. Kimi öğrenciler ise öğrendiklerini uygulama şansı yakaladığı zaman derse daha çok ilgi duyar. Türkçe ve diğer dillerdeki çeşitli ders planlarına ve sınıfta kullanılabilecek etkileşimli uygulamalara erişilebilmektedir.gov. etkinliklere daha çok ilgi duyabilir. ortak bir amacı başarmak için öğrencilerin bir ekip olarak çalışmasıdır. Sonuç olarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesine önem verilmelidir. Hesap makineleri öğrencilerin bütün hesaplamalarda başvurdukları bir araç olmamalıdır. motivasyonları ile ilgilidir. Öğrencilere verilecek ödevler.5. ilginç problemler vb. Hesap makineleri de matematik öğretiminde yararlanılabilecek bir diğer önemli araçtır. öğretmenlerin yararlanabileceği kaynaklar da her geçen gün artmakta. Her şeyden önce öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmeleri. Đş Birliğine Dayalı Öğrenmeye Önem Verilmelidir: Đş birliğine dayalı öğrenme yöntemi. Teknoloji Etkin Kullanılmalıdır: Günümüzde teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Đş birliğine dayalı öğrenme yönteminin beş önemli unsuru vardır (Johnson. onların derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir. Bazı öğrenciler başarı ile motive olurken bazıları oyun.tr).6. alternatifler sürekli çoğalmaktadır. bulmaca. Örneğin. öğretim yazılımlarının hem niteliği hem de niceliği artmakta. bu açıdan oldukça önemlidir.Programın kazanımlarıyla ilişkilendirilen ara disiplinler aşağıda sıralanmıştır: • • • • • • • Sağlık Kültürü Đnsan Hakları ve Vatandaşlık Girişimcilik Kariyer Bilinci Geliştirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Afet Eğitimi ve Güvenli Yaşam Etkinlikler planlanırken ve yürütülürken alt öğrenme alanlarındaki kazanımlar ile ara disiplinlerin kazanımlarının aynı anda edinilmesine dikkat edilmelidir. 5. 19 .

Bu yolla öğrenilen bilgilerin kalıcılığı artar. Đlerleme: Konu ile ilgili öğrenilen/oluşturulan kavramların ve becerilerin pekişmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikler vb. 20 . cinsiyetleri. Öğretmen etkinliklerde öğrencilere çok iyi bir yol gösterici olmalıdır. 5. Açıklama: Đlk iki aşamada yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. destek olmalı. Her ekip. öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu. Bu etkinliğin girişle ilgili olmasına dikkat edilir. kişilik özellikleri dikkate alınarak homojen veya heterojen gruplar oluşturulmalıdır. vb. araştırma. çalışmalar yapacakları. birbirlerini cesaretlendirmeli ve üyelerin harcadıkları çabaları takdir etmelidir. öğrencilerin başarı düzeyleri. öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunur. resimler vb. Öğrencilerin etkinliğin sonucuna kendi başlarına ulaşmasına yardımcı olacak sorular ve yönlendirmeler yapılmalıdır.• Ekip üyeleri. bir gruba ait olma duygusu. Ayrıca iş birliğine dayalı öğrenme. Đnceleme etkinliğinde bir konuya giriş amacı taşıyan çalışmalar yapılırken burada konu ile ilgili daha üst düzey beceriler hedefleyen etkinlikler yapılmalıdır. kendi çalışmalarının değerlendirmesini yaparak çalışmaların sürekli ve etkili olmasını sağlamalıdır. Bu aşamanın en önemli noktası öğrencilerin ve öğretmenin aldıkları rollerdir. çalışmalardır.8. Đnceleme/Araştırma: Öğretimin bu aşamasında öğrencilere inceleme. Örneğin. becerilerin gelişimine ortam sağlar. Đşlenişler Uygun Öğretim Aşamalarına Göre Düzenlenmelidir Giriş: Öğrencinin işlenecek konuya yönelik merakını. problem çözme gibi becerileri geliştirir. Değerlendirme yöntem ve tekniklerinde çeşitlilik sağlanması esas alınmalıdır. ilgisini sağlamak ve ön bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla kısa süreli açık uçlu etkinlikler. derse etkin katılacakları bir etkinlik yaptırılır. • Ekip olarak bireysel çabalarının ekip başarısını etkileyeceğinin farkında olmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. risk alabilme vb. ile yapılan hazırlık çalışmalarıdır. motivasyonunu. başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olma. Đş birliğine dayalı öğrenmenin birçok olumlu ürünü vardır. Đş birliğine dayalı öğrenmede. • Ekip üyeleri. öğrencide eleştirel düşünme. Değerlendirme: Hem öğrencilerin kendi performanslarını görebilecekleri hem de öğretmenin öğrenci performansı hakkında çok yönlü bilgi alabileceği süreç ve sonucu değerlendirmeye yönelik çalışmalardır. liderlik ve iletişim becerileri. aralarında iyi bir iletişim kurmalı ve grup içindeki çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilmelidir. Fakat öğrencilerin kendi başlarına ulaşmaları gereken sonuçlar öğretmen tarafından önceden açıklanmamalıdır. Öğrencilerin mutlaka kendi başlarına (grup ya da bireysel olarak) tamamlayacakları çalışmalar seçilmelidir. Đş birliğine dayalı öğrenme. yapılan çalışma ve ürünler üzerinde hemfikir olmalıdır. • Ekip üyeleri. diğer üyelerin başarılarını artırmada birbirlerine katkıda bulunmalı. sorular.

sayı ile ilgili kavramların gelişmesinin temelini oluşturur. sınıflandırma. sayılarla işlem yapmalarına. Bu nedenle sınıfta değişik nesneleri sayma etkinlikleri düzenlenmelidir. olası kavram yanılgıları fark edilip önlenebilir. öğrencilerin sayı ile ilgili kavramları geliştirmeleri için kullanılmalıdır. öğrencilerin sayıları anlama düzeylerinin bir göstergesidir. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri “Sayılar” öğrenme alanı. Bu öğrenme alanında ana hedef çocuklarda zengin ve sağlam bir sayı kavramının oluşturulması ve işlem becerilerinin geliştirilmesidir. ritmik sayma öğrencilerin sayı kavramlarını geliştirmesine yardımcı olur.1. bir sonraki sayının bir öncekinden bir fazla olduğu. Bir başka deyişle. Öğrenciler okula. öğrenciler değişik sayma stratejileri geliştirmeye ve bu stratejileri açıklamaya yönlendirilmelidir. Bire bir eşlemede aradaki farka dikkat çekilmeli. Sayma etkinliklerinde. çözümlerini paylaşmaya ve savunmaya cesaretlendirilmelidir. sayılar arasındaki ilişkileri. nasıl akıl yürüttüklerini ortaya çıkarmak için onları sorgulamalıdır. büyük çoklukların sayısını belirlemede kullanılabilir. Đçeriği zengin ve çeşitli problemler. Đki çokluk karşılaştırılırken bire bir eşlemeden yaralanılmalıdır. “Đlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı”nın büyük bir bölümünü kapsar. Bu etkinlik. Nesneleri tek tek saymak yerine. Sayılarla deneyimleri artan öğrenciler. Öğrenciler sayma etkinliklerinde deneyim kazandıkça somut nesnelere ihtiyaç duymadan sayıların büyüklüklerini bilebilir ve zihinden işlem yapabilirler. Bir sayıdan ileriye ve geriye sayma. Bazı öğrenciler ise nesnelere dokunarak sayma ihtiyacı hissedebilirler. belli çoklukların sayısına bakarak karar verebilirler. Ayrıca.6. 21 . somut modellerle sayıları gösterirken öğrencilerin ne düşündüklerini. bir grup nesne saklandığında ve açıkta kalan nesnelerin sayısı verildiğinde saklanan nesnelerin sayısını zihinden bulabilirler. anlamayı garantilemez. en son söylenen sayının sayılan nesnelerin sayısını gösterdiği üzerinde durularak öğrencilerin dikkati bunlara çekilmelidir. ne yaptıklarını anladıklarının göstergesi olmayabilir. Sayma becerisi. Öğrenciler. öğrencilerin temel sayma becerilerinden daha ileri düzey sayı bilgilerini oluşturmalarına. Fakat öğrencilerin somut bir modeli kullanabilmeleri. zengin sayı ve sayma bilgileriyle gelirler. Bu nedenle öğretmen. Öğretmenler. Böylece. “Kaç tane fazladır?”. “Kaç tane eksiktir?” sorgulamaları yapılmalıdır. sayı örüntülerini ve basamak kavramını anlamalarına yardımcı olmalıdır. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 6. somut modellerin varlığı. Sayma becerileri. Bu etkinliklerde. sayılar hakkında daha esnek düşünmeye başlarlar. bu problemleri çözmeye. değişik modeller kullanarak belli çoklukları gösterebilirler. Sayısı bilinen bir çokluktan. Sayma etkinliklerinde bire bir eşlemenin. nesnelerin dizilişinin veya sırasının sonucu değiştirmediği. karşılaştırma ve sıralama üzerinde durulmalıdır. Büyük sayıları göstermek için onluk taban blokları gibi somut modelleri kullanabilirler.

Ayrıca. yaklaşımları açıklamaya ve özellikle tartışmaya teşvik edilmelidir. Basit. toplama ve çıkarma işlemleri. Ayrıca. 4. sınıftan itibaren öğrencilerin kesirleri sayı doğrusunda göstermeleri sağlanmalı ve bu büyüklüklerin de bir sayı belirttiği hissettirilmelidir. kesrin büyüklüğüne dikkat çekilmelidir. Bütünün bölündüğü eş parça sayısı ile ortaya çıkan parçaların büyüklüğü arasındaki ilişkiye dikkat çekilmelidir. kesri aynı zamanda 1 2 5 7 5 bileşik kesri 7 tane 1 5 ’ten oluşur ve 1’den büyüktür. Öğrenciler problem çözümlerini ve zihinsel süreçlerini açıkladıkça öğretmenler öğrencilerinin nasıl düşündüklerini anlayabilirler. Ayrıca. geliştirdikleri bu stratejileri. Öğretmen ya da öğrenciler problem oluşturabilirler. Öğrenci 10’un onluk sistemde özel bir birim olduğunu anlamalıdır. sınıflarda değişik içeriklerdeki problem durumlarına çözüm üretirken sayılarla işlem yapmayı anlamaya başlarlar. Örneğin. Bu nedenle sayı doğrusunda bu sayıların gösterimine önem verilmelidir. Ondalık kesirlerin öğretiminde. bir sayı modellenirken onluk ve birliklerin fiziksel sıralamasının sayının değerini değiştirmediğini. zengin içerikli problemleri çözmek için strateji geliştirdikleri zaman gelişir ve derinleşir. 4 tane 1 ’ten 5 5 oluşur ve 1’den küçüktür. Öğrenciler 1. Öğrenciler. kesrin bir büyüklüğü olduğu sezdirilmelidir. Verilen bir kesrin bir bütünden az mı çok mu. verilen ilginç. 7 5 bileşik tam sayılı kesrine denktir. kesir kavramı da günlük yaşam ile ilişkilendirilerek çocukların sınıfta yapacakları eşit paylaşma denemeleri üzerine kurulmalıdır. bölünebilir nesneleri eşit parçalama etkinlikleri ile vurgulanmalıdır. Bir sayının somut modellerle gösterimi ile sayının okunuşu ve yazılışı arasındaki ilişkilere dikkat çekilmelidir.Đkinci sınıftan itibaren. Bu amaç için hazır kesir modellerinin kullandırılması önemlidir. Yarım. Bu tür etkinlikler somut kesir modelleriyle yapılmalı ve aynı zamanda sayı doğrusu ile ilişkilendirilmelidir. kesirlerin birimleri kavramı üzerine kurulmalıdır. kesir kavramı ile ilişkilendirilerek oluşturulmalıdır. bileşik ve tam sayılı kesirlerle karşılaştırma. sıralama. yarımdan az mı çok mu olduğu sorgulanmalı. onluk taban bloklarının kullanımında. 34 sayısının hem 3 onluk ve 4 birlikten oluştuğunu hem de 34 tane birlik olduğunu anlayabilmelidir. 4 kesri. basamak kavramı ve onluk sayı sisteminin sağlam temelleri atılmalıdır. bir bütün değişik sayıda eş parçalara bölünerek “kesrin birimi” kavramı oluşturulmalıdır. Parça-bütün ilişkisi üzerinde durulurken parça sayısı üzerinde fazla durulmamalı. Yarım ve çeyrek kavramları kazandırıldıktan sonra. yüzlük tablosu gibi modeller kullanılarak basamak kavramı ile ilgili örüntü arama ve oluşturma gibi düzenli etkinlikler bu kavramın gelişimine yardımcı olur. fakat sayılar yazılırken rakamların yazılış sıralamasının sayının değerini değiştirdiğinin farkında olmalıdır. 10’un hem bir birim olduğunu hem de 10 tane birden oluştuğunu düşünebilmelidir. Örneğin. Doğal sayıların yanı sıra. 22 . Ondalık kesir kavramı. çeyrek ve bütün arasındaki ilişkiler kâğıt katlama. ve 2. Öğrencilerin basamak kavramını anlamaları. bu sayıların büyüklüklerine dikkat çekilmelidir.

gerçek yaşam durumlarından ortaya çıkan problemleri çözerken daha iyi anlamaya başlarlar. Tahmin etmede sayıları yuvarlamadan yaralanılmalıdır. Problemlerin gerektirdiği işlemleri yapmak için ilk yıllarda öğrenciler somut nesneleri saymaya ihtiyaç duyabilirler.Toplama ve çıkarma kavramları. 5 ve 9 sayıları arasındaki parça-bütün ilişkilerini anlamalarına da yardımcı olur. Çıkarma kavramını. Doğal sayılarla hesap yapabilme. Bazı öğrenciler bu özellikleri doğal olarak geliştirebilirler. bu öğrenme alanının diğer amaçlarından biridir. Çarpma ve bölmenin anlamları geliştirilirken öğrencilerin bir çokluğun eşit alt gruplarının bulunduğu problemler ile deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. birleştirme ve ayırma problemleri doğrudan modellenerek veya sayma stratejileri ile çözüldüğü zaman gelişir. bölmeyi ise bir çokluğu eşit gruplara ayırma ile ilişkilendirebilirler. toplama ve çıkarma arasındaki ters ilişkiyi anlamalarını. Fakat yeterince deneyim kazandıktan sonra. Öğrenciler çarpmayı eşit büyüklükteki grupların ardışık birleştirilmesiyle (aynı sayıları toplama). Bu öğrenme alanının diğer önemli becerilerinden biri de tahmin yapabilmedir. bu işlemleri kâğıt-kalem kullanarak ve zihinden çözmede rahatlık kazanırlar. 5 ve 9 sayıları problem çözme durumlarında 4+5. Problem çözümlerinde farklı öğrenciler farklı çözüm yolları ve düşünme biçimi sergileseler de öğretmen bu öğrencilerin bir problemi çözmenin diğer problemleri çözmekle ilişkili olduğunu fark etmelerine yardımcı olmalıdır. hem akıl yürütme hem de iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. 23 . Bu tarz problemler. açıklamaya ve savunmaya yönlendirilmelidirler. problemleri çözmede esnek düşünmelerini sağlamalıdır. öğrencilerin günlük yaşamdan seçilen ilginç problemlerin çözümleri için strateji geliştirmelerine fırsat tanınmalıdır. geliştirmiş oldukları stratejileri sınıfta paylaşmaya. 9-4 veya 9-5 olarak ortaya çıkabilir. verilen bir sayı örüntüsünün kuralını bulma ve bu kuralı açıklama gibi etkinlikler düzenlenmelidir. fakat bazı öğrencilerin de bu özellikleri fark etmelerine yardımcı olacak sorgulamalar yapılmalıdır. öğrencilerin 4. Ayrıca. bu tahminin nasıl elde edildiğini sınıfta tartışmaları oldukça önemlidir. Örneğin. Standart algoritmalara geçmeden önce. Öğrenciler problemlerin gerektirdiği işlemlerin sonuçlarını tahmin etmeye yönlendirilmelidirler. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilerin işlemlerin özelliklerini fark edecekleri problemler de seçilmelidir. Tahmin yaparken öğrencilerin ne tür yaklaşımlar izlediklerini. Öğrenciler. Öğrenciler toplama kavramını. bilinen bir çokluğu. en iyi tahmini kimin yaptığını. Verilen sayı örüntülerinde takip eden ögeleri tahmin etme ve tahminlerin neye dayanılarak yapıldığını açıklama gibi etkinlikler. iki ayrı çokluğu birleştirerek elde etmeyi gerektiren sözel problemleri çözerken daha iyi kavrarlar. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilere içinde aynı sayı üçlülerinin geçtiği farklı problem durumlarının çözdürülmesine dikkat edilmelidir. Hesap makineleri tahmin sonuçlarının kontrol edilmesi için kullanılabilir. 4. 5+4. Sayılar arası ilişkiler incelenirken bir sayı örüntüsü oluşturma.

30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 5. oluşturulan örüntü sınıf içinde sorgulanır. sorularla örüntü sorgulanır. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2. : Yüzlük tablo. Bu şekilde birkaç adım sayarak işaretleme yapıldıktan sonra. 24 . 4. eşit büyüklükte kartonlar ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :2 : Sayılar : Doğal Sayılar : Akıl yürütme. ilişkilendirme. iletişim. “Şimdi hangi kutuyu işaretleyeceğiz?” veya “Hangi sayı işaretlenmeli?” vb. sayma becerisi : 100 içinde ikişer ve beşer. 40 içinde dörder.SAYARAK ÖĞRE ELĐM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 3. renkli kalemler. Yüzlük tablolar öğrencilere dağıtılır. sorularla. Bu kalemle öğrencilerden tablo içinde 5’ten başlayıp beşer kutu sayarak ilgili kutu içindeki sayıları “X” veya “O” sembollerinden biriyle işaretlemeleri istenir. Yapılan bu etkinliğin benzeri 4’ten başlayıp beşer kutu saydırılarak oluşacak örüntü ile tekrar ettirilip pekiştirilir. Tablo üzerinde işaretlenen sütunlardan. Öğrencilerden en çok sevdikleri renkli kalemi seçmeleri istenir. • Sütundaki sayıların benzerlikleri nelerdir? • Sütundaki ilk sayı hangisidir? vb.

............ ............................................................................................................................................ 3: Evet Ölçütler 1....... belirleyerek öğrencileri Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün gerçekleşme düzeyini değerlendiriniz.........................ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Öğrencinin adı ve soyadı: ..................... Seçtiği bir sayıdan başlayarak tablo üzerinde beşer ritmik sayabildi mi? 4.......... 25 ................................................................... Puanlama şekli: 1:Hayır..................................................................................................................................................................................... . … YORUMLAR VE Ö ERĐLER Hayır Kısmen Evet 1 2 3 ...................................... 2: Kısmen......................................... Sınıfı: ................ … 6................................................ Tablo üzerinde oluşan sayı örüntüsünden yararlanarak sayma yapmadan doğru kutu içindeki sayıyı işaretledi mı? 5.......................... ...... Tablo içindeki sayıları doğru işaretledi mi? 2. Yüzlük tabloda gösterilen kutulardaki sayıyı okudu mu? 3.

10 kişilik grubun belirlediği sonuçlar tablolara yazdırılır. Limonatayı beğenenler Limonatayı beğenmeyenler Toplam kişi sayısı Limon suyu (bardak sayısı ) Şekerli su (bardak sayısı ) Limonata (bardak sayısı) A B 4. ilişkilendirme. 7. Öğrencilerden tablolardaki verileri kullanarak aşağıdaki sorulara göre oranları sözlü veya yazılı olarak belirtmeleri istenir: • Hangi grubun limonatası beğenilmiştir? • B grubunun limonatasındaki limon suyu miktarının şekerli su miktarına oranı nedir? • Limonatası beğenilen grubun kullandığı limon suyunun diğer grubun kullandığı limon suyuna oranı nedir? 26 . problem çözme : Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 2. limonataları tadarak beğendikleri grubu belirler. 5. sürahi. : Pet şişe. tepegöz saydamları ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Öğrencilerden dersten bir hafta önce evlerinde aşağıdaki hazırlıkları yapmaları istenir: Limonatanın yapılışını öğrenmeleri 5 bardaklık limonata için gerekli malzemelerin ne olduğu Beşer kişilik grupların evlerinde limonata hazırlamaları ve sınıfa getirmeleri 1. 6. Her öğrenciden seçeceği iki çokluk arasında bir oran oluşturması istenir. 10 kişilik bir başka öğrenci grubu. tepegöz. 3. bardak. Öğrencilerin seçtikleri iki çokluğun birer orantı oluşturup oluşturmadığı tartışılır. iletişim. Beşer kişilik iki grup seçilir.ÇOKLUKLARI ORA LAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Yazı tahtasına veya saydamlara aşağıdaki boş tablo hazırlanır. kâğıt. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Sayılar : Oran ve Orantı : Akıl yürütme.

Ali’nin boyu II 1. Tablodaki boşlukları doldurunuz. Ayşe’nin boyu 5. sütunlardaki çokluklardan oran oluşturanları eşleştiriniz. A B çokluğu çokluğu 6 10 20 12 20 18 30 A B 2. I. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı B. Limonatayı beğenenlerin sayısı D. Basketbolu sevenlerin sayısı 3. Gözlük takan öğrenci sayısı E.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Gözlük takmayan öğrenci sayısı 27 . Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı 4. I A. ve II. Futbol seven öğrencilerin sayısı C. Limonatayı beğenmeyenlerin sayısı 2. Aşağıdaki tabloda A ve B sütunları aynı cins çoklukları göstermektedir.

geometri tahtası. bunların kendine özgü geometrik terminolojisi ile tanımları ilköğretimin 6. Böylece geometriyi oluşturan temel şekil ve bunların özelliklerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı hissettirilir. çizme. açı. daha sonra soyutlamalarla ele alınmalıdır. karşılaştırma ve belli özelliklere göre gruplandırma etkinlikleri öne çıkmalıdır. dikdörtgensel ve karesel bölgeler birbirlerinden ayrı düşünülebileceği gibi aralarındaki ilişki incelendiğinde karesel bölgenin de bir dikdörtgensel bölge olduğu. görebileceği yakın çevreden ve algılayabileceği düzeyde ele alınmalıdır.) somut nesneler ve modeller üzerinde inceletilerek öğrencilerin genellemelere ulaşmaları sağlanmalıdır. doğru. Geometrik cisimleri ve şekilleri bir araya getirerek veya ayırarak ortaya çıkacak sonuçlar analiz ettirilmelidir. vb. sınıflardan itibaren. sınıflarında her yeni incelenen kavram başlangıçta somut ve sonlu modellerle. özellik ve ilişkileri geliştirerek genelleme yapabilmeleri sağlanmalıdır. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Geometri. Genelleme yapmada. kavramları. araçlar kullandırılmalıdır. sınıflarında verilmelidir. vb. 7 ve 8. nokta. Bu etkinliklerde. 4 ve 5. Đlköğretimin 3. 28 . geometride birer soyutlama olarak incelenen kavramları ve terimleri ilişkilendirir. bunların özellikleri.2. Öğrencilerin mantıklı çıkarımlarla bazı sonuçlara ulaşmaları. ayrı ayrı incelenen nesne ve şekiller arasında karşılaştırmalar yaptırılarak cisim veya şekillerin benzer ve farklı özelliklerini kavramaları sağlanır. böylece geometrik kavram. adlandırma ve çizim etkinlikleri yapılmalıdır. tangram parçaları vb. incelenen geometrik cismin ve şeklin somut modelinin duruşunun cismin özelliklerini değiştirmediği de sezdirilmelidir. ilişkileri anlayabileceğinden geometri konuları mümkün olduğunca çocuğun yaşadığı. Đlköğretimin ilk üç sınıfında somut nesnelerle incelenen geometrik kavram. Geometrik cisim ve şekilleri oluşturan elemanlar (kenar. Đlköğretimin ilk yıllarında. Ayrıştırma veya bir araya getirme etkinliklerinde somut modeller. adlandırma. Böylece öğrenciler çevrelerinde gördükleri nesnelerle. düzlem ve açı kavramları somut ve sonlu modellerle sezgisel olarak tanıtılmalı. 4 ve 5. inşa etme. Örneğin. Birinci kademe öğrencileri somut ve sonlu nesneleri. çivili tahta. birbirleriyle ilişkileri geometrinin konusudur. geometri terminolojisi kullandırılarak ele alınmalıdır. geometri tahtası gibi araçlarla öğrencilere fark ettirilebilir. dik üçgensel bölgenin alanının dikdörtgensel bölgenin alanıyla elde edilebileceği ve herhangi bir üçgensel bölgenin alanının paralelkenarsal bölgenin alanından yararlanılarak bulunabileceği noktalı kâğıt. soyut kavramlar ve ilişkiler üzerine inşa edildiği için ilköğretimin birinci kademesinde dikkatle verilmesi gereken bir alandır. belli özelliklere göre sınıflama ve gruplama etkinliklerine yer verilmelidir. Ayrıca çevredeki nesnelerin şekilleri analiz edilerek bu nesnelerin yüzlerindeki geometrik şekilleri tanıma. Geometrik cisimler ve şekiller. geometrik cisimleri ve şekilleri tanıma. Örneğin. dik açı. özellik ve ilişkiler.6.) ile bunların nitelikleri (paralel kenarlar.

aşağıda gibi ifadeler uzamsal ilişki kapsamındadır. önde. bu özelliği de dikkate almamızı gerektirmektedir. bir şeklin belli bir eksene göre yansıması olarak da görülebilir.Simetri. Simetri. dikdörtgen veya çemberdeki simetriler. arkada. Bir öğrencinin kendi duruşunu ve yönünü diğer öğrencilerle veya eşyalarla karşılaştırırken kullandığı sağda. Geometrinin aslında çevremizde bizimle her an birlikte olan nesnelerin özeliklerini inceleyen bir çalışma alanı olduğu uzamsal ilişkilerin ifadesinde kullanılan terimlerle desteklenmektedir. bir mavi ve bir gri karesel bölge ikinci satırda) yana ve aşağıya eklenerek bir süsleme yapılmıştır. Süsleme etkinliklerinde öğrencilerin kendi estetik tercihleri öne çıkar. dikdörtgen vb. yukarıda. kare. uzakta. geometriye has bir konudur. ikinci sınıftan itibaren simetri alt öğrenme alanı olarak belli bir gelişim gözetilerek programa konmuştur. öğrenciler belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ele alınmalıdır. Süsleme. Böylece soyut olarak görülebilecek üçgen. 4. Bu da beraberinde öğrencilerin şekilleri analiz etmesini gerektirir. içinde yaşadığı çevrede kendi konumunu/duruşunu ve yönünü ifade ederken aslında geometrinin konum/duruş ve yönler ile ilgili alanına özgü terimleri kullanmaktadır. Bu etkinliklerde. bir karesel bölge. geometrik şekillerin birden fazla simetri eksenine sahip olabilecekleri. Karesel bölgenin alanının. aşağıdaki döşemede siyah çizgilerle çerçevelenen bölüm (bir gri ve bir mavi karesel bölge ilk satırda. öğrencilerin kolaylıkla fark edebileceği simetrilerdir. Geometrik cisim ve şekillerden bazılarında simetri bulunması. iki eş dik üçgensel bölgeden oluşmaktadır. alan kavramının anlaşılmasına da yardımcı olur. çevremizdeki nesnelerin çoğunda fark ettiğimiz bir özelliktir. geometri öğrenme alanının bir alt öğrenme alanı olarak görülebilir. sınıflarda. öğrencilerin geometrik şekillerin hangilerinin belli bir bölgeyi süslemede daha uygun olacağına. yakında. Öğrencilerin katlayarak kesme etkinlikleriyle somut modeller üzerinde simetriyi ve simetri eksenini fark etmeleri için uygun ortamlar sağlanmalıdır. Örneğin. Simetri kavramının temeli eşlik kavramı ile birinci sınıfta atılmış. Kare. kendi içindeki dik üçgensel bölgenin alanının iki katı olduğu simetri yardımıyla daha iyi kavranabilir. Öğrenci. solda. geometrik kavramların süslemelerle somut ve canlı birer kavram olduğu hissettirilebilir. Uzamsal ilişkiler. Süslemelerde seçilen geometrik şekillerin birlikte kullanılmasının tekrarı önemlidir. şekillerin özelliklerini dikkate alarak karar vermeleri önemlidir. Şekillerdeki simetrinin farkında olma. Örneğin. 29 . Süsleme konusunda öncelikle geometrideki estetiğin öğrenciler tarafından fark edilmesi amaçlanmaktadır. ve 5. Birinci sınıftan itibaren öğrenciler inceledikleri geometrik cisimleri ve şekilleri kullanarak süslemeler yapabilir veya belli bir bölgeyi süsleyebilirler.

Örüntü. bir sayı dizisi veya bir şekil dizisi olarak görülebilir.Örüntü. gerek “Sayılar” öğrenme alanında gerekse “Geometri” öğrenme alanında incelenebilecek bir alt öğrenme alanıdır. Aşağıdaki örneklerden birincisi tekrar eden. Aşağıdaki örüntüde eksik bırakılan kısımlara gelecek olan şekli belirleyiniz. ikincisi ise genişleyen örüntüye birer örnektir. 1. Aşağıdaki örüntüde 5. Gerek sayılar gerekse şekiller arasındaki ilişkiyi inceleme matematik öğretiminde öne çıkan akıl yürütme becerisinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Böylece ilköğretimin bütün kademelerindeki öğrencilerin gerek sayılardaki gerekse şekillerdeki örüntüleri inceleyerek matematiğin bu örüntüleri inceleyen bir çalışma alanı olduğunu hissetmeleri sağlanacaktır. Örüntüler tekrar eden biçimde olabileceği gibi genişleyen bir biçimde de olabilir. Đlköğretimin ilk 5 sınıfında bu becerinin gelişmesi için basitten karmaşığa doğru örüntüler seçilmiştir. 2. adımda oluşacak şekli belirleyiniz. Adım sayısı Toplam nesne sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5 … 30 .

düzgün beşgen. belli sayıda düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekiller de kullandırılabilir. bu çokgenlerle süsletilir. 2. Düzgün çokgensel bölgelerin yan yana getiriliş biçimine karşılık yeni bir süslemenin bulunabileceği fark ettirilir. problem çözme : Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 2. 4. düzgün altıgenlerin her birinden en az yirmişerli gruplar ya hazır olarak verilir ya da kartona çizdirilip kestirilir. Bu grupların bir. Her bir gruptan birer çokgensel bölge alınarak bunlar birer kenarları çakışacak biçimde yan yana getirilir. 3. kareler. Süslemelerde. iki veya üç çeşidi seçtirilir. iletişim. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. günümüzde geliştirilen örnekler tepegözden yansıtılır. Böylece boşluk kalmayacak şekilde uygun bir düzlemsel bölge. Đslâm sanatında kullanılması. cetvel. karton. : Kareli veya noktalı kâğıt. Kenar uzunlukları eşit olan kareler ve eşkenar üçgenleri kullanarak farklı süslemeler yapınız. Eş kenarlara sahip düzgün çokgensel bölgelerden eşkenar üçgenler. Seçeceğiniz düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekilleri kullanarak süsleme yapınız ve boyayınız. üç kareden oluşan şekil aynı yönlü farklı yönlü ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1.SÜSLEME DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Süsleme sanatının tarihçesi. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ilişkilendirme. 5. 31 . Bunların üzerindeki desenler belirlenerek oluşum düzenleri incelenir. Oluşan şeklin değişik yönlerde kullanılmasıyla elde edilen süslemeler üzerinde farklılıklar tartışılır.

• D parçasının alanı 1 birim kare ise B. A B C D E 4 F G 32 . ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Diğer parçaların alanını bularak boş kısımları doldurunuz. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Çokgenler : Akıl yürütme. Tangramın tüm parçalarını kullanarak rakamlar. 1 orta boy üçgen (G). E parçasının alanının kaç birim kare olduğu verilmiştir. Karton yerine ahşap malzeme de kullanılabilir. • Bu kareleri oluşturan şekillerden sadece bir tanesini hareket ettirerek kareyi üçgene dönüştürür. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Bir kenarı 20 cm uzunluğundaki kare biçimindeki karton üzerine yandaki şablonda verildiği gibi iki büyük üçgen (A ve B). 2. D ve E parçalarını kullanarak dik üçgen ve dikdörtgen elde eder. • C. F ve G parçalarını kullanarak dikdörtgen elde eder. cetvel. : Bir kenarı 20 cm olan kare biçiminde kâğıt veya karton. B A D F E C G Öğrenci bu parçalardan.TA GRAM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. problem çözme : Çokgenleri sınıflandırır. ilişkilendirme. D. • C. dikdörtgen ve dik üçgen elde eder. • Tüm parçaları kullanarak kare. 2 küçük üçgen (D ve C) bir kare (E) ve bir paralel kenar (F) çizilir. • A ve B veya C ve D’ yi kullanarak bir kare elde eder. F ve E parçalarının alanını bulur. Ayrıca sınıf zemininde çalışmak için daha büyük boyutlu malzeme seçilebilir ya da tepegözden yansıtmak için şeffaf malzeme kullanılabilir. Çizilen şekiller makasla kesilir ve yedi tangram parçası elde edilir. hayvan ve insan figürleri oluşturunuz. iletişim.

.... • Yoldan geçen arabalar......... üç farklı renkli boyayla boyanarak örüntü oluşturmaları istenir. iletişim.... Trafik lambalarındaki kırmızı.... ………………………………………………………. yapıştırıcı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1.... belli motiflerle bir kazağın örülmesi vb.... . Ögelerin birbiri ile ilişkileri dikkate alınarak örüntünün somut modeli oluşturulur..........ÖRÜ TÜLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 2. . ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. sözlü. 2. Her öğrenci veya öğrenci grubuna elde bulunan somut malzemelerden uygun olanları ile örüntüye konu olan olaylardaki ögelerin temsili yaptırılır...... bu düzeni anlatmaları ve arkadaşlarına oynatmaları istenir.. Böylece örüntü....... Bu oyunlardaki hareketler öğrencilere hoş gelecek anahtar kelimeleri söyleyerek...... • Bir günlük dersler. Birbirine Vur. A4 boyutunda karton tabaka.. “Eller Havada.. • Bir kolyede dizili boncuklar..... Öğrencilerden bunlarla kesilip hazırlanmış boş geometrik şekiller. halk oyunlarında ve beden eğitimi dersinde yapılan tekrarlı hareketler. 33 . makarna. • Yan yana duran binaların renkleri. kesilip hazırlanmış geometrik şekiller. bir gün içinde okulda yapılan düzenli etkinlikler.. 3..... ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1...... oyuncaklar.... Aşağıdakilerden hangileri örüntüdür? Gerekçenizi açıklayınız... Solda... “Otur-Kalk-Otur”..... belirli bir düzen içinde meydana gelen olaylar ve oluşumlar üzerinde tartışma yaptırılarak örüntü kavramı fark ettirilir. kartondan kesilmiş renkli sembolleri göstererek ve müzikteki ritimden yararlanarak yaptırılabilir..... : Meyve çekirdekleri.. bir müzik parçasındaki ritim. • Haftanın günleri.... Kendilerinden de benzeri bir oyunun hareketlerini düzenlemeleri..... oyunlar oynattırılır....” vb. ilişkilendirme. problem çözme : Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.... mevsimlerin oluşumu............. Önde. geometrik cisimler....... Hangi olay veya olgular bir düzen içinde meydana gelir? • Mevsimler.... baklagiller..... yeşil renklerin sırayla yanıp sönmesi......... sarı.. boncuklar.... Sağda..... Öğrencilere basit hareket tekrarlarını içeren “Otur-Kalk”. sembolik ve harekete dayalı olarak yaşatılır..

3. sınıfta uzunlukları ölçme.6.dakika. Ölçme etkinliklerinde seçilen standart birimler çocuğun günlük hayatta sıkça kullandığı. tartma birimlerinden kilogram. zaman ölçme birimlerinden yıl. ay. eşyalar seçilerek somut nesnelerle ölçme yapması sağlanmalıdır. Yapılan etkinliklerle standart ölçme birimlerine ihtiyaç hissettirilerek bu birimler tanıtılmalıdır. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yenilikler 4. kilometre. 34 . Bu yeniliklerin gerekliliği araştırma ödevi olarak verilmelidir. Öğrencilerde ölçme ile ilgili kavramların geliştirilmesinin yanı sıra tahmin becerilerinin geliştirilmesine de önem verilmiştir. Bu etkinliklerde adım. zamanı ölçme alt öğrenme alanları işlenirken ayrı ayrı irdelenmelidir. gün. ton. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanı içerisinde öğrencilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarından yola çıkılmıştır. karış. silgi vb. Bu düzeyde konular işlenirken uzunluk ölçme birimlerinden metre.saniye tanıtılmıştır. tartma. santimetre. ayak. Problem çözme etkinliklerinde standart ölçme birimleri kullanılarak öğrencilerin dört işlem becerileri geliştirilmelidir. hafta. milimetre. Standart ölçme birimleriyle ölçme etkinliklerine geçmeden önce standart olmayan ölçme birimleriyle ölçme etkinlikleri yaptırılmalıdır. Bu düzeydeki öğrencilerin çevrelerinde karşılaştıkları durumlar esas alınmalıdır. sıvı ölme birimlerinden litre. mililitre. duyduğu birimler olmalıdır. saat. sıvıları ölçme. parmak gibi doğal ölçme birimlerinin yanı sıra çocuğun hayatından kalem. gram.

. Her gün sırayla bir öğrenci o günün ayın kaçıncı günü olduğunu küçük karta yazarak takvime yapıştırır.. : Karton.. 1 Nisanda arkadaşlarına şaka yapmak istiyor.. iletişim. 2.. tarihinde okullar 1 gün tatil olacaktır.. Bu işlemden sonra öğrencilere aşağıdaki eksik cümleler verilir... . problem çözme : Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.. Bu takvime göre aşağıdaki soruların yanıtlanması sağlanır.. Büyük annesinin geliş tarihi nedir? 3. Her öğrenci elindeki takvimde kendi doğduğu ay ve günü işaretleyerek doğum gününün haftanın hangi günü olduğunu belirler. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1.. • Bu bayramdan 1 gün sonra....... kalem..ĐSA AYI DAKĐ Ö EMLĐ TARĐHLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR.... Nisan ayının son haftası büyük annesi ziyarete gelecektir. Öğrencilerden takvimlerini kullanarak cümleleri tamamlamaları sağlanır. Yıl içindeki resmî tatil günlerini takvim üzerinde işaretleyiniz. 35 ... takvim ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Sınıfın bir köşesine haftanın günlerini ve o ayın ismini taşıyan küçük kartlar asılır.” dedi. Ailenizle ilgili özel günleri takvim üzerinde işaretleyiniz.. Pazartesi 5 12 19 26 Salı 6 13 20 27 Çarşamba 7 14 21 28 ĐSA Perşembe 1 8 15 22 29 Cuma 2 9 16 23 30 Cumartesi 3 10 17 24 Pazar 4 11 18 25 1.... Matematik öğretmeni....... Annesinin doğum günü hangi gündür? 2.... günü kutlanacaktır... Bu tarihi takvimde işaretler misiniz? 4.. • Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. ilişkilendirme.. Öğrencilerin her birinden o yıla ait çeşitli ebatlarda takvim getirmeleri istenir. Matematik sınavının yapılacağı günü takvim üzerinde gösteriniz.. Annesi nisanın ilk haftasında doğmuştur... Murat’ın kendisi için önemli olan tarihleri işaretlediği takvim verilmiştir. “Dün ayın kaçı idi? Bugün günlerden ne? Hangi aydayız? Bir sonraki gün ne olacak?” sorularıyla takvim kullanılarak zaman kavramı geliştirilir.. Böylece sayıların düzeni de daha hızlı kavranır. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme.. “Nisan ayının ikinci çarşamba günü sınav yapacağım.

SAATĐMĐZĐ TA IYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim : Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. : Saat modeli, çalışma kâğıdı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Saat okuma etkinlikleri bir olayın oluş saati içeriği belirtilerek yapılır. Bunun için aşağıda hazırlanmış alıştırma örneği öğrencilere dağıtılır. Mehmet, geçen pazar gününü nasıl geçirdiğini günlüğüne yazmıştır. Siz de Mehmet’in bu etkinlikleri saat kaçta yaptığını belirlemekte bize yardımcı olabilir misiniz?

Sabah saat 9’da kalkmıştır.

Saat ........... kahvaltı yapmıştır.

Kahvaltıdan sonra saat ............. başlayan çizgi filmi izledi.

Öğle yemeğinden önce saat ............... ders çalışmaya başladı.

Annesi saat ............. öğle yemeği için seslendi.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Saat modeli üzerinde akrep ve yelkovanı ayarlayarak saat başlarını belirtiniz.

36

ADIM MI METRE MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :2 : Ölçme : Uzunlukları Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : *Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. *Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. : Bir metre uzunluğunda ip, cetvel, kalem, kâğıt, sıra, sınıf duvarı vb. ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Öğrenciler ikişer adet standart olmayan ölçme birimini seçer. Bu birimlerden birinin adım-ayak, veya karış-parmak; diğerinin de kalem, silgi vb. olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilere önce oturdukları sıranın uzun ve kısa kenarının uzunluğu ile sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğu seçtikleri birim cinsinden tahmin ettirilir. Daha sonra bu birimler cinsinden ölçme yaptırılır. Tahminler ve ölçme sonuçları yazdırılır. 2. Bu etkinliklerde adım- ayak, karış-parmak gibi ölçme birimlerinin birlikte kullanımına önem verilir. “Sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğunu adımla mı yoksa karışla mı ölçmek daha kolay?” vb. sorular sorularak ölçülen uzunluğa göre uygun birimi seçmenin önemi fark ettirilir. 3. “Herkes aynı sonuca mı ulaştı?” sorusu sorularak standart olmayan birimlerle yapılan ölçmelerde ortaya çıkan farklılıkların nedenleri tartıştırılır. Tartışma sonucunda standart ölçme birimlerinin gerekliliği ortaya çıkarılır. 4. Yapılan ölçme etkinliklerinde öncelikle metre kavramı geliştirilir. Öğrencilere 1 metre uzunluğunda ipler dağıtılarak sınıfta çeşitli uzunluklar ölçtürülür. Metre kavramı tam olarak oluşturulduktan sonra “Tahtanın uzun kenarı 1 metreden ne kadar fazla?”, “Tahtanın kısa kenarı 1 metreden ne kadar az?” vb. sorularla santimetre birimine olan ihtiyaç hissettirilir. 5. Kitap, kalem, yazı tahtası, sınıf panosu gibi nesnelerin uzunlukları metre ve santimetre cinsinden tahmin ettirilir. Tahminler ölçme yapılarak kontrol ettirilir. 6. Yapılan ölçme sonuçları 1 metre 30 santimetre, 1 metre 40 santimetre vb. ifadelerle yazdırılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Kendi boyunuzu, anne, baba ve kardeşleriniz ile arkadaşlarınızdan bazılarının boy uzunluklarını metre ve santimetre birimlerini birlikte kullanarak yazınız.

ARAÇ-GEREÇLER

37

ÇEVRE UZU LUĞU HESAPLAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :3 : Ölçme : Çevre : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : Nesnelerin çevrelerini belirler. : Patates, elma, armut, vb. sebze-meyve, maket bıçağı, kâğıt yumağı, cetvel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Çevre uzunlukları kolayca hesaplanabilen birer düzgün nesne (yazı tahtası, pano, resim çerçevesi, sıra, masa, A4 kâğıdı, pencere camı vb.) seçtirilir. Seçilen nesnelerle ilgili olarak; • Bu nesnelerin çevre uzunluğunu en kolay nasıl hesaplarız? • Bu nesnelerin çevre uzunluklarını ölçebileceğimiz, elimizdeki en uygun standart ölçme aracı hangisi olabilir? gibi sorular sorularak sınıfça tartışılır.

1. Seçilen nesnelerin kenarları metre veya cetvelle ölçtürülerek ölçümler kaydettirilir. Sonra nesnelerin kenar uzunluklarının ölçüleri toplatılarak çevre uzunlukları hesaplatılır. 2. “Patates, havuç ve benzerlerinin bir çevre uzunluğu var mıdır?”, “Şekiller düzgün olmadığında çevre uzunluğunu hesaplayabilir misiniz?” gibi sorular sorularak öğrencilerin bu konularla ilgili görüşleri alınır. 3. Ardından ellerindeki patates, havuç vb. enine ve boyuna kestirilir. Elde edilen kesitlerin A4 kâğıdı üzerine koydurulup kenarlarından kalemle geçirilerek sınırlarının belirlenmesi sağlanır. 4. Bu şekillerin çevre uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçebilir miyiz? Elinizde bulunan hangi materyaller, düzgün olmayan bu şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamada bize yardımcı olabilir? sorularıyla öğrencilerin tartışmaları sağlanarak böyle nesnelerin de çevre uzunluklarının hesaplanabileceği fark ettirilir. 5. Sonra çizilen her bir kesite ait şeklin sınırları ip yardımıyla ölçtürülür ve ipin uzunluğu da cetvelle ölçtürülerek o nesneye ait çevre uzunluğu hesaplatılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Derste bulunmayan arkadaşınıza çevre uzunluklarını hesaplamayı anlatınız. 2. Çevre uzunluğu hesaplamaları ile ilgili bir problem kurarak çözünüz ve çözüm stratejinizi açıklayınız.

38

ZAMA PROBLEMLERĐ DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞRE ME ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ VE GEREÇLER : Matematik :5 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme : Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. : Saat, takvim

ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Aşağıdaki tabloda, Đstanbul’da saat 13.00 iken diğer kentlerde saatin kaç olduğu belirtilmiştir. Saat farklarını dikkate alarak belirtilen saatlere göre diğer kentlerdeki saatleri bulup tabloyu doldurunuz. Tablo: Bazı Kentlerdeki Saat Farklılıkları Đstanbul 13.00 Londra 11.00 20.48 ew York Yeni Delhi 06.00 16.30
04.36 12.35

Singapur 19.00

2. Bu etkinliği yaptığınız tarihe göre, yaşınızı yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız. 3. Normal bir tencerede 1 saat 25 dakikada pişen yemek, düdüklü tencerede 50 dakikada pişmektedir. Düdüklü tencereyle pişirmede ne kadar zaman kazanılmıştır? 4. Đki arkadaş sinemaya gitmek için sözleşiyorlar. Arkadaşlardan biri sinemaya belediye otobüsüyle diğeri trenle gidiyor. Bu temayı kullanarak zamanla ilgili problem kurunuz. 5. Saat farkının kullanılmasını gerektiren problemler kurunuz.

39

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME
PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU

Öğrencinin adı ve soyadı: ..........................................................................

Sınıf: .........................

adiren

Sık sık

Hiçbir zaman

1. Problemi anlama 2. Problem çözme stratejilerini kullanma 3. Problemi çözme 4. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5. Problem çözümünü analiz etme 6. Problem kurma 7. Problemi genişletme 8. Problemi çözmek için çaba harcama 9. Problem çözmede kendine güvenme 10. Problem çözmeyi sevme

YORUMLAR VE Ö ERĐLER ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

40

Bazen

ÖLÇÜTLER

Her zaman

KĐŞĐSEL TARĐH ÇĐZGĐM DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ARA DĐSĐPLĐ : Kariyer Bilincini Geliştirme KAZA IMLAR : Kendinde ve başkalarında olan değişimi ve gelişimi açıklar. (4) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Matematik ve geometriyle ilgili pek çok çalışmaları olan 20. yüzyılın ünlü Türk matematik dâhisi Cahit Arf’ın yaşam öyküsü okunur. 2. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın tarih çizgisini oluşturmaları istenir. 3. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın yaşamından hareketle insanların yaşamlarındaki değişim ve gelişimlere örnekler vermeleri istenir. 20.YÜZYILI Ü LÜ TÜRK MATEMATĐK DÂHĐSĐ CAHĐT ARF
1910 yılında Selanik’te doğdu. 4 yaşında okula başladı. Balkan savaşlarından sonra ailesi Đstanbul’a taşındı. Önce Beşiktaş daha sonra Đstanbul Sultanisi’nde okudu. 1919 yılında Ankara’ya daha sonra Đzmir’e yerleştiler. O dönemde matematiğe olan ilgisi nedeniyle öğretmeni; onu Euclid (Öklid) teorisine göre geometri problemleri çözmesi konusunda teşvik etti. 1926 yılında ailesi eğitimi için Fransa’daki St. Louis Lisesi’ne gönderdi. Üç yıllık okulunu iki yılda tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye’ye geri döndü. Ancak Paris’ten kazandığı burs sayesinde üniversite eğitimine tekrar Fransa’da devam etti. 1932 yılında Galatasaray Lisesi’nde Fransız bir öğretmenin yerine derslere girdi. Daha önceki öğretmen 600 lira alırken Cahit Arf, 60 lira alıyordu. O zamanlar oldukça idealist olduğu için bunu önemsemiyordu. O dönemde üniversitelerde reformlar yapılıyordu ve Cahit Arf’a üniversitede yardımcı profesörlük (doçent adaylığı) teklif edildi. Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde çalışmaya başladı. Üniversitede çalışırken matematik ile ilgili eğitimine devam etmeye karar verdi. Cahit Arf, 1937’de Göttingen Üniversitesinde Helmut Hasse’nin danışmanlığında doktora eğitimine başladı. 1938’de çalışmalarını tamamladı. Günümüzde Hasse-Arf olarak bilinen teorem oluştu. Almanya’dan döndükten sonra 1962 yılına kadar Đstanbul Üniversitesinde çalıştı. 1943’te profesör, 1955’te ordinaryüs profesörlük unvanını aldı. Bu dönemde bir yıl misafir profesör olarak Maryland Üniversitesinde ders verdi ve Mainz Akademisi Muhabir Üyeliğine seçildi. 1963 yılında Đstanbul Robert Koleji’nde 1964-1966 Princeton Üniversitesinde çalıştı. 1967 yılında ODTÜ’de ders verdi. TÜBĐTAK’ın kuruluş aşamasında etkin rol oynadı ve uzun süre başkanlık yaptı. Çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan pek çok onur ödülü aldı. 1948’de Đnönü Ödülü, 1974’de TÜBĐTAK Bilim Ödülü, 1980’de ĐTÜ ve KATÜ Onur Doktorası, 1981’de de ODTÜ Onur Doktorası’nı aldı. Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi oldu. 41

Cahit Arf matematik dünyasına pek çok katkı sağlamıştır. “Arf Değişmezleri”, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” Cahit Arf’ın kendi çalışmalarıdır ve yine kendi adıyla anılmaktadır. Cahit Arf’ın 1940’lı yıllarda yaptığı bu çalışmaların günümüzde hâlâ kullanılıyor olması, onun kalıcılığını ispatlamıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Cahit Arf’ın tarih çizgisini inceleyiniz. Cahit Arf’ın yaşamındaki tarihleri kullanarak iki zaman arasındaki farklarla ilgili problemler kurunuz ve çözünüz.

42

Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak iki zaman arasındaki farkı belirleyen problemler oluşturunuz: Tablo: Çocuk Haklarını Đçeren Uluslararası Sözleşme ve Belgeler Adı BM Çocuk Hakları Bildirgesi BM Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadın ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunmasına Đlişkin Kurallar Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi BM Çok Kötü Biçimdeki Çocuk Đşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına Đlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi Tarihi 20 Kasım 1959 17 Aralık 1974 20 Kasım 1989 14 Aralık 1990 25 Ocak 1996 17 Haziran 1999 10 6 54 87. ARA DĐSĐPLĐ : Đnsan Hakları ve Vatandaşlık KAZA IMLAR : Đnsan haklarının uluslararası belgelerde güvence altına alındığını bilir. Aşağıdaki konuların öğrencilerce tartışılması sağlanır: • Yukarıdaki belgelerden hangilerini önceden biliyordunuz? • Haklarımızı bilmek bize neler kazandırır? • Çocukların sahip olduğu hakları toplumumuza nasıl duyurmalıyız? 43 . Yukarıdaki sözleşmelerin. Hangi ülkelerin çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için bu belgelere imza attığını araştırmaları istenir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 190’dan fazla ülke onaylamıştır. 3. Örneğin. 4. Yeryüzünde en fazla ülkenin imzaladığı sözleşmelerden olan Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bir araştırma yapmaları ve sınıfa sunmaları istenir. ortak amaçlarının ne olabileceği hakkında tartışılır. çocukların tüm dünyada her an karşılaşabilecekleri her türlü taciz ve ihmale karşı korunmaları için standartlar belirlemek olduğuna vurgu yapılır. kural 26 8 Madde numarası 2. (16) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Bildirgelerin ve bildirilerin ortak amaçlarının. bildirgelerin ve bildirilerin.ÇOCUK HAKLARI BĐLDĐRĐLERĐ DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

44 . eksenler ve başlıklar açıkça belirtilmelidir. “Kaç tane?”. çetele veya sıklık tablosu ile grafikleri kullanabilmelidir.”. veri toplama teknikleri geliştirebilir. günlük dile dayalı olasılıkla ilgili temel olguları.6. veri toplama. veri. olasılıkla ilgili pek çok düşünce. Öğrenciler bu sorulara uygun. “Sınıfımızdaki öğrenciler hangi meyveleri seviyor?. Örneğin. Örneğin. Somut nesneler kullanılarak gerçekleştirilecek deneylerle rastgele olaylar öğrencilere sezdirilmelidir. hem tablo hem de grafik olarak gösterebilmelidir. “Hangi tür?”. nesne grafikleri ve tabloları hazırlayabilirler. veriyi açıklama ve yorumlama becerilerine katkıda bulunur. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanında. “Bugün yağmur yağma olasılığı çok düşük. veriyi tablo ya da grafik biçiminde özetleme yoluyla cevaplayabileceği problemler oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. sezgiye dayalı olarak geliştirecek yönde etkinlikler yaptırılmalıdır. Beşinci sınıfın sonuna doğru. Öğrenciler. Öğrenciler. Üçüncü sınıfta her resmin bir nesneyi veya bir resmin birden fazla nesneyi temsil ettiği şekil grafiklerine yer verilmelidir. kendi dünyaları hakkında meraklı oldukları için. sonra topladıkları veriyi. “daha az” veya “daha çok” gibi basit karşılaştırmaları yapabilirler. Bu sınıflarda çetele ve sıklık tablolarına yer verilmelidir. verilen cevapları düzenlemeye yönlendirilmeli. Veri. Beşinci sınıfta aritmetik ortalamanın anlamına önem verilmelidir. sınıflarda yaptırılmalıdır. bazen verinin sayısal değerini gösterirken bazen de o verinin sıklığını gösterebilir. Bu geçiş öğrenci için büyük bir adımdır. ikinci sınıfta. Bu süreçte öğrenciler. Özellikle. Oluşturulan sorular öğrencilerin gerçek hayatları ve ilgileriyle yakından ilişkili olmalıdır. politika. “Bugün büyük bir ihtimalle bahçede oyun oynayacağız. Đlk olarak matematiksel tanım ve kuralları vermek yerine. “Bunlardan hangisi?”. Bir sayı. Sınıfta öğrencilerin yürüteceği veri toplama tekniklerinin etkinliği ve yararlılığı konusunda tartışmalar yaptırılmalıdır. tablo ya da grafik hâlinde düzenlendikten sonra öğrenciler veri analizine yönlendirilmelidir. Farklı gösterimlerde. Bu karşılaştırmalar 4 ve 5. karşılaştırma ve sayma etkinlikleri. Öğrenci veriyi farklı yollarla göstermeyi anladıkça farklı gösterimleri karşılaştırabilme aşamasına gelir. Oluşturulan gösterimlerde.4. Zamanla resimlerden sembollere ve daha soyut gösterimlere geçilmelidir. “Gezi için nereye gidelim? gibi sorular sınıfta kolayca oluşturulabilir.” gibi öğrencilerin hayatından örnekler verilebilir. kullanılan sayı. bir sayı bazen bir öğrencinin boyunu gösterirken bazen de “3 kişi muz seviyor. veri analizi ve istatistiğin kavranması için kullanılabilir. sembol ve noktaların ne anlama geldiği tartışılmalıdır. Basit sınıflama. Đş dünyası. ilköğretimin ilk beş sınıfında öğrencilerin veri toplaması. matematiğin pek çok konusu ile ilgilidir. Dördüncü sınıfta veriler sütun grafiği oluşturmak için kullanılırken beşinci sınıfta çizgi grafiği için kullanılmalıdır. Öğrenciler bilinçli vatandaş olabilmek için veri analizini bilmeli ve istatistikle ilgili akıl yürütebilmelidir. “Sınıfımızdaki öğrenciler okula nasıl geliyorlar?.” gibi bir verinin kaç kez tekrar ettiğini gösterebilir. öncelikle kendileri için anlamlı olacak sorular oluşturmaya ve bu sorulara verilen cevapları belirlemeye. öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmeye ve yorumlamaya başlarlar. araştırma ve günlük hayatta karar vermeye yardımcı olacak çok miktarda veri vardır. Đlk yıllarda öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmekte zorlanabilir fakat. Olasılık.

ilişkilendirme. : Grafik çizelgesi ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. “Kimler aday olmak istemektedir?” sorusu sorulur. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Tablo: Göz rengine göre öğrenci sayısı Göz rengi Kahverengi Siyah Mavi Yeşil Ela Öğrenci sayısı 12 9 3 6 3 1. Oluşturulan düzenin. Sütun grafiğini yorumlar. 7. Çetele tablosu. iletişim. Eğer sütun grafiğini yatay oluşturduysanız. 45 . sütun grafiği olduğu belirtildikten sonra bu grafiğin hangi ögelerden oluştuğu açıklatılır. Tablodaki verilerden yararlanarak öykü yazınız. 2. bunu yatay hâle getiriniz. 4. 10. Sütun kutuları tamamen boyatılır. Bulgularınızı gerekçeleri ile birlikte rapor ediniz. bunu dikey hâle dönüştürünüz. 9. 3. sıklık tablosuna dönüştürülür. Belirlenen adaylardan bir kişiyi seçmek üzere gizli oy kullandırılır. PROJE: Anket kullanarak veri toplayabileceğiniz bir proje konusu belirleyiniz. 2. Eksenler isimlendirilerek sütunlar çizdirilir. Tablodaki verilerden yararlanarak sütun grafiği oluşturunuz ve grafiği yorumlayınız. 6. “Kim temsilci seçilmiştir? Neden? Aldıkları oy sayısına göre isimleri sıralayınız. problem çözme : Sütun grafiğini oluşturur. dikey oluşturduysanız. Çetele tablosu oluşturularak oy sayma işlemi yaptırılır. 23 Nisan günü TBMM’de sınıfımızı temsil etmek üzere bir öğrenci seçileceği duyurulur.” soruları sorulur. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :4 : Veri : Sütun Grafiği : Akıl yürütme. Grafik isimlendirilir. 8. Geliştirdiğiniz anketi bir grup öğrenciye uygulayınız. 5.SÜTU HEM YATAY HEM DĐKEY OLURMUŞ! DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Topladığınız verileri kullanarak sütun grafiği oluşturunuz.

Bir grup öğrenci mesafeleri işaretleyecek. 8. 9. 46 . ilişkilendirme. Bu öğrencinin 30. bir grup öğrenci zaman tutacak. metre. Grupların. problem çözme : *Çizgi grafiğini oluşturur. kâğıt ve kalem ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. bir grup öğrenci çuval getirecektir. 7. 3. masa. Farklı alanlarda kullanılmış çizgi grafiklerini göstererek çizgi grafiğini oluşturan ögelerin neler olduğu ve grafikte kullanılan verilerin sürekli olması gerektiği buldurulur. ARAÇ-GEREÇLER ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Çizgi grafiği gerektiren bir problem kurunuz ve grafiği oluşturunuz. metrede iki kıtalık bir şiiri. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :5 : Veri : Çizgi Grafiği : Akıl yürütme. Neden çizgi grafiği kullanıldığı açıklatılır. Gruplarda bu işleri yapacak kişiler belirlenir ve aynı işi yapacak öğrenciler bir araya gelerek gerekli düzeni hazırlar. sopa. 5. tebeşir. 90. Organizasyon için öğrenci grupları oluşturulur. Grupların.HER VERĐ ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ DE GÖSTERĐLEBĐLĐR MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. çuval. 6. bir grup öğrenci mesafeyi ve zamanı not olacak. koşu bittikten sonra yatay eksende mesafe ve dikey eksende zaman belirten bir grafik oluşturmaları sağlanır. Etkinlik başlar ve gerekli veriler tabloya yazılır. kronometre. 60. 110. Koşu başlamadan önce mesafelerin ve zamanın yazılacağı bir tablo hazırlatılır. metreden sonraki kısmı çuval içinde koşarak tamamlayacaktır. *Çizgi grafiğini yorumlar. Yorumlar gerekçeleri ile yazdırılır. cetvel. bir grup öğrenci masa hazırlayacak. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Oluşturulan tablo ve grafikler tahtaya çizdirilerek grafikler birlikte yorumlatılır. grafik ve yorumları sunmaları sağlanır. iletişim. : Farklı alanlarla ilgili çizgi grafikleri. oluşturdukları tablo. Ancak 90. verilen kâğıda yazacak. 10. 2. Bir öğrenci 120 metrelik mesafeyi koşacaktır. 11. 4. 110 ve 120 metrelik mesafeleri ne kadar zamanda koştuğu belirlenecektir.

Öğretmen “farklı iki renk gelmesi” durumunu ve öğrenci gruplarının her biri de bunun dışındaki seçeneklerden birini seçer. Daire şeklindeki bu iki pul. Bir yüzü sarıya. “Adil olmak” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız. Deneyin neden adil olmadığını yazınız. Adil olmayan bir deney yapınız. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan iki tane. problem çözme : Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 2. ilişkilendirme. 6. 3. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşabileceği sorulur ve ağaç şeması şeklinde gösterilir. 47 . 4. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Veri : Olasılık : Akıl yürütme. 7. fırlatıldığında üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin ettirilir. Deneyin adil olması için ne yapmak gerektiğini açıklayınız. boya. 5. daire şeklinde pul yaptırılır.EDE BÖYLE OLDU? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. makas. Tercihler öğretmen ve grup isimlerinin karşısına yazdırılır. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartışılır ve varılan sonuç yazdırılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Öğretmenin kazanma olasılığının gruplara göre neden daha yüksek olduğu tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. : Karton. pergel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. iletişim. 2.

değerlendirme öğrenmenin bir parçası haline dönüşür. eksikliklerini belirlemek. eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri engellediği açıktır. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. değerlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. sunum. Değerlendirme yaparken öğrencilerin. ürün dosyası. • Akıl yürütme becerilerinin ne düzeyde olduğu. Ölçme ve değerlendirme planı hazırlanırken aşağıdaki sorular sorulur: • Ölçme ve değerlendirmeyi hangi amaçla yapıyorum? • Bu amaca ulaşmak için hangi aracı ve ne zaman kullanmalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracını nasıl uygulamalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracından elde ettiğim bilgiyi nasıl değerlendireceğim? 48 . öğrenci öğrenmelerindeki eksiklikleri tespit edip öğretme-öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır. • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği. öğrenme sürecini destekler ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Bu amaçla kullanılması önerilen araçlar verilen hâliyle veya amaca uygun olarak yeniden düzenlenerek uygun yerlerde ve zamanlarda uygulanmalıdır. öğretmen ve program için dönüt olarak kullanılabilir. • Matematikte ne kadar öz güvene sahip olduğu. Böylece. Bu değerlendirmelerin amacı. akran değerlendirme vb. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği. gözlem. görüşme.7. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları bir plan dâhilinde yapılmalıdır. • Öz düzenleme becerilerinin ne kadar geliştiği. programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak gibi amaçlarla yapılır. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak. • Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği. Öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için zaman zaman öğrencileri yazılı olarak sınamanın yanında tartışma. • Estetik görüşlerin ne kadar geliştiği. • Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğu. Öğrencilerin zihinden işlem yapma becerilerinin sınanmasında ise sorular ve cevaplar sözlü olarak verilmelidir. • Matematikle hangi düzeyde iletişim kurabildikleri ve matematiksel ilişkilendirme yapıp yapamadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. öz değerlendirme. Bu programda değerlendirme. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği. deney. Ölçme ve değerlendirme sürecinde soruların ve görevlerin kazanımlara ve sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ölçme araçlarından elde edilen verilerle yapılan değerlendirmeler öğrenci. sergi. proje.

çoktan seçmeli. ilişkilendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. öğrencilerini değerlendirirken amaca bağlı olarak. • Öğrencilerin çalışmaları sistematik olarak değerlendirilir. doğru-yanlış. açık görüşlü ve tartışabilir olmalarını iş üretmeye istekli olmalarını gözlemlemek için uygun bir çalışmadır. Aşağıda ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerin bazıları ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. • Değerlendirme için tüm problemlerin kullanılması zorunlu değildir. kontrol listeleri. • Her fırsatta öğrencilerin görüşleri alınır. sorumluluk alabilmelerini. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar 49 . Bir uzmanlık alanında. öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir. Bir proje çalışması. projeler. • Ölçme ve değerlendirme planı dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanır. öz değerlendirme. Günlük yapılan çalışmaları değerlendirmek için matematik günlükleri. kısa cevaplı. Öğrencilerin matematik dersindeki performanslarını gerçek anlamda değerlendirmek için edindikleri bilgileri farklı alanlarda kullanmalarına ve gerçek yaşama aktarmalarına fırsatlar verilmelidir. Bu amaçla. sık sık disiplinler arası araştırma planlayarak. Yapılacak değerlendirme çalışmalarında bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak problem durumlar ya da görevler verilmelidir. posterler. özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Projeler.Bir ölçme ve değerlendirme planı uygulanırken. yeni bilgilere ulaşma. Öğretmenin bu yöntemleri kullanarak öğrencilerin öğrenmeleri hakkında aldıkları bilgilerle varsa öğrenme eksiklikleri belirlenir ve bunların giderilmesi için ders işleme planında gerekli değişiklikler yapılır. tasarlayarak ve bir öğrenci ya da bir grup öğrenci tarafından üstlenilen projeler kişiye yeni bilgiler. • Ölçme ve değerlendirme planın nasıl ve ne zaman uygulanacağı hakkında öğrencilere bilgi verilir. araştırma ve yorum yapma. özel beceriler ve alışkanlıklar kazandırır. • Öğrencilerin cevapları kadar düşünce yolları da değerlendirilir. grup çalışmasında görev dağılımını yapabilmelerini. istedikleri bir alanda/konuda inceleme. öz değerlendirme ve akran değerlendirme yöntemleri kullanabilir. öğretmenler öğrencilerin hem kullandıkları stratejileri hem de problem çözme süreçlerini değerlendirebilir. Bu yöntemlerin yanında öğretmenler. görüşmeler. • Problem çözme başarılarının yanında problem çözmeyle ilgili tutumları da değerlendirilir. kısa sınavları. görüş geliştirme. bir işe başlamadaki öz güvenlerini. açık uçlu sorular. • Sınıftaki öğrencilerin tümünün aynı zamanda değerlendirilmesi zorunlu değildir. performans görevleri. liderlik özelliklerini ve işbirlikçi çalışmalarını. araştırma. öğrencilerin yaratıcılık. grup öğrencilerinin yaratıcılıklarını. iletişim. alıştırmaları. problem çözme. • Planda grupla yapılan çalışmaların değerlendirmesine de yer verilir. Bu görevler yapılırken. eşleştirmeli sorulardan oluşan geleneksel testleri kullanabilirler. ödevleri. Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak. Bu derste kazandıklarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesi beklenir.

f. Leonardo da Vinci vb. altın oran. h. trigonometri. e. c.) Đstatistik ve yaşam ( Fen. kirlilik vb. Projeler.) vb. c. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. simetri. Seçilen proje konuları ile ilgili yönerge ve puanlama ölçütlerinden öğrenciler haberdar edilir. Fraktallar vb. Matematiğin farklı alanlarda kullanımı 3. projelerin öğrencilerce hazırlanmasıdır. Aileler sadece yer. altın oran. Matematik ve Origami vb. g. i. Proje konuları bir tek alanla ilgili olabileceği gibi disiplinler arası da olabilir. Her grup kendine bir çalışma takvimi oluşturmalıdır. Grup halinde yapılacak projelerde. d. yerlerde kullanımı) Çevre sorunlarına çözüm önerileri (Geri kazanım. Gerekli görüldüğünde aileler yönlendirme yapabilirler ancak esas olan. Matematik ve fen Matematik ve müzik (notalar ve kesirler. b. b. bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. ) Matematik ve görsel sanatlar (Altın oran. a. kaynak sağlanması konusunda öğrencilere destek olmalıdır. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır. medya vb. vb. malzeme. zaman. başarı durumu vb. altın diktörgen.) Matematik ve astronomi Matematik ve teknoloji Matematik ve meslekler Matematik ve spor Matematik ve oyun vb. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. 1. Geometri ve yaşam (Dönüşüm geometrisi.) Sayılar ve yaşam (Asal sayılar. 2. yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. Escher. Aşağıda sıralanan başlıklarından proje konuları seçilebilir. ekonomi. gerçek yaşam. Fibonacci sayıları vb. Matematikteki iç ilişkilendirmenin incelenmesi 50 . Matematik ve yaşam a.geçen süreç. d. özellikleri bakımından heterojen gruplar oluşmasına dikkat edilmelidir. öğrencilerin cinsiyet.

Geometri tahtası oyunları ii. Farklı kültürlerdeki matematik Matematiğin tarihsel gelişimi (Mayaların vb. Artık malzemelerle oyunlar c. Mısırlılarda kesirler. Pantograf (pantograph) yapımı ve kullanımı c. Geometrik cisimlerle oyunlar vb. Küremetre( spherometer) yapımı ve kullanımı d. Ders araç gereçleri kullanarak oyunlar geliştirme i. Gönye yapımı ve kullanımı vb 51 . Origami vb. Matematiksel Teknoloji a. Sudoku e.’lerin sayı sistemleri.4. Pytagorous (pisagor). b. Matematiksel oyunlar a. 6. Hacim bağıntılarının gösterilmesi vb. Escher (eşher) vb. Açı ölçer yapımı ve kullanımı e. Çok karelilerle oyunlar iii. d. Kar taneleri oluşturma f. Pisagor teoremin ispatı b. e. vb. Geometri şeridi ile oyunlar vi. Klinometre(clinometer) yapımı ve kullanımı b. 7.) Matematiksel oyunların tarihi Origami vb. Kare bulmacalar d. b. c. Matematiksel ispatlar a.) Matematiğe katkıda bulunanların hayatı (Atatürk. Thales (tales). Matematik tarihi a. Çeşitli tangramlarla oyunlar v. Çok küplülerle oyunlar iv. 5. Kirigami g.

..... Performans görevleri...... cevabını öğrencilerin yapılandırdığı bir görev.. Matematiğin sanatla hayat bulması a............. proje değerlendirme ölçeği Ek’te verilmiştir............ Proje değerlendirmesi için Ek’teki form veya geliştirilecek başka bir form kullanılabilir........... çevremizdeki matematik) vb.......... Matematik gazetesi b......................... Matematik posteri (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları................ doğadaki matematik..... Şarkılarla Matematik h.. Tarih Yapılan Đş Sorular Öğretmenin Notu Proje izleme formu öğrencilerin bağımsız bir şekilde çalışırken öğretmenin yapılan işten haberdar olmasını sağlar. hangi 52 ......... 9... bir problem ya da açık uçlu bir soru olabilir........ Bu görevi öğrenciler yapılandırırken nasıl planladığını...........8................... Resimlerle matematik d...................... duyuşsal.... okuduğunu anlama...... Performans Görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme..... Matematik ve Đletişim Ürünleri a....... Şiirlerle Matematik g............... doğadaki matematik. çevremizdeki matematik) c...... Hikayelerle matematik f. Heykellerle matematik e................... ........ Ayrıca öğrencilerin bir iş yaparken sorgulama becerisini de geliştirir... yaratıcılığını kullanma..... psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını......... Tiyatro oyunları ile matematik vb.. Proje çalışmalarında grup değerlendirme formu da kullanılabilir....................... Proje Đzleme Formu Grup Üyeleri: .... Matematik videosu (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları..... Proje Konusu: ..... araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel...... geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır. Proje çalışmalarında kullanılacak........... Karikatürlerle matematik c. Süslemelerle (tessellation) matematik b............ problem çözme....

Öğretmenler öğrencileri yönlendirerek bu durumu önleyebilirler. öğrencilerin matematik günlüklerinde yazdıkları hakkında yorum yapmalıdır. Sözel bilgiler. Matematik derslerinde öğrenciler düşüncelerini yazarak diğer disiplinlerle matematik arasındaki ilişkileri. aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. Matematik Günlüğü: Günlükler. gözlem. Kelimeler. 53 . nasıl örneklediğini. Bu görevler disiplinler arası bilgi alış verişinin sağlanması ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için de yarar sağlar. öneri vb. deneme. Kendi gelişim düzeylerinin somut olarak algılarlar. bazı öğrencilerin günlükleri olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. Bu tür görevlerle. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. Matematik günlüğü yazmak öğretmene öğrenci hakkında aşağıdaki gibi özel bazı sorulara cevap vermesi için yardım eder: Öğrenci.stratejileri kullandığını. matematiksel bilgiler. duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir. sorgulama. Performans görevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Performans görevleri yapılırken öğrenciler öğretmen tarafından gözlemlenerek gereken yerlerde rehberlik edilerek yönlendirilir. Öğrenci ne düşündüğünü tam olarak keşfeder. sayılar ve el becerilerine yönelik öğrendiklerini kullanır. Bu görevler gruplar halinde yaptırılarak öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimi sağlanmış olur. Matematik günlükleri üzerine küçük notlarla yapıcı eleştiriler ve öneriler yazıp. deneyimleri. Öğrenciler matematik derslerinde yaşadıkları olayları. öğrencilerden derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. sorular sormalı ve öğrenciler cesaretlendirilerek günlükler geri verilmelidir. Öğretmenler. Performans görevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye. öğrencilerin matematik dersine ve öğrenme sürecine karşı tutumları öğrenilebilir. • Karmaşık durumları anlamak için matematiği kullanabiliyor mu? • Bilgileri organize edebiliyor mu? • Kavramları açıklayabiliyor mu? • Đletişim becerilerini etkili kullanabiliyor mu? • Matematiksel dili uygun bir şekilde kullanabiliyor mu? • Yeteneklerinde kendine güvenebiliyor mu? Günlük yazmada karşılaşılan en büyük sorun. genellemelere nasıl ulaştığını. duygularını yazabilir buna ek olarak derste öğrendiklerini yazılı olarak açıklayabilirler. Öğrenciler yazdıklarında düşünceleri açık hale gelir. verileri nasıl topladığını ve organize ettiğini. öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma. kısmi ve geçici çözümleri nasıl değerlendirdiğini ve cevaplarını nasıl savunduğunu da gösterir. konular hakkında anlayışları. Matematik günlüklerinden. fikirleri ve düşündüklerini diğer öğrencilere açıklayabilirler. kişisel deneyimler ve görsel düşünceler birleşir. resimler. Matematik günlükleri işlenen konunun veya problemin ne kadar veya nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi verir. çalışmalarını.

öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. Performansları ve tutumları hakkındaki bilgilere ulaşılabilir. Aşağıdaki noktalar. Aşağıda bir izleme ve görüşme form verilmiştir. • Her öğrenci değişik özellikler.Öğrenciler her gün günlük yazmak zorunda değildirler. Gözlem. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartlar kullanılır. Öğretmenin önemsediği (istedikleri) bir konuyla ilgili ya da öğrenci için önemli olan bir etkinlikten sonra da günlük yazılabilir. Tablo: Đzleme ve Görüşme Formu Đzlenecek Davranış Problemi doğru okuma Sorulacak soru Bana soruyu okur musun? Öğrenci Öğrenci 1 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4 Problemi anlama Soru senden ne yapmanı istiyor? Çözüm için plan Cevabı nasıl bulacaksın? yapma Cevabın doğruluğunu kontrol etme Cevabı yazma Benzer bir problem kurabilme Çözümü yaparken neden bunları yaptığını söyler misin? Sorunun cevabını yazar mısın? Benzer bir soru oluşturabilir misin? Öğrencilerin verdiği cevaplara göre nerede yardıma ihtiyaçları olduğuna karar verilir. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. mümkün olduğu kadar gözlemi yapıldığında kaydedilir. • Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenir. grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarına yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı. Gözlem: Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımları. güvenilir. informal biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formları veya kontrol listesi kullanılarak da yapılabilir. • Her öğrenci birkaç kez gözlemlenir. Öğretmenlerin gözlem formlarını kullanarak öğrencilerin sergilediği davranışları kaydetmesi geçerlik ve güvenirliğe katkı sağlar. beceriler ve davranışlara göre değerlendirilir. 54 . geçerli biçimde değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. tutumları ve kendine güvenleri hakkında bilgi edinilebilir. Günlükler öğrencilerin defterlerine ya da herhangi bir kâğıda yazdırılabilir. Gözlem yapılarak öğrencilerin başarıları. • Değerlendirmeyi. Gözlemler. soru ve önerilere verdikleri cevapları.

Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler. kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? eden bu çalışmayı seçtin? 55 .Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin bir ya da birkaç alanda harcadığı çabayı. geçirdiği evreleri ve çalışmalarını gösteren bir koleksiyondur. stratejiler dereceli puanlama anahtarları. • Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve öz değerlendirme istenmesi • Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması ve öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. yazılar vb. Öğrencinin gelişimini. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi? • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. • Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi • Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. veli ve öğretmenin izleyebilmesine olanak sağlar. öğrencilerin. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir. araştırmalar. özet ya da özgeçmiş Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. Sınıf içi etkinliklerin belli ölçütlere göre bir araya getirilip. Örneğin. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. • Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla ürün seçilmesi • Öğrencilerden. problemler. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir.). aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar.

Davranış. yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Ürün dosyasında aşağıdaki belgeler olabilir. ürün dosyalarını vb. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması. projelerini. • Matematik günlükleri • Ödev-alıştırma cevapları • Öğrencilerin yazdığı problemler • Grup proje raporları (bireysel görüşler de olmalı) • Öğrencilerin yaptığı sunuşların video bantları • Matematik konularından birinin uygulaması ile ilgili bir rapor • Öğretmen anekdotları • Öğretmen kontrol listeleri • Değerlendirme çalışmaları • Posterler (bkz.Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu. Ek-2) • Kısa sınavlar Öğrenci ürün dosyasına alınan ürünlerin her biri. kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri kullanılabilir. Ek’teki form bir örnektir. • Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması • Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi 56 . Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi. değerlendirmek için dereceli puanlama anahtarları. Dereceli Puanlama Anahtarı: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir. Siz kendi değerlendirme yaklaşımınızı kullanabilirsiniz Öğrencilerin açık uçlu sorularını. performans görevlerini. Ek’lerde verilen uygun ölçeklerle değerlendirilebilir. • Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi • Ölçütlerin tanımlanması. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır.

Bu ölçekler. Duyuşsal boyutun değerlendirilmesinde öğrencilerin derse yönelik tutumları. Her gözlem iki kategorili kaydedilmelidir (var/yok. Ölçekteki cümlelerin seçenekleri şunlardır: “Hiç katılmıyorum”. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. Sorulardan bazıları şunlar olabilir: • Konu işlenirken severek yaptıklarınız nelerdir? • Konu işlenirken sizi neler zorladı? Bu zorlukların üstesinden gelebildiniz mi? Gelebildiyseniz neler yaptınız? • Şimdi matematik hakkında ne düşünüyorsunuz? • Daha çok başarılı olmak için ne yapıyorsunuz? • Grup olarak çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Neden? • Neler öğrenmek istersiniz? Neden? Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları bu amaçla geliştirilmiş tutum ölçekleri ile ölçülebilir. Kontrol Listeleri: Gözlemlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. Duyuşsal Özellikleri ve Öz Düzenleme Becerilerini Değerlendirme Öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal gelişimleri de önemlidir. “Problem Çözme Đçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir. Aynı anda tüm öğrenciler gözlemlenmeye çalışılmaz. “Katılmıyorum”. görüldü/görülmedi. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. kendine güvenleri vb. doğru/yanlış. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. hakkında bilgi edinmek için ölçekler kullanılabilir. Kontrol listesi örneği Ek’te verilmiştir.Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum”. “Problem Çözme Đçin Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir 2. 57 . Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. yapıldı/yapılmadı gibi). gözlem veya görüşme yapılabilir. EARGED tarafından geliştirilmiş olan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” Ek’te verilmiştir. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Davranışların ya da özelliklerin varlığı gözlenebilmişse işaretlenir. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. evet/hayır. “Kararsızım”. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini gözlemlemek amacıyla duygu veya düşünceye yönelik sorular hazırlanabilir.

58 . dönemin başı. Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanlarına göre tutumları olumsuzsa.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Dereceler Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı Olumsuz Đfade Puanı 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Her bir tutum ifadesinden alınan puanların toplamı. olumlu tutumlar geliştirmeleri için gereken önlemler alınmalıdır. cümle sayısına bölünerek öğrencinin 1-5 değerleri arasında nerede olduğu bulunur. Ek’te verilen tutum ölçeği I. 3 ne olumlu ne olumsuz tutumu. Elde edilen sonuç ondalık kesir şeklinde ise yakın olduğu tam sayının temsil ettiği tutuma sahip olduğunu gösterir. düşüncelerine. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendi çözüm yollarına. dönemin başı ve II. bilgilerini uygulamalarına ve kendi öğrenmelerine önem verilerek öğrenci olumlu yönde motive edilmelidir. II. Bu programın başarıyla uygulanabilmesi için öğrenme-öğretme sürecine farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kaynaştırılmalıdır. Bu işlem sonucunda 1-2 olumsuz tutumu. 4-5 olumlu tutumu ifade etmektedir. dönemin sonunda uygulanabilir.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 59 .

ALT ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 60 .SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.

10. silindir. Geometrik Cisimler L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. 6. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Tartma 1. Eş nesnelere örnekler verir. 4. silindir. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. 61 . onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. 7. Geometrik cisimlerden küp. 9. 2. 3. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Paralarımız 1. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. 4. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. 2. Eşlik 1. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. 2. ağırlıklarına göre sıralar. Küp. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. 2. prizma. prizma. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 5. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. Paralarımızı tanır. 2. En çok üç nesneyi. 8. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. Rakamları okur ve yazar. SA Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. 2. Zamanı Ölçme 1. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. Tabloları okur. 3. 1. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi.Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. 20 içinde geriye birer sayar. 2.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Doğrultu-Yön) Đlişkiler 1. Örüntü ve Süslemeler 1. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.

matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. Toplamanın bir araya getirme. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 9. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. 6. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. 8. Kesirler 1. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. 7. 5. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 20’ye kadar olan doğal sayıları. 5. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 4. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. 3. 6. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I SA Y I L A R G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 4. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Toplama işleminde. Çıkarmanın ayırma. 3. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. 2. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 62 . 2. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.

Uzunlukları Ölçme 2. 2. 4. 2.MATEMATĐK DERSĐ 1. 3. Tartma Toplam 1. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. 3. Paralarımız 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler KAZA IM SAYILARI 10 9 6 2 27 2 2 1 2 7 4 1 2 2 9 1 1 SÜRE / DERS SAATĐ 52 26 20 4 100 6 6 3 7 22 6 4 4 4 18 2 2 ORA I (%) 36 18 14 3 71 4 4 2 5 15 4 3 3 3 13 1 1 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ Toplam Uzamsal (Durum-Yer. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 1. 4. Tablo Toplam GE EL TOPLAM 44 144 100 63 . Zamanı Ölçme 4.

1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 64 .

toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. 1. 9. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 6. 5. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. 2. 3. 4. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. 10 9 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler 1. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. 8. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. 4. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. 3. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Rakamları okur ve yazar. 9. 5. 3. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. 8. 2. Çıkarmanın ayırma. T O P L A M 6 2 27 65 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 10. 20 içinde geriye birer sayar. Toplama işleminde. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. 4. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. 20’ye kadar olan doğal sayıları. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde.1. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. Toplamanın bir araya getirme. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 2. 5. 6. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 2. 7. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. 1. 6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 7. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur.

Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa. Rakamları okur ve yazar. okur yazar duruma geldiklerinde benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur. ↸ Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. ip ve [!] Öğrenciler. [!] Öğrenciler.1.2) DOĞAL SAYILAR 2. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir.Ö. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. ↸ Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için faklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır.A.Ö. okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur. önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır.1. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Rakamlar. KAZA IMLAR 1. Sonra fasulye.A. etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. rakamlar harflerle yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 66 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

KAZA IMLAR 3. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 67 . önerilen etkinliklerle birer ritmik saymalar ondan başlatılır. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır. Uygun kutular boyatılır.1. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.A. DOĞAL SAYILAR ↸Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır.A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak. alkış veya tempo tutturarak. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. iki eldeki parmaklar vb. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal Sayılarla Toplama işlemi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) ↸ Renkli sayma boncukları. merdiven indirerek veya çıkararak vb. ip atlatarak. . [!] Birer ritmik saymalar 1 ‘den. sayma yaptırılır.Ö. onar ritmik nabız sayarak.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 68 . AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Abaküs (renkli sayma boncukları). SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 4. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır.A.A. sayma çubukları.Ö. Doğal sayılarla çıkarma işlemi DOĞAL SAYILAR ↸ Geriye doğru saymalarda. fasulye.1. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. düğme vb.Ö. 20 içinde geriye birer sayar. onluk kartlar.

20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bulunan sayının. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 69 . KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ  Onluk   DOĞAL SAYILAR 1 Onluk 3 Birlik  Birlik 1 3 On Üç Sayılarla balon gruplarını eşleştiriniz.A. bu nesnelere karşılık gelen gerekliliği vurgulanır. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi arasındaki ilişki vurgulanır. 2 4 8 15 15 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Birliklerin sağda. nesneyi. 6.Ö. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup ↸Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur.Ö.1. AÇIKLAMALAR Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz 5. onluk ve birliklerine ayırarak grubu olarak adlandırılır. ↸ 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun farklı nesnelerden oluşturulabileceği vurgulanır. onlukların solda gösterilmesinin gösterir.A. sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Kalan nesneler birlikler ve karşılık gelen sayıyı yazınız.

önem durumuna göre sıralatılır.A. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir. 4 fasulyeden çoktur. iki nesne grubu oluşturarak bu grupların nesneleri arasında bire bir eşleme yaparlar. çok. fasulye vb. yılın ayları. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. bilye. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.” “4 fasulye. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. Sembol kullanılmaz. AÇIKLAMALAR 8. 9.1.A. [!] Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar verme esas aldırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 70 . • “6 fasulye. ↸ Öğrencilerin. • “4 fasulye. DOĞAL SAYILAR ↸ Öğrenciler. [!] Sıra sayıları. 4 fasulyeden fazladır. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır.” ifadeleri ile 4’ün 6’dan küçük olduğu fark ettirilir. 10. aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır.” ifadeleri ile 6’nın 4’ten büyük olduğu fark ettirilir. “küçük” veya “eşit” kelimelerinden uygun olanı kullanılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. KAZA IMLAR 7. Karşılaştırma sonucunu sözlü ve yazılı olarak ifade ederler. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 2) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 6 fasulyeden azdır.Ö.1. ↸ Haftanın günleri. 6 fasulyeden eksiktir. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. [!] Az. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Fındık. sıra bildiren sayılar kullanılarak belirletilir. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir.7) [!] Nesne sayıları karşılaştırılırken “büyük”. okula gelirken yanlarında bulundurması gereken en çok 10 nesne. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri.” “6 fasulye.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı renkten kalemlerin bulunduğu kalemlikten belli bir renkte olanları bir araya getirme.A. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Toplamanın bir araya getirme. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ( Kazanım 3) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. fasulyeler. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. sayı çubukları. Doğal sayılar Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 + 2 + 4 = 9 Denge Modeli: Bu model kullanılarak eşit (=) işaretinin anlamı vurgulanır. “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade edilebildiğinden bu bağlaçlarla toplama işleminin özdeşleştirilmemesi gerekir. nakil yoluyla sınıfa gelen öğrencilerin eklenmesiyle sınıf mevcudunun artması. harçlıklarla alınan oyuncakların çoğalması vb.Ö. birim küpler. üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. [!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile “+” kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. ↸ Öğrencilerden. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 71 . AÇIKLAMALAR [!] “Ve”. denge modeli vb. öğrencilerin içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanması sağlanmalıdır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. durumlarla toplama işlemi fark ettirilir. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. Bu bağlaçlarla öğrencileri şartlandırmak yerine. DENGEDE 3+1=4 4=4 3. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar.Ö. ↸ Onluk kartlar. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 2.A.1. sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. Onluk Kartlar Birim Küpler 3 4 2 + 3 = 5 + 3 = 7 + 5 8 [!] Đki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra. KAZA IMLAR 1. “ile”.

2 + 3 = 3 + 2 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Doğal sayılar 4 + □ DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ = 6 2 + □ = 5 2 + 3 = 5 Ekleme: 6 boncuğum var. Emre’nin ise 7 tane düğmesi vardır. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 72 . karşılaştırma ve parça bütün durumları kullanılarak verilmeyen toplananı belirlemeye yönelik etkinlikler yaptırılır. [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınarak özellik fark ettirilir. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. modellerle toplamanın ekleme. KAZA IMLAR 4. Arkadaşım bana kaç boncuk verirse 8 boncuğum olur? 6 + □ =8 Karşılaştırma: Benim 4 tane. Toplama işleminde.1. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. onluk kartlar. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken çıkarma işlemi yaptırılmaz.Ö. fasulyeler vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları.Ö. ↸ Sayma çubukları ve onluk kartlar vb. birim küpler. Emre’nin düğme sayısı kadar düğmem olması için kaç düğme gerekir? 4+ Fazla düğmeler □=7 Benim düğmelerim Emre’nin düğmeleri 5. kullanılarak etkinlikler yaptırılır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları. daha sonra bir basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. [!] Önce bir basamaklı iki doğal sayının. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 73 . somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır.Ö. birim küpler. 18 12 + 6 = 18 10 + 8 = 18 ↸ Zihinden işlem yaparken öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları sağlanır. ekleme. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. onluk kartlar. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.1. ↸ Sayı çubukları. KAZA IMLAR 6. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. toplamları 20 olan sayı ikilileri için de yaptırılır. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. fasulyeler vb. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 …+… = … DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 …+… = … AÇIKLAMALAR Aşağıdaki kutulara uygun sayıları yazınız. 8. birim küpler. ile bir araya getirerek üzerine sayma. □ + □ = 10 □ + □ = 10 □ + □ = 20 □ + □ = 20 …+… ↸ Benzer etkinlikler. onluk kartlar. = … 7. fasulyeler vb.A. 20’ye kadar olan doğal sayıları.A.Ö. tamamlama yoluyla toplamları 10 olan sayı ikilileri buldurulur.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. iki başkan adayının oylarının toplamı 20 olarak belirlenmiştir. Adaylardan biri 12 oy aldığına göre diğer aday kaç oy almıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 13) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. öğrencilere mümkün olduğunca gerçekçi gelecek ve toplama işlemi yapmasını gerektiren çeşitli durumlar içeren problemler kullanılmalıdır.Ö. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 9. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 74 . Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencinin günlük yaşamıyla ilgili.Ö.1. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.A. Sınıfta yapılan demokratik bir seçim sonucunda.

durumlarla çıkarma fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 75 . azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. sınıf mevcudunun azalması vb. çıkarma işlemine ait ifadeler miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. Çıkarmanın ayırma.Ö.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. kitaplar. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. olduğu vurgulanır. KAZA IMLAR 1. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 7 –4 =3 8 –3 =5 8 4 – 4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. silgiler. birim küpler. modellerden biri seçtirilir.Ö. [!] “Eksilen”. “fark” kelimeleri ile Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır.1. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2.A. … ). parasının bir kısmını harcayarak eksiltme. fasulyeler vb. defterler. “çıkan”. Kalanların “–“ işaretinin.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sayı çubukları. ↸ Onluk kartlar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. kâğıtlar vb. çıkartılır.

AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Ağaçta kaç portakal var? 5–5=0 4.A. [!] Zihinden çıkarmalarda. 8–□ = 5 ↸ Öğrencilerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. [!] Onluk bloklar. Ağaçta kaç portakal kaldı? ↸ Problemleri modelleyerek çözmeleri sağlanır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 76 . Düğmelerimden bir kısmını anneme verince 5 düğmem kaldı. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. 8 tane düğmem vardı. parmak sayan öğrencilere izin verilir.A. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır.1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. aşağıda verilen modeldeki gibi etkinliklerle keşfettirilir. 5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 3. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. onluk kartlar vb. Anneme kaç düğme verdim? [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir.Ö. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir.Ö.

anlamlarını içeren [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. . Kaç tane kalem kaybettim? 7+2=9 9–□ = 4 • Bir miktar bilyem vardı.A.1. ablam 5 kalem verdi. 4 tane bilyem kaldı. Başlangıçta kaç bilyem vardı? □ – 3=4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 tanesini. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çıkarma işleminin ayırma. Kaç kalemim kaldı? 3+5=8 8–3=□ • 7 kalemim vardı. geriye doğru sayma vb. [!] Çıkarma ve toplama işlemlerini gerektiren • Annem 3. verdim. problemler çözdürülür ve kurdurulur.A. 3 tanesini kardeşime verdim. 2 kalem daha aldım. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 77 . 4 tane kalemim kaldı.Ö. Kalemlerimden birkaç tanesini kaybettim. KAZA IMLAR 6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. kalemi olmayan arkadaşlarıma problemler çözdürülür ve kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

somun ekmeğini vb.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 78 . 1. [!] Yarım sayılarla ifade edilmez.Ö. 2. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Eşlik Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 5) bütün yarım yarım bütün KESĐRLER yarım yarım bütün yarım yarım ↸ Yarım ve bütün arasındaki ilişki modellerle buldurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıdı ikiye katlama ve kesme. portakalı.Ö. KAZA IMLAR Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. elmayı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.1. AÇIKLAMALAR [!] Bir çokluğun yarısını gösterme etkinliklerine girilmeyecektir. iki eş parçaya bölme ve yarım elde etme etkinlikleri yaptırılır.A. Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı Söz Varlığını Geliştirme (Kazanım 1) iki yarım bir bütün Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 79 .

1. prizma. 80 . silindir. 2. Ö Ğ R E TOPLAM 2 2 1 2 T O P L A M 7 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. 2. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.1. 1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. M E A L A I KAZA IMLARI Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler 1. 2. prizma. Geometrik cisimlerden küp. silindir. Eş nesnelere örnekler verir. Küp.

Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat vermeleri istenir.1. okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür terimlerde Türk Dil Kurumunun odası. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Uzamsal ilişkilerde kullanılan ↸ Öğrencilerin sınıfta. doğrultu-yön anlamında ele alınır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 81 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. “Karşı duvara doğru yürü. tablo. modellerin her biri bir bütünlük [!] Uzamsal ilişkiler açıklatılırken içinde ele alınıp uzamsal ilişkilerin gösterilmesi ve açıklanması sağlanır.” vb.”.Ö. “Tahtaya arkanı dön. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. fotoğraf. DOĞRULTU-YÖ BELĐRTE ) ĐLĐŞKĐLER KAZA IMLAR 1. çukurda-tümsekte” terimleri vurgulanır. malzemeleri kullanarak bir tema oluşturur. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin hayatlarındaki model olaylardan yararlanılarak “altında-üstünde.Ö. park. lego. Doğal sayılar Uzunlukları ölçme ↸ Öğrenciler. öğretmenler odası.A. UZAMSAL (DURUM-YER. okul. yer-durum ve etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada. rehberlik servisi… gibi) sağlayacak “Kapıdan pencereye Türkçe Sözlük’ündeki anlamlar esas doğru git. belirli bir referans noktası alınır. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A. oyun hamuru vb. “Koridorun köşesinden alınır. Bu terimlerle ilgili etkinlikler yaptırılır. Bu temada yer alan ögeler arasındaki uzamsal ilişkiler anlattırılır. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır. uzak-yakın. [!] Uzamsal ilişkiler.9) 2. sınıf ortamları vb. sola dön. yüksekte-alçakta.”.1. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Konuşma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Rehberlik ve Psikolojik Danışma ( Kazanım 9) ↸ Resim. içinde-dışında.”.A.

kol. Bu modeller. portakal. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. Bu modeller. Eş nesnelere örnekler verir. istiflenebildiği vb. aynı numaralı ayakkabı. küp şekerler.1. AÇIKLAMALAR [!] Prizma modellerinden adları verilmeden yalnızca üçgen. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp. karpuz. istifleme vb. sınıf ortamındaki malzemeler. ↸ Meyve. silindir. varil. özellikleri yapılan etkinliklerle fark ettirilir. silindir modellerinin yuvarlanabildiği.Ö. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Geometrik cisimlerden küp. Oluşturulan modellerin hem bütününün hem de parçalarının görünümü hakkında yorum yaptırılır. koni modellerinin yuvarlanabildiği. oyuncak vb.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 82 . kenarı üst üste çakıştırılarak vb. yuvarlama. eldiven vb. kamp çadırı. silindir. boyama. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur.1. huni. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının karıştırılmamasına dikkat edilir. kutu. Küp. Örüntü ve Süslemeler 1. köşe ve yüzlerin sayılarından söz edilmez.A. madenî ve kâğıt paralar. pet şişe. modeller yaptırılır. göz vb. ↸ Farklı büyüklükteki geometrik cisimleri kullandırarak bina. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. “Eşlik” teriminin somut nesneler. etkinliklerle sınıflatılır. dik dairesel silindir ve koni modelleri kullandırılır. ancak istiflenemediği. koni ve kürenin biçim özellikleri görsel olarak algılatılır. prizma. “eşitlik” teriminin. GEOMETRĐK CĐSĐMLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Paket. Ayrıt. silindir. prizma. modellerin karşılık gelen her bir yüzü. küp şeker. ↸ Eşlik kavramı. karbon kâğıdı ile kopyalama. modeller yardımıyla küp. etkinliklerle eş şekil ve desenler yaptırılır. silindir. makara vb. eşya vb. köşeli veya yuvarlak oluşlarına göre sınıflatılır. dikdörtgen ve kare prizma kullandırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. [!] Dik prizma. prizma. organları. ayak. koni ve küreye benzeyenler seçtirilir. yollarla fark ettirilir.Ö. vücudumuzun el.13) EŞLĐK ↸ Çoğaltma. sayılar gibi soyut kavramlar için kullanıldığı belirtilir. top. külâh. baskı vb. kaydırma. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) 2. prizma. KAZA IMLAR 1. Küre modellerinin yuvarlanabildiği fakat istiflenemediği.

modeller.Ö. [!] En çok üç ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. rengi. malzemelerle çizim yaptırılmadan alındığı fark ettirilir.Ö.A.1. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Nesnelerin. oluşturulur. ↸ Öğrencilerin somut nesne ve modellerle oluşturulmuş bir örüntüdeki ilişkiyi açıklayarak örüntüyü devam ettirmeleri sağlanır.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 83 . örüntüde nesnelerin biçimi. deseni vb. resimler veya çevredeki malzemeler kullandırılarak örüntüler verilir. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. KAZA IMLAR 1. bu [!] Örüntüler. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir örüntü olduğu. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. [!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle ↸ Geometrik cisimler. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel oluşturulur. [!] Oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler sözel olarak da açıklatılır. Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 4) 2. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çizilmiş hazır şekiller vb. somut nesneler. bir veya birden fazla özelliğin esas resimli kartlar.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 84 .1.

Paralarımızı tanır.1. 2. 1. 3. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 4. T O P L A M 9 Ö L Ç M E Ö Ğ R E 85 . 1 Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. 4 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 2. 1. 1. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. ağırlıklarına göre sıralar. 2 Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. 2 En çok üç nesneyi. 2.

nesnelerin [!] En çok üç nesne karşılaştırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki [!] Seçilen öğrencilerin boy uzunluklarının yeri buldurulur. 2. KAZA IMLAR Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir.Ö. çok yakın olmamasına dikkat edilir. en uzun. uzunlukları karşılaştırılır ve sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. [!] Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa sahip modeller de seçilerek bunların “aynı uzunlukta” oldukları vurgulanır. kâğıt şerit. Karşılaştırmada. ↸ Bir öğrencinin. 1. UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve daha kısa nesneler buldurulur. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. pipet vb.Ö. kalem.1.A. cetvellerin. en çok [!] Sıralanmış nesne sayısı beş ile beş nesne grubundaki yeri buldurulur. sınırlandırılır. bir nesnenin. uzunluklarına göre sıralanmış. “daha uzun.A. ↸ Đp. en kısa” gibi terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden yararlandırılır. ayakkabı bağlarının vb. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı uzunluktaki kalemlerin. daha kısa. ölçmeye başvurulmaz. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Yerini belirle 86 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

8 ataç uzunluğundadır. [!] Nesnelerin uzunlukları önce tahmin malzemelerle. 3. 10 Türk Liraları ile 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan ölçme birimi modeli olarak kalem. 50 Kuruşlar tanıtılır. Tahminle ölçme sonuçları karşılaştırılır. Sonra seçilen birimle ölçme bir nesnenin uzunluğu önce tahmin ettirilir.Ö. parmak. cetvelim ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. ↸ 1 TL. ataç vb. [!] Kâğıt paralarımızdan 1. 25. 5. UZU LUKLARI ÖLÇME KAZA IMLAR Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. doğal ölçme birimleriyle istenilen ettirilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. yapılarak tahminle karşılaştırılır. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ayak vb. Cetvelim kalemimden kaç ataç uzundur? 1. Doğal Sayılar 4. kullanılan ölçme birimiyle belirtilir. karış.Ö. Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi”Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.1. Ölçme yapılarak tahminler karşılaştırılır.A. sonra seçilen birimle ölçtürülür. Paralarımızı tanır. kulaç adım. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . 5.24) Girişimcilik (Kazanım 32) PARALARIMIZ 87 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Sınıftan üç kitap boyu uzunluğunda nesneler gösterilir. 10.1. Kalemim 5 ataç uzunluğunda. kürdan. 5 TL. olarak kısaltıldığı belirtilir. pipet.A. [!] Ölçme sonuçları. 25 Kr ve 50 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği [!]Türk Lirasının “TL” ve Kuruşun “Kr” tartıştırılır.

köpük vb. Bu model [!] Sayısal saat modeli kullanılmaz.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. daha ağır gibi ifadeler kullanılarak sezgi ve tahminden yararlanılır.Ö. teması (Kazanım C. tebeşirlerin ve benzeri nesnelerin [!] Karşılaştırmalarda hafif. Saat modeli oluşturarak saat başlarını üzerinde saat başlarında akrep ve yelkovanın yerleri belirletilir. nesneler kullandırılarak bir saat modeli yaptırılır. ağır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Bugün.A. defterlerin.1. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar. okur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Đçinde bulunulan yıla ait farklı takvim örnekleri sınıfa getirilerek incelettirilir. Aynı cins üç kitabın bir ya da iki kitaptan daha ağır olduğu sezdirilir. [!] Yelkovanın saat başlarında her zaman 12’nin üzerinde olduğuna dikkat çekilir. 1. 2. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. hafta sonları gibi çocuk için önemli olan Hayat Bilgisi dersi “Dün. 88 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. ↸ Karton.Ö. [!] En ağır. daha hafif.1.11) ↸ Yaşadığı gün. yaş günü. ağırlıkları karşılaştırılır. KAZA IMLAR ZAMA I ÖLÇME 1. tatil günleri. TARTMA 2. bir önceki gün ve bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırılarak buldurulur. ↸ Kitap ve benzeri nesnelerden herhangi biri seçtirilir. Bayram günleri. Yarın” tarihler takvim üzerinde işaretletilir. ↸ Farklı büyüklükteki kitapların. en hafif gibi ifadeler kullanılır.

1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 89 .

1. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1 T O P L A M 1 90 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1. Tabloları okur.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. sıkça karşılaştıkları veya kullandıkları tabloları algılayabileceği ve okuyabileceği tablolar okurlar.Ö.A.1. TABLO KAZA IMLAR 1. 91 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kullanılır.Ö. Tabloları okur. takvim. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrenciler günlük/haftalık televizyon programlarını. ders çizelgelerini. tablosunu. bu sınıf düzeyinin kolay servislerinin hareket çizelgelerini vb.A. okuldaki günlük beslenme [!] Tablo oluşturma etkinlikleri yaptırılmaz. sınıftaki öğrenci gelişim tablolarını. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . okul [!] Etkinliklerde.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 92 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 93 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI.

ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. 9. Standart uzunluk ölçme araçlarını gösterir. 8. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 5. üçgen ve çember modelleri problemleri çözer ve kurar. Nesne grafiğini yorumlar. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzunlukları Ölçme 1. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. birimlerini birlikte kullanarak bir köşeleri ve ayrıtları gösterir. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme 1. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp 1. uzunluğu ölçer. 2. Karenin. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. dikdörtgen. 4. 2. koni ve küre modellerinde yüzleri 2. Uzunlukları metre ve santimetre modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. Karesel. 4. Simetri Paralarımız 1. Tablo 1. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 100 içinde ikişer ve beşer. Sayı örüntüleri oluşturur. 6. birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. Kare. 3. 40 içinde dörder. 2. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. birimleriyle ölçer. 2. Uzunlukları metre ve santimetre 4. 6.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. ayrılamayacağını belirler. dikdörtgenin. 3. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. 3. üçgenin köşe ve 5. 94 . dikdörtgen. kare ve üçgen prizması belirterek gerekliliğini açıklar. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. Paralarımızı tanır. Silindir. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili kenarlarını gösterir. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 6. Veriyi tablo şeklinde düzenler. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. Küp. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. dikdörtgensel. 5. Simetriyi modelleri ile açıklar. 7. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği 1. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Standart olan veya olmayan uzunluk oluşturur.

M E A L A L A R I G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Örüntü ve Süslemeler 1. hafta-gün. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. saati tam ve yarım saate ayarlar. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 95 . Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. Tartma 1. 2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. 2. ay-gün. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 2. 5. Tam ve yarım saatleri okur. Saat-gün. 6. 3. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. mevsim-ay. V E R Đ ALT ÖĞR . Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Eldeli toplama işlemini yapar. 2. Sıvıları Ölçme 1. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 2. 5. Toplamları 100’ü geçmeyen. 4. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 3. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. AL L. 6. 7.

dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. M E A L A L A R I Ö L Ç M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 96 . 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 2. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 5. Bütün. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. 6. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 4. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. ikişerli. birerli. Kesirler 1. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. Çarpma işleminde “1” ve “0”’ın etkisini açıklar.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 3. 7. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 2. 3. 3. üçerli. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar.

6. Geometrik Cisimler ve Şekiller 2. Sıvıları Ölçme Toplam VERĐ 1. 5. Uzunlukları Ölçme 2. Paralarımız ÖLÇME 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1.MATEMATĐK DERSĐ 2. Tartma 5. 3. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 7 6 7 3 1 33 6 2 2 10 6 1 3 2 1 13 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 22 18 18 18 9 3 88 12 4 4 20 11 3 6 5 3 28 5 3 8 ORA I (%) 15 12 12 12 7 2 60 8 3 3 14 8 2 4 4 2 20 4 2 6 SAYILAR GEOMETRĐ GE EL TOPLAM 59 144 100 97 . SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Zamanı Ölçme 4. Simetri 3. 2. 4. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Nesne Grafiği 2.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 98 .

6. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 3. 1. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 2. Eldeli toplama işlemini yapar. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 6. Kesirler Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. T O P L A M 9 7 6 7 3 1 33 99 . Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. üçerli. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4. ikişerli. 1. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 2. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. 40 içinde dörder. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 1. 3. 5. Toplamları 100’ü geçmeyen. 5. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. 100 içinde ikişer ve beşer. 7. Doğal Sayılar 6. 5. 4. 3. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. 6. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 4. 2.2. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 5. Çarpma işleminde “1” ve “0” ın etkisini açıklar. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bütün. 3. 8. birerli. 7. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4. Sayı örüntüleri oluşturur. 1. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. 3. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 2. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 3. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 9. 1. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. 2. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.

Bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okurlar. onluk taban blokları vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı türden 10 kalem. DOĞAL SAYILAR 2. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır.Ö. 12 silgi vb. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 100 . nesnelerin sayısının bir deste.2. AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. ↸ Öğrenciler fasulyeler. nesnelerden gruplar oluşturur. sayma çubukları. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. Bu nesne gruplarını onluk ve birlik gruplarına ayırır. aynı türden 12 bardak.Ö.A.A. 10 kuru boya vb. KAZA IMLAR 1.

Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 101 . onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.A. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin.2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Belli bir sayı seçtirilir. KAZA IMLAR 3.Ö.Ö. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. AÇIKLAMALAR Onluklar DOĞAL SAYILAR Birlikler Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Onlar basamağı 70 73 Birler basamağı 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

A. 40 içinde dörder. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 100 içinde ikişer ve beşer. Örneğin. 36. DOĞAL SAYILAR ↸ Yüzlük tablo kullanılarak yapılan sayma etkinliklerinde. 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilere ikişer. KAZA IMLAR 4. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazılır. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . 20.A.dörder. 28. 24. … 5 tane 3 saydım.Ö. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. 8. 40 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. 16. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100 4. söyleyeceğin sayı ne olacak? Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. AÇIKLAMALAR [!] Đleriye veya geriye doğru ikişer. 12. sayıların bulunduğu kutular boyanır. kaç tane saydığının kaydı tutturulur.Ö. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 3 6 9 12 15 • 3. 2. söylediğin sayı nedir? • 5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 102 . . 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. dörder ve beşer saymalarda.2. söylediğin sayı nedir? • 6. 4. üçer. 15 oldu. ilgili sayıların katlarından başlatılır. üçer ritmik saymada. 32.

Ö.A. [!] Örüntüyü tamamlamada en fazla iki sayı buldurulur.  örüntüsündeki kuralı açıklayınız ve takip eden iki sayıyı yazınız. Örüntü ve Süslemeler 15. 50 10. 10.  . DOĞAL SAYILAR • ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.  . 11.Ö. [!] Örüntü oluşturmada ve tamamlamada yüzlük tablodan yararlanılır. 30. 60 .  75. 70. KAZA IMLAR 5.  .  AÇIKLAMALAR [!] Örüntüde kullanılan sayılar bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. 7.A.2. ↸ • • ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 4. 50. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 103 .  . Sayı örüntüleri oluşturur. 16. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.  . 13. 20.

Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 104 . Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır.Ö. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. 37’den küçüktür. Önce onlukların sayılarına baktırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. 8. 25 DOĞAL SAYILAR 25. [!] “Büyük”. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 6. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. 37 7. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. ↸ Đçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. ↸ Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. ↸ Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır.A.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.2. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. AÇIKLAMALAR [!] “Büyük”. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır.A.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 9. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu, cetvel modeli üzerinde belirletilir. 23

AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. [!] 5’in ve 10’un katı olmayan, 95’ten küçük sayılar seçtirilir. Uzunlukları Ölçme

DOĞAL SAYILAR

0

5

10

15

20

25

30

Uzamsal Đlişkiler

23 sayısı, 20’ye daha yakındır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

105

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek; (i) 23 + 35 işlemi onluk taban blokları ile önce modellenerek yaptırılır. Onluklar 2 Birlikler 3

AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır. [!] Đki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

3 + 5

5 [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. 8

(ii) Sayıların, önce birlikleri sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. 23 + 35 ? 2 onluk + 3 birlik + 3 onluk + 5 birik 5 onluk + 8 birlik

23 + 35 58

Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır.

23 + 35 = 58 35 + 23 = 58

23 + 35 58

35 + 23 58

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

106

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek; (i) Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. Birlikler toplatılır. Birliklerin toplamı, onluk ve bir birlik grubu olarak düzenlettirilir. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk, onluklar grubuna katılır. Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. 48 + 25 işlemi onluk taban blokları kullanılarak yaptırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemler de yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

Onluklar 1 4

Birlikler 8

+2

5 13

1 4 2 + 7

8 5 3

(ii) Sayılar onluk ve birliklere ayrılır. Onluklar ve birlikler kendi aralarında toplattırılır. Birliklerin toplamından elde edilen onluk “elde” diye adlandırılır. 48 4 onluk + 8 birlik 48 + 25 + 2 onluk + 5 birlik + 25 6 onluk + 13 birlik 73 6 onluk + 10 birlik + 3 birlik 6 onluk + 1 onluk + 3 birlik 7 onluk + 3 birlik

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

107

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 3. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma, üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. 13+ □ =28 işleminde verilmeyen sayı, cetvel modeli kullanılarak belirletilebilir.

AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

0

5

10

13 15

20

25

28 30

Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 13’ün üzerine onluk taban blokları kullandırarak 28’e kadar saydırılır.

4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

↸ 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın, onlar basamağındaki sayıların toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

108

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Verilen sayılar, onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. stratejiler kullandırılarak öğrencilerin toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır.

AÇIKLAMALAR [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

15+20 işleminde, önce onlukları toplarım, 30 eder. Sonra da beş tane bir eklerim ve 35’i elde ederim.

18+17 işleminde, önce onlukları toplarım, 20 eder. Sonra 8 ile 7’yi toplarım, 15 eder. Daha sonra da 20 ile 15’i toplarım 35’i elde ederim.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

109

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken, 27’nin 30’a, 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır.

AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

↸ Günlük yaşantı durumları ile ilgili problemler çözdürülür. Benzer problemler kurdurulur. ↸ 15 fındığım vardı. Annem bir miktar fındık verince toplam 28 tane fındığım oldu. Acaba annem bana kaç tane fındık verdi?

[!] Toplamanın farklı anlamlarını içeren problemler seçtirilir. [!] Toplamı en çok iki basamaklı olan doğal sayılarla, en çok iki işlemi gerektiren problemler çözdürülür. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6)

15 + □ = 28

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

110

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar hâlinde modelleri yaptırılır. Bundan, istenilen kadarı ayırtılarak, eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır: Onluklar Birlikler

AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. [!] Çıkarma işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ

2

6

1 

2

26 1 4

12 14

veya 26 – 12 = 14

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

111

onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 112 . 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır.2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. AÇIKLAMALAR [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. Eksilenin bir onluğu.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilenin birliklerinin. gruplar hâlinde somut nesnelerle modellenir. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Onluklar 3 1  Onluklar 2 3 1  Birlikler 4 6 34 –16 3 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 1 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 10 birlik+4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 14 birlik 34 – 1 onluk + 6 birlik – 16 1 onluk + 8 birlik 18 Birlikler 14 4 6 8 Onluklar 2 3 1  1 Birlikler 14 4 6 8 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. Birliklerin farkı buldurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.Ö. KAZA IMLAR 2. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. Eksilen onluk ve birlik.

2. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. Okulumuzla komşu okul arasındaki basketbol maçı 68/49 sonuçlanmıştır.Ö. maçı tahminen kaç sayı farkla kazanmıştır? [!] Öğrencilerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak sonuç tahminle karşılaştırılır. AÇIKLAMALAR Görevli. 30 daireye toplantı haberini duyurdu. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. ↸ 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden çıkarma işlemi için öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. Bu sonucun. Galip gelen okul takımı. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Apartmanda kaç daireye daha haber vermesi gerekir? 4.A. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 3.Ö. ↸ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken 53’ün 50’ye.A. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 40 dairelik bir apartmanda. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 113 .

Bunlardan bazıları kâğıdın altında kalmıştır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 114 . [!] En çok iki basamaklı doğal sayılarla. [!] Problemlerdeki veriler ve işlem sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilen veya çıkan buldurulurken. üzerinde 78 • Masanın sayısına karşılık gelen onluk taban blokları olması gerekmektedir. çıkarmanın azaltma. Başlangıç etkinliklerinde problemler.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. ↸ Çevreden seçilen bir olay ve günlük hayatla bağlantılı problemler çözdürülür ve kurdurulur. somut nesnelerle modellenerek çözdürülür. en çok iki çıkarma işlemini ve toplama işlemini gerektiren problemler çözdürülür.Ö.A. KAZA IMLAR 5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. eksiltme.2. Kâğıdın altında kalan bloklar hangi sayıya karşılık gelir? AÇIKLAMALAR 13 – □ = 8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır? DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 6. üzerine sayma. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Çıkarmanın farklı anlamlarını içeren problemler verilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Bu toplamın. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 115 .A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.Ö. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. KAZA IMLAR 1.Ö. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4+4=8 2× 4=8 0 5 10 15 20 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Örneğin. 3 tane 4 Öğrencilerden kullanılan modele uygun ifadeler seçerek çarpma işlemine karşılık gelen durumu sözel olarak açıklamaları istenir. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini.” vb.A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ AÇIKLAMALAR [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”.2.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesnelerle modelleme yaptırılır.Ö. “Đçinde 4 tane kurabiye olan kutulardan 3 tane var.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 116 . KAZA IMLAR 2. 4 + 4 + 4 3 × 4 = 12 = 12 12 eder.

8 9 10 4 4. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 8 1 8 2 8 3 8 4 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik sayma ve modellerden yararlanılır. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 117 .Ö. KAZA IMLAR 3.Ö. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 8 12 16 20 20 24 28 32 36 40 1 2 3 4 5 6 Çarpım tablosundaki 4 ile ilgili satır. yüzlük 7 tabloda dörder ritmik saymayla buldurulur. 1 + 1 = 3 olduğu olduğu ve 7×□=7 7×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. ↸ 3×1 1 + 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik saymalarla ilişkilendirerek çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. 3.2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

Ö. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri.2. KAZA IMLAR 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 2 × □ = 4 × 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.A. en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 118 . DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 2×3 2×3=6 3×2 3×2=6 6.

KAZA IMLAR 7.2.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masadaki dört tabakta ikişer portakal vardır. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4 × 2 = 8 portakal var. [!] Bir basamaklı doğal sayılar ile 2. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. 8 – 3 = 5 portakal kalır. 5 sayıları kullandırılarak çarpma işlemleri yaptırılır. Portakallardan 3 tanesi alınırsa kaç portakal kalır? AÇIKLAMALAR [!] Problemler en çok iki adımda çözülecek şekilde kurgulanır.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 119 .A. 4. 3.

Ö. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi.2. ikişerli.A. depremzede ailelere dağıtılacaktır. birerli. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 120 .Ö. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 3 aile yardım paketi alır.A. üçerli.

Ö. KAZA IMLAR 2.Ö. 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 121 . DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler.A.A. gruptaki nesne sayısını çözdürülür. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması örneklerden oluşan problemlerden olur? yararlanılır. model kullanılarak [!] Bölmenin. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2.2. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Her çocuğun 2 elması olur. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

paylaştırma 2. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini.A. KAZA IMLAR 3. paylaştırma 12 4 4 1+1+1=3 8 4 4 4 0 12 12 00 4 3 12 ÷ 4 = 3 fındığı olur.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 122 .Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.2. sonra işlem yaptırılır. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 12 – 4 = 8 8–4=4 4–4=0 1. paylaştırma 3.A.

Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ “Bütün” modelleri. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki açıklatılır. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde ettirilir.2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 123 . Bütün KESĐRLER Yarım Yarım. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Bütün. 2 yarımdan oluşur. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. KAZA IMLAR 1.Ö. 2 yarım veya 4 çeyrekten oluşur. [!] Pay. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Buna dayanarak bütün. Bütün. 2 çeyrekten oluşur. eş parçalara katlanabilen. Yarım Çeyrek Bütün. AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir.A. kesilebilen. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir.

2. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 124 .

T O P L A M 6 Simetri 2 Örüntü ve Süslemeler 2 10 125 . 3. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler. 4. Küp. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Geometrik Cisimler ve Şekiller 1. 2. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 2. dikdörtgen. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. üçgen ve çember modelleri oluşturur. Karesel. Simetriyi modelleri ile açıklar. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. dikdörtgen. 2. 5. Karenin. dikdörtgensel. köşeleri ve ayrıtları gösterir. 1.2. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Silindir. dikdörtgenin. 6. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Kare. 1.

Silindir. koni ve kürede ayrıt portakal vb. b. küp modelleri. ↸ Uygun bisküvi kutusu. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. ilâç kutusu. uygun bina çatısı. Küp. Dikdörtgenler prizması modelleri kullanılarak dikdörtgensel bölge.2. bulunmadığı vurgulanır.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Silindir ve koni modelleri kullanılarak dairesel bölge fark ettirilir.Ö. kare prizması modelleri. dondurma külâhı. Geometrik cisimlerin yüzlerini boyatarak veya baskı tekniği kullanılarak karesel. modeller üzerinde yüzleri belirleyip göstermeleri sağlanır. küp şeker vb. 3. top. gaz yağı tenekesi. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kutu. dikdörtgenler prizması modelleri. paket vb. kitap vb. [!] Prizmaların özel isimleri ön plana çıkarılmaz.Ö. Üçgen prizma modelleri kullanılarak üçgensel bölge. [!] Silindir. modeller üzerinde yüz. dikdörtgensel.A. kalıp sabun. köşeleri ve ayrıtları gösterir. kolonya kutusu vb. c. Küp modelleri kullanılarak karesel bölge. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. çadır vb. ↸ a. dikdörtgensel. ç. kibrit kutusu. [!] Karesel. ayrıtları ve köşeleri fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Geometrik cisimlerdeki “ayrıt” kavramı ile geometrik şekillerdeki “kenar” kavramı vurgulanır. üçgensel bölge ve daire biçimsel olarak algılatılır. köşe ve ayrıtları göstermeleri sağlanır. üçgensel bölge ve daire isimlendirilirken tanım yapılmaz. dikdörtgen. ↸ Öğrencilerin ucu açılmamış yuvarlak kalem. üçgen prizması modelleri olarak kullandırılarak bunların yüzleri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 126 . KAZA IMLAR 1. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 2. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

robot vb. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. kürdan. köşelerin belirlendiği vurgulanır. dikdörtgen. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. plastik çubuklar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 127 . bu [!] Kare. nesneler kullanılarak kare. dikdörtgen. dikdörtgenin. üçgen ve çember olarak adlandırıldığı fark ettirilir. üçgen ve çember bölgelerin sınırları için de bu camların “çerçeveleri” model alınarak kare. üçgenin köşe ↸ Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. [!] Kare. dikdörtgen.A. Karesel. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karesel. Kare. tel vb. üçgensel bölgeler ve daire için “pencerelerin camı”.Ö. kâğıdın kenarları. çember ve üçgen modelleri kullanılarak ev. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 5. şekiller oluşturulur. dikdörtgen. kitabın. dikdörtgen. Kare.Ö. ↸ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. dikdörtgensel. ↸ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Geometri tahtası. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. üçgen ve çember modelleri oluşturur. ↸ Kare. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. dikdörtgensel. üçgen modelleri oluşturulurken bir köşeden veya kenarın bir yerinden (çemberin herhangi bir yerinden) kesilerek elde edilen şekillerin açık şekiller olduğu belirtilir. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. KAZA IMLAR 4. isimlendirilirken tanımları verilmez. çubuk makarna.4) 6. masanın. sıranın. dikdörtgen. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. büyüteç.2.2. Karenin. Hayat Bilgisi dersi”Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. dikdörtgen. üçgen ve çemberin çizimleri yaptırılmaz.A. [!] Her bir kenarın uçlarının birleşimi ile ve kenarlarını gösterir.

çiçek. Parçaların eşliğinin üst üste çakıştığı gözletilerek fark ettirilir.Ö. Bir parça seçtirilerek bu parçanın eşi buldurulur. Elde edilen parçalar karıştırılır. KAZA IMLAR 1. eş parçalara ayrılabilen veya ayrılamayan şekiller bütün olarak kestirilir.A. modeller üzerinde uygun yerlere ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemletilerek bu nesnelerin Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma simetrik oldukları fark ettirilir. Đki eş parçaya ayrılabilen şekiller kat yerlerinden kestirilir. çikolatalar. Bu tür simetriye “ayna simetrisi” veya “aynaya (Kazanım 2) göre simetri” denildiği vurgulanır. Bu seçimi yaparkenki görüşlerine dayanarak (Kazanım 2) öğrencilere bu nesnelerin eş parçaları oluşturulur. yaprak. kekler.A. Bu şekillerden uygun olanlar iki eş parça oluşturacak şekilde katlatılır. kilim desenleri vb. yapraklar vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilere. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. (i) SĐMETRĐ (ii) (iii) (iv) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kelebeğin kanatları. 2.2. kumaş. çevresindeki bisküviler. Bu nesnelerin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağı tartıştırılarak iki eş Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma parçaya ayrılabilen nesneler seçtirilir. Simetriyi. ↸ Çalışma yapraklarında çizili. nesneler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel aldırılır. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. modelleri ile açıklar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 128 .Ö.

yeni örüntüler oluşturur. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Kâğıt. somut malzemelerle hazır olarak verilebileceği gibi resim olarak da verilebilir. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Renkli boncuk. vb. KAZA IMLAR 1.2. malzemelerle oluşturulan örüntüler sınıf içinde farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip değerlendirilir.A. [!] En çok dört ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılır. malzemeden kestirilen modeller kullanılarak örüntüler oluşturulur. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 129 .Ö. 2. Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Verilen veya oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler açıklatılır. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak Farklı tür malzeme veya resim kullanılarak benzer ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturulur. kuru baklagiller ↸ Örüntü. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılarak eksik bırakılan ögeler tamamlatılır. kumaş vb.

2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 130 .

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 3 Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Saat-gün. 6 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. 1 Tam ve yarım saatleri okur. 3. 1. 2. Paralarımızı tanır. 5. mevsim-ay. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. 2 Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. ay-gün. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. 3. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.2. 1. saati tam ve yarım saate ayarlar. 1 T O P L A M 13 Ö L Ç M E Ö Ğ R E Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme 131 . 1. 6. 1. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. hafta-gün. 2. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 2.

uzunluklarının hangi standart ölçme aracı ile ölçüleceği tartıştırılır. ↸ Standart olmayan ölçme birimlerinde. “öğretmenin karışı-öğrencinin karışı”.”. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 132 . “Sınıfımızın uzunluğu 15 adım 3 ayaktır.A. okul koridoru vb. adım-ayak vb. karış-parmak. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ölçtürülür. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. UZU LUKLARI ÖLÇME ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sıra. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ayak vb. şerit metre vb. ağaç gövdesinin vb. KAZA IMLAR 1. araçlar ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. ↸ Yazı tahtası. 2.Ö. Sonuçlar. uzunlukları ölçmek için adımdan ya da karıştan daha uzun ve herkesin kabul edeceği standart bir ölçme aracına olan gereksinim açıklatılır. AÇIKLAMALAR [!] Ölçme yapılırken standart olmayan ölçme araçlarının arada boşluk olmayacak şekilde uç uca getirileceği. cetvel.” gibi ifadelerle karış. mezura. yazı tahtası vb.A. Standart uzunluk ölçme araçlarının kullanıldığı mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. fark ettirilir. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. uzunluklar. “Kitabın boyu 2 karış 3 parmaktır. iple yapılan ölçmelerde ise ipin gergin olarak tutulması gerektiği vurgulanır. birimleriyle yazdırılır. “öğretmenin [!] Standart uzunluk ölçme araçlarından adımı-öğrencinin adımı” vb. parmak adım.Ö. ↸ Vücudumuzun bel kısmının. ölçümler karşılaştırılarak standart ölçme araçlarının gerekliliği metre. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.2.

Ö.”. ↸ Farklı uzunluktaki 3 adet ip. dirsek vb.” şeklinde ifade etirilmesi sağlanır.A. kâğıt şerit vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kâğıt şerit vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ölçme etkinliklerine başlarken ilk olarak bir metre uzunluğunda ip. kol. uzunluğundaki ip. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çıta [!] Metre ve santimetre birimleriyle ölçülebilecek vb. 1 metre 25 santimetre olan ihtiyaç fark ettirilir. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 133 . şeklinde ifade ettirilir. ↸ Uzunluk ölçme işlemlerinde.Ö. Yapılan ölçme sonucunun 1 metreden biraz fazla olduğu durumlarda. ↸ Metre ve santimetre birimleri ile ayrı ayrı ölçmeler yaptırılır. uzunluklar seçtirilir. ↸ Yaşadıkları ortamlardan seçtikleri uzunluklar ile el. yaptıkları 1 metre [!] Metre ve santimetre için kısaltma kullanılmaz. “1 metreden ne kadar fazla?” sorusu ile santimetreye [!] Yapılan ölçmeler. iki ok arasındaki ölçme becerileri kazanıldıktan sonra.2. “Öğretmenin masasının uzunluğu 1 metre 30 santimetredir.). ayak. nesnelerin yatık veya dik durmasının ölçme sonucunu değiştirmeyeceği örnek ölçmelerle belirletilir. araçlarla ölçme yaptırılır. öğrencilere dağıtılır. KAZA IMLAR 3. [!] Ölçmeler ifade edilirken birim kullanımına dikkat çekilir (3 metre 15 santimetre vb. 0 5 10 15 20 25 30 UZU LUKLARI ÖLÇME 4. [!] Tahmininde referans seçilen uzunluk biriminin metre ve santimetre birimleriyle önce tahmin ettirilir sonra ölçtürülür. Sonra cetvelle ölçtürülüp kaç santimetre olduğu yazdırılır. Her iki birimle yeterli Aşağıdaki cetvel modelinde. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. ile ölçtürülür. önemi vurgulanır. ↸ Sınıftaki arkadaşlarının boylarının veya kulaçlarının uzunlukları. uzunluklar. karton şerit. metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı uzunluk kaç santimetredir? ölçmeler yaptırılarak “Sıranın uzunluğu 1 metre 15 santimetredir. En uzunu ve en kısası kâğıt veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir.

A. 5 TL ve 25. ↸ Karış. Paralarımızı tanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 134 .2. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. değerler inceletilir. santimetre biriminde verilen standart cetveline göre kendi cetvel modelini oluşturur. Kütüphanenin boyu 10 metredir. Öğrenciler. 0 0 1 1 2 3 4 5 6 1. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri [!] Kendi yaptığı cetveli numaralandırırken yardımıyla ip. kalem. Kütüphanenin [!] Problemler. kâğıt şerit ve zemin üzerine işaretletilerek yatay veya dikey sayı cetvelin sıfır ile başladığına dikkat ettirilir.2. tartıştırılır. KAZA IMLAR 5. [!] Alışveriş fişi veya faturasındaki değerler bu ↸ Alışveriş fişi veya fatura üstünde. pipet vb.Ö. 12 metre – 10 metre = 2 metre UZU LUKLARI ÖLÇME 6. PARALARIMIZ ↸ 1. [!] Kâğıt ve madenî paralarımızın tümü tanıtılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. adım.34) Girişimcilik (Kazanım 32) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. marketten neler alınabileceği vb. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları boyu sınıfın boyundan ne kadar kısadır ? içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. alınan ürünle bu ürüne karşılık gelen sınıf sınırlılıklarında olmalıdır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfın boyu 12 metredir.A. 50 Kr ile hangi okul ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği.Ö. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. doğrusu modelleri yaptırılır ve cetvelle ilişkilendirilir.

Saatin ayar düğmesi [!] Yarım saatlerin buçuk olarak da ifade edildiği çevrilerek yelkovan 6’ya getirildiğinde akrebin konumu izletilir ve saat okutulur.2. Tam ve yarım saatleri okur. 1 hafta 7 gün.11) ↸ Sınıftaki mevsim şeridi inceletilir ve öğrencilere yediği yiyecekler.2.A.00’ün ne anlama geldiği tartıştırılır. dolaylı ilişkilere girilmez. ve yarım saate ayarlar. iki sayının tam ortasında 1.30’un. kaç gün sonra dolayısıyla bir günün 24 saat olduğu gözlemletilir.A. doğadaki olaylar vb.00’ün. 1 KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 13. çalar saat.1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 17) ↸ Çalar saati 9’a kurduğunda saatin bir gün içinde sabah 9 ve akşam 9 olmak [!] Saat-hafta. Saat olmasına dikkat ettirilir. ay-gün. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 14. tekrar kurulur? ↸ “1 gün 24 saat. 2. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki Haftada bir kurulan semt pazarı. mevsimüzere iki kez çaldığı. istenilen bir tam saat konumuna getirilerek okutulur. 1 yıl 12 ay” ilişkilerini içeren Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması etkinlikler yaptırılır.30’un sayısal saatte ne anlama geldiği tartıştırılır. vurgulanır. ilişkileri açıklar. Hayat Bilgisi dersi “Dün.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 135 . ↸ Bir ve yarım saatlik zaman içinde yapılan işler sınıfa sunulur.2. giydiği giyecekler.15) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. gözlemletilerek mevsimler tanıtılır. her saat başı kurulduğunda 24 kez çaldığı ay. 1 ay 30 gün. saati tam ↸ Akrep ve yelkovanın. gün-yıl vb. hafta-gün. AÇIKLAMALAR [!] Yarım saatlerde akrebin. ↸ Saat üzerindeki 12’nin üzerine saydırılarak sayısal saatte 13. 14. Yarın” teması (Kazanım C. tam ve yarım saatlerdeki konumu tartıştırılır. Bugün.Ö. ZAMA I ÖLÇME 9 6 3 14:30 Kesirler Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. (Kazanım B. Saat-gün.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. sürahi vb. okuluna ulaştığında saat kaç olur?” vb. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. farklı büyüklükte iki kap kullanılarak bunların içine aynı bardakla eşit hacimde su doldurtulur. problemler saat modeli kullandırılarak Bir çocuğun günde 10 saat uyuması gerekmektedir. kaşık. sürahi vb. akşam saat kaçta uyuması gerekir? Türkçe dersi “Yazma öğrenme” alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) Sağlık Kültürü (Kazanım 27) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 1. su seviyeleri karşılaştırılarak sıvı miktarını belirlemede. [!] Ölçülen sıvının miktarına uygun olarak standart olmayan ölçme birimlerinden bardak. ZAMA I ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde çalışılan sayılar ve işlemler bu ↸ “Saat 08. KAZA IMLAR 3.30’da evden okula gitmek için yola çıkan bir öğrenci bir saat sonra sınıfın sınırlılıkları içinde aldırılır. Aynı özellikteki 3 kutuda kaç kilogram şeftali olur? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ SIVILARI ÖLÇME 1. ↸ Sürahideki suyun kaç su bardağı. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. fincan. Đki kap birbiriyle karşılaştırılırken bir kap diğerine göre “Daha çok alır. [!] Problemler.” gibi ifadelerin anlamları tartıştırılır. TARTMA [!] Kütle ve ağırlık terimleri kullanılmaz.A.Ö. kabın yapısının önemli olmadığı farklı örneklerle gözlemletilir.2. 2. ↸ Leğen.Ö.00’de uyanacak çocuğun çözdürülür.” veya “Daha az alır. Đçlerinde eşit miktarda su olmasına rağmen. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 136 . mutfak araçları ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 1 kutuda 5 kilogram şeftali vardır. kaç çay bardağı olduğu belirletilir. Sabah 07. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir.

2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 137 .

2. A L A I KAZA IMLARI Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. T O P L A M V E R Đ Ö Ğ R E M E TOPLAM 2 1 3 138 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği Tablo 1.2. Veriyi tablo şeklinde düzenler. Nesne grafiğini yorumlar. 1.

Toplanan kalemlerin renkleri kâğıt parçalarına yazdırılır. çizgi film karakterleri. Alınan öneriler sınıfça değerlendirilir ve uygun başlık bir kâğıt parçasına yazdırılıp grafiğin üstüne yerleştirilir. [!] Grafikte nesnenin kendisi yerine temsilci nesneler (fasulye. mavi ve sarı kalem yazılarak veya birer tane resimleri konularak bunların karşısına tercihine göre öğrenciler sıralandırılarak nesne grafiği oluşturulur. Öğrencilerden oluşturulan grafik için bir başlık önermeleri istenir.Ö. KAZA IMLAR 1. Problem: Sınıfınızda resim dersinde kullandığınız kırmızı. Her sıra grubundan gönüllü iki öğrenciye. hem yatay hem de dikey olarak kalemlerden en çok hangisinin sevildiğinin belirlenmesi.A. kullanıldığı önerilebilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfta en çok sevilen meyve. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. mavi.Ö.2. öğrencilerin hangi [!] Problemler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 139 . öğrencinin yaşantısından seçilen dışındaki yaşantısından olabilir. ………………………………………… Kırmızı kalemler 5 Mavi kalemler ES E GRAFĐĞĐ Sarı kalemler 5 10 ↸ Yere tebeşirle kırmızı. [!] Öğrencilerin nesneleri aynı hizaya koymalarını kolaylaştıracak grafik çizelgeleri kullandırılır. [!] Başlangıçta hangi veri toplama yollarının uygulamalarla fark ettirilir. Oluşturulan bu düzenin ne olduğu tartıştırılarak “nesne grafiği” kavramı fark ettirilir.) de kullanılabilir. sarı renkli [!] Grafikler. Sonra toplanan kalemler renklerine göre kâğıtların karşısına sıralanır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yaptırılır.A. kendi grubundaki öğrencilerin sevdiği kalemler toplatılarak veri elde edilir. olaylardan hareketle oluşturulan problemleri çözmede. öğrencilerin okul içindeki veya mevsimlerde doğduğunun belirlenmesi vb. mandal vb. veri toplamanın önemi. Grafik: Sınıfımızdaki Öğrencilerin En Çok Sevdiği Renkli Kalemler Grafiği [!] Oluşturulan grafiğe başlık yazdırılır.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Veriyi tablo şeklinde düzenler. Bulguların gerekçeleri sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) • En çok hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En az hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En çok ve en az sevilen kalemlerin sayıları arasındaki fark nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 13) vb. Tablo: Pano Đçin Renk Tercihleri Renk Yeşil Kırmızı Mavi Beyaz Sarı Kişi sayısı 5 8 10 1 2 [!] Tabloya başlık yazdırılır. Nesne grafiğini yorumlar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 140 .A.Ö.2. 1.A. sorgulamalar yaptırılarak grafik yorumlatılır. ↸ Boyanacak sınıf panosunun rengine karar vermek için sınıfta oylama yapılır ve bu veriler tablo hâline getirtilir. ES E GRAFĐĞĐ KAZA IMLAR 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Verilen veya oluşturulan en çok sevilen renkli kalemlerle ilgili bir nesne Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” grafiğinde.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 141 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 142 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI.

3. yapar 3. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 9. 6. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 2. Metre ve santimetre birimlerinin Doğru kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. olmayan birimlerle ölçer. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler üçgen prizma. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart 2. 5. Bir problemle ilgili veri toplar. ile tasvir eder. silindir. koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 1. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Şekil grafiğini oluşturur. 143 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem Uzunlukları Ölçme 1. hesaplar. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri 1.Nesnelerin çevrelerini belirler. 5. ışının ve doğru parçasının çizgi 2. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. Doğruyu. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları örnekler vererek çizimlerini yapar. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. koni ve silindir modellerinin tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. 4. 2. Noktaya modelleriyle örnekler verir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. ışını ve doğru parçasını Çevre modelleri ile tasvir eder. Şekil grafiğini yorumlar. Küp. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği 1. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin 4. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. okta Alan 1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 1. Doğrunun. 8. 2. 2. 3. 7. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu modellerini oluşturur. yedişer. 4. Prizma. dikey ve eğik doğru modellerine 3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. dikdörtgenler prizması. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve 3. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. kare prizma. 3. Tablo 1. Yatay. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. 1. 2. 100 içinde altışar. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.

144 . dikdörtgenin çizgi modelleri Sıvıları Ölçme üzerinde açıları gösterir. karenin. dik açı. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler 1. Açıyı modelleri ile çizer. Simetri 2. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. doğruya göre simetriyi birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini belirler ve simetrik şekiller oluşturur. yapar. Dikdörtgen ve Çember çözer ve kurar. 3. kare. 2. ve üçgeni çizer. Zamanı Ölçme 2. geniş açı ve doğru açı kullanarak ifade eder. V E R Đ A. verir ve çizer. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. dikdörtgen ve çemberi köşe ve açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler açı sayısına göre sınıflandırır. Üçgen. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri Üçgen. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. farklı zaman ölçme birimlerini 4. Üçgensel. Üçgen. 3. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Açıya. 3. 3. kontrol eder. Üçgenin.A. 2 Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. Saati okur. 4. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kare. karesel. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre 1. 3. Cetvel ve gönye kullanarak kare.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. kare. dikdörtgen 1. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı Paralarımız 1. Tartma 2. 4. Açıları dar açı. çevresindeki modellerden örnekler verir. Düzlemsel şekillerde. 1. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer Örüntü ve Süslemeler ve kurar. 1. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 2. 1. 1.Ö. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. Belirli bir zamanı. 3. olarak sınıflandırır. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 2. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini 4. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 145 . Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 4. Eldeli çarpma işlemini yapar. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 4. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. Çarpım tablosunu oluşturur. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. 2. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. 2. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. Kesirler 1. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. 5. 3.

MATEMATĐK DERSĐ 3. Açı 5. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 4 4 5 2 4 28 3 4 2 4 4 1 1 19 5 3 1 1 3 2 3 18 3 1 4 SÜRE / DERS SAATĐ 15 12 12 14 10 10 73 5 5 4 5 5 3 3 30 10 5 3 3 5 4 5 35 4 2 6 ORA I (%) 11 8 8 10 7 7 51 3 3 3 3 3 2 2 19 7 4 2 2 4 2 4 25 3 2 5 SAYILAR ÖLÇME GE EL TOPLAM 69 144 100 146 . 2. Düzlem 2. Kare. Nokta GEOMETRĐ 4. Doğru 3. 6. Dikdörtgen ve Çember 6. 3. Üçgen. Şekil Grafiği VERĐ 2. 4. 3. Simetri 7. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. 7. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. 5. 2. 6. 5. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme Toplam 1. 4.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 147 .

4 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 4. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 2. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 4. 3. 8. 4 Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. Eldeli çarpma işlemini yapar. 2. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 4. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 7. 1. 2. 4 Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. 2. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 3. 5 En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile.3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. 1. 4. 2 Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 9 100 içinde altışar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. 3. 3. Çarpım tablosunu oluşturur. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. 3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. T O P L A M 28 S A Y I L A R Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler 148 . 1. 1. 4. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 5. 9. 2. 6. yedişer. 2. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. . 9 onluk 10 onluk 10 20 30 40 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11) 1 yüzlük = yüz tane birlik 1 yüzlük = 10 tane onluk 90 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. Bu gruptaki nesnelerin sayısı onluklara böldürülür. 9 birlik. 9 onluk. AÇIKLAMALAR [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. .Ö.Ö. 1 onluk 2 onluk 3 onluk 4 onluk . 1 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 DOĞAL SAYILAR 10 onluk 1 yüzlük ↸ Nesne sayısı 100 olan bir grup seçilir. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 149 . Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.3. 1 birlik 9 onluk. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.A.

A. 3 ↸ 305 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. 3. DOĞAL SAYILAR 2 yüzlük Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b.A.Ö. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 200 4 onluk 243 Onlar b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.3. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. süre vb. KAZA IMLAR 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 243 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. 40 3 birlik Birler b. mesafe. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.) araştırıp sınıfa sununuz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 150 . Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.

977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 325. KAZA IMLAR 4. • 205’ ten küçük en büyük sayıyı yazınız. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı.A. DOĞAL SAYILAR 5. • En küçük çift sayıyı. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. AÇIKLAMALAR [!] “<” . başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirletilir. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. • En büyük sayıyı. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? 125. 18. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı.3. • En büyük tek sayıyı.A. 305 ile 347 sayılarından. 687.Ö. “ “> ve “ =” sembolleri kullanılır. 5 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı. 2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 151 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.Ö. 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 152 . 78 biçiminde yazdırılır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 51 61 71 81 42 52 62 72 82 43 53 63 73 83 44 54 64 74 84 45 55 65 75 85 46 56 66 76 86 47 57 67 77 87 48 58 68 78 88 49 59 69 79 89 50 60 70 80 90 AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı. sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. 60. yedi.A. 6. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Altışar sayarken üçer saymadan. yedişer. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 48. 66. ↸ Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. KAZA IMLAR 100 içinde altışar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. 72.3.Ö. 54.Ö.A. Doğal Sayılarda Çarpma Đşlemi DOĞAL SAYILAR Örüntü.

en fazla 3 aşama daha genişlettirilir. adım . Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. kat .Ö.Ö. satırda … küp AÇIKLAMALAR [!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. satıra kadar genişletilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 153 . 1. adım 4.. Verilen örüntü 4. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) DOĞAL SAYILAR Verilen örüntü 6. 6. KAZA IMLAR 7. 4. 5.A.kat 3. [!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır. kat …………………………. . 1. bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. 1.3. katı kadar genişletilir.. satırda beş küp …………… 4.A.. adıma kadar genişletilir. Verilen örüntüler. kat 2. satırda üç küp 3.. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Genişleyen örüntüler kullanılır.. [!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı. adım Verilen örüntünün 5. 5. adım 2. Çizim ikinci planda tutulur. adım 3.. adım ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. satırda bir küp 2. kat …………………………………..

Farkların tek veya çift olduğu belirletilir. KAZA IMLAR 8. Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur.A. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 154 . 3 + (tek) 4 = 7 (çift) (tek) 9. Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 26) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.3. Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. ↸ Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. ↸ Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. 1 Tek DOĞAL SAYILAR 2 Çift 3 Tek 4 Çift 5 Tek 6 Çift 7 Tek 8 Çift 9 Tek 10 Çift ↸ Tek ve çift doğal sayılar incelenirken yüzlük tablosundan da yararlandırılır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.Ö.

3 Onlar b. KAZA IMLAR 1. 2 Birler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 155 .A. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır.3.Ö. + 5 5 9 [!] En çok üç toplananlı işlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır.Ö. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 325 + 234 toplama işlemi aşağıdaki gibi modellenir. gibi semboller kullandırılır. ↸ Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde.A. 5 [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır. 3□7 3 8 6 +45 0 + □∆ 82 7 9 4 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ∆. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır. 2 3 4 [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. Yüzler b. vb. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 4. Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. ↸ Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.A. 326 + 442 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ → → + 330 440 770 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. KAZA IMLAR 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 156 . • Onluklar toplatılır. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Tahmin yapılırken öğrencilerin yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler ↸ geliştirmelerine ortam sağlanır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Problemler. ↸ Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır.3. 3.Ö. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır.Ö. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. 5 + 6 = 11 • Đki sonuç toplatılır. 80 + 11 = 91 Çevrenizdeki ve ailenizdeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejileri araştırıp sınıfta sununuz. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

11 1 2 2 Birler b. 14 4 5 Onlar b.A. 3 1 – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Yüzler b.Ö. 2 3 1 – 1 9 9 [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 157 .3. Öğrencilerin. 1 2 2 Birler b. Onlar b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 324 – 125 işlemi. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. ↸ En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. 4 5 AÇIKLAMALAR [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. Yüzler b. KAZA IMLAR 1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.Ö. ∆. 3 1 – 9 Yüzler b. sorularla buldurulur. 14 4 5 Onlar b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2 2 Birler b. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. vb. gibi semboller kullandırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. model kullanılarak yaptırılır.A. [!] 402 – 125 212 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren.

AÇIKLAMALAR 3. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. KAZA IMLAR 2. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 4. 230 – 140 =? 320 – 200 =? 420 – 200 =? 680 – 50 =? 860 – 20 =? 120 – 10 =? 960 – 10 =? 500 – 260 =? ↸ Problemler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 158 . ↸ Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır.Ö. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. Sonuçtan.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. çözdürülür ve kurdurulur. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.A. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değeri çıkarılır ve eksilenin birler basamağına eklenmesi gibi stratejiler izlenir. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır.3. Öğrencilerin.A.

Ö. Çarpım tablosunu oluşturur.A. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.3.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzlük tablosunda altışar sayarken ilgili kutulardaki yararlanılarak aşağıdaki gibi çarpım tablosu oluşturulur: sayılardan AÇIKLAMALAR [!]Yüzlük tablosundan. Doğal sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 . KAZA IMLAR 1.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 159 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Birler b. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Yüzler b. ↸ Çarpma işleminde. Onlar b. KAZA IMLAR 2. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. Yüzler b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir.Ö. ↸ 235 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 160 . daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.A. Birler b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.3.A. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. Onlar b. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır. 2 × 4 7 0 3 5 2 235 + 235 235 2 × 470 [!] Önce. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA ÇAR PMA ĐŞLEMĐ × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 × 1 8 + 7 4 9 2 7 5 5 5 3. Yüzler b. Onlar b. Eldeli çarpma işlemini yapar. eldenin ne anlama geldiğini açıklar.Ö. Birler b.

Bir öğretmen. ↸ Problemler. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Başlangıçta öğretmenin kaç kalemi vardı? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4.Ö. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.A. başarılı 25 öğrencisine birer düzine kalem veriyor.3. AÇIKLAMALAR Doğal sayılar [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.A.Ö. 5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Geriye 150 kalemi kalıyor. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 161 . bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 162 . 42 sayısı. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. bölünen 42 3 bölen 3 14 bölüm 12 12 00 kalan AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. “bölen”. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bölüm. çarpma ve bölme işlemlerinden yararlanılarak kontrol edilir. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır.A. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ↸ Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.Ö. Alınan onluk bölüme yazdırılır. [!] Bölme işleminde kalan. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir. ↸ Yaptırılan bölme ve çarpma işlemlerinin doğruluğu. bölen. [!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modelletilir. bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek.3. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Yapılan işlemlerde “bölünen”.Ö. Modellemeden sonra işlem yaptırılır. [!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 2. KAZA IMLAR 1.A. • 24 ÷ 4 = 6 6 × 4 = 24 • 16 × 3 = 48 48 ÷ 3 = 16 ↸ Problemler. bölen. [!] Bölme işleminde bölünen. 12 birlik şeklinde bozdurulur.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Kesrin biriminin, bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.

0

1 2

1

[!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur (
1 4

1 4 1 4

“dörtte bir” gibi).

KESĐRLER

0

1 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

1 8

0

1 8

1

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

↸ Öğrenciler, kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirler elde ederler.
1 8 1 8 1 8

3 8

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

163

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut kesir modelleri kullandırılır veya kâğıt katlama etkinliği yaptırılır. Bütünün eş parça sayısı arttıkça ortaya çıkan eş parçaların küçüldüğüne dikkat çekilir.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

1 4

1 2

>

1 4

>

1 8

1 8

KESĐRLER

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

↸ “24 fındığın

1 4

’i kaç fındıktır?’’ Problem, model kullandırılarak çözdürülür. Daha

sonra işlem yaptırılır.
1 4

[!] Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir. [!] Bölme işleminin sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

24 ÷ 4 = 6 fındıktır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

164

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

165

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1. 2. 3. 4. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem

Doğru

4

okta

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
1. 2. 3. 4.

2

Açı

Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. Açıyı modelleri ile çizer. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

4

Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler

1. 2. 3. 4.

4

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

1 1 19

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. T O P L A M

166

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Düzlem, istenilen büyüklük ve genişlikte bir bölge, alan, saha, düzlük vb. olduğu; denizin, gölün durgun yüzeyi, gittikçe büyüyen açılan yufka vb. modellerle fark ettirilir. Bunun gibi prizmanın yüzleri, sıranın, kapının ve duvarın yüzü, taban, tavan, futbol sahası, halı, duvar kâğıdı vb. birer düzlem modeli olduğu sezdirilir. Bu modellerin üzerinde (içinde) bulunan açık ve kapalı eğrilerin çevrelediği bölgeler ve alanlar; halının motifleri, çizgileri; kâğıt, duvar ve zemin süslemeleri vb. model alınarak bunların birer düzlemsel şekil olduğu algılatılır. AÇIKLAMALAR [!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 7)

DÜZLEM

↸ Yamalı yorgan düzlem ve yamaları düzlemsel şekil; ekoseli kumaş düzlem ve desenleri düzlemsel şekil; karo ile döşeli zemin düzlem ve karoları düzlemsel şekil; tangramın birleşik hâli düzlem ve parçaları düzlemsel şekil; tamamlanmış yap-boz düzlem ve parçaları düzlemsel şekil modelleri olarak alınır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

167

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisimlerin yüzeylerinin bu cisimlerin bütün yüzlerinin birleşimi olduğu; [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler portakal, elma, fındık, ceviz, domates, soğan vb. meyve ve sebzelerin kabukları küre vurgulanır. prizması, üçgen prizma, silindir, koni yüzeyi; karton, teneke veya plastik kutular ve ambalajları prizma ve silindir yüzeyi; külah, [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz. ve küre modellerinin yüzeylerini huni vb. koni yüzeyine model alınarak fark ettirilir. belirtir. ↸ Bir yüzey modeli elde etmek için kutu, paket vb. modeller uygun ayrıtları boyunca 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin kestirilir. Yüzeyleri bir bütün hâlinde düz bir zemin üzerine açtırılır. Bu yüzeyleri [!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek yüzeylerini düzleme açar ve bu oluşturan yüzlerin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller modellerin her yüzünün birer olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin düzlemsel şekil olduğunu gösterir. açınımı isimlendirilmez. KAZA IMLAR

DÜZLEM

↸ Bir kare prizma modelinin yüzeyini açarak yüzeyi oluşturan parçaların iki karesel, dört dikdörtgensel bölgeden oluştuğu ve her bir bölgenin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. Bu etkinlik diğer geometrik cisimler için de yaptırılır. Küp Üçgen prizma Silindir

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

168

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Lastik ip, tel, ip, su hortumu, kablo vb. modeller ile doğrunun her iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Örgü şişleri, ucu açılmış kalem, cami minaresi vb. modeller ile ışının bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Kurşun kalem, çubuk makarna, su borusu, oklava, oda tabanındaki süpürgelik çıtası vb. modeller ile doğru parçası kavramı fark ettirilir. ↸ Lastik ip, düz yol, yüksek gerilim ve telefon hatlarındaki gergin teller, su hortumu vb. modellerle doğrunun her iki ucundan düz olarak istenildiği kadar uzatılabileceği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.

[!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna Doğrunun çizgi modelinin, iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için çift gidilmez. yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilerek küçük temel harfle isimlendirilir.

y y doğrusu DOĞRU

r r doğrusu

↸ Radyo anteni, şerit metre, iplik makarası vb. modellerle ışının, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen doğrunun bir biçimi olduğu fark ettirilir. Işının çizgi modelinin radyo anteni, makaraya sarılı ip, hortum bobini, çelik metre vb. modeller yardımıyla, sadece bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için tek yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilir.

i ışını

a ışını

↸ Kullanılan doğru modellerinden kesip, koparıp, kırılıp alınan parçalar olduğu iplik parçası, çubuk makarna parçası, boru kesitleri vb. modellerle doğru parçasının, doğrunun başka bir biçimi olduğu fark ettirilir. Doğru parçasının çizgi modelinin marangoz metresindeki her bir parçanın, radyo antenindeki her bir bölümün birer doğru parçası modeli olduğu dikkate alınarak oksuz çizgi modelinin aynı zamanda birer doğru parçası olduğu fark ettirilir ve çizdirilir.

m doğrusu

doğru parçası
Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

169

Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.Ö. “I” harfi vb. dikey ve eğik doğru modellerine (düşey) doğruları.A. harfler. 4. dikey ve eğik örnekler vererek çizimlerini yapar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çekül. hem de kesişen doğruları algılatmak için model olarak kullandırılır. bayrak gönderi. gönye ve cetvelin her bir köşesinden çıkan kenarları. yazı tahtasının yan kenarları. tangram parçalarının ayrıtları hem dik aynı olduğu vurgulanır. kesişen doğruları çizmek için de üçgensel bölgenin kenarları model olarak kullandırılır. üçgensel bölge modellerinin dik olmayan [!] Bir doğrunun yatay. yazı tahtasının. bina kolonları ve bina kirişleri paralel doğruları. ↸ Paralel doğruları çizmek için kitabın ve cetvelin karşılıklı kenar çiftleri. modeller dikey 3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. toplama ve çarpma sembolleri. KAZA IMLAR ↸ DOĞRU Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. merdiven korkuluğu. ↸ Pencere ve pano çerçevelerinin karşılıklı kenar çiftleri. çatının ayrıtları ve makasın bıçakları kesişen olmaları ile kesişmeme durumlarının doğruları. başka bir doğruya algılatmak için model olarak kullandırılır. kapıların alt ve üst kenarları yatay doğruları olma durumları. dik doğruları çizmek için kitap.Ö. kenarları eğik doğruları. Yatay. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 170 .A. bina [!] Bir düzlemdeki doğruların paralel kolonları ve bina kirişleri dik doğruları. pencere ve pano çerçevelerinin aynı köşeden çıkan kenarları. göre değil durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir.3.

alan ve hacimde alınmalarının. su damlası. köşe başları. prizmaların köşeleri. bazen de uygun resim ile sembolize edildiği ve bu sembolle [!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler isimlendirildiği fark ettirilir.3.Ö. Noktaya modelleriyle örnekler verir. millî parkların. seçtirilir.A. bazen kâğıt üzerinde kalemle yapılan bir benek. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 171 . bir fikri vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplu iğnenin kâğıttaki izi. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. durak. uzunluk. kavşak vb. bir izi. ören yerlerin gösterimini [!] Yer isimlerinin. harf. nokta modellerinin isimleri model aldırılarak. KAZA IMLAR 1. buluşma yeri. bir nesneyi. nokta kavramının uzunluk. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) OKTA 2. AÇIKLAMALAR [!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde.Ö. alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir. modellerle noktanın. temsil ettiği ve yer belirttiği sezdirilir. bazen sayı. bazen olduğu vurgulanır. cümlelerin sonlarında ve çeşitli harflerde kullanılan işaret. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. limanların. noktanın. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. tebeşir tozu. yüzdeki ben. ↸ Haritalardaki şehirlerin.A.

bir köşesi ve bu [!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz köşeden çıkan kenarları model aldırılarak dik açının. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanın herhangi bir durumu. çevresindeki modellerden örnekler verir. dikdörtgen. KAZA IMLAR 1. kapının. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 172 . makasın.Ö. 2.3. kollarımızın bedenimizle durumları. kenarları birbirine dik olan açı edilmez. modelleri oluşturulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. [!] Açının. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. parmaklarımızın veya bacaklarımızın [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. olduğu fark ettirilir. AÇI 3. tangram parçalarının köşelerinin [!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta. katlanmış bir tel vb. ↸ Gönyenin dik kenarları. pencere çerçevesi vb. Açıya. çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır. birinden çıkan kenarlar.Ö. kare. birbirine göre durumu.A. modeller ile açı fark ettirilir. gönyenin kenarları vb. Bu modellerden yararlanılarak dik açının çizgi modelleri oluşturulur. ↸ Prizmaların köşelerinin birinden çıkan ayrıtlar. kitabın. pencerenin açık durumları. modeller kullandırılarak açının çizgi kollarının ışın olduğundan söz edilmez. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Açıyı modelleri ile çizer.

i) Dar açı (açının ikinci kenarı dik açının içinde): ii) Dik açı (açının her iki kenarı dik açının kenarlarıyla çakışık): [!] Açılar. açık pergelin [!] Önce dik açı tanıtılır.3.Ö. AÇI ↸ Geometri tahtası. dik açı. çeşitli durumları model aldırılarak dik açı modellerinden biri ile karşılaştırılır. geniş ve doğru açılar fark ettirilir. kâğıtlar üzerinde verilen şekillerdeki dar. KAZA IMLAR 4. noktalı veya izometrik vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 173 . makasın bıçaklarının. geniş ve doğru açılar buldurulur. dar ve geniş açı olarak iii) Geniş açı (açının ikinci kenarı dik açının dışında): sınıflandırılırken gönye kullandırılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Saatin akrep ve yelkovanının. dik açı modelinin bir kenarı ile çakıştırılır. Açıları dar açı. Diğer açı çeşitleri kollarının vb. ikinci kenarın durumlarıyla dar. açık kapının tabanı ile eşiğinin. dik. Karşılaştırmada açı modelinin bir kenarı. ↸ Düzlemsel şekiller sahip oldukları açılara göre sınıflandırılır. [!] Dar.A.A. iv) Doğru açı (açının ters yönde açılan kenarları doğruyla çakışık): [!] Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir. dik. Tüm açıları dik olanlar Bazı açıları dik olanlar Dik açısı olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. dik açıyla karşılaştırılır. dik ve geniş açılar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez.Ö.

dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. 4. KAZA IMLAR 1. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üçgen. Cetvel ve gönye kullanarak kare. gönye ve pergel kullandırılmadan prizma modellerinin yüzleri vb. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. ↸ Çizgi modellerinden faydalanarak üçgenin. teması (Kazanım A. KARE. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” ↸ Kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgen ile kenar uzunlukları verilmeyen herhangi bir üçgen cetvel ve gönye ile çizdirilir. kare ve dikdörtgenin çizgi modelleri oluşturulurken tangram parçaları. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. açı sayısına göre sınıflandırır.Ö.. düzlemsel şekiller kullandırılır. karenin. [!] Cetvel.A. Gönyenin dik [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta 2. kare. karenin ve dikdörtgenin açılarının bir [!] Üçgenin.3. ve bu açıların çeşitleri vurgulanır. her iki kenarı seçtirilerek üçgen ve dikdörtgen olduğu. uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. dikdörtgen kenarlarından biri seçtirilerek kare. DĐKDÖRTGE VE ÇEMBER ↸ Kare ve dikdörtgen çizimi için cetvel ve gönye kullandırılır. dikdörtgende ise karşılıklı kenar ve üçgeni çizer. ÜÇGE .Ö.3. kullandırılır. kare. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 174 . karenin.A. Üçgenin. Üçgen. çizdirilir. dikdörtgenin açı sayısı köşede iki kenarın birleşmesiyle oluşan şekiller olduğu fark ettirilir. Üç köşeliler Dört köşeliler Köşesizler Üç açılılar Dört açılılar Açısızlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. silindir modellerinin yüzleri vb. Üçgen. çemberin çizgi modelleri oluşturulurken koni ve çizimler yaptırılır. 10) 3. dikdörtgen ve çemberi köşe ve ↸ Sınıflandırma etkinliklerinde şekillerin özellikleri tablo biçiminde düzenletilir ve [!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen sonuçları tartıştırılır.

Kesme örneği SĐMETRĐ katlanmış kesilmiş açılmış Katlama örneği katlanmış açılmış ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 175 . KAZA IMLAR 1. Düzlemsel şekillerde. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Düzlemsel şekillerde doğruya göre simetri.A.3. doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. Etkinliklerde oluşan kat çizgisinin.Ö.A. algılatılır. simetri doğrusu olduğu fark ettirilir. katlama ve kesme etkinlikleri ile [!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır.

Noktalı ve izometrik kâğıt üzerinde üçgen.A.3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Öğrencilerin bu parçaları. kenarları boyunca birleştirmeleri ve bunlardan içinde boşluk olmayan motifler oluşturmaları sağlanır. karesel. KAZA IMLAR 1.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Önce örüntü blokları kullandırılır. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. dikdörtgensel bölgeler kestirilir.Ö. güzel görünmesi için Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma boyatılır. Süsleme. Üçgensel. karesel. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 176 . 3) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Kâğıtlardan birbirine eş üçgensel. (Kazanım 1) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.Ö. kare veya dikdörtgen çizdirilerek süsleme yaptırılır.3.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 177 .3.

Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. 2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini 3 kontrol eder. 4. 1. 1. 3 Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Nesnelerin çevrelerini belirler. 1. 1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.3. 1. 1 Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 5. 2. 3. 3. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. 2. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. Sıvıları Ölçme 178 . T O P L A M 18 Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 5 Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. 2 Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Belirli bir zamanı. 1 Saati okur. 3.

AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken ↸ On santimetre uzunluğunda karton şerit kestirilir.sınıftaki etkinliklerden farklı olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm. Örneğin. ↸ Öğrenciler kendilerinin ya da velilerinin karış. 2. TRT gibi. Md.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. nedenlerle sembolle gösterim ihtiyacı tartıştırılır. TBMM. 2 santimetre=2 cm. sadeleştirme. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. ↸ • 125 cm = 1 m 25 cm • 2 m = 200 cm . Yapılan ölçmelerde 2. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. kolay gösterim vb. yaparak kontrol eder.3.A. ↸ Kısaltma. ↸ “Pantolon alırken deneme şansınız yoksa ne yaparsınız?” sorusu ile iki uzunluk arasındaki farkı tahmin etmenin önemi fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 179 . KAZA IMLAR 1. bacak. keşfettirilir.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayı gerektiren uzunluklar ölçtürülür. Bir metrelik ipin uzunluğu birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. Tahminlerini bir kâğıda not tutar. 1 metre=1 m vb. ayak ve gövde [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle uzunluklarını tahmin eder. 125 santimetre olarak ifade ettirilir. 300 cm = 3 m vb. hazırlanan karton şerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduğu Örneğin. 3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Tahminlerini ölçüm ölçülebilir olmalıdır.Ö. kol..

↸ Aşağıdaki cetvel modelinde belirtilen iki ok arasındaki uzunluk kaç cm dir? 0 5 10 15 20 25 30 [!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm + 1 m 85 cm = 245 cm + 185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. KAZA IMLAR 4.3. 1 m 85 cm “Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Cetvelle 2 cm . 10 cm vb. 5 cm. uzunluğunda doğru parçaları çizdirilir. UZU LUKLARI ÖLÇME 5. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. 1 m.A. Dört arkadaş ellerindeki 200 cm. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.Ö.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 180 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yarım metre ve 30 cm uzunluğundaki ipleri uç uca ekleyerek kaç santimetre uzunluğunda ↸ Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler ip elde ederler? çözdürülür ve kurdurulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. AÇIKLAMALAR [!] Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir.

Kullanılan ip. 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm ↸ Camın.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. araçlar bir bütün hâlinde kullandırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 181 . kurdele vb. boyuna ve eğik kestirilir. KAZA IMLAR 1. kordon. dikdörtgen veya bunların [!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre birleşiminden oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları buldurulur. noktalı veya kareli kâğıtta kare. Çerçeveleme yaparken ipin etkinlikler de yaptırılır. Nesnelerin çevrelerini belirler. kâğıt üzerine çizdirilip ip kullanılarak kesitin çevre uzunluğu fark vurgulanır. ettirilir. çerçevelemeleri istenir. tahtanın vb. resmin. Ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. havuç gibi sebze ve meyveler enine. elma. fotoğrafı. armut.A. ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği Ortaya çıkan kesit. fotoğrafın. uzunluğu hesaplatılır. kartpostalı vb. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Çevreyi tahmin etmeye yönelik kordon. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ↸ Patates. ↸ Geometri tahtasında. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir resmi. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. nesnelerin kenar uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. Şeklin çevre uzunluğu 14 birimdir. ↸ Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları hesaplattırılır.A.3. Çerçeveleme için ip. kurdele uzunluğunun nesnelerin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur.Ö. köşelerden gergin geçirilmesi istenir. ÇEVRE 2.

ALA Ölçme birimi.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. silindirik ve konisel yüzlü cisimler yüzünün alanının kaç tane A4 kâğıdı ile kaplanabileceği buldurulur. karo vb. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart ↸ Kitap. Masanın üst [!] Küresel. Öğretmen masasının üst yüzünün alanını bulmak için A4 kâğıtları etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır. kullandırılır. kullanılmaz. masanın yüzüne birbiri ardına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ÇEVRE 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ile ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö.A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 182 . standart olmayan araçlar birim model olarak [!] Alanı standart olmayan birimlerle tahmin olmayan birimlerle ölçer. A4 kâğıdı.3. alanı bulunacak cismin bir yüzünü tam olarak kapatmadığı durumlarda neler yapılabileceği tartışılır. buldurulur. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları [!] Çevre uzunluğu verilip kenar uzunluğu buldurulmaz.

A. Babası Tuna’ya bir kumbara hediye etti. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 183 . ETKĐ LĐKLER AÇIKLAMALAR ↸ Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan alışveriş [!] Problemler.26) Girişimcilik (Kazanım 16. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. içinde olmalıdır. • Her hafta aynı miktarda parayı kumbarasına attığına göre haftada ne kadar para biriktirmiştir? • Tuna’nın beğendiği bisiklet 60 TL olduğuna göre Tuna kaç hafta sonra bu bisikleti alacak parayı biriktirir? Para kullanımının tarihçesini araştırıp sınıfa sununuz.A. PARALARIMIZ Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Tuna 8 hafta sonra kumbarasını bankada açtırdığında 24 TL biriktirdiğini gördü. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları problemleri çözdürülür ve kurdurulur. 34 ) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1.3. kumbarasına atmasını söyledi. 17.Ö. Tuna’ya ↸ Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve haftalık 8 TL vereceğini ve haftalığından bir miktarını kurdurulur. 33.

1 ile 5’in.Ö. 2 ile 10’un. 5. . sembol kullanılmadan yazdırılır.” dediğinde 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor.30) 14:20 ↸ “Teneffüsler kaç dakikadır? Sevdiğiniz bir şarkıyı okuma süresi kaç dakikadır? Sevdiğiniz reklam kaç dakika sürüyor?” vb. 3’ü biraz geçmişken ve yelkovan 5’in üzerindeyken yelkovanın 25’i gösterdiği. KAZA IMLAR 1. dolayısıyla saatin “3’ü 25 geçiyor” Bir.. 9’un üzerinde iken çeyrek kala ifadeleri kullanılarak saat okutulur. geçiyor. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 184 . 55 5 10 11 12 1 2 10 3 15 45 9 4 8 20 7 6 5 40 35 25 30 50 Sayısal saatteki 15. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. dakikalık aralıklarda yapılan işler açıklatılır. Yarın” teması (Kazanım C. Bugün. 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Hayat Bilgisi dersi “Dün. .20’nin.A. akrep ve yelkovanlı saatteki karşılığı belirletilir.Ö.. akrep ve yelkovanlı saatteki görünümünü çizerek gösteriniz. Bu saatte. 2 10 9 8 3 4 7 6 5 13:45 [!] 1 saatin 60 dakika. yapabileceğiniz etkinlikleri anlatan 00 bir paragraf yazınız. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. iken çeyrek geçe. sorularla birer. Yapılan saatte akrep yazdırılır.3. 55 [!] Dakika. Yapıştırılan kartonun üzerine 0. [!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü ↸ Sayısal saat.. onar.A.55’in. akrepli ve yelkovanlı saatle karşılaştırılarak okutulur.” dediğinde ↸ Günlük yaşamında çeyrek saatlik zaman diliminde yaptıkları işlerin kaydı tutturularak bir sunu hazırlatılır. 3 ile 15’in … aynı hizaya geldikleri fark ettirilir. Yelkovan 3’ün üzerinde [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz.. 50. yarım ve çeyrek saatte diye okunduğu belirtilir. 5’e ne kadar var? sorularıyla 11 12 1 yelkovanın görevi fark ettirilir.. 10. beşer. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çeyrek kavramından yararlanılarak çeyrek saatlerde yelkovanın konumu okutulur. ZAMA I ÖLÇME ↸ Yapılan saat modelinin arkasına bir karton yapıştırılır. Kesirler ↸ Sayısal saatte okuduğu 14.3. Saati okur.

7.40 arası izin almıştır. • 1 saat 30 dakika = 90 dakikadır. öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. karşılaşmaların süresi kaç saat.3. vapurun vb. ↸ Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kadar sürede yürüneceği [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. Bugün. ↸ • 72 dakika = 1 saat 12 dakikadır. Oyun oynamak için kaç dakika izin almıştır? Öğle yemeğini 40 dakikada yiyen bir kişi 13. KAZA IMLAR 2. Yemekten saat kaçta kalkmıştır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Belirli bir zamanı. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6. tartıştırılarak öğrencilerin zaman hakkındaki düşünceleri anlattırılır. 20) ZAMA I ÖLÇME 3.3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A.00’te yemeğe başlamıştır. taşıtların hareket teması (Kazanım B. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” ↸ Öğrenci servisinin. yolcu otobüsünün. Cem. Yarın” teması ↸ Öğrencilerin “Beden Eğitimi dersimiz 80 dakika sürmüştür. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.A. futbol vb. kaç dakikadır? Hayat Bilgisi dersi “Dün.29) zamanı 1 saat 20 dakika biçiminde yazarak ifade etmeleri sağlanır.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 185 . farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.3. trenin. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Basketbol.Ö. annesinden parkta oyun oynamak için 13.” ifadesindeki geçen (Kazanım C.22) saatlerini gösteren çizelgelerin incelenmesi sağlanır.10 ile 13.

[!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. ↸ Problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz.3. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 186 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.Ö. • 2 kilogram = 2 kg • 50 gram = 50 g TARTMA 2. içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A.

3. litre. 3. gerekliliği sezdirilir. Ali bakkaldan 1 litre süt litre birimleriyle tahmin ettirilir. karşılaştırmaları sağlanır. sonra ölçtürülür. ilk kaba geri döktürülür ve seviyesi işaretletilir. Annesi Ali’den tatlı yapmak için yarım litre ↸ Kova. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin ↸ Farklı büyüklüklerdeki su bardakları kullandırılarak bir kaptaki suyun miktarı kap. olmayan bir ölçme aracı ile eşit miktarlarda herhangi iki kaba böldürülür. kapların içindeki suyun miktarı önce litre ve yarım süt almasını istedi. vazo vb. Kaç kap gerekir? 50÷10 = 5 kap gerekir. dereceli tüp vb. fazla. Litre ve kilogram sununuz. olarak satılan ürünlerin listesi yaptırılır.Ö. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına ↸ Marketlerde kapalı kutularda satılan bir litre ve yarım litrelik meyve suyu. duyan mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa ↸ Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt ettirilir. Ölçme sonucundaki farklılıklar gözlenerek ölçme birimlerinin litre birimleriyle ölçmeler yapar. gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım ölçtürülür. Ölçme sonucu ile tahmini aldı. • Ali’nin annesi tatlıya sütü doğru miktarda nasıl koyar? • Bir litre süt kullanırsa doğru tarifi uygulaması için ne yapmalıdır? ↸ 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. kullandırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 1 litreden yarım litre ölçüsü fark ettirilir. su dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 187 . ve süt 1 litrelik dereceli kap veya 1 litrelik cam sürahi ile ölçtürülerek 1 litre ve [!] Ölçme sonuçları. SIVILARI ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli 1. yarım litreden fazla ↸ Bir litre suyun düzgün şekilli bir kaptaki seviyesi işaretlenir. Böldürülen su. sürahi.A. Đşaretli su Standart sıvı ölçme araçlarına gereksinim seviyelerinden yararlanılarak litre ve yarım litre arasındaki ilişki fark ettirilir. yarım litreden az.A. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 1 litreden az. bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.Ö. Su standart olarak ifade ettirilir. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. [!] Problemler.

3. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 188 .

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği Tablo 1. 3. Şekil grafiğini oluşturur. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1 4 189 . Şekil grafiğini yorumlar. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. Bir problemle ilgili veri toplar.3. 2. 1.

öğrencinin yaşantısındaki bazı olaylarla ilgili [!] Đlk defa veri toplatırken hem nesne hem de problemleri incelemek için veri toplatılır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. dondurma türüne göre gruplandırılarak veri toplanır. Öğretmen masasında toplanan modeller. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 190 . şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir. Eksenin anlamı açıklatılır.A.3. Şekil grafiğini oluşturur.3. Bir problemle ilgili veri toplar.Ö. koyulaştırılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bu sınıf düzeyine uygun. KAZA IMLAR 1.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Eksenler grafikleri de çizdirilir. Daha sonra öğrencilerin kendi veri modellerini. vanilyalı ve öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini kakaolu dondurmaların ismi yazdırılır ve ilgili dondurma isimlerinin üstüne oluşturmaları sağlanır. Bu işlemler yapıldıktan sonra oluşturulan bu düzenin “şekil grafiği” [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil olduğu belirtilir.29) ↸ Dondurma modelleri kullanılarak öğrencilerin önce nesne grafiğini oluşturmaları [!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce sağlanır. ŞEKĐL GRAFĐĞĐ Not: Her şekil bir dondurmayı göstermektedir.29) 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Kişi sayısı Çilekli Vanilyalı Kakaolu Dondurma çeşitleri 2. Grafiğe başlık ve her [!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil bir resmin (şeklin) kaç dondurmayı gösterdiği ile ilgili not yazdırılır. nesne grafiği yaptırılır. dondurma sayısı kadar kareye birer dondurma resmi çizdirilir. bu grafikten hareketle Öğretmenin yazı tahtasına çizdiği grafik çizelgesine çilekli. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan en çok sevilenin hangisi [!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma olduğunun belirlenmesi için gönüllü 9 öğrenci en çok sevdikleri dondurmanın vb) önerilir. Grafik: En Çok Sevilen Dondurma Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) 6 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” 5 öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) 4 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) 3 Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması 2 (Kazanım A. ettiği belirtilir.Ö. Çilekli.3. toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır. öğretmenin masasına koyar.

Çilekli. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. Öğrencilere “En Çok Sevilen Dondurma Grafiği” yazdırılır ve sunulur. 1.A. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. inceletilir. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” Grafik: Marketteki Şekerlerin Çeşitleri ve Kutu Sayıları teması (Kazanım B. Boya kalemi Kalem sayısı Tablo: Kalemlerle Đlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. KAZA IMLAR 3.24) Şeker sayısı 25 20 15 10 5 Çilekli Limonlu Kahveli ot: Her kutuda beş şeker vardır.A. Niçin bu şekilde yorum yaptığı yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. Boya kalemi ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Tablo: Kalemlerle Đlgili Çetele Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.Ö.3.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 191 . Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” ↸ Marketteki şeker çeşitleri ve her çeşitten kaçar kutu olduğu grafikle gösterilmiştir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Şekil grafiğinin kullanıldığı bir rapor ↸ Verilen veya oluşturulan bir şekil grafiği yorumlatılır. Şeker çeşidi ŞEKĐL GRAFĐĞĐ • • • • Çilekli şekerlerin sayısı limonlu şekerlerden kaç tane fazladır? Kaç tane limonlu şeker vardır? En çok hangi şekerden vardır? Kaç tanedir? Sınıfınız 23 kişiyse ve arkadaşlarınıza aynı tür şekerden almak isterseniz hangi tür şekeri tercih edersiniz? Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Kalem sayısı 7 2 5 ↸ Veriler veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. Şekil grafiğini yorumlar. Öğrencilerin bu sonuca nasıl vardığı açıklatılır. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan hangisinin en çok sevilen dondurma olduğu yazdırılır.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 192 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 193 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.

Sütun grafiğini oluşturur. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. 2. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. 3 Milimetre-santimetre. 194 . Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. L A S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 6.ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 2. Sütun grafiğini yorumlar. 4. dik. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 4. 5. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. geniş ve doğru açı olarak belirler. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. 4. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği 1. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 5. Olasılık 1. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı ve Açı Ölçüsü 1. 6. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 3. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 4. dar. 2. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. SI IFLAR 4. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Açıları. 5. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 6. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 3. 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 4.

3. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik 3. 195 . dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar 2. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1. 3. 4.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Alan 6. 3. V E R Đ ALT ÖĞR. özelliklerini belirler. Uygun karesel. eder. Üçgen. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. bu alanı kaplayan üçgen. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Zamanı Ölçme 1. kare ve dikdörtgeni çizer. Bir alanı. 2. 2. uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. oluşturur. 2. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Üçgen. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Saat-dakika. 4. Örüntü ve Süslemeler 1. birim karelerin sayısı olduğunu belirler. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. 3. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 5. Kare ve Dikdörtgen Çevre 1. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 3. standart olmayan alan ölçme birimleriyle 7. 4. Köşegeni belirler. Simetri 1. ALA L. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kare ve dikdörtgenin. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle kareleri kullanarak hesaplar. 4. 8. 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim Geometrik Cisimler 1. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. kenar ve açı şekiller oluşturur. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol belirler. gönye veya cetvel kullanarak dik 2. Açıölçer. 4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Üçgen. Düzlemsel bölgelerin alanlarının.

3. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tartma 1. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 4. Ton. 4. 3.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. 5. Bir kaptaki sıvının miktarını. 6. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. 196 . En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I V E R Đ ALT ÖĞR. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. sonucu değiştirmediğini gösterir. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Ton-kilogram. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 7. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 3. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. kilogram. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 2. 2. ALA L. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Sıvıları Ölçme 1.

büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 6. 2. Đki adımlı işlemleri yapar. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. 6. 5. Kesirler 1. 4. ALA L. Kesirleri karşılaştırır. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Eşit paydalı en çok dört kesri. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Payları eşit. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 2. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. 4. 5. 197 . 3. 3. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR.

4. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. 2. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 3. Ondalık kesirlerin tam kısmını. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Ondalık Kesirler 1. 2. ALA L. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. 198 . Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR.Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Tartma 6. Sıvıları Ölçme GE EL TOPLAM 84 144 100 199 . Açı ve Açı Ölçüsü 2.MATEMATĐK DERSĐ 4. 2. 4. Geometrik Cisimler 4. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme KAZA IM SAYILARI 6 4 4 7 6 6 1 2 4 40 6 8 1 1 1 17 6 4 3 4 3 4 Toplam VERĐ 1. Ondalık Kesirler ÖLÇME 5. Kare ve Dikdörtgen GEOMETRĐ 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Toplam 1. 8. Sütun Grafiği 2. 3. Üçgen. 7. Olasılık Toplam 24 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 8 8 8 14 14 10 3 4 10 79 8 10 3 3 3 27 6 6 6 4 4 6 32 3 3 6 ORA I (%) 6 6 6 9 9 7 2 3 7 55 6 7 2 2 2 19 4 4 4 3 3 4 22 2 2 4 SAYILAR 9. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Simetri 5. 5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 2. 6. 3. 4.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 200 .4.

7. 4. 7 201 . 4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. 5. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 4. 2. 6 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. 6. 3. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları.4. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. 4. 4. 4. 6. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 1. 2. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar 1. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 2. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. sonucu değiştirmediğini gösterir. 3. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 2. 3. 5. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

4. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 3. T O P L A M 1 2 Ondalık Kesirler 4 40 202 . kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 2. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 6. 6 Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. 4. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. 2. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 5. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 3. 5. 3. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. 2. 2. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 4. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Payları eşit. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Ondalık kesirlerin tam kısmını. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. Eşit paydalı en çok dört kesri. 4. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 6. 1. 1. 1. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Kesirleri karşılaştırır. Đki adımlı işlemleri yapar.

A. incelenir. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 203 . [!]Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı aşağıdaki modellemedeki gibi binlik. Binler b. ↸ Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da üzerinde göstermeleri istenir.Ö. 5 ve 6 gösterilir. 4. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. Birler b. KAZA IMLAR 1. Birler bölüğü Onlar b. “Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz.Ö. Binliğin. oluştuğu gösterilir. onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır.4. 1253 “bin iki yüz elli üç” DOĞAL SAYILAR 2. 4. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten basamaklı doğal sayılar buldurulur. On binler b.A. Yüzler b. 324 621 Rakamın basamak değeri 300 000 20 000 4000 600 20 1 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. [!] 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek [!] En büyük ve en küçük 4. yüzlük.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır. 4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 204 . hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 4. ↸ 62 324 sayısı. DOĞAL SAYILAR 62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. KAZA IMLAR 3. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. Çevrenizdeki yetişkinlerin.4. 4.Ö.A.

Ö. plastik malzemeler vb.. KAZA IMLAR 5.. DOĞAL SAYILAR Adım sayısı Toplam sayısı 1 2 2×1 2 4 2×2 3 6 2×3 4 8 2×4 5 .. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 205 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Oyun pulları..A.Ö. fasulyeler.A.. 12) Adım sayısı Toplam sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5. .. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.4.. nesnelerle oluşturulan [!] Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. . şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir. bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir. [!] Örüntü.. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır.

A. 3000’ den büyük en küçük. 7.Adana 490 km sıralatılır. Ankara .4. En küçük. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. En küçük tek ve çift doğal sayıları oluşturunuz.Artvin 999 km Ankara .Ö. [!] Önce iki sayı.A. Edirne. KAZA IMLAR 6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 6000’ den küçük en büyük. olan uzaklıklarını karşılaştırarak uzaktan yakına veya yakından uzağa doğru sıralamaları istenir. sonra ikiden fazla sayılarla karşılaştırma yaptırılarak Ankara . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. • • • • • • En büyük. 5 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek dört basamaklı. ↸ Dört değişik rakam kullanılarak farklı doğal sayılar oluşturulur. 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 206 .Edirne 681 km Uzunlukları Ölçme Ankara . Kars ve Kırıkkale illerinin Ankara’ya [!] Sıralamalarda sembol kullandırılır.Erzurum 877 km Ankara . 0. En büyük tek ve çift. Artvin. DOĞAL SAYILAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerden Adana.Kırıkkale 77 km Yaşadığınız ilin çevre illere olan uzaklıklarını yakından uzağa doğru 999> 877> 681> 490> 77 77<490<681<877<999 sıralayınız.Ö.

işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. ↸ Toplama işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamlar veya verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı toplanan buldurulur. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Üç doğal sayı ile yapılan toplama çözdürülerek başlanır. [!]Toplama işlemi ile ilgili daha önceki sınıflarda geliştirdikleri stratejiler üzerine hatırlamalar yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 207 . DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları.4. KAZA IMLAR 1. hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 3) 2.Ö. ↸ Toplanan sayılar. 2937 1366 2900 + 1400 4300 2937 + 1366 4303 Zamanı Ölçme Uzunlukları Ölçme 3. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında sağlanabilir. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. hesap makinesi de kullanılabilir.A.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Toplama işlemine. [!] Đşlemlerin doğruluğu. Verilmeyen rakamlar veya toplanan buldurulurken değişik şekiller veya harfler kullanılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. stratejiler geliştirmeleri için ortam oluşturulur.

A. + Strateji: 5 tane 10. [!] Ardışık doğal sayılar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4. Fakat her sayıyı iki kez topladığımız için.A.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. çözdürülür ve kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ En çok iki basamaklı beş ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan buldurulur. Bu öykü (Kazanım 4) ile ilgili problem kurdurulur.Ö. 50 eder.A. içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. işlemler yaptırılır. 4. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden. 1 9 ↓ 10 3 7 ↓ 10 5 5 ↓ 10 7 3 ↓ 10 9 1 ↓ 10 [!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. 50÷2=25 eder. ardışık tek Ardışık doğal sayılar ile ardışık tek ve çift doğal sayıların toplamlarını bulmak için ve çift doğal sayıların her biriyle geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 208 . ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.

A. • Tarihten ünlü kişiler.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 209 . ↸ • Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. şekiller veya harfler kullanılır. 627 630 ↸ Zihinden çıkarma işlemi yapılırken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir.Ö. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 600 300 300 300 42 342 [!] Problemler. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. ↸ Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde. düşündürülür. ünitesi (Kazanım 3) ↸ Eksilen ve çıkan sayılar. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çıkarma işlemine. önemli tarihi olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. + ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. hesap makinesi de kullanılabilir. Üç basamaklı doğal sayılardan.4. çıkarma işlemi yaptırılır. Öğrencilerden verilmeyenleri bulurken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” stratejileri açıklamaları istenir. 3. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. KAZA IMLAR 1. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. basamaklardaki verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirlemeye dönük etkinlikler yapılır. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. en yakın onluğa yuvarlatılarak sonuca en yakın [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında tahmini yapmaları sağlanabilir. [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. 642 300 4. 832 830 832 [!] Çıkarma işleminin sonucunun tahminini − 195 − 200 − 195 gerektiren durumlara örnekler verdirilir. Örneğin.Ö. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. bilim adamları. 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Zamanı Ölçme Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. yüzlüklerin farkına. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çözdürülerek başlanır. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb.

Đşlem önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır.4.A. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da ↸ Çarpımları en çok dört basamaklı bir doğal sayı olan çarpma işleminde. içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir. çözdürülerek başlanır. sonucu değiştirmediğini gösterir. [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. çarpma işlemi yaptırılır. parantezle gruplandırılır. basamaklarda verilmeyen rakamları belirleme etkinlikleri yapılır. 2. KAZA IMLAR 1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.Ö. içinde en çok üç basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Basamak tablolarından yararlandırılır.Ö. ↸ Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çarpma işlemine. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 210 . Öğrencilere. basamaklarda verilmeyen rakamlar buldurulurken geliştirdikleri stratejiler [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları açıklatılır.A. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çarpanlar yaptırılır.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 211 . Bir sayıyı kısa yoldan 25 ile çarpmak için sayı. [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 25 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar ise 4’e bölünebilen sayılardan seçtirilir. günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.Ö. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. 2’ye bölünüp 100 ile çarpılır. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. 5. çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. [!] Doğal sayılarla toplama. 7. çıkarma ve çözdürülür ve kurdurulur.A. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir sayıyı kısa yoldan 50 ile çarpmak için sayı. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 6. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 3. [!] 5 ve 50 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar 2’ye bölünebilen.4. 2’ye bölünüp 10 ile çarpılır. • 3 × 10 • 21 × 100 • 472 × 1 000 • 713 × 90 • 21 × 80 • 9 × 700 [!] Bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığı içinde kalınır. Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmak için sayı.Ö. KAZA IMLAR ↸ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 4‘e bölünüp 100 ile çarpılır. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. ↸ Problemler. ↸ 4. • 376 × 10 • 376 × 100 • 376 × 1000 ↸ Öğrencilerin aşağıdaki gibi stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.

845 5 üç basamaklı 8<5 DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 840 8 üç basamaklı 8=8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölümün basamak sayısı değişik stratejilerle buldurulur. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş uygulamaları sağlanır. bulur. ↸ Kısa yoldan bölme işlemlerini yapabilmek için öğrencilerin strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri.A. bir basamaklı doğal sayı olarak seçtirilir. yan yana yazılmış 3. 2. basamaklı doğal sayıları 10. Harfleri yerleştirerek depremle ilgili önemli teknik bilgilere ulaşır. 312 760 499 60 213 depremler denir. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. biçimde verilerek de yaptırılır. Üç basamaklı doğal sayıları.Ö.4. Depremin binalar ve insanlar üzerindeki etkisine. A=26 × 12 D=306-105 Đ=275×125 S=512÷16 C=156÷13 E=16×11 K=104÷8 Ş=54+34 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ç=76-16 I=71×3 R=709+51 T=818-319 (Kazanım 24) Bir büyük depremden sonra meydana gelen küçük depremler dizisine. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. 846 9 iki basamaklı 8<9 AÇIKLAMALAR [!] Bölen. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 212 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işleminden yararlanılır. depremin 88 400 201 201 176 499 400 denir.A. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. KAZA IMLAR 1. ↸ Dört Đşlemde Deprem Bilgileri: Đşlemleri yaparak harflerin temsil ettiği sayıları [!] Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir.Ö. [!] Kalansız ve kalanlı bölme işlemleri yaptırılır.

A.4.Ö. KAZA IMLAR 4. çıkarma. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 213 . Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Đki adımlı işlemleri yapar. (680÷4 ) × 12 işlemini yapınız. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Đki adımlı işlemlerde önce parantez içindeki işlemler yaptırılır. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. 5. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.A. çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi ikisinin kullanıldığı işlemler de yaptırılır.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Toplama. ( 3 × 125 ) + 527 = ? ( 3 × 125 ) + 527 = 375 + 527 = 902 527 × ( 4 ÷ 2 ) = ? 527 × (4 ÷ 2 ) = 527 × 2 = 1054 [!] Đşlemlerin öncelikleri parantez kullandırılarak belirletilir.

kilogramı 2 liradan 250 gram şeker ve 85 kuruşa da 5 litre su almıştır. KAZA IMLAR Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Satın aldıklarını kullanarak 26 bardak limonata yapmıştır: • Bir bardak limonata ona kaça mal olmuştur? • Bir bardak limonatayı 15 kuruştan satarsa kaç lira kâr eder? Çevreden bir işletmenin yetkilisiyle görüşerek işletmenin gelir gider tablosunu oluşturunuz ve işletmenin durumu hakkında yorum yaparak raporlaştırınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 30) ↸ DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. çıkarma veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. okuldaki mezuniyet şenliğinde limonata satmak istiyor. bu sınıftaki sayı ve işlem çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Girişimcilik (Kazanım 29. 6. [!] Problemler. Selin. [!] En az biri bölme olmak üzere toplama. sınırlılıkları içinde olmalıdır. Bunun için kilogramı 1 lira 25 kuruştan 1 kilogram limon. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 214 .Ö.A.4.

şekiller. bileşik ve tam sayılı kesirler elde ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 215 . Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. 1 1 4 1 tane 4 4 dörtte bir [!] Bu sınıfta bileşik kesir ile tam sayılı kesirler birbirine dönüştürülmez.A. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde ettirilir. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. (yani kesrin birimine) bölündüğü. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.4. biriminden) kaç tanesinin alındığı 1 anlamında olduğu vurgulanır. bütünün kaç eş parçaya ↸ Somut nesneler. payın bu parçalardan (yani kesrin Bu kesir birimlerinden basit.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. 1 4 KESĐRLER dörtte dört 4 4 4 tane 1 bütün bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam beş bölü dört 1 4 5 4 5 tane 1 4 1 1 bir tam bir bölü dört bir tam dörtte bir 1 4 1 4 bir tam ve bir tane ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 4 1 4 1 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 tane 1 4 [!] Basit.Ö. KAZA IMLAR 1.

4. 1 Sayı doğrusunda. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 216 . KAZA IMLAR 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.Ö. Beş tane 4 5 1 ’in 5 tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 4 4 sayılarak AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir. 0 A 1 B 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 KESĐRLER 0 1 2 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 ↸ 1 2 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 2 1 1 4 1 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.Ö. aralıklar dört eş parçaya bölünür.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 217 . şekil veya sayı doğrusu ile iki basit kesir.Ö.4. [!] Tam sayılı kesirlerin tam kısmı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Karşılaştırma sonucu sembol ile ifade ettirilir. [!] Kesirler model kullanılarak karşılaştırılır. bir basamaklı olmalıdır.A.bileşik vb. KESĐRLER ↸ Kesir takımı kullanılarak karşılaştırma etkinlikleri yaptırılır. tam sayılı.Ö.tamsayılı. 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 2 = 2 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 3 < 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.) arasında yaptırılır. kesirlerin birimlerinden [!] Karşılaştırma sonucunu <. KAZA IMLAR 3. 1 4 1 8 1 8 1 8 1 1 2 1 4 1 8 1 8 1 8 1 4 1 8 1 8 1 4 1 2 [!] Modellemede zorlanmamak için paydası bir basamaklı olan kesirler seçilir. Aşağıda sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sağlanır. bir kesir takımı örneği verilmiştir: [!] Karşılaştırma etkinlikleri farklı kesir çeşitleri (basit-basit.A. basit. Kesirleri karşılaştırır. > ve = yararlanılarak karşılaştırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Somut nesne.

KAZA IMLAR 4. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. ↸ 2 5 .Ö. (en büyük) KESĐRLER 5 tane 11 tane 2 5 11 < < 7 7 7 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 2 tane 1 7 1 7 1 7 AÇIKLAMALAR [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. 7 7 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir. (en küçük) [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları içerisinde kalınır.A. Eşit paydalı en çok dört kesri.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 218 .Ö. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.A.

paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. Bora ise pastasının 2 9 ’sini yedi.4. Bir pasta yeme yarışmasında aynı 2 2 2 büyüklükteki 3 pastadan. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 219 .Ö. 6 3 4 2 pastasının ’sini.Ö. Berke Öğrencilerden. Kesirlerin aynı sayıda fakat farklı kesir birimlerine sahip olması nedeniyle en içerisinde kalınır. . Mutlu pastasının 7 1 3 1 3 1 3 2 3 1 4 2 5 ’sini. 3 tane > > ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 tane (en büyük parçadan 3 tane ) • .A. Payları eşit. 3 6 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Payları eşit kesirlerin sıralanmasında kesrin biriminin esas alınmasına dikkat [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları edilir.A. büyük kesir birimine sahip olan kesrin en büyük olduğu belirtilir. . KAZA IMLAR 5. 3 tane (en küçük parçadan 3 tane) 3 5 3 6 3 8 • . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1 4 1 4 1 4 Buna göre en çok pastayı kim yedi? 2 4 1 6 2 3 > 2 4 > 2 6 KESĐRLER 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 6 ↸ Öğrencilerden benzer sıralamalar için uygun stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejilerini gösterimlerle açıklamaları istenir. kesirlerini model kullanarak sıralamaları istenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 3 5 . 3 8 3 5 3 8 3 6 kesirleri karşılaştırılırken aşağıdaki gibi düşünülebilir: 1 5 1 8 1 6 • .

Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. KAZA IMLAR 6. basit-bileşik.A. [!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır.Ö.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 220 . KAZA IMLAR ↸ 3 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 1 4 2 4 KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ 1. başlanır.4. ’yi toplarken aşağıdakilere benzer modellemeler yaptırılır: 1 4 1 4 1 4 1 1 1 3 + + = 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 2 + = 4 4 4 AÇIKLAMALAR [!] Kesirlerle yapılan toplama işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. [!]Basit. Sonra işlemler yaptırılır. bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.A. Zamanı Ölçme Uzunluk Ölçme 10 10 10 20 40 ÷ 4 = 10 10 30 10 × 3 = 30 öğrencidir.A. Bir sınıftaki 40 öğrencinin ’ünün kaç öğrenci olduğunu bulmak için aşağıdaki 4 model kullandırılabilir: 0 1 4 2 4 3 4 4 4 [!] Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma etkinliklerine önce problemlerle başlanır.basit. 3 tane 2 tane 1 4 3 2 5 + = 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 + 1 4 = 5 4 1 1 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 10 40 A. 3 [!] Basit kesrin paydası bir basamaklı olmalıdır.Ö. daha sonra işlem yaptırılır. KESĐRLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma etkinliklerine model ile [!] Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 221 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. çözdürülür 1 2.4.Ö. bileşik-bileşik kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.Ö.A. ’si tiyatro grubuna seçiliyor. KAZA IMLAR 1.basit. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır. takımına. 3 1 ’den ’in çıkarılması modellenerek yaptırılır. 6 6 3 6 KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 1 6 1 6 1 6 3 1 − 6 6 2 6 1 6 1 6 3 1 2 − = 6 6 6 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 5 Hiçbir etkinliğe katılmayan öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. basit-bileşik.A. [!]Basit. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. Kesirlerle toplama ve çıkarma Bir sınıftaki öğrencilerin ’i basketbol ve kurdurulur. 5 işlemlerini gerektiren problemleri 2 çözer ve kurar. [!]Tam sayılı kesirlerde sadece kendi içinde işlem yaptırılır.

2 0.30 ondalık kesirlerini gösteriniz. O DALIK KESĐRLER bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 1 1 ve kesirlerinin. 10 100 2.8 1 Model üzerinde 0.1 0. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. ↸ 1 = 0. ondalık kesir olduğu vurgulanır.Ö.5 0.7 0.1 10 0 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle etkinlikler yaptırılır.4 0.4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.3 ve 0. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 1 ve 10 100 kesirleri modellenerek gösterilir.01 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 222 .3 0.Ö.A.6 0.A. KAZA IMLAR 1. 1 0.9 Uzunlukları Ölçme Sıvıları Ölçme 0. 1 = 0.

Birler b. 25 Yüzler b.A.4. Onda birler b. Tam kısım Onlar b. 7 Tam kısım O DALIK KESĐRLER Kesir kısmı Yüzde birler b. Yüzde birler b. 2.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Tam kısım Onlar b.Ö. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Ondalık kesirlerin tam kısmını.Ö.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. Yüzde birler b. 7 AÇIKLAMALAR Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. . 2 . Kesir kısmı Onda birler b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. 2 .A. KAZA IMLAR 3. 2 5 5 . Onlar b. Birler b. . ↸ Birler b. 5 Kesir kısmı Onda birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 223 . kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. ↸ 5.

01 ve 5. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır. 1 7 7 0 1.4.7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve modellerden yararlandırılır. . • 20 den küçük 1. karşılaştırıp sembolle yazınız.7 1.17 < 1. 1 1 . 3. • En büyük. Onlar b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. O DALIK KESĐRLER Birler b.7 ↸ Üç farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Yüzde birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 224 .1 ondalık kesirlerini ↸ 1. • En küçük. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 5. 4 rakamları ile.Ö. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük.17 ondalık kesirleri yazınız. • 20 den büyük. Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. küçük veya eşit sembolüyle gösterir.17 ve 1. 2.Ö. KAZA IMLAR 4.A.A.

4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 225 .

6 Üçgen. 8. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. 5. 1. Köşegeni belirler. kare ve dikdörtgeni çizer. Açıölçer. Kare ve dikdörtgenin. Kare ve Dikdörtgen 8 Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler 1. T O P L A M 226 . Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Açıları. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. 7. 3. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. Uygun karesel. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. dik. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. 3. 4. 6. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde 1 1 1 17 döşeyerek süsleme yapar. 1. Üçgen. 4. kenar ve açı özelliklerini belirler. 2. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. dar. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Açı ve Açı Ölçüsü Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Üçgen. 5. geniş ve doğru açı olarak belirler. 1.4. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 6. 2.

model “O açısı” olarak adlandırılır ve “ ∠ O” ∧ 2. [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. ∠ E veya ile gösterilir. omuzun da açının köşesi. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ii) E E açısı ∧ ∧ (i) deki O açısı. pimin de açının köşesi olduğu fark ettirilir.A. Yandaki I. vücudun beden ve kollardan biri. açının çizimi ile elde edilen şekil yani “∧“ veya “ ∠ ” sembolü olduğu vurgulanır.Ö. modeller kullandırılarak bir açının köşesinin ismiyle [!] Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin. makasın bıçakları vb. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bunları tutan pimin de açının köşesi. (ii) deki E açısı.Ö. makastaki bıçakların açının kenarları.4. adlandırıldığı keşfettirilir. köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sağlanır. ↸ “Okul sapağı”. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. [!]Açıyı. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Açının modellerlinden saatin akrep ve yelkovanı.A. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ i) Okul O O açısı veya “ O ” sembolü ile gösterilir. E sembolü Açının kenarlarının birer ışın olduğu uygun modeller yardımıyla vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 227 . ∠ O veya O sembolü ile. vücuttaki kol ve bedenin açının kenarları. Saatteki akrep ve yelkovanın açının kenarları. “el maşası” vb. aldırılır.

Açıları. standart olmayan birimlerle ↸ Kâğıttan standart olmayan açıölçer modelleri yaptırılır.5 dilim ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün. 3. kapalı durumları vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. küçüldüğü fark ettirilir.A.Ö.4. kes aç AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2’ye katla 4’e katla 8’e katla 16’ya katla 16 dilimli açı ölçer Kâğıttan yapılan açıölçer modelleri kullandırılarak düzlemdeki bir çokgenin açıları ölçtürülür. yaklaşık 3 dilim ↸ Açı ölçme etkinliğinde standart olmayan açı ölçerle yapılan ölçme sonuçlarındaki farklılıklar değerlendirilerek standart açı ölçme biriminin önemi fark ettirilir. uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır. yaklaşık 3 dilim yaklaşık 1. tam açık. Farklı dilimlere sahip açıölçer modelleri ile yaptırılan ölçme sonuçları karşılaştırılır.Ö. kapının yarı açık. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 228 . KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları. Standart bir açı ölçme biriminin “anlaşmayı sağlamadaki” önemini vurgulayan bir paragraf yazınız. Şekilde gösterildiği gibi ölçerek standart açı ölçme yapılan katlamaların sayısı arttıkça elde edilen dilimlerin sayısının arttığı ve dilimlerin biriminin gerekliliğini açıklar.A.

Ö.A. düzlemsel şekiller oluşturtulur. Gönyelerin. geniş ve doğru açı Açı ölçme araçlarından gönye ve açıölçer tanıtılır. dik ve geniş açıların sayıları buldurulur.A. KAZA IMLAR 4. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. dik. ↸ Geometri tahtası üzerinde sadece bir dik açısı olan. Akrep ve yelkovanın saat başlarındaki durumları model alınarak hangi saatlerde hangi açıların oluştuğu yazdırılır. s(Â) = 90° veya s(Â) = 180° ↸ Düzlemsel şekillerin modellerindeki ve kullanılan eşyalardaki açıların ölçüleri biçiminde göstermeleri sağlanır. 60° ve 90° olan açıları ölçtüğü belirtilir. [!] Dik açının ölçüsünün 90° ve doğru açının ölçüsünün 180° olduğu buldurulur. altı dik açısı ve yedi kenarı olan vb. ↸ Noktalı kâğıtta verilen bir şeklin içindeki açılar ölçtürülerek dar.4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. en az bir dik açısı olan.Ö. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ [!] Açıları. olarak belirler. geniş açının 90° ile 180° arasında olduğu vurgulanır. 65° [!] Açı ölçüsünün en az 0° ve en fazla 180° olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 229 . dar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Açıölçerin kullanımıyla ilgili etkinlikler yaptırılır. [!] Dar açının 0° ile 90°. ölçüsü 30°. 45°. AÇIKLAMALAR [!] Açı ölçme birimi olarak derece sembolü ( ° ) kullandırılır. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek. açıölçerle ölçtürülerek buldurulur.

Ö.4.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 40° lik bir açının farklı duruşları dikkate alınarak açı modelleri çizdirilir. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın. kontrol ettirilir. Açının kullanıldığı mesleklerle ilgili bir ↸ Öğrencilere çevrelerinde ölçülerini bildikleri açı modellerinden yararlanarak verilen herhangi bir açının ölçüsü tahmin ettirilir. KAZA IMLAR 5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 230 .Ö. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 6.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Tahminler ölçme yaptırılarak araştırma yapınız ve sınıfa sununuz. açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.

A.Ö. CAB veya CBA üçgeni” olarak isimlendirilir ve sembolik C olarak A ∆ ABC veya ABC olarak gösterilir.Ö. kare ve dikdörtgeni ↸ Üçgen. Parkta bir süre oynadıktan sonra eve döndü. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol. B ↸ Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir. B Yandaki üçgen. Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti. ∆ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "∆" kullandırılır. BCA.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 231 . Okul → Bakkal → Park → Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir.A. “EOBP dikdörtgeni” veya “EPBO dikdörtgeni” olarak isimlendirilir. Bu senaryonun şematik gösterimi aşağıdaki gibidir: O E P Yandaki dikdörtgen. Üçgen. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1. kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden başlanarak saatin aynı veya tersi [!] Üçgen. Okul Ev Bakkal Park ÜÇGE . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kare ve dikdörtgen isimlendirilirken isimlendirir. “ABC. yönünde ilerlenir. bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti. Bunların her bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir. ACB. [!] Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. BAC. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Bora. harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir.

farklı iki köşeyi oluşturan iki uç noktası olduğunu [!] Üçgen. Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. B olan doğru parçası. AB veya yolun “okul-ev arası veya yolu” ya da “ev-okul arası yolu” biçiminde adlandırıldığı gibi bir [ AB] ile temsil edildiğinde uzunluğu. sırasıyla AB veya belirtilir. kenar ve açı özelliklerini belirler. KAZA IMLAR 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 232 .A. Kare ve dikdörtgenin. kare ve dikdörtgenin kenarlarının gözlemlemeleri sağlanır. vurgulanır. doğru parçasının uçlarının adını vererek isimlendirildiği fark ettirilir. BA . ↸ ABC üçgenindeki AB kenarı [AB]. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullanılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgenler [!] Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin oluşturulur. Üçgen. [BA] ya da AB . AB ile gösterildiği ÜÇGE . özellikleri belirletilir. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. [RT] veya RT biçiminde gösterilir.4. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. PTRS karesindeki TR kenarı da [TR]. TR . KARE VE DĐKDÖRTGE Okul Ev O E “OE doğru parçası” veya “EO doğru parçası” EO Bu doğru parçası OE veya [OE ] ile gösterildiği gibi OE ∆ veya [ EO] ile gösterilir. Doğru parçası modeli olarak okul ile ev veya ev ile okul arasındaki düz yol aldırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin her bir kenarın. Bu uç noktalar belli olunca kenarın yani doğru parçasının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu belirlendiği ve bu doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark ettirilir. nin uzunluğu OE veya OE ile de temsil edilir. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları buldurulur. Bu [!] Uçları A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. 3.A.Ö.

Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 6. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. 5. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ölçtürülür. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 233 . dar ve geniş açılı üçgen olarak adlandırılır. vurgulanır. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar.A.A. KAZA IMLAR Köşegeni belirler. eşkenar ve çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. [!] Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir. 4. çapraz köşelerini birleştiren doğru parçası boyunca katlattırılarak bunların köşegenleri buldurulur.Ö. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. ortaya çıkartılır. Oluşan izler boyunca köşegenler çizdirilir ve adlandırılır. eşkenar ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel olarak dik. ↸ ÜÇGE . ↸ Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. ANKARA ↸ Kare ve dikdörtgenin kâğıt modelleri. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler dik. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Trafik işaretleri gibi modeller alınarak kare ve dikdörtgenin komşu olmayan iki [!] Kenar ile köşegen arasındaki fark köşesini uç kabul eden doğru parçasının köşegen olduğu fark ettirilir. geniş ve dar açılı [!] Farklı duruşlardaki üçgenlerin üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. KARE VE DĐKDÖRTGE Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu köşegenlerin her birinin doğru parçası olduğu ve birbirlerine eş uzunlukta oldukları belirletilir.Ö.4.

Bu açıların ölçüleri [!] Modeldeki açıların karışmaması için belirler. • 8. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Kâğıttan bir üçgen modelinin açıları ölçtürülüp bir noktadan itibaren bitişik olarak çizdirilerek doğru açı oluşturdukları buldurulur. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. ÜÇGE . ↸ Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. • [!] Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını ↸ Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür.4. verildiğinde üçüncü açısının ölçüsünün nasıl bulunacağı sorgulatılır. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 7. ↸ Kısa kenarının uzunluğu 5 cm. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kare ve dikdörtgeni çizer. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 234 . ↸ Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir. Üçgenin iki iç açısının ölçüsü ↸ Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde edilen parçaların köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir doğru açı oluştuğu buldurulur. toplamı buldurulur. uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir.Ö.Ö. Açıölçer. üçgen köşelerinden düz kestirilmez.A.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 235 .Ö. KAZA IMLAR 1. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.Ö.4.12) ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Đzometrik kâğıtta çizim yaptırılmamalıdır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. [!] En fazla 12 eş küp ile oluşturulabilecek basit yapıların izometrik kâğıttaki çizimleri verilir. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.A.A.10. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde çizimi verilen farklı yapıların kaç eş küpten oluştuğu tartıştırılır ve yapının eş küplerden oluşturulması sağlanır.

bir simetri doğrusu Simetri doğrusu yok.A. Birden fazla simetri çiftlerinin simetri doğrusuna olan doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir.Ö.4. [!] Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır. X bir simetri doğrusu iki simetri doğrusu Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. SĐMETRĐ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.12) simetri doğruları belirletilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 236 .A. 10.Ö. Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğrularını belirleyiniz. 1. uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır.

dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. 10. Uygun karesel.4. 12) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Model: I Model: II ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 237 .A. izometrik veya kareli kâğıtlar kullanılarak süslemeler yaptırılır. KAZA IMLAR 1.Ö. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Noktalı. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak.Ö.

4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 238 .

Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. 2. 1. Bir alanı. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 2. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. 3. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. 3. Bir kaptaki sıvının miktarını. 5. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.4. Ton-kilogram. 4. 1. 3. 3. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. 2. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 6. 4. 1. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 4. 3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. TOPLAM Uzunlukları Ölçme 6 Çevre 4 Alan 3 Zamanı Ölçme 4 Tartma 3 Sıvıları Ölçme 4 24 239 . 1. 3. Milimetre-santimetre. 2. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. kilogram. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 1. T O P L A M Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Ton. 2. Saat-dakika. 4. 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

bir defterin Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine gereksinim olduğu belirtilir. 4) ↸ Đnsanlar için hayatî önem taşıyan uçak. santimetre ve milimetre ilişkisi incelenirken mezura.Ö. 2. Đki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek için kilometre. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. bina. 3. [!] Milimetre ve kilometrenin kısaltılmış yazımı kullandırılır. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. içerisinde dönüşümler yaptırılır.Ö. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. ↸ UZU LUKLARI ÖLÇME Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. cetvel vb. etnografya ve cumhuriyet müzelerine gezi düzenlenerek ve buralarda yer alan uzunluk. [!] Ölçme araçlarının ve birimlerinin sergilendiği arkeoloji. KAZA IMLAR 1.A.A. [!] Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur. zaman. sıvı ölçme araçları inceletilerek yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle tartıştırılabilir (Müzeye gitme olanağı yoksa aynı çalışma okul ortamında oluşturulacak bir sergide de gerçekleştirilebilir). köprü vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 240 .4. araçlar [!] Bu sınıftaki ondalık kesir sınırlılıkları kullandırılır. ünitesi (Kazanım 3. Milimetre-santimetre. ↸ Metre. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Bulunduğunuz ilin komşu illere olan ↸ Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme birimlerinin büyüklükleri uzaklıkları kaç kilometredir? fark ettirilir. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. roket. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki ölçme birimleriyle sınırlı kalınır. tartma.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. sınıf dolabı vb. sınıfta inceletilerek uzunlukları tahmin ettirilir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir uzunluk ölçme birimiyle verilen ölçüm sonuçları. Uygun birimlerle ölçme yaptırılır.4. 6. gerektirmeyen dönüşümler üzerinde durulur.A.A. 237 cm = 2 m 37 cm 2350 m = 2 km 350 m 372 mm = 37 cm 2 mm ↸ Değişik uzunluklarda ataç. içinde kalınarak seçilir. 4. markete. hastaneye vb.Ö. 200 cm uzunluğundaki bir lastik her iki ucundan sekizer milimetre çekildiğinde lastiğin uzunluğu kaç milimetre olur? 150 santimetre uzunluğundaki ipten 60 cm 73 mm kesildiğinde ipin uzunluğu kaç milimetre olur? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 241 . silgi.Ö. ↸ Öğrenciler okulun eve. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. kitap. oyun parkına. UZU LUKLARI ÖLÇME 5. KAZA IMLAR Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. farklı uzunluk ölçme [!] Ondalık kesir gösterimini birimleriyle ifade ettirilir. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. yerlere olan [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları uzaklıkları ile ilgili problemler çözer ve kurar.

Çevre uzunluğu 16 birim olan kareyi geometri tahtasında oluşturunuz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kenar uzunluklarından yararlanılarak her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu [!] Çevre uzunlukları hesaplatılan hesaplatılır. KAZA IMLAR 1. ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Çevre uzunluk hesaplamalarında formül kullanılmaz. düzlemsel şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kareli veya noktalı kâğıt kullandırılarak iki çivi veya nokta arası 1 birim kabul edilerek aynı çevre uzunluğuna sahip farklı düzlemsel şekiller oluşturmaları sağlanır. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. ÇEVRE 3. kare.Ö. oluşturunuz. ip vb. ↸ Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre uzunluğu verilen [!] karenin bir kenarının uzunluğunu bulma etkinlikleriyle çevre ve kenar • Karenin çevre uzunluğunu. uzunluklarının ilişkileri inceletilir. uzunluğunun dört katı olduğu buldurulur . Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 242 . Geometri tahtasında iki çivi arası 1 ↸ Belli bir uzunluk kadar tel. • Dikdörtgenin çevre uzunluğunu. Bir karenin çevre uzunluğunun. ↸ Geometri tahtası. 2. 4. bir kenarının Ç=4 bir kenar uzunluğu. üçgen. Ç=(2 uzun kenar)+(2 kısa kenar) biçiminde ifade etmeleri sağlanır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. dikdörtgen gibi düzlemsel şekiller oluşturulur. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.A.Ö. Bu tip etkinliklerde şekiller değişmesine birim kabul edilerek çevre uzunluğu 8 birim olan düzlemsel şekilleri rağmen çevre uzunluğunun değişmediği öğrencilere fark ettirilir. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler.A. modeller kullanarak.4.

2. farklı iki kenarı kaplayan birim karelerin sayısının çarpımı olduğu. birer tahmin olduğu vurgulanır. yaprak vb. 3. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. [!] El. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. karesel ve [!] Alan ölçme hesaplamalarında dikdörtgensel kâğıt parçalarının yanı sıra kareli defterdeki birim kareler kullandırılır. niçin birim kareler kullanıldığı vurgulanır. ↸ Kareli veya noktalı kâğıt üzerine çizdirilen karesel bölgenin alanının. kareli kâğıt üzerine çizdirilir. Bir alanı. KAZA IMLAR 1. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan alan ölçme birimleri olarak pullar. 4 birim kare ALA 4 birim kare Karenin alanı = 4×4 =16 birim karedir. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. karolar. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.A.Ö. daire.4. ↸ Düzgün veya düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları. • 14÷2 = 7 4+7 = 11 birim karedir. ayak.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 243 . bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğu önce birim kareler saydırılarak buldurulur.A. Yandaki gibi düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları aşağıdaki gibi tahmin ettirilir: • Tam birimler 4 tane. • Yarım birimler 14 tane. çizim üzerinde buldurulur. Çizdirilen bu karesel bölgenin alanının. çiçek. düzlemdeki şekillerin sınırladığı bölgenin alanlarının ölçüsünün. Benzer etkinlikler dikdörtgen için de yaptırılır.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 244 . uyuyorsunuz.38’in . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları ↸ Zamanı asıl Geçiriyorsun? içerisinde dönüşümler yaptırılır. sayısal saatle verilen bir zamanı akrep ve yelkovanlı saatteki arasında dönüşümler yaptırılır. 1 dakika 60 saniye 2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika =145 dakika [!] Saat. Süre tutan öğrenci süreyi kaydeder. atletizm. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar.A. saat gözlemletilerek buldurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sayısal saatteki gösterime [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler dönüştürme. sorularla bir dakika içerisinde olabilecek olaylara örnekler verdirilir. “Bir dakikada kaç kelime okuyabiliriz ?” gibi [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. (Kazanım 7.4. 20) ↸ Bir basketbol. Sınıf içinde kim daha uzun süre. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 güzel.” anlamına gelmesi gibi. ZAMA I ÖLÇME 2. Đki kişi karşılıklı geçerek ortada mum duruşunda duran öğrenciyi ileri geri iterler. 2 güzel. Saat-dakika. kayak. Đşle ev arasında denge kurmak için yapılması gerekenler tartıştırılır. geçiyor.A. Sonra görevi değiştirirler. Ev yaşamı ve iş yaşamında yapılan etkinliklerin farkına varması için öğrenciler ailelerine ve yakınlarına bu etkinliklere harcadıkları zamana yönelik olarak “Haftada Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) kaç saatinizi işinize harcıyorsunuz. Cevapları kaydederler. yüzme vb. ↸ 1 saat 60 dakika. alışveriş yapıyorsunuz?” gibi sorular sorarlar. 7. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. Gruplardaki öğrencilerden biri süre tutar. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanlı saate göre verilen bir zamanı. ↸ 1 güzel. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika gösterime dönüştürme etkinlikleri yaptırılır. kim daha kısa süre sarsılmış diye belirleme yaptırılır. 15. Örneğin. Etkinlikler için harcanan saatler toplanarak işte ve evde harcanan zamanlar karşılaştırılır. 60 güzel diyerek saydığımızda geçen sürenin yaklaşık 1 dakika olduğu fark ettirilir. (Kazanım 6. 23) ↸ Bir Dakika Tik Tak Bu etkinlikte sınıf dörderli gruplara ayrılır. karşılaşmalardaki süre göstergeleri Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam inceletilir. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir.Ö. Bir dakikanın Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 60 saniye olduğu. KAZA IMLAR 1.Ö.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ • 1 yılda 12 ay vardır. Yarışı.4. KAZA IMLAR Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. AÇIKLAMALAR [!] “Bir ay 4 haftadır. Başak ve Göksu bir yürüme yarışı yaptılar. 3. [!] Artık yıl açıklanır. Göksu da Başak’tan 12 saniye sonra tamamlamıştır. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.Ö. Tüketici hakları yasasına göre 15 gün içinde iade hakkını hangi tarihe kadar kullanabileceğinizi belirleyiniz. [!] Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. • 1 yılda 52 hafta vardır. Göksu yarışı ne kadar sürede tamamlamıştır? Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Başak 12 dakika 25 saniyede. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 245 . • 1 yılda 365 gün vardır. Alışverişten geldikten sonra herhangi bir ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini not ediniz.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. Sosyal Bilgiler dersi “Đyi ki Var” ünitesi (Kazanım 2) ZAMA I ÖLÇME Sosyal Bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 54) 4.A. Doğum yılınızla içinde bulunduğunuz yıl arasındaki artık yılları belirleyiniz.A.

kilogram-gram ve grammiligram arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. ↸ • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. “ t” ile gösterilir. TARTMA 3.A.4. KAZA IMLAR Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Ton-kilogram. 1. kilogram.Ö. • 3 g = 3000 mg Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3.A. Altı aylık bir kış dönemini 1t kömür ve 500 kg odunla geçiren bir aile. Ton. AÇIKLAMALAR [!] Ton.Ö.3) [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Günlük yaşantıda tonun kullanıldığı yerlere örnekler verdirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 246 . gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 2. toplam kaç kg yakacak kullanmıştır? [!] Ton-kilogram. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. SIVILARI ÖLÇME 2. ilâç şişesi vb. pet şişe vb. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve gerekliliği keşfettirilir. bir kap içindeki suyun miktarı litrelik ve mililitrelik kaplarla Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 247 . yazı yazdırılır.5) ölçtürülerek sıvının miktarı. ölçme yaptırılarak tahmini ile ölçme sonucu mililitre birimleriyle tahmin eder ve karşılaştırılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đçilen şurup miktarları. ↸ Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. 1 tatlı Türkçe dersi “Görsel Okuma ve kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. bir kabın içindeki sıvının miktarının kaç Bir kaptaki sıvının miktarını.A. • 1 L = 1000 mL • 1 L = 2 × 500 mL • 1 L = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi ↸ Kova. su bardağı. KAZA IMLAR Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.Ö. 100 mL. ölçme yaparak tahminini kontrol eder.4. diş macunu tüpleri. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. • 5 L 300 mL = 5300 mL gibi yazdırılır. kullanan bilim dalları hakkında kısa bir 200 mL. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. meyve suyu [!] 1 litre = 1 L ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. 3. ↸ Çay bardağı. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. damacana vb. Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. • 5 litre 300 mililitre. kutuları vb. litre ve mililitre olduğu tahmin ettirilir. 1. süt kutuları. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok ↸ Süt kutusu. ↸ Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. ilaç şişeleri.A. [!] Litre ile mililitre arasındaki ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır.

A. Her kapta ne kadar su vardır? SIVILARI ÖLÇME 1000 mL 800 600 400 200 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 100 mL.Ö.4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 4.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 248 . şurup 5 mL ise bir şişe şurup kaç tatlı kaşığı gelir? ↸ Đşaretli bölmedeki sıvının miktarı tartıştırılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin ayrı veya birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler Litre ve mililitre ile ilgili problemleri Bir şişe şurup 35 mL ve bir tatlı kaşığı çözdürülür ve kurdurulur. 500 mL ve 30 mL suyun tamamı 3 eş kaba bölünmek isteniyor. çözer ve kurar.A.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 249 .4.

Sütun grafiğini oluşturur. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği Olasılık 1. Sütun grafiğini yorumlar. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I TOPLAM 2 1 3 250 . 2. 1.4.

Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları yaptırılır. [!] Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir. [!] Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. Aile yakınlarınızın mesleklerini sütun grafiği şeklinde gösteriniz. KAZA IMLAR 1.A. Sütun grafiğini oluşturur.A. Tablo: Başkan Seçimi Oy Çetelesi Aday Oy sayısı Başak Mercan Ezgi Oğuz Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Olaylar.4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır.Ö.2) B M E O SÜTU GRAFĐĞĐ Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları Oy sayısı Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B M E O 0 Başkan adayları Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 12) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikdörtgensel bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun grafiği” olduğunu belirtir.Ö. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur. Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5) Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi (Kazanım 4. [!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlatılabilir. [!] Grafik eksenlerinin ve grafiğin isimlendirilmesine önem verilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 251 .

rapor ve sunu) göz önünde Grafik: Okunan Kitap Sayısı bulundurulmalıdır. Kitap sayısı ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Gülizar. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.A.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 252 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Kıymet. Sütun grafiğini yorumlar. kesin değil. muhtemel. olası değil. imkânsız” dışındaki durumlarının da olduğu buldurulur. Mutlu ve Anıl’ın okul tatil olmadan önce okuduğu kitap sayıları ile [!]Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır. şansı eşit değil” gibi ifadeler cümle içinde kullandırılır. belirsiz. ilgili sütun grafiği aşağıda verilmiştir. şansı [!] Öğrencilere. mümkün. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) G K M A Öğrenciler OLASILIK 1. süreç.A. Anıl 2 kitap daha okudu. imkânsız. KAZA IMLAR 2. Buna göre kim daha fazla kitap okumuştur? ↸ “Olası.Ö.Ö. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SÜTU GRAFĐĞĐ Grupların veya öğrencilerin belirleyeceği bir konu hakkında sütun grafiği kullanmayı gerektiren proje hazırlatılır ve sundurulur. olası bazı olayların “kesin ve eşit. kesin. Rehberlik ve Psikolojik Danışma(Kazanım 12) • Kitap okumayı en çok kim seviyor? • Kıymet’in okuduğu kitap sayısının Mutlu’nun okuduğu kitap sayısına eşit olması için Kıymet’in kaç kitap daha okuması gerekir? • Yaz tatilinde Kıymet 5.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 253 .

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 254 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.

Paralelkenar. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. paralelkenar. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği 1. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 2. 2. Çizgi grafiğini yorumlar. açı ve köşegen özelliklerini belirler. Üçgen. 2. dikdörtgen. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Dörtgenler 1. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. dikdörtgen. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 2. 4. 4.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. 7. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 255 . 3. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. dikdörtgen.Üçgensel bölgenin alanını bulur. Aritmetik Ortalama 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. kare. 4. 3. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. Milimetre. basamaklarını. Çember 1. Kare. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. Üçgen. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. Olasılık 1. yarıçapını ve çapını belirtir. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 3. 2. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 5. 3. Çevre 1. 4. 5. Şema yaparak verileri düzenler. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Çizgi grafiğini oluşturur. Çemberin merkezini. 2. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. Üçgen. 2. paralelkenar. 2. kare. paralelkenar. eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 3. Çokgenleri sınıflandırır. dikdörtgen. kare. eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Alan 1. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. 3. Düzgün çokgenleri ayırt eder. 2. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. santimetre. 1. Metre-kilometre. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. 7. Kare. eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. 3. 2. metre-santimetremilimetre birimlerini birbirine dönüştürür. 3. 4. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 2. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. yarıçapını ve çapını adlandırır. Tablo ve Şema 1. eşkenar dörtgen. 3. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. dikdörtgen. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.

Geometrik Cisimler 1. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 2. 6. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 256 . Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. 5. Sıvıları Ölçme 1. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 4. 7. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 5. 2. 4. 2. Uzayı tasvir eder. 3. 2. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 4. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. Düzlem 1. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Örüntü ve Süslemeler 1. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Simetri 1. L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Bir doğal sayıyı. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. 3. 3. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. 2. Hacmi Ölçme 1. 6. 2. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

257 . Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirler 1. Bileşik kesri tam sayılı kesre. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. 2. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 4. 4. 5. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. Kesirleri karşılaştır. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. 3. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. 2. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. tamamını belirler. 3. 6. En çok dört basamaklı doğal sayıları. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 5. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar.

Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri 1. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 2. 4. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 4. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. 2. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 258 . Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Ondalık Kesirler 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. 3. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2.Ö Ğ R E M E A L A S A Y I L A R G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. 3. Yüzdeler 1. Oran ve Orantı 1. Kesirlerle Çarpma Đşlemi 1. 2. 2. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. 3.

11. 7. 3. 10. 6. 2. 8. 4. 7. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı Ondalık Kesirler Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri Yüzdeler Toplam Çokgenler Dörtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem Geometrik Cisimler Toplam Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme Toplam Çizgi Grafiği Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık Toplam KAZA IM SAYILARI 3 4 4 7 5 6 2 3 1 2 4 1 4 46 4 5 3 2 1 2 6 23 2 4 5 1 2 2 16 3 2 1 3 9 SÜRE / DERS SAATĐ 6 8 8 10 10 10 5 6 3 4 7 3 5 85 4 5 3 3 3 3 6 27 3 5 5 3 3 3 22 4 2 2 2 10 ORA I (%) 4 6 6 7 7 7 3 4 2 3 5 2 3 59 3 3 2 2 2 2 4 18 2 3 3 2 2 2 14 3 2 2 2 9 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ GE EL TOPLAM 94 144 100 259 . 4. 5. 1. 2.MATEMATĐK DERSĐ 5. 3. 1. 2. 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 9. 12. 1. 5. 6. 4. 3. 4. 6. 3. 5. 13.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 260 .5.

1. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. S A Y I L A R TOPLAM 3 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 7 Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 5 261 . 2.5. 7. 2. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. 4. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. 1. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 3. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI 1. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 3. 2. 7. En çok dört basamaklı doğal sayıları. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 4. 6. basamaklarını. 2. 2. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. 4. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Bir doğal sayıyı. 7. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 1. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. 3. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 5. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar.

Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. 2. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Yüzdeler 3. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Bileşik kesri tam sayılı kesre. 4. tamamını belirler. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1 4 46 262 . T O P L A M S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 1. 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 2. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. 2. 3. 4. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. Çıkarma Đşlemleri 1. 1. 2. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Kesirleri karşılaştır. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. 1. 5. 1.5. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. 1. TOPLAM Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı 2 3 1 2 Ondalık Kesirler 4 Ondalık Kesirlerle Toplama ve 1. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 6. 3. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar.

Milyonlar b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 7. ___. On binler b. ___. ↸ Verilen bir örüntünün kuralı buldurularak öğrencilerin benzer örüntüler oluşturmaları sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 263 . ___.5. KAZA IMLAR 1. 7 basamaklı doğal sayılar için. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin çevrelerinde farkına varmadan kullandıkları 7. 2. 7. 192 örüntüsündeki kuralı belirleyip verilmeyen sayıları yazınız. 9. AÇIKLAMALAR 2. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 16. 7 rakamlarını kullanarak altı basamaklı en küçük tek sayıyı yazınız. 6. 0.A. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. gruplara ayrılan öğrencilerin telefon numaralarını basamak tablosu yardımıyla çözümlemeleri sağlanır. Yüz binler b. [!] Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. Yüzler b. ↸ Milyonlar bölüğü basamak tablosunda tanıtılır. ___. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. Sayı “203 425 630” şeklinde bölüklerine ayrılarak yazılır ve “ iki yüz üç milyon. Birler bölüğü [!] Beş ve beşten çok basamaklı sayılar yazılırken bölükler arasında bir karakter boşluk bıraktırılır. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.48. Onlar b. 3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 8 ve 9 basamaklı sayıları örnek alarak incelemeleri sağlanır. Basamak adları DOĞAL SAYILAR Sayı 200 000 000 Rakamın basamak değeri 3 000 000 203 425 630 400 000 20 000 5000 600 30 0 0 Birler b. 8. Milyonlar Binler bölüğü Bölük adları bölüğü Yüz milyonlar b.A. ↸ Beş veya altı farklı rakam kullanılarak değişik doğal sayılar oluşturulur. Binler b.Ö. 4. basamaklarını. 256 3. 12. ___. 8. On milyonlar b. dört yüz yirmi beş bin. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. altı yüz otuz” diye bölük adlarına vurgu yapılarak okutulur. Örneğin. Aynı şekilde 8 ve 9 basamaklı doğal sayılar için çeşitli ülkelerin nüfusları kullanılarak etkinlik geliştirilir.Ö. 3. 6.

En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. On binler b. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. Binler b.5. Yüzler b.Ö.A. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri yapılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. 5 3 8 Onlar b. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 3 + 3 7 2 9 4 0 4 1 6 7 ↸ Toplama işleminde. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 264 . KAZA IMLAR 1.A.Ö. Verilmeyen rakamlar veya toplanan bulurken öğrencilerin. 46 3b 60 + 3 140 5a8 642 05c 119 361 ↸ Birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. [!] Bu sınıfın işlem ve sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

KAZA IMLAR 2. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar.5. ↸ Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır.A. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 265 . 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama) [!] Farklı tahmin stratejileri kullandırılır ve açıklatılır. 4876 + 800 + 4870 60 4876 + 5000 [!] Zihinden toplama işlemlerinde geliştirecekleri stratejileri açıklamaları sağlanır.Ö. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.A. Kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. 3. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ Bir satıcı.Ö. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

çözdürülür ve kurdurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ En çok üç basamaklı on ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan bulma etkinlikleri de yaptırılır..Ö...A.. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bütçe ve benzeri konularla ilgili araştırmalar yaparak toplama işlemini gerektiren problemler kurunuz ve çözünüz.. ardışık tek doğal sayıların ve ardışık çift doğal sayıların kısa yoldan toplamı bulunurken öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. Zamanı Ölçme Veri DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 ÷ 2 = 55 Đşlem aşağıdaki gibi modellenir: 10 × 11= 110 Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi ” Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) 10 + 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 1 2 3 4 5 6 10 × 11= 110 110 ÷ 2 = 55 4+ 7 3+ 8 2+ 9 1 +10 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir..A.. + 10 = ? AÇIKLAMALAR [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.. Ardışık doğal sayıların... KAZA IMLAR 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 266 . Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.5.Ö.. 1 + 2 + 3 + .. Nüfus. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A..

En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 267 . ↸ _ 4876 20 4876 _ 700 4876 _ 3000 ↸ Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yaptırılır.A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 8a65 – b41c 4847 AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. KAZA IMLAR 1. 3. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.Ö. 4.5.A. ↸ Eksilen ve çıkan doğal sayılar. Verilmeyen rakamlar. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. ↸ Çıkarma işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirleme etkinlikleri yapılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yaptırılır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. eksilen ya da çıkan bulunurken öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Zamanı Ölçme Veri Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için basamak tablosu kullanılır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. On binler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Yüzler b. Seçtirilen bu sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. On binler b. 3 × 1 + 7 7 0 4 6 2 4 0 6 0 7 0 9 0 3 4 2 + 7 7 × 1 4 6 3 2 4 6 0 7 0 9 9 2 9 Birler b.5. 2.Ö. ↸ Onlar b. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. 3 4 2 2 [!]Farklı tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır.Ö.A.A. Yüzler b. Birler b. Binler b. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 268 . Binler b. Onlar b. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 × + 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 8 7 6 6 On binler b. Yüzler b Birler b. Onlar b. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Binler b.

↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı kurdurulur. ↸ Basamaklarda yaptırılabilir.9) DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] En az biri çarpma olmak üzere toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Geometri 3’ü kendisiyle çarpma: 3 × 3 = 32 2 tane 3’ü kendisiyle iki kez çarpma: 3 × 3 × 3 = 33 3 tane 15’i kendisiyle iki kez çarpma: 15×15×15 = 153 3 tane 7. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 269 . Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi (Kazanım 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ verilmeyen rakamları bulmaya AÇIKLAMALAR yönelik işlemler [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. Bir doğal sayıyı. 6. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. kendisiyle iki kez çarpmanın o sayının küpü olduğunu işlemle göstermeleri sağlanır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Ölçme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. KAZA IMLAR 3. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. bir sayıyı [!] Üslü sayılarla işlem yaptırılmaz.5. 4. ↸ Bir doğal sayıyı kendisiyle çarpmanın. sınırlılıklarında olmalıdır.Ö. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10.A. o sayının karesi olduğu.

Ö. KAZA IMLAR 1. seçtirilir. En çok dört basamaklı doğal sayıları. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. 6018 52 26 231 6809 68 0009 17 400 6018 601 0008 601 10 5505÷50 işlemini yapınız. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 081 78 038 26 12 Đşlem kontrolü 231 × 26 = 6006 6006 + 12 = 6018 Đşlem kontrolü 400 × 17= 6800 6800 + 9 =6809 Đşlem kontrolü 601 × 10 =6010 6010 + 8 = 6018 ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işlemlerinden yararlanılır. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 270 . işlem kontrol ettirilir. Đşlemi kontrol ediniz. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler.A.5.A. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi yaptırılır. bölenin katı olacak şekilde sırasıyla 10. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ara basamaklarında sıfır olan doğal sayılarla da bölme işlemleri yaptırılır ve [!] Kalanlı ve kalansız bölme işlemleri yaptırılır.Ö. 2. ↸ Birler onlar ve yüzler basamağı sıfır olan en çok dokuz basamaklı doğal sayıları [!] Bölünen.

A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 271 . Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Problemler.Ö.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Đşlemler parantezli verilir ve önce parantez içindeki işlemi yapmaları sağlanır. 4. bu sınıftaki işlem ve sayı kurdurulur. sınırlılığında olmalıdır. 5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ( 125 ÷ 5 ) – 15 = □ ↸ (3 × 125) + 5 =□ 375 + 5 = 380 25 – 15 = 10 380 > 10 Đşlemlerin sonuçları karşılaştırıldıktan sonra işlemlerin arasındaki ilişki tartışılır.5. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir.A.

A. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. KAZA IMLAR 1. bileşik kesre dönüştürürken aşağıdaki modelden yararlanılır. 6 6 KESĐRLER 2 5 17 tam sayılı kesrinin bileşik kesrine nasıl dönüştüğü sorgulatılır. 4 doğal sayısı ile 7 3 kesri karşılaştırılır. bileşik kesre. kesirler kullanılır. Bileşik kesri tam sayılı kesre. “=” sembollerinden birisi ile ifade edilir.Ö. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır.Ö. 6 6 2. bileşik kesri. paydaları en çok iki basamaklı olan kullandırılır. 6 0 1 6 1 6 6 2 12 6 3 17 6 2 5 17 = ’dır. tam sayılı kesre dönüştürürken modeller [!] Kesirlerle yapılan işlemlerde. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Bir doğal sayı ve bir kesir karşılaştırılırken öğrencilerin model üzerinde stratejiler [!] Karşılaştırma sonucu “<”. 4> 7 3 7 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. “>” veya geliştirmeleri sağlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Tam sayılı kesri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 272 . 4 [!] Her doğal sayının kesir olarak ifade edilebileceği vurgulanır.A. 5 2 tam sayılı kesri.5.

KESĐRLER 2 5 3 10 3 10 2 5 3 10 2 5 Yukarıdaki modelde görüldüğü gibi.5. O halde < 2 5 3 10 Sayı doğrusu modeli de kullandırılarak aynı sonuç elde ettirilir: 3 7 5 7 2 7 4 7 6 7 < 2 5 ↸ . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. kesirleri. basit kesrine karşılık gelen taralı kısım. Sonra paydaları eşit en çok beş kesir.A. büyüktür? 5 10 sıralar. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır.A. [!] Önce iki kesir karşılaştırılır. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı ↸ Đki kesir arasındaki büyüklük veya küçüklük ilişkisi model veya sayı doğrusu 3 6 ile kesirlerinden hangisi daha kullanılarak gösterilir. olan en çok beş kesri. . .Ö. 3 10 basit kesrine karşılık gelen taralı kısımdan küçüktür. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. büyükten 9 9 küçüğe veya küçükten büyüğe doğru 2 3 ile basit kesirleri karşılaştırılır. . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 273 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.

model üzerinde kesrine denk kesirleri nasıl elde edeceklerini göstermeleri olduğu vurgulanır. KESĐRLER 2 3 2 2×2 4 = = 3 2×3 6 genişletme 4 4÷2 2 = = 6 6÷2 3 sadeleştirme 2 3 2 3×2 6 = = 3 3×3 9 genişletme 2 4 6 = = 3 6 9 6 6 ÷3 2 = = 9 9÷3 3 sadeleştirme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. 3 [!] Bir kesrin en sade şeklinin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 274 .A. her parçanın tekrar 2 eş parçaya ayrılması olduğuna dikkat çekilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Denk kesirler incelenirken alan modelleri kullandırılabilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Đki denk kesir arasındaki ilişki [!] Sadeleştirmenin. bütünün istenir. mümkün olduğu kadar az sayıda eş parçaya bölünmüş hâli olduğu Yapılanlar hem model üzerinde hem de sembolik olarak açıklatılır. model üzerinde sayıda eş parçaya bölmek. vurgulanır.5. bütünü daha az model kullandırılarak inceletilir. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. KAZA IMLAR 4. Bir kesrin pay ve paydasını 2 ile çarpmanın. genişletmenin ise bütünün bölündüğü eş parça sayısını katlayarak artırmak 2 Öğrencilerden.Ö.A.

5.Ö. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 4 1 ’i 13 tane olan fındıkların tamamı kaç tane fındıktır? 3 ’i 20 olan sayının tamamı kaçtır? KESĐRLER 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 + 13 + 13 = 39 13 × 3 = 39 tane fındıktır. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. tamamını belirler.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 275 . KAZA IMLAR 5.

bölme işleminin sonucunu belirttiği vurgulanır.5. KAZA IMLAR 6. 5 eş parçaya kestiğimizde her parçanın uzunluğu kaç metre olur? 11 m 2m 2m 2m 10 m 10 ÷ 5 = 2 m 11 ÷ 5 = 11 5 5 1 1 1 = + + =1+1+ = 2 m 5 5 5 5 5 5 2m 2m 1m 1÷5 = 1 metredir. Problem: 11 metre kumaşı. 3 bütünün 4 eşit parçaya bölündüğü bir bölme işlemidir.A. model kullanılarak çözdürülür ve ortaya çıkan kesir. 4 3 Bu işlem 3 ÷ 4 = olarak yazılır. 4 Ondalık Kesirler ↸ Bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği fark ettirilir. hem Problem: Birbirine eş 3 pasta.Ö. eşit paylaşma problemleri çözdürülür [!] Bölme kavramı ile kesir ve sorgulamalar yaptırılır. 5 1 m 5 Her bir parçanın uzunluğu 2 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 Bir çocuk. bölme işlemi ile ilişkilendirilir. Başlangıç etkinlikleri olarak bir doğal sayının kendinden küçük bir doğal sayıya bölümünü kavramı arasındaki ilişki gerektiren problemler seçilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 276 .A. Yapılan. belirlenirken kesirlerin. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kesir gösterimi ile bölme işlemi arasında ilişki kurabilmeleri için öğrencilere. her pastadan birer dilim (bir pastanın 4 ’i) alırsa aldığı pastaların toplamı. Bu etkinliklerde her bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği sezdirilir. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bir pastanın 3 ’üdür. 4 çocuk tarafından eşit paylaşıldığında her birine ne kadar pasta düşer? bölme işlemini hem de Problem. KESĐRLER Problem: 12 bilyeyi 6 çocuk eşit paylaştığında her birine ne kadar bilye düşer? 12 ÷ 6 = 12 6 6 = + =1+1 = 2 6 6 6 ↸ Kalanlı bölme işlemleri gerektiren eşit paylaşma problemleri de çözdürülür.Ö. Bu işlemlerde kalanı kesir olarak ifade etmeleri sağlanır.

↸ Đşlem önce modellenerek yaptırılır. Bu durumda.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. + 2 + 1 5 = 2 1 5 = 11 5 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Đşlemler basit.A. KAZA IMLAR 1.Ö. KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ 1 2 1 + 8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ işlemini yapabilmek için. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. + 4 8 + 1 8 = 5 8 2. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar.5. × 4 4 = 4 8 elde ettirilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 277 . 1 2 AÇIKLAMALAR ile 1 8 kesirleri aynı birim kesir cinsinden 1 2 denk kesirler kullanılarak yazdırılır.

tarlasının 3 5 ’üne domates. ↸ 5 1 10 5 1 10 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ çıkarma işlemi önce model üzerinde gösterilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 278 . ↸ 2’den 1 1 4 kesrinin çıkarma işlemi model üzerinde gösterilir. Ekili olmayan alan tarlanın kaçta kaçıdır? Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Đşlemler basit. KAZA IMLAR 1. 2 – 1 1 4 = 3 4 3.Ö. ile 5 10 kesirleri aynı birim kesir cinsinden denk KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ kesirler kullanılarak yazdırılır.5. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. 1 2 × 5 2 = 2 10 kesri elde ettirilir. ’sine biber ekmiştir. Bu durumda. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. 2 15 Bir çiftçi. 1 10 1 10 1 10 1 10 5 10 AÇIKLAMALAR . Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.A.10 = 3 10 2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır.1 işlemini yapabilmek 5 1 5 2 10 5 10 için. 5 10 2 . Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 3 1 3 ’ün ’i ’tür. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 279 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3 1 3 5 1 olduğunu model ile göstermeleri ve Bir bütünün ’inin ’ini model ile ↸ Öğrencilerin bir bütünün ’ünün ’inin 2 2 5 10 7 yazmaları sağlanır.A. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.5. KESĐRLERLE ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 5 ↸ Öğrencilerin bir bütünün yazmaları sağlanır. ’dir. gösteriniz ve işlem yaparak bulunuz.Ö. 2 10 5 3 1 3 × = 5 2 10 1 2 2 ’inin ’sinin olduğunu model ile göstermeleri ve 2 3 6 1 2 1 2 2 ’in ’si. 2 3 6 1 2 2 × = 2 3 6 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1.A.Ö.

’ün ’i olduğunu model ile göstermeleri ve 5 3 5 3 yazmaları sağlanır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 5 3 1 1 ’ün ’i ’dir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 280 . Yol 5 3 1 Öğrencilerin × işlemini.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ↸ Öğrencilerin kesirlerle çarpma işlemi için kural geliştirmeleri sağlanır. bir kesrin diğer kesir kadarını bulma olduğunu fark ettirmeye yönelik etkinlikler yaptırılır. şeffaf kesir kartları ile aşağıdaki gibi modellemeleri paylaşırsa her kişiye pastanın kaçta kaçı 5 3 düşer? sağlanır : 3 5 1 = 3 3 15 II.5. 5 3 5 3 1 3 ×1 3 × = = 5 3 5 × 3 15 ↸ Đki kesrin çarpımının. 3 4 arkadaş bir pastanın ’ünü I.A. Yol 3 1 3 1 Öğrencilerin × işleminin.

A. Kırmızı bilyelerinin [!] Oran. 2. 4 ORA VE ORA TI 1 bardak limon suyu 4 bardak su ↸ Limon suyu miktarının. KAZA IMLAR 1. ↸ Oranlarda kullanılan sayılardan. 12 tane mavi bilyesi vardır. mavi bilyelerinin sayısına oranının “8:12” veya “ ” biçiminde yazıldığı karşılaştırılması olabilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 281 ..Ö.Ö. • 8:12 veya 12 Kesirler • sekizin on ikiye oranı ↸ Limonata hazırlamak için 4 bardak suya 1 bardak limon suyu katılmaktadır. Bu oran 1 “1:4” veya “ ” biçiminde yazdırılarak “1’in 4’e oranı” diye okutulur. 12 ve “sekizin on ikiye oranı” diye okunduğu belirtilir. Limon suyu miktarının.. 5 2.A. Buna göre 1. kişilik limonata hazırlamak için kullanılacak limon sayıları tablo yardımıyla buldurulur. 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir öğrencinin 8 tane kırmızı. Kişi sayısı 1 2 3 4 … 20 Limon sayısı 2 4 6 … 18 … Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Tabloda boş bırakılan yerler uygun sayılarla doldurulur. 4. . 5. [!] Bu sınıfta aynı ölçü birimiyle ifade 8 edilen nicelikler oranlanacaktır. Problem: Đki kişilik bir limonata hazırlamak için 4 tane limon kullanılmaktadır. önce oran tablosu oluşturulur. bir bütünle parçalarının karşılaştırılması veya parçayla bütünün 8 sayısının. hazırlanan limonata miktarına oranının “bire beş” olduğu 1 ve bu oranın “1:5” veya “ ” biçiminde gösterildiği buldurulur. su miktarına oranının “bire dört” olduğu buldurulur. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder.5.

07 0. AÇIKLAMALAR [!] Basamaklardaki rakamların basamak değerleri işlem yaptırılmadan buldurulur. Onlar b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo yardımıyla basamak adları ve basamak değerleri tanıtılır.173 ondalık kesri için tablo yaptırılır. 5 5 3 300 2 20 . (Örnek: 2.5. Birler b.Ö.Ö. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1 0. O DALIK KESĐRLER Yüzler b. 325.005 → iki tam binde beş) Ölçme: Uzunlukları ölçme Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. 3 Onda birler b.A. 7 Binde birler b.1 0. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 282 . [!] Ondalık kesirlerin okunuşları üzerinde durulur. KAZA IMLAR 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.003 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.

5 > 3. Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. 05 . ↸ Ondalık kesirleri karşılaştırırken tablo kullandırılır. Onlar b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Herhangi bir sayıdan büyük veya küçük sayılar da yazdırılabilir.05 > 3. 1 rakamları ile virgül kullandırılarak 2’den büyük en küçük ondalık kesir buldurulur. . 2. Birler b. 5 ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralatılır.5. 0. . 005 ve 3.005 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.137 AÇIKLAMALAR 3.Ö. 0. 5 0 0 Onda birler b. 3. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 283 . 3.510. 0 5 0 3 3 3 . Tabloda basamaklardaki rakamların sayı değerleri karşılaştırılır.A. 0 0 5 Binde birler b. 7. 3. 2. KAZA IMLAR Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. O DALIK KESĐRLER Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.010. 0. 2 < 2. 3. Yüzler b.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.

O DALIK KESĐRLER AÇIKLAMALAR [!] Hava sıcaklıkları. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bilim. ekonomik veriler vb.A. üstünde-altında. 4. sağında-solunda. alacak-borç.25 TL borç : 100 TL kâr : : -12 °C : +3 °C : -3.) kavramlar buldurulur. kazanmak-kaybetmek vb. uzamsal ilişkiler vb.Ö.5 metre altı Deniz seviyesinin 7 metre üstü 5.A. kâr-zarar.25 TL +100 TL Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ileri-geri.Ö.5. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 284 . alanlarda birbirlerine zıt (sıcak-soğuk. Bu kavramlar sayılarla ilişkilendirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Spor. KAZA IMLAR Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek “+” ve “–” işaretlerinin hangi anlamda kullanıldıkları değerlendirilebilir. • • • • • • Sıcaklık sıfırın altında 12 derece Sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece Deniz seviyesinin 3.5 metre : +7 metre -5.

KAZA IMLAR 1.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.5. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ basamağı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 285 . Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. + 1 3 . O DALIK KESĐRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA ĐŞLEMLERĐ • 2.6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar AÇIKLAMALAR [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır. .36 + 1. basamağı Yüzde birler 3 6 6 9 0 6 Onda birler 2 .A.Ö.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamaklı ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzdelerin, dereceli daire kullandırılarak, ondalık kesir ile ilişkilendirilmeleri sağlanır.
Taralı kısım tam kısmın
1 4 1 4

’idir.

AÇIKLAMALAR 1 1 ve ondalık kesirlerini 10 100 yüzde sembolü kullanarak yazınız.

=

25 100

= 0,25 = %25

20 100

= 0,20 = %20

Aşağıdaki model ile belirtilen yüzdeyi bulunuz.

↸ Verilen bir ondalık kesir, yüzlük tablodan veya yüzdelik daireden yararlanılarak modellenir. Modellenen sayı, yüzde sembolü ile yazdırılır. YÜZDELER

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,75 =

75 =%75 100

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

286

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. ↸ % 65= ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

65 = 0,65 100 ↸ Bir alışveriş fişi veya faturası inceletilerek öğrencilerin mal veya hizmet karşılığı olarak ödenen KDV oranlarını belirtmeleri istenir.

3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı ↸ Bir yüzlük kartın %43’lük kısmı kesilir ve %57’lik kısmının üstüne konarak %43<%57 olduğu gözlemletilir. karşılaştırır.

YÜZDELER

%43

%57 [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Bankaların bireysel kredilere uyguladığı aylık faiz oranlarıyla ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir. 100 TL olan elbisenin fiyatı 20 TL indirilmiştir. Yüzde kaç indirim yapılmıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

287

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

288

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Çokgenleri sınıflandırır. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

TOPLAM 4

Dörtgenler

5

Çember

1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırır. 3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1. Uzayı tasvir eder. 2. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. T O P L A M

3

Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem

2 1 2

Geometrik Cisimler

6

23

289

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. 2. Çokgenleri sınıflandırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabı ile ilgili araştırma yapıp sınıfta sununuz.

↸ Trafik işaret levhaları, çerçeveler, bal peteği, uçurtma, çeşitli tabelalar, karolar, [!] Đç bükey (konkav) çokgenler inceletilmez. çevredeki çeşitli şekillerdeki malzeme ve eşyalar vb. modeller yardımıyla çokgenler, görsel olarak algılatılır. Doğru parçalarının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit kapalı (kendisini kesmeyen) şeklin çokgen olduğu belirtilir. ↸ Geometri tahtası, plastik çubuklar, tangram parçaları, kartonlar vb. malzemeler kullandırılarak çeşitli çokgen modelleri yaptırılır ve noktalı kâğıt üzerine çizdirilir.

ÇOKGE LER

Bu modeller kenar veya köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen olarak adlandırılır. Bir çokgen için en az üç kenar ve üç köşe olması gerektiği vurgulanır. ↸ Eşkenar üçgenin ve karenin bütün kenarlarının ve açılarının birbirine eş olması gibi [!] Altıdan çok kenarlı düzgün çokgenlerden bütün kenarları ve açıları birbirine eş olan beşgen ve altıgenin de “düzgün beşgen” ve söz edilmez. “düzgün altıgen” olduğu fark ettirilir. [!] Eşkenar üçgenin “düzgün üçgen”, karenin “düzgün dörtgen” olduğuna dikkat çekilir.

3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

290

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler, kâğıttan üçgen modelleri hazırlar. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplanır. Bu gruplar, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayanlar olarak kendi içlerinde yeniden gruplanır. Elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki gibi bir şema hazırlanır: ÜÇGE LER

AÇIKLAMALAR [!] Kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitleri hatırlatılır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Geniş açılı üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi? 2. Dik açılı bir üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi?

ÇOKGE LER

Dar Açılı Üçgenler

Geniş Açılı Üçgenler

Dik Açılı Üçgenler

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

↸ Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa ettirilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

Đkizkenar üçgen

Đkizkenar üçgen

Eşkenar üçgen

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

291

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Trafik işaret levhaları, uçurtma, çeşitli tabelâlar, baklava dilimi, kilim-halı [!] Yamuk tanıtılırken karşılıklı kenar süslemeleri, bazı taksilerin yan çizgileri vb. modellerle paralelkenar, eşkenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır, çeşitlerine girilmez. dörtgen ve yamuk tanıtılır.

↸ Geometri tahtası, geometri şeritleri ve tangram parçaları kullandırılarak paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk modelleri yaptırılır.

DÖRTGE LER

2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.

Üç açısının ölçüsü verilen bir dörtgenin ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun belirttiği bölgelerin kâğıt modellerindeki köşeleri koparttırılıp ortak bir köşe etrafında yan yana dördüncü açısının ölçüsünü ölçmeye getirtilerek bir dörtgendeki açıların, iki doğru açı oluşturduğu keşfettirilir. başvurmadan bulunuz. ↸ Çizgi modellerinin bir köşegenini çizdirerek oluşan iki üçgenin açılarının ölçüleri toplamlarından, dörtgenlerin açılarının ölçüleri toplamının 360° olduğu buldurulur. ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuktaki açılar, açıölçer ile ölçtürülerek açı ölçülerinin toplamları buldurulur.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

↸ Modeller üzerinde ölçme yaptırılarak kenar, açı ve köşegen özellikleri buldurulur. Bu özellikler tablo biçiminde özetlenir. ↸ Çizim veya inşa sonucu elde edilen kare ve dikdörtgen modellerinde açıların birer dik açı ve köşegenlerin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu öğrencilerce belirlenir. Öğrenciler, kare modelini köşegenlerinden katlayarak veya açıölçer ve cetvelle ölçüp gözlemleyerek köşegenlerinin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığını fark ederler.

[!] Kenarların, köşegenlerin birer doğru parçası; eşit uzunluklu doğru parçalarının da eş oldukları vurgulanır. [!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köşegenlerinden biri tarafından iki eş parçaya ayrıldıkları hatırlatılır. [!] Köşegen ile kenar arasındaki fark vurgulanır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

292

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çizimler önce tangram parçaları vb.A.A. materyal ile yaptırılır. kare. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerinden birinin.Ö. Bunun aynı zamanda karşı kenarın herhangi bir yerinden (noktasından) söz konusu kenara inilen dikmenin uzunluğuna karşılık geldiği vurgulanır. ↸ Paralelkenarları aynı paralel doğrular üzerinde bulunan dikdörtgen. duvar. köşelerin veya kenarların birinden karşı kenara (veya bu Uzunlukları Ölçme kenarın üzerinde bulunduğu doğruya) olan uzaklık olduğu ve bu uzaklığın o kenara ait yükseklik olarak adlandırıldığı fark ettirilir. ↸ Yüksekliğin bina. eşkenar dörtgen ve yamuğun yüksekliklerinin aynı olduğu fark ettirilir. kare. basket potası vb. paralelkenar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 293 . nesnelerin tabanlarından tepelerine veya tepelerinden tabanlarına inilen dikmenin uzunluğu olduğu fark ettirilir. kare. dikdörtgen. yamuğun kenar uzunlukları verilerek çizim yaptırılmaz. paralelkenar. [!] Yüksekliğin aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır. Üçgen.Ö. gönder. kare. dikdörtgen. Bu paralel doğruların birbirine uzaklığının her yerde eşit olduğu hatırlatılır. Daha sonra gönye ve [!] Üçgen.5. ↸ Farklı duruşlarıyla verilen üçgen. Yükseklik “ h” ile gösterilir. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. dikdörtgen. Üçgen. eşkenar dörtgen ve cetvel kullandırılarak dikdörtgen ve kare çizdirilir. KAZA IMLAR 4. DÖRTGE LER 5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. paralelkenar.

Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. tahta levha vb. karton. Köpük. yarıçapını ve çapını adlandırılır. [!] Merkezin çember üzerindeki her noktaya ↸ eşit uzaklıkta olduğu vurgulanır. çapın 2×r ile gösterildiği vurgulanır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. çap ve merkez kavratılır. model alınarak yarıçap. ip gergin olacak şekilde raptiye etrafında döndürülerek bir çember çizdirilir. yarıçaplı ve çaplı oldukları fark ettirilir.” levhasının orta şeridi vb. yarıçap ve çapının doğru parçası olduğu ve merkezin M.A.A. KAZA IMLAR 1. Çembersel bölgenin daire olduğu veya dairenin sınırlarının çember olarak adlandırıldığı belirtilir. iç bölgesinin daire vb. gerdirme telinin doğru parçası modeli olduğu göz önünde tutularak merkezin bir nokta. modeller üzerinde çember ve dairenin aynı merkezli.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 294 . yuvarlak saatin çerçevesinin çember. yarıçapını ve çapını belirtir. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. saatin [!] Yarıçap ile çapın aynı zamanda birer yelkovanı ile pimi. çap [!] Yarıçap ile çap arasındaki ilişki belirtilir. ↸ Belli yarıçaplara sahip çemberler çizdirilerek çemberin merkezinin nokta. Belirli bir uzunluktaki ip. Kalem. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. trafik işaretlerinden “Taşıt giremez.5. ÇEMBER 2. Pergel ve diğer ölçme araçlarını kullanarak öğrencilerden kendi sınıf logolarını oluşturmaları istenir. Çevreden çember yardımıyla oluşturulmuş logolara (olimpiyat logosu gibi) örnekler buldurulur. ve yarıçapın bir doğru parçası olduğu fark ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çember modellerinden bisiklet tekerleğinin gerdirme telleri ile mili. gerdirme tellerinin bulunduğu bölgenin daire. bir ucundan raptiyeye diğer ucundan kaleme bağlanır. ↸ Bisiklet tekerleğinin lastiğinin çember. Pimin nokta modeli. uzunluk olduğu vurgulanır. ipin yarıçap olduğu fark ettirilir. Çemberin merkezini. malzemenin üzerine bir raptiye tutturulur. yarıçapın r. Raptiye izinin merkez.Ö.

Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 295 .5. yaptırarak simetrik çokgenler ve simetri doğruları belirletilir.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kareli veya noktalı kâğıda düzgün olan veya olmayan çokgenler çizdirilir ve kesilerek [!] Doğruya göre simetri ile ayna aldırılır.A. KAZA IMLAR 1. etkinlikleri simetrisinin aynı olduğu belirtilir. Çokgenler bir simetri doğrusu dört simetri doğrusu SĐMETRĐ altı simetri doğrusu ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kareleri saydırarak vb.Ö. katlatarak.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Simetri aynasını kullandırarak.

En büyük dikdörtgeni. 2. SĐMETRĐ Bir kare çiziniz ve simetri aynasını kullanarak. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Simetri aynası kullandırarak. c. a. KAZA IMLAR Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. d. kareli veya noktalı kâğıt üzerinde verilen simetri [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta doğrusuna göre çizimler yaptırılır. En küçük kareyi oluşturunuz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 296 .A.Ö. b. e.5. 1 tane dikdörtgeni. [!] Çizimlerde yatay ve düşey simetri doğruları kullandırılır. 2 tane kareyi. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. [!] Nokta çiftlerini birleştiren doğrunun simetri doğrusuna dik olduğuna dikkat ettirilir. Aynayı kaç değişik şekilde yerleştirirseniz elinizdeki karenin büyüklük olarak aynısını elde edebilirsiniz? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.Ö.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. model olarak özellikleri bilinen çokgenler kullandırılır.A.Ö. KAZA IMLAR ↸ 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 297 . AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde.Ö. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Düzgün çokgenlerden bir veya ikisini kullanarak süsleme yapar.5.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Düzgün çokgenlerin bir çeşidini kullanarak süsleme yapar.

okul ve bulunduğu semt veya şehir. gökyüzü ve bulutlarıyla vb.Ö. modellerle kesişen düzlemler fark ettirilir. Uzayı tasvir eder. DÜZLEM R P F ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 298 . ↸ Sınıfın karşılıklı duvarları (tavan ve tabanı). SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisim modellerinin yüzeyleri ve içleri. sınıf ve içi. çatıların bitişik iki yüzü vb.A. dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüz çiftleri ile paralel düzlemler. ovası. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. üçgen prizmanın yan yüzlerini herhangi ikisi.Ö.5. okul ve içi.A. KAZA IMLAR 1. modellerle uzayın işgal edilen ve içinde bulunulan yer olduğu fark ettirilir. bir bölgenin dağı.

Ö. yan yüzlerinin üçgensel bölgeler olduğu. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 299 . modeller ile piramitler fark ettirilir. Piramidin Sosyal Bilgiler dersi “Hepimizin tabanının çeşitli çokgensel bölgeler.5. tepe noktası olarak adlandırıldığı vurgulanır.A.A. yan yüzlerin tümünün Dünyası” ünitesi (Kazanım 4) kesiştiği noktanın.Ö. ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. bazı ambalaj kutuları vb. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Mısır piramitleri. bazı çatılar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1.

diğerinin ise karesel bölgedir. yüzleri düz ve ikişer tabanları var vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Çizilen her yüz. [!] Geometrik cisimlerden küp. KAZA IMLAR 2.A. ayrıt kavramları farklılıkları buldurulur. kutularının biçimlerinin geometrik • Birinde 5 yüz. karışmaması için işaretletilir. aşağıdaki benzerlik ve farklılıklar belirletilir. diğerinde 8 köşe var.A. cisimlere benzemesinin ve bazılarının ↸ Gruplar.5. ellerinde bulunan prizma modellerini kullanarak cisimlerin yüzlerini kâğıt daha çok tercih edilmesinin nedenleri irdeletilir. köşe. Küp Dikdörtgenler prizması Kare prizma Üçgen prizma ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Birbirlerinden farklı iki prizma modeli öğrenci gruplarına dağıtılarak bunların benzer ve [!] Yüz (yüzey). üzerine çizer. Farklılıklar: • Birinin tabanları üçgensel bölge. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 300 . diğerinde 6 yüz var.Ö. modelleri kullandırılır. Market raflarındaki ambalaj • Birinde 6 köşe. Üçgen prizma ve kare prizma modellerinin karşılaştırılmasında hatırlatılır. üçgen. kare ve dikdörtgenler prizması Benzerlikler: Đkisinin de köşeleri var.Ö. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar.

Ö. her biri. Bunların buldurulur. bir bütün olarak kestirilip katlatılarak küpü oluşturup oluşturmadıkları kontrol ettirilir.A. ayrılmış yüzleri verilerek farklı açınımları olup olmadığı buldurulur. Daha sonra prizmanın parçalara [!] Farklı açınımlar elde edilmesi sağlanır.Ö. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Prizma modeli olan kutular kestirilerek açtırılır. KAZA IMLAR 3. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Alan Küp Küpün açınım örnekleri ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. [!] Aynı etkinlik dikdörtgenler prizması için de tekrarlanır. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. [!] Açınımı verilen bir geometrik cismin adı ↸ Kareli veya noktalı kâğıtlara. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 301 . küpün açınımı tahmini olarak çizdirilir.5.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 302 . ↸ Eş küplerle oluşturulmuş yapı.A. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.Ö. [!] Oluşturulan yapıların sadece bir cepheden görünümleri çizdirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. küplerin sadece uç sınırları belli olacak şekilde verilir. izometrik kâğıda çizdirilir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. KAZA IMLAR 4. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.A. [!] En fazla 6 eş küple oluşturulan yapılar çizdirilir. Eş küplerle oluşturulmuş yapıları izometrik kâğıda çizer.5. Türkçe dersi ” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) GEOMETRĐK CĐSĐMLER 5. Örnek II Örnek I [!] En fazla 20 eş küple basit yapılar oluşturulur. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Görünümleri verilen bir yapı modelinin kaç eş küpten oluştuğu buldurulur ve eş [!] Yapının görünümü izometrik kâğıtta eş küplerle bu yapıları oluşturmaları sağlanır.

[!] Alanın 2 boyutlu. “çap”. çemberlerin “bir boyutlu” nesneler oldukları “uzunluk”. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler. [!] Nesnelerin cinsi. “uzunluk”. Geometrik cisimlerin üç boyutlu nesneler oldukları. yeri ve duruşlarına göre bazı hâllerde “uzunluk”. “en”. açının içinin vb. Bunun için. “genişlik”. uygun modelleri üzerinde gözlemletilerek fark ettirilir. “1 boyutlu”. GEOMETRĐK CĐSĐMLER 1. “iki boyutlu” ve “üç boyutlu” yerine sırasıyla. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. Doğruların. “yükseklik” ten her birinin yerine sırasıyla “boy”. “yükseklik” büyüklüklerinden sadece birine. çokgensel bölgelerin.5. Düzlemin. “iki boyutlu” nesneler oldukları. “genişlik”. uygun modelleri gözlemleyerek keşfeder. hacmin 3 boyutlu nesneler için karakteristik bir özellik olduğu vurgulanır. KAZA IMLAR 6. “genişlik”. çokgenlerin kendileri ve kenarlarının. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 303 .A.A. “uzunluk”. herhangi bir yönde ölçülebilen büyüklüğün bir nesnenin boyutu olduğunu. “2 boyutlu” ve “3 boyutlu” yazılabilir. dairenin. 2.Ö. 3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ayrıtların. yüzeylerin. düzlemsel bölgenin. derinlik” veya “kalınlık” ifadelerinin kullanılabildiği vurgulanır. açıların. AÇIKLAMALAR [!] “Bir boyutlu”. ışınların. “yükseklik” büyüklüklerinden her üçüne sahip olmaları gerektiği. doğru parçalarının. geometrik cisimlerin yüzlerinin. “yükseklik” büyüklüklerinden herhangi ikisine.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 304 .5.

2. 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM 2 1. eşkenar dörtgen. santimetre. Milimetre. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. 1. 3. 1. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. Metre-kilometre. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.5. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. 1. 2. 4. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. kare. Üçgensel bölgenin alanını bulur. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Üçgen. 5. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. T O P L A M 1 2 2 16 305 . paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. Çevre 4 Alan 5 Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme 1. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. 3. 2. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 4. 2. 2. dikdörtgen.

santimetre.001 m olduğu ifade ettirilir. 2. kesir ve ondalık [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerde. metre-santimetreondalık kısmın en çok üç basamaklı olmasına dikkat sayı gösterimlerine dönüşümler yaptırılır. Uzun atlama yapan bir çocuğun atladığı uzunluk kendi adımlarıyla 8 adımdır. KAZA IMLAR 1000 buldurulur ve 1 mm nin. sınıfta araştırma sonuçları gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak. • 127 mm = 127 m = 0. UZU LUKLARI ÖLÇME • 127 mm = • 425 m = 425 km = 0.Ö.Ö. 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 0. 1000 127 cm = 12.425 km 1000 gibi dönüşümler. 10 [!] Kesir ve ondalık kesir gösterimi birlikte kullanılmalıdır. Metre-kilometre. Uzunluk ölçü birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde uzunluk ölçülerinin kullanıldığı işlemleri araştırma yaptırılır. 1 1metrenin 1000 milimetre.A. Milimetre.A.127 m . metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Çocuğun bir adımının uzunluğu 23 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç metredir? Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 7.7 cm . paylaşılır. 1 milimetrenin de 1 metrenin ’i olduğu dönüştürür.5. problemlerin bir parçası olarak ele alınır. milimetre birimlerini birbirine edilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 306 .

paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. paralelkenar ve [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde yamuk bölgelerinin çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. olarak adlandırıldığı . Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. dikdörtgen. [!] Çap uzunluğunun yarısının yarıçap biçimindeki çevre-çap -yarı çap ilişkileri kullanılarak çevre hesaplamaları yaptırılır. dikdörtgensel bölgelerle. dairesel nesneler çevreletilir ve bu ipin uzunluğunun dairesel nesnenin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. ↸ Bozuk paranın çapının iki kibrit kutusu arasındaki mesafe olduğu fark ettirilir.A.A. bardak vb. uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları içinde Uzunluğu verilen çemberin yarıçapı. eşkenar [!] Problemler öğrencilerin düzeylerine dörtgen. çapın da “2×r “sembolleri ile gösterildiğini vurgulayınız. eşkenar dörtgen. ÇEVRE ↸ Farklı çap uzunluklarına sahip olan madenî paralar. π sayısının tarihçesi ile ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. paralelkenar ve yamuğun verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. KAZA IMLAR 1. Bölümlerin aynı sayıya yaklaştığı gözletilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. hesaplanacağı etkinlikler yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 307 . kare. Ç= 4×a b Ç= (2×a)+(2×b) b c Ç= a+b+c a a a [!] Çap = yarıçap + yarıçap = 2 × yarıçap olduğu vurgulanır. Yarıçap Yarıçap Merkez 4. karesel. tabak. dairesel nesneler kullandırılarak çizdirilen çember uzunlukları çap uzunluklarına hesap makinesi kullandırılarak böldürülür. kare. eşkenar dörtgen. [!] π sayısını yaklaşık 3 aldırılır. Bu sayıya “pi” dendiği ve π sembolü ile gösterildiği belirtilir.yarıçapın “r”. ↸ Çevre = Çap × π Ç=2×r× π ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Üçgensel. ↸ Bir ip veya kâğıt şeritle. ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade edilir. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. Üçgen.Ö.Ö. 3. kavanoz kapağı. dikdörtgen. yarıçapı verilen çemberin uzunluğunun düzenlenecektir. 2.5.

Belirlenen bir alan ölçtürülür. M N ↸ A(KLMN) = 4 cm x 6 cm = 24 cm2 şeklinde yazılacağı vurgulanır. büyük yazı tahtasının yüzeyinin vb. alanların ölçümü cm2 ile sınıfın tabanının. Açıkta kalan alan kaç cm2’ dir? 5m 190 cm Yatak 90 cm Halı 2m 3m 4m ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ALA ↸ Kitabın yüzü. ↸ Kenar uzunlukları belli olan karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının kenar uzunluklarının çarpımı olduğu fark ettirilir. 4 cm K 6 cm L D C U S A B T R ABCD ve TRSU dikdörtgenlerinin alanlarını hesaplayınız. 2.Ö. Alan. ettirilir. harf kullandırılarak ifade ettirilir.5. [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. Ölçüm [!] cm2 ve m2 birimleri arasında dönüşümler sonuçlarının farklılığından yola çıkılarak standart birimlere ihtiyaç olduğu fark yaptırılmaz. ↸ Standart ölçme birimlerinden “cm” ve “m” kullandırılarak oluşturulan dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanları buldurulur. da km2 ile ölçüldüğü belirtilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 308 . Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. yardımıyla 1 cm2 ve 1 m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır.A. karesel ve dikdörtgensel bölgelerdeki bir kenarın diğer kenara göre yükseklik olduğu vurgulanır.Ö. daha geniş alanların tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. 3. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve bölgelerin alanlarının m2. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. KAZA IMLAR 1. Alanlar “cm2” ve “m2” birimleriyle yazdırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Farklı boyuttaki birimkareler kullanılarak belirli bir alan ölçtürülür. ↸ Karton. kâğıt vb. Aşağıda Simay’ın yatak odasının krokisi verilmiştir. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. masanın üst yüzü vb. Ayrıca. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır.

5.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 309 . ettirilir. Bu bölgelerin alanlarından yararlanılarak üçgensel bölgenin alanı fark ettirilir. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. [!] Geometrik şekillerin yükseklikleri. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. A AÇIKLAMALAR D C B Yukarıdaki ABCD paralelkenarının alanını birim Paralelkenarsal bölgenin alanı taban ve bu tabana ait yükseklik cinsinden ifade kareler cinsinden tahmin ediniz. ↸ Üçgensel bölgenin alanı kenar uzunlukları ve yükseklikler cinsinden ifade ettirilir. köşelerinden katlatılıp kestirilerek iki eş üçgensel bölgelere ayrılır. 5.A. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Yukarıdaki üçgenleri isimlendirerek üçgenlerin taban uzunluğu ve bu tabanlara ait yükseklikleri belirleyiniz. ↸ Geometri tahtası noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde verilen bir üçgensel bölge. dikdörtgen ve paralelkenar modelleriyle dikdörtgenle paralelkenar arasındaki ilişkileri inceleterek paralelkenarın alanının dikdörtgenin alanına dönüştürülebileceği keşfettirilir.A. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. geometri tahtası. KAZA IMLAR 4. dikdörtgensel bölge veya paralelkenarsal bölgeye tamamlatılarak bu bölgelerin arasındaki ilişki buldurulur.Ö. ALA ↸ Dikdörtgensel ve paralelkenarsal bölgeler. noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde çalışmalar yaptırılarak fark ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kareli kâğıt. Üçgensel bölgenin alanını bulur. Üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. geometri tahtası.

doğumlarından sonraki önemli olaylar ise sağına işaretleyerek yazmaları sağlanır. 3.2. KAZA IMLAR 1. Moladan sonra 3 saat 25 dakika daha yola devam ederek Antalya’ya vardı. Ablam doğmuş. anne-babanın evlenme yılı.10’da kalkmıştır. koştuğu zaman nabız atışı dakikada yüzde kaç artar? (TIMMS 1999’dan uyarlanmıştır. Đlk olimpiyatın ne zaman ve nerede yapıldığını araştırarak sınıfa sununuz. Bu öğrenci ne kadar uyumuştur? Ankara’dan Antalya’ya giden bir otobüs. ↸ 6. Aynı tempoda koşmaya devam ettiğinde nabzı 1 saatte kaç kez atar? Özgür’ün nabzı otururken dakikada 80 kez atmaktadır. sınıfa başladım. ↸ Öğrencilerden.5) Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 16) ZAMA I ÖLÇME Ağabeyim doğmuş. 4 saat 45 dakika gittikten sonra yarım saat mola verdi. Problem: Özgür.30’da yatan bir öğrenci sabah 7. çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir. sınıfa geçtim. koştuğunda nabzı dakikada 120 kez atmaktadır. Akşam 10.Ö.6. Örneğin. kendi doğum tarihlerini referans alarak aşağıdaki soruları cevaplar: • Ablam kaç yaşındayken yeğenim doğdu? • Ağabeyimin doğumu ile ablamın evlenmesi arasında kaç yıl vardır? • O yıllara ait özellikler. Milâttan önce veya milâttan sonraya ait seçtiğiniz iki tarih arasındaki farkı yüzyıl ve yıl olarak belirleyiniz. Yolculuk ne kadar sürmüştür? Fen ve Teknoloji dersi “Dünya Güneş ve Ay” ünitesi (Kazanım 2.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 310 . defterlerine bir doğru çizmeleri ve bu doğrunun ortada bir yerini işaretleyerek bu işaretin hizasına doğum tarihlerini yazmaları istenir. Öğrenciler. [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. Özgür. problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri). ilköğretime başladığı yıl vb. kendi cümleleri ile ifade etmeleri.5.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. drama tekniği ile ifade ettirilir. ↸ Kişisel Tarih Çizgim: Öğrencilerden. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfası getirtilir. neyi sorduğunu belirlemeleri.). Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere göre programların başlama ve bitme süreleri ile ilgili problemler kurdurulur. alınabilir Doğumlarından önce ve sonra olan olaylar arasındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. 2. problemleri dikkatle okumaları. doğumlarından önceki önemli olaylar doğum tarihlerinin soluna. kardeşlerinin doğum tarihleri. 1993 2002 1979 1987 1978 1999 2001 2004 AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Ablam evlendi. Doğum tarihim: Yeğenim doğdu. Daha sonra. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Annem ve babam evlenmiş. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.Ö. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür.425 L 1000 AÇIKLAMALAR [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerin kesir kısmının en çok üç basamaklı olmasına dikkat edilir. Sekiz saatte bir. 2. Sekiz saatte bir bardak süt içmesi önerilen bir çocuk 6 günde ne kadar süt içer ? Aşağıdaki sürahiye limonatanın 1 ’i 5 kadar su katıldığında sürahideki sıvı miktarı ne olur ? 1000 800 600 400 200 mL ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sınıfta araştırma sonuçları paylaşılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 311 .A. SIVILARI ÖLÇME Sıvı ölçme birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin kullanıldığı dönüşümler yaptırılır.5. KAZA IMLAR 1. bir ölçek (5mL) şurup içmesi önerilen bir hasta 6 günlük tedavi süresince ne kadar şurup içer? Bir bardak. 175 mL süt almaktadır. araştırma yaptırılır. 425 425 mL = L = 0.A.

↸ Öğrencilerden üç birimküp hacme sahip değişik yapılar oluşturmaları sağlanır. en fazla 12 birimküpü buldurulur. olmayan birimle ölçer. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Daha sonra bir paketin içindeki küp şeker sayısını kullanarak kolinin hacmi küp şekerle buldurulur.5. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak [!] Çizimler. HACMĐ ÖLÇME ↸ Đzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıların hacminin kaç birimküp olduğu 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 312 . Oluşturulan farklı yapılardaki hacimlerin değişip değişmediği sorgulanır. modeller kullanarak birim ile hacim [!] Dikdörtgenler prizması ve kare prizma 1. paketin hacmi ise içerisindeki küp şekerlerle buldurulur.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. • Kolinin hacmi. sakız–paket. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Küp şeker–paket.Ö. KAZA IMLAR ↸ Bir kolinin hacmi küp şeker paketleriyle. • Kolinin hacmi. farklı yapılar oluşturur. • Paketin hacmi. içermelidir. 10 tane şeker paketidir.Ö. ilişkisi fark ettirilir. 10×360=3600 küp şekerdir. 360 küp şekerdir. Bir geometrik cismin hacmini standart modelleri kullandırılır. paket–koli vb.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 313 .5.

2. 1. 3. 1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. 2. T O P L A M Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık 2 1 3 9 314 .5. Çizgi grafiğini oluşturur. 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. 2. Şema yaparak verileri düzenler. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Çizgi grafiğini yorumlar. 3. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.

Mesafe (m) 5 ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 10 15 Süre (saniye) 7 13 17 20 Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu Öğrenciler 0 5 10 15 Mesafe (m) 15 10 5 0 Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır.5. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. çizgi grafiğinde gösterilemez. Örneğin.A. metreyi kaç saniyede geçtiği öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki belirlenerek veriler toplatılır. Çizgi grafiğini oluşturur. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1.A. [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır.Ö. AÇIKLAMALAR çizgi [!] Olaylar. 20 ve 30.Ö. Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çünkü Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda. 10. Tablo: Mesafelere Göre Koşma Süresi Grafik: Mesafelere Göre Koşma Süresi Koşma süresi (saniye) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Hazır çizgi grafikleri inceletilerek çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra grafiği yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 315 . Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır.

emlak. grafik kullanımının ↸ Veri toplamak için öğrencinin yaşantısından seçilen bir olay tartışılarak belirlenir. kolaylıklarını ön plana çıkarmalıdır. [!] Veri toplatılacak olay.5. • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 316 . ilgili ve içeriğinde çizgi grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek grafikler yorumlatılabilir. altın ve döviz fiyatlarındaki değişim vb. • Aynı veriler. KAZA IMLAR 2.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.A.Ö. grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır.A. • Öğrencilerin grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu hakkındaki düşünceleri yazdırılır. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 5 0 0 5 10 15 20 25 Yol (m) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) 3. Zaman (saniye) 25 20 15 10 AÇIKLAMALAR [!] Otomobil. Çizgi grafiğini yorumlar. • Varılan sonuç yazdırılır.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 317 . Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 6) Sağlık Kültürü (Kazanım 21) Toplam TABLO VE ŞEMA 10 3 13 6 1 7 10 10 26 4 30 ↸ Kadınların Okur Yazarlık Oranları “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. Sunu”öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2) Desenli olanlar Kriz durumlarında size yardımcı olabilecek Plastik olanlar güvenilir yetişkinleri. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğretmen. Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve. adresleri. sebze.” Öğrencilerin yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır. Şema yaparak verileri düzenler. Desenli olmayanlar kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturunuz. KAZA IMLAR 1. tahıl miktarını araştırınız ve tablolaştırarak sununuz.Ö. süt. 2. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.A.A. trafik kazalarının bazı nedenleri ve bu kazalar sırasında yaralanmaların olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir. ↸ Ağaç şeması kullanılarak veriler düzenletilir. telefonları. et.Ö. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu.5. Tablo: Trafik Kazaları Nedenlerinden Bazıları Trafik Kırmızı kazalarının ışıkta nedenleri geçmek Yaralı durumu Yaralanan Yaralanmayan Toplam Taşıtı hatalı geçmek Hızlı taşıt sürmek AÇIKLAMALAR [!] Okul çağı çocuklarının sağlıklı yaşam için tüketmeleri gereken besinlerle ilgili gazete kupürleri incelenerek iki özelliğe göre tablo oluşturmaları istenebilir. Hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek veriler tablo hâline getirtilir. Desenli olanlar Bardaklar Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Plastik olmayanlar Desenli olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır. Çeşitli özelliklere sahip Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir.

güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. Küpler kullanılarak aritmetik incelenerek aritmetik ortalama ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 318 . Bu süreçte küpler [!] Öğrencilerin problemi anlama. toplanabilir. plan kullandırılır. ARĐTMETĐK ORTALAMA ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. Bu notların [!] Çeşitli ilanlar içeren gazete kupürleri aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür.Ö.Ö. KAZA IMLAR 1.A. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak hesaplamaya kaynak olacak veriler açıklayınız. problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem Problem: Öğretmen. “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır. 5+3+ 4 =4 3 Göksu Göksu Deniz Deniz Erol Erol ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için sunu değerlendirme formunu doldurur.5. yapma. Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazınız ve sınıfa sununuz. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5.

5. eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı 2. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Her grup.Ö. bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci Bayrak” ünitesi (Kazanım 1) grupları seçer. kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. tekrar bir nesne çektirilir. Gruplardan. bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir. nohut vb. mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin edilecektir. yaptırılıp kontrol ettirilebilir. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. Sonra para 50 kez atılarak gelen deney yapar ve sonucu yorumlar. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya. Çekiliş yapmadan kırmızı. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında. KAZA IMLAR 1. ekonomik tahminler.A. öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 319 . kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. Öğretmenin kazanma olasılığının. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ile ilgili berabere kalacaktır. gazete kupürleri incelenerek tahminler Filiz: -Benim tahminime göre ise % 90 olasılıkla B takımı galip gelecektir. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Suat: -Bence. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Tahtaya. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Tercihler. Öğrencilerden. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır. üçlü gruplar oluşturulur. gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır. OLASILIK 3. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. olayların olma olasılıkları vb. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Her bir gruba. ↸ Bir yüzü sarı. pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla [!] Hava tahmini. “Farklı iki renk Sosyal Bilgiler dersi “Bir Ülke Bir gelmesi” durumunu öğretmen.Ö. ↸ Đkili. varlıklardan biri seçtirilir. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra. 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. ↸ Đçi görünmeyen bir torba ile eş taş. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır.

S.B. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. 320 . Busbridge. R.J. Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics. V. . ve O’Daffer P. Singapore. ve Henderson. et. K. Mathematics Grade 3-8.: Đstanbul 2003.J. E. How to Evaluate Progress in Problem Solving. Exploring with Pattern Blocks Grade 4-6. Her Güne Bir Oyun.. Milsan Basın San Aş..al. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 1. ve Oruç. Bassarear. Johnson. Department of Education and Science. Mathematics Curriculum. Inc. Mathematics of Elementary School Teachers. I.. Circles of Learning: Cooperative in the classroom. R. Dr. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. EARGED. Đnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. 2000.YÖK: Ankara 1996. Collins W. ve Özçelik. & Pryor. 2001. P. Y.: Illinois 2001. S. Curriculum Planning and Development Ministry of Education. K. C. et al.. Milsan Basın San Aş. British Council. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Metni.: Đstanbul 2003. Ministry of Education. Đnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları Đçin. HMSO: London 1999.. Grades 3-8 Team. . Micazkadıoğlu.T. Claude. Atlanta. Anı Yayıncılık. R. Davis. A. Çayır. Learning Resources. Gülmez. (Çev. B. Đlgiç. Đnsan Hakları Eğitimi. Houghton Mifflin Company: Boston 1997. Silver Burdett and Ginn: Atlanta 1992. Kepenekçi. & Holubec. Singapore Maths CurriculumMathematics Syllabus. E.KAY AKÇA Altamuro. Cooney. ve Dede.Ş.W. Ankara 2002. K.J. C.. 2003. 2002.. Đnsan Hakları Eğitimi Dersi Senaryoları.. Interaction Book Company: Minnesota 1990.. Mathematics in the National Curriculum. T. NCTM: Reston 1987.. A. Ben Đnsanım Dizisi..: Đstanbul 2004. M. D. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. TODAĐ Yayınları: Ankara 1996. Mehmet ÇEVĐK). . Johnson. j. ve Deniz S. Boyd. Z. T. Arda. Mathematics: Applications and Connections Course 1. Glencoe/McGraw-Hill: Newyork 1998. Kılıçoğlu. Department of Education and Science. Glencoe/McGrawHill: Newyork 1999.J. Charles.. Đstanbul. Đlköğretim Matematik Öğretimi... GA: Houghton Mifflin 1975. M. Develioğlu. Lester F. Department of Education: Dublin 1999. Geometry. Yaygın Đnsan Hakları Eğitimi. Tarih Vakfı Yayınları: Đstanbul 2003.. N. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 2. D..

Singapore Federal Publications 1996. London: Lorenz Books 1997. Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units. Mathematics Assesment.: London 1999. Primary Mathematics Project Team. & Silvey. Đlköğretim Matematik Programına Ait Öğretmen Görüşleri. S. A. Estimation Book B. P. NCTM. Seymour. 2002. J.S.:New York. & Krulik. A. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. MEB:Đstanbul 2000. Estimation Book A and B. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992. Millî Eğitim Basımevi: Đstanbul 2002. Posamentier. MEB. 2003. G. Z. MEB. & Williams. ve Gürsoy. S. Problem Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions: A Resource for the Mathematics Teachers. Math for Fun Projects. Teaching Mathematics Through Problem Solving... Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Đlköğretim Okul Ders Programları 1-5. National Council of Teachers of Mathematics.. MEB. Reston: NCTM.. K-5. M. D. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992.. NCTM. Alladdin Books Ltd. London: Penguin Books.. Cuisenaire Company of America. Polya. Walton. Şahin. EARGED:Ankara 2003.. Thompson. Walton. S. 321 . 1957. Inc. TIMMSS 1999 Türkiye Raporu. MacMillan Company: New York 1990. NCTM: Virginia 1991. Navigating through Data Analysis and Probability in Pre-kindergarten-Grade 2. Ülker..S. Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 4. Pasternnack. EARGED: Ankara 2003. Reston: NCTM.: Thousand Oaks 1998. MEB:Ankara 2003. A.. 2002. Primary Mathematics 5B.M. S. L. Tangram Blocks Activities Grade 5-10. Z.King. Posamentier. MEB Basımevi: Đstanbul 2003. NCTM. C. N. Hands-On Mathematics: Ready to Use Games & Activities for Grades 4-8. Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme Bölümü Matematik Komisyonu.. F. ve Sancar. Corwin Press Inc. Reston. & Stepelman. D. Arslan. Curriculum and Evaluation Standards for school Mathematics. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 3. Seymour. The Center for Applied Research in Education: West Nyack 1994. NCTM: Reston 1992. Paper Cutting.

EKLER 322 .

.. Dersler arası ilişkilendirme yapma 9.............. 1= Nadiren. Problem çözme yeteneklerini kullanma 6. Puanlama: 0= Hiçbir zaman.. Bilgileri sorgulama 7...... 2= Bazen.... Đç ilişkilendirme yapma 8...EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI GE EL ÖĞRE CĐ ĐZLEME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: . Başkalarına ait malzemeleri kullanırken özen gösterme Bazen PSĐKOMOTOR BECERĐLER Bazen 323 . 3= Sıklıkla: 4= Her zaman) adiren Sık sık Sık sık Hiçbir zaman BĐLĐŞSEL ÖZELLĐKLER 1..... Akıl yürütme 5......... Kendine ait malzemeleri kullanırken özen gösterme 3.......... Yazarken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 2. Malzemeleri etkin kullanma 2........ Yaratıcı olma 4....... Farklı kaynaklardan yararlanma 10.Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorma Hiçbir zaman adiren Her zaman zaman Her 1...... Yönerge: Aşağıdaki her ölçütün ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini göz önüne alarak öğrenciyi değerlendiriniz..... Konuşurken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 3.. Sınıf: .

................ Öz güveni olma 13........... Kendini mutlu etmek için matematikle uğraşma 12....adiren Sık sık zaman 1........... Dikkatli olma 10....... Matematikte başarılı olmayı isteme 3..... Dürüst olma 4....................................................................................................................................................................... Matematiğin önemli olduğuna inanma 2................................................. Tek başına çalışma 8................ Grup olarak çalışma 2..................................... Đhtiyaç duyduğunda yardım isteme 6.......................................... ............. Başkalarının fikirlerini dinleme 3...... Başkalarına değer verme 4............... ....... Matematik sınavında panik olmama YORUMLAR VE Ö ERĐLER: ........... Verimli çalışma 9...... zaman Hiçbir Her 324 ........ Sorumluluklarını yerine getirme 5.. Toplum içinde kendini ifade etme adiren Her SOSYAL BECERĐLER Sık sık zaman zaman Hiçbir Bazen Bazen PSĐKOLOJĐK ÖZELLĐKLER 1............................................... Eleştirilere açık olma 7...... Đstekli ve hevesli çalışma 11..........

2: Doğru cevabı bulmuştur. 325 . PROBLEMĐ A LAMA 1: Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ A ALĐTĐK DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0: Problemi tamamen yanlış anlamış. 1: Cevabı kısmen kontrol etmiş. 0: Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. 2: Hazırladığı planı gerektiği gibi uyguladığında doğru sonuca ulaşır. ÇÖZÜM ĐÇĐ PLA YAPMA 1: Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. 0: Benzer bir problemi kuramamış. CEVABI DOĞRULUĞU U KO TROL ETME 2: Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. 0: Probleme uygun olmayan plan yapmış. 2: Benzer bir problemi kurabilmiş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuştur. BE ZER BĐR PROBLEMĐ KURMA 1: Benzer bir problemi kısmen kurmuş. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 0: Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. 2: Problemi anlamış. ÇÖZÜM 1: Đşlem hatası yapmış.

PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ BÜTÜ CÜL DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • • • • • • Problem anlaşılmışsa ve uygun olmayan strateji ile başlangıç yapıldığı için yanlış sonuca ulaşılmışsa Doğru sonuç olmasına karşın çözüm anlaşılmıyorsa Sadece doğru sonuç varsa Sadece problemin alt amaçlarından birinin çözümü doğru ise Uygun strateji ile sadece başlangıç yapılmışsa Uygun strateji seçilmesine karşın yanlış uygulanmışsa 3 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemi yanlış anladığı için veya kısmen anladığı için uygun strateji kullanmasına karşın yanlış sonuca ulaştıysa • Uygun stratejiyi uygularken anlaşılmayan nedenlerden dolayı yanlış sonuca ulaşılmışsa • Uygun stratejinin uygulandığının anlaşılmamasına karşın doğru cevap verilmişse • Uygun strateji uygulanmış fakat sonuç yazılmamışsa 4 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemin alt amaçlardan birine sadece ulaşmaya çalışmış ve sonuçlandırmamışsa • Çözüm bulmaya başlangıç yapılmasına karşın bu başlangıç doğru cevaba neden olmayacaksa • Uygun olmayan strateji ile başlangıç yapılmışsa veya bu strateji ile çözmeye çalışılmış fakat sonuçlandırılamamışsa 2 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Hiçbir çalışma yapılmamışsa • Sadece yanlış sonuç yazılmışsa • Problemdeki veriler sadece kopyalanmışsa veya problemi anlama izleri yoksa 1 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Uygun stratejiyi uygularken hata yapmışsa ve bu hata problemi anlamadığı için veya kavram yanılgısı olduğu için değilse • Uygun strateji uygulanmış ve doğru sonuca ulaşılmışsa 326 .

................ 1. Problem çözerken bir zorlukla karşılaştın mı? Karşılaştıysan bu zorluk nedir? 6............. Ders: ... Sınıf: .................... ... Tarih: ....... Problem çözerken neler hissettiğini nedenleriyle yazar mısın? 10................................................................... Problemle uğraşmaya başladığında ilk defa ne yaptın? Ne düşündün? 2.......Konu: .. Problemi çözerken kullandığın veya kullanmaya çalıştığın stratejiden başka problem çözmeye uygun strateji var mı? Varsa bu stratejinin ne olduğunu açıklayınız? 5. Yönerge: Problem çözerken yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi açıklamak için aşağıdaki soruları cevaplayınız.................................. Cevabının doğru olduğundan emin misin? Neden? 7....................................................................................................................................................................... Cevabını kontrol etmenin önemli olduğunu düşünüyor musun? Neden? 8........................... Problemi çözerken hangi aşamaya gelebildin? Neden? 3.......................................................PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ ÖĞRE CĐ RAPORU Öğrencinin adı ve soyadı: .............. .............................................................. Problemi çözerken hangi stratejiyi kullandın veya kullanmaya çalıştın? Neden? 4.......................... Problem çözümünü nasıl yaptığını açıklar mısın? 9.... ...................... Problemi çözdüğünde ne hissettin? Neden? 327 .............................................................................. Problemi yazınız: ..........................................................................................................

............... Her zaman Bazen 328 ........ Problemi genişletme 8.............................PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ......... Problem çözmede kendine güvenme 10.............................................................................................................. Problemi çözmek için çaba harcama 9....................... Sınıf: .... Problemi çözme 4.............................................................................................................................................................................................. ........................................................ Problem kurma 7.............. Problem çözme stratejilerini kullanma 3.......................................................................... Problemi anlama 2......................................... adiren Sık sık Hiçbir zaman ÖLÇÜTLER 1............................................................... ................................................. Problem çözümünü analiz etme 6................... Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5.......... Problem çözmeyi sevme YORUMLAR VE Ö ERĐLER .................................... .....................

19 Boş zamanlarımın çoğunu Matematik dersine ayırmak isterim. Matematik ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alırım. Matematik dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum. Matematik dersinde genellikle çok sıkılırım. 13 Matematik dersi hiç olmasa iyi olurdu. DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretlemeniz beklenmektedir. Matematik dersinde genellikle huzursuz olurum. Matematik dersinin gelmesini dört gözle bekliyorum. 11 Matematik sınavlarında diğer. Matematik derslerinde zaman çabuk geçiyor..diğer derslere göre daha çok severek çalışırım. Matematik en çok korktuğum derstir. derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. 15 Matematik derslerindeki problemleri çözmek çok can sıkıcıdır. 17 Televizyon ve radyoda yayımlanan matematik konulu programları kaçırmak istemem. 12 Matematik dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. 16 Đlerde matematik ile ilgili bir bölümde okumak isterim. DERECELER Katılmıyorum Tamamen Sınıf :……………….MATEMATĐK DERSĐ E YÖ ELĐK TUTUM ÖLÇEĞĐ Sevgili Öğrenciler. 20 Matematik dersi ile ilgili kitap. Matematiği . 14 Matematik dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur.yayınları takip etmek isterim. 18 Matematik derslerinde problem çözmek keyif vericidir. Kararsızım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Matematik benim için eğlenceli bir derstir. Katılmıyorum Katılıyorum Katılıyorum Adı ve soyadı : . Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra. 10 Matematik bana göre gereksiz bir derstir.. 329 Hiç . dergi vb. Bu ölçek sizlerin Matematik dersine yönelik tutumlarınızı öğrenmek amacı ile hazırlanmıştır.

) Araç–Gereçler Karton. makas. çember. Resim Öğretmenleri. Projenin içeriği 2. Bu yarışmaya en fazla geometrik şekil kullanarak en özgün tasarımı yapan mimar yarışmayı kazanacaktır. bir tasarım yarışması düzenlemiştir.) tasarlarsınız? Hangi geometrik şekilleri kullanırsınız? Projenin Tasarlanması • • • • Çevrenizdeki tarihî veya mimarî yapıları gezip fotoğraflarını çekiniz. Sunum 330 . maket bıçağı. internet. Tasarınızı bir kartona çizip istediğiniz gibi süsleyerek boyayınız. renkli kâğıtlar. açı.EK 2: PROJE ÖR EKLERĐ PROJE (ÖR EK I) Sınıf Projenin Adı :3 : Maket Yapalım Projenin amacı : Çeşitli yapılarda yer alan düzlem. Bu yapılarda kullanılan geometrik şekilleri belirleyip bir kartona çiziniz. üçgen. renkli kalemler. Yarışmayı kazanmak için yaşadığınız çevreyi düşünerek nasıl bir yapı modeli (bina. yapıştırıcı. cetvel Projenin Değerlendirilmesi 1. park vb. kare. Kaynak ve araç-gereç kullanımı 3. simetri ve süslemeleri görebilmek. tarihî ve çağdaş yapıların fotoğrafları • Konuyla ilgili kişiler (Sanat Tarihçileri. Başvuru Kaynakları • Ansiklopediler. doğru. dikdörtgen. nokta. köprü. Arkeologlar vb. Bunlara uygun modeller tasarlayabilmek. Tarihî filmler ve belgeseller izleyiniz. Proje Sorusu : Mimar olduğunuzu düşününüz. Mimarlar Odası.

2. (Mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz?. Projede kullanılan materyal ve kaynak çeşitliliği 331 . (Her meslek grubu için önce ayrı ayrı her soruya verilen cevaplar incelenip daha sonra tümü arasında genelleme yapılabilir. Projenin Değerlendirilmesi 1. Đş bölümünün yapılması. Projenin sunumu 4. 4. Projenin hazırlanma süreci 2. 2.). (Anket yaptığımız 3 meslek grubundaki çalışanların %40’ı yaptığı işi severken %60’ı işinden memnun değil vb. 2. Projenin Aşamaları : Karar Aşaması 1. öğretmen. Uygulama Aşaması 1.PROJE (ÖR EK II) Sınıf Projenin Adı Projenin Amacı :5 : Meslek Gruplarını Tanıyalım : Bu projede. Bu fotoğrafları sunumunuzda arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Sonuçların yorumlanması. 3 değişik meslek grubunun belirlenmesi (doktor. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi. Sunum Aşaması Grup arkadaşlarınız ile anketi uyguladığınız kişilerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. değişik meslek gruplarından kişilere anket uygulayacak ve sonuçları değerlendireceksiniz. Küçükken ne olmak istiyordunuz?).). Değerlendirme ve Yorumlama Aşaması 1. 3. muhtar.). Anketin uygulanması. mimar. Anket sonuçlarının yüzde olarak hesaplanması. Anketin hazırlanması ve çoğaltılması. 3. Anket sonuçlarının tablo hâlinde düzenlenmesi. çiftçi vb. Projenin içeriği 3. En az 5 adet anket sorularının belirlenmesi.

DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 2. Temel hareket kavramlarını bilir. 332 . 32. Öğrenci olarak sorumluluklarının farkına varır. 1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Paralarımızı tanır. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar Sayılar/ Doğal Sayılar Geometri/ Uzamsal Đlişkiler ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI I KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI TABLOSU SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi DERS KAZA IMLARI Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 13. 9. Okulda demokratik ortamın geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini fark eder. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 1. Temel hareket kavramlarını bilir. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir.EK 3: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. onar ritmik sayar. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. 9. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 1. Okul bölümlerinin ve personelinin adlarını belirtir. DERS KAZA IMLARI 18. Geometri/ Uzamsal Đlişkiler 1. 100 içinde ileriye doğru birer ve 5. 10. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 10. 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. Paralarımızı tanır.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Meslekleri tanır ve mesleklerin Ölçme belirterek gerekliliğini açıklar. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK ALT ÖĞRE ME DA IŞMA KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. Standart uzunluk ölçme araçlarını 5. Zaman ölçme birimleriyle ilgili Ölçme problemleri çözer ve kurar ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 8. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 32. 17. 2. Nesne grafiğini yorumlar. planlı çalışabilme becerisini geliştirir. Tam ve yarım saatleri okur. toplum içindeki önemini kavrar. Zamanını düzenli kullanır. 13. 333 . saati tam ve yarım saate ayarlar. SI IF Veri/ Nesne Grafiği 1. Đlgilendiği ve ilgilenmediği faaliyetlerin farkında olur. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 18. Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerideki etkilerini belirtir. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme / Zamanı 3. Ölçme/ Zamanı ölçme 2. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 27.

7. Problem çözme sürecini açıklar. Paranın kullanım alanlarına yakın çevresinden örnekler verir. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Oyun. Paranın biriktirildiği bir yer olduğunu fark eder. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 26. 20 ye kadar Romen rakamlarını okur yazar. 6. Spor türlerini bilir. 16. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Şekil Grafiği 2. 334 . Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme /Zamanı Ölçme 2. 17. 3. Belirli bir zamanı farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamını belirtir.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 20. Şekil grafiği oluşturur. 34. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 33. Para biriktirme uygulamaları yapar. Paranın mal ve hizmet karşılığı verildiği durumları fark eder. Farklılıkları insanlığın kültürel zenginliği olarak görür. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 9.

Spor türlerini bilir. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki Ölçme ilişkileri açıklar. Gelir ve gideri tarif eder. AFETTE KORU MA VE GÜVE LĐ YAŞAM 7. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. dakika-saniye Ölçme arasındaki dönüşümleri yapar. Sayılar/ Doğal 2. Basit bir iş problemini çözer. Oyun. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Sayılar/ Doğal 7. Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder. Doğal sayılarla bölme işlemini Sayılarla Bölme Đşlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 54. Bir depremin ortalama olarak ne kadar sürdüğünü fark eder. 4. Dakika ile saniye arasındaki Ölçme ilişkiyi açıklar. 20. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 3. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 6. 23. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. Sütun grafiğini yorumlar. 335 . SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 2. 30. 24. Sütun grafiğini oluşturur. 2. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. KARĐYER BĐLĐ CĐ GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI 20. Deprem sürelerini karşılaştırır. Saat-dakika. Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. Üç basamaklı doğal sayıları en Sayılarla Bölme Đşlemi çok iki basamaklı doğal sayılara böler. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 12. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Veri/ Sütun Grafiği 1. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 29.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 1. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamlarını belirtir. 7. 4.

gelişimi ve değişimi açıklar. metre ve Ölçme kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 4. 16.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Kriz durumu olduğunda kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri belirler. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. Đnsan hakları ile ilgili istatistik verilerinden faydalanmasını bilir. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 21. Đnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını bilir. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Vergi vermenin bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilir. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 5. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. başlayış yeri ve tarihini belirtir. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI KARĐYER BĐLĐ CĐ Đ ALA I GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Milimetre. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. 336 . 5. hız. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 6. 8. Şema yaparak verileri düzenler. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. 45. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 7. Besin öğelerinin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. Sayılar/ Yüzdeler 2. Spor türlerini bilir. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 2. Kendinde ve başkalarında olan problemleri çözer ve kurar. Modern olimpiyat oyunlarının problemleri çözer ve kurar. santimetre. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1.

BĐRĐM KÜPLER Çocukların kolayca kullanabilmesi için yaklaşık 2 cm × 2 cm × 2 cm boyutlarında olan küpler. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluşturulabilir. Onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu plaka yüzlük olarak adlandırılır. 337 . SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ O LUK TABA BLOKLARI En küçük parçası 1cm3 lük bir küptür ve birlik olarak adlandırılır. etkinliklerde çeşitliliği artırmak için dört farklı renkte hazırlanılabilir. Materyal bulunamadığı durumlarda birlik. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu blok ise onluktur.EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. Yüzlük plakalardan 10 tanesinin üst üste birleştirilmesinden oluşan küp ise binliktir.

ikizkenar dik üçgen. eşkenar dörtgen. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluşan plastik materyallerdir. eşkenar üçgen. ikişer santimetre aralıklarla yatay ve dikey sıralarda 5x5 plastik çivinin bulunduğu ve renkli ambalaj lastikleriyle geometrik şekiller oluşturulabilen bir araçtır. ÖRÜ TÜ BLOKLARI Altıgen.GEOMETRĐ TAHTASI Plastik bir levha üzerinde. ikizkenar yamuk. 338 .

bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluşmaktadır. bir kare. Đki büyük ikizkenar dik üçgen. iki küçük ikizkenar dik üçgen.SĐMETRĐ AY ASI Hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tanıyan materyaldir. 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 339 . TA GRAM Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir Çin bulmacasıdır.

4. ŞEFFAF KESĐR KARTLARI Şeffaf malzemelerden yapılmış ve sırasıyla 1. 8.KESĐR TAKIMI Parçalar aynı büyüklükte olmak üzere eş parçalara ayrılmış kesir takımıdır. 340 . GEOMETRĐ ŞERĐTLERĐ Plastikten 3 renkte şeritler ve pimden oluşmaktadır. 5. 2. 12’lik eşit parçalara ayrılmış ve değişik sayıda parçaları boyanmış kesir kartlarıdır. 3. 6. 10.

5 mm 2 cm 10 cm ŞEFFAF SAYMA PULLARI 1.5 cm x 1.O LUK KART Tek onluk veya iki beşlik olmak üzere iki türde olan onluk kartlar.5 cm boyutlarında ve 2 mm kalınlığında renkli kare pullardır. Onluk kartlarla birlikte de kullanılır. yapılan etkinliğin özelliğine göre içerisine nesne konabilecek biçimde 2 mm derinlikte ve 4 mm kalınlıkta kare şeklinde kutucuklardan oluşmaktadır. 2 cm 20 cm 2 cm 0. GEOMETRĐK CĐSĐMLER SETĐ 341 .

ĐZOMETRĐK KÂĞIT Noktaların eşkenar üçgen biçiminde dizildiği üç boyutlu çizimlerde kolaylık sağlayan noktalı kâğıttır. 342 . OKTALI KÂĞIT Yatay ve dikey olarak birbirlerinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan çalışma kâğıdı (Etkinliğin gerektirdiği ölçüde istenilen büyüklükte düzenlenebilir).

yapılan etkinliğe göre içi boş olarak da kullanılabilir).YÜZLÜK KART (YÜZDELĐK KARE) 10 cm x 10 cm boyutlarında 100 eş kareye bölünmüş ve öğrencilerin üzerinde işaretlemeler ve boyama yapabildiği ve her bir kutucuğun yüzde bire karşılık geldiği materyal. YÜZLÜK TABLO 10×10 luk bir tablo içerisinde 1 den 100 e kadar sayıların sıralandığı tablo (Yüzlük tablo. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 343 .

anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur. öğrencilerin bildiklerini ortaya koymalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı . öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar. izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur. ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmışken. Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur. zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar. öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder. • Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları. Programların ölçme ve değerlendirme yaklaşımında. Bu programlara dayalı ölçme ve değerlendirme. • Öğretmenin. Đyi bir değerlendirme sistemi: • • • • verir. Program. Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir. Öğrencilerin neyi bilmediğini değil. derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. öğrencilerden beklenen bilgi. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. yorumlama • Bilgi toplama. rutin problemleri çözebilme. Eğitimde. kritik etme. • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olur. • Okuduğunu anlama. analiz etme ve bir sonuca ulaşma • Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma • Gözlem yapma. • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder. öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. gözlemlerden sonuca ulaşma 344 Öğrencilerin neyi bildiğini. programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. beceri ve tutumların gelişip gelişmediği. • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama. öğrencinin okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir Ölçme ve değerlendirme de öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Değerlendirme. Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil. • Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene.EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır.

öğrenci ürün dosyaları (portfolyo). Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli değildir. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. sınavlarında veya ödevlerinde sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin? Gözlemler: Çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça önemlidir. araç ve yöntemleri kullanarak öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilirini ne kadar geliştiğini öğrenim süreci içinde değerlendirirler. Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. Bu sorunu aşmak için öğretmenlerin. Her öğrenciyi değişik özellikler. beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz. performans ödevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır. çoktan seçmeli. 2001). öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte kullanması gerekir. posterler. Aşağıda bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. DEĞERLE DĐRME ARAÇ VE YÖ TEMLERĐ Görüşme (Mülâkat): Öğrencilerle yapılan görüşmeler. sorulardan oluşan testler de kullanarak hem süreci hem de sonucu değerlendirmiş olurlar. projeler. Bazı öğrenciler tartışma sırasında sessiz kalırken. yazılar. yöntemi. performans ödevleri. boşluk doldurma. öz değerlendirme formları. öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. açık uçlu vb.• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme • Araştırma yapma • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma gibi becerilerin önemi artmıştır. Gözlemler. yazmaya geldiğinde çok güzel şeyler yazabilirler (Levstik ve Barton. Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. 345 . dereceli puanlama anahtarı (rubric) vb. Öğretmen öğrencilerin: • Soru ve önerilerine verilen cevaplarını • Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını • Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını • Öğretmenin. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. Öğretmenler bazen öğrencilerin. iş. Tartışma. Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını sağlayabilir. Ayrıca. kısa cevaplı. Öğretmenler. Aşağıdaki noktalar. görüşmeler. Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir: Bir olayı (konuyu. gözlem. eşleştirmeli. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır.

Ayrıca öğretmen ve öğrenciler için önemli sorumluluklar gerektirir. Başlangıçta kendini değerlendirme. raporlar vb. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. nasıl düşündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gerektirir. öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Öz değerlendirme. En faydalı dereceli puanlama anahtarı. projeler. öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. • Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Dereceli puanlama anahtarı. 346 . Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Örnek: Büyük kentlerdeki hava kirliliğinin önlenmesi için önerilerinizden oluşan bir rapor hazırlayınız. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. • Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir. • Kendini değerlendirme. arkadaşlarının hazırladığı ödevler. Akran değerlendirmede. araştırmalar. • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. çalışmalarını değerlendirmesidir. Projeler: Projeler. kendi yaptıklarınızdır. arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. Akran Değerlendirme: Öğrencilerin. • Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir. öğrencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevlerde bulunmalarına fırsatlar sunar. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. • Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. • Kendini değerlendirme ile öğrenci sürecin bir parçası olduğunu hisseder. öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. konuşma. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. Akran değerlendirme. Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın edenleri • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. Dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde raporunuzu beş dakika içinde sununuz. Kontrol listeleri. öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlarlar. dil eğitimi. Projeler puanlama standartları ve ayrıntılı yönergeler gerektirir. Sözlü Sunum: Sözlü sunum. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. Öğrenciler.Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlemlediğiniz zaman kaydediniz.

Örnekler yeterli değildi. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş. Beceriler hangi düzeyde olursa. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. Burada önemli olan düzeyler arasında kriterleri iyi ayırt edebilmektir. PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 ĐÇERĐK Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğini belirleyin. Sınırlı sayıda renk kullanılmış. • Yeterlik düzeylerine karar verin. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor. Konunun çoğunu anladığını gösterdi. ürünler ya da becerilerin anahtarını oluşturun. enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Önemli eksikler vardı. PUA 4 3 2 1 ÖLÇÜTLER Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. Bazı işaretler kolay okunmuyor. ölçeği. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Bütün işaretler haritada var. anahtar bölümü (lejant). ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa kriterler yazın. Konuyu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklendi fakat yeterli değildi. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Konunun birazını anladığını gösterdi. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. • Nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyin. Bu ölçekler. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş. Đşaretlerin çoğu haritada yok. Đşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. GÖRÜ ÜMÜ YETERLĐĞĐ Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. Haritada birkaç renk var. yön oku. Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. Yazılı açıklamalar yeterliydi. Đşaretlerden bir kaçı haritada yok. kaynağı. çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok.• Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve kriterler sağlar. • Davranış. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş. bir alt veya üst kritere ait olabilir. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanmasıdır. • Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi. 347 . Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş. 2. Đşaretler çok az kullanılmış. • Ödevin ölçmeye çalıştığı davranışlar. Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. HARĐTA ELEMA LARI Haritanın başlığı.

) • Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) • Araştırmalar. alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek. Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı edir? • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak. • Aile ile iletişimi sağlamak. geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. • Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriğini Seçmek Đçin Stratejiler • Öğrencinin en iyi çalışması • Öğrencinin yeni öğrendiği çalışmalar • Öğrencinin çok övündüğü şeyler • Öğretmen. öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip. Öğrenci Ürün Dosyası eleri Đçerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına. • Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak. • Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak. • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek. • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak. • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek. öğrenci ve veli tarafından yapılan seçimler 348 . resimler • Video . aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak.kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler • Grup ödevleri ve projeler • Öğretmen anektodları • Öğrencilerin mektupları • Öğretmen kontrol listeleri • Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler • Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler • Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar). fotoğraflar.Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası. Öğrencinin gelişimini. • Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek. • Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek. • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. harcadığı çabayı. • Yazma. kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar. problemler ve stratejiler • Diyagramlar.

ürün dosyasının öğretmen için anlamını. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz.). • Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar. projeler. • Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. Kendinize. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası. öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp. • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar. Varsa elinizde bir örnek bunu öğrencilerinize gösteriniz. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz. • Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. yazılar vb. • Öğrencilerinize. Ancak değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve bu kriterler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. • Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretlerini kırmayınız (başlangıçta 4–5 madde). bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi. öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü edir? • Veli. öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz. 349 . öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (öğrencilerinize puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi veriniz. • Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır. • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama. Örneğin. değerlendirme ölçekleri. kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler.Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz. öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır.). programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını.

• Performans değerlendirmeyle öğrenciler. • Performans değerlendirme. makale yazma. başkalarının fikirlerine önem erme. öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. Alışkanlıklar ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. • Performans değerlendirme süreç içine yayılmıştır. bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. Hangi Tür Etkinlikler Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilir? Ürünler: Kompozisyon. öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. zamana bağlı değildir. tek bir cevap yoktur. • Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. kendini ifade etme. öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak. öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. Gözlenebilir performanslar: Deney yapma. kullanma vb. • Performans değerlendirme. grafik çizme. • Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. • Dereceli puanlama anahtarı. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. bir araç yapma vb. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma. deney düzeneği oluşturma vb. özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. Böylece değerlendirme sürecinde. düzenleme. • Performans ödevlerinde. Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? • Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme. Kavram Haritaları: Kavram haritaları. resim çizme. oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar.Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. kroki. üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin 350 . Üst düzey düşünme becerileri: Bilgiyi edinme. öğrencilerin. • Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. sunum yapabilme vb. öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir.

yazıldığı doğrularla gösterilir. Bu örnekte kavramların harita üzerinde nasıl birleştiğini sorunuz. Değerlendirme yapmada kullanılabilir. kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir. • • • Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır. 2. Kavram haritaları. Kavramların çapraz bağlanması • En iyi haritalar. öğrencinin. Kavram Haritalarının Oluşturulma Aşamaları 1. Đki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır. 351 . Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi • Kavramlar. Öğrencilerin konuyla ilgili en önemli kavramdan daha az önemli olana doğru kavram ilişkisini hazırlamasına fırsat veriniz. 5. Đlişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir. 6. birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir. Önceden hazırlanmış bir örneği öğrencilerinize gösteriniz. 1.(Gerekirse yardım ediniz. 3. Đlişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak. 2. • Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır.). Hangi kavramın konuyla en çok ilişkili olduğunu sorunuz ve bunu daire içine almalarını isteyiniz. Kavram haritalarını oluşturmalarına yardımcı olunuz. metinden çıkardıkları kavramları listelemelerini isteyiniz. • Çapraz bağlantılar. 4. Kavram Haritalarını Değerlendirmek Đçin Kullanılabilecek Ölçütler 1. 3. Öğrenmeyi kolaylaştırmada. 2. 3. Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada. 7. Öğrencilere yeni bir kavram haritası hazırlatmak için. 4. Harita üzerindeki çapraz bağlantıların neyi ifade ettiğini gösteriniz. • Çapraz bağlantılar. Sonra bu kavramları en genelden daha özele doğru sıralamalarını isteyiniz. 1998). en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir. onlardan en çok bildikleri kavramları ya da onlara kısa bir metin verip. yaratıcılığı ortaya çıkarır. Bir konunun öğretiminde.

soru listeleri. bireylerin belli bir kişiyi. “Tamamen Katılıyorum”. kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen. “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimdir (Özgüven. ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. tutum ölçme yöntemleri içerisinde en önde gelen ve yaygın olarak kullanılanıdır (Tavşancıl. 352 . ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. içerik analizi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır (Tavşancıl. 2002). 2002). kendi kavram haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız. Tutum Ölçekleri: Tutum. Likert tipi ölçeklerle. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. tamamlanmamış cümleler ve hikâyeler anlatma gibi çeşitli yöntemler ile yanlışı seçme tekniği. Bu ifadeler için. Öğrencilerinize. Örnek:. grubu.8. “Kararsızım”. Tutumların ölçülmesinde gözlem. 1999). Tutum ölçekleri. Tutum ölçeklerinden en çok kullanılan yöntem de Likert ölçeğidir. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. “Katılıyorum”. Böylece her cevaplayıcı.

kök ve seçeneklerden oluşur. Bir sorunun ifadesinde. Öğrenciden istenen. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar.. verilenler arasından seçip işaretlemesidir. dır. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi …. Her soru. Öğrenciye yöneltilen sorunun cevabı genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. diğeri eksik cümle tipindedir. Bu Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1.). cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. Seçenek bulmada kolaylık sağlar. Bir sınavdaki sorulardan bazıları başka sorulara ipucu olmamalıdır. Kök. ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır. Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli bir madde. sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır. Soru cümlesi. Daha çok bilgi. Birisi soru cümlesi. Örnek: Türkiye’de 1980–2000 yılları arasında en fazla göç alan il aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara B) Đstanbul C) Đzmir D) Adana E) Đzmit Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler: Birden fazla cevabı bulunan soruların yoklanmasında en çok başvurulan ve çok kullanışlı olanıdır. Bu tür maddeler bilgi basamağını ölçmek için uygundur. 5.……. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. Sorunun cevabı kesin olmalıdır. Çoktan Seçmeli Madde Tipleri Her Zaman Tek Bir Doğru Cevabı Olan Maddeler: Madde kökünde sorulan sorunun kesin olarak bir tek doğru cevabı vardır. Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır. 4. doğru cevabı. öğrencilerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla kullanamayız. Fiziksel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılmazlar. Kısa cevaplı maddeler iki türlüdür. 2. 6. Bu maddeleri. Örnek: Đç Anadolu Bölgesinin en yüksek bölümü hangisidir? A) Konya B) Yukarı Sakarya C) Yukarı Kızılırmak D) Orta Kızılırmak En Doğru Cevabı Olan Maddeler: Bu maddelerde seçeneklerden birindeki cevap en doğrudur. zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılırlar.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Seçenek Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı 1 2 3 4 5 Olumsuz Đfade Puanı 5 4 3 2 1 Kısa Cevaplı Maddeler: Bir kelime. 353 . 3. 7.

belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. dördüncü. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı. Eşleştirmeli Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça maddenin güçlüğü de artar. 11. Madde kökünde tek ve temel bir fikir olmalıdır. Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde. bunların seçeneklere yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır. orta öğretim düzeyinde ise beş seçenekli olması önerilir. 8. “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneği dikkatli kullanılmalıdır (Bu seçenek. nerede? gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır.). 7. Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır. bir kelime listesi ise alfabetik. 2. yalnızca bir tek zihinsel beceri üzerine odaklanmalıdır. Her madde karmaşık davranış. maddedeki bütün seçeneklerin birbirine çok benzer olduğu hallerde kullanılabilir. 6. Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından kökle uyumlu olmalıdır. Madde kökü olabildiğince açık seçik ifade edilmiş olmalıdır. Kan grubu IV. Eğitim durumu III. 10. 15. 4. Eşleştirme madde grubunda yet alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik olmalıdır.Örnek: Bir bireye ait nüfus cüzdanında. Mesleği A) I –II B) Yalnız II C) I-III D) Yalnız III Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. 4. Seçeneklerin tümü ifade. Kökte seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır. 2. “ Yukarıdakilerin hiç biri” seçeneği doğru cevap olarak kullanılmamalıdır. 17. sayı. ne?. 3. tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. Kim?. yedinci ve sekizinci sınıflarda dört. Seçenek sayısı testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. biri diğerlerini içerir özellikte olmamalıdır. gramer ve konu bakımından homojen bir grup oluşturmalıdır. Eşleştirmeli Maddeler: Đki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. beşinci. Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. rakam. Cevap listesi. Cinsiyet II. Madde kökünde gereksiz açıklamalardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır. o bireyin kimliğine ilişkin hangi bilgi ya da bilgilere ulaşılır? I. 12. altıncı. Örneğin. 5. 3. Bir eşleme takımında öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmamalıdır. Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır. 13. 9. 14. üçüncü sınıfta üç seçenekli. Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. 354 . 16. beceri zincirleri yerine. Tuzak niteliğinde olan sorulardan kaçınılmalıdır.

Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir DEĞERLE DĐRME Bundan sonraki bölümde eğitim öğretim sürecinde öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. Yaratıcı düşünme. Bu Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. ürün dosyaları vb... 355 . ölçütlere göre hangi alanda yeterli hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. 4. Eksiklikleri varsa bu eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır. geleneksel ölçme araçlarıyla (çoktan seçmeli. cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir açıklama bölümü belirtilmelidir. eşleştirmeli. şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir. testler) da öğrenci başarıları değerlendirilir. analiz sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilirler. • Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine olanak sağlar. uzun cevaplı vb. Gerek görülürse öğrencinin puanları yüzdelik puanlara da dönüştürülebilir. Maddelerin başında. çalışmaları ya da derse katılımları bir bütün olarak aldığı puanlarına göre de değerlendirilebilir. Örneğin. onların eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( . karar verme. b. . • Açık uçlu maddelerde. Sınırlı Cevap Maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine.. Açık Uçlu Maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği. 3. iki benzerlik yazın gibi). kısa cevaplı. niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır.Uzun Cevaplı Maddeler: Bu tip maddelerde. Her madde değişik yorumlara açık olmayacak biçimde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Bu formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken. Süreçte yapılan bu değerlendirme etkinliklerinin yanında. Maddeler birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır. • Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına imkan verirler. Öz değerlendirme. Đki türü vardır: a. en yüksek puanın 60 olduğu bir etkinlikten öğrenci 42 puan almış ise öğrencinin yüz üzerinden puanı 70 olur ((42/60)x100=70). ödevler. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılır. 2... problem çözme. grup değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç puan vermekten çok. Maddeler ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamalıdır. öğrencilere bir ya da birkaç soru verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap vermesi istenir. eleştirel düşünme. Öğrencilerin yaptığı projeler. üç neden belirleyin.

5.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME (ÖR EK FORMLAR) ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… o : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 6. 3. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X). 8. 7. BECERĐLER 1. 2. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. 9. Bu etkinlikten neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 10. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 11. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. 4. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. Yönergeyi izledim. Ödevlerimi tamamladım. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 356 . Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım.

ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı: …………… Sınıfı : …………… o : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarih: …………… Bu çalışmada neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 357 .

Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda. Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir. Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir. gruptakiler bunları tartışmaya açarlar. Çalıştıkları konuda. DERECELER Bazen Sıklıkla BECERĐLER Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur. Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir. Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. Hiçbir zaman adiren Her zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 358 . Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır. Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına özen gösterirler.GRUP DEĞERLE DĐRME Grubun Adı Sınıfı : …………… : …………… Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz. Grubun verimli bir şekilde çalışması Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. Grup üyeleri birbirlerine güvenir.

gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Puanlama Anahtarı: 5= Çok iyi 4= iyi 3=Orta 2= Kabul Edilebilir 1= Zayıf Grup arkadaşlarını destekleme Görev almaya istekli oluş Zamanı verimli kullanma Sorumlulukları paylaşma Ödevleri tamamlama Çalışmaya hazır oluş Tartışmalara katılma Öğrencinin Adı ve Soyadı Farklı görüşlere saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme Başkalarını dinleme Ödevlerini saklama YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Toplam Puan 359 .GRUP DEĞERLE DĐRME Yönerge: Aşağıdaki form.

2. 6. Yönteme uygun deney yapar. 3. 4. Ünite Adı: ……… Adı – Soyadı : ……………… Öğrenci no Sınıfı : ……………… : ……………… BECERĐLER Hiçbir zaman 1 DERECELER adiren Bazen Sıklıkla 2 3 4 Her zaman 5 I. Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. Deney sonuçlarını doğru yorumlar. Đ CELEME – ARAŞTIRMA . ETKĐ LĐKLERE KATILMA 2. 5. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. Deneyin sonucunu sunar. Toplam II. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. 5. 4. DERSE HAZIRLIK 1. 4. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. Görüşü sorulduğunda söyler. 3. Deneye uygun rapor yazar. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar.GÖZLEM 1. 4. 3. 2. 5. 3. BĐLĐMSEL YÖ TEM 1. 2. Toplam III. 7. 6. Yeni ve özgün sorular sorar. Đnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. Toplam GE EL TOPLAM 360 . Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. etkinlik süresince öğrencilerin. Araştırma inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır. Toplam IV.ÖĞRE CĐ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form. Derse hazırlıklı gelir. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur.

SU U YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma TOPLAM GE EL TOPLAM Zayıf 1 Çok Đyi 5 ÖĞRETME Đ YORUMU: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. PROJE Đ ĐÇERĐĞĐ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III.PROJE DEĞERLE DĐRME FORMU Projenin Adı : …………… Adı ve soyadı : …………… Sınıfı : …………… o : …………… DERECELER Kabul Orta Đyi Edilebilir 2 3 4 BECERĐLER I. Burada önemli olan öğrencilerin başarısını 5 (çok iyi) düzeyine çıkarmaktır. PROJE HAZIRLAMA SÜRECĐ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma Đhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi TOPLAM II. 361 . ot: Yukarıda 1-5 arasında verilenler birer derecedir.

Arkadaşım 2. Grubumuzdaki Öğrenciler 1. arkadaşının adı soyadı: ……………… 2. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar. Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır. Sonuçları tartışırken anlaşılır konuşur. konuşulanları anlar. Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir. Arkadaşım Projenin Başında 1. Temiz. Ben . öğretmenin birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada yardımcı olarak kullanılabilir.AKRA DEĞERLE DĐRME FORMU Değerlendiren öğrencinin. Arkadaşım Projenin Sonunda 1. tertipli ve düzenli çalışır (Kullandığı aletleri yerine koyar. Arkadaşım Hiçbir Zaman 1. arkadaşının adı soyadı: ……………… Her Zaman 1. Arkadaşım 2. ). Malzemeleri kullanırken israf etmez. Görevini zamanında yerine getirir. Grup numarası: ……………… Adı soyadı : ……………… Sınıfı : ……………… 1. Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler.Arkadaşım 362 Ben Ben Ben Etkinliğe katılımda gönüllüdür. kirlettiklerini temizler vb. Arkadaşım 2. Arkadaşım 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful