TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 706 EN 12620 + A1
Nisan 2009

ICS 91.100.15; 91.100.30 2. baskı

BETON AGREGALARI Aggregates for concrete

TS EN 12620 + A1 (2009) standardı, EN 12620 + A1 (2008) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır. Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ön söz
Bu standard, CEN tarafından kabul edilen “EN 12620:2002” standardı esas alınarak, TSE Maden İhtisas Grubunca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun “02 Nisan 2003” tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilmiş olup, “12 Ekim 2006” tarihli Teknik Kurul toplantısında “AC” olarak, “28 Nisan 2009” tarihli Teknik Kurul toplantısında ise “A1” olarak tadil edilerek ikinci baskı olarak yayımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce yayınlanmış bulunan baskıları geçersizdir. Bu standardda, “AC” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler Bu standardda, “A1” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler işaretleri arasında gösterilmiştir. işaretleri arasında gösterilmiştir.

-

Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz. Bu standard, AB Direktiflerinin temel gereklerini destekler. AB Direktifleriyle ilişki için, bu standardın ayrılmaz bir parçası olan bilgi amaçlı Ek ZA’ya bakılmalıdır. Bu ek, geri kazanılmış agregalara ilişkin hükümleri ve prEN 933-11, EN 1744-5, EN 1744-6 ve EN 1367-4’te belirtilen yeni deney metotlarını içerir. Bu standardlar, ileri hazırlık düzeyindedir. Agregaların diğer nihaî kullanımlarına yönelik gerekler, aşağıdaki standardlarda belirtilmiştir: EN 13043 (TS EN 13043) Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas EN 13055-1 (TS 1114 EN 13055-1) Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout prEN 13055-2 (TS EN 13055-2) Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for unbound and bound applications EN 13139 (TS 2717 EN 13139) Aggregates for mortar prEN 13242 (TS EN 13242) Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction EN 13383-1 (TS EN 13383-1) Armourstone - Part 1:Specification prEN 13450 (TS 7043 EN 13450) Aggregates for railway ballast

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

İçindekiler
1 2 3 Kapsam .................................................................................................................................................... 1 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar........................................................................................... 1 Terimler ve tarifler................................................................................................................................... 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 Agrega .............................................................................................................................................. 3 Doğal agrega.................................................................................................................................... 3 Karışık (tuvenan) agrega.................................................................................................................. 3 Yapay agrega ................................................................................................................................... 3 Geri kazanılmış agrega .................................................................................................................... 3 Dolgu agregası ................................................................................................................................. 3 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) ......................................................................................................... 3 İnce agrega ...................................................................................................................................... 3 İri agrega .......................................................................................................................................... 4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar................................................................................ 4 Parti .................................................................................................................................................. 4 Çok ince malzeme............................................................................................................................ 4 Kategori ............................................................................................................................................ 4 Sınıflandırma .................................................................................................................................... 4 Genel ................................................................................................................................................ 4 Agrega tane sınıfları ......................................................................................................................... 4 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) .......................................................................................... 5 İri agregaların tane şekli ................................................................................................................... 9 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası ........................................................................................... 9 Çok ince malzemenin muhtevası ................................................................................................... 10 Çok ince malzemenin kalitesi......................................................................................................... 10 Genel .............................................................................................................................................. 10 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci ..................................................................................... 11 İri agregaların aşınmaya karşı direnci ............................................................................................ 11 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci .................. 11 Tane yoğunluğu ve su emme oranı................................................................................................ 12 Yığın yoğunluğu ............................................................................................................................. 12 Dayanıklılık..................................................................................................................................... 12 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması ........................................................ 13 Genel .............................................................................................................................................. 15 Klorürler.......................................................................................................................................... 15 Kükürtlü bileşikler ........................................................................................................................... 15 Diğer bileşenler .............................................................................................................................. 16 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası ........................................................................................................................................................ 17 Genel .............................................................................................................................................. 17 Başlangıç deneyleri ........................................................................................................................ 17 Fabrika üretim kontrolü................................................................................................................... 17 Kısa gösteriliş ve tarif ..................................................................................................................... 18 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler..................................................................................................... 18

Geometrik özellikler................................................................................................................................ 4

Fiziksel özellikler................................................................................................................................... 10

Kimyasal özellikler................................................................................................................................ 15

Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi........................................................................................... 17 7.1 7.2 7.3

8

Kısa gösteriliş........................................................................................................................................ 18 8.1 8.2

9

İşaretleme ve etiketleme....................................................................................................................... 18

Ek A (Bilgi için) - Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi ......................................................................................... 19

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ek B (Bilgi için) - İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler ................................. 21 Ek C - İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları .................................................................................................................................... 22 Ek D - Çok ince malzemenin değerlendirilmesi.......................................................................................... 23 Ek E (Bilgi için) - Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler ....................... 24 Ek F (Bilgi için) - Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler ........... 25 Ek G (Bilgi için) - Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin, kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler.......................................................................................... 27 Ek H - Fabrika üretim kontrolü ..................................................................................................................... 29 Ek ZA (Bilgi için) - Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri........................................................................................................................................................ 34 Kaynaklar........................................................................................................................................................ 44

.

son aşamadadır. bu standardda belirtilen bütün özelliklere uygun olmalıdır. bilinen ve geleneksel doğal ve yapay agregaların yanı sıra. atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. ikincil kaynaklardan elde edilen bilinmeyen malzemeler için standardlaştırma çalışmaları yeni başlamış olup. Aynı zamanda. EN 206-1'e uygun beton ile yollarda. çimento yapımında bir bileşen olarak kullanılanlar ile beton yapımında kullanılan inert dolgu agregaları dışındaki dolgu agregalarını kapsamaz. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar.000 kg/m3)'ten daha büyük olan agregaları kapsar.Bölüm 5: Genel cihazlar ve kalibrasyon Agregaların geometrik özellikleri için deneyler . * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır. İlâve karakteristikler ve özellikler.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Beton agregaları 1 Kapsam Bu standard. yapay veya geri kazanılmış agregaların. Bu standard. diğer kaplamalarda ve öndökümlü beton mamullerde kullanılan beton da dahil olmak üzere.50 Mg/m3 (1. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir.Kısım 3: Basitleştirilmiş petrografik tanımlama için işlem ve terminoloji Agregaların genel özellikleri için deneyler .15.100. tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır.100. EN.00 Mg/m3 (2. Geri kazanılmış agregalar. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda. standardlarda yer almakta olup. uygun ikazlarla birlikte. piyasada agrega olarak yer aldıklarında.Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini . 3. ve 4.00 Mg/m3 (2. Bununla birlikte. kullanım yerinde bir kalite kontrol sisteminin yerleştirilmesini öngörür ve mamullerin bu standarda uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılar. fabrika üretim kontrolü bünyesinde. dolgu malzemesi olarak kullanılan agregaların ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların özelliklerini kapsar. Bu standard. bütün beton tiplerinde kullanılan ve etüvde kurutulmuş tane yoğunluğu 2.ICS 91. beton yapımında kullanılmak amacıyla. M/125 “Agregalar” Talimatı. kullanım amacına bağlı olarak bu standard ve tehlikeli maddelerle ilgili ulusal mevzuata (Ek ZA) tam uyumlu olmalıdır. EN 13055-1:2002 'de belirtilmiştir. 91. kolonda verilmiştir. mamulün kullanım tecrübesine bağlı olarak her durum için ayrı ayrı belirtilebilir ve taraflar arasındaki özel sözleşmelerde tarif edilebilir. doğal.Hafif agregaların özellikleri. No (İngilizce) EN 196-2: Methods of testing cement .Eleme metodu 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı. Bu standard ayrıca.Part 5: Common equipment and calibration EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates .500 kg/m3) ile 2. geri kazanılmış agregalar ile yeni veya bilinmeyen kaynaklardan elde edilen bazı malzemeleri de ihtiva etmektedir. bunlarla ilgili yeni deney metotları.Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description EN 932-5 Tests for general properties of aggregates . Not 1 . Bu standard ayrıca. pek bilinmeyen bu tür malzemeler. bu malzemelerin kökeninin ve özelliklerinin açık bir şekilde tarif edilebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Not 2 .Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method TS No1) TS EN 196-2: 2002 TS 10088 EN 932-3 TS EN 932-5 TS 3530 EN 933-1 Adı (Türkçe) Çimento deney metotları . ISO. 1 . IEC Adı vb.Bölüm 2: Çimentonun kimyasal analizi Agregaların genel özellikleri için deneyler .Part 2: Chemical analysis of cement 2005 EN 932-3 Tests for general properties of aggregates . yoğunluğu 1.000 kg/m3) arasında olan geri kazanılmış agregaları ve geri kazanılmış ince agregaları (4 mm) da kapsar.Yapılarda kullanılan agregalar. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır.

Bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini TS EN 1097-6 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .100.Methylene blue test EN 933-10 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 9: İnce tanelerin tayini .Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini TS EN 1097-9 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Bölüm 4: Tane şeklinin tayini .Kavkı içeriğinin tayini TS EN 933-8 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Kum eş değeri tayini TS EN 933-9 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Shape index EN 933-7 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 8: İnce tanelerin tayini .Nordik deneyi TS EN Agregaların termal ve atmosferik 1367-1:2008 etkilere karşı özellikleri için deneyler Bölüm 1: Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini TS EN 1367-2 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (MikroDeval) TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-2:2000 özellikleri için deneyler .15.Part 8: Assessment of fines.Part 3: Determination of loose bulk density and voids Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 2: Methods for the determination of the resistance to fragmentation Tests for mechanical and physical properties of aggregates . IEC Adı vb.Bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-8:2004 özellikleri için deneyler .Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Grading of fillers (air jet sieving) prEN 933-11 EN 1097-1 Tests for geometrical properties of aggregates .Part 6: Determination of particle density and water absorption Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Nordic test Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres . ISO. 91.Part 4: Determination of particle shape .Part 10: Assessment of fines .Part 3: Determination of particle shape .İnce dolgu malzemelerinin tane büyüklüğüne göre sınıflandırılması (hava jetiyle eleme) - EN 1097-2: 1998 EN 1097-3 EN 1097-6 EN 1097-8: 1999 EN 1097-9 TS EN 1097-1 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Part 8: Determination of the polished stone value Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregates Test for mechanical and physical properties of aggregates .Bölüm 9: Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncin tayini .Kısım 7: İri agregalarda kavkıların yüzdesi .Part 7: Determination of shell content .ICS 91.Bölüm 2: Magnezyum sülfat deneyi EN 1367-1: 2007 EN 1367-2 2 .30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN.Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) Tests for mechanical and physical properties of aggregates .100.Percentage of shells in coarse aggregates EN 933-8 Test for geometrical properties of aggregates . No (İngilizce) EN 933-3 Tests for geometrical properties of aggregates .Flakiness index EN 933-4 Tests for geometrical properties of aggregates .Part 2: Magnesium sulphate test Adı (Türkçe) TS 9582 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-3 deneyler .Şekil indisi TS EN 933-7 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Part 9: Assessment of fines .Metilen mavisi deneyi TS EN 933-10 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Bölüm 3: Tane şekli tayini Yassılık endeksi TS 3814 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-4 deneyler .Bölüm 10: İnce tanelerin tayini .Sand equivalent test EN 933-9 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 2: Parçalanma direncinin tayini için metotlar TS EN 1097-3 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler .

063 mm göz açıklıklı elekten geçen ve yapı malzemelerine belirli özellikler kazandırmak amacıyla ilâve edilen malzeme. üst göz açıklıklı elekte kalan (elek üstü) ve alt göz açıklıklı elekten geçen bazı tanelerin (elek altı) varlığı kabul edilir.Part 6: Determination of the influence recycled aggregate extract on the initial setting time of cement ISO 565:1990 Test sieves .Bölüm 5: Asitte çözünebilen klorür tuzlarının tayini TS EN 1744-6 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler . IEC Adı vb.8 İnce agrega "D" değerinin 4 mm'den küçük veya 4 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüğündeki agregaya verilen isim. 3. 3.Metal wire cloth. yapay veya geri kazanılmış tipte olabilir. doğal. aşağıdaki terimler ve tarifler geçerlidir: 3. Not "Çok ince malzeme"nin tarifi için Madde 3.Part 1: Chemical analysis EN 1744-5 Tests for chemical properties of aggregates . 3 .6 Dolgu agregası Çoğunluğu. 3. Not Bu gösterilişte.Bölüm 1: Kimyasal analiz TS EN 1744-5 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler .Part 5: Determination of acid soluble chloride salts EN 1744-6 Tests for chemical properties of aggregates . 3. 0. perforated metal plate and electroformed sheet .Bölüm 4: Kuruma çekmesi tayini TS EN Agregaların kimyasal özellikleri için 1744-1:2000 deneyler . alt (d) ve üst (D) elek göz açıklıkları cinsinden ifade edilen d/D olarak gösterilişi. 3. Not Karışık agregalar.5 Geri kazanılmış agrega Önceden yapılarda kullanılmış olan inorganik malzemelerin işlemden geçirilmesi sonucunda elde edilen agrega.ICS 91. ISO. No (İngilizce) EN 1367-4 Tests for thermal and weathering properties of aggregates .30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN.Metal tel örgülü ISO 565:2001 elekler.15.100.2 Doğal agrega Mekanik işlem dışında herhangi bir işleme tâbi tutulmamış olan mineral kaynaklardan elde edilen agrega. 3. 3. iri ve ince agrega kısımlarına ayırmaksızın veya iri ve ince agrega kısımları ayrıca hazırlandıktan sonra bunların birleştirilmesi suretiyle üretilebilir.Nominal sizes of openings Adı (Türkçe) TS EN 1367-4 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .Part 4: Determination of drying shrinkage EN 1744-1: Tests for chemical properties of 1998 aggregates .7 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) Agreganın.1 Agrega Yapılarda kullanılan taneli malzeme.4 Yapay agrega Isıl veya diğer uygulamaları ihtiva eden bir endüstriyel işlem sonucunda elde edilen mineral kökenli agrega.Bölüm 6: Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini TS 1225 Deney elekleri . delikli metal plâkalar ve elektrokimyasal şekillendirilmiş levhalar .3 Karışık (tuvenan) agrega İri ve ince agregaların karışımından oluşan agrega. 91. Agrega.12'ye bakılmalıdır.Göz ve delik açıklıklarının anma büyüklükleri 3 Terimler ve tarifler Bu standardın amaçları bakımından.100.

1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. 4 . Not Kesintisiz bir işlem uygulanarak. gemi yükü) veya uniform olduğu varsayılan şartlar altında bir defada üretilen agrega stoğu. kısmî sevkiyat miktarı (demir yolu vagon yükü. kayaç veya çakılların doğal olarak parçalanması ve/veya ezilmesi veya yapay agregaların işlenmesi suretiyle üretilebilir.100. 3. Not Farklı özelliklerden oluşan kategoriler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. 91. Agrega tane sınıflarının D/d oranı.12 Çok ince malzeme 0. Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar.14 Sınıflandırma Belirtilen bir elek serisinden geçen ve kütlece yüzde olarak ifade edilen tane büyüklük dağılımı.2 Agrega tane sınıfları Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar dışındaki bütün agregalar. d/D gösterilişi kullanılarak agrega tane sınıfı cinsinden belirtilmelidir. Not 3 . 3.ICS 91. Gerektiğinde.10 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar "D" değerinin 8 mm'den küçük veya 8 mm'ye eşit olduğu buzul ve/veya nehir kökenli doğal agregalara verilen isim. Agrega tane sınıfları. "Serbest" kategori kullanılabilir. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir. 3. Çizelge 1'de belirtilen temel elek serisi veya temel elek serisi + seri 1 veya temel elek serisi + seri 2 sütunlarından seçilen bir elek göz açıklığı çifti kullanılarak belirtilmelidir. 3. 4 Geometrik özellikler 4. işlenmiş agregaların harmanlanması suretiyle de üretilebilir. bu değerin Çizelge 8'deki karşılığı olarak Fl55 (beyan değer) alınır. 3.4'ten küçük olmalıdır. Not 1 . kamyon yükü.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. Meselâ. yassılık endeksi 55 olsun. Seri 1 ve seri 2'den seçilen elek göz açıklık kombinasyonlarının kullanılmasına izin verilmez.9 İri agrega "D" değerinin 4 mm'den büyük veya 4 mm'ye eşit. dolgu olarak belirtilmeli ve Madde 4. Not 2 . sevkiyat miktarı. 1.11 Parti Üretim miktarı. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. "d" değerinin ise 2 mm'den büyük veya 2 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüklerindeki agregaya verilen isim. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla Madde 4'te belirtilen deneyler yapılmalıdır. bir değerler aralığı veya bir sınır değeri olarak ifade edilen seviyesi. 4. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir.063 mm göz açıklıklı elekten geçen agrega tane sınıfı. Not Bu agregalar.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 İnce agregalar. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. 3.100.3'te belirtilen tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. belirtilen bir sürede üretilen agrega miktarı bir parti olarak değerlendirilmelidir.13 Kategori Agregaya ait bir özelliğin.15.

3.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 1 . agregaların tane büyüklüğü dağılımı.3. 4.2 ilâ Madde 4.5 (32) 63 Temel elek serisi + seri 1 mm 0 1 2 4 5. bir ayrışmanın (segregasyonun) oluşmamasına dikkat edilmelidir.3.Parantez içinde gösterilen yuvarlatılmış büyüklükler.6 (5) 8 11. üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü değerleri ile ilgili toleranslar için Madde 4.3.Önemli derecede farklı yoğunluğa sahip agregalar harmanlandığında. fabrika üretim kontrol sistemi içinde değerlendiriliyorsa.2 (11) 16 22.15.3. d/D tane sınıfı gösterilişine ve Çizelge 2'den seçilen kategorilere uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır.3 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) 4. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.2 İri agregalar Bütün iri agregalar. Agregalar.100.1 Genel EN 933-1'e uygun olarak tayin edildiğinde.Agrega tane sınıflarının belirtilmesinde kullanılan elek göz açıklıkları Temel elek serisi mm 0 1 2 4 8 16 31.6'da belirtilen şartları sağlamalıdır. 91.5 (32) 40 63 Not . Not . 4. 5 .100.4 (22) 31.ICS 91. agrega tane sınıfına (d/D) bağlı olarak Madde 4.6'da belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır.5 (32) 45 63 Temel elek serisi + seri 2 mm 0 1 2 4 6.3.5 (12) 14 16 20 31.1 ilâ Madde 4.3 (6) 8 10 12. en fazla 6 ay içerisinde farklı yığınlardan belirlenen tane büyüklüğü dağılımı değerlerinin en az % 90'ı.

Kesikli granülometriye sahip agregadan yapılan beton veya diğer özel kullanımlar için ilâve özellikler belirtilebilir.100 98 .b 0-5 0-5 0-5 Kategori.4 D a.100 90 .99 db 0 . Not .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 2 .99 80 . kütlece % 99'dan daha büyük olabilir.99 GA85 Hesaplanan elek numaralarının.2 mm ve D/d > 4 olan tane büyüklük dağılımı yapılmış iri agregalarda.100.Tane büyüklüğü dağılımı için genel özellikler Elekten geçen kütlece yüzde 2D 100 100 100 100 100 1.100 98 .100 85 . kategoriler için farklı özelliklere sahiptir. ancak bu gibi durumlarda üretici. ISO 565:1990 R 20 serisindeki tam numaralar olmaması durumunda.5 Yukarıda gösterildiği gibi hesaplanan orta göz açıklıklı eleğin. 6 . d/2 göz açıklıklı elekleri ile temel elek serisi + seri 1'deki veya d ile D arasında yer alan temel elek serisi + seri 2'deki elekler de dahil olmak üzere tipik tane büyüklüğü dağılımını belgelendirmeli ve beyan etmelidir.2 mm İnce D ≤ 4 mm ve d = 0 Doğal olarak D = 8 mm ve d = 0 sınıflandırılmış 0/8 Karışık a) b) c) d) GA90 100 98 .2 mm D/d > 2 ve D > 11. d.20 0 .99 85 .b 98 . Diğer agrega ürün standardları. Çizelge 3'te verilen genel sınırlara uymalıdır.70 GT17. Bir önceki alt elek göz açıklığının 1.99 90 . bir sonraki en yakın elek göz açıklığı kullanılmalıdır. 91.Orta göz açıklıklı eleklerle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı için genel sınırlar ve toleranslar Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Orta göz açıklıklı elek Kategori D/d Üreticinin beyan ettiği tipik tane mm GT Genel sınırlar büyüklüğü dağılımına uygulanacak toleranslar <4 D/1. serideki en yakın elek kullanılmalıdır.2 mm ve D/d > 2 veya b) D ≤ 11.100 98 . Ek A'da verilmiştir. orta göz açıklıklı elekten geçen kısmın tane büyüklüğü dağılımı ve Çizelge 3'teki kategorilerden seçilen toleransları belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. D.4 25 . D ≤ 45 ve d = 0 a) D > 11. Elekten geçen yüzde (D). aşağıda verilen ilâve şartları (i ve ii) sağlamalıdır: i) ii) Bütün tane büyüklüğü dağılımları.100.Yaygın olarak kullanılan ürün tane büyüklükleriyle ilgili genel sınırlar ve toleranslar.4 katından daha küçük orana sahip elekler kullanılmayabilir.ICS 91.99 90 .15.99 100 98 .15 d/2 a.70 GT15 ± 15 ≥4 D/2 25 . ISO 565:1990/R 20 serisinde verilen tam elek göz açıklığına sahip olmaması durumunda.100 95 .5 ± 17.100 Dc 85 . Üretici. Gd GC85/20 GC80/20 GC90/15 GF85 GNG90 Agrega Tane büyüklüğü İri D/d ≤ 2 veya D ≤ 11.20 0 . Çizelge 3 . orta göz açıklıklı elekten geçen yüzde.

Not İnce agregaların irilik sınıflamasıyla ilgili tavsiyeler. 4. Çizelge 4 . Çizelge 2'de elekten geçen yüzde değerleriyle (D) daha da sınırlı hale gelir.15. üretilen her agrega için tipik tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. Belirtilen toleranslara ilâve olarak. Çizelge 11'den seçilen kategori için çok ince malzemenin miktarının en büyük değeri.Genel kullanım amaçlı ince agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0. Çoğu uygulamalarda normal yeterlilikle kullanılan ince agregalar. ince agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır.100.1 ve Çizelge B.063 a) b) Elekten geçen kütlece yüzdelerin toleransları 0/4 0/2 0/1 ± 5 a) ± 20 ± 20 ±3 ± 5 a) ± 20 ± 25 ±5 ± 5 a) ± 25 ±5 b) ± 5'lik toleranslar. 91. Çizelge 4'te belirtilen elek göz açıklıklarından geçen kütlece agrega yüzdesi olarak ifade edilir. 7 . Tipik tane büyüklüğü dağılımı. Çizelge 5'te verilen toleranslara uygun olmalıdır. Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır.2).063 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde değerlerine uygulanır. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler. 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır: a) Üretici. üst elek göz açıklığına (D) uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. 4. Çizelge 4'te belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.2 mm ve D/d ≤ 2 veya b) D ≤ 11. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler.3 İnce agregalar İnce agregalar.4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar. Üretici.ICS 91.2 mm ve D/d ≤ 4 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 olan tek tane büyüklüğüne sahip iri agregalar için Çizelge 2'de belirtilenlerden başka ilâve şart konulmayabilir.250 0.30 a) D > 11.100. Özel kullanımlar ve tane büyüklüğü dağılımı değişkenliğinin azaltıldığı durumlar için belirtilmesi halinde. Ek B'de verilmiştir (Çizelge B. b) Tane büyüklüğü dağılımları. tane büyüklüğü dağılımı toleransları Ek C'ye uygun olarak uygulanmalıdır. 0.3. üretilen her bir ince agrega tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir.3.

Çizelge 6 .Parantez içinde verilen rakamlar.2 (11) 6. Agrega tane büyüklüğü mm 8 .3 (6) 2 0/12.5 Karışık agregalar Karışık agregalar. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.Karışık agregaların tane büyüklüğü dağılımı özellikleri Aşağıda gösterilen eleklerin genel sınırları (Elekten geçen kütlece yüzde) 40 ± 20 70 ± 20 Temel elek serisi + seri 1 Temel elek serisi + seri 2 Elek için mm 4 1 0/6.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 5 .0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 8 2 1 0.3 4 1 0/8 0/8 4 1 0/10 5.100.6 (5) 2 0/11.5 (32) 0/31.4 (22) 4 0/45 Not . D ≤ 45 mm ve d = 0 olan iri ve ince agrega karışımından oluşmalı ve Çizelge 2'den seçilen kategori için genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır.250 0.3. agrega tane büyüklüğüne uygun olarak Çizelge 6'da belirtilen iki ara elekten geçen yüzde kısmı için öngörülen özelliklere uygun olmalıdır.2 (11) 2 0/22.100. 91. Karışık agregalar ayrıca.5 (12) 8 2 0/14 8 2 0/16 0/16 10 2 0/20 11.15.063 Toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) ±5 ± 10 ± 10 ± 10 ±3 ±2 4.125 0.4 (22) 16 4 0/31.5 (32) 20 4 0/40 22.ICS 91.

satır 1).7 Özel kullanım amaçlı agregalar Belirli bir nihaî beton kullanımı için özel agreganın tane büyüklüğü dağılımının tayini gerektiğinde. 0.5 mm ve 63 mm göz açıklıklı eleklerden uygun olanları kullanılarak özel tane büyüklüğü dağılımı aralıkları tanımlanmalıdır. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. 2 mm. Çizelge 8'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.063 mm. 9 . 31.Dolgu agregalarının tane büyüklüğü dağılım özellikleri Elekten geçen kütlece yüzde Üretici tarafından beyan edilen en Münferit sonuçlar için genel aralık büyük aralık a) 2 100 0.500 mm. Çizelge 7 . 4. 0. Çizelge 9 .15. EN 933-3'te belirtilen yassılık indeksi cinsinden tayin edilmelidir. son 20 değeri esas alır (Çizelge H. ISO 565:1990'da belirtilen eleklerden R 20 serisi ile 0. Çizelge 9'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 4. Elek göz açıklığı mm a) 4.1.En büyük şekil indeksi değerlerine göre kategoriler Şekil indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 55 > 55 Serbest Kategori Sl SI15 SI20 SI40 SI55 SIBeyan SINR 4. Yassılık indeksi.125 85 -100 10 0. iri agregaların tane şeklinin tayininde referans deney olarak kullanılmalıdır. iri agregaların şekli. 0. Sonuçların %90'ı. ancak sonuçların tümü. 1 mm. EN 933-7'ye göre tayin edilmiş olan iri agregaların kavkı muhtevası. 91.5 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası Gerektiğinde. 8 mm. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.En büyük yassılık indeks değerlerine göre kategoriler Yassılık indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 35 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori Fl FI15 FI20 FI35 FI50 FIBeyan FINR Gerektiğinde. bu aralığın içerisinde olmalı.6 Dolgu agregaları EN 933-10'a uygun olarak tayin edilen dolgu agregası tane büyüklüğü dağılımı. Çizelge 7'de belirtilen sınırlara uygun olmalıdır. Çizelge 8 .100. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.250 mm.100.063 70 . 4 mm.3. genel tane büyüklüğü dağılım aralığı dahilinde bulunmalıdır (Sütun 2). Yassılık indeksi.100 10 Beyan edilen tane büyüklüğü dağılım aralığı. EN 933-4'e uygun olarak tayin edilmiş olan şekil indeksi.125 mm. Çizelge 10'da belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.3. 16 mm.ICS 91.4 İri agregaların tane şekli Gerektiğinde.

6 Çok ince malzemenin muhtevası EN 933-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan çok ince malzemenin muhtevası. Dolgu agregasındaki çok ince malzemenin muhtevası. Ek D'ye uygun olarak değerlendirilmeli ve zararlı olup olmadığına karar verilmelidir. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır.ICS 91. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir. Çizelge 11'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara.5 ≤4 >4 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 > 16 Serbest ≤3 ≤ 11 > 11 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 ≤ 22 > 22 Serbest Kategori f f1.5 f4 fBeyan fNR f3 f10 f16 fBeyan fNR f3 f11 fBeyan fNR f3 f10 f16 f22 fBeyan fNR İri agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar Karışık agregalar İnce agregalar 4.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. Not 2 .Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. Gerektiğinde.İri agregaların en büyük kavkı muhtevası değerlerine göre kategori Kavkı muhtevası % ≤ 10 > 10 Serbest Kategori SC SC10 SCBeyan SCNR 4. Not 3 . agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.100. "Serbest" kategori kullanılabilir. 91.100. bu değerin Çizelge 12'deki karşılığı olarak LA60 (beyan değer) alınır. 10 . Meselâ.063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece yüzde ≤ 1.Çok ince malzeme muhtevasının en yüksek değerlerine göre belirlenmiş kategoriler Agrega 0.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 10 .15. Madde 4'te belirtilen deneyler. Çizelge 7'de belirtilen şartları sağlamalıdır. 5 Fiziksel özellikler 5. Çizelge 11 . nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. Not 1 .7 Çok ince malzemenin kalitesi Dolgu agregaları da dahil ince agregalardaki çok ince malzemenin kalitesi. Los Angeles katsayısı 60 olsun.

91.15. yüzey işlemlerinde kullanılan iri agregaların parlatmaya karşı direnci (parlatma değeri PSV). Çizelge 12 .ICS 91.En büyük Los Angeles katsayısı değerlerine göre kategoriler Los Angeles katsayısı ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 40 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori LA LA15 LA20 LA25 LA30 LA35 LA40 LA50 LABeyan LANR Gerektiğinde.4. Çizelge 14 . parçalanmaya karşı direnç. Los Angeles deney metodu. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.100. parçalanmaya karşı direncin tayininde referans deney metodu olarak kullanılmalıdır. Çizelge 13 . EN 1097-1'e uygun olarak tayin edilmelidir. Parlatmaya karşı direnç.100. MDE).En yüksek aşınmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Mikro-Deval katsayısı ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MDE MDE10 MDE15 MDE20 MDE25 MDE35 MDEBeyan MDENR 5.4 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci 5. EN 1097-8'e uygun olarak tayin edilmelidir.1 Parlatmaya karşı direnç (parlatma değeri .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 5.PSV) Gerektiğinde. Mikro-Deval katsayısı. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 14'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. iri agregaların aşınmaya karşı direnci (Mikro-Deval katsayısı.En yüksek darbe direnç değerlerine göre kategoriler Darbe değeri % ≤ 18 ≤ 22 ≤ 26 ≤ 32 > 32 Serbest Kategori SZ SZ 18 SZ 22 SZ 26 SZ 32 SZ Beyan SZNR 5.3 İri agregaların aşınmaya karşı direnci Gerektiğinde. Los Angeles katsayısı.2 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Gerektiğinde. EN 1097-2:1998 Madde 5'te belirtilen Los Angeles katsayısı cinsinden tayin edilmelidir. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 13'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Çizelge 15'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Çizelge 12'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. EN 1097-2:1998 Madde 6'ya uygun olarak tayin edilen darbe değeri. 11 .

3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç Gerektiğinde. EN 1097-9'a göre tayin edilmelidir. çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç (Nordik aşınma değeri .100. EN 1097-8:1999 Ek A'ya uygun olarak tayin edilmelidir.En yüksek yüzey aşınmasına karşı direnç değerlerine göre kategoriler Agrega aşınma değeri ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 Ara değerler ve 20'den büyük değerler Serbest Kategori AAV AAV10 AAV15 AAV20 AAVBeyan AAVNR 5. 91.100. Çizelge 16'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Çizelge 17 .6 Yığın yoğunluğu Gerektiğinde.4.4. 5.AN). EN 1097-3'e ve istenmesi halinde beyan edilen sonuçlara uygun olarak tayin edilmelidir.1 İri agregaların donma/çözülme etkisine karşı direnci Donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılacak betonlar için donmaya dirençli agregaya ihtiyaç duyulması durumunda. 12 . tane yoğunluğu ve su emme oranı.AAV) Gerektiğinde.En yüksek parlatmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Parlatma değeri ≥ 68 ≥ 62 ≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 Ara değerler ve 44'ten küçük değerler Serbest Kategori PSV PSV68 PSV62 PSV56 PSV50 PSV44 PSVBeyan PSVNR 5.15. EN 1097-6'ya göre tayin edilmeli ve sonuçlar. EN 1367-1 veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilmiş olan donma direnci.7 Dayanıklılık 5.Çivili lâstiklerden kaynaklanan en yüksek aşınmaya karşı direnç değerleri için kategoriler Nordik aşınma değeri ≤7 ≤ 10 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 30 Ara değerler ve 30'dan büyük değerler Serbest Kategori AN AN7 AN10 AN14 AN19 AN30 ANBeyan ANNR 5. Çizelge 16 .5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Gerektiğinde. 5. Çizelge 17'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Yüzey aşınmasına karşı direnç. Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç. yığın yoğunluğu.AAV).ICS 91. istenmesi halinde tayin araçları ve kullanılan hesaplamalarla birlikte beyan edilmelidir. yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri . Çizelge 18 veya Çizelge 19'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.7.2 Yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 15 .

91.7. Bu durumda. Ek G'de verilmiştir.ICS 91. prEN 933-11’e göre tayin edilmeli ve Çizelge 20’de belirtilen ilgili kategorilere göre beyan edilmelidir. sönmemiş kireç gibi genleşen malzeme içerebilir.Bu özellik. ayrıca Ek A’ya bakılmalıdır).En yüksek donma-çözülme direnç değerlerine göre kategoriler Donma-çözülme (Kütlece yüzde kaybı a) ) ≤1 ≤2 ≤4 Kategori F F1 F2 F4 a) >4 FBeyan Serbest FNR Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir durumlarında. 5. tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregaların donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılmasıyla ilgili yol gösterici bilgiler Ek F'de verilmiştir.3'te verilmiştir.Magnezyum sülfat kullanılarak elde edilen en yüksek don dayanıklılığı değerlerine göre kategoriler Magnezyum sülfat değeri (Kütlece yüzde kaybı) ≤ 18 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MS MS18 MS25 MS35 MSBeyan MSNR 5.100. geri kazanılmış agrega. bu çizelgede verilen sınırlar uygulanmaz. Çizelge 18 . kullanım yerinde geçerli olan mevzuata uygun olarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. Herhangi bir deney metodu mevcut olmadığı için genleşme ile ilgili sınır değerlerin verilmesi henüz mümkün değildir. Çok nadir durumlarda.15. Not Alkali-silika reaktifliğinin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler. Not 1 .genleşme. Not 2 . Çizelge 19 . hava sürüklenmiş beton ile kaplanmış kütle betonuna veya simetrik veya yoğun donatılı ve açık havaya maruz kalmayan yapı elemanlarına uygulanmaz.075'i aşmamalı ve sonuçlar beyan edilmelidir durumunda.8 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması Geri kazanılmış iri agregadaki bileşen malzemelerin oranları. 5.kuruma büzülmesi Agrega özellikleri sebebiyle betonda hasara yol açan büzülme çatlakları oluşması halinde.Hacim kararlılığı .2. agregaların alkali-silika reaktifliği. Donma/çözülmeye karşı direnci değerlendirmek için su emme değerinin kullanılmasıyla ilgili tavsiye.100. EN 1367-4'e uygun olarak deneye tâbi tutulması yoluyla tayin edilen (agreganın geri kazanılmış olması kuruma büzülmesi % 0.3 Alkali-silika reaktifliği Gerektiğinde. kurumanın hiç meydana gelmediği yerlere. gerektiğinde yapı betonunda kullanılacak agregaların. Madde F.7.2 Hacim kararlılığı . 13 .

Alçı sıva Cam Rg 14 . kereste (yüzmeyen).Bağlayıcı (kil ve toprak gibi) . prEN 933-11’e göre aşağıda verilmiştir: Bileşen Rc Ru Rb Ra FL X Muhteva (kütlece %) Beton.5≤1 XRg1≤2 XRg2Muhteva cm3/Kg FL ≤ 0.2≤2 FL2≤5 FL5≤ 0. doğal taş Hidrolik bağlı agrega Kil duvar birimleri (tuğlalar ve karolar gibi) Kalsiyum silikat duvar birimleri Gazbeton (yüzmeyen) Bitümlü malzemeler Hacimde yüzen malzeme Diğer: .ICS 91.Geri kazanılmış iri agregalardaki bileşenler için kategoriler Muhteva Kategori (kütlece %) Rc ≥ 90 Rc90 ≥ 80 Rc80 ≥ 70 Rc70 ≥ 50 Rc50 < 50 RcBeyan Serbest RcNR Rc + Ru ≥ 95 Rcu95 ≥ 90 Rcu90 ≥ 70 Rcu70 ≥ 50 Rcu50 < 50 RcuBeyan Serbest RcuNR Rb ≤ 10 Rb10≤ 30 Rb30≤ 50 Rb50> 50 RbBeyan Serbest RbNR Ra ≤1 Ra1≤5 Ra5≤ 10 Ra10X + Rg ≤ 0.100. 91. Bileşen a) Çizelge 20’deki bileşenlerin tarifleri. beton mamulleri.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 20 . plâstik ve lâstik .100.Muhtelif: metaller (demirli ve demir dışı).15.2 a) FL0.2 kategorisi. sadece yüksek kalitede yüzey bitirme işlemi gerektiren özel uygulamalar içindir.5 XRg0. harç Beton duvar birimleri Serbest agrega.

2 (beyan değer) alınır. a) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu için kütlece % 2'yi.3 Kükürtlü bileşikler 6.0 > 1. agregaların ve dolgu agregalarının EN 1744-1:1998 Madde 11'e uygun olarak tayin edilmiş olan toplam kükürt muhtevası. EN 1744-5’e uygun olarak tayin edilmeli ve gerektiğinde imalâtçı tarafından beyan edilmelidir. bu değerin Çizelge 21 'deki karşılığı olarak AS1. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 6 Kimyasal özellikler 6. havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun asitte çözünebilen sülfat muhtevası kütlece % 1. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.3. 91. b) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar için % 1'i aşmamalıdır.2 Klorürler Gerektiğinde.100.8 ASBeyan ASNR AS1. 6. Beton yapımında kullanılan geri kazanılmış agregaların asitte çözünebilen klorür iyon muhtevası.2 AS0.2 olsun. 15 .01’den daha fazla olmadığı biliniyorsa (meselâ.100.Alkali-silika reaktifliği ve kimyasal bileşenlerin kullanıldığı betonun dayanıklılığı ve yüzey özellikleriyle ilişkili hafif organik kirleticiler de dahil olmak üzere agregalardaki kimyasal bileşenlerin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler Ek G'de verilmiştir. Not 2 . Not 1 . bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.Asitte çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Asitte çözünebilen sülfat muhtevası (Kütlece yüzde) ≤ 0. beton agregalarının suda çözünebilen klorür iyon muhtevası. EN 1744-1:1998 Madde 12'ye uygun olarak tayin edilmiş olan beton agregalarının ve dolgu Çizelge 21 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun agregalarının asitte çözünebilen sülfat muhtevası. 6. bu değer. Not 4 .1 Asitte çözünebilen sülfat Gerektiğinde.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler.8 > 0. Not 3 . ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. Not Birleştirilmiş agreganın suda çözünebilen klorür iyon muhtevasının % 0. S cinsinden. "Serbest" kategori kullanılabilir. ülke içindeki ocaklardan çıkarılan agregalar için).ICS 91. betonun klorür muhtevasının hesabında kullanılabilir. Çizelge 21 . Meselâ.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. EN 1744-1:1998 Madde 7'ye uygun olarak tayin edilmeli ve istenmesi halinde üretici tarafından beyan edilmelidir.2 Toplam kükürt Gerektiğinde.0 ASBeyan ASNR Agrega Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu 6.3.2 ≤ 0. Gerektiğinde. olarak beyan edilmelidir.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır.0 Serbest Kategori AS AS0.8 Serbest ≤ 1.15.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. Madde 4'te belirtilen deneyler.

Bu maddelerin oranları.Organik madde muhtevası deneyindeki berrak sıvının rengini değiştiren bazı inorganik bileşikler. Çizelge 22 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde.100. Çizelge 22 . ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi bakımından. betonun priz almasını ve sertleşmesini olumsuz olarak etkilemez.3.3'e uygun olarak değerlendirilmelidir. S cinsinden toplam kükürt muhtevası en çok % 0. 120 dakikadan daha fazla artırmayacak ve b) Harç deney numunelerinin basınç dayanımını. agrega.Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Suda çözünebilen sülfat muhtevası (kütlece %) ≤ 0.2 Serbest Kategori SS SS0. yukarıda verilen katılaşma süresi ve basınç dayanımı özellikleri uygulanmalıdır.4.3).3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Gerektiğinde. EN 1744-1:1998 Madde 15. Gerektiğinde. çimento macununun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi için kategoriler Ön priz alma zamanındaki değişme (te) (dakika) ≤ 10 ≤ 40 > 40 Serbest 16 Kategori (A) A10 A40 ABeyan ANR . EN 1744-1:1998 Madde 15. 91.2 SSNR 6.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren oranlarda organik maddeleri veya diğer maddeleri ihtiva eden agregalar ile dolgu agregaları. EN 1744-1'e göre yapılacak deneyle tayin edilmelidir.Şekerler. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir. katılaşma süresi ve basınç dayanımı üzerindeki etkileri bakımından EN 1744-1:1998 Madde 15. Çizelge 23 . geri kazanılmış agregalar. EN 1744-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası. a) Harç deney numunelerinin katılaşma süresini. standard renklerden daha açık ise.100. Çizelge 23’teki değerlere uygun olmalıdır. Ön priz alma zamanındaki değişme (te). özel tedbirler alınmalıdır. Bu mineralin mevcut olduğu biliniyorsa. Not 1 .4 Diğer bileşenler 6.15.2'ye uygun olarak tayin edilmelidir. Not 2 .ICS 91. Bu durumda. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren hafif organik kirleticilerin bulunup bulunmadığı. EN 1744-6’ya uygun olarak değerlendirilmelidir. 6.1'e uygun olarak tayin edilmelidir. yüksek bir organik madde muhtevasının varlığını gösterirse. organik madde muhtevası veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. Gerektiğinde. Sonuçlar.1 olmalıdır. 28 günde % 20'den daha fazla azaltmayacak miktarlarda olmalıdır. harç deney numunesi kullanılarak deneye tâbi tutulmalıdır (EN 1744-1:1998 Madde 15. agregadan kaynaklanan suda çözünebilen malzemelerin çimento macununun (paste). fulvo asitlerin mevcudiyeti. Organik madde mevcudiyeti.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregada pirotin [kararsız bir demir sülfür (FeS) bileşiği] mevcut ise. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı.Geri kazanılmış agregalardaki suda çözünebilen malzemelerin.

17 . poliaromatik karbonları serbest bırakma ihtimali olan bileşenlerin veya diğer tehlikeli maddelerin belirlenmesi ile ilgili bilgileri ihtiva etmelidir.2 Başlangıç deneyleri Amaçlanan nihaî kullanımla ilgili başlangıç tip deneyleri. 7. Priz alma zamanı üzerindeki etkiyle ilgili olarak yukarıdaki çizelgede verilen değerler uygulanmalıdır.1 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası. ilgili malzeme için fabrika üretim kontrolünün başlangıç noktası olarak belgelendirilmelidir. 6.ICS 91. agreganın kullanıldığı yerde yürürlükte olan mevzuatta belirtilen sınırları aşarsa. ürünün bu standarda ve uygunsa beyan edilen değerlere uygun olduğunun sağlanması amacıyla.2. Bu belge özellikle. Ek H'de belirtilen özelliklere uyan bir fabrika üretim kontrol sistemini oluşturmalıdır.4.1'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda dikalsiyum silikat ayrışması göstermemelidir.3'e uygun olarak hazırlanan bir deney numunesi kısmı kullanılarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. EN 1744-1:1998 Madde 19. sodyum hidroksit veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez.1 ve Madde 15. kullanım amacına ve bu kullanımla ilgili mevzuata bağlıdır. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı. Başlangıç deneylerinin sonuçları.4. başlangıç tip deneyleri (Madde 7. EN 1744-1:1998 Madde 15. standard renklerden daha açıksa. agrega üretimi esnasında hangi kalite kontrol işlemlerinin kullanıldığı belirtilmelidir. 6.100. Not . 6.Betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyebilen geri kazılmış agrega bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 6. 7 Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi 7.5 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalardaki karbonat muhtevasının EN 196-21:2005 Madde 5'te belirtildiği gibi.2.100. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde. kontrol edilmesi isteniyorsa. agrega.3 Fabrika üretim kontrolü Üretici. normal eşik değerlerinin üzerinde radyasyon yayma ihtimali olan bileşenlerin. b) Ham maddelerin yapısında veya işlem şartlarında.Herhangi bir agregaya uygulanan kontrolün tipi. belirtilen özelliklerin aşağıda verilen şartlardaki uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilmelidir: a) Yeni bir agrega kaynağının kullanılacak olması. karbonat muhtevası EN 1744-1:1998 Madde 12. agregaların özelliklerini etkileyebilen temel bir değişikliğin söz konusu olması. Bu bileşenlerden herhangi birinin muhtevası. EN 1744-1:1998 Madde 19.2) ve fabrika üretim kontrolünü (Ek H) gerçekleştirmelidir. Her iki deney de geri kazanılmış agregalara uygulanabilir. Geri kazanılmış agregalar için EN 1744-6 verilen işlemler kullanılmalıdır.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Organik madde varlığının tayini için iki deney metodu yaygın olarak kullanılmaktadır: sodyum hidroksit deneyi ve fulvoasit deneyi (bk. Üreticinin tuttuğu kayıtlarda. 7.4.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası. su özüt deneyi (EN 1744-6) uygulanarak deneye tâbi tutulmalıdır.2).1 Genel Üretici. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir. Not 4 .3’te verilen işlemlerle tayin edilemez. başlangıç deneylerinin sonuçları beyan edilmelidir.Şekerler. 91. Not 3 .2'ye uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda demir ayrışması göstermemelidir.15.

CE işareti ve etiketi için. Belgenin seri numarası. Agrega tane büyüklüğü.ICS 91. hem de depo belirtilmelidir. bir depoda tekrar elden geçirilmişse. Not - 9 a) b) c) d) İşaretleme ve etiketleme Kısa gösteriliş. Ek ZA'daki Madde ZA. Agrega tipi (EN 932-3’e uygun ve geri kazanılmış agrega için “geri kazanılmış agrega” ifadesi). 91. İrsaliye ve teslim belgesi.malzeme.1a ve Çizelge ZA. Belirli bir agregayı belirtmek için ihtiyaç duyulan diğer ilâve bilgiler. 8.15.1 Kısa gösteriliş ve tarif a) b) c) d) Kaynak ve üretici . sipariş sırasında üreticiyi.100. Bu standardın numarası. aşağıdaki terimlerle belirtilmelidir: 8. belirli bir nihaî kullanım ile ilişkili belirli özellikler ve Çizelge ZA. Meselâ: a) b) Kısa gösteriliş ile tarif arasındaki ilişkiyi belirten bir kod. Sevkiyat tarihi. hem kaynak.100.2 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler Diğer bilgilere gerek duyulması. en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir: Not - 18 . şartlara ve nihaî kullanıma bağlıdır. Geri kazanılmış agrega için Çizelge 20’ye göre bileşen kategorisi.3'e bakılmalıdır.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 8 Kısa gösteriliş Agregalar. Müşteri.1b'de kapsanmayan ilâve bilgilerle ilgili özellikler hakkında bilgilendirmelidir.

2 mm 16 mm 22.70 5.6/22.2 5.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.70 8 2/22.2/45 31.4 8/63 25 .8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4.4 5.4 16 8/31.4 11.2/63 25 .Orta göz açıklığı olarak " .6 2/16 11.2 Orta göz açıklığı 2/5.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5." işareti gösterildiğinde.6 mm 8 mm 11.5 31.5 16/63 25 . bu durum.4 11.5 ± 17.6 4/11.6/45 22.100. normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.6/16 8/22.1 .5 31.4 16 4/45 22.6/32 16 8/45 22.2 8 4/22. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.70 11.5 ± 17.70 2/11.15.5 45 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 5.2 5.5 16/45 22. Not 2 .2 4/31.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek A (Bilgi için) Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi Çizelge A.5 ± 17.4/63 25 .6/63 25 .2 22.5 ± 17.5 22.4 mm Genel sınırlar GT17.ICS 91.2/31. 19 .Temel elek serisi + seri 1 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.2 5.70 2/8 4/16 11. 91.100.4 11.5 31.5 16 5.4 11.4 31.6 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 11.

Temel elek serisi + seri 2 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2. 91.70 2/8 8 4/16 14 8/31.5 20 31.4 10/40 16/63 25 . normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 3.ICS 91.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.5 ± 17.15. Not 2 .3 4/10 6.2 .5 16 20 ± 17.100. 20 .100." işareti gösterildiğinde.5 31.15 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 10 Orta göz açıklığı 2/6.70 4/12.3 mm 8 mm 10 mm 16 mm 20 mm Genel sınırlar GT17.3/20 14 10/31.70 8 2/20 16 4/40 25 .5 45 ± 15 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 6. bu durum.5 11.70 10 20 ± 17.5 20/63 25 .5 25 .5 16 8/40 25 .Orta göz açıklığı olarak " .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge A.3/16 8/20 16/40 25 .2 6.5 22.70 2/10 8 4/20 6.3/31.70 5 2/16 10 4/31.5 ± 17.

100. Ancak.1 seçildiğinde.100.1 .125)} 100 21 . C.0 . beyan edilen FM ± 0. normal olarak. İlâve olarak istendiği durumlarda. bir sevkiyata ait FM değeri. orta olarak sınıflandırılanlar M harfi ve ince olarak sınıflandırılanlar ise F harfi ile gösterilir. ince agregaların iriliği veya inceliği ile ilgili ilâve bilgiler vermek istemesi halinde kullanılır. orta tane büyüklüğü dağılımı için MP kullanılır). C.500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde için. Çizelge B.70 CP 5 .1 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek B (Bilgi için) İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler Çizelge B.6 İncelik modülü (FM). Benzer şekilde. iri olarak sınıflandırılmış olan ince agregalar C harfi.0. Not İncelik modülü (FM). İlâve olarak.25) + (> 0.2'de.1.5) + (> 0. ince tane büyüklüğü dağılımı için FF kullanılır). M veya F harflerinden sonra P harfi ilâve edilir (meselâ.ICS 91. Çizelge B.500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzdeye bağlı olarak irilik veya incelik Elekten geçen kütlece yüzde MP 30 .2 seçildiğinde.50 sınırları dahilinde veya belirtilen diğer bir sınır dahilinde olmalıdır.İncelik modülüne bağlı olarak irilik veya incelik İncelik modülü MF 2. 91.2.5 CF 4. bu amaçla çizelgelerin her ikisi birlikte kullanılamaz.15.1 ve Çizelge B. şartname hazırlayıcıların.8 .2 . M veya F harflerinden sonra F harfi ilâve edilir (meselâ.4 FF 2. Çizelgelerden her biri bu tür ilâve bilgilerin sağlanmasında kullanılabilir. kararlılığın kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. 0.0. Çizelge B.1 ve Çizelge B. aşağıda verilen göz açıklıklı (mm) eleklerde kalan kümülatif kütlece yüzdelerin toplamı olarak yüzde cinsinden hesaplanır: İncelik modülü (FM) = ∑ {(> 4) + (> 2) + (> 1) + (> 0. incelik modülü için. Çizelge B.100 Çizelge B.45 FP 55 .2.

063 Not .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek C İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları Çizelge C.15.250 0.İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0.100.3.ICS 91. 91.3.Madde 4.1 . Elekten geçen yüzdeyle ilgili toleranslar 0/2 ±5 ± 10 ± 15 ±5 0/4 ±5 ± 10 ± 10 ±3 0/1 ±5 ± 15 ±5 22 .100.

ICS 91. 0/2 mm aralığı ile yapılan kum eş değeri ve metilen mavisi deneyleriyle ilgili uygunluk özellikleri. Sınırlar ve/veya kategoriler. 91.15.100. 23 . % 3'ten veya agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre belirtilmiş olan başka bir değerden daha az olması. c) EN 933-9'a uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. kum eş değerinin (SE). b) EN 933-8'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. belirtilen alt sınırı aşması.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek D Çok ince malzemenin değerlendirilmesi Çok ince malzeme. Not Kesin sınırlar. d) Bilinen bir performans yeterliliğine sahip agreganınkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması. belirtilen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi.100. normal olarak % 90 ihtimal seviyesinde ifade edilmelidir. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki farklı ince agregalar için. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata uygun olarak yerel yeterlilikteki performansla kullanılan mevcut malzemelerin özellikleriyle ilgili tecrübelerden faydalanılarak oluşturulmalıdır. deney metotları kullanılarak daha fazla kanıt elde edilinceye kadar sabit hale getirilemez. aşağıda belirtilen dört durumdan birinin söz konusu olması halinde zararsız olarak kabul edilmelidir: a) İnce agreganın toplam çok ince malzeme muhtevasının. metilen mavisi deneyinin (MB).

100. Yeterli bir kullanım performans kaydına sahip olan ve katkı maddesi ihtiva eden veya etmeyen agrega ve çimento kombinasyonlarından elde edilen tesiste üretilmiş betonun normal kontrol dayanımları. kullanım tecrübelerine bağlı olarak değerlendirilmelidir. genellikle betondan daha yüksek dayanıma sahiptir. E.ICS 91. E.3 LA30 kategorili veya SZ22 darbe kategorili agregalar. 40'tan daha büyük Los Angeles katsayılarına sahip agregalar. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgeler veya özel bölgesel yollar için yüzey tabakası şartlarını sağlamak için). Ancak. Hava sürükleme derecesi.1.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek E (Bilgi için) Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler E. agreganın dayanımı ile ilgili genellikle yeterli bir bilgi sağlar.2 LA15.2 E. darbe gerilmelerine maruz kalan yol kaplamaları ve döşeme yüzey tabakaları için gerekebilir. bileşen malzemeler ve bunların betonda kullanılan oranları ile ilişkilidir. agrega dayanımının da dikkate alınması gerekebilir.15.100. 91. LA20 kategorili agregalar veya SZ18 darbe kategorili agregalar. özellikle önemli bir faktördür ve bu sebeple beton deney numuneleri kullanılarak betonun donma ve çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesi için gereklidir. E.1 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Agregalar. betonun çok yüksek dayanımlı olması isteniyorsa. suya doygunluk derecesi.1 E.1. genellikle sadece özel durumlarda gerekir (meselâ.1 Donma ve çözülmeye karşı direnç Betonun donma ve çözülmeye karşı direnci. 24 .1.2.

3 ve Madde F. 91.2. dolomitler ve Karbonifer kumtaşları çoğunlukla % 2'den daha yüksek emme değerlerine sahiptir. Hasar riski.1 Genel Agreganın. yoğunluk ölçmeleri ile daha iyi değerlendirilebilir. donma-çözülmeye dayanıklılık için yeterli olan birçok agrega. donma-çözülmeye karşı dirençli olarak kabul edilebilir. Belirli bir oranda mikro gözenekli çakmaktaşı kökenli agrega tanelerini ihtiva eden bazı agregalar söz konusu olduğunda.1. mika şist. aşağıda verilenlerden bazılarını veya tümünü ihtiva edebilir: Şist. donma-çözülme olayından hasar görme ihtimali olan zayıf ve/veya yüksek oranda su emen tanelerin varlığıyla ilgili bir gösterge ortaya koyabilir. % 1'den daha büyük değilse. Bu deneylerden herhangi biriyle ilgili şartları sağlayan agregalar. Ancak bu malzemeler.3 Petrografik yapı Donma ve çözülmeye karşı direnç.2. agrega tanelerinin dayanımı ve taneler dahilindeki gözeneklerin boyut ve dağılımının yanı sıra diğer süreksizliklerle de ilişkilidir. Permiyen kireçtaşları. tebeşir. marn. fillit. F. Ancak.2.2. öncelikle iklime. F. petrografik analizi veya aşağıda belirtilen fiziksel deneylerden birini ihtiva eder. Madde F. F. gözenekli çakmaktaşı. F. yeterli donma-çözülme direncine sahip olabilir.4'te verilen fiziksel deneylerden biri. F. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması halinde önemli oranda artar.1 İklim Herhangi bir hasarın etkisi.100. su emme oranları % 2’den daha yüksek olmasına rağmen.ICS 91. donma-çözülme döngülerinin sıklığı. su emme oranından daha çok. donma veya çözülme olaylarından hasar görmesi muhtemeldir.100. Aşırı ayrışmış kayaçlar.1. Bu tür tanelerin varlığının gözlenmesi veya varlığından şüphelenilmesi halinde. donma ve çözülmenin derecesi ve agrega tanelerinin doygunluk derecesi ile ilişkilidir. 25 . kısmen veya tamamen doygun çevre şartları altında veya yüksek nem şartlarında. çoğunlukla % 4'ten daha yüksek emme değerlerine sahip iken. altere gözenekli bazalt veya kil çimentolu gevşek taneler.15. donma ve çözülme işleminden kaynaklanan hasar görme hassasiyeti. F. Meselâ. EN 932-3'te belirtilen işleme göre petrografik analize tâbi tutulması. şeyl.3 Su emme oranı EN 1097-6'ya uygun olarak tayin edilmiş olan su emme oranı.1.2 Petrografik analiz Agreganın.1 Deney Gösterge deneyleri Donma-çözülme hassasiyeti için bir gösterge oluşturabilen deneyler. yeterli veya yetersiz donma-çözülme dayanıklılığı arasındaki farklılık. daha yüksek emme değerlerine sahiptir. bazı Jura kireçtaşları ve kumtaşları.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek F (Bilgi için) Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler F.2 F.2 Nihaî kullanım Agregaların. yüksek fırın curufları. petrografik tipine ve agrega taneleri içindeki gözeneklerin boyut dağılımına bağlıdır.2. agreganın donma-çözülmeye karşı direncin değerlendirilmesinde kullanılabilir. bazı çakıltaşları ve breşlerden elde edilen hassas agregalar. agreganın donma-çözülme etkisine dirençli olduğu kabul edilebilir. nihaî kullanıma.

agreganın performansı ile ilgili yeterli bir kayıt mevcut ise. Ayrıca. Madde 5. tuz yok İstenmiyor F2 veya MS25 F1 veya MS18 . İskandinavya'nın bazı bölgeleri ve şiddetli kış hava şartlarının görüldüğü dağlık bölgeler ilâve edilebilir. çevresel şartlar. çimentoyla bağlı tanelere sahip geri kazanılmış agregalara uygun değildir. 91.7. Çevre şartları 26 . agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. kuru durum İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor . Magnezyum sülfat deneyi.ICS 91.Tuz (deniz suyu veya yol satıhları) F4 veya MS35 F2 veya MS25 F1 veya MS18 . EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir. nihaî kullanım ve iklim bilgileri.1 . agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması durumları için en uygun olarak kabul edilir. Magnezyum sülfat deneyi.4 Diğer gösterge deneyleri EN 1367-1'e uygun olarak tayin edilen donma-çözülme değeri veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilen magnezyum sülfat etkisine dayanıklılık değeri. tuz yok İstenmiyor F4 veya MS35 F2 veya MS25 .100.Buzlanma yok. Çizelge F. Seçilen kategori.Hava alanı satıh kaplamaları F2 veya MS25 F1 veya MS18 F1 veya MS18 a) Kıta Avrupa kategorisine ayrıca İzlanda.Kısmî doygunluk. kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir. Yeterli performans kayıtlarının mevcut olmaması ve bir deneyin yapılmasının gerekmesi durumunda.1'den uygun bir kategorinin seçilmesi amacıyla kullanılabilir.3 Kategori seçimi Amaçlanan kullanım şartlarına benzer şartlar altında.1 ile bağlantılı olarak kullanılabilir.Doygun.2. Not Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu durumlarında.100. Çizelge F.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 F.15. beton üzerinde deney yapmak suretiyle agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin tahkik edilmesi mümkündür. F.İklim ve nihaî kullanımla ilişkili donma-çözülme şiddet kategorisi İklim Akdeniz Atlantik Kıta Avrupası a) . söz konusu agrega. istenen donma-çözülme direncinin veya magnezyum sülfat direncinin belirlenmesi amacıyla.

ICS 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek G (Bilgi için) Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin. alkaliler ve belirli silis formları arasında meydana gelir (alkali-silika reaksiyonu). En yaygın reaksiyon şekli. yüksek oranda sülfat miktarına müsaade edilebilir. bu olay betonda şişmeye ve takiben çatlamaya veya parçalanmaya yol açabilir.1 Alkali-silika reaksiyonu Doğal agregalarla alkali-silika reaksiyonu Belirli agregalar. sülfatları oluşturmak üzere beton içinde indirgenebilirler.01'den daha büyük olmadığının gösterilmesi halinde. Bu tür tuzlar. miktarları büyük oranda agrega kaynağına bağlı olarak. bu değer. Reaktif olmayan bir agrega kombinasyonunun kullanılması. % 0.2 Geri kazanılmış agregalardaki klorürler Özellikle sertleşmiş beton veya harç içerenler olmak üzere geri kazanılmış agregalarda klorürler. özütlemeden önce ince toz haline öğütülmüş olsa bile. betondaki bileşen malzemelerin tümünün dikkate alındığı toplam klorür miktarının sınırlandırılması genel bir uygulamadır. betonun genleşme suretiyle hasar görmesine de neden olabilir. agregalarda sodyum ve potasyum tuzları halinde bulunabilir. çimentonun hidratasyon reaksiyonlarında hiçbir etkiye sahip değildir. Geri kazanılmış agregalarda EN 1744-1’e göre tayin edilen suda çözünebilen sülfatlar. G. Kristalize yüksek fırın curufunun ihtiva ettiği sülfatın büyük bir oranı. EN 1744-5’e göre tayin edilen asitte çözünebilen klorür muhtevası.3.100. genellikle potansiyel olarak reaktif sülfatlar (alçı sıvası gibi) olup. curuf taneleri halinde bulunduğundan. Belirli bir çimento-agrega kombinasyonunun bozulmaya yol açan reaktifliğinin bulunmadığını gösteren geçmiş uzun dönemli bir tecrübe olmaması halinde. Bu şekilde ilâve bir güvenlik marjı sağlanabilir.3 G. Bu sebeple curufta. Numune. betonun toplam klorür ve alkali muhtevasını arttırır. 91. 27 . Çoğunlukla ülke içi ocaklardan elde edilen agregaların suda çözünebilir klorür iyonu muhtevasının çok düşük olması muhtemeldir. betondaki gözenekler içerisindeki sıvılarda mevcut bulunan alkali hidroksitler ile reaksiyona girebilir. Bu tür malzemelerin toplam klorür muhtevasının.1. kalsiyum alüminat ve diğer fazlarda bulunabilir. betonda şişmeye bağlı hasara sebep olabilir. Daha az yaygın diğer bir reaksiyon şekli.100. alkali-karbonat reaksiyonudur. G. Etkin alkali muhtevası düşük olan çimento kullanılması. Belirli şartlar altında agregalarda mevcut olan diğer kükürt bileşikleri. muhtemelen klorür miktarını olduğundan fazla gösterecektir. Bu bileşikler ayrıca betonda şişmeye bağlı bozulmaya sebep olur.1 Klorürler Doğal agregalardaki klorürler Klorürler.1 G. betonun klorür iyon muhtevasının hesaplanmasında kullanılmalıdır. Betonun ihtiva ettiği metalin korozyon riskini en aza indirmek amacıyla. Geri kazanılmış agregaların çoğu için klorür iyon muhtevalarının düşük olması muhtemeldir. betondaki bileşen malzemelerin azamî klorür muhtevaları esas alınarak hesaplama işleminde kullanılabilir. bu klorürlerin EN 1744-1:1998 Madde 7’de açıklanan işlemlerde su kullanılarak özütlenmesi mümkün değildir.15.1. dolayısıyla bu değer. aşağıda verilen tedbirlerden birinin alınması gerekli olabilir: Beton karışımının toplam alkali muhtevasının sınırlandırılması. G.2 Sülfatlar Agregalarda bulunan sülfatlar. Olumsuz şartlar altında ve rutubet mevcudiyeti söz konusu olduğunda. kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler G. Betonun suya doygunluk derecesinin sınırlandırılması.

hafif organik kirleticilerin seviyeleri konusunda ek şartlar koymak gerekebilir. reaktif olmadığı özellikle ortaya konmadıkça malzemenin potansiyel olarak reaktif agrega olduğunun kabul edilmesi uygun olacaktır. geri kazanılmış beton agregası olması durumunda.3. G.ICS 91.5'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. Organik madde ve şeker türevi malzemeler.100. kabarmaya veya beton yüzeyine yakın olması halinde patlaklara sebep olmak suretiyle.1'ini aşmamalıdır. Not Daha fazla bilgi için.4 Betonun yüzey tabakasını etkileyen bileşenler Görünüş özelliğinin. Geri kazanılmış agregaların. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre değerlendirilebilir. geri kazanılmış agregalar için kullanılabilir. Her iki durumda da. EN 1744-1:1998 Madde 14. öngörülemeyen bileşen değişkenliği dikkate alınmalıdır.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. yukarıda belirtilen önlemlerin sürdürülebilirliğini etkileyebilir. belirli bir nihaî kullanım için uygunluğuna itina gösterilmelidir.5 Betonun priz almasını ve sertleşmesini etkileyen bileşenler Agregaların diğer bileşenleri. modern üretim tesislerinden elde edilen havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun beton yapımında kullanılması halinde iyi sonuç vermemesi. CEN Report CR1901 "Regional specifications and recommendations for the avoidance of alkali-silica reactions in concrete" dokümanına bakılmalıdır. betonun temel bir özelliği olarak görüldüğü durumlarda. böyle bir etkiye sahip maddelere iki örnektir. 28 . dekoratif kaplamalı betonlarda olduğu gibi). Agreganın.25'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. Agregaların ülke sınırları dışından temin edilmesi halinde.3’te verilen işlemlerle belirlenemez.15. agrega kaynağının.2 Geri kazanılmış agregalarla alkali-silika reaksiyonu Geri kazanılmış agregaların kullanımı. Not Agregalardaki kütlece çok küçük yüzdelerdeki kirleticiler.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agrega-çimento kombinasyonuna.100. lekelenmeye. geri kazanılmış beton agregalarının alkali muhtevasının tayin edilmesi ve dikkate alınması da gerekecektir. beton agregaları olarak kullanıldıklarında betonun hacim kararlılığını olumsuz olarak etkileyebilir. Agreganın. a) İnce agreganın kütlece % 0. yüzey kalitesini veya dayanıklılığını olumsuz olarak etkileyen oranlarda malzeme ihtiva etmemelidir. Ancak. satın alıcı.6 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf bileşenleri Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun bazı bileşenleri.05'ini aşmamalıdır. G. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren çimento hidratasyon hızını olumsuz olarak etkileyebilir. geri kazanılmış genel agrega olması durumunda. kullanıldıkları betonun dayanım gelişme hızını. agreganın getirildiği ülkenin konuyla ilgili tecrübelerini dikkate almalıdır. Bazı agrega bileşenleri. dayanımını ve dayanıklılığını olumsuz olarak etkiler. renk bozulmasına. yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin uygulanamadığı hallerde. yeni betonun (veya içerisindeki çimentonun) alkali muhtevasının sınırlı olduğu hallerde. a) İnce agreganın kütlece % 0. beton mastarlamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan. Reaktif demir sülfür ve linyit. bazı kil mineralleri de.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. daha az muhtemeldir. EN 1744-1:1998 Madde 14. EN 1744-6’da verilen işlemler. betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyen bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15. 91. agregalar. G. beton yüzey görünüşünü olumsuz olarak etkileyebilir. orijinal betonun reaktif (veya reaksiyona giren) agrega içermediğinin tespit edilmesinin yanı sıra. Bazı durumlarda (meselâ. G. Beton yüzeyinin önemli olduğu durumlarda. Ayrıca. betonun yüzey görünüşünü bu şekilde etkileyen malzemelere verilebilecek iki örnektir.

bununla ilgili kontrol araçları oluşturulmalıdır. kalite sapmalarının belirlenmesi. b) Varsa. H. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan hükümlere göre yürürlükte olan sınır değerlerini aşmadığının temin edilmesi. a) Uygun olmayan özellikte ürün oluşmasının önlenmesi ile ilgili işlemin başlatılması.1 Belge ve veri kontrolü Belge ve veri kontrolü.2.3 Hammadde bilgisi Hammadde tipi. kaynağı ve uygun olması halinde hammaddenin bulunduğu yeri ve üretim plânını gösteren bir veya daha fazla haritayı ihtiva eden belgeler mevcut olmalıdır. 91. dahilî ve haricî belgelendirme ve verilerin onaylanması.1 Organizasyon Sorumluluk ve yetki Kaliteyi etkileyen işleri idare eden. yayınlanması. Herhangi bir tehlikeli madde ve maddelerin belirlenmesi halinde.15. sistemin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli olarak temin edilmesi amacıyla. malzemelerin muayene edilmesi ve fabrika üretim kontrol sistemiyle ilgili dokümanları kapsayan hükümleriyle ilgili belgeleri ve verileri kapsamalıdır. H. Üretici. genellikle mineral kökenli agrega kaynaklarının çoğunda mevcut değildir.1 Giriş Bu ek. 29 . kaydedilmesi ve giderilmesi amacıyla. fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususların yerine getirildiği işlemleri ihtiva eden bir fabrika üretim kontrol kullanım kılavuzunu oluşturmalı ve muhafaza etmelidir. H. bu standardın satın alma. uygun yetkilere sahip bir kişiyi atamalıdır. işleme. Ek ZA Madde ZA. bu maddelerin muhtevasının. yayımı ve kaydedilmesi ile ilgili işlemleri ve sorumlulukları kapsayan üretim kontrol kullanma kılavuzunda belirtilmek suretiyle belgelendirilmelidir. tarif edilmelidir.100. H. üreticinin sorumluluğundadır. Fabrika üretim kontrol sisteminin etkinliği. bu ekte verilen prensiplere göre değerlendirilmelidir. H.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek H Fabrika üretim kontrolü H. her bir agrega üretim tesisi için. Bu gözden geçirmelerle ilgili kayıtlar tutulmalıdır.2 Alt ihale hizmetleri İşlemin herhangi bir bölümü. ihale edilen işlemin herhangi bir bölümü ile ilgili tüm sorumluluğu taşımalıdır.2. Ancak. H. dağıtılması ve yönetimi ile belgelendirmede yapılan değişikliklerin hazırlanması. agrega üreticisinin dikkatine sunulur.3. üretici tarafından ihaleye verilirse.3.1'de verilen not.2.3.100. Belge ve verilerin yönetimiyle ilgili bir işlem. bu ekte belirtilen hususların uygulanmasını ve devam etmesini sağlamak amacıyla.ICS 91. H.3 Kontrol işlemleri Üretici. agregaların bu standardda belirtilen ilgili özelliklere uygun olmasının temin edilmesi amacıyla kullanılacak bir fabrika üretim kontrol sistemini açıklar. Not 1 .2 Fabrika üretim kontrolü için yönetim temsilcisi Üretici. yönetim tarafından uygun aralıklarla denetlenmeli ve gözden geçirilmelidir. yapan ve kontrol eden tüm personel arasındaki sorumluluk.Konsey’in 76/769/EEC Direktifi'nde tarif edilen tehlikeli maddelerin çoğu.3 Yönetimin gözden geçirmesi Bu ekte belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla kabul edilmiş olan fabrika üretim kontrol sistemi.2 H. organizasyon açısından serbestlik ve yetkiye ihtiyaç duyan personel ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere. yetki ve ilişkiler.

Not 3 . işlem yapan deponun kaynak olarak gösterilmesi yeterlidir. .Sıklık değerleri. üretim yapılan günlerden oluşan bir tam hafta.4 Üretim yönetimi Fabrika üretim kontrol sistemi.Ölçülen değer. Bu şartlar.2 ve Çizelge H. Not 2 . gözle muayeneyi gerektirebilir.Geri kazanmayla ilgili girdi kontrol işlemleri.ICS 91. Not 4 . numune alma ve deneylerin sıklığı ve yeri Üretim kontrol dokümanı.100. İlgili karakteristiklerin tayin edilmesi amacıyla yapılması gereken numune alma ve deneylerin sıklığı. muayene. belirtilen bir sınır değere yakın ise. Kalibrasyon doğruluğu ve sıklığı. EN 932-5'e uygun olmalıdır. 91. Not 1 .1.5.2 ve Çizelge H. H. d) Stoktan alınan malzemenin.5 H. Bu muayeneler sonucunda belirlenen sapmalar. Not 3 . kötü hava şartlarında işlemin değiştirilmesi vb. genellikle üretim periyotlarıyla ilişkilidir. H.1. Bir üretim periyodu. ay veya yıl olarak tarif edilir. Çizelge H. işlem esnasında numunesi alınan malzemenin muayene edilmesi veya deneye tâbi tutulması.1 Muayene ve deney Genel Üretici. donanım ve eğitimli personeli sağlamalıdır.3 Muayene. Madde H. ayrı ayrı belirtilmelidir. Donanımlar. sıklığın artırılması gerekebilir. aşağıdaki hususları belirtmelidir: . deney sıklıklarının artırılmasına yol açabilir. H.3'te verilenlerin altına indirilebilir.5.Tedarikçi ve taşımayı yapan.Özel şartlar altında deney sıklıkları. aşağıdaki hususları sağlamalıdır: a) Malzemelerin belirlenmesi ve kontrolüne yönelik işlemler mevcut olmalıdır.3'te belirtilen herhangi bir tehlikeli malzemenin belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır.5.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek olarak. Not Bu işlemler arasında. ölçme ve deney donanımının kontrolü.3'te belirtildiği gibi olmalıdır. e) Ürün. belgelendirilmiş işlemlere uygun olarak kullanılabilir.Geri kazanılmış agregalar için.3. H. Çizelge H.Fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususlar. kalibrasyonu ve bakımından sorumlu olmalıdır. geri kazanılmış agregalar için. Çizelge H.15. ile ilgili işlemler yer alır.100. muayenelerin sıklığını ve şeklini tarif etmelidir. Donanımlar. kaynak ve tip açılarından satış noktasına kadar belirlenebilir olmalıdır. bu malzemenin uygunluğunu tehlikeye düşürecek şekilde bozulmadığının temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. geri kazanılacak hammaddeyle ilgili olarak belgelendirilmiş bir girdi kontrolü mevcut olmalıdır. . gerekli muayene ve deneylerin yapılması amacıyla.2 Donanım Üretici.Hammaddenin özelliği. gerekli bütün tesis. b) Agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre yürürlükte bulunan sınır değerlerini aşmadıklarının temin edilmesi amacıyla. Çizelge H. işleme donanımının bakım ve ayarı. c) Malzemenin kontrollü bir şekilde stoka konulduğunun ve stok yerlerinin ve muhtevalarının belirlenmesinin temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. Not 2 .Hammaddenin kaynağı ve yeri. aşağıdakiler olabilir: 30 . Kalibrasyon kayıtları tutulmalıdır.

Üretici. Bu durumda. faaliyetlerin. H.Bazı karakteristikler. temel karakteristiklerin değişebileceği durumlarda kontrol edilmelidir. Not 2 .1. Not 1 . d) Etkin düzeltme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kontrollerin uygulanması.100. tarihleri ve zamanları ve diğer ilgili bilgilerle (hava şartları gibi) birlikte deneye tâbi tutulan ürün de dahil olmak üzere kaydedilmelidir. incelenmeli ve gerekirse düzeltme işlemi yapılmalıdır. b) Muhtemel uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla işlemlerin. H. a) Tekrar işlenmeli veya b) Uygun olan başka bir uygulamaya yönlendirilmeli veya c) Reddedilmeli ve uygun olmayan malzeme olarak işaretlenmelidir. şartnamede belirtilen özellikte olmaması durumunda veya bu özelliği sağlayamayacağı konusunda bir gösterge söz konusu olursa. kayıtların. Deney sıklıklarının azaltılma sebepleri. e) Düzeltme faaliyeti sebebiyle işlemlerde yapılan değişikliklerin uygulanması ve kaydedilmesi.3'te verilen asgarî özellikleri dikkate alan bir deney sıklığı programını hazırlamalıdır. birden fazla ürüne uygulanması mümkün olabilir.15. aşağıdakileri ihtiva edebilir: a) Deney işleminin incelenmesi de dahil olmak üzere. durumla ilgili olarak atılan adımları belirten bir not. yeni bir deneyin yapılması ve/veya önlemlerin alınması gibi). Tane büyüklük dağılımı ve temizlik.7 Uygun çıkmayan ürüne uygulanacak işlemler Ürünün uygun olmadığını gösteren bir deney veya muayeneyi takiben.2 ve Çizelge H.100. Muayene edilen veya deneye tâbi tutulan ürünün. Bütün uygunsuzluk durumları. taşıma ve depolama esnasında ürünün kalitesinin korunması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. malzeme. Çizelge H. fabrika üretim kontrol dokümanında belirtilmelidir. servis raporlarının ve müşteri şikayetlerinin analiz edilmesi. kalite kayıtlarının. numune alma yerleri.6 Kayıtlar Fabrika üretim kontrol sonuçları. Yüksek uygunluğa sahip agrega kaynakları. 91.30 a) b) c) d) TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Yüksek derecede otomatik üretim donanımı. kayıtlara geçirilmelidir (meselâ. Belirli özelliklerini tutarlılığı ile ilgili uzun vadeli tecrübe.ICS 91. Not Düzeltme işlemleri. üretici tarafından kaydedilmeli. birkaç ürün tarafından paylaşılabilir. Bu durum özellikle."Yasal dönem". üretim işleminin düzeltilmesi amacıyla. en az iki yasal dönem boyunca muhafaza edilmelidir. H. c) Karşılaşılan risklere tekabül eden bir seviyeye kadar problemlerin çözülmesi için önleyici faaliyetlerin başlatılması. üretim yerinde uygulanan mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesinin gerektiği zaman periyodudur. Kayıtlar. Üretim işleminin gözetimi ve izlenmesi için istisnaî tedbirleri ihtiva eden bir kalite yönetim sisteminin çalıştırılması. Çizelge H. Bu ekin bütün maddelerinde gerekli görülen kayıtlar da dahil edilmelidir. uygunsuzluk sebebinin araştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması. 31 . üreticinin elde ettiği tecrübeye bağlı olarak bir deneye ait sonuçların.8 Üretim alanlarında taşıma. ürünün iki veya daha fazla farklı tane büyüklüklerinin kombinasyonundan oluşması durumudur. depolama ve şartlandırma Üretici.

ambalâj dışına alınmadan önce agrega özelliklerini önemli oranda değiştirecek derecede agregayı kirletmemeli veya bozmamalıdır.15.3 H.4 b) b) Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda a) b) Kullanım yerinde geçerli olan hükümlere uygun olarak.2 Ambalâjlama Agregalar ambalâjlanıyorsa.3. kaynağa bağlı olup.4 Notlar/referanslar Deney metodu EN 933-1 EN 933-10 Deney sıklığı.9.100. kırılmış agregalara EN 933-3 uygulanır.6 4. EN 933-4 azaltılabilir. 91.9 H.3 8. kullanılan ambalâjlama metotları ve malzemeleri. c) Aktarma donanımının ve stoklama alanının temizliği. Bunun sağlanması için ambalâjlanmış agreganın aktarılması ve depolanması esnasında alınması gereken önlemler.1 a) EN 932-3 8 Radyoaktivite yayılması Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması H. Ek D'de belirtilen şartlara uygun olarak gerektiğinde EN 933-8 EN 933-9 EN 1097-6 Deney sıklığı. yığın olarak nakledildiğinde.1 Not - Taşıma ve ambalâjlama Taşıma Agregalar. Kırılmamış çakıl için deney sıklığı.1 4.10 Personelin eğitimi Üretici. Çizelge H.6 4.7. aşağıdakileri dikkate almalıdır: a) Ürünün kirlenmesi. Uygun eğitim kayıtları tutulmalıdır. en az Haftada 1 2 İri agreganın tane şekli Çok ince malzemenin muhtevası Çok ince malzemenin kalitesi Tane yoğunluğu ve su emme oranı Alkali-silika reaktifliği Petrografik tanım Tehlikeli maddeler b) Özellikle: Ayda 1 3 4 5 4.9. H.6 5.5 Haftada 1 Haftada 1 Yılda 1 Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda 3 yılda 1 6 7 5. Aksi belirtilmedikçe.100. fabrika üretim sisteminde görevli olan bütün personelin eğitilmesi ile ilgili işlemleri oluşturmalı ve sürdürmelidir.3. sadece CE işaretleme amaçları için gerekli olduğunda (Ek ZA). H. Üreticinin fabrika üretim kontrol sistemi.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Bu düzenlemeler. ambalâj üzerinde veya ilgili dokümanlarda belirtilmelidir. EN 933-1 Sadece. depolama ve piyasaya arz ile ilgili sorumluluk derecesini belirtmelidir. b) Ayrışma (segregasyon).3.ICS 91.Genel özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 Tane büyüklüğü dağılımı Madde 4. 32 .1 . H. kirlenmenin azaltılması için agreganın üzerinin örtülmesi veya bir mahfaza içine alınması gerekebilir.

4.1 EN 1744-1:1998.2 EN 1744-1:1998. 2 yılda 1 Madde 7 EN 1744-1:1998.4.ICS 91.4 5.Organik madde muhtevası . Madde 12.1 EN 1744-1:1998.2 .2.5 EN 1367-1 veya 2 yılda 1 EN 1367-2 EN 1744-1:1998.Karşılaştırmalı mukavemet deneyi .2.100.100. Çizelge H.1 EN 1744-1:1998.3 EN 1744-1:1998. Madde 15.2 8 Kalsiyum karbonat muhtevası 6. Yılda 1 Madde 15.4.Kuruma büzülmesi Klorür muhtevası Madde 4.Fulvo asit (organik madde muhtevasının yüksek olduğu gösterildiğinde) . Madde 19. Madde 19.2 5.1 6. Yılda 1 Madde 15.5 EN 1097-6 agregalar oranı 11 Suda çözünebilen sülfat 6.8 prEN 933-11 bileşenleri agregalar Tane yoğunluğu ve su emme Sadece geri kazanılmış iri 10 5.3 5.1 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-6 zamanı üzerindeki etki Geri kazanılmış iri agrega Sadece geri kazanılmış iri 9 5. curufu dışındaki agregalar ve geri Yılda 1 Madde 12 kazanılmış agregalar EN 1744-1:1998. 33 . Beton kaplama yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalar Deney metodu EN 1097-2 EN 1097-1 EN 1097-8 EN 1097-8:1999.2 Yılda 1 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Ayda 1 Ayda 1 Ayda 1 6 7 8 Dikalsiyum silikat ayrışması Demir ayrışması 6.3'e bakılmalıdır.Hafif organik kirleticiler 6.15.4.5 5.Nihaî kullanıma ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 2 3 4 5 6 7 Parçalanma direnci Bozunma (yıpranma) direnci Parlatma direnci Yüzey aşınma direnci Madde 5. Madde 14.katılaşma süresi .7. Haftada 1 Madde 7 EN 1744-5 Yılda 2 EN 1744-1:1998.3 Geri kazanılmış agregalar Yüksek fırın curufu ve geri kazanılmış agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın EN 1744-1:1998.7.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge H.3 2 yılda 1 EN 196-2: Madde 5 2005.2 6.2 Notlar/referanslar Yüksek dayanımlı beton için Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece. en az Yılda 1 5 yılda 1 4 Kükürt ihtiva eden bileşikler Organik maddeler: . Ek A EN 1097-9 Deney sıklığı. en az Yılda 2 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 Çivili lâstiklerden kaynaklanan 5.4.2 Sadece yüksek fırın curufu Sadece yüksek fırın curufu Çimentonun ön priz alma 6.2 EN 1744-1:1998.4. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgelerde Deniz kökenli agregalar için Çizelge H.3 aşınma direnci Donma ve çözülme Klorür muhtevası 5.3 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-1 a) Geri kazanılmış agregalar için kaynak olarak.Belirli kaynaklardan elde edilen agregalara ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları a) Özellikler 1 2 3 Kavkı muhtevası Hacim kararlılığı . 91.3 .2 Deniz kökenli agregalar Notlar/referanslar Deniz kökenli iri agregalar Deney metodu EN 933-7 EN 1367-4 Deney sıklığı. Yılda 2 Madde 12 5 6. işlemi yapan depo kabul edilebilir.1 6.

34 . bu ekin kapsamına giren agregalara ve dolgu agregalarına uygulanabilir.eu.2 İri agreganın parçalanma direnci 5. değiştirildiği şekliyle.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek ZA (Bilgi için) Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri ZA.3 Tane büyüklüğü dağılımı 4.6 Çok ince malzeme 5.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınma direnci Seviyeler ve/veya sınıflar Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Açıklamalar Gösteriliş (d/D) Tolerans/kategori Kategori Beyan değeri Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 2) M125 "Agregalar". bu standardın kapsamına giren agrega ve dolgu agregalarının.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Temizlik Parçalanma/kırılma direnci 4. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Temel karakteristikler Bu standard ve/veya diğer standardlardaki özellik maddeleri 4.2 Agrega tane büyüklüğü Tane şekli.2 Yüzey aşınma direnci 5. Avrupa mevzuatı ve ulusal yasalar.4. AB Yapı Ürünleri Direktifi'nin hükümlerini yerine getirmek amacıyla. bozunma direnci 5. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) tarafından CEN'e verilen mecburî direktife2) göre hazırlanmıştır.1 Kapsam ve ilgili karakteristikler Bu standard ve bu Ek ZA. Çizelge ZA. büyüklüğü ve yoğunluğu 4.1a .4. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina. aşınma. uygun olan yer ve zamanda bu özelliklere uyulması ayrıca gerekir. yönetmelikler ve idarî hükümler gibi).1 Parlatma direnci 5. Bu standardın bu ekte verilen maddeleri.ICS 91. Bu maddelere olan uygunluk.4. burada belirtilen kullanım amaçlarına uygun olduğu varsayımını doğurur. Not Bu standardın tehlikeli maddelerle ilişkili olan maddelerine ilâveten. 91.4 İri agreganın şekli 5. Not: Tehlikeli maddelerle ilgili Avrupa ve ulusal hükümlere ilişkin bir veri tabanı. bu standardın kapsamına giren ürünlere uygulanabilen diğer özellikler de mevcut olabilir (meselâ.15.Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.int adresinden erişim sağlanabilir). AB Yapı Ürünleri Direktifi (89/106/EEC) altında verilen mecburî Direktifin hükümlerini yerine getirir. Uyarı . EUROPA'daki Construction web sitesinde yer almaktadır (CREATE. http://europa. CE işaretiyle birlikte verilen bilgilere atıf yapılmalıdır.5 İri agreganın kavkı muhtevası 4.3 İri agreganın bozunma direnci Parlatma.100.100.Amaçlanan kullanımlara uygunluğu etkilemeyen diğer hususlar ve diğer AB Direktifleri.

100.2 Toplam kükürt 6.1 Asitte çözünebilen sülfatlar 6.3'ün üçüncü paragrafı 5.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren doğal agrega bileşenleri 6.4.ICS 91.3.3 Alkali-silika reaktifliği Yok Yok Kategoriler Beyan değeri 35 .2 Hacim kararlılığı .1 İri agreganın donma/çözülme direnci 5.2 Klorürler Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Beyan değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri 6.1 Çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etki (geri kazanılmış agregalar) 6.7.kuruma büzülmesi Hacim kararlılığı 6.7. 91.3 Hammadde bilgisi H.3.100.15.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Su emme oranı Tehlikeli maddeler: Radyoaktif yayılma (binalardaki betonlarda kullanılması düşünülen ve radyoaktif kaynaklardan elde edilen agregalar için) Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine karşı dayanıklılık Madde ZA.3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası 6.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 5.7.8 Geri kazanılmış iri agrega Bileşim/muhteva Yok Kategoriler bileşenleri 6.4. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.3.3.5 Beton kaplama yüzey işlemleri için ince agreganın karbonat muhtevası 5.1a . yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Açıklamalar Temel karakteristikler standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar 5.(Devam) Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.4 Üretim yönetimi Yok Madde ZA.4.1'deki Not H.

36 .6 Dolgu agregası İncelik/tane büyüklüğü ve 5.3 Hammadde bilgisi H. karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda kullanılamayabilir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.4.2a ve Çizelge ZA. Bu durumda. M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 24 Haziran 1996 tarih ve 96/579/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.5 Tane yoğunluğu ve su emme Yok Beyan değeri yoğunluğu oranı Yok Beyan değeri 6.3.1a ve Çizelge ZA.100.2. ürünlerini bu üye ülkelerdeki pazarlara gönderen üreticiler.2 Toplam kükürt 6. Ancak bu seçenek.7. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA. CE işaretiyle (Madde ZA.2 Agrega ve dolgu agregalarının uygunluğunun teyidine ilişkin işlemler ZA. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Temel karakteristikler Açıklamalar standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar Yok “Kabul/ret” eşik değeri 4.kuruma büzülmesi 6.1 İri agreganın donma/çözülme direnci Yok Yok Yok Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Temizlik Hacim kararlılığı Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Madde ZA.6 Çok ince malzeme 5.1'deki Not H.100. ürünlerinin bu karakteristikle ilgili performansını tayin etmek veya beyan etmek mecburiyetinde değildir. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.3.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler 4. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen dolgu agregaları ve bu agregaların karışımı Amaçlanan kullanımlar: Bina.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemleri.7.2 Hacim kararlılığı .2 Klorürler Yok Kategoriler 6.4 Üretim yönetimi 5.2b'de verilmiştir.1 Uygunluk teyit sistemleri Değiştirildiği şekliyle M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 9 Ekim 1998 tarih ve 98/598/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Madde ZA.3.15.ICS 91.1b .Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Doğal.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemi.1a ve Çizelge ZA.3.3) birlikte verilen bilgilerde yer alan "Performans tayini yapılmadı" seçeneği kullanılabilir.3'ün üçüncü paragrafı Yok Kategori Belirli bir karakteristik ile ilgili hüküm. ürünün amaçlanan kullanımına yönelik karakteristikle ilgili olarak herhangi bir düzenleyici hükmün mevcut olmadığı üye ülkelerde uygulanamaz. 91.4. ZA.2a ve Çizelge ZA.2b'de verilmiştir.1 Asitte çözünebilen sülfatlar Bileşim/muhteva 6.

(ii).2.1b'deki ilgili bütün değerlendirilmesi ve karakteristiklerle ilişkili onaylanması parametreler 7. üçüncü ihtimale bakılmalıdır. bu standardın burada belirtilen maddelerinin uygulanması sonucunda elde edilen ve Çizelge ZA.3 Üreticinin görevleri Yetkili organın görevleri Çizelge ZA.1b'deki ilgili bütün Fabrika üretim kontrolü (FÜK) karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA. Birinci ihtimale bakılmalıdır.1b'deki agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyidi.3 7. harç ve Binalar.2b . harç ve Binalar. yönetmelikler ve idarî mevzuatta tarif edilmiştir.1a veya Çizelge ZA.2 7.100.1a veya Çizelge Başlangıç tipi deneyler ZA. Çizelge ZA. fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıçta denetlenmesi ve fabrika üretim kontrolünün sürekli olarak gözetimi. yetkili bir organ tarafından.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. Üye Ülkeler tarafından ulusal yasalar. yollar ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin agregaları imalâtında Sistem 4 : 89/106/EEC (CPD) Direktif'i Ek III.2a . 37 .Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi Beton.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Fabrikanın ve FÜK'nin Çizelge ZA.1a veya Çizelge başlangıç ZA. fabrika üretim kontrolü. Çizelge ZA.15. yollar ve diğer inşaat mühendisliği 2+ enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin 2+ agregaları imalâtında Sistem 2+ : 89/106/EEC (CPD) Direktifi Ek III. 91.(ii).3b'de verilen uygunluk işlemlerinin değerlendirilmesine dayanmalıdır.1a veya Çizelge gözetimi. ZA.3a .3a ve Çizelge ZA.100.1a ve Çizelge ZA.1b'deki ilgili bütün denetlemesi karakteristiklerle ilişkili parametreler FÜK'nin belgelendirilmesi FÜK'nin sürekli olarak Çizelge ZA.ICS 91. değerlendirilmesi ve onaylanması kaydıyla belgelendirilmelidir. Çizelge ZA.3 3) Güvenlik özellikleri. İlâveten.Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi 4 4 Beton.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Görevin kapsamı Uygulanacak maddeler 7.2.

üretici veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)'nda yerleşik bulunan temsilcisi.2 EC uygunluk beyanı Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için: Bu ekte verilen şartlara uygunluk sağlandığında ve yetkili organ. . belgenin şartları ve geçerlilik süresi. Sistem 4 'deki agrega ve dolgu agregaları için: Bu eke uygunluk sağlandığında. tanıtıcı bilgiler. üretici veya AEA'da yerleşik bulunan temsilcisi.3 CE işareti ve etiketi Üretici veya AEA dahilinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi. Eklenecek CE işareti sembolü.ICS 91.3 7.3b .. Z. İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı. Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.15.). Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA). tanıtıcı bilgiler. kullanım. Belgeyi imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını (EC uygunluk beyanı) hazırlamalı ve muhafaza etmelidir. Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 4'teki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Fabrika üretim kontrolü (FÜK) Üreticinin görevleri Başlangıç tipi deneyler Görevin kapsamı Çizelge ZA. Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ. kullanım. 93/68/EC Direktifi’ne uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket. Ürünün tarifi (tip.100.2 Z.100. CE işaret sembolüne eşlik etmelidir: 38 Belgelendirme organının tanıtım numarası (sadece Sistem 2+ 'daki ürünler için). . Bu beyan. Uygun olan yerlerde. ambalâj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar (meselâ teslimat notu) üzerinde gösterilmelidir. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA).. CE işaretinin eklenmesinden sorumludur. Ürünün tarifi (tip. Aşağıda verilen bilgiler.2..A.1a veya Çizelge ZA. Uygunluk beyanı ile birlikte. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer.). 91. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını hazırlamalı ve muhafaza etmelidir. aşağıda belirtilen belgeyi hazırladığında. Uygunluk beyanı ile birlikte verilen fabrika üretim kontrol belgesinin sayısı. Fabrika üretim kontrol belge sayısı..1a veya Çizelge ZA. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. Bu beyan.1b'deki ilgili bütün karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Uygulanacak maddeler 7. .) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası.A. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı. yetkili organ tarafından hazırlanan ve yukarıda verilen bilgilere ilâve olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gereken bir fabrika üretim kontrol belgesi bulunmalıdır: Yetkili organın adı ve adresi.

91. Şekil ZA. 39 . gerektiğinde ayrıca. NPD seçeneği kullanılabilir. Aksi taktirde. “kabul/ret” özelliği için "kabul" ibaresi de dahil) ve Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi. Şekil ZA.ICS 91. .1b'de yer alan aşağıda verilen ilgili temel karakteristikler ile ilişkili bilgiler: Çizelge ZA.3 ve Şekil ZA. etiket. söz konusu mevzuatın gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır.30 - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Fabrika üretim kontrol belgesinin numarası (uygunsa).1b'deki "Not"larda belirtilen her bir temel karakteristik için beyan edilmek üzere beyan değerleri ve uygun olan yerlerde seviye veya sınıf/kategori (gerekli olduğunda.100.1a veya Çizelge ZA. ve amaçlanan kullanım. Not Ulusal şerhlerin olmadığı Avrupa mevzuatının belirtilmesi gerekmez.1. malzeme. boyutlar. Şekil ZA. Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda.2.1a veya Çizelge ZA. Bu standardın işaret ve numarası. Çizelge ZA.15. Yukarıda belirtilen tehlikeli maddelerle ilişkili özel bilgilere ilâve olarak. karakteristiğin. uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi..100. verilen bir kullanım amacı için mevzuat hükümlerine maruz kalmaması durumunda. ambalâj ve/veya ticarî dokümanlarda verilmesi gereken bilgilerle ilgili örnekler vermektedir. Ürünün tarifi: genel isim.4. "Performans tayini yapılmadı" (NPD) seçeneği kullanılmayabilir..

madde X: 0.100. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10.15. 91.Sistem 2+ 'daki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 40 .2 µm Beyan değeri Beyan değeri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.2) (Meselâ SNR) (SS0.2) (% C) (Meselâ AS0.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agrega bileşimi Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Karbonat muhtevası Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB.100.ICS 91. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% CO2) (% WA) Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ.1 . AN30) (MDE20) (Rc90.2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı. XG0.

ICS 91.100.15. MB.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) (% C) (Meselâ AS0.2) (% S) (% geçen.100. SE) (% kuruma büzülmesi) (Görünüş.2 . gözle görülür çatlama veya parçalanma) 3 Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değerleri Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA. 91.Sistem 2+ 'daki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 41 . kütlece %.

2) (Meselâ SNR) (SS0. XG0.2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı. madde X: 0.3 .2) (% C) (Meselâ AS0.ICS 91.2 µm Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.100. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% WA) Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ.100. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agregaların bileşenleri Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB. 91.Sistem 4'deki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 42 . AN30) (MDE20) (Rc90.15.

ICS 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması “Kabul/ret” eşik değeri (% kuruma büzülmesi) (Görünüş. SE) Beyan değeri Beyan değeri (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) 3 Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA.100. MB.100.15.Sistem 4'deki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 43 . gözle görülür çatlama veya parçalanma) Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri (% C) (Meselâ AS0. 91.2) (% S) (% geçen.4 . kütlece %.

performance.ICS 91. 44 . EN 13055-1:2002 grout.100. mortar and CR 1901. Lightweight aggregates .Part 1: Lightweight aggregates for concrete. Regional specifications and recommendations for the avoidance of damaging alkali silica reactions in concrete. production and conformity.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Kaynaklar EN 206-1. 91. Concrete .Part 1: Specification.100.15. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful