P. 1
İlköğr. matematik dersi 1-5. sınıflar progr.-ocak 2009

İlköğr. matematik dersi 1-5. sınıflar progr.-ocak 2009

|Views: 355|Likes:
Yayınlayan: DelikanliX

More info:

Published by: DelikanliX on Mar 19, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

T.C.

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1–5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

A KARA - 2009

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV ALA LAR

Đlköğretim 1-5. sınıflar matematik programında alan eğitimcileri Doç. Dr. Safure BULUT , Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK, Yard. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Yard. Doç. Dr. Soner DURMUŞ, kurul uzmanı Mustafa KARAHAN, program geliştirme uzmanı Erol ÖZSOY, ölçme ve değerlendirme uzmanı Seher ULUTAŞ, öğretmenler Yeşim GÖĞÜN, Ebru HELVACI ,Yeşim SARAÇOĞLU ,Gamze OKUR ŞĐMŞEK, Fatma Derya YAVUZ, Semra ORAL, Adnan Menderes

ÖZKALAN, M. Nuh ÖZCAN, Gülsün PĐŞKĐN görev yapmıştır.

ĐÇĐ DEKĐLER 1. GĐRĐŞ ............................................................................................................................ 2. PROGRAMI VĐZYO U ............................................................................................ 3. PROGRAMI YAKLAŞIMI ....................................................................................... 4. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ............................................................................. 4.1. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları ..................................................................... 4.2. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar ........................................................ 4.3. Öğrenme Alanları ve Amaçları.................................................................................. 4.4. Beceriler..................................................................................................................... 4.4.1. Problem Çözme ................................................................................................ 4.4.2. Đletişim.............................................................................................................. 4.4.3. Akıl Yürütme ................................................................................................... 4.4.4. Đlişkilendirme ................................................................................................... 4.5. Duyuşsal Özellikler .................................................................................................. 4.6. Öz Düzenleme Yeterlikleri ...................................................................................... 4.7. Psikomotor Gelişim ..................................... ............................................................. 5. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME ............................................................ 6. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ......................................... 6.1. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.2. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri .................................................... 6.3. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ........................................................... 6.4. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ............................................................ 7. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME .............................................................................. 8. ĐLKÖĞRETĐM 1. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ............................................ 8.1. 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 8.2. Sayılar Öğrenme Alanı……………..………... ........................................................ 8.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 8.4. Ölçme Öğrenme Alanı ………………………………………………………….. ... 8.5. Veri Öğrenme Alanı ……………………………………………………………….. 9. ĐLKÖĞRETĐM 2. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ………………………... .... 9.1. 2. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 9.2. Sayılar Öğrenme Alanı ………………………………………………..…………... 9.3. Geometri Öğrenme Alanı .......................................................................................... 9.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................... 9.5. Veri Öğrenme Alanı .................................................................................................. 7 7 8 9 9 9 10 11 11 13 14 16 16 17 17 18 21 21 28 34 44 48 59

66 79 84 89 92

100 124 130 137

10. ĐLKÖĞRETĐM 3. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI .......................................... 141 10.1. 3. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 10.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 149 10.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 165 10.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 177 10.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 188 11. ĐLKÖĞRETĐM 4. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 192 11.1. 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 11.2. Sayılar Öğrenme Alanı ............................................................................................ 203 11.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 225 11.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 238 11.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 249 12. ĐLKÖĞRETĐM 5. SI IF MATEMATĐK PROGRAMI ......................................... 253 12.1. 5. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları, Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 12.2. Sayılar Öğrenme Alanı ........................................................................................... 263 12.3. Geometri Öğrenme Alanı ........................................................................................ 288 12.4. Ölçme Öğrenme Alanı ............................................................................................. 304 12.5. Veri Öğrenme Alanı ................................................................................................ 313 KAY AKÇA .................................................................................................................... 320 EKLER …………………………………………………………………………………… 322 EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI ............................................................................................ EK 2 : PROJE ÖR EKLERĐ ………………………………………………………….. EK 3: MATEMATĐK DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI ................... EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ ............... EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR 323 330 332 337 344

TÜRK MĐLLĐ EĞĐTĐMĐ Đ AMAÇLARI 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. Đlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

1. GĐRĐŞ Dünyada bilginin önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak “bilgi” kavramı ve “bilim” anlayışı da değişmekte, teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramları farklılaşmakta, tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerinden beklediği beceriler de değişmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişim gerekmektedir. Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. Değişimlerle birlikte matematiğin ve matematik eğitiminin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapmanın ve iletişim kurmanın yollarını sürekli değiştirmektedir. Örneğin; hesap makineleri önceleri çok pahalıydı, fakat bugün ucuzladı ve yaygınlaştı. Önceden kâğıt-kalem ile yapmak zorunda kaldığımız ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz pek çok hesaplamayı artık hesap makineleri ile daha kolay yapabilmekteyiz. Bu değişimin doğal sonucu olarak matematik eğitiminde kâğıt-kalem ile hesaplamaların önemi azalırken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanmıştır. Önceleri, bazı bilgilere sadece belli sayıda insan erişebiliyordu. Zamanla iletişim araçlarının gelişmesi ve internetin yaygınlaşması sayesinde bu bilgilere erişim kolaylaştı. Bu nedenle matematik eğitiminin, öğrencilerin bilinçli birer vatandaş ve tüketici olabilmeleri için; istatistiği doğru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayalı tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır. 2. PROGRAMI VĐZYO U Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan millî ve milletlerarası araştırmalar, gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir. 7

çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.Matematiği öğrenmek. 8 . öğrenme sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı. Programda öğretmen ve öğrencilerin rollerinde farklılıklar vardır. düşündüren. soru sorduran. Benimsenen kavramsal yaklaşımla. kavramların kendi aralarındaki ilişkileri. öğrencilerin araştırma yapabilecekleri. matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra. keşfedebilecekleri. öğrenmesinden sorumlu olan. işlemlerin altında yatan anlamı ve işlem becerilerinin kazandırılmasını vurgulamaktadır. problem çözebilecekleri. Matematik öğrenme etkin bir süreç olarak ele alınmıştır. matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve zengin matematiksel kavramları öğrenirler. sorgulayan. anlayan. yönlendiren. tartışan. Kavramsal yaklaşım. Bu yaklaşımla. problem çözebilen ve kuran. motive eden. sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olma amaçlanmıştır. Öğrencinin rollerinden bazıları. Programda. Bu program. problem çözebilen. temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi. böylece kavramsal ve işlemsel bilgi ve beceriler arasında ilişkiler kurmayı gerektirmektedir. iletişim kurma. somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluştururlar. soru soran. Programın odağında kavram ve ilişkilerin oluşturduğu öğrenme alanları bulunmaktadır. Bu yaş grubundaki öğrenciler çevreleriyle. düşünen. matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluşturulmasına daha çok zaman ayırmayı. Öğretmenin rollerinden bazıları ise kendini geliştiren. sorgulayan. matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. etkinlik geliştiren ve uygulayan. öğrencilerin matematik yapma sürecinde etkin katılımcı olmasını esas almaktadır. Bu çerçevede matematik programında. akıl yürütme ve ilişkilendirmedir. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. dinleyen. PROGRAMI YAKLAŞIMI Bu program matematikle ilgili kavramları. Hayatında matematiği kullanabilen. genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir. problem çözme. öğrencilerin somut deneyimlerinden. 3. Bu beceriler. konuşan. birlikte çalışabilen ve değerlendirendir. bazı önemli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. tartıştıran. ekip çalışması yapabilen. Öğrenciler etkin şekilde matematik yaparken problem çözmeyi. matematiği öğrenmenin zengin ve kapsamlı bir süreç olduğu görüşü benimsenmiştir. Öğrencilerin matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmelerini ve etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır. açıklamayı ve savunmayı. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen. çözümlerini ve düşüncelerini paylaşmayı.

işleniş sırası değildir. Sistemli. 5. öz güven duyabilecektir. Programdaki öğrenme ve alt öğrenme alanlarının sıralanışı. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. 14. Araştırma yapma. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. 4. 9. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. 6.1. görsel-işitsel. 7. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel. Entelektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ Bu bölümde Đlköğretim 1-5. 13. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. teknik ve stratejiler kullanılır. basılı araç-gereçler ile müze. 2. 9 . Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı’nın yapısını ve içeriğini oluşturan bileşenler açıklanmaktadır. 15. Ders kitaplarının ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanması. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde güncel ve günlük yaşamla ilişkili durumlar ele alınır. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. 4. 6.4. 3. Programda edinilmesi öngörülen kazanımların bir kısmı. 11. Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre bölümler oluşturulmalı ve bölümler motivasyonu artıracak biçimde isimlendirilmelidir. bir ünitede veya farklı ünitelerin çeşitli bölümlerinde tekrar kullanılabilir. dikkatli. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir. estetik duygular geliştirebilecektir. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. 10. bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem.2. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 12. 3. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. Öğretim etkinliklerinde öğrenci düzeyi. sergi. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. 4. 8. ortamlardan yararlanılır. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 4. 2. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. diğer derslerle ilişkiler ve ön öğrenmeler dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarının ilişkili kazanımları bir araya getirilmeli ve ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanarak ve bu plana uyulmalıdır. koleksiyon vb. Model kurabilecek. 5. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar 1. sınıf içi etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.

5 x 27. • Kesirler. öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının forma sayıları aşağıda belirtilmiştir. • Geometrik araçları kullanır. yeniden düzenlenerek veya amaca uygun olarak yeni geliştirilenler. • Sayılarla işlem yapar. SI 4. süreç ve ürünü değerlendirmede kullanılmalıdır.5 x 27. şemaları. • Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.5 6-9 19. anlamlarını bilir ve kullanır.SI 3. resim. Ölçme • Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar. Bu programa göre hazırlanacak ders kitabı. • Dört işlemi bilir ve problem çözmede kullanır.5 x 27.5 x 27.5 x 27. Veri • Veri toplar.5 5-8 19. • Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini bilir ve bunları problem çözümlerinde kullanır.5 19. 8. • Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve çıkarımlarda bulunur.5 7-10 ÖĞRETME KILAVUZ KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST 4.7. • Geometrik cisim ve şekillerden.3. • Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder.5 19. yeni cisim ve şekiller elde eder. bunlarla süslemeler yapar. • Tahmin eder ve zihinden işlem yapar. Öğrenme Alanları ve Amaçları Sayılar • Sayıları tanır. yüzdeler ve ondalık kesirler arasındaki ilişkileri bilir. Geometri • Uzamsal (durum-yer. SI IF IF IF IF IF Kitap Boyutu 19.5 4-7 19. Programın ekinde verilen ölçme araçları. • Basamak kavramını bilir ve kullanır.5 x 27.5 19.5 6-9 19. • Geometrik cisim ve şekilleri oluşturur ve çizer. şekil.5 Forma Sayısı 8-11 9-12 10-13 10-13 11-14 ÖĞRE CĐ ÇALIŞMA KĐTABI Kitap Forma Boyutu Sayısı 19. • Simetriyi bilir ve kullanır. • Şekillerle örüntüler oluşturur. • Tabloları.SI 5. Öğrenme-öğretme sürecinde. grafik ve resimlerle temsil eder. sütun ve çizgi grafiklerini okur ve yorumlar.SI 2.5 x 27. süreç ve ürün değerlendirilmelidir. toplanan veriyi şema. doğrudan.5 x 27. doğrultu-yön) ilişkilerle ilgili beceriler geliştirir ve kullanır.5 x 27. 10 . • Olayların olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunur ve yorum yapar. DERS KĐTABI SI IFLAR 1.5 x 27.5 19. • Sayı örüntülerindeki sayılar arasındaki ilişkileri belirler ve bu ilişkileri problem durumlarına uygular.

başlı başına konu değil. Sınıf içi tartışmalarla. Beceriler Program. somut nesne vb. kazandıkları matematiksel bilgi ve beceriler daha anlamlı olacak ve bu bilgiyi farklı durumlara uygulamaları kolaylaşacaktır. problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katkıda bulunduğu.4. iletişim. seçtiği stratejinin ve temsil biçiminin çözümü nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulmalıdır. öğrencilerin kendi çözüm yollarını oluşturmaları için uygun ortam sağlanmalıdır. yukarıda belirtilen ortak becerilerle birlikte problem çözme. Problem çözme. şekil. çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve soru olarak algılanmamalıdır. en iyi ve en kolay çözüm yollarına birlikte karar verilmelidir. Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için çözüme ulaşma yolunun açık olmaması ve öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme becerilerini kullanması gerekmektedir. Problem çözmeye algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalıdır. Bu durumda öğrencilerin. Ayrıca öğrenciler. Bu süreçte. Fen ve Teknoloji. Sosyal Bilgiler) olduğu gibi öğrencilerin aşağıda belirtilen ortak becerileri kazanmalarını hedeflemektedir: • • • • • • • • • Türkçeyi doğru. öğrencilerin günlük yaşamında gereksinim duyduğu konular ve okulda yaptığı etkinliklerle ilgili ve ilginç olmalıdır.4. Türkçe. Öğrencilerin problemleri farklı yollardan çözebileceği ve problem çözme ile ilgili düşüncelerini akran ve öğretmenleriyle rahatlıkla paylaşabileceği sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Problem çözme sürecinde. Problem. Problem Çözme: Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası problem çözmedir. kontrol etmenin ve farklı stratejiler kullanmanın önemini anlamaları sağlanmalıdır. problem çözerken farklı stratejiler kullanabilmelidir. problem çözme becerilerinin öğrenilmesi ve kullanılması hedeflenmiştir. plan yapmanın. problemi nasıl temsil ettiği (tablo. 4. bir süreçtir. Bu becerilerin Matematik dersi için taşıdığı önem aşağıda açıklanmıştır. problemin cevabından çok çözüm yoluna önem verilmelidir. problem çözme sürecinde farklı çözüm yollarına değer vermeyi öğrenmelidir. Problem çözme kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır.).1. Problem çözme yolları öğrenciye doğrudan verilmemeli. etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Đletişim Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Program. diğer derslerin programlarında (Hayat Bilgisi. ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi temel matematik becerilerin üzerinde önemle durmaktadır. Öğrencinin problemi nasıl çözdüğü. Problemi anlamanın.4. Öğrenciler. Matematik dersinde seçilen problemler. 11 .

Matematiği kullanarak iletişim kurmayı öğrenirler ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirirler. problemi anlayıp anlamadığı ile ilgili sorular sorulabilir. resim. Problem çözmeyi. değerlendirme sürecine katılmış olur ve problem çözme stratejilerini ne kadar bildikleri ve uyguladıkları görülebilir. tablo vb.Öğrenciler. Değişik problemleri çözebilmek için farklı problem çözme stratejileri kullanabilme • • • • • • • • • • • • • • Deneme-yanılma Şekil. kendi çözüm yollarına değer verildiğini hissettikçe. stratejiler bazen tek başına kullanılabileceği gibi birkaç strateji birlikte kullanılabilir. Örneğin. Bu çalışmayı ders yılının ilk dört ayında yapmak yeterli olabilir. Çünkü bu zaman diliminde öğrenciler stratejiler hakkında bilgi sahibi olurlar. problemi her zaman tam olarak çözmek zorunda bırakılmamalıdır. problem çözme sürecinde başarı kazandıkça. Problem çözme becerisi kazandırılırken öğrencilerde aşağıdaki becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmiştir: 1. Böylece öğrenciler problem çözerken daha sabırlı ve yaratıcı bir tutum içine girerler. Matematiği anlamlı bir şekilde kullanmak için öz güven ve olumlu tutum geliştirebilme 5. 12 . Uygun aralıklarla bir problemin çözümünden hemen sonra öğrencilerin problem çözme stratejileri ile ilgili öz değerlendirme yapmaları istenir. problemin farklı biçimde ifade edilmesi. Matematiksel ve günlük yaşam durumlarını kullanarak problem kurma 3. istenebilir. Çözümlerin probleme uygunluğunu ve akla yatkınlığını kontrol etme ve yorumlama 4. Ayrıca öğrencilerin benzer problemler oluşturmalarına fırsat tanınmalıdır. Problem çözmede. Öğrenciler. matematiksel kavramları irdeleme ve anlama için kullanma 2. Böylece öğrenciler. Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmadığı. kendilerinin de matematik yapabileceklerine ilişkin güvenleri artar. kullanma Materyal (malzeme) kullanma Sistematik bir liste oluşturma Örüntü arama Geriye doğru çalışma Tahmin ve kontrol etme Varsayımları kullanma Problemi başka bir biçimde ifade etme Problemi basitleştirme Problemin bir bölümünü çözme Benzer bir problem çözme Akıl yürütme Đşlem seçme Problem Çözme Stratejilerinin Seçilmesi ve Uygulanması Problem çözme becerileri değerlendirilirken farklı stratejiler kullanılarak çözülebilecek problemlere yer verilmelidir. istenenlerin farklı biçimde ifade edilmesi vb.

Bir problemin nasıl çözüldüğünü ve bir kuralın ne anlama geldiğini açıklamak amacıyla öğrencilere yazılar yazdırılabilir. Öğretmen. tartışma ve okumanın önemini fark etme 13 .4. sözel. ( ) 4. Böylece öğrenciler. yazma. Đletişim: Matematik. matematiğin gücünü takdir etmeye başlar. tablo vb. ( ) 6. aralarında anlamlı ilişkiler bulunan. zihinsel ve sembolik temsilleri arasında önemli bağlar kurulmasını sağlar. Problem çözme strateji listesine bakmadım. Ayrıca bir problemi temsil etmenin bazı yollarının diğerlerinden daha kolay ve etkili olduğunu gördüğünde matematiğin yararlarını ve esnekliğini takdir eder. Problem çözme strateji listesine baktım. tartışabileceği ve yazı ile anlatabileceği sınıf ortamları oluşturmalı ve öğrencilerin daha iyi iletişim kurabilmesi için uygun sorgulamalarda bulunmalıdır. Đletişim becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Somut model. Problem çözme strateji listesine baktım. Aşağıdaki stratejileri kullandım: • Tahmin ve kontrol etme ( ) • Şekil. En az bir strateji kullandım ve bu strateji problemi çözmemde bana yardım etti. Problemleri çözerken bir strateji kullanmayı hiç düşünmedim. 1. matematiksel dil ve sembollerle ilişkilendirme • Matematik hakkında konuşma.Problem çözme stratejilerini ne kadar biliyorum? Problem çözerken kullandığınız stratejileri düşününüz ve kullandığınızı işaretleyiniz. temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etme • Matematik ve problemler hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade etme • Günlük dili. Matematik hakkında konuşmak ve yazmak iletişim becerisini geliştirirken öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. Öğrencilerin matematiğe dayalı iletişim becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında düşüncelerini akranlarıyla rahatça paylaşabilmeleri gerekir. ama strateji kullanmayı düşündüm. matematikte bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun farkına varır. öğrencilerin sezgiye dayalı bilgileriyle soyut matematik dili ve sembolleri arasında köprü kurmada önemli bir rol oynar. Aynı zamanda iletişim. bu dil öğrenci için anlamlı olmalıdır. Problemleri çözerken strateji kullanmak aklıma geliyor ama bunun üstünde çok durmuyorum. ( ) 2. matematiksel düşüncelerin fiziksel. kullanma ( ) • Örüntü arama ( ) • Benzer bir problem çözme ( ) • Diğerleri 4. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman. öğrencilerin düşüncelerini açıklayabileceği. kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. grafiksel. tablo vb. grafik. resim. bir strateji seçtim ve uyguladım. ( ) 7. ( ) 3. Đletişim. resimsel. Eğer öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyorsa. Đletişim becerisini geliştirmenin bir diğer yolu ise matematik hakkında yazı yazmaktır. ( ) 5. ama bir strateji seçemedim. resim. şekil.2.

Đşlemsel Tahmin: Aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak belirlenmesidir. ülkelerin ve şehirlerin nüfuslarını belirlemede ve daha pek çok yerde tahmine başvurulur. sınıftaki diğer öğrencilerin eleştirisine. Örneğin. arkeolojik kazılarda bulunan nesnelerin ne kadar eski olduğunu belirlemede. matematikte akıl yürütebilmenin. öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerileri de gelişir. Đşlemsel tahmin 2. kendi başarı ve başarısızlıkları üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır. genel matematik becerilerinin de iyi olduğu gözlemlenmektedir. düşüncelerini açıklayabilme ve savunabilmenin öneminin hissettirilmesi gerekmektedir. anlamlı ve mantıklı bir uğraş olduğunu görürler. Matematik dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ifadeleri. akıl yürütmede ve düşüncelerini savunmada öz güvenlerini geliştirerek matematik öğrenmenin kural ve formülleri ezberlemekten ibaret olmadığını. Ölçmeye dayalı tahmin 1. Tahmin yaparken birtakım stratejiler kullanılabilir. Bazı işlemsel tahmin stratejileri aşağıda verilmiştir. kurallar ve ilişkileri kullanma • Probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunma • Bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanma • Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanma • Matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etme • Tahminde bulunma Tahmin Stratejileri: Hem günlük yaşantımızda hem de bilimsel süreçlerde tahmin sıkça kullanılır. Bu amaçla bir problemin çözümü kadar. matematiğin keyifli. sorgulamasına ve değerlendirmesine açık olmalıdır.4. Đşlemsel tahmin becerisi gelişmiş kişilerin. 14 .3. Matematik Öğretim Programı’nda iki temel tahmin stratejisi ele alınmaktadır: 1. Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • Mantığa dayalı çıkarımlarda bulunma • Kendi düşüncelerini açıklarken matematiksel modeller. Ders sırasında burada sunulanlara benzer tahmin stratejileri kullanılabileceği gibi öğrencilerin geliştirebilecekleri tahmin stratejileri de desteklenmelidir. Akıl Yürütme: Matematik eğitiminin önemli bir amacı da öğrencilerin matematik yapabileceklerine. Matematiğe dayalı akıl yürütmenin değer verildiği böyle ortamlarda. nasıl çözüldüğünün de önemi vurgulanmalıdır. Đşlemsel tahminde kullanılabilecek stratejiler burada verilenlerle sınırlı değildir. Öğrencilere. Tahmin günlük yaşantımızda bazen gerçek ölçümler kadar kullanışlıdır.4. Bu inançla. Bunun sağlanabilmesi için karşılıklı saygının hâkim olduğu sınıf ortamları oluşturulmalıdır.

18 de hesaba katılarak sonuç yaklaşık 218 olarak tahmin edilir. Uyuşan Sayıları Kullanma: Zihinden hesaplanması kolay olan sayıları gruplandırılarak sonucun tahmin edilmesidir. • 4234+3971+4020+3840+4160 işlemindeki sayıların her biri 4000’e yakındır. Bulunan sonuç en sonda bulunan basamaklar üzerinde çalışarak düzeltilir: 0. Örnek • 330+330+330 işleminin sonucu tahmin edilirken 330×3=990 işlemi yapılabilir.4+4. Dağılma: 76×89 işleminin sonucu tahmin edilirken (76×100)–(76×10)=7600–760 biçiminde dönüştürülerek sonuç yaklaşık 6800 olarak tahmin edilir. • 27×75 işleminin sonucunu tahmin etmek için sayılar yuvarlanır: 30×70=2100 Burada dikkat edileceği gibi sayılardan bir tanesi yukarıdaki onluğa diğeri ise aşağıdaki onluğa yuvarlanmıştır.2+6. 0. 13 → 10’a yuvarlanarak 30×10=300 27 000+300=27 300 15 . Her ikisi de yukarı yuvarlanmış olsaydı daha uzak bir tahmin elde edilecekti.2’nin toplamı da 1 ettiğinden 25’e 2 eklenerek işlemin sonucu 27 olarak tahmin edilir. belirli bir değere yakın ise sayılar bu değer/değerler bazında gruplandırılarak sonuç tahmin edilir. Örnek • 32+48+54+18+69 işleminde 32+69 işleminin sonucu 100. 2124×13 işlemini bu stratejiyi kullanarak yapalım: 2124×13=(2100+24)×(10+3) 2100×10=21 000 ise bu işlemdeki hata payı. 237 sayısı 200’e yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. Gruplandırma: Đşlemdeki sayılar. 2100 → 2000’e yuvarlanarak 2000×3=6000 21 000+6000=27 000 24 → 30’a.2 sayılarını toplarken önce 3+4+3+6+9 toplamı bulunur. Örnek • 1900+3050+609 işleminin sonucu tahmin edilirken verilen sayıların en soldaki basamak değerleri toplanarak 1000+3000+600 = 4600 işlemin sonucu tahmin edilir. 48+54 işleminin sonucu da 100 olarak tahmin edilir. Düzenleme ve Düzeltme: Bu strateji elde edilen tahminsel sonucu gerçek sonuca daha uygun ve daha yakın hâle getirmek için kullanılır ve iki aşamada gerçekleşir: • Đşlemin ortasında yapılan düzenleme ve düzeltme • Đşlemin sonunda yapılan düzenleme ve düzeltme Örneğin.8 ile 0. • 3. Böylece daha iyi bir tahmin elde edilmiştir. (2100×3)+(24×13) olur. Örnek • 150+237 işleminin sonucu tahmin edilirken 237 sayısı 250’ye yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir.8+9. Đlk veya Son Basamakları Kullanma: En soldaki veya en sağdaki basamakların toplanarak sonucun tahmin edilmesidir.4’ün toplamı yaklaşık 1.Yuvarlama: Đşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir.7 ile 0. 5 ile 4000 çarpılarak işlemin sonucu 20 000 olarak tahmin edilir.7+3.

ölçmeleri ve tahminlerini kontrol etmeleri istenmelidir.2. Bu üçlü süreç hem stratejilerini pekiştirmeleri açısından hem de tahmin becerilerinin gelişmesi açısından yararlı olacaktır. Đlişkilendirme: Öğrencilerin matematiğin yararlarını anlayabilmeleri için matematiksel kavram ve becerilerin hem birbirleriyle hem de okul içi ve okul dışı yaşantıları ile ilişkilendirilmesi gereklidir. Öğrencilerden. Matematiksel kavram ve beceriler geliştirilirken öğrencilerde bu duyuşsal gelişim de göz önünde bulundurulmalıdır. bilinen (zihindeki) bir referans ölçüsü ile karşılaştırılır. Öğrencilerden sıkça tahmin yürütmeleri. Tutum. tartışılması ve genelleştirilmesi de aynı süreç içinde ele alınmalıdır. Duyuşsal boyutla aşağıdakiler hedeflenmektedir: • • • • • • • • • • Matematikle uğraşmaktan zevk alma Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme Matematikte öz güven duyma Bir problemi çözerken sabırlı olma Matematiği öğrenebileceğine inanma Matematikle ilgili olumlu tutum ve başarısını etkileyecek kaygılara kapılmama Matematikle ilgili konuları tartışma Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olma Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma Matematik dersinde istenenleri yerine getirme 16 . onlara somut ve soyut temsil biçimleri arasında ilişkilendirme yapabilecekleri problemler çözdürülmelidir. Öğrencilerin tahmin stratejileri kendiliğinden gelişmez. Đlişkilendirme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki alt becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir: • • • • Kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirme Matematiksel kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleriyle gösterme Öğrenme alanları arasında ilişki kurma Matematiği diğer derslerde ve günlük yaşamında kullanma 4. Bu stratejide ölçüsü tahmin edilecek nesne. öz güven ve matematik kaygısı duyuşsal boyutu içermektedir. Ölçmeye Dayalı Tahmin: Ölçmeye dayalı tahmin herhangi bir ölçme aracı kullanmadan ölçülerin yaklaşık olarak belirlenmesidir. öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimini dikkate almıştır. Ölçmeye dayalı tahminde kullanılan en yaygın strateji belirli bir referans noktasının dikkate alınmasıdır.4. matematiğin diğer alanlarıyla ilişkisi araştırılmalıdır. Duyuşsal Özellikler Programda.5. kavram ve kurallar arasında karşılaştırmalar yapmaları istenmeli. beş öğrenme alanı birbirinden bağımsız ele alınmış görünse de öğrenme alanlarının kendi içinde ve diğer öğrenme alanlarıyla matematiksel kavramların ilişkilendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilerin araştırılması. Matematiksel kavramların geliştirilmesi bir ders saati ile sınırlandırılmadan süreç içinde gerçekleştirilmelidir. Sınıfta ele alınan bir konunun.4. 4. Programda.

değer vermenin. Öz düzenleme ile ilgili açıklamaların bir kısmı “beceriler” ve “duyuşsal boyut” ile ilgili bölümlerde yer almıştır. onluk kartları. onluk taban bloklarını. yüzdelik daireyi. Öz düzenlemede.7. dürüstlüğün ve sevginin önemini taktir etme • Matematik dersinde yapılan çalışmalarda temiz ve düzenli olma • Matematik dersinde eşyaları ve materyalleri kullanırken özen gösterme 4. birim küpleri ve tangramı etkin kullanma • Çarkı etkin kullanma • Makas ve maket bıçağını etkin kullanma • Pergel. yardımlaşmanın. onurun. geometri tahtasını. matematiksel ilişkiler.6. paylaşmanın. süslemeler oluşturma • Hesap makinesini ve bilgisayar yazılımlarını etkin kullanma 17 . arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yardım isteme • Matematik dersine verimli bir şekilde çalışma • Matematik sınavlarında heyecanlı ve panik hâlde olmama • Matematik dersinde ilişkilerinde saygının. cetvel. gerekli yeterliğe sahip olunması için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Matematikle ilgili konularda kendini motive etme • Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada kendini yönlendirme • Matematik dersinde istenenleri zamanında ve düzenli olarak yapma • Matematikle ilgili çalışmalarda kendi kendini sorgulama • Gerektiğinde ailesinden. dairelerini ve takımlarını etkin kullanma • Milimetrik. öğrencilerin öz düzenleme ile ilgili özelliklerinin gelişimi önemli bir yer tutmaktadır. Öz Düzenleme Yeterlikleri Programda. desenler.• • • • • • • Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında da çalışmalar yapma Matematik kültürünü yaşamına uygulama Matematikle ilgili çalışmalarda yer alma Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısının farkında olma Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanma Matematiğin mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanma Matematiğin zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünme 4. onluk ve yüzdelik kareleri etkin kullanma • Kesir kartlarını. noktalı ve izometrik kâğıtları. Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedeflenmiştir: • Yüzlük tabloyu. hoşgörünün. öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. Psikomotor Beceriler Programda. iletki ve gönyeyi etkin kullanma • Grafikleri uygun bir şekilde çizme • Kâğıtları katlayarak ve keserek geometrik şekiller.

beceri ve düşünceler. öğrencilerin iki doğal sayıyı toplayabilmelerinin yanı sıra. 5. Günlük yaşamda. 5. bilgiyi farklı ortamlarda uygulayabilmeleri. bir problemin çözümünün anlatılması gibi farklı biçimlerde olabilir. toparlamaya ve yapılandırmaya yöneltecektir. öğrendiklerinin arkasında yatan anlamı kavramaları hedeflenmelidir. öğrencilerin öğretmen tarafından daha iyi değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır.1. sözlü ve yazılı ifadeler vb. bilgiyi çeşitli temsil biçimlerine dönüştürebilmeleriyle yakından ilgilidir. 5.3. öğrenci başarısını sağlamak için tek başına yeterli değildir.2. Öğretmen. ortak matematiksel doğruları ve anlamları oluşturmak için kullanılmalıdır. Öğretimde bilginin farklı biçimlerde temsil edildiği durumlar kullanılmalıdır (semboller. birçok durumda çeşitli zorluk derecelerinde matematiğe ait problemler karşımıza çıkmakta ve matematik pek çok meslek dalında kullanılmaktadır. öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır. somut araçlar. Dolayısıyla matematik öğretiminde somut modellerin kullanılması oldukça yararlıdır. Öğrencinin sahip olduğu bilgi. Örneğin. Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır: Öğrencilerin. Bu nedenle problemler. Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır: Küçük yaştaki öğrenciler. sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelmelidir. resimler.5. öğrencilerin matematiğin günlük hayattaki kullanımını açık biçimde görmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. Sınıf içi tartışmalar. bilgileri yalnızca hatırlamaları ve tanımaları değil. kazanımları daha anlamlı olacaktır. bir rapor veya hikâyenin hazırlanıp sınıfta sunulması. Öğrenciler matematiğin diğer derslerde de kullanılabildiğini gördüklerinde. hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. Đletişim. Öğrenci. Bu amaçla Matematik dersi belli başlı ara disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. öğrencileri bildiklerini yeniden gözden geçirmeye.). Programın etkinlikler sütununda bu konuyla ilgili pek çok öneri sunulmaktadır. Bu nedenle öğretmen. Đletişim kurmak. bir matematik probleminin kurulması. güdüleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına dikkat etmelidir.4. bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler. Bir başka ifadeyle. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞRE ME Bu programın başarı ile uygulanmasında birtakım öğretim stratejileri dikkate alınmalıdır. eski bilgilerle ilişkilendirerek yorumlaması esas alınmalıdır. Öğretimin somut deneyimlerle başlaması. Đlişkilendirme Önemsenmelidir: Matematik bilgilerinin. Öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri. hangi durumlarda toplama yapmanın uygun olacağını kavraması veya toplamada eldenin ne anlama geldiğini anlaması da önemsenmelidir. öğrencilerin bireysel anlamalarını sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. Öğrencilerin kazandıkları yeni bilgileri. 18 . dersini planlarken seçeceği etkinliklerin amaca uygunluğuna. Öğretimde bu becerilerin gelişmesine özel önem verilmelidir. kavramlar arası ilişkiyi kurabilmeleri. 5. Đletişim. Öğrenciler Matematik Bilgileriyle Đletişim Kurmalıdır: Öğrenmede iletişimin önemli bir rolü vardır.

Sonuç olarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesine önem verilmelidir.gov. 19 .6. etkinliklere daha çok ilgi duyabilir.7. Hesap makineleri sayesinde öğrenciler daha gerçekçi matematik problemleri üzerinde çalışabilecek. Öğrencilerin hesap makinesini yerinde kullanmayı öğrenmesine önem verilmelidir. Örneğin.Programın kazanımlarıyla ilişkilendirilen ara disiplinler aşağıda sıralanmıştır: • • • • • • • Sağlık Kültürü Đnsan Hakları ve Vatandaşlık Girişimcilik Kariyer Bilinci Geliştirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Afet Eğitimi ve Güvenli Yaşam Etkinlikler planlanırken ve yürütülürken alt öğrenme alanlarındaki kazanımlar ile ara disiplinlerin kazanımlarının aynı anda edinilmesine dikkat edilmelidir. Öte yandan bütün öğrenciler aynı biçimde motive edilemezler. Đş birliğine dayalı öğrenme yönteminin beş önemli unsuru vardır (Johnson.tr). alternatifler sürekli çoğalmaktadır. öğretmenlerin yararlanabileceği kaynaklar da her geçen gün artmakta. 5. Hesap makineleri öğrencilerin bütün hesaplamalarda başvurdukları bir araç olmamalıdır.5. Teknoloji Etkin Kullanılmalıdır: Günümüzde teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Bazı öğrenciler başarı ile motive olurken bazıları oyun. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda. onların derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir. Öğrencilere verilecek ödevler. Türkçe ve diğer dillerdeki çeşitli ders planlarına ve sınıfta kullanılabilecek etkileşimli uygulamalara erişilebilmektedir. 5. Öğrenci Motivasyonu Dikkate Alınmalıdır: Öğrencilerin Matematik dersinde istekli olmaları. Her şeyden önce öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmeleri. öğretim yazılımlarının hem niteliği hem de niceliği artmakta.meb. Hesap makineleri de matematik öğretiminde yararlanılabilecek bir diğer önemli araçtır. ilginç problemler vb. Öte yandan internet üzerinde. kendilerinden istenilenleri öğrenmekle ve bütün grup elemanlarının öğrenmesini sağlamakla sorumludur. bulmaca. Johnson ve Holubec. sınıf etkinlikleri ve benzeri çalışmaların öğrenci için anlamlı olması. 1990): • Ekip üyeleri. Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde öğretmenlerin yararlanabilecekleri kaynakların bir listesi bulunmaktadır (http://www. 5. motivasyonları ile ilgilidir. Öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını yükseltmek için öğretmenin alabileceği çeşitli önlemler vardır. Kimi öğrenciler ise öğrendiklerini uygulama şansı yakaladığı zaman derse daha çok ilgi duyar. uzun işlemlerden kazanacakları zamanı akıl yürütmede ve yaratıcı düşünmede değerlendirebileceklerdir. ortak bir amacı başarmak için öğrencilerin bir ekip olarak çalışmasıdır. dinamik geometri yazılımları sayesinde öğrenciler geometrik çizimler oluşturabilmekte ya da öğretmenin hazırladığı dinamik geometrik şekiller üzerinde etkileşimli incelemeler yapabilmektedir. Đş Birliğine Dayalı Öğrenmeye Önem Verilmelidir: Đş birliğine dayalı öğrenme yöntemi. bu açıdan oldukça önemlidir.

öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunur. • Ekip üyeleri. Fakat öğrencilerin kendi başlarına ulaşmaları gereken sonuçlar öğretmen tarafından önceden açıklanmamalıdır. diğer üyelerin başarılarını artırmada birbirlerine katkıda bulunmalı. Ayrıca iş birliğine dayalı öğrenme. Öğretmen etkinliklerde öğrencilere çok iyi bir yol gösterici olmalıdır. kişilik özellikleri dikkate alınarak homojen veya heterojen gruplar oluşturulmalıdır. çalışmalar yapacakları. bir gruba ait olma duygusu. Değerlendirme: Hem öğrencilerin kendi performanslarını görebilecekleri hem de öğretmenin öğrenci performansı hakkında çok yönlü bilgi alabileceği süreç ve sonucu değerlendirmeye yönelik çalışmalardır. Đnceleme/Araştırma: Öğretimin bu aşamasında öğrencilere inceleme.• Ekip üyeleri. birbirlerini cesaretlendirmeli ve üyelerin harcadıkları çabaları takdir etmelidir. Örneğin. Đşlenişler Uygun Öğretim Aşamalarına Göre Düzenlenmelidir Giriş: Öğrencinin işlenecek konuya yönelik merakını. risk alabilme vb. problem çözme gibi becerileri geliştirir. çalışmalardır. destek olmalı. öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu. Öğrencilerin mutlaka kendi başlarına (grup ya da bireysel olarak) tamamlayacakları çalışmalar seçilmelidir. 20 . Đş birliğine dayalı öğrenmede. Bu etkinliğin girişle ilgili olmasına dikkat edilir. • Ekip üyeleri. • Ekip olarak bireysel çabalarının ekip başarısını etkileyeceğinin farkında olmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. sorular. liderlik ve iletişim becerileri. Öğrencilerin etkinliğin sonucuna kendi başlarına ulaşmasına yardımcı olacak sorular ve yönlendirmeler yapılmalıdır. becerilerin gelişimine ortam sağlar. Bu aşamanın en önemli noktası öğrencilerin ve öğretmenin aldıkları rollerdir. derse etkin katılacakları bir etkinlik yaptırılır. araştırma. yapılan çalışma ve ürünler üzerinde hemfikir olmalıdır. 5. öğrencide eleştirel düşünme. Her ekip. Đş birliğine dayalı öğrenmenin birçok olumlu ürünü vardır.8. öğrencilerin başarı düzeyleri. motivasyonunu. kendi çalışmalarının değerlendirmesini yaparak çalışmaların sürekli ve etkili olmasını sağlamalıdır. Đş birliğine dayalı öğrenme. ilgisini sağlamak ve ön bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla kısa süreli açık uçlu etkinlikler. Đlerleme: Konu ile ilgili öğrenilen/oluşturulan kavramların ve becerilerin pekişmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikler vb. vb. resimler vb. aralarında iyi bir iletişim kurmalı ve grup içindeki çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilmelidir. Bu yolla öğrenilen bilgilerin kalıcılığı artar. cinsiyetleri. Đnceleme etkinliğinde bir konuya giriş amacı taşıyan çalışmalar yapılırken burada konu ile ilgili daha üst düzey beceriler hedefleyen etkinlikler yapılmalıdır. başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olma. ile yapılan hazırlık çalışmalarıdır. Değerlendirme yöntem ve tekniklerinde çeşitlilik sağlanması esas alınmalıdır. Açıklama: Đlk iki aşamada yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır.

belli çoklukların sayısına bakarak karar verebilirler. Bu öğrenme alanında ana hedef çocuklarda zengin ve sağlam bir sayı kavramının oluşturulması ve işlem becerilerinin geliştirilmesidir. Sayma becerileri. öğrencilerin sayıları anlama düzeylerinin bir göstergesidir. “Kaç tane fazladır?”. bir sonraki sayının bir öncekinden bir fazla olduğu. Böylece. sayılarla işlem yapmalarına. öğrencilerin sayı ile ilgili kavramları geliştirmeleri için kullanılmalıdır. 21 . Fakat öğrencilerin somut bir modeli kullanabilmeleri. Đki çokluk karşılaştırılırken bire bir eşlemeden yaralanılmalıdır.1. Büyük sayıları göstermek için onluk taban blokları gibi somut modelleri kullanabilirler. en son söylenen sayının sayılan nesnelerin sayısını gösterdiği üzerinde durularak öğrencilerin dikkati bunlara çekilmelidir. Bazı öğrenciler ise nesnelere dokunarak sayma ihtiyacı hissedebilirler. bir grup nesne saklandığında ve açıkta kalan nesnelerin sayısı verildiğinde saklanan nesnelerin sayısını zihinden bulabilirler. Bu etkinlik. olası kavram yanılgıları fark edilip önlenebilir. büyük çoklukların sayısını belirlemede kullanılabilir. sınıflandırma. ritmik sayma öğrencilerin sayı kavramlarını geliştirmesine yardımcı olur. Ayrıca. Bu etkinliklerde. Bu nedenle sınıfta değişik nesneleri sayma etkinlikleri düzenlenmelidir. ÖĞRE ME ALA LARI VE ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 6. değişik modeller kullanarak belli çoklukları gösterebilirler. sayı örüntülerini ve basamak kavramını anlamalarına yardımcı olmalıdır. “Kaç tane eksiktir?” sorgulamaları yapılmalıdır. çözümlerini paylaşmaya ve savunmaya cesaretlendirilmelidir. Bir başka deyişle. sayı ile ilgili kavramların gelişmesinin temelini oluşturur. Bu nedenle öğretmen. Sayma etkinliklerinde. Öğrenciler sayma etkinliklerinde deneyim kazandıkça somut nesnelere ihtiyaç duymadan sayıların büyüklüklerini bilebilir ve zihinden işlem yapabilirler. Đçeriği zengin ve çeşitli problemler. Sayısı bilinen bir çokluktan. zengin sayı ve sayma bilgileriyle gelirler. Öğretmenler. nesnelerin dizilişinin veya sırasının sonucu değiştirmediği. nasıl akıl yürüttüklerini ortaya çıkarmak için onları sorgulamalıdır. somut modellerle sayıları gösterirken öğrencilerin ne düşündüklerini. Bir sayıdan ileriye ve geriye sayma. Bire bir eşlemede aradaki farka dikkat çekilmeli. ne yaptıklarını anladıklarının göstergesi olmayabilir. sayılar arasındaki ilişkileri. öğrenciler değişik sayma stratejileri geliştirmeye ve bu stratejileri açıklamaya yönlendirilmelidir. karşılaştırma ve sıralama üzerinde durulmalıdır. sayılar hakkında daha esnek düşünmeye başlarlar. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri “Sayılar” öğrenme alanı.6. Nesneleri tek tek saymak yerine. Sayma becerisi. bu problemleri çözmeye. Sayma etkinliklerinde bire bir eşlemenin. “Đlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı”nın büyük bir bölümünü kapsar. Sayılarla deneyimleri artan öğrenciler. öğrencilerin temel sayma becerilerinden daha ileri düzey sayı bilgilerini oluşturmalarına. Öğrenciler. somut modellerin varlığı. Öğrenciler okula. anlamayı garantilemez.

Ayrıca. Öğrenci 10’un onluk sistemde özel bir birim olduğunu anlamalıdır. sınıflarda değişik içeriklerdeki problem durumlarına çözüm üretirken sayılarla işlem yapmayı anlamaya başlarlar. onluk taban bloklarının kullanımında. 4 tane 1 ’ten 5 5 oluşur ve 1’den küçüktür. Öğrenciler problem çözümlerini ve zihinsel süreçlerini açıkladıkça öğretmenler öğrencilerinin nasıl düşündüklerini anlayabilirler. Öğretmen ya da öğrenciler problem oluşturabilirler. toplama ve çıkarma işlemleri. ve 2. kesirlerin birimleri kavramı üzerine kurulmalıdır. Öğrencilerin basamak kavramını anlamaları. verilen ilginç. Bu amaç için hazır kesir modellerinin kullandırılması önemlidir. sınıftan itibaren öğrencilerin kesirleri sayı doğrusunda göstermeleri sağlanmalı ve bu büyüklüklerin de bir sayı belirttiği hissettirilmelidir. fakat sayılar yazılırken rakamların yazılış sıralamasının sayının değerini değiştirdiğinin farkında olmalıdır. Doğal sayıların yanı sıra. Öğrenciler 1. yüzlük tablosu gibi modeller kullanılarak basamak kavramı ile ilgili örüntü arama ve oluşturma gibi düzenli etkinlikler bu kavramın gelişimine yardımcı olur. basamak kavramı ve onluk sayı sisteminin sağlam temelleri atılmalıdır.Đkinci sınıftan itibaren. bu sayıların büyüklüklerine dikkat çekilmelidir. kesri aynı zamanda 1 2 5 7 5 bileşik kesri 7 tane 1 5 ’ten oluşur ve 1’den büyüktür. zengin içerikli problemleri çözmek için strateji geliştirdikleri zaman gelişir ve derinleşir. Yarım. yarımdan az mı çok mu olduğu sorgulanmalı. Bu nedenle sayı doğrusunda bu sayıların gösterimine önem verilmelidir. Verilen bir kesrin bir bütünden az mı çok mu. 4. yaklaşımları açıklamaya ve özellikle tartışmaya teşvik edilmelidir. bir sayı modellenirken onluk ve birliklerin fiziksel sıralamasının sayının değerini değiştirmediğini. Yarım ve çeyrek kavramları kazandırıldıktan sonra. 7 5 bileşik tam sayılı kesrine denktir. bir bütün değişik sayıda eş parçalara bölünerek “kesrin birimi” kavramı oluşturulmalıdır. Ayrıca. Bu tür etkinlikler somut kesir modelleriyle yapılmalı ve aynı zamanda sayı doğrusu ile ilişkilendirilmelidir. Ayrıca. kesrin bir büyüklüğü olduğu sezdirilmelidir. Örneğin. geliştirdikleri bu stratejileri. sıralama. bölünebilir nesneleri eşit parçalama etkinlikleri ile vurgulanmalıdır. Bütünün bölündüğü eş parça sayısı ile ortaya çıkan parçaların büyüklüğü arasındaki ilişkiye dikkat çekilmelidir. kesrin büyüklüğüne dikkat çekilmelidir. 34 sayısının hem 3 onluk ve 4 birlikten oluştuğunu hem de 34 tane birlik olduğunu anlayabilmelidir. kesir kavramı ile ilişkilendirilerek oluşturulmalıdır. Öğrenciler. 4 kesri. Ondalık kesirlerin öğretiminde. Ondalık kesir kavramı. Parça-bütün ilişkisi üzerinde durulurken parça sayısı üzerinde fazla durulmamalı. kesir kavramı da günlük yaşam ile ilişkilendirilerek çocukların sınıfta yapacakları eşit paylaşma denemeleri üzerine kurulmalıdır. Örneğin. 10’un hem bir birim olduğunu hem de 10 tane birden oluştuğunu düşünebilmelidir. 22 . bileşik ve tam sayılı kesirlerle karşılaştırma. Bir sayının somut modellerle gösterimi ile sayının okunuşu ve yazılışı arasındaki ilişkilere dikkat çekilmelidir. çeyrek ve bütün arasındaki ilişkiler kâğıt katlama. Basit.

Ayrıca. öğrencilerin günlük yaşamdan seçilen ilginç problemlerin çözümleri için strateji geliştirmelerine fırsat tanınmalıdır. bölmeyi ise bir çokluğu eşit gruplara ayırma ile ilişkilendirebilirler. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilerin işlemlerin özelliklerini fark edecekleri problemler de seçilmelidir. 23 . Bu öğrenme alanının diğer önemli becerilerinden biri de tahmin yapabilmedir. Öğrenciler problemlerin gerektirdiği işlemlerin sonuçlarını tahmin etmeye yönlendirilmelidirler. Çıkarma kavramını. birleştirme ve ayırma problemleri doğrudan modellenerek veya sayma stratejileri ile çözüldüğü zaman gelişir. Tahmin yaparken öğrencilerin ne tür yaklaşımlar izlediklerini. problemleri çözmede esnek düşünmelerini sağlamalıdır. bilinen bir çokluğu. 5+4. Çarpma ve bölmenin anlamları geliştirilirken öğrencilerin bir çokluğun eşit alt gruplarının bulunduğu problemler ile deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. bu öğrenme alanının diğer amaçlarından biridir. hem akıl yürütme hem de iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Doğal sayılarla hesap yapabilme. öğrencilerin 4. bu tahminin nasıl elde edildiğini sınıfta tartışmaları oldukça önemlidir. Örneğin. 5 ve 9 sayıları arasındaki parça-bütün ilişkilerini anlamalarına da yardımcı olur. 9-4 veya 9-5 olarak ortaya çıkabilir. Đşlemlerin anlamı geliştirilirken öğrencilere içinde aynı sayı üçlülerinin geçtiği farklı problem durumlarının çözdürülmesine dikkat edilmelidir. Fakat yeterince deneyim kazandıktan sonra. gerçek yaşam durumlarından ortaya çıkan problemleri çözerken daha iyi anlamaya başlarlar. Öğrenciler çarpmayı eşit büyüklükteki grupların ardışık birleştirilmesiyle (aynı sayıları toplama).Toplama ve çıkarma kavramları. Problem çözümlerinde farklı öğrenciler farklı çözüm yolları ve düşünme biçimi sergileseler de öğretmen bu öğrencilerin bir problemi çözmenin diğer problemleri çözmekle ilişkili olduğunu fark etmelerine yardımcı olmalıdır. Standart algoritmalara geçmeden önce. en iyi tahmini kimin yaptığını. Sayılar arası ilişkiler incelenirken bir sayı örüntüsü oluşturma. 4. geliştirmiş oldukları stratejileri sınıfta paylaşmaya. Bazı öğrenciler bu özellikleri doğal olarak geliştirebilirler. toplama ve çıkarma arasındaki ters ilişkiyi anlamalarını. verilen bir sayı örüntüsünün kuralını bulma ve bu kuralı açıklama gibi etkinlikler düzenlenmelidir. Bu tarz problemler. açıklamaya ve savunmaya yönlendirilmelidirler. Problemlerin gerektirdiği işlemleri yapmak için ilk yıllarda öğrenciler somut nesneleri saymaya ihtiyaç duyabilirler. bu işlemleri kâğıt-kalem kullanarak ve zihinden çözmede rahatlık kazanırlar. Öğrenciler toplama kavramını. fakat bazı öğrencilerin de bu özellikleri fark etmelerine yardımcı olacak sorgulamalar yapılmalıdır. Öğrenciler. Hesap makineleri tahmin sonuçlarının kontrol edilmesi için kullanılabilir. 5 ve 9 sayıları problem çözme durumlarında 4+5. Tahmin etmede sayıları yuvarlamadan yaralanılmalıdır. Verilen sayı örüntülerinde takip eden ögeleri tahmin etme ve tahminlerin neye dayanılarak yapıldığını açıklama gibi etkinlikler. iki ayrı çokluğu birleştirerek elde etmeyi gerektiren sözel problemleri çözerken daha iyi kavrarlar.

: Yüzlük tablo. sorularla örüntü sorgulanır. 24 . “Şimdi hangi kutuyu işaretleyeceğiz?” veya “Hangi sayı işaretlenmeli?” vb. 40 içinde dörder. Öğrencilerden en çok sevdikleri renkli kalemi seçmeleri istenir. eşit büyüklükte kartonlar ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Bu kalemle öğrencilerden tablo içinde 5’ten başlayıp beşer kutu sayarak ilgili kutu içindeki sayıları “X” veya “O” sembollerinden biriyle işaretlemeleri istenir. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :2 : Sayılar : Doğal Sayılar : Akıl yürütme. iletişim. Yüzlük tablolar öğrencilere dağıtılır. 5. Tablo üzerinde işaretlenen sütunlardan. Bu şekilde birkaç adım sayarak işaretleme yapıldıktan sonra. • Sütundaki sayıların benzerlikleri nelerdir? • Sütundaki ilk sayı hangisidir? vb. sorularla. Yapılan bu etkinliğin benzeri 4’ten başlayıp beşer kutu saydırılarak oluşacak örüntü ile tekrar ettirilip pekiştirilir. ilişkilendirme. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. oluşturulan örüntü sınıf içinde sorgulanır.SAYARAK ÖĞRE ELĐM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. renkli kalemler. sayma becerisi : 100 içinde ikişer ve beşer. 3. 4.

............... 3: Evet Ölçütler 1.......................................................... 25 ........................................ Seçtiği bir sayıdan başlayarak tablo üzerinde beşer ritmik sayabildi mi? 4..................................... Tablo üzerinde oluşan sayı örüntüsünden yararlanarak sayma yapmadan doğru kutu içindeki sayıyı işaretledi mı? 5............................................................................... 2: Kısmen.......................... Sınıfı: ................. … YORUMLAR VE Ö ERĐLER Hayır Kısmen Evet 1 2 3 ..................... Puanlama şekli: 1:Hayır............................................................. ............................................................................ … 6.......ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Öğrencinin adı ve soyadı: ..................................................................................................... ............. belirleyerek öğrencileri Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün gerçekleşme düzeyini değerlendiriniz.......... Yüzlük tabloda gösterilen kutulardaki sayıyı okudu mu? 3................. ......................................................... Tablo içindeki sayıları doğru işaretledi mi? 2......

6. 3. sürahi. problem çözme : Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 10 kişilik bir başka öğrenci grubu. Her öğrenciden seçeceği iki çokluk arasında bir oran oluşturması istenir. bardak. ilişkilendirme. limonataları tadarak beğendikleri grubu belirler. iletişim. Öğrencilerden tablolardaki verileri kullanarak aşağıdaki sorulara göre oranları sözlü veya yazılı olarak belirtmeleri istenir: • Hangi grubun limonatası beğenilmiştir? • B grubunun limonatasındaki limon suyu miktarının şekerli su miktarına oranı nedir? • Limonatası beğenilen grubun kullandığı limon suyunun diğer grubun kullandığı limon suyuna oranı nedir? 26 . : Pet şişe. 10 kişilik grubun belirlediği sonuçlar tablolara yazdırılır. 2. kâğıt. Öğrencilerin seçtikleri iki çokluğun birer orantı oluşturup oluşturmadığı tartışılır. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Sayılar : Oran ve Orantı : Akıl yürütme.ÇOKLUKLARI ORA LAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Beşer kişilik iki grup seçilir. tepegöz saydamları ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Öğrencilerden dersten bir hafta önce evlerinde aşağıdaki hazırlıkları yapmaları istenir: Limonatanın yapılışını öğrenmeleri 5 bardaklık limonata için gerekli malzemelerin ne olduğu Beşer kişilik grupların evlerinde limonata hazırlamaları ve sınıfa getirmeleri 1. tepegöz. 7. 5. Yazı tahtasına veya saydamlara aşağıdaki boş tablo hazırlanır. Limonatayı beğenenler Limonatayı beğenmeyenler Toplam kişi sayısı Limon suyu (bardak sayısı ) Şekerli su (bardak sayısı ) Limonata (bardak sayısı) A B 4.

Limonatayı beğenenlerin sayısı D. Limonatayı beğenmeyenlerin sayısı 2. Aşağıdaki tabloda A ve B sütunları aynı cins çoklukları göstermektedir.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı 4. A B çokluğu çokluğu 6 10 20 12 20 18 30 A B 2. I. I A. sütunlardaki çokluklardan oran oluşturanları eşleştiriniz. Futbol seven öğrencilerin sayısı C. Gözlük takan öğrenci sayısı E. Basketbolu sevenlerin sayısı 3. Gözlük takmayan öğrenci sayısı 27 . Tablodaki boşlukları doldurunuz. Ali’nin boyu II 1. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı B. Ayşe’nin boyu 5. ve II.

4 ve 5. adlandırma. adlandırma ve çizim etkinlikleri yapılmalıdır. Böylece öğrenciler çevrelerinde gördükleri nesnelerle. birbirleriyle ilişkileri geometrinin konusudur. Đlköğretimin 3. geometri tahtası. vb. tangram parçaları vb. 7 ve 8. inşa etme. ayrı ayrı incelenen nesne ve şekiller arasında karşılaştırmalar yaptırılarak cisim veya şekillerin benzer ve farklı özelliklerini kavramaları sağlanır. açı. sınıflarında verilmelidir. Bu etkinliklerde. Ayrıca çevredeki nesnelerin şekilleri analiz edilerek bu nesnelerin yüzlerindeki geometrik şekilleri tanıma. Öğrencilerin mantıklı çıkarımlarla bazı sonuçlara ulaşmaları. incelenen geometrik cismin ve şeklin somut modelinin duruşunun cismin özelliklerini değiştirmediği de sezdirilmelidir. düzlem ve açı kavramları somut ve sonlu modellerle sezgisel olarak tanıtılmalı. soyut kavramlar ve ilişkiler üzerine inşa edildiği için ilköğretimin birinci kademesinde dikkatle verilmesi gereken bir alandır. ilişkileri anlayabileceğinden geometri konuları mümkün olduğunca çocuğun yaşadığı.6. Đlköğretimin ilk üç sınıfında somut nesnelerle incelenen geometrik kavram. özellik ve ilişkileri geliştirerek genelleme yapabilmeleri sağlanmalıdır. böylece geometrik kavram. Genelleme yapmada.2. kavramları. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Geometri. geometride birer soyutlama olarak incelenen kavramları ve terimleri ilişkilendirir. araçlar kullandırılmalıdır. Ayrıştırma veya bir araya getirme etkinliklerinde somut modeller. karşılaştırma ve belli özelliklere göre gruplandırma etkinlikleri öne çıkmalıdır. doğru.) somut nesneler ve modeller üzerinde inceletilerek öğrencilerin genellemelere ulaşmaları sağlanmalıdır. özellik ve ilişkiler. Böylece geometriyi oluşturan temel şekil ve bunların özelliklerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı hissettirilir. dik açı. Örneğin. Đlköğretimin ilk yıllarında. Geometrik cisimleri ve şekilleri bir araya getirerek veya ayırarak ortaya çıkacak sonuçlar analiz ettirilmelidir. geometri terminolojisi kullandırılarak ele alınmalıdır. Birinci kademe öğrencileri somut ve sonlu nesneleri. çizme. vb. nokta. sınıflardan itibaren. 28 .) ile bunların nitelikleri (paralel kenarlar. belli özelliklere göre sınıflama ve gruplama etkinliklerine yer verilmelidir. dik üçgensel bölgenin alanının dikdörtgensel bölgenin alanıyla elde edilebileceği ve herhangi bir üçgensel bölgenin alanının paralelkenarsal bölgenin alanından yararlanılarak bulunabileceği noktalı kâğıt. bunların kendine özgü geometrik terminolojisi ile tanımları ilköğretimin 6. 4 ve 5. Geometrik cisimler ve şekiller. geometrik cisimleri ve şekilleri tanıma. daha sonra soyutlamalarla ele alınmalıdır. sınıflarında her yeni incelenen kavram başlangıçta somut ve sonlu modellerle. görebileceği yakın çevreden ve algılayabileceği düzeyde ele alınmalıdır. geometri tahtası gibi araçlarla öğrencilere fark ettirilebilir. çivili tahta. bunların özellikleri. Geometrik cisim ve şekilleri oluşturan elemanlar (kenar. Örneğin. dikdörtgensel ve karesel bölgeler birbirlerinden ayrı düşünülebileceği gibi aralarındaki ilişki incelendiğinde karesel bölgenin de bir dikdörtgensel bölge olduğu.

Simetri. Böylece soyut olarak görülebilecek üçgen. iki eş dik üçgensel bölgeden oluşmaktadır. geometri öğrenme alanının bir alt öğrenme alanı olarak görülebilir. bir karesel bölge. kendi içindeki dik üçgensel bölgenin alanının iki katı olduğu simetri yardımıyla daha iyi kavranabilir. arkada. yakında. Geometrinin aslında çevremizde bizimle her an birlikte olan nesnelerin özeliklerini inceleyen bir çalışma alanı olduğu uzamsal ilişkilerin ifadesinde kullanılan terimlerle desteklenmektedir. öğrenciler belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ele alınmalıdır. Geometrik cisim ve şekillerden bazılarında simetri bulunması. ikinci sınıftan itibaren simetri alt öğrenme alanı olarak belli bir gelişim gözetilerek programa konmuştur. Simetri. Süsleme konusunda öncelikle geometrideki estetiğin öğrenciler tarafından fark edilmesi amaçlanmaktadır. aşağıdaki döşemede siyah çizgilerle çerçevelenen bölüm (bir gri ve bir mavi karesel bölge ilk satırda. Uzamsal ilişkiler. yukarıda. Süslemelerde seçilen geometrik şekillerin birlikte kullanılmasının tekrarı önemlidir. önde. kare. Bir öğrencinin kendi duruşunu ve yönünü diğer öğrencilerle veya eşyalarla karşılaştırırken kullandığı sağda. Öğrencilerin katlayarak kesme etkinlikleriyle somut modeller üzerinde simetriyi ve simetri eksenini fark etmeleri için uygun ortamlar sağlanmalıdır. bu özelliği de dikkate almamızı gerektirmektedir. Örneğin. şekillerin özelliklerini dikkate alarak karar vermeleri önemlidir. Simetri kavramının temeli eşlik kavramı ile birinci sınıfta atılmış. geometrik şekillerin birden fazla simetri eksenine sahip olabilecekleri. Kare. Örneğin. dikdörtgen veya çemberdeki simetriler. bir mavi ve bir gri karesel bölge ikinci satırda) yana ve aşağıya eklenerek bir süsleme yapılmıştır. Süsleme etkinliklerinde öğrencilerin kendi estetik tercihleri öne çıkar. çevremizdeki nesnelerin çoğunda fark ettiğimiz bir özelliktir. Karesel bölgenin alanının. ve 5. Bu da beraberinde öğrencilerin şekilleri analiz etmesini gerektirir. bir şeklin belli bir eksene göre yansıması olarak da görülebilir. öğrencilerin geometrik şekillerin hangilerinin belli bir bölgeyi süslemede daha uygun olacağına. geometriye has bir konudur. Birinci sınıftan itibaren öğrenciler inceledikleri geometrik cisimleri ve şekilleri kullanarak süslemeler yapabilir veya belli bir bölgeyi süsleyebilirler. 4. sınıflarda. 29 . aşağıda gibi ifadeler uzamsal ilişki kapsamındadır. dikdörtgen vb. Şekillerdeki simetrinin farkında olma. Öğrenci. uzakta. alan kavramının anlaşılmasına da yardımcı olur. içinde yaşadığı çevrede kendi konumunu/duruşunu ve yönünü ifade ederken aslında geometrinin konum/duruş ve yönler ile ilgili alanına özgü terimleri kullanmaktadır. Süsleme. solda. öğrencilerin kolaylıkla fark edebileceği simetrilerdir. Bu etkinliklerde. geometrik kavramların süslemelerle somut ve canlı birer kavram olduğu hissettirilebilir.

gerek “Sayılar” öğrenme alanında gerekse “Geometri” öğrenme alanında incelenebilecek bir alt öğrenme alanıdır. Adım sayısı Toplam nesne sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5 … 30 . 2. Gerek sayılar gerekse şekiller arasındaki ilişkiyi inceleme matematik öğretiminde öne çıkan akıl yürütme becerisinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. ikincisi ise genişleyen örüntüye birer örnektir. bir sayı dizisi veya bir şekil dizisi olarak görülebilir. adımda oluşacak şekli belirleyiniz. Aşağıdaki örüntüde eksik bırakılan kısımlara gelecek olan şekli belirleyiniz. Örüntüler tekrar eden biçimde olabileceği gibi genişleyen bir biçimde de olabilir.Örüntü. Đlköğretimin ilk 5 sınıfında bu becerinin gelişmesi için basitten karmaşığa doğru örüntüler seçilmiştir. Aşağıdaki örüntüde 5. Böylece ilköğretimin bütün kademelerindeki öğrencilerin gerek sayılardaki gerekse şekillerdeki örüntüleri inceleyerek matematiğin bu örüntüleri inceleyen bir çalışma alanı olduğunu hissetmeleri sağlanacaktır. Örüntü. Aşağıdaki örneklerden birincisi tekrar eden. 1.

belli sayıda düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekiller de kullandırılabilir. 2. Her bir gruptan birer çokgensel bölge alınarak bunlar birer kenarları çakışacak biçimde yan yana getirilir. Oluşan şeklin değişik yönlerde kullanılmasıyla elde edilen süslemeler üzerinde farklılıklar tartışılır. 5. üç kareden oluşan şekil aynı yönlü farklı yönlü ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1.SÜSLEME DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 4. karton. Đslâm sanatında kullanılması. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Seçeceğiniz düzgün çokgensel bölgeden oluşan şekilleri kullanarak süsleme yapınız ve boyayınız. iki veya üç çeşidi seçtirilir. bu çokgenlerle süsletilir. 2. Bunların üzerindeki desenler belirlenerek oluşum düzenleri incelenir. düzgün altıgenlerin her birinden en az yirmişerli gruplar ya hazır olarak verilir ya da kartona çizdirilip kestirilir. Süsleme sanatının tarihçesi. Süslemelerde. Eş kenarlara sahip düzgün çokgensel bölgelerden eşkenar üçgenler. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme. düzgün beşgen. cetvel. günümüzde geliştirilen örnekler tepegözden yansıtılır. Bu grupların bir. problem çözme : Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. ilişkilendirme. kareler. Kenar uzunlukları eşit olan kareler ve eşkenar üçgenleri kullanarak farklı süslemeler yapınız. 3. iletişim. 31 . Böylece boşluk kalmayacak şekilde uygun bir düzlemsel bölge. : Kareli veya noktalı kâğıt. Düzgün çokgensel bölgelerin yan yana getiriliş biçimine karşılık yeni bir süslemenin bulunabileceği fark ettirilir.

F ve E parçalarının alanını bulur. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Geometri : Çokgenler : Akıl yürütme. Çizilen şekiller makasla kesilir ve yedi tangram parçası elde edilir. Karton yerine ahşap malzeme de kullanılabilir. • Tüm parçaları kullanarak kare. ilişkilendirme. E parçasının alanının kaç birim kare olduğu verilmiştir. 2 küçük üçgen (D ve C) bir kare (E) ve bir paralel kenar (F) çizilir. makas ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Bir kenarı 20 cm uzunluğundaki kare biçimindeki karton üzerine yandaki şablonda verildiği gibi iki büyük üçgen (A ve B). cetvel. B A D F E C G Öğrenci bu parçalardan. • C. dikdörtgen ve dik üçgen elde eder. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. • Bu kareleri oluşturan şekillerden sadece bir tanesini hareket ettirerek kareyi üçgene dönüştürür. iletişim. D. 1 orta boy üçgen (G). Diğer parçaların alanını bularak boş kısımları doldurunuz. • C.TA GRAM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. A B C D E 4 F G 32 . hayvan ve insan figürleri oluşturunuz. D ve E parçalarını kullanarak dik üçgen ve dikdörtgen elde eder. problem çözme : Çokgenleri sınıflandırır. Ayrıca sınıf zemininde çalışmak için daha büyük boyutlu malzeme seçilebilir ya da tepegözden yansıtmak için şeffaf malzeme kullanılabilir. : Bir kenarı 20 cm olan kare biçiminde kâğıt veya karton. 2. • A ve B veya C ve D’ yi kullanarak bir kare elde eder. • D parçasının alanı 1 birim kare ise B. F ve G parçalarını kullanarak dikdörtgen elde eder. Tangramın tüm parçalarını kullanarak rakamlar.

sarı. Önde.. ………………………………………………………. kartondan kesilmiş renkli sembolleri göstererek ve müzikteki ritimden yararlanarak yaptırılabilir... • Haftanın günleri.... sembolik ve harekete dayalı olarak yaşatılır. 2... Birbirine Vur... A4 boyutunda karton tabaka.. yeşil renklerin sırayla yanıp sönmesi.... Ögelerin birbiri ile ilişkileri dikkate alınarak örüntünün somut modeli oluşturulur. oyuncaklar.............. Trafik lambalarındaki kırmızı.... Öğrencilerden bunlarla kesilip hazırlanmış boş geometrik şekiller. oyunlar oynattırılır. mevsimlerin oluşumu....... Kendilerinden de benzeri bir oyunun hareketlerini düzenlemeleri....... boncuklar........ ...... problem çözme : Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.... • Yan yana duran binaların renkleri....... belli motiflerle bir kazağın örülmesi vb. halk oyunlarında ve beden eğitimi dersinde yapılan tekrarlı hareketler. iletişim. Bu oyunlardaki hareketler öğrencilere hoş gelecek anahtar kelimeleri söyleyerek.. Solda...... sözlü......... bu düzeni anlatmaları ve arkadaşlarına oynatmaları istenir.. belirli bir düzen içinde meydana gelen olaylar ve oluşumlar üzerinde tartışma yaptırılarak örüntü kavramı fark ettirilir.. Aşağıdakilerden hangileri örüntüdür? Gerekçenizi açıklayınız..... • Bir günlük dersler.... “Eller Havada.. bir gün içinde okulda yapılan düzenli etkinlikler. Böylece örüntü.... 3.. kesilip hazırlanmış geometrik şekiller........... ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Geometri : Örüntü ve Süslemeler : Akıl yürütme.... 33 . Öğrencilere basit hareket tekrarlarını içeren “Otur-Kalk”.. Her öğrenci veya öğrenci grubuna elde bulunan somut malzemelerden uygun olanları ile örüntüye konu olan olaylardaki ögelerin temsili yaptırılır.... Sağda. “Otur-Kalk-Otur”.... • Bir kolyede dizili boncuklar.. Hangi olay veya olgular bir düzen içinde meydana gelir? • Mevsimler. : Meyve çekirdekleri............ ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. • Yoldan geçen arabalar. 2. üç farklı renkli boyayla boyanarak örüntü oluşturmaları istenir... yapıştırıcı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. bir müzik parçasındaki ritim.. makarna. baklagiller. ... geometrik cisimler..” vb.... ilişkilendirme.....ÖRÜ TÜLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR..

kilometre.saniye tanıtılmıştır. sıvı ölme birimlerinden litre. karış. saat.dakika. hafta. Bu düzeydeki öğrencilerin çevrelerinde karşılaştıkları durumlar esas alınmalıdır. tartma. santimetre. parmak gibi doğal ölçme birimlerinin yanı sıra çocuğun hayatından kalem. eşyalar seçilerek somut nesnelerle ölçme yapması sağlanmalıdır. gram. ayak. Bu etkinliklerde adım. silgi vb. Yapılan etkinliklerle standart ölçme birimlerine ihtiyaç hissettirilerek bu birimler tanıtılmalıdır. gün. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanı içerisinde öğrencilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarından yola çıkılmıştır.3. milimetre. tartma birimlerinden kilogram. sınıfta uzunlukları ölçme. zaman ölçme birimlerinden yıl. Bu düzeyde konular işlenirken uzunluk ölçme birimlerinden metre. Öğrencilerde ölçme ile ilgili kavramların geliştirilmesinin yanı sıra tahmin becerilerinin geliştirilmesine de önem verilmiştir. duyduğu birimler olmalıdır. Ölçme etkinliklerinde seçilen standart birimler çocuğun günlük hayatta sıkça kullandığı. sıvıları ölçme. ay.6. zamanı ölçme alt öğrenme alanları işlenirken ayrı ayrı irdelenmelidir. ton. mililitre. Standart ölçme birimleriyle ölçme etkinliklerine geçmeden önce standart olmayan ölçme birimleriyle ölçme etkinlikleri yaptırılmalıdır. Bu yeniliklerin gerekliliği araştırma ödevi olarak verilmelidir. 34 . Problem çözme etkinliklerinde standart ölçme birimleri kullanılarak öğrencilerin dört işlem becerileri geliştirilmelidir. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yenilikler 4.

Matematik sınavının yapılacağı günü takvim üzerinde gösteriniz..ĐSA AYI DAKĐ Ö EMLĐ TARĐHLER DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR.. Yıl içindeki resmî tatil günlerini takvim üzerinde işaretleyiniz. Annesinin doğum günü hangi gündür? 2. Bu takvime göre aşağıdaki soruların yanıtlanması sağlanır.. “Dün ayın kaçı idi? Bugün günlerden ne? Hangi aydayız? Bir sonraki gün ne olacak?” sorularıyla takvim kullanılarak zaman kavramı geliştirilir.. günü kutlanacaktır. ilişkilendirme.. : Karton....... takvim ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ Sınıfın bir köşesine haftanın günlerini ve o ayın ismini taşıyan küçük kartlar asılır. • Bu bayramdan 1 gün sonra...... Bu tarihi takvimde işaretler misiniz? 4. Büyük annesinin geliş tarihi nedir? 3... Pazartesi 5 12 19 26 Salı 6 13 20 27 Çarşamba 7 14 21 28 ĐSA Perşembe 1 8 15 22 29 Cuma 2 9 16 23 30 Cumartesi 3 10 17 24 Pazar 4 11 18 25 1. Her gün sırayla bir öğrenci o günün ayın kaçıncı günü olduğunu küçük karta yazarak takvime yapıştırır. Annesi nisanın ilk haftasında doğmuştur.. 1 Nisanda arkadaşlarına şaka yapmak istiyor. . 35 . Bu işlemden sonra öğrencilere aşağıdaki eksik cümleler verilir.. • Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ailenizle ilgili özel günleri takvim üzerinde işaretleyiniz. Öğrencilerden takvimlerini kullanarak cümleleri tamamlamaları sağlanır.. tarihinde okullar 1 gün tatil olacaktır.. Murat’ın kendisi için önemli olan tarihleri işaretlediği takvim verilmiştir.. Böylece sayıların düzeni de daha hızlı kavranır.. Nisan ayının son haftası büyük annesi ziyarete gelecektir..... iletişim..... 2. Matematik öğretmeni.. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1...” dedi. Öğrencilerin her birinden o yıla ait çeşitli ebatlarda takvim getirmeleri istenir. Her öğrenci elindeki takvimde kendi doğduğu ay ve günü işaretleyerek doğum gününün haftanın hangi günü olduğunu belirler.. kalem. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme. problem çözme : Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.......... “Nisan ayının ikinci çarşamba günü sınav yapacağım.

SAATĐMĐZĐ TA IYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :1 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim : Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. : Saat modeli, çalışma kâğıdı ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Saat okuma etkinlikleri bir olayın oluş saati içeriği belirtilerek yapılır. Bunun için aşağıda hazırlanmış alıştırma örneği öğrencilere dağıtılır. Mehmet, geçen pazar gününü nasıl geçirdiğini günlüğüne yazmıştır. Siz de Mehmet’in bu etkinlikleri saat kaçta yaptığını belirlemekte bize yardımcı olabilir misiniz?

Sabah saat 9’da kalkmıştır.

Saat ........... kahvaltı yapmıştır.

Kahvaltıdan sonra saat ............. başlayan çizgi filmi izledi.

Öğle yemeğinden önce saat ............... ders çalışmaya başladı.

Annesi saat ............. öğle yemeği için seslendi.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Saat modeli üzerinde akrep ve yelkovanı ayarlayarak saat başlarını belirtiniz.

36

ADIM MI METRE MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :2 : Ölçme : Uzunlukları Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : *Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. *Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. : Bir metre uzunluğunda ip, cetvel, kalem, kâğıt, sıra, sınıf duvarı vb. ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Öğrenciler ikişer adet standart olmayan ölçme birimini seçer. Bu birimlerden birinin adım-ayak, veya karış-parmak; diğerinin de kalem, silgi vb. olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilere önce oturdukları sıranın uzun ve kısa kenarının uzunluğu ile sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğu seçtikleri birim cinsinden tahmin ettirilir. Daha sonra bu birimler cinsinden ölçme yaptırılır. Tahminler ve ölçme sonuçları yazdırılır. 2. Bu etkinliklerde adım- ayak, karış-parmak gibi ölçme birimlerinin birlikte kullanımına önem verilir. “Sınıf tahtasının bulunduğu duvarın uzunluğunu adımla mı yoksa karışla mı ölçmek daha kolay?” vb. sorular sorularak ölçülen uzunluğa göre uygun birimi seçmenin önemi fark ettirilir. 3. “Herkes aynı sonuca mı ulaştı?” sorusu sorularak standart olmayan birimlerle yapılan ölçmelerde ortaya çıkan farklılıkların nedenleri tartıştırılır. Tartışma sonucunda standart ölçme birimlerinin gerekliliği ortaya çıkarılır. 4. Yapılan ölçme etkinliklerinde öncelikle metre kavramı geliştirilir. Öğrencilere 1 metre uzunluğunda ipler dağıtılarak sınıfta çeşitli uzunluklar ölçtürülür. Metre kavramı tam olarak oluşturulduktan sonra “Tahtanın uzun kenarı 1 metreden ne kadar fazla?”, “Tahtanın kısa kenarı 1 metreden ne kadar az?” vb. sorularla santimetre birimine olan ihtiyaç hissettirilir. 5. Kitap, kalem, yazı tahtası, sınıf panosu gibi nesnelerin uzunlukları metre ve santimetre cinsinden tahmin ettirilir. Tahminler ölçme yapılarak kontrol ettirilir. 6. Yapılan ölçme sonuçları 1 metre 30 santimetre, 1 metre 40 santimetre vb. ifadelerle yazdırılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Kendi boyunuzu, anne, baba ve kardeşleriniz ile arkadaşlarınızdan bazılarının boy uzunluklarını metre ve santimetre birimlerini birlikte kullanarak yazınız.

ARAÇ-GEREÇLER

37

ÇEVRE UZU LUĞU HESAPLAYALIM DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :3 : Ölçme : Çevre : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme : Nesnelerin çevrelerini belirler. : Patates, elma, armut, vb. sebze-meyve, maket bıçağı, kâğıt yumağı, cetvel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ
Çevre uzunlukları kolayca hesaplanabilen birer düzgün nesne (yazı tahtası, pano, resim çerçevesi, sıra, masa, A4 kâğıdı, pencere camı vb.) seçtirilir. Seçilen nesnelerle ilgili olarak; • Bu nesnelerin çevre uzunluğunu en kolay nasıl hesaplarız? • Bu nesnelerin çevre uzunluklarını ölçebileceğimiz, elimizdeki en uygun standart ölçme aracı hangisi olabilir? gibi sorular sorularak sınıfça tartışılır.

1. Seçilen nesnelerin kenarları metre veya cetvelle ölçtürülerek ölçümler kaydettirilir. Sonra nesnelerin kenar uzunluklarının ölçüleri toplatılarak çevre uzunlukları hesaplatılır. 2. “Patates, havuç ve benzerlerinin bir çevre uzunluğu var mıdır?”, “Şekiller düzgün olmadığında çevre uzunluğunu hesaplayabilir misiniz?” gibi sorular sorularak öğrencilerin bu konularla ilgili görüşleri alınır. 3. Ardından ellerindeki patates, havuç vb. enine ve boyuna kestirilir. Elde edilen kesitlerin A4 kâğıdı üzerine koydurulup kenarlarından kalemle geçirilerek sınırlarının belirlenmesi sağlanır. 4. Bu şekillerin çevre uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçebilir miyiz? Elinizde bulunan hangi materyaller, düzgün olmayan bu şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamada bize yardımcı olabilir? sorularıyla öğrencilerin tartışmaları sağlanarak böyle nesnelerin de çevre uzunluklarının hesaplanabileceği fark ettirilir. 5. Sonra çizilen her bir kesite ait şeklin sınırları ip yardımıyla ölçtürülür ve ipin uzunluğu da cetvelle ölçtürülerek o nesneye ait çevre uzunluğu hesaplatılır. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Derste bulunmayan arkadaşınıza çevre uzunluklarını hesaplamayı anlatınız. 2. Çevre uzunluğu hesaplamaları ile ilgili bir problem kurarak çözünüz ve çözüm stratejinizi açıklayınız.

38

ZAMA PROBLEMLERĐ DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞRE ME ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ VE GEREÇLER : Matematik :5 : Ölçme : Zamanı Ölçme : Akıl yürütme, ilişkilendirme : Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. : Saat, takvim

ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Aşağıdaki tabloda, Đstanbul’da saat 13.00 iken diğer kentlerde saatin kaç olduğu belirtilmiştir. Saat farklarını dikkate alarak belirtilen saatlere göre diğer kentlerdeki saatleri bulup tabloyu doldurunuz. Tablo: Bazı Kentlerdeki Saat Farklılıkları Đstanbul 13.00 Londra 11.00 20.48 ew York Yeni Delhi 06.00 16.30
04.36 12.35

Singapur 19.00

2. Bu etkinliği yaptığınız tarihe göre, yaşınızı yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız. 3. Normal bir tencerede 1 saat 25 dakikada pişen yemek, düdüklü tencerede 50 dakikada pişmektedir. Düdüklü tencereyle pişirmede ne kadar zaman kazanılmıştır? 4. Đki arkadaş sinemaya gitmek için sözleşiyorlar. Arkadaşlardan biri sinemaya belediye otobüsüyle diğeri trenle gidiyor. Bu temayı kullanarak zamanla ilgili problem kurunuz. 5. Saat farkının kullanılmasını gerektiren problemler kurunuz.

39

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME
PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU

Öğrencinin adı ve soyadı: ..........................................................................

Sınıf: .........................

adiren

Sık sık

Hiçbir zaman

1. Problemi anlama 2. Problem çözme stratejilerini kullanma 3. Problemi çözme 4. Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5. Problem çözümünü analiz etme 6. Problem kurma 7. Problemi genişletme 8. Problemi çözmek için çaba harcama 9. Problem çözmede kendine güvenme 10. Problem çözmeyi sevme

YORUMLAR VE Ö ERĐLER ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

40

Bazen

ÖLÇÜTLER

Her zaman

KĐŞĐSEL TARĐH ÇĐZGĐM DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ARA DĐSĐPLĐ : Kariyer Bilincini Geliştirme KAZA IMLAR : Kendinde ve başkalarında olan değişimi ve gelişimi açıklar. (4) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Matematik ve geometriyle ilgili pek çok çalışmaları olan 20. yüzyılın ünlü Türk matematik dâhisi Cahit Arf’ın yaşam öyküsü okunur. 2. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın tarih çizgisini oluşturmaları istenir. 3. Öğrencilerden, Cahit Arf’ın yaşamından hareketle insanların yaşamlarındaki değişim ve gelişimlere örnekler vermeleri istenir. 20.YÜZYILI Ü LÜ TÜRK MATEMATĐK DÂHĐSĐ CAHĐT ARF
1910 yılında Selanik’te doğdu. 4 yaşında okula başladı. Balkan savaşlarından sonra ailesi Đstanbul’a taşındı. Önce Beşiktaş daha sonra Đstanbul Sultanisi’nde okudu. 1919 yılında Ankara’ya daha sonra Đzmir’e yerleştiler. O dönemde matematiğe olan ilgisi nedeniyle öğretmeni; onu Euclid (Öklid) teorisine göre geometri problemleri çözmesi konusunda teşvik etti. 1926 yılında ailesi eğitimi için Fransa’daki St. Louis Lisesi’ne gönderdi. Üç yıllık okulunu iki yılda tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye’ye geri döndü. Ancak Paris’ten kazandığı burs sayesinde üniversite eğitimine tekrar Fransa’da devam etti. 1932 yılında Galatasaray Lisesi’nde Fransız bir öğretmenin yerine derslere girdi. Daha önceki öğretmen 600 lira alırken Cahit Arf, 60 lira alıyordu. O zamanlar oldukça idealist olduğu için bunu önemsemiyordu. O dönemde üniversitelerde reformlar yapılıyordu ve Cahit Arf’a üniversitede yardımcı profesörlük (doçent adaylığı) teklif edildi. Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde çalışmaya başladı. Üniversitede çalışırken matematik ile ilgili eğitimine devam etmeye karar verdi. Cahit Arf, 1937’de Göttingen Üniversitesinde Helmut Hasse’nin danışmanlığında doktora eğitimine başladı. 1938’de çalışmalarını tamamladı. Günümüzde Hasse-Arf olarak bilinen teorem oluştu. Almanya’dan döndükten sonra 1962 yılına kadar Đstanbul Üniversitesinde çalıştı. 1943’te profesör, 1955’te ordinaryüs profesörlük unvanını aldı. Bu dönemde bir yıl misafir profesör olarak Maryland Üniversitesinde ders verdi ve Mainz Akademisi Muhabir Üyeliğine seçildi. 1963 yılında Đstanbul Robert Koleji’nde 1964-1966 Princeton Üniversitesinde çalıştı. 1967 yılında ODTÜ’de ders verdi. TÜBĐTAK’ın kuruluş aşamasında etkin rol oynadı ve uzun süre başkanlık yaptı. Çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan pek çok onur ödülü aldı. 1948’de Đnönü Ödülü, 1974’de TÜBĐTAK Bilim Ödülü, 1980’de ĐTÜ ve KATÜ Onur Doktorası, 1981’de de ODTÜ Onur Doktorası’nı aldı. Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi oldu. 41

Cahit Arf matematik dünyasına pek çok katkı sağlamıştır. “Arf Değişmezleri”, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” Cahit Arf’ın kendi çalışmalarıdır ve yine kendi adıyla anılmaktadır. Cahit Arf’ın 1940’lı yıllarda yaptığı bu çalışmaların günümüzde hâlâ kullanılıyor olması, onun kalıcılığını ispatlamıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Cahit Arf’ın tarih çizgisini inceleyiniz. Cahit Arf’ın yaşamındaki tarihleri kullanarak iki zaman arasındaki farklarla ilgili problemler kurunuz ve çözünüz.

42

bildirgelerin ve bildirilerin. 3. Yeryüzünde en fazla ülkenin imzaladığı sözleşmelerden olan Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bir araştırma yapmaları ve sınıfa sunmaları istenir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 190’dan fazla ülke onaylamıştır. Yukarıdaki sözleşmelerin. Aşağıdaki konuların öğrencilerce tartışılması sağlanır: • Yukarıdaki belgelerden hangilerini önceden biliyordunuz? • Haklarımızı bilmek bize neler kazandırır? • Çocukların sahip olduğu hakları toplumumuza nasıl duyurmalıyız? 43 . Bildirgelerin ve bildirilerin ortak amaçlarının. çocukların tüm dünyada her an karşılaşabilecekleri her türlü taciz ve ihmale karşı korunmaları için standartlar belirlemek olduğuna vurgu yapılır. kural 26 8 Madde numarası 2. (16) ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Hangi ülkelerin çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için bu belgelere imza attığını araştırmaları istenir. ortak amaçlarının ne olabileceği hakkında tartışılır.ÇOCUK HAKLARI BĐLDĐRĐLERĐ DERS : Matematik SI IF :5 ÖĞRE ME ALA I : Ölçme ALT ÖĞRE ME ALA I : Zamanı Ölçme KAZA IMLAR : Zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Örneğin. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak iki zaman arasındaki farkı belirleyen problemler oluşturunuz: Tablo: Çocuk Haklarını Đçeren Uluslararası Sözleşme ve Belgeler Adı BM Çocuk Hakları Bildirgesi BM Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadın ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunmasına Đlişkin Kurallar Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi BM Çok Kötü Biçimdeki Çocuk Đşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına Đlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi Tarihi 20 Kasım 1959 17 Aralık 1974 20 Kasım 1989 14 Aralık 1990 25 Ocak 1996 17 Haziran 1999 10 6 54 87. ARA DĐSĐPLĐ : Đnsan Hakları ve Vatandaşlık KAZA IMLAR : Đnsan haklarının uluslararası belgelerde güvence altına alındığını bilir. 4.

öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmeye ve yorumlamaya başlarlar. Zamanla resimlerden sembollere ve daha soyut gösterimlere geçilmelidir. öncelikle kendileri için anlamlı olacak sorular oluşturmaya ve bu sorulara verilen cevapları belirlemeye. Bu karşılaştırmalar 4 ve 5.4. Üçüncü sınıfta her resmin bir nesneyi veya bir resmin birden fazla nesneyi temsil ettiği şekil grafiklerine yer verilmelidir. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri Bu öğrenme alanında. veri analizi ve istatistiğin kavranması için kullanılabilir. Beşinci sınıfın sonuna doğru. Olasılık. “Bugün yağmur yağma olasılığı çok düşük. Đlk yıllarda öğrenciler veriyi bir bütün olarak görmekte zorlanabilir fakat. eksenler ve başlıklar açıkça belirtilmelidir. Oluşturulan sorular öğrencilerin gerçek hayatları ve ilgileriyle yakından ilişkili olmalıdır. hem tablo hem de grafik olarak gösterebilmelidir. Bu süreçte öğrenciler. Öğrenciler bilinçli vatandaş olabilmek için veri analizini bilmeli ve istatistikle ilgili akıl yürütebilmelidir. Örneğin. Örneğin. Öğrenciler. Dördüncü sınıfta veriler sütun grafiği oluşturmak için kullanılırken beşinci sınıfta çizgi grafiği için kullanılmalıdır. araştırma ve günlük hayatta karar vermeye yardımcı olacak çok miktarda veri vardır. Özellikle. Somut nesneler kullanılarak gerçekleştirilecek deneylerle rastgele olaylar öğrencilere sezdirilmelidir. veriyi tablo ya da grafik biçiminde özetleme yoluyla cevaplayabileceği problemler oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. matematiğin pek çok konusu ile ilgilidir. politika.” gibi öğrencilerin hayatından örnekler verilebilir. veriyi açıklama ve yorumlama becerilerine katkıda bulunur. “Hangi tür?”. karşılaştırma ve sayma etkinlikleri. bir sayı bazen bir öğrencinin boyunu gösterirken bazen de “3 kişi muz seviyor. verilen cevapları düzenlemeye yönlendirilmeli. olasılıkla ilgili pek çok düşünce. Öğrenci veriyi farklı yollarla göstermeyi anladıkça farklı gösterimleri karşılaştırabilme aşamasına gelir. Đş dünyası. “Sınıfımızdaki öğrenciler okula nasıl geliyorlar?.6. günlük dile dayalı olasılıkla ilgili temel olguları. Veri. Farklı gösterimlerde. sonra topladıkları veriyi. Bu sınıflarda çetele ve sıklık tablolarına yer verilmelidir. Bir sayı. çetele veya sıklık tablosu ile grafikleri kullanabilmelidir. veri toplama teknikleri geliştirebilir. kendi dünyaları hakkında meraklı oldukları için. “Bunlardan hangisi?”. Beşinci sınıfta aritmetik ortalamanın anlamına önem verilmelidir. “Sınıfımızdaki öğrenciler hangi meyveleri seviyor?. Öğrenciler. Oluşturulan gösterimlerde. Öğrenciler bu sorulara uygun. kullanılan sayı. Basit sınıflama. veri. veri toplama. Sınıfta öğrencilerin yürüteceği veri toplama tekniklerinin etkinliği ve yararlılığı konusunda tartışmalar yaptırılmalıdır. ilköğretimin ilk beş sınıfında öğrencilerin veri toplaması. sembol ve noktaların ne anlama geldiği tartışılmalıdır. “daha az” veya “daha çok” gibi basit karşılaştırmaları yapabilirler. nesne grafikleri ve tabloları hazırlayabilirler. bazen verinin sayısal değerini gösterirken bazen de o verinin sıklığını gösterebilir. “Gezi için nereye gidelim? gibi sorular sınıfta kolayca oluşturulabilir. Đlk olarak matematiksel tanım ve kuralları vermek yerine. ikinci sınıfta.” gibi bir verinin kaç kez tekrar ettiğini gösterebilir.”. sezgiye dayalı olarak geliştirecek yönde etkinlikler yaptırılmalıdır. “Bugün büyük bir ihtimalle bahçede oyun oynayacağız. Bu geçiş öğrenci için büyük bir adımdır. tablo ya da grafik hâlinde düzenlendikten sonra öğrenciler veri analizine yönlendirilmelidir. “Kaç tane?”. sınıflarda yaptırılmalıdır. 44 .

Eğer sütun grafiğini yatay oluşturduysanız. Eksenler isimlendirilerek sütunlar çizdirilir. Tablodaki verilerden yararlanarak sütun grafiği oluşturunuz ve grafiği yorumlayınız.SÜTU HEM YATAY HEM DĐKEY OLURMUŞ! DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :4 : Veri : Sütun Grafiği : Akıl yürütme. Geliştirdiğiniz anketi bir grup öğrenciye uygulayınız. 3. 6. Çetele tablosu. 7. bunu dikey hâle dönüştürünüz. dikey oluşturduysanız. Grafik isimlendirilir. 9. 45 . 5. Oluşturulan düzenin. 10. problem çözme : Sütun grafiğini oluşturur. iletişim. “Kim temsilci seçilmiştir? Neden? Aldıkları oy sayısına göre isimleri sıralayınız. 4. 23 Nisan günü TBMM’de sınıfımızı temsil etmek üzere bir öğrenci seçileceği duyurulur. Topladığınız verileri kullanarak sütun grafiği oluşturunuz. Bulgularınızı gerekçeleri ile birlikte rapor ediniz. sütun grafiği olduğu belirtildikten sonra bu grafiğin hangi ögelerden oluştuğu açıklatılır.” soruları sorulur. Belirlenen adaylardan bir kişiyi seçmek üzere gizli oy kullandırılır. “Kimler aday olmak istemektedir?” sorusu sorulur. 8. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Tablo: Göz rengine göre öğrenci sayısı Göz rengi Kahverengi Siyah Mavi Yeşil Ela Öğrenci sayısı 12 9 3 6 3 1. bunu yatay hâle getiriniz. 2. sıklık tablosuna dönüştürülür. Çetele tablosu oluşturularak oy sayma işlemi yaptırılır. Sütun kutuları tamamen boyatılır. PROJE: Anket kullanarak veri toplayabileceğiniz bir proje konusu belirleyiniz. ilişkilendirme. Sütun grafiğini yorumlar. Tablodaki verilerden yararlanarak öykü yazınız. 2. : Grafik çizelgesi ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1.

bir grup öğrenci masa hazırlayacak. kronometre. 2. 10. 5. Gruplarda bu işleri yapacak kişiler belirlenir ve aynı işi yapacak öğrenciler bir araya gelerek gerekli düzeni hazırlar. 3. bir grup öğrenci çuval getirecektir. iletişim. cetvel. masa. ilişkilendirme. 90. koşu bittikten sonra yatay eksende mesafe ve dikey eksende zaman belirten bir grafik oluşturmaları sağlanır. 110. Bu öğrencinin 30. metreden sonraki kısmı çuval içinde koşarak tamamlayacaktır. 4. ARAÇ-GEREÇLER ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME • Çizgi grafiği gerektiren bir problem kurunuz ve grafiği oluşturunuz. *Çizgi grafiğini yorumlar. bir grup öğrenci mesafeyi ve zamanı not olacak. Yorumlar gerekçeleri ile yazdırılır. 110 ve 120 metrelik mesafeleri ne kadar zamanda koştuğu belirlenecektir. 11. metre. Bir öğrenci 120 metrelik mesafeyi koşacaktır. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. bir grup öğrenci zaman tutacak. 8. verilen kâğıda yazacak. Grupların. : Farklı alanlarla ilgili çizgi grafikleri. 46 . çuval. Neden çizgi grafiği kullanıldığı açıklatılır. grafik ve yorumları sunmaları sağlanır. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR : Matematik :5 : Veri : Çizgi Grafiği : Akıl yürütme. Oluşturulan tablo ve grafikler tahtaya çizdirilerek grafikler birlikte yorumlatılır. 9. 7. Ancak 90. oluşturdukları tablo. Farklı alanlarda kullanılmış çizgi grafiklerini göstererek çizgi grafiğini oluşturan ögelerin neler olduğu ve grafikte kullanılan verilerin sürekli olması gerektiği buldurulur. kâğıt ve kalem ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1.HER VERĐ ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ DE GÖSTERĐLEBĐLĐR MĐ? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. Etkinlik başlar ve gerekli veriler tabloya yazılır. metrede iki kıtalık bir şiiri. Bir grup öğrenci mesafeleri işaretleyecek. Koşu başlamadan önce mesafelerin ve zamanın yazılacağı bir tablo hazırlatılır. tebeşir. 6. problem çözme : *Çizgi grafiğini oluşturur. sopa. Organizasyon için öğrenci grupları oluşturulur. 60. Grupların.

daire şeklinde pul yaptırılır.EDE BÖYLE OLDU? DERS SI IF ÖĞRE ME ALA I ALT ÖĞR. 4. Tercihler öğretmen ve grup isimlerinin karşısına yazdırılır. ALA I BECERĐLER KAZA IMLAR ARAÇ-GEREÇLER : Matematik :5 : Veri : Olasılık : Akıl yürütme. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan iki tane. : Karton. Daire şeklindeki bu iki pul. Adil olmayan bir deney yapınız. 3. 47 . ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME 1. Öğretmen “farklı iki renk gelmesi” durumunu ve öğrenci gruplarının her biri de bunun dışındaki seçeneklerden birini seçer. 2. 7. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartışılır ve varılan sonuç yazdırılır. pergel ÖĞRETME VE ÖĞRE ME SÜRECĐ 1. Deneyin adil olması için ne yapmak gerektiğini açıklayınız. ilişkilendirme. Bir yüzü sarıya. 6. boya. Deneyin neden adil olmadığını yazınız. problem çözme : Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 5. “Adil olmak” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız. Öğretmenin kazanma olasılığının gruplara göre neden daha yüksek olduğu tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. fırlatıldığında üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin ettirilir. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşabileceği sorulur ve ağaç şeması şeklinde gösterilir. makas. iletişim. 2.

Bu değerlendirmelerin amacı. Bu programda değerlendirme. • Akıl yürütme becerilerinin ne düzeyde olduğu. programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak gibi amaçlarla yapılır. Ölçme araçlarından elde edilen verilerle yapılan değerlendirmeler öğrenci. Değerlendirme yaparken öğrencilerin. deney. • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği. sunum. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları bir plan dâhilinde yapılmalıdır. görüşme. eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri engellediği açıktır. öğrenci öğrenmelerindeki eksiklikleri tespit edip öğretme-öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla kullanılması önerilen araçlar verilen hâliyle veya amaca uygun olarak yeniden düzenlenerek uygun yerlerde ve zamanlarda uygulanmalıdır. • Öz düzenleme becerilerinin ne kadar geliştiği.7. • Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği. • Matematikle hangi düzeyde iletişim kurabildikleri ve matematiksel ilişkilendirme yapıp yapamadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. • Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğu. proje. • Matematikte ne kadar öz güvene sahip olduğu. Ölçme ve değerlendirme planı hazırlanırken aşağıdaki sorular sorulur: • Ölçme ve değerlendirmeyi hangi amaçla yapıyorum? • Bu amaca ulaşmak için hangi aracı ve ne zaman kullanmalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracını nasıl uygulamalıyım? • Ölçme ve değerlendirme aracından elde ettiğim bilgiyi nasıl değerlendireceğim? 48 . öğrenme sürecini destekler ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. gözlem. sergi. ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. Öğrencilerin zihinden işlem yapma becerilerinin sınanmasında ise sorular ve cevaplar sözlü olarak verilmelidir. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği. akran değerlendirme vb. • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. Böylece. ürün dosyası. eksikliklerini belirlemek. Ölçme ve değerlendirme sürecinde soruların ve görevlerin kazanımlara ve sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilmelidir. değerlendirme öğrenmenin bir parçası haline dönüşür. Öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için zaman zaman öğrencileri yazılı olarak sınamanın yanında tartışma. • Estetik görüşlerin ne kadar geliştiği. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak. öğretmen ve program için dönüt olarak kullanılabilir. değerlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. öz değerlendirme.

görüş geliştirme. öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir. alıştırmaları. Bu yöntemlerin yanında öğretmenler. araştırma ve yorum yapma. eşleştirmeli sorulardan oluşan geleneksel testleri kullanabilirler. Bir proje çalışması. projeler. grup çalışmasında görev dağılımını yapabilmelerini. istedikleri bir alanda/konuda inceleme. sık sık disiplinler arası araştırma planlayarak. problem çözme. Aşağıda ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerin bazıları ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. açık görüşlü ve tartışabilir olmalarını iş üretmeye istekli olmalarını gözlemlemek için uygun bir çalışmadır. Projeler. • Ölçme ve değerlendirme planı dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanır. özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır.Bir ölçme ve değerlendirme planı uygulanırken. • Her fırsatta öğrencilerin görüşleri alınır. çoktan seçmeli. Öğrencilerin matematik dersindeki performanslarını gerçek anlamda değerlendirmek için edindikleri bilgileri farklı alanlarda kullanmalarına ve gerçek yaşama aktarmalarına fırsatlar verilmelidir. • Problem çözme başarılarının yanında problem çözmeyle ilgili tutumları da değerlendirilir. özel beceriler ve alışkanlıklar kazandırır. açık uçlu sorular. öğrencilerin yaratıcılık. kısa sınavları. • Ölçme ve değerlendirme planın nasıl ve ne zaman uygulanacağı hakkında öğrencilere bilgi verilir. Yapılacak değerlendirme çalışmalarında bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak problem durumlar ya da görevler verilmelidir. sorumluluk alabilmelerini. ilişkilendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Öğretmenin bu yöntemleri kullanarak öğrencilerin öğrenmeleri hakkında aldıkları bilgilerle varsa öğrenme eksiklikleri belirlenir ve bunların giderilmesi için ders işleme planında gerekli değişiklikler yapılır. Günlük yapılan çalışmaları değerlendirmek için matematik günlükleri. doğru-yanlış. öz değerlendirme. bir işe başlamadaki öz güvenlerini. grup öğrencilerinin yaratıcılıklarını. kısa cevaplı. Bu derste kazandıklarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesi beklenir. öğretmenler öğrencilerin hem kullandıkları stratejileri hem de problem çözme süreçlerini değerlendirebilir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar 49 . • Planda grupla yapılan çalışmaların değerlendirmesine de yer verilir. • Öğrencilerin çalışmaları sistematik olarak değerlendirilir. yeni bilgilere ulaşma. Bir uzmanlık alanında. öğrencilerini değerlendirirken amaca bağlı olarak. liderlik özelliklerini ve işbirlikçi çalışmalarını. Bu görevler yapılırken. araştırma. görüşmeler. posterler. iletişim. • Sınıftaki öğrencilerin tümünün aynı zamanda değerlendirilmesi zorunlu değildir. Bu amaçla. kontrol listeleri. Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak. • Öğrencilerin cevapları kadar düşünce yolları da değerlendirilir. performans görevleri. ödevleri. tasarlayarak ve bir öğrenci ya da bir grup öğrenci tarafından üstlenilen projeler kişiye yeni bilgiler. öz değerlendirme ve akran değerlendirme yöntemleri kullanabilir. • Değerlendirme için tüm problemlerin kullanılması zorunlu değildir.

i. 2. Fibonacci sayıları vb. Gerekli görüldüğünde aileler yönlendirme yapabilirler ancak esas olan. Matematik ve yaşam a.) Sayılar ve yaşam (Asal sayılar. kirlilik vb. trigonometri. Matematik ve Origami vb. a. f.) vb. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. altın diktörgen. 1.) Đstatistik ve yaşam ( Fen. b. Geometri ve yaşam (Dönüşüm geometrisi. vb. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır. gerçek yaşam. altın oran. Seçilen proje konuları ile ilgili yönerge ve puanlama ölçütlerinden öğrenciler haberdar edilir. özellikleri bakımından heterojen gruplar oluşmasına dikkat edilmelidir. Aşağıda sıralanan başlıklarından proje konuları seçilebilir. Matematiğin farklı alanlarda kullanımı 3. malzeme. b. Aileler sadece yer. medya vb. zaman. Matematikteki iç ilişkilendirmenin incelenmesi 50 . c. başarı durumu vb. ) Matematik ve görsel sanatlar (Altın oran. c. Fraktallar vb. projelerin öğrencilerce hazırlanmasıdır. kaynak sağlanması konusunda öğrencilere destek olmalıdır. Matematik ve fen Matematik ve müzik (notalar ve kesirler. e. yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. Grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. h. Escher. Leonardo da Vinci vb. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır. ekonomi. Projeler.geçen süreç. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. öğrencilerin cinsiyet. Her grup kendine bir çalışma takvimi oluşturmalıdır.) Matematik ve astronomi Matematik ve teknoloji Matematik ve meslekler Matematik ve spor Matematik ve oyun vb. bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. d. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. simetri. g. altın oran. Grup halinde yapılacak projelerde. Proje konuları bir tek alanla ilgili olabileceği gibi disiplinler arası da olabilir. yerlerde kullanımı) Çevre sorunlarına çözüm önerileri (Geri kazanım. d.

4. 5. Artık malzemelerle oyunlar c. d. Çeşitli tangramlarla oyunlar v. Escher (eşher) vb. Thales (tales). 7. Gönye yapımı ve kullanımı vb 51 . Geometrik cisimlerle oyunlar vb.’lerin sayı sistemleri. Matematiksel ispatlar a. Pantograf (pantograph) yapımı ve kullanımı c. Klinometre(clinometer) yapımı ve kullanımı b. Hacim bağıntılarının gösterilmesi vb. Mısırlılarda kesirler. Çok karelilerle oyunlar iii. Pytagorous (pisagor). 6. vb. Geometri şeridi ile oyunlar vi. Kirigami g. Sudoku e. Kar taneleri oluşturma f. b. Origami vb. Geometri tahtası oyunları ii.) Matematiksel oyunların tarihi Origami vb. Pisagor teoremin ispatı b. Küremetre( spherometer) yapımı ve kullanımı d. Farklı kültürlerdeki matematik Matematiğin tarihsel gelişimi (Mayaların vb. Matematik tarihi a. Ders araç gereçleri kullanarak oyunlar geliştirme i. Açı ölçer yapımı ve kullanımı e.) Matematiğe katkıda bulunanların hayatı (Atatürk. e. b. c. Matematiksel Teknoloji a. Matematiksel oyunlar a. Çok küplülerle oyunlar iv. Kare bulmacalar d.

... Proje Đzleme Formu Grup Üyeleri: ..... Proje Konusu: .. yaratıcılığını kullanma................ Matematik gazetesi b.......8. Matematik posteri (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları.. Şiirlerle Matematik g.. çevremizdeki matematik) vb.......... cevabını öğrencilerin yapılandırdığı bir görev....... hangi 52 ................... proje değerlendirme ölçeği Ek’te verilmiştir.............. Performans görevleri.... Şarkılarla Matematik h...... duyuşsal... bir problem ya da açık uçlu bir soru olabilir........ Proje çalışmalarında kullanılacak. Tarih Yapılan Đş Sorular Öğretmenin Notu Proje izleme formu öğrencilerin bağımsız bir şekilde çalışırken öğretmenin yapılan işten haberdar olmasını sağlar.. Matematiğin sanatla hayat bulması a........ doğadaki matematik. doğadaki matematik.. Bu görevi öğrenciler yapılandırırken nasıl planladığını...................... Karikatürlerle matematik c. Tiyatro oyunları ile matematik vb.............................................. çevremizdeki matematik) c. Ayrıca öğrencilerin bir iş yaparken sorgulama becerisini de geliştirir.... Proje değerlendirmesi için Ek’teki form veya geliştirilecek başka bir form kullanılabilir................... Resimlerle matematik d. geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır.......... Süslemelerle (tessellation) matematik b..... 9. Hikayelerle matematik f............. Matematik ve Đletişim Ürünleri a........... Heykellerle matematik e..... Performans Görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme.................... okuduğunu anlama............... Matematik videosu (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları....... ..... psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını....... problem çözme. araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel...... Proje çalışmalarında grup değerlendirme formu da kullanılabilir....................

nasıl örneklediğini. Matematik günlükleri işlenen konunun veya problemin ne kadar veya nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi verir. Öğretmenler. Kelimeler. Bu tür görevlerle. Matematik günlükleri üzerine küçük notlarla yapıcı eleştiriler ve öneriler yazıp. verileri nasıl topladığını ve organize ettiğini. öneri vb. sorgulama. duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir. Bu görevler disiplinler arası bilgi alış verişinin sağlanması ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için de yarar sağlar. Sözel bilgiler. 53 . Öğrenciler matematik derslerinde yaşadıkları olayları. Performans görevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. bazı öğrencilerin günlükleri olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. matematiksel bilgiler. resimler. deneyimleri. aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. deneme. sayılar ve el becerilerine yönelik öğrendiklerini kullanır. Matematik derslerinde öğrenciler düşüncelerini yazarak diğer disiplinlerle matematik arasındaki ilişkileri. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. öğrencilerin matematik günlüklerinde yazdıkları hakkında yorum yapmalıdır.stratejileri kullandığını. fikirleri ve düşündüklerini diğer öğrencilere açıklayabilirler. Bu görevler gruplar halinde yaptırılarak öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimi sağlanmış olur. • Karmaşık durumları anlamak için matematiği kullanabiliyor mu? • Bilgileri organize edebiliyor mu? • Kavramları açıklayabiliyor mu? • Đletişim becerilerini etkili kullanabiliyor mu? • Matematiksel dili uygun bir şekilde kullanabiliyor mu? • Yeteneklerinde kendine güvenebiliyor mu? Günlük yazmada karşılaşılan en büyük sorun. Matematik günlüklerinden. Matematik günlüğü yazmak öğretmene öğrenci hakkında aşağıdaki gibi özel bazı sorulara cevap vermesi için yardım eder: Öğrenci. çalışmalarını. öğrencilerin matematik dersine ve öğrenme sürecine karşı tutumları öğrenilebilir. konular hakkında anlayışları. Öğrenci ne düşündüğünü tam olarak keşfeder. Matematik Günlüğü: Günlükler. kişisel deneyimler ve görsel düşünceler birleşir. Öğretmenler öğrencileri yönlendirerek bu durumu önleyebilirler. duygularını yazabilir buna ek olarak derste öğrendiklerini yazılı olarak açıklayabilirler. Performans görevleri yapılırken öğrenciler öğretmen tarafından gözlemlenerek gereken yerlerde rehberlik edilerek yönlendirilir. Öğrenciler yazdıklarında düşünceleri açık hale gelir. Kendi gelişim düzeylerinin somut olarak algılarlar. sorular sormalı ve öğrenciler cesaretlendirilerek günlükler geri verilmelidir. öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma. gözlem. genellemelere nasıl ulaştığını. öğrencilerden derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. kısmi ve geçici çözümleri nasıl değerlendirdiğini ve cevaplarını nasıl savunduğunu da gösterir. Performans görevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye.

• Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenir. Gözlem. Aşağıda bir izleme ve görüşme form verilmiştir. • Her öğrenci değişik özellikler. informal biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formları veya kontrol listesi kullanılarak da yapılabilir. Öğretmenin önemsediği (istedikleri) bir konuyla ilgili ya da öğrenci için önemli olan bir etkinlikten sonra da günlük yazılabilir. Performansları ve tutumları hakkındaki bilgilere ulaşılabilir. grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarına yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı. güvenilir. Gözlem yapılarak öğrencilerin başarıları. Gözlem: Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımları. Aşağıdaki noktalar. • Değerlendirmeyi. beceriler ve davranışlara göre değerlendirilir. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartlar kullanılır. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar.Öğrenciler her gün günlük yazmak zorunda değildirler. Öğretmenlerin gözlem formlarını kullanarak öğrencilerin sergilediği davranışları kaydetmesi geçerlik ve güvenirliğe katkı sağlar. mümkün olduğu kadar gözlemi yapıldığında kaydedilir. geçerli biçimde değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. 54 . tutumları ve kendine güvenleri hakkında bilgi edinilebilir. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. Tablo: Đzleme ve Görüşme Formu Đzlenecek Davranış Problemi doğru okuma Sorulacak soru Bana soruyu okur musun? Öğrenci Öğrenci 1 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4 Problemi anlama Soru senden ne yapmanı istiyor? Çözüm için plan Cevabı nasıl bulacaksın? yapma Cevabın doğruluğunu kontrol etme Cevabı yazma Benzer bir problem kurabilme Çözümü yaparken neden bunları yaptığını söyler misin? Sorunun cevabını yazar mısın? Benzer bir soru oluşturabilir misin? Öğrencilerin verdiği cevaplara göre nerede yardıma ihtiyaçları olduğuna karar verilir. Gözlemler. soru ve önerilere verdikleri cevapları. • Her öğrenci birkaç kez gözlemlenir. Günlükler öğrencilerin defterlerine ya da herhangi bir kâğıda yazdırılabilir.

Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. öğrencilerin. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri.Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin bir ya da birkaç alanda harcadığı çabayı. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi? • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. Sınıf içi etkinliklerin belli ölçütlere göre bir araya getirilip. • Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi • Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. geçirdiği evreleri ve çalışmalarını gösteren bir koleksiyondur. araştırmalar. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. • Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. stratejiler dereceli puanlama anahtarları. özet ya da özgeçmiş Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve öz değerlendirme istenmesi • Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması ve öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. yazılar vb. Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler. Öğrencinin gelişimini. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası.). • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. veli ve öğretmenin izleyebilmesine olanak sağlar. Örneğin. kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? eden bu çalışmayı seçtin? 55 . Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir. • Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla ürün seçilmesi • Öğrencilerden. problemler. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir.

Davranış. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir. • Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması • Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi 56 .Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu. Ek-2) • Kısa sınavlar Öğrenci ürün dosyasına alınan ürünlerin her biri. Dereceli Puanlama Anahtarı: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri kullanılabilir. yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Ürün dosyasında aşağıdaki belgeler olabilir. değerlendirmek için dereceli puanlama anahtarları. projelerini. Ek’teki form bir örnektir. ürün dosyalarını vb. Ek’lerde verilen uygun ölçeklerle değerlendirilebilir. • Matematik günlükleri • Ödev-alıştırma cevapları • Öğrencilerin yazdığı problemler • Grup proje raporları (bireysel görüşler de olmalı) • Öğrencilerin yaptığı sunuşların video bantları • Matematik konularından birinin uygulaması ile ilgili bir rapor • Öğretmen anekdotları • Öğretmen kontrol listeleri • Değerlendirme çalışmaları • Posterler (bkz. performans görevlerini. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. • Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi • Ölçütlerin tanımlanması. Siz kendi değerlendirme yaklaşımınızı kullanabilirsiniz Öğrencilerin açık uçlu sorularını. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması.

Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini gözlemlemek amacıyla duygu veya düşünceye yönelik sorular hazırlanabilir. yapıldı/yapılmadı gibi). görüldü/görülmedi. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını.Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. Duyuşsal boyutun değerlendirilmesinde öğrencilerin derse yönelik tutumları. gözlem veya görüşme yapılabilir. Kontrol Listeleri: Gözlemlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. Duyuşsal Özellikleri ve Öz Düzenleme Becerilerini Değerlendirme Öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal gelişimleri de önemlidir. kendine güvenleri vb. “Kararsızım”. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Bu ölçekler. Kontrol listesi örneği Ek’te verilmiştir. 57 . “Problem Çözme Đçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. Davranışların ya da özelliklerin varlığı gözlenebilmişse işaretlenir. Sorulardan bazıları şunlar olabilir: • Konu işlenirken severek yaptıklarınız nelerdir? • Konu işlenirken sizi neler zorladı? Bu zorlukların üstesinden gelebildiniz mi? Gelebildiyseniz neler yaptınız? • Şimdi matematik hakkında ne düşünüyorsunuz? • Daha çok başarılı olmak için ne yapıyorsunuz? • Grup olarak çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Neden? • Neler öğrenmek istersiniz? Neden? Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları bu amaçla geliştirilmiş tutum ölçekleri ile ölçülebilir. “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum”. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. Her gözlem iki kategorili kaydedilmelidir (var/yok. hakkında bilgi edinmek için ölçekler kullanılabilir. “Problem Çözme Đçin Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir 2. “Katılmıyorum”. Aynı anda tüm öğrenciler gözlemlenmeye çalışılmaz. evet/hayır. Ölçekteki cümlelerin seçenekleri şunlardır: “Hiç katılmıyorum”. doğru/yanlış. EARGED tarafından geliştirilmiş olan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” Ek’te verilmiştir. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır.

Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanlarına göre tutumları olumsuzsa. 3 ne olumlu ne olumsuz tutumu.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Dereceler Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı Olumsuz Đfade Puanı 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Her bir tutum ifadesinden alınan puanların toplamı. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendi çözüm yollarına. Bu programın başarıyla uygulanabilmesi için öğrenme-öğretme sürecine farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kaynaştırılmalıdır. 58 . II. dönemin başı. Ek’te verilen tutum ölçeği I. Bu işlem sonucunda 1-2 olumsuz tutumu. olumlu tutumlar geliştirmeleri için gereken önlemler alınmalıdır. 4-5 olumlu tutumu ifade etmektedir. cümle sayısına bölünerek öğrencinin 1-5 değerleri arasında nerede olduğu bulunur. dönemin başı ve II. Elde edilen sonuç ondalık kesir şeklinde ise yakın olduğu tam sayının temsil ettiği tutuma sahip olduğunu gösterir. düşüncelerine. bilgilerini uygulamalarına ve kendi öğrenmelerine önem verilerek öğrenci olumlu yönde motive edilmelidir. dönemin sonunda uygulanabilir.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 59 .

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI.SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 60 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI.

10. silindir. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. 8. 5. Rakamları okur ve yazar. Eşlik 1. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. 2. 3. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Zamanı Ölçme 1. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. 9. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. 1.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Paralarımız 1. Örüntü ve Süslemeler 1. 61 . En çok üç nesneyi. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Küp. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. prizma. Geometrik Cisimler L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. ağırlıklarına göre sıralar. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. silindir. 7. 20 içinde geriye birer sayar. Tartma 1. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. grupların nesne sayılarını karşılaştırır. 6. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. 4. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 2. Eş nesnelere örnekler verir. Doğrultu-Yön) Đlişkiler 1. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Geometrik cisimlerden küp. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. prizma. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. SA Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 2. 4. 3. 2. Paralarımızı tanır. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. 2. 2. 2. Tabloları okur.Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.

2. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. 7. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 1. 5. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. 4. 2. 3. Kesirler 1. 3. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 20’ye kadar olan doğal sayıları. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 62 . matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I SA Y I L A R G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. 9. 2.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 6. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 6. 8. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. Toplamanın bir araya getirme. 5. Çıkarmanın ayırma. Toplama işleminde. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde.

1. 4. Zamanı Ölçme 4. Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. 3. 2. Tartma Toplam 1.MATEMATĐK DERSĐ 1. Paralarımız 3. 4. Uzunlukları Ölçme 2. 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler KAZA IM SAYILARI 10 9 6 2 27 2 2 1 2 7 4 1 2 2 9 1 1 SÜRE / DERS SAATĐ 52 26 20 4 100 6 6 3 7 22 6 4 4 4 18 2 2 ORA I (%) 36 18 14 3 71 4 4 2 5 15 4 3 3 3 13 1 1 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ Toplam Uzamsal (Durum-Yer. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 2. Tablo Toplam GE EL TOPLAM 44 144 100 63 .

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 64 .1.

20 içinde geriye birer sayar. 7. 2. bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. onluk ve birliklerine ayırarak gösterir. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. 3. 1. 4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Rakamları okur ve yazar. Çıkarmanın ayırma. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 20’ye kadar olan doğal sayıları. 8. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. 2. 6. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. 6. T O P L A M 6 2 27 65 . matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 3. Toplama işleminde. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. 6. grupların nesne sayılarını karşılaştırır.1. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. 9. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. 4. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. 9. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 8. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. 2. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. 10 9 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Kesirler 1. 3. 10. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Toplamanın bir araya getirme. 5. 4. 7. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 1. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur.

okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. KAZA IMLAR 1.2) DOĞAL SAYILAR 2. Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir.Ö. [!] Öğrenciler. Rakamları okur ve yazar. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 66 . rakamlar harflerle yazdırılır. ip ve [!] Öğrenciler. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.1. ↸ Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. Sonra fasulye.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Rakamlar. etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır. ↸ Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için faklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır.A. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa. okur yazar duruma geldiklerinde benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur.1. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır.

önerilen etkinliklerle birer ritmik saymalar ondan başlatılır. merdiven indirerek veya çıkararak vb. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal Sayılarla Toplama işlemi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) ↸ Renkli sayma boncukları. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ip atlatarak. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. . DOĞAL SAYILAR ↸Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır.1. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır. onar ritmik nabız sayarak.A. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 67 . sayma yaptırılır. iki eldeki parmaklar vb.Ö.Ö. KAZA IMLAR 3. [!] Birer ritmik saymalar 1 ‘den. alkış veya tempo tutturarak. Uygun kutular boyatılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak.A.

sayma çubukları.1. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır.Ö. KAZA IMLAR 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır. onluk kartlar.Ö. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. düğme vb.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Abaküs (renkli sayma boncukları). AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir. 20 içinde geriye birer sayar.A. fasulye. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 68 . Doğal sayılarla çıkarma işlemi DOĞAL SAYILAR ↸ Geriye doğru saymalarda.

onluk ve birliklerine ayırarak grubu olarak adlandırılır. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi arasındaki ilişki vurgulanır. Birliklerin sağda. onlukların solda gösterilmesinin gösterir. 2 4 8 15 15 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sayıyı rakamlarla yazar ve okur.1.A. AÇIKLAMALAR Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz 5. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 69 . Kalan nesneler birlikler ve karşılık gelen sayıyı yazınız. bu nesnelere karşılık gelen gerekliliği vurgulanır.A. 6. ↸ 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun farklı nesnelerden oluşturulabileceği vurgulanır. Bulunan sayının. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. nesneyi.Ö. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup ↸Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur.Ö. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ  Onluk   DOĞAL SAYILAR 1 Onluk 3 Birlik  Birlik 1 3 On Üç Sayılarla balon gruplarını eşleştiriniz.

• “4 fasulye. fasulye vb. sıra bildiren sayılar kullanılarak belirletilir. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb.” ifadeleri ile 4’ün 6’dan küçük olduğu fark ettirilir. 4 fasulyeden fazladır. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. [!] Az. okula gelirken yanlarında bulundurması gereken en çok 10 nesne. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler. çok. 4 fasulyeden çoktur. • “6 fasulye. aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır. “küçük” veya “eşit” kelimelerinden uygun olanı kullanılır. önem durumuna göre sıralatılır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Fındık. 9. AÇIKLAMALAR 8. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır.” “4 fasulye. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 70 . yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. grupların nesne sayılarını karşılaştırır.Ö. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. [!] Sıra sayıları.” ifadeleri ile 6’nın 4’ten büyük olduğu fark ettirilir. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. yılın ayları. ↸ Haftanın günleri. 6 fasulyeden eksiktir. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. Sembol kullanılmaz.7) [!] Nesne sayıları karşılaştırılırken “büyük”. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır.1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 2) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Karşılaştırma sonucunu sözlü ve yazılı olarak ifade ederler.1.A. KAZA IMLAR 7. [!] Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar verme esas aldırılır. 10.” “6 fasulye. bilye. DOĞAL SAYILAR ↸ Öğrenciler. iki nesne grubu oluşturarak bu grupların nesneleri arasında bire bir eşleme yaparlar. ↸ Öğrencilerin. 6 fasulyeden azdır.

[!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile “+” kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. harçlıklarla alınan oyuncakların çoğalması vb. “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade edilebildiğinden bu bağlaçlarla toplama işleminin özdeşleştirilmemesi gerekir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 71 . denge modeli vb. KAZA IMLAR 1. Toplamanın bir araya getirme. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı renkten kalemlerin bulunduğu kalemlikten belli bir renkte olanları bir araya getirme. durumlarla toplama işlemi fark ettirilir. birim küpler.Ö.A. fasulyeler. sayı çubukları. sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. AÇIKLAMALAR [!] “Ve”. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Bu bağlaçlarla öğrencileri şartlandırmak yerine. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ( Kazanım 3) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. Onluk Kartlar Birim Küpler 3 4 2 + 3 = 5 + 3 = 7 + 5 8 [!] Đki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra.1. ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 2.Ö. üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır.A. Doğal sayılar Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 + 2 + 4 = 9 Denge Modeli: Bu model kullanılarak eşit (=) işaretinin anlamı vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. öğrencilerin içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanması sağlanmalıdır. DENGEDE 3+1=4 4=4 3. “ile”. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. ↸ Onluk kartlar. nakil yoluyla sınıfa gelen öğrencilerin eklenmesiyle sınıf mevcudunun artması. ↸ Öğrencilerden.

Emre’nin düğme sayısı kadar düğmem olması için kaç düğme gerekir? 4+ Fazla düğmeler □=7 Benim düğmelerim Emre’nin düğmeleri 5.Ö. Doğal sayılar 4 + □ DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ = 6 2 + □ = 5 2 + 3 = 5 Ekleme: 6 boncuğum var. KAZA IMLAR 4. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde. karşılaştırma ve parça bütün durumları kullanılarak verilmeyen toplananı belirlemeye yönelik etkinlikler yaptırılır. modellerle toplamanın ekleme. toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. onluk kartlar. Emre’nin ise 7 tane düğmesi vardır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken çıkarma işlemi yaptırılmaz. birim küpler.A. Toplama işleminde. Arkadaşım bana kaç boncuk verirse 8 boncuğum olur? 6 + □ =8 Karşılaştırma: Benim 4 tane. fasulyeler vb.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 72 . 2 + 3 = 3 + 2 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınarak özellik fark ettirilir. kullanılarak etkinlikler yaptırılır. toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur.1.Ö. ↸ Sayma çubukları ve onluk kartlar vb.

onluk kartlar. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 20’ye kadar olan doğal sayıları. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. □ + □ = 10 □ + □ = 10 □ + □ = 20 □ + □ = 20 …+… ↸ Benzer etkinlikler. birim küpler. = … 7. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sayı çubukları. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. fasulyeler vb. ↸ Sayı çubukları. somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. toplamları 20 olan sayı ikilileri için de yaptırılır. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler.A. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 …+… = … DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 …+… = … AÇIKLAMALAR Aşağıdaki kutulara uygun sayıları yazınız. [!] Önce bir basamaklı iki doğal sayının.A. birim küpler. daha sonra bir basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. tamamlama yoluyla toplamları 10 olan sayı ikilileri buldurulur.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.1. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. KAZA IMLAR 6.Ö. ekleme. 18 12 + 6 = 18 10 + 8 = 18 ↸ Zihinden işlem yaparken öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları sağlanır. fasulyeler vb. onluk kartlar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 73 . 8. ile bir araya getirerek üzerine sayma.

Sınıfta yapılan demokratik bir seçim sonucunda. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.A.1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö.A.Ö. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 9. Adaylardan biri 12 oy aldığına göre diğer aday kaç oy almıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 13) Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencinin günlük yaşamıyla ilgili. iki başkan adayının oylarının toplamı 20 olarak belirlenmiştir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 74 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. öğrencilere mümkün olduğunca gerçekçi gelecek ve toplama işlemi yapmasını gerektiren çeşitli durumlar içeren problemler kullanılmalıdır.

A. “fark” kelimeleri ile Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. … ). azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. sınıf mevcudunun azalması vb. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme. olduğu vurgulanır. [!] “Eksilen”. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. ↸ Onluk kartlar. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 75 .Ö.A. çıkartılır. durumlarla çıkarma fark ettirilir. defterler. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. silgiler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. kitaplar.Ö.1. modellerden biri seçtirilir. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. kâğıtlar vb. KAZA IMLAR 1. çıkarma işlemine ait ifadeler miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. Kalanların “–“ işaretinin. Çıkarmanın ayırma. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 7 –4 =3 8 –3 =5 8 4 – 4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. “çıkan”. birim küpler. sayı çubukları.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. fasulyeler vb.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. Düğmelerimden bir kısmını anneme verince 5 düğmem kaldı. Anneme kaç düğme verdim? [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir.A. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. 8–□ = 5 ↸ Öğrencilerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.A. aşağıda verilen modeldeki gibi etkinliklerle keşfettirilir. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 8 tane düğmem vardı. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Ağaçta kaç portakal var? 5–5=0 4. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. KAZA IMLAR 3. [!] Zihinden çıkarmalarda. [!] Onluk bloklar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.1. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. parmak sayan öğrencilere izin verilir. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 76 . onluk kartlar vb.Ö. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır.Ö. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Ağaçta kaç portakal kaldı? ↸ Problemleri modelleyerek çözmeleri sağlanır. 5. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. anlamlarını içeren [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. [!] Çıkarma ve toplama işlemlerini gerektiren • Annem 3. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 77 . Kaç kalemim kaldı? 3+5=8 8–3=□ • 7 kalemim vardı.A. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çıkarma işleminin ayırma. KAZA IMLAR 6.A. 3 tanesini. verdim. Kalemlerimden birkaç tanesini kaybettim. Kaç tane kalem kaybettim? 7+2=9 9–□ = 4 • Bir miktar bilyem vardı. ablam 5 kalem verdi. Başlangıçta kaç bilyem vardı? □ – 3=4 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.1. kalemi olmayan arkadaşlarıma problemler çözdürülür ve kurdurulur. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. 3 tanesini kardeşime verdim. problemler çözdürülür ve kurdurulur. 2 kalem daha aldım. 4 tane bilyem kaldı. 4 tane kalemim kaldı.Ö. geriye doğru sayma vb. .

1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.A. somun ekmeğini vb.1. KAZA IMLAR Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.Ö. Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı Söz Varlığını Geliştirme (Kazanım 1) iki yarım bir bütün Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 78 . 2. portakalı. elmayı. Eşlik Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 5) bütün yarım yarım bütün KESĐRLER yarım yarım bütün yarım yarım ↸ Yarım ve bütün arasındaki ilişki modellerle buldurulur.A. iki eş parçaya bölme ve yarım elde etme etkinlikleri yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Bir çokluğun yarısını gösterme etkinliklerine girilmeyecektir.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıdı ikiye katlama ve kesme. [!] Yarım sayılarla ifade edilmez.

1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 79 .

prizma. M E A L A I KAZA IMLARI Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Geometrik cisimlerden küp. silindir. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. 80 . Doğrultu-Yön) Đlişkiler Geometrik Cisimler Eşlik Örüntü ve Süslemeler 1. 2. Küp. Ö Ğ R E TOPLAM 2 2 1 2 T O P L A M 7 1. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. prizma. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzamsal (Durum-Yer. silindir. Eş nesnelere örnekler verir. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 1. 2. 1. 2.

UZAMSAL (DURUM-YER. içinde-dışında. rehberlik servisi… gibi) sağlayacak “Kapıdan pencereye Türkçe Sözlük’ündeki anlamlar esas doğru git. [!] Uzamsal ilişkiler. okul. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Konuşma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Rehberlik ve Psikolojik Danışma ( Kazanım 9) ↸ Resim. “Tahtaya arkanı dön.Ö. sola dön. malzemeleri kullanarak bir tema oluşturur. park. tablo.”. öğretmenler odası. “Koridorun köşesinden alınır. fotoğraf. “Karşı duvara doğru yürü.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.A. uzak-yakın. oyun hamuru vb. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 81 . lego.” vb. doğrultu-yön anlamında ele alınır.A. DOĞRULTU-YÖ BELĐRTE ) ĐLĐŞKĐLER KAZA IMLAR 1. [!] Uzamsal ilişkilerde kullanılan ↸ Öğrencilerin sınıfta. Bu temada yer alan ögeler arasındaki uzamsal ilişkiler anlattırılır. Doğal sayılar Uzunlukları ölçme ↸ Öğrenciler. yer-durum ve etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. belirli bir referans noktası alınır. modellerin her biri bir bütünlük [!] Uzamsal ilişkiler açıklatılırken içinde ele alınıp uzamsal ilişkilerin gösterilmesi ve açıklanması sağlanır. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Bu terimlerle ilgili etkinlikler yaptırılır.1. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sınıf ortamları vb.1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin hayatlarındaki model olaylardan yararlanılarak “altında-üstünde. Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat vermeleri istenir.9) 2. yüksekte-alçakta. çukurda-tümsekte” terimleri vurgulanır.”.”. okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür terimlerde Türk Dil Kurumunun odası.

Bu modeller. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının karıştırılmamasına dikkat edilir. ↸ Meyve. kutu. silindir. etkinliklerle eş şekil ve desenler yaptırılır. ↸ Farklı büyüklükteki geometrik cisimleri kullandırarak bina. Eş nesnelere örnekler verir. “Eşlik” teriminin somut nesneler. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. modeller yardımıyla küp. sayılar gibi soyut kavramlar için kullanıldığı belirtilir. köşe ve yüzlerin sayılarından söz edilmez. Küre modellerinin yuvarlanabildiği fakat istiflenemediği.13) EŞLĐK ↸ Çoğaltma. yollarla fark ettirilir. prizma. karbon kâğıdı ile kopyalama. ancak istiflenemediği. Örüntü ve Süslemeler 1. küp şekerler. eşya vb. prizma. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 82 . göz vb. ayak. Bu modeller. pet şişe. baskı vb. vücudumuzun el. top. kaydırma. dik dairesel silindir ve koni modelleri kullandırılır. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp. silindir. aynı numaralı ayakkabı. Ayrıt. [!] Dik prizma. koni ve küreye benzeyenler seçtirilir. koni modellerinin yuvarlanabildiği. Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. huni. boyama.Ö. yuvarlama. Oluşturulan modellerin hem bütününün hem de parçalarının görünümü hakkında yorum yaptırılır. dikdörtgen ve kare prizma kullandırılır. makara vb. istifleme vb. prizma. silindir. karpuz. külâh. küp şeker. prizma. organları.A. Küp. silindir modellerinin yuvarlanabildiği. koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. sınıf ortamındaki malzemeler. koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) 2. silindir. kol. “eşitlik” teriminin. KAZA IMLAR 1. modellerin karşılık gelen her bir yüzü. kenarı üst üste çakıştırılarak vb. varil. Geometrik cisimlerden küp. portakal. modeller yaptırılır. madenî ve kâğıt paralar.1. etkinliklerle sınıflatılır. ↸ Eşlik kavramı. eldiven vb. AÇIKLAMALAR [!] Prizma modellerinden adları verilmeden yalnızca üçgen. kamp çadırı.Ö. istiflenebildiği vb. köşeli veya yuvarlak oluşlarına göre sınıflatılır. koni ve kürenin biçim özellikleri görsel olarak algılatılır. GEOMETRĐK CĐSĐMLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Paket. özellikleri yapılan etkinliklerle fark ettirilir. oyuncak vb.1. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

KAZA IMLAR 1. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Nesnelerin. somut nesneler.A. malzemelerle çizim yaptırılmadan alındığı fark ettirilir. [!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle ↸ Geometrik cisimler. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 83 . rengi. örüntüde nesnelerin biçimi.A.Ö. resimler veya çevredeki malzemeler kullandırılarak örüntüler verilir. belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir örüntü olduğu. deseni vb. bu [!] Örüntüler. [!] Oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler sözel olarak da açıklatılır.1.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. bir veya birden fazla özelliğin esas resimli kartlar. modeller. oluşturulur. çizilmiş hazır şekiller vb. Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 4) 2. ↸ Öğrencilerin somut nesne ve modellerle oluşturulmuş bir örüntüdeki ilişkiyi açıklayarak örüntüyü devam ettirmeleri sağlanır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] En çok üç ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel oluşturulur.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 84 .1.

Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. 2. 3. 1 Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. 2. ağırlıklarına göre sıralar. 2. 1. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. 4 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. 4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. 1.1. Paralarımızı tanır. 2 En çok üç nesneyi. T O P L A M 9 Ö L Ç M E Ö Ğ R E 85 . 1. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 2 Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Farklı uzunluktaki kalemlerin. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. en çok [!] Sıralanmış nesne sayısı beş ile beş nesne grubundaki yeri buldurulur. boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki [!] Seçilen öğrencilerin boy uzunluklarının yeri buldurulur.Ö.1. en uzun. uzunlukları karşılaştırılır ve sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. 1. en kısa” gibi terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden yararlandırılır. Yerini belirle 86 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Bir öğrencinin. ↸ Đp. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . 2. bir nesnenin. cetvellerin.A. uzunluklarına göre sıralanmış. sınırlandırılır. kâğıt şerit. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. ölçmeye başvurulmaz. kalem. pipet vb.Ö. çok yakın olmamasına dikkat edilir. “daha uzun. [!] Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa sahip modeller de seçilerek bunların “aynı uzunlukta” oldukları vurgulanır. UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve daha kısa nesneler buldurulur. KAZA IMLAR Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. nesnelerin [!] En çok üç nesne karşılaştırılır. daha kısa.A. Karşılaştırmada. ayakkabı bağlarının vb.

[!] Ölçme sonuçları. Kalemim 5 ataç uzunluğunda. doğal ölçme birimleriyle istenilen ettirilir. 10. kullanılan ölçme birimiyle belirtilir. 25. olarak kısaltıldığı belirtilir.A. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Cetvelim kalemimden kaç ataç uzundur? 1. [!] Kâğıt paralarımızdan 1.Ö.1. UZU LUKLARI ÖLÇME KAZA IMLAR Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. 50 Kuruşlar tanıtılır.Ö. ataç vb. kulaç adım.24) Girişimcilik (Kazanım 32) PARALARIMIZ 87 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Paralarımızı tanır. Ölçme yapılarak tahminler karşılaştırılır. 10 Türk Liraları ile 1. [!] Nesnelerin uzunlukları önce tahmin malzemelerle. 8 ataç uzunluğundadır. ↸ 1 TL. cetvelim ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. 5. Doğal Sayılar 4. 3.1. Tahminle ölçme sonuçları karşılaştırılır. sonra seçilen birimle ölçtürülür. yapılarak tahminle karşılaştırılır. pipet. kürdan. karış.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan ölçme birimi modeli olarak kalem. Sonra seçilen birimle ölçme bir nesnenin uzunluğu önce tahmin ettirilir. 25 Kr ve 50 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği [!]Türk Lirasının “TL” ve Kuruşun “Kr” tartıştırılır. ayak vb. parmak. 5 TL. ↸ Sınıftan üç kitap boyu uzunluğunda nesneler gösterilir. Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi”Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 5.

[!] En ağır. ağırlıkları karşılaştırılır. daha hafif. 88 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bayram günleri.A. köpük vb.Ö. ↸ Farklı büyüklükteki kitapların. bir önceki gün ve bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırılarak buldurulur. tatil günleri. tebeşirlerin ve benzeri nesnelerin [!] Karşılaştırmalarda hafif. sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar. okur. yaş günü. ağır.Ö. nesneler kullandırılarak bir saat modeli yaptırılır.11) ↸ Yaşadığı gün. Saat modeli oluşturarak saat başlarını üzerinde saat başlarında akrep ve yelkovanın yerleri belirletilir. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. 2. Bu model [!] Sayısal saat modeli kullanılmaz. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. ↸ Kitap ve benzeri nesnelerden herhangi biri seçtirilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. TARTMA 2.A. KAZA IMLAR ZAMA I ÖLÇME 1. defterlerin. ↸ Karton. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Đçinde bulunulan yıla ait farklı takvim örnekleri sınıfa getirilerek incelettirilir. en hafif gibi ifadeler kullanılır. teması (Kazanım C. Bugün.1. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . 1. Aynı cins üç kitabın bir ya da iki kitaptan daha ağır olduğu sezdirilir. Yarın” tarihler takvim üzerinde işaretletilir. [!] Yelkovanın saat başlarında her zaman 12’nin üzerinde olduğuna dikkat çekilir.1. daha ağır gibi ifadeler kullanılarak sezgi ve tahminden yararlanılır. hafta sonları gibi çocuk için önemli olan Hayat Bilgisi dersi “Dün.

1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 89 .

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tablo 1.1. Tabloları okur. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1 T O P L A M 1 90 .

SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ders çizelgelerini. bu sınıf düzeyinin kolay servislerinin hareket çizelgelerini vb. takvim. sınıftaki öğrenci gelişim tablolarını.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrenciler günlük/haftalık televizyon programlarını.A.Ö. tablosunu. 91 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme . Tabloları okur. TABLO KAZA IMLAR 1.1. sıkça karşılaştıkları veya kullandıkları tabloları algılayabileceği ve okuyabileceği tablolar okurlar. okuldaki günlük beslenme [!] Tablo oluşturma etkinlikleri yaptırılmaz.A. okul [!] Etkinliklerde. kullanılır.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 92 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 93 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

7. 4. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzunlukları Ölçme 1. Nesne grafiğini yorumlar. 3. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. dikdörtgensel. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. ayrılamayacağını belirler. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 2. Simetriyi modelleri ile açıklar. Standart uzunluk ölçme araçlarını gösterir. üçgen ve çember modelleri problemleri çözer ve kurar. 2. koni ve küre modellerinde yüzleri 2. 5. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. Uzunlukları metre ve santimetre modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 2. Silindir. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili kenarlarını gösterir.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. 100 içinde ikişer ve beşer. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. Paralarımızı tanır. dikdörtgenin. 2. kare ve üçgen prizması belirterek gerekliliğini açıklar. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği 1. ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. 6. uzunluğu ölçer. 40 içinde dörder. Simetri Paralarımız 1. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp 1. 94 . Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. Uzunlukları metre ve santimetre 4. Veriyi tablo şeklinde düzenler. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. birimlerini birlikte kullanarak bir köşeleri ve ayrıtları gösterir. 8. 3. Küp. Kare. 2. 4. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. birimleriyle ölçer. üçgenin köşe ve 5. Standart olan veya olmayan uzunluk oluşturur. dikdörtgen. Karenin. dikdörtgen. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme 1. uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. 5. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. Tablo 1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 3. 6. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. Karesel. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 6. 9. Sayı örüntüleri oluşturur.

Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. Tam ve yarım saatleri okur. V E R Đ ALT ÖĞR . AL L. Toplamları 100’ü geçmeyen. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Eldeli toplama işlemini yapar. 2. 2. 3. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 6. mevsim-ay. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. Saat-gün. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3. 3. 6. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. M E A L A L A R I G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Örüntü ve Süslemeler 1. hafta-gün. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. 5. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Sıvıları Ölçme 1. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. 95 . 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Tartma 1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. 4. 4. 7. 5. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 2. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 2. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. saati tam ve yarım saate ayarlar. ay-gün.

bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. 3. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Çarpma işleminde “1” ve “0”’ın etkisini açıklar. M E A L A L A R I Ö L Ç M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 96 . 6. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. üçerli. Kesirler 1. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. ikişerli. 7. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. birerli. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 4. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Bütün. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. 2. 3.Ö Ğ R E S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 2. 3. 5. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 3.

5. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. Zamanı Ölçme 4.MATEMATĐK DERSĐ 2. Geometrik Cisimler ve Şekiller 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 7 6 7 3 1 33 6 2 2 10 6 1 3 2 1 13 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 22 18 18 18 9 3 88 12 4 4 20 11 3 6 5 3 28 5 3 8 ORA I (%) 15 12 12 12 7 2 60 8 3 3 14 8 2 4 4 2 20 4 2 6 SAYILAR GEOMETRĐ GE EL TOPLAM 59 144 100 97 . Simetri 3. 2. 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. 4. Nesne Grafiği 2. Sıvıları Ölçme Toplam VERĐ 1. Paralarımız ÖLÇME 3. 6. Uzunlukları Ölçme 2. Tartma 5.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 98 .2.

Çarpma işleminde “1” ve “0” ın etkisini açıklar. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 6. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 3. 40 içinde dörder. 3. 3. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Kesirler Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 5. Eldeli toplama işlemini yapar. birerli. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 3. T O P L A M 9 7 6 7 3 1 33 99 . bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 2. 1. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 8. 3. ikişerli. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. Doğal Sayılar 6. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 4. 6. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 1. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4. 4. Toplamları 100’ü geçmeyen. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 7. 5. 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. Bütün. 2. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. 7. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 6. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. üçerli. 2. 2. 9. 3. Sayı örüntüleri oluşturur. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 5. 7.2. 1. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. 1. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 5. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. 100 içinde ikişer ve beşer. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 2.

Bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okurlar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 100 . nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. Bu nesne gruplarını onluk ve birlik gruplarına ayırır. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. nesnelerden gruplar oluşturur. onluk taban blokları vb. ↸ Öğrenciler fasulyeler. DOĞAL SAYILAR 2. KAZA IMLAR 1. nesnelerin sayısının bir deste. sayma çubukları. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.A. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 12 silgi vb.2.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı türden 10 kalem.Ö. aynı türden 12 bardak. AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. 10 kuru boya vb.Ö.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 101 . sayının basamakları olduğu fark ettirilir.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Belli bir sayı seçtirilir. AÇIKLAMALAR Onluklar DOĞAL SAYILAR Birlikler Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Onlar basamağı 70 73 Birler basamağı 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.2. KAZA IMLAR 3.A. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilere ikişer. Örneğin. söylediğin sayı nedir? • 5. 12. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100 4.Ö.Ö.2. 4.A. üçer. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazılır. 40 içinde dörder. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 3 6 9 12 15 • 3. sayıların bulunduğu kutular boyanır. 100 içinde ikişer ve beşer. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. … 5 tane 3 saydım.A. söyleyeceğin sayı ne olacak? Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . 36. DOĞAL SAYILAR ↸ Yüzlük tablo kullanılarak yapılan sayma etkinliklerinde. 40 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 20. söylediğin sayı nedir? • 6. 28. 8.dörder. AÇIKLAMALAR [!] Đleriye veya geriye doğru ikişer. . 15 oldu. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. ilgili sayıların katlarından başlatılır. 3. 5. 24. 16. 2. KAZA IMLAR 4. üçer ritmik saymada. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 102 . 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 32. dörder ve beşer saymalarda.

DOĞAL SAYILAR • ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 5.  . 7. 30.A.A.Ö. 50 10.  örüntüsündeki kuralı açıklayınız ve takip eden iki sayıyı yazınız.  AÇIKLAMALAR [!] Örüntüde kullanılan sayılar bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. 60 .  . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.  . Sayı örüntüleri oluşturur.  75. [!] Örüntü oluşturmada ve tamamlamada yüzlük tablodan yararlanılır. 70.2. [!] Örüntüyü tamamlamada en fazla iki sayı buldurulur. Örüntü ve Süslemeler 15. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 103 .  . 50. ↸ • • ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 4. 13.  . 20. 10.Ö. 11. 16.

AÇIKLAMALAR [!] “Büyük”.Ö.A. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. 37’den küçüktür. KAZA IMLAR 6. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 104 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.2. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 37 7. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. ↸ Đçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. ↸ Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. ↸ Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. Önce onlukların sayılarına baktırılır. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] “Büyük”. 8. 25 DOĞAL SAYILAR 25.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 9. Đki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu, cetvel modeli üzerinde belirletilir. 23

AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. [!] 5’in ve 10’un katı olmayan, 95’ten küçük sayılar seçtirilir. Uzunlukları Ölçme

DOĞAL SAYILAR

0

5

10

15

20

25

30

Uzamsal Đlişkiler

23 sayısı, 20’ye daha yakındır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

105

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek; (i) 23 + 35 işlemi onluk taban blokları ile önce modellenerek yaptırılır. Onluklar 2 Birlikler 3

AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır. [!] Đki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

3 + 5

5 [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. 8

(ii) Sayıların, önce birlikleri sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. 23 + 35 ? 2 onluk + 3 birlik + 3 onluk + 5 birik 5 onluk + 8 birlik

23 + 35 58

Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır.

23 + 35 = 58 35 + 23 = 58

23 + 35 58

35 + 23 58

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

106

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek; (i) Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. Birlikler toplatılır. Birliklerin toplamı, onluk ve bir birlik grubu olarak düzenlettirilir. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk, onluklar grubuna katılır. Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. 48 + 25 işlemi onluk taban blokları kullanılarak yaptırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemler de yaptırılır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

Onluklar 1 4

Birlikler 8

+2

5 13

1 4 2 + 7

8 5 3

(ii) Sayılar onluk ve birliklere ayrılır. Onluklar ve birlikler kendi aralarında toplattırılır. Birliklerin toplamından elde edilen onluk “elde” diye adlandırılır. 48 4 onluk + 8 birlik 48 + 25 + 2 onluk + 5 birlik + 25 6 onluk + 13 birlik 73 6 onluk + 10 birlik + 3 birlik 6 onluk + 1 onluk + 3 birlik 7 onluk + 3 birlik

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

107

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 3. Đki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma, üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. 13+ □ =28 işleminde verilmeyen sayı, cetvel modeli kullanılarak belirletilebilir.

AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

0

5

10

13 15

20

25

28 30

Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 13’ün üzerine onluk taban blokları kullandırarak 28’e kadar saydırılır.

4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

↸ 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın, onlar basamağındaki sayıların toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

108

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Verilen sayılar, onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. stratejiler kullandırılarak öğrencilerin toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır.

AÇIKLAMALAR [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

15+20 işleminde, önce onlukları toplarım, 30 eder. Sonra da beş tane bir eklerim ve 35’i elde ederim.

18+17 işleminde, önce onlukları toplarım, 20 eder. Sonra 8 ile 7’yi toplarım, 15 eder. Daha sonra da 20 ile 15’i toplarım 35’i elde ederim.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

109

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken, 27’nin 30’a, 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır.

AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

↸ Günlük yaşantı durumları ile ilgili problemler çözdürülür. Benzer problemler kurdurulur. ↸ 15 fındığım vardı. Annem bir miktar fındık verince toplam 28 tane fındığım oldu. Acaba annem bana kaç tane fındık verdi?

[!] Toplamanın farklı anlamlarını içeren problemler seçtirilir. [!] Toplamı en çok iki basamaklı olan doğal sayılarla, en çok iki işlemi gerektiren problemler çözdürülür. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6)

15 + □ = 28

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

110

2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar hâlinde modelleri yaptırılır. Bundan, istenilen kadarı ayırtılarak, eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır: Onluklar Birlikler

AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. [!] Çıkarma işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ

2

6

1 

2

26 1 4

12 14

veya 26 – 12 = 14

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

111

Eksilenin bir onluğu.2. Eksilen onluk ve birlik. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. KAZA IMLAR 2.Ö. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 112 . Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilenin birliklerinin. AÇIKLAMALAR [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır.A. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. gruplar hâlinde somut nesnelerle modellenir.Ö.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Birliklerin farkı buldurulur. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Onluklar 3 1  Onluklar 2 3 1  Birlikler 4 6 34 –16 3 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 1 onluk + 4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 10 birlik+4 birlik 1 onluk + 6 birlik 2 onluk + 14 birlik 34 – 1 onluk + 6 birlik – 16 1 onluk + 8 birlik 18 Birlikler 14 4 6 8 Onluklar 2 3 1  1 Birlikler 14 4 6 8 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. 30 daireye toplantı haberini duyurdu. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 113 . Bu sonucun. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden çıkarma işlemi için öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur.Ö. Okulumuzla komşu okul arasındaki basketbol maçı 68/49 sonuçlanmıştır.A.A. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Apartmanda kaç daireye daha haber vermesi gerekir? 4. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.2. Galip gelen okul takımı. ↸ 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak sonuç tahminle karşılaştırılır. ↸ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken 53’ün 50’ye. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. 40 dairelik bir apartmanda. AÇIKLAMALAR Görevli. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 3. maçı tahminen kaç sayı farkla kazanmıştır? [!] Öğrencilerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır.Ö.

[!] En çok iki basamaklı doğal sayılarla. Bunlardan bazıları kâğıdın altında kalmıştır.A. Kâğıdın altında kalan bloklar hangi sayıya karşılık gelir? AÇIKLAMALAR 13 – □ = 8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır? DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 6.A. üzerine sayma. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. çıkarmanın azaltma. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Çevreden seçilen bir olay ve günlük hayatla bağlantılı problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Çıkarmanın farklı anlamlarını içeren problemler verilir. KAZA IMLAR 5.Ö. en çok iki çıkarma işlemini ve toplama işlemini gerektiren problemler çözdürülür. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Eksilen veya çıkan buldurulurken. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 114 . karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. üzerinde 78 • Masanın sayısına karşılık gelen onluk taban blokları olması gerekmektedir. Başlangıç etkinliklerinde problemler. eksiltme. [!] Problemlerdeki veriler ve işlem sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.2. somut nesnelerle modellenerek çözdürülür.

AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4+4=8 2× 4=8 0 5 10 15 20 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.2. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. Bu toplamın.A. Đki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir.Ö. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 115 .A.

“Đçinde 4 tane kurabiye olan kutulardan 3 tane var. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ AÇIKLAMALAR [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesnelerle modelleme yaptırılır. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir.Ö. 3 tane 4 Öğrencilerden kullanılan modele uygun ifadeler seçerek çarpma işlemine karşılık gelen durumu sözel olarak açıklamaları istenir.A.” vb. KAZA IMLAR 2.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 116 . çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Örneğin. 4 + 4 + 4 3 × 4 = 12 = 12 12 eder.

A. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 8 12 16 20 20 24 28 32 36 40 1 2 3 4 5 6 Çarpım tablosundaki 4 ile ilgili satır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 117 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik saymalarla ilişkilendirerek çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. 3. 1 + 1 = 3 olduğu olduğu ve 7×□=7 7×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 8 1 8 2 8 3 8 4 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik sayma ve modellerden yararlanılır.A. KAZA IMLAR 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. yüzlük 7 tabloda dörder ritmik saymayla buldurulur. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 8 9 10 4 4.Ö. ↸ 3×1 1 + 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir.2.Ö. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar.

A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 2×3 2×3=6 3×2 3×2=6 6. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır.Ö. KAZA IMLAR 5. 2 × □ = 4 × 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri.A.Ö. en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 118 .

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 119 . 5 sayıları kullandırılarak çarpma işlemleri yaptırılır.2. KAZA IMLAR 7. 8 – 3 = 5 portakal kalır. 3.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. [!] Bir basamaklı doğal sayılar ile 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Masadaki dört tabakta ikişer portakal vardır.A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 4 × 2 = 8 portakal var. 4. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.Ö. Portakallardan 3 tanesi alınırsa kaç portakal kalır? AÇIKLAMALAR [!] Problemler en çok iki adımda çözülecek şekilde kurgulanır.Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Kaç aile bu yardımdan yararlanır? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 3 aile yardım paketi alır.2. ikişerli. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. birerli. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 120 . üçerli.A.A. depremzede ailelere dağıtılacaktır. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi.Ö.Ö. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi.

gruptaki nesne sayısını çözdürülür. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Her çocuğun 2 elması olur. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması örneklerden oluşan problemlerden olur? yararlanılır.Ö. model kullanılarak [!] Bölmenin. 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 121 . 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler.A.2.Ö.A. KAZA IMLAR 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Ö. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. paylaştırma 12 4 4 1+1+1=3 8 4 4 4 0 12 12 00 4 3 12 ÷ 4 = 3 fındığı olur. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. sonra işlem yaptırılır.A. paylaştırma 2.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir.2. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞEMĐ 12 – 4 = 8 8–4=4 4–4=0 1.A. paylaştırma 3. KAZA IMLAR 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 122 .

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 123 .A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) Bütün.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ “Bütün” modelleri. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. eş parçalara katlanabilen. 2 çeyrekten oluşur. [!] Pay. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. Buna dayanarak bütün. KAZA IMLAR 1.2. Yarım Çeyrek Bütün.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kesilebilen.A. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. Bütün. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki açıklatılır. 2 yarım veya 4 çeyrekten oluşur. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde ettirilir. Bütün KESĐRLER Yarım Yarım. 2 yarımdan oluşur. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak. AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir.

SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 124 .2.

uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.2. 2. 1. dikdörtgen. 3. dikdörtgenin. köşeleri ve ayrıtları gösterir. Karenin. 5. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. Küp ve prizma modellerinde yüzleri. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. Simetriyi modelleri ile açıklar. 4. 2. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. T O P L A M 6 Simetri 2 Örüntü ve Süslemeler 2 10 125 . Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler. 1. Karesel. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 6. 2. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Geometrik Cisimler ve Şekiller 1. dikdörtgensel. Kare. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Küp. üçgen ve çember modelleri oluşturur. Silindir. dikdörtgen.

↸ Uygun bisküvi kutusu. koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. koni ve kürede ayrıt portakal vb. 3. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kutu. modeller üzerinde yüzleri belirleyip göstermeleri sağlanır. Geometrik cisimlerin yüzlerini boyatarak veya baskı tekniği kullanılarak karesel. ayrıtları ve köşeleri fark ettirilir. Küp modelleri kullanılarak karesel bölge. modeller üzerinde yüz. üçgensel bölge ve daire biçimsel olarak algılatılır. kare prizması modelleri. kibrit kutusu. üçgensel bölge ve daire isimlendirilirken tanım yapılmaz. üçgen prizması modelleri olarak kullandırılarak bunların yüzleri. [!] Prizmaların özel isimleri ön plana çıkarılmaz. küp modelleri. [!] Silindir. top. Silindir ve koni modelleri kullanılarak dairesel bölge fark ettirilir. dikdörtgen. Dikdörtgenler prizması modelleri kullanılarak dikdörtgensel bölge.A.Ö. kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. ç. dikdörtgenler prizması modelleri. KAZA IMLAR 1. ↸ Öğrencilerin ucu açılmamış yuvarlak kalem. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ a. kalıp sabun. köşeleri ve ayrıtları gösterir. çadır vb. dikdörtgensel. uygun bina çatısı. bulunmadığı vurgulanır.2. b. ilâç kutusu. küp şeker vb. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 2. Küp ve prizma modellerinde yüzleri.Ö. dikdörtgensel. Küp. köşe ve ayrıtları göstermeleri sağlanır. [!] Karesel. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR [!] Geometrik cisimlerdeki “ayrıt” kavramı ile geometrik şekillerdeki “kenar” kavramı vurgulanır. kolonya kutusu vb. c. Üçgen prizma modelleri kullanılarak üçgensel bölge. gaz yağı tenekesi. paket vb. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 126 .A. kitap vb. dondurma külâhı. Silindir.

büyüteç. dikdörtgen.Ö. KAZA IMLAR 4. Karesel. üçgen ve çember bölgelerin sınırları için de bu camların “çerçeveleri” model alınarak kare. dikdörtgen. ↸ Kare. çember ve üçgen modelleri kullanılarak ev. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.A. ↸ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Geometri tahtası. dikdörtgensel. robot vb. bu [!] Kare. üçgen ve çember modelleri oluşturur. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır.4) 6. köşelerin belirlendiği vurgulanır. dikdörtgen. Kare. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. GEOMETRĐK CĐSĐM LER VE ŞEKĐLLER 5. plastik çubuklar. şekiller oluşturulur.2. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Karesel. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. kitabın. üçgen modelleri oluşturulurken bir köşeden veya kenarın bir yerinden (çemberin herhangi bir yerinden) kesilerek elde edilen şekillerin açık şekiller olduğu belirtilir. isimlendirilirken tanımları verilmez. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. masanın. dikdörtgen. [!] Her bir kenarın uçlarının birleşimi ile ve kenarlarını gösterir. Karenin. dikdörtgenin.Ö. dikdörtgen. üçgensel bölgeler ve daire için “pencerelerin camı”. ↸ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. dikdörtgensel. çubuk makarna. dikdörtgen. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 127 .2. sıranın. dikdörtgen. nesneler kullanılarak kare. Kare. [!] Kare. üçgenin köşe ↸ Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. üçgen ve çember olarak adlandırıldığı fark ettirilir. kâğıdın kenarları. tel vb. kürdan. Hayat Bilgisi dersi”Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. üçgen ve çemberin çizimleri yaptırılmaz.

Bir parça seçtirilerek bu parçanın eşi buldurulur. çevresindeki bisküviler. modelleri ile açıklar. Bu tür simetriye “ayna simetrisi” veya “aynaya (Kazanım 2) göre simetri” denildiği vurgulanır. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. kilim desenleri vb. Đki eş parçaya ayrılabilen şekiller kat yerlerinden kestirilir. Bu seçimi yaparkenki görüşlerine dayanarak (Kazanım 2) öğrencilere bu nesnelerin eş parçaları oluşturulur. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kumaş.2. Bu nesnelerin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağı tartıştırılarak iki eş Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma parçaya ayrılabilen nesneler seçtirilir.Ö. 2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. yapraklar vb.A. eş parçalara ayrılabilen veya ayrılamayan şekiller bütün olarak kestirilir. (i) SĐMETRĐ (ii) (iii) (iv) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kelebeğin kanatları. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 128 . Simetriyi. kekler. Parçaların eşliğinin üst üste çakıştığı gözletilerek fark ettirilir. nesneler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel aldırılır. modeller üzerinde uygun yerlere ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemletilerek bu nesnelerin Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma simetrik oldukları fark ettirilir. çikolatalar.Ö. Bu şekillerden uygun olanlar iki eş parça oluşturacak şekilde katlatılır. ↸ Çalışma yapraklarında çizili. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilere. yaprak. çiçek. KAZA IMLAR 1.A. Elde edilen parçalar karıştırılır.

A. Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılır. Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Yukarıdaki ilişkiyi koruyan yeni bir örüntü: Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Renkli boncuk. yeni örüntüler oluşturur. [!] En çok dört ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. malzemeden kestirilen modeller kullanılarak örüntüler oluşturulur. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Kâğıt.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kumaş vb. 2.2. vb. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak Farklı tür malzeme veya resim kullanılarak benzer ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturulur.A. AÇIKLAMALAR [!] Verilen veya oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler açıklatılır. somut malzemelerle hazır olarak verilebileceği gibi resim olarak da verilebilir.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 129 . malzemelerle oluşturulan örüntüler sınıf içinde farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip değerlendirilir. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılarak eksik bırakılan ögeler tamamlatılır. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. kuru baklagiller ↸ Örüntü.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 130 .2.

1 T O P L A M 13 Ö L Ç M E Ö Ğ R E Uzunlukları Ölçme Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme 131 . 1. 1. hafta-gün.2. 2. 2. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. 6 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Saat-gün. M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. 3. 3 Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 6. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. Paralarımızı tanır. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 1. mevsim-ay. 2 Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. saati tam ve yarım saate ayarlar. ay-gün. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. 5. 3. 4. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. 1 Tam ve yarım saatleri okur. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. 2.

“öğretmenin karışı-öğrencinin karışı”. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 132 . uzunluklarının hangi standart ölçme aracı ile ölçüleceği tartıştırılır. ↸ Yazı tahtası. araçlar ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. adım-ayak vb. ↸ Vücudumuzun bel kısmının. uzunlukları ölçmek için adımdan ya da karıştan daha uzun ve herkesin kabul edeceği standart bir ölçme aracına olan gereksinim açıklatılır. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ölçtürülür. ölçümler karşılaştırılarak standart ölçme araçlarının gerekliliği metre. UZU LUKLARI ÖLÇME ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Sıra. parmak adım. yazı tahtası vb. uzunluklar. “öğretmenin [!] Standart uzunluk ölçme araçlarından adımı-öğrencinin adımı” vb.Ö. mezura.2. cetvel. AÇIKLAMALAR [!] Ölçme yapılırken standart olmayan ölçme araçlarının arada boşluk olmayacak şekilde uç uca getirileceği. “Sınıfımızın uzunluğu 15 adım 3 ayaktır.” gibi ifadelerle karış. birimleriyle yazdırılır. şerit metre vb. iple yapılan ölçmelerde ise ipin gergin olarak tutulması gerektiği vurgulanır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.”.A. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Sonuçlar.A. okul koridoru vb. ↸ Standart olmayan ölçme birimlerinde. 2. ayak vb. fark ettirilir. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. KAZA IMLAR 1. “Kitabın boyu 2 karış 3 parmaktır. Standart uzunluk ölçme araçlarının kullanıldığı mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. karış-parmak. ağaç gövdesinin vb.Ö. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.

2. KAZA IMLAR 3. 1 metre 25 santimetre olan ihtiyaç fark ettirilir. [!] Ölçmeler ifade edilirken birim kullanımına dikkat çekilir (3 metre 15 santimetre vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ölçme etkinliklerine başlarken ilk olarak bir metre uzunluğunda ip.” şeklinde ifade etirilmesi sağlanır. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. ↸ Farklı uzunluktaki 3 adet ip. öğrencilere dağıtılır.Ö. kâğıt şerit vb.A. uzunluklar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Her iki birimle yeterli Aşağıdaki cetvel modelinde. ayak. Yapılan ölçme sonucunun 1 metreden biraz fazla olduğu durumlarda. iki ok arasındaki ölçme becerileri kazanıldıktan sonra. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. “Öğretmenin masasının uzunluğu 1 metre 30 santimetredir.A. 0 5 10 15 20 25 30 UZU LUKLARI ÖLÇME 4. [!] Tahmininde referans seçilen uzunluk biriminin metre ve santimetre birimleriyle önce tahmin ettirilir sonra ölçtürülür. Sonra cetvelle ölçtürülüp kaç santimetre olduğu yazdırılır.). ↸ Metre ve santimetre birimleri ile ayrı ayrı ölçmeler yaptırılır. çıta [!] Metre ve santimetre birimleriyle ölçülebilecek vb. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. uzunluğundaki ip. ↸ Sınıftaki arkadaşlarının boylarının veya kulaçlarının uzunlukları. uzunluklar seçtirilir. karton şerit. “1 metreden ne kadar fazla?” sorusu ile santimetreye [!] Yapılan ölçmeler. dirsek vb. kol. ↸ Uzunluk ölçme işlemlerinde. nesnelerin yatık veya dik durmasının ölçme sonucunu değiştirmeyeceği örnek ölçmelerle belirletilir. ile ölçtürülür. önemi vurgulanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 133 .”. araçlarla ölçme yaptırılır.Ö. kâğıt şerit vb. metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı uzunluk kaç santimetredir? ölçmeler yaptırılarak “Sıranın uzunluğu 1 metre 15 santimetredir. ↸ Yaşadıkları ortamlardan seçtikleri uzunluklar ile el. yaptıkları 1 metre [!] Metre ve santimetre için kısaltma kullanılmaz. şeklinde ifade ettirilir. En uzunu ve en kısası kâğıt veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir.

bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları boyu sınıfın boyundan ne kadar kısadır ? içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. Öğrenciler. marketten neler alınabileceği vb. pipet vb. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfın boyu 12 metredir. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. alınan ürünle bu ürüne karşılık gelen sınıf sınırlılıklarında olmalıdır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 134 . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. kâğıt şerit ve zemin üzerine işaretletilerek yatay veya dikey sayı cetvelin sıfır ile başladığına dikkat ettirilir.A. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri [!] Kendi yaptığı cetveli numaralandırırken yardımıyla ip. 5 TL ve 25.A.2.Ö. 12 metre – 10 metre = 2 metre UZU LUKLARI ÖLÇME 6. tartıştırılır. değerler inceletilir. doğrusu modelleri yaptırılır ve cetvelle ilişkilendirilir.34) Girişimcilik (Kazanım 32) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. santimetre biriminde verilen standart cetveline göre kendi cetvel modelini oluşturur. adım. 50 Kr ile hangi okul ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği. Kütüphanenin [!] Problemler. KAZA IMLAR 5. [!] Alışveriş fişi veya faturasındaki değerler bu ↸ Alışveriş fişi veya fatura üstünde. kalem. PARALARIMIZ ↸ 1. 0 0 1 1 2 3 4 5 6 1. Paralarımızı tanır. ↸ Karış. [!] Kâğıt ve madenî paralarımızın tümü tanıtılır.Ö.2. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. Kütüphanenin boyu 10 metredir.

her saat başı kurulduğunda 24 kez çaldığı ay. giydiği giyecekler. ilişkileri açıklar. AÇIKLAMALAR [!] Yarım saatlerde akrebin. kaç gün sonra dolayısıyla bir günün 24 saat olduğu gözlemletilir. saati tam ↸ Akrep ve yelkovanın. iki sayının tam ortasında 1. hafta-gün. Bugün.15) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Hayat Bilgisi dersi “Dün. Tam ve yarım saatleri okur. 14. 1 hafta 7 gün.00’ün. 2.1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 17) ↸ Çalar saati 9’a kurduğunda saatin bir gün içinde sabah 9 ve akşam 9 olmak [!] Saat-hafta. Saatin ayar düğmesi [!] Yarım saatlerin buçuk olarak da ifade edildiği çevrilerek yelkovan 6’ya getirildiğinde akrebin konumu izletilir ve saat okutulur.A. vurgulanır. 1 yıl 12 ay” ilişkilerini içeren Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması etkinlikler yaptırılır. yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki Haftada bir kurulan semt pazarı. 1 KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 13.Ö. (Kazanım B.30’un.2. ↸ Saat üzerindeki 12’nin üzerine saydırılarak sayısal saatte 13.00’ün ne anlama geldiği tartıştırılır.2. dolaylı ilişkilere girilmez. 1 ay 30 gün. çalar saat. Saat-gün. gün-yıl vb.11) ↸ Sınıftaki mevsim şeridi inceletilir ve öğrencilere yediği yiyecekler.A. tam ve yarım saatlerdeki konumu tartıştırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 135 .Ö.2. Yarın” teması (Kazanım C. Saat olmasına dikkat ettirilir. ay-gün.2. 14. istenilen bir tam saat konumuna getirilerek okutulur. tekrar kurulur? ↸ “1 gün 24 saat. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. gözlemletilerek mevsimler tanıtılır. doğadaki olaylar vb.30’un sayısal saatte ne anlama geldiği tartıştırılır. ↸ Bir ve yarım saatlik zaman içinde yapılan işler sınıfa sunulur. mevsimüzere iki kez çaldığı. ve yarım saate ayarlar. ZAMA I ÖLÇME 9 6 3 14:30 Kesirler Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.

Ö. Đki kap birbiriyle karşılaştırılırken bir kap diğerine göre “Daha çok alır. [!] Problemler. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Sürahideki suyun kaç su bardağı. farklı büyüklükte iki kap kullanılarak bunların içine aynı bardakla eşit hacimde su doldurtulur.A.” gibi ifadelerin anlamları tartıştırılır. 2.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 136 . kabın yapısının önemli olmadığı farklı örneklerle gözlemletilir. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. mutfak araçları ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır. Đçlerinde eşit miktarda su olmasına rağmen. fincan. kaşık. problemler saat modeli kullandırılarak Bir çocuğun günde 10 saat uyuması gerekmektedir. Sabah 07. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. ZAMA I ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde çalışılan sayılar ve işlemler bu ↸ “Saat 08. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Ölçülen sıvının miktarına uygun olarak standart olmayan ölçme birimlerinden bardak. akşam saat kaçta uyuması gerekir? Türkçe dersi “Yazma öğrenme” alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) Sağlık Kültürü (Kazanım 27) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 1.00’de uyanacak çocuğun çözdürülür. okuluna ulaştığında saat kaç olur?” vb. KAZA IMLAR 3.30’da evden okula gitmek için yola çıkan bir öğrenci bir saat sonra sınıfın sınırlılıkları içinde aldırılır.2. sürahi vb. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Aynı özellikteki 3 kutuda kaç kilogram şeftali olur? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak Đfade Etme (Kazanım 1) ↸ SIVILARI ÖLÇME 1. kaç çay bardağı olduğu belirletilir. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.Ö. sürahi vb. ↸ Leğen.” veya “Daha az alır. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir. 1 kutuda 5 kilogram şeftali vardır. TARTMA [!] Kütle ve ağırlık terimleri kullanılmaz. su seviyeleri karşılaştırılarak sıvı miktarını belirlemede.

2. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 137 .

Nesne grafiğini yorumlar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI esne Grafiği Tablo 1. 2. A L A I KAZA IMLARI Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.2. 1. T O P L A M V E R Đ Ö Ğ R E M E TOPLAM 2 1 3 138 . Veriyi tablo şeklinde düzenler.

mavi. öğrencilerin okul içindeki veya mevsimlerde doğduğunun belirlenmesi vb. veri toplamanın önemi. hem yatay hem de dikey olarak kalemlerden en çok hangisinin sevildiğinin belirlenmesi. ………………………………………… Kırmızı kalemler 5 Mavi kalemler ES E GRAFĐĞĐ Sarı kalemler 5 10 ↸ Yere tebeşirle kırmızı. mavi ve sarı kalem yazılarak veya birer tane resimleri konularak bunların karşısına tercihine göre öğrenciler sıralandırılarak nesne grafiği oluşturulur. Oluşturulan bu düzenin ne olduğu tartıştırılarak “nesne grafiği” kavramı fark ettirilir. öğrencinin yaşantısından seçilen dışındaki yaşantısından olabilir.) de kullanılabilir. Öğrencilerden oluşturulan grafik için bir başlık önermeleri istenir. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.2. [!] Grafikte nesnenin kendisi yerine temsilci nesneler (fasulye. olaylardan hareketle oluşturulan problemleri çözmede.Ö. Sonra toplanan kalemler renklerine göre kâğıtların karşısına sıralanır. kendi grubundaki öğrencilerin sevdiği kalemler toplatılarak veri elde edilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Sınıfta en çok sevilen meyve. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 139 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. mandal vb. sarı renkli [!] Grafikler.Ö. kullanıldığı önerilebilir. Her sıra grubundan gönüllü iki öğrenciye. KAZA IMLAR 1. Problem: Sınıfınızda resim dersinde kullandığınız kırmızı. Alınan öneriler sınıfça değerlendirilir ve uygun başlık bir kâğıt parçasına yazdırılıp grafiğin üstüne yerleştirilir. çizgi film karakterleri.A. öğrencilerin hangi [!] Problemler. [!] Öğrencilerin nesneleri aynı hizaya koymalarını kolaylaştıracak grafik çizelgeleri kullandırılır. [!] Başlangıçta hangi veri toplama yollarının uygulamalarla fark ettirilir. Toplanan kalemlerin renkleri kâğıt parçalarına yazdırılır. Grafik: Sınıfımızdaki Öğrencilerin En Çok Sevdiği Renkli Kalemler Grafiği [!] Oluşturulan grafiğe başlık yazdırılır. yaptırılır.A.

↸ Boyanacak sınıf panosunun rengine karar vermek için sınıfta oylama yapılır ve bu veriler tablo hâline getirtilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Verilen veya oluşturulan en çok sevilen renkli kalemlerle ilgili bir nesne Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” grafiğinde.Ö. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.2. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) • En çok hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En az hangi renkteki kalem sevilmektedir? • En çok ve en az sevilen kalemlerin sayıları arasındaki fark nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 13) vb. Bulguların gerekçeleri sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. 1.A.A. sorgulamalar yaptırılarak grafik yorumlatılır.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 140 . SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Veriyi tablo şeklinde düzenler. Nesne grafiğini yorumlar. Tablo: Pano Đçin Renk Tercihleri Renk Yeşil Kırmızı Mavi Beyaz Sarı Kişi sayısı 5 8 10 1 2 [!] Tabloya başlık yazdırılır. ES E GRAFĐĞĐ KAZA IMLAR 2.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 141 .

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 142 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

6. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 100 içinde altışar. 143 . Tablo 1. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. 2. 4. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. Metre ve santimetre birimlerinin Doğru kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. dikey ve eğik doğru modellerine 3. Noktaya modelleriyle örnekler verir. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1. Yatay. ışını ve doğru parçasını Çevre modelleri ile tasvir eder. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem Uzunlukları Ölçme 1. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. koni ve silindir modellerinin tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 9. olmayan birimlerle ölçer. 8. Şekil grafiğini oluşturur. yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin 4. 1. silindir. ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. dikdörtgenler prizması. 3. 3. 5. Şekil grafiğini yorumlar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.Nesnelerin çevrelerini belirler. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 7. 5. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği 1. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler üçgen prizma. koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. kare prizma. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve 3. Bir problemle ilgili veri toplar. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri 1. 2. 1. 2.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. yapar 3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları örnekler vererek çizimlerini yapar. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart 2. Prizma. 2. yedişer. S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğruyu. hesaplar. 3. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu modellerini oluşturur. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. Doğrunun. ışının ve doğru parçasının çizgi 2. 2. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. okta Alan 1. 4. ile tasvir eder. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Küp.

Dikdörtgen ve Çember çözer ve kurar. dikdörtgen ve çemberi köşe ve açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler açı sayısına göre sınıflandırır. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Üçgen. Cetvel ve gönye kullanarak kare. çevresindeki modellerden örnekler verir. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı Paralarımız 1.A. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre 1. dikdörtgenin çizgi modelleri Sıvıları Ölçme üzerinde açıları gösterir.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer Örüntü ve Süslemeler ve kurar. 1. Belirli bir zamanı. karenin. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. karesel. 4. Üçgensel. ve üçgeni çizer. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler 1. 2. dikdörtgen 1. geniş açı ve doğru açı kullanarak ifade eder. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini 4. Kare. doğruya göre simetriyi birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini belirler ve simetrik şekiller oluşturur. verir ve çizer. V E R Đ A. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri Üçgen. 2. 1. Üçgenin. 3. Açıya. 3. kontrol eder. Zamanı Ölçme 2. Tartma 2. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 3. Düzlemsel şekillerde. 2 Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 1. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. olarak sınıflandırır. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Saati okur. yapar. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. kare. 1. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. farklı zaman ölçme birimlerini 4. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. Üçgen. 3. Açıları dar açı. Açıyı modelleri ile çizer. 2. 144 . dik açı. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. Simetri 2.Ö. 4. kare. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

4.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. 3. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 2. 2. Eldeli çarpma işlemini yapar. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. 5. 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. 2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 145 . eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 4. Çarpım tablosunu oluşturur. Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. Kesirler 1.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Kare. Nokta GEOMETRĐ 4.MATEMATĐK DERSĐ 3. 3. 5. Düzlem 2. Açı 5. 2. Tablo Toplam KAZA IM SAYILARI 9 4 4 5 2 4 28 3 4 2 4 4 1 1 19 5 3 1 1 3 2 3 18 3 1 4 SÜRE / DERS SAATĐ 15 12 12 14 10 10 73 5 5 4 5 5 3 3 30 10 5 3 3 5 4 5 35 4 2 6 ORA I (%) 11 8 8 10 7 7 51 3 3 3 3 3 2 2 19 7 4 2 2 4 2 4 25 3 2 5 SAYILAR ÖLÇME GE EL TOPLAM 69 144 100 146 . ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Toplam 1. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma Sıvıları Ölçme Toplam 1. 4. Dikdörtgen ve Çember 6. Üçgen. 5. Simetri 7. 7. 3. 4. Doğru 3. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. 2. 6. 6. Şekil Grafiği VERĐ 2.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 147 .3.

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 4. 4 Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. 9 100 içinde altışar. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. Eldeli çarpma işlemini yapar. 3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. 3. 5. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2. Çarpım tablosunu oluşturur. 1. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder. 2. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 6. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 4 Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 1.3. 2. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 4. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 2. 3. 2 Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. T O P L A M 28 S A Y I L A R Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler 148 . 4. 4. yedişer. 1. 9. 7. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 2. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 4 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. 4. 1. 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 2. 8. 1.

KAZA IMLAR 1. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. 9 onluk. . 1 onluk 2 onluk 3 onluk 4 onluk .Ö. 1 birlik 9 onluk.A. 1 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 DOĞAL SAYILAR 10 onluk 1 yüzlük ↸ Nesne sayısı 100 olan bir grup seçilir. Bu gruptaki nesnelerin sayısı onluklara böldürülür. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. AÇIKLAMALAR [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır.3. 9 birlik. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 149 . . 9 onluk 10 onluk 10 20 30 40 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11) 1 yüzlük = yüz tane birlik 1 yüzlük = 10 tane onluk 90 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.Ö.

süre vb. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.) araştırıp sınıfa sununuz. 3 ↸ 305 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 243 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. 200 4 onluk 243 Onlar b.A. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. 40 3 birlik Birler b. mesafe.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 150 .Ö. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş.Ö. DOĞAL SAYILAR 2 yüzlük Sayı Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. KAZA IMLAR 2.3.

başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirletilir. KAZA IMLAR 4.A. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. 2. • En büyük sayıyı. • En küçük çift sayıyı. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 151 . “ “> ve “ =” sembolleri kullanılır. • 205’ ten küçük en büyük sayıyı yazınız. DOĞAL SAYILAR 5. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR [!] “<” .Ö. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 5 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. 687. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? 125. 305 ile 347 sayılarından. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 18.Ö. • En büyük tek sayıyı.3. 325. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A.

6. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. yedişer. sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. 60. 48.3. Doğal Sayılarda Çarpma Đşlemi DOĞAL SAYILAR Örüntü. 78 biçiminde yazdırılır. 54. 72. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 152 . sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.Ö.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Altışar sayarken üçer saymadan.Ö. 66. yedi. KAZA IMLAR 100 içinde altışar. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 51 61 71 81 42 52 62 72 82 43 53 63 73 83 44 54 64 74 84 45 55 65 75 85 46 56 66 76 86 47 57 67 77 87 48 58 68 78 88 49 59 69 79 89 50 60 70 80 90 AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.

adım ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 153 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Genişleyen örüntüler kullanılır. satırda üç küp 3. 1.A. adım 2. Verilen örüntüler.. kat …………………………………. kat . Çizim ikinci planda tutulur. adıma kadar genişletilir.. satırda … küp AÇIKLAMALAR [!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.kat 3. satırda beş küp …………… 4. 5. kat ………………………….Ö.3. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) DOĞAL SAYILAR Verilen örüntü 6. 4. [!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır. 5. adım 4.. 1. Verilen örüntü 4. KAZA IMLAR 7.. satıra kadar genişletilir... katı kadar genişletilir. en fazla 3 aşama daha genişlettirilir. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1.A.. adım 3. . kat 2.Ö. satırda bir küp 2. bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir. adım . 6. adım Verilen örüntünün 5. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur.

KAZA IMLAR 8.Ö. Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. ↸ Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. Farkların tek veya çift olduğu belirletilir. 3 + (tek) 4 = 7 (çift) (tek) 9. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir.Ö. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.A.3.A. Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 26) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 1 Tek DOĞAL SAYILAR 2 Çift 3 Tek 4 Çift 5 Tek 6 Çift 7 Tek 8 Çift 9 Tek 10 Çift ↸ Tek ve çift doğal sayılar incelenirken yüzlük tablosundan da yararlandırılır. ↸ Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 154 .

Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. 3 Onlar b.A. ↸ Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. 2 Birler b.A. ∆. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 325 + 234 toplama işlemi aşağıdaki gibi modellenir. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □.Ö.3. AÇIKLAMALAR [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır. 5 [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır.Ö. + 5 5 9 [!] En çok üç toplananlı işlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 155 . 3□7 3 8 6 +45 0 + □∆ 82 7 9 4 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. vb. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. gibi semboller kullandırılır. 2 3 4 [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. Yüzler b. KAZA IMLAR 1.

Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 156 . Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. KAZA IMLAR 2. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 4. • Onluklar toplatılır. 5 + 6 = 11 • Đki sonuç toplatılır. ↸ Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. 326 + 442 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ → → + 330 440 770 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Tahmin yapılırken öğrencilerin yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler ↸ geliştirmelerine ortam sağlanır. ↸ Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. Đki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır.Ö. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir.3.A. ↸ Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. 80 + 11 = 91 Çevrenizdeki ve ailenizdeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejileri araştırıp sınıfta sununuz. ↸ Problemler.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 3.

KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 324 – 125 işlemi. ↸ En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Öğrencilerin. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. 14 4 5 Onlar b. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. [!] 402 – 125 212 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. 11 1 2 2 Birler b.A. gibi semboller kullandırılır.3.A. sorularla buldurulur.Ö. Yüzler b. 2 3 1 – 1 9 9 [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. 14 4 5 Onlar b. 4 5 AÇIKLAMALAR [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 3 1 – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ Yüzler b. 2 2 Birler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 157 . model kullanılarak yaptırılır. 1 2 2 Birler b. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. ∆. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı.Ö. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. Onlar b. 3 1 – 9 Yüzler b. vb.

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. AÇIKLAMALAR 3. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 4. çözdürülür ve kurdurulur. Öğrencilerin. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 158 . onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır.A.3. Sonuçtan.A. KAZA IMLAR 2. 230 – 140 =? 320 – 200 =? 420 – 200 =? 680 – 50 =? 860 – 20 =? 120 – 10 =? 960 – 10 =? 500 – 260 =? ↸ Problemler. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değeri çıkarılır ve eksilenin birler basamağına eklenmesi gibi stratejiler izlenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. Đki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. KAZA IMLAR 1.Ö.A. Çarpım tablosunu oluşturur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzlük tablosunda altışar sayarken ilgili kutulardaki yararlanılarak aşağıdaki gibi çarpım tablosu oluşturulur: sayılardan AÇIKLAMALAR [!]Yüzlük tablosundan. Doğal sayılar DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ × 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 .A.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 159 .Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Onlar b. ↸ Çarpma işleminde. Modellendikten sonra işlem yaptırılır.Ö. Birler b. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır.A.3. Birler b. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Yüzler b. ↸ 235 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. Birler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 160 . Eldeli çarpma işlemini yapar. Yüzler b. KAZA IMLAR 2. Onlar b. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA ÇAR PMA ĐŞLEMĐ × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 × 1 8 + 7 4 9 2 7 5 5 5 3. Yüzler b.A. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Onlar b. 2 × 4 7 0 3 5 2 235 + 235 235 2 × 470 [!] Önce. eldenin ne anlama geldiğini açıklar.

En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. Geriye 150 kalemi kalıyor. Bir öğretmen.3. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. AÇIKLAMALAR Doğal sayılar [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. ↸ Problemler. Başlangıçta öğretmenin kaç kalemi vardı? Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. başarılı 25 öğrencisine birer düzine kalem veriyor.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 161 .A.A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.

yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. 12 birlik şeklinde bozdurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Yapılan işlemlerde “bölünen”. [!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır.Ö. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir. Alınan onluk bölüme yazdırılır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ↸ Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. [!] Bölme işleminde kalan. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. [!] Bölme işleminde bölünen. [!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. bölen. “bölen”. bölüm. bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 162 . 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. bölünen 42 3 bölen 3 14 bölüm 12 12 00 kalan AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modelletilir.Ö.A. Đki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. KAZA IMLAR 1. ↸ Yaptırılan bölme ve çarpma işlemlerinin doğruluğu. • 24 ÷ 4 = 6 6 × 4 = 24 • 16 × 3 = 48 48 ÷ 3 = 16 ↸ Problemler. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. çarpma ve bölme işlemlerinden yararlanılarak kontrol edilir. Modellemeden sonra işlem yaptırılır. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.3. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. 42 sayısı. bölen.A.

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Kesrin biriminin, bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.

0

1 2

1

[!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur (
1 4

1 4 1 4

“dörtte bir” gibi).

KESĐRLER

0

1 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

1 8

0

1 8

1

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

↸ Öğrenciler, kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirler elde ederler.
1 8 1 8 1 8

3 8

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

163

3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Somut kesir modelleri kullandırılır veya kâğıt katlama etkinliği yaptırılır. Bütünün eş parça sayısı arttıkça ortaya çıkan eş parçaların küçüldüğüne dikkat çekilir.
1 2

AÇIKLAMALAR [!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

1 4

1 2

>

1 4

>

1 8

1 8

KESĐRLER

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

↸ “24 fındığın

1 4

’i kaç fındıktır?’’ Problem, model kullandırılarak çözdürülür. Daha

sonra işlem yaptırılır.
1 4

[!] Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir. [!] Bölme işleminin sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

24 ÷ 4 = 6 fındıktır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

164

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

165

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1. 2. 3. 4. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Düzlem

Doğru

4

okta

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
1. 2. 3. 4.

2

Açı

Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. Açıyı modelleri ile çizer. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

4

Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler

1. 2. 3. 4.

4

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

1 1 19

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. T O P L A M

166

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Düzlem, istenilen büyüklük ve genişlikte bir bölge, alan, saha, düzlük vb. olduğu; denizin, gölün durgun yüzeyi, gittikçe büyüyen açılan yufka vb. modellerle fark ettirilir. Bunun gibi prizmanın yüzleri, sıranın, kapının ve duvarın yüzü, taban, tavan, futbol sahası, halı, duvar kâğıdı vb. birer düzlem modeli olduğu sezdirilir. Bu modellerin üzerinde (içinde) bulunan açık ve kapalı eğrilerin çevrelediği bölgeler ve alanlar; halının motifleri, çizgileri; kâğıt, duvar ve zemin süslemeleri vb. model alınarak bunların birer düzlemsel şekil olduğu algılatılır. AÇIKLAMALAR [!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır. Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 7)

DÜZLEM

↸ Yamalı yorgan düzlem ve yamaları düzlemsel şekil; ekoseli kumaş düzlem ve desenleri düzlemsel şekil; karo ile döşeli zemin düzlem ve karoları düzlemsel şekil; tangramın birleşik hâli düzlem ve parçaları düzlemsel şekil; tamamlanmış yap-boz düzlem ve parçaları düzlemsel şekil modelleri olarak alınır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

167

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisimlerin yüzeylerinin bu cisimlerin bütün yüzlerinin birleşimi olduğu; [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler portakal, elma, fındık, ceviz, domates, soğan vb. meyve ve sebzelerin kabukları küre vurgulanır. prizması, üçgen prizma, silindir, koni yüzeyi; karton, teneke veya plastik kutular ve ambalajları prizma ve silindir yüzeyi; külah, [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz. ve küre modellerinin yüzeylerini huni vb. koni yüzeyine model alınarak fark ettirilir. belirtir. ↸ Bir yüzey modeli elde etmek için kutu, paket vb. modeller uygun ayrıtları boyunca 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin kestirilir. Yüzeyleri bir bütün hâlinde düz bir zemin üzerine açtırılır. Bu yüzeyleri [!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek yüzeylerini düzleme açar ve bu oluşturan yüzlerin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller modellerin her yüzünün birer olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin düzlemsel şekil olduğunu gösterir. açınımı isimlendirilmez. KAZA IMLAR

DÜZLEM

↸ Bir kare prizma modelinin yüzeyini açarak yüzeyi oluşturan parçaların iki karesel, dört dikdörtgensel bölgeden oluştuğu ve her bir bölgenin birer düzlemsel şekil olduğu fark ettirilir. Bu etkinlik diğer geometrik cisimler için de yaptırılır. Küp Üçgen prizma Silindir

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

168

3. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Lastik ip, tel, ip, su hortumu, kablo vb. modeller ile doğrunun her iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Örgü şişleri, ucu açılmış kalem, cami minaresi vb. modeller ile ışının bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceği vurgulanır. ↸ Kurşun kalem, çubuk makarna, su borusu, oklava, oda tabanındaki süpürgelik çıtası vb. modeller ile doğru parçası kavramı fark ettirilir. ↸ Lastik ip, düz yol, yüksek gerilim ve telefon hatlarındaki gergin teller, su hortumu vb. modellerle doğrunun her iki ucundan düz olarak istenildiği kadar uzatılabileceği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.

[!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna Doğrunun çizgi modelinin, iki ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için çift gidilmez. yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilerek küçük temel harfle isimlendirilir.

y y doğrusu DOĞRU

r r doğrusu

↸ Radyo anteni, şerit metre, iplik makarası vb. modellerle ışının, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen doğrunun bir biçimi olduğu fark ettirilir. Işının çizgi modelinin radyo anteni, makaraya sarılı ip, hortum bobini, çelik metre vb. modeller yardımıyla, sadece bir ucundan istenildiği kadar uzatılabileceğini belirtmek için tek yön oklu çizgi olması gerektiği fark ettirilir ve çizdirilir.

i ışını

a ışını

↸ Kullanılan doğru modellerinden kesip, koparıp, kırılıp alınan parçalar olduğu iplik parçası, çubuk makarna parçası, boru kesitleri vb. modellerle doğru parçasının, doğrunun başka bir biçimi olduğu fark ettirilir. Doğru parçasının çizgi modelinin marangoz metresindeki her bir parçanın, radyo antenindeki her bir bölümün birer doğru parçası modeli olduğu dikkate alınarak oksuz çizgi modelinin aynı zamanda birer doğru parçası olduğu fark ettirilir ve çizdirilir.

m doğrusu

doğru parçası
Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

169

↸ Pencere ve pano çerçevelerinin karşılıklı kenar çiftleri.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çekül.A. harfler. göre değil durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir. modeller dikey 3. başka bir doğruya algılatmak için model olarak kullandırılır. kapıların alt ve üst kenarları yatay doğruları olma durumları.3. kesişen doğruları çizmek için de üçgensel bölgenin kenarları model olarak kullandırılır. merdiven korkuluğu. yazı tahtasının. hem de kesişen doğruları algılatmak için model olarak kullandırılır.Ö. toplama ve çarpma sembolleri. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. ↸ Paralel doğruları çizmek için kitabın ve cetvelin karşılıklı kenar çiftleri. “I” harfi vb. çatının ayrıtları ve makasın bıçakları kesişen olmaları ile kesişmeme durumlarının doğruları. Yatay. dikey ve eğik doğru modellerine (düşey) doğruları. KAZA IMLAR ↸ DOĞRU Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. tangram parçalarının ayrıtları hem dik aynı olduğu vurgulanır. gönye ve cetvelin her bir köşesinden çıkan kenarları. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. pencere ve pano çerçevelerinin aynı köşeden çıkan kenarları. bina kolonları ve bina kirişleri paralel doğruları. dikey ve eğik örnekler vererek çizimlerini yapar.A. üçgensel bölge modellerinin dik olmayan [!] Bir doğrunun yatay. bina [!] Bir düzlemdeki doğruların paralel kolonları ve bina kirişleri dik doğruları. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 170 . kenarları eğik doğruları. dik doğruları çizmek için kitap. bayrak gönderi. yazı tahtasının yan kenarları. 4.

bazen olduğu vurgulanır. bir nesneyi.A. KAZA IMLAR 1. bazen sayı. durak. köşe başları. bazen de uygun resim ile sembolize edildiği ve bu sembolle [!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler isimlendirildiği fark ettirilir. noktanın. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) OKTA 2. alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir. limanların. tebeşir tozu. nokta modellerinin isimleri model aldırılarak. su damlası. prizmaların köşeleri. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 171 . buluşma yeri. uzunluk. seçtirilir. temsil ettiği ve yer belirttiği sezdirilir. Noktaya modelleriyle örnekler verir.3.Ö. bazen kâğıt üzerinde kalemle yapılan bir benek. harf. AÇIKLAMALAR [!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplu iğnenin kâğıttaki izi. modellerle noktanın. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. bir fikri vb. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. ↸ Haritalardaki şehirlerin. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. alan ve hacimde alınmalarının. ören yerlerin gösterimini [!] Yer isimlerinin. cümlelerin sonlarında ve çeşitli harflerde kullanılan işaret. nokta kavramının uzunluk. bir izi.A. millî parkların. kavşak vb.Ö. yüzdeki ben.

modeller kullandırılarak açının çizgi kollarının ışın olduğundan söz edilmez. tangram parçalarının köşelerinin [!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta. pencere çerçevesi vb. olduğu fark ettirilir. modelleri oluşturulur. kapının. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. kare. çevresindeki modellerden örnekler verir.A. KAZA IMLAR 1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.3. katlanmış bir tel vb. birbirine göre durumu. dikdörtgen. 2. Bu modellerden yararlanılarak dik açının çizgi modelleri oluşturulur. gönyenin kenarları vb.A. ↸ Prizmaların köşelerinin birinden çıkan ayrıtlar. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 172 . Açıyı modelleri ile çizer. pencerenin açık durumları. makasın. çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır. kitabın. AÇI 3.Ö. birinden çıkan kenarlar. parmaklarımızın veya bacaklarımızın [!] Açı formal olarak tanımlanmaz. kenarları birbirine dik olan açı edilmez. Açıya. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Açının.Ö. ↸ Gönyenin dik kenarları. kollarımızın bedenimizle durumları. bir köşesi ve bu [!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz köşeden çıkan kenarları model aldırılarak dik açının. modeller ile açı fark ettirilir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanın herhangi bir durumu.

açık kapının tabanı ile eşiğinin.A. dik açı modelinin bir kenarı ile çakıştırılır. noktalı veya izometrik vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. dar ve geniş açı olarak iii) Geniş açı (açının ikinci kenarı dik açının dışında): sınıflandırılırken gönye kullandırılır. Açıları dar açı. dik ve geniş açılar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez. [!] Dar. çeşitli durumları model aldırılarak dik açı modellerinden biri ile karşılaştırılır. açık pergelin [!] Önce dik açı tanıtılır. dik açıyla karşılaştırılır. i) Dar açı (açının ikinci kenarı dik açının içinde): ii) Dik açı (açının her iki kenarı dik açının kenarlarıyla çakışık): [!] Açılar.3. ikinci kenarın durumlarıyla dar. iv) Doğru açı (açının ters yönde açılan kenarları doğruyla çakışık): [!] Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir. Diğer açı çeşitleri kollarının vb. geniş ve doğru açılar buldurulur. KAZA IMLAR 4. makasın bıçaklarının. geniş ve doğru açılar fark ettirilir. dik.Ö. Karşılaştırmada açı modelinin bir kenarı. kâğıtlar üzerinde verilen şekillerdeki dar. ↸ Düzlemsel şekiller sahip oldukları açılara göre sınıflandırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 173 . Tüm açıları dik olanlar Bazı açıları dik olanlar Dik açısı olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. dik. geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. dik açı.Ö. AÇI ↸ Geometri tahtası.A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Saatin akrep ve yelkovanının.

. uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Üçgen. karenin ve dikdörtgenin açılarının bir [!] Üçgenin. dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer.Ö. çizdirilir. kare. ÜÇGE . Üçgen. kare ve dikdörtgenin çizgi modelleri oluşturulurken tangram parçaları. çemberin çizgi modelleri oluşturulurken koni ve çizimler yaptırılır. Cetvel ve gönye kullanarak kare. Gönyenin dik [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta 2.Ö. teması (Kazanım A. KAZA IMLAR 1. dikdörtgenin açı sayısı köşede iki kenarın birleşmesiyle oluşan şekiller olduğu fark ettirilir. ↸ Çizgi modellerinden faydalanarak üçgenin. dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. karenin. dikdörtgende ise karşılıklı kenar ve üçgeni çizer. [!] Cetvel. her iki kenarı seçtirilerek üçgen ve dikdörtgen olduğu. Üçgenin. düzlemsel şekiller kullandırılır. karenin. KARE.A. kare. dikdörtgen ve çemberi köşe ve ↸ Sınıflandırma etkinliklerinde şekillerin özellikleri tablo biçiminde düzenletilir ve [!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen sonuçları tartıştırılır. dikdörtgen kenarlarından biri seçtirilerek kare. Üç köşeliler Dört köşeliler Köşesizler Üç açılılar Dört açılılar Açısızlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 174 . Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” ↸ Kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgen ile kenar uzunlukları verilmeyen herhangi bir üçgen cetvel ve gönye ile çizdirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.3. açı sayısına göre sınıflandırır. 10) 3. gönye ve pergel kullandırılmadan prizma modellerinin yüzleri vb.3. kullandırılır. silindir modellerinin yüzleri vb. DĐKDÖRTGE VE ÇEMBER ↸ Kare ve dikdörtgen çizimi için cetvel ve gönye kullandırılır. 4. ve bu açıların çeşitleri vurgulanır. Üçgen.

Düzlemsel şekillerde. doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. Kesme örneği SĐMETRĐ katlanmış kesilmiş açılmış Katlama örneği katlanmış açılmış ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. Etkinliklerde oluşan kat çizgisinin. katlama ve kesme etkinlikleri ile [!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır.A.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 175 . KAZA IMLAR 1. simetri doğrusu olduğu fark ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Düzlemsel şekillerde doğruya göre simetri. algılatılır.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A.

Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. Öğrencilerin bu parçaları. Süsleme.A. KAZA IMLAR 1. (Kazanım 1) Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.3. güzel görünmesi için Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma boyatılır.3. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Önce örüntü blokları kullandırılır. kenarları boyunca birleştirmeleri ve bunlardan içinde boşluk olmayan motifler oluşturmaları sağlanır.Ö. karesel. karesel. dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. kare veya dikdörtgen çizdirilerek süsleme yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 176 . Noktalı ve izometrik kâğıt üzerinde üçgen. Üçgensel. dikdörtgensel bölgeler kestirilir. 3) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Kâğıtlardan birbirine eş üçgensel.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 177 .3.

Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini 3 kontrol eder. 5 Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 3 Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer. 2 Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. Sıvıları Ölçme 178 . 2. 3. 3. 4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 1. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 2. Nesnelerin çevrelerini belirler. 1. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Paralarımız Zamanı Ölçme Tartma 1. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. 1. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. 2. 2. T O P L A M 18 Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 3 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1 Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Belirli bir zamanı. 1 Saati okur. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.3. 3. 5.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) UZU LUKLARI ÖLÇME ↸ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayı gerektiren uzunluklar ölçtürülür. ↸ • 125 cm = 1 m 25 cm • 2 m = 200 cm .Ö. 125 santimetre olarak ifade ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. TBMM. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. yaparak kontrol eder. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. sadeleştirme. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 179 . 1 metre=1 m vb. 3.A. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Bir metrelik ipin uzunluğu birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. 300 cm = 3 m vb.sınıftaki etkinliklerden farklı olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm. nedenlerle sembolle gösterim ihtiyacı tartıştırılır. ↸ “Pantolon alırken deneme şansınız yoksa ne yaparsınız?” sorusu ile iki uzunluk arasındaki farkı tahmin etmenin önemi fark ettirilir.A. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken ↸ On santimetre uzunluğunda karton şerit kestirilir. hazırlanan karton şerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduğu Örneğin.Ö.3. KAZA IMLAR 1. kolay gösterim vb. ↸ Kısaltma. Md. 2. Tahminlerini ölçüm ölçülebilir olmalıdır. Örneğin. Yapılan ölçmelerde 2. keşfettirilir. Tahminlerini bir kâğıda not tutar. 2 santimetre=2 cm. bacak.. ayak ve gövde [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle uzunluklarını tahmin eder. kol. ↸ Öğrenciler kendilerinin ya da velilerinin karış. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. TRT gibi.

yarım metre ve 30 cm uzunluğundaki ipleri uç uca ekleyerek kaç santimetre uzunluğunda ↸ Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler ip elde ederler? çözdürülür ve kurdurulur. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.Ö. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm + 1 m 85 cm = 245 cm + 185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. KAZA IMLAR 4. ↸ Aşağıdaki cetvel modelinde belirtilen iki ok arasındaki uzunluk kaç cm dir? 0 5 10 15 20 25 30 [!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 180 . UZU LUKLARI ÖLÇME 5.Ö.3. 5 cm. 1 m 85 cm “Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. Dört arkadaş ellerindeki 200 cm. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Cetvelle 2 cm . Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. 10 cm vb. AÇIKLAMALAR [!] Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. 1 m.A. uzunluğunda doğru parçaları çizdirilir.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

elma. ↸ Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları hesaplattırılır. boyuna ve eğik kestirilir. Çerçeveleme için ip. Ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. araçlar bir bütün hâlinde kullandırılır. ↸ Geometri tahtasında. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 181 . fotoğrafı. Çerçeveleme yaparken ipin etkinlikler de yaptırılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir resmi. ettirilir. tahtanın vb. çerçevelemeleri istenir.A.Ö.Ö. köşelerden gergin geçirilmesi istenir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. noktalı veya kareli kâğıtta kare. Kullanılan ip. ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği Ortaya çıkan kesit. havuç gibi sebze ve meyveler enine. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. [!] Çevreyi tahmin etmeye yönelik kordon. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ↸ Patates. dikdörtgen veya bunların [!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre birleşiminden oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları buldurulur.3. uzunluğu hesaplatılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. kordon. 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm ↸ Camın. nesnelerin kenar uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. kâğıt üzerine çizdirilip ip kullanılarak kesitin çevre uzunluğu fark vurgulanır. ÇEVRE 2. Şeklin çevre uzunluğu 14 birimdir. kurdele vb. Nesnelerin çevrelerini belirler. resmin. KAZA IMLAR 1. kartpostalı vb. kurdele uzunluğunun nesnelerin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. armut. fotoğrafın.

silindirik ve konisel yüzlü cisimler yüzünün alanının kaç tane A4 kâğıdı ile kaplanabileceği buldurulur. kullandırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 182 . Cisimlerin bir yüzünün alanını standart ↸ Kitap.A. masanın yüzüne birbiri ardına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. alanı bulunacak cismin bir yüzünü tam olarak kapatmadığı durumlarda neler yapılabileceği tartışılır. Öğretmen masasının üst yüzünün alanını bulmak için A4 kâğıtları etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. standart olmayan araçlar birim model olarak [!] Alanı standart olmayan birimlerle tahmin olmayan birimlerle ölçer. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. A4 kâğıdı. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) ÇEVRE 1. buldurulur. Masanın üst [!] Küresel. ALA Ölçme birimi. kullanılmaz.Ö. [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz.Ö. karo vb.A.3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları [!] Çevre uzunluğu verilip kenar uzunluğu buldurulmaz.

A.Ö. 34 ) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 17. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 183 . KAZA IMLAR 1.Ö. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları problemleri çözdürülür ve kurdurulur. Tuna 8 hafta sonra kumbarasını bankada açtırdığında 24 TL biriktirdiğini gördü. Babası Tuna’ya bir kumbara hediye etti. ETKĐ LĐKLER AÇIKLAMALAR ↸ Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan alışveriş [!] Problemler.3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. PARALARIMIZ Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B. 33.A. • Her hafta aynı miktarda parayı kumbarasına attığına göre haftada ne kadar para biriktirmiştir? • Tuna’nın beğendiği bisiklet 60 TL olduğuna göre Tuna kaç hafta sonra bu bisikleti alacak parayı biriktirir? Para kullanımının tarihçesini araştırıp sınıfa sununuz. Tuna’ya ↸ Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve haftalık 8 TL vereceğini ve haftalığından bir miktarını kurdurulur.3. içinde olmalıdır. kumbarasına atmasını söyledi.26) Girişimcilik (Kazanım 16.

dakikalık aralıklarda yapılan işler açıklatılır. 2 ile 10’un.20’nin. 5. 55 5 10 11 12 1 2 10 3 15 45 9 4 8 20 7 6 5 40 35 25 30 50 Sayısal saatteki 15. Saati okur. ZAMA I ÖLÇME ↸ Yapılan saat modelinin arkasına bir karton yapıştırılır. yapabileceğiniz etkinlikleri anlatan 00 bir paragraf yazınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 184 . Bu saatte. sembol kullanılmadan yazdırılır. Yarın” teması (Kazanım C. 5’e ne kadar var? sorularıyla 11 12 1 yelkovanın görevi fark ettirilir.A. iken çeyrek geçe. . Yapıştırılan kartonun üzerine 0..30) 14:20 ↸ “Teneffüsler kaç dakikadır? Sevdiğiniz bir şarkıyı okuma süresi kaç dakikadır? Sevdiğiniz reklam kaç dakika sürüyor?” vb. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. yarım ve çeyrek saatte diye okunduğu belirtilir. onar. 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Hayat Bilgisi dersi “Dün. Yapılan saatte akrep yazdırılır.3. 1 ile 5’in. akrep ve yelkovanlı saatteki görünümünü çizerek gösteriniz. 9’un üzerinde iken çeyrek kala ifadeleri kullanılarak saat okutulur. dolayısıyla saatin “3’ü 25 geçiyor” Bir.Ö.. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 3’ü biraz geçmişken ve yelkovan 5’in üzerindeyken yelkovanın 25’i gösterdiği. akrepli ve yelkovanlı saatle karşılaştırılarak okutulur. akrep ve yelkovanlı saatteki karşılığı belirletilir. geçiyor. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çeyrek kavramından yararlanılarak çeyrek saatlerde yelkovanın konumu okutulur. Kesirler ↸ Sayısal saatte okuduğu 14. sorularla birer.” dediğinde 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor. Yelkovan 3’ün üzerinde [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. beşer.” dediğinde ↸ Günlük yaşamında çeyrek saatlik zaman diliminde yaptıkları işlerin kaydı tutturularak bir sunu hazırlatılır. . 10.A. 55 [!] Dakika.3. KAZA IMLAR 1.Ö.. [!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü ↸ Sayısal saat. 2 10 9 8 3 4 7 6 5 13:45 [!] 1 saatin 60 dakika. 50. Bugün.. 3 ile 15’in … aynı hizaya geldikleri fark ettirilir.55’in..

Yarın” teması ↸ Öğrencilerin “Beden Eğitimi dersimiz 80 dakika sürmüştür. 20) ZAMA I ÖLÇME 3.40 arası izin almıştır. • 1 saat 30 dakika = 90 dakikadır. kaç dakikadır? Hayat Bilgisi dersi “Dün. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 185 . annesinden parkta oyun oynamak için 13. farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. Yemekten saat kaçta kalkmıştır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Belirli bir zamanı.3. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” ↸ Öğrenci servisinin. Bugün.A. 7. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. tartıştırılarak öğrencilerin zaman hakkındaki düşünceleri anlattırılır.22) saatlerini gösteren çizelgelerin incelenmesi sağlanır.Ö. vapurun vb. öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. Oyun oynamak için kaç dakika izin almıştır? Öğle yemeğini 40 dakikada yiyen bir kişi 13.A. karşılaşmaların süresi kaç saat. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Basketbol. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.29) zamanı 1 saat 20 dakika biçiminde yazarak ifade etmeleri sağlanır.3.” ifadesindeki geçen (Kazanım C. Cem. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6.Ö.00’te yemeğe başlamıştır. taşıtların hareket teması (Kazanım B.10 ile 13. yolcu otobüsünün. trenin. ↸ • 72 dakika = 1 saat 12 dakikadır. KAZA IMLAR 2.3. futbol vb. ↸ Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kadar sürede yürüneceği [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler.

• 2 kilogram = 2 kg • 50 gram = 50 g TARTMA 2. içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö.3.A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 186 . [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. KAZA IMLAR 1. ↸ Problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz.

Ö. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 2. sonra ölçtürülür. yarım litreden az. Böldürülen su. 3. Annesi Ali’den tatlı yapmak için yarım litre ↸ Kova. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 187 . Litre ve kilogram sununuz. Su standart olarak ifade ettirilir. olarak satılan ürünlerin listesi yaptırılır. Kaç kap gerekir? 50÷10 = 5 kap gerekir. sürahi. SIVILARI ÖLÇME AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli 1. gerekliliği sezdirilir. bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. Ölçme sonucu ile tahmini aldı.A. kullandırılır. fazla. olmayan bir ölçme aracı ile eşit miktarlarda herhangi iki kaba böldürülür. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına ↸ Marketlerde kapalı kutularda satılan bir litre ve yarım litrelik meyve suyu. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. Ölçme sonucundaki farklılıklar gözlenerek ölçme birimlerinin litre birimleriyle ölçmeler yapar. litre. ilk kaba geri döktürülür ve seviyesi işaretletilir.3. 1 litreden az.Ö. 1 litreden yarım litre ölçüsü fark ettirilir. karşılaştırmaları sağlanır. duyan mesleklerle ilgili araştırma yapıp sınıfa ↸ Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt ettirilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. [!] Problemler. kapların içindeki suyun miktarı önce litre ve yarım süt almasını istedi.A. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. yarım litreden fazla ↸ Bir litre suyun düzgün şekilli bir kaptaki seviyesi işaretlenir. • Ali’nin annesi tatlıya sütü doğru miktarda nasıl koyar? • Bir litre süt kullanırsa doğru tarifi uygulaması için ne yapmalıdır? ↸ 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. ve süt 1 litrelik dereceli kap veya 1 litrelik cam sürahi ile ölçtürülerek 1 litre ve [!] Ölçme sonuçları. su dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). Ali bakkaldan 1 litre süt litre birimleriyle tahmin ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin ↸ Farklı büyüklüklerdeki su bardakları kullandırılarak bir kaptaki suyun miktarı kap. Đşaretli su Standart sıvı ölçme araçlarına gereksinim seviyelerinden yararlanılarak litre ve yarım litre arasındaki ilişki fark ettirilir. dereceli tüp vb. vazo vb. gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım ölçtürülür.

3. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 188 .

T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1 4 189 . Bir problemle ilgili veri toplar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Şekil Grafiği Tablo 1. 2.3. Şekil grafiğini oluşturur. 3. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. Şekil grafiğini yorumlar. 1.

Şekil grafiğini oluşturur. Bu işlemler yapıldıktan sonra oluşturulan bu düzenin “şekil grafiği” [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil olduğu belirtilir.3. Eksenler grafikleri de çizdirilir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. koyulaştırılır. Grafiğe başlık ve her [!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil bir resmin (şeklin) kaç dondurmayı gösterdiği ile ilgili not yazdırılır. vanilyalı ve öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini kakaolu dondurmaların ismi yazdırılır ve ilgili dondurma isimlerinin üstüne oluşturmaları sağlanır. ŞEKĐL GRAFĐĞĐ Not: Her şekil bir dondurmayı göstermektedir. Grafik: En Çok Sevilen Dondurma Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) 6 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” 5 öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) 4 Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) 3 Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması 2 (Kazanım A. öğrencinin yaşantısındaki bazı olaylarla ilgili [!] Đlk defa veri toplatırken hem nesne hem de problemleri incelemek için veri toplatılır.Ö. bu grafikten hareketle Öğretmenin yazı tahtasına çizdiği grafik çizelgesine çilekli. Eksenin anlamı açıklatılır.A.Ö. Bir problemle ilgili veri toplar. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A. ettiği belirtilir. dondurma sayısı kadar kareye birer dondurma resmi çizdirilir. şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir. öğretmenin masasına koyar. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan en çok sevilenin hangisi [!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma olduğunun belirlenmesi için gönüllü 9 öğrenci en çok sevdikleri dondurmanın vb) önerilir. dondurma türüne göre gruplandırılarak veri toplanır.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bu sınıf düzeyine uygun.3. nesne grafiği yaptırılır.29) ↸ Dondurma modelleri kullanılarak öğrencilerin önce nesne grafiğini oluşturmaları [!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce sağlanır. Daha sonra öğrencilerin kendi veri modellerini. Çilekli. Öğretmen masasında toplanan modeller. KAZA IMLAR 1.29) 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Kişi sayısı Çilekli Vanilyalı Kakaolu Dondurma çeşitleri 2.3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 190 . toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır.

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” ↸ Marketteki şeker çeşitleri ve her çeşitten kaçar kutu olduğu grafikle gösterilmiştir. Öğrencilere “En Çok Sevilen Dondurma Grafiği” yazdırılır ve sunulur. Boya kalemi ↸ TABLO Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Şeker çeşidi ŞEKĐL GRAFĐĞĐ • • • • Çilekli şekerlerin sayısı limonlu şekerlerden kaç tane fazladır? Kaç tane limonlu şeker vardır? En çok hangi şekerden vardır? Kaç tanedir? Sınıfınız 23 kişiyse ve arkadaşlarınıza aynı tür şekerden almak isterseniz hangi tür şekeri tercih edersiniz? Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Kalem sayısı 7 2 5 ↸ Veriler veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. Şekil grafiğini yorumlar. inceletilir.24) Şeker sayısı 25 20 15 10 5 Çilekli Limonlu Kahveli ot: Her kutuda beş şeker vardır. öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” Grafik: Marketteki Şekerlerin Çeşitleri ve Kutu Sayıları teması (Kazanım B. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 191 . KAZA IMLAR 3. Öğrencilerin bu sonuca nasıl vardığı açıklatılır.A. Tablo: Kalemlerle Đlgili Çetele Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. vanilyalı ve kakaolu dondurmalardan hangisinin en çok sevilen dondurma olduğu yazdırılır. 1. Niçin bu şekilde yorum yaptığı yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. Çilekli. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Şekil grafiğinin kullanıldığı bir rapor ↸ Verilen veya oluşturulan bir şekil grafiği yorumlatılır.Ö.3.3. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Boya kalemi Kalem sayısı Tablo: Kalemlerle Đlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.Ö.

SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 192 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

ĐLKÖĞRETĐM 1-5. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 193 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 4.

ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. 194 . Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 4. 4. SI IFLAR 4. 2. 4. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 5. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. 2. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. 3. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 4. 4. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 2. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 3 Milimetre-santimetre. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. Sütun grafiğini yorumlar. dar. 4. 6. dik. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. 3. Sütun grafiğini oluşturur. geniş ve doğru açı olarak belirler. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği 1. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Açıları. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme 1. L A S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. Olasılık 1. 5. 6. 6. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Açı ve Açı Ölçüsü 1. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 5. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 2.

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. 1. 2. ALA L. 8. Örüntü ve Süslemeler 1. Uygun karesel. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim Geometrik Cisimler 1. kare ve dikdörtgeni çizer. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Köşegeni belirler. 4. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. birim karelerin sayısı olduğunu belirler. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. bu alanı kaplayan üçgen. Zamanı Ölçme 1. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. Açıölçer. kenar ve açı şekiller oluşturur. gönye veya cetvel kullanarak dik 2. 2. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik 3. 3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. 2. Saat-dakika. Simetri 1. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 3. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. 1. 3. 4. 5. 2. Üçgen. 4. Kare ve dikdörtgenin. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. Alan 6. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol belirler. Ö Ğ R E M E A L A L A R I G E O M E T R Đ Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Üçgen. eder. 3. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Bir alanı. Kare ve Dikdörtgen Çevre 1. 4. Üçgen. 195 . Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. oluşturur. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle kareleri kullanarak hesaplar. 4. V E R Đ ALT ÖĞR. özelliklerini belirler. standart olmayan alan ölçme birimleriyle 7. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar 2. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 3.

25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. Bir kaptaki sıvının miktarını. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Ton. Sıvıları Ölçme 1. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I V E R Đ ALT ÖĞR. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. sonucu değiştirmediğini gösterir. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Tartma 1. 4. 196 . Ton-kilogram. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. ALA L. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. 5. 7. 3. 3. kilogram. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 2. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. 2. 6. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5.

4. Payları eşit. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 6. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. 3. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Kesirleri karşılaştırır. 197 . 4. 2. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2. Đki adımlı işlemleri yapar. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. ALA L. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 5. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. Kesirler 1. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Eşit paydalı en çok dört kesri. 6. 5. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri.

Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. ALA L. 2. 3. Ondalık kesirlerin tam kısmını. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. 4. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Ö Ğ R E M E A L A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞR. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 198 .S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. 2. Ondalık Kesirler 1. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük.

8. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Toplam 1.MATEMATĐK DERSĐ 4. Üçgen. 4. Ondalık Kesirler ÖLÇME 5. 4. Olasılık Toplam 24 2 1 3 SÜRE / DERS SAATĐ 8 8 8 14 14 10 3 4 10 79 8 10 3 3 3 27 6 6 6 4 4 6 32 3 3 6 ORA I (%) 6 6 6 9 9 7 2 3 7 55 6 7 2 2 2 19 4 4 4 3 3 4 22 2 2 4 SAYILAR 9. Sıvıları Ölçme GE EL TOPLAM 84 144 100 199 . 5. 2. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. Açı ve Açı Ölçüsü 2. 3. Geometrik Cisimler 4. Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme KAZA IM SAYILARI 6 4 4 7 6 6 1 2 4 40 6 8 1 1 1 17 6 4 3 4 3 4 Toplam VERĐ 1. 7. Simetri 5. 3. Örüntü ve Süslemeler Toplam 1. 2. 6. Sütun Grafiği 2. Tartma 6. Kare ve Dikdörtgen GEOMETRĐ 3.

4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 200 .

4. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 5. 3. 2. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 6. 6 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. sonucu değiştirmediğini gösterir. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 6. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 3. 4. 4. 2. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları. 5. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. 1. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılar 1. 4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 3. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. 7. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 4. 4. 7 201 . 1. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 4. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 2. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.

T O P L A M 1 2 Ondalık Kesirler 4 40 202 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 4. 6. 3. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 2. 1. Eşit paydalı en çok dört kesri. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. Đki adımlı işlemleri yapar. Kesirleri karşılaştırır. ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. 1. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 3. 5. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. 4. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. 3. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Ondalık kesirlerin tam kısmını. 6. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 2. 5. 6 Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Payları eşit.4. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 1.

5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Birler b. Binliğin. 4. 324 621 Rakamın basamak değeri 300 000 20 000 4000 600 20 1 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1253 “bin iki yüz elli üç” DOĞAL SAYILAR 2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 203 . oluştuğu gösterilir.4.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek [!] En büyük ve en küçük 4. 4. 5 ve 6 gösterilir. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. incelenir.Ö. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır. [!]Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. “Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. Birler bölüğü Onlar b.A.Ö. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten basamaklı doğal sayılar buldurulur. Binler b. [!] 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır. KAZA IMLAR 1. Yüzler b. yüzlük. ↸ Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı aşağıdaki modellemedeki gibi binlik. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. On binler b. ↸ Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da üzerinde göstermeleri istenir. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

A.A. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. Çevrenizdeki yetişkinlerin. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 204 . ↸ 62 324 sayısı. 4.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. 4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. DOĞAL SAYILAR 62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir. hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır.4. 4. KAZA IMLAR 3.

... SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır. şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Oyun pulları. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur. DOĞAL SAYILAR Adım sayısı Toplam sayısı 1 2 2×1 2 4 2×2 3 6 2×3 4 8 2×4 5 . .Ö. nesnelerle oluşturulan [!] Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur.. bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir.4..A. fasulyeler. . plastik malzemeler vb. [!] Örüntü.. KAZA IMLAR 5.Ö.. 12) Adım sayısı Toplam sayısı 1 1 1×1 2 4 2×2 3 9 3×3 4 16 4×4 5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 205 .A. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6..

Edirne 681 km Uzunlukları Ölçme Ankara . En küçük tek ve çift doğal sayıları oluşturunuz. 5 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek dört basamaklı.Kırıkkale 77 km Yaşadığınız ilin çevre illere olan uzaklıklarını yakından uzağa doğru 999> 877> 681> 490> 77 77<490<681<877<999 sıralayınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 206 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Kars ve Kırıkkale illerinin Ankara’ya [!] Sıralamalarda sembol kullandırılır.Ö. Ankara . 3000’ den büyük en küçük. • • • • • • En büyük.Artvin 999 km Ankara . Artvin. Edirne. En büyük tek ve çift.Adana 490 km sıralatılır. DOĞAL SAYILAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerden Adana. En küçük. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. KAZA IMLAR 6.Erzurum 877 km Ankara . 2. olan uzaklıklarını karşılaştırarak uzaktan yakına veya yakından uzağa doğru sıralamaları istenir. 6000’ den küçük en büyük. 0. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Dört değişik rakam kullanılarak farklı doğal sayılar oluşturulur.Ö.A. 7. sonra ikiden fazla sayılarla karşılaştırma yaptırılarak Ankara .4.A. [!] Önce iki sayı.

↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. [!]Toplama işlemi ile ilgili daha önceki sınıflarda geliştirdikleri stratejiler üzerine hatırlamalar yaptırılır. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında sağlanabilir. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Üç doğal sayı ile yapılan toplama çözdürülerek başlanır.4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Toplama işlemine. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. stratejiler geliştirmeleri için ortam oluşturulur. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.A. KAZA IMLAR 1. hesap makinesi de kullanılabilir. Verilmeyen rakamlar veya toplanan buldurulurken değişik şekiller veya harfler kullanılır. hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 3) 2. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Toplama işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamlar veya verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı toplanan buldurulur. işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. 100’ün katlarıyla zihinden toplar. ↸ Toplanan sayılar. 2937 1366 2900 + 1400 4300 2937 + 1366 4303 Zamanı Ölçme Uzunlukları Ölçme 3.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 207 . DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları.Ö. [!] Đşlemlerin doğruluğu.

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama ↸ Matematiksel anlamı olan bir resimden. 50 eder.A. Fakat her sayıyı iki kez topladığımız için. çözdürülür ve kurdurulur. içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ En çok iki basamaklı beş ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan buldurulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bu öykü (Kazanım 4) ile ilgili problem kurdurulur. 4. işlemler yaptırılır.Ö. ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. [!] Ardışık doğal sayılar. 50÷2=25 eder.A.A. ardışık tek Ardışık doğal sayılar ile ardışık tek ve çift doğal sayıların toplamlarını bulmak için ve çift doğal sayıların her biriyle geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 208 .Ö. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 9 ↓ 10 3 7 ↓ 10 5 5 ↓ 10 7 3 ↓ 10 9 1 ↓ 10 [!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. + Strateji: 5 tane 10. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR 4.

A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 832 830 832 [!] Çıkarma işleminin sonucunun tahminini − 195 − 200 − 195 gerektiren durumlara örnekler verdirilir. Zamanı Ölçme Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. + ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 600 300 300 300 42 342 [!] Problemler. bilim adamları. KAZA IMLAR 1. 3.Ö. [!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. ↸ Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde. en yakın onluğa yuvarlatılarak sonuca en yakın [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında tahmini yapmaları sağlanabilir. düşündürülür. yüzlüklerin farkına. 627 630 ↸ Zihinden çıkarma işlemi yapılırken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. önemli tarihi olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 209 . AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çıkarma işlemine. • Tarihten ünlü kişiler. Üç basamaklı doğal sayılardan. ↸ • Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. [!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb.4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Öğrencilerden verilmeyenleri bulurken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” stratejileri açıklamaları istenir. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder. 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Örneğin. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. içinde en çok dört basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çözdürülerek başlanır.A. tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. şekiller veya harfler kullanılır. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. çıkarma işlemi yaptırılır. basamaklardaki verilmeyen [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirlemeye dönük etkinlikler yapılır. ünitesi (Kazanım 3) ↸ Eksilen ve çıkan sayılar. 642 300 4. hesap makinesi de kullanılabilir.

Đşlem önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. ↸ Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. basamaklarda verilmeyen rakamlar buldurulurken geliştirdikleri stratejiler [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları açıklatılır. [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.A.4. çarpanlar yaptırılır.Ö. 2. çarpma işlemi yaptırılır. içinde en çok üç basamaklı sayıların geçtiği problemler [!] Basamak tablolarından yararlandırılır.A. Öğrencilere. parantezle gruplandırılır. çözdürülerek başlanır. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çarpma işlemine. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. sonucu değiştirmediğini gösterir. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da ↸ Çarpımları en çok dört basamaklı bir doğal sayı olan çarpma işleminde.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 210 . basamaklarda verilmeyen rakamları belirleme etkinlikleri yapılır. KAZA IMLAR 1.

çıkarma ve çözdürülür ve kurdurulur.A. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 7. Bir sayıyı kısa yoldan 50 ile çarpmak için sayı. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Doğal sayılarla toplama. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2’ye bölünüp 10 ile çarpılır. çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Bir sayıyı kısa yoldan 25 ile çarpmak için sayı. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. • 376 × 10 • 376 × 100 • 376 × 1000 ↸ Öğrencilerin aşağıdaki gibi stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir. • 3 × 10 • 21 × 100 • 472 × 1 000 • 713 × 90 • 21 × 80 • 9 × 700 [!] Bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığı içinde kalınır. 2’ye bölünüp 100 ile çarpılır. 3. [!] 5 ve 50 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar 2’ye bölünebilen. 5. ↸ 4. KAZA IMLAR ↸ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 211 .Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 6. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 4‘e bölünüp 100 ile çarpılır.Ö. ↸ Problemler.A.4. günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır. Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmak için sayı. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5. 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 25 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar ise 4’e bölünebilen sayılardan seçtirilir.

846 9 iki basamaklı 8<9 AÇIKLAMALAR [!] Bölen. ↸ Dört Đşlemde Deprem Bilgileri: Đşlemleri yaparak harflerin temsil ettiği sayıları [!] Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir. ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işleminden yararlanılır. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. basamaklı doğal sayıları 10. bir basamaklı doğal sayı olarak seçtirilir.A. A=26 × 12 D=306-105 Đ=275×125 S=512÷16 C=156÷13 E=16×11 K=104÷8 Ş=54+34 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ç=76-16 I=71×3 R=709+51 T=818-319 (Kazanım 24) Bir büyük depremden sonra meydana gelen küçük depremler dizisine. 845 5 üç basamaklı 8<5 DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 840 8 üç basamaklı 8=8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bölümün basamak sayısı değişik stratejilerle buldurulur. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. Depremin binalar ve insanlar üzerindeki etkisine.Ö. 312 760 499 60 213 depremler denir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 212 . bulur. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Kalansız ve kalanlı bölme işlemleri yaptırılır.Ö. ↸ Kısa yoldan bölme işlemlerini yapabilmek için öğrencilerin strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş uygulamaları sağlanır. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 2.A.4. KAZA IMLAR 1. biçimde verilerek de yaptırılır. yan yana yazılmış 3. depremin 88 400 201 201 176 499 400 denir. Harfleri yerleştirerek depremle ilgili önemli teknik bilgilere ulaşır. Üç basamaklı doğal sayıları.

Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.Ö. çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi ikisinin kullanıldığı işlemler de yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 213 . 5. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. ( 3 × 125 ) + 527 = ? ( 3 × 125 ) + 527 = 375 + 527 = 902 527 × ( 4 ÷ 2 ) = ? 527 × (4 ÷ 2 ) = 527 × 2 = 1054 [!] Đşlemlerin öncelikleri parantez kullandırılarak belirletilir. KAZA IMLAR 4. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.A. (680÷4 ) × 12 işlemini yapınız. ↸ Đki adımlı işlemlerde önce parantez içindeki işlemler yaptırılır. Đki adımlı işlemleri yapar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.4. [!] Toplama. çıkarma.Ö.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 214 . kilogramı 2 liradan 250 gram şeker ve 85 kuruşa da 5 litre su almıştır. sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Problemler. KAZA IMLAR Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 30) ↸ DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bunun için kilogramı 1 lira 25 kuruştan 1 kilogram limon.Ö. [!] En az biri bölme olmak üzere toplama.Ö. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Girişimcilik (Kazanım 29. Selin. 6. okuldaki mezuniyet şenliğinde limonata satmak istiyor. Satın aldıklarını kullanarak 26 bardak limonata yapmıştır: • Bir bardak limonata ona kaça mal olmuştur? • Bir bardak limonatayı 15 kuruştan satarsa kaç lira kâr eder? Çevreden bir işletmenin yetkilisiyle görüşerek işletmenin gelir gider tablosunu oluşturunuz ve işletmenin durumu hakkında yorum yaparak raporlaştırınız. bu sınıftaki sayı ve işlem çözdürülür ve kurdurulur.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. çıkarma veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.4.

KAZA IMLAR 1. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde ettirilir. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. bileşik ve tam sayılı kesirler elde ettirilir. şekiller. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri.A.A. bütünün kaç eş parçaya ↸ Somut nesneler. (yani kesrin birimine) bölündüğü. AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. biriminden) kaç tanesinin alındığı 1 anlamında olduğu vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. payın bu parçalardan (yani kesrin Bu kesir birimlerinden basit. 1 4 1 4 1 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 tane 1 4 [!] Basit.Ö. 1 4 KESĐRLER dörtte dört 4 4 4 tane 1 bütün bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam beş bölü dört 1 4 5 4 5 tane 1 4 1 1 bir tam bir bölü dört bir tam dörtte bir 1 4 1 4 bir tam ve bir tane ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.4.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 215 . 1 1 4 1 tane 4 4 dörtte bir [!] Bu sınıfta bileşik kesir ile tam sayılı kesirler birbirine dönüştürülmez.

4. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir. aralıklar dört eş parçaya bölünür.Ö.A.A. 0 A 1 B 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 KESĐRLER 0 1 2 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 ↸ 1 2 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 2 1 1 4 1 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 216 .Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Beş tane 4 5 1 ’in 5 tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 4 4 sayılarak AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. 1 Sayı doğrusunda. KAZA IMLAR 2.

4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 217 . basit.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Somut nesne.) arasında yaptırılır. Aşağıda sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sağlanır. kesirlerin birimlerinden [!] Karşılaştırma sonucunu <. > ve = yararlanılarak karşılaştırılır.bileşik vb.Ö. KESĐRLER ↸ Kesir takımı kullanılarak karşılaştırma etkinlikleri yaptırılır. şekil veya sayı doğrusu ile iki basit kesir. bir kesir takımı örneği verilmiştir: [!] Karşılaştırma etkinlikleri farklı kesir çeşitleri (basit-basit. Kesirleri karşılaştırır.tamsayılı.A. KAZA IMLAR 3. [!] Kesirler model kullanılarak karşılaştırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Karşılaştırma sonucu sembol ile ifade ettirilir. bir basamaklı olmalıdır. tam sayılı. 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 2 = 2 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 3 < 2 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 1 4 1 8 1 8 1 8 1 1 2 1 4 1 8 1 8 1 8 1 4 1 8 1 8 1 4 1 2 [!] Modellemede zorlanmamak için paydası bir basamaklı olan kesirler seçilir. [!] Tam sayılı kesirlerin tam kısmı.Ö.

: Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 218 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.Ö. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. 2 tane 1 7 1 7 1 7 AÇIKLAMALAR [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin.4. (en küçük) [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları içerisinde kalınır. Eşit paydalı en çok dört kesri.A. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. KAZA IMLAR 4. (en büyük) KESĐRLER 5 tane 11 tane 2 5 11 < < 7 7 7 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. ↸ 2 5 . 7 7 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir.

3 tane (en küçük parçadan 3 tane) 3 5 3 6 3 8 • . 6 3 4 2 pastasının ’sini. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.Ö. KAZA IMLAR 5. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Payları eşit kesirlerin sıralanmasında kesrin biriminin esas alınmasına dikkat [!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları edilir. . Mutlu pastasının 7 1 3 1 3 1 3 2 3 1 4 2 5 ’sini.4. 3 tane > > ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. Bora ise pastasının 2 9 ’sini yedi. paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri. 3 5 . 1 4 1 4 1 4 Buna göre en çok pastayı kim yedi? 2 4 1 6 2 3 > 2 4 > 2 6 KESĐRLER 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 6 ↸ Öğrencilerden benzer sıralamalar için uygun stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejilerini gösterimlerle açıklamaları istenir. büyük kesir birimine sahip olan kesrin en büyük olduğu belirtilir.A. Kesirlerin aynı sayıda fakat farklı kesir birimlerine sahip olması nedeniyle en içerisinde kalınır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 219 . .Ö. kesirlerini model kullanarak sıralamaları istenir. Bir pasta yeme yarışmasında aynı 2 2 2 büyüklükteki 3 pastadan. Payları eşit. 3 8 3 5 3 8 3 6 kesirleri karşılaştırılırken aşağıdaki gibi düşünülebilir: 1 5 1 8 1 6 • . Berke Öğrencilerden. 3 6 . 3 tane (en büyük parçadan 3 tane ) • .

[!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. basit-bileşik.Ö. Zamanı Ölçme Uzunluk Ölçme 10 10 10 20 40 ÷ 4 = 10 10 30 10 × 3 = 30 öğrencidir. başlanır. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.Ö.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. KESĐRLER ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma etkinliklerine model ile [!] Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır. ’yi toplarken aşağıdakilere benzer modellemeler yaptırılır: 1 4 1 4 1 4 1 1 1 3 + + = 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 2 + = 4 4 4 AÇIKLAMALAR [!] Kesirlerle yapılan toplama işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır. KAZA IMLAR ↸ 3 4 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ve 1 4 2 4 KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ 1. Bir sınıftaki 40 öğrencinin ’ünün kaç öğrenci olduğunu bulmak için aşağıdaki 4 model kullandırılabilir: 0 1 4 2 4 3 4 4 4 [!] Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma etkinliklerine önce problemlerle başlanır. 10 40 A. [!]Basit. 3 tane 2 tane 1 4 3 2 5 + = 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 + 1 4 = 5 4 1 1 4 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 220 . bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.4. Sonra işlemler yaptırılır.A. KAZA IMLAR 6.A. daha sonra işlem yaptırılır.basit. 3 [!] Basit kesrin paydası bir basamaklı olmalıdır. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 221 . 6 6 3 6 KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 1 6 1 6 1 6 3 1 − 6 6 2 6 1 6 1 6 3 1 2 − = 6 6 6 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. takımına. [!]Tam sayılı kesirlerde sadece kendi içinde işlem yaptırılır. ’si tiyatro grubuna seçiliyor. bileşik-bileşik kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. KAZA IMLAR 1.A.Ö. 3 1 ’den ’in çıkarılması modellenerek yaptırılır. [!] Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.basit. 5 işlemlerini gerektiren problemleri 2 çözer ve kurar. çözdürülür 1 2. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır.4. 5 Hiçbir etkinliğe katılmayan öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. basit-bileşik.A. [!]Basit. Kesirlerle toplama ve çıkarma Bir sınıftaki öğrencilerin ’i basketbol ve kurdurulur.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 10 100 2. KAZA IMLAR 1.7 0.4 0.4. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 1 ve 10 100 kesirleri modellenerek gösterilir.3 ve 0. 1 = 0. ondalık kesir olduğu vurgulanır. 1 0.3 0.30 ondalık kesirlerini gösteriniz. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.2 0.01 100 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. O DALIK KESĐRLER bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 1 1 ve kesirlerinin.A.A.1 10 0 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle etkinlikler yaptırılır.9 Uzunlukları Ölçme Sıvıları Ölçme 0.1 0.5 0.Ö. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir.6 0. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 222 .Ö. ↸ 1 = 0.8 1 Model üzerinde 0.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. 2. 5 Kesir kısmı Onda birler b. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Birler b. Yüzde birler b. 2 .7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Tam kısım Onlar b. Ondalık kesirlerin tam kısmını. Kesir kısmı Onda birler b. Birler b. Birler b.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. Yüzde birler b. Onlar b.A. 7 AÇIKLAMALAR Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. 2 5 5 .Ö. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.A. KAZA IMLAR 3. Tam kısım Onlar b.Ö. 7 Tam kısım O DALIK KESĐRLER Kesir kısmı Yüzde birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ 5. . 25 Yüzler b.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 223 . 2 . Onda birler b. .

• 20 den küçük 1. .01 ve 5. küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. 4 rakamları ile.17 ondalık kesirleri yazınız. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 224 .A. 2.A. 3. O DALIK KESĐRLER Birler b.Ö. karşılaştırıp sembolle yazınız. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.7 ↸ Üç farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. 1 7 7 0 1. • En büyük. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır. Đki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük.17 < 1. Yüzde birler b. KAZA IMLAR 4.4. • 20 den büyük.1 ondalık kesirlerini ↸ 1. Onlar b.17 ve 1.7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve modellerden yararlandırılır. 1 1 .7 1. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. • En küçük. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 5.

4. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I 225 .

geniş ve doğru açı olarak belirler. Açıları. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 6 Üçgen. 4.4. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 7. Açıölçer. 8. 2. Uygun karesel. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. dik. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde 1 1 1 17 döşeyerek süsleme yapar. 5. 5. 3. kare ve dikdörtgeni çizer. dar. 3. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. 2. standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM Açı ve Açı Ölçüsü Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 6. 4. kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. kenar ve açı özelliklerini belirler. Kare ve dikdörtgenin. T O P L A M 226 . Üçgen. 1. kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Üçgen. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 6. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 1. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları. Köşegeni belirler. Kare ve Dikdörtgen 8 Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler 1. 1. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.

↸ “Okul sapağı”. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ i) Okul O O açısı veya “ O ” sembolü ile gösterilir. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. bunları tutan pimin de açının köşesi. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) ii) E E açısı ∧ ∧ (i) deki O açısı. aldırılır. [!]Açıyı. makasın bıçakları vb. “el maşası” vb.4. E sembolü Açının kenarlarının birer ışın olduğu uygun modeller yardımıyla vurgulanır. vücuttaki kol ve bedenin açının kenarları. ∠ E veya ile gösterilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Açının modellerlinden saatin akrep ve yelkovanı. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 227 .Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sağlanır. KAZA IMLAR 1. makastaki bıçakların açının kenarları. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. omuzun da açının köşesi. modeller kullandırılarak bir açının köşesinin ismiyle [!] Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin. (ii) deki E açısı. model “O açısı” olarak adlandırılır ve “ ∠ O” ∧ 2. açının çizimi ile elde edilen şekil yani “∧“ veya “ ∠ ” sembolü olduğu vurgulanır. Yandaki I. pimin de açının köşesi olduğu fark ettirilir.A.Ö. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. vücudun beden ve kollardan biri. Saatteki akrep ve yelkovanın açının kenarları. ∠ O veya O sembolü ile. adlandırıldığı keşfettirilir. [!] Açı formal olarak tanımlanmaz.

4.A.A. tam açık.Ö. Açıları. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün. küçüldüğü fark ettirilir. Farklı dilimlere sahip açıölçer modelleri ile yaptırılan ölçme sonuçları karşılaştırılır. kapalı durumları vb. uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır.Ö. yaklaşık 3 dilim ↸ Açı ölçme etkinliğinde standart olmayan açı ölçerle yapılan ölçme sonuçlarındaki farklılıklar değerlendirilerek standart açı ölçme biriminin önemi fark ettirilir. 3. standart olmayan birimlerle ↸ Kâğıttan standart olmayan açıölçer modelleri yaptırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 228 .5 dilim ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. kes aç AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2’ye katla 4’e katla 8’e katla 16’ya katla 16 dilimli açı ölçer Kâğıttan yapılan açıölçer modelleri kullandırılarak düzlemdeki bir çokgenin açıları ölçtürülür. yaklaşık 3 dilim yaklaşık 1. Standart bir açı ölçme biriminin “anlaşmayı sağlamadaki” önemini vurgulayan bir paragraf yazınız. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları. kapının yarı açık. Şekilde gösterildiği gibi ölçerek standart açı ölçme yapılan katlamaların sayısı arttıkça elde edilen dilimlerin sayısının arttığı ve dilimlerin biriminin gerekliliğini açıklar.

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ [!] Açıları. açıölçerle ölçtürülerek buldurulur. olarak belirler. dik. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek. [!] Dar açının 0° ile 90°. KAZA IMLAR 4. düzlemsel şekiller oluşturtulur.4. ↸ Geometri tahtası üzerinde sadece bir dik açısı olan. AÇIKLAMALAR [!] Açı ölçme birimi olarak derece sembolü ( ° ) kullandırılır. geniş ve doğru açı Açı ölçme araçlarından gönye ve açıölçer tanıtılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Açıölçerin kullanımıyla ilgili etkinlikler yaptırılır. dik ve geniş açıların sayıları buldurulur.A. ↸ Noktalı kâğıtta verilen bir şeklin içindeki açılar ölçtürülerek dar. Akrep ve yelkovanın saat başlarındaki durumları model alınarak hangi saatlerde hangi açıların oluştuğu yazdırılır. 45°. dar.A. en az bir dik açısı olan. Gönyelerin. [!] Dik açının ölçüsünün 90° ve doğru açının ölçüsünün 180° olduğu buldurulur. ölçüsü 30°. altı dik açısı ve yedi kenarı olan vb.Ö. 60° ve 90° olan açıları ölçtüğü belirtilir. 65° [!] Açı ölçüsünün en az 0° ve en fazla 180° olduğu vurgulanır. geniş açının 90° ile 180° arasında olduğu vurgulanır.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 229 . s(Â) = 90° veya s(Â) = 180° ↸ Düzlemsel şekillerin modellerindeki ve kullanılan eşyalardaki açıların ölçüleri biçiminde göstermeleri sağlanır.

kontrol ettirilir. Açının kullanıldığı mesleklerle ilgili bir ↸ Öğrencilere çevrelerinde ölçülerini bildikleri açı modellerinden yararlanarak verilen herhangi bir açının ölçüsü tahmin ettirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 230 .A.Ö.4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 40° lik bir açının farklı duruşları dikkate alınarak açı modelleri çizdirilir. AÇIKLAMALAR [!] Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın. Tahminler ölçme yaptırılarak araştırma yapınız ve sınıfa sununuz. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır.Ö.A. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 6. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. KAZA IMLAR 5.

BAC. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "∆" kullandırılır.4. “ABC. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Bora. bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti.A. Bunların her bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir. harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir. Üçgen. kare ve dikdörtgeni ↸ Üçgen. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol. Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti. [!] Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. “EOBP dikdörtgeni” veya “EPBO dikdörtgeni” olarak isimlendirilir. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1. yönünde ilerlenir. kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden başlanarak saatin aynı veya tersi [!] Üçgen. Bu senaryonun şematik gösterimi aşağıdaki gibidir: O E P Yandaki dikdörtgen. kare ve dikdörtgen isimlendirilirken isimlendirir.Ö.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 231 . BCA. Okul → Bakkal → Park → Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. Okul Ev Bakkal Park ÜÇGE . B ↸ Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir. CAB veya CBA üçgeni” olarak isimlendirilir ve sembolik C olarak A ∆ ABC veya ABC olarak gösterilir. ∆ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Parkta bir süre oynadıktan sonra eve döndü. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. B Yandaki üçgen.A. ACB.

kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. KAZA IMLAR 2. AB veya yolun “okul-ev arası veya yolu” ya da “ev-okul arası yolu” biçiminde adlandırıldığı gibi bir [ AB] ile temsil edildiğinde uzunluğu. [RT] veya RT biçiminde gösterilir. Bu uç noktalar belli olunca kenarın yani doğru parçasının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu belirlendiği ve bu doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark ettirilir. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları buldurulur. [BA] ya da AB . nin uzunluğu OE veya OE ile de temsil edilir. AB ile gösterildiği ÜÇGE . kenar ve açı özelliklerini belirler.4.Ö. TR . BA . vurgulanır. kare ve dikdörtgenin kenarlarının gözlemlemeleri sağlanır. ↸ ABC üçgenindeki AB kenarı [AB]. B olan doğru parçası. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. PTRS karesindeki TR kenarı da [TR]. sırasıyla AB veya belirtilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 232 . doğru parçasının uçlarının adını vererek isimlendirildiği fark ettirilir. farklı iki köşeyi oluşturan iki uç noktası olduğunu [!] Üçgen.Ö. KARE VE DĐKDÖRTGE Okul Ev O E “OE doğru parçası” veya “EO doğru parçası” EO Bu doğru parçası OE veya [OE ] ile gösterildiği gibi OE ∆ veya [ EO] ile gösterilir. 3. Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Üçgen. Doğru parçası modeli olarak okul ile ev veya ev ile okul arasındaki düz yol aldırılır. özellikleri belirletilir. Bu [!] Uçları A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Öğrencilerin her bir kenarın.A. Kare ve dikdörtgenin. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullanılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgenler [!] Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin oluşturulur.

[!] Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir. çapraz köşelerini birleştiren doğru parçası boyunca katlattırılarak bunların köşegenleri buldurulur. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar.A. ↸ Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar. vurgulanır. ↸ Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. ortaya çıkartılır. dar ve geniş açılı üçgen olarak adlandırılır. 4. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.4. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 233 . 5. eşkenar ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir. eşkenar ve çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. geniş ve dar açılı [!] Farklı duruşlardaki üçgenlerin üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. KARE VE DĐKDÖRTGE Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler dik. ANKARA ↸ Kare ve dikdörtgenin kâğıt modelleri.Ö. KAZA IMLAR Köşegeni belirler. ↸ ÜÇGE . ↸ Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Trafik işaretleri gibi modeller alınarak kare ve dikdörtgenin komşu olmayan iki [!] Kenar ile köşegen arasındaki fark köşesini uç kabul eden doğru parçasının köşegen olduğu fark ettirilir. Bu köşegenlerin her birinin doğru parçası olduğu ve birbirlerine eş uzunlukta oldukları belirletilir. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür. ↸ Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ölçtürülür. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. ↸ Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel olarak dik. Oluşan izler boyunca köşegenler çizdirilir ve adlandırılır. 6.

Bu açıların ölçüleri [!] Modeldeki açıların karışmaması için belirler. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını ↸ Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür. toplamı buldurulur. ↸ Kısa kenarının uzunluğu 5 cm.Ö. KARE VE DĐKDÖRTGE ↸ Kâğıttan bir üçgen modelinin açıları ölçtürülüp bir noktadan itibaren bitişik olarak çizdirilerek doğru açı oluşturdukları buldurulur.Ö. uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir. ↸ Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir.A. kare ve dikdörtgeni çizer. Açıölçer.A. ↸ Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 7. gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen. üçgen köşelerinden düz kestirilmez. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.4. Üçgenin iki iç açısının ölçüsü ↸ Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde edilen parçaların köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir doğru açı oluştuğu buldurulur. verildiğinde üçüncü açısının ölçüsünün nasıl bulunacağı sorgulatılır. ÜÇGE . : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 234 . • [!] Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez. • 8.

[!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 235 . KAZA IMLAR 1. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. [!] En fazla 12 eş küp ile oluşturulabilecek basit yapıların izometrik kâğıttaki çizimleri verilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đzometrik kâğıt üzerinde çizimi verilen farklı yapıların kaç eş küpten oluştuğu tartıştırılır ve yapının eş küplerden oluşturulması sağlanır. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.A.4.10.12) ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Đzometrik kâğıtta çizim yaptırılmamalıdır.Ö.

KAZA IMLAR Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.4.Ö.A. bir simetri doğrusu Simetri doğrusu yok. Birden fazla simetri çiftlerinin simetri doğrusuna olan doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir.12) simetri doğruları belirletilir. uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. X bir simetri doğrusu iki simetri doğrusu Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel ↸ Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6. SĐMETRĐ ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır.A. 10. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 236 . Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğrularını belirleyiniz. 1. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Örüntü ve Süslemeler Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6.A. arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır. izometrik veya kareli kâğıtlar kullanılarak süslemeler yaptırılır.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Noktalı. 12) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER Model: I Model: II ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Uygun karesel.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 237 . dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. KAZA IMLAR 1.4. 10.Ö.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 238 .4.

3. Ton. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 2. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. 4. 4. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. Saat-dakika. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. Bir kaptaki sıvının miktarını. 3. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Ton-kilogram. 3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. 1. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. Milimetre-santimetre. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 5. 1. 2. 4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. Bir alanı. 2. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. 2. TOPLAM Uzunlukları Ölçme 6 Çevre 4 Alan 3 Zamanı Ölçme 4 Tartma 3 Sıvıları Ölçme 4 24 239 . santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 1. 3. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.4. litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 1. 2. 3. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. T O P L A M Ö L Ç M E Ö Ğ R E ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. kilogram. 2. 4. 1. 3. 6. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.

[!] Ölçme araçlarının ve birimlerinin sergilendiği arkeoloji. 2. cetvel vb. 3.Ö. Milimetre-santimetre. santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. bina. araçlar [!] Bu sınıftaki ondalık kesir sınırlılıkları kullandırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. köprü vb. bir defterin Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine gereksinim olduğu belirtilir. Bulunduğunuz ilin komşu illere olan ↸ Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme birimlerinin büyüklükleri uzaklıkları kaç kilometredir? fark ettirilir. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. zaman.Ö. sıvı ölçme araçları inceletilerek yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle tartıştırılabilir (Müzeye gitme olanağı yoksa aynı çalışma okul ortamında oluşturulacak bir sergide de gerçekleştirilebilir).A. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. ünitesi (Kazanım 3. santimetre ve milimetre ilişkisi incelenirken mezura. ↸ Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır. etnografya ve cumhuriyet müzelerine gezi düzenlenerek ve buralarda yer alan uzunluk. Đki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek için kilometre.4.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 240 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki ölçme birimleriyle sınırlı kalınır. ↸ UZU LUKLARI ÖLÇME Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. tartma. 4) ↸ Đnsanlar için hayatî önem taşıyan uçak. ↸ Metre. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. [!] Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur. içerisinde dönüşümler yaptırılır. [!] Milimetre ve kilometrenin kısaltılmış yazımı kullandırılır. roket.

yerlere olan [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları uzaklıkları ile ilgili problemler çözer ve kurar. markete. içinde kalınarak seçilir. hastaneye vb. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.Ö. 6. silgi.4.Ö. kitap. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 241 . sınıf dolabı vb. UZU LUKLARI ÖLÇME 5. KAZA IMLAR Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir uzunluk ölçme birimiyle verilen ölçüm sonuçları.A. 4. 200 cm uzunluğundaki bir lastik her iki ucundan sekizer milimetre çekildiğinde lastiğin uzunluğu kaç milimetre olur? 150 santimetre uzunluğundaki ipten 60 cm 73 mm kesildiğinde ipin uzunluğu kaç milimetre olur? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sınıfta inceletilerek uzunlukları tahmin ettirilir. oyun parkına. Uygun birimlerle ölçme yaptırılır. farklı uzunluk ölçme [!] Ondalık kesir gösterimini birimleriyle ifade ettirilir.A. ↸ Öğrenciler okulun eve. gerektirmeyen dönüşümler üzerinde durulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. 237 cm = 2 m 37 cm 2350 m = 2 km 350 m 372 mm = 37 cm 2 mm ↸ Değişik uzunluklarda ataç.

kare. üçgen. Çevre uzunluğu 16 birim olan kareyi geometri tahtasında oluşturunuz. ↸ Geometri tahtası. modeller kullanarak.4. • Dikdörtgenin çevre uzunluğunu. Bir karenin çevre uzunluğunun. Bu tip etkinliklerde şekiller değişmesine birim kabul edilerek çevre uzunluğu 8 birim olan düzlemsel şekilleri rağmen çevre uzunluğunun değişmediği öğrencilere fark ettirilir. ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur. 2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ↸ Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre uzunluğu verilen [!] karenin bir kenarının uzunluğunu bulma etkinlikleriyle çevre ve kenar • Karenin çevre uzunluğunu.A. [!] Çevre uzunluk hesaplamalarında formül kullanılmaz. 4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. ip vb. uzunluğunun dört katı olduğu buldurulur . oluşturunuz.Ö. KAZA IMLAR 1. ÇEVRE 3. dikdörtgen gibi düzlemsel şekiller oluşturulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kenar uzunluklarından yararlanılarak her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu [!] Çevre uzunlukları hesaplatılan hesaplatılır. bir kenarının Ç=4 bir kenar uzunluğu. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. uzunluklarının ilişkileri inceletilir. Ç=(2 uzun kenar)+(2 kısa kenar) biçiminde ifade etmeleri sağlanır.Ö. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 242 .A. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler. Geometri tahtasında iki çivi arası 1 ↸ Belli bir uzunluk kadar tel. düzlemsel şekiller çokgen olarak isimlendirilmez. kareli veya noktalı kâğıt kullandırılarak iki çivi veya nokta arası 1 birim kabul edilerek aynı çevre uzunluğuna sahip farklı düzlemsel şekiller oluşturmaları sağlanır.

↸ Kareli veya noktalı kâğıt üzerine çizdirilen karesel bölgenin alanının. karesel ve [!] Alan ölçme hesaplamalarında dikdörtgensel kâğıt parçalarının yanı sıra kareli defterdeki birim kareler kullandırılır. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler. çiçek. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar.A. niçin birim kareler kullanıldığı vurgulanır. Yandaki gibi düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları aşağıdaki gibi tahmin ettirilir: • Tam birimler 4 tane. Düzlemsel bölgelerin alanlarının. 3. [!] El. 4 birim kare ALA 4 birim kare Karenin alanı = 4×4 =16 birim karedir. Benzer etkinlikler dikdörtgen için de yaptırılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir alanı. birer tahmin olduğu vurgulanır. 2. • 14÷2 = 7 4+7 = 11 birim karedir. farklı iki kenarı kaplayan birim karelerin sayısının çarpımı olduğu. bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğu önce birim kareler saydırılarak buldurulur. Çizdirilen bu karesel bölgenin alanının. çizim üzerinde buldurulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Standart olmayan alan ölçme birimleri olarak pullar. düzlemdeki şekillerin sınırladığı bölgenin alanlarının ölçüsünün. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 243 . ayak.Ö. standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. • Yarım birimler 14 tane.Ö. kareli kâğıt üzerine çizdirilir.A. ↸ Düzgün veya düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları. daire. yaprak vb. KAZA IMLAR 1. karolar.

kayak.A. Sınıf içinde kim daha uzun süre. saat gözlemletilerek buldurulur. karşılaşmalardaki süre göstergeleri Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam inceletilir. Ev yaşamı ve iş yaşamında yapılan etkinliklerin farkına varması için öğrenciler ailelerine ve yakınlarına bu etkinliklere harcadıkları zamana yönelik olarak “Haftada Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) kaç saatinizi işinize harcıyorsunuz. (Kazanım 6. Cevapları kaydederler. Bir dakikanın Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 60 saniye olduğu. Süre tutan öğrenci süreyi kaydeder. 15. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. 60 güzel diyerek saydığımızda geçen sürenin yaklaşık 1 dakika olduğu fark ettirilir. KAZA IMLAR 1. uyuyorsunuz. 20) ↸ Bir basketbol. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.” anlamına gelmesi gibi. dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 2 güzel. ↸ 1 güzel. 7. sorularla bir dakika içerisinde olabilecek olaylara örnekler verdirilir. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. 1 dakika 60 saniye 2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika =145 dakika [!] Saat. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. ZAMA I ÖLÇME 2. ↸ 1 saat 60 dakika.Ö. Saat-dakika. atletizm. geçiyor. alışveriş yapıyorsunuz?” gibi sorular sorarlar.38’in . Örneğin. sayısal saatteki gösterime [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler dönüştürme. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 244 . Đki kişi karşılıklı geçerek ortada mum duruşunda duran öğrenciyi ileri geri iterler. 3 güzel.4.Ö. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika gösterime dönüştürme etkinlikleri yaptırılır. “Bir dakikada kaç kelime okuyabiliriz ?” gibi [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. Sonra görevi değiştirirler. (Kazanım 7. yüzme vb. [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları ↸ Zamanı asıl Geçiriyorsun? içerisinde dönüşümler yaptırılır. kim daha kısa süre sarsılmış diye belirleme yaptırılır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Akrep ve yelkovanlı saate göre verilen bir zamanı. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Gruplardaki öğrencilerden biri süre tutar. Etkinlikler için harcanan saatler toplanarak işte ve evde harcanan zamanlar karşılaştırılır. 23) ↸ Bir Dakika Tik Tak Bu etkinlikte sınıf dörderli gruplara ayrılır. Đşle ev arasında denge kurmak için yapılması gerekenler tartıştırılır. sayısal saatle verilen bir zamanı akrep ve yelkovanlı saatteki arasında dönüşümler yaptırılır.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. Tüketici hakları yasasına göre 15 gün içinde iade hakkını hangi tarihe kadar kullanabileceğinizi belirleyiniz. Başak ve Göksu bir yürüme yarışı yaptılar.4. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ • 1 yılda 12 ay vardır. [!] Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. [!] Artık yıl açıklanır. Sosyal Bilgiler dersi “Đyi ki Var” ünitesi (Kazanım 2) ZAMA I ÖLÇME Sosyal Bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 54) 4. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. • 1 yılda 52 hafta vardır. Göksu da Başak’tan 12 saniye sonra tamamlamıştır. 3. KAZA IMLAR Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.A. Yarışı.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 245 . Alışverişten geldikten sonra herhangi bir ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini not ediniz.Ö. AÇIKLAMALAR [!] “Bir ay 4 haftadır. Doğum yılınızla içinde bulunduğunuz yıl arasındaki artık yılları belirleyiniz. Başak 12 dakika 25 saniyede.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. • 1 yılda 365 gün vardır. Göksu yarışı ne kadar sürede tamamlamıştır? Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

kilogram. ↸ • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. Ton-kilogram. kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.A. 2. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. TARTMA 3.3) [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır.Ö. gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. KAZA IMLAR Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.A. • 3 g = 3000 mg Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. toplam kaç kg yakacak kullanmıştır? [!] Ton-kilogram. “ t” ile gösterilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 246 .4. AÇIKLAMALAR [!] Ton. 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Günlük yaşantıda tonun kullanıldığı yerlere örnekler verdirilir. kilogram-gram ve grammiligram arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. Altı aylık bir kış dönemini 1t kömür ve 500 kg odunla geçiren bir aile. Ton.

↸ Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. süt kutuları. • 1 L = 1000 mL • 1 L = 2 × 500 mL • 1 L = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi ↸ Kova. ilaç şişeleri. 1. kullanan bilim dalları hakkında kısa bir 200 mL. ↸ Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. pet şişe vb. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. • 5 L 300 mL = 5300 mL gibi yazdırılır. 1 tatlı Türkçe dersi “Görsel Okuma ve kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. 100 mL. Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) ↸ Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. 3. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. ölçme yaptırılarak tahmini ile ölçme sonucu mililitre birimleriyle tahmin eder ve karşılaştırılır. kutuları vb. ölçme yaparak tahminini kontrol eder.Ö. ilâç şişesi vb.A. su bardağı. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đçilen şurup miktarları. ↸ Çay bardağı.4.5) ölçtürülerek sıvının miktarı. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. meyve suyu [!] 1 litre = 1 L ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. litre ve mililitre olduğu tahmin ettirilir. bir kap içindeki suyun miktarı litrelik ve mililitrelik kaplarla Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 247 . yazı yazdırılır. bir kabın içindeki sıvının miktarının kaç Bir kaptaki sıvının miktarını. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve gerekliliği keşfettirilir. diş macunu tüpleri. SIVILARI ÖLÇME 2. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok ↸ Süt kutusu. [!] Litre ile mililitre arasındaki ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yaptırılır. KAZA IMLAR Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.A.Ö. damacana vb. • 5 litre 300 mililitre.

şurup 5 mL ise bir şişe şurup kaç tatlı kaşığı gelir? ↸ Đşaretli bölmedeki sıvının miktarı tartıştırılır.A.Ö.4. KAZA IMLAR 100 mL.A. Her kapta ne kadar su vardır? SIVILARI ÖLÇME 1000 mL 800 600 400 200 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 500 mL ve 30 mL suyun tamamı 3 eş kaba bölünmek isteniyor. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 248 . SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin ayrı veya birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler Litre ve mililitre ile ilgili problemleri Bir şişe şurup 35 mL ve bir tatlı kaşığı çözdürülür ve kurdurulur.Ö. çözer ve kurar. 4.

4. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 249 .

Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Sütun Grafiği Olasılık 1. 1.4. T O P L A M Ö Ğ R E M E A L A I TOPLAM 2 1 3 250 . Sütun grafiğini oluşturur. Sütun grafiğini yorumlar. 2.

öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. [!] Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır. Sütun grafiğini oluşturur. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Aile yakınlarınızın mesleklerini sütun grafiği şeklinde gösteriniz. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır. [!] Grafik eksenlerinin ve grafiğin isimlendirilmesine önem verilir.4.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 251 . Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları yaptırılır. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır.2) B M E O SÜTU GRAFĐĞĐ Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları Oy sayısı Grafik: Gezi Başkanı Adaylarının Oyları 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B M E O 0 Başkan adayları Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 12) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 1. Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikdörtgensel bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun grafiği” olduğunu belirtir. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı sözlü ve yazılı olarak açıklatılır. Tablo: Başkan Seçimi Oy Çetelesi Aday Oy sayısı Başak Mercan Ezgi Oğuz Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Olaylar.A.Ö. [!] Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir. [!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlatılabilir. Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5) Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3) Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi (Kazanım 4.

kesin. mümkün. imkânsız” dışındaki durumlarının da olduğu buldurulur. Kıymet. olası değil. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 252 . Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. kesin değil. Mutlu ve Anıl’ın okul tatil olmadan önce okuduğu kitap sayıları ile [!]Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır.4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma(Kazanım 12) • Kitap okumayı en çok kim seviyor? • Kıymet’in okuduğu kitap sayısının Mutlu’nun okuduğu kitap sayısına eşit olması için Kıymet’in kaç kitap daha okuması gerekir? • Yaz tatilinde Kıymet 5. ilgili sütun grafiği aşağıda verilmiştir. belirsiz. Buna göre kim daha fazla kitap okumuştur? ↸ “Olası. Anıl 2 kitap daha okudu. rapor ve sunu) göz önünde Grafik: Okunan Kitap Sayısı bulundurulmalıdır.Ö. şansı [!] Öğrencilere. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6) Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4) G K M A Öğrenciler OLASILIK 1. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. olası bazı olayların “kesin ve eşit. Kitap sayısı ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Gülizar. süreç. şansı eşit değil” gibi ifadeler cümle içinde kullandırılır.Ö. muhtemel. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Sütun grafiğini yorumlar. imkânsız. [!] Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık.A. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SÜTU GRAFĐĞĐ Grupların veya öğrencilerin belirleyeceği bir konu hakkında sütun grafiği kullanmayı gerektiren proje hazırlatılır ve sundurulur.A. KAZA IMLAR 2.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI 253 . SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.ĐLKÖĞRETĐM 1-5.

SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. KAZA IMLARI VE SÜRELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TABLOLAR 254 .ĐLKÖĞRETĐM 1-5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5.

paralelkenar. 2. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. 3. Çemberin merkezini. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar. Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 1. eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. açı ve köşegen özelliklerini belirler. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. 2. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Metre-kilometre. dikdörtgen. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. Üçgen. SI IFLAR MATEMATĐK DERSĐ 5. 3. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. eşkenar dörtgen. dikdörtgen. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. Üçgen. dikdörtgen. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. kare. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. 2. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği 1. Düzgün çokgenleri ayırt eder. kare. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. 7.ĐLKÖĞRETĐM 1-5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Çokgenleri sınıflandırır. 3. Aritmetik Ortalama 1. 2. 3. metre-santimetremilimetre birimlerini birbirine dönüştürür. 255 . Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Tablo ve Şema 1. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Çizgi grafiğini yorumlar. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. 3. 5. 7. yarıçapını ve çapını belirtir. 2. yarıçapını ve çapını adlandırır. 3. Çember 1. Olasılık 1. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. 2. Şema yaparak verileri düzenler. 4. 3. Kare. kare. A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar 1. dikdörtgen. Dörtgenler 1. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. 1. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.Üçgensel bölgenin alanını bulur. basamaklarını. Paralelkenar. eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. santimetre. Alan 1. 2. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 5. ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 4. Üçgen. Milimetre. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2. 3. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. dikdörtgen. Çevre 1. Çizgi grafiğini oluşturur. 4. paralelkenar. Kare. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. paralelkenar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 3. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. 4. 2. 2. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar.

100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. 2. 4. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 1. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. 7. Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 1. Uzayı tasvir eder. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. 3. 2. Geometrik Cisimler 1. 4. 4. 2. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. 2. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. Sıvıları Ölçme 1. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Hacmi Ölçme 1. 5. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. 5. 2. 3. 6. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. Düzlem 1. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 256 . Ö Ğ R E M E A G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Simetri 1. Bir doğal sayıyı. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. 2. Örüntü ve Süslemeler 1. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Zamanı Ölçme 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 6. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.

5. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. 4. Ö Ğ R E M E G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI A L A L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirler 1. 2.S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 1. En çok dört basamaklı doğal sayıları. 3. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. 257 . 6. Kesirleri karşılaştır. 5. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. tamamını belirler. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. Bileşik kesri tam sayılı kesre. 3. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. 4. 2. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 4. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri 1. 2. Kesirlerle Çıkarma Đşlemi 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. 2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö Ğ R E M E A L A S A Y I L A R G E O M E T R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Kesirlerle Toplama Đşlemi 1. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. 2. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. 3. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. Yüzdeler 1. L A R I Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI 258 . Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. Ondalık Kesirler 1. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 3. Kesirlerle Çarpma Đşlemi 1. Oran ve Orantı 1. 4.

3. 1. 2. 12. 4. 4. SI IF ÖĞRETĐM PROGRAMI’ I ÖĞRE ME ALA LARI I SÜRELERĐ ÖĞRE ME ALA I 1. 1. 3. 1. 7. 6. 6. 8. 4. 5. 10. 3. 2. 5. 11. ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi Kesirler Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı Ondalık Kesirler Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đşlemleri Yüzdeler Toplam Çokgenler Dörtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem Geometrik Cisimler Toplam Uzunlukları Ölçme Çevre Alan Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme Toplam Çizgi Grafiği Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık Toplam KAZA IM SAYILARI 3 4 4 7 5 6 2 3 1 2 4 1 4 46 4 5 3 2 1 2 6 23 2 4 5 1 2 2 16 3 2 1 3 9 SÜRE / DERS SAATĐ 6 8 8 10 10 10 5 6 3 4 7 3 5 85 4 5 3 3 3 3 6 27 3 5 5 3 3 3 22 4 2 2 2 10 ORA I (%) 4 6 6 7 7 7 3 4 2 3 5 2 3 59 3 3 2 2 2 2 4 18 2 3 3 2 2 2 14 3 2 2 2 9 SAYILAR GEOMETRĐ ÖLÇME VERĐ GE EL TOPLAM 94 144 100 259 . 3. 2. 2. 7. 6. 9. 4.MATEMATĐK DERSĐ 5. 5. 13.

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I 260 .

Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Bir doğal sayıyı. 4.5. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. 6. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA LARI Doğal Sayılar Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI 1. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. En çok dört basamaklı doğal sayıları. 2. 2. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. 4. 5. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 7. 2. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2. 1. 3. 1. 4. S A Y I L A R TOPLAM 3 Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çıkarma Đşlemi 4 Doğal Sayılarla Çarpma Đşlemi 7 Doğal Sayılarla Bölme Đşlemi 5 261 . En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 2. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. 4. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1. 3. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 3. 5. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. 3. 7. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. basamaklarını. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1.

Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun.5. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 6. 4. 1. 2. 1. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. Kesirleri karşılaştır. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. TOPLAM Kesirler 6 Kesirlerle Toplama Đşlemi Kesirlerle Çıkarma Đşlemi Kesirlerle Çarpma Đşlemi Oran ve Orantı 2 3 1 2 Ondalık Kesirler 4 Ondalık Kesirlerle Toplama ve 1. 2. 1. 2. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. T O P L A M S A Y I L A R ALT ÖĞRE ME ALA LARI 1. 4. 1. 1 4 46 262 . Çıkarma Đşlemleri 1. 3. 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Bileşik kesri tam sayılı kesre. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. tamamını belirler. 4. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. 2. 3. 2. 3. 5. Yüzdeler 3. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. altı yüz otuz” diye bölük adlarına vurgu yapılarak okutulur. 2. 12. 256 3. [!] Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır. 8. 8 ve 9 basamaklı sayıları örnek alarak incelemeleri sağlanır. Onlar b. ↸ Milyonlar bölüğü basamak tablosunda tanıtılır. ___. Basamak adları DOĞAL SAYILAR Sayı 200 000 000 Rakamın basamak değeri 3 000 000 203 425 630 400 000 20 000 5000 600 30 0 0 Birler b. ___. 3. Milyonlar Binler bölüğü Bölük adları bölüğü Yüz milyonlar b. 7 rakamlarını kullanarak altı basamaklı en küçük tek sayıyı yazınız. Milyonlar b. Yüzler b. 3. Birler bölüğü [!] Beş ve beşten çok basamaklı sayılar yazılırken bölükler arasında bir karakter boşluk bıraktırılır. On milyonlar b. dört yüz yirmi beş bin. 7. 192 örüntüsündeki kuralı belirleyip verilmeyen sayıları yazınız. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrencilerin çevrelerinde farkına varmadan kullandıkları 7. Yüz binler b. 9. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 263 . 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini. 8.A. ___. 16. gruplara ayrılan öğrencilerin telefon numaralarını basamak tablosu yardımıyla çözümlemeleri sağlanır. 7 basamaklı doğal sayılar için. KAZA IMLAR 1. 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur. 0. bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. ↸ Verilen bir örüntünün kuralı buldurularak öğrencilerin benzer örüntüler oluşturmaları sağlanır.Ö. Aynı şekilde 8 ve 9 basamaklı doğal sayılar için çeşitli ülkelerin nüfusları kullanılarak etkinlik geliştirilir.Ö. Örneğin. On binler b. ↸ Beş veya altı farklı rakam kullanılarak değişik doğal sayılar oluşturulur. ___.A. 6. Sayı “203 425 630” şeklinde bölüklerine ayrılarak yazılır ve “ iki yüz üç milyon. ___. AÇIKLAMALAR 2.48. Binler b.5. 6. basamaklarını. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 4. 7.

değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır.Ö. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri yapılır. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. Binler b. [!] Bu sınıfın işlem ve sayı sınırlılıkları içinde kalınır.A.5.Ö. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ 3 + 3 7 2 9 4 0 4 1 6 7 ↸ Toplama işleminde. 46 3b 60 + 3 140 5a8 642 05c 119 361 ↸ Birler b. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 264 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 5 3 8 Onlar b. AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. Verilmeyen rakamlar veya toplanan bulurken öğrencilerin. Yüzler b. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. On binler b. KAZA IMLAR 1.

KAZA IMLAR 2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A.A. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. 4876 + 800 + 4870 60 4876 + 5000 [!] Zihinden toplama işlemlerinde geliştirecekleri stratejileri açıklamaları sağlanır. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 265 . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. ↸ Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama) [!] Farklı tahmin stratejileri kullandırılır ve açıklatılır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ Bir satıcı.5. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 AÇIKLAMALAR [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un.Ö. 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.

ardışık tek doğal sayıların ve ardışık çift doğal sayıların kısa yoldan toplamı bulunurken öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A..Ö.. Nüfus... ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ En çok üç basamaklı on ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan bulma etkinlikleri de yaptırılır. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.A..A.... KAZA IMLAR 4.. Zamanı Ölçme Veri DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA ĐŞLEMĐ + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 ÷ 2 = 55 Đşlem aşağıdaki gibi modellenir: 10 × 11= 110 Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi ” Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) 10 + 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 1 2 3 4 5 6 10 × 11= 110 110 ÷ 2 = 55 4+ 7 3+ 8 2+ 9 1 +10 ↸ Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.5... bütçe ve benzeri konularla ilgili araştırmalar yaparak toplama işlemini gerektiren problemler kurunuz ve çözünüz.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Ardışık doğal sayıların.. + 10 = ? AÇIKLAMALAR [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 1 + 2 + 3 + . çözdürülür ve kurdurulur.. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 266 .

[!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Verilmeyen rakamlar. Zamanı Ölçme Veri Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3) Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 4. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yaptırılır.Ö.5. ↸ Çıkarma işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirleme etkinlikleri yapılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 267 . KAZA IMLAR 1. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Basamak tablosunda beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yaptırılır. 3.A. eksilen ya da çıkan bulunurken öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır. 8a65 – b41c 4847 AÇIKLAMALAR [!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.A. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA ĐŞLEMĐ 2. ↸ Eksilen ve çıkan doğal sayılar. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. ↸ _ 4876 20 4876 _ 700 4876 _ 3000 ↸ Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur.

A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 268 .Ö. On binler b. Seçtirilen bu sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. Binler b. Binler b. Yüzler b. Yüzler b Birler b. ↸ Onlar b. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. 3 × 1 + 7 7 0 4 6 2 4 0 6 0 7 0 9 0 3 4 2 + 7 7 × 1 4 6 3 2 4 6 0 7 0 9 9 2 9 Birler b. Birler b.5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 2. 3 4 2 2 [!]Farklı tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Onlar b. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 × + 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 8 7 6 6 On binler b. KAZA IMLAR 1.A. Binler b.Ö. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır. Onlar b. On binler b. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için basamak tablosu kullanılır. Yüzler b.

A. kendisiyle iki kez çarpmanın o sayının küpü olduğunu işlemle göstermeleri sağlanır.5. Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi (Kazanım 2. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 269 . sınırlılıklarında olmalıdır. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10. Geometri 3’ü kendisiyle çarpma: 3 × 3 = 32 2 tane 3’ü kendisiyle iki kez çarpma: 3 × 3 × 3 = 33 3 tane 15’i kendisiyle iki kez çarpma: 15×15×15 = 153 3 tane 7. ↸ Bir doğal sayıyı kendisiyle çarpmanın.Ö. ↸ Basamaklarda yaptırılabilir. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı kurdurulur.A. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar.9) DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA ĐŞLEMĐ 5. [!] En az biri çarpma olmak üzere toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. bir sayıyı [!] Üslü sayılarla işlem yaptırılmaz. 6. en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. o sayının karesi olduğu. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ verilmeyen rakamları bulmaya AÇIKLAMALAR yönelik işlemler [!] Đşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır. KAZA IMLAR 3. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) Ölçme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Bir doğal sayıyı. 4.

Ö. işlem kontrol ettirilir. seçtirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Ara basamaklarında sıfır olan doğal sayılarla da bölme işlemleri yaptırılır ve [!] Kalanlı ve kalansız bölme işlemleri yaptırılır.Ö. KAZA IMLAR 1. en çok üç basamaklı doğal sayılara böler. Đşlemi kontrol ediniz. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.5. 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 270 . 2. bölenin katı olacak şekilde sırasıyla 10.A. 6018 52 26 231 6809 68 0009 17 400 6018 601 0008 601 10 5505÷50 işlemini yapınız. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ 081 78 038 26 12 Đşlem kontrolü 231 × 26 = 6006 6006 + 12 = 6018 Đşlem kontrolü 400 × 17= 6800 6800 + 9 =6809 Đşlem kontrolü 601 × 10 =6010 6010 + 8 = 6018 ↸ Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işlemlerinden yararlanılır. En çok dört basamaklı doğal sayıları. 3. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un. ↸ Birler onlar ve yüzler basamağı sıfır olan en çok dokuz basamaklı doğal sayıları [!] Bölünen.

4.A. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve [!] Problemler.Ö. [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Đşlemler parantezli verilir ve önce parantez içindeki işlemi yapmaları sağlanır. bu sınıftaki işlem ve sayı kurdurulur. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 271 . DOĞAL SAYILARLA BÖLME ĐŞLEMĐ KAZA IMLAR Đçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. 5.5. sınırlılığında olmalıdır. Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ( 125 ÷ 5 ) – 15 = □ ↸ (3 × 125) + 5 =□ 375 + 5 = 380 25 – 15 = 10 380 > 10 Đşlemlerin sonuçları karşılaştırıldıktan sonra işlemlerin arasındaki ilişki tartışılır.

4 doğal sayısı ile 7 3 kesri karşılaştırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. bileşik kesri. 5 2 tam sayılı kesri. tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür.Ö.A. “>” veya geliştirmeleri sağlanır. bileşik kesre. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Tam sayılı kesri. kesirler kullanılır. KAZA IMLAR 1. 4> 7 3 7 3 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. paydaları en çok iki basamaklı olan kullandırılır. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır. 4 [!] Her doğal sayının kesir olarak ifade edilebileceği vurgulanır. 6 6 KESĐRLER 2 5 17 tam sayılı kesrinin bileşik kesrine nasıl dönüştüğü sorgulatılır.5. “=” sembollerinden birisi ile ifade edilir.Ö. bileşik kesre dönüştürürken aşağıdaki modelden yararlanılır. 6 6 2. Bileşik kesri tam sayılı kesre. tam sayılı kesre dönüştürürken modeller [!] Kesirlerle yapılan işlemlerde. ↸ Bir doğal sayı ve bir kesir karşılaştırılırken öğrencilerin model üzerinde stratejiler [!] Karşılaştırma sonucu “<”. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 272 . 6 0 1 6 1 6 6 2 12 6 3 17 6 2 5 17 = ’dır.

basit kesrine karşılık gelen taralı kısım. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A. büyüktür? 5 10 sıralar. 3 10 basit kesrine karşılık gelen taralı kısımdan küçüktür.Ö.Ö. Sonra paydaları eşit en çok beş kesir. .A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. . olan en çok beş kesri. . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 273 . KAZA IMLAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3. KESĐRLER 2 5 3 10 3 10 2 5 3 10 2 5 Yukarıdaki modelde görüldüğü gibi. kesirleri. O halde < 2 5 3 10 Sayı doğrusu modeli de kullandırılarak aynı sonuç elde ettirilir: 3 7 5 7 2 7 4 7 6 7 < 2 5 ↸ .5. [!] Önce iki kesir karşılaştırılır. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır. büyükten 9 9 küçüğe veya küçükten büyüğe doğru 2 3 ile basit kesirleri karşılaştırılır. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı ↸ Đki kesir arasındaki büyüklük veya küçüklük ilişkisi model veya sayı doğrusu 3 6 ile kesirlerinden hangisi daha kullanılarak gösterilir.

model üzerinde sayıda eş parçaya bölmek. model üzerinde kesrine denk kesirleri nasıl elde edeceklerini göstermeleri olduğu vurgulanır. KAZA IMLAR 4. KESĐRLER 2 3 2 2×2 4 = = 3 2×3 6 genişletme 4 4÷2 2 = = 6 6÷2 3 sadeleştirme 2 3 2 3×2 6 = = 3 3×3 9 genişletme 2 4 6 = = 3 6 9 6 6 ÷3 2 = = 9 9÷3 3 sadeleştirme ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Denk kesirler incelenirken alan modelleri kullandırılabilir. genişletmenin ise bütünün bölündüğü eş parça sayısını katlayarak artırmak 2 Öğrencilerden. bütünü daha az model kullandırılarak inceletilir. her parçanın tekrar 2 eş parçaya ayrılması olduğuna dikkat çekilir.5. bütünün istenir. vurgulanır. 3 [!] Bir kesrin en sade şeklinin. Bir kesrin pay ve paydasını 2 ile çarpmanın. mümkün olduğu kadar az sayıda eş parçaya bölünmüş hâli olduğu Yapılanlar hem model üzerinde hem de sembolik olarak açıklatılır. Đki denk kesir arasındaki ilişki [!] Sadeleştirmenin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 274 .Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur.A.

Ö. tamamını belirler.A. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun.Ö. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 1 4 1 ’i 13 tane olan fındıkların tamamı kaç tane fındıktır? 3 ’i 20 olan sayının tamamı kaçtır? KESĐRLER 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 + 13 + 13 = 39 13 × 3 = 39 tane fındıktır. KAZA IMLAR 5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 275 .5.

A. bölme işleminin sonucunu belirttiği vurgulanır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. Yapılan. 1 Bir çocuk. 3 bütünün 4 eşit parçaya bölündüğü bir bölme işlemidir. Bu etkinliklerde her bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği sezdirilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 276 . 4 3 Bu işlem 3 ÷ 4 = olarak yazılır. 4 çocuk tarafından eşit paylaşıldığında her birine ne kadar pasta düşer? bölme işlemini hem de Problem. KESĐRLER Problem: 12 bilyeyi 6 çocuk eşit paylaştığında her birine ne kadar bilye düşer? 12 ÷ 6 = 12 6 6 = + =1+1 = 2 6 6 6 ↸ Kalanlı bölme işlemleri gerektiren eşit paylaşma problemleri de çözdürülür. model kullanılarak çözdürülür ve ortaya çıkan kesir. hem Problem: Birbirine eş 3 pasta. KAZA IMLAR 6. bölme işlemi ile ilişkilendirilir. 5 eş parçaya kestiğimizde her parçanın uzunluğu kaç metre olur? 11 m 2m 2m 2m 10 m 10 ÷ 5 = 2 m 11 ÷ 5 = 11 5 5 1 1 1 = + + =1+1+ = 2 m 5 5 5 5 5 5 2m 2m 1m 1÷5 = 1 metredir. 4 Ondalık Kesirler ↸ Bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği fark ettirilir. bir pastanın 3 ’üdür. belirlenirken kesirlerin.Ö. Problem: 11 metre kumaşı.5.Ö. eşit paylaşma problemleri çözdürülür [!] Bölme kavramı ile kesir ve sorgulamalar yaptırılır. her pastadan birer dilim (bir pastanın 4 ’i) alırsa aldığı pastaların toplamı. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kesir gösterimi ile bölme işlemi arasında ilişki kurabilmeleri için öğrencilere. 5 1 m 5 Her bir parçanın uzunluğu 2 ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. Başlangıç etkinlikleri olarak bir doğal sayının kendinden küçük bir doğal sayıya bölümünü kavramı arasındaki ilişki gerektiren problemler seçilir. Bu işlemlerde kalanı kesir olarak ifade etmeleri sağlanır.

↸ Đşlem önce modellenerek yaptırılır. [!] Đşlemler basit. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar.A. + 2 + 1 5 = 2 1 5 = 11 5 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. Bu durumda. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 1 2 AÇIKLAMALAR ile 1 8 kesirleri aynı birim kesir cinsinden 1 2 denk kesirler kullanılarak yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 277 .Ö.A. × 4 4 = 4 8 elde ettirilir. + 4 8 + 1 8 = 5 8 2. KAZA IMLAR 1. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar.5. KESĐRLERLE TOPLAMA ĐŞLEMĐ ↸ 1 2 1 + 8 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ işlemini yapabilmek için.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 278 . [!] Đşlemler basit. bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır.A. Bu durumda. 5 10 2 . 1 2 × 5 2 = 2 10 kesri elde ettirilir. KAZA IMLAR 1.Ö.1 işlemini yapabilmek 5 1 5 2 10 5 10 için. tarlasının 3 5 ’üne domates. ↸ 2’den 1 1 4 kesrinin çıkarma işlemi model üzerinde gösterilir. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur. 2 15 Bir çiftçi. 2 – 1 1 4 = 3 4 3.10 = 3 10 2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. ile 5 10 kesirleri aynı birim kesir cinsinden denk KESĐRLERLE ÇIKARMA ĐŞLEMĐ kesirler kullanılarak yazdırılır.Ö. 1 10 1 10 1 10 1 10 5 10 AÇIKLAMALAR . Ekili olmayan alan tarlanın kaçta kaçıdır? Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ’sine biber ekmiştir.5. ↸ 5 1 10 5 1 10 ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ çıkarma işlemi önce model üzerinde gösterilir.A. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar.

SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. ’dir. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.A. KESĐRLERLE ÇARPMA ĐŞLEMĐ 3 5 ↸ Öğrencilerin bir bütünün yazmaları sağlanır. 3 1 3 ’ün ’i ’tür. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 279 . 2 10 5 3 1 3 × = 5 2 10 1 2 2 ’inin ’sinin olduğunu model ile göstermeleri ve 2 3 6 1 2 1 2 2 ’in ’si. gösteriniz ve işlem yaparak bulunuz. 2 3 6 1 2 2 × = 2 3 6 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 3 1 3 5 1 olduğunu model ile göstermeleri ve Bir bütünün ’inin ’ini model ile ↸ Öğrencilerin bir bütünün ’ünün ’inin 2 2 5 10 7 yazmaları sağlanır.Ö. KAZA IMLAR 1.A.5.

Yol 5 3 1 Öğrencilerin × işlemini. Yol 3 1 3 1 Öğrencilerin × işleminin. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I ↸ Öğrencilerin kesirlerle çarpma işlemi için kural geliştirmeleri sağlanır. şeffaf kesir kartları ile aşağıdaki gibi modellemeleri paylaşırsa her kişiye pastanın kaçta kaçı 5 3 düşer? sağlanır : 3 5 1 = 3 3 15 II. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 280 . Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. bir kesrin diğer kesir kadarını bulma olduğunu fark ettirmeye yönelik etkinlikler yaptırılır. 3 5 3 1 1 ’ün ’i ’dir. 3 4 arkadaş bir pastanın ’ünü I.5. 5 3 5 3 1 3 ×1 3 × = = 5 3 5 × 3 15 ↸ Đki kesrin çarpımının. ’ün ’i olduğunu model ile göstermeleri ve 5 3 5 3 yazmaları sağlanır.

Kırmızı bilyelerinin [!] Oran. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Bir öğrencinin 8 tane kırmızı. 4 ORA VE ORA TI 1 bardak limon suyu 4 bardak su ↸ Limon suyu miktarının. Kişi sayısı 1 2 3 4 … 20 Limon sayısı 2 4 6 … 18 … Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. bir bütünle parçalarının karşılaştırılması veya parçayla bütünün 8 sayısının. [!] Bu sınıfta aynı ölçü birimiyle ifade 8 edilen nicelikler oranlanacaktır. Buna göre 1. KAZA IMLAR 1. su miktarına oranının “bire dört” olduğu buldurulur.5. ↸ Oranlarda kullanılan sayılardan.A. mavi bilyelerinin sayısına oranının “8:12” veya “ ” biçiminde yazıldığı karşılaştırılması olabilir.. önce oran tablosu oluşturulur. Limon suyu miktarının. 4. Đki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 12 ve “sekizin on ikiye oranı” diye okunduğu belirtilir. hazırlanan limonata miktarına oranının “bire beş” olduğu 1 ve bu oranın “1:5” veya “ ” biçiminde gösterildiği buldurulur.. Problem: Đki kişilik bir limonata hazırlamak için 4 tane limon kullanılmaktadır. 12 tane mavi bilyesi vardır. Bu oran 1 “1:4” veya “ ” biçiminde yazdırılarak “1’in 4’e oranı” diye okutulur.Ö. 2. • 8:12 veya 12 Kesirler • sekizin on ikiye oranı ↸ Limonata hazırlamak için 4 bardak suya 1 bardak limon suyu katılmaktadır. 3. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. . kişilik limonata hazırlamak için kullanılacak limon sayıları tablo yardımıyla buldurulur. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. Tabloda boş bırakılan yerler uygun sayılarla doldurulur. 5 2. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 281 .Ö. 5.

: Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 282 . Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3 Onda birler b. 7 Binde birler b. Onlar b.A. AÇIKLAMALAR [!] Basamaklardaki rakamların basamak değerleri işlem yaptırılmadan buldurulur.07 0. [!] Ondalık kesirlerin okunuşları üzerinde durulur. O DALIK KESĐRLER Yüzler b.5. 5 5 3 300 2 20 . SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö. 325. 1 0.003 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. (Örnek: 2. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo yardımıyla basamak adları ve basamak değerleri tanıtılır.005 → iki tam binde beş) Ölçme: Uzunlukları ölçme Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b. Birler b.A. KAZA IMLAR 1.1 0.173 ondalık kesri için tablo yaptırılır.Ö.

Yüzler b. 0 0 5 Binde birler b. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A. 0.010.Ö. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 283 . Onlar b. . 0. ↸ Ondalık kesirleri karşılaştırırken tablo kullandırılır. 1 rakamları ile virgül kullandırılarak 2’den büyük en küçük ondalık kesir buldurulur. O DALIK KESĐRLER Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.5 > 3. 7. 0 5 0 3 3 3 . KAZA IMLAR Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.5. 0. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Herhangi bir sayıdan büyük veya küçük sayılar da yazdırılabilir. 5 ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralatılır.05 > 3. 05 .A.6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 3. Tam kısmı Kesir kısmı Yüzde birler b.005 Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2.510. 3.Ö. 3. 2 < 2. Birler b.137 AÇIKLAMALAR 3. 2. .A. 005 ve 3. 3. Tabloda basamaklardaki rakamların sayı değerleri karşılaştırılır. 5 0 0 Onda birler b.

5 metre altı Deniz seviyesinin 7 metre üstü 5. alacak-borç.Ö. ekonomik veriler vb.5 metre : +7 metre -5. ileri-geri. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.A.25 TL borç : 100 TL kâr : : -12 °C : +3 °C : -3. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek “+” ve “–” işaretlerinin hangi anlamda kullanıldıkları değerlendirilebilir. 4.Ö. uzamsal ilişkiler vb. bilim. KAZA IMLAR Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar.5. O DALIK KESĐRLER AÇIKLAMALAR [!] Hava sıcaklıkları. alanlarda birbirlerine zıt (sıcak-soğuk. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Spor. kazanmak-kaybetmek vb. üstünde-altında.25 TL +100 TL Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. kâr-zarar.A. • • • • • • Sıcaklık sıfırın altında 12 derece Sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece Deniz seviyesinin 3. : Alt öğrenme Alanı ↸ Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 284 . Bu kavramlar sayılarla ilişkilendirilir.) kavramlar buldurulur. sağında-solunda.

A. KAZA IMLAR 1. + 1 3 .Ö.36 + 1. basamağı Yüzde birler 3 6 6 9 0 6 Onda birler 2 . Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.A. . ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar AÇIKLAMALAR [!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır. O DALIK KESĐRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA ĐŞLEMLERĐ • 2. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.5. : Alt öğrenme Alanı ↸ basamağı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 285 .

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamaklı ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Yüzdelerin, dereceli daire kullandırılarak, ondalık kesir ile ilişkilendirilmeleri sağlanır.
Taralı kısım tam kısmın
1 4 1 4

’idir.

AÇIKLAMALAR 1 1 ve ondalık kesirlerini 10 100 yüzde sembolü kullanarak yazınız.

=

25 100

= 0,25 = %25

20 100

= 0,20 = %20

Aşağıdaki model ile belirtilen yüzdeyi bulunuz.

↸ Verilen bir ondalık kesir, yüzlük tablodan veya yüzdelik daireden yararlanılarak modellenir. Modellenen sayı, yüzde sembolü ile yazdırılır. YÜZDELER

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,75 =

75 =%75 100

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

286

5. SI IF SAYILAR ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. ↸ % 65= ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

65 = 0,65 100 ↸ Bir alışveriş fişi veya faturası inceletilerek öğrencilerin mal veya hizmet karşılığı olarak ödenen KDV oranlarını belirtmeleri istenir.

3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı ↸ Bir yüzlük kartın %43’lük kısmı kesilir ve %57’lik kısmının üstüne konarak %43<%57 olduğu gözlemletilir. karşılaştırır.

YÜZDELER

%43

%57 [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır. [!] Bankaların bireysel kredilere uyguladığı aylık faiz oranlarıyla ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir. 100 TL olan elbisenin fiyatı 20 TL indirilmiştir. Yüzde kaç indirim yapılmıştır? Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

287

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

288

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. Çokgenleri sınıflandırır. Düzgün çokgenleri ayırt eder. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. G E O M E T R Đ

ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çokgenler 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

TOPLAM 4

Dörtgenler

5

Çember

1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırır. 3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1. Uzayı tasvir eder. 2. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizer. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. T O P L A M

3

Simetri Örüntü ve Süslemeler Düzlem

2 1 2

Geometrik Cisimler

6

23

289

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö.A. KAZA IMLAR 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar. 2. Çokgenleri sınıflandırır. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabı ile ilgili araştırma yapıp sınıfta sununuz.

↸ Trafik işaret levhaları, çerçeveler, bal peteği, uçurtma, çeşitli tabelalar, karolar, [!] Đç bükey (konkav) çokgenler inceletilmez. çevredeki çeşitli şekillerdeki malzeme ve eşyalar vb. modeller yardımıyla çokgenler, görsel olarak algılatılır. Doğru parçalarının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit kapalı (kendisini kesmeyen) şeklin çokgen olduğu belirtilir. ↸ Geometri tahtası, plastik çubuklar, tangram parçaları, kartonlar vb. malzemeler kullandırılarak çeşitli çokgen modelleri yaptırılır ve noktalı kâğıt üzerine çizdirilir.

ÇOKGE LER

Bu modeller kenar veya köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen olarak adlandırılır. Bir çokgen için en az üç kenar ve üç köşe olması gerektiği vurgulanır. ↸ Eşkenar üçgenin ve karenin bütün kenarlarının ve açılarının birbirine eş olması gibi [!] Altıdan çok kenarlı düzgün çokgenlerden bütün kenarları ve açıları birbirine eş olan beşgen ve altıgenin de “düzgün beşgen” ve söz edilmez. “düzgün altıgen” olduğu fark ettirilir. [!] Eşkenar üçgenin “düzgün üçgen”, karenin “düzgün dörtgen” olduğuna dikkat çekilir.

3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

290

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler, kâğıttan üçgen modelleri hazırlar. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplanır. Bu gruplar, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayanlar olarak kendi içlerinde yeniden gruplanır. Elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki gibi bir şema hazırlanır: ÜÇGE LER

AÇIKLAMALAR [!] Kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitleri hatırlatılır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Geniş açılı üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi? 2. Dik açılı bir üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi?

ÇOKGE LER

Dar Açılı Üçgenler

Geniş Açılı Üçgenler

Dik Açılı Üçgenler

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

↸ Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa ettirilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

Đkizkenar üçgen

Đkizkenar üçgen

Eşkenar üçgen

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

291

5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I

A.Ö.A.

KAZA IMLAR 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.

AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Trafik işaret levhaları, uçurtma, çeşitli tabelâlar, baklava dilimi, kilim-halı [!] Yamuk tanıtılırken karşılıklı kenar süslemeleri, bazı taksilerin yan çizgileri vb. modellerle paralelkenar, eşkenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır, çeşitlerine girilmez. dörtgen ve yamuk tanıtılır.

↸ Geometri tahtası, geometri şeritleri ve tangram parçaları kullandırılarak paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk modelleri yaptırılır.

DÖRTGE LER

2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.

Üç açısının ölçüsü verilen bir dörtgenin ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun belirttiği bölgelerin kâğıt modellerindeki köşeleri koparttırılıp ortak bir köşe etrafında yan yana dördüncü açısının ölçüsünü ölçmeye getirtilerek bir dörtgendeki açıların, iki doğru açı oluşturduğu keşfettirilir. başvurmadan bulunuz. ↸ Çizgi modellerinin bir köşegenini çizdirerek oluşan iki üçgenin açılarının ölçüleri toplamlarından, dörtgenlerin açılarının ölçüleri toplamının 360° olduğu buldurulur. ↸ Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuktaki açılar, açıölçer ile ölçtürülerek açı ölçülerinin toplamları buldurulur.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

↸ Modeller üzerinde ölçme yaptırılarak kenar, açı ve köşegen özellikleri buldurulur. Bu özellikler tablo biçiminde özetlenir. ↸ Çizim veya inşa sonucu elde edilen kare ve dikdörtgen modellerinde açıların birer dik açı ve köşegenlerin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu öğrencilerce belirlenir. Öğrenciler, kare modelini köşegenlerinden katlayarak veya açıölçer ve cetvelle ölçüp gözlemleyerek köşegenlerinin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığını fark ederler.

[!] Kenarların, köşegenlerin birer doğru parçası; eşit uzunluklu doğru parçalarının da eş oldukları vurgulanır. [!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köşegenlerinden biri tarafından iki eş parçaya ayrıldıkları hatırlatılır. [!] Köşegen ile kenar arasındaki fark vurgulanır.

Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

Okul Dışı Etkinlik

[!] Uyarı

Ders Đçi Đlişkilendirme

Diğer Derslerle Đlişkilendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme

292

duvar. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerinden birinin. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çizimler önce tangram parçaları vb. ↸ Farklı duruşlarıyla verilen üçgen. eşkenar dörtgen ve cetvel kullandırılarak dikdörtgen ve kare çizdirilir. Üçgen. Yükseklik “ h” ile gösterilir. DÖRTGE LER 5. KAZA IMLAR 4. basket potası vb.Ö. paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. materyal ile yaptırılır. ↸ Yüksekliğin bina. dikdörtgen. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 293 . Daha sonra gönye ve [!] Üçgen. eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. kare.Ö.A. nesnelerin tabanlarından tepelerine veya tepelerinden tabanlarına inilen dikmenin uzunluğu olduğu fark ettirilir. eşkenar dörtgen ve yamuğun yüksekliklerinin aynı olduğu fark ettirilir. dikdörtgen. kare.5. paralelkenar.A. [!] Yüksekliğin aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır. Bunun aynı zamanda karşı kenarın herhangi bir yerinden (noktasından) söz konusu kenara inilen dikmenin uzunluğuna karşılık geldiği vurgulanır. yamuğun kenar uzunlukları verilerek çizim yaptırılmaz. Üçgen. paralelkenar. ↸ Paralelkenarları aynı paralel doğrular üzerinde bulunan dikdörtgen. dikdörtgen. gönder. Bu paralel doğruların birbirine uzaklığının her yerde eşit olduğu hatırlatılır. kare. köşelerin veya kenarların birinden karşı kenara (veya bu Uzunlukları Ölçme kenarın üzerinde bulunduğu doğruya) olan uzaklık olduğu ve bu uzaklığın o kenara ait yükseklik olarak adlandırıldığı fark ettirilir. paralelkenar. kare.

ve yarıçapın bir doğru parçası olduğu fark ettirilir. gerdirme telinin doğru parçası modeli olduğu göz önünde tutularak merkezin bir nokta. 3. Çemberin merkezini. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini. yuvarlak saatin çerçevesinin çember. Belirli bir uzunluktaki ip.A. Çevreden çember yardımıyla oluşturulmuş logolara (olimpiyat logosu gibi) örnekler buldurulur.” levhasının orta şeridi vb.5. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 294 .A. çap ve merkez kavratılır. Raptiye izinin merkez. ip gergin olacak şekilde raptiye etrafında döndürülerek bir çember çizdirilir. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. tahta levha vb. malzemenin üzerine bir raptiye tutturulur. trafik işaretlerinden “Taşıt giremez. çap [!] Yarıçap ile çap arasındaki ilişki belirtilir. bir ucundan raptiyeye diğer ucundan kaleme bağlanır. ÇEMBER 2. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Çembersel bölgenin daire olduğu veya dairenin sınırlarının çember olarak adlandırıldığı belirtilir. Kalem. yarıçapın r. Pergel ve diğer ölçme araçlarını kullanarak öğrencilerden kendi sınıf logolarını oluşturmaları istenir. saatin [!] Yarıçap ile çapın aynı zamanda birer yelkovanı ile pimi. Köpük. çapın 2×r ile gösterildiği vurgulanır. uzunluk olduğu vurgulanır. yarıçaplı ve çaplı oldukları fark ettirilir. KAZA IMLAR 1. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Çember modellerinden bisiklet tekerleğinin gerdirme telleri ile mili. ↸ Bisiklet tekerleğinin lastiğinin çember.Ö. iç bölgesinin daire vb. yarıçapını ve çapını belirtir. modeller üzerinde çember ve dairenin aynı merkezli. yarıçapını ve çapını adlandırılır. [!] Merkezin çember üzerindeki her noktaya ↸ eşit uzaklıkta olduğu vurgulanır. yarıçap ve çapının doğru parçası olduğu ve merkezin M. Pimin nokta modeli. model alınarak yarıçap.Ö. ↸ Belli yarıçaplara sahip çemberler çizdirilerek çemberin merkezinin nokta. gerdirme tellerinin bulunduğu bölgenin daire. karton. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. ipin yarıçap olduğu fark ettirilir.

KAZA IMLAR 1. Çokgenler bir simetri doğrusu dört simetri doğrusu SĐMETRĐ altı simetri doğrusu ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. katlatarak. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Kareli veya noktalı kâğıda düzgün olan veya olmayan çokgenler çizdirilir ve kesilerek [!] Doğruya göre simetri ile ayna aldırılır. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. kareleri saydırarak vb. etkinlikleri simetrisinin aynı olduğu belirtilir. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 295 . Simetri aynasını kullandırarak.5. yaptırarak simetrik çokgenler ve simetri doğruları belirletilir.A.A.

Ö. Aynayı kaç değişik şekilde yerleştirirseniz elinizdeki karenin büyüklük olarak aynısını elde edebilirsiniz? ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. 2 tane kareyi. KAZA IMLAR Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer.A. e. SĐMETRĐ Bir kare çiziniz ve simetri aynasını kullanarak. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Simetri aynası kullandırarak.Ö. En büyük dikdörtgeni. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 296 . En küçük kareyi oluşturunuz. b.A.5. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. [!] Nokta çiftlerini birleştiren doğrunun simetri doğrusuna dik olduğuna dikkat ettirilir. 1 tane dikdörtgeni. [!] Çizimlerde yatay ve düşey simetri doğruları kullandırılır. a. 2. c. d. çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır. kareli veya noktalı kâğıt üzerinde verilen simetri [!] Simetrik şekillerdeki simetrik nokta doğrusuna göre çizimler yaptırılır.

Ö.A.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.Ö. model olarak özellikleri bilinen çokgenler kullandırılır.5. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR ↸ 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 297 . AÇIKLAMALAR [!] Süslemelerde. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Düzgün çokgenlerin bir çeşidini kullanarak süsleme yapar. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ÖRÜ TÜ VE SÜSLEMELER ↸ Düzgün çokgenlerden bir veya ikisini kullanarak süsleme yapar.

modellerle uzayın işgal edilen ve içinde bulunulan yer olduğu fark ettirilir.A. KAZA IMLAR 1. çatıların bitişik iki yüzü vb. ovası. modellerle kesişen düzlemler fark ettirilir. Uzayı tasvir eder. okul ve bulunduğu semt veya şehir. dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüz çiftleri ile paralel düzlemler. DÜZLEM R P F ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. AÇIKLAMALAR 2.5. okul ve içi. sınıf ve içi. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler.A. bir bölgenin dağı.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 298 .Ö. ↸ Sınıfın karşılıklı duvarları (tavan ve tabanı). ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Geometrik cisim modellerinin yüzeyleri ve içleri. gökyüzü ve bulutlarıyla vb. üçgen prizmanın yan yüzlerini herhangi ikisi. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.

yan yüzlerinin üçgensel bölgeler olduğu. yan yüzlerin tümünün Dünyası” ünitesi (Kazanım 4) kesiştiği noktanın.A. ↸ GEOMETRĐK CĐSĐMLER Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.Ö. tepe noktası olarak adlandırıldığı vurgulanır.Ö. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. Piramidin Sosyal Bilgiler dersi “Hepimizin tabanının çeşitli çokgensel bölgeler. bazı ambalaj kutuları vb. KAZA IMLAR 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 299 . Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. modeller ile piramitler fark ettirilir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Mısır piramitleri. bazı çatılar.5.

cisimlere benzemesinin ve bazılarının ↸ Gruplar. üçgen. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar.Ö. Farklılıklar: • Birinin tabanları üçgensel bölge.A. kare ve dikdörtgenler prizması Benzerlikler: Đkisinin de köşeleri var. KAZA IMLAR 2. kutularının biçimlerinin geometrik • Birinde 5 yüz. diğerinde 6 yüz var. aşağıdaki benzerlik ve farklılıklar belirletilir. modelleri kullandırılır. Çizilen her yüz. karışmaması için işaretletilir. üzerine çizer. diğerinde 8 köşe var. Market raflarındaki ambalaj • Birinde 6 köşe.A. [!] Geometrik cisimlerden küp. köşe. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Birbirlerinden farklı iki prizma modeli öğrenci gruplarına dağıtılarak bunların benzer ve [!] Yüz (yüzey).Ö.5. ayrıt kavramları farklılıkları buldurulur. diğerinin ise karesel bölgedir. yüzleri düz ve ikişer tabanları var vb. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Üçgen prizma ve kare prizma modellerinin karşılaştırılmasında hatırlatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 300 . ellerinde bulunan prizma modellerini kullanarak cisimlerin yüzlerini kâğıt daha çok tercih edilmesinin nedenleri irdeletilir. Küp Dikdörtgenler prizması Kare prizma Üçgen prizma ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.

Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar. her biri. [!] Aynı etkinlik dikdörtgenler prizması için de tekrarlanır.5. çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. Daha sonra prizmanın parçalara [!] Farklı açınımlar elde edilmesi sağlanır. bir bütün olarak kestirilip katlatılarak küpü oluşturup oluşturmadıkları kontrol ettirilir.A. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 301 .A. [!] Açınımı verilen bir geometrik cismin adı ↸ Kareli veya noktalı kâğıtlara. Bunların buldurulur. GEOMETRĐK CĐSĐMLER AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Prizma modeli olan kutular kestirilerek açtırılır.Ö. KAZA IMLAR 3. küpün açınımı tahmini olarak çizdirilir. Alan Küp Küpün açınım örnekleri ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. ayrılmış yüzleri verilerek farklı açınımları olup olmadığı buldurulur.Ö.

KAZA IMLAR 4.5. Örnek II Örnek I [!] En fazla 20 eş küple basit yapılar oluşturulur. Eş küplerle oluşturulmuş yapıları izometrik kâğıda çizer. Đzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur. izometrik kâğıda çizdirilir. [!] En fazla 6 eş küple oluşturulan yapılar çizdirilir. [!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.A.Ö. ↸ Eş küplerle oluşturulmuş yapı. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A.A. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 302 . [!] Oluşturulan yapıların sadece bir cepheden görünümleri çizdirilir. küplerin sadece uç sınırları belli olacak şekilde verilir. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Görünümleri verilen bir yapı modelinin kaç eş küpten oluştuğu buldurulur ve eş [!] Yapının görünümü izometrik kâğıtta eş küplerle bu yapıları oluşturmaları sağlanır. Türkçe dersi ” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 8) GEOMETRĐK CĐSĐMLER 5.

uygun modelleri üzerinde gözlemletilerek fark ettirilir. hacmin 3 boyutlu nesneler için karakteristik bir özellik olduğu vurgulanır. dairenin. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 303 . [!] Alanın 2 boyutlu. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. “iki boyutlu” ve “üç boyutlu” yerine sırasıyla. herhangi bir yönde ölçülebilen büyüklüğün bir nesnenin boyutu olduğunu. 3. “uzunluk”. “yükseklik” büyüklüklerinden her üçüne sahip olmaları gerektiği. çemberlerin “bir boyutlu” nesneler oldukları “uzunluk”. ayrıtların. yeri ve duruşlarına göre bazı hâllerde “uzunluk”. “iki boyutlu” nesneler oldukları. SI IF GEOMETRĐ ÖĞRE ME ALA I A. [!] Nesnelerin cinsi.5. düzlemsel bölgenin. doğru parçalarının. “yükseklik” ten her birinin yerine sırasıyla “boy”.Ö. “yükseklik” büyüklüklerinden sadece birine. Düzlemin. açının içinin vb. uygun modelleri gözlemleyerek keşfeder. açıların. derinlik” veya “kalınlık” ifadelerinin kullanılabildiği vurgulanır.Ö.A. yüzeylerin. “en”. çokgensel bölgelerin.A. Geometrik cisimlerin üç boyutlu nesneler oldukları. “uzunluk”. 2. “yükseklik” büyüklüklerinden herhangi ikisine. çokgenlerin kendileri ve kenarlarının. GEOMETRĐK CĐSĐMLER 1. “2 boyutlu” ve “3 boyutlu” yazılabilir. “genişlik”. “genişlik”. “genişlik”. Doğruların. “çap”. KAZA IMLAR 6. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. geometrik cisimlerin yüzlerinin. “1 boyutlu”. Bunun için. AÇIKLAMALAR [!] “Bir boyutlu”. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğrenciler. ışınların.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I 304 .5.

2. eşkenar dörtgen. Üçgensel bölgenin alanını bulur. 5. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 2. 1. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. kare. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Milimetre. 3. dikdörtgen. 2. metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur. santimetre. Metre-kilometre. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. 2. 4. 1. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 4. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI Ö L Ç M E ALT ÖĞRE ME ALA LARI Uzunlukları Ölçme Ö Ğ R E M E A L A KAZA IMLARI I TOPLAM 2 1. 1. 1. 3. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. Üçgen. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. T O P L A M 1 2 2 16 305 . Çevre 4 Alan 5 Zamanı Ölçme Sıvıları Ölçme Hacmi Ölçme 1.5. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. 2.

1 1metrenin 1000 milimetre.5. Uzun atlama yapan bir çocuğun atladığı uzunluk kendi adımlarıyla 8 adımdır. 10 [!] Kesir ve ondalık kesir gösterimi birlikte kullanılmalıdır. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak.Ö. 0. kesir ve ondalık [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerde. 1. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 306 . 1000 127 cm = 12. • 127 mm = 127 m = 0.425 km 1000 gibi dönüşümler. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.127 m .A. santimetre. Uzunluk ölçü birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde uzunluk ölçülerinin kullanıldığı işlemleri araştırma yaptırılır. 8) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. sınıfta araştırma sonuçları gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Çocuğun bir adımının uzunluğu 23 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç metredir? Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 7. metre-santimetreondalık kısmın en çok üç basamaklı olmasına dikkat sayı gösterimlerine dönüşümler yaptırılır.A. Milimetre.001 m olduğu ifade ettirilir. problemlerin bir parçası olarak ele alınır.Ö. 2. UZU LUKLARI ÖLÇME • 127 mm = • 425 m = 425 km = 0.7 cm . KAZA IMLAR 1000 buldurulur ve 1 mm nin. metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. milimetre birimlerini birbirine edilir. paylaşılır. Metre-kilometre. 1 milimetrenin de 1 metrenin ’i olduğu dönüştürür.

yarıçapı verilen çemberin uzunluğunun düzenlenecektir.Ö. Bölümlerin aynı sayıya yaklaştığı gözletilir. bardak vb. π sayısının tarihçesi ile ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz. uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları içinde Uzunluğu verilen çemberin yarıçapı. KAZA IMLAR 1.5. Yarıçap Yarıçap Merkez 4. dikdörtgensel bölgelerle. dairesel nesneler kullandırılarak çizdirilen çember uzunlukları çap uzunluklarına hesap makinesi kullandırılarak böldürülür. kavanoz kapağı. Ç= 4×a b Ç= (2×a)+(2×b) b c Ç= a+b+c a a a [!] Çap = yarıçap + yarıçap = 2 × yarıçap olduğu vurgulanır. eşkenar dörtgen.A. eşkenar [!] Problemler öğrencilerin düzeylerine dörtgen. karesel. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Üçgensel. 3. dikdörtgen. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade edilir. [!] Çap uzunluğunun yarısının yarıçap biçimindeki çevre-çap -yarı çap ilişkileri kullanılarak çevre hesaplamaları yaptırılır. Bu sayıya “pi” dendiği ve π sembolü ile gösterildiği belirtilir. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. [!] π sayısını yaklaşık 3 aldırılır. ↸ Bir ip veya kâğıt şeritle. paralelkenar ve yamuğun verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur.yarıçapın “r”. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 307 . olarak adlandırıldığı . hesaplanacağı etkinlikler yaptırılır.A. ↸ Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. ↸ Bozuk paranın çapının iki kibrit kutusu arasındaki mesafe olduğu fark ettirilir. paralelkenar ve [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde yamuk bölgelerinin çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. çapın da “2×r “sembolleri ile gösterildiğini vurgulayınız.Ö. dikdörtgen. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. kare. kare. 2. paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler. tabak. ÇEVRE ↸ Farklı çap uzunluklarına sahip olan madenî paralar. dairesel nesneler çevreletilir ve bu ipin uzunluğunun dairesel nesnenin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir. Üçgen. ↸ Çevre = Çap × π Ç=2×r× π ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. eşkenar dörtgen. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.

alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve bölgelerin alanlarının m2. Açıkta kalan alan kaç cm2’ dir? 5m 190 cm Yatak 90 cm Halı 2m 3m 4m ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Alan. yardımıyla 1 cm2 ve 1 m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. ↸ Kenar uzunlukları belli olan karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının kenar uzunluklarının çarpımı olduğu fark ettirilir. kâğıt vb. büyük yazı tahtasının yüzeyinin vb. [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2.Ö. karesel ve dikdörtgensel bölgelerdeki bir kenarın diğer kenara göre yükseklik olduğu vurgulanır. Ölçüm [!] cm2 ve m2 birimleri arasında dönüşümler sonuçlarının farklılığından yola çıkılarak standart birimlere ihtiyaç olduğu fark yaptırılmaz. Belirlenen bir alan ölçtürülür. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. ↸ Standart ölçme birimlerinden “cm” ve “m” kullandırılarak oluşturulan dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanları buldurulur. KAZA IMLAR 1. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. alanların ölçümü cm2 ile sınıfın tabanının. Ayrıca. ALA ↸ Kitabın yüzü. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. ettirilir. M N ↸ A(KLMN) = 4 cm x 6 cm = 24 cm2 şeklinde yazılacağı vurgulanır. 4 cm K 6 cm L D C U S A B T R ABCD ve TRSU dikdörtgenlerinin alanlarını hesaplayınız.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 308 . Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 3. 2. Alanlar “cm2” ve “m2” birimleriyle yazdırılır.A.5. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. daha geniş alanların tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. masanın üst yüzü vb. da km2 ile ölçüldüğü belirtilir. harf kullandırılarak ifade ettirilir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Farklı boyuttaki birimkareler kullanılarak belirli bir alan ölçtürülür. ↸ Karton. Aşağıda Simay’ın yatak odasının krokisi verilmiştir. 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar.A.

dikdörtgensel bölge veya paralelkenarsal bölgeye tamamlatılarak bu bölgelerin arasındaki ilişki buldurulur. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. ↸ Geometri tahtası noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde verilen bir üçgensel bölge. dikdörtgen ve paralelkenar modelleriyle dikdörtgenle paralelkenar arasındaki ilişkileri inceleterek paralelkenarın alanının dikdörtgenin alanına dönüştürülebileceği keşfettirilir. ALA ↸ Dikdörtgensel ve paralelkenarsal bölgeler. geometri tahtası. ↸ Üçgensel bölgenin alanı kenar uzunlukları ve yükseklikler cinsinden ifade ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. [!] Geometrik şekillerin yükseklikleri.Ö. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 309 . KAZA IMLAR 4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Yukarıdaki üçgenleri isimlendirerek üçgenlerin taban uzunluğu ve bu tabanlara ait yükseklikleri belirleyiniz. 5.5.A. Üçgensel bölgenin alanını bulur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Kareli kâğıt. A AÇIKLAMALAR D C B Yukarıdaki ABCD paralelkenarının alanını birim Paralelkenarsal bölgenin alanı taban ve bu tabana ait yükseklik cinsinden ifade kareler cinsinden tahmin ediniz.Ö. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. Üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. köşelerinden katlatılıp kestirilerek iki eş üçgensel bölgelere ayrılır. ettirilir. Bu bölgelerin alanlarından yararlanılarak üçgensel bölgenin alanı fark ettirilir. geometri tahtası.A. noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde çalışmalar yaptırılarak fark ettirilir.

sınıfa geçtim. Daha sonra. Doğum tarihim: Yeğenim doğdu. ilköğretime başladığı yıl vb. Aynı tempoda koşmaya devam ettiğinde nabzı 1 saatte kaç kez atar? Özgür’ün nabzı otururken dakikada 80 kez atmaktadır. [!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde düzenlenir. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfası getirtilir. anne-babanın evlenme yılı. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A. sınıfa başladım. kardeşlerinin doğum tarihleri. 1. koştuğunda nabzı dakikada 120 kez atmaktadır. Ablam doğmuş.A. doğumlarından önceki önemli olaylar doğum tarihlerinin soluna. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri). kendi doğum tarihlerini referans alarak aşağıdaki soruları cevaplar: • Ablam kaç yaşındayken yeğenim doğdu? • Ağabeyimin doğumu ile ablamın evlenmesi arasında kaç yıl vardır? • O yıllara ait özellikler. defterlerine bir doğru çizmeleri ve bu doğrunun ortada bir yerini işaretleyerek bu işaretin hizasına doğum tarihlerini yazmaları istenir. ↸ Öğrencilerden. ↸ Kişisel Tarih Çizgim: Öğrencilerden. Bu öğrenci ne kadar uyumuştur? Ankara’dan Antalya’ya giden bir otobüs. Örneğin. Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Đlk olimpiyatın ne zaman ve nerede yapıldığını araştırarak sınıfa sununuz. doğumlarından sonraki önemli olaylar ise sağına işaretleyerek yazmaları sağlanır.5) Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 4) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 16) ZAMA I ÖLÇME Ağabeyim doğmuş. 4 saat 45 dakika gittikten sonra yarım saat mola verdi. Öğrenciler. kendi cümleleri ile ifade etmeleri.2. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 310 . Annem ve babam evlenmiş. Moladan sonra 3 saat 25 dakika daha yola devam ederek Antalya’ya vardı. 1993 2002 1979 1987 1978 1999 2001 2004 AÇIKLAMALAR [!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. 2. Yolculuk ne kadar sürmüştür? Fen ve Teknoloji dersi “Dünya Güneş ve Ay” ünitesi (Kazanım 2. ↸ 6.6. drama tekniği ile ifade ettirilir. KAZA IMLAR 1. koştuğu zaman nabız atışı dakikada yüzde kaç artar? (TIMMS 1999’dan uyarlanmıştır.30’da yatan bir öğrenci sabah 7.Ö.Ö. Ablam evlendi.A. alınabilir Doğumlarından önce ve sonra olan olaylar arasındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. problemleri dikkatle okumaları. Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere göre programların başlama ve bitme süreleri ile ilgili problemler kurdurulur.10’da kalkmıştır. Akşam 10.). çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir.5. neyi sorduğunu belirlemeleri. Milâttan önce veya milâttan sonraya ait seçtiğiniz iki tarih arasındaki farkı yüzyıl ve yıl olarak belirleyiniz. 3. Özgür. Problem: Özgür.

SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.A. 2. 425 425 mL = L = 0. araştırma yaptırılır. Sekiz saatte bir. bir ölçek (5mL) şurup içmesi önerilen bir hasta 6 günlük tedavi süresince ne kadar şurup içer? Bir bardak.Ö.A.5. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Litre ve mililitrenin kullanıldığı dönüşümler yaptırılır.425 L 1000 AÇIKLAMALAR [!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerin kesir kısmının en çok üç basamaklı olmasına dikkat edilir. KAZA IMLAR 1. Sekiz saatte bir bardak süt içmesi önerilen bir çocuk 6 günde ne kadar süt içer ? Aşağıdaki sürahiye limonatanın 1 ’i 5 kadar su katıldığında sürahideki sıvı miktarı ne olur ? 1000 800 600 400 200 mL ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. SIVILARI ÖLÇME Sıvı ölçme birimlerinin tarihçesiyle ilgili ↸ Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 175 mL süt almaktadır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 311 . sınıfta araştırma sonuçları paylaşılır.

360 küp şekerdir. ilişkisi fark ettirilir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. • Paketin hacmi. • Kolinin hacmi. 10×360=3600 küp şekerdir. içermelidir. farklı yapılar oluşturur.Ö. modeller kullanarak birim ile hacim [!] Dikdörtgenler prizması ve kare prizma 1.Ö. Oluşturulan farklı yapılardaki hacimlerin değişip değişmediği sorgulanır. Bir geometrik cismin hacmini standart modelleri kullandırılır. SI IF ÖLÇME ÖĞRE ME ALA I A.5. olmayan birimle ölçer. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 312 . HACMĐ ÖLÇME ↸ Đzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıların hacminin kaç birimküp olduğu 2. AÇIKLAMALAR ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Küp şeker–paket. ↸ Öğrencilerden üç birimküp hacme sahip değişik yapılar oluşturmaları sağlanır. sakız–paket. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak [!] Çizimler. 10 tane şeker paketidir. paket–koli vb. en fazla 12 birimküpü buldurulur.A.A. • Kolinin hacmi. Daha sonra bir paketin içindeki küp şeker sayısını kullanarak kolinin hacmi küp şekerle buldurulur. paketin hacmi ise içerisindeki küp şekerlerle buldurulur. KAZA IMLAR ↸ Bir kolinin hacmi küp şeker paketleriyle.

5. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I 313 .

T O P L A M Tablo ve Şema Aritmetik Ortalama Olasılık 2 1 3 9 314 . Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. Çizgi grafiğini oluşturur. 2. 1. 1. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I I ALT ÖĞRE ME ALA LARI VE KAZA IMLARI V E R Đ ALT ÖĞRE ME ALA LARI Çizgi Grafiği Ö Ğ R E M E A L A I KAZA IMLARI TOPLAM 3 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.5. 1. 3. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. 2. Şema yaparak verileri düzenler. 3. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. 2. Çizgi grafiğini yorumlar.

AÇIKLAMALAR çizgi [!] Olaylar.Ö. [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi. Çizgi grafiğini oluşturur. KAZA IMLAR 1. 10. öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır.A. Mesafe (m) 5 ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 10 15 Süre (saniye) 7 13 17 20 Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu Öğrenciler 0 5 10 15 Mesafe (m) 15 10 5 0 Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 315 .5. 20 ve 30. Örneğin. Tablo: Mesafelere Göre Koşma Süresi Grafik: Mesafelere Göre Koşma Süresi Koşma süresi (saniye) ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Hazır çizgi grafikleri inceletilerek çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra grafiği yaptırılır. çizgi grafiğinde gösterilemez. metreyi kaç saniyede geçtiği öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki belirlenerek veriler toplatılır. kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur.A. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. Çünkü Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda.Ö.

ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır. • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır. • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır. Çizgi grafiğini yorumlar.5.Ö. • Varılan sonuç yazdırılır.Ö. • Öğrencilerin grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu hakkındaki düşünceleri yazdırılır. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 316 . grafik kullanımının ↸ Veri toplamak için öğrencinin yaşantısından seçilen bir olay tartışılarak belirlenir. altın ve döviz fiyatlarındaki değişim vb. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. emlak. ilgili ve içeriğinde çizgi grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek grafikler yorumlatılabilir. grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. KAZA IMLAR 2. kolaylıklarını ön plana çıkarmalıdır.A.A. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4) ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ 5 0 0 5 10 15 20 25 Yol (m) Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi (Kazanım 5) 3. Zaman (saniye) 25 20 15 10 AÇIKLAMALAR [!] Otomobil. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar. [!] Veri toplatılacak olay. • Aynı veriler.

tahıl miktarını araştırınız ve tablolaştırarak sununuz. Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Đnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 6) Sağlık Kültürü (Kazanım 21) Toplam TABLO VE ŞEMA 10 3 13 6 1 7 10 10 26 4 30 ↸ Kadınların Okur Yazarlık Oranları “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Öğretmen. Çeşitli özelliklere sahip Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır. adresleri.Ö. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 317 . Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır.5. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. sebze. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur.A. Tablo: Trafik Kazaları Nedenlerinden Bazıları Trafik Kırmızı kazalarının ışıkta nedenleri geçmek Yaralı durumu Yaralanan Yaralanmayan Toplam Taşıtı hatalı geçmek Hızlı taşıt sürmek AÇIKLAMALAR [!] Okul çağı çocuklarının sağlıklı yaşam için tüketmeleri gereken besinlerle ilgili gazete kupürleri incelenerek iki özelliğe göre tablo oluşturmaları istenebilir. süt. et. Đki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.A. 2. Şema yaparak verileri düzenler. Sunu”öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2) Desenli olanlar Kriz durumlarında size yardımcı olabilecek Plastik olanlar güvenilir yetişkinleri. Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve. Hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek veriler tablo hâline getirtilir. KAZA IMLAR 1. Desenli olanlar Bardaklar Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3) Plastik olmayanlar Desenli olmayanlar ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Desenli olmayanlar kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturunuz. telefonları.Ö. ↸ Ağaç şeması kullanılarak veriler düzenletilir.” Öğrencilerin yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır. trafik kazalarının bazı nedenleri ve bu kazalar sırasında yaralanmaların olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.

Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar. toplanabilir. plan kullandırılır. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A.A. KAZA IMLAR 1.5. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5. amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için sunu değerlendirme formunu doldurur. Bu notların [!] Çeşitli ilanlar içeren gazete kupürleri aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Bu süreçte küpler [!] Öğrencilerin problemi anlama. yapma. Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 318 .A. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak hesaplamaya kaynak olacak veriler açıklayınız. Küpler kullanılarak aritmetik incelenerek aritmetik ortalama ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. ARĐTMETĐK ORTALAMA ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. 5+3+ 4 =4 3 Göksu Göksu Deniz Deniz Erol Erol ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır.Ö. problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem Problem: Öğretmen. Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazınız ve sınıfa sununuz. güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir.Ö.

Bu nesne torbaya atıldıktan sonra. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Tahtaya. “Farklı iki renk Sosyal Bilgiler dersi “Bir Ülke Bir gelmesi” durumunu öğretmen. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. Gruplardan. öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır.A.Ö. ↸ Bir yüzü sarı. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar. olayların olma olasılıkları vb. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. Öğrencilerden. gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. Çekiliş yapmadan kırmızı. bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya. ↸ Her bir gruba. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu. mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. tekrar bir nesne çektirilir. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. ile ilgili berabere kalacaktır. ↸ Đçi görünmeyen bir torba ile eş taş. ekonomik tahminler. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır. üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin edilecektir. ↸ Sınıf-Okul Đçi Etkinlik A. Öğretmenin kazanma olasılığının. üçlü gruplar oluşturulur. yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla [!] Hava tahmini. bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci Bayrak” ünitesi (Kazanım 1) grupları seçer. SI IF VERĐ ÖĞRE ME ALA I A. kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. Bu işlem 50 kez yaptırılır.5. ↸ Đkili. ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Suat: -Bence. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür.Ö.A. Tercihler. gazete kupürleri incelenerek tahminler Filiz: -Benim tahminime göre ise % 90 olasılıkla B takımı galip gelecektir. Sonra para 50 kez atılarak gelen deney yapar ve sonucu yorumlar. KAZA IMLAR 1. varlıklardan biri seçtirilir. nohut vb. 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir. yaptırılıp kontrol ettirilebilir. Her grup. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. yazılı ve sözlü olarak açıklatılır. kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. OLASILIK 3. : Alt öğrenme Alanı Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı Ders Đçi Đlişkilendirme Diğer Derslerle Đlişkilendirme Ölçme ve Değerlendirme Ara Disiplinlerle Đlişkilendirme 319 . madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı 2.

M. 2001. .J. Ankara 2002.T. Yaygın Đnsan Hakları Eğitimi. B.. K.... Kılıçoğlu. Dr. I. Boyd. Cooney.. Đnsan Hakları Eğitimi Dersi Senaryoları. M. Department of Education: Dublin 1999. j. ve Henderson. 2000. Glencoe/McGrawHill: Newyork 1999. Learning Resources. Đnsan Hakları Eğitimi.. NCTM: Reston 1987. C. A. Çayır. Ministry of Education.YÖK: Ankara 1996. Collins W. Kepenekçi. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 1. T. Busbridge. Anı Yayıncılık. Curriculum Planning and Development Ministry of Education. Micazkadıoğlu. GA: Houghton Mifflin 1975. Z. Glencoe/McGraw-Hill: Newyork 1998. Đnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Mathematics Grade 3-8.. K. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. ve Oruç. Mehmet ÇEVĐK). C. Exploring with Pattern Blocks Grade 4-6. S. Interaction Book Company: Minnesota 1990. Department of Education and Science. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. N. Singapore Maths CurriculumMathematics Syllabus. Mathematics of Elementary School Teachers. E. ve Dede. Bassarear.J. Geometry..: Đstanbul 2003. & Pryor. K. R.: Illinois 2001. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Metni. 2003. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. S. 320 .: Đstanbul 2003.Ş.B. Tarih Vakfı Yayınları: Đstanbul 2003. British Council. et. Ben Đnsanım Dizisi.J. E. Circles of Learning: Cooperative in the classroom.. V. Đstanbul. EARGED. (Çev.: Đstanbul 2004.J. Charles.KAY AKÇA Altamuro. Davis. Mathematics: Applications and Connections Course 1. Grades 3-8 Team. Lester F. Houghton Mifflin Company: Boston 1997.. 2002. HMSO: London 1999. .. T. D. Johnson. Y. Singapore. Đlköğretim Matematik Öğretimi. Đnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları Đçin. Atlanta.. et al. Gülmez. Inc..al. Mathematics in the National Curriculum. Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics. Develioğlu. Johnson. ve Özçelik. ve O’Daffer P. & Holubec. Claude. .. Đlgiç.. Department of Education and Science.W. Mathematics Curriculum. R. Milsan Basın San Aş. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 2. P. Arda. A. How to Evaluate Progress in Problem Solving. TODAĐ Yayınları: Ankara 1996. Milsan Basın San Aş. D. Her Güne Bir Oyun.. Silver Burdett and Ginn: Atlanta 1992. R. ve Deniz S.

Primary Mathematics Project Team. C. P. London: Lorenz Books 1997. TIMMSS 1999 Türkiye Raporu. & Stepelman. A.:New York. Walton. Seymour. D. EARGED: Ankara 2003. Reston: NCTM. 2002. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992. ve Sancar.. 2002. M. NCTM: Virginia 1991. Seymour. 1957. Navigating through Data Analysis and Probability in Pre-kindergarten-Grade 2. Curriculum and Evaluation Standards for school Mathematics. MEB Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 3. S. ve Gürsoy. National Council of Teachers of Mathematics. S.S. MEB. Pasternnack. Posamentier. MacMillan Company: New York 1990. A. MEB. F... Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme Bölümü Matematik Komisyonu. The Center for Applied Research in Education: West Nyack 1994. MEB. Cuisenaire Company of America. Arslan. 2003... Hands-On Mathematics: Ready to Use Games & Activities for Grades 4-8. Alladdin Books Ltd. EARGED:Ankara 2003. MEB:Ankara 2003. NCTM. Walton. Inc. Math for Fun Projects. Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. 321 .M.. Đlköğretim Matematik Programına Ait Öğretmen Görüşleri. Estimation Book B. Polya. Dale Seymour Publications: Parsippany 1992.S. MEB:Đstanbul 2000. NCTM: Reston 1992.King. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. Corwin Press Inc. Reston: NCTM. S. & Silvey. MEB Basımevi: Đstanbul 2003. NCTM. Đlköğretim Okul Ders Programları 1-5.: London 1999. Thompson. Z. Estimation Book A and B. Z. Ülker.: Thousand Oaks 1998. Tangram Blocks Activities Grade 5-10. J. Mathematics Assesment. & Williams. G. & Krulik. London: Penguin Books. K-5. Problem Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions: A Resource for the Mathematics Teachers. Reston. NCTM. Millî Eğitim Basımevi: Đstanbul 2002. Primary Mathematics 5B.... Đlköğretim Matematik Ders Kitabı 4. N. Şahin. Posamentier. A. D. L. Teaching Mathematics Through Problem Solving. S. Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units.. Singapore Federal Publications 1996. Paper Cutting.

EKLER 322 .

. Akıl yürütme 5.................... Başkalarına ait malzemeleri kullanırken özen gösterme Bazen PSĐKOMOTOR BECERĐLER Bazen 323 . Yaratıcı olma 4...........EK 1: ÖLÇME ARAÇLARI GE EL ÖĞRE CĐ ĐZLEME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ..Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorma Hiçbir zaman adiren Her zaman zaman Her 1....... Dersler arası ilişkilendirme yapma 9. Malzemeleri etkin kullanma 2.. Sınıf: ........ Kendine ait malzemeleri kullanırken özen gösterme 3......... Konuşurken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 3. 3= Sıklıkla: 4= Her zaman) adiren Sık sık Sık sık Hiçbir zaman BĐLĐŞSEL ÖZELLĐKLER 1.... Đç ilişkilendirme yapma 8........ Farklı kaynaklardan yararlanma 10. Problem çözme yeteneklerini kullanma 6. Bilgileri sorgulama 7. 1= Nadiren... Yönerge: Aşağıdaki her ölçütün ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini göz önüne alarak öğrenciyi değerlendiriniz. Yazarken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma 2... Puanlama: 0= Hiçbir zaman... 2= Bazen..

................................... .................... Dürüst olma 4........................ Tek başına çalışma 8.............................. ........... Öz güveni olma 13... Toplum içinde kendini ifade etme adiren Her SOSYAL BECERĐLER Sık sık zaman zaman Hiçbir Bazen Bazen PSĐKOLOJĐK ÖZELLĐKLER 1............................ zaman Hiçbir Her 324 .......... Đstekli ve hevesli çalışma 11........... Matematiğin önemli olduğuna inanma 2. Grup olarak çalışma 2............adiren Sık sık zaman 1................................................................................ Dikkatli olma 10................ Kendini mutlu etmek için matematikle uğraşma 12............. Matematikte başarılı olmayı isteme 3.......... Verimli çalışma 9............................................................................... Đhtiyaç duyduğunda yardım isteme 6...................................... Eleştirilere açık olma 7............................................. Başkalarına değer verme 4.. Başkalarının fikirlerini dinleme 3.............. Matematik sınavında panik olmama YORUMLAR VE Ö ERĐLER: ............ Sorumluluklarını yerine getirme 5..

0: Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. 0: Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. ÇÖZÜM ĐÇĐ PLA YAPMA 1: Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. CEVABI DOĞRULUĞU U KO TROL ETME 2: Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. 0: Probleme uygun olmayan plan yapmış. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuştur. 1: Cevabı kısmen kontrol etmiş. 2: Problemi anlamış. 2: Benzer bir problemi kurabilmiş. 0: Benzer bir problemi kuramamış. ÇÖZÜM 1: Đşlem hatası yapmış. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 2: Hazırladığı planı gerektiği gibi uyguladığında doğru sonuca ulaşır.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ A ALĐTĐK DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0: Problemi tamamen yanlış anlamış. 2: Doğru cevabı bulmuştur. 325 . BE ZER BĐR PROBLEMĐ KURMA 1: Benzer bir problemi kısmen kurmuş. PROBLEMĐ A LAMA 1: Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış.

• Hiçbir çalışma yapılmamışsa • Sadece yanlış sonuç yazılmışsa • Problemdeki veriler sadece kopyalanmışsa veya problemi anlama izleri yoksa 1 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Uygun stratejiyi uygularken hata yapmışsa ve bu hata problemi anlamadığı için veya kavram yanılgısı olduğu için değilse • Uygun strateji uygulanmış ve doğru sonuca ulaşılmışsa 326 . • • • • • • Problem anlaşılmışsa ve uygun olmayan strateji ile başlangıç yapıldığı için yanlış sonuca ulaşılmışsa Doğru sonuç olmasına karşın çözüm anlaşılmıyorsa Sadece doğru sonuç varsa Sadece problemin alt amaçlarından birinin çözümü doğru ise Uygun strateji ile sadece başlangıç yapılmışsa Uygun strateji seçilmesine karşın yanlış uygulanmışsa 3 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ BÜTÜ CÜL DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 0 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemi yanlış anladığı için veya kısmen anladığı için uygun strateji kullanmasına karşın yanlış sonuca ulaştıysa • Uygun stratejiyi uygularken anlaşılmayan nedenlerden dolayı yanlış sonuca ulaşılmışsa • Uygun stratejinin uygulandığının anlaşılmamasına karşın doğru cevap verilmişse • Uygun strateji uygulanmış fakat sonuç yazılmamışsa 4 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek. • Problemin alt amaçlardan birine sadece ulaşmaya çalışmış ve sonuçlandırmamışsa • Çözüm bulmaya başlangıç yapılmasına karşın bu başlangıç doğru cevaba neden olmayacaksa • Uygun olmayan strateji ile başlangıç yapılmışsa veya bu strateji ile çözmeye çalışılmış fakat sonuçlandırılamamışsa 2 puan: Çalışma aşağıdaki özellikleri taşıyorsa bu puan verilecek.

................................................................................................ Problemle uğraşmaya başladığında ilk defa ne yaptın? Ne düşündün? 2..................................... Sınıf: ............. Tarih: ....................................................................................PROBLEM ÇÖZME ĐÇĐ ÖĞRE CĐ RAPORU Öğrencinin adı ve soyadı: .............................. Ders: ....................... Problem çözerken bir zorlukla karşılaştın mı? Karşılaştıysan bu zorluk nedir? 6..................................... Problemi çözerken hangi aşamaya gelebildin? Neden? 3.....Konu: ........................................... Problemi çözerken hangi stratejiyi kullandın veya kullanmaya çalıştın? Neden? 4....................... Cevabının doğru olduğundan emin misin? Neden? 7................................................................................................. Problem çözümünü nasıl yaptığını açıklar mısın? 9..................................... Cevabını kontrol etmenin önemli olduğunu düşünüyor musun? Neden? 8....... ..... 1......... Problemi çözdüğünde ne hissettin? Neden? 327 ............................. Problemi yazınız: ................................... Problemi çözerken kullandığın veya kullanmaya çalıştığın stratejiden başka problem çözmeye uygun strateji var mı? Varsa bu stratejinin ne olduğunu açıklayınız? 5................................... Problem çözerken neler hissettiğini nedenleriyle yazar mısın? 10..... Yönerge: Problem çözerken yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi açıklamak için aşağıdaki soruları cevaplayınız..................................... ............................... .................

........................................ Problemi çözmek için çaba harcama 9.... Problem çözmede kendine güvenme 10................................................................................................................................................. ................ adiren Sık sık Hiçbir zaman ÖLÇÜTLER 1............... .....PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐ Đ DEĞERLE DĐRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: ............................................ Problem çözmeyi sevme YORUMLAR VE Ö ERĐLER .................................... Problemi çözme 4.................... Problem çözme stratejilerini kullanma 3... Her zaman Bazen 328 ............................................................... Problem çözümünü analiz etme 6..................................................................................................... Sonucun doğruluğunu kontrol etme 5........................................................................................... Problemi genişletme 8........................................................................................... Sınıf: ................................... ... Problem kurma 7.............................................. Problemi anlama 2.............

17 Televizyon ve radyoda yayımlanan matematik konulu programları kaçırmak istemem. dergi vb. Matematik dersinin gelmesini dört gözle bekliyorum. DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretlemeniz beklenmektedir. 11 Matematik sınavlarında diğer. 15 Matematik derslerindeki problemleri çözmek çok can sıkıcıdır. 19 Boş zamanlarımın çoğunu Matematik dersine ayırmak isterim. Kararsızım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Matematik benim için eğlenceli bir derstir. Matematik ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alırım.yayınları takip etmek isterim.diğer derslere göre daha çok severek çalışırım.MATEMATĐK DERSĐ E YÖ ELĐK TUTUM ÖLÇEĞĐ Sevgili Öğrenciler. derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. 10 Matematik bana göre gereksiz bir derstir. Matematik derslerinde zaman çabuk geçiyor. Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra.. 13 Matematik dersi hiç olmasa iyi olurdu. Matematik dersinde genellikle huzursuz olurum. 329 Hiç . 18 Matematik derslerinde problem çözmek keyif vericidir. Matematiği . DERECELER Katılmıyorum Tamamen Sınıf :………………. 20 Matematik dersi ile ilgili kitap. 12 Matematik dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum.. Matematik dersinde genellikle çok sıkılırım. Bu ölçek sizlerin Matematik dersine yönelik tutumlarınızı öğrenmek amacı ile hazırlanmıştır. Matematik en çok korktuğum derstir. 16 Đlerde matematik ile ilgili bir bölümde okumak isterim. 14 Matematik dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur. Matematik dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum. Katılmıyorum Katılıyorum Katılıyorum Adı ve soyadı : .

çember. makas. internet.) tasarlarsınız? Hangi geometrik şekilleri kullanırsınız? Projenin Tasarlanması • • • • Çevrenizdeki tarihî veya mimarî yapıları gezip fotoğraflarını çekiniz. Sunum 330 . Tarihî filmler ve belgeseller izleyiniz. bir tasarım yarışması düzenlemiştir. Resim Öğretmenleri.) Araç–Gereçler Karton. maket bıçağı. renkli kâğıtlar.EK 2: PROJE ÖR EKLERĐ PROJE (ÖR EK I) Sınıf Projenin Adı :3 : Maket Yapalım Projenin amacı : Çeşitli yapılarda yer alan düzlem. Bu yarışmaya en fazla geometrik şekil kullanarak en özgün tasarımı yapan mimar yarışmayı kazanacaktır. yapıştırıcı. doğru. açı. renkli kalemler. kare. nokta. Başvuru Kaynakları • Ansiklopediler. cetvel Projenin Değerlendirilmesi 1. park vb. Yarışmayı kazanmak için yaşadığınız çevreyi düşünerek nasıl bir yapı modeli (bina. Tasarınızı bir kartona çizip istediğiniz gibi süsleyerek boyayınız. köprü. dikdörtgen. üçgen. Projenin içeriği 2. Arkeologlar vb. tarihî ve çağdaş yapıların fotoğrafları • Konuyla ilgili kişiler (Sanat Tarihçileri. Kaynak ve araç-gereç kullanımı 3. Bunlara uygun modeller tasarlayabilmek. Mimarlar Odası. simetri ve süslemeleri görebilmek. Bu yapılarda kullanılan geometrik şekilleri belirleyip bir kartona çiziniz. Proje Sorusu : Mimar olduğunuzu düşününüz.

Değerlendirme ve Yorumlama Aşaması 1. değişik meslek gruplarından kişilere anket uygulayacak ve sonuçları değerlendireceksiniz. Projenin hazırlanma süreci 2. Đş bölümünün yapılması.PROJE (ÖR EK II) Sınıf Projenin Adı Projenin Amacı :5 : Meslek Gruplarını Tanıyalım : Bu projede. 2. (Mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz?. Projenin sunumu 4. Anketin hazırlanması ve çoğaltılması. 3. Bu fotoğrafları sunumunuzda arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. mimar. muhtar. 3 değişik meslek grubunun belirlenmesi (doktor. Projenin Aşamaları : Karar Aşaması 1. Projede kullanılan materyal ve kaynak çeşitliliği 331 . Projenin içeriği 3.). 3. Sonuçların yorumlanması. (Her meslek grubu için önce ayrı ayrı her soruya verilen cevaplar incelenip daha sonra tümü arasında genelleme yapılabilir. En az 5 adet anket sorularının belirlenmesi. Anket sonuçlarının yüzde olarak hesaplanması. 2. 2. 4. Projenin Değerlendirilmesi 1. çiftçi vb. Anket sonuçlarının tablo hâlinde düzenlenmesi. Anketin uygulanması.). Küçükken ne olmak istiyordunuz?). (Anket yaptığımız 3 meslek grubundaki çalışanların %40’ı yaptığı işi severken %60’ı işinden memnun değil vb. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi. Uygulama Aşaması 1. Sunum Aşaması Grup arkadaşlarınız ile anketi uyguladığınız kişilerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. öğretmen.).

Okulda demokratik ortamın geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini fark eder. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. 32. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 1. Temel hareket kavramlarını bilir. Okul bölümlerinin ve personelinin adlarını belirtir. 100 içinde ileriye doğru birer ve 5. Geometri/ Uzamsal Đlişkiler 1. 9. 1. DERS KAZA IMLARI 18. DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 2. Temel hareket kavramlarını bilir. Paralarımızı tanır. Öğrenci olarak sorumluluklarının farkına varır. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI I KAZA IMLARI ĐLE EŞLEŞE ARA DĐSĐPLĐ LERĐ ALA KAZA IMLARI TABLOSU SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılarla Toplama Đşlemi DERS KAZA IMLARI Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 13. 10. onar ritmik sayar.EK 3: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 332 . Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. 5. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. 9. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar Sayılar/ Doğal Sayılar Geometri/ Uzamsal Đlişkiler ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 10. Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir.

Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Para çeşidi olarak bozuk parayı tanır. 2. Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerideki etkilerini belirtir. toplum içindeki önemini kavrar. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 27. Nesne grafiğini yorumlar. SI IF Veri/ Nesne Grafiği 1. saati tam ve yarım saate ayarlar.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 32. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme / Zamanı 3. 17. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 18. Ölçme/ Zamanı ölçme 2. Paralarımızı tanır. Zamanını düzenli kullanır. Meslekleri tanır ve mesleklerin Ölçme belirterek gerekliliğini açıklar. Standart uzunluk ölçme araçlarını 5. Zaman ölçme birimleriyle ilgili Ölçme problemleri çözer ve kurar ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 8. Đlgilendiği ve ilgilenmediği faaliyetlerin farkında olur. Tam ve yarım saatleri okur. 13. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK ALT ÖĞRE ME DA IŞMA KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. 333 . Spor türlerine göre kuralların neler olduğunu bilir. planlı çalışabilme becerisini geliştirir.

Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Şekil grafiği oluşturur. Paranın biriktirildiği bir yer olduğunu fark eder. Paranın mal ve hizmet karşılığı verildiği durumları fark eder. 7. Paranın kullanım alanlarına yakın çevresinden örnekler verir. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamını belirtir. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. 34. Spor türlerini bilir. 334 . GĐRĐŞĐMCĐLĐK 33. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Şekil Grafiği 2. 6. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme /Zamanı Ölçme 2. 20 ye kadar Romen rakamlarını okur yazar.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Paralarımız 1. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Problem çözme sürecini açıklar. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 26. 16. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Sayılar/ Doğal Sayılar 9. Oyun. Belirli bir zamanı farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. Farklılıkları insanlığın kültürel zenginliği olarak görür. Para biriktirme uygulamaları yapar. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 20. 17.

SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 1. Sayılar/ Doğal 2. Gelir ve gideri tarif eder. Oyun. Doğal sayılarla bölme işlemini Sayılarla Bölme Đşlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. Saat-dakika. Basit bir iş problemini çözer. 4. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki Ölçme ilişkileri açıklar. 335 . 30. Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. 7. Sütun grafiğini yorumlar. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 12. 4. Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. dakika-saniye Ölçme arasındaki dönüşümleri yapar. Bir depremin ortalama olarak ne kadar sürdüğünü fark eder. KARĐYER BĐLĐ CĐ GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI 20. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 54. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Üç basamaklı doğal sayıları en Sayılarla Bölme Đşlemi çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder. 23. Deprem sürelerini karşılaştırır. 20. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. Spor türlerini bilir. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 6. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Veri/ Sütun Grafiği 1. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Ölçme/ Zamanı 2. Sütun grafiğini oluşturur. Dakika ile saniye arasındaki Ölçme ilişkiyi açıklar. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 2. 24. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. yarışma ve müsabaka kavramlarının anlamlarını belirtir. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI ALA I Sayılar/ Doğal 7. GĐRĐŞĐMCĐLĐK 29. AFETTE KORU MA VE GÜVE LĐ YAŞAM 7.

Modern olimpiyat oyunlarının problemleri çözer ve kurar. 16. Besin öğelerinin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. santimetre. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 4. REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DA IŞMA KAZA IMLARI 3. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. ÖĞRE ME ALA I/ ALT ÖĞRE ME DERS KAZA IMLARI KARĐYER BĐLĐ CĐ Đ ALA I GELĐŞTĐRME KAZA IMLARI Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZA IMLARI 21. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili 5. 4. 336 . Şema yaparak verileri düzenler. metre ve Ölçme kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Ölçme/ Uzunlukları 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. SI IF ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 1. başlayış yeri ve tarihini belirtir. 45. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Vergi vermenin bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilir. 5. Ölçme/ Zamanı Ölçme 1. Đ SA HAKLARI VE VATA DAŞLIK KAZA IMLARI 6. Đki özeliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar. Kriz durumu olduğunda kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri belirler. Zaman ölçme birimleri ile ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 8. Milimetre. Đnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını bilir. hız. SPOR KÜLTÜRÜ VE OLĐMPĐK EĞĐTĐM KAZA IMLARI 7. Sayılar/ Yüzdeler 2. Kendinde ve başkalarında olan problemleri çözer ve kurar. gelişimi ve değişimi açıklar. Đnsan hakları ile ilgili istatistik verilerinden faydalanmasını bilir. ÖĞRE ME ALA I/ DERS KAZA IMLARI ALT ÖĞRE ME ALA I Veri/ Tablo ve Şema 2. Spor türlerini bilir.

337 .EK 4: MATEMATĐK DERSĐ 1-5. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu blok ise onluktur. Onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu plaka yüzlük olarak adlandırılır. etkinliklerde çeşitliliği artırmak için dört farklı renkte hazırlanılabilir. Yüzlük plakalardan 10 tanesinin üst üste birleştirilmesinden oluşan küp ise binliktir. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluşturulabilir. SI IFLARI ARAÇ VE GEREÇLERĐ O LUK TABA BLOKLARI En küçük parçası 1cm3 lük bir küptür ve birlik olarak adlandırılır. BĐRĐM KÜPLER Çocukların kolayca kullanabilmesi için yaklaşık 2 cm × 2 cm × 2 cm boyutlarında olan küpler. Materyal bulunamadığı durumlarda birlik.

eşkenar dörtgen. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluşan plastik materyallerdir. ikizkenar dik üçgen.GEOMETRĐ TAHTASI Plastik bir levha üzerinde. eşkenar üçgen. ikişer santimetre aralıklarla yatay ve dikey sıralarda 5x5 plastik çivinin bulunduğu ve renkli ambalaj lastikleriyle geometrik şekiller oluşturulabilen bir araçtır. ÖRÜ TÜ BLOKLARI Altıgen. 338 . ikizkenar yamuk.

iki küçük ikizkenar dik üçgen. Đki büyük ikizkenar dik üçgen. 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 339 . bir kare.SĐMETRĐ AY ASI Hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tanıyan materyaldir. TA GRAM Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir Çin bulmacasıdır. bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluşmaktadır.

3. 10. 340 .KESĐR TAKIMI Parçalar aynı büyüklükte olmak üzere eş parçalara ayrılmış kesir takımıdır. 5. 4. 6. GEOMETRĐ ŞERĐTLERĐ Plastikten 3 renkte şeritler ve pimden oluşmaktadır. 8. 2. 12’lik eşit parçalara ayrılmış ve değişik sayıda parçaları boyanmış kesir kartlarıdır. ŞEFFAF KESĐR KARTLARI Şeffaf malzemelerden yapılmış ve sırasıyla 1.

2 cm 20 cm 2 cm 0. Onluk kartlarla birlikte de kullanılır. yapılan etkinliğin özelliğine göre içerisine nesne konabilecek biçimde 2 mm derinlikte ve 4 mm kalınlıkta kare şeklinde kutucuklardan oluşmaktadır. GEOMETRĐK CĐSĐMLER SETĐ 341 .5 cm boyutlarında ve 2 mm kalınlığında renkli kare pullardır.5 mm 2 cm 10 cm ŞEFFAF SAYMA PULLARI 1.5 cm x 1.O LUK KART Tek onluk veya iki beşlik olmak üzere iki türde olan onluk kartlar.

OKTALI KÂĞIT Yatay ve dikey olarak birbirlerinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan çalışma kâğıdı (Etkinliğin gerektirdiği ölçüde istenilen büyüklükte düzenlenebilir). 342 .ĐZOMETRĐK KÂĞIT Noktaların eşkenar üçgen biçiminde dizildiği üç boyutlu çizimlerde kolaylık sağlayan noktalı kâğıttır.

YÜZLÜK TABLO 10×10 luk bir tablo içerisinde 1 den 100 e kadar sayıların sıralandığı tablo (Yüzlük tablo. yapılan etkinliğe göre içi boş olarak da kullanılabilir). 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 343 .YÜZLÜK KART (YÜZDELĐK KARE) 10 cm x 10 cm boyutlarında 100 eş kareye bölünmüş ve öğrencilerin üzerinde işaretlemeler ve boyama yapabildiği ve her bir kutucuğun yüzde bire karşılık geldiği materyal.

analiz etme ve bir sonuca ulaşma • Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma • Gözlem yapma. Değerlendirme. izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur. Öğrencilerin neyi bilmediğini değil. rutin problemleri çözebilme. Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı . • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder. öğrencinin okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir Ölçme ve değerlendirme de öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir. Program. Programların ölçme ve değerlendirme yaklaşımında. gözlemlerden sonuca ulaşma 344 Öğrencilerin neyi bildiğini. Eğitimde. Bu programlara dayalı ölçme ve değerlendirme. anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur. • Öğretmenin. • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olur. • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama.EK 5: ĐLKÖĞRETĐM OKULLARI ÖĞRETĐM PROGRAMLARI DA ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ORTAK AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME Ölçme ve değerlendirme. ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmışken. • Okuduğunu anlama. derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. öğrencilerden beklenen bilgi. • Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları. Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur. öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. öğrencilerin bildiklerini ortaya koymalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği. Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil. zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar. kritik etme. öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder. eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. • Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene. yorumlama • Bilgi toplama. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. beceri ve tutumların gelişip gelişmediği. öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar. Đyi bir değerlendirme sistemi: • • • • verir.

• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme • Araştırma yapma • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma gibi becerilerin önemi artmıştır. 2001). kısa cevaplı. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır. yazılar. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. sorulardan oluşan testler de kullanarak hem süreci hem de sonucu değerlendirmiş olurlar. görüşmeler. yazmaya geldiğinde çok güzel şeyler yazabilirler (Levstik ve Barton. projeler. öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte kullanması gerekir. öğrenci ürün dosyaları (portfolyo). Ayrıca. 345 . öz değerlendirme formları. dereceli puanlama anahtarı (rubric) vb. Öğretmenler bazen öğrencilerin. beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz. fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin? Gözlemler: Çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça önemlidir. performans ödevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli değildir. Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını sağlayabilir. Bazı öğrenciler tartışma sırasında sessiz kalırken. posterler. performans ödevleri. Öğretmen öğrencilerin: • Soru ve önerilerine verilen cevaplarını • Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını • Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını • Öğretmenin. gözlem. Öğretmenler. Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. eşleştirmeli. yöntemi. Tartışma. DEĞERLE DĐRME ARAÇ VE YÖ TEMLERĐ Görüşme (Mülâkat): Öğrencilerle yapılan görüşmeler. öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. sınavlarında veya ödevlerinde sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. Her öğrenciyi değişik özellikler. Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. açık uçlu vb. iş. Gözlemler. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. çoktan seçmeli. araç ve yöntemleri kullanarak öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilirini ne kadar geliştiğini öğrenim süreci içinde değerlendirirler. Aşağıdaki noktalar. boşluk doldurma. Aşağıda bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir: Bir olayı (konuyu. Bu sorunu aşmak için öğretmenlerin.

çalışmalarını değerlendirmesidir. Örnek: Büyük kentlerdeki hava kirliliğinin önlenmesi için önerilerinizden oluşan bir rapor hazırlayınız. • Kendini değerlendirme.Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlemlediğiniz zaman kaydediniz. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları. öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Öz değerlendirme. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın edenleri • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. öğrencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevlerde bulunmalarına fırsatlar sunar. Başlangıçta kendini değerlendirme. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. nasıl düşündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gerektirir. • Kendini değerlendirme ile öğrenci sürecin bir parçası olduğunu hisseder. projeler. 346 . öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Dereceli puanlama anahtarı. kendi yaptıklarınızdır. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. Sözlü Sunum: Sözlü sunum. Projeler: Projeler. Öğrenciler. En faydalı dereceli puanlama anahtarı. performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Akran değerlendirmede. Kontrol listeleri. arkadaşlarının hazırladığı ödevler. Akran Değerlendirme: Öğrencilerin. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. • Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. Dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde raporunuzu beş dakika içinde sununuz. öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. • Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. araştırmalar. • Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir. dil eğitimi. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler için önemli sorumluluklar gerektirir. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. Akran değerlendirme. raporlar vb. Projeler puanlama standartları ve ayrıntılı yönergeler gerektirir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlarlar. konuşma. • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. • Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır.

Haritada birkaç renk var. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. • Yeterlik düzeylerine karar verin. enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır. Konunun birazını anladığını gösterdi. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. Konunun çoğunu anladığını gösterdi. • Nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyin. PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 PUA 4 3 2 1 ĐÇERĐK Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. 2. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. • Ödevin ölçmeye çalıştığı davranışlar. Đşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak. Konuyu anladığını gösterdi.• Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve kriterler sağlar. Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır. Bu ölçekler. Önemli eksikler vardı. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş. • Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklendi fakat yeterli değildi. PUA 4 3 2 1 ÖLÇÜTLER Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. kaynağı. Yazılı açıklamalar yeterliydi. HARĐTA ELEMA LARI Haritanın başlığı. ürünler ya da becerilerin anahtarını oluşturun. Beceriler hangi düzeyde olursa. Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. 347 . anahtar bölümü (lejant). Đşaretlerden bir kaçı haritada yok. GÖRÜ ÜMÜ YETERLĐĞĐ Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. bir alt veya üst kritere ait olabilir. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. Đşaretler çok az kullanılmış. ölçeği. Sınırlı sayıda renk kullanılmış. Örnekler yeterli değildi. parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi. Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanmasıdır. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş. Bütün işaretler haritada var. Burada önemli olan düzeyler arasında kriterleri iyi ayırt edebilmektir. Bazı işaretler kolay okunmuyor. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş. çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar. ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa kriterler yazın. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. Đşaretlerin çoğu haritada yok. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş. • Davranış. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğini belirleyin. yön oku. Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok.

okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak. • Yazma. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriğini Seçmek Đçin Stratejiler • Öğrencinin en iyi çalışması • Öğrencinin yeni öğrendiği çalışmalar • Öğrencinin çok övündüğü şeyler • Öğretmen. Öğrencinin gelişimini. geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek. harcadığı çabayı. kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar. • Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak.Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası. • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek. Öğrenci Ürün Dosyası eleri Đçerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına. • Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak. • Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. öğrenci ve veli tarafından yapılan seçimler 348 . • Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek. alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek. • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek. öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı edir? • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak. • Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak. resimler • Video . • Aile ile iletişimi sağlamak. problemler ve stratejiler • Diyagramlar.kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler • Grup ödevleri ve projeler • Öğretmen anektodları • Öğrencilerin mektupları • Öğretmen kontrol listeleri • Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler • Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler • Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar).) • Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) • Araştırmalar. • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak. • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip. fotoğraflar.

• Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır. 349 . • Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar. • Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretlerini kırmayınız (başlangıçta 4–5 madde). Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını. öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. • Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz. • Öğrencilerinize. öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. değerlendirme ölçekleri. Kendinize. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi. projeler. öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü edir? • Veli. • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (öğrencilerinize puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi veriniz. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir. ürün dosyasının öğretmen için anlamını.Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz.). kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü edir? • Öğrenci ürün dosyası. Ancak değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve bu kriterler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır.). yazılar vb. Örneğin. kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler. öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz. öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp. • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar. • Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Varsa elinizde bir örnek bunu öğrencilerinize gösteriniz.

Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. Gözlenebilir performanslar: Deney yapma. • Performans ödevlerinde. • Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. Alışkanlıklar ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık. • Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. tek bir cevap yoktur. Üst düzey düşünme becerileri: Bilgiyi edinme. • Dereceli puanlama anahtarı. • Performans değerlendirme. Hangi Tür Etkinlikler Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilir? Ürünler: Kompozisyon. bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir.Öğrenci Ürün Dosyasının Đçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz. makale yazma. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? • Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme. özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. • Performans değerlendirme süreç içine yayılmıştır. başkalarının fikirlerine önem erme. resim çizme. Böylece değerlendirme sürecinde. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. zamana bağlı değildir. deney düzeneği oluşturma vb. sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma. bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Kavram Haritaları: Kavram haritaları. bir araç yapma vb. • Performans değerlendirme. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. kendini ifade etme. kroki. öğrencilerin. düzenleme. üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin 350 . kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. sunum yapabilme vb. grafik çizme. • Performans değerlendirmeyle öğrenciler. • Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. kullanma vb. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki.

Sonra bu kavramları en genelden daha özele doğru sıralamalarını isteyiniz. Kavram Haritalarını Değerlendirmek Đçin Kullanılabilecek Ölçütler 1. kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir. • Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır. Kavram Haritalarının Oluşturulma Aşamaları 1. • • • Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır. 3. 7. 4.yazıldığı doğrularla gösterilir. 1998). Đki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır.). Öğrencilerin konuyla ilgili en önemli kavramdan daha az önemli olana doğru kavram ilişkisini hazırlamasına fırsat veriniz. Đlişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir. Bir konunun öğretiminde. • Çapraz bağlantılar. 1. Öğrenmeyi kolaylaştırmada. Değerlendirme yapmada kullanılabilir. 351 . yaratıcılığı ortaya çıkarır. • Çapraz bağlantılar. Kavram haritalarını oluşturmalarına yardımcı olunuz. Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada. 2. Öğrencilere yeni bir kavram haritası hazırlatmak için. 6. 5. metinden çıkardıkları kavramları listelemelerini isteyiniz. 2. Harita üzerindeki çapraz bağlantıların neyi ifade ettiğini gösteriniz. 3. 3. Bu örnekte kavramların harita üzerinde nasıl birleştiğini sorunuz. onlardan en çok bildikleri kavramları ya da onlara kısa bir metin verip. 4. Hangi kavramın konuyla en çok ilişkili olduğunu sorunuz ve bunu daire içine almalarını isteyiniz. Kavramların çapraz bağlanması • En iyi haritalar. Đlişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak. Önceden hazırlanmış bir örneği öğrencilerinize gösteriniz. Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi • Kavramlar. Kavram haritaları. 2. en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir. birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir.(Gerekirse yardım ediniz. öğrencinin.

352 . Tutumların ölçülmesinde gözlem. Tutum Ölçekleri: Tutum. kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. Böylece her cevaplayıcı. Öğrencilerinize. Likert tipi ölçeklerle. kendi kavram haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız. soru listeleri. duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimdir (Özgüven. ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. bireylerin belli bir kişiyi. 1999).8. Tutum ölçeklerinden en çok kullanılan yöntem de Likert ölçeğidir. grubu. 2002). tamamlanmamış cümleler ve hikâyeler anlatma gibi çeşitli yöntemler ile yanlışı seçme tekniği. tutum ölçme yöntemleri içerisinde en önde gelen ve yaygın olarak kullanılanıdır (Tavşancıl. ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. “Katılıyorum”. Tutum ölçekleri. 2002). “Tamamen Katılıyorum”. “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. “Kararsızım”. Örnek:. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. Bu ifadeler için. içerik analizi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır (Tavşancıl.

Bu Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. 6. Öğrenciye yöneltilen sorunun cevabı genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. diğeri eksik cümle tipindedir. Öğrenciden istenen. doğru cevabı. Seçenek bulmada kolaylık sağlar. Fiziksel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılmazlar. Örnek: Türkiye’de 1980–2000 yılları arasında en fazla göç alan il aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara B) Đstanbul C) Đzmir D) Adana E) Đzmit Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler: Birden fazla cevabı bulunan soruların yoklanmasında en çok başvurulan ve çok kullanışlı olanıdır. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. Birisi soru cümlesi. ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır.Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı Seçenek Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Olumlu Đfade Puanı 1 2 3 4 5 Olumsuz Đfade Puanı 5 4 3 2 1 Kısa Cevaplı Maddeler: Bir kelime. Örnek: Đç Anadolu Bölgesinin en yüksek bölümü hangisidir? A) Konya B) Yukarı Sakarya C) Yukarı Kızılırmak D) Orta Kızılırmak En Doğru Cevabı Olan Maddeler: Bu maddelerde seçeneklerden birindeki cevap en doğrudur. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi …. dır. 353 . Bir sınavdaki sorulardan bazıları başka sorulara ipucu olmamalıdır. Sorunun cevabı kesin olmalıdır. cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. 4. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. Kısa cevaplı maddeler iki türlüdür. sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. Soru cümlesi. 2. Kök. Her soru.……. verilenler arasından seçip işaretlemesidir. Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır. 7. öğrencilerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla kullanamayız. 3. kök ve seçeneklerden oluşur. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır. Bu tür maddeler bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır..). Bu maddeleri. Bir sorunun ifadesinde. Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli bir madde. zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılırlar. 5. Daha çok bilgi. Çoktan Seçmeli Madde Tipleri Her Zaman Tek Bir Doğru Cevabı Olan Maddeler: Madde kökünde sorulan sorunun kesin olarak bir tek doğru cevabı vardır.

Kökte seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır. Eğitim durumu III. 4. Eşleştirmeli Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Eşleştirme madde grubunda yet alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik olmalıdır. 13. 17. sayı. yalnızca bir tek zihinsel beceri üzerine odaklanmalıdır. Madde kökünde gereksiz açıklamalardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır. 2. 11. 14. altıncı. Cevap listesi. Mesleği A) I –II B) Yalnız II C) I-III D) Yalnız III Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır. o bireyin kimliğine ilişkin hangi bilgi ya da bilgilere ulaşılır? I. Kan grubu IV. 3. 5. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça maddenin güçlüğü de artar. Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından kökle uyumlu olmalıdır. 354 . Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. Madde kökü olabildiğince açık seçik ifade edilmiş olmalıdır. beşinci. rakam. yedinci ve sekizinci sınıflarda dört. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. “ Yukarıdakilerin hiç biri” seçeneği doğru cevap olarak kullanılmamalıdır. 16. Örneğin. bir kelime listesi ise alfabetik. 6. Madde kökünde tek ve temel bir fikir olmalıdır. 7. dördüncü. 9. Tuzak niteliğinde olan sorulardan kaçınılmalıdır.). “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneği dikkatli kullanılmalıdır (Bu seçenek. Seçeneklerin tümü ifade. beceri zincirleri yerine. bunların seçeneklere yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır. Her madde karmaşık davranış. 15. Kim?. Eşleştirmeli Maddeler: Đki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. maddedeki bütün seçeneklerin birbirine çok benzer olduğu hallerde kullanılabilir. 2. orta öğretim düzeyinde ise beş seçenekli olması önerilir. Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde. gramer ve konu bakımından homojen bir grup oluşturmalıdır. 8. biri diğerlerini içerir özellikte olmamalıdır. üçüncü sınıfta üç seçenekli. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı. 12. Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır. nerede? gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. 10. Seçenek sayısı testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. 3. Cinsiyet II. Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. 4.Örnek: Bir bireye ait nüfus cüzdanında. ne?. Bir eşleme takımında öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmamalıdır.

Đki türü vardır: a. şans başarısı faktörü ortadan kalkar. • Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına imkan verirler. kısa cevaplı. Her madde değişik yorumlara açık olmayacak biçimde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. öğrencilere bir ya da birkaç soru verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap vermesi istenir.. Maddelerin başında. analiz sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilirler. Eksiklikleri varsa bu eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır. . Bu Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Örneğin. • Açık uçlu maddelerde. • Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine olanak sağlar. karar verme. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılır. onların eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır. Öğrencilerin yaptığı projeler. 4. Açık Uçlu Maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği. 2. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir. eleştirel düşünme. çalışmaları ya da derse katılımları bir bütün olarak aldığı puanlarına göre de değerlendirilebilir. Süreçte yapılan bu değerlendirme etkinliklerinin yanında. iki benzerlik yazın gibi). Maddeler birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır. Bu formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken.. Sınırlı Cevap Maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. ürün dosyaları vb. cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir açıklama bölümü belirtilmelidir. Gerek görülürse öğrencinin puanları yüzdelik puanlara da dönüştürülebilir.. geleneksel ölçme araçlarıyla (çoktan seçmeli. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( . ödevler. Maddeler ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamalıdır.Uzun Cevaplı Maddeler: Bu tip maddelerde. testler) da öğrenci başarıları değerlendirilir. 355 . grup değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç puan vermekten çok. ölçütlere göre hangi alanda yeterli hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. üç neden belirleyin. uzun cevaplı vb. Öz değerlendirme.. en yüksek puanın 60 olduğu bir etkinlikten öğrenci 42 puan almış ise öğrencinin yüz üzerinden puanı 70 olur ((42/60)x100=70). eşleştirmeli. problem çözme.. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir DEĞERLE DĐRME Bundan sonraki bölümde eğitim öğretim sürecinde öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. b. Yaratıcı düşünme. 3. niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır.

9. BECERĐLER 1.ÖLÇME VE DEĞERLE DĐRME (ÖR EK FORMLAR) ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… o : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 3. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. 5. 2. 8. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. 7. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X). Ödevlerimi tamamladım. 6. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. 4. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 356 . Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 11. Yönergeyi izledim. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. Bu etkinlikten neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 10.

ÖZ DEĞERLE DĐRME Adı ve Soyadı: …………… Sınıfı : …………… o : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarih: …………… Bu çalışmada neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 357 .

Grup üyeleri birbirlerine güvenir. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir.GRUP DEĞERLE DĐRME Grubun Adı Sınıfı : …………… : …………… Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz. Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır. DERECELER Bazen Sıklıkla BECERĐLER Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda. Çalıştıkları konuda. Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir. Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır. Hiçbir zaman adiren Her zaman YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 358 . Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir. Grubun verimli bir şekilde çalışması Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır. Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına özen gösterirler. Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir. gruptakiler bunları tartışmaya açarlar. grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur.

Puanlama Anahtarı: 5= Çok iyi 4= iyi 3=Orta 2= Kabul Edilebilir 1= Zayıf Grup arkadaşlarını destekleme Görev almaya istekli oluş Zamanı verimli kullanma Sorumlulukları paylaşma Ödevleri tamamlama Çalışmaya hazır oluş Tartışmalara katılma Öğrencinin Adı ve Soyadı Farklı görüşlere saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme Başkalarını dinleme Ödevlerini saklama YORUMLAR : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Toplam Puan 359 .GRUP DEĞERLE DĐRME Yönerge: Aşağıdaki form. gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir.

4. 4. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. 6. 3. 7. 5. 2. 6. Deneyin sonucunu sunar. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar. 4. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. Toplam II. Araştırma inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır. Deneye uygun rapor yazar. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. Yeni ve özgün sorular sorar. BĐLĐMSEL YÖ TEM 1. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür. 5.GÖZLEM 1. Đ CELEME – ARAŞTIRMA . Görüşü sorulduğunda söyler. 4. Derse hazırlıklı gelir. 5. 2. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. 2.ÖĞRE CĐ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır. Toplam III. DERSE HAZIRLIK 1. 3. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. etkinlik süresince öğrencilerin. Toplam GE EL TOPLAM 360 . 3. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir. Đnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. ETKĐ LĐKLERE KATILMA 2. Toplam IV. Deney sonuçlarını doğru yorumlar. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. 3. Yönteme uygun deney yapar. Ünite Adı: ……… Adı – Soyadı : ……………… Öğrenci no Sınıfı : ……………… : ……………… BECERĐLER Hiçbir zaman 1 DERECELER adiren Bazen Sıklıkla 2 3 4 Her zaman 5 I.

PROJE HAZIRLAMA SÜRECĐ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma Đhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi TOPLAM II. PROJE Đ ĐÇERĐĞĐ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III. Burada önemli olan öğrencilerin başarısını 5 (çok iyi) düzeyine çıkarmaktır.PROJE DEĞERLE DĐRME FORMU Projenin Adı : …………… Adı ve soyadı : …………… Sınıfı : …………… o : …………… DERECELER Kabul Orta Đyi Edilebilir 2 3 4 BECERĐLER I. ot: Yukarıda 1-5 arasında verilenler birer derecedir. 361 . SU U YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma TOPLAM GE EL TOPLAM Zayıf 1 Çok Đyi 5 ÖĞRETME Đ YORUMU: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Görevini zamanında yerine getirir. kirlettiklerini temizler vb. Grubumuzdaki Öğrenciler 1.AKRA DEĞERLE DĐRME FORMU Değerlendiren öğrencinin. Grup numarası: ……………… Adı soyadı : ……………… Sınıfı : ……………… 1. Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler. ). tertipli ve düzenli çalışır (Kullandığı aletleri yerine koyar. Arkadaşım Hiçbir Zaman 1. Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır.Arkadaşım 362 Ben Ben Ben Etkinliğe katılımda gönüllüdür. Ben . Arkadaşım 2. Sonuçları tartışırken anlaşılır konuşur. Temiz. Arkadaşım Projenin Sonunda 1. arkadaşının adı soyadı: ……………… Her Zaman 1. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. Malzemeleri kullanırken israf etmez. Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir. konuşulanları anlar. arkadaşının adı soyadı: ……………… 2. Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar. Arkadaşım 2. Arkadaşım 2. Arkadaşım 2. Arkadaşım Projenin Başında 1. öğretmenin birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada yardımcı olarak kullanılabilir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->