T.C.

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1–5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

A KARA - 2009

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV ALA LAR

Đlköğretim 1-5. sınıflar matematik programında alan eğitimcileri Doç. Dr. Safure BULUT , Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK, Yard. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Yard. Doç. Dr. Soner DURMUŞ, kurul uzmanı Mustafa KARAHAN, program geliştirme uzmanı Erol ÖZSOY, ölçme ve değerlendirme uzmanı Seher ULUTAŞ, öğretmenler Yeşim GÖĞÜN, Ebru HELVACI ,Yeşim SARAÇOĞLU ,Gamze OKUR ŞĐMŞEK, Fatma Derya YAVUZ, Semra ORAL, Adnan Menderes

ÖZKALAN, M. Nuh ÖZCAN, Gülsün PĐŞKĐN görev yapmıştır.

ĐÇĐ DEKĐLER 1. GĐRĐŞ ............................................................................................................................ 2. PROGRAMI VĐZYO U ............................................................................................ 3. PROGRAMI YAKLAŞIMI ....................................................................................... 4. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ............................................................................. 4.1. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları ..................................................................... 4.2. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar ........................................................ 4.3. Öğrenme Alanları ve Amaçları.................................................................................. 4.4. Beceriler..................................................................................................................... 4.4.1. Problem Çözme ................................................................................................ 4.4.2. Đletişim.............................................................................................................. 4.4.3. Akıl Yürütme ................................................................................................... 4.4.4. Đlişkilendirme ................................................................................................... 4.5. Duyuşsal Özellikler .................................................................................................. 4.6. Öz Düzenleme Yeterlikleri ...................................................................................... 4.7. Psikomotor Gelişim ..................................... ............................................................. 5. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME ............................................................ 6. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ......................................... 6.1. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.2. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri .................................................... 6.3. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.4. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ............................................................ 7. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME .............................................................................. 8. ĐLKÖĞRETĐM 1. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ............................................ 8.1. 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 8.2. Sayılar Öğrenme Alanı……………..………... ........................................................ 8.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 8.4. Ölçme Öğrenme Alanı ………………………………………………………….. ... 8.5. Veri Öğrenme Alanı ……………………………………………………………….. 9. ĐLKÖĞRETĐM 2. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ………………………... .... 9.1. 2. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 9.2. Sayılar Öğrenme Alanı ………………………………………………..…………... 9.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 9.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................... 9.5. Veri Öğrenme Alanı .................................................................................................. 7 7 8 9 9 9 10 11 11 13 14 16 16 17 17 18 21 21 28 34 44 48 59

66 79 84 89 92

100 124 130 137

10. ĐLKÖĞRETĐM 3. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI .......................................... 141 10.1. 3. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 10.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 149 10.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 165 10.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 177 10.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 188 11. ĐLKÖĞRETĐM 4. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 192 11.1. 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 11.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 203 11.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 225 11.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 238 11.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 249 12. ĐLKÖĞRETĐM 5. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 253 12.1. 5. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 12.2. Sayılar Öğrenme Alanı ........................................................................................... 263 12.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 288 12.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 304 12.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 313 KAY AKÇA .................................................................................................................... 320 EKLER …………………………………………………………………………………… 322 EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI ............................................................................................ EK 2 : PROJE ÖR EKLERĐ ………………………………………………………….. EK 3: MATEMATĐK DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI ................... EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ ............... EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR 323 330 332 337 344

TÜRK MĐLLĐ EĞĐTĐMĐ Đ AMAÇLARI 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. Đlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

1. GĐRĐŞ Dünyada bilginin önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak “bilgi” kavramı ve “bilim” anlayışı da değişmekte, teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramları farklılaşmakta, tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerinden beklediği beceriler de değişmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişim gerekmektedir. Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. Değişimlerle birlikte matematiğin ve matematik eğitiminin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapmanın ve iletişim kurmanın yollarını sürekli değiştirmektedir. Örneğin; hesap makineleri önceleri çok pahalıydı, fakat bugün ucuzladı ve yaygınlaştı. Önceden kâğıt-kalem ile yapmak zorunda kaldığımız ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz pek çok hesaplamayı artık hesap makineleri ile daha kolay yapabilmekteyiz. Bu değişimin doğal sonucu olarak matematik eğitiminde kâğıt-kalem ile hesaplamaların önemi azalırken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanmıştır. Önceleri, bazı bilgilere sadece belli sayıda insan erişebiliyordu. Zamanla iletişim araçlarının gelişmesi ve internetin yaygınlaşması sayesinde bu bilgilere erişim kolaylaştı. Bu nedenle matematik eğitiminin, öğrencilerin bilinçli birer vatandaş ve tüketici olabilmeleri için; istatistiği doğru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayalı tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır. 2. PROGRAMI VĐZYO U Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan millî ve milletlerarası araştırmalar, gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir. 7

3. matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. böylece kavramsal ve işlemsel bilgi ve beceriler arasında ilişkiler kurmayı gerektirmektedir. problem çözebilen. Kavramsal yaklaşım. düşünen. Bu program. matematiği öğrenmenin zengin ve kapsamlı bir süreç olduğu görüşü benimsenmiştir. 8 . dinleyen. matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve zengin matematiksel kavramları öğrenirler. PROGRAMI YAKLAŞIMI Bu program matematikle ilgili kavramları. sorgulayan. Bu yaş grubundaki öğrenciler çevreleriyle. Öğrenciler etkin şekilde matematik yaparken problem çözmeyi. Bu yaklaşımla. anlayan. tartışan. öğrenme sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı. akıl yürütme ve ilişkilendirmedir. Benimsenen kavramsal yaklaşımla. ekip çalışması yapabilen. düşündüren. motive eden. konuşan. Hayatında matematiği kullanabilen. etkinlik geliştiren ve uygulayan. öğrencilerin somut deneyimlerinden. işlemlerin altında yatan anlamı ve işlem becerilerinin kazandırılmasını vurgulamaktadır. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. problem çözme. matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluşturulmasına daha çok zaman ayırmayı. öğrenmesinden sorumlu olan. Bu çerçevede matematik programında. sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olma amaçlanmıştır. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşmayı. soru sorduran. Öğrencilerin matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmelerini ve etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır. Programda. Öğrencinin rollerinden bazıları. kavramların kendi aralarındaki ilişkileri. Programda öğretmen ve öğrencilerin rollerinde farklılıklar vardır. iletişim kurma. sorgulayan. genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir. problem çözebilen ve kuran. öğrencilerin araştırma yapabilecekleri. temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi. Bu beceriler. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen. Matematik öğrenme etkin bir süreç olarak ele alınmıştır. açıklamayı ve savunmayı. matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra. somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluştururlar. tartıştıran. Öğretmenin rollerinden bazıları ise kendini geliştiren. çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. problem çözebilecekleri. yönlendiren. öğrencilerin matematik yapma sürecinde etkin katılımcı olmasını esas almaktadır. keşfedebilecekleri. soru soran.Matematiği öğrenmek. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. Programın odağında kavram ve ilişkilerin oluşturduğu öğrenme alanları bulunmaktadır. bazı önemli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir.

1. diğer derslerle ilişkiler ve ön öğrenmeler dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarının ilişkili kazanımları bir araya getirilmeli ve ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanarak ve bu plana uyulmalıdır. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. öz güven duyabilecektir. Araştırma yapma. dikkatli. işleniş sırası değildir. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. 11. 13. 7. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. 6. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.2. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için. 9 . Model kurabilecek. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. Öğretim etkinliklerinde öğrenci düzeyi. koleksiyon vb. 10. Programdaki öğrenme ve alt öğrenme alanlarının sıralanışı. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre bölümler oluşturulmalı ve bölümler motivasyonu artıracak biçimde isimlendirilmelidir. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ Bu bölümde Đlköğretim 1-5. 5. 6. bir ünitede veya farklı ünitelerin çeşitli bölümlerinde tekrar kullanılabilir. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. sergi. 2. 2. 4.4. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. Entelektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. 15. 4. teknik ve stratejiler kullanılır. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir. ortamlardan yararlanılır. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar 1. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. 12. 4. 3. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde güncel ve günlük yaşamla ilişkili durumlar ele alınır. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel. basılı araç-gereçler ile müze. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir. görsel-işitsel. 4. 8. estetik duygular geliştirebilecektir. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı’nın yapısını ve içeriğini oluşturan bileşenler açıklanmaktadır. 3. 14. eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. Sistemli. 9. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. Programda edinilmesi öngörülen kazanımların bir kısmı. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. 5.

şemaları.5 x 27. süreç ve ürün değerlendirilmelidir. • Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini bilir ve bunları problem çözümlerinde kullanır. 10 . • Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder.5 x 27. Öğrenme-öğretme sürecinde. Bu programa göre hazırlanacak ders kitabı. süreç ve ürünü değerlendirmede kullanılmalıdır. • Tahmin eder ve zihinden işlem yapar. • Sayılarla işlem yapar.5 4-7 19. öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının forma sayıları aşağıda belirtilmiştir. • Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. şekil.SI 3.5 5-8 19.5 x 27.5 x 27.SI 2.5 x 27.5 x 27. doğrultu-yön) ilişkilerle ilgili beceriler geliştirir ve kullanır. SI 4.5 19.7.5 6-9 19. Programın ekinde verilen ölçme araçları.5 7-10 ÖĞRETME KILAVUZ KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST 4. Geometri • Uzamsal (durum-yer. Öğrenme Alanları ve Amaçları Sayılar • Sayıları tanır. toplanan veriyi şema. Ölçme • Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar. Veri • Veri toplar.5 19. DERS KĐTABI SI IFLAR 1.5 x 27. • Simetriyi bilir ve kullanır.3. sütun ve çizgi grafiklerini okur ve yorumlar.SI 5. grafik ve resimlerle temsil eder.5 19. • Tabloları. bunlarla süslemeler yapar.5 x 27.5 x 27.5 x 27. anlamlarını bilir ve kullanır. SI IF IF IF IF IF Kitap Boyutu 19. • Geometrik cisim ve şekillerden. 8. • Geometrik araçları kullanır. • Sayı örüntülerindeki sayılar arasındaki ilişkileri belirler ve bu ilişkileri problem durumlarına uygular. • Dört işlemi bilir ve problem çözmede kullanır. • Olayların olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunur ve yorum yapar. resim.5 6-9 19. yeni cisim ve şekiller elde eder. • Şekillerle örüntüler oluşturur. • Geometrik cisim ve şekilleri oluşturur ve çizer. doğrudan.5 Forma Sayısı 8-11 9-12 10-13 10-13 11-14 ÖĞRE CĐ ÇALIŞMA KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı 19. • Kesirler. yeniden düzenlenerek veya amaca uygun olarak yeni geliştirilenler. • Basamak kavramını bilir ve kullanır. • Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve çıkarımlarda bulunur.5 19. yüzdeler ve ondalık kesirler arasındaki ilişkileri bilir.

problem çözerken farklı stratejiler kullanabilmelidir.4. öğrencilerin günlük yaşamında gereksinim duyduğu konular ve okulda yaptığı etkinliklerle ilgili ve ilginç olmalıdır. problem çözme becerilerinin öğrenilmesi ve kullanılması hedeflenmiştir. kontrol etmenin ve farklı stratejiler kullanmanın önemini anlamaları sağlanmalıdır. Problem çözme kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. en iyi ve en kolay çözüm yollarına birlikte karar verilmelidir. problem çözme sürecinde farklı çözüm yollarına değer vermeyi öğrenmelidir. Türkçe. plan yapmanın. Sınıf içi tartışmalarla. problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katkıda bulunduğu. yukarıda belirtilen ortak becerilerle birlikte problem çözme. Öğrencilerin problemleri farklı yollardan çözebileceği ve problem çözme ile ilgili düşüncelerini akran ve öğretmenleriyle rahatlıkla paylaşabileceği sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Problem Çözme: Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası problem çözmedir. diğer derslerin programlarında (Hayat Bilgisi. Problem.4. Problem çözme sürecinde. Bu süreçte. kazandıkları matematiksel bilgi ve beceriler daha anlamlı olacak ve bu bilgiyi farklı durumlara uygulamaları kolaylaşacaktır. Öğrencinin problemi nasıl çözdüğü.1.4. Bu becerilerin Matematik dersi için taşıdığı önem aşağıda açıklanmıştır. Problemi anlamanın.). Fen ve Teknoloji. öğrencilerin kendi çözüm yollarını oluşturmaları için uygun ortam sağlanmalıdır. iletişim. problemi nasıl temsil ettiği (tablo. somut nesne vb. şekil. Beceriler Program. ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi temel matematik becerilerin üzerinde önemle durmaktadır. bir süreçtir. Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için çözüme ulaşma yolunun açık olmaması ve öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme becerilerini kullanması gerekmektedir. etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Đletişim Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Program. Ayrıca öğrenciler. 11 . seçtiği stratejinin ve temsil biçiminin çözümü nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulmalıdır. Öğrenciler. başlı başına konu değil. 4. Bu durumda öğrencilerin. problemin cevabından çok çözüm yoluna önem verilmelidir. çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve soru olarak algılanmamalıdır. Problem çözme yolları öğrenciye doğrudan verilmemeli. Matematik dersinde seçilen problemler. Problem çözme. Problem çözmeye algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalıdır. Sosyal Bilgiler) olduğu gibi öğrencilerin aşağıda belirtilen ortak becerileri kazanmalarını hedeflemektedir: • • • • • • • • • Türkçeyi doğru.

değerlendirme sürecine katılmış olur ve problem çözme stratejilerini ne kadar bildikleri ve uyguladıkları görülebilir. kendilerinin de matematik yapabileceklerine ilişkin güvenleri artar. Matematiği anlamlı bir şekilde kullanmak için öz güven ve olumlu tutum geliştirebilme 5. Böylece öğrenciler. problemi anlayıp anlamadığı ile ilgili sorular sorulabilir. Çünkü bu zaman diliminde öğrenciler stratejiler hakkında bilgi sahibi olurlar. Problem çözmeyi. 12 . Çözümlerin probleme uygunluğunu ve akla yatkınlığını kontrol etme ve yorumlama 4. Matematiği kullanarak iletişim kurmayı öğrenirler ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirirler. Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmadığı. problemin farklı biçimde ifade edilmesi. kullanma Materyal (malzeme) kullanma Sistematik bir liste oluşturma Örüntü arama Geriye doğru çalışma Tahmin ve kontrol etme Varsayımları kullanma Problemi başka bir biçimde ifade etme Problemi basitleştirme Problemin bir bölümünü çözme Benzer bir problem çözme Akıl yürütme Đşlem seçme Problem Çözme Stratejilerinin Seçilmesi ve Uygulanması Problem çözme becerileri değerlendirilirken farklı stratejiler kullanılarak çözülebilecek problemlere yer verilmelidir. Öğrenciler. istenebilir. stratejiler bazen tek başına kullanılabileceği gibi birkaç strateji birlikte kullanılabilir. Bu çalışmayı ders yılının ilk dört ayında yapmak yeterli olabilir. Örneğin. Uygun aralıklarla bir problemin çözümünden hemen sonra öğrencilerin problem çözme stratejileri ile ilgili öz değerlendirme yapmaları istenir. resim. tablo vb. kendi çözüm yollarına değer verildiğini hissettikçe. Problem çözmede. problem çözme sürecinde başarı kazandıkça. problemi her zaman tam olarak çözmek zorunda bırakılmamalıdır. Ayrıca öğrencilerin benzer problemler oluşturmalarına fırsat tanınmalıdır. Değişik problemleri çözebilmek için farklı problem çözme stratejileri kullanabilme • • • • • • • • • • • • • • Deneme-yanılma Şekil. Böylece öğrenciler problem çözerken daha sabırlı ve yaratıcı bir tutum içine girerler. Problem çözme becerisi kazandırılırken öğrencilerde aşağıdaki becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmiştir: 1. istenenlerin farklı biçimde ifade edilmesi vb.Öğrenciler. Matematiksel ve günlük yaşam durumlarını kullanarak problem kurma 3. matematiksel kavramları irdeleme ve anlama için kullanma 2.

tartışabileceği ve yazı ile anlatabileceği sınıf ortamları oluşturmalı ve öğrencilerin daha iyi iletişim kurabilmesi için uygun sorgulamalarda bulunmalıdır. En az bir strateji kullandım ve bu strateji problemi çözmemde bana yardım etti. resim. grafiksel. ( ) 5. Problem çözme strateji listesine baktım. şekil. Öğretmen. kullanma ( ) • Örüntü arama ( ) • Benzer bir problem çözme ( ) • Diğerleri 4. 1. Đletişim. Böylece öğrenciler. Problemleri çözerken bir strateji kullanmayı hiç düşünmedim. resim. zihinsel ve sembolik temsilleri arasında önemli bağlar kurulmasını sağlar. Öğrencilerin matematiğe dayalı iletişim becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında düşüncelerini akranlarıyla rahatça paylaşabilmeleri gerekir.Problem çözme stratejilerini ne kadar biliyorum? Problem çözerken kullandığınız stratejileri düşününüz ve kullandığınızı işaretleyiniz. Bir problemin nasıl çözüldüğünü ve bir kuralın ne anlama geldiğini açıklamak amacıyla öğrencilere yazılar yazdırılabilir. grafik. kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. Đletişim becerisini geliştirmenin bir diğer yolu ise matematik hakkında yazı yazmaktır. Aynı zamanda iletişim. resimsel. Đletişim becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Somut model. bu dil öğrenci için anlamlı olmalıdır. Matematik hakkında konuşmak ve yazmak iletişim becerisini geliştirirken öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. Eğer öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyorsa. Problem çözme strateji listesine baktım. matematiksel düşüncelerin fiziksel. Aşağıdaki stratejileri kullandım: • Tahmin ve kontrol etme ( ) • Şekil. öğrencilerin sezgiye dayalı bilgileriyle soyut matematik dili ve sembolleri arasında köprü kurmada önemli bir rol oynar. tablo vb.2. Problemleri çözerken strateji kullanmak aklıma geliyor ama bunun üstünde çok durmuyorum. aralarında anlamlı ilişkiler bulunan. tartışma ve okumanın önemini fark etme 13 . ama strateji kullanmayı düşündüm. Ayrıca bir problemi temsil etmenin bazı yollarının diğerlerinden daha kolay ve etkili olduğunu gördüğünde matematiğin yararlarını ve esnekliğini takdir eder. Đletişim: Matematik. matematiğin gücünü takdir etmeye başlar.4. ( ) 7. ( ) 4. Problem çözme strateji listesine bakmadım. bir strateji seçtim ve uyguladım. yazma. ( ) 3. ama bir strateji seçemedim. öğrencilerin düşüncelerini açıklayabileceği. ( ) 2. temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etme • Matematik ve problemler hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade etme • Günlük dili. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman. ( ) 6. matematikte bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun farkına varır. tablo vb. matematiksel dil ve sembollerle ilişkilendirme • Matematik hakkında konuşma. sözel.

Đşlemsel tahmin becerisi gelişmiş kişilerin. matematiğin keyifli. Bazı işlemsel tahmin stratejileri aşağıda verilmiştir. Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Mantığa dayalı çıkarımlarda bulunma • Kendi düşüncelerini açıklarken matematiksel modeller. nasıl çözüldüğünün de önemi vurgulanmalıdır. matematikte akıl yürütebilmenin. Öğrencilere. Akıl Yürütme: Matematik eğitiminin önemli bir amacı da öğrencilerin matematik yapabileceklerine. sınıftaki diğer öğrencilerin eleştirisine. Ölçmeye dayalı tahmin 1. arkeolojik kazılarda bulunan nesnelerin ne kadar eski olduğunu belirlemede. akıl yürütmede ve düşüncelerini savunmada öz güvenlerini geliştirerek matematik öğrenmenin kural ve formülleri ezberlemekten ibaret olmadığını. kendi başarı ve başarısızlıkları üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır. düşüncelerini açıklayabilme ve savunabilmenin öneminin hissettirilmesi gerekmektedir.4. Đşlemsel Tahmin: Aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak belirlenmesidir. Tahmin günlük yaşantımızda bazen gerçek ölçümler kadar kullanışlıdır. Đşlemsel tahminde kullanılabilecek stratejiler burada verilenlerle sınırlı değildir. Đşlemsel tahmin 2. Bu inançla. öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerileri de gelişir. 14 . genel matematik becerilerinin de iyi olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin. Bu amaçla bir problemin çözümü kadar. Matematik dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ifadeleri. ülkelerin ve şehirlerin nüfuslarını belirlemede ve daha pek çok yerde tahmine başvurulur.4.3. Matematik Öğretim Programı’nda iki temel tahmin stratejisi ele alınmaktadır: 1. kurallar ve ilişkileri kullanma • Probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunma • Bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanma • Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanma • Matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etme • Tahminde bulunma Tahmin Stratejileri: Hem günlük yaşantımızda hem de bilimsel süreçlerde tahmin sıkça kullanılır. Tahmin yaparken birtakım stratejiler kullanılabilir. Ders sırasında burada sunulanlara benzer tahmin stratejileri kullanılabileceği gibi öğrencilerin geliştirebilecekleri tahmin stratejileri de desteklenmelidir. Matematiğe dayalı akıl yürütmenin değer verildiği böyle ortamlarda. Bunun sağlanabilmesi için karşılıklı saygının hâkim olduğu sınıf ortamları oluşturulmalıdır. sorgulamasına ve değerlendirmesine açık olmalıdır. anlamlı ve mantıklı bir uğraş olduğunu görürler.

2100 → 2000’e yuvarlanarak 2000×3=6000 21 000+6000=27 000 24 → 30’a. Dağılma: 76×89 işleminin sonucu tahmin edilirken (76×100)–(76×10)=7600–760 biçiminde dönüştürülerek sonuç yaklaşık 6800 olarak tahmin edilir.7+3. Örnek • 1900+3050+609 işleminin sonucu tahmin edilirken verilen sayıların en soldaki basamak değerleri toplanarak 1000+3000+600 = 4600 işlemin sonucu tahmin edilir. 237 sayısı 200’e yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. (2100×3)+(24×13) olur. 18 de hesaba katılarak sonuç yaklaşık 218 olarak tahmin edilir.2+6.8 ile 0. 5 ile 4000 çarpılarak işlemin sonucu 20 000 olarak tahmin edilir. Uyuşan Sayıları Kullanma: Zihinden hesaplanması kolay olan sayıları gruplandırılarak sonucun tahmin edilmesidir. belirli bir değere yakın ise sayılar bu değer/değerler bazında gruplandırılarak sonuç tahmin edilir. 48+54 işleminin sonucu da 100 olarak tahmin edilir.8+9.4+4.4’ün toplamı yaklaşık 1. Örnek • 330+330+330 işleminin sonucu tahmin edilirken 330×3=990 işlemi yapılabilir. Örnek • 150+237 işleminin sonucu tahmin edilirken 237 sayısı 250’ye yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. • 4234+3971+4020+3840+4160 işlemindeki sayıların her biri 4000’e yakındır. • 3. Gruplandırma: Đşlemdeki sayılar.2’nin toplamı da 1 ettiğinden 25’e 2 eklenerek işlemin sonucu 27 olarak tahmin edilir. Her ikisi de yukarı yuvarlanmış olsaydı daha uzak bir tahmin elde edilecekti. 13 → 10’a yuvarlanarak 30×10=300 27 000+300=27 300 15 . • 27×75 işleminin sonucunu tahmin etmek için sayılar yuvarlanır: 30×70=2100 Burada dikkat edileceği gibi sayılardan bir tanesi yukarıdaki onluğa diğeri ise aşağıdaki onluğa yuvarlanmıştır. Böylece daha iyi bir tahmin elde edilmiştir. 0. Đlk veya Son Basamakları Kullanma: En soldaki veya en sağdaki basamakların toplanarak sonucun tahmin edilmesidir.Yuvarlama: Đşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir. Düzenleme ve Düzeltme: Bu strateji elde edilen tahminsel sonucu gerçek sonuca daha uygun ve daha yakın hâle getirmek için kullanılır ve iki aşamada gerçekleşir: • Đşlemin ortasında yapılan düzenleme ve düzeltme • Đşlemin sonunda yapılan düzenleme ve düzeltme Örneğin.2 sayılarını toplarken önce 3+4+3+6+9 toplamı bulunur. Bulunan sonuç en sonda bulunan basamaklar üzerinde çalışarak düzeltilir: 0. Örnek • 32+48+54+18+69 işleminde 32+69 işleminin sonucu 100. 2124×13 işlemini bu stratejiyi kullanarak yapalım: 2124×13=(2100+24)×(10+3) 2100×10=21 000 ise bu işlemdeki hata payı.7 ile 0.

4. Đlişkilendirme: Öğrencilerin matematiğin yararlarını anlayabilmeleri için matematiksel kavram ve becerilerin hem birbirleriyle hem de okul içi ve okul dışı yaşantıları ile ilişkilendirilmesi gereklidir. onlara somut ve soyut temsil biçimleri arasında ilişkilendirme yapabilecekleri problemler çözdürülmelidir.4. matematiğin diğer alanlarıyla ilişkisi araştırılmalıdır. Sınıfta ele alınan bir konunun. tartışılması ve genelleştirilmesi de aynı süreç içinde ele alınmalıdır. Matematiksel kavramların geliştirilmesi bir ders saati ile sınırlandırılmadan süreç içinde gerçekleştirilmelidir. Öğrencilerden sıkça tahmin yürütmeleri. Öğrencilerin tahmin stratejileri kendiliğinden gelişmez. öz güven ve matematik kaygısı duyuşsal boyutu içermektedir. Bu üçlü süreç hem stratejilerini pekiştirmeleri açısından hem de tahmin becerilerinin gelişmesi açısından yararlı olacaktır.2. Ölçmeye dayalı tahminde kullanılan en yaygın strateji belirli bir referans noktasının dikkate alınmasıdır. Tutum. Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilerin araştırılması. Programda. bilinen (zihindeki) bir referans ölçüsü ile karşılaştırılır.4. beş öğrenme alanı birbirinden bağımsız ele alınmış görünse de öğrenme alanlarının kendi içinde ve diğer öğrenme alanlarıyla matematiksel kavramların ilişkilendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimini dikkate almıştır. ölçmeleri ve tahminlerini kontrol etmeleri istenmelidir. Duyuşsal boyutla aşağıdakiler hedeflenmektedir: • • • • • • • • • • Matematikle uğraşmaktan zevk alma Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme Matematikte öz güven duyma Bir problemi çözerken sabırlı olma Matematiği öğrenebileceğine inanma Matematikle ilgili olumlu tutum ve başarısını etkileyecek kaygılara kapılmama Matematikle ilgili konuları tartışma Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olma Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma Matematik dersinde istenenleri yerine getirme 16 . kavram ve kurallar arasında karşılaştırmalar yapmaları istenmeli. Matematiksel kavram ve beceriler geliştirilirken öğrencilerde bu duyuşsal gelişim de göz önünde bulundurulmalıdır. Duyuşsal Özellikler Programda. Đlişkilendirme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • • • • Kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirme Matematiksel kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleriyle gösterme Öğrenme alanları arasında ilişki kurma Matematiği diğer derslerde ve günlük yaşamında kullanma 4. Ölçmeye Dayalı Tahmin: Ölçmeye dayalı tahmin herhangi bir ölçme aracı kullanmadan ölçülerin yaklaşık olarak belirlenmesidir. Bu stratejide ölçüsü tahmin edilecek nesne.5. Öğrencilerden.

öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. öğrencilerin öz düzenleme ile ilgili özelliklerinin gelişimi önemli bir yer tutmaktadır. Psikomotor Beceriler Programda. hoşgörünün. yüzdelik daireyi.6. süslemeler oluşturma • Hesap makinesini ve bilgisayar yazılımlarını etkin kullanma 17 . onluk taban bloklarını. dairelerini ve takımlarını etkin kullanma • Milimetrik. iletki ve gönyeyi etkin kullanma • Grafikleri uygun bir şekilde çizme • Kâğıtları katlayarak ve keserek geometrik şekiller. matematiksel ilişkiler. arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yardım isteme • Matematik dersine verimli bir şekilde çalışma • Matematik sınavlarında heyecanlı ve panik hâlde olmama • Matematik dersinde ilişkilerinde saygının. onluk ve yüzdelik kareleri etkin kullanma • Kesir kartlarını. geometri tahtasını. desenler.• • • • • • • Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında da çalışmalar yapma Matematik kültürünü yaşamına uygulama Matematikle ilgili çalışmalarda yer alma Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısının farkında olma Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanma Matematiğin mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanma Matematiğin zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünme 4. onurun. cetvel. yardımlaşmanın. dürüstlüğün ve sevginin önemini taktir etme • Matematik dersinde yapılan çalışmalarda temiz ve düzenli olma • Matematik dersinde eşyaları ve materyalleri kullanırken özen gösterme 4. gerekli yeterliğe sahip olunması için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Matematikle ilgili konularda kendini motive etme • Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada kendini yönlendirme • Matematik dersinde istenenleri zamanında ve düzenli olarak yapma • Matematikle ilgili çalışmalarda kendi kendini sorgulama • Gerektiğinde ailesinden. birim küpleri ve tangramı etkin kullanma • Çarkı etkin kullanma • Makas ve maket bıçağını etkin kullanma • Pergel. Öz Düzenleme Yeterlikleri Programda. Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Yüzlük tabloyu. Öz düzenlemede. noktalı ve izometrik kâğıtları. Öz düzenleme ile ilgili açıklamaların bir kısmı “beceriler” ve “duyuşsal boyut” ile ilgili bölümlerde yer almıştır. değer vermenin. onluk kartları.7. paylaşmanın.

Đletişim kurmak. öğrencilerin iki doğal sayıyı toplayabilmelerinin yanı sıra. Öğrenciler Matematik Bilgileriyle Đletişim Kurmalıdır: Öğrenmede iletişimin önemli bir rolü vardır. öğrendiklerinin arkasında yatan anlamı kavramaları hedeflenmelidir. birçok durumda çeşitli zorluk derecelerinde matematiğe ait problemler karşımıza çıkmakta ve matematik pek çok meslek dalında kullanılmaktadır. Đletişim. öğrencilerin bireysel anlamalarını sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır: Küçük yaştaki öğrenciler. öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. Bir başka ifadeyle. bilgileri yalnızca hatırlamaları ve tanımaları değil. bilgiyi çeşitli temsil biçimlerine dönüştürebilmeleriyle yakından ilgilidir. Öğretmen. 18 . Öğretimde bilginin farklı biçimlerde temsil edildiği durumlar kullanılmalıdır (semboller. Dolayısıyla matematik öğretiminde somut modellerin kullanılması oldukça yararlıdır. 5. 5. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME Bu programın başarı ile uygulanmasında birtakım öğretim stratejileri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle öğretmen. öğrenci başarısını sağlamak için tek başına yeterli değildir. Günlük yaşamda. bir rapor veya hikâyenin hazırlanıp sınıfta sunulması. öğrencilerin matematiğin günlük hayattaki kullanımını açık biçimde görmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. öğrencilerin öğretmen tarafından daha iyi değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır. kazanımları daha anlamlı olacaktır.3. Bu amaçla Matematik dersi belli başlı ara disiplinlerle ilişkilendirilmiştir.5. Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır: Öğrencilerin. resimler. Bu nedenle problemler. Öğrenciler matematiğin diğer derslerde de kullanılabildiğini gördüklerinde. Öğrencinin sahip olduğu bilgi. Öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri. sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelmelidir. Öğrencilerin kazandıkları yeni bilgileri. bir problemin çözümünün anlatılması gibi farklı biçimlerde olabilir. Đletişim. eski bilgilerle ilişkilendirerek yorumlaması esas alınmalıdır. bilgiyi farklı ortamlarda uygulayabilmeleri. beceri ve düşünceler. bir matematik probleminin kurulması. öğrencileri bildiklerini yeniden gözden geçirmeye. Öğrenci. bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler. 5. Sınıf içi tartışmalar. hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. kavramlar arası ilişkiyi kurabilmeleri. yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır.4. Örneğin. sözlü ve yazılı ifadeler vb. Öğretimin somut deneyimlerle başlaması.). ortak matematiksel doğruları ve anlamları oluşturmak için kullanılmalıdır.2. dersini planlarken seçeceği etkinliklerin amaca uygunluğuna. güdüleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına dikkat etmelidir. Öğretimde bu becerilerin gelişmesine özel önem verilmelidir. Programın etkinlikler sütununda bu konuyla ilgili pek çok öneri sunulmaktadır.1. somut araçlar. Đlişkilendirme Önemsenmelidir: Matematik bilgilerinin. toparlamaya ve yapılandırmaya yöneltecektir. 5. hangi durumlarda toplama yapmanın uygun olacağını kavraması veya toplamada eldenin ne anlama geldiğini anlaması da önemsenmelidir.

Hesap makineleri de matematik öğretiminde yararlanılabilecek bir diğer önemli araçtır.6. ilginç problemler vb. Kimi öğrenciler ise öğrendiklerini uygulama şansı yakaladığı zaman derse daha çok ilgi duyar. Öğrenci Motivasyonu Dikkate Alınmalıdır: Öğrencilerin Matematik dersinde istekli olmaları. bu açıdan oldukça önemlidir. öğretmenlerin yararlanabileceği kaynaklar da her geçen gün artmakta. alternatifler sürekli çoğalmaktadır. Bazı öğrenciler başarı ile motive olurken bazıları oyun. dinamik geometri yazılımları sayesinde öğrenciler geometrik çizimler oluşturabilmekte ya da öğretmenin hazırladığı dinamik geometrik şekiller üzerinde etkileşimli incelemeler yapabilmektedir. Hesap makineleri sayesinde öğrenciler daha gerçekçi matematik problemleri üzerinde çalışabilecek. onların derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir.gov. Johnson ve Holubec. kendilerinden istenilenleri öğrenmekle ve bütün grup elemanlarının öğrenmesini sağlamakla sorumludur. Đş Birliğine Dayalı Öğrenmeye Önem Verilmelidir: Đş birliğine dayalı öğrenme yöntemi. Öğrencilere verilecek ödevler. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda. öğretim yazılımlarının hem niteliği hem de niceliği artmakta.meb. 19 . Öğrencilerin hesap makinesini yerinde kullanmayı öğrenmesine önem verilmelidir.Programın kazanımlarıyla ilişkilendirilen ara disiplinler aşağıda sıralanmıştır: • • • • • • • Sağlık Kültürü Đnsan Hakları ve Vatandaşlık Girişimcilik Kariyer Bilinci Geliştirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Afet Eğitimi ve Güvenli Yaşam Etkinlikler planlanırken ve yürütülürken alt öğrenme alanlarındaki kazanımlar ile ara disiplinlerin kazanımlarının aynı anda edinilmesine dikkat edilmelidir. sınıf etkinlikleri ve benzeri çalışmaların öğrenci için anlamlı olması. motivasyonları ile ilgilidir. Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde öğretmenlerin yararlanabilecekleri kaynakların bir listesi bulunmaktadır (http://www. uzun işlemlerden kazanacakları zamanı akıl yürütmede ve yaratıcı düşünmede değerlendirebileceklerdir. Öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını yükseltmek için öğretmenin alabileceği çeşitli önlemler vardır.5. etkinliklere daha çok ilgi duyabilir. 5. 1990): • Ekip üyeleri. Đş birliğine dayalı öğrenme yönteminin beş önemli unsuru vardır (Johnson. bulmaca.tr).7. 5. Öte yandan bütün öğrenciler aynı biçimde motive edilemezler. Türkçe ve diğer dillerdeki çeşitli ders planlarına ve sınıfta kullanılabilecek etkileşimli uygulamalara erişilebilmektedir. ortak bir amacı başarmak için öğrencilerin bir ekip olarak çalışmasıdır. Her şeyden önce öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmeleri. Teknoloji Etkin Kullanılmalıdır: Günümüzde teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Hesap makineleri öğrencilerin bütün hesaplamalarda başvurdukları bir araç olmamalıdır. Sonuç olarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesine önem verilmelidir. Örneğin. 5. Öte yandan internet üzerinde.

Değerlendirme: Hem öğrencilerin kendi performanslarını görebilecekleri hem de öğretmenin öğrenci performansı hakkında çok yönlü bilgi alabileceği süreç ve sonucu değerlendirmeye yönelik çalışmalardır. Her ekip. ilgisini sağlamak ve ön bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla kısa süreli açık uçlu etkinlikler. Đş birliğine dayalı öğrenmenin birçok olumlu ürünü vardır. Öğrencilerin mutlaka kendi başlarına (grup ya da bireysel olarak) tamamlayacakları çalışmalar seçilmelidir. öğrencide eleştirel düşünme. • Ekip olarak bireysel çabalarının ekip başarısını etkileyeceğinin farkında olmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olma. Değerlendirme yöntem ve tekniklerinde çeşitlilik sağlanması esas alınmalıdır. Đnceleme etkinliğinde bir konuya giriş amacı taşıyan çalışmalar yapılırken burada konu ile ilgili daha üst düzey beceriler hedefleyen etkinlikler yapılmalıdır. sorular. diğer üyelerin başarılarını artırmada birbirlerine katkıda bulunmalı. Öğretmen etkinliklerde öğrencilere çok iyi bir yol gösterici olmalıdır. becerilerin gelişimine ortam sağlar. öğrencilerin başarı düzeyleri. yapılan çalışma ve ürünler üzerinde hemfikir olmalıdır. birbirlerini cesaretlendirmeli ve üyelerin harcadıkları çabaları takdir etmelidir. Bu aşamanın en önemli noktası öğrencilerin ve öğretmenin aldıkları rollerdir. çalışmalar yapacakları. Öğrencilerin etkinliğin sonucuna kendi başlarına ulaşmasına yardımcı olacak sorular ve yönlendirmeler yapılmalıdır. aralarında iyi bir iletişim kurmalı ve grup içindeki çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilmelidir. • Ekip üyeleri. problem çözme gibi becerileri geliştirir.• Ekip üyeleri. vb. Đş birliğine dayalı öğrenmede. destek olmalı. Bu etkinliğin girişle ilgili olmasına dikkat edilir. öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu.8. risk alabilme vb. çalışmalardır. Fakat öğrencilerin kendi başlarına ulaşmaları gereken sonuçlar öğretmen tarafından önceden açıklanmamalıdır. kişilik özellikleri dikkate alınarak homojen veya heterojen gruplar oluşturulmalıdır. araştırma. Ayrıca iş birliğine dayalı öğrenme. Đnceleme/Araştırma: Öğretimin bu aşamasında öğrencilere inceleme. Örneğin. Đşlenişler Uygun Öğretim Aşamalarına Göre Düzenlenmelidir Giriş: Öğrencinin işlenecek konuya yönelik merakını. Bu yolla öğrenilen bilgilerin kalıcılığı artar. bir gruba ait olma duygusu. motivasyonunu. derse etkin katılacakları bir etkinlik yaptırılır. öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunur. Açıklama: Đlk iki aşamada yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. liderlik ve iletişim becerileri. • Ekip üyeleri. Đlerleme: Konu ile ilgili öğrenilen/oluşturulan kavramların ve becerilerin pekişmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikler vb. cinsiyetleri. Đş birliğine dayalı öğrenme. kendi çalışmalarının değerlendirmesini yaparak çalışmaların sürekli ve etkili olmasını sağlamalıdır. resimler vb. ile yapılan hazırlık çalışmalarıdır. 20 . 5.

Sayma etkinliklerinde bire bir eşlemenin. olası kavram yanılgıları fark edilip önlenebilir. Büyük sayıları göstermek için onluk taban blokları gibi somut modelleri kullanabilirler. somut modellerle sayıları gösterirken öğrencilerin ne düşündüklerini. “Kaç tane eksiktir?” sorgulamaları yapılmalıdır. sayılar hakkında daha esnek düşünmeye başlarlar. karşılaştırma ve sıralama üzerinde durulmalıdır. Sayılarla deneyimleri artan öğrenciler. zengin sayı ve sayma bilgileriyle gelirler. öğrencilerin temel sayma becerilerinden daha ileri düzey sayı bilgilerini oluşturmalarına. Bir sayıdan ileriye ve geriye sayma. Öğrenciler okula. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri “Sayılar” öğrenme alanı. Đki çokluk karşılaştırılırken bire bir eşlemeden yaralanılmalıdır. bir grup nesne saklandığında ve açıkta kalan nesnelerin sayısı verildiğinde saklanan nesnelerin sayısını zihinden bulabilirler. Bu etkinlik. en son söylenen sayının sayılan nesnelerin sayısını gösterdiği üzerinde durularak öğrencilerin dikkati bunlara çekilmelidir. sayı ile ilgili kavramların gelişmesinin temelini oluşturur. Bu nedenle sınıfta değişik nesneleri sayma etkinlikleri düzenlenmelidir. Böylece. Sayma becerileri. somut modellerin varlığı. Bazı öğrenciler ise nesnelere dokunarak sayma ihtiyacı hissedebilirler. Öğretmenler. sınıflandırma. 21 . nasıl akıl yürüttüklerini ortaya çıkarmak için onları sorgulamalıdır. nesnelerin dizilişinin veya sırasının sonucu değiştirmediği. Bu öğrenme alanında ana hedef çocuklarda zengin ve sağlam bir sayı kavramının oluşturulması ve işlem becerilerinin geliştirilmesidir. “Đlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı”nın büyük bir bölümünü kapsar. sayı örüntülerini ve basamak kavramını anlamalarına yardımcı olmalıdır. bu problemleri çözmeye. Sayma etkinliklerinde. değişik modeller kullanarak belli çoklukları gösterebilirler. Sayma becerisi. Ayrıca. bir sonraki sayının bir öncekinden bir fazla olduğu. Öğrenciler sayma etkinliklerinde deneyim kazandıkça somut nesnelere ihtiyaç duymadan sayıların büyüklüklerini bilebilir ve zihinden işlem yapabilirler. Sayısı bilinen bir çokluktan. öğrencilerin sayı ile ilgili kavramları geliştirmeleri için kullanılmalıdır.6. Bir başka deyişle. Nesneleri tek tek saymak yerine. Öğrenciler. öğrencilerin sayıları anlama düzeylerinin bir göstergesidir. Fakat öğrencilerin somut bir modeli kullanabilmeleri. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 6.1. Bire bir eşlemede aradaki farka dikkat çekilmeli. anlamayı garantilemez. Bu nedenle öğretmen. Bu etkinliklerde. sayılarla işlem yapmalarına. “Kaç tane fazladır?”. öğrenciler değişik sayma stratejileri geliştirmeye ve bu stratejileri açıklamaya yönlendirilmelidir. Đçeriği zengin ve çeşitli problemler. ritmik sayma öğrencilerin sayı kavramlarını geliştirmesine yardımcı olur. çözümlerini paylaşmaya ve savunmaya cesaretlendirilmelidir. belli çoklukların sayısına bakarak karar verebilirler. büyük çoklukların sayısını belirlemede kullanılabilir. sayılar arasındaki ilişkileri. ne yaptıklarını anladıklarının göstergesi olmayabilir.

yarımdan az mı çok mu olduğu sorgulanmalı. Öğrenci 10’un onluk sistemde özel bir birim olduğunu anlamalıdır. Öğrencilerin basamak kavramını anlamaları. basamak kavramı ve onluk sayı sisteminin sağlam temelleri atılmalıdır. bölünebilir nesneleri eşit parçalama etkinlikleri ile vurgulanmalıdır. bu sayıların büyüklüklerine dikkat çekilmelidir. Bütünün bölündüğü eş parça sayısı ile ortaya çıkan parçaların büyüklüğü arasındaki ilişkiye dikkat çekilmelidir. Bu amaç için hazır kesir modellerinin kullandırılması önemlidir. kesir kavramı da günlük yaşam ile ilişkilendirilerek çocukların sınıfta yapacakları eşit paylaşma denemeleri üzerine kurulmalıdır. fakat sayılar yazılırken rakamların yazılış sıralamasının sayının değerini değiştirdiğinin farkında olmalıdır. Öğrenciler. yaklaşımları açıklamaya ve özellikle tartışmaya teşvik edilmelidir. Verilen bir kesrin bir bütünden az mı çok mu. 10’un hem bir birim olduğunu hem de 10 tane birden oluştuğunu düşünebilmelidir. 22 . kesirlerin birimleri kavramı üzerine kurulmalıdır. 4 kesri. Parça-bütün ilişkisi üzerinde durulurken parça sayısı üzerinde fazla durulmamalı. ve 2. kesri aynı zamanda 1 2 5 7 5 bileşik kesri 7 tane 1 5 ’ten oluşur ve 1’den büyüktür. çeyrek ve bütün arasındaki ilişkiler kâğıt katlama. Yarım ve çeyrek kavramları kazandırıldıktan sonra. sıralama. bir sayı modellenirken onluk ve birliklerin fiziksel sıralamasının sayının değerini değiştirmediğini. Yarım. 4 tane 1 ’ten 5 5 oluşur ve 1’den küçüktür. Öğrenciler problem çözümlerini ve zihinsel süreçlerini açıkladıkça öğretmenler öğrencilerinin nasıl düşündüklerini anlayabilirler. kesrin bir büyüklüğü olduğu sezdirilmelidir. kesir kavramı ile ilişkilendirilerek oluşturulmalıdır. Öğretmen ya da öğrenciler problem oluşturabilirler. bileşik ve tam sayılı kesirlerle karşılaştırma. Bu tür etkinlikler somut kesir modelleriyle yapılmalı ve aynı zamanda sayı doğrusu ile ilişkilendirilmelidir. Ondalık kesir kavramı. verilen ilginç. 7 5 bileşik tam sayılı kesrine denktir. Basit. Örneğin. Bu nedenle sayı doğrusunda bu sayıların gösterimine önem verilmelidir. Ayrıca. sınıftan itibaren öğrencilerin kesirleri sayı doğrusunda göstermeleri sağlanmalı ve bu büyüklüklerin de bir sayı belirttiği hissettirilmelidir. Ayrıca. 34 sayısının hem 3 onluk ve 4 birlikten oluştuğunu hem de 34 tane birlik olduğunu anlayabilmelidir. Doğal sayıların yanı sıra. sınıflarda değişik içeriklerdeki problem durumlarına çözüm üretirken sayılarla işlem yapmayı anlamaya başlarlar. Örneğin. toplama ve çıkarma işlemleri. Bir sayının somut modellerle gösterimi ile sayının okunuşu ve yazılışı arasındaki ilişkilere dikkat çekilmelidir. bir bütün değişik sayıda eş parçalara bölünerek “kesrin birimi” kavramı oluşturulmalıdır. Öğrenciler 1. kesrin büyüklüğüne dikkat çekilmelidir. 4. onluk taban bloklarının kullanımında.Đkinci sınıftan itibaren. Ondalık kesirlerin öğretiminde. Ayrıca. geliştirdikleri bu stratejileri. zengin içerikli problemleri çözmek için strateji geliştirdikleri zaman gelişir ve derinleşir. yüzlük tablosu gibi modeller kullanılarak basamak kavramı ile ilgili örüntü arama ve oluşturma gibi düzenli etkinlikler bu kavramın gelişimine yardımcı olur.

birleştirme ve ayırma problemleri doğrudan modellenerek veya sayma stratejileri ile çözüldüğü zaman gelişir. Problemlerin gerektirdiği işlemleri yapmak için ilk yıllarda öğrenciler somut nesneleri saymaya ihtiyaç duyabilirler. bu tahminin nasıl elde edildiğini sınıfta tartışmaları oldukça önemlidir. öğrencilerin 4. Öğrenciler çarpmayı eşit büyüklükteki grupların ardışık birleştirilmesiyle (aynı sayıları toplama). hem akıl yürütme hem de iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Hesap makineleri tahmin sonuçlarının kontrol edilmesi için kullanılabilir. Sayılar arası ilişkiler incelenirken bir sayı örüntüsü oluşturma. Bazı öğrenciler bu özellikleri doğal olarak geliştirebilirler. 5 ve 9 sayıları problem çözme durumlarında 4+5. Problem çözümlerinde farklı öğrenciler farklı çözüm yolları ve düşünme biçimi sergileseler de öğretmen bu öğrencilerin bir problemi çözmenin diğer problemleri çözmekle ilişkili olduğunu fark etmelerine yardımcı olmalıdır. en iyi tahmini kimin yaptığını. Tahmin yaparken öğrencilerin ne tür yaklaşımlar izlediklerini. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilerin işlemlerin özelliklerini fark edecekleri problemler de seçilmelidir. Öğrenciler toplama kavramını. bölmeyi ise bir çokluğu eşit gruplara ayırma ile ilişkilendirebilirler. iki ayrı çokluğu birleştirerek elde etmeyi gerektiren sözel problemleri çözerken daha iyi kavrarlar. problemleri çözmede esnek düşünmelerini sağlamalıdır. Öğrenciler. Bu tarz problemler. Öğrenciler problemlerin gerektirdiği işlemlerin sonuçlarını tahmin etmeye yönlendirilmelidirler. verilen bir sayı örüntüsünün kuralını bulma ve bu kuralı açıklama gibi etkinlikler düzenlenmelidir. Verilen sayı örüntülerinde takip eden ögeleri tahmin etme ve tahminlerin neye dayanılarak yapıldığını açıklama gibi etkinlikler. Tahmin etmede sayıları yuvarlamadan yaralanılmalıdır. Ayrıca. 5 ve 9 sayıları arasındaki parça-bütün ilişkilerini anlamalarına da yardımcı olur.Toplama ve çıkarma kavramları. bilinen bir çokluğu. 23 . Doğal sayılarla hesap yapabilme. 9-4 veya 9-5 olarak ortaya çıkabilir. geliştirmiş oldukları stratejileri sınıfta paylaşmaya. Çarpma ve bölmenin anlamları geliştirilirken öğrencilerin bir çokluğun eşit alt gruplarının bulunduğu problemler ile deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. öğrencilerin günlük yaşamdan seçilen ilginç problemlerin çözümleri için strateji geliştirmelerine fırsat tanınmalıdır. Fakat yeterince deneyim kazandıktan sonra. Örneğin. bu işlemleri kâğıt-kalem kullanarak ve zihinden çözmede rahatlık kazanırlar. fakat bazı öğrencilerin de bu özellikleri fark etmelerine yardımcı olacak sorgulamalar yapılmalıdır. 5+4. toplama ve çıkarma arasındaki ters ilişkiyi anlamalarını. Standart algoritmalara geçmeden önce. Bu öğrenme alanının diğer önemli becerilerinden biri de tahmin yapabilmedir. Çıkarma kavramını. açıklamaya ve savunmaya yönlendirilmelidirler. 4. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilere içinde aynı sayı üçlülerinin geçtiği farklı problem durumlarının çözdürülmesine dikkat edilmelidir. bu öğrenme alanının diğer amaçlarından biridir. gerçek yaşam durumlarından ortaya çıkan problemleri çözerken daha iyi anlamaya başlarlar.

sorularla. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2. : Yüzlük tablo. eşit büyüklükte kartonlar ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :2 : Sayılar : Doğal Sayılar : Akıl yürütme. • Sütundaki sayıların benzerlikleri nelerdir? • Sütundaki ilk sayı hangisidir? vb.SAYARAK ÖĞRE ELĐM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. sorularla örüntü sorgulanır. Tablo üzerinde işaretlenen sütunlardan. renkli kalemler. Bu şekilde birkaç adım sayarak işaretleme yapıldıktan sonra. 4. Öğrencilerden en çok sevdikleri renkli kalemi seçmeleri istenir. “Şimdi hangi kutuyu işaretleyeceğiz?” veya “Hangi sayı işaretlenmeli?” vb. iletişim. 5. 40 içinde dörder. oluşturulan örüntü sınıf içinde sorgulanır. Yapılan bu etkinliğin benzeri 4’ten başlayıp beşer kutu saydırılarak oluşacak örüntü ile tekrar ettirilip pekiştirilir. 3. sayma becerisi : 100 içinde ikişer ve beşer. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 24 . ilişkilendirme. Bu kalemle öğrencilerden tablo içinde 5’ten başlayıp beşer kutu sayarak ilgili kutu içindeki sayıları “X” veya “O” sembollerinden biriyle işaretlemeleri istenir. Yüzlük tablolar öğrencilere dağıtılır.

............ 25 .... Yüzlük tabloda gösterilen kutulardaki sayıyı okudu mu? 3............................ Puanlama şekli: 1:Hayır....................................... Sınıfı: ................................................................ … YORUMLAR VE Ö ERĐLER Hayır Kısmen Evet 1 2 3 ........................................ 2: Kısmen................................................................................................... belirleyerek öğrencileri Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün gerçekleşme düzeyini değerlendiriniz........................................................................................ ................. Seçtiği bir sayıdan başlayarak tablo üzerinde beşer ritmik sayabildi mi? 4................................................................... ............................................ Tablo üzerinde oluşan sayı örüntüsünden yararlanarak sayma yapmadan doğru kutu içindeki sayıyı işaretledi mı? 5................................ ....................ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Öğrencinin adı ve soyadı: ...................................................... … 6................... Tablo içindeki sayıları doğru işaretledi mi? 2........... 3: Evet Ölçütler 1...

Limonatayı beğenenler Limonatayı beğenmeyenler Toplam kişi sayısı Limon suyu (bardak sayısı ) Şekerli su (bardak sayısı ) Limonata (bardak sayısı) A B 4. 10 kişilik bir başka öğrenci grubu. bardak. kâğıt. problem çözme : Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 6. 10 kişilik grubun belirlediği sonuçlar tablolara yazdırılır. limonataları tadarak beğendikleri grubu belirler. 5. Her öğrenciden seçeceği iki çokluk arasında bir oran oluşturması istenir. Öğrencilerin seçtikleri iki çokluğun birer orantı oluşturup oluşturmadığı tartışılır. 2. tepegöz. sürahi. Öğrencilerden tablolardaki verileri kullanarak aşağıdaki sorulara göre oranları sözlü veya yazılı olarak belirtmeleri istenir: • Hangi grubun limonatası beğenilmiştir? • B grubunun limonatasındaki limon suyu miktarının şekerli su miktarına oranı nedir? • Limonatası beğenilen grubun kullandığı limon suyunun diğer grubun kullandığı limon suyuna oranı nedir? 26 . ilişkilendirme. tepegöz saydamları ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Öğrencilerden dersten bir hafta önce evlerinde aşağıdaki hazırlıkları yapmaları istenir: Limonatanın yapılışını öğrenmeleri 5 bardaklık limonata için gerekli malzemelerin ne olduğu Beşer kişilik grupların evlerinde limonata hazırlamaları ve sınıfa getirmeleri 1. 3. 7. : Pet şişe. Yazı tahtasına veya saydamlara aşağıdaki boş tablo hazırlanır. Beşer kişilik iki grup seçilir. iletişim.ÇOKLUKLARI ORA LAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Sayılar : Oran ve Orantı : Akıl yürütme.

Gözlük takmayan öğrenci sayısı 27 . Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı 4. Ayşe’nin boyu 5. A B çokluğu çokluğu 6 10 20 12 20 18 30 A B 2. ve II. I. I A. Futbol seven öğrencilerin sayısı C. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı B. Limonatayı beğenenlerin sayısı D. Limonatayı beğenmeyenlerin sayısı 2.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Basketbolu sevenlerin sayısı 3. sütunlardaki çokluklardan oran oluşturanları eşleştiriniz. Aşağıdaki tabloda A ve B sütunları aynı cins çoklukları göstermektedir. Tablodaki boşlukları doldurunuz. Ali’nin boyu II 1. Gözlük takan öğrenci sayısı E.

karşılaştırma ve belli özelliklere göre gruplandırma etkinlikleri öne çıkmalıdır. Đlköğretimin ilk üç sınıfında somut nesnelerle incelenen geometrik kavram. ilişkileri anlayabileceğinden geometri konuları mümkün olduğunca çocuğun yaşadığı. birbirleriyle ilişkileri geometrinin konusudur. dikdörtgensel ve karesel bölgeler birbirlerinden ayrı düşünülebileceği gibi aralarındaki ilişki incelendiğinde karesel bölgenin de bir dikdörtgensel bölge olduğu. inşa etme. Öğrencilerin mantıklı çıkarımlarla bazı sonuçlara ulaşmaları. Ayrıştırma veya bir araya getirme etkinliklerinde somut modeller. Đlköğretimin ilk yıllarında. düzlem ve açı kavramları somut ve sonlu modellerle sezgisel olarak tanıtılmalı. soyut kavramlar ve ilişkiler üzerine inşa edildiği için ilköğretimin birinci kademesinde dikkatle verilmesi gereken bir alandır. daha sonra soyutlamalarla ele alınmalıdır. tangram parçaları vb. çizme. Ayrıca çevredeki nesnelerin şekilleri analiz edilerek bu nesnelerin yüzlerindeki geometrik şekilleri tanıma. 7 ve 8.) somut nesneler ve modeller üzerinde inceletilerek öğrencilerin genellemelere ulaşmaları sağlanmalıdır. doğru. geometri terminolojisi kullandırılarak ele alınmalıdır. dik açı. Đlköğretimin 3. 4 ve 5. 28 . sınıflardan itibaren. böylece geometrik kavram. Örneğin. dik üçgensel bölgenin alanının dikdörtgensel bölgenin alanıyla elde edilebileceği ve herhangi bir üçgensel bölgenin alanının paralelkenarsal bölgenin alanından yararlanılarak bulunabileceği noktalı kâğıt.6. bunların özellikleri. vb. nokta. Genelleme yapmada. geometride birer soyutlama olarak incelenen kavramları ve terimleri ilişkilendirir. özellik ve ilişkileri geliştirerek genelleme yapabilmeleri sağlanmalıdır. açı. incelenen geometrik cismin ve şeklin somut modelinin duruşunun cismin özelliklerini değiştirmediği de sezdirilmelidir. araçlar kullandırılmalıdır. Bu etkinliklerde. adlandırma. çivili tahta.2. geometrik cisimleri ve şekilleri tanıma. sınıflarında verilmelidir. Böylece geometriyi oluşturan temel şekil ve bunların özelliklerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı hissettirilir. geometri tahtası gibi araçlarla öğrencilere fark ettirilebilir. ayrı ayrı incelenen nesne ve şekiller arasında karşılaştırmalar yaptırılarak cisim veya şekillerin benzer ve farklı özelliklerini kavramaları sağlanır. bunların kendine özgü geometrik terminolojisi ile tanımları ilköğretimin 6. adlandırma ve çizim etkinlikleri yapılmalıdır.) ile bunların nitelikleri (paralel kenarlar. belli özelliklere göre sınıflama ve gruplama etkinliklerine yer verilmelidir. kavramları. Örneğin. geometri tahtası. Böylece öğrenciler çevrelerinde gördükleri nesnelerle. vb. sınıflarında her yeni incelenen kavram başlangıçta somut ve sonlu modellerle. Birinci kademe öğrencileri somut ve sonlu nesneleri. Geometrik cisim ve şekilleri oluşturan elemanlar (kenar. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Geometri. Geometrik cisimler ve şekiller. 4 ve 5. özellik ve ilişkiler. Geometrik cisimleri ve şekilleri bir araya getirerek veya ayırarak ortaya çıkacak sonuçlar analiz ettirilmelidir. görebileceği yakın çevreden ve algılayabileceği düzeyde ele alınmalıdır.

yakında. Örneğin. Uzamsal ilişkiler. Süsleme etkinliklerinde öğrencilerin kendi estetik tercihleri öne çıkar. öğrenciler belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ele alınmalıdır. aşağıda gibi ifadeler uzamsal ilişki kapsamındadır. kare. şekillerin özelliklerini dikkate alarak karar vermeleri önemlidir. Birinci sınıftan itibaren öğrenciler inceledikleri geometrik cisimleri ve şekilleri kullanarak süslemeler yapabilir veya belli bir bölgeyi süsleyebilirler. Kare. bir karesel bölge. bir mavi ve bir gri karesel bölge ikinci satırda) yana ve aşağıya eklenerek bir süsleme yapılmıştır. 29 . Bu da beraberinde öğrencilerin şekilleri analiz etmesini gerektirir. Örneğin. yukarıda. geometri öğrenme alanının bir alt öğrenme alanı olarak görülebilir. Süsleme konusunda öncelikle geometrideki estetiğin öğrenciler tarafından fark edilmesi amaçlanmaktadır. Bu etkinliklerde. arkada. Karesel bölgenin alanının. dikdörtgen vb. dikdörtgen veya çemberdeki simetriler. Bir öğrencinin kendi duruşunu ve yönünü diğer öğrencilerle veya eşyalarla karşılaştırırken kullandığı sağda. kendi içindeki dik üçgensel bölgenin alanının iki katı olduğu simetri yardımıyla daha iyi kavranabilir. Öğrenci.Simetri. Şekillerdeki simetrinin farkında olma. öğrencilerin kolaylıkla fark edebileceği simetrilerdir. ve 5. Süsleme. ikinci sınıftan itibaren simetri alt öğrenme alanı olarak belli bir gelişim gözetilerek programa konmuştur. çevremizdeki nesnelerin çoğunda fark ettiğimiz bir özelliktir. Geometrik cisim ve şekillerden bazılarında simetri bulunması. bu özelliği de dikkate almamızı gerektirmektedir. Geometrinin aslında çevremizde bizimle her an birlikte olan nesnelerin özeliklerini inceleyen bir çalışma alanı olduğu uzamsal ilişkilerin ifadesinde kullanılan terimlerle desteklenmektedir. iki eş dik üçgensel bölgeden oluşmaktadır. öğrencilerin geometrik şekillerin hangilerinin belli bir bölgeyi süslemede daha uygun olacağına. içinde yaşadığı çevrede kendi konumunu/duruşunu ve yönünü ifade ederken aslında geometrinin konum/duruş ve yönler ile ilgili alanına özgü terimleri kullanmaktadır. geometrik kavramların süslemelerle somut ve canlı birer kavram olduğu hissettirilebilir. Böylece soyut olarak görülebilecek üçgen. bir şeklin belli bir eksene göre yansıması olarak da görülebilir. geometrik şekillerin birden fazla simetri eksenine sahip olabilecekleri. önde. geometriye has bir konudur. uzakta. Simetri kavramının temeli eşlik kavramı ile birinci sınıfta atılmış. 4. solda. Simetri. sınıflarda. Süslemelerde seçilen geometrik şekillerin birlikte kullanılmasının tekrarı önemlidir. Öğrencilerin katlayarak kesme etkinlikleriyle somut modeller üzerinde simetriyi ve simetri eksenini fark etmeleri için uygun ortamlar sağlanmalıdır. alan kavramının anlaşılmasına da yardımcı olur. aşağıdaki döşemede siyah çizgilerle çerçevelenen bölüm (bir gri ve bir mavi karesel bölge ilk satırda.

bir sayı dizisi veya bir şekil dizisi olarak görülebilir. Adım sayısı Toplam nesne sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5 … 30 . ikincisi ise genişleyen örüntüye birer örnektir. gerek “Sayılar” öğrenme alanında gerekse “Geometri” öğrenme alanında incelenebilecek bir alt öğrenme alanıdır. Böylece ilköğretimin bütün kademelerindeki öğrencilerin gerek sayılardaki gerekse şekillerdeki örüntüleri inceleyerek matematiğin bu örüntüleri inceleyen bir çalışma alanı olduğunu hissetmeleri sağlanacaktır. Örüntüler tekrar eden biçimde olabileceği gibi genişleyen bir biçimde de olabilir. Gerek sayılar gerekse şekiller arasındaki ilişkiyi inceleme matematik öğretiminde öne çıkan akıl yürütme becerisinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Aşağıdaki örüntüde eksik bırakılan kısımlara gelecek olan şekli belirleyiniz. Đlköğretimin ilk 5 sınıfında bu becerinin gelişmesi için basitten karmaşığa doğru örüntüler seçilmiştir. Aşağıdaki örüntüde 5. adımda oluşacak şekli belirleyiniz. 1. Örüntü. Aşağıdaki örneklerden birincisi tekrar eden.Örüntü. 2.

kareler. iki veya üç çeşidi seçtirilir. günümüzde geliştirilen örnekler tepegözden yansıtılır. üç kareden oluşan şekil aynı yönlü farklı yönlü ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. düzgün beşgen. Kenar uzunlukları eşit olan kareler ve eşkenar üçgenleri kullanarak farklı süslemeler yapınız. Eş kenarlara sahip düzgün çokgensel bölgelerden eşkenar üçgenler. Düzgün çokgensel bölgelerin yan yana getiriliş biçimine karşılık yeni bir süslemenin bulunabileceği fark ettirilir. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. Oluşan şeklin değişik yönlerde kullanılmasıyla elde edilen süslemeler üzerinde farklılıklar tartışılır. cetvel. bu çokgenlerle süsletilir. Bu grupların bir. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. 5. 4. Seçeceğiniz düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekilleri kullanarak süsleme yapınız ve boyayınız. : Kareli veya noktalı kâğıt. karton. problem çözme : Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.SÜSLEME DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Her bir gruptan birer çokgensel bölge alınarak bunlar birer kenarları çakışacak biçimde yan yana getirilir. belli sayıda düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekiller de kullandırılabilir. iletişim. Bunların üzerindeki desenler belirlenerek oluşum düzenleri incelenir. Đslâm sanatında kullanılması. Süslemelerde. 3. Süsleme sanatının tarihçesi. 2. 2. düzgün altıgenlerin her birinden en az yirmişerli gruplar ya hazır olarak verilir ya da kartona çizdirilip kestirilir. Böylece boşluk kalmayacak şekilde uygun bir düzlemsel bölge. 31 . ilişkilendirme.

Tangramın tüm parçalarını kullanarak rakamlar. dikdörtgen ve dik üçgen elde eder. Karton yerine ahşap malzeme de kullanılabilir. F ve G parçalarını kullanarak dikdörtgen elde eder. Çizilen şekiller makasla kesilir ve yedi tangram parçası elde edilir. B A D F E C G Öğrenci bu parçalardan.TA GRAM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 2 küçük üçgen (D ve C) bir kare (E) ve bir paralel kenar (F) çizilir. 2. Ayrıca sınıf zemininde çalışmak için daha büyük boyutlu malzeme seçilebilir ya da tepegözden yansıtmak için şeffaf malzeme kullanılabilir. • A ve B veya C ve D’ yi kullanarak bir kare elde eder. problem çözme : Çokgenleri sınıflandırır. Diğer parçaların alanını bularak boş kısımları doldurunuz. E parçasının alanının kaç birim kare olduğu verilmiştir. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Bir kenarı 20 cm uzunluğundaki kare biçimindeki karton üzerine yandaki şablonda verildiği gibi iki büyük üçgen (A ve B). F ve E parçalarının alanını bulur. D. A B C D E 4 F G 32 . D ve E parçalarını kullanarak dik üçgen ve dikdörtgen elde eder. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. hayvan ve insan figürleri oluşturunuz. ilişkilendirme. iletişim. • D parçasının alanı 1 birim kare ise B. • Tüm parçaları kullanarak kare. cetvel. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Çokgenler : Akıl yürütme. 1 orta boy üçgen (G). • C. • C. • Bu kareleri oluşturan şekillerden sadece bir tanesini hareket ettirerek kareyi üçgene dönüştürür. : Bir kenarı 20 cm olan kare biçiminde kâğıt veya karton.

.. Öğrencilerden bunlarla kesilip hazırlanmış boş geometrik şekiller..... bir müzik parçasındaki ritim.. makarna.... sözlü... bir gün içinde okulda yapılan düzenli etkinlikler. A4 boyutunda karton tabaka. Öğrencilere basit hareket tekrarlarını içeren “Otur-Kalk”. problem çözme : Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.... ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme... • Haftanın günleri... 33 .. Önde. • Bir günlük dersler.. Ögelerin birbiri ile ilişkileri dikkate alınarak örüntünün somut modeli oluşturulur.... boncuklar................. “Eller Havada.. 2....” vb... oyuncaklar. iletişim. sarı.......ÖRÜ TÜLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR..... ... yeşil renklerin sırayla yanıp sönmesi.. ... belirli bir düzen içinde meydana gelen olaylar ve oluşumlar üzerinde tartışma yaptırılarak örüntü kavramı fark ettirilir..... ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Solda... Kendilerinden de benzeri bir oyunun hareketlerini düzenlemeleri... kartondan kesilmiş renkli sembolleri göstererek ve müzikteki ritimden yararlanarak yaptırılabilir.. Birbirine Vur. Bu oyunlardaki hareketler öğrencilere hoş gelecek anahtar kelimeleri söyleyerek.. Hangi olay veya olgular bir düzen içinde meydana gelir? • Mevsimler.... üç farklı renkli boyayla boyanarak örüntü oluşturmaları istenir.. mevsimlerin oluşumu.. Her öğrenci veya öğrenci grubuna elde bulunan somut malzemelerden uygun olanları ile örüntüye konu olan olaylardaki ögelerin temsili yaptırılır...... halk oyunlarında ve beden eğitimi dersinde yapılan tekrarlı hareketler... yapıştırıcı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1.... 2.. 3..... • Yoldan geçen arabalar......... • Yan yana duran binaların renkleri. Aşağıdakilerden hangileri örüntüdür? Gerekçenizi açıklayınız. oyunlar oynattırılır. : Meyve çekirdekleri. kesilip hazırlanmış geometrik şekiller. ilişkilendirme..... “Otur-Kalk-Otur”. sembolik ve harekete dayalı olarak yaşatılır...... ………………………………………………………. Böylece örüntü...... belli motiflerle bir kazağın örülmesi vb. Trafik lambalarındaki kırmızı....... bu düzeni anlatmaları ve arkadaşlarına oynatmaları istenir....... Sağda....... • Bir kolyede dizili boncuklar.... baklagiller.... geometrik cisimler.

zamanı ölçme alt öğrenme alanları işlenirken ayrı ayrı irdelenmelidir. silgi vb. eşyalar seçilerek somut nesnelerle ölçme yapması sağlanmalıdır. gün. Ölçme etkinliklerinde seçilen standart birimler çocuğun günlük hayatta sıkça kullandığı. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yenilikler 4. Standart ölçme birimleriyle ölçme etkinliklerine geçmeden önce standart olmayan ölçme birimleriyle ölçme etkinlikleri yaptırılmalıdır. sıvıları ölçme. ayak.saniye tanıtılmıştır. sıvı ölme birimlerinden litre. parmak gibi doğal ölçme birimlerinin yanı sıra çocuğun hayatından kalem. tartma birimlerinden kilogram. kilometre. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanı içerisinde öğrencilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarından yola çıkılmıştır. santimetre. zaman ölçme birimlerinden yıl. milimetre. sınıfta uzunlukları ölçme. gram. duyduğu birimler olmalıdır.dakika. hafta. 34 .3. Bu düzeyde konular işlenirken uzunluk ölçme birimlerinden metre. Bu etkinliklerde adım. ton. saat. Yapılan etkinliklerle standart ölçme birimlerine ihtiyaç hissettirilerek bu birimler tanıtılmalıdır. karış. tartma. ay.6. Öğrencilerde ölçme ile ilgili kavramların geliştirilmesinin yanı sıra tahmin becerilerinin geliştirilmesine de önem verilmiştir. mililitre. Problem çözme etkinliklerinde standart ölçme birimleri kullanılarak öğrencilerin dört işlem becerileri geliştirilmelidir. Bu düzeydeki öğrencilerin çevrelerinde karşılaştıkları durumlar esas alınmalıdır. Bu yeniliklerin gerekliliği araştırma ödevi olarak verilmelidir.

. 2.... Öğrencilerden takvimlerini kullanarak cümleleri tamamlamaları sağlanır... Her öğrenci elindeki takvimde kendi doğduğu ay ve günü işaretleyerek doğum gününün haftanın hangi günü olduğunu belirler.. Ailenizle ilgili özel günleri takvim üzerinde işaretleyiniz... • Bu bayramdan 1 gün sonra. Büyük annesinin geliş tarihi nedir? 3. 1 Nisanda arkadaşlarına şaka yapmak istiyor. takvim ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Sınıfın bir köşesine haftanın günlerini ve o ayın ismini taşıyan küçük kartlar asılır..” dedi.. Murat’ın kendisi için önemli olan tarihleri işaretlediği takvim verilmiştir.. Yıl içindeki resmî tatil günlerini takvim üzerinde işaretleyiniz.... günü kutlanacaktır. Annesinin doğum günü hangi gündür? 2........ : Karton.. kalem.. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1.. Bu takvime göre aşağıdaki soruların yanıtlanması sağlanır. “Nisan ayının ikinci çarşamba günü sınav yapacağım.ĐSA AYI DAKĐ Ö EMLĐ TARĐHLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. problem çözme : Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. Matematik sınavının yapılacağı günü takvim üzerinde gösteriniz. tarihinde okullar 1 gün tatil olacaktır. • Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Nisan ayının son haftası büyük annesi ziyarete gelecektir. .... Öğrencilerin her birinden o yıla ait çeşitli ebatlarda takvim getirmeleri istenir. Bu işlemden sonra öğrencilere aşağıdaki eksik cümleler verilir. Matematik öğretmeni. “Dün ayın kaçı idi? Bugün günlerden ne? Hangi aydayız? Bir sonraki gün ne olacak?” sorularıyla takvim kullanılarak zaman kavramı geliştirilir.. Annesi nisanın ilk haftasında doğmuştur. 35 ........ iletişim.... Bu tarihi takvimde işaretler misiniz? 4... Pazartesi 5 12 19 26 Salı 6 13 20 27 Çarşamba 7 14 21 28 ĐSA Perşembe 1 8 15 22 29 Cuma 2 9 16 23 30 Cumartesi 3 10 17 24 Pazar 4 11 18 25 1. Böylece sayıların düzeni de daha hızlı kavranır. ilişkilendirme.. Her gün sırayla bir öğrenci o günün ayın kaçıncı günü olduğunu küçük karta yazarak takvime yapıştırır.... ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme.

SAATĐMĐZĐ TA IYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim : Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. : Saat modeli, çalışma kâğıdı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Saat okuma etkinlikleri bir olayın oluş saati içeriği belirtilerek yapılır. Bunun için aşağıda hazırlanmış alıştırma örneği öğrencilere dağıtılır. Mehmet, geçen pazar gününü nasıl geçirdiğini günlüğüne yazmıştır. Siz de Mehmet’in bu etkinlikleri saat kaçta yaptığını belirlemekte bize yardımcı olabilir misiniz?

Sabah saat 9’da kalkmıştır.

Saat ........... kahvaltı yapmıştır.

Kahvaltıdan sonra saat ............. başlayan çizgi filmi izledi.

Öğle yemeğinden önce saat ............... ders çalışmaya başladı.

Annesi saat ............. öğle yemeği için seslendi.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Saat modeli üzerinde akrep ve yelkovanı ayarlayarak saat başlarını belirtiniz.

36

ADIM MI METRE MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :2 : Ölçme : Uzunlukları Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : *Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. *Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. : Bir metre uzunluğunda ip, cetvel, kalem, kâğıt, sıra, sınıf duvarı vb. ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Öğrenciler ikişer adet standart olmayan ölçme birimini seçer. Bu birimlerden birinin adım-ayak, veya karış-parmak; diğerinin de kalem, silgi vb. olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilere önce oturdukları sıranın uzun ve kısa kenarının uzunluğu ile sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğu seçtikleri birim cinsinden tahmin ettirilir. Daha sonra bu birimler cinsinden ölçme yaptırılır. Tahminler ve ölçme sonuçları yazdırılır. 2. Bu etkinliklerde adım- ayak, karış-parmak gibi ölçme birimlerinin birlikte kullanımına önem verilir. “Sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğunu adımla mı yoksa karışla mı ölçmek daha kolay?” vb. sorular sorularak ölçülen uzunluğa göre uygun birimi seçmenin önemi fark ettirilir. 3. “Herkes aynı sonuca mı ulaştı?” sorusu sorularak standart olmayan birimlerle yapılan ölçmelerde ortaya çıkan farklılıkların nedenleri tartıştırılır. Tartışma sonucunda standart ölçme birimlerinin gerekliliği ortaya çıkarılır. 4. Yapılan ölçme etkinliklerinde öncelikle metre kavramı geliştirilir. Öğrencilere 1 metre uzunluğunda ipler dağıtılarak sınıfta çeşitli uzunluklar ölçtürülür. Metre kavramı tam olarak oluşturulduktan sonra “Tahtanın uzun kenarı 1 metreden ne kadar fazla?”, “Tahtanın kısa kenarı 1 metreden ne kadar az?” vb. sorularla santimetre birimine olan ihtiyaç hissettirilir. 5. Kitap, kalem, yazı tahtası, sınıf panosu gibi nesnelerin uzunlukları metre ve santimetre cinsinden tahmin ettirilir. Tahminler ölçme yapılarak kontrol ettirilir. 6. Yapılan ölçme sonuçları 1 metre 30 santimetre, 1 metre 40 santimetre vb. ifadelerle yazdırılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Kendi boyunuzu, anne, baba ve kardeşleriniz ile arkadaşlarınızdan bazılarının boy uzunluklarını metre ve santimetre birimlerini birlikte kullanarak yazınız.

ARAÇ-GEREÇLER

37

ÇEVRE UZU LUĞU HESAPLAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :3 : Ölçme : Çevre : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : Nesnelerin çevrelerini belirler. : Patates, elma, armut, vb. sebze-meyve, maket bıçağı, kâğıt yumağı, cetvel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Çevre uzunlukları kolayca hesaplanabilen birer düzgün nesne (yazı tahtası, pano, resim çerçevesi, sıra, masa, A4 kâğıdı, pencere camı vb.) seçtirilir. Seçilen nesnelerle ilgili olarak; • Bu nesnelerin çevre uzunluğunu en kolay nasıl hesaplarız? • Bu nesnelerin çevre uzunluklarını ölçebileceğimiz, elimizdeki en uygun standart ölçme aracı hangisi olabilir? gibi sorular sorularak sınıfça tartışılır.

1. Seçilen nesnelerin kenarları metre veya cetvelle ölçtürülerek ölçümler kaydettirilir. Sonra nesnelerin kenar uzunluklarının ölçüleri toplatılarak çevre uzunlukları hesaplatılır. 2. “Patates, havuç ve benzerlerinin bir çevre uzunluğu var mıdır?”, “Şekiller düzgün olmadığında çevre uzunluğunu hesaplayabilir misiniz?” gibi sorular sorularak öğrencilerin bu konularla ilgili görüşleri alınır. 3. Ardından ellerindeki patates, havuç vb. enine ve boyuna kestirilir. Elde edilen kesitlerin A4 kâğıdı üzerine koydurulup kenarlarından kalemle geçirilerek sınırlarının belirlenmesi sağlanır. 4. Bu şekillerin çevre uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçebilir miyiz? Elinizde bulunan hangi materyaller, düzgün olmayan bu şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamada bize yardımcı olabilir? sorularıyla öğrencilerin tartışmaları sağlanarak böyle nesnelerin de çevre uzunluklarının hesaplanabileceği fark ettirilir. 5. Sonra çizilen her bir kesite ait şeklin sınırları ip yardımıyla ölçtürülür ve ipin uzunluğu da cetvelle ölçtürülerek o nesneye ait çevre uzunluğu hesaplatılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Derste bulunmayan arkadaşınıza çevre uzunluklarını hesaplamayı anlatınız. 2. Çevre uzunluğu hesaplamaları ile ilgili bir problem kurarak çözünüz ve çözüm stratejinizi açıklayınız.

38

ZAMA PROBLEMLERĐ DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞRE ME ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ VE GEREÇLER : Matematik :5 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme : Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. : Saat, takvim

ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Aşağıdaki tabloda, Đstanbul’da saat 13.00 iken diğer kentlerde saatin kaç olduğu belirtilmiştir. Saat farklarını dikkate alarak belirtilen saatlere göre diğer kentlerdeki saatleri bulup tabloyu doldurunuz. Tablo: Bazı Kentlerdeki Saat Farklılıkları Đstanbul 13.00 Londra 11.00 20.48 ew York Yeni Delhi 06.00 16.30
04.36 12.35

Singapur 19.00

2. Bu etkinliği yaptığınız tarihe göre, yaşınızı yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız. 3. Normal bir tencerede 1 saat 25 dakikada pişen yemek, düdüklü tencerede 50 dakikada pişmektedir. Düdüklü tencereyle pişirmede ne kadar zaman kazanılmıştır? 4. Đki arkadaş sinemaya gitmek için sözleşiyorlar. Arkadaşlardan biri sinemaya belediye otobüsüyle diğeri trenle gidiyor. Bu temayı kullanarak zamanla ilgili problem kurunuz. 5. Saat farkının kullanılmasını gerektiren problemler kurunuz.

39

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME
PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU

Öğrencinin adı ve soyadı: ..........................................................................

Sınıf: .........................

adiren

Sık sık

Hiçbir zaman

1. Problemi anlama 2. Problem çözme stratejilerini kullanma 3. Problemi çözme 4. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5. Problem çözümünü analiz etme 6. Problem kurma 7. Problemi genişletme 8. Problemi çözmek için çaba harcama 9. Problem çözmede kendine güvenme 10. Problem çözmeyi sevme

YORUMLAR VE Ö ERĐLER ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

40

Bazen

ÖLÇÜTLER

Her zaman

KĐŞĐSEL TARĐH ÇĐZGĐM DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ARA DĐSĐPLĐ : Kariyer Bilincini Geliştirme KAZA IMLAR : Kendinde ve başkalarında olan değişimi ve gelişimi açıklar. (4) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Matematik ve geometriyle ilgili pek çok çalışmaları olan 20. yüzyılın ünlü Türk matematik dâhisi Cahit Arf’ın yaşam öyküsü okunur. 2. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın tarih çizgisini oluşturmaları istenir. 3. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın yaşamından hareketle insanların yaşamlarındaki değişim ve gelişimlere örnekler vermeleri istenir. 20.YÜZYILI Ü LÜ TÜRK MATEMATĐK DÂHĐSĐ CAHĐT ARF
1910 yılında Selanik’te doğdu. 4 yaşında okula başladı. Balkan savaşlarından sonra ailesi Đstanbul’a taşındı. Önce Beşiktaş daha sonra Đstanbul Sultanisi’nde okudu. 1919 yılında Ankara’ya daha sonra Đzmir’e yerleştiler. O dönemde matematiğe olan ilgisi nedeniyle öğretmeni; onu Euclid (Öklid) teorisine göre geometri problemleri çözmesi konusunda teşvik etti. 1926 yılında ailesi eğitimi için Fransa’daki St. Louis Lisesi’ne gönderdi. Üç yıllık okulunu iki yılda tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye’ye geri döndü. Ancak Paris’ten kazandığı burs sayesinde üniversite eğitimine tekrar Fransa’da devam etti. 1932 yılında Galatasaray Lisesi’nde Fransız bir öğretmenin yerine derslere girdi. Daha önceki öğretmen 600 lira alırken Cahit Arf, 60 lira alıyordu. O zamanlar oldukça idealist olduğu için bunu önemsemiyordu. O dönemde üniversitelerde reformlar yapılıyordu ve Cahit Arf’a üniversitede yardımcı profesörlük (doçent adaylığı) teklif edildi. Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde çalışmaya başladı. Üniversitede çalışırken matematik ile ilgili eğitimine devam etmeye karar verdi. Cahit Arf, 1937’de Göttingen Üniversitesinde Helmut Hasse’nin danışmanlığında doktora eğitimine başladı. 1938’de çalışmalarını tamamladı. Günümüzde Hasse-Arf olarak bilinen teorem oluştu. Almanya’dan döndükten sonra 1962 yılına kadar Đstanbul Üniversitesinde çalıştı. 1943’te profesör, 1955’te ordinaryüs profesörlük unvanını aldı. Bu dönemde bir yıl misafir profesör olarak Maryland Üniversitesinde ders verdi ve Mainz Akademisi Muhabir Üyeliğine seçildi. 1963 yılında Đstanbul Robert Koleji’nde 1964-1966 Princeton Üniversitesinde çalıştı. 1967 yılında ODTÜ’de ders verdi. TÜBĐTAK’ın kuruluş aşamasında etkin rol oynadı ve uzun süre başkanlık yaptı. Çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan pek çok onur ödülü aldı. 1948’de Đnönü Ödülü, 1974’de TÜBĐTAK Bilim Ödülü, 1980’de ĐTÜ ve KATÜ Onur Doktorası, 1981’de de ODTÜ Onur Doktorası’nı aldı. Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi oldu. 41

Cahit Arf matematik dünyasına pek çok katkı sağlamıştır. “Arf Değişmezleri”, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” Cahit Arf’ın kendi çalışmalarıdır ve yine kendi adıyla anılmaktadır. Cahit Arf’ın 1940’lı yıllarda yaptığı bu çalışmaların günümüzde hâlâ kullanılıyor olması, onun kalıcılığını ispatlamıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Cahit Arf’ın tarih çizgisini inceleyiniz. Cahit Arf’ın yaşamındaki tarihleri kullanarak iki zaman arasındaki farklarla ilgili problemler kurunuz ve çözünüz.

42

ÇOCUK HAKLARI BĐLDĐRĐLERĐ DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Yukarıdaki sözleşmelerin. ARA DĐSĐPLĐ : Đnsan Hakları ve Vatandaşlık KAZA IMLAR : Đnsan haklarının uluslararası belgelerde güvence altına alındığını bilir. 4. (16) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. bildirgelerin ve bildirilerin. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 190’dan fazla ülke onaylamıştır. 3. kural 26 8 Madde numarası 2. çocukların tüm dünyada her an karşılaşabilecekleri her türlü taciz ve ihmale karşı korunmaları için standartlar belirlemek olduğuna vurgu yapılır. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak iki zaman arasındaki farkı belirleyen problemler oluşturunuz: Tablo: Çocuk Haklarını Đçeren Uluslararası Sözleşme ve Belgeler Adı BM Çocuk Hakları Bildirgesi BM Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadın ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunmasına Đlişkin Kurallar Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi BM Çok Kötü Biçimdeki Çocuk Đşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına Đlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi Tarihi 20 Kasım 1959 17 Aralık 1974 20 Kasım 1989 14 Aralık 1990 25 Ocak 1996 17 Haziran 1999 10 6 54 87. Bildirgelerin ve bildirilerin ortak amaçlarının. Yeryüzünde en fazla ülkenin imzaladığı sözleşmelerden olan Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bir araştırma yapmaları ve sınıfa sunmaları istenir. ortak amaçlarının ne olabileceği hakkında tartışılır. Aşağıdaki konuların öğrencilerce tartışılması sağlanır: • Yukarıdaki belgelerden hangilerini önceden biliyordunuz? • Haklarımızı bilmek bize neler kazandırır? • Çocukların sahip olduğu hakları toplumumuza nasıl duyurmalıyız? 43 . Örneğin. Hangi ülkelerin çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için bu belgelere imza attığını araştırmaları istenir.

kullanılan sayı. “Hangi tür?”. “daha az” veya “daha çok” gibi basit karşılaştırmaları yapabilirler.” gibi öğrencilerin hayatından örnekler verilebilir. veriyi açıklama ve yorumlama becerilerine katkıda bulunur. Sınıfta öğrencilerin yürüteceği veri toplama tekniklerinin etkinliği ve yararlılığı konusunda tartışmalar yaptırılmalıdır. öncelikle kendileri için anlamlı olacak sorular oluşturmaya ve bu sorulara verilen cevapları belirlemeye. Farklı gösterimlerde. verilen cevapları düzenlemeye yönlendirilmeli. veri analizi ve istatistiğin kavranması için kullanılabilir. Basit sınıflama. ikinci sınıfta. Örneğin. veri toplama. Bu süreçte öğrenciler. Oluşturulan gösterimlerde. Bir sayı. “Bugün yağmur yağma olasılığı çok düşük. tablo ya da grafik hâlinde düzenlendikten sonra öğrenciler veri analizine yönlendirilmelidir. Özellikle. Veri. 44 . bazen verinin sayısal değerini gösterirken bazen de o verinin sıklığını gösterebilir. günlük dile dayalı olasılıkla ilgili temel olguları. Đş dünyası. Đlk olarak matematiksel tanım ve kuralları vermek yerine. matematiğin pek çok konusu ile ilgilidir. “Kaç tane?”. Zamanla resimlerden sembollere ve daha soyut gösterimlere geçilmelidir. araştırma ve günlük hayatta karar vermeye yardımcı olacak çok miktarda veri vardır. veri. Öğrenciler bilinçli vatandaş olabilmek için veri analizini bilmeli ve istatistikle ilgili akıl yürütebilmelidir. Bu sınıflarda çetele ve sıklık tablolarına yer verilmelidir. sezgiye dayalı olarak geliştirecek yönde etkinlikler yaptırılmalıdır. nesne grafikleri ve tabloları hazırlayabilirler. Beşinci sınıfın sonuna doğru. Örneğin. veri toplama teknikleri geliştirebilir. Oluşturulan sorular öğrencilerin gerçek hayatları ve ilgileriyle yakından ilişkili olmalıdır.” gibi bir verinin kaç kez tekrar ettiğini gösterebilir. sonra topladıkları veriyi. “Bugün büyük bir ihtimalle bahçede oyun oynayacağız. sembol ve noktaların ne anlama geldiği tartışılmalıdır. Dördüncü sınıfta veriler sütun grafiği oluşturmak için kullanılırken beşinci sınıfta çizgi grafiği için kullanılmalıdır. Üçüncü sınıfta her resmin bir nesneyi veya bir resmin birden fazla nesneyi temsil ettiği şekil grafiklerine yer verilmelidir. Öğrenciler bu sorulara uygun. bir sayı bazen bir öğrencinin boyunu gösterirken bazen de “3 kişi muz seviyor. Somut nesneler kullanılarak gerçekleştirilecek deneylerle rastgele olaylar öğrencilere sezdirilmelidir. Öğrenciler. politika. hem tablo hem de grafik olarak gösterebilmelidir. veriyi tablo ya da grafik biçiminde özetleme yoluyla cevaplayabileceği problemler oluşturabilmesi amaçlanmaktadır.4. “Gezi için nereye gidelim? gibi sorular sınıfta kolayca oluşturulabilir. Bu karşılaştırmalar 4 ve 5. sınıflarda yaptırılmalıdır. “Sınıfımızdaki öğrenciler okula nasıl geliyorlar?. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanında. “Bunlardan hangisi?”. karşılaştırma ve sayma etkinlikleri. Öğrenci veriyi farklı yollarla göstermeyi anladıkça farklı gösterimleri karşılaştırabilme aşamasına gelir. Đlk yıllarda öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmekte zorlanabilir fakat. öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmeye ve yorumlamaya başlarlar. Öğrenciler. Beşinci sınıfta aritmetik ortalamanın anlamına önem verilmelidir. Olasılık.6. çetele veya sıklık tablosu ile grafikleri kullanabilmelidir. kendi dünyaları hakkında meraklı oldukları için. ilköğretimin ilk beş sınıfında öğrencilerin veri toplaması. “Sınıfımızdaki öğrenciler hangi meyveleri seviyor?. Bu geçiş öğrenci için büyük bir adımdır. olasılıkla ilgili pek çok düşünce.”. eksenler ve başlıklar açıkça belirtilmelidir.

3. “Kimler aday olmak istemektedir?” sorusu sorulur. 8. 7. “Kim temsilci seçilmiştir? Neden? Aldıkları oy sayısına göre isimleri sıralayınız. Eğer sütun grafiğini yatay oluşturduysanız. 4.” soruları sorulur. PROJE: Anket kullanarak veri toplayabileceğiniz bir proje konusu belirleyiniz. Çetele tablosu oluşturularak oy sayma işlemi yaptırılır. 2. 2. Tablodaki verilerden yararlanarak sütun grafiği oluşturunuz ve grafiği yorumlayınız. : Grafik çizelgesi ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. iletişim. 6. Geliştirdiğiniz anketi bir grup öğrenciye uygulayınız. Bulgularınızı gerekçeleri ile birlikte rapor ediniz. 5. sütun grafiği olduğu belirtildikten sonra bu grafiğin hangi ögelerden oluştuğu açıklatılır. Tablodaki verilerden yararlanarak öykü yazınız. 23 Nisan günü TBMM’de sınıfımızı temsil etmek üzere bir öğrenci seçileceği duyurulur. 45 . 9. Grafik isimlendirilir. Belirlenen adaylardan bir kişiyi seçmek üzere gizli oy kullandırılır. Topladığınız verileri kullanarak sütun grafiği oluşturunuz.SÜTU HEM YATAY HEM DĐKEY OLURMUŞ! DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. dikey oluşturduysanız. sıklık tablosuna dönüştürülür. Oluşturulan düzenin. 10. problem çözme : Sütun grafiğini oluşturur. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :4 : Veri : Sütun Grafiği : Akıl yürütme. Çetele tablosu. Sütun grafiğini yorumlar. ilişkilendirme. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Tablo: Göz rengine göre öğrenci sayısı Göz rengi Kahverengi Siyah Mavi Yeşil Ela Öğrenci sayısı 12 9 3 6 3 1. Sütun kutuları tamamen boyatılır. bunu yatay hâle getiriniz. Eksenler isimlendirilerek sütunlar çizdirilir. bunu dikey hâle dönüştürünüz.

4. 5. Yorumlar gerekçeleri ile yazdırılır. *Çizgi grafiğini yorumlar. iletişim. Bir grup öğrenci mesafeleri işaretleyecek. kâğıt ve kalem ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Etkinlik başlar ve gerekli veriler tabloya yazılır. ARAÇ-GEREÇLER ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Çizgi grafiği gerektiren bir problem kurunuz ve grafiği oluşturunuz. Bu öğrencinin 30. oluşturdukları tablo. Grupların. Bir öğrenci 120 metrelik mesafeyi koşacaktır. cetvel. Oluşturulan tablo ve grafikler tahtaya çizdirilerek grafikler birlikte yorumlatılır. 6. 60.HER VERĐ ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ DE GÖSTERĐLEBĐLĐR MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. sopa. bir grup öğrenci çuval getirecektir. 46 . metreden sonraki kısmı çuval içinde koşarak tamamlayacaktır. Organizasyon için öğrenci grupları oluşturulur. Koşu başlamadan önce mesafelerin ve zamanın yazılacağı bir tablo hazırlatılır. 8. Grupların. verilen kâğıda yazacak. tebeşir. 9. 90. bir grup öğrenci zaman tutacak. Gruplarda bu işleri yapacak kişiler belirlenir ve aynı işi yapacak öğrenciler bir araya gelerek gerekli düzeni hazırlar. 11. grafik ve yorumları sunmaları sağlanır. kronometre. ilişkilendirme. Ancak 90. 7. 10. çuval. problem çözme : *Çizgi grafiğini oluşturur. 2. : Farklı alanlarla ilgili çizgi grafikleri. metre. Farklı alanlarda kullanılmış çizgi grafiklerini göstererek çizgi grafiğini oluşturan ögelerin neler olduğu ve grafikte kullanılan verilerin sürekli olması gerektiği buldurulur. bir grup öğrenci masa hazırlayacak. Neden çizgi grafiği kullanıldığı açıklatılır. bir grup öğrenci mesafeyi ve zamanı not olacak. metrede iki kıtalık bir şiiri. koşu bittikten sonra yatay eksende mesafe ve dikey eksende zaman belirten bir grafik oluşturmaları sağlanır. masa. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :5 : Veri : Çizgi Grafiği : Akıl yürütme. 110. 3. 110 ve 120 metrelik mesafeleri ne kadar zamanda koştuğu belirlenecektir.

Öğretmen “farklı iki renk gelmesi” durumunu ve öğrenci gruplarının her biri de bunun dışındaki seçeneklerden birini seçer. Bir yüzü sarıya. 47 . 2. makas. daire şeklinde pul yaptırılır. ilişkilendirme. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Deneyin adil olması için ne yapmak gerektiğini açıklayınız. 7. Tercihler öğretmen ve grup isimlerinin karşısına yazdırılır. 6. 3. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartışılır ve varılan sonuç yazdırılır. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan iki tane. fırlatıldığında üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin ettirilir. boya. Öğretmenin kazanma olasılığının gruplara göre neden daha yüksek olduğu tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. : Karton. Adil olmayan bir deney yapınız.EDE BÖYLE OLDU? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşabileceği sorulur ve ağaç şeması şeklinde gösterilir. pergel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. 2. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Veri : Olasılık : Akıl yürütme. Deneyin neden adil olmadığını yazınız. iletişim. 5. 4. “Adil olmak” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız. Daire şeklindeki bu iki pul. problem çözme : Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar.

Değerlendirme yaparken öğrencilerin. Bu değerlendirmelerin amacı. • Estetik görüşlerin ne kadar geliştiği. deney. Ölçme ve değerlendirme planı hazırlanırken aşağıdaki sorular sorulur: • Ölçme ve değerlendirmeyi hangi amaçla yapıyorum? • Bu amaca ulaşmak için hangi aracı ve ne zaman kullanmalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracını nasıl uygulamalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracından elde ettiğim bilgiyi nasıl değerlendireceğim? 48 . öz değerlendirme. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. Öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için zaman zaman öğrencileri yazılı olarak sınamanın yanında tartışma. eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri engellediği açıktır. Ölçme ve değerlendirme sürecinde soruların ve görevlerin kazanımlara ve sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ölçme araçlarından elde edilen verilerle yapılan değerlendirmeler öğrenci. • Öz düzenleme becerilerinin ne kadar geliştiği. öğrenme sürecini destekler ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. • Matematikte ne kadar öz güvene sahip olduğu. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak. değerlendirme öğrenmenin bir parçası haline dönüşür. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği. ürün dosyası. öğretmen ve program için dönüt olarak kullanılabilir. sergi. • Akıl yürütme becerilerinin ne düzeyde olduğu. Öğrencilerin zihinden işlem yapma becerilerinin sınanmasında ise sorular ve cevaplar sözlü olarak verilmelidir. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. görüşme. • Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği. Bu programda değerlendirme. öğrenci öğrenmelerindeki eksiklikleri tespit edip öğretme-öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır. gözlem. programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak gibi amaçlarla yapılır. Bu amaçla kullanılması önerilen araçlar verilen hâliyle veya amaca uygun olarak yeniden düzenlenerek uygun yerlerde ve zamanlarda uygulanmalıdır. akran değerlendirme vb. • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği. Böylece. değerlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları bir plan dâhilinde yapılmalıdır. • Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğu. eksikliklerini belirlemek. • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği.7. • Matematikle hangi düzeyde iletişim kurabildikleri ve matematiksel ilişkilendirme yapıp yapamadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. sunum. proje.

bir işe başlamadaki öz güvenlerini. kısa cevaplı. Bir proje çalışması. • Öğrencilerin cevapları kadar düşünce yolları da değerlendirilir. istedikleri bir alanda/konuda inceleme. öğretmenler öğrencilerin hem kullandıkları stratejileri hem de problem çözme süreçlerini değerlendirebilir. kısa sınavları. • Planda grupla yapılan çalışmaların değerlendirmesine de yer verilir. Projeler. öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar 49 . araştırma. Öğrencilerin matematik dersindeki performanslarını gerçek anlamda değerlendirmek için edindikleri bilgileri farklı alanlarda kullanmalarına ve gerçek yaşama aktarmalarına fırsatlar verilmelidir. • Problem çözme başarılarının yanında problem çözmeyle ilgili tutumları da değerlendirilir. grup çalışmasında görev dağılımını yapabilmelerini. sorumluluk alabilmelerini. • Ölçme ve değerlendirme planın nasıl ve ne zaman uygulanacağı hakkında öğrencilere bilgi verilir. kontrol listeleri. Bu görevler yapılırken. öğrencilerin yaratıcılık. sık sık disiplinler arası araştırma planlayarak. görüş geliştirme. • Ölçme ve değerlendirme planı dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanır. • Her fırsatta öğrencilerin görüşleri alınır. liderlik özelliklerini ve işbirlikçi çalışmalarını. grup öğrencilerinin yaratıcılıklarını. doğru-yanlış. öz değerlendirme. • Değerlendirme için tüm problemlerin kullanılması zorunlu değildir. öğrencilerini değerlendirirken amaca bağlı olarak. yeni bilgilere ulaşma. Bu amaçla. Aşağıda ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerin bazıları ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. açık uçlu sorular. öz değerlendirme ve akran değerlendirme yöntemleri kullanabilir. araştırma ve yorum yapma. tasarlayarak ve bir öğrenci ya da bir grup öğrenci tarafından üstlenilen projeler kişiye yeni bilgiler. iletişim. posterler. ödevleri. alıştırmaları. açık görüşlü ve tartışabilir olmalarını iş üretmeye istekli olmalarını gözlemlemek için uygun bir çalışmadır. eşleştirmeli sorulardan oluşan geleneksel testleri kullanabilirler. Yapılacak değerlendirme çalışmalarında bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak problem durumlar ya da görevler verilmelidir. • Sınıftaki öğrencilerin tümünün aynı zamanda değerlendirilmesi zorunlu değildir. özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Bu yöntemlerin yanında öğretmenler.Bir ölçme ve değerlendirme planı uygulanırken. Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak. özel beceriler ve alışkanlıklar kazandırır. çoktan seçmeli. problem çözme. Öğretmenin bu yöntemleri kullanarak öğrencilerin öğrenmeleri hakkında aldıkları bilgilerle varsa öğrenme eksiklikleri belirlenir ve bunların giderilmesi için ders işleme planında gerekli değişiklikler yapılır. Günlük yapılan çalışmaları değerlendirmek için matematik günlükleri. projeler. görüşmeler. Bir uzmanlık alanında. • Öğrencilerin çalışmaları sistematik olarak değerlendirilir. ilişkilendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Bu derste kazandıklarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesi beklenir. performans görevleri.

f.geçen süreç. altın oran. Matematik ve Origami vb. ) Matematik ve görsel sanatlar (Altın oran. kaynak sağlanması konusunda öğrencilere destek olmalıdır. 1. malzeme. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. özellikleri bakımından heterojen gruplar oluşmasına dikkat edilmelidir. c. simetri. ekonomi. vb. Geometri ve yaşam (Dönüşüm geometrisi. Matematik ve yaşam a. bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. i. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. h. Grup halinde yapılacak projelerde. Aşağıda sıralanan başlıklarından proje konuları seçilebilir. öğrencilerin cinsiyet. medya vb. Escher. altın diktörgen. gerçek yaşam. Leonardo da Vinci vb. g. başarı durumu vb.) Sayılar ve yaşam (Asal sayılar. trigonometri. Seçilen proje konuları ile ilgili yönerge ve puanlama ölçütlerinden öğrenciler haberdar edilir. Projeler. e. Aileler sadece yer.) vb. Fibonacci sayıları vb. b. 2.) Matematik ve astronomi Matematik ve teknoloji Matematik ve meslekler Matematik ve spor Matematik ve oyun vb. Matematik ve fen Matematik ve müzik (notalar ve kesirler. zaman. Matematiğin farklı alanlarda kullanımı 3. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır. kirlilik vb. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Fraktallar vb. altın oran. c. Her grup kendine bir çalışma takvimi oluşturmalıdır. projelerin öğrencilerce hazırlanmasıdır. a. Proje konuları bir tek alanla ilgili olabileceği gibi disiplinler arası da olabilir. b. d. Matematikteki iç ilişkilendirmenin incelenmesi 50 . yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. yerlerde kullanımı) Çevre sorunlarına çözüm önerileri (Geri kazanım. d. Grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Gerekli görüldüğünde aileler yönlendirme yapabilirler ancak esas olan. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.) Đstatistik ve yaşam ( Fen.

6. Matematiksel ispatlar a. Hacim bağıntılarının gösterilmesi vb. Geometri şeridi ile oyunlar vi. Klinometre(clinometer) yapımı ve kullanımı b. Thales (tales). b. Farklı kültürlerdeki matematik Matematiğin tarihsel gelişimi (Mayaların vb. 7. Matematiksel oyunlar a. Açı ölçer yapımı ve kullanımı e. d. Gönye yapımı ve kullanımı vb 51 . vb. Çok karelilerle oyunlar iii. Geometrik cisimlerle oyunlar vb. Geometri tahtası oyunları ii. Escher (eşher) vb. Ders araç gereçleri kullanarak oyunlar geliştirme i. Kare bulmacalar d. Artık malzemelerle oyunlar c.’lerin sayı sistemleri. Sudoku e. Pantograf (pantograph) yapımı ve kullanımı c. Origami vb.) Matematiğe katkıda bulunanların hayatı (Atatürk. Çok küplülerle oyunlar iv. Matematik tarihi a. Küremetre( spherometer) yapımı ve kullanımı d. e. Çeşitli tangramlarla oyunlar v. Pisagor teoremin ispatı b. b. c. Kirigami g. Kar taneleri oluşturma f. Matematiksel Teknoloji a. 5.) Matematiksel oyunların tarihi Origami vb.4. Pytagorous (pisagor). Mısırlılarda kesirler.

..... araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel............ hangi 52 ................. Proje Konusu: ....... Heykellerle matematik e............. okuduğunu anlama................. yaratıcılığını kullanma.............. Tarih Yapılan Đş Sorular Öğretmenin Notu Proje izleme formu öğrencilerin bağımsız bir şekilde çalışırken öğretmenin yapılan işten haberdar olmasını sağlar.. Proje çalışmalarında grup değerlendirme formu da kullanılabilir. Matematik gazetesi b..... Ayrıca öğrencilerin bir iş yaparken sorgulama becerisini de geliştirir......... . Matematik videosu (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları............ çevremizdeki matematik) c..................... Matematik ve Đletişim Ürünleri a........ Süslemelerle (tessellation) matematik b....... Performans görevleri.. doğadaki matematik....... Matematik posteri (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları.. doğadaki matematik.. Şiirlerle Matematik g. Proje Đzleme Formu Grup Üyeleri: ... cevabını öğrencilerin yapılandırdığı bir görev................. geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır.................... psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını...... problem çözme...... bir problem ya da açık uçlu bir soru olabilir... Hikayelerle matematik f.. Proje değerlendirmesi için Ek’teki form veya geliştirilecek başka bir form kullanılabilir..... duyuşsal............ Proje çalışmalarında kullanılacak. Şarkılarla Matematik h............ proje değerlendirme ölçeği Ek’te verilmiştir............ Resimlerle matematik d...........8... Performans Görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme............. Tiyatro oyunları ile matematik vb... Bu görevi öğrenciler yapılandırırken nasıl planladığını....... Matematiğin sanatla hayat bulması a..................... Karikatürlerle matematik c.......... çevremizdeki matematik) vb....... 9....

Kendi gelişim düzeylerinin somut olarak algılarlar. 53 .stratejileri kullandığını. sayılar ve el becerilerine yönelik öğrendiklerini kullanır. Matematik günlükleri işlenen konunun veya problemin ne kadar veya nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi verir. • Karmaşık durumları anlamak için matematiği kullanabiliyor mu? • Bilgileri organize edebiliyor mu? • Kavramları açıklayabiliyor mu? • Đletişim becerilerini etkili kullanabiliyor mu? • Matematiksel dili uygun bir şekilde kullanabiliyor mu? • Yeteneklerinde kendine güvenebiliyor mu? Günlük yazmada karşılaşılan en büyük sorun. Öğretmenler öğrencileri yönlendirerek bu durumu önleyebilirler. Matematik günlükleri üzerine küçük notlarla yapıcı eleştiriler ve öneriler yazıp. duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir. Öğrenciler yazdıklarında düşünceleri açık hale gelir. resimler. Öğrenci ne düşündüğünü tam olarak keşfeder. Bu görevler disiplinler arası bilgi alış verişinin sağlanması ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için de yarar sağlar. matematiksel bilgiler. deneyimleri. Matematik günlüklerinden. sorular sormalı ve öğrenciler cesaretlendirilerek günlükler geri verilmelidir. öğrencilerin matematik günlüklerinde yazdıkları hakkında yorum yapmalıdır. Bu görevler gruplar halinde yaptırılarak öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimi sağlanmış olur. öneri vb. gözlem. Öğrenciler matematik derslerinde yaşadıkları olayları. Performans görevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye. öğrencilerden derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. genellemelere nasıl ulaştığını. bazı öğrencilerin günlükleri olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma. deneme. Matematik günlüğü yazmak öğretmene öğrenci hakkında aşağıdaki gibi özel bazı sorulara cevap vermesi için yardım eder: Öğrenci. konular hakkında anlayışları. Matematik Günlüğü: Günlükler. kısmi ve geçici çözümleri nasıl değerlendirdiğini ve cevaplarını nasıl savunduğunu da gösterir. Sözel bilgiler. kişisel deneyimler ve görsel düşünceler birleşir. duygularını yazabilir buna ek olarak derste öğrendiklerini yazılı olarak açıklayabilirler. öğrencilerin matematik dersine ve öğrenme sürecine karşı tutumları öğrenilebilir. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. çalışmalarını. Performans görevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. fikirleri ve düşündüklerini diğer öğrencilere açıklayabilirler. Kelimeler. Bu tür görevlerle. nasıl örneklediğini. Performans görevleri yapılırken öğrenciler öğretmen tarafından gözlemlenerek gereken yerlerde rehberlik edilerek yönlendirilir. Matematik derslerinde öğrenciler düşüncelerini yazarak diğer disiplinlerle matematik arasındaki ilişkileri. Öğretmenler. sorgulama. verileri nasıl topladığını ve organize ettiğini.

Öğretmenlerin gözlem formlarını kullanarak öğrencilerin sergilediği davranışları kaydetmesi geçerlik ve güvenirliğe katkı sağlar. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartlar kullanılır. Aşağıdaki noktalar. Günlükler öğrencilerin defterlerine ya da herhangi bir kâğıda yazdırılabilir. Gözlem yapılarak öğrencilerin başarıları. 54 . Tablo: Đzleme ve Görüşme Formu Đzlenecek Davranış Problemi doğru okuma Sorulacak soru Bana soruyu okur musun? Öğrenci Öğrenci 1 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4 Problemi anlama Soru senden ne yapmanı istiyor? Çözüm için plan Cevabı nasıl bulacaksın? yapma Cevabın doğruluğunu kontrol etme Cevabı yazma Benzer bir problem kurabilme Çözümü yaparken neden bunları yaptığını söyler misin? Sorunun cevabını yazar mısın? Benzer bir soru oluşturabilir misin? Öğrencilerin verdiği cevaplara göre nerede yardıma ihtiyaçları olduğuna karar verilir. Aşağıda bir izleme ve görüşme form verilmiştir. Gözlem: Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımları. Öğretmenin önemsediği (istedikleri) bir konuyla ilgili ya da öğrenci için önemli olan bir etkinlikten sonra da günlük yazılabilir. Performansları ve tutumları hakkındaki bilgilere ulaşılabilir. güvenilir. grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarına yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı. • Her öğrenci birkaç kez gözlemlenir. tutumları ve kendine güvenleri hakkında bilgi edinilebilir. mümkün olduğu kadar gözlemi yapıldığında kaydedilir. soru ve önerilere verdikleri cevapları. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. beceriler ve davranışlara göre değerlendirilir. Gözlem. informal biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formları veya kontrol listesi kullanılarak da yapılabilir. • Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenir. • Her öğrenci değişik özellikler.Öğrenciler her gün günlük yazmak zorunda değildirler. Gözlemler. • Değerlendirmeyi. geçerli biçimde değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.

veli ve öğretmenin izleyebilmesine olanak sağlar. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. geçirdiği evreleri ve çalışmalarını gösteren bir koleksiyondur. özet ya da özgeçmiş Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. öğrencilerin. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir. Örneğin. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi? • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. yazılar vb. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. • Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla ürün seçilmesi • Öğrencilerden. stratejiler dereceli puanlama anahtarları. • Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. Öğrencinin gelişimini. Sınıf içi etkinliklerin belli ölçütlere göre bir araya getirilip.). güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir. her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve öz değerlendirme istenmesi • Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması ve öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. problemler. araştırmalar. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler. kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? eden bu çalışmayı seçtin? 55 . • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. • Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi • Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler.Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin bir ya da birkaç alanda harcadığı çabayı.

ürün dosyalarını vb. Ek’lerde verilen uygun ölçeklerle değerlendirilebilir. kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri kullanılabilir. performans görevlerini. Ek’teki form bir örnektir. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir. • Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi • Ölçütlerin tanımlanması. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi. Dereceli Puanlama Anahtarı: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Siz kendi değerlendirme yaklaşımınızı kullanabilirsiniz Öğrencilerin açık uçlu sorularını. değerlendirmek için dereceli puanlama anahtarları. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması. • Matematik günlükleri • Ödev-alıştırma cevapları • Öğrencilerin yazdığı problemler • Grup proje raporları (bireysel görüşler de olmalı) • Öğrencilerin yaptığı sunuşların video bantları • Matematik konularından birinin uygulaması ile ilgili bir rapor • Öğretmen anekdotları • Öğretmen kontrol listeleri • Değerlendirme çalışmaları • Posterler (bkz. Davranış. yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Ürün dosyasında aşağıdaki belgeler olabilir. Ek-2) • Kısa sınavlar Öğrenci ürün dosyasına alınan ürünlerin her biri.Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu. • Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması • Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi 56 . projelerini. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır.

Duyuşsal boyutun değerlendirilmesinde öğrencilerin derse yönelik tutumları. “Problem Çözme Đçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir. Kontrol Listeleri: Gözlemlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. yapıldı/yapılmadı gibi). Bu ölçekler. hakkında bilgi edinmek için ölçekler kullanılabilir.Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Ölçekteki cümlelerin seçenekleri şunlardır: “Hiç katılmıyorum”. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. “Katılmıyorum”. evet/hayır. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. 57 . “Problem Çözme Đçin Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir 2. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Aynı anda tüm öğrenciler gözlemlenmeye çalışılmaz. “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum”. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. kendine güvenleri vb. Duyuşsal Özellikleri ve Öz Düzenleme Becerilerini Değerlendirme Öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal gelişimleri de önemlidir. Kontrol listesi örneği Ek’te verilmiştir. Her gözlem iki kategorili kaydedilmelidir (var/yok. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. doğru/yanlış. Sorulardan bazıları şunlar olabilir: • Konu işlenirken severek yaptıklarınız nelerdir? • Konu işlenirken sizi neler zorladı? Bu zorlukların üstesinden gelebildiniz mi? Gelebildiyseniz neler yaptınız? • Şimdi matematik hakkında ne düşünüyorsunuz? • Daha çok başarılı olmak için ne yapıyorsunuz? • Grup olarak çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Neden? • Neler öğrenmek istersiniz? Neden? Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları bu amaçla geliştirilmiş tutum ölçekleri ile ölçülebilir. gözlem veya görüşme yapılabilir. EARGED tarafından geliştirilmiş olan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” Ek’te verilmiştir. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini gözlemlemek amacıyla duygu veya düşünceye yönelik sorular hazırlanabilir. Davranışların ya da özelliklerin varlığı gözlenebilmişse işaretlenir. “Kararsızım”. görüldü/görülmedi.

düşüncelerine. Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanlarına göre tutumları olumsuzsa. Bu programın başarıyla uygulanabilmesi için öğrenme-öğretme sürecine farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kaynaştırılmalıdır.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Dereceler Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı Olumsuz Đfade Puanı 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Her bir tutum ifadesinden alınan puanların toplamı. 3 ne olumlu ne olumsuz tutumu. II. dönemin sonunda uygulanabilir. 58 . Bu işlem sonucunda 1-2 olumsuz tutumu. olumlu tutumlar geliştirmeleri için gereken önlemler alınmalıdır. bilgilerini uygulamalarına ve kendi öğrenmelerine önem verilerek öğrenci olumlu yönde motive edilmelidir. dönemin başı. 4-5 olumlu tutumu ifade etmektedir. Ek’te verilen tutum ölçeği I. dönemin başı ve II. Elde edilen sonuç ondalık kesir şeklinde ise yakın olduğu tam sayının temsil ettiği tutuma sahip olduğunu gösterir. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendi çözüm yollarına. cümle sayısına bölünerek öğrencinin 1-5 değerleri arasında nerede olduğu bulunur.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 59 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 60 .SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.

Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. prizma. 2. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. silindir. silindir. Doğrultu-Yön) Đlişkiler 1. En çok üç nesneyi. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. 7. 3. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. 61 . 5. Geometrik cisimlerden küp. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 10. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. 3. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. 4. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. Eş nesnelere örnekler verir. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 4. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Rakamları okur ve yazar. Eşlik 1. SA Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Örüntü ve Süslemeler 1.Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. Tartma 1. 2. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. 8. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. prizma. 2. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. 1. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. 2. 6.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Küp. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Tabloları okur. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. Geometrik Cisimler L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. Paralarımız 1. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1. ağırlıklarına göre sıralar. 9. 2. Paralarımızı tanır. 2. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 20 içinde geriye birer sayar. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Zamanı Ölçme 1. 2.

4. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. 5. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Kesirler 1. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. 6. Toplamanın bir araya getirme. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. 3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 2. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. Toplama işleminde. 9. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Çıkarmanın ayırma. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. 6. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I SA Y I L A R G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 7. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. 20’ye kadar olan doğal sayıları. 2. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 2. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 62 . 8. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. 4. 5.

2.MATEMATĐK DERSĐ 1. 2. 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Zamanı Ölçme 4. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. 1. Tablo Toplam GE EL TOPLAM 44 144 100 63 . 4. Tartma Toplam 1. Paralarımız 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler KAZA IM SAYILARI 10 9 6 2 27 2 2 1 2 7 4 1 2 2 9 1 1 SÜRE / DERS SAATĐ 52 26 20 4 100 6 6 3 7 22 6 4 4 4 18 2 2 ORA I (%) 36 18 14 3 71 4 4 2 5 15 4 3 3 3 13 1 1 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ Toplam Uzamsal (Durum-Yer. 3. 3. Uzunlukları Ölçme 2.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 64 .1.

5. 1. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 9. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 2. 4. 7. 3. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. 6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 1. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. 7. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. 4. 8. 3. 5. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. 3. 10. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. Toplamanın bir araya getirme. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. 4. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Rakamları okur ve yazar. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. 2. 9. 2. Toplama işleminde. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.1. 6. 6. T O P L A M 6 2 27 65 . Çıkarmanın ayırma. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. 8. 5. 10 9 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler 1. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. 20’ye kadar olan doğal sayıları. 20 içinde geriye birer sayar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1.

KAZA IMLAR 1. rakamlar harflerle yazdırılır. [!] Öğrenciler. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 66 .Ö.Ö. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Rakamlar. Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. ip ve [!] Öğrenciler.2) DOĞAL SAYILAR 2.A. ↸ Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. Rakamları okur ve yazar. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sonra fasulye. önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır. okur yazar duruma geldiklerinde benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur. okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır.1. Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur.1. ↸ Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için faklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır.A.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 67 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak. önerilen etkinliklerle birer ritmik saymalar ondan başlatılır. Uygun kutular boyatılır. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. merdiven indirerek veya çıkararak vb. sayma yaptırılır.1. Doğal Sayılarla Toplama işlemi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) ↸ Renkli sayma boncukları. DOĞAL SAYILAR ↸Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır. ip atlatarak. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. .Ö. KAZA IMLAR 3. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır. iki eldeki parmaklar vb. [!] Birer ritmik saymalar 1 ‘den. onar ritmik nabız sayarak.Ö. alkış veya tempo tutturarak.

1. Doğal sayılarla çıkarma işlemi DOĞAL SAYILAR ↸ Geriye doğru saymalarda. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır. fasulye. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 68 . onluk kartlar. 20 içinde geriye birer sayar. KAZA IMLAR 4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Abaküs (renkli sayma boncukları). Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir.Ö. sayma çubukları.Ö. düğme vb.A.A. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

↸ 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun farklı nesnelerden oluşturulabileceği vurgulanır. nesneyi.Ö. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup ↸Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. Bulunan sayının.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 6.1.Ö. Kalan nesneler birlikler ve karşılık gelen sayıyı yazınız. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi arasındaki ilişki vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 69 .A. onlukların solda gösterilmesinin gösterir. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ  Onluk   DOĞAL SAYILAR 1 Onluk 3 Birlik  Birlik 1 3 On Üç Sayılarla balon gruplarını eşleştiriniz. sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Birliklerin sağda. bu nesnelere karşılık gelen gerekliliği vurgulanır. AÇIKLAMALAR Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz 5. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. onluk ve birliklerine ayırarak grubu olarak adlandırılır. 2 4 8 15 15 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

A.” ifadeleri ile 6’nın 4’ten büyük olduğu fark ettirilir. KAZA IMLAR 7. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler.Ö. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. DOĞAL SAYILAR ↸ Öğrenciler. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 70 .A.1. yılın ayları. AÇIKLAMALAR 8. [!] Sıra sayıları. 10. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Fındık. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. 4 fasulyeden fazladır. fasulye vb.” “6 fasulye. [!] Az. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. iki nesne grubu oluşturarak bu grupların nesneleri arasında bire bir eşleme yaparlar. ↸ Öğrencilerin. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Haftanın günleri.1. çok. bilye. sıra bildiren sayılar kullanılarak belirletilir.7) [!] Nesne sayıları karşılaştırılırken “büyük”. 6 fasulyeden eksiktir. [!] Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar verme esas aldırılır. Karşılaştırma sonucunu sözlü ve yazılı olarak ifade ederler. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir.Ö. 4 fasulyeden çoktur. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 2) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. “küçük” veya “eşit” kelimelerinden uygun olanı kullanılır. aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır.” ifadeleri ile 4’ün 6’dan küçük olduğu fark ettirilir. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. 9. 6 fasulyeden azdır. önem durumuna göre sıralatılır.” “4 fasulye. • “4 fasulye. Sembol kullanılmaz. • “6 fasulye. okula gelirken yanlarında bulundurması gereken en çok 10 nesne.

Ö. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ( Kazanım 3) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade edilebildiğinden bu bağlaçlarla toplama işleminin özdeşleştirilmemesi gerekir. Toplamanın bir araya getirme. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. fasulyeler. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı renkten kalemlerin bulunduğu kalemlikten belli bir renkte olanları bir araya getirme. öğrencilerin içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanması sağlanmalıdır. denge modeli vb. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. “ile”. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 71 . Onluk Kartlar Birim Küpler 3 4 2 + 3 = 5 + 3 = 7 + 5 8 [!] Đki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 2. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır.1. ↸ Onluk kartlar. sayı çubukları. ↸ Öğrencilerden. durumlarla toplama işlemi fark ettirilir. DENGEDE 3+1=4 4=4 3. nakil yoluyla sınıfa gelen öğrencilerin eklenmesiyle sınıf mevcudunun artması. birim küpler. KAZA IMLAR 1.A. AÇIKLAMALAR [!] “Ve”.A. [!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile “+” kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. harçlıklarla alınan oyuncakların çoğalması vb.Ö. Doğal sayılar Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 + 2 + 4 = 9 Denge Modeli: Bu model kullanılarak eşit (=) işaretinin anlamı vurgulanır. Bu bağlaçlarla öğrencileri şartlandırmak yerine. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar.

birim küpler. onluk kartlar.A. Arkadaşım bana kaç boncuk verirse 8 boncuğum olur? 6 + □ =8 Karşılaştırma: Benim 4 tane. modellerle toplamanın ekleme.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları. kullanılarak etkinlikler yaptırılır. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. KAZA IMLAR 4. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 72 . Emre’nin düğme sayısı kadar düğmem olması için kaç düğme gerekir? 4+ Fazla düğmeler □=7 Benim düğmelerim Emre’nin düğmeleri 5.Ö. [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınarak özellik fark ettirilir. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Doğal sayılar 4 + □ DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ = 6 2 + □ = 5 2 + 3 = 5 Ekleme: 6 boncuğum var. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sayma çubukları ve onluk kartlar vb. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. Toplama işleminde. Emre’nin ise 7 tane düğmesi vardır. 2 + 3 = 3 + 2 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken çıkarma işlemi yaptırılmaz.Ö. fasulyeler vb. karşılaştırma ve parça bütün durumları kullanılarak verilmeyen toplananı belirlemeye yönelik etkinlikler yaptırılır.1.

tamamlama yoluyla toplamları 10 olan sayı ikilileri buldurulur. birim küpler. 18 12 + 6 = 18 10 + 8 = 18 ↸ Zihinden işlem yaparken öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları sağlanır. daha sonra bir basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. toplamları 20 olan sayı ikilileri için de yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları. □ + □ = 10 □ + □ = 10 □ + □ = 20 □ + □ = 20 …+… ↸ Benzer etkinlikler. birim küpler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. = … 7. [!] Önce bir basamaklı iki doğal sayının. onluk kartlar.Ö. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 …+… = … DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 …+… = … AÇIKLAMALAR Aşağıdaki kutulara uygun sayıları yazınız. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. KAZA IMLAR 6.1. onluk kartlar. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 73 . somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. fasulyeler vb. ile bir araya getirerek üzerine sayma.Ö. ↸ Sayı çubukları. 20’ye kadar olan doğal sayıları. ekleme. 8. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. fasulyeler vb.A.A.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencinin günlük yaşamıyla ilgili. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. iki başkan adayının oylarının toplamı 20 olarak belirlenmiştir.Ö.A. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Adaylardan biri 12 oy aldığına göre diğer aday kaç oy almıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 13) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Sınıfta yapılan demokratik bir seçim sonucunda. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 74 . DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 9.A. öğrencilere mümkün olduğunca gerçekçi gelecek ve toplama işlemi yapmasını gerektiren çeşitli durumlar içeren problemler kullanılmalıdır.1.

… ). azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 75 . fasulyeler vb. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. ↸ Onluk kartlar. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. “çıkan”. sınıf mevcudunun azalması vb. “fark” kelimeleri ile Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır.A. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. birim küpler. Kalanların “–“ işaretinin. KAZA IMLAR 1. durumlarla çıkarma fark ettirilir. kâğıtlar vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. Çıkarmanın ayırma. modellerden biri seçtirilir.A. çıkartılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. kitaplar. sayı çubukları. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 7 –4 =3 8 –3 =5 8 4 – 4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.1. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. çıkarma işlemine ait ifadeler miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. olduğu vurgulanır. [!] “Eksilen”. defterler. silgiler.Ö.

KAZA IMLAR 3.A. Düğmelerimden bir kısmını anneme verince 5 düğmem kaldı.A. Ağaçta kaç portakal kaldı? ↸ Problemleri modelleyerek çözmeleri sağlanır. 8–□ = 5 ↸ Öğrencilerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.Ö. 8 tane düğmem vardı. parmak sayan öğrencilere izin verilir.1. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 76 . Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. [!] Zihinden çıkarmalarda.Ö. Anneme kaç düğme verdim? [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. [!] Onluk bloklar. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. aşağıda verilen modeldeki gibi etkinliklerle keşfettirilir. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Ağaçta kaç portakal var? 5–5=0 4. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. 5. onluk kartlar vb.

geriye doğru sayma vb. 4 tane bilyem kaldı. . Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. problemler çözdürülür ve kurdurulur.A.Ö. anlamlarını içeren [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.A. KAZA IMLAR 6. Başlangıçta kaç bilyem vardı? □ – 3=4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. verdim. ablam 5 kalem verdi.1. 3 tanesini kardeşime verdim. Kaç tane kalem kaybettim? 7+2=9 9–□ = 4 • Bir miktar bilyem vardı. Kalemlerimden birkaç tanesini kaybettim. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 77 . kalemi olmayan arkadaşlarıma problemler çözdürülür ve kurdurulur. 2 kalem daha aldım. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 3 tanesini. [!] Çıkarma ve toplama işlemlerini gerektiren • Annem 3. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çıkarma işleminin ayırma. Kaç kalemim kaldı? 3+5=8 8–3=□ • 7 kalemim vardı.Ö. 4 tane kalemim kaldı.

elmayı.1. iki eş parçaya bölme ve yarım elde etme etkinlikleri yaptırılır. Eşlik Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 5) bütün yarım yarım bütün KESĐRLER yarım yarım bütün yarım yarım ↸ Yarım ve bütün arasındaki ilişki modellerle buldurulur. 2. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 78 . Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı Söz Varlığını Geliştirme (Kazanım 1) iki yarım bir bütün Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. somun ekmeğini vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıdı ikiye katlama ve kesme. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 1. portakalı.A.A.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Bir çokluğun yarısını gösterme etkinliklerine girilmeyecektir. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.Ö. KAZA IMLAR Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. [!] Yarım sayılarla ifade edilmez.

1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 79 .

silindir. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. Eş nesnelere örnekler verir. 2. 1. prizma. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler 1. prizma. 80 . koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Ö Ğ R E TOPLAM 2 2 1 2 T O P L A M 7 1. 2. M E A L A I KAZA IMLARI Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Küp. 1. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur.1. 2. Geometrik cisimlerden küp. silindir.

yer-durum ve etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada.9) 2. Bu temada yer alan ögeler arasındaki uzamsal ilişkiler anlattırılır. doğrultu-yön anlamında ele alınır.”. sola dön. içinde-dışında. [!] Uzamsal ilişkilerde kullanılan ↸ Öğrencilerin sınıfta. öğretmenler odası.A. uzak-yakın.A. modellerin her biri bir bütünlük [!] Uzamsal ilişkiler açıklatılırken içinde ele alınıp uzamsal ilişkilerin gösterilmesi ve açıklanması sağlanır. “Tahtaya arkanı dön. okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür terimlerde Türk Dil Kurumunun odası.”. Bu terimlerle ilgili etkinlikler yaptırılır.1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. malzemeleri kullanarak bir tema oluşturur. DOĞRULTU-YÖ BELĐRTE ) ĐLĐŞKĐLER KAZA IMLAR 1. park. Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat vermeleri istenir. “Karşı duvara doğru yürü. UZAMSAL (DURUM-YER. Doğal sayılar Uzunlukları ölçme ↸ Öğrenciler. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. çukurda-tümsekte” terimleri vurgulanır.Ö. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.1. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Konuşma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Rehberlik ve Psikolojik Danışma ( Kazanım 9) ↸ Resim. belirli bir referans noktası alınır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 81 .Ö. [!] Uzamsal ilişkiler. lego. “Koridorun köşesinden alınır. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A. fotoğraf. yüksekte-alçakta.”.” vb. okul. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin hayatlarındaki model olaylardan yararlanılarak “altında-üstünde. rehberlik servisi… gibi) sağlayacak “Kapıdan pencereye Türkçe Sözlük’ündeki anlamlar esas doğru git. oyun hamuru vb. tablo. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sınıf ortamları vb.

kol. modeller yardımıyla küp. boyama. yollarla fark ettirilir.13) EŞLĐK ↸ Çoğaltma. özellikleri yapılan etkinliklerle fark ettirilir. göz vb. oyuncak vb. Bu modeller.Ö. eldiven vb. kutu. koni modellerinin yuvarlanabildiği. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.A. yuvarlama. etkinliklerle eş şekil ve desenler yaptırılır. Geometrik cisimlerden küp. organları. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp. sayılar gibi soyut kavramlar için kullanıldığı belirtilir. külâh. pet şişe. istifleme vb. prizma. top. modellerin karşılık gelen her bir yüzü. istiflenebildiği vb. madenî ve kâğıt paralar. baskı vb. varil.A. huni. karbon kâğıdı ile kopyalama. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) 2. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. etkinliklerle sınıflatılır. silindir. koni ve küreye benzeyenler seçtirilir. Oluşturulan modellerin hem bütününün hem de parçalarının görünümü hakkında yorum yaptırılır. portakal. ↸ Meyve. koni ve kürenin biçim özellikleri görsel olarak algılatılır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının karıştırılmamasına dikkat edilir. karpuz. kenarı üst üste çakıştırılarak vb. modeller yaptırılır. köşe ve yüzlerin sayılarından söz edilmez. prizma. ↸ Farklı büyüklükteki geometrik cisimleri kullandırarak bina. prizma. Küre modellerinin yuvarlanabildiği fakat istiflenemediği. prizma. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sınıf ortamındaki malzemeler.1. kaydırma. silindir. vücudumuzun el. ↸ Eşlik kavramı. silindir.1. Bu modeller. dikdörtgen ve kare prizma kullandırılır. silindir. Ayrıt. ayak. dik dairesel silindir ve koni modelleri kullandırılır. KAZA IMLAR 1. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. Küp. “eşitlik” teriminin. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. köşeli veya yuvarlak oluşlarına göre sınıflatılır. silindir modellerinin yuvarlanabildiği. GEOMETRĐK CĐSĐMLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Paket. Eş nesnelere örnekler verir. AÇIKLAMALAR [!] Prizma modellerinden adları verilmeden yalnızca üçgen. kamp çadırı. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 82 . Örüntü ve Süslemeler 1. eşya vb. aynı numaralı ayakkabı. [!] Dik prizma. küp şeker. “Eşlik” teriminin somut nesneler. makara vb. ancak istiflenemediği.Ö. küp şekerler.

[!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle ↸ Geometrik cisimler. modeller. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. deseni vb. malzemelerle çizim yaptırılmadan alındığı fark ettirilir. çizilmiş hazır şekiller vb. somut nesneler. [!] Oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler sözel olarak da açıklatılır. belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir örüntü olduğu. ↸ Öğrencilerin somut nesne ve modellerle oluşturulmuş bir örüntüdeki ilişkiyi açıklayarak örüntüyü devam ettirmeleri sağlanır. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.A.A. oluşturulur. [!] En çok üç ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.1. resimler veya çevredeki malzemeler kullandırılarak örüntüler verilir.Ö. bir veya birden fazla özelliğin esas resimli kartlar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Nesnelerin. bu [!] Örüntüler. rengi. örüntüde nesnelerin biçimi.Ö. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 83 . Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 4) 2. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel oluşturulur.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 84 .1.

T O P L A M 9 Ö L Ç M E Ö Ğ R E 85 . 1. 4. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Paralarımızı tanır. 1. 1. 2 En çok üç nesneyi. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. 2. 1 Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.1. 4 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. ağırlıklarına göre sıralar. 2. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 2 Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler.

↸ Bir öğrencinin. en kısa” gibi terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden yararlandırılır. daha kısa. nesnelerin [!] En çok üç nesne karşılaştırılır. UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve daha kısa nesneler buldurulur. Karşılaştırmada.1. uzunluklarına göre sıralanmış. en çok [!] Sıralanmış nesne sayısı beş ile beş nesne grubundaki yeri buldurulur. ölçmeye başvurulmaz. ayakkabı bağlarının vb. kalem.Ö. en uzun. [!] Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa sahip modeller de seçilerek bunların “aynı uzunlukta” oldukları vurgulanır. uzunlukları karşılaştırılır ve sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. bir nesnenin. cetvellerin. KAZA IMLAR Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir.Ö. çok yakın olmamasına dikkat edilir. boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki [!] Seçilen öğrencilerin boy uzunluklarının yeri buldurulur.A. 1. Yerini belirle 86 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı uzunluktaki kalemlerin. pipet vb. kâğıt şerit. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . sınırlandırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. ↸ Đp. “daha uzun.

Paralarımızı tanır. yapılarak tahminle karşılaştırılır. 5. 50 Kuruşlar tanıtılır.1. cetvelim ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. 8 ataç uzunluğundadır. kulaç adım. 3. kullanılan ölçme birimiyle belirtilir. ↸ 1 TL. Sonra seçilen birimle ölçme bir nesnenin uzunluğu önce tahmin ettirilir. doğal ölçme birimleriyle istenilen ettirilir. karış. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . [!] Ölçme sonuçları. ↸ Sınıftan üç kitap boyu uzunluğunda nesneler gösterilir.24) Girişimcilik (Kazanım 32) PARALARIMIZ 87 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ataç vb. 25. kürdan. olarak kısaltıldığı belirtilir. 25 Kr ve 50 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği [!]Türk Lirasının “TL” ve Kuruşun “Kr” tartıştırılır. parmak. ayak vb. 10 Türk Liraları ile 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 5. Doğal Sayılar 4. pipet.A. 10. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 5 TL. Tahminle ölçme sonuçları karşılaştırılır. Ölçme yapılarak tahminler karşılaştırılır. sonra seçilen birimle ölçtürülür.Ö. Cetvelim kalemimden kaç ataç uzundur? 1. Kalemim 5 ataç uzunluğunda.Ö.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan ölçme birimi modeli olarak kalem. Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi”Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. UZU LUKLARI ÖLÇME KAZA IMLAR Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.1. [!] Kâğıt paralarımızdan 1. [!] Nesnelerin uzunlukları önce tahmin malzemelerle.

1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Đçinde bulunulan yıla ait farklı takvim örnekleri sınıfa getirilerek incelettirilir. nesneler kullandırılarak bir saat modeli yaptırılır.1.A.Ö. tatil günleri.Ö. ağırlıkları karşılaştırılır. [!] Yelkovanın saat başlarında her zaman 12’nin üzerinde olduğuna dikkat çekilir. Yarın” tarihler takvim üzerinde işaretletilir. 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. defterlerin. Bu model [!] Sayısal saat modeli kullanılmaz. bir önceki gün ve bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırılarak buldurulur. teması (Kazanım C. okur. ↸ Karton. en hafif gibi ifadeler kullanılır. ağır. ↸ Kitap ve benzeri nesnelerden herhangi biri seçtirilir. sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. Bayram günleri.A. TARTMA 2. Saat modeli oluşturarak saat başlarını üzerinde saat başlarında akrep ve yelkovanın yerleri belirletilir. yaş günü. KAZA IMLAR ZAMA I ÖLÇME 1. Aynı cins üç kitabın bir ya da iki kitaptan daha ağır olduğu sezdirilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . ↸ Farklı büyüklükteki kitapların. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar. köpük vb. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. [!] En ağır. 88 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. hafta sonları gibi çocuk için önemli olan Hayat Bilgisi dersi “Dün. 2. daha hafif. Bugün. daha ağır gibi ifadeler kullanılarak sezgi ve tahminden yararlanılır. tebeşirlerin ve benzeri nesnelerin [!] Karşılaştırmalarda hafif.11) ↸ Yaşadığı gün.

1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 89 .

Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1 T O P L A M 1 90 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1.1. Tabloları okur.

okul [!] Etkinliklerde. bu sınıf düzeyinin kolay servislerinin hareket çizelgelerini vb. kullanılır. Tabloları okur. 91 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.1.A. TABLO KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrenciler günlük/haftalık televizyon programlarını. okuldaki günlük beslenme [!] Tablo oluşturma etkinlikleri yaptırılmaz.Ö. sınıftaki öğrenci gelişim tablolarını. ders çizelgelerini.Ö. sıkça karşılaştıkları veya kullandıkları tabloları algılayabileceği ve okuyabileceği tablolar okurlar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. takvim. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . tablosunu.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 92 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2.

ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 93 .

Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. kare ve üçgen prizması belirterek gerekliliğini açıklar. birimlerini birlikte kullanarak bir köşeleri ve ayrıtları gösterir. 2. Tablo 1. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili kenarlarını gösterir. ayrılamayacağını belirler. Simetriyi modelleri ile açıklar. Standart uzunluk ölçme araçlarını gösterir. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 6. Silindir. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği 1. 100 içinde ikişer ve beşer. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 40 içinde dörder. 7. Kare. 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. dikdörtgen. 6. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp 1. Küp. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. Standart olan veya olmayan uzunluk oluşturur. 4. uzunluğu ölçer. 5. Uzunlukları metre ve santimetre 4. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 9. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 8. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. dikdörtgenin. 2. 2. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. üçgenin köşe ve 5. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. üçgen ve çember modelleri problemleri çözer ve kurar. birimleriyle ölçer. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 4. Uzunlukları metre ve santimetre modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. Karesel. Simetri Paralarımız 1. Sayı örüntüleri oluşturur. birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. Veriyi tablo şeklinde düzenler. 3. dikdörtgensel. koni ve küre modellerinde yüzleri 2. Paralarımızı tanır. 2. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme 1. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. Nesne grafiğini yorumlar. 5. 6. dikdörtgen. 94 . Karenin. 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzunlukları Ölçme 1. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.

2. mevsim-ay. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 5. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 3. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. V E R Đ ALT ÖĞR . Sıvıları Ölçme 1. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 3. 4. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. hafta-gün. 2. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplamları 100’ü geçmeyen. 6. 3. Saat-gün. saati tam ve yarım saate ayarlar. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Eldeli toplama işlemini yapar. 95 . Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. 5. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Tam ve yarım saatleri okur. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. AL L. 2. 2. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 6. 4. M E A L A L A R I G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Örüntü ve Süslemeler 1. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 2. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. Tartma 1. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. ay-gün. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 7.

üçerli.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 3. 3. 4. 2. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 5. 7. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. M E A L A L A R I Ö L Ç M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 96 . Çarpma işleminde “1” ve “0”’ın etkisini açıklar. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. 3. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 2. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 3. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 6. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. ikişerli. Kesirler 1. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Bütün. birerli. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

4. Nesne Grafiği 2. 2. 3.MATEMATĐK DERSĐ 2. Zamanı Ölçme 4. 6. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Paralarımız ÖLÇME 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 5. Geometrik Cisimler ve Şekiller 2. Tartma 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. Simetri 3. Sıvıları Ölçme Toplam VERĐ 1. Uzunlukları Ölçme 2. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 7 6 7 3 1 33 6 2 2 10 6 1 3 2 1 13 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 22 18 18 18 9 3 88 12 4 4 20 11 3 6 5 3 28 5 3 8 ORA I (%) 15 12 12 12 7 2 60 8 3 3 14 8 2 4 4 2 20 4 2 6 SAYILAR GEOMETRĐ GE EL TOPLAM 59 144 100 97 .

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 98 .

9. T O P L A M 9 7 6 7 3 1 33 99 . 1. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. Eldeli toplama işlemini yapar. Bütün. 1.2. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. 6. 3. 3. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 40 içinde dörder. 3. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 2. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 7. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. Doğal Sayılar 6. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4. ikişerli. 2. 2. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 7. 7. Kesirler Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 8. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. Sayı örüntüleri oluşturur. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 4. 4. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 3. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. birerli. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 3. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 5. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. 2. Çarpma işleminde “1” ve “0” ın etkisini açıklar. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 3. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1. Toplamları 100’ü geçmeyen. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. 1. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 100 içinde ikişer ve beşer. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4. 6. 5. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. 1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 2. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 3. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 6. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. üçerli. 5.

12 silgi vb. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. DOĞAL SAYILAR 2.A. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okurlar.A.Ö.Ö. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. Bu nesne gruplarını onluk ve birlik gruplarına ayırır. 10 kuru boya vb. aynı türden 12 bardak. ↸ Öğrenciler fasulyeler. nesnelerden gruplar oluşturur. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 100 . KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı türden 10 kalem. nesnelerin sayısının bir deste. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.2. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. onluk taban blokları vb. sayma çubukları.

A. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Belli bir sayı seçtirilir.2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sayının basamakları olduğu fark ettirilir.A. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. KAZA IMLAR 3. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.Ö. AÇIKLAMALAR Onluklar DOĞAL SAYILAR Birlikler Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Onlar basamağı 70 73 Birler basamağı 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 101 . Rakamların bu yazımdaki yerlerinin.

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 40 içinde dörder. dörder ve beşer saymalarda. ilgili sayıların katlarından başlatılır. 3. sayıların bulunduğu kutular boyanır. 5. 16. 36. 8. 32. … 5 tane 3 saydım. üçer. 20. 4. 15 oldu. . kaç tane saydığının kaydı tutturulur. DOĞAL SAYILAR ↸ Yüzlük tablo kullanılarak yapılan sayma etkinliklerinde.Ö.A. söylediğin sayı nedir? • 6. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazılır. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.A. söyleyeceğin sayı ne olacak? Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 12.2. üçer ritmik saymada. KAZA IMLAR 4. 40 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 100 içinde ikişer ve beşer. 28. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 3 6 9 12 15 • 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilere ikişer. 24. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 102 .Ö. 2. Örneğin. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . söylediğin sayı nedir? • 5. AÇIKLAMALAR [!] Đleriye veya geriye doğru ikişer.dörder.

 .  75. 20. 10.Ö. Örüntü ve Süslemeler 15.A. 13. 7. 16.A. 50. [!] Örüntü oluşturmada ve tamamlamada yüzlük tablodan yararlanılır. 60 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.  . 11. Sayı örüntüleri oluşturur. KAZA IMLAR 5. 70.  AÇIKLAMALAR [!] Örüntüde kullanılan sayılar bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. ↸ • • ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 103 .2.  .  . 30.  . [!] Örüntüyü tamamlamada en fazla iki sayı buldurulur.  örüntüsündeki kuralı açıklayınız ve takip eden iki sayıyı yazınız. DOĞAL SAYILAR • ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. 50 10.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. 37’den küçüktür.A. 37 7. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. 8. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. KAZA IMLAR 6. AÇIKLAMALAR [!] “Büyük”. [!] “Büyük”. 25 DOĞAL SAYILAR 25.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 104 .2. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. ↸ Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. Önce onlukların sayılarına baktırılır. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. ↸ Đçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır.Ö.Ö. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karşılaştırılacak sayılar modellenir.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 9. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu, cetvel modeli üzerinde belirletilir. 23

AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. [!] 5’in ve 10’un katı olmayan, 95’ten küçük sayılar seçtirilir. Uzunlukları Ölçme

DOĞAL SAYILAR

0

5

10

15

20

25

30

Uzamsal Đlişkiler

23 sayısı, 20’ye daha yakındır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

105

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek; (i) 23 + 35 işlemi onluk taban blokları ile önce modellenerek yaptırılır. Onluklar 2 Birlikler 3

AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır. [!] Đki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

3 + 5

5 [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. 8

(ii) Sayıların, önce birlikleri sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. 23 + 35 ? 2 onluk + 3 birlik + 3 onluk + 5 birik 5 onluk + 8 birlik

23 + 35 58

Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır.

23 + 35 = 58 35 + 23 = 58

23 + 35 58

35 + 23 58

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

106

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek; (i) Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. Birlikler toplatılır. Birliklerin toplamı, onluk ve bir birlik grubu olarak düzenlettirilir. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk, onluklar grubuna katılır. Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. 48 + 25 işlemi onluk taban blokları kullanılarak yaptırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemler de yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

Onluklar 1 4

Birlikler 8

+2

5 13

1 4 2 + 7

8 5 3

(ii) Sayılar onluk ve birliklere ayrılır. Onluklar ve birlikler kendi aralarında toplattırılır. Birliklerin toplamından elde edilen onluk “elde” diye adlandırılır. 48 4 onluk + 8 birlik 48 + 25 + 2 onluk + 5 birlik + 25 6 onluk + 13 birlik 73 6 onluk + 10 birlik + 3 birlik 6 onluk + 1 onluk + 3 birlik 7 onluk + 3 birlik

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

107

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 3. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma, üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. 13+ □ =28 işleminde verilmeyen sayı, cetvel modeli kullanılarak belirletilebilir.

AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

0

5

10

13 15

20

25

28 30

Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 13’ün üzerine onluk taban blokları kullandırarak 28’e kadar saydırılır.

4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

↸ 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın, onlar basamağındaki sayıların toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

108

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Verilen sayılar, onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. stratejiler kullandırılarak öğrencilerin toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır.

AÇIKLAMALAR [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

15+20 işleminde, önce onlukları toplarım, 30 eder. Sonra da beş tane bir eklerim ve 35’i elde ederim.

18+17 işleminde, önce onlukları toplarım, 20 eder. Sonra 8 ile 7’yi toplarım, 15 eder. Daha sonra da 20 ile 15’i toplarım 35’i elde ederim.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

109

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken, 27’nin 30’a, 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır.

AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

↸ Günlük yaşantı durumları ile ilgili problemler çözdürülür. Benzer problemler kurdurulur. ↸ 15 fındığım vardı. Annem bir miktar fındık verince toplam 28 tane fındığım oldu. Acaba annem bana kaç tane fındık verdi?

[!] Toplamanın farklı anlamlarını içeren problemler seçtirilir. [!] Toplamı en çok iki basamaklı olan doğal sayılarla, en çok iki işlemi gerektiren problemler çözdürülür. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6)

15 + □ = 28

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

110

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar hâlinde modelleri yaptırılır. Bundan, istenilen kadarı ayırtılarak, eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır: Onluklar Birlikler

AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. [!] Çıkarma işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ

2

6

1 

2

26 1 4

12 14

veya 26 – 12 = 14

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

111

gruplar hâlinde somut nesnelerle modellenir. Eksilen onluk ve birlik. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 112 .2.Ö.Ö. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Onluklar 3 1  Onluklar 2 3 1  Birlikler 4 6 34 –16 3 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 1 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 10 birlik+4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 14 birlik 34 – 1 onluk + 6 birlik – 16 1 onluk + 8 birlik 18 Birlikler 14 4 6 8 Onluklar 2 3 1  1 Birlikler 14 4 6 8 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilenin birliklerinin. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir.A. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. KAZA IMLAR 2. Birliklerin farkı buldurulur. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır.A. Eksilenin bir onluğu. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir.

Galip gelen okul takımı. AÇIKLAMALAR Görevli. 40 dairelik bir apartmanda. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. ↸ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken 53’ün 50’ye. maçı tahminen kaç sayı farkla kazanmıştır? [!] Öğrencilerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. Okulumuzla komşu okul arasındaki basketbol maçı 68/49 sonuçlanmıştır. 30 daireye toplantı haberini duyurdu.2.Ö. Bu sonucun. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 113 . 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 3. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak sonuç tahminle karşılaştırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden çıkarma işlemi için öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur.A.Ö. Apartmanda kaç daireye daha haber vermesi gerekir? 4. ↸ 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur.A.

somut nesnelerle modellenerek çözdürülür. Bunlardan bazıları kâğıdın altında kalmıştır. üzerinde 78 • Masanın sayısına karşılık gelen onluk taban blokları olması gerekmektedir. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Problemlerdeki veriler ve işlem sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 114 .A. ↸ Çevreden seçilen bir olay ve günlük hayatla bağlantılı problemler çözdürülür ve kurdurulur. en çok iki çıkarma işlemini ve toplama işlemini gerektiren problemler çözdürülür. KAZA IMLAR 5. ↸ Çıkarmanın farklı anlamlarını içeren problemler verilir. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. Başlangıç etkinliklerinde problemler.2. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilen veya çıkan buldurulurken. [!] En çok iki basamaklı doğal sayılarla. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. Kâğıdın altında kalan bloklar hangi sayıya karşılık gelir? AÇIKLAMALAR 13 – □ = 8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır? DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 6. üzerine sayma. çıkarmanın azaltma. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. eksiltme.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

Bu toplamın. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.Ö. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. KAZA IMLAR 1. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4+4=8 2× 4=8 0 5 10 15 20 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.2. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 115 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesnelerle modelleme yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 4 + 4 + 4 3 × 4 = 12 = 12 12 eder.A.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Örneğin. “Đçinde 4 tane kurabiye olan kutulardan 3 tane var.” vb. KAZA IMLAR 2. 3 tane 4 Öğrencilerden kullanılan modele uygun ifadeler seçerek çarpma işlemine karşılık gelen durumu sözel olarak açıklamaları istenir. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ AÇIKLAMALAR [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 116 .2.A. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir.

Ö. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. ↸ 3×1 1 + 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. 3.Ö. Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 8 12 16 20 20 24 28 32 36 40 1 2 3 4 5 6 Çarpım tablosundaki 4 ile ilgili satır.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.2.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik saymalarla ilişkilendirerek çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. KAZA IMLAR 3. yüzlük 7 tabloda dörder ritmik saymayla buldurulur. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. 8 9 10 4 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 117 . 1 + 1 = 3 olduğu olduğu ve 7×□=7 7×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 8 1 8 2 8 3 8 4 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik sayma ve modellerden yararlanılır.

Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 2×3 2×3=6 3×2 3×2=6 6.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 118 . en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır.Ö.2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. KAZA IMLAR 5. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. 2 × □ = 4 × 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.

5 sayıları kullandırılarak çarpma işlemleri yaptırılır. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. 8 – 3 = 5 portakal kalır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masadaki dört tabakta ikişer portakal vardır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 119 . KAZA IMLAR 7. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Portakallardan 3 tanesi alınırsa kaç portakal kalır? AÇIKLAMALAR [!] Problemler en çok iki adımda çözülecek şekilde kurgulanır. 3.A.A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. [!] Bir basamaklı doğal sayılar ile 2.Ö.Ö. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4 × 2 = 8 portakal var.2.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. depremzede ailelere dağıtılacaktır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi.Ö.Ö. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 3 aile yardım paketi alır.2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 120 . ikişerli.A. KAZA IMLAR 1. birerli. üçerli.

A. gruptaki nesne sayısını çözdürülür. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.A. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Her çocuğun 2 elması olur.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 121 . 3. bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması örneklerden oluşan problemlerden olur? yararlanılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. model kullanılarak [!] Bölmenin. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. KAZA IMLAR 2.Ö.

2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 122 .A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. sonra işlem yaptırılır. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 12 – 4 = 8 8–4=4 4–4=0 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. paylaştırma 12 4 4 1+1+1=3 8 4 4 4 0 12 12 00 4 3 12 ÷ 4 = 3 fındığı olur. KAZA IMLAR 3. paylaştırma 3. paylaştırma 2.Ö.Ö.A.

Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Bütün. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Pay. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki açıklatılır. 2 yarım veya 4 çeyrekten oluşur. Bütün. AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir.A. eş parçalara katlanabilen.A. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. Bütün KESĐRLER Yarım Yarım. Yarım Çeyrek Bütün. 2 yarımdan oluşur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. kesilebilen. 2 çeyrekten oluşur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ “Bütün” modelleri.Ö.2. KAZA IMLAR 1. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 123 . Buna dayanarak bütün.Ö. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 124 .2.

5. 4. T O P L A M 6 Simetri 2 Örüntü ve Süslemeler 2 10 125 . köşeleri ve ayrıtları gösterir. 2. dikdörtgensel. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. dikdörtgen. Silindir. Kare. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1. dikdörtgen. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. Simetriyi modelleri ile açıklar. Karesel. Karenin. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. 2. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 6. Küp.2. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler. 2. üçgen ve çember modelleri oluşturur. 1. dikdörtgenin. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Geometrik Cisimler ve Şekiller 1. 3. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kutu. kibrit kutusu.Ö. dikdörtgensel. köşe ve ayrıtları göstermeleri sağlanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Karesel. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 126 . dondurma külâhı. kitap vb. dikdörtgensel. üçgensel bölge ve daire isimlendirilirken tanım yapılmaz. Silindir ve koni modelleri kullanılarak dairesel bölge fark ettirilir. bulunmadığı vurgulanır. 3. üçgen prizması modelleri olarak kullandırılarak bunların yüzleri. kalıp sabun. küp şeker vb. kare prizması modelleri. KAZA IMLAR 1. top. Dikdörtgenler prizması modelleri kullanılarak dikdörtgensel bölge. Küp. Silindir. gaz yağı tenekesi. kolonya kutusu vb. ↸ Uygun bisküvi kutusu. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Öğrencilerin ucu açılmamış yuvarlak kalem. Geometrik cisimlerin yüzlerini boyatarak veya baskı tekniği kullanılarak karesel. Üçgen prizma modelleri kullanılarak üçgensel bölge. ↸ a. [!] Prizmaların özel isimleri ön plana çıkarılmaz.2. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. AÇIKLAMALAR [!] Geometrik cisimlerdeki “ayrıt” kavramı ile geometrik şekillerdeki “kenar” kavramı vurgulanır. b.Ö. uygun bina çatısı. dikdörtgenler prizması modelleri. ayrıtları ve köşeleri fark ettirilir. [!] Silindir. modeller üzerinde yüz. ç.A. ilâç kutusu. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. çadır vb. c. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 2. küp modelleri. köşeleri ve ayrıtları gösterir. Küp ve prizma modellerinde yüzleri.A. Küp modelleri kullanılarak karesel bölge. koni ve kürede ayrıt portakal vb. paket vb. dikdörtgen. modeller üzerinde yüzleri belirleyip göstermeleri sağlanır. üçgensel bölge ve daire biçimsel olarak algılatılır.

[!] Her bir kenarın uçlarının birleşimi ile ve kenarlarını gösterir. üçgenin köşe ↸ Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. kâğıdın kenarları. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 5. üçgen ve çemberin çizimleri yaptırılmaz. dikdörtgen. plastik çubuklar. [!] Kare. çubuk makarna. kitabın. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. sıranın.Ö. dikdörtgensel. dikdörtgen. bu [!] Kare. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karesel. dikdörtgen. dikdörtgenin. Kare. Karenin. ↸ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. tel vb. robot vb. Karesel. kürdan. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.Ö. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. Hayat Bilgisi dersi”Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. masanın. üçgen ve çember olarak adlandırıldığı fark ettirilir. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. şekiller oluşturulur. köşelerin belirlendiği vurgulanır.2.4) 6. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 127 . Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. dikdörtgen. üçgen ve çember bölgelerin sınırları için de bu camların “çerçeveleri” model alınarak kare. nesneler kullanılarak kare. dikdörtgen. çember ve üçgen modelleri kullanılarak ev.2. dikdörtgensel.A. isimlendirilirken tanımları verilmez. KAZA IMLAR 4. Kare. üçgensel bölgeler ve daire için “pencerelerin camı”. üçgen modelleri oluşturulurken bir köşeden veya kenarın bir yerinden (çemberin herhangi bir yerinden) kesilerek elde edilen şekillerin açık şekiller olduğu belirtilir. dikdörtgen. dikdörtgen. ↸ Kare. büyüteç. üçgen ve çember modelleri oluşturur. ↸ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Geometri tahtası.

Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. yaprak.A. çevresindeki bisküviler. modeller üzerinde uygun yerlere ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemletilerek bu nesnelerin Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma simetrik oldukları fark ettirilir. çikolatalar. Parçaların eşliğinin üst üste çakıştığı gözletilerek fark ettirilir. 2. (i) SĐMETRĐ (ii) (iii) (iv) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kelebeğin kanatları. Bu tür simetriye “ayna simetrisi” veya “aynaya (Kazanım 2) göre simetri” denildiği vurgulanır. yapraklar vb. nesneler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel aldırılır. kumaş.2. KAZA IMLAR 1. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. modelleri ile açıklar.Ö. Đki eş parçaya ayrılabilen şekiller kat yerlerinden kestirilir. Bu şekillerden uygun olanlar iki eş parça oluşturacak şekilde katlatılır.Ö. ↸ Çalışma yapraklarında çizili. eş parçalara ayrılabilen veya ayrılamayan şekiller bütün olarak kestirilir. Bir parça seçtirilerek bu parçanın eşi buldurulur. Bu nesnelerin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağı tartıştırılarak iki eş Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma parçaya ayrılabilen nesneler seçtirilir. Bu seçimi yaparkenki görüşlerine dayanarak (Kazanım 2) öğrencilere bu nesnelerin eş parçaları oluşturulur. kilim desenleri vb. kekler. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Simetriyi. Elde edilen parçalar karıştırılır. çiçek. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 128 .A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilere.

KAZA IMLAR 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak Farklı tür malzeme veya resim kullanılarak benzer ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturulur. vb.Ö.2. malzemelerle oluşturulan örüntüler sınıf içinde farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip değerlendirilir. 2. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Kâğıt.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Verilen veya oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler açıklatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 129 . malzemeden kestirilen modeller kullanılarak örüntüler oluşturulur. Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. somut malzemelerle hazır olarak verilebileceği gibi resim olarak da verilebilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. yeni örüntüler oluşturur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılarak eksik bırakılan ögeler tamamlatılır.A. kuru baklagiller ↸ Örüntü. kumaş vb. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Renkli boncuk. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.A. [!] En çok dört ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılır.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 130 .2.

Saat-gün. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. 6. ay-gün. 1. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. 2. 1. 3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. saati tam ve yarım saate ayarlar. 1 T O P L A M 13 Ö L Ç M E Ö Ğ R E Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme 131 . 2. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. Paralarımızı tanır. 1 Tam ve yarım saatleri okur. 2 Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 5. 1. 3. 4. hafta-gün. 6 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. mevsim-ay. 1. 3 Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.2. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.

fark ettirilir. “Kitabın boyu 2 karış 3 parmaktır. ayak vb. uzunluklar. ↸ Yazı tahtası. “öğretmenin [!] Standart uzunluk ölçme araçlarından adımı-öğrencinin adımı” vb. karış-parmak. uzunluklarının hangi standart ölçme aracı ile ölçüleceği tartıştırılır. Sonuçlar.2.” gibi ifadelerle karış. 2. ↸ Vücudumuzun bel kısmının. mezura. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 132 . adım-ayak vb. şerit metre vb. Standart uzunluk ölçme araçlarının kullanıldığı mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. cetvel. ölçümler karşılaştırılarak standart ölçme araçlarının gerekliliği metre. yazı tahtası vb.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Ölçme yapılırken standart olmayan ölçme araçlarının arada boşluk olmayacak şekilde uç uca getirileceği. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. araçlar ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. ↸ Standart olmayan ölçme birimlerinde.”. iple yapılan ölçmelerde ise ipin gergin olarak tutulması gerektiği vurgulanır. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ölçtürülür. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. uzunlukları ölçmek için adımdan ya da karıştan daha uzun ve herkesin kabul edeceği standart bir ölçme aracına olan gereksinim açıklatılır. ağaç gövdesinin vb. UZU LUKLARI ÖLÇME ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sıra. okul koridoru vb. “Sınıfımızın uzunluğu 15 adım 3 ayaktır. “öğretmenin karışı-öğrencinin karışı”.Ö. birimleriyle yazdırılır.A. KAZA IMLAR 1. parmak adım.

↸ Farklı uzunluktaki 3 adet ip. öğrencilere dağıtılır. kâğıt şerit vb. kol. [!] Tahmininde referans seçilen uzunluk biriminin metre ve santimetre birimleriyle önce tahmin ettirilir sonra ölçtürülür. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. çıta [!] Metre ve santimetre birimleriyle ölçülebilecek vb. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.). iki ok arasındaki ölçme becerileri kazanıldıktan sonra.”. yaptıkları 1 metre [!] Metre ve santimetre için kısaltma kullanılmaz. ile ölçtürülür. ↸ Metre ve santimetre birimleri ile ayrı ayrı ölçmeler yaptırılır. ↸ Sınıftaki arkadaşlarının boylarının veya kulaçlarının uzunlukları. nesnelerin yatık veya dik durmasının ölçme sonucunu değiştirmeyeceği örnek ölçmelerle belirletilir.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ölçme etkinliklerine başlarken ilk olarak bir metre uzunluğunda ip.” şeklinde ifade etirilmesi sağlanır. ↸ Uzunluk ölçme işlemlerinde.Ö. önemi vurgulanır. En uzunu ve en kısası kâğıt veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir. “Öğretmenin masasının uzunluğu 1 metre 30 santimetredir. Sonra cetvelle ölçtürülüp kaç santimetre olduğu yazdırılır. Yapılan ölçme sonucunun 1 metreden biraz fazla olduğu durumlarda. kâğıt şerit vb. dirsek vb. uzunluğundaki ip. [!] Ölçmeler ifade edilirken birim kullanımına dikkat çekilir (3 metre 15 santimetre vb. ↸ Yaşadıkları ortamlardan seçtikleri uzunluklar ile el. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 133 . uzunluklar. karton şerit.A. “1 metreden ne kadar fazla?” sorusu ile santimetreye [!] Yapılan ölçmeler. ayak.2. araçlarla ölçme yaptırılır. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı uzunluk kaç santimetredir? ölçmeler yaptırılarak “Sıranın uzunluğu 1 metre 15 santimetredir. KAZA IMLAR 3. şeklinde ifade ettirilir. 0 5 10 15 20 25 30 UZU LUKLARI ÖLÇME 4.Ö. 1 metre 25 santimetre olan ihtiyaç fark ettirilir. Her iki birimle yeterli Aşağıdaki cetvel modelinde. uzunluklar seçtirilir.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfın boyu 12 metredir. doğrusu modelleri yaptırılır ve cetvelle ilişkilendirilir. Kütüphanenin boyu 10 metredir. tartıştırılır. Öğrenciler. 12 metre – 10 metre = 2 metre UZU LUKLARI ÖLÇME 6. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları boyu sınıfın boyundan ne kadar kısadır ? içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. Paralarımızı tanır. ↸ Karış. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. [!] Kâğıt ve madenî paralarımızın tümü tanıtılır. [!] Alışveriş fişi veya faturasındaki değerler bu ↸ Alışveriş fişi veya fatura üstünde. alınan ürünle bu ürüne karşılık gelen sınıf sınırlılıklarında olmalıdır. santimetre biriminde verilen standart cetveline göre kendi cetvel modelini oluşturur.2.A. değerler inceletilir. kâğıt şerit ve zemin üzerine işaretletilerek yatay veya dikey sayı cetvelin sıfır ile başladığına dikkat ettirilir. adım.Ö. 0 0 1 1 2 3 4 5 6 1. PARALARIMIZ ↸ 1. kalem.Ö. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. KAZA IMLAR 5. 5 TL ve 25. pipet vb.A.34) Girişimcilik (Kazanım 32) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.2. marketten neler alınabileceği vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 50 Kr ile hangi okul ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 134 . Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. Kütüphanenin [!] Problemler. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri [!] Kendi yaptığı cetveli numaralandırırken yardımıyla ip.

ve yarım saate ayarlar. 14. ilişkileri açıklar. 1 yıl 12 ay” ilişkilerini içeren Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması etkinlikler yaptırılır. 1 hafta 7 gün. saati tam ↸ Akrep ve yelkovanın. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 135 .00’ün ne anlama geldiği tartıştırılır. çalar saat. 1 KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 13. AÇIKLAMALAR [!] Yarım saatlerde akrebin. mevsimüzere iki kez çaldığı. Saatin ayar düğmesi [!] Yarım saatlerin buçuk olarak da ifade edildiği çevrilerek yelkovan 6’ya getirildiğinde akrebin konumu izletilir ve saat okutulur. (Kazanım B. iki sayının tam ortasında 1. her saat başı kurulduğunda 24 kez çaldığı ay. tekrar kurulur? ↸ “1 gün 24 saat. Yarın” teması (Kazanım C.1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 17) ↸ Çalar saati 9’a kurduğunda saatin bir gün içinde sabah 9 ve akşam 9 olmak [!] Saat-hafta.15) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.00’ün. giydiği giyecekler. ↸ Saat üzerindeki 12’nin üzerine saydırılarak sayısal saatte 13.2. gözlemletilerek mevsimler tanıtılır.Ö. Saat olmasına dikkat ettirilir. gün-yıl vb. ay-gün. vurgulanır. Hayat Bilgisi dersi “Dün. Tam ve yarım saatleri okur.2. ↸ Bir ve yarım saatlik zaman içinde yapılan işler sınıfa sunulur.A. tam ve yarım saatlerdeki konumu tartıştırılır. 2. doğadaki olaylar vb.A. Bugün. ZAMA I ÖLÇME 9 6 3 14:30 Kesirler Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. dolaylı ilişkilere girilmez. kaç gün sonra dolayısıyla bir günün 24 saat olduğu gözlemletilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 14. 1 ay 30 gün. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki Haftada bir kurulan semt pazarı.11) ↸ Sınıftaki mevsim şeridi inceletilir ve öğrencilere yediği yiyecekler.30’un.2. Saat-gün.30’un sayısal saatte ne anlama geldiği tartıştırılır. istenilen bir tam saat konumuna getirilerek okutulur. hafta-gün.Ö.2.

Aynı özellikteki 3 kutuda kaç kilogram şeftali olur? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ SIVILARI ÖLÇME 1.A. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. kaç çay bardağı olduğu belirletilir. Đçlerinde eşit miktarda su olmasına rağmen. ↸ Leğen. farklı büyüklükte iki kap kullanılarak bunların içine aynı bardakla eşit hacimde su doldurtulur. kabın yapısının önemli olmadığı farklı örneklerle gözlemletilir. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. Sabah 07. okuluna ulaştığında saat kaç olur?” vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. akşam saat kaçta uyuması gerekir? Türkçe dersi “Yazma öğrenme” alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) Sağlık Kültürü (Kazanım 27) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 1. [!] Ölçülen sıvının miktarına uygun olarak standart olmayan ölçme birimlerinden bardak. sürahi vb.30’da evden okula gitmek için yola çıkan bir öğrenci bir saat sonra sınıfın sınırlılıkları içinde aldırılır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. 1 kutuda 5 kilogram şeftali vardır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 136 . Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. KAZA IMLAR 3. Đki kap birbiriyle karşılaştırılırken bir kap diğerine göre “Daha çok alır.A.00’de uyanacak çocuğun çözdürülür. mutfak araçları ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. ZAMA I ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde çalışılan sayılar ve işlemler bu ↸ “Saat 08. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. su seviyeleri karşılaştırılarak sıvı miktarını belirlemede. sürahi vb. ↸ Sürahideki suyun kaç su bardağı. TARTMA [!] Kütle ve ağırlık terimleri kullanılmaz. fincan. 2.Ö.” veya “Daha az alır. [!] Problemler.2.” gibi ifadelerin anlamları tartıştırılır. problemler saat modeli kullandırılarak Bir çocuğun günde 10 saat uyuması gerekmektedir. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. kaşık.

2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 137 .

A L A I KAZA IMLARI Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. Nesne grafiğini yorumlar. Veriyi tablo şeklinde düzenler. 1. T O P L A M V E R Đ Ö Ğ R E M E TOPLAM 2 1 3 138 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği Tablo 1.2. 2.

çizgi film karakterleri. Her sıra grubundan gönüllü iki öğrenciye. mandal vb. hem yatay hem de dikey olarak kalemlerden en çok hangisinin sevildiğinin belirlenmesi.A.Ö. Toplanan kalemlerin renkleri kâğıt parçalarına yazdırılır. Oluşturulan bu düzenin ne olduğu tartıştırılarak “nesne grafiği” kavramı fark ettirilir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfta en çok sevilen meyve. veri toplamanın önemi.) de kullanılabilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 139 . mavi. [!] Başlangıçta hangi veri toplama yollarının uygulamalarla fark ettirilir. Öğrencilerden oluşturulan grafik için bir başlık önermeleri istenir.A. Sonra toplanan kalemler renklerine göre kâğıtların karşısına sıralanır. öğrencinin yaşantısından seçilen dışındaki yaşantısından olabilir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. öğrencilerin hangi [!] Problemler. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. öğrencilerin okul içindeki veya mevsimlerde doğduğunun belirlenmesi vb. Grafik: Sınıfımızdaki Öğrencilerin En Çok Sevdiği Renkli Kalemler Grafiği [!] Oluşturulan grafiğe başlık yazdırılır. yaptırılır. Alınan öneriler sınıfça değerlendirilir ve uygun başlık bir kâğıt parçasına yazdırılıp grafiğin üstüne yerleştirilir. [!] Öğrencilerin nesneleri aynı hizaya koymalarını kolaylaştıracak grafik çizelgeleri kullandırılır.Ö. [!] Grafikte nesnenin kendisi yerine temsilci nesneler (fasulye. ………………………………………… Kırmızı kalemler 5 Mavi kalemler ES E GRAFĐĞĐ Sarı kalemler 5 10 ↸ Yere tebeşirle kırmızı. olaylardan hareketle oluşturulan problemleri çözmede. kullanıldığı önerilebilir. sarı renkli [!] Grafikler. mavi ve sarı kalem yazılarak veya birer tane resimleri konularak bunların karşısına tercihine göre öğrenciler sıralandırılarak nesne grafiği oluşturulur. kendi grubundaki öğrencilerin sevdiği kalemler toplatılarak veri elde edilir. KAZA IMLAR 1.2. Problem: Sınıfınızda resim dersinde kullandığınız kırmızı.

öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) • En çok hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En az hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En çok ve en az sevilen kalemlerin sayıları arasındaki fark nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 13) vb.2. ES E GRAFĐĞĐ KAZA IMLAR 2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Tablo: Pano Đçin Renk Tercihleri Renk Yeşil Kırmızı Mavi Beyaz Sarı Kişi sayısı 5 8 10 1 2 [!] Tabloya başlık yazdırılır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Nesne grafiğini yorumlar. sorgulamalar yaptırılarak grafik yorumlatılır. Veriyi tablo şeklinde düzenler. ↸ Boyanacak sınıf panosunun rengine karar vermek için sınıfta oylama yapılır ve bu veriler tablo hâline getirtilir.A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 140 . 1.A.Ö. Bulguların gerekçeleri sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Verilen veya oluşturulan en çok sevilen renkli kalemlerle ilgili bir nesne Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” grafiğinde.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 141 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 142 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

Tek ve çift doğal sayıları belirtir. Doğruyu. 5. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler üçgen prizma.Nesnelerin çevrelerini belirler. 2. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. 3. silindir. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem Uzunlukları Ölçme 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri 1. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 4. Küp. 4. yedişer. 1. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. koni ve silindir modellerinin tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. Doğrunun. Yatay. 9. Bir problemle ilgili veri toplar. dikdörtgenler prizması. 6. 143 . kare prizma. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve 3. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 2. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. 1. 2. yapar 3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları örnekler vererek çizimlerini yapar. okta Alan 1. ışının ve doğru parçasının çizgi 2. 5. koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. Şekil grafiğini oluşturur. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin 4. Metre ve santimetre birimlerinin Doğru kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. olmayan birimlerle ölçer. 1. 2. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 8. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart 2. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. Noktaya modelleriyle örnekler verir. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 3. Şekil grafiğini yorumlar. 100 içinde altışar. ile tasvir eder. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. hesaplar. Tablo 1. dikey ve eğik doğru modellerine 3. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği 1. Prizma. 7. ışını ve doğru parçasını Çevre modelleri ile tasvir eder. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu modellerini oluşturur. 2. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3.

4. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. dikdörtgen ve çemberi köşe ve açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler açı sayısına göre sınıflandırır. V E R Đ A. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. çevresindeki modellerden örnekler verir. 3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler 1. karenin. Açıları dar açı. geniş açı ve doğru açı kullanarak ifade eder. Açıyı modelleri ile çizer. Dikdörtgen ve Çember çözer ve kurar. Simetri 2. 2. Üçgen.A. 1. 3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.Ö. 3. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Belirli bir zamanı. 144 . doğruya göre simetriyi birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini belirler ve simetrik şekiller oluşturur. dikdörtgen 1. Tartma 2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre 1. kare.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Düzlemsel şekillerde. dik açı. 2. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri Üçgen. kontrol eder. 3. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Üçgenin. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı Paralarımız 1. 2. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. Üçgensel. kare. 4. verir ve çizer. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Zamanı Ölçme 2. Cetvel ve gönye kullanarak kare. karesel. dikdörtgenin çizgi modelleri Sıvıları Ölçme üzerinde açıları gösterir. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. farklı zaman ölçme birimlerini 4. olarak sınıflandırır. yapar. 3. Üçgen. 3. Kare. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Açıya. 1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini 4. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer Örüntü ve Süslemeler ve kurar. 1. 1. ve üçgeni çizer. Saati okur.

Kesirler 1. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 4. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. 2. 3. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 145 . Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. 2. 4. 2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Çarpım tablosunu oluşturur. 3.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Eldeli çarpma işlemini yapar. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

Düzlem 2. 2. Nokta GEOMETRĐ 4. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme Toplam 1. Kare. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Şekil Grafiği VERĐ 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 4. Üçgen. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 4 4 5 2 4 28 3 4 2 4 4 1 1 19 5 3 1 1 3 2 3 18 3 1 4 SÜRE / DERS SAATĐ 15 12 12 14 10 10 73 5 5 4 5 5 3 3 30 10 5 3 3 5 4 5 35 4 2 6 ORA I (%) 11 8 8 10 7 7 51 3 3 3 3 3 2 2 19 7 4 2 2 4 2 4 25 3 2 5 SAYILAR ÖLÇME GE EL TOPLAM 69 144 100 146 . Doğru 3. Dikdörtgen ve Çember 6. 5.MATEMATĐK DERSĐ 3. 7. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. 3. 6. 6. 2. 3. 5. Açı 5. Simetri 7. 4.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 147 .

Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. 2 Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. 9 100 içinde altışar. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 1. 9. 2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 2. 5 En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. 4. T O P L A M 28 S A Y I L A R Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler 148 . 2. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. 3. 4. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.3. 3. 8. yedişer. 4. 6. 5. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. 2. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. 4. 4. 4 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. 7. Eldeli çarpma işlemini yapar. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 1. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1. 2. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Çarpım tablosunu oluşturur. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 1. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 4 Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. 4 Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.

. 1 birlik 9 onluk. 9 onluk. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. 9 onluk 10 onluk 10 20 30 40 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11) 1 yüzlük = yüz tane birlik 1 yüzlük = 10 tane onluk 90 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.Ö. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 149 . KAZA IMLAR 1. 9 birlik. AÇIKLAMALAR [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. 1 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 DOĞAL SAYILAR 10 onluk 1 yüzlük ↸ Nesne sayısı 100 olan bir grup seçilir. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.Ö. 1 onluk 2 onluk 3 onluk 4 onluk . Bu gruptaki nesnelerin sayısı onluklara böldürülür.A. . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 150 . [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. 40 3 birlik Birler b. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. 200 4 onluk 243 Onlar b.Ö. 3 ↸ 305 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. 3. süre vb. mesafe.A. DOĞAL SAYILAR 2 yüzlük Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 243 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir.3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 2. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.) araştırıp sınıfa sununuz. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.Ö. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını.A.

Ö. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı.A. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. • En küçük çift sayıyı. DOĞAL SAYILAR 5. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirletilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.3. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? 125.A. 18.Ö. • En büyük tek sayıyı. 2. AÇIKLAMALAR [!] “<” . 5 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı. 687. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. • En büyük sayıyı. 1. 325. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. “ “> ve “ =” sembolleri kullanılır. 305 ile 347 sayılarından. • 205’ ten küçük en büyük sayıyı yazınız. KAZA IMLAR 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 151 .

Ö. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. KAZA IMLAR 100 içinde altışar. 78 biçiminde yazdırılır. yedi. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 152 . 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 51 61 71 81 42 52 62 72 82 43 53 63 73 83 44 54 64 74 84 45 55 65 75 85 46 56 66 76 86 47 57 67 77 87 48 58 68 78 88 49 59 69 79 89 50 60 70 80 90 AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı. 48. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Altışar sayarken üçer saymadan. Doğal Sayılarda Çarpma Đşlemi DOĞAL SAYILAR Örüntü. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. 54.Ö. ↸ Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır.3. sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. 72.A. 66. 6. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 60. yedişer.

. adıma kadar genişletilir. satıra kadar genişletilir. bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir.3. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir... SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. adım Verilen örüntünün 5. KAZA IMLAR 7. satırda … küp AÇIKLAMALAR [!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. kat …………………………………. Çizim ikinci planda tutulur.Ö. en fazla 3 aşama daha genişlettirilir. 6. . satırda bir küp 2. [!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 153 . Verilen örüntü 4. kat 2. satırda üç küp 3. katı kadar genişletilir. adım 3.kat 3.Ö. adım 2. 1. adım . 1. 4. [!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. 5. adım 4. 1. adım ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Genişleyen örüntüler kullanılır. 5. kat .. Verilen örüntüler.. satırda beş küp …………… 4.. kat ………………………….A. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) DOĞAL SAYILAR Verilen örüntü 6.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 154 .A. Farkların tek veya çift olduğu belirletilir. 1 Tek DOĞAL SAYILAR 2 Çift 3 Tek 4 Çift 5 Tek 6 Çift 7 Tek 8 Çift 9 Tek 10 Çift ↸ Tek ve çift doğal sayılar incelenirken yüzlük tablosundan da yararlandırılır. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.3. Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 26) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 + (tek) 4 = 7 (çift) (tek) 9. ↸ Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır.Ö.Ö. KAZA IMLAR 8. AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır.

vb. 2 Birler b.A. gibi semboller kullandırılır.A.Ö. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. + 5 5 9 [!] En çok üç toplananlı işlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır.Ö. Yüzler b. 2 3 4 [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 325 + 234 toplama işlemi aşağıdaki gibi modellenir. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 155 . AÇIKLAMALAR [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır. 5 [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. ↸ Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. 3□7 3 8 6 +45 0 + □∆ 82 7 9 4 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ∆. 3 Onlar b.

Ö. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. 326 + 442 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ → → + 330 440 770 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir.A. 80 + 11 = 91 Çevrenizdeki ve ailenizdeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejileri araştırıp sınıfta sununuz. ↸ Problemler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Tahmin yapılırken öğrencilerin yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler ↸ geliştirmelerine ortam sağlanır. 3. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 156 . 4. • Onluklar toplatılır. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır.Ö. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 5 + 6 = 11 • Đki sonuç toplatılır.3. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. KAZA IMLAR 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur.

↸ En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. 14 4 5 Onlar b. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. sorularla buldurulur. 2 2 Birler b. Onlar b.Ö. 2 3 1 – 1 9 9 [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. model kullanılarak yaptırılır. 14 4 5 Onlar b. [!] 402 – 125 212 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.3. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır.A. ∆.A. Yüzler b. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. gibi semboller kullandırılır. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. KAZA IMLAR 1. 1 2 2 Birler b.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 157 . vb. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 324 – 125 işlemi. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 3 1 – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Yüzler b. 3 1 – 9 Yüzler b. Öğrencilerin. 11 1 2 2 Birler b. 4 5 AÇIKLAMALAR [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır.

Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 158 . Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değeri çıkarılır ve eksilenin birler basamağına eklenmesi gibi stratejiler izlenir. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. 230 – 140 =? 320 – 200 =? 420 – 200 =? 680 – 50 =? 860 – 20 =? 120 – 10 =? 960 – 10 =? 500 – 260 =? ↸ Problemler.Ö. Öğrencilerin. AÇIKLAMALAR 3. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme.A. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan.A. KAZA IMLAR 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sonuçtan.3. çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. ↸ Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır.Ö. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 4. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir.

A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 159 . Doğal sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 .A. KAZA IMLAR 1. Çarpım tablosunu oluşturur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzlük tablosunda altışar sayarken ilgili kutulardaki yararlanılarak aşağıdaki gibi çarpım tablosu oluşturulur: sayılardan AÇIKLAMALAR [!]Yüzlük tablosundan.3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.

eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. KAZA IMLAR 2. Birler b. 2 × 4 7 0 3 5 2 235 + 235 235 2 × 470 [!] Önce. AÇIKLAMALAR [!] Sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir. Onlar b. Birler b. Onlar b. Onlar b.Ö. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA ÇAR PMA ĐŞLEMĐ × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 × 1 8 + 7 4 9 2 7 5 5 5 3.3. ↸ Çarpma işleminde.A.A. Yüzler b. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır. ↸ 235 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Eldeli çarpma işlemini yapar. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. Yüzler b. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. Yüzler b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Birler b.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 160 .

A. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 161 . başarılı 25 öğrencisine birer düzine kalem veriyor. AÇIKLAMALAR Doğal sayılar [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.3.Ö. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır. Geriye 150 kalemi kalıyor. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile.Ö. Bir öğretmen. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. Başlangıçta öğretmenin kaç kalemi vardı? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4. ↸ Problemler. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 2. ↸ Yaptırılan bölme ve çarpma işlemlerinin doğruluğu. bölüm.Ö. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. [!] Bölme işleminde bölünen. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 162 .A. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. bölen. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. Modellemeden sonra işlem yaptırılır. KAZA IMLAR 1. 42 sayısı. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. çarpma ve bölme işlemlerinden yararlanılarak kontrol edilir.A. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 12 birlik şeklinde bozdurulur. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. bölen. bölünen 42 3 bölen 3 14 bölüm 12 12 00 kalan AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.3. [!] Bölme işleminde kalan. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. [!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. “bölen”. [!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ↸ Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür.Ö. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. Alınan onluk bölüme yazdırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. Yapılan işlemlerde “bölünen”. • 24 ÷ 4 = 6 6 × 4 = 24 • 16 × 3 = 48 48 ÷ 3 = 16 ↸ Problemler. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modelletilir. bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Kesrin biriminin, bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.

0

1 2

1

[!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur (
1 4

1 4 1 4

“dörtte bir” gibi).

KESĐRLER

0

1 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

1 8

0

1 8

1

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

↸ Öğrenciler, kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirler elde ederler.
1 8 1 8 1 8

3 8

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

163

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut kesir modelleri kullandırılır veya kâğıt katlama etkinliği yaptırılır. Bütünün eş parça sayısı arttıkça ortaya çıkan eş parçaların küçüldüğüne dikkat çekilir.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

1 4

1 2

>

1 4

>

1 8

1 8

KESĐRLER

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

↸ “24 fındığın

1 4

’i kaç fındıktır?’’ Problem, model kullandırılarak çözdürülür. Daha

sonra işlem yaptırılır.
1 4

[!] Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir. [!] Bölme işleminin sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

24 ÷ 4 = 6 fındıktır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

164

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

165

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1. 2. 3. 4. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem

Doğru

4

okta

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
1. 2. 3. 4.

2

Açı

Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. Açıyı modelleri ile çizer. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

4

Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler

1. 2. 3. 4.

4

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

1 1 19

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. T O P L A M

166

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Düzlem, istenilen büyüklük ve genişlikte bir bölge, alan, saha, düzlük vb. olduğu; denizin, gölün durgun yüzeyi, gittikçe büyüyen açılan yufka vb. modellerle fark ettirilir. Bunun gibi prizmanın yüzleri, sıranın, kapının ve duvarın yüzü, taban, tavan, futbol sahası, halı, duvar kâğıdı vb. birer düzlem modeli olduğu sezdirilir. Bu modellerin üzerinde (içinde) bulunan açık ve kapalı eğrilerin çevrelediği bölgeler ve alanlar; halının motifleri, çizgileri; kâğıt, duvar ve zemin süslemeleri vb. model alınarak bunların birer düzlemsel şekil olduğu algılatılır. AÇIKLAMALAR [!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 7)

DÜZLEM

↸ Yamalı yorgan düzlem ve yamaları düzlemsel şekil; ekoseli kumaş düzlem ve desenleri düzlemsel şekil; karo ile döşeli zemin düzlem ve karoları düzlemsel şekil; tangramın birleşik hâli düzlem ve parçaları düzlemsel şekil; tamamlanmış yap-boz düzlem ve parçaları düzlemsel şekil modelleri olarak alınır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

167

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisimlerin yüzeylerinin bu cisimlerin bütün yüzlerinin birleşimi olduğu; [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler portakal, elma, fındık, ceviz, domates, soğan vb. meyve ve sebzelerin kabukları küre vurgulanır. prizması, üçgen prizma, silindir, koni yüzeyi; karton, teneke veya plastik kutular ve ambalajları prizma ve silindir yüzeyi; külah, [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz. ve küre modellerinin yüzeylerini huni vb. koni yüzeyine model alınarak fark ettirilir. belirtir. ↸ Bir yüzey modeli elde etmek için kutu, paket vb. modeller uygun ayrıtları boyunca 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin kestirilir. Yüzeyleri bir bütün hâlinde düz bir zemin üzerine açtırılır. Bu yüzeyleri [!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek yüzeylerini düzleme açar ve bu oluşturan yüzlerin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller modellerin her yüzünün birer olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin düzlemsel şekil olduğunu gösterir. açınımı isimlendirilmez. KAZA IMLAR

DÜZLEM

↸ Bir kare prizma modelinin yüzeyini açarak yüzeyi oluşturan parçaların iki karesel, dört dikdörtgensel bölgeden oluştuğu ve her bir bölgenin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. Bu etkinlik diğer geometrik cisimler için de yaptırılır. Küp Üçgen prizma Silindir

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

168

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Lastik ip, tel, ip, su hortumu, kablo vb. modeller ile doğrunun her iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Örgü şişleri, ucu açılmış kalem, cami minaresi vb. modeller ile ışının bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Kurşun kalem, çubuk makarna, su borusu, oklava, oda tabanındaki süpürgelik çıtası vb. modeller ile doğru parçası kavramı fark ettirilir. ↸ Lastik ip, düz yol, yüksek gerilim ve telefon hatlarındaki gergin teller, su hortumu vb. modellerle doğrunun her iki ucundan düz olarak istenildiği kadar uzatılabileceği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.

[!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna Doğrunun çizgi modelinin, iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için çift gidilmez. yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilerek küçük temel harfle isimlendirilir.

y y doğrusu DOĞRU

r r doğrusu

↸ Radyo anteni, şerit metre, iplik makarası vb. modellerle ışının, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen doğrunun bir biçimi olduğu fark ettirilir. Işının çizgi modelinin radyo anteni, makaraya sarılı ip, hortum bobini, çelik metre vb. modeller yardımıyla, sadece bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için tek yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilir.

i ışını

a ışını

↸ Kullanılan doğru modellerinden kesip, koparıp, kırılıp alınan parçalar olduğu iplik parçası, çubuk makarna parçası, boru kesitleri vb. modellerle doğru parçasının, doğrunun başka bir biçimi olduğu fark ettirilir. Doğru parçasının çizgi modelinin marangoz metresindeki her bir parçanın, radyo antenindeki her bir bölümün birer doğru parçası modeli olduğu dikkate alınarak oksuz çizgi modelinin aynı zamanda birer doğru parçası olduğu fark ettirilir ve çizdirilir.

m doğrusu

doğru parçası
Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

169

A. dikey ve eğik örnekler vererek çizimlerini yapar. Yatay. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çekül. yazı tahtasının. modeller dikey 3. toplama ve çarpma sembolleri. kapıların alt ve üst kenarları yatay doğruları olma durumları. ↸ Pencere ve pano çerçevelerinin karşılıklı kenar çiftleri. “I” harfi vb. dikey ve eğik doğru modellerine (düşey) doğruları. ↸ Paralel doğruları çizmek için kitabın ve cetvelin karşılıklı kenar çiftleri. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. göre değil durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir. tangram parçalarının ayrıtları hem dik aynı olduğu vurgulanır. KAZA IMLAR ↸ DOĞRU Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. harfler. merdiven korkuluğu. gönye ve cetvelin her bir köşesinden çıkan kenarları. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. yazı tahtasının yan kenarları.Ö.A. bayrak gönderi. kesişen doğruları çizmek için de üçgensel bölgenin kenarları model olarak kullandırılır. bina [!] Bir düzlemdeki doğruların paralel kolonları ve bina kirişleri dik doğruları. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 170 . başka bir doğruya algılatmak için model olarak kullandırılır. hem de kesişen doğruları algılatmak için model olarak kullandırılır.Ö. çatının ayrıtları ve makasın bıçakları kesişen olmaları ile kesişmeme durumlarının doğruları. pencere ve pano çerçevelerinin aynı köşeden çıkan kenarları. 4. kenarları eğik doğruları.3. dik doğruları çizmek için kitap. bina kolonları ve bina kirişleri paralel doğruları. üçgensel bölge modellerinin dik olmayan [!] Bir doğrunun yatay.

bazen de uygun resim ile sembolize edildiği ve bu sembolle [!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler isimlendirildiği fark ettirilir. buluşma yeri. uzunluk. bazen sayı. bazen olduğu vurgulanır. seçtirilir. KAZA IMLAR 1.A. modellerle noktanın. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 171 . ören yerlerin gösterimini [!] Yer isimlerinin. AÇIKLAMALAR [!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde. bazen kâğıt üzerinde kalemle yapılan bir benek. nokta modellerinin isimleri model aldırılarak. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. prizmaların köşeleri. köşe başları.3. limanların. cümlelerin sonlarında ve çeşitli harflerde kullanılan işaret. bir nesneyi. tebeşir tozu.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) OKTA 2. alan ve hacimde alınmalarının.Ö. noktanın. durak. kavşak vb. temsil ettiği ve yer belirttiği sezdirilir. ↸ Haritalardaki şehirlerin. millî parkların. yüzdeki ben. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bir izi. su damlası. bir fikri vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplu iğnenin kâğıttaki izi. alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir. Noktaya modelleriyle örnekler verir. harf.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. nokta kavramının uzunluk.

[!] Açının. ↸ Gönyenin dik kenarları. Açıya. AÇI 3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. olduğu fark ettirilir. modeller ile açı fark ettirilir. kitabın. kapının. katlanmış bir tel vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. çevresindeki modellerden örnekler verir. pencerenin açık durumları. kenarları birbirine dik olan açı edilmez. tangram parçalarının köşelerinin [!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta.3. Açıyı modelleri ile çizer. kollarımızın bedenimizle durumları. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 172 .A. birbirine göre durumu. kare. pencere çerçevesi vb. 2. modelleri oluşturulur. makasın. ↸ Prizmaların köşelerinin birinden çıkan ayrıtlar. gönyenin kenarları vb. KAZA IMLAR 1. birinden çıkan kenarlar. bir köşesi ve bu [!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz köşeden çıkan kenarları model aldırılarak dik açının. çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır.Ö. dikdörtgen. parmaklarımızın veya bacaklarımızın [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. modeller kullandırılarak açının çizgi kollarının ışın olduğundan söz edilmez. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanın herhangi bir durumu.Ö. Bu modellerden yararlanılarak dik açının çizgi modelleri oluşturulur.

Açıları dar açı. çeşitli durumları model aldırılarak dik açı modellerinden biri ile karşılaştırılır.3. dik ve geniş açılar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez. ↸ Düzlemsel şekiller sahip oldukları açılara göre sınıflandırılır. açık pergelin [!] Önce dik açı tanıtılır. Karşılaştırmada açı modelinin bir kenarı. geniş ve doğru açılar fark ettirilir. noktalı veya izometrik vb. geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. geniş ve doğru açılar buldurulur. iv) Doğru açı (açının ters yönde açılan kenarları doğruyla çakışık): [!] Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir. dik açıyla karşılaştırılır. açık kapının tabanı ile eşiğinin. ikinci kenarın durumlarıyla dar. dik açı. AÇI ↸ Geometri tahtası. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 173 . i) Dar açı (açının ikinci kenarı dik açının içinde): ii) Dik açı (açının her iki kenarı dik açının kenarlarıyla çakışık): [!] Açılar. dik. Diğer açı çeşitleri kollarının vb.A. [!] Dar. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Saatin akrep ve yelkovanının. dar ve geniş açı olarak iii) Geniş açı (açının ikinci kenarı dik açının dışında): sınıflandırılırken gönye kullandırılır.A. KAZA IMLAR 4. makasın bıçaklarının. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Tüm açıları dik olanlar Bazı açıları dik olanlar Dik açısı olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.Ö. dik açı modelinin bir kenarı ile çakıştırılır. kâğıtlar üzerinde verilen şekillerdeki dar. dik.

Üç köşeliler Dört köşeliler Köşesizler Üç açılılar Dört açılılar Açısızlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Üçgenin.3.A. düzlemsel şekiller kullandırılır. açı sayısına göre sınıflandırır.. 10) 3.A.Ö. dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. kare ve dikdörtgenin çizgi modelleri oluşturulurken tangram parçaları. her iki kenarı seçtirilerek üçgen ve dikdörtgen olduğu.3. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. ↸ Çizgi modellerinden faydalanarak üçgenin. Cetvel ve gönye kullanarak kare. silindir modellerinin yüzleri vb. karenin. çemberin çizgi modelleri oluşturulurken koni ve çizimler yaptırılır. KARE. karenin ve dikdörtgenin açılarının bir [!] Üçgenin. dikdörtgen ve çemberi köşe ve ↸ Sınıflandırma etkinliklerinde şekillerin özellikleri tablo biçiminde düzenletilir ve [!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen sonuçları tartıştırılır. uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. kare. Gönyenin dik [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta 2. ÜÇGE . kare. ve bu açıların çeşitleri vurgulanır. dikdörtgen kenarlarından biri seçtirilerek kare. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 174 . [!] Cetvel. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. DĐKDÖRTGE VE ÇEMBER ↸ Kare ve dikdörtgen çizimi için cetvel ve gönye kullandırılır. dikdörtgende ise karşılıklı kenar ve üçgeni çizer. dikdörtgenin açı sayısı köşede iki kenarın birleşmesiyle oluşan şekiller olduğu fark ettirilir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üçgen. karenin. KAZA IMLAR 1. çizdirilir. 4. teması (Kazanım A. Üçgen. Üçgen. gönye ve pergel kullandırılmadan prizma modellerinin yüzleri vb. kullandırılır. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” ↸ Kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgen ile kenar uzunlukları verilmeyen herhangi bir üçgen cetvel ve gönye ile çizdirilir.

Etkinliklerde oluşan kat çizgisinin. KAZA IMLAR 1. katlama ve kesme etkinlikleri ile [!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 175 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. Düzlemsel şekillerde.Ö.A. Kesme örneği SĐMETRĐ katlanmış kesilmiş açılmış Katlama örneği katlanmış açılmış ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. simetri doğrusu olduğu fark ettirilir.3. algılatılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Düzlemsel şekillerde doğruya göre simetri.A.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Süsleme.Ö. karesel.3. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 3) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Kâğıtlardan birbirine eş üçgensel.Ö. (Kazanım 1) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. güzel görünmesi için Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma boyatılır. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 176 . Öğrencilerin bu parçaları.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. dikdörtgensel bölgeler kestirilir. karesel. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Önce örüntü blokları kullandırılır. kenarları boyunca birleştirmeleri ve bunlardan içinde boşluk olmayan motifler oluşturmaları sağlanır.3. Noktalı ve izometrik kâğıt üzerinde üçgen. Üçgensel. kare veya dikdörtgen çizdirilerek süsleme yaptırılır.A.

3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 177 .

5 Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1. 1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 4. 3. T O P L A M 18 Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 3. 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. Nesnelerin çevrelerini belirler. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. 2. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.3. 2. 3 Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 5. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 1. Sıvıları Ölçme 178 . 3. 1 Saati okur. 2. 3 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Belirli bir zamanı. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini 3 kontrol eder. 2 Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1 Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. 1. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.

kolay gösterim vb.Ö. 1 metre=1 m vb.. keşfettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Tahminlerini ölçüm ölçülebilir olmalıdır. ↸ • 125 cm = 1 m 25 cm • 2 m = 200 cm . 3. nedenlerle sembolle gösterim ihtiyacı tartıştırılır. hazırlanan karton şerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduğu Örneğin. bacak. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken ↸ On santimetre uzunluğunda karton şerit kestirilir. yaparak kontrol eder. KAZA IMLAR 1.3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayı gerektiren uzunluklar ölçtürülür.sınıftaki etkinliklerden farklı olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. TBMM. kol. 2. Bir metrelik ipin uzunluğu birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. 300 cm = 3 m vb. sadeleştirme. ayak ve gövde [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle uzunluklarını tahmin eder. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 179 . ↸ Kısaltma. TRT gibi. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. Yapılan ölçmelerde 2. Md.Ö. 2 santimetre=2 cm. ↸ “Pantolon alırken deneme şansınız yoksa ne yaparsınız?” sorusu ile iki uzunluk arasındaki farkı tahmin etmenin önemi fark ettirilir. Tahminlerini bir kâğıda not tutar. Örneğin. ↸ Öğrenciler kendilerinin ya da velilerinin karış. 125 santimetre olarak ifade ettirilir.A.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. yarım metre ve 30 cm uzunluğundaki ipleri uç uca ekleyerek kaç santimetre uzunluğunda ↸ Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler ip elde ederler? çözdürülür ve kurdurulur. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm + 1 m 85 cm = 245 cm + 185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır.Ö. 5 cm. KAZA IMLAR 4. 10 cm vb. AÇIKLAMALAR [!] Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. ↸ Aşağıdaki cetvel modelinde belirtilen iki ok arasındaki uzunluk kaç cm dir? 0 5 10 15 20 25 30 [!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 180 .Ö. UZU LUKLARI ÖLÇME 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Cetvelle 2 cm . Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1 m 85 cm “Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. 1 m. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Dört arkadaş ellerindeki 200 cm. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. uzunluğunda doğru parçaları çizdirilir.3.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde.A.

nesnelerin kenar uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır.A. kurdele vb. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir resmi. Çerçeveleme için ip. köşelerden gergin geçirilmesi istenir. araçlar bir bütün hâlinde kullandırılır. uzunluğu hesaplatılır. Ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. dikdörtgen veya bunların [!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre birleşiminden oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları buldurulur. ÇEVRE 2. tahtanın vb.3. boyuna ve eğik kestirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. fotoğrafın. Şeklin çevre uzunluğu 14 birimdir.Ö.Ö. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. havuç gibi sebze ve meyveler enine. [!] Çevreyi tahmin etmeye yönelik kordon. ↸ Geometri tahtasında. kordon. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 181 . elma. ↸ Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları hesaplattırılır. Nesnelerin çevrelerini belirler.A. KAZA IMLAR 1. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ↸ Patates. kâğıt üzerine çizdirilip ip kullanılarak kesitin çevre uzunluğu fark vurgulanır. kartpostalı vb. armut. Kullanılan ip. noktalı veya kareli kâğıtta kare. 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm ↸ Camın. çerçevelemeleri istenir. Çerçeveleme yaparken ipin etkinlikler de yaptırılır. ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği Ortaya çıkan kesit. kurdele uzunluğunun nesnelerin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. ettirilir. resmin. fotoğrafı.

[!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. standart olmayan araçlar birim model olarak [!] Alanı standart olmayan birimlerle tahmin olmayan birimlerle ölçer. Masanın üst [!] Küresel. kullanılmaz.3.A. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ÇEVRE 1. karo vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 182 . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ALA Ölçme birimi.Ö. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları [!] Çevre uzunluğu verilip kenar uzunluğu buldurulmaz. kullandırılır. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart ↸ Kitap. Öğretmen masasının üst yüzünün alanını bulmak için A4 kâğıtları etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır.Ö. alanı bulunacak cismin bir yüzünü tam olarak kapatmadığı durumlarda neler yapılabileceği tartışılır. masanın yüzüne birbiri ardına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.A. buldurulur. A4 kâğıdı. silindirik ve konisel yüzlü cisimler yüzünün alanının kaç tane A4 kâğıdı ile kaplanabileceği buldurulur.

Ö. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları problemleri çözdürülür ve kurdurulur. 17.Ö.3. Babası Tuna’ya bir kumbara hediye etti. • Her hafta aynı miktarda parayı kumbarasına attığına göre haftada ne kadar para biriktirmiştir? • Tuna’nın beğendiği bisiklet 60 TL olduğuna göre Tuna kaç hafta sonra bu bisikleti alacak parayı biriktirir? Para kullanımının tarihçesini araştırıp sınıfa sununuz. ETKĐ LĐKLER AÇIKLAMALAR ↸ Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan alışveriş [!] Problemler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 183 . KAZA IMLAR 1. Tuna’ya ↸ Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve haftalık 8 TL vereceğini ve haftalığından bir miktarını kurdurulur.3.26) Girişimcilik (Kazanım 16. kumbarasına atmasını söyledi. 33. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 34 ) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. içinde olmalıdır.A.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. PARALARIMIZ Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. Tuna 8 hafta sonra kumbarasını bankada açtırdığında 24 TL biriktirdiğini gördü.

sembol kullanılmadan yazdırılır. Kesirler ↸ Sayısal saatte okuduğu 14. yapabileceğiniz etkinlikleri anlatan 00 bir paragraf yazınız.55’in. iken çeyrek geçe.. 50. akrep ve yelkovanlı saatteki karşılığı belirletilir. akrepli ve yelkovanlı saatle karşılaştırılarak okutulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.. KAZA IMLAR 1. Saati okur. .20’nin. Yapıştırılan kartonun üzerine 0. onar.A. ZAMA I ÖLÇME ↸ Yapılan saat modelinin arkasına bir karton yapıştırılır. dolayısıyla saatin “3’ü 25 geçiyor” Bir. Yapılan saatte akrep yazdırılır. geçiyor. 3 ile 15’in … aynı hizaya geldikleri fark ettirilir.Ö..” dediğinde 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor. Yelkovan 3’ün üzerinde [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz.30) 14:20 ↸ “Teneffüsler kaç dakikadır? Sevdiğiniz bir şarkıyı okuma süresi kaç dakikadır? Sevdiğiniz reklam kaç dakika sürüyor?” vb. 10. 5’e ne kadar var? sorularıyla 11 12 1 yelkovanın görevi fark ettirilir. .” dediğinde ↸ Günlük yaşamında çeyrek saatlik zaman diliminde yaptıkları işlerin kaydı tutturularak bir sunu hazırlatılır.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 184 .. akrep ve yelkovanlı saatteki görünümünü çizerek gösteriniz. 9’un üzerinde iken çeyrek kala ifadeleri kullanılarak saat okutulur. Yarın” teması (Kazanım C. dakikalık aralıklarda yapılan işler açıklatılır.Ö. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çeyrek kavramından yararlanılarak çeyrek saatlerde yelkovanın konumu okutulur. 5. [!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü ↸ Sayısal saat. 55 5 10 11 12 1 2 10 3 15 45 9 4 8 20 7 6 5 40 35 25 30 50 Sayısal saatteki 15. yarım ve çeyrek saatte diye okunduğu belirtilir.3. 55 [!] Dakika. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. 1 ile 5’in. 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Hayat Bilgisi dersi “Dün.. beşer. 2 10 9 8 3 4 7 6 5 13:45 [!] 1 saatin 60 dakika. 2 ile 10’un. sorularla birer.A. Bugün. 3’ü biraz geçmişken ve yelkovan 5’in üzerindeyken yelkovanın 25’i gösterdiği. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu saatte.

3. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. Belirli bir zamanı.00’te yemeğe başlamıştır.Ö. futbol vb.3. taşıtların hareket teması (Kazanım B. kaç dakikadır? Hayat Bilgisi dersi “Dün. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 185 . KAZA IMLAR 2. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6. Bugün.40 arası izin almıştır.3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Basketbol. Yemekten saat kaçta kalkmıştır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. • 1 saat 30 dakika = 90 dakikadır. Cem. 7. ↸ Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kadar sürede yürüneceği [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler.A.22) saatlerini gösteren çizelgelerin incelenmesi sağlanır. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. tartıştırılarak öğrencilerin zaman hakkındaki düşünceleri anlattırılır. 20) ZAMA I ÖLÇME 3. ↸ • 72 dakika = 1 saat 12 dakikadır.29) zamanı 1 saat 20 dakika biçiminde yazarak ifade etmeleri sağlanır. Yarın” teması ↸ Öğrencilerin “Beden Eğitimi dersimiz 80 dakika sürmüştür. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” ↸ Öğrenci servisinin. Oyun oynamak için kaç dakika izin almıştır? Öğle yemeğini 40 dakikada yiyen bir kişi 13. karşılaşmaların süresi kaç saat.10 ile 13.A. vapurun vb. yolcu otobüsünün. trenin. annesinden parkta oyun oynamak için 13.” ifadesindeki geçen (Kazanım C. öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır.Ö.

[!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir.3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.Ö.A. • 2 kilogram = 2 kg • 50 gram = 50 g TARTMA 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 186 . KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.Ö.A. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

karşılaştırmaları sağlanır.A. olarak satılan ürünlerin listesi yaptırılır. olmayan bir ölçme aracı ile eşit miktarlarda herhangi iki kaba böldürülür. [!] Problemler. gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım ölçtürülür. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin ↸ Farklı büyüklüklerdeki su bardakları kullandırılarak bir kaptaki suyun miktarı kap.Ö. litre. yarım litreden fazla ↸ Bir litre suyun düzgün şekilli bir kaptaki seviyesi işaretlenir. 1 litreden yarım litre ölçüsü fark ettirilir. yarım litreden az. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 187 . Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. SIVILARI ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli 1. ve süt 1 litrelik dereceli kap veya 1 litrelik cam sürahi ile ölçtürülerek 1 litre ve [!] Ölçme sonuçları. Ali bakkaldan 1 litre süt litre birimleriyle tahmin ettirilir. Böldürülen su. bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. kapların içindeki suyun miktarı önce litre ve yarım süt almasını istedi. Litre ve kilogram sununuz. ilk kaba geri döktürülür ve seviyesi işaretletilir. kullandırılır.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. duyan mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa ↸ Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt ettirilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 2. su dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). 3. dereceli tüp vb. fazla.3. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına ↸ Marketlerde kapalı kutularda satılan bir litre ve yarım litrelik meyve suyu. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Ölçme sonucu ile tahmini aldı. vazo vb. Đşaretli su Standart sıvı ölçme araçlarına gereksinim seviyelerinden yararlanılarak litre ve yarım litre arasındaki ilişki fark ettirilir. sürahi. sonra ölçtürülür. Annesi Ali’den tatlı yapmak için yarım litre ↸ Kova.A. 1 litreden az. Ölçme sonucundaki farklılıklar gözlenerek ölçme birimlerinin litre birimleriyle ölçmeler yapar. • Ali’nin annesi tatlıya sütü doğru miktarda nasıl koyar? • Bir litre süt kullanırsa doğru tarifi uygulaması için ne yapmalıdır? ↸ 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. Kaç kap gerekir? 50÷10 = 5 kap gerekir. Su standart olarak ifade ettirilir. gerekliliği sezdirilir.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 188 .3.

1.3. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1 4 189 . Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 3. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği Tablo 1. Şekil grafiğini oluşturur. Şekil grafiğini yorumlar. 2. Bir problemle ilgili veri toplar.

Öğretmen masasında toplanan modeller.A. Bu işlemler yapıldıktan sonra oluşturulan bu düzenin “şekil grafiği” [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil olduğu belirtilir. ettiği belirtilir.3. toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır.A. Grafiğe başlık ve her [!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil bir resmin (şeklin) kaç dondurmayı gösterdiği ile ilgili not yazdırılır. şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir. Daha sonra öğrencilerin kendi veri modellerini. Eksenler grafikleri de çizdirilir. öğretmenin masasına koyar.Ö. nesne grafiği yaptırılır.29) 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Kişi sayısı Çilekli Vanilyalı Kakaolu Dondurma çeşitleri 2.29) ↸ Dondurma modelleri kullanılarak öğrencilerin önce nesne grafiğini oluşturmaları [!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce sağlanır. Çilekli. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bu sınıf düzeyine uygun. KAZA IMLAR 1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. koyulaştırılır.3. Şekil grafiğini oluşturur. vanilyalı ve öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini kakaolu dondurmaların ismi yazdırılır ve ilgili dondurma isimlerinin üstüne oluşturmaları sağlanır. Bir problemle ilgili veri toplar. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. Eksenin anlamı açıklatılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bu grafikten hareketle Öğretmenin yazı tahtasına çizdiği grafik çizelgesine çilekli. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan en çok sevilenin hangisi [!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma olduğunun belirlenmesi için gönüllü 9 öğrenci en çok sevdikleri dondurmanın vb) önerilir.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 190 . ŞEKĐL GRAFĐĞĐ Not: Her şekil bir dondurmayı göstermektedir. Grafik: En Çok Sevilen Dondurma Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) 6 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” 5 öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) 4 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) 3 Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması 2 (Kazanım A. dondurma türüne göre gruplandırılarak veri toplanır. dondurma sayısı kadar kareye birer dondurma resmi çizdirilir. öğrencinin yaşantısındaki bazı olaylarla ilgili [!] Đlk defa veri toplatırken hem nesne hem de problemleri incelemek için veri toplatılır.Ö.

A.Ö. Şeker çeşidi ŞEKĐL GRAFĐĞĐ • • • • Çilekli şekerlerin sayısı limonlu şekerlerden kaç tane fazladır? Kaç tane limonlu şeker vardır? En çok hangi şekerden vardır? Kaç tanedir? Sınıfınız 23 kişiyse ve arkadaşlarınıza aynı tür şekerden almak isterseniz hangi tür şekeri tercih edersiniz? Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Kalem sayısı 7 2 5 ↸ Veriler veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” Grafik: Marketteki Şekerlerin Çeşitleri ve Kutu Sayıları teması (Kazanım B. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 191 . Çilekli. Öğrencilere “En Çok Sevilen Dondurma Grafiği” yazdırılır ve sunulur. Öğrencilerin bu sonuca nasıl vardığı açıklatılır.24) Şeker sayısı 25 20 15 10 5 Çilekli Limonlu Kahveli ot: Her kutuda beş şeker vardır. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan hangisinin en çok sevilen dondurma olduğu yazdırılır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. Boya kalemi Kalem sayısı Tablo: Kalemlerle Đlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. Tablo: Kalemlerle Đlgili Çetele Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.A. inceletilir. Niçin bu şekilde yorum yaptığı yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Şekil grafiğinin kullanıldığı bir rapor ↸ Verilen veya oluşturulan bir şekil grafiği yorumlatılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.3.3.Ö. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” ↸ Marketteki şeker çeşitleri ve her çeşitten kaçar kutu olduğu grafikle gösterilmiştir. 1. Boya kalemi ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 3. Şekil grafiğini yorumlar.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 192 .

KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 193 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

Sütun grafiğini oluşturur. 3 Milimetre-santimetre. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 6. 5. 4. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 4. 2. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. 4. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 4. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. 6. 3.ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 6. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 194 . Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 5. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. dar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 2. 2. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Olasılık 1. dik. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. Açıları. 2. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 4. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı ve Açı Ölçüsü 1. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Sütun grafiğini yorumlar. L A S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. geniş ve doğru açı olarak belirler. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği 1. 5. 4. 3. SI IFLAR 4.

3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Zamanı Ölçme 1. standart olmayan alan ölçme birimleriyle 7.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 3. 4. oluşturur. Saat-dakika. birim karelerin sayısı olduğunu belirler. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. eder. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol belirler. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. kenar ve açı şekiller oluşturur. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 3. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik 3. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 1. 2. 1. 195 . Kare ve dikdörtgenin. Kare ve Dikdörtgen Çevre 1. Köşegeni belirler. 5. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Üçgen. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle kareleri kullanarak hesaplar. 3. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar 2. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. Üçgen. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Alan 6. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. 4. bu alanı kaplayan üçgen. Uygun karesel. Örüntü ve Süslemeler 1. 4. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. 8. 2. 4. uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Üçgen. Açıölçer. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Bir alanı. özelliklerini belirler. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. kare ve dikdörtgeni çizer. 3. gönye veya cetvel kullanarak dik 2. Simetri 1. ALA L. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. V E R Đ ALT ÖĞR. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim Geometrik Cisimler 1. 2. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.

kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. 4. 4. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 3. Bir kaptaki sıvının miktarını. 196 . 2. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Ton-kilogram.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I V E R Đ ALT ÖĞR. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. kilogram. Sıvıları Ölçme 1. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. sonucu değiştirmediğini gösterir. 3. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tartma 1. 6. 2. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. 7. 5. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. Ton. ALA L. 3. 2. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.

Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 2.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 5. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. Kesirler 1. ALA L. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. Eşit paydalı en çok dört kesri. Đki adımlı işlemleri yapar. 2. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 197 . 3. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 4. 6. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. 4. Payları eşit. 6. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Kesirleri karşılaştırır. 5. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 3.

4. 3. ALA L. 198 . küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1.Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. Ondalık Kesirler 1.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. 2. Ondalık kesirlerin tam kısmını. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 2. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde.

3. Olasılık Toplam 24 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 8 8 8 14 14 10 3 4 10 79 8 10 3 3 3 27 6 6 6 4 4 6 32 3 3 6 ORA I (%) 6 6 6 9 9 7 2 3 7 55 6 7 2 2 2 19 4 4 4 3 3 4 22 2 2 4 SAYILAR 9. Sütun Grafiği 2. Geometrik Cisimler 4. 8. 6. Üçgen. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Simetri 5. 4. 2. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme KAZA IM SAYILARI 6 4 4 7 6 6 1 2 4 40 6 8 1 1 1 17 6 4 3 4 3 4 Toplam VERĐ 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Toplam 1. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Sıvıları Ölçme GE EL TOPLAM 84 144 100 199 . 2. 5. Tartma 6. 3. 4. Açı ve Açı Ölçüsü 2. 7.MATEMATĐK DERSĐ 4. Ondalık Kesirler ÖLÇME 5. Kare ve Dikdörtgen GEOMETRĐ 3.

4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 200 .

tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 1. 6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 5. 2. 3. 5. 6. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 4. 4. 2. 3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 6 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 4. 4. 4. 7 201 . 3. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar 1. 4. sonucu değiştirmediğini gösterir. 4. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. 1. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10.

büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Eşit paydalı en çok dört kesri. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Kesirleri karşılaştırır.4. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. 5. Payları eşit. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. 4. Đki adımlı işlemleri yapar. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 6 Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. 1. 2. 6. 3. 2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. 2. 4. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 1. 6. 4. 2. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. T O P L A M 1 2 Ondalık Kesirler 4 40 202 . Ondalık kesirlerin tam kısmını. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. 5. 3. 1. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.

4. Yüzler b. 5 ve 6 gösterilir. oluştuğu gösterilir. Birler b. Birler bölüğü Onlar b. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten basamaklı doğal sayılar buldurulur. KAZA IMLAR 1. Binliğin.Ö.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da üzerinde göstermeleri istenir.A. 4. ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı aşağıdaki modellemedeki gibi binlik. onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır.A. On binler b. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.4. 324 621 Rakamın basamak değeri 300 000 20 000 4000 600 20 1 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek [!] En büyük ve en küçük 4. Binler b. yüzlük. “Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. 1253 “bin iki yüz elli üç” DOĞAL SAYILAR 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 203 . 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. incelenir. [!] 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır. [!]Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır.

hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 204 . 4. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ 62 324 sayısı. Çevrenizdeki yetişkinlerin.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 3. DOĞAL SAYILAR 62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir.A.4.A. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır.Ö. 4.

. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.. ↸ Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur.Ö. şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir.A. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 12) Adım sayısı Toplam sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5. bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir.A. DOĞAL SAYILAR Adım sayısı Toplam sayısı 1 2 2×1 2 4 2×2 3 6 2×3 4 8 2×4 5 .. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 205 .. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A... plastik malzemeler vb. KAZA IMLAR 5. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır.. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Oyun pulları. [!] Örüntü.Ö. fasulyeler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4. . nesnelerle oluşturulan [!] Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur. ..

A.Edirne 681 km Uzunlukları Ölçme Ankara . DOĞAL SAYILAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerden Adana. sonra ikiden fazla sayılarla karşılaştırma yaptırılarak Ankara . Artvin. Kars ve Kırıkkale illerinin Ankara’ya [!] Sıralamalarda sembol kullandırılır. • • • • • • En büyük.4. KAZA IMLAR 6. En büyük tek ve çift. 6000’ den küçük en büyük. En küçük tek ve çift doğal sayıları oluşturunuz.Artvin 999 km Ankara .Adana 490 km sıralatılır. olan uzaklıklarını karşılaştırarak uzaktan yakına veya yakından uzağa doğru sıralamaları istenir. [!] Önce iki sayı.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Ankara . ↸ Dört değişik rakam kullanılarak farklı doğal sayılar oluşturulur. 2. 3000’ den büyük en küçük.Ö. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.Erzurum 877 km Ankara .A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 206 .Kırıkkale 77 km Yaşadığınız ilin çevre illere olan uzaklıklarını yakından uzağa doğru 999> 877> 681> 490> 77 77<490<681<877<999 sıralayınız. 7. 0. 5 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek dört basamaklı. En küçük. Edirne. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Toplama işlemine.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.4. hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Üç doğal sayı ile yapılan toplama çözdürülerek başlanır. Verilmeyen rakamlar veya toplanan buldurulurken değişik şekiller veya harfler kullanılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 207 . En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 100’ün katlarıyla zihinden toplar.A. [!]Toplama işlemi ile ilgili daha önceki sınıflarda geliştirdikleri stratejiler üzerine hatırlamalar yaptırılır. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 3) 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. KAZA IMLAR 1.Ö. ↸ Toplanan sayılar. hesap makinesi de kullanılabilir. [!] Đşlemlerin doğruluğu. 2937 1366 2900 + 1400 4300 2937 + 1366 4303 Zamanı Ölçme Uzunlukları Ölçme 3.Ö. stratejiler geliştirmeleri için ortam oluşturulur. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında sağlanabilir. ↸ Toplama işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamlar veya verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı toplanan buldurulur.

A. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. 4. içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. 1 9 ↓ 10 3 7 ↓ 10 5 5 ↓ 10 7 3 ↓ 10 9 1 ↓ 10 [!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. çözdürülür ve kurdurulur. 50÷2=25 eder.Ö. işlemler yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ardışık tek Ardışık doğal sayılar ile ardışık tek ve çift doğal sayıların toplamlarını bulmak için ve çift doğal sayıların her biriyle geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Ardışık doğal sayılar. ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 50 eder.A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 208 . Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ En çok iki basamaklı beş ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan buldurulur. Bu öykü (Kazanım 4) ile ilgili problem kurdurulur. + Strateji: 5 tane 10. Fakat her sayıyı iki kez topladığımız için.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çıkarma işlemine. yüzlüklerin farkına. bilim adamları. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. ↸ • Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çözdürülerek başlanır. KAZA IMLAR 1. önemli tarihi olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür.Ö. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. 600 300 300 300 42 342 [!] Problemler. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 209 . çıkarma işlemi yaptırılır. Örneğin. Öğrencilerden verilmeyenleri bulurken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” stratejileri açıklamaları istenir. en yakın onluğa yuvarlatılarak sonuca en yakın [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında tahmini yapmaları sağlanabilir.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. • Tarihten ünlü kişiler. 627 630 ↸ Zihinden çıkarma işlemi yapılırken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. hesap makinesi de kullanılabilir. ↸ Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde. [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. 642 300 4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. basamaklardaki verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirlemeye dönük etkinlikler yapılır. 832 830 832 [!] Çıkarma işleminin sonucunun tahminini − 195 − 200 − 195 gerektiren durumlara örnekler verdirilir. Zamanı Ölçme Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2.Ö. + ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Üç basamaklı doğal sayılardan. 3. düşündürülür. ünitesi (Kazanım 3) ↸ Eksilen ve çıkan sayılar. şekiller veya harfler kullanılır.A. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

↸ Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. KAZA IMLAR 1. Öğrencilere.Ö. Đşlem önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir. çözdürülerek başlanır. basamaklarda verilmeyen rakamlar buldurulurken geliştirdikleri stratejiler [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları açıklatılır. içinde en çok üç basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Basamak tablolarından yararlandırılır.Ö.4. çarpma işlemi yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çarpma işlemine. basamaklarda verilmeyen rakamları belirleme etkinlikleri yapılır.A. 2. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da ↸ Çarpımları en çok dört basamaklı bir doğal sayı olan çarpma işleminde. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sonucu değiştirmediğini gösterir. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. parantezle gruplandırılır. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 210 . çarpanlar yaptırılır.A.

çıkarma ve çözdürülür ve kurdurulur.Ö. 4‘e bölünüp 100 ile çarpılır. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. • 376 × 10 • 376 × 100 • 376 × 1000 ↸ Öğrencilerin aşağıdaki gibi stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir. [!] Doğal sayılarla toplama. 2’ye bölünüp 10 ile çarpılır. KAZA IMLAR ↸ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. 7. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmak için sayı. ↸ Problemler.Ö. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.4. 2’ye bölünüp 100 ile çarpılır. [!] 5 ve 50 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar 2’ye bölünebilen. Bir sayıyı kısa yoldan 25 ile çarpmak için sayı. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. ↸ 4. 3. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 5. 25 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar ise 4’e bölünebilen sayılardan seçtirilir. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 211 . • 3 × 10 • 21 × 100 • 472 × 1 000 • 713 × 90 • 21 × 80 • 9 × 700 [!] Bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığı içinde kalınır. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 6. Bir sayıyı kısa yoldan 50 ile çarpmak için sayı.A.

Üç basamaklı doğal sayıları. ↸ Dört Đşlemde Deprem Bilgileri: Đşlemleri yaparak harflerin temsil ettiği sayıları [!] Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. KAZA IMLAR 1.A. bulur. 2.Ö. basamaklı doğal sayıları 10.4. bir basamaklı doğal sayı olarak seçtirilir. [!] Kalansız ve kalanlı bölme işlemleri yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 212 . 846 9 iki basamaklı 8<9 AÇIKLAMALAR [!] Bölen. A=26 × 12 D=306-105 Đ=275×125 S=512÷16 C=156÷13 E=16×11 K=104÷8 Ş=54+34 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ç=76-16 I=71×3 R=709+51 T=818-319 (Kazanım 24) Bir büyük depremden sonra meydana gelen küçük depremler dizisine. ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işleminden yararlanılır. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş uygulamaları sağlanır. yan yana yazılmış 3. biçimde verilerek de yaptırılır. depremin 88 400 201 201 176 499 400 denir. Depremin binalar ve insanlar üzerindeki etkisine.A.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 312 760 499 60 213 depremler denir. 845 5 üç basamaklı 8<5 DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 840 8 üç basamaklı 8=8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölümün basamak sayısı değişik stratejilerle buldurulur. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Harfleri yerleştirerek depremle ilgili önemli teknik bilgilere ulaşır. ↸ Kısa yoldan bölme işlemlerini yapabilmek için öğrencilerin strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri.

çıkarma. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 213 .4. ( 3 × 125 ) + 527 = ? ( 3 × 125 ) + 527 = 375 + 527 = 902 527 × ( 4 ÷ 2 ) = ? 527 × (4 ÷ 2 ) = 527 × 2 = 1054 [!] Đşlemlerin öncelikleri parantez kullandırılarak belirletilir. Đki adımlı işlemleri yapar. [!] Toplama.A.Ö. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi ikisinin kullanıldığı işlemler de yaptırılır. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. KAZA IMLAR 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. ↸ Đki adımlı işlemlerde önce parantez içindeki işlemler yaptırılır.Ö. (680÷4 ) × 12 işlemini yapınız. 5.A.

bu sınıftaki sayı ve işlem çözdürülür ve kurdurulur. çıkarma veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Selin. okuldaki mezuniyet şenliğinde limonata satmak istiyor. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 214 . Bunun için kilogramı 1 lira 25 kuruştan 1 kilogram limon.Ö.4. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Girişimcilik (Kazanım 29.A. [!] En az biri bölme olmak üzere toplama. Satın aldıklarını kullanarak 26 bardak limonata yapmıştır: • Bir bardak limonata ona kaça mal olmuştur? • Bir bardak limonatayı 15 kuruştan satarsa kaç lira kâr eder? Çevreden bir işletmenin yetkilisiyle görüşerek işletmenin gelir gider tablosunu oluşturunuz ve işletmenin durumu hakkında yorum yaparak raporlaştırınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. KAZA IMLAR Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Problemler.A.Ö. 6. sınırlılıkları içinde olmalıdır. 30) ↸ DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kilogramı 2 liradan 250 gram şeker ve 85 kuruşa da 5 litre su almıştır.

bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 215 . 1 4 1 4 1 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 tane 1 4 [!] Basit. payın bu parçalardan (yani kesrin Bu kesir birimlerinden basit. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.A.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde ettirilir.4. (yani kesrin birimine) bölündüğü.Ö. 1 4 KESĐRLER dörtte dört 4 4 4 tane 1 bütün bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam beş bölü dört 1 4 5 4 5 tane 1 4 1 1 bir tam bir bölü dört bir tam dörtte bir 1 4 1 4 bir tam ve bir tane ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. bütünün kaç eş parçaya ↸ Somut nesneler. 1 1 4 1 tane 4 4 dörtte bir [!] Bu sınıfta bileşik kesir ile tam sayılı kesirler birbirine dönüştürülmez.A. şekiller. bileşik ve tam sayılı kesirler elde ettirilir. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. biriminden) kaç tanesinin alındığı 1 anlamında olduğu vurgulanır.

aralıklar dört eş parçaya bölünür.Ö.A.Ö.A. 1 Sayı doğrusunda. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 0 A 1 B 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 KESĐRLER 0 1 2 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 ↸ 1 2 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 2 1 1 4 1 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 216 . Beş tane 4 5 1 ’in 5 tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 4 4 sayılarak AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız.4. KAZA IMLAR 2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.

[!] Kesirler model kullanılarak karşılaştırılır. 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 2 = 2 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 3 < 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4. KESĐRLER ↸ Kesir takımı kullanılarak karşılaştırma etkinlikleri yaptırılır.A. [!] Tam sayılı kesirlerin tam kısmı. kesirlerin birimlerinden [!] Karşılaştırma sonucunu <.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. > ve = yararlanılarak karşılaştırılır. Aşağıda sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sağlanır.bileşik vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Somut nesne. KAZA IMLAR 3. bir basamaklı olmalıdır. Kesirleri karşılaştırır. basit.A. tam sayılı. bir kesir takımı örneği verilmiştir: [!] Karşılaştırma etkinlikleri farklı kesir çeşitleri (basit-basit. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 217 .) arasında yaptırılır. 1 4 1 8 1 8 1 8 1 1 2 1 4 1 8 1 8 1 8 1 4 1 8 1 8 1 4 1 2 [!] Modellemede zorlanmamak için paydası bir basamaklı olan kesirler seçilir. şekil veya sayı doğrusu ile iki basit kesir.Ö.tamsayılı. Karşılaştırma sonucu sembol ile ifade ettirilir.

(en küçük) [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları içerisinde kalınır. KAZA IMLAR 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 218 .A. Eşit paydalı en çok dört kesri. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.4. 7 7 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir.Ö. ↸ 2 5 .Ö. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. (en büyük) KESĐRLER 5 tane 11 tane 2 5 11 < < 7 7 7 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2 tane 1 7 1 7 1 7 AÇIKLAMALAR [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin.

6 3 4 2 pastasının ’sini. KAZA IMLAR 5. 3 5 . Bir pasta yeme yarışmasında aynı 2 2 2 büyüklükteki 3 pastadan.4. Mutlu pastasının 7 1 3 1 3 1 3 2 3 1 4 2 5 ’sini.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Payları eşit kesirlerin sıralanmasında kesrin biriminin esas alınmasına dikkat [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları edilir. 1 4 1 4 1 4 Buna göre en çok pastayı kim yedi? 2 4 1 6 2 3 > 2 4 > 2 6 KESĐRLER 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 6 ↸ Öğrencilerden benzer sıralamalar için uygun stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejilerini gösterimlerle açıklamaları istenir.A. 3 8 3 5 3 8 3 6 kesirleri karşılaştırılırken aşağıdaki gibi düşünülebilir: 1 5 1 8 1 6 • . 3 6 . Kesirlerin aynı sayıda fakat farklı kesir birimlerine sahip olması nedeniyle en içerisinde kalınır.Ö. . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 3 tane (en büyük parçadan 3 tane ) • . kesirlerini model kullanarak sıralamaları istenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Berke Öğrencilerden. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 219 .Ö. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. Payları eşit. 3 tane > > ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bora ise pastasının 2 9 ’sini yedi. . 3 tane (en küçük parçadan 3 tane) 3 5 3 6 3 8 • . büyük kesir birimine sahip olan kesrin en büyük olduğu belirtilir.

Sonra işlemler yaptırılır. basit-bileşik. KAZA IMLAR ↸ 3 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 1 4 2 4 KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ 1. 3 tane 2 tane 1 4 3 2 5 + = 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 + 1 4 = 5 4 1 1 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. [!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır.Ö. ’yi toplarken aşağıdakilere benzer modellemeler yaptırılır: 1 4 1 4 1 4 1 1 1 3 + + = 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 2 + = 4 4 4 AÇIKLAMALAR [!] Kesirlerle yapılan toplama işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. başlanır. KESĐRLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma etkinliklerine model ile [!] Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır.A. KAZA IMLAR 6. 3 [!] Basit kesrin paydası bir basamaklı olmalıdır. bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır. Bir sınıftaki 40 öğrencinin ’ünün kaç öğrenci olduğunu bulmak için aşağıdaki 4 model kullandırılabilir: 0 1 4 2 4 3 4 4 4 [!] Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma etkinliklerine önce problemlerle başlanır. 10 40 A.A. Zamanı Ölçme Uzunluk Ölçme 10 10 10 20 40 ÷ 4 = 10 10 30 10 × 3 = 30 öğrencidir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 220 . daha sonra işlem yaptırılır. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.4.basit. [!]Basit.A. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.

basit. Kesirlerle toplama ve çıkarma Bir sınıftaki öğrencilerin ’i basketbol ve kurdurulur. çözdürülür 1 2. [!]Tam sayılı kesirlerde sadece kendi içinde işlem yaptırılır.A.Ö.4.Ö. bileşik-bileşik kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır. [!]Basit. 5 Hiçbir etkinliğe katılmayan öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 6 6 3 6 KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 1 6 1 6 1 6 3 1 − 6 6 2 6 1 6 1 6 3 1 2 − = 6 6 6 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.A. 3 1 ’den ’in çıkarılması modellenerek yaptırılır. 5 işlemlerini gerektiren problemleri 2 çözer ve kurar. ’si tiyatro grubuna seçiliyor. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 221 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. KAZA IMLAR 1. takımına. basit-bileşik. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.

A. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.2 0.4 0.A. ondalık kesir olduğu vurgulanır.6 0.Ö.4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.3 0. 1 = 0. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir.1 0.3 ve 0.Ö. O DALIK KESĐRLER bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 1 1 ve kesirlerinin.01 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 222 . 10 100 2. ↸ 1 = 0.1 10 0 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle etkinlikler yaptırılır. KAZA IMLAR 1. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 1 ve 10 100 kesirleri modellenerek gösterilir.8 1 Model üzerinde 0.30 ondalık kesirlerini gösteriniz.5 0. 1 0.7 0.9 Uzunlukları Ölçme Sıvıları Ölçme 0.

Onlar b.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 223 . . 7 Tam kısım O DALIK KESĐRLER Kesir kısmı Yüzde birler b. ↸ 5. 2. Tam kısım Onlar b. Birler b. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.A. 2 5 5 . Kesir kısmı Onda birler b. 7 AÇIKLAMALAR Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. KAZA IMLAR 3.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Tam kısım Onlar b.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. Yüzde birler b. Birler b. Yüzde birler b. ↸ Birler b. 2 . .A. Ondalık kesirlerin tam kısmını. 2 . Onda birler b. 5 Kesir kısmı Onda birler b.Ö. 25 Yüzler b.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

Ö.A. 2. Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük.17 ve 1.A. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. karşılaştırıp sembolle yazınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 5.7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve modellerden yararlandırılır.Ö. • 20 den küçük 1.01 ve 5. Yüzde birler b. 1 7 7 0 1.7 ↸ Üç farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. O DALIK KESĐRLER Birler b.17 ondalık kesirleri yazınız.1 ondalık kesirlerini ↸ 1. • 20 den büyük. Onlar b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 4.7 1.17 < 1. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır. • En büyük. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 224 . • En küçük. 1 1 . 4 rakamları ile.4. 3. . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 225 .

2. 6. Köşegeni belirler. Açıölçer. 8. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 7. geniş ve doğru açı olarak belirler. Kare ve Dikdörtgen 8 Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler 1. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. 1. 3. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. dar. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. 6 Üçgen. kare ve dikdörtgeni çizer. 5. 3. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. 6. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Açı ve Açı Ölçüsü Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 2. 5. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde 1 1 1 17 döşeyerek süsleme yapar. Üçgen. 4. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Kare ve dikdörtgenin. Uygun karesel. T O P L A M 226 . Açıları. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 1. dik. Üçgen. kenar ve açı özelliklerini belirler. 4.4. 1.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ∠ O veya O sembolü ile.4. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Açının modellerlinden saatin akrep ve yelkovanı. omuzun da açının köşesi. ↸ “Okul sapağı”.Ö. [!]Açıyı. vücudun beden ve kollardan biri. Saatteki akrep ve yelkovanın açının kenarları.A. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ i) Okul O O açısı veya “ O ” sembolü ile gösterilir. makasın bıçakları vb. aldırılır.A. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. Yandaki I. “el maşası” vb.Ö. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ii) E E açısı ∧ ∧ (i) deki O açısı. pimin de açının köşesi olduğu fark ettirilir. makastaki bıçakların açının kenarları. adlandırıldığı keşfettirilir. açının çizimi ile elde edilen şekil yani “∧“ veya “ ∠ ” sembolü olduğu vurgulanır. model “O açısı” olarak adlandırılır ve “ ∠ O” ∧ 2. köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sağlanır. ∠ E veya ile gösterilir. E sembolü Açının kenarlarının birer ışın olduğu uygun modeller yardımıyla vurgulanır. modeller kullandırılarak bir açının köşesinin ismiyle [!] Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 227 . (ii) deki E açısı. vücuttaki kol ve bedenin açının kenarları. bunları tutan pimin de açının köşesi. KAZA IMLAR 1.

kapalı durumları vb.A. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları.5 dilim ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır. yaklaşık 3 dilim yaklaşık 1. Açıları. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Farklı dilimlere sahip açıölçer modelleri ile yaptırılan ölçme sonuçları karşılaştırılır. Şekilde gösterildiği gibi ölçerek standart açı ölçme yapılan katlamaların sayısı arttıkça elde edilen dilimlerin sayısının arttığı ve dilimlerin biriminin gerekliliğini açıklar.A. küçüldüğü fark ettirilir.Ö. Standart bir açı ölçme biriminin “anlaşmayı sağlamadaki” önemini vurgulayan bir paragraf yazınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 228 . standart olmayan birimlerle ↸ Kâğıttan standart olmayan açıölçer modelleri yaptırılır. kes aç AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2’ye katla 4’e katla 8’e katla 16’ya katla 16 dilimli açı ölçer Kâğıttan yapılan açıölçer modelleri kullandırılarak düzlemdeki bir çokgenin açıları ölçtürülür.4. yaklaşık 3 dilim ↸ Açı ölçme etkinliğinde standart olmayan açı ölçerle yapılan ölçme sonuçlarındaki farklılıklar değerlendirilerek standart açı ölçme biriminin önemi fark ettirilir. tam açık. 3. kapının yarı açık.Ö.

65° [!] Açı ölçüsünün en az 0° ve en fazla 180° olduğu vurgulanır. düzlemsel şekiller oluşturtulur.A. geniş açının 90° ile 180° arasında olduğu vurgulanır. dik.Ö. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ [!] Açıları. Akrep ve yelkovanın saat başlarındaki durumları model alınarak hangi saatlerde hangi açıların oluştuğu yazdırılır.Ö.A. geniş ve doğru açı Açı ölçme araçlarından gönye ve açıölçer tanıtılır. en az bir dik açısı olan. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Noktalı kâğıtta verilen bir şeklin içindeki açılar ölçtürülerek dar. olarak belirler. ↸ Geometri tahtası üzerinde sadece bir dik açısı olan. 45°. 60° ve 90° olan açıları ölçtüğü belirtilir. açıölçerle ölçtürülerek buldurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Açıölçerin kullanımıyla ilgili etkinlikler yaptırılır. [!] Dik açının ölçüsünün 90° ve doğru açının ölçüsünün 180° olduğu buldurulur. Gönyelerin. [!] Dar açının 0° ile 90°. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. dar.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 229 . AÇIKLAMALAR [!] Açı ölçme birimi olarak derece sembolü ( ° ) kullandırılır. altı dik açısı ve yedi kenarı olan vb. ölçüsü 30°. dik ve geniş açıların sayıları buldurulur. s(Â) = 90° veya s(Â) = 180° ↸ Düzlemsel şekillerin modellerindeki ve kullanılan eşyalardaki açıların ölçüleri biçiminde göstermeleri sağlanır. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek. KAZA IMLAR 4.

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 6.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 230 .4.Ö. KAZA IMLAR 5. Tahminler ölçme yaptırılarak araştırma yapınız ve sınıfa sununuz. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın. kontrol ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 40° lik bir açının farklı duruşları dikkate alınarak açı modelleri çizdirilir. açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır. Açının kullanıldığı mesleklerle ilgili bir ↸ Öğrencilere çevrelerinde ölçülerini bildikleri açı modellerinden yararlanarak verilen herhangi bir açının ölçüsü tahmin ettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A.Ö. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.

Bunların her bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir. BAC. ACB.A. Okul Ev Bakkal Park ÜÇGE . B ↸ Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir. BCA. bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.4. Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti. kare ve dikdörtgen isimlendirilirken isimlendirir.Ö. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "∆" kullandırılır. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1. [!] Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 231 . harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir. Parkta bir süre oynadıktan sonra eve döndü. CAB veya CBA üçgeni” olarak isimlendirilir ve sembolik C olarak A ∆ ABC veya ABC olarak gösterilir. kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden başlanarak saatin aynı veya tersi [!] Üçgen. Okul → Bakkal → Park → Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol. ∆ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Üçgen. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Bora.A. kare ve dikdörtgeni ↸ Üçgen. Bu senaryonun şematik gösterimi aşağıdaki gibidir: O E P Yandaki dikdörtgen. “ABC. yönünde ilerlenir.Ö. B Yandaki üçgen. “EOBP dikdörtgeni” veya “EPBO dikdörtgeni” olarak isimlendirilir.

KARE VE DĐKDÖRTGE Okul Ev O E “OE doğru parçası” veya “EO doğru parçası” EO Bu doğru parçası OE veya [OE ] ile gösterildiği gibi OE ∆ veya [ EO] ile gösterilir. [BA] ya da AB . doğru parçasının uçlarının adını vererek isimlendirildiği fark ettirilir. Bu [!] Uçları A.4. AB veya yolun “okul-ev arası veya yolu” ya da “ev-okul arası yolu” biçiminde adlandırıldığı gibi bir [ AB] ile temsil edildiğinde uzunluğu. özellikleri belirletilir. kenar ve açı özelliklerini belirler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. nin uzunluğu OE veya OE ile de temsil edilir. sırasıyla AB veya belirtilir. Üçgen. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 232 . Kare ve dikdörtgenin. kare ve dikdörtgenin kenarlarının gözlemlemeleri sağlanır. Doğru parçası modeli olarak okul ile ev veya ev ile okul arasındaki düz yol aldırılır. Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin her bir kenarın. Bu uç noktalar belli olunca kenarın yani doğru parçasının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu belirlendiği ve bu doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark ettirilir. B olan doğru parçası. ↸ ABC üçgenindeki AB kenarı [AB]. AB ile gösterildiği ÜÇGE . TR . farklı iki köşeyi oluşturan iki uç noktası olduğunu [!] Üçgen. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. PTRS karesindeki TR kenarı da [TR]. KAZA IMLAR 2.Ö. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullanılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgenler [!] Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin oluşturulur.Ö.A.A. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları buldurulur. BA . 3. vurgulanır. [RT] veya RT biçiminde gösterilir.

↸ Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar.4.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 233 . ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. Ölçme yaptırılarak farklılıklar özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler dik. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır. [!] Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir.Ö. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. ANKARA ↸ Kare ve dikdörtgenin kâğıt modelleri. Oluşan izler boyunca köşegenler çizdirilir ve adlandırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Trafik işaretleri gibi modeller alınarak kare ve dikdörtgenin komşu olmayan iki [!] Kenar ile köşegen arasındaki fark köşesini uç kabul eden doğru parçasının köşegen olduğu fark ettirilir. ortaya çıkartılır. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar. Bu köşegenlerin her birinin doğru parçası olduğu ve birbirlerine eş uzunlukta oldukları belirletilir. eşkenar ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir. 4. çapraz köşelerini birleştiren doğru parçası boyunca katlattırılarak bunların köşegenleri buldurulur.Ö. KARE VE DĐKDÖRTGE Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. eşkenar ve çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür. KAZA IMLAR Köşegeni belirler. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 6.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ ÜÇGE . ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ölçtürülür. 5. ↸ Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel olarak dik. dar ve geniş açılı üçgen olarak adlandırılır. geniş ve dar açılı [!] Farklı duruşlardaki üçgenlerin üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. vurgulanır.

ÜÇGE . ↸ Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 7.4.Ö. • 8.A. ↸ Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir. Açıölçer. üçgen köşelerinden düz kestirilmez. Üçgenin iki iç açısının ölçüsü ↸ Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde edilen parçaların köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir doğru açı oluştuğu buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 234 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını ↸ Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. verildiğinde üçüncü açısının ölçüsünün nasıl bulunacağı sorgulatılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu açıların ölçüleri [!] Modeldeki açıların karışmaması için belirler. kare ve dikdörtgeni çizer. ↸ Kısa kenarının uzunluğu 5 cm. toplamı buldurulur. uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir. • [!] Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Kâğıttan bir üçgen modelinin açıları ölçtürülüp bir noktadan itibaren bitişik olarak çizdirilerek doğru açı oluşturdukları buldurulur.Ö.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde çizimi verilen farklı yapıların kaç eş küpten oluştuğu tartıştırılır ve yapının eş küplerden oluşturulması sağlanır. KAZA IMLAR 1.Ö. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.Ö.10. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 235 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR [!] Đzometrik kâğıtta çizim yaptırılmamalıdır.A.12) ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4.A. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir. [!] En fazla 12 eş küp ile oluşturulabilecek basit yapıların izometrik kâğıttaki çizimleri verilir.

12) simetri doğruları belirletilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. 10.Ö. KAZA IMLAR Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.4. bir simetri doğrusu Simetri doğrusu yok.A. Birden fazla simetri çiftlerinin simetri doğrusuna olan doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir. SĐMETRĐ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.Ö. uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 236 . X bir simetri doğrusu iki simetri doğrusu Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. [!] Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır. Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğrularını belirleyiniz.

Uygun karesel. izometrik veya kareli kâğıtlar kullanılarak süslemeler yaptırılır.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. KAZA IMLAR 1. arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak. 12) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Model: I Model: II ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Noktalı. 10.4. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 237 .A.Ö.A.

4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 238 .

Saat-dakika. 4. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 1. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 1. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. 2. Ton-kilogram. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. 6. 4. 3. 3. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. 2. 2. kilogram. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. 3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. T O P L A M Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 2. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 3. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Ton. 2. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. TOPLAM Uzunlukları Ölçme 6 Çevre 4 Alan 3 Zamanı Ölçme 4 Tartma 3 Sıvıları Ölçme 4 24 239 . 2. Milimetre-santimetre. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 1. 3.4. 4. 5. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 4. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. 3. Bir alanı. Bir kaptaki sıvının miktarını. 1.

zaman. ↸ Metre. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki ölçme birimleriyle sınırlı kalınır.A. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. tartma. bina. cetvel vb. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. içerisinde dönüşümler yaptırılır. 2. santimetre ve milimetre ilişkisi incelenirken mezura. roket. köprü vb. [!] Milimetre ve kilometrenin kısaltılmış yazımı kullandırılır. [!] Ölçme araçlarının ve birimlerinin sergilendiği arkeoloji. bir defterin Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine gereksinim olduğu belirtilir.4.A. 3. Bulunduğunuz ilin komşu illere olan ↸ Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme birimlerinin büyüklükleri uzaklıkları kaç kilometredir? fark ettirilir. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. araçlar [!] Bu sınıftaki ondalık kesir sınırlılıkları kullandırılır. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. ↸ UZU LUKLARI ÖLÇME Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sıvı ölçme araçları inceletilerek yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle tartıştırılabilir (Müzeye gitme olanağı yoksa aynı çalışma okul ortamında oluşturulacak bir sergide de gerçekleştirilebilir).Ö. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. ↸ Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır. [!] Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur. Đki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek için kilometre. 4) ↸ Đnsanlar için hayatî önem taşıyan uçak.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 240 . KAZA IMLAR 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. etnografya ve cumhuriyet müzelerine gezi düzenlenerek ve buralarda yer alan uzunluk. Milimetre-santimetre. ünitesi (Kazanım 3.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir uzunluk ölçme birimiyle verilen ölçüm sonuçları. KAZA IMLAR Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. yerlere olan [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları uzaklıkları ile ilgili problemler çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 241 .4. 237 cm = 2 m 37 cm 2350 m = 2 km 350 m 372 mm = 37 cm 2 mm ↸ Değişik uzunluklarda ataç. ↸ Öğrenciler okulun eve.A. sınıf dolabı vb. farklı uzunluk ölçme [!] Ondalık kesir gösterimini birimleriyle ifade ettirilir.A. hastaneye vb.Ö. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. içinde kalınarak seçilir. 4. sınıfta inceletilerek uzunlukları tahmin ettirilir. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. silgi. UZU LUKLARI ÖLÇME 5. 200 cm uzunluğundaki bir lastik her iki ucundan sekizer milimetre çekildiğinde lastiğin uzunluğu kaç milimetre olur? 150 santimetre uzunluğundaki ipten 60 cm 73 mm kesildiğinde ipin uzunluğu kaç milimetre olur? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Uygun birimlerle ölçme yaptırılır.Ö. markete. kitap. oyun parkına. 6. gerektirmeyen dönüşümler üzerinde durulur.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. [!] Çevre uzunluk hesaplamalarında formül kullanılmaz. Bu tip etkinliklerde şekiller değişmesine birim kabul edilerek çevre uzunluğu 8 birim olan düzlemsel şekilleri rağmen çevre uzunluğunun değişmediği öğrencilere fark ettirilir. ip vb. • Dikdörtgenin çevre uzunluğunu. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.A. Ç=(2 uzun kenar)+(2 kısa kenar) biçiminde ifade etmeleri sağlanır.Ö. modeller kullanarak. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. uzunluklarının ilişkileri inceletilir. uzunluğunun dört katı olduğu buldurulur . oluşturunuz. ↸ Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre uzunluğu verilen [!] karenin bir kenarının uzunluğunu bulma etkinlikleriyle çevre ve kenar • Karenin çevre uzunluğunu. Bir karenin çevre uzunluğunun.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kenar uzunluklarından yararlanılarak her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu [!] Çevre uzunlukları hesaplatılan hesaplatılır. Çevre uzunluğu 16 birim olan kareyi geometri tahtasında oluşturunuz. ÇEVRE 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 242 . bir kenarının Ç=4 bir kenar uzunluğu.4. 4. üçgen. ↸ Geometri tahtası. dikdörtgen gibi düzlemsel şekiller oluşturulur. Geometri tahtasında iki çivi arası 1 ↸ Belli bir uzunluk kadar tel.A. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. düzlemsel şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. KAZA IMLAR 1. 2. kareli veya noktalı kâğıt kullandırılarak iki çivi veya nokta arası 1 birim kabul edilerek aynı çevre uzunluğuna sahip farklı düzlemsel şekiller oluşturmaları sağlanır. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. kare. ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan alan ölçme birimleri olarak pullar. KAZA IMLAR 1.A. daire. 2.4. [!] El. çiçek. 4 birim kare ALA 4 birim kare Karenin alanı = 4×4 =16 birim karedir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. • Yarım birimler 14 tane. ↸ Kareli veya noktalı kâğıt üzerine çizdirilen karesel bölgenin alanının. ayak.A. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. Bir alanı. Benzer etkinlikler dikdörtgen için de yaptırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 243 . Düzlemsel bölgelerin alanlarının. çizim üzerinde buldurulur.Ö. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. ↸ Düzgün veya düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları. karesel ve [!] Alan ölçme hesaplamalarında dikdörtgensel kâğıt parçalarının yanı sıra kareli defterdeki birim kareler kullandırılır. niçin birim kareler kullanıldığı vurgulanır. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğu önce birim kareler saydırılarak buldurulur. • 14÷2 = 7 4+7 = 11 birim karedir. Çizdirilen bu karesel bölgenin alanının. Yandaki gibi düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları aşağıdaki gibi tahmin ettirilir: • Tam birimler 4 tane. farklı iki kenarı kaplayan birim karelerin sayısının çarpımı olduğu. karolar. yaprak vb. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. birer tahmin olduğu vurgulanır. düzlemdeki şekillerin sınırladığı bölgenin alanlarının ölçüsünün. kareli kâğıt üzerine çizdirilir.Ö.

dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. Đşle ev arasında denge kurmak için yapılması gerekenler tartıştırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 7. atletizm. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. (Kazanım 6. alışveriş yapıyorsunuz?” gibi sorular sorarlar. uyuyorsunuz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 244 .Ö. Örneğin.” anlamına gelmesi gibi. Ev yaşamı ve iş yaşamında yapılan etkinliklerin farkına varması için öğrenciler ailelerine ve yakınlarına bu etkinliklere harcadıkları zamana yönelik olarak “Haftada Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) kaç saatinizi işinize harcıyorsunuz. 60 güzel diyerek saydığımızda geçen sürenin yaklaşık 1 dakika olduğu fark ettirilir. Sınıf içinde kim daha uzun süre.A. Saat-dakika. Bir dakikanın Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 60 saniye olduğu. kayak. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika gösterime dönüştürme etkinlikleri yaptırılır. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları ↸ Zamanı asıl Geçiriyorsun? içerisinde dönüşümler yaptırılır. “Bir dakikada kaç kelime okuyabiliriz ?” gibi [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. 20) ↸ Bir basketbol. Etkinlikler için harcanan saatler toplanarak işte ve evde harcanan zamanlar karşılaştırılır. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. sayısal saatteki gösterime [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler dönüştürme. karşılaşmalardaki süre göstergeleri Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam inceletilir. Süre tutan öğrenci süreyi kaydeder. 3 güzel. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanlı saate göre verilen bir zamanı.Ö. 23) ↸ Bir Dakika Tik Tak Bu etkinlikte sınıf dörderli gruplara ayrılır.4. 1 dakika 60 saniye 2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika =145 dakika [!] Saat. Sonra görevi değiştirirler. (Kazanım 7. ↸ 1 güzel. 2 güzel. Cevapları kaydederler. Gruplardaki öğrencilerden biri süre tutar. ZAMA I ÖLÇME 2.38’in . yüzme vb. geçiyor. sorularla bir dakika içerisinde olabilecek olaylara örnekler verdirilir. KAZA IMLAR 1. ↸ 1 saat 60 dakika. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.A. Đki kişi karşılıklı geçerek ortada mum duruşunda duran öğrenciyi ileri geri iterler. sayısal saatle verilen bir zamanı akrep ve yelkovanlı saatteki arasında dönüşümler yaptırılır. saat gözlemletilerek buldurulur. kim daha kısa süre sarsılmış diye belirleme yaptırılır. 15. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Doğum yılınızla içinde bulunduğunuz yıl arasındaki artık yılları belirleyiniz. Göksu da Başak’tan 12 saniye sonra tamamlamıştır. [!] Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. Sosyal Bilgiler dersi “Đyi ki Var” ünitesi (Kazanım 2) ZAMA I ÖLÇME Sosyal Bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 54) 4. AÇIKLAMALAR [!] “Bir ay 4 haftadır. Alışverişten geldikten sonra herhangi bir ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini not ediniz. Yarışı.A.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Başak ve Göksu bir yürüme yarışı yaptılar. [!] Artık yıl açıklanır.Ö. Tüketici hakları yasasına göre 15 gün içinde iade hakkını hangi tarihe kadar kullanabileceğinizi belirleyiniz.4. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. KAZA IMLAR Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.A. • 1 yılda 365 gün vardır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ • 1 yılda 12 ay vardır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 245 . 3. Başak 12 dakika 25 saniyede. Göksu yarışı ne kadar sürede tamamlamıştır? Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. • 1 yılda 52 hafta vardır.

KAZA IMLAR Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.A. • 3 g = 3000 mg Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Günlük yaşantıda tonun kullanıldığı yerlere örnekler verdirilir.Ö.4. AÇIKLAMALAR [!] Ton.Ö. TARTMA 3. toplam kaç kg yakacak kullanmıştır? [!] Ton-kilogram. ↸ • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. kilogram-gram ve grammiligram arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. 1. Ton. Ton-kilogram. “ t” ile gösterilir.3) [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 246 . kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Altı aylık bir kış dönemini 1t kömür ve 500 kg odunla geçiren bir aile. kilogram.A. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2.

Ö. litre ve mililitre olduğu tahmin ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. • 1 L = 1000 mL • 1 L = 2 × 500 mL • 1 L = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi ↸ Kova. [!] Litre ile mililitre arasındaki ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. kullanan bilim dalları hakkında kısa bir 200 mL.5) ölçtürülerek sıvının miktarı. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok ↸ Süt kutusu. süt kutuları. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 247 . inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve gerekliliği keşfettirilir. kutuları vb.4. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đçilen şurup miktarları. damacana vb. KAZA IMLAR Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. ↸ Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. • 5 L 300 mL = 5300 mL gibi yazdırılır. yazı yazdırılır. SIVILARI ÖLÇME 2.A.A. 3. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. meyve suyu [!] 1 litre = 1 L ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir.Ö. • 5 litre 300 mililitre. bir kap içindeki suyun miktarı litrelik ve mililitrelik kaplarla Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. ölçme yaptırılarak tahmini ile ölçme sonucu mililitre birimleriyle tahmin eder ve karşılaştırılır. ↸ Çay bardağı. 100 mL. pet şişe vb. 1 tatlı Türkçe dersi “Görsel Okuma ve kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. ilaç şişeleri. 1. diş macunu tüpleri. ↸ Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. ilâç şişesi vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. su bardağı. bir kabın içindeki sıvının miktarının kaç Bir kaptaki sıvının miktarını. Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. ölçme yaparak tahminini kontrol eder.

A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 248 . KAZA IMLAR 100 mL.Ö. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin ayrı veya birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler Litre ve mililitre ile ilgili problemleri Bir şişe şurup 35 mL ve bir tatlı kaşığı çözdürülür ve kurdurulur. şurup 5 mL ise bir şişe şurup kaç tatlı kaşığı gelir? ↸ Đşaretli bölmedeki sıvının miktarı tartıştırılır. çözer ve kurar. 4. 500 mL ve 30 mL suyun tamamı 3 eş kaba bölünmek isteniyor.A. Her kapta ne kadar su vardır? SIVILARI ÖLÇME 1000 mL 800 600 400 200 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 249 .4.

Sütun grafiğini oluşturur. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.4. Sütun grafiğini yorumlar. 1. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I TOPLAM 2 1 3 250 . 2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği Olasılık 1.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 251 . öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. [!] Grafik eksenlerinin ve grafiğin isimlendirilmesine önem verilir. Sütun grafiğini oluşturur.A.2) B M E O SÜTU GRAFĐĞĐ Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları Oy sayısı Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B M E O 0 Başkan adayları Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 12) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Tablo: Başkan Seçimi Oy Çetelesi Aday Oy sayısı Başak Mercan Ezgi Oğuz Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Olaylar.Ö.A. Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikdörtgensel bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun grafiği” olduğunu belirtir. Aile yakınlarınızın mesleklerini sütun grafiği şeklinde gösteriniz. Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları yaptırılır. [!] Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir. KAZA IMLAR 1. Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5) Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi (Kazanım 4. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. [!] Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır. [!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlatılabilir.4. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.

imkânsız” dışındaki durumlarının da olduğu buldurulur.A. muhtemel. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) G K M A Öğrenciler OLASILIK 1. mümkün. imkânsız. kesin.4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma(Kazanım 12) • Kitap okumayı en çok kim seviyor? • Kıymet’in okuduğu kitap sayısının Mutlu’nun okuduğu kitap sayısına eşit olması için Kıymet’in kaç kitap daha okuması gerekir? • Yaz tatilinde Kıymet 5. Kıymet.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 252 .Ö. olası bazı olayların “kesin ve eşit. Buna göre kim daha fazla kitap okumuştur? ↸ “Olası. kesin değil. ilgili sütun grafiği aşağıda verilmiştir. [!] Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık. Mutlu ve Anıl’ın okul tatil olmadan önce okuduğu kitap sayıları ile [!]Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır. şansı [!] Öğrencilere. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. rapor ve sunu) göz önünde Grafik: Okunan Kitap Sayısı bulundurulmalıdır. KAZA IMLAR 2. Sütun grafiğini yorumlar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Anıl 2 kitap daha okudu. belirsiz. şansı eşit değil” gibi ifadeler cümle içinde kullandırılır. Kitap sayısı ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Gülizar. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SÜTU GRAFĐĞĐ Grupların veya öğrencilerin belirleyeceği bir konu hakkında sütun grafiği kullanmayı gerektiren proje hazırlatılır ve sundurulur. olası değil.Ö. süreç.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 253 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 254 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

Üçgen. 255 . basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 5. Çemberin merkezini. paralelkenar. 2. kare. 2. Çizgi grafiğini yorumlar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. 4. Olasılık 1. Düzgün çokgenleri ayırt eder. eşkenar dörtgen. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. paralelkenar. 3. 1. Kare. kare. kare. 3. eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar. Paralelkenar. basamaklarını. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Metre-kilometre. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. 3. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. 4. Çember 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. 3. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. santimetre. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. Çizgi grafiğini oluşturur. eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 5. paralelkenar. 2. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. Alan 1. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. metre-santimetremilimetre birimlerini birbirine dönüştürür. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği 1. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Çokgenleri sınıflandırır. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. Kare. 4. 2. 2. 2. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. yarıçapını ve çapını belirtir. 3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 7. Çevre 1. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 4. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler.Üçgensel bölgenin alanını bulur. Milimetre. dikdörtgen. 2. Üçgen. 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. dikdörtgen. açı ve köşegen özelliklerini belirler. yarıçapını ve çapını adlandırır. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. dikdörtgen. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. 3. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. Aritmetik Ortalama 1. 3. dikdörtgen. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 7. dikdörtgen. Üçgen. Tablo ve Şema 1. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 2. Şema yaparak verileri düzenler. Dörtgenler 1. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. 3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. 2.

Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 256 . Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. 2. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 2. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 7. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. 2. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 6. Bir doğal sayıyı.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 2. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. 4. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. Uzayı tasvir eder. 3. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Örüntü ve Süslemeler 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. Sıvıları Ölçme 1. 5. 2. 2. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. Düzlem 1. 4. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Hacmi Ölçme 1. Geometrik Cisimler 1. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 6. Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Simetri 1. 3. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 3. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. 2.

Bileşik kesri tam sayılı kesre. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. 5. 3. 6. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. 4. 4. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirler 1. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. tamamını belirler. 2. 5. 3. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. Kesirleri karşılaştır. 257 . 2. En çok dört basamaklı doğal sayıları. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun.

Oran ve Orantı 1. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 2. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. 2. 4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 258 . Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri 1.Ö Ğ R E M E A L A S A Y I L A R G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Yüzdeler 1. Ondalık Kesirler 1. 3. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. 3. 2. 3. 4. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 2. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. Kesirlerle Çarpma Đşlemi 1. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

5. 4. 3. 6. 5.MATEMATĐK DERSĐ 5. 12. 2. 6. 7. 3. 3. 2. 5. 6. 9. 4. 2. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı Ondalık Kesirler Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri Yüzdeler Toplam Çokgenler Dörtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem Geometrik Cisimler Toplam Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme Toplam Çizgi Grafiği Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık Toplam KAZA IM SAYILARI 3 4 4 7 5 6 2 3 1 2 4 1 4 46 4 5 3 2 1 2 6 23 2 4 5 1 2 2 16 3 2 1 3 9 SÜRE / DERS SAATĐ 6 8 8 10 10 10 5 6 3 4 7 3 5 85 4 5 3 3 3 3 6 27 3 5 5 3 3 3 22 4 2 2 2 10 ORA I (%) 4 6 6 7 7 7 3 4 2 3 5 2 3 59 3 3 2 2 2 2 4 18 2 3 3 2 2 2 14 3 2 2 2 9 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ GE EL TOPLAM 94 144 100 259 . 2. 10. 4. 11. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 1. 1. 8. 3. 7. 4. 1. 13.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 260 .

En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 6. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 7. 4. 5. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Bir doğal sayıyı. 5. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI 1. 1. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. basamaklarını. 1. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. S A Y I L A R TOPLAM 3 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 7 Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 5 261 . 2. 2. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. 4. En çok dört basamaklı doğal sayıları. 1. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 4. 2. 2. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. 7. 3. 2. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. 3. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 3.5.

5. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. 1. 2. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. 6. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. 4. 2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Yüzdeler 3. 1. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Bileşik kesri tam sayılı kesre. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. TOPLAM Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı 2 3 1 2 Ondalık Kesirler 4 Ondalık Kesirlerle Toplama ve 1. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Çıkarma Đşlemleri 1. 1. 2. 2. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. 3. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. Kesirleri karşılaştır. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 4. 4. 3. tamamını belirler. 2. T O P L A M S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1 4 46 262 . 3. 1. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 2.5. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. 1.

___. 9. Basamak adları DOĞAL SAYILAR Sayı 200 000 000 Rakamın basamak değeri 3 000 000 203 425 630 400 000 20 000 5000 600 30 0 0 Birler b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Verilen bir örüntünün kuralı buldurularak öğrencilerin benzer örüntüler oluşturmaları sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 263 . 2. AÇIKLAMALAR 2. Birler bölüğü [!] Beş ve beşten çok basamaklı sayılar yazılırken bölükler arasında bir karakter boşluk bıraktırılır. Sayı “203 425 630” şeklinde bölüklerine ayrılarak yazılır ve “ iki yüz üç milyon. KAZA IMLAR 1. 16. 6. 6. 8. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 4. 3. ___.A. Milyonlar b. altı yüz otuz” diye bölük adlarına vurgu yapılarak okutulur. 7 basamaklı doğal sayılar için.48. 8 ve 9 basamaklı sayıları örnek alarak incelemeleri sağlanır.Ö. ___. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. Örneğin. 7 rakamlarını kullanarak altı basamaklı en küçük tek sayıyı yazınız. Aynı şekilde 8 ve 9 basamaklı doğal sayılar için çeşitli ülkelerin nüfusları kullanılarak etkinlik geliştirilir. Onlar b. On binler b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin çevrelerinde farkına varmadan kullandıkları 7. 8. basamaklarını. 0. Binler b. ↸ Milyonlar bölüğü basamak tablosunda tanıtılır. Yüz binler b. gruplara ayrılan öğrencilerin telefon numaralarını basamak tablosu yardımıyla çözümlemeleri sağlanır. dört yüz yirmi beş bin. ___. ___. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.A. [!] Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır.5. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Milyonlar Binler bölüğü Bölük adları bölüğü Yüz milyonlar b. 192 örüntüsündeki kuralı belirleyip verilmeyen sayıları yazınız. ↸ Beş veya altı farklı rakam kullanılarak değişik doğal sayılar oluşturulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 7. 3.Ö. 256 3. Yüzler b. 7. On milyonlar b. 12.

5.A. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri yapılır. değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır.A. 5 3 8 Onlar b. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. Binler b. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 3 + 3 7 2 9 4 0 4 1 6 7 ↸ Toplama işleminde. 46 3b 60 + 3 140 5a8 642 05c 119 361 ↸ Birler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 264 . En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır.Ö. Yüzler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Bu sınıfın işlem ve sayı sınırlılıkları içinde kalınır. On binler b. Verilmeyen rakamlar veya toplanan bulurken öğrencilerin. KAZA IMLAR 1.Ö. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

3525 3500 + 4589 + 4600 8100 AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. 4876 + 800 + 4870 60 4876 + 5000 [!] Zihinden toplama işlemlerinde geliştirecekleri stratejileri açıklamaları sağlanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. Kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. ↸ Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. KAZA IMLAR 2. 3. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama) [!] Farklı tahmin stratejileri kullandırılır ve açıklatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 265 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır.5.Ö. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ Bir satıcı.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un.

Ö..A. ardışık tek doğal sayıların ve ardışık çift doğal sayıların kısa yoldan toplamı bulunurken öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. 1 + 2 + 3 + .... SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Ardışık doğal sayıların... çözdürülür ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 266 ..5. Nüfus. + 10 = ? AÇIKLAMALAR [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.. Zamanı Ölçme Veri DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 ÷ 2 = 55 Đşlem aşağıdaki gibi modellenir: 10 × 11= 110 Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi ” Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) 10 + 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 1 2 3 4 5 6 10 × 11= 110 110 ÷ 2 = 55 4+ 7 3+ 8 2+ 9 1 +10 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir..Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ En çok üç basamaklı on ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan bulma etkinlikleri de yaptırılır. KAZA IMLAR 4... ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. bütçe ve benzeri konularla ilgili araştırmalar yaparak toplama işlemini gerektiren problemler kurunuz ve çözünüz...

↸ Eksilen ve çıkan doğal sayılar. 4. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yaptırılır. 8a65 – b41c 4847 AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. Verilmeyen rakamlar. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.Ö. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. 3.5. ↸ _ 4876 20 4876 _ 700 4876 _ 3000 ↸ Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yaptırılır. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur.A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 267 .A. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. ↸ Çıkarma işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirleme etkinlikleri yapılır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. eksilen ya da çıkan bulunurken öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Zamanı Ölçme Veri Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1.

↸ Onlar b. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Onlar b. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 × + 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 8 7 6 6 On binler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Binler b.Ö. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Seçtirilen bu sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. 2. Onlar b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 268 . KAZA IMLAR 1. Yüzler b. Yüzler b. Birler b. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için basamak tablosu kullanılır. Yüzler b Birler b.A. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. 3 4 2 2 [!]Farklı tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır.5. Binler b. On binler b.Ö. Binler b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. 3 × 1 + 7 7 0 4 6 2 4 0 6 0 7 0 9 0 3 4 2 + 7 7 × 1 4 6 3 2 4 6 0 7 0 9 9 2 9 Birler b.A. On binler b.

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Ölçme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir doğal sayıyı. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.5. [!] En az biri çarpma olmak üzere toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Bir doğal sayıyı kendisiyle çarpmanın.Ö.9) DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 269 . KAZA IMLAR 3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. sınırlılıklarında olmalıdır. Geometri 3’ü kendisiyle çarpma: 3 × 3 = 32 2 tane 3’ü kendisiyle iki kez çarpma: 3 × 3 × 3 = 33 3 tane 15’i kendisiyle iki kez çarpma: 15×15×15 = 153 3 tane 7.A. 4. o sayının karesi olduğu. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı kurdurulur. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. bir sayıyı [!] Üslü sayılarla işlem yaptırılmaz. ↸ Basamaklarda yaptırılabilir. Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi (Kazanım 2. 6. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.A.Ö. kendisiyle iki kez çarpmanın o sayının küpü olduğunu işlemle göstermeleri sağlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ verilmeyen rakamları bulmaya AÇIKLAMALAR yönelik işlemler [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır.

↸ Birler onlar ve yüzler basamağı sıfır olan en çok dokuz basamaklı doğal sayıları [!] Bölünen. seçtirilir.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 270 . işlem kontrol ettirilir.A. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi yaptırılır. bölenin katı olacak şekilde sırasıyla 10. En çok dört basamaklı doğal sayıları. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.A.Ö. 6018 52 26 231 6809 68 0009 17 400 6018 601 0008 601 10 5505÷50 işlemini yapınız. Đşlemi kontrol ediniz. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 081 78 038 26 12 Đşlem kontrolü 231 × 26 = 6006 6006 + 12 = 6018 Đşlem kontrolü 400 × 17= 6800 6800 + 9 =6809 Đşlem kontrolü 601 × 10 =6010 6010 + 8 = 6018 ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işlemlerinden yararlanılır. KAZA IMLAR 1.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ara basamaklarında sıfır olan doğal sayılarla da bölme işlemleri yaptırılır ve [!] Kalanlı ve kalansız bölme işlemleri yaptırılır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. 3. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Problemler. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sınırlılığında olmalıdır. 5.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 271 .Ö. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.A. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. 4. bu sınıftaki işlem ve sayı kurdurulur. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Đşlemler parantezli verilir ve önce parantez içindeki işlemi yapmaları sağlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ( 125 ÷ 5 ) – 15 = □ ↸ (3 × 125) + 5 =□ 375 + 5 = 380 25 – 15 = 10 380 > 10 Đşlemlerin sonuçları karşılaştırıldıktan sonra işlemlerin arasındaki ilişki tartışılır.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1.Ö. bileşik kesre. 4 [!] Her doğal sayının kesir olarak ifade edilebileceği vurgulanır. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır.Ö. kesirler kullanılır. “>” veya geliştirmeleri sağlanır. 6 6 2. 4> 7 3 7 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 4 doğal sayısı ile 7 3 kesri karşılaştırılır. “=” sembollerinden birisi ile ifade edilir. tam sayılı kesre dönüştürürken modeller [!] Kesirlerle yapılan işlemlerde. ↸ Bir doğal sayı ve bir kesir karşılaştırılırken öğrencilerin model üzerinde stratejiler [!] Karşılaştırma sonucu “<”.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 272 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Tam sayılı kesri.A. 6 0 1 6 1 6 6 2 12 6 3 17 6 2 5 17 = ’dır. Bileşik kesri tam sayılı kesre. bileşik kesri. 5 2 tam sayılı kesri. paydaları en çok iki basamaklı olan kullandırılır. bileşik kesre dönüştürürken aşağıdaki modelden yararlanılır. 6 6 KESĐRLER 2 5 17 tam sayılı kesrinin bileşik kesrine nasıl dönüştüğü sorgulatılır. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür.

5.A. büyüktür? 5 10 sıralar. büyükten 9 9 küçüğe veya küçükten büyüğe doğru 2 3 ile basit kesirleri karşılaştırılır.Ö. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. 3 10 basit kesrine karşılık gelen taralı kısımdan küçüktür.Ö. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı ↸ Đki kesir arasındaki büyüklük veya küçüklük ilişkisi model veya sayı doğrusu 3 6 ile kesirlerinden hangisi daha kullanılarak gösterilir. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. Sonra paydaları eşit en çok beş kesir. basit kesrine karşılık gelen taralı kısım. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. .A. . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. O halde < 2 5 3 10 Sayı doğrusu modeli de kullandırılarak aynı sonuç elde ettirilir: 3 7 5 7 2 7 4 7 6 7 < 2 5 ↸ . olan en çok beş kesri. kesirleri. KESĐRLER 2 5 3 10 3 10 2 5 3 10 2 5 Yukarıdaki modelde görüldüğü gibi. . [!] Önce iki kesir karşılaştırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 273 .

A. KAZA IMLAR 4.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 274 . Đki denk kesir arasındaki ilişki [!] Sadeleştirmenin. vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. model üzerinde sayıda eş parçaya bölmek. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Denk kesirler incelenirken alan modelleri kullandırılabilir. mümkün olduğu kadar az sayıda eş parçaya bölünmüş hâli olduğu Yapılanlar hem model üzerinde hem de sembolik olarak açıklatılır. her parçanın tekrar 2 eş parçaya ayrılması olduğuna dikkat çekilir. KESĐRLER 2 3 2 2×2 4 = = 3 2×3 6 genişletme 4 4÷2 2 = = 6 6÷2 3 sadeleştirme 2 3 2 3×2 6 = = 3 3×3 9 genişletme 2 4 6 = = 3 6 9 6 6 ÷3 2 = = 9 9÷3 3 sadeleştirme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bütünün istenir. bütünü daha az model kullandırılarak inceletilir. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. model üzerinde kesrine denk kesirleri nasıl elde edeceklerini göstermeleri olduğu vurgulanır. Bir kesrin pay ve paydasını 2 ile çarpmanın.Ö.A. genişletmenin ise bütünün bölündüğü eş parça sayısını katlayarak artırmak 2 Öğrencilerden.Ö. 3 [!] Bir kesrin en sade şeklinin.

Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. KAZA IMLAR 5.A. tamamını belirler.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 275 . ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 4 1 ’i 13 tane olan fındıkların tamamı kaç tane fındıktır? 3 ’i 20 olan sayının tamamı kaçtır? KESĐRLER 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 + 13 + 13 = 39 13 × 3 = 39 tane fındıktır.A.

4 çocuk tarafından eşit paylaşıldığında her birine ne kadar pasta düşer? bölme işlemini hem de Problem. 5 1 m 5 Her bir parçanın uzunluğu 2 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. belirlenirken kesirlerin.Ö. 4 3 Bu işlem 3 ÷ 4 = olarak yazılır. KESĐRLER Problem: 12 bilyeyi 6 çocuk eşit paylaştığında her birine ne kadar bilye düşer? 12 ÷ 6 = 12 6 6 = + =1+1 = 2 6 6 6 ↸ Kalanlı bölme işlemleri gerektiren eşit paylaşma problemleri de çözdürülür. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kesir gösterimi ile bölme işlemi arasında ilişki kurabilmeleri için öğrencilere. Başlangıç etkinlikleri olarak bir doğal sayının kendinden küçük bir doğal sayıya bölümünü kavramı arasındaki ilişki gerektiren problemler seçilir. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 276 . model kullanılarak çözdürülür ve ortaya çıkan kesir. 3 bütünün 4 eşit parçaya bölündüğü bir bölme işlemidir. KAZA IMLAR 6. eşit paylaşma problemleri çözdürülür [!] Bölme kavramı ile kesir ve sorgulamalar yaptırılır.A. 4 Ondalık Kesirler ↸ Bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği fark ettirilir. 5 eş parçaya kestiğimizde her parçanın uzunluğu kaç metre olur? 11 m 2m 2m 2m 10 m 10 ÷ 5 = 2 m 11 ÷ 5 = 11 5 5 1 1 1 = + + =1+1+ = 2 m 5 5 5 5 5 5 2m 2m 1m 1÷5 = 1 metredir. Problem: 11 metre kumaşı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. her pastadan birer dilim (bir pastanın 4 ’i) alırsa aldığı pastaların toplamı. bir pastanın 3 ’üdür. hem Problem: Birbirine eş 3 pasta. Yapılan. bölme işlemi ile ilişkilendirilir. Bu işlemlerde kalanı kesir olarak ifade etmeleri sağlanır.Ö. Bu etkinliklerde her bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği sezdirilir.5. bölme işleminin sonucunu belirttiği vurgulanır. 1 Bir çocuk.

Ö.Ö.A. Bu durumda. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 277 . + 4 8 + 1 8 = 5 8 2. ↸ Đşlem önce modellenerek yaptırılır. KAZA IMLAR 1.A. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır.5. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. × 4 4 = 4 8 elde ettirilir. 1 2 AÇIKLAMALAR ile 1 8 kesirleri aynı birim kesir cinsinden 1 2 denk kesirler kullanılarak yazdırılır. KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ 1 2 1 + 8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ işlemini yapabilmek için. + 2 + 1 5 = 2 1 5 = 11 5 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Đşlemler basit. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. 5 10 2 .Ö. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 1 2 × 5 2 = 2 10 kesri elde ettirilir. 2 – 1 1 4 = 3 4 3. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. KAZA IMLAR 1. Ekili olmayan alan tarlanın kaçta kaçıdır? Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu durumda. 2 15 Bir çiftçi.Ö.5. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 278 . ↸ 5 1 10 5 1 10 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ çıkarma işlemi önce model üzerinde gösterilir.10 = 3 10 2. [!] Đşlemler basit.1 işlemini yapabilmek 5 1 5 2 10 5 10 için. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. ile 5 10 kesirleri aynı birim kesir cinsinden denk KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ kesirler kullanılarak yazdırılır. ↸ 2’den 1 1 4 kesrinin çıkarma işlemi model üzerinde gösterilir.A. 1 10 1 10 1 10 1 10 5 10 AÇIKLAMALAR . Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar. tarlasının 3 5 ’üne domates. ’sine biber ekmiştir.

KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3 1 3 5 1 olduğunu model ile göstermeleri ve Bir bütünün ’inin ’ini model ile ↸ Öğrencilerin bir bütünün ’ünün ’inin 2 2 5 10 7 yazmaları sağlanır.5.Ö. 3 1 3 ’ün ’i ’tür. gösteriniz ve işlem yaparak bulunuz. ’dir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 279 .A.Ö. KESĐRLERLE ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 5 ↸ Öğrencilerin bir bütünün yazmaları sağlanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. 2 3 6 1 2 2 × = 2 3 6 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2 10 5 3 1 3 × = 5 2 10 1 2 2 ’inin ’sinin olduğunu model ile göstermeleri ve 2 3 6 1 2 1 2 2 ’in ’si.A.

Yol 3 1 3 1 Öğrencilerin × işleminin. Yol 5 3 1 Öğrencilerin × işlemini. 5 3 5 3 1 3 ×1 3 × = = 5 3 5 × 3 15 ↸ Đki kesrin çarpımının.5. şeffaf kesir kartları ile aşağıdaki gibi modellemeleri paylaşırsa her kişiye pastanın kaçta kaçı 5 3 düşer? sağlanır : 3 5 1 = 3 3 15 II.Ö. ’ün ’i olduğunu model ile göstermeleri ve 5 3 5 3 yazmaları sağlanır.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 280 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ↸ Öğrencilerin kesirlerle çarpma işlemi için kural geliştirmeleri sağlanır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 5 3 1 1 ’ün ’i ’dir. bir kesrin diğer kesir kadarını bulma olduğunu fark ettirmeye yönelik etkinlikler yaptırılır. 3 4 arkadaş bir pastanın ’ünü I.

5 2. Bu oran 1 “1:4” veya “ ” biçiminde yazdırılarak “1’in 4’e oranı” diye okutulur. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder.. önce oran tablosu oluşturulur. 12 tane mavi bilyesi vardır. Limon suyu miktarının. 4 ORA VE ORA TI 1 bardak limon suyu 4 bardak su ↸ Limon suyu miktarının. Problem: Đki kişilik bir limonata hazırlamak için 4 tane limon kullanılmaktadır. KAZA IMLAR 1. mavi bilyelerinin sayısına oranının “8:12” veya “ ” biçiminde yazıldığı karşılaştırılması olabilir. Buna göre 1.. hazırlanan limonata miktarına oranının “bire beş” olduğu 1 ve bu oranın “1:5” veya “ ” biçiminde gösterildiği buldurulur. kişilik limonata hazırlamak için kullanılacak limon sayıları tablo yardımıyla buldurulur. su miktarına oranının “bire dört” olduğu buldurulur. 12 ve “sekizin on ikiye oranı” diye okunduğu belirtilir. 2.A.A.5. • 8:12 veya 12 Kesirler • sekizin on ikiye oranı ↸ Limonata hazırlamak için 4 bardak suya 1 bardak limon suyu katılmaktadır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. [!] Bu sınıfta aynı ölçü birimiyle ifade 8 edilen nicelikler oranlanacaktır.Ö. Kırmızı bilyelerinin [!] Oran. . Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. bir bütünle parçalarının karşılaştırılması veya parçayla bütünün 8 sayısının. 5. 4. 3. Kişi sayısı 1 2 3 4 … 20 Limon sayısı 2 4 6 … 18 … Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 281 . Tabloda boş bırakılan yerler uygun sayılarla doldurulur. ↸ Oranlarda kullanılan sayılardan. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir öğrencinin 8 tane kırmızı.

1 0.1 0. AÇIKLAMALAR [!] Basamaklardaki rakamların basamak değerleri işlem yaptırılmadan buldurulur. 5 5 3 300 2 20 . [!] Ondalık kesirlerin okunuşları üzerinde durulur. 7 Binde birler b.Ö.Ö.005 → iki tam binde beş) Ölçme: Uzunlukları ölçme Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b.003 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.07 0.173 ondalık kesri için tablo yaptırılır.A. 325. Birler b.5. (Örnek: 2. KAZA IMLAR 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. O DALIK KESĐRLER Yüzler b. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 282 .A. 3 Onda birler b. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo yardımıyla basamak adları ve basamak değerleri tanıtılır. Onlar b.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. . 3. 3.6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 0. 05 . Yüzler b. 0 5 0 3 3 3 . Onlar b. 0.Ö.510.5 > 3. . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Herhangi bir sayıdan büyük veya küçük sayılar da yazdırılabilir. Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. 5 ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralatılır.5.Ö. 2 < 2. 7.A. 0 0 5 Binde birler b. 2. 5 0 0 Onda birler b.005 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2. ↸ Ondalık kesirleri karşılaştırırken tablo kullandırılır. 005 ve 3.A. 1 rakamları ile virgül kullandırılarak 2’den büyük en küçük ondalık kesir buldurulur.05 > 3. Birler b.137 AÇIKLAMALAR 3. 3. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 283 . O DALIK KESĐRLER Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Tabloda basamaklardaki rakamların sayı değerleri karşılaştırılır. KAZA IMLAR Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.010. 3. 0.

25 TL borç : 100 TL kâr : : -12 °C : +3 °C : -3. kâr-zarar.A. sağında-solunda. alacak-borç.5 metre altı Deniz seviyesinin 7 metre üstü 5. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek “+” ve “–” işaretlerinin hangi anlamda kullanıldıkları değerlendirilebilir.Ö. KAZA IMLAR Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 284 . uzamsal ilişkiler vb. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. kazanmak-kaybetmek vb. 4. bilim. ileri-geri. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Spor. • • • • • • Sıcaklık sıfırın altında 12 derece Sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece Deniz seviyesinin 3. O DALIK KESĐRLER AÇIKLAMALAR [!] Hava sıcaklıkları. üstünde-altında. alanlarda birbirlerine zıt (sıcak-soğuk.5 metre : +7 metre -5.Ö.A.) kavramlar buldurulur. ekonomik veriler vb. Bu kavramlar sayılarla ilişkilendirilir.5.25 TL +100 TL Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

basamağı Yüzde birler 3 6 6 9 0 6 Onda birler 2 . O DALIK KESĐRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA ĐŞLEMLERĐ • 2.5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı ↸ basamağı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 285 . KAZA IMLAR 1. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar AÇIKLAMALAR [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.Ö. .36 + 1. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. + 1 3 .A.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamaklı ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzdelerin, dereceli daire kullandırılarak, ondalık kesir ile ilişkilendirilmeleri sağlanır.
Taralı kısım tam kısmın
1 4 1 4

’idir.

AÇIKLAMALAR 1 1 ve ondalık kesirlerini 10 100 yüzde sembolü kullanarak yazınız.

=

25 100

= 0,25 = %25

20 100

= 0,20 = %20

Aşağıdaki model ile belirtilen yüzdeyi bulunuz.

↸ Verilen bir ondalık kesir, yüzlük tablodan veya yüzdelik daireden yararlanılarak modellenir. Modellenen sayı, yüzde sembolü ile yazdırılır. YÜZDELER

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,75 =

75 =%75 100

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

286

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. ↸ % 65= ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

65 = 0,65 100 ↸ Bir alışveriş fişi veya faturası inceletilerek öğrencilerin mal veya hizmet karşılığı olarak ödenen KDV oranlarını belirtmeleri istenir.

3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı ↸ Bir yüzlük kartın %43’lük kısmı kesilir ve %57’lik kısmının üstüne konarak %43<%57 olduğu gözlemletilir. karşılaştırır.

YÜZDELER

%43

%57 [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Bankaların bireysel kredilere uyguladığı aylık faiz oranlarıyla ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir. 100 TL olan elbisenin fiyatı 20 TL indirilmiştir. Yüzde kaç indirim yapılmıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

287

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

288

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Çokgenleri sınıflandırır. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

TOPLAM 4

Dörtgenler

5

Çember

1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırır. 3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1. Uzayı tasvir eder. 2. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. T O P L A M

3

Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem

2 1 2

Geometrik Cisimler

6

23

289

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. 2. Çokgenleri sınıflandırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabı ile ilgili araştırma yapıp sınıfta sununuz.

↸ Trafik işaret levhaları, çerçeveler, bal peteği, uçurtma, çeşitli tabelalar, karolar, [!] Đç bükey (konkav) çokgenler inceletilmez. çevredeki çeşitli şekillerdeki malzeme ve eşyalar vb. modeller yardımıyla çokgenler, görsel olarak algılatılır. Doğru parçalarının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit kapalı (kendisini kesmeyen) şeklin çokgen olduğu belirtilir. ↸ Geometri tahtası, plastik çubuklar, tangram parçaları, kartonlar vb. malzemeler kullandırılarak çeşitli çokgen modelleri yaptırılır ve noktalı kâğıt üzerine çizdirilir.

ÇOKGE LER

Bu modeller kenar veya köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen olarak adlandırılır. Bir çokgen için en az üç kenar ve üç köşe olması gerektiği vurgulanır. ↸ Eşkenar üçgenin ve karenin bütün kenarlarının ve açılarının birbirine eş olması gibi [!] Altıdan çok kenarlı düzgün çokgenlerden bütün kenarları ve açıları birbirine eş olan beşgen ve altıgenin de “düzgün beşgen” ve söz edilmez. “düzgün altıgen” olduğu fark ettirilir. [!] Eşkenar üçgenin “düzgün üçgen”, karenin “düzgün dörtgen” olduğuna dikkat çekilir.

3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

290

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler, kâğıttan üçgen modelleri hazırlar. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplanır. Bu gruplar, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayanlar olarak kendi içlerinde yeniden gruplanır. Elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki gibi bir şema hazırlanır: ÜÇGE LER

AÇIKLAMALAR [!] Kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitleri hatırlatılır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Geniş açılı üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi? 2. Dik açılı bir üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi?

ÇOKGE LER

Dar Açılı Üçgenler

Geniş Açılı Üçgenler

Dik Açılı Üçgenler

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

↸ Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa ettirilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

Đkizkenar üçgen

Đkizkenar üçgen

Eşkenar üçgen

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

291

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Trafik işaret levhaları, uçurtma, çeşitli tabelâlar, baklava dilimi, kilim-halı [!] Yamuk tanıtılırken karşılıklı kenar süslemeleri, bazı taksilerin yan çizgileri vb. modellerle paralelkenar, eşkenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır, çeşitlerine girilmez. dörtgen ve yamuk tanıtılır.

↸ Geometri tahtası, geometri şeritleri ve tangram parçaları kullandırılarak paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk modelleri yaptırılır.

DÖRTGE LER

2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.

Üç açısının ölçüsü verilen bir dörtgenin ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun belirttiği bölgelerin kâğıt modellerindeki köşeleri koparttırılıp ortak bir köşe etrafında yan yana dördüncü açısının ölçüsünü ölçmeye getirtilerek bir dörtgendeki açıların, iki doğru açı oluşturduğu keşfettirilir. başvurmadan bulunuz. ↸ Çizgi modellerinin bir köşegenini çizdirerek oluşan iki üçgenin açılarının ölçüleri toplamlarından, dörtgenlerin açılarının ölçüleri toplamının 360° olduğu buldurulur. ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuktaki açılar, açıölçer ile ölçtürülerek açı ölçülerinin toplamları buldurulur.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

↸ Modeller üzerinde ölçme yaptırılarak kenar, açı ve köşegen özellikleri buldurulur. Bu özellikler tablo biçiminde özetlenir. ↸ Çizim veya inşa sonucu elde edilen kare ve dikdörtgen modellerinde açıların birer dik açı ve köşegenlerin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu öğrencilerce belirlenir. Öğrenciler, kare modelini köşegenlerinden katlayarak veya açıölçer ve cetvelle ölçüp gözlemleyerek köşegenlerinin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığını fark ederler.

[!] Kenarların, köşegenlerin birer doğru parçası; eşit uzunluklu doğru parçalarının da eş oldukları vurgulanır. [!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köşegenlerinden biri tarafından iki eş parçaya ayrıldıkları hatırlatılır. [!] Köşegen ile kenar arasındaki fark vurgulanır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

292

DÖRTGE LER 5. kare. Yükseklik “ h” ile gösterilir. Üçgen. dikdörtgen. Bu paralel doğruların birbirine uzaklığının her yerde eşit olduğu hatırlatılır.A. paralelkenar. Daha sonra gönye ve [!] Üçgen. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer.A. kare.Ö. gönder. Üçgen. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. nesnelerin tabanlarından tepelerine veya tepelerinden tabanlarına inilen dikmenin uzunluğu olduğu fark ettirilir. paralelkenar. ↸ Paralelkenarları aynı paralel doğrular üzerinde bulunan dikdörtgen. duvar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 293 . yamuğun kenar uzunlukları verilerek çizim yaptırılmaz. köşelerin veya kenarların birinden karşı kenara (veya bu Uzunlukları Ölçme kenarın üzerinde bulunduğu doğruya) olan uzaklık olduğu ve bu uzaklığın o kenara ait yükseklik olarak adlandırıldığı fark ettirilir.5. materyal ile yaptırılır. [!] Yüksekliğin aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır. kare. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Yüksekliğin bina. paralelkenar. ↸ Farklı duruşlarıyla verilen üçgen. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerinden birinin. dikdörtgen. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. eşkenar dörtgen ve yamuğun yüksekliklerinin aynı olduğu fark ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çizimler önce tangram parçaları vb. kare. KAZA IMLAR 4.Ö. basket potası vb. Bunun aynı zamanda karşı kenarın herhangi bir yerinden (noktasından) söz konusu kenara inilen dikmenin uzunluğuna karşılık geldiği vurgulanır. dikdörtgen. eşkenar dörtgen ve cetvel kullandırılarak dikdörtgen ve kare çizdirilir.

ve yarıçapın bir doğru parçası olduğu fark ettirilir. yarıçap ve çapının doğru parçası olduğu ve merkezin M. Pimin nokta modeli. malzemenin üzerine bir raptiye tutturulur. ↸ Belli yarıçaplara sahip çemberler çizdirilerek çemberin merkezinin nokta. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 294 . 3. yarıçaplı ve çaplı oldukları fark ettirilir. çapın 2×r ile gösterildiği vurgulanır. [!] Merkezin çember üzerindeki her noktaya ↸ eşit uzaklıkta olduğu vurgulanır. gerdirme telinin doğru parçası modeli olduğu göz önünde tutularak merkezin bir nokta. yuvarlak saatin çerçevesinin çember.A. yarıçapın r. çap [!] Yarıçap ile çap arasındaki ilişki belirtilir. karton. model alınarak yarıçap. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ipin yarıçap olduğu fark ettirilir. Pergel ve diğer ölçme araçlarını kullanarak öğrencilerden kendi sınıf logolarını oluşturmaları istenir. çap ve merkez kavratılır. Kalem. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. modeller üzerinde çember ve dairenin aynı merkezli. gerdirme tellerinin bulunduğu bölgenin daire. saatin [!] Yarıçap ile çapın aynı zamanda birer yelkovanı ile pimi.Ö. Köpük. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. bir ucundan raptiyeye diğer ucundan kaleme bağlanır. yarıçapını ve çapını belirtir. yarıçapını ve çapını adlandırılır. Çemberin merkezini. ip gergin olacak şekilde raptiye etrafında döndürülerek bir çember çizdirilir. KAZA IMLAR 1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.5. Çembersel bölgenin daire olduğu veya dairenin sınırlarının çember olarak adlandırıldığı belirtilir. Raptiye izinin merkez. ↸ Bisiklet tekerleğinin lastiğinin çember. iç bölgesinin daire vb. Çevreden çember yardımıyla oluşturulmuş logolara (olimpiyat logosu gibi) örnekler buldurulur.A. trafik işaretlerinden “Taşıt giremez. tahta levha vb. ÇEMBER 2. uzunluk olduğu vurgulanır.” levhasının orta şeridi vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çember modellerinden bisiklet tekerleğinin gerdirme telleri ile mili.Ö. Belirli bir uzunluktaki ip.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 295 .Ö. Simetri aynasını kullandırarak.5.A.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kareli veya noktalı kâğıda düzgün olan veya olmayan çokgenler çizdirilir ve kesilerek [!] Doğruya göre simetri ile ayna aldırılır. etkinlikleri simetrisinin aynı olduğu belirtilir. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.Ö. KAZA IMLAR 1. yaptırarak simetrik çokgenler ve simetri doğruları belirletilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. katlatarak. kareleri saydırarak vb. Çokgenler bir simetri doğrusu dört simetri doğrusu SĐMETRĐ altı simetri doğrusu ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

KAZA IMLAR Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer.A. [!] Çizimlerde yatay ve düşey simetri doğruları kullandırılır. 2 tane kareyi. [!] Nokta çiftlerini birleştiren doğrunun simetri doğrusuna dik olduğuna dikkat ettirilir. En büyük dikdörtgeni. Aynayı kaç değişik şekilde yerleştirirseniz elinizdeki karenin büyüklük olarak aynısını elde edebilirsiniz? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. d. SĐMETRĐ Bir kare çiziniz ve simetri aynasını kullanarak. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. En küçük kareyi oluşturunuz. c. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Simetri aynası kullandırarak.A. 1 tane dikdörtgeni. 2. kareli veya noktalı kâğıt üzerinde verilen simetri [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta doğrusuna göre çizimler yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 296 . b. e.5. a.Ö.

Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.A.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Düzgün çokgenlerin bir çeşidini kullanarak süsleme yapar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Düzgün çokgenlerden bir veya ikisini kullanarak süsleme yapar. model olarak özellikleri bilinen çokgenler kullandırılır. KAZA IMLAR ↸ 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 297 .5.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.

dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüz çiftleri ile paralel düzlemler. gökyüzü ve bulutlarıyla vb. okul ve içi.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler.Ö. AÇIKLAMALAR 2. Uzayı tasvir eder. ↸ Sınıfın karşılıklı duvarları (tavan ve tabanı). ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisim modellerinin yüzeyleri ve içleri. ovası. KAZA IMLAR 1.5. modellerle kesişen düzlemler fark ettirilir. çatıların bitişik iki yüzü vb. sınıf ve içi.Ö. DÜZLEM R P F ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. okul ve bulunduğu semt veya şehir.A. üçgen prizmanın yan yüzlerini herhangi ikisi. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 298 . modellerle uzayın işgal edilen ve içinde bulunulan yer olduğu fark ettirilir. bir bölgenin dağı.

bazı çatılar. tepe noktası olarak adlandırıldığı vurgulanır.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.5. KAZA IMLAR 1.Ö.A. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Mısır piramitleri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 299 . ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bazı ambalaj kutuları vb. yan yüzlerinin üçgensel bölgeler olduğu. modeller ile piramitler fark ettirilir. Piramidin Sosyal Bilgiler dersi “Hepimizin tabanının çeşitli çokgensel bölgeler. yan yüzlerin tümünün Dünyası” ünitesi (Kazanım 4) kesiştiği noktanın.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ellerinde bulunan prizma modellerini kullanarak cisimlerin yüzlerini kâğıt daha çok tercih edilmesinin nedenleri irdeletilir. kutularının biçimlerinin geometrik • Birinde 5 yüz. üçgen. Üçgen prizma ve kare prizma modellerinin karşılaştırılmasında hatırlatılır. köşe. karışmaması için işaretletilir. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Birbirlerinden farklı iki prizma modeli öğrenci gruplarına dağıtılarak bunların benzer ve [!] Yüz (yüzey). cisimlere benzemesinin ve bazılarının ↸ Gruplar.A. KAZA IMLAR 2. yüzleri düz ve ikişer tabanları var vb. Market raflarındaki ambalaj • Birinde 6 köşe. üzerine çizer. kare ve dikdörtgenler prizması Benzerlikler: Đkisinin de köşeleri var.5. modelleri kullandırılır. ayrıt kavramları farklılıkları buldurulur. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 300 .Ö. diğerinin ise karesel bölgedir.Ö. aşağıdaki benzerlik ve farklılıklar belirletilir.A. diğerinde 6 yüz var. Küp Dikdörtgenler prizması Kare prizma Üçgen prizma ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çizilen her yüz. diğerinde 8 köşe var. [!] Geometrik cisimlerden küp. Farklılıklar: • Birinin tabanları üçgensel bölge.

Daha sonra prizmanın parçalara [!] Farklı açınımlar elde edilmesi sağlanır. KAZA IMLAR 3.5.Ö. her biri. küpün açınımı tahmini olarak çizdirilir.A. Bunların buldurulur. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur.A. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Prizma modeli olan kutular kestirilerek açtırılır. Alan Küp Küpün açınım örnekleri ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ayrılmış yüzleri verilerek farklı açınımları olup olmadığı buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 301 .Ö. [!] Açınımı verilen bir geometrik cismin adı ↸ Kareli veya noktalı kâğıtlara. bir bütün olarak kestirilip katlatılarak küpü oluşturup oluşturmadıkları kontrol ettirilir. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. [!] Aynı etkinlik dikdörtgenler prizması için de tekrarlanır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. küplerin sadece uç sınırları belli olacak şekilde verilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi ” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) GEOMETRĐK CĐSĐMLER 5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 302 .5.Ö. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Görünümleri verilen bir yapı modelinin kaç eş küpten oluştuğu buldurulur ve eş [!] Yapının görünümü izometrik kâğıtta eş küplerle bu yapıları oluşturmaları sağlanır.A. izometrik kâğıda çizdirilir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Eş küplerle oluşturulmuş yapıları izometrik kâğıda çizer. [!] En fazla 6 eş küple oluşturulan yapılar çizdirilir.Ö. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir. [!] Oluşturulan yapıların sadece bir cepheden görünümleri çizdirilir. KAZA IMLAR 4.A. ↸ Eş küplerle oluşturulmuş yapı. Örnek II Örnek I [!] En fazla 20 eş küple basit yapılar oluşturulur.

“iki boyutlu” ve “üç boyutlu” yerine sırasıyla.5. ayrıtların. herhangi bir yönde ölçülebilen büyüklüğün bir nesnenin boyutu olduğunu.A. Düzlemin. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yüzeylerin. “iki boyutlu” nesneler oldukları.Ö. “yükseklik” büyüklüklerinden herhangi ikisine. 2. [!] Nesnelerin cinsi. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. çokgensel bölgelerin. “yükseklik” ten her birinin yerine sırasıyla “boy”. AÇIKLAMALAR [!] “Bir boyutlu”. çokgenlerin kendileri ve kenarlarının. Bunun için. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 303 . “en”. çemberlerin “bir boyutlu” nesneler oldukları “uzunluk”. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler. Doğruların. yeri ve duruşlarına göre bazı hâllerde “uzunluk”. “genişlik”. derinlik” veya “kalınlık” ifadelerinin kullanılabildiği vurgulanır.A. “uzunluk”. GEOMETRĐK CĐSĐMLER 1. “2 boyutlu” ve “3 boyutlu” yazılabilir. “çap”. “yükseklik” büyüklüklerinden her üçüne sahip olmaları gerektiği. “uzunluk”. hacmin 3 boyutlu nesneler için karakteristik bir özellik olduğu vurgulanır. ışınların. “genişlik”. açıların. “1 boyutlu”. [!] Alanın 2 boyutlu. geometrik cisimlerin yüzlerinin. açının içinin vb. “yükseklik” büyüklüklerinden sadece birine. doğru parçalarının. KAZA IMLAR 6. Geometrik cisimlerin üç boyutlu nesneler oldukları. “genişlik”. uygun modelleri gözlemleyerek keşfeder. 3.Ö. uygun modelleri üzerinde gözlemletilerek fark ettirilir. düzlemsel bölgenin. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. dairenin.

5. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 304 .

4. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. santimetre. 2. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. 1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 5. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. Çevre 4 Alan 5 Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme 1. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. dikdörtgen. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. 3. Milimetre. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM 2 1. 2. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 1. kare. 2. eşkenar dörtgen. 1. 3. 1. 2. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Üçgensel bölgenin alanını bulur. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Üçgen. Metre-kilometre.5. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. T O P L A M 1 2 2 16 305 . 4.

UZU LUKLARI ÖLÇME • 127 mm = • 425 m = 425 km = 0. metre-santimetreondalık kısmın en çok üç basamaklı olmasına dikkat sayı gösterimlerine dönüşümler yaptırılır. Metre-kilometre. paylaşılır. kesir ve ondalık [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerde. Çocuğun bir adımının uzunluğu 23 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç metredir? Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 7. KAZA IMLAR 1000 buldurulur ve 1 mm nin. 1. 2. Uzunluk ölçü birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde uzunluk ölçülerinin kullanıldığı işlemleri araştırma yaptırılır.A.5.7 cm . 1 milimetrenin de 1 metrenin ’i olduğu dönüştürür. 1000 127 cm = 12. Milimetre. problemlerin bir parçası olarak ele alınır.001 m olduğu ifade ettirilir.Ö. milimetre birimlerini birbirine edilir. 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 306 .127 m . sınıfta araştırma sonuçları gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. 10 [!] Kesir ve ondalık kesir gösterimi birlikte kullanılmalıdır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. • 127 mm = 127 m = 0.A. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 1 1metrenin 1000 milimetre. 0. Uzun atlama yapan bir çocuğun atladığı uzunluk kendi adımlarıyla 8 adımdır. santimetre.425 km 1000 gibi dönüşümler. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak.Ö.

Ç= 4×a b Ç= (2×a)+(2×b) b c Ç= a+b+c a a a [!] Çap = yarıçap + yarıçap = 2 × yarıçap olduğu vurgulanır.Ö.5.A. dikdörtgen. kavanoz kapağı. çapın da “2×r “sembolleri ile gösterildiğini vurgulayınız. olarak adlandırıldığı . yarıçapı verilen çemberin uzunluğunun düzenlenecektir. 3. dairesel nesneler kullandırılarak çizdirilen çember uzunlukları çap uzunluklarına hesap makinesi kullandırılarak böldürülür.Ö. π sayısının tarihçesi ile ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. tabak. Bölümlerin aynı sayıya yaklaştığı gözletilir. ↸ Çevre = Çap × π Ç=2×r× π ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. karesel. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 307 . hesaplanacağı etkinlikler yaptırılır. ÇEVRE ↸ Farklı çap uzunluklarına sahip olan madenî paralar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. paralelkenar ve yamuğun verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. Üçgen. eşkenar dörtgen. eşkenar dörtgen. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. dikdörtgensel bölgelerle. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Yarıçap Yarıçap Merkez 4. ↸ Bir ip veya kâğıt şeritle. [!] Çap uzunluğunun yarısının yarıçap biçimindeki çevre-çap -yarı çap ilişkileri kullanılarak çevre hesaplamaları yaptırılır. dairesel nesneler çevreletilir ve bu ipin uzunluğunun dairesel nesnenin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir.A. 2. kare. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Üçgensel. ↸ Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. ↸ Bozuk paranın çapının iki kibrit kutusu arasındaki mesafe olduğu fark ettirilir.yarıçapın “r”. ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade edilir. uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları içinde Uzunluğu verilen çemberin yarıçapı. paralelkenar ve [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde yamuk bölgelerinin çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. bardak vb. eşkenar [!] Problemler öğrencilerin düzeylerine dörtgen. kare. [!] π sayısını yaklaşık 3 aldırılır. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. Bu sayıya “pi” dendiği ve π sembolü ile gösterildiği belirtilir. dikdörtgen.

harf kullandırılarak ifade ettirilir.Ö. 2. Ölçüm [!] cm2 ve m2 birimleri arasında dönüşümler sonuçlarının farklılığından yola çıkılarak standart birimlere ihtiyaç olduğu fark yaptırılmaz. ↸ Standart ölçme birimlerinden “cm” ve “m” kullandırılarak oluşturulan dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanları buldurulur. M N ↸ A(KLMN) = 4 cm x 6 cm = 24 cm2 şeklinde yazılacağı vurgulanır.A. Alanlar “cm2” ve “m2” birimleriyle yazdırılır. karesel ve dikdörtgensel bölgelerdeki bir kenarın diğer kenara göre yükseklik olduğu vurgulanır. ettirilir. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve bölgelerin alanlarının m2. Ayrıca. büyük yazı tahtasının yüzeyinin vb. masanın üst yüzü vb. ALA ↸ Kitabın yüzü. kâğıt vb. Belirlenen bir alan ölçtürülür. KAZA IMLAR 1.5. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. ↸ Karton. ↸ Kenar uzunlukları belli olan karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının kenar uzunluklarının çarpımı olduğu fark ettirilir. 4 cm K 6 cm L D C U S A B T R ABCD ve TRSU dikdörtgenlerinin alanlarını hesaplayınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Farklı boyuttaki birimkareler kullanılarak belirli bir alan ölçtürülür. daha geniş alanların tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 308 . alanların ölçümü cm2 ile sınıfın tabanının. yardımıyla 1 cm2 ve 1 m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. Aşağıda Simay’ın yatak odasının krokisi verilmiştir. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar.Ö.A. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. Alan. da km2 ile ölçüldüğü belirtilir. Açıkta kalan alan kaç cm2’ dir? 5m 190 cm Yatak 90 cm Halı 2m 3m 4m ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 5. Bu bölgelerin alanlarından yararlanılarak üçgensel bölgenin alanı fark ettirilir. geometri tahtası.A. noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde çalışmalar yaptırılarak fark ettirilir.A. KAZA IMLAR 4.Ö. [!] Geometrik şekillerin yükseklikleri. A AÇIKLAMALAR D C B Yukarıdaki ABCD paralelkenarının alanını birim Paralelkenarsal bölgenin alanı taban ve bu tabana ait yükseklik cinsinden ifade kareler cinsinden tahmin ediniz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 309 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Yukarıdaki üçgenleri isimlendirerek üçgenlerin taban uzunluğu ve bu tabanlara ait yükseklikleri belirleyiniz. ettirilir. dikdörtgen ve paralelkenar modelleriyle dikdörtgenle paralelkenar arasındaki ilişkileri inceleterek paralelkenarın alanının dikdörtgenin alanına dönüştürülebileceği keşfettirilir. ↸ Geometri tahtası noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde verilen bir üçgensel bölge. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. köşelerinden katlatılıp kestirilerek iki eş üçgensel bölgelere ayrılır. Üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. Üçgensel bölgenin alanını bulur. dikdörtgensel bölge veya paralelkenarsal bölgeye tamamlatılarak bu bölgelerin arasındaki ilişki buldurulur.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kareli kâğıt. ↸ Üçgensel bölgenin alanı kenar uzunlukları ve yükseklikler cinsinden ifade ettirilir. geometri tahtası. ALA ↸ Dikdörtgensel ve paralelkenarsal bölgeler.5.

Bu öğrenci ne kadar uyumuştur? Ankara’dan Antalya’ya giden bir otobüs. doğumlarından önceki önemli olaylar doğum tarihlerinin soluna. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 4 saat 45 dakika gittikten sonra yarım saat mola verdi.).2. Đlk olimpiyatın ne zaman ve nerede yapıldığını araştırarak sınıfa sununuz. Moladan sonra 3 saat 25 dakika daha yola devam ederek Antalya’ya vardı.6.30’da yatan bir öğrenci sabah 7.Ö.5. kardeşlerinin doğum tarihleri. ↸ Öğrencilerden. defterlerine bir doğru çizmeleri ve bu doğrunun ortada bir yerini işaretleyerek bu işaretin hizasına doğum tarihlerini yazmaları istenir. Örneğin. KAZA IMLAR 1.A.10’da kalkmıştır. 1993 2002 1979 1987 1978 1999 2001 2004 AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Annem ve babam evlenmiş. Daha sonra. Problem: Özgür. Doğum tarihim: Yeğenim doğdu. kendi doğum tarihlerini referans alarak aşağıdaki soruları cevaplar: • Ablam kaç yaşındayken yeğenim doğdu? • Ağabeyimin doğumu ile ablamın evlenmesi arasında kaç yıl vardır? • O yıllara ait özellikler. koştuğu zaman nabız atışı dakikada yüzde kaç artar? (TIMMS 1999’dan uyarlanmıştır. 1. Akşam 10. koştuğunda nabzı dakikada 120 kez atmaktadır. Ablam evlendi. Ablam doğmuş. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sınıfa geçtim. problemleri dikkatle okumaları. drama tekniği ile ifade ettirilir.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 310 . Aynı tempoda koşmaya devam ettiğinde nabzı 1 saatte kaç kez atar? Özgür’ün nabzı otururken dakikada 80 kez atmaktadır. problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri).Ö. [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. Öğrenciler. sınıfa başladım. Milâttan önce veya milâttan sonraya ait seçtiğiniz iki tarih arasındaki farkı yüzyıl ve yıl olarak belirleyiniz. ilköğretime başladığı yıl vb. kendi cümleleri ile ifade etmeleri. ↸ Kişisel Tarih Çizgim: Öğrencilerden. ↸ 6. Yolculuk ne kadar sürmüştür? Fen ve Teknoloji dersi “Dünya Güneş ve Ay” ünitesi (Kazanım 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfası getirtilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere göre programların başlama ve bitme süreleri ile ilgili problemler kurdurulur.5) Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 16) ZAMA I ÖLÇME Ağabeyim doğmuş. neyi sorduğunu belirlemeleri. alınabilir Doğumlarından önce ve sonra olan olaylar arasındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. doğumlarından sonraki önemli olaylar ise sağına işaretleyerek yazmaları sağlanır. anne-babanın evlenme yılı. 2. 3. çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir. Özgür.

2. 175 mL süt almaktadır. Sekiz saatte bir bardak süt içmesi önerilen bir çocuk 6 günde ne kadar süt içer ? Aşağıdaki sürahiye limonatanın 1 ’i 5 kadar su katıldığında sürahideki sıvı miktarı ne olur ? 1000 800 600 400 200 mL ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 425 425 mL = L = 0.Ö.A.425 L 1000 AÇIKLAMALAR [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerin kesir kısmının en çok üç basamaklı olmasına dikkat edilir.5. araştırma yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin kullanıldığı dönüşümler yaptırılır.Ö. bir ölçek (5mL) şurup içmesi önerilen bir hasta 6 günlük tedavi süresince ne kadar şurup içer? Bir bardak. sınıfta araştırma sonuçları paylaşılır. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Sekiz saatte bir. KAZA IMLAR 1. SIVILARI ÖLÇME Sıvı ölçme birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 311 . Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.A.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. farklı yapılar oluşturur. 360 küp şekerdir. paket–koli vb. içermelidir.Ö. 10 tane şeker paketidir. en fazla 12 birimküpü buldurulur.A. • Paketin hacmi. Oluşturulan farklı yapılardaki hacimlerin değişip değişmediği sorgulanır. olmayan birimle ölçer. ↸ Öğrencilerden üç birimküp hacme sahip değişik yapılar oluşturmaları sağlanır. Daha sonra bir paketin içindeki küp şeker sayısını kullanarak kolinin hacmi küp şekerle buldurulur.A. 10×360=3600 küp şekerdir. modeller kullanarak birim ile hacim [!] Dikdörtgenler prizması ve kare prizma 1. Bir geometrik cismin hacmini standart modelleri kullandırılır.Ö. HACMĐ ÖLÇME ↸ Đzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıların hacminin kaç birimküp olduğu 2. sakız–paket. • Kolinin hacmi. KAZA IMLAR ↸ Bir kolinin hacmi küp şeker paketleriyle. ilişkisi fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 312 . • Kolinin hacmi. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Küp şeker–paket. paketin hacmi ise içerisindeki küp şekerlerle buldurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak [!] Çizimler.5.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 313 .5.

1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. 2. T O P L A M Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık 2 1 3 9 314 . 1. Şema yaparak verileri düzenler.5. 2. 3. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. 1. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. 2. Çizgi grafiğini oluşturur. 3. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1. Çizgi grafiğini yorumlar.

Çizgi grafiğini oluşturur. KAZA IMLAR 1. 20 ve 30. Mesafe (m) 5 ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 10 15 Süre (saniye) 7 13 17 20 Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu Öğrenciler 0 5 10 15 Mesafe (m) 15 10 5 0 Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. metreyi kaç saniyede geçtiği öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki belirlenerek veriler toplatılır. kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir.A. AÇIKLAMALAR çizgi [!] Olaylar. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. Tablo: Mesafelere Göre Koşma Süresi Grafik: Mesafelere Göre Koşma Süresi Koşma süresi (saniye) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Hazır çizgi grafikleri inceletilerek çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra grafiği yaptırılır. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır.A. 10. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi. Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır. Örneğin. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Çünkü Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda.Ö.Ö. çizgi grafiğinde gösterilemez.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 315 .

altın ve döviz fiyatlarındaki değişim vb. ilgili ve içeriğinde çizgi grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek grafikler yorumlatılabilir. • Aynı veriler. • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır.Ö.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır. • Varılan sonuç yazdırılır. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. emlak. • Öğrencilerin grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu hakkındaki düşünceleri yazdırılır. kolaylıklarını ön plana çıkarmalıdır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 316 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çizgi grafiğini yorumlar.Ö. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 5 0 0 5 10 15 20 25 Yol (m) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) 3.5.A. • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır. KAZA IMLAR 2. [!] Veri toplatılacak olay. Zaman (saniye) 25 20 15 10 AÇIKLAMALAR [!] Otomobil. grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır. grafik kullanımının ↸ Veri toplamak için öğrencinin yaşantısından seçilen bir olay tartışılarak belirlenir.

1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir. Tablo: Trafik Kazaları Nedenlerinden Bazıları Trafik Kırmızı kazalarının ışıkta nedenleri geçmek Yaralı durumu Yaralanan Yaralanmayan Toplam Taşıtı hatalı geçmek Hızlı taşıt sürmek AÇIKLAMALAR [!] Okul çağı çocuklarının sağlıklı yaşam için tüketmeleri gereken besinlerle ilgili gazete kupürleri incelenerek iki özelliğe göre tablo oluşturmaları istenebilir. Şema yaparak verileri düzenler.A.Ö. KAZA IMLAR 1. Desenli olanlar Bardaklar Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Plastik olmayanlar Desenli olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. süt. Sunu”öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2) Desenli olanlar Kriz durumlarında size yardımcı olabilecek Plastik olanlar güvenilir yetişkinleri. telefonları.5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğretmen. trafik kazalarının bazı nedenleri ve bu kazalar sırasında yaralanmaların olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar. Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve. et. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Desenli olmayanlar kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturunuz. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. 2. sebze. ↸ Ağaç şeması kullanılarak veriler düzenletilir. adresleri. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. Hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek veriler tablo hâline getirtilir. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 317 .” Öğrencilerin yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu.A. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 6) Sağlık Kültürü (Kazanım 21) Toplam TABLO VE ŞEMA 10 3 13 6 1 7 10 10 26 4 30 ↸ Kadınların Okur Yazarlık Oranları “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. Çeşitli özelliklere sahip Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır. tahıl miktarını araştırınız ve tablolaştırarak sununuz.

ARĐTMETĐK ORTALAMA ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. Küpler kullanılarak aritmetik incelenerek aritmetik ortalama ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. yapma.Ö. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5. plan kullandırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 318 .Ö. Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazınız ve sınıfa sununuz. amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için sunu değerlendirme formunu doldurur.5.A. Bu süreçte küpler [!] Öğrencilerin problemi anlama. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak hesaplamaya kaynak olacak veriler açıklayınız. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. 5+3+ 4 =4 3 Göksu Göksu Deniz Deniz Erol Erol ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. toplanabilir. “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır.A. KAZA IMLAR 1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem Problem: Öğretmen. Bu notların [!] Çeşitli ilanlar içeren gazete kupürleri aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür.

eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. KAZA IMLAR 1. ekonomik tahminler. yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır. bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir. mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır. ile ilgili berabere kalacaktır. üçlü gruplar oluşturulur. Çekiliş yapmadan kırmızı. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Öğrencilerden.Ö. Gruplardan. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra. Öğretmenin kazanma olasılığının. kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. ↸ Her bir gruba. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Suat: -Bence. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Bu işlem 50 kez yaptırılır. ↸ Đçi görünmeyen bir torba ile eş taş. OLASILIK 3. “Farklı iki renk Sosyal Bilgiler dersi “Bir Ülke Bir gelmesi” durumunu öğretmen. nohut vb. gazete kupürleri incelenerek tahminler Filiz: -Benim tahminime göre ise % 90 olasılıkla B takımı galip gelecektir. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür.A. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. varlıklardan biri seçtirilir. Sonra para 50 kez atılarak gelen deney yapar ve sonucu yorumlar. pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla [!] Hava tahmini. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. ↸ Đkili. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 319 . bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci Bayrak” ünitesi (Kazanım 1) grupları seçer. tekrar bir nesne çektirilir. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin edilecektir. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Tahtaya.A.5. Her grup. madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı 2. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında. yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu. olayların olma olasılıkları vb. 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur.Ö. ↸ Bir yüzü sarı. yaptırılıp kontrol ettirilebilir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. Tercihler. kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur.

B. R. 2003. Collins W. (Çev.J. S. . Đnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Kepenekçi. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 2. Micazkadıoğlu..W. Exploring with Pattern Blocks Grade 4-6.B.KAY AKÇA Altamuro. T. Busbridge.J. Kılıçoğlu. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. Ankara 2002. Cooney. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Metni. EARGED. Mathematics of Elementary School Teachers. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Đnsan Hakları Eğitimi. Y. Singapore Maths CurriculumMathematics Syllabus. & Holubec. I. et. Department of Education and Science. Johnson. M. Johnson. Milsan Basın San Aş. Grades 3-8 Team. TODAĐ Yayınları: Ankara 1996. .al. Đstanbul.. Claude. T. Atlanta. Mathematics: Applications and Connections Course 1. M. ve Oruç.T. et al. D. S.: Đstanbul 2003. Dr. Đlköğretim Matematik Öğretimi. Bassarear... MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 1. Mehmet ÇEVĐK). 2002. Milsan Basın San Aş. 2001.: Đstanbul 2004. Department of Education: Dublin 1999. Z... Singapore. Ben Đnsanım Dizisi. . Curriculum Planning and Development Ministry of Education. Silver Burdett and Ginn: Atlanta 1992. & Pryor. NCTM: Reston 1987.: Illinois 2001. Glencoe/McGraw-Hill: Newyork 1998. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Develioğlu. Çayır. A.. Mathematics in the National Curriculum. Đnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları Đçin. E. Arda. Mathematics Curriculum. Tarih Vakfı Yayınları: Đstanbul 2003.J. Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics.. R. Geometry. Lester F. Interaction Book Company: Minnesota 1990. Ministry of Education. j. Đlgiç. British Council. K. C. E. Mathematics Grade 3-8.. A. HMSO: London 1999. Đnsan Hakları Eğitimi Dersi Senaryoları. K. K. ve Henderson. 2000.YÖK: Ankara 1996. Glencoe/McGrawHill: Newyork 1999..J. How to Evaluate Progress in Problem Solving. Gülmez. Circles of Learning: Cooperative in the classroom.. Her Güne Bir Oyun. Yaygın Đnsan Hakları Eğitimi. Learning Resources. ve Dede. Inc. P. V. Department of Education and Science..Ş... ve Özçelik. Charles. 320 .. D. N. Houghton Mifflin Company: Boston 1997.. GA: Houghton Mifflin 1975. Boyd. Anı Yayıncılık. ve O’Daffer P. Davis. ve Deniz S.: Đstanbul 2003. R. C.

Posamentier. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992.. Inc. Math for Fun Projects. NCTM. Primary Mathematics 5B. Arslan. NCTM: Virginia 1991. London: Lorenz Books 1997. Cuisenaire Company of America. S. MEB. Reston. K-5. N. S. Walton. 2002. P. The Center for Applied Research in Education: West Nyack 1994. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992..S. Ülker. J. EARGED: Ankara 2003.:New York.. MEB. Primary Mathematics Project Team. 2002. Walton. Thompson.. Seymour. Pasternnack. Corwin Press Inc. Singapore Federal Publications 1996.King. Đlköğretim Matematik Programına Ait Öğretmen Görüşleri. ve Gürsoy. Polya. & Williams. Curriculum and Evaluation Standards for school Mathematics. 2003. S. Problem Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions: A Resource for the Mathematics Teachers. Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units. D. Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 4. & Krulik. Z. F. MEB:Đstanbul 2000.. & Silvey. L. M. MacMillan Company: New York 1990. 1957. MEB.M. Teaching Mathematics Through Problem Solving. NCTM: Reston 1992. Estimation Book B. Alladdin Books Ltd. D. National Council of Teachers of Mathematics. Posamentier. Z.. TIMMSS 1999 Türkiye Raporu. A.: Thousand Oaks 1998. A. Mathematics Assesment. Estimation Book A and B. NCTM. Millî Eğitim Basımevi: Đstanbul 2002..: London 1999. EARGED:Ankara 2003.. NCTM.S. MEB:Ankara 2003. Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme Bölümü Matematik Komisyonu. A. Navigating through Data Analysis and Probability in Pre-kindergarten-Grade 2. Reston: NCTM. Seymour. & Stepelman. G. C. S. Hands-On Mathematics: Ready to Use Games & Activities for Grades 4-8. ve Sancar. Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Paper Cutting. Đlköğretim Okul Ders Programları 1-5. MEB Basımevi: Đstanbul 2003. 321 . MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 3. Şahin.. Tangram Blocks Activities Grade 5-10.. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. London: Penguin Books. Reston: NCTM.

EKLER 322 .

.. Sınıf: . Konuşurken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 3. Kendine ait malzemeleri kullanırken özen gösterme 3.... 2= Bazen.............EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI GE EL ÖĞRE CĐ ĐZLEME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ....... Farklı kaynaklardan yararlanma 10.... Dersler arası ilişkilendirme yapma 9. Đç ilişkilendirme yapma 8. 1= Nadiren............... Malzemeleri etkin kullanma 2. Yazarken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 2.... Bilgileri sorgulama 7. Başkalarına ait malzemeleri kullanırken özen gösterme Bazen PSĐKOMOTOR BECERĐLER Bazen 323 .Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorma Hiçbir zaman adiren Her zaman zaman Her 1.. 3= Sıklıkla: 4= Her zaman) adiren Sık sık Sık sık Hiçbir zaman BĐLĐŞSEL ÖZELLĐKLER 1........... Yaratıcı olma 4....... Puanlama: 0= Hiçbir zaman.... Akıl yürütme 5.. Problem çözme yeteneklerini kullanma 6.. Yönerge: Aşağıdaki her ölçütün ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini göz önüne alarak öğrenciyi değerlendiriniz......

.......................................... ....................................... Đhtiyaç duyduğunda yardım isteme 6...... Grup olarak çalışma 2... Matematik sınavında panik olmama YORUMLAR VE Ö ERĐLER: .... Verimli çalışma 9.................................. Dürüst olma 4.............................................. ........ Başkalarının fikirlerini dinleme 3.....adiren Sık sık zaman 1....................... Sorumluluklarını yerine getirme 5............................ Başkalarına değer verme 4......... Kendini mutlu etmek için matematikle uğraşma 12................. Toplum içinde kendini ifade etme adiren Her SOSYAL BECERĐLER Sık sık zaman zaman Hiçbir Bazen Bazen PSĐKOLOJĐK ÖZELLĐKLER 1......................................... Eleştirilere açık olma 7............ Tek başına çalışma 8..................... Đstekli ve hevesli çalışma 11......... Matematikte başarılı olmayı isteme 3...................... Matematiğin önemli olduğuna inanma 2.......... Öz güveni olma 13................ zaman Hiçbir Her 324 .......... Dikkatli olma 10...........................................................................................

ÇÖZÜM ĐÇĐ PLA YAPMA 1: Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. BE ZER BĐR PROBLEMĐ KURMA 1: Benzer bir problemi kısmen kurmuş. 0: Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. 0: Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ A ALĐTĐK DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0: Problemi tamamen yanlış anlamış. 325 . sorunun bir kısmını çözebilmiş. CEVABI DOĞRULUĞU U KO TROL ETME 2: Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. ÇÖZÜM 1: Đşlem hatası yapmış. PROBLEMĐ A LAMA 1: Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. 2: Doğru cevabı bulmuştur. 2: Problemi anlamış. 0: Probleme uygun olmayan plan yapmış. 2: Benzer bir problemi kurabilmiş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuştur. 0: Benzer bir problemi kuramamış. 1: Cevabı kısmen kontrol etmiş. 2: Hazırladığı planı gerektiği gibi uyguladığında doğru sonuca ulaşır.

• Uygun stratejiyi uygularken hata yapmışsa ve bu hata problemi anlamadığı için veya kavram yanılgısı olduğu için değilse • Uygun strateji uygulanmış ve doğru sonuca ulaşılmışsa 326 . • • • • • • Problem anlaşılmışsa ve uygun olmayan strateji ile başlangıç yapıldığı için yanlış sonuca ulaşılmışsa Doğru sonuç olmasına karşın çözüm anlaşılmıyorsa Sadece doğru sonuç varsa Sadece problemin alt amaçlarından birinin çözümü doğru ise Uygun strateji ile sadece başlangıç yapılmışsa Uygun strateji seçilmesine karşın yanlış uygulanmışsa 3 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemin alt amaçlardan birine sadece ulaşmaya çalışmış ve sonuçlandırmamışsa • Çözüm bulmaya başlangıç yapılmasına karşın bu başlangıç doğru cevaba neden olmayacaksa • Uygun olmayan strateji ile başlangıç yapılmışsa veya bu strateji ile çözmeye çalışılmış fakat sonuçlandırılamamışsa 2 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Hiçbir çalışma yapılmamışsa • Sadece yanlış sonuç yazılmışsa • Problemdeki veriler sadece kopyalanmışsa veya problemi anlama izleri yoksa 1 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ BÜTÜ CÜL DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemi yanlış anladığı için veya kısmen anladığı için uygun strateji kullanmasına karşın yanlış sonuca ulaştıysa • Uygun stratejiyi uygularken anlaşılmayan nedenlerden dolayı yanlış sonuca ulaşılmışsa • Uygun stratejinin uygulandığının anlaşılmamasına karşın doğru cevap verilmişse • Uygun strateji uygulanmış fakat sonuç yazılmamışsa 4 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.

............. Problem çözerken bir zorlukla karşılaştın mı? Karşılaştıysan bu zorluk nedir? 6.. Problemi çözerken kullandığın veya kullanmaya çalıştığın stratejiden başka problem çözmeye uygun strateji var mı? Varsa bu stratejinin ne olduğunu açıklayınız? 5....... Cevabını kontrol etmenin önemli olduğunu düşünüyor musun? Neden? 8...... Ders: ..................................................Konu: ................................ Problemi çözdüğünde ne hissettin? Neden? 327 ....................................................................... Problemle uğraşmaya başladığında ilk defa ne yaptın? Ne düşündün? 2.................................... .............. Problemi çözerken hangi aşamaya gelebildin? Neden? 3.......................................................................................................................... .......................................................... .................................... Sınıf: ............................................................................................ Problemi çözerken hangi stratejiyi kullandın veya kullanmaya çalıştın? Neden? 4................ Problem çözerken neler hissettiğini nedenleriyle yazar mısın? 10............ Cevabının doğru olduğundan emin misin? Neden? 7............... 1. Yönerge: Problem çözerken yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi açıklamak için aşağıdaki soruları cevaplayınız................................................ Problemi yazınız: ...........PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ ÖĞRE CĐ RAPORU Öğrencinin adı ve soyadı: ....................................... Tarih: ...................................... Problem çözümünü nasıl yaptığını açıklar mısın? 9................

.......................................................... Problemi çözme 4.................................... Problemi çözmek için çaba harcama 9.............................. Problem çözmede kendine güvenme 10..........................................PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ................................................................................................................................................... . Problem çözme stratejilerini kullanma 3.................................... Her zaman Bazen 328 ............ .................................................. Problemi anlama 2.............................................................. Problem çözümünü analiz etme 6............... adiren Sık sık Hiçbir zaman ÖLÇÜTLER 1................................................. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5................................. Problem kurma 7....................................................... Problem çözmeyi sevme YORUMLAR VE Ö ERĐLER ... Sınıf: ............... Problemi genişletme 8.......................................................................................................................... .....

11 Matematik sınavlarında diğer. Bu ölçek sizlerin Matematik dersine yönelik tutumlarınızı öğrenmek amacı ile hazırlanmıştır. derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra. 10 Matematik bana göre gereksiz bir derstir. Matematik dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum.yayınları takip etmek isterim. 19 Boş zamanlarımın çoğunu Matematik dersine ayırmak isterim. DERECELER Katılmıyorum Tamamen Sınıf :………………. Matematik dersinde genellikle huzursuz olurum.diğer derslere göre daha çok severek çalışırım. Matematik ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alırım.. 18 Matematik derslerinde problem çözmek keyif vericidir. 16 Đlerde matematik ile ilgili bir bölümde okumak isterim. dergi vb. Matematik en çok korktuğum derstir. 17 Televizyon ve radyoda yayımlanan matematik konulu programları kaçırmak istemem. Matematik derslerinde zaman çabuk geçiyor. Matematik dersinin gelmesini dört gözle bekliyorum.. 13 Matematik dersi hiç olmasa iyi olurdu. Katılmıyorum Katılıyorum Katılıyorum Adı ve soyadı : . Kararsızım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Matematik benim için eğlenceli bir derstir. 329 Hiç . 15 Matematik derslerindeki problemleri çözmek çok can sıkıcıdır. 12 Matematik dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum.MATEMATĐK DERSĐ E YÖ ELĐK TUTUM ÖLÇEĞĐ Sevgili Öğrenciler. Matematiği . Matematik dersinde genellikle çok sıkılırım. DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretlemeniz beklenmektedir. 20 Matematik dersi ile ilgili kitap. 14 Matematik dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur.

maket bıçağı. Başvuru Kaynakları • Ansiklopediler. bir tasarım yarışması düzenlemiştir. Tarihî filmler ve belgeseller izleyiniz. doğru. Projenin içeriği 2. Resim Öğretmenleri. kare. cetvel Projenin Değerlendirilmesi 1. Sunum 330 .EK 2: PROJE ÖR EKLERĐ PROJE (ÖR EK I) Sınıf Projenin Adı :3 : Maket Yapalım Projenin amacı : Çeşitli yapılarda yer alan düzlem. simetri ve süslemeleri görebilmek. Arkeologlar vb. tarihî ve çağdaş yapıların fotoğrafları • Konuyla ilgili kişiler (Sanat Tarihçileri. internet. Proje Sorusu : Mimar olduğunuzu düşününüz. Mimarlar Odası. Yarışmayı kazanmak için yaşadığınız çevreyi düşünerek nasıl bir yapı modeli (bina.) Araç–Gereçler Karton. yapıştırıcı. makas. nokta. açı. Bunlara uygun modeller tasarlayabilmek. renkli kâğıtlar. dikdörtgen. üçgen. renkli kalemler. Bu yapılarda kullanılan geometrik şekilleri belirleyip bir kartona çiziniz.) tasarlarsınız? Hangi geometrik şekilleri kullanırsınız? Projenin Tasarlanması • • • • Çevrenizdeki tarihî veya mimarî yapıları gezip fotoğraflarını çekiniz. köprü. Kaynak ve araç-gereç kullanımı 3. Bu yarışmaya en fazla geometrik şekil kullanarak en özgün tasarımı yapan mimar yarışmayı kazanacaktır. çember. Tasarınızı bir kartona çizip istediğiniz gibi süsleyerek boyayınız. park vb.

Projenin hazırlanma süreci 2. (Mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz?. En az 5 adet anket sorularının belirlenmesi. 3. Projenin içeriği 3.). Anket sonuçlarının değerlendirilmesi. (Anket yaptığımız 3 meslek grubundaki çalışanların %40’ı yaptığı işi severken %60’ı işinden memnun değil vb. mimar. çiftçi vb. Sonuçların yorumlanması. Anket sonuçlarının tablo hâlinde düzenlenmesi. Değerlendirme ve Yorumlama Aşaması 1. 4.). muhtar. 2. öğretmen. Projenin Değerlendirilmesi 1. Küçükken ne olmak istiyordunuz?). Projenin sunumu 4. değişik meslek gruplarından kişilere anket uygulayacak ve sonuçları değerlendireceksiniz. Anketin hazırlanması ve çoğaltılması. Bu fotoğrafları sunumunuzda arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. 3 değişik meslek grubunun belirlenmesi (doktor. 2. Anket sonuçlarının yüzde olarak hesaplanması. Projede kullanılan materyal ve kaynak çeşitliliği 331 . 3. Anketin uygulanması. Uygulama Aşaması 1. Đş bölümünün yapılması.PROJE (ÖR EK II) Sınıf Projenin Adı Projenin Amacı :5 : Meslek Gruplarını Tanıyalım : Bu projede.). 2. Sunum Aşaması Grup arkadaşlarınız ile anketi uyguladığınız kişilerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Projenin Aşamaları : Karar Aşaması 1. (Her meslek grubu için önce ayrı ayrı her soruya verilen cevaplar incelenip daha sonra tümü arasında genelleme yapılabilir.

Okulda demokratik ortamın geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini fark eder. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 1. 100 içinde ileriye doğru birer ve 5. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 10. DERS KAZA IMLARI 18. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI I KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI TABLOSU SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi DERS KAZA IMLARI Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 13. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Paralarımızı tanır. 9. Öğrenci olarak sorumluluklarının farkına varır. Temel hareket kavramlarını bilir. 332 . Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. 32. Okul bölümlerinin ve personelinin adlarını belirtir. 10. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. 1. Temel hareket kavramlarını bilir.EK 3: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar Sayılar/ Doğal Sayılar Geometri/ Uzamsal Đlişkiler ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 1. onar ritmik sayar. Geometri/ Uzamsal Đlişkiler 1. 9. DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 2.

Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. Đlgilendiği ve ilgilenmediği faaliyetlerin farkında olur. Zamanını düzenli kullanır. Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerideki etkilerini belirtir. Tam ve yarım saatleri okur. Meslekleri tanır ve mesleklerin Ölçme belirterek gerekliliğini açıklar. 13. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 32. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. Nesne grafiğini yorumlar. SI IF Veri/ Nesne Grafiği 1.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 18. Standart uzunluk ölçme araçlarını 5. 17. Zaman ölçme birimleriyle ilgili Ölçme problemleri çözer ve kurar ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 8. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 27. Paralarımızı tanır. saati tam ve yarım saate ayarlar. toplum içindeki önemini kavrar. planlı çalışabilme becerisini geliştirir. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK ALT ÖĞRE ME DA IŞMA KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. 2. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme / Zamanı 3. Ölçme/ Zamanı ölçme 2. 333 .

SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Şekil Grafiği 2. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme /Zamanı Ölçme 2. 334 . Para biriktirme uygulamaları yapar. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamını belirtir. 6. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 20. 7. Oyun. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 33. 16. Paranın kullanım alanlarına yakın çevresinden örnekler verir. Şekil grafiği oluşturur. Spor türlerini bilir. Paranın biriktirildiği bir yer olduğunu fark eder.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. 20 ye kadar Romen rakamlarını okur yazar. 17. Paranın mal ve hizmet karşılığı verildiği durumları fark eder. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Belirli bir zamanı farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 26. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. Problem çözme sürecini açıklar. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Farklılıkları insanlığın kültürel zenginliği olarak görür. 34. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 9.

Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder. 4. 2. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Veri/ Sütun Grafiği 1. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. 4. Sayılar/ Doğal 2. Deprem sürelerini karşılaştırır. 335 . Doğal sayılarla bölme işlemini Sayılarla Bölme Đşlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 6. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki Ölçme ilişkileri açıklar. Basit bir iş problemini çözer. 30. 24. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Oyun. KARĐYER BĐLĐ CĐ GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI 20. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 3. Gelir ve gideri tarif eder. Sütun grafiğini yorumlar. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 12.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 1. 20. dakika-saniye Ölçme arasındaki dönüşümleri yapar. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamlarını belirtir. 7. 23. AFETTE KORU MA VE GÜVE LĐ YAŞAM 7. Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 29. Bir depremin ortalama olarak ne kadar sürdüğünü fark eder. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Saat-dakika. Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. Üç basamaklı doğal sayıları en Sayılarla Bölme Đşlemi çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Spor türlerini bilir. Dakika ile saniye arasındaki Ölçme ilişkiyi açıklar. Sütun grafiğini oluşturur. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 54. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Sayılar/ Doğal 7. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 2.

hız. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 21. 45. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 5. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. başlayış yeri ve tarihini belirtir. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Spor türlerini bilir. 5. Đnsan hakları ile ilgili istatistik verilerinden faydalanmasını bilir. Kendinde ve başkalarında olan problemleri çözer ve kurar. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. 8. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. gelişimi ve değişimi açıklar. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili problemleri çözer ve kurar. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. Şema yaparak verileri düzenler. 4. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 6. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 4. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 7. 336 . dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Đnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını bilir. Vergi vermenin bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilir. Kriz durumu olduğunda kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri belirler. Modern olimpiyat oyunlarının problemleri çözer ve kurar. Milimetre. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI KARĐYER BĐLĐ CĐ Đ ALA I GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. metre ve Ölçme kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 2. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Besin öğelerinin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. santimetre. 16. Sayılar/ Yüzdeler 2.

EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu blok ise onluktur. etkinliklerde çeşitliliği artırmak için dört farklı renkte hazırlanılabilir. Materyal bulunamadığı durumlarda birlik. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ O LUK TABA BLOKLARI En küçük parçası 1cm3 lük bir küptür ve birlik olarak adlandırılır. BĐRĐM KÜPLER Çocukların kolayca kullanabilmesi için yaklaşık 2 cm × 2 cm × 2 cm boyutlarında olan küpler. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluşturulabilir. Yüzlük plakalardan 10 tanesinin üst üste birleştirilmesinden oluşan küp ise binliktir. Onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu plaka yüzlük olarak adlandırılır. 337 .

338 . ikişer santimetre aralıklarla yatay ve dikey sıralarda 5x5 plastik çivinin bulunduğu ve renkli ambalaj lastikleriyle geometrik şekiller oluşturulabilen bir araçtır. eşkenar üçgen. ikizkenar yamuk.GEOMETRĐ TAHTASI Plastik bir levha üzerinde. ikizkenar dik üçgen. ÖRÜ TÜ BLOKLARI Altıgen. eşkenar dörtgen. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluşan plastik materyallerdir.

bir kare. bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluşmaktadır. TA GRAM Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir Çin bulmacasıdır. iki küçük ikizkenar dik üçgen. Đki büyük ikizkenar dik üçgen.SĐMETRĐ AY ASI Hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tanıyan materyaldir. 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 339 .

12’lik eşit parçalara ayrılmış ve değişik sayıda parçaları boyanmış kesir kartlarıdır. 4. GEOMETRĐ ŞERĐTLERĐ Plastikten 3 renkte şeritler ve pimden oluşmaktadır. 3. 8. ŞEFFAF KESĐR KARTLARI Şeffaf malzemelerden yapılmış ve sırasıyla 1. 340 . 2. 10. 5. 6.KESĐR TAKIMI Parçalar aynı büyüklükte olmak üzere eş parçalara ayrılmış kesir takımıdır.

5 cm boyutlarında ve 2 mm kalınlığında renkli kare pullardır.5 mm 2 cm 10 cm ŞEFFAF SAYMA PULLARI 1. GEOMETRĐK CĐSĐMLER SETĐ 341 .O LUK KART Tek onluk veya iki beşlik olmak üzere iki türde olan onluk kartlar. 2 cm 20 cm 2 cm 0. yapılan etkinliğin özelliğine göre içerisine nesne konabilecek biçimde 2 mm derinlikte ve 4 mm kalınlıkta kare şeklinde kutucuklardan oluşmaktadır. Onluk kartlarla birlikte de kullanılır.5 cm x 1.

OKTALI KÂĞIT Yatay ve dikey olarak birbirlerinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan çalışma kâğıdı (Etkinliğin gerektirdiği ölçüde istenilen büyüklükte düzenlenebilir).ĐZOMETRĐK KÂĞIT Noktaların eşkenar üçgen biçiminde dizildiği üç boyutlu çizimlerde kolaylık sağlayan noktalı kâğıttır. 342 .

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 343 . yapılan etkinliğe göre içi boş olarak da kullanılabilir).YÜZLÜK KART (YÜZDELĐK KARE) 10 cm x 10 cm boyutlarında 100 eş kareye bölünmüş ve öğrencilerin üzerinde işaretlemeler ve boyama yapabildiği ve her bir kutucuğun yüzde bire karşılık geldiği materyal. YÜZLÜK TABLO 10×10 luk bir tablo içerisinde 1 den 100 e kadar sayıların sıralandığı tablo (Yüzlük tablo.

öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. • Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları. öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar. Programların ölçme ve değerlendirme yaklaşımında. yorumlama • Bilgi toplama. gözlemlerden sonuca ulaşma 344 Öğrencilerin neyi bildiğini. ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmışken.EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği. eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin neyi bilmediğini değil. Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil. beceri ve tutumların gelişip gelişmediği. derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir. rutin problemleri çözebilme. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. Đyi bir değerlendirme sistemi: • • • • verir. kritik etme. • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olur. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur. öğrencilerden beklenen bilgi. analiz etme ve bir sonuca ulaşma • Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma • Gözlem yapma. • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama. Eğitimde. zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar. Değerlendirme. öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder. Bu programlara dayalı ölçme ve değerlendirme. öğrencinin okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir Ölçme ve değerlendirme de öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur. • Öğretmenin. ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. Program. Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı . öğrencilerin bildiklerini ortaya koymalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder. • Okuduğunu anlama. anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur. • Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene.

öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. görüşmeler. sorulardan oluşan testler de kullanarak hem süreci hem de sonucu değerlendirmiş olurlar. çoktan seçmeli. öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte kullanması gerekir. dereceli puanlama anahtarı (rubric) vb. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. kısa cevaplı. yöntemi. Aşağıdaki noktalar. 2001). Gözlemler.• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme • Araştırma yapma • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma gibi becerilerin önemi artmıştır. Bazı öğrenciler tartışma sırasında sessiz kalırken. öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. yazılar. fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin? Gözlemler: Çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça önemlidir. beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz. sınavlarında veya ödevlerinde sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. 345 . Öğretmen öğrencilerin: • Soru ve önerilerine verilen cevaplarını • Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını • Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını • Öğretmenin. Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını sağlayabilir. Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. Aşağıda bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. yazmaya geldiğinde çok güzel şeyler yazabilirler (Levstik ve Barton. posterler. projeler. Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. Tartışma. Öğretmenler bazen öğrencilerin. araç ve yöntemleri kullanarak öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilirini ne kadar geliştiğini öğrenim süreci içinde değerlendirirler. öz değerlendirme formları. gözlem. öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. Ayrıca. Bu sorunu aşmak için öğretmenlerin. performans ödevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır. Her öğrenciyi değişik özellikler. Öğretmenler. performans ödevleri. iş. Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. öğrenci ürün dosyaları (portfolyo). boşluk doldurma. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli değildir. açık uçlu vb. Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir: Bir olayı (konuyu. eşleştirmeli. DEĞERLE DĐRME ARAÇ VE YÖ TEMLERĐ Görüşme (Mülâkat): Öğrencilerle yapılan görüşmeler.

Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları. performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. Projeler: Projeler. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler için önemli sorumluluklar gerektirir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlarlar. • Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. Projeler puanlama standartları ve ayrıntılı yönergeler gerektirir. Başlangıçta kendini değerlendirme. arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. araştırmalar. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın edenleri • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. Sözlü Sunum: Sözlü sunum. Öz değerlendirme. nasıl düşündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gerektirir. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Dereceli puanlama anahtarı. • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar.Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlemlediğiniz zaman kaydediniz. Akran değerlendirme. Dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde raporunuzu beş dakika içinde sununuz. öğrencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevlerde bulunmalarına fırsatlar sunar. öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Örnek: Büyük kentlerdeki hava kirliliğinin önlenmesi için önerilerinizden oluşan bir rapor hazırlayınız. • Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. kendi yaptıklarınızdır. konuşma. • Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir. raporlar vb. Öğrenciler. Akran değerlendirmede. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. dil eğitimi. En faydalı dereceli puanlama anahtarı. öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Kontrol listeleri. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. 346 . arkadaşlarının hazırladığı ödevler. • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. • Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. projeler. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. Akran Değerlendirme: Öğrencilerin. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. • Kendini değerlendirme. • Kendini değerlendirme ile öğrenci sürecin bir parçası olduğunu hisseder. çalışmalarını değerlendirmesidir. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir.

2. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. • Ödevin ölçmeye çalıştığı davranışlar. Örnekler yeterli değildi. Đşaretlerin çoğu haritada yok. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok. Yazılı açıklamalar yeterliydi. Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğini belirleyin. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanmasıdır. Đşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor. Burada önemli olan düzeyler arasında kriterleri iyi ayırt edebilmektir. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş. • Davranış. ölçeği. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. Konunun çoğunu anladığını gösterdi. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. • Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. ürünler ya da becerilerin anahtarını oluşturun. Önemli eksikler vardı. • Nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyin. yön oku. PUA 4 3 2 1 ÖLÇÜTLER Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. GÖRÜ ÜMÜ YETERLĐĞĐ Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli.• Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve kriterler sağlar. Konuyu anladığını gösterdi. Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır. Beceriler hangi düzeyde olursa. Haritada birkaç renk var. Bu ölçekler. 347 . Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Đşaretler çok az kullanılmış. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor. Konunun birazını anladığını gösterdi. Bütün işaretler haritada var. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş. enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. Sınırlı sayıda renk kullanılmış. kaynağı. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş. PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 ĐÇERĐK Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. bir alt veya üst kritere ait olabilir. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa kriterler yazın. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklendi fakat yeterli değildi. Đşaretlerden bir kaçı haritada yok. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi. HARĐTA ELEMA LARI Haritanın başlığı. Bazı işaretler kolay okunmuyor. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. anahtar bölümü (lejant). • Yeterlik düzeylerine karar verin.

Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı edir? • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak.Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası. velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. fotoğraflar. • Aile ile iletişimi sağlamak. • Yazma. öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. Öğrencinin gelişimini. • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek. okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak. • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek. harcadığı çabayı. Öğrenci Ürün Dosyası eleri Đçerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip. problemler ve stratejiler • Diyagramlar. • Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek. • Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek. • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak. alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek.) • Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) • Araştırmalar. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriğini Seçmek Đçin Stratejiler • Öğrencinin en iyi çalışması • Öğrencinin yeni öğrendiği çalışmalar • Öğrencinin çok övündüğü şeyler • Öğretmen. • Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak.kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler • Grup ödevleri ve projeler • Öğretmen anektodları • Öğrencilerin mektupları • Öğretmen kontrol listeleri • Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler • Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler • Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar). yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. resimler • Video . geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar. • Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak. • Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak. öğrenci ve veli tarafından yapılan seçimler 348 . • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek.

Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır. öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp. öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz. kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler. • Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır. 349 . • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü edir? • Veli. öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz. öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. • Öğrencilerinize. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (öğrencilerinize puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi veriniz. Varsa elinizde bir örnek bunu öğrencilerinize gösteriniz. • Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar. • Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar. ürün dosyasının öğretmen için anlamını. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz. • Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretlerini kırmayınız (başlangıçta 4–5 madde). yazılar vb. bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi. öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama. Örneğin.). • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Kendinize. öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz.Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen.). değerlendirme ölçekleri. Ancak değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve bu kriterler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. projeler. programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını. • Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir.

• Performans değerlendirmeyle öğrenciler. kroki.Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak. öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. Kavram Haritaları: Kavram haritaları. sunum yapabilme vb. üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin 350 . Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. • Dereceli puanlama anahtarı. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. • Performans değerlendirme. bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. • Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki. resim çizme. başkalarının fikirlerine önem erme. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. düzenleme. öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. zamana bağlı değildir. Hangi Tür Etkinlikler Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilir? Ürünler: Kompozisyon. Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? • Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme. kendini ifade etme. tek bir cevap yoktur. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. deney düzeneği oluşturma vb. makale yazma. • Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. bir araç yapma vb. • Performans değerlendirme. grafik çizme. Alışkanlıklar ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık. • Performans değerlendirme süreç içine yayılmıştır. • Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. kullanma vb. • Performans ödevlerinde. öğrencilerin. Böylece değerlendirme sürecinde. Gözlenebilir performanslar: Deney yapma. Üst düzey düşünme becerileri: Bilgiyi edinme.

2. kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir. • Çapraz bağlantılar. Đlişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak.(Gerekirse yardım ediniz. 7. 2. Bir konunun öğretiminde. yaratıcılığı ortaya çıkarır. Kavram Haritalarını Değerlendirmek Đçin Kullanılabilecek Ölçütler 1. 3. • • • Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır. 3. Kavramların çapraz bağlanması • En iyi haritalar. Hangi kavramın konuyla en çok ilişkili olduğunu sorunuz ve bunu daire içine almalarını isteyiniz. Değerlendirme yapmada kullanılabilir. Kavram Haritalarının Oluşturulma Aşamaları 1. öğrencinin. Đki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır. Öğrencilerin konuyla ilgili en önemli kavramdan daha az önemli olana doğru kavram ilişkisini hazırlamasına fırsat veriniz. Önceden hazırlanmış bir örneği öğrencilerinize gösteriniz. 1. Öğrencilere yeni bir kavram haritası hazırlatmak için. 4. metinden çıkardıkları kavramları listelemelerini isteyiniz. 5.). 351 . • Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır. birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir. Bu örnekte kavramların harita üzerinde nasıl birleştiğini sorunuz. Harita üzerindeki çapraz bağlantıların neyi ifade ettiğini gösteriniz. Öğrenmeyi kolaylaştırmada. Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada. Sonra bu kavramları en genelden daha özele doğru sıralamalarını isteyiniz. Kavram haritaları. Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi • Kavramlar. • Çapraz bağlantılar. Kavram haritalarını oluşturmalarına yardımcı olunuz. Đlişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir. 6.yazıldığı doğrularla gösterilir. onlardan en çok bildikleri kavramları ya da onlara kısa bir metin verip. 1998). 4. en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir. 2. 3.

duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimdir (Özgüven. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. “Kararsızım”. Tutum ölçekleri. kendi kavram haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız. 1999). “Katılıyorum”. Böylece her cevaplayıcı. “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. “Tamamen Katılıyorum”. Tutum Ölçekleri: Tutum. Tutumların ölçülmesinde gözlem. tamamlanmamış cümleler ve hikâyeler anlatma gibi çeşitli yöntemler ile yanlışı seçme tekniği. Likert tipi ölçeklerle. Örnek:. 352 . Öğrencilerinize. 2002). ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. içerik analizi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır (Tavşancıl. bireylerin belli bir kişiyi. tutum ölçme yöntemleri içerisinde en önde gelen ve yaygın olarak kullanılanıdır (Tavşancıl. Bu ifadeler için. soru listeleri. kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen.8. 2002). ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. Tutum ölçeklerinden en çok kullanılan yöntem de Likert ölçeğidir. grubu.

Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır. Kök. Örnek: Đç Anadolu Bölgesinin en yüksek bölümü hangisidir? A) Konya B) Yukarı Sakarya C) Yukarı Kızılırmak D) Orta Kızılırmak En Doğru Cevabı Olan Maddeler: Bu maddelerde seçeneklerden birindeki cevap en doğrudur. Bu maddeleri. verilenler arasından seçip işaretlemesidir. 6. 3. Çoktan Seçmeli Madde Tipleri Her Zaman Tek Bir Doğru Cevabı Olan Maddeler: Madde kökünde sorulan sorunun kesin olarak bir tek doğru cevabı vardır.……. dır. cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. Sorunun cevabı kesin olmalıdır. 4. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi ….. 5.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Seçenek Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı 1 2 3 4 5 Olumsuz Đfade Puanı 5 4 3 2 1 Kısa Cevaplı Maddeler: Bir kelime. ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır.). Bu Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Daha çok bilgi. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır. Bu tür maddeler bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar. Örnek: Türkiye’de 1980–2000 yılları arasında en fazla göç alan il aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara B) Đstanbul C) Đzmir D) Adana E) Đzmit Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler: Birden fazla cevabı bulunan soruların yoklanmasında en çok başvurulan ve çok kullanışlı olanıdır. sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. öğrencilerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla kullanamayız. Öğrenciden istenen. Seçenek bulmada kolaylık sağlar. 353 . kök ve seçeneklerden oluşur. Bir sorunun ifadesinde. Fiziksel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılmazlar. doğru cevabı. Kısa cevaplı maddeler iki türlüdür. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli bir madde. Öğrenciye yöneltilen sorunun cevabı genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. diğeri eksik cümle tipindedir. Soru cümlesi. Her soru. Birisi soru cümlesi. zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılırlar. 7. 2. Bir sınavdaki sorulardan bazıları başka sorulara ipucu olmamalıdır.

2. sayı. “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneği dikkatli kullanılmalıdır (Bu seçenek. Kim?. Mesleği A) I –II B) Yalnız II C) I-III D) Yalnız III Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Seçenek sayısı testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. 7. yedinci ve sekizinci sınıflarda dört. 17. beceri zincirleri yerine. Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından kökle uyumlu olmalıdır. “ Yukarıdakilerin hiç biri” seçeneği doğru cevap olarak kullanılmamalıdır. Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır. 5. o bireyin kimliğine ilişkin hangi bilgi ya da bilgilere ulaşılır? I. Örneğin. Eşleştirmeli Maddeler: Đki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. Kökte seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır. Madde kökünde tek ve temel bir fikir olmalıdır. 13. Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. Eğitim durumu III. gramer ve konu bakımından homojen bir grup oluşturmalıdır. Her madde karmaşık davranış. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Madde kökü olabildiğince açık seçik ifade edilmiş olmalıdır. Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. 2. Kan grubu IV. 14. altıncı. ne?. 15. Seçeneklerin tümü ifade. yalnızca bir tek zihinsel beceri üzerine odaklanmalıdır. bir kelime listesi ise alfabetik. 354 . 4. beşinci. 6. Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır. 16. 3. 12. 8. Eşleştirme madde grubunda yet alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik olmalıdır. biri diğerlerini içerir özellikte olmamalıdır. 4. Cevap listesi. bunların seçeneklere yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır. Cinsiyet II. Bir eşleme takımında öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmamalıdır. Madde kökünde gereksiz açıklamalardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı. dördüncü.Örnek: Bir bireye ait nüfus cüzdanında.). 9. 3. orta öğretim düzeyinde ise beş seçenekli olması önerilir. 11. üçüncü sınıfta üç seçenekli. 10. Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde. rakam. nerede? gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. Tuzak niteliğinde olan sorulardan kaçınılmalıdır. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça maddenin güçlüğü de artar. tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. Eşleştirmeli Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. maddedeki bütün seçeneklerin birbirine çok benzer olduğu hallerde kullanılabilir.

Öz değerlendirme. 2. Açık Uçlu Maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılır. Đki türü vardır: a.Uzun Cevaplı Maddeler: Bu tip maddelerde. Eksiklikleri varsa bu eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır. Süreçte yapılan bu değerlendirme etkinliklerinin yanında. Sınırlı Cevap Maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. Her madde değişik yorumlara açık olmayacak biçimde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. en yüksek puanın 60 olduğu bir etkinlikten öğrenci 42 puan almış ise öğrencinin yüz üzerinden puanı 70 olur ((42/60)x100=70). ödevler. Örneğin.. eşleştirmeli.. • Açık uçlu maddelerde. • Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine olanak sağlar.. ölçütlere göre hangi alanda yeterli hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. Bu formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken.. cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir açıklama bölümü belirtilmelidir. onların eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır. Gerek görülürse öğrencinin puanları yüzdelik puanlara da dönüştürülebilir. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir DEĞERLE DĐRME Bundan sonraki bölümde eğitim öğretim sürecinde öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. 4. iki benzerlik yazın gibi). niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. • Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına imkan verirler. b. Bu Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Maddeler ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamalıdır. 3. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( . öğrencilere bir ya da birkaç soru verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap vermesi istenir. Öğrencilerin yaptığı projeler. . problem çözme. üç neden belirleyin. çalışmaları ya da derse katılımları bir bütün olarak aldığı puanlarına göre de değerlendirilebilir. Maddelerin başında. testler) da öğrenci başarıları değerlendirilir. ürün dosyaları vb. 355 . şans başarısı faktörü ortadan kalkar. eleştirel düşünme. uzun cevaplı vb. analiz sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilirler. Yaratıcı düşünme. grup değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç puan vermekten çok.. geleneksel ölçme araçlarıyla (çoktan seçmeli. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir. karar verme. kısa cevaplı. Maddeler birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır.

Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. 8. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X). 7. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. 9. 5. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. 2. BECERĐLER 1. Bu etkinlikten neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 10. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. Yönergeyi izledim. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 356 . 3. 4. Ödevlerimi tamamladım.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME (ÖR EK FORMLAR) ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… o : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 11. 6.

ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı: …………… Sınıfı : …………… o : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarih: …………… Bu çalışmada neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 357 .

grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur. Grup üyeleri birbirlerine güvenir. Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir.GRUP DEĞERLE DĐRME Grubun Adı Sınıfı : …………… : …………… Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz. Çalıştıkları konuda. Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır. Hiçbir zaman adiren Her zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 358 . Grubun verimli bir şekilde çalışması Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır. Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına özen gösterirler. DERECELER Bazen Sıklıkla BECERĐLER Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir. Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. gruptakiler bunları tartışmaya açarlar. Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir.

gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir.GRUP DEĞERLE DĐRME Yönerge: Aşağıdaki form. Puanlama Anahtarı: 5= Çok iyi 4= iyi 3=Orta 2= Kabul Edilebilir 1= Zayıf Grup arkadaşlarını destekleme Görev almaya istekli oluş Zamanı verimli kullanma Sorumlulukları paylaşma Ödevleri tamamlama Çalışmaya hazır oluş Tartışmalara katılma Öğrencinin Adı ve Soyadı Farklı görüşlere saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme Başkalarını dinleme Ödevlerini saklama YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Toplam Puan 359 .

Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. 4. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. 5. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar. 6. 4. Ünite Adı: ……… Adı – Soyadı : ……………… Öğrenci no Sınıfı : ……………… : ……………… BECERĐLER Hiçbir zaman 1 DERECELER adiren Bazen Sıklıkla 2 3 4 Her zaman 5 I. DERSE HAZIRLIK 1. 4. BĐLĐMSEL YÖ TEM 1. 4. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. 7. yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır. 3. Araştırma inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. Deneyin sonucunu sunar. 6. ETKĐ LĐKLERE KATILMA 2. Toplam IV. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür. Toplam GE EL TOPLAM 360 . 3. Yönteme uygun deney yapar. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. Toplam II. Deneye uygun rapor yazar. 2. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir. 3.GÖZLEM 1. 5. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. Đnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar.ÖĞRE CĐ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form. 2. Đ CELEME – ARAŞTIRMA . 3. 5. Toplam III. Deney sonuçlarını doğru yorumlar. Derse hazırlıklı gelir. 2. etkinlik süresince öğrencilerin. Görüşü sorulduğunda söyler. Yeni ve özgün sorular sorar.

PROJE HAZIRLAMA SÜRECĐ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma Đhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi TOPLAM II. 361 . SU U YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma TOPLAM GE EL TOPLAM Zayıf 1 Çok Đyi 5 ÖĞRETME Đ YORUMU: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. PROJE Đ ĐÇERĐĞĐ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III.PROJE DEĞERLE DĐRME FORMU Projenin Adı : …………… Adı ve soyadı : …………… Sınıfı : …………… o : …………… DERECELER Kabul Orta Đyi Edilebilir 2 3 4 BECERĐLER I. Burada önemli olan öğrencilerin başarısını 5 (çok iyi) düzeyine çıkarmaktır. ot: Yukarıda 1-5 arasında verilenler birer derecedir.

arkadaşının adı soyadı: ……………… 2. Malzemeleri kullanırken israf etmez. Arkadaşım 2. Arkadaşım 2. Arkadaşım Projenin Başında 1. Grup numarası: ……………… Adı soyadı : ……………… Sınıfı : ……………… 1. Ben . Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. Sonuçları tartışırken anlaşılır konuşur.Arkadaşım 362 Ben Ben Ben Etkinliğe katılımda gönüllüdür. Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir. Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar. Temiz. Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler. arkadaşının adı soyadı: ……………… Her Zaman 1. öğretmenin birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada yardımcı olarak kullanılabilir. Görevini zamanında yerine getirir. Arkadaşım Hiçbir Zaman 1. Arkadaşım Projenin Sonunda 1.AKRA DEĞERLE DĐRME FORMU Değerlendiren öğrencinin. kirlettiklerini temizler vb. konuşulanları anlar. ). tertipli ve düzenli çalışır (Kullandığı aletleri yerine koyar. Grubumuzdaki Öğrenciler 1. Arkadaşım 2. Arkadaşım 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful