T.C.

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1–5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

A KARA - 2009

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV ALA LAR

Đlköğretim 1-5. sınıflar matematik programında alan eğitimcileri Doç. Dr. Safure BULUT , Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK, Yard. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Yard. Doç. Dr. Soner DURMUŞ, kurul uzmanı Mustafa KARAHAN, program geliştirme uzmanı Erol ÖZSOY, ölçme ve değerlendirme uzmanı Seher ULUTAŞ, öğretmenler Yeşim GÖĞÜN, Ebru HELVACI ,Yeşim SARAÇOĞLU ,Gamze OKUR ŞĐMŞEK, Fatma Derya YAVUZ, Semra ORAL, Adnan Menderes

ÖZKALAN, M. Nuh ÖZCAN, Gülsün PĐŞKĐN görev yapmıştır.

ĐÇĐ DEKĐLER 1. GĐRĐŞ ............................................................................................................................ 2. PROGRAMI VĐZYO U ............................................................................................ 3. PROGRAMI YAKLAŞIMI ....................................................................................... 4. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ............................................................................. 4.1. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları ..................................................................... 4.2. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar ........................................................ 4.3. Öğrenme Alanları ve Amaçları.................................................................................. 4.4. Beceriler..................................................................................................................... 4.4.1. Problem Çözme ................................................................................................ 4.4.2. Đletişim.............................................................................................................. 4.4.3. Akıl Yürütme ................................................................................................... 4.4.4. Đlişkilendirme ................................................................................................... 4.5. Duyuşsal Özellikler .................................................................................................. 4.6. Öz Düzenleme Yeterlikleri ...................................................................................... 4.7. Psikomotor Gelişim ..................................... ............................................................. 5. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME ............................................................ 6. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ......................................... 6.1. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.2. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri .................................................... 6.3. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.4. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ............................................................ 7. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME .............................................................................. 8. ĐLKÖĞRETĐM 1. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ............................................ 8.1. 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 8.2. Sayılar Öğrenme Alanı……………..………... ........................................................ 8.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 8.4. Ölçme Öğrenme Alanı ………………………………………………………….. ... 8.5. Veri Öğrenme Alanı ……………………………………………………………….. 9. ĐLKÖĞRETĐM 2. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ………………………... .... 9.1. 2. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 9.2. Sayılar Öğrenme Alanı ………………………………………………..…………... 9.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 9.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................... 9.5. Veri Öğrenme Alanı .................................................................................................. 7 7 8 9 9 9 10 11 11 13 14 16 16 17 17 18 21 21 28 34 44 48 59

66 79 84 89 92

100 124 130 137

10. ĐLKÖĞRETĐM 3. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI .......................................... 141 10.1. 3. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 10.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 149 10.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 165 10.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 177 10.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 188 11. ĐLKÖĞRETĐM 4. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 192 11.1. 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 11.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 203 11.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 225 11.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 238 11.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 249 12. ĐLKÖĞRETĐM 5. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 253 12.1. 5. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 12.2. Sayılar Öğrenme Alanı ........................................................................................... 263 12.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 288 12.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 304 12.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 313 KAY AKÇA .................................................................................................................... 320 EKLER …………………………………………………………………………………… 322 EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI ............................................................................................ EK 2 : PROJE ÖR EKLERĐ ………………………………………………………….. EK 3: MATEMATĐK DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI ................... EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ ............... EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR 323 330 332 337 344

TÜRK MĐLLĐ EĞĐTĐMĐ Đ AMAÇLARI 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. Đlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

1. GĐRĐŞ Dünyada bilginin önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak “bilgi” kavramı ve “bilim” anlayışı da değişmekte, teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramları farklılaşmakta, tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerinden beklediği beceriler de değişmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişim gerekmektedir. Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. Değişimlerle birlikte matematiğin ve matematik eğitiminin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapmanın ve iletişim kurmanın yollarını sürekli değiştirmektedir. Örneğin; hesap makineleri önceleri çok pahalıydı, fakat bugün ucuzladı ve yaygınlaştı. Önceden kâğıt-kalem ile yapmak zorunda kaldığımız ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz pek çok hesaplamayı artık hesap makineleri ile daha kolay yapabilmekteyiz. Bu değişimin doğal sonucu olarak matematik eğitiminde kâğıt-kalem ile hesaplamaların önemi azalırken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanmıştır. Önceleri, bazı bilgilere sadece belli sayıda insan erişebiliyordu. Zamanla iletişim araçlarının gelişmesi ve internetin yaygınlaşması sayesinde bu bilgilere erişim kolaylaştı. Bu nedenle matematik eğitiminin, öğrencilerin bilinçli birer vatandaş ve tüketici olabilmeleri için; istatistiği doğru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayalı tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır. 2. PROGRAMI VĐZYO U Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan millî ve milletlerarası araştırmalar, gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir. 7

Programın odağında kavram ve ilişkilerin oluşturduğu öğrenme alanları bulunmaktadır. düşündüren. öğrenmesinden sorumlu olan.Matematiği öğrenmek. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 8 . Öğretmenin rollerinden bazıları ise kendini geliştiren. somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluştururlar. ekip çalışması yapabilen. öğrenme sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı. sorgulayan. açıklamayı ve savunmayı. Öğrencilerin matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmelerini ve etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır. matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluşturulmasına daha çok zaman ayırmayı. Bu yaklaşımla. soru soran. öğrencilerin matematik yapma sürecinde etkin katılımcı olmasını esas almaktadır. tartışan. böylece kavramsal ve işlemsel bilgi ve beceriler arasında ilişkiler kurmayı gerektirmektedir. akıl yürütme ve ilişkilendirmedir. problem çözebilen ve kuran. Benimsenen kavramsal yaklaşımla. öğrencilerin somut deneyimlerinden. Hayatında matematiği kullanabilen. işlemlerin altında yatan anlamı ve işlem becerilerinin kazandırılmasını vurgulamaktadır. çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi. etkinlik geliştiren ve uygulayan. Bu çerçevede matematik programında. konuşan. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olma amaçlanmıştır. soru sorduran. düşünen. problem çözebilen. motive eden. genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir. Matematik öğrenme etkin bir süreç olarak ele alınmıştır. Bu yaş grubundaki öğrenciler çevreleriyle. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşmayı. keşfedebilecekleri. Bu program. Programda. matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve zengin matematiksel kavramları öğrenirler. sorgulayan. dinleyen. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen. matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra. Bu beceriler. kavramların kendi aralarındaki ilişkileri. matematiği öğrenmenin zengin ve kapsamlı bir süreç olduğu görüşü benimsenmiştir. problem çözebilecekleri. yönlendiren. anlayan. Programda öğretmen ve öğrencilerin rollerinde farklılıklar vardır. bazı önemli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. iletişim kurma. Öğrencinin rollerinden bazıları. problem çözme. PROGRAMI YAKLAŞIMI Bu program matematikle ilgili kavramları. 3. Kavramsal yaklaşım. Öğrenciler etkin şekilde matematik yaparken problem çözmeyi. öğrencilerin araştırma yapabilecekleri. tartıştıran.

5. dikkatli. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. 6. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.4. 15. görsel-işitsel. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 12. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. Öğretim etkinliklerinde öğrenci düzeyi. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. 11. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ Bu bölümde Đlköğretim 1-5. 10. 2. 4. sergi. 6.1. Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre bölümler oluşturulmalı ve bölümler motivasyonu artıracak biçimde isimlendirilmelidir. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı’nın yapısını ve içeriğini oluşturan bileşenler açıklanmaktadır. teknik ve stratejiler kullanılır. 3. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. 3. 4. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar 1. bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. 9. Araştırma yapma. basılı araç-gereçler ile müze. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için. eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem. Model kurabilecek. Programdaki öğrenme ve alt öğrenme alanlarının sıralanışı. işleniş sırası değildir. bir ünitede veya farklı ünitelerin çeşitli bölümlerinde tekrar kullanılabilir. koleksiyon vb. 7. 13. 4. 4. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.2. ortamlardan yararlanılır. 2. Sistemli. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. estetik duygular geliştirebilecektir. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. 5. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. öz güven duyabilecektir. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. 8. Programda edinilmesi öngörülen kazanımların bir kısmı. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir. 14. 9 . sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde güncel ve günlük yaşamla ilişkili durumlar ele alınır. diğer derslerle ilişkiler ve ön öğrenmeler dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarının ilişkili kazanımları bir araya getirilmeli ve ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanarak ve bu plana uyulmalıdır. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. Entelektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir.

5 x 27.5 x 27.5 7-10 ÖĞRETME KILAVUZ KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST 4. • Şekillerle örüntüler oluşturur. • Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder. öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının forma sayıları aşağıda belirtilmiştir. • Dört işlemi bilir ve problem çözmede kullanır.5 x 27. • Simetriyi bilir ve kullanır. • Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini bilir ve bunları problem çözümlerinde kullanır. toplanan veriyi şema. grafik ve resimlerle temsil eder.5 4-7 19. • Tahmin eder ve zihinden işlem yapar. yeni cisim ve şekiller elde eder. • Basamak kavramını bilir ve kullanır. • Kesirler. şekil. Ölçme • Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar. bunlarla süslemeler yapar. SI 4.SI 2.SI 3. • Geometrik cisim ve şekillerden. Bu programa göre hazırlanacak ders kitabı. • Olayların olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunur ve yorum yapar. • Sayılarla işlem yapar.SI 5.5 x 27.3. anlamlarını bilir ve kullanır. sütun ve çizgi grafiklerini okur ve yorumlar.5 x 27. Öğrenme-öğretme sürecinde. Geometri • Uzamsal (durum-yer. Veri • Veri toplar.5 19.5 x 27. • Tabloları.5 19. süreç ve ürünü değerlendirmede kullanılmalıdır. Öğrenme Alanları ve Amaçları Sayılar • Sayıları tanır.5 x 27. süreç ve ürün değerlendirilmelidir. yüzdeler ve ondalık kesirler arasındaki ilişkileri bilir. • Geometrik araçları kullanır.7.5 x 27. DERS KĐTABI SI IFLAR 1. 10 . SI IF IF IF IF IF Kitap Boyutu 19.5 19. yeniden düzenlenerek veya amaca uygun olarak yeni geliştirilenler.5 x 27.5 x 27.5 6-9 19. • Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. • Sayı örüntülerindeki sayılar arasındaki ilişkileri belirler ve bu ilişkileri problem durumlarına uygular.5 19. şemaları.5 5-8 19. 8. doğrudan. • Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve çıkarımlarda bulunur. • Geometrik cisim ve şekilleri oluşturur ve çizer. Programın ekinde verilen ölçme araçları.5 Forma Sayısı 8-11 9-12 10-13 10-13 11-14 ÖĞRE CĐ ÇALIŞMA KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı 19. doğrultu-yön) ilişkilerle ilgili beceriler geliştirir ve kullanır.5 6-9 19. resim.

4. ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi temel matematik becerilerin üzerinde önemle durmaktadır. öğrencilerin kendi çözüm yollarını oluşturmaları için uygun ortam sağlanmalıdır. bir süreçtir.). problemi nasıl temsil ettiği (tablo. Sınıf içi tartışmalarla. 11 . Sosyal Bilgiler) olduğu gibi öğrencilerin aşağıda belirtilen ortak becerileri kazanmalarını hedeflemektedir: • • • • • • • • • Türkçeyi doğru. Öğrencinin problemi nasıl çözdüğü. problem çözme sürecinde farklı çözüm yollarına değer vermeyi öğrenmelidir. problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katkıda bulunduğu. yukarıda belirtilen ortak becerilerle birlikte problem çözme. en iyi ve en kolay çözüm yollarına birlikte karar verilmelidir. Ayrıca öğrenciler. iletişim. Bu süreçte. Bu durumda öğrencilerin.4. Fen ve Teknoloji. şekil. etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Đletişim Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Program. Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için çözüme ulaşma yolunun açık olmaması ve öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme becerilerini kullanması gerekmektedir. Problem çözme sürecinde. kazandıkları matematiksel bilgi ve beceriler daha anlamlı olacak ve bu bilgiyi farklı durumlara uygulamaları kolaylaşacaktır. somut nesne vb. başlı başına konu değil. seçtiği stratejinin ve temsil biçiminin çözümü nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulmalıdır. öğrencilerin günlük yaşamında gereksinim duyduğu konular ve okulda yaptığı etkinliklerle ilgili ve ilginç olmalıdır. 4. Problem Çözme: Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası problem çözmedir. Problem çözmeye algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalıdır. problem çözme becerilerinin öğrenilmesi ve kullanılması hedeflenmiştir. Öğrenciler. Bu becerilerin Matematik dersi için taşıdığı önem aşağıda açıklanmıştır. Öğrencilerin problemleri farklı yollardan çözebileceği ve problem çözme ile ilgili düşüncelerini akran ve öğretmenleriyle rahatlıkla paylaşabileceği sınıf ortamları oluşturulmalıdır. diğer derslerin programlarında (Hayat Bilgisi. Beceriler Program. Problem çözme. plan yapmanın. kontrol etmenin ve farklı stratejiler kullanmanın önemini anlamaları sağlanmalıdır. Türkçe. Problem. çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve soru olarak algılanmamalıdır. problemin cevabından çok çözüm yoluna önem verilmelidir.4. Problem çözme yolları öğrenciye doğrudan verilmemeli.1. problem çözerken farklı stratejiler kullanabilmelidir. Matematik dersinde seçilen problemler. Problemi anlamanın. Problem çözme kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır.

Çünkü bu zaman diliminde öğrenciler stratejiler hakkında bilgi sahibi olurlar. Uygun aralıklarla bir problemin çözümünden hemen sonra öğrencilerin problem çözme stratejileri ile ilgili öz değerlendirme yapmaları istenir. Böylece öğrenciler problem çözerken daha sabırlı ve yaratıcı bir tutum içine girerler. Problem çözmeyi. problemi her zaman tam olarak çözmek zorunda bırakılmamalıdır. Bu çalışmayı ders yılının ilk dört ayında yapmak yeterli olabilir. Örneğin. Matematiği kullanarak iletişim kurmayı öğrenirler ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirirler. Öğrenciler. matematiksel kavramları irdeleme ve anlama için kullanma 2. 12 . Böylece öğrenciler. Matematiği anlamlı bir şekilde kullanmak için öz güven ve olumlu tutum geliştirebilme 5. resim. Ayrıca öğrencilerin benzer problemler oluşturmalarına fırsat tanınmalıdır. Problem çözme becerisi kazandırılırken öğrencilerde aşağıdaki becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmiştir: 1.Öğrenciler. problem çözme sürecinde başarı kazandıkça. Matematiksel ve günlük yaşam durumlarını kullanarak problem kurma 3. kullanma Materyal (malzeme) kullanma Sistematik bir liste oluşturma Örüntü arama Geriye doğru çalışma Tahmin ve kontrol etme Varsayımları kullanma Problemi başka bir biçimde ifade etme Problemi basitleştirme Problemin bir bölümünü çözme Benzer bir problem çözme Akıl yürütme Đşlem seçme Problem Çözme Stratejilerinin Seçilmesi ve Uygulanması Problem çözme becerileri değerlendirilirken farklı stratejiler kullanılarak çözülebilecek problemlere yer verilmelidir. istenebilir. kendi çözüm yollarına değer verildiğini hissettikçe. Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmadığı. Çözümlerin probleme uygunluğunu ve akla yatkınlığını kontrol etme ve yorumlama 4. problemi anlayıp anlamadığı ile ilgili sorular sorulabilir. tablo vb. istenenlerin farklı biçimde ifade edilmesi vb. problemin farklı biçimde ifade edilmesi. stratejiler bazen tek başına kullanılabileceği gibi birkaç strateji birlikte kullanılabilir. Değişik problemleri çözebilmek için farklı problem çözme stratejileri kullanabilme • • • • • • • • • • • • • • Deneme-yanılma Şekil. değerlendirme sürecine katılmış olur ve problem çözme stratejilerini ne kadar bildikleri ve uyguladıkları görülebilir. Problem çözmede. kendilerinin de matematik yapabileceklerine ilişkin güvenleri artar.

Problem çözme strateji listesine baktım. Problemleri çözerken bir strateji kullanmayı hiç düşünmedim. Ayrıca bir problemi temsil etmenin bazı yollarının diğerlerinden daha kolay ve etkili olduğunu gördüğünde matematiğin yararlarını ve esnekliğini takdir eder. resim. Đletişim becerisini geliştirmenin bir diğer yolu ise matematik hakkında yazı yazmaktır. grafiksel.2. öğrencilerin düşüncelerini açıklayabileceği. matematikte bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun farkına varır. şekil. resim. aralarında anlamlı ilişkiler bulunan.Problem çözme stratejilerini ne kadar biliyorum? Problem çözerken kullandığınız stratejileri düşününüz ve kullandığınızı işaretleyiniz. kullanma ( ) • Örüntü arama ( ) • Benzer bir problem çözme ( ) • Diğerleri 4. Öğrencilerin matematiğe dayalı iletişim becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında düşüncelerini akranlarıyla rahatça paylaşabilmeleri gerekir. Eğer öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyorsa. bu dil öğrenci için anlamlı olmalıdır.4. Đletişim. grafik. zihinsel ve sembolik temsilleri arasında önemli bağlar kurulmasını sağlar. ( ) 4. Öğretmen. ( ) 3. bir strateji seçtim ve uyguladım. ( ) 6. ( ) 7. Aynı zamanda iletişim. kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman. 1. sözel. öğrencilerin sezgiye dayalı bilgileriyle soyut matematik dili ve sembolleri arasında köprü kurmada önemli bir rol oynar. tartışabileceği ve yazı ile anlatabileceği sınıf ortamları oluşturmalı ve öğrencilerin daha iyi iletişim kurabilmesi için uygun sorgulamalarda bulunmalıdır. matematiksel dil ve sembollerle ilişkilendirme • Matematik hakkında konuşma. Problem çözme strateji listesine baktım. yazma. tablo vb. Problemleri çözerken strateji kullanmak aklıma geliyor ama bunun üstünde çok durmuyorum. tartışma ve okumanın önemini fark etme 13 . Problem çözme strateji listesine bakmadım. Aşağıdaki stratejileri kullandım: • Tahmin ve kontrol etme ( ) • Şekil. ( ) 2. Đletişim: Matematik. En az bir strateji kullandım ve bu strateji problemi çözmemde bana yardım etti. matematiksel düşüncelerin fiziksel. Đletişim becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Somut model. Matematik hakkında konuşmak ve yazmak iletişim becerisini geliştirirken öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. Böylece öğrenciler. resimsel. ( ) 5. tablo vb. matematiğin gücünü takdir etmeye başlar. Bir problemin nasıl çözüldüğünü ve bir kuralın ne anlama geldiğini açıklamak amacıyla öğrencilere yazılar yazdırılabilir. ama bir strateji seçemedim. temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etme • Matematik ve problemler hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade etme • Günlük dili. ama strateji kullanmayı düşündüm.

arkeolojik kazılarda bulunan nesnelerin ne kadar eski olduğunu belirlemede. nasıl çözüldüğünün de önemi vurgulanmalıdır. Bu inançla. Öğrencilere. Ders sırasında burada sunulanlara benzer tahmin stratejileri kullanılabileceği gibi öğrencilerin geliştirebilecekleri tahmin stratejileri de desteklenmelidir. Tahmin günlük yaşantımızda bazen gerçek ölçümler kadar kullanışlıdır. 14 . Bu amaçla bir problemin çözümü kadar. matematikte akıl yürütebilmenin. Đşlemsel tahmin 2. sınıftaki diğer öğrencilerin eleştirisine.3. Tahmin yaparken birtakım stratejiler kullanılabilir.4. Matematik dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ifadeleri. Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Mantığa dayalı çıkarımlarda bulunma • Kendi düşüncelerini açıklarken matematiksel modeller. Matematik Öğretim Programı’nda iki temel tahmin stratejisi ele alınmaktadır: 1. Bazı işlemsel tahmin stratejileri aşağıda verilmiştir. kendi başarı ve başarısızlıkları üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır. Đşlemsel Tahmin: Aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak belirlenmesidir. ülkelerin ve şehirlerin nüfuslarını belirlemede ve daha pek çok yerde tahmine başvurulur. Ölçmeye dayalı tahmin 1. Akıl Yürütme: Matematik eğitiminin önemli bir amacı da öğrencilerin matematik yapabileceklerine. Matematiğe dayalı akıl yürütmenin değer verildiği böyle ortamlarda.4. anlamlı ve mantıklı bir uğraş olduğunu görürler. matematiğin keyifli. öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerileri de gelişir. kurallar ve ilişkileri kullanma • Probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunma • Bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanma • Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanma • Matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etme • Tahminde bulunma Tahmin Stratejileri: Hem günlük yaşantımızda hem de bilimsel süreçlerde tahmin sıkça kullanılır. genel matematik becerilerinin de iyi olduğu gözlemlenmektedir. Đşlemsel tahminde kullanılabilecek stratejiler burada verilenlerle sınırlı değildir. Bunun sağlanabilmesi için karşılıklı saygının hâkim olduğu sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Đşlemsel tahmin becerisi gelişmiş kişilerin. akıl yürütmede ve düşüncelerini savunmada öz güvenlerini geliştirerek matematik öğrenmenin kural ve formülleri ezberlemekten ibaret olmadığını. sorgulamasına ve değerlendirmesine açık olmalıdır. düşüncelerini açıklayabilme ve savunabilmenin öneminin hissettirilmesi gerekmektedir. Örneğin.

(2100×3)+(24×13) olur.2’nin toplamı da 1 ettiğinden 25’e 2 eklenerek işlemin sonucu 27 olarak tahmin edilir. Örnek • 32+48+54+18+69 işleminde 32+69 işleminin sonucu 100. belirli bir değere yakın ise sayılar bu değer/değerler bazında gruplandırılarak sonuç tahmin edilir.7 ile 0. 0. Böylece daha iyi bir tahmin elde edilmiştir. Dağılma: 76×89 işleminin sonucu tahmin edilirken (76×100)–(76×10)=7600–760 biçiminde dönüştürülerek sonuç yaklaşık 6800 olarak tahmin edilir. Örnek • 150+237 işleminin sonucu tahmin edilirken 237 sayısı 250’ye yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. Đlk veya Son Basamakları Kullanma: En soldaki veya en sağdaki basamakların toplanarak sonucun tahmin edilmesidir. Gruplandırma: Đşlemdeki sayılar.8 ile 0. 237 sayısı 200’e yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir.4’ün toplamı yaklaşık 1. 2100 → 2000’e yuvarlanarak 2000×3=6000 21 000+6000=27 000 24 → 30’a. Uyuşan Sayıları Kullanma: Zihinden hesaplanması kolay olan sayıları gruplandırılarak sonucun tahmin edilmesidir. 2124×13 işlemini bu stratejiyi kullanarak yapalım: 2124×13=(2100+24)×(10+3) 2100×10=21 000 ise bu işlemdeki hata payı. 13 → 10’a yuvarlanarak 30×10=300 27 000+300=27 300 15 .4+4. 48+54 işleminin sonucu da 100 olarak tahmin edilir.Yuvarlama: Đşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir. 18 de hesaba katılarak sonuç yaklaşık 218 olarak tahmin edilir. • 27×75 işleminin sonucunu tahmin etmek için sayılar yuvarlanır: 30×70=2100 Burada dikkat edileceği gibi sayılardan bir tanesi yukarıdaki onluğa diğeri ise aşağıdaki onluğa yuvarlanmıştır. Bulunan sonuç en sonda bulunan basamaklar üzerinde çalışarak düzeltilir: 0. • 4234+3971+4020+3840+4160 işlemindeki sayıların her biri 4000’e yakındır.2 sayılarını toplarken önce 3+4+3+6+9 toplamı bulunur.2+6. Örnek • 330+330+330 işleminin sonucu tahmin edilirken 330×3=990 işlemi yapılabilir.8+9. 5 ile 4000 çarpılarak işlemin sonucu 20 000 olarak tahmin edilir. Örnek • 1900+3050+609 işleminin sonucu tahmin edilirken verilen sayıların en soldaki basamak değerleri toplanarak 1000+3000+600 = 4600 işlemin sonucu tahmin edilir. Her ikisi de yukarı yuvarlanmış olsaydı daha uzak bir tahmin elde edilecekti. Düzenleme ve Düzeltme: Bu strateji elde edilen tahminsel sonucu gerçek sonuca daha uygun ve daha yakın hâle getirmek için kullanılır ve iki aşamada gerçekleşir: • Đşlemin ortasında yapılan düzenleme ve düzeltme • Đşlemin sonunda yapılan düzenleme ve düzeltme Örneğin.7+3. • 3.

Sınıfta ele alınan bir konunun. Bu stratejide ölçüsü tahmin edilecek nesne. matematiğin diğer alanlarıyla ilişkisi araştırılmalıdır. Öğrencilerden. Öğrencilerden sıkça tahmin yürütmeleri. Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilerin araştırılması. bilinen (zihindeki) bir referans ölçüsü ile karşılaştırılır. onlara somut ve soyut temsil biçimleri arasında ilişkilendirme yapabilecekleri problemler çözdürülmelidir. Đlişkilendirme: Öğrencilerin matematiğin yararlarını anlayabilmeleri için matematiksel kavram ve becerilerin hem birbirleriyle hem de okul içi ve okul dışı yaşantıları ile ilişkilendirilmesi gereklidir. ölçmeleri ve tahminlerini kontrol etmeleri istenmelidir.4. Matematiksel kavram ve beceriler geliştirilirken öğrencilerde bu duyuşsal gelişim de göz önünde bulundurulmalıdır. Ölçmeye dayalı tahminde kullanılan en yaygın strateji belirli bir referans noktasının dikkate alınmasıdır. beş öğrenme alanı birbirinden bağımsız ele alınmış görünse de öğrenme alanlarının kendi içinde ve diğer öğrenme alanlarıyla matematiksel kavramların ilişkilendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.5.2. öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimini dikkate almıştır. Öğrencilerin tahmin stratejileri kendiliğinden gelişmez. Programda. Matematiksel kavramların geliştirilmesi bir ders saati ile sınırlandırılmadan süreç içinde gerçekleştirilmelidir. 4. Tutum. Duyuşsal boyutla aşağıdakiler hedeflenmektedir: • • • • • • • • • • Matematikle uğraşmaktan zevk alma Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme Matematikte öz güven duyma Bir problemi çözerken sabırlı olma Matematiği öğrenebileceğine inanma Matematikle ilgili olumlu tutum ve başarısını etkileyecek kaygılara kapılmama Matematikle ilgili konuları tartışma Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olma Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma Matematik dersinde istenenleri yerine getirme 16 . kavram ve kurallar arasında karşılaştırmalar yapmaları istenmeli. Bu üçlü süreç hem stratejilerini pekiştirmeleri açısından hem de tahmin becerilerinin gelişmesi açısından yararlı olacaktır. Ölçmeye Dayalı Tahmin: Ölçmeye dayalı tahmin herhangi bir ölçme aracı kullanmadan ölçülerin yaklaşık olarak belirlenmesidir. öz güven ve matematik kaygısı duyuşsal boyutu içermektedir. Đlişkilendirme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • • • • Kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirme Matematiksel kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleriyle gösterme Öğrenme alanları arasında ilişki kurma Matematiği diğer derslerde ve günlük yaşamında kullanma 4. Duyuşsal Özellikler Programda.4. tartışılması ve genelleştirilmesi de aynı süreç içinde ele alınmalıdır.

Psikomotor Beceriler Programda. yardımlaşmanın. onluk taban bloklarını. Öz düzenleme ile ilgili açıklamaların bir kısmı “beceriler” ve “duyuşsal boyut” ile ilgili bölümlerde yer almıştır. onluk ve yüzdelik kareleri etkin kullanma • Kesir kartlarını. öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. paylaşmanın. geometri tahtasını. Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Yüzlük tabloyu. yüzdelik daireyi. cetvel. değer vermenin. Öz Düzenleme Yeterlikleri Programda. desenler. Öz düzenlemede. onluk kartları. noktalı ve izometrik kâğıtları. arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yardım isteme • Matematik dersine verimli bir şekilde çalışma • Matematik sınavlarında heyecanlı ve panik hâlde olmama • Matematik dersinde ilişkilerinde saygının.6. birim küpleri ve tangramı etkin kullanma • Çarkı etkin kullanma • Makas ve maket bıçağını etkin kullanma • Pergel. iletki ve gönyeyi etkin kullanma • Grafikleri uygun bir şekilde çizme • Kâğıtları katlayarak ve keserek geometrik şekiller.7. hoşgörünün. gerekli yeterliğe sahip olunması için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Matematikle ilgili konularda kendini motive etme • Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada kendini yönlendirme • Matematik dersinde istenenleri zamanında ve düzenli olarak yapma • Matematikle ilgili çalışmalarda kendi kendini sorgulama • Gerektiğinde ailesinden. süslemeler oluşturma • Hesap makinesini ve bilgisayar yazılımlarını etkin kullanma 17 . onurun. dürüstlüğün ve sevginin önemini taktir etme • Matematik dersinde yapılan çalışmalarda temiz ve düzenli olma • Matematik dersinde eşyaları ve materyalleri kullanırken özen gösterme 4.• • • • • • • Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında da çalışmalar yapma Matematik kültürünü yaşamına uygulama Matematikle ilgili çalışmalarda yer alma Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısının farkında olma Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanma Matematiğin mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanma Matematiğin zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünme 4. matematiksel ilişkiler. öğrencilerin öz düzenleme ile ilgili özelliklerinin gelişimi önemli bir yer tutmaktadır. dairelerini ve takımlarını etkin kullanma • Milimetrik.

Öğrenci. bir problemin çözümünün anlatılması gibi farklı biçimlerde olabilir. Bir başka ifadeyle. sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelmelidir.1. Öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri. Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır: Küçük yaştaki öğrenciler. güdüleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına dikkat etmelidir. öğrencilerin öğretmen tarafından daha iyi değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır. öğrendiklerinin arkasında yatan anlamı kavramaları hedeflenmelidir. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME Bu programın başarı ile uygulanmasında birtakım öğretim stratejileri dikkate alınmalıdır. Günlük yaşamda. birçok durumda çeşitli zorluk derecelerinde matematiğe ait problemler karşımıza çıkmakta ve matematik pek çok meslek dalında kullanılmaktadır. öğrencilerin iki doğal sayıyı toplayabilmelerinin yanı sıra. bir matematik probleminin kurulması. bilgiyi farklı ortamlarda uygulayabilmeleri. 18 . sözlü ve yazılı ifadeler vb. Đlişkilendirme Önemsenmelidir: Matematik bilgilerinin. dersini planlarken seçeceği etkinliklerin amaca uygunluğuna. somut araçlar. öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. öğrencileri bildiklerini yeniden gözden geçirmeye. Sınıf içi tartışmalar. toparlamaya ve yapılandırmaya yöneltecektir. Bu nedenle problemler. 5. Programın etkinlikler sütununda bu konuyla ilgili pek çok öneri sunulmaktadır. öğrenci başarısını sağlamak için tek başına yeterli değildir. ortak matematiksel doğruları ve anlamları oluşturmak için kullanılmalıdır. hangi durumlarda toplama yapmanın uygun olacağını kavraması veya toplamada eldenin ne anlama geldiğini anlaması da önemsenmelidir. Đletişim. Dolayısıyla matematik öğretiminde somut modellerin kullanılması oldukça yararlıdır. 5. Öğretimin somut deneyimlerle başlaması. bir rapor veya hikâyenin hazırlanıp sınıfta sunulması. öğrencilerin matematiğin günlük hayattaki kullanımını açık biçimde görmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. Öğrencinin sahip olduğu bilgi. Öğrencilerin kazandıkları yeni bilgileri. Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır: Öğrencilerin. Đletişim. bilgiyi çeşitli temsil biçimlerine dönüştürebilmeleriyle yakından ilgilidir. bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler.3. Öğretimde bu becerilerin gelişmesine özel önem verilmelidir. eski bilgilerle ilişkilendirerek yorumlaması esas alınmalıdır. öğrencilerin bireysel anlamalarını sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır.2. bilgileri yalnızca hatırlamaları ve tanımaları değil. Öğretimde bilginin farklı biçimlerde temsil edildiği durumlar kullanılmalıdır (semboller.4. kazanımları daha anlamlı olacaktır. Öğrenciler Matematik Bilgileriyle Đletişim Kurmalıdır: Öğrenmede iletişimin önemli bir rolü vardır. beceri ve düşünceler. kavramlar arası ilişkiyi kurabilmeleri. resimler. Bu amaçla Matematik dersi belli başlı ara disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. Örneğin. hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. Bu nedenle öğretmen. yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır.5. Đletişim kurmak. 5. Öğretmen. Öğrenciler matematiğin diğer derslerde de kullanılabildiğini gördüklerinde.). 5.

bulmaca.5. Hesap makineleri öğrencilerin bütün hesaplamalarda başvurdukları bir araç olmamalıdır. Kimi öğrenciler ise öğrendiklerini uygulama şansı yakaladığı zaman derse daha çok ilgi duyar. kendilerinden istenilenleri öğrenmekle ve bütün grup elemanlarının öğrenmesini sağlamakla sorumludur. sınıf etkinlikleri ve benzeri çalışmaların öğrenci için anlamlı olması.7.meb. 5. 19 . motivasyonları ile ilgilidir.6. Her şeyden önce öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmeleri. Türkçe ve diğer dillerdeki çeşitli ders planlarına ve sınıfta kullanılabilecek etkileşimli uygulamalara erişilebilmektedir. Đş birliğine dayalı öğrenme yönteminin beş önemli unsuru vardır (Johnson. Öğrencilere verilecek ödevler. Öğrencilerin hesap makinesini yerinde kullanmayı öğrenmesine önem verilmelidir. Hesap makineleri sayesinde öğrenciler daha gerçekçi matematik problemleri üzerinde çalışabilecek.Programın kazanımlarıyla ilişkilendirilen ara disiplinler aşağıda sıralanmıştır: • • • • • • • Sağlık Kültürü Đnsan Hakları ve Vatandaşlık Girişimcilik Kariyer Bilinci Geliştirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Afet Eğitimi ve Güvenli Yaşam Etkinlikler planlanırken ve yürütülürken alt öğrenme alanlarındaki kazanımlar ile ara disiplinlerin kazanımlarının aynı anda edinilmesine dikkat edilmelidir. Hesap makineleri de matematik öğretiminde yararlanılabilecek bir diğer önemli araçtır. Johnson ve Holubec. uzun işlemlerden kazanacakları zamanı akıl yürütmede ve yaratıcı düşünmede değerlendirebileceklerdir. Örneğin. Đş Birliğine Dayalı Öğrenmeye Önem Verilmelidir: Đş birliğine dayalı öğrenme yöntemi. 5. öğretmenlerin yararlanabileceği kaynaklar da her geçen gün artmakta. Sonuç olarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesine önem verilmelidir. alternatifler sürekli çoğalmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda. ilginç problemler vb. dinamik geometri yazılımları sayesinde öğrenciler geometrik çizimler oluşturabilmekte ya da öğretmenin hazırladığı dinamik geometrik şekiller üzerinde etkileşimli incelemeler yapabilmektedir.tr). Öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını yükseltmek için öğretmenin alabileceği çeşitli önlemler vardır. Teknoloji Etkin Kullanılmalıdır: Günümüzde teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Bazı öğrenciler başarı ile motive olurken bazıları oyun. Öte yandan bütün öğrenciler aynı biçimde motive edilemezler.gov. onların derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir. Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde öğretmenlerin yararlanabilecekleri kaynakların bir listesi bulunmaktadır (http://www. ortak bir amacı başarmak için öğrencilerin bir ekip olarak çalışmasıdır. Öte yandan internet üzerinde. Öğrenci Motivasyonu Dikkate Alınmalıdır: Öğrencilerin Matematik dersinde istekli olmaları. öğretim yazılımlarının hem niteliği hem de niceliği artmakta. etkinliklere daha çok ilgi duyabilir. 5. bu açıdan oldukça önemlidir. 1990): • Ekip üyeleri.

derse etkin katılacakları bir etkinlik yaptırılır. resimler vb. aralarında iyi bir iletişim kurmalı ve grup içindeki çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilmelidir. • Ekip üyeleri. ile yapılan hazırlık çalışmalarıdır. Açıklama: Đlk iki aşamada yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. Fakat öğrencilerin kendi başlarına ulaşmaları gereken sonuçlar öğretmen tarafından önceden açıklanmamalıdır. araştırma.• Ekip üyeleri. ilgisini sağlamak ve ön bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla kısa süreli açık uçlu etkinlikler. 20 . kişilik özellikleri dikkate alınarak homojen veya heterojen gruplar oluşturulmalıdır. risk alabilme vb. 5. • Ekip üyeleri. destek olmalı. öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunur. Öğrencilerin etkinliğin sonucuna kendi başlarına ulaşmasına yardımcı olacak sorular ve yönlendirmeler yapılmalıdır. Bu yolla öğrenilen bilgilerin kalıcılığı artar. Đş birliğine dayalı öğrenme. Öğrencilerin mutlaka kendi başlarına (grup ya da bireysel olarak) tamamlayacakları çalışmalar seçilmelidir. yapılan çalışma ve ürünler üzerinde hemfikir olmalıdır. liderlik ve iletişim becerileri. öğrencilerin başarı düzeyleri. cinsiyetleri. Öğretmen etkinliklerde öğrencilere çok iyi bir yol gösterici olmalıdır. başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olma. sorular. Đlerleme: Konu ile ilgili öğrenilen/oluşturulan kavramların ve becerilerin pekişmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikler vb. öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu. bir gruba ait olma duygusu. diğer üyelerin başarılarını artırmada birbirlerine katkıda bulunmalı. vb. Örneğin. öğrencide eleştirel düşünme. Đnceleme etkinliğinde bir konuya giriş amacı taşıyan çalışmalar yapılırken burada konu ile ilgili daha üst düzey beceriler hedefleyen etkinlikler yapılmalıdır. Her ekip. Đş birliğine dayalı öğrenmede. Đş birliğine dayalı öğrenmenin birçok olumlu ürünü vardır. Đşlenişler Uygun Öğretim Aşamalarına Göre Düzenlenmelidir Giriş: Öğrencinin işlenecek konuya yönelik merakını. • Ekip olarak bireysel çabalarının ekip başarısını etkileyeceğinin farkında olmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Değerlendirme: Hem öğrencilerin kendi performanslarını görebilecekleri hem de öğretmenin öğrenci performansı hakkında çok yönlü bilgi alabileceği süreç ve sonucu değerlendirmeye yönelik çalışmalardır. problem çözme gibi becerileri geliştirir. Değerlendirme yöntem ve tekniklerinde çeşitlilik sağlanması esas alınmalıdır. çalışmalardır. becerilerin gelişimine ortam sağlar. Ayrıca iş birliğine dayalı öğrenme. kendi çalışmalarının değerlendirmesini yaparak çalışmaların sürekli ve etkili olmasını sağlamalıdır. motivasyonunu. çalışmalar yapacakları. Bu aşamanın en önemli noktası öğrencilerin ve öğretmenin aldıkları rollerdir. birbirlerini cesaretlendirmeli ve üyelerin harcadıkları çabaları takdir etmelidir. Đnceleme/Araştırma: Öğretimin bu aşamasında öğrencilere inceleme.8. Bu etkinliğin girişle ilgili olmasına dikkat edilir.

sınıflandırma. sayı örüntülerini ve basamak kavramını anlamalarına yardımcı olmalıdır. belli çoklukların sayısına bakarak karar verebilirler. Nesneleri tek tek saymak yerine. öğrencilerin temel sayma becerilerinden daha ileri düzey sayı bilgilerini oluşturmalarına. “Kaç tane fazladır?”. Fakat öğrencilerin somut bir modeli kullanabilmeleri. somut modellerle sayıları gösterirken öğrencilerin ne düşündüklerini. öğrencilerin sayıları anlama düzeylerinin bir göstergesidir. anlamayı garantilemez. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri “Sayılar” öğrenme alanı. Đçeriği zengin ve çeşitli problemler. sayılarla işlem yapmalarına. sayılar hakkında daha esnek düşünmeye başlarlar. Sayısı bilinen bir çokluktan. sayılar arasındaki ilişkileri. Bu öğrenme alanında ana hedef çocuklarda zengin ve sağlam bir sayı kavramının oluşturulması ve işlem becerilerinin geliştirilmesidir. Sayılarla deneyimleri artan öğrenciler. Bu etkinlik. bir sonraki sayının bir öncekinden bir fazla olduğu. somut modellerin varlığı. zengin sayı ve sayma bilgileriyle gelirler. Bir başka deyişle. değişik modeller kullanarak belli çoklukları gösterebilirler. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 6. bir grup nesne saklandığında ve açıkta kalan nesnelerin sayısı verildiğinde saklanan nesnelerin sayısını zihinden bulabilirler. nasıl akıl yürüttüklerini ortaya çıkarmak için onları sorgulamalıdır. Sayma becerileri. öğrenciler değişik sayma stratejileri geliştirmeye ve bu stratejileri açıklamaya yönlendirilmelidir. Öğrenciler okula. Öğretmenler. büyük çoklukların sayısını belirlemede kullanılabilir. olası kavram yanılgıları fark edilip önlenebilir. nesnelerin dizilişinin veya sırasının sonucu değiştirmediği. karşılaştırma ve sıralama üzerinde durulmalıdır. en son söylenen sayının sayılan nesnelerin sayısını gösterdiği üzerinde durularak öğrencilerin dikkati bunlara çekilmelidir. Sayma etkinliklerinde bire bir eşlemenin. Öğrenciler sayma etkinliklerinde deneyim kazandıkça somut nesnelere ihtiyaç duymadan sayıların büyüklüklerini bilebilir ve zihinden işlem yapabilirler. Büyük sayıları göstermek için onluk taban blokları gibi somut modelleri kullanabilirler. bu problemleri çözmeye. 21 . Ayrıca. Sayma becerisi. Đki çokluk karşılaştırılırken bire bir eşlemeden yaralanılmalıdır. Bu etkinliklerde. çözümlerini paylaşmaya ve savunmaya cesaretlendirilmelidir.6. “Kaç tane eksiktir?” sorgulamaları yapılmalıdır. Bu nedenle sınıfta değişik nesneleri sayma etkinlikleri düzenlenmelidir. ne yaptıklarını anladıklarının göstergesi olmayabilir. öğrencilerin sayı ile ilgili kavramları geliştirmeleri için kullanılmalıdır. Bir sayıdan ileriye ve geriye sayma. Böylece. Öğrenciler. Bire bir eşlemede aradaki farka dikkat çekilmeli. “Đlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı”nın büyük bir bölümünü kapsar. Bu nedenle öğretmen. sayı ile ilgili kavramların gelişmesinin temelini oluşturur. Bazı öğrenciler ise nesnelere dokunarak sayma ihtiyacı hissedebilirler. ritmik sayma öğrencilerin sayı kavramlarını geliştirmesine yardımcı olur. Sayma etkinliklerinde.1.

yarımdan az mı çok mu olduğu sorgulanmalı. Bu amaç için hazır kesir modellerinin kullandırılması önemlidir. sıralama. Yarım. Bu nedenle sayı doğrusunda bu sayıların gösterimine önem verilmelidir. 10’un hem bir birim olduğunu hem de 10 tane birden oluştuğunu düşünebilmelidir. Bütünün bölündüğü eş parça sayısı ile ortaya çıkan parçaların büyüklüğü arasındaki ilişkiye dikkat çekilmelidir. bileşik ve tam sayılı kesirlerle karşılaştırma. Öğrenci 10’un onluk sistemde özel bir birim olduğunu anlamalıdır. onluk taban bloklarının kullanımında. 7 5 bileşik tam sayılı kesrine denktir. zengin içerikli problemleri çözmek için strateji geliştirdikleri zaman gelişir ve derinleşir. basamak kavramı ve onluk sayı sisteminin sağlam temelleri atılmalıdır. Öğrencilerin basamak kavramını anlamaları. Ondalık kesirlerin öğretiminde. bir bütün değişik sayıda eş parçalara bölünerek “kesrin birimi” kavramı oluşturulmalıdır. çeyrek ve bütün arasındaki ilişkiler kâğıt katlama. Ayrıca. Verilen bir kesrin bir bütünden az mı çok mu. Basit. Örneğin. ve 2. geliştirdikleri bu stratejileri. kesirlerin birimleri kavramı üzerine kurulmalıdır. toplama ve çıkarma işlemleri. Yarım ve çeyrek kavramları kazandırıldıktan sonra. fakat sayılar yazılırken rakamların yazılış sıralamasının sayının değerini değiştirdiğinin farkında olmalıdır. Ayrıca. Bir sayının somut modellerle gösterimi ile sayının okunuşu ve yazılışı arasındaki ilişkilere dikkat çekilmelidir. Ondalık kesir kavramı. Öğrenciler problem çözümlerini ve zihinsel süreçlerini açıkladıkça öğretmenler öğrencilerinin nasıl düşündüklerini anlayabilirler. Doğal sayıların yanı sıra. Ayrıca. Öğrenciler. Parça-bütün ilişkisi üzerinde durulurken parça sayısı üzerinde fazla durulmamalı. kesrin bir büyüklüğü olduğu sezdirilmelidir. 4 tane 1 ’ten 5 5 oluşur ve 1’den küçüktür. kesir kavramı da günlük yaşam ile ilişkilendirilerek çocukların sınıfta yapacakları eşit paylaşma denemeleri üzerine kurulmalıdır. yaklaşımları açıklamaya ve özellikle tartışmaya teşvik edilmelidir. 4. bir sayı modellenirken onluk ve birliklerin fiziksel sıralamasının sayının değerini değiştirmediğini. Öğrenciler 1.Đkinci sınıftan itibaren. Bu tür etkinlikler somut kesir modelleriyle yapılmalı ve aynı zamanda sayı doğrusu ile ilişkilendirilmelidir. kesri aynı zamanda 1 2 5 7 5 bileşik kesri 7 tane 1 5 ’ten oluşur ve 1’den büyüktür. bölünebilir nesneleri eşit parçalama etkinlikleri ile vurgulanmalıdır. sınıflarda değişik içeriklerdeki problem durumlarına çözüm üretirken sayılarla işlem yapmayı anlamaya başlarlar. yüzlük tablosu gibi modeller kullanılarak basamak kavramı ile ilgili örüntü arama ve oluşturma gibi düzenli etkinlikler bu kavramın gelişimine yardımcı olur. bu sayıların büyüklüklerine dikkat çekilmelidir. Öğretmen ya da öğrenciler problem oluşturabilirler. verilen ilginç. 34 sayısının hem 3 onluk ve 4 birlikten oluştuğunu hem de 34 tane birlik olduğunu anlayabilmelidir. kesir kavramı ile ilişkilendirilerek oluşturulmalıdır. 4 kesri. sınıftan itibaren öğrencilerin kesirleri sayı doğrusunda göstermeleri sağlanmalı ve bu büyüklüklerin de bir sayı belirttiği hissettirilmelidir. kesrin büyüklüğüne dikkat çekilmelidir. 22 . Örneğin.

geliştirmiş oldukları stratejileri sınıfta paylaşmaya. bilinen bir çokluğu. Öğrenciler toplama kavramını. toplama ve çıkarma arasındaki ters ilişkiyi anlamalarını. Standart algoritmalara geçmeden önce. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilerin işlemlerin özelliklerini fark edecekleri problemler de seçilmelidir. Doğal sayılarla hesap yapabilme. birleştirme ve ayırma problemleri doğrudan modellenerek veya sayma stratejileri ile çözüldüğü zaman gelişir. Çarpma ve bölmenin anlamları geliştirilirken öğrencilerin bir çokluğun eşit alt gruplarının bulunduğu problemler ile deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. bu tahminin nasıl elde edildiğini sınıfta tartışmaları oldukça önemlidir. öğrencilerin 4. Ayrıca. verilen bir sayı örüntüsünün kuralını bulma ve bu kuralı açıklama gibi etkinlikler düzenlenmelidir. gerçek yaşam durumlarından ortaya çıkan problemleri çözerken daha iyi anlamaya başlarlar. bu öğrenme alanının diğer amaçlarından biridir. Sayılar arası ilişkiler incelenirken bir sayı örüntüsü oluşturma.Toplama ve çıkarma kavramları. Bu öğrenme alanının diğer önemli becerilerinden biri de tahmin yapabilmedir. 23 . Bu tarz problemler. hem akıl yürütme hem de iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Tahmin yaparken öğrencilerin ne tür yaklaşımlar izlediklerini. 4. Öğrenciler çarpmayı eşit büyüklükteki grupların ardışık birleştirilmesiyle (aynı sayıları toplama). Verilen sayı örüntülerinde takip eden ögeleri tahmin etme ve tahminlerin neye dayanılarak yapıldığını açıklama gibi etkinlikler. Öğrenciler problemlerin gerektirdiği işlemlerin sonuçlarını tahmin etmeye yönlendirilmelidirler. en iyi tahmini kimin yaptığını. iki ayrı çokluğu birleştirerek elde etmeyi gerektiren sözel problemleri çözerken daha iyi kavrarlar. 5 ve 9 sayıları arasındaki parça-bütün ilişkilerini anlamalarına da yardımcı olur. Problem çözümlerinde farklı öğrenciler farklı çözüm yolları ve düşünme biçimi sergileseler de öğretmen bu öğrencilerin bir problemi çözmenin diğer problemleri çözmekle ilişkili olduğunu fark etmelerine yardımcı olmalıdır. Tahmin etmede sayıları yuvarlamadan yaralanılmalıdır. Bazı öğrenciler bu özellikleri doğal olarak geliştirebilirler. öğrencilerin günlük yaşamdan seçilen ilginç problemlerin çözümleri için strateji geliştirmelerine fırsat tanınmalıdır. Hesap makineleri tahmin sonuçlarının kontrol edilmesi için kullanılabilir. 9-4 veya 9-5 olarak ortaya çıkabilir. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilere içinde aynı sayı üçlülerinin geçtiği farklı problem durumlarının çözdürülmesine dikkat edilmelidir. bölmeyi ise bir çokluğu eşit gruplara ayırma ile ilişkilendirebilirler. açıklamaya ve savunmaya yönlendirilmelidirler. 5+4. Çıkarma kavramını. fakat bazı öğrencilerin de bu özellikleri fark etmelerine yardımcı olacak sorgulamalar yapılmalıdır. bu işlemleri kâğıt-kalem kullanarak ve zihinden çözmede rahatlık kazanırlar. Fakat yeterince deneyim kazandıktan sonra. Öğrenciler. Örneğin. Problemlerin gerektirdiği işlemleri yapmak için ilk yıllarda öğrenciler somut nesneleri saymaya ihtiyaç duyabilirler. problemleri çözmede esnek düşünmelerini sağlamalıdır. 5 ve 9 sayıları problem çözme durumlarında 4+5.

ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :2 : Sayılar : Doğal Sayılar : Akıl yürütme. renkli kalemler. Yapılan bu etkinliğin benzeri 4’ten başlayıp beşer kutu saydırılarak oluşacak örüntü ile tekrar ettirilip pekiştirilir. eşit büyüklükte kartonlar ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. sorularla. 24 . 3. Yüzlük tablolar öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden en çok sevdikleri renkli kalemi seçmeleri istenir. Bu şekilde birkaç adım sayarak işaretleme yapıldıktan sonra. 5.SAYARAK ÖĞRE ELĐM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Tablo üzerinde işaretlenen sütunlardan. Bu kalemle öğrencilerden tablo içinde 5’ten başlayıp beşer kutu sayarak ilgili kutu içindeki sayıları “X” veya “O” sembollerinden biriyle işaretlemeleri istenir. ilişkilendirme. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2. : Yüzlük tablo. 4. • Sütundaki sayıların benzerlikleri nelerdir? • Sütundaki ilk sayı hangisidir? vb. oluşturulan örüntü sınıf içinde sorgulanır. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. sayma becerisi : 100 içinde ikişer ve beşer. “Şimdi hangi kutuyu işaretleyeceğiz?” veya “Hangi sayı işaretlenmeli?” vb. sorularla örüntü sorgulanır. 40 içinde dörder. iletişim.

........................................... Sınıfı: .......................................... 25 ................... belirleyerek öğrencileri Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün gerçekleşme düzeyini değerlendiriniz.............................. Tablo üzerinde oluşan sayı örüntüsünden yararlanarak sayma yapmadan doğru kutu içindeki sayıyı işaretledi mı? 5.................................................................... ............................................................................................................................. 3: Evet Ölçütler 1.............................. Seçtiği bir sayıdan başlayarak tablo üzerinde beşer ritmik sayabildi mi? 4......................... Puanlama şekli: 1:Hayır...................................... Tablo içindeki sayıları doğru işaretledi mi? 2..... 2: Kısmen................ ...................................ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Öğrencinin adı ve soyadı: ............... … 6......................................... … YORUMLAR VE Ö ERĐLER Hayır Kısmen Evet 1 2 3 ............................................... ..... Yüzlük tabloda gösterilen kutulardaki sayıyı okudu mu? 3.........................................................

ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Sayılar : Oran ve Orantı : Akıl yürütme. ilişkilendirme. 6. 10 kişilik bir başka öğrenci grubu. Beşer kişilik iki grup seçilir. tepegöz saydamları ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Öğrencilerden dersten bir hafta önce evlerinde aşağıdaki hazırlıkları yapmaları istenir: Limonatanın yapılışını öğrenmeleri 5 bardaklık limonata için gerekli malzemelerin ne olduğu Beşer kişilik grupların evlerinde limonata hazırlamaları ve sınıfa getirmeleri 1.ÇOKLUKLARI ORA LAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 2. 10 kişilik grubun belirlediği sonuçlar tablolara yazdırılır. Limonatayı beğenenler Limonatayı beğenmeyenler Toplam kişi sayısı Limon suyu (bardak sayısı ) Şekerli su (bardak sayısı ) Limonata (bardak sayısı) A B 4. 5. Yazı tahtasına veya saydamlara aşağıdaki boş tablo hazırlanır. iletişim. problem çözme : Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Öğrencilerin seçtikleri iki çokluğun birer orantı oluşturup oluşturmadığı tartışılır. 3. Her öğrenciden seçeceği iki çokluk arasında bir oran oluşturması istenir. kâğıt. tepegöz. sürahi. Öğrencilerden tablolardaki verileri kullanarak aşağıdaki sorulara göre oranları sözlü veya yazılı olarak belirtmeleri istenir: • Hangi grubun limonatası beğenilmiştir? • B grubunun limonatasındaki limon suyu miktarının şekerli su miktarına oranı nedir? • Limonatası beğenilen grubun kullandığı limon suyunun diğer grubun kullandığı limon suyuna oranı nedir? 26 . limonataları tadarak beğendikleri grubu belirler. : Pet şişe. bardak. 7.

Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı B. A B çokluğu çokluğu 6 10 20 12 20 18 30 A B 2. Aşağıdaki tabloda A ve B sütunları aynı cins çoklukları göstermektedir. Ayşe’nin boyu 5. Tablodaki boşlukları doldurunuz. Limonatayı beğenenlerin sayısı D. Gözlük takmayan öğrenci sayısı 27 . Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı 4. Limonatayı beğenmeyenlerin sayısı 2. I A. Basketbolu sevenlerin sayısı 3. ve II. I.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. sütunlardaki çokluklardan oran oluşturanları eşleştiriniz. Gözlük takan öğrenci sayısı E. Futbol seven öğrencilerin sayısı C. Ali’nin boyu II 1.

geometri tahtası. çizme. sınıflardan itibaren. kavramları. vb. Ayrıştırma veya bir araya getirme etkinliklerinde somut modeller. geometri tahtası gibi araçlarla öğrencilere fark ettirilebilir. geometri terminolojisi kullandırılarak ele alınmalıdır. daha sonra soyutlamalarla ele alınmalıdır. sınıflarında verilmelidir. özellik ve ilişkiler.2. Geometrik cisim ve şekilleri oluşturan elemanlar (kenar. incelenen geometrik cismin ve şeklin somut modelinin duruşunun cismin özelliklerini değiştirmediği de sezdirilmelidir.) somut nesneler ve modeller üzerinde inceletilerek öğrencilerin genellemelere ulaşmaları sağlanmalıdır. Geometrik cisimler ve şekiller. adlandırma ve çizim etkinlikleri yapılmalıdır. Đlköğretimin ilk üç sınıfında somut nesnelerle incelenen geometrik kavram. açı. sınıflarında her yeni incelenen kavram başlangıçta somut ve sonlu modellerle. Böylece geometriyi oluşturan temel şekil ve bunların özelliklerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı hissettirilir. bunların özellikleri. 4 ve 5. 7 ve 8. bunların kendine özgü geometrik terminolojisi ile tanımları ilköğretimin 6. Geometrik cisimleri ve şekilleri bir araya getirerek veya ayırarak ortaya çıkacak sonuçlar analiz ettirilmelidir. nokta. Bu etkinliklerde. Đlköğretimin 3. ayrı ayrı incelenen nesne ve şekiller arasında karşılaştırmalar yaptırılarak cisim veya şekillerin benzer ve farklı özelliklerini kavramaları sağlanır. soyut kavramlar ve ilişkiler üzerine inşa edildiği için ilköğretimin birinci kademesinde dikkatle verilmesi gereken bir alandır. inşa etme. geometrik cisimleri ve şekilleri tanıma. Ayrıca çevredeki nesnelerin şekilleri analiz edilerek bu nesnelerin yüzlerindeki geometrik şekilleri tanıma. düzlem ve açı kavramları somut ve sonlu modellerle sezgisel olarak tanıtılmalı. tangram parçaları vb. çivili tahta. Genelleme yapmada. araçlar kullandırılmalıdır.6.) ile bunların nitelikleri (paralel kenarlar. ilişkileri anlayabileceğinden geometri konuları mümkün olduğunca çocuğun yaşadığı. vb. dik açı. birbirleriyle ilişkileri geometrinin konusudur. 28 . Örneğin. Öğrencilerin mantıklı çıkarımlarla bazı sonuçlara ulaşmaları. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Geometri. belli özelliklere göre sınıflama ve gruplama etkinliklerine yer verilmelidir. görebileceği yakın çevreden ve algılayabileceği düzeyde ele alınmalıdır. özellik ve ilişkileri geliştirerek genelleme yapabilmeleri sağlanmalıdır. geometride birer soyutlama olarak incelenen kavramları ve terimleri ilişkilendirir. dikdörtgensel ve karesel bölgeler birbirlerinden ayrı düşünülebileceği gibi aralarındaki ilişki incelendiğinde karesel bölgenin de bir dikdörtgensel bölge olduğu. adlandırma. böylece geometrik kavram. Örneğin. Đlköğretimin ilk yıllarında. Böylece öğrenciler çevrelerinde gördükleri nesnelerle. Birinci kademe öğrencileri somut ve sonlu nesneleri. doğru. dik üçgensel bölgenin alanının dikdörtgensel bölgenin alanıyla elde edilebileceği ve herhangi bir üçgensel bölgenin alanının paralelkenarsal bölgenin alanından yararlanılarak bulunabileceği noktalı kâğıt. 4 ve 5. karşılaştırma ve belli özelliklere göre gruplandırma etkinlikleri öne çıkmalıdır.

sınıflarda. kendi içindeki dik üçgensel bölgenin alanının iki katı olduğu simetri yardımıyla daha iyi kavranabilir. Bu etkinliklerde. bir şeklin belli bir eksene göre yansıması olarak da görülebilir. Bu da beraberinde öğrencilerin şekilleri analiz etmesini gerektirir. bu özelliği de dikkate almamızı gerektirmektedir. bir karesel bölge. aşağıdaki döşemede siyah çizgilerle çerçevelenen bölüm (bir gri ve bir mavi karesel bölge ilk satırda. geometrik kavramların süslemelerle somut ve canlı birer kavram olduğu hissettirilebilir. geometrik şekillerin birden fazla simetri eksenine sahip olabilecekleri. Uzamsal ilişkiler. dikdörtgen vb. öğrencilerin geometrik şekillerin hangilerinin belli bir bölgeyi süslemede daha uygun olacağına. Öğrenci. Şekillerdeki simetrinin farkında olma. Böylece soyut olarak görülebilecek üçgen. aşağıda gibi ifadeler uzamsal ilişki kapsamındadır. Süsleme etkinliklerinde öğrencilerin kendi estetik tercihleri öne çıkar. Örneğin. çevremizdeki nesnelerin çoğunda fark ettiğimiz bir özelliktir. Simetri. öğrencilerin kolaylıkla fark edebileceği simetrilerdir.Simetri. 29 . ve 5. Süslemelerde seçilen geometrik şekillerin birlikte kullanılmasının tekrarı önemlidir. Örneğin. Geometrinin aslında çevremizde bizimle her an birlikte olan nesnelerin özeliklerini inceleyen bir çalışma alanı olduğu uzamsal ilişkilerin ifadesinde kullanılan terimlerle desteklenmektedir. iki eş dik üçgensel bölgeden oluşmaktadır. bir mavi ve bir gri karesel bölge ikinci satırda) yana ve aşağıya eklenerek bir süsleme yapılmıştır. Kare. uzakta. alan kavramının anlaşılmasına da yardımcı olur. yukarıda. ikinci sınıftan itibaren simetri alt öğrenme alanı olarak belli bir gelişim gözetilerek programa konmuştur. solda. önde. şekillerin özelliklerini dikkate alarak karar vermeleri önemlidir. kare. içinde yaşadığı çevrede kendi konumunu/duruşunu ve yönünü ifade ederken aslında geometrinin konum/duruş ve yönler ile ilgili alanına özgü terimleri kullanmaktadır. Bir öğrencinin kendi duruşunu ve yönünü diğer öğrencilerle veya eşyalarla karşılaştırırken kullandığı sağda. geometriye has bir konudur. Karesel bölgenin alanının. Öğrencilerin katlayarak kesme etkinlikleriyle somut modeller üzerinde simetriyi ve simetri eksenini fark etmeleri için uygun ortamlar sağlanmalıdır. yakında. Birinci sınıftan itibaren öğrenciler inceledikleri geometrik cisimleri ve şekilleri kullanarak süslemeler yapabilir veya belli bir bölgeyi süsleyebilirler. Simetri kavramının temeli eşlik kavramı ile birinci sınıfta atılmış. öğrenciler belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ele alınmalıdır. arkada. dikdörtgen veya çemberdeki simetriler. Geometrik cisim ve şekillerden bazılarında simetri bulunması. geometri öğrenme alanının bir alt öğrenme alanı olarak görülebilir. Süsleme. Süsleme konusunda öncelikle geometrideki estetiğin öğrenciler tarafından fark edilmesi amaçlanmaktadır. 4.

Böylece ilköğretimin bütün kademelerindeki öğrencilerin gerek sayılardaki gerekse şekillerdeki örüntüleri inceleyerek matematiğin bu örüntüleri inceleyen bir çalışma alanı olduğunu hissetmeleri sağlanacaktır. Aşağıdaki örneklerden birincisi tekrar eden. 1. Aşağıdaki örüntüde 5. Gerek sayılar gerekse şekiller arasındaki ilişkiyi inceleme matematik öğretiminde öne çıkan akıl yürütme becerisinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. ikincisi ise genişleyen örüntüye birer örnektir. Örüntüler tekrar eden biçimde olabileceği gibi genişleyen bir biçimde de olabilir. 2. Đlköğretimin ilk 5 sınıfında bu becerinin gelişmesi için basitten karmaşığa doğru örüntüler seçilmiştir. adımda oluşacak şekli belirleyiniz. bir sayı dizisi veya bir şekil dizisi olarak görülebilir. gerek “Sayılar” öğrenme alanında gerekse “Geometri” öğrenme alanında incelenebilecek bir alt öğrenme alanıdır. Aşağıdaki örüntüde eksik bırakılan kısımlara gelecek olan şekli belirleyiniz. Örüntü.Örüntü. Adım sayısı Toplam nesne sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5 … 30 .

günümüzde geliştirilen örnekler tepegözden yansıtılır. Süslemelerde. Đslâm sanatında kullanılması. bu çokgenlerle süsletilir. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. karton. iki veya üç çeşidi seçtirilir. Her bir gruptan birer çokgensel bölge alınarak bunlar birer kenarları çakışacak biçimde yan yana getirilir. düzgün altıgenlerin her birinden en az yirmişerli gruplar ya hazır olarak verilir ya da kartona çizdirilip kestirilir. Düzgün çokgensel bölgelerin yan yana getiriliş biçimine karşılık yeni bir süslemenin bulunabileceği fark ettirilir. Böylece boşluk kalmayacak şekilde uygun bir düzlemsel bölge. üç kareden oluşan şekil aynı yönlü farklı yönlü ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. iletişim. düzgün beşgen. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. 3. 31 . 2. belli sayıda düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekiller de kullandırılabilir. Oluşan şeklin değişik yönlerde kullanılmasıyla elde edilen süslemeler üzerinde farklılıklar tartışılır. ilişkilendirme. cetvel. Bunların üzerindeki desenler belirlenerek oluşum düzenleri incelenir. kareler. Seçeceğiniz düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekilleri kullanarak süsleme yapınız ve boyayınız. problem çözme : Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 5. : Kareli veya noktalı kâğıt. 2. Eş kenarlara sahip düzgün çokgensel bölgelerden eşkenar üçgenler.SÜSLEME DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 4. Kenar uzunlukları eşit olan kareler ve eşkenar üçgenleri kullanarak farklı süslemeler yapınız. Bu grupların bir. Süsleme sanatının tarihçesi.

ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Çokgenler : Akıl yürütme. • A ve B veya C ve D’ yi kullanarak bir kare elde eder. Diğer parçaların alanını bularak boş kısımları doldurunuz. : Bir kenarı 20 cm olan kare biçiminde kâğıt veya karton. Çizilen şekiller makasla kesilir ve yedi tangram parçası elde edilir. • D parçasının alanı 1 birim kare ise B. cetvel. 2. • Bu kareleri oluşturan şekillerden sadece bir tanesini hareket ettirerek kareyi üçgene dönüştürür. Ayrıca sınıf zemininde çalışmak için daha büyük boyutlu malzeme seçilebilir ya da tepegözden yansıtmak için şeffaf malzeme kullanılabilir. • C. problem çözme : Çokgenleri sınıflandırır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. • Tüm parçaları kullanarak kare. D. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Bir kenarı 20 cm uzunluğundaki kare biçimindeki karton üzerine yandaki şablonda verildiği gibi iki büyük üçgen (A ve B). ilişkilendirme. B A D F E C G Öğrenci bu parçalardan. D ve E parçalarını kullanarak dik üçgen ve dikdörtgen elde eder. dikdörtgen ve dik üçgen elde eder. F ve G parçalarını kullanarak dikdörtgen elde eder. hayvan ve insan figürleri oluşturunuz. iletişim. A B C D E 4 F G 32 . E parçasının alanının kaç birim kare olduğu verilmiştir.TA GRAM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Tangramın tüm parçalarını kullanarak rakamlar. 1 orta boy üçgen (G). 2 küçük üçgen (D ve C) bir kare (E) ve bir paralel kenar (F) çizilir. • C. F ve E parçalarının alanını bulur. Karton yerine ahşap malzeme de kullanılabilir.

.. : Meyve çekirdekleri....... • Bir günlük dersler....... • Yoldan geçen arabalar.. Öğrencilerden bunlarla kesilip hazırlanmış boş geometrik şekiller. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme.... .... Birbirine Vur...... Her öğrenci veya öğrenci grubuna elde bulunan somut malzemelerden uygun olanları ile örüntüye konu olan olaylardaki ögelerin temsili yaptırılır..... Hangi olay veya olgular bir düzen içinde meydana gelir? • Mevsimler. Solda..... baklagiller.. Böylece örüntü. bu düzeni anlatmaları ve arkadaşlarına oynatmaları istenir.. ilişkilendirme. kartondan kesilmiş renkli sembolleri göstererek ve müzikteki ritimden yararlanarak yaptırılabilir.... ……………………………………………………….... belirli bir düzen içinde meydana gelen olaylar ve oluşumlar üzerinde tartışma yaptırılarak örüntü kavramı fark ettirilir..... Ögelerin birbiri ile ilişkileri dikkate alınarak örüntünün somut modeli oluşturulur... • Yan yana duran binaların renkleri. yapıştırıcı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1....... 33 ... oyunlar oynattırılır......... sarı. makarna...... Bu oyunlardaki hareketler öğrencilere hoş gelecek anahtar kelimeleri söyleyerek... 3. yeşil renklerin sırayla yanıp sönmesi.. 2. kesilip hazırlanmış geometrik şekiller.... Önde..ÖRÜ TÜLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. üç farklı renkli boyayla boyanarak örüntü oluşturmaları istenir. 2.. sembolik ve harekete dayalı olarak yaşatılır. iletişim.... boncuklar.... Kendilerinden de benzeri bir oyunun hareketlerini düzenlemeleri....... • Bir kolyede dizili boncuklar.. sözlü... bir müzik parçasındaki ritim.. • Haftanın günleri... Trafik lambalarındaki kırmızı...” vb.. ...... mevsimlerin oluşumu... belli motiflerle bir kazağın örülmesi vb.. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1.... halk oyunlarında ve beden eğitimi dersinde yapılan tekrarlı hareketler. geometrik cisimler. bir gün içinde okulda yapılan düzenli etkinlikler. problem çözme : Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.... A4 boyutunda karton tabaka....... “Otur-Kalk-Otur”.... Öğrencilere basit hareket tekrarlarını içeren “Otur-Kalk”... Sağda... “Eller Havada.. oyuncaklar.......... Aşağıdakilerden hangileri örüntüdür? Gerekçenizi açıklayınız...

Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yenilikler 4. hafta. Bu yeniliklerin gerekliliği araştırma ödevi olarak verilmelidir. ton. eşyalar seçilerek somut nesnelerle ölçme yapması sağlanmalıdır. mililitre. zaman ölçme birimlerinden yıl.saniye tanıtılmıştır.6. Öğrencilerde ölçme ile ilgili kavramların geliştirilmesinin yanı sıra tahmin becerilerinin geliştirilmesine de önem verilmiştir. 34 . sınıfta uzunlukları ölçme.3. gün. Bu düzeydeki öğrencilerin çevrelerinde karşılaştıkları durumlar esas alınmalıdır. saat. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanı içerisinde öğrencilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarından yola çıkılmıştır. silgi vb. Problem çözme etkinliklerinde standart ölçme birimleri kullanılarak öğrencilerin dört işlem becerileri geliştirilmelidir. Standart ölçme birimleriyle ölçme etkinliklerine geçmeden önce standart olmayan ölçme birimleriyle ölçme etkinlikleri yaptırılmalıdır. kilometre. parmak gibi doğal ölçme birimlerinin yanı sıra çocuğun hayatından kalem. Bu düzeyde konular işlenirken uzunluk ölçme birimlerinden metre. ay. gram. tartma birimlerinden kilogram. tartma. milimetre. ayak. sıvıları ölçme. zamanı ölçme alt öğrenme alanları işlenirken ayrı ayrı irdelenmelidir. duyduğu birimler olmalıdır. karış. Ölçme etkinliklerinde seçilen standart birimler çocuğun günlük hayatta sıkça kullandığı. Yapılan etkinliklerle standart ölçme birimlerine ihtiyaç hissettirilerek bu birimler tanıtılmalıdır.dakika. Bu etkinliklerde adım. sıvı ölme birimlerinden litre. santimetre.

. . Her öğrenci elindeki takvimde kendi doğduğu ay ve günü işaretleyerek doğum gününün haftanın hangi günü olduğunu belirler. • Bu bayramdan 1 gün sonra.. Yıl içindeki resmî tatil günlerini takvim üzerinde işaretleyiniz. Böylece sayıların düzeni de daha hızlı kavranır. “Dün ayın kaçı idi? Bugün günlerden ne? Hangi aydayız? Bir sonraki gün ne olacak?” sorularıyla takvim kullanılarak zaman kavramı geliştirilir. “Nisan ayının ikinci çarşamba günü sınav yapacağım... 1 Nisanda arkadaşlarına şaka yapmak istiyor....... Bu işlemden sonra öğrencilere aşağıdaki eksik cümleler verilir.. Annesinin doğum günü hangi gündür? 2. 2. Matematik öğretmeni..... Matematik sınavının yapılacağı günü takvim üzerinde gösteriniz..... Pazartesi 5 12 19 26 Salı 6 13 20 27 Çarşamba 7 14 21 28 ĐSA Perşembe 1 8 15 22 29 Cuma 2 9 16 23 30 Cumartesi 3 10 17 24 Pazar 4 11 18 25 1.. günü kutlanacaktır.. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Her gün sırayla bir öğrenci o günün ayın kaçıncı günü olduğunu küçük karta yazarak takvime yapıştırır..... Ailenizle ilgili özel günleri takvim üzerinde işaretleyiniz.... problem çözme : Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. Annesi nisanın ilk haftasında doğmuştur. • Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Bu takvime göre aşağıdaki soruların yanıtlanması sağlanır. Nisan ayının son haftası büyük annesi ziyarete gelecektir.. ilişkilendirme. takvim ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Sınıfın bir köşesine haftanın günlerini ve o ayın ismini taşıyan küçük kartlar asılır..” dedi.ĐSA AYI DAKĐ Ö EMLĐ TARĐHLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 35 ..... Büyük annesinin geliş tarihi nedir? 3.. kalem....... iletişim. : Karton.. Öğrencilerden takvimlerini kullanarak cümleleri tamamlamaları sağlanır.. Murat’ın kendisi için önemli olan tarihleri işaretlediği takvim verilmiştir. Öğrencilerin her birinden o yıla ait çeşitli ebatlarda takvim getirmeleri istenir. Bu tarihi takvimde işaretler misiniz? 4. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme. tarihinde okullar 1 gün tatil olacaktır.

SAATĐMĐZĐ TA IYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim : Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. : Saat modeli, çalışma kâğıdı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Saat okuma etkinlikleri bir olayın oluş saati içeriği belirtilerek yapılır. Bunun için aşağıda hazırlanmış alıştırma örneği öğrencilere dağıtılır. Mehmet, geçen pazar gününü nasıl geçirdiğini günlüğüne yazmıştır. Siz de Mehmet’in bu etkinlikleri saat kaçta yaptığını belirlemekte bize yardımcı olabilir misiniz?

Sabah saat 9’da kalkmıştır.

Saat ........... kahvaltı yapmıştır.

Kahvaltıdan sonra saat ............. başlayan çizgi filmi izledi.

Öğle yemeğinden önce saat ............... ders çalışmaya başladı.

Annesi saat ............. öğle yemeği için seslendi.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Saat modeli üzerinde akrep ve yelkovanı ayarlayarak saat başlarını belirtiniz.

36

ADIM MI METRE MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :2 : Ölçme : Uzunlukları Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : *Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. *Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. : Bir metre uzunluğunda ip, cetvel, kalem, kâğıt, sıra, sınıf duvarı vb. ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Öğrenciler ikişer adet standart olmayan ölçme birimini seçer. Bu birimlerden birinin adım-ayak, veya karış-parmak; diğerinin de kalem, silgi vb. olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilere önce oturdukları sıranın uzun ve kısa kenarının uzunluğu ile sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğu seçtikleri birim cinsinden tahmin ettirilir. Daha sonra bu birimler cinsinden ölçme yaptırılır. Tahminler ve ölçme sonuçları yazdırılır. 2. Bu etkinliklerde adım- ayak, karış-parmak gibi ölçme birimlerinin birlikte kullanımına önem verilir. “Sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğunu adımla mı yoksa karışla mı ölçmek daha kolay?” vb. sorular sorularak ölçülen uzunluğa göre uygun birimi seçmenin önemi fark ettirilir. 3. “Herkes aynı sonuca mı ulaştı?” sorusu sorularak standart olmayan birimlerle yapılan ölçmelerde ortaya çıkan farklılıkların nedenleri tartıştırılır. Tartışma sonucunda standart ölçme birimlerinin gerekliliği ortaya çıkarılır. 4. Yapılan ölçme etkinliklerinde öncelikle metre kavramı geliştirilir. Öğrencilere 1 metre uzunluğunda ipler dağıtılarak sınıfta çeşitli uzunluklar ölçtürülür. Metre kavramı tam olarak oluşturulduktan sonra “Tahtanın uzun kenarı 1 metreden ne kadar fazla?”, “Tahtanın kısa kenarı 1 metreden ne kadar az?” vb. sorularla santimetre birimine olan ihtiyaç hissettirilir. 5. Kitap, kalem, yazı tahtası, sınıf panosu gibi nesnelerin uzunlukları metre ve santimetre cinsinden tahmin ettirilir. Tahminler ölçme yapılarak kontrol ettirilir. 6. Yapılan ölçme sonuçları 1 metre 30 santimetre, 1 metre 40 santimetre vb. ifadelerle yazdırılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Kendi boyunuzu, anne, baba ve kardeşleriniz ile arkadaşlarınızdan bazılarının boy uzunluklarını metre ve santimetre birimlerini birlikte kullanarak yazınız.

ARAÇ-GEREÇLER

37

ÇEVRE UZU LUĞU HESAPLAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :3 : Ölçme : Çevre : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : Nesnelerin çevrelerini belirler. : Patates, elma, armut, vb. sebze-meyve, maket bıçağı, kâğıt yumağı, cetvel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Çevre uzunlukları kolayca hesaplanabilen birer düzgün nesne (yazı tahtası, pano, resim çerçevesi, sıra, masa, A4 kâğıdı, pencere camı vb.) seçtirilir. Seçilen nesnelerle ilgili olarak; • Bu nesnelerin çevre uzunluğunu en kolay nasıl hesaplarız? • Bu nesnelerin çevre uzunluklarını ölçebileceğimiz, elimizdeki en uygun standart ölçme aracı hangisi olabilir? gibi sorular sorularak sınıfça tartışılır.

1. Seçilen nesnelerin kenarları metre veya cetvelle ölçtürülerek ölçümler kaydettirilir. Sonra nesnelerin kenar uzunluklarının ölçüleri toplatılarak çevre uzunlukları hesaplatılır. 2. “Patates, havuç ve benzerlerinin bir çevre uzunluğu var mıdır?”, “Şekiller düzgün olmadığında çevre uzunluğunu hesaplayabilir misiniz?” gibi sorular sorularak öğrencilerin bu konularla ilgili görüşleri alınır. 3. Ardından ellerindeki patates, havuç vb. enine ve boyuna kestirilir. Elde edilen kesitlerin A4 kâğıdı üzerine koydurulup kenarlarından kalemle geçirilerek sınırlarının belirlenmesi sağlanır. 4. Bu şekillerin çevre uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçebilir miyiz? Elinizde bulunan hangi materyaller, düzgün olmayan bu şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamada bize yardımcı olabilir? sorularıyla öğrencilerin tartışmaları sağlanarak böyle nesnelerin de çevre uzunluklarının hesaplanabileceği fark ettirilir. 5. Sonra çizilen her bir kesite ait şeklin sınırları ip yardımıyla ölçtürülür ve ipin uzunluğu da cetvelle ölçtürülerek o nesneye ait çevre uzunluğu hesaplatılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Derste bulunmayan arkadaşınıza çevre uzunluklarını hesaplamayı anlatınız. 2. Çevre uzunluğu hesaplamaları ile ilgili bir problem kurarak çözünüz ve çözüm stratejinizi açıklayınız.

38

ZAMA PROBLEMLERĐ DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞRE ME ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ VE GEREÇLER : Matematik :5 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme : Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. : Saat, takvim

ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Aşağıdaki tabloda, Đstanbul’da saat 13.00 iken diğer kentlerde saatin kaç olduğu belirtilmiştir. Saat farklarını dikkate alarak belirtilen saatlere göre diğer kentlerdeki saatleri bulup tabloyu doldurunuz. Tablo: Bazı Kentlerdeki Saat Farklılıkları Đstanbul 13.00 Londra 11.00 20.48 ew York Yeni Delhi 06.00 16.30
04.36 12.35

Singapur 19.00

2. Bu etkinliği yaptığınız tarihe göre, yaşınızı yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız. 3. Normal bir tencerede 1 saat 25 dakikada pişen yemek, düdüklü tencerede 50 dakikada pişmektedir. Düdüklü tencereyle pişirmede ne kadar zaman kazanılmıştır? 4. Đki arkadaş sinemaya gitmek için sözleşiyorlar. Arkadaşlardan biri sinemaya belediye otobüsüyle diğeri trenle gidiyor. Bu temayı kullanarak zamanla ilgili problem kurunuz. 5. Saat farkının kullanılmasını gerektiren problemler kurunuz.

39

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME
PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU

Öğrencinin adı ve soyadı: ..........................................................................

Sınıf: .........................

adiren

Sık sık

Hiçbir zaman

1. Problemi anlama 2. Problem çözme stratejilerini kullanma 3. Problemi çözme 4. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5. Problem çözümünü analiz etme 6. Problem kurma 7. Problemi genişletme 8. Problemi çözmek için çaba harcama 9. Problem çözmede kendine güvenme 10. Problem çözmeyi sevme

YORUMLAR VE Ö ERĐLER ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

40

Bazen

ÖLÇÜTLER

Her zaman

KĐŞĐSEL TARĐH ÇĐZGĐM DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ARA DĐSĐPLĐ : Kariyer Bilincini Geliştirme KAZA IMLAR : Kendinde ve başkalarında olan değişimi ve gelişimi açıklar. (4) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Matematik ve geometriyle ilgili pek çok çalışmaları olan 20. yüzyılın ünlü Türk matematik dâhisi Cahit Arf’ın yaşam öyküsü okunur. 2. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın tarih çizgisini oluşturmaları istenir. 3. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın yaşamından hareketle insanların yaşamlarındaki değişim ve gelişimlere örnekler vermeleri istenir. 20.YÜZYILI Ü LÜ TÜRK MATEMATĐK DÂHĐSĐ CAHĐT ARF
1910 yılında Selanik’te doğdu. 4 yaşında okula başladı. Balkan savaşlarından sonra ailesi Đstanbul’a taşındı. Önce Beşiktaş daha sonra Đstanbul Sultanisi’nde okudu. 1919 yılında Ankara’ya daha sonra Đzmir’e yerleştiler. O dönemde matematiğe olan ilgisi nedeniyle öğretmeni; onu Euclid (Öklid) teorisine göre geometri problemleri çözmesi konusunda teşvik etti. 1926 yılında ailesi eğitimi için Fransa’daki St. Louis Lisesi’ne gönderdi. Üç yıllık okulunu iki yılda tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye’ye geri döndü. Ancak Paris’ten kazandığı burs sayesinde üniversite eğitimine tekrar Fransa’da devam etti. 1932 yılında Galatasaray Lisesi’nde Fransız bir öğretmenin yerine derslere girdi. Daha önceki öğretmen 600 lira alırken Cahit Arf, 60 lira alıyordu. O zamanlar oldukça idealist olduğu için bunu önemsemiyordu. O dönemde üniversitelerde reformlar yapılıyordu ve Cahit Arf’a üniversitede yardımcı profesörlük (doçent adaylığı) teklif edildi. Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde çalışmaya başladı. Üniversitede çalışırken matematik ile ilgili eğitimine devam etmeye karar verdi. Cahit Arf, 1937’de Göttingen Üniversitesinde Helmut Hasse’nin danışmanlığında doktora eğitimine başladı. 1938’de çalışmalarını tamamladı. Günümüzde Hasse-Arf olarak bilinen teorem oluştu. Almanya’dan döndükten sonra 1962 yılına kadar Đstanbul Üniversitesinde çalıştı. 1943’te profesör, 1955’te ordinaryüs profesörlük unvanını aldı. Bu dönemde bir yıl misafir profesör olarak Maryland Üniversitesinde ders verdi ve Mainz Akademisi Muhabir Üyeliğine seçildi. 1963 yılında Đstanbul Robert Koleji’nde 1964-1966 Princeton Üniversitesinde çalıştı. 1967 yılında ODTÜ’de ders verdi. TÜBĐTAK’ın kuruluş aşamasında etkin rol oynadı ve uzun süre başkanlık yaptı. Çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan pek çok onur ödülü aldı. 1948’de Đnönü Ödülü, 1974’de TÜBĐTAK Bilim Ödülü, 1980’de ĐTÜ ve KATÜ Onur Doktorası, 1981’de de ODTÜ Onur Doktorası’nı aldı. Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi oldu. 41

Cahit Arf matematik dünyasına pek çok katkı sağlamıştır. “Arf Değişmezleri”, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” Cahit Arf’ın kendi çalışmalarıdır ve yine kendi adıyla anılmaktadır. Cahit Arf’ın 1940’lı yıllarda yaptığı bu çalışmaların günümüzde hâlâ kullanılıyor olması, onun kalıcılığını ispatlamıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Cahit Arf’ın tarih çizgisini inceleyiniz. Cahit Arf’ın yaşamındaki tarihleri kullanarak iki zaman arasındaki farklarla ilgili problemler kurunuz ve çözünüz.

42

ortak amaçlarının ne olabileceği hakkında tartışılır. 3. Hangi ülkelerin çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için bu belgelere imza attığını araştırmaları istenir. Yeryüzünde en fazla ülkenin imzaladığı sözleşmelerden olan Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bir araştırma yapmaları ve sınıfa sunmaları istenir.ÇOCUK HAKLARI BĐLDĐRĐLERĐ DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak iki zaman arasındaki farkı belirleyen problemler oluşturunuz: Tablo: Çocuk Haklarını Đçeren Uluslararası Sözleşme ve Belgeler Adı BM Çocuk Hakları Bildirgesi BM Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadın ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunmasına Đlişkin Kurallar Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi BM Çok Kötü Biçimdeki Çocuk Đşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına Đlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi Tarihi 20 Kasım 1959 17 Aralık 1974 20 Kasım 1989 14 Aralık 1990 25 Ocak 1996 17 Haziran 1999 10 6 54 87. (16) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. kural 26 8 Madde numarası 2. ARA DĐSĐPLĐ : Đnsan Hakları ve Vatandaşlık KAZA IMLAR : Đnsan haklarının uluslararası belgelerde güvence altına alındığını bilir. çocukların tüm dünyada her an karşılaşabilecekleri her türlü taciz ve ihmale karşı korunmaları için standartlar belirlemek olduğuna vurgu yapılır. Aşağıdaki konuların öğrencilerce tartışılması sağlanır: • Yukarıdaki belgelerden hangilerini önceden biliyordunuz? • Haklarımızı bilmek bize neler kazandırır? • Çocukların sahip olduğu hakları toplumumuza nasıl duyurmalıyız? 43 . Bildirgelerin ve bildirilerin ortak amaçlarının. bildirgelerin ve bildirilerin. Örneğin. Yukarıdaki sözleşmelerin. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 190’dan fazla ülke onaylamıştır. 4.

veriyi tablo ya da grafik biçiminde özetleme yoluyla cevaplayabileceği problemler oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. “Kaç tane?”. verilen cevapları düzenlemeye yönlendirilmeli. Beşinci sınıfın sonuna doğru.” gibi bir verinin kaç kez tekrar ettiğini gösterebilir. ikinci sınıfta. sonra topladıkları veriyi. 44 . “Sınıfımızdaki öğrenciler hangi meyveleri seviyor?. Dördüncü sınıfta veriler sütun grafiği oluşturmak için kullanılırken beşinci sınıfta çizgi grafiği için kullanılmalıdır. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanında. sezgiye dayalı olarak geliştirecek yönde etkinlikler yaptırılmalıdır. Beşinci sınıfta aritmetik ortalamanın anlamına önem verilmelidir. Bu geçiş öğrenci için büyük bir adımdır. Veri. veri toplama teknikleri geliştirebilir. Bu karşılaştırmalar 4 ve 5. eksenler ve başlıklar açıkça belirtilmelidir. “Hangi tür?”. Bu süreçte öğrenciler. araştırma ve günlük hayatta karar vermeye yardımcı olacak çok miktarda veri vardır. kendi dünyaları hakkında meraklı oldukları için. Somut nesneler kullanılarak gerçekleştirilecek deneylerle rastgele olaylar öğrencilere sezdirilmelidir. Zamanla resimlerden sembollere ve daha soyut gösterimlere geçilmelidir. sembol ve noktaların ne anlama geldiği tartışılmalıdır. bir sayı bazen bir öğrencinin boyunu gösterirken bazen de “3 kişi muz seviyor. Bir sayı. çetele veya sıklık tablosu ile grafikleri kullanabilmelidir. kullanılan sayı. bazen verinin sayısal değerini gösterirken bazen de o verinin sıklığını gösterebilir. veri toplama. Öğrenciler bu sorulara uygun. veri. Üçüncü sınıfta her resmin bir nesneyi veya bir resmin birden fazla nesneyi temsil ettiği şekil grafiklerine yer verilmelidir. Đş dünyası. Đlk yıllarda öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmekte zorlanabilir fakat. “Bugün yağmur yağma olasılığı çok düşük. “Gezi için nereye gidelim? gibi sorular sınıfta kolayca oluşturulabilir. Öğrenciler. veri analizi ve istatistiğin kavranması için kullanılabilir. Sınıfta öğrencilerin yürüteceği veri toplama tekniklerinin etkinliği ve yararlılığı konusunda tartışmalar yaptırılmalıdır. Özellikle. “Bunlardan hangisi?”. Đlk olarak matematiksel tanım ve kuralları vermek yerine. sınıflarda yaptırılmalıdır.”. Bu sınıflarda çetele ve sıklık tablolarına yer verilmelidir. Örneğin. Basit sınıflama. Öğrenciler. öncelikle kendileri için anlamlı olacak sorular oluşturmaya ve bu sorulara verilen cevapları belirlemeye. Olasılık.4. günlük dile dayalı olasılıkla ilgili temel olguları. matematiğin pek çok konusu ile ilgilidir. Öğrenciler bilinçli vatandaş olabilmek için veri analizini bilmeli ve istatistikle ilgili akıl yürütebilmelidir. veriyi açıklama ve yorumlama becerilerine katkıda bulunur. Oluşturulan sorular öğrencilerin gerçek hayatları ve ilgileriyle yakından ilişkili olmalıdır. hem tablo hem de grafik olarak gösterebilmelidir. Öğrenci veriyi farklı yollarla göstermeyi anladıkça farklı gösterimleri karşılaştırabilme aşamasına gelir. “Bugün büyük bir ihtimalle bahçede oyun oynayacağız. “Sınıfımızdaki öğrenciler okula nasıl geliyorlar?.” gibi öğrencilerin hayatından örnekler verilebilir. Örneğin. olasılıkla ilgili pek çok düşünce. Oluşturulan gösterimlerde. ilköğretimin ilk beş sınıfında öğrencilerin veri toplaması. “daha az” veya “daha çok” gibi basit karşılaştırmaları yapabilirler. tablo ya da grafik hâlinde düzenlendikten sonra öğrenciler veri analizine yönlendirilmelidir. Farklı gösterimlerde. nesne grafikleri ve tabloları hazırlayabilirler.6. politika. öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmeye ve yorumlamaya başlarlar. karşılaştırma ve sayma etkinlikleri.

Tablodaki verilerden yararlanarak öykü yazınız. PROJE: Anket kullanarak veri toplayabileceğiniz bir proje konusu belirleyiniz. 6. 2. Sütun kutuları tamamen boyatılır. 45 . 7. Oluşturulan düzenin. 5. 23 Nisan günü TBMM’de sınıfımızı temsil etmek üzere bir öğrenci seçileceği duyurulur. 9. Sütun grafiğini yorumlar. Eksenler isimlendirilerek sütunlar çizdirilir. 2. 10. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Tablo: Göz rengine göre öğrenci sayısı Göz rengi Kahverengi Siyah Mavi Yeşil Ela Öğrenci sayısı 12 9 3 6 3 1. 3. bunu dikey hâle dönüştürünüz. sütun grafiği olduğu belirtildikten sonra bu grafiğin hangi ögelerden oluştuğu açıklatılır. Topladığınız verileri kullanarak sütun grafiği oluşturunuz. dikey oluşturduysanız. “Kimler aday olmak istemektedir?” sorusu sorulur. Çetele tablosu oluşturularak oy sayma işlemi yaptırılır. Geliştirdiğiniz anketi bir grup öğrenciye uygulayınız. bunu yatay hâle getiriniz. Bulgularınızı gerekçeleri ile birlikte rapor ediniz. Tablodaki verilerden yararlanarak sütun grafiği oluşturunuz ve grafiği yorumlayınız. “Kim temsilci seçilmiştir? Neden? Aldıkları oy sayısına göre isimleri sıralayınız.SÜTU HEM YATAY HEM DĐKEY OLURMUŞ! DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. : Grafik çizelgesi ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ilişkilendirme. problem çözme : Sütun grafiğini oluşturur. sıklık tablosuna dönüştürülür. Çetele tablosu. 4. Belirlenen adaylardan bir kişiyi seçmek üzere gizli oy kullandırılır.” soruları sorulur. 8. iletişim. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :4 : Veri : Sütun Grafiği : Akıl yürütme. Eğer sütun grafiğini yatay oluşturduysanız. Grafik isimlendirilir.

iletişim. koşu bittikten sonra yatay eksende mesafe ve dikey eksende zaman belirten bir grafik oluşturmaları sağlanır. çuval. *Çizgi grafiğini yorumlar. 90. 4. 110 ve 120 metrelik mesafeleri ne kadar zamanda koştuğu belirlenecektir. Gruplarda bu işleri yapacak kişiler belirlenir ve aynı işi yapacak öğrenciler bir araya gelerek gerekli düzeni hazırlar. bir grup öğrenci çuval getirecektir. sopa. 11. : Farklı alanlarla ilgili çizgi grafikleri. 10. grafik ve yorumları sunmaları sağlanır. ilişkilendirme. 2. 60. 9. Oluşturulan tablo ve grafikler tahtaya çizdirilerek grafikler birlikte yorumlatılır. metreden sonraki kısmı çuval içinde koşarak tamamlayacaktır. Grupların. 46 . oluşturdukları tablo. Bir öğrenci 120 metrelik mesafeyi koşacaktır. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :5 : Veri : Çizgi Grafiği : Akıl yürütme. masa. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. kâğıt ve kalem ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. bir grup öğrenci zaman tutacak. Organizasyon için öğrenci grupları oluşturulur. Yorumlar gerekçeleri ile yazdırılır. bir grup öğrenci masa hazırlayacak. cetvel. kronometre. 110. 7. metrede iki kıtalık bir şiiri. 8. ARAÇ-GEREÇLER ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Çizgi grafiği gerektiren bir problem kurunuz ve grafiği oluşturunuz. bir grup öğrenci mesafeyi ve zamanı not olacak. tebeşir. Neden çizgi grafiği kullanıldığı açıklatılır. Etkinlik başlar ve gerekli veriler tabloya yazılır. verilen kâğıda yazacak. 3. problem çözme : *Çizgi grafiğini oluşturur. Bu öğrencinin 30. 5. metre. Grupların. 6. Farklı alanlarda kullanılmış çizgi grafiklerini göstererek çizgi grafiğini oluşturan ögelerin neler olduğu ve grafikte kullanılan verilerin sürekli olması gerektiği buldurulur.HER VERĐ ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ DE GÖSTERĐLEBĐLĐR MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Bir grup öğrenci mesafeleri işaretleyecek. Koşu başlamadan önce mesafelerin ve zamanın yazılacağı bir tablo hazırlatılır. Ancak 90.

makas. Deneyin neden adil olmadığını yazınız. Tercihler öğretmen ve grup isimlerinin karşısına yazdırılır. Öğretmen “farklı iki renk gelmesi” durumunu ve öğrenci gruplarının her biri de bunun dışındaki seçeneklerden birini seçer. 7. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartışılır ve varılan sonuç yazdırılır. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Veri : Olasılık : Akıl yürütme. : Karton. 3.EDE BÖYLE OLDU? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. iletişim. “Adil olmak” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşabileceği sorulur ve ağaç şeması şeklinde gösterilir. Deneyin adil olması için ne yapmak gerektiğini açıklayınız. 47 . 2. 6. Bir yüzü sarıya. fırlatıldığında üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin ettirilir. boya. daire şeklinde pul yaptırılır. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan iki tane. Adil olmayan bir deney yapınız. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. 4. Daire şeklindeki bu iki pul. pergel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. 5. Öğretmenin kazanma olasılığının gruplara göre neden daha yüksek olduğu tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. problem çözme : Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 2. ilişkilendirme.

Bu programda değerlendirme. sunum. • Matematikte ne kadar öz güvene sahip olduğu. değerlendirme öğrenmenin bir parçası haline dönüşür. • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği. proje. eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri engellediği açıktır. eksikliklerini belirlemek.7. • Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği. Bu amaçla kullanılması önerilen araçlar verilen hâliyle veya amaca uygun olarak yeniden düzenlenerek uygun yerlerde ve zamanlarda uygulanmalıdır. Ölçme ve değerlendirme sürecinde soruların ve görevlerin kazanımlara ve sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilmelidir. deney. görüşme. öğretmen ve program için dönüt olarak kullanılabilir. değerlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. ürün dosyası. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları bir plan dâhilinde yapılmalıdır. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği. gözlem. • Estetik görüşlerin ne kadar geliştiği. öğrenci öğrenmelerindeki eksiklikleri tespit edip öğretme-öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır. Öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için zaman zaman öğrencileri yazılı olarak sınamanın yanında tartışma. Bu değerlendirmelerin amacı. • Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğu. • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği. akran değerlendirme vb. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. • Akıl yürütme becerilerinin ne düzeyde olduğu. Böylece. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak. Ölçme ve değerlendirme planı hazırlanırken aşağıdaki sorular sorulur: • Ölçme ve değerlendirmeyi hangi amaçla yapıyorum? • Bu amaca ulaşmak için hangi aracı ve ne zaman kullanmalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracını nasıl uygulamalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracından elde ettiğim bilgiyi nasıl değerlendireceğim? 48 . Ölçme araçlarından elde edilen verilerle yapılan değerlendirmeler öğrenci. Değerlendirme yaparken öğrencilerin. öğrenme sürecini destekler ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak gibi amaçlarla yapılır. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. öz değerlendirme. Öğrencilerin zihinden işlem yapma becerilerinin sınanmasında ise sorular ve cevaplar sözlü olarak verilmelidir. • Matematikle hangi düzeyde iletişim kurabildikleri ve matematiksel ilişkilendirme yapıp yapamadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. sergi. • Öz düzenleme becerilerinin ne kadar geliştiği.

kısa cevaplı. • Planda grupla yapılan çalışmaların değerlendirmesine de yer verilir. doğru-yanlış. Bir uzmanlık alanında. açık uçlu sorular. özel beceriler ve alışkanlıklar kazandırır.Bir ölçme ve değerlendirme planı uygulanırken. • Ölçme ve değerlendirme planı dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanır. performans görevleri. öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir. grup öğrencilerinin yaratıcılıklarını. alıştırmaları. • Ölçme ve değerlendirme planın nasıl ve ne zaman uygulanacağı hakkında öğrencilere bilgi verilir. Günlük yapılan çalışmaları değerlendirmek için matematik günlükleri. • Her fırsatta öğrencilerin görüşleri alınır. istedikleri bir alanda/konuda inceleme. Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak. sorumluluk alabilmelerini. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar 49 . öğrencilerin yaratıcılık. öz değerlendirme. iletişim. Yapılacak değerlendirme çalışmalarında bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak problem durumlar ya da görevler verilmelidir. eşleştirmeli sorulardan oluşan geleneksel testleri kullanabilirler. liderlik özelliklerini ve işbirlikçi çalışmalarını. posterler. görüş geliştirme. araştırma ve yorum yapma. araştırma. Öğretmenin bu yöntemleri kullanarak öğrencilerin öğrenmeleri hakkında aldıkları bilgilerle varsa öğrenme eksiklikleri belirlenir ve bunların giderilmesi için ders işleme planında gerekli değişiklikler yapılır. görüşmeler. • Öğrencilerin çalışmaları sistematik olarak değerlendirilir. projeler. Öğrencilerin matematik dersindeki performanslarını gerçek anlamda değerlendirmek için edindikleri bilgileri farklı alanlarda kullanmalarına ve gerçek yaşama aktarmalarına fırsatlar verilmelidir. • Değerlendirme için tüm problemlerin kullanılması zorunlu değildir. yeni bilgilere ulaşma. bir işe başlamadaki öz güvenlerini. öğretmenler öğrencilerin hem kullandıkları stratejileri hem de problem çözme süreçlerini değerlendirebilir. tasarlayarak ve bir öğrenci ya da bir grup öğrenci tarafından üstlenilen projeler kişiye yeni bilgiler. ödevleri. öz değerlendirme ve akran değerlendirme yöntemleri kullanabilir. Projeler. ilişkilendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. grup çalışmasında görev dağılımını yapabilmelerini. öğrencilerini değerlendirirken amaca bağlı olarak. sık sık disiplinler arası araştırma planlayarak. Bu amaçla. • Sınıftaki öğrencilerin tümünün aynı zamanda değerlendirilmesi zorunlu değildir. Bir proje çalışması. çoktan seçmeli. Aşağıda ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerin bazıları ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Bu derste kazandıklarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesi beklenir. Bu yöntemlerin yanında öğretmenler. • Problem çözme başarılarının yanında problem çözmeyle ilgili tutumları da değerlendirilir. Bu görevler yapılırken. kısa sınavları. kontrol listeleri. özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. problem çözme. • Öğrencilerin cevapları kadar düşünce yolları da değerlendirilir. açık görüşlü ve tartışabilir olmalarını iş üretmeye istekli olmalarını gözlemlemek için uygun bir çalışmadır.

b. kaynak sağlanması konusunda öğrencilere destek olmalıdır. Matematik ve Origami vb. zaman. ) Matematik ve görsel sanatlar (Altın oran. trigonometri. Seçilen proje konuları ile ilgili yönerge ve puanlama ölçütlerinden öğrenciler haberdar edilir. d. b. Leonardo da Vinci vb. altın oran. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. altın oran. h. Gerekli görüldüğünde aileler yönlendirme yapabilirler ancak esas olan.geçen süreç. 2. Fraktallar vb. yerlerde kullanımı) Çevre sorunlarına çözüm önerileri (Geri kazanım. Aileler sadece yer. f. Aşağıda sıralanan başlıklarından proje konuları seçilebilir. 1. ekonomi. Grup halinde yapılacak projelerde. projelerin öğrencilerce hazırlanmasıdır. gerçek yaşam. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.) vb. bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. başarı durumu vb. öğrencilerin cinsiyet. Her grup kendine bir çalışma takvimi oluşturmalıdır. Matematik ve fen Matematik ve müzik (notalar ve kesirler. g. d. a. c. Matematikteki iç ilişkilendirmenin incelenmesi 50 . Escher. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır. yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. e. altın diktörgen. medya vb. özellikleri bakımından heterojen gruplar oluşmasına dikkat edilmelidir. Proje konuları bir tek alanla ilgili olabileceği gibi disiplinler arası da olabilir. i. Geometri ve yaşam (Dönüşüm geometrisi. Matematik ve yaşam a. Grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. simetri. malzeme. kirlilik vb. c. Fibonacci sayıları vb.) Sayılar ve yaşam (Asal sayılar. vb.) Matematik ve astronomi Matematik ve teknoloji Matematik ve meslekler Matematik ve spor Matematik ve oyun vb. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Projeler.) Đstatistik ve yaşam ( Fen. Matematiğin farklı alanlarda kullanımı 3. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.

c. 5. Matematik tarihi a. Çok karelilerle oyunlar iii.4. Açı ölçer yapımı ve kullanımı e. 6. Hacim bağıntılarının gösterilmesi vb. Çeşitli tangramlarla oyunlar v. Ders araç gereçleri kullanarak oyunlar geliştirme i. Çok küplülerle oyunlar iv. Küremetre( spherometer) yapımı ve kullanımı d. Matematiksel ispatlar a. Pytagorous (pisagor). b. d. Pantograf (pantograph) yapımı ve kullanımı c. Mısırlılarda kesirler. Origami vb.) Matematiğe katkıda bulunanların hayatı (Atatürk. Gönye yapımı ve kullanımı vb 51 . 7. Matematiksel Teknoloji a. Thales (tales). Geometrik cisimlerle oyunlar vb. Artık malzemelerle oyunlar c. b. Escher (eşher) vb. Klinometre(clinometer) yapımı ve kullanımı b. Farklı kültürlerdeki matematik Matematiğin tarihsel gelişimi (Mayaların vb.’lerin sayı sistemleri.) Matematiksel oyunların tarihi Origami vb. Kirigami g. Kar taneleri oluşturma f. Kare bulmacalar d. Matematiksel oyunlar a. Sudoku e. vb. Geometri tahtası oyunları ii. e. Geometri şeridi ile oyunlar vi. Pisagor teoremin ispatı b.

.. proje değerlendirme ölçeği Ek’te verilmiştir... Performans görevleri..8........ psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını. Proje Konusu: ........ Heykellerle matematik e.... doğadaki matematik... Proje çalışmalarında grup değerlendirme formu da kullanılabilir........ Tiyatro oyunları ile matematik vb.......... Bu görevi öğrenciler yapılandırırken nasıl planladığını........ araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel..... duyuşsal........... Proje Đzleme Formu Grup Üyeleri: .... Matematik posteri (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları......... Tarih Yapılan Đş Sorular Öğretmenin Notu Proje izleme formu öğrencilerin bağımsız bir şekilde çalışırken öğretmenin yapılan işten haberdar olmasını sağlar... Matematik gazetesi b.................. okuduğunu anlama......... ................. Performans Görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme... Ayrıca öğrencilerin bir iş yaparken sorgulama becerisini de geliştirir.... Matematik videosu (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları...................... bir problem ya da açık uçlu bir soru olabilir. Proje değerlendirmesi için Ek’teki form veya geliştirilecek başka bir form kullanılabilir. geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır...................... Süslemelerle (tessellation) matematik b........... Şarkılarla Matematik h.......... Şiirlerle Matematik g........ yaratıcılığını kullanma. çevremizdeki matematik) vb. doğadaki matematik................ Matematik ve Đletişim Ürünleri a.... cevabını öğrencilerin yapılandırdığı bir görev..... hangi 52 ...... 9.. Karikatürlerle matematik c.......... problem çözme................................. Hikayelerle matematik f............ Proje çalışmalarında kullanılacak............... çevremizdeki matematik) c.. Resimlerle matematik d......... Matematiğin sanatla hayat bulması a............

resimler. Öğrenciler matematik derslerinde yaşadıkları olayları. öneri vb. bazı öğrencilerin günlükleri olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. nasıl örneklediğini. fikirleri ve düşündüklerini diğer öğrencilere açıklayabilirler. Kelimeler. Performans görevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye. deneme. gözlem. duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir. duygularını yazabilir buna ek olarak derste öğrendiklerini yazılı olarak açıklayabilirler. genellemelere nasıl ulaştığını. Öğretmenler. aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. Matematik günlükleri işlenen konunun veya problemin ne kadar veya nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi verir. öğrencilerin matematik dersine ve öğrenme sürecine karşı tutumları öğrenilebilir. verileri nasıl topladığını ve organize ettiğini. Performans görevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. sorgulama. Öğretmenler öğrencileri yönlendirerek bu durumu önleyebilirler. çalışmalarını. öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma. Bu görevler gruplar halinde yaptırılarak öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimi sağlanmış olur. Matematik günlüğü yazmak öğretmene öğrenci hakkında aşağıdaki gibi özel bazı sorulara cevap vermesi için yardım eder: Öğrenci. Bu tür görevlerle. öğrencilerin matematik günlüklerinde yazdıkları hakkında yorum yapmalıdır. kişisel deneyimler ve görsel düşünceler birleşir. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. Matematik Günlüğü: Günlükler. • Karmaşık durumları anlamak için matematiği kullanabiliyor mu? • Bilgileri organize edebiliyor mu? • Kavramları açıklayabiliyor mu? • Đletişim becerilerini etkili kullanabiliyor mu? • Matematiksel dili uygun bir şekilde kullanabiliyor mu? • Yeteneklerinde kendine güvenebiliyor mu? Günlük yazmada karşılaşılan en büyük sorun. Matematik günlükleri üzerine küçük notlarla yapıcı eleştiriler ve öneriler yazıp. sayılar ve el becerilerine yönelik öğrendiklerini kullanır. Matematik günlüklerinden. 53 . Kendi gelişim düzeylerinin somut olarak algılarlar. Öğrenciler yazdıklarında düşünceleri açık hale gelir. Bu görevler disiplinler arası bilgi alış verişinin sağlanması ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için de yarar sağlar. Öğrenci ne düşündüğünü tam olarak keşfeder. matematiksel bilgiler. deneyimleri. sorular sormalı ve öğrenciler cesaretlendirilerek günlükler geri verilmelidir. öğrencilerden derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir.stratejileri kullandığını. Sözel bilgiler. kısmi ve geçici çözümleri nasıl değerlendirdiğini ve cevaplarını nasıl savunduğunu da gösterir. Performans görevleri yapılırken öğrenciler öğretmen tarafından gözlemlenerek gereken yerlerde rehberlik edilerek yönlendirilir. Matematik derslerinde öğrenciler düşüncelerini yazarak diğer disiplinlerle matematik arasındaki ilişkileri. konular hakkında anlayışları.

mümkün olduğu kadar gözlemi yapıldığında kaydedilir. Performansları ve tutumları hakkındaki bilgilere ulaşılabilir. 54 . • Değerlendirmeyi. Aşağıdaki noktalar. Gözlem: Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımları. soru ve önerilere verdikleri cevapları. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. Aşağıda bir izleme ve görüşme form verilmiştir. Gözlem yapılarak öğrencilerin başarıları. Gözlemler. Öğretmenin önemsediği (istedikleri) bir konuyla ilgili ya da öğrenci için önemli olan bir etkinlikten sonra da günlük yazılabilir. tutumları ve kendine güvenleri hakkında bilgi edinilebilir. informal biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formları veya kontrol listesi kullanılarak da yapılabilir. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartlar kullanılır. geçerli biçimde değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Günlükler öğrencilerin defterlerine ya da herhangi bir kâğıda yazdırılabilir. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. güvenilir.Öğrenciler her gün günlük yazmak zorunda değildirler. grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarına yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı. beceriler ve davranışlara göre değerlendirilir. Tablo: Đzleme ve Görüşme Formu Đzlenecek Davranış Problemi doğru okuma Sorulacak soru Bana soruyu okur musun? Öğrenci Öğrenci 1 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4 Problemi anlama Soru senden ne yapmanı istiyor? Çözüm için plan Cevabı nasıl bulacaksın? yapma Cevabın doğruluğunu kontrol etme Cevabı yazma Benzer bir problem kurabilme Çözümü yaparken neden bunları yaptığını söyler misin? Sorunun cevabını yazar mısın? Benzer bir soru oluşturabilir misin? Öğrencilerin verdiği cevaplara göre nerede yardıma ihtiyaçları olduğuna karar verilir. • Her öğrenci birkaç kez gözlemlenir. Öğretmenlerin gözlem formlarını kullanarak öğrencilerin sergilediği davranışları kaydetmesi geçerlik ve güvenirliğe katkı sağlar. Gözlem. • Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenir. • Her öğrenci değişik özellikler.

Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi? • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. araştırmalar. her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve öz değerlendirme istenmesi • Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması ve öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri.). öğrencilerin. veli ve öğretmenin izleyebilmesine olanak sağlar. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. Örneğin. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. • Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi • Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler.Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin bir ya da birkaç alanda harcadığı çabayı. problemler. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir. geçirdiği evreleri ve çalışmalarını gösteren bir koleksiyondur. kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? eden bu çalışmayı seçtin? 55 . Sınıf içi etkinliklerin belli ölçütlere göre bir araya getirilip. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. yazılar vb. stratejiler dereceli puanlama anahtarları. • Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir. özet ya da özgeçmiş Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. Öğrencinin gelişimini. • Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla ürün seçilmesi • Öğrencilerden. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz.

değerlendirmek için dereceli puanlama anahtarları. Ek’teki form bir örnektir. Ek-2) • Kısa sınavlar Öğrenci ürün dosyasına alınan ürünlerin her biri. • Matematik günlükleri • Ödev-alıştırma cevapları • Öğrencilerin yazdığı problemler • Grup proje raporları (bireysel görüşler de olmalı) • Öğrencilerin yaptığı sunuşların video bantları • Matematik konularından birinin uygulaması ile ilgili bir rapor • Öğretmen anekdotları • Öğretmen kontrol listeleri • Değerlendirme çalışmaları • Posterler (bkz. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. Davranış.Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu. • Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması • Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi 56 . projelerini. Ek’lerde verilen uygun ölçeklerle değerlendirilebilir. • Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi • Ölçütlerin tanımlanması. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması. Siz kendi değerlendirme yaklaşımınızı kullanabilirsiniz Öğrencilerin açık uçlu sorularını. Dereceli Puanlama Anahtarı: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. ürün dosyalarını vb. yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Ürün dosyasında aşağıdaki belgeler olabilir. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir. performans görevlerini. kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri kullanılabilir.

çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Sorulardan bazıları şunlar olabilir: • Konu işlenirken severek yaptıklarınız nelerdir? • Konu işlenirken sizi neler zorladı? Bu zorlukların üstesinden gelebildiniz mi? Gelebildiyseniz neler yaptınız? • Şimdi matematik hakkında ne düşünüyorsunuz? • Daha çok başarılı olmak için ne yapıyorsunuz? • Grup olarak çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Neden? • Neler öğrenmek istersiniz? Neden? Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları bu amaçla geliştirilmiş tutum ölçekleri ile ölçülebilir. “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum”. Bu ölçekler. “Kararsızım”. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. Kontrol listesi örneği Ek’te verilmiştir. doğru/yanlış. Aynı anda tüm öğrenciler gözlemlenmeye çalışılmaz. Duyuşsal boyutun değerlendirilmesinde öğrencilerin derse yönelik tutumları.Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. görüldü/görülmedi. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini gözlemlemek amacıyla duygu veya düşünceye yönelik sorular hazırlanabilir. “Problem Çözme Đçin Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir 2. Her gözlem iki kategorili kaydedilmelidir (var/yok. Kontrol Listeleri: Gözlemlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. gözlem veya görüşme yapılabilir. yapıldı/yapılmadı gibi). “Problem Çözme Đçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir. evet/hayır. EARGED tarafından geliştirilmiş olan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” Ek’te verilmiştir. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. 57 . Ölçekteki cümlelerin seçenekleri şunlardır: “Hiç katılmıyorum”. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. Duyuşsal Özellikleri ve Öz Düzenleme Becerilerini Değerlendirme Öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal gelişimleri de önemlidir. Davranışların ya da özelliklerin varlığı gözlenebilmişse işaretlenir. kendine güvenleri vb. “Katılmıyorum”. hakkında bilgi edinmek için ölçekler kullanılabilir.

dönemin sonunda uygulanabilir. dönemin başı ve II. bilgilerini uygulamalarına ve kendi öğrenmelerine önem verilerek öğrenci olumlu yönde motive edilmelidir. Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanlarına göre tutumları olumsuzsa.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Dereceler Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı Olumsuz Đfade Puanı 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Her bir tutum ifadesinden alınan puanların toplamı. II. 3 ne olumlu ne olumsuz tutumu. düşüncelerine. dönemin başı. cümle sayısına bölünerek öğrencinin 1-5 değerleri arasında nerede olduğu bulunur. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendi çözüm yollarına. Bu programın başarıyla uygulanabilmesi için öğrenme-öğretme sürecine farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kaynaştırılmalıdır. Bu işlem sonucunda 1-2 olumsuz tutumu. olumlu tutumlar geliştirmeleri için gereken önlemler alınmalıdır. Ek’te verilen tutum ölçeği I. 4-5 olumlu tutumu ifade etmektedir. 58 . Elde edilen sonuç ondalık kesir şeklinde ise yakın olduğu tam sayının temsil ettiği tutuma sahip olduğunu gösterir.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 59 .

ĐLKÖĞRETĐM 1-5.SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 60 .

Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. 61 . koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. prizma. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 20 içinde geriye birer sayar. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Tabloları okur. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. Geometrik Cisimler L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. Rakamları okur ve yazar. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. silindir. 2. 3. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. 4. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. Geometrik cisimlerden küp. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Eş nesnelere örnekler verir. 2.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. Küp. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. 5. Doğrultu-Yön) Đlişkiler 1. prizma. 10. 2. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. Tartma 1. Zamanı Ölçme 1. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. SA Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. 4. 7. Örüntü ve Süslemeler 1. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. En çok üç nesneyi. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1. 8. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. silindir. 1. 2. Eşlik 1. 9. 6. Paralarımız 1. 3. 2. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. Paralarımızı tanır. ağırlıklarına göre sıralar. 2. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Çıkarmanın ayırma. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 4. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. 2. 9. 8. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 62 . 20’ye kadar olan doğal sayıları. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. Toplama işleminde. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. 3. 2. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. 7. 6. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I SA Y I L A R G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. 5. 2. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 3. Kesirler 1. 4. Toplamanın bir araya getirme. 6. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. 5.

1. Uzunlukları Ölçme 2. 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler KAZA IM SAYILARI 10 9 6 2 27 2 2 1 2 7 4 1 2 2 9 1 1 SÜRE / DERS SAATĐ 52 26 20 4 100 6 6 3 7 22 6 4 4 4 18 2 2 ORA I (%) 36 18 14 3 71 4 4 2 5 15 4 3 3 3 13 1 1 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ Toplam Uzamsal (Durum-Yer. 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Paralarımız 3. 4. 3. 4. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Zamanı Ölçme 4. 2.MATEMATĐK DERSĐ 1. Tartma Toplam 1. Tablo Toplam GE EL TOPLAM 44 144 100 63 .

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 64 .1.

1. 6. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. 5. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. 1. 3. 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 7. 6. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. 4. 7. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. T O P L A M 6 2 27 65 .1. 9. Çıkarmanın ayırma. 3. Toplama işleminde. 5. 8. Toplamanın bir araya getirme. 2. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. 5. 4. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. 6. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 20’ye kadar olan doğal sayıları. 8. 10 9 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler 1. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. 9. 3. 2. 20 içinde geriye birer sayar. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. 4. 10. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Rakamları okur ve yazar. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır. [!] Öğrenciler. ↸ Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa. rakamlar harflerle yazdırılır.A. KAZA IMLAR 1.Ö. Sonra fasulye. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.2) DOĞAL SAYILAR 2. ip ve [!] Öğrenciler. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 66 . etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır. Rakamları okur ve yazar. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur. okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır.A.1.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir.1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Rakamlar. ↸ Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için faklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır. okur yazar duruma geldiklerinde benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur.

A. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır.A. [!] Birer ritmik saymalar 1 ‘den. alkış veya tempo tutturarak. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak. onar ritmik nabız sayarak. sayma yaptırılır.1. .Ö. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. önerilen etkinliklerle birer ritmik saymalar ondan başlatılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 67 .Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. DOĞAL SAYILAR ↸Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır. ip atlatarak. KAZA IMLAR 3. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. Uygun kutular boyatılır. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. merdiven indirerek veya çıkararak vb. Doğal Sayılarla Toplama işlemi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) ↸ Renkli sayma boncukları. iki eldeki parmaklar vb.

sayma çubukları. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır. Doğal sayılarla çıkarma işlemi DOĞAL SAYILAR ↸ Geriye doğru saymalarda. onluk kartlar. fasulye.Ö. 20 içinde geriye birer sayar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Abaküs (renkli sayma boncukları). Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir.Ö. düğme vb. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. KAZA IMLAR 4.A.1. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 68 .A.

onluk ve birliklerine ayırarak grubu olarak adlandırılır.Ö. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 69 . Kalan nesneler birlikler ve karşılık gelen sayıyı yazınız.A. AÇIKLAMALAR Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz 5. 2 4 8 15 15 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup ↸Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. onlukların solda gösterilmesinin gösterir. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ  Onluk   DOĞAL SAYILAR 1 Onluk 3 Birlik  Birlik 1 3 On Üç Sayılarla balon gruplarını eşleştiriniz. Birliklerin sağda. bu nesnelere karşılık gelen gerekliliği vurgulanır.Ö. sayıyı rakamlarla yazar ve okur. nesneyi. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi arasındaki ilişki vurgulanır. 6.A.1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun farklı nesnelerden oluşturulabileceği vurgulanır. Bulunan sayının.

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 2) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. • “6 fasulye. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir. fasulye vb.1. 10. 4 fasulyeden çoktur. iki nesne grubu oluşturarak bu grupların nesneleri arasında bire bir eşleme yaparlar. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Fındık. aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır.Ö. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 70 . KAZA IMLAR 7. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.7) [!] Nesne sayıları karşılaştırılırken “büyük”. önem durumuna göre sıralatılır. çok. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. yılın ayları. ↸ Öğrencilerin. • “4 fasulye. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. ↸ Haftanın günleri.1.Ö.” “6 fasulye. [!] Az. “küçük” veya “eşit” kelimelerinden uygun olanı kullanılır. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. 6 fasulyeden azdır.A. [!] Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar verme esas aldırılır. bilye. [!] Sıra sayıları. Sembol kullanılmaz. 6 fasulyeden eksiktir. DOĞAL SAYILAR ↸ Öğrenciler. 4 fasulyeden fazladır. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.” “4 fasulye. AÇIKLAMALAR 8. Karşılaştırma sonucunu sözlü ve yazılı olarak ifade ederler. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. sıra bildiren sayılar kullanılarak belirletilir. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri.” ifadeleri ile 4’ün 6’dan küçük olduğu fark ettirilir.A. okula gelirken yanlarında bulundurması gereken en çok 10 nesne. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. 9.” ifadeleri ile 6’nın 4’ten büyük olduğu fark ettirilir.

Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ( Kazanım 3) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 71 . nakil yoluyla sınıfa gelen öğrencilerin eklenmesiyle sınıf mevcudunun artması. öğrencilerin içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanması sağlanmalıdır. ↸ Öğrencilerden. sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü anlatmaları veya resim çizmeleri istenir.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 2.Ö. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. durumlarla toplama işlemi fark ettirilir. birim küpler. denge modeli vb. sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. KAZA IMLAR 1. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. DENGEDE 3+1=4 4=4 3. Toplamanın bir araya getirme. [!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile “+” kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. ↸ Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. sayı çubukları. üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı renkten kalemlerin bulunduğu kalemlikten belli bir renkte olanları bir araya getirme. “ile”. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. Bu bağlaçlarla öğrencileri şartlandırmak yerine. Doğal sayılar Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 + 2 + 4 = 9 Denge Modeli: Bu model kullanılarak eşit (=) işaretinin anlamı vurgulanır. ↸ Onluk kartlar.Ö. fasulyeler. harçlıklarla alınan oyuncakların çoğalması vb. AÇIKLAMALAR [!] “Ve”. “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade edilebildiğinden bu bağlaçlarla toplama işleminin özdeşleştirilmemesi gerekir.A.1. Onluk Kartlar Birim Küpler 3 4 2 + 3 = 5 + 3 = 7 + 5 8 [!] Đki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

modellerle toplamanın ekleme. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 72 . birim küpler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınarak özellik fark ettirilir. Emre’nin düğme sayısı kadar düğmem olması için kaç düğme gerekir? 4+ Fazla düğmeler □=7 Benim düğmelerim Emre’nin düğmeleri 5. 2 + 3 = 3 + 2 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Arkadaşım bana kaç boncuk verirse 8 boncuğum olur? 6 + □ =8 Karşılaştırma: Benim 4 tane. KAZA IMLAR 4.Ö. karşılaştırma ve parça bütün durumları kullanılarak verilmeyen toplananı belirlemeye yönelik etkinlikler yaptırılır. onluk kartlar. kullanılarak etkinlikler yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken çıkarma işlemi yaptırılmaz. fasulyeler vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları.1.A. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. ↸ Sayma çubukları ve onluk kartlar vb. Emre’nin ise 7 tane düğmesi vardır.A. Doğal sayılar 4 + □ DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ = 6 2 + □ = 5 2 + 3 = 5 Ekleme: 6 boncuğum var.Ö. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Toplama işleminde.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 73 . Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. onluk kartlar. daha sonra bir basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. toplamları 20 olan sayı ikilileri için de yaptırılır. birim küpler.Ö. ↸ Sayı çubukları. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları. birim küpler. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 …+… = … DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 …+… = … AÇIKLAMALAR Aşağıdaki kutulara uygun sayıları yazınız. fasulyeler vb. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 18 12 + 6 = 18 10 + 8 = 18 ↸ Zihinden işlem yaparken öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları sağlanır. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar.A.Ö. onluk kartlar. 20’ye kadar olan doğal sayıları.A.1. fasulyeler vb. □ + □ = 10 □ + □ = 10 □ + □ = 20 □ + □ = 20 …+… ↸ Benzer etkinlikler. ekleme. tamamlama yoluyla toplamları 10 olan sayı ikilileri buldurulur. ile bir araya getirerek üzerine sayma. 8. = … 7. somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. [!] Önce bir basamaklı iki doğal sayının. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 6.

1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencinin günlük yaşamıyla ilgili.A. Adaylardan biri 12 oy aldığına göre diğer aday kaç oy almıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 13) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sınıfta yapılan demokratik bir seçim sonucunda. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 74 .A.Ö. öğrencilere mümkün olduğunca gerçekçi gelecek ve toplama işlemi yapmasını gerektiren çeşitli durumlar içeren problemler kullanılmalıdır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 9. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. iki başkan adayının oylarının toplamı 20 olarak belirlenmiştir. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

modellerden biri seçtirilir. “çıkan”. … ).Ö.1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme. çıkarma işlemine ait ifadeler miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. kâğıtlar vb. durumlarla çıkarma fark ettirilir. sayı çubukları. Kalanların “–“ işaretinin. birim küpler. silgiler. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir.A. “fark” kelimeleri ile Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. kitaplar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. fasulyeler vb. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 7 –4 =3 8 –3 =5 8 4 – 4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 75 . çıkartılır. [!] “Eksilen”. Çıkarmanın ayırma. ↸ Onluk kartlar. defterler.Ö. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. sınıf mevcudunun azalması vb.A.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. parmak sayan öğrencilere izin verilir. Ağaçta kaç portakal kaldı? ↸ Problemleri modelleyerek çözmeleri sağlanır. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Zihinden çıkarmalarda. aşağıda verilen modeldeki gibi etkinliklerle keşfettirilir. [!] Onluk bloklar. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 76 . Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. Anneme kaç düğme verdim? [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Ağaçta kaç portakal var? 5–5=0 4. KAZA IMLAR 3. onluk kartlar vb.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. 5.Ö. 8–□ = 5 ↸ Öğrencilerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.Ö. 8 tane düğmem vardı.1. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Düğmelerimden bir kısmını anneme verince 5 düğmem kaldı.

ablam 5 kalem verdi. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çıkarma işleminin ayırma. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 4 tane bilyem kaldı. 3 tanesini kardeşime verdim. 4 tane kalemim kaldı. verdim. Başlangıçta kaç bilyem vardı? □ – 3=4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 6. Kaç tane kalem kaybettim? 7+2=9 9–□ = 4 • Bir miktar bilyem vardı.Ö. anlamlarını içeren [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.A. 2 kalem daha aldım. problemler çözdürülür ve kurdurulur. kalemi olmayan arkadaşlarıma problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kalemlerimden birkaç tanesini kaybettim. . 3 tanesini.1.A. Kaç kalemim kaldı? 3+5=8 8–3=□ • 7 kalemim vardı. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 77 . geriye doğru sayma vb. [!] Çıkarma ve toplama işlemlerini gerektiren • Annem 3.

KAZA IMLAR Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. iki eş parçaya bölme ve yarım elde etme etkinlikleri yaptırılır. 2. Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı Söz Varlığını Geliştirme (Kazanım 1) iki yarım bir bütün Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1. AÇIKLAMALAR [!] Bir çokluğun yarısını gösterme etkinliklerine girilmeyecektir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıdı ikiye katlama ve kesme. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 78 . Eşlik Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 5) bütün yarım yarım bütün KESĐRLER yarım yarım bütün yarım yarım ↸ Yarım ve bütün arasındaki ilişki modellerle buldurulur. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Yarım sayılarla ifade edilmez. somun ekmeğini vb.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. elmayı.A.Ö.1. portakalı.A.

1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 79 .

1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. prizma. 1. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler 1. Eş nesnelere örnekler verir. prizma. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Küp. silindir. 1. 80 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. M E A L A I KAZA IMLARI Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Geometrik cisimlerden küp. silindir. 2. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Ö Ğ R E TOPLAM 2 2 1 2 T O P L A M 7 1. 2. 2. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.

Bu temada yer alan ögeler arasındaki uzamsal ilişkiler anlattırılır.Ö. yüksekte-alçakta. park.”. “Tahtaya arkanı dön. çukurda-tümsekte” terimleri vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 81 . Bu terimlerle ilgili etkinlikler yaptırılır. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır. rehberlik servisi… gibi) sağlayacak “Kapıdan pencereye Türkçe Sözlük’ündeki anlamlar esas doğru git. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin hayatlarındaki model olaylardan yararlanılarak “altında-üstünde. “Koridorun köşesinden alınır. yer-durum ve etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada. okul. fotoğraf. belirli bir referans noktası alınır.”. Doğal sayılar Uzunlukları ölçme ↸ Öğrenciler.” vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. sola dön. öğretmenler odası. doğrultu-yön anlamında ele alınır. oyun hamuru vb. [!] Uzamsal ilişkiler. UZAMSAL (DURUM-YER. Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat vermeleri istenir.”. [!] Uzamsal ilişkilerde kullanılan ↸ Öğrencilerin sınıfta. tablo.9) 2. içinde-dışında. okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür terimlerde Türk Dil Kurumunun odası. uzak-yakın. DOĞRULTU-YÖ BELĐRTE ) ĐLĐŞKĐLER KAZA IMLAR 1.A. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. “Karşı duvara doğru yürü.1. modellerin her biri bir bütünlük [!] Uzamsal ilişkiler açıklatılırken içinde ele alınıp uzamsal ilişkilerin gösterilmesi ve açıklanması sağlanır. lego.Ö. malzemeleri kullanarak bir tema oluşturur. sınıf ortamları vb. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Konuşma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Rehberlik ve Psikolojik Danışma ( Kazanım 9) ↸ Resim. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.

[!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının karıştırılmamasına dikkat edilir. etkinliklerle sınıflatılır. sınıf ortamındaki malzemeler. modellerin karşılık gelen her bir yüzü. karpuz. Geometrik cisimlerden küp. köşe ve yüzlerin sayılarından söz edilmez. kutu. ayak. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. pet şişe. dikdörtgen ve kare prizma kullandırılır. istiflenebildiği vb. yuvarlama. vücudumuzun el. AÇIKLAMALAR [!] Prizma modellerinden adları verilmeden yalnızca üçgen. koni modellerinin yuvarlanabildiği. top. Bu modeller. yollarla fark ettirilir. koni ve küreye benzeyenler seçtirilir. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. eşya vb.Ö. Bu modeller. modeller yardımıyla küp.Ö. prizma. küp şekerler. kol. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp.1. Ayrıt. Küre modellerinin yuvarlanabildiği fakat istiflenemediği. kamp çadırı. koni ve kürenin biçim özellikleri görsel olarak algılatılır. sayılar gibi soyut kavramlar için kullanıldığı belirtilir. ↸ Meyve. “Eşlik” teriminin somut nesneler. organları. dik dairesel silindir ve koni modelleri kullandırılır. özellikleri yapılan etkinliklerle fark ettirilir. silindir.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 82 . Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) 2. Oluşturulan modellerin hem bütününün hem de parçalarının görünümü hakkında yorum yaptırılır. kaydırma. Eş nesnelere örnekler verir. prizma. küp şeker. silindir. madenî ve kâğıt paralar. GEOMETRĐK CĐSĐMLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Paket.13) EŞLĐK ↸ Çoğaltma.1. Örüntü ve Süslemeler 1. silindir. oyuncak vb. etkinliklerle eş şekil ve desenler yaptırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. baskı vb. ancak istiflenemediği. KAZA IMLAR 1. ↸ Farklı büyüklükteki geometrik cisimleri kullandırarak bina. silindir. karbon kâğıdı ile kopyalama. makara vb. boyama. köşeli veya yuvarlak oluşlarına göre sınıflatılır. [!] Dik prizma. istifleme vb.A. varil. aynı numaralı ayakkabı. ↸ Eşlik kavramı. huni. prizma. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. külâh. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. silindir modellerinin yuvarlanabildiği. Küp. eldiven vb. kenarı üst üste çakıştırılarak vb. göz vb. prizma. portakal. “eşitlik” teriminin. modeller yaptırılır.

bir veya birden fazla özelliğin esas resimli kartlar. modeller. çizilmiş hazır şekiller vb. belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir örüntü olduğu. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel oluşturulur. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. somut nesneler. oluşturulur. örüntüde nesnelerin biçimi. [!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle ↸ Geometrik cisimler.1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.Ö. [!] En çok üç ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. KAZA IMLAR 1. malzemelerle çizim yaptırılmadan alındığı fark ettirilir. ↸ Öğrencilerin somut nesne ve modellerle oluşturulmuş bir örüntüdeki ilişkiyi açıklayarak örüntüyü devam ettirmeleri sağlanır.A. Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 4) 2. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. deseni vb. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 83 .A. rengi. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Nesnelerin. bu [!] Örüntüler. resimler veya çevredeki malzemeler kullandırılarak örüntüler verilir. [!] Oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler sözel olarak da açıklatılır.

1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 84 .

2. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. 2 En çok üç nesneyi. 1 Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. 2. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. ağırlıklarına göre sıralar. 2 Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. 4 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. T O P L A M 9 Ö L Ç M E Ö Ğ R E 85 . 1. 4. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 3. Paralarımızı tanır.1. 1. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1.

pipet vb. uzunluklarına göre sıralanmış. ↸ Đp. Yerini belirle 86 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 1. cetvellerin.Ö. KAZA IMLAR Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. bir nesnenin.1. “daha uzun. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . ölçmeye başvurulmaz. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı uzunluktaki kalemlerin. en uzun. çok yakın olmamasına dikkat edilir. Karşılaştırmada. en çok [!] Sıralanmış nesne sayısı beş ile beş nesne grubundaki yeri buldurulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. sınırlandırılır. kâğıt şerit. boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki [!] Seçilen öğrencilerin boy uzunluklarının yeri buldurulur. ayakkabı bağlarının vb. daha kısa. kalem. [!] Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa sahip modeller de seçilerek bunların “aynı uzunlukta” oldukları vurgulanır.A. en kısa” gibi terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden yararlandırılır. 2. ↸ Bir öğrencinin. uzunlukları karşılaştırılır ve sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. nesnelerin [!] En çok üç nesne karşılaştırılır. UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve daha kısa nesneler buldurulur.Ö. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler.

Tahminle ölçme sonuçları karşılaştırılır.Ö. [!] Nesnelerin uzunlukları önce tahmin malzemelerle. cetvelim ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. olarak kısaltıldığı belirtilir. 10.1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö. kullanılan ölçme birimiyle belirtilir. 3. UZU LUKLARI ÖLÇME KAZA IMLAR Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. ataç vb. kürdan. ↸ 1 TL. 8 ataç uzunluğundadır. Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi”Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. [!] Kâğıt paralarımızdan 1. Cetvelim kalemimden kaç ataç uzundur? 1. parmak.A. 25. Ölçme yapılarak tahminler karşılaştırılır. Sonra seçilen birimle ölçme bir nesnenin uzunluğu önce tahmin ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan ölçme birimi modeli olarak kalem. 50 Kuruşlar tanıtılır. ayak vb. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme .1. 25 Kr ve 50 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği [!]Türk Lirasının “TL” ve Kuruşun “Kr” tartıştırılır. sonra seçilen birimle ölçtürülür.A. 10 Türk Liraları ile 1. Doğal Sayılar 4. [!] Ölçme sonuçları. pipet.24) Girişimcilik (Kazanım 32) PARALARIMIZ 87 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Paralarımızı tanır. yapılarak tahminle karşılaştırılır. 5. karış. Kalemim 5 ataç uzunluğunda. kulaç adım. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 5. ↸ Sınıftan üç kitap boyu uzunluğunda nesneler gösterilir. 5 TL. doğal ölçme birimleriyle istenilen ettirilir.

teması (Kazanım C. Saat modeli oluşturarak saat başlarını üzerinde saat başlarında akrep ve yelkovanın yerleri belirletilir.A. bir önceki gün ve bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırılarak buldurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Đçinde bulunulan yıla ait farklı takvim örnekleri sınıfa getirilerek incelettirilir.A. TARTMA 2. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme .Ö. 1.11) ↸ Yaşadığı gün. köpük vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.1. ağırlıkları karşılaştırılır. sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. hafta sonları gibi çocuk için önemli olan Hayat Bilgisi dersi “Dün. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. defterlerin. [!] En ağır. 88 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. daha hafif. ağır. Bu model [!] Sayısal saat modeli kullanılmaz. nesneler kullandırılarak bir saat modeli yaptırılır. yaş günü.Ö. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar. [!] Yelkovanın saat başlarında her zaman 12’nin üzerinde olduğuna dikkat çekilir. Yarın” tarihler takvim üzerinde işaretletilir. tatil günleri. KAZA IMLAR ZAMA I ÖLÇME 1. daha ağır gibi ifadeler kullanılarak sezgi ve tahminden yararlanılır. ↸ Farklı büyüklükteki kitapların. tebeşirlerin ve benzeri nesnelerin [!] Karşılaştırmalarda hafif. Aynı cins üç kitabın bir ya da iki kitaptan daha ağır olduğu sezdirilir. ↸ Karton. 2. Bayram günleri. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. Bugün.1. ↸ Kitap ve benzeri nesnelerden herhangi biri seçtirilir. en hafif gibi ifadeler kullanılır. okur.

1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 89 .

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1. Tabloları okur.1. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1 T O P L A M 1 90 .

A. sınıftaki öğrenci gelişim tablolarını. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrenciler günlük/haftalık televizyon programlarını. takvim.1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . 91 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. okul [!] Etkinliklerde. tablosunu.A. okuldaki günlük beslenme [!] Tablo oluşturma etkinlikleri yaptırılmaz. Tabloları okur. bu sınıf düzeyinin kolay servislerinin hareket çizelgelerini vb. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. kullanılır. ders çizelgelerini. TABLO KAZA IMLAR 1.Ö.Ö. sıkça karşılaştıkları veya kullandıkları tabloları algılayabileceği ve okuyabileceği tablolar okurlar.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 92 .

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 93 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. dikdörtgenin. 4. 6. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Küp. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 8. koni ve küre modellerinde yüzleri 2. Standart olan veya olmayan uzunluk oluşturur.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. dikdörtgen. Uzunlukları metre ve santimetre 4. 2. uzunluğu ölçer. Uzunlukları metre ve santimetre modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 7. ayrılamayacağını belirler. Tablo 1. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 5. Silindir. 5. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. Veriyi tablo şeklinde düzenler. 3. Simetri Paralarımız 1. 3. 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Paralarımızı tanır. 100 içinde ikişer ve beşer. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. birimleriyle ölçer. Simetriyi modelleri ile açıklar. Nesne grafiğini yorumlar. Karenin. üçgenin köşe ve 5. 6. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme 1. kare ve üçgen prizması belirterek gerekliliğini açıklar. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 9. 3. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Standart uzunluk ölçme araçlarını gösterir. dikdörtgen. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği 1. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Kare. 2. Karesel. Sayı örüntüleri oluşturur. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili kenarlarını gösterir. 40 içinde dörder. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. 94 . Küp ve prizma modellerinde yüzleri. 2. 6. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. birimlerini birlikte kullanarak bir köşeleri ve ayrıtları gösterir. ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. üçgen ve çember modelleri problemleri çözer ve kurar. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzunlukları Ölçme 1. dikdörtgensel.

5. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 3. M E A L A L A R I G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Örüntü ve Süslemeler 1. 3. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Toplamları 100’ü geçmeyen. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. mevsim-ay. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. 7. 4. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 5. saati tam ve yarım saate ayarlar. 2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. hafta-gün. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. Saat-gün. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 6. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 95 . Eldeli toplama işlemini yapar. 4. Tartma 1. V E R Đ ALT ÖĞR . Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. ay-gün. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 6. 2. 2. Sıvıları Ölçme 1. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. AL L. Tam ve yarım saatleri okur.

4. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 2. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 2. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 3. birerli. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. 3. 3. üçerli. Çarpma işleminde “1” ve “0”’ın etkisini açıklar. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. M E A L A L A R I Ö L Ç M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 96 . 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. ikişerli. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Kesirler 1. 5. 3. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 6. Bütün.

4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Tartma 5.MATEMATĐK DERSĐ 2. Uzunlukları Ölçme 2. Sıvıları Ölçme Toplam VERĐ 1. 3. Simetri 3. Nesne Grafiği 2. 2. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 7 6 7 3 1 33 6 2 2 10 6 1 3 2 1 13 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 22 18 18 18 9 3 88 12 4 4 20 11 3 6 5 3 28 5 3 8 ORA I (%) 15 12 12 12 7 2 60 8 3 3 14 8 2 4 4 2 20 4 2 6 SAYILAR GEOMETRĐ GE EL TOPLAM 59 144 100 97 . 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. Geometrik Cisimler ve Şekiller 2. Zamanı Ölçme 4. 6. Paralarımız ÖLÇME 3.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 98 .

3. 1. birerli. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 5. 3. Doğal Sayılar 6. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 4. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. 7. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 9. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 1. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. 2. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 5. Kesirler Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 4. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. T O P L A M 9 7 6 7 3 1 33 99 . 1. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. Sayı örüntüleri oluşturur. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 7. Toplamları 100’ü geçmeyen. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 3. 6. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. Çarpma işleminde “1” ve “0” ın etkisini açıklar. Bütün. 40 içinde dörder. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. ikişerli. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4. 7. 2. 2. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 3. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. üçerli. 6. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. 100 içinde ikişer ve beşer. 3. 3. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 2. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 6. 2. Eldeli toplama işlemini yapar. 8. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. nesnelerden gruplar oluşturur. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okurlar. 10 kuru boya vb. AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. nesnelerin sayısının bir deste. Bu nesne gruplarını onluk ve birlik gruplarına ayırır.2. onluk taban blokları vb. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 12 silgi vb. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.A.Ö. DOĞAL SAYILAR 2.Ö. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı türden 10 kalem. ↸ Öğrenciler fasulyeler. aynı türden 12 bardak. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 100 .A. sayma çubukları.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Belli bir sayı seçtirilir.A.Ö. KAZA IMLAR 3.2. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 101 . sayının basamakları olduğu fark ettirilir.Ö. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR Onluklar DOĞAL SAYILAR Birlikler Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Onlar basamağı 70 73 Birler basamağı 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

üçer ritmik saymada. 5.Ö. 16. Örneğin. 20.dörder. . 15 oldu. 36. AÇIKLAMALAR [!] Đleriye veya geriye doğru ikişer. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 3 6 9 12 15 • 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sayıların bulunduğu kutular boyanır. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100 4. 8. 24. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. KAZA IMLAR 4. 3.A.Ö.2. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . 28. DOĞAL SAYILAR ↸ Yüzlük tablo kullanılarak yapılan sayma etkinliklerinde. üçer. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilere ikişer. söyleyeceğin sayı ne olacak? Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazılır. dörder ve beşer saymalarda.A. ilgili sayıların katlarından başlatılır. 12. 40 içinde dörder. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 102 . 32. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. … 5 tane 3 saydım. 100 içinde ikişer ve beşer. 40 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 4. söylediğin sayı nedir? • 5. söylediğin sayı nedir? • 6. 2.

A.  örüntüsündeki kuralı açıklayınız ve takip eden iki sayıyı yazınız. DOĞAL SAYILAR • ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Örüntü oluşturmada ve tamamlamada yüzlük tablodan yararlanılır.A. 50 10. Sayı örüntüleri oluşturur. 20. 50.  .  AÇIKLAMALAR [!] Örüntüde kullanılan sayılar bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. 60 . 13.  .Ö. 70.  . KAZA IMLAR 5. 11. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 103 .  75.2. 7. 16.  . Örüntü ve Süslemeler 15. [!] Örüntüyü tamamlamada en fazla iki sayı buldurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 10. 30. ↸ • • ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 4.Ö.  .

↸ Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir.A. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir.Ö. AÇIKLAMALAR [!] “Büyük”. ↸ Đçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. 25 DOĞAL SAYILAR 25. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. 37’den küçüktür. 8. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. ↸ Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. [!] “Büyük”.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 104 . 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 37 7. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Önce onlukların sayılarına baktırılır. KAZA IMLAR 6. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 9. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu, cetvel modeli üzerinde belirletilir. 23

AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. [!] 5’in ve 10’un katı olmayan, 95’ten küçük sayılar seçtirilir. Uzunlukları Ölçme

DOĞAL SAYILAR

0

5

10

15

20

25

30

Uzamsal Đlişkiler

23 sayısı, 20’ye daha yakındır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

105

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek; (i) 23 + 35 işlemi onluk taban blokları ile önce modellenerek yaptırılır. Onluklar 2 Birlikler 3

AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır. [!] Đki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

3 + 5

5 [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. 8

(ii) Sayıların, önce birlikleri sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. 23 + 35 ? 2 onluk + 3 birlik + 3 onluk + 5 birik 5 onluk + 8 birlik

23 + 35 58

Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır.

23 + 35 = 58 35 + 23 = 58

23 + 35 58

35 + 23 58

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

106

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek; (i) Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. Birlikler toplatılır. Birliklerin toplamı, onluk ve bir birlik grubu olarak düzenlettirilir. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk, onluklar grubuna katılır. Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. 48 + 25 işlemi onluk taban blokları kullanılarak yaptırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemler de yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

Onluklar 1 4

Birlikler 8

+2

5 13

1 4 2 + 7

8 5 3

(ii) Sayılar onluk ve birliklere ayrılır. Onluklar ve birlikler kendi aralarında toplattırılır. Birliklerin toplamından elde edilen onluk “elde” diye adlandırılır. 48 4 onluk + 8 birlik 48 + 25 + 2 onluk + 5 birlik + 25 6 onluk + 13 birlik 73 6 onluk + 10 birlik + 3 birlik 6 onluk + 1 onluk + 3 birlik 7 onluk + 3 birlik

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

107

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 3. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma, üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. 13+ □ =28 işleminde verilmeyen sayı, cetvel modeli kullanılarak belirletilebilir.

AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

0

5

10

13 15

20

25

28 30

Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 13’ün üzerine onluk taban blokları kullandırarak 28’e kadar saydırılır.

4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

↸ 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın, onlar basamağındaki sayıların toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

108

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Verilen sayılar, onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. stratejiler kullandırılarak öğrencilerin toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır.

AÇIKLAMALAR [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

15+20 işleminde, önce onlukları toplarım, 30 eder. Sonra da beş tane bir eklerim ve 35’i elde ederim.

18+17 işleminde, önce onlukları toplarım, 20 eder. Sonra 8 ile 7’yi toplarım, 15 eder. Daha sonra da 20 ile 15’i toplarım 35’i elde ederim.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

109

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken, 27’nin 30’a, 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır.

AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

↸ Günlük yaşantı durumları ile ilgili problemler çözdürülür. Benzer problemler kurdurulur. ↸ 15 fındığım vardı. Annem bir miktar fındık verince toplam 28 tane fındığım oldu. Acaba annem bana kaç tane fındık verdi?

[!] Toplamanın farklı anlamlarını içeren problemler seçtirilir. [!] Toplamı en çok iki basamaklı olan doğal sayılarla, en çok iki işlemi gerektiren problemler çözdürülür. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6)

15 + □ = 28

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

110

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar hâlinde modelleri yaptırılır. Bundan, istenilen kadarı ayırtılarak, eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır: Onluklar Birlikler

AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. [!] Çıkarma işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ

2

6

1 

2

26 1 4

12 14

veya 26 – 12 = 14

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

111

Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur.A. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır.Ö. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir.A. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. Eksilenin bir onluğu. AÇIKLAMALAR [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilenin birliklerinin. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.Ö. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Onluklar 3 1  Onluklar 2 3 1  Birlikler 4 6 34 –16 3 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 1 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 10 birlik+4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 14 birlik 34 – 1 onluk + 6 birlik – 16 1 onluk + 8 birlik 18 Birlikler 14 4 6 8 Onluklar 2 3 1  1 Birlikler 14 4 6 8 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.2. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. KAZA IMLAR 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 112 . gruplar hâlinde somut nesnelerle modellenir. Birliklerin farkı buldurulur. Eksilen onluk ve birlik.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. AÇIKLAMALAR Görevli. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. Apartmanda kaç daireye daha haber vermesi gerekir? 4.Ö. Bu sonucun.2. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 3. 40 dairelik bir apartmanda. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak sonuç tahminle karşılaştırılır. ↸ 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden çıkarma işlemi için öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur.A. ↸ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken 53’ün 50’ye. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.A. maçı tahminen kaç sayı farkla kazanmıştır? [!] Öğrencilerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. Galip gelen okul takımı. 30 daireye toplantı haberini duyurdu. Okulumuzla komşu okul arasındaki basketbol maçı 68/49 sonuçlanmıştır. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 113 .

A. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. eksiltme. [!] En çok iki basamaklı doğal sayılarla. Kâğıdın altında kalan bloklar hangi sayıya karşılık gelir? AÇIKLAMALAR 13 – □ = 8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır? DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 6. üzerinde 78 • Masanın sayısına karşılık gelen onluk taban blokları olması gerekmektedir.2. somut nesnelerle modellenerek çözdürülür. en çok iki çıkarma işlemini ve toplama işlemini gerektiren problemler çözdürülür. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Bunlardan bazıları kâğıdın altında kalmıştır. çıkarmanın azaltma. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Çıkarmanın farklı anlamlarını içeren problemler verilir. [!] Problemlerdeki veriler ve işlem sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. ↸ Çevreden seçilen bir olay ve günlük hayatla bağlantılı problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilen veya çıkan buldurulurken. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. KAZA IMLAR 5. üzerine sayma.A. Başlangıç etkinliklerinde problemler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 114 .

Ö.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 115 . Bu toplamın.A. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4+4=8 2× 4=8 0 5 10 15 20 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur.A. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

“kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 116 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesnelerle modelleme yaptırılır.” vb. 4 + 4 + 4 3 × 4 = 12 = 12 12 eder. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. KAZA IMLAR 2. “Đçinde 4 tane kurabiye olan kutulardan 3 tane var.A. 3 tane 4 Öğrencilerden kullanılan modele uygun ifadeler seçerek çarpma işlemine karşılık gelen durumu sözel olarak açıklamaları istenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Örneğin.Ö. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ AÇIKLAMALAR [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”.2.

A. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 8 1 8 2 8 3 8 4 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik sayma ve modellerden yararlanılır. 8 9 10 4 4.Ö.Ö. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. yüzlük 7 tabloda dörder ritmik saymayla buldurulur. 1 + 1 = 3 olduğu olduğu ve 7×□=7 7×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 117 . Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 8 12 16 20 20 24 28 32 36 40 1 2 3 4 5 6 Çarpım tablosundaki 4 ile ilgili satır.A.2. KAZA IMLAR 3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. ↸ 3×1 1 + 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik saymalarla ilişkilendirerek çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.

2 × □ = 4 × 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 2×3 2×3=6 3×2 3×2=6 6. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri.Ö.2. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 118 . KAZA IMLAR 5.Ö.A. en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar.

5 sayıları kullandırılarak çarpma işlemleri yaptırılır.Ö.A.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4.A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4 × 2 = 8 portakal var. 8 – 3 = 5 portakal kalır. [!] Bir basamaklı doğal sayılar ile 2.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 119 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masadaki dört tabakta ikişer portakal vardır. 3. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Portakallardan 3 tanesi alınırsa kaç portakal kalır? AÇIKLAMALAR [!] Problemler en çok iki adımda çözülecek şekilde kurgulanır. KAZA IMLAR 7.

Kaç aile bu yardımdan yararlanır? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 3 aile yardım paketi alır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 120 . üçerli.A. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. ikişerli.Ö. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. depremzede ailelere dağıtılacaktır.2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. birerli. KAZA IMLAR 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

Ö. bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması örneklerden oluşan problemlerden olur? yararlanılır. KAZA IMLAR 2.A. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Her çocuğun 2 elması olur.A. model kullanılarak [!] Bölmenin. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. gruptaki nesne sayısını çözdürülür. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 121 .2. 3. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 122 .2.Ö. paylaştırma 3. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 12 – 4 = 8 8–4=4 4–4=0 1. paylaştırma 2.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. KAZA IMLAR 3.Ö. sonra işlem yaptırılır.A. paylaştırma 12 4 4 1+1+1=3 8 4 4 4 0 12 12 00 4 3 12 ÷ 4 = 3 fındığı olur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği.Ö. [!] Pay.2. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki açıklatılır. Buna dayanarak bütün. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 yarım veya 4 çeyrekten oluşur.A. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak.A. Bütün KESĐRLER Yarım Yarım. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 123 . Yarım Çeyrek Bütün. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. kesilebilen. KAZA IMLAR 1. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2 yarımdan oluşur.Ö. 2 çeyrekten oluşur. AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. Bütün. eş parçalara katlanabilen. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Bütün. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ “Bütün” modelleri. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 124 .2.

dikdörtgen. Karenin. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. 1. 3. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler. dikdörtgen. T O P L A M 6 Simetri 2 Örüntü ve Süslemeler 2 10 125 . Küp ve prizma modellerinde yüzleri. Küp. 4. 2. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. Simetriyi modelleri ile açıklar. 1. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. köşeleri ve ayrıtları gösterir. 6. üçgen ve çember modelleri oluşturur. 5. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 2. Karesel. Silindir. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.2. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Geometrik Cisimler ve Şekiller 1. dikdörtgenin. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 2. Kare. dikdörtgensel.

[!] Prizmaların özel isimleri ön plana çıkarılmaz. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Silindir ve koni modelleri kullanılarak dairesel bölge fark ettirilir. ↸ Uygun bisküvi kutusu.A. üçgen prizması modelleri olarak kullandırılarak bunların yüzleri. kare prizması modelleri.Ö.2.A. 3. paket vb. ↸ Öğrencilerin ucu açılmamış yuvarlak kalem. Geometrik cisimlerin yüzlerini boyatarak veya baskı tekniği kullanılarak karesel. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kutu. uygun bina çatısı. c.Ö. [!] Silindir. köşeleri ve ayrıtları gösterir. dondurma külâhı. dikdörtgenler prizması modelleri. kibrit kutusu. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. üçgensel bölge ve daire biçimsel olarak algılatılır. b. top. modeller üzerinde yüzleri belirleyip göstermeleri sağlanır. ilâç kutusu. koni ve kürede ayrıt portakal vb. [!] Karesel. Üçgen prizma modelleri kullanılarak üçgensel bölge. modeller üzerinde yüz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 126 . ↸ a. kitap vb. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 2. ayrıtları ve köşeleri fark ettirilir. dikdörtgen. gaz yağı tenekesi. kalıp sabun. dikdörtgensel. Küp. Silindir. KAZA IMLAR 1. Dikdörtgenler prizması modelleri kullanılarak dikdörtgensel bölge. köşe ve ayrıtları göstermeleri sağlanır. üçgensel bölge ve daire isimlendirilirken tanım yapılmaz. küp şeker vb. küp modelleri. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. kolonya kutusu vb. dikdörtgensel. bulunmadığı vurgulanır. ç. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Küp modelleri kullanılarak karesel bölge. AÇIKLAMALAR [!] Geometrik cisimlerdeki “ayrıt” kavramı ile geometrik şekillerdeki “kenar” kavramı vurgulanır. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. çadır vb.

kitabın. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır.4) 6. üçgen ve çember bölgelerin sınırları için de bu camların “çerçeveleri” model alınarak kare. nesneler kullanılarak kare. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 127 . dikdörtgen. masanın. üçgen modelleri oluşturulurken bir köşeden veya kenarın bir yerinden (çemberin herhangi bir yerinden) kesilerek elde edilen şekillerin açık şekiller olduğu belirtilir. kâğıdın kenarları. ↸ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Geometri tahtası. ↸ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. robot vb. kürdan. şekiller oluşturulur.A. Karesel. büyüteç. üçgen ve çember olarak adlandırıldığı fark ettirilir.2. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. KAZA IMLAR 4. Hayat Bilgisi dersi”Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. plastik çubuklar.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.2. çubuk makarna. dikdörtgensel. çember ve üçgen modelleri kullanılarak ev.Ö. dikdörtgen. dikdörtgen. Karenin. bu [!] Kare. dikdörtgen. dikdörtgenin. üçgen ve çember modelleri oluşturur.A. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 5. dikdörtgen. Kare. üçgensel bölgeler ve daire için “pencerelerin camı”. isimlendirilirken tanımları verilmez. [!] Her bir kenarın uçlarının birleşimi ile ve kenarlarını gösterir. dikdörtgen. üçgen ve çemberin çizimleri yaptırılmaz. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. sıranın. üçgenin köşe ↸ Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. tel vb. köşelerin belirlendiği vurgulanır. Kare. [!] Kare. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. dikdörtgensel. ↸ Kare. dikdörtgen. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karesel.

çevresindeki bisküviler. kumaş. Parçaların eşliğinin üst üste çakıştığı gözletilerek fark ettirilir. çiçek. Bir parça seçtirilerek bu parçanın eşi buldurulur. kekler. yaprak. kilim desenleri vb. ↸ Çalışma yapraklarında çizili. Elde edilen parçalar karıştırılır. (i) SĐMETRĐ (ii) (iii) (iv) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kelebeğin kanatları. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. modelleri ile açıklar.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilere. eş parçalara ayrılabilen veya ayrılamayan şekiller bütün olarak kestirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu tür simetriye “ayna simetrisi” veya “aynaya (Kazanım 2) göre simetri” denildiği vurgulanır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. 2.2. Bu şekillerden uygun olanlar iki eş parça oluşturacak şekilde katlatılır. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 128 . Bu seçimi yaparkenki görüşlerine dayanarak (Kazanım 2) öğrencilere bu nesnelerin eş parçaları oluşturulur. nesneler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel aldırılır.A.A. çikolatalar. Simetriyi.Ö. Bu nesnelerin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağı tartıştırılarak iki eş Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma parçaya ayrılabilen nesneler seçtirilir. modeller üzerinde uygun yerlere ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemletilerek bu nesnelerin Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma simetrik oldukları fark ettirilir. Đki eş parçaya ayrılabilen şekiller kat yerlerinden kestirilir. yapraklar vb.

[!] En çok dört ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır.A. yeni örüntüler oluşturur. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. somut malzemelerle hazır olarak verilebileceği gibi resim olarak da verilebilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılarak eksik bırakılan ögeler tamamlatılır. kumaş vb.2.Ö. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Kâğıt. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 129 . malzemeden kestirilen modeller kullanılarak örüntüler oluşturulur. 2. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Renkli boncuk. Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR [!] Verilen veya oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler açıklatılır. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak Farklı tür malzeme veya resim kullanılarak benzer ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturulur. malzemelerle oluşturulan örüntüler sınıf içinde farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip değerlendirilir. vb. kuru baklagiller ↸ Örüntü. Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılır.Ö.A. KAZA IMLAR 1.

2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 130 .

Saat-gün. 3. 6 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 1. 6. saati tam ve yarım saate ayarlar. 1 Tam ve yarım saatleri okur. 1. 1. 3 Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. 1. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. Paralarımızı tanır. 2. 2. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. 2.2. ay-gün. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 2 Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1 T O P L A M 13 Ö L Ç M E Ö Ğ R E Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme 131 . Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. mevsim-ay. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. 3. 4. 5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. hafta-gün.

uzunluklarının hangi standart ölçme aracı ile ölçüleceği tartıştırılır. karış-parmak. iple yapılan ölçmelerde ise ipin gergin olarak tutulması gerektiği vurgulanır. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. ↸ Vücudumuzun bel kısmının. araçlar ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. adım-ayak vb. okul koridoru vb.Ö. cetvel. “Sınıfımızın uzunluğu 15 adım 3 ayaktır. fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 132 . UZU LUKLARI ÖLÇME ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sıra. uzunluklar. KAZA IMLAR 1. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. şerit metre vb. ↸ Yazı tahtası. ölçümler karşılaştırılarak standart ölçme araçlarının gerekliliği metre. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ölçtürülür. mezura. uzunlukları ölçmek için adımdan ya da karıştan daha uzun ve herkesin kabul edeceği standart bir ölçme aracına olan gereksinim açıklatılır. Standart uzunluk ölçme araçlarının kullanıldığı mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. yazı tahtası vb. ayak vb. Sonuçlar. ↸ Standart olmayan ölçme birimlerinde. ağaç gövdesinin vb. AÇIKLAMALAR [!] Ölçme yapılırken standart olmayan ölçme araçlarının arada boşluk olmayacak şekilde uç uca getirileceği. “Kitabın boyu 2 karış 3 parmaktır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.2.A.”. birimleriyle yazdırılır. “öğretmenin karışı-öğrencinin karışı”. parmak adım. “öğretmenin [!] Standart uzunluk ölçme araçlarından adımı-öğrencinin adımı” vb.” gibi ifadelerle karış.Ö.

Ö. karton şerit. [!] Tahmininde referans seçilen uzunluk biriminin metre ve santimetre birimleriyle önce tahmin ettirilir sonra ölçtürülür. En uzunu ve en kısası kâğıt veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir. iki ok arasındaki ölçme becerileri kazanıldıktan sonra. kâğıt şerit vb. önemi vurgulanır.A. ↸ Uzunluk ölçme işlemlerinde.). Sonra cetvelle ölçtürülüp kaç santimetre olduğu yazdırılır.”. 1 metre 25 santimetre olan ihtiyaç fark ettirilir. metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı uzunluk kaç santimetredir? ölçmeler yaptırılarak “Sıranın uzunluğu 1 metre 15 santimetredir. yaptıkları 1 metre [!] Metre ve santimetre için kısaltma kullanılmaz. 0 5 10 15 20 25 30 UZU LUKLARI ÖLÇME 4. nesnelerin yatık veya dik durmasının ölçme sonucunu değiştirmeyeceği örnek ölçmelerle belirletilir. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. araçlarla ölçme yaptırılır. ↸ Sınıftaki arkadaşlarının boylarının veya kulaçlarının uzunlukları. ile ölçtürülür. dirsek vb.Ö. Her iki birimle yeterli Aşağıdaki cetvel modelinde.” şeklinde ifade etirilmesi sağlanır. “Öğretmenin masasının uzunluğu 1 metre 30 santimetredir. ↸ Metre ve santimetre birimleri ile ayrı ayrı ölçmeler yaptırılır. ↸ Farklı uzunluktaki 3 adet ip. “1 metreden ne kadar fazla?” sorusu ile santimetreye [!] Yapılan ölçmeler. Yapılan ölçme sonucunun 1 metreden biraz fazla olduğu durumlarda. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 133 . öğrencilere dağıtılır. kol. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kâğıt şerit vb. şeklinde ifade ettirilir.2. KAZA IMLAR 3. ↸ Yaşadıkları ortamlardan seçtikleri uzunluklar ile el. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. [!] Ölçmeler ifade edilirken birim kullanımına dikkat çekilir (3 metre 15 santimetre vb.A. çıta [!] Metre ve santimetre birimleriyle ölçülebilecek vb. ayak. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. uzunluklar seçtirilir. uzunluğundaki ip. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ölçme etkinliklerine başlarken ilk olarak bir metre uzunluğunda ip. uzunluklar.

[!] Kâğıt ve madenî paralarımızın tümü tanıtılır. Öğrenciler. PARALARIMIZ ↸ 1.Ö. 50 Kr ile hangi okul ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği. Paralarımızı tanır. tartıştırılır. Kütüphanenin [!] Problemler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 134 . 0 0 1 1 2 3 4 5 6 1. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri [!] Kendi yaptığı cetveli numaralandırırken yardımıyla ip. pipet vb. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları boyu sınıfın boyundan ne kadar kısadır ? içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. alınan ürünle bu ürüne karşılık gelen sınıf sınırlılıklarında olmalıdır. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.34) Girişimcilik (Kazanım 32) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kalem. adım. doğrusu modelleri yaptırılır ve cetvelle ilişkilendirilir.Ö. KAZA IMLAR 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfın boyu 12 metredir. değerler inceletilir.A. kâğıt şerit ve zemin üzerine işaretletilerek yatay veya dikey sayı cetvelin sıfır ile başladığına dikkat ettirilir. [!] Alışveriş fişi veya faturasındaki değerler bu ↸ Alışveriş fişi veya fatura üstünde.A. marketten neler alınabileceği vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. santimetre biriminde verilen standart cetveline göre kendi cetvel modelini oluşturur.2. 12 metre – 10 metre = 2 metre UZU LUKLARI ÖLÇME 6. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. Kütüphanenin boyu 10 metredir. 5 TL ve 25. ↸ Karış.2.

(Kazanım B.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 135 . istenilen bir tam saat konumuna getirilerek okutulur.1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 17) ↸ Çalar saati 9’a kurduğunda saatin bir gün içinde sabah 9 ve akşam 9 olmak [!] Saat-hafta. gün-yıl vb. 1 hafta 7 gün.2.Ö. ↸ Bir ve yarım saatlik zaman içinde yapılan işler sınıfa sunulur. Saat-gün. Saat olmasına dikkat ettirilir. iki sayının tam ortasında 1. gözlemletilerek mevsimler tanıtılır. her saat başı kurulduğunda 24 kez çaldığı ay. ay-gün. 2.30’un. 14. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Saatin ayar düğmesi [!] Yarım saatlerin buçuk olarak da ifade edildiği çevrilerek yelkovan 6’ya getirildiğinde akrebin konumu izletilir ve saat okutulur.Ö.15) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 1 KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 13. ↸ Saat üzerindeki 12’nin üzerine saydırılarak sayısal saatte 13. Hayat Bilgisi dersi “Dün. hafta-gün. tekrar kurulur? ↸ “1 gün 24 saat. AÇIKLAMALAR [!] Yarım saatlerde akrebin.30’un sayısal saatte ne anlama geldiği tartıştırılır. ilişkileri açıklar. vurgulanır. tam ve yarım saatlerdeki konumu tartıştırılır. doğadaki olaylar vb. Bugün. saati tam ↸ Akrep ve yelkovanın. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki Haftada bir kurulan semt pazarı. 14.00’ün. ve yarım saate ayarlar.2. kaç gün sonra dolayısıyla bir günün 24 saat olduğu gözlemletilir.2. 1 ay 30 gün.2.00’ün ne anlama geldiği tartıştırılır. ZAMA I ÖLÇME 9 6 3 14:30 Kesirler Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. Tam ve yarım saatleri okur. mevsimüzere iki kez çaldığı. çalar saat. giydiği giyecekler. 1 yıl 12 ay” ilişkilerini içeren Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması etkinlikler yaptırılır. Yarın” teması (Kazanım C. dolaylı ilişkilere girilmez.11) ↸ Sınıftaki mevsim şeridi inceletilir ve öğrencilere yediği yiyecekler.

Sabah 07. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. fincan. ZAMA I ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde çalışılan sayılar ve işlemler bu ↸ “Saat 08. kaşık. ↸ Leğen. [!] Ölçülen sıvının miktarına uygun olarak standart olmayan ölçme birimlerinden bardak. Đki kap birbiriyle karşılaştırılırken bir kap diğerine göre “Daha çok alır. 1 kutuda 5 kilogram şeftali vardır. Đçlerinde eşit miktarda su olmasına rağmen. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. okuluna ulaştığında saat kaç olur?” vb.A. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde düzenlenir.A. kaç çay bardağı olduğu belirletilir. TARTMA [!] Kütle ve ağırlık terimleri kullanılmaz. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. akşam saat kaçta uyuması gerekir? Türkçe dersi “Yazma öğrenme” alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) Sağlık Kültürü (Kazanım 27) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 1. kabın yapısının önemli olmadığı farklı örneklerle gözlemletilir. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.” gibi ifadelerin anlamları tartıştırılır.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 136 . farklı büyüklükte iki kap kullanılarak bunların içine aynı bardakla eşit hacimde su doldurtulur. ↸ Sürahideki suyun kaç su bardağı. [!] Problemler. mutfak araçları ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. KAZA IMLAR 3.Ö. su seviyeleri karşılaştırılarak sıvı miktarını belirlemede. problemler saat modeli kullandırılarak Bir çocuğun günde 10 saat uyuması gerekmektedir. sürahi vb. 2.” veya “Daha az alır. sürahi vb.00’de uyanacak çocuğun çözdürülür.30’da evden okula gitmek için yola çıkan bir öğrenci bir saat sonra sınıfın sınırlılıkları içinde aldırılır.Ö. Aynı özellikteki 3 kutuda kaç kilogram şeftali olur? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ SIVILARI ÖLÇME 1. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 137 .

2. 1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği Tablo 1. A L A I KAZA IMLARI Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. Nesne grafiğini yorumlar. Veriyi tablo şeklinde düzenler. 2. T O P L A M V E R Đ Ö Ğ R E M E TOPLAM 2 1 3 138 .

mavi. hem yatay hem de dikey olarak kalemlerden en çok hangisinin sevildiğinin belirlenmesi. öğrencinin yaşantısından seçilen dışındaki yaşantısından olabilir. olaylardan hareketle oluşturulan problemleri çözmede.Ö. Oluşturulan bu düzenin ne olduğu tartıştırılarak “nesne grafiği” kavramı fark ettirilir. [!] Grafikte nesnenin kendisi yerine temsilci nesneler (fasulye. veri toplamanın önemi. Problem: Sınıfınızda resim dersinde kullandığınız kırmızı.Ö. Sonra toplanan kalemler renklerine göre kâğıtların karşısına sıralanır. ………………………………………… Kırmızı kalemler 5 Mavi kalemler ES E GRAFĐĞĐ Sarı kalemler 5 10 ↸ Yere tebeşirle kırmızı. çizgi film karakterleri. öğrencilerin hangi [!] Problemler. kendi grubundaki öğrencilerin sevdiği kalemler toplatılarak veri elde edilir. yaptırılır. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.) de kullanılabilir. mavi ve sarı kalem yazılarak veya birer tane resimleri konularak bunların karşısına tercihine göre öğrenciler sıralandırılarak nesne grafiği oluşturulur. [!] Başlangıçta hangi veri toplama yollarının uygulamalarla fark ettirilir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. Öğrencilerden oluşturulan grafik için bir başlık önermeleri istenir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 139 . mandal vb. öğrencilerin okul içindeki veya mevsimlerde doğduğunun belirlenmesi vb. Toplanan kalemlerin renkleri kâğıt parçalarına yazdırılır.A. sarı renkli [!] Grafikler. [!] Öğrencilerin nesneleri aynı hizaya koymalarını kolaylaştıracak grafik çizelgeleri kullandırılır. Grafik: Sınıfımızdaki Öğrencilerin En Çok Sevdiği Renkli Kalemler Grafiği [!] Oluşturulan grafiğe başlık yazdırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfta en çok sevilen meyve. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kullanıldığı önerilebilir. KAZA IMLAR 1. Her sıra grubundan gönüllü iki öğrenciye. Alınan öneriler sınıfça değerlendirilir ve uygun başlık bir kâğıt parçasına yazdırılıp grafiğin üstüne yerleştirilir.2.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. 1. ES E GRAFĐĞĐ KAZA IMLAR 2. Veriyi tablo şeklinde düzenler. Nesne grafiğini yorumlar.Ö. Bulguların gerekçeleri sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Verilen veya oluşturulan en çok sevilen renkli kalemlerle ilgili bir nesne Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” grafiğinde. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 140 . sorgulamalar yaptırılarak grafik yorumlatılır. Tablo: Pano Đçin Renk Tercihleri Renk Yeşil Kırmızı Mavi Beyaz Sarı Kişi sayısı 5 8 10 1 2 [!] Tabloya başlık yazdırılır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) • En çok hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En az hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En çok ve en az sevilen kalemlerin sayıları arasındaki fark nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 13) vb.Ö.A. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.2.A. ↸ Boyanacak sınıf panosunun rengine karar vermek için sınıfta oylama yapılır ve bu veriler tablo hâline getirtilir.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 141 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 142 .

Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri 1. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. Prizma. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. 3.Nesnelerin çevrelerini belirler. 100 içinde altışar. Yatay. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. yapar 3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve 3. 6.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. 4. Doğrunun. Şekil grafiğini oluşturur. ışının ve doğru parçasının çizgi 2. Bir problemle ilgili veri toplar. 2. koni ve silindir modellerinin tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. Noktaya modelleriyle örnekler verir. Küp. 143 . 1. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. Şekil grafiğini yorumlar. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 9. dikey ve eğik doğru modellerine 3. 2. koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler üçgen prizma. 3. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart 2. 7. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem Uzunlukları Ölçme 1. olmayan birimlerle ölçer. silindir. 5. hesaplar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. 8. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 4. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. 5. ile tasvir eder. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. Doğruyu. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Metre ve santimetre birimlerinin Doğru kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1. okta Alan 1. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği 1. yedişer. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları örnekler vererek çizimlerini yapar. Tablo 1. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. ışını ve doğru parçasını Çevre modelleri ile tasvir eder. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu modellerini oluşturur. 2. 2. yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin 4. dikdörtgenler prizması. 1. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 2. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. kare prizma.

Üçgensel. kare. olarak sınıflandırır. karesel. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. yapar. Kare. 2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri Üçgen. ve üçgeni çizer. 3. dikdörtgen ve çemberi köşe ve açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler açı sayısına göre sınıflandırır. 4. 1. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer Örüntü ve Süslemeler ve kurar. V E R Đ A. Dikdörtgen ve Çember çözer ve kurar. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler 1. Saati okur. 1. 2. Cetvel ve gönye kullanarak kare. 2. 3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. geniş açı ve doğru açı kullanarak ifade eder. Üçgenin. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Düzlemsel şekillerde. Tartma 2. farklı zaman ölçme birimlerini 4. Üçgen. 1. Açıyı modelleri ile çizer. 3. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı Paralarımız 1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini 4. Üçgen.A. kare. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre 1. dikdörtgen 1. 4. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. çevresindeki modellerden örnekler verir. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. dikdörtgenin çizgi modelleri Sıvıları Ölçme üzerinde açıları gösterir. doğruya göre simetriyi birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini belirler ve simetrik şekiller oluşturur. verir ve çizer. karenin. Zamanı Ölçme 2. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1.Ö. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Simetri 2. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. kontrol eder. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 3. 3. 2 Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. dik açı. Açıya. 144 . Açıları dar açı. 3. Belirli bir zamanı.

2. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. 2. 3. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 3. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. Eldeli çarpma işlemini yapar. Kesirler 1. 2. 5. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 145 . Çarpım tablosunu oluşturur.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 4. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.

6. 6.MATEMATĐK DERSĐ 3. 4. Şekil Grafiği VERĐ 2. 2. 3. 3. Doğru 3. 5. Simetri 7. Açı 5. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme Toplam 1. Düzlem 2. Kare. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 4. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 4 4 5 2 4 28 3 4 2 4 4 1 1 19 5 3 1 1 3 2 3 18 3 1 4 SÜRE / DERS SAATĐ 15 12 12 14 10 10 73 5 5 4 5 5 3 3 30 10 5 3 3 5 4 5 35 4 2 6 ORA I (%) 11 8 8 10 7 7 51 3 3 3 3 3 2 2 19 7 4 2 2 4 2 4 25 3 2 5 SAYILAR ÖLÇME GE EL TOPLAM 69 144 100 146 . Dikdörtgen ve Çember 6. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. 2. 5. Nokta GEOMETRĐ 4. 7. Üçgen.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 147 .3.

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 5. 2. 5 En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. yedişer. 2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. 2. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. 3. 9. 4 Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. 9 100 içinde altışar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Çarpım tablosunu oluşturur. 1. 4. Eldeli çarpma işlemini yapar. 4. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 3. 2. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 3. 4. 4 Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 4. 8. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1. 5. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.3. 4. 7. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 1. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 2. T O P L A M 28 S A Y I L A R Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler 148 . 1. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. 1. 6. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. 1 birlik 9 onluk.Ö. 1 onluk 2 onluk 3 onluk 4 onluk .A.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. Bu gruptaki nesnelerin sayısı onluklara böldürülür.3. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 DOĞAL SAYILAR 10 onluk 1 yüzlük ↸ Nesne sayısı 100 olan bir grup seçilir. . 9 onluk.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 149 . 9 birlik. 9 onluk 10 onluk 10 20 30 40 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11) 1 yüzlük = yüz tane birlik 1 yüzlük = 10 tane onluk 90 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

) araştırıp sınıfa sununuz. 3 ↸ 305 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir.Ö.A. 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 243 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.Ö. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. DOĞAL SAYILAR 2 yüzlük Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. mesafe. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir.A. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. süre vb. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 200 4 onluk 243 Onlar b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 150 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 2.3. 40 3 birlik Birler b.

1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. 687. 1. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı.A. KAZA IMLAR 4. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? 125. • En büyük sayıyı. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. 325. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirletilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 151 . 18. 2. DOĞAL SAYILAR 5.Ö. • En büyük tek sayıyı.Ö. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.3. AÇIKLAMALAR [!] “<” . 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. • 205’ ten küçük en büyük sayıyı yazınız. • En küçük çift sayıyı. 5 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 305 ile 347 sayılarından. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. “ “> ve “ =” sembolleri kullanılır.

A. sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır.3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 60. 78 biçiminde yazdırılır. yedişer. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 152 . Doğal Sayılarda Çarpma Đşlemi DOĞAL SAYILAR Örüntü. KAZA IMLAR 100 içinde altışar. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 51 61 71 81 42 52 62 72 82 43 53 63 73 83 44 54 64 74 84 45 55 65 75 85 46 56 66 76 86 47 57 67 77 87 48 58 68 78 88 49 59 69 79 89 50 60 70 80 90 AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı. yedi. 72. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır.A. 48. 54. 66. 6. ↸ Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Altışar sayarken üçer saymadan.Ö.

bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir.Ö.. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. satıra kadar genişletilir.kat 3. KAZA IMLAR 7. satırda bir küp 2.. kat ..A. satırda üç küp 3.. adım Verilen örüntünün 5. adım 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 153 . Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. kat …………………………………. kat …………………………. 1. satırda … küp AÇIKLAMALAR [!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. 5. adım . Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) DOĞAL SAYILAR Verilen örüntü 6. 1. kat 2. Verilen örüntüler. katı kadar genişletilir. adım ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A.3. . adıma kadar genişletilir.. en fazla 3 aşama daha genişlettirilir. Verilen örüntü 4. satırda beş küp …………… 4. adım 3. Çizim ikinci planda tutulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.. 6. [!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı. [!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır. 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Genişleyen örüntüler kullanılır. 4. adım 2. 5..

Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. KAZA IMLAR 8.A. Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 26) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 154 . Farkların tek veya çift olduğu belirletilir. ↸ Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. 3 + (tek) 4 = 7 (çift) (tek) 9. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur.Ö. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. 1 Tek DOĞAL SAYILAR 2 Çift 3 Tek 4 Çift 5 Tek 6 Çift 7 Tek 8 Çift 9 Tek 10 Çift ↸ Tek ve çift doğal sayılar incelenirken yüzlük tablosundan da yararlandırılır.A. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. ↸ Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir.

∆. AÇIKLAMALAR [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır. 2 3 4 [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. vb.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 155 . 2 Birler b. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır.Ö.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. gibi semboller kullandırılır. + 5 5 9 [!] En çok üç toplananlı işlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır. 3 Onlar b.A. ↸ Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 325 + 234 toplama işlemi aşağıdaki gibi modellenir. 3□7 3 8 6 +45 0 + □∆ 82 7 9 4 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.3. 5 [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır. Yüzler b.

↸ Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.A. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 326 + 442 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ → → + 330 440 770 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Tahmin yapılırken öğrencilerin yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler ↸ geliştirmelerine ortam sağlanır. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. ↸ Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır.A. ↸ Problemler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 156 . 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. ↸ Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 4. 80 + 11 = 91 Çevrenizdeki ve ailenizdeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejileri araştırıp sınıfta sununuz. • Onluklar toplatılır. 5 + 6 = 11 • Đki sonuç toplatılır. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. KAZA IMLAR 2. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.

[!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. Öğrencilerin. KAZA IMLAR 1. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. 4 5 AÇIKLAMALAR [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. 3 1 – 9 Yüzler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 11 1 2 2 Birler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 157 . Onlar b. 14 4 5 Onlar b. Yüzler b. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. 1 2 2 Birler b. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır.Ö. 3 1 – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Yüzler b. [!] 402 – 125 212 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren.A.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2 3 1 – 1 9 9 [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. sorularla buldurulur. 14 4 5 Onlar b. model kullanılarak yaptırılır. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. vb. ∆.A. ↸ En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 324 – 125 işlemi.3. 2 2 Birler b. gibi semboller kullandırılır.

onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır.Ö. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. Öğrencilerin. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değeri çıkarılır ve eksilenin birler basamağına eklenmesi gibi stratejiler izlenir.3. AÇIKLAMALAR 3. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 4. 230 – 140 =? 320 – 200 =? 420 – 200 =? 680 – 50 =? 860 – 20 =? 120 – 10 =? 960 – 10 =? 500 – 260 =? ↸ Problemler. KAZA IMLAR 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 158 . ↸ Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur.Ö. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Sonuçtan. çözdürülür ve kurdurulur.A.

3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çarpım tablosunu oluşturur. KAZA IMLAR 1.A. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. Doğal sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 .Ö.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzlük tablosunda altışar sayarken ilgili kutulardaki yararlanılarak aşağıdaki gibi çarpım tablosu oluşturulur: sayılardan AÇIKLAMALAR [!]Yüzlük tablosundan. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 159 .Ö.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 160 . Yüzler b. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır.Ö. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır. Onlar b. ↸ 235 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. Birler b.Ö. Yüzler b. Birler b.A. eldenin ne anlama geldiğini açıklar.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA ÇAR PMA ĐŞLEMĐ × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 × 1 8 + 7 4 9 2 7 5 5 5 3. Onlar b. KAZA IMLAR 2. Onlar b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Yüzler b. Eldeli çarpma işlemini yapar. 2 × 4 7 0 3 5 2 235 + 235 235 2 × 470 [!] Önce. ↸ Çarpma işleminde. Birler b.

başarılı 25 öğrencisine birer düzine kalem veriyor. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.A. Başlangıçta öğretmenin kaç kalemi vardı? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir öğretmen. AÇIKLAMALAR Doğal sayılar [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. Geriye 150 kalemi kalıyor. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır. ↸ Problemler. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 161 .A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4.3. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile.Ö.

kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. • 24 ÷ 4 = 6 6 × 4 = 24 • 16 × 3 = 48 48 ÷ 3 = 16 ↸ Problemler. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır.A. bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 162 . [!] Bölme işleminde bölünen. KAZA IMLAR 1. bölüm.3. [!] Bölme işleminde kalan. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. bölen. ↸ Yaptırılan bölme ve çarpma işlemlerinin doğruluğu. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. 12 birlik şeklinde bozdurulur. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.Ö. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. çarpma ve bölme işlemlerinden yararlanılarak kontrol edilir. “bölen”. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modelletilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 42 sayısı. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. bölen. Modellemeden sonra işlem yaptırılır. Alınan onluk bölüme yazdırılır.Ö. bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ↸ Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. Yapılan işlemlerde “bölünen”. [!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 2.A. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. [!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. bölünen 42 3 bölen 3 14 bölüm 12 12 00 kalan AÇIKLAMALAR [!] Bölünen.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Kesrin biriminin, bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.

0

1 2

1

[!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur (
1 4

1 4 1 4

“dörtte bir” gibi).

KESĐRLER

0

1 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

1 8

0

1 8

1

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

↸ Öğrenciler, kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirler elde ederler.
1 8 1 8 1 8

3 8

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

163

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut kesir modelleri kullandırılır veya kâğıt katlama etkinliği yaptırılır. Bütünün eş parça sayısı arttıkça ortaya çıkan eş parçaların küçüldüğüne dikkat çekilir.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

1 4

1 2

>

1 4

>

1 8

1 8

KESĐRLER

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

↸ “24 fındığın

1 4

’i kaç fındıktır?’’ Problem, model kullandırılarak çözdürülür. Daha

sonra işlem yaptırılır.
1 4

[!] Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir. [!] Bölme işleminin sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

24 ÷ 4 = 6 fındıktır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

164

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

165

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1. 2. 3. 4. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem

Doğru

4

okta

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
1. 2. 3. 4.

2

Açı

Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. Açıyı modelleri ile çizer. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

4

Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler

1. 2. 3. 4.

4

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

1 1 19

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. T O P L A M

166

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Düzlem, istenilen büyüklük ve genişlikte bir bölge, alan, saha, düzlük vb. olduğu; denizin, gölün durgun yüzeyi, gittikçe büyüyen açılan yufka vb. modellerle fark ettirilir. Bunun gibi prizmanın yüzleri, sıranın, kapının ve duvarın yüzü, taban, tavan, futbol sahası, halı, duvar kâğıdı vb. birer düzlem modeli olduğu sezdirilir. Bu modellerin üzerinde (içinde) bulunan açık ve kapalı eğrilerin çevrelediği bölgeler ve alanlar; halının motifleri, çizgileri; kâğıt, duvar ve zemin süslemeleri vb. model alınarak bunların birer düzlemsel şekil olduğu algılatılır. AÇIKLAMALAR [!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 7)

DÜZLEM

↸ Yamalı yorgan düzlem ve yamaları düzlemsel şekil; ekoseli kumaş düzlem ve desenleri düzlemsel şekil; karo ile döşeli zemin düzlem ve karoları düzlemsel şekil; tangramın birleşik hâli düzlem ve parçaları düzlemsel şekil; tamamlanmış yap-boz düzlem ve parçaları düzlemsel şekil modelleri olarak alınır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

167

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisimlerin yüzeylerinin bu cisimlerin bütün yüzlerinin birleşimi olduğu; [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler portakal, elma, fındık, ceviz, domates, soğan vb. meyve ve sebzelerin kabukları küre vurgulanır. prizması, üçgen prizma, silindir, koni yüzeyi; karton, teneke veya plastik kutular ve ambalajları prizma ve silindir yüzeyi; külah, [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz. ve küre modellerinin yüzeylerini huni vb. koni yüzeyine model alınarak fark ettirilir. belirtir. ↸ Bir yüzey modeli elde etmek için kutu, paket vb. modeller uygun ayrıtları boyunca 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin kestirilir. Yüzeyleri bir bütün hâlinde düz bir zemin üzerine açtırılır. Bu yüzeyleri [!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek yüzeylerini düzleme açar ve bu oluşturan yüzlerin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller modellerin her yüzünün birer olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin düzlemsel şekil olduğunu gösterir. açınımı isimlendirilmez. KAZA IMLAR

DÜZLEM

↸ Bir kare prizma modelinin yüzeyini açarak yüzeyi oluşturan parçaların iki karesel, dört dikdörtgensel bölgeden oluştuğu ve her bir bölgenin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. Bu etkinlik diğer geometrik cisimler için de yaptırılır. Küp Üçgen prizma Silindir

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

168

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Lastik ip, tel, ip, su hortumu, kablo vb. modeller ile doğrunun her iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Örgü şişleri, ucu açılmış kalem, cami minaresi vb. modeller ile ışının bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Kurşun kalem, çubuk makarna, su borusu, oklava, oda tabanındaki süpürgelik çıtası vb. modeller ile doğru parçası kavramı fark ettirilir. ↸ Lastik ip, düz yol, yüksek gerilim ve telefon hatlarındaki gergin teller, su hortumu vb. modellerle doğrunun her iki ucundan düz olarak istenildiği kadar uzatılabileceği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.

[!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna Doğrunun çizgi modelinin, iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için çift gidilmez. yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilerek küçük temel harfle isimlendirilir.

y y doğrusu DOĞRU

r r doğrusu

↸ Radyo anteni, şerit metre, iplik makarası vb. modellerle ışının, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen doğrunun bir biçimi olduğu fark ettirilir. Işının çizgi modelinin radyo anteni, makaraya sarılı ip, hortum bobini, çelik metre vb. modeller yardımıyla, sadece bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için tek yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilir.

i ışını

a ışını

↸ Kullanılan doğru modellerinden kesip, koparıp, kırılıp alınan parçalar olduğu iplik parçası, çubuk makarna parçası, boru kesitleri vb. modellerle doğru parçasının, doğrunun başka bir biçimi olduğu fark ettirilir. Doğru parçasının çizgi modelinin marangoz metresindeki her bir parçanın, radyo antenindeki her bir bölümün birer doğru parçası modeli olduğu dikkate alınarak oksuz çizgi modelinin aynı zamanda birer doğru parçası olduğu fark ettirilir ve çizdirilir.

m doğrusu

doğru parçası
Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

169

bina kolonları ve bina kirişleri paralel doğruları. dik doğruları çizmek için kitap. pencere ve pano çerçevelerinin aynı köşeden çıkan kenarları. KAZA IMLAR ↸ DOĞRU Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. göre değil durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir. ↸ Paralel doğruları çizmek için kitabın ve cetvelin karşılıklı kenar çiftleri. yazı tahtasının yan kenarları. modeller dikey 3. tangram parçalarının ayrıtları hem dik aynı olduğu vurgulanır.Ö. merdiven korkuluğu. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çekül. üçgensel bölge modellerinin dik olmayan [!] Bir doğrunun yatay. yazı tahtasının.Ö. hem de kesişen doğruları algılatmak için model olarak kullandırılır. dikey ve eğik örnekler vererek çizimlerini yapar. bayrak gönderi. Yatay. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. harfler. gönye ve cetvelin her bir köşesinden çıkan kenarları. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. “I” harfi vb. ↸ Pencere ve pano çerçevelerinin karşılıklı kenar çiftleri.A. 4. kapıların alt ve üst kenarları yatay doğruları olma durumları. kesişen doğruları çizmek için de üçgensel bölgenin kenarları model olarak kullandırılır. toplama ve çarpma sembolleri.A.3. bina [!] Bir düzlemdeki doğruların paralel kolonları ve bina kirişleri dik doğruları. kenarları eğik doğruları. çatının ayrıtları ve makasın bıçakları kesişen olmaları ile kesişmeme durumlarının doğruları. başka bir doğruya algılatmak için model olarak kullandırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 170 . dikey ve eğik doğru modellerine (düşey) doğruları.

kavşak vb. tebeşir tozu. bazen kâğıt üzerinde kalemle yapılan bir benek. bazen sayı.Ö.3.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) OKTA 2. bir izi. bir fikri vb. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. köşe başları. ↸ Haritalardaki şehirlerin. alan ve hacimde alınmalarının. KAZA IMLAR 1. seçtirilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. yüzdeki ben. uzunluk. su damlası. nokta modellerinin isimleri model aldırılarak.Ö. ören yerlerin gösterimini [!] Yer isimlerinin. bazen de uygun resim ile sembolize edildiği ve bu sembolle [!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler isimlendirildiği fark ettirilir. Noktaya modelleriyle örnekler verir.A. modellerle noktanın. limanların. bazen olduğu vurgulanır. harf. bir nesneyi. nokta kavramının uzunluk. noktanın. alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir. buluşma yeri. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplu iğnenin kâğıttaki izi. prizmaların köşeleri. millî parkların. AÇIKLAMALAR [!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde. cümlelerin sonlarında ve çeşitli harflerde kullanılan işaret. durak. temsil ettiği ve yer belirttiği sezdirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 171 .

birbirine göre durumu. pencerenin açık durumları. [!] Açının. çevresindeki modellerden örnekler verir. Bu modellerden yararlanılarak dik açının çizgi modelleri oluşturulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. 2. ↸ Gönyenin dik kenarları. kenarları birbirine dik olan açı edilmez. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. olduğu fark ettirilir. makasın.A. modeller ile açı fark ettirilir. pencere çerçevesi vb. dikdörtgen. birinden çıkan kenarlar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. parmaklarımızın veya bacaklarımızın [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. modeller kullandırılarak açının çizgi kollarının ışın olduğundan söz edilmez. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanın herhangi bir durumu. kapının.3. çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır. kare.Ö.A. tangram parçalarının köşelerinin [!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta. katlanmış bir tel vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 172 . AÇI 3. kitabın. modelleri oluşturulur. gönyenin kenarları vb. ↸ Prizmaların köşelerinin birinden çıkan ayrıtlar. Açıyı modelleri ile çizer. Açıya. KAZA IMLAR 1. kollarımızın bedenimizle durumları. bir köşesi ve bu [!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz köşeden çıkan kenarları model aldırılarak dik açının.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. Açıları dar açı. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Saatin akrep ve yelkovanının. Karşılaştırmada açı modelinin bir kenarı. kâğıtlar üzerinde verilen şekillerdeki dar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 173 . geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. açık kapının tabanı ile eşiğinin. Diğer açı çeşitleri kollarının vb. dar ve geniş açı olarak iii) Geniş açı (açının ikinci kenarı dik açının dışında): sınıflandırılırken gönye kullandırılır. [!] Dar. dik ve geniş açılar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez. dik açıyla karşılaştırılır.Ö. dik. dik açı. dik açı modelinin bir kenarı ile çakıştırılır. AÇI ↸ Geometri tahtası.Ö. ikinci kenarın durumlarıyla dar. geniş ve doğru açılar fark ettirilir. noktalı veya izometrik vb. KAZA IMLAR 4.A. iv) Doğru açı (açının ters yönde açılan kenarları doğruyla çakışık): [!] Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir. makasın bıçaklarının.3. açık pergelin [!] Önce dik açı tanıtılır. ↸ Düzlemsel şekiller sahip oldukları açılara göre sınıflandırılır. çeşitli durumları model aldırılarak dik açı modellerinden biri ile karşılaştırılır. i) Dar açı (açının ikinci kenarı dik açının içinde): ii) Dik açı (açının her iki kenarı dik açının kenarlarıyla çakışık): [!] Açılar. Tüm açıları dik olanlar Bazı açıları dik olanlar Dik açısı olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. dik. geniş ve doğru açılar buldurulur.

Ö. kare. dikdörtgenin açı sayısı köşede iki kenarın birleşmesiyle oluşan şekiller olduğu fark ettirilir. kare. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” ↸ Kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgen ile kenar uzunlukları verilmeyen herhangi bir üçgen cetvel ve gönye ile çizdirilir. uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. DĐKDÖRTGE VE ÇEMBER ↸ Kare ve dikdörtgen çizimi için cetvel ve gönye kullandırılır. ↸ Çizgi modellerinden faydalanarak üçgenin..A. 4. çemberin çizgi modelleri oluşturulurken koni ve çizimler yaptırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.3. Üçgen. kullandırılır. ve bu açıların çeşitleri vurgulanır. Üçgen. [!] Cetvel. dikdörtgen kenarlarından biri seçtirilerek kare. karenin ve dikdörtgenin açılarının bir [!] Üçgenin. açı sayısına göre sınıflandırır. teması (Kazanım A. dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. 10) 3. KARE. dikdörtgen ve çemberi köşe ve ↸ Sınıflandırma etkinliklerinde şekillerin özellikleri tablo biçiminde düzenletilir ve [!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen sonuçları tartıştırılır. dikdörtgende ise karşılıklı kenar ve üçgeni çizer. gönye ve pergel kullandırılmadan prizma modellerinin yüzleri vb. Üç köşeliler Dört köşeliler Köşesizler Üç açılılar Dört açılılar Açısızlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çizdirilir. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Üçgenin. karenin. silindir modellerinin yüzleri vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 174 . karenin. her iki kenarı seçtirilerek üçgen ve dikdörtgen olduğu. KAZA IMLAR 1. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üçgen.Ö.3.A. Cetvel ve gönye kullanarak kare. ÜÇGE . düzlemsel şekiller kullandırılır. Gönyenin dik [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta 2. kare ve dikdörtgenin çizgi modelleri oluşturulurken tangram parçaları.

Kesme örneği SĐMETRĐ katlanmış kesilmiş açılmış Katlama örneği katlanmış açılmış ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. simetri doğrusu olduğu fark ettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. Etkinliklerde oluşan kat çizgisinin.Ö. katlama ve kesme etkinlikleri ile [!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır.3. Düzlemsel şekillerde. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Düzlemsel şekillerde doğruya göre simetri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 175 . algılatılır. doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. KAZA IMLAR 1.

3.A.Ö.A. Noktalı ve izometrik kâğıt üzerinde üçgen. KAZA IMLAR 1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Üçgensel. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Öğrencilerin bu parçaları.Ö. kare veya dikdörtgen çizdirilerek süsleme yaptırılır. kenarları boyunca birleştirmeleri ve bunlardan içinde boşluk olmayan motifler oluşturmaları sağlanır. karesel. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. dikdörtgensel bölgeler kestirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Önce örüntü blokları kullandırılır. (Kazanım 1) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 176 . 3) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Kâğıtlardan birbirine eş üçgensel. karesel. Süsleme. güzel görünmesi için Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma boyatılır.

3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 177 .

farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 1 Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. 1. 2. 3. 2. 2. Nesnelerin çevrelerini belirler. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. 2. 1 Saati okur. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2 Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 5 Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 1. 3. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 3. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. 4. Sıvıları Ölçme 178 . 3 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 3. 1. 1. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. Belirli bir zamanı. T O P L A M 18 Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 5. 3 Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 1. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini 3 kontrol eder.

sadeleştirme. ayak ve gövde [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle uzunluklarını tahmin eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayı gerektiren uzunluklar ölçtürülür. TBMM. Tahminlerini bir kâğıda not tutar.3.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken ↸ On santimetre uzunluğunda karton şerit kestirilir. 2. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.A. Örneğin. ↸ • 125 cm = 1 m 25 cm • 2 m = 200 cm . Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. kolay gösterim vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kol. Bir metrelik ipin uzunluğu birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Öğrenciler kendilerinin ya da velilerinin karış. 300 cm = 3 m vb. Tahminlerini ölçüm ölçülebilir olmalıdır.sınıftaki etkinliklerden farklı olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm. 1 metre=1 m vb. yaparak kontrol eder. hazırlanan karton şerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduğu Örneğin.. keşfettirilir. 3.Ö. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. KAZA IMLAR 1. Md. TRT gibi. ↸ Kısaltma. 2 santimetre=2 cm. ↸ “Pantolon alırken deneme şansınız yoksa ne yaparsınız?” sorusu ile iki uzunluk arasındaki farkı tahmin etmenin önemi fark ettirilir. bacak. Yapılan ölçmelerde 2. 125 santimetre olarak ifade ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 179 . nedenlerle sembolle gösterim ihtiyacı tartıştırılır.

10 cm vb. KAZA IMLAR 4. uzunluğunda doğru parçaları çizdirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 180 . Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm + 1 m 85 cm = 245 cm + 185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır.3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. UZU LUKLARI ÖLÇME 5.Ö. 1 m. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde.A. 5 cm. ↸ Aşağıdaki cetvel modelinde belirtilen iki ok arasındaki uzunluk kaç cm dir? 0 5 10 15 20 25 30 [!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir.A. Dört arkadaş ellerindeki 200 cm.Ö. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. 1 m 85 cm “Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Cetvelle 2 cm . AÇIKLAMALAR [!] Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yarım metre ve 30 cm uzunluğundaki ipleri uç uca ekleyerek kaç santimetre uzunluğunda ↸ Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler ip elde ederler? çözdürülür ve kurdurulur.

tahtanın vb. uzunluğu hesaplatılır.A. noktalı veya kareli kâğıtta kare. Çerçeveleme için ip. ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği Ortaya çıkan kesit. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. kurdele uzunluğunun nesnelerin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. ↸ Geometri tahtasında. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir resmi. araçlar bir bütün hâlinde kullandırılır. kâğıt üzerine çizdirilip ip kullanılarak kesitin çevre uzunluğu fark vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 181 .Ö. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ↸ Patates. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. fotoğrafın. Kullanılan ip. Ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez.A. Nesnelerin çevrelerini belirler. kurdele vb. kordon. kartpostalı vb.3. ettirilir. resmin.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları hesaplattırılır. 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm ↸ Camın. nesnelerin kenar uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. boyuna ve eğik kestirilir. [!] Çevreyi tahmin etmeye yönelik kordon. havuç gibi sebze ve meyveler enine. armut. KAZA IMLAR 1. dikdörtgen veya bunların [!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre birleşiminden oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları buldurulur. Şeklin çevre uzunluğu 14 birimdir. fotoğrafı. çerçevelemeleri istenir. elma. ÇEVRE 2. köşelerden gergin geçirilmesi istenir. Çerçeveleme yaparken ipin etkinlikler de yaptırılır.

alanı bulunacak cismin bir yüzünü tam olarak kapatmadığı durumlarda neler yapılabileceği tartışılır. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları [!] Çevre uzunluğu verilip kenar uzunluğu buldurulmaz. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. karo vb. ALA Ölçme birimi. kullanılmaz.A. buldurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. masanın yüzüne birbiri ardına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ÇEVRE 1.3.Ö. kullandırılır. standart olmayan araçlar birim model olarak [!] Alanı standart olmayan birimlerle tahmin olmayan birimlerle ölçer.A. A4 kâğıdı. Masanın üst [!] Küresel. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 182 . Öğretmen masasının üst yüzünün alanını bulmak için A4 kâğıtları etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır. silindirik ve konisel yüzlü cisimler yüzünün alanının kaç tane A4 kâğıdı ile kaplanabileceği buldurulur. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart ↸ Kitap. [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz.

Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 33. KAZA IMLAR 1. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları problemleri çözdürülür ve kurdurulur.3.26) Girişimcilik (Kazanım 16.3.A. 34 ) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Babası Tuna’ya bir kumbara hediye etti. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 183 . ETKĐ LĐKLER AÇIKLAMALAR ↸ Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan alışveriş [!] Problemler. 17. Tuna 8 hafta sonra kumbarasını bankada açtırdığında 24 TL biriktirdiğini gördü. içinde olmalıdır.Ö. • Her hafta aynı miktarda parayı kumbarasına attığına göre haftada ne kadar para biriktirmiştir? • Tuna’nın beğendiği bisiklet 60 TL olduğuna göre Tuna kaç hafta sonra bu bisikleti alacak parayı biriktirir? Para kullanımının tarihçesini araştırıp sınıfa sununuz. PARALARIMIZ Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.A.Ö. kumbarasına atmasını söyledi. Tuna’ya ↸ Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve haftalık 8 TL vereceğini ve haftalığından bir miktarını kurdurulur.

.A. 55 [!] Dakika.” dediğinde ↸ Günlük yaşamında çeyrek saatlik zaman diliminde yaptıkları işlerin kaydı tutturularak bir sunu hazırlatılır. sorularla birer. 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Hayat Bilgisi dersi “Dün. 2 10 9 8 3 4 7 6 5 13:45 [!] 1 saatin 60 dakika. dolayısıyla saatin “3’ü 25 geçiyor” Bir. 3 ile 15’in … aynı hizaya geldikleri fark ettirilir. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. Yapılan saatte akrep yazdırılır. yapabileceğiniz etkinlikleri anlatan 00 bir paragraf yazınız. 55 5 10 11 12 1 2 10 3 15 45 9 4 8 20 7 6 5 40 35 25 30 50 Sayısal saatteki 15. beşer. Bu saatte. Yelkovan 3’ün üzerinde [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz..3. yarım ve çeyrek saatte diye okunduğu belirtilir. 9’un üzerinde iken çeyrek kala ifadeleri kullanılarak saat okutulur. 1 ile 5’in. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 184 . akrep ve yelkovanlı saatteki karşılığı belirletilir.55’in. Saati okur.30) 14:20 ↸ “Teneffüsler kaç dakikadır? Sevdiğiniz bir şarkıyı okuma süresi kaç dakikadır? Sevdiğiniz reklam kaç dakika sürüyor?” vb... 10. 5’e ne kadar var? sorularıyla 11 12 1 yelkovanın görevi fark ettirilir. geçiyor. 2 ile 10’un. 3’ü biraz geçmişken ve yelkovan 5’in üzerindeyken yelkovanın 25’i gösterdiği.20’nin. onar. [!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü ↸ Sayısal saat. akrep ve yelkovanlı saatteki görünümünü çizerek gösteriniz. dakikalık aralıklarda yapılan işler açıklatılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çeyrek kavramından yararlanılarak çeyrek saatlerde yelkovanın konumu okutulur. 50. . Kesirler ↸ Sayısal saatte okuduğu 14.Ö. Bugün.Ö. . KAZA IMLAR 1.A. ZAMA I ÖLÇME ↸ Yapılan saat modelinin arkasına bir karton yapıştırılır.3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.. 5.” dediğinde 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor. akrepli ve yelkovanlı saatle karşılaştırılarak okutulur. Yapıştırılan kartonun üzerine 0. sembol kullanılmadan yazdırılır. Yarın” teması (Kazanım C. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. iken çeyrek geçe.

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6. Bugün.A.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 185 .10 ile 13.00’te yemeğe başlamıştır. ↸ Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kadar sürede yürüneceği [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler.3.3. öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. taşıtların hareket teması (Kazanım B. 20) ZAMA I ÖLÇME 3. karşılaşmaların süresi kaç saat.Ö.Ö. Yemekten saat kaçta kalkmıştır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. futbol vb.” ifadesindeki geçen (Kazanım C. Cem. kaç dakikadır? Hayat Bilgisi dersi “Dün. annesinden parkta oyun oynamak için 13. yolcu otobüsünün.A. Yarın” teması ↸ Öğrencilerin “Beden Eğitimi dersimiz 80 dakika sürmüştür. ↸ • 72 dakika = 1 saat 12 dakikadır. Belirli bir zamanı. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. vapurun vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” ↸ Öğrenci servisinin. 7.22) saatlerini gösteren çizelgelerin incelenmesi sağlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Basketbol.40 arası izin almıştır. trenin. Oyun oynamak için kaç dakika izin almıştır? Öğle yemeğini 40 dakikada yiyen bir kişi 13. tartıştırılarak öğrencilerin zaman hakkındaki düşünceleri anlattırılır. KAZA IMLAR 2. • 1 saat 30 dakika = 90 dakikadır.29) zamanı 1 saat 20 dakika biçiminde yazarak ifade etmeleri sağlanır. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.Ö. ↸ Problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. • 2 kilogram = 2 kg • 50 gram = 50 g TARTMA 2. KAZA IMLAR 1.3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 186 . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir.Ö. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.A.

kullandırılır. Đşaretli su Standart sıvı ölçme araçlarına gereksinim seviyelerinden yararlanılarak litre ve yarım litre arasındaki ilişki fark ettirilir. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin ↸ Farklı büyüklüklerdeki su bardakları kullandırılarak bir kaptaki suyun miktarı kap. olmayan bir ölçme aracı ile eşit miktarlarda herhangi iki kaba böldürülür.3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. fazla. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. olarak satılan ürünlerin listesi yaptırılır. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 2.A. 1 litreden az. gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım ölçtürülür. Ölçme sonucundaki farklılıklar gözlenerek ölçme birimlerinin litre birimleriyle ölçmeler yapar. Annesi Ali’den tatlı yapmak için yarım litre ↸ Kova. gerekliliği sezdirilir. vazo vb. 3. Böldürülen su. Ölçme sonucu ile tahmini aldı. duyan mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa ↸ Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt ettirilir. dereceli tüp vb. Ali bakkaldan 1 litre süt litre birimleriyle tahmin ettirilir. SIVILARI ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli 1. [!] Problemler. bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. yarım litreden az. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 187 . • Ali’nin annesi tatlıya sütü doğru miktarda nasıl koyar? • Bir litre süt kullanırsa doğru tarifi uygulaması için ne yapmalıdır? ↸ 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir.Ö. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. litre. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına ↸ Marketlerde kapalı kutularda satılan bir litre ve yarım litrelik meyve suyu. kapların içindeki suyun miktarı önce litre ve yarım süt almasını istedi. sürahi. ilk kaba geri döktürülür ve seviyesi işaretletilir. yarım litreden fazla ↸ Bir litre suyun düzgün şekilli bir kaptaki seviyesi işaretlenir. Su standart olarak ifade ettirilir. sonra ölçtürülür. karşılaştırmaları sağlanır. 1 litreden yarım litre ölçüsü fark ettirilir. Litre ve kilogram sununuz.A.Ö. su dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). ve süt 1 litrelik dereceli kap veya 1 litrelik cam sürahi ile ölçtürülerek 1 litre ve [!] Ölçme sonuçları. Kaç kap gerekir? 50÷10 = 5 kap gerekir.

3. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 188 .

Bir problemle ilgili veri toplar. 3. Şekil grafiğini oluşturur. 1. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1 4 189 . 2.3. Şekil grafiğini yorumlar. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği Tablo 1.

Daha sonra öğrencilerin kendi veri modellerini.29) ↸ Dondurma modelleri kullanılarak öğrencilerin önce nesne grafiğini oluşturmaları [!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce sağlanır. dondurma türüne göre gruplandırılarak veri toplanır. Eksenler grafikleri de çizdirilir. nesne grafiği yaptırılır. toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Eksenin anlamı açıklatılır. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan en çok sevilenin hangisi [!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma olduğunun belirlenmesi için gönüllü 9 öğrenci en çok sevdikleri dondurmanın vb) önerilir. KAZA IMLAR 1.3. Bu işlemler yapıldıktan sonra oluşturulan bu düzenin “şekil grafiği” [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil olduğu belirtilir. öğretmenin masasına koyar.A. Çilekli.Ö. bu grafikten hareketle Öğretmenin yazı tahtasına çizdiği grafik çizelgesine çilekli. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 190 . ettiği belirtilir.29) 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Kişi sayısı Çilekli Vanilyalı Kakaolu Dondurma çeşitleri 2. öğrencinin yaşantısındaki bazı olaylarla ilgili [!] Đlk defa veri toplatırken hem nesne hem de problemleri incelemek için veri toplatılır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. dondurma sayısı kadar kareye birer dondurma resmi çizdirilir. ŞEKĐL GRAFĐĞĐ Not: Her şekil bir dondurmayı göstermektedir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bu sınıf düzeyine uygun. vanilyalı ve öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini kakaolu dondurmaların ismi yazdırılır ve ilgili dondurma isimlerinin üstüne oluşturmaları sağlanır.3. koyulaştırılır. Bir problemle ilgili veri toplar. Şekil grafiğini oluşturur.Ö. Grafik: En Çok Sevilen Dondurma Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) 6 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” 5 öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) 4 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) 3 Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması 2 (Kazanım A.A. şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir.3. Öğretmen masasında toplanan modeller. Grafiğe başlık ve her [!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil bir resmin (şeklin) kaç dondurmayı gösterdiği ile ilgili not yazdırılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.

Boya kalemi ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Şeker çeşidi ŞEKĐL GRAFĐĞĐ • • • • Çilekli şekerlerin sayısı limonlu şekerlerden kaç tane fazladır? Kaç tane limonlu şeker vardır? En çok hangi şekerden vardır? Kaç tanedir? Sınıfınız 23 kişiyse ve arkadaşlarınıza aynı tür şekerden almak isterseniz hangi tür şekeri tercih edersiniz? Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Kalem sayısı 7 2 5 ↸ Veriler veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. Şekil grafiğini yorumlar.Ö.A.3.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 191 .Ö.A. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. Boya kalemi Kalem sayısı Tablo: Kalemlerle Đlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Şekil grafiğinin kullanıldığı bir rapor ↸ Verilen veya oluşturulan bir şekil grafiği yorumlatılır. Tablo: Kalemlerle Đlgili Çetele Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. 1. Öğrencilerin bu sonuca nasıl vardığı açıklatılır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” ↸ Marketteki şeker çeşitleri ve her çeşitten kaçar kutu olduğu grafikle gösterilmiştir. inceletilir. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” Grafik: Marketteki Şekerlerin Çeşitleri ve Kutu Sayıları teması (Kazanım B. Çilekli. Niçin bu şekilde yorum yaptığı yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. KAZA IMLAR 3.24) Şeker sayısı 25 20 15 10 5 Çilekli Limonlu Kahveli ot: Her kutuda beş şeker vardır. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan hangisinin en çok sevilen dondurma olduğu yazdırılır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Öğrencilere “En Çok Sevilen Dondurma Grafiği” yazdırılır ve sunulur.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 192 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 193 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.

Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 6. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Sütun grafiğini yorumlar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 6. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 4. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Açıları. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. SI IFLAR 4. 2. 4. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. 5. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. 194 . 3. 4. 3 Milimetre-santimetre. Sütun grafiğini oluşturur. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği 1. 5. dar. 4. dik. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. Olasılık 1. geniş ve doğru açı olarak belirler. 4. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı ve Açı Ölçüsü 1. L A S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. 5. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 2. 4. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 2. 2.ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. 3. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. 6.

dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Uygun karesel. 3. 2. 5. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol belirler. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik 3. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 4. 3. birim karelerin sayısı olduğunu belirler. 1. Açıölçer. Kare ve dikdörtgenin. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. V E R Đ ALT ÖĞR. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. bu alanı kaplayan üçgen. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Kare ve Dikdörtgen Çevre 1. Zamanı Ölçme 1. Saat-dakika. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar 2. kare ve dikdörtgeni çizer. eder. 8. Simetri 1. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. özelliklerini belirler. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Üçgen. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 1. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. 4. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim Geometrik Cisimler 1. 3. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 4. ALA L. 4. 195 . 2. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle kareleri kullanarak hesaplar. 3. kenar ve açı şekiller oluşturur. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 3. uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. 4. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. Köşegeni belirler. standart olmayan alan ölçme birimleriyle 7. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. Üçgen. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Alan 6. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. oluşturur. Bir alanı. gönye veya cetvel kullanarak dik 2.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Örüntü ve Süslemeler 1. 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. 2. Üçgen.

ALA L. 5. 3. 2. 7. sonucu değiştirmediğini gösterir. kilogram.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I V E R Đ ALT ÖĞR. 3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Ton-kilogram. Ton. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tartma 1. Bir kaptaki sıvının miktarını. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 196 . 3. 2. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 6. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. Sıvıları Ölçme 1. 4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.

Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Payları eşit. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 5. Kesirleri karşılaştırır. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 2. Eşit paydalı en çok dört kesri. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Đki adımlı işlemleri yapar. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 6. 4. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 2.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 3. 5. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. Kesirler 1. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. ALA L. 3. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 197 . Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 4. 6.

Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1.Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. ALA L. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. 4. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Ondalık kesirlerin tam kısmını. 2. 198 . kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Ondalık Kesirler 1. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. 3. 2.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1.

Geometrik Cisimler 4. 7. 4. Sütun Grafiği 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 4. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme KAZA IM SAYILARI 6 4 4 7 6 6 1 2 4 40 6 8 1 1 1 17 6 4 3 4 3 4 Toplam VERĐ 1. 5. Tartma 6. 8. 2. 3. 3. Sıvıları Ölçme GE EL TOPLAM 84 144 100 199 .MATEMATĐK DERSĐ 4. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Simetri 5. Olasılık Toplam 24 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 8 8 8 14 14 10 3 4 10 79 8 10 3 3 3 27 6 6 6 4 4 6 32 3 3 6 ORA I (%) 6 6 6 9 9 7 2 3 7 55 6 7 2 2 2 19 4 4 4 3 3 4 22 2 2 4 SAYILAR 9. 6. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Toplam 1. Üçgen. Kare ve Dikdörtgen GEOMETRĐ 3. Açı ve Açı Ölçüsü 2. 2. Ondalık Kesirler ÖLÇME 5.

4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 200 .

Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 4. 2. 2. 7 201 . 1. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3. 6 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 7. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 6. 5. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 1. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. 4. 4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 5. 6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar 1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 3. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. sonucu değiştirmediğini gösterir. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. 4. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 4. 4. 4. 3. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 2. 2. 3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

2. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. 4. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 2. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kesirleri karşılaştırır. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 3. 6 Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. 1. 6. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2. 4. Ondalık kesirlerin tam kısmını. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. 2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Đki adımlı işlemleri yapar. 5. 1. 3. 5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Eşit paydalı en çok dört kesri. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.4. 3. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. Payları eşit. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 6. T O P L A M 1 2 Ondalık Kesirler 4 40 202 . 1. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 4. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.

5 ve 6 gösterilir. ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı aşağıdaki modellemedeki gibi binlik. incelenir. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten basamaklı doğal sayılar buldurulur. On binler b. “Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. 4. Birler b. 4. onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır. yüzlük.A.4. Binler b. 1253 “bin iki yüz elli üç” DOĞAL SAYILAR 2. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Birler bölüğü Onlar b. ↸ Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da üzerinde göstermeleri istenir.Ö. oluştuğu gösterilir.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek [!] En büyük ve en küçük 4. [!]Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 203 . [!] 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır.A. Binliğin. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 324 621 Rakamın basamak değeri 300 000 20 000 4000 600 20 1 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Yüzler b. KAZA IMLAR 1.

4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.4.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır. ↸ 62 324 sayısı. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. KAZA IMLAR 3. DOĞAL SAYILAR 62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 204 .Ö. 4.Ö. 4. Çevrenizdeki yetişkinlerin.

A.. . Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar.Ö. nesnelerle oluşturulan [!] Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur. fasulyeler.. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.. bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir.A. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.. KAZA IMLAR 5. ↸ Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur.. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 205 . şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir.4. 12) Adım sayısı Toplam sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5... .Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Oyun pulları. plastik malzemeler vb. DOĞAL SAYILAR Adım sayısı Toplam sayısı 1 2 2×1 2 4 2×2 3 6 2×3 4 8 2×4 5 . [!] Örüntü..

Erzurum 877 km Ankara .Artvin 999 km Ankara . sonra ikiden fazla sayılarla karşılaştırma yaptırılarak Ankara .A. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. ↸ Dört değişik rakam kullanılarak farklı doğal sayılar oluşturulur. 6000’ den küçük en büyük.Edirne 681 km Uzunlukları Ölçme Ankara . [!] Önce iki sayı. Ankara . • • • • • • En büyük. En küçük tek ve çift doğal sayıları oluşturunuz.4. DOĞAL SAYILAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerden Adana. 7. olan uzaklıklarını karşılaştırarak uzaktan yakına veya yakından uzağa doğru sıralamaları istenir.Kırıkkale 77 km Yaşadığınız ilin çevre illere olan uzaklıklarını yakından uzağa doğru 999> 877> 681> 490> 77 77<490<681<877<999 sıralayınız. 5 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek dört basamaklı. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 206 . 2.A. En küçük.Ö. 3000’ den büyük en küçük. KAZA IMLAR 6.Adana 490 km sıralatılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. En büyük tek ve çift. 0. Kars ve Kırıkkale illerinin Ankara’ya [!] Sıralamalarda sembol kullandırılır. Artvin. Edirne.

hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir.Ö.4. KAZA IMLAR 1.A. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. [!]Toplama işlemi ile ilgili daha önceki sınıflarda geliştirdikleri stratejiler üzerine hatırlamalar yaptırılır. Verilmeyen rakamlar veya toplanan buldurulurken değişik şekiller veya harfler kullanılır. ↸ Toplanan sayılar. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. stratejiler geliştirmeleri için ortam oluşturulur. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. hesap makinesi de kullanılabilir. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Üç doğal sayı ile yapılan toplama çözdürülerek başlanır. 2937 1366 2900 + 1400 4300 2937 + 1366 4303 Zamanı Ölçme Uzunlukları Ölçme 3. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında sağlanabilir. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Toplama işlemine. ↸ Toplama işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamlar veya verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı toplanan buldurulur. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 3) 2.Ö. işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 207 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Đşlemlerin doğruluğu.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ En çok iki basamaklı beş ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 208 . içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır.A. 50 eder. çözdürülür ve kurdurulur.A. ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 4. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden. Bu öykü (Kazanım 4) ile ilgili problem kurdurulur. ardışık tek Ardışık doğal sayılar ile ardışık tek ve çift doğal sayıların toplamlarını bulmak için ve çift doğal sayıların her biriyle geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. + Strateji: 5 tane 10. 50÷2=25 eder. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4.Ö.A. 1 9 ↓ 10 3 7 ↓ 10 5 5 ↓ 10 7 3 ↓ 10 9 1 ↓ 10 [!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. Fakat her sayıyı iki kez topladığımız için. [!] Ardışık doğal sayılar. işlemler yaptırılır.

bilim adamları. en yakın onluğa yuvarlatılarak sonuca en yakın [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında tahmini yapmaları sağlanabilir. düşündürülür. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. şekiller veya harfler kullanılır. ünitesi (Kazanım 3) ↸ Eksilen ve çıkan sayılar. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Öğrencilerden verilmeyenleri bulurken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” stratejileri açıklamaları istenir. 3. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Örneğin. 832 830 832 [!] Çıkarma işleminin sonucunun tahminini − 195 − 200 − 195 gerektiren durumlara örnekler verdirilir. Zamanı Ölçme Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. ↸ • Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür.Ö. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çözdürülerek başlanır. 600 300 300 300 42 342 [!] Problemler. 627 630 ↸ Zihinden çıkarma işlemi yapılırken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. basamaklardaki verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirlemeye dönük etkinlikler yapılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çıkarma işlemine. • Tarihten ünlü kişiler. çıkarma işlemi yaptırılır. KAZA IMLAR 1. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 209 .4. Üç basamaklı doğal sayılardan.A. [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. önemli tarihi olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. ↸ Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde. yüzlüklerin farkına.Ö. hesap makinesi de kullanılabilir. 642 300 4. 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. + ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 210 . çözdürülerek başlanır.A.A. ↸ Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. basamaklarda verilmeyen rakamlar buldurulurken geliştirdikleri stratejiler [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları açıklatılır. çarpanlar yaptırılır.Ö. Öğrencilere.4. parantezle gruplandırılır. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 2. [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. KAZA IMLAR 1. Đşlem önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. içinde en çok üç basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. basamaklarda verilmeyen rakamları belirleme etkinlikleri yapılır. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da ↸ Çarpımları en çok dört basamaklı bir doğal sayı olan çarpma işleminde. çarpma işlemi yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çarpma işlemine. içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. sonucu değiştirmediğini gösterir.

[!] Doğal sayılarla toplama. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir sayıyı kısa yoldan 50 ile çarpmak için sayı. 4‘e bölünüp 100 ile çarpılır. ↸ Problemler. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.4. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 25 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar ise 4’e bölünebilen sayılardan seçtirilir. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 6.Ö. • 3 × 10 • 21 × 100 • 472 × 1 000 • 713 × 90 • 21 × 80 • 9 × 700 [!] Bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığı içinde kalınır. ↸ 4.A. [!] 5 ve 50 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar 2’ye bölünebilen. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 211 . 3. 7. KAZA IMLAR ↸ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 5. 2’ye bölünüp 10 ile çarpılır. çıkarma ve çözdürülür ve kurdurulur. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. • 376 × 10 • 376 × 100 • 376 × 1000 ↸ Öğrencilerin aşağıdaki gibi stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir. Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmak için sayı. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır.A. Bir sayıyı kısa yoldan 25 ile çarpmak için sayı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 2’ye bölünüp 100 ile çarpılır. günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.Ö.

A. 312 760 499 60 213 depremler denir.4. bir basamaklı doğal sayı olarak seçtirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yan yana yazılmış 3. A=26 × 12 D=306-105 Đ=275×125 S=512÷16 C=156÷13 E=16×11 K=104÷8 Ş=54+34 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ç=76-16 I=71×3 R=709+51 T=818-319 (Kazanım 24) Bir büyük depremden sonra meydana gelen küçük depremler dizisine.Ö. ↸ Dört Đşlemde Deprem Bilgileri: Đşlemleri yaparak harflerin temsil ettiği sayıları [!] Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. basamaklı doğal sayıları 10. bulur. Üç basamaklı doğal sayıları. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 212 .Ö. depremin 88 400 201 201 176 499 400 denir. 846 9 iki basamaklı 8<9 AÇIKLAMALAR [!] Bölen.A. biçimde verilerek de yaptırılır. Harfleri yerleştirerek depremle ilgili önemli teknik bilgilere ulaşır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Kısa yoldan bölme işlemlerini yapabilmek için öğrencilerin strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri. 2. ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işleminden yararlanılır. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. Depremin binalar ve insanlar üzerindeki etkisine. 845 5 üç basamaklı 8<5 DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 840 8 üç basamaklı 8=8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölümün basamak sayısı değişik stratejilerle buldurulur. [!] Kalansız ve kalanlı bölme işlemleri yaptırılır. KAZA IMLAR 1. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş uygulamaları sağlanır.

( 3 × 125 ) + 527 = ? ( 3 × 125 ) + 527 = 375 + 527 = 902 527 × ( 4 ÷ 2 ) = ? 527 × (4 ÷ 2 ) = 527 × 2 = 1054 [!] Đşlemlerin öncelikleri parantez kullandırılarak belirletilir.Ö.Ö. KAZA IMLAR 4. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Đki adımlı işlemleri yapar.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 213 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Toplama. (680÷4 ) × 12 işlemini yapınız. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi ikisinin kullanıldığı işlemler de yaptırılır. ↸ Đki adımlı işlemlerde önce parantez içindeki işlemler yaptırılır. 5. çıkarma.A. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.4.

4. çıkarma veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. 30) ↸ DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. kilogramı 2 liradan 250 gram şeker ve 85 kuruşa da 5 litre su almıştır. 6. Satın aldıklarını kullanarak 26 bardak limonata yapmıştır: • Bir bardak limonata ona kaça mal olmuştur? • Bir bardak limonatayı 15 kuruştan satarsa kaç lira kâr eder? Çevreden bir işletmenin yetkilisiyle görüşerek işletmenin gelir gider tablosunu oluşturunuz ve işletmenin durumu hakkında yorum yaparak raporlaştırınız. Bunun için kilogramı 1 lira 25 kuruştan 1 kilogram limon. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 214 . [!] En az biri bölme olmak üzere toplama. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. bu sınıftaki sayı ve işlem çözdürülür ve kurdurulur.Ö. sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Problemler. okuldaki mezuniyet şenliğinde limonata satmak istiyor.A. KAZA IMLAR Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Girişimcilik (Kazanım 29. Selin.

1 4 1 4 1 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 tane 1 4 [!] Basit. AÇIKLAMALAR [!] Paydanın.A. KAZA IMLAR 1. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. şekiller. bütünün kaç eş parçaya ↸ Somut nesneler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 215 . sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. bileşik ve tam sayılı kesirler elde ettirilir. 1 1 4 1 tane 4 4 dörtte bir [!] Bu sınıfta bileşik kesir ile tam sayılı kesirler birbirine dönüştürülmez.4. biriminden) kaç tanesinin alındığı 1 anlamında olduğu vurgulanır. 1 4 KESĐRLER dörtte dört 4 4 4 tane 1 bütün bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam beş bölü dört 1 4 5 4 5 tane 1 4 1 1 bir tam bir bölü dört bir tam dörtte bir 1 4 1 4 bir tam ve bir tane ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. (yani kesrin birimine) bölündüğü. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri.Ö. payın bu parçalardan (yani kesrin Bu kesir birimlerinden basit.A. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.4. KAZA IMLAR 2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 1 Sayı doğrusunda. aralıklar dört eş parçaya bölünür. 0 A 1 B 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 KESĐRLER 0 1 2 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 ↸ 1 2 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 2 1 1 4 1 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 216 . Beş tane 4 5 1 ’in 5 tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 4 4 sayılarak AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız.Ö.A.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Somut nesne. KESĐRLER ↸ Kesir takımı kullanılarak karşılaştırma etkinlikleri yaptırılır.A. bir kesir takımı örneği verilmiştir: [!] Karşılaştırma etkinlikleri farklı kesir çeşitleri (basit-basit. Karşılaştırma sonucu sembol ile ifade ettirilir. KAZA IMLAR 3.Ö. bir basamaklı olmalıdır.A. [!] Kesirler model kullanılarak karşılaştırılır.) arasında yaptırılır. Aşağıda sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sağlanır. 1 4 1 8 1 8 1 8 1 1 2 1 4 1 8 1 8 1 8 1 4 1 8 1 8 1 4 1 2 [!] Modellemede zorlanmamak için paydası bir basamaklı olan kesirler seçilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 217 . basit.Ö. 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 2 = 2 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 3 < 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. şekil veya sayı doğrusu ile iki basit kesir.4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. tam sayılı. [!] Tam sayılı kesirlerin tam kısmı.tamsayılı. kesirlerin birimlerinden [!] Karşılaştırma sonucunu <. > ve = yararlanılarak karşılaştırılır. Kesirleri karşılaştırır.bileşik vb.

KAZA IMLAR 4.A.Ö.Ö. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. (en küçük) [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları içerisinde kalınır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 218 . 7 7 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir. Eşit paydalı en çok dört kesri. 2 tane 1 7 1 7 1 7 AÇIKLAMALAR [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. (en büyük) KESĐRLER 5 tane 11 tane 2 5 11 < < 7 7 7 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ 2 5 .4.

Ö. 3 tane (en büyük parçadan 3 tane ) • . Kesirlerin aynı sayıda fakat farklı kesir birimlerine sahip olması nedeniyle en içerisinde kalınır. Bora ise pastasının 2 9 ’sini yedi.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Payları eşit kesirlerin sıralanmasında kesrin biriminin esas alınmasına dikkat [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları edilir. . 3 tane > > ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 5. 1 4 1 4 1 4 Buna göre en çok pastayı kim yedi? 2 4 1 6 2 3 > 2 4 > 2 6 KESĐRLER 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 6 ↸ Öğrencilerden benzer sıralamalar için uygun stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejilerini gösterimlerle açıklamaları istenir.4. 3 5 . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 219 . Mutlu pastasının 7 1 3 1 3 1 3 2 3 1 4 2 5 ’sini. Bir pasta yeme yarışmasında aynı 2 2 2 büyüklükteki 3 pastadan. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri.A.A. 6 3 4 2 pastasının ’sini. 3 6 . 3 tane (en küçük parçadan 3 tane) 3 5 3 6 3 8 • . Berke Öğrencilerden. 3 8 3 5 3 8 3 6 kesirleri karşılaştırılırken aşağıdaki gibi düşünülebilir: 1 5 1 8 1 6 • . büyük kesir birimine sahip olan kesrin en büyük olduğu belirtilir. Payları eşit. . kesirlerini model kullanarak sıralamaları istenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

A. başlanır.basit. Bir sınıftaki 40 öğrencinin ’ünün kaç öğrenci olduğunu bulmak için aşağıdaki 4 model kullandırılabilir: 0 1 4 2 4 3 4 4 4 [!] Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma etkinliklerine önce problemlerle başlanır.4. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. Sonra işlemler yaptırılır.Ö. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır. 3 tane 2 tane 1 4 3 2 5 + = 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 + 1 4 = 5 4 1 1 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. basit-bileşik. KESĐRLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma etkinliklerine model ile [!] Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır. ’yi toplarken aşağıdakilere benzer modellemeler yaptırılır: 1 4 1 4 1 4 1 1 1 3 + + = 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 2 + = 4 4 4 AÇIKLAMALAR [!] Kesirlerle yapılan toplama işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. KAZA IMLAR 6. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 220 . [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır. Zamanı Ölçme Uzunluk Ölçme 10 10 10 20 40 ÷ 4 = 10 10 30 10 × 3 = 30 öğrencidir. 10 40 A. 3 [!] Basit kesrin paydası bir basamaklı olmalıdır. [!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır. KAZA IMLAR ↸ 3 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 1 4 2 4 KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ 1. daha sonra işlem yaptırılır.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.Ö. [!]Basit.Ö.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 221 . takımına. 6 6 3 6 KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 1 6 1 6 1 6 3 1 − 6 6 2 6 1 6 1 6 3 1 2 − = 6 6 6 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. bileşik-bileşik kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.Ö. çözdürülür 1 2.A. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 5 Hiçbir etkinliğe katılmayan öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4. 3 1 ’den ’in çıkarılması modellenerek yaptırılır. ’si tiyatro grubuna seçiliyor. [!]Basit. basit-bileşik.A.basit. Kesirlerle toplama ve çıkarma Bir sınıftaki öğrencilerin ’i basketbol ve kurdurulur. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. 5 işlemlerini gerektiren problemleri 2 çözer ve kurar. KAZA IMLAR 1. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır. [!]Tam sayılı kesirlerde sadece kendi içinde işlem yaptırılır.Ö.

30 ondalık kesirlerini gösteriniz.A.2 0.1 0. ondalık kesir olduğu vurgulanır. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 1 ve 10 100 kesirleri modellenerek gösterilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 222 .4.3 0.8 1 Model üzerinde 0. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.3 ve 0.6 0. O DALIK KESĐRLER bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 1 1 ve kesirlerinin. KAZA IMLAR 1. 1 0.4 0. ↸ 1 = 0.A. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir.5 0. 10 100 2.Ö.7 0.9 Uzunlukları Ölçme Sıvıları Ölçme 0.Ö. 1 = 0.1 10 0 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle etkinlikler yaptırılır.01 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

A. . Kesir kısmı Onda birler b. Yüzde birler b. KAZA IMLAR 3.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 2 . 5 Kesir kısmı Onda birler b. 2 5 5 . Birler b.4. Birler b. Tam kısım Onlar b. 2 . Onda birler b.Ö. Ondalık kesirlerin tam kısmını. Yüzde birler b. ↸ Birler b. 2. Onlar b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 223 . kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. . Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. 7 Tam kısım O DALIK KESĐRLER Kesir kısmı Yüzde birler b.A. 25 Yüzler b. ↸ 5. 7 AÇIKLAMALAR Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Tam kısım Onlar b.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. Onlar b.4. 1 1 .Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 1 7 7 0 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 5.17 < 1. Yüzde birler b. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. • En küçük. karşılaştırıp sembolle yazınız. 2.01 ve 5.7 ↸ Üç farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturulur.17 ondalık kesirleri yazınız.A. 4 rakamları ile.7 1. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve modellerden yararlandırılır. • 20 den büyük. 3. O DALIK KESĐRLER Birler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 224 . KAZA IMLAR 4. • 20 den küçük 1. . • En büyük.A. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük.Ö.17 ve 1.1 ondalık kesirlerini ↸ 1.

4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 225 .

Açıölçer. kare ve dikdörtgeni çizer. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde 1 1 1 17 döşeyerek süsleme yapar. 6 Üçgen. 8. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Kare ve dikdörtgenin. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Uygun karesel. Açıları. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Açı ve Açı Ölçüsü Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. dik. Üçgen. 2. 6. geniş ve doğru açı olarak belirler. 4. Köşegeni belirler. T O P L A M 226 .4. dar. 4. 5. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. 2. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1. 5. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. 1. 3. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. Kare ve Dikdörtgen 8 Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler 1. 1. Üçgen. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. 3. kenar ve açı özelliklerini belirler. 6. 7.

∠ O veya O sembolü ile. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. omuzun da açının köşesi. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. aldırılır. ∠ E veya ile gösterilir. [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. modeller kullandırılarak bir açının köşesinin ismiyle [!] Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin.Ö.Ö. Yandaki I. ↸ “Okul sapağı”.A. vücuttaki kol ve bedenin açının kenarları. Saatteki akrep ve yelkovanın açının kenarları. model “O açısı” olarak adlandırılır ve “ ∠ O” ∧ 2. makastaki bıçakların açının kenarları. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ i) Okul O O açısı veya “ O ” sembolü ile gösterilir. adlandırıldığı keşfettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. (ii) deki E açısı. açının çizimi ile elde edilen şekil yani “∧“ veya “ ∠ ” sembolü olduğu vurgulanır. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. bunları tutan pimin de açının köşesi. [!]Açıyı. KAZA IMLAR 1. pimin de açının köşesi olduğu fark ettirilir. makasın bıçakları vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 227 . Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ii) E E açısı ∧ ∧ (i) deki O açısı.4. vücudun beden ve kollardan biri. E sembolü Açının kenarlarının birer ışın olduğu uygun modeller yardımıyla vurgulanır. “el maşası” vb. köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sağlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Açının modellerlinden saatin akrep ve yelkovanı.A.

Farklı dilimlere sahip açıölçer modelleri ile yaptırılan ölçme sonuçları karşılaştırılır. Standart bir açı ölçme biriminin “anlaşmayı sağlamadaki” önemini vurgulayan bir paragraf yazınız.A. tam açık. Şekilde gösterildiği gibi ölçerek standart açı ölçme yapılan katlamaların sayısı arttıkça elde edilen dilimlerin sayısının arttığı ve dilimlerin biriminin gerekliliğini açıklar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.4. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün. uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır. 3. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 228 .Ö. yaklaşık 3 dilim ↸ Açı ölçme etkinliğinde standart olmayan açı ölçerle yapılan ölçme sonuçlarındaki farklılıklar değerlendirilerek standart açı ölçme biriminin önemi fark ettirilir.Ö. kes aç AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2’ye katla 4’e katla 8’e katla 16’ya katla 16 dilimli açı ölçer Kâğıttan yapılan açıölçer modelleri kullandırılarak düzlemdeki bir çokgenin açıları ölçtürülür. kapının yarı açık. standart olmayan birimlerle ↸ Kâğıttan standart olmayan açıölçer modelleri yaptırılır.A. küçüldüğü fark ettirilir. kapalı durumları vb. Açıları. yaklaşık 3 dilim yaklaşık 1.5 dilim ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

düzlemsel şekiller oluşturtulur. Gönyelerin. 65° [!] Açı ölçüsünün en az 0° ve en fazla 180° olduğu vurgulanır. Akrep ve yelkovanın saat başlarındaki durumları model alınarak hangi saatlerde hangi açıların oluştuğu yazdırılır. ↸ Noktalı kâğıtta verilen bir şeklin içindeki açılar ölçtürülerek dar. altı dik açısı ve yedi kenarı olan vb. dik ve geniş açıların sayıları buldurulur. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek. açıölçerle ölçtürülerek buldurulur.A. olarak belirler. geniş açının 90° ile 180° arasında olduğu vurgulanır. AÇIKLAMALAR [!] Açı ölçme birimi olarak derece sembolü ( ° ) kullandırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ölçüsü 30°.Ö. dar.4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Açıölçerin kullanımıyla ilgili etkinlikler yaptırılır. [!] Dik açının ölçüsünün 90° ve doğru açının ölçüsünün 180° olduğu buldurulur. [!] Dar açının 0° ile 90°.Ö. s(Â) = 90° veya s(Â) = 180° ↸ Düzlemsel şekillerin modellerindeki ve kullanılan eşyalardaki açıların ölçüleri biçiminde göstermeleri sağlanır. KAZA IMLAR 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 229 . AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ [!] Açıları. en az bir dik açısı olan. dik. 60° ve 90° olan açıları ölçtüğü belirtilir.A. ↸ Geometri tahtası üzerinde sadece bir dik açısı olan. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. geniş ve doğru açı Açı ölçme araçlarından gönye ve açıölçer tanıtılır. 45°.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır. Açının kullanıldığı mesleklerle ilgili bir ↸ Öğrencilere çevrelerinde ölçülerini bildikleri açı modellerinden yararlanarak verilen herhangi bir açının ölçüsü tahmin ettirilir. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.A. Tahminler ölçme yaptırılarak araştırma yapınız ve sınıfa sununuz. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.Ö.4. kontrol ettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. AÇIKLAMALAR [!] Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın. KAZA IMLAR 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 40° lik bir açının farklı duruşları dikkate alınarak açı modelleri çizdirilir. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 6. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 230 .Ö.

Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti. Parkta bir süre oynadıktan sonra eve döndü. yönünde ilerlenir. BAC. ∆ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. “ABC. kare ve dikdörtgeni ↸ Üçgen. bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti. CAB veya CBA üçgeni” olarak isimlendirilir ve sembolik C olarak A ∆ ABC veya ABC olarak gösterilir. B ↸ Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir.A. Okul → Bakkal → Park → Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. B Yandaki üçgen. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kare ve dikdörtgen isimlendirilirken isimlendirir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 231 . KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Bora.A. “EOBP dikdörtgeni” veya “EPBO dikdörtgeni” olarak isimlendirilir.Ö. [!] Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. BCA. Bunların her bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir. Okul Ev Bakkal Park ÜÇGE . KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1.4. Üçgen. Bu senaryonun şematik gösterimi aşağıdaki gibidir: O E P Yandaki dikdörtgen. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "∆" kullandırılır. harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol.Ö. ACB. kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden başlanarak saatin aynı veya tersi [!] Üçgen.

sırasıyla AB veya belirtilir. Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. kenar ve açı özelliklerini belirler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Üçgen. nin uzunluğu OE veya OE ile de temsil edilir. AB veya yolun “okul-ev arası veya yolu” ya da “ev-okul arası yolu” biçiminde adlandırıldığı gibi bir [ AB] ile temsil edildiğinde uzunluğu. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları buldurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin her bir kenarın. Bu [!] Uçları A.4. KARE VE DĐKDÖRTGE Okul Ev O E “OE doğru parçası” veya “EO doğru parçası” EO Bu doğru parçası OE veya [OE ] ile gösterildiği gibi OE ∆ veya [ EO] ile gösterilir. KAZA IMLAR 2. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullanılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgenler [!] Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin oluşturulur. farklı iki köşeyi oluşturan iki uç noktası olduğunu [!] Üçgen. B olan doğru parçası. kare ve dikdörtgenin kenarlarının gözlemlemeleri sağlanır. AB ile gösterildiği ÜÇGE . [BA] ya da AB . PTRS karesindeki TR kenarı da [TR]. özellikleri belirletilir. doğru parçasının uçlarının adını vererek isimlendirildiği fark ettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 232 .A. vurgulanır.Ö.Ö. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. [RT] veya RT biçiminde gösterilir. Bu uç noktalar belli olunca kenarın yani doğru parçasının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu belirlendiği ve bu doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark ettirilir. TR . ↸ ABC üçgenindeki AB kenarı [AB]. Kare ve dikdörtgenin. BA . Doğru parçası modeli olarak okul ile ev veya ev ile okul arasındaki düz yol aldırılır. 3.

6. vurgulanır. ortaya çıkartılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır. ↸ ÜÇGE . eşkenar ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur.A. geniş ve dar açılı [!] Farklı duruşlardaki üçgenlerin üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 233 . KAZA IMLAR Köşegeni belirler. ↸ Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel olarak dik. çapraz köşelerini birleştiren doğru parçası boyunca katlattırılarak bunların köşegenleri buldurulur.A.Ö. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ölçtürülür. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. [!] Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir. 4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. dar ve geniş açılı üçgen olarak adlandırılır. Bu köşegenlerin her birinin doğru parçası olduğu ve birbirlerine eş uzunlukta oldukları belirletilir. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler dik.Ö. Ölçme yaptırılarak farklılıklar özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. eşkenar ve çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Trafik işaretleri gibi modeller alınarak kare ve dikdörtgenin komşu olmayan iki [!] Kenar ile köşegen arasındaki fark köşesini uç kabul eden doğru parçasının köşegen olduğu fark ettirilir. KARE VE DĐKDÖRTGE Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Oluşan izler boyunca köşegenler çizdirilir ve adlandırılır.4. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 5. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür. ↸ Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar. ANKARA ↸ Kare ve dikdörtgenin kâğıt modelleri.

Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını ↸ Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 7. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Kâğıttan bir üçgen modelinin açıları ölçtürülüp bir noktadan itibaren bitişik olarak çizdirilerek doğru açı oluşturdukları buldurulur.Ö. üçgen köşelerinden düz kestirilmez.Ö. • 8. Açıölçer. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen.A. Bu açıların ölçüleri [!] Modeldeki açıların karışmaması için belirler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 234 . toplamı buldurulur. verildiğinde üçüncü açısının ölçüsünün nasıl bulunacağı sorgulatılır.4. kare ve dikdörtgeni çizer. uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir. ÜÇGE . Üçgenin iki iç açısının ölçüsü ↸ Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde edilen parçaların köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir doğru açı oluştuğu buldurulur.A. ↸ Kısa kenarının uzunluğu 5 cm. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir. • [!] Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez. ↸ Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir.

KAZA IMLAR 1. [!] En fazla 12 eş küp ile oluşturulabilecek basit yapıların izometrik kâğıttaki çizimleri verilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 235 .A.12) ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde çizimi verilen farklı yapıların kaç eş küpten oluştuğu tartıştırılır ve yapının eş küplerden oluşturulması sağlanır.4.Ö. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. AÇIKLAMALAR [!] Đzometrik kâğıtta çizim yaptırılmamalıdır.Ö. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.10. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.

A. [!] Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır. SĐMETRĐ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bir simetri doğrusu Simetri doğrusu yok. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. X bir simetri doğrusu iki simetri doğrusu Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.Ö.Ö. Birden fazla simetri çiftlerinin simetri doğrusuna olan doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir. uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğrularını belirleyiniz.12) simetri doğruları belirletilir. 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 236 .A.4. 10.

Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 237 . 10.A. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 12) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Model: I Model: II ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. izometrik veya kareli kâğıtlar kullanılarak süslemeler yaptırılır. arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Noktalı. Uygun karesel. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak.Ö.A. KAZA IMLAR 1.Ö.

4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 238 .

1. Ton-kilogram. 3. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. 3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. 4. Saat-dakika. Ton. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 1. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. 3. 2. 3. 1. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.4. 5. Bir kaptaki sıvının miktarını. 2. kilogram. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. Bir alanı. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 6. 2. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 4. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. 3. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. 4. 3. TOPLAM Uzunlukları Ölçme 6 Çevre 4 Alan 3 Zamanı Ölçme 4 Tartma 3 Sıvıları Ölçme 4 24 239 . dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. Milimetre-santimetre. 1. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. T O P L A M Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. 1.

4) ↸ Đnsanlar için hayatî önem taşıyan uçak. 2.Ö. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. zaman. ↸ Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır. santimetre ve milimetre ilişkisi incelenirken mezura. cetvel vb. ↸ Metre. roket. [!] Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur. tartma. bir defterin Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine gereksinim olduğu belirtilir. bina.A. ünitesi (Kazanım 3.4. sıvı ölçme araçları inceletilerek yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle tartıştırılabilir (Müzeye gitme olanağı yoksa aynı çalışma okul ortamında oluşturulacak bir sergide de gerçekleştirilebilir). Đki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek için kilometre. etnografya ve cumhuriyet müzelerine gezi düzenlenerek ve buralarda yer alan uzunluk. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. [!] Milimetre ve kilometrenin kısaltılmış yazımı kullandırılır. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Milimetre-santimetre. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki ölçme birimleriyle sınırlı kalınır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. KAZA IMLAR 1. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. içerisinde dönüşümler yaptırılır. ↸ UZU LUKLARI ÖLÇME Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. köprü vb. araçlar [!] Bu sınıftaki ondalık kesir sınırlılıkları kullandırılır. 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 240 . Bulunduğunuz ilin komşu illere olan ↸ Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme birimlerinin büyüklükleri uzaklıkları kaç kilometredir? fark ettirilir. [!] Ölçme araçlarının ve birimlerinin sergilendiği arkeoloji.Ö.A.

4. hastaneye vb. kitap.Ö. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. farklı uzunluk ölçme [!] Ondalık kesir gösterimini birimleriyle ifade ettirilir. sınıfta inceletilerek uzunlukları tahmin ettirilir. gerektirmeyen dönüşümler üzerinde durulur. ↸ Öğrenciler okulun eve.4. içinde kalınarak seçilir. markete. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir uzunluk ölçme birimiyle verilen ölçüm sonuçları. KAZA IMLAR Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. Uygun birimlerle ölçme yaptırılır. UZU LUKLARI ÖLÇME 5. sınıf dolabı vb. oyun parkına.A. 200 cm uzunluğundaki bir lastik her iki ucundan sekizer milimetre çekildiğinde lastiğin uzunluğu kaç milimetre olur? 150 santimetre uzunluğundaki ipten 60 cm 73 mm kesildiğinde ipin uzunluğu kaç milimetre olur? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.A. 6. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 241 . silgi. yerlere olan [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları uzaklıkları ile ilgili problemler çözer ve kurar.Ö. 237 cm = 2 m 37 cm 2350 m = 2 km 350 m 372 mm = 37 cm 2 mm ↸ Değişik uzunluklarda ataç.

Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. ↸ Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre uzunluğu verilen [!] karenin bir kenarının uzunluğunu bulma etkinlikleriyle çevre ve kenar • Karenin çevre uzunluğunu. ip vb.4. • Dikdörtgenin çevre uzunluğunu. ÇEVRE 3. modeller kullanarak. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 242 . 4. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. uzunluğunun dört katı olduğu buldurulur . Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.Ö. Geometri tahtasında iki çivi arası 1 ↸ Belli bir uzunluk kadar tel. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar.A. uzunluklarının ilişkileri inceletilir.Ö. oluşturunuz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kenar uzunluklarından yararlanılarak her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu [!] Çevre uzunlukları hesaplatılan hesaplatılır. kare. bir kenarının Ç=4 bir kenar uzunluğu. düzlemsel şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. 2. Bu tip etkinliklerde şekiller değişmesine birim kabul edilerek çevre uzunluğu 8 birim olan düzlemsel şekilleri rağmen çevre uzunluğunun değişmediği öğrencilere fark ettirilir. Bir karenin çevre uzunluğunun. [!] Çevre uzunluk hesaplamalarında formül kullanılmaz. KAZA IMLAR 1. ↸ Geometri tahtası. kareli veya noktalı kâğıt kullandırılarak iki çivi veya nokta arası 1 birim kabul edilerek aynı çevre uzunluğuna sahip farklı düzlemsel şekiller oluşturmaları sağlanır. ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur. Çevre uzunluğu 16 birim olan kareyi geometri tahtasında oluşturunuz. üçgen. Ç=(2 uzun kenar)+(2 kısa kenar) biçiminde ifade etmeleri sağlanır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. dikdörtgen gibi düzlemsel şekiller oluşturulur.

ayak. Düzlemsel bölgelerin alanlarının.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan alan ölçme birimleri olarak pullar. Benzer etkinlikler dikdörtgen için de yaptırılır. KAZA IMLAR 1. düzlemdeki şekillerin sınırladığı bölgenin alanlarının ölçüsünün.Ö. Çizdirilen bu karesel bölgenin alanının. Bir alanı. çiçek. farklı iki kenarı kaplayan birim karelerin sayısının çarpımı olduğu.4. 2. ↸ Düzgün veya düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları. karolar. 4 birim kare ALA 4 birim kare Karenin alanı = 4×4 =16 birim karedir. • Yarım birimler 14 tane. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğu önce birim kareler saydırılarak buldurulur. Yandaki gibi düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları aşağıdaki gibi tahmin ettirilir: • Tam birimler 4 tane. 3. birer tahmin olduğu vurgulanır. yaprak vb. daire. • 14÷2 = 7 4+7 = 11 birim karedir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. karesel ve [!] Alan ölçme hesaplamalarında dikdörtgensel kâğıt parçalarının yanı sıra kareli defterdeki birim kareler kullandırılır.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. niçin birim kareler kullanıldığı vurgulanır. çizim üzerinde buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 243 . kareli kâğıt üzerine çizdirilir. ↸ Kareli veya noktalı kâğıt üzerine çizdirilen karesel bölgenin alanının. [!] El. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler.A. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar.

23) ↸ Bir Dakika Tik Tak Bu etkinlikte sınıf dörderli gruplara ayrılır. Bir dakikanın Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 60 saniye olduğu. Gruplardaki öğrencilerden biri süre tutar. Cevapları kaydederler. Sonra görevi değiştirirler. Saat-dakika. ZAMA I ÖLÇME 2. sorularla bir dakika içerisinde olabilecek olaylara örnekler verdirilir. Đki kişi karşılıklı geçerek ortada mum duruşunda duran öğrenciyi ileri geri iterler.A. ↸ 1 saat 60 dakika.” anlamına gelmesi gibi. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. Süre tutan öğrenci süreyi kaydeder. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları ↸ Zamanı asıl Geçiriyorsun? içerisinde dönüşümler yaptırılır. (Kazanım 7. yüzme vb.Ö. Etkinlikler için harcanan saatler toplanarak işte ve evde harcanan zamanlar karşılaştırılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanlı saate göre verilen bir zamanı.A. Sınıf içinde kim daha uzun süre. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika gösterime dönüştürme etkinlikleri yaptırılır. 7. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. kayak. 20) ↸ Bir basketbol. 3 güzel. Ev yaşamı ve iş yaşamında yapılan etkinliklerin farkına varması için öğrenciler ailelerine ve yakınlarına bu etkinliklere harcadıkları zamana yönelik olarak “Haftada Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) kaç saatinizi işinize harcıyorsunuz. Örneğin. 2 güzel. saat gözlemletilerek buldurulur. alışveriş yapıyorsunuz?” gibi sorular sorarlar. karşılaşmalardaki süre göstergeleri Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam inceletilir. (Kazanım 6. kim daha kısa süre sarsılmış diye belirleme yaptırılır. 1 dakika 60 saniye 2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika =145 dakika [!] Saat.4. sayısal saatle verilen bir zamanı akrep ve yelkovanlı saatteki arasında dönüşümler yaptırılır. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. 60 güzel diyerek saydığımızda geçen sürenin yaklaşık 1 dakika olduğu fark ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. geçiyor. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 244 .38’in .Ö. “Bir dakikada kaç kelime okuyabiliriz ?” gibi [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. Đşle ev arasında denge kurmak için yapılması gerekenler tartıştırılır. ↸ 1 güzel. 15. atletizm. uyuyorsunuz. sayısal saatteki gösterime [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler dönüştürme.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. 3. • 1 yılda 52 hafta vardır. AÇIKLAMALAR [!] “Bir ay 4 haftadır. Göksu yarışı ne kadar sürede tamamlamıştır? Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Başak 12 dakika 25 saniyede. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. [!] Artık yıl açıklanır.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ • 1 yılda 12 ay vardır. Doğum yılınızla içinde bulunduğunuz yıl arasındaki artık yılları belirleyiniz.Ö.A. Yarışı. Başak ve Göksu bir yürüme yarışı yaptılar. KAZA IMLAR Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. • 1 yılda 365 gün vardır.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 245 . [!] Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. Göksu da Başak’tan 12 saniye sonra tamamlamıştır. Tüketici hakları yasasına göre 15 gün içinde iade hakkını hangi tarihe kadar kullanabileceğinizi belirleyiniz. Sosyal Bilgiler dersi “Đyi ki Var” ünitesi (Kazanım 2) ZAMA I ÖLÇME Sosyal Bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 54) 4.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. Alışverişten geldikten sonra herhangi bir ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini not ediniz.

A. ↸ • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Günlük yaşantıda tonun kullanıldığı yerlere örnekler verdirilir.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Ton.4.3) [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. TARTMA 3. kilogram-gram ve grammiligram arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. kilogram. Ton. • 3 g = 3000 mg Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. 2. “ t” ile gösterilir.Ö. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Altı aylık bir kış dönemini 1t kömür ve 500 kg odunla geçiren bir aile. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. KAZA IMLAR Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. toplam kaç kg yakacak kullanmıştır? [!] Ton-kilogram. Ton-kilogram. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 246 . 1.

bir kap içindeki suyun miktarı litrelik ve mililitrelik kaplarla Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. • 1 L = 1000 mL • 1 L = 2 × 500 mL • 1 L = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi ↸ Kova. süt kutuları. pet şişe vb. ↸ Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. 100 mL. kullanan bilim dalları hakkında kısa bir 200 mL. litre ve mililitre olduğu tahmin ettirilir. diş macunu tüpleri. [!] Litre ile mililitre arasındaki ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok ↸ Süt kutusu. ilâç şişesi vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. meyve suyu [!] 1 litre = 1 L ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. KAZA IMLAR Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.A. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 247 . Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. ↸ Çay bardağı. bir kabın içindeki sıvının miktarının kaç Bir kaptaki sıvının miktarını.4. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve gerekliliği keşfettirilir. ↸ Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre.Ö. • 5 L 300 mL = 5300 mL gibi yazdırılır. ilaç şişeleri. ölçme yaparak tahminini kontrol eder. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. damacana vb. 1. SIVILARI ÖLÇME 2. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đçilen şurup miktarları. yazı yazdırılır. ölçme yaptırılarak tahmini ile ölçme sonucu mililitre birimleriyle tahmin eder ve karşılaştırılır. 1 tatlı Türkçe dersi “Görsel Okuma ve kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir.5) ölçtürülerek sıvının miktarı. • 5 litre 300 mililitre. su bardağı. kutuları vb. Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır.Ö.A.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin ayrı veya birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler Litre ve mililitre ile ilgili problemleri Bir şişe şurup 35 mL ve bir tatlı kaşığı çözdürülür ve kurdurulur. 500 mL ve 30 mL suyun tamamı 3 eş kaba bölünmek isteniyor. çözer ve kurar.Ö. şurup 5 mL ise bir şişe şurup kaç tatlı kaşığı gelir? ↸ Đşaretli bölmedeki sıvının miktarı tartıştırılır.Ö.A. KAZA IMLAR 100 mL. Her kapta ne kadar su vardır? SIVILARI ÖLÇME 1000 mL 800 600 400 200 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 248 . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. 4.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 249 .4.

Sütun grafiğini yorumlar. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I TOPLAM 2 1 3 250 . Sütun grafiğini oluşturur.4. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği Olasılık 1. 1. 2.

Tablo: Başkan Seçimi Oy Çetelesi Aday Oy sayısı Başak Mercan Ezgi Oğuz Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Olaylar. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 251 . Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5) Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi (Kazanım 4. [!] Grafik eksenlerinin ve grafiğin isimlendirilmesine önem verilir. KAZA IMLAR 1.Ö.A.Ö. Aile yakınlarınızın mesleklerini sütun grafiği şeklinde gösteriniz. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur. Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları yaptırılır. [!] Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır.A. Sütun grafiğini oluşturur. [!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlatılabilir.2) B M E O SÜTU GRAFĐĞĐ Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları Oy sayısı Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B M E O 0 Başkan adayları Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 12) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. [!] Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikdörtgensel bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun grafiği” olduğunu belirtir.4.

süreç. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 252 . Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) G K M A Öğrenciler OLASILIK 1. Anıl 2 kitap daha okudu. kesin. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sütun grafiğini yorumlar. Buna göre kim daha fazla kitap okumuştur? ↸ “Olası. imkânsız. olası bazı olayların “kesin ve eşit. KAZA IMLAR 2. Kitap sayısı ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Gülizar. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SÜTU GRAFĐĞĐ Grupların veya öğrencilerin belirleyeceği bir konu hakkında sütun grafiği kullanmayı gerektiren proje hazırlatılır ve sundurulur. Mutlu ve Anıl’ın okul tatil olmadan önce okuduğu kitap sayıları ile [!]Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır. olası değil. Rehberlik ve Psikolojik Danışma(Kazanım 12) • Kitap okumayı en çok kim seviyor? • Kıymet’in okuduğu kitap sayısının Mutlu’nun okuduğu kitap sayısına eşit olması için Kıymet’in kaç kitap daha okuması gerekir? • Yaz tatilinde Kıymet 5. mümkün.4. belirsiz. muhtemel. rapor ve sunu) göz önünde Grafik: Okunan Kitap Sayısı bulundurulmalıdır.Ö. şansı [!] Öğrencilere. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. ilgili sütun grafiği aşağıda verilmiştir. kesin değil. imkânsız” dışındaki durumlarının da olduğu buldurulur. Kıymet.A.A. [!] Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık. şansı eşit değil” gibi ifadeler cümle içinde kullandırılır.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 253 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 254 .

3. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. Çokgenleri sınıflandırır. Üçgen. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. 5. 2. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. 2. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. dikdörtgen. 3. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. yarıçapını ve çapını adlandırır. 5. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. Üçgen. Çember 1. 2. Olasılık 1. paralelkenar. Metre-kilometre. dikdörtgen. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. santimetre. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. paralelkenar. Şema yaparak verileri düzenler. kare. 2. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Tablo ve Şema 1. Çizgi grafiğini yorumlar. 255 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. dikdörtgen. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 2. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. 4. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. dikdörtgen. 3. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. eşkenar dörtgen. 2. yarıçapını ve çapını belirtir. 7. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Aritmetik Ortalama 1. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. Çemberin merkezini. A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Milimetre. 3. açı ve köşegen özelliklerini belirler.Üçgensel bölgenin alanını bulur. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. paralelkenar. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. kare. 2. Çevre 1. kare. Dörtgenler 1. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 2. Düzgün çokgenleri ayırt eder. 7. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Paralelkenar. 3. Üçgen. eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. 2. metre-santimetremilimetre birimlerini birbirine dönüştürür. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. basamaklarını. Alan 1. 4. 3. dikdörtgen. Kare. 4. eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. 1. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. Kare. 3. Çizgi grafiğini oluşturur. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 4. 3. 3. eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.

V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 256 . Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Örüntü ve Süslemeler 1. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. 6. 5. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. 2. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Uzayı tasvir eder. Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Simetri 1. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Hacmi Ölçme 1. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 6. 2. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. 4. Düzlem 1. Geometrik Cisimler 1. 3. Sıvıları Ölçme 1. 3. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. 2. Bir doğal sayıyı. 2. 4. 3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. 5. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. 7. 2. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. 2. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.

Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Bileşik kesri tam sayılı kesre. 257 . 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. 2. Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirler 1. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirleri karşılaştır. 2. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. 3. 6. tamamını belirler. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. En çok dört basamaklı doğal sayıları. 4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 5. 3. 5. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Oran ve Orantı 1. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. Kesirlerle Çarpma Đşlemi 1.Ö Ğ R E M E A L A S A Y I L A R G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. 4. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. 2. 4. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 2. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Ondalık Kesirler 1. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. 2. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri 1. 3. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 258 . 3. 2. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Yüzdeler 1. 3. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.

4. 11. 6. 1. 5. 3. 4. 10. 7. 1. 9. 1. 2. 5.MATEMATĐK DERSĐ 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı Ondalık Kesirler Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri Yüzdeler Toplam Çokgenler Dörtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem Geometrik Cisimler Toplam Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme Toplam Çizgi Grafiği Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık Toplam KAZA IM SAYILARI 3 4 4 7 5 6 2 3 1 2 4 1 4 46 4 5 3 2 1 2 6 23 2 4 5 1 2 2 16 3 2 1 3 9 SÜRE / DERS SAATĐ 6 8 8 10 10 10 5 6 3 4 7 3 5 85 4 5 3 3 3 3 6 27 3 5 5 3 3 3 22 4 2 2 2 10 ORA I (%) 4 6 6 7 7 7 3 4 2 3 5 2 3 59 3 3 2 2 2 2 4 18 2 3 3 2 2 2 14 3 2 2 2 9 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ GE EL TOPLAM 94 144 100 259 . 2. 8. 2. 13. 12. 2. 6. 3. 7. 3. 4. 4. 6. 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 5.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 260 .

2. 2. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 1. 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI 1. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 5. Bir doğal sayıyı. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 7. S A Y I L A R TOPLAM 3 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 7 Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 5 261 . En çok dört basamaklı doğal sayıları. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. 3. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 3. 5.5. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. basamaklarını. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 6. 4. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. 3. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2. 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 4. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. 4. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. 4. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. 1. 3. 7. 2. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 7. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler.

1. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. 2. 3. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. TOPLAM Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı 2 3 1 2 Ondalık Kesirler 4 Ondalık Kesirlerle Toplama ve 1. 2. T O P L A M S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Kesirleri karşılaştır. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. Çıkarma Đşlemleri 1. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. tamamını belirler. 2. 4. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 3. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. 1. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. 5. Yüzdeler 3. 4. 6. 2. 4. 1. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 2. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 4 46 262 . tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. 1. 3. 2.5. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Bileşik kesri tam sayılı kesre.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 263 . 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. 16. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.A. ___. 7. 8. 6. 4. Yüzler b. Birler bölüğü [!] Beş ve beşten çok basamaklı sayılar yazılırken bölükler arasında bir karakter boşluk bıraktırılır. Örneğin. 192 örüntüsündeki kuralı belirleyip verilmeyen sayıları yazınız. ↸ Beş veya altı farklı rakam kullanılarak değişik doğal sayılar oluşturulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 7 basamaklı doğal sayılar için. 6. ___. 12. Aynı şekilde 8 ve 9 basamaklı doğal sayılar için çeşitli ülkelerin nüfusları kullanılarak etkinlik geliştirilir. 3. 8. 8 ve 9 basamaklı sayıları örnek alarak incelemeleri sağlanır. KAZA IMLAR 1. Sayı “203 425 630” şeklinde bölüklerine ayrılarak yazılır ve “ iki yüz üç milyon.Ö. gruplara ayrılan öğrencilerin telefon numaralarını basamak tablosu yardımıyla çözümlemeleri sağlanır. ___. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. ___. Basamak adları DOĞAL SAYILAR Sayı 200 000 000 Rakamın basamak değeri 3 000 000 203 425 630 400 000 20 000 5000 600 30 0 0 Birler b. 0. ___. [!] Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır.48. AÇIKLAMALAR 2. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler.5. Binler b. basamaklarını. 7. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 256 3. ↸ Verilen bir örüntünün kuralı buldurularak öğrencilerin benzer örüntüler oluşturmaları sağlanır. On binler b. Milyonlar Binler bölüğü Bölük adları bölüğü Yüz milyonlar b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin çevrelerinde farkına varmadan kullandıkları 7.Ö. Onlar b. 7 rakamlarını kullanarak altı basamaklı en küçük tek sayıyı yazınız. 9. ↸ Milyonlar bölüğü basamak tablosunda tanıtılır. 2. 3. Yüz binler b. altı yüz otuz” diye bölük adlarına vurgu yapılarak okutulur. dört yüz yirmi beş bin.A. On milyonlar b. Milyonlar b.

Verilmeyen rakamlar veya toplanan bulurken öğrencilerin. değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri yapılır. Binler b. Yüzler b.A. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.A. 5 3 8 Onlar b. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 3 + 3 7 2 9 4 0 4 1 6 7 ↸ Toplama işleminde. On binler b.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Bu sınıfın işlem ve sayı sınırlılıkları içinde kalınır.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 264 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. KAZA IMLAR 1.5. 46 3b 60 + 3 140 5a8 642 05c 119 361 ↸ Birler b.

1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama) [!] Farklı tahmin stratejileri kullandırılır ve açıklatılır. 3.Ö. KAZA IMLAR 2.5. ↸ Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır.Ö. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır.A. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır.A. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ Bir satıcı. 4876 + 800 + 4870 60 4876 + 5000 [!] Zihinden toplama işlemlerinde geliştirecekleri stratejileri açıklamaları sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 265 .

bütçe ve benzeri konularla ilgili araştırmalar yaparak toplama işlemini gerektiren problemler kurunuz ve çözünüz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ En çok üç basamaklı on ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan bulma etkinlikleri de yaptırılır.Ö.Ö.. + 10 = ? AÇIKLAMALAR [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.5.. Zamanı Ölçme Veri DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 ÷ 2 = 55 Đşlem aşağıdaki gibi modellenir: 10 × 11= 110 Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi ” Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) 10 + 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 1 2 3 4 5 6 10 × 11= 110 110 ÷ 2 = 55 4+ 7 3+ 8 2+ 9 1 +10 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 266 ...A. KAZA IMLAR 4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.. ardışık tek doğal sayıların ve ardışık çift doğal sayıların kısa yoldan toplamı bulunurken öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. 1 + 2 + 3 + . Ardışık doğal sayıların.A...... SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Nüfus. çözdürülür ve kurdurulur.... ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

↸ Çıkarma işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirleme etkinlikleri yapılır. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. ↸ _ 4876 20 4876 _ 700 4876 _ 3000 ↸ Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. 4.Ö. Zamanı Ölçme Veri Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Verilmeyen rakamlar. 3.A. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yaptırılır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 267 .Ö. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. KAZA IMLAR 1. eksilen ya da çıkan bulunurken öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yaptırılır. ↸ Eksilen ve çıkan doğal sayılar. 8a65 – b41c 4847 AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.A. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.

Ö. On binler b. KAZA IMLAR 1. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Onlar b.5. Yüzler b. Seçtirilen bu sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. 3 4 2 2 [!]Farklı tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır.Ö. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Binler b. Binler b. 3 × 1 + 7 7 0 4 6 2 4 0 6 0 7 0 9 0 3 4 2 + 7 7 × 1 4 6 3 2 4 6 0 7 0 9 9 2 9 Birler b.A. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 × + 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 8 7 6 6 On binler b. 2. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 268 .A. Onlar b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. ↸ Onlar b. Binler b. Yüzler b. Yüzler b Birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Birler b. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için basamak tablosu kullanılır. On binler b.

o sayının karesi olduğu. ↸ Basamaklarda yaptırılabilir.Ö. KAZA IMLAR 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ verilmeyen rakamları bulmaya AÇIKLAMALAR yönelik işlemler [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. bir sayıyı [!] Üslü sayılarla işlem yaptırılmaz. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. 6. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 269 . en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir.9) DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 5. sınırlılıklarında olmalıdır. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı kurdurulur. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. kendisiyle iki kez çarpmanın o sayının küpü olduğunu işlemle göstermeleri sağlanır.Ö. Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi (Kazanım 2.5. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Bir doğal sayıyı. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Ölçme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] En az biri çarpma olmak üzere toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. 4. Geometri 3’ü kendisiyle çarpma: 3 × 3 = 32 2 tane 3’ü kendisiyle iki kez çarpma: 3 × 3 × 3 = 33 3 tane 15’i kendisiyle iki kez çarpma: 15×15×15 = 153 3 tane 7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Bir doğal sayıyı kendisiyle çarpmanın.A.

3. 6018 52 26 231 6809 68 0009 17 400 6018 601 0008 601 10 5505÷50 işlemini yapınız. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler.5. En çok dört basamaklı doğal sayıları.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 270 . Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. işlem kontrol ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi yaptırılır. 2. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 081 78 038 26 12 Đşlem kontrolü 231 × 26 = 6006 6006 + 12 = 6018 Đşlem kontrolü 400 × 17= 6800 6800 + 9 =6809 Đşlem kontrolü 601 × 10 =6010 6010 + 8 = 6018 ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işlemlerinden yararlanılır. bölenin katı olacak şekilde sırasıyla 10.Ö. Đşlemi kontrol ediniz. ↸ Birler onlar ve yüzler basamağı sıfır olan en çok dokuz basamaklı doğal sayıları [!] Bölünen. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler.A. seçtirilir.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ara basamaklarında sıfır olan doğal sayılarla da bölme işlemleri yaptırılır ve [!] Kalanlı ve kalansız bölme işlemleri yaptırılır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. KAZA IMLAR 1.

bu sınıftaki işlem ve sayı kurdurulur. 5. AÇIKLAMALAR [!] Đşlemler parantezli verilir ve önce parantez içindeki işlemi yapmaları sağlanır.A. sınırlılığında olmalıdır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 271 .A.Ö. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ( 125 ÷ 5 ) – 15 = □ ↸ (3 × 125) + 5 =□ 375 + 5 = 380 25 – 15 = 10 380 > 10 Đşlemlerin sonuçları karşılaştırıldıktan sonra işlemlerin arasındaki ilişki tartışılır. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Problemler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 4.5.

Bileşik kesri tam sayılı kesre. 6 6 KESĐRLER 2 5 17 tam sayılı kesrinin bileşik kesrine nasıl dönüştüğü sorgulatılır.A.5. 4 doğal sayısı ile 7 3 kesri karşılaştırılır. “=” sembollerinden birisi ile ifade edilir. bileşik kesri. 6 0 1 6 1 6 6 2 12 6 3 17 6 2 5 17 = ’dır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Tam sayılı kesri. “>” veya geliştirmeleri sağlanır.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 272 . tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. 5 2 tam sayılı kesri. tam sayılı kesre dönüştürürken modeller [!] Kesirlerle yapılan işlemlerde. 4 [!] Her doğal sayının kesir olarak ifade edilebileceği vurgulanır. paydaları en çok iki basamaklı olan kullandırılır. ↸ Bir doğal sayı ve bir kesir karşılaştırılırken öğrencilerin model üzerinde stratejiler [!] Karşılaştırma sonucu “<”. 4> 7 3 7 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. 6 6 2. KAZA IMLAR 1. bileşik kesre dönüştürürken aşağıdaki modelden yararlanılır. kesirler kullanılır. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. bileşik kesre.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. büyüktür? 5 10 sıralar. Sonra paydaları eşit en çok beş kesir. olan en çok beş kesri. . KESĐRLER 2 5 3 10 3 10 2 5 3 10 2 5 Yukarıdaki modelde görüldüğü gibi. O halde < 2 5 3 10 Sayı doğrusu modeli de kullandırılarak aynı sonuç elde ettirilir: 3 7 5 7 2 7 4 7 6 7 < 2 5 ↸ .5.Ö. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3.A. kesirleri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 273 . [!] Önce iki kesir karşılaştırılır.A. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı ↸ Đki kesir arasındaki büyüklük veya küçüklük ilişkisi model veya sayı doğrusu 3 6 ile kesirlerinden hangisi daha kullanılarak gösterilir. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. . büyükten 9 9 küçüğe veya küçükten büyüğe doğru 2 3 ile basit kesirleri karşılaştırılır. 3 10 basit kesrine karşılık gelen taralı kısımdan küçüktür. . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır.Ö. basit kesrine karşılık gelen taralı kısım.

KESĐRLER 2 3 2 2×2 4 = = 3 2×3 6 genişletme 4 4÷2 2 = = 6 6÷2 3 sadeleştirme 2 3 2 3×2 6 = = 3 3×3 9 genişletme 2 4 6 = = 3 6 9 6 6 ÷3 2 = = 9 9÷3 3 sadeleştirme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Đki denk kesir arasındaki ilişki [!] Sadeleştirmenin. KAZA IMLAR 4. her parçanın tekrar 2 eş parçaya ayrılması olduğuna dikkat çekilir. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur.Ö. model üzerinde sayıda eş parçaya bölmek. bütünün istenir. mümkün olduğu kadar az sayıda eş parçaya bölünmüş hâli olduğu Yapılanlar hem model üzerinde hem de sembolik olarak açıklatılır. vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 274 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Denk kesirler incelenirken alan modelleri kullandırılabilir. bütünü daha az model kullandırılarak inceletilir.5.Ö. model üzerinde kesrine denk kesirleri nasıl elde edeceklerini göstermeleri olduğu vurgulanır. Bir kesrin pay ve paydasını 2 ile çarpmanın.A. 3 [!] Bir kesrin en sade şeklinin. genişletmenin ise bütünün bölündüğü eş parça sayısını katlayarak artırmak 2 Öğrencilerden.

tamamını belirler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 4 1 ’i 13 tane olan fındıkların tamamı kaç tane fındıktır? 3 ’i 20 olan sayının tamamı kaçtır? KESĐRLER 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 + 13 + 13 = 39 13 × 3 = 39 tane fındıktır. KAZA IMLAR 5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 275 .A.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun.5.

her pastadan birer dilim (bir pastanın 4 ’i) alırsa aldığı pastaların toplamı. Bu işlemlerde kalanı kesir olarak ifade etmeleri sağlanır. 3 bütünün 4 eşit parçaya bölündüğü bir bölme işlemidir. KESĐRLER Problem: 12 bilyeyi 6 çocuk eşit paylaştığında her birine ne kadar bilye düşer? 12 ÷ 6 = 12 6 6 = + =1+1 = 2 6 6 6 ↸ Kalanlı bölme işlemleri gerektiren eşit paylaşma problemleri de çözdürülür. Yapılan. 5 1 m 5 Her bir parçanın uzunluğu 2 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 Bir çocuk. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 276 . eşit paylaşma problemleri çözdürülür [!] Bölme kavramı ile kesir ve sorgulamalar yaptırılır. Başlangıç etkinlikleri olarak bir doğal sayının kendinden küçük bir doğal sayıya bölümünü kavramı arasındaki ilişki gerektiren problemler seçilir.Ö. Problem: 11 metre kumaşı. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. belirlenirken kesirlerin. bir pastanın 3 ’üdür. 5 eş parçaya kestiğimizde her parçanın uzunluğu kaç metre olur? 11 m 2m 2m 2m 10 m 10 ÷ 5 = 2 m 11 ÷ 5 = 11 5 5 1 1 1 = + + =1+1+ = 2 m 5 5 5 5 5 5 2m 2m 1m 1÷5 = 1 metredir. bölme işlemi ile ilişkilendirilir.Ö.A.5. model kullanılarak çözdürülür ve ortaya çıkan kesir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 4 3 Bu işlem 3 ÷ 4 = olarak yazılır. 4 çocuk tarafından eşit paylaşıldığında her birine ne kadar pasta düşer? bölme işlemini hem de Problem. bölme işleminin sonucunu belirttiği vurgulanır. KAZA IMLAR 6. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kesir gösterimi ile bölme işlemi arasında ilişki kurabilmeleri için öğrencilere. Bu etkinliklerde her bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği sezdirilir. 4 Ondalık Kesirler ↸ Bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği fark ettirilir.A. hem Problem: Birbirine eş 3 pasta.

KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ 1 2 1 + 8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ işlemini yapabilmek için. [!] Đşlemler basit. + 2 + 1 5 = 2 1 5 = 11 5 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 277 . Bir doğal sayı ile bir kesri toplar.A.5.Ö. ↸ Đşlem önce modellenerek yaptırılır. + 4 8 + 1 8 = 5 8 2. KAZA IMLAR 1. 1 2 AÇIKLAMALAR ile 1 8 kesirleri aynı birim kesir cinsinden 1 2 denk kesirler kullanılarak yazdırılır. Bu durumda.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. × 4 4 = 4 8 elde ettirilir.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 278 .10 = 3 10 2. 2 15 Bir çiftçi. 1 2 × 5 2 = 2 10 kesri elde ettirilir.A. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.5. 2 – 1 1 4 = 3 4 3. tarlasının 3 5 ’üne domates. ↸ 2’den 1 1 4 kesrinin çıkarma işlemi model üzerinde gösterilir. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar. [!] Đşlemler basit. 5 10 2 .A. Ekili olmayan alan tarlanın kaçta kaçıdır? Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ 5 1 10 5 1 10 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ çıkarma işlemi önce model üzerinde gösterilir. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. 1 10 1 10 1 10 1 10 5 10 AÇIKLAMALAR . ile 5 10 kesirleri aynı birim kesir cinsinden denk KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ kesirler kullanılarak yazdırılır. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. ’sine biber ekmiştir.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. KAZA IMLAR 1.1 işlemini yapabilmek 5 1 5 2 10 5 10 için. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. Bu durumda.Ö.

KAZA IMLAR 1.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3 1 3 5 1 olduğunu model ile göstermeleri ve Bir bütünün ’inin ’ini model ile ↸ Öğrencilerin bir bütünün ’ünün ’inin 2 2 5 10 7 yazmaları sağlanır.A. gösteriniz ve işlem yaparak bulunuz. KESĐRLERLE ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 5 ↸ Öğrencilerin bir bütünün yazmaları sağlanır. 2 3 6 1 2 2 × = 2 3 6 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 1 3 ’ün ’i ’tür. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 279 . 2 10 5 3 1 3 × = 5 2 10 1 2 2 ’inin ’sinin olduğunu model ile göstermeleri ve 2 3 6 1 2 1 2 2 ’in ’si.Ö. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. ’dir.Ö.5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

5. 5 3 5 3 1 3 ×1 3 × = = 5 3 5 × 3 15 ↸ Đki kesrin çarpımının. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ↸ Öğrencilerin kesirlerle çarpma işlemi için kural geliştirmeleri sağlanır. ’ün ’i olduğunu model ile göstermeleri ve 5 3 5 3 yazmaları sağlanır.Ö. 3 4 arkadaş bir pastanın ’ünü I. Yol 5 3 1 Öğrencilerin × işlemini. Yol 3 1 3 1 Öğrencilerin × işleminin. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 280 . 3 5 3 1 1 ’ün ’i ’dir. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. şeffaf kesir kartları ile aşağıdaki gibi modellemeleri paylaşırsa her kişiye pastanın kaçta kaçı 5 3 düşer? sağlanır : 3 5 1 = 3 3 15 II. bir kesrin diğer kesir kadarını bulma olduğunu fark ettirmeye yönelik etkinlikler yaptırılır.

önce oran tablosu oluşturulur. Buna göre 1. [!] Bu sınıfta aynı ölçü birimiyle ifade 8 edilen nicelikler oranlanacaktır..Ö. Problem: Đki kişilik bir limonata hazırlamak için 4 tane limon kullanılmaktadır. 4 ORA VE ORA TI 1 bardak limon suyu 4 bardak su ↸ Limon suyu miktarının. 4.5. kişilik limonata hazırlamak için kullanılacak limon sayıları tablo yardımıyla buldurulur. Bu oran 1 “1:4” veya “ ” biçiminde yazdırılarak “1’in 4’e oranı” diye okutulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir öğrencinin 8 tane kırmızı. 5 2. Tabloda boş bırakılan yerler uygun sayılarla doldurulur. 12 ve “sekizin on ikiye oranı” diye okunduğu belirtilir.. Limon suyu miktarının. 12 tane mavi bilyesi vardır. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 281 . su miktarına oranının “bire dört” olduğu buldurulur. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 5. hazırlanan limonata miktarına oranının “bire beş” olduğu 1 ve bu oranın “1:5” veya “ ” biçiminde gösterildiği buldurulur. 3. KAZA IMLAR 1.A.A. 2. bir bütünle parçalarının karşılaştırılması veya parçayla bütünün 8 sayısının. • 8:12 veya 12 Kesirler • sekizin on ikiye oranı ↸ Limonata hazırlamak için 4 bardak suya 1 bardak limon suyu katılmaktadır. ↸ Oranlarda kullanılan sayılardan. Kişi sayısı 1 2 3 4 … 20 Limon sayısı 2 4 6 … 18 … Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. mavi bilyelerinin sayısına oranının “8:12” veya “ ” biçiminde yazıldığı karşılaştırılması olabilir. . Kırmızı bilyelerinin [!] Oran.

Onlar b.173 ondalık kesri için tablo yaptırılır.005 → iki tam binde beş) Ölçme: Uzunlukları ölçme Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. 5 5 3 300 2 20 .Ö. 325.5. KAZA IMLAR 1. 7 Binde birler b.003 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Birler b. 3 Onda birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.A. (Örnek: 2. O DALIK KESĐRLER Yüzler b.07 0. 1 0. AÇIKLAMALAR [!] Basamaklardaki rakamların basamak değerleri işlem yaptırılmadan buldurulur.1 0.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 282 . [!] Ondalık kesirlerin okunuşları üzerinde durulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo yardımıyla basamak adları ve basamak değerleri tanıtılır.Ö.

7. 2.010.A.Ö. 0 5 0 3 3 3 . 3.510. 2 < 2.005 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. . 0. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 283 . 0 0 5 Binde birler b.137 AÇIKLAMALAR 3. Tabloda basamaklardaki rakamların sayı değerleri karşılaştırılır. ↸ Ondalık kesirleri karşılaştırırken tablo kullandırılır. 0. O DALIK KESĐRLER Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. 3. Birler b. 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Herhangi bir sayıdan büyük veya küçük sayılar da yazdırılabilir. 0. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 005 ve 3. . 05 .5. 3.05 > 3. Onlar b. Yüzler b. 1 rakamları ile virgül kullandırılarak 2’den büyük en küçük ondalık kesir buldurulur.Ö. 5 0 0 Onda birler b. 5 ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralatılır. KAZA IMLAR Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.A.5 > 3.

kazanmak-kaybetmek vb.Ö. ileri-geri. ekonomik veriler vb. Bu kavramlar sayılarla ilişkilendirilir.5. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 284 . 4.Ö. uzamsal ilişkiler vb. O DALIK KESĐRLER AÇIKLAMALAR [!] Hava sıcaklıkları.25 TL borç : 100 TL kâr : : -12 °C : +3 °C : -3. • • • • • • Sıcaklık sıfırın altında 12 derece Sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece Deniz seviyesinin 3.A. sağında-solunda. alacak-borç. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek “+” ve “–” işaretlerinin hangi anlamda kullanıldıkları değerlendirilebilir.) kavramlar buldurulur.A.5 metre : +7 metre -5.25 TL +100 TL Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. kâr-zarar. alanlarda birbirlerine zıt (sıcak-soğuk. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Spor. bilim.5 metre altı Deniz seviyesinin 7 metre üstü 5. üstünde-altında. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

O DALIK KESĐRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA ĐŞLEMLERĐ • 2. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.36 + 1.6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar AÇIKLAMALAR [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.Ö. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.A. + 1 3 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. basamağı Yüzde birler 3 6 6 9 0 6 Onda birler 2 . : Alt öğrenme Alanı ↸ basamağı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 285 .5. .A.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamaklı ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzdelerin, dereceli daire kullandırılarak, ondalık kesir ile ilişkilendirilmeleri sağlanır.
Taralı kısım tam kısmın
1 4 1 4

’idir.

AÇIKLAMALAR 1 1 ve ondalık kesirlerini 10 100 yüzde sembolü kullanarak yazınız.

=

25 100

= 0,25 = %25

20 100

= 0,20 = %20

Aşağıdaki model ile belirtilen yüzdeyi bulunuz.

↸ Verilen bir ondalık kesir, yüzlük tablodan veya yüzdelik daireden yararlanılarak modellenir. Modellenen sayı, yüzde sembolü ile yazdırılır. YÜZDELER

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,75 =

75 =%75 100

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

286

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. ↸ % 65= ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

65 = 0,65 100 ↸ Bir alışveriş fişi veya faturası inceletilerek öğrencilerin mal veya hizmet karşılığı olarak ödenen KDV oranlarını belirtmeleri istenir.

3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı ↸ Bir yüzlük kartın %43’lük kısmı kesilir ve %57’lik kısmının üstüne konarak %43<%57 olduğu gözlemletilir. karşılaştırır.

YÜZDELER

%43

%57 [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Bankaların bireysel kredilere uyguladığı aylık faiz oranlarıyla ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir. 100 TL olan elbisenin fiyatı 20 TL indirilmiştir. Yüzde kaç indirim yapılmıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

287

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

288

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Çokgenleri sınıflandırır. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

TOPLAM 4

Dörtgenler

5

Çember

1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırır. 3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1. Uzayı tasvir eder. 2. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. T O P L A M

3

Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem

2 1 2

Geometrik Cisimler

6

23

289

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. 2. Çokgenleri sınıflandırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabı ile ilgili araştırma yapıp sınıfta sununuz.

↸ Trafik işaret levhaları, çerçeveler, bal peteği, uçurtma, çeşitli tabelalar, karolar, [!] Đç bükey (konkav) çokgenler inceletilmez. çevredeki çeşitli şekillerdeki malzeme ve eşyalar vb. modeller yardımıyla çokgenler, görsel olarak algılatılır. Doğru parçalarının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit kapalı (kendisini kesmeyen) şeklin çokgen olduğu belirtilir. ↸ Geometri tahtası, plastik çubuklar, tangram parçaları, kartonlar vb. malzemeler kullandırılarak çeşitli çokgen modelleri yaptırılır ve noktalı kâğıt üzerine çizdirilir.

ÇOKGE LER

Bu modeller kenar veya köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen olarak adlandırılır. Bir çokgen için en az üç kenar ve üç köşe olması gerektiği vurgulanır. ↸ Eşkenar üçgenin ve karenin bütün kenarlarının ve açılarının birbirine eş olması gibi [!] Altıdan çok kenarlı düzgün çokgenlerden bütün kenarları ve açıları birbirine eş olan beşgen ve altıgenin de “düzgün beşgen” ve söz edilmez. “düzgün altıgen” olduğu fark ettirilir. [!] Eşkenar üçgenin “düzgün üçgen”, karenin “düzgün dörtgen” olduğuna dikkat çekilir.

3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

290

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler, kâğıttan üçgen modelleri hazırlar. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplanır. Bu gruplar, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayanlar olarak kendi içlerinde yeniden gruplanır. Elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki gibi bir şema hazırlanır: ÜÇGE LER

AÇIKLAMALAR [!] Kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitleri hatırlatılır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Geniş açılı üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi? 2. Dik açılı bir üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi?

ÇOKGE LER

Dar Açılı Üçgenler

Geniş Açılı Üçgenler

Dik Açılı Üçgenler

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

↸ Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa ettirilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

Đkizkenar üçgen

Đkizkenar üçgen

Eşkenar üçgen

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

291

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Trafik işaret levhaları, uçurtma, çeşitli tabelâlar, baklava dilimi, kilim-halı [!] Yamuk tanıtılırken karşılıklı kenar süslemeleri, bazı taksilerin yan çizgileri vb. modellerle paralelkenar, eşkenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır, çeşitlerine girilmez. dörtgen ve yamuk tanıtılır.

↸ Geometri tahtası, geometri şeritleri ve tangram parçaları kullandırılarak paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk modelleri yaptırılır.

DÖRTGE LER

2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.

Üç açısının ölçüsü verilen bir dörtgenin ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun belirttiği bölgelerin kâğıt modellerindeki köşeleri koparttırılıp ortak bir köşe etrafında yan yana dördüncü açısının ölçüsünü ölçmeye getirtilerek bir dörtgendeki açıların, iki doğru açı oluşturduğu keşfettirilir. başvurmadan bulunuz. ↸ Çizgi modellerinin bir köşegenini çizdirerek oluşan iki üçgenin açılarının ölçüleri toplamlarından, dörtgenlerin açılarının ölçüleri toplamının 360° olduğu buldurulur. ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuktaki açılar, açıölçer ile ölçtürülerek açı ölçülerinin toplamları buldurulur.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

↸ Modeller üzerinde ölçme yaptırılarak kenar, açı ve köşegen özellikleri buldurulur. Bu özellikler tablo biçiminde özetlenir. ↸ Çizim veya inşa sonucu elde edilen kare ve dikdörtgen modellerinde açıların birer dik açı ve köşegenlerin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu öğrencilerce belirlenir. Öğrenciler, kare modelini köşegenlerinden katlayarak veya açıölçer ve cetvelle ölçüp gözlemleyerek köşegenlerinin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığını fark ederler.

[!] Kenarların, köşegenlerin birer doğru parçası; eşit uzunluklu doğru parçalarının da eş oldukları vurgulanır. [!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köşegenlerinden biri tarafından iki eş parçaya ayrıldıkları hatırlatılır. [!] Köşegen ile kenar arasındaki fark vurgulanır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

292

duvar. kare. Üçgen. Yükseklik “ h” ile gösterilir. paralelkenar. Bunun aynı zamanda karşı kenarın herhangi bir yerinden (noktasından) söz konusu kenara inilen dikmenin uzunluğuna karşılık geldiği vurgulanır. Bu paralel doğruların birbirine uzaklığının her yerde eşit olduğu hatırlatılır. gönder. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer.5. Üçgen. DÖRTGE LER 5. KAZA IMLAR 4. eşkenar dörtgen ve yamuğun yüksekliklerinin aynı olduğu fark ettirilir. Daha sonra gönye ve [!] Üçgen. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerinden birinin. dikdörtgen. kare. eşkenar dörtgen ve cetvel kullandırılarak dikdörtgen ve kare çizdirilir. paralelkenar. köşelerin veya kenarların birinden karşı kenara (veya bu Uzunlukları Ölçme kenarın üzerinde bulunduğu doğruya) olan uzaklık olduğu ve bu uzaklığın o kenara ait yükseklik olarak adlandırıldığı fark ettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kare.A. paralelkenar. materyal ile yaptırılır. basket potası vb. ↸ Paralelkenarları aynı paralel doğrular üzerinde bulunan dikdörtgen. yamuğun kenar uzunlukları verilerek çizim yaptırılmaz. ↸ Farklı duruşlarıyla verilen üçgen. kare. [!] Yüksekliğin aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 293 . dikdörtgen.Ö.A. nesnelerin tabanlarından tepelerine veya tepelerinden tabanlarına inilen dikmenin uzunluğu olduğu fark ettirilir. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. dikdörtgen. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Yüksekliğin bina. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çizimler önce tangram parçaları vb.Ö.

saatin [!] Yarıçap ile çapın aynı zamanda birer yelkovanı ile pimi. bir ucundan raptiyeye diğer ucundan kaleme bağlanır. [!] Merkezin çember üzerindeki her noktaya ↸ eşit uzaklıkta olduğu vurgulanır.Ö. uzunluk olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 294 . model alınarak yarıçap. ↸ Belli yarıçaplara sahip çemberler çizdirilerek çemberin merkezinin nokta. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çap [!] Yarıçap ile çap arasındaki ilişki belirtilir. ipin yarıçap olduğu fark ettirilir. Çemberin merkezini. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çember modellerinden bisiklet tekerleğinin gerdirme telleri ile mili. ↸ Bisiklet tekerleğinin lastiğinin çember. çap ve merkez kavratılır. iç bölgesinin daire vb. 3. Pergel ve diğer ölçme araçlarını kullanarak öğrencilerden kendi sınıf logolarını oluşturmaları istenir.A. trafik işaretlerinden “Taşıt giremez. modeller üzerinde çember ve dairenin aynı merkezli. yarıçapını ve çapını adlandırılır. Belirli bir uzunluktaki ip. Köpük.5. Çembersel bölgenin daire olduğu veya dairenin sınırlarının çember olarak adlandırıldığı belirtilir. yarıçap ve çapının doğru parçası olduğu ve merkezin M.Ö. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. KAZA IMLAR 1. yarıçapını ve çapını belirtir. Raptiye izinin merkez. yuvarlak saatin çerçevesinin çember. çapın 2×r ile gösterildiği vurgulanır. ÇEMBER 2. ve yarıçapın bir doğru parçası olduğu fark ettirilir. tahta levha vb. karton. Çevreden çember yardımıyla oluşturulmuş logolara (olimpiyat logosu gibi) örnekler buldurulur. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini.A. ip gergin olacak şekilde raptiye etrafında döndürülerek bir çember çizdirilir. yarıçapın r. malzemenin üzerine bir raptiye tutturulur. Kalem.” levhasının orta şeridi vb. Pimin nokta modeli. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. gerdirme telinin doğru parçası modeli olduğu göz önünde tutularak merkezin bir nokta. yarıçaplı ve çaplı oldukları fark ettirilir. gerdirme tellerinin bulunduğu bölgenin daire.

katlatarak. kareleri saydırarak vb. yaptırarak simetrik çokgenler ve simetri doğruları belirletilir.5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kareli veya noktalı kâğıda düzgün olan veya olmayan çokgenler çizdirilir ve kesilerek [!] Doğruya göre simetri ile ayna aldırılır.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. etkinlikleri simetrisinin aynı olduğu belirtilir. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. Çokgenler bir simetri doğrusu dört simetri doğrusu SĐMETRĐ altı simetri doğrusu ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1.A.Ö. Simetri aynasını kullandırarak.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 295 .

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 296 .5. e. 1 tane dikdörtgeni. d. En büyük dikdörtgeni. KAZA IMLAR Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. SĐMETRĐ Bir kare çiziniz ve simetri aynasını kullanarak.Ö. [!] Nokta çiftlerini birleştiren doğrunun simetri doğrusuna dik olduğuna dikkat ettirilir. 2 tane kareyi. [!] Çizimlerde yatay ve düşey simetri doğruları kullandırılır. kareli veya noktalı kâğıt üzerinde verilen simetri [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta doğrusuna göre çizimler yaptırılır.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Simetri aynası kullandırarak. b.A. çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. c. a. Aynayı kaç değişik şekilde yerleştirirseniz elinizdeki karenin büyüklük olarak aynısını elde edebilirsiniz? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. En küçük kareyi oluşturunuz.A. 2.

model olarak özellikleri bilinen çokgenler kullandırılır.Ö.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.A. KAZA IMLAR ↸ 1. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 297 . Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Düzgün çokgenlerden bir veya ikisini kullanarak süsleme yapar.5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Düzgün çokgenlerin bir çeşidini kullanarak süsleme yapar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

5. gökyüzü ve bulutlarıyla vb. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler.A. modellerle kesişen düzlemler fark ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisim modellerinin yüzeyleri ve içleri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 298 .Ö.Ö. bir bölgenin dağı. AÇIKLAMALAR 2. sınıf ve içi. ovası. Uzayı tasvir eder. üçgen prizmanın yan yüzlerini herhangi ikisi. modellerle uzayın işgal edilen ve içinde bulunulan yer olduğu fark ettirilir. dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüz çiftleri ile paralel düzlemler. KAZA IMLAR 1.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıfın karşılıklı duvarları (tavan ve tabanı). çatıların bitişik iki yüzü vb. okul ve bulunduğu semt veya şehir. DÜZLEM R P F ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. okul ve içi.

yan yüzlerinin üçgensel bölgeler olduğu. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Mısır piramitleri. ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 299 . KAZA IMLAR 1. bazı çatılar. modeller ile piramitler fark ettirilir. yan yüzlerin tümünün Dünyası” ünitesi (Kazanım 4) kesiştiği noktanın. tepe noktası olarak adlandırıldığı vurgulanır.Ö.A.Ö. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Piramidin Sosyal Bilgiler dersi “Hepimizin tabanının çeşitli çokgensel bölgeler.5. bazı ambalaj kutuları vb.A.

Farklılıklar: • Birinin tabanları üçgensel bölge. diğerinde 6 yüz var. üzerine çizer. Küp Dikdörtgenler prizması Kare prizma Üçgen prizma ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. cisimlere benzemesinin ve bazılarının ↸ Gruplar. modelleri kullandırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 300 . karışmaması için işaretletilir.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 2. Çizilen her yüz. ellerinde bulunan prizma modellerini kullanarak cisimlerin yüzlerini kâğıt daha çok tercih edilmesinin nedenleri irdeletilir.Ö.5.A. Market raflarındaki ambalaj • Birinde 6 köşe. Üçgen prizma ve kare prizma modellerinin karşılaştırılmasında hatırlatılır. [!] Geometrik cisimlerden küp. yüzleri düz ve ikişer tabanları var vb. üçgen.Ö. diğerinin ise karesel bölgedir. ayrıt kavramları farklılıkları buldurulur. kutularının biçimlerinin geometrik • Birinde 5 yüz. aşağıdaki benzerlik ve farklılıklar belirletilir. köşe. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. kare ve dikdörtgenler prizması Benzerlikler: Đkisinin de köşeleri var. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Birbirlerinden farklı iki prizma modeli öğrenci gruplarına dağıtılarak bunların benzer ve [!] Yüz (yüzey). diğerinde 8 köşe var.

bir bütün olarak kestirilip katlatılarak küpü oluşturup oluşturmadıkları kontrol ettirilir.A. Alan Küp Küpün açınım örnekleri ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. Bunların buldurulur.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. küpün açınımı tahmini olarak çizdirilir. her biri. Daha sonra prizmanın parçalara [!] Farklı açınımlar elde edilmesi sağlanır. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. [!] Aynı etkinlik dikdörtgenler prizması için de tekrarlanır. ayrılmış yüzleri verilerek farklı açınımları olup olmadığı buldurulur. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Prizma modeli olan kutular kestirilerek açtırılır. KAZA IMLAR 3.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 301 . [!] Açınımı verilen bir geometrik cismin adı ↸ Kareli veya noktalı kâğıtlara.

küplerin sadece uç sınırları belli olacak şekilde verilir.Ö.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Eş küplerle oluşturulmuş yapı.A. [!] Oluşturulan yapıların sadece bir cepheden görünümleri çizdirilir.5. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Türkçe dersi ” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) GEOMETRĐK CĐSĐMLER 5. Eş küplerle oluşturulmuş yapıları izometrik kâğıda çizer. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 302 . [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Görünümleri verilen bir yapı modelinin kaç eş küpten oluştuğu buldurulur ve eş [!] Yapının görünümü izometrik kâğıtta eş küplerle bu yapıları oluşturmaları sağlanır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] En fazla 6 eş küple oluşturulan yapılar çizdirilir. KAZA IMLAR 4. izometrik kâğıda çizdirilir. Örnek II Örnek I [!] En fazla 20 eş küple basit yapılar oluşturulur.

doğru parçalarının. çokgenlerin kendileri ve kenarlarının. “2 boyutlu” ve “3 boyutlu” yazılabilir. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. [!] Nesnelerin cinsi. Bunun için. dairenin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 303 . açıların. Doğruların. “yükseklik” büyüklüklerinden sadece birine. “en”. “yükseklik” büyüklüklerinden her üçüne sahip olmaları gerektiği. çemberlerin “bir boyutlu” nesneler oldukları “uzunluk”. 2. “çap”. “iki boyutlu” nesneler oldukları. herhangi bir yönde ölçülebilen büyüklüğün bir nesnenin boyutu olduğunu. yüzeylerin. derinlik” veya “kalınlık” ifadelerinin kullanılabildiği vurgulanır.5. açının içinin vb. “yükseklik” ten her birinin yerine sırasıyla “boy”. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler. uygun modelleri gözlemleyerek keşfeder. KAZA IMLAR 6. [!] Alanın 2 boyutlu. “1 boyutlu”. ayrıtların. düzlemsel bölgenin. geometrik cisimlerin yüzlerinin. 3. GEOMETRĐK CĐSĐMLER 1. “uzunluk”. “yükseklik” büyüklüklerinden herhangi ikisine. “genişlik”. AÇIKLAMALAR [!] “Bir boyutlu”. Geometrik cisimlerin üç boyutlu nesneler oldukları. “iki boyutlu” ve “üç boyutlu” yerine sırasıyla. hacmin 3 boyutlu nesneler için karakteristik bir özellik olduğu vurgulanır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yeri ve duruşlarına göre bazı hâllerde “uzunluk”.A. uygun modelleri üzerinde gözlemletilerek fark ettirilir. “genişlik”. “uzunluk”. çokgensel bölgelerin.Ö.A. “genişlik”. ışınların.Ö. Düzlemin.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 304 .5.

Çevre 4 Alan 5 Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme 1.5. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 2. 2. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. dikdörtgen. 2. 4. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Metre-kilometre. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 1. santimetre. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. 1. 3. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. 3. 4. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. eşkenar dörtgen. 5. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. kare. metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1. 1. T O P L A M 1 2 2 16 305 . Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. 2. Üçgen. Üçgensel bölgenin alanını bulur. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM 2 1. Milimetre.

2. kesir ve ondalık [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerde. UZU LUKLARI ÖLÇME • 127 mm = • 425 m = 425 km = 0.001 m olduğu ifade ettirilir. KAZA IMLAR 1000 buldurulur ve 1 mm nin. Uzunluk ölçü birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde uzunluk ölçülerinin kullanıldığı işlemleri araştırma yaptırılır. sınıfta araştırma sonuçları gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö.A. 1000 127 cm = 12. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 0.5. 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 1metrenin 1000 milimetre. milimetre birimlerini birbirine edilir. Metre-kilometre.425 km 1000 gibi dönüşümler. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak. • 127 mm = 127 m = 0. santimetre. 1 milimetrenin de 1 metrenin ’i olduğu dönüştürür. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 306 . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.127 m .Ö. Çocuğun bir adımının uzunluğu 23 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç metredir? Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 7. 10 [!] Kesir ve ondalık kesir gösterimi birlikte kullanılmalıdır. paylaşılır. 1. metre-santimetreondalık kısmın en çok üç basamaklı olmasına dikkat sayı gösterimlerine dönüşümler yaptırılır. Milimetre.A. problemlerin bir parçası olarak ele alınır.7 cm . Uzun atlama yapan bir çocuğun atladığı uzunluk kendi adımlarıyla 8 adımdır.

Bölümlerin aynı sayıya yaklaştığı gözletilir. olarak adlandırıldığı . KAZA IMLAR 1. paralelkenar ve [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde yamuk bölgelerinin çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. Bu sayıya “pi” dendiği ve π sembolü ile gösterildiği belirtilir. 3. eşkenar dörtgen. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö.5. dairesel nesneler çevreletilir ve bu ipin uzunluğunun dairesel nesnenin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. dikdörtgen. kavanoz kapağı.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 307 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Üçgensel. eşkenar dörtgen. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. kare. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. ↸ Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. yarıçapı verilen çemberin uzunluğunun düzenlenecektir. eşkenar [!] Problemler öğrencilerin düzeylerine dörtgen.yarıçapın “r”. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. dairesel nesneler kullandırılarak çizdirilen çember uzunlukları çap uzunluklarına hesap makinesi kullandırılarak böldürülür. Yarıçap Yarıçap Merkez 4. [!] Çap uzunluğunun yarısının yarıçap biçimindeki çevre-çap -yarı çap ilişkileri kullanılarak çevre hesaplamaları yaptırılır. hesaplanacağı etkinlikler yaptırılır. karesel. π sayısının tarihçesi ile ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. 2. ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade edilir. tabak.Ö. Ç= 4×a b Ç= (2×a)+(2×b) b c Ç= a+b+c a a a [!] Çap = yarıçap + yarıçap = 2 × yarıçap olduğu vurgulanır. uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları içinde Uzunluğu verilen çemberin yarıçapı. [!] π sayısını yaklaşık 3 aldırılır. bardak vb. ÇEVRE ↸ Farklı çap uzunluklarına sahip olan madenî paralar. çapın da “2×r “sembolleri ile gösterildiğini vurgulayınız. dikdörtgen. Üçgen. ↸ Bir ip veya kâğıt şeritle.A. dikdörtgensel bölgelerle. ↸ Çevre = Çap × π Ç=2×r× π ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. paralelkenar ve yamuğun verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. ↸ Bozuk paranın çapının iki kibrit kutusu arasındaki mesafe olduğu fark ettirilir. kare.

Ö.5. 4 cm K 6 cm L D C U S A B T R ABCD ve TRSU dikdörtgenlerinin alanlarını hesaplayınız. Ayrıca. M N ↸ A(KLMN) = 4 cm x 6 cm = 24 cm2 şeklinde yazılacağı vurgulanır. da km2 ile ölçüldüğü belirtilir.Ö. ↸ Karton. kâğıt vb. ettirilir. ALA ↸ Kitabın yüzü. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 3.A. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. masanın üst yüzü vb. ↸ Kenar uzunlukları belli olan karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının kenar uzunluklarının çarpımı olduğu fark ettirilir. daha geniş alanların tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. harf kullandırılarak ifade ettirilir. Ölçüm [!] cm2 ve m2 birimleri arasında dönüşümler sonuçlarının farklılığından yola çıkılarak standart birimlere ihtiyaç olduğu fark yaptırılmaz.A. yardımıyla 1 cm2 ve 1 m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. ↸ Standart ölçme birimlerinden “cm” ve “m” kullandırılarak oluşturulan dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanları buldurulur. 2. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. Alanlar “cm2” ve “m2” birimleriyle yazdırılır. alanların ölçümü cm2 ile sınıfın tabanının. büyük yazı tahtasının yüzeyinin vb. [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. Belirlenen bir alan ölçtürülür. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Farklı boyuttaki birimkareler kullanılarak belirli bir alan ölçtürülür. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 308 . KAZA IMLAR 1. Aşağıda Simay’ın yatak odasının krokisi verilmiştir. Alan. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. karesel ve dikdörtgensel bölgelerdeki bir kenarın diğer kenara göre yükseklik olduğu vurgulanır. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve bölgelerin alanlarının m2. Açıkta kalan alan kaç cm2’ dir? 5m 190 cm Yatak 90 cm Halı 2m 3m 4m ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur.5.A. 5. ↸ Üçgensel bölgenin alanı kenar uzunlukları ve yükseklikler cinsinden ifade ettirilir. noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde çalışmalar yaptırılarak fark ettirilir.Ö. A AÇIKLAMALAR D C B Yukarıdaki ABCD paralelkenarının alanını birim Paralelkenarsal bölgenin alanı taban ve bu tabana ait yükseklik cinsinden ifade kareler cinsinden tahmin ediniz. [!] Geometrik şekillerin yükseklikleri. KAZA IMLAR 4. ↸ Geometri tahtası noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde verilen bir üçgensel bölge. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 309 . ettirilir. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. geometri tahtası. dikdörtgen ve paralelkenar modelleriyle dikdörtgenle paralelkenar arasındaki ilişkileri inceleterek paralelkenarın alanının dikdörtgenin alanına dönüştürülebileceği keşfettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kareli kâğıt. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Yukarıdaki üçgenleri isimlendirerek üçgenlerin taban uzunluğu ve bu tabanlara ait yükseklikleri belirleyiniz. ALA ↸ Dikdörtgensel ve paralelkenarsal bölgeler. geometri tahtası.Ö.A. Bu bölgelerin alanlarından yararlanılarak üçgensel bölgenin alanı fark ettirilir. köşelerinden katlatılıp kestirilerek iki eş üçgensel bölgelere ayrılır. Üçgensel bölgenin alanını bulur. dikdörtgensel bölge veya paralelkenarsal bölgeye tamamlatılarak bu bölgelerin arasındaki ilişki buldurulur.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfası getirtilir. Bu öğrenci ne kadar uyumuştur? Ankara’dan Antalya’ya giden bir otobüs.Ö. çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir.6. 1993 2002 1979 1987 1978 1999 2001 2004 AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. koştuğunda nabzı dakikada 120 kez atmaktadır.30’da yatan bir öğrenci sabah 7.). KAZA IMLAR 1. Akşam 10. ↸ Kişisel Tarih Çizgim: Öğrencilerden. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 1.A. Aynı tempoda koşmaya devam ettiğinde nabzı 1 saatte kaç kez atar? Özgür’ün nabzı otururken dakikada 80 kez atmaktadır. 3. anne-babanın evlenme yılı.5.2. Öğrenciler. ilköğretime başladığı yıl vb. defterlerine bir doğru çizmeleri ve bu doğrunun ortada bir yerini işaretleyerek bu işaretin hizasına doğum tarihlerini yazmaları istenir.10’da kalkmıştır. koştuğu zaman nabız atışı dakikada yüzde kaç artar? (TIMMS 1999’dan uyarlanmıştır. Yolculuk ne kadar sürmüştür? Fen ve Teknoloji dersi “Dünya Güneş ve Ay” ünitesi (Kazanım 2. Đlk olimpiyatın ne zaman ve nerede yapıldığını araştırarak sınıfa sununuz. Daha sonra. sınıfa başladım. Ablam evlendi. kendi cümleleri ile ifade etmeleri. kardeşlerinin doğum tarihleri. Milâttan önce veya milâttan sonraya ait seçtiğiniz iki tarih arasındaki farkı yüzyıl ve yıl olarak belirleyiniz. doğumlarından önceki önemli olaylar doğum tarihlerinin soluna. 4 saat 45 dakika gittikten sonra yarım saat mola verdi. 2. Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere göre programların başlama ve bitme süreleri ile ilgili problemler kurdurulur. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. neyi sorduğunu belirlemeleri. drama tekniği ile ifade ettirilir. alınabilir Doğumlarından önce ve sonra olan olaylar arasındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. Örneğin.Ö. ↸ Öğrencilerden. sınıfa geçtim. problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri). [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. doğumlarından sonraki önemli olaylar ise sağına işaretleyerek yazmaları sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 310 .A. Doğum tarihim: Yeğenim doğdu. Ablam doğmuş. Annem ve babam evlenmiş. Problem: Özgür. Moladan sonra 3 saat 25 dakika daha yola devam ederek Antalya’ya vardı. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Özgür.5) Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 16) ZAMA I ÖLÇME Ağabeyim doğmuş. ↸ 6. kendi doğum tarihlerini referans alarak aşağıdaki soruları cevaplar: • Ablam kaç yaşındayken yeğenim doğdu? • Ağabeyimin doğumu ile ablamın evlenmesi arasında kaç yıl vardır? • O yıllara ait özellikler. problemleri dikkatle okumaları.

KAZA IMLAR 1. bir ölçek (5mL) şurup içmesi önerilen bir hasta 6 günlük tedavi süresince ne kadar şurup içer? Bir bardak. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Sekiz saatte bir bardak süt içmesi önerilen bir çocuk 6 günde ne kadar süt içer ? Aşağıdaki sürahiye limonatanın 1 ’i 5 kadar su katıldığında sürahideki sıvı miktarı ne olur ? 1000 800 600 400 200 mL ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 311 . sınıfta araştırma sonuçları paylaşılır. Sekiz saatte bir. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. SIVILARI ÖLÇME Sıvı ölçme birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.A. araştırma yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin kullanıldığı dönüşümler yaptırılır.Ö.A. 2. 425 425 mL = L = 0.Ö.5. 175 mL süt almaktadır.425 L 1000 AÇIKLAMALAR [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerin kesir kısmının en çok üç basamaklı olmasına dikkat edilir.

Bir geometrik cismin hacmini standart modelleri kullandırılır. 10×360=3600 küp şekerdir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Küp şeker–paket. olmayan birimle ölçer. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak [!] Çizimler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. • Kolinin hacmi. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Öğrencilerden üç birimküp hacme sahip değişik yapılar oluşturmaları sağlanır.A. Daha sonra bir paketin içindeki küp şeker sayısını kullanarak kolinin hacmi küp şekerle buldurulur. sakız–paket. 10 tane şeker paketidir. • Paketin hacmi. ilişkisi fark ettirilir. Oluşturulan farklı yapılardaki hacimlerin değişip değişmediği sorgulanır. paketin hacmi ise içerisindeki küp şekerlerle buldurulur. farklı yapılar oluşturur.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 312 . KAZA IMLAR ↸ Bir kolinin hacmi küp şeker paketleriyle.5.Ö. en fazla 12 birimküpü buldurulur. HACMĐ ÖLÇME ↸ Đzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıların hacminin kaç birimküp olduğu 2. • Kolinin hacmi. 360 küp şekerdir. modeller kullanarak birim ile hacim [!] Dikdörtgenler prizması ve kare prizma 1. paket–koli vb. içermelidir.

5. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 313 .

1. Şema yaparak verileri düzenler. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. Çizgi grafiğini yorumlar. 3. 1. 3. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar.5. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. 1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Çizgi grafiğini oluşturur. 2. 2. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. 2. T O P L A M Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık 2 1 3 9 314 .

Ö.A. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi. kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. AÇIKLAMALAR çizgi [!] Olaylar. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. 10. Tablo: Mesafelere Göre Koşma Süresi Grafik: Mesafelere Göre Koşma Süresi Koşma süresi (saniye) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Hazır çizgi grafikleri inceletilerek çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra grafiği yaptırılır. 20 ve 30. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çizgi grafiğini oluşturur. KAZA IMLAR 1. Mesafe (m) 5 ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 10 15 Süre (saniye) 7 13 17 20 Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu Öğrenciler 0 5 10 15 Mesafe (m) 15 10 5 0 Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. Örneğin. [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir.A. metreyi kaç saniyede geçtiği öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki belirlenerek veriler toplatılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. çizgi grafiğinde gösterilemez. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır. Çünkü Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 315 .5.

grafik kullanımının ↸ Veri toplamak için öğrencinin yaşantısından seçilen bir olay tartışılarak belirlenir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. • Aynı veriler. Zaman (saniye) 25 20 15 10 AÇIKLAMALAR [!] Otomobil.Ö. emlak. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. kolaylıklarını ön plana çıkarmalıdır.Ö. altın ve döviz fiyatlarındaki değişim vb.A.5. Çizgi grafiğini yorumlar. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 5 0 0 5 10 15 20 25 Yol (m) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 316 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır. • Öğrencilerin grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu hakkındaki düşünceleri yazdırılır. [!] Veri toplatılacak olay. grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır. ilgili ve içeriğinde çizgi grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek grafikler yorumlatılabilir. • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır. • Varılan sonuç yazdırılır. • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır. KAZA IMLAR 2.

adresleri. Hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek veriler tablo hâline getirtilir. trafik kazalarının bazı nedenleri ve bu kazalar sırasında yaralanmaların olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar.A.Ö.” Öğrencilerin yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır. tahıl miktarını araştırınız ve tablolaştırarak sununuz. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğretmen. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. Desenli olmayanlar kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturunuz. Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve. Şema yaparak verileri düzenler. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 6) Sağlık Kültürü (Kazanım 21) Toplam TABLO VE ŞEMA 10 3 13 6 1 7 10 10 26 4 30 ↸ Kadınların Okur Yazarlık Oranları “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur.A. telefonları. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır. sebze. süt.Ö. 2. Sunu”öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2) Desenli olanlar Kriz durumlarında size yardımcı olabilecek Plastik olanlar güvenilir yetişkinleri. et.5. Çeşitli özelliklere sahip Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 317 . Desenli olanlar Bardaklar Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Plastik olmayanlar Desenli olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Ağaç şeması kullanılarak veriler düzenletilir. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Tablo: Trafik Kazaları Nedenlerinden Bazıları Trafik Kırmızı kazalarının ışıkta nedenleri geçmek Yaralı durumu Yaralanan Yaralanmayan Toplam Taşıtı hatalı geçmek Hızlı taşıt sürmek AÇIKLAMALAR [!] Okul çağı çocuklarının sağlıklı yaşam için tüketmeleri gereken besinlerle ilgili gazete kupürleri incelenerek iki özelliğe göre tablo oluşturmaları istenebilir.

güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. Bu notların [!] Çeşitli ilanlar içeren gazete kupürleri aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Bu süreçte küpler [!] Öğrencilerin problemi anlama.Ö. toplanabilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 318 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır. KAZA IMLAR 1. Küpler kullanılarak aritmetik incelenerek aritmetik ortalama ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. yapma. Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazınız ve sınıfa sununuz.5. amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için sunu değerlendirme formunu doldurur. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak hesaplamaya kaynak olacak veriler açıklayınız. Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür.A. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5. ARĐTMETĐK ORTALAMA ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. plan kullandırılır.Ö.A. problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem Problem: Öğretmen. 5+3+ 4 =4 3 Göksu Göksu Deniz Deniz Erol Erol ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında. gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Suat: -Bence. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Đçi görünmeyen bir torba ile eş taş. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır. varlıklardan biri seçtirilir.A. üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin edilecektir. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra. Her grup. kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. Sonra para 50 kez atılarak gelen deney yapar ve sonucu yorumlar. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. ↸ Bir yüzü sarı. tekrar bir nesne çektirilir. olayların olma olasılıkları vb. bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir. Bu işlem 50 kez yaptırılır. yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. Öğretmenin kazanma olasılığının.Ö. üçlü gruplar oluşturulur. kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu. nohut vb. ↸ Đkili. gazete kupürleri incelenerek tahminler Filiz: -Benim tahminime göre ise % 90 olasılıkla B takımı galip gelecektir. KAZA IMLAR 1. Öğrencilerden.5. Gruplardan. madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 319 . Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. OLASILIK 3. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya. Tahtaya. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. Çekiliş yapmadan kırmızı. yaptırılıp kontrol ettirilebilir. Tercihler. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. ile ilgili berabere kalacaktır.A. ekonomik tahminler. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. ↸ Her bir gruba. bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci Bayrak” ünitesi (Kazanım 1) grupları seçer. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla [!] Hava tahmini. öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır.Ö. “Farklı iki renk Sosyal Bilgiler dersi “Bir Ülke Bir gelmesi” durumunu öğretmen.

.. Mathematics Grade 3-8. Atlanta.YÖK: Ankara 1996. Đnsan Hakları Eğitimi Dersi Senaryoları. ve Deniz S. Gülmez. Singapore Maths CurriculumMathematics Syllabus.. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. M.. Đnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. ve Henderson. Exploring with Pattern Blocks Grade 4-6. Curriculum Planning and Development Ministry of Education.. Arda. Circles of Learning: Cooperative in the classroom. Geometry. GA: Houghton Mifflin 1975.B.J.T. A. Silver Burdett and Ginn: Atlanta 1992. Micazkadıoğlu. I. Y. Boyd. Mathematics of Elementary School Teachers. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Metni.KAY AKÇA Altamuro. S.al. Milsan Basın San Aş.. ve Dede. Cooney.. Johnson.W. Busbridge. Claude.J. Develioğlu. EARGED. Collins W. 320 . et al. . K. K. V.. C. C. B. D. Mathematics Curriculum. M. Yaygın Đnsan Hakları Eğitimi.: Đstanbul 2004.. Mehmet ÇEVĐK). NCTM: Reston 1987. HMSO: London 1999. 2000. 2003. Mathematics in the National Curriculum. ve Oruç. S. Davis. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 1. Đnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları Đçin. et.: Illinois 2001. T. Ministry of Education. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 2.. Đlköğretim Matematik Öğretimi. Z. Milsan Basın San Aş. Tarih Vakfı Yayınları: Đstanbul 2003. Kılıçoğlu. Anı Yayıncılık. Glencoe/McGrawHill: Newyork 1999. Kepenekçi.J. Glencoe/McGraw-Hill: Newyork 1998. & Holubec. R. Charles. Inc. Çayır.. Houghton Mifflin Company: Boston 1997. A. 2001. D..: Đstanbul 2003.. Mathematics: Applications and Connections Course 1.. TODAĐ Yayınları: Ankara 1996. British Council. T. Grades 3-8 Team.Ş. P. How to Evaluate Progress in Problem Solving. . Learning Resources.. Johnson. Ankara 2002. Đstanbul.: Đstanbul 2003. Ben Đnsanım Dizisi. Singapore. & Pryor. R. Lester F. 2002.. ve Özçelik. E. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. R. Đlgiç. Department of Education and Science. . Đnsan Hakları Eğitimi. j. E. Bassarear. ve O’Daffer P.J. K. Department of Education: Dublin 1999. Her Güne Bir Oyun. Interaction Book Company: Minnesota 1990. N. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Dr. Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics. Department of Education and Science. (Çev.

Đlköğretim Matematik Programına Ait Öğretmen Görüşleri. M. Corwin Press Inc. K-5. 1957. Şahin.: Thousand Oaks 1998. N. Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. C..King. L.. D. 2002.. MEB. MacMillan Company: New York 1990. Posamentier. Millî Eğitim Basımevi: Đstanbul 2002. Hands-On Mathematics: Ready to Use Games & Activities for Grades 4-8. & Silvey. NCTM. 2003. MEB Basımevi: Đstanbul 2003.. S. Curriculum and Evaluation Standards for school Mathematics. Cuisenaire Company of America. National Council of Teachers of Mathematics. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992. A. Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units.. Math for Fun Projects.. Reston. Posamentier. Walton. & Krulik. TIMMSS 1999 Türkiye Raporu. A. Polya. Đlköğretim Okul Ders Programları 1-5.M. EARGED: Ankara 2003. Arslan. Primary Mathematics 5B.. S. MEB:Đstanbul 2000. Pasternnack. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 3.. F. Mathematics Assesment. NCTM: Reston 1992. Navigating through Data Analysis and Probability in Pre-kindergarten-Grade 2. EARGED:Ankara 2003. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992. Estimation Book A and B. MEB. ve Sancar. & Stepelman. Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme Bölümü Matematik Komisyonu. G. The Center for Applied Research in Education: West Nyack 1994. Reston: NCTM. Alladdin Books Ltd. Estimation Book B. A. Singapore Federal Publications 1996. & Williams. Seymour.. Primary Mathematics Project Team.S. Problem Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions: A Resource for the Mathematics Teachers. J. D. Tangram Blocks Activities Grade 5-10. Ülker. MEB. S. NCTM: Virginia 1991.S. Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 4. London: Lorenz Books 1997. Walton. S.:New York. 321 .. Teaching Mathematics Through Problem Solving. Seymour. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. P. 2002.: London 1999. Paper Cutting. MEB:Ankara 2003. NCTM. ve Gürsoy. Z. Z. Inc. Thompson. Reston: NCTM. London: Penguin Books. NCTM.

EKLER 322 .

Farklı kaynaklardan yararlanma 10...... Konuşurken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 3.... Yazarken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 2. Kendine ait malzemeleri kullanırken özen gösterme 3............ Puanlama: 0= Hiçbir zaman... Dersler arası ilişkilendirme yapma 9.. 1= Nadiren. Bilgileri sorgulama 7.. Yönerge: Aşağıdaki her ölçütün ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini göz önüne alarak öğrenciyi değerlendiriniz.... Yaratıcı olma 4..Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorma Hiçbir zaman adiren Her zaman zaman Her 1.. Problem çözme yeteneklerini kullanma 6. Đç ilişkilendirme yapma 8..... Başkalarına ait malzemeleri kullanırken özen gösterme Bazen PSĐKOMOTOR BECERĐLER Bazen 323 . Malzemeleri etkin kullanma 2...... Akıl yürütme 5..EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI GE EL ÖĞRE CĐ ĐZLEME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: . Sınıf: ..... 3= Sıklıkla: 4= Her zaman) adiren Sık sık Sık sık Hiçbir zaman BĐLĐŞSEL ÖZELLĐKLER 1..................... 2= Bazen.........

............................. Sorumluluklarını yerine getirme 5............... Matematik sınavında panik olmama YORUMLAR VE Ö ERĐLER: ............. Đstekli ve hevesli çalışma 11....... Grup olarak çalışma 2...................... Kendini mutlu etmek için matematikle uğraşma 12........................... Đhtiyaç duyduğunda yardım isteme 6...... Verimli çalışma 9................................................... Toplum içinde kendini ifade etme adiren Her SOSYAL BECERĐLER Sık sık zaman zaman Hiçbir Bazen Bazen PSĐKOLOJĐK ÖZELLĐKLER 1.. ........ Başkalarına değer verme 4...... Eleştirilere açık olma 7............................ zaman Hiçbir Her 324 ........................................................................................ Matematiğin önemli olduğuna inanma 2.. Başkalarının fikirlerini dinleme 3.................................................................................. Matematikte başarılı olmayı isteme 3................................ Öz güveni olma 13.......... Dikkatli olma 10.. ............................... Dürüst olma 4................... Tek başına çalışma 8............adiren Sık sık zaman 1....

PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ A ALĐTĐK DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0: Problemi tamamen yanlış anlamış. 2: Problemi anlamış. CEVABI DOĞRULUĞU U KO TROL ETME 2: Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. PROBLEMĐ A LAMA 1: Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. 0: Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. 325 . sorunun bir kısmını çözebilmiş. 2: Hazırladığı planı gerektiği gibi uyguladığında doğru sonuca ulaşır. 2: Doğru cevabı bulmuştur. 0: Benzer bir problemi kuramamış. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuştur. ÇÖZÜM ĐÇĐ PLA YAPMA 1: Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. 1: Cevabı kısmen kontrol etmiş. 2: Benzer bir problemi kurabilmiş. 0: Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. ÇÖZÜM 1: Đşlem hatası yapmış. BE ZER BĐR PROBLEMĐ KURMA 1: Benzer bir problemi kısmen kurmuş. 0: Probleme uygun olmayan plan yapmış.

PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ BÜTÜ CÜL DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • • • • • • Problem anlaşılmışsa ve uygun olmayan strateji ile başlangıç yapıldığı için yanlış sonuca ulaşılmışsa Doğru sonuç olmasına karşın çözüm anlaşılmıyorsa Sadece doğru sonuç varsa Sadece problemin alt amaçlarından birinin çözümü doğru ise Uygun strateji ile sadece başlangıç yapılmışsa Uygun strateji seçilmesine karşın yanlış uygulanmışsa 3 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemi yanlış anladığı için veya kısmen anladığı için uygun strateji kullanmasına karşın yanlış sonuca ulaştıysa • Uygun stratejiyi uygularken anlaşılmayan nedenlerden dolayı yanlış sonuca ulaşılmışsa • Uygun stratejinin uygulandığının anlaşılmamasına karşın doğru cevap verilmişse • Uygun strateji uygulanmış fakat sonuç yazılmamışsa 4 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Uygun stratejiyi uygularken hata yapmışsa ve bu hata problemi anlamadığı için veya kavram yanılgısı olduğu için değilse • Uygun strateji uygulanmış ve doğru sonuca ulaşılmışsa 326 . • Problemin alt amaçlardan birine sadece ulaşmaya çalışmış ve sonuçlandırmamışsa • Çözüm bulmaya başlangıç yapılmasına karşın bu başlangıç doğru cevaba neden olmayacaksa • Uygun olmayan strateji ile başlangıç yapılmışsa veya bu strateji ile çözmeye çalışılmış fakat sonuçlandırılamamışsa 2 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Hiçbir çalışma yapılmamışsa • Sadece yanlış sonuç yazılmışsa • Problemdeki veriler sadece kopyalanmışsa veya problemi anlama izleri yoksa 1 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.

.......... Problemi çözdüğünde ne hissettin? Neden? 327 ................ Tarih: ................................................................. Cevabını kontrol etmenin önemli olduğunu düşünüyor musun? Neden? 8...... ........................................................... Problem çözerken bir zorlukla karşılaştın mı? Karşılaştıysan bu zorluk nedir? 6............... Problemi yazınız: .................................................................................................................... ........................................... Problemle uğraşmaya başladığında ilk defa ne yaptın? Ne düşündün? 2.................................................................................................................. Problemi çözerken hangi aşamaya gelebildin? Neden? 3........ Ders: ......................PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ ÖĞRE CĐ RAPORU Öğrencinin adı ve soyadı: ................. Cevabının doğru olduğundan emin misin? Neden? 7...........Konu: .......... Problemi çözerken kullandığın veya kullanmaya çalıştığın stratejiden başka problem çözmeye uygun strateji var mı? Varsa bu stratejinin ne olduğunu açıklayınız? 5............................................................ 1.............. Problemi çözerken hangi stratejiyi kullandın veya kullanmaya çalıştın? Neden? 4....... .................... Yönerge: Problem çözerken yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi açıklamak için aşağıdaki soruları cevaplayınız....................................... Sınıf: .................................................... Problem çözerken neler hissettiğini nedenleriyle yazar mısın? 10............................. Problem çözümünü nasıl yaptığını açıklar mısın? 9..

................................................................................. ............................. Problem çözmede kendine güvenme 10.................................... ............................................................................ Problemi anlama 2................. Problemi çözmek için çaba harcama 9............................................ Problem kurma 7.......................... Her zaman Bazen 328 .............. Sınıf: .......................................................... Problem çözme stratejilerini kullanma 3..................................................................... ................................... Problem çözmeyi sevme YORUMLAR VE Ö ERĐLER .... Problemi genişletme 8..... Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5........................................................................................................................................................................................... Problem çözümünü analiz etme 6..PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ............... adiren Sık sık Hiçbir zaman ÖLÇÜTLER 1.......................................................... Problemi çözme 4...............

11 Matematik sınavlarında diğer. 14 Matematik dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur. Katılmıyorum Katılıyorum Katılıyorum Adı ve soyadı : . 13 Matematik dersi hiç olmasa iyi olurdu. 20 Matematik dersi ile ilgili kitap. 10 Matematik bana göre gereksiz bir derstir. DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretlemeniz beklenmektedir.. Matematik dersinin gelmesini dört gözle bekliyorum.. 15 Matematik derslerindeki problemleri çözmek çok can sıkıcıdır. Matematik derslerinde zaman çabuk geçiyor.diğer derslere göre daha çok severek çalışırım. 17 Televizyon ve radyoda yayımlanan matematik konulu programları kaçırmak istemem. Matematiği .yayınları takip etmek isterim.MATEMATĐK DERSĐ E YÖ ELĐK TUTUM ÖLÇEĞĐ Sevgili Öğrenciler. Matematik en çok korktuğum derstir. dergi vb. 16 Đlerde matematik ile ilgili bir bölümde okumak isterim. Kararsızım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Matematik benim için eğlenceli bir derstir. 329 Hiç . Bu ölçek sizlerin Matematik dersine yönelik tutumlarınızı öğrenmek amacı ile hazırlanmıştır. derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. Matematik ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alırım. 18 Matematik derslerinde problem çözmek keyif vericidir. DERECELER Katılmıyorum Tamamen Sınıf :………………. Matematik dersinde genellikle çok sıkılırım. Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra. 19 Boş zamanlarımın çoğunu Matematik dersine ayırmak isterim. 12 Matematik dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Matematik dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum. Matematik dersinde genellikle huzursuz olurum.

açı. Arkeologlar vb. köprü. çember. Başvuru Kaynakları • Ansiklopediler. Kaynak ve araç-gereç kullanımı 3. park vb.) tasarlarsınız? Hangi geometrik şekilleri kullanırsınız? Projenin Tasarlanması • • • • Çevrenizdeki tarihî veya mimarî yapıları gezip fotoğraflarını çekiniz. renkli kâğıtlar. üçgen. tarihî ve çağdaş yapıların fotoğrafları • Konuyla ilgili kişiler (Sanat Tarihçileri. nokta.EK 2: PROJE ÖR EKLERĐ PROJE (ÖR EK I) Sınıf Projenin Adı :3 : Maket Yapalım Projenin amacı : Çeşitli yapılarda yer alan düzlem. doğru. Tasarınızı bir kartona çizip istediğiniz gibi süsleyerek boyayınız. Projenin içeriği 2. Bu yarışmaya en fazla geometrik şekil kullanarak en özgün tasarımı yapan mimar yarışmayı kazanacaktır. Yarışmayı kazanmak için yaşadığınız çevreyi düşünerek nasıl bir yapı modeli (bina. makas. Resim Öğretmenleri. Proje Sorusu : Mimar olduğunuzu düşününüz. yapıştırıcı. maket bıçağı. dikdörtgen. Bunlara uygun modeller tasarlayabilmek.) Araç–Gereçler Karton. cetvel Projenin Değerlendirilmesi 1. internet. kare. Tarihî filmler ve belgeseller izleyiniz. Sunum 330 . simetri ve süslemeleri görebilmek. Bu yapılarda kullanılan geometrik şekilleri belirleyip bir kartona çiziniz. bir tasarım yarışması düzenlemiştir. renkli kalemler. Mimarlar Odası.

). Projede kullanılan materyal ve kaynak çeşitliliği 331 .). 3 değişik meslek grubunun belirlenmesi (doktor. 3. Projenin Aşamaları : Karar Aşaması 1. Bu fotoğrafları sunumunuzda arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Projenin hazırlanma süreci 2. öğretmen. Đş bölümünün yapılması. 4. Projenin Değerlendirilmesi 1. Sonuçların yorumlanması. Uygulama Aşaması 1. 2. (Mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz?. Küçükken ne olmak istiyordunuz?). Projenin sunumu 4. Anket sonuçlarının yüzde olarak hesaplanması. Sunum Aşaması Grup arkadaşlarınız ile anketi uyguladığınız kişilerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. 2.PROJE (ÖR EK II) Sınıf Projenin Adı Projenin Amacı :5 : Meslek Gruplarını Tanıyalım : Bu projede. muhtar. (Her meslek grubu için önce ayrı ayrı her soruya verilen cevaplar incelenip daha sonra tümü arasında genelleme yapılabilir. Değerlendirme ve Yorumlama Aşaması 1.). En az 5 adet anket sorularının belirlenmesi. Anket sonuçlarının tablo hâlinde düzenlenmesi. çiftçi vb. mimar. Anketin hazırlanması ve çoğaltılması. Projenin içeriği 3. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi. 3. değişik meslek gruplarından kişilere anket uygulayacak ve sonuçları değerlendireceksiniz. 2. (Anket yaptığımız 3 meslek grubundaki çalışanların %40’ı yaptığı işi severken %60’ı işinden memnun değil vb. Anketin uygulanması.

9. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 1. onar ritmik sayar. Temel hareket kavramlarını bilir. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Paralarımızı tanır. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Öğrenci olarak sorumluluklarının farkına varır. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI I KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI TABLOSU SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi DERS KAZA IMLARI Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 13. 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. 100 içinde ileriye doğru birer ve 5. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır.EK 3: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. DERS KAZA IMLARI 18. Okulda demokratik ortamın geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini fark eder. 10. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar Sayılar/ Doğal Sayılar Geometri/ Uzamsal Đlişkiler ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Geometri/ Uzamsal Đlişkiler 1. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 10. 9. 332 . Okul bölümlerinin ve personelinin adlarını belirtir. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 1. DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 2. 1. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. 32. Temel hareket kavramlarını bilir.

GĐRĐŞĐMCĐLĐK 32. 13. 2. Standart uzunluk ölçme araçlarını 5. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme / Zamanı 3. Đlgilendiği ve ilgilenmediği faaliyetlerin farkında olur. planlı çalışabilme becerisini geliştirir. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 18. toplum içindeki önemini kavrar. Zamanını düzenli kullanır. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 27. saati tam ve yarım saate ayarlar. Paralarımızı tanır. Zaman ölçme birimleriyle ilgili Ölçme problemleri çözer ve kurar ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 8. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. Tam ve yarım saatleri okur. Ölçme/ Zamanı ölçme 2. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK ALT ÖĞRE ME DA IŞMA KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. Meslekleri tanır ve mesleklerin Ölçme belirterek gerekliliğini açıklar. 17.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. 333 . Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerideki etkilerini belirtir. SI IF Veri/ Nesne Grafiği 1. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Nesne grafiğini yorumlar.

334 . GĐRĐŞĐMCĐLĐK 33. 16. 6. Paranın biriktirildiği bir yer olduğunu fark eder. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 26. 3. Spor türlerini bilir. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Paranın kullanım alanlarına yakın çevresinden örnekler verir. Farklılıkları insanlığın kültürel zenginliği olarak görür. Paranın mal ve hizmet karşılığı verildiği durumları fark eder. Problem çözme sürecini açıklar. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Belirli bir zamanı farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 20. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 9. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Şekil Grafiği 2. 7. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamını belirtir. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. 17.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. 34. Şekil grafiği oluşturur. Para biriktirme uygulamaları yapar. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme /Zamanı Ölçme 2. 20 ye kadar Romen rakamlarını okur yazar. Oyun.

Oyun. 4. Doğal sayılarla bölme işlemini Sayılarla Bölme Đşlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 2. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Spor türlerini bilir. Sayılar/ Doğal 2. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Saat-dakika. AFETTE KORU MA VE GÜVE LĐ YAŞAM 7. 7. 30. 20. 4. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Veri/ Sütun Grafiği 1. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Sayılar/ Doğal 7. 23. Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. dakika-saniye Ölçme arasındaki dönüşümleri yapar. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 29. KARĐYER BĐLĐ CĐ GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI 20. Basit bir iş problemini çözer. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Deprem sürelerini karşılaştırır. Üç basamaklı doğal sayıları en Sayılarla Bölme Đşlemi çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamlarını belirtir. 335 . 24.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 1. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 12. Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 3. Bir depremin ortalama olarak ne kadar sürdüğünü fark eder. 2. Gelir ve gideri tarif eder. Dakika ile saniye arasındaki Ölçme ilişkiyi açıklar. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 54. Sütun grafiğini yorumlar. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki Ölçme ilişkileri açıklar. Sütun grafiğini oluşturur. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 6. Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar.

hız. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 5. Kendinde ve başkalarında olan problemleri çözer ve kurar. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. metre ve Ölçme kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 7. Đnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını bilir. 16. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Modern olimpiyat oyunlarının problemleri çözer ve kurar. gelişimi ve değişimi açıklar. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 4. Şema yaparak verileri düzenler. Spor türlerini bilir. 45. 4. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI KARĐYER BĐLĐ CĐ Đ ALA I GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Sayılar/ Yüzdeler 2. Vergi vermenin bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilir. 8. Milimetre. Kriz durumu olduğunda kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri belirler. santimetre. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 21. 336 .SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. Đnsan hakları ile ilgili istatistik verilerinden faydalanmasını bilir. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. Besin öğelerinin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 6. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 2. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 5. başlayış yeri ve tarihini belirtir.

etkinliklerde çeşitliliği artırmak için dört farklı renkte hazırlanılabilir. BĐRĐM KÜPLER Çocukların kolayca kullanabilmesi için yaklaşık 2 cm × 2 cm × 2 cm boyutlarında olan küpler. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu blok ise onluktur. Materyal bulunamadığı durumlarda birlik. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ O LUK TABA BLOKLARI En küçük parçası 1cm3 lük bir küptür ve birlik olarak adlandırılır. Yüzlük plakalardan 10 tanesinin üst üste birleştirilmesinden oluşan küp ise binliktir. 337 .EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. Onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu plaka yüzlük olarak adlandırılır. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluşturulabilir.

ÖRÜ TÜ BLOKLARI Altıgen. ikizkenar yamuk.GEOMETRĐ TAHTASI Plastik bir levha üzerinde. eşkenar üçgen. ikişer santimetre aralıklarla yatay ve dikey sıralarda 5x5 plastik çivinin bulunduğu ve renkli ambalaj lastikleriyle geometrik şekiller oluşturulabilen bir araçtır. ikizkenar dik üçgen. 338 . kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluşan plastik materyallerdir. eşkenar dörtgen.

bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluşmaktadır. iki küçük ikizkenar dik üçgen. Đki büyük ikizkenar dik üçgen.SĐMETRĐ AY ASI Hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tanıyan materyaldir. TA GRAM Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir Çin bulmacasıdır. bir kare. 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 339 .

ŞEFFAF KESĐR KARTLARI Şeffaf malzemelerden yapılmış ve sırasıyla 1. 8. 10. 5. 340 . 6. 4. 2. 12’lik eşit parçalara ayrılmış ve değişik sayıda parçaları boyanmış kesir kartlarıdır. GEOMETRĐ ŞERĐTLERĐ Plastikten 3 renkte şeritler ve pimden oluşmaktadır. 3.KESĐR TAKIMI Parçalar aynı büyüklükte olmak üzere eş parçalara ayrılmış kesir takımıdır.

GEOMETRĐK CĐSĐMLER SETĐ 341 . yapılan etkinliğin özelliğine göre içerisine nesne konabilecek biçimde 2 mm derinlikte ve 4 mm kalınlıkta kare şeklinde kutucuklardan oluşmaktadır.O LUK KART Tek onluk veya iki beşlik olmak üzere iki türde olan onluk kartlar. Onluk kartlarla birlikte de kullanılır.5 cm boyutlarında ve 2 mm kalınlığında renkli kare pullardır.5 mm 2 cm 10 cm ŞEFFAF SAYMA PULLARI 1.5 cm x 1. 2 cm 20 cm 2 cm 0.

342 .ĐZOMETRĐK KÂĞIT Noktaların eşkenar üçgen biçiminde dizildiği üç boyutlu çizimlerde kolaylık sağlayan noktalı kâğıttır. OKTALI KÂĞIT Yatay ve dikey olarak birbirlerinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan çalışma kâğıdı (Etkinliğin gerektirdiği ölçüde istenilen büyüklükte düzenlenebilir).

yapılan etkinliğe göre içi boş olarak da kullanılabilir).YÜZLÜK KART (YÜZDELĐK KARE) 10 cm x 10 cm boyutlarında 100 eş kareye bölünmüş ve öğrencilerin üzerinde işaretlemeler ve boyama yapabildiği ve her bir kutucuğun yüzde bire karşılık geldiği materyal. YÜZLÜK TABLO 10×10 luk bir tablo içerisinde 1 den 100 e kadar sayıların sıralandığı tablo (Yüzlük tablo. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 343 .

programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği. Değerlendirme. gözlemlerden sonuca ulaşma 344 Öğrencilerin neyi bildiğini. öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder. anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur. eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. • Öğretmenin. Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur. analiz etme ve bir sonuca ulaşma • Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma • Gözlem yapma. • Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene. ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. öğrencinin okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir Ölçme ve değerlendirme de öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. Öğrencilerin neyi bilmediğini değil. rutin problemleri çözebilme. izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur. Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir. beceri ve tutumların gelişip gelişmediği. • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder. öğrencilerin bildiklerini ortaya koymalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil. Programların ölçme ve değerlendirme yaklaşımında. • Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları. derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. kritik etme. Bu programlara dayalı ölçme ve değerlendirme. öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar. Đyi bir değerlendirme sistemi: • • • • verir. Program. öğrencilerden beklenen bilgi. • Okuduğunu anlama. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama. zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar. ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmışken. Eğitimde.EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olur. Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı . öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. yorumlama • Bilgi toplama.

Aşağıdaki noktalar. çoktan seçmeli. öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. projeler. Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını sağlayabilir. Tartışma. Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli değildir. Öğretmenler. Aşağıda bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. dereceli puanlama anahtarı (rubric) vb. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. DEĞERLE DĐRME ARAÇ VE YÖ TEMLERĐ Görüşme (Mülâkat): Öğrencilerle yapılan görüşmeler. Bu sorunu aşmak için öğretmenlerin. eşleştirmeli. sınavlarında veya ödevlerinde sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. görüşmeler. sorulardan oluşan testler de kullanarak hem süreci hem de sonucu değerlendirmiş olurlar. iş. öz değerlendirme formları. öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte kullanması gerekir. araç ve yöntemleri kullanarak öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilirini ne kadar geliştiğini öğrenim süreci içinde değerlendirirler. Bazı öğrenciler tartışma sırasında sessiz kalırken. performans ödevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır. beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz. gözlem. fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin? Gözlemler: Çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça önemlidir. yazılar. Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. 345 . açık uçlu vb. boşluk doldurma. Ayrıca. öğrenci ürün dosyaları (portfolyo). öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. Her öğrenciyi değişik özellikler. performans ödevleri. Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. Gözlemler. yazmaya geldiğinde çok güzel şeyler yazabilirler (Levstik ve Barton. Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir: Bir olayı (konuyu. kısa cevaplı. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır.• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme • Araştırma yapma • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma gibi becerilerin önemi artmıştır. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. yöntemi. Öğretmenler bazen öğrencilerin. 2001). posterler. Öğretmen öğrencilerin: • Soru ve önerilerine verilen cevaplarını • Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını • Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını • Öğretmenin.

arkadaşlarının hazırladığı ödevler. öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlarlar. öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Akran değerlendirme. • Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın edenleri • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. Projeler puanlama standartları ve ayrıntılı yönergeler gerektirir. araştırmalar. dil eğitimi. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler için önemli sorumluluklar gerektirir. öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Başlangıçta kendini değerlendirme. öğrencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevlerde bulunmalarına fırsatlar sunar. öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. • Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir. konuşma. çalışmalarını değerlendirmesidir. Akran Değerlendirme: Öğrencilerin. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. • Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. raporlar vb. Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Dereceli puanlama anahtarı. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. kendi yaptıklarınızdır. Kontrol listeleri. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. Sözlü Sunum: Sözlü sunum. Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. Dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde raporunuzu beş dakika içinde sununuz. • Kendini değerlendirme. • Kendini değerlendirme ile öğrenci sürecin bir parçası olduğunu hisseder. En faydalı dereceli puanlama anahtarı. 346 . • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. Öz değerlendirme. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. projeler. performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. nasıl düşündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gerektirir. Projeler: Projeler. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Örnek: Büyük kentlerdeki hava kirliliğinin önlenmesi için önerilerinizden oluşan bir rapor hazırlayınız. Öğrenciler. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir.Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlemlediğiniz zaman kaydediniz. • Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. Akran değerlendirmede.

• Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi. Đşaretlerin çoğu haritada yok. Bütün işaretler haritada var. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. Haritada birkaç renk var. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklendi fakat yeterli değildi. Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 ĐÇERĐK Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır. Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1.• Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve kriterler sağlar. • Ödevin ölçmeye çalıştığı davranışlar. Yazılı açıklamalar yeterliydi. Bu ölçekler. ürünler ya da becerilerin anahtarını oluşturun. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Konuyu anladığını gösterdi. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa kriterler yazın. • Nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyin. Beceriler hangi düzeyde olursa. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş. Konunun çoğunu anladığını gösterdi. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. • Yeterlik düzeylerine karar verin. GÖRÜ ÜMÜ YETERLĐĞĐ Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. • Davranış. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. Örnekler yeterli değildi. çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar. bir alt veya üst kritere ait olabilir. Önemli eksikler vardı. Bazı işaretler kolay okunmuyor. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok. HARĐTA ELEMA LARI Haritanın başlığı. Đşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor. Konunun birazını anladığını gösterdi. Đşaretlerden bir kaçı haritada yok. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. Burada önemli olan düzeyler arasında kriterleri iyi ayırt edebilmektir. enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. Sınırlı sayıda renk kullanılmış. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi. yön oku. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor. 2. PUA 4 3 2 1 ÖLÇÜTLER Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. kaynağı. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. 347 . Đşaretler çok az kullanılmış. ölçeği. anahtar bölümü (lejant). Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğini belirleyin. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanmasıdır. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş.

• Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek. • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek. öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. problemler ve stratejiler • Diyagramlar. kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip. • Yazma. Öğrenci Ürün Dosyası eleri Đçerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına. Öğrencinin gelişimini. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek.) • Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) • Araştırmalar. okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriğini Seçmek Đçin Stratejiler • Öğrencinin en iyi çalışması • Öğrencinin yeni öğrendiği çalışmalar • Öğrencinin çok övündüğü şeyler • Öğretmen. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. harcadığı çabayı. geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. fotoğraflar. • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak. velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. • Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak. • Aile ile iletişimi sağlamak. • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek. • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek. alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek.Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası. • Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek. Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı edir? • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak. • Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak. • Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak. öğrenci ve veli tarafından yapılan seçimler 348 . resimler • Video .kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler • Grup ödevleri ve projeler • Öğretmen anektodları • Öğrencilerin mektupları • Öğretmen kontrol listeleri • Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler • Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler • Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar).

Örneğin. Ancak değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve bu kriterler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. Varsa elinizde bir örnek bunu öğrencilerinize gösteriniz.). öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. değerlendirme ölçekleri. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler. • Öğrencilerinize.). • Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü edir? • Veli. • Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. 349 . öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır. • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar. öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama. • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz.Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen. bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi. • Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır. • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (öğrencilerinize puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi veriniz. öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz. programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını. • Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar. projeler. öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. ürün dosyasının öğretmen için anlamını. öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp. yazılar vb. • Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretlerini kırmayınız (başlangıçta 4–5 madde). Kendinize. öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz.

Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki. deney düzeneği oluşturma vb. üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin 350 . bir araç yapma vb. Gözlenebilir performanslar: Deney yapma. başkalarının fikirlerine önem erme. zamana bağlı değildir. öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. tek bir cevap yoktur. kroki. • Performans değerlendirmeyle öğrenciler. düzenleme. öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma. kullanma vb. Hangi Tür Etkinlikler Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilir? Ürünler: Kompozisyon. kendini ifade etme. sunum yapabilme vb. makale yazma. Üst düzey düşünme becerileri: Bilgiyi edinme. bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. öğrencilerin. • Performans değerlendirme süreç içine yayılmıştır. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar.Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak. Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? • Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme. özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. • Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. • Dereceli puanlama anahtarı. • Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Kavram Haritaları: Kavram haritaları. • Performans değerlendirme. öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. resim çizme. bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. • Performans ödevlerinde. Böylece değerlendirme sürecinde. • Performans değerlendirme. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. grafik çizme. • Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. Alışkanlıklar ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir.

Đlişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak. Değerlendirme yapmada kullanılabilir. birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir. • Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır. 5. onlardan en çok bildikleri kavramları ya da onlara kısa bir metin verip. kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir. 2. • Çapraz bağlantılar. 3. Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi • Kavramlar. 4. • Çapraz bağlantılar. Kavram haritalarını oluşturmalarına yardımcı olunuz. Hangi kavramın konuyla en çok ilişkili olduğunu sorunuz ve bunu daire içine almalarını isteyiniz. 1. Öğrencilerin konuyla ilgili en önemli kavramdan daha az önemli olana doğru kavram ilişkisini hazırlamasına fırsat veriniz. 4. en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir.(Gerekirse yardım ediniz. 1998). • • • Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır. yaratıcılığı ortaya çıkarır. Bir konunun öğretiminde. Kavramların çapraz bağlanması • En iyi haritalar. 6.). Önceden hazırlanmış bir örneği öğrencilerinize gösteriniz. 2.yazıldığı doğrularla gösterilir. Kavram haritaları. Harita üzerindeki çapraz bağlantıların neyi ifade ettiğini gösteriniz. Bu örnekte kavramların harita üzerinde nasıl birleştiğini sorunuz. Kavram Haritalarını Değerlendirmek Đçin Kullanılabilecek Ölçütler 1. metinden çıkardıkları kavramları listelemelerini isteyiniz. 7. Sonra bu kavramları en genelden daha özele doğru sıralamalarını isteyiniz. 3. Öğrencilere yeni bir kavram haritası hazırlatmak için. Đlişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir. öğrencinin. 2. Öğrenmeyi kolaylaştırmada. Đki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır. Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada. 3. Kavram Haritalarının Oluşturulma Aşamaları 1. 351 .

kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen. tamamlanmamış cümleler ve hikâyeler anlatma gibi çeşitli yöntemler ile yanlışı seçme tekniği. “Katılıyorum”. Tutum ölçeklerinden en çok kullanılan yöntem de Likert ölçeğidir. “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. içerik analizi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır (Tavşancıl. Likert tipi ölçeklerle. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. Tutum ölçekleri. ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. Böylece her cevaplayıcı. Öğrencilerinize. “Kararsızım”. Bu ifadeler için. 1999). 352 . kendi kavram haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. soru listeleri. Tutumların ölçülmesinde gözlem. 2002). duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimdir (Özgüven. Örnek:. grubu. Tutum Ölçekleri: Tutum.8. 2002). tutum ölçme yöntemleri içerisinde en önde gelen ve yaygın olarak kullanılanıdır (Tavşancıl. “Tamamen Katılıyorum”. bireylerin belli bir kişiyi.

). Örnek: Türkiye’de 1980–2000 yılları arasında en fazla göç alan il aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara B) Đstanbul C) Đzmir D) Adana E) Đzmit Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler: Birden fazla cevabı bulunan soruların yoklanmasında en çok başvurulan ve çok kullanışlı olanıdır. Fiziksel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılmazlar. Sorunun cevabı kesin olmalıdır. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. dır. sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. Öğrenciye yöneltilen sorunun cevabı genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Soru cümlesi. Birisi soru cümlesi. 6. diğeri eksik cümle tipindedir. ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır. Çoktan Seçmeli Madde Tipleri Her Zaman Tek Bir Doğru Cevabı Olan Maddeler: Madde kökünde sorulan sorunun kesin olarak bir tek doğru cevabı vardır.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Seçenek Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı 1 2 3 4 5 Olumsuz Đfade Puanı 5 4 3 2 1 Kısa Cevaplı Maddeler: Bir kelime. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar. 2. Kök. Her soru. 3. 4. 353 . cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli bir madde. öğrencilerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla kullanamayız. Örnek: Đç Anadolu Bölgesinin en yüksek bölümü hangisidir? A) Konya B) Yukarı Sakarya C) Yukarı Kızılırmak D) Orta Kızılırmak En Doğru Cevabı Olan Maddeler: Bu maddelerde seçeneklerden birindeki cevap en doğrudur. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi …. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. Bu Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır. Bu tür maddeler bilgi basamağını ölçmek için uygundur.……. zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılırlar. verilenler arasından seçip işaretlemesidir. Bu maddeleri. doğru cevabı. Öğrenciden istenen. Kısa cevaplı maddeler iki türlüdür. Bir sınavdaki sorulardan bazıları başka sorulara ipucu olmamalıdır. Bir sorunun ifadesinde. kök ve seçeneklerden oluşur. 5. Seçenek bulmada kolaylık sağlar. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. 7. Daha çok bilgi..

Eşleştirmeli Maddeler: Đki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. 4. Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. 3. Cinsiyet II. Eşleştirme madde grubunda yet alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik olmalıdır. 17. 15. 5. üçüncü sınıfta üç seçenekli. 8. ne?. 7. 9. tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı. Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır. Kökte seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır. gramer ve konu bakımından homojen bir grup oluşturmalıdır. Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır. Tuzak niteliğinde olan sorulardan kaçınılmalıdır. Örneğin. Eğitim durumu III. 354 .Örnek: Bir bireye ait nüfus cüzdanında. 12. Kan grubu IV. dördüncü.). Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça maddenin güçlüğü de artar. 14. sayı. altıncı. o bireyin kimliğine ilişkin hangi bilgi ya da bilgilere ulaşılır? I. 2. 16. 6. orta öğretim düzeyinde ise beş seçenekli olması önerilir. Eşleştirmeli Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından kökle uyumlu olmalıdır. nerede? gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. 13. beşinci. 11. 3. yalnızca bir tek zihinsel beceri üzerine odaklanmalıdır. bir kelime listesi ise alfabetik. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Seçeneklerin tümü ifade. yedinci ve sekizinci sınıflarda dört. Madde kökünde tek ve temel bir fikir olmalıdır. 10. Her madde karmaşık davranış. rakam. Madde kökü olabildiğince açık seçik ifade edilmiş olmalıdır. Mesleği A) I –II B) Yalnız II C) I-III D) Yalnız III Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. “ Yukarıdakilerin hiç biri” seçeneği doğru cevap olarak kullanılmamalıdır. 4. “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneği dikkatli kullanılmalıdır (Bu seçenek. Cevap listesi. bunların seçeneklere yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır. beceri zincirleri yerine. Kim?. 2. maddedeki bütün seçeneklerin birbirine çok benzer olduğu hallerde kullanılabilir. Madde kökünde gereksiz açıklamalardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Bir eşleme takımında öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmamalıdır. biri diğerlerini içerir özellikte olmamalıdır. Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde. Seçenek sayısı testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır.

Bu formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken. problem çözme. Sınırlı Cevap Maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. Gerek görülürse öğrencinin puanları yüzdelik puanlara da dönüştürülebilir. Örneğin. Maddeler ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamalıdır. Süreçte yapılan bu değerlendirme etkinliklerinin yanında. 2. geleneksel ölçme araçlarıyla (çoktan seçmeli.Uzun Cevaplı Maddeler: Bu tip maddelerde. üç neden belirleyin. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( . Eksiklikleri varsa bu eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır. . Maddeler birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır. karar verme.. eleştirel düşünme. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir. Yaratıcı düşünme. Öz değerlendirme. Maddelerin başında.. ürün dosyaları vb. testler) da öğrenci başarıları değerlendirilir. en yüksek puanın 60 olduğu bir etkinlikten öğrenci 42 puan almış ise öğrencinin yüz üzerinden puanı 70 olur ((42/60)x100=70). • Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına imkan verirler. çalışmaları ya da derse katılımları bir bütün olarak aldığı puanlarına göre de değerlendirilebilir. analiz sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilirler. Öğrencilerin yaptığı projeler. ölçütlere göre hangi alanda yeterli hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. Đki türü vardır: a. iki benzerlik yazın gibi).. b.. Açık Uçlu Maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği. onların eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır. 355 . 3. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılır. • Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine olanak sağlar. öğrencilere bir ya da birkaç soru verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap vermesi istenir. • Açık uçlu maddelerde. ödevler. niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Her madde değişik yorumlara açık olmayacak biçimde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.. 4. kısa cevaplı. cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir açıklama bölümü belirtilmelidir. eşleştirmeli. Bu Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir DEĞERLE DĐRME Bundan sonraki bölümde eğitim öğretim sürecinde öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. grup değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç puan vermekten çok. uzun cevaplı vb.

6. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME (ÖR EK FORMLAR) ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… o : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. 9. 4. Yönergeyi izledim. 5. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X). 8. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. 7. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. Ödevlerimi tamamladım. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 356 . Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 11. Bu etkinlikten neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 10. 2. 3. BECERĐLER 1.

ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı: …………… Sınıfı : …………… o : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarih: …………… Bu çalışmada neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 357 .

DERECELER Bazen Sıklıkla BECERĐLER Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. gruptakiler bunları tartışmaya açarlar. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir. Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir. Grup üyeleri birbirlerine güvenir. Grubun verimli bir şekilde çalışması Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır.GRUP DEĞERLE DĐRME Grubun Adı Sınıfı : …………… : …………… Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz. Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir. Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir. grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur. Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır. Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. Çalıştıkları konuda. Hiçbir zaman adiren Her zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 358 . Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına özen gösterirler.

Puanlama Anahtarı: 5= Çok iyi 4= iyi 3=Orta 2= Kabul Edilebilir 1= Zayıf Grup arkadaşlarını destekleme Görev almaya istekli oluş Zamanı verimli kullanma Sorumlulukları paylaşma Ödevleri tamamlama Çalışmaya hazır oluş Tartışmalara katılma Öğrencinin Adı ve Soyadı Farklı görüşlere saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme Başkalarını dinleme Ödevlerini saklama YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Toplam Puan 359 . gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir.GRUP DEĞERLE DĐRME Yönerge: Aşağıdaki form.

etkinlik süresince öğrencilerin. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. Deney sonuçlarını doğru yorumlar. 3. 6. 3. 3. 3. Ünite Adı: ……… Adı – Soyadı : ……………… Öğrenci no Sınıfı : ……………… : ……………… BECERĐLER Hiçbir zaman 1 DERECELER adiren Bazen Sıklıkla 2 3 4 Her zaman 5 I. Deneye uygun rapor yazar. Yönteme uygun deney yapar. ETKĐ LĐKLERE KATILMA 2. Yeni ve özgün sorular sorar. 2. 4. 7. Toplam II. 2. BĐLĐMSEL YÖ TEM 1. 4. 5. Araştırma inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır. 2. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. Toplam III. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. 4. Görüşü sorulduğunda söyler. Toplam IV. yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür. Đ CELEME – ARAŞTIRMA . Toplam GE EL TOPLAM 360 . 5. Đnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. 5. Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. Derse hazırlıklı gelir. Deneyin sonucunu sunar. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. 4. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır. 6.ÖĞRE CĐ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form. DERSE HAZIRLIK 1. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar.GÖZLEM 1.

SU U YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma TOPLAM GE EL TOPLAM Zayıf 1 Çok Đyi 5 ÖĞRETME Đ YORUMU: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. PROJE HAZIRLAMA SÜRECĐ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma Đhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi TOPLAM II.PROJE DEĞERLE DĐRME FORMU Projenin Adı : …………… Adı ve soyadı : …………… Sınıfı : …………… o : …………… DERECELER Kabul Orta Đyi Edilebilir 2 3 4 BECERĐLER I. ot: Yukarıda 1-5 arasında verilenler birer derecedir. PROJE Đ ĐÇERĐĞĐ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III. 361 . Burada önemli olan öğrencilerin başarısını 5 (çok iyi) düzeyine çıkarmaktır.

). arkadaşının adı soyadı: ……………… 2. Arkadaşım Projenin Başında 1. Arkadaşım Projenin Sonunda 1. Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. Arkadaşım Hiçbir Zaman 1. Arkadaşım 2. Ben . kirlettiklerini temizler vb. Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir. konuşulanları anlar. arkadaşının adı soyadı: ……………… Her Zaman 1. Arkadaşım 2.Arkadaşım 362 Ben Ben Ben Etkinliğe katılımda gönüllüdür. Arkadaşım 2. tertipli ve düzenli çalışır (Kullandığı aletleri yerine koyar. Grubumuzdaki Öğrenciler 1. Temiz. öğretmenin birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada yardımcı olarak kullanılabilir. Malzemeleri kullanırken israf etmez. Görevini zamanında yerine getirir. Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar. Arkadaşım 2.AKRA DEĞERLE DĐRME FORMU Değerlendiren öğrencinin. Sonuçları tartışırken anlaşılır konuşur. Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler. Grup numarası: ……………… Adı soyadı : ……………… Sınıfı : ……………… 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful