TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 706 EN 12620 + A1
Nisan 2009

ICS 91.100.15; 91.100.30 2. baskı

BETON AGREGALARI Aggregates for concrete

TS EN 12620 + A1 (2009) standardı, EN 12620 + A1 (2008) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır. Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ön söz
Bu standard, CEN tarafından kabul edilen “EN 12620:2002” standardı esas alınarak, TSE Maden İhtisas Grubunca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun “02 Nisan 2003” tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilmiş olup, “12 Ekim 2006” tarihli Teknik Kurul toplantısında “AC” olarak, “28 Nisan 2009” tarihli Teknik Kurul toplantısında ise “A1” olarak tadil edilerek ikinci baskı olarak yayımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce yayınlanmış bulunan baskıları geçersizdir. Bu standardda, “AC” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler Bu standardda, “A1” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler işaretleri arasında gösterilmiştir. işaretleri arasında gösterilmiştir.

-

Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz. Bu standard, AB Direktiflerinin temel gereklerini destekler. AB Direktifleriyle ilişki için, bu standardın ayrılmaz bir parçası olan bilgi amaçlı Ek ZA’ya bakılmalıdır. Bu ek, geri kazanılmış agregalara ilişkin hükümleri ve prEN 933-11, EN 1744-5, EN 1744-6 ve EN 1367-4’te belirtilen yeni deney metotlarını içerir. Bu standardlar, ileri hazırlık düzeyindedir. Agregaların diğer nihaî kullanımlarına yönelik gerekler, aşağıdaki standardlarda belirtilmiştir: EN 13043 (TS EN 13043) Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas EN 13055-1 (TS 1114 EN 13055-1) Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout prEN 13055-2 (TS EN 13055-2) Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for unbound and bound applications EN 13139 (TS 2717 EN 13139) Aggregates for mortar prEN 13242 (TS EN 13242) Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction EN 13383-1 (TS EN 13383-1) Armourstone - Part 1:Specification prEN 13450 (TS 7043 EN 13450) Aggregates for railway ballast

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

İçindekiler
1 2 3 Kapsam .................................................................................................................................................... 1 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar........................................................................................... 1 Terimler ve tarifler................................................................................................................................... 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 Agrega .............................................................................................................................................. 3 Doğal agrega.................................................................................................................................... 3 Karışık (tuvenan) agrega.................................................................................................................. 3 Yapay agrega ................................................................................................................................... 3 Geri kazanılmış agrega .................................................................................................................... 3 Dolgu agregası ................................................................................................................................. 3 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) ......................................................................................................... 3 İnce agrega ...................................................................................................................................... 3 İri agrega .......................................................................................................................................... 4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar................................................................................ 4 Parti .................................................................................................................................................. 4 Çok ince malzeme............................................................................................................................ 4 Kategori ............................................................................................................................................ 4 Sınıflandırma .................................................................................................................................... 4 Genel ................................................................................................................................................ 4 Agrega tane sınıfları ......................................................................................................................... 4 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) .......................................................................................... 5 İri agregaların tane şekli ................................................................................................................... 9 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası ........................................................................................... 9 Çok ince malzemenin muhtevası ................................................................................................... 10 Çok ince malzemenin kalitesi......................................................................................................... 10 Genel .............................................................................................................................................. 10 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci ..................................................................................... 11 İri agregaların aşınmaya karşı direnci ............................................................................................ 11 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci .................. 11 Tane yoğunluğu ve su emme oranı................................................................................................ 12 Yığın yoğunluğu ............................................................................................................................. 12 Dayanıklılık..................................................................................................................................... 12 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması ........................................................ 13 Genel .............................................................................................................................................. 15 Klorürler.......................................................................................................................................... 15 Kükürtlü bileşikler ........................................................................................................................... 15 Diğer bileşenler .............................................................................................................................. 16 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası ........................................................................................................................................................ 17 Genel .............................................................................................................................................. 17 Başlangıç deneyleri ........................................................................................................................ 17 Fabrika üretim kontrolü................................................................................................................... 17 Kısa gösteriliş ve tarif ..................................................................................................................... 18 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler..................................................................................................... 18

Geometrik özellikler................................................................................................................................ 4

Fiziksel özellikler................................................................................................................................... 10

Kimyasal özellikler................................................................................................................................ 15

Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi........................................................................................... 17 7.1 7.2 7.3

8

Kısa gösteriliş........................................................................................................................................ 18 8.1 8.2

9

İşaretleme ve etiketleme....................................................................................................................... 18

Ek A (Bilgi için) - Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi ......................................................................................... 19

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ek B (Bilgi için) - İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler ................................. 21 Ek C - İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları .................................................................................................................................... 22 Ek D - Çok ince malzemenin değerlendirilmesi.......................................................................................... 23 Ek E (Bilgi için) - Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler ....................... 24 Ek F (Bilgi için) - Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler ........... 25 Ek G (Bilgi için) - Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin, kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler.......................................................................................... 27 Ek H - Fabrika üretim kontrolü ..................................................................................................................... 29 Ek ZA (Bilgi için) - Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri........................................................................................................................................................ 34 Kaynaklar........................................................................................................................................................ 44

.

3. bunlarla ilgili yeni deney metotları.Part 5: Common equipment and calibration EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates . Bu standard. çimento yapımında bir bileşen olarak kullanılanlar ile beton yapımında kullanılan inert dolgu agregaları dışındaki dolgu agregalarını kapsamaz.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Beton agregaları 1 Kapsam Bu standard. ikincil kaynaklardan elde edilen bilinmeyen malzemeler için standardlaştırma çalışmaları yeni başlamış olup.100. bu standardda belirtilen bütün özelliklere uygun olmalıdır.Eleme metodu 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı. Bu standard ayrıca. kolonda verilmiştir. Bununla birlikte. 91.500 kg/m3) ile 2.ICS 91. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar.000 kg/m3) arasında olan geri kazanılmış agregaları ve geri kazanılmış ince agregaları (4 mm) da kapsar. Geri kazanılmış agregalar. M/125 “Agregalar” Talimatı.50 Mg/m3 (1.Bölüm 2: Çimentonun kimyasal analizi Agregaların genel özellikleri için deneyler . Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. kullanım amacına bağlı olarak bu standard ve tehlikeli maddelerle ilgili ulusal mevzuata (Ek ZA) tam uyumlu olmalıdır. bütün beton tiplerinde kullanılan ve etüvde kurutulmuş tane yoğunluğu 2.100.Bölüm 5: Genel cihazlar ve kalibrasyon Agregaların geometrik özellikleri için deneyler . bilinen ve geleneksel doğal ve yapay agregaların yanı sıra. mamulün kullanım tecrübesine bağlı olarak her durum için ayrı ayrı belirtilebilir ve taraflar arasındaki özel sözleşmelerde tarif edilebilir. Bu standard ayrıca. pek bilinmeyen bu tür malzemeler.Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description EN 932-5 Tests for general properties of aggregates .Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method TS No1) TS EN 196-2: 2002 TS 10088 EN 932-3 TS EN 932-5 TS 3530 EN 933-1 Adı (Türkçe) Çimento deney metotları . Aynı zamanda. IEC Adı vb. İlâve karakteristikler ve özellikler.15. 1 . atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. standardlarda yer almakta olup.00 Mg/m3 (2. diğer kaplamalarda ve öndökümlü beton mamullerde kullanılan beton da dahil olmak üzere. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda. fabrika üretim kontrolü bünyesinde. dolgu malzemesi olarak kullanılan agregaların ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların özelliklerini kapsar. beton yapımında kullanılmak amacıyla. uygun ikazlarla birlikte.Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini . Not 2 . * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır. doğal.Kısım 3: Basitleştirilmiş petrografik tanımlama için işlem ve terminoloji Agregaların genel özellikleri için deneyler . EN 206-1'e uygun beton ile yollarda. EN 13055-1:2002 'de belirtilmiştir.Part 2: Chemical analysis of cement 2005 EN 932-3 Tests for general properties of aggregates . EN. No (İngilizce) EN 196-2: Methods of testing cement . yapay veya geri kazanılmış agregaların.Yapılarda kullanılan agregalar. kullanım yerinde bir kalite kontrol sisteminin yerleştirilmesini öngörür ve mamullerin bu standarda uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılar. piyasada agrega olarak yer aldıklarında. tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır.00 Mg/m3 (2.Hafif agregaların özellikleri. Not 1 . son aşamadadır. ve 4. Bu standard.000 kg/m3)'ten daha büyük olan agregaları kapsar. geri kazanılmış agregalar ile yeni veya bilinmeyen kaynaklardan elde edilen bazı malzemeleri de ihtiva etmektedir. ISO. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. yoğunluğu 1. bu malzemelerin kökeninin ve özelliklerinin açık bir şekilde tarif edilebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç vardır.

Part 7: Determination of shell content .Bölüm 2: Parçalanma direncinin tayini için metotlar TS EN 1097-3 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler .Bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-8:2004 özellikleri için deneyler .Bölüm 3: Tane şekli tayini Yassılık endeksi TS 3814 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-4 deneyler .Part 9: Assessment of fines .Bölüm 4: Tane şeklinin tayini .Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregates Test for mechanical and physical properties of aggregates . ISO. IEC Adı vb.Part 10: Assessment of fines .Percentage of shells in coarse aggregates EN 933-8 Test for geometrical properties of aggregates .Methylene blue test EN 933-10 Tests for geometrical properties of aggregates .30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN.Flakiness index EN 933-4 Tests for geometrical properties of aggregates .100.Part 2: Magnesium sulphate test Adı (Türkçe) TS 9582 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-3 deneyler .Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Nordik deneyi TS EN Agregaların termal ve atmosferik 1367-1:2008 etkilere karşı özellikleri için deneyler Bölüm 1: Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini TS EN 1367-2 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .Bölüm 10: İnce tanelerin tayini .Bölüm 9: İnce tanelerin tayini .ICS 91.Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (MikroDeval) TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-2:2000 özellikleri için deneyler . No (İngilizce) EN 933-3 Tests for geometrical properties of aggregates .Part 3: Determination of particle shape .Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres .Part 8: Determination of the polished stone value Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Bölüm 8: İnce tanelerin tayini .Part 6: Determination of particle density and water absorption Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Bölüm 9: Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncin tayini .100.Bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini TS EN 1097-6 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .15.Shape index EN 933-7 Tests for geometrical properties of aggregates .Nordic test Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Sand equivalent test EN 933-9 Tests for geometrical properties of aggregates .İnce dolgu malzemelerinin tane büyüklüğüne göre sınıflandırılması (hava jetiyle eleme) - EN 1097-2: 1998 EN 1097-3 EN 1097-6 EN 1097-8: 1999 EN 1097-9 TS EN 1097-1 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler . 91.Part 4: Determination of particle shape .Kavkı içeriğinin tayini TS EN 933-8 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Kum eş değeri tayini TS EN 933-9 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Grading of fillers (air jet sieving) prEN 933-11 EN 1097-1 Tests for geometrical properties of aggregates .Şekil indisi TS EN 933-7 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 3: Determination of loose bulk density and voids Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini TS EN 1097-9 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Metilen mavisi deneyi TS EN 933-10 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Part 2: Methods for the determination of the resistance to fragmentation Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 8: Assessment of fines.Kısım 7: İri agregalarda kavkıların yüzdesi .Bölüm 2: Magnezyum sülfat deneyi EN 1367-1: 2007 EN 1367-2 2 .

Metal wire cloth.2 Doğal agrega Mekanik işlem dışında herhangi bir işleme tâbi tutulmamış olan mineral kaynaklardan elde edilen agrega.6 Dolgu agregası Çoğunluğu. 3.Part 4: Determination of drying shrinkage EN 1744-1: Tests for chemical properties of 1998 aggregates .3 Karışık (tuvenan) agrega İri ve ince agregaların karışımından oluşan agrega.15.Bölüm 6: Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini TS 1225 Deney elekleri .7 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) Agreganın. 3. Not Karışık agregalar. 3.063 mm göz açıklıklı elekten geçen ve yapı malzemelerine belirli özellikler kazandırmak amacıyla ilâve edilen malzeme.Bölüm 4: Kuruma çekmesi tayini TS EN Agregaların kimyasal özellikleri için 1744-1:2000 deneyler . 3. Not Bu gösterilişte. doğal. ISO.100.4 Yapay agrega Isıl veya diğer uygulamaları ihtiva eden bir endüstriyel işlem sonucunda elde edilen mineral kökenli agrega. 91. IEC Adı vb. 3. 3 . yapay veya geri kazanılmış tipte olabilir.Metal tel örgülü ISO 565:2001 elekler. No (İngilizce) EN 1367-4 Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Göz ve delik açıklıklarının anma büyüklükleri 3 Terimler ve tarifler Bu standardın amaçları bakımından.30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN. üst göz açıklıklı elekte kalan (elek üstü) ve alt göz açıklıklı elekten geçen bazı tanelerin (elek altı) varlığı kabul edilir.ICS 91. delikli metal plâkalar ve elektrokimyasal şekillendirilmiş levhalar . Agrega.8 İnce agrega "D" değerinin 4 mm'den küçük veya 4 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüğündeki agregaya verilen isim. Not "Çok ince malzeme"nin tarifi için Madde 3.12'ye bakılmalıdır.Bölüm 1: Kimyasal analiz TS EN 1744-5 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler .Part 6: Determination of the influence recycled aggregate extract on the initial setting time of cement ISO 565:1990 Test sieves . alt (d) ve üst (D) elek göz açıklıkları cinsinden ifade edilen d/D olarak gösterilişi. 0. 3.Part 1: Chemical analysis EN 1744-5 Tests for chemical properties of aggregates . 3.5 Geri kazanılmış agrega Önceden yapılarda kullanılmış olan inorganik malzemelerin işlemden geçirilmesi sonucunda elde edilen agrega. perforated metal plate and electroformed sheet . iri ve ince agrega kısımlarına ayırmaksızın veya iri ve ince agrega kısımları ayrıca hazırlandıktan sonra bunların birleştirilmesi suretiyle üretilebilir.Nominal sizes of openings Adı (Türkçe) TS EN 1367-4 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .1 Agrega Yapılarda kullanılan taneli malzeme.Part 5: Determination of acid soluble chloride salts EN 1744-6 Tests for chemical properties of aggregates . aşağıdaki terimler ve tarifler geçerlidir: 3.100.Bölüm 5: Asitte çözünebilen klorür tuzlarının tayini TS EN 1744-6 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler .

Gerektiğinde. "Serbest" kategori kullanılabilir. Agrega tane sınıflarının D/d oranı. 3. 1. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. Not 2 . Not 3 . dolgu olarak belirtilmeli ve Madde 4. 4 . Meselâ.12 Çok ince malzeme 0. 3.100. belirtilen bir sürede üretilen agrega miktarı bir parti olarak değerlendirilmelidir. 3. 3. gemi yükü) veya uniform olduğu varsayılan şartlar altında bir defada üretilen agrega stoğu.9 İri agrega "D" değerinin 4 mm'den büyük veya 4 mm'ye eşit.2 Agrega tane sınıfları Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar dışındaki bütün agregalar.15.11 Parti Üretim miktarı. kayaç veya çakılların doğal olarak parçalanması ve/veya ezilmesi veya yapay agregaların işlenmesi suretiyle üretilebilir. 3. sevkiyat miktarı. kamyon yükü. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. Çizelge 1'de belirtilen temel elek serisi veya temel elek serisi + seri 1 veya temel elek serisi + seri 2 sütunlarından seçilen bir elek göz açıklığı çifti kullanılarak belirtilmelidir. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla Madde 4'te belirtilen deneyler yapılmalıdır.14 Sınıflandırma Belirtilen bir elek serisinden geçen ve kütlece yüzde olarak ifade edilen tane büyüklük dağılımı. Agrega tane sınıfları.4'ten küçük olmalıdır. Seri 1 ve seri 2'den seçilen elek göz açıklık kombinasyonlarının kullanılmasına izin verilmez. bir değerler aralığı veya bir sınır değeri olarak ifade edilen seviyesi. Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. bu değerin Çizelge 8'deki karşılığı olarak Fl55 (beyan değer) alınır. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir. Not Bu agregalar. d/D gösterilişi kullanılarak agrega tane sınıfı cinsinden belirtilmelidir.100.3'te belirtilen tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. Not Kesintisiz bir işlem uygulanarak. 91.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 İnce agregalar.13 Kategori Agregaya ait bir özelliğin.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. Not 1 .10 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar "D" değerinin 8 mm'den küçük veya 8 mm'ye eşit olduğu buzul ve/veya nehir kökenli doğal agregalara verilen isim. "d" değerinin ise 2 mm'den büyük veya 2 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüklerindeki agregaya verilen isim. işlenmiş agregaların harmanlanması suretiyle de üretilebilir. 4.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. 4 Geometrik özellikler 4. yassılık endeksi 55 olsun. Not Farklı özelliklerden oluşan kategoriler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.ICS 91. 3. kısmî sevkiyat miktarı (demir yolu vagon yükü.063 mm göz açıklıklı elekten geçen agrega tane sınıfı.

2 ilâ Madde 4.15.5 (32) 63 Temel elek serisi + seri 1 mm 0 1 2 4 5. agregaların tane büyüklüğü dağılımı.3 (6) 8 10 12.5 (32) 45 63 Temel elek serisi + seri 2 mm 0 1 2 4 6.6'da belirtilen şartları sağlamalıdır.6'da belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır. bir ayrışmanın (segregasyonun) oluşmamasına dikkat edilmelidir.6 (5) 8 11. 4. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.2 İri agregalar Bütün iri agregalar.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 1 .3.ICS 91.Önemli derecede farklı yoğunluğa sahip agregalar harmanlandığında.3. 4.100. fabrika üretim kontrol sistemi içinde değerlendiriliyorsa.3 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) 4.Agrega tane sınıflarının belirtilmesinde kullanılan elek göz açıklıkları Temel elek serisi mm 0 1 2 4 8 16 31. en fazla 6 ay içerisinde farklı yığınlardan belirlenen tane büyüklüğü dağılımı değerlerinin en az % 90'ı. agrega tane sınıfına (d/D) bağlı olarak Madde 4. 91.3.2 (11) 16 22.5 (12) 14 16 20 31.3. üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü değerleri ile ilgili toleranslar için Madde 4. d/D tane sınıfı gösterilişine ve Çizelge 2'den seçilen kategorilere uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır.100.1 Genel EN 933-1'e uygun olarak tayin edildiğinde.1 ilâ Madde 4.5 (32) 40 63 Not .3.Parantez içinde gösterilen yuvarlatılmış büyüklükler.3. Agregalar. Not . 5 .4 (22) 31.

d. aşağıda verilen ilâve şartları (i ve ii) sağlamalıdır: i) ii) Bütün tane büyüklüğü dağılımları. Elekten geçen yüzde (D).Tane büyüklüğü dağılımı için genel özellikler Elekten geçen kütlece yüzde 2D 100 100 100 100 100 1. 6 . kütlece % 99'dan daha büyük olabilir. ancak bu gibi durumlarda üretici.2 mm İnce D ≤ 4 mm ve d = 0 Doğal olarak D = 8 mm ve d = 0 sınıflandırılmış 0/8 Karışık a) b) c) d) GA90 100 98 .100 95 .Orta göz açıklıklı eleklerle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı için genel sınırlar ve toleranslar Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Orta göz açıklıklı elek Kategori D/d Üreticinin beyan ettiği tipik tane mm GT Genel sınırlar büyüklüğü dağılımına uygulanacak toleranslar <4 D/1. Bir önceki alt elek göz açıklığının 1. Üretici. Not .20 0 .100 85 . Çizelge 3'te verilen genel sınırlara uymalıdır.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 2 .ICS 91.70 GT15 ± 15 ≥4 D/2 25 .99 90 . kategoriler için farklı özelliklere sahiptir.4 katından daha küçük orana sahip elekler kullanılmayabilir.b 98 .100 Dc 85 . Kesikli granülometriye sahip agregadan yapılan beton veya diğer özel kullanımlar için ilâve özellikler belirtilebilir. Diğer agrega ürün standardları. 91. Ek A'da verilmiştir. Çizelge 3 .5 ± 17. D ≤ 45 ve d = 0 a) D > 11.15.4 D a.100 90 .15 d/2 a.99 90 .4 25 .b 0-5 0-5 0-5 Kategori. ISO 565:1990/R 20 serisinde verilen tam elek göz açıklığına sahip olmaması durumunda. d/2 göz açıklıklı elekleri ile temel elek serisi + seri 1'deki veya d ile D arasında yer alan temel elek serisi + seri 2'deki elekler de dahil olmak üzere tipik tane büyüklüğü dağılımını belgelendirmeli ve beyan etmelidir.99 db 0 . orta göz açıklıklı elekten geçen kısmın tane büyüklüğü dağılımı ve Çizelge 3'teki kategorilerden seçilen toleransları belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir.100 98 .100 98 .2 mm ve D/d > 2 veya b) D ≤ 11.99 GA85 Hesaplanan elek numaralarının.2 mm ve D/d > 4 olan tane büyüklük dağılımı yapılmış iri agregalarda. serideki en yakın elek kullanılmalıdır.Yaygın olarak kullanılan ürün tane büyüklükleriyle ilgili genel sınırlar ve toleranslar.5 Yukarıda gösterildiği gibi hesaplanan orta göz açıklıklı eleğin. D.99 80 .99 100 98 . Gd GC85/20 GC80/20 GC90/15 GF85 GNG90 Agrega Tane büyüklüğü İri D/d ≤ 2 veya D ≤ 11.100. bir sonraki en yakın elek göz açıklığı kullanılmalıdır.2 mm D/d > 2 ve D > 11. orta göz açıklıklı elekten geçen yüzde.70 GT17. ISO 565:1990 R 20 serisindeki tam numaralar olmaması durumunda.99 85 .20 0 .100 98 .

Aşağıda belirtilen ilâve özellikler.100.2 mm ve D/d ≤ 2 veya b) D ≤ 11.4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar. Ek B'de verilmiştir (Çizelge B. üretilen her bir ince agrega tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. 91. Üretici. tane büyüklüğü dağılımı toleransları Ek C'ye uygun olarak uygulanmalıdır.Genel kullanım amaçlı ince agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0. 0. 4. Çoğu uygulamalarda normal yeterlilikle kullanılan ince agregalar. Çizelge 2'de elekten geçen yüzde değerleriyle (D) daha da sınırlı hale gelir. Özel kullanımlar ve tane büyüklüğü dağılımı değişkenliğinin azaltıldığı durumlar için belirtilmesi halinde. Çizelge 4 . 7 . Çizelge 4'te belirtilen özelliklere uygun olmalıdır. Çizelge 5'te verilen toleranslara uygun olmalıdır. Belirtilen toleranslara ilâve olarak. 4.2).15.3.100. üst elek göz açıklığına (D) uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. Not İnce agregaların irilik sınıflamasıyla ilgili tavsiyeler. Çizelge 4'te belirtilen elek göz açıklıklarından geçen kütlece agrega yüzdesi olarak ifade edilir. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler.3. Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. Tipik tane büyüklüğü dağılımı. b) Tane büyüklüğü dağılımları.063 a) b) Elekten geçen kütlece yüzdelerin toleransları 0/4 0/2 0/1 ± 5 a) ± 20 ± 20 ±3 ± 5 a) ± 20 ± 25 ±5 ± 5 a) ± 25 ±5 b) ± 5'lik toleranslar. üretilen her agrega için tipik tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. Çizelge 11'den seçilen kategori için çok ince malzemenin miktarının en büyük değeri.ICS 91.250 0. 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır: a) Üretici.063 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde değerlerine uygulanır.1 ve Çizelge B.2 mm ve D/d ≤ 4 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 olan tek tane büyüklüğüne sahip iri agregalar için Çizelge 2'de belirtilenlerden başka ilâve şart konulmayabilir.3 İnce agregalar İnce agregalar. ince agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır.30 a) D > 11.

3.4 (22) 4 0/45 Not . Karışık agregalar ayrıca.15.3 4 1 0/8 0/8 4 1 0/10 5.2 (11) 2 0/22. 91.5 Karışık agregalar Karışık agregalar. agrega tane büyüklüğüne uygun olarak Çizelge 6'da belirtilen iki ara elekten geçen yüzde kısmı için öngörülen özelliklere uygun olmalıdır.100.ICS 91.4 (22) 16 4 0/31.0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 8 2 1 0.125 0.Karışık agregaların tane büyüklüğü dağılımı özellikleri Aşağıda gösterilen eleklerin genel sınırları (Elekten geçen kütlece yüzde) 40 ± 20 70 ± 20 Temel elek serisi + seri 1 Temel elek serisi + seri 2 Elek için mm 4 1 0/6.063 Toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) ±5 ± 10 ± 10 ± 10 ±3 ±2 4. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.6 (5) 2 0/11.Parantez içinde verilen rakamlar.5 (12) 8 2 0/14 8 2 0/16 0/16 10 2 0/20 11. Çizelge 6 . D ≤ 45 mm ve d = 0 olan iri ve ince agrega karışımından oluşmalı ve Çizelge 2'den seçilen kategori için genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 5 .250 0.2 (11) 6.100. Agrega tane büyüklüğü mm 8 .5 (32) 0/31.3 (6) 2 0/12.5 (32) 20 4 0/40 22.

Yassılık indeksi. ISO 565:1990'da belirtilen eleklerden R 20 serisi ile 0.063 mm. son 20 değeri esas alır (Çizelge H. 4 mm. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. iri agregaların tane şeklinin tayininde referans deney olarak kullanılmalıdır.3. Çizelge 10'da belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.Dolgu agregalarının tane büyüklüğü dağılım özellikleri Elekten geçen kütlece yüzde Üretici tarafından beyan edilen en Münferit sonuçlar için genel aralık büyük aralık a) 2 100 0.063 70 . 0. Yassılık indeksi. 4.100.6 Dolgu agregaları EN 933-10'a uygun olarak tayin edilen dolgu agregası tane büyüklüğü dağılımı. Çizelge 7 .125 85 -100 10 0. Çizelge 8'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.500 mm. satır 1). bu aralığın içerisinde olmalı.1. 91. genel tane büyüklüğü dağılım aralığı dahilinde bulunmalıdır (Sütun 2).En büyük yassılık indeks değerlerine göre kategoriler Yassılık indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 35 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori Fl FI15 FI20 FI35 FI50 FIBeyan FINR Gerektiğinde.4 İri agregaların tane şekli Gerektiğinde. 31. 1 mm. 0. 2 mm. Çizelge 8 .ICS 91.125 mm.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 4. 16 mm. 0. EN 933-7'ye göre tayin edilmiş olan iri agregaların kavkı muhtevası. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.En büyük şekil indeksi değerlerine göre kategoriler Şekil indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 55 > 55 Serbest Kategori Sl SI15 SI20 SI40 SI55 SIBeyan SINR 4. 9 . belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.15.100 10 Beyan edilen tane büyüklüğü dağılım aralığı. EN 933-3'te belirtilen yassılık indeksi cinsinden tayin edilmelidir.7 Özel kullanım amaçlı agregalar Belirli bir nihaî beton kullanımı için özel agreganın tane büyüklüğü dağılımının tayini gerektiğinde. Çizelge 7'de belirtilen sınırlara uygun olmalıdır. Çizelge 9 .5 mm ve 63 mm göz açıklıklı eleklerden uygun olanları kullanılarak özel tane büyüklüğü dağılımı aralıkları tanımlanmalıdır. Sonuçların %90'ı. Elek göz açıklığı mm a) 4.3. ancak sonuçların tümü. EN 933-4'e uygun olarak tayin edilmiş olan şekil indeksi. iri agregaların şekli.100.250 mm.5 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası Gerektiğinde. 8 mm. Çizelge 9'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.

063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece yüzde ≤ 1. Çizelge 7'de belirtilen şartları sağlamalıdır. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. 5 Fiziksel özellikler 5. bu değerin Çizelge 12'deki karşılığı olarak LA60 (beyan değer) alınır.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. Çizelge 11'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. Çizelge 11 . uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır. Not 2 . Meselâ. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir. Los Angeles katsayısı 60 olsun.7 Çok ince malzemenin kalitesi Dolgu agregaları da dahil ince agregalardaki çok ince malzemenin kalitesi.15.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 10 .İri agregaların en büyük kavkı muhtevası değerlerine göre kategori Kavkı muhtevası % ≤ 10 > 10 Serbest Kategori SC SC10 SCBeyan SCNR 4.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için.6 Çok ince malzemenin muhtevası EN 933-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan çok ince malzemenin muhtevası.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara.Çok ince malzeme muhtevasının en yüksek değerlerine göre belirlenmiş kategoriler Agrega 0. Ek D'ye uygun olarak değerlendirilmeli ve zararlı olup olmadığına karar verilmelidir. Gerektiğinde.5 ≤4 >4 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 > 16 Serbest ≤3 ≤ 11 > 11 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 ≤ 22 > 22 Serbest Kategori f f1.100. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.100. Not 3 . Not 1 . 91. 10 . "Serbest" kategori kullanılabilir.ICS 91. Madde 4'te belirtilen deneyler.5 f4 fBeyan fNR f3 f10 f16 fBeyan fNR f3 f11 fBeyan fNR f3 f10 f16 f22 fBeyan fNR İri agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar Karışık agregalar İnce agregalar 4. Dolgu agregasındaki çok ince malzemenin muhtevası.

Los Angeles deney metodu. Çizelge 13 . Çizelge 12 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 5.En yüksek aşınmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Mikro-Deval katsayısı ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MDE MDE10 MDE15 MDE20 MDE25 MDE35 MDEBeyan MDENR 5.1 Parlatmaya karşı direnç (parlatma değeri . belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 13'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Parlatmaya karşı direnç. Çizelge 12'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 14'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. 91.En yüksek darbe direnç değerlerine göre kategoriler Darbe değeri % ≤ 18 ≤ 22 ≤ 26 ≤ 32 > 32 Serbest Kategori SZ SZ 18 SZ 22 SZ 26 SZ 32 SZ Beyan SZNR 5.ICS 91.4 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci 5.En büyük Los Angeles katsayısı değerlerine göre kategoriler Los Angeles katsayısı ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 40 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori LA LA15 LA20 LA25 LA30 LA35 LA40 LA50 LABeyan LANR Gerektiğinde. Mikro-Deval katsayısı. parçalanmaya karşı direncin tayininde referans deney metodu olarak kullanılmalıdır.15.100. parçalanmaya karşı direnç. Çizelge 15'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.100. EN 1097-2:1998 Madde 6'ya uygun olarak tayin edilen darbe değeri. EN 1097-2:1998 Madde 5'te belirtilen Los Angeles katsayısı cinsinden tayin edilmelidir. iri agregaların aşınmaya karşı direnci (Mikro-Deval katsayısı. EN 1097-8'e uygun olarak tayin edilmelidir. Çizelge 14 .4.3 İri agregaların aşınmaya karşı direnci Gerektiğinde. MDE).PSV) Gerektiğinde. yüzey işlemlerinde kullanılan iri agregaların parlatmaya karşı direnci (parlatma değeri PSV). EN 1097-1'e uygun olarak tayin edilmelidir. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. 11 .2 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Gerektiğinde. Los Angeles katsayısı.

Yüzey aşınmasına karşı direnç. EN 1097-8:1999 Ek A'ya uygun olarak tayin edilmelidir. tane yoğunluğu ve su emme oranı. EN 1097-3'e ve istenmesi halinde beyan edilen sonuçlara uygun olarak tayin edilmelidir.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç Gerektiğinde. Çizelge 16'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.15.Çivili lâstiklerden kaynaklanan en yüksek aşınmaya karşı direnç değerleri için kategoriler Nordik aşınma değeri ≤7 ≤ 10 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 30 Ara değerler ve 30'dan büyük değerler Serbest Kategori AN AN7 AN10 AN14 AN19 AN30 ANBeyan ANNR 5.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 15 . Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç.AN). çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç (Nordik aşınma değeri . istenmesi halinde tayin araçları ve kullanılan hesaplamalarla birlikte beyan edilmelidir.2 Yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri . 12 .AAV).5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Gerektiğinde. 5.En yüksek parlatmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Parlatma değeri ≥ 68 ≥ 62 ≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 Ara değerler ve 44'ten küçük değerler Serbest Kategori PSV PSV68 PSV62 PSV56 PSV50 PSV44 PSVBeyan PSVNR 5. Çizelge 17 .4.En yüksek yüzey aşınmasına karşı direnç değerlerine göre kategoriler Agrega aşınma değeri ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 Ara değerler ve 20'den büyük değerler Serbest Kategori AAV AAV10 AAV15 AAV20 AAVBeyan AAVNR 5. EN 1367-1 veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilmiş olan donma direnci. Çizelge 18 veya Çizelge 19'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.7 Dayanıklılık 5. Çizelge 17'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.ICS 91. 91.7.6 Yığın yoğunluğu Gerektiğinde.100.1 İri agregaların donma/çözülme etkisine karşı direnci Donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılacak betonlar için donmaya dirençli agregaya ihtiyaç duyulması durumunda. EN 1097-6'ya göre tayin edilmeli ve sonuçlar.4. EN 1097-9'a göre tayin edilmelidir.AAV) Gerektiğinde. yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri . yığın yoğunluğu. Çizelge 16 . 5.

5.Hacim kararlılığı . Donma/çözülmeye karşı direnci değerlendirmek için su emme değerinin kullanılmasıyla ilgili tavsiye. 5.8 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması Geri kazanılmış iri agregadaki bileşen malzemelerin oranları. hava sürüklenmiş beton ile kaplanmış kütle betonuna veya simetrik veya yoğun donatılı ve açık havaya maruz kalmayan yapı elemanlarına uygulanmaz. kurumanın hiç meydana gelmediği yerlere.2.ICS 91. agregaların alkali-silika reaktifliği.075'i aşmamalı ve sonuçlar beyan edilmelidir durumunda. EN 1367-4'e uygun olarak deneye tâbi tutulması yoluyla tayin edilen (agreganın geri kazanılmış olması kuruma büzülmesi % 0.kuruma büzülmesi Agrega özellikleri sebebiyle betonda hasara yol açan büzülme çatlakları oluşması halinde. 13 . tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir. Bu durumda. prEN 933-11’e göre tayin edilmeli ve Çizelge 20’de belirtilen ilgili kategorilere göre beyan edilmelidir. 91. Not 2 .2 Hacim kararlılığı .genleşme. gerektiğinde yapı betonunda kullanılacak agregaların. Not Alkali-silika reaktifliğinin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler. sönmemiş kireç gibi genleşen malzeme içerebilir.7.3'te verilmiştir.7. Çizelge 18 .30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregaların donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılmasıyla ilgili yol gösterici bilgiler Ek F'de verilmiştir.15. ayrıca Ek A’ya bakılmalıdır). geri kazanılmış agrega. kullanım yerinde geçerli olan mevzuata uygun olarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir.Magnezyum sülfat kullanılarak elde edilen en yüksek don dayanıklılığı değerlerine göre kategoriler Magnezyum sülfat değeri (Kütlece yüzde kaybı) ≤ 18 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MS MS18 MS25 MS35 MSBeyan MSNR 5. Çizelge 19 . Madde F. Not 1 . bu çizelgede verilen sınırlar uygulanmaz. Ek G'de verilmiştir.Bu özellik. Herhangi bir deney metodu mevcut olmadığı için genleşme ile ilgili sınır değerlerin verilmesi henüz mümkün değildir.100. Çok nadir durumlarda.En yüksek donma-çözülme direnç değerlerine göre kategoriler Donma-çözülme (Kütlece yüzde kaybı a) ) ≤1 ≤2 ≤4 Kategori F F1 F2 F4 a) >4 FBeyan Serbest FNR Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir durumlarında.3 Alkali-silika reaktifliği Gerektiğinde.100.

prEN 933-11’e göre aşağıda verilmiştir: Bileşen Rc Ru Rb Ra FL X Muhteva (kütlece %) Beton.Muhtelif: metaller (demirli ve demir dışı).15.2 kategorisi.Alçı sıva Cam Rg 14 .5 XRg0.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 20 .100. doğal taş Hidrolik bağlı agrega Kil duvar birimleri (tuğlalar ve karolar gibi) Kalsiyum silikat duvar birimleri Gazbeton (yüzmeyen) Bitümlü malzemeler Hacimde yüzen malzeme Diğer: . 91.Geri kazanılmış iri agregalardaki bileşenler için kategoriler Muhteva Kategori (kütlece %) Rc ≥ 90 Rc90 ≥ 80 Rc80 ≥ 70 Rc70 ≥ 50 Rc50 < 50 RcBeyan Serbest RcNR Rc + Ru ≥ 95 Rcu95 ≥ 90 Rcu90 ≥ 70 Rcu70 ≥ 50 Rcu50 < 50 RcuBeyan Serbest RcuNR Rb ≤ 10 Rb10≤ 30 Rb30≤ 50 Rb50> 50 RbBeyan Serbest RbNR Ra ≤1 Ra1≤5 Ra5≤ 10 Ra10X + Rg ≤ 0. Bileşen a) Çizelge 20’deki bileşenlerin tarifleri. sadece yüksek kalitede yüzey bitirme işlemi gerektiren özel uygulamalar içindir.100.5≤1 XRg1≤2 XRg2Muhteva cm3/Kg FL ≤ 0.Bağlayıcı (kil ve toprak gibi) . harç Beton duvar birimleri Serbest agrega. beton mamulleri.2≤2 FL2≤5 FL5≤ 0. kereste (yüzmeyen).2 a) FL0. plâstik ve lâstik .ICS 91.

100. 91.01’den daha fazla olmadığı biliniyorsa (meselâ.2 olsun. b) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar için % 1'i aşmamalıdır.1 Asitte çözünebilen sülfat Gerektiğinde. beton agregalarının suda çözünebilen klorür iyon muhtevası. Not 3 . EN 1744-1:1998 Madde 7'ye uygun olarak tayin edilmeli ve istenmesi halinde üretici tarafından beyan edilmelidir. EN 1744-1:1998 Madde 12'ye uygun olarak tayin edilmiş olan beton agregalarının ve dolgu Çizelge 21 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun agregalarının asitte çözünebilen sülfat muhtevası. a) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu için kütlece % 2'yi.0 > 1. Gerektiğinde.100.8 > 0. Not Birleştirilmiş agreganın suda çözünebilen klorür iyon muhtevasının % 0. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse.Alkali-silika reaktifliği ve kimyasal bileşenlerin kullanıldığı betonun dayanıklılığı ve yüzey özellikleriyle ilişkili hafif organik kirleticiler de dahil olmak üzere agregalardaki kimyasal bileşenlerin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler Ek G'de verilmiştir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 6 Kimyasal özellikler 6. betonun klorür muhtevasının hesabında kullanılabilir. Not 1 . agregaların ve dolgu agregalarının EN 1744-1:1998 Madde 11'e uygun olarak tayin edilmiş olan toplam kükürt muhtevası. havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun asitte çözünebilen sülfat muhtevası kütlece % 1.2 Toplam kükürt Gerektiğinde. olarak beyan edilmelidir.2 AS0.8 ASBeyan ASNR AS1.2 ≤ 0. 6. bu değerin Çizelge 21 'deki karşılığı olarak AS1. Not 2 . agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.8 Serbest ≤ 1. EN 1744-5’e uygun olarak tayin edilmeli ve gerektiğinde imalâtçı tarafından beyan edilmelidir. S cinsinden. 15 . bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. ülke içindeki ocaklardan çıkarılan agregalar için).0 ASBeyan ASNR Agrega Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu 6. Meselâ.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler.15.0 Serbest Kategori AS AS0. "Serbest" kategori kullanılabilir.Asitte çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Asitte çözünebilen sülfat muhtevası (Kütlece yüzde) ≤ 0.3. 6. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için.3.2 Klorürler Gerektiğinde.2 (beyan değer) alınır.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. Not 4 . bu değer.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. Çizelge 21 . Madde 4'te belirtilen deneyler.ICS 91. Beton yapımında kullanılan geri kazanılmış agregaların asitte çözünebilen klorür iyon muhtevası.3 Kükürtlü bileşikler 6.

2'ye uygun olarak tayin edilmelidir. standard renklerden daha açık ise. Çizelge 22 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.4. yüksek bir organik madde muhtevasının varlığını gösterirse. S cinsinden toplam kükürt muhtevası en çok % 0.2 SSNR 6. Çizelge 22 . harç deney numunesi kullanılarak deneye tâbi tutulmalıdır (EN 1744-1:1998 Madde 15. Bu maddelerin oranları.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregada pirotin [kararsız bir demir sülfür (FeS) bileşiği] mevcut ise. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı.4 Diğer bileşenler 6.100. Sonuçlar. Bu mineralin mevcut olduğu biliniyorsa. Not 2 . Ön priz alma zamanındaki değişme (te). agregadan kaynaklanan suda çözünebilen malzemelerin çimento macununun (paste).Organik madde muhtevası deneyindeki berrak sıvının rengini değiştiren bazı inorganik bileşikler.ICS 91. Çizelge 23 .Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Suda çözünebilen sülfat muhtevası (kütlece %) ≤ 0. Bu durumda. 91. 6. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde. EN 1744-1'e göre yapılacak deneyle tayin edilmelidir. Not 1 . Çizelge 23’teki değerlere uygun olmalıdır. EN 1744-6’ya uygun olarak değerlendirilmelidir. katılaşma süresi ve basınç dayanımı üzerindeki etkileri bakımından EN 1744-1:1998 Madde 15. geri kazanılmış agregalar. ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi bakımından.Geri kazanılmış agregalardaki suda çözünebilen malzemelerin. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren hafif organik kirleticilerin bulunup bulunmadığı. fulvo asitlerin mevcudiyeti.3'e uygun olarak değerlendirilmelidir. 28 günde % 20'den daha fazla azaltmayacak miktarlarda olmalıdır.1 olmalıdır.3). agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir. a) Harç deney numunelerinin katılaşma süresini. agrega. çimento macununun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi için kategoriler Ön priz alma zamanındaki değişme (te) (dakika) ≤ 10 ≤ 40 > 40 Serbest 16 Kategori (A) A10 A40 ABeyan ANR .2 Serbest Kategori SS SS0.100.3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Gerektiğinde.1'e uygun olarak tayin edilmelidir. Gerektiğinde. EN 1744-1:1998 Madde 15. özel tedbirler alınmalıdır.15. 120 dakikadan daha fazla artırmayacak ve b) Harç deney numunelerinin basınç dayanımını. Gerektiğinde. EN 1744-1:1998 Madde 15. organik madde muhtevası veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. yukarıda verilen katılaşma süresi ve basınç dayanımı özellikleri uygulanmalıdır. EN 1744-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası. Organik madde mevcudiyeti.3.Şekerler. betonun priz almasını ve sertleşmesini olumsuz olarak etkilemez.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren oranlarda organik maddeleri veya diğer maddeleri ihtiva eden agregalar ile dolgu agregaları.

Üreticinin tuttuğu kayıtlarda. 7.Herhangi bir agregaya uygulanan kontrolün tipi.4. Not 3 .100.1 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası.2 Başlangıç deneyleri Amaçlanan nihaî kullanımla ilgili başlangıç tip deneyleri. başlangıç tip deneyleri (Madde 7. Her iki deney de geri kazanılmış agregalara uygulanabilir.15. Bu belge özellikle.Şekerler. ürünün bu standarda ve uygunsa beyan edilen değerlere uygun olduğunun sağlanması amacıyla. Bu bileşenlerden herhangi birinin muhtevası.4. Not 4 .1 ve Madde 15. kontrol edilmesi isteniyorsa. başlangıç deneylerinin sonuçları beyan edilmelidir.3’te verilen işlemlerle tayin edilemez.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası. ilgili malzeme için fabrika üretim kontrolünün başlangıç noktası olarak belgelendirilmelidir. EN 1744-1:1998 Madde 15. agrega. belirtilen özelliklerin aşağıda verilen şartlardaki uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilmelidir: a) Yeni bir agrega kaynağının kullanılacak olması. 7. 7 Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi 7.5 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalardaki karbonat muhtevasının EN 196-21:2005 Madde 5'te belirtildiği gibi. 6. karbonat muhtevası EN 1744-1:1998 Madde 12. Priz alma zamanı üzerindeki etkiyle ilgili olarak yukarıdaki çizelgede verilen değerler uygulanmalıdır. 17 . 6.2'ye uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda demir ayrışması göstermemelidir. poliaromatik karbonları serbest bırakma ihtimali olan bileşenlerin veya diğer tehlikeli maddelerin belirlenmesi ile ilgili bilgileri ihtiva etmelidir. agregaların özelliklerini etkileyebilen temel bir değişikliğin söz konusu olması.2. EN 1744-1:1998 Madde 19.3 Fabrika üretim kontrolü Üretici.ICS 91. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı.2. b) Ham maddelerin yapısında veya işlem şartlarında. 91. normal eşik değerlerinin üzerinde radyasyon yayma ihtimali olan bileşenlerin. kullanım amacına ve bu kullanımla ilgili mevzuata bağlıdır.3'e uygun olarak hazırlanan bir deney numunesi kısmı kullanılarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Organik madde varlığının tayini için iki deney metodu yaygın olarak kullanılmaktadır: sodyum hidroksit deneyi ve fulvoasit deneyi (bk.1 Genel Üretici. sodyum hidroksit veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. Başlangıç deneylerinin sonuçları. Ek H'de belirtilen özelliklere uyan bir fabrika üretim kontrol sistemini oluşturmalıdır. 6. agrega üretimi esnasında hangi kalite kontrol işlemlerinin kullanıldığı belirtilmelidir. Not . EN 1744-1:1998 Madde 19. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir.100.4.Betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyebilen geri kazılmış agrega bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15.1'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda dikalsiyum silikat ayrışması göstermemelidir. standard renklerden daha açıksa. su özüt deneyi (EN 1744-6) uygulanarak deneye tâbi tutulmalıdır. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde.2) ve fabrika üretim kontrolünü (Ek H) gerçekleştirmelidir.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 6. Geri kazanılmış agregalar için EN 1744-6 verilen işlemler kullanılmalıdır.2). agreganın kullanıldığı yerde yürürlükte olan mevzuatta belirtilen sınırları aşarsa.

1b'de kapsanmayan ilâve bilgilerle ilgili özellikler hakkında bilgilendirmelidir. belirli bir nihaî kullanım ile ilişkili belirli özellikler ve Çizelge ZA. aşağıdaki terimlerle belirtilmelidir: 8.1a ve Çizelge ZA.15. 91. Belgenin seri numarası.100. Müşteri. en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir: Not - 18 . 8. Sevkiyat tarihi. hem kaynak. İrsaliye ve teslim belgesi. Agrega tipi (EN 932-3’e uygun ve geri kazanılmış agrega için “geri kazanılmış agrega” ifadesi).1 Kısa gösteriliş ve tarif a) b) c) d) Kaynak ve üretici . sipariş sırasında üreticiyi.100.3'e bakılmalıdır.2 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler Diğer bilgilere gerek duyulması. CE işareti ve etiketi için. Belirli bir agregayı belirtmek için ihtiyaç duyulan diğer ilâve bilgiler. şartlara ve nihaî kullanıma bağlıdır. Not - 9 a) b) c) d) İşaretleme ve etiketleme Kısa gösteriliş.malzeme. bir depoda tekrar elden geçirilmişse. Meselâ: a) b) Kısa gösteriliş ile tarif arasındaki ilişkiyi belirten bir kod. Geri kazanılmış agrega için Çizelge 20’ye göre bileşen kategorisi. hem de depo belirtilmelidir.ICS 91. Ek ZA'daki Madde ZA. Bu standardın numarası. Agrega tane büyüklüğü.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 8 Kısa gösteriliş Agregalar.

5 ± 17.1 .5 16/45 22.6 4/11.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.70 8 2/22.4 11.4 31.70 5.2/31.5 22." işareti gösterildiğinde.6/16 8/22.100.6/63 25 .4 11.4 8/63 25 .5 ± 17.4 mm Genel sınırlar GT17.6/22.5 31.4 11.2 22.70 2/11.4 5. 91. normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4.5 31.70 11.5 31.Orta göz açıklığı olarak " .6 mm 8 mm 11.2 4/31. Not 2 .2 mm 16 mm 22.5 16/63 25 .5 45 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 5.4 11.5 16 5.2 5.2 8 4/22.2 Orta göz açıklığı 2/5.5 ± 17.2/63 25 .15.ICS 91.6 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5.4 16 4/45 22.6/32 16 8/45 22.4/63 25 . 19 . bu durum.2 5.2/45 31.70 2/8 4/16 11. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 11.2 5.Temel elek serisi + seri 1 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek A (Bilgi için) Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi Çizelge A.5 ± 17.6 2/16 11.4 16 8/31.6/45 22.100.

4 10/40 16/63 25 .70 2/8 8 4/16 14 8/31." işareti gösterildiğinde.5 20/63 25 .70 2/10 8 4/20 6.2 6. normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir. 20 .5 ± 17.100.100. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.2 . 91.ICS 91.70 10 20 ± 17.5 11.Temel elek serisi + seri 2 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.70 4/12.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.3 mm 8 mm 10 mm 16 mm 20 mm Genel sınırlar GT17.3/20 14 10/31.70 5 2/16 10 4/31.5 ± 17.Orta göz açıklığı olarak " .5 16 8/40 25 .15.5 31.5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 3. Not 2 .15 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 10 Orta göz açıklığı 2/6.5 25 .5 20 31. bu durum.3/16 8/20 16/40 25 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge A.3 4/10 6.3/31.70 8 2/20 16 4/40 25 .5 16 20 ± 17.5 22.5 45 ± 15 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 6.

2 . Ancak. orta olarak sınıflandırılanlar M harfi ve ince olarak sınıflandırılanlar ise F harfi ile gösterilir. M veya F harflerinden sonra P harfi ilâve edilir (meselâ. normal olarak. ince tane büyüklüğü dağılımı için FF kullanılır).15.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek B (Bilgi için) İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler Çizelge B.2 seçildiğinde.100.45 FP 55 . iri olarak sınıflandırılmış olan ince agregalar C harfi.1 ve Çizelge B. Çizelgelerden her biri bu tür ilâve bilgilerin sağlanmasında kullanılabilir. Çizelge B.8 . bir sevkiyata ait FM değeri.6 İncelik modülü (FM). C.70 CP 5 .125)} 100 21 .100 Çizelge B.2.4 FF 2. bu amaçla çizelgelerin her ikisi birlikte kullanılamaz. İlâve olarak istendiği durumlarda. M veya F harflerinden sonra F harfi ilâve edilir (meselâ. beyan edilen FM ± 0.25) + (> 0. orta tane büyüklüğü dağılımı için MP kullanılır).1 seçildiğinde. ince agregaların iriliği veya inceliği ile ilgili ilâve bilgiler vermek istemesi halinde kullanılır. 0. incelik modülü için. Çizelge B.İncelik modülüne bağlı olarak irilik veya incelik İncelik modülü MF 2. Çizelge B. C.2'de. Not İncelik modülü (FM).0.50 sınırları dahilinde veya belirtilen diğer bir sınır dahilinde olmalıdır. aşağıda verilen göz açıklıklı (mm) eleklerde kalan kümülatif kütlece yüzdelerin toplamı olarak yüzde cinsinden hesaplanır: İncelik modülü (FM) = ∑ {(> 4) + (> 2) + (> 1) + (> 0. 91.500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde için. İlâve olarak.100. Benzer şekilde. kararlılığın kontrol edilmesi amacıyla kullanılır.0.0 .500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzdeye bağlı olarak irilik veya incelik Elekten geçen kütlece yüzde MP 30 .ICS 91.5) + (> 0. Çizelge B.1 . şartname hazırlayıcıların.2.1 .1 ve Çizelge B.1.5 CF 4.

3.İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0.ICS 91.1 .063 Not .Madde 4.3.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek C İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları Çizelge C. 91.100. Elekten geçen yüzdeyle ilgili toleranslar 0/2 ±5 ± 10 ± 15 ±5 0/4 ±5 ± 10 ± 10 ±3 0/1 ±5 ± 15 ±5 22 .15.250 0.100.

91. kum eş değerinin (SE). % 3'ten veya agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre belirtilmiş olan başka bir değerden daha az olması. c) EN 933-9'a uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. belirtilen alt sınırı aşması. normal olarak % 90 ihtimal seviyesinde ifade edilmelidir. 23 .100. 0/2 mm aralığı ile yapılan kum eş değeri ve metilen mavisi deneyleriyle ilgili uygunluk özellikleri. belirtilen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata uygun olarak yerel yeterlilikteki performansla kullanılan mevcut malzemelerin özellikleriyle ilgili tecrübelerden faydalanılarak oluşturulmalıdır. aşağıda belirtilen dört durumdan birinin söz konusu olması halinde zararsız olarak kabul edilmelidir: a) İnce agreganın toplam çok ince malzeme muhtevasının. deney metotları kullanılarak daha fazla kanıt elde edilinceye kadar sabit hale getirilemez. Sınırlar ve/veya kategoriler.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek D Çok ince malzemenin değerlendirilmesi Çok ince malzeme. d) Bilinen bir performans yeterliliğine sahip agreganınkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması.ICS 91. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki farklı ince agregalar için. b) EN 933-8'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda.15.100. Not Kesin sınırlar. metilen mavisi deneyinin (MB).

24 .2 E. Ancak. agreganın dayanımı ile ilgili genellikle yeterli bir bilgi sağlar. Yeterli bir kullanım performans kaydına sahip olan ve katkı maddesi ihtiva eden veya etmeyen agrega ve çimento kombinasyonlarından elde edilen tesiste üretilmiş betonun normal kontrol dayanımları. E.ICS 91. E.1 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Agregalar.1.1.100. bileşen malzemeler ve bunların betonda kullanılan oranları ile ilişkilidir. özellikle önemli bir faktördür ve bu sebeple beton deney numuneleri kullanılarak betonun donma ve çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesi için gereklidir. betonun çok yüksek dayanımlı olması isteniyorsa. agrega dayanımının da dikkate alınması gerekebilir.15. darbe gerilmelerine maruz kalan yol kaplamaları ve döşeme yüzey tabakaları için gerekebilir. Hava sürükleme derecesi. 91. genellikle sadece özel durumlarda gerekir (meselâ.100. 40'tan daha büyük Los Angeles katsayılarına sahip agregalar. E. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgeler veya özel bölgesel yollar için yüzey tabakası şartlarını sağlamak için). kullanım tecrübelerine bağlı olarak değerlendirilmelidir. suya doygunluk derecesi.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek E (Bilgi için) Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler E. genellikle betondan daha yüksek dayanıma sahiptir.2 LA15.2.1 E.1.1 Donma ve çözülmeye karşı direnç Betonun donma ve çözülmeye karşı direnci.3 LA30 kategorili veya SZ22 darbe kategorili agregalar. LA20 kategorili agregalar veya SZ18 darbe kategorili agregalar.

2 Nihaî kullanım Agregaların.ICS 91. daha yüksek emme değerlerine sahiptir. nihaî kullanıma. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması halinde önemli oranda artar. yeterli donma-çözülme direncine sahip olabilir. 25 . donma-çözülme döngülerinin sıklığı. donma veya çözülme olaylarından hasar görmesi muhtemeldir. agreganın donma-çözülme etkisine dirençli olduğu kabul edilebilir. fillit. donma-çözülmeye dayanıklılık için yeterli olan birçok agrega. marn. % 1'den daha büyük değilse. dolomitler ve Karbonifer kumtaşları çoğunlukla % 2'den daha yüksek emme değerlerine sahiptir. donma-çözülme olayından hasar görme ihtimali olan zayıf ve/veya yüksek oranda su emen tanelerin varlığıyla ilgili bir gösterge ortaya koyabilir. Bu tür tanelerin varlığının gözlenmesi veya varlığından şüphelenilmesi halinde.1.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek F (Bilgi için) Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler F. tebeşir. Hasar riski. F. öncelikle iklime.2 F.1 Genel Agreganın. F.1 Deney Gösterge deneyleri Donma-çözülme hassasiyeti için bir gösterge oluşturabilen deneyler. F. F. petrografik tipine ve agrega taneleri içindeki gözeneklerin boyut dağılımına bağlıdır. EN 932-3'te belirtilen işleme göre petrografik analize tâbi tutulması. kısmen veya tamamen doygun çevre şartları altında veya yüksek nem şartlarında.3 ve Madde F. gözenekli çakmaktaşı. bazı Jura kireçtaşları ve kumtaşları. Aşırı ayrışmış kayaçlar. agreganın donma-çözülmeye karşı direncin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Permiyen kireçtaşları. donma ve çözülmenin derecesi ve agrega tanelerinin doygunluk derecesi ile ilişkilidir. 91.100. aşağıda verilenlerden bazılarını veya tümünü ihtiva edebilir: Şist. yoğunluk ölçmeleri ile daha iyi değerlendirilebilir. Ancak bu malzemeler. yüksek fırın curufları. Meselâ.3 Su emme oranı EN 1097-6'ya uygun olarak tayin edilmiş olan su emme oranı.100. su emme oranları % 2’den daha yüksek olmasına rağmen. Bu deneylerden herhangi biriyle ilgili şartları sağlayan agregalar.15.1. F. Belirli bir oranda mikro gözenekli çakmaktaşı kökenli agrega tanelerini ihtiva eden bazı agregalar söz konusu olduğunda. donma ve çözülme işleminden kaynaklanan hasar görme hassasiyeti. bazı çakıltaşları ve breşlerden elde edilen hassas agregalar. donma-çözülmeye karşı dirençli olarak kabul edilebilir.2 Petrografik analiz Agreganın.3 Petrografik yapı Donma ve çözülmeye karşı direnç.2. Ancak. F. yeterli veya yetersiz donma-çözülme dayanıklılığı arasındaki farklılık. şeyl.2. mika şist. çoğunlukla % 4'ten daha yüksek emme değerlerine sahip iken.1 İklim Herhangi bir hasarın etkisi. Madde F.2. agrega tanelerinin dayanımı ve taneler dahilindeki gözeneklerin boyut ve dağılımının yanı sıra diğer süreksizliklerle de ilişkilidir.1.2. altere gözenekli bazalt veya kil çimentolu gevşek taneler. petrografik analizi veya aşağıda belirtilen fiziksel deneylerden birini ihtiva eder.2.4'te verilen fiziksel deneylerden biri. su emme oranından daha çok.

Magnezyum sülfat deneyi. EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir.15. tuz yok İstenmiyor F4 veya MS35 F2 veya MS25 .Buzlanma yok. Not Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu durumlarında. Seçilen kategori. F.Kısmî doygunluk. Çevre şartları 26 .Doygun. istenen donma-çözülme direncinin veya magnezyum sülfat direncinin belirlenmesi amacıyla. Çizelge F.1 . Çizelge F. İskandinavya'nın bazı bölgeleri ve şiddetli kış hava şartlarının görüldüğü dağlık bölgeler ilâve edilebilir. söz konusu agrega.Tuz (deniz suyu veya yol satıhları) F4 veya MS35 F2 veya MS25 F1 veya MS18 .2. Magnezyum sülfat deneyi. tuz yok İstenmiyor F2 veya MS25 F1 veya MS18 . kuru durum İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor . çevresel şartlar.7.1 ile bağlantılı olarak kullanılabilir. 91. nihaî kullanım ve iklim bilgileri.1'den uygun bir kategorinin seçilmesi amacıyla kullanılabilir.100.3 Kategori seçimi Amaçlanan kullanım şartlarına benzer şartlar altında.100.4 Diğer gösterge deneyleri EN 1367-1'e uygun olarak tayin edilen donma-çözülme değeri veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilen magnezyum sülfat etkisine dayanıklılık değeri. çimentoyla bağlı tanelere sahip geri kazanılmış agregalara uygun değildir. Yeterli performans kayıtlarının mevcut olmaması ve bir deneyin yapılmasının gerekmesi durumunda.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 F. Ayrıca. kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir. agreganın performansı ile ilgili yeterli bir kayıt mevcut ise.Hava alanı satıh kaplamaları F2 veya MS25 F1 veya MS18 F1 veya MS18 a) Kıta Avrupa kategorisine ayrıca İzlanda. agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.ICS 91. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması durumları için en uygun olarak kabul edilir. beton üzerinde deney yapmak suretiyle agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin tahkik edilmesi mümkündür. Madde 5.İklim ve nihaî kullanımla ilişkili donma-çözülme şiddet kategorisi İklim Akdeniz Atlantik Kıta Avrupası a) .

Çoğunlukla ülke içi ocaklardan elde edilen agregaların suda çözünebilir klorür iyonu muhtevasının çok düşük olması muhtemeldir. Bu şekilde ilâve bir güvenlik marjı sağlanabilir. betondaki bileşen malzemelerin tümünün dikkate alındığı toplam klorür miktarının sınırlandırılması genel bir uygulamadır. miktarları büyük oranda agrega kaynağına bağlı olarak. dolayısıyla bu değer. Bu tür tuzlar. bu olay betonda şişmeye ve takiben çatlamaya veya parçalanmaya yol açabilir. Belirli şartlar altında agregalarda mevcut olan diğer kükürt bileşikleri. betonda şişmeye bağlı hasara sebep olabilir. bu değer. Kristalize yüksek fırın curufunun ihtiva ettiği sülfatın büyük bir oranı. Numune. sülfatları oluşturmak üzere beton içinde indirgenebilirler.3 G. betondaki gözenekler içerisindeki sıvılarda mevcut bulunan alkali hidroksitler ile reaksiyona girebilir. Daha az yaygın diğer bir reaksiyon şekli. En yaygın reaksiyon şekli. G. Geri kazanılmış agregalarda EN 1744-1’e göre tayin edilen suda çözünebilen sülfatlar.100.2 Geri kazanılmış agregalardaki klorürler Özellikle sertleşmiş beton veya harç içerenler olmak üzere geri kazanılmış agregalarda klorürler. Belirli bir çimento-agrega kombinasyonunun bozulmaya yol açan reaktifliğinin bulunmadığını gösteren geçmiş uzun dönemli bir tecrübe olmaması halinde. yüksek oranda sülfat miktarına müsaade edilebilir.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek G (Bilgi için) Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin. G.15. EN 1744-5’e göre tayin edilen asitte çözünebilen klorür muhtevası.3.01'den daha büyük olmadığının gösterilmesi halinde. çimentonun hidratasyon reaksiyonlarında hiçbir etkiye sahip değildir. aşağıda verilen tedbirlerden birinin alınması gerekli olabilir: Beton karışımının toplam alkali muhtevasının sınırlandırılması. özütlemeden önce ince toz haline öğütülmüş olsa bile. alkaliler ve belirli silis formları arasında meydana gelir (alkali-silika reaksiyonu). betonun genleşme suretiyle hasar görmesine de neden olabilir. betonun toplam klorür ve alkali muhtevasını arttırır. Betonun ihtiva ettiği metalin korozyon riskini en aza indirmek amacıyla.1 G. betondaki bileşen malzemelerin azamî klorür muhtevaları esas alınarak hesaplama işleminde kullanılabilir. Reaktif olmayan bir agrega kombinasyonunun kullanılması. betonun klorür iyon muhtevasının hesaplanmasında kullanılmalıdır.1 Alkali-silika reaksiyonu Doğal agregalarla alkali-silika reaksiyonu Belirli agregalar.2 Sülfatlar Agregalarda bulunan sülfatlar.ICS 91. Geri kazanılmış agregaların çoğu için klorür iyon muhtevalarının düşük olması muhtemeldir. 91. 27 . Bu bileşikler ayrıca betonda şişmeye bağlı bozulmaya sebep olur. Etkin alkali muhtevası düşük olan çimento kullanılması. % 0. agregalarda sodyum ve potasyum tuzları halinde bulunabilir. Bu sebeple curufta. alkali-karbonat reaksiyonudur. muhtemelen klorür miktarını olduğundan fazla gösterecektir. curuf taneleri halinde bulunduğundan. Bu tür malzemelerin toplam klorür muhtevasının. G.1. Betonun suya doygunluk derecesinin sınırlandırılması. Olumsuz şartlar altında ve rutubet mevcudiyeti söz konusu olduğunda. kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler G. kalsiyum alüminat ve diğer fazlarda bulunabilir. genellikle potansiyel olarak reaktif sülfatlar (alçı sıvası gibi) olup.1. bu klorürlerin EN 1744-1:1998 Madde 7’de açıklanan işlemlerde su kullanılarak özütlenmesi mümkün değildir.1 Klorürler Doğal agregalardaki klorürler Klorürler.

05'ini aşmamalıdır. yeni betonun (veya içerisindeki çimentonun) alkali muhtevasının sınırlı olduğu hallerde. bazı kil mineralleri de. Geri kazanılmış agregaların. a) İnce agreganın kütlece % 0. 91. betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyen bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15. a) İnce agreganın kütlece % 0. hafif organik kirleticilerin seviyeleri konusunda ek şartlar koymak gerekebilir. EN 1744-1:1998 Madde 14. Bazı durumlarda (meselâ.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. G. G. daha az muhtemeldir. geri kazanılmış genel agrega olması durumunda. Bazı agrega bileşenleri.6 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf bileşenleri Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun bazı bileşenleri. dayanımını ve dayanıklılığını olumsuz olarak etkiler. öngörülemeyen bileşen değişkenliği dikkate alınmalıdır. yukarıda belirtilen önlemlerin sürdürülebilirliğini etkileyebilir. Beton yüzeyinin önemli olduğu durumlarda. G. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren çimento hidratasyon hızını olumsuz olarak etkileyebilir. Agreganın. yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin uygulanamadığı hallerde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agrega-çimento kombinasyonuna. 28 . agrega kaynağının. beton yüzey görünüşünü olumsuz olarak etkileyebilir. belirli bir nihaî kullanım için uygunluğuna itina gösterilmelidir. betonun yüzey görünüşünü bu şekilde etkileyen malzemelere verilebilecek iki örnektir.5'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. böyle bir etkiye sahip maddelere iki örnektir. dekoratif kaplamalı betonlarda olduğu gibi). Her iki durumda da. Agregaların ülke sınırları dışından temin edilmesi halinde. Not Agregalardaki kütlece çok küçük yüzdelerdeki kirleticiler.4 Betonun yüzey tabakasını etkileyen bileşenler Görünüş özelliğinin. Reaktif demir sülfür ve linyit.3’te verilen işlemlerle belirlenemez. renk bozulmasına. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre değerlendirilebilir. lekelenmeye. beton mastarlamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan. Agreganın. satın alıcı.25'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. geri kazanılmış agregalar için kullanılabilir. modern üretim tesislerinden elde edilen havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun beton yapımında kullanılması halinde iyi sonuç vermemesi.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. beton agregaları olarak kullanıldıklarında betonun hacim kararlılığını olumsuz olarak etkileyebilir.5 Betonun priz almasını ve sertleşmesini etkileyen bileşenler Agregaların diğer bileşenleri. EN 1744-6’da verilen işlemler. Ayrıca. Not Daha fazla bilgi için. Ancak. geri kazanılmış beton agregası olması durumunda.15. Organik madde ve şeker türevi malzemeler.2 Geri kazanılmış agregalarla alkali-silika reaksiyonu Geri kazanılmış agregaların kullanımı. kullanıldıkları betonun dayanım gelişme hızını.100. kabarmaya veya beton yüzeyine yakın olması halinde patlaklara sebep olmak suretiyle.ICS 91.1'ini aşmamalıdır.3. orijinal betonun reaktif (veya reaksiyona giren) agrega içermediğinin tespit edilmesinin yanı sıra. geri kazanılmış beton agregalarının alkali muhtevasının tayin edilmesi ve dikkate alınması da gerekecektir.100. agreganın getirildiği ülkenin konuyla ilgili tecrübelerini dikkate almalıdır. G. agregalar. betonun temel bir özelliği olarak görüldüğü durumlarda. yüzey kalitesini veya dayanıklılığını olumsuz olarak etkileyen oranlarda malzeme ihtiva etmemelidir. CEN Report CR1901 "Regional specifications and recommendations for the avoidance of alkali-silica reactions in concrete" dokümanına bakılmalıdır. EN 1744-1:1998 Madde 14. reaktif olmadığı özellikle ortaya konmadıkça malzemenin potansiyel olarak reaktif agrega olduğunun kabul edilmesi uygun olacaktır.

Ek ZA Madde ZA. agrega üreticisinin dikkatine sunulur. her bir agrega üretim tesisi için. bu standardın satın alma. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan hükümlere göre yürürlükte olan sınır değerlerini aşmadığının temin edilmesi. H.3 Yönetimin gözden geçirmesi Bu ekte belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla kabul edilmiş olan fabrika üretim kontrol sistemi. tarif edilmelidir. a) Uygun olmayan özellikte ürün oluşmasının önlenmesi ile ilgili işlemin başlatılması. Üretici.2. H.2 Fabrika üretim kontrolü için yönetim temsilcisi Üretici. H.2 H. işleme. malzemelerin muayene edilmesi ve fabrika üretim kontrol sistemiyle ilgili dokümanları kapsayan hükümleriyle ilgili belgeleri ve verileri kapsamalıdır. yetki ve ilişkiler. agregaların bu standardda belirtilen ilgili özelliklere uygun olmasının temin edilmesi amacıyla kullanılacak bir fabrika üretim kontrol sistemini açıklar. Belge ve verilerin yönetimiyle ilgili bir işlem. ihale edilen işlemin herhangi bir bölümü ile ilgili tüm sorumluluğu taşımalıdır.3. yönetim tarafından uygun aralıklarla denetlenmeli ve gözden geçirilmelidir.100. Herhangi bir tehlikeli madde ve maddelerin belirlenmesi halinde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek H Fabrika üretim kontrolü H. Fabrika üretim kontrol sisteminin etkinliği.15. Ancak. genellikle mineral kökenli agrega kaynaklarının çoğunda mevcut değildir.1'de verilen not. yayımı ve kaydedilmesi ile ilgili işlemleri ve sorumlulukları kapsayan üretim kontrol kullanma kılavuzunda belirtilmek suretiyle belgelendirilmelidir. fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususların yerine getirildiği işlemleri ihtiva eden bir fabrika üretim kontrol kullanım kılavuzunu oluşturmalı ve muhafaza etmelidir. yapan ve kontrol eden tüm personel arasındaki sorumluluk.ICS 91. dağıtılması ve yönetimi ile belgelendirmede yapılan değişikliklerin hazırlanması. 29 . dahilî ve haricî belgelendirme ve verilerin onaylanması.Konsey’in 76/769/EEC Direktifi'nde tarif edilen tehlikeli maddelerin çoğu. üretici tarafından ihaleye verilirse.1 Belge ve veri kontrolü Belge ve veri kontrolü.3 Hammadde bilgisi Hammadde tipi. üreticinin sorumluluğundadır. bununla ilgili kontrol araçları oluşturulmalıdır. b) Varsa.1 Organizasyon Sorumluluk ve yetki Kaliteyi etkileyen işleri idare eden. H. bu ekte verilen prensiplere göre değerlendirilmelidir. H. bu ekte belirtilen hususların uygulanmasını ve devam etmesini sağlamak amacıyla.2.3 Kontrol işlemleri Üretici. Bu gözden geçirmelerle ilgili kayıtlar tutulmalıdır. yayınlanması. bu maddelerin muhtevasının.3.2 Alt ihale hizmetleri İşlemin herhangi bir bölümü.100. Not 1 .2. kalite sapmalarının belirlenmesi.3. organizasyon açısından serbestlik ve yetkiye ihtiyaç duyan personel ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere. kaynağı ve uygun olması halinde hammaddenin bulunduğu yeri ve üretim plânını gösteren bir veya daha fazla haritayı ihtiva eden belgeler mevcut olmalıdır.1 Giriş Bu ek. kaydedilmesi ve giderilmesi amacıyla. uygun yetkilere sahip bir kişiyi atamalıdır. H. sistemin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli olarak temin edilmesi amacıyla. H. 91.

aşağıdaki hususları sağlamalıdır: a) Malzemelerin belirlenmesi ve kontrolüne yönelik işlemler mevcut olmalıdır.2 Donanım Üretici. muayene. Donanımlar. gözle muayeneyi gerektirebilir. numune alma ve deneylerin sıklığı ve yeri Üretim kontrol dokümanı. aşağıdaki hususları belirtmelidir: . H. deney sıklıklarının artırılmasına yol açabilir.3 Muayene. Not 2 . sıklığın artırılması gerekebilir.3'te belirtilen herhangi bir tehlikeli malzemenin belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. Bu şartlar.3'te verilenlerin altına indirilebilir.5. işlem esnasında numunesi alınan malzemenin muayene edilmesi veya deneye tâbi tutulması. Bu muayeneler sonucunda belirlenen sapmalar. işlem yapan deponun kaynak olarak gösterilmesi yeterlidir. c) Malzemenin kontrollü bir şekilde stoka konulduğunun ve stok yerlerinin ve muhtevalarının belirlenmesinin temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. Çizelge H. muayenelerin sıklığını ve şeklini tarif etmelidir. Kalibrasyon kayıtları tutulmalıdır. Kalibrasyon doğruluğu ve sıklığı. genellikle üretim periyotlarıyla ilişkilidir. Çizelge H. belgelendirilmiş işlemlere uygun olarak kullanılabilir. Not 2 .Fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususlar.15.5 H.1. H. donanım ve eğitimli personeli sağlamalıdır. d) Stoktan alınan malzemenin.2 ve Çizelge H. .2 ve Çizelge H. Not 1 . . kalibrasyonu ve bakımından sorumlu olmalıdır.100. Not Bu işlemler arasında. Bir üretim periyodu.Tedarikçi ve taşımayı yapan. belirtilen bir sınır değere yakın ise. geri kazanılacak hammaddeyle ilgili olarak belgelendirilmiş bir girdi kontrolü mevcut olmalıdır. kötü hava şartlarında işlemin değiştirilmesi vb.Geri kazanmayla ilgili girdi kontrol işlemleri.5. İlgili karakteristiklerin tayin edilmesi amacıyla yapılması gereken numune alma ve deneylerin sıklığı.1 Muayene ve deney Genel Üretici.Özel şartlar altında deney sıklıkları.Geri kazanılmış agregalar için. Not 3 . e) Ürün. ayrı ayrı belirtilmelidir. Çizelge H.Sıklık değerleri. geri kazanılmış agregalar için. Not 3 . Not 4 .100. gerekli bütün tesis. işleme donanımının bakım ve ayarı. H.3. ile ilgili işlemler yer alır. ay veya yıl olarak tarif edilir. bu malzemenin uygunluğunu tehlikeye düşürecek şekilde bozulmadığının temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır.1.4 Üretim yönetimi Fabrika üretim kontrol sistemi.Hammaddenin özelliği.Ölçülen değer.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek olarak. b) Agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre yürürlükte bulunan sınır değerlerini aşmadıklarının temin edilmesi amacıyla. Donanımlar. EN 932-5'e uygun olmalıdır.Hammaddenin kaynağı ve yeri. aşağıdakiler olabilir: 30 .ICS 91. Çizelge H.3'te belirtildiği gibi olmalıdır. Madde H.5. gerekli muayene ve deneylerin yapılması amacıyla. üretim yapılan günlerden oluşan bir tam hafta. 91. ölçme ve deney donanımının kontrolü. kaynak ve tip açılarından satış noktasına kadar belirlenebilir olmalıdır. H.

üretim yerinde uygulanan mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesinin gerektiği zaman periyodudur. Muayene edilen veya deneye tâbi tutulan ürünün. Çizelge H. yeni bir deneyin yapılması ve/veya önlemlerin alınması gibi). Bu durum özellikle.7 Uygun çıkmayan ürüne uygulanacak işlemler Ürünün uygun olmadığını gösteren bir deney veya muayeneyi takiben. Çizelge H. malzeme. kayıtların. Not 2 . üretici tarafından kaydedilmeli. Kayıtlar.6 Kayıtlar Fabrika üretim kontrol sonuçları. Deney sıklıklarının azaltılma sebepleri. Bütün uygunsuzluk durumları.Bazı karakteristikler. Tane büyüklük dağılımı ve temizlik. temel karakteristiklerin değişebileceği durumlarda kontrol edilmelidir.100. 91. faaliyetlerin.15. aşağıdakileri ihtiva edebilir: a) Deney işleminin incelenmesi de dahil olmak üzere. a) Tekrar işlenmeli veya b) Uygun olan başka bir uygulamaya yönlendirilmeli veya c) Reddedilmeli ve uygun olmayan malzeme olarak işaretlenmelidir.ICS 91. fabrika üretim kontrol dokümanında belirtilmelidir.2 ve Çizelge H.100. uygunsuzluk sebebinin araştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması. c) Karşılaşılan risklere tekabül eden bir seviyeye kadar problemlerin çözülmesi için önleyici faaliyetlerin başlatılması. Üretim işleminin gözetimi ve izlenmesi için istisnaî tedbirleri ihtiva eden bir kalite yönetim sisteminin çalıştırılması. incelenmeli ve gerekirse düzeltme işlemi yapılmalıdır. taşıma ve depolama esnasında ürünün kalitesinin korunması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Not 1 . şartnamede belirtilen özellikte olmaması durumunda veya bu özelliği sağlayamayacağı konusunda bir gösterge söz konusu olursa. 31 . birden fazla ürüne uygulanması mümkün olabilir. Belirli özelliklerini tutarlılığı ile ilgili uzun vadeli tecrübe. birkaç ürün tarafından paylaşılabilir. e) Düzeltme faaliyeti sebebiyle işlemlerde yapılan değişikliklerin uygulanması ve kaydedilmesi.8 Üretim alanlarında taşıma."Yasal dönem". Üretici. numune alma yerleri. servis raporlarının ve müşteri şikayetlerinin analiz edilmesi. b) Muhtemel uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla işlemlerin. üreticinin elde ettiği tecrübeye bağlı olarak bir deneye ait sonuçların. Bu durumda. d) Etkin düzeltme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kontrollerin uygulanması. Yüksek uygunluğa sahip agrega kaynakları. H.30 a) b) c) d) TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Yüksek derecede otomatik üretim donanımı. Bu ekin bütün maddelerinde gerekli görülen kayıtlar da dahil edilmelidir.1.3'te verilen asgarî özellikleri dikkate alan bir deney sıklığı programını hazırlamalıdır. tarihleri ve zamanları ve diğer ilgili bilgilerle (hava şartları gibi) birlikte deneye tâbi tutulan ürün de dahil olmak üzere kaydedilmelidir. ürünün iki veya daha fazla farklı tane büyüklüklerinin kombinasyonundan oluşması durumudur. en az iki yasal dönem boyunca muhafaza edilmelidir. kayıtlara geçirilmelidir (meselâ. üretim işleminin düzeltilmesi amacıyla. depolama ve şartlandırma Üretici. H. kalite kayıtlarının. durumla ilgili olarak atılan adımları belirten bir not. H. Not Düzeltme işlemleri.

H.6 5. Ek D'de belirtilen şartlara uygun olarak gerektiğinde EN 933-8 EN 933-9 EN 1097-6 Deney sıklığı. en az Haftada 1 2 İri agreganın tane şekli Çok ince malzemenin muhtevası Çok ince malzemenin kalitesi Tane yoğunluğu ve su emme oranı Alkali-silika reaktifliği Petrografik tanım Tehlikeli maddeler b) Özellikle: Ayda 1 3 4 5 4.7. 32 . kırılmış agregalara EN 933-3 uygulanır.1 4. depolama ve piyasaya arz ile ilgili sorumluluk derecesini belirtmelidir.15.3.100.100.5 Haftada 1 Haftada 1 Yılda 1 Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda 3 yılda 1 6 7 5.Genel özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 Tane büyüklüğü dağılımı Madde 4.9 H. kaynağa bağlı olup. aşağıdakileri dikkate almalıdır: a) Ürünün kirlenmesi. H. Çizelge H. Üreticinin fabrika üretim kontrol sistemi.3 H. ambalâj dışına alınmadan önce agrega özelliklerini önemli oranda değiştirecek derecede agregayı kirletmemeli veya bozmamalıdır. sadece CE işaretleme amaçları için gerekli olduğunda (Ek ZA). kirlenmenin azaltılması için agreganın üzerinin örtülmesi veya bir mahfaza içine alınması gerekebilir. 91. EN 933-4 azaltılabilir.1 . kullanılan ambalâjlama metotları ve malzemeleri.1 Not - Taşıma ve ambalâjlama Taşıma Agregalar.6 4.2 Ambalâjlama Agregalar ambalâjlanıyorsa. c) Aktarma donanımının ve stoklama alanının temizliği. H. b) Ayrışma (segregasyon). EN 933-1 Sadece.3. ambalâj üzerinde veya ilgili dokümanlarda belirtilmelidir.1 a) EN 932-3 8 Radyoaktivite yayılması Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması H.6 4.ICS 91.4 b) b) Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda a) b) Kullanım yerinde geçerli olan hükümlere uygun olarak.3 8. Bunun sağlanması için ambalâjlanmış agreganın aktarılması ve depolanması esnasında alınması gereken önlemler. Uygun eğitim kayıtları tutulmalıdır.9.9.4 Notlar/referanslar Deney metodu EN 933-1 EN 933-10 Deney sıklığı.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Bu düzenlemeler. fabrika üretim sisteminde görevli olan bütün personelin eğitilmesi ile ilgili işlemleri oluşturmalı ve sürdürmelidir.10 Personelin eğitimi Üretici. Kırılmamış çakıl için deney sıklığı. Aksi belirtilmedikçe. yığın olarak nakledildiğinde.3.

2. 91.Belirli kaynaklardan elde edilen agregalara ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları a) Özellikler 1 2 3 Kavkı muhtevası Hacim kararlılığı .15. Yılda 1 Madde 15.Hafif organik kirleticiler 6.2 Notlar/referanslar Yüksek dayanımlı beton için Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece. Madde 19.2 EN 1744-1:1998.4. Yılda 1 Madde 15.2 6.1 6.ICS 91.3 2 yılda 1 EN 196-2: Madde 5 2005.1 EN 1744-1:1998.Organik madde muhtevası .7. Çizelge H.Nihaî kullanıma ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 2 3 4 5 6 7 Parçalanma direnci Bozunma (yıpranma) direnci Parlatma direnci Yüzey aşınma direnci Madde 5. Yılda 2 Madde 12 5 6. Madde 12.3 EN 1744-1:1998. curufu dışındaki agregalar ve geri Yılda 1 Madde 12 kazanılmış agregalar EN 1744-1:1998.4.3 . çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgelerde Deniz kökenli agregalar için Çizelge H.4.3 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-1 a) Geri kazanılmış agregalar için kaynak olarak. Madde 15. 33 . Madde 14.3'e bakılmalıdır.100.4.4 5.2 Yılda 1 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Ayda 1 Ayda 1 Ayda 1 6 7 8 Dikalsiyum silikat ayrışması Demir ayrışması 6.3 aşınma direnci Donma ve çözülme Klorür muhtevası 5.3 Geri kazanılmış agregalar Yüksek fırın curufu ve geri kazanılmış agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın EN 1744-1:1998.2.1 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-6 zamanı üzerindeki etki Geri kazanılmış iri agrega Sadece geri kazanılmış iri 9 5.7.2 Deniz kökenli agregalar Notlar/referanslar Deniz kökenli iri agregalar Deney metodu EN 933-7 EN 1367-4 Deney sıklığı. 2 yılda 1 Madde 7 EN 1744-1:1998. en az Yılda 2 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 Çivili lâstiklerden kaynaklanan 5.5 EN 1367-1 veya 2 yılda 1 EN 1367-2 EN 1744-1:1998. işlemi yapan depo kabul edilebilir.1 6.5 EN 1097-6 agregalar oranı 11 Suda çözünebilen sülfat 6.5 5. Madde 19.100.2 8 Kalsiyum karbonat muhtevası 6.4. en az Yılda 1 5 yılda 1 4 Kükürt ihtiva eden bileşikler Organik maddeler: .2 EN 1744-1:1998.2 5.Kuruma büzülmesi Klorür muhtevası Madde 4.Fulvo asit (organik madde muhtevasının yüksek olduğu gösterildiğinde) .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge H.3 5. Beton kaplama yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalar Deney metodu EN 1097-2 EN 1097-1 EN 1097-8 EN 1097-8:1999.1 EN 1744-1:1998.Karşılaştırmalı mukavemet deneyi .4. Haftada 1 Madde 7 EN 1744-5 Yılda 2 EN 1744-1:1998.katılaşma süresi . Ek A EN 1097-9 Deney sıklığı.2 Sadece yüksek fırın curufu Sadece yüksek fırın curufu Çimentonun ön priz alma 6.8 prEN 933-11 bileşenleri agregalar Tane yoğunluğu ve su emme Sadece geri kazanılmış iri 10 5.1 EN 1744-1:1998.2 .

2 Agrega tane büyüklüğü Tane şekli. bu ekin kapsamına giren agregalara ve dolgu agregalarına uygulanabilir.15.4. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) tarafından CEN'e verilen mecburî direktife2) göre hazırlanmıştır. burada belirtilen kullanım amaçlarına uygun olduğu varsayımını doğurur. değiştirildiği şekliyle. Not Bu standardın tehlikeli maddelerle ilişkili olan maddelerine ilâveten.1 Parlatma direnci 5. Bu maddelere olan uygunluk.eu. 91.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınma direnci Seviyeler ve/veya sınıflar Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Açıklamalar Gösteriliş (d/D) Tolerans/kategori Kategori Beyan değeri Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 2) M125 "Agregalar".ICS 91. Not: Tehlikeli maddelerle ilgili Avrupa ve ulusal hükümlere ilişkin bir veri tabanı. bu standardın kapsamına giren ürünlere uygulanabilen diğer özellikler de mevcut olabilir (meselâ. bozunma direnci 5. yönetmelikler ve idarî hükümler gibi).1a .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek ZA (Bilgi için) Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri ZA. 34 .1 Kapsam ve ilgili karakteristikler Bu standard ve bu Ek ZA.2 İri agreganın parçalanma direnci 5.100.int adresinden erişim sağlanabilir).4. AB Yapı Ürünleri Direktifi'nin hükümlerini yerine getirmek amacıyla. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Temel karakteristikler Bu standard ve/veya diğer standardlardaki özellik maddeleri 4. Bu standardın bu ekte verilen maddeleri.2 Yüzey aşınma direnci 5.4.6 Çok ince malzeme 5.Amaçlanan kullanımlara uygunluğu etkilemeyen diğer hususlar ve diğer AB Direktifleri. Uyarı . CE işaretiyle birlikte verilen bilgilere atıf yapılmalıdır.3 İri agreganın bozunma direnci Parlatma. bu standardın kapsamına giren agrega ve dolgu agregalarının.100. Çizelge ZA.4 İri agreganın şekli 5. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina. EUROPA'daki Construction web sitesinde yer almaktadır (CREATE.5 İri agreganın kavkı muhtevası 4. http://europa.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Temizlik Parçalanma/kırılma direnci 4. uygun olan yer ve zamanda bu özelliklere uyulması ayrıca gerekir. aşınma. Avrupa mevzuatı ve ulusal yasalar.Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.3 Tane büyüklüğü dağılımı 4. AB Yapı Ürünleri Direktifi (89/106/EEC) altında verilen mecburî Direktifin hükümlerini yerine getirir. büyüklüğü ve yoğunluğu 4.

4.100.3 Hammadde bilgisi H. 91.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren doğal agrega bileşenleri 6.2 Hacim kararlılığı .1 İri agreganın donma/çözülme direnci 5.3 Alkali-silika reaktifliği Yok Yok Kategoriler Beyan değeri 35 .4.1a .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.1 Çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etki (geri kazanılmış agregalar) 6.4.3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası 6.100.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Su emme oranı Tehlikeli maddeler: Radyoaktif yayılma (binalardaki betonlarda kullanılması düşünülen ve radyoaktif kaynaklardan elde edilen agregalar için) Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine karşı dayanıklılık Madde ZA. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.1'deki Not H.3.3'ün üçüncü paragrafı 5.3.7.7.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 5.1 Asitte çözünebilen sülfatlar 6.8 Geri kazanılmış iri agrega Bileşim/muhteva Yok Kategoriler bileşenleri 6.ICS 91.3.15. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Açıklamalar Temel karakteristikler standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar 5.(Devam) Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.3.7.2 Klorürler Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Beyan değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri 6.5 Beton kaplama yüzey işlemleri için ince agreganın karbonat muhtevası 5.2 Toplam kükürt 6.4 Üretim yönetimi Yok Madde ZA.kuruma büzülmesi Hacim kararlılığı 6.

3) birlikte verilen bilgilerde yer alan "Performans tayini yapılmadı" seçeneği kullanılabilir.2a ve Çizelge ZA.2 Agrega ve dolgu agregalarının uygunluğunun teyidine ilişkin işlemler ZA.1'deki Not H.7.2 Toplam kükürt 6.3.kuruma büzülmesi 6.1a ve Çizelge ZA. 36 .Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Doğal.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Madde ZA. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.6 Dolgu agregası İncelik/tane büyüklüğü ve 5.5 Tane yoğunluğu ve su emme Yok Beyan değeri yoğunluğu oranı Yok Beyan değeri 6. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen dolgu agregaları ve bu agregaların karışımı Amaçlanan kullanımlar: Bina. ürünün amaçlanan kullanımına yönelik karakteristikle ilgili olarak herhangi bir düzenleyici hükmün mevcut olmadığı üye ülkelerde uygulanamaz.3. Ancak bu seçenek.4. ürünlerinin bu karakteristikle ilgili performansını tayin etmek veya beyan etmek mecburiyetinde değildir.2 Klorürler Yok Kategoriler 6. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemleri. karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda kullanılamayabilir.ICS 91.6 Çok ince malzeme 5.100. Bu durumda.100. 91.2b'de verilmiştir.1 Uygunluk teyit sistemleri Değiştirildiği şekliyle M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 9 Ekim 1998 tarih ve 98/598/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA. M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 24 Haziran 1996 tarih ve 96/579/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.2.2a ve Çizelge ZA.2b'de verilmiştir. CE işaretiyle (Madde ZA.3 Hammadde bilgisi H.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler 4.2 Hacim kararlılığı . yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Temel karakteristikler Açıklamalar standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar Yok “Kabul/ret” eşik değeri 4.3.4.1b .3'ün üçüncü paragrafı Yok Kategori Belirli bir karakteristik ile ilgili hüküm. ZA.1 İri agreganın donma/çözülme direnci Yok Yok Yok Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Temizlik Hacim kararlılığı Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Madde ZA.7.1 Asitte çözünebilen sülfatlar Bileşim/muhteva 6.1a ve Çizelge ZA.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.3. ürünlerini bu üye ülkelerdeki pazarlara gönderen üreticiler.15.4 Üretim yönetimi 5.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemi.

1b'deki ilgili bütün denetlemesi karakteristiklerle ilişkili parametreler FÜK'nin belgelendirilmesi FÜK'nin sürekli olarak Çizelge ZA.1a veya Çizelge gözetimi. üçüncü ihtimale bakılmalıdır.1b'deki ilgili bütün Fabrika üretim kontrolü (FÜK) karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA.3b'de verilen uygunluk işlemlerinin değerlendirilmesine dayanmalıdır.Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi Beton. yollar ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin agregaları imalâtında Sistem 4 : 89/106/EEC (CPD) Direktif'i Ek III. Üye Ülkeler tarafından ulusal yasalar.1a veya Çizelge başlangıç ZA. 37 .3 Üreticinin görevleri Yetkili organın görevleri Çizelge ZA.15.2. harç ve Binalar. 91.2.100.3 7.(ii). Çizelge ZA. yollar ve diğer inşaat mühendisliği 2+ enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin 2+ agregaları imalâtında Sistem 2+ : 89/106/EEC (CPD) Direktifi Ek III.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Fabrikanın ve FÜK'nin Çizelge ZA.1b'deki ilgili bütün değerlendirilmesi ve karakteristiklerle ilişkili onaylanması parametreler 7.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.3a . yetkili bir organ tarafından.3 3) Güvenlik özellikleri.1a ve Çizelge ZA. harç ve Binalar. Çizelge ZA. Çizelge ZA. değerlendirilmesi ve onaylanması kaydıyla belgelendirilmelidir. bu standardın burada belirtilen maddelerinin uygulanması sonucunda elde edilen ve Çizelge ZA.3a ve Çizelge ZA.2 7. Birinci ihtimale bakılmalıdır. fabrika üretim kontrolü.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Görevin kapsamı Uygulanacak maddeler 7.100.2b . fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıçta denetlenmesi ve fabrika üretim kontrolünün sürekli olarak gözetimi.(ii). ZA.1a veya Çizelge ZA. yönetmelikler ve idarî mevzuatta tarif edilmiştir.ICS 91.Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi 4 4 Beton.1a veya Çizelge Başlangıç tipi deneyler ZA.1b'deki agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyidi. İlâveten.2a .

). Bu beyan. tanıtıcı bilgiler. CE işaretinin eklenmesinden sorumludur. aşağıda belirtilen belgeyi hazırladığında.A. Eklenecek CE işareti sembolü.3 7. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer.2. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını (EC uygunluk beyanı) hazırlamalı ve muhafaza etmelidir.100.15. . CE işaret sembolüne eşlik etmelidir: 38 Belgelendirme organının tanıtım numarası (sadece Sistem 2+ 'daki ürünler için). Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA).). Uygunluk beyanı ile birlikte.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Uygulanacak maddeler 7.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 4'teki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Fabrika üretim kontrolü (FÜK) Üreticinin görevleri Başlangıç tipi deneyler Görevin kapsamı Çizelge ZA. Fabrika üretim kontrol belge sayısı. Belgeyi imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.1a veya Çizelge ZA.3 CE işareti ve etiketi Üretici veya AEA dahilinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi. tanıtıcı bilgiler. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını hazırlamalı ve muhafaza etmelidir.) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası. kullanım.2 Z.A. 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA..100. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı.. Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi. İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı. Ürünün tarifi (tip. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb. .) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı. üretici veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)'nda yerleşik bulunan temsilcisi. Ürünün tarifi (tip. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. belgenin şartları ve geçerlilik süresi. 93/68/EC Direktifi’ne uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket.ICS 91.. üretici veya AEA'da yerleşik bulunan temsilcisi.3b . kullanım. Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA). Uygun olan yerlerde. ambalâj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar (meselâ teslimat notu) üzerinde gösterilmelidir.1a veya Çizelge ZA. Uygunluk beyanı ile birlikte verilen fabrika üretim kontrol belgesinin sayısı. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ.2 EC uygunluk beyanı Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için: Bu ekte verilen şartlara uygunluk sağlandığında ve yetkili organ.. Z. . Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.1b'deki ilgili bütün karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb. Aşağıda verilen bilgiler. Sistem 4 'deki agrega ve dolgu agregaları için: Bu eke uygunluk sağlandığında. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. yetkili organ tarafından hazırlanan ve yukarıda verilen bilgilere ilâve olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gereken bir fabrika üretim kontrol belgesi bulunmalıdır: Yetkili organın adı ve adresi. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ. Bu beyan.

Bu standardın işaret ve numarası. . karakteristiğin. 91.3 ve Şekil ZA.1a veya Çizelge ZA. boyutlar. NPD seçeneği kullanılabilir. ve amaçlanan kullanım. Yukarıda belirtilen tehlikeli maddelerle ilişkili özel bilgilere ilâve olarak.1. “kabul/ret” özelliği için "kabul" ibaresi de dahil) ve Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi.15. Not Ulusal şerhlerin olmadığı Avrupa mevzuatının belirtilmesi gerekmez..1a veya Çizelge ZA. etiket. Şekil ZA. Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda. verilen bir kullanım amacı için mevzuat hükümlerine maruz kalmaması durumunda. Çizelge ZA.1b'deki "Not"larda belirtilen her bir temel karakteristik için beyan edilmek üzere beyan değerleri ve uygun olan yerlerde seviye veya sınıf/kategori (gerekli olduğunda. 39 .ICS 91.100. Ürünün tarifi: genel isim. ambalâj ve/veya ticarî dokümanlarda verilmesi gereken bilgilerle ilgili örnekler vermektedir.. Şekil ZA.30 - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Fabrika üretim kontrol belgesinin numarası (uygunsa). uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi.4. malzeme. "Performans tayini yapılmadı" (NPD) seçeneği kullanılmayabilir.2.1b'de yer alan aşağıda verilen ilgili temel karakteristikler ile ilişkili bilgiler: Çizelge ZA. Aksi taktirde. gerektiğinde ayrıca.100. Şekil ZA. söz konusu mevzuatın gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır.

% S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% CO2) (% WA) Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ.ICS 91. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10.2) (Meselâ SNR) (SS0.1 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agrega bileşimi Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Karbonat muhtevası Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB.2) (% C) (Meselâ AS0. XG0. 91.15.100.2 µm Beyan değeri Beyan değeri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.Sistem 2+ 'daki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 40 . AN30) (MDE20) (Rc90. madde X: 0.100.2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı.

SE) (% kuruma büzülmesi) (Görünüş.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) (% C) (Meselâ AS0. gözle görülür çatlama veya parçalanma) 3 Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değerleri Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA.100. MB.100. kütlece %.2) (% S) (% geçen.15.2 .ICS 91.Sistem 2+ 'daki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 41 . 91.

AN30) (MDE20) (Rc90.2) (Meselâ SNR) (SS0. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% WA) Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ.2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı.2 µm Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.100.100. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10.Sistem 4'deki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 42 . madde X: 0.2) (% C) (Meselâ AS0. 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agregaların bileşenleri Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB.15. XG0.ICS 91.3 .

Sistem 4'deki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 43 .ICS 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması “Kabul/ret” eşik değeri (% kuruma büzülmesi) (Görünüş.15. MB. SE) Beyan değeri Beyan değeri (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) 3 Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA.100.100.4 . 91. kütlece %. gözle görülür çatlama veya parçalanma) Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri (% C) (Meselâ AS0.2) (% S) (% geçen.

100. production and conformity.15.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Kaynaklar EN 206-1.Part 1: Specification. mortar and CR 1901. performance.Part 1: Lightweight aggregates for concrete. EN 13055-1:2002 grout. Concrete . Lightweight aggregates . Regional specifications and recommendations for the avoidance of damaging alkali silica reactions in concrete. 91.ICS 91.100. . 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful