P. 1
İlköğr. matematik dersi 1-5. sınıflar progr.-ocak 2009

İlköğr. matematik dersi 1-5. sınıflar progr.-ocak 2009

|Views: 355|Likes:
Yayınlayan: DelikanliX

More info:

Published by: DelikanliX on Mar 19, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

T.C.

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1–5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

A KARA - 2009

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV ALA LAR

Đlköğretim 1-5. sınıflar matematik programında alan eğitimcileri Doç. Dr. Safure BULUT , Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK, Yard. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Yard. Doç. Dr. Soner DURMUŞ, kurul uzmanı Mustafa KARAHAN, program geliştirme uzmanı Erol ÖZSOY, ölçme ve değerlendirme uzmanı Seher ULUTAŞ, öğretmenler Yeşim GÖĞÜN, Ebru HELVACI ,Yeşim SARAÇOĞLU ,Gamze OKUR ŞĐMŞEK, Fatma Derya YAVUZ, Semra ORAL, Adnan Menderes

ÖZKALAN, M. Nuh ÖZCAN, Gülsün PĐŞKĐN görev yapmıştır.

ĐÇĐ DEKĐLER 1. GĐRĐŞ ............................................................................................................................ 2. PROGRAMI VĐZYO U ............................................................................................ 3. PROGRAMI YAKLAŞIMI ....................................................................................... 4. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ............................................................................. 4.1. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları ..................................................................... 4.2. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar ........................................................ 4.3. Öğrenme Alanları ve Amaçları.................................................................................. 4.4. Beceriler..................................................................................................................... 4.4.1. Problem Çözme ................................................................................................ 4.4.2. Đletişim.............................................................................................................. 4.4.3. Akıl Yürütme ................................................................................................... 4.4.4. Đlişkilendirme ................................................................................................... 4.5. Duyuşsal Özellikler .................................................................................................. 4.6. Öz Düzenleme Yeterlikleri ...................................................................................... 4.7. Psikomotor Gelişim ..................................... ............................................................. 5. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME ............................................................ 6. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ......................................... 6.1. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.2. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri .................................................... 6.3. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.4. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ............................................................ 7. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME .............................................................................. 8. ĐLKÖĞRETĐM 1. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ............................................ 8.1. 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 8.2. Sayılar Öğrenme Alanı……………..………... ........................................................ 8.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 8.4. Ölçme Öğrenme Alanı ………………………………………………………….. ... 8.5. Veri Öğrenme Alanı ……………………………………………………………….. 9. ĐLKÖĞRETĐM 2. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ………………………... .... 9.1. 2. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 9.2. Sayılar Öğrenme Alanı ………………………………………………..…………... 9.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 9.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................... 9.5. Veri Öğrenme Alanı .................................................................................................. 7 7 8 9 9 9 10 11 11 13 14 16 16 17 17 18 21 21 28 34 44 48 59

66 79 84 89 92

100 124 130 137

10. ĐLKÖĞRETĐM 3. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI .......................................... 141 10.1. 3. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 10.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 149 10.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 165 10.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 177 10.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 188 11. ĐLKÖĞRETĐM 4. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 192 11.1. 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 11.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 203 11.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 225 11.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 238 11.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 249 12. ĐLKÖĞRETĐM 5. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 253 12.1. 5. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 12.2. Sayılar Öğrenme Alanı ........................................................................................... 263 12.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 288 12.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 304 12.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 313 KAY AKÇA .................................................................................................................... 320 EKLER …………………………………………………………………………………… 322 EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI ............................................................................................ EK 2 : PROJE ÖR EKLERĐ ………………………………………………………….. EK 3: MATEMATĐK DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI ................... EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ ............... EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR 323 330 332 337 344

TÜRK MĐLLĐ EĞĐTĐMĐ Đ AMAÇLARI 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. Đlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

1. GĐRĐŞ Dünyada bilginin önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak “bilgi” kavramı ve “bilim” anlayışı da değişmekte, teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramları farklılaşmakta, tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerinden beklediği beceriler de değişmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişim gerekmektedir. Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. Değişimlerle birlikte matematiğin ve matematik eğitiminin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapmanın ve iletişim kurmanın yollarını sürekli değiştirmektedir. Örneğin; hesap makineleri önceleri çok pahalıydı, fakat bugün ucuzladı ve yaygınlaştı. Önceden kâğıt-kalem ile yapmak zorunda kaldığımız ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz pek çok hesaplamayı artık hesap makineleri ile daha kolay yapabilmekteyiz. Bu değişimin doğal sonucu olarak matematik eğitiminde kâğıt-kalem ile hesaplamaların önemi azalırken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanmıştır. Önceleri, bazı bilgilere sadece belli sayıda insan erişebiliyordu. Zamanla iletişim araçlarının gelişmesi ve internetin yaygınlaşması sayesinde bu bilgilere erişim kolaylaştı. Bu nedenle matematik eğitiminin, öğrencilerin bilinçli birer vatandaş ve tüketici olabilmeleri için; istatistiği doğru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayalı tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır. 2. PROGRAMI VĐZYO U Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan millî ve milletlerarası araştırmalar, gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir. 7

8 . matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. öğrencilerin matematik yapma sürecinde etkin katılımcı olmasını esas almaktadır. iletişim kurma. genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir. tartışan. motive eden. temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi. Bu beceriler. problem çözebilecekleri. sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olma amaçlanmıştır. matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluşturulmasına daha çok zaman ayırmayı. akıl yürütme ve ilişkilendirmedir. ekip çalışması yapabilen. düşündüren. öğrenme sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı. Bu yaş grubundaki öğrenciler çevreleriyle. tartıştıran. soru soran. böylece kavramsal ve işlemsel bilgi ve beceriler arasında ilişkiler kurmayı gerektirmektedir. problem çözebilen ve kuran. Benimsenen kavramsal yaklaşımla. Programda öğretmen ve öğrencilerin rollerinde farklılıklar vardır. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşmayı. Öğrenciler etkin şekilde matematik yaparken problem çözmeyi. somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluştururlar. Bu yaklaşımla. problem çözme. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. Bu program. Programın odağında kavram ve ilişkilerin oluşturduğu öğrenme alanları bulunmaktadır. etkinlik geliştiren ve uygulayan. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen. bazı önemli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. öğrencilerin somut deneyimlerinden. anlayan. Programda. dinleyen. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir.Matematiği öğrenmek. sorgulayan. problem çözebilen. öğrencilerin araştırma yapabilecekleri. öğrenmesinden sorumlu olan. keşfedebilecekleri. düşünen. Öğrencinin rollerinden bazıları. matematiği öğrenmenin zengin ve kapsamlı bir süreç olduğu görüşü benimsenmiştir. Öğrencilerin matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmelerini ve etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır. soru sorduran. açıklamayı ve savunmayı. Öğretmenin rollerinden bazıları ise kendini geliştiren. yönlendiren. çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve zengin matematiksel kavramları öğrenirler. işlemlerin altında yatan anlamı ve işlem becerilerinin kazandırılmasını vurgulamaktadır. matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra. Bu çerçevede matematik programında. 3. Matematik öğrenme etkin bir süreç olarak ele alınmıştır. PROGRAMI YAKLAŞIMI Bu program matematikle ilgili kavramları. kavramların kendi aralarındaki ilişkileri. sorgulayan. Kavramsal yaklaşım. konuşan. Hayatında matematiği kullanabilen.

Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. basılı araç-gereçler ile müze. Öğretim etkinliklerinde öğrenci düzeyi. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. estetik duygular geliştirebilecektir. 10. dikkatli. bir ünitede veya farklı ünitelerin çeşitli bölümlerinde tekrar kullanılabilir. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ Bu bölümde Đlköğretim 1-5. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. 12. 6. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. 6.2. 14. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar 1. 5. 3. ortamlardan yararlanılır. 2. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı’nın yapısını ve içeriğini oluşturan bileşenler açıklanmaktadır. Araştırma yapma. Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre bölümler oluşturulmalı ve bölümler motivasyonu artıracak biçimde isimlendirilmelidir. 7. 4. 15. 2. bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. 4. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel. Programda edinilmesi öngörülen kazanımların bir kısmı. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir.1. 5. Entelektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. diğer derslerle ilişkiler ve ön öğrenmeler dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarının ilişkili kazanımları bir araya getirilmeli ve ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanarak ve bu plana uyulmalıdır. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için. eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. 13. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde güncel ve günlük yaşamla ilişkili durumlar ele alınır. 8. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir. 4. öz güven duyabilecektir. 3. görsel-işitsel. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek.4. 11. Programdaki öğrenme ve alt öğrenme alanlarının sıralanışı. teknik ve stratejiler kullanılır. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 9 . Model kurabilecek. koleksiyon vb. sergi. 4. işleniş sırası değildir. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Sistemli. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. 9. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir.

• Geometrik araçları kullanır. sütun ve çizgi grafiklerini okur ve yorumlar. yeni cisim ve şekiller elde eder. yeniden düzenlenerek veya amaca uygun olarak yeni geliştirilenler. Öğrenme-öğretme sürecinde. Programın ekinde verilen ölçme araçları. öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının forma sayıları aşağıda belirtilmiştir.5 19. • Geometrik cisim ve şekilleri oluşturur ve çizer. • Olayların olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunur ve yorum yapar.5 6-9 19.5 x 27. • Dört işlemi bilir ve problem çözmede kullanır. resim. şemaları. Öğrenme Alanları ve Amaçları Sayılar • Sayıları tanır. • Sayılarla işlem yapar.5 19. Ölçme • Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar.5 6-9 19.5 x 27.5 19.5 x 27. doğrudan. • Şekillerle örüntüler oluşturur. SI 4. • Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini bilir ve bunları problem çözümlerinde kullanır. Bu programa göre hazırlanacak ders kitabı.SI 2. • Sayı örüntülerindeki sayılar arasındaki ilişkileri belirler ve bu ilişkileri problem durumlarına uygular.5 x 27. • Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder. doğrultu-yön) ilişkilerle ilgili beceriler geliştirir ve kullanır. • Simetriyi bilir ve kullanır.5 4-7 19. 10 . anlamlarını bilir ve kullanır.5 7-10 ÖĞRETME KILAVUZ KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST 4.5 Forma Sayısı 8-11 9-12 10-13 10-13 11-14 ÖĞRE CĐ ÇALIŞMA KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı 19.7. SI IF IF IF IF IF Kitap Boyutu 19. toplanan veriyi şema.SI 3. şekil. süreç ve ürünü değerlendirmede kullanılmalıdır. bunlarla süslemeler yapar. • Basamak kavramını bilir ve kullanır. • Geometrik cisim ve şekillerden.3. grafik ve resimlerle temsil eder.5 19.5 x 27. süreç ve ürün değerlendirilmelidir.5 5-8 19. • Tabloları. • Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve çıkarımlarda bulunur.5 x 27.5 x 27. • Kesirler.5 x 27. Geometri • Uzamsal (durum-yer.SI 5.5 x 27. Veri • Veri toplar. yüzdeler ve ondalık kesirler arasındaki ilişkileri bilir. • Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 8. • Tahmin eder ve zihinden işlem yapar.5 x 27. DERS KĐTABI SI IFLAR 1.

kontrol etmenin ve farklı stratejiler kullanmanın önemini anlamaları sağlanmalıdır. kazandıkları matematiksel bilgi ve beceriler daha anlamlı olacak ve bu bilgiyi farklı durumlara uygulamaları kolaylaşacaktır. somut nesne vb.4. öğrencilerin kendi çözüm yollarını oluşturmaları için uygun ortam sağlanmalıdır. etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Đletişim Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Program. çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve soru olarak algılanmamalıdır. Öğrencinin problemi nasıl çözdüğü.4. başlı başına konu değil. Ayrıca öğrenciler.4. yukarıda belirtilen ortak becerilerle birlikte problem çözme. Bu süreçte. seçtiği stratejinin ve temsil biçiminin çözümü nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulmalıdır.). problemin cevabından çok çözüm yoluna önem verilmelidir. problem çözme sürecinde farklı çözüm yollarına değer vermeyi öğrenmelidir. problemi nasıl temsil ettiği (tablo. öğrencilerin günlük yaşamında gereksinim duyduğu konular ve okulda yaptığı etkinliklerle ilgili ve ilginç olmalıdır. 11 . Problem çözme sürecinde. plan yapmanın. Öğrencilerin problemleri farklı yollardan çözebileceği ve problem çözme ile ilgili düşüncelerini akran ve öğretmenleriyle rahatlıkla paylaşabileceği sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Problem çözmeye algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalıdır. ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi temel matematik becerilerin üzerinde önemle durmaktadır. Fen ve Teknoloji. Sosyal Bilgiler) olduğu gibi öğrencilerin aşağıda belirtilen ortak becerileri kazanmalarını hedeflemektedir: • • • • • • • • • Türkçeyi doğru. Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için çözüme ulaşma yolunun açık olmaması ve öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme becerilerini kullanması gerekmektedir. Beceriler Program. bir süreçtir. Türkçe. Problem çözme. problem çözerken farklı stratejiler kullanabilmelidir. Bu durumda öğrencilerin. problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katkıda bulunduğu. diğer derslerin programlarında (Hayat Bilgisi. en iyi ve en kolay çözüm yollarına birlikte karar verilmelidir. Sınıf içi tartışmalarla. iletişim. Bu becerilerin Matematik dersi için taşıdığı önem aşağıda açıklanmıştır. Matematik dersinde seçilen problemler. Problemi anlamanın.1. 4. Problem. şekil. problem çözme becerilerinin öğrenilmesi ve kullanılması hedeflenmiştir. Problem çözme yolları öğrenciye doğrudan verilmemeli. Problem çözme kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. Öğrenciler. Problem Çözme: Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası problem çözmedir.

Örneğin. problemi her zaman tam olarak çözmek zorunda bırakılmamalıdır. kendi çözüm yollarına değer verildiğini hissettikçe. Matematiği kullanarak iletişim kurmayı öğrenirler ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirirler. Bu çalışmayı ders yılının ilk dört ayında yapmak yeterli olabilir. değerlendirme sürecine katılmış olur ve problem çözme stratejilerini ne kadar bildikleri ve uyguladıkları görülebilir. Öğrenciler. istenebilir. stratejiler bazen tek başına kullanılabileceği gibi birkaç strateji birlikte kullanılabilir. Böylece öğrenciler problem çözerken daha sabırlı ve yaratıcı bir tutum içine girerler. Uygun aralıklarla bir problemin çözümünden hemen sonra öğrencilerin problem çözme stratejileri ile ilgili öz değerlendirme yapmaları istenir. problemin farklı biçimde ifade edilmesi. Değişik problemleri çözebilmek için farklı problem çözme stratejileri kullanabilme • • • • • • • • • • • • • • Deneme-yanılma Şekil. Çözümlerin probleme uygunluğunu ve akla yatkınlığını kontrol etme ve yorumlama 4. Problem çözmede. resim. Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmadığı. kullanma Materyal (malzeme) kullanma Sistematik bir liste oluşturma Örüntü arama Geriye doğru çalışma Tahmin ve kontrol etme Varsayımları kullanma Problemi başka bir biçimde ifade etme Problemi basitleştirme Problemin bir bölümünü çözme Benzer bir problem çözme Akıl yürütme Đşlem seçme Problem Çözme Stratejilerinin Seçilmesi ve Uygulanması Problem çözme becerileri değerlendirilirken farklı stratejiler kullanılarak çözülebilecek problemlere yer verilmelidir. Böylece öğrenciler. Problem çözmeyi. problem çözme sürecinde başarı kazandıkça. tablo vb. kendilerinin de matematik yapabileceklerine ilişkin güvenleri artar.Öğrenciler. Matematiği anlamlı bir şekilde kullanmak için öz güven ve olumlu tutum geliştirebilme 5. 12 . Problem çözme becerisi kazandırılırken öğrencilerde aşağıdaki becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmiştir: 1. Çünkü bu zaman diliminde öğrenciler stratejiler hakkında bilgi sahibi olurlar. problemi anlayıp anlamadığı ile ilgili sorular sorulabilir. Ayrıca öğrencilerin benzer problemler oluşturmalarına fırsat tanınmalıdır. Matematiksel ve günlük yaşam durumlarını kullanarak problem kurma 3. istenenlerin farklı biçimde ifade edilmesi vb. matematiksel kavramları irdeleme ve anlama için kullanma 2.

En az bir strateji kullandım ve bu strateji problemi çözmemde bana yardım etti.4. Ayrıca bir problemi temsil etmenin bazı yollarının diğerlerinden daha kolay ve etkili olduğunu gördüğünde matematiğin yararlarını ve esnekliğini takdir eder. Bir problemin nasıl çözüldüğünü ve bir kuralın ne anlama geldiğini açıklamak amacıyla öğrencilere yazılar yazdırılabilir. temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etme • Matematik ve problemler hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade etme • Günlük dili. Problemleri çözerken strateji kullanmak aklıma geliyor ama bunun üstünde çok durmuyorum. 1. yazma. matematikte bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun farkına varır. Problem çözme strateji listesine bakmadım. bir strateji seçtim ve uyguladım. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman. zihinsel ve sembolik temsilleri arasında önemli bağlar kurulmasını sağlar. ( ) 2. resim. bu dil öğrenci için anlamlı olmalıdır. ( ) 7. Đletişim becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Somut model. Böylece öğrenciler. kullanma ( ) • Örüntü arama ( ) • Benzer bir problem çözme ( ) • Diğerleri 4. şekil. Problemleri çözerken bir strateji kullanmayı hiç düşünmedim. ( ) 5. grafik.2. Đletişim: Matematik. Aşağıdaki stratejileri kullandım: • Tahmin ve kontrol etme ( ) • Şekil. Problem çözme strateji listesine baktım. kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. tartışabileceği ve yazı ile anlatabileceği sınıf ortamları oluşturmalı ve öğrencilerin daha iyi iletişim kurabilmesi için uygun sorgulamalarda bulunmalıdır. grafiksel. matematiksel düşüncelerin fiziksel.Problem çözme stratejilerini ne kadar biliyorum? Problem çözerken kullandığınız stratejileri düşününüz ve kullandığınızı işaretleyiniz. Öğretmen. Eğer öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyorsa. tablo vb. Đletişim becerisini geliştirmenin bir diğer yolu ise matematik hakkında yazı yazmaktır. resimsel. tartışma ve okumanın önemini fark etme 13 . ama bir strateji seçemedim. resim. öğrencilerin düşüncelerini açıklayabileceği. Đletişim. Öğrencilerin matematiğe dayalı iletişim becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında düşüncelerini akranlarıyla rahatça paylaşabilmeleri gerekir. sözel. ( ) 4. matematiğin gücünü takdir etmeye başlar. öğrencilerin sezgiye dayalı bilgileriyle soyut matematik dili ve sembolleri arasında köprü kurmada önemli bir rol oynar. ama strateji kullanmayı düşündüm. Aynı zamanda iletişim. aralarında anlamlı ilişkiler bulunan. ( ) 6. Problem çözme strateji listesine baktım. Matematik hakkında konuşmak ve yazmak iletişim becerisini geliştirirken öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. tablo vb. ( ) 3. matematiksel dil ve sembollerle ilişkilendirme • Matematik hakkında konuşma.

4. Matematiğe dayalı akıl yürütmenin değer verildiği böyle ortamlarda. Tahmin yaparken birtakım stratejiler kullanılabilir. Ölçmeye dayalı tahmin 1. Đşlemsel tahminde kullanılabilecek stratejiler burada verilenlerle sınırlı değildir. Öğrencilere. nasıl çözüldüğünün de önemi vurgulanmalıdır. öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerileri de gelişir. 14 . ülkelerin ve şehirlerin nüfuslarını belirlemede ve daha pek çok yerde tahmine başvurulur. Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Mantığa dayalı çıkarımlarda bulunma • Kendi düşüncelerini açıklarken matematiksel modeller. Akıl Yürütme: Matematik eğitiminin önemli bir amacı da öğrencilerin matematik yapabileceklerine. kendi başarı ve başarısızlıkları üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır. Đşlemsel Tahmin: Aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak belirlenmesidir. genel matematik becerilerinin de iyi olduğu gözlemlenmektedir. Bu inançla. Đşlemsel tahmin 2. Bazı işlemsel tahmin stratejileri aşağıda verilmiştir. Bu amaçla bir problemin çözümü kadar. sınıftaki diğer öğrencilerin eleştirisine. düşüncelerini açıklayabilme ve savunabilmenin öneminin hissettirilmesi gerekmektedir. Matematik Öğretim Programı’nda iki temel tahmin stratejisi ele alınmaktadır: 1. matematikte akıl yürütebilmenin. Bunun sağlanabilmesi için karşılıklı saygının hâkim olduğu sınıf ortamları oluşturulmalıdır. anlamlı ve mantıklı bir uğraş olduğunu görürler. kurallar ve ilişkileri kullanma • Probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunma • Bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanma • Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanma • Matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etme • Tahminde bulunma Tahmin Stratejileri: Hem günlük yaşantımızda hem de bilimsel süreçlerde tahmin sıkça kullanılır. akıl yürütmede ve düşüncelerini savunmada öz güvenlerini geliştirerek matematik öğrenmenin kural ve formülleri ezberlemekten ibaret olmadığını. sorgulamasına ve değerlendirmesine açık olmalıdır. Ders sırasında burada sunulanlara benzer tahmin stratejileri kullanılabileceği gibi öğrencilerin geliştirebilecekleri tahmin stratejileri de desteklenmelidir. Matematik dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ifadeleri. arkeolojik kazılarda bulunan nesnelerin ne kadar eski olduğunu belirlemede. matematiğin keyifli. Örneğin. Đşlemsel tahmin becerisi gelişmiş kişilerin.4.3. Tahmin günlük yaşantımızda bazen gerçek ölçümler kadar kullanışlıdır.

8+9. • 4234+3971+4020+3840+4160 işlemindeki sayıların her biri 4000’e yakındır.4’ün toplamı yaklaşık 1. Uyuşan Sayıları Kullanma: Zihinden hesaplanması kolay olan sayıları gruplandırılarak sonucun tahmin edilmesidir. Dağılma: 76×89 işleminin sonucu tahmin edilirken (76×100)–(76×10)=7600–760 biçiminde dönüştürülerek sonuç yaklaşık 6800 olarak tahmin edilir.2’nin toplamı da 1 ettiğinden 25’e 2 eklenerek işlemin sonucu 27 olarak tahmin edilir. Düzenleme ve Düzeltme: Bu strateji elde edilen tahminsel sonucu gerçek sonuca daha uygun ve daha yakın hâle getirmek için kullanılır ve iki aşamada gerçekleşir: • Đşlemin ortasında yapılan düzenleme ve düzeltme • Đşlemin sonunda yapılan düzenleme ve düzeltme Örneğin. Böylece daha iyi bir tahmin elde edilmiştir. 5 ile 4000 çarpılarak işlemin sonucu 20 000 olarak tahmin edilir. 2124×13 işlemini bu stratejiyi kullanarak yapalım: 2124×13=(2100+24)×(10+3) 2100×10=21 000 ise bu işlemdeki hata payı.2 sayılarını toplarken önce 3+4+3+6+9 toplamı bulunur. Her ikisi de yukarı yuvarlanmış olsaydı daha uzak bir tahmin elde edilecekti. Örnek • 1900+3050+609 işleminin sonucu tahmin edilirken verilen sayıların en soldaki basamak değerleri toplanarak 1000+3000+600 = 4600 işlemin sonucu tahmin edilir. 0. Gruplandırma: Đşlemdeki sayılar. 18 de hesaba katılarak sonuç yaklaşık 218 olarak tahmin edilir. Örnek • 150+237 işleminin sonucu tahmin edilirken 237 sayısı 250’ye yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. Örnek • 32+48+54+18+69 işleminde 32+69 işleminin sonucu 100. • 27×75 işleminin sonucunu tahmin etmek için sayılar yuvarlanır: 30×70=2100 Burada dikkat edileceği gibi sayılardan bir tanesi yukarıdaki onluğa diğeri ise aşağıdaki onluğa yuvarlanmıştır.2+6.8 ile 0. 48+54 işleminin sonucu da 100 olarak tahmin edilir.Yuvarlama: Đşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir. 13 → 10’a yuvarlanarak 30×10=300 27 000+300=27 300 15 . 237 sayısı 200’e yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. (2100×3)+(24×13) olur.7 ile 0.4+4. • 3. Örnek • 330+330+330 işleminin sonucu tahmin edilirken 330×3=990 işlemi yapılabilir. Đlk veya Son Basamakları Kullanma: En soldaki veya en sağdaki basamakların toplanarak sonucun tahmin edilmesidir. 2100 → 2000’e yuvarlanarak 2000×3=6000 21 000+6000=27 000 24 → 30’a. belirli bir değere yakın ise sayılar bu değer/değerler bazında gruplandırılarak sonuç tahmin edilir. Bulunan sonuç en sonda bulunan basamaklar üzerinde çalışarak düzeltilir: 0.7+3.

onlara somut ve soyut temsil biçimleri arasında ilişkilendirme yapabilecekleri problemler çözdürülmelidir. Matematiksel kavramların geliştirilmesi bir ders saati ile sınırlandırılmadan süreç içinde gerçekleştirilmelidir. bilinen (zihindeki) bir referans ölçüsü ile karşılaştırılır. Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilerin araştırılması. Matematiksel kavram ve beceriler geliştirilirken öğrencilerde bu duyuşsal gelişim de göz önünde bulundurulmalıdır. Programda. beş öğrenme alanı birbirinden bağımsız ele alınmış görünse de öğrenme alanlarının kendi içinde ve diğer öğrenme alanlarıyla matematiksel kavramların ilişkilendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. ölçmeleri ve tahminlerini kontrol etmeleri istenmelidir. Tutum.5. kavram ve kurallar arasında karşılaştırmalar yapmaları istenmeli. 4. Öğrencilerden sıkça tahmin yürütmeleri. Đlişkilendirme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • • • • Kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirme Matematiksel kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleriyle gösterme Öğrenme alanları arasında ilişki kurma Matematiği diğer derslerde ve günlük yaşamında kullanma 4. Bu üçlü süreç hem stratejilerini pekiştirmeleri açısından hem de tahmin becerilerinin gelişmesi açısından yararlı olacaktır. Öğrencilerden. öz güven ve matematik kaygısı duyuşsal boyutu içermektedir. Öğrencilerin tahmin stratejileri kendiliğinden gelişmez. tartışılması ve genelleştirilmesi de aynı süreç içinde ele alınmalıdır. Bu stratejide ölçüsü tahmin edilecek nesne.2. öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimini dikkate almıştır. Ölçmeye Dayalı Tahmin: Ölçmeye dayalı tahmin herhangi bir ölçme aracı kullanmadan ölçülerin yaklaşık olarak belirlenmesidir. Sınıfta ele alınan bir konunun. Đlişkilendirme: Öğrencilerin matematiğin yararlarını anlayabilmeleri için matematiksel kavram ve becerilerin hem birbirleriyle hem de okul içi ve okul dışı yaşantıları ile ilişkilendirilmesi gereklidir.4. Ölçmeye dayalı tahminde kullanılan en yaygın strateji belirli bir referans noktasının dikkate alınmasıdır. matematiğin diğer alanlarıyla ilişkisi araştırılmalıdır.4. Duyuşsal boyutla aşağıdakiler hedeflenmektedir: • • • • • • • • • • Matematikle uğraşmaktan zevk alma Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme Matematikte öz güven duyma Bir problemi çözerken sabırlı olma Matematiği öğrenebileceğine inanma Matematikle ilgili olumlu tutum ve başarısını etkileyecek kaygılara kapılmama Matematikle ilgili konuları tartışma Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olma Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma Matematik dersinde istenenleri yerine getirme 16 . Duyuşsal Özellikler Programda.

cetvel. onluk taban bloklarını. hoşgörünün. birim küpleri ve tangramı etkin kullanma • Çarkı etkin kullanma • Makas ve maket bıçağını etkin kullanma • Pergel. gerekli yeterliğe sahip olunması için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Matematikle ilgili konularda kendini motive etme • Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada kendini yönlendirme • Matematik dersinde istenenleri zamanında ve düzenli olarak yapma • Matematikle ilgili çalışmalarda kendi kendini sorgulama • Gerektiğinde ailesinden. matematiksel ilişkiler. desenler. onurun.• • • • • • • Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında da çalışmalar yapma Matematik kültürünü yaşamına uygulama Matematikle ilgili çalışmalarda yer alma Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısının farkında olma Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanma Matematiğin mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanma Matematiğin zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünme 4. paylaşmanın. süslemeler oluşturma • Hesap makinesini ve bilgisayar yazılımlarını etkin kullanma 17 . Öz düzenleme ile ilgili açıklamaların bir kısmı “beceriler” ve “duyuşsal boyut” ile ilgili bölümlerde yer almıştır.6. arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yardım isteme • Matematik dersine verimli bir şekilde çalışma • Matematik sınavlarında heyecanlı ve panik hâlde olmama • Matematik dersinde ilişkilerinde saygının. öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. onluk ve yüzdelik kareleri etkin kullanma • Kesir kartlarını. dairelerini ve takımlarını etkin kullanma • Milimetrik. Öz Düzenleme Yeterlikleri Programda. geometri tahtasını. noktalı ve izometrik kâğıtları.7. Psikomotor Beceriler Programda. iletki ve gönyeyi etkin kullanma • Grafikleri uygun bir şekilde çizme • Kâğıtları katlayarak ve keserek geometrik şekiller. yardımlaşmanın. öğrencilerin öz düzenleme ile ilgili özelliklerinin gelişimi önemli bir yer tutmaktadır. onluk kartları. Öz düzenlemede. dürüstlüğün ve sevginin önemini taktir etme • Matematik dersinde yapılan çalışmalarda temiz ve düzenli olma • Matematik dersinde eşyaları ve materyalleri kullanırken özen gösterme 4. Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Yüzlük tabloyu. değer vermenin. yüzdelik daireyi.

öğrencilerin iki doğal sayıyı toplayabilmelerinin yanı sıra.2. eski bilgilerle ilişkilendirerek yorumlaması esas alınmalıdır. Öğretimde bu becerilerin gelişmesine özel önem verilmelidir. Öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri. Örneğin. Öğretimin somut deneyimlerle başlaması. Öğretmen. beceri ve düşünceler. bir rapor veya hikâyenin hazırlanıp sınıfta sunulması. hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. Günlük yaşamda. 5. dersini planlarken seçeceği etkinliklerin amaca uygunluğuna. Programın etkinlikler sütununda bu konuyla ilgili pek çok öneri sunulmaktadır. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME Bu programın başarı ile uygulanmasında birtakım öğretim stratejileri dikkate alınmalıdır. Bir başka ifadeyle. kavramlar arası ilişkiyi kurabilmeleri. sözlü ve yazılı ifadeler vb. öğrendiklerinin arkasında yatan anlamı kavramaları hedeflenmelidir. ortak matematiksel doğruları ve anlamları oluşturmak için kullanılmalıdır.3. Sınıf içi tartışmalar.). birçok durumda çeşitli zorluk derecelerinde matematiğe ait problemler karşımıza çıkmakta ve matematik pek çok meslek dalında kullanılmaktadır. Öğretimde bilginin farklı biçimlerde temsil edildiği durumlar kullanılmalıdır (semboller. Öğrenci. öğrencilerin bireysel anlamalarını sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. 18 . Đletişim. Bu nedenle problemler. Bu nedenle öğretmen. Öğrencinin sahip olduğu bilgi. öğrencileri bildiklerini yeniden gözden geçirmeye. somut araçlar. Dolayısıyla matematik öğretiminde somut modellerin kullanılması oldukça yararlıdır. Öğrencilerin kazandıkları yeni bilgileri. güdüleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına dikkat etmelidir. öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. hangi durumlarda toplama yapmanın uygun olacağını kavraması veya toplamada eldenin ne anlama geldiğini anlaması da önemsenmelidir. öğrencilerin öğretmen tarafından daha iyi değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır. bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler. bilgiyi farklı ortamlarda uygulayabilmeleri. 5. Đletişim. öğrencilerin matematiğin günlük hayattaki kullanımını açık biçimde görmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. öğrenci başarısını sağlamak için tek başına yeterli değildir. Öğrenciler matematiğin diğer derslerde de kullanılabildiğini gördüklerinde. Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır: Öğrencilerin. Đletişim kurmak. bilgileri yalnızca hatırlamaları ve tanımaları değil. Đlişkilendirme Önemsenmelidir: Matematik bilgilerinin. resimler. bilgiyi çeşitli temsil biçimlerine dönüştürebilmeleriyle yakından ilgilidir. Bu amaçla Matematik dersi belli başlı ara disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. kazanımları daha anlamlı olacaktır. toparlamaya ve yapılandırmaya yöneltecektir.5.4. 5. bir matematik probleminin kurulması. bir problemin çözümünün anlatılması gibi farklı biçimlerde olabilir. Öğrenciler Matematik Bilgileriyle Đletişim Kurmalıdır: Öğrenmede iletişimin önemli bir rolü vardır. sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelmelidir. 5. yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır. Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır: Küçük yaştaki öğrenciler.1.

Öğrenci Motivasyonu Dikkate Alınmalıdır: Öğrencilerin Matematik dersinde istekli olmaları. Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde öğretmenlerin yararlanabilecekleri kaynakların bir listesi bulunmaktadır (http://www. Öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını yükseltmek için öğretmenin alabileceği çeşitli önlemler vardır.5. uzun işlemlerden kazanacakları zamanı akıl yürütmede ve yaratıcı düşünmede değerlendirebileceklerdir. Hesap makineleri sayesinde öğrenciler daha gerçekçi matematik problemleri üzerinde çalışabilecek. Kimi öğrenciler ise öğrendiklerini uygulama şansı yakaladığı zaman derse daha çok ilgi duyar. Öte yandan bütün öğrenciler aynı biçimde motive edilemezler. Hesap makineleri öğrencilerin bütün hesaplamalarda başvurdukları bir araç olmamalıdır. Johnson ve Holubec. öğretmenlerin yararlanabileceği kaynaklar da her geçen gün artmakta. alternatifler sürekli çoğalmaktadır. ortak bir amacı başarmak için öğrencilerin bir ekip olarak çalışmasıdır.7. dinamik geometri yazılımları sayesinde öğrenciler geometrik çizimler oluşturabilmekte ya da öğretmenin hazırladığı dinamik geometrik şekiller üzerinde etkileşimli incelemeler yapabilmektedir. Her şeyden önce öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmeleri.tr). 1990): • Ekip üyeleri.gov. etkinliklere daha çok ilgi duyabilir. 5. Bazı öğrenciler başarı ile motive olurken bazıları oyun. kendilerinden istenilenleri öğrenmekle ve bütün grup elemanlarının öğrenmesini sağlamakla sorumludur. onların derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir. motivasyonları ile ilgilidir. Örneğin.Programın kazanımlarıyla ilişkilendirilen ara disiplinler aşağıda sıralanmıştır: • • • • • • • Sağlık Kültürü Đnsan Hakları ve Vatandaşlık Girişimcilik Kariyer Bilinci Geliştirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Afet Eğitimi ve Güvenli Yaşam Etkinlikler planlanırken ve yürütülürken alt öğrenme alanlarındaki kazanımlar ile ara disiplinlerin kazanımlarının aynı anda edinilmesine dikkat edilmelidir. öğretim yazılımlarının hem niteliği hem de niceliği artmakta. 19 . Öğrencilerin hesap makinesini yerinde kullanmayı öğrenmesine önem verilmelidir. 5. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda. Sonuç olarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesine önem verilmelidir. Hesap makineleri de matematik öğretiminde yararlanılabilecek bir diğer önemli araçtır.meb. Öğrencilere verilecek ödevler. Türkçe ve diğer dillerdeki çeşitli ders planlarına ve sınıfta kullanılabilecek etkileşimli uygulamalara erişilebilmektedir. 5.6. Teknoloji Etkin Kullanılmalıdır: Günümüzde teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. sınıf etkinlikleri ve benzeri çalışmaların öğrenci için anlamlı olması. bulmaca. bu açıdan oldukça önemlidir. Öte yandan internet üzerinde. Đş birliğine dayalı öğrenme yönteminin beş önemli unsuru vardır (Johnson. Đş Birliğine Dayalı Öğrenmeye Önem Verilmelidir: Đş birliğine dayalı öğrenme yöntemi. ilginç problemler vb.

Öğretmen etkinliklerde öğrencilere çok iyi bir yol gösterici olmalıdır. sorular. Bu aşamanın en önemli noktası öğrencilerin ve öğretmenin aldıkları rollerdir. çalışmalar yapacakları. 5. Ayrıca iş birliğine dayalı öğrenme.8. yapılan çalışma ve ürünler üzerinde hemfikir olmalıdır. Đnceleme/Araştırma: Öğretimin bu aşamasında öğrencilere inceleme. resimler vb. öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunur. çalışmalardır. vb. cinsiyetleri. becerilerin gelişimine ortam sağlar. araştırma. kendi çalışmalarının değerlendirmesini yaparak çalışmaların sürekli ve etkili olmasını sağlamalıdır. • Ekip üyeleri. öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu. Her ekip. Đş birliğine dayalı öğrenmenin birçok olumlu ürünü vardır. öğrencide eleştirel düşünme. Değerlendirme yöntem ve tekniklerinde çeşitlilik sağlanması esas alınmalıdır. Fakat öğrencilerin kendi başlarına ulaşmaları gereken sonuçlar öğretmen tarafından önceden açıklanmamalıdır. • Ekip olarak bireysel çabalarının ekip başarısını etkileyeceğinin farkında olmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Đş birliğine dayalı öğrenmede. Đnceleme etkinliğinde bir konuya giriş amacı taşıyan çalışmalar yapılırken burada konu ile ilgili daha üst düzey beceriler hedefleyen etkinlikler yapılmalıdır. Bu yolla öğrenilen bilgilerin kalıcılığı artar. bir gruba ait olma duygusu. ilgisini sağlamak ve ön bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla kısa süreli açık uçlu etkinlikler. motivasyonunu.• Ekip üyeleri. Açıklama: Đlk iki aşamada yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. Đşlenişler Uygun Öğretim Aşamalarına Göre Düzenlenmelidir Giriş: Öğrencinin işlenecek konuya yönelik merakını. • Ekip üyeleri. Öğrencilerin etkinliğin sonucuna kendi başlarına ulaşmasına yardımcı olacak sorular ve yönlendirmeler yapılmalıdır. başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olma. destek olmalı. diğer üyelerin başarılarını artırmada birbirlerine katkıda bulunmalı. Bu etkinliğin girişle ilgili olmasına dikkat edilir. risk alabilme vb. derse etkin katılacakları bir etkinlik yaptırılır. aralarında iyi bir iletişim kurmalı ve grup içindeki çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilmelidir. Öğrencilerin mutlaka kendi başlarına (grup ya da bireysel olarak) tamamlayacakları çalışmalar seçilmelidir. problem çözme gibi becerileri geliştirir. öğrencilerin başarı düzeyleri. ile yapılan hazırlık çalışmalarıdır. Değerlendirme: Hem öğrencilerin kendi performanslarını görebilecekleri hem de öğretmenin öğrenci performansı hakkında çok yönlü bilgi alabileceği süreç ve sonucu değerlendirmeye yönelik çalışmalardır. Đlerleme: Konu ile ilgili öğrenilen/oluşturulan kavramların ve becerilerin pekişmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikler vb. Đş birliğine dayalı öğrenme. 20 . kişilik özellikleri dikkate alınarak homojen veya heterojen gruplar oluşturulmalıdır. birbirlerini cesaretlendirmeli ve üyelerin harcadıkları çabaları takdir etmelidir. Örneğin. liderlik ve iletişim becerileri.

Bir sayıdan ileriye ve geriye sayma. “Đlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı”nın büyük bir bölümünü kapsar. Bazı öğrenciler ise nesnelere dokunarak sayma ihtiyacı hissedebilirler. 21 . sayı örüntülerini ve basamak kavramını anlamalarına yardımcı olmalıdır. Öğrenciler sayma etkinliklerinde deneyim kazandıkça somut nesnelere ihtiyaç duymadan sayıların büyüklüklerini bilebilir ve zihinden işlem yapabilirler. Büyük sayıları göstermek için onluk taban blokları gibi somut modelleri kullanabilirler. Öğrenciler. karşılaştırma ve sıralama üzerinde durulmalıdır. nesnelerin dizilişinin veya sırasının sonucu değiştirmediği. olası kavram yanılgıları fark edilip önlenebilir. çözümlerini paylaşmaya ve savunmaya cesaretlendirilmelidir. anlamayı garantilemez.6. değişik modeller kullanarak belli çoklukları gösterebilirler. Nesneleri tek tek saymak yerine. Bu etkinlik. öğrencilerin sayı ile ilgili kavramları geliştirmeleri için kullanılmalıdır. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 6. öğrenciler değişik sayma stratejileri geliştirmeye ve bu stratejileri açıklamaya yönlendirilmelidir. ne yaptıklarını anladıklarının göstergesi olmayabilir.1. Sayma becerileri. somut modellerle sayıları gösterirken öğrencilerin ne düşündüklerini. büyük çoklukların sayısını belirlemede kullanılabilir. Đki çokluk karşılaştırılırken bire bir eşlemeden yaralanılmalıdır. bu problemleri çözmeye. Bu nedenle sınıfta değişik nesneleri sayma etkinlikleri düzenlenmelidir. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri “Sayılar” öğrenme alanı. Öğrenciler okula. Đçeriği zengin ve çeşitli problemler. öğrencilerin temel sayma becerilerinden daha ileri düzey sayı bilgilerini oluşturmalarına. Bu öğrenme alanında ana hedef çocuklarda zengin ve sağlam bir sayı kavramının oluşturulması ve işlem becerilerinin geliştirilmesidir. Öğretmenler. “Kaç tane eksiktir?” sorgulamaları yapılmalıdır. Sayılarla deneyimleri artan öğrenciler. Fakat öğrencilerin somut bir modeli kullanabilmeleri. Bire bir eşlemede aradaki farka dikkat çekilmeli. sayı ile ilgili kavramların gelişmesinin temelini oluşturur. sayılarla işlem yapmalarına. öğrencilerin sayıları anlama düzeylerinin bir göstergesidir. Bu etkinliklerde. bir sonraki sayının bir öncekinden bir fazla olduğu. somut modellerin varlığı. ritmik sayma öğrencilerin sayı kavramlarını geliştirmesine yardımcı olur. nasıl akıl yürüttüklerini ortaya çıkarmak için onları sorgulamalıdır. sayılar hakkında daha esnek düşünmeye başlarlar. Bir başka deyişle. Sayma etkinliklerinde bire bir eşlemenin. belli çoklukların sayısına bakarak karar verebilirler. “Kaç tane fazladır?”. sayılar arasındaki ilişkileri. Ayrıca. Sayma becerisi. sınıflandırma. bir grup nesne saklandığında ve açıkta kalan nesnelerin sayısı verildiğinde saklanan nesnelerin sayısını zihinden bulabilirler. Bu nedenle öğretmen. Böylece. Sayısı bilinen bir çokluktan. zengin sayı ve sayma bilgileriyle gelirler. Sayma etkinliklerinde. en son söylenen sayının sayılan nesnelerin sayısını gösterdiği üzerinde durularak öğrencilerin dikkati bunlara çekilmelidir.

bir bütün değişik sayıda eş parçalara bölünerek “kesrin birimi” kavramı oluşturulmalıdır. zengin içerikli problemleri çözmek için strateji geliştirdikleri zaman gelişir ve derinleşir. sınıflarda değişik içeriklerdeki problem durumlarına çözüm üretirken sayılarla işlem yapmayı anlamaya başlarlar. Bütünün bölündüğü eş parça sayısı ile ortaya çıkan parçaların büyüklüğü arasındaki ilişkiye dikkat çekilmelidir. Yarım. verilen ilginç. Öğrenciler 1. 4. Bu nedenle sayı doğrusunda bu sayıların gösterimine önem verilmelidir. Verilen bir kesrin bir bütünden az mı çok mu. ve 2. Öğrenciler. kesirlerin birimleri kavramı üzerine kurulmalıdır. kesir kavramı ile ilişkilendirilerek oluşturulmalıdır. Öğrencilerin basamak kavramını anlamaları. Ondalık kesir kavramı. Ayrıca. sınıftan itibaren öğrencilerin kesirleri sayı doğrusunda göstermeleri sağlanmalı ve bu büyüklüklerin de bir sayı belirttiği hissettirilmelidir. bu sayıların büyüklüklerine dikkat çekilmelidir. yüzlük tablosu gibi modeller kullanılarak basamak kavramı ile ilgili örüntü arama ve oluşturma gibi düzenli etkinlikler bu kavramın gelişimine yardımcı olur. 22 . kesrin bir büyüklüğü olduğu sezdirilmelidir. Bu amaç için hazır kesir modellerinin kullandırılması önemlidir. kesir kavramı da günlük yaşam ile ilişkilendirilerek çocukların sınıfta yapacakları eşit paylaşma denemeleri üzerine kurulmalıdır. yarımdan az mı çok mu olduğu sorgulanmalı. Bir sayının somut modellerle gösterimi ile sayının okunuşu ve yazılışı arasındaki ilişkilere dikkat çekilmelidir. Öğretmen ya da öğrenciler problem oluşturabilirler. bölünebilir nesneleri eşit parçalama etkinlikleri ile vurgulanmalıdır. Ayrıca. kesrin büyüklüğüne dikkat çekilmelidir. 10’un hem bir birim olduğunu hem de 10 tane birden oluştuğunu düşünebilmelidir. Doğal sayıların yanı sıra. 4 kesri. fakat sayılar yazılırken rakamların yazılış sıralamasının sayının değerini değiştirdiğinin farkında olmalıdır. geliştirdikleri bu stratejileri. çeyrek ve bütün arasındaki ilişkiler kâğıt katlama. toplama ve çıkarma işlemleri. yaklaşımları açıklamaya ve özellikle tartışmaya teşvik edilmelidir. 34 sayısının hem 3 onluk ve 4 birlikten oluştuğunu hem de 34 tane birlik olduğunu anlayabilmelidir.Đkinci sınıftan itibaren. kesri aynı zamanda 1 2 5 7 5 bileşik kesri 7 tane 1 5 ’ten oluşur ve 1’den büyüktür. bileşik ve tam sayılı kesirlerle karşılaştırma. 7 5 bileşik tam sayılı kesrine denktir. 4 tane 1 ’ten 5 5 oluşur ve 1’den küçüktür. onluk taban bloklarının kullanımında. Öğrenciler problem çözümlerini ve zihinsel süreçlerini açıkladıkça öğretmenler öğrencilerinin nasıl düşündüklerini anlayabilirler. Ondalık kesirlerin öğretiminde. Örneğin. Örneğin. sıralama. bir sayı modellenirken onluk ve birliklerin fiziksel sıralamasının sayının değerini değiştirmediğini. Yarım ve çeyrek kavramları kazandırıldıktan sonra. Öğrenci 10’un onluk sistemde özel bir birim olduğunu anlamalıdır. Bu tür etkinlikler somut kesir modelleriyle yapılmalı ve aynı zamanda sayı doğrusu ile ilişkilendirilmelidir. Ayrıca. Basit. basamak kavramı ve onluk sayı sisteminin sağlam temelleri atılmalıdır. Parça-bütün ilişkisi üzerinde durulurken parça sayısı üzerinde fazla durulmamalı.

Bu öğrenme alanının diğer önemli becerilerinden biri de tahmin yapabilmedir. Problemlerin gerektirdiği işlemleri yapmak için ilk yıllarda öğrenciler somut nesneleri saymaya ihtiyaç duyabilirler. iki ayrı çokluğu birleştirerek elde etmeyi gerektiren sözel problemleri çözerken daha iyi kavrarlar. Standart algoritmalara geçmeden önce.Toplama ve çıkarma kavramları. birleştirme ve ayırma problemleri doğrudan modellenerek veya sayma stratejileri ile çözüldüğü zaman gelişir. bölmeyi ise bir çokluğu eşit gruplara ayırma ile ilişkilendirebilirler. bilinen bir çokluğu. fakat bazı öğrencilerin de bu özellikleri fark etmelerine yardımcı olacak sorgulamalar yapılmalıdır. Öğrenciler çarpmayı eşit büyüklükteki grupların ardışık birleştirilmesiyle (aynı sayıları toplama). geliştirmiş oldukları stratejileri sınıfta paylaşmaya. 5 ve 9 sayıları problem çözme durumlarında 4+5. 23 . 4. Örneğin. Ayrıca. Sayılar arası ilişkiler incelenirken bir sayı örüntüsü oluşturma. Hesap makineleri tahmin sonuçlarının kontrol edilmesi için kullanılabilir. hem akıl yürütme hem de iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. problemleri çözmede esnek düşünmelerini sağlamalıdır. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilerin işlemlerin özelliklerini fark edecekleri problemler de seçilmelidir. öğrencilerin 4. Çıkarma kavramını. gerçek yaşam durumlarından ortaya çıkan problemleri çözerken daha iyi anlamaya başlarlar. bu işlemleri kâğıt-kalem kullanarak ve zihinden çözmede rahatlık kazanırlar. açıklamaya ve savunmaya yönlendirilmelidirler. Fakat yeterince deneyim kazandıktan sonra. Doğal sayılarla hesap yapabilme. Problem çözümlerinde farklı öğrenciler farklı çözüm yolları ve düşünme biçimi sergileseler de öğretmen bu öğrencilerin bir problemi çözmenin diğer problemleri çözmekle ilişkili olduğunu fark etmelerine yardımcı olmalıdır. en iyi tahmini kimin yaptığını. öğrencilerin günlük yaşamdan seçilen ilginç problemlerin çözümleri için strateji geliştirmelerine fırsat tanınmalıdır. 5 ve 9 sayıları arasındaki parça-bütün ilişkilerini anlamalarına da yardımcı olur. Bazı öğrenciler bu özellikleri doğal olarak geliştirebilirler. Çarpma ve bölmenin anlamları geliştirilirken öğrencilerin bir çokluğun eşit alt gruplarının bulunduğu problemler ile deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. Öğrenciler problemlerin gerektirdiği işlemlerin sonuçlarını tahmin etmeye yönlendirilmelidirler. Verilen sayı örüntülerinde takip eden ögeleri tahmin etme ve tahminlerin neye dayanılarak yapıldığını açıklama gibi etkinlikler. verilen bir sayı örüntüsünün kuralını bulma ve bu kuralı açıklama gibi etkinlikler düzenlenmelidir. Tahmin yaparken öğrencilerin ne tür yaklaşımlar izlediklerini. Öğrenciler. Tahmin etmede sayıları yuvarlamadan yaralanılmalıdır. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilere içinde aynı sayı üçlülerinin geçtiği farklı problem durumlarının çözdürülmesine dikkat edilmelidir. bu tahminin nasıl elde edildiğini sınıfta tartışmaları oldukça önemlidir. toplama ve çıkarma arasındaki ters ilişkiyi anlamalarını. 9-4 veya 9-5 olarak ortaya çıkabilir. bu öğrenme alanının diğer amaçlarından biridir. Bu tarz problemler. Öğrenciler toplama kavramını. 5+4.

“Şimdi hangi kutuyu işaretleyeceğiz?” veya “Hangi sayı işaretlenmeli?” vb. 5. Yapılan bu etkinliğin benzeri 4’ten başlayıp beşer kutu saydırılarak oluşacak örüntü ile tekrar ettirilip pekiştirilir. Öğrencilerden en çok sevdikleri renkli kalemi seçmeleri istenir. sorularla. 40 içinde dörder. Bu kalemle öğrencilerden tablo içinde 5’ten başlayıp beşer kutu sayarak ilgili kutu içindeki sayıları “X” veya “O” sembollerinden biriyle işaretlemeleri istenir. : Yüzlük tablo. • Sütundaki sayıların benzerlikleri nelerdir? • Sütundaki ilk sayı hangisidir? vb. sayma becerisi : 100 içinde ikişer ve beşer. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. renkli kalemler. 4. 24 . sorularla örüntü sorgulanır. Bu şekilde birkaç adım sayarak işaretleme yapıldıktan sonra. 3. Tablo üzerinde işaretlenen sütunlardan. ilişkilendirme. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2. oluşturulan örüntü sınıf içinde sorgulanır. iletişim.SAYARAK ÖĞRE ELĐM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. eşit büyüklükte kartonlar ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Yüzlük tablolar öğrencilere dağıtılır. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :2 : Sayılar : Doğal Sayılar : Akıl yürütme.

............ belirleyerek öğrencileri Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün gerçekleşme düzeyini değerlendiriniz.... Yüzlük tabloda gösterilen kutulardaki sayıyı okudu mu? 3.......... … YORUMLAR VE Ö ERĐLER Hayır Kısmen Evet 1 2 3 ........................... 25 .................... Tablo içindeki sayıları doğru işaretledi mi? 2............................................ ............ 2: Kısmen....... Puanlama şekli: 1:Hayır................................. Tablo üzerinde oluşan sayı örüntüsünden yararlanarak sayma yapmadan doğru kutu içindeki sayıyı işaretledi mı? 5.................................................... .... … 6........................ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Öğrencinin adı ve soyadı: ........................................................................................................................................................................... 3: Evet Ölçütler 1........................................................................................................................ Seçtiği bir sayıdan başlayarak tablo üzerinde beşer ritmik sayabildi mi? 4............................ ............. Sınıfı: ............................................................

10 kişilik bir başka öğrenci grubu. 5. Beşer kişilik iki grup seçilir. 2. Limonatayı beğenenler Limonatayı beğenmeyenler Toplam kişi sayısı Limon suyu (bardak sayısı ) Şekerli su (bardak sayısı ) Limonata (bardak sayısı) A B 4. kâğıt. Her öğrenciden seçeceği iki çokluk arasında bir oran oluşturması istenir. Öğrencilerin seçtikleri iki çokluğun birer orantı oluşturup oluşturmadığı tartışılır. sürahi. : Pet şişe. tepegöz saydamları ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Öğrencilerden dersten bir hafta önce evlerinde aşağıdaki hazırlıkları yapmaları istenir: Limonatanın yapılışını öğrenmeleri 5 bardaklık limonata için gerekli malzemelerin ne olduğu Beşer kişilik grupların evlerinde limonata hazırlamaları ve sınıfa getirmeleri 1. 7. 6. 3.ÇOKLUKLARI ORA LAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Sayılar : Oran ve Orantı : Akıl yürütme. 10 kişilik grubun belirlediği sonuçlar tablolara yazdırılır. Yazı tahtasına veya saydamlara aşağıdaki boş tablo hazırlanır. Öğrencilerden tablolardaki verileri kullanarak aşağıdaki sorulara göre oranları sözlü veya yazılı olarak belirtmeleri istenir: • Hangi grubun limonatası beğenilmiştir? • B grubunun limonatasındaki limon suyu miktarının şekerli su miktarına oranı nedir? • Limonatası beğenilen grubun kullandığı limon suyunun diğer grubun kullandığı limon suyuna oranı nedir? 26 . limonataları tadarak beğendikleri grubu belirler. problem çözme : Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. tepegöz. ilişkilendirme. bardak. iletişim.

Ali’nin boyu II 1. Limonatayı beğenenlerin sayısı D. ve II. A B çokluğu çokluğu 6 10 20 12 20 18 30 A B 2. sütunlardaki çokluklardan oran oluşturanları eşleştiriniz.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı 4. I A. Basketbolu sevenlerin sayısı 3. Gözlük takan öğrenci sayısı E. Limonatayı beğenmeyenlerin sayısı 2. I. Aşağıdaki tabloda A ve B sütunları aynı cins çoklukları göstermektedir. Ayşe’nin boyu 5. Futbol seven öğrencilerin sayısı C. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı B. Gözlük takmayan öğrenci sayısı 27 . Tablodaki boşlukları doldurunuz.

nokta. düzlem ve açı kavramları somut ve sonlu modellerle sezgisel olarak tanıtılmalı. Birinci kademe öğrencileri somut ve sonlu nesneleri. adlandırma ve çizim etkinlikleri yapılmalıdır. dikdörtgensel ve karesel bölgeler birbirlerinden ayrı düşünülebileceği gibi aralarındaki ilişki incelendiğinde karesel bölgenin de bir dikdörtgensel bölge olduğu. sınıflardan itibaren. sınıflarında her yeni incelenen kavram başlangıçta somut ve sonlu modellerle. Örneğin.6. 28 . Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Geometri. ilişkileri anlayabileceğinden geometri konuları mümkün olduğunca çocuğun yaşadığı. Geometrik cisimleri ve şekilleri bir araya getirerek veya ayırarak ortaya çıkacak sonuçlar analiz ettirilmelidir. Đlköğretimin ilk yıllarında. araçlar kullandırılmalıdır. dik açı.2. Geometrik cisimler ve şekiller. Đlköğretimin 3. daha sonra soyutlamalarla ele alınmalıdır. ayrı ayrı incelenen nesne ve şekiller arasında karşılaştırmalar yaptırılarak cisim veya şekillerin benzer ve farklı özelliklerini kavramaları sağlanır. görebileceği yakın çevreden ve algılayabileceği düzeyde ele alınmalıdır. açı.) somut nesneler ve modeller üzerinde inceletilerek öğrencilerin genellemelere ulaşmaları sağlanmalıdır. Bu etkinliklerde. Öğrencilerin mantıklı çıkarımlarla bazı sonuçlara ulaşmaları. dik üçgensel bölgenin alanının dikdörtgensel bölgenin alanıyla elde edilebileceği ve herhangi bir üçgensel bölgenin alanının paralelkenarsal bölgenin alanından yararlanılarak bulunabileceği noktalı kâğıt. Örneğin. geometri terminolojisi kullandırılarak ele alınmalıdır. Ayrıştırma veya bir araya getirme etkinliklerinde somut modeller. belli özelliklere göre sınıflama ve gruplama etkinliklerine yer verilmelidir. soyut kavramlar ve ilişkiler üzerine inşa edildiği için ilköğretimin birinci kademesinde dikkatle verilmesi gereken bir alandır. Genelleme yapmada. tangram parçaları vb. 4 ve 5. Böylece geometriyi oluşturan temel şekil ve bunların özelliklerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı hissettirilir. adlandırma. incelenen geometrik cismin ve şeklin somut modelinin duruşunun cismin özelliklerini değiştirmediği de sezdirilmelidir. Đlköğretimin ilk üç sınıfında somut nesnelerle incelenen geometrik kavram. geometride birer soyutlama olarak incelenen kavramları ve terimleri ilişkilendirir. özellik ve ilişkileri geliştirerek genelleme yapabilmeleri sağlanmalıdır. Böylece öğrenciler çevrelerinde gördükleri nesnelerle. inşa etme. 4 ve 5. çivili tahta. bunların kendine özgü geometrik terminolojisi ile tanımları ilköğretimin 6. birbirleriyle ilişkileri geometrinin konusudur. doğru. bunların özellikleri. Ayrıca çevredeki nesnelerin şekilleri analiz edilerek bu nesnelerin yüzlerindeki geometrik şekilleri tanıma. böylece geometrik kavram. karşılaştırma ve belli özelliklere göre gruplandırma etkinlikleri öne çıkmalıdır. sınıflarında verilmelidir. geometrik cisimleri ve şekilleri tanıma.) ile bunların nitelikleri (paralel kenarlar. Geometrik cisim ve şekilleri oluşturan elemanlar (kenar. geometri tahtası. özellik ve ilişkiler. çizme. kavramları. vb. 7 ve 8. vb. geometri tahtası gibi araçlarla öğrencilere fark ettirilebilir.

Öğrenci. iki eş dik üçgensel bölgeden oluşmaktadır. geometrik şekillerin birden fazla simetri eksenine sahip olabilecekleri. geometri öğrenme alanının bir alt öğrenme alanı olarak görülebilir. Örneğin. Simetri. 29 . dikdörtgen veya çemberdeki simetriler. Simetri kavramının temeli eşlik kavramı ile birinci sınıfta atılmış. öğrencilerin kolaylıkla fark edebileceği simetrilerdir. Geometrik cisim ve şekillerden bazılarında simetri bulunması. bir şeklin belli bir eksene göre yansıması olarak da görülebilir. uzakta.Simetri. öğrencilerin geometrik şekillerin hangilerinin belli bir bölgeyi süslemede daha uygun olacağına. Süsleme etkinliklerinde öğrencilerin kendi estetik tercihleri öne çıkar. Kare. ve 5. yakında. kendi içindeki dik üçgensel bölgenin alanının iki katı olduğu simetri yardımıyla daha iyi kavranabilir. geometrik kavramların süslemelerle somut ve canlı birer kavram olduğu hissettirilebilir. şekillerin özelliklerini dikkate alarak karar vermeleri önemlidir. bir karesel bölge. Süsleme konusunda öncelikle geometrideki estetiğin öğrenciler tarafından fark edilmesi amaçlanmaktadır. ikinci sınıftan itibaren simetri alt öğrenme alanı olarak belli bir gelişim gözetilerek programa konmuştur. Süsleme. alan kavramının anlaşılmasına da yardımcı olur. önde. öğrenciler belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ele alınmalıdır. Bu etkinliklerde. kare. Uzamsal ilişkiler. Örneğin. içinde yaşadığı çevrede kendi konumunu/duruşunu ve yönünü ifade ederken aslında geometrinin konum/duruş ve yönler ile ilgili alanına özgü terimleri kullanmaktadır. Öğrencilerin katlayarak kesme etkinlikleriyle somut modeller üzerinde simetriyi ve simetri eksenini fark etmeleri için uygun ortamlar sağlanmalıdır. 4. bir mavi ve bir gri karesel bölge ikinci satırda) yana ve aşağıya eklenerek bir süsleme yapılmıştır. bu özelliği de dikkate almamızı gerektirmektedir. solda. aşağıda gibi ifadeler uzamsal ilişki kapsamındadır. geometriye has bir konudur. sınıflarda. Şekillerdeki simetrinin farkında olma. Birinci sınıftan itibaren öğrenciler inceledikleri geometrik cisimleri ve şekilleri kullanarak süslemeler yapabilir veya belli bir bölgeyi süsleyebilirler. Böylece soyut olarak görülebilecek üçgen. dikdörtgen vb. Geometrinin aslında çevremizde bizimle her an birlikte olan nesnelerin özeliklerini inceleyen bir çalışma alanı olduğu uzamsal ilişkilerin ifadesinde kullanılan terimlerle desteklenmektedir. Bir öğrencinin kendi duruşunu ve yönünü diğer öğrencilerle veya eşyalarla karşılaştırırken kullandığı sağda. çevremizdeki nesnelerin çoğunda fark ettiğimiz bir özelliktir. Karesel bölgenin alanının. aşağıdaki döşemede siyah çizgilerle çerçevelenen bölüm (bir gri ve bir mavi karesel bölge ilk satırda. yukarıda. arkada. Bu da beraberinde öğrencilerin şekilleri analiz etmesini gerektirir. Süslemelerde seçilen geometrik şekillerin birlikte kullanılmasının tekrarı önemlidir.

gerek “Sayılar” öğrenme alanında gerekse “Geometri” öğrenme alanında incelenebilecek bir alt öğrenme alanıdır. 1. ikincisi ise genişleyen örüntüye birer örnektir. Aşağıdaki örneklerden birincisi tekrar eden. 2. Böylece ilköğretimin bütün kademelerindeki öğrencilerin gerek sayılardaki gerekse şekillerdeki örüntüleri inceleyerek matematiğin bu örüntüleri inceleyen bir çalışma alanı olduğunu hissetmeleri sağlanacaktır. adımda oluşacak şekli belirleyiniz. Adım sayısı Toplam nesne sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5 … 30 .Örüntü. Örüntüler tekrar eden biçimde olabileceği gibi genişleyen bir biçimde de olabilir. Aşağıdaki örüntüde eksik bırakılan kısımlara gelecek olan şekli belirleyiniz. Đlköğretimin ilk 5 sınıfında bu becerinin gelişmesi için basitten karmaşığa doğru örüntüler seçilmiştir. Gerek sayılar gerekse şekiller arasındaki ilişkiyi inceleme matematik öğretiminde öne çıkan akıl yürütme becerisinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Örüntü. Aşağıdaki örüntüde 5. bir sayı dizisi veya bir şekil dizisi olarak görülebilir.

ilişkilendirme. kareler. karton. düzgün altıgenlerin her birinden en az yirmişerli gruplar ya hazır olarak verilir ya da kartona çizdirilip kestirilir. düzgün beşgen. problem çözme : Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Đslâm sanatında kullanılması.SÜSLEME DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Seçeceğiniz düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekilleri kullanarak süsleme yapınız ve boyayınız. bu çokgenlerle süsletilir. Süsleme sanatının tarihçesi. 2. iletişim. Böylece boşluk kalmayacak şekilde uygun bir düzlemsel bölge. Bu grupların bir. günümüzde geliştirilen örnekler tepegözden yansıtılır. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. üç kareden oluşan şekil aynı yönlü farklı yönlü ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. 5. Kenar uzunlukları eşit olan kareler ve eşkenar üçgenleri kullanarak farklı süslemeler yapınız. 31 . 2. Oluşan şeklin değişik yönlerde kullanılmasıyla elde edilen süslemeler üzerinde farklılıklar tartışılır. Süslemelerde. 3. belli sayıda düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekiller de kullandırılabilir. Bunların üzerindeki desenler belirlenerek oluşum düzenleri incelenir. Düzgün çokgensel bölgelerin yan yana getiriliş biçimine karşılık yeni bir süslemenin bulunabileceği fark ettirilir. : Kareli veya noktalı kâğıt. Her bir gruptan birer çokgensel bölge alınarak bunlar birer kenarları çakışacak biçimde yan yana getirilir. iki veya üç çeşidi seçtirilir. cetvel. 4. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. Eş kenarlara sahip düzgün çokgensel bölgelerden eşkenar üçgenler.

• A ve B veya C ve D’ yi kullanarak bir kare elde eder. 2 küçük üçgen (D ve C) bir kare (E) ve bir paralel kenar (F) çizilir. • Tüm parçaları kullanarak kare. iletişim.TA GRAM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. cetvel. dikdörtgen ve dik üçgen elde eder. hayvan ve insan figürleri oluşturunuz. F ve G parçalarını kullanarak dikdörtgen elde eder. Çizilen şekiller makasla kesilir ve yedi tangram parçası elde edilir. B A D F E C G Öğrenci bu parçalardan. E parçasının alanının kaç birim kare olduğu verilmiştir. D. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Bir kenarı 20 cm uzunluğundaki kare biçimindeki karton üzerine yandaki şablonda verildiği gibi iki büyük üçgen (A ve B). 2. : Bir kenarı 20 cm olan kare biçiminde kâğıt veya karton. Diğer parçaların alanını bularak boş kısımları doldurunuz. Ayrıca sınıf zemininde çalışmak için daha büyük boyutlu malzeme seçilebilir ya da tepegözden yansıtmak için şeffaf malzeme kullanılabilir. • Bu kareleri oluşturan şekillerden sadece bir tanesini hareket ettirerek kareyi üçgene dönüştürür. D ve E parçalarını kullanarak dik üçgen ve dikdörtgen elde eder. Tangramın tüm parçalarını kullanarak rakamlar. • C. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. • C. problem çözme : Çokgenleri sınıflandırır. • D parçasının alanı 1 birim kare ise B. A B C D E 4 F G 32 . Karton yerine ahşap malzeme de kullanılabilir. 1 orta boy üçgen (G). ilişkilendirme. F ve E parçalarının alanını bulur. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Çokgenler : Akıl yürütme.

.. “Otur-Kalk-Otur”. Kendilerinden de benzeri bir oyunun hareketlerini düzenlemeleri.... Bu oyunlardaki hareketler öğrencilere hoş gelecek anahtar kelimeleri söyleyerek. geometrik cisimler. ……………………………………………………….... kartondan kesilmiş renkli sembolleri göstererek ve müzikteki ritimden yararlanarak yaptırılabilir. Ögelerin birbiri ile ilişkileri dikkate alınarak örüntünün somut modeli oluşturulur... • Haftanın günleri.. 3......... sarı.... Trafik lambalarındaki kırmızı...... Öğrencilere basit hareket tekrarlarını içeren “Otur-Kalk”. iletişim.. yeşil renklerin sırayla yanıp sönmesi. “Eller Havada... • Bir kolyede dizili boncuklar....... halk oyunlarında ve beden eğitimi dersinde yapılan tekrarlı hareketler... boncuklar... oyunlar oynattırılır.. oyuncaklar...... makarna.. kesilip hazırlanmış geometrik şekiller. problem çözme : Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. • Yoldan geçen arabalar....” vb. Her öğrenci veya öğrenci grubuna elde bulunan somut malzemelerden uygun olanları ile örüntüye konu olan olaylardaki ögelerin temsili yaptırılır. bir müzik parçasındaki ritim..... • Bir günlük dersler. Birbirine Vur.. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. Öğrencilerden bunlarla kesilip hazırlanmış boş geometrik şekiller.. 2.... bir gün içinde okulda yapılan düzenli etkinlikler. Solda.. Önde. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1..... Hangi olay veya olgular bir düzen içinde meydana gelir? • Mevsimler..... bu düzeni anlatmaları ve arkadaşlarına oynatmaları istenir.... ... . : Meyve çekirdekleri... Böylece örüntü... belli motiflerle bir kazağın örülmesi vb... ilişkilendirme........... sembolik ve harekete dayalı olarak yaşatılır.... Sağda. Aşağıdakilerden hangileri örüntüdür? Gerekçenizi açıklayınız...... yapıştırıcı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1........... A4 boyutunda karton tabaka...... 2............. belirli bir düzen içinde meydana gelen olaylar ve oluşumlar üzerinde tartışma yaptırılarak örüntü kavramı fark ettirilir... sözlü. mevsimlerin oluşumu.. • Yan yana duran binaların renkleri...... 33 .. üç farklı renkli boyayla boyanarak örüntü oluşturmaları istenir..ÖRÜ TÜLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR.. baklagiller...

dakika. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yenilikler 4. duyduğu birimler olmalıdır. ton. Standart ölçme birimleriyle ölçme etkinliklerine geçmeden önce standart olmayan ölçme birimleriyle ölçme etkinlikleri yaptırılmalıdır. zaman ölçme birimlerinden yıl. tartma birimlerinden kilogram. Bu düzeyde konular işlenirken uzunluk ölçme birimlerinden metre. 34 . tartma. Öğrencilerde ölçme ile ilgili kavramların geliştirilmesinin yanı sıra tahmin becerilerinin geliştirilmesine de önem verilmiştir. Bu düzeydeki öğrencilerin çevrelerinde karşılaştıkları durumlar esas alınmalıdır. sıvıları ölçme.6. karış. Ölçme etkinliklerinde seçilen standart birimler çocuğun günlük hayatta sıkça kullandığı. hafta. santimetre. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanı içerisinde öğrencilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarından yola çıkılmıştır. zamanı ölçme alt öğrenme alanları işlenirken ayrı ayrı irdelenmelidir. Yapılan etkinliklerle standart ölçme birimlerine ihtiyaç hissettirilerek bu birimler tanıtılmalıdır. ayak. kilometre. Problem çözme etkinliklerinde standart ölçme birimleri kullanılarak öğrencilerin dört işlem becerileri geliştirilmelidir. parmak gibi doğal ölçme birimlerinin yanı sıra çocuğun hayatından kalem. gram. milimetre. eşyalar seçilerek somut nesnelerle ölçme yapması sağlanmalıdır. gün. saat. sınıfta uzunlukları ölçme. sıvı ölme birimlerinden litre. Bu etkinliklerde adım. mililitre. Bu yeniliklerin gerekliliği araştırma ödevi olarak verilmelidir. silgi vb.3. ay.saniye tanıtılmıştır.

. 2.. Büyük annesinin geliş tarihi nedir? 3. Annesinin doğum günü hangi gündür? 2.... Her gün sırayla bir öğrenci o günün ayın kaçıncı günü olduğunu küçük karta yazarak takvime yapıştırır. Annesi nisanın ilk haftasında doğmuştur.. Her öğrenci elindeki takvimde kendi doğduğu ay ve günü işaretleyerek doğum gününün haftanın hangi günü olduğunu belirler. “Dün ayın kaçı idi? Bugün günlerden ne? Hangi aydayız? Bir sonraki gün ne olacak?” sorularıyla takvim kullanılarak zaman kavramı geliştirilir. Böylece sayıların düzeni de daha hızlı kavranır...ĐSA AYI DAKĐ Ö EMLĐ TARĐHLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR... ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme. “Nisan ayının ikinci çarşamba günü sınav yapacağım. tarihinde okullar 1 gün tatil olacaktır... problem çözme : Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir... Ailenizle ilgili özel günleri takvim üzerinde işaretleyiniz...... 1 Nisanda arkadaşlarına şaka yapmak istiyor.. takvim ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Sınıfın bir köşesine haftanın günlerini ve o ayın ismini taşıyan küçük kartlar asılır.” dedi.. iletişim.. Nisan ayının son haftası büyük annesi ziyarete gelecektir.. kalem.. Öğrencilerin her birinden o yıla ait çeşitli ebatlarda takvim getirmeleri istenir... Bu tarihi takvimde işaretler misiniz? 4. Öğrencilerden takvimlerini kullanarak cümleleri tamamlamaları sağlanır. .. Murat’ın kendisi için önemli olan tarihleri işaretlediği takvim verilmiştir. Matematik öğretmeni..... Yıl içindeki resmî tatil günlerini takvim üzerinde işaretleyiniz. Matematik sınavının yapılacağı günü takvim üzerinde gösteriniz..... • Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1... Bu takvime göre aşağıdaki soruların yanıtlanması sağlanır. : Karton.... Pazartesi 5 12 19 26 Salı 6 13 20 27 Çarşamba 7 14 21 28 ĐSA Perşembe 1 8 15 22 29 Cuma 2 9 16 23 30 Cumartesi 3 10 17 24 Pazar 4 11 18 25 1.. günü kutlanacaktır. • Bu bayramdan 1 gün sonra. 35 . Bu işlemden sonra öğrencilere aşağıdaki eksik cümleler verilir... ilişkilendirme...

SAATĐMĐZĐ TA IYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim : Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. : Saat modeli, çalışma kâğıdı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Saat okuma etkinlikleri bir olayın oluş saati içeriği belirtilerek yapılır. Bunun için aşağıda hazırlanmış alıştırma örneği öğrencilere dağıtılır. Mehmet, geçen pazar gününü nasıl geçirdiğini günlüğüne yazmıştır. Siz de Mehmet’in bu etkinlikleri saat kaçta yaptığını belirlemekte bize yardımcı olabilir misiniz?

Sabah saat 9’da kalkmıştır.

Saat ........... kahvaltı yapmıştır.

Kahvaltıdan sonra saat ............. başlayan çizgi filmi izledi.

Öğle yemeğinden önce saat ............... ders çalışmaya başladı.

Annesi saat ............. öğle yemeği için seslendi.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Saat modeli üzerinde akrep ve yelkovanı ayarlayarak saat başlarını belirtiniz.

36

ADIM MI METRE MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :2 : Ölçme : Uzunlukları Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : *Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. *Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. : Bir metre uzunluğunda ip, cetvel, kalem, kâğıt, sıra, sınıf duvarı vb. ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Öğrenciler ikişer adet standart olmayan ölçme birimini seçer. Bu birimlerden birinin adım-ayak, veya karış-parmak; diğerinin de kalem, silgi vb. olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilere önce oturdukları sıranın uzun ve kısa kenarının uzunluğu ile sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğu seçtikleri birim cinsinden tahmin ettirilir. Daha sonra bu birimler cinsinden ölçme yaptırılır. Tahminler ve ölçme sonuçları yazdırılır. 2. Bu etkinliklerde adım- ayak, karış-parmak gibi ölçme birimlerinin birlikte kullanımına önem verilir. “Sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğunu adımla mı yoksa karışla mı ölçmek daha kolay?” vb. sorular sorularak ölçülen uzunluğa göre uygun birimi seçmenin önemi fark ettirilir. 3. “Herkes aynı sonuca mı ulaştı?” sorusu sorularak standart olmayan birimlerle yapılan ölçmelerde ortaya çıkan farklılıkların nedenleri tartıştırılır. Tartışma sonucunda standart ölçme birimlerinin gerekliliği ortaya çıkarılır. 4. Yapılan ölçme etkinliklerinde öncelikle metre kavramı geliştirilir. Öğrencilere 1 metre uzunluğunda ipler dağıtılarak sınıfta çeşitli uzunluklar ölçtürülür. Metre kavramı tam olarak oluşturulduktan sonra “Tahtanın uzun kenarı 1 metreden ne kadar fazla?”, “Tahtanın kısa kenarı 1 metreden ne kadar az?” vb. sorularla santimetre birimine olan ihtiyaç hissettirilir. 5. Kitap, kalem, yazı tahtası, sınıf panosu gibi nesnelerin uzunlukları metre ve santimetre cinsinden tahmin ettirilir. Tahminler ölçme yapılarak kontrol ettirilir. 6. Yapılan ölçme sonuçları 1 metre 30 santimetre, 1 metre 40 santimetre vb. ifadelerle yazdırılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Kendi boyunuzu, anne, baba ve kardeşleriniz ile arkadaşlarınızdan bazılarının boy uzunluklarını metre ve santimetre birimlerini birlikte kullanarak yazınız.

ARAÇ-GEREÇLER

37

ÇEVRE UZU LUĞU HESAPLAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :3 : Ölçme : Çevre : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : Nesnelerin çevrelerini belirler. : Patates, elma, armut, vb. sebze-meyve, maket bıçağı, kâğıt yumağı, cetvel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Çevre uzunlukları kolayca hesaplanabilen birer düzgün nesne (yazı tahtası, pano, resim çerçevesi, sıra, masa, A4 kâğıdı, pencere camı vb.) seçtirilir. Seçilen nesnelerle ilgili olarak; • Bu nesnelerin çevre uzunluğunu en kolay nasıl hesaplarız? • Bu nesnelerin çevre uzunluklarını ölçebileceğimiz, elimizdeki en uygun standart ölçme aracı hangisi olabilir? gibi sorular sorularak sınıfça tartışılır.

1. Seçilen nesnelerin kenarları metre veya cetvelle ölçtürülerek ölçümler kaydettirilir. Sonra nesnelerin kenar uzunluklarının ölçüleri toplatılarak çevre uzunlukları hesaplatılır. 2. “Patates, havuç ve benzerlerinin bir çevre uzunluğu var mıdır?”, “Şekiller düzgün olmadığında çevre uzunluğunu hesaplayabilir misiniz?” gibi sorular sorularak öğrencilerin bu konularla ilgili görüşleri alınır. 3. Ardından ellerindeki patates, havuç vb. enine ve boyuna kestirilir. Elde edilen kesitlerin A4 kâğıdı üzerine koydurulup kenarlarından kalemle geçirilerek sınırlarının belirlenmesi sağlanır. 4. Bu şekillerin çevre uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçebilir miyiz? Elinizde bulunan hangi materyaller, düzgün olmayan bu şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamada bize yardımcı olabilir? sorularıyla öğrencilerin tartışmaları sağlanarak böyle nesnelerin de çevre uzunluklarının hesaplanabileceği fark ettirilir. 5. Sonra çizilen her bir kesite ait şeklin sınırları ip yardımıyla ölçtürülür ve ipin uzunluğu da cetvelle ölçtürülerek o nesneye ait çevre uzunluğu hesaplatılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Derste bulunmayan arkadaşınıza çevre uzunluklarını hesaplamayı anlatınız. 2. Çevre uzunluğu hesaplamaları ile ilgili bir problem kurarak çözünüz ve çözüm stratejinizi açıklayınız.

38

ZAMA PROBLEMLERĐ DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞRE ME ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ VE GEREÇLER : Matematik :5 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme : Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. : Saat, takvim

ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Aşağıdaki tabloda, Đstanbul’da saat 13.00 iken diğer kentlerde saatin kaç olduğu belirtilmiştir. Saat farklarını dikkate alarak belirtilen saatlere göre diğer kentlerdeki saatleri bulup tabloyu doldurunuz. Tablo: Bazı Kentlerdeki Saat Farklılıkları Đstanbul 13.00 Londra 11.00 20.48 ew York Yeni Delhi 06.00 16.30
04.36 12.35

Singapur 19.00

2. Bu etkinliği yaptığınız tarihe göre, yaşınızı yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız. 3. Normal bir tencerede 1 saat 25 dakikada pişen yemek, düdüklü tencerede 50 dakikada pişmektedir. Düdüklü tencereyle pişirmede ne kadar zaman kazanılmıştır? 4. Đki arkadaş sinemaya gitmek için sözleşiyorlar. Arkadaşlardan biri sinemaya belediye otobüsüyle diğeri trenle gidiyor. Bu temayı kullanarak zamanla ilgili problem kurunuz. 5. Saat farkının kullanılmasını gerektiren problemler kurunuz.

39

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME
PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU

Öğrencinin adı ve soyadı: ..........................................................................

Sınıf: .........................

adiren

Sık sık

Hiçbir zaman

1. Problemi anlama 2. Problem çözme stratejilerini kullanma 3. Problemi çözme 4. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5. Problem çözümünü analiz etme 6. Problem kurma 7. Problemi genişletme 8. Problemi çözmek için çaba harcama 9. Problem çözmede kendine güvenme 10. Problem çözmeyi sevme

YORUMLAR VE Ö ERĐLER ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

40

Bazen

ÖLÇÜTLER

Her zaman

KĐŞĐSEL TARĐH ÇĐZGĐM DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ARA DĐSĐPLĐ : Kariyer Bilincini Geliştirme KAZA IMLAR : Kendinde ve başkalarında olan değişimi ve gelişimi açıklar. (4) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Matematik ve geometriyle ilgili pek çok çalışmaları olan 20. yüzyılın ünlü Türk matematik dâhisi Cahit Arf’ın yaşam öyküsü okunur. 2. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın tarih çizgisini oluşturmaları istenir. 3. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın yaşamından hareketle insanların yaşamlarındaki değişim ve gelişimlere örnekler vermeleri istenir. 20.YÜZYILI Ü LÜ TÜRK MATEMATĐK DÂHĐSĐ CAHĐT ARF
1910 yılında Selanik’te doğdu. 4 yaşında okula başladı. Balkan savaşlarından sonra ailesi Đstanbul’a taşındı. Önce Beşiktaş daha sonra Đstanbul Sultanisi’nde okudu. 1919 yılında Ankara’ya daha sonra Đzmir’e yerleştiler. O dönemde matematiğe olan ilgisi nedeniyle öğretmeni; onu Euclid (Öklid) teorisine göre geometri problemleri çözmesi konusunda teşvik etti. 1926 yılında ailesi eğitimi için Fransa’daki St. Louis Lisesi’ne gönderdi. Üç yıllık okulunu iki yılda tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye’ye geri döndü. Ancak Paris’ten kazandığı burs sayesinde üniversite eğitimine tekrar Fransa’da devam etti. 1932 yılında Galatasaray Lisesi’nde Fransız bir öğretmenin yerine derslere girdi. Daha önceki öğretmen 600 lira alırken Cahit Arf, 60 lira alıyordu. O zamanlar oldukça idealist olduğu için bunu önemsemiyordu. O dönemde üniversitelerde reformlar yapılıyordu ve Cahit Arf’a üniversitede yardımcı profesörlük (doçent adaylığı) teklif edildi. Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde çalışmaya başladı. Üniversitede çalışırken matematik ile ilgili eğitimine devam etmeye karar verdi. Cahit Arf, 1937’de Göttingen Üniversitesinde Helmut Hasse’nin danışmanlığında doktora eğitimine başladı. 1938’de çalışmalarını tamamladı. Günümüzde Hasse-Arf olarak bilinen teorem oluştu. Almanya’dan döndükten sonra 1962 yılına kadar Đstanbul Üniversitesinde çalıştı. 1943’te profesör, 1955’te ordinaryüs profesörlük unvanını aldı. Bu dönemde bir yıl misafir profesör olarak Maryland Üniversitesinde ders verdi ve Mainz Akademisi Muhabir Üyeliğine seçildi. 1963 yılında Đstanbul Robert Koleji’nde 1964-1966 Princeton Üniversitesinde çalıştı. 1967 yılında ODTÜ’de ders verdi. TÜBĐTAK’ın kuruluş aşamasında etkin rol oynadı ve uzun süre başkanlık yaptı. Çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan pek çok onur ödülü aldı. 1948’de Đnönü Ödülü, 1974’de TÜBĐTAK Bilim Ödülü, 1980’de ĐTÜ ve KATÜ Onur Doktorası, 1981’de de ODTÜ Onur Doktorası’nı aldı. Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi oldu. 41

Cahit Arf matematik dünyasına pek çok katkı sağlamıştır. “Arf Değişmezleri”, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” Cahit Arf’ın kendi çalışmalarıdır ve yine kendi adıyla anılmaktadır. Cahit Arf’ın 1940’lı yıllarda yaptığı bu çalışmaların günümüzde hâlâ kullanılıyor olması, onun kalıcılığını ispatlamıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Cahit Arf’ın tarih çizgisini inceleyiniz. Cahit Arf’ın yaşamındaki tarihleri kullanarak iki zaman arasındaki farklarla ilgili problemler kurunuz ve çözünüz.

42

çocukların tüm dünyada her an karşılaşabilecekleri her türlü taciz ve ihmale karşı korunmaları için standartlar belirlemek olduğuna vurgu yapılır. ortak amaçlarının ne olabileceği hakkında tartışılır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 190’dan fazla ülke onaylamıştır. Yeryüzünde en fazla ülkenin imzaladığı sözleşmelerden olan Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bir araştırma yapmaları ve sınıfa sunmaları istenir. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak iki zaman arasındaki farkı belirleyen problemler oluşturunuz: Tablo: Çocuk Haklarını Đçeren Uluslararası Sözleşme ve Belgeler Adı BM Çocuk Hakları Bildirgesi BM Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadın ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunmasına Đlişkin Kurallar Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi BM Çok Kötü Biçimdeki Çocuk Đşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına Đlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi Tarihi 20 Kasım 1959 17 Aralık 1974 20 Kasım 1989 14 Aralık 1990 25 Ocak 1996 17 Haziran 1999 10 6 54 87. ARA DĐSĐPLĐ : Đnsan Hakları ve Vatandaşlık KAZA IMLAR : Đnsan haklarının uluslararası belgelerde güvence altına alındığını bilir. 3. 4. Aşağıdaki konuların öğrencilerce tartışılması sağlanır: • Yukarıdaki belgelerden hangilerini önceden biliyordunuz? • Haklarımızı bilmek bize neler kazandırır? • Çocukların sahip olduğu hakları toplumumuza nasıl duyurmalıyız? 43 . Örneğin. (16) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Yukarıdaki sözleşmelerin. kural 26 8 Madde numarası 2. bildirgelerin ve bildirilerin.ÇOCUK HAKLARI BĐLDĐRĐLERĐ DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Bildirgelerin ve bildirilerin ortak amaçlarının. Hangi ülkelerin çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için bu belgelere imza attığını araştırmaları istenir.

Öğrenciler bilinçli vatandaş olabilmek için veri analizini bilmeli ve istatistikle ilgili akıl yürütebilmelidir. Đlk olarak matematiksel tanım ve kuralları vermek yerine.4. “daha az” veya “daha çok” gibi basit karşılaştırmaları yapabilirler. kendi dünyaları hakkında meraklı oldukları için. “Sınıfımızdaki öğrenciler hangi meyveleri seviyor?. Zamanla resimlerden sembollere ve daha soyut gösterimlere geçilmelidir. Özellikle. bir sayı bazen bir öğrencinin boyunu gösterirken bazen de “3 kişi muz seviyor. Đş dünyası. Basit sınıflama. Bu karşılaştırmalar 4 ve 5. Somut nesneler kullanılarak gerçekleştirilecek deneylerle rastgele olaylar öğrencilere sezdirilmelidir. sembol ve noktaların ne anlama geldiği tartışılmalıdır. ikinci sınıfta. kullanılan sayı. “Kaç tane?”. “Gezi için nereye gidelim? gibi sorular sınıfta kolayca oluşturulabilir. veri analizi ve istatistiğin kavranması için kullanılabilir. Bu sınıflarda çetele ve sıklık tablolarına yer verilmelidir. Bu süreçte öğrenciler. Örneğin. Đlk yıllarda öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmekte zorlanabilir fakat. veriyi tablo ya da grafik biçiminde özetleme yoluyla cevaplayabileceği problemler oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. matematiğin pek çok konusu ile ilgilidir. 44 . veri toplama teknikleri geliştirebilir. “Hangi tür?”. öncelikle kendileri için anlamlı olacak sorular oluşturmaya ve bu sorulara verilen cevapları belirlemeye. Sınıfta öğrencilerin yürüteceği veri toplama tekniklerinin etkinliği ve yararlılığı konusunda tartışmalar yaptırılmalıdır. Üçüncü sınıfta her resmin bir nesneyi veya bir resmin birden fazla nesneyi temsil ettiği şekil grafiklerine yer verilmelidir. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanında. karşılaştırma ve sayma etkinlikleri. öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmeye ve yorumlamaya başlarlar. Bir sayı. Örneğin. Veri. hem tablo hem de grafik olarak gösterebilmelidir. Beşinci sınıfta aritmetik ortalamanın anlamına önem verilmelidir.” gibi bir verinin kaç kez tekrar ettiğini gösterebilir. Öğrenci veriyi farklı yollarla göstermeyi anladıkça farklı gösterimleri karşılaştırabilme aşamasına gelir. tablo ya da grafik hâlinde düzenlendikten sonra öğrenciler veri analizine yönlendirilmelidir. Öğrenciler. Beşinci sınıfın sonuna doğru. Oluşturulan sorular öğrencilerin gerçek hayatları ve ilgileriyle yakından ilişkili olmalıdır. çetele veya sıklık tablosu ile grafikleri kullanabilmelidir. eksenler ve başlıklar açıkça belirtilmelidir. ilköğretimin ilk beş sınıfında öğrencilerin veri toplaması. Öğrenciler. günlük dile dayalı olasılıkla ilgili temel olguları. “Bunlardan hangisi?”.” gibi öğrencilerin hayatından örnekler verilebilir. nesne grafikleri ve tabloları hazırlayabilirler. “Sınıfımızdaki öğrenciler okula nasıl geliyorlar?. sonra topladıkları veriyi. Farklı gösterimlerde. “Bugün yağmur yağma olasılığı çok düşük. verilen cevapları düzenlemeye yönlendirilmeli. veri. sezgiye dayalı olarak geliştirecek yönde etkinlikler yaptırılmalıdır. Dördüncü sınıfta veriler sütun grafiği oluşturmak için kullanılırken beşinci sınıfta çizgi grafiği için kullanılmalıdır. sınıflarda yaptırılmalıdır. araştırma ve günlük hayatta karar vermeye yardımcı olacak çok miktarda veri vardır. Olasılık.”. Oluşturulan gösterimlerde. bazen verinin sayısal değerini gösterirken bazen de o verinin sıklığını gösterebilir. olasılıkla ilgili pek çok düşünce. Öğrenciler bu sorulara uygun. veri toplama.6. Bu geçiş öğrenci için büyük bir adımdır. politika. “Bugün büyük bir ihtimalle bahçede oyun oynayacağız. veriyi açıklama ve yorumlama becerilerine katkıda bulunur.

2. Geliştirdiğiniz anketi bir grup öğrenciye uygulayınız. ilişkilendirme. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :4 : Veri : Sütun Grafiği : Akıl yürütme. PROJE: Anket kullanarak veri toplayabileceğiniz bir proje konusu belirleyiniz. sıklık tablosuna dönüştürülür. sütun grafiği olduğu belirtildikten sonra bu grafiğin hangi ögelerden oluştuğu açıklatılır. 10.” soruları sorulur. 6. Belirlenen adaylardan bir kişiyi seçmek üzere gizli oy kullandırılır. Tablodaki verilerden yararlanarak sütun grafiği oluşturunuz ve grafiği yorumlayınız. problem çözme : Sütun grafiğini oluşturur.SÜTU HEM YATAY HEM DĐKEY OLURMUŞ! DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 7. 9. Topladığınız verileri kullanarak sütun grafiği oluşturunuz. Çetele tablosu oluşturularak oy sayma işlemi yaptırılır. “Kimler aday olmak istemektedir?” sorusu sorulur. Bulgularınızı gerekçeleri ile birlikte rapor ediniz. bunu dikey hâle dönüştürünüz. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Tablo: Göz rengine göre öğrenci sayısı Göz rengi Kahverengi Siyah Mavi Yeşil Ela Öğrenci sayısı 12 9 3 6 3 1. Sütun kutuları tamamen boyatılır. dikey oluşturduysanız. “Kim temsilci seçilmiştir? Neden? Aldıkları oy sayısına göre isimleri sıralayınız. Çetele tablosu. iletişim. 45 . 23 Nisan günü TBMM’de sınıfımızı temsil etmek üzere bir öğrenci seçileceği duyurulur. 5. 4. 2. 8. Tablodaki verilerden yararlanarak öykü yazınız. 3. Oluşturulan düzenin. Eksenler isimlendirilerek sütunlar çizdirilir. Eğer sütun grafiğini yatay oluşturduysanız. bunu yatay hâle getiriniz. Sütun grafiğini yorumlar. Grafik isimlendirilir. : Grafik çizelgesi ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1.

ilişkilendirme. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :5 : Veri : Çizgi Grafiği : Akıl yürütme. : Farklı alanlarla ilgili çizgi grafikleri. Yorumlar gerekçeleri ile yazdırılır. Neden çizgi grafiği kullanıldığı açıklatılır. Bir öğrenci 120 metrelik mesafeyi koşacaktır. *Çizgi grafiğini yorumlar. Organizasyon için öğrenci grupları oluşturulur. koşu bittikten sonra yatay eksende mesafe ve dikey eksende zaman belirten bir grafik oluşturmaları sağlanır. 9.HER VERĐ ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ DE GÖSTERĐLEBĐLĐR MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. metreden sonraki kısmı çuval içinde koşarak tamamlayacaktır. kronometre. masa. ARAÇ-GEREÇLER ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Çizgi grafiği gerektiren bir problem kurunuz ve grafiği oluşturunuz. 3. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. 10. 90. 110. Grupların. bir grup öğrenci zaman tutacak. Koşu başlamadan önce mesafelerin ve zamanın yazılacağı bir tablo hazırlatılır. cetvel. iletişim. Bir grup öğrenci mesafeleri işaretleyecek. Grupların. Ancak 90. 11. kâğıt ve kalem ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. bir grup öğrenci mesafeyi ve zamanı not olacak. 4. 110 ve 120 metrelik mesafeleri ne kadar zamanda koştuğu belirlenecektir. grafik ve yorumları sunmaları sağlanır. Etkinlik başlar ve gerekli veriler tabloya yazılır. sopa. 2. problem çözme : *Çizgi grafiğini oluşturur. tebeşir. bir grup öğrenci masa hazırlayacak. metrede iki kıtalık bir şiiri. çuval. 7. bir grup öğrenci çuval getirecektir. metre. Oluşturulan tablo ve grafikler tahtaya çizdirilerek grafikler birlikte yorumlatılır. Farklı alanlarda kullanılmış çizgi grafiklerini göstererek çizgi grafiğini oluşturan ögelerin neler olduğu ve grafikte kullanılan verilerin sürekli olması gerektiği buldurulur. 8. oluşturdukları tablo. verilen kâğıda yazacak. 46 . 6. Gruplarda bu işleri yapacak kişiler belirlenir ve aynı işi yapacak öğrenciler bir araya gelerek gerekli düzeni hazırlar. 60. Bu öğrencinin 30. 5.

Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşabileceği sorulur ve ağaç şeması şeklinde gösterilir. makas. daire şeklinde pul yaptırılır. Deneyin neden adil olmadığını yazınız. 4. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. 2.EDE BÖYLE OLDU? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. iletişim. Bir yüzü sarıya. : Karton. 3. Tercihler öğretmen ve grup isimlerinin karşısına yazdırılır. 7. problem çözme : Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 5. 6. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartışılır ve varılan sonuç yazdırılır. Adil olmayan bir deney yapınız. “Adil olmak” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız. boya. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan iki tane. Öğretmen “farklı iki renk gelmesi” durumunu ve öğrenci gruplarının her biri de bunun dışındaki seçeneklerden birini seçer. fırlatıldığında üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin ettirilir. pergel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Veri : Olasılık : Akıl yürütme. ilişkilendirme. Daire şeklindeki bu iki pul. Öğretmenin kazanma olasılığının gruplara göre neden daha yüksek olduğu tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. 2. 47 . Deneyin adil olması için ne yapmak gerektiğini açıklayınız.

Böylece. görüşme. akran değerlendirme vb. • Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği.7. deney. Ölçme ve değerlendirme sürecinde soruların ve görevlerin kazanımlara ve sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Değerlendirme yaparken öğrencilerin. proje. • Matematikle hangi düzeyde iletişim kurabildikleri ve matematiksel ilişkilendirme yapıp yapamadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla kullanılması önerilen araçlar verilen hâliyle veya amaca uygun olarak yeniden düzenlenerek uygun yerlerde ve zamanlarda uygulanmalıdır. ürün dosyası. Öğrencilerin zihinden işlem yapma becerilerinin sınanmasında ise sorular ve cevaplar sözlü olarak verilmelidir. eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri engellediği açıktır. öğrenci öğrenmelerindeki eksiklikleri tespit edip öğretme-öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği. • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği. programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak gibi amaçlarla yapılır. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları bir plan dâhilinde yapılmalıdır. • Akıl yürütme becerilerinin ne düzeyde olduğu. • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği. öğrenme sürecini destekler ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Ölçme ve değerlendirme planı hazırlanırken aşağıdaki sorular sorulur: • Ölçme ve değerlendirmeyi hangi amaçla yapıyorum? • Bu amaca ulaşmak için hangi aracı ve ne zaman kullanmalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracını nasıl uygulamalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracından elde ettiğim bilgiyi nasıl değerlendireceğim? 48 . • Estetik görüşlerin ne kadar geliştiği. öğretmen ve program için dönüt olarak kullanılabilir. değerlendirme öğrenmenin bir parçası haline dönüşür. Bu değerlendirmelerin amacı. • Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğu. Öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için zaman zaman öğrencileri yazılı olarak sınamanın yanında tartışma. sergi. • Matematikte ne kadar öz güvene sahip olduğu. eksikliklerini belirlemek. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. değerlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. • Öz düzenleme becerilerinin ne kadar geliştiği. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak. Bu programda değerlendirme. sunum. gözlem. öz değerlendirme. Ölçme araçlarından elde edilen verilerle yapılan değerlendirmeler öğrenci.

ilişkilendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. • Her fırsatta öğrencilerin görüşleri alınır. grup öğrencilerinin yaratıcılıklarını. Projeler. • Sınıftaki öğrencilerin tümünün aynı zamanda değerlendirilmesi zorunlu değildir. iletişim. özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. öz değerlendirme ve akran değerlendirme yöntemleri kullanabilir. görüşmeler. Bu derste kazandıklarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesi beklenir. problem çözme. araştırma.Bir ölçme ve değerlendirme planı uygulanırken. öz değerlendirme. grup çalışmasında görev dağılımını yapabilmelerini. açık uçlu sorular. Öğretmenin bu yöntemleri kullanarak öğrencilerin öğrenmeleri hakkında aldıkları bilgilerle varsa öğrenme eksiklikleri belirlenir ve bunların giderilmesi için ders işleme planında gerekli değişiklikler yapılır. Günlük yapılan çalışmaları değerlendirmek için matematik günlükleri. Bu görevler yapılırken. tasarlayarak ve bir öğrenci ya da bir grup öğrenci tarafından üstlenilen projeler kişiye yeni bilgiler. posterler. projeler. • Öğrencilerin cevapları kadar düşünce yolları da değerlendirilir. kısa cevaplı. öğrencilerin yaratıcılık. araştırma ve yorum yapma. Bu yöntemlerin yanında öğretmenler. öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir. • Ölçme ve değerlendirme planın nasıl ve ne zaman uygulanacağı hakkında öğrencilere bilgi verilir. alıştırmaları. doğru-yanlış. açık görüşlü ve tartışabilir olmalarını iş üretmeye istekli olmalarını gözlemlemek için uygun bir çalışmadır. Yapılacak değerlendirme çalışmalarında bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak problem durumlar ya da görevler verilmelidir. Bir uzmanlık alanında. sorumluluk alabilmelerini. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar 49 . öğrencilerini değerlendirirken amaca bağlı olarak. performans görevleri. Öğrencilerin matematik dersindeki performanslarını gerçek anlamda değerlendirmek için edindikleri bilgileri farklı alanlarda kullanmalarına ve gerçek yaşama aktarmalarına fırsatlar verilmelidir. Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak. ödevleri. eşleştirmeli sorulardan oluşan geleneksel testleri kullanabilirler. Bir proje çalışması. • Planda grupla yapılan çalışmaların değerlendirmesine de yer verilir. • Öğrencilerin çalışmaları sistematik olarak değerlendirilir. kontrol listeleri. bir işe başlamadaki öz güvenlerini. sık sık disiplinler arası araştırma planlayarak. istedikleri bir alanda/konuda inceleme. kısa sınavları. çoktan seçmeli. • Değerlendirme için tüm problemlerin kullanılması zorunlu değildir. liderlik özelliklerini ve işbirlikçi çalışmalarını. • Ölçme ve değerlendirme planı dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanır. Aşağıda ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerin bazıları ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Bu amaçla. görüş geliştirme. öğretmenler öğrencilerin hem kullandıkları stratejileri hem de problem çözme süreçlerini değerlendirebilir. özel beceriler ve alışkanlıklar kazandırır. • Problem çözme başarılarının yanında problem çözmeyle ilgili tutumları da değerlendirilir. yeni bilgilere ulaşma.

g. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Fibonacci sayıları vb. Matematikteki iç ilişkilendirmenin incelenmesi 50 . Matematik ve Origami vb. c. 1. yerlerde kullanımı) Çevre sorunlarına çözüm önerileri (Geri kazanım. f. Escher. Seçilen proje konuları ile ilgili yönerge ve puanlama ölçütlerinden öğrenciler haberdar edilir.) Sayılar ve yaşam (Asal sayılar. Her grup kendine bir çalışma takvimi oluşturmalıdır. b. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. Leonardo da Vinci vb. Grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Proje konuları bir tek alanla ilgili olabileceği gibi disiplinler arası da olabilir. kirlilik vb. i. simetri. bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Projeler. başarı durumu vb. malzeme. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır. c. yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. Gerekli görüldüğünde aileler yönlendirme yapabilirler ancak esas olan. h. ) Matematik ve görsel sanatlar (Altın oran. kaynak sağlanması konusunda öğrencilere destek olmalıdır. özellikleri bakımından heterojen gruplar oluşmasına dikkat edilmelidir. Aşağıda sıralanan başlıklarından proje konuları seçilebilir. Aileler sadece yer. Matematik ve yaşam a. d. gerçek yaşam.geçen süreç. zaman. Matematiğin farklı alanlarda kullanımı 3. öğrencilerin cinsiyet. Fraktallar vb. a. vb.) vb. ekonomi. Matematik ve fen Matematik ve müzik (notalar ve kesirler. d. altın oran. altın diktörgen. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Grup halinde yapılacak projelerde. trigonometri. altın oran. 2. Geometri ve yaşam (Dönüşüm geometrisi. projelerin öğrencilerce hazırlanmasıdır. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır.) Đstatistik ve yaşam ( Fen.) Matematik ve astronomi Matematik ve teknoloji Matematik ve meslekler Matematik ve spor Matematik ve oyun vb. e. b. medya vb.

6. Ders araç gereçleri kullanarak oyunlar geliştirme i. Çok karelilerle oyunlar iii. Kare bulmacalar d. Hacim bağıntılarının gösterilmesi vb.) Matematiksel oyunların tarihi Origami vb.’lerin sayı sistemleri. Çeşitli tangramlarla oyunlar v. Matematiksel ispatlar a. Geometri tahtası oyunları ii. Matematiksel Teknoloji a. Geometri şeridi ile oyunlar vi. Escher (eşher) vb. Geometrik cisimlerle oyunlar vb. Çok küplülerle oyunlar iv. Açı ölçer yapımı ve kullanımı e. Matematik tarihi a.4. Thales (tales). Sudoku e.) Matematiğe katkıda bulunanların hayatı (Atatürk. Artık malzemelerle oyunlar c. Gönye yapımı ve kullanımı vb 51 . Klinometre(clinometer) yapımı ve kullanımı b. e. 5. b. Kirigami g. b. Farklı kültürlerdeki matematik Matematiğin tarihsel gelişimi (Mayaların vb. Origami vb. Küremetre( spherometer) yapımı ve kullanımı d. Mısırlılarda kesirler. d. Pantograf (pantograph) yapımı ve kullanımı c. c. Pisagor teoremin ispatı b. 7. vb. Kar taneleri oluşturma f. Pytagorous (pisagor). Matematiksel oyunlar a.

........ Matematiğin sanatla hayat bulması a......... Matematik gazetesi b............... Matematik posteri (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları................. Proje çalışmalarında kullanılacak............ geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır..... araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel..... problem çözme..8...................... Performans Görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme....... çevremizdeki matematik) c....... 9................. doğadaki matematik. Proje Konusu: .... Tiyatro oyunları ile matematik vb......... okuduğunu anlama. Resimlerle matematik d....... Hikayelerle matematik f.. Matematik videosu (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları.... cevabını öğrencilerin yapılandırdığı bir görev. hangi 52 ......... duyuşsal..... yaratıcılığını kullanma.. bir problem ya da açık uçlu bir soru olabilir..... Proje çalışmalarında grup değerlendirme formu da kullanılabilir........ Tarih Yapılan Đş Sorular Öğretmenin Notu Proje izleme formu öğrencilerin bağımsız bir şekilde çalışırken öğretmenin yapılan işten haberdar olmasını sağlar....... Şiirlerle Matematik g. Ayrıca öğrencilerin bir iş yaparken sorgulama becerisini de geliştirir................... ...... Matematik ve Đletişim Ürünleri a................... Şarkılarla Matematik h. doğadaki matematik... çevremizdeki matematik) vb.. proje değerlendirme ölçeği Ek’te verilmiştir............ Proje değerlendirmesi için Ek’teki form veya geliştirilecek başka bir form kullanılabilir. Heykellerle matematik e....... Performans görevleri...... Bu görevi öğrenciler yapılandırırken nasıl planladığını... Süslemelerle (tessellation) matematik b......... Proje Đzleme Formu Grup Üyeleri: ................... psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını......................................... Karikatürlerle matematik c...

Öğrenciler yazdıklarında düşünceleri açık hale gelir. genellemelere nasıl ulaştığını. • Karmaşık durumları anlamak için matematiği kullanabiliyor mu? • Bilgileri organize edebiliyor mu? • Kavramları açıklayabiliyor mu? • Đletişim becerilerini etkili kullanabiliyor mu? • Matematiksel dili uygun bir şekilde kullanabiliyor mu? • Yeteneklerinde kendine güvenebiliyor mu? Günlük yazmada karşılaşılan en büyük sorun. sayılar ve el becerilerine yönelik öğrendiklerini kullanır. öneri vb. matematiksel bilgiler. resimler. bazı öğrencilerin günlükleri olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. öğrencilerden derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. Bu tür görevlerle. Öğretmenler. Sözel bilgiler. Kelimeler. sorgulama. çalışmalarını. Performans görevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye. Performans görevleri yapılırken öğrenciler öğretmen tarafından gözlemlenerek gereken yerlerde rehberlik edilerek yönlendirilir. deneme. Bu görevler disiplinler arası bilgi alış verişinin sağlanması ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için de yarar sağlar. fikirleri ve düşündüklerini diğer öğrencilere açıklayabilirler. öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma. kişisel deneyimler ve görsel düşünceler birleşir. verileri nasıl topladığını ve organize ettiğini. öğrencilerin matematik günlüklerinde yazdıkları hakkında yorum yapmalıdır. gözlem. deneyimleri. Bu görevler gruplar halinde yaptırılarak öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimi sağlanmış olur. Matematik günlükleri işlenen konunun veya problemin ne kadar veya nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi verir. Öğrenci ne düşündüğünü tam olarak keşfeder. duygularını yazabilir buna ek olarak derste öğrendiklerini yazılı olarak açıklayabilirler. duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir. sorular sormalı ve öğrenciler cesaretlendirilerek günlükler geri verilmelidir. kısmi ve geçici çözümleri nasıl değerlendirdiğini ve cevaplarını nasıl savunduğunu da gösterir. konular hakkında anlayışları. Matematik günlükleri üzerine küçük notlarla yapıcı eleştiriler ve öneriler yazıp. Matematik derslerinde öğrenciler düşüncelerini yazarak diğer disiplinlerle matematik arasındaki ilişkileri. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. öğrencilerin matematik dersine ve öğrenme sürecine karşı tutumları öğrenilebilir. Performans görevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır.stratejileri kullandığını. Matematik günlüğü yazmak öğretmene öğrenci hakkında aşağıdaki gibi özel bazı sorulara cevap vermesi için yardım eder: Öğrenci. Öğrenciler matematik derslerinde yaşadıkları olayları. Öğretmenler öğrencileri yönlendirerek bu durumu önleyebilirler. Kendi gelişim düzeylerinin somut olarak algılarlar. nasıl örneklediğini. 53 . Matematik günlüklerinden. aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. Matematik Günlüğü: Günlükler.

Aşağıda bir izleme ve görüşme form verilmiştir. Tablo: Đzleme ve Görüşme Formu Đzlenecek Davranış Problemi doğru okuma Sorulacak soru Bana soruyu okur musun? Öğrenci Öğrenci 1 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4 Problemi anlama Soru senden ne yapmanı istiyor? Çözüm için plan Cevabı nasıl bulacaksın? yapma Cevabın doğruluğunu kontrol etme Cevabı yazma Benzer bir problem kurabilme Çözümü yaparken neden bunları yaptığını söyler misin? Sorunun cevabını yazar mısın? Benzer bir soru oluşturabilir misin? Öğrencilerin verdiği cevaplara göre nerede yardıma ihtiyaçları olduğuna karar verilir. grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarına yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı. Günlükler öğrencilerin defterlerine ya da herhangi bir kâğıda yazdırılabilir. 54 . mümkün olduğu kadar gözlemi yapıldığında kaydedilir. Gözlemler. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır.Öğrenciler her gün günlük yazmak zorunda değildirler. • Her öğrenci birkaç kez gözlemlenir. geçerli biçimde değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Gözlem. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartlar kullanılır. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. Öğretmenlerin gözlem formlarını kullanarak öğrencilerin sergilediği davranışları kaydetmesi geçerlik ve güvenirliğe katkı sağlar. • Değerlendirmeyi. informal biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formları veya kontrol listesi kullanılarak da yapılabilir. soru ve önerilere verdikleri cevapları. Gözlem: Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımları. Aşağıdaki noktalar. Öğretmenin önemsediği (istedikleri) bir konuyla ilgili ya da öğrenci için önemli olan bir etkinlikten sonra da günlük yazılabilir. Performansları ve tutumları hakkındaki bilgilere ulaşılabilir. tutumları ve kendine güvenleri hakkında bilgi edinilebilir. Gözlem yapılarak öğrencilerin başarıları. • Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenir. • Her öğrenci değişik özellikler. güvenilir. beceriler ve davranışlara göre değerlendirilir.

problemler. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir. geçirdiği evreleri ve çalışmalarını gösteren bir koleksiyondur. • Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi • Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler. veli ve öğretmenin izleyebilmesine olanak sağlar. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. • Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla ürün seçilmesi • Öğrencilerden. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? eden bu çalışmayı seçtin? 55 . yazılar vb. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi? • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. Öğrencinin gelişimini. • Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır.Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin bir ya da birkaç alanda harcadığı çabayı. Sınıf içi etkinliklerin belli ölçütlere göre bir araya getirilip. öğrencilerin. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir. özet ya da özgeçmiş Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. Örneğin. stratejiler dereceli puanlama anahtarları.). her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve öz değerlendirme istenmesi • Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması ve öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. araştırmalar. Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar.

değerlendirmek için dereceli puanlama anahtarları. • Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi • Ölçütlerin tanımlanması. Siz kendi değerlendirme yaklaşımınızı kullanabilirsiniz Öğrencilerin açık uçlu sorularını. Ek-2) • Kısa sınavlar Öğrenci ürün dosyasına alınan ürünlerin her biri. kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri kullanılabilir. • Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması • Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi 56 . Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması. ürün dosyalarını vb. Davranış. Dereceli Puanlama Anahtarı: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. • Matematik günlükleri • Ödev-alıştırma cevapları • Öğrencilerin yazdığı problemler • Grup proje raporları (bireysel görüşler de olmalı) • Öğrencilerin yaptığı sunuşların video bantları • Matematik konularından birinin uygulaması ile ilgili bir rapor • Öğretmen anekdotları • Öğretmen kontrol listeleri • Değerlendirme çalışmaları • Posterler (bkz. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi. performans görevlerini. Ek’lerde verilen uygun ölçeklerle değerlendirilebilir. yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Ürün dosyasında aşağıdaki belgeler olabilir. Ek’teki form bir örnektir. projelerini.Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu.

parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Kontrol Listeleri: Gözlemlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. EARGED tarafından geliştirilmiş olan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” Ek’te verilmiştir. gözlem veya görüşme yapılabilir. Aynı anda tüm öğrenciler gözlemlenmeye çalışılmaz. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. doğru/yanlış. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini gözlemlemek amacıyla duygu veya düşünceye yönelik sorular hazırlanabilir. Duyuşsal boyutun değerlendirilmesinde öğrencilerin derse yönelik tutumları. “Problem Çözme Đçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir. kendine güvenleri vb. yapıldı/yapılmadı gibi). evet/hayır. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. görüldü/görülmedi. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. Sorulardan bazıları şunlar olabilir: • Konu işlenirken severek yaptıklarınız nelerdir? • Konu işlenirken sizi neler zorladı? Bu zorlukların üstesinden gelebildiniz mi? Gelebildiyseniz neler yaptınız? • Şimdi matematik hakkında ne düşünüyorsunuz? • Daha çok başarılı olmak için ne yapıyorsunuz? • Grup olarak çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Neden? • Neler öğrenmek istersiniz? Neden? Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları bu amaçla geliştirilmiş tutum ölçekleri ile ölçülebilir. Her gözlem iki kategorili kaydedilmelidir (var/yok. hakkında bilgi edinmek için ölçekler kullanılabilir. Bu ölçekler. 57 . Bir kişinin ölçekten aldığı puan. “Kararsızım”. Kontrol listesi örneği Ek’te verilmiştir. “Problem Çözme Đçin Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir 2. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. Ölçekteki cümlelerin seçenekleri şunlardır: “Hiç katılmıyorum”. Davranışların ya da özelliklerin varlığı gözlenebilmişse işaretlenir.Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. “Katılmıyorum”. Duyuşsal Özellikleri ve Öz Düzenleme Becerilerini Değerlendirme Öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal gelişimleri de önemlidir. “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum”.

dönemin sonunda uygulanabilir. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendi çözüm yollarına. düşüncelerine. dönemin başı. cümle sayısına bölünerek öğrencinin 1-5 değerleri arasında nerede olduğu bulunur. dönemin başı ve II. II. 58 . Bu programın başarıyla uygulanabilmesi için öğrenme-öğretme sürecine farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kaynaştırılmalıdır.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Dereceler Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı Olumsuz Đfade Puanı 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Her bir tutum ifadesinden alınan puanların toplamı. Bu işlem sonucunda 1-2 olumsuz tutumu. Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanlarına göre tutumları olumsuzsa. bilgilerini uygulamalarına ve kendi öğrenmelerine önem verilerek öğrenci olumlu yönde motive edilmelidir. olumlu tutumlar geliştirmeleri için gereken önlemler alınmalıdır. 3 ne olumlu ne olumsuz tutumu. Elde edilen sonuç ondalık kesir şeklinde ise yakın olduğu tam sayının temsil ettiği tutuma sahip olduğunu gösterir. 4-5 olumlu tutumu ifade etmektedir. Ek’te verilen tutum ölçeği I.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 59 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 60 .

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. 2. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. ağırlıklarına göre sıralar. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. 4. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Küp. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. 2. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. 5. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Paralarımızı tanır. 3. 2. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. 61 . 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. Geometrik Cisimler L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. 20 içinde geriye birer sayar. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. Tabloları okur. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1. silindir. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. 10. 6. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. prizma. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. 8. 4. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. 3. 2. En çok üç nesneyi. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. 7. 2. Zamanı Ölçme 1. 2. Eş nesnelere örnekler verir. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Paralarımız 1.Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. 9. Örüntü ve Süslemeler 1. 2. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Eşlik 1. Doğrultu-Yön) Đlişkiler 1. Geometrik cisimlerden küp. 1. prizma. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Tartma 1. Rakamları okur ve yazar. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. SA Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. silindir.

9. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. 4. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. 6. 8.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 2. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. Çıkarmanın ayırma. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. 5. Toplamanın bir araya getirme. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. 4. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 3. 2. 6. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. 3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 62 . 20’ye kadar olan doğal sayıları. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. Kesirler 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I SA Y I L A R G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 2. Toplama işleminde. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 7.

4. 2.MATEMATĐK DERSĐ 1. 3. Paralarımız 3. Uzunlukları Ölçme 2. 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler KAZA IM SAYILARI 10 9 6 2 27 2 2 1 2 7 4 1 2 2 9 1 1 SÜRE / DERS SAATĐ 52 26 20 4 100 6 6 3 7 22 6 4 4 4 18 2 2 ORA I (%) 36 18 14 3 71 4 4 2 5 15 4 3 3 3 13 1 1 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ Toplam Uzamsal (Durum-Yer. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Tablo Toplam GE EL TOPLAM 44 144 100 63 . 2. 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 3. Zamanı Ölçme 4. Tartma Toplam 1.

1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 64 .

2. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. 6. Toplamanın bir araya getirme. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. 3. 4. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. Toplama işleminde. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. 4. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. 2. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. 3. 20 içinde geriye birer sayar. 6. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 10 9 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler 1. 7. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. 7. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. 9. 6. T O P L A M 6 2 27 65 . 10. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 8. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. 5.1. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. 9. 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 8. 1. 1. 5. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Rakamları okur ve yazar. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. 3. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 2. Çıkarmanın ayırma. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. 20’ye kadar olan doğal sayıları. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.

A.1. Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir. [!] Öğrenciler. Sonra fasulye. etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır. KAZA IMLAR 1. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa.Ö. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. Rakamları okur ve yazar.2) DOĞAL SAYILAR 2. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Rakamlar.Ö. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 66 .1. rakamlar harflerle yazdırılır. okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. ip ve [!] Öğrenciler.A. Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır. önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. okur yazar duruma geldiklerinde benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur. ↸ Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. ↸ Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için faklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır.

KAZA IMLAR 3. DOĞAL SAYILAR ↸Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır. [!] Birer ritmik saymalar 1 ‘den. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.A.Ö. merdiven indirerek veya çıkararak vb. iki eldeki parmaklar vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.1. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 67 . onar ritmik nabız sayarak. . sayma yaptırılır. Uygun kutular boyatılır. alkış veya tempo tutturarak. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır.A. önerilen etkinliklerle birer ritmik saymalar ondan başlatılır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal Sayılarla Toplama işlemi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) ↸ Renkli sayma boncukları. ip atlatarak.

onluk kartlar. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Abaküs (renkli sayma boncukları).Ö. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır.Ö. 20 içinde geriye birer sayar. Doğal sayılarla çıkarma işlemi DOĞAL SAYILAR ↸ Geriye doğru saymalarda. düğme vb. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 68 . AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir.1.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sayma çubukları.A. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. fasulye. KAZA IMLAR 4.

A. Bulunan sayının. nesneyi. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 69 . bu nesnelere karşılık gelen gerekliliği vurgulanır. onluk ve birliklerine ayırarak grubu olarak adlandırılır. sayıyı rakamlarla yazar ve okur.A. ↸ 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun farklı nesnelerden oluşturulabileceği vurgulanır. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup ↸Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur.Ö. 2 4 8 15 15 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 6.1. Kalan nesneler birlikler ve karşılık gelen sayıyı yazınız. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ  Onluk   DOĞAL SAYILAR 1 Onluk 3 Birlik  Birlik 1 3 On Üç Sayılarla balon gruplarını eşleştiriniz. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi arasındaki ilişki vurgulanır.Ö. AÇIKLAMALAR Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz 5. onlukların solda gösterilmesinin gösterir. Birliklerin sağda. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler.Ö. yılın ayları. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 2) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. önem durumuna göre sıralatılır. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. Karşılaştırma sonucunu sözlü ve yazılı olarak ifade ederler. 4 fasulyeden çoktur. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. 10. KAZA IMLAR 7. çok. bilye. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır.Ö.” “6 fasulye. Sembol kullanılmaz. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir.” ifadeleri ile 4’ün 6’dan küçük olduğu fark ettirilir. 6 fasulyeden eksiktir. [!] Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar verme esas aldırılır. • “6 fasulye. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 70 . 4 fasulyeden fazladır.” ifadeleri ile 6’nın 4’ten büyük olduğu fark ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.” “4 fasulye. grupların nesne sayılarını karşılaştırır.7) [!] Nesne sayıları karşılaştırılırken “büyük”.1.A.1. okula gelirken yanlarında bulundurması gereken en çok 10 nesne. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. “küçük” veya “eşit” kelimelerinden uygun olanı kullanılır. ↸ Haftanın günleri. AÇIKLAMALAR 8. sıra bildiren sayılar kullanılarak belirletilir. DOĞAL SAYILAR ↸ Öğrenciler. fasulye vb. ↸ Öğrencilerin. [!] Az. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. [!] Sıra sayıları. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. 9. aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Fındık. 6 fasulyeden azdır.A. iki nesne grubu oluşturarak bu grupların nesneleri arasında bire bir eşleme yaparlar. • “4 fasulye.

Toplamanın bir araya getirme. Bu bağlaçlarla öğrencileri şartlandırmak yerine. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı renkten kalemlerin bulunduğu kalemlikten belli bir renkte olanları bir araya getirme. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. “ile”.A. üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade edilebildiğinden bu bağlaçlarla toplama işleminin özdeşleştirilmemesi gerekir. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. harçlıklarla alınan oyuncakların çoğalması vb. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ( Kazanım 3) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayılar Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 + 2 + 4 = 9 Denge Modeli: Bu model kullanılarak eşit (=) işaretinin anlamı vurgulanır. AÇIKLAMALAR [!] “Ve”. sayı çubukları. öğrencilerin içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanması sağlanmalıdır. DENGEDE 3+1=4 4=4 3. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. ↸ Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. denge modeli vb. durumlarla toplama işlemi fark ettirilir. [!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile “+” kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. Onluk Kartlar Birim Küpler 3 4 2 + 3 = 5 + 3 = 7 + 5 8 [!] Đki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur.Ö. ↸ Öğrencilerden.A. fasulyeler. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. ↸ Onluk kartlar.1. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 71 . sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır.Ö. nakil yoluyla sınıfa gelen öğrencilerin eklenmesiyle sınıf mevcudunun artması. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. birim küpler.

fasulyeler vb. kullanılarak etkinlikler yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken çıkarma işlemi yaptırılmaz. Emre’nin ise 7 tane düğmesi vardır. ↸ Sayma çubukları ve onluk kartlar vb. modellerle toplamanın ekleme. onluk kartlar. 2 + 3 = 3 + 2 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. karşılaştırma ve parça bütün durumları kullanılarak verilmeyen toplananı belirlemeye yönelik etkinlikler yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları.1.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Toplama işleminde. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. Arkadaşım bana kaç boncuk verirse 8 boncuğum olur? 6 + □ =8 Karşılaştırma: Benim 4 tane.A. Emre’nin düğme sayısı kadar düğmem olması için kaç düğme gerekir? 4+ Fazla düğmeler □=7 Benim düğmelerim Emre’nin düğmeleri 5.Ö. Doğal sayılar 4 + □ DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ = 6 2 + □ = 5 2 + 3 = 5 Ekleme: 6 boncuğum var. KAZA IMLAR 4. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 72 . [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınarak özellik fark ettirilir.Ö. birim küpler.

birim küpler. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 …+… = … DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 …+… = … AÇIKLAMALAR Aşağıdaki kutulara uygun sayıları yazınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. toplamları 20 olan sayı ikilileri için de yaptırılır. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. daha sonra bir basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. = … 7. fasulyeler vb. ile bir araya getirerek üzerine sayma.Ö. onluk kartlar. 8. onluk kartlar. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. 20’ye kadar olan doğal sayıları.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 73 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. birim küpler. 18 12 + 6 = 18 10 + 8 = 18 ↸ Zihinden işlem yaparken öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları sağlanır. tamamlama yoluyla toplamları 10 olan sayı ikilileri buldurulur. ↸ Sayı çubukları. [!] Önce bir basamaklı iki doğal sayının. □ + □ = 10 □ + □ = 10 □ + □ = 20 □ + □ = 20 …+… ↸ Benzer etkinlikler. ekleme. fasulyeler vb.1.A. KAZA IMLAR 6.

iki başkan adayının oylarının toplamı 20 olarak belirlenmiştir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencinin günlük yaşamıyla ilgili. Sınıfta yapılan demokratik bir seçim sonucunda. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 74 . DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 9.Ö.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.A.1. öğrencilere mümkün olduğunca gerçekçi gelecek ve toplama işlemi yapmasını gerektiren çeşitli durumlar içeren problemler kullanılmalıdır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.A. Adaylardan biri 12 oy aldığına göre diğer aday kaç oy almıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 13) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

durumlarla çıkarma fark ettirilir. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme. KAZA IMLAR 1. modellerden biri seçtirilir. [!] “Eksilen”. defterler. ↸ Onluk kartlar. kitaplar. … ).1. kâğıtlar vb. Kalanların “–“ işaretinin. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 75 . sayı çubukları. silgiler. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. fasulyeler vb. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 7 –4 =3 8 –3 =5 8 4 – 4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. Çıkarmanın ayırma.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. olduğu vurgulanır. “çıkan”. çıkartılır. birim küpler. “fark” kelimeleri ile Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. sınıf mevcudunun azalması vb.Ö. çıkarma işlemine ait ifadeler miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur.Ö.

aşağıda verilen modeldeki gibi etkinliklerle keşfettirilir.Ö. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. Ağaçta kaç portakal kaldı? ↸ Problemleri modelleyerek çözmeleri sağlanır.1. KAZA IMLAR 3. parmak sayan öğrencilere izin verilir. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. Düğmelerimden bir kısmını anneme verince 5 düğmem kaldı. onluk kartlar vb.A.Ö. Anneme kaç düğme verdim? [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. [!] Onluk bloklar. 8 tane düğmem vardı.A. 5. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 76 . [!] Zihinden çıkarmalarda. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Ağaçta kaç portakal var? 5–5=0 4. 8–□ = 5 ↸ Öğrencilerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.

Kalemlerimden birkaç tanesini kaybettim. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çıkarma işleminin ayırma. Kaç tane kalem kaybettim? 7+2=9 9–□ = 4 • Bir miktar bilyem vardı.Ö. Kaç kalemim kaldı? 3+5=8 8–3=□ • 7 kalemim vardı.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. 3 tanesini. ablam 5 kalem verdi. problemler çözdürülür ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 77 . Başlangıçta kaç bilyem vardı? □ – 3=4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. verdim. 4 tane bilyem kaldı. kalemi olmayan arkadaşlarıma problemler çözdürülür ve kurdurulur. KAZA IMLAR 6. 4 tane kalemim kaldı.1. [!] Çıkarma ve toplama işlemlerini gerektiren • Annem 3. 3 tanesini kardeşime verdim.A. geriye doğru sayma vb. 2 kalem daha aldım. anlamlarını içeren [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. .

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.1. portakalı. somun ekmeğini vb. Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı Söz Varlığını Geliştirme (Kazanım 1) iki yarım bir bütün Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. iki eş parçaya bölme ve yarım elde etme etkinlikleri yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Bir çokluğun yarısını gösterme etkinliklerine girilmeyecektir.A.A.Ö. 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıdı ikiye katlama ve kesme. [!] Yarım sayılarla ifade edilmez. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 78 . 1. elmayı.Ö. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Eşlik Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 5) bütün yarım yarım bütün KESĐRLER yarım yarım bütün yarım yarım ↸ Yarım ve bütün arasındaki ilişki modellerle buldurulur. KAZA IMLAR Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.

1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 79 .

silindir. prizma. 2. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. 2. 1.1. 80 . M E A L A I KAZA IMLARI Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. silindir. Küp. prizma. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Ö Ğ R E TOPLAM 2 2 1 2 T O P L A M 7 1. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. 2. Eş nesnelere örnekler verir. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Geometrik cisimlerden küp. 1.

Bu temada yer alan ögeler arasındaki uzamsal ilişkiler anlattırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 81 . Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A. oyun hamuru vb. öğretmenler odası.Ö. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. modellerin her biri bir bütünlük [!] Uzamsal ilişkiler açıklatılırken içinde ele alınıp uzamsal ilişkilerin gösterilmesi ve açıklanması sağlanır. yer-durum ve etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada. belirli bir referans noktası alınır.1. okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür terimlerde Türk Dil Kurumunun odası. çukurda-tümsekte” terimleri vurgulanır. fotoğraf. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin hayatlarındaki model olaylardan yararlanılarak “altında-üstünde. park. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Konuşma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Rehberlik ve Psikolojik Danışma ( Kazanım 9) ↸ Resim. tablo.1. malzemeleri kullanarak bir tema oluşturur.A. yüksekte-alçakta.Ö. Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat vermeleri istenir. uzak-yakın. “Koridorun köşesinden alınır. UZAMSAL (DURUM-YER.9) 2. Doğal sayılar Uzunlukları ölçme ↸ Öğrenciler. okul. [!] Uzamsal ilişkiler. rehberlik servisi… gibi) sağlayacak “Kapıdan pencereye Türkçe Sözlük’ündeki anlamlar esas doğru git.”.” vb.”. içinde-dışında. “Tahtaya arkanı dön. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. [!] Uzamsal ilişkilerde kullanılan ↸ Öğrencilerin sınıfta. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. sola dön. lego. doğrultu-yön anlamında ele alınır. DOĞRULTU-YÖ BELĐRTE ) ĐLĐŞKĐLER KAZA IMLAR 1.”. Bu terimlerle ilgili etkinlikler yaptırılır. “Karşı duvara doğru yürü. sınıf ortamları vb.A.

kutu. Geometrik cisimlerden küp. ↸ Meyve. makara vb. boyama. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 82 . karbon kâğıdı ile kopyalama. pet şişe. dikdörtgen ve kare prizma kullandırılır.Ö.Ö. küp şeker. sınıf ortamındaki malzemeler. Eş nesnelere örnekler verir. “eşitlik” teriminin. AÇIKLAMALAR [!] Prizma modellerinden adları verilmeden yalnızca üçgen.13) EŞLĐK ↸ Çoğaltma. kol.1. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının karıştırılmamasına dikkat edilir. ayak. köşe ve yüzlerin sayılarından söz edilmez. karpuz. koni modellerinin yuvarlanabildiği. etkinliklerle eş şekil ve desenler yaptırılır.A. yollarla fark ettirilir. etkinliklerle sınıflatılır. silindir. modeller yaptırılır. koni ve küreye benzeyenler seçtirilir. portakal. madenî ve kâğıt paralar. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp. küp şekerler. prizma. dik dairesel silindir ve koni modelleri kullandırılır. top. Küp. külâh. Örüntü ve Süslemeler 1. kenarı üst üste çakıştırılarak vb. GEOMETRĐK CĐSĐMLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Paket. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. istifleme vb. baskı vb. Oluşturulan modellerin hem bütününün hem de parçalarının görünümü hakkında yorum yaptırılır. organları. istiflenebildiği vb. köşeli veya yuvarlak oluşlarına göre sınıflatılır. vücudumuzun el. prizma. eldiven vb. huni. koni ve kürenin biçim özellikleri görsel olarak algılatılır. yuvarlama. modeller yardımıyla küp. Ayrıt. Bu modeller. Küre modellerinin yuvarlanabildiği fakat istiflenemediği. göz vb. özellikleri yapılan etkinliklerle fark ettirilir. sayılar gibi soyut kavramlar için kullanıldığı belirtilir. silindir. “Eşlik” teriminin somut nesneler. ↸ Farklı büyüklükteki geometrik cisimleri kullandırarak bina. ↸ Eşlik kavramı. prizma. eşya vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Bu modeller. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) 2. silindir. aynı numaralı ayakkabı. kaydırma. oyuncak vb. ancak istiflenemediği. prizma. KAZA IMLAR 1. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. modellerin karşılık gelen her bir yüzü. varil. [!] Dik prizma.A. silindir. silindir modellerinin yuvarlanabildiği. kamp çadırı.1.

belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir örüntü olduğu. modeller. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. somut nesneler.A. Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 4) 2. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 83 . [!] En çok üç ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. bir veya birden fazla özelliğin esas resimli kartlar. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel oluşturulur. örüntüde nesnelerin biçimi. oluşturulur. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.Ö. [!] Oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler sözel olarak da açıklatılır. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Nesnelerin. [!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle ↸ Geometrik cisimler. rengi. malzemelerle çizim yaptırılmadan alındığı fark ettirilir.Ö. bu [!] Örüntüler. KAZA IMLAR 1. çizilmiş hazır şekiller vb. resimler veya çevredeki malzemeler kullandırılarak örüntüler verilir.A. ↸ Öğrencilerin somut nesne ve modellerle oluşturulmuş bir örüntüdeki ilişkiyi açıklayarak örüntüyü devam ettirmeleri sağlanır. deseni vb.1. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.

1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 84 .

2 Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. ağırlıklarına göre sıralar. 4 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. 1 Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. T O P L A M 9 Ö L Ç M E Ö Ğ R E 85 . M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 1. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. 1. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. 1. Paralarımızı tanır. 3. 2. 4.1. 2 En çok üç nesneyi.

bir nesnenin. çok yakın olmamasına dikkat edilir. kalem. uzunlukları karşılaştırılır ve sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. ayakkabı bağlarının vb. pipet vb. en kısa” gibi terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden yararlandırılır. [!] Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa sahip modeller de seçilerek bunların “aynı uzunlukta” oldukları vurgulanır. KAZA IMLAR Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 2. cetvellerin. uzunluklarına göre sıralanmış. 1. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki [!] Seçilen öğrencilerin boy uzunluklarının yeri buldurulur.Ö.1. kâğıt şerit. en çok [!] Sıralanmış nesne sayısı beş ile beş nesne grubundaki yeri buldurulur. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı uzunluktaki kalemlerin. daha kısa. ölçmeye başvurulmaz.Ö. “daha uzun. UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve daha kısa nesneler buldurulur. Karşılaştırmada. en uzun.A. nesnelerin [!] En çok üç nesne karşılaştırılır.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . ↸ Đp. ↸ Bir öğrencinin. Yerini belirle 86 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sınırlandırılır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan ölçme birimi modeli olarak kalem.A. Sonra seçilen birimle ölçme bir nesnenin uzunluğu önce tahmin ettirilir.Ö. olarak kısaltıldığı belirtilir. 5. ayak vb. Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi”Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. kullanılan ölçme birimiyle belirtilir. 50 Kuruşlar tanıtılır. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal Sayılar 4. [!] Nesnelerin uzunlukları önce tahmin malzemelerle. Kalemim 5 ataç uzunluğunda.A. 10. 25 Kr ve 50 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği [!]Türk Lirasının “TL” ve Kuruşun “Kr” tartıştırılır. 3. 8 ataç uzunluğundadır. ↸ 1 TL.24) Girişimcilik (Kazanım 32) PARALARIMIZ 87 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. UZU LUKLARI ÖLÇME KAZA IMLAR Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. yapılarak tahminle karşılaştırılır. ↸ Sınıftan üç kitap boyu uzunluğunda nesneler gösterilir. Tahminle ölçme sonuçları karşılaştırılır. doğal ölçme birimleriyle istenilen ettirilir. [!] Ölçme sonuçları.1. [!] Kâğıt paralarımızdan 1. Cetvelim kalemimden kaç ataç uzundur? 1. 5. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 10 Türk Liraları ile 1. Paralarımızı tanır. karış. kulaç adım. Ölçme yapılarak tahminler karşılaştırılır. kürdan.1. 5 TL. sonra seçilen birimle ölçtürülür.Ö. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . pipet. 25. cetvelim ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. ataç vb. parmak.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. 2. köpük vb. TARTMA 2. 1. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar.Ö. ↸ Kitap ve benzeri nesnelerden herhangi biri seçtirilir. defterlerin. sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. Yarın” tarihler takvim üzerinde işaretletilir. Bayram günleri. Bugün. bir önceki gün ve bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırılarak buldurulur. 88 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu model [!] Sayısal saat modeli kullanılmaz. Saat modeli oluşturarak saat başlarını üzerinde saat başlarında akrep ve yelkovanın yerleri belirletilir.A. nesneler kullandırılarak bir saat modeli yaptırılır.11) ↸ Yaşadığı gün. daha ağır gibi ifadeler kullanılarak sezgi ve tahminden yararlanılır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Đçinde bulunulan yıla ait farklı takvim örnekleri sınıfa getirilerek incelettirilir. ağır. ↸ Farklı büyüklükteki kitapların. ağırlıkları karşılaştırılır.1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.1. [!] En ağır. KAZA IMLAR ZAMA I ÖLÇME 1. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. teması (Kazanım C. hafta sonları gibi çocuk için önemli olan Hayat Bilgisi dersi “Dün. [!] Yelkovanın saat başlarında her zaman 12’nin üzerinde olduğuna dikkat çekilir.Ö. ↸ Karton. daha hafif. okur. tebeşirlerin ve benzeri nesnelerin [!] Karşılaştırmalarda hafif. Aynı cins üç kitabın bir ya da iki kitaptan daha ağır olduğu sezdirilir. tatil günleri. en hafif gibi ifadeler kullanılır. yaş günü.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 89 .1.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1.1. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1 T O P L A M 1 90 . Tabloları okur.

ders çizelgelerini. tablosunu. Tabloları okur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . okul [!] Etkinliklerde. sınıftaki öğrenci gelişim tablolarını.Ö. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. kullanılır.Ö. okuldaki günlük beslenme [!] Tablo oluşturma etkinlikleri yaptırılmaz.A.1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrenciler günlük/haftalık televizyon programlarını. TABLO KAZA IMLAR 1. sıkça karşılaştıkları veya kullandıkları tabloları algılayabileceği ve okuyabileceği tablolar okurlar. takvim. 91 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bu sınıf düzeyinin kolay servislerinin hareket çizelgelerini vb.A.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 92 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 93 . SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

dikdörtgen. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. birimlerini birlikte kullanarak bir köşeleri ve ayrıtları gösterir. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 2. 6. 100 içinde ikişer ve beşer. Karesel. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzunlukları Ölçme 1. Paralarımızı tanır. dikdörtgen. Veriyi tablo şeklinde düzenler. Simetri Paralarımız 1. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 40 içinde dörder. 5. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 8. 2. 6. dikdörtgensel. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp 1. 2. 2. Sayı örüntüleri oluşturur. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. üçgen ve çember modelleri problemleri çözer ve kurar. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. dikdörtgenin. Nesne grafiğini yorumlar. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. birimleriyle ölçer. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. Silindir. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme 1. Simetriyi modelleri ile açıklar. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 7. Standart uzunluk ölçme araçlarını gösterir. 6. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. Standart olan veya olmayan uzunluk oluşturur. ayrılamayacağını belirler. 5. 3. Uzunlukları metre ve santimetre 4. üçgenin köşe ve 5. 3. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği 1. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. koni ve küre modellerinde yüzleri 2. kare ve üçgen prizması belirterek gerekliliğini açıklar.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. 9. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. uzunluğu ölçer. ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. Tablo 1. birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 4. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 94 . Metre ve santimetre birimleriyle ilgili kenarlarını gösterir. Karenin. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. Kare. 3. Küp. Uzunlukları metre ve santimetre modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 4.

100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 3. Sıvıları Ölçme 1. 2. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Saat-gün. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 3. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. hafta-gün. 2. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. Tam ve yarım saatleri okur. 7. 6. 2. 95 . 4. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 4. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. 2. ay-gün. AL L. saati tam ve yarım saate ayarlar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Eldeli toplama işlemini yapar. 6. V E R Đ ALT ÖĞR . M E A L A L A R I G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Örüntü ve Süslemeler 1. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 2. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Tartma 1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. mevsim-ay. Toplamları 100’ü geçmeyen. 5. 5. 3.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir.

dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. 4. birerli. 3. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 7. 3. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. üçerli. M E A L A L A R I Ö L Ç M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 96 . yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 3. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. Bütün. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. 3. ikişerli. 5. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 6. 2. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. 2. Çarpma işleminde “1” ve “0”’ın etkisini açıklar. Kesirler 1. 10’a kadar olan doğal sayıları 2.

Zamanı Ölçme 4. Paralarımız ÖLÇME 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. 2. Sıvıları Ölçme Toplam VERĐ 1. Geometrik Cisimler ve Şekiller 2.MATEMATĐK DERSĐ 2. 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 5. Nesne Grafiği 2. Uzunlukları Ölçme 2. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Simetri 3. 6. Tartma 5. 4. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 7 6 7 3 1 33 6 2 2 10 6 1 3 2 1 13 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 22 18 18 18 9 3 88 12 4 4 20 11 3 6 5 3 28 5 3 8 ORA I (%) 15 12 12 12 7 2 60 8 3 3 14 8 2 4 4 2 20 4 2 6 SAYILAR GEOMETRĐ GE EL TOPLAM 59 144 100 97 .

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 98 .2.

toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. 3. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. Bütün. birerli. 7. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. 6. 1. Doğal Sayılar 6. 7. 3. 3. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 4. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 1. 9. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 6. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 5. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. 5. 1. 4. 2. Toplamları 100’ü geçmeyen. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 3. 100 içinde ikişer ve beşer. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. Sayı örüntüleri oluşturur. 6. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. 1. ikişerli. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 2. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. Çarpma işleminde “1” ve “0” ın etkisini açıklar. 3. 7. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 5. 5.2. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kesirler Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 2. T O P L A M 9 7 6 7 3 1 33 99 . Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. üçerli. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 1. 2. 8. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Eldeli toplama işlemini yapar. 40 içinde dörder.

2. DOĞAL SAYILAR 2. aynı türden 12 bardak. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. nesnelerin sayısının bir deste.Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Öğrenciler fasulyeler.A. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. KAZA IMLAR 1. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı türden 10 kalem.A. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.Ö. sayma çubukları. 12 silgi vb. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okurlar. onluk taban blokları vb. AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. nesnelerden gruplar oluşturur. 10 kuru boya vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 100 . Bu nesne gruplarını onluk ve birlik gruplarına ayırır.

AÇIKLAMALAR Onluklar DOĞAL SAYILAR Birlikler Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Onlar basamağı 70 73 Birler basamağı 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 101 .A. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin.A.Ö.Ö. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. KAZA IMLAR 3. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Belli bir sayı seçtirilir.2.

20. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. üçer. 24. 40 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 40 içinde dörder. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 5. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. üçer ritmik saymada. söylediğin sayı nedir? • 5. 8. ilgili sayıların katlarından başlatılır. … 5 tane 3 saydım.A. Örneğin. söylediğin sayı nedir? • 6. sayıların bulunduğu kutular boyanır.2. 16. AÇIKLAMALAR [!] Đleriye veya geriye doğru ikişer. dörder ve beşer saymalarda.A. söyleyeceğin sayı ne olacak? Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. . 2. 28.Ö. 15 oldu. KAZA IMLAR 4.Ö. 12.dörder. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 3 6 9 12 15 • 3. 3. 32. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilere ikişer. 4. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100 4. DOĞAL SAYILAR ↸ Yüzlük tablo kullanılarak yapılan sayma etkinliklerinde. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 102 . 100 içinde ikişer ve beşer. 36. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazılır.

50. ↸ • • ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 4. DOĞAL SAYILAR • ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 70. KAZA IMLAR 5. [!] Örüntüyü tamamlamada en fazla iki sayı buldurulur.  . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 103 .  AÇIKLAMALAR [!] Örüntüde kullanılan sayılar bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 16. 11.Ö. 60 . Örüntü ve Süslemeler 15.2.  . 20.Ö. 7. 10.A.  . 30.  . Sayı örüntüleri oluşturur. [!] Örüntü oluşturmada ve tamamlamada yüzlük tablodan yararlanılır.  75.  .A. 13. 50 10.  örüntüsündeki kuralı açıklayınız ve takip eden iki sayıyı yazınız.

25 DOĞAL SAYILAR 25. AÇIKLAMALAR [!] “Büyük”.Ö. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. ↸ Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. KAZA IMLAR 6. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. ↸ Đçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. Önce onlukların sayılarına baktırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 104 . Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.2. ↸ Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karşılaştırılacak sayılar modellenir.A. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.A. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. 8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 37’den küçüktür. 37 7. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] “Büyük”.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 9. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu, cetvel modeli üzerinde belirletilir. 23

AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. [!] 5’in ve 10’un katı olmayan, 95’ten küçük sayılar seçtirilir. Uzunlukları Ölçme

DOĞAL SAYILAR

0

5

10

15

20

25

30

Uzamsal Đlişkiler

23 sayısı, 20’ye daha yakındır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

105

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek; (i) 23 + 35 işlemi onluk taban blokları ile önce modellenerek yaptırılır. Onluklar 2 Birlikler 3

AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır. [!] Đki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

3 + 5

5 [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. 8

(ii) Sayıların, önce birlikleri sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. 23 + 35 ? 2 onluk + 3 birlik + 3 onluk + 5 birik 5 onluk + 8 birlik

23 + 35 58

Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır.

23 + 35 = 58 35 + 23 = 58

23 + 35 58

35 + 23 58

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

106

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek; (i) Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. Birlikler toplatılır. Birliklerin toplamı, onluk ve bir birlik grubu olarak düzenlettirilir. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk, onluklar grubuna katılır. Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. 48 + 25 işlemi onluk taban blokları kullanılarak yaptırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemler de yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

Onluklar 1 4

Birlikler 8

+2

5 13

1 4 2 + 7

8 5 3

(ii) Sayılar onluk ve birliklere ayrılır. Onluklar ve birlikler kendi aralarında toplattırılır. Birliklerin toplamından elde edilen onluk “elde” diye adlandırılır. 48 4 onluk + 8 birlik 48 + 25 + 2 onluk + 5 birlik + 25 6 onluk + 13 birlik 73 6 onluk + 10 birlik + 3 birlik 6 onluk + 1 onluk + 3 birlik 7 onluk + 3 birlik

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

107

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 3. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma, üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. 13+ □ =28 işleminde verilmeyen sayı, cetvel modeli kullanılarak belirletilebilir.

AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

0

5

10

13 15

20

25

28 30

Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 13’ün üzerine onluk taban blokları kullandırarak 28’e kadar saydırılır.

4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

↸ 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın, onlar basamağındaki sayıların toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

108

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Verilen sayılar, onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. stratejiler kullandırılarak öğrencilerin toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır.

AÇIKLAMALAR [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

15+20 işleminde, önce onlukları toplarım, 30 eder. Sonra da beş tane bir eklerim ve 35’i elde ederim.

18+17 işleminde, önce onlukları toplarım, 20 eder. Sonra 8 ile 7’yi toplarım, 15 eder. Daha sonra da 20 ile 15’i toplarım 35’i elde ederim.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

109

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken, 27’nin 30’a, 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır.

AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

↸ Günlük yaşantı durumları ile ilgili problemler çözdürülür. Benzer problemler kurdurulur. ↸ 15 fındığım vardı. Annem bir miktar fındık verince toplam 28 tane fındığım oldu. Acaba annem bana kaç tane fındık verdi?

[!] Toplamanın farklı anlamlarını içeren problemler seçtirilir. [!] Toplamı en çok iki basamaklı olan doğal sayılarla, en çok iki işlemi gerektiren problemler çözdürülür. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6)

15 + □ = 28

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

110

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar hâlinde modelleri yaptırılır. Bundan, istenilen kadarı ayırtılarak, eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır: Onluklar Birlikler

AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. [!] Çıkarma işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ

2

6

1 

2

26 1 4

12 14

veya 26 – 12 = 14

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

111

Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilenin birliklerinin.Ö. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 112 . KAZA IMLAR 2.Ö. Eksilenin bir onluğu.A. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.A. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. gruplar hâlinde somut nesnelerle modellenir. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Onluklar 3 1  Onluklar 2 3 1  Birlikler 4 6 34 –16 3 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 1 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 10 birlik+4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 14 birlik 34 – 1 onluk + 6 birlik – 16 1 onluk + 8 birlik 18 Birlikler 14 4 6 8 Onluklar 2 3 1  1 Birlikler 14 4 6 8 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.2. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. Birliklerin farkı buldurulur. Eksilen onluk ve birlik.

100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.2. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 3. maçı tahminen kaç sayı farkla kazanmıştır? [!] Öğrencilerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır.A. Okulumuzla komşu okul arasındaki basketbol maçı 68/49 sonuçlanmıştır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden çıkarma işlemi için öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. Galip gelen okul takımı. ↸ 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. 40 dairelik bir apartmanda. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak sonuç tahminle karşılaştırılır. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. 30 daireye toplantı haberini duyurdu. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 113 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. AÇIKLAMALAR Görevli. Apartmanda kaç daireye daha haber vermesi gerekir? 4.A. Bu sonucun.Ö. ↸ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken 53’ün 50’ye.

2. üzerinde 78 • Masanın sayısına karşılık gelen onluk taban blokları olması gerekmektedir. [!] En çok iki basamaklı doğal sayılarla. ↸ Çıkarmanın farklı anlamlarını içeren problemler verilir. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Başlangıç etkinliklerinde problemler. Bunlardan bazıları kâğıdın altında kalmıştır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 114 .A. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilen veya çıkan buldurulurken. somut nesnelerle modellenerek çözdürülür. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. en çok iki çıkarma işlemini ve toplama işlemini gerektiren problemler çözdürülür. üzerine sayma. ↸ Çevreden seçilen bir olay ve günlük hayatla bağlantılı problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.Ö. Kâğıdın altında kalan bloklar hangi sayıya karşılık gelir? AÇIKLAMALAR 13 – □ = 8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır? DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 6. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. eksiltme. KAZA IMLAR 5.Ö. çıkarmanın azaltma.A. [!] Problemlerdeki veriler ve işlem sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içerisinde olmalıdır.

A.2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 115 . AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4+4=8 2× 4=8 0 5 10 15 20 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. Bu toplamın. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur.Ö. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. KAZA IMLAR 1. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir.

Ö.A. “Đçinde 4 tane kurabiye olan kutulardan 3 tane var. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 116 . çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.2. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. Örneğin. 3 tane 4 Öğrencilerden kullanılan modele uygun ifadeler seçerek çarpma işlemine karşılık gelen durumu sözel olarak açıklamaları istenir.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 4 + 4 + 4 3 × 4 = 12 = 12 12 eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesnelerle modelleme yaptırılır.” vb.Ö. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ AÇIKLAMALAR [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 2.

KAZA IMLAR 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.2.Ö. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik saymalarla ilişkilendirerek çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 8 9 10 4 4. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 117 . yüzlük 7 tabloda dörder ritmik saymayla buldurulur. Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 8 12 16 20 20 24 28 32 36 40 1 2 3 4 5 6 Çarpım tablosundaki 4 ile ilgili satır. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 8 1 8 2 8 3 8 4 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik sayma ve modellerden yararlanılır. 3. ↸ 3×1 1 + 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir.A. 1 + 1 = 3 olduğu olduğu ve 7×□=7 7×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız.A.

A. 2 × □ = 4 × 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri.Ö. en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 2×3 2×3=6 3×2 3×2=6 6.2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. KAZA IMLAR 5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 118 . Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir.A.

4. 3.Ö. 8 – 3 = 5 portakal kalır. [!] Bir basamaklı doğal sayılar ile 2.A.Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 sayıları kullandırılarak çarpma işlemleri yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masadaki dört tabakta ikişer portakal vardır. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. KAZA IMLAR 7. Portakallardan 3 tanesi alınırsa kaç portakal kalır? AÇIKLAMALAR [!] Problemler en çok iki adımda çözülecek şekilde kurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 119 . DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4 × 2 = 8 portakal var.2.

A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 120 .A.2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.Ö. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 3 aile yardım paketi alır. depremzede ailelere dağıtılacaktır. birerli. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ikişerli. KAZA IMLAR 1. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. üçerli.

Ö. bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması örneklerden oluşan problemlerden olur? yararlanılır. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler.Ö. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. KAZA IMLAR 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 121 .A. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2.2. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Her çocuğun 2 elması olur. model kullanılarak [!] Bölmenin. gruptaki nesne sayısını çözdürülür. 3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.

A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. sonra işlem yaptırılır.Ö. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. paylaştırma 2. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. paylaştırma 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. paylaştırma 12 4 4 1+1+1=3 8 4 4 4 0 12 12 00 4 3 12 ÷ 4 = 3 fındığı olur.A. KAZA IMLAR 3. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 12 – 4 = 8 8–4=4 4–4=0 1.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 122 .Ö.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 123 .Ö. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. 2 yarım veya 4 çeyrekten oluşur. Bütün. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki açıklatılır.A. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. eş parçalara katlanabilen. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ “Bütün” modelleri. 2 yarımdan oluşur. 2 çeyrekten oluşur. [!] Pay. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Bütün. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. Buna dayanarak bütün. Bütün KESĐRLER Yarım Yarım. kesilebilen. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak.2. Yarım Çeyrek Bütün. AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.Ö. KAZA IMLAR 1. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 124 .2.

dikdörtgenin. 2. üçgen ve çember modelleri oluşturur. Simetriyi modelleri ile açıklar. Karenin. dikdörtgen. 1. 3. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.2. Silindir. 5. T O P L A M 6 Simetri 2 Örüntü ve Süslemeler 2 10 125 . kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. dikdörtgen. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 4. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. 6. 2. Küp. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. Karesel. 1. Kare. köşeleri ve ayrıtları gösterir. dikdörtgensel. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Geometrik Cisimler ve Şekiller 1. 2.

Üçgen prizma modelleri kullanılarak üçgensel bölge. dikdörtgensel. dikdörtgensel. dikdörtgenler prizması modelleri. kitap vb. dikdörtgen. [!] Karesel. ayrıtları ve köşeleri fark ettirilir. uygun bina çatısı. Dikdörtgenler prizması modelleri kullanılarak dikdörtgensel bölge. çadır vb. gaz yağı tenekesi. küp modelleri. paket vb. b. üçgensel bölge ve daire biçimsel olarak algılatılır. KAZA IMLAR 1. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir.Ö. modeller üzerinde yüz. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. ↸ Uygun bisküvi kutusu. Küp modelleri kullanılarak karesel bölge. Silindir ve koni modelleri kullanılarak dairesel bölge fark ettirilir. Silindir.A. top. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 2.Ö. c. kibrit kutusu. modeller üzerinde yüzleri belirleyip göstermeleri sağlanır. ilâç kutusu. koni ve kürede ayrıt portakal vb. ↸ Öğrencilerin ucu açılmamış yuvarlak kalem. dondurma külâhı. köşeleri ve ayrıtları gösterir. kare prizması modelleri. kalıp sabun. köşe ve ayrıtları göstermeleri sağlanır. AÇIKLAMALAR [!] Geometrik cisimlerdeki “ayrıt” kavramı ile geometrik şekillerdeki “kenar” kavramı vurgulanır. Küp. [!] Silindir. küp şeker vb. üçgen prizması modelleri olarak kullandırılarak bunların yüzleri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 126 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kutu. Geometrik cisimlerin yüzlerini boyatarak veya baskı tekniği kullanılarak karesel.A. üçgensel bölge ve daire isimlendirilirken tanım yapılmaz. ç. bulunmadığı vurgulanır. [!] Prizmaların özel isimleri ön plana çıkarılmaz. ↸ a. kolonya kutusu vb.2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3.

Ö. [!] Kare. üçgensel bölgeler ve daire için “pencerelerin camı”.Ö. dikdörtgensel. ↸ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Geometri tahtası. masanın.2. üçgen modelleri oluşturulurken bir köşeden veya kenarın bir yerinden (çemberin herhangi bir yerinden) kesilerek elde edilen şekillerin açık şekiller olduğu belirtilir. Kare. plastik çubuklar. tel vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kitabın. dikdörtgenin. üçgen ve çember bölgelerin sınırları için de bu camların “çerçeveleri” model alınarak kare. dikdörtgen.A. robot vb.2. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 5. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karesel.4) 6. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Hayat Bilgisi dersi”Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. üçgen ve çember modelleri oluşturur. dikdörtgen. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 127 . üçgen ve çember olarak adlandırıldığı fark ettirilir. çubuk makarna. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. çember ve üçgen modelleri kullanılarak ev. üçgenin köşe ↸ Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. şekiller oluşturulur. büyüteç. dikdörtgen. ↸ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. dikdörtgen. Karenin. kürdan. bu [!] Kare. [!] Her bir kenarın uçlarının birleşimi ile ve kenarlarını gösterir. üçgen ve çemberin çizimleri yaptırılmaz.A. dikdörtgen. isimlendirilirken tanımları verilmez. KAZA IMLAR 4. sıranın. kâğıdın kenarları. Karesel. Kare. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. nesneler kullanılarak kare. dikdörtgensel. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. köşelerin belirlendiği vurgulanır. ↸ Kare. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. dikdörtgen. dikdörtgen.

Bu şekillerden uygun olanlar iki eş parça oluşturacak şekilde katlatılır. Đki eş parçaya ayrılabilen şekiller kat yerlerinden kestirilir. (i) SĐMETRĐ (ii) (iii) (iv) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kelebeğin kanatları. yaprak. çikolatalar. yapraklar vb. Bu tür simetriye “ayna simetrisi” veya “aynaya (Kazanım 2) göre simetri” denildiği vurgulanır. Bir parça seçtirilerek bu parçanın eşi buldurulur.2. kilim desenleri vb. çiçek. modelleri ile açıklar. KAZA IMLAR 1. modeller üzerinde uygun yerlere ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemletilerek bu nesnelerin Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma simetrik oldukları fark ettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. eş parçalara ayrılabilen veya ayrılamayan şekiller bütün olarak kestirilir. Parçaların eşliğinin üst üste çakıştığı gözletilerek fark ettirilir. Simetriyi. Elde edilen parçalar karıştırılır. kekler.A. 2. kumaş. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. Bu nesnelerin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağı tartıştırılarak iki eş Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma parçaya ayrılabilen nesneler seçtirilir.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çevresindeki bisküviler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilere. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 128 .Ö. Bu seçimi yaparkenki görüşlerine dayanarak (Kazanım 2) öğrencilere bu nesnelerin eş parçaları oluşturulur. nesneler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel aldırılır.A. ↸ Çalışma yapraklarında çizili.

Ö. malzemelerle oluşturulan örüntüler sınıf içinde farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip değerlendirilir. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Renkli boncuk. kumaş vb. [!] En çok dört ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 129 . Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 2. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Kâğıt.A. yeni örüntüler oluşturur.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Verilen veya oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler açıklatılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.2. malzemeden kestirilen modeller kullanılarak örüntüler oluşturulur.A. kuru baklagiller ↸ Örüntü. somut malzemelerle hazır olarak verilebileceği gibi resim olarak da verilebilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılarak eksik bırakılan ögeler tamamlatılır. Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak Farklı tür malzeme veya resim kullanılarak benzer ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturulur. KAZA IMLAR 1. vb. Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılır.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 130 .2.

2.2. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. saati tam ve yarım saate ayarlar. 1 T O P L A M 13 Ö L Ç M E Ö Ğ R E Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme 131 . 6 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 1. 5. Paralarımızı tanır. 4. Saat-gün. mevsim-ay. hafta-gün. 3. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. 3 Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 6. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. ay-gün. 1. 1. 2. 3. 2 Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 2. 1 Tam ve yarım saatleri okur. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 1. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir.

parmak adım. ölçümler karşılaştırılarak standart ölçme araçlarının gerekliliği metre. AÇIKLAMALAR [!] Ölçme yapılırken standart olmayan ölçme araçlarının arada boşluk olmayacak şekilde uç uca getirileceği. “öğretmenin karışı-öğrencinin karışı”. Standart uzunluk ölçme araçlarının kullanıldığı mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. ↸ Standart olmayan ölçme birimlerinde. karış-parmak. mezura. okul koridoru vb.”. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ölçtürülür. araçlar ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. “öğretmenin [!] Standart uzunluk ölçme araçlarından adımı-öğrencinin adımı” vb. uzunluklarının hangi standart ölçme aracı ile ölçüleceği tartıştırılır. “Kitabın boyu 2 karış 3 parmaktır. UZU LUKLARI ÖLÇME ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sıra. ağaç gövdesinin vb. yazı tahtası vb. adım-ayak vb. Sonuçlar.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 132 . uzunlukları ölçmek için adımdan ya da karıştan daha uzun ve herkesin kabul edeceği standart bir ölçme aracına olan gereksinim açıklatılır. iple yapılan ölçmelerde ise ipin gergin olarak tutulması gerektiği vurgulanır.Ö. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. ayak vb. şerit metre vb. ↸ Vücudumuzun bel kısmının. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. fark ettirilir.” gibi ifadelerle karış. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Yazı tahtası. cetvel.A. KAZA IMLAR 1. “Sınıfımızın uzunluğu 15 adım 3 ayaktır. birimleriyle yazdırılır. uzunluklar. 2.Ö.2.

dirsek vb. öğrencilere dağıtılır. araçlarla ölçme yaptırılır. 0 5 10 15 20 25 30 UZU LUKLARI ÖLÇME 4.). Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Her iki birimle yeterli Aşağıdaki cetvel modelinde. iki ok arasındaki ölçme becerileri kazanıldıktan sonra. uzunluklar seçtirilir. ↸ Sınıftaki arkadaşlarının boylarının veya kulaçlarının uzunlukları. ↸ Metre ve santimetre birimleri ile ayrı ayrı ölçmeler yaptırılır. ↸ Yaşadıkları ortamlardan seçtikleri uzunluklar ile el. ayak. metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı uzunluk kaç santimetredir? ölçmeler yaptırılarak “Sıranın uzunluğu 1 metre 15 santimetredir.” şeklinde ifade etirilmesi sağlanır. çıta [!] Metre ve santimetre birimleriyle ölçülebilecek vb. Yapılan ölçme sonucunun 1 metreden biraz fazla olduğu durumlarda. yaptıkları 1 metre [!] Metre ve santimetre için kısaltma kullanılmaz.2. En uzunu ve en kısası kâğıt veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir. uzunluklar. Sonra cetvelle ölçtürülüp kaç santimetre olduğu yazdırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. önemi vurgulanır. karton şerit. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 133 . şeklinde ifade ettirilir. “Öğretmenin masasının uzunluğu 1 metre 30 santimetredir.A.A. kâğıt şerit vb. ↸ Uzunluk ölçme işlemlerinde. uzunluğundaki ip.Ö. 1 metre 25 santimetre olan ihtiyaç fark ettirilir.Ö.”. [!] Tahmininde referans seçilen uzunluk biriminin metre ve santimetre birimleriyle önce tahmin ettirilir sonra ölçtürülür. nesnelerin yatık veya dik durmasının ölçme sonucunu değiştirmeyeceği örnek ölçmelerle belirletilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. KAZA IMLAR 3. “1 metreden ne kadar fazla?” sorusu ile santimetreye [!] Yapılan ölçmeler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ölçme etkinliklerine başlarken ilk olarak bir metre uzunluğunda ip. kol. [!] Ölçmeler ifade edilirken birim kullanımına dikkat çekilir (3 metre 15 santimetre vb. kâğıt şerit vb. ile ölçtürülür. ↸ Farklı uzunluktaki 3 adet ip.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 134 .2. pipet vb. 12 metre – 10 metre = 2 metre UZU LUKLARI ÖLÇME 6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. kalem. 5 TL ve 25. 50 Kr ile hangi okul ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği.Ö. ↸ Karış. Kütüphanenin [!] Problemler. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları boyu sınıfın boyundan ne kadar kısadır ? içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. PARALARIMIZ ↸ 1. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. santimetre biriminde verilen standart cetveline göre kendi cetvel modelini oluşturur.A. değerler inceletilir. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri [!] Kendi yaptığı cetveli numaralandırırken yardımıyla ip. 0 0 1 1 2 3 4 5 6 1.34) Girişimcilik (Kazanım 32) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. alınan ürünle bu ürüne karşılık gelen sınıf sınırlılıklarında olmalıdır. tartıştırılır. Öğrenciler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfın boyu 12 metredir. kâğıt şerit ve zemin üzerine işaretletilerek yatay veya dikey sayı cetvelin sıfır ile başladığına dikkat ettirilir. Paralarımızı tanır. adım. [!] Kâğıt ve madenî paralarımızın tümü tanıtılır. KAZA IMLAR 5. Kütüphanenin boyu 10 metredir. marketten neler alınabileceği vb.A.2. [!] Alışveriş fişi veya faturasındaki değerler bu ↸ Alışveriş fişi veya fatura üstünde. doğrusu modelleri yaptırılır ve cetvelle ilişkilendirilir.

gözlemletilerek mevsimler tanıtılır.2.00’ün ne anlama geldiği tartıştırılır. giydiği giyecekler. tam ve yarım saatlerdeki konumu tartıştırılır. Saatin ayar düğmesi [!] Yarım saatlerin buçuk olarak da ifade edildiği çevrilerek yelkovan 6’ya getirildiğinde akrebin konumu izletilir ve saat okutulur.2. tekrar kurulur? ↸ “1 gün 24 saat. Saat olmasına dikkat ettirilir. kaç gün sonra dolayısıyla bir günün 24 saat olduğu gözlemletilir. gün-yıl vb. 2. saati tam ↸ Akrep ve yelkovanın. AÇIKLAMALAR [!] Yarım saatlerde akrebin. iki sayının tam ortasında 1. 14. (Kazanım B.Ö. Tam ve yarım saatleri okur. 1 ay 30 gün.11) ↸ Sınıftaki mevsim şeridi inceletilir ve öğrencilere yediği yiyecekler. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki Haftada bir kurulan semt pazarı. 1 KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 13. ↸ Saat üzerindeki 12’nin üzerine saydırılarak sayısal saatte 13. ve yarım saate ayarlar.15) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. hafta-gün.30’un sayısal saatte ne anlama geldiği tartıştırılır. ilişkileri açıklar.00’ün. ↸ Bir ve yarım saatlik zaman içinde yapılan işler sınıfa sunulur. Saat-gün.2.1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 17) ↸ Çalar saati 9’a kurduğunda saatin bir gün içinde sabah 9 ve akşam 9 olmak [!] Saat-hafta. çalar saat. her saat başı kurulduğunda 24 kez çaldığı ay. Yarın” teması (Kazanım C.Ö. 1 yıl 12 ay” ilişkilerini içeren Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması etkinlikler yaptırılır.A.2.30’un. vurgulanır. istenilen bir tam saat konumuna getirilerek okutulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. doğadaki olaylar vb. ay-gün.A. Bugün. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 135 . mevsimüzere iki kez çaldığı. Hayat Bilgisi dersi “Dün. ZAMA I ÖLÇME 9 6 3 14:30 Kesirler Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. 1 hafta 7 gün. dolaylı ilişkilere girilmez. 14.

okuluna ulaştığında saat kaç olur?” vb.00’de uyanacak çocuğun çözdürülür. kabın yapısının önemli olmadığı farklı örneklerle gözlemletilir. ZAMA I ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde çalışılan sayılar ve işlemler bu ↸ “Saat 08. KAZA IMLAR 3.A.” veya “Daha az alır. akşam saat kaçta uyuması gerekir? Türkçe dersi “Yazma öğrenme” alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) Sağlık Kültürü (Kazanım 27) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 1.Ö. problemler saat modeli kullandırılarak Bir çocuğun günde 10 saat uyuması gerekmektedir. TARTMA [!] Kütle ve ağırlık terimleri kullanılmaz. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 136 .2. ↸ Sürahideki suyun kaç su bardağı. kaşık. kaç çay bardağı olduğu belirletilir. [!] Ölçülen sıvının miktarına uygun olarak standart olmayan ölçme birimlerinden bardak. sürahi vb.Ö. 2. fincan. farklı büyüklükte iki kap kullanılarak bunların içine aynı bardakla eşit hacimde su doldurtulur. 1 kutuda 5 kilogram şeftali vardır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Leğen. sürahi vb. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. Sabah 07. mutfak araçları ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır.30’da evden okula gitmek için yola çıkan bir öğrenci bir saat sonra sınıfın sınırlılıkları içinde aldırılır. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Aynı özellikteki 3 kutuda kaç kilogram şeftali olur? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ SIVILARI ÖLÇME 1.A. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Đki kap birbiriyle karşılaştırılırken bir kap diğerine göre “Daha çok alır. Đçlerinde eşit miktarda su olmasına rağmen. [!] Problemler. su seviyeleri karşılaştırılarak sıvı miktarını belirlemede.” gibi ifadelerin anlamları tartıştırılır.

2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 137 .

Veriyi tablo şeklinde düzenler. A L A I KAZA IMLARI Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. T O P L A M V E R Đ Ö Ğ R E M E TOPLAM 2 1 3 138 . 1.2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği Tablo 1. 2. Nesne grafiğini yorumlar.

2. mavi ve sarı kalem yazılarak veya birer tane resimleri konularak bunların karşısına tercihine göre öğrenciler sıralandırılarak nesne grafiği oluşturulur.Ö. öğrencilerin okul içindeki veya mevsimlerde doğduğunun belirlenmesi vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 139 . Her sıra grubundan gönüllü iki öğrenciye. Alınan öneriler sınıfça değerlendirilir ve uygun başlık bir kâğıt parçasına yazdırılıp grafiğin üstüne yerleştirilir. yaptırılır. Oluşturulan bu düzenin ne olduğu tartıştırılarak “nesne grafiği” kavramı fark ettirilir. sarı renkli [!] Grafikler. veri toplamanın önemi. mandal vb.A. Toplanan kalemlerin renkleri kâğıt parçalarına yazdırılır. öğrencinin yaşantısından seçilen dışındaki yaşantısından olabilir. kendi grubundaki öğrencilerin sevdiği kalemler toplatılarak veri elde edilir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Grafik: Sınıfımızdaki Öğrencilerin En Çok Sevdiği Renkli Kalemler Grafiği [!] Oluşturulan grafiğe başlık yazdırılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. [!] Öğrencilerin nesneleri aynı hizaya koymalarını kolaylaştıracak grafik çizelgeleri kullandırılır. ………………………………………… Kırmızı kalemler 5 Mavi kalemler ES E GRAFĐĞĐ Sarı kalemler 5 10 ↸ Yere tebeşirle kırmızı. mavi. çizgi film karakterleri. [!] Başlangıçta hangi veri toplama yollarının uygulamalarla fark ettirilir.A. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. Öğrencilerden oluşturulan grafik için bir başlık önermeleri istenir. Sonra toplanan kalemler renklerine göre kâğıtların karşısına sıralanır.Ö. kullanıldığı önerilebilir. Problem: Sınıfınızda resim dersinde kullandığınız kırmızı.) de kullanılabilir. hem yatay hem de dikey olarak kalemlerden en çok hangisinin sevildiğinin belirlenmesi. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfta en çok sevilen meyve. öğrencilerin hangi [!] Problemler. KAZA IMLAR 1. [!] Grafikte nesnenin kendisi yerine temsilci nesneler (fasulye. olaylardan hareketle oluşturulan problemleri çözmede.

Bulguların gerekçeleri sözlü ve yazılı olarak açıklatılır.Ö.Ö. 1. Veriyi tablo şeklinde düzenler. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) • En çok hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En az hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En çok ve en az sevilen kalemlerin sayıları arasındaki fark nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 13) vb.A. Tablo: Pano Đçin Renk Tercihleri Renk Yeşil Kırmızı Mavi Beyaz Sarı Kişi sayısı 5 8 10 1 2 [!] Tabloya başlık yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 140 . ↸ Boyanacak sınıf panosunun rengine karar vermek için sınıfta oylama yapılır ve bu veriler tablo hâline getirtilir. sorgulamalar yaptırılarak grafik yorumlatılır.A. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ES E GRAFĐĞĐ KAZA IMLAR 2. Nesne grafiğini yorumlar.2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Verilen veya oluşturulan en çok sevilen renkli kalemlerle ilgili bir nesne Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” grafiğinde.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 141 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 142 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.

kare prizma. 2. silindir. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. koni ve silindir modellerinin tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. 1. Yatay. ile tasvir eder. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları örnekler vererek çizimlerini yapar. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart 2. hesaplar. Doğruyu. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve 3. Doğrunun. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği 1. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 2. 3. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. yedişer. yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin 4. yapar 3. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Şekil grafiğini oluşturur. 5. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. okta Alan 1. ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu modellerini oluşturur. 3. 7. Tablo 1. 6. 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. ışının ve doğru parçasının çizgi 2. olmayan birimlerle ölçer. dikdörtgenler prizması. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Metre ve santimetre birimlerinin Doğru kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Bir problemle ilgili veri toplar. 4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 2. 143 . SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Şekil grafiğini yorumlar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 3. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 8. 2. 2. dikey ve eğik doğru modellerine 3. 1. 100 içinde altışar. Prizma. 5. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. ışını ve doğru parçasını Çevre modelleri ile tasvir eder. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler üçgen prizma. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem Uzunlukları Ölçme 1. Küp. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri 1. 4. koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir.Nesnelerin çevrelerini belirler. 9. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.

1. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri Üçgen. karenin. 1. Açıya. 3. verir ve çizer. Üçgen. kontrol eder. doğruya göre simetriyi birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini belirler ve simetrik şekiller oluşturur.Ö. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. çevresindeki modellerden örnekler verir.A. kare. Açıları dar açı. 2. 2. 1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. dikdörtgenin çizgi modelleri Sıvıları Ölçme üzerinde açıları gösterir. 3. dikdörtgen ve çemberi köşe ve açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler açı sayısına göre sınıflandırır. 3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. kare. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Üçgen. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. yapar. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre 1. farklı zaman ölçme birimlerini 4. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer Örüntü ve Süslemeler ve kurar. dikdörtgen 1. Saati okur. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler 1. Dikdörtgen ve Çember çözer ve kurar. Açıyı modelleri ile çizer. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı Paralarımız 1. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 144 . Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. Belirli bir zamanı. Cetvel ve gönye kullanarak kare. dik açı. Simetri 2. V E R Đ A. 3. geniş açı ve doğru açı kullanarak ifade eder. Kare. olarak sınıflandırır. 3. 2 Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. Tartma 2. 4. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Üçgenin. ve üçgeni çizer. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Düzlemsel şekillerde. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 2. Üçgensel. Zamanı Ölçme 2. 3. 4. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini 4. karesel. 1.

Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. 4. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Kesirler 1. 2. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. Çarpım tablosunu oluşturur. 4. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 145 . Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. 3. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 3. 2. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. 5. Eldeli çarpma işlemini yapar.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 2. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1.MATEMATĐK DERSĐ 3. Simetri 7. Düzlem 2. Şekil Grafiği VERĐ 2. 2. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. 3. 4. 7. Doğru 3. Dikdörtgen ve Çember 6. 3. Kare. 6. Açı 5. 4. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 4 4 5 2 4 28 3 4 2 4 4 1 1 19 5 3 1 1 3 2 3 18 3 1 4 SÜRE / DERS SAATĐ 15 12 12 14 10 10 73 5 5 4 5 5 3 3 30 10 5 3 3 5 4 5 35 4 2 6 ORA I (%) 11 8 8 10 7 7 51 3 3 3 3 3 2 2 19 7 4 2 2 4 2 4 25 3 2 5 SAYILAR ÖLÇME GE EL TOPLAM 69 144 100 146 . 6. Üçgen. Nokta GEOMETRĐ 4. 5. 5. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme Toplam 1.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 147 .

1.3. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 2 Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 4. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. 4 Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 3. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 4. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. 4. 7. Çarpım tablosunu oluşturur. 9. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 6. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 3. 2. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. 1. 1. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Eldeli çarpma işlemini yapar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. T O P L A M 28 S A Y I L A R Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler 148 . 5. 3. 5 En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. yedişer. 5. 8. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 2. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 4. 1. 4 Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. 4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. 2. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. 3. 2. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 1. 4 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. 2. 2. 9 100 içinde altışar.

Bu gruptaki nesnelerin sayısı onluklara böldürülür.3. KAZA IMLAR 1.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 149 .A. 9 onluk 10 onluk 10 20 30 40 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11) 1 yüzlük = yüz tane birlik 1 yüzlük = 10 tane onluk 90 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. 1 birlik 9 onluk. . 1 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 DOĞAL SAYILAR 10 onluk 1 yüzlük ↸ Nesne sayısı 100 olan bir grup seçilir. 1 onluk 2 onluk 3 onluk 4 onluk . Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız.A. 9 birlik. . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. 9 onluk. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. AÇIKLAMALAR [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir.

200 4 onluk 243 Onlar b. süre vb. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 243 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir.) araştırıp sınıfa sununuz. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 150 . 3. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir.3. 40 3 birlik Birler b. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. mesafe.Ö. KAZA IMLAR 2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır.Ö.A. DOĞAL SAYILAR 2 yüzlük Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 3 ↸ 305 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir.

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. • 205’ ten küçük en büyük sayıyı yazınız. 2. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. 305 ile 347 sayılarından. • En büyük tek sayıyı. “ “> ve “ =” sembolleri kullanılır. AÇIKLAMALAR [!] “<” .3.A. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? 125.A.Ö. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirletilir. • En küçük çift sayıyı. 325. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 5 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 151 .Ö. KAZA IMLAR 4. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. • En büyük sayıyı. 18. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 687. DOĞAL SAYILAR 5. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 152 .A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 66. 6. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. 60. yedi.A. 48. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Altışar sayarken üçer saymadan. yedişer. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. Doğal Sayılarda Çarpma Đşlemi DOĞAL SAYILAR Örüntü. KAZA IMLAR 100 içinde altışar. sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 51 61 71 81 42 52 62 72 82 43 53 63 73 83 44 54 64 74 84 45 55 65 75 85 46 56 66 76 86 47 57 67 77 87 48 58 68 78 88 49 59 69 79 89 50 60 70 80 90 AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı. 54. 78 biçiminde yazdırılır. 72.3.Ö.Ö.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. satırda üç küp 3. kat …………………………………. 1. [!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı.. kat . Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. kat 2. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) DOĞAL SAYILAR Verilen örüntü 6. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Genişleyen örüntüler kullanılır. [!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır. KAZA IMLAR 7. Verilen örüntü 4. adım 2.Ö. satırda beş küp …………… 4. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. satıra kadar genişletilir. Verilen örüntüler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 153 . satırda bir küp 2....A. en fazla 3 aşama daha genişlettirilir.kat 3. 1. 1. 5. Çizim ikinci planda tutulur. adım 3. kat …………………………. 6. adım 4.A..3. katı kadar genişletilir.. 4. adım Verilen örüntünün 5. adıma kadar genişletilir.Ö. bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir.. adım ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. . satırda … küp AÇIKLAMALAR [!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. adım . 5.

Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. KAZA IMLAR 8. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 154 .A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. 1 Tek DOĞAL SAYILAR 2 Çift 3 Tek 4 Çift 5 Tek 6 Çift 7 Tek 8 Çift 9 Tek 10 Çift ↸ Tek ve çift doğal sayılar incelenirken yüzlük tablosundan da yararlandırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. ↸ Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. 3 + (tek) 4 = 7 (çift) (tek) 9. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 26) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir.3.Ö. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. Farkların tek veya çift olduğu belirletilir.Ö.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 325 + 234 toplama işlemi aşağıdaki gibi modellenir. 5 [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır. + 5 5 9 [!] En çok üç toplananlı işlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır. KAZA IMLAR 1. gibi semboller kullandırılır.Ö. 3 Onlar b. ↸ Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. vb.A. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 155 . 3□7 3 8 6 +45 0 + □∆ 82 7 9 4 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ∆. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. 2 Birler b. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.3.A. Yüzler b. AÇIKLAMALAR [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. 2 3 4 [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. KAZA IMLAR 2. 4. 80 + 11 = 91 Çevrenizdeki ve ailenizdeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejileri araştırıp sınıfta sununuz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 156 . AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. ↸ Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Tahmin yapılırken öğrencilerin yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler ↸ geliştirmelerine ortam sağlanır. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. ↸ Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır.A. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.3. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır.Ö. • Onluklar toplatılır. ↸ Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 5 + 6 = 11 • Đki sonuç toplatılır. ↸ Problemler. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. 326 + 442 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ → → + 330 440 770 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir.A.

onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. 3 1 – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Yüzler b. 1 2 2 Birler b. 2 2 Birler b.Ö. 4 5 AÇIKLAMALAR [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. 11 1 2 2 Birler b. 2 3 1 – 1 9 9 [!] Verilmeyen rakamlar yerine □.Ö. 14 4 5 Onlar b. sorularla buldurulur. vb. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] 402 – 125 212 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren.3.A. ↸ En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. KAZA IMLAR 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. model kullanılarak yaptırılır. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. Öğrencilerin. ∆. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 324 – 125 işlemi. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 157 . 3 1 – 9 Yüzler b. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. Yüzler b. 14 4 5 Onlar b. gibi semboller kullandırılır.A. Onlar b.

AÇIKLAMALAR 3. KAZA IMLAR 2. ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 158 . farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 4. ↸ Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır.3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan.A. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. 230 – 140 =? 320 – 200 =? 420 – 200 =? 680 – 50 =? 860 – 20 =? 120 – 10 =? 960 – 10 =? 500 – 260 =? ↸ Problemler.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sonuçtan. çözdürülür ve kurdurulur.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değeri çıkarılır ve eksilenin birler basamağına eklenmesi gibi stratejiler izlenir.A. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Öğrencilerin.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzlük tablosunda altışar sayarken ilgili kutulardaki yararlanılarak aşağıdaki gibi çarpım tablosu oluşturulur: sayılardan AÇIKLAMALAR [!]Yüzlük tablosundan. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1.A.Ö.3. Doğal sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 . Çarpım tablosunu oluşturur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 159 .Ö.

Onlar b. AÇIKLAMALAR [!] Sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir. Eldeli çarpma işlemini yapar. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 160 . Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 2 × 4 7 0 3 5 2 235 + 235 235 2 × 470 [!] Önce. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.3. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Yüzler b.Ö. Yüzler b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. Birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. Birler b. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA ÇAR PMA ĐŞLEMĐ × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 × 1 8 + 7 4 9 2 7 5 5 5 3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Onlar b.Ö. ↸ 235 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. KAZA IMLAR 2. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. Yüzler b. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. ↸ Çarpma işleminde. Onlar b. Birler b.

5. Geriye 150 kalemi kalıyor. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Bir öğretmen.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Başlangıçta öğretmenin kaç kalemi vardı? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. AÇIKLAMALAR Doğal sayılar [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. başarılı 25 öğrencisine birer düzine kalem veriyor.3. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır.A.Ö. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 161 . ↸ Problemler. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.

“bölen”. bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır.A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. çarpma ve bölme işlemlerinden yararlanılarak kontrol edilir. bölünen 42 3 bölen 3 14 bölüm 12 12 00 kalan AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. bölüm. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. 42 sayısı. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. 12 birlik şeklinde bozdurulur. [!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 2. Modellemeden sonra işlem yaptırılır. Alınan onluk bölüme yazdırılır. bölen. bölen. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. [!] Bölme işleminde kalan. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ↸ Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. [!] Bölme işleminde bölünen. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Yaptırılan bölme ve çarpma işlemlerinin doğruluğu. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. Yapılan işlemlerde “bölünen”. • 24 ÷ 4 = 6 6 × 4 = 24 • 16 × 3 = 48 48 ÷ 3 = 16 ↸ Problemler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 162 . kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. KAZA IMLAR 1. bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modelletilir. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.3.Ö. • Artan 1 onluk ile 2 birlik.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Kesrin biriminin, bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.

0

1 2

1

[!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur (
1 4

1 4 1 4

“dörtte bir” gibi).

KESĐRLER

0

1 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

1 8

0

1 8

1

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

↸ Öğrenciler, kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirler elde ederler.
1 8 1 8 1 8

3 8

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

163

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut kesir modelleri kullandırılır veya kâğıt katlama etkinliği yaptırılır. Bütünün eş parça sayısı arttıkça ortaya çıkan eş parçaların küçüldüğüne dikkat çekilir.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

1 4

1 2

>

1 4

>

1 8

1 8

KESĐRLER

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

↸ “24 fındığın

1 4

’i kaç fındıktır?’’ Problem, model kullandırılarak çözdürülür. Daha

sonra işlem yaptırılır.
1 4

[!] Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir. [!] Bölme işleminin sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

24 ÷ 4 = 6 fındıktır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

164

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

165

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1. 2. 3. 4. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem

Doğru

4

okta

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
1. 2. 3. 4.

2

Açı

Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. Açıyı modelleri ile çizer. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

4

Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler

1. 2. 3. 4.

4

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

1 1 19

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. T O P L A M

166

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Düzlem, istenilen büyüklük ve genişlikte bir bölge, alan, saha, düzlük vb. olduğu; denizin, gölün durgun yüzeyi, gittikçe büyüyen açılan yufka vb. modellerle fark ettirilir. Bunun gibi prizmanın yüzleri, sıranın, kapının ve duvarın yüzü, taban, tavan, futbol sahası, halı, duvar kâğıdı vb. birer düzlem modeli olduğu sezdirilir. Bu modellerin üzerinde (içinde) bulunan açık ve kapalı eğrilerin çevrelediği bölgeler ve alanlar; halının motifleri, çizgileri; kâğıt, duvar ve zemin süslemeleri vb. model alınarak bunların birer düzlemsel şekil olduğu algılatılır. AÇIKLAMALAR [!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 7)

DÜZLEM

↸ Yamalı yorgan düzlem ve yamaları düzlemsel şekil; ekoseli kumaş düzlem ve desenleri düzlemsel şekil; karo ile döşeli zemin düzlem ve karoları düzlemsel şekil; tangramın birleşik hâli düzlem ve parçaları düzlemsel şekil; tamamlanmış yap-boz düzlem ve parçaları düzlemsel şekil modelleri olarak alınır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

167

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisimlerin yüzeylerinin bu cisimlerin bütün yüzlerinin birleşimi olduğu; [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler portakal, elma, fındık, ceviz, domates, soğan vb. meyve ve sebzelerin kabukları küre vurgulanır. prizması, üçgen prizma, silindir, koni yüzeyi; karton, teneke veya plastik kutular ve ambalajları prizma ve silindir yüzeyi; külah, [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz. ve küre modellerinin yüzeylerini huni vb. koni yüzeyine model alınarak fark ettirilir. belirtir. ↸ Bir yüzey modeli elde etmek için kutu, paket vb. modeller uygun ayrıtları boyunca 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin kestirilir. Yüzeyleri bir bütün hâlinde düz bir zemin üzerine açtırılır. Bu yüzeyleri [!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek yüzeylerini düzleme açar ve bu oluşturan yüzlerin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller modellerin her yüzünün birer olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin düzlemsel şekil olduğunu gösterir. açınımı isimlendirilmez. KAZA IMLAR

DÜZLEM

↸ Bir kare prizma modelinin yüzeyini açarak yüzeyi oluşturan parçaların iki karesel, dört dikdörtgensel bölgeden oluştuğu ve her bir bölgenin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. Bu etkinlik diğer geometrik cisimler için de yaptırılır. Küp Üçgen prizma Silindir

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

168

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Lastik ip, tel, ip, su hortumu, kablo vb. modeller ile doğrunun her iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Örgü şişleri, ucu açılmış kalem, cami minaresi vb. modeller ile ışının bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Kurşun kalem, çubuk makarna, su borusu, oklava, oda tabanındaki süpürgelik çıtası vb. modeller ile doğru parçası kavramı fark ettirilir. ↸ Lastik ip, düz yol, yüksek gerilim ve telefon hatlarındaki gergin teller, su hortumu vb. modellerle doğrunun her iki ucundan düz olarak istenildiği kadar uzatılabileceği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.

[!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna Doğrunun çizgi modelinin, iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için çift gidilmez. yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilerek küçük temel harfle isimlendirilir.

y y doğrusu DOĞRU

r r doğrusu

↸ Radyo anteni, şerit metre, iplik makarası vb. modellerle ışının, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen doğrunun bir biçimi olduğu fark ettirilir. Işının çizgi modelinin radyo anteni, makaraya sarılı ip, hortum bobini, çelik metre vb. modeller yardımıyla, sadece bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için tek yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilir.

i ışını

a ışını

↸ Kullanılan doğru modellerinden kesip, koparıp, kırılıp alınan parçalar olduğu iplik parçası, çubuk makarna parçası, boru kesitleri vb. modellerle doğru parçasının, doğrunun başka bir biçimi olduğu fark ettirilir. Doğru parçasının çizgi modelinin marangoz metresindeki her bir parçanın, radyo antenindeki her bir bölümün birer doğru parçası modeli olduğu dikkate alınarak oksuz çizgi modelinin aynı zamanda birer doğru parçası olduğu fark ettirilir ve çizdirilir.

m doğrusu

doğru parçası
Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

169

hem de kesişen doğruları algılatmak için model olarak kullandırılır. bina [!] Bir düzlemdeki doğruların paralel kolonları ve bina kirişleri dik doğruları.A. dikey ve eğik örnekler vererek çizimlerini yapar. göre değil durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir. yazı tahtasının. merdiven korkuluğu. yazı tahtasının yan kenarları.A. tangram parçalarının ayrıtları hem dik aynı olduğu vurgulanır. KAZA IMLAR ↸ DOĞRU Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çatının ayrıtları ve makasın bıçakları kesişen olmaları ile kesişmeme durumlarının doğruları.Ö. pencere ve pano çerçevelerinin aynı köşeden çıkan kenarları. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. Yatay. kesişen doğruları çizmek için de üçgensel bölgenin kenarları model olarak kullandırılır. dikey ve eğik doğru modellerine (düşey) doğruları. kapıların alt ve üst kenarları yatay doğruları olma durumları. 4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çekül. ↸ Pencere ve pano çerçevelerinin karşılıklı kenar çiftleri. toplama ve çarpma sembolleri.3. üçgensel bölge modellerinin dik olmayan [!] Bir doğrunun yatay. dik doğruları çizmek için kitap. kenarları eğik doğruları. harfler. başka bir doğruya algılatmak için model olarak kullandırılır. ↸ Paralel doğruları çizmek için kitabın ve cetvelin karşılıklı kenar çiftleri. gönye ve cetvelin her bir köşesinden çıkan kenarları. modeller dikey 3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. bayrak gönderi.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 170 . bina kolonları ve bina kirişleri paralel doğruları. “I” harfi vb.

Noktaya modelleriyle örnekler verir. AÇIKLAMALAR [!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde. millî parkların. bazen sayı.Ö. bazen de uygun resim ile sembolize edildiği ve bu sembolle [!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler isimlendirildiği fark ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplu iğnenin kâğıttaki izi. köşe başları. uzunluk. alan ve hacimde alınmalarının. ↸ Haritalardaki şehirlerin. bir izi. durak. alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir. ören yerlerin gösterimini [!] Yer isimlerinin. modellerle noktanın. bazen olduğu vurgulanır.Ö. bazen kâğıt üzerinde kalemle yapılan bir benek. prizmaların köşeleri. nokta kavramının uzunluk. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.3. su damlası. temsil ettiği ve yer belirttiği sezdirilir.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) OKTA 2. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 171 . kavşak vb.A. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. bir nesneyi. yüzdeki ben. tebeşir tozu. limanların. cümlelerin sonlarında ve çeşitli harflerde kullanılan işaret. buluşma yeri. KAZA IMLAR 1. harf. bir fikri vb. seçtirilir. noktanın. nokta modellerinin isimleri model aldırılarak.

Ö. çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. KAZA IMLAR 1. 2. modeller ile açı fark ettirilir. modelleri oluşturulur. Bu modellerden yararlanılarak dik açının çizgi modelleri oluşturulur. birbirine göre durumu. gönyenin kenarları vb. parmaklarımızın veya bacaklarımızın [!] Açı formal olarak tanımlanmaz.A. katlanmış bir tel vb. olduğu fark ettirilir. ↸ Prizmaların köşelerinin birinden çıkan ayrıtlar.3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. birinden çıkan kenarlar. kenarları birbirine dik olan açı edilmez. kare. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 172 . kitabın. Açıya. çevresindeki modellerden örnekler verir. AÇI 3. modeller kullandırılarak açının çizgi kollarının ışın olduğundan söz edilmez.Ö. makasın. pencerenin açık durumları.A. dikdörtgen. tangram parçalarının köşelerinin [!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. pencere çerçevesi vb. bir köşesi ve bu [!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz köşeden çıkan kenarları model aldırılarak dik açının. ↸ Gönyenin dik kenarları. Açıyı modelleri ile çizer. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanın herhangi bir durumu. [!] Açının. kapının. kollarımızın bedenimizle durumları.

geniş ve doğru açılar buldurulur.Ö. açık kapının tabanı ile eşiğinin. makasın bıçaklarının. noktalı veya izometrik vb. dik açıyla karşılaştırılır. KAZA IMLAR 4.A. ↸ Düzlemsel şekiller sahip oldukları açılara göre sınıflandırılır. açık pergelin [!] Önce dik açı tanıtılır. dik. ikinci kenarın durumlarıyla dar. geniş ve doğru açılar fark ettirilir. dik. kâğıtlar üzerinde verilen şekillerdeki dar. dik açı modelinin bir kenarı ile çakıştırılır. dik açı.Ö.3. dar ve geniş açı olarak iii) Geniş açı (açının ikinci kenarı dik açının dışında): sınıflandırılırken gönye kullandırılır. Karşılaştırmada açı modelinin bir kenarı. çeşitli durumları model aldırılarak dik açı modellerinden biri ile karşılaştırılır. Açıları dar açı. iv) Doğru açı (açının ters yönde açılan kenarları doğruyla çakışık): [!] Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir. Tüm açıları dik olanlar Bazı açıları dik olanlar Dik açısı olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. dik ve geniş açılar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez. AÇI ↸ Geometri tahtası. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. i) Dar açı (açının ikinci kenarı dik açının içinde): ii) Dik açı (açının her iki kenarı dik açının kenarlarıyla çakışık): [!] Açılar.A. Diğer açı çeşitleri kollarının vb. [!] Dar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 173 . AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Saatin akrep ve yelkovanının. geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.

A. Üçgenin. ↸ Çizgi modellerinden faydalanarak üçgenin.Ö.Ö. ve bu açıların çeşitleri vurgulanır. kullandırılır. DĐKDÖRTGE VE ÇEMBER ↸ Kare ve dikdörtgen çizimi için cetvel ve gönye kullandırılır. dikdörtgenin açı sayısı köşede iki kenarın birleşmesiyle oluşan şekiller olduğu fark ettirilir. Cetvel ve gönye kullanarak kare.A. silindir modellerinin yüzleri vb. karenin.3. çemberin çizgi modelleri oluşturulurken koni ve çizimler yaptırılır. teması (Kazanım A. gönye ve pergel kullandırılmadan prizma modellerinin yüzleri vb. Üçgen. KAZA IMLAR 1. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üçgen. dikdörtgen ve çemberi köşe ve ↸ Sınıflandırma etkinliklerinde şekillerin özellikleri tablo biçiminde düzenletilir ve [!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen sonuçları tartıştırılır. [!] Cetvel. açı sayısına göre sınıflandırır. ÜÇGE . karenin.. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KARE. Üç köşeliler Dört köşeliler Köşesizler Üç açılılar Dört açılılar Açısızlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. düzlemsel şekiller kullandırılır. çizdirilir. Üçgen. 10) 3. kare ve dikdörtgenin çizgi modelleri oluşturulurken tangram parçaları. kare. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 174 . uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. kare. Gönyenin dik [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta 2. dikdörtgende ise karşılıklı kenar ve üçgeni çizer. dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. karenin ve dikdörtgenin açılarının bir [!] Üçgenin. her iki kenarı seçtirilerek üçgen ve dikdörtgen olduğu. dikdörtgen kenarlarından biri seçtirilerek kare.3. 4. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” ↸ Kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgen ile kenar uzunlukları verilmeyen herhangi bir üçgen cetvel ve gönye ile çizdirilir.

Düzlemsel şekillerde.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. Kesme örneği SĐMETRĐ katlanmış kesilmiş açılmış Katlama örneği katlanmış açılmış ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Düzlemsel şekillerde doğruya göre simetri. Etkinliklerde oluşan kat çizgisinin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 175 .Ö.3. katlama ve kesme etkinlikleri ile [!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır. simetri doğrusu olduğu fark ettirilir. algılatılır.Ö.A. doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 176 . kare veya dikdörtgen çizdirilerek süsleme yaptırılır. Üçgensel. KAZA IMLAR 1. dikdörtgensel bölgeler kestirilir. 3) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Kâğıtlardan birbirine eş üçgensel. güzel görünmesi için Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma boyatılır.Ö.A.3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Süsleme.A.3. karesel.Ö. Öğrencilerin bu parçaları. kenarları boyunca birleştirmeleri ve bunlardan içinde boşluk olmayan motifler oluşturmaları sağlanır. karesel. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. (Kazanım 1) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. Noktalı ve izometrik kâğıt üzerinde üçgen. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Önce örüntü blokları kullandırılır.

3. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 177 .

2 Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 3. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini 3 kontrol eder. 1. Nesnelerin çevrelerini belirler. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 5 Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. 1. T O P L A M 18 Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. 3 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1 Saati okur. 1. 1. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1 Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 3.3. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer. 2. Belirli bir zamanı. 2. Sıvıları Ölçme 178 . 3. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. 2. 5. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 3. 2. 4. 3 Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

300 cm = 3 m vb. 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayı gerektiren uzunluklar ölçtürülür. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kolay gösterim vb. 2 santimetre=2 cm. kol. TRT gibi. nedenlerle sembolle gösterim ihtiyacı tartıştırılır. 1 metre=1 m vb. ↸ Kısaltma. TBMM. ↸ Öğrenciler kendilerinin ya da velilerinin karış. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ “Pantolon alırken deneme şansınız yoksa ne yaparsınız?” sorusu ile iki uzunluk arasındaki farkı tahmin etmenin önemi fark ettirilir. Yapılan ölçmelerde 2. ayak ve gövde [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle uzunluklarını tahmin eder. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken ↸ On santimetre uzunluğunda karton şerit kestirilir. yaparak kontrol eder.Ö. 3. bacak. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. keşfettirilir. Tahminlerini ölçüm ölçülebilir olmalıdır.. ↸ • 125 cm = 1 m 25 cm • 2 m = 200 cm . Md. Örneğin.sınıftaki etkinliklerden farklı olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm. sadeleştirme. 125 santimetre olarak ifade ettirilir. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 179 . hazırlanan karton şerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduğu Örneğin. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.Ö.3. Bir metrelik ipin uzunluğu birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir.A. Tahminlerini bir kâğıda not tutar.

KAZA IMLAR 4. 1 m 85 cm “Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir.Ö. UZU LUKLARI ÖLÇME 5.Ö. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. 10 cm vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 180 . Dört arkadaş ellerindeki 200 cm. ↸ Aşağıdaki cetvel modelinde belirtilen iki ok arasındaki uzunluk kaç cm dir? 0 5 10 15 20 25 30 [!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir. 5 cm. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. AÇIKLAMALAR [!] Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.3. yarım metre ve 30 cm uzunluğundaki ipleri uç uca ekleyerek kaç santimetre uzunluğunda ↸ Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler ip elde ederler? çözdürülür ve kurdurulur.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Cetvelle 2 cm . Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm + 1 m 85 cm = 245 cm + 185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. 1 m. uzunluğunda doğru parçaları çizdirilir.

[!] Çevreyi tahmin etmeye yönelik kordon. köşelerden gergin geçirilmesi istenir. ettirilir. havuç gibi sebze ve meyveler enine. Çerçeveleme için ip. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Nesnelerin çevrelerini belirler. araçlar bir bütün hâlinde kullandırılır. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. KAZA IMLAR 1. fotoğrafı. ÇEVRE 2.A. çerçevelemeleri istenir. fotoğrafın. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 181 . noktalı veya kareli kâğıtta kare. armut. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm ↸ Camın. Çerçeveleme yaparken ipin etkinlikler de yaptırılır.A. boyuna ve eğik kestirilir. elma. Kullanılan ip. ↸ Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları hesaplattırılır. kordon. dikdörtgen veya bunların [!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre birleşiminden oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları buldurulur. ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği Ortaya çıkan kesit. Şeklin çevre uzunluğu 14 birimdir. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ↸ Patates. tahtanın vb. nesnelerin kenar uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. ↸ Geometri tahtasında. kurdele uzunluğunun nesnelerin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. resmin. kurdele vb. kartpostalı vb. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir resmi. Ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez.Ö.Ö. kâğıt üzerine çizdirilip ip kullanılarak kesitin çevre uzunluğu fark vurgulanır. uzunluğu hesaplatılır.3.

kullanılmaz. alanı bulunacak cismin bir yüzünü tam olarak kapatmadığı durumlarda neler yapılabileceği tartışılır.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 182 . silindirik ve konisel yüzlü cisimler yüzünün alanının kaç tane A4 kâğıdı ile kaplanabileceği buldurulur.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Masanın üst [!] Küresel. kullandırılır. standart olmayan araçlar birim model olarak [!] Alanı standart olmayan birimlerle tahmin olmayan birimlerle ölçer. masanın yüzüne birbiri ardına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. A4 kâğıdı. [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları [!] Çevre uzunluğu verilip kenar uzunluğu buldurulmaz. ALA Ölçme birimi. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. karo vb.Ö. Öğretmen masasının üst yüzünün alanını bulmak için A4 kâğıtları etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır. buldurulur. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart ↸ Kitap. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ÇEVRE 1. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3.

bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları problemleri çözdürülür ve kurdurulur. Babası Tuna’ya bir kumbara hediye etti.A.Ö. KAZA IMLAR 1.Ö. Tuna 8 hafta sonra kumbarasını bankada açtırdığında 24 TL biriktirdiğini gördü. Tuna’ya ↸ Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve haftalık 8 TL vereceğini ve haftalığından bir miktarını kurdurulur. ETKĐ LĐKLER AÇIKLAMALAR ↸ Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan alışveriş [!] Problemler. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 34 ) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.3. 17. 33. içinde olmalıdır. • Her hafta aynı miktarda parayı kumbarasına attığına göre haftada ne kadar para biriktirmiştir? • Tuna’nın beğendiği bisiklet 60 TL olduğuna göre Tuna kaç hafta sonra bu bisikleti alacak parayı biriktirir? Para kullanımının tarihçesini araştırıp sınıfa sununuz. PARALARIMIZ Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.A. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. kumbarasına atmasını söyledi.3.26) Girişimcilik (Kazanım 16. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 183 .

” dediğinde 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor. 10. 2 ile 10’un. 55 [!] Dakika. KAZA IMLAR 1. Yapıştırılan kartonun üzerine 0. . dakikalık aralıklarda yapılan işler açıklatılır. 3’ü biraz geçmişken ve yelkovan 5’in üzerindeyken yelkovanın 25’i gösterdiği.3. dolayısıyla saatin “3’ü 25 geçiyor” Bir... beşer.. . onar. akrep ve yelkovanlı saatteki karşılığı belirletilir. ZAMA I ÖLÇME ↸ Yapılan saat modelinin arkasına bir karton yapıştırılır. 50. Bu saatte. sembol kullanılmadan yazdırılır.” dediğinde ↸ Günlük yaşamında çeyrek saatlik zaman diliminde yaptıkları işlerin kaydı tutturularak bir sunu hazırlatılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çeyrek kavramından yararlanılarak çeyrek saatlerde yelkovanın konumu okutulur. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır.A.A. akrepli ve yelkovanlı saatle karşılaştırılarak okutulur. 5’e ne kadar var? sorularıyla 11 12 1 yelkovanın görevi fark ettirilir. [!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü ↸ Sayısal saat. 5.20’nin. 2 10 9 8 3 4 7 6 5 13:45 [!] 1 saatin 60 dakika. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.. 55 5 10 11 12 1 2 10 3 15 45 9 4 8 20 7 6 5 40 35 25 30 50 Sayısal saatteki 15. 9’un üzerinde iken çeyrek kala ifadeleri kullanılarak saat okutulur. geçiyor. yarım ve çeyrek saatte diye okunduğu belirtilir.. Bugün. 3 ile 15’in … aynı hizaya geldikleri fark ettirilir. 1 ile 5’in. yapabileceğiniz etkinlikleri anlatan 00 bir paragraf yazınız.30) 14:20 ↸ “Teneffüsler kaç dakikadır? Sevdiğiniz bir şarkıyı okuma süresi kaç dakikadır? Sevdiğiniz reklam kaç dakika sürüyor?” vb.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 184 . akrep ve yelkovanlı saatteki görünümünü çizerek gösteriniz.3. Yelkovan 3’ün üzerinde [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Saati okur. sorularla birer.Ö. iken çeyrek geçe. Yarın” teması (Kazanım C. Kesirler ↸ Sayısal saatte okuduğu 14. Yapılan saatte akrep yazdırılır.55’in. 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Hayat Bilgisi dersi “Dün.

A. Bugün. Cem. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” ↸ Öğrenci servisinin. • 1 saat 30 dakika = 90 dakikadır. kaç dakikadır? Hayat Bilgisi dersi “Dün.22) saatlerini gösteren çizelgelerin incelenmesi sağlanır.29) zamanı 1 saat 20 dakika biçiminde yazarak ifade etmeleri sağlanır. ↸ Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kadar sürede yürüneceği [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. Yarın” teması ↸ Öğrencilerin “Beden Eğitimi dersimiz 80 dakika sürmüştür.Ö. tartıştırılarak öğrencilerin zaman hakkındaki düşünceleri anlattırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 185 . farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. trenin.A. futbol vb. karşılaşmaların süresi kaç saat. KAZA IMLAR 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır.40 arası izin almıştır. ↸ • 72 dakika = 1 saat 12 dakikadır. Oyun oynamak için kaç dakika izin almıştır? Öğle yemeğini 40 dakikada yiyen bir kişi 13. 20) ZAMA I ÖLÇME 3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. annesinden parkta oyun oynamak için 13. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Basketbol.” ifadesindeki geçen (Kazanım C. Belirli bir zamanı.3.3. 7. vapurun vb.Ö.3. taşıtların hareket teması (Kazanım B. yolcu otobüsünün. Yemekten saat kaçta kalkmıştır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.10 ile 13.00’te yemeğe başlamıştır.

A.Ö. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.3.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir. KAZA IMLAR 1. [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 186 . • 2 kilogram = 2 kg • 50 gram = 50 g TARTMA 2. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. ↸ Problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Ali bakkaldan 1 litre süt litre birimleriyle tahmin ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Böldürülen su. Litre ve kilogram sununuz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 187 .A. karşılaştırmaları sağlanır. yarım litreden fazla ↸ Bir litre suyun düzgün şekilli bir kaptaki seviyesi işaretlenir. Ölçme sonucundaki farklılıklar gözlenerek ölçme birimlerinin litre birimleriyle ölçmeler yapar. fazla. 1 litreden az. olarak satılan ürünlerin listesi yaptırılır. litre. sonra ölçtürülür. kullandırılır. SIVILARI ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli 1. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 2. 1 litreden yarım litre ölçüsü fark ettirilir. Đşaretli su Standart sıvı ölçme araçlarına gereksinim seviyelerinden yararlanılarak litre ve yarım litre arasındaki ilişki fark ettirilir. olmayan bir ölçme aracı ile eşit miktarlarda herhangi iki kaba böldürülür. su dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi).3. sürahi. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.Ö. gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım ölçtürülür. Kaç kap gerekir? 50÷10 = 5 kap gerekir. Annesi Ali’den tatlı yapmak için yarım litre ↸ Kova. [!] Problemler. vazo vb. Ölçme sonucu ile tahmini aldı. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına ↸ Marketlerde kapalı kutularda satılan bir litre ve yarım litrelik meyve suyu. 3. ve süt 1 litrelik dereceli kap veya 1 litrelik cam sürahi ile ölçtürülerek 1 litre ve [!] Ölçme sonuçları. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.Ö. kapların içindeki suyun miktarı önce litre ve yarım süt almasını istedi. Su standart olarak ifade ettirilir. dereceli tüp vb. bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. • Ali’nin annesi tatlıya sütü doğru miktarda nasıl koyar? • Bir litre süt kullanırsa doğru tarifi uygulaması için ne yapmalıdır? ↸ 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. yarım litreden az. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin ↸ Farklı büyüklüklerdeki su bardakları kullandırılarak bir kaptaki suyun miktarı kap. gerekliliği sezdirilir.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ilk kaba geri döktürülür ve seviyesi işaretletilir. duyan mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa ↸ Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt ettirilir.

3. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 188 .

1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.3. Şekil grafiğini yorumlar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği Tablo 1. 3. Bir problemle ilgili veri toplar. 2. Şekil grafiğini oluşturur. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1 4 189 .

29) 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Kişi sayısı Çilekli Vanilyalı Kakaolu Dondurma çeşitleri 2.3. bu grafikten hareketle Öğretmenin yazı tahtasına çizdiği grafik çizelgesine çilekli. toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır. Grafiğe başlık ve her [!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil bir resmin (şeklin) kaç dondurmayı gösterdiği ile ilgili not yazdırılır. dondurma türüne göre gruplandırılarak veri toplanır. öğrencinin yaşantısındaki bazı olaylarla ilgili [!] Đlk defa veri toplatırken hem nesne hem de problemleri incelemek için veri toplatılır. nesne grafiği yaptırılır. şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir.3. ettiği belirtilir. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan en çok sevilenin hangisi [!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma olduğunun belirlenmesi için gönüllü 9 öğrenci en çok sevdikleri dondurmanın vb) önerilir. Çilekli. koyulaştırılır. Öğretmen masasında toplanan modeller. Eksenin anlamı açıklatılır. KAZA IMLAR 1.A.3. dondurma sayısı kadar kareye birer dondurma resmi çizdirilir. öğretmenin masasına koyar. Eksenler grafikleri de çizdirilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra oluşturulan bu düzenin “şekil grafiği” [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil olduğu belirtilir.A. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Bir problemle ilgili veri toplar. vanilyalı ve öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini kakaolu dondurmaların ismi yazdırılır ve ilgili dondurma isimlerinin üstüne oluşturmaları sağlanır.Ö.29) ↸ Dondurma modelleri kullanılarak öğrencilerin önce nesne grafiğini oluşturmaları [!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 190 . Daha sonra öğrencilerin kendi veri modellerini. Grafik: En Çok Sevilen Dondurma Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) 6 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” 5 öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) 4 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) 3 Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması 2 (Kazanım A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bu sınıf düzeyine uygun.Ö. Şekil grafiğini oluşturur. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. ŞEKĐL GRAFĐĞĐ Not: Her şekil bir dondurmayı göstermektedir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Şeker çeşidi ŞEKĐL GRAFĐĞĐ • • • • Çilekli şekerlerin sayısı limonlu şekerlerden kaç tane fazladır? Kaç tane limonlu şeker vardır? En çok hangi şekerden vardır? Kaç tanedir? Sınıfınız 23 kişiyse ve arkadaşlarınıza aynı tür şekerden almak isterseniz hangi tür şekeri tercih edersiniz? Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Kalem sayısı 7 2 5 ↸ Veriler veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. KAZA IMLAR 3.Ö. Şekil grafiğini yorumlar. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Şekil grafiğinin kullanıldığı bir rapor ↸ Verilen veya oluşturulan bir şekil grafiği yorumlatılır.A. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. 1. Boya kalemi Kalem sayısı Tablo: Kalemlerle Đlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. Çilekli.3.A. Öğrencilere “En Çok Sevilen Dondurma Grafiği” yazdırılır ve sunulur. Tablo: Kalemlerle Đlgili Çetele Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.3. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” ↸ Marketteki şeker çeşitleri ve her çeşitten kaçar kutu olduğu grafikle gösterilmiştir. Boya kalemi ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 191 . Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. Öğrencilerin bu sonuca nasıl vardığı açıklatılır.24) Şeker sayısı 25 20 15 10 5 Çilekli Limonlu Kahveli ot: Her kutuda beş şeker vardır. inceletilir. Niçin bu şekilde yorum yaptığı yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” Grafik: Marketteki Şekerlerin Çeşitleri ve Kutu Sayıları teması (Kazanım B. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan hangisinin en çok sevilen dondurma olduğu yazdırılır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 192 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 193 .

5. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Olasılık 1. Açıları. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği 1. 5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı ve Açı Ölçüsü 1. 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 6. 2. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 2. dar. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. geniş ve doğru açı olarak belirler. 194 . 4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. 4. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Sütun grafiğini oluşturur. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 2. 4. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. dik. 3. 4. SI IFLAR 4. 4. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. 6. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. Sütun grafiğini yorumlar. 3. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. 2.ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. 3 Milimetre-santimetre. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. L A S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. 6.

ALA L. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle kareleri kullanarak hesaplar. Bir alanı. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. 3. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 4. Örüntü ve Süslemeler 1. 2. Kare ve dikdörtgenin. Saat-dakika. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Üçgen. 3. 3. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol belirler. Alan 6. 2. Açıölçer. 195 . 1. V E R Đ ALT ÖĞR. Kare ve Dikdörtgen Çevre 1. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim Geometrik Cisimler 1. oluşturur. kare ve dikdörtgeni çizer. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar 2. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 5. Köşegeni belirler. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 2. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. 4. 3. eder. 4. standart olmayan alan ölçme birimleriyle 7. Üçgen. birim karelerin sayısı olduğunu belirler. kenar ve açı şekiller oluşturur. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik 3. 3. Uygun karesel. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Üçgen. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 1. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. gönye veya cetvel kullanarak dik 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. Simetri 1. 4.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. özelliklerini belirler. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. 4. 8. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. bu alanı kaplayan üçgen. Zamanı Ölçme 1. 2.

5. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 6. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tartma 1. Bir kaptaki sıvının miktarını. Sıvıları Ölçme 1. 196 . Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. 4. kilogram. Ton. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 2. 3.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ton-kilogram. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I V E R Đ ALT ÖĞR. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. 2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 3. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 4. 3. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. 7. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. sonucu değiştirmediğini gösterir. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. ALA L. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 2.

Đki adımlı işlemleri yapar. Kesirleri karşılaştırır. Eşit paydalı en çok dört kesri. 6. 2. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 3. 5. 2. 6. 5. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 4. 3. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. Kesirler 1. ALA L. Payları eşit. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. 197 . Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

4. 2. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. 3. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Ondalık kesirlerin tam kısmını. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. ALA L. 2. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. 198 .Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. Ondalık Kesirler 1.

3. 5. 6. Üçgen. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme KAZA IM SAYILARI 6 4 4 7 6 6 1 2 4 40 6 8 1 1 1 17 6 4 3 4 3 4 Toplam VERĐ 1. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Simetri 5. Olasılık Toplam 24 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 8 8 8 14 14 10 3 4 10 79 8 10 3 3 3 27 6 6 6 4 4 6 32 3 3 6 ORA I (%) 6 6 6 9 9 7 2 3 7 55 6 7 2 2 2 19 4 4 4 3 3 4 22 2 2 4 SAYILAR 9. Kare ve Dikdörtgen GEOMETRĐ 3. Tartma 6. 7. Ondalık Kesirler ÖLÇME 5. Açı ve Açı Ölçüsü 2. 2. 3. Sıvıları Ölçme GE EL TOPLAM 84 144 100 199 . Sütun Grafiği 2. 8. 4. 2. 4. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Toplam 1. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Geometrik Cisimler 4.MATEMATĐK DERSĐ 4.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 200 .4.

6. 2. 3. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. sonucu değiştirmediğini gösterir. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 2. 4. 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar 1. 1. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2. 7. 3. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.4. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 4. 5. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 3. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 7 201 . 4. 2. 5. 6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 6 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 4. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. 3. 4. 4. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları.

T O P L A M 1 2 Ondalık Kesirler 4 40 202 . 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Payları eşit. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Eşit paydalı en çok dört kesri. 5. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 6. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 4. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 6. Kesirleri karşılaştırır. 2. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 3. 1. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. 1. 3. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. 1. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. 6 Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 2. 2. 3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. 4.4. Đki adımlı işlemleri yapar. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. Ondalık kesirlerin tam kısmını. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. 5. 4. 2. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

“Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. 324 621 Rakamın basamak değeri 300 000 20 000 4000 600 20 1 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4. Yüzler b. yüzlük. Birler b. 1253 “bin iki yüz elli üç” DOĞAL SAYILAR 2. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten basamaklı doğal sayılar buldurulur. Binliğin. [!] 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır. onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 5 ve 6 gösterilir. 4. 4. incelenir. On binler b. oluştuğu gösterilir. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı aşağıdaki modellemedeki gibi binlik. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 203 . KAZA IMLAR 1. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. ↸ Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da üzerinde göstermeleri istenir.Ö.A. Binler b. [!]Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek [!] En büyük ve en küçük 4.Ö. Birler bölüğü Onlar b.

↸ 62 324 sayısı. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çevrenizdeki yetişkinlerin. hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır. KAZA IMLAR 3. 4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.Ö.4. DOĞAL SAYILAR 62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.A. 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 204 . 4.

.. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A... . Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar.Ö. [!] Örüntü.Ö... plastik malzemeler vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 205 .A. 12) Adım sayısı Toplam sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir. KAZA IMLAR 5. DOĞAL SAYILAR Adım sayısı Toplam sayısı 1 2 2×1 2 4 2×2 3 6 2×3 4 8 2×4 5 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Oyun pulları. ↸ Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir... nesnelerle oluşturulan [!] Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur.4.A. . fasulyeler.

A. Artvin. 2. 5 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek dört basamaklı. Ankara .4. En büyük tek ve çift. Kars ve Kırıkkale illerinin Ankara’ya [!] Sıralamalarda sembol kullandırılır. En küçük. Edirne. 3000’ den büyük en küçük. [!] Önce iki sayı. • • • • • • En büyük.Adana 490 km sıralatılır.A. KAZA IMLAR 6. olan uzaklıklarını karşılaştırarak uzaktan yakına veya yakından uzağa doğru sıralamaları istenir. En küçük tek ve çift doğal sayıları oluşturunuz.Ö.Erzurum 877 km Ankara . DOĞAL SAYILAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerden Adana. 7. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 206 .Edirne 681 km Uzunlukları Ölçme Ankara . En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.Kırıkkale 77 km Yaşadığınız ilin çevre illere olan uzaklıklarını yakından uzağa doğru 999> 877> 681> 490> 77 77<490<681<877<999 sıralayınız. sonra ikiden fazla sayılarla karşılaştırma yaptırılarak Ankara .Artvin 999 km Ankara . 0. ↸ Dört değişik rakam kullanılarak farklı doğal sayılar oluşturulur. 6000’ den küçük en büyük. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.

hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir.4. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Üç doğal sayı ile yapılan toplama çözdürülerek başlanır. stratejiler geliştirmeleri için ortam oluşturulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında sağlanabilir. 2937 1366 2900 + 1400 4300 2937 + 1366 4303 Zamanı Ölçme Uzunlukları Ölçme 3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. hesap makinesi de kullanılabilir. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. [!] Đşlemlerin doğruluğu.Ö. [!]Toplama işlemi ile ilgili daha önceki sınıflarda geliştirdikleri stratejiler üzerine hatırlamalar yaptırılır. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.Ö. ↸ Toplanan sayılar. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 3) 2.A.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Toplama işlemine. Verilmeyen rakamlar veya toplanan buldurulurken değişik şekiller veya harfler kullanılır. KAZA IMLAR 1. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 207 . Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. ↸ Toplama işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamlar veya verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı toplanan buldurulur.

+ Strateji: 5 tane 10.Ö. çözdürülür ve kurdurulur. Fakat her sayıyı iki kez topladığımız için. Bu öykü (Kazanım 4) ile ilgili problem kurdurulur. işlemler yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4. 4. ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.A. ardışık tek Ardışık doğal sayılar ile ardışık tek ve çift doğal sayıların toplamlarını bulmak için ve çift doğal sayıların her biriyle geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.A. [!] Ardışık doğal sayılar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ En çok iki basamaklı beş ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan buldurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden.A. 50 eder. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. 1 9 ↓ 10 3 7 ↓ 10 5 5 ↓ 10 7 3 ↓ 10 9 1 ↓ 10 [!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.Ö. 50÷2=25 eder. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 208 . [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

+ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.A.Ö.4. 600 300 300 300 42 342 [!] Problemler. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çıkarma işlemine. 3.A. ünitesi (Kazanım 3) ↸ Eksilen ve çıkan sayılar. Zamanı Ölçme Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2.Ö. yüzlüklerin farkına. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 209 . Örneğin. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çözdürülerek başlanır. ↸ • Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. hesap makinesi de kullanılabilir. 832 830 832 [!] Çıkarma işleminin sonucunun tahminini − 195 − 200 − 195 gerektiren durumlara örnekler verdirilir. Üç basamaklı doğal sayılardan. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. düşündürülür. çıkarma işlemi yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 627 630 ↸ Zihinden çıkarma işlemi yapılırken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. basamaklardaki verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirlemeye dönük etkinlikler yapılır. • Tarihten ünlü kişiler. ↸ Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde. 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. bilim adamları. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. KAZA IMLAR 1. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. Öğrencilerden verilmeyenleri bulurken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” stratejileri açıklamaları istenir. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. şekiller veya harfler kullanılır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. önemli tarihi olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. 642 300 4. en yakın onluğa yuvarlatılarak sonuca en yakın [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında tahmini yapmaları sağlanabilir. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur.

çarpma işlemi yaptırılır. [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. 2. parantezle gruplandırılır. çözdürülerek başlanır. içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 210 . basamaklarda verilmeyen rakamları belirleme etkinlikleri yapılır. basamaklarda verilmeyen rakamlar buldurulurken geliştirdikleri stratejiler [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları açıklatılır. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin.Ö.A. sonucu değiştirmediğini gösterir.Ö.A. KAZA IMLAR 1. içinde en çok üç basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da ↸ Çarpımları en çok dört basamaklı bir doğal sayı olan çarpma işleminde. ↸ Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Đşlem önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. çarpanlar yaptırılır.4. Öğrencilere. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çarpma işlemine. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Bir sayıyı kısa yoldan 50 ile çarpmak için sayı. çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Problemler. çıkarma ve çözdürülür ve kurdurulur. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5.4. 25 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar ise 4’e bölünebilen sayılardan seçtirilir. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR ↸ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10.Ö. 2’ye bölünüp 100 ile çarpılır. günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 6. 4‘e bölünüp 100 ile çarpılır. [!] 5 ve 50 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar 2’ye bölünebilen. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. • 376 × 10 • 376 × 100 • 376 × 1000 ↸ Öğrencilerin aşağıdaki gibi stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 211 .A.A. 3. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 7. [!] Doğal sayılarla toplama. • 3 × 10 • 21 × 100 • 472 × 1 000 • 713 × 90 • 21 × 80 • 9 × 700 [!] Bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığı içinde kalınır. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmak için sayı. 5. 2’ye bölünüp 10 ile çarpılır. ↸ 4. Bir sayıyı kısa yoldan 25 ile çarpmak için sayı.Ö. [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

depremin 88 400 201 201 176 499 400 denir.4. ↸ Kısa yoldan bölme işlemlerini yapabilmek için öğrencilerin strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri. 2. ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işleminden yararlanılır. bir basamaklı doğal sayı olarak seçtirilir.Ö.A. Üç basamaklı doğal sayıları. 312 760 499 60 213 depremler denir. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.A. ↸ Dört Đşlemde Deprem Bilgileri: Đşlemleri yaparak harflerin temsil ettiği sayıları [!] Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir. basamaklı doğal sayıları 10. bulur. yan yana yazılmış 3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş uygulamaları sağlanır. biçimde verilerek de yaptırılır. A=26 × 12 D=306-105 Đ=275×125 S=512÷16 C=156÷13 E=16×11 K=104÷8 Ş=54+34 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ç=76-16 I=71×3 R=709+51 T=818-319 (Kazanım 24) Bir büyük depremden sonra meydana gelen küçük depremler dizisine. Harfleri yerleştirerek depremle ilgili önemli teknik bilgilere ulaşır. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Depremin binalar ve insanlar üzerindeki etkisine. 846 9 iki basamaklı 8<9 AÇIKLAMALAR [!] Bölen. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 845 5 üç basamaklı 8<5 DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 840 8 üç basamaklı 8=8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölümün basamak sayısı değişik stratejilerle buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 212 .Ö. [!] Kalansız ve kalanlı bölme işlemleri yaptırılır. KAZA IMLAR 1. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Đki adımlı işlemlerde önce parantez içindeki işlemler yaptırılır.Ö. çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi ikisinin kullanıldığı işlemler de yaptırılır. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. ( 3 × 125 ) + 527 = ? ( 3 × 125 ) + 527 = 375 + 527 = 902 527 × ( 4 ÷ 2 ) = ? 527 × (4 ÷ 2 ) = 527 × 2 = 1054 [!] Đşlemlerin öncelikleri parantez kullandırılarak belirletilir.A. 5.A. [!] Toplama. Đki adımlı işlemleri yapar.Ö. (680÷4 ) × 12 işlemini yapınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 213 .4. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çıkarma. KAZA IMLAR 4.

Satın aldıklarını kullanarak 26 bardak limonata yapmıştır: • Bir bardak limonata ona kaça mal olmuştur? • Bir bardak limonatayı 15 kuruştan satarsa kaç lira kâr eder? Çevreden bir işletmenin yetkilisiyle görüşerek işletmenin gelir gider tablosunu oluşturunuz ve işletmenin durumu hakkında yorum yaparak raporlaştırınız.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Girişimcilik (Kazanım 29.Ö. kilogramı 2 liradan 250 gram şeker ve 85 kuruşa da 5 litre su almıştır. sınırlılıkları içinde olmalıdır.Ö. 6. okuldaki mezuniyet şenliğinde limonata satmak istiyor. KAZA IMLAR Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.4. Bunun için kilogramı 1 lira 25 kuruştan 1 kilogram limon. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Problemler. [!] En az biri bölme olmak üzere toplama. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 214 . çıkarma veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 30) ↸ DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Selin. bu sınıftaki sayı ve işlem çözdürülür ve kurdurulur.A.

AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. biriminden) kaç tanesinin alındığı 1 anlamında olduğu vurgulanır. 1 4 1 4 1 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 tane 1 4 [!] Basit. 1 4 KESĐRLER dörtte dört 4 4 4 tane 1 bütün bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam beş bölü dört 1 4 5 4 5 tane 1 4 1 1 bir tam bir bölü dört bir tam dörtte bir 1 4 1 4 bir tam ve bir tane ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. 1 1 4 1 tane 4 4 dörtte bir [!] Bu sınıfta bileşik kesir ile tam sayılı kesirler birbirine dönüştürülmez. bileşik ve tam sayılı kesirler elde ettirilir. KAZA IMLAR 1. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri.4. şekiller. (yani kesrin birimine) bölündüğü. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 215 .Ö.A. bütünün kaç eş parçaya ↸ Somut nesneler.A. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. payın bu parçalardan (yani kesrin Bu kesir birimlerinden basit.Ö. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde ettirilir.

Ö.A. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 1 Sayı doğrusunda.4. 0 A 1 B 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 KESĐRLER 0 1 2 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 ↸ 1 2 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 2 1 1 4 1 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 216 .Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Beş tane 4 5 1 ’in 5 tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 4 4 sayılarak AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. aralıklar dört eş parçaya bölünür. KAZA IMLAR 2.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir.

tamsayılı.A. bir kesir takımı örneği verilmiştir: [!] Karşılaştırma etkinlikleri farklı kesir çeşitleri (basit-basit. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 217 . tam sayılı. bir basamaklı olmalıdır. [!] Tam sayılı kesirlerin tam kısmı.Ö. Aşağıda sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sağlanır. şekil veya sayı doğrusu ile iki basit kesir. Kesirleri karşılaştırır. 1 4 1 8 1 8 1 8 1 1 2 1 4 1 8 1 8 1 8 1 4 1 8 1 8 1 4 1 2 [!] Modellemede zorlanmamak için paydası bir basamaklı olan kesirler seçilir. [!] Kesirler model kullanılarak karşılaştırılır.Ö. KESĐRLER ↸ Kesir takımı kullanılarak karşılaştırma etkinlikleri yaptırılır.4. basit. kesirlerin birimlerinden [!] Karşılaştırma sonucunu <.) arasında yaptırılır. 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 2 = 2 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 3 < 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Karşılaştırma sonucu sembol ile ifade ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 3. > ve = yararlanılarak karşılaştırılır.bileşik vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Somut nesne.

Eşit paydalı en çok dört kesri.Ö.A.A. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır.4. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır.Ö. 7 7 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir. KAZA IMLAR 4. ↸ 2 5 . (en büyük) KESĐRLER 5 tane 11 tane 2 5 11 < < 7 7 7 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2 tane 1 7 1 7 1 7 AÇIKLAMALAR [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 218 . (en küçük) [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları içerisinde kalınır.

büyük kesir birimine sahip olan kesrin en büyük olduğu belirtilir.Ö. . paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Payları eşit. 3 5 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 3 6 . 6 3 4 2 pastasının ’sini. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Payları eşit kesirlerin sıralanmasında kesrin biriminin esas alınmasına dikkat [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları edilir. kesirlerini model kullanarak sıralamaları istenir. 1 4 1 4 1 4 Buna göre en çok pastayı kim yedi? 2 4 1 6 2 3 > 2 4 > 2 6 KESĐRLER 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 6 ↸ Öğrencilerden benzer sıralamalar için uygun stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejilerini gösterimlerle açıklamaları istenir. Kesirlerin aynı sayıda fakat farklı kesir birimlerine sahip olması nedeniyle en içerisinde kalınır.A. 3 tane (en büyük parçadan 3 tane ) • . 3 tane > > ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 8 3 5 3 8 3 6 kesirleri karşılaştırılırken aşağıdaki gibi düşünülebilir: 1 5 1 8 1 6 • . Mutlu pastasının 7 1 3 1 3 1 3 2 3 1 4 2 5 ’sini. Bora ise pastasının 2 9 ’sini yedi. Berke Öğrencilerden. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 219 . . Bir pasta yeme yarışmasında aynı 2 2 2 büyüklükteki 3 pastadan.Ö.A.4. KAZA IMLAR 5. 3 tane (en küçük parçadan 3 tane) 3 5 3 6 3 8 • .

basit. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 10 40 A.Ö. Zamanı Ölçme Uzunluk Ölçme 10 10 10 20 40 ÷ 4 = 10 10 30 10 × 3 = 30 öğrencidir. 3 [!] Basit kesrin paydası bir basamaklı olmalıdır.A.Ö.4.A. [!]Basit. 3 tane 2 tane 1 4 3 2 5 + = 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 + 1 4 = 5 4 1 1 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. basit-bileşik. daha sonra işlem yaptırılır. KAZA IMLAR 6. KESĐRLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma etkinliklerine model ile [!] Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 220 . bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır. ’yi toplarken aşağıdakilere benzer modellemeler yaptırılır: 1 4 1 4 1 4 1 1 1 3 + + = 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 2 + = 4 4 4 AÇIKLAMALAR [!] Kesirlerle yapılan toplama işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. başlanır. Bir sınıftaki 40 öğrencinin ’ünün kaç öğrenci olduğunu bulmak için aşağıdaki 4 model kullandırılabilir: 0 1 4 2 4 3 4 4 4 [!] Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma etkinliklerine önce problemlerle başlanır. Sonra işlemler yaptırılır. [!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır. KAZA IMLAR ↸ 3 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 1 4 2 4 KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ 1.A. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 221 . ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. 5 işlemlerini gerektiren problemleri 2 çözer ve kurar. 5 Hiçbir etkinliğe katılmayan öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. çözdürülür 1 2.Ö. bileşik-bileşik kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.4. Kesirlerle toplama ve çıkarma Bir sınıftaki öğrencilerin ’i basketbol ve kurdurulur. [!]Basit. takımına. [!]Tam sayılı kesirlerde sadece kendi içinde işlem yaptırılır. 6 6 3 6 KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 1 6 1 6 1 6 3 1 − 6 6 2 6 1 6 1 6 3 1 2 − = 6 6 6 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. basit-bileşik. KAZA IMLAR 1. ’si tiyatro grubuna seçiliyor. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.basit. 3 1 ’den ’in çıkarılması modellenerek yaptırılır.A.

1 = 0.30 ondalık kesirlerini gösteriniz.A. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. ↸ 1 = 0.5 0. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.6 0.Ö. ondalık kesir olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 222 .A.7 0.4.1 10 0 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle etkinlikler yaptırılır. 10 100 2. 1 0.8 1 Model üzerinde 0.Ö.9 Uzunlukları Ölçme Sıvıları Ölçme 0.1 0.01 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 1 ve 10 100 kesirleri modellenerek gösterilir.3 ve 0. O DALIK KESĐRLER bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 1 1 ve kesirlerinin.3 0.2 0.4 0. KAZA IMLAR 1.

Ö. Tam kısım Onlar b. Onda birler b. ↸ 5. Ondalık kesirlerin tam kısmını. 5 Kesir kısmı Onda birler b.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Tam kısım Onlar b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Birler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 223 . Yüzde birler b. 2 5 5 . 2.A.Ö. ↸ Birler b. Kesir kısmı Onda birler b. . 7 AÇIKLAMALAR Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. KAZA IMLAR 3. Birler b. 25 Yüzler b. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2 .4. 7 Tam kısım O DALIK KESĐRLER Kesir kısmı Yüzde birler b. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir.A. Yüzde birler b. Onlar b. 2 . .

Ö.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 5. O DALIK KESĐRLER Birler b.17 ondalık kesirleri yazınız. 4 rakamları ile.7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve modellerden yararlandırılır.01 ve 5. Onlar b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 1 .4. • En küçük. 1 7 7 0 1. • 20 den küçük 1.17 < 1. • 20 den büyük. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.7 ↸ Üç farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. • En büyük. karşılaştırıp sembolle yazınız.A. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 224 . Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. 2.7 1.1 ondalık kesirlerini ↸ 1. . 3. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. küçük veya eşit sembolüyle gösterir.Ö. Yüzde birler b.17 ve 1. KAZA IMLAR 4.

4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 225 .

Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Uygun karesel. Açıölçer. geniş ve doğru açı olarak belirler. 4. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde 1 1 1 17 döşeyerek süsleme yapar. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 7. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. Kare ve Dikdörtgen 8 Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler 1. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. 6 Üçgen. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Açı ve Açı Ölçüsü Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 4. 6. 5. Üçgen. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. dar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 2. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Köşegeni belirler. 1. dik. Açıları. T O P L A M 226 . kenar ve açı özelliklerini belirler. 2. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. 6.4. kare ve dikdörtgeni çizer. Üçgen. 8. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. 3. 5. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. 1. 3. Kare ve dikdörtgenin. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 1.

A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 227 . ↸ “Okul sapağı”. model “O açısı” olarak adlandırılır ve “ ∠ O” ∧ 2. ∠ O veya O sembolü ile.A. makasın bıçakları vb. makastaki bıçakların açının kenarları. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. pimin de açının köşesi olduğu fark ettirilir. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. “el maşası” vb. KAZA IMLAR 1. ∠ E veya ile gösterilir. Yandaki I. vücudun beden ve kollardan biri. aldırılır. vücuttaki kol ve bedenin açının kenarları.Ö. [!]Açıyı. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ i) Okul O O açısı veya “ O ” sembolü ile gösterilir. (ii) deki E açısı. Saatteki akrep ve yelkovanın açının kenarları. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. modeller kullandırılarak bir açının köşesinin ismiyle [!] Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Açının modellerlinden saatin akrep ve yelkovanı. E sembolü Açının kenarlarının birer ışın olduğu uygun modeller yardımıyla vurgulanır. bunları tutan pimin de açının köşesi. açının çizimi ile elde edilen şekil yani “∧“ veya “ ∠ ” sembolü olduğu vurgulanır. [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. omuzun da açının köşesi. köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sağlanır.4. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ii) E E açısı ∧ ∧ (i) deki O açısı. adlandırıldığı keşfettirilir.

5 dilim ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.4. 3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Farklı dilimlere sahip açıölçer modelleri ile yaptırılan ölçme sonuçları karşılaştırılır. yaklaşık 3 dilim yaklaşık 1. Şekilde gösterildiği gibi ölçerek standart açı ölçme yapılan katlamaların sayısı arttıkça elde edilen dilimlerin sayısının arttığı ve dilimlerin biriminin gerekliliğini açıklar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 228 . kapalı durumları vb. uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır. küçüldüğü fark ettirilir. yaklaşık 3 dilim ↸ Açı ölçme etkinliğinde standart olmayan açı ölçerle yapılan ölçme sonuçlarındaki farklılıklar değerlendirilerek standart açı ölçme biriminin önemi fark ettirilir. Açıları. standart olmayan birimlerle ↸ Kâğıttan standart olmayan açıölçer modelleri yaptırılır. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün.Ö. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları. Standart bir açı ölçme biriminin “anlaşmayı sağlamadaki” önemini vurgulayan bir paragraf yazınız.A.A. tam açık. kapının yarı açık. kes aç AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2’ye katla 4’e katla 8’e katla 16’ya katla 16 dilimli açı ölçer Kâğıttan yapılan açıölçer modelleri kullandırılarak düzlemdeki bir çokgenin açıları ölçtürülür.

A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Açıölçerin kullanımıyla ilgili etkinlikler yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Açı ölçme birimi olarak derece sembolü ( ° ) kullandırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 229 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. açıölçerle ölçtürülerek buldurulur. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. olarak belirler. geniş açının 90° ile 180° arasında olduğu vurgulanır.Ö. Gönyelerin. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ [!] Açıları. dik. 65° [!] Açı ölçüsünün en az 0° ve en fazla 180° olduğu vurgulanır. ↸ Geometri tahtası üzerinde sadece bir dik açısı olan. 60° ve 90° olan açıları ölçtüğü belirtilir. ↸ Noktalı kâğıtta verilen bir şeklin içindeki açılar ölçtürülerek dar. 45°. [!] Dar açının 0° ile 90°. ölçüsü 30°.Ö. en az bir dik açısı olan. düzlemsel şekiller oluşturtulur. [!] Dik açının ölçüsünün 90° ve doğru açının ölçüsünün 180° olduğu buldurulur. geniş ve doğru açı Açı ölçme araçlarından gönye ve açıölçer tanıtılır.4. s(Â) = 90° veya s(Â) = 180° ↸ Düzlemsel şekillerin modellerindeki ve kullanılan eşyalardaki açıların ölçüleri biçiminde göstermeleri sağlanır. Akrep ve yelkovanın saat başlarındaki durumları model alınarak hangi saatlerde hangi açıların oluştuğu yazdırılır. dar. KAZA IMLAR 4.A. altı dik açısı ve yedi kenarı olan vb. dik ve geniş açıların sayıları buldurulur.

Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır.4. Açının kullanıldığı mesleklerle ilgili bir ↸ Öğrencilere çevrelerinde ölçülerini bildikleri açı modellerinden yararlanarak verilen herhangi bir açının ölçüsü tahmin ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın. KAZA IMLAR 5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 230 . Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 6. Tahminler ölçme yaptırılarak araştırma yapınız ve sınıfa sununuz. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. kontrol ettirilir.A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 40° lik bir açının farklı duruşları dikkate alınarak açı modelleri çizdirilir.

BAC. B ↸ Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir. Okul Ev Bakkal Park ÜÇGE . ACB. harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir. CAB veya CBA üçgeni” olarak isimlendirilir ve sembolik C olarak A ∆ ABC veya ABC olarak gösterilir. kare ve dikdörtgen isimlendirilirken isimlendirir.4. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1. Okul → Bakkal → Park → Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti. Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti. “EOBP dikdörtgeni” veya “EPBO dikdörtgeni” olarak isimlendirilir. yönünde ilerlenir. Bunların her bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir. Üçgen. BCA. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 231 .A. ∆ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kare ve dikdörtgeni ↸ Üçgen. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Bora.Ö. kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden başlanarak saatin aynı veya tersi [!] Üçgen.Ö. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "∆" kullandırılır. [!] Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. Parkta bir süre oynadıktan sonra eve döndü. B Yandaki üçgen. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. “ABC. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol.A. Bu senaryonun şematik gösterimi aşağıdaki gibidir: O E P Yandaki dikdörtgen.

A. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 232 . Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. kare ve dikdörtgenin kenarlarının gözlemlemeleri sağlanır. KARE VE DĐKDÖRTGE Okul Ev O E “OE doğru parçası” veya “EO doğru parçası” EO Bu doğru parçası OE veya [OE ] ile gösterildiği gibi OE ∆ veya [ EO] ile gösterilir. Üçgen. [RT] veya RT biçiminde gösterilir. PTRS karesindeki TR kenarı da [TR]. B olan doğru parçası. doğru parçasının uçlarının adını vererek isimlendirildiği fark ettirilir. farklı iki köşeyi oluşturan iki uç noktası olduğunu [!] Üçgen. Doğru parçası modeli olarak okul ile ev veya ev ile okul arasındaki düz yol aldırılır. ↸ ABC üçgenindeki AB kenarı [AB]. [BA] ya da AB . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin her bir kenarın. AB ile gösterildiği ÜÇGE . nin uzunluğu OE veya OE ile de temsil edilir. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullanılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgenler [!] Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin oluşturulur. özellikleri belirletilir. vurgulanır. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları buldurulur. TR . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4.Ö. AB veya yolun “okul-ev arası veya yolu” ya da “ev-okul arası yolu” biçiminde adlandırıldığı gibi bir [ AB] ile temsil edildiğinde uzunluğu. Kare ve dikdörtgenin. KAZA IMLAR 2. sırasıyla AB veya belirtilir. 3. Bu uç noktalar belli olunca kenarın yani doğru parçasının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu belirlendiği ve bu doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark ettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. BA . Bu [!] Uçları A.Ö. kenar ve açı özelliklerini belirler.

Oluşan izler boyunca köşegenler çizdirilir ve adlandırılır.A. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar. KARE VE DĐKDÖRTGE Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel olarak dik. ortaya çıkartılır. 6. 4. eşkenar ve çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür.4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Trafik işaretleri gibi modeller alınarak kare ve dikdörtgenin komşu olmayan iki [!] Kenar ile köşegen arasındaki fark köşesini uç kabul eden doğru parçasının köşegen olduğu fark ettirilir. vurgulanır.Ö. KAZA IMLAR Köşegeni belirler. ↸ Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. [!] Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir. Bu köşegenlerin her birinin doğru parçası olduğu ve birbirlerine eş uzunlukta oldukları belirletilir.A. geniş ve dar açılı [!] Farklı duruşlardaki üçgenlerin üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler dik. eşkenar ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir. ANKARA ↸ Kare ve dikdörtgenin kâğıt modelleri. 5. ↸ ÜÇGE . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 233 . Ölçme yaptırılarak farklılıklar özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ölçtürülür. dar ve geniş açılı üçgen olarak adlandırılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. çapraz köşelerini birleştiren doğru parçası boyunca katlattırılarak bunların köşegenleri buldurulur.Ö.

gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen.A. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Kâğıttan bir üçgen modelinin açıları ölçtürülüp bir noktadan itibaren bitişik olarak çizdirilerek doğru açı oluşturdukları buldurulur.Ö. ↸ Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 234 . uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir. üçgen köşelerinden düz kestirilmez. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Bu açıların ölçüleri [!] Modeldeki açıların karışmaması için belirler. verildiğinde üçüncü açısının ölçüsünün nasıl bulunacağı sorgulatılır. ÜÇGE . Açıölçer. Üçgenin iki iç açısının ölçüsü ↸ Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde edilen parçaların köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir doğru açı oluştuğu buldurulur. kare ve dikdörtgeni çizer. ↸ Kısa kenarının uzunluğu 5 cm. • 8. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 7.A.Ö.4. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını ↸ Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür. ↸ Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir. • [!] Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez. toplamı buldurulur.

[!] En fazla 12 eş küp ile oluşturulabilecek basit yapıların izometrik kâğıttaki çizimleri verilir. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir. AÇIKLAMALAR [!] Đzometrik kâğıtta çizim yaptırılmamalıdır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 235 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.A.Ö.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde çizimi verilen farklı yapıların kaç eş küpten oluştuğu tartıştırılır ve yapının eş küplerden oluşturulması sağlanır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.10.Ö.4.12) ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. bir simetri doğrusu Simetri doğrusu yok.Ö.A. Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğrularını belirleyiniz.12) simetri doğruları belirletilir.4. SĐMETRĐ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Birden fazla simetri çiftlerinin simetri doğrusuna olan doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir. [!] Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. 1. uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. X bir simetri doğrusu iki simetri doğrusu Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. 10. KAZA IMLAR Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 236 .

AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.A. arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır.Ö. Uygun karesel.Ö. KAZA IMLAR 1. 12) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Model: I Model: II ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 10. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Noktalı. izometrik veya kareli kâğıtlar kullanılarak süslemeler yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 237 .4.A. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.

4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 238 .

2. 1. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 1. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. Milimetre-santimetre. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 2. 3. 3. Saat-dakika. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. Bir alanı. 2. 3. 3. 4.4. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. 4. Bir kaptaki sıvının miktarını. 1. 2. kilogram. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. Ton-kilogram. 6. 2. TOPLAM Uzunlukları Ölçme 6 Çevre 4 Alan 3 Zamanı Ölçme 4 Tartma 3 Sıvıları Ölçme 4 24 239 . 5. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. 4. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 1. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. Ton. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. T O P L A M Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 2. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. 1. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. 3. 4. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

bir defterin Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine gereksinim olduğu belirtilir. [!] Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur. ünitesi (Kazanım 3. ↸ UZU LUKLARI ÖLÇME Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Milimetre ve kilometrenin kısaltılmış yazımı kullandırılır.4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. içerisinde dönüşümler yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 240 . santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. köprü vb. tartma. 3. santimetre ve milimetre ilişkisi incelenirken mezura. bina. Milimetre-santimetre. 4) ↸ Đnsanlar için hayatî önem taşıyan uçak. [!] Ölçme araçlarının ve birimlerinin sergilendiği arkeoloji. cetvel vb. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Bulunduğunuz ilin komşu illere olan ↸ Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme birimlerinin büyüklükleri uzaklıkları kaç kilometredir? fark ettirilir. etnografya ve cumhuriyet müzelerine gezi düzenlenerek ve buralarda yer alan uzunluk. Đki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek için kilometre.A. 2. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. zaman. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. ↸ Metre. roket. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki ölçme birimleriyle sınırlı kalınır. sıvı ölçme araçları inceletilerek yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle tartıştırılabilir (Müzeye gitme olanağı yoksa aynı çalışma okul ortamında oluşturulacak bir sergide de gerçekleştirilebilir).A. ↸ Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır. araçlar [!] Bu sınıftaki ondalık kesir sınırlılıkları kullandırılır. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. KAZA IMLAR 1.Ö.Ö.

200 cm uzunluğundaki bir lastik her iki ucundan sekizer milimetre çekildiğinde lastiğin uzunluğu kaç milimetre olur? 150 santimetre uzunluğundaki ipten 60 cm 73 mm kesildiğinde ipin uzunluğu kaç milimetre olur? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. hastaneye vb. gerektirmeyen dönüşümler üzerinde durulur. 4. KAZA IMLAR Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 6. ↸ Öğrenciler okulun eve.Ö. sınıf dolabı vb. UZU LUKLARI ÖLÇME 5. farklı uzunluk ölçme [!] Ondalık kesir gösterimini birimleriyle ifade ettirilir.4. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Uygun birimlerle ölçme yaptırılır.A. markete. kitap. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir uzunluk ölçme birimiyle verilen ölçüm sonuçları.A. sınıfta inceletilerek uzunlukları tahmin ettirilir. 237 cm = 2 m 37 cm 2350 m = 2 km 350 m 372 mm = 37 cm 2 mm ↸ Değişik uzunluklarda ataç. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 241 . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. içinde kalınarak seçilir. silgi. yerlere olan [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları uzaklıkları ile ilgili problemler çözer ve kurar. oyun parkına. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.Ö.

kareli veya noktalı kâğıt kullandırılarak iki çivi veya nokta arası 1 birim kabul edilerek aynı çevre uzunluğuna sahip farklı düzlemsel şekiller oluşturmaları sağlanır. KAZA IMLAR 1. Ç=(2 uzun kenar)+(2 kısa kenar) biçiminde ifade etmeleri sağlanır. ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur. ÇEVRE 3. ip vb.Ö. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö. [!] Çevre uzunluk hesaplamalarında formül kullanılmaz.4. kare.A. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. uzunluğunun dört katı olduğu buldurulur . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Geometri tahtası. 4. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu tip etkinliklerde şekiller değişmesine birim kabul edilerek çevre uzunluğu 8 birim olan düzlemsel şekilleri rağmen çevre uzunluğunun değişmediği öğrencilere fark ettirilir. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. oluşturunuz. dikdörtgen gibi düzlemsel şekiller oluşturulur. bir kenarının Ç=4 bir kenar uzunluğu. uzunluklarının ilişkileri inceletilir. • Dikdörtgenin çevre uzunluğunu. düzlemsel şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. üçgen. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 242 . Çevre uzunluğu 16 birim olan kareyi geometri tahtasında oluşturunuz. ↸ Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre uzunluğu verilen [!] karenin bir kenarının uzunluğunu bulma etkinlikleriyle çevre ve kenar • Karenin çevre uzunluğunu. Bir karenin çevre uzunluğunun. modeller kullanarak. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kenar uzunluklarından yararlanılarak her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu [!] Çevre uzunlukları hesaplatılan hesaplatılır. 2.A. Geometri tahtasında iki çivi arası 1 ↸ Belli bir uzunluk kadar tel.

Bir alanı. düzlemdeki şekillerin sınırladığı bölgenin alanlarının ölçüsünün. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. • 14÷2 = 7 4+7 = 11 birim karedir. çiçek. 4 birim kare ALA 4 birim kare Karenin alanı = 4×4 =16 birim karedir. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğu önce birim kareler saydırılarak buldurulur. birer tahmin olduğu vurgulanır. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. KAZA IMLAR 1. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. [!] El. Yandaki gibi düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları aşağıdaki gibi tahmin ettirilir: • Tam birimler 4 tane. ↸ Düzgün veya düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları. 3. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. yaprak vb. Benzer etkinlikler dikdörtgen için de yaptırılır. farklı iki kenarı kaplayan birim karelerin sayısının çarpımı olduğu. Çizdirilen bu karesel bölgenin alanının. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A.4. 2.Ö. kareli kâğıt üzerine çizdirilir. • Yarım birimler 14 tane. daire. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Kareli veya noktalı kâğıt üzerine çizdirilen karesel bölgenin alanının.A. çizim üzerinde buldurulur.Ö. niçin birim kareler kullanıldığı vurgulanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan alan ölçme birimleri olarak pullar. karolar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 243 . karesel ve [!] Alan ölçme hesaplamalarında dikdörtgensel kâğıt parçalarının yanı sıra kareli defterdeki birim kareler kullandırılır. ayak.

saat gözlemletilerek buldurulur. Örneğin. Etkinlikler için harcanan saatler toplanarak işte ve evde harcanan zamanlar karşılaştırılır. 15. “Bir dakikada kaç kelime okuyabiliriz ?” gibi [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. Đşle ev arasında denge kurmak için yapılması gerekenler tartıştırılır.Ö.4.A. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları ↸ Zamanı asıl Geçiriyorsun? içerisinde dönüşümler yaptırılır. 1 dakika 60 saniye 2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika =145 dakika [!] Saat. ↸ 1 saat 60 dakika. yüzme vb.38’in . geçiyor. karşılaşmalardaki süre göstergeleri Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam inceletilir. Sınıf içinde kim daha uzun süre. Saat-dakika. 60 güzel diyerek saydığımızda geçen sürenin yaklaşık 1 dakika olduğu fark ettirilir. sayısal saatle verilen bir zamanı akrep ve yelkovanlı saatteki arasında dönüşümler yaptırılır. kayak. sorularla bir dakika içerisinde olabilecek olaylara örnekler verdirilir. 3 güzel. 20) ↸ Bir basketbol. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika gösterime dönüştürme etkinlikleri yaptırılır. 7. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 244 . Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. uyuyorsunuz. Cevapları kaydederler. sayısal saatteki gösterime [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler dönüştürme. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanlı saate göre verilen bir zamanı. KAZA IMLAR 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Süre tutan öğrenci süreyi kaydeder. (Kazanım 6. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar.” anlamına gelmesi gibi. atletizm.Ö. ↸ 1 güzel. Ev yaşamı ve iş yaşamında yapılan etkinliklerin farkına varması için öğrenciler ailelerine ve yakınlarına bu etkinliklere harcadıkları zamana yönelik olarak “Haftada Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) kaç saatinizi işinize harcıyorsunuz. (Kazanım 7. Bir dakikanın Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 60 saniye olduğu. Sonra görevi değiştirirler. 2 güzel. Gruplardaki öğrencilerden biri süre tutar. kim daha kısa süre sarsılmış diye belirleme yaptırılır. ZAMA I ÖLÇME 2. 23) ↸ Bir Dakika Tik Tak Bu etkinlikte sınıf dörderli gruplara ayrılır. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Đki kişi karşılıklı geçerek ortada mum duruşunda duran öğrenciyi ileri geri iterler. alışveriş yapıyorsunuz?” gibi sorular sorarlar.

• 1 yılda 365 gün vardır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ • 1 yılda 12 ay vardır. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.A.4. [!] Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. Alışverişten geldikten sonra herhangi bir ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini not ediniz. KAZA IMLAR Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. Sosyal Bilgiler dersi “Đyi ki Var” ünitesi (Kazanım 2) ZAMA I ÖLÇME Sosyal Bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 54) 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 245 . Göksu yarışı ne kadar sürede tamamlamıştır? Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğum yılınızla içinde bulunduğunuz yıl arasındaki artık yılları belirleyiniz.Ö. • 1 yılda 52 hafta vardır. Tüketici hakları yasasına göre 15 gün içinde iade hakkını hangi tarihe kadar kullanabileceğinizi belirleyiniz. 3. Başak ve Göksu bir yürüme yarışı yaptılar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. Yarışı. AÇIKLAMALAR [!] “Bir ay 4 haftadır. [!] Artık yıl açıklanır. Başak 12 dakika 25 saniyede.Ö. Göksu da Başak’tan 12 saniye sonra tamamlamıştır.A.

Altı aylık bir kış dönemini 1t kömür ve 500 kg odunla geçiren bir aile. TARTMA 3. kilogram.3) [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. • 3 g = 3000 mg Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. 1. kilogram-gram ve grammiligram arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. toplam kaç kg yakacak kullanmıştır? [!] Ton-kilogram. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Ton. AÇIKLAMALAR [!] Ton. Ton-kilogram. ↸ • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. “ t” ile gösterilir. KAZA IMLAR Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 246 . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Günlük yaşantıda tonun kullanıldığı yerlere örnekler verdirilir. 2.Ö. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.Ö.4.A. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

süt kutuları. ilâç şişesi vb. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok ↸ Süt kutusu. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. bir kabın içindeki sıvının miktarının kaç Bir kaptaki sıvının miktarını. ↸ Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. • 5 L 300 mL = 5300 mL gibi yazdırılır. ilaç şişeleri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 247 . pet şişe vb.Ö. kutuları vb. ↸ Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. 100 mL. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đçilen şurup miktarları. Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır.4. • 5 litre 300 mililitre. 1 tatlı Türkçe dersi “Görsel Okuma ve kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. damacana vb. ↸ Çay bardağı.A. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve gerekliliği keşfettirilir. bir kap içindeki suyun miktarı litrelik ve mililitrelik kaplarla Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. ölçme yaptırılarak tahmini ile ölçme sonucu mililitre birimleriyle tahmin eder ve karşılaştırılır. [!] Litre ile mililitre arasındaki ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. diş macunu tüpleri. su bardağı. KAZA IMLAR Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. 1. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.Ö. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir.5) ölçtürülerek sıvının miktarı. • 1 L = 1000 mL • 1 L = 2 × 500 mL • 1 L = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi ↸ Kova. meyve suyu [!] 1 litre = 1 L ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. kullanan bilim dalları hakkında kısa bir 200 mL. ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 3.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. litre ve mililitre olduğu tahmin ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SIVILARI ÖLÇME 2. yazı yazdırılır.

Her kapta ne kadar su vardır? SIVILARI ÖLÇME 1000 mL 800 600 400 200 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin ayrı veya birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler Litre ve mililitre ile ilgili problemleri Bir şişe şurup 35 mL ve bir tatlı kaşığı çözdürülür ve kurdurulur. şurup 5 mL ise bir şişe şurup kaç tatlı kaşığı gelir? ↸ Đşaretli bölmedeki sıvının miktarı tartıştırılır. 500 mL ve 30 mL suyun tamamı 3 eş kaba bölünmek isteniyor. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 248 .Ö.A. 4. KAZA IMLAR 100 mL. çözer ve kurar.A.4.Ö.

4. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 249 .

4. 1. Sütun grafiğini yorumlar. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I TOPLAM 2 1 3 250 . 2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği Olasılık 1. Sütun grafiğini oluşturur. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.

öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. Tablo: Başkan Seçimi Oy Çetelesi Aday Oy sayısı Başak Mercan Ezgi Oğuz Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Olaylar.Ö. Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5) Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi (Kazanım 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 251 . [!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlatılabilir. Sütun grafiğini oluşturur. Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları yaptırılır. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır.4. [!] Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır. Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikdörtgensel bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun grafiği” olduğunu belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. KAZA IMLAR 1. [!] Grafik eksenlerinin ve grafiğin isimlendirilmesine önem verilir.A.A. [!] Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir.2) B M E O SÜTU GRAFĐĞĐ Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları Oy sayısı Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B M E O 0 Başkan adayları Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 12) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Aile yakınlarınızın mesleklerini sütun grafiği şeklinde gösteriniz. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur.Ö.

[!] Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık.A. Anıl 2 kitap daha okudu. ilgili sütun grafiği aşağıda verilmiştir.Ö. muhtemel. Kıymet. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. olası bazı olayların “kesin ve eşit. Kitap sayısı ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Gülizar. rapor ve sunu) göz önünde Grafik: Okunan Kitap Sayısı bulundurulmalıdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma(Kazanım 12) • Kitap okumayı en çok kim seviyor? • Kıymet’in okuduğu kitap sayısının Mutlu’nun okuduğu kitap sayısına eşit olması için Kıymet’in kaç kitap daha okuması gerekir? • Yaz tatilinde Kıymet 5. süreç. KAZA IMLAR 2. kesin. şansı [!] Öğrencilere. Mutlu ve Anıl’ın okul tatil olmadan önce okuduğu kitap sayıları ile [!]Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır. kesin değil. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SÜTU GRAFĐĞĐ Grupların veya öğrencilerin belirleyeceği bir konu hakkında sütun grafiği kullanmayı gerektiren proje hazırlatılır ve sundurulur.Ö. şansı eşit değil” gibi ifadeler cümle içinde kullandırılır. imkânsız. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) G K M A Öğrenciler OLASILIK 1. imkânsız” dışındaki durumlarının da olduğu buldurulur. Sütun grafiğini yorumlar. olası değil.4. mümkün.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 252 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Buna göre kim daha fazla kitap okumuştur? ↸ “Olası. belirsiz.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 253 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 254 .

Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 3. 3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Alan 1. eşkenar dörtgen. Paralelkenar. 2. paralelkenar. 2. yarıçapını ve çapını adlandırır. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. kare. dikdörtgen. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. 5. 2. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. dikdörtgen. 2. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 3. Metre-kilometre. dikdörtgen. 2. Üçgen. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Çizgi grafiğini yorumlar. 2. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. dikdörtgen. 2. dikdörtgen. 2. Üçgen. 1. Çevre 1. Milimetre. 3. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. Çemberin merkezini. eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. Dörtgenler 1. 7. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Aritmetik Ortalama 1. 4. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. Çokgenleri sınıflandırır. 3. 2. 2. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. açı ve köşegen özelliklerini belirler. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler.Üçgensel bölgenin alanını bulur. 3. yarıçapını ve çapını belirtir. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. Çizgi grafiğini oluşturur. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 2. kare. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği 1. Çember 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 5. 7. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Kare. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. 4. kare. 3. 4. metre-santimetremilimetre birimlerini birbirine dönüştürür. 4. eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. santimetre. 3. Tablo ve Şema 1. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. basamaklarını. Şema yaparak verileri düzenler. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. paralelkenar. 4. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Üçgen. Kare. paralelkenar. Olasılık 1. 255 .

3. 2. 2. 2. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. 6. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Bir doğal sayıyı. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. 4. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Simetri 1. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Örüntü ve Süslemeler 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 4. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 6. Hacmi Ölçme 1. 5. L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 2. 3. 3. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. 7. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. Geometrik Cisimler 1. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Uzayı tasvir eder. Düzlem 1. 5. 4. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Sıvıları Ölçme 1. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 2. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. 2. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 256 . 2.

6. 257 . tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. 2. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. tamamını belirler. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. 5. En çok dört basamaklı doğal sayıları. Bileşik kesri tam sayılı kesre. 5. Kesirleri karşılaştır. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirler 1. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 4. 4. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. 3.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 2.

Kesirlerle Çarpma Đşlemi 1. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.Ö Ğ R E M E A L A S A Y I L A R G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 258 . Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. 4. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 2. 3. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 3. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Ondalık Kesirler 1. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 4. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. 2. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. 2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. 2. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. Yüzdeler 1. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri 1. 2. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. Oran ve Orantı 1. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar.

4. 5. 5. 1. 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı Ondalık Kesirler Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri Yüzdeler Toplam Çokgenler Dörtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem Geometrik Cisimler Toplam Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme Toplam Çizgi Grafiği Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık Toplam KAZA IM SAYILARI 3 4 4 7 5 6 2 3 1 2 4 1 4 46 4 5 3 2 1 2 6 23 2 4 5 1 2 2 16 3 2 1 3 9 SÜRE / DERS SAATĐ 6 8 8 10 10 10 5 6 3 4 7 3 5 85 4 5 3 3 3 3 6 27 3 5 5 3 3 3 22 4 2 2 2 10 ORA I (%) 4 6 6 7 7 7 3 4 2 3 5 2 3 59 3 3 2 2 2 2 4 18 2 3 3 2 2 2 14 3 2 2 2 9 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ GE EL TOPLAM 94 144 100 259 . 3. 12. 6. 6. 2. 1. 5. 13. 1. 2. 4. 10. 2. 3. 4. 7. 3. 4. 9. 8. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1.MATEMATĐK DERSĐ 5. 2. 11. 6. 7.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 260 .5.

3. 2. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI 1. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.5. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. 7. 5. 6. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 2. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 3. Bir doğal sayıyı. 1. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 7. 4. S A Y I L A R TOPLAM 3 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 7 Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 5 261 . En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. 7. 5. 4. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. En çok dört basamaklı doğal sayıları. 3. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. basamaklarını. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. 2. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. 1. 2. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 4. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. 1. 3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 3.

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Kesirleri karşılaştır. 1. tamamını belirler. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. T O P L A M S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. 6. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar.5. 1. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. 2. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. 3. 4. 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Bileşik kesri tam sayılı kesre. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. TOPLAM Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı 2 3 1 2 Ondalık Kesirler 4 Ondalık Kesirlerle Toplama ve 1. 2. 1. 3. Yüzdeler 3. 4. Çıkarma Đşlemleri 1. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 2. 3. 1. 2. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. 5. 1 4 46 262 .

gruplara ayrılan öğrencilerin telefon numaralarını basamak tablosu yardımıyla çözümlemeleri sağlanır. dört yüz yirmi beş bin. 0. 9. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 2. Örneğin. ↸ Verilen bir örüntünün kuralı buldurularak öğrencilerin benzer örüntüler oluşturmaları sağlanır. Milyonlar Binler bölüğü Bölük adları bölüğü Yüz milyonlar b. Yüz binler b. ↸ Beş veya altı farklı rakam kullanılarak değişik doğal sayılar oluşturulur.A. altı yüz otuz” diye bölük adlarına vurgu yapılarak okutulur. Sayı “203 425 630” şeklinde bölüklerine ayrılarak yazılır ve “ iki yüz üç milyon. 192 örüntüsündeki kuralı belirleyip verilmeyen sayıları yazınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 263 .Ö. KAZA IMLAR 1. Birler bölüğü [!] Beş ve beşten çok basamaklı sayılar yazılırken bölükler arasında bir karakter boşluk bıraktırılır. Milyonlar b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin çevrelerinde farkına varmadan kullandıkları 7. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. Basamak adları DOĞAL SAYILAR Sayı 200 000 000 Rakamın basamak değeri 3 000 000 203 425 630 400 000 20 000 5000 600 30 0 0 Birler b. Onlar b. 8. 7.Ö.5. ↸ Milyonlar bölüğü basamak tablosunda tanıtılır. ___.48. basamaklarını. 7 rakamlarını kullanarak altı basamaklı en küçük tek sayıyı yazınız. Binler b. 7. On milyonlar b. AÇIKLAMALAR 2. Aynı şekilde 8 ve 9 basamaklı doğal sayılar için çeşitli ülkelerin nüfusları kullanılarak etkinlik geliştirilir. ___. 3. 256 3. 4. Yüzler b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 8 ve 9 basamaklı sayıları örnek alarak incelemeleri sağlanır. 8. 7 basamaklı doğal sayılar için. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. 6. 6. [!] Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. ___. 16. 12. ___. 3. ___. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. On binler b.

KAZA IMLAR 1. Binler b.Ö. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 5 3 8 Onlar b.A.5. Verilmeyen rakamlar veya toplanan bulurken öğrencilerin. değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 264 . 46 3b 60 + 3 140 5a8 642 05c 119 361 ↸ Birler b. Yüzler b. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri yapılır.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 3 + 3 7 2 9 4 0 4 1 6 7 ↸ Toplama işleminde. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. [!] Bu sınıfın işlem ve sayı sınırlılıkları içinde kalınır. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. On binler b.Ö.

Kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. 3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama) [!] Farklı tahmin stratejileri kullandırılır ve açıklatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 265 . ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır.A.Ö. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. ↸ Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. KAZA IMLAR 2. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ Bir satıcı.5. 4876 + 800 + 4870 60 4876 + 5000 [!] Zihinden toplama işlemlerinde geliştirecekleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

.. çözdürülür ve kurdurulur. Ardışık doğal sayıların. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 266 ..A.. Nüfus.... Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.. Zamanı Ölçme Veri DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 ÷ 2 = 55 Đşlem aşağıdaki gibi modellenir: 10 × 11= 110 Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi ” Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) 10 + 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 1 2 3 4 5 6 10 × 11= 110 110 ÷ 2 = 55 4+ 7 3+ 8 2+ 9 1 +10 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.Ö.Ö..... KAZA IMLAR 4..5. + 10 = ? AÇIKLAMALAR [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ En çok üç basamaklı on ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan bulma etkinlikleri de yaptırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bütçe ve benzeri konularla ilgili araştırmalar yaparak toplama işlemini gerektiren problemler kurunuz ve çözünüz.A. 1 + 2 + 3 + . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ardışık tek doğal sayıların ve ardışık çift doğal sayıların kısa yoldan toplamı bulunurken öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır.

Ö. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur.5. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. ↸ _ 4876 20 4876 _ 700 4876 _ 3000 ↸ Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Eksilen ve çıkan doğal sayılar. KAZA IMLAR 1. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Verilmeyen rakamlar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 267 . ↸ Çıkarma işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirleme etkinlikleri yapılır. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yaptırılır.Ö. 3.A. eksilen ya da çıkan bulunurken öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. 4. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 8a65 – b41c 4847 AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yaptırılır.A. Zamanı Ölçme Veri Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

On binler b.A. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için basamak tablosu kullanılır. KAZA IMLAR 1. Yüzler b. Yüzler b Birler b. Binler b. 2. 3 4 2 2 [!]Farklı tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır. Binler b. ↸ Onlar b.Ö. Birler b. Onlar b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 268 . Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Seçtirilen bu sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Onlar b. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 × + 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 8 7 6 6 On binler b. On binler b. Yüzler b. Binler b.Ö. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 × 1 + 7 7 0 4 6 2 4 0 6 0 7 0 9 0 3 4 2 + 7 7 × 1 4 6 3 2 4 6 0 7 0 9 9 2 9 Birler b.5.

↸ Basamaklarda yaptırılabilir. Geometri 3’ü kendisiyle çarpma: 3 × 3 = 32 2 tane 3’ü kendisiyle iki kez çarpma: 3 × 3 × 3 = 33 3 tane 15’i kendisiyle iki kez çarpma: 15×15×15 = 153 3 tane 7. [!] En az biri çarpma olmak üzere toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.A. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. kendisiyle iki kez çarpmanın o sayının küpü olduğunu işlemle göstermeleri sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 269 . o sayının karesi olduğu. KAZA IMLAR 3.9) DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 5. ↸ Bir doğal sayıyı kendisiyle çarpmanın. bir sayıyı [!] Üslü sayılarla işlem yaptırılmaz. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı kurdurulur. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar.Ö. 4. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Ölçme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.5. Bir doğal sayıyı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ verilmeyen rakamları bulmaya AÇIKLAMALAR yönelik işlemler [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. sınırlılıklarında olmalıdır. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10.Ö. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi (Kazanım 2. 6.A.

A. seçtirilir. bölenin katı olacak şekilde sırasıyla 10. işlem kontrol ettirilir. En çok dört basamaklı doğal sayıları. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 081 78 038 26 12 Đşlem kontrolü 231 × 26 = 6006 6006 + 12 = 6018 Đşlem kontrolü 400 × 17= 6800 6800 + 9 =6809 Đşlem kontrolü 601 × 10 =6010 6010 + 8 = 6018 ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işlemlerinden yararlanılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 270 . [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.Ö. ↸ Birler onlar ve yüzler basamağı sıfır olan en çok dokuz basamaklı doğal sayıları [!] Bölünen. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. 3. 2. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. 6018 52 26 231 6809 68 0009 17 400 6018 601 0008 601 10 5505÷50 işlemini yapınız. Đşlemi kontrol ediniz. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi yaptırılır.A. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.Ö.5. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ara basamaklarında sıfır olan doğal sayılarla da bölme işlemleri yaptırılır ve [!] Kalanlı ve kalansız bölme işlemleri yaptırılır.

bu sınıftaki işlem ve sayı kurdurulur. 5. 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR [!] Đşlemler parantezli verilir ve önce parantez içindeki işlemi yapmaları sağlanır. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Problemler. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 271 . sınırlılığında olmalıdır.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ( 125 ÷ 5 ) – 15 = □ ↸ (3 × 125) + 5 =□ 375 + 5 = 380 25 – 15 = 10 380 > 10 Đşlemlerin sonuçları karşılaştırıldıktan sonra işlemlerin arasındaki ilişki tartışılır.Ö.A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5.A.

4 doğal sayısı ile 7 3 kesri karşılaştırılır.5. 6 6 2. kesirler kullanılır. ↸ Bir doğal sayı ve bir kesir karşılaştırılırken öğrencilerin model üzerinde stratejiler [!] Karşılaştırma sonucu “<”. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır.A. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 272 . tam sayılı kesre dönüştürürken modeller [!] Kesirlerle yapılan işlemlerde. bileşik kesri.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Tam sayılı kesri. 4 [!] Her doğal sayının kesir olarak ifade edilebileceği vurgulanır. paydaları en çok iki basamaklı olan kullandırılır.A.Ö. 6 0 1 6 1 6 6 2 12 6 3 17 6 2 5 17 = ’dır. 5 2 tam sayılı kesri. “>” veya geliştirmeleri sağlanır. bileşik kesre. 4> 7 3 7 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. “=” sembollerinden birisi ile ifade edilir. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bileşik kesre dönüştürürken aşağıdaki modelden yararlanılır. 6 6 KESĐRLER 2 5 17 tam sayılı kesrinin bileşik kesrine nasıl dönüştüğü sorgulatılır. Bileşik kesri tam sayılı kesre.

Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. KESĐRLER 2 5 3 10 3 10 2 5 3 10 2 5 Yukarıdaki modelde görüldüğü gibi.A. büyükten 9 9 küçüğe veya küçükten büyüğe doğru 2 3 ile basit kesirleri karşılaştırılır. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır.5. kesirleri. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. olan en çok beş kesri. Sonra paydaları eşit en çok beş kesir. büyüktür? 5 10 sıralar. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. . 3 10 basit kesrine karşılık gelen taralı kısımdan küçüktür.A. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı ↸ Đki kesir arasındaki büyüklük veya küçüklük ilişkisi model veya sayı doğrusu 3 6 ile kesirlerinden hangisi daha kullanılarak gösterilir. O halde < 2 5 3 10 Sayı doğrusu modeli de kullandırılarak aynı sonuç elde ettirilir: 3 7 5 7 2 7 4 7 6 7 < 2 5 ↸ . . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 273 . basit kesrine karşılık gelen taralı kısım. . [!] Önce iki kesir karşılaştırılır.Ö.

Ö. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. Bir kesrin pay ve paydasını 2 ile çarpmanın. vurgulanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Denk kesirler incelenirken alan modelleri kullandırılabilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. KESĐRLER 2 3 2 2×2 4 = = 3 2×3 6 genişletme 4 4÷2 2 = = 6 6÷2 3 sadeleştirme 2 3 2 3×2 6 = = 3 3×3 9 genişletme 2 4 6 = = 3 6 9 6 6 ÷3 2 = = 9 9÷3 3 sadeleştirme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. her parçanın tekrar 2 eş parçaya ayrılması olduğuna dikkat çekilir. bütünün istenir. 3 [!] Bir kesrin en sade şeklinin. mümkün olduğu kadar az sayıda eş parçaya bölünmüş hâli olduğu Yapılanlar hem model üzerinde hem de sembolik olarak açıklatılır. KAZA IMLAR 4. genişletmenin ise bütünün bölündüğü eş parça sayısını katlayarak artırmak 2 Öğrencilerden.A.A. Đki denk kesir arasındaki ilişki [!] Sadeleştirmenin. model üzerinde sayıda eş parçaya bölmek. model üzerinde kesrine denk kesirleri nasıl elde edeceklerini göstermeleri olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 274 . bütünü daha az model kullandırılarak inceletilir.

tamamını belirler.5.A.Ö. KAZA IMLAR 5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 275 . Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun.Ö. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 4 1 ’i 13 tane olan fındıkların tamamı kaç tane fındıktır? 3 ’i 20 olan sayının tamamı kaçtır? KESĐRLER 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 + 13 + 13 = 39 13 × 3 = 39 tane fındıktır.

5. hem Problem: Birbirine eş 3 pasta. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. her pastadan birer dilim (bir pastanın 4 ’i) alırsa aldığı pastaların toplamı. 5 1 m 5 Her bir parçanın uzunluğu 2 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 5 eş parçaya kestiğimizde her parçanın uzunluğu kaç metre olur? 11 m 2m 2m 2m 10 m 10 ÷ 5 = 2 m 11 ÷ 5 = 11 5 5 1 1 1 = + + =1+1+ = 2 m 5 5 5 5 5 5 2m 2m 1m 1÷5 = 1 metredir. 3 bütünün 4 eşit parçaya bölündüğü bir bölme işlemidir. Bu işlemlerde kalanı kesir olarak ifade etmeleri sağlanır. model kullanılarak çözdürülür ve ortaya çıkan kesir. eşit paylaşma problemleri çözdürülür [!] Bölme kavramı ile kesir ve sorgulamalar yaptırılır.A. 4 3 Bu işlem 3 ÷ 4 = olarak yazılır. Başlangıç etkinlikleri olarak bir doğal sayının kendinden küçük bir doğal sayıya bölümünü kavramı arasındaki ilişki gerektiren problemler seçilir.Ö. KAZA IMLAR 6. bölme işleminin sonucunu belirttiği vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KESĐRLER Problem: 12 bilyeyi 6 çocuk eşit paylaştığında her birine ne kadar bilye düşer? 12 ÷ 6 = 12 6 6 = + =1+1 = 2 6 6 6 ↸ Kalanlı bölme işlemleri gerektiren eşit paylaşma problemleri de çözdürülür. 4 çocuk tarafından eşit paylaşıldığında her birine ne kadar pasta düşer? bölme işlemini hem de Problem. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kesir gösterimi ile bölme işlemi arasında ilişki kurabilmeleri için öğrencilere. 4 Ondalık Kesirler ↸ Bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği fark ettirilir. Yapılan. bir pastanın 3 ’üdür.A. Bu etkinliklerde her bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği sezdirilir. Problem: 11 metre kumaşı. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 276 . 1 Bir çocuk. bölme işlemi ile ilişkilendirilir. belirlenirken kesirlerin.Ö.

bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 277 . + 4 8 + 1 8 = 5 8 2. × 4 4 = 4 8 elde ettirilir. KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ 1 2 1 + 8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ işlemini yapabilmek için. ↸ Đşlem önce modellenerek yaptırılır. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. Bu durumda.Ö. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 1 2 AÇIKLAMALAR ile 1 8 kesirleri aynı birim kesir cinsinden 1 2 denk kesirler kullanılarak yazdırılır. KAZA IMLAR 1.A.5. + 2 + 1 5 = 2 1 5 = 11 5 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Đşlemler basit. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır.Ö.A.

A. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır.5.Ö. tarlasının 3 5 ’üne domates. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. 1 2 × 5 2 = 2 10 kesri elde ettirilir. [!] Đşlemler basit. KAZA IMLAR 1. ↸ 5 1 10 5 1 10 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ çıkarma işlemi önce model üzerinde gösterilir. ile 5 10 kesirleri aynı birim kesir cinsinden denk KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ kesirler kullanılarak yazdırılır. 2 – 1 1 4 = 3 4 3. 1 10 1 10 1 10 1 10 5 10 AÇIKLAMALAR . : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 278 . ’sine biber ekmiştir. 5 10 2 . 2 15 Bir çiftçi.Ö. Ekili olmayan alan tarlanın kaçta kaçıdır? Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.1 işlemini yapabilmek 5 1 5 2 10 5 10 için. Bu durumda. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.10 = 3 10 2. ↸ 2’den 1 1 4 kesrinin çıkarma işlemi model üzerinde gösterilir. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 279 . Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.A. 2 3 6 1 2 2 × = 2 3 6 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3 1 3 5 1 olduğunu model ile göstermeleri ve Bir bütünün ’inin ’ini model ile ↸ Öğrencilerin bir bütünün ’ünün ’inin 2 2 5 10 7 yazmaları sağlanır. gösteriniz ve işlem yaparak bulunuz.A.Ö. ’dir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. KESĐRLERLE ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 5 ↸ Öğrencilerin bir bütünün yazmaları sağlanır. 3 1 3 ’ün ’i ’tür. KAZA IMLAR 1. 2 10 5 3 1 3 × = 5 2 10 1 2 2 ’inin ’sinin olduğunu model ile göstermeleri ve 2 3 6 1 2 1 2 2 ’in ’si.

A. bir kesrin diğer kesir kadarını bulma olduğunu fark ettirmeye yönelik etkinlikler yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 280 . 5 3 5 3 1 3 ×1 3 × = = 5 3 5 × 3 15 ↸ Đki kesrin çarpımının.Ö. 3 4 arkadaş bir pastanın ’ünü I.5. Yol 5 3 1 Öğrencilerin × işlemini. Yol 3 1 3 1 Öğrencilerin × işleminin. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ’ün ’i olduğunu model ile göstermeleri ve 5 3 5 3 yazmaları sağlanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ↸ Öğrencilerin kesirlerle çarpma işlemi için kural geliştirmeleri sağlanır. şeffaf kesir kartları ile aşağıdaki gibi modellemeleri paylaşırsa her kişiye pastanın kaçta kaçı 5 3 düşer? sağlanır : 3 5 1 = 3 3 15 II. 3 5 3 1 1 ’ün ’i ’dir.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 281 . 4. 3.Ö. • 8:12 veya 12 Kesirler • sekizin on ikiye oranı ↸ Limonata hazırlamak için 4 bardak suya 1 bardak limon suyu katılmaktadır. Problem: Đki kişilik bir limonata hazırlamak için 4 tane limon kullanılmaktadır. Tabloda boş bırakılan yerler uygun sayılarla doldurulur. .. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. mavi bilyelerinin sayısına oranının “8:12” veya “ ” biçiminde yazıldığı karşılaştırılması olabilir. Bu oran 1 “1:4” veya “ ” biçiminde yazdırılarak “1’in 4’e oranı” diye okutulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir öğrencinin 8 tane kırmızı.Ö. KAZA IMLAR 1. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 12 ve “sekizin on ikiye oranı” diye okunduğu belirtilir. 5. su miktarına oranının “bire dört” olduğu buldurulur. Buna göre 1. 4 ORA VE ORA TI 1 bardak limon suyu 4 bardak su ↸ Limon suyu miktarının. hazırlanan limonata miktarına oranının “bire beş” olduğu 1 ve bu oranın “1:5” veya “ ” biçiminde gösterildiği buldurulur.5. önce oran tablosu oluşturulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Kırmızı bilyelerinin [!] Oran. 5 2. kişilik limonata hazırlamak için kullanılacak limon sayıları tablo yardımıyla buldurulur. 2. 12 tane mavi bilyesi vardır.A. bir bütünle parçalarının karşılaştırılması veya parçayla bütünün 8 sayısının. [!] Bu sınıfta aynı ölçü birimiyle ifade 8 edilen nicelikler oranlanacaktır. ↸ Oranlarda kullanılan sayılardan. Kişi sayısı 1 2 3 4 … 20 Limon sayısı 2 4 6 … 18 … Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.. Limon suyu miktarının.

07 0. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 325. KAZA IMLAR 1.003 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Birler b. 1 0. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo yardımıyla basamak adları ve basamak değerleri tanıtılır.Ö.005 → iki tam binde beş) Ölçme: Uzunlukları ölçme Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. AÇIKLAMALAR [!] Basamaklardaki rakamların basamak değerleri işlem yaptırılmadan buldurulur. (Örnek: 2. [!] Ondalık kesirlerin okunuşları üzerinde durulur.1 0.173 ondalık kesri için tablo yaptırılır. Onlar b. 5 5 3 300 2 20 . O DALIK KESĐRLER Yüzler b.5.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 282 . Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.A. 7 Binde birler b. 3 Onda birler b.

05 . 7.Ö. 2 < 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Herhangi bir sayıdan büyük veya küçük sayılar da yazdırılabilir.6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Onlar b. 1 rakamları ile virgül kullandırılarak 2’den büyük en küçük ondalık kesir buldurulur. .5 > 3. 0 5 0 3 3 3 . ↸ Ondalık kesirleri karşılaştırırken tablo kullandırılır. 0 0 5 Binde birler b. Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. 005 ve 3. O DALIK KESĐRLER Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Birler b.A. 5 ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralatılır.005 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 0. 2.05 > 3. KAZA IMLAR Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. . 3. Yüzler b.Ö. 3. Tabloda basamaklardaki rakamların sayı değerleri karşılaştırılır. 0. 3.510.A. 0.5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.137 AÇIKLAMALAR 3. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 283 .010. 2. 3. 5 0 0 Onda birler b.

5.25 TL +100 TL Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu kavramlar sayılarla ilişkilendirilir.25 TL borç : 100 TL kâr : : -12 °C : +3 °C : -3.Ö. KAZA IMLAR Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar.Ö. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 284 . sağında-solunda. uzamsal ilişkiler vb. alacak-borç.) kavramlar buldurulur. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek “+” ve “–” işaretlerinin hangi anlamda kullanıldıkları değerlendirilebilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Spor. alanlarda birbirlerine zıt (sıcak-soğuk. üstünde-altında. ileri-geri. bilim.A. kâr-zarar.A. kazanmak-kaybetmek vb. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.5 metre altı Deniz seviyesinin 7 metre üstü 5. ekonomik veriler vb. O DALIK KESĐRLER AÇIKLAMALAR [!] Hava sıcaklıkları.5 metre : +7 metre -5. • • • • • • Sıcaklık sıfırın altında 12 derece Sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece Deniz seviyesinin 3. 4.

. KAZA IMLAR 1.Ö.5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. O DALIK KESĐRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA ĐŞLEMLERĐ • 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.Ö. + 1 3 . Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı ↸ basamağı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 285 .A.6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar AÇIKLAMALAR [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır. basamağı Yüzde birler 3 6 6 9 0 6 Onda birler 2 .A.36 + 1.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamaklı ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzdelerin, dereceli daire kullandırılarak, ondalık kesir ile ilişkilendirilmeleri sağlanır.
Taralı kısım tam kısmın
1 4 1 4

’idir.

AÇIKLAMALAR 1 1 ve ondalık kesirlerini 10 100 yüzde sembolü kullanarak yazınız.

=

25 100

= 0,25 = %25

20 100

= 0,20 = %20

Aşağıdaki model ile belirtilen yüzdeyi bulunuz.

↸ Verilen bir ondalık kesir, yüzlük tablodan veya yüzdelik daireden yararlanılarak modellenir. Modellenen sayı, yüzde sembolü ile yazdırılır. YÜZDELER

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,75 =

75 =%75 100

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

286

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. ↸ % 65= ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

65 = 0,65 100 ↸ Bir alışveriş fişi veya faturası inceletilerek öğrencilerin mal veya hizmet karşılığı olarak ödenen KDV oranlarını belirtmeleri istenir.

3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı ↸ Bir yüzlük kartın %43’lük kısmı kesilir ve %57’lik kısmının üstüne konarak %43<%57 olduğu gözlemletilir. karşılaştırır.

YÜZDELER

%43

%57 [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Bankaların bireysel kredilere uyguladığı aylık faiz oranlarıyla ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir. 100 TL olan elbisenin fiyatı 20 TL indirilmiştir. Yüzde kaç indirim yapılmıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

287

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

288

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Çokgenleri sınıflandırır. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

TOPLAM 4

Dörtgenler

5

Çember

1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırır. 3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1. Uzayı tasvir eder. 2. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. T O P L A M

3

Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem

2 1 2

Geometrik Cisimler

6

23

289

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. 2. Çokgenleri sınıflandırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabı ile ilgili araştırma yapıp sınıfta sununuz.

↸ Trafik işaret levhaları, çerçeveler, bal peteği, uçurtma, çeşitli tabelalar, karolar, [!] Đç bükey (konkav) çokgenler inceletilmez. çevredeki çeşitli şekillerdeki malzeme ve eşyalar vb. modeller yardımıyla çokgenler, görsel olarak algılatılır. Doğru parçalarının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit kapalı (kendisini kesmeyen) şeklin çokgen olduğu belirtilir. ↸ Geometri tahtası, plastik çubuklar, tangram parçaları, kartonlar vb. malzemeler kullandırılarak çeşitli çokgen modelleri yaptırılır ve noktalı kâğıt üzerine çizdirilir.

ÇOKGE LER

Bu modeller kenar veya köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen olarak adlandırılır. Bir çokgen için en az üç kenar ve üç köşe olması gerektiği vurgulanır. ↸ Eşkenar üçgenin ve karenin bütün kenarlarının ve açılarının birbirine eş olması gibi [!] Altıdan çok kenarlı düzgün çokgenlerden bütün kenarları ve açıları birbirine eş olan beşgen ve altıgenin de “düzgün beşgen” ve söz edilmez. “düzgün altıgen” olduğu fark ettirilir. [!] Eşkenar üçgenin “düzgün üçgen”, karenin “düzgün dörtgen” olduğuna dikkat çekilir.

3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

290

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler, kâğıttan üçgen modelleri hazırlar. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplanır. Bu gruplar, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayanlar olarak kendi içlerinde yeniden gruplanır. Elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki gibi bir şema hazırlanır: ÜÇGE LER

AÇIKLAMALAR [!] Kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitleri hatırlatılır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Geniş açılı üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi? 2. Dik açılı bir üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi?

ÇOKGE LER

Dar Açılı Üçgenler

Geniş Açılı Üçgenler

Dik Açılı Üçgenler

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

↸ Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa ettirilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

Đkizkenar üçgen

Đkizkenar üçgen

Eşkenar üçgen

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

291

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Trafik işaret levhaları, uçurtma, çeşitli tabelâlar, baklava dilimi, kilim-halı [!] Yamuk tanıtılırken karşılıklı kenar süslemeleri, bazı taksilerin yan çizgileri vb. modellerle paralelkenar, eşkenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır, çeşitlerine girilmez. dörtgen ve yamuk tanıtılır.

↸ Geometri tahtası, geometri şeritleri ve tangram parçaları kullandırılarak paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk modelleri yaptırılır.

DÖRTGE LER

2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.

Üç açısının ölçüsü verilen bir dörtgenin ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun belirttiği bölgelerin kâğıt modellerindeki köşeleri koparttırılıp ortak bir köşe etrafında yan yana dördüncü açısının ölçüsünü ölçmeye getirtilerek bir dörtgendeki açıların, iki doğru açı oluşturduğu keşfettirilir. başvurmadan bulunuz. ↸ Çizgi modellerinin bir köşegenini çizdirerek oluşan iki üçgenin açılarının ölçüleri toplamlarından, dörtgenlerin açılarının ölçüleri toplamının 360° olduğu buldurulur. ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuktaki açılar, açıölçer ile ölçtürülerek açı ölçülerinin toplamları buldurulur.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

↸ Modeller üzerinde ölçme yaptırılarak kenar, açı ve köşegen özellikleri buldurulur. Bu özellikler tablo biçiminde özetlenir. ↸ Çizim veya inşa sonucu elde edilen kare ve dikdörtgen modellerinde açıların birer dik açı ve köşegenlerin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu öğrencilerce belirlenir. Öğrenciler, kare modelini köşegenlerinden katlayarak veya açıölçer ve cetvelle ölçüp gözlemleyerek köşegenlerinin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığını fark ederler.

[!] Kenarların, köşegenlerin birer doğru parçası; eşit uzunluklu doğru parçalarının da eş oldukları vurgulanır. [!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köşegenlerinden biri tarafından iki eş parçaya ayrıldıkları hatırlatılır. [!] Köşegen ile kenar arasındaki fark vurgulanır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

292

kare. basket potası vb. Bu paralel doğruların birbirine uzaklığının her yerde eşit olduğu hatırlatılır. kare. kare.A. Bunun aynı zamanda karşı kenarın herhangi bir yerinden (noktasından) söz konusu kenara inilen dikmenin uzunluğuna karşılık geldiği vurgulanır. Üçgen.Ö. duvar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çizimler önce tangram parçaları vb.5. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerinden birinin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 293 . nesnelerin tabanlarından tepelerine veya tepelerinden tabanlarına inilen dikmenin uzunluğu olduğu fark ettirilir. köşelerin veya kenarların birinden karşı kenara (veya bu Uzunlukları Ölçme kenarın üzerinde bulunduğu doğruya) olan uzaklık olduğu ve bu uzaklığın o kenara ait yükseklik olarak adlandırıldığı fark ettirilir. ↸ Paralelkenarları aynı paralel doğrular üzerinde bulunan dikdörtgen. paralelkenar. ↸ Yüksekliğin bina. KAZA IMLAR 4. dikdörtgen. ↸ Farklı duruşlarıyla verilen üçgen. Daha sonra gönye ve [!] Üçgen. Yükseklik “ h” ile gösterilir. DÖRTGE LER 5. eşkenar dörtgen ve yamuğun yüksekliklerinin aynı olduğu fark ettirilir. paralelkenar. materyal ile yaptırılır. dikdörtgen. gönder. yamuğun kenar uzunlukları verilerek çizim yaptırılmaz. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. Üçgen. kare. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. paralelkenar. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer.A. dikdörtgen.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Yüksekliğin aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır. eşkenar dörtgen ve cetvel kullandırılarak dikdörtgen ve kare çizdirilir.

A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Pimin nokta modeli. uzunluk olduğu vurgulanır.A. ↸ Belli yarıçaplara sahip çemberler çizdirilerek çemberin merkezinin nokta. ÇEMBER 2. [!] Merkezin çember üzerindeki her noktaya ↸ eşit uzaklıkta olduğu vurgulanır.Ö. bir ucundan raptiyeye diğer ucundan kaleme bağlanır. Çemberin merkezini. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çember modellerinden bisiklet tekerleğinin gerdirme telleri ile mili. gerdirme tellerinin bulunduğu bölgenin daire. yuvarlak saatin çerçevesinin çember. 3. modeller üzerinde çember ve dairenin aynı merkezli. Belirli bir uzunluktaki ip. ↸ Bisiklet tekerleğinin lastiğinin çember. karton.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 294 . Çembersel bölgenin daire olduğu veya dairenin sınırlarının çember olarak adlandırıldığı belirtilir. KAZA IMLAR 1. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. yarıçaplı ve çaplı oldukları fark ettirilir. Raptiye izinin merkez. Pergel ve diğer ölçme araçlarını kullanarak öğrencilerden kendi sınıf logolarını oluşturmaları istenir. yarıçapını ve çapını adlandırılır. tahta levha vb. model alınarak yarıçap.” levhasının orta şeridi vb. çapın 2×r ile gösterildiği vurgulanır. saatin [!] Yarıçap ile çapın aynı zamanda birer yelkovanı ile pimi. çap [!] Yarıçap ile çap arasındaki ilişki belirtilir. iç bölgesinin daire vb. ip gergin olacak şekilde raptiye etrafında döndürülerek bir çember çizdirilir. yarıçapın r. yarıçapını ve çapını belirtir. Köpük. gerdirme telinin doğru parçası modeli olduğu göz önünde tutularak merkezin bir nokta. trafik işaretlerinden “Taşıt giremez. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. malzemenin üzerine bir raptiye tutturulur. Çevreden çember yardımıyla oluşturulmuş logolara (olimpiyat logosu gibi) örnekler buldurulur.Ö. Kalem. yarıçap ve çapının doğru parçası olduğu ve merkezin M. ve yarıçapın bir doğru parçası olduğu fark ettirilir. çap ve merkez kavratılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ipin yarıçap olduğu fark ettirilir.

kareleri saydırarak vb.Ö. yaptırarak simetrik çokgenler ve simetri doğruları belirletilir. etkinlikleri simetrisinin aynı olduğu belirtilir. Simetri aynasını kullandırarak.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Çokgenler bir simetri doğrusu dört simetri doğrusu SĐMETRĐ altı simetri doğrusu ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. KAZA IMLAR 1. katlatarak.A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 295 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kareli veya noktalı kâğıda düzgün olan veya olmayan çokgenler çizdirilir ve kesilerek [!] Doğruya göre simetri ile ayna aldırılır.5.

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. [!] Nokta çiftlerini birleştiren doğrunun simetri doğrusuna dik olduğuna dikkat ettirilir. SĐMETRĐ Bir kare çiziniz ve simetri aynasını kullanarak. kareli veya noktalı kâğıt üzerinde verilen simetri [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta doğrusuna göre çizimler yaptırılır.A. 2. b. [!] Çizimlerde yatay ve düşey simetri doğruları kullandırılır. 2 tane kareyi. En büyük dikdörtgeni. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Simetri aynası kullandırarak. c. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 296 . 1 tane dikdörtgeni. En küçük kareyi oluşturunuz.Ö. Aynayı kaç değişik şekilde yerleştirirseniz elinizdeki karenin büyüklük olarak aynısını elde edebilirsiniz? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. e. d.A. a.

5. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde.A. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. model olarak özellikleri bilinen çokgenler kullandırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 297 . Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Düzgün çokgenlerden bir veya ikisini kullanarak süsleme yapar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Düzgün çokgenlerin bir çeşidini kullanarak süsleme yapar. KAZA IMLAR ↸ 1.

ovası. AÇIKLAMALAR 2. Uzayı tasvir eder.5. KAZA IMLAR 1. sınıf ve içi. üçgen prizmanın yan yüzlerini herhangi ikisi. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 298 . bir bölgenin dağı. çatıların bitişik iki yüzü vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. gökyüzü ve bulutlarıyla vb. dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüz çiftleri ile paralel düzlemler. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler.Ö.Ö. okul ve bulunduğu semt veya şehir. modellerle uzayın işgal edilen ve içinde bulunulan yer olduğu fark ettirilir. modellerle kesişen düzlemler fark ettirilir. ↸ Sınıfın karşılıklı duvarları (tavan ve tabanı). ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisim modellerinin yüzeyleri ve içleri.A. DÜZLEM R P F ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. okul ve içi.

A. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. bazı çatılar. yan yüzlerin tümünün Dünyası” ünitesi (Kazanım 4) kesiştiği noktanın.A. tepe noktası olarak adlandırıldığı vurgulanır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 299 . Piramidin Sosyal Bilgiler dersi “Hepimizin tabanının çeşitli çokgensel bölgeler. ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yan yüzlerinin üçgensel bölgeler olduğu. KAZA IMLAR 1. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Mısır piramitleri.Ö. bazı ambalaj kutuları vb.5. modeller ile piramitler fark ettirilir.

üçgen. Üçgen prizma ve kare prizma modellerinin karşılaştırılmasında hatırlatılır. kutularının biçimlerinin geometrik • Birinde 5 yüz.A. ellerinde bulunan prizma modellerini kullanarak cisimlerin yüzlerini kâğıt daha çok tercih edilmesinin nedenleri irdeletilir. Küp Dikdörtgenler prizması Kare prizma Üçgen prizma ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kare ve dikdörtgenler prizması Benzerlikler: Đkisinin de köşeleri var. köşe. diğerinin ise karesel bölgedir. aşağıdaki benzerlik ve farklılıklar belirletilir. modelleri kullandırılır. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. ayrıt kavramları farklılıkları buldurulur. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.5. diğerinde 6 yüz var. karışmaması için işaretletilir.Ö. [!] Geometrik cisimlerden küp.Ö. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Birbirlerinden farklı iki prizma modeli öğrenci gruplarına dağıtılarak bunların benzer ve [!] Yüz (yüzey). Market raflarındaki ambalaj • Birinde 6 köşe. KAZA IMLAR 2. diğerinde 8 köşe var.A. Farklılıklar: • Birinin tabanları üçgensel bölge. yüzleri düz ve ikişer tabanları var vb. cisimlere benzemesinin ve bazılarının ↸ Gruplar. üzerine çizer. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 300 . Çizilen her yüz.

[!] Açınımı verilen bir geometrik cismin adı ↸ Kareli veya noktalı kâğıtlara. küpün açınımı tahmini olarak çizdirilir.Ö. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. [!] Aynı etkinlik dikdörtgenler prizması için de tekrarlanır. bir bütün olarak kestirilip katlatılarak küpü oluşturup oluşturmadıkları kontrol ettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Prizma modeli olan kutular kestirilerek açtırılır.A.A. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 301 . ayrılmış yüzleri verilerek farklı açınımları olup olmadığı buldurulur.Ö. Alan Küp Küpün açınım örnekleri ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. KAZA IMLAR 3. Bunların buldurulur. Daha sonra prizmanın parçalara [!] Farklı açınımlar elde edilmesi sağlanır. her biri.

[!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.A.A. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.5.Ö. ↸ Eş küplerle oluşturulmuş yapı. Eş küplerle oluşturulmuş yapıları izometrik kâğıda çizer. Türkçe dersi ” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) GEOMETRĐK CĐSĐMLER 5. KAZA IMLAR 4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 302 . Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. küplerin sadece uç sınırları belli olacak şekilde verilir. [!] Oluşturulan yapıların sadece bir cepheden görünümleri çizdirilir. izometrik kâğıda çizdirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. [!] En fazla 6 eş küple oluşturulan yapılar çizdirilir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Görünümleri verilen bir yapı modelinin kaç eş küpten oluştuğu buldurulur ve eş [!] Yapının görünümü izometrik kâğıtta eş küplerle bu yapıları oluşturmaları sağlanır. Örnek II Örnek I [!] En fazla 20 eş küple basit yapılar oluşturulur.

uygun modelleri gözlemleyerek keşfeder. dairenin. herhangi bir yönde ölçülebilen büyüklüğün bir nesnenin boyutu olduğunu. yüzeylerin. doğru parçalarının. 3. “yükseklik” büyüklüklerinden sadece birine. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ışınların. “genişlik”. AÇIKLAMALAR [!] “Bir boyutlu”. [!] Alanın 2 boyutlu. GEOMETRĐK CĐSĐMLER 1.5. “1 boyutlu”. Geometrik cisimlerin üç boyutlu nesneler oldukları. düzlemsel bölgenin. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. “uzunluk”. yeri ve duruşlarına göre bazı hâllerde “uzunluk”. “uzunluk”. açının içinin vb. “en”. Düzlemin. çemberlerin “bir boyutlu” nesneler oldukları “uzunluk”. KAZA IMLAR 6. “genişlik”. [!] Nesnelerin cinsi.Ö.A. “yükseklik” büyüklüklerinden herhangi ikisine. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler.Ö. çokgensel bölgelerin.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. geometrik cisimlerin yüzlerinin. çokgenlerin kendileri ve kenarlarının. “iki boyutlu” nesneler oldukları. hacmin 3 boyutlu nesneler için karakteristik bir özellik olduğu vurgulanır. Bunun için. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 303 . “2 boyutlu” ve “3 boyutlu” yazılabilir. “çap”. “iki boyutlu” ve “üç boyutlu” yerine sırasıyla. 2. “yükseklik” ten her birinin yerine sırasıyla “boy”. açıların. derinlik” veya “kalınlık” ifadelerinin kullanılabildiği vurgulanır. ayrıtların. Doğruların. “genişlik”. uygun modelleri üzerinde gözlemletilerek fark ettirilir. “yükseklik” büyüklüklerinden her üçüne sahip olmaları gerektiği.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 304 .5.

Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. 4. 2. 2. 1. 3. kare. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür. Üçgensel bölgenin alanını bulur. 1. eşkenar dörtgen. 3. dikdörtgen. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 5. Üçgen. Metre-kilometre. T O P L A M 1 2 2 16 305 . 1. 2. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. santimetre.5. 2. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM 2 1. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. Milimetre. 4. 2. Çevre 4 Alan 5 Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme 1. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. 1. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer.

Metre-kilometre.127 m .425 km 1000 gibi dönüşümler. milimetre birimlerini birbirine edilir. sınıfta araştırma sonuçları gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. 1 milimetrenin de 1 metrenin ’i olduğu dönüştürür. KAZA IMLAR 1000 buldurulur ve 1 mm nin.5. • 127 mm = 127 m = 0.Ö. 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Uzunluk ölçü birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde uzunluk ölçülerinin kullanıldığı işlemleri araştırma yaptırılır.A. Milimetre. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 306 . 2. metre-santimetreondalık kısmın en çok üç basamaklı olmasına dikkat sayı gösterimlerine dönüşümler yaptırılır. problemlerin bir parçası olarak ele alınır. Uzun atlama yapan bir çocuğun atladığı uzunluk kendi adımlarıyla 8 adımdır. UZU LUKLARI ÖLÇME • 127 mm = • 425 m = 425 km = 0. santimetre. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.001 m olduğu ifade ettirilir. 0. 10 [!] Kesir ve ondalık kesir gösterimi birlikte kullanılmalıdır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak. 1.A. 1 1metrenin 1000 milimetre.7 cm . paylaşılır. 1000 127 cm = 12. Çocuğun bir adımının uzunluğu 23 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç metredir? Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 7. kesir ve ondalık [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerde. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.

dikdörtgen. paralelkenar ve [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde yamuk bölgelerinin çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir.Ö. 2. çapın da “2×r “sembolleri ile gösterildiğini vurgulayınız. kare. uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları içinde Uzunluğu verilen çemberin yarıçapı. eşkenar [!] Problemler öğrencilerin düzeylerine dörtgen. π sayısının tarihçesi ile ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] π sayısını yaklaşık 3 aldırılır. 3. KAZA IMLAR 1. hesaplanacağı etkinlikler yaptırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kare. ↸ Çevre = Çap × π Ç=2×r× π ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kavanoz kapağı. Bölümlerin aynı sayıya yaklaştığı gözletilir. yarıçapı verilen çemberin uzunluğunun düzenlenecektir. dairesel nesneler kullandırılarak çizdirilen çember uzunlukları çap uzunluklarına hesap makinesi kullandırılarak böldürülür. Yarıçap Yarıçap Merkez 4. ↸ Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Üçgensel. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. ↸ Bozuk paranın çapının iki kibrit kutusu arasındaki mesafe olduğu fark ettirilir. ↸ Bir ip veya kâğıt şeritle. eşkenar dörtgen. paralelkenar ve yamuğun verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade edilir. eşkenar dörtgen. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. dikdörtgensel bölgelerle. tabak. karesel. dairesel nesneler çevreletilir ve bu ipin uzunluğunun dairesel nesnenin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. olarak adlandırıldığı .yarıçapın “r”. [!] Çap uzunluğunun yarısının yarıçap biçimindeki çevre-çap -yarı çap ilişkileri kullanılarak çevre hesaplamaları yaptırılır. Ç= 4×a b Ç= (2×a)+(2×b) b c Ç= a+b+c a a a [!] Çap = yarıçap + yarıçap = 2 × yarıçap olduğu vurgulanır.5. dikdörtgen. Bu sayıya “pi” dendiği ve π sembolü ile gösterildiği belirtilir. Üçgen. bardak vb. ÇEVRE ↸ Farklı çap uzunluklarına sahip olan madenî paralar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 307 .A.A.

karesel ve dikdörtgensel bölgelerdeki bir kenarın diğer kenara göre yükseklik olduğu vurgulanır.A. kâğıt vb. ↸ Kenar uzunlukları belli olan karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının kenar uzunluklarının çarpımı olduğu fark ettirilir.Ö. harf kullandırılarak ifade ettirilir. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. yardımıyla 1 cm2 ve 1 m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. da km2 ile ölçüldüğü belirtilir. 4 cm K 6 cm L D C U S A B T R ABCD ve TRSU dikdörtgenlerinin alanlarını hesaplayınız. daha geniş alanların tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. 2. Açıkta kalan alan kaç cm2’ dir? 5m 190 cm Yatak 90 cm Halı 2m 3m 4m ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. KAZA IMLAR 1. alanların ölçümü cm2 ile sınıfın tabanının. ALA ↸ Kitabın yüzü. ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Farklı boyuttaki birimkareler kullanılarak belirli bir alan ölçtürülür. Aşağıda Simay’ın yatak odasının krokisi verilmiştir.A. büyük yazı tahtasının yüzeyinin vb. ↸ Standart ölçme birimlerinden “cm” ve “m” kullandırılarak oluşturulan dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanları buldurulur.Ö. Ayrıca. Alanlar “cm2” ve “m2” birimleriyle yazdırılır. Belirlenen bir alan ölçtürülür. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 3. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve bölgelerin alanlarının m2. Alan. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır.5. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. ↸ Karton. M N ↸ A(KLMN) = 4 cm x 6 cm = 24 cm2 şeklinde yazılacağı vurgulanır. masanın üst yüzü vb. Ölçüm [!] cm2 ve m2 birimleri arasında dönüşümler sonuçlarının farklılığından yola çıkılarak standart birimlere ihtiyaç olduğu fark yaptırılmaz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 308 .

ettirilir. dikdörtgen ve paralelkenar modelleriyle dikdörtgenle paralelkenar arasındaki ilişkileri inceleterek paralelkenarın alanının dikdörtgenin alanına dönüştürülebileceği keşfettirilir. dikdörtgensel bölge veya paralelkenarsal bölgeye tamamlatılarak bu bölgelerin arasındaki ilişki buldurulur.Ö. [!] Geometrik şekillerin yükseklikleri. ↸ Üçgensel bölgenin alanı kenar uzunlukları ve yükseklikler cinsinden ifade ettirilir. Üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. geometri tahtası. ALA ↸ Dikdörtgensel ve paralelkenarsal bölgeler. ↸ Geometri tahtası noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde verilen bir üçgensel bölge. KAZA IMLAR 4. Üçgensel bölgenin alanını bulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. geometri tahtası. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. 5.5.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Yukarıdaki üçgenleri isimlendirerek üçgenlerin taban uzunluğu ve bu tabanlara ait yükseklikleri belirleyiniz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 309 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kareli kâğıt. Bu bölgelerin alanlarından yararlanılarak üçgensel bölgenin alanı fark ettirilir. A AÇIKLAMALAR D C B Yukarıdaki ABCD paralelkenarının alanını birim Paralelkenarsal bölgenin alanı taban ve bu tabana ait yükseklik cinsinden ifade kareler cinsinden tahmin ediniz. köşelerinden katlatılıp kestirilerek iki eş üçgensel bölgelere ayrılır.A. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde çalışmalar yaptırılarak fark ettirilir.Ö.

5) Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 16) ZAMA I ÖLÇME Ağabeyim doğmuş. Milâttan önce veya milâttan sonraya ait seçtiğiniz iki tarih arasındaki farkı yüzyıl ve yıl olarak belirleyiniz. Akşam 10. kendi cümleleri ile ifade etmeleri. 1.Ö. Öğrenciler. 2.6. ↸ Kişisel Tarih Çizgim: Öğrencilerden. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfası getirtilir. çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir.). Bu öğrenci ne kadar uyumuştur? Ankara’dan Antalya’ya giden bir otobüs. problemleri dikkatle okumaları. defterlerine bir doğru çizmeleri ve bu doğrunun ortada bir yerini işaretleyerek bu işaretin hizasına doğum tarihlerini yazmaları istenir. koştuğunda nabzı dakikada 120 kez atmaktadır. Daha sonra. 1993 2002 1979 1987 1978 1999 2001 2004 AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Ablam evlendi. Đlk olimpiyatın ne zaman ve nerede yapıldığını araştırarak sınıfa sununuz. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Örneğin.5. doğumlarından önceki önemli olaylar doğum tarihlerinin soluna. doğumlarından sonraki önemli olaylar ise sağına işaretleyerek yazmaları sağlanır. kendi doğum tarihlerini referans alarak aşağıdaki soruları cevaplar: • Ablam kaç yaşındayken yeğenim doğdu? • Ağabeyimin doğumu ile ablamın evlenmesi arasında kaç yıl vardır? • O yıllara ait özellikler.10’da kalkmıştır. koştuğu zaman nabız atışı dakikada yüzde kaç artar? (TIMMS 1999’dan uyarlanmıştır. Annem ve babam evlenmiş.Ö. Yolculuk ne kadar sürmüştür? Fen ve Teknoloji dersi “Dünya Güneş ve Ay” ünitesi (Kazanım 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 310 . KAZA IMLAR 1. Aynı tempoda koşmaya devam ettiğinde nabzı 1 saatte kaç kez atar? Özgür’ün nabzı otururken dakikada 80 kez atmaktadır.A. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. sınıfa başladım. neyi sorduğunu belirlemeleri. 3. problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri). Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere göre programların başlama ve bitme süreleri ile ilgili problemler kurdurulur. ↸ Öğrencilerden. Problem: Özgür. [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. sınıfa geçtim. drama tekniği ile ifade ettirilir. Ablam doğmuş. ilköğretime başladığı yıl vb. ↸ 6. Doğum tarihim: Yeğenim doğdu.2. alınabilir Doğumlarından önce ve sonra olan olaylar arasındaki ilişkileri belirtmeleri istenir.30’da yatan bir öğrenci sabah 7. Moladan sonra 3 saat 25 dakika daha yola devam ederek Antalya’ya vardı. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. anne-babanın evlenme yılı. 4 saat 45 dakika gittikten sonra yarım saat mola verdi.A. Özgür. kardeşlerinin doğum tarihleri.

bir ölçek (5mL) şurup içmesi önerilen bir hasta 6 günlük tedavi süresince ne kadar şurup içer? Bir bardak.Ö.Ö.A. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 311 . 175 mL süt almaktadır. 2.A. araştırma yaptırılır. sınıfta araştırma sonuçları paylaşılır. Sekiz saatte bir.425 L 1000 AÇIKLAMALAR [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerin kesir kısmının en çok üç basamaklı olmasına dikkat edilir. SIVILARI ÖLÇME Sıvı ölçme birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin kullanıldığı dönüşümler yaptırılır. KAZA IMLAR 1.5. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 425 425 mL = L = 0. Sekiz saatte bir bardak süt içmesi önerilen bir çocuk 6 günde ne kadar süt içer ? Aşağıdaki sürahiye limonatanın 1 ’i 5 kadar su katıldığında sürahideki sıvı miktarı ne olur ? 1000 800 600 400 200 mL ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

• Paketin hacmi. en fazla 12 birimküpü buldurulur. KAZA IMLAR ↸ Bir kolinin hacmi küp şeker paketleriyle. • Kolinin hacmi. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 312 . içermelidir.Ö. 10×360=3600 küp şekerdir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Küp şeker–paket.A. 360 küp şekerdir. • Kolinin hacmi. olmayan birimle ölçer. ilişkisi fark ettirilir.A. ↸ Öğrencilerden üç birimküp hacme sahip değişik yapılar oluşturmaları sağlanır. sakız–paket. Oluşturulan farklı yapılardaki hacimlerin değişip değişmediği sorgulanır. modeller kullanarak birim ile hacim [!] Dikdörtgenler prizması ve kare prizma 1. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. paket–koli vb.Ö. Bir geometrik cismin hacmini standart modelleri kullandırılır. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak [!] Çizimler. paketin hacmi ise içerisindeki küp şekerlerle buldurulur. HACMĐ ÖLÇME ↸ Đzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıların hacminin kaç birimküp olduğu 2. Daha sonra bir paketin içindeki küp şeker sayısını kullanarak kolinin hacmi küp şekerle buldurulur. 10 tane şeker paketidir. farklı yapılar oluşturur.

5. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 313 .

Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 1. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1. 2. Şema yaparak verileri düzenler. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. 1. 3.5. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. 3. Çizgi grafiğini yorumlar. 1. 2. Çizgi grafiğini oluşturur. 2. T O P L A M Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık 2 1 3 9 314 .

A. çizgi grafiğinde gösterilemez. 20 ve 30. Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. metreyi kaç saniyede geçtiği öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki belirlenerek veriler toplatılır. Mesafe (m) 5 ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 10 15 Süre (saniye) 7 13 17 20 Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu Öğrenciler 0 5 10 15 Mesafe (m) 15 10 5 0 Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. 10. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. Çizgi grafiğini oluşturur. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur.Ö. Çünkü Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda.Ö. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 315 . AÇIKLAMALAR çizgi [!] Olaylar. [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Tablo: Mesafelere Göre Koşma Süresi Grafik: Mesafelere Göre Koşma Süresi Koşma süresi (saniye) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Hazır çizgi grafikleri inceletilerek çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra grafiği yaptırılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.5. Örneğin. KAZA IMLAR 1.A. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır.

• Aynı veriler. altın ve döviz fiyatlarındaki değişim vb. grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır. Çizgi grafiğini yorumlar. • Öğrencilerin grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu hakkındaki düşünceleri yazdırılır. ilgili ve içeriğinde çizgi grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek grafikler yorumlatılabilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır.5.A. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 5 0 0 5 10 15 20 25 Yol (m) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) 3.Ö. emlak. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 316 . Zaman (saniye) 25 20 15 10 AÇIKLAMALAR [!] Otomobil. kolaylıklarını ön plana çıkarmalıdır.Ö. [!] Veri toplatılacak olay. • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.A. • Varılan sonuç yazdırılır. • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır. grafik kullanımının ↸ Veri toplamak için öğrencinin yaşantısından seçilen bir olay tartışılarak belirlenir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 2.

KAZA IMLAR 1. telefonları. 2.Ö. Sunu”öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2) Desenli olanlar Kriz durumlarında size yardımcı olabilecek Plastik olanlar güvenilir yetişkinleri.5. Desenli olanlar Bardaklar Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Plastik olmayanlar Desenli olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur.A. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. Tablo: Trafik Kazaları Nedenlerinden Bazıları Trafik Kırmızı kazalarının ışıkta nedenleri geçmek Yaralı durumu Yaralanan Yaralanmayan Toplam Taşıtı hatalı geçmek Hızlı taşıt sürmek AÇIKLAMALAR [!] Okul çağı çocuklarının sağlıklı yaşam için tüketmeleri gereken besinlerle ilgili gazete kupürleri incelenerek iki özelliğe göre tablo oluşturmaları istenebilir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 317 . ↸ Ağaç şeması kullanılarak veriler düzenletilir.” Öğrencilerin yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır. süt. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. sebze. Hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek veriler tablo hâline getirtilir. Çeşitli özelliklere sahip Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır. Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve. tahıl miktarını araştırınız ve tablolaştırarak sununuz. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır. Desenli olmayanlar kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturunuz. et. Şema yaparak verileri düzenler. trafik kazalarının bazı nedenleri ve bu kazalar sırasında yaralanmaların olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir. adresleri.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğretmen.A. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 6) Sağlık Kültürü (Kazanım 21) Toplam TABLO VE ŞEMA 10 3 13 6 1 7 10 10 26 4 30 ↸ Kadınların Okur Yazarlık Oranları “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur.

ARĐTMETĐK ORTALAMA ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. plan kullandırılır. KAZA IMLAR 1.Ö. Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazınız ve sınıfa sununuz. yapma. amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için sunu değerlendirme formunu doldurur. 5+3+ 4 =4 3 Göksu Göksu Deniz Deniz Erol Erol ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 318 . “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak hesaplamaya kaynak olacak veriler açıklayınız. Küpler kullanılarak aritmetik incelenerek aritmetik ortalama ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Bu notların [!] Çeşitli ilanlar içeren gazete kupürleri aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür.5. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5.A.Ö. güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. Bu süreçte küpler [!] Öğrencilerin problemi anlama. toplanabilir. problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem Problem: Öğretmen.A.

Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. Tahtaya. ↸ Her bir gruba. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Suat: -Bence.Ö. yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır.A. kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin edilecektir.Ö. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. Sonra para 50 kez atılarak gelen deney yapar ve sonucu yorumlar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 319 .A. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. ↸ Đçi görünmeyen bir torba ile eş taş. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. üçlü gruplar oluşturulur. kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. KAZA IMLAR 1. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla [!] Hava tahmini. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında. bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Đkili. nohut vb. Öğrencilerden. yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. tekrar bir nesne çektirilir. Çekiliş yapmadan kırmızı. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. “Farklı iki renk Sosyal Bilgiler dersi “Bir Ülke Bir gelmesi” durumunu öğretmen. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra. OLASILIK 3. gazete kupürleri incelenerek tahminler Filiz: -Benim tahminime göre ise % 90 olasılıkla B takımı galip gelecektir. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. ↸ Bir yüzü sarı. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya. olayların olma olasılıkları vb.5. eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. yaptırılıp kontrol ettirilebilir. Tercihler. ile ilgili berabere kalacaktır. varlıklardan biri seçtirilir. öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu. mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. ekonomik tahminler. madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı 2. Öğretmenin kazanma olasılığının. Her grup. Gruplardan. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci Bayrak” ünitesi (Kazanım 1) grupları seçer.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Metni. Mehmet ÇEVĐK). TODAĐ Yayınları: Ankara 1996. Grades 3-8 Team.J. Geometry. Micazkadıoğlu. Đnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları Đçin. HMSO: London 1999. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Mathematics in the National Curriculum. Arda. N. Ministry of Education. et al. Mathematics Curriculum...J. Tarih Vakfı Yayınları: Đstanbul 2003. T. Çayır. Claude. 2001. NCTM: Reston 1987. . M. Mathematics: Applications and Connections Course 1. & Pryor. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 2. Learning Resources. Z. Đlköğretim Matematik Öğretimi. Atlanta. Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics. A..al.J. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi..: Đstanbul 2004. B.T. . R.. 2000. Kılıçoğlu.: Đstanbul 2003. 320 . Charles. Singapore.. Bassarear. Đnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. j. Department of Education and Science. S. ve Özçelik.B. I. Johnson. Đlgiç. Davis. Anı Yayıncılık. Dr. Đstanbul. K. Boyd. Department of Education: Dublin 1999.. E. 2002.. ve Deniz S.: Illinois 2001. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. Lester F. P. R. Đnsan Hakları Eğitimi Dersi Senaryoları. ve Henderson. British Council. Cooney. Gülmez. D. M. Collins W. GA: Houghton Mifflin 1975. A.. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 1.. Milsan Basın San Aş.W.. Mathematics of Elementary School Teachers. How to Evaluate Progress in Problem Solving... Đnsan Hakları Eğitimi. Her Güne Bir Oyun. K. et. E. Develioğlu. ve Oruç. Mathematics Grade 3-8. Department of Education and Science. Johnson. (Çev. K. Glencoe/McGraw-Hill: Newyork 1998. Busbridge.KAY AKÇA Altamuro. Y. ve O’Daffer P. Glencoe/McGrawHill: Newyork 1999. R. .: Đstanbul 2003. & Holubec. C. Ankara 2002. C. Exploring with Pattern Blocks Grade 4-6. T. V. Silver Burdett and Ginn: Atlanta 1992.J. Yaygın Đnsan Hakları Eğitimi. Circles of Learning: Cooperative in the classroom. Interaction Book Company: Minnesota 1990. Milsan Basın San Aş. 2003.Ş. Curriculum Planning and Development Ministry of Education.. EARGED.YÖK: Ankara 1996.. Kepenekçi. Ben Đnsanım Dizisi. ve Dede. Houghton Mifflin Company: Boston 1997. Inc. S.. D. Singapore Maths CurriculumMathematics Syllabus.

Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units. MEB:Đstanbul 2000. Đlköğretim Matematik Programına Ait Öğretmen Görüşleri. Hands-On Mathematics: Ready to Use Games & Activities for Grades 4-8. Cuisenaire Company of America. 2003.. & Krulik. Tangram Blocks Activities Grade 5-10.S. Curriculum and Evaluation Standards for school Mathematics. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992. London: Lorenz Books 1997. ve Gürsoy. NCTM: Virginia 1991. M. Đlköğretim Okul Ders Programları 1-5. Z. S. Pasternnack. C. 1957. EARGED:Ankara 2003. NCTM. P. Inc. Mathematics Assesment. TIMMSS 1999 Türkiye Raporu. & Williams. MEB. MEB. Reston: NCTM.: London 1999. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. Paper Cutting. Reston. Polya... Reston: NCTM. Ülker. NCTM. Millî Eğitim Basımevi: Đstanbul 2002..: Thousand Oaks 1998. Arslan. Corwin Press Inc.. Primary Mathematics Project Team. G. Alladdin Books Ltd.. S. Walton. & Silvey. MEB:Ankara 2003. Şahin. Seymour. Seymour. F. & Stepelman. Navigating through Data Analysis and Probability in Pre-kindergarten-Grade 2. Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme Bölümü Matematik Komisyonu. London: Penguin Books. Teaching Mathematics Through Problem Solving. Z. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992. EARGED: Ankara 2003. N. National Council of Teachers of Mathematics..M. 2002. Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 4.King. Problem Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions: A Resource for the Mathematics Teachers. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 3. MEB Basımevi: Đstanbul 2003. A. S. NCTM: Reston 1992. Posamentier. NCTM. MacMillan Company: New York 1990. D.. The Center for Applied Research in Education: West Nyack 1994.S. Thompson. L. J. A. K-5. Math for Fun Projects. 321 . Walton. Primary Mathematics 5B.. Estimation Book B.. 2002. Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. D.:New York. Singapore Federal Publications 1996. MEB. S. Estimation Book A and B. Posamentier. A. ve Sancar.

EKLER 322 .

... Kendine ait malzemeleri kullanırken özen gösterme 3...EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI GE EL ÖĞRE CĐ ĐZLEME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ....... Problem çözme yeteneklerini kullanma 6.... 2= Bazen. Yönerge: Aşağıdaki her ölçütün ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini göz önüne alarak öğrenciyi değerlendiriniz.........Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorma Hiçbir zaman adiren Her zaman zaman Her 1... Akıl yürütme 5...... Puanlama: 0= Hiçbir zaman.... Yazarken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 2......... Yaratıcı olma 4... 3= Sıklıkla: 4= Her zaman) adiren Sık sık Sık sık Hiçbir zaman BĐLĐŞSEL ÖZELLĐKLER 1... Başkalarına ait malzemeleri kullanırken özen gösterme Bazen PSĐKOMOTOR BECERĐLER Bazen 323 ..... Malzemeleri etkin kullanma 2. Konuşurken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 3......... Đç ilişkilendirme yapma 8. Farklı kaynaklardan yararlanma 10..... Bilgileri sorgulama 7.. Sınıf: ..... 1= Nadiren.... Dersler arası ilişkilendirme yapma 9...

..... Tek başına çalışma 8.......................................................... Başkalarına değer verme 4........................... Sorumluluklarını yerine getirme 5.......................................... Matematiğin önemli olduğuna inanma 2.... Eleştirilere açık olma 7............. ............... Kendini mutlu etmek için matematikle uğraşma 12......... Dikkatli olma 10.......................... Verimli çalışma 9......................... ..................adiren Sık sık zaman 1..................... Matematik sınavında panik olmama YORUMLAR VE Ö ERĐLER: .................................................................................... Dürüst olma 4.......... Đstekli ve hevesli çalışma 11...... Matematikte başarılı olmayı isteme 3................ zaman Hiçbir Her 324 ............................ Đhtiyaç duyduğunda yardım isteme 6......................... Toplum içinde kendini ifade etme adiren Her SOSYAL BECERĐLER Sık sık zaman zaman Hiçbir Bazen Bazen PSĐKOLOJĐK ÖZELLĐKLER 1........... Grup olarak çalışma 2................... Başkalarının fikirlerini dinleme 3.......... Öz güveni olma 13........................

2: Problemi anlamış. 2: Benzer bir problemi kurabilmiş. 0: Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. 0: Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. 2: Hazırladığı planı gerektiği gibi uyguladığında doğru sonuca ulaşır. 325 . 0: Benzer bir problemi kuramamış. 2: Doğru cevabı bulmuştur. sorunun bir kısmını çözebilmiş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuştur. CEVABI DOĞRULUĞU U KO TROL ETME 2: Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. 0: Probleme uygun olmayan plan yapmış. BE ZER BĐR PROBLEMĐ KURMA 1: Benzer bir problemi kısmen kurmuş. 1: Cevabı kısmen kontrol etmiş. ÇÖZÜM 1: Đşlem hatası yapmış.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ A ALĐTĐK DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0: Problemi tamamen yanlış anlamış. PROBLEMĐ A LAMA 1: Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. ÇÖZÜM ĐÇĐ PLA YAPMA 1: Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış.

• Hiçbir çalışma yapılmamışsa • Sadece yanlış sonuç yazılmışsa • Problemdeki veriler sadece kopyalanmışsa veya problemi anlama izleri yoksa 1 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Uygun stratejiyi uygularken hata yapmışsa ve bu hata problemi anlamadığı için veya kavram yanılgısı olduğu için değilse • Uygun strateji uygulanmış ve doğru sonuca ulaşılmışsa 326 .PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ BÜTÜ CÜL DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemin alt amaçlardan birine sadece ulaşmaya çalışmış ve sonuçlandırmamışsa • Çözüm bulmaya başlangıç yapılmasına karşın bu başlangıç doğru cevaba neden olmayacaksa • Uygun olmayan strateji ile başlangıç yapılmışsa veya bu strateji ile çözmeye çalışılmış fakat sonuçlandırılamamışsa 2 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemi yanlış anladığı için veya kısmen anladığı için uygun strateji kullanmasına karşın yanlış sonuca ulaştıysa • Uygun stratejiyi uygularken anlaşılmayan nedenlerden dolayı yanlış sonuca ulaşılmışsa • Uygun stratejinin uygulandığının anlaşılmamasına karşın doğru cevap verilmişse • Uygun strateji uygulanmış fakat sonuç yazılmamışsa 4 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • • • • • • Problem anlaşılmışsa ve uygun olmayan strateji ile başlangıç yapıldığı için yanlış sonuca ulaşılmışsa Doğru sonuç olmasına karşın çözüm anlaşılmıyorsa Sadece doğru sonuç varsa Sadece problemin alt amaçlarından birinin çözümü doğru ise Uygun strateji ile sadece başlangıç yapılmışsa Uygun strateji seçilmesine karşın yanlış uygulanmışsa 3 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.

.........PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ ÖĞRE CĐ RAPORU Öğrencinin adı ve soyadı: .............................. Cevabının doğru olduğundan emin misin? Neden? 7....... .........................................Konu: ...................... Sınıf: .................. .................................................................................... 1................................................................................. .............. Problemi çözerken hangi aşamaya gelebildin? Neden? 3......................................................................... Problemle uğraşmaya başladığında ilk defa ne yaptın? Ne düşündün? 2............................ Problemi çözerken hangi stratejiyi kullandın veya kullanmaya çalıştın? Neden? 4.......... Problem çözerken bir zorlukla karşılaştın mı? Karşılaştıysan bu zorluk nedir? 6...................................... Problemi yazınız: .......................................................... Problem çözümünü nasıl yaptığını açıklar mısın? 9..... Problemi çözdüğünde ne hissettin? Neden? 327 .......... Yönerge: Problem çözerken yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi açıklamak için aşağıdaki soruları cevaplayınız............. Tarih: ...... Problemi çözerken kullandığın veya kullanmaya çalıştığın stratejiden başka problem çözmeye uygun strateji var mı? Varsa bu stratejinin ne olduğunu açıklayınız? 5.................................................................................................................. Ders: ....... Problem çözerken neler hissettiğini nedenleriyle yazar mısın? 10........................................................ Cevabını kontrol etmenin önemli olduğunu düşünüyor musun? Neden? 8...........

...................... Problem çözümünü analiz etme 6................ Problem kurma 7....... Problemi çözme 4.............. Problemi genişletme 8.................. .................. Problem çözmeyi sevme YORUMLAR VE Ö ERĐLER .............. adiren Sık sık Hiçbir zaman ÖLÇÜTLER 1............................................. Problem çözme stratejilerini kullanma 3.................................................................................................. Sınıf: ......................................... Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5................................................................................................... ......................................................................................... Problemi çözmek için çaba harcama 9................................... Problem çözmede kendine güvenme 10...................................... Her zaman Bazen 328 ............PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ................................ Problemi anlama 2.......................................................................... ...................................................................................................

Katılmıyorum Katılıyorum Katılıyorum Adı ve soyadı : . 10 Matematik bana göre gereksiz bir derstir. 13 Matematik dersi hiç olmasa iyi olurdu. 16 Đlerde matematik ile ilgili bir bölümde okumak isterim.diğer derslere göre daha çok severek çalışırım.. DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretlemeniz beklenmektedir. 17 Televizyon ve radyoda yayımlanan matematik konulu programları kaçırmak istemem. Matematiği . dergi vb. 15 Matematik derslerindeki problemleri çözmek çok can sıkıcıdır. 19 Boş zamanlarımın çoğunu Matematik dersine ayırmak isterim.yayınları takip etmek isterim. 18 Matematik derslerinde problem çözmek keyif vericidir. 329 Hiç . Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra. 11 Matematik sınavlarında diğer. Matematik dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum. DERECELER Katılmıyorum Tamamen Sınıf :……………….MATEMATĐK DERSĐ E YÖ ELĐK TUTUM ÖLÇEĞĐ Sevgili Öğrenciler. 20 Matematik dersi ile ilgili kitap. Kararsızım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Matematik benim için eğlenceli bir derstir. derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. Bu ölçek sizlerin Matematik dersine yönelik tutumlarınızı öğrenmek amacı ile hazırlanmıştır.. Matematik dersinde genellikle huzursuz olurum. Matematik derslerinde zaman çabuk geçiyor. Matematik dersinde genellikle çok sıkılırım. Matematik dersinin gelmesini dört gözle bekliyorum. 14 Matematik dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur. 12 Matematik dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Matematik ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alırım. Matematik en çok korktuğum derstir.

Bu yapılarda kullanılan geometrik şekilleri belirleyip bir kartona çiziniz. Yarışmayı kazanmak için yaşadığınız çevreyi düşünerek nasıl bir yapı modeli (bina. Resim Öğretmenleri. Başvuru Kaynakları • Ansiklopediler. Bu yarışmaya en fazla geometrik şekil kullanarak en özgün tasarımı yapan mimar yarışmayı kazanacaktır. açı. park vb. Mimarlar Odası. Tarihî filmler ve belgeseller izleyiniz. renkli kâğıtlar. üçgen. internet. köprü.EK 2: PROJE ÖR EKLERĐ PROJE (ÖR EK I) Sınıf Projenin Adı :3 : Maket Yapalım Projenin amacı : Çeşitli yapılarda yer alan düzlem. tarihî ve çağdaş yapıların fotoğrafları • Konuyla ilgili kişiler (Sanat Tarihçileri. yapıştırıcı. cetvel Projenin Değerlendirilmesi 1. dikdörtgen. bir tasarım yarışması düzenlemiştir. Proje Sorusu : Mimar olduğunuzu düşününüz. Kaynak ve araç-gereç kullanımı 3. çember. Projenin içeriği 2. Tasarınızı bir kartona çizip istediğiniz gibi süsleyerek boyayınız.) Araç–Gereçler Karton. simetri ve süslemeleri görebilmek. renkli kalemler. Arkeologlar vb. makas. doğru. maket bıçağı.) tasarlarsınız? Hangi geometrik şekilleri kullanırsınız? Projenin Tasarlanması • • • • Çevrenizdeki tarihî veya mimarî yapıları gezip fotoğraflarını çekiniz. Bunlara uygun modeller tasarlayabilmek. Sunum 330 . nokta. kare.

Anketin uygulanması. Anket sonuçlarının yüzde olarak hesaplanması. Uygulama Aşaması 1. En az 5 adet anket sorularının belirlenmesi. Sonuçların yorumlanması. Projenin içeriği 3. öğretmen. (Anket yaptığımız 3 meslek grubundaki çalışanların %40’ı yaptığı işi severken %60’ı işinden memnun değil vb. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi. çiftçi vb. Projede kullanılan materyal ve kaynak çeşitliliği 331 .PROJE (ÖR EK II) Sınıf Projenin Adı Projenin Amacı :5 : Meslek Gruplarını Tanıyalım : Bu projede. Anket sonuçlarının tablo hâlinde düzenlenmesi. 4. 2. Anketin hazırlanması ve çoğaltılması. (Her meslek grubu için önce ayrı ayrı her soruya verilen cevaplar incelenip daha sonra tümü arasında genelleme yapılabilir. (Mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz?. Sunum Aşaması Grup arkadaşlarınız ile anketi uyguladığınız kişilerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Đş bölümünün yapılması. Projenin sunumu 4. değişik meslek gruplarından kişilere anket uygulayacak ve sonuçları değerlendireceksiniz. muhtar. 2. Projenin Aşamaları : Karar Aşaması 1.).). Projenin hazırlanma süreci 2. 2. 3.). 3 değişik meslek grubunun belirlenmesi (doktor. Projenin Değerlendirilmesi 1. mimar. Küçükken ne olmak istiyordunuz?). 3. Bu fotoğrafları sunumunuzda arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Değerlendirme ve Yorumlama Aşaması 1.

5. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 1. Okulda demokratik ortamın geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini fark eder. 9. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 10.EK 3: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. onar ritmik sayar. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. 9. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 1. Temel hareket kavramlarını bilir. 100 içinde ileriye doğru birer ve 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI I KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI TABLOSU SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi DERS KAZA IMLARI Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 13. Paralarımızı tanır. 10. Geometri/ Uzamsal Đlişkiler 1. Temel hareket kavramlarını bilir. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 2. 1. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar Sayılar/ Doğal Sayılar Geometri/ Uzamsal Đlişkiler ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. 332 . Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. 32. Okul bölümlerinin ve personelinin adlarını belirtir. DERS KAZA IMLARI 18. Öğrenci olarak sorumluluklarının farkına varır.

SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 27. Standart uzunluk ölçme araçlarını 5. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Đlgilendiği ve ilgilenmediği faaliyetlerin farkında olur. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 18. SI IF Veri/ Nesne Grafiği 1. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 32. 333 . planlı çalışabilme becerisini geliştirir. Tam ve yarım saatleri okur. 2. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. Ölçme/ Zamanı ölçme 2. toplum içindeki önemini kavrar. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. 13. Meslekleri tanır ve mesleklerin Ölçme belirterek gerekliliğini açıklar. Nesne grafiğini yorumlar. 17. Paralarımızı tanır. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme / Zamanı 3.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. Zaman ölçme birimleriyle ilgili Ölçme problemleri çözer ve kurar ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 8. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK ALT ÖĞRE ME DA IŞMA KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. Zamanını düzenli kullanır. Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerideki etkilerini belirtir. saati tam ve yarım saate ayarlar.

Paranın kullanım alanlarına yakın çevresinden örnekler verir. 34. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 26. 3. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 33. Farklılıkları insanlığın kültürel zenginliği olarak görür. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. 16. 7. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. 334 . Belirli bir zamanı farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 6. Paranın biriktirildiği bir yer olduğunu fark eder. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme /Zamanı Ölçme 2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Şekil grafiği oluşturur. Spor türlerini bilir. Problem çözme sürecini açıklar. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamını belirtir. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Şekil Grafiği 2. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 20.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. 20 ye kadar Romen rakamlarını okur yazar. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 9. Para biriktirme uygulamaları yapar. 17. Paranın mal ve hizmet karşılığı verildiği durumları fark eder. Oyun.

ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Sayılar/ Doğal 7. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Sütun grafiğini yorumlar. 4. Sütun grafiğini oluşturur. Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder. Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 12. Oyun. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamlarını belirtir. Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. dakika-saniye Ölçme arasındaki dönüşümleri yapar. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 3.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 1. Deprem sürelerini karşılaştırır. Gelir ve gideri tarif eder. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. 2. Doğal sayılarla bölme işlemini Sayılarla Bölme Đşlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 2. 4. Bir depremin ortalama olarak ne kadar sürdüğünü fark eder. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 54. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 29. Üç basamaklı doğal sayıları en Sayılarla Bölme Đşlemi çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Dakika ile saniye arasındaki Ölçme ilişkiyi açıklar. 24. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 6. AFETTE KORU MA VE GÜVE LĐ YAŞAM 7. 23. 30. 335 . Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. 20. 7. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Veri/ Sütun Grafiği 1. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki Ölçme ilişkileri açıklar. Basit bir iş problemini çözer. Saat-dakika. KARĐYER BĐLĐ CĐ GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI 20. Sayılar/ Doğal 2. Spor türlerini bilir.

336 . ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 2. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. 45. hız. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 5. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 6. Spor türlerini bilir. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 4. 5. Vergi vermenin bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilir. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. metre ve Ölçme kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. başlayış yeri ve tarihini belirtir. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. 16. gelişimi ve değişimi açıklar. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI KARĐYER BĐLĐ CĐ Đ ALA I GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. santimetre. Kriz durumu olduğunda kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri belirler. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. Besin öğelerinin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 7. Milimetre. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. 4. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 21. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. Đnsan hakları ile ilgili istatistik verilerinden faydalanmasını bilir. Kendinde ve başkalarında olan problemleri çözer ve kurar. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Şema yaparak verileri düzenler. Sayılar/ Yüzdeler 2. 8. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. Đnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını bilir. Modern olimpiyat oyunlarının problemleri çözer ve kurar. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1.

SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ O LUK TABA BLOKLARI En küçük parçası 1cm3 lük bir küptür ve birlik olarak adlandırılır. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluşturulabilir. Onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu plaka yüzlük olarak adlandırılır. Yüzlük plakalardan 10 tanesinin üst üste birleştirilmesinden oluşan küp ise binliktir. Materyal bulunamadığı durumlarda birlik. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu blok ise onluktur.EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. BĐRĐM KÜPLER Çocukların kolayca kullanabilmesi için yaklaşık 2 cm × 2 cm × 2 cm boyutlarında olan küpler. 337 . etkinliklerde çeşitliliği artırmak için dört farklı renkte hazırlanılabilir.

eşkenar üçgen.GEOMETRĐ TAHTASI Plastik bir levha üzerinde. ikişer santimetre aralıklarla yatay ve dikey sıralarda 5x5 plastik çivinin bulunduğu ve renkli ambalaj lastikleriyle geometrik şekiller oluşturulabilen bir araçtır. ÖRÜ TÜ BLOKLARI Altıgen. 338 . ikizkenar dik üçgen. eşkenar dörtgen. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluşan plastik materyallerdir. ikizkenar yamuk.

bir kare. 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 339 . bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluşmaktadır. Đki büyük ikizkenar dik üçgen. TA GRAM Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir Çin bulmacasıdır. iki küçük ikizkenar dik üçgen.SĐMETRĐ AY ASI Hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tanıyan materyaldir.

8. 4. 2. 340 . 5. GEOMETRĐ ŞERĐTLERĐ Plastikten 3 renkte şeritler ve pimden oluşmaktadır. 6. 10. 3.KESĐR TAKIMI Parçalar aynı büyüklükte olmak üzere eş parçalara ayrılmış kesir takımıdır. 12’lik eşit parçalara ayrılmış ve değişik sayıda parçaları boyanmış kesir kartlarıdır. ŞEFFAF KESĐR KARTLARI Şeffaf malzemelerden yapılmış ve sırasıyla 1.

2 cm 20 cm 2 cm 0. Onluk kartlarla birlikte de kullanılır. yapılan etkinliğin özelliğine göre içerisine nesne konabilecek biçimde 2 mm derinlikte ve 4 mm kalınlıkta kare şeklinde kutucuklardan oluşmaktadır. GEOMETRĐK CĐSĐMLER SETĐ 341 .5 cm x 1.5 cm boyutlarında ve 2 mm kalınlığında renkli kare pullardır.O LUK KART Tek onluk veya iki beşlik olmak üzere iki türde olan onluk kartlar.5 mm 2 cm 10 cm ŞEFFAF SAYMA PULLARI 1.

342 . OKTALI KÂĞIT Yatay ve dikey olarak birbirlerinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan çalışma kâğıdı (Etkinliğin gerektirdiği ölçüde istenilen büyüklükte düzenlenebilir).ĐZOMETRĐK KÂĞIT Noktaların eşkenar üçgen biçiminde dizildiği üç boyutlu çizimlerde kolaylık sağlayan noktalı kâğıttır.

YÜZLÜK KART (YÜZDELĐK KARE) 10 cm x 10 cm boyutlarında 100 eş kareye bölünmüş ve öğrencilerin üzerinde işaretlemeler ve boyama yapabildiği ve her bir kutucuğun yüzde bire karşılık geldiği materyal. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 343 . yapılan etkinliğe göre içi boş olarak da kullanılabilir). YÜZLÜK TABLO 10×10 luk bir tablo içerisinde 1 den 100 e kadar sayıların sıralandığı tablo (Yüzlük tablo.

Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir. analiz etme ve bir sonuca ulaşma • Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma • Gözlem yapma.EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. gözlemlerden sonuca ulaşma 344 Öğrencilerin neyi bildiğini. programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği. öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olur. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. • Öğretmenin. ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmışken. zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar. Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil. • Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları. • Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene. Öğrencilerin neyi bilmediğini değil. • Okuduğunu anlama. ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar. rutin problemleri çözebilme. Eğitimde. ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. öğrencilerin bildiklerini ortaya koymalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. yorumlama • Bilgi toplama. Program. • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder. anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur. kritik etme. öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder. Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur. derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. Đyi bir değerlendirme sistemi: • • • • verir. Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı . Değerlendirme. öğrencilerden beklenen bilgi. öğrencinin okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir Ölçme ve değerlendirme de öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama. beceri ve tutumların gelişip gelişmediği. eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. Programların ölçme ve değerlendirme yaklaşımında. izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur. Bu programlara dayalı ölçme ve değerlendirme.

öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. öz değerlendirme formları. 2001). yazmaya geldiğinde çok güzel şeyler yazabilirler (Levstik ve Barton. yazılar. çoktan seçmeli. Bu sorunu aşmak için öğretmenlerin. sorulardan oluşan testler de kullanarak hem süreci hem de sonucu değerlendirmiş olurlar. performans ödevleri. 345 . gözlem. Öğretmen öğrencilerin: • Soru ve önerilerine verilen cevaplarını • Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını • Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını • Öğretmenin. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. Aşağıdaki noktalar. posterler. Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte kullanması gerekir.• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme • Araştırma yapma • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma gibi becerilerin önemi artmıştır. eşleştirmeli. Aşağıda bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. öğrenci ürün dosyaları (portfolyo). fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin? Gözlemler: Çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça önemlidir. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır. Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını sağlayabilir. açık uçlu vb. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. Bazı öğrenciler tartışma sırasında sessiz kalırken. projeler. iş. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli değildir. görüşmeler. performans ödevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır. Gözlemler. Ayrıca. dereceli puanlama anahtarı (rubric) vb. Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz. Öğretmenler bazen öğrencilerin. DEĞERLE DĐRME ARAÇ VE YÖ TEMLERĐ Görüşme (Mülâkat): Öğrencilerle yapılan görüşmeler. Öğretmenler. öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. Tartışma. Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir: Bir olayı (konuyu. Her öğrenciyi değişik özellikler. kısa cevaplı. araç ve yöntemleri kullanarak öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilirini ne kadar geliştiğini öğrenim süreci içinde değerlendirirler. yöntemi. sınavlarında veya ödevlerinde sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. boşluk doldurma.

Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. • Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. En faydalı dereceli puanlama anahtarı. Akran Değerlendirme: Öğrencilerin. Öğrenciler. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın edenleri • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. Akran değerlendirmede. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. projeler. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. Dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde raporunuzu beş dakika içinde sununuz. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. • Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. arkadaşlarının hazırladığı ödevler. • Kendini değerlendirme ile öğrenci sürecin bir parçası olduğunu hisseder. araştırmalar. öğrencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevlerde bulunmalarına fırsatlar sunar. Öz değerlendirme. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlarlar. kendi yaptıklarınızdır. dil eğitimi. • Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir. • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. Başlangıçta kendini değerlendirme. performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Projeler: Projeler. Kontrol listeleri. • Kendini değerlendirme. • Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir. nasıl düşündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gerektirir. Akran değerlendirme. Örnek: Büyük kentlerdeki hava kirliliğinin önlenmesi için önerilerinizden oluşan bir rapor hazırlayınız. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler için önemli sorumluluklar gerektirir. çalışmalarını değerlendirmesidir. öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. raporlar vb. Sözlü Sunum: Sözlü sunum. konuşma. arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. 346 . Projeler puanlama standartları ve ayrıntılı yönergeler gerektirir.Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlemlediğiniz zaman kaydediniz. Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Dereceli puanlama anahtarı.

HARĐTA ELEMA LARI Haritanın başlığı. Đşaretlerin çoğu haritada yok. Sınırlı sayıda renk kullanılmış. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. yön oku. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. • Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Đşaretler çok az kullanılmış. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır. PUA 4 3 2 1 ÖLÇÜTLER Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. 347 . bir alt veya üst kritere ait olabilir. Konuyu anladığını gösterdi. Haritada birkaç renk var. Đşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Burada önemli olan düzeyler arasında kriterleri iyi ayırt edebilmektir. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğini belirleyin. Yazılı açıklamalar yeterliydi. Örnekler yeterli değildi. Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. kaynağı. Konunun çoğunu anladığını gösterdi. Bazı işaretler kolay okunmuyor. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklendi fakat yeterli değildi. ürünler ya da becerilerin anahtarını oluşturun. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş. • Nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyin. Bütün işaretler haritada var. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok. • Davranış. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. Beceriler hangi düzeyde olursa. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. anahtar bölümü (lejant). GÖRÜ ÜMÜ YETERLĐĞĐ Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. Đşaretlerden bir kaçı haritada yok. • Ödevin ölçmeye çalıştığı davranışlar. çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar. Konunun birazını anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 ĐÇERĐK Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. Bu ölçekler. 2. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa kriterler yazın. Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. • Yeterlik düzeylerine karar verin. ölçeği. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi. Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanmasıdır.• Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve kriterler sağlar. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş. Önemli eksikler vardı.

• Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek. alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek. fotoğraflar.kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler • Grup ödevleri ve projeler • Öğretmen anektodları • Öğrencilerin mektupları • Öğretmen kontrol listeleri • Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler • Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler • Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar). • Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek. kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar. • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek. öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek. Öğrencinin gelişimini. harcadığı çabayı. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip. • Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak. • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek.Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası.) • Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) • Araştırmalar. Öğrenci Ürün Dosyası eleri Đçerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına. • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek. problemler ve stratejiler • Diyagramlar. • Aile ile iletişimi sağlamak. Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı edir? • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak. • Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak. velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriğini Seçmek Đçin Stratejiler • Öğrencinin en iyi çalışması • Öğrencinin yeni öğrendiği çalışmalar • Öğrencinin çok övündüğü şeyler • Öğretmen. • Yazma. resimler • Video . yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. öğrenci ve veli tarafından yapılan seçimler 348 . • Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak. okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak.

kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz. • Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz. programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını.). • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi. öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp. Örneğin. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz. öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. Ancak değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve bu kriterler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. • Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. ürün dosyasının öğretmen için anlamını. kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler. yazılar vb. öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir. • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (öğrencilerinize puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi veriniz.). • Öğrencilerinize. Kendinize. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü edir? • Veli. • Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretlerini kırmayınız (başlangıçta 4–5 madde). Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası. • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. • Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır. öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama. öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. Varsa elinizde bir örnek bunu öğrencilerinize gösteriniz. • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar. 349 . öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır. • Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar.Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır. değerlendirme ölçekleri. projeler. öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı.

Gözlenebilir performanslar: Deney yapma. öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. • Performans değerlendirme. • Dereceli puanlama anahtarı. • Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki. düzenleme. kroki. zamana bağlı değildir. resim çizme. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Alışkanlıklar ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık. öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. • Performans değerlendirme.Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. öğrencilerin. Böylece değerlendirme sürecinde. • Performans ödevlerinde. öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. • Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. • Performans değerlendirmeyle öğrenciler. Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? • Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme. oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. • Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Üst düzey düşünme becerileri: Bilgiyi edinme. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. Hangi Tür Etkinlikler Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilir? Ürünler: Kompozisyon. bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. kendini ifade etme. grafik çizme. • Performans değerlendirme süreç içine yayılmıştır. özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. tek bir cevap yoktur. üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin 350 . Kavram Haritaları: Kavram haritaları. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak. kullanma vb. başkalarının fikirlerine önem erme. sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma. sunum yapabilme vb. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. bir araç yapma vb. bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. deney düzeneği oluşturma vb. makale yazma. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir.

Değerlendirme yapmada kullanılabilir. Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada. 3. • Çapraz bağlantılar. 5. Kavram Haritalarının Oluşturulma Aşamaları 1. Kavramların çapraz bağlanması • En iyi haritalar. 3. birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir. Öğrencilerin konuyla ilgili en önemli kavramdan daha az önemli olana doğru kavram ilişkisini hazırlamasına fırsat veriniz. onlardan en çok bildikleri kavramları ya da onlara kısa bir metin verip. Kavram haritaları. 4. Đlişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir. 1998). Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi • Kavramlar. 4. 2. • Çapraz bağlantılar. 3.). yaratıcılığı ortaya çıkarır. Hangi kavramın konuyla en çok ilişkili olduğunu sorunuz ve bunu daire içine almalarını isteyiniz. Öğrenmeyi kolaylaştırmada. 2. en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir. • Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır.(Gerekirse yardım ediniz. 7. 351 . Kavram Haritalarını Değerlendirmek Đçin Kullanılabilecek Ölçütler 1.yazıldığı doğrularla gösterilir. 2. Önceden hazırlanmış bir örneği öğrencilerinize gösteriniz. metinden çıkardıkları kavramları listelemelerini isteyiniz. kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir. 1. 6. öğrencinin. Harita üzerindeki çapraz bağlantıların neyi ifade ettiğini gösteriniz. • • • Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır. Sonra bu kavramları en genelden daha özele doğru sıralamalarını isteyiniz. Bir konunun öğretiminde. Öğrencilere yeni bir kavram haritası hazırlatmak için. Đlişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak. Bu örnekte kavramların harita üzerinde nasıl birleştiğini sorunuz. Kavram haritalarını oluşturmalarına yardımcı olunuz. Đki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır.

Tutum ölçekleri. Bu ifadeler için. tamamlanmamış cümleler ve hikâyeler anlatma gibi çeşitli yöntemler ile yanlışı seçme tekniği. “Katılıyorum”. ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. 352 . Örnek:. Tutum ölçeklerinden en çok kullanılan yöntem de Likert ölçeğidir. “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimdir (Özgüven. ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. tutum ölçme yöntemleri içerisinde en önde gelen ve yaygın olarak kullanılanıdır (Tavşancıl. soru listeleri. 2002). 2002).8. kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen. Tutum Ölçekleri: Tutum. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. Likert tipi ölçeklerle. Öğrencilerinize. Böylece her cevaplayıcı. bireylerin belli bir kişiyi. içerik analizi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır (Tavşancıl. grubu. Tutumların ölçülmesinde gözlem. kendi kavram haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız. 1999). “Kararsızım”. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. “Tamamen Katılıyorum”.

Çoktan Seçmeli Madde Tipleri Her Zaman Tek Bir Doğru Cevabı Olan Maddeler: Madde kökünde sorulan sorunun kesin olarak bir tek doğru cevabı vardır. ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır. diğeri eksik cümle tipindedir. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar. verilenler arasından seçip işaretlemesidir. Seçenek bulmada kolaylık sağlar. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi …. Öğrenciden istenen. sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. Soru cümlesi. Daha çok bilgi.. öğrencilerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla kullanamayız. Bu tür maddeler bilgi basamağını ölçmek için uygundur. kök ve seçeneklerden oluşur.). zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılırlar. 6. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır. Sorunun cevabı kesin olmalıdır. Bu Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Fiziksel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılmazlar. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. Bir sorunun ifadesinde. 353 . Bu maddeleri. 5. dır. Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli bir madde. 3. Her soru. 4. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. Örnek: Türkiye’de 1980–2000 yılları arasında en fazla göç alan il aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara B) Đstanbul C) Đzmir D) Adana E) Đzmit Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler: Birden fazla cevabı bulunan soruların yoklanmasında en çok başvurulan ve çok kullanışlı olanıdır. 7. Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır. Öğrenciye yöneltilen sorunun cevabı genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Seçenek Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı 1 2 3 4 5 Olumsuz Đfade Puanı 5 4 3 2 1 Kısa Cevaplı Maddeler: Bir kelime. doğru cevabı. Bir sınavdaki sorulardan bazıları başka sorulara ipucu olmamalıdır.……. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. Birisi soru cümlesi. 2. cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. Örnek: Đç Anadolu Bölgesinin en yüksek bölümü hangisidir? A) Konya B) Yukarı Sakarya C) Yukarı Kızılırmak D) Orta Kızılırmak En Doğru Cevabı Olan Maddeler: Bu maddelerde seçeneklerden birindeki cevap en doğrudur. Kısa cevaplı maddeler iki türlüdür. Kök.

orta öğretim düzeyinde ise beş seçenekli olması önerilir. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı. Cevap listesi.Örnek: Bir bireye ait nüfus cüzdanında. 11. Madde kökünde tek ve temel bir fikir olmalıdır. o bireyin kimliğine ilişkin hangi bilgi ya da bilgilere ulaşılır? I. Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. altıncı. 7. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça maddenin güçlüğü de artar. Eğitim durumu III. 6.). Seçenek sayısı testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. 3. Mesleği A) I –II B) Yalnız II C) I-III D) Yalnız III Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. 14. 5. “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneği dikkatli kullanılmalıdır (Bu seçenek. 12. Eşleştirmeli Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. 10. 8. 13. nerede? gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır. Tuzak niteliğinde olan sorulardan kaçınılmalıdır. “ Yukarıdakilerin hiç biri” seçeneği doğru cevap olarak kullanılmamalıdır. beceri zincirleri yerine. Örneğin. Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır. ne?. 15. tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. 17. 4. 2. Kim?. rakam. 3. 4. Kökte seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır. 16. bunların seçeneklere yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır. 354 . bir kelime listesi ise alfabetik. Madde kökü olabildiğince açık seçik ifade edilmiş olmalıdır. beşinci. üçüncü sınıfta üç seçenekli. yedinci ve sekizinci sınıflarda dört. Eşleştirmeli Maddeler: Đki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. Madde kökünde gereksiz açıklamalardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Eşleştirme madde grubunda yet alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik olmalıdır. Cinsiyet II. yalnızca bir tek zihinsel beceri üzerine odaklanmalıdır. 2. Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde. Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. dördüncü. biri diğerlerini içerir özellikte olmamalıdır. Her madde karmaşık davranış. maddedeki bütün seçeneklerin birbirine çok benzer olduğu hallerde kullanılabilir. Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından kökle uyumlu olmalıdır. gramer ve konu bakımından homojen bir grup oluşturmalıdır. 9. Seçeneklerin tümü ifade. Kan grubu IV. sayı. Bir eşleme takımında öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmamalıdır.

Uzun Cevaplı Maddeler: Bu tip maddelerde. problem çözme. eleştirel düşünme. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir. Süreçte yapılan bu değerlendirme etkinliklerinin yanında. ölçütlere göre hangi alanda yeterli hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. çalışmaları ya da derse katılımları bir bütün olarak aldığı puanlarına göre de değerlendirilebilir. 2. Maddeler ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamalıdır. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( .. Açık Uçlu Maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği. analiz sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilirler. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir DEĞERLE DĐRME Bundan sonraki bölümde eğitim öğretim sürecinde öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. en yüksek puanın 60 olduğu bir etkinlikten öğrenci 42 puan almış ise öğrencinin yüz üzerinden puanı 70 olur ((42/60)x100=70). Bu Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. 4. Đki türü vardır: a. kısa cevaplı. şans başarısı faktörü ortadan kalkar.. • Açık uçlu maddelerde. geleneksel ölçme araçlarıyla (çoktan seçmeli. b. testler) da öğrenci başarıları değerlendirilir. Öğrencilerin yaptığı projeler. • Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine olanak sağlar.. iki benzerlik yazın gibi). Yaratıcı düşünme. • Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına imkan verirler.. uzun cevaplı vb. Maddelerin başında. Öz değerlendirme. ödevler. 3. cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir açıklama bölümü belirtilmelidir. 355 . grup değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç puan vermekten çok. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılır. Maddeler birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır. Örneğin. karar verme. öğrencilere bir ya da birkaç soru verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap vermesi istenir. üç neden belirleyin. ürün dosyaları vb. onların eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır. Bu formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken.. niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Eksiklikleri varsa bu eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır. . Gerek görülürse öğrencinin puanları yüzdelik puanlara da dönüştürülebilir. eşleştirmeli. Sınırlı Cevap Maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. Her madde değişik yorumlara açık olmayacak biçimde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.

Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 11. 5.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME (ÖR EK FORMLAR) ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… o : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. Yönergeyi izledim. BECERĐLER 1. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 356 . Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. 6. Bu etkinlikten neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 10. 7. 2. 8. 4. 9. 3. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. Ödevlerimi tamamladım. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X). Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim.

ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı: …………… Sınıfı : …………… o : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarih: …………… Bu çalışmada neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 357 .

Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır. Çalıştıkları konuda. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına özen gösterirler.GRUP DEĞERLE DĐRME Grubun Adı Sınıfı : …………… : …………… Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz. Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir. grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur. Grubun verimli bir şekilde çalışması Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır. Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir. Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır. Grup üyeleri birbirlerine güvenir. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir. Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda. Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. DERECELER Bazen Sıklıkla BECERĐLER Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. Hiçbir zaman adiren Her zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 358 . gruptakiler bunları tartışmaya açarlar.

gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir.GRUP DEĞERLE DĐRME Yönerge: Aşağıdaki form. Puanlama Anahtarı: 5= Çok iyi 4= iyi 3=Orta 2= Kabul Edilebilir 1= Zayıf Grup arkadaşlarını destekleme Görev almaya istekli oluş Zamanı verimli kullanma Sorumlulukları paylaşma Ödevleri tamamlama Çalışmaya hazır oluş Tartışmalara katılma Öğrencinin Adı ve Soyadı Farklı görüşlere saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme Başkalarını dinleme Ödevlerini saklama YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Toplam Puan 359 .

6. Yönteme uygun deney yapar. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. Deneye uygun rapor yazar. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. Görüşü sorulduğunda söyler. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. Yeni ve özgün sorular sorar. 4. Toplam IV. 5. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. Đnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. Toplam GE EL TOPLAM 360 . 3. BĐLĐMSEL YÖ TEM 1. Đ CELEME – ARAŞTIRMA . ETKĐ LĐKLERE KATILMA 2. 3. Ünite Adı: ……… Adı – Soyadı : ……………… Öğrenci no Sınıfı : ……………… : ……………… BECERĐLER Hiçbir zaman 1 DERECELER adiren Bazen Sıklıkla 2 3 4 Her zaman 5 I. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. Toplam III. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar. 2. yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. 5. 7. Deney sonuçlarını doğru yorumlar. 2. 4. 3.ÖĞRE CĐ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır. Deneyin sonucunu sunar. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür.GÖZLEM 1. Toplam II. etkinlik süresince öğrencilerin. DERSE HAZIRLIK 1. Derse hazırlıklı gelir. 5. 4. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. 2. 4. 6. 3. Araştırma inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır.

PROJE Đ ĐÇERĐĞĐ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III.PROJE DEĞERLE DĐRME FORMU Projenin Adı : …………… Adı ve soyadı : …………… Sınıfı : …………… o : …………… DERECELER Kabul Orta Đyi Edilebilir 2 3 4 BECERĐLER I. SU U YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma TOPLAM GE EL TOPLAM Zayıf 1 Çok Đyi 5 ÖĞRETME Đ YORUMU: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. Burada önemli olan öğrencilerin başarısını 5 (çok iyi) düzeyine çıkarmaktır. 361 . PROJE HAZIRLAMA SÜRECĐ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma Đhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi TOPLAM II. ot: Yukarıda 1-5 arasında verilenler birer derecedir.

Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler. Malzemeleri kullanırken israf etmez. Grup numarası: ……………… Adı soyadı : ……………… Sınıfı : ……………… 1. Grubumuzdaki Öğrenciler 1. Arkadaşım 2. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. Görevini zamanında yerine getirir. Arkadaşım 2. öğretmenin birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada yardımcı olarak kullanılabilir. Arkadaşım 2. kirlettiklerini temizler vb. Arkadaşım Hiçbir Zaman 1. Arkadaşım Projenin Başında 1. Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar. ). tertipli ve düzenli çalışır (Kullandığı aletleri yerine koyar. konuşulanları anlar.AKRA DEĞERLE DĐRME FORMU Değerlendiren öğrencinin. Arkadaşım 2. Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır. arkadaşının adı soyadı: ……………… Her Zaman 1. Arkadaşım Projenin Sonunda 1. Temiz. Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir.Arkadaşım 362 Ben Ben Ben Etkinliğe katılımda gönüllüdür. Sonuçları tartışırken anlaşılır konuşur. Ben . arkadaşının adı soyadı: ……………… 2.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->