T.C.

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1–5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

A KARA - 2009

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV ALA LAR

Đlköğretim 1-5. sınıflar matematik programında alan eğitimcileri Doç. Dr. Safure BULUT , Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK, Yard. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Yard. Doç. Dr. Soner DURMUŞ, kurul uzmanı Mustafa KARAHAN, program geliştirme uzmanı Erol ÖZSOY, ölçme ve değerlendirme uzmanı Seher ULUTAŞ, öğretmenler Yeşim GÖĞÜN, Ebru HELVACI ,Yeşim SARAÇOĞLU ,Gamze OKUR ŞĐMŞEK, Fatma Derya YAVUZ, Semra ORAL, Adnan Menderes

ÖZKALAN, M. Nuh ÖZCAN, Gülsün PĐŞKĐN görev yapmıştır.

ĐÇĐ DEKĐLER 1. GĐRĐŞ ............................................................................................................................ 2. PROGRAMI VĐZYO U ............................................................................................ 3. PROGRAMI YAKLAŞIMI ....................................................................................... 4. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ............................................................................. 4.1. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları ..................................................................... 4.2. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar ........................................................ 4.3. Öğrenme Alanları ve Amaçları.................................................................................. 4.4. Beceriler..................................................................................................................... 4.4.1. Problem Çözme ................................................................................................ 4.4.2. Đletişim.............................................................................................................. 4.4.3. Akıl Yürütme ................................................................................................... 4.4.4. Đlişkilendirme ................................................................................................... 4.5. Duyuşsal Özellikler .................................................................................................. 4.6. Öz Düzenleme Yeterlikleri ...................................................................................... 4.7. Psikomotor Gelişim ..................................... ............................................................. 5. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME ............................................................ 6. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ......................................... 6.1. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.2. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri .................................................... 6.3. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.4. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ............................................................ 7. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME .............................................................................. 8. ĐLKÖĞRETĐM 1. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ............................................ 8.1. 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 8.2. Sayılar Öğrenme Alanı……………..………... ........................................................ 8.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 8.4. Ölçme Öğrenme Alanı ………………………………………………………….. ... 8.5. Veri Öğrenme Alanı ……………………………………………………………….. 9. ĐLKÖĞRETĐM 2. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ………………………... .... 9.1. 2. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 9.2. Sayılar Öğrenme Alanı ………………………………………………..…………... 9.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 9.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................... 9.5. Veri Öğrenme Alanı .................................................................................................. 7 7 8 9 9 9 10 11 11 13 14 16 16 17 17 18 21 21 28 34 44 48 59

66 79 84 89 92

100 124 130 137

10. ĐLKÖĞRETĐM 3. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI .......................................... 141 10.1. 3. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 10.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 149 10.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 165 10.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 177 10.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 188 11. ĐLKÖĞRETĐM 4. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 192 11.1. 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 11.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 203 11.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 225 11.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 238 11.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 249 12. ĐLKÖĞRETĐM 5. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 253 12.1. 5. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 12.2. Sayılar Öğrenme Alanı ........................................................................................... 263 12.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 288 12.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 304 12.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 313 KAY AKÇA .................................................................................................................... 320 EKLER …………………………………………………………………………………… 322 EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI ............................................................................................ EK 2 : PROJE ÖR EKLERĐ ………………………………………………………….. EK 3: MATEMATĐK DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI ................... EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ ............... EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR 323 330 332 337 344

TÜRK MĐLLĐ EĞĐTĐMĐ Đ AMAÇLARI 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. Đlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

1. GĐRĐŞ Dünyada bilginin önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak “bilgi” kavramı ve “bilim” anlayışı da değişmekte, teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramları farklılaşmakta, tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerinden beklediği beceriler de değişmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişim gerekmektedir. Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. Değişimlerle birlikte matematiğin ve matematik eğitiminin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapmanın ve iletişim kurmanın yollarını sürekli değiştirmektedir. Örneğin; hesap makineleri önceleri çok pahalıydı, fakat bugün ucuzladı ve yaygınlaştı. Önceden kâğıt-kalem ile yapmak zorunda kaldığımız ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz pek çok hesaplamayı artık hesap makineleri ile daha kolay yapabilmekteyiz. Bu değişimin doğal sonucu olarak matematik eğitiminde kâğıt-kalem ile hesaplamaların önemi azalırken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanmıştır. Önceleri, bazı bilgilere sadece belli sayıda insan erişebiliyordu. Zamanla iletişim araçlarının gelişmesi ve internetin yaygınlaşması sayesinde bu bilgilere erişim kolaylaştı. Bu nedenle matematik eğitiminin, öğrencilerin bilinçli birer vatandaş ve tüketici olabilmeleri için; istatistiği doğru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayalı tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır. 2. PROGRAMI VĐZYO U Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan millî ve milletlerarası araştırmalar, gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir. 7

somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluştururlar. Öğrencilerin matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmelerini ve etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır. matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra. böylece kavramsal ve işlemsel bilgi ve beceriler arasında ilişkiler kurmayı gerektirmektedir. açıklamayı ve savunmayı. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen. 8 . akıl yürütme ve ilişkilendirmedir. keşfedebilecekleri. yönlendiren. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. öğrencilerin matematik yapma sürecinde etkin katılımcı olmasını esas almaktadır. problem çözebilecekleri. matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve zengin matematiksel kavramları öğrenirler. Programda öğretmen ve öğrencilerin rollerinde farklılıklar vardır. Programın odağında kavram ve ilişkilerin oluşturduğu öğrenme alanları bulunmaktadır. matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. öğrencilerin araştırma yapabilecekleri. öğrenme sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı. konuşan. Hayatında matematiği kullanabilen. Öğrenciler etkin şekilde matematik yaparken problem çözmeyi. sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olma amaçlanmıştır. kavramların kendi aralarındaki ilişkileri. Benimsenen kavramsal yaklaşımla. anlayan. Bu çerçevede matematik programında. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşmayı. öğrencilerin somut deneyimlerinden. tartıştıran. matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluşturulmasına daha çok zaman ayırmayı. motive eden. iletişim kurma. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir.Matematiği öğrenmek. PROGRAMI YAKLAŞIMI Bu program matematikle ilgili kavramları. Öğretmenin rollerinden bazıları ise kendini geliştiren. problem çözebilen ve kuran. soru sorduran. 3. tartışan. Bu yaklaşımla. sorgulayan. Öğrencinin rollerinden bazıları. Kavramsal yaklaşım. Bu program. matematiği öğrenmenin zengin ve kapsamlı bir süreç olduğu görüşü benimsenmiştir. çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. ekip çalışması yapabilen. Bu beceriler. soru soran. problem çözme. Bu yaş grubundaki öğrenciler çevreleriyle. işlemlerin altında yatan anlamı ve işlem becerilerinin kazandırılmasını vurgulamaktadır. dinleyen. Programda. temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi. problem çözebilen. düşündüren. düşünen. bazı önemli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir. etkinlik geliştiren ve uygulayan. öğrenmesinden sorumlu olan. Matematik öğrenme etkin bir süreç olarak ele alınmıştır. sorgulayan.

Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek.4. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel. estetik duygular geliştirebilecektir. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar 1. 7. 2. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ Bu bölümde Đlköğretim 1-5. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. 4. Programda edinilmesi öngörülen kazanımların bir kısmı. Model kurabilecek. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. 10. bir ünitede veya farklı ünitelerin çeşitli bölümlerinde tekrar kullanılabilir. 11. basılı araç-gereçler ile müze. sergi. 5. 13. Araştırma yapma. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. 12. Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre bölümler oluşturulmalı ve bölümler motivasyonu artıracak biçimde isimlendirilmelidir. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde güncel ve günlük yaşamla ilişkili durumlar ele alınır. 15. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı’nın yapısını ve içeriğini oluşturan bileşenler açıklanmaktadır. 9 . 14.1.2. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. işleniş sırası değildir. 4. teknik ve stratejiler kullanılır. Sistemli. 9. 6. 5. koleksiyon vb. diğer derslerle ilişkiler ve ön öğrenmeler dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarının ilişkili kazanımları bir araya getirilmeli ve ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanarak ve bu plana uyulmalıdır. öz güven duyabilecektir. Öğretim etkinliklerinde öğrenci düzeyi. Programdaki öğrenme ve alt öğrenme alanlarının sıralanışı. 6. 4. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. Entelektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. 3. 2. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. görsel-işitsel. 4. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem. dikkatli. ortamlardan yararlanılır. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. 3. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir. 8. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1.

5 4-7 19. • Sayılarla işlem yapar. Veri • Veri toplar. doğrudan. şekil. • Tahmin eder ve zihinden işlem yapar.5 5-8 19. sütun ve çizgi grafiklerini okur ve yorumlar.5 19. grafik ve resimlerle temsil eder. yüzdeler ve ondalık kesirler arasındaki ilişkileri bilir. şemaları.5 6-9 19. Geometri • Uzamsal (durum-yer. süreç ve ürün değerlendirilmelidir.5 x 27.5 x 27.5 x 27. yeni cisim ve şekiller elde eder. 10 . Bu programa göre hazırlanacak ders kitabı.5 x 27. yeniden düzenlenerek veya amaca uygun olarak yeni geliştirilenler.SI 2.5 7-10 ÖĞRETME KILAVUZ KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST 4. • Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder.5 x 27. • Simetriyi bilir ve kullanır.5 x 27.5 19. • Basamak kavramını bilir ve kullanır. Öğrenme-öğretme sürecinde.7. • Tabloları. • Geometrik cisim ve şekilleri oluşturur ve çizer. • Geometrik araçları kullanır. süreç ve ürünü değerlendirmede kullanılmalıdır. anlamlarını bilir ve kullanır.5 Forma Sayısı 8-11 9-12 10-13 10-13 11-14 ÖĞRE CĐ ÇALIŞMA KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı 19.5 x 27. öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının forma sayıları aşağıda belirtilmiştir.5 x 27. • Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.5 x 27. SI IF IF IF IF IF Kitap Boyutu 19.SI 5. • Geometrik cisim ve şekillerden. • Dört işlemi bilir ve problem çözmede kullanır. toplanan veriyi şema. • Kesirler. • Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve çıkarımlarda bulunur.SI 3. Ölçme • Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar. DERS KĐTABI SI IFLAR 1. • Olayların olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunur ve yorum yapar.5 19. bunlarla süslemeler yapar.5 x 27. • Şekillerle örüntüler oluşturur. • Sayı örüntülerindeki sayılar arasındaki ilişkileri belirler ve bu ilişkileri problem durumlarına uygular.3. doğrultu-yön) ilişkilerle ilgili beceriler geliştirir ve kullanır. 8.5 6-9 19. resim. Programın ekinde verilen ölçme araçları.5 19. Öğrenme Alanları ve Amaçları Sayılar • Sayıları tanır. • Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini bilir ve bunları problem çözümlerinde kullanır. SI 4.

problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katkıda bulunduğu. Sınıf içi tartışmalarla.4. Öğrenciler. şekil. Matematik dersinde seçilen problemler. kazandıkları matematiksel bilgi ve beceriler daha anlamlı olacak ve bu bilgiyi farklı durumlara uygulamaları kolaylaşacaktır. Problem çözme kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. diğer derslerin programlarında (Hayat Bilgisi. kontrol etmenin ve farklı stratejiler kullanmanın önemini anlamaları sağlanmalıdır. başlı başına konu değil. öğrencilerin kendi çözüm yollarını oluşturmaları için uygun ortam sağlanmalıdır. somut nesne vb. Fen ve Teknoloji. Bu süreçte. problemi nasıl temsil ettiği (tablo. 11 .1. en iyi ve en kolay çözüm yollarına birlikte karar verilmelidir. Problem. Problem çözme. 4. Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için çözüme ulaşma yolunun açık olmaması ve öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme becerilerini kullanması gerekmektedir.4. Problem çözmeye algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalıdır. problemin cevabından çok çözüm yoluna önem verilmelidir.). Problem Çözme: Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası problem çözmedir. etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Đletişim Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Program. Problemi anlamanın. Ayrıca öğrenciler. öğrencilerin günlük yaşamında gereksinim duyduğu konular ve okulda yaptığı etkinliklerle ilgili ve ilginç olmalıdır. Öğrencilerin problemleri farklı yollardan çözebileceği ve problem çözme ile ilgili düşüncelerini akran ve öğretmenleriyle rahatlıkla paylaşabileceği sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Problem çözme sürecinde.4. Öğrencinin problemi nasıl çözdüğü. Türkçe. plan yapmanın. Bu durumda öğrencilerin. problem çözme sürecinde farklı çözüm yollarına değer vermeyi öğrenmelidir. Beceriler Program. Sosyal Bilgiler) olduğu gibi öğrencilerin aşağıda belirtilen ortak becerileri kazanmalarını hedeflemektedir: • • • • • • • • • Türkçeyi doğru. bir süreçtir. seçtiği stratejinin ve temsil biçiminin çözümü nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulmalıdır. çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve soru olarak algılanmamalıdır. problem çözme becerilerinin öğrenilmesi ve kullanılması hedeflenmiştir. Problem çözme yolları öğrenciye doğrudan verilmemeli. iletişim. problem çözerken farklı stratejiler kullanabilmelidir. ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi temel matematik becerilerin üzerinde önemle durmaktadır. Bu becerilerin Matematik dersi için taşıdığı önem aşağıda açıklanmıştır. yukarıda belirtilen ortak becerilerle birlikte problem çözme.

Ayrıca öğrencilerin benzer problemler oluşturmalarına fırsat tanınmalıdır. Değişik problemleri çözebilmek için farklı problem çözme stratejileri kullanabilme • • • • • • • • • • • • • • Deneme-yanılma Şekil. istenebilir. Problem çözmeyi. problem çözme sürecinde başarı kazandıkça. kendilerinin de matematik yapabileceklerine ilişkin güvenleri artar. Çünkü bu zaman diliminde öğrenciler stratejiler hakkında bilgi sahibi olurlar. matematiksel kavramları irdeleme ve anlama için kullanma 2. resim. problemi her zaman tam olarak çözmek zorunda bırakılmamalıdır. problemin farklı biçimde ifade edilmesi. Problem çözmede. istenenlerin farklı biçimde ifade edilmesi vb. kendi çözüm yollarına değer verildiğini hissettikçe. değerlendirme sürecine katılmış olur ve problem çözme stratejilerini ne kadar bildikleri ve uyguladıkları görülebilir. Öğrenciler. Uygun aralıklarla bir problemin çözümünden hemen sonra öğrencilerin problem çözme stratejileri ile ilgili öz değerlendirme yapmaları istenir. Bu çalışmayı ders yılının ilk dört ayında yapmak yeterli olabilir. stratejiler bazen tek başına kullanılabileceği gibi birkaç strateji birlikte kullanılabilir. tablo vb. Matematiği anlamlı bir şekilde kullanmak için öz güven ve olumlu tutum geliştirebilme 5. Örneğin. problemi anlayıp anlamadığı ile ilgili sorular sorulabilir. kullanma Materyal (malzeme) kullanma Sistematik bir liste oluşturma Örüntü arama Geriye doğru çalışma Tahmin ve kontrol etme Varsayımları kullanma Problemi başka bir biçimde ifade etme Problemi basitleştirme Problemin bir bölümünü çözme Benzer bir problem çözme Akıl yürütme Đşlem seçme Problem Çözme Stratejilerinin Seçilmesi ve Uygulanması Problem çözme becerileri değerlendirilirken farklı stratejiler kullanılarak çözülebilecek problemlere yer verilmelidir. 12 .Öğrenciler. Problem çözme becerisi kazandırılırken öğrencilerde aşağıdaki becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmiştir: 1. Çözümlerin probleme uygunluğunu ve akla yatkınlığını kontrol etme ve yorumlama 4. Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmadığı. Matematiksel ve günlük yaşam durumlarını kullanarak problem kurma 3. Matematiği kullanarak iletişim kurmayı öğrenirler ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirirler. Böylece öğrenciler problem çözerken daha sabırlı ve yaratıcı bir tutum içine girerler. Böylece öğrenciler.

Đletişim becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Somut model. Matematik hakkında konuşmak ve yazmak iletişim becerisini geliştirirken öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. grafik. Đletişim. Öğretmen. resim. resim. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman. tartışabileceği ve yazı ile anlatabileceği sınıf ortamları oluşturmalı ve öğrencilerin daha iyi iletişim kurabilmesi için uygun sorgulamalarda bulunmalıdır. matematikte bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun farkına varır. matematiksel düşüncelerin fiziksel. öğrencilerin düşüncelerini açıklayabileceği. ( ) 2. ama strateji kullanmayı düşündüm. Ayrıca bir problemi temsil etmenin bazı yollarının diğerlerinden daha kolay ve etkili olduğunu gördüğünde matematiğin yararlarını ve esnekliğini takdir eder. matematiğin gücünü takdir etmeye başlar. temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etme • Matematik ve problemler hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade etme • Günlük dili. zihinsel ve sembolik temsilleri arasında önemli bağlar kurulmasını sağlar. En az bir strateji kullandım ve bu strateji problemi çözmemde bana yardım etti. bu dil öğrenci için anlamlı olmalıdır. Đletişim becerisini geliştirmenin bir diğer yolu ise matematik hakkında yazı yazmaktır.2. kullanma ( ) • Örüntü arama ( ) • Benzer bir problem çözme ( ) • Diğerleri 4. Problem çözme strateji listesine baktım. tartışma ve okumanın önemini fark etme 13 . bir strateji seçtim ve uyguladım. resimsel. grafiksel. matematiksel dil ve sembollerle ilişkilendirme • Matematik hakkında konuşma. Aynı zamanda iletişim. ama bir strateji seçemedim. ( ) 6. Öğrencilerin matematiğe dayalı iletişim becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında düşüncelerini akranlarıyla rahatça paylaşabilmeleri gerekir. kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. ( ) 3. Aşağıdaki stratejileri kullandım: • Tahmin ve kontrol etme ( ) • Şekil. Problem çözme strateji listesine baktım. Problemleri çözerken strateji kullanmak aklıma geliyor ama bunun üstünde çok durmuyorum. yazma.Problem çözme stratejilerini ne kadar biliyorum? Problem çözerken kullandığınız stratejileri düşününüz ve kullandığınızı işaretleyiniz. Eğer öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyorsa. aralarında anlamlı ilişkiler bulunan. Böylece öğrenciler. Problem çözme strateji listesine bakmadım. ( ) 5. tablo vb. ( ) 7.4. Problemleri çözerken bir strateji kullanmayı hiç düşünmedim. tablo vb. Đletişim: Matematik. şekil. sözel. ( ) 4. öğrencilerin sezgiye dayalı bilgileriyle soyut matematik dili ve sembolleri arasında köprü kurmada önemli bir rol oynar. 1. Bir problemin nasıl çözüldüğünü ve bir kuralın ne anlama geldiğini açıklamak amacıyla öğrencilere yazılar yazdırılabilir.

4. matematikte akıl yürütebilmenin. akıl yürütmede ve düşüncelerini savunmada öz güvenlerini geliştirerek matematik öğrenmenin kural ve formülleri ezberlemekten ibaret olmadığını. Tahmin günlük yaşantımızda bazen gerçek ölçümler kadar kullanışlıdır. Akıl Yürütme: Matematik eğitiminin önemli bir amacı da öğrencilerin matematik yapabileceklerine. Tahmin yaparken birtakım stratejiler kullanılabilir.3. Bunun sağlanabilmesi için karşılıklı saygının hâkim olduğu sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Mantığa dayalı çıkarımlarda bulunma • Kendi düşüncelerini açıklarken matematiksel modeller. anlamlı ve mantıklı bir uğraş olduğunu görürler. Örneğin. Bazı işlemsel tahmin stratejileri aşağıda verilmiştir. Đşlemsel tahmin becerisi gelişmiş kişilerin. Matematik Öğretim Programı’nda iki temel tahmin stratejisi ele alınmaktadır: 1. kendi başarı ve başarısızlıkları üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır. sorgulamasına ve değerlendirmesine açık olmalıdır. Đşlemsel Tahmin: Aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak belirlenmesidir. Öğrencilere. Đşlemsel tahminde kullanılabilecek stratejiler burada verilenlerle sınırlı değildir. düşüncelerini açıklayabilme ve savunabilmenin öneminin hissettirilmesi gerekmektedir.4. Bu inançla. sınıftaki diğer öğrencilerin eleştirisine. nasıl çözüldüğünün de önemi vurgulanmalıdır. ülkelerin ve şehirlerin nüfuslarını belirlemede ve daha pek çok yerde tahmine başvurulur. Đşlemsel tahmin 2. genel matematik becerilerinin de iyi olduğu gözlemlenmektedir. kurallar ve ilişkileri kullanma • Probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunma • Bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanma • Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanma • Matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etme • Tahminde bulunma Tahmin Stratejileri: Hem günlük yaşantımızda hem de bilimsel süreçlerde tahmin sıkça kullanılır. Ders sırasında burada sunulanlara benzer tahmin stratejileri kullanılabileceği gibi öğrencilerin geliştirebilecekleri tahmin stratejileri de desteklenmelidir. matematiğin keyifli. öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerileri de gelişir. Matematik dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ifadeleri. Matematiğe dayalı akıl yürütmenin değer verildiği böyle ortamlarda. arkeolojik kazılarda bulunan nesnelerin ne kadar eski olduğunu belirlemede. Bu amaçla bir problemin çözümü kadar. Ölçmeye dayalı tahmin 1. 14 .

13 → 10’a yuvarlanarak 30×10=300 27 000+300=27 300 15 . (2100×3)+(24×13) olur. 237 sayısı 200’e yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. Örnek • 150+237 işleminin sonucu tahmin edilirken 237 sayısı 250’ye yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. Her ikisi de yukarı yuvarlanmış olsaydı daha uzak bir tahmin elde edilecekti. Đlk veya Son Basamakları Kullanma: En soldaki veya en sağdaki basamakların toplanarak sonucun tahmin edilmesidir.Yuvarlama: Đşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir. Düzenleme ve Düzeltme: Bu strateji elde edilen tahminsel sonucu gerçek sonuca daha uygun ve daha yakın hâle getirmek için kullanılır ve iki aşamada gerçekleşir: • Đşlemin ortasında yapılan düzenleme ve düzeltme • Đşlemin sonunda yapılan düzenleme ve düzeltme Örneğin. Uyuşan Sayıları Kullanma: Zihinden hesaplanması kolay olan sayıları gruplandırılarak sonucun tahmin edilmesidir. Örnek • 1900+3050+609 işleminin sonucu tahmin edilirken verilen sayıların en soldaki basamak değerleri toplanarak 1000+3000+600 = 4600 işlemin sonucu tahmin edilir. 5 ile 4000 çarpılarak işlemin sonucu 20 000 olarak tahmin edilir. 48+54 işleminin sonucu da 100 olarak tahmin edilir.8+9.4+4.2+6.2 sayılarını toplarken önce 3+4+3+6+9 toplamı bulunur.7+3. Örnek • 330+330+330 işleminin sonucu tahmin edilirken 330×3=990 işlemi yapılabilir. Böylece daha iyi bir tahmin elde edilmiştir.4’ün toplamı yaklaşık 1.2’nin toplamı da 1 ettiğinden 25’e 2 eklenerek işlemin sonucu 27 olarak tahmin edilir. 2124×13 işlemini bu stratejiyi kullanarak yapalım: 2124×13=(2100+24)×(10+3) 2100×10=21 000 ise bu işlemdeki hata payı. • 27×75 işleminin sonucunu tahmin etmek için sayılar yuvarlanır: 30×70=2100 Burada dikkat edileceği gibi sayılardan bir tanesi yukarıdaki onluğa diğeri ise aşağıdaki onluğa yuvarlanmıştır. • 3.8 ile 0. Örnek • 32+48+54+18+69 işleminde 32+69 işleminin sonucu 100. Bulunan sonuç en sonda bulunan basamaklar üzerinde çalışarak düzeltilir: 0.7 ile 0. 0. Gruplandırma: Đşlemdeki sayılar. • 4234+3971+4020+3840+4160 işlemindeki sayıların her biri 4000’e yakındır. Dağılma: 76×89 işleminin sonucu tahmin edilirken (76×100)–(76×10)=7600–760 biçiminde dönüştürülerek sonuç yaklaşık 6800 olarak tahmin edilir. belirli bir değere yakın ise sayılar bu değer/değerler bazında gruplandırılarak sonuç tahmin edilir. 18 de hesaba katılarak sonuç yaklaşık 218 olarak tahmin edilir. 2100 → 2000’e yuvarlanarak 2000×3=6000 21 000+6000=27 000 24 → 30’a.

Bu üçlü süreç hem stratejilerini pekiştirmeleri açısından hem de tahmin becerilerinin gelişmesi açısından yararlı olacaktır.5. Programda. öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimini dikkate almıştır. Duyuşsal boyutla aşağıdakiler hedeflenmektedir: • • • • • • • • • • Matematikle uğraşmaktan zevk alma Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme Matematikte öz güven duyma Bir problemi çözerken sabırlı olma Matematiği öğrenebileceğine inanma Matematikle ilgili olumlu tutum ve başarısını etkileyecek kaygılara kapılmama Matematikle ilgili konuları tartışma Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olma Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma Matematik dersinde istenenleri yerine getirme 16 .2. matematiğin diğer alanlarıyla ilişkisi araştırılmalıdır. Öğrencilerden. kavram ve kurallar arasında karşılaştırmalar yapmaları istenmeli.4. bilinen (zihindeki) bir referans ölçüsü ile karşılaştırılır. öz güven ve matematik kaygısı duyuşsal boyutu içermektedir. Đlişkilendirme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • • • • Kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirme Matematiksel kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleriyle gösterme Öğrenme alanları arasında ilişki kurma Matematiği diğer derslerde ve günlük yaşamında kullanma 4. tartışılması ve genelleştirilmesi de aynı süreç içinde ele alınmalıdır. Duyuşsal Özellikler Programda. Ölçmeye Dayalı Tahmin: Ölçmeye dayalı tahmin herhangi bir ölçme aracı kullanmadan ölçülerin yaklaşık olarak belirlenmesidir. ölçmeleri ve tahminlerini kontrol etmeleri istenmelidir. Matematiksel kavram ve beceriler geliştirilirken öğrencilerde bu duyuşsal gelişim de göz önünde bulundurulmalıdır.4. Öğrencilerin tahmin stratejileri kendiliğinden gelişmez. Đlişkilendirme: Öğrencilerin matematiğin yararlarını anlayabilmeleri için matematiksel kavram ve becerilerin hem birbirleriyle hem de okul içi ve okul dışı yaşantıları ile ilişkilendirilmesi gereklidir. onlara somut ve soyut temsil biçimleri arasında ilişkilendirme yapabilecekleri problemler çözdürülmelidir. beş öğrenme alanı birbirinden bağımsız ele alınmış görünse de öğrenme alanlarının kendi içinde ve diğer öğrenme alanlarıyla matematiksel kavramların ilişkilendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilerin araştırılması. 4. Sınıfta ele alınan bir konunun. Matematiksel kavramların geliştirilmesi bir ders saati ile sınırlandırılmadan süreç içinde gerçekleştirilmelidir. Öğrencilerden sıkça tahmin yürütmeleri. Ölçmeye dayalı tahminde kullanılan en yaygın strateji belirli bir referans noktasının dikkate alınmasıdır. Bu stratejide ölçüsü tahmin edilecek nesne. Tutum.

öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. süslemeler oluşturma • Hesap makinesini ve bilgisayar yazılımlarını etkin kullanma 17 .6. onluk kartları. paylaşmanın. Öz Düzenleme Yeterlikleri Programda.7. cetvel. birim küpleri ve tangramı etkin kullanma • Çarkı etkin kullanma • Makas ve maket bıçağını etkin kullanma • Pergel. arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yardım isteme • Matematik dersine verimli bir şekilde çalışma • Matematik sınavlarında heyecanlı ve panik hâlde olmama • Matematik dersinde ilişkilerinde saygının. Öz düzenleme ile ilgili açıklamaların bir kısmı “beceriler” ve “duyuşsal boyut” ile ilgili bölümlerde yer almıştır. dürüstlüğün ve sevginin önemini taktir etme • Matematik dersinde yapılan çalışmalarda temiz ve düzenli olma • Matematik dersinde eşyaları ve materyalleri kullanırken özen gösterme 4. desenler. Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Yüzlük tabloyu. Öz düzenlemede. gerekli yeterliğe sahip olunması için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Matematikle ilgili konularda kendini motive etme • Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada kendini yönlendirme • Matematik dersinde istenenleri zamanında ve düzenli olarak yapma • Matematikle ilgili çalışmalarda kendi kendini sorgulama • Gerektiğinde ailesinden. hoşgörünün. dairelerini ve takımlarını etkin kullanma • Milimetrik. onurun. yardımlaşmanın. geometri tahtasını. değer vermenin. yüzdelik daireyi. matematiksel ilişkiler. Psikomotor Beceriler Programda. noktalı ve izometrik kâğıtları. iletki ve gönyeyi etkin kullanma • Grafikleri uygun bir şekilde çizme • Kâğıtları katlayarak ve keserek geometrik şekiller. onluk taban bloklarını. öğrencilerin öz düzenleme ile ilgili özelliklerinin gelişimi önemli bir yer tutmaktadır.• • • • • • • Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında da çalışmalar yapma Matematik kültürünü yaşamına uygulama Matematikle ilgili çalışmalarda yer alma Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısının farkında olma Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanma Matematiğin mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanma Matematiğin zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünme 4. onluk ve yüzdelik kareleri etkin kullanma • Kesir kartlarını.

5. Bu nedenle problemler. Bir başka ifadeyle. dersini planlarken seçeceği etkinliklerin amaca uygunluğuna. Öğrencinin sahip olduğu bilgi. hangi durumlarda toplama yapmanın uygun olacağını kavraması veya toplamada eldenin ne anlama geldiğini anlaması da önemsenmelidir. Öğrencilerin kazandıkları yeni bilgileri. Öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri.1. bir problemin çözümünün anlatılması gibi farklı biçimlerde olabilir. Programın etkinlikler sütununda bu konuyla ilgili pek çok öneri sunulmaktadır. öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. öğrencilerin matematiğin günlük hayattaki kullanımını açık biçimde görmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. Örneğin. 18 .5. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME Bu programın başarı ile uygulanmasında birtakım öğretim stratejileri dikkate alınmalıdır. bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler. öğrencilerin bireysel anlamalarını sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. Sınıf içi tartışmalar. hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. Đletişim.2. kavramlar arası ilişkiyi kurabilmeleri. Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır: Küçük yaştaki öğrenciler. güdüleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına dikkat etmelidir.3. birçok durumda çeşitli zorluk derecelerinde matematiğe ait problemler karşımıza çıkmakta ve matematik pek çok meslek dalında kullanılmaktadır. bilgileri yalnızca hatırlamaları ve tanımaları değil. toparlamaya ve yapılandırmaya yöneltecektir. Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır: Öğrencilerin. Öğretimde bilginin farklı biçimlerde temsil edildiği durumlar kullanılmalıdır (semboller. Öğretmen. Bu nedenle öğretmen. Öğrenciler matematiğin diğer derslerde de kullanılabildiğini gördüklerinde. resimler. Bu amaçla Matematik dersi belli başlı ara disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. eski bilgilerle ilişkilendirerek yorumlaması esas alınmalıdır. Günlük yaşamda. sözlü ve yazılı ifadeler vb. öğrendiklerinin arkasında yatan anlamı kavramaları hedeflenmelidir. bir matematik probleminin kurulması. 5. kazanımları daha anlamlı olacaktır. ortak matematiksel doğruları ve anlamları oluşturmak için kullanılmalıdır. Đlişkilendirme Önemsenmelidir: Matematik bilgilerinin. Öğrenci. öğrencileri bildiklerini yeniden gözden geçirmeye. öğrenci başarısını sağlamak için tek başına yeterli değildir. Öğrenciler Matematik Bilgileriyle Đletişim Kurmalıdır: Öğrenmede iletişimin önemli bir rolü vardır. 5. yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır. sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelmelidir. Đletişim kurmak. Đletişim. Öğretimde bu becerilerin gelişmesine özel önem verilmelidir. somut araçlar.). beceri ve düşünceler. Öğretimin somut deneyimlerle başlaması. Dolayısıyla matematik öğretiminde somut modellerin kullanılması oldukça yararlıdır. öğrencilerin öğretmen tarafından daha iyi değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır. öğrencilerin iki doğal sayıyı toplayabilmelerinin yanı sıra. bir rapor veya hikâyenin hazırlanıp sınıfta sunulması.4. 5. bilgiyi farklı ortamlarda uygulayabilmeleri. bilgiyi çeşitli temsil biçimlerine dönüştürebilmeleriyle yakından ilgilidir.

Öğrencilerin hesap makinesini yerinde kullanmayı öğrenmesine önem verilmelidir. ilginç problemler vb. 1990): • Ekip üyeleri.6. öğretim yazılımlarının hem niteliği hem de niceliği artmakta. Öğrenci Motivasyonu Dikkate Alınmalıdır: Öğrencilerin Matematik dersinde istekli olmaları. dinamik geometri yazılımları sayesinde öğrenciler geometrik çizimler oluşturabilmekte ya da öğretmenin hazırladığı dinamik geometrik şekiller üzerinde etkileşimli incelemeler yapabilmektedir. Hesap makineleri sayesinde öğrenciler daha gerçekçi matematik problemleri üzerinde çalışabilecek. Sonuç olarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesine önem verilmelidir. Bazı öğrenciler başarı ile motive olurken bazıları oyun. onların derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir. Kimi öğrenciler ise öğrendiklerini uygulama şansı yakaladığı zaman derse daha çok ilgi duyar. bu açıdan oldukça önemlidir. Johnson ve Holubec.5. Türkçe ve diğer dillerdeki çeşitli ders planlarına ve sınıfta kullanılabilecek etkileşimli uygulamalara erişilebilmektedir. etkinliklere daha çok ilgi duyabilir. Öte yandan internet üzerinde. Öğrencilere verilecek ödevler. Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde öğretmenlerin yararlanabilecekleri kaynakların bir listesi bulunmaktadır (http://www.gov. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda. sınıf etkinlikleri ve benzeri çalışmaların öğrenci için anlamlı olması. ortak bir amacı başarmak için öğrencilerin bir ekip olarak çalışmasıdır.meb. motivasyonları ile ilgilidir. Teknoloji Etkin Kullanılmalıdır: Günümüzde teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. 5. Örneğin. uzun işlemlerden kazanacakları zamanı akıl yürütmede ve yaratıcı düşünmede değerlendirebileceklerdir. alternatifler sürekli çoğalmaktadır. Hesap makineleri öğrencilerin bütün hesaplamalarda başvurdukları bir araç olmamalıdır.tr). öğretmenlerin yararlanabileceği kaynaklar da her geçen gün artmakta.7. Öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını yükseltmek için öğretmenin alabileceği çeşitli önlemler vardır. Her şeyden önce öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmeleri. 5. bulmaca. Hesap makineleri de matematik öğretiminde yararlanılabilecek bir diğer önemli araçtır. Đş Birliğine Dayalı Öğrenmeye Önem Verilmelidir: Đş birliğine dayalı öğrenme yöntemi. kendilerinden istenilenleri öğrenmekle ve bütün grup elemanlarının öğrenmesini sağlamakla sorumludur. 5. Đş birliğine dayalı öğrenme yönteminin beş önemli unsuru vardır (Johnson.Programın kazanımlarıyla ilişkilendirilen ara disiplinler aşağıda sıralanmıştır: • • • • • • • Sağlık Kültürü Đnsan Hakları ve Vatandaşlık Girişimcilik Kariyer Bilinci Geliştirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Afet Eğitimi ve Güvenli Yaşam Etkinlikler planlanırken ve yürütülürken alt öğrenme alanlarındaki kazanımlar ile ara disiplinlerin kazanımlarının aynı anda edinilmesine dikkat edilmelidir. Öte yandan bütün öğrenciler aynı biçimde motive edilemezler. 19 .

Değerlendirme yöntem ve tekniklerinde çeşitlilik sağlanması esas alınmalıdır. Đş birliğine dayalı öğrenme. cinsiyetleri. aralarında iyi bir iletişim kurmalı ve grup içindeki çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilmelidir. öğrencilerin başarı düzeyleri. motivasyonunu. ilgisini sağlamak ve ön bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla kısa süreli açık uçlu etkinlikler. başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olma.8. yapılan çalışma ve ürünler üzerinde hemfikir olmalıdır. kendi çalışmalarının değerlendirmesini yaparak çalışmaların sürekli ve etkili olmasını sağlamalıdır. ile yapılan hazırlık çalışmalarıdır. Her ekip. Đş birliğine dayalı öğrenmenin birçok olumlu ürünü vardır. Đşlenişler Uygun Öğretim Aşamalarına Göre Düzenlenmelidir Giriş: Öğrencinin işlenecek konuya yönelik merakını. becerilerin gelişimine ortam sağlar. • Ekip üyeleri. bir gruba ait olma duygusu. Değerlendirme: Hem öğrencilerin kendi performanslarını görebilecekleri hem de öğretmenin öğrenci performansı hakkında çok yönlü bilgi alabileceği süreç ve sonucu değerlendirmeye yönelik çalışmalardır. resimler vb. vb. çalışmalardır. Bu etkinliğin girişle ilgili olmasına dikkat edilir. diğer üyelerin başarılarını artırmada birbirlerine katkıda bulunmalı. öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunur. • Ekip olarak bireysel çabalarının ekip başarısını etkileyeceğinin farkında olmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.• Ekip üyeleri. Örneğin. 5. risk alabilme vb. Bu yolla öğrenilen bilgilerin kalıcılığı artar. Đnceleme etkinliğinde bir konuya giriş amacı taşıyan çalışmalar yapılırken burada konu ile ilgili daha üst düzey beceriler hedefleyen etkinlikler yapılmalıdır. Đnceleme/Araştırma: Öğretimin bu aşamasında öğrencilere inceleme. birbirlerini cesaretlendirmeli ve üyelerin harcadıkları çabaları takdir etmelidir. liderlik ve iletişim becerileri. Ayrıca iş birliğine dayalı öğrenme. problem çözme gibi becerileri geliştirir. Fakat öğrencilerin kendi başlarına ulaşmaları gereken sonuçlar öğretmen tarafından önceden açıklanmamalıdır. öğrencide eleştirel düşünme. destek olmalı. sorular. Đş birliğine dayalı öğrenmede. kişilik özellikleri dikkate alınarak homojen veya heterojen gruplar oluşturulmalıdır. Öğrencilerin mutlaka kendi başlarına (grup ya da bireysel olarak) tamamlayacakları çalışmalar seçilmelidir. öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu. Öğrencilerin etkinliğin sonucuna kendi başlarına ulaşmasına yardımcı olacak sorular ve yönlendirmeler yapılmalıdır. • Ekip üyeleri. 20 . Öğretmen etkinliklerde öğrencilere çok iyi bir yol gösterici olmalıdır. Bu aşamanın en önemli noktası öğrencilerin ve öğretmenin aldıkları rollerdir. araştırma. Açıklama: Đlk iki aşamada yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. derse etkin katılacakları bir etkinlik yaptırılır. çalışmalar yapacakları. Đlerleme: Konu ile ilgili öğrenilen/oluşturulan kavramların ve becerilerin pekişmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikler vb.

çözümlerini paylaşmaya ve savunmaya cesaretlendirilmelidir. öğrencilerin temel sayma becerilerinden daha ileri düzey sayı bilgilerini oluşturmalarına. Đki çokluk karşılaştırılırken bire bir eşlemeden yaralanılmalıdır. öğrenciler değişik sayma stratejileri geliştirmeye ve bu stratejileri açıklamaya yönlendirilmelidir. Sayısı bilinen bir çokluktan. 21 . Fakat öğrencilerin somut bir modeli kullanabilmeleri. ritmik sayma öğrencilerin sayı kavramlarını geliştirmesine yardımcı olur. Öğrenciler okula. ne yaptıklarını anladıklarının göstergesi olmayabilir. Büyük sayıları göstermek için onluk taban blokları gibi somut modelleri kullanabilirler. sayılarla işlem yapmalarına. sayı örüntülerini ve basamak kavramını anlamalarına yardımcı olmalıdır. anlamayı garantilemez. Öğrenciler. Ayrıca. “Kaç tane eksiktir?” sorgulamaları yapılmalıdır. nesnelerin dizilişinin veya sırasının sonucu değiştirmediği. somut modellerin varlığı. “Kaç tane fazladır?”. Bu etkinliklerde. en son söylenen sayının sayılan nesnelerin sayısını gösterdiği üzerinde durularak öğrencilerin dikkati bunlara çekilmelidir.6. Böylece. olası kavram yanılgıları fark edilip önlenebilir. Bir sayıdan ileriye ve geriye sayma. Sayma etkinliklerinde bire bir eşlemenin. somut modellerle sayıları gösterirken öğrencilerin ne düşündüklerini. Bir başka deyişle. Bu nedenle sınıfta değişik nesneleri sayma etkinlikleri düzenlenmelidir. sınıflandırma. değişik modeller kullanarak belli çoklukları gösterebilirler. Sayma becerileri. Bire bir eşlemede aradaki farka dikkat çekilmeli. bir grup nesne saklandığında ve açıkta kalan nesnelerin sayısı verildiğinde saklanan nesnelerin sayısını zihinden bulabilirler. Sayma becerisi. Sayma etkinliklerinde. sayılar hakkında daha esnek düşünmeye başlarlar. Nesneleri tek tek saymak yerine. öğrencilerin sayıları anlama düzeylerinin bir göstergesidir. karşılaştırma ve sıralama üzerinde durulmalıdır. büyük çoklukların sayısını belirlemede kullanılabilir. Bu öğrenme alanında ana hedef çocuklarda zengin ve sağlam bir sayı kavramının oluşturulması ve işlem becerilerinin geliştirilmesidir. bu problemleri çözmeye. Sayılarla deneyimleri artan öğrenciler.1. bir sonraki sayının bir öncekinden bir fazla olduğu. belli çoklukların sayısına bakarak karar verebilirler. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri “Sayılar” öğrenme alanı. Bu nedenle öğretmen. Bazı öğrenciler ise nesnelere dokunarak sayma ihtiyacı hissedebilirler. Öğrenciler sayma etkinliklerinde deneyim kazandıkça somut nesnelere ihtiyaç duymadan sayıların büyüklüklerini bilebilir ve zihinden işlem yapabilirler. zengin sayı ve sayma bilgileriyle gelirler. Öğretmenler. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 6. Đçeriği zengin ve çeşitli problemler. sayı ile ilgili kavramların gelişmesinin temelini oluşturur. öğrencilerin sayı ile ilgili kavramları geliştirmeleri için kullanılmalıdır. nasıl akıl yürüttüklerini ortaya çıkarmak için onları sorgulamalıdır. sayılar arasındaki ilişkileri. Bu etkinlik. “Đlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı”nın büyük bir bölümünü kapsar.

kesrin bir büyüklüğü olduğu sezdirilmelidir. Parça-bütün ilişkisi üzerinde durulurken parça sayısı üzerinde fazla durulmamalı. bileşik ve tam sayılı kesirlerle karşılaştırma. Öğrencilerin basamak kavramını anlamaları. onluk taban bloklarının kullanımında. Örneğin. 10’un hem bir birim olduğunu hem de 10 tane birden oluştuğunu düşünebilmelidir. Yarım ve çeyrek kavramları kazandırıldıktan sonra. sınıftan itibaren öğrencilerin kesirleri sayı doğrusunda göstermeleri sağlanmalı ve bu büyüklüklerin de bir sayı belirttiği hissettirilmelidir. sınıflarda değişik içeriklerdeki problem durumlarına çözüm üretirken sayılarla işlem yapmayı anlamaya başlarlar. Bütünün bölündüğü eş parça sayısı ile ortaya çıkan parçaların büyüklüğü arasındaki ilişkiye dikkat çekilmelidir. kesir kavramı da günlük yaşam ile ilişkilendirilerek çocukların sınıfta yapacakları eşit paylaşma denemeleri üzerine kurulmalıdır. Öğrenciler. Yarım. çeyrek ve bütün arasındaki ilişkiler kâğıt katlama. toplama ve çıkarma işlemleri. 22 . Basit. Bu nedenle sayı doğrusunda bu sayıların gösterimine önem verilmelidir. Ayrıca. basamak kavramı ve onluk sayı sisteminin sağlam temelleri atılmalıdır. 34 sayısının hem 3 onluk ve 4 birlikten oluştuğunu hem de 34 tane birlik olduğunu anlayabilmelidir. Ondalık kesirlerin öğretiminde. Bir sayının somut modellerle gösterimi ile sayının okunuşu ve yazılışı arasındaki ilişkilere dikkat çekilmelidir. yarımdan az mı çok mu olduğu sorgulanmalı. kesirlerin birimleri kavramı üzerine kurulmalıdır.Đkinci sınıftan itibaren. Bu tür etkinlikler somut kesir modelleriyle yapılmalı ve aynı zamanda sayı doğrusu ile ilişkilendirilmelidir. 4 tane 1 ’ten 5 5 oluşur ve 1’den küçüktür. Ondalık kesir kavramı. yaklaşımları açıklamaya ve özellikle tartışmaya teşvik edilmelidir. fakat sayılar yazılırken rakamların yazılış sıralamasının sayının değerini değiştirdiğinin farkında olmalıdır. ve 2. sıralama. bu sayıların büyüklüklerine dikkat çekilmelidir. 4. kesri aynı zamanda 1 2 5 7 5 bileşik kesri 7 tane 1 5 ’ten oluşur ve 1’den büyüktür. Doğal sayıların yanı sıra. verilen ilginç. 7 5 bileşik tam sayılı kesrine denktir. Öğretmen ya da öğrenciler problem oluşturabilirler. Bu amaç için hazır kesir modellerinin kullandırılması önemlidir. zengin içerikli problemleri çözmek için strateji geliştirdikleri zaman gelişir ve derinleşir. Ayrıca. bir bütün değişik sayıda eş parçalara bölünerek “kesrin birimi” kavramı oluşturulmalıdır. bir sayı modellenirken onluk ve birliklerin fiziksel sıralamasının sayının değerini değiştirmediğini. Öğrenci 10’un onluk sistemde özel bir birim olduğunu anlamalıdır. yüzlük tablosu gibi modeller kullanılarak basamak kavramı ile ilgili örüntü arama ve oluşturma gibi düzenli etkinlikler bu kavramın gelişimine yardımcı olur. 4 kesri. bölünebilir nesneleri eşit parçalama etkinlikleri ile vurgulanmalıdır. Verilen bir kesrin bir bütünden az mı çok mu. geliştirdikleri bu stratejileri. kesrin büyüklüğüne dikkat çekilmelidir. Öğrenciler 1. kesir kavramı ile ilişkilendirilerek oluşturulmalıdır. Öğrenciler problem çözümlerini ve zihinsel süreçlerini açıkladıkça öğretmenler öğrencilerinin nasıl düşündüklerini anlayabilirler. Ayrıca. Örneğin.

Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilerin işlemlerin özelliklerini fark edecekleri problemler de seçilmelidir. Bu öğrenme alanının diğer önemli becerilerinden biri de tahmin yapabilmedir. gerçek yaşam durumlarından ortaya çıkan problemleri çözerken daha iyi anlamaya başlarlar. 9-4 veya 9-5 olarak ortaya çıkabilir. Bazı öğrenciler bu özellikleri doğal olarak geliştirebilirler. öğrencilerin 4. 5 ve 9 sayıları arasındaki parça-bütün ilişkilerini anlamalarına da yardımcı olur. geliştirmiş oldukları stratejileri sınıfta paylaşmaya. 23 . öğrencilerin günlük yaşamdan seçilen ilginç problemlerin çözümleri için strateji geliştirmelerine fırsat tanınmalıdır. Öğrenciler toplama kavramını. Sayılar arası ilişkiler incelenirken bir sayı örüntüsü oluşturma. 5 ve 9 sayıları problem çözme durumlarında 4+5. toplama ve çıkarma arasındaki ters ilişkiyi anlamalarını. iki ayrı çokluğu birleştirerek elde etmeyi gerektiren sözel problemleri çözerken daha iyi kavrarlar. Verilen sayı örüntülerinde takip eden ögeleri tahmin etme ve tahminlerin neye dayanılarak yapıldığını açıklama gibi etkinlikler. Fakat yeterince deneyim kazandıktan sonra. Öğrenciler çarpmayı eşit büyüklükteki grupların ardışık birleştirilmesiyle (aynı sayıları toplama). en iyi tahmini kimin yaptığını. Tahmin etmede sayıları yuvarlamadan yaralanılmalıdır. Öğrenciler. Ayrıca. bu öğrenme alanının diğer amaçlarından biridir. 5+4. problemleri çözmede esnek düşünmelerini sağlamalıdır. Tahmin yaparken öğrencilerin ne tür yaklaşımlar izlediklerini. Hesap makineleri tahmin sonuçlarının kontrol edilmesi için kullanılabilir. verilen bir sayı örüntüsünün kuralını bulma ve bu kuralı açıklama gibi etkinlikler düzenlenmelidir. bölmeyi ise bir çokluğu eşit gruplara ayırma ile ilişkilendirebilirler. Öğrenciler problemlerin gerektirdiği işlemlerin sonuçlarını tahmin etmeye yönlendirilmelidirler. Problemlerin gerektirdiği işlemleri yapmak için ilk yıllarda öğrenciler somut nesneleri saymaya ihtiyaç duyabilirler. fakat bazı öğrencilerin de bu özellikleri fark etmelerine yardımcı olacak sorgulamalar yapılmalıdır. Çıkarma kavramını.Toplama ve çıkarma kavramları. bu işlemleri kâğıt-kalem kullanarak ve zihinden çözmede rahatlık kazanırlar. Çarpma ve bölmenin anlamları geliştirilirken öğrencilerin bir çokluğun eşit alt gruplarının bulunduğu problemler ile deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. Problem çözümlerinde farklı öğrenciler farklı çözüm yolları ve düşünme biçimi sergileseler de öğretmen bu öğrencilerin bir problemi çözmenin diğer problemleri çözmekle ilişkili olduğunu fark etmelerine yardımcı olmalıdır. Örneğin. Doğal sayılarla hesap yapabilme. birleştirme ve ayırma problemleri doğrudan modellenerek veya sayma stratejileri ile çözüldüğü zaman gelişir. bu tahminin nasıl elde edildiğini sınıfta tartışmaları oldukça önemlidir. hem akıl yürütme hem de iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. açıklamaya ve savunmaya yönlendirilmelidirler. Standart algoritmalara geçmeden önce. bilinen bir çokluğu. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilere içinde aynı sayı üçlülerinin geçtiği farklı problem durumlarının çözdürülmesine dikkat edilmelidir. 4. Bu tarz problemler.

iletişim. “Şimdi hangi kutuyu işaretleyeceğiz?” veya “Hangi sayı işaretlenmeli?” vb. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2. sorularla. sayma becerisi : 100 içinde ikişer ve beşer. 5. Öğrencilerden en çok sevdikleri renkli kalemi seçmeleri istenir. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. oluşturulan örüntü sınıf içinde sorgulanır. 3. eşit büyüklükte kartonlar ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :2 : Sayılar : Doğal Sayılar : Akıl yürütme. Tablo üzerinde işaretlenen sütunlardan. renkli kalemler. Yüzlük tablolar öğrencilere dağıtılır. : Yüzlük tablo. sorularla örüntü sorgulanır. Yapılan bu etkinliğin benzeri 4’ten başlayıp beşer kutu saydırılarak oluşacak örüntü ile tekrar ettirilip pekiştirilir. 40 içinde dörder. 24 . • Sütundaki sayıların benzerlikleri nelerdir? • Sütundaki ilk sayı hangisidir? vb.SAYARAK ÖĞRE ELĐM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ilişkilendirme. 4. Bu şekilde birkaç adım sayarak işaretleme yapıldıktan sonra. Bu kalemle öğrencilerden tablo içinde 5’ten başlayıp beşer kutu sayarak ilgili kutu içindeki sayıları “X” veya “O” sembollerinden biriyle işaretlemeleri istenir.

. Sınıfı: ..................... belirleyerek öğrencileri Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün gerçekleşme düzeyini değerlendiriniz............................................. 25 ..... ....................... 3: Evet Ölçütler 1... .................................. Yüzlük tabloda gösterilen kutulardaki sayıyı okudu mu? 3.................................... … YORUMLAR VE Ö ERĐLER Hayır Kısmen Evet 1 2 3 ............................. ........................................... Tablo içindeki sayıları doğru işaretledi mi? 2..................................... Seçtiği bir sayıdan başlayarak tablo üzerinde beşer ritmik sayabildi mi? 4...................... 2: Kısmen..........ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Öğrencinin adı ve soyadı: ........................................................................................................................................................................................................ Puanlama şekli: 1:Hayır.................. Tablo üzerinde oluşan sayı örüntüsünden yararlanarak sayma yapmadan doğru kutu içindeki sayıyı işaretledi mı? 5................................................. … 6.................................................................

Öğrencilerden tablolardaki verileri kullanarak aşağıdaki sorulara göre oranları sözlü veya yazılı olarak belirtmeleri istenir: • Hangi grubun limonatası beğenilmiştir? • B grubunun limonatasındaki limon suyu miktarının şekerli su miktarına oranı nedir? • Limonatası beğenilen grubun kullandığı limon suyunun diğer grubun kullandığı limon suyuna oranı nedir? 26 . : Pet şişe. 5. tepegöz. problem çözme : Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 10 kişilik grubun belirlediği sonuçlar tablolara yazdırılır. iletişim. Her öğrenciden seçeceği iki çokluk arasında bir oran oluşturması istenir. bardak. 3. 10 kişilik bir başka öğrenci grubu. kâğıt. Beşer kişilik iki grup seçilir. Yazı tahtasına veya saydamlara aşağıdaki boş tablo hazırlanır. 7. ilişkilendirme. 2. Öğrencilerin seçtikleri iki çokluğun birer orantı oluşturup oluşturmadığı tartışılır. 6. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Sayılar : Oran ve Orantı : Akıl yürütme. sürahi. Limonatayı beğenenler Limonatayı beğenmeyenler Toplam kişi sayısı Limon suyu (bardak sayısı ) Şekerli su (bardak sayısı ) Limonata (bardak sayısı) A B 4.ÇOKLUKLARI ORA LAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. limonataları tadarak beğendikleri grubu belirler. tepegöz saydamları ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Öğrencilerden dersten bir hafta önce evlerinde aşağıdaki hazırlıkları yapmaları istenir: Limonatanın yapılışını öğrenmeleri 5 bardaklık limonata için gerekli malzemelerin ne olduğu Beşer kişilik grupların evlerinde limonata hazırlamaları ve sınıfa getirmeleri 1.

A B çokluğu çokluğu 6 10 20 12 20 18 30 A B 2. Basketbolu sevenlerin sayısı 3.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Gözlük takmayan öğrenci sayısı 27 . sütunlardaki çokluklardan oran oluşturanları eşleştiriniz. ve II. Tablodaki boşlukları doldurunuz. Ali’nin boyu II 1. I. I A. Limonatayı beğenenlerin sayısı D. Gözlük takan öğrenci sayısı E. Limonatayı beğenmeyenlerin sayısı 2. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı B. Ayşe’nin boyu 5. Futbol seven öğrencilerin sayısı C. Aşağıdaki tabloda A ve B sütunları aynı cins çoklukları göstermektedir. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı 4.

özellik ve ilişkileri geliştirerek genelleme yapabilmeleri sağlanmalıdır.2. Đlköğretimin ilk yıllarında. 28 . Geometrik cisimleri ve şekilleri bir araya getirerek veya ayırarak ortaya çıkacak sonuçlar analiz ettirilmelidir. Ayrıştırma veya bir araya getirme etkinliklerinde somut modeller. adlandırma. doğru. vb. Đlköğretimin 3.6. sınıflarında her yeni incelenen kavram başlangıçta somut ve sonlu modellerle. vb. tangram parçaları vb. dikdörtgensel ve karesel bölgeler birbirlerinden ayrı düşünülebileceği gibi aralarındaki ilişki incelendiğinde karesel bölgenin de bir dikdörtgensel bölge olduğu. ilişkileri anlayabileceğinden geometri konuları mümkün olduğunca çocuğun yaşadığı.) somut nesneler ve modeller üzerinde inceletilerek öğrencilerin genellemelere ulaşmaları sağlanmalıdır. belli özelliklere göre sınıflama ve gruplama etkinliklerine yer verilmelidir. çizme. bunların özellikleri. incelenen geometrik cismin ve şeklin somut modelinin duruşunun cismin özelliklerini değiştirmediği de sezdirilmelidir. böylece geometrik kavram. düzlem ve açı kavramları somut ve sonlu modellerle sezgisel olarak tanıtılmalı. adlandırma ve çizim etkinlikleri yapılmalıdır. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Geometri. 7 ve 8. çivili tahta. özellik ve ilişkiler. geometrik cisimleri ve şekilleri tanıma. dik üçgensel bölgenin alanının dikdörtgensel bölgenin alanıyla elde edilebileceği ve herhangi bir üçgensel bölgenin alanının paralelkenarsal bölgenin alanından yararlanılarak bulunabileceği noktalı kâğıt. birbirleriyle ilişkileri geometrinin konusudur. ayrı ayrı incelenen nesne ve şekiller arasında karşılaştırmalar yaptırılarak cisim veya şekillerin benzer ve farklı özelliklerini kavramaları sağlanır. araçlar kullandırılmalıdır. Birinci kademe öğrencileri somut ve sonlu nesneleri. Böylece öğrenciler çevrelerinde gördükleri nesnelerle. geometri tahtası gibi araçlarla öğrencilere fark ettirilebilir. bunların kendine özgü geometrik terminolojisi ile tanımları ilköğretimin 6. Örneğin. 4 ve 5. inşa etme. geometri tahtası. geometri terminolojisi kullandırılarak ele alınmalıdır. açı. kavramları. sınıflardan itibaren. karşılaştırma ve belli özelliklere göre gruplandırma etkinlikleri öne çıkmalıdır. Đlköğretimin ilk üç sınıfında somut nesnelerle incelenen geometrik kavram. Geometrik cisimler ve şekiller. 4 ve 5.) ile bunların nitelikleri (paralel kenarlar. soyut kavramlar ve ilişkiler üzerine inşa edildiği için ilköğretimin birinci kademesinde dikkatle verilmesi gereken bir alandır. Genelleme yapmada. Bu etkinliklerde. dik açı. nokta. daha sonra soyutlamalarla ele alınmalıdır. görebileceği yakın çevreden ve algılayabileceği düzeyde ele alınmalıdır. geometride birer soyutlama olarak incelenen kavramları ve terimleri ilişkilendirir. sınıflarında verilmelidir. Geometrik cisim ve şekilleri oluşturan elemanlar (kenar. Örneğin. Böylece geometriyi oluşturan temel şekil ve bunların özelliklerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı hissettirilir. Öğrencilerin mantıklı çıkarımlarla bazı sonuçlara ulaşmaları. Ayrıca çevredeki nesnelerin şekilleri analiz edilerek bu nesnelerin yüzlerindeki geometrik şekilleri tanıma.

kare. geometriye has bir konudur. kendi içindeki dik üçgensel bölgenin alanının iki katı olduğu simetri yardımıyla daha iyi kavranabilir. yukarıda. bir karesel bölge. geometri öğrenme alanının bir alt öğrenme alanı olarak görülebilir. geometrik kavramların süslemelerle somut ve canlı birer kavram olduğu hissettirilebilir. Süsleme etkinliklerinde öğrencilerin kendi estetik tercihleri öne çıkar. Böylece soyut olarak görülebilecek üçgen. önde. bir şeklin belli bir eksene göre yansıması olarak da görülebilir. sınıflarda. bu özelliği de dikkate almamızı gerektirmektedir. Bu da beraberinde öğrencilerin şekilleri analiz etmesini gerektirir.Simetri. alan kavramının anlaşılmasına da yardımcı olur. 4. Geometrinin aslında çevremizde bizimle her an birlikte olan nesnelerin özeliklerini inceleyen bir çalışma alanı olduğu uzamsal ilişkilerin ifadesinde kullanılan terimlerle desteklenmektedir. uzakta. öğrencilerin geometrik şekillerin hangilerinin belli bir bölgeyi süslemede daha uygun olacağına. Simetri. geometrik şekillerin birden fazla simetri eksenine sahip olabilecekleri. Kare. Simetri kavramının temeli eşlik kavramı ile birinci sınıfta atılmış. Bir öğrencinin kendi duruşunu ve yönünü diğer öğrencilerle veya eşyalarla karşılaştırırken kullandığı sağda. ve 5. çevremizdeki nesnelerin çoğunda fark ettiğimiz bir özelliktir. bir mavi ve bir gri karesel bölge ikinci satırda) yana ve aşağıya eklenerek bir süsleme yapılmıştır. Öğrenci. öğrencilerin kolaylıkla fark edebileceği simetrilerdir. iki eş dik üçgensel bölgeden oluşmaktadır. Bu etkinliklerde. Şekillerdeki simetrinin farkında olma. öğrenciler belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ele alınmalıdır. aşağıdaki döşemede siyah çizgilerle çerçevelenen bölüm (bir gri ve bir mavi karesel bölge ilk satırda. Süslemelerde seçilen geometrik şekillerin birlikte kullanılmasının tekrarı önemlidir. ikinci sınıftan itibaren simetri alt öğrenme alanı olarak belli bir gelişim gözetilerek programa konmuştur. yakında. Birinci sınıftan itibaren öğrenciler inceledikleri geometrik cisimleri ve şekilleri kullanarak süslemeler yapabilir veya belli bir bölgeyi süsleyebilirler. Örneğin. arkada. dikdörtgen veya çemberdeki simetriler. şekillerin özelliklerini dikkate alarak karar vermeleri önemlidir. Süsleme konusunda öncelikle geometrideki estetiğin öğrenciler tarafından fark edilmesi amaçlanmaktadır. Geometrik cisim ve şekillerden bazılarında simetri bulunması. Örneğin. solda. dikdörtgen vb. Süsleme. aşağıda gibi ifadeler uzamsal ilişki kapsamındadır. Karesel bölgenin alanının. içinde yaşadığı çevrede kendi konumunu/duruşunu ve yönünü ifade ederken aslında geometrinin konum/duruş ve yönler ile ilgili alanına özgü terimleri kullanmaktadır. Öğrencilerin katlayarak kesme etkinlikleriyle somut modeller üzerinde simetriyi ve simetri eksenini fark etmeleri için uygun ortamlar sağlanmalıdır. 29 . Uzamsal ilişkiler.

2. Đlköğretimin ilk 5 sınıfında bu becerinin gelişmesi için basitten karmaşığa doğru örüntüler seçilmiştir. bir sayı dizisi veya bir şekil dizisi olarak görülebilir. Gerek sayılar gerekse şekiller arasındaki ilişkiyi inceleme matematik öğretiminde öne çıkan akıl yürütme becerisinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Aşağıdaki örüntüde eksik bırakılan kısımlara gelecek olan şekli belirleyiniz. Böylece ilköğretimin bütün kademelerindeki öğrencilerin gerek sayılardaki gerekse şekillerdeki örüntüleri inceleyerek matematiğin bu örüntüleri inceleyen bir çalışma alanı olduğunu hissetmeleri sağlanacaktır. Aşağıdaki örüntüde 5. Örüntü. 1. Aşağıdaki örneklerden birincisi tekrar eden. Adım sayısı Toplam nesne sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5 … 30 . ikincisi ise genişleyen örüntüye birer örnektir.Örüntü. adımda oluşacak şekli belirleyiniz. gerek “Sayılar” öğrenme alanında gerekse “Geometri” öğrenme alanında incelenebilecek bir alt öğrenme alanıdır. Örüntüler tekrar eden biçimde olabileceği gibi genişleyen bir biçimde de olabilir.

5. : Kareli veya noktalı kâğıt. ilişkilendirme. 31 . bu çokgenlerle süsletilir. Süsleme sanatının tarihçesi. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. 3. Bu grupların bir.SÜSLEME DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. düzgün altıgenlerin her birinden en az yirmişerli gruplar ya hazır olarak verilir ya da kartona çizdirilip kestirilir. Süslemelerde. günümüzde geliştirilen örnekler tepegözden yansıtılır. Böylece boşluk kalmayacak şekilde uygun bir düzlemsel bölge. Kenar uzunlukları eşit olan kareler ve eşkenar üçgenleri kullanarak farklı süslemeler yapınız. Her bir gruptan birer çokgensel bölge alınarak bunlar birer kenarları çakışacak biçimde yan yana getirilir. iletişim. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. üç kareden oluşan şekil aynı yönlü farklı yönlü ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Bunların üzerindeki desenler belirlenerek oluşum düzenleri incelenir. kareler. problem çözme : Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Oluşan şeklin değişik yönlerde kullanılmasıyla elde edilen süslemeler üzerinde farklılıklar tartışılır. 2. 4. düzgün beşgen. belli sayıda düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekiller de kullandırılabilir. Seçeceğiniz düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekilleri kullanarak süsleme yapınız ve boyayınız. karton. Đslâm sanatında kullanılması. iki veya üç çeşidi seçtirilir. cetvel. Düzgün çokgensel bölgelerin yan yana getiriliş biçimine karşılık yeni bir süslemenin bulunabileceği fark ettirilir. 2. Eş kenarlara sahip düzgün çokgensel bölgelerden eşkenar üçgenler.

• A ve B veya C ve D’ yi kullanarak bir kare elde eder. dikdörtgen ve dik üçgen elde eder. • Tüm parçaları kullanarak kare. 1 orta boy üçgen (G). cetvel.TA GRAM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. hayvan ve insan figürleri oluşturunuz. iletişim. Ayrıca sınıf zemininde çalışmak için daha büyük boyutlu malzeme seçilebilir ya da tepegözden yansıtmak için şeffaf malzeme kullanılabilir. D. • C. Diğer parçaların alanını bularak boş kısımları doldurunuz. Çizilen şekiller makasla kesilir ve yedi tangram parçası elde edilir. • D parçasının alanı 1 birim kare ise B. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Bir kenarı 20 cm uzunluğundaki kare biçimindeki karton üzerine yandaki şablonda verildiği gibi iki büyük üçgen (A ve B). Tangramın tüm parçalarını kullanarak rakamlar. : Bir kenarı 20 cm olan kare biçiminde kâğıt veya karton. • C. E parçasının alanının kaç birim kare olduğu verilmiştir. B A D F E C G Öğrenci bu parçalardan. problem çözme : Çokgenleri sınıflandırır. ilişkilendirme. Karton yerine ahşap malzeme de kullanılabilir. 2 küçük üçgen (D ve C) bir kare (E) ve bir paralel kenar (F) çizilir. A B C D E 4 F G 32 . F ve E parçalarının alanını bulur. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Çokgenler : Akıl yürütme. F ve G parçalarını kullanarak dikdörtgen elde eder. D ve E parçalarını kullanarak dik üçgen ve dikdörtgen elde eder. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. 2. • Bu kareleri oluşturan şekillerden sadece bir tanesini hareket ettirerek kareyi üçgene dönüştürür.

.... .. ilişkilendirme. kartondan kesilmiş renkli sembolleri göstererek ve müzikteki ritimden yararlanarak yaptırılabilir. Aşağıdakilerden hangileri örüntüdür? Gerekçenizi açıklayınız. üç farklı renkli boyayla boyanarak örüntü oluşturmaları istenir.. ……………………………………………………….... problem çözme : Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.... : Meyve çekirdekleri.. Öğrencilerden bunlarla kesilip hazırlanmış boş geometrik şekiller.. iletişim........... sözlü...... Öğrencilere basit hareket tekrarlarını içeren “Otur-Kalk”... oyuncaklar. Trafik lambalarındaki kırmızı. sarı..... belli motiflerle bir kazağın örülmesi vb.. Bu oyunlardaki hareketler öğrencilere hoş gelecek anahtar kelimeleri söyleyerek. Birbirine Vur. bir müzik parçasındaki ritim...... ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1.. oyunlar oynattırılır.... A4 boyutunda karton tabaka. makarna.. belirli bir düzen içinde meydana gelen olaylar ve oluşumlar üzerinde tartışma yaptırılarak örüntü kavramı fark ettirilir... • Bir günlük dersler........ Hangi olay veya olgular bir düzen içinde meydana gelir? • Mevsimler. Ögelerin birbiri ile ilişkileri dikkate alınarak örüntünün somut modeli oluşturulur..... boncuklar. kesilip hazırlanmış geometrik şekiller..... sembolik ve harekete dayalı olarak yaşatılır......ÖRÜ TÜLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR..... 2... • Bir kolyede dizili boncuklar.. Böylece örüntü... “Otur-Kalk-Otur”.. • Haftanın günleri..... Kendilerinden de benzeri bir oyunun hareketlerini düzenlemeleri.. Her öğrenci veya öğrenci grubuna elde bulunan somut malzemelerden uygun olanları ile örüntüye konu olan olaylardaki ögelerin temsili yaptırılır. mevsimlerin oluşumu.... halk oyunlarında ve beden eğitimi dersinde yapılan tekrarlı hareketler. bu düzeni anlatmaları ve arkadaşlarına oynatmaları istenir.... yapıştırıcı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. yeşil renklerin sırayla yanıp sönmesi.. ......... 33 ...... bir gün içinde okulda yapılan düzenli etkinlikler.. Solda.” vb..... 2........... Sağda.... Önde... • Yoldan geçen arabalar. geometrik cisimler... 3.... “Eller Havada....... • Yan yana duran binaların renkleri... baklagiller..

sınıfta uzunlukları ölçme. kilometre.saniye tanıtılmıştır. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yenilikler 4. tartma birimlerinden kilogram. Bu düzeydeki öğrencilerin çevrelerinde karşılaştıkları durumlar esas alınmalıdır. milimetre.3. ton. silgi vb.dakika. tartma. eşyalar seçilerek somut nesnelerle ölçme yapması sağlanmalıdır. Bu etkinliklerde adım. Öğrencilerde ölçme ile ilgili kavramların geliştirilmesinin yanı sıra tahmin becerilerinin geliştirilmesine de önem verilmiştir. gün. zamanı ölçme alt öğrenme alanları işlenirken ayrı ayrı irdelenmelidir. Problem çözme etkinliklerinde standart ölçme birimleri kullanılarak öğrencilerin dört işlem becerileri geliştirilmelidir. zaman ölçme birimlerinden yıl. hafta. parmak gibi doğal ölçme birimlerinin yanı sıra çocuğun hayatından kalem. karış. 34 . sıvı ölme birimlerinden litre. gram.6. santimetre. sıvıları ölçme. Yapılan etkinliklerle standart ölçme birimlerine ihtiyaç hissettirilerek bu birimler tanıtılmalıdır. ayak. Bu yeniliklerin gerekliliği araştırma ödevi olarak verilmelidir. mililitre. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanı içerisinde öğrencilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarından yola çıkılmıştır. duyduğu birimler olmalıdır. ay. Bu düzeyde konular işlenirken uzunluk ölçme birimlerinden metre. Standart ölçme birimleriyle ölçme etkinliklerine geçmeden önce standart olmayan ölçme birimleriyle ölçme etkinlikleri yaptırılmalıdır. saat. Ölçme etkinliklerinde seçilen standart birimler çocuğun günlük hayatta sıkça kullandığı.

. Büyük annesinin geliş tarihi nedir? 3. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme..... • Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.. : Karton. Matematik öğretmeni.. Matematik sınavının yapılacağı günü takvim üzerinde gösteriniz.. Öğrencilerin her birinden o yıla ait çeşitli ebatlarda takvim getirmeleri istenir. ilişkilendirme... kalem.. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Böylece sayıların düzeni de daha hızlı kavranır. Bu işlemden sonra öğrencilere aşağıdaki eksik cümleler verilir. • Bu bayramdan 1 gün sonra. “Dün ayın kaçı idi? Bugün günlerden ne? Hangi aydayız? Bir sonraki gün ne olacak?” sorularıyla takvim kullanılarak zaman kavramı geliştirilir.. Bu takvime göre aşağıdaki soruların yanıtlanması sağlanır.........ĐSA AYI DAKĐ Ö EMLĐ TARĐHLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR.. Ailenizle ilgili özel günleri takvim üzerinde işaretleyiniz. Pazartesi 5 12 19 26 Salı 6 13 20 27 Çarşamba 7 14 21 28 ĐSA Perşembe 1 8 15 22 29 Cuma 2 9 16 23 30 Cumartesi 3 10 17 24 Pazar 4 11 18 25 1... 1 Nisanda arkadaşlarına şaka yapmak istiyor. Her öğrenci elindeki takvimde kendi doğduğu ay ve günü işaretleyerek doğum gününün haftanın hangi günü olduğunu belirler.. 35 .. takvim ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Sınıfın bir köşesine haftanın günlerini ve o ayın ismini taşıyan küçük kartlar asılır. .. Annesinin doğum günü hangi gündür? 2. iletişim. Annesi nisanın ilk haftasında doğmuştur.... Öğrencilerden takvimlerini kullanarak cümleleri tamamlamaları sağlanır. Her gün sırayla bir öğrenci o günün ayın kaçıncı günü olduğunu küçük karta yazarak takvime yapıştırır. Bu tarihi takvimde işaretler misiniz? 4... Yıl içindeki resmî tatil günlerini takvim üzerinde işaretleyiniz.. Murat’ın kendisi için önemli olan tarihleri işaretlediği takvim verilmiştir........ tarihinde okullar 1 gün tatil olacaktır. 2. günü kutlanacaktır.. Nisan ayının son haftası büyük annesi ziyarete gelecektir.” dedi... “Nisan ayının ikinci çarşamba günü sınav yapacağım.. problem çözme : Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir...

SAATĐMĐZĐ TA IYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim : Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. : Saat modeli, çalışma kâğıdı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Saat okuma etkinlikleri bir olayın oluş saati içeriği belirtilerek yapılır. Bunun için aşağıda hazırlanmış alıştırma örneği öğrencilere dağıtılır. Mehmet, geçen pazar gününü nasıl geçirdiğini günlüğüne yazmıştır. Siz de Mehmet’in bu etkinlikleri saat kaçta yaptığını belirlemekte bize yardımcı olabilir misiniz?

Sabah saat 9’da kalkmıştır.

Saat ........... kahvaltı yapmıştır.

Kahvaltıdan sonra saat ............. başlayan çizgi filmi izledi.

Öğle yemeğinden önce saat ............... ders çalışmaya başladı.

Annesi saat ............. öğle yemeği için seslendi.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Saat modeli üzerinde akrep ve yelkovanı ayarlayarak saat başlarını belirtiniz.

36

ADIM MI METRE MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :2 : Ölçme : Uzunlukları Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : *Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. *Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. : Bir metre uzunluğunda ip, cetvel, kalem, kâğıt, sıra, sınıf duvarı vb. ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Öğrenciler ikişer adet standart olmayan ölçme birimini seçer. Bu birimlerden birinin adım-ayak, veya karış-parmak; diğerinin de kalem, silgi vb. olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilere önce oturdukları sıranın uzun ve kısa kenarının uzunluğu ile sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğu seçtikleri birim cinsinden tahmin ettirilir. Daha sonra bu birimler cinsinden ölçme yaptırılır. Tahminler ve ölçme sonuçları yazdırılır. 2. Bu etkinliklerde adım- ayak, karış-parmak gibi ölçme birimlerinin birlikte kullanımına önem verilir. “Sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğunu adımla mı yoksa karışla mı ölçmek daha kolay?” vb. sorular sorularak ölçülen uzunluğa göre uygun birimi seçmenin önemi fark ettirilir. 3. “Herkes aynı sonuca mı ulaştı?” sorusu sorularak standart olmayan birimlerle yapılan ölçmelerde ortaya çıkan farklılıkların nedenleri tartıştırılır. Tartışma sonucunda standart ölçme birimlerinin gerekliliği ortaya çıkarılır. 4. Yapılan ölçme etkinliklerinde öncelikle metre kavramı geliştirilir. Öğrencilere 1 metre uzunluğunda ipler dağıtılarak sınıfta çeşitli uzunluklar ölçtürülür. Metre kavramı tam olarak oluşturulduktan sonra “Tahtanın uzun kenarı 1 metreden ne kadar fazla?”, “Tahtanın kısa kenarı 1 metreden ne kadar az?” vb. sorularla santimetre birimine olan ihtiyaç hissettirilir. 5. Kitap, kalem, yazı tahtası, sınıf panosu gibi nesnelerin uzunlukları metre ve santimetre cinsinden tahmin ettirilir. Tahminler ölçme yapılarak kontrol ettirilir. 6. Yapılan ölçme sonuçları 1 metre 30 santimetre, 1 metre 40 santimetre vb. ifadelerle yazdırılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Kendi boyunuzu, anne, baba ve kardeşleriniz ile arkadaşlarınızdan bazılarının boy uzunluklarını metre ve santimetre birimlerini birlikte kullanarak yazınız.

ARAÇ-GEREÇLER

37

ÇEVRE UZU LUĞU HESAPLAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :3 : Ölçme : Çevre : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : Nesnelerin çevrelerini belirler. : Patates, elma, armut, vb. sebze-meyve, maket bıçağı, kâğıt yumağı, cetvel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Çevre uzunlukları kolayca hesaplanabilen birer düzgün nesne (yazı tahtası, pano, resim çerçevesi, sıra, masa, A4 kâğıdı, pencere camı vb.) seçtirilir. Seçilen nesnelerle ilgili olarak; • Bu nesnelerin çevre uzunluğunu en kolay nasıl hesaplarız? • Bu nesnelerin çevre uzunluklarını ölçebileceğimiz, elimizdeki en uygun standart ölçme aracı hangisi olabilir? gibi sorular sorularak sınıfça tartışılır.

1. Seçilen nesnelerin kenarları metre veya cetvelle ölçtürülerek ölçümler kaydettirilir. Sonra nesnelerin kenar uzunluklarının ölçüleri toplatılarak çevre uzunlukları hesaplatılır. 2. “Patates, havuç ve benzerlerinin bir çevre uzunluğu var mıdır?”, “Şekiller düzgün olmadığında çevre uzunluğunu hesaplayabilir misiniz?” gibi sorular sorularak öğrencilerin bu konularla ilgili görüşleri alınır. 3. Ardından ellerindeki patates, havuç vb. enine ve boyuna kestirilir. Elde edilen kesitlerin A4 kâğıdı üzerine koydurulup kenarlarından kalemle geçirilerek sınırlarının belirlenmesi sağlanır. 4. Bu şekillerin çevre uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçebilir miyiz? Elinizde bulunan hangi materyaller, düzgün olmayan bu şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamada bize yardımcı olabilir? sorularıyla öğrencilerin tartışmaları sağlanarak böyle nesnelerin de çevre uzunluklarının hesaplanabileceği fark ettirilir. 5. Sonra çizilen her bir kesite ait şeklin sınırları ip yardımıyla ölçtürülür ve ipin uzunluğu da cetvelle ölçtürülerek o nesneye ait çevre uzunluğu hesaplatılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Derste bulunmayan arkadaşınıza çevre uzunluklarını hesaplamayı anlatınız. 2. Çevre uzunluğu hesaplamaları ile ilgili bir problem kurarak çözünüz ve çözüm stratejinizi açıklayınız.

38

ZAMA PROBLEMLERĐ DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞRE ME ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ VE GEREÇLER : Matematik :5 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme : Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. : Saat, takvim

ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Aşağıdaki tabloda, Đstanbul’da saat 13.00 iken diğer kentlerde saatin kaç olduğu belirtilmiştir. Saat farklarını dikkate alarak belirtilen saatlere göre diğer kentlerdeki saatleri bulup tabloyu doldurunuz. Tablo: Bazı Kentlerdeki Saat Farklılıkları Đstanbul 13.00 Londra 11.00 20.48 ew York Yeni Delhi 06.00 16.30
04.36 12.35

Singapur 19.00

2. Bu etkinliği yaptığınız tarihe göre, yaşınızı yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız. 3. Normal bir tencerede 1 saat 25 dakikada pişen yemek, düdüklü tencerede 50 dakikada pişmektedir. Düdüklü tencereyle pişirmede ne kadar zaman kazanılmıştır? 4. Đki arkadaş sinemaya gitmek için sözleşiyorlar. Arkadaşlardan biri sinemaya belediye otobüsüyle diğeri trenle gidiyor. Bu temayı kullanarak zamanla ilgili problem kurunuz. 5. Saat farkının kullanılmasını gerektiren problemler kurunuz.

39

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME
PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU

Öğrencinin adı ve soyadı: ..........................................................................

Sınıf: .........................

adiren

Sık sık

Hiçbir zaman

1. Problemi anlama 2. Problem çözme stratejilerini kullanma 3. Problemi çözme 4. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5. Problem çözümünü analiz etme 6. Problem kurma 7. Problemi genişletme 8. Problemi çözmek için çaba harcama 9. Problem çözmede kendine güvenme 10. Problem çözmeyi sevme

YORUMLAR VE Ö ERĐLER ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

40

Bazen

ÖLÇÜTLER

Her zaman

KĐŞĐSEL TARĐH ÇĐZGĐM DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ARA DĐSĐPLĐ : Kariyer Bilincini Geliştirme KAZA IMLAR : Kendinde ve başkalarında olan değişimi ve gelişimi açıklar. (4) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Matematik ve geometriyle ilgili pek çok çalışmaları olan 20. yüzyılın ünlü Türk matematik dâhisi Cahit Arf’ın yaşam öyküsü okunur. 2. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın tarih çizgisini oluşturmaları istenir. 3. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın yaşamından hareketle insanların yaşamlarındaki değişim ve gelişimlere örnekler vermeleri istenir. 20.YÜZYILI Ü LÜ TÜRK MATEMATĐK DÂHĐSĐ CAHĐT ARF
1910 yılında Selanik’te doğdu. 4 yaşında okula başladı. Balkan savaşlarından sonra ailesi Đstanbul’a taşındı. Önce Beşiktaş daha sonra Đstanbul Sultanisi’nde okudu. 1919 yılında Ankara’ya daha sonra Đzmir’e yerleştiler. O dönemde matematiğe olan ilgisi nedeniyle öğretmeni; onu Euclid (Öklid) teorisine göre geometri problemleri çözmesi konusunda teşvik etti. 1926 yılında ailesi eğitimi için Fransa’daki St. Louis Lisesi’ne gönderdi. Üç yıllık okulunu iki yılda tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye’ye geri döndü. Ancak Paris’ten kazandığı burs sayesinde üniversite eğitimine tekrar Fransa’da devam etti. 1932 yılında Galatasaray Lisesi’nde Fransız bir öğretmenin yerine derslere girdi. Daha önceki öğretmen 600 lira alırken Cahit Arf, 60 lira alıyordu. O zamanlar oldukça idealist olduğu için bunu önemsemiyordu. O dönemde üniversitelerde reformlar yapılıyordu ve Cahit Arf’a üniversitede yardımcı profesörlük (doçent adaylığı) teklif edildi. Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde çalışmaya başladı. Üniversitede çalışırken matematik ile ilgili eğitimine devam etmeye karar verdi. Cahit Arf, 1937’de Göttingen Üniversitesinde Helmut Hasse’nin danışmanlığında doktora eğitimine başladı. 1938’de çalışmalarını tamamladı. Günümüzde Hasse-Arf olarak bilinen teorem oluştu. Almanya’dan döndükten sonra 1962 yılına kadar Đstanbul Üniversitesinde çalıştı. 1943’te profesör, 1955’te ordinaryüs profesörlük unvanını aldı. Bu dönemde bir yıl misafir profesör olarak Maryland Üniversitesinde ders verdi ve Mainz Akademisi Muhabir Üyeliğine seçildi. 1963 yılında Đstanbul Robert Koleji’nde 1964-1966 Princeton Üniversitesinde çalıştı. 1967 yılında ODTÜ’de ders verdi. TÜBĐTAK’ın kuruluş aşamasında etkin rol oynadı ve uzun süre başkanlık yaptı. Çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan pek çok onur ödülü aldı. 1948’de Đnönü Ödülü, 1974’de TÜBĐTAK Bilim Ödülü, 1980’de ĐTÜ ve KATÜ Onur Doktorası, 1981’de de ODTÜ Onur Doktorası’nı aldı. Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi oldu. 41

Cahit Arf matematik dünyasına pek çok katkı sağlamıştır. “Arf Değişmezleri”, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” Cahit Arf’ın kendi çalışmalarıdır ve yine kendi adıyla anılmaktadır. Cahit Arf’ın 1940’lı yıllarda yaptığı bu çalışmaların günümüzde hâlâ kullanılıyor olması, onun kalıcılığını ispatlamıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Cahit Arf’ın tarih çizgisini inceleyiniz. Cahit Arf’ın yaşamındaki tarihleri kullanarak iki zaman arasındaki farklarla ilgili problemler kurunuz ve çözünüz.

42

çocukların tüm dünyada her an karşılaşabilecekleri her türlü taciz ve ihmale karşı korunmaları için standartlar belirlemek olduğuna vurgu yapılır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 190’dan fazla ülke onaylamıştır. 4. Örneğin. (16) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. ortak amaçlarının ne olabileceği hakkında tartışılır. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak iki zaman arasındaki farkı belirleyen problemler oluşturunuz: Tablo: Çocuk Haklarını Đçeren Uluslararası Sözleşme ve Belgeler Adı BM Çocuk Hakları Bildirgesi BM Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadın ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunmasına Đlişkin Kurallar Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi BM Çok Kötü Biçimdeki Çocuk Đşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına Đlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi Tarihi 20 Kasım 1959 17 Aralık 1974 20 Kasım 1989 14 Aralık 1990 25 Ocak 1996 17 Haziran 1999 10 6 54 87. Bildirgelerin ve bildirilerin ortak amaçlarının. ARA DĐSĐPLĐ : Đnsan Hakları ve Vatandaşlık KAZA IMLAR : Đnsan haklarının uluslararası belgelerde güvence altına alındığını bilir. Hangi ülkelerin çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için bu belgelere imza attığını araştırmaları istenir. bildirgelerin ve bildirilerin. kural 26 8 Madde numarası 2. Yukarıdaki sözleşmelerin. Yeryüzünde en fazla ülkenin imzaladığı sözleşmelerden olan Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bir araştırma yapmaları ve sınıfa sunmaları istenir. 3.ÇOCUK HAKLARI BĐLDĐRĐLERĐ DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Aşağıdaki konuların öğrencilerce tartışılması sağlanır: • Yukarıdaki belgelerden hangilerini önceden biliyordunuz? • Haklarımızı bilmek bize neler kazandırır? • Çocukların sahip olduğu hakları toplumumuza nasıl duyurmalıyız? 43 .

Bir sayı. “Sınıfımızdaki öğrenciler okula nasıl geliyorlar?. Bu karşılaştırmalar 4 ve 5. “Bugün yağmur yağma olasılığı çok düşük. “Gezi için nereye gidelim? gibi sorular sınıfta kolayca oluşturulabilir. Özellikle. Farklı gösterimlerde. Veri. araştırma ve günlük hayatta karar vermeye yardımcı olacak çok miktarda veri vardır. sembol ve noktaların ne anlama geldiği tartışılmalıdır. öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmeye ve yorumlamaya başlarlar. Örneğin. Öğrenciler bilinçli vatandaş olabilmek için veri analizini bilmeli ve istatistikle ilgili akıl yürütebilmelidir. Olasılık. Üçüncü sınıfta her resmin bir nesneyi veya bir resmin birden fazla nesneyi temsil ettiği şekil grafiklerine yer verilmelidir.” gibi öğrencilerin hayatından örnekler verilebilir. veriyi tablo ya da grafik biçiminde özetleme yoluyla cevaplayabileceği problemler oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. Zamanla resimlerden sembollere ve daha soyut gösterimlere geçilmelidir. Dördüncü sınıfta veriler sütun grafiği oluşturmak için kullanılırken beşinci sınıfta çizgi grafiği için kullanılmalıdır. Bu geçiş öğrenci için büyük bir adımdır. Basit sınıflama. Sınıfta öğrencilerin yürüteceği veri toplama tekniklerinin etkinliği ve yararlılığı konusunda tartışmalar yaptırılmalıdır. sezgiye dayalı olarak geliştirecek yönde etkinlikler yaptırılmalıdır. Oluşturulan sorular öğrencilerin gerçek hayatları ve ilgileriyle yakından ilişkili olmalıdır. bir sayı bazen bir öğrencinin boyunu gösterirken bazen de “3 kişi muz seviyor.”.” gibi bir verinin kaç kez tekrar ettiğini gösterebilir. Beşinci sınıfın sonuna doğru. “Hangi tür?”. “Kaç tane?”. nesne grafikleri ve tabloları hazırlayabilirler. 44 . “Bunlardan hangisi?”. veri analizi ve istatistiğin kavranması için kullanılabilir. Oluşturulan gösterimlerde.4. Beşinci sınıfta aritmetik ortalamanın anlamına önem verilmelidir. ikinci sınıfta. kendi dünyaları hakkında meraklı oldukları için. ilköğretimin ilk beş sınıfında öğrencilerin veri toplaması. hem tablo hem de grafik olarak gösterebilmelidir.6. Öğrenci veriyi farklı yollarla göstermeyi anladıkça farklı gösterimleri karşılaştırabilme aşamasına gelir. Đlk olarak matematiksel tanım ve kuralları vermek yerine. Bu sınıflarda çetele ve sıklık tablolarına yer verilmelidir. karşılaştırma ve sayma etkinlikleri. Đş dünyası. veri toplama teknikleri geliştirebilir. Öğrenciler. sonra topladıkları veriyi. “Bugün büyük bir ihtimalle bahçede oyun oynayacağız. “Sınıfımızdaki öğrenciler hangi meyveleri seviyor?. Örneğin. Öğrenciler bu sorulara uygun. veriyi açıklama ve yorumlama becerilerine katkıda bulunur. politika. veri. olasılıkla ilgili pek çok düşünce. verilen cevapları düzenlemeye yönlendirilmeli. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanında. Somut nesneler kullanılarak gerçekleştirilecek deneylerle rastgele olaylar öğrencilere sezdirilmelidir. öncelikle kendileri için anlamlı olacak sorular oluşturmaya ve bu sorulara verilen cevapları belirlemeye. Đlk yıllarda öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmekte zorlanabilir fakat. tablo ya da grafik hâlinde düzenlendikten sonra öğrenciler veri analizine yönlendirilmelidir. Öğrenciler. Bu süreçte öğrenciler. bazen verinin sayısal değerini gösterirken bazen de o verinin sıklığını gösterebilir. “daha az” veya “daha çok” gibi basit karşılaştırmaları yapabilirler. sınıflarda yaptırılmalıdır. matematiğin pek çok konusu ile ilgilidir. çetele veya sıklık tablosu ile grafikleri kullanabilmelidir. eksenler ve başlıklar açıkça belirtilmelidir. günlük dile dayalı olasılıkla ilgili temel olguları. kullanılan sayı. veri toplama.

Çetele tablosu oluşturularak oy sayma işlemi yaptırılır. bunu dikey hâle dönüştürünüz.” soruları sorulur. 6. Eksenler isimlendirilerek sütunlar çizdirilir. 2. 2. 45 . 10. problem çözme : Sütun grafiğini oluşturur. Sütun kutuları tamamen boyatılır. Oluşturulan düzenin. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Tablo: Göz rengine göre öğrenci sayısı Göz rengi Kahverengi Siyah Mavi Yeşil Ela Öğrenci sayısı 12 9 3 6 3 1. dikey oluşturduysanız. Tablodaki verilerden yararlanarak öykü yazınız. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :4 : Veri : Sütun Grafiği : Akıl yürütme. 5. iletişim. Geliştirdiğiniz anketi bir grup öğrenciye uygulayınız. 3. 7. Bulgularınızı gerekçeleri ile birlikte rapor ediniz.SÜTU HEM YATAY HEM DĐKEY OLURMUŞ! DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Topladığınız verileri kullanarak sütun grafiği oluşturunuz. 9. 23 Nisan günü TBMM’de sınıfımızı temsil etmek üzere bir öğrenci seçileceği duyurulur. 4. Tablodaki verilerden yararlanarak sütun grafiği oluşturunuz ve grafiği yorumlayınız. “Kim temsilci seçilmiştir? Neden? Aldıkları oy sayısına göre isimleri sıralayınız. sütun grafiği olduğu belirtildikten sonra bu grafiğin hangi ögelerden oluştuğu açıklatılır. : Grafik çizelgesi ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. 8. Grafik isimlendirilir. bunu yatay hâle getiriniz. PROJE: Anket kullanarak veri toplayabileceğiniz bir proje konusu belirleyiniz. Çetele tablosu. “Kimler aday olmak istemektedir?” sorusu sorulur. ilişkilendirme. sıklık tablosuna dönüştürülür. Sütun grafiğini yorumlar. Eğer sütun grafiğini yatay oluşturduysanız. Belirlenen adaylardan bir kişiyi seçmek üzere gizli oy kullandırılır.

metreden sonraki kısmı çuval içinde koşarak tamamlayacaktır. 46 . Grupların. ARAÇ-GEREÇLER ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Çizgi grafiği gerektiren bir problem kurunuz ve grafiği oluşturunuz. kâğıt ve kalem ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. tebeşir. 10. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Etkinlik başlar ve gerekli veriler tabloya yazılır. oluşturdukları tablo. Bir öğrenci 120 metrelik mesafeyi koşacaktır. 6. Ancak 90. 8. cetvel. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :5 : Veri : Çizgi Grafiği : Akıl yürütme. çuval. problem çözme : *Çizgi grafiğini oluşturur.HER VERĐ ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ DE GÖSTERĐLEBĐLĐR MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Organizasyon için öğrenci grupları oluşturulur. Bir grup öğrenci mesafeleri işaretleyecek. bir grup öğrenci zaman tutacak. 7. verilen kâğıda yazacak. : Farklı alanlarla ilgili çizgi grafikleri. grafik ve yorumları sunmaları sağlanır. 60. sopa. 4. metrede iki kıtalık bir şiiri. iletişim. Yorumlar gerekçeleri ile yazdırılır. Bu öğrencinin 30. bir grup öğrenci masa hazırlayacak. kronometre. 9. *Çizgi grafiğini yorumlar. bir grup öğrenci mesafeyi ve zamanı not olacak. 11. 110 ve 120 metrelik mesafeleri ne kadar zamanda koştuğu belirlenecektir. 110. 2. Neden çizgi grafiği kullanıldığı açıklatılır. koşu bittikten sonra yatay eksende mesafe ve dikey eksende zaman belirten bir grafik oluşturmaları sağlanır. 5. ilişkilendirme. Farklı alanlarda kullanılmış çizgi grafiklerini göstererek çizgi grafiğini oluşturan ögelerin neler olduğu ve grafikte kullanılan verilerin sürekli olması gerektiği buldurulur. 3. metre. Gruplarda bu işleri yapacak kişiler belirlenir ve aynı işi yapacak öğrenciler bir araya gelerek gerekli düzeni hazırlar. 90. Koşu başlamadan önce mesafelerin ve zamanın yazılacağı bir tablo hazırlatılır. Oluşturulan tablo ve grafikler tahtaya çizdirilerek grafikler birlikte yorumlatılır. masa. Grupların. bir grup öğrenci çuval getirecektir.

2. Adil olmayan bir deney yapınız. boya. “Adil olmak” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. 6. pergel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. 4. Bir yüzü sarıya. makas.EDE BÖYLE OLDU? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. daire şeklinde pul yaptırılır. Daire şeklindeki bu iki pul. 47 . Tercihler öğretmen ve grup isimlerinin karşısına yazdırılır. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Veri : Olasılık : Akıl yürütme. Deneyin adil olması için ne yapmak gerektiğini açıklayınız. 3. Deneyin neden adil olmadığını yazınız. problem çözme : Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. iletişim. : Karton. 2. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşabileceği sorulur ve ağaç şeması şeklinde gösterilir. 7. Öğretmenin kazanma olasılığının gruplara göre neden daha yüksek olduğu tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. ilişkilendirme. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartışılır ve varılan sonuç yazdırılır. 5. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan iki tane. Öğretmen “farklı iki renk gelmesi” durumunu ve öğrenci gruplarının her biri de bunun dışındaki seçeneklerden birini seçer. fırlatıldığında üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin ettirilir.

Bu amaçla kullanılması önerilen araçlar verilen hâliyle veya amaca uygun olarak yeniden düzenlenerek uygun yerlerde ve zamanlarda uygulanmalıdır. Öğrencilerin zihinden işlem yapma becerilerinin sınanmasında ise sorular ve cevaplar sözlü olarak verilmelidir. Ölçme ve değerlendirme sürecinde soruların ve görevlerin kazanımlara ve sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilmelidir. programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak gibi amaçlarla yapılır. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak. Bu programda değerlendirme. • Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğu. Değerlendirme yaparken öğrencilerin. sunum. Öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için zaman zaman öğrencileri yazılı olarak sınamanın yanında tartışma. sergi. • Estetik görüşlerin ne kadar geliştiği. Ölçme ve değerlendirme planı hazırlanırken aşağıdaki sorular sorulur: • Ölçme ve değerlendirmeyi hangi amaçla yapıyorum? • Bu amaca ulaşmak için hangi aracı ve ne zaman kullanmalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracını nasıl uygulamalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracından elde ettiğim bilgiyi nasıl değerlendireceğim? 48 . öğretmen ve program için dönüt olarak kullanılabilir. • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği. • Matematikte ne kadar öz güvene sahip olduğu. öğrenme sürecini destekler ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Bu değerlendirmelerin amacı. gözlem. değerlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. proje. akran değerlendirme vb. • Öz düzenleme becerilerinin ne kadar geliştiği. eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri engellediği açıktır. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. deney. ürün dosyası. öğrenci öğrenmelerindeki eksiklikleri tespit edip öğretme-öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. değerlendirme öğrenmenin bir parçası haline dönüşür.7. • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği. • Akıl yürütme becerilerinin ne düzeyde olduğu. Böylece. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları bir plan dâhilinde yapılmalıdır. öz değerlendirme. • Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği. • Matematikle hangi düzeyde iletişim kurabildikleri ve matematiksel ilişkilendirme yapıp yapamadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Ölçme araçlarından elde edilen verilerle yapılan değerlendirmeler öğrenci. görüşme. eksikliklerini belirlemek.

tasarlayarak ve bir öğrenci ya da bir grup öğrenci tarafından üstlenilen projeler kişiye yeni bilgiler. açık uçlu sorular. • Öğrencilerin cevapları kadar düşünce yolları da değerlendirilir. bir işe başlamadaki öz güvenlerini. Bu amaçla. görüş geliştirme. istedikleri bir alanda/konuda inceleme. sorumluluk alabilmelerini. Aşağıda ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerin bazıları ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. sık sık disiplinler arası araştırma planlayarak. • Planda grupla yapılan çalışmaların değerlendirmesine de yer verilir. Bu yöntemlerin yanında öğretmenler. • Problem çözme başarılarının yanında problem çözmeyle ilgili tutumları da değerlendirilir. • Öğrencilerin çalışmaları sistematik olarak değerlendirilir. • Her fırsatta öğrencilerin görüşleri alınır. ilişkilendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. kısa cevaplı. iletişim. görüşmeler. özel beceriler ve alışkanlıklar kazandırır.Bir ölçme ve değerlendirme planı uygulanırken. öğrencilerin yaratıcılık. Yapılacak değerlendirme çalışmalarında bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak problem durumlar ya da görevler verilmelidir. yeni bilgilere ulaşma. grup öğrencilerinin yaratıcılıklarını. araştırma ve yorum yapma. performans görevleri. projeler. • Ölçme ve değerlendirme planı dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanır. kısa sınavları. öz değerlendirme ve akran değerlendirme yöntemleri kullanabilir. • Ölçme ve değerlendirme planın nasıl ve ne zaman uygulanacağı hakkında öğrencilere bilgi verilir. özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Projeler. öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir. kontrol listeleri. grup çalışmasında görev dağılımını yapabilmelerini. Öğrencilerin matematik dersindeki performanslarını gerçek anlamda değerlendirmek için edindikleri bilgileri farklı alanlarda kullanmalarına ve gerçek yaşama aktarmalarına fırsatlar verilmelidir. problem çözme. posterler. araştırma. liderlik özelliklerini ve işbirlikçi çalışmalarını. • Değerlendirme için tüm problemlerin kullanılması zorunlu değildir. açık görüşlü ve tartışabilir olmalarını iş üretmeye istekli olmalarını gözlemlemek için uygun bir çalışmadır. Öğretmenin bu yöntemleri kullanarak öğrencilerin öğrenmeleri hakkında aldıkları bilgilerle varsa öğrenme eksiklikleri belirlenir ve bunların giderilmesi için ders işleme planında gerekli değişiklikler yapılır. • Sınıftaki öğrencilerin tümünün aynı zamanda değerlendirilmesi zorunlu değildir. ödevleri. alıştırmaları. eşleştirmeli sorulardan oluşan geleneksel testleri kullanabilirler. öz değerlendirme. Bu derste kazandıklarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesi beklenir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar 49 . öğrencilerini değerlendirirken amaca bağlı olarak. Bu görevler yapılırken. doğru-yanlış. öğretmenler öğrencilerin hem kullandıkları stratejileri hem de problem çözme süreçlerini değerlendirebilir. Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak. çoktan seçmeli. Günlük yapılan çalışmaları değerlendirmek için matematik günlükleri. Bir proje çalışması. Bir uzmanlık alanında.

Matematik ve fen Matematik ve müzik (notalar ve kesirler. vb. Gerekli görüldüğünde aileler yönlendirme yapabilirler ancak esas olan. Matematikteki iç ilişkilendirmenin incelenmesi 50 . gerçek yaşam. 2. Aileler sadece yer. f. d.geçen süreç. Escher. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır. a. trigonometri. Fibonacci sayıları vb. malzeme. Proje konuları bir tek alanla ilgili olabileceği gibi disiplinler arası da olabilir. Matematik ve Origami vb. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. d. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Leonardo da Vinci vb. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Matematik ve yaşam a. i.) Sayılar ve yaşam (Asal sayılar.) vb. altın oran. yerlerde kullanımı) Çevre sorunlarına çözüm önerileri (Geri kazanım. c. Matematiğin farklı alanlarda kullanımı 3. kaynak sağlanması konusunda öğrencilere destek olmalıdır. altın oran. g. ekonomi. b. 1. Grup halinde yapılacak projelerde. medya vb. h. Grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. ) Matematik ve görsel sanatlar (Altın oran. Aşağıda sıralanan başlıklarından proje konuları seçilebilir. öğrencilerin cinsiyet. yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. e.) Matematik ve astronomi Matematik ve teknoloji Matematik ve meslekler Matematik ve spor Matematik ve oyun vb. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır. başarı durumu vb.) Đstatistik ve yaşam ( Fen. Seçilen proje konuları ile ilgili yönerge ve puanlama ölçütlerinden öğrenciler haberdar edilir. Projeler. b. Her grup kendine bir çalışma takvimi oluşturmalıdır. Fraktallar vb. projelerin öğrencilerce hazırlanmasıdır. özellikleri bakımından heterojen gruplar oluşmasına dikkat edilmelidir. simetri. c. zaman. kirlilik vb. altın diktörgen. Geometri ve yaşam (Dönüşüm geometrisi.

d.4. Artık malzemelerle oyunlar c. Pytagorous (pisagor). Açı ölçer yapımı ve kullanımı e.) Matematiksel oyunların tarihi Origami vb. Pantograf (pantograph) yapımı ve kullanımı c. Kare bulmacalar d. Origami vb. Kirigami g. e. Matematiksel ispatlar a. c. vb.’lerin sayı sistemleri. Klinometre(clinometer) yapımı ve kullanımı b. Matematiksel Teknoloji a. b. Hacim bağıntılarının gösterilmesi vb. Kar taneleri oluşturma f. Küremetre( spherometer) yapımı ve kullanımı d. Gönye yapımı ve kullanımı vb 51 .) Matematiğe katkıda bulunanların hayatı (Atatürk. Çeşitli tangramlarla oyunlar v. Geometri şeridi ile oyunlar vi. 6. Matematiksel oyunlar a. b. Geometri tahtası oyunları ii. Sudoku e. Ders araç gereçleri kullanarak oyunlar geliştirme i. Thales (tales). Pisagor teoremin ispatı b. Geometrik cisimlerle oyunlar vb. Matematik tarihi a. Çok karelilerle oyunlar iii. Çok küplülerle oyunlar iv. 5. Farklı kültürlerdeki matematik Matematiğin tarihsel gelişimi (Mayaların vb. Mısırlılarda kesirler. Escher (eşher) vb. 7.

...... Heykellerle matematik e....... Ayrıca öğrencilerin bir iş yaparken sorgulama becerisini de geliştirir... Matematik ve Đletişim Ürünleri a. proje değerlendirme ölçeği Ek’te verilmiştir......... Proje Đzleme Formu Grup Üyeleri: ...... Bu görevi öğrenciler yapılandırırken nasıl planladığını............. Karikatürlerle matematik c........... cevabını öğrencilerin yapılandırdığı bir görev... Proje çalışmalarında kullanılacak........... Resimlerle matematik d............... Matematiğin sanatla hayat bulması a...... Süslemelerle (tessellation) matematik b............... Performans görevleri...... yaratıcılığını kullanma.. Şarkılarla Matematik h.. duyuşsal... Proje çalışmalarında grup değerlendirme formu da kullanılabilir... Proje değerlendirmesi için Ek’teki form veya geliştirilecek başka bir form kullanılabilir.. problem çözme........... 9.. okuduğunu anlama......... çevremizdeki matematik) vb..... Hikayelerle matematik f............................. Tarih Yapılan Đş Sorular Öğretmenin Notu Proje izleme formu öğrencilerin bağımsız bir şekilde çalışırken öğretmenin yapılan işten haberdar olmasını sağlar... Performans Görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme.. araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel.....8........................ ............... doğadaki matematik........... hangi 52 ....... Matematik posteri (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları... Tiyatro oyunları ile matematik vb............. bir problem ya da açık uçlu bir soru olabilir.. Proje Konusu: .... Matematik videosu (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları....... doğadaki matematik...... Şiirlerle Matematik g.... çevremizdeki matematik) c.................. Matematik gazetesi b........... psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını.......... geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır..................

Öğretmenler. 53 . matematiksel bilgiler. deneme. Performans görevleri yapılırken öğrenciler öğretmen tarafından gözlemlenerek gereken yerlerde rehberlik edilerek yönlendirilir. Kelimeler. Bu görevler gruplar halinde yaptırılarak öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimi sağlanmış olur. Öğrenciler matematik derslerinde yaşadıkları olayları. duygularını yazabilir buna ek olarak derste öğrendiklerini yazılı olarak açıklayabilirler. Öğretmenler öğrencileri yönlendirerek bu durumu önleyebilirler. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. öğrencilerin matematik günlüklerinde yazdıkları hakkında yorum yapmalıdır. sayılar ve el becerilerine yönelik öğrendiklerini kullanır. verileri nasıl topladığını ve organize ettiğini. duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir. aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. bazı öğrencilerin günlükleri olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. Matematik Günlüğü: Günlükler. fikirleri ve düşündüklerini diğer öğrencilere açıklayabilirler. kısmi ve geçici çözümleri nasıl değerlendirdiğini ve cevaplarını nasıl savunduğunu da gösterir. genellemelere nasıl ulaştığını. öğrencilerden derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. öneri vb. Matematik günlükleri üzerine küçük notlarla yapıcı eleştiriler ve öneriler yazıp. konular hakkında anlayışları. Performans görevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. çalışmalarını. Bu görevler disiplinler arası bilgi alış verişinin sağlanması ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için de yarar sağlar. Matematik derslerinde öğrenciler düşüncelerini yazarak diğer disiplinlerle matematik arasındaki ilişkileri. Performans görevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye. resimler. sorular sormalı ve öğrenciler cesaretlendirilerek günlükler geri verilmelidir. Öğrenci ne düşündüğünü tam olarak keşfeder. Matematik günlükleri işlenen konunun veya problemin ne kadar veya nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi verir. kişisel deneyimler ve görsel düşünceler birleşir. gözlem.stratejileri kullandığını. Bu tür görevlerle. sorgulama. öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma. Matematik günlüğü yazmak öğretmene öğrenci hakkında aşağıdaki gibi özel bazı sorulara cevap vermesi için yardım eder: Öğrenci. Matematik günlüklerinden. Sözel bilgiler. nasıl örneklediğini. Öğrenciler yazdıklarında düşünceleri açık hale gelir. • Karmaşık durumları anlamak için matematiği kullanabiliyor mu? • Bilgileri organize edebiliyor mu? • Kavramları açıklayabiliyor mu? • Đletişim becerilerini etkili kullanabiliyor mu? • Matematiksel dili uygun bir şekilde kullanabiliyor mu? • Yeteneklerinde kendine güvenebiliyor mu? Günlük yazmada karşılaşılan en büyük sorun. öğrencilerin matematik dersine ve öğrenme sürecine karşı tutumları öğrenilebilir. deneyimleri. Kendi gelişim düzeylerinin somut olarak algılarlar.

beceriler ve davranışlara göre değerlendirilir. Gözlem: Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımları. informal biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formları veya kontrol listesi kullanılarak da yapılabilir. Günlükler öğrencilerin defterlerine ya da herhangi bir kâğıda yazdırılabilir. Tablo: Đzleme ve Görüşme Formu Đzlenecek Davranış Problemi doğru okuma Sorulacak soru Bana soruyu okur musun? Öğrenci Öğrenci 1 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4 Problemi anlama Soru senden ne yapmanı istiyor? Çözüm için plan Cevabı nasıl bulacaksın? yapma Cevabın doğruluğunu kontrol etme Cevabı yazma Benzer bir problem kurabilme Çözümü yaparken neden bunları yaptığını söyler misin? Sorunun cevabını yazar mısın? Benzer bir soru oluşturabilir misin? Öğrencilerin verdiği cevaplara göre nerede yardıma ihtiyaçları olduğuna karar verilir. Gözlem. Aşağıdaki noktalar.Öğrenciler her gün günlük yazmak zorunda değildirler. Öğretmenlerin gözlem formlarını kullanarak öğrencilerin sergilediği davranışları kaydetmesi geçerlik ve güvenirliğe katkı sağlar. soru ve önerilere verdikleri cevapları. • Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenir. mümkün olduğu kadar gözlemi yapıldığında kaydedilir. • Her öğrenci birkaç kez gözlemlenir. tutumları ve kendine güvenleri hakkında bilgi edinilebilir. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. güvenilir. Gözlem yapılarak öğrencilerin başarıları. grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarına yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı. Aşağıda bir izleme ve görüşme form verilmiştir. Gözlemler. • Her öğrenci değişik özellikler. Öğretmenin önemsediği (istedikleri) bir konuyla ilgili ya da öğrenci için önemli olan bir etkinlikten sonra da günlük yazılabilir. • Değerlendirmeyi. Performansları ve tutumları hakkındaki bilgilere ulaşılabilir. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartlar kullanılır. 54 . geçerli biçimde değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.

araştırmalar. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri. • Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla ürün seçilmesi • Öğrencilerden. her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve öz değerlendirme istenmesi • Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması ve öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması.Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin bir ya da birkaç alanda harcadığı çabayı. Sınıf içi etkinliklerin belli ölçütlere göre bir araya getirilip. • Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi • Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler. Öğrencinin gelişimini. kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? eden bu çalışmayı seçtin? 55 . Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. öğrencilerin. stratejiler dereceli puanlama anahtarları. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. yazılar vb. Örneğin. özet ya da özgeçmiş Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. geçirdiği evreleri ve çalışmalarını gösteren bir koleksiyondur. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi? • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. • Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır.). veli ve öğretmenin izleyebilmesine olanak sağlar. Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir. problemler. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı.

Ek-2) • Kısa sınavlar Öğrenci ürün dosyasına alınan ürünlerin her biri. yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Ürün dosyasında aşağıdaki belgeler olabilir. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi. • Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması • Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi 56 . değerlendirmek için dereceli puanlama anahtarları. • Matematik günlükleri • Ödev-alıştırma cevapları • Öğrencilerin yazdığı problemler • Grup proje raporları (bireysel görüşler de olmalı) • Öğrencilerin yaptığı sunuşların video bantları • Matematik konularından birinin uygulaması ile ilgili bir rapor • Öğretmen anekdotları • Öğretmen kontrol listeleri • Değerlendirme çalışmaları • Posterler (bkz. performans görevlerini. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir. • Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi • Ölçütlerin tanımlanması. projelerini. Ek’teki form bir örnektir. kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri kullanılabilir. Siz kendi değerlendirme yaklaşımınızı kullanabilirsiniz Öğrencilerin açık uçlu sorularını.Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu. Ek’lerde verilen uygun ölçeklerle değerlendirilebilir. Davranış. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması. ürün dosyalarını vb. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. Dereceli Puanlama Anahtarı: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.

evet/hayır. Her gözlem iki kategorili kaydedilmelidir (var/yok. “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum”. EARGED tarafından geliştirilmiş olan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” Ek’te verilmiştir. Davranışların ya da özelliklerin varlığı gözlenebilmişse işaretlenir. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. Kontrol listesi örneği Ek’te verilmiştir. kendine güvenleri vb. Duyuşsal boyutun değerlendirilmesinde öğrencilerin derse yönelik tutumları. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini gözlemlemek amacıyla duygu veya düşünceye yönelik sorular hazırlanabilir. Sorulardan bazıları şunlar olabilir: • Konu işlenirken severek yaptıklarınız nelerdir? • Konu işlenirken sizi neler zorladı? Bu zorlukların üstesinden gelebildiniz mi? Gelebildiyseniz neler yaptınız? • Şimdi matematik hakkında ne düşünüyorsunuz? • Daha çok başarılı olmak için ne yapıyorsunuz? • Grup olarak çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Neden? • Neler öğrenmek istersiniz? Neden? Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları bu amaçla geliştirilmiş tutum ölçekleri ile ölçülebilir. “Katılmıyorum”. Duyuşsal Özellikleri ve Öz Düzenleme Becerilerini Değerlendirme Öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal gelişimleri de önemlidir. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır.Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. gözlem veya görüşme yapılabilir. yapıldı/yapılmadı gibi). Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. 57 . “Kararsızım”. Bu ölçekler. “Problem Çözme Đçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir. Ölçekteki cümlelerin seçenekleri şunlardır: “Hiç katılmıyorum”. görüldü/görülmedi. hakkında bilgi edinmek için ölçekler kullanılabilir. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. Aynı anda tüm öğrenciler gözlemlenmeye çalışılmaz. doğru/yanlış. Kontrol Listeleri: Gözlemlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. “Problem Çözme Đçin Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir 2. Bir kişinin ölçekten aldığı puan.

Bu programın başarıyla uygulanabilmesi için öğrenme-öğretme sürecine farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kaynaştırılmalıdır.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Dereceler Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı Olumsuz Đfade Puanı 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Her bir tutum ifadesinden alınan puanların toplamı. 4-5 olumlu tutumu ifade etmektedir. dönemin başı. dönemin başı ve II. 3 ne olumlu ne olumsuz tutumu. düşüncelerine. Bu işlem sonucunda 1-2 olumsuz tutumu. II. 58 . cümle sayısına bölünerek öğrencinin 1-5 değerleri arasında nerede olduğu bulunur. bilgilerini uygulamalarına ve kendi öğrenmelerine önem verilerek öğrenci olumlu yönde motive edilmelidir. olumlu tutumlar geliştirmeleri için gereken önlemler alınmalıdır. Elde edilen sonuç ondalık kesir şeklinde ise yakın olduğu tam sayının temsil ettiği tutuma sahip olduğunu gösterir. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendi çözüm yollarına. dönemin sonunda uygulanabilir. Ek’te verilen tutum ölçeği I. Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanlarına göre tutumları olumsuzsa.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 59 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 60 .SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.

Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. silindir. 8. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. 4. Geometrik Cisimler L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. prizma. 3. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. Zamanı Ölçme 1. 2. 2. 9.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Tartma 1. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Paralarımızı tanır. Geometrik cisimlerden küp. 7. Paralarımız 1. En çok üç nesneyi. Eş nesnelere örnekler verir. 1. 20 içinde geriye birer sayar. Doğrultu-Yön) Đlişkiler 1. 2. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. SA Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. 5. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. ağırlıklarına göre sıralar. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 61 . koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. 2. Eşlik 1. 10. Örüntü ve Süslemeler 1. Tabloları okur. 3. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. 2. 4. 2. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. 6. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1. prizma. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Rakamları okur ve yazar. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. 2. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Küp. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. silindir.

5. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. 2.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 7. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 6. 8. 9. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I SA Y I L A R G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplamanın bir araya getirme. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kesirler 1. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. 5. 2. 3. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. 6. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. 20’ye kadar olan doğal sayıları. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Toplama işleminde. 3. 4. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. Çıkarmanın ayırma. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 62 . Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

Tartma Toplam 1. 2. Zamanı Ölçme 4. 3. 3. 4. Uzunlukları Ölçme 2.MATEMATĐK DERSĐ 1. 1. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Paralarımız 3. Tablo Toplam GE EL TOPLAM 44 144 100 63 . SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler KAZA IM SAYILARI 10 9 6 2 27 2 2 1 2 7 4 1 2 2 9 1 1 SÜRE / DERS SAATĐ 52 26 20 4 100 6 6 3 7 22 6 4 4 4 18 2 2 ORA I (%) 36 18 14 3 71 4 4 2 5 15 4 3 3 3 13 1 1 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ Toplam Uzamsal (Durum-Yer. 4. 2.

1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 64 .

20’ye kadar olan doğal sayıları. 5. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. 4. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Rakamları okur ve yazar. 9.1. 5. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Toplama işleminde. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. 7. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 4. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. 6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. 1. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. 2. 20 içinde geriye birer sayar. 2. 7. 10 9 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler 1. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. Çıkarmanın ayırma. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. 10. 5. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 6. 3. 9. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. 3. 4. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. 1. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. 2. 8. 2. 3. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. 6. T O P L A M 6 2 27 65 . 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. Toplamanın bir araya getirme. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 8.

Rakamları okur ve yazar. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için faklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır.Ö.A.1. Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir. [!] Öğrenciler. rakamlar harflerle yazdırılır.2) DOĞAL SAYILAR 2. okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Rakamlar. etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır. Sonra fasulye. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.Ö.A. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur. KAZA IMLAR 1. okur yazar duruma geldiklerinde benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur.1. ↸ Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. ip ve [!] Öğrenciler. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 66 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

sayma yaptırılır. KAZA IMLAR 3. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. ip atlatarak.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak. DOĞAL SAYILAR ↸Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 67 .A. iki eldeki parmaklar vb. [!] Birer ritmik saymalar 1 ‘den. önerilen etkinliklerle birer ritmik saymalar ondan başlatılır.1. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. onar ritmik nabız sayarak.A. Doğal Sayılarla Toplama işlemi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) ↸ Renkli sayma boncukları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Uygun kutular boyatılır. . merdiven indirerek veya çıkararak vb. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır. alkış veya tempo tutturarak.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 68 . Doğal sayılarla çıkarma işlemi DOĞAL SAYILAR ↸ Geriye doğru saymalarda.A. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Abaküs (renkli sayma boncukları).Ö. onluk kartlar. 20 içinde geriye birer sayar.1. sayma çubukları. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. düğme vb. KAZA IMLAR 4. fasulye. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Birliklerin sağda. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup ↸Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur.1. Bulunan sayının.Ö. 2 4 8 15 15 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ  Onluk   DOĞAL SAYILAR 1 Onluk 3 Birlik  Birlik 1 3 On Üç Sayılarla balon gruplarını eşleştiriniz. Kalan nesneler birlikler ve karşılık gelen sayıyı yazınız. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. bu nesnelere karşılık gelen gerekliliği vurgulanır. AÇIKLAMALAR Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz 5. sayıyı rakamlarla yazar ve okur. ↸ 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun farklı nesnelerden oluşturulabileceği vurgulanır. onlukların solda gösterilmesinin gösterir. nesneyi. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 69 .A.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. onluk ve birliklerine ayırarak grubu olarak adlandırılır. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi arasındaki ilişki vurgulanır.Ö. 6.

yılın ayları. sıra bildiren sayılar kullanılarak belirletilir.Ö. aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır. • “6 fasulye. önem durumuna göre sıralatılır.1. Sembol kullanılmaz. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. [!] Az. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. KAZA IMLAR 7. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 70 . 6 fasulyeden eksiktir. ↸ Öğrencilerin. [!] Sıra sayıları. • “4 fasulye. AÇIKLAMALAR 8.” ifadeleri ile 6’nın 4’ten büyük olduğu fark ettirilir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 2) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Haftanın günleri.” ifadeleri ile 4’ün 6’dan küçük olduğu fark ettirilir. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. okula gelirken yanlarında bulundurması gereken en çok 10 nesne. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. bilye.7) [!] Nesne sayıları karşılaştırılırken “büyük”. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.A. iki nesne grubu oluşturarak bu grupların nesneleri arasında bire bir eşleme yaparlar.Ö. 4 fasulyeden çoktur.” “6 fasulye. 6 fasulyeden azdır. DOĞAL SAYILAR ↸ Öğrenciler. fasulye vb. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. “küçük” veya “eşit” kelimelerinden uygun olanı kullanılır. [!] Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar verme esas aldırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Fındık.A. çok. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb.1. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir. 4 fasulyeden fazladır. 10. 9.” “4 fasulye. Karşılaştırma sonucunu sözlü ve yazılı olarak ifade ederler.

Toplamanın bir araya getirme. fasulyeler. ↸ Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. [!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile “+” kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. DENGEDE 3+1=4 4=4 3. sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır.Ö. AÇIKLAMALAR [!] “Ve”. Doğal sayılar Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 + 2 + 4 = 9 Denge Modeli: Bu model kullanılarak eşit (=) işaretinin anlamı vurgulanır. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ( Kazanım 3) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 71 . ↸ Öğrencilerden.1. nakil yoluyla sınıfa gelen öğrencilerin eklenmesiyle sınıf mevcudunun artması. denge modeli vb. sayı çubukları. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı renkten kalemlerin bulunduğu kalemlikten belli bir renkte olanları bir araya getirme. öğrencilerin içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanması sağlanmalıdır. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade edilebildiğinden bu bağlaçlarla toplama işleminin özdeşleştirilmemesi gerekir. üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 2.A. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. “ile”. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bu bağlaçlarla öğrencileri şartlandırmak yerine. harçlıklarla alınan oyuncakların çoğalması vb. KAZA IMLAR 1. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Onluk Kartlar Birim Küpler 3 4 2 + 3 = 5 + 3 = 7 + 5 8 [!] Đki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra. birim küpler. ↸ Onluk kartlar. durumlarla toplama işlemi fark ettirilir.Ö. sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü anlatmaları veya resim çizmeleri istenir.A.

Toplama işleminde. Doğal sayılar 4 + □ DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ = 6 2 + □ = 5 2 + 3 = 5 Ekleme: 6 boncuğum var. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken çıkarma işlemi yaptırılmaz. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. ↸ Sayma çubukları ve onluk kartlar vb. Emre’nin ise 7 tane düğmesi vardır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları.Ö. 2 + 3 = 3 + 2 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.Ö. birim küpler. fasulyeler vb.A. [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınarak özellik fark ettirilir. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. modellerle toplamanın ekleme. Arkadaşım bana kaç boncuk verirse 8 boncuğum olur? 6 + □ =8 Karşılaştırma: Benim 4 tane. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 72 . Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. onluk kartlar. Emre’nin düğme sayısı kadar düğmem olması için kaç düğme gerekir? 4+ Fazla düğmeler □=7 Benim düğmelerim Emre’nin düğmeleri 5.1. karşılaştırma ve parça bütün durumları kullanılarak verilmeyen toplananı belirlemeye yönelik etkinlikler yaptırılır. KAZA IMLAR 4. kullanılarak etkinlikler yaptırılır.

Ö. 20’ye kadar olan doğal sayıları. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 73 . 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 …+… = … DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 …+… = … AÇIKLAMALAR Aşağıdaki kutulara uygun sayıları yazınız. 8. toplamları 20 olan sayı ikilileri için de yaptırılır. = … 7. ekleme.1. birim küpler. KAZA IMLAR 6.Ö. fasulyeler vb. onluk kartlar. ↸ Sayı çubukları. tamamlama yoluyla toplamları 10 olan sayı ikilileri buldurulur. 18 12 + 6 = 18 10 + 8 = 18 ↸ Zihinden işlem yaparken öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları sağlanır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. birim küpler. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. onluk kartlar. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. daha sonra bir basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Önce bir basamaklı iki doğal sayının. fasulyeler vb.A. ile bir araya getirerek üzerine sayma.A. □ + □ = 10 □ + □ = 10 □ + □ = 20 □ + □ = 20 …+… ↸ Benzer etkinlikler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları.

Adaylardan biri 12 oy aldığına göre diğer aday kaç oy almıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 13) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.1. öğrencilere mümkün olduğunca gerçekçi gelecek ve toplama işlemi yapmasını gerektiren çeşitli durumlar içeren problemler kullanılmalıdır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 9. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 74 . iki başkan adayının oylarının toplamı 20 olarak belirlenmiştir.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencinin günlük yaşamıyla ilgili.Ö. Sınıfta yapılan demokratik bir seçim sonucunda.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

kâğıtlar vb. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. modellerden biri seçtirilir. ↸ Onluk kartlar. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 7 –4 =3 8 –3 =5 8 4 – 4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Çıkarmanın ayırma.Ö. çıkartılır. sayı çubukları. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. silgiler. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. “fark” kelimeleri ile Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. defterler. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 75 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. durumlarla çıkarma fark ettirilir. Kalanların “–“ işaretinin. çıkarma işlemine ait ifadeler miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır.A. KAZA IMLAR 1. “çıkan”. kitaplar. … ). fasulyeler vb. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] “Eksilen”.1. birim küpler. olduğu vurgulanır. sınıf mevcudunun azalması vb. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma.Ö.

A. aşağıda verilen modeldeki gibi etkinliklerle keşfettirilir. [!] Onluk bloklar. 8 tane düğmem vardı. [!] Zihinden çıkarmalarda.Ö. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. Anneme kaç düğme verdim? [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. 8–□ = 5 ↸ Öğrencilerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Ağaçta kaç portakal var? 5–5=0 4.Ö. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. onluk kartlar vb. parmak sayan öğrencilere izin verilir. Ağaçta kaç portakal kaldı? ↸ Problemleri modelleyerek çözmeleri sağlanır.1. KAZA IMLAR 3. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 76 . 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.A. Düğmelerimden bir kısmını anneme verince 5 düğmem kaldı. 5.

A. verdim. kalemi olmayan arkadaşlarıma problemler çözdürülür ve kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çıkarma işleminin ayırma. anlamlarını içeren [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.Ö. Kalemlerimden birkaç tanesini kaybettim. KAZA IMLAR 6.Ö. Kaç tane kalem kaybettim? 7+2=9 9–□ = 4 • Bir miktar bilyem vardı. . Kaç kalemim kaldı? 3+5=8 8–3=□ • 7 kalemim vardı. Başlangıçta kaç bilyem vardı? □ – 3=4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Çıkarma ve toplama işlemlerini gerektiren • Annem 3.1. 4 tane bilyem kaldı. 3 tanesini. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 3 tanesini kardeşime verdim. geriye doğru sayma vb. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 77 . problemler çözdürülür ve kurdurulur. 4 tane kalemim kaldı. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 kalem daha aldım.A. ablam 5 kalem verdi.

A.A. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.1. 2. portakalı. iki eş parçaya bölme ve yarım elde etme etkinlikleri yaptırılır. somun ekmeğini vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıdı ikiye katlama ve kesme. elmayı.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Bir çokluğun yarısını gösterme etkinliklerine girilmeyecektir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı Söz Varlığını Geliştirme (Kazanım 1) iki yarım bir bütün Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. [!] Yarım sayılarla ifade edilmez. 1. Eşlik Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 5) bütün yarım yarım bütün KESĐRLER yarım yarım bütün yarım yarım ↸ Yarım ve bütün arasındaki ilişki modellerle buldurulur. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 78 .

1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 79 .

1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. silindir. 2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. silindir. Geometrik cisimlerden küp. M E A L A I KAZA IMLARI Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. prizma. 1. 2. prizma. Eş nesnelere örnekler verir. Küp.1. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler 1. Ö Ğ R E TOPLAM 2 2 1 2 T O P L A M 7 1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. 80 . 2.

rehberlik servisi… gibi) sağlayacak “Kapıdan pencereye Türkçe Sözlük’ündeki anlamlar esas doğru git. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin hayatlarındaki model olaylardan yararlanılarak “altında-üstünde. malzemeleri kullanarak bir tema oluşturur. Doğal sayılar Uzunlukları ölçme ↸ Öğrenciler.” vb.Ö.1. park. öğretmenler odası. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Konuşma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Rehberlik ve Psikolojik Danışma ( Kazanım 9) ↸ Resim. sınıf ortamları vb. [!] Uzamsal ilişkilerde kullanılan ↸ Öğrencilerin sınıfta. “Koridorun köşesinden alınır.A. modellerin her biri bir bütünlük [!] Uzamsal ilişkiler açıklatılırken içinde ele alınıp uzamsal ilişkilerin gösterilmesi ve açıklanması sağlanır.1. Bu temada yer alan ögeler arasındaki uzamsal ilişkiler anlattırılır.”. lego. belirli bir referans noktası alınır. okul.”.”. yüksekte-alçakta. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 81 . yer-durum ve etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır. Bu terimlerle ilgili etkinlikler yaptırılır. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür terimlerde Türk Dil Kurumunun odası. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A. çukurda-tümsekte” terimleri vurgulanır. uzak-yakın. doğrultu-yön anlamında ele alınır. “Tahtaya arkanı dön.A. “Karşı duvara doğru yürü. sola dön. fotoğraf. DOĞRULTU-YÖ BELĐRTE ) ĐLĐŞKĐLER KAZA IMLAR 1.9) 2. içinde-dışında. tablo. [!] Uzamsal ilişkiler. oyun hamuru vb.Ö. Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat vermeleri istenir. UZAMSAL (DURUM-YER.

yuvarlama. Bu modeller. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının karıştırılmamasına dikkat edilir. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp. dikdörtgen ve kare prizma kullandırılır. koni ve küreye benzeyenler seçtirilir. köşe ve yüzlerin sayılarından söz edilmez. Örüntü ve Süslemeler 1. modeller yardımıyla küp. ↸ Eşlik kavramı. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. huni. modeller yaptırılır. modellerin karşılık gelen her bir yüzü. vücudumuzun el. pet şişe. eldiven vb. özellikleri yapılan etkinliklerle fark ettirilir. küp şekerler. top. sayılar gibi soyut kavramlar için kullanıldığı belirtilir. baskı vb. kamp çadırı. portakal. dik dairesel silindir ve koni modelleri kullandırılır. silindir. eşya vb. külâh. ayak. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.1.13) EŞLĐK ↸ Çoğaltma.1. sınıf ortamındaki malzemeler. makara vb. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) 2. boyama. GEOMETRĐK CĐSĐMLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Paket. oyuncak vb. ↸ Farklı büyüklükteki geometrik cisimleri kullandırarak bina. karbon kâğıdı ile kopyalama. varil. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. Ayrıt. aynı numaralı ayakkabı. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. istifleme vb. Oluşturulan modellerin hem bütününün hem de parçalarının görünümü hakkında yorum yaptırılır. kutu. prizma. prizma. [!] Dik prizma. AÇIKLAMALAR [!] Prizma modellerinden adları verilmeden yalnızca üçgen. yollarla fark ettirilir. madenî ve kâğıt paralar. “Eşlik” teriminin somut nesneler.Ö. silindir. Eş nesnelere örnekler verir. köşeli veya yuvarlak oluşlarına göre sınıflatılır.A. silindir modellerinin yuvarlanabildiği. prizma. Bu modeller. “eşitlik” teriminin. Küre modellerinin yuvarlanabildiği fakat istiflenemediği. silindir. istiflenebildiği vb. Geometrik cisimlerden küp.A. göz vb. kenarı üst üste çakıştırılarak vb. küp şeker.Ö. KAZA IMLAR 1. koni ve kürenin biçim özellikleri görsel olarak algılatılır. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. prizma. organları. etkinliklerle eş şekil ve desenler yaptırılır. karpuz. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 82 . ↸ Meyve. kol. kaydırma. koni modellerinin yuvarlanabildiği. etkinliklerle sınıflatılır. ancak istiflenemediği. silindir. Küp.

[!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle ↸ Geometrik cisimler.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 83 . resimler veya çevredeki malzemeler kullandırılarak örüntüler verilir.A. oluşturulur. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. KAZA IMLAR 1. somut nesneler. [!] Oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler sözel olarak da açıklatılır.Ö. malzemelerle çizim yaptırılmadan alındığı fark ettirilir. ↸ Öğrencilerin somut nesne ve modellerle oluşturulmuş bir örüntüdeki ilişkiyi açıklayarak örüntüyü devam ettirmeleri sağlanır. Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 4) 2.1. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] En çok üç ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel oluşturulur. çizilmiş hazır şekiller vb. deseni vb. modeller. rengi. bir veya birden fazla özelliğin esas resimli kartlar. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir örüntü olduğu. örüntüde nesnelerin biçimi. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Nesnelerin. bu [!] Örüntüler.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 84 .1.

Paralarımızı tanır. 2. T O P L A M 9 Ö L Ç M E Ö Ğ R E 85 . 2 En çok üç nesneyi. 1. 2. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 2.1. 1 Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. 4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. 3. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. 2 Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. ağırlıklarına göre sıralar. 1. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. 4 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.

nesnelerin [!] En çok üç nesne karşılaştırılır. 2. Karşılaştırmada. “daha uzun. bir nesnenin. ölçmeye başvurulmaz. UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve daha kısa nesneler buldurulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. uzunluklarına göre sıralanmış. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . en uzun. [!] Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa sahip modeller de seçilerek bunların “aynı uzunlukta” oldukları vurgulanır. sınırlandırılır. ayakkabı bağlarının vb. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. pipet vb. daha kısa. KAZA IMLAR Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Yerini belirle 86 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1. kalem.Ö.1. çok yakın olmamasına dikkat edilir. en çok [!] Sıralanmış nesne sayısı beş ile beş nesne grubundaki yeri buldurulur. en kısa” gibi terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden yararlandırılır.A.Ö. cetvellerin. uzunlukları karşılaştırılır ve sonuç sözlü olarak ifade ettirilir.A. kâğıt şerit. ↸ Đp. boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki [!] Seçilen öğrencilerin boy uzunluklarının yeri buldurulur. ↸ Bir öğrencinin. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı uzunluktaki kalemlerin.

sonra seçilen birimle ölçtürülür. 5 TL.24) Girişimcilik (Kazanım 32) PARALARIMIZ 87 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. olarak kısaltıldığı belirtilir. doğal ölçme birimleriyle istenilen ettirilir. ↸ 1 TL. [!] Nesnelerin uzunlukları önce tahmin malzemelerle. kürdan.A. ayak vb. ↸ Sınıftan üç kitap boyu uzunluğunda nesneler gösterilir. Cetvelim kalemimden kaç ataç uzundur? 1. 8 ataç uzunluğundadır. 50 Kuruşlar tanıtılır. Paralarımızı tanır. 5. Kalemim 5 ataç uzunluğunda. Tahminle ölçme sonuçları karşılaştırılır.1. parmak. Sonra seçilen birimle ölçme bir nesnenin uzunluğu önce tahmin ettirilir. [!] Ölçme sonuçları. 25 Kr ve 50 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği [!]Türk Lirasının “TL” ve Kuruşun “Kr” tartıştırılır. UZU LUKLARI ÖLÇME KAZA IMLAR Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Ölçme yapılarak tahminler karşılaştırılır. [!] Kâğıt paralarımızdan 1. 25. yapılarak tahminle karşılaştırılır. Doğal Sayılar 4.1. ataç vb.A. 10 Türk Liraları ile 1. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . cetvelim ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi”Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.Ö. karış. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan ölçme birimi modeli olarak kalem. 3. kullanılan ölçme birimiyle belirtilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kulaç adım.Ö. 5. pipet. 10.

[!] Yelkovanın saat başlarında her zaman 12’nin üzerinde olduğuna dikkat çekilir. ↸ Farklı büyüklükteki kitapların. ağırlıkları karşılaştırılır. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. daha ağır gibi ifadeler kullanılarak sezgi ve tahminden yararlanılır. 2. ↸ Karton. en hafif gibi ifadeler kullanılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Đçinde bulunulan yıla ait farklı takvim örnekleri sınıfa getirilerek incelettirilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme .A. teması (Kazanım C. 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Kitap ve benzeri nesnelerden herhangi biri seçtirilir. okur. Bugün. nesneler kullandırılarak bir saat modeli yaptırılır. Yarın” tarihler takvim üzerinde işaretletilir. Saat modeli oluşturarak saat başlarını üzerinde saat başlarında akrep ve yelkovanın yerleri belirletilir.Ö. 88 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bir önceki gün ve bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırılarak buldurulur. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar. Bayram günleri. Aynı cins üç kitabın bir ya da iki kitaptan daha ağır olduğu sezdirilir.Ö.A. yaş günü. köpük vb. hafta sonları gibi çocuk için önemli olan Hayat Bilgisi dersi “Dün.1. ağır. Bu model [!] Sayısal saat modeli kullanılmaz. sonuç sözlü olarak ifade ettirilir.1. TARTMA 2. [!] En ağır. daha hafif. tatil günleri. tebeşirlerin ve benzeri nesnelerin [!] Karşılaştırmalarda hafif.11) ↸ Yaşadığı gün. KAZA IMLAR ZAMA I ÖLÇME 1. defterlerin.

1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 89 .

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1.1. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1 T O P L A M 1 90 . Tabloları okur.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. TABLO KAZA IMLAR 1.Ö. 91 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . Tabloları okur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrenciler günlük/haftalık televizyon programlarını. bu sınıf düzeyinin kolay servislerinin hareket çizelgelerini vb. sınıftaki öğrenci gelişim tablolarını. tablosunu. sıkça karşılaştıkları veya kullandıkları tabloları algılayabileceği ve okuyabileceği tablolar okurlar.1. kullanılır. ders çizelgelerini.Ö. okuldaki günlük beslenme [!] Tablo oluşturma etkinlikleri yaptırılmaz.A. takvim. okul [!] Etkinliklerde.A.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 92 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

ALT ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 93 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2.

ayrılamayacağını belirler. 2. Küp. 6. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp 1. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. Paralarımızı tanır. 2. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. koni ve küre modellerinde yüzleri 2. birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 94 . Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. Kare. kare ve üçgen prizması belirterek gerekliliğini açıklar. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 40 içinde dörder. 6. Standart uzunluk ölçme araçlarını gösterir. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Nesne grafiğini yorumlar. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği 1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme 1. ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. 3. 100 içinde ikişer ve beşer. dikdörtgen. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. dikdörtgensel. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. birimleriyle ölçer. 5. Simetri Paralarımız 1. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. üçgen ve çember modelleri problemleri çözer ve kurar. 9. Silindir. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 5. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. birimlerini birlikte kullanarak bir köşeleri ve ayrıtları gösterir. 4. Simetriyi modelleri ile açıklar. Karesel. Veriyi tablo şeklinde düzenler. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzunlukları Ölçme 1. dikdörtgenin. 2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 6. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili kenarlarını gösterir. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. 3. 7. Standart olan veya olmayan uzunluk oluşturur. 4. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. 3. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. dikdörtgen. 8. 2. Uzunlukları metre ve santimetre 4. üçgenin köşe ve 5. Tablo 1. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. Karenin. Sayı örüntüleri oluşturur. Uzunlukları metre ve santimetre modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. uzunluğu ölçer.

Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. hafta-gün. 6. 4. 5. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. Tartma 1. Tam ve yarım saatleri okur. 2. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Toplamları 100’ü geçmeyen. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 2. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Sıvıları Ölçme 1. 4. Saat-gün. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Eldeli toplama işlemini yapar. ay-gün. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. saati tam ve yarım saate ayarlar. mevsim-ay. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. AL L. 2. V E R Đ ALT ÖĞR . 7. 3. 2. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. 5. 3. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. M E A L A L A R I G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Örüntü ve Süslemeler 1. 6. 95 . Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir.

4. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 5. 3. 3. 3. Çarpma işleminde “1” ve “0”’ın etkisini açıklar. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. 3. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. üçerli. 2. Kesirler 1. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. M E A L A L A R I Ö L Ç M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 96 . 7. ikişerli. Bütün. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 6. 2. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. birerli. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

5. Sıvıları Ölçme Toplam VERĐ 1.MATEMATĐK DERSĐ 2. Tartma 5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Uzunlukları Ölçme 2. Zamanı Ölçme 4. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. Nesne Grafiği 2. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Paralarımız ÖLÇME 3. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 7 6 7 3 1 33 6 2 2 10 6 1 3 2 1 13 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 22 18 18 18 9 3 88 12 4 4 20 11 3 6 5 3 28 5 3 8 ORA I (%) 15 12 12 12 7 2 60 8 3 3 14 8 2 4 4 2 20 4 2 6 SAYILAR GEOMETRĐ GE EL TOPLAM 59 144 100 97 . 2. 4. Simetri 3. 6. 3. Geometrik Cisimler ve Şekiller 2.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 98 .2.

3. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. 7. 7. 3. 100 içinde ikişer ve beşer. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4. Toplamları 100’ü geçmeyen. Eldeli toplama işlemini yapar. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 5. 2. 3. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. üçerli. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 3. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. Kesirler Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 5. 3. 1. 6. 5. 2. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 4. Bütün. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Doğal Sayılar 6. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 7. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. birerli. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. ikişerli. 9. 3. 6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 3. 2. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Sayı örüntüleri oluşturur. Çarpma işleminde “1” ve “0” ın etkisini açıklar. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. 1. 4. T O P L A M 9 7 6 7 3 1 33 99 . Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 1. 2. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 8. 2. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.2. 1. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 40 içinde dörder. 1. 6. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı türden 10 kalem.2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.Ö.Ö.A. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. KAZA IMLAR 1. aynı türden 12 bardak. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okurlar. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 10 kuru boya vb. nesnelerin sayısının bir deste. sayma çubukları. DOĞAL SAYILAR 2. nesnelerden gruplar oluşturur. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. ↸ Öğrenciler fasulyeler. AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. onluk taban blokları vb. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 12 silgi vb. Bu nesne gruplarını onluk ve birlik gruplarına ayırır. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 100 .

Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Belli bir sayı seçtirilir.A. AÇIKLAMALAR Onluklar DOĞAL SAYILAR Birlikler Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Onlar basamağı 70 73 Birler basamağı 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 101 . KAZA IMLAR 3.Ö. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.Ö. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk.A.

kaç tane saydığının kaydı tutturulur. AÇIKLAMALAR [!] Đleriye veya geriye doğru ikişer. 40 içinde dörder. … 5 tane 3 saydım. üçer. ilgili sayıların katlarından başlatılır.Ö. 4. 32. sayıların bulunduğu kutular boyanır. KAZA IMLAR 4. 24. 36.2.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. .dörder. 28. DOĞAL SAYILAR ↸ Yüzlük tablo kullanılarak yapılan sayma etkinliklerinde. 8. 2. söylediğin sayı nedir? • 6. 20. 100 içinde ikişer ve beşer. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır.A. söylediğin sayı nedir? • 5. 12. Örneğin.Ö. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 3 6 9 12 15 • 3. 40 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilere ikişer. söyleyeceğin sayı ne olacak? Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 102 . 16. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazılır. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . 5. 15 oldu. dörder ve beşer saymalarda. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100 4. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. üçer ritmik saymada.

50 10. KAZA IMLAR 5. 50.  örüntüsündeki kuralı açıklayınız ve takip eden iki sayıyı yazınız.Ö.  . 13.  AÇIKLAMALAR [!] Örüntüde kullanılan sayılar bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. 11.  . [!] Örüntü oluşturmada ve tamamlamada yüzlük tablodan yararlanılır. 10.  . DOĞAL SAYILAR • ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 70. 30. 60 .Ö.  75.  . ↸ • • ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 4.  . 20. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 103 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Örüntü ve Süslemeler 15.2.A. 7.A. Sayı örüntüleri oluşturur. [!] Örüntüyü tamamlamada en fazla iki sayı buldurulur. 16.

A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. [!] “Büyük”. ↸ Đçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır.2. ↸ Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. Önce onlukların sayılarına baktırılır. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. KAZA IMLAR 6. AÇIKLAMALAR [!] “Büyük”. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. ↸ Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 104 .Ö. 8. 37 7. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.Ö. 37’den küçüktür. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 25 DOĞAL SAYILAR 25. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 9. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu, cetvel modeli üzerinde belirletilir. 23

AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. [!] 5’in ve 10’un katı olmayan, 95’ten küçük sayılar seçtirilir. Uzunlukları Ölçme

DOĞAL SAYILAR

0

5

10

15

20

25

30

Uzamsal Đlişkiler

23 sayısı, 20’ye daha yakındır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

105

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek; (i) 23 + 35 işlemi onluk taban blokları ile önce modellenerek yaptırılır. Onluklar 2 Birlikler 3

AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır. [!] Đki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

3 + 5

5 [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. 8

(ii) Sayıların, önce birlikleri sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. 23 + 35 ? 2 onluk + 3 birlik + 3 onluk + 5 birik 5 onluk + 8 birlik

23 + 35 58

Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır.

23 + 35 = 58 35 + 23 = 58

23 + 35 58

35 + 23 58

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

106

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek; (i) Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. Birlikler toplatılır. Birliklerin toplamı, onluk ve bir birlik grubu olarak düzenlettirilir. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk, onluklar grubuna katılır. Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. 48 + 25 işlemi onluk taban blokları kullanılarak yaptırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemler de yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

Onluklar 1 4

Birlikler 8

+2

5 13

1 4 2 + 7

8 5 3

(ii) Sayılar onluk ve birliklere ayrılır. Onluklar ve birlikler kendi aralarında toplattırılır. Birliklerin toplamından elde edilen onluk “elde” diye adlandırılır. 48 4 onluk + 8 birlik 48 + 25 + 2 onluk + 5 birlik + 25 6 onluk + 13 birlik 73 6 onluk + 10 birlik + 3 birlik 6 onluk + 1 onluk + 3 birlik 7 onluk + 3 birlik

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

107

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 3. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma, üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. 13+ □ =28 işleminde verilmeyen sayı, cetvel modeli kullanılarak belirletilebilir.

AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

0

5

10

13 15

20

25

28 30

Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 13’ün üzerine onluk taban blokları kullandırarak 28’e kadar saydırılır.

4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

↸ 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın, onlar basamağındaki sayıların toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

108

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Verilen sayılar, onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. stratejiler kullandırılarak öğrencilerin toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır.

AÇIKLAMALAR [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

15+20 işleminde, önce onlukları toplarım, 30 eder. Sonra da beş tane bir eklerim ve 35’i elde ederim.

18+17 işleminde, önce onlukları toplarım, 20 eder. Sonra 8 ile 7’yi toplarım, 15 eder. Daha sonra da 20 ile 15’i toplarım 35’i elde ederim.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

109

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken, 27’nin 30’a, 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır.

AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

↸ Günlük yaşantı durumları ile ilgili problemler çözdürülür. Benzer problemler kurdurulur. ↸ 15 fındığım vardı. Annem bir miktar fındık verince toplam 28 tane fındığım oldu. Acaba annem bana kaç tane fındık verdi?

[!] Toplamanın farklı anlamlarını içeren problemler seçtirilir. [!] Toplamı en çok iki basamaklı olan doğal sayılarla, en çok iki işlemi gerektiren problemler çözdürülür. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6)

15 + □ = 28

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

110

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar hâlinde modelleri yaptırılır. Bundan, istenilen kadarı ayırtılarak, eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır: Onluklar Birlikler

AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. [!] Çıkarma işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ

2

6

1 

2

26 1 4

12 14

veya 26 – 12 = 14

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

111

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 112 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilenin birliklerinin. KAZA IMLAR 2. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Onluklar 3 1  Onluklar 2 3 1  Birlikler 4 6 34 –16 3 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 1 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 10 birlik+4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 14 birlik 34 – 1 onluk + 6 birlik – 16 1 onluk + 8 birlik 18 Birlikler 14 4 6 8 Onluklar 2 3 1  1 Birlikler 14 4 6 8 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. gruplar hâlinde somut nesnelerle modellenir. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur.2. Eksilenin bir onluğu. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.A. Birliklerin farkı buldurulur.Ö. Eksilen onluk ve birlik.A. AÇIKLAMALAR [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir.Ö. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır.

Ö. maçı tahminen kaç sayı farkla kazanmıştır? [!] Öğrencilerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır.A. Okulumuzla komşu okul arasındaki basketbol maçı 68/49 sonuçlanmıştır. Apartmanda kaç daireye daha haber vermesi gerekir? 4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden çıkarma işlemi için öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak sonuç tahminle karşılaştırılır. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. ↸ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken 53’ün 50’ye. 40 dairelik bir apartmanda.2. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 3. Galip gelen okul takımı. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 30 daireye toplantı haberini duyurdu.A. AÇIKLAMALAR Görevli. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. ↸ 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. Bu sonucun. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 113 .Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Problemlerdeki veriler ve işlem sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. Kâğıdın altında kalan bloklar hangi sayıya karşılık gelir? AÇIKLAMALAR 13 – □ = 8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır? DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 6. en çok iki çıkarma işlemini ve toplama işlemini gerektiren problemler çözdürülür. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilen veya çıkan buldurulurken. ↸ Çıkarmanın farklı anlamlarını içeren problemler verilir. [!] En çok iki basamaklı doğal sayılarla.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 114 . ↸ Çevreden seçilen bir olay ve günlük hayatla bağlantılı problemler çözdürülür ve kurdurulur.A. çıkarmanın azaltma. üzerine sayma. KAZA IMLAR 5. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.Ö. üzerinde 78 • Masanın sayısına karşılık gelen onluk taban blokları olması gerekmektedir.Ö. Başlangıç etkinliklerinde problemler. eksiltme. Bunlardan bazıları kâğıdın altında kalmıştır. somut nesnelerle modellenerek çözdürülür. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır.A.

Ö.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.A.2. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4+4=8 2× 4=8 0 5 10 15 20 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. Bu toplamın. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 115 .

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.Ö.A. “Đçinde 4 tane kurabiye olan kutulardan 3 tane var.” vb. 4 + 4 + 4 3 × 4 = 12 = 12 12 eder.2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesnelerle modelleme yaptırılır. Örneğin. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir.Ö. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 3 tane 4 Öğrencilerden kullanılan modele uygun ifadeler seçerek çarpma işlemine karşılık gelen durumu sözel olarak açıklamaları istenir. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ AÇIKLAMALAR [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 2.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 116 .

Ö. KAZA IMLAR 3.A.Ö.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 + 1 = 3 olduğu olduğu ve 7×□=7 7×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 8 9 10 4 4. ↸ 3×1 1 + 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. 3. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 8 1 8 2 8 3 8 4 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik sayma ve modellerden yararlanılır. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. yüzlük 7 tabloda dörder ritmik saymayla buldurulur. Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 8 12 16 20 20 24 28 32 36 40 1 2 3 4 5 6 Çarpım tablosundaki 4 ile ilgili satır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 117 . Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik saymalarla ilişkilendirerek çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.2. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 2×3 2×3=6 3×2 3×2=6 6.Ö. KAZA IMLAR 5.2. en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 118 . Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır.A. 2 × □ = 4 × 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz.A. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Ö. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masadaki dört tabakta ikişer portakal vardır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 119 . Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. Portakallardan 3 tanesi alınırsa kaç portakal kalır? AÇIKLAMALAR [!] Problemler en çok iki adımda çözülecek şekilde kurgulanır. [!] Bir basamaklı doğal sayılar ile 2. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4 × 2 = 8 portakal var. 3.2. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 4.A. KAZA IMLAR 7.Ö. 8 – 3 = 5 portakal kalır. 5 sayıları kullandırılarak çarpma işlemleri yaptırılır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. KAZA IMLAR 1.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 120 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. depremzede ailelere dağıtılacaktır. üçerli. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ikişerli. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 3 aile yardım paketi alır.Ö.A. birerli.

4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.2.A. bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması örneklerden oluşan problemlerden olur? yararlanılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 121 . KAZA IMLAR 2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 3. gruptaki nesne sayısını çözdürülür. model kullanılarak [!] Bölmenin.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Her çocuğun 2 elması olur.A.

2. paylaştırma 2. paylaştırma 12 4 4 1+1+1=3 8 4 4 4 0 12 12 00 4 3 12 ÷ 4 = 3 fındığı olur. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 122 .Ö. KAZA IMLAR 3.A.A.Ö. paylaştırma 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 12 – 4 = 8 8–4=4 4–4=0 1. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. sonra işlem yaptırılır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ “Bütün” modelleri. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. kesilebilen. 2 yarım veya 4 çeyrekten oluşur. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak. [!] Pay. 2 yarımdan oluşur. Buna dayanarak bütün. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. KAZA IMLAR 1.Ö. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde ettirilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Bütün. 2 çeyrekten oluşur. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki açıklatılır. eş parçalara katlanabilen.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 123 . Yarım Çeyrek Bütün. AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. Bütün. Bütün KESĐRLER Yarım Yarım.Ö.A. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir.

2. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 124 .

üçgen ve çember modelleri oluşturur. dikdörtgen. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 2. 5. Simetriyi modelleri ile açıklar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Geometrik Cisimler ve Şekiller 1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. Karenin. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. 1. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. 2. dikdörtgen. T O P L A M 6 Simetri 2 Örüntü ve Süslemeler 2 10 125 . Kare. 6.2. 1. dikdörtgenin. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. dikdörtgensel. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 2. köşeleri ve ayrıtları gösterir. Küp. Silindir. 4. Karesel. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 3. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler.

kitap vb. koni ve kürede ayrıt portakal vb. üçgensel bölge ve daire isimlendirilirken tanım yapılmaz. Üçgen prizma modelleri kullanılarak üçgensel bölge. AÇIKLAMALAR [!] Geometrik cisimlerdeki “ayrıt” kavramı ile geometrik şekillerdeki “kenar” kavramı vurgulanır. bulunmadığı vurgulanır. kalıp sabun. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 2. c. dikdörtgen. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 126 . kibrit kutusu. ç. b. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. uygun bina çatısı.A. üçgensel bölge ve daire biçimsel olarak algılatılır. Dikdörtgenler prizması modelleri kullanılarak dikdörtgensel bölge. çadır vb.Ö. dikdörtgensel. Silindir ve koni modelleri kullanılarak dairesel bölge fark ettirilir. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. köşeleri ve ayrıtları gösterir. dikdörtgenler prizması modelleri. modeller üzerinde yüzleri belirleyip göstermeleri sağlanır. ↸ a. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kutu.A. Küp modelleri kullanılarak karesel bölge. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Uygun bisküvi kutusu. ↸ Öğrencilerin ucu açılmamış yuvarlak kalem. Silindir. dondurma külâhı. gaz yağı tenekesi. [!] Karesel. modeller üzerinde yüz. üçgen prizması modelleri olarak kullandırılarak bunların yüzleri.Ö. kolonya kutusu vb. dikdörtgensel. [!] Silindir. [!] Prizmaların özel isimleri ön plana çıkarılmaz. KAZA IMLAR 1. paket vb. top. küp modelleri. ayrıtları ve köşeleri fark ettirilir. küp şeker vb.2. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kare prizması modelleri. Küp. 3. ilâç kutusu. Geometrik cisimlerin yüzlerini boyatarak veya baskı tekniği kullanılarak karesel. köşe ve ayrıtları göstermeleri sağlanır.

robot vb.Ö. dikdörtgen. üçgen ve çember olarak adlandırıldığı fark ettirilir. dikdörtgenin. ↸ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Karesel. dikdörtgen. [!] Her bir kenarın uçlarının birleşimi ile ve kenarlarını gösterir. dikdörtgen. dikdörtgen.2. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 5. nesneler kullanılarak kare. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 127 . üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. ↸ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Geometri tahtası. ↸ Kare. Kare.2. üçgenin köşe ↸ Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. kürdan. Kare. isimlendirilirken tanımları verilmez. dikdörtgensel. kâğıdın kenarları. tel vb. sıranın. KAZA IMLAR 4. şekiller oluşturulur. köşelerin belirlendiği vurgulanır. plastik çubuklar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Karenin. kitabın. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karesel. dikdörtgen. çubuk makarna. üçgensel bölgeler ve daire için “pencerelerin camı”. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. [!] Kare. üçgen modelleri oluşturulurken bir köşeden veya kenarın bir yerinden (çemberin herhangi bir yerinden) kesilerek elde edilen şekillerin açık şekiller olduğu belirtilir. masanın.A. dikdörtgen. büyüteç. üçgen ve çemberin çizimleri yaptırılmaz. çember ve üçgen modelleri kullanılarak ev.Ö. üçgen ve çember bölgelerin sınırları için de bu camların “çerçeveleri” model alınarak kare. dikdörtgen. dikdörtgensel. üçgen ve çember modelleri oluşturur. Hayat Bilgisi dersi”Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.4) 6. bu [!] Kare.

Bu şekillerden uygun olanlar iki eş parça oluşturacak şekilde katlatılır. kekler. Bu nesnelerin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağı tartıştırılarak iki eş Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma parçaya ayrılabilen nesneler seçtirilir. modeller üzerinde uygun yerlere ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemletilerek bu nesnelerin Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma simetrik oldukları fark ettirilir. Bu tür simetriye “ayna simetrisi” veya “aynaya (Kazanım 2) göre simetri” denildiği vurgulanır. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. çevresindeki bisküviler.Ö. kilim desenleri vb. (i) SĐMETRĐ (ii) (iii) (iv) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kelebeğin kanatları.A. çiçek. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. eş parçalara ayrılabilen veya ayrılamayan şekiller bütün olarak kestirilir.A. modelleri ile açıklar. kumaş. Parçaların eşliğinin üst üste çakıştığı gözletilerek fark ettirilir. çikolatalar. Bu seçimi yaparkenki görüşlerine dayanarak (Kazanım 2) öğrencilere bu nesnelerin eş parçaları oluşturulur. yapraklar vb.Ö. yaprak. Đki eş parçaya ayrılabilen şekiller kat yerlerinden kestirilir. 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 128 . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.2. Elde edilen parçalar karıştırılır. ↸ Çalışma yapraklarında çizili. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilere. Bir parça seçtirilerek bu parçanın eşi buldurulur. nesneler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel aldırılır. Simetriyi.

Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak Farklı tür malzeme veya resim kullanılarak benzer ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturulur. [!] En çok dört ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. AÇIKLAMALAR [!] Verilen veya oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler açıklatılır.Ö.A. yeni örüntüler oluşturur. vb. 2.A. KAZA IMLAR 1.2. somut malzemelerle hazır olarak verilebileceği gibi resim olarak da verilebilir. kuru baklagiller ↸ Örüntü.Ö. malzemelerle oluşturulan örüntüler sınıf içinde farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip değerlendirilir. Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılır. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Renkli boncuk. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılarak eksik bırakılan ögeler tamamlatılır. Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kumaş vb. malzemeden kestirilen modeller kullanılarak örüntüler oluşturulur. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Kâğıt. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 129 .

2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 130 .

Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. 1. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 6 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 2 Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. 3 Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. 1. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. 1. mevsim-ay. 2. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. Paralarımızı tanır. hafta-gün. 1 T O P L A M 13 Ö L Ç M E Ö Ğ R E Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme 131 . 3. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. Saat-gün. 3. ay-gün. 1 Tam ve yarım saatleri okur.2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 2. 2. saati tam ve yarım saate ayarlar. 5. 6.

” gibi ifadelerle karış. Standart uzunluk ölçme araçlarının kullanıldığı mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. okul koridoru vb. ağaç gövdesinin vb. “Sınıfımızın uzunluğu 15 adım 3 ayaktır. ↸ Standart olmayan ölçme birimlerinde. “öğretmenin karışı-öğrencinin karışı”. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. 2. şerit metre vb. AÇIKLAMALAR [!] Ölçme yapılırken standart olmayan ölçme araçlarının arada boşluk olmayacak şekilde uç uca getirileceği. UZU LUKLARI ÖLÇME ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sıra. cetvel. karış-parmak. araçlar ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. fark ettirilir. “Kitabın boyu 2 karış 3 parmaktır. “öğretmenin [!] Standart uzunluk ölçme araçlarından adımı-öğrencinin adımı” vb. mezura. yazı tahtası vb. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 132 .2. parmak adım.Ö. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ölçtürülür.”.Ö. uzunlukları ölçmek için adımdan ya da karıştan daha uzun ve herkesin kabul edeceği standart bir ölçme aracına olan gereksinim açıklatılır. uzunluklarının hangi standart ölçme aracı ile ölçüleceği tartıştırılır. uzunluklar. iple yapılan ölçmelerde ise ipin gergin olarak tutulması gerektiği vurgulanır. ayak vb. KAZA IMLAR 1.A. adım-ayak vb. birimleriyle yazdırılır. ölçümler karşılaştırılarak standart ölçme araçlarının gerekliliği metre. Sonuçlar. ↸ Yazı tahtası. ↸ Vücudumuzun bel kısmının.A.

0 5 10 15 20 25 30 UZU LUKLARI ÖLÇME 4. şeklinde ifade ettirilir. iki ok arasındaki ölçme becerileri kazanıldıktan sonra. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.). Sonra cetvelle ölçtürülüp kaç santimetre olduğu yazdırılır.Ö.A. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. En uzunu ve en kısası kâğıt veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir. kâğıt şerit vb.Ö. çıta [!] Metre ve santimetre birimleriyle ölçülebilecek vb. karton şerit. yaptıkları 1 metre [!] Metre ve santimetre için kısaltma kullanılmaz. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 133 . ↸ Farklı uzunluktaki 3 adet ip. KAZA IMLAR 3. araçlarla ölçme yaptırılır. ile ölçtürülür. [!] Tahmininde referans seçilen uzunluk biriminin metre ve santimetre birimleriyle önce tahmin ettirilir sonra ölçtürülür. nesnelerin yatık veya dik durmasının ölçme sonucunu değiştirmeyeceği örnek ölçmelerle belirletilir. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. dirsek vb. önemi vurgulanır. Yapılan ölçme sonucunun 1 metreden biraz fazla olduğu durumlarda.2. ↸ Metre ve santimetre birimleri ile ayrı ayrı ölçmeler yaptırılır. ↸ Uzunluk ölçme işlemlerinde.”. [!] Ölçmeler ifade edilirken birim kullanımına dikkat çekilir (3 metre 15 santimetre vb. “1 metreden ne kadar fazla?” sorusu ile santimetreye [!] Yapılan ölçmeler. kâğıt şerit vb. uzunluğundaki ip.” şeklinde ifade etirilmesi sağlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ölçme etkinliklerine başlarken ilk olarak bir metre uzunluğunda ip. ayak. ↸ Yaşadıkları ortamlardan seçtikleri uzunluklar ile el.A. uzunluklar seçtirilir. öğrencilere dağıtılır. Her iki birimle yeterli Aşağıdaki cetvel modelinde. uzunluklar. “Öğretmenin masasının uzunluğu 1 metre 30 santimetredir. kol. metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı uzunluk kaç santimetredir? ölçmeler yaptırılarak “Sıranın uzunluğu 1 metre 15 santimetredir. ↸ Sınıftaki arkadaşlarının boylarının veya kulaçlarının uzunlukları. 1 metre 25 santimetre olan ihtiyaç fark ettirilir.

50 Kr ile hangi okul ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği. 12 metre – 10 metre = 2 metre UZU LUKLARI ÖLÇME 6. [!] Kâğıt ve madenî paralarımızın tümü tanıtılır.2. değerler inceletilir. santimetre biriminde verilen standart cetveline göre kendi cetvel modelini oluşturur. tartıştırılır. alınan ürünle bu ürüne karşılık gelen sınıf sınırlılıklarında olmalıdır. kâğıt şerit ve zemin üzerine işaretletilerek yatay veya dikey sayı cetvelin sıfır ile başladığına dikkat ettirilir. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 5 TL ve 25.Ö. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. pipet vb.34) Girişimcilik (Kazanım 32) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. doğrusu modelleri yaptırılır ve cetvelle ilişkilendirilir. KAZA IMLAR 5. kalem. marketten neler alınabileceği vb. Paralarımızı tanır. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri [!] Kendi yaptığı cetveli numaralandırırken yardımıyla ip. 0 0 1 1 2 3 4 5 6 1. Kütüphanenin [!] Problemler. Öğrenciler. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları boyu sınıfın boyundan ne kadar kısadır ? içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. PARALARIMIZ ↸ 1. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. [!] Alışveriş fişi veya faturasındaki değerler bu ↸ Alışveriş fişi veya fatura üstünde.A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 134 .Ö. Kütüphanenin boyu 10 metredir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfın boyu 12 metredir. adım. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.2. ↸ Karış.

Tam ve yarım saatleri okur. gün-yıl vb. (Kazanım B. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 135 . gözlemletilerek mevsimler tanıtılır. ZAMA I ÖLÇME 9 6 3 14:30 Kesirler Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.2.11) ↸ Sınıftaki mevsim şeridi inceletilir ve öğrencilere yediği yiyecekler.30’un. 1 KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 13. 14. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki Haftada bir kurulan semt pazarı.Ö.Ö. 1 yıl 12 ay” ilişkilerini içeren Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması etkinlikler yaptırılır. Bugün. Yarın” teması (Kazanım C.A.A. 1 ay 30 gün. ay-gün.00’ün. tekrar kurulur? ↸ “1 gün 24 saat. 2. Saatin ayar düğmesi [!] Yarım saatlerin buçuk olarak da ifade edildiği çevrilerek yelkovan 6’ya getirildiğinde akrebin konumu izletilir ve saat okutulur.15) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. istenilen bir tam saat konumuna getirilerek okutulur. dolaylı ilişkilere girilmez. hafta-gün. Hayat Bilgisi dersi “Dün. iki sayının tam ortasında 1. çalar saat. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.2.30’un sayısal saatte ne anlama geldiği tartıştırılır. AÇIKLAMALAR [!] Yarım saatlerde akrebin. saati tam ↸ Akrep ve yelkovanın.2. Saat olmasına dikkat ettirilir.2.1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 17) ↸ Çalar saati 9’a kurduğunda saatin bir gün içinde sabah 9 ve akşam 9 olmak [!] Saat-hafta. tam ve yarım saatlerdeki konumu tartıştırılır. kaç gün sonra dolayısıyla bir günün 24 saat olduğu gözlemletilir. ve yarım saate ayarlar. Saat-gün. giydiği giyecekler. 1 hafta 7 gün. doğadaki olaylar vb. mevsimüzere iki kez çaldığı. ↸ Saat üzerindeki 12’nin üzerine saydırılarak sayısal saatte 13.00’ün ne anlama geldiği tartıştırılır. ilişkileri açıklar. ↸ Bir ve yarım saatlik zaman içinde yapılan işler sınıfa sunulur. her saat başı kurulduğunda 24 kez çaldığı ay. 14. vurgulanır.

kabın yapısının önemli olmadığı farklı örneklerle gözlemletilir.30’da evden okula gitmek için yola çıkan bir öğrenci bir saat sonra sınıfın sınırlılıkları içinde aldırılır. sürahi vb. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. TARTMA [!] Kütle ve ağırlık terimleri kullanılmaz.A. su seviyeleri karşılaştırılarak sıvı miktarını belirlemede.” veya “Daha az alır. Sabah 07. farklı büyüklükte iki kap kullanılarak bunların içine aynı bardakla eşit hacimde su doldurtulur. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir.Ö. kaşık. ZAMA I ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde çalışılan sayılar ve işlemler bu ↸ “Saat 08. akşam saat kaçta uyuması gerekir? Türkçe dersi “Yazma öğrenme” alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) Sağlık Kültürü (Kazanım 27) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 136 .00’de uyanacak çocuğun çözdürülür. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. fincan. problemler saat modeli kullandırılarak Bir çocuğun günde 10 saat uyuması gerekmektedir. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde düzenlenir.A. mutfak araçları ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. Aynı özellikteki 3 kutuda kaç kilogram şeftali olur? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ SIVILARI ÖLÇME 1. okuluna ulaştığında saat kaç olur?” vb. sürahi vb.” gibi ifadelerin anlamları tartıştırılır. [!] Ölçülen sıvının miktarına uygun olarak standart olmayan ölçme birimlerinden bardak. kaç çay bardağı olduğu belirletilir.2. ↸ Leğen. ↸ Sürahideki suyun kaç su bardağı. Đki kap birbiriyle karşılaştırılırken bir kap diğerine göre “Daha çok alır. 1 kutuda 5 kilogram şeftali vardır. KAZA IMLAR 3. Đçlerinde eşit miktarda su olmasına rağmen. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö. [!] Problemler.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 137 .2.

Veriyi tablo şeklinde düzenler. 1. Nesne grafiğini yorumlar. 2.2. T O P L A M V E R Đ Ö Ğ R E M E TOPLAM 2 1 3 138 . A L A I KAZA IMLARI Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği Tablo 1.

Sonra toplanan kalemler renklerine göre kâğıtların karşısına sıralanır. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. mavi ve sarı kalem yazılarak veya birer tane resimleri konularak bunların karşısına tercihine göre öğrenciler sıralandırılarak nesne grafiği oluşturulur. öğrencilerin okul içindeki veya mevsimlerde doğduğunun belirlenmesi vb. Alınan öneriler sınıfça değerlendirilir ve uygun başlık bir kâğıt parçasına yazdırılıp grafiğin üstüne yerleştirilir. Grafik: Sınıfımızdaki Öğrencilerin En Çok Sevdiği Renkli Kalemler Grafiği [!] Oluşturulan grafiğe başlık yazdırılır. kullanıldığı önerilebilir.Ö. öğrencilerin hangi [!] Problemler. çizgi film karakterleri. öğrencinin yaşantısından seçilen dışındaki yaşantısından olabilir. Problem: Sınıfınızda resim dersinde kullandığınız kırmızı. [!] Grafikte nesnenin kendisi yerine temsilci nesneler (fasulye. olaylardan hareketle oluşturulan problemleri çözmede. Öğrencilerden oluşturulan grafik için bir başlık önermeleri istenir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 139 . yaptırılır. Her sıra grubundan gönüllü iki öğrenciye. Toplanan kalemlerin renkleri kâğıt parçalarına yazdırılır. [!] Başlangıçta hangi veri toplama yollarının uygulamalarla fark ettirilir.A.Ö. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. kendi grubundaki öğrencilerin sevdiği kalemler toplatılarak veri elde edilir. [!] Öğrencilerin nesneleri aynı hizaya koymalarını kolaylaştıracak grafik çizelgeleri kullandırılır.) de kullanılabilir.2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfta en çok sevilen meyve. hem yatay hem de dikey olarak kalemlerden en çok hangisinin sevildiğinin belirlenmesi. KAZA IMLAR 1. ………………………………………… Kırmızı kalemler 5 Mavi kalemler ES E GRAFĐĞĐ Sarı kalemler 5 10 ↸ Yere tebeşirle kırmızı.A. mandal vb. mavi. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Oluşturulan bu düzenin ne olduğu tartıştırılarak “nesne grafiği” kavramı fark ettirilir. veri toplamanın önemi. sarı renkli [!] Grafikler.

Veriyi tablo şeklinde düzenler. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Bulguların gerekçeleri sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. sorgulamalar yaptırılarak grafik yorumlatılır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) • En çok hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En az hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En çok ve en az sevilen kalemlerin sayıları arasındaki fark nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 13) vb. ↸ Boyanacak sınıf panosunun rengine karar vermek için sınıfta oylama yapılır ve bu veriler tablo hâline getirtilir. ES E GRAFĐĞĐ KAZA IMLAR 2.A.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Verilen veya oluşturulan en çok sevilen renkli kalemlerle ilgili bir nesne Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” grafiğinde. 1.Ö. Tablo: Pano Đçin Renk Tercihleri Renk Yeşil Kırmızı Mavi Beyaz Sarı Kişi sayısı 5 8 10 1 2 [!] Tabloya başlık yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 140 . Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.2. Nesne grafiğini yorumlar.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 141 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 142 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.

7. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği 1. kare prizma. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem Uzunlukları Ölçme 1. Prizma. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu modellerini oluşturur. Yatay. 1. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri 1. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler üçgen prizma. silindir. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. ile tasvir eder. Şekil grafiğini yorumlar. 5. 9. 100 içinde altışar. Bir problemle ilgili veri toplar. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. Doğrunun. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. olmayan birimlerle ölçer. 4. koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. dikey ve eğik doğru modellerine 3. Şekil grafiğini oluşturur. yedişer. 2. 2.Nesnelerin çevrelerini belirler. 4. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart 2. 3. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. dikdörtgenler prizması. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğruyu. 8. hesaplar. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. Noktaya modelleriyle örnekler verir. ışını ve doğru parçasını Çevre modelleri ile tasvir eder. 1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları örnekler vererek çizimlerini yapar. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. Metre ve santimetre birimlerinin Doğru kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve 3. 1. 3. yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin 4. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 143 . 2. 5. Tablo 1. ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. okta Alan 1. 3. 6. koni ve silindir modellerinin tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. yapar 3. ışının ve doğru parçasının çizgi 2. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Küp.

Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. V E R Đ A. Saati okur. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini 4. dikdörtgenin çizgi modelleri Sıvıları Ölçme üzerinde açıları gösterir. dik açı. olarak sınıflandırır. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.A. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre 1. Üçgen. geniş açı ve doğru açı kullanarak ifade eder. çevresindeki modellerden örnekler verir. karesel. 1. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. kare. 2. ve üçgeni çizer. Üçgen. dikdörtgen 1. karenin. kontrol eder. yapar. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri Üçgen. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı Paralarımız 1. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. Tartma 2. 2 Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. doğruya göre simetriyi birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini belirler ve simetrik şekiller oluşturur. Üçgenin. verir ve çizer. 3. Zamanı Ölçme 2. 144 . 2. Kare.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Açıyı modelleri ile çizer. Düzlemsel şekillerde. Simetri 2. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Açıları dar açı. Üçgensel. 4. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. farklı zaman ölçme birimlerini 4. dikdörtgen ve çemberi köşe ve açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler açı sayısına göre sınıflandırır. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Dikdörtgen ve Çember çözer ve kurar. 3. 2. 4. Cetvel ve gönye kullanarak kare. 1. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler 1. 3. 3. 1. Belirli bir zamanı.Ö. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. kare. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. 1. Açıya. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer Örüntü ve Süslemeler ve kurar. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

4. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 145 . 2. 3. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. 2. Çarpım tablosunu oluşturur. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 2. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 3. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. Kesirler 1. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. 5. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 4.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Eldeli çarpma işlemini yapar. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. eldenin ne anlama geldiğini açıklar.

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. Açı 5. 5. 4. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme Toplam 1.MATEMATĐK DERSĐ 3. 6. Nokta GEOMETRĐ 4. 4. 2. 3. 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Düzlem 2. Şekil Grafiği VERĐ 2. Simetri 7. 5. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 4 4 5 2 4 28 3 4 2 4 4 1 1 19 5 3 1 1 3 2 3 18 3 1 4 SÜRE / DERS SAATĐ 15 12 12 14 10 10 73 5 5 4 5 5 3 3 30 10 5 3 3 5 4 5 35 4 2 6 ORA I (%) 11 8 8 10 7 7 51 3 3 3 3 3 2 2 19 7 4 2 2 4 2 4 25 3 2 5 SAYILAR ÖLÇME GE EL TOPLAM 69 144 100 146 . 7. Üçgen. 6. 3. Dikdörtgen ve Çember 6. Doğru 3. Kare.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 147 .3.

4. 3. 2. 2 Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 4 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. 8. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. T O P L A M 28 S A Y I L A R Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler 148 . 5 En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 4 Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 1. 9. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 4. 4. 4 Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. Eldeli çarpma işlemini yapar. 2. 1. 1. 4. 3. 3. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 2. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 6. 2. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını.3. 7. 3. 2. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. Çarpım tablosunu oluşturur. 1. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 9 100 içinde altışar. 4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 1. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 5. 2. yedişer. 5. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız.3.A.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. KAZA IMLAR 1. 1 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 DOĞAL SAYILAR 10 onluk 1 yüzlük ↸ Nesne sayısı 100 olan bir grup seçilir. 9 onluk. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 9 onluk 10 onluk 10 20 30 40 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11) 1 yüzlük = yüz tane birlik 1 yüzlük = 10 tane onluk 90 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. 1 onluk 2 onluk 3 onluk 4 onluk . . 1 birlik 9 onluk. . 9 birlik. Bu gruptaki nesnelerin sayısı onluklara böldürülür. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 149 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir.

3 ↸ 305 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 243 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. mesafe. 3.Ö. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 2. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 150 . 40 3 birlik Birler b. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.Ö. DOĞAL SAYILAR 2 yüzlük Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b.A.A. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır.3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. süre vb. 200 4 onluk 243 Onlar b.) araştırıp sınıfa sununuz. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.

3. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 18. 687. • En büyük tek sayıyı. • 205’ ten küçük en büyük sayıyı yazınız. • En küçük çift sayıyı. 5 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 305 ile 347 sayılarından.Ö. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. 1. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. • En büyük sayıyı. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır.Ö. KAZA IMLAR 4. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirletilir.A.A. DOĞAL SAYILAR 5. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? 125. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 151 . AÇIKLAMALAR [!] “<” . 325. “ “> ve “ =” sembolleri kullanılır.

yedi. ↸ Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 100 içinde altışar.A. 54. Doğal Sayılarda Çarpma Đşlemi DOĞAL SAYILAR Örüntü. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 152 . 78 biçiminde yazdırılır. yedişer.Ö.Ö. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 51 61 71 81 42 52 62 72 82 43 53 63 73 83 44 54 64 74 84 45 55 65 75 85 46 56 66 76 86 47 57 67 77 87 48 58 68 78 88 49 59 69 79 89 50 60 70 80 90 AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı. sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. 72. 6. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Altışar sayarken üçer saymadan.3. 66. 60. 48.A.

5. adım 3. satırda … küp AÇIKLAMALAR [!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. 4. adım . 1.A.. katı kadar genişletilir. bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir. adım Verilen örüntünün 5. satırda beş küp …………… 4. kat . [!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı.A.kat 3. Verilen örüntüler.. Çizim ikinci planda tutulur. KAZA IMLAR 7. adım ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. [!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır. Verilen örüntü 4. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.. kat ………………………………….Ö. 1. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) DOĞAL SAYILAR Verilen örüntü 6. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Genişleyen örüntüler kullanılır.. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 153 . satırda üç küp 3. satırda bir küp 2. adıma kadar genişletilir... 1. 6. adım 4. adım 2. kat …………………………. kat 2. . satıra kadar genişletilir.3. 5.. en fazla 3 aşama daha genişlettirilir.

1 Tek DOĞAL SAYILAR 2 Çift 3 Tek 4 Çift 5 Tek 6 Çift 7 Tek 8 Çift 9 Tek 10 Çift ↸ Tek ve çift doğal sayılar incelenirken yüzlük tablosundan da yararlandırılır. ↸ Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.Ö. Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 154 . Farkların tek veya çift olduğu belirletilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir.Ö. 3 + (tek) 4 = 7 (çift) (tek) 9. Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır.3. AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 26) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir.A. KAZA IMLAR 8. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

Ö. gibi semboller kullandırılır. 2 3 4 [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. ∆. 3 Onlar b. vb. + 5 5 9 [!] En çok üç toplananlı işlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. 3□7 3 8 6 +45 0 + □∆ 82 7 9 4 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Yüzler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 155 . 5 [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. 2 Birler b.3. AÇIKLAMALAR [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır. KAZA IMLAR 1.A. ↸ Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde.Ö. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 325 + 234 toplama işlemi aşağıdaki gibi modellenir.

A. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. 80 + 11 = 91 Çevrenizdeki ve ailenizdeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejileri araştırıp sınıfta sununuz. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Problemler. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. • Onluklar toplatılır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. 5 + 6 = 11 • Đki sonuç toplatılır.Ö. Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 156 . ↸ Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 326 + 442 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ → → + 330 440 770 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. ↸ Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır.Ö. 4. 3. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. ↸ Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Tahmin yapılırken öğrencilerin yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler ↸ geliştirmelerine ortam sağlanır. KAZA IMLAR 2.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 324 – 125 işlemi. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 2 2 Birler b. Onlar b. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. Yüzler b. 4 5 AÇIKLAMALAR [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. KAZA IMLAR 1. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 157 .Ö. vb. model kullanılarak yaptırılır. ∆. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır.Ö. 2 3 1 – 1 9 9 [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. ↸ En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır.A. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. 14 4 5 Onlar b. Öğrencilerin. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. [!] 402 – 125 212 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. 14 4 5 Onlar b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. gibi semboller kullandırılır. 3 1 – 9 Yüzler b. 3 1 – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Yüzler b.3. sorularla buldurulur. 11 1 2 2 Birler b. 1 2 2 Birler b.A.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sonuçtan. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme.Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 4. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur.3. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.A. 230 – 140 =? 320 – 200 =? 420 – 200 =? 680 – 50 =? 860 – 20 =? 120 – 10 =? 960 – 10 =? 500 – 260 =? ↸ Problemler. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. KAZA IMLAR 2. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 158 . çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değeri çıkarılır ve eksilenin birler basamağına eklenmesi gibi stratejiler izlenir. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.Ö. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. Öğrencilerin. AÇIKLAMALAR 3.

A.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Çarpım tablosunu oluşturur.3. Doğal sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 . ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzlük tablosunda altışar sayarken ilgili kutulardaki yararlanılarak aşağıdaki gibi çarpım tablosu oluşturulur: sayılardan AÇIKLAMALAR [!]Yüzlük tablosundan. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 159 .Ö.A.

A. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.3. ↸ Çarpma işleminde. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Onlar b. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. Birler b.Ö. Yüzler b. ↸ 235 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. Yüzler b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. KAZA IMLAR 2. AÇIKLAMALAR [!] Sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. eldenin ne anlama geldiğini açıklar.A. Onlar b. 2 × 4 7 0 3 5 2 235 + 235 235 2 × 470 [!] Önce. Eldeli çarpma işlemini yapar. Yüzler b.Ö. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. Birler b. Birler b. Onlar b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 160 . Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA ÇAR PMA ĐŞLEMĐ × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 × 1 8 + 7 4 9 2 7 5 5 5 3.

↸ Problemler. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4. AÇIKLAMALAR Doğal sayılar [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 161 . bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Geriye 150 kalemi kalıyor.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır. Başlangıçta öğretmenin kaç kalemi vardı? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile.3. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.Ö.Ö. 5. Bir öğretmen. başarılı 25 öğrencisine birer düzine kalem veriyor. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

A. Yapılan işlemlerde “bölünen”. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 162 . [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. 12 birlik şeklinde bozdurulur. çarpma ve bölme işlemlerinden yararlanılarak kontrol edilir. Modellemeden sonra işlem yaptırılır. “bölen”.Ö. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. [!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ↸ Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. • 24 ÷ 4 = 6 6 × 4 = 24 • 16 × 3 = 48 48 ÷ 3 = 16 ↸ Problemler. bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. bölen. bölüm. bölen. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Bölme işleminde kalan. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır.Ö. 42 sayısı. Alınan onluk bölüme yazdırılır. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. KAZA IMLAR 1. [!] Bölme işleminde bölünen.3. [!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modelletilir.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 2. bölünen 42 3 bölen 3 14 bölüm 12 12 00 kalan AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir. ↸ Yaptırılan bölme ve çarpma işlemlerinin doğruluğu. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Kesrin biriminin, bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.

0

1 2

1

[!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur (
1 4

1 4 1 4

“dörtte bir” gibi).

KESĐRLER

0

1 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

1 8

0

1 8

1

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

↸ Öğrenciler, kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirler elde ederler.
1 8 1 8 1 8

3 8

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

163

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut kesir modelleri kullandırılır veya kâğıt katlama etkinliği yaptırılır. Bütünün eş parça sayısı arttıkça ortaya çıkan eş parçaların küçüldüğüne dikkat çekilir.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

1 4

1 2

>

1 4

>

1 8

1 8

KESĐRLER

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

↸ “24 fındığın

1 4

’i kaç fındıktır?’’ Problem, model kullandırılarak çözdürülür. Daha

sonra işlem yaptırılır.
1 4

[!] Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir. [!] Bölme işleminin sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

24 ÷ 4 = 6 fındıktır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

164

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

165

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1. 2. 3. 4. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem

Doğru

4

okta

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
1. 2. 3. 4.

2

Açı

Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. Açıyı modelleri ile çizer. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

4

Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler

1. 2. 3. 4.

4

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

1 1 19

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. T O P L A M

166

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Düzlem, istenilen büyüklük ve genişlikte bir bölge, alan, saha, düzlük vb. olduğu; denizin, gölün durgun yüzeyi, gittikçe büyüyen açılan yufka vb. modellerle fark ettirilir. Bunun gibi prizmanın yüzleri, sıranın, kapının ve duvarın yüzü, taban, tavan, futbol sahası, halı, duvar kâğıdı vb. birer düzlem modeli olduğu sezdirilir. Bu modellerin üzerinde (içinde) bulunan açık ve kapalı eğrilerin çevrelediği bölgeler ve alanlar; halının motifleri, çizgileri; kâğıt, duvar ve zemin süslemeleri vb. model alınarak bunların birer düzlemsel şekil olduğu algılatılır. AÇIKLAMALAR [!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 7)

DÜZLEM

↸ Yamalı yorgan düzlem ve yamaları düzlemsel şekil; ekoseli kumaş düzlem ve desenleri düzlemsel şekil; karo ile döşeli zemin düzlem ve karoları düzlemsel şekil; tangramın birleşik hâli düzlem ve parçaları düzlemsel şekil; tamamlanmış yap-boz düzlem ve parçaları düzlemsel şekil modelleri olarak alınır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

167

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisimlerin yüzeylerinin bu cisimlerin bütün yüzlerinin birleşimi olduğu; [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler portakal, elma, fındık, ceviz, domates, soğan vb. meyve ve sebzelerin kabukları küre vurgulanır. prizması, üçgen prizma, silindir, koni yüzeyi; karton, teneke veya plastik kutular ve ambalajları prizma ve silindir yüzeyi; külah, [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz. ve küre modellerinin yüzeylerini huni vb. koni yüzeyine model alınarak fark ettirilir. belirtir. ↸ Bir yüzey modeli elde etmek için kutu, paket vb. modeller uygun ayrıtları boyunca 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin kestirilir. Yüzeyleri bir bütün hâlinde düz bir zemin üzerine açtırılır. Bu yüzeyleri [!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek yüzeylerini düzleme açar ve bu oluşturan yüzlerin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller modellerin her yüzünün birer olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin düzlemsel şekil olduğunu gösterir. açınımı isimlendirilmez. KAZA IMLAR

DÜZLEM

↸ Bir kare prizma modelinin yüzeyini açarak yüzeyi oluşturan parçaların iki karesel, dört dikdörtgensel bölgeden oluştuğu ve her bir bölgenin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. Bu etkinlik diğer geometrik cisimler için de yaptırılır. Küp Üçgen prizma Silindir

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

168

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Lastik ip, tel, ip, su hortumu, kablo vb. modeller ile doğrunun her iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Örgü şişleri, ucu açılmış kalem, cami minaresi vb. modeller ile ışının bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Kurşun kalem, çubuk makarna, su borusu, oklava, oda tabanındaki süpürgelik çıtası vb. modeller ile doğru parçası kavramı fark ettirilir. ↸ Lastik ip, düz yol, yüksek gerilim ve telefon hatlarındaki gergin teller, su hortumu vb. modellerle doğrunun her iki ucundan düz olarak istenildiği kadar uzatılabileceği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.

[!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna Doğrunun çizgi modelinin, iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için çift gidilmez. yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilerek küçük temel harfle isimlendirilir.

y y doğrusu DOĞRU

r r doğrusu

↸ Radyo anteni, şerit metre, iplik makarası vb. modellerle ışının, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen doğrunun bir biçimi olduğu fark ettirilir. Işının çizgi modelinin radyo anteni, makaraya sarılı ip, hortum bobini, çelik metre vb. modeller yardımıyla, sadece bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için tek yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilir.

i ışını

a ışını

↸ Kullanılan doğru modellerinden kesip, koparıp, kırılıp alınan parçalar olduğu iplik parçası, çubuk makarna parçası, boru kesitleri vb. modellerle doğru parçasının, doğrunun başka bir biçimi olduğu fark ettirilir. Doğru parçasının çizgi modelinin marangoz metresindeki her bir parçanın, radyo antenindeki her bir bölümün birer doğru parçası modeli olduğu dikkate alınarak oksuz çizgi modelinin aynı zamanda birer doğru parçası olduğu fark ettirilir ve çizdirilir.

m doğrusu

doğru parçası
Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

169

harfler. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Pencere ve pano çerçevelerinin karşılıklı kenar çiftleri. “I” harfi vb. bina [!] Bir düzlemdeki doğruların paralel kolonları ve bina kirişleri dik doğruları. Yatay.Ö.A. çatının ayrıtları ve makasın bıçakları kesişen olmaları ile kesişmeme durumlarının doğruları. toplama ve çarpma sembolleri. göre değil durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir. gönye ve cetvelin her bir köşesinden çıkan kenarları. kenarları eğik doğruları. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. üçgensel bölge modellerinin dik olmayan [!] Bir doğrunun yatay. dikey ve eğik doğru modellerine (düşey) doğruları. pencere ve pano çerçevelerinin aynı köşeden çıkan kenarları. başka bir doğruya algılatmak için model olarak kullandırılır. tangram parçalarının ayrıtları hem dik aynı olduğu vurgulanır. bina kolonları ve bina kirişleri paralel doğruları. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 170 . merdiven korkuluğu. yazı tahtasının. yazı tahtasının yan kenarları. 4.3. modeller dikey 3. kapıların alt ve üst kenarları yatay doğruları olma durumları. hem de kesişen doğruları algılatmak için model olarak kullandırılır. bayrak gönderi. kesişen doğruları çizmek için de üçgensel bölgenin kenarları model olarak kullandırılır.A. dik doğruları çizmek için kitap.Ö. ↸ Paralel doğruları çizmek için kitabın ve cetvelin karşılıklı kenar çiftleri. KAZA IMLAR ↸ DOĞRU Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çekül. dikey ve eğik örnekler vererek çizimlerini yapar.

bazen de uygun resim ile sembolize edildiği ve bu sembolle [!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler isimlendirildiği fark ettirilir.Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) OKTA 2. bir nesneyi. modellerle noktanın. nokta kavramının uzunluk. kavşak vb. nokta modellerinin isimleri model aldırılarak. limanların.Ö. köşe başları.A. ören yerlerin gösterimini [!] Yer isimlerinin. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bazen sayı. millî parkların. noktanın. bazen kâğıt üzerinde kalemle yapılan bir benek. KAZA IMLAR 1. temsil ettiği ve yer belirttiği sezdirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplu iğnenin kâğıttaki izi. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. durak. AÇIKLAMALAR [!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde. uzunluk. seçtirilir. ↸ Haritalardaki şehirlerin. yüzdeki ben. buluşma yeri. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.3. bir fikri vb. harf. su damlası. Noktaya modelleriyle örnekler verir. alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 171 . cümlelerin sonlarında ve çeşitli harflerde kullanılan işaret. prizmaların köşeleri. bazen olduğu vurgulanır. bir izi. tebeşir tozu. alan ve hacimde alınmalarının.A.

modelleri oluşturulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kare. modeller ile açı fark ettirilir.A. Bu modellerden yararlanılarak dik açının çizgi modelleri oluşturulur. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kenarları birbirine dik olan açı edilmez.Ö. katlanmış bir tel vb. bir köşesi ve bu [!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz köşeden çıkan kenarları model aldırılarak dik açının. gönyenin kenarları vb. Açıyı modelleri ile çizer. birinden çıkan kenarlar. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanın herhangi bir durumu. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 172 . çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır. birbirine göre durumu. [!] Açının. parmaklarımızın veya bacaklarımızın [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. dikdörtgen.Ö. olduğu fark ettirilir.3. pencerenin açık durumları. kollarımızın bedenimizle durumları. ↸ Gönyenin dik kenarları. kapının. kitabın. makasın. modeller kullandırılarak açının çizgi kollarının ışın olduğundan söz edilmez. tangram parçalarının köşelerinin [!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta. 2. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. çevresindeki modellerden örnekler verir. pencere çerçevesi vb. AÇI 3. Açıya. ↸ Prizmaların köşelerinin birinden çıkan ayrıtlar.A. KAZA IMLAR 1.

dik. KAZA IMLAR 4. dar ve geniş açı olarak iii) Geniş açı (açının ikinci kenarı dik açının dışında): sınıflandırılırken gönye kullandırılır. Karşılaştırmada açı modelinin bir kenarı. i) Dar açı (açının ikinci kenarı dik açının içinde): ii) Dik açı (açının her iki kenarı dik açının kenarlarıyla çakışık): [!] Açılar. açık pergelin [!] Önce dik açı tanıtılır. dik açıyla karşılaştırılır. çeşitli durumları model aldırılarak dik açı modellerinden biri ile karşılaştırılır. açık kapının tabanı ile eşiğinin. AÇI ↸ Geometri tahtası. makasın bıçaklarının.Ö. dik ve geniş açılar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez. geniş ve doğru açılar buldurulur. ikinci kenarın durumlarıyla dar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. dik açı modelinin bir kenarı ile çakıştırılır.A. Açıları dar açı. noktalı veya izometrik vb. Tüm açıları dik olanlar Bazı açıları dik olanlar Dik açısı olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. geniş ve doğru açılar fark ettirilir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Saatin akrep ve yelkovanının. dik açı. ↸ Düzlemsel şekiller sahip oldukları açılara göre sınıflandırılır.3. Diğer açı çeşitleri kollarının vb.A. kâğıtlar üzerinde verilen şekillerdeki dar. dik. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 173 .Ö. [!] Dar. iv) Doğru açı (açının ters yönde açılan kenarları doğruyla çakışık): [!] Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir.

Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” ↸ Kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgen ile kenar uzunlukları verilmeyen herhangi bir üçgen cetvel ve gönye ile çizdirilir. karenin ve dikdörtgenin açılarının bir [!] Üçgenin. Gönyenin dik [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta 2.. karenin. KARE. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. dikdörtgen ve çemberi köşe ve ↸ Sınıflandırma etkinliklerinde şekillerin özellikleri tablo biçiminde düzenletilir ve [!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen sonuçları tartıştırılır.A.A. kare. DĐKDÖRTGE VE ÇEMBER ↸ Kare ve dikdörtgen çizimi için cetvel ve gönye kullandırılır. ↸ Çizgi modellerinden faydalanarak üçgenin. çizdirilir. ÜÇGE . kare ve dikdörtgenin çizgi modelleri oluşturulurken tangram parçaları. kare. Üç köşeliler Dört köşeliler Köşesizler Üç açılılar Dört açılılar Açısızlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Üçgenin. silindir modellerinin yüzleri vb. Üçgen. Cetvel ve gönye kullanarak kare.Ö. gönye ve pergel kullandırılmadan prizma modellerinin yüzleri vb. çemberin çizgi modelleri oluşturulurken koni ve çizimler yaptırılır. dikdörtgenin açı sayısı köşede iki kenarın birleşmesiyle oluşan şekiller olduğu fark ettirilir. ve bu açıların çeşitleri vurgulanır. 4.3. 10) 3. dikdörtgende ise karşılıklı kenar ve üçgeni çizer. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üçgen.3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır.Ö. düzlemsel şekiller kullandırılır. her iki kenarı seçtirilerek üçgen ve dikdörtgen olduğu. teması (Kazanım A. dikdörtgen kenarlarından biri seçtirilerek kare. açı sayısına göre sınıflandırır. karenin. dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 174 . Üçgen. kullandırılır. KAZA IMLAR 1. [!] Cetvel.

A. Etkinliklerde oluşan kat çizgisinin. Kesme örneği SĐMETRĐ katlanmış kesilmiş açılmış Katlama örneği katlanmış açılmış ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 175 . Düzlemsel şekillerde.Ö.A. algılatılır. simetri doğrusu olduğu fark ettirilir. katlama ve kesme etkinlikleri ile [!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Düzlemsel şekillerde doğruya göre simetri.3.Ö. doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. KAZA IMLAR 1.

KAZA IMLAR 1. Öğrencilerin bu parçaları. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 176 . karesel. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Noktalı ve izometrik kâğıt üzerinde üçgen. güzel görünmesi için Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma boyatılır.3. Süsleme.Ö. kenarları boyunca birleştirmeleri ve bunlardan içinde boşluk olmayan motifler oluşturmaları sağlanır.A. 3) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Kâğıtlardan birbirine eş üçgensel.3. (Kazanım 1) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Önce örüntü blokları kullandırılır.Ö. Üçgensel. kare veya dikdörtgen çizdirilerek süsleme yaptırılır.A. dikdörtgensel bölgeler kestirilir. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. karesel. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 177 .3.

1 Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. 1. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 3 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. 2. 4. T O P L A M 18 Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer. 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. 3. 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1. 5 Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini 3 kontrol eder. 1 Saati okur. 5. 1. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 2 Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. Belirli bir zamanı. Sıvıları Ölçme 178 . 3. 1. Nesnelerin çevrelerini belirler. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.3. 2.

yaparak kontrol eder. ↸ “Pantolon alırken deneme şansınız yoksa ne yaparsınız?” sorusu ile iki uzunluk arasındaki farkı tahmin etmenin önemi fark ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.sınıftaki etkinliklerden farklı olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm. ayak ve gövde [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle uzunluklarını tahmin eder.A. Örneğin. Yapılan ölçmelerde 2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. kol. 1 metre=1 m vb.A. bacak.3. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken ↸ On santimetre uzunluğunda karton şerit kestirilir. nedenlerle sembolle gösterim ihtiyacı tartıştırılır. 300 cm = 3 m vb.. Md. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. kolay gösterim vb. TBMM. ↸ Kısaltma. keşfettirilir. ↸ • 125 cm = 1 m 25 cm • 2 m = 200 cm . TRT gibi. Tahminlerini bir kâğıda not tutar. Bir metrelik ipin uzunluğu birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. ↸ Öğrenciler kendilerinin ya da velilerinin karış. hazırlanan karton şerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduğu Örneğin. 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayı gerektiren uzunluklar ölçtürülür. sadeleştirme.Ö. 125 santimetre olarak ifade ettirilir. 2 santimetre=2 cm. Tahminlerini ölçüm ölçülebilir olmalıdır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 179 . 2. KAZA IMLAR 1.

1 m. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde.A. KAZA IMLAR 4. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. UZU LUKLARI ÖLÇME 5. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm + 1 m 85 cm = 245 cm + 185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. uzunluğunda doğru parçaları çizdirilir. yarım metre ve 30 cm uzunluğundaki ipleri uç uca ekleyerek kaç santimetre uzunluğunda ↸ Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler ip elde ederler? çözdürülür ve kurdurulur.3. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 180 . ↸ Aşağıdaki cetvel modelinde belirtilen iki ok arasındaki uzunluk kaç cm dir? 0 5 10 15 20 25 30 [!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Cetvelle 2 cm . 10 cm vb. Dört arkadaş ellerindeki 200 cm.A. 1 m 85 cm “Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. AÇIKLAMALAR [!] Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. 5 cm.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği Ortaya çıkan kesit. armut. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. kurdele vb. kurdele uzunluğunun nesnelerin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. nesnelerin kenar uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. köşelerden gergin geçirilmesi istenir. kâğıt üzerine çizdirilip ip kullanılarak kesitin çevre uzunluğu fark vurgulanır. Nesnelerin çevrelerini belirler. ÇEVRE 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 181 . Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. boyuna ve eğik kestirilir. çerçevelemeleri istenir. elma. resmin. tahtanın vb. [!] Çevreyi tahmin etmeye yönelik kordon. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. ↸ Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları hesaplattırılır.Ö. Şeklin çevre uzunluğu 14 birimdir. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ↸ Patates. kordon. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir resmi.3. havuç gibi sebze ve meyveler enine. Ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. noktalı veya kareli kâğıtta kare. uzunluğu hesaplatılır. Çerçeveleme için ip. araçlar bir bütün hâlinde kullandırılır. KAZA IMLAR 1. fotoğrafı. dikdörtgen veya bunların [!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre birleşiminden oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları buldurulur. fotoğrafın. ettirilir.A. ↸ Geometri tahtasında. Çerçeveleme yaparken ipin etkinlikler de yaptırılır.Ö.A. 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm ↸ Camın. kartpostalı vb. Kullanılan ip. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

karo vb. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları [!] Çevre uzunluğu verilip kenar uzunluğu buldurulmaz. masanın yüzüne birbiri ardına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.A. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart ↸ Kitap. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 182 . KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. standart olmayan araçlar birim model olarak [!] Alanı standart olmayan birimlerle tahmin olmayan birimlerle ölçer. A4 kâğıdı. kullanılmaz. Masanın üst [!] Küresel.Ö.3. Öğretmen masasının üst yüzünün alanını bulmak için A4 kâğıtları etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır. [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. silindirik ve konisel yüzlü cisimler yüzünün alanının kaç tane A4 kâğıdı ile kaplanabileceği buldurulur.Ö. alanı bulunacak cismin bir yüzünü tam olarak kapatmadığı durumlarda neler yapılabileceği tartışılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. buldurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ÇEVRE 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ALA Ölçme birimi. kullandırılır.

KAZA IMLAR 1. Tuna’ya ↸ Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve haftalık 8 TL vereceğini ve haftalığından bir miktarını kurdurulur. 33.3. 34 ) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 17. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları problemleri çözdürülür ve kurdurulur.26) Girişimcilik (Kazanım 16.Ö. kumbarasına atmasını söyledi. içinde olmalıdır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 183 . PARALARIMIZ Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. • Her hafta aynı miktarda parayı kumbarasına attığına göre haftada ne kadar para biriktirmiştir? • Tuna’nın beğendiği bisiklet 60 TL olduğuna göre Tuna kaç hafta sonra bu bisikleti alacak parayı biriktirir? Para kullanımının tarihçesini araştırıp sınıfa sununuz.3.Ö. Tuna 8 hafta sonra kumbarasını bankada açtırdığında 24 TL biriktirdiğini gördü.A. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Babası Tuna’ya bir kumbara hediye etti. ETKĐ LĐKLER AÇIKLAMALAR ↸ Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan alışveriş [!] Problemler.

A.. akrep ve yelkovanlı saatteki karşılığı belirletilir. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. 9’un üzerinde iken çeyrek kala ifadeleri kullanılarak saat okutulur.A. dolayısıyla saatin “3’ü 25 geçiyor” Bir. 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Hayat Bilgisi dersi “Dün. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 184 . [!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü ↸ Sayısal saat. 3 ile 15’in … aynı hizaya geldikleri fark ettirilir.30) 14:20 ↸ “Teneffüsler kaç dakikadır? Sevdiğiniz bir şarkıyı okuma süresi kaç dakikadır? Sevdiğiniz reklam kaç dakika sürüyor?” vb. Yapılan saatte akrep yazdırılır.” dediğinde ↸ Günlük yaşamında çeyrek saatlik zaman diliminde yaptıkları işlerin kaydı tutturularak bir sunu hazırlatılır. Kesirler ↸ Sayısal saatte okuduğu 14. ZAMA I ÖLÇME ↸ Yapılan saat modelinin arkasına bir karton yapıştırılır.” dediğinde 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor. beşer.55’in. .. Yapıştırılan kartonun üzerine 0. 55 [!] Dakika. geçiyor. 1 ile 5’in. .. Saati okur. sorularla birer. Bu saatte. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 2 10 9 8 3 4 7 6 5 13:45 [!] 1 saatin 60 dakika. iken çeyrek geçe. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çeyrek kavramından yararlanılarak çeyrek saatlerde yelkovanın konumu okutulur. 2 ile 10’un. 5’e ne kadar var? sorularıyla 11 12 1 yelkovanın görevi fark ettirilir.3.3. Yarın” teması (Kazanım C. yarım ve çeyrek saatte diye okunduğu belirtilir.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sembol kullanılmadan yazdırılır.. akrep ve yelkovanlı saatteki görünümünü çizerek gösteriniz. 55 5 10 11 12 1 2 10 3 15 45 9 4 8 20 7 6 5 40 35 25 30 50 Sayısal saatteki 15. KAZA IMLAR 1. dakikalık aralıklarda yapılan işler açıklatılır. yapabileceğiniz etkinlikleri anlatan 00 bir paragraf yazınız. akrepli ve yelkovanlı saatle karşılaştırılarak okutulur. 3’ü biraz geçmişken ve yelkovan 5’in üzerindeyken yelkovanın 25’i gösterdiği. 50.20’nin.Ö. onar.. Yelkovan 3’ün üzerinde [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. Bugün. 5. 10.

Cem. • 1 saat 30 dakika = 90 dakikadır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Basketbol. futbol vb. Yarın” teması ↸ Öğrencilerin “Beden Eğitimi dersimiz 80 dakika sürmüştür.3.Ö. yolcu otobüsünün. Belirli bir zamanı. ↸ • 72 dakika = 1 saat 12 dakikadır. karşılaşmaların süresi kaç saat. KAZA IMLAR 2.22) saatlerini gösteren çizelgelerin incelenmesi sağlanır. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” ↸ Öğrenci servisinin. Yemekten saat kaçta kalkmıştır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kadar sürede yürüneceği [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. taşıtların hareket teması (Kazanım B.” ifadesindeki geçen (Kazanım C.29) zamanı 1 saat 20 dakika biçiminde yazarak ifade etmeleri sağlanır.40 arası izin almıştır. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 185 . Oyun oynamak için kaç dakika izin almıştır? Öğle yemeğini 40 dakikada yiyen bir kişi 13.3. tartıştırılarak öğrencilerin zaman hakkındaki düşünceleri anlattırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 20) ZAMA I ÖLÇME 3.A. 7. trenin. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır.00’te yemeğe başlamıştır. kaç dakikadır? Hayat Bilgisi dersi “Dün. Bugün.A.Ö. vapurun vb. annesinden parkta oyun oynamak için 13. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.3.10 ile 13.

A. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.Ö.Ö.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 186 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir. KAZA IMLAR 1. ↸ Problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. • 2 kilogram = 2 kg • 50 gram = 50 g TARTMA 2.A. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.

Ali bakkaldan 1 litre süt litre birimleriyle tahmin ettirilir. yarım litreden fazla ↸ Bir litre suyun düzgün şekilli bir kaptaki seviyesi işaretlenir. olmayan bir ölçme aracı ile eşit miktarlarda herhangi iki kaba böldürülür. Annesi Ali’den tatlı yapmak için yarım litre ↸ Kova. Kaç kap gerekir? 50÷10 = 5 kap gerekir. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına ↸ Marketlerde kapalı kutularda satılan bir litre ve yarım litrelik meyve suyu. su dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). karşılaştırmaları sağlanır. Su standart olarak ifade ettirilir. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 2.A. kapların içindeki suyun miktarı önce litre ve yarım süt almasını istedi. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. vazo vb. ilk kaba geri döktürülür ve seviyesi işaretletilir. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin ↸ Farklı büyüklüklerdeki su bardakları kullandırılarak bir kaptaki suyun miktarı kap. gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım ölçtürülür. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 187 . olarak satılan ürünlerin listesi yaptırılır. sürahi. duyan mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa ↸ Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt ettirilir. 3. fazla. litre.A. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. kullandırılır.3. Ölçme sonucundaki farklılıklar gözlenerek ölçme birimlerinin litre birimleriyle ölçmeler yapar. dereceli tüp vb. ve süt 1 litrelik dereceli kap veya 1 litrelik cam sürahi ile ölçtürülerek 1 litre ve [!] Ölçme sonuçları. bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. [!] Problemler. • Ali’nin annesi tatlıya sütü doğru miktarda nasıl koyar? • Bir litre süt kullanırsa doğru tarifi uygulaması için ne yapmalıdır? ↸ 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. Litre ve kilogram sununuz. gerekliliği sezdirilir. Ölçme sonucu ile tahmini aldı. 1 litreden az. sonra ölçtürülür. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. yarım litreden az. 1 litreden yarım litre ölçüsü fark ettirilir. Böldürülen su. Đşaretli su Standart sıvı ölçme araçlarına gereksinim seviyelerinden yararlanılarak litre ve yarım litre arasındaki ilişki fark ettirilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö. SIVILARI ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli 1.

3. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 188 .

Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 1. Şekil grafiğini yorumlar. 3. Bir problemle ilgili veri toplar. 2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği Tablo 1. Şekil grafiğini oluşturur. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1 4 189 .3.

Grafiğe başlık ve her [!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil bir resmin (şeklin) kaç dondurmayı gösterdiği ile ilgili not yazdırılır. Bu işlemler yapıldıktan sonra oluşturulan bu düzenin “şekil grafiği” [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil olduğu belirtilir. Bir problemle ilgili veri toplar. dondurma sayısı kadar kareye birer dondurma resmi çizdirilir. Eksenler grafikleri de çizdirilir. Daha sonra öğrencilerin kendi veri modellerini. öğrencinin yaşantısındaki bazı olaylarla ilgili [!] Đlk defa veri toplatırken hem nesne hem de problemleri incelemek için veri toplatılır.29) 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Kişi sayısı Çilekli Vanilyalı Kakaolu Dondurma çeşitleri 2. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan en çok sevilenin hangisi [!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma olduğunun belirlenmesi için gönüllü 9 öğrenci en çok sevdikleri dondurmanın vb) önerilir. vanilyalı ve öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini kakaolu dondurmaların ismi yazdırılır ve ilgili dondurma isimlerinin üstüne oluşturmaları sağlanır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çilekli.A. öğretmenin masasına koyar.3.Ö. nesne grafiği yaptırılır. ŞEKĐL GRAFĐĞĐ Not: Her şekil bir dondurmayı göstermektedir. dondurma türüne göre gruplandırılarak veri toplanır. KAZA IMLAR 1. Şekil grafiğini oluşturur. koyulaştırılır. toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır. bu grafikten hareketle Öğretmenin yazı tahtasına çizdiği grafik çizelgesine çilekli.Ö.29) ↸ Dondurma modelleri kullanılarak öğrencilerin önce nesne grafiğini oluşturmaları [!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 190 .A.3. şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir. Öğretmen masasında toplanan modeller. Eksenin anlamı açıklatılır.3. ettiği belirtilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bu sınıf düzeyine uygun. Grafik: En Çok Sevilen Dondurma Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) 6 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” 5 öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) 4 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) 3 Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması 2 (Kazanım A.

Öğrencilerin bu sonuca nasıl vardığı açıklatılır. Boya kalemi Kalem sayısı Tablo: Kalemlerle Đlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 191 .Ö.3.24) Şeker sayısı 25 20 15 10 5 Çilekli Limonlu Kahveli ot: Her kutuda beş şeker vardır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. Öğrencilere “En Çok Sevilen Dondurma Grafiği” yazdırılır ve sunulur. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. Şeker çeşidi ŞEKĐL GRAFĐĞĐ • • • • Çilekli şekerlerin sayısı limonlu şekerlerden kaç tane fazladır? Kaç tane limonlu şeker vardır? En çok hangi şekerden vardır? Kaç tanedir? Sınıfınız 23 kişiyse ve arkadaşlarınıza aynı tür şekerden almak isterseniz hangi tür şekeri tercih edersiniz? Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Kalem sayısı 7 2 5 ↸ Veriler veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. Tablo: Kalemlerle Đlgili Çetele Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.A. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” Grafik: Marketteki Şekerlerin Çeşitleri ve Kutu Sayıları teması (Kazanım B. 1. Niçin bu şekilde yorum yaptığı yazılı ve sözlü olarak açıklatılır.Ö. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Şekil grafiğinin kullanıldığı bir rapor ↸ Verilen veya oluşturulan bir şekil grafiği yorumlatılır. Çilekli. KAZA IMLAR 3. Şekil grafiğini yorumlar. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan hangisinin en çok sevilen dondurma olduğu yazdırılır.3. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” ↸ Marketteki şeker çeşitleri ve her çeşitten kaçar kutu olduğu grafikle gösterilmiştir. Boya kalemi ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. inceletilir.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 192 .

KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 193 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. ALT ÖĞRE ME ALA LARI.

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. 4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. 6. SI IFLAR 4. 4. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. dik. 2. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 3. 5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 6. geniş ve doğru açı olarak belirler. dar. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 2. 3 Milimetre-santimetre. 4. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 4. Açıları. Sütun grafiğini yorumlar. 5. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı ve Açı Ölçüsü 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. 2. 194 . 6. 4. 3. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Olasılık 1. L A S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. 4. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği 1. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. Sütun grafiğini oluşturur. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. 5. 2.

1. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. ALA L. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim Geometrik Cisimler 1. Uygun karesel. Üçgen. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol belirler. eder. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik 3. özelliklerini belirler. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 4. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Üçgen. Bir alanı. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. V E R Đ ALT ÖĞR. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. kare ve dikdörtgeni çizer. Alan 6. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. gönye veya cetvel kullanarak dik 2. 3. 3. Kare ve Dikdörtgen Çevre 1. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. birim karelerin sayısı olduğunu belirler. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar 2. bu alanı kaplayan üçgen. 2. 4. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. 2. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. Köşegeni belirler.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. kenar ve açı şekiller oluşturur. Kare ve dikdörtgenin. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. Saat-dakika. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Üçgen. 3. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle kareleri kullanarak hesaplar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. Örüntü ve Süslemeler 1. Açıölçer. standart olmayan alan ölçme birimleriyle 7. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 4. oluşturur. 4. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 5. 195 . Zamanı Ölçme 1. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. 3. 2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 3. 1. Simetri 1. 4. 8.

Ton-kilogram. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. ALA L. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I V E R Đ ALT ÖĞR. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. Bir kaptaki sıvının miktarını. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Ton. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 4. 3.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 196 . Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tartma 1. sonucu değiştirmediğini gösterir. Sıvıları Ölçme 1. 5. 7. 2. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 4. 2. 3. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 3. kilogram. 6. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10.

Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. 5. 197 . Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Kesirler 1. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 4. 6. 6. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. 3. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 3. 5. Đki adımlı işlemleri yapar. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. ALA L. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. 2. Kesirleri karşılaştırır. Eşit paydalı en çok dört kesri. Payları eşit. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 2.

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ALA L. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. 4. 2. 198 . Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Ondalık Kesirler 1. 3.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. 2. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. Ondalık kesirlerin tam kısmını.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Tartma 6. 2. 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Toplam 1. Sıvıları Ölçme GE EL TOPLAM 84 144 100 199 . 5. 4. Simetri 5. 6. Sütun Grafiği 2. Açı ve Açı Ölçüsü 2. Kare ve Dikdörtgen GEOMETRĐ 3. Ondalık Kesirler ÖLÇME 5. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme KAZA IM SAYILARI 6 4 4 7 6 6 1 2 4 40 6 8 1 1 1 17 6 4 3 4 3 4 Toplam VERĐ 1. Üçgen. 2. 8.MATEMATĐK DERSĐ 4. Olasılık Toplam 24 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 8 8 8 14 14 10 3 4 10 79 8 10 3 3 3 27 6 6 6 4 4 6 32 3 3 6 ORA I (%) 6 6 6 9 9 7 2 3 7 55 6 7 2 2 2 19 4 4 4 3 3 4 22 2 2 4 SAYILAR 9. 3. 7. Geometrik Cisimler 4. 4.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 200 .4.

2. 3. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 1. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar 1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 5. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 4.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. 4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 7. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 6. 4. 7 201 . 3. 6 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. 4. 3. 5. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. 3. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 1. 2. sonucu değiştirmediğini gösterir. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 4. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 4. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 6.

3. 3. Kesirleri karşılaştırır. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. 2. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 2. 3. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. Payları eşit. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Eşit paydalı en çok dört kesri. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Ondalık kesirlerin tam kısmını. 4. 1. 5. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 6 Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri.4. 4. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 2. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. 1. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. 4. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. T O P L A M 1 2 Ondalık Kesirler 4 40 202 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 6. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. 1. Đki adımlı işlemleri yapar. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. 6. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.

↸ Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da üzerinde göstermeleri istenir. Yüzler b. KAZA IMLAR 1. 5 ve 6 gösterilir.4.A. “Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. incelenir. yüzlük. Birler bölüğü Onlar b.A. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 4. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. oluştuğu gösterilir. 4. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. [!] 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır. ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı aşağıdaki modellemedeki gibi binlik. [!]Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. 1253 “bin iki yüz elli üç” DOĞAL SAYILAR 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek [!] En büyük ve en küçük 4. Binler b. On binler b. Binliğin. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 203 . 324 621 Rakamın basamak değeri 300 000 20 000 4000 600 20 1 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten basamaklı doğal sayılar buldurulur. Birler b. onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır.Ö. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını.

4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 204 . DOĞAL SAYILAR 62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir. KAZA IMLAR 3.Ö. ↸ 62 324 sayısı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.4.A.Ö. 4. Çevrenizdeki yetişkinlerin.A.

4. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. nesnelerle oluşturulan [!] Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur. plastik malzemeler vb. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır. .. DOĞAL SAYILAR Adım sayısı Toplam sayısı 1 2 2×1 2 4 2×2 3 6 2×3 4 8 2×4 5 . fasulyeler. 12) Adım sayısı Toplam sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 205 . şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir. [!] Örüntü. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Oyun pulları.Ö. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.A.A... bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir.. KAZA IMLAR 5.Ö. ↸ Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur. ..... SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

Edirne 681 km Uzunlukları Ölçme Ankara . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.Artvin 999 km Ankara . 7. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. ↸ Dört değişik rakam kullanılarak farklı doğal sayılar oluşturulur.Erzurum 877 km Ankara . 5 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek dört basamaklı. 3000’ den büyük en küçük. KAZA IMLAR 6. 2. Ankara .Kırıkkale 77 km Yaşadığınız ilin çevre illere olan uzaklıklarını yakından uzağa doğru 999> 877> 681> 490> 77 77<490<681<877<999 sıralayınız. Edirne. olan uzaklıklarını karşılaştırarak uzaktan yakına veya yakından uzağa doğru sıralamaları istenir.Adana 490 km sıralatılır. En küçük tek ve çift doğal sayıları oluşturunuz. sonra ikiden fazla sayılarla karşılaştırma yaptırılarak Ankara . 0.A. • • • • • • En büyük.Ö. En küçük.4. Kars ve Kırıkkale illerinin Ankara’ya [!] Sıralamalarda sembol kullandırılır. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. Artvin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 206 . [!] Önce iki sayı. En büyük tek ve çift. 6000’ den küçük en büyük. DOĞAL SAYILAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerden Adana.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Toplama işlemine. işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. KAZA IMLAR 1.Ö. 2937 1366 2900 + 1400 4300 2937 + 1366 4303 Zamanı Ölçme Uzunlukları Ölçme 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında sağlanabilir. stratejiler geliştirmeleri için ortam oluşturulur.Ö. ↸ Toplanan sayılar. ↸ Toplama işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamlar veya verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı toplanan buldurulur. [!]Toplama işlemi ile ilgili daha önceki sınıflarda geliştirdikleri stratejiler üzerine hatırlamalar yaptırılır.A. [!] Đşlemlerin doğruluğu. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 207 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. hesap makinesi de kullanılabilir. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 3) 2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. Verilmeyen rakamlar veya toplanan buldurulurken değişik şekiller veya harfler kullanılır. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Üç doğal sayı ile yapılan toplama çözdürülerek başlanır. hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir. 100’ün katlarıyla zihinden toplar.4.

+ Strateji: 5 tane 10. [!] Ardışık doğal sayılar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ En çok iki basamaklı beş ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan buldurulur.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden. içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 208 . Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4.Ö. çözdürülür ve kurdurulur. Fakat her sayıyı iki kez topladığımız için.A.A. 50 eder. işlemler yaptırılır. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 1 9 ↓ 10 3 7 ↓ 10 5 5 ↓ 10 7 3 ↓ 10 9 1 ↓ 10 [!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. 4. ardışık tek Ardışık doğal sayılar ile ardışık tek ve çift doğal sayıların toplamlarını bulmak için ve çift doğal sayıların her biriyle geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. Bu öykü (Kazanım 4) ile ilgili problem kurdurulur. 50÷2=25 eder.Ö.

• Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. basamaklardaki verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirlemeye dönük etkinlikler yapılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çözdürülerek başlanır. Zamanı Ölçme Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.Ö.4. ünitesi (Kazanım 3) ↸ Eksilen ve çıkan sayılar. şekiller veya harfler kullanılır. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 209 . yüzlüklerin farkına. Öğrencilerden verilmeyenleri bulurken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” stratejileri açıklamaları istenir. + ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3.A. düşündürülür. 600 300 300 300 42 342 [!] Problemler. çıkarma işlemi yaptırılır. Örneğin. önemli tarihi olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. • Tarihten ünlü kişiler.A. KAZA IMLAR 1. 642 300 4. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çıkarma işlemine. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ • Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. bilim adamları. ↸ Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde.Ö. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Üç basamaklı doğal sayılardan. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. hesap makinesi de kullanılabilir. 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 832 830 832 [!] Çıkarma işleminin sonucunun tahminini − 195 − 200 − 195 gerektiren durumlara örnekler verdirilir. 627 630 ↸ Zihinden çıkarma işlemi yapılırken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. en yakın onluğa yuvarlatılarak sonuca en yakın [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında tahmini yapmaları sağlanabilir.

Ö. Đşlem önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da ↸ Çarpımları en çok dört basamaklı bir doğal sayı olan çarpma işleminde. çarpanlar yaptırılır. basamaklarda verilmeyen rakamları belirleme etkinlikleri yapılır. içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir.A. çarpma işlemi yaptırılır. 2.Ö. [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. parantezle gruplandırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 210 . Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. içinde en çok üç basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. ↸ Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. basamaklarda verilmeyen rakamlar buldurulurken geliştirdikleri stratejiler [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları açıklatılır.A. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çarpma işlemine. sonucu değiştirmediğini gösterir. KAZA IMLAR 1.4. Öğrencilere. çözdürülerek başlanır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 6. 25 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar ise 4’e bölünebilen sayılardan seçtirilir. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 2’ye bölünüp 10 ile çarpılır. 2’ye bölünüp 100 ile çarpılır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. KAZA IMLAR ↸ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 211 . [!] Doğal sayılarla toplama. 7.4.A.Ö. • 3 × 10 • 21 × 100 • 472 × 1 000 • 713 × 90 • 21 × 80 • 9 × 700 [!] Bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığı içinde kalınır. 5. [!] 5 ve 50 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar 2’ye bölünebilen. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. • 376 × 10 • 376 × 100 • 376 × 1000 ↸ Öğrencilerin aşağıdaki gibi stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir. Bir sayıyı kısa yoldan 25 ile çarpmak için sayı. [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 4‘e bölünüp 100 ile çarpılır. çıkarma ve çözdürülür ve kurdurulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bir sayıyı kısa yoldan 50 ile çarpmak için sayı. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 3. ↸ 4. Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmak için sayı. günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.A. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. ↸ Problemler. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

846 9 iki basamaklı 8<9 AÇIKLAMALAR [!] Bölen. biçimde verilerek de yaptırılır. Üç basamaklı doğal sayıları. A=26 × 12 D=306-105 Đ=275×125 S=512÷16 C=156÷13 E=16×11 K=104÷8 Ş=54+34 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ç=76-16 I=71×3 R=709+51 T=818-319 (Kazanım 24) Bir büyük depremden sonra meydana gelen küçük depremler dizisine. ↸ Dört Đşlemde Deprem Bilgileri: Đşlemleri yaparak harflerin temsil ettiği sayıları [!] Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir. KAZA IMLAR 1. ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işleminden yararlanılır. depremin 88 400 201 201 176 499 400 denir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 212 . 845 5 üç basamaklı 8<5 DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 840 8 üç basamaklı 8=8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölümün basamak sayısı değişik stratejilerle buldurulur. [!] Kalansız ve kalanlı bölme işlemleri yaptırılır.Ö.4.A. basamaklı doğal sayıları 10. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş uygulamaları sağlanır. bulur. yan yana yazılmış 3. 312 760 499 60 213 depremler denir. bir basamaklı doğal sayı olarak seçtirilir. ↸ Kısa yoldan bölme işlemlerini yapabilmek için öğrencilerin strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri.A. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Depremin binalar ve insanlar üzerindeki etkisine. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Harfleri yerleştirerek depremle ilgili önemli teknik bilgilere ulaşır.Ö. 2.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 213 . DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi ikisinin kullanıldığı işlemler de yaptırılır. çıkarma. Đki adımlı işlemleri yapar.Ö. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. [!] Toplama. KAZA IMLAR 4. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.A.Ö. ( 3 × 125 ) + 527 = ? ( 3 × 125 ) + 527 = 375 + 527 = 902 527 × ( 4 ÷ 2 ) = ? 527 × (4 ÷ 2 ) = 527 × 2 = 1054 [!] Đşlemlerin öncelikleri parantez kullandırılarak belirletilir. (680÷4 ) × 12 işlemini yapınız.4. ↸ Đki adımlı işlemlerde önce parantez içindeki işlemler yaptırılır.

Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Girişimcilik (Kazanım 29. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 214 . sınırlılıkları içinde olmalıdır.A. kilogramı 2 liradan 250 gram şeker ve 85 kuruşa da 5 litre su almıştır. çıkarma veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. KAZA IMLAR Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 6. 30) ↸ DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bunun için kilogramı 1 lira 25 kuruştan 1 kilogram limon. [!] Problemler. Selin. okuldaki mezuniyet şenliğinde limonata satmak istiyor. [!] En az biri bölme olmak üzere toplama. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. bu sınıftaki sayı ve işlem çözdürülür ve kurdurulur. Satın aldıklarını kullanarak 26 bardak limonata yapmıştır: • Bir bardak limonata ona kaça mal olmuştur? • Bir bardak limonatayı 15 kuruştan satarsa kaç lira kâr eder? Çevreden bir işletmenin yetkilisiyle görüşerek işletmenin gelir gider tablosunu oluşturunuz ve işletmenin durumu hakkında yorum yaparak raporlaştırınız.4.Ö.

payın bu parçalardan (yani kesrin Bu kesir birimlerinden basit. 1 1 4 1 tane 4 4 dörtte bir [!] Bu sınıfta bileşik kesir ile tam sayılı kesirler birbirine dönüştürülmez.A.Ö. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 215 . şekiller. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 1 4 1 4 1 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 tane 1 4 [!] Basit. 1 4 KESĐRLER dörtte dört 4 4 4 tane 1 bütün bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam beş bölü dört 1 4 5 4 5 tane 1 4 1 1 bir tam bir bölü dört bir tam dörtte bir 1 4 1 4 bir tam ve bir tane ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4. (yani kesrin birimine) bölündüğü. bütünün kaç eş parçaya ↸ Somut nesneler.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bileşik ve tam sayılı kesirler elde ettirilir. biriminden) kaç tanesinin alındığı 1 anlamında olduğu vurgulanır. AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. KAZA IMLAR 1.A.

KAZA IMLAR 2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 216 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir.Ö.4. 0 A 1 B 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 KESĐRLER 0 1 2 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 ↸ 1 2 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 2 1 1 4 1 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 Sayı doğrusunda.A.A.Ö. Beş tane 4 5 1 ’in 5 tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 4 4 sayılarak AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. aralıklar dört eş parçaya bölünür.

KESĐRLER ↸ Kesir takımı kullanılarak karşılaştırma etkinlikleri yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 217 . Karşılaştırma sonucu sembol ile ifade ettirilir.Ö. bir basamaklı olmalıdır. şekil veya sayı doğrusu ile iki basit kesir. > ve = yararlanılarak karşılaştırılır. [!] Kesirler model kullanılarak karşılaştırılır.) arasında yaptırılır. KAZA IMLAR 3. Aşağıda sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sağlanır.Ö. tam sayılı. 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 2 = 2 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 3 < 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Somut nesne.4. bir kesir takımı örneği verilmiştir: [!] Karşılaştırma etkinlikleri farklı kesir çeşitleri (basit-basit.A. 1 4 1 8 1 8 1 8 1 1 2 1 4 1 8 1 8 1 8 1 4 1 8 1 8 1 4 1 2 [!] Modellemede zorlanmamak için paydası bir basamaklı olan kesirler seçilir.bileşik vb. kesirlerin birimlerinden [!] Karşılaştırma sonucunu <.A. Kesirleri karşılaştırır.tamsayılı. basit. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Tam sayılı kesirlerin tam kısmı.

büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Eşit paydalı en çok dört kesri.A. (en küçük) [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları içerisinde kalınır. ↸ 2 5 .A. KAZA IMLAR 4. 7 7 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir.Ö. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. 2 tane 1 7 1 7 1 7 AÇIKLAMALAR [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 218 . payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. (en büyük) KESĐRLER 5 tane 11 tane 2 5 11 < < 7 7 7 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4.Ö.

Bora ise pastasının 2 9 ’sini yedi. 3 tane (en büyük parçadan 3 tane ) • . Berke Öğrencilerden.Ö. Payları eşit. .A. 3 tane > > ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 6 3 4 2 pastasının ’sini. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Payları eşit kesirlerin sıralanmasında kesrin biriminin esas alınmasına dikkat [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları edilir. 3 tane (en küçük parçadan 3 tane) 3 5 3 6 3 8 • . Bir pasta yeme yarışmasında aynı 2 2 2 büyüklükteki 3 pastadan. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 219 . 3 6 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 5. Mutlu pastasının 7 1 3 1 3 1 3 2 3 1 4 2 5 ’sini.Ö.A. .4. büyük kesir birimine sahip olan kesrin en büyük olduğu belirtilir. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 3 8 3 5 3 8 3 6 kesirleri karşılaştırılırken aşağıdaki gibi düşünülebilir: 1 5 1 8 1 6 • . 1 4 1 4 1 4 Buna göre en çok pastayı kim yedi? 2 4 1 6 2 3 > 2 4 > 2 6 KESĐRLER 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 6 ↸ Öğrencilerden benzer sıralamalar için uygun stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejilerini gösterimlerle açıklamaları istenir. kesirlerini model kullanarak sıralamaları istenir. Kesirlerin aynı sayıda fakat farklı kesir birimlerine sahip olması nedeniyle en içerisinde kalınır. 3 5 .

başlanır. [!]Basit.4.A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 220 .basit. 10 40 A. 3 tane 2 tane 1 4 3 2 5 + = 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 + 1 4 = 5 4 1 1 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir sınıftaki 40 öğrencinin ’ünün kaç öğrenci olduğunu bulmak için aşağıdaki 4 model kullandırılabilir: 0 1 4 2 4 3 4 4 4 [!] Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma etkinliklerine önce problemlerle başlanır. [!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır. 3 [!] Basit kesrin paydası bir basamaklı olmalıdır. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.Ö. bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır. Zamanı Ölçme Uzunluk Ölçme 10 10 10 20 40 ÷ 4 = 10 10 30 10 × 3 = 30 öğrencidir. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır. KAZA IMLAR 6. KAZA IMLAR ↸ 3 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 1 4 2 4 KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ 1. ’yi toplarken aşağıdakilere benzer modellemeler yaptırılır: 1 4 1 4 1 4 1 1 1 3 + + = 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 2 + = 4 4 4 AÇIKLAMALAR [!] Kesirlerle yapılan toplama işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. basit-bileşik.A. daha sonra işlem yaptırılır. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sonra işlemler yaptırılır.Ö. KESĐRLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma etkinliklerine model ile [!] Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır.A.

A. Kesirlerle toplama ve çıkarma Bir sınıftaki öğrencilerin ’i basketbol ve kurdurulur. takımına. [!]Tam sayılı kesirlerde sadece kendi içinde işlem yaptırılır. 3 1 ’den ’in çıkarılması modellenerek yaptırılır. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.Ö.A.4. 6 6 3 6 KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 1 6 1 6 1 6 3 1 − 6 6 2 6 1 6 1 6 3 1 2 − = 6 6 6 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. bileşik-bileşik kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır. basit-bileşik. 5 Hiçbir etkinliğe katılmayan öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ’si tiyatro grubuna seçiliyor. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. 5 işlemlerini gerektiren problemleri 2 çözer ve kurar. çözdürülür 1 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 221 .basit. KAZA IMLAR 1. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. [!]Basit.

1 0. 1 0.Ö.6 0.A.A.9 Uzunlukları Ölçme Sıvıları Ölçme 0.30 ondalık kesirlerini gösteriniz.4. 10 100 2. ↸ 1 = 0. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1.2 0.8 1 Model üzerinde 0.3 0.01 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5 0. 1 = 0.3 ve 0.Ö. ondalık kesir olduğu vurgulanır.1 10 0 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle etkinlikler yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 222 .4 0.7 0. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 1 ve 10 100 kesirleri modellenerek gösterilir. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. O DALIK KESĐRLER bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 1 1 ve kesirlerinin.

7 AÇIKLAMALAR Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Tam kısım Onlar b.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. 5 Kesir kısmı Onda birler b. Ondalık kesirlerin tam kısmını. 2 . Kesir kısmı Onda birler b. . KAZA IMLAR 3. Yüzde birler b. Onlar b. 2 5 5 . ↸ 5. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 2 . . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 223 . 25 Yüzler b.4. Birler b.Ö. Tam kısım Onlar b.Ö. Onda birler b. 7 Tam kısım O DALIK KESĐRLER Kesir kısmı Yüzde birler b. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.A. Yüzde birler b. Birler b. 2. ↸ Birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

• 20 den büyük. • 20 den küçük 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 5.A. Onlar b. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. • En büyük. 1 1 .7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve modellerden yararlandırılır. 2. 3. KAZA IMLAR 4. 4 rakamları ile. • En küçük.1 ondalık kesirlerini ↸ 1. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük.17 ve 1. O DALIK KESĐRLER Birler b.7 1.Ö.4. Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. 1 7 7 0 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.01 ve 5.A.17 ondalık kesirleri yazınız.7 ↸ Üç farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Yüzde birler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 224 . karşılaştırıp sembolle yazınız. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır. .17 < 1.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 225 .4.

Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. Açıları. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. dar. 5. 2. 4. 7. kenar ve açı özelliklerini belirler. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde 1 1 1 17 döşeyerek süsleme yapar. geniş ve doğru açı olarak belirler. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Kare ve dikdörtgenin. 5. Kare ve Dikdörtgen 8 Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler 1. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1. Açıölçer. 6. Uygun karesel. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 3. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Açı ve Açı Ölçüsü Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 1. 2. Köşegeni belirler.4. 4. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Üçgen. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 6. dik. Üçgen. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 3. T O P L A M 226 . Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 8. kare ve dikdörtgeni çizer. 1. 6 Üçgen.

A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Açının modellerlinden saatin akrep ve yelkovanı. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. adlandırıldığı keşfettirilir. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ i) Okul O O açısı veya “ O ” sembolü ile gösterilir.Ö. E sembolü Açının kenarlarının birer ışın olduğu uygun modeller yardımıyla vurgulanır.A. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 227 . vücudun beden ve kollardan biri. “el maşası” vb. KAZA IMLAR 1. aldırılır. bunları tutan pimin de açının köşesi. makasın bıçakları vb. model “O açısı” olarak adlandırılır ve “ ∠ O” ∧ 2. modeller kullandırılarak bir açının köşesinin ismiyle [!] Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. Saatteki akrep ve yelkovanın açının kenarları. vücuttaki kol ve bedenin açının kenarları. ↸ “Okul sapağı”.Ö. [!]Açıyı. açının çizimi ile elde edilen şekil yani “∧“ veya “ ∠ ” sembolü olduğu vurgulanır. makastaki bıçakların açının kenarları. Yandaki I. ∠ E veya ile gösterilir. omuzun da açının köşesi. pimin de açının köşesi olduğu fark ettirilir. köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sağlanır. ∠ O veya O sembolü ile. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ii) E E açısı ∧ ∧ (i) deki O açısı. (ii) deki E açısı. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.4.

uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır. Standart bir açı ölçme biriminin “anlaşmayı sağlamadaki” önemini vurgulayan bir paragraf yazınız.Ö. 3. Şekilde gösterildiği gibi ölçerek standart açı ölçme yapılan katlamaların sayısı arttıkça elde edilen dilimlerin sayısının arttığı ve dilimlerin biriminin gerekliliğini açıklar. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün.Ö. kapının yarı açık. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları. Farklı dilimlere sahip açıölçer modelleri ile yaptırılan ölçme sonuçları karşılaştırılır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kes aç AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2’ye katla 4’e katla 8’e katla 16’ya katla 16 dilimli açı ölçer Kâğıttan yapılan açıölçer modelleri kullandırılarak düzlemdeki bir çokgenin açıları ölçtürülür.5 dilim ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 228 .A. kapalı durumları vb. küçüldüğü fark ettirilir. yaklaşık 3 dilim yaklaşık 1. yaklaşık 3 dilim ↸ Açı ölçme etkinliğinde standart olmayan açı ölçerle yapılan ölçme sonuçlarındaki farklılıklar değerlendirilerek standart açı ölçme biriminin önemi fark ettirilir. Açıları. standart olmayan birimlerle ↸ Kâğıttan standart olmayan açıölçer modelleri yaptırılır.4. tam açık.A.

dar. Akrep ve yelkovanın saat başlarındaki durumları model alınarak hangi saatlerde hangi açıların oluştuğu yazdırılır. KAZA IMLAR 4. geniş açının 90° ile 180° arasında olduğu vurgulanır. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Noktalı kâğıtta verilen bir şeklin içindeki açılar ölçtürülerek dar. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ [!] Açıları.A. altı dik açısı ve yedi kenarı olan vb. dik. geniş ve doğru açı Açı ölçme araçlarından gönye ve açıölçer tanıtılır.4.A. düzlemsel şekiller oluşturtulur. 45°. 60° ve 90° olan açıları ölçtüğü belirtilir. dik ve geniş açıların sayıları buldurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Açıölçerin kullanımıyla ilgili etkinlikler yaptırılır. olarak belirler. s(Â) = 90° veya s(Â) = 180° ↸ Düzlemsel şekillerin modellerindeki ve kullanılan eşyalardaki açıların ölçüleri biçiminde göstermeleri sağlanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Dik açının ölçüsünün 90° ve doğru açının ölçüsünün 180° olduğu buldurulur. en az bir dik açısı olan. AÇIKLAMALAR [!] Açı ölçme birimi olarak derece sembolü ( ° ) kullandırılır.Ö. ↸ Geometri tahtası üzerinde sadece bir dik açısı olan.Ö. açıölçerle ölçtürülerek buldurulur. 65° [!] Açı ölçüsünün en az 0° ve en fazla 180° olduğu vurgulanır. Gönyelerin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 229 . ölçüsü 30°. [!] Dar açının 0° ile 90°.

kontrol ettirilir. açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Tahminler ölçme yaptırılarak araştırma yapınız ve sınıfa sununuz. AÇIKLAMALAR [!] Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın. KAZA IMLAR 5.4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 40° lik bir açının farklı duruşları dikkate alınarak açı modelleri çizdirilir. Açının kullanıldığı mesleklerle ilgili bir ↸ Öğrencilere çevrelerinde ölçülerini bildikleri açı modellerinden yararlanarak verilen herhangi bir açının ölçüsü tahmin ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 230 . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.A. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 6.Ö.

CAB veya CBA üçgeni” olarak isimlendirilir ve sembolik C olarak A ∆ ABC veya ABC olarak gösterilir. bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 231 . Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti.Ö. “EOBP dikdörtgeni” veya “EPBO dikdörtgeni” olarak isimlendirilir.A. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "∆" kullandırılır. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Bora. harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir. Parkta bir süre oynadıktan sonra eve döndü. Bu senaryonun şematik gösterimi aşağıdaki gibidir: O E P Yandaki dikdörtgen. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Okul → Bakkal → Park → Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1. B ↸ Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir. ∆ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Üçgen. [!] Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. kare ve dikdörtgeni ↸ Üçgen. BAC. “ABC. Okul Ev Bakkal Park ÜÇGE . Bunların her bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir. BCA.4. kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden başlanarak saatin aynı veya tersi [!] Üçgen.Ö.A. yönünde ilerlenir. B Yandaki üçgen. ACB. kare ve dikdörtgen isimlendirilirken isimlendirir.

[BA] ya da AB . Bu [!] Uçları A. BA . PTRS karesindeki TR kenarı da [TR]. farklı iki köşeyi oluşturan iki uç noktası olduğunu [!] Üçgen.4. B olan doğru parçası. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin her bir kenarın.Ö.A. nin uzunluğu OE veya OE ile de temsil edilir. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları buldurulur. Kare ve dikdörtgenin. Üçgen. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. kenar ve açı özelliklerini belirler. AB ile gösterildiği ÜÇGE . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 232 . Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. Bu uç noktalar belli olunca kenarın yani doğru parçasının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu belirlendiği ve bu doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark ettirilir. vurgulanır.Ö. ↸ ABC üçgenindeki AB kenarı [AB]. özellikleri belirletilir. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullanılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgenler [!] Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin oluşturulur. sırasıyla AB veya belirtilir. doğru parçasının uçlarının adını vererek isimlendirildiği fark ettirilir. KAZA IMLAR 2. AB veya yolun “okul-ev arası veya yolu” ya da “ev-okul arası yolu” biçiminde adlandırıldığı gibi bir [ AB] ile temsil edildiğinde uzunluğu. TR . SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Doğru parçası modeli olarak okul ile ev veya ev ile okul arasındaki düz yol aldırılır. 3. KARE VE DĐKDÖRTGE Okul Ev O E “OE doğru parçası” veya “EO doğru parçası” EO Bu doğru parçası OE veya [OE ] ile gösterildiği gibi OE ∆ veya [ EO] ile gösterilir. kare ve dikdörtgenin kenarlarının gözlemlemeleri sağlanır. [RT] veya RT biçiminde gösterilir.A.

Ölçme yaptırılarak farklılıklar özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. 5. 6.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KARE VE DĐKDÖRTGE Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır. çapraz köşelerini birleştiren doğru parçası boyunca katlattırılarak bunların köşegenleri buldurulur. KAZA IMLAR Köşegeni belirler. eşkenar ve çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. 4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Trafik işaretleri gibi modeller alınarak kare ve dikdörtgenin komşu olmayan iki [!] Kenar ile köşegen arasındaki fark köşesini uç kabul eden doğru parçasının köşegen olduğu fark ettirilir. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ölçtürülür. ↸ Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar. ↸ Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel olarak dik. ANKARA ↸ Kare ve dikdörtgenin kâğıt modelleri.A. eşkenar ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir. ↸ ÜÇGE . Ölçme sonuçlarına göre üçgenler dik. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar. vurgulanır.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 233 . dar ve geniş açılı üçgen olarak adlandırılır. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur.A. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. [!] Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir. ortaya çıkartılır. Bu köşegenlerin her birinin doğru parçası olduğu ve birbirlerine eş uzunlukta oldukları belirletilir. Oluşan izler boyunca köşegenler çizdirilir ve adlandırılır. geniş ve dar açılı [!] Farklı duruşlardaki üçgenlerin üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır.Ö.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir.A. • [!] Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez. Açıölçer. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 7. • 8. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Kâğıttan bir üçgen modelinin açıları ölçtürülüp bir noktadan itibaren bitişik olarak çizdirilerek doğru açı oluşturdukları buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 234 . kare ve dikdörtgeni çizer.A. üçgen köşelerinden düz kestirilmez. verildiğinde üçüncü açısının ölçüsünün nasıl bulunacağı sorgulatılır. uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir. ÜÇGE . Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını ↸ Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür.4.Ö. Bu açıların ölçüleri [!] Modeldeki açıların karışmaması için belirler. ↸ Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir. toplamı buldurulur. ↸ Kısa kenarının uzunluğu 5 cm. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Üçgenin iki iç açısının ölçüsü ↸ Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde edilen parçaların köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir doğru açı oluştuğu buldurulur. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen.Ö.

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.Ö.4.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Đzometrik kâğıtta çizim yaptırılmamalıdır. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.A. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. [!] En fazla 12 eş küp ile oluşturulabilecek basit yapıların izometrik kâğıttaki çizimleri verilir. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 235 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde çizimi verilen farklı yapıların kaç eş küpten oluştuğu tartıştırılır ve yapının eş küplerden oluşturulması sağlanır.10.12) ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.4. bir simetri doğrusu Simetri doğrusu yok.Ö. Birden fazla simetri çiftlerinin simetri doğrusuna olan doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. X bir simetri doğrusu iki simetri doğrusu Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. SĐMETRĐ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır. Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğrularını belirleyiniz.A.12) simetri doğruları belirletilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 236 .Ö. 10. KAZA IMLAR Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.A. 1.

dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.A. Uygun karesel. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak.A. 12) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Model: I Model: II ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR 1.Ö. arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 237 . izometrik veya kareli kâğıtlar kullanılarak süslemeler yaptırılır.4. 10. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Noktalı. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.Ö.

4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 238 .

Düzlemsel bölgelerin alanlarının. Saat-dakika. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1. 5. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. Milimetre-santimetre. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. 3. 2. 4. Ton-kilogram. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Bir kaptaki sıvının miktarını. 2. 4. 3. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. 2. 4. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Ton. 3. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. 6. 1. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 2. TOPLAM Uzunlukları Ölçme 6 Çevre 4 Alan 3 Zamanı Ölçme 4 Tartma 3 Sıvıları Ölçme 4 24 239 . T O P L A M Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. kilogram.4. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 3. 2. 1. 4. 1. Bir alanı.

[!] Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur.Ö. 2. 3. santimetre ve milimetre ilişkisi incelenirken mezura.4. köprü vb. araçlar [!] Bu sınıftaki ondalık kesir sınırlılıkları kullandırılır. KAZA IMLAR 1. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. tartma. ↸ UZU LUKLARI ÖLÇME Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki ölçme birimleriyle sınırlı kalınır. cetvel vb. ↸ Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır. [!] Milimetre ve kilometrenin kısaltılmış yazımı kullandırılır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir.A. zaman. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Milimetre-santimetre. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. roket. bina. sıvı ölçme araçları inceletilerek yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle tartıştırılabilir (Müzeye gitme olanağı yoksa aynı çalışma okul ortamında oluşturulacak bir sergide de gerçekleştirilebilir). içerisinde dönüşümler yaptırılır. ↸ Metre. 4) ↸ Đnsanlar için hayatî önem taşıyan uçak.A. etnografya ve cumhuriyet müzelerine gezi düzenlenerek ve buralarda yer alan uzunluk. ünitesi (Kazanım 3. Đki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek için kilometre.Ö. bir defterin Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine gereksinim olduğu belirtilir. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 240 . Bulunduğunuz ilin komşu illere olan ↸ Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme birimlerinin büyüklükleri uzaklıkları kaç kilometredir? fark ettirilir. [!] Ölçme araçlarının ve birimlerinin sergilendiği arkeoloji.

sınıfta inceletilerek uzunlukları tahmin ettirilir. ↸ Öğrenciler okulun eve. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 4. oyun parkına.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 241 . yerlere olan [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları uzaklıkları ile ilgili problemler çözer ve kurar. Uygun birimlerle ölçme yaptırılır. 237 cm = 2 m 37 cm 2350 m = 2 km 350 m 372 mm = 37 cm 2 mm ↸ Değişik uzunluklarda ataç. 6. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir uzunluk ölçme birimiyle verilen ölçüm sonuçları. gerektirmeyen dönüşümler üzerinde durulur. KAZA IMLAR Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 200 cm uzunluğundaki bir lastik her iki ucundan sekizer milimetre çekildiğinde lastiğin uzunluğu kaç milimetre olur? 150 santimetre uzunluğundaki ipten 60 cm 73 mm kesildiğinde ipin uzunluğu kaç milimetre olur? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. sınıf dolabı vb. UZU LUKLARI ÖLÇME 5. kitap. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. markete.Ö. içinde kalınarak seçilir. hastaneye vb. silgi.A.4. farklı uzunluk ölçme [!] Ondalık kesir gösterimini birimleriyle ifade ettirilir.

Bu tip etkinliklerde şekiller değişmesine birim kabul edilerek çevre uzunluğu 8 birim olan düzlemsel şekilleri rağmen çevre uzunluğunun değişmediği öğrencilere fark ettirilir. ip vb. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kenar uzunluklarından yararlanılarak her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu [!] Çevre uzunlukları hesaplatılan hesaplatılır. üçgen. ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. KAZA IMLAR 1. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. ÇEVRE 3. uzunluğunun dört katı olduğu buldurulur . ↸ Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre uzunluğu verilen [!] karenin bir kenarının uzunluğunu bulma etkinlikleriyle çevre ve kenar • Karenin çevre uzunluğunu. 2. • Dikdörtgenin çevre uzunluğunu. modeller kullanarak. kare.Ö. düzlemsel şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. dikdörtgen gibi düzlemsel şekiller oluşturulur. kareli veya noktalı kâğıt kullandırılarak iki çivi veya nokta arası 1 birim kabul edilerek aynı çevre uzunluğuna sahip farklı düzlemsel şekiller oluşturmaları sağlanır. uzunluklarının ilişkileri inceletilir. [!] Çevre uzunluk hesaplamalarında formül kullanılmaz. Bir karenin çevre uzunluğunun. bir kenarının Ç=4 bir kenar uzunluğu. 4. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 242 . ↸ Geometri tahtası. Ç=(2 uzun kenar)+(2 kısa kenar) biçiminde ifade etmeleri sağlanır. Geometri tahtasında iki çivi arası 1 ↸ Belli bir uzunluk kadar tel. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. Çevre uzunluğu 16 birim olan kareyi geometri tahtasında oluşturunuz. oluşturunuz.

Benzer etkinlikler dikdörtgen için de yaptırılır.Ö. • Yarım birimler 14 tane. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 243 . karesel ve [!] Alan ölçme hesaplamalarında dikdörtgensel kâğıt parçalarının yanı sıra kareli defterdeki birim kareler kullandırılır. 3. yaprak vb. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Düzgün veya düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları. daire.Ö. niçin birim kareler kullanıldığı vurgulanır. Yandaki gibi düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları aşağıdaki gibi tahmin ettirilir: • Tam birimler 4 tane.4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 4 birim kare ALA 4 birim kare Karenin alanı = 4×4 =16 birim karedir. • 14÷2 = 7 4+7 = 11 birim karedir. ayak. düzlemdeki şekillerin sınırladığı bölgenin alanlarının ölçüsünün. [!] El. 2. Çizdirilen bu karesel bölgenin alanının. çizim üzerinde buldurulur. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. kareli kâğıt üzerine çizdirilir.A.A. karolar. KAZA IMLAR 1. birer tahmin olduğu vurgulanır. ↸ Kareli veya noktalı kâğıt üzerine çizdirilen karesel bölgenin alanının. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. çiçek. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğu önce birim kareler saydırılarak buldurulur. Bir alanı. farklı iki kenarı kaplayan birim karelerin sayısının çarpımı olduğu. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan alan ölçme birimleri olarak pullar.

20) ↸ Bir basketbol. Gruplardaki öğrencilerden biri süre tutar. 7. (Kazanım 6. (Kazanım 7. kayak. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Đki kişi karşılıklı geçerek ortada mum duruşunda duran öğrenciyi ileri geri iterler. saat gözlemletilerek buldurulur. geçiyor. alışveriş yapıyorsunuz?” gibi sorular sorarlar. sayısal saatteki gösterime [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler dönüştürme. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 3 güzel. ↸ 1 güzel. Örneğin.A. Đşle ev arasında denge kurmak için yapılması gerekenler tartıştırılır. ↸ 1 saat 60 dakika.38’in . Sonra görevi değiştirirler. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika gösterime dönüştürme etkinlikleri yaptırılır. 1 dakika 60 saniye 2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika =145 dakika [!] Saat. ZAMA I ÖLÇME 2.Ö. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları ↸ Zamanı asıl Geçiriyorsun? içerisinde dönüşümler yaptırılır. Bir dakikanın Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 60 saniye olduğu. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. karşılaşmalardaki süre göstergeleri Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam inceletilir. KAZA IMLAR 1. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanlı saate göre verilen bir zamanı. 2 güzel. Ev yaşamı ve iş yaşamında yapılan etkinliklerin farkına varması için öğrenciler ailelerine ve yakınlarına bu etkinliklere harcadıkları zamana yönelik olarak “Haftada Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) kaç saatinizi işinize harcıyorsunuz. Sınıf içinde kim daha uzun süre. Cevapları kaydederler. yüzme vb. atletizm.Ö. sorularla bir dakika içerisinde olabilecek olaylara örnekler verdirilir.A. sayısal saatle verilen bir zamanı akrep ve yelkovanlı saatteki arasında dönüşümler yaptırılır. 15. kim daha kısa süre sarsılmış diye belirleme yaptırılır. 23) ↸ Bir Dakika Tik Tak Bu etkinlikte sınıf dörderli gruplara ayrılır. “Bir dakikada kaç kelime okuyabiliriz ?” gibi [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. Saat-dakika.” anlamına gelmesi gibi. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. 60 güzel diyerek saydığımızda geçen sürenin yaklaşık 1 dakika olduğu fark ettirilir. uyuyorsunuz. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Süre tutan öğrenci süreyi kaydeder.4. Etkinlikler için harcanan saatler toplanarak işte ve evde harcanan zamanlar karşılaştırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 244 .

Ö. [!] Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. • 1 yılda 52 hafta vardır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 245 . Yarışı. Doğum yılınızla içinde bulunduğunuz yıl arasındaki artık yılları belirleyiniz. 3. Başak 12 dakika 25 saniyede. Tüketici hakları yasasına göre 15 gün içinde iade hakkını hangi tarihe kadar kullanabileceğinizi belirleyiniz. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. KAZA IMLAR Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.A.4.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Alışverişten geldikten sonra herhangi bir ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini not ediniz. Göksu da Başak’tan 12 saniye sonra tamamlamıştır. • 1 yılda 365 gün vardır. Sosyal Bilgiler dersi “Đyi ki Var” ünitesi (Kazanım 2) ZAMA I ÖLÇME Sosyal Bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 54) 4.Ö. AÇIKLAMALAR [!] “Bir ay 4 haftadır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ • 1 yılda 12 ay vardır. Başak ve Göksu bir yürüme yarışı yaptılar. Göksu yarışı ne kadar sürede tamamlamıştır? Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Artık yıl açıklanır.

toplam kaç kg yakacak kullanmıştır? [!] Ton-kilogram. 1. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Ton-kilogram. Altı aylık bir kış dönemini 1t kömür ve 500 kg odunla geçiren bir aile. 2. kilogram. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 246 . AÇIKLAMALAR [!] Ton. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Günlük yaşantıda tonun kullanıldığı yerlere örnekler verdirilir. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.4. ↸ • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. KAZA IMLAR Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. • 3 g = 3000 mg Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3.3) [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. TARTMA 3.Ö. “ t” ile gösterilir.A. Ton.A. kilogram-gram ve grammiligram arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö.

litre ve mililitre olduğu tahmin ettirilir. bir kap içindeki suyun miktarı litrelik ve mililitrelik kaplarla Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. [!] Litre ile mililitre arasındaki ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır.5) ölçtürülerek sıvının miktarı. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. yazı yazdırılır. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve gerekliliği keşfettirilir. • 5 L 300 mL = 5300 mL gibi yazdırılır. • 1 L = 1000 mL • 1 L = 2 × 500 mL • 1 L = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi ↸ Kova. 3. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đçilen şurup miktarları. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok ↸ Süt kutusu. ölçme yaptırılarak tahmini ile ölçme sonucu mililitre birimleriyle tahmin eder ve karşılaştırılır. diş macunu tüpleri.4. ilaç şişeleri.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 247 . pet şişe vb. ↸ Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. • 5 litre 300 mililitre. bir kabın içindeki sıvının miktarının kaç Bir kaptaki sıvının miktarını. 1 tatlı Türkçe dersi “Görsel Okuma ve kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir.A. ölçme yaparak tahminini kontrol eder. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. damacana vb. ilâç şişesi vb. ↸ Çay bardağı. su bardağı. ↸ Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. SIVILARI ÖLÇME 2.Ö. süt kutuları. Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. kutuları vb. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. meyve suyu [!] 1 litre = 1 L ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. KAZA IMLAR Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.A. kullanan bilim dalları hakkında kısa bir 200 mL. 1. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 100 mL.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 248 . 4. çözer ve kurar.A. KAZA IMLAR 100 mL. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin ayrı veya birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler Litre ve mililitre ile ilgili problemleri Bir şişe şurup 35 mL ve bir tatlı kaşığı çözdürülür ve kurdurulur. şurup 5 mL ise bir şişe şurup kaç tatlı kaşığı gelir? ↸ Đşaretli bölmedeki sıvının miktarı tartıştırılır.Ö. Her kapta ne kadar su vardır? SIVILARI ÖLÇME 1000 mL 800 600 400 200 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. 500 mL ve 30 mL suyun tamamı 3 eş kaba bölünmek isteniyor.4.

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 249 .4.

T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I TOPLAM 2 1 3 250 . Sütun grafiğini yorumlar. Sütun grafiğini oluşturur. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. 1.4. 2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği Olasılık 1.

A. Tablo: Başkan Seçimi Oy Çetelesi Aday Oy sayısı Başak Mercan Ezgi Oğuz Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Olaylar. [!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlatılabilir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikdörtgensel bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun grafiği” olduğunu belirtir.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 251 .Ö. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. [!] Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir. Aile yakınlarınızın mesleklerini sütun grafiği şeklinde gösteriniz. KAZA IMLAR 1. Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları yaptırılır. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır.A. [!] Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır.2) B M E O SÜTU GRAFĐĞĐ Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları Oy sayısı Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B M E O 0 Başkan adayları Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 12) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sütun grafiğini oluşturur.Ö. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur. [!] Grafik eksenlerinin ve grafiğin isimlendirilmesine önem verilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5) Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi (Kazanım 4.

olası değil. Mutlu ve Anıl’ın okul tatil olmadan önce okuduğu kitap sayıları ile [!]Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) G K M A Öğrenciler OLASILIK 1. Buna göre kim daha fazla kitap okumuştur? ↸ “Olası. imkânsız” dışındaki durumlarının da olduğu buldurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4. mümkün. [!] Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık. olası bazı olayların “kesin ve eşit. muhtemel. şansı eşit değil” gibi ifadeler cümle içinde kullandırılır. Kitap sayısı ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Gülizar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 252 . kesin değil. Rehberlik ve Psikolojik Danışma(Kazanım 12) • Kitap okumayı en çok kim seviyor? • Kıymet’in okuduğu kitap sayısının Mutlu’nun okuduğu kitap sayısına eşit olması için Kıymet’in kaç kitap daha okuması gerekir? • Yaz tatilinde Kıymet 5.Ö.A. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.A.Ö. süreç. KAZA IMLAR 2. rapor ve sunu) göz önünde Grafik: Okunan Kitap Sayısı bulundurulmalıdır. belirsiz. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. kesin. şansı [!] Öğrencilere. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SÜTU GRAFĐĞĐ Grupların veya öğrencilerin belirleyeceği bir konu hakkında sütun grafiği kullanmayı gerektiren proje hazırlatılır ve sundurulur. imkânsız. ilgili sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Sütun grafiğini yorumlar. Anıl 2 kitap daha okudu. Kıymet.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 253 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.

ALT ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 254 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.

255 . V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği 1. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. Çevre 1. Kare. 4. dikdörtgen. yarıçapını ve çapını adlandırır. Alan 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 2. Çemberin merkezini. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Üçgen. Metre-kilometre. 2. Paralelkenar. Aritmetik Ortalama 1. 5. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. 7. Kare. metre-santimetremilimetre birimlerini birbirine dönüştürür. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. kare. Dörtgenler 1. 2. Çizgi grafiğini oluşturur. Tablo ve Şema 1. Üçgen. Çokgenleri sınıflandırır. Milimetre. 2. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. 3. 2. 4. 4. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. paralelkenar. eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. 2. eşkenar dörtgen. 2. Çember 1. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. 4. dikdörtgen. paralelkenar. dikdörtgen. 3. 5. Olasılık 1. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. dikdörtgen. 3. eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. 3. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. yarıçapını ve çapını belirtir. 3. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. 3. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 2. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 3. 3. 7. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Üçgen. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar.Üçgensel bölgenin alanını bulur. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. kare. 2. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. santimetre. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. kare. Şema yaparak verileri düzenler. dikdörtgen. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Çizgi grafiğini yorumlar. 4. 1. Düzgün çokgenleri ayırt eder. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 3. paralelkenar. 2. açı ve köşegen özelliklerini belirler. basamaklarını. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un.

Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. 5. 4. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 3. Uzayı tasvir eder. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. Sıvıları Ölçme 1. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Bir doğal sayıyı. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. 6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Simetri 1. 2. 3. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 2. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. 2. 6. 4. 2. Düzlem 1. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Örüntü ve Süslemeler 1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 3. 2. 5. 4. Geometrik Cisimler 1. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 256 . Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. 7. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Hacmi Ölçme 1.

100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. Bileşik kesri tam sayılı kesre. 257 . 4. 6. tamamını belirler. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. Kesirleri karşılaştır. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. 3. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. 4. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. 2.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. 2. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok dört basamaklı doğal sayıları. 5. Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirler 1. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3. 5. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. 2. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. Yüzdeler 1. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 3. 4. 2. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. 4. 2. Kesirlerle Çarpma Đşlemi 1. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.Ö Ğ R E M E A L A S A Y I L A R G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Oran ve Orantı 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. 2. Ondalık Kesirler 1. Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri 1. 2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. 3. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 258 . Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.

6. 3. 3. 2. 7. 1. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı Ondalık Kesirler Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri Yüzdeler Toplam Çokgenler Dörtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem Geometrik Cisimler Toplam Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme Toplam Çizgi Grafiği Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık Toplam KAZA IM SAYILARI 3 4 4 7 5 6 2 3 1 2 4 1 4 46 4 5 3 2 1 2 6 23 2 4 5 1 2 2 16 3 2 1 3 9 SÜRE / DERS SAATĐ 6 8 8 10 10 10 5 6 3 4 7 3 5 85 4 5 3 3 3 3 6 27 3 5 5 3 3 3 22 4 2 2 2 10 ORA I (%) 4 6 6 7 7 7 3 4 2 3 5 2 3 59 3 3 2 2 2 2 4 18 2 3 3 2 2 2 14 3 2 2 2 9 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ GE EL TOPLAM 94 144 100 259 . 11. 6. 2. 5. 13. 12. 4. 10. 5. 3. 7. 9.MATEMATĐK DERSĐ 5. 5. 1. 6. 1. 4. 2. 2. 3. 8. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 4. 4.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 260 .

4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI 1. 4. 7. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. S A Y I L A R TOPLAM 3 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 7 Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 5 261 . Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un.5. 3. 2. basamaklarını. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 7. 2. 3. 5. 7. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 1. 5. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. 1. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. 4. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. En çok dört basamaklı doğal sayıları. 6. 2. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. 3. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. 4. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Bir doğal sayıyı. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 2. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. 3. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 3.

3. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. 2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 2. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. 3. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. 1. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. 4. Çıkarma Đşlemleri 1. TOPLAM Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı 2 3 1 2 Ondalık Kesirler 4 Ondalık Kesirlerle Toplama ve 1. 2. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. 6. tamamını belirler. 4. 3. 4.5. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. Kesirleri karşılaştır. 1. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. 2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. 5. 2. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Yüzdeler 3. T O P L A M S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. 1. 2. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Bileşik kesri tam sayılı kesre. 1 4 46 262 . Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar.

___. ↸ Verilen bir örüntünün kuralı buldurularak öğrencilerin benzer örüntüler oluşturmaları sağlanır. On binler b. Onlar b. ___. 7 basamaklı doğal sayılar için. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 6. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin çevrelerinde farkına varmadan kullandıkları 7.5.Ö. 3. altı yüz otuz” diye bölük adlarına vurgu yapılarak okutulur.A. Milyonlar b. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 7 rakamlarını kullanarak altı basamaklı en küçük tek sayıyı yazınız. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. 8. dört yüz yirmi beş bin. [!] Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. 8. ___. basamaklarını. 4. AÇIKLAMALAR 2. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 263 . On milyonlar b. 9. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Yüz binler b. Yüzler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ___. 6. Milyonlar Binler bölüğü Bölük adları bölüğü Yüz milyonlar b. Aynı şekilde 8 ve 9 basamaklı doğal sayılar için çeşitli ülkelerin nüfusları kullanılarak etkinlik geliştirilir. 256 3. Binler b. 0. 7. Sayı “203 425 630” şeklinde bölüklerine ayrılarak yazılır ve “ iki yüz üç milyon. Birler bölüğü [!] Beş ve beşten çok basamaklı sayılar yazılırken bölükler arasında bir karakter boşluk bıraktırılır. 12. 192 örüntüsündeki kuralı belirleyip verilmeyen sayıları yazınız.48. 8 ve 9 basamaklı sayıları örnek alarak incelemeleri sağlanır. 7.Ö. KAZA IMLAR 1. Örneğin. gruplara ayrılan öğrencilerin telefon numaralarını basamak tablosu yardımıyla çözümlemeleri sağlanır. 3. Basamak adları DOĞAL SAYILAR Sayı 200 000 000 Rakamın basamak değeri 3 000 000 203 425 630 400 000 20 000 5000 600 30 0 0 Birler b. 16. ___. 2. ↸ Milyonlar bölüğü basamak tablosunda tanıtılır. ↸ Beş veya altı farklı rakam kullanılarak değişik doğal sayılar oluşturulur.

değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.5. Yüzler b.A. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri yapılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 3 + 3 7 2 9 4 0 4 1 6 7 ↸ Toplama işleminde. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 46 3b 60 + 3 140 5a8 642 05c 119 361 ↸ Birler b. 5 3 8 Onlar b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. [!] Bu sınıfın işlem ve sayı sınırlılıkları içinde kalınır.Ö. On binler b.A. Verilmeyen rakamlar veya toplanan bulurken öğrencilerin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 264 . Binler b.Ö. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır.

En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. Kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır.A. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama) [!] Farklı tahmin stratejileri kullandırılır ve açıklatılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. KAZA IMLAR 2.Ö. ↸ Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ Bir satıcı. 4876 + 800 + 4870 60 4876 + 5000 [!] Zihinden toplama işlemlerinde geliştirecekleri stratejileri açıklamaları sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 265 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır.5.A.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A... Ardışık doğal sayıların..Ö.. KAZA IMLAR 4.. Nüfus..A.. 1 + 2 + 3 + . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 266 . çözdürülür ve kurdurulur..5. Zamanı Ölçme Veri DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 ÷ 2 = 55 Đşlem aşağıdaki gibi modellenir: 10 × 11= 110 Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi ” Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) 10 + 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 1 2 3 4 5 6 10 × 11= 110 110 ÷ 2 = 55 4+ 7 3+ 8 2+ 9 1 +10 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.. bütçe ve benzeri konularla ilgili araştırmalar yaparak toplama işlemini gerektiren problemler kurunuz ve çözünüz. ardışık tek doğal sayıların ve ardışık çift doğal sayıların kısa yoldan toplamı bulunurken öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır.Ö.. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A... Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ En çok üç basamaklı on ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan bulma etkinlikleri de yaptırılır.A.. + 10 = ? AÇIKLAMALAR [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

5.Ö. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 267 . 4. Verilmeyen rakamlar. 8a65 – b41c 4847 AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. Zamanı Ölçme Veri Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ _ 4876 20 4876 _ 700 4876 _ 3000 ↸ Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. eksilen ya da çıkan bulunurken öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yaptırılır. KAZA IMLAR 1. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.A. ↸ Çıkarma işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirleme etkinlikleri yapılır. 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yaptırılır. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.Ö.A. ↸ Eksilen ve çıkan doğal sayılar. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. ↸ Onlar b. Binler b. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için basamak tablosu kullanılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 × + 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 8 7 6 6 On binler b. 2. 3 4 2 2 [!]Farklı tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır.Ö. On binler b.A. Onlar b.A. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Seçtirilen bu sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. On binler b. Birler b. Onlar b. Yüzler b. 3 × 1 + 7 7 0 4 6 2 4 0 6 0 7 0 9 0 3 4 2 + 7 7 × 1 4 6 3 2 4 6 0 7 0 9 9 2 9 Birler b.5. Binler b. KAZA IMLAR 1. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Yüzler b. Yüzler b Birler b. Binler b.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 268 . Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

[!] En az biri çarpma olmak üzere toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi (Kazanım 2. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. ↸ Basamaklarda yaptırılabilir. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı kurdurulur. KAZA IMLAR 3.9) DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 5. kendisiyle iki kez çarpmanın o sayının küpü olduğunu işlemle göstermeleri sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 269 .A. ↸ Bir doğal sayıyı kendisiyle çarpmanın. sınırlılıklarında olmalıdır. Geometri 3’ü kendisiyle çarpma: 3 × 3 = 32 2 tane 3’ü kendisiyle iki kez çarpma: 3 × 3 × 3 = 33 3 tane 15’i kendisiyle iki kez çarpma: 15×15×15 = 153 3 tane 7.5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. bir sayıyı [!] Üslü sayılarla işlem yaptırılmaz. o sayının karesi olduğu. 6. 4. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Bir doğal sayıyı.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Ölçme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ verilmeyen rakamları bulmaya AÇIKLAMALAR yönelik işlemler [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler.Ö.

bölenin katı olacak şekilde sırasıyla 10.Ö. Đşlemi kontrol ediniz. KAZA IMLAR 1. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un.A. 3. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi yaptırılır. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. 6018 52 26 231 6809 68 0009 17 400 6018 601 0008 601 10 5505÷50 işlemini yapınız. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 081 78 038 26 12 Đşlem kontrolü 231 × 26 = 6006 6006 + 12 = 6018 Đşlem kontrolü 400 × 17= 6800 6800 + 9 =6809 Đşlem kontrolü 601 × 10 =6010 6010 + 8 = 6018 ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işlemlerinden yararlanılır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ara basamaklarında sıfır olan doğal sayılarla da bölme işlemleri yaptırılır ve [!] Kalanlı ve kalansız bölme işlemleri yaptırılır. 2.5. ↸ Birler onlar ve yüzler basamağı sıfır olan en çok dokuz basamaklı doğal sayıları [!] Bölünen. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. işlem kontrol ettirilir.A. seçtirilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 270 . En çok dört basamaklı doğal sayıları.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 271 . Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sınırlılığında olmalıdır.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir.A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ( 125 ÷ 5 ) – 15 = □ ↸ (3 × 125) + 5 =□ 375 + 5 = 380 25 – 15 = 10 380 > 10 Đşlemlerin sonuçları karşılaştırıldıktan sonra işlemlerin arasındaki ilişki tartışılır. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Problemler. 4. 5.Ö. bu sınıftaki işlem ve sayı kurdurulur. AÇIKLAMALAR [!] Đşlemler parantezli verilir ve önce parantez içindeki işlemi yapmaları sağlanır.5.Ö.

paydaları en çok iki basamaklı olan kullandırılır. 4 doğal sayısı ile 7 3 kesri karşılaştırılır.Ö. bileşik kesre. tam sayılı kesre dönüştürürken modeller [!] Kesirlerle yapılan işlemlerde. bileşik kesri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 272 . 6 6 KESĐRLER 2 5 17 tam sayılı kesrinin bileşik kesrine nasıl dönüştüğü sorgulatılır. ↸ Bir doğal sayı ve bir kesir karşılaştırılırken öğrencilerin model üzerinde stratejiler [!] Karşılaştırma sonucu “<”. “=” sembollerinden birisi ile ifade edilir. 4 [!] Her doğal sayının kesir olarak ifade edilebileceği vurgulanır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Tam sayılı kesri. “>” veya geliştirmeleri sağlanır. kesirler kullanılır.A.Ö. 5 2 tam sayılı kesri. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.5. 4> 7 3 7 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bileşik kesri tam sayılı kesre. KAZA IMLAR 1. 6 0 1 6 1 6 6 2 12 6 3 17 6 2 5 17 = ’dır. bileşik kesre dönüştürürken aşağıdaki modelden yararlanılır. 6 6 2. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır.

Sonra paydaları eşit en çok beş kesir. O halde < 2 5 3 10 Sayı doğrusu modeli de kullandırılarak aynı sonuç elde ettirilir: 3 7 5 7 2 7 4 7 6 7 < 2 5 ↸ . büyüktür? 5 10 sıralar. [!] Önce iki kesir karşılaştırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 273 . .Ö. KESĐRLER 2 5 3 10 3 10 2 5 3 10 2 5 Yukarıdaki modelde görüldüğü gibi. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. olan en çok beş kesri. . ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. basit kesrine karşılık gelen taralı kısım.Ö. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. kesirleri.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.5. 3 10 basit kesrine karşılık gelen taralı kısımdan küçüktür.A. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı ↸ Đki kesir arasındaki büyüklük veya küçüklük ilişkisi model veya sayı doğrusu 3 6 ile kesirlerinden hangisi daha kullanılarak gösterilir. . büyükten 9 9 küçüğe veya küçükten büyüğe doğru 2 3 ile basit kesirleri karşılaştırılır.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 274 . bütünü daha az model kullandırılarak inceletilir. KESĐRLER 2 3 2 2×2 4 = = 3 2×3 6 genişletme 4 4÷2 2 = = 6 6÷2 3 sadeleştirme 2 3 2 3×2 6 = = 3 3×3 9 genişletme 2 4 6 = = 3 6 9 6 6 ÷3 2 = = 9 9÷3 3 sadeleştirme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 [!] Bir kesrin en sade şeklinin. her parçanın tekrar 2 eş parçaya ayrılması olduğuna dikkat çekilir.A. model üzerinde sayıda eş parçaya bölmek.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Denk kesirler incelenirken alan modelleri kullandırılabilir. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur.5. model üzerinde kesrine denk kesirleri nasıl elde edeceklerini göstermeleri olduğu vurgulanır. genişletmenin ise bütünün bölündüğü eş parça sayısını katlayarak artırmak 2 Öğrencilerden. vurgulanır. KAZA IMLAR 4. Bir kesrin pay ve paydasını 2 ile çarpmanın. mümkün olduğu kadar az sayıda eş parçaya bölünmüş hâli olduğu Yapılanlar hem model üzerinde hem de sembolik olarak açıklatılır.Ö. Đki denk kesir arasındaki ilişki [!] Sadeleştirmenin. bütünün istenir.A.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 275 .5. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 4 1 ’i 13 tane olan fındıkların tamamı kaç tane fındıktır? 3 ’i 20 olan sayının tamamı kaçtır? KESĐRLER 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 + 13 + 13 = 39 13 × 3 = 39 tane fındıktır. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun.A.Ö. tamamını belirler.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. KAZA IMLAR 5.

eşit paylaşma problemleri çözdürülür [!] Bölme kavramı ile kesir ve sorgulamalar yaptırılır. belirlenirken kesirlerin.5. Bu etkinliklerde her bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği sezdirilir. KAZA IMLAR 6.A. 1 Bir çocuk. her pastadan birer dilim (bir pastanın 4 ’i) alırsa aldığı pastaların toplamı. bölme işleminin sonucunu belirttiği vurgulanır. 3 bütünün 4 eşit parçaya bölündüğü bir bölme işlemidir. Bu işlemlerde kalanı kesir olarak ifade etmeleri sağlanır. 4 Ondalık Kesirler ↸ Bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği fark ettirilir. bir pastanın 3 ’üdür. 5 1 m 5 Her bir parçanın uzunluğu 2 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. bölme işlemi ile ilişkilendirilir. Başlangıç etkinlikleri olarak bir doğal sayının kendinden küçük bir doğal sayıya bölümünü kavramı arasındaki ilişki gerektiren problemler seçilir. model kullanılarak çözdürülür ve ortaya çıkan kesir. 4 çocuk tarafından eşit paylaşıldığında her birine ne kadar pasta düşer? bölme işlemini hem de Problem. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kesir gösterimi ile bölme işlemi arasında ilişki kurabilmeleri için öğrencilere. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 4 3 Bu işlem 3 ÷ 4 = olarak yazılır.Ö. Yapılan. hem Problem: Birbirine eş 3 pasta. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 276 . Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. 5 eş parçaya kestiğimizde her parçanın uzunluğu kaç metre olur? 11 m 2m 2m 2m 10 m 10 ÷ 5 = 2 m 11 ÷ 5 = 11 5 5 1 1 1 = + + =1+1+ = 2 m 5 5 5 5 5 5 2m 2m 1m 1÷5 = 1 metredir.Ö. KESĐRLER Problem: 12 bilyeyi 6 çocuk eşit paylaştığında her birine ne kadar bilye düşer? 12 ÷ 6 = 12 6 6 = + =1+1 = 2 6 6 6 ↸ Kalanlı bölme işlemleri gerektiren eşit paylaşma problemleri de çözdürülür. Problem: 11 metre kumaşı.

[!] Đşlemler basit. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. + 4 8 + 1 8 = 5 8 2. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. KAZA IMLAR 1. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. × 4 4 = 4 8 elde ettirilir. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. + 2 + 1 5 = 2 1 5 = 11 5 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ 1 2 1 + 8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ işlemini yapabilmek için. ↸ Đşlem önce modellenerek yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 277 . 1 2 AÇIKLAMALAR ile 1 8 kesirleri aynı birim kesir cinsinden 1 2 denk kesirler kullanılarak yazdırılır.Ö. Bu durumda.5.Ö.A.

Ö. ↸ 5 1 10 5 1 10 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ çıkarma işlemi önce model üzerinde gösterilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 278 . [!] Đşlemler basit. 1 2 × 5 2 = 2 10 kesri elde ettirilir. 1 10 1 10 1 10 1 10 5 10 AÇIKLAMALAR . Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. tarlasının 3 5 ’üne domates. KAZA IMLAR 1. ↸ 2’den 1 1 4 kesrinin çıkarma işlemi model üzerinde gösterilir. 5 10 2 . Ekili olmayan alan tarlanın kaçta kaçıdır? Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ’sine biber ekmiştir.5.1 işlemini yapabilmek 5 1 5 2 10 5 10 için. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır.Ö.10 = 3 10 2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 2 15 Bir çiftçi. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. ile 5 10 kesirleri aynı birim kesir cinsinden denk KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ kesirler kullanılarak yazdırılır. Bu durumda. 2 – 1 1 4 = 3 4 3.

Ö. KESĐRLERLE ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 5 ↸ Öğrencilerin bir bütünün yazmaları sağlanır. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.Ö.5.A.A. 2 3 6 1 2 2 × = 2 3 6 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3 1 3 5 1 olduğunu model ile göstermeleri ve Bir bütünün ’inin ’ini model ile ↸ Öğrencilerin bir bütünün ’ünün ’inin 2 2 5 10 7 yazmaları sağlanır. 2 10 5 3 1 3 × = 5 2 10 1 2 2 ’inin ’sinin olduğunu model ile göstermeleri ve 2 3 6 1 2 1 2 2 ’in ’si. gösteriniz ve işlem yaparak bulunuz. KAZA IMLAR 1. 3 1 3 ’ün ’i ’tür. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 279 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ’dir.

bir kesrin diğer kesir kadarını bulma olduğunu fark ettirmeye yönelik etkinlikler yaptırılır. şeffaf kesir kartları ile aşağıdaki gibi modellemeleri paylaşırsa her kişiye pastanın kaçta kaçı 5 3 düşer? sağlanır : 3 5 1 = 3 3 15 II.A. Yol 3 1 3 1 Öğrencilerin × işleminin. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3 4 arkadaş bir pastanın ’ünü I.5. ’ün ’i olduğunu model ile göstermeleri ve 5 3 5 3 yazmaları sağlanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ↸ Öğrencilerin kesirlerle çarpma işlemi için kural geliştirmeleri sağlanır.Ö. Yol 5 3 1 Öğrencilerin × işlemini. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 280 . 5 3 5 3 1 3 ×1 3 × = = 5 3 5 × 3 15 ↸ Đki kesrin çarpımının. 3 5 3 1 1 ’ün ’i ’dir.

Limon suyu miktarının. Bu oran 1 “1:4” veya “ ” biçiminde yazdırılarak “1’in 4’e oranı” diye okutulur. kişilik limonata hazırlamak için kullanılacak limon sayıları tablo yardımıyla buldurulur. hazırlanan limonata miktarına oranının “bire beş” olduğu 1 ve bu oranın “1:5” veya “ ” biçiminde gösterildiği buldurulur. Tabloda boş bırakılan yerler uygun sayılarla doldurulur. Buna göre 1.Ö... Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Kişi sayısı 1 2 3 4 … 20 Limon sayısı 2 4 6 … 18 … Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. [!] Bu sınıfta aynı ölçü birimiyle ifade 8 edilen nicelikler oranlanacaktır.5. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 281 . KAZA IMLAR 1. 4. mavi bilyelerinin sayısına oranının “8:12” veya “ ” biçiminde yazıldığı karşılaştırılması olabilir. 4 ORA VE ORA TI 1 bardak limon suyu 4 bardak su ↸ Limon suyu miktarının. su miktarına oranının “bire dört” olduğu buldurulur. 5 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Kırmızı bilyelerinin [!] Oran. 5. • 8:12 veya 12 Kesirler • sekizin on ikiye oranı ↸ Limonata hazırlamak için 4 bardak suya 1 bardak limon suyu katılmaktadır. 12 tane mavi bilyesi vardır. 12 ve “sekizin on ikiye oranı” diye okunduğu belirtilir. 3. bir bütünle parçalarının karşılaştırılması veya parçayla bütünün 8 sayısının.A. . ↸ Oranlarda kullanılan sayılardan. 2. önce oran tablosu oluşturulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir öğrencinin 8 tane kırmızı.A. Problem: Đki kişilik bir limonata hazırlamak için 4 tane limon kullanılmaktadır. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar.

1 0. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.005 → iki tam binde beş) Ölçme: Uzunlukları ölçme Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. 5 5 3 300 2 20 . 3 Onda birler b. O DALIK KESĐRLER Yüzler b. Birler b.A. 7 Binde birler b.173 ondalık kesri için tablo yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo yardımıyla basamak adları ve basamak değerleri tanıtılır.A.003 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 325.Ö. KAZA IMLAR 1. Onlar b.5.07 0. (Örnek: 2.Ö. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 282 . AÇIKLAMALAR [!] Basamaklardaki rakamların basamak değerleri işlem yaptırılmadan buldurulur.1 0. [!] Ondalık kesirlerin okunuşları üzerinde durulur. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

Ö.5. 0. 3.A. 05 . 0. Tabloda basamaklardaki rakamların sayı değerleri karşılaştırılır. 3. . 2.A. KAZA IMLAR Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Herhangi bir sayıdan büyük veya küçük sayılar da yazdırılabilir. 2 < 2.5 > 3. O DALIK KESĐRLER Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.Ö. 005 ve 3.6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 7. Onlar b. 3. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 283 .005 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Ondalık kesirleri karşılaştırırken tablo kullandırılır. 5 ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralatılır. .510. 0 0 5 Binde birler b. Yüzler b.05 > 3. 0 5 0 3 3 3 .010. 0. Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. 2. Birler b. 1 rakamları ile virgül kullandırılarak 2’den büyük en küçük ondalık kesir buldurulur. 3.137 AÇIKLAMALAR 3. 5 0 0 Onda birler b.

4. • • • • • • Sıcaklık sıfırın altında 12 derece Sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece Deniz seviyesinin 3. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek “+” ve “–” işaretlerinin hangi anlamda kullanıldıkları değerlendirilebilir.A.25 TL +100 TL Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5 metre : +7 metre -5. sağında-solunda. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 284 . Bu kavramlar sayılarla ilişkilendirilir. KAZA IMLAR Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Spor. ileri-geri. bilim.A.) kavramlar buldurulur. O DALIK KESĐRLER AÇIKLAMALAR [!] Hava sıcaklıkları.Ö. üstünde-altında. kazanmak-kaybetmek vb. alanlarda birbirlerine zıt (sıcak-soğuk.25 TL borç : 100 TL kâr : : -12 °C : +3 °C : -3. alacak-borç.5. ekonomik veriler vb.5 metre altı Deniz seviyesinin 7 metre üstü 5. uzamsal ilişkiler vb. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. kâr-zarar.Ö.

+ 1 3 . basamağı Yüzde birler 3 6 6 9 0 6 Onda birler 2 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.Ö. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. : Alt öğrenme Alanı ↸ basamağı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 285 . KAZA IMLAR 1. .6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar AÇIKLAMALAR [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır. O DALIK KESĐRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA ĐŞLEMLERĐ • 2.A.A. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.36 + 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamaklı ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzdelerin, dereceli daire kullandırılarak, ondalık kesir ile ilişkilendirilmeleri sağlanır.
Taralı kısım tam kısmın
1 4 1 4

’idir.

AÇIKLAMALAR 1 1 ve ondalık kesirlerini 10 100 yüzde sembolü kullanarak yazınız.

=

25 100

= 0,25 = %25

20 100

= 0,20 = %20

Aşağıdaki model ile belirtilen yüzdeyi bulunuz.

↸ Verilen bir ondalık kesir, yüzlük tablodan veya yüzdelik daireden yararlanılarak modellenir. Modellenen sayı, yüzde sembolü ile yazdırılır. YÜZDELER

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,75 =

75 =%75 100

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

286

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. ↸ % 65= ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

65 = 0,65 100 ↸ Bir alışveriş fişi veya faturası inceletilerek öğrencilerin mal veya hizmet karşılığı olarak ödenen KDV oranlarını belirtmeleri istenir.

3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı ↸ Bir yüzlük kartın %43’lük kısmı kesilir ve %57’lik kısmının üstüne konarak %43<%57 olduğu gözlemletilir. karşılaştırır.

YÜZDELER

%43

%57 [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Bankaların bireysel kredilere uyguladığı aylık faiz oranlarıyla ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir. 100 TL olan elbisenin fiyatı 20 TL indirilmiştir. Yüzde kaç indirim yapılmıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

287

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

288

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Çokgenleri sınıflandırır. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

TOPLAM 4

Dörtgenler

5

Çember

1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırır. 3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1. Uzayı tasvir eder. 2. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. T O P L A M

3

Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem

2 1 2

Geometrik Cisimler

6

23

289

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. 2. Çokgenleri sınıflandırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabı ile ilgili araştırma yapıp sınıfta sununuz.

↸ Trafik işaret levhaları, çerçeveler, bal peteği, uçurtma, çeşitli tabelalar, karolar, [!] Đç bükey (konkav) çokgenler inceletilmez. çevredeki çeşitli şekillerdeki malzeme ve eşyalar vb. modeller yardımıyla çokgenler, görsel olarak algılatılır. Doğru parçalarının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit kapalı (kendisini kesmeyen) şeklin çokgen olduğu belirtilir. ↸ Geometri tahtası, plastik çubuklar, tangram parçaları, kartonlar vb. malzemeler kullandırılarak çeşitli çokgen modelleri yaptırılır ve noktalı kâğıt üzerine çizdirilir.

ÇOKGE LER

Bu modeller kenar veya köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen olarak adlandırılır. Bir çokgen için en az üç kenar ve üç köşe olması gerektiği vurgulanır. ↸ Eşkenar üçgenin ve karenin bütün kenarlarının ve açılarının birbirine eş olması gibi [!] Altıdan çok kenarlı düzgün çokgenlerden bütün kenarları ve açıları birbirine eş olan beşgen ve altıgenin de “düzgün beşgen” ve söz edilmez. “düzgün altıgen” olduğu fark ettirilir. [!] Eşkenar üçgenin “düzgün üçgen”, karenin “düzgün dörtgen” olduğuna dikkat çekilir.

3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

290

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler, kâğıttan üçgen modelleri hazırlar. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplanır. Bu gruplar, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayanlar olarak kendi içlerinde yeniden gruplanır. Elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki gibi bir şema hazırlanır: ÜÇGE LER

AÇIKLAMALAR [!] Kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitleri hatırlatılır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Geniş açılı üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi? 2. Dik açılı bir üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi?

ÇOKGE LER

Dar Açılı Üçgenler

Geniş Açılı Üçgenler

Dik Açılı Üçgenler

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

↸ Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa ettirilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

Đkizkenar üçgen

Đkizkenar üçgen

Eşkenar üçgen

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

291

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Trafik işaret levhaları, uçurtma, çeşitli tabelâlar, baklava dilimi, kilim-halı [!] Yamuk tanıtılırken karşılıklı kenar süslemeleri, bazı taksilerin yan çizgileri vb. modellerle paralelkenar, eşkenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır, çeşitlerine girilmez. dörtgen ve yamuk tanıtılır.

↸ Geometri tahtası, geometri şeritleri ve tangram parçaları kullandırılarak paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk modelleri yaptırılır.

DÖRTGE LER

2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.

Üç açısının ölçüsü verilen bir dörtgenin ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun belirttiği bölgelerin kâğıt modellerindeki köşeleri koparttırılıp ortak bir köşe etrafında yan yana dördüncü açısının ölçüsünü ölçmeye getirtilerek bir dörtgendeki açıların, iki doğru açı oluşturduğu keşfettirilir. başvurmadan bulunuz. ↸ Çizgi modellerinin bir köşegenini çizdirerek oluşan iki üçgenin açılarının ölçüleri toplamlarından, dörtgenlerin açılarının ölçüleri toplamının 360° olduğu buldurulur. ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuktaki açılar, açıölçer ile ölçtürülerek açı ölçülerinin toplamları buldurulur.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

↸ Modeller üzerinde ölçme yaptırılarak kenar, açı ve köşegen özellikleri buldurulur. Bu özellikler tablo biçiminde özetlenir. ↸ Çizim veya inşa sonucu elde edilen kare ve dikdörtgen modellerinde açıların birer dik açı ve köşegenlerin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu öğrencilerce belirlenir. Öğrenciler, kare modelini köşegenlerinden katlayarak veya açıölçer ve cetvelle ölçüp gözlemleyerek köşegenlerinin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığını fark ederler.

[!] Kenarların, köşegenlerin birer doğru parçası; eşit uzunluklu doğru parçalarının da eş oldukları vurgulanır. [!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köşegenlerinden biri tarafından iki eş parçaya ayrıldıkları hatırlatılır. [!] Köşegen ile kenar arasındaki fark vurgulanır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

292

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. paralelkenar. duvar. [!] Yüksekliğin aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır.A. köşelerin veya kenarların birinden karşı kenara (veya bu Uzunlukları Ölçme kenarın üzerinde bulunduğu doğruya) olan uzaklık olduğu ve bu uzaklığın o kenara ait yükseklik olarak adlandırıldığı fark ettirilir.Ö. Bu paralel doğruların birbirine uzaklığının her yerde eşit olduğu hatırlatılır. eşkenar dörtgen ve yamuğun yüksekliklerinin aynı olduğu fark ettirilir. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerinden birinin. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. paralelkenar.5. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer.Ö.A. yamuğun kenar uzunlukları verilerek çizim yaptırılmaz. dikdörtgen. dikdörtgen. DÖRTGE LER 5. ↸ Yüksekliğin bina. dikdörtgen. kare. ↸ Farklı duruşlarıyla verilen üçgen. kare. ↸ Paralelkenarları aynı paralel doğrular üzerinde bulunan dikdörtgen. kare. KAZA IMLAR 4. eşkenar dörtgen ve cetvel kullandırılarak dikdörtgen ve kare çizdirilir. Bunun aynı zamanda karşı kenarın herhangi bir yerinden (noktasından) söz konusu kenara inilen dikmenin uzunluğuna karşılık geldiği vurgulanır. gönder. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. paralelkenar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 293 . materyal ile yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çizimler önce tangram parçaları vb. Üçgen. Daha sonra gönye ve [!] Üçgen. kare. Üçgen. basket potası vb. Yükseklik “ h” ile gösterilir. nesnelerin tabanlarından tepelerine veya tepelerinden tabanlarına inilen dikmenin uzunluğu olduğu fark ettirilir.

Çemberin merkezini. trafik işaretlerinden “Taşıt giremez. Pergel ve diğer ölçme araçlarını kullanarak öğrencilerden kendi sınıf logolarını oluşturmaları istenir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çember modellerinden bisiklet tekerleğinin gerdirme telleri ile mili. ip gergin olacak şekilde raptiye etrafında döndürülerek bir çember çizdirilir. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. 3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Belirli bir uzunluktaki ip. gerdirme telinin doğru parçası modeli olduğu göz önünde tutularak merkezin bir nokta. tahta levha vb. malzemenin üzerine bir raptiye tutturulur. KAZA IMLAR 1. bir ucundan raptiyeye diğer ucundan kaleme bağlanır.A. çap [!] Yarıçap ile çap arasındaki ilişki belirtilir. Raptiye izinin merkez. ve yarıçapın bir doğru parçası olduğu fark ettirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. ipin yarıçap olduğu fark ettirilir. ↸ Belli yarıçaplara sahip çemberler çizdirilerek çemberin merkezinin nokta. yarıçapın r. modeller üzerinde çember ve dairenin aynı merkezli. çapın 2×r ile gösterildiği vurgulanır. yarıçapını ve çapını adlandırılır. yarıçap ve çapının doğru parçası olduğu ve merkezin M. çap ve merkez kavratılır. Pimin nokta modeli. [!] Merkezin çember üzerindeki her noktaya ↸ eşit uzaklıkta olduğu vurgulanır. yarıçapını ve çapını belirtir. karton. Çevreden çember yardımıyla oluşturulmuş logolara (olimpiyat logosu gibi) örnekler buldurulur.Ö. model alınarak yarıçap. Kalem. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 294 . yarıçaplı ve çaplı oldukları fark ettirilir.5. Çembersel bölgenin daire olduğu veya dairenin sınırlarının çember olarak adlandırıldığı belirtilir. yuvarlak saatin çerçevesinin çember. ÇEMBER 2. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. saatin [!] Yarıçap ile çapın aynı zamanda birer yelkovanı ile pimi. Köpük. uzunluk olduğu vurgulanır.A. gerdirme tellerinin bulunduğu bölgenin daire. iç bölgesinin daire vb.” levhasının orta şeridi vb. ↸ Bisiklet tekerleğinin lastiğinin çember.

5. kareleri saydırarak vb.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. etkinlikleri simetrisinin aynı olduğu belirtilir.Ö. Çokgenler bir simetri doğrusu dört simetri doğrusu SĐMETRĐ altı simetri doğrusu ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. katlatarak. Simetri aynasını kullandırarak. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kareli veya noktalı kâğıda düzgün olan veya olmayan çokgenler çizdirilir ve kesilerek [!] Doğruya göre simetri ile ayna aldırılır. yaptırarak simetrik çokgenler ve simetri doğruları belirletilir.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 295 . KAZA IMLAR 1.

e. [!] Nokta çiftlerini birleştiren doğrunun simetri doğrusuna dik olduğuna dikkat ettirilir. En büyük dikdörtgeni. SĐMETRĐ Bir kare çiziniz ve simetri aynasını kullanarak.5. çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. KAZA IMLAR Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 1 tane dikdörtgeni. b. 2. En küçük kareyi oluşturunuz. 2 tane kareyi.A.A. Aynayı kaç değişik şekilde yerleştirirseniz elinizdeki karenin büyüklük olarak aynısını elde edebilirsiniz? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Çizimlerde yatay ve düşey simetri doğruları kullandırılır. c. kareli veya noktalı kâğıt üzerinde verilen simetri [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta doğrusuna göre çizimler yaptırılır. a.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Simetri aynası kullandırarak.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 296 . d.

5. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Düzgün çokgenlerden bir veya ikisini kullanarak süsleme yapar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 297 . Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A.A. KAZA IMLAR ↸ 1. model olarak özellikleri bilinen çokgenler kullandırılır. AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Düzgün çokgenlerin bir çeşidini kullanarak süsleme yapar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

A. üçgen prizmanın yan yüzlerini herhangi ikisi. dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüz çiftleri ile paralel düzlemler. ovası.Ö. okul ve içi.A. çatıların bitişik iki yüzü vb. gökyüzü ve bulutlarıyla vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. Uzayı tasvir eder. sınıf ve içi. AÇIKLAMALAR 2. modellerle kesişen düzlemler fark ettirilir. ↸ Sınıfın karşılıklı duvarları (tavan ve tabanı). : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 298 . modellerle uzayın işgal edilen ve içinde bulunulan yer olduğu fark ettirilir.Ö. bir bölgenin dağı. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisim modellerinin yüzeyleri ve içleri. okul ve bulunduğu semt veya şehir.5. KAZA IMLAR 1. DÜZLEM R P F ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

5. bazı çatılar.A.Ö. yan yüzlerin tümünün Dünyası” ünitesi (Kazanım 4) kesiştiği noktanın. KAZA IMLAR 1. Piramidin Sosyal Bilgiler dersi “Hepimizin tabanının çeşitli çokgensel bölgeler. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. yan yüzlerinin üçgensel bölgeler olduğu. bazı ambalaj kutuları vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 299 .A. modeller ile piramitler fark ettirilir. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. tepe noktası olarak adlandırıldığı vurgulanır. ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Mısır piramitleri.

diğerinin ise karesel bölgedir. üçgen. Çizilen her yüz.A. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. modelleri kullandırılır. KAZA IMLAR 2. kare ve dikdörtgenler prizması Benzerlikler: Đkisinin de köşeleri var. üzerine çizer. yüzleri düz ve ikişer tabanları var vb. Market raflarındaki ambalaj • Birinde 6 köşe.Ö.A. aşağıdaki benzerlik ve farklılıklar belirletilir. Üçgen prizma ve kare prizma modellerinin karşılaştırılmasında hatırlatılır. cisimlere benzemesinin ve bazılarının ↸ Gruplar. [!] Geometrik cisimlerden küp.Ö. diğerinde 8 köşe var. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Birbirlerinden farklı iki prizma modeli öğrenci gruplarına dağıtılarak bunların benzer ve [!] Yüz (yüzey). köşe. ayrıt kavramları farklılıkları buldurulur. ellerinde bulunan prizma modellerini kullanarak cisimlerin yüzlerini kâğıt daha çok tercih edilmesinin nedenleri irdeletilir. diğerinde 6 yüz var.5. karışmaması için işaretletilir. kutularının biçimlerinin geometrik • Birinde 5 yüz. Küp Dikdörtgenler prizması Kare prizma Üçgen prizma ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 300 . Farklılıklar: • Birinin tabanları üçgensel bölge.

Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. küpün açınımı tahmini olarak çizdirilir. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Prizma modeli olan kutular kestirilerek açtırılır. Daha sonra prizmanın parçalara [!] Farklı açınımlar elde edilmesi sağlanır. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. her biri.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 301 . [!] Aynı etkinlik dikdörtgenler prizması için de tekrarlanır.A.Ö.5.A. ayrılmış yüzleri verilerek farklı açınımları olup olmadığı buldurulur. KAZA IMLAR 3. bir bütün olarak kestirilip katlatılarak küpü oluşturup oluşturmadıkları kontrol ettirilir. Alan Küp Küpün açınım örnekleri ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bunların buldurulur. [!] Açınımı verilen bir geometrik cismin adı ↸ Kareli veya noktalı kâğıtlara.

Örnek II Örnek I [!] En fazla 20 eş küple basit yapılar oluşturulur.Ö. [!] En fazla 6 eş küple oluşturulan yapılar çizdirilir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Görünümleri verilen bir yapı modelinin kaç eş küpten oluştuğu buldurulur ve eş [!] Yapının görünümü izometrik kâğıtta eş küplerle bu yapıları oluşturmaları sağlanır. [!] Oluşturulan yapıların sadece bir cepheden görünümleri çizdirilir.5.Ö. izometrik kâğıda çizdirilir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. küplerin sadece uç sınırları belli olacak şekilde verilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 302 . Türkçe dersi ” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) GEOMETRĐK CĐSĐMLER 5.A. Eş küplerle oluşturulmuş yapıları izometrik kâğıda çizer.A. ↸ Eş küplerle oluşturulmuş yapı. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.

dairenin. ayrıtların. doğru parçalarının. “yükseklik” büyüklüklerinden her üçüne sahip olmaları gerektiği. herhangi bir yönde ölçülebilen büyüklüğün bir nesnenin boyutu olduğunu. açının içinin vb. Doğruların.Ö. “uzunluk”. AÇIKLAMALAR [!] “Bir boyutlu”. uygun modelleri üzerinde gözlemletilerek fark ettirilir.A. “genişlik”. KAZA IMLAR 6. “yükseklik” büyüklüklerinden herhangi ikisine. uygun modelleri gözlemleyerek keşfeder. “uzunluk”. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. “yükseklik” ten her birinin yerine sırasıyla “boy”. düzlemsel bölgenin. çokgensel bölgelerin. derinlik” veya “kalınlık” ifadelerinin kullanılabildiği vurgulanır. hacmin 3 boyutlu nesneler için karakteristik bir özellik olduğu vurgulanır. Geometrik cisimlerin üç boyutlu nesneler oldukları. [!] Alanın 2 boyutlu. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. Düzlemin. [!] Nesnelerin cinsi. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler. “1 boyutlu”. ışınların.A. 3. yüzeylerin. “iki boyutlu” ve “üç boyutlu” yerine sırasıyla.Ö. çokgenlerin kendileri ve kenarlarının. GEOMETRĐK CĐSĐMLER 1. “en”. “genişlik”. “çap”. yeri ve duruşlarına göre bazı hâllerde “uzunluk”.5. “2 boyutlu” ve “3 boyutlu” yazılabilir. geometrik cisimlerin yüzlerinin. Bunun için. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 303 . “genişlik”. “yükseklik” büyüklüklerinden sadece birine. çemberlerin “bir boyutlu” nesneler oldukları “uzunluk”. “iki boyutlu” nesneler oldukları. açıların.

5. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 304 .

Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. kare. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 1. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. Milimetre. 1. T O P L A M 1 2 2 16 305 . santimetre. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. 2. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Üçgensel bölgenin alanını bulur. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM 2 1. 1. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Metre-kilometre. 3. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. 4. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Çevre 4 Alan 5 Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme 1. Üçgen. 2. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 4. eşkenar dörtgen.5. metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür. 3. 2. 5. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. dikdörtgen. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. 2. 2. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler.

1.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak. 1 milimetrenin de 1 metrenin ’i olduğu dönüştürür. 10 [!] Kesir ve ondalık kesir gösterimi birlikte kullanılmalıdır. sınıfta araştırma sonuçları gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Çocuğun bir adımının uzunluğu 23 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç metredir? Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 7. UZU LUKLARI ÖLÇME • 127 mm = • 425 m = 425 km = 0.A. 2.Ö. santimetre. KAZA IMLAR 1000 buldurulur ve 1 mm nin.001 m olduğu ifade ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 306 .425 km 1000 gibi dönüşümler. Metre-kilometre.Ö. 0.5. Milimetre. problemlerin bir parçası olarak ele alınır. Uzun atlama yapan bir çocuğun atladığı uzunluk kendi adımlarıyla 8 adımdır. 1 1metrenin 1000 milimetre. paylaşılır. metre-santimetreondalık kısmın en çok üç basamaklı olmasına dikkat sayı gösterimlerine dönüşümler yaptırılır. Uzunluk ölçü birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde uzunluk ölçülerinin kullanıldığı işlemleri araştırma yaptırılır. • 127 mm = 127 m = 0. kesir ve ondalık [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerde. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.127 m .7 cm . 1000 127 cm = 12. 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. milimetre birimlerini birbirine edilir.

çapın da “2×r “sembolleri ile gösterildiğini vurgulayınız. [!] Çap uzunluğunun yarısının yarıçap biçimindeki çevre-çap -yarı çap ilişkileri kullanılarak çevre hesaplamaları yaptırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.yarıçapın “r”.A.Ö. Ç= 4×a b Ç= (2×a)+(2×b) b c Ç= a+b+c a a a [!] Çap = yarıçap + yarıçap = 2 × yarıçap olduğu vurgulanır. dairesel nesneler kullandırılarak çizdirilen çember uzunlukları çap uzunluklarına hesap makinesi kullandırılarak böldürülür. 3. kavanoz kapağı. paralelkenar ve yamuğun verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. [!] π sayısını yaklaşık 3 aldırılır.Ö. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. eşkenar dörtgen. olarak adlandırıldığı . tabak. KAZA IMLAR 1. 2. ↸ Çevre = Çap × π Ç=2×r× π ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Bozuk paranın çapının iki kibrit kutusu arasındaki mesafe olduğu fark ettirilir. Bölümlerin aynı sayıya yaklaştığı gözletilir. dikdörtgen. Bu sayıya “pi” dendiği ve π sembolü ile gösterildiği belirtilir. kare. ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade edilir. dairesel nesneler çevreletilir ve bu ipin uzunluğunun dairesel nesnenin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. paralelkenar ve [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde yamuk bölgelerinin çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. eşkenar [!] Problemler öğrencilerin düzeylerine dörtgen. π sayısının tarihçesi ile ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Üçgensel. ↸ Bir ip veya kâğıt şeritle. eşkenar dörtgen. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. bardak vb. karesel. dikdörtgen. Yarıçap Yarıçap Merkez 4. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler.A. kare. ÇEVRE ↸ Farklı çap uzunluklarına sahip olan madenî paralar. hesaplanacağı etkinlikler yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 307 . Üçgen. uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları içinde Uzunluğu verilen çemberin yarıçapı. dikdörtgensel bölgelerle. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. ↸ Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. yarıçapı verilen çemberin uzunluğunun düzenlenecektir.5.

Ölçüm [!] cm2 ve m2 birimleri arasında dönüşümler sonuçlarının farklılığından yola çıkılarak standart birimlere ihtiyaç olduğu fark yaptırılmaz. Açıkta kalan alan kaç cm2’ dir? 5m 190 cm Yatak 90 cm Halı 2m 3m 4m ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. Ayrıca. [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. daha geniş alanların tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. ↸ Karton. kâğıt vb. M N ↸ A(KLMN) = 4 cm x 6 cm = 24 cm2 şeklinde yazılacağı vurgulanır. karesel ve dikdörtgensel bölgelerdeki bir kenarın diğer kenara göre yükseklik olduğu vurgulanır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Standart ölçme birimlerinden “cm” ve “m” kullandırılarak oluşturulan dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanları buldurulur. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve bölgelerin alanlarının m2. Belirlenen bir alan ölçtürülür. ALA ↸ Kitabın yüzü. harf kullandırılarak ifade ettirilir. da km2 ile ölçüldüğü belirtilir. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. ettirilir.A. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.A. Alanlar “cm2” ve “m2” birimleriyle yazdırılır. alanların ölçümü cm2 ile sınıfın tabanının. büyük yazı tahtasının yüzeyinin vb. 2. 4 cm K 6 cm L D C U S A B T R ABCD ve TRSU dikdörtgenlerinin alanlarını hesaplayınız.5. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. yardımıyla 1 cm2 ve 1 m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Farklı boyuttaki birimkareler kullanılarak belirli bir alan ölçtürülür.Ö.Ö. Alan. ↸ Kenar uzunlukları belli olan karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının kenar uzunluklarının çarpımı olduğu fark ettirilir. Aşağıda Simay’ın yatak odasının krokisi verilmiştir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 308 . masanın üst yüzü vb.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Yukarıdaki üçgenleri isimlendirerek üçgenlerin taban uzunluğu ve bu tabanlara ait yükseklikleri belirleyiniz.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. geometri tahtası.A.Ö.Ö. [!] Geometrik şekillerin yükseklikleri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 309 . dikdörtgen ve paralelkenar modelleriyle dikdörtgenle paralelkenar arasındaki ilişkileri inceleterek paralelkenarın alanının dikdörtgenin alanına dönüştürülebileceği keşfettirilir. 5. ↸ Geometri tahtası noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde verilen bir üçgensel bölge. Bu bölgelerin alanlarından yararlanılarak üçgensel bölgenin alanı fark ettirilir. KAZA IMLAR 4.5. köşelerinden katlatılıp kestirilerek iki eş üçgensel bölgelere ayrılır. geometri tahtası. ALA ↸ Dikdörtgensel ve paralelkenarsal bölgeler. ↸ Üçgensel bölgenin alanı kenar uzunlukları ve yükseklikler cinsinden ifade ettirilir. A AÇIKLAMALAR D C B Yukarıdaki ABCD paralelkenarının alanını birim Paralelkenarsal bölgenin alanı taban ve bu tabana ait yükseklik cinsinden ifade kareler cinsinden tahmin ediniz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kareli kâğıt. dikdörtgensel bölge veya paralelkenarsal bölgeye tamamlatılarak bu bölgelerin arasındaki ilişki buldurulur. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. Üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde çalışmalar yaptırılarak fark ettirilir. Üçgensel bölgenin alanını bulur. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. ettirilir.

Doğum tarihim: Yeğenim doğdu. Ablam evlendi. ↸ Öğrencilerden.A. kendi doğum tarihlerini referans alarak aşağıdaki soruları cevaplar: • Ablam kaç yaşındayken yeğenim doğdu? • Ağabeyimin doğumu ile ablamın evlenmesi arasında kaç yıl vardır? • O yıllara ait özellikler. 1. Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere göre programların başlama ve bitme süreleri ile ilgili problemler kurdurulur. Daha sonra. Problem: Özgür.2. kendi cümleleri ile ifade etmeleri.5. alınabilir Doğumlarından önce ve sonra olan olaylar arasındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. koştuğunda nabzı dakikada 120 kez atmaktadır. Moladan sonra 3 saat 25 dakika daha yola devam ederek Antalya’ya vardı. doğumlarından sonraki önemli olaylar ise sağına işaretleyerek yazmaları sağlanır. neyi sorduğunu belirlemeleri.A. Annem ve babam evlenmiş. Ablam doğmuş. Bu öğrenci ne kadar uyumuştur? Ankara’dan Antalya’ya giden bir otobüs. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.30’da yatan bir öğrenci sabah 7. Đlk olimpiyatın ne zaman ve nerede yapıldığını araştırarak sınıfa sununuz. doğumlarından önceki önemli olaylar doğum tarihlerinin soluna. problemleri dikkatle okumaları. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Milâttan önce veya milâttan sonraya ait seçtiğiniz iki tarih arasındaki farkı yüzyıl ve yıl olarak belirleyiniz.10’da kalkmıştır. [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. anne-babanın evlenme yılı. Aynı tempoda koşmaya devam ettiğinde nabzı 1 saatte kaç kez atar? Özgür’ün nabzı otururken dakikada 80 kez atmaktadır. KAZA IMLAR 1. problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri). Akşam 10. drama tekniği ile ifade ettirilir. çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir.6.5) Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 16) ZAMA I ÖLÇME Ağabeyim doğmuş.Ö. sınıfa geçtim. 1993 2002 1979 1987 1978 1999 2001 2004 AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Özgür. Öğrenciler. 2. ↸ Kişisel Tarih Çizgim: Öğrencilerden. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 310 . kardeşlerinin doğum tarihleri. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 3. sınıfa başladım. Yolculuk ne kadar sürmüştür? Fen ve Teknoloji dersi “Dünya Güneş ve Ay” ünitesi (Kazanım 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfası getirtilir. 4 saat 45 dakika gittikten sonra yarım saat mola verdi. Örneğin. defterlerine bir doğru çizmeleri ve bu doğrunun ortada bir yerini işaretleyerek bu işaretin hizasına doğum tarihlerini yazmaları istenir. ilköğretime başladığı yıl vb. ↸ 6. koştuğu zaman nabız atışı dakikada yüzde kaç artar? (TIMMS 1999’dan uyarlanmıştır.).

araştırma yaptırılır.425 L 1000 AÇIKLAMALAR [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerin kesir kısmının en çok üç basamaklı olmasına dikkat edilir. KAZA IMLAR 1. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür.5. Sekiz saatte bir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 311 . sınıfta araştırma sonuçları paylaşılır. Sekiz saatte bir bardak süt içmesi önerilen bir çocuk 6 günde ne kadar süt içer ? Aşağıdaki sürahiye limonatanın 1 ’i 5 kadar su katıldığında sürahideki sıvı miktarı ne olur ? 1000 800 600 400 200 mL ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin kullanıldığı dönüşümler yaptırılır. bir ölçek (5mL) şurup içmesi önerilen bir hasta 6 günlük tedavi süresince ne kadar şurup içer? Bir bardak.Ö.A. 425 425 mL = L = 0.Ö. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. 175 mL süt almaktadır.A. SIVILARI ÖLÇME Sıvı ölçme birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.

A. KAZA IMLAR ↸ Bir kolinin hacmi küp şeker paketleriyle. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Küp şeker–paket. modeller kullanarak birim ile hacim [!] Dikdörtgenler prizması ve kare prizma 1. Bir geometrik cismin hacmini standart modelleri kullandırılır. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak [!] Çizimler. içermelidir. 10 tane şeker paketidir.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 10×360=3600 küp şekerdir.5. Daha sonra bir paketin içindeki küp şeker sayısını kullanarak kolinin hacmi küp şekerle buldurulur. • Kolinin hacmi. olmayan birimle ölçer. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 312 . • Kolinin hacmi.Ö. Oluşturulan farklı yapılardaki hacimlerin değişip değişmediği sorgulanır. paket–koli vb.A. HACMĐ ÖLÇME ↸ Đzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıların hacminin kaç birimküp olduğu 2. ↸ Öğrencilerden üç birimküp hacme sahip değişik yapılar oluşturmaları sağlanır. • Paketin hacmi. sakız–paket. ilişkisi fark ettirilir. 360 küp şekerdir. paketin hacmi ise içerisindeki küp şekerlerle buldurulur. farklı yapılar oluşturur. en fazla 12 birimküpü buldurulur.

5. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 313 .

3. Şema yaparak verileri düzenler. T O P L A M Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık 2 1 3 9 314 . 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. 1. 2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. 1. 2. 2. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.5. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. Çizgi grafiğini oluşturur. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. Çizgi grafiğini yorumlar. 3.

Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır. Tablo: Mesafelere Göre Koşma Süresi Grafik: Mesafelere Göre Koşma Süresi Koşma süresi (saniye) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Hazır çizgi grafikleri inceletilerek çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra grafiği yaptırılır. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.Ö. çizgi grafiğinde gösterilemez. kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur.Ö. 10. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 315 . 20 ve 30.5. AÇIKLAMALAR çizgi [!] Olaylar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Örneğin. metreyi kaç saniyede geçtiği öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki belirlenerek veriler toplatılır. [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Mesafe (m) 5 ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 10 15 Süre (saniye) 7 13 17 20 Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu Öğrenciler 0 5 10 15 Mesafe (m) 15 10 5 0 Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır.A. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi. Çünkü Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda. KAZA IMLAR 1. Çizgi grafiğini oluşturur.

[!] Veri toplatılacak olay. KAZA IMLAR 2.A. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. • Aynı veriler. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. • Varılan sonuç yazdırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır.Ö. emlak. • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır. • Öğrencilerin grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu hakkındaki düşünceleri yazdırılır. ilgili ve içeriğinde çizgi grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek grafikler yorumlatılabilir. altın ve döviz fiyatlarındaki değişim vb. grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır. grafik kullanımının ↸ Veri toplamak için öğrencinin yaşantısından seçilen bir olay tartışılarak belirlenir. Zaman (saniye) 25 20 15 10 AÇIKLAMALAR [!] Otomobil. • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 5 0 0 5 10 15 20 25 Yol (m) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) 3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 316 . kolaylıklarını ön plana çıkarmalıdır. Çizgi grafiğini yorumlar.

tahıl miktarını araştırınız ve tablolaştırarak sununuz.Ö. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Tablo: Trafik Kazaları Nedenlerinden Bazıları Trafik Kırmızı kazalarının ışıkta nedenleri geçmek Yaralı durumu Yaralanan Yaralanmayan Toplam Taşıtı hatalı geçmek Hızlı taşıt sürmek AÇIKLAMALAR [!] Okul çağı çocuklarının sağlıklı yaşam için tüketmeleri gereken besinlerle ilgili gazete kupürleri incelenerek iki özelliğe göre tablo oluşturmaları istenebilir. Sunu”öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2) Desenli olanlar Kriz durumlarında size yardımcı olabilecek Plastik olanlar güvenilir yetişkinleri.A. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur.5.Ö. KAZA IMLAR 1. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır.” Öğrencilerin yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır.A. ↸ Ağaç şeması kullanılarak veriler düzenletilir. 2. sebze. Hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek veriler tablo hâline getirtilir. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir. Şema yaparak verileri düzenler. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 317 . et. Desenli olanlar Bardaklar Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Plastik olmayanlar Desenli olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. adresleri. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 6) Sağlık Kültürü (Kazanım 21) Toplam TABLO VE ŞEMA 10 3 13 6 1 7 10 10 26 4 30 ↸ Kadınların Okur Yazarlık Oranları “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. süt. Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve. Desenli olmayanlar kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturunuz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğretmen. Çeşitli özelliklere sahip Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır. telefonları. trafik kazalarının bazı nedenleri ve bu kazalar sırasında yaralanmaların olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.

ARĐTMETĐK ORTALAMA ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 318 . KAZA IMLAR 1. “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır.Ö. Küpler kullanılarak aritmetik incelenerek aritmetik ortalama ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. Bu süreçte küpler [!] Öğrencilerin problemi anlama. amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için sunu değerlendirme formunu doldurur. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem Problem: Öğretmen. Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazınız ve sınıfa sununuz.Ö. yapma. 5+3+ 4 =4 3 Göksu Göksu Deniz Deniz Erol Erol ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.5. Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür.A. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5. Bu notların [!] Çeşitli ilanlar içeren gazete kupürleri aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak hesaplamaya kaynak olacak veriler açıklayınız. toplanabilir. plan kullandırılır.

↸ Bir yüzü sarı. madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı 2. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Her grup. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. gazete kupürleri incelenerek tahminler Filiz: -Benim tahminime göre ise % 90 olasılıkla B takımı galip gelecektir. eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. Öğrencilerden. kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. OLASILIK 3. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. Çekiliş yapmadan kırmızı. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu. pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla [!] Hava tahmini. ↸ Her bir gruba. ↸ Đçi görünmeyen bir torba ile eş taş. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Gruplardan. nohut vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 319 . olayların olma olasılıkları vb. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra. Öğretmenin kazanma olasılığının. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci Bayrak” ünitesi (Kazanım 1) grupları seçer.5.Ö. üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin edilecektir. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur.Ö. tekrar bir nesne çektirilir. ↸ Đkili. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. ile ilgili berabere kalacaktır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Suat: -Bence. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır. üçlü gruplar oluşturulur. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. KAZA IMLAR 1. mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. Tahtaya. “Farklı iki renk Sosyal Bilgiler dersi “Bir Ülke Bir gelmesi” durumunu öğretmen. yaptırılıp kontrol ettirilebilir. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya. Tercihler. öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır.A. Sonra para 50 kez atılarak gelen deney yapar ve sonucu yorumlar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında. ekonomik tahminler. bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir. varlıklardan biri seçtirilir. yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır.

Mathematics of Elementary School Teachers.J. TODAĐ Yayınları: Ankara 1996.J. Collins W. NCTM: Reston 1987. Bassarear. Đnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. V. et al. Micazkadıoğlu. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. Gülmez. Davis.. R. M. Johnson. Đlgiç. Her Güne Bir Oyun.: Illinois 2001. Cooney. Đnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları Đçin.J. ve Oruç. Mathematics Grade 3-8.Ş. Z. Busbridge. Đstanbul. Çayır.. & Pryor.. Ankara 2002..T. 2001. K. Kılıçoğlu. Atlanta. E. 2000. . Mehmet ÇEVĐK).YÖK: Ankara 1996. EARGED. Kepenekçi. K.. Houghton Mifflin Company: Boston 1997. A.B. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.KAY AKÇA Altamuro. S. Milsan Basın San Aş. Glencoe/McGraw-Hill: Newyork 1998. K. Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics. Develioğlu. Department of Education: Dublin 1999.. Boyd. Grades 3-8 Team.. Interaction Book Company: Minnesota 1990.al. M. Mathematics Curriculum. Silver Burdett and Ginn: Atlanta 1992. C.. Lester F. 2003. . S. T. Inc. Ministry of Education. Curriculum Planning and Development Ministry of Education. ve Henderson. Anı Yayıncılık. . I. Mathematics: Applications and Connections Course 1. A. Circles of Learning: Cooperative in the classroom. Milsan Basın San Aş. Dr. Claude. Mathematics in the National Curriculum. T. Đlköğretim Matematik Öğretimi. 320 .J.. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 2. j. D. 2002. N.: Đstanbul 2003.: Đstanbul 2004. Department of Education and Science.. B. Glencoe/McGrawHill: Newyork 1999. GA: Houghton Mifflin 1975. Yaygın Đnsan Hakları Eğitimi. Exploring with Pattern Blocks Grade 4-6. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Learning Resources. Tarih Vakfı Yayınları: Đstanbul 2003. R.. Johnson. Charles. Đnsan Hakları Eğitimi. Department of Education and Science.W.. Singapore. (Çev. Y.. ve Dede. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 1. Ben Đnsanım Dizisi. D. Đnsan Hakları Eğitimi Dersi Senaryoları. C. ve Özçelik. How to Evaluate Progress in Problem Solving. P. E. Singapore Maths CurriculumMathematics Syllabus. Geometry. et. & Holubec. Arda. ve O’Daffer P. R. British Council. HMSO: London 1999. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Metni. ve Deniz S.: Đstanbul 2003....

Dale Seymour Publications: Parsippany 1992. Hands-On Mathematics: Ready to Use Games & Activities for Grades 4-8. MEB. 2002. NCTM. NCTM: Virginia 1991. G. TIMMSS 1999 Türkiye Raporu. J. Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. 321 ... National Council of Teachers of Mathematics. Curriculum and Evaluation Standards for school Mathematics. N... S.. MEB. Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme Bölümü Matematik Komisyonu. Seymour. 2002. F. Teaching Mathematics Through Problem Solving. Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 4. Primary Mathematics Project Team. & Silvey. Millî Eğitim Basımevi: Đstanbul 2002. London: Lorenz Books 1997.: London 1999. Cuisenaire Company of America. EARGED: Ankara 2003. Mathematics Assesment. Estimation Book B. & Williams. Şahin. ve Sancar. D. Z. A.. C. ve Gürsoy.. 2003. S.S. Thompson.King. EARGED:Ankara 2003. Seymour. Alladdin Books Ltd. Walton. Math for Fun Projects. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992.S. Posamentier. Reston. 1957. NCTM. NCTM. M. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 3. S. Inc. P. Estimation Book A and B. Reston: NCTM. NCTM: Reston 1992. & Stepelman. Arslan. Paper Cutting. Corwin Press Inc. Walton... How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. D.. Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units. Polya. Primary Mathematics 5B. Reston: NCTM. & Krulik.:New York. A. S. A. K-5. London: Penguin Books. L. Problem Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions: A Resource for the Mathematics Teachers. Posamentier. Pasternnack. MEB:Ankara 2003. MEB Basımevi: Đstanbul 2003. Đlköğretim Okul Ders Programları 1-5. The Center for Applied Research in Education: West Nyack 1994. MEB. Ülker.: Thousand Oaks 1998. MacMillan Company: New York 1990. Đlköğretim Matematik Programına Ait Öğretmen Görüşleri.M. Tangram Blocks Activities Grade 5-10. Z. Navigating through Data Analysis and Probability in Pre-kindergarten-Grade 2. MEB:Đstanbul 2000. Singapore Federal Publications 1996.

EKLER 322 .

....... Malzemeleri etkin kullanma 2........... Sınıf: ...... Dersler arası ilişkilendirme yapma 9. Yazarken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 2.....EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI GE EL ÖĞRE CĐ ĐZLEME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: .... Problem çözme yeteneklerini kullanma 6... Konuşurken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 3... Farklı kaynaklardan yararlanma 10.. Bilgileri sorgulama 7.Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorma Hiçbir zaman adiren Her zaman zaman Her 1. Puanlama: 0= Hiçbir zaman...... Đç ilişkilendirme yapma 8. Kendine ait malzemeleri kullanırken özen gösterme 3. Akıl yürütme 5. 2= Bazen................ 3= Sıklıkla: 4= Her zaman) adiren Sık sık Sık sık Hiçbir zaman BĐLĐŞSEL ÖZELLĐKLER 1....... Yaratıcı olma 4........ 1= Nadiren. Yönerge: Aşağıdaki her ölçütün ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini göz önüne alarak öğrenciyi değerlendiriniz.. Başkalarına ait malzemeleri kullanırken özen gösterme Bazen PSĐKOMOTOR BECERĐLER Bazen 323 ...

... Dürüst olma 4......................... Sorumluluklarını yerine getirme 5............ Öz güveni olma 13............................................... Toplum içinde kendini ifade etme adiren Her SOSYAL BECERĐLER Sık sık zaman zaman Hiçbir Bazen Bazen PSĐKOLOJĐK ÖZELLĐKLER 1..... Grup olarak çalışma 2.............. Kendini mutlu etmek için matematikle uğraşma 12... Đstekli ve hevesli çalışma 11........................... Eleştirilere açık olma 7...................................................................... Tek başına çalışma 8....................................... ......... Dikkatli olma 10.............. zaman Hiçbir Her 324 ...... Matematikte başarılı olmayı isteme 3...... Matematik sınavında panik olmama YORUMLAR VE Ö ERĐLER: ............ ...... Verimli çalışma 9...................................................................................... Başkalarının fikirlerini dinleme 3..........................................................adiren Sık sık zaman 1............................. Başkalarına değer verme 4........... Đhtiyaç duyduğunda yardım isteme 6............. Matematiğin önemli olduğuna inanma 2.

2: Hazırladığı planı gerektiği gibi uyguladığında doğru sonuca ulaşır. 325 . ÇÖZÜM ĐÇĐ PLA YAPMA 1: Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. 2: Doğru cevabı bulmuştur. 0: Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. CEVABI DOĞRULUĞU U KO TROL ETME 2: Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ A ALĐTĐK DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0: Problemi tamamen yanlış anlamış. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 2: Problemi anlamış. 1: Cevabı kısmen kontrol etmiş. 0: Probleme uygun olmayan plan yapmış. 0: Benzer bir problemi kuramamış. ÇÖZÜM 1: Đşlem hatası yapmış. 0: Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. PROBLEMĐ A LAMA 1: Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuştur. 2: Benzer bir problemi kurabilmiş. BE ZER BĐR PROBLEMĐ KURMA 1: Benzer bir problemi kısmen kurmuş.

PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ BÜTÜ CÜL DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Hiçbir çalışma yapılmamışsa • Sadece yanlış sonuç yazılmışsa • Problemdeki veriler sadece kopyalanmışsa veya problemi anlama izleri yoksa 1 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemi yanlış anladığı için veya kısmen anladığı için uygun strateji kullanmasına karşın yanlış sonuca ulaştıysa • Uygun stratejiyi uygularken anlaşılmayan nedenlerden dolayı yanlış sonuca ulaşılmışsa • Uygun stratejinin uygulandığının anlaşılmamasına karşın doğru cevap verilmişse • Uygun strateji uygulanmış fakat sonuç yazılmamışsa 4 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Uygun stratejiyi uygularken hata yapmışsa ve bu hata problemi anlamadığı için veya kavram yanılgısı olduğu için değilse • Uygun strateji uygulanmış ve doğru sonuca ulaşılmışsa 326 . • • • • • • Problem anlaşılmışsa ve uygun olmayan strateji ile başlangıç yapıldığı için yanlış sonuca ulaşılmışsa Doğru sonuç olmasına karşın çözüm anlaşılmıyorsa Sadece doğru sonuç varsa Sadece problemin alt amaçlarından birinin çözümü doğru ise Uygun strateji ile sadece başlangıç yapılmışsa Uygun strateji seçilmesine karşın yanlış uygulanmışsa 3 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemin alt amaçlardan birine sadece ulaşmaya çalışmış ve sonuçlandırmamışsa • Çözüm bulmaya başlangıç yapılmasına karşın bu başlangıç doğru cevaba neden olmayacaksa • Uygun olmayan strateji ile başlangıç yapılmışsa veya bu strateji ile çözmeye çalışılmış fakat sonuçlandırılamamışsa 2 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.

........ Problemi çözdüğünde ne hissettin? Neden? 327 .Konu: .................................................... Sınıf: .......... Problemi çözerken hangi aşamaya gelebildin? Neden? 3............................ Problem çözerken bir zorlukla karşılaştın mı? Karşılaştıysan bu zorluk nedir? 6....................... Cevabını kontrol etmenin önemli olduğunu düşünüyor musun? Neden? 8.................................................. ............................................. Problemi çözerken hangi stratejiyi kullandın veya kullanmaya çalıştın? Neden? 4.................................................................................... Yönerge: Problem çözerken yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi açıklamak için aşağıdaki soruları cevaplayınız...................... Tarih: ...................... Problem çözümünü nasıl yaptığını açıklar mısın? 9.... .......................................... Problemi çözerken kullandığın veya kullanmaya çalıştığın stratejiden başka problem çözmeye uygun strateji var mı? Varsa bu stratejinin ne olduğunu açıklayınız? 5................... ............................................ Ders: ................. Cevabının doğru olduğundan emin misin? Neden? 7............................................. Problemle uğraşmaya başladığında ilk defa ne yaptın? Ne düşündün? 2.......... 1...PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ ÖĞRE CĐ RAPORU Öğrencinin adı ve soyadı: .................................................................................................................... Problem çözerken neler hissettiğini nedenleriyle yazar mısın? 10............................................................. Problemi yazınız: .............................

...................................................... ... Problem kurma 7.......................... Problemi anlama 2.......................................... Problemi çözme 4................................................ Problem çözme stratejilerini kullanma 3.. Her zaman Bazen 328 ........................ Problemi genişletme 8......... Sınıf: ................................................................................. Problem çözmede kendine güvenme 10........... Problem çözümünü analiz etme 6................ ................................... Problem çözmeyi sevme YORUMLAR VE Ö ERĐLER ......................................................................PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ................................................................................................................ ........................................ Problemi çözmek için çaba harcama 9.................. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5................................................................................................................................................................................ adiren Sık sık Hiçbir zaman ÖLÇÜTLER 1....

10 Matematik bana göre gereksiz bir derstir.yayınları takip etmek isterim. dergi vb. 20 Matematik dersi ile ilgili kitap.diğer derslere göre daha çok severek çalışırım. Kararsızım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Matematik benim için eğlenceli bir derstir. 18 Matematik derslerinde problem çözmek keyif vericidir. 19 Boş zamanlarımın çoğunu Matematik dersine ayırmak isterim. Matematik en çok korktuğum derstir. 16 Đlerde matematik ile ilgili bir bölümde okumak isterim. Matematik derslerinde zaman çabuk geçiyor.. 11 Matematik sınavlarında diğer. Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra. 13 Matematik dersi hiç olmasa iyi olurdu. Bu ölçek sizlerin Matematik dersine yönelik tutumlarınızı öğrenmek amacı ile hazırlanmıştır. 17 Televizyon ve radyoda yayımlanan matematik konulu programları kaçırmak istemem. Matematiği . Katılmıyorum Katılıyorum Katılıyorum Adı ve soyadı : . 14 Matematik dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur. Matematik dersinde genellikle çok sıkılırım. 12 Matematik dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum.. Matematik dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum.MATEMATĐK DERSĐ E YÖ ELĐK TUTUM ÖLÇEĞĐ Sevgili Öğrenciler. Matematik dersinde genellikle huzursuz olurum. Matematik dersinin gelmesini dört gözle bekliyorum. DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretlemeniz beklenmektedir. 329 Hiç . derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. Matematik ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alırım. DERECELER Katılmıyorum Tamamen Sınıf :………………. 15 Matematik derslerindeki problemleri çözmek çok can sıkıcıdır.

dikdörtgen. Proje Sorusu : Mimar olduğunuzu düşününüz. Mimarlar Odası. cetvel Projenin Değerlendirilmesi 1. doğru. nokta. açı.EK 2: PROJE ÖR EKLERĐ PROJE (ÖR EK I) Sınıf Projenin Adı :3 : Maket Yapalım Projenin amacı : Çeşitli yapılarda yer alan düzlem. Sunum 330 . üçgen. Yarışmayı kazanmak için yaşadığınız çevreyi düşünerek nasıl bir yapı modeli (bina. çember. Projenin içeriği 2. Tasarınızı bir kartona çizip istediğiniz gibi süsleyerek boyayınız. renkli kalemler. Başvuru Kaynakları • Ansiklopediler.) Araç–Gereçler Karton. Tarihî filmler ve belgeseller izleyiniz. Bunlara uygun modeller tasarlayabilmek. köprü. Kaynak ve araç-gereç kullanımı 3. Resim Öğretmenleri. bir tasarım yarışması düzenlemiştir. Bu yapılarda kullanılan geometrik şekilleri belirleyip bir kartona çiziniz. park vb. simetri ve süslemeleri görebilmek. tarihî ve çağdaş yapıların fotoğrafları • Konuyla ilgili kişiler (Sanat Tarihçileri. yapıştırıcı. renkli kâğıtlar. Arkeologlar vb.) tasarlarsınız? Hangi geometrik şekilleri kullanırsınız? Projenin Tasarlanması • • • • Çevrenizdeki tarihî veya mimarî yapıları gezip fotoğraflarını çekiniz. kare. Bu yarışmaya en fazla geometrik şekil kullanarak en özgün tasarımı yapan mimar yarışmayı kazanacaktır. internet. maket bıçağı. makas.

(Mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz?. En az 5 adet anket sorularının belirlenmesi. Bu fotoğrafları sunumunuzda arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. (Her meslek grubu için önce ayrı ayrı her soruya verilen cevaplar incelenip daha sonra tümü arasında genelleme yapılabilir. Sunum Aşaması Grup arkadaşlarınız ile anketi uyguladığınız kişilerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Projenin içeriği 3. çiftçi vb. Projenin hazırlanma süreci 2. Đş bölümünün yapılması. 2. 2. Anketin uygulanması.). Projenin Değerlendirilmesi 1. 3 değişik meslek grubunun belirlenmesi (doktor. 3. Uygulama Aşaması 1. (Anket yaptığımız 3 meslek grubundaki çalışanların %40’ı yaptığı işi severken %60’ı işinden memnun değil vb. öğretmen. Projenin sunumu 4.). değişik meslek gruplarından kişilere anket uygulayacak ve sonuçları değerlendireceksiniz. Değerlendirme ve Yorumlama Aşaması 1. Projenin Aşamaları : Karar Aşaması 1. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi. Anket sonuçlarının yüzde olarak hesaplanması. 4. Anketin hazırlanması ve çoğaltılması. mimar.).PROJE (ÖR EK II) Sınıf Projenin Adı Projenin Amacı :5 : Meslek Gruplarını Tanıyalım : Bu projede. Küçükken ne olmak istiyordunuz?). 2. Sonuçların yorumlanması. 3. muhtar. Projede kullanılan materyal ve kaynak çeşitliliği 331 . Anket sonuçlarının tablo hâlinde düzenlenmesi.

EK 3: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 1. Temel hareket kavramlarını bilir. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI I KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI TABLOSU SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi DERS KAZA IMLARI Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 13. 332 . 5. Okulda demokratik ortamın geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini fark eder. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. 9. 32. onar ritmik sayar. 1. 100 içinde ileriye doğru birer ve 5. Paralarımızı tanır. 10. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 2. 9. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 10. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Temel hareket kavramlarını bilir. Geometri/ Uzamsal Đlişkiler 1. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar Sayılar/ Doğal Sayılar Geometri/ Uzamsal Đlişkiler ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 1. DERS KAZA IMLARI 18. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Okul bölümlerinin ve personelinin adlarını belirtir. Öğrenci olarak sorumluluklarının farkına varır.

Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. Tam ve yarım saatleri okur. Zaman ölçme birimleriyle ilgili Ölçme problemleri çözer ve kurar ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 8. Meslekleri tanır ve mesleklerin Ölçme belirterek gerekliliğini açıklar. Standart uzunluk ölçme araçlarını 5. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 32. toplum içindeki önemini kavrar. 333 . Ölçme/ Zamanı ölçme 2. Zamanını düzenli kullanır. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme / Zamanı 3. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Paralarımızı tanır. 2. Đlgilendiği ve ilgilenmediği faaliyetlerin farkında olur. SI IF Veri/ Nesne Grafiği 1. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK ALT ÖĞRE ME DA IŞMA KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. saati tam ve yarım saate ayarlar. 13.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. planlı çalışabilme becerisini geliştirir. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 27. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 18. 17. Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerideki etkilerini belirtir. Nesne grafiğini yorumlar.

Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. Spor türlerini bilir. Belirli bir zamanı farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. Problem çözme sürecini açıklar. Farklılıkları insanlığın kültürel zenginliği olarak görür. 334 . Paranın mal ve hizmet karşılığı verildiği durumları fark eder. 20 ye kadar Romen rakamlarını okur yazar. 3. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 26. Paranın kullanım alanlarına yakın çevresinden örnekler verir. 7. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. 6. 16. Şekil grafiği oluşturur. 34. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Şekil Grafiği 2. Paranın biriktirildiği bir yer olduğunu fark eder. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamını belirtir. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 9. Oyun. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 20. Para biriktirme uygulamaları yapar. 17. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme /Zamanı Ölçme 2. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 33.

Dakika ile saniye arasındaki Ölçme ilişkiyi açıklar. 4. Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder. Üç basamaklı doğal sayıları en Sayılarla Bölme Đşlemi çok iki basamaklı doğal sayılara böler. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Veri/ Sütun Grafiği 1. Doğal sayılarla bölme işlemini Sayılarla Bölme Đşlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 2. Sütun grafiğini yorumlar. 30. Sütun grafiğini oluşturur. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki Ölçme ilişkileri açıklar. 2. KARĐYER BĐLĐ CĐ GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI 20. Bir depremin ortalama olarak ne kadar sürdüğünü fark eder. Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. 24. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 29. Oyun. 7. 20. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamlarını belirtir. AFETTE KORU MA VE GÜVE LĐ YAŞAM 7. 23. Deprem sürelerini karşılaştırır. Gelir ve gideri tarif eder. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Sayılar/ Doğal 7. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 54.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 1. Saat-dakika. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 4. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Spor türlerini bilir. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 3. Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 12. Sayılar/ Doğal 2. dakika-saniye Ölçme arasındaki dönüşümleri yapar. 335 . SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 6. Basit bir iş problemini çözer.

45. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. Sayılar/ Yüzdeler 2. 4. gelişimi ve değişimi açıklar. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. Spor türlerini bilir. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. 336 . başlayış yeri ve tarihini belirtir. Kendinde ve başkalarında olan problemleri çözer ve kurar. Vergi vermenin bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilir.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. 16. santimetre. metre ve Ölçme kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Şema yaparak verileri düzenler. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 8. Besin öğelerinin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 21. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI KARĐYER BĐLĐ CĐ Đ ALA I GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Modern olimpiyat oyunlarının problemleri çözer ve kurar. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 4. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Đnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını bilir. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Kriz durumu olduğunda kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri belirler. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 7. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 6. 5. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 5. Đnsan hakları ile ilgili istatistik verilerinden faydalanmasını bilir. Milimetre. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 2. hız.

onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluşturulabilir. Onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu plaka yüzlük olarak adlandırılır. etkinliklerde çeşitliliği artırmak için dört farklı renkte hazırlanılabilir. Yüzlük plakalardan 10 tanesinin üst üste birleştirilmesinden oluşan küp ise binliktir. Materyal bulunamadığı durumlarda birlik. 337 .EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu blok ise onluktur. BĐRĐM KÜPLER Çocukların kolayca kullanabilmesi için yaklaşık 2 cm × 2 cm × 2 cm boyutlarında olan küpler. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ O LUK TABA BLOKLARI En küçük parçası 1cm3 lük bir küptür ve birlik olarak adlandırılır.

GEOMETRĐ TAHTASI Plastik bir levha üzerinde. ÖRÜ TÜ BLOKLARI Altıgen. ikizkenar yamuk. eşkenar dörtgen. 338 . ikişer santimetre aralıklarla yatay ve dikey sıralarda 5x5 plastik çivinin bulunduğu ve renkli ambalaj lastikleriyle geometrik şekiller oluşturulabilen bir araçtır. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluşan plastik materyallerdir. ikizkenar dik üçgen. eşkenar üçgen.

Đki büyük ikizkenar dik üçgen. 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 339 . TA GRAM Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir Çin bulmacasıdır. iki küçük ikizkenar dik üçgen. bir kare. bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluşmaktadır.SĐMETRĐ AY ASI Hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tanıyan materyaldir.

KESĐR TAKIMI Parçalar aynı büyüklükte olmak üzere eş parçalara ayrılmış kesir takımıdır. 5. 6. 8. 10. 4. ŞEFFAF KESĐR KARTLARI Şeffaf malzemelerden yapılmış ve sırasıyla 1. 340 . 2. GEOMETRĐ ŞERĐTLERĐ Plastikten 3 renkte şeritler ve pimden oluşmaktadır. 12’lik eşit parçalara ayrılmış ve değişik sayıda parçaları boyanmış kesir kartlarıdır. 3.

5 cm boyutlarında ve 2 mm kalınlığında renkli kare pullardır. Onluk kartlarla birlikte de kullanılır. GEOMETRĐK CĐSĐMLER SETĐ 341 .5 mm 2 cm 10 cm ŞEFFAF SAYMA PULLARI 1.O LUK KART Tek onluk veya iki beşlik olmak üzere iki türde olan onluk kartlar. 2 cm 20 cm 2 cm 0.5 cm x 1. yapılan etkinliğin özelliğine göre içerisine nesne konabilecek biçimde 2 mm derinlikte ve 4 mm kalınlıkta kare şeklinde kutucuklardan oluşmaktadır.

ĐZOMETRĐK KÂĞIT Noktaların eşkenar üçgen biçiminde dizildiği üç boyutlu çizimlerde kolaylık sağlayan noktalı kâğıttır. OKTALI KÂĞIT Yatay ve dikey olarak birbirlerinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan çalışma kâğıdı (Etkinliğin gerektirdiği ölçüde istenilen büyüklükte düzenlenebilir). 342 .

YÜZLÜK KART (YÜZDELĐK KARE) 10 cm x 10 cm boyutlarında 100 eş kareye bölünmüş ve öğrencilerin üzerinde işaretlemeler ve boyama yapabildiği ve her bir kutucuğun yüzde bire karşılık geldiği materyal. yapılan etkinliğe göre içi boş olarak da kullanılabilir). YÜZLÜK TABLO 10×10 luk bir tablo içerisinde 1 den 100 e kadar sayıların sıralandığı tablo (Yüzlük tablo. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 343 .

Program. öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği. derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur. • Okuduğunu anlama. Bu programlara dayalı ölçme ve değerlendirme. Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir. öğrencinin okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir Ölçme ve değerlendirme de öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama. beceri ve tutumların gelişip gelişmediği. • Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları. gözlemlerden sonuca ulaşma 344 Öğrencilerin neyi bildiğini. Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı . • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder. Eğitimde. Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil. zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar. Değerlendirme. öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur. yorumlama • Bilgi toplama. Đyi bir değerlendirme sistemi: • • • • verir. Programların ölçme ve değerlendirme yaklaşımında. analiz etme ve bir sonuca ulaşma • Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma • Gözlem yapma. izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur. ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder. • Öğretmenin. rutin problemleri çözebilme. • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olur. ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmışken. öğrencilerin bildiklerini ortaya koymalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. • Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene. kritik etme. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir.EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. öğrencilerden beklenen bilgi. Öğrencilerin neyi bilmediğini değil.

Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. posterler. Ayrıca. Her öğrenciyi değişik özellikler. yazılar. Bazı öğrenciler tartışma sırasında sessiz kalırken. Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını sağlayabilir. boşluk doldurma. yazmaya geldiğinde çok güzel şeyler yazabilirler (Levstik ve Barton. sınavlarında veya ödevlerinde sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir: Bir olayı (konuyu. Öğretmenler. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. projeler. Tartışma. Aşağıda bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. açık uçlu vb. gözlem. Öğretmen öğrencilerin: • Soru ve önerilerine verilen cevaplarını • Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını • Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını • Öğretmenin. 345 . sorulardan oluşan testler de kullanarak hem süreci hem de sonucu değerlendirmiş olurlar. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli değildir. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. 2001). Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. Aşağıdaki noktalar. öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. kısa cevaplı. Öğretmenler bazen öğrencilerin. öğrenci ürün dosyaları (portfolyo). DEĞERLE DĐRME ARAÇ VE YÖ TEMLERĐ Görüşme (Mülâkat): Öğrencilerle yapılan görüşmeler. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır. çoktan seçmeli. araç ve yöntemleri kullanarak öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilirini ne kadar geliştiğini öğrenim süreci içinde değerlendirirler. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte kullanması gerekir. görüşmeler. beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz. performans ödevleri. eşleştirmeli. Bu sorunu aşmak için öğretmenlerin. fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin? Gözlemler: Çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça önemlidir. Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. dereceli puanlama anahtarı (rubric) vb. yöntemi. iş. Gözlemler. performans ödevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır.• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme • Araştırma yapma • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma gibi becerilerin önemi artmıştır. öz değerlendirme formları.

öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. • Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir. raporlar vb. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. Akran değerlendirmede. 346 . Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Dereceli puanlama anahtarı. Başlangıçta kendini değerlendirme. Dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde raporunuzu beş dakika içinde sununuz. nasıl düşündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gerektirir. • Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. kendi yaptıklarınızdır. • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın edenleri • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler için önemli sorumluluklar gerektirir. • Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. Öz değerlendirme. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. araştırmalar. Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları. projeler. öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. • Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. öğrencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevlerde bulunmalarına fırsatlar sunar. Kontrol listeleri. arkadaşlarının hazırladığı ödevler. Akran Değerlendirme: Öğrencilerin. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. En faydalı dereceli puanlama anahtarı. dil eğitimi. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. konuşma. çalışmalarını değerlendirmesidir. • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. Öğrenciler. Projeler puanlama standartları ve ayrıntılı yönergeler gerektirir. • Kendini değerlendirme. Örnek: Büyük kentlerdeki hava kirliliğinin önlenmesi için önerilerinizden oluşan bir rapor hazırlayınız. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlarlar. • Kendini değerlendirme ile öğrenci sürecin bir parçası olduğunu hisseder. Akran değerlendirme.Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlemlediğiniz zaman kaydediniz. Sözlü Sunum: Sözlü sunum. Projeler: Projeler. arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir.

• Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve kriterler sağlar. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş. 347 . Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanmasıdır. Konuyu anladığını gösterdi. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. Haritada birkaç renk var. çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar. Đşaretlerden bir kaçı haritada yok. • Nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyin. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok. • Yeterlik düzeylerine karar verin. Đşaretlerin çoğu haritada yok. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş. yön oku. Bazı işaretler kolay okunmuyor. • Davranış. Bütün işaretler haritada var. Konunun çoğunu anladığını gösterdi. HARĐTA ELEMA LARI Haritanın başlığı. Đşaretler çok az kullanılmış. Örnekler yeterli değildi. Yazılı açıklamalar yeterliydi. bir alt veya üst kritere ait olabilir. • Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi. PUA 4 3 2 1 ÖLÇÜTLER Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. • Ödevin ölçmeye çalıştığı davranışlar. Bu ölçekler. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklendi fakat yeterli değildi. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa kriterler yazın. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. Burada önemli olan düzeyler arasında kriterleri iyi ayırt edebilmektir. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. Konunun birazını anladığını gösterdi. GÖRÜ ÜMÜ YETERLĐĞĐ Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. Önemli eksikler vardı. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. 2. Đşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor. Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi. PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 ĐÇERĐK Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. Sınırlı sayıda renk kullanılmış. anahtar bölümü (lejant). sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. kaynağı. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğini belirleyin. ürünler ya da becerilerin anahtarını oluşturun. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. ölçeği. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Beceriler hangi düzeyde olursa. enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır.

) • Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) • Araştırmalar. • Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak. velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. • Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak. • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek. resimler • Video . • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek. Öğrencinin gelişimini. geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı edir? • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak. öğrenci ve veli tarafından yapılan seçimler 348 . • Yazma.kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler • Grup ödevleri ve projeler • Öğretmen anektodları • Öğrencilerin mektupları • Öğretmen kontrol listeleri • Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler • Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler • Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar). yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. harcadığı çabayı. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip. problemler ve stratejiler • Diyagramlar. • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek.Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası. öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. • Aile ile iletişimi sağlamak. • Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak. • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek. • Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek. okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak. • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak. fotoğraflar. kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriğini Seçmek Đçin Stratejiler • Öğrencinin en iyi çalışması • Öğrencinin yeni öğrendiği çalışmalar • Öğrencinin çok övündüğü şeyler • Öğretmen. • Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek. alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek. Öğrenci Ürün Dosyası eleri Đçerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına.

• Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar. • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. 349 . • Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar. öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz. • Öğrencilerinize. programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını. projeler.Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen. öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Ancak değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve bu kriterler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. Varsa elinizde bir örnek bunu öğrencilerinize gösteriniz. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası. öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz. öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. • Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır. • Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. ürün dosyasının öğretmen için anlamını. Örneğin. • Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz. öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır. öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü edir? • Veli. • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (öğrencilerinize puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi veriniz. yazılar vb. bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi. Kendinize.). kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler. değerlendirme ölçekleri. • Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretlerini kırmayınız (başlangıçta 4–5 madde). Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir.). Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir.

Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki. sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma. kendini ifade etme. bir araç yapma vb. makale yazma. • Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. resim çizme. • Performans değerlendirmeyle öğrenciler. Böylece değerlendirme sürecinde. öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. düzenleme.Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. • Performans ödevlerinde. Alışkanlıklar ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık. öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak. Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? • Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme. grafik çizme. bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. sunum yapabilme vb. Gözlenebilir performanslar: Deney yapma. öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. • Performans değerlendirme süreç içine yayılmıştır. • Dereceli puanlama anahtarı. üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin 350 . Üst düzey düşünme becerileri: Bilgiyi edinme. • Performans değerlendirme. tek bir cevap yoktur. öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. zamana bağlı değildir. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. deney düzeneği oluşturma vb. kullanma vb. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. kroki. Kavram Haritaları: Kavram haritaları. Hangi Tür Etkinlikler Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilir? Ürünler: Kompozisyon. • Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. başkalarının fikirlerine önem erme. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. • Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. öğrencilerin. • Performans değerlendirme. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir.

5. Değerlendirme yapmada kullanılabilir. Kavramların çapraz bağlanması • En iyi haritalar. Đki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır.). birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir. Hangi kavramın konuyla en çok ilişkili olduğunu sorunuz ve bunu daire içine almalarını isteyiniz. Önceden hazırlanmış bir örneği öğrencilerinize gösteriniz. Harita üzerindeki çapraz bağlantıların neyi ifade ettiğini gösteriniz. 7. Öğrencilere yeni bir kavram haritası hazırlatmak için. 4. Sonra bu kavramları en genelden daha özele doğru sıralamalarını isteyiniz. Đlişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir. Kavram Haritalarının Oluşturulma Aşamaları 1. metinden çıkardıkları kavramları listelemelerini isteyiniz. Kavram haritaları.(Gerekirse yardım ediniz. 6. 3. Kavram Haritalarını Değerlendirmek Đçin Kullanılabilecek Ölçütler 1. Đlişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak. öğrencinin. Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada. 3. • Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır. Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi • Kavramlar. 3. 1. Bu örnekte kavramların harita üzerinde nasıl birleştiğini sorunuz. • Çapraz bağlantılar. 1998). 2. kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir. Öğrenmeyi kolaylaştırmada.yazıldığı doğrularla gösterilir. 2. yaratıcılığı ortaya çıkarır. 2. • Çapraz bağlantılar. 4. 351 . • • • Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır. en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir. Bir konunun öğretiminde. Kavram haritalarını oluşturmalarına yardımcı olunuz. onlardan en çok bildikleri kavramları ya da onlara kısa bir metin verip. Öğrencilerin konuyla ilgili en önemli kavramdan daha az önemli olana doğru kavram ilişkisini hazırlamasına fırsat veriniz.

kendi kavram haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız. Tutum ölçekleri. Öğrencilerinize. ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. Örnek:. 2002). Böylece her cevaplayıcı. bireylerin belli bir kişiyi. 1999). Tutumların ölçülmesinde gözlem. içerik analizi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır (Tavşancıl. Tutum Ölçekleri: Tutum. soru listeleri. “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. “Kararsızım”. Tutum ölçeklerinden en çok kullanılan yöntem de Likert ölçeğidir. “Tamamen Katılıyorum”. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. “Katılıyorum”. 352 . kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen. tutum ölçme yöntemleri içerisinde en önde gelen ve yaygın olarak kullanılanıdır (Tavşancıl. ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. 2002). tamamlanmamış cümleler ve hikâyeler anlatma gibi çeşitli yöntemler ile yanlışı seçme tekniği. grubu. Likert tipi ölçeklerle. duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimdir (Özgüven. Bu ifadeler için.8.

cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi …. Kök. Örnek: Türkiye’de 1980–2000 yılları arasında en fazla göç alan il aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara B) Đstanbul C) Đzmir D) Adana E) Đzmit Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler: Birden fazla cevabı bulunan soruların yoklanmasında en çok başvurulan ve çok kullanışlı olanıdır. Çoktan Seçmeli Madde Tipleri Her Zaman Tek Bir Doğru Cevabı Olan Maddeler: Madde kökünde sorulan sorunun kesin olarak bir tek doğru cevabı vardır. 5. kök ve seçeneklerden oluşur. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır. 6. dır. Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli bir madde. Kısa cevaplı maddeler iki türlüdür. diğeri eksik cümle tipindedir. Bu tür maddeler bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Birisi soru cümlesi. Fiziksel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılmazlar. Bir sınavdaki sorulardan bazıları başka sorulara ipucu olmamalıdır. Bu Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. öğrencilerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla kullanamayız.. Her soru.……. zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılırlar. Örnek: Đç Anadolu Bölgesinin en yüksek bölümü hangisidir? A) Konya B) Yukarı Sakarya C) Yukarı Kızılırmak D) Orta Kızılırmak En Doğru Cevabı Olan Maddeler: Bu maddelerde seçeneklerden birindeki cevap en doğrudur. 7. 2. sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. 4. 3. Sorunun cevabı kesin olmalıdır. Daha çok bilgi.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Seçenek Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı 1 2 3 4 5 Olumsuz Đfade Puanı 5 4 3 2 1 Kısa Cevaplı Maddeler: Bir kelime. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar. Bir sorunun ifadesinde. verilenler arasından seçip işaretlemesidir. doğru cevabı. Soru cümlesi. ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır.). 353 . Seçenek bulmada kolaylık sağlar. Öğrenciye yöneltilen sorunun cevabı genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Öğrenciden istenen. Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır. Bu maddeleri.

Eşleştirmeli Maddeler: Đki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. 15. 5. 7. 2. Cinsiyet II. Kan grubu IV. 13. beşinci. Her madde karmaşık davranış. Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır. 12. altıncı. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. biri diğerlerini içerir özellikte olmamalıdır. Cevap listesi. Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. yalnızca bir tek zihinsel beceri üzerine odaklanmalıdır.Örnek: Bir bireye ait nüfus cüzdanında. 4. sayı. Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. Mesleği A) I –II B) Yalnız II C) I-III D) Yalnız III Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. dördüncü. Madde kökünde tek ve temel bir fikir olmalıdır. 10. nerede? gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı. Seçenek sayısı testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. Örneğin. gramer ve konu bakımından homojen bir grup oluşturmalıdır. Bir eşleme takımında öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmamalıdır. o bireyin kimliğine ilişkin hangi bilgi ya da bilgilere ulaşılır? I. Kökte seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır. beceri zincirleri yerine. yedinci ve sekizinci sınıflarda dört. Madde kökü olabildiğince açık seçik ifade edilmiş olmalıdır. 354 . 11. “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneği dikkatli kullanılmalıdır (Bu seçenek. 8. bir kelime listesi ise alfabetik. Kim?. 4. Tuzak niteliğinde olan sorulardan kaçınılmalıdır. 6. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça maddenin güçlüğü de artar. Eşleştirme madde grubunda yet alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik olmalıdır. ne?. 3. Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından kökle uyumlu olmalıdır. 17. Seçeneklerin tümü ifade. Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde. tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. maddedeki bütün seçeneklerin birbirine çok benzer olduğu hallerde kullanılabilir. Eşleştirmeli Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Eğitim durumu III. rakam.). Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır. 2. bunların seçeneklere yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır. 16. Madde kökünde gereksiz açıklamalardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır. 14. 3. 9. üçüncü sınıfta üç seçenekli. “ Yukarıdakilerin hiç biri” seçeneği doğru cevap olarak kullanılmamalıdır. orta öğretim düzeyinde ise beş seçenekli olması önerilir.

. Örneğin. cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir açıklama bölümü belirtilmelidir. Öğrencilerin yaptığı projeler. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( .. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir..Uzun Cevaplı Maddeler: Bu tip maddelerde. Eksiklikleri varsa bu eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır. Bu Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. problem çözme. Her madde değişik yorumlara açık olmayacak biçimde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Açık Uçlu Maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği. karar verme. . Gerek görülürse öğrencinin puanları yüzdelik puanlara da dönüştürülebilir. ölçütlere göre hangi alanda yeterli hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. Đki türü vardır: a. 4. Öz değerlendirme. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir DEĞERLE DĐRME Bundan sonraki bölümde eğitim öğretim sürecinde öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. iki benzerlik yazın gibi). 355 . uzun cevaplı vb. eşleştirmeli.. Maddeler birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır. şans başarısı faktörü ortadan kalkar. üç neden belirleyin. analiz sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilirler. grup değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç puan vermekten çok. Yaratıcı düşünme. Maddeler ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamalıdır. çalışmaları ya da derse katılımları bir bütün olarak aldığı puanlarına göre de değerlendirilebilir. Sınırlı Cevap Maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. öğrencilere bir ya da birkaç soru verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap vermesi istenir. en yüksek puanın 60 olduğu bir etkinlikten öğrenci 42 puan almış ise öğrencinin yüz üzerinden puanı 70 olur ((42/60)x100=70). Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılır. ödevler.. b. kısa cevaplı. Maddelerin başında. Bu formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken. • Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine olanak sağlar. 2. niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. geleneksel ölçme araçlarıyla (çoktan seçmeli. 3. eleştirel düşünme. onların eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır. Süreçte yapılan bu değerlendirme etkinliklerinin yanında. testler) da öğrenci başarıları değerlendirilir. • Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına imkan verirler. ürün dosyaları vb. • Açık uçlu maddelerde.

Yönergeyi izledim. Ödevlerimi tamamladım. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME (ÖR EK FORMLAR) ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… o : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 6. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. 2. 9. 3. 7. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. 5. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 356 . 8. 4. Bu etkinlikten neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 10. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 11. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X). BECERĐLER 1.

ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı: …………… Sınıfı : …………… o : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarih: …………… Bu çalışmada neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 357 .

Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda.GRUP DEĞERLE DĐRME Grubun Adı Sınıfı : …………… : …………… Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz. Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. Hiçbir zaman adiren Her zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 358 . Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına özen gösterirler. Çalıştıkları konuda. Grubun verimli bir şekilde çalışması Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir. DERECELER Bazen Sıklıkla BECERĐLER Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. gruptakiler bunları tartışmaya açarlar. Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir. grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir. Grup üyeleri birbirlerine güvenir. Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir. Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır.

GRUP DEĞERLE DĐRME Yönerge: Aşağıdaki form. gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Puanlama Anahtarı: 5= Çok iyi 4= iyi 3=Orta 2= Kabul Edilebilir 1= Zayıf Grup arkadaşlarını destekleme Görev almaya istekli oluş Zamanı verimli kullanma Sorumlulukları paylaşma Ödevleri tamamlama Çalışmaya hazır oluş Tartışmalara katılma Öğrencinin Adı ve Soyadı Farklı görüşlere saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme Başkalarını dinleme Ödevlerini saklama YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Toplam Puan 359 .

etkinlik süresince öğrencilerin. Đnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. Toplam IV. Toplam II.ÖĞRE CĐ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form. DERSE HAZIRLIK 1. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir. Yönteme uygun deney yapar. Đ CELEME – ARAŞTIRMA .GÖZLEM 1. Görüşü sorulduğunda söyler. ETKĐ LĐKLERE KATILMA 2. yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür. Deneyin sonucunu sunar. 6. 3. 5. 5. 7. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. 2. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar. 6. Ünite Adı: ……… Adı – Soyadı : ……………… Öğrenci no Sınıfı : ……………… : ……………… BECERĐLER Hiçbir zaman 1 DERECELER adiren Bazen Sıklıkla 2 3 4 Her zaman 5 I. 5. 3. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. Derse hazırlıklı gelir. Araştırma inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır. BĐLĐMSEL YÖ TEM 1. 2. 4. Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. 4. Deneye uygun rapor yazar. 3. 3. Deney sonuçlarını doğru yorumlar. Yeni ve özgün sorular sorar. 4. Toplam GE EL TOPLAM 360 . Toplam III. 4. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır. 2. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar.

PROJE DEĞERLE DĐRME FORMU Projenin Adı : …………… Adı ve soyadı : …………… Sınıfı : …………… o : …………… DERECELER Kabul Orta Đyi Edilebilir 2 3 4 BECERĐLER I. SU U YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma TOPLAM GE EL TOPLAM Zayıf 1 Çok Đyi 5 ÖĞRETME Đ YORUMU: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. ot: Yukarıda 1-5 arasında verilenler birer derecedir. 361 . PROJE HAZIRLAMA SÜRECĐ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma Đhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi TOPLAM II. Burada önemli olan öğrencilerin başarısını 5 (çok iyi) düzeyine çıkarmaktır. PROJE Đ ĐÇERĐĞĐ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III.

Arkadaşım 2. Grup numarası: ……………… Adı soyadı : ……………… Sınıfı : ……………… 1. Arkadaşım Hiçbir Zaman 1. Arkadaşım Projenin Sonunda 1. Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler. kirlettiklerini temizler vb. Arkadaşım 2. Görevini zamanında yerine getirir. Ben . Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır.Arkadaşım 362 Ben Ben Ben Etkinliğe katılımda gönüllüdür. tertipli ve düzenli çalışır (Kullandığı aletleri yerine koyar. Arkadaşım 2. öğretmenin birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada yardımcı olarak kullanılabilir. arkadaşının adı soyadı: ……………… Her Zaman 1.AKRA DEĞERLE DĐRME FORMU Değerlendiren öğrencinin. Sonuçları tartışırken anlaşılır konuşur. Malzemeleri kullanırken israf etmez. Arkadaşım 2. arkadaşının adı soyadı: ……………… 2. konuşulanları anlar. Arkadaşım Projenin Başında 1. Grubumuzdaki Öğrenciler 1. Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır. Temiz. ). Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.