TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 706 EN 12620 + A1
Nisan 2009

ICS 91.100.15; 91.100.30 2. baskı

BETON AGREGALARI Aggregates for concrete

TS EN 12620 + A1 (2009) standardı, EN 12620 + A1 (2008) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır. Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ön söz
Bu standard, CEN tarafından kabul edilen “EN 12620:2002” standardı esas alınarak, TSE Maden İhtisas Grubunca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun “02 Nisan 2003” tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilmiş olup, “12 Ekim 2006” tarihli Teknik Kurul toplantısında “AC” olarak, “28 Nisan 2009” tarihli Teknik Kurul toplantısında ise “A1” olarak tadil edilerek ikinci baskı olarak yayımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce yayınlanmış bulunan baskıları geçersizdir. Bu standardda, “AC” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler Bu standardda, “A1” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler işaretleri arasında gösterilmiştir. işaretleri arasında gösterilmiştir.

-

Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz. Bu standard, AB Direktiflerinin temel gereklerini destekler. AB Direktifleriyle ilişki için, bu standardın ayrılmaz bir parçası olan bilgi amaçlı Ek ZA’ya bakılmalıdır. Bu ek, geri kazanılmış agregalara ilişkin hükümleri ve prEN 933-11, EN 1744-5, EN 1744-6 ve EN 1367-4’te belirtilen yeni deney metotlarını içerir. Bu standardlar, ileri hazırlık düzeyindedir. Agregaların diğer nihaî kullanımlarına yönelik gerekler, aşağıdaki standardlarda belirtilmiştir: EN 13043 (TS EN 13043) Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas EN 13055-1 (TS 1114 EN 13055-1) Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout prEN 13055-2 (TS EN 13055-2) Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for unbound and bound applications EN 13139 (TS 2717 EN 13139) Aggregates for mortar prEN 13242 (TS EN 13242) Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction EN 13383-1 (TS EN 13383-1) Armourstone - Part 1:Specification prEN 13450 (TS 7043 EN 13450) Aggregates for railway ballast

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

İçindekiler
1 2 3 Kapsam .................................................................................................................................................... 1 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar........................................................................................... 1 Terimler ve tarifler................................................................................................................................... 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 Agrega .............................................................................................................................................. 3 Doğal agrega.................................................................................................................................... 3 Karışık (tuvenan) agrega.................................................................................................................. 3 Yapay agrega ................................................................................................................................... 3 Geri kazanılmış agrega .................................................................................................................... 3 Dolgu agregası ................................................................................................................................. 3 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) ......................................................................................................... 3 İnce agrega ...................................................................................................................................... 3 İri agrega .......................................................................................................................................... 4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar................................................................................ 4 Parti .................................................................................................................................................. 4 Çok ince malzeme............................................................................................................................ 4 Kategori ............................................................................................................................................ 4 Sınıflandırma .................................................................................................................................... 4 Genel ................................................................................................................................................ 4 Agrega tane sınıfları ......................................................................................................................... 4 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) .......................................................................................... 5 İri agregaların tane şekli ................................................................................................................... 9 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası ........................................................................................... 9 Çok ince malzemenin muhtevası ................................................................................................... 10 Çok ince malzemenin kalitesi......................................................................................................... 10 Genel .............................................................................................................................................. 10 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci ..................................................................................... 11 İri agregaların aşınmaya karşı direnci ............................................................................................ 11 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci .................. 11 Tane yoğunluğu ve su emme oranı................................................................................................ 12 Yığın yoğunluğu ............................................................................................................................. 12 Dayanıklılık..................................................................................................................................... 12 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması ........................................................ 13 Genel .............................................................................................................................................. 15 Klorürler.......................................................................................................................................... 15 Kükürtlü bileşikler ........................................................................................................................... 15 Diğer bileşenler .............................................................................................................................. 16 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası ........................................................................................................................................................ 17 Genel .............................................................................................................................................. 17 Başlangıç deneyleri ........................................................................................................................ 17 Fabrika üretim kontrolü................................................................................................................... 17 Kısa gösteriliş ve tarif ..................................................................................................................... 18 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler..................................................................................................... 18

Geometrik özellikler................................................................................................................................ 4

Fiziksel özellikler................................................................................................................................... 10

Kimyasal özellikler................................................................................................................................ 15

Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi........................................................................................... 17 7.1 7.2 7.3

8

Kısa gösteriliş........................................................................................................................................ 18 8.1 8.2

9

İşaretleme ve etiketleme....................................................................................................................... 18

Ek A (Bilgi için) - Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi ......................................................................................... 19

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ek B (Bilgi için) - İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler ................................. 21 Ek C - İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları .................................................................................................................................... 22 Ek D - Çok ince malzemenin değerlendirilmesi.......................................................................................... 23 Ek E (Bilgi için) - Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler ....................... 24 Ek F (Bilgi için) - Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler ........... 25 Ek G (Bilgi için) - Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin, kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler.......................................................................................... 27 Ek H - Fabrika üretim kontrolü ..................................................................................................................... 29 Ek ZA (Bilgi için) - Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri........................................................................................................................................................ 34 Kaynaklar........................................................................................................................................................ 44

.

bu standardda belirtilen bütün özelliklere uygun olmalıdır.Part 2: Chemical analysis of cement 2005 EN 932-3 Tests for general properties of aggregates .Yapılarda kullanılan agregalar. Bununla birlikte.Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method TS No1) TS EN 196-2: 2002 TS 10088 EN 932-3 TS EN 932-5 TS 3530 EN 933-1 Adı (Türkçe) Çimento deney metotları . bu malzemelerin kökeninin ve özelliklerinin açık bir şekilde tarif edilebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. EN 13055-1:2002 'de belirtilmiştir. Not 2 . EN.Eleme metodu 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı.100. son aşamadadır. çimento yapımında bir bileşen olarak kullanılanlar ile beton yapımında kullanılan inert dolgu agregaları dışındaki dolgu agregalarını kapsamaz. 91. bilinen ve geleneksel doğal ve yapay agregaların yanı sıra. Not 1 . ikincil kaynaklardan elde edilen bilinmeyen malzemeler için standardlaştırma çalışmaları yeni başlamış olup. ISO. 1 .000 kg/m3) arasında olan geri kazanılmış agregaları ve geri kazanılmış ince agregaları (4 mm) da kapsar. uygun ikazlarla birlikte. geri kazanılmış agregalar ile yeni veya bilinmeyen kaynaklardan elde edilen bazı malzemeleri de ihtiva etmektedir.00 Mg/m3 (2. beton yapımında kullanılmak amacıyla. bunlarla ilgili yeni deney metotları. tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. yapay veya geri kazanılmış agregaların.000 kg/m3)'ten daha büyük olan agregaları kapsar. fabrika üretim kontrolü bünyesinde. Bu standard.100.500 kg/m3) ile 2. Geri kazanılmış agregalar. pek bilinmeyen bu tür malzemeler. ve 4. Bu standard ayrıca. M/125 “Agregalar” Talimatı.Part 5: Common equipment and calibration EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 2: Çimentonun kimyasal analizi Agregaların genel özellikleri için deneyler . yoğunluğu 1. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar. piyasada agrega olarak yer aldıklarında. dolgu malzemesi olarak kullanılan agregaların ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların özelliklerini kapsar. diğer kaplamalarda ve öndökümlü beton mamullerde kullanılan beton da dahil olmak üzere. EN 206-1'e uygun beton ile yollarda. doğal.00 Mg/m3 (2. mamulün kullanım tecrübesine bağlı olarak her durum için ayrı ayrı belirtilebilir ve taraflar arasındaki özel sözleşmelerde tarif edilebilir. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda. Bu standard ayrıca.ICS 91. kullanım amacına bağlı olarak bu standard ve tehlikeli maddelerle ilgili ulusal mevzuata (Ek ZA) tam uyumlu olmalıdır. bütün beton tiplerinde kullanılan ve etüvde kurutulmuş tane yoğunluğu 2. kolonda verilmiştir. No (İngilizce) EN 196-2: Methods of testing cement . İlâve karakteristikler ve özellikler.Hafif agregaların özellikleri.Kısım 3: Basitleştirilmiş petrografik tanımlama için işlem ve terminoloji Agregaların genel özellikleri için deneyler . Aynı zamanda.50 Mg/m3 (1. IEC Adı vb. 3. atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Bu standard.Bölüm 5: Genel cihazlar ve kalibrasyon Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Beton agregaları 1 Kapsam Bu standard. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır.Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description EN 932-5 Tests for general properties of aggregates . standardlarda yer almakta olup. kullanım yerinde bir kalite kontrol sisteminin yerleştirilmesini öngörür ve mamullerin bu standarda uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılar.Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini . * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.15.

Bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini TS EN 1097-6 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Grading of fillers (air jet sieving) prEN 933-11 EN 1097-1 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 2: Parçalanma direncinin tayini için metotlar TS EN 1097-3 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler .Part 9: Assessment of fines .Kavkı içeriğinin tayini TS EN 933-8 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Shape index EN 933-7 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 10: İnce tanelerin tayini .Sand equivalent test EN 933-9 Tests for geometrical properties of aggregates .Percentage of shells in coarse aggregates EN 933-8 Test for geometrical properties of aggregates .Part 3: Determination of loose bulk density and voids Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Nordic test Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Bölüm 9: Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncin tayini .Part 6: Determination of particle density and water absorption Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 8: Assessment of fines. 91.Nordik deneyi TS EN Agregaların termal ve atmosferik 1367-1:2008 etkilere karşı özellikleri için deneyler Bölüm 1: Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini TS EN 1367-2 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 8: Determination of the polished stone value Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Flakiness index EN 933-4 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 3: Tane şekli tayini Yassılık endeksi TS 3814 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-4 deneyler .Part 7: Determination of shell content .Metilen mavisi deneyi TS EN 933-10 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Methylene blue test EN 933-10 Tests for geometrical properties of aggregates . ISO.Bölüm 2: Magnezyum sülfat deneyi EN 1367-1: 2007 EN 1367-2 2 .100.30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN.Şekil indisi TS EN 933-7 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-8:2004 özellikleri için deneyler .Part 2: Methods for the determination of the resistance to fragmentation Tests for mechanical and physical properties of aggregates .15.Part 4: Determination of particle shape .İnce dolgu malzemelerinin tane büyüklüğüne göre sınıflandırılması (hava jetiyle eleme) - EN 1097-2: 1998 EN 1097-3 EN 1097-6 EN 1097-8: 1999 EN 1097-9 TS EN 1097-1 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Bölüm 9: İnce tanelerin tayini .Part 2: Magnesium sulphate test Adı (Türkçe) TS 9582 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-3 deneyler .ICS 91.Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregates Test for mechanical and physical properties of aggregates . IEC Adı vb.Bölüm 4: Tane şeklinin tayini .100.Kısım 7: İri agregalarda kavkıların yüzdesi .Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres .Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini TS EN 1097-9 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler . No (İngilizce) EN 933-3 Tests for geometrical properties of aggregates .Part 3: Determination of particle shape .Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (MikroDeval) TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-2:2000 özellikleri için deneyler .Part 10: Assessment of fines .Kum eş değeri tayini TS EN 933-9 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Bölüm 8: İnce tanelerin tayini .

Göz ve delik açıklıklarının anma büyüklükleri 3 Terimler ve tarifler Bu standardın amaçları bakımından. alt (d) ve üst (D) elek göz açıklıkları cinsinden ifade edilen d/D olarak gösterilişi. Not Karışık agregalar. iri ve ince agrega kısımlarına ayırmaksızın veya iri ve ince agrega kısımları ayrıca hazırlandıktan sonra bunların birleştirilmesi suretiyle üretilebilir. Agrega. 3. 3.30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN.4 Yapay agrega Isıl veya diğer uygulamaları ihtiva eden bir endüstriyel işlem sonucunda elde edilen mineral kökenli agrega.12'ye bakılmalıdır.Part 4: Determination of drying shrinkage EN 1744-1: Tests for chemical properties of 1998 aggregates . IEC Adı vb.Bölüm 4: Kuruma çekmesi tayini TS EN Agregaların kimyasal özellikleri için 1744-1:2000 deneyler . Not "Çok ince malzeme"nin tarifi için Madde 3.1 Agrega Yapılarda kullanılan taneli malzeme.Metal wire cloth.ICS 91.063 mm göz açıklıklı elekten geçen ve yapı malzemelerine belirli özellikler kazandırmak amacıyla ilâve edilen malzeme.Part 6: Determination of the influence recycled aggregate extract on the initial setting time of cement ISO 565:1990 Test sieves . 3 . 3. aşağıdaki terimler ve tarifler geçerlidir: 3. 3.Bölüm 1: Kimyasal analiz TS EN 1744-5 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler .Part 1: Chemical analysis EN 1744-5 Tests for chemical properties of aggregates .100. 3.8 İnce agrega "D" değerinin 4 mm'den küçük veya 4 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüğündeki agregaya verilen isim. doğal.15. ISO.3 Karışık (tuvenan) agrega İri ve ince agregaların karışımından oluşan agrega.Part 5: Determination of acid soluble chloride salts EN 1744-6 Tests for chemical properties of aggregates . 3.Bölüm 5: Asitte çözünebilen klorür tuzlarının tayini TS EN 1744-6 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler . Not Bu gösterilişte. perforated metal plate and electroformed sheet . üst göz açıklıklı elekte kalan (elek üstü) ve alt göz açıklıklı elekten geçen bazı tanelerin (elek altı) varlığı kabul edilir. delikli metal plâkalar ve elektrokimyasal şekillendirilmiş levhalar . yapay veya geri kazanılmış tipte olabilir. 3.100.Metal tel örgülü ISO 565:2001 elekler.5 Geri kazanılmış agrega Önceden yapılarda kullanılmış olan inorganik malzemelerin işlemden geçirilmesi sonucunda elde edilen agrega.Bölüm 6: Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini TS 1225 Deney elekleri . No (İngilizce) EN 1367-4 Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Nominal sizes of openings Adı (Türkçe) TS EN 1367-4 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .2 Doğal agrega Mekanik işlem dışında herhangi bir işleme tâbi tutulmamış olan mineral kaynaklardan elde edilen agrega.6 Dolgu agregası Çoğunluğu.7 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) Agreganın. 0. 91.

Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için.15. Meselâ. d/D gösterilişi kullanılarak agrega tane sınıfı cinsinden belirtilmelidir. Seri 1 ve seri 2'den seçilen elek göz açıklık kombinasyonlarının kullanılmasına izin verilmez. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler.11 Parti Üretim miktarı.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. sevkiyat miktarı. kısmî sevkiyat miktarı (demir yolu vagon yükü. 4 Geometrik özellikler 4. belirtilen bir sürede üretilen agrega miktarı bir parti olarak değerlendirilmelidir. 3. Gerektiğinde. 4 . Agrega tane sınıfları. 3.100.10 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar "D" değerinin 8 mm'den küçük veya 8 mm'ye eşit olduğu buzul ve/veya nehir kökenli doğal agregalara verilen isim. 3. "Serbest" kategori kullanılabilir. Agrega tane sınıflarının D/d oranı. bu değerin Çizelge 8'deki karşılığı olarak Fl55 (beyan değer) alınır.3'te belirtilen tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. Not Bu agregalar. işlenmiş agregaların harmanlanması suretiyle de üretilebilir. Not 1 . 1. 3. 91. Not 2 .30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 İnce agregalar. Not Kesintisiz bir işlem uygulanarak. gemi yükü) veya uniform olduğu varsayılan şartlar altında bir defada üretilen agrega stoğu. Not Farklı özelliklerden oluşan kategoriler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla Madde 4'te belirtilen deneyler yapılmalıdır.100.9 İri agrega "D" değerinin 4 mm'den büyük veya 4 mm'ye eşit. kamyon yükü. 3. 4. dolgu olarak belirtilmeli ve Madde 4. Çizelge 1'de belirtilen temel elek serisi veya temel elek serisi + seri 1 veya temel elek serisi + seri 2 sütunlarından seçilen bir elek göz açıklığı çifti kullanılarak belirtilmelidir. kayaç veya çakılların doğal olarak parçalanması ve/veya ezilmesi veya yapay agregaların işlenmesi suretiyle üretilebilir.2 Agrega tane sınıfları Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar dışındaki bütün agregalar. yassılık endeksi 55 olsun.13 Kategori Agregaya ait bir özelliğin.063 mm göz açıklıklı elekten geçen agrega tane sınıfı. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.ICS 91.4'ten küçük olmalıdır. bir değerler aralığı veya bir sınır değeri olarak ifade edilen seviyesi.12 Çok ince malzeme 0. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir. "d" değerinin ise 2 mm'den büyük veya 2 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüklerindeki agregaya verilen isim. 3.14 Sınıflandırma Belirtilen bir elek serisinden geçen ve kütlece yüzde olarak ifade edilen tane büyüklük dağılımı. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. Not 3 . Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar.

15. üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü değerleri ile ilgili toleranslar için Madde 4.5 (12) 14 16 20 31.3 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) 4.100.4 (22) 31.1 Genel EN 933-1'e uygun olarak tayin edildiğinde.3. d/D tane sınıfı gösterilişine ve Çizelge 2'den seçilen kategorilere uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır. 5 .3 (6) 8 10 12.ICS 91.100. 4. 4. Agregalar. fabrika üretim kontrol sistemi içinde değerlendiriliyorsa.2 ilâ Madde 4.2 İri agregalar Bütün iri agregalar.5 (32) 63 Temel elek serisi + seri 1 mm 0 1 2 4 5. 91. en fazla 6 ay içerisinde farklı yığınlardan belirlenen tane büyüklüğü dağılımı değerlerinin en az % 90'ı.5 (32) 40 63 Not . agregaların tane büyüklüğü dağılımı. Not .6'da belirtilen şartları sağlamalıdır. agrega tane sınıfına (d/D) bağlı olarak Madde 4.2 (11) 16 22.6 (5) 8 11.3. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.Parantez içinde gösterilen yuvarlatılmış büyüklükler.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 1 .Önemli derecede farklı yoğunluğa sahip agregalar harmanlandığında.3.3.Agrega tane sınıflarının belirtilmesinde kullanılan elek göz açıklıkları Temel elek serisi mm 0 1 2 4 8 16 31.1 ilâ Madde 4.5 (32) 45 63 Temel elek serisi + seri 2 mm 0 1 2 4 6.3.3.6'da belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır. bir ayrışmanın (segregasyonun) oluşmamasına dikkat edilmelidir.

100 95 .99 85 . Gd GC85/20 GC80/20 GC90/15 GF85 GNG90 Agrega Tane büyüklüğü İri D/d ≤ 2 veya D ≤ 11.15. Diğer agrega ürün standardları.4 D a. 91. bir sonraki en yakın elek göz açıklığı kullanılmalıdır. orta göz açıklıklı elekten geçen kısmın tane büyüklüğü dağılımı ve Çizelge 3'teki kategorilerden seçilen toleransları belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. Çizelge 3 .15 d/2 a.99 80 . Çizelge 3'te verilen genel sınırlara uymalıdır.5 Yukarıda gösterildiği gibi hesaplanan orta göz açıklıklı eleğin. aşağıda verilen ilâve şartları (i ve ii) sağlamalıdır: i) ii) Bütün tane büyüklüğü dağılımları. Bir önceki alt elek göz açıklığının 1.b 0-5 0-5 0-5 Kategori. Üretici. D ≤ 45 ve d = 0 a) D > 11. kategoriler için farklı özelliklere sahiptir.2 mm D/d > 2 ve D > 11.100 98 . d/2 göz açıklıklı elekleri ile temel elek serisi + seri 1'deki veya d ile D arasında yer alan temel elek serisi + seri 2'deki elekler de dahil olmak üzere tipik tane büyüklüğü dağılımını belgelendirmeli ve beyan etmelidir. D.70 GT15 ± 15 ≥4 D/2 25 .Orta göz açıklıklı eleklerle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı için genel sınırlar ve toleranslar Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Orta göz açıklıklı elek Kategori D/d Üreticinin beyan ettiği tipik tane mm GT Genel sınırlar büyüklüğü dağılımına uygulanacak toleranslar <4 D/1. ISO 565:1990/R 20 serisinde verilen tam elek göz açıklığına sahip olmaması durumunda.99 90 .ICS 91.99 db 0 .Yaygın olarak kullanılan ürün tane büyüklükleriyle ilgili genel sınırlar ve toleranslar.100 85 . Elekten geçen yüzde (D). ancak bu gibi durumlarda üretici.100.5 ± 17.100 90 .Tane büyüklüğü dağılımı için genel özellikler Elekten geçen kütlece yüzde 2D 100 100 100 100 100 1. Kesikli granülometriye sahip agregadan yapılan beton veya diğer özel kullanımlar için ilâve özellikler belirtilebilir.4 25 .100 Dc 85 .4 katından daha küçük orana sahip elekler kullanılmayabilir.70 GT17.99 90 .20 0 .20 0 . serideki en yakın elek kullanılmalıdır.100 98 .2 mm ve D/d > 2 veya b) D ≤ 11. ISO 565:1990 R 20 serisindeki tam numaralar olmaması durumunda. kütlece % 99'dan daha büyük olabilir. orta göz açıklıklı elekten geçen yüzde.b 98 . d.99 100 98 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 2 .2 mm ve D/d > 4 olan tane büyüklük dağılımı yapılmış iri agregalarda.2 mm İnce D ≤ 4 mm ve d = 0 Doğal olarak D = 8 mm ve d = 0 sınıflandırılmış 0/8 Karışık a) b) c) d) GA90 100 98 .100 98 .99 GA85 Hesaplanan elek numaralarının.100. Ek A'da verilmiştir. Not . 6 .

Çizelge 4'te belirtilen elek göz açıklıklarından geçen kütlece agrega yüzdesi olarak ifade edilir. Çizelge 2'de elekten geçen yüzde değerleriyle (D) daha da sınırlı hale gelir.2 mm ve D/d ≤ 4 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 olan tek tane büyüklüğüne sahip iri agregalar için Çizelge 2'de belirtilenlerden başka ilâve şart konulmayabilir.3 İnce agregalar İnce agregalar.250 0.100.3. üst elek göz açıklığına (D) uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır.100. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler. 0. üretilen her bir ince agrega tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır: a) Üretici. 4.Genel kullanım amaçlı ince agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0. Çizelge 4'te belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.063 a) b) Elekten geçen kütlece yüzdelerin toleransları 0/4 0/2 0/1 ± 5 a) ± 20 ± 20 ±3 ± 5 a) ± 20 ± 25 ±5 ± 5 a) ± 25 ±5 b) ± 5'lik toleranslar. Üretici. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler. Çoğu uygulamalarda normal yeterlilikle kullanılan ince agregalar.30 a) D > 11. ince agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır. 91.3. tane büyüklüğü dağılımı toleransları Ek C'ye uygun olarak uygulanmalıdır. Ek B'de verilmiştir (Çizelge B.063 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde değerlerine uygulanır. b) Tane büyüklüğü dağılımları.1 ve Çizelge B.2 mm ve D/d ≤ 2 veya b) D ≤ 11. üretilen her agrega için tipik tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. Tipik tane büyüklüğü dağılımı. Belirtilen toleranslara ilâve olarak.4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar. Çizelge 4 . Not İnce agregaların irilik sınıflamasıyla ilgili tavsiyeler.15. 4. Çizelge 11'den seçilen kategori için çok ince malzemenin miktarının en büyük değeri. Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır.2).ICS 91. Özel kullanımlar ve tane büyüklüğü dağılımı değişkenliğinin azaltıldığı durumlar için belirtilmesi halinde. Çizelge 5'te verilen toleranslara uygun olmalıdır. 7 .

ICS 91.0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 8 2 1 0.063 Toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) ±5 ± 10 ± 10 ± 10 ±3 ±2 4.3 4 1 0/8 0/8 4 1 0/10 5.5 (32) 0/31.3 (6) 2 0/12.100.3.2 (11) 2 0/22.5 (12) 8 2 0/14 8 2 0/16 0/16 10 2 0/20 11.4 (22) 16 4 0/31.Parantez içinde verilen rakamlar. Karışık agregalar ayrıca.6 (5) 2 0/11.5 (32) 20 4 0/40 22.100. agrega tane büyüklüğüne uygun olarak Çizelge 6'da belirtilen iki ara elekten geçen yüzde kısmı için öngörülen özelliklere uygun olmalıdır.125 0. Agrega tane büyüklüğü mm 8 .5 Karışık agregalar Karışık agregalar.Karışık agregaların tane büyüklüğü dağılımı özellikleri Aşağıda gösterilen eleklerin genel sınırları (Elekten geçen kütlece yüzde) 40 ± 20 70 ± 20 Temel elek serisi + seri 1 Temel elek serisi + seri 2 Elek için mm 4 1 0/6.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 5 . agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.15.2 (11) 6.250 0. Çizelge 6 .4 (22) 4 0/45 Not . D ≤ 45 mm ve d = 0 olan iri ve ince agrega karışımından oluşmalı ve Çizelge 2'den seçilen kategori için genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır. 91.

Çizelge 7'de belirtilen sınırlara uygun olmalıdır. 4.500 mm.125 mm. 0. genel tane büyüklüğü dağılım aralığı dahilinde bulunmalıdır (Sütun 2). belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. satır 1). bu aralığın içerisinde olmalı. iri agregaların tane şeklinin tayininde referans deney olarak kullanılmalıdır. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.7 Özel kullanım amaçlı agregalar Belirli bir nihaî beton kullanımı için özel agreganın tane büyüklüğü dağılımının tayini gerektiğinde. Çizelge 9'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. EN 933-7'ye göre tayin edilmiş olan iri agregaların kavkı muhtevası. 0. Çizelge 8'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.100.100 10 Beyan edilen tane büyüklüğü dağılım aralığı.5 mm ve 63 mm göz açıklıklı eleklerden uygun olanları kullanılarak özel tane büyüklüğü dağılımı aralıkları tanımlanmalıdır. 4 mm.125 85 -100 10 0.3. 91. Çizelge 9 . Elek göz açıklığı mm a) 4. iri agregaların şekli.En büyük şekil indeksi değerlerine göre kategoriler Şekil indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 55 > 55 Serbest Kategori Sl SI15 SI20 SI40 SI55 SIBeyan SINR 4. son 20 değeri esas alır (Çizelge H.100. EN 933-4'e uygun olarak tayin edilmiş olan şekil indeksi. 0. Yassılık indeksi. Çizelge 8 .063 70 . 16 mm. Çizelge 10'da belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.15.1. 1 mm.Dolgu agregalarının tane büyüklüğü dağılım özellikleri Elekten geçen kütlece yüzde Üretici tarafından beyan edilen en Münferit sonuçlar için genel aralık büyük aralık a) 2 100 0.5 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası Gerektiğinde. Çizelge 7 . 8 mm.3. 31. Yassılık indeksi.6 Dolgu agregaları EN 933-10'a uygun olarak tayin edilen dolgu agregası tane büyüklüğü dağılımı.4 İri agregaların tane şekli Gerektiğinde.En büyük yassılık indeks değerlerine göre kategoriler Yassılık indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 35 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori Fl FI15 FI20 FI35 FI50 FIBeyan FINR Gerektiğinde. 9 . ISO 565:1990'da belirtilen eleklerden R 20 serisi ile 0.ICS 91. 2 mm.250 mm. Sonuçların %90'ı.063 mm. EN 933-3'te belirtilen yassılık indeksi cinsinden tayin edilmelidir. ancak sonuçların tümü.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 4.

Çok ince malzeme muhtevasının en yüksek değerlerine göre belirlenmiş kategoriler Agrega 0. Çizelge 11 . Not 3 .5 ≤4 >4 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 > 16 Serbest ≤3 ≤ 11 > 11 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 ≤ 22 > 22 Serbest Kategori f f1.063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece yüzde ≤ 1.100. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. bu değerin Çizelge 12'deki karşılığı olarak LA60 (beyan değer) alınır.5 f4 fBeyan fNR f3 f10 f16 fBeyan fNR f3 f11 fBeyan fNR f3 f10 f16 f22 fBeyan fNR İri agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar Karışık agregalar İnce agregalar 4.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 10 . Not 1 . 5 Fiziksel özellikler 5. 91. Ek D'ye uygun olarak değerlendirilmeli ve zararlı olup olmadığına karar verilmelidir.6 Çok ince malzemenin muhtevası EN 933-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan çok ince malzemenin muhtevası.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. Los Angeles katsayısı 60 olsun. Gerektiğinde. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır. Meselâ. "Serbest" kategori kullanılabilir. Çizelge 11'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.ICS 91.İri agregaların en büyük kavkı muhtevası değerlerine göre kategori Kavkı muhtevası % ≤ 10 > 10 Serbest Kategori SC SC10 SCBeyan SCNR 4. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse.100.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa.7 Çok ince malzemenin kalitesi Dolgu agregaları da dahil ince agregalardaki çok ince malzemenin kalitesi. Madde 4'te belirtilen deneyler. Not 2 . 10 .15. Dolgu agregasındaki çok ince malzemenin muhtevası. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir. Çizelge 7'de belirtilen şartları sağlamalıdır. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler.

En büyük Los Angeles katsayısı değerlerine göre kategoriler Los Angeles katsayısı ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 40 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori LA LA15 LA20 LA25 LA30 LA35 LA40 LA50 LABeyan LANR Gerektiğinde. 11 . Çizelge 13 .ICS 91. Çizelge 14 .3 İri agregaların aşınmaya karşı direnci Gerektiğinde. Parlatmaya karşı direnç.PSV) Gerektiğinde. Los Angeles katsayısı. EN 1097-2:1998 Madde 6'ya uygun olarak tayin edilen darbe değeri. MDE).100. iri agregaların aşınmaya karşı direnci (Mikro-Deval katsayısı.1 Parlatmaya karşı direnç (parlatma değeri . EN 1097-2:1998 Madde 5'te belirtilen Los Angeles katsayısı cinsinden tayin edilmelidir. yüzey işlemlerinde kullanılan iri agregaların parlatmaya karşı direnci (parlatma değeri PSV). parçalanmaya karşı direnç. EN 1097-1'e uygun olarak tayin edilmelidir. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 14'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.4 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci 5. Mikro-Deval katsayısı.100.2 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Gerektiğinde.4. Los Angeles deney metodu. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. Çizelge 12 . Çizelge 15'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. 91. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 13'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.En yüksek darbe direnç değerlerine göre kategoriler Darbe değeri % ≤ 18 ≤ 22 ≤ 26 ≤ 32 > 32 Serbest Kategori SZ SZ 18 SZ 22 SZ 26 SZ 32 SZ Beyan SZNR 5. Çizelge 12'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. parçalanmaya karşı direncin tayininde referans deney metodu olarak kullanılmalıdır.15.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 5. EN 1097-8'e uygun olarak tayin edilmelidir.En yüksek aşınmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Mikro-Deval katsayısı ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MDE MDE10 MDE15 MDE20 MDE25 MDE35 MDEBeyan MDENR 5.

En yüksek parlatmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Parlatma değeri ≥ 68 ≥ 62 ≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 Ara değerler ve 44'ten küçük değerler Serbest Kategori PSV PSV68 PSV62 PSV56 PSV50 PSV44 PSVBeyan PSVNR 5. EN 1097-9'a göre tayin edilmelidir. 5. tane yoğunluğu ve su emme oranı.1 İri agregaların donma/çözülme etkisine karşı direnci Donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılacak betonlar için donmaya dirençli agregaya ihtiyaç duyulması durumunda. çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç (Nordik aşınma değeri .AN).15.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Gerektiğinde.4.7 Dayanıklılık 5.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç Gerektiğinde.En yüksek yüzey aşınmasına karşı direnç değerlerine göre kategoriler Agrega aşınma değeri ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 Ara değerler ve 20'den büyük değerler Serbest Kategori AAV AAV10 AAV15 AAV20 AAVBeyan AAVNR 5. 91.Çivili lâstiklerden kaynaklanan en yüksek aşınmaya karşı direnç değerleri için kategoriler Nordik aşınma değeri ≤7 ≤ 10 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 30 Ara değerler ve 30'dan büyük değerler Serbest Kategori AN AN7 AN10 AN14 AN19 AN30 ANBeyan ANNR 5. istenmesi halinde tayin araçları ve kullanılan hesaplamalarla birlikte beyan edilmelidir. Çizelge 16'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.6 Yığın yoğunluğu Gerektiğinde.AAV). Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç. yığın yoğunluğu. Çizelge 17'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.100.2 Yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri .AAV) Gerektiğinde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 15 . Çizelge 18 veya Çizelge 19'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Yüzey aşınmasına karşı direnç. EN 1097-6'ya göre tayin edilmeli ve sonuçlar. EN 1097-3'e ve istenmesi halinde beyan edilen sonuçlara uygun olarak tayin edilmelidir. Çizelge 17 .4. 5. Çizelge 16 .ICS 91. 12 . yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri . EN 1097-8:1999 Ek A'ya uygun olarak tayin edilmelidir.7. EN 1367-1 veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilmiş olan donma direnci.100.

2. 5. EN 1367-4'e uygun olarak deneye tâbi tutulması yoluyla tayin edilen (agreganın geri kazanılmış olması kuruma büzülmesi % 0. Not 2 .7. Bu durumda. Donma/çözülmeye karşı direnci değerlendirmek için su emme değerinin kullanılmasıyla ilgili tavsiye.kuruma büzülmesi Agrega özellikleri sebebiyle betonda hasara yol açan büzülme çatlakları oluşması halinde. geri kazanılmış agrega.075'i aşmamalı ve sonuçlar beyan edilmelidir durumunda.ICS 91. gerektiğinde yapı betonunda kullanılacak agregaların. Not Alkali-silika reaktifliğinin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler.3 Alkali-silika reaktifliği Gerektiğinde. agregaların alkali-silika reaktifliği. kurumanın hiç meydana gelmediği yerlere. ayrıca Ek A’ya bakılmalıdır). prEN 933-11’e göre tayin edilmeli ve Çizelge 20’de belirtilen ilgili kategorilere göre beyan edilmelidir.Bu özellik. 5. kullanım yerinde geçerli olan mevzuata uygun olarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir.Hacim kararlılığı . bu çizelgede verilen sınırlar uygulanmaz.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregaların donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılmasıyla ilgili yol gösterici bilgiler Ek F'de verilmiştir.15. Madde F.7. Çizelge 19 . Çizelge 18 .Magnezyum sülfat kullanılarak elde edilen en yüksek don dayanıklılığı değerlerine göre kategoriler Magnezyum sülfat değeri (Kütlece yüzde kaybı) ≤ 18 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MS MS18 MS25 MS35 MSBeyan MSNR 5.En yüksek donma-çözülme direnç değerlerine göre kategoriler Donma-çözülme (Kütlece yüzde kaybı a) ) ≤1 ≤2 ≤4 Kategori F F1 F2 F4 a) >4 FBeyan Serbest FNR Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir durumlarında. 13 . Not 1 .100. tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir.2 Hacim kararlılığı . hava sürüklenmiş beton ile kaplanmış kütle betonuna veya simetrik veya yoğun donatılı ve açık havaya maruz kalmayan yapı elemanlarına uygulanmaz.genleşme.100. Herhangi bir deney metodu mevcut olmadığı için genleşme ile ilgili sınır değerlerin verilmesi henüz mümkün değildir. 91. Ek G'de verilmiştir. Çok nadir durumlarda.3'te verilmiştir.8 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması Geri kazanılmış iri agregadaki bileşen malzemelerin oranları. sönmemiş kireç gibi genleşen malzeme içerebilir.

harç Beton duvar birimleri Serbest agrega.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 20 .2≤2 FL2≤5 FL5≤ 0.100.5≤1 XRg1≤2 XRg2Muhteva cm3/Kg FL ≤ 0. Bileşen a) Çizelge 20’deki bileşenlerin tarifleri.Alçı sıva Cam Rg 14 . prEN 933-11’e göre aşağıda verilmiştir: Bileşen Rc Ru Rb Ra FL X Muhteva (kütlece %) Beton. plâstik ve lâstik .Muhtelif: metaller (demirli ve demir dışı). sadece yüksek kalitede yüzey bitirme işlemi gerektiren özel uygulamalar içindir.2 a) FL0.100.Bağlayıcı (kil ve toprak gibi) .15.ICS 91.Geri kazanılmış iri agregalardaki bileşenler için kategoriler Muhteva Kategori (kütlece %) Rc ≥ 90 Rc90 ≥ 80 Rc80 ≥ 70 Rc70 ≥ 50 Rc50 < 50 RcBeyan Serbest RcNR Rc + Ru ≥ 95 Rcu95 ≥ 90 Rcu90 ≥ 70 Rcu70 ≥ 50 Rcu50 < 50 RcuBeyan Serbest RcuNR Rb ≤ 10 Rb10≤ 30 Rb30≤ 50 Rb50> 50 RbBeyan Serbest RbNR Ra ≤1 Ra1≤5 Ra5≤ 10 Ra10X + Rg ≤ 0.2 kategorisi. kereste (yüzmeyen).5 XRg0. doğal taş Hidrolik bağlı agrega Kil duvar birimleri (tuğlalar ve karolar gibi) Kalsiyum silikat duvar birimleri Gazbeton (yüzmeyen) Bitümlü malzemeler Hacimde yüzen malzeme Diğer: . beton mamulleri. 91.

havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun asitte çözünebilen sülfat muhtevası kütlece % 1.2 (beyan değer) alınır.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa.0 ASBeyan ASNR Agrega Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu 6. bu değer.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. bu değerin Çizelge 21 'deki karşılığı olarak AS1. Not 3 .1 Asitte çözünebilen sülfat Gerektiğinde. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir.2 Klorürler Gerektiğinde.100.15.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. Not 1 . olarak beyan edilmelidir. S cinsinden. Gerektiğinde. EN 1744-1:1998 Madde 12'ye uygun olarak tayin edilmiş olan beton agregalarının ve dolgu Çizelge 21 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun agregalarının asitte çözünebilen sülfat muhtevası.2 ≤ 0. Beton yapımında kullanılan geri kazanılmış agregaların asitte çözünebilen klorür iyon muhtevası. 6. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır.3. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 6 Kimyasal özellikler 6. Not 2 .Alkali-silika reaktifliği ve kimyasal bileşenlerin kullanıldığı betonun dayanıklılığı ve yüzey özellikleriyle ilişkili hafif organik kirleticiler de dahil olmak üzere agregalardaki kimyasal bileşenlerin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler Ek G'de verilmiştir.3 Kükürtlü bileşikler 6. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse.3. beton agregalarının suda çözünebilen klorür iyon muhtevası. 6. EN 1744-1:1998 Madde 7'ye uygun olarak tayin edilmeli ve istenmesi halinde üretici tarafından beyan edilmelidir.ICS 91. a) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu için kütlece % 2'yi. Not Birleştirilmiş agreganın suda çözünebilen klorür iyon muhtevasının % 0. Not 4 .2 olsun. b) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar için % 1'i aşmamalıdır. agregaların ve dolgu agregalarının EN 1744-1:1998 Madde 11'e uygun olarak tayin edilmiş olan toplam kükürt muhtevası. "Serbest" kategori kullanılabilir.8 ASBeyan ASNR AS1.2 AS0.8 > 0. 91.8 Serbest ≤ 1. betonun klorür muhtevasının hesabında kullanılabilir. ülke içindeki ocaklardan çıkarılan agregalar için). bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.2 Toplam kükürt Gerektiğinde. Madde 4'te belirtilen deneyler.0 Serbest Kategori AS AS0. 15 .Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. Çizelge 21 .01’den daha fazla olmadığı biliniyorsa (meselâ. EN 1744-5’e uygun olarak tayin edilmeli ve gerektiğinde imalâtçı tarafından beyan edilmelidir.0 > 1.Asitte çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Asitte çözünebilen sülfat muhtevası (Kütlece yüzde) ≤ 0. Meselâ.

agregadan kaynaklanan suda çözünebilen malzemelerin çimento macununun (paste). 28 günde % 20'den daha fazla azaltmayacak miktarlarda olmalıdır. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı.3'e uygun olarak değerlendirilmelidir. Not 1 . harç deney numunesi kullanılarak deneye tâbi tutulmalıdır (EN 1744-1:1998 Madde 15. EN 1744-6’ya uygun olarak değerlendirilmelidir. EN 1744-1'e göre yapılacak deneyle tayin edilmelidir.Şekerler. 6. 91.1 olmalıdır. yüksek bir organik madde muhtevasının varlığını gösterirse. Bu maddelerin oranları.2 Serbest Kategori SS SS0. Gerektiğinde. standard renklerden daha açık ise.2 SSNR 6. Organik madde mevcudiyeti.3. Bu mineralin mevcut olduğu biliniyorsa. ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi bakımından. geri kazanılmış agregalar. katılaşma süresi ve basınç dayanımı üzerindeki etkileri bakımından EN 1744-1:1998 Madde 15. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde.100. Çizelge 22 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. fulvo asitlerin mevcudiyeti. Sonuçlar. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren hafif organik kirleticilerin bulunup bulunmadığı.3). organik madde muhtevası veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. EN 1744-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası. a) Harç deney numunelerinin katılaşma süresini. çimento macununun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi için kategoriler Ön priz alma zamanındaki değişme (te) (dakika) ≤ 10 ≤ 40 > 40 Serbest 16 Kategori (A) A10 A40 ABeyan ANR . EN 1744-1:1998 Madde 15.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren oranlarda organik maddeleri veya diğer maddeleri ihtiva eden agregalar ile dolgu agregaları.2'ye uygun olarak tayin edilmelidir. Not 2 . agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir. EN 1744-1:1998 Madde 15. 120 dakikadan daha fazla artırmayacak ve b) Harç deney numunelerinin basınç dayanımını. agrega. S cinsinden toplam kükürt muhtevası en çok % 0.Geri kazanılmış agregalardaki suda çözünebilen malzemelerin.100. betonun priz almasını ve sertleşmesini olumsuz olarak etkilemez.4 Diğer bileşenler 6. Çizelge 23’teki değerlere uygun olmalıdır.Organik madde muhtevası deneyindeki berrak sıvının rengini değiştiren bazı inorganik bileşikler.Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Suda çözünebilen sülfat muhtevası (kütlece %) ≤ 0. yukarıda verilen katılaşma süresi ve basınç dayanımı özellikleri uygulanmalıdır.4.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregada pirotin [kararsız bir demir sülfür (FeS) bileşiği] mevcut ise.15. özel tedbirler alınmalıdır. Bu durumda. Çizelge 23 . Gerektiğinde. Ön priz alma zamanındaki değişme (te).1'e uygun olarak tayin edilmelidir.ICS 91. Çizelge 22 .3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Gerektiğinde.

EN 1744-1:1998 Madde 15. EN 1744-1:1998 Madde 19. Not .100. 7. Başlangıç deneylerinin sonuçları. kullanım amacına ve bu kullanımla ilgili mevzuata bağlıdır.2). b) Ham maddelerin yapısında veya işlem şartlarında. 6. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde. Not 4 . belirtilen özelliklerin aşağıda verilen şartlardaki uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilmelidir: a) Yeni bir agrega kaynağının kullanılacak olması.4. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 6. normal eşik değerlerinin üzerinde radyasyon yayma ihtimali olan bileşenlerin. agrega.5 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalardaki karbonat muhtevasının EN 196-21:2005 Madde 5'te belirtildiği gibi.2.15. standard renklerden daha açıksa.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası.Herhangi bir agregaya uygulanan kontrolün tipi. 17 .4.3'e uygun olarak hazırlanan bir deney numunesi kısmı kullanılarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. Üreticinin tuttuğu kayıtlarda. Geri kazanılmış agregalar için EN 1744-6 verilen işlemler kullanılmalıdır.Betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyebilen geri kazılmış agrega bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15.1 Genel Üretici.Şekerler. agrega üretimi esnasında hangi kalite kontrol işlemlerinin kullanıldığı belirtilmelidir. Her iki deney de geri kazanılmış agregalara uygulanabilir. 91.100. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Organik madde varlığının tayini için iki deney metodu yaygın olarak kullanılmaktadır: sodyum hidroksit deneyi ve fulvoasit deneyi (bk. Priz alma zamanı üzerindeki etkiyle ilgili olarak yukarıdaki çizelgede verilen değerler uygulanmalıdır. agreganın kullanıldığı yerde yürürlükte olan mevzuatta belirtilen sınırları aşarsa. Ek H'de belirtilen özelliklere uyan bir fabrika üretim kontrol sistemini oluşturmalıdır.3’te verilen işlemlerle tayin edilemez.3 Fabrika üretim kontrolü Üretici.1 ve Madde 15.2) ve fabrika üretim kontrolünü (Ek H) gerçekleştirmelidir. Bu belge özellikle. ürünün bu standarda ve uygunsa beyan edilen değerlere uygun olduğunun sağlanması amacıyla. başlangıç deneylerinin sonuçları beyan edilmelidir.ICS 91.1 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası. kontrol edilmesi isteniyorsa. 6.2. 7 Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi 7.4. agregaların özelliklerini etkileyebilen temel bir değişikliğin söz konusu olması. ilgili malzeme için fabrika üretim kontrolünün başlangıç noktası olarak belgelendirilmelidir.2 Başlangıç deneyleri Amaçlanan nihaî kullanımla ilgili başlangıç tip deneyleri. 7.1'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda dikalsiyum silikat ayrışması göstermemelidir. Bu bileşenlerden herhangi birinin muhtevası.2'ye uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda demir ayrışması göstermemelidir. sodyum hidroksit veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. poliaromatik karbonları serbest bırakma ihtimali olan bileşenlerin veya diğer tehlikeli maddelerin belirlenmesi ile ilgili bilgileri ihtiva etmelidir. Not 3 . başlangıç tip deneyleri (Madde 7. su özüt deneyi (EN 1744-6) uygulanarak deneye tâbi tutulmalıdır. karbonat muhtevası EN 1744-1:1998 Madde 12. 6. EN 1744-1:1998 Madde 19.

Agrega tipi (EN 932-3’e uygun ve geri kazanılmış agrega için “geri kazanılmış agrega” ifadesi). Agrega tane büyüklüğü. İrsaliye ve teslim belgesi. en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir: Not - 18 .3'e bakılmalıdır.1a ve Çizelge ZA. şartlara ve nihaî kullanıma bağlıdır. bir depoda tekrar elden geçirilmişse. CE işareti ve etiketi için. 8. Belgenin seri numarası. Sevkiyat tarihi.15. aşağıdaki terimlerle belirtilmelidir: 8.ICS 91. belirli bir nihaî kullanım ile ilişkili belirli özellikler ve Çizelge ZA. Not - 9 a) b) c) d) İşaretleme ve etiketleme Kısa gösteriliş. Müşteri. Belirli bir agregayı belirtmek için ihtiyaç duyulan diğer ilâve bilgiler. Bu standardın numarası.1 Kısa gösteriliş ve tarif a) b) c) d) Kaynak ve üretici .2 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler Diğer bilgilere gerek duyulması. Meselâ: a) b) Kısa gösteriliş ile tarif arasındaki ilişkiyi belirten bir kod. hem de depo belirtilmelidir. Geri kazanılmış agrega için Çizelge 20’ye göre bileşen kategorisi. Ek ZA'daki Madde ZA.100.100. sipariş sırasında üreticiyi.malzeme. 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 8 Kısa gösteriliş Agregalar. hem kaynak.1b'de kapsanmayan ilâve bilgilerle ilgili özellikler hakkında bilgilendirmelidir.

6 2/16 11.70 8 2/22.2 mm 16 mm 22.4 11. Not 2 . 19 .4 16 4/45 22.2 Orta göz açıklığı 2/5.6 4/11. 91.2/31.5 ± 17." işareti gösterildiğinde.4/63 25 .4 5.4 11.8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4.70 2/8 4/16 11.5 45 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 5.6/16 8/22.Orta göz açıklığı olarak " .5 31.2 5.2 8 4/22.6/22.5 16/63 25 .100.100.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 11.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.70 11.1 .0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5.5 22.4 11.2/63 25 . uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.15.2/45 31.Temel elek serisi + seri 1 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek A (Bilgi için) Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi Çizelge A.5 ± 17. bu durum.6 mm 8 mm 11.5 16/45 22.5 31. normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.6/63 25 .4 16 8/31.4 31.5 ± 17.70 5.6 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8.2 22.4 mm Genel sınırlar GT17.2 5.4 11.6/45 22.5 ± 17.2 5.2 4/31.5 16 5.70 2/11.ICS 91.4 8/63 25 .6/32 16 8/45 22.5 31.

20 .15 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 10 Orta göz açıklığı 2/6.5 25 .4 10/40 16/63 25 .5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 3.5 16 8/40 25 .2 6.15.70 10 20 ± 17.2 .70 5 2/16 10 4/31.5 16 20 ± 17.5 22.Orta göz açıklığı olarak " ." işareti gösterildiğinde.5 11.3 4/10 6.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge A.3 mm 8 mm 10 mm 16 mm 20 mm Genel sınırlar GT17.3/20 14 10/31.70 2/10 8 4/20 6. Not 2 .70 4/12.5 20/63 25 .5 45 ± 15 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 6.100. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir. normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.70 2/8 8 4/16 14 8/31.3/31.70 8 2/20 16 4/40 25 .ICS 91.100. 91.5 20 31.5 ± 17. bu durum.5 ± 17.3/16 8/20 16/40 25 .5 31.Temel elek serisi + seri 2 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.

ince tane büyüklüğü dağılımı için FF kullanılır). 91. M veya F harflerinden sonra F harfi ilâve edilir (meselâ. bir sevkiyata ait FM değeri. İlâve olarak. ince agregaların iriliği veya inceliği ile ilgili ilâve bilgiler vermek istemesi halinde kullanılır.2 seçildiğinde. Çizelge B.0 . Not İncelik modülü (FM).70 CP 5 .2.1 . C.4 FF 2.0. kararlılığın kontrol edilmesi amacıyla kullanılır.500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzdeye bağlı olarak irilik veya incelik Elekten geçen kütlece yüzde MP 30 . iri olarak sınıflandırılmış olan ince agregalar C harfi. Ancak. beyan edilen FM ± 0. aşağıda verilen göz açıklıklı (mm) eleklerde kalan kümülatif kütlece yüzdelerin toplamı olarak yüzde cinsinden hesaplanır: İncelik modülü (FM) = ∑ {(> 4) + (> 2) + (> 1) + (> 0. Çizelge B. Çizelge B.1 ve Çizelge B.0. orta olarak sınıflandırılanlar M harfi ve ince olarak sınıflandırılanlar ise F harfi ile gösterilir.1 seçildiğinde.ICS 91. Çizelge B.5 CF 4.5) + (> 0.1 . incelik modülü için.45 FP 55 .2'de. Çizelgelerden her biri bu tür ilâve bilgilerin sağlanmasında kullanılabilir.1.100.25) + (> 0. M veya F harflerinden sonra P harfi ilâve edilir (meselâ.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek B (Bilgi için) İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler Çizelge B. İlâve olarak istendiği durumlarda. 0.8 .50 sınırları dahilinde veya belirtilen diğer bir sınır dahilinde olmalıdır. normal olarak.2.125)} 100 21 . bu amaçla çizelgelerin her ikisi birlikte kullanılamaz.İncelik modülüne bağlı olarak irilik veya incelik İncelik modülü MF 2.2 .100.1 ve Çizelge B. Benzer şekilde. şartname hazırlayıcıların. orta tane büyüklüğü dağılımı için MP kullanılır).500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde için.6 İncelik modülü (FM). C.100 Çizelge B.15.

3.İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek C İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları Çizelge C.100.100.Madde 4.15.250 0.1 .3. Elekten geçen yüzdeyle ilgili toleranslar 0/2 ±5 ± 10 ± 15 ±5 0/4 ±5 ± 10 ± 10 ±3 0/1 ±5 ± 15 ±5 22 . 91.ICS 91.063 Not .

belirtilen alt sınırı aşması.15. belirtilen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi. 23 . b) EN 933-8'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. normal olarak % 90 ihtimal seviyesinde ifade edilmelidir. Sınırlar ve/veya kategoriler.100. metilen mavisi deneyinin (MB). deney metotları kullanılarak daha fazla kanıt elde edilinceye kadar sabit hale getirilemez. d) Bilinen bir performans yeterliliğine sahip agreganınkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması.ICS 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek D Çok ince malzemenin değerlendirilmesi Çok ince malzeme. c) EN 933-9'a uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. Not Kesin sınırlar. 91. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki farklı ince agregalar için. 0/2 mm aralığı ile yapılan kum eş değeri ve metilen mavisi deneyleriyle ilgili uygunluk özellikleri.100. kum eş değerinin (SE). % 3'ten veya agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre belirtilmiş olan başka bir değerden daha az olması. aşağıda belirtilen dört durumdan birinin söz konusu olması halinde zararsız olarak kabul edilmelidir: a) İnce agreganın toplam çok ince malzeme muhtevasının. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata uygun olarak yerel yeterlilikteki performansla kullanılan mevcut malzemelerin özellikleriyle ilgili tecrübelerden faydalanılarak oluşturulmalıdır.

bileşen malzemeler ve bunların betonda kullanılan oranları ile ilişkilidir. darbe gerilmelerine maruz kalan yol kaplamaları ve döşeme yüzey tabakaları için gerekebilir. genellikle sadece özel durumlarda gerekir (meselâ. suya doygunluk derecesi. E. 24 .2 E.2 LA15.1.ICS 91.100. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgeler veya özel bölgesel yollar için yüzey tabakası şartlarını sağlamak için).1 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Agregalar. agrega dayanımının da dikkate alınması gerekebilir. betonun çok yüksek dayanımlı olması isteniyorsa.15. 40'tan daha büyük Los Angeles katsayılarına sahip agregalar. 91. LA20 kategorili agregalar veya SZ18 darbe kategorili agregalar. Ancak. E. agreganın dayanımı ile ilgili genellikle yeterli bir bilgi sağlar. E.1 E.100.3 LA30 kategorili veya SZ22 darbe kategorili agregalar.1 Donma ve çözülmeye karşı direnç Betonun donma ve çözülmeye karşı direnci.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek E (Bilgi için) Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler E.2.1. Yeterli bir kullanım performans kaydına sahip olan ve katkı maddesi ihtiva eden veya etmeyen agrega ve çimento kombinasyonlarından elde edilen tesiste üretilmiş betonun normal kontrol dayanımları. Hava sürükleme derecesi. genellikle betondan daha yüksek dayanıma sahiptir. özellikle önemli bir faktördür ve bu sebeple beton deney numuneleri kullanılarak betonun donma ve çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesi için gereklidir.1. kullanım tecrübelerine bağlı olarak değerlendirilmelidir.

2. dolomitler ve Karbonifer kumtaşları çoğunlukla % 2'den daha yüksek emme değerlerine sahiptir.100. donma-çözülmeye dayanıklılık için yeterli olan birçok agrega.1 Genel Agreganın. bazı Jura kireçtaşları ve kumtaşları. F.1. nihaî kullanıma.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek F (Bilgi için) Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler F. Madde F. yüksek fırın curufları.3 ve Madde F. donma-çözülme olayından hasar görme ihtimali olan zayıf ve/veya yüksek oranda su emen tanelerin varlığıyla ilgili bir gösterge ortaya koyabilir.2 F.1 Deney Gösterge deneyleri Donma-çözülme hassasiyeti için bir gösterge oluşturabilen deneyler. donma veya çözülme olaylarından hasar görmesi muhtemeldir.2 Petrografik analiz Agreganın. Meselâ. F. kısmen veya tamamen doygun çevre şartları altında veya yüksek nem şartlarında.15. yeterli veya yetersiz donma-çözülme dayanıklılığı arasındaki farklılık.2 Nihaî kullanım Agregaların. agreganın donma-çözülme etkisine dirençli olduğu kabul edilebilir. su emme oranları % 2’den daha yüksek olmasına rağmen. bazı çakıltaşları ve breşlerden elde edilen hassas agregalar. gözenekli çakmaktaşı. petrografik tipine ve agrega taneleri içindeki gözeneklerin boyut dağılımına bağlıdır.1. Permiyen kireçtaşları.1 İklim Herhangi bir hasarın etkisi. aşağıda verilenlerden bazılarını veya tümünü ihtiva edebilir: Şist.2.3 Su emme oranı EN 1097-6'ya uygun olarak tayin edilmiş olan su emme oranı. donma ve çözülme işleminden kaynaklanan hasar görme hassasiyeti.1. EN 932-3'te belirtilen işleme göre petrografik analize tâbi tutulması. Bu deneylerden herhangi biriyle ilgili şartları sağlayan agregalar. donma-çözülmeye karşı dirençli olarak kabul edilebilir.2. daha yüksek emme değerlerine sahiptir. Bu tür tanelerin varlığının gözlenmesi veya varlığından şüphelenilmesi halinde. yoğunluk ölçmeleri ile daha iyi değerlendirilebilir. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması halinde önemli oranda artar.3 Petrografik yapı Donma ve çözülmeye karşı direnç.100.2. Aşırı ayrışmış kayaçlar. marn. 25 .4'te verilen fiziksel deneylerden biri. Hasar riski. su emme oranından daha çok. % 1'den daha büyük değilse. 91. F. F. şeyl.2. agrega tanelerinin dayanımı ve taneler dahilindeki gözeneklerin boyut ve dağılımının yanı sıra diğer süreksizliklerle de ilişkilidir. tebeşir. yeterli donma-çözülme direncine sahip olabilir. F.ICS 91. agreganın donma-çözülmeye karşı direncin değerlendirilmesinde kullanılabilir. petrografik analizi veya aşağıda belirtilen fiziksel deneylerden birini ihtiva eder. öncelikle iklime. donma ve çözülmenin derecesi ve agrega tanelerinin doygunluk derecesi ile ilişkilidir. Ancak. çoğunlukla % 4'ten daha yüksek emme değerlerine sahip iken. fillit. Ancak bu malzemeler. F. mika şist. Belirli bir oranda mikro gözenekli çakmaktaşı kökenli agrega tanelerini ihtiva eden bazı agregalar söz konusu olduğunda. altere gözenekli bazalt veya kil çimentolu gevşek taneler. donma-çözülme döngülerinin sıklığı.

91. Ayrıca. Çizelge F. agreganın performansı ile ilgili yeterli bir kayıt mevcut ise.1 ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Seçilen kategori.1'den uygun bir kategorinin seçilmesi amacıyla kullanılabilir. agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Magnezyum sülfat deneyi. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması durumları için en uygun olarak kabul edilir.1 .Buzlanma yok. Magnezyum sülfat deneyi. istenen donma-çözülme direncinin veya magnezyum sülfat direncinin belirlenmesi amacıyla. çevresel şartlar. Çizelge F.İklim ve nihaî kullanımla ilişkili donma-çözülme şiddet kategorisi İklim Akdeniz Atlantik Kıta Avrupası a) . kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir. EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir. Not Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu durumlarında.Kısmî doygunluk.2. Çevre şartları 26 .100.100. tuz yok İstenmiyor F4 veya MS35 F2 veya MS25 . beton üzerinde deney yapmak suretiyle agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin tahkik edilmesi mümkündür.3 Kategori seçimi Amaçlanan kullanım şartlarına benzer şartlar altında. çimentoyla bağlı tanelere sahip geri kazanılmış agregalara uygun değildir. kuru durum İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor . nihaî kullanım ve iklim bilgileri. Yeterli performans kayıtlarının mevcut olmaması ve bir deneyin yapılmasının gerekmesi durumunda. söz konusu agrega.7.Doygun.ICS 91. İskandinavya'nın bazı bölgeleri ve şiddetli kış hava şartlarının görüldüğü dağlık bölgeler ilâve edilebilir.15.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 F.Tuz (deniz suyu veya yol satıhları) F4 veya MS35 F2 veya MS25 F1 veya MS18 .Hava alanı satıh kaplamaları F2 veya MS25 F1 veya MS18 F1 veya MS18 a) Kıta Avrupa kategorisine ayrıca İzlanda. F. Madde 5.4 Diğer gösterge deneyleri EN 1367-1'e uygun olarak tayin edilen donma-çözülme değeri veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilen magnezyum sülfat etkisine dayanıklılık değeri. tuz yok İstenmiyor F2 veya MS25 F1 veya MS18 .

Bu tür malzemelerin toplam klorür muhtevasının.1. bu değer. betonda şişmeye bağlı hasara sebep olabilir. kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler G. EN 1744-5’e göre tayin edilen asitte çözünebilen klorür muhtevası. G.2 Sülfatlar Agregalarda bulunan sülfatlar. Daha az yaygın diğer bir reaksiyon şekli. muhtemelen klorür miktarını olduğundan fazla gösterecektir. sülfatları oluşturmak üzere beton içinde indirgenebilirler. dolayısıyla bu değer.15. Belirli şartlar altında agregalarda mevcut olan diğer kükürt bileşikleri.100. yüksek oranda sülfat miktarına müsaade edilebilir. 91.1 Alkali-silika reaksiyonu Doğal agregalarla alkali-silika reaksiyonu Belirli agregalar. % 0. alkali-karbonat reaksiyonudur.3 G. Etkin alkali muhtevası düşük olan çimento kullanılması. agregalarda sodyum ve potasyum tuzları halinde bulunabilir. Belirli bir çimento-agrega kombinasyonunun bozulmaya yol açan reaktifliğinin bulunmadığını gösteren geçmiş uzun dönemli bir tecrübe olmaması halinde. betondaki bileşen malzemelerin tümünün dikkate alındığı toplam klorür miktarının sınırlandırılması genel bir uygulamadır. Betonun suya doygunluk derecesinin sınırlandırılması. Geri kazanılmış agregalarda EN 1744-1’e göre tayin edilen suda çözünebilen sülfatlar. Kristalize yüksek fırın curufunun ihtiva ettiği sülfatın büyük bir oranı. betondaki gözenekler içerisindeki sıvılarda mevcut bulunan alkali hidroksitler ile reaksiyona girebilir. curuf taneleri halinde bulunduğundan. bu klorürlerin EN 1744-1:1998 Madde 7’de açıklanan işlemlerde su kullanılarak özütlenmesi mümkün değildir. 27 .1 Klorürler Doğal agregalardaki klorürler Klorürler. betonun klorür iyon muhtevasının hesaplanmasında kullanılmalıdır. Bu şekilde ilâve bir güvenlik marjı sağlanabilir. Bu bileşikler ayrıca betonda şişmeye bağlı bozulmaya sebep olur.2 Geri kazanılmış agregalardaki klorürler Özellikle sertleşmiş beton veya harç içerenler olmak üzere geri kazanılmış agregalarda klorürler. Reaktif olmayan bir agrega kombinasyonunun kullanılması.3. çimentonun hidratasyon reaksiyonlarında hiçbir etkiye sahip değildir. Bu sebeple curufta.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek G (Bilgi için) Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin.1. G. kalsiyum alüminat ve diğer fazlarda bulunabilir. alkaliler ve belirli silis formları arasında meydana gelir (alkali-silika reaksiyonu).01'den daha büyük olmadığının gösterilmesi halinde. bu olay betonda şişmeye ve takiben çatlamaya veya parçalanmaya yol açabilir. betondaki bileşen malzemelerin azamî klorür muhtevaları esas alınarak hesaplama işleminde kullanılabilir.ICS 91.1 G. Çoğunlukla ülke içi ocaklardan elde edilen agregaların suda çözünebilir klorür iyonu muhtevasının çok düşük olması muhtemeldir. miktarları büyük oranda agrega kaynağına bağlı olarak. özütlemeden önce ince toz haline öğütülmüş olsa bile. Bu tür tuzlar. betonun genleşme suretiyle hasar görmesine de neden olabilir. Numune. betonun toplam klorür ve alkali muhtevasını arttırır. genellikle potansiyel olarak reaktif sülfatlar (alçı sıvası gibi) olup. Betonun ihtiva ettiği metalin korozyon riskini en aza indirmek amacıyla.100. G. aşağıda verilen tedbirlerden birinin alınması gerekli olabilir: Beton karışımının toplam alkali muhtevasının sınırlandırılması. En yaygın reaksiyon şekli. Olumsuz şartlar altında ve rutubet mevcudiyeti söz konusu olduğunda. Geri kazanılmış agregaların çoğu için klorür iyon muhtevalarının düşük olması muhtemeldir.

Ayrıca.5'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. EN 1744-1:1998 Madde 14. a) İnce agreganın kütlece % 0. Reaktif demir sülfür ve linyit.5 Betonun priz almasını ve sertleşmesini etkileyen bileşenler Agregaların diğer bileşenleri.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak.2 Geri kazanılmış agregalarla alkali-silika reaksiyonu Geri kazanılmış agregaların kullanımı. orijinal betonun reaktif (veya reaksiyona giren) agrega içermediğinin tespit edilmesinin yanı sıra. betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyen bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15. Ancak.6 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf bileşenleri Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun bazı bileşenleri. yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin uygulanamadığı hallerde. EN 1744-6’da verilen işlemler. yüzey kalitesini veya dayanıklılığını olumsuz olarak etkileyen oranlarda malzeme ihtiva etmemelidir. Agreganın. dayanımını ve dayanıklılığını olumsuz olarak etkiler. EN 1744-1:1998 Madde 14. daha az muhtemeldir. agrega kaynağının. kabarmaya veya beton yüzeyine yakın olması halinde patlaklara sebep olmak suretiyle. G.05'ini aşmamalıdır. Agregaların ülke sınırları dışından temin edilmesi halinde. G. modern üretim tesislerinden elde edilen havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun beton yapımında kullanılması halinde iyi sonuç vermemesi.3’te verilen işlemlerle belirlenemez.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. betonun yüzey görünüşünü bu şekilde etkileyen malzemelere verilebilecek iki örnektir. Bazı agrega bileşenleri. yeni betonun (veya içerisindeki çimentonun) alkali muhtevasının sınırlı olduğu hallerde. Geri kazanılmış agregaların. yukarıda belirtilen önlemlerin sürdürülebilirliğini etkileyebilir. kullanıldıkları betonun dayanım gelişme hızını.1'ini aşmamalıdır.15. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren çimento hidratasyon hızını olumsuz olarak etkileyebilir. Agreganın. renk bozulmasına. beton yüzey görünüşünü olumsuz olarak etkileyebilir. satın alıcı.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agrega-çimento kombinasyonuna.4 Betonun yüzey tabakasını etkileyen bileşenler Görünüş özelliğinin.100. lekelenmeye. Her iki durumda da. Bazı durumlarda (meselâ. Not Agregalardaki kütlece çok küçük yüzdelerdeki kirleticiler. bazı kil mineralleri de. geri kazanılmış agregalar için kullanılabilir. dekoratif kaplamalı betonlarda olduğu gibi).100. geri kazanılmış genel agrega olması durumunda. beton agregaları olarak kullanıldıklarında betonun hacim kararlılığını olumsuz olarak etkileyebilir. Organik madde ve şeker türevi malzemeler. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre değerlendirilebilir. reaktif olmadığı özellikle ortaya konmadıkça malzemenin potansiyel olarak reaktif agrega olduğunun kabul edilmesi uygun olacaktır. hafif organik kirleticilerin seviyeleri konusunda ek şartlar koymak gerekebilir. G. geri kazanılmış beton agregası olması durumunda.ICS 91. böyle bir etkiye sahip maddelere iki örnektir. belirli bir nihaî kullanım için uygunluğuna itina gösterilmelidir. agreganın getirildiği ülkenin konuyla ilgili tecrübelerini dikkate almalıdır. 91.25'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. G. Beton yüzeyinin önemli olduğu durumlarda. CEN Report CR1901 "Regional specifications and recommendations for the avoidance of alkali-silica reactions in concrete" dokümanına bakılmalıdır. beton mastarlamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan.3. betonun temel bir özelliği olarak görüldüğü durumlarda. Not Daha fazla bilgi için. geri kazanılmış beton agregalarının alkali muhtevasının tayin edilmesi ve dikkate alınması da gerekecektir. a) İnce agreganın kütlece % 0. agregalar. 28 . öngörülemeyen bileşen değişkenliği dikkate alınmalıdır.

1 Organizasyon Sorumluluk ve yetki Kaliteyi etkileyen işleri idare eden. H.2. 29 .100. bu ekte belirtilen hususların uygulanmasını ve devam etmesini sağlamak amacıyla. sistemin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli olarak temin edilmesi amacıyla. Fabrika üretim kontrol sisteminin etkinliği.2.3. bununla ilgili kontrol araçları oluşturulmalıdır.Konsey’in 76/769/EEC Direktifi'nde tarif edilen tehlikeli maddelerin çoğu. üretici tarafından ihaleye verilirse.1 Belge ve veri kontrolü Belge ve veri kontrolü. agrega üreticisinin dikkatine sunulur. a) Uygun olmayan özellikte ürün oluşmasının önlenmesi ile ilgili işlemin başlatılması.3. H. dağıtılması ve yönetimi ile belgelendirmede yapılan değişikliklerin hazırlanması.1 Giriş Bu ek.2 H. agregaların bu standardda belirtilen ilgili özelliklere uygun olmasının temin edilmesi amacıyla kullanılacak bir fabrika üretim kontrol sistemini açıklar.3 Yönetimin gözden geçirmesi Bu ekte belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla kabul edilmiş olan fabrika üretim kontrol sistemi.15. bu maddelerin muhtevasının. işleme.2. üreticinin sorumluluğundadır.3 Kontrol işlemleri Üretici.2 Fabrika üretim kontrolü için yönetim temsilcisi Üretici. Herhangi bir tehlikeli madde ve maddelerin belirlenmesi halinde. yetki ve ilişkiler. H. b) Varsa. yayımı ve kaydedilmesi ile ilgili işlemleri ve sorumlulukları kapsayan üretim kontrol kullanma kılavuzunda belirtilmek suretiyle belgelendirilmelidir. Ek ZA Madde ZA. Üretici. malzemelerin muayene edilmesi ve fabrika üretim kontrol sistemiyle ilgili dokümanları kapsayan hükümleriyle ilgili belgeleri ve verileri kapsamalıdır. tarif edilmelidir. kaynağı ve uygun olması halinde hammaddenin bulunduğu yeri ve üretim plânını gösteren bir veya daha fazla haritayı ihtiva eden belgeler mevcut olmalıdır. her bir agrega üretim tesisi için.100. bu ekte verilen prensiplere göre değerlendirilmelidir. Not 1 . agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan hükümlere göre yürürlükte olan sınır değerlerini aşmadığının temin edilmesi. yayınlanması. Ancak. H.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek H Fabrika üretim kontrolü H. ihale edilen işlemin herhangi bir bölümü ile ilgili tüm sorumluluğu taşımalıdır. uygun yetkilere sahip bir kişiyi atamalıdır. bu standardın satın alma. H.1'de verilen not. genellikle mineral kökenli agrega kaynaklarının çoğunda mevcut değildir. yönetim tarafından uygun aralıklarla denetlenmeli ve gözden geçirilmelidir.3. organizasyon açısından serbestlik ve yetkiye ihtiyaç duyan personel ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere.2 Alt ihale hizmetleri İşlemin herhangi bir bölümü. H.ICS 91. kalite sapmalarının belirlenmesi. Belge ve verilerin yönetimiyle ilgili bir işlem. dahilî ve haricî belgelendirme ve verilerin onaylanması. kaydedilmesi ve giderilmesi amacıyla. Bu gözden geçirmelerle ilgili kayıtlar tutulmalıdır. H. yapan ve kontrol eden tüm personel arasındaki sorumluluk. 91. fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususların yerine getirildiği işlemleri ihtiva eden bir fabrika üretim kontrol kullanım kılavuzunu oluşturmalı ve muhafaza etmelidir.3 Hammadde bilgisi Hammadde tipi.

ile ilgili işlemler yer alır. gerekli muayene ve deneylerin yapılması amacıyla.5. d) Stoktan alınan malzemenin. c) Malzemenin kontrollü bir şekilde stoka konulduğunun ve stok yerlerinin ve muhtevalarının belirlenmesinin temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. bu malzemenin uygunluğunu tehlikeye düşürecek şekilde bozulmadığının temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır.Tedarikçi ve taşımayı yapan. H.Sıklık değerleri.Fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususlar. İlgili karakteristiklerin tayin edilmesi amacıyla yapılması gereken numune alma ve deneylerin sıklığı. aşağıdakiler olabilir: 30 . .5 H. H. kaynak ve tip açılarından satış noktasına kadar belirlenebilir olmalıdır. Çizelge H. Not Bu işlemler arasında. Madde H. geri kazanılacak hammaddeyle ilgili olarak belgelendirilmiş bir girdi kontrolü mevcut olmalıdır.100. genellikle üretim periyotlarıyla ilişkilidir. Not 2 . Kalibrasyon kayıtları tutulmalıdır. kötü hava şartlarında işlemin değiştirilmesi vb. donanım ve eğitimli personeli sağlamalıdır. b) Agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre yürürlükte bulunan sınır değerlerini aşmadıklarının temin edilmesi amacıyla. Bir üretim periyodu. deney sıklıklarının artırılmasına yol açabilir.3 Muayene. .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek olarak. numune alma ve deneylerin sıklığı ve yeri Üretim kontrol dokümanı. Donanımlar. gerekli bütün tesis.Geri kazanmayla ilgili girdi kontrol işlemleri. kalibrasyonu ve bakımından sorumlu olmalıdır.3'te verilenlerin altına indirilebilir.1 Muayene ve deney Genel Üretici. e) Ürün. H.4 Üretim yönetimi Fabrika üretim kontrol sistemi.15. 91. aşağıdaki hususları belirtmelidir: . işlem esnasında numunesi alınan malzemenin muayene edilmesi veya deneye tâbi tutulması.Geri kazanılmış agregalar için. işleme donanımının bakım ve ayarı.5. muayenelerin sıklığını ve şeklini tarif etmelidir. belirtilen bir sınır değere yakın ise.Hammaddenin kaynağı ve yeri. H. muayene. ayrı ayrı belirtilmelidir. Not 3 . Kalibrasyon doğruluğu ve sıklığı.100. ay veya yıl olarak tarif edilir. üretim yapılan günlerden oluşan bir tam hafta.3'te belirtilen herhangi bir tehlikeli malzemenin belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır.2 ve Çizelge H. ölçme ve deney donanımının kontrolü. EN 932-5'e uygun olmalıdır. Not 3 .3. Çizelge H. Not 4 . belgelendirilmiş işlemlere uygun olarak kullanılabilir. sıklığın artırılması gerekebilir. Not 1 . Çizelge H.1. Bu muayeneler sonucunda belirlenen sapmalar.Hammaddenin özelliği.2 ve Çizelge H. Not 2 .Ölçülen değer. Donanımlar. gözle muayeneyi gerektirebilir. Bu şartlar.1.5. geri kazanılmış agregalar için. işlem yapan deponun kaynak olarak gösterilmesi yeterlidir. Çizelge H. aşağıdaki hususları sağlamalıdır: a) Malzemelerin belirlenmesi ve kontrolüne yönelik işlemler mevcut olmalıdır.ICS 91.2 Donanım Üretici.3'te belirtildiği gibi olmalıdır.Özel şartlar altında deney sıklıkları.

servis raporlarının ve müşteri şikayetlerinin analiz edilmesi. kalite kayıtlarının. H. kayıtlara geçirilmelidir (meselâ. d) Etkin düzeltme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kontrollerin uygulanması. kayıtların.ICS 91. yeni bir deneyin yapılması ve/veya önlemlerin alınması gibi). Belirli özelliklerini tutarlılığı ile ilgili uzun vadeli tecrübe. a) Tekrar işlenmeli veya b) Uygun olan başka bir uygulamaya yönlendirilmeli veya c) Reddedilmeli ve uygun olmayan malzeme olarak işaretlenmelidir. 31 .1. durumla ilgili olarak atılan adımları belirten bir not. Çizelge H. birden fazla ürüne uygulanması mümkün olabilir.100. incelenmeli ve gerekirse düzeltme işlemi yapılmalıdır. üreticinin elde ettiği tecrübeye bağlı olarak bir deneye ait sonuçların.Bazı karakteristikler. Yüksek uygunluğa sahip agrega kaynakları. taşıma ve depolama esnasında ürünün kalitesinin korunması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. uygunsuzluk sebebinin araştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması.7 Uygun çıkmayan ürüne uygulanacak işlemler Ürünün uygun olmadığını gösteren bir deney veya muayeneyi takiben. Kayıtlar. en az iki yasal dönem boyunca muhafaza edilmelidir. şartnamede belirtilen özellikte olmaması durumunda veya bu özelliği sağlayamayacağı konusunda bir gösterge söz konusu olursa. Bu ekin bütün maddelerinde gerekli görülen kayıtlar da dahil edilmelidir. H. depolama ve şartlandırma Üretici. fabrika üretim kontrol dokümanında belirtilmelidir.15. üretim yerinde uygulanan mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesinin gerektiği zaman periyodudur. e) Düzeltme faaliyeti sebebiyle işlemlerde yapılan değişikliklerin uygulanması ve kaydedilmesi.2 ve Çizelge H. 91. Bütün uygunsuzluk durumları. birkaç ürün tarafından paylaşılabilir. temel karakteristiklerin değişebileceği durumlarda kontrol edilmelidir. b) Muhtemel uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla işlemlerin. üretici tarafından kaydedilmeli. faaliyetlerin. Not 2 . Not 1 .3'te verilen asgarî özellikleri dikkate alan bir deney sıklığı programını hazırlamalıdır. aşağıdakileri ihtiva edebilir: a) Deney işleminin incelenmesi de dahil olmak üzere. Üretim işleminin gözetimi ve izlenmesi için istisnaî tedbirleri ihtiva eden bir kalite yönetim sisteminin çalıştırılması. numune alma yerleri. tarihleri ve zamanları ve diğer ilgili bilgilerle (hava şartları gibi) birlikte deneye tâbi tutulan ürün de dahil olmak üzere kaydedilmelidir. ürünün iki veya daha fazla farklı tane büyüklüklerinin kombinasyonundan oluşması durumudur. H. c) Karşılaşılan risklere tekabül eden bir seviyeye kadar problemlerin çözülmesi için önleyici faaliyetlerin başlatılması. Bu durumda. Not Düzeltme işlemleri. malzeme.100.30 a) b) c) d) TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Yüksek derecede otomatik üretim donanımı. Bu durum özellikle. Çizelge H. üretim işleminin düzeltilmesi amacıyla."Yasal dönem". Üretici. Deney sıklıklarının azaltılma sebepleri. Muayene edilen veya deneye tâbi tutulan ürünün.8 Üretim alanlarında taşıma. Tane büyüklük dağılımı ve temizlik.6 Kayıtlar Fabrika üretim kontrol sonuçları.

6 4. kırılmış agregalara EN 933-3 uygulanır.3. depolama ve piyasaya arz ile ilgili sorumluluk derecesini belirtmelidir.1 .4 Notlar/referanslar Deney metodu EN 933-1 EN 933-10 Deney sıklığı.3. Üreticinin fabrika üretim kontrol sistemi. 32 .100. EN 933-1 Sadece.1 4.2 Ambalâjlama Agregalar ambalâjlanıyorsa.1 a) EN 932-3 8 Radyoaktivite yayılması Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması H. en az Haftada 1 2 İri agreganın tane şekli Çok ince malzemenin muhtevası Çok ince malzemenin kalitesi Tane yoğunluğu ve su emme oranı Alkali-silika reaktifliği Petrografik tanım Tehlikeli maddeler b) Özellikle: Ayda 1 3 4 5 4.7.3 H. ambalâj üzerinde veya ilgili dokümanlarda belirtilmelidir. EN 933-4 azaltılabilir.9. b) Ayrışma (segregasyon).1 Not - Taşıma ve ambalâjlama Taşıma Agregalar.6 4. H. kaynağa bağlı olup. ambalâj dışına alınmadan önce agrega özelliklerini önemli oranda değiştirecek derecede agregayı kirletmemeli veya bozmamalıdır.3.100. aşağıdakileri dikkate almalıdır: a) Ürünün kirlenmesi.ICS 91. Ek D'de belirtilen şartlara uygun olarak gerektiğinde EN 933-8 EN 933-9 EN 1097-6 Deney sıklığı. H. kullanılan ambalâjlama metotları ve malzemeleri.15. sadece CE işaretleme amaçları için gerekli olduğunda (Ek ZA).Genel özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 Tane büyüklüğü dağılımı Madde 4. Kırılmamış çakıl için deney sıklığı.9.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Bu düzenlemeler.10 Personelin eğitimi Üretici.4 b) b) Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda a) b) Kullanım yerinde geçerli olan hükümlere uygun olarak. Aksi belirtilmedikçe. c) Aktarma donanımının ve stoklama alanının temizliği. Çizelge H. H. Uygun eğitim kayıtları tutulmalıdır.9 H.3 8.6 5. fabrika üretim sisteminde görevli olan bütün personelin eğitilmesi ile ilgili işlemleri oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bunun sağlanması için ambalâjlanmış agreganın aktarılması ve depolanması esnasında alınması gereken önlemler. kirlenmenin azaltılması için agreganın üzerinin örtülmesi veya bir mahfaza içine alınması gerekebilir.5 Haftada 1 Haftada 1 Yılda 1 Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda 3 yılda 1 6 7 5. 91. yığın olarak nakledildiğinde.

2 yılda 1 Madde 7 EN 1744-1:1998. Madde 12.3 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-1 a) Geri kazanılmış agregalar için kaynak olarak.15. Madde 19.Fulvo asit (organik madde muhtevasının yüksek olduğu gösterildiğinde) .1 6.3 5.katılaşma süresi .5 EN 1097-6 agregalar oranı 11 Suda çözünebilen sülfat 6.1 EN 1744-1:1998. Beton kaplama yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalar Deney metodu EN 1097-2 EN 1097-1 EN 1097-8 EN 1097-8:1999.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge H.2. işlemi yapan depo kabul edilebilir.4. Ek A EN 1097-9 Deney sıklığı. en az Yılda 2 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 Çivili lâstiklerden kaynaklanan 5. 91. Yılda 2 Madde 12 5 6.Belirli kaynaklardan elde edilen agregalara ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları a) Özellikler 1 2 3 Kavkı muhtevası Hacim kararlılığı .3 . Madde 19. Madde 14.1 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-6 zamanı üzerindeki etki Geri kazanılmış iri agrega Sadece geri kazanılmış iri 9 5.5 5.2 EN 1744-1:1998.2 Notlar/referanslar Yüksek dayanımlı beton için Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece.2 EN 1744-1:1998.Hafif organik kirleticiler 6. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgelerde Deniz kökenli agregalar için Çizelge H.1 EN 1744-1:1998.2.4.3 2 yılda 1 EN 196-2: Madde 5 2005.2 8 Kalsiyum karbonat muhtevası 6.4.3'e bakılmalıdır.3 aşınma direnci Donma ve çözülme Klorür muhtevası 5.8 prEN 933-11 bileşenleri agregalar Tane yoğunluğu ve su emme Sadece geri kazanılmış iri 10 5.ICS 91. 33 .7.2 Sadece yüksek fırın curufu Sadece yüksek fırın curufu Çimentonun ön priz alma 6.1 6.100.Karşılaştırmalı mukavemet deneyi .Organik madde muhtevası . curufu dışındaki agregalar ve geri Yılda 1 Madde 12 kazanılmış agregalar EN 1744-1:1998. Madde 15. Yılda 1 Madde 15.4. Yılda 1 Madde 15.Kuruma büzülmesi Klorür muhtevası Madde 4.1 EN 1744-1:1998.Nihaî kullanıma ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 2 3 4 5 6 7 Parçalanma direnci Bozunma (yıpranma) direnci Parlatma direnci Yüzey aşınma direnci Madde 5.2 .5 EN 1367-1 veya 2 yılda 1 EN 1367-2 EN 1744-1:1998.7.2 6.4 5.4.2 Deniz kökenli agregalar Notlar/referanslar Deniz kökenli iri agregalar Deney metodu EN 933-7 EN 1367-4 Deney sıklığı.4.3 Geri kazanılmış agregalar Yüksek fırın curufu ve geri kazanılmış agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın EN 1744-1:1998.2 Yılda 1 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Ayda 1 Ayda 1 Ayda 1 6 7 8 Dikalsiyum silikat ayrışması Demir ayrışması 6. Haftada 1 Madde 7 EN 1744-5 Yılda 2 EN 1744-1:1998.3 EN 1744-1:1998.2 5.100. en az Yılda 1 5 yılda 1 4 Kükürt ihtiva eden bileşikler Organik maddeler: . Çizelge H.

CE işaretiyle birlikte verilen bilgilere atıf yapılmalıdır. aşınma. EUROPA'daki Construction web sitesinde yer almaktadır (CREATE. http://europa. Avrupa mevzuatı ve ulusal yasalar. değiştirildiği şekliyle.eu.4 İri agreganın şekli 5.6 Çok ince malzeme 5. bozunma direnci 5.5 İri agreganın kavkı muhtevası 4.2 Yüzey aşınma direnci 5.Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal. bu ekin kapsamına giren agregalara ve dolgu agregalarına uygulanabilir.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınma direnci Seviyeler ve/veya sınıflar Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Açıklamalar Gösteriliş (d/D) Tolerans/kategori Kategori Beyan değeri Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 2) M125 "Agregalar".5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Temizlik Parçalanma/kırılma direnci 4.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek ZA (Bilgi için) Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri ZA.100. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.3 İri agreganın bozunma direnci Parlatma. AB Yapı Ürünleri Direktifi (89/106/EEC) altında verilen mecburî Direktifin hükümlerini yerine getirir. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Temel karakteristikler Bu standard ve/veya diğer standardlardaki özellik maddeleri 4. 91.int adresinden erişim sağlanabilir). Bu standardın bu ekte verilen maddeleri.2 Agrega tane büyüklüğü Tane şekli.ICS 91. AB Yapı Ürünleri Direktifi'nin hükümlerini yerine getirmek amacıyla.4. 34 .Amaçlanan kullanımlara uygunluğu etkilemeyen diğer hususlar ve diğer AB Direktifleri. Not Bu standardın tehlikeli maddelerle ilişkili olan maddelerine ilâveten. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) tarafından CEN'e verilen mecburî direktife2) göre hazırlanmıştır. Bu maddelere olan uygunluk.1a . bu standardın kapsamına giren agrega ve dolgu agregalarının. Uyarı .1 Kapsam ve ilgili karakteristikler Bu standard ve bu Ek ZA. burada belirtilen kullanım amaçlarına uygun olduğu varsayımını doğurur. bu standardın kapsamına giren ürünlere uygulanabilen diğer özellikler de mevcut olabilir (meselâ. yönetmelikler ve idarî hükümler gibi). Çizelge ZA.3 Tane büyüklüğü dağılımı 4.2 İri agreganın parçalanma direnci 5. Not: Tehlikeli maddelerle ilgili Avrupa ve ulusal hükümlere ilişkin bir veri tabanı. uygun olan yer ve zamanda bu özelliklere uyulması ayrıca gerekir.15. büyüklüğü ve yoğunluğu 4.1 Parlatma direnci 5.4.4.

7.1 Asitte çözünebilen sülfatlar 6.2 Klorürler Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Beyan değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri 6.4.5 Beton kaplama yüzey işlemleri için ince agreganın karbonat muhtevası 5.3.1 Çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etki (geri kazanılmış agregalar) 6.7.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 5.1 İri agreganın donma/çözülme direnci 5.4.7.kuruma büzülmesi Hacim kararlılığı 6. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.1a .4 Üretim yönetimi Yok Madde ZA.3'ün üçüncü paragrafı 5.ICS 91.3.3 Alkali-silika reaktifliği Yok Yok Kategoriler Beyan değeri 35 . yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Açıklamalar Temel karakteristikler standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar 5.2 Hacim kararlılığı .3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası 6. 91.3 Hammadde bilgisi H.3.15.8 Geri kazanılmış iri agrega Bileşim/muhteva Yok Kategoriler bileşenleri 6.3.1'deki Not H.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren doğal agrega bileşenleri 6.100.4.(Devam) Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.2 Toplam kükürt 6.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Su emme oranı Tehlikeli maddeler: Radyoaktif yayılma (binalardaki betonlarda kullanılması düşünülen ve radyoaktif kaynaklardan elde edilen agregalar için) Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine karşı dayanıklılık Madde ZA.100.

4 Üretim yönetimi 5.2b'de verilmiştir.7. Ancak bu seçenek.1'deki Not H.7.Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Doğal.kuruma büzülmesi 6.ICS 91.2 Klorürler Yok Kategoriler 6.3. ürünlerini bu üye ülkelerdeki pazarlara gönderen üreticiler.2b'de verilmiştir.6 Dolgu agregası İncelik/tane büyüklüğü ve 5.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemi.4.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.2 Hacim kararlılığı .1 Uygunluk teyit sistemleri Değiştirildiği şekliyle M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 9 Ekim 1998 tarih ve 98/598/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.3.4.5 Tane yoğunluğu ve su emme Yok Beyan değeri yoğunluğu oranı Yok Beyan değeri 6. 36 .3) birlikte verilen bilgilerde yer alan "Performans tayini yapılmadı" seçeneği kullanılabilir. Bu durumda.1a ve Çizelge ZA.2 Agrega ve dolgu agregalarının uygunluğunun teyidine ilişkin işlemler ZA.3.6 Çok ince malzeme 5.100. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.3'ün üçüncü paragrafı Yok Kategori Belirli bir karakteristik ile ilgili hüküm.15. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.2.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemleri. karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda kullanılamayabilir.100. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen dolgu agregaları ve bu agregaların karışımı Amaçlanan kullanımlar: Bina.1b . ZA.2a ve Çizelge ZA.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Madde ZA. ürünün amaçlanan kullanımına yönelik karakteristikle ilgili olarak herhangi bir düzenleyici hükmün mevcut olmadığı üye ülkelerde uygulanamaz.1a ve Çizelge ZA.2a ve Çizelge ZA.3.1 İri agreganın donma/çözülme direnci Yok Yok Yok Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Temizlik Hacim kararlılığı Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Madde ZA.2 Toplam kükürt 6.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler 4.1 Asitte çözünebilen sülfatlar Bileşim/muhteva 6. 91. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Temel karakteristikler Açıklamalar standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar Yok “Kabul/ret” eşik değeri 4. M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 24 Haziran 1996 tarih ve 96/579/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.3 Hammadde bilgisi H. CE işaretiyle (Madde ZA. ürünlerinin bu karakteristikle ilgili performansını tayin etmek veya beyan etmek mecburiyetinde değildir.

yönetmelikler ve idarî mevzuatta tarif edilmiştir. Üye Ülkeler tarafından ulusal yasalar.(ii).ICS 91. Çizelge ZA. 91.1a veya Çizelge Başlangıç tipi deneyler ZA. Birinci ihtimale bakılmalıdır. üçüncü ihtimale bakılmalıdır. değerlendirilmesi ve onaylanması kaydıyla belgelendirilmelidir.2.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Fabrikanın ve FÜK'nin Çizelge ZA.1a veya Çizelge gözetimi.3 Üreticinin görevleri Yetkili organın görevleri Çizelge ZA.3 3) Güvenlik özellikleri. yollar ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin agregaları imalâtında Sistem 4 : 89/106/EEC (CPD) Direktif'i Ek III.1b'deki ilgili bütün Fabrika üretim kontrolü (FÜK) karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA.1a veya Çizelge başlangıç ZA.3b'de verilen uygunluk işlemlerinin değerlendirilmesine dayanmalıdır. bu standardın burada belirtilen maddelerinin uygulanması sonucunda elde edilen ve Çizelge ZA.2a .3a ve Çizelge ZA.2. 37 . fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıçta denetlenmesi ve fabrika üretim kontrolünün sürekli olarak gözetimi.15.1b'deki ilgili bütün değerlendirilmesi ve karakteristiklerle ilişkili onaylanması parametreler 7.Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi Beton. yetkili bir organ tarafından.100. İlâveten.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.100.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Görevin kapsamı Uygulanacak maddeler 7. Çizelge ZA.1a ve Çizelge ZA.2b . fabrika üretim kontrolü.(ii).1a veya Çizelge ZA. harç ve Binalar. yollar ve diğer inşaat mühendisliği 2+ enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin 2+ agregaları imalâtında Sistem 2+ : 89/106/EEC (CPD) Direktifi Ek III.1b'deki ilgili bütün denetlemesi karakteristiklerle ilişkili parametreler FÜK'nin belgelendirilmesi FÜK'nin sürekli olarak Çizelge ZA.1b'deki agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyidi. ZA.3 7.2 7.3a . Çizelge ZA.Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi 4 4 Beton. harç ve Binalar.

Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA). Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA). Ürünün tarifi (tip.). Belgeyi imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi. . Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi.3 7. Bu beyan. Ürünün tarifi (tip.. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını hazırlamalı ve muhafaza etmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. Z.1a veya Çizelge ZA. yetkili organ tarafından hazırlanan ve yukarıda verilen bilgilere ilâve olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gereken bir fabrika üretim kontrol belgesi bulunmalıdır: Yetkili organın adı ve adresi. . kullanım. Uygunluk beyanı ile birlikte.A. CE işaretinin eklenmesinden sorumludur.2 Z. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını (EC uygunluk beyanı) hazırlamalı ve muhafaza etmelidir.1a veya Çizelge ZA. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ. . Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.ICS 91.). Bu beyan. Uygun olan yerlerde. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. kullanım. Aşağıda verilen bilgiler.. Sistem 4 'deki agrega ve dolgu agregaları için: Bu eke uygunluk sağlandığında. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer. Uygunluk beyanı ile birlikte verilen fabrika üretim kontrol belgesinin sayısı. İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı.. üretici veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)'nda yerleşik bulunan temsilcisi. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ.2. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı.. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb.100. aşağıda belirtilen belgeyi hazırladığında.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Uygulanacak maddeler 7.100. CE işaret sembolüne eşlik etmelidir: 38 Belgelendirme organının tanıtım numarası (sadece Sistem 2+ 'daki ürünler için). ambalâj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar (meselâ teslimat notu) üzerinde gösterilmelidir. tanıtıcı bilgiler. 93/68/EC Direktifi’ne uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket.3b .) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası. belgenin şartları ve geçerlilik süresi. Eklenecek CE işareti sembolü.2 EC uygunluk beyanı Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için: Bu ekte verilen şartlara uygunluk sağlandığında ve yetkili organ.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 4'teki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Fabrika üretim kontrolü (FÜK) Üreticinin görevleri Başlangıç tipi deneyler Görevin kapsamı Çizelge ZA. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb.1b'deki ilgili bütün karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı. tanıtıcı bilgiler.3 CE işareti ve etiketi Üretici veya AEA dahilinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi. üretici veya AEA'da yerleşik bulunan temsilcisi.15.) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası.A. Fabrika üretim kontrol belge sayısı. 91. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer.

etiket. boyutlar.15. Yukarıda belirtilen tehlikeli maddelerle ilişkili özel bilgilere ilâve olarak.30 - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Fabrika üretim kontrol belgesinin numarası (uygunsa). Şekil ZA. verilen bir kullanım amacı için mevzuat hükümlerine maruz kalmaması durumunda. 39 .2. Aksi taktirde.. Bu standardın işaret ve numarası..1. Şekil ZA. söz konusu mevzuatın gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır. ambalâj ve/veya ticarî dokümanlarda verilmesi gereken bilgilerle ilgili örnekler vermektedir.4.1b'de yer alan aşağıda verilen ilgili temel karakteristikler ile ilişkili bilgiler: Çizelge ZA. . malzeme. ve amaçlanan kullanım. NPD seçeneği kullanılabilir.100. Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda. 91. Çizelge ZA. "Performans tayini yapılmadı" (NPD) seçeneği kullanılmayabilir. Ürünün tarifi: genel isim. uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi.1b'deki "Not"larda belirtilen her bir temel karakteristik için beyan edilmek üzere beyan değerleri ve uygun olan yerlerde seviye veya sınıf/kategori (gerekli olduğunda.100. Not Ulusal şerhlerin olmadığı Avrupa mevzuatının belirtilmesi gerekmez. Şekil ZA.1a veya Çizelge ZA.1a veya Çizelge ZA. karakteristiğin.ICS 91.3 ve Şekil ZA. gerektiğinde ayrıca. “kabul/ret” özelliği için "kabul" ibaresi de dahil) ve Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi.

2) (Meselâ SNR) (SS0. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10.Sistem 2+ 'daki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 40 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agrega bileşimi Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Karbonat muhtevası Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB. AN30) (MDE20) (Rc90. XG0. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% CO2) (% WA) Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ.2) (% C) (Meselâ AS0.2 µm Beyan değeri Beyan değeri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.100. madde X: 0.1 .2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı. 91.15.ICS 91.100.

2 .Sistem 2+ 'daki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 41 . SE) (% kuruma büzülmesi) (Görünüş.2) (% S) (% geçen. 91.15.ICS 91. MB.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) (% C) (Meselâ AS0. gözle görülür çatlama veya parçalanma) 3 Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değerleri Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA. kütlece %.100.100.

2 µm Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.15.100. 91.2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı.2) (% C) (Meselâ AS0.ICS 91.2) (Meselâ SNR) (SS0.3 . SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10. madde X: 0.Sistem 4'deki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 42 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agregaların bileşenleri Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB. AN30) (MDE20) (Rc90.100. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% WA) Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ. XG0.

ICS 91.100.Sistem 4'deki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 43 . MB. SE) Beyan değeri Beyan değeri (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) 3 Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA.4 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması “Kabul/ret” eşik değeri (% kuruma büzülmesi) (Görünüş. kütlece %. gözle görülür çatlama veya parçalanma) Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri (% C) (Meselâ AS0.2) (% S) (% geçen. 91.15.100.

44 .Part 1: Specification. 91. Lightweight aggregates .100.ICS 91. Regional specifications and recommendations for the avoidance of damaging alkali silica reactions in concrete.15. mortar and CR 1901. Concrete .100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Kaynaklar EN 206-1. performance. production and conformity.Part 1: Lightweight aggregates for concrete. EN 13055-1:2002 grout. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful