İMALAT SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR Bir tarafta ……...……………………………………………………………………………… adresinde mukim ….……………………………………………… (Bu sözleşmede kısaca “Sipariş Veren” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………………………… adresinde mukim ……………………………………………………………………….. (Bu sözleşmede kısaca “imalatçı” olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlarda işbu imalat Sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu sözleşmenin konusu; iş emri Sipariş Veren tarafından bildirilen/bildirilecek ürünlerin imalatçı tarafından sözleşmeye ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan sipariş formlarına uygun olarak imal edilmesi ve sözleşmede belirlenen şekilde ayıptan ari olarak teslimidir. Taraflarca sözleşmenin imza edilmesinden sonra Sipariş Veren tarafından verilecek tüm siparişler, düzenlenecek sipariş formları ve işbu sözleşme hükümlerine tabidir. Madde 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İş bu sözleşme, taraflarca süresiz olarak akdedilmiştir. Sipariş Veren iş bu sözleşmeyi her zaman tek taraflı olarak fesih edebilir. İmalatçı bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Fakat bu durumda imalatçı, kendisine bildirilen mevcut siparişler gereği ürünlerin imaline devam ederek bunları da teslim edecektir. Sözleşmenin imalatçı ya da Sipariş Veren tarafından feshedilmesi, imalatçının iş bu sözleşme gereği yüklendiği işlerden dolayı daha sonradan ortaya çıkabilecek sorumluluklarını bertaraf etmeyecektir. Madde 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Ürün ve aksesuarların tevdi alınması ve tesliminde uyulacak esaslar iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve zaman zaman yenilenen sipariş formunda/formlarında belirtilecektir. Sipariş Veren tarafından imalatçıya ürünlerin imali için verilecek kumaş, malzemeler vs. ve imalatçı tarafından imal edilen ürünlerin mülkiyeti ve her türlü hakları Sipariş Veren’e aittir. İmalatçı bunları yed-i emin olarak yedinde bulundurmak ve zayi olmalarını önlemek için gerekli tüm teknik tedbirleri, koruma ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. İmalatçı işyerini, yangın, sel, hırsızlık vs. durumlara karşı yıllık ………….. bedelden az olmayacak şekilde sigorta ettirmek zorundadır. İş bu hükme aykırı davranır ise imalatçı Sipariş Veren’in uğradığı/uğrayacağı doğmuş ve doğacak tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını ilk talepte derhal karşılamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

http://mkemaldemirel.wordpress.com

4.2. İmalatçıya ürünlerin imali için teslim edilecek malzemelerin hangilerinin bedellerinin Sipariş Veren tarafından, hangilerinin İmalatçı tarafından karşılandığı sipariş formunda belirtilecektir. Bedeli Sipariş Veren tarafından karşılanan malzemelerin zayi olması durumunda imalatçı durumu derhal Sipariş Veren’e bildirecek ve zayi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü doğrudan ve dolaylı zararı ilk talepte ödeyecektir. 4.3. İmalatçı sözleşme konusu ürünlerin imali için Sipariş Veren’in verdiği metraj, kg, adet üzerinden artan bütün malzemelerini sipariş fazlası ürünleri imal ettiği ürünlerle birlikte Sipariş Veren’e teslim edecektir. 4.4. İmalatçı üretim esnasında ek malzemeye ihtiyaç duyduğunda imalatı geciktirmeyecek, Sipariş Veren’i durumdan haberdar edecektir. İmalatçı hiçbir surette farklı malzeme kullanmayacak ve malzeme eksikliğinden bahisle ürünlerin zamanında tesliminden kaçınamayacaktır. 4.5. İmalatçı üretim yaparken, işbu sözleşmeye, kendisine numune olarak verilen ürüne ve sipariş formundaki şartlara, Sipariş Veren yetkililerinin bilahare yapmış olduğu kritiklere ve dikim talimatına, teknik föye harfiyen ve eksiksiz uyacaktır ve Sipariş Veren tarafından kendisine aksi yazılı olarak bildirilmedikçe hiçbir değişiklik yapmayacaktır. 4.6. İmalatçı, Sipariş Veren’den sipariş formunu imzalamak ve malzemeleri teslim almak üzere Sipariş Veren’in telefon, elektronik posta veya fax yoluyla bildirdiği tarihte Sipariş Veren’in bildirdiği yerde bulunacaktır. Sipariş formunda imalatçının unvanının altına çalışanlarından herhangi biri tarafından atılan imzanın, ayrıca bir temsil yetkisi aranmaksızın, geçerli ve bağlayıcı olacağını imalatçı kabul beyan ve taahhüt eder. 4.7. İmalatçı, imal ettiği ürünleri Sipariş Veren’in vereceği sipariş formunda belirtilen talimat programına göre imal ve teslim etmeyi, beyan taahhüt ve kabul eder. 4.8. İmal edilen ürünlerin Sipariş Veren’e tesliminden önce, ürünler Sipariş Veren’in yetkili teknik elemanlarınca ve Sipariş Veren’in belirlediği bir yerde incelenecektir. Bu incelemeden sonra ürünlerin teslimine engel bir durum olmadığı tespit edilirse ürünler teslim alınacaktır. Ürünlerin bu şekilde Sipariş Veren’in elemanlarınca incelenerek teslim alınması, işbu ürünlerin sözleşmeye uygun olarak imal edildiği ve Sipariş Veren’in işbu malların ayıptan arî olduğunu kabul ettiği anlamına gelmez. Zira ayıbın ürünlerin daha sonra geçireceği imalat ya da kullanım sürecinde ortaya çıkması durumunun muhtemel olduğunu imalatçı peşinen kabul eder. 4.9. Sipariş Veren, ürünlerin kendisine tesliminden sonra ürünlerin sözleşmede belirlenen nitelik ve vasıfta olmadığına ilişkin ayıp ihbarını hiçbir süreye bağlı olmaksızın sözlü veya yazılı olarak bildirebilir. İmalatçı tarafından imali yapılan ürünler Sipariş Veren’in yurt dışında veya yurt içinde müşterilerine ulaştıracağı ürünler olup, imalatçı, Sipariş Veren’e ürünlerle ilgili bir iade veya şikayet olması halinde

http://mkemaldemirel.wordpress.com

ve yahut reklamasyon faturası kesilmesi halinde ve benzeri her durumda Sipariş Veren’in ilk talebinde tüm zararını derhal karşılamayı gayrikabili rücu beyan kabul ve taahhüt eder. 4.10. İmalatçı sözleşme konusu ürünlerin aynısını ve/veya benzerini (model, dizayn, marka, logo, resim ve sair unsurlar olarak) kendisi veya bir üçüncü kişi için imal edemez ve imalat fazlası ürünleri de hiçbir şekilde başkasına satamaz. Bu ürünler de diğer ürünlerle birlikte sözleşmeye uygun olarak Sipariş Veren’e teslim edilecek ve bu ürünler için imalatçıya ayrıca bir bedel ödemeyecektir. İmalatçı ayrıca söz konusu ürünlerin taklitlerinin yapılmaması için gerekli önlemleri almak ve böyle bir durumdan haberdar olduğunda bunu Sipariş Veren’e derhal bildirmekle yükümlüdür. 4.11. İmalatçı, Sipariş Veren tarafından sözleşme konusu ürünlerin satılacağı üçüncü kişiler ve nihai müşterilere/ tüketicilere karşı Sipariş Veren’in uymakla yükümlü olduğu tüm koşullara ve mevzuat hükümlerine aynen riayet edecektir. Sipariş Veren’in açık ve önceden yazılı bir izni olmadan imalatçı siparişi kendi adresindeki imalat biriminden başka bir yerde imal ettiremez. İmalatçı işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, alacaklarını hiçbir şekilde başkasına devredemez, alt imalatçı tayin edemez. 4.12. Sipariş Veren veya yetkilendirdiği kişiler sözleşme konusu ürünlerin imalatçı tarafından imal edildiği üretim tesislerini her zaman ve önceden haber vermeksizin denetleyebilir. İmalatçı bu denetleme için gerekli her türlü kolaylığı sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. 4.13. Sözleşme konusu ürünlerin imal edildiği imalatçıya ait üretim tesislerinde ve diğer yerlerde çalışan işçilerin tüm işçilik ve sosyal hak ve alacaklarından imalatçı sorumludur. Bu ödemelerle Sipariş Veren’in herhangi bir ilgisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 4.14. İmalatçı, sözleşme konusu ürünlerin imalatı sırasında İş Kanunu ve tüm mevzuata belirtilen çalışma koşullarına aynen riayet edecek, çocuk çalıştırmayacaktır, zorla çalıştırma yapmayacak, işçiler arasında ayırım (kadın, erkek, din, dil, siyasi düşünce vs.) yapmayacak, işçilerin ücretleri ilgili kanunlarda belirtilen asgari ücretin altında olmayacaktır. İmalatçının iş, sigorta vb. tüm mevzuattan doğan yükümlülüklerine aykırı davranması sebebiyle Sipariş Veren’in bir zarara uğraması veya bir ödeme yapması halinde, İmalatçı Sipariş Veren’in uğramış olduğu zarar ve yapmış olduğu ödemeyi masrafları ile birlikte derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu konuda Sipariş Veren’e hiçbir sorumluluk atfedilemez. 4.15. Sipariş Veren, 3.kişilerle işbu sözleşme ile aynı veya benzer konuda sözleşme akdedebilir. İmalatçı bundan dolayı Sipariş Veren’den hiçbir hak alacak ve tazminat talebinde bulunamaz. 4.16. İmalatçı, işbu sözleşme ve sipariş formlarının herhangi bir maddesini ihlal ettiği takdirde Sipariş Veren’in uğradığı tüm zararı ilk talepte ve gayrikabili rücu ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

http://mkemaldemirel.wordpress.com

Madde 5 – ÜCRET İmalatçıya ödenecek ücret ve ödeme şekli Sipariş Veren tarafından bildirilen her bir sipariş bazında belirlenecektir. İmalatçı her bir sipariş için belirlenen bedelin artırılmasını ve/veya ödeme şeklinin değiştirilmesini talep edemez. Sipariş Veren’in iş bu sözleşmeden doğan alacaklarını imalatçıya ödenecek ücretten mahsup etmek hakkı saklıdır. Madde 6 – SORUMLULUK 6.1. Sipariş Veren aşağıdaki hallerde uğradığı tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan ve masrafları talep hakkı saklı kalmak kaydıyla iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir ve/veya siparişleri iptal edebilir. Bu durumda imalatçı hiçbir hak, alacak, masraf ve /veya tazminat talebinde bulunamaz. 6.1.1. İmalatçının TC kanunlarına, ilgili mevzuata, iş bu sözleşme hükümlerine veya sipariş formlarına veya Sipariş Veren’in talimatlarına aykırı olarak hareket etmesi. 6.1.2. Sipariş Veren’in yaptığı denetlemelerde imalatçının yetersizliğini veya başarısızlığını tespit etmesi veya üretimi layıkıyla yapamayacağına kanaatine varması. 6.1.3. İmalatçının işe zamanında başlamaması veya grev, toplu iş görüşmesi halleri de dahil olmak üzere işin durması veya iş programına uygun olarak devam ettirilememesi. 6.1.4. Teslimatı zamanında yapmaması. 6.1.5. İmalatçının müflis olarak hüküm giymesi, acze düşmesi veya tasfiyeye girmesi, aleyhine iflas takibi yapılması veya konkordato talep etmesi veya borçlarını ödememesi dolayısıyla alacaklıları tarafından bir yediemin tayin edilmesi. 6.1.6. İmalatçının kafi miktarda kaliteli işçi, malzeme ve teçhizat temin edememesi ve işi yürütememesi. Madde 7 - GİZLİLİK 7.1. İmalatçı, işbu sözleşme kapsamında ve sözleşme nedeniyle Sipariş Veren’e ve iş bu sözleşme konusu üretilecek ürünlere ilişkin, kendisine temin edilen veya ifşa edilen ticari sırları, finansal bilgileri, model, dizayn, tasarım, marka, logo, resim, formül ve sair bilgileri bunlara ilişkin belge ve materyalleri, gerek işbu sözleşme süresi boyunca gerekse işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde gizli tutmayı, bu bilgileri sözleşme dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı ve kullandırmamayı, gizli bilgileri herhangi bir şahıs, firma veya kuruluşa doğrudan doğruya veya dolaylı olarak açıklamamayı gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 7.2. İmalatçı iş bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kendisine temin edilen tüm gizli bilgileri derhal Sipariş Veren’e iade etmeyi kullanmamayı, çoğaltmamayı, hiçbir şekilde alıkoymamayı, üçüncü şahıslara vermemeyi ve üçüncü şahısların kullanımına sunmamayı gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

http://mkemaldemirel.wordpress.com

Madde 8 - VERGİLER İşbu sözleşme ve ayrılmaz parçalarının uygulanmasından doğabilecek her türlü vergi (Damga vergisi vs.) İmalatçı tarafından karşılanacaktır. Madde 9 – GENEL HÜKÜMLER 9.1. Sipariş Veren ile imalatçı arasında doğan her türlü uyuşmazlıklarda, icra-iflas ve yargı yollarında münhasıran Sipariş Veren’in defter ve muhasebe kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, işbu sözleşme ve ayrılmaz parçalarının HUMK 287.maddesi gereği kati ve kesin delil olacağını imalatçı gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. 9.2. Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği en geç 7 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 9.3. İş bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilafların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İş bu sözleşme 4 (dört ) sayfadan ibaret olup İstanbul’da …/…/… tarihinde 1 nüsha olarak imzalanmıştır.

SİPARİŞ VEREN

İMALATÇI

http://mkemaldemirel.wordpress.com

…/…/… tarihli sözleşmenin Eki ve ayrılmaz parçasıdır.

SİPARİŞ FORMU

SİPARİŞ NO MÜŞTERİ İSMİ ADET/MİKTAR

ÜCRET MALZEME/ HAMMADDE TESLİM YERİ VE TARİHİ ÜRÜN TESLİM YERİ VE TARİHİ ÜRETİM TARİFNAMESİ NUMUNE ÖRNEKLERİ ADEDİ İMZALAYAN AD-SOYAD GÖREV

http://mkemaldemirel.wordpress.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.