TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 706 EN 12620 + A1
Nisan 2009

ICS 91.100.15; 91.100.30 2. baskı

BETON AGREGALARI Aggregates for concrete

TS EN 12620 + A1 (2009) standardı, EN 12620 + A1 (2008) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır. Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ön söz
Bu standard, CEN tarafından kabul edilen “EN 12620:2002” standardı esas alınarak, TSE Maden İhtisas Grubunca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun “02 Nisan 2003” tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilmiş olup, “12 Ekim 2006” tarihli Teknik Kurul toplantısında “AC” olarak, “28 Nisan 2009” tarihli Teknik Kurul toplantısında ise “A1” olarak tadil edilerek ikinci baskı olarak yayımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce yayınlanmış bulunan baskıları geçersizdir. Bu standardda, “AC” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler Bu standardda, “A1” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler işaretleri arasında gösterilmiştir. işaretleri arasında gösterilmiştir.

-

Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz. Bu standard, AB Direktiflerinin temel gereklerini destekler. AB Direktifleriyle ilişki için, bu standardın ayrılmaz bir parçası olan bilgi amaçlı Ek ZA’ya bakılmalıdır. Bu ek, geri kazanılmış agregalara ilişkin hükümleri ve prEN 933-11, EN 1744-5, EN 1744-6 ve EN 1367-4’te belirtilen yeni deney metotlarını içerir. Bu standardlar, ileri hazırlık düzeyindedir. Agregaların diğer nihaî kullanımlarına yönelik gerekler, aşağıdaki standardlarda belirtilmiştir: EN 13043 (TS EN 13043) Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas EN 13055-1 (TS 1114 EN 13055-1) Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout prEN 13055-2 (TS EN 13055-2) Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for unbound and bound applications EN 13139 (TS 2717 EN 13139) Aggregates for mortar prEN 13242 (TS EN 13242) Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction EN 13383-1 (TS EN 13383-1) Armourstone - Part 1:Specification prEN 13450 (TS 7043 EN 13450) Aggregates for railway ballast

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

İçindekiler
1 2 3 Kapsam .................................................................................................................................................... 1 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar........................................................................................... 1 Terimler ve tarifler................................................................................................................................... 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 Agrega .............................................................................................................................................. 3 Doğal agrega.................................................................................................................................... 3 Karışık (tuvenan) agrega.................................................................................................................. 3 Yapay agrega ................................................................................................................................... 3 Geri kazanılmış agrega .................................................................................................................... 3 Dolgu agregası ................................................................................................................................. 3 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) ......................................................................................................... 3 İnce agrega ...................................................................................................................................... 3 İri agrega .......................................................................................................................................... 4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar................................................................................ 4 Parti .................................................................................................................................................. 4 Çok ince malzeme............................................................................................................................ 4 Kategori ............................................................................................................................................ 4 Sınıflandırma .................................................................................................................................... 4 Genel ................................................................................................................................................ 4 Agrega tane sınıfları ......................................................................................................................... 4 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) .......................................................................................... 5 İri agregaların tane şekli ................................................................................................................... 9 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası ........................................................................................... 9 Çok ince malzemenin muhtevası ................................................................................................... 10 Çok ince malzemenin kalitesi......................................................................................................... 10 Genel .............................................................................................................................................. 10 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci ..................................................................................... 11 İri agregaların aşınmaya karşı direnci ............................................................................................ 11 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci .................. 11 Tane yoğunluğu ve su emme oranı................................................................................................ 12 Yığın yoğunluğu ............................................................................................................................. 12 Dayanıklılık..................................................................................................................................... 12 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması ........................................................ 13 Genel .............................................................................................................................................. 15 Klorürler.......................................................................................................................................... 15 Kükürtlü bileşikler ........................................................................................................................... 15 Diğer bileşenler .............................................................................................................................. 16 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası ........................................................................................................................................................ 17 Genel .............................................................................................................................................. 17 Başlangıç deneyleri ........................................................................................................................ 17 Fabrika üretim kontrolü................................................................................................................... 17 Kısa gösteriliş ve tarif ..................................................................................................................... 18 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler..................................................................................................... 18

Geometrik özellikler................................................................................................................................ 4

Fiziksel özellikler................................................................................................................................... 10

Kimyasal özellikler................................................................................................................................ 15

Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi........................................................................................... 17 7.1 7.2 7.3

8

Kısa gösteriliş........................................................................................................................................ 18 8.1 8.2

9

İşaretleme ve etiketleme....................................................................................................................... 18

Ek A (Bilgi için) - Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi ......................................................................................... 19

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ek B (Bilgi için) - İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler ................................. 21 Ek C - İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları .................................................................................................................................... 22 Ek D - Çok ince malzemenin değerlendirilmesi.......................................................................................... 23 Ek E (Bilgi için) - Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler ....................... 24 Ek F (Bilgi için) - Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler ........... 25 Ek G (Bilgi için) - Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin, kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler.......................................................................................... 27 Ek H - Fabrika üretim kontrolü ..................................................................................................................... 29 Ek ZA (Bilgi için) - Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri........................................................................................................................................................ 34 Kaynaklar........................................................................................................................................................ 44

.

ISO.00 Mg/m3 (2. ve 4. dolgu malzemesi olarak kullanılan agregaların ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların özelliklerini kapsar.100. kullanım yerinde bir kalite kontrol sisteminin yerleştirilmesini öngörür ve mamullerin bu standarda uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılar. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. beton yapımında kullanılmak amacıyla. 1 .Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method TS No1) TS EN 196-2: 2002 TS 10088 EN 932-3 TS EN 932-5 TS 3530 EN 933-1 Adı (Türkçe) Çimento deney metotları .100. tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Geri kazanılmış agregalar.Bölüm 5: Genel cihazlar ve kalibrasyon Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Kısım 3: Basitleştirilmiş petrografik tanımlama için işlem ve terminoloji Agregaların genel özellikleri için deneyler .Part 5: Common equipment and calibration EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates . EN. Not 2 .Hafif agregaların özellikleri. İlâve karakteristikler ve özellikler. No (İngilizce) EN 196-2: Methods of testing cement .50 Mg/m3 (1.Bölüm 2: Çimentonun kimyasal analizi Agregaların genel özellikleri için deneyler . 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda. geri kazanılmış agregalar ile yeni veya bilinmeyen kaynaklardan elde edilen bazı malzemeleri de ihtiva etmektedir. çimento yapımında bir bileşen olarak kullanılanlar ile beton yapımında kullanılan inert dolgu agregaları dışındaki dolgu agregalarını kapsamaz.000 kg/m3)'ten daha büyük olan agregaları kapsar. Bununla birlikte.Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini . son aşamadadır. bunlarla ilgili yeni deney metotları.000 kg/m3) arasında olan geri kazanılmış agregaları ve geri kazanılmış ince agregaları (4 mm) da kapsar.Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description EN 932-5 Tests for general properties of aggregates . Not 1 . bilinen ve geleneksel doğal ve yapay agregaların yanı sıra. kullanım amacına bağlı olarak bu standard ve tehlikeli maddelerle ilgili ulusal mevzuata (Ek ZA) tam uyumlu olmalıdır. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır. piyasada agrega olarak yer aldıklarında.00 Mg/m3 (2. EN 13055-1:2002 'de belirtilmiştir. Aynı zamanda. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar. doğal.500 kg/m3) ile 2. atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. ikincil kaynaklardan elde edilen bilinmeyen malzemeler için standardlaştırma çalışmaları yeni başlamış olup. Bu standard ayrıca. Bu standard. yapay veya geri kazanılmış agregaların. Bu standard ayrıca.ICS 91. bu malzemelerin kökeninin ve özelliklerinin açık bir şekilde tarif edilebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç vardır.Eleme metodu 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı. M/125 “Agregalar” Talimatı.Yapılarda kullanılan agregalar. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. yoğunluğu 1. bu standardda belirtilen bütün özelliklere uygun olmalıdır. bütün beton tiplerinde kullanılan ve etüvde kurutulmuş tane yoğunluğu 2.15. fabrika üretim kontrolü bünyesinde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Beton agregaları 1 Kapsam Bu standard. diğer kaplamalarda ve öndökümlü beton mamullerde kullanılan beton da dahil olmak üzere. Bu standard.Part 2: Chemical analysis of cement 2005 EN 932-3 Tests for general properties of aggregates . pek bilinmeyen bu tür malzemeler. standardlarda yer almakta olup. 3. EN 206-1'e uygun beton ile yollarda. kolonda verilmiştir. IEC Adı vb. uygun ikazlarla birlikte. 91. mamulün kullanım tecrübesine bağlı olarak her durum için ayrı ayrı belirtilebilir ve taraflar arasındaki özel sözleşmelerde tarif edilebilir.

Part 7: Determination of shell content .Sand equivalent test EN 933-9 Tests for geometrical properties of aggregates .Grading of fillers (air jet sieving) prEN 933-11 EN 1097-1 Tests for geometrical properties of aggregates . ISO.Part 2: Methods for the determination of the resistance to fragmentation Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini TS EN 1097-9 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Part 8: Assessment of fines.Metilen mavisi deneyi TS EN 933-10 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .100.Nordik deneyi TS EN Agregaların termal ve atmosferik 1367-1:2008 etkilere karşı özellikleri için deneyler Bölüm 1: Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini TS EN 1367-2 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .15.Bölüm 8: İnce tanelerin tayini .İnce dolgu malzemelerinin tane büyüklüğüne göre sınıflandırılması (hava jetiyle eleme) - EN 1097-2: 1998 EN 1097-3 EN 1097-6 EN 1097-8: 1999 EN 1097-9 TS EN 1097-1 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Bölüm 3: Tane şekli tayini Yassılık endeksi TS 3814 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-4 deneyler .Methylene blue test EN 933-10 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 2: Parçalanma direncinin tayini için metotlar TS EN 1097-3 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler .Percentage of shells in coarse aggregates EN 933-8 Test for geometrical properties of aggregates .Part 8: Determination of the polished stone value Tests for mechanical and physical properties of aggregates . 91.Part 4: Determination of particle shape .Part 6: Determination of particle density and water absorption Tests for mechanical and physical properties of aggregates .30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN.Bölüm 9: İnce tanelerin tayini .Part 3: Determination of particle shape .Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (MikroDeval) TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-2:2000 özellikleri için deneyler .Bölüm 2: Magnezyum sülfat deneyi EN 1367-1: 2007 EN 1367-2 2 .Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Shape index EN 933-7 Tests for geometrical properties of aggregates .Kum eş değeri tayini TS EN 933-9 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .100.Flakiness index EN 933-4 Tests for geometrical properties of aggregates . IEC Adı vb.Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres . No (İngilizce) EN 933-3 Tests for geometrical properties of aggregates .Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregates Test for mechanical and physical properties of aggregates .Şekil indisi TS EN 933-7 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Bölüm 4: Tane şeklinin tayini .Kavkı içeriğinin tayini TS EN 933-8 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-8:2004 özellikleri için deneyler .Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 10: Assessment of fines .Part 3: Determination of loose bulk density and voids Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 9: Assessment of fines .Nordic test Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Bölüm 9: Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncin tayini .Bölüm 10: İnce tanelerin tayini .Bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini TS EN 1097-6 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Kısım 7: İri agregalarda kavkıların yüzdesi .Part 2: Magnesium sulphate test Adı (Türkçe) TS 9582 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-3 deneyler .ICS 91.

91.15. Not Karışık agregalar.063 mm göz açıklıklı elekten geçen ve yapı malzemelerine belirli özellikler kazandırmak amacıyla ilâve edilen malzeme. delikli metal plâkalar ve elektrokimyasal şekillendirilmiş levhalar .Part 1: Chemical analysis EN 1744-5 Tests for chemical properties of aggregates .Göz ve delik açıklıklarının anma büyüklükleri 3 Terimler ve tarifler Bu standardın amaçları bakımından.Bölüm 5: Asitte çözünebilen klorür tuzlarının tayini TS EN 1744-6 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler .Part 4: Determination of drying shrinkage EN 1744-1: Tests for chemical properties of 1998 aggregates .ICS 91.Part 6: Determination of the influence recycled aggregate extract on the initial setting time of cement ISO 565:1990 Test sieves . Not "Çok ince malzeme"nin tarifi için Madde 3. aşağıdaki terimler ve tarifler geçerlidir: 3.Part 5: Determination of acid soluble chloride salts EN 1744-6 Tests for chemical properties of aggregates . alt (d) ve üst (D) elek göz açıklıkları cinsinden ifade edilen d/D olarak gösterilişi. 3. No (İngilizce) EN 1367-4 Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Nominal sizes of openings Adı (Türkçe) TS EN 1367-4 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler . 3.5 Geri kazanılmış agrega Önceden yapılarda kullanılmış olan inorganik malzemelerin işlemden geçirilmesi sonucunda elde edilen agrega.12'ye bakılmalıdır. IEC Adı vb. üst göz açıklıklı elekte kalan (elek üstü) ve alt göz açıklıklı elekten geçen bazı tanelerin (elek altı) varlığı kabul edilir. perforated metal plate and electroformed sheet . 3. yapay veya geri kazanılmış tipte olabilir.Bölüm 1: Kimyasal analiz TS EN 1744-5 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler .Bölüm 4: Kuruma çekmesi tayini TS EN Agregaların kimyasal özellikleri için 1744-1:2000 deneyler .Bölüm 6: Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini TS 1225 Deney elekleri .Metal tel örgülü ISO 565:2001 elekler. 3. Not Bu gösterilişte. iri ve ince agrega kısımlarına ayırmaksızın veya iri ve ince agrega kısımları ayrıca hazırlandıktan sonra bunların birleştirilmesi suretiyle üretilebilir.Metal wire cloth. ISO.1 Agrega Yapılarda kullanılan taneli malzeme. 3. Agrega. 3.3 Karışık (tuvenan) agrega İri ve ince agregaların karışımından oluşan agrega.30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN. doğal.100.100.8 İnce agrega "D" değerinin 4 mm'den küçük veya 4 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüğündeki agregaya verilen isim. 3 . 0. 3.6 Dolgu agregası Çoğunluğu.2 Doğal agrega Mekanik işlem dışında herhangi bir işleme tâbi tutulmamış olan mineral kaynaklardan elde edilen agrega.4 Yapay agrega Isıl veya diğer uygulamaları ihtiva eden bir endüstriyel işlem sonucunda elde edilen mineral kökenli agrega.7 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) Agreganın.

"Serbest" kategori kullanılabilir. gemi yükü) veya uniform olduğu varsayılan şartlar altında bir defada üretilen agrega stoğu. Not Farklı özelliklerden oluşan kategoriler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir.2 Agrega tane sınıfları Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar dışındaki bütün agregalar. Not 2 .4'ten küçük olmalıdır. Meselâ. Not Bu agregalar. Not Kesintisiz bir işlem uygulanarak.ICS 91. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir. Agrega tane sınıfları. belirtilen bir sürede üretilen agrega miktarı bir parti olarak değerlendirilmelidir. Seri 1 ve seri 2'den seçilen elek göz açıklık kombinasyonlarının kullanılmasına izin verilmez.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. kısmî sevkiyat miktarı (demir yolu vagon yükü.11 Parti Üretim miktarı. 1. Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar. Not 1 .3'te belirtilen tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. Gerektiğinde. yassılık endeksi 55 olsun.14 Sınıflandırma Belirtilen bir elek serisinden geçen ve kütlece yüzde olarak ifade edilen tane büyüklük dağılımı. 4. Not 3 . Agrega tane sınıflarının D/d oranı.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 İnce agregalar. 3. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. 3. dolgu olarak belirtilmeli ve Madde 4. bir değerler aralığı veya bir sınır değeri olarak ifade edilen seviyesi.9 İri agrega "D" değerinin 4 mm'den büyük veya 4 mm'ye eşit. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. bu değerin Çizelge 8'deki karşılığı olarak Fl55 (beyan değer) alınır. 3.15. sevkiyat miktarı.10 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar "D" değerinin 8 mm'den küçük veya 8 mm'ye eşit olduğu buzul ve/veya nehir kökenli doğal agregalara verilen isim. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir. işlenmiş agregaların harmanlanması suretiyle de üretilebilir.12 Çok ince malzeme 0. "d" değerinin ise 2 mm'den büyük veya 2 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüklerindeki agregaya verilen isim.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla Madde 4'te belirtilen deneyler yapılmalıdır. 4 .063 mm göz açıklıklı elekten geçen agrega tane sınıfı. kayaç veya çakılların doğal olarak parçalanması ve/veya ezilmesi veya yapay agregaların işlenmesi suretiyle üretilebilir. 4 Geometrik özellikler 4. kamyon yükü.13 Kategori Agregaya ait bir özelliğin. 3. 91.100. 3.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. 3. Çizelge 1'de belirtilen temel elek serisi veya temel elek serisi + seri 1 veya temel elek serisi + seri 2 sütunlarından seçilen bir elek göz açıklığı çifti kullanılarak belirtilmelidir.100. d/D gösterilişi kullanılarak agrega tane sınıfı cinsinden belirtilmelidir.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara.

5 (32) 40 63 Not .2 İri agregalar Bütün iri agregalar. d/D tane sınıfı gösterilişine ve Çizelge 2'den seçilen kategorilere uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır. Agregalar. 91.3.4 (22) 31.6'da belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır.2 ilâ Madde 4.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 1 .3 (6) 8 10 12. agrega tane sınıfına (d/D) bağlı olarak Madde 4. 4.100.5 (12) 14 16 20 31. 4.Agrega tane sınıflarının belirtilmesinde kullanılan elek göz açıklıkları Temel elek serisi mm 0 1 2 4 8 16 31.Önemli derecede farklı yoğunluğa sahip agregalar harmanlandığında. agregaların tane büyüklüğü dağılımı.3. üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü değerleri ile ilgili toleranslar için Madde 4.ICS 91.6 (5) 8 11. bir ayrışmanın (segregasyonun) oluşmamasına dikkat edilmelidir.5 (32) 63 Temel elek serisi + seri 1 mm 0 1 2 4 5.6'da belirtilen şartları sağlamalıdır.3. en fazla 6 ay içerisinde farklı yığınlardan belirlenen tane büyüklüğü dağılımı değerlerinin en az % 90'ı.2 (11) 16 22.3 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) 4.15. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir. Not . 5 .1 ilâ Madde 4.3.100. fabrika üretim kontrol sistemi içinde değerlendiriliyorsa.5 (32) 45 63 Temel elek serisi + seri 2 mm 0 1 2 4 6.Parantez içinde gösterilen yuvarlatılmış büyüklükler.3.1 Genel EN 933-1'e uygun olarak tayin edildiğinde.3.

D.4 katından daha küçük orana sahip elekler kullanılmayabilir.100 98 .b 0-5 0-5 0-5 Kategori.4 D a. Gd GC85/20 GC80/20 GC90/15 GF85 GNG90 Agrega Tane büyüklüğü İri D/d ≤ 2 veya D ≤ 11. D ≤ 45 ve d = 0 a) D > 11.b 98 . Üretici.100.100 98 .99 100 98 .5 ± 17.Orta göz açıklıklı eleklerle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı için genel sınırlar ve toleranslar Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Orta göz açıklıklı elek Kategori D/d Üreticinin beyan ettiği tipik tane mm GT Genel sınırlar büyüklüğü dağılımına uygulanacak toleranslar <4 D/1. 6 .100.100 98 .99 90 .Tane büyüklüğü dağılımı için genel özellikler Elekten geçen kütlece yüzde 2D 100 100 100 100 100 1.Yaygın olarak kullanılan ürün tane büyüklükleriyle ilgili genel sınırlar ve toleranslar. bir sonraki en yakın elek göz açıklığı kullanılmalıdır.70 GT17.100 95 . orta göz açıklıklı elekten geçen yüzde.99 85 . Bir önceki alt elek göz açıklığının 1.99 GA85 Hesaplanan elek numaralarının. 91. Çizelge 3 . ISO 565:1990/R 20 serisinde verilen tam elek göz açıklığına sahip olmaması durumunda. Elekten geçen yüzde (D).99 db 0 . Not .70 GT15 ± 15 ≥4 D/2 25 . d/2 göz açıklıklı elekleri ile temel elek serisi + seri 1'deki veya d ile D arasında yer alan temel elek serisi + seri 2'deki elekler de dahil olmak üzere tipik tane büyüklüğü dağılımını belgelendirmeli ve beyan etmelidir. orta göz açıklıklı elekten geçen kısmın tane büyüklüğü dağılımı ve Çizelge 3'teki kategorilerden seçilen toleransları belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir.100 Dc 85 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 2 .2 mm D/d > 2 ve D > 11. ISO 565:1990 R 20 serisindeki tam numaralar olmaması durumunda.100 90 . Diğer agrega ürün standardları.20 0 . kategoriler için farklı özelliklere sahiptir.100 85 .5 Yukarıda gösterildiği gibi hesaplanan orta göz açıklıklı eleğin. d.ICS 91.15.2 mm ve D/d > 2 veya b) D ≤ 11. Çizelge 3'te verilen genel sınırlara uymalıdır. ancak bu gibi durumlarda üretici.15 d/2 a.99 90 . Ek A'da verilmiştir.4 25 . kütlece % 99'dan daha büyük olabilir.99 80 .2 mm İnce D ≤ 4 mm ve d = 0 Doğal olarak D = 8 mm ve d = 0 sınıflandırılmış 0/8 Karışık a) b) c) d) GA90 100 98 . aşağıda verilen ilâve şartları (i ve ii) sağlamalıdır: i) ii) Bütün tane büyüklüğü dağılımları.20 0 . serideki en yakın elek kullanılmalıdır.2 mm ve D/d > 4 olan tane büyüklük dağılımı yapılmış iri agregalarda. Kesikli granülometriye sahip agregadan yapılan beton veya diğer özel kullanımlar için ilâve özellikler belirtilebilir.

100.063 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde değerlerine uygulanır. Tipik tane büyüklüğü dağılımı. b) Tane büyüklüğü dağılımları. 91.2 mm ve D/d ≤ 2 veya b) D ≤ 11.063 a) b) Elekten geçen kütlece yüzdelerin toleransları 0/4 0/2 0/1 ± 5 a) ± 20 ± 20 ±3 ± 5 a) ± 20 ± 25 ±5 ± 5 a) ± 25 ±5 b) ± 5'lik toleranslar.4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar. Ek B'de verilmiştir (Çizelge B. Çizelge 5'te verilen toleranslara uygun olmalıdır. üst elek göz açıklığına (D) uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. Çizelge 11'den seçilen kategori için çok ince malzemenin miktarının en büyük değeri. Üretici. 7 . 0.2 mm ve D/d ≤ 4 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 olan tek tane büyüklüğüne sahip iri agregalar için Çizelge 2'de belirtilenlerden başka ilâve şart konulmayabilir.ICS 91.2).3 İnce agregalar İnce agregalar. Çoğu uygulamalarda normal yeterlilikle kullanılan ince agregalar. Not İnce agregaların irilik sınıflamasıyla ilgili tavsiyeler. Belirtilen toleranslara ilâve olarak.Genel kullanım amaçlı ince agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0. Çizelge 4'te belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.250 0.30 a) D > 11. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler.100. tane büyüklüğü dağılımı toleransları Ek C'ye uygun olarak uygulanmalıdır. Çizelge 4'te belirtilen elek göz açıklıklarından geçen kütlece agrega yüzdesi olarak ifade edilir. 4.15. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler. Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. Çizelge 4 .3. üretilen her bir ince agrega tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. üretilen her agrega için tipik tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir.1 ve Çizelge B. Özel kullanımlar ve tane büyüklüğü dağılımı değişkenliğinin azaltıldığı durumlar için belirtilmesi halinde. ince agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır. 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır: a) Üretici. Çizelge 2'de elekten geçen yüzde değerleriyle (D) daha da sınırlı hale gelir. 4.3.

Çizelge 6 .4 (22) 4 0/45 Not .2 (11) 6.3 (6) 2 0/12.2 (11) 2 0/22.100.125 0.5 Karışık agregalar Karışık agregalar.0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 8 2 1 0.100.4 (22) 16 4 0/31. Karışık agregalar ayrıca. 91. D ≤ 45 mm ve d = 0 olan iri ve ince agrega karışımından oluşmalı ve Çizelge 2'den seçilen kategori için genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır.5 (32) 20 4 0/40 22.5 (12) 8 2 0/14 8 2 0/16 0/16 10 2 0/20 11. agrega tane büyüklüğüne uygun olarak Çizelge 6'da belirtilen iki ara elekten geçen yüzde kısmı için öngörülen özelliklere uygun olmalıdır.6 (5) 2 0/11.15.5 (32) 0/31.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 5 .ICS 91. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.Karışık agregaların tane büyüklüğü dağılımı özellikleri Aşağıda gösterilen eleklerin genel sınırları (Elekten geçen kütlece yüzde) 40 ± 20 70 ± 20 Temel elek serisi + seri 1 Temel elek serisi + seri 2 Elek için mm 4 1 0/6.3 4 1 0/8 0/8 4 1 0/10 5. Agrega tane büyüklüğü mm 8 .063 Toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) ±5 ± 10 ± 10 ± 10 ±3 ±2 4.250 0.3.Parantez içinde verilen rakamlar.

125 mm. 0. 4 mm.100. son 20 değeri esas alır (Çizelge H. 9 .7 Özel kullanım amaçlı agregalar Belirli bir nihaî beton kullanımı için özel agreganın tane büyüklüğü dağılımının tayini gerektiğinde. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.4 İri agregaların tane şekli Gerektiğinde. iri agregaların şekli.5 mm ve 63 mm göz açıklıklı eleklerden uygun olanları kullanılarak özel tane büyüklüğü dağılımı aralıkları tanımlanmalıdır. bu aralığın içerisinde olmalı. Çizelge 7 . 91. Çizelge 8'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.125 85 -100 10 0. EN 933-7'ye göre tayin edilmiş olan iri agregaların kavkı muhtevası. iri agregaların tane şeklinin tayininde referans deney olarak kullanılmalıdır.063 mm.En büyük şekil indeksi değerlerine göre kategoriler Şekil indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 55 > 55 Serbest Kategori Sl SI15 SI20 SI40 SI55 SIBeyan SINR 4.En büyük yassılık indeks değerlerine göre kategoriler Yassılık indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 35 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori Fl FI15 FI20 FI35 FI50 FIBeyan FINR Gerektiğinde.250 mm. 0. Çizelge 7'de belirtilen sınırlara uygun olmalıdır. 31. satır 1). 0. Elek göz açıklığı mm a) 4. 4. EN 933-3'te belirtilen yassılık indeksi cinsinden tayin edilmelidir.100 10 Beyan edilen tane büyüklüğü dağılım aralığı.1.6 Dolgu agregaları EN 933-10'a uygun olarak tayin edilen dolgu agregası tane büyüklüğü dağılımı. Çizelge 9'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. 8 mm.5 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası Gerektiğinde. Çizelge 10'da belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.500 mm.ICS 91. ISO 565:1990'da belirtilen eleklerden R 20 serisi ile 0. Çizelge 8 . 2 mm.063 70 . EN 933-4'e uygun olarak tayin edilmiş olan şekil indeksi. Yassılık indeksi.3. ancak sonuçların tümü.3.Dolgu agregalarının tane büyüklüğü dağılım özellikleri Elekten geçen kütlece yüzde Üretici tarafından beyan edilen en Münferit sonuçlar için genel aralık büyük aralık a) 2 100 0. Çizelge 9 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 4. 1 mm. 16 mm.100. genel tane büyüklüğü dağılım aralığı dahilinde bulunmalıdır (Sütun 2). belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. Sonuçların %90'ı. Yassılık indeksi.15.

Madde 4'te belirtilen deneyler. Not 1 .İri agregaların en büyük kavkı muhtevası değerlerine göre kategori Kavkı muhtevası % ≤ 10 > 10 Serbest Kategori SC SC10 SCBeyan SCNR 4. Çizelge 11'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. 10 .063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece yüzde ≤ 1. 91. "Serbest" kategori kullanılabilir.6 Çok ince malzemenin muhtevası EN 933-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan çok ince malzemenin muhtevası. Çizelge 11 . Dolgu agregasındaki çok ince malzemenin muhtevası.7 Çok ince malzemenin kalitesi Dolgu agregaları da dahil ince agregalardaki çok ince malzemenin kalitesi.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır.100. Ek D'ye uygun olarak değerlendirilmeli ve zararlı olup olmadığına karar verilmelidir. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir. Los Angeles katsayısı 60 olsun. Not 3 . bu değerin Çizelge 12'deki karşılığı olarak LA60 (beyan değer) alınır.15.Çok ince malzeme muhtevasının en yüksek değerlerine göre belirlenmiş kategoriler Agrega 0.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 10 .5 ≤4 >4 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 > 16 Serbest ≤3 ≤ 11 > 11 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 ≤ 22 > 22 Serbest Kategori f f1.100. Çizelge 7'de belirtilen şartları sağlamalıdır.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. 5 Fiziksel özellikler 5. Gerektiğinde.5 f4 fBeyan fNR f3 f10 f16 fBeyan fNR f3 f11 fBeyan fNR f3 f10 f16 f22 fBeyan fNR İri agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar Karışık agregalar İnce agregalar 4. Not 2 .1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara.ICS 91. Meselâ. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.

Çizelge 12 . EN 1097-1'e uygun olarak tayin edilmelidir. MDE).1 Parlatmaya karşı direnç (parlatma değeri . Çizelge 14 . Çizelge 15'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Mikro-Deval katsayısı.4 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci 5. iri agregaların aşınmaya karşı direnci (Mikro-Deval katsayısı.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 5. Los Angeles deney metodu.100. 91.En yüksek aşınmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Mikro-Deval katsayısı ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MDE MDE10 MDE15 MDE20 MDE25 MDE35 MDEBeyan MDENR 5. Los Angeles katsayısı.4. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 14'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Parlatmaya karşı direnç.PSV) Gerektiğinde. EN 1097-2:1998 Madde 5'te belirtilen Los Angeles katsayısı cinsinden tayin edilmelidir. Çizelge 13 . belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 13'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.2 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Gerektiğinde. yüzey işlemlerinde kullanılan iri agregaların parlatmaya karşı direnci (parlatma değeri PSV). EN 1097-2:1998 Madde 6'ya uygun olarak tayin edilen darbe değeri. parçalanmaya karşı direncin tayininde referans deney metodu olarak kullanılmalıdır.3 İri agregaların aşınmaya karşı direnci Gerektiğinde.100.15. Çizelge 12'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. 11 . EN 1097-8'e uygun olarak tayin edilmelidir.En büyük Los Angeles katsayısı değerlerine göre kategoriler Los Angeles katsayısı ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 40 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori LA LA15 LA20 LA25 LA30 LA35 LA40 LA50 LABeyan LANR Gerektiğinde. parçalanmaya karşı direnç.ICS 91.En yüksek darbe direnç değerlerine göre kategoriler Darbe değeri % ≤ 18 ≤ 22 ≤ 26 ≤ 32 > 32 Serbest Kategori SZ SZ 18 SZ 22 SZ 26 SZ 32 SZ Beyan SZNR 5.

EN 1097-8:1999 Ek A'ya uygun olarak tayin edilmelidir. Yüzey aşınmasına karşı direnç. çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç (Nordik aşınma değeri . 5. Çizelge 17'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. yığın yoğunluğu.AN).7 Dayanıklılık 5. 91. Çizelge 17 . EN 1097-3'e ve istenmesi halinde beyan edilen sonuçlara uygun olarak tayin edilmelidir.7.2 Yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri . Çizelge 16 . EN 1097-6'ya göre tayin edilmeli ve sonuçlar.ICS 91.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç Gerektiğinde.AAV). Çizelge 16'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 15 .4. Çizelge 18 veya Çizelge 19'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. EN 1097-9'a göre tayin edilmelidir. Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç. EN 1367-1 veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilmiş olan donma direnci. istenmesi halinde tayin araçları ve kullanılan hesaplamalarla birlikte beyan edilmelidir.100.En yüksek parlatmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Parlatma değeri ≥ 68 ≥ 62 ≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 Ara değerler ve 44'ten küçük değerler Serbest Kategori PSV PSV68 PSV62 PSV56 PSV50 PSV44 PSVBeyan PSVNR 5. 5.6 Yığın yoğunluğu Gerektiğinde.AAV) Gerektiğinde.Çivili lâstiklerden kaynaklanan en yüksek aşınmaya karşı direnç değerleri için kategoriler Nordik aşınma değeri ≤7 ≤ 10 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 30 Ara değerler ve 30'dan büyük değerler Serbest Kategori AN AN7 AN10 AN14 AN19 AN30 ANBeyan ANNR 5.15.4. yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri . 12 .En yüksek yüzey aşınmasına karşı direnç değerlerine göre kategoriler Agrega aşınma değeri ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 Ara değerler ve 20'den büyük değerler Serbest Kategori AAV AAV10 AAV15 AAV20 AAVBeyan AAVNR 5.1 İri agregaların donma/çözülme etkisine karşı direnci Donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılacak betonlar için donmaya dirençli agregaya ihtiyaç duyulması durumunda.100. tane yoğunluğu ve su emme oranı.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Gerektiğinde.

Bu özellik.15.3'te verilmiştir. Not Alkali-silika reaktifliğinin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler.genleşme. ayrıca Ek A’ya bakılmalıdır). Ek G'de verilmiştir.7. kurumanın hiç meydana gelmediği yerlere. Çizelge 19 . Not 2 . geri kazanılmış agrega. Çizelge 18 .kuruma büzülmesi Agrega özellikleri sebebiyle betonda hasara yol açan büzülme çatlakları oluşması halinde. EN 1367-4'e uygun olarak deneye tâbi tutulması yoluyla tayin edilen (agreganın geri kazanılmış olması kuruma büzülmesi % 0. Çok nadir durumlarda. Donma/çözülmeye karşı direnci değerlendirmek için su emme değerinin kullanılmasıyla ilgili tavsiye. Madde F.100. 5. 13 . tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir. prEN 933-11’e göre tayin edilmeli ve Çizelge 20’de belirtilen ilgili kategorilere göre beyan edilmelidir. gerektiğinde yapı betonunda kullanılacak agregaların. agregaların alkali-silika reaktifliği. hava sürüklenmiş beton ile kaplanmış kütle betonuna veya simetrik veya yoğun donatılı ve açık havaya maruz kalmayan yapı elemanlarına uygulanmaz. Bu durumda.075'i aşmamalı ve sonuçlar beyan edilmelidir durumunda.Hacim kararlılığı . Not 1 .30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregaların donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılmasıyla ilgili yol gösterici bilgiler Ek F'de verilmiştir.En yüksek donma-çözülme direnç değerlerine göre kategoriler Donma-çözülme (Kütlece yüzde kaybı a) ) ≤1 ≤2 ≤4 Kategori F F1 F2 F4 a) >4 FBeyan Serbest FNR Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir durumlarında. 91.Magnezyum sülfat kullanılarak elde edilen en yüksek don dayanıklılığı değerlerine göre kategoriler Magnezyum sülfat değeri (Kütlece yüzde kaybı) ≤ 18 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MS MS18 MS25 MS35 MSBeyan MSNR 5.7. bu çizelgede verilen sınırlar uygulanmaz. kullanım yerinde geçerli olan mevzuata uygun olarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. 5.8 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması Geri kazanılmış iri agregadaki bileşen malzemelerin oranları. sönmemiş kireç gibi genleşen malzeme içerebilir. Herhangi bir deney metodu mevcut olmadığı için genleşme ile ilgili sınır değerlerin verilmesi henüz mümkün değildir.2 Hacim kararlılığı .3 Alkali-silika reaktifliği Gerektiğinde.100.2.ICS 91.

5≤1 XRg1≤2 XRg2Muhteva cm3/Kg FL ≤ 0. prEN 933-11’e göre aşağıda verilmiştir: Bileşen Rc Ru Rb Ra FL X Muhteva (kütlece %) Beton.100. 91.Muhtelif: metaller (demirli ve demir dışı).2≤2 FL2≤5 FL5≤ 0. Bileşen a) Çizelge 20’deki bileşenlerin tarifleri.5 XRg0. doğal taş Hidrolik bağlı agrega Kil duvar birimleri (tuğlalar ve karolar gibi) Kalsiyum silikat duvar birimleri Gazbeton (yüzmeyen) Bitümlü malzemeler Hacimde yüzen malzeme Diğer: .Alçı sıva Cam Rg 14 .15.100. beton mamulleri.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 20 . sadece yüksek kalitede yüzey bitirme işlemi gerektiren özel uygulamalar içindir.ICS 91.2 kategorisi.Bağlayıcı (kil ve toprak gibi) .2 a) FL0. harç Beton duvar birimleri Serbest agrega. plâstik ve lâstik . kereste (yüzmeyen).Geri kazanılmış iri agregalardaki bileşenler için kategoriler Muhteva Kategori (kütlece %) Rc ≥ 90 Rc90 ≥ 80 Rc80 ≥ 70 Rc70 ≥ 50 Rc50 < 50 RcBeyan Serbest RcNR Rc + Ru ≥ 95 Rcu95 ≥ 90 Rcu90 ≥ 70 Rcu70 ≥ 50 Rcu50 < 50 RcuBeyan Serbest RcuNR Rb ≤ 10 Rb10≤ 30 Rb30≤ 50 Rb50> 50 RbBeyan Serbest RbNR Ra ≤1 Ra1≤5 Ra5≤ 10 Ra10X + Rg ≤ 0.

agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.2 Toplam kükürt Gerektiğinde.Asitte çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Asitte çözünebilen sülfat muhtevası (Kütlece yüzde) ≤ 0. havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun asitte çözünebilen sülfat muhtevası kütlece % 1. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır.0 ASBeyan ASNR Agrega Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu 6. EN 1744-5’e uygun olarak tayin edilmeli ve gerektiğinde imalâtçı tarafından beyan edilmelidir. agregaların ve dolgu agregalarının EN 1744-1:1998 Madde 11'e uygun olarak tayin edilmiş olan toplam kükürt muhtevası.01’den daha fazla olmadığı biliniyorsa (meselâ. EN 1744-1:1998 Madde 12'ye uygun olarak tayin edilmiş olan beton agregalarının ve dolgu Çizelge 21 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun agregalarının asitte çözünebilen sülfat muhtevası.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa.2 (beyan değer) alınır. bu değer. Not 2 .Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. olarak beyan edilmelidir. Not Birleştirilmiş agreganın suda çözünebilen klorür iyon muhtevasının % 0.0 Serbest Kategori AS AS0.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. S cinsinden.2 ≤ 0. betonun klorür muhtevasının hesabında kullanılabilir.8 Serbest ≤ 1.100.3. Gerektiğinde. bu değerin Çizelge 21 'deki karşılığı olarak AS1.1 Asitte çözünebilen sülfat Gerektiğinde. Çizelge 21 .3.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 6 Kimyasal özellikler 6.ICS 91.100. Meselâ. "Serbest" kategori kullanılabilir. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.2 Klorürler Gerektiğinde. ülke içindeki ocaklardan çıkarılan agregalar için). Not 4 . 15 .2 olsun.2 AS0.Alkali-silika reaktifliği ve kimyasal bileşenlerin kullanıldığı betonun dayanıklılığı ve yüzey özellikleriyle ilişkili hafif organik kirleticiler de dahil olmak üzere agregalardaki kimyasal bileşenlerin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler Ek G'de verilmiştir. 91.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. 6. Not 1 . b) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar için % 1'i aşmamalıdır. Beton yapımında kullanılan geri kazanılmış agregaların asitte çözünebilen klorür iyon muhtevası.0 > 1. Madde 4'te belirtilen deneyler.8 > 0.15.8 ASBeyan ASNR AS1. Not 3 . ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. 6. a) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu için kütlece % 2'yi. beton agregalarının suda çözünebilen klorür iyon muhtevası. EN 1744-1:1998 Madde 7'ye uygun olarak tayin edilmeli ve istenmesi halinde üretici tarafından beyan edilmelidir.3 Kükürtlü bileşikler 6.

Not 2 . betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren hafif organik kirleticilerin bulunup bulunmadığı.Geri kazanılmış agregalardaki suda çözünebilen malzemelerin. Not 1 . yüksek bir organik madde muhtevasının varlığını gösterirse. a) Harç deney numunelerinin katılaşma süresini.2 Serbest Kategori SS SS0.3).3'e uygun olarak değerlendirilmelidir. 28 günde % 20'den daha fazla azaltmayacak miktarlarda olmalıdır. Çizelge 23’teki değerlere uygun olmalıdır.2 SSNR 6. EN 1744-1'e göre yapılacak deneyle tayin edilmelidir. organik madde muhtevası veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. Gerektiğinde. S cinsinden toplam kükürt muhtevası en çok % 0.3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Gerektiğinde. Çizelge 22 .ICS 91. 120 dakikadan daha fazla artırmayacak ve b) Harç deney numunelerinin basınç dayanımını. betonun priz almasını ve sertleşmesini olumsuz olarak etkilemez. özel tedbirler alınmalıdır. Ön priz alma zamanındaki değişme (te). 6. Organik madde mevcudiyeti. EN 1744-1:1998 Madde 15. Çizelge 23 .4. agrega. Bu mineralin mevcut olduğu biliniyorsa.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregada pirotin [kararsız bir demir sülfür (FeS) bileşiği] mevcut ise. 91. Çizelge 22 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde.Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Suda çözünebilen sülfat muhtevası (kütlece %) ≤ 0. harç deney numunesi kullanılarak deneye tâbi tutulmalıdır (EN 1744-1:1998 Madde 15. EN 1744-1:1998 Madde 15.2'ye uygun olarak tayin edilmelidir.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren oranlarda organik maddeleri veya diğer maddeleri ihtiva eden agregalar ile dolgu agregaları. agregadan kaynaklanan suda çözünebilen malzemelerin çimento macununun (paste).1 olmalıdır.Organik madde muhtevası deneyindeki berrak sıvının rengini değiştiren bazı inorganik bileşikler.Şekerler. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı. Bu maddelerin oranları. Bu durumda. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir. yukarıda verilen katılaşma süresi ve basınç dayanımı özellikleri uygulanmalıdır.3.1'e uygun olarak tayin edilmelidir. EN 1744-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası. standard renklerden daha açık ise. çimento macununun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi için kategoriler Ön priz alma zamanındaki değişme (te) (dakika) ≤ 10 ≤ 40 > 40 Serbest 16 Kategori (A) A10 A40 ABeyan ANR .4 Diğer bileşenler 6. Sonuçlar. EN 1744-6’ya uygun olarak değerlendirilmelidir. katılaşma süresi ve basınç dayanımı üzerindeki etkileri bakımından EN 1744-1:1998 Madde 15.100. geri kazanılmış agregalar. fulvo asitlerin mevcudiyeti. Gerektiğinde.15. ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi bakımından.100.

agrega. Başlangıç deneylerinin sonuçları. Not 4 .Herhangi bir agregaya uygulanan kontrolün tipi.4.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası. ilgili malzeme için fabrika üretim kontrolünün başlangıç noktası olarak belgelendirilmelidir.2. kullanım amacına ve bu kullanımla ilgili mevzuata bağlıdır.3'e uygun olarak hazırlanan bir deney numunesi kısmı kullanılarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. Priz alma zamanı üzerindeki etkiyle ilgili olarak yukarıdaki çizelgede verilen değerler uygulanmalıdır.Betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyebilen geri kazılmış agrega bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15. sodyum hidroksit veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. agreganın kullanıldığı yerde yürürlükte olan mevzuatta belirtilen sınırları aşarsa. Geri kazanılmış agregalar için EN 1744-6 verilen işlemler kullanılmalıdır. 7. başlangıç tip deneyleri (Madde 7. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı. su özüt deneyi (EN 1744-6) uygulanarak deneye tâbi tutulmalıdır. 6. agregaların özelliklerini etkileyebilen temel bir değişikliğin söz konusu olması. agrega üretimi esnasında hangi kalite kontrol işlemlerinin kullanıldığı belirtilmelidir. Not .100. başlangıç deneylerinin sonuçları beyan edilmelidir.Şekerler.2 Başlangıç deneyleri Amaçlanan nihaî kullanımla ilgili başlangıç tip deneyleri. 91. EN 1744-1:1998 Madde 15. 17 .2) ve fabrika üretim kontrolünü (Ek H) gerçekleştirmelidir. Üreticinin tuttuğu kayıtlarda.1 ve Madde 15. belirtilen özelliklerin aşağıda verilen şartlardaki uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilmelidir: a) Yeni bir agrega kaynağının kullanılacak olması. Not 3 .4. 6.1'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda dikalsiyum silikat ayrışması göstermemelidir.2'ye uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda demir ayrışması göstermemelidir.100.15. 6. Her iki deney de geri kazanılmış agregalara uygulanabilir.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 6.2).2. b) Ham maddelerin yapısında veya işlem şartlarında. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde. EN 1744-1:1998 Madde 19. Ek H'de belirtilen özelliklere uyan bir fabrika üretim kontrol sistemini oluşturmalıdır.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Organik madde varlığının tayini için iki deney metodu yaygın olarak kullanılmaktadır: sodyum hidroksit deneyi ve fulvoasit deneyi (bk.1 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası.5 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalardaki karbonat muhtevasının EN 196-21:2005 Madde 5'te belirtildiği gibi. Bu bileşenlerden herhangi birinin muhtevası. kontrol edilmesi isteniyorsa. standard renklerden daha açıksa.3 Fabrika üretim kontrolü Üretici. EN 1744-1:1998 Madde 19. ürünün bu standarda ve uygunsa beyan edilen değerlere uygun olduğunun sağlanması amacıyla.1 Genel Üretici. 7 Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi 7.ICS 91.3’te verilen işlemlerle tayin edilemez. Bu belge özellikle. poliaromatik karbonları serbest bırakma ihtimali olan bileşenlerin veya diğer tehlikeli maddelerin belirlenmesi ile ilgili bilgileri ihtiva etmelidir. karbonat muhtevası EN 1744-1:1998 Madde 12.4. normal eşik değerlerinin üzerinde radyasyon yayma ihtimali olan bileşenlerin. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir. 7.

malzeme. Geri kazanılmış agrega için Çizelge 20’ye göre bileşen kategorisi. Belirli bir agregayı belirtmek için ihtiyaç duyulan diğer ilâve bilgiler.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 8 Kısa gösteriliş Agregalar. en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir: Not - 18 .15. CE işareti ve etiketi için. sipariş sırasında üreticiyi. 8. hem kaynak.1b'de kapsanmayan ilâve bilgilerle ilgili özellikler hakkında bilgilendirmelidir.ICS 91.3'e bakılmalıdır. Not - 9 a) b) c) d) İşaretleme ve etiketleme Kısa gösteriliş. Ek ZA'daki Madde ZA. hem de depo belirtilmelidir. 91. İrsaliye ve teslim belgesi. Agrega tane büyüklüğü.2 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler Diğer bilgilere gerek duyulması. bir depoda tekrar elden geçirilmişse. belirli bir nihaî kullanım ile ilişkili belirli özellikler ve Çizelge ZA. Meselâ: a) b) Kısa gösteriliş ile tarif arasındaki ilişkiyi belirten bir kod. aşağıdaki terimlerle belirtilmelidir: 8. Sevkiyat tarihi.1a ve Çizelge ZA.1 Kısa gösteriliş ve tarif a) b) c) d) Kaynak ve üretici . Müşteri. şartlara ve nihaî kullanıma bağlıdır. Agrega tipi (EN 932-3’e uygun ve geri kazanılmış agrega için “geri kazanılmış agrega” ifadesi).100.100. Bu standardın numarası. Belgenin seri numarası.

5 31.4 8/63 25 .2 5.Orta göz açıklığı olarak " .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek A (Bilgi için) Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi Çizelge A.5 ± 17.4 16 8/31.6/22.4 11.2/31.6/16 8/22.5 31.4 31.4 5.70 8 2/22. bu durum. normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.5 22.5 ± 17.2/63 25 .5 ± 17.5 45 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 5.6/63 25 .2 8 4/22.2/45 31.6 4/11.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 11.70 11.4 mm Genel sınırlar GT17.4 11.70 2/8 4/16 11.4 11.6 2/16 11.100.6/32 16 8/45 22.4 11.ICS 91.5 16/63 25 .2 mm 16 mm 22.2 5." işareti gösterildiğinde.15.4/63 25 .6/45 22.70 5.2 22.100.2 5.2 4/31.5 31.4 16 4/45 22.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.1 . uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.6 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8. Not 2 .5 16/45 22.5 16 5.2 Orta göz açıklığı 2/5.8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4.70 2/11. 19 .Temel elek serisi + seri 1 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2. 91.6 mm 8 mm 11.5 ± 17.

5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.3/31.3 mm 8 mm 10 mm 16 mm 20 mm Genel sınırlar GT17.70 2/10 8 4/20 6.2 .5 16 8/40 25 .5 45 ± 15 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 6.5 ± 17.5 ± 17.4 10/40 16/63 25 .Temel elek serisi + seri 2 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.100.3 4/10 6.3/16 8/20 16/40 25 .ICS 91. 91.5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 3.70 5 2/16 10 4/31.3/20 14 10/31.5 20/63 25 . Not 2 .Orta göz açıklığı olarak " .70 10 20 ± 17.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge A.5 20 31. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.15 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 10 Orta göz açıklığı 2/6.70 4/12.70 2/8 8 4/16 14 8/31.5 16 20 ± 17.15.70 8 2/20 16 4/40 25 ." işareti gösterildiğinde.5 22. 20 . normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.5 25 .5 11.2 6.100. bu durum.5 31.

15.500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde için. Benzer şekilde. şartname hazırlayıcıların.100 Çizelge B. C. Not İncelik modülü (FM).1 ve Çizelge B.2.2.0 . beyan edilen FM ± 0.25) + (> 0. M veya F harflerinden sonra F harfi ilâve edilir (meselâ. İlâve olarak. M veya F harflerinden sonra P harfi ilâve edilir (meselâ.1 .1.1 seçildiğinde. İlâve olarak istendiği durumlarda. incelik modülü için.4 FF 2. Ancak.45 FP 55 .5) + (> 0.1 ve Çizelge B. bir sevkiyata ait FM değeri.2 seçildiğinde. Çizelge B. orta olarak sınıflandırılanlar M harfi ve ince olarak sınıflandırılanlar ise F harfi ile gösterilir. 91.2'de. orta tane büyüklüğü dağılımı için MP kullanılır).ICS 91.5 CF 4.1 . ince tane büyüklüğü dağılımı için FF kullanılır). C.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek B (Bilgi için) İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler Çizelge B. kararlılığın kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. ince agregaların iriliği veya inceliği ile ilgili ilâve bilgiler vermek istemesi halinde kullanılır. iri olarak sınıflandırılmış olan ince agregalar C harfi. Çizelge B. normal olarak.6 İncelik modülü (FM).0.70 CP 5 .500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzdeye bağlı olarak irilik veya incelik Elekten geçen kütlece yüzde MP 30 . Çizelgelerden her biri bu tür ilâve bilgilerin sağlanmasında kullanılabilir. aşağıda verilen göz açıklıklı (mm) eleklerde kalan kümülatif kütlece yüzdelerin toplamı olarak yüzde cinsinden hesaplanır: İncelik modülü (FM) = ∑ {(> 4) + (> 2) + (> 1) + (> 0.100.125)} 100 21 .100.8 . bu amaçla çizelgelerin her ikisi birlikte kullanılamaz.0.2 . Çizelge B. 0.50 sınırları dahilinde veya belirtilen diğer bir sınır dahilinde olmalıdır. Çizelge B.İncelik modülüne bağlı olarak irilik veya incelik İncelik modülü MF 2.

250 0.100.15.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek C İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları Çizelge C.1 .İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0.ICS 91.3. Elekten geçen yüzdeyle ilgili toleranslar 0/2 ±5 ± 10 ± 15 ±5 0/4 ±5 ± 10 ± 10 ±3 0/1 ±5 ± 15 ±5 22 .Madde 4.3.063 Not . 91.100.

0/2 mm aralığı ile yapılan kum eş değeri ve metilen mavisi deneyleriyle ilgili uygunluk özellikleri. belirtilen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi. Not Kesin sınırlar.100. deney metotları kullanılarak daha fazla kanıt elde edilinceye kadar sabit hale getirilemez.100. metilen mavisi deneyinin (MB). d) Bilinen bir performans yeterliliğine sahip agreganınkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması. aşağıda belirtilen dört durumdan birinin söz konusu olması halinde zararsız olarak kabul edilmelidir: a) İnce agreganın toplam çok ince malzeme muhtevasının. normal olarak % 90 ihtimal seviyesinde ifade edilmelidir. 23 .15. belirtilen alt sınırı aşması. % 3'ten veya agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre belirtilmiş olan başka bir değerden daha az olması. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata uygun olarak yerel yeterlilikteki performansla kullanılan mevcut malzemelerin özellikleriyle ilgili tecrübelerden faydalanılarak oluşturulmalıdır. b) EN 933-8'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek D Çok ince malzemenin değerlendirilmesi Çok ince malzeme. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki farklı ince agregalar için. Sınırlar ve/veya kategoriler.ICS 91. 91. c) EN 933-9'a uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. kum eş değerinin (SE).

LA20 kategorili agregalar veya SZ18 darbe kategorili agregalar. özellikle önemli bir faktördür ve bu sebeple beton deney numuneleri kullanılarak betonun donma ve çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesi için gereklidir. agreganın dayanımı ile ilgili genellikle yeterli bir bilgi sağlar. Hava sürükleme derecesi. Ancak.2 LA15. suya doygunluk derecesi.1. genellikle sadece özel durumlarda gerekir (meselâ. 91. E.100. E.3 LA30 kategorili veya SZ22 darbe kategorili agregalar.1 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Agregalar. agrega dayanımının da dikkate alınması gerekebilir. darbe gerilmelerine maruz kalan yol kaplamaları ve döşeme yüzey tabakaları için gerekebilir. 40'tan daha büyük Los Angeles katsayılarına sahip agregalar. betonun çok yüksek dayanımlı olması isteniyorsa. 24 .ICS 91.100.1 Donma ve çözülmeye karşı direnç Betonun donma ve çözülmeye karşı direnci.15. Yeterli bir kullanım performans kaydına sahip olan ve katkı maddesi ihtiva eden veya etmeyen agrega ve çimento kombinasyonlarından elde edilen tesiste üretilmiş betonun normal kontrol dayanımları. E. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgeler veya özel bölgesel yollar için yüzey tabakası şartlarını sağlamak için).30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek E (Bilgi için) Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler E.1. genellikle betondan daha yüksek dayanıma sahiptir.1. kullanım tecrübelerine bağlı olarak değerlendirilmelidir.2.1 E. bileşen malzemeler ve bunların betonda kullanılan oranları ile ilişkilidir.2 E.

fillit.4'te verilen fiziksel deneylerden biri. Bu tür tanelerin varlığının gözlenmesi veya varlığından şüphelenilmesi halinde. donma veya çözülme olaylarından hasar görmesi muhtemeldir. F. donma-çözülme döngülerinin sıklığı. Meselâ.2 F.1.2. donma ve çözülmenin derecesi ve agrega tanelerinin doygunluk derecesi ile ilişkilidir. su emme oranından daha çok. F. nihaî kullanıma. EN 932-3'te belirtilen işleme göre petrografik analize tâbi tutulması. F. F. Permiyen kireçtaşları.1 İklim Herhangi bir hasarın etkisi.1 Genel Agreganın. agreganın donma-çözülme etkisine dirençli olduğu kabul edilebilir. su emme oranları % 2’den daha yüksek olmasına rağmen. F. petrografik tipine ve agrega taneleri içindeki gözeneklerin boyut dağılımına bağlıdır. agrega tanelerinin dayanımı ve taneler dahilindeki gözeneklerin boyut ve dağılımının yanı sıra diğer süreksizliklerle de ilişkilidir. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması halinde önemli oranda artar. donma-çözülmeye karşı dirençli olarak kabul edilebilir. donma-çözülme olayından hasar görme ihtimali olan zayıf ve/veya yüksek oranda su emen tanelerin varlığıyla ilgili bir gösterge ortaya koyabilir. agreganın donma-çözülmeye karşı direncin değerlendirilmesinde kullanılabilir.1. Madde F. yeterli veya yetersiz donma-çözülme dayanıklılığı arasındaki farklılık. altere gözenekli bazalt veya kil çimentolu gevşek taneler. Ancak.2. tebeşir. F. yeterli donma-çözülme direncine sahip olabilir.2.15. yüksek fırın curufları.3 ve Madde F. bazı Jura kireçtaşları ve kumtaşları.1. Aşırı ayrışmış kayaçlar.3 Su emme oranı EN 1097-6'ya uygun olarak tayin edilmiş olan su emme oranı.2 Petrografik analiz Agreganın. Bu deneylerden herhangi biriyle ilgili şartları sağlayan agregalar. kısmen veya tamamen doygun çevre şartları altında veya yüksek nem şartlarında. mika şist. Ancak bu malzemeler. öncelikle iklime.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek F (Bilgi için) Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler F. gözenekli çakmaktaşı. bazı çakıltaşları ve breşlerden elde edilen hassas agregalar. donma ve çözülme işleminden kaynaklanan hasar görme hassasiyeti.1 Deney Gösterge deneyleri Donma-çözülme hassasiyeti için bir gösterge oluşturabilen deneyler. 25 . çoğunlukla % 4'ten daha yüksek emme değerlerine sahip iken. Hasar riski. yoğunluk ölçmeleri ile daha iyi değerlendirilebilir. donma-çözülmeye dayanıklılık için yeterli olan birçok agrega. daha yüksek emme değerlerine sahiptir.ICS 91. % 1'den daha büyük değilse. marn.100. 91. aşağıda verilenlerden bazılarını veya tümünü ihtiva edebilir: Şist.2. Belirli bir oranda mikro gözenekli çakmaktaşı kökenli agrega tanelerini ihtiva eden bazı agregalar söz konusu olduğunda.2.3 Petrografik yapı Donma ve çözülmeye karşı direnç. şeyl.2 Nihaî kullanım Agregaların.100. petrografik analizi veya aşağıda belirtilen fiziksel deneylerden birini ihtiva eder. dolomitler ve Karbonifer kumtaşları çoğunlukla % 2'den daha yüksek emme değerlerine sahiptir.

Doygun.Tuz (deniz suyu veya yol satıhları) F4 veya MS35 F2 veya MS25 F1 veya MS18 .1 ile bağlantılı olarak kullanılabilir.İklim ve nihaî kullanımla ilişkili donma-çözülme şiddet kategorisi İklim Akdeniz Atlantik Kıta Avrupası a) . agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. F. beton üzerinde deney yapmak suretiyle agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin tahkik edilmesi mümkündür. söz konusu agrega. tuz yok İstenmiyor F4 veya MS35 F2 veya MS25 .1 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 F. Çizelge F. Seçilen kategori. EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir. Yeterli performans kayıtlarının mevcut olmaması ve bir deneyin yapılmasının gerekmesi durumunda.Hava alanı satıh kaplamaları F2 veya MS25 F1 veya MS18 F1 veya MS18 a) Kıta Avrupa kategorisine ayrıca İzlanda.7. 91.15. çimentoyla bağlı tanelere sahip geri kazanılmış agregalara uygun değildir. Ayrıca.Kısmî doygunluk. Magnezyum sülfat deneyi.100. Çevre şartları 26 .100.ICS 91. Çizelge F. tuz yok İstenmiyor F2 veya MS25 F1 veya MS18 . kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir. Magnezyum sülfat deneyi. agreganın performansı ile ilgili yeterli bir kayıt mevcut ise. çevresel şartlar. Not Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu durumlarında.4 Diğer gösterge deneyleri EN 1367-1'e uygun olarak tayin edilen donma-çözülme değeri veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilen magnezyum sülfat etkisine dayanıklılık değeri. kuru durum İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor . istenen donma-çözülme direncinin veya magnezyum sülfat direncinin belirlenmesi amacıyla.3 Kategori seçimi Amaçlanan kullanım şartlarına benzer şartlar altında.2. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması durumları için en uygun olarak kabul edilir.1'den uygun bir kategorinin seçilmesi amacıyla kullanılabilir.Buzlanma yok. nihaî kullanım ve iklim bilgileri. İskandinavya'nın bazı bölgeleri ve şiddetli kış hava şartlarının görüldüğü dağlık bölgeler ilâve edilebilir. Madde 5.

ICS 91. sülfatları oluşturmak üzere beton içinde indirgenebilirler. betondaki bileşen malzemelerin azamî klorür muhtevaları esas alınarak hesaplama işleminde kullanılabilir.1 G. Daha az yaygın diğer bir reaksiyon şekli.01'den daha büyük olmadığının gösterilmesi halinde. betonun genleşme suretiyle hasar görmesine de neden olabilir. En yaygın reaksiyon şekli. özütlemeden önce ince toz haline öğütülmüş olsa bile.1. kalsiyum alüminat ve diğer fazlarda bulunabilir. betondaki gözenekler içerisindeki sıvılarda mevcut bulunan alkali hidroksitler ile reaksiyona girebilir. kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler G. betonda şişmeye bağlı hasara sebep olabilir. G. curuf taneleri halinde bulunduğundan.100.15. % 0. agregalarda sodyum ve potasyum tuzları halinde bulunabilir.1 Alkali-silika reaksiyonu Doğal agregalarla alkali-silika reaksiyonu Belirli agregalar. Çoğunlukla ülke içi ocaklardan elde edilen agregaların suda çözünebilir klorür iyonu muhtevasının çok düşük olması muhtemeldir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek G (Bilgi için) Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin. çimentonun hidratasyon reaksiyonlarında hiçbir etkiye sahip değildir.100. betonun klorür iyon muhtevasının hesaplanmasında kullanılmalıdır. G. Bu tür malzemelerin toplam klorür muhtevasının. Geri kazanılmış agregaların çoğu için klorür iyon muhtevalarının düşük olması muhtemeldir. dolayısıyla bu değer. Bu bileşikler ayrıca betonda şişmeye bağlı bozulmaya sebep olur. 91.1. aşağıda verilen tedbirlerden birinin alınması gerekli olabilir: Beton karışımının toplam alkali muhtevasının sınırlandırılması. Belirli bir çimento-agrega kombinasyonunun bozulmaya yol açan reaktifliğinin bulunmadığını gösteren geçmiş uzun dönemli bir tecrübe olmaması halinde. G.1 Klorürler Doğal agregalardaki klorürler Klorürler.2 Geri kazanılmış agregalardaki klorürler Özellikle sertleşmiş beton veya harç içerenler olmak üzere geri kazanılmış agregalarda klorürler. betonun toplam klorür ve alkali muhtevasını arttırır. Belirli şartlar altında agregalarda mevcut olan diğer kükürt bileşikleri. miktarları büyük oranda agrega kaynağına bağlı olarak. Bu tür tuzlar. Reaktif olmayan bir agrega kombinasyonunun kullanılması. yüksek oranda sülfat miktarına müsaade edilebilir. bu klorürlerin EN 1744-1:1998 Madde 7’de açıklanan işlemlerde su kullanılarak özütlenmesi mümkün değildir. Bu sebeple curufta. Etkin alkali muhtevası düşük olan çimento kullanılması. alkaliler ve belirli silis formları arasında meydana gelir (alkali-silika reaksiyonu). EN 1744-5’e göre tayin edilen asitte çözünebilen klorür muhtevası. genellikle potansiyel olarak reaktif sülfatlar (alçı sıvası gibi) olup. bu olay betonda şişmeye ve takiben çatlamaya veya parçalanmaya yol açabilir. Betonun suya doygunluk derecesinin sınırlandırılması. Kristalize yüksek fırın curufunun ihtiva ettiği sülfatın büyük bir oranı.3. alkali-karbonat reaksiyonudur. Bu şekilde ilâve bir güvenlik marjı sağlanabilir. betondaki bileşen malzemelerin tümünün dikkate alındığı toplam klorür miktarının sınırlandırılması genel bir uygulamadır.2 Sülfatlar Agregalarda bulunan sülfatlar. bu değer. muhtemelen klorür miktarını olduğundan fazla gösterecektir. Betonun ihtiva ettiği metalin korozyon riskini en aza indirmek amacıyla. Numune. Geri kazanılmış agregalarda EN 1744-1’e göre tayin edilen suda çözünebilen sülfatlar. 27 . Olumsuz şartlar altında ve rutubet mevcudiyeti söz konusu olduğunda.3 G.

Her iki durumda da. EN 1744-6’da verilen işlemler. betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyen bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agrega-çimento kombinasyonuna.100. 28 . beton mastarlamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan. öngörülemeyen bileşen değişkenliği dikkate alınmalıdır.3. Geri kazanılmış agregaların. 91. yukarıda belirtilen önlemlerin sürdürülebilirliğini etkileyebilir. Bazı agrega bileşenleri. betonun temel bir özelliği olarak görüldüğü durumlarda. Bazı durumlarda (meselâ. geri kazanılmış beton agregası olması durumunda. yeni betonun (veya içerisindeki çimentonun) alkali muhtevasının sınırlı olduğu hallerde. Ancak. Agreganın. hafif organik kirleticilerin seviyeleri konusunda ek şartlar koymak gerekebilir. betonun yüzey görünüşünü bu şekilde etkileyen malzemelere verilebilecek iki örnektir.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. beton yüzey görünüşünü olumsuz olarak etkileyebilir.ICS 91. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren çimento hidratasyon hızını olumsuz olarak etkileyebilir. renk bozulmasına. a) İnce agreganın kütlece % 0.25'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre değerlendirilebilir. geri kazanılmış beton agregalarının alkali muhtevasının tayin edilmesi ve dikkate alınması da gerekecektir. reaktif olmadığı özellikle ortaya konmadıkça malzemenin potansiyel olarak reaktif agrega olduğunun kabul edilmesi uygun olacaktır. agregalar. beton agregaları olarak kullanıldıklarında betonun hacim kararlılığını olumsuz olarak etkileyebilir. Reaktif demir sülfür ve linyit. agrega kaynağının. Beton yüzeyinin önemli olduğu durumlarda. agreganın getirildiği ülkenin konuyla ilgili tecrübelerini dikkate almalıdır. EN 1744-1:1998 Madde 14. satın alıcı. geri kazanılmış genel agrega olması durumunda. daha az muhtemeldir. bazı kil mineralleri de. Agregaların ülke sınırları dışından temin edilmesi halinde. modern üretim tesislerinden elde edilen havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun beton yapımında kullanılması halinde iyi sonuç vermemesi. dekoratif kaplamalı betonlarda olduğu gibi). yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin uygulanamadığı hallerde.4 Betonun yüzey tabakasını etkileyen bileşenler Görünüş özelliğinin. a) İnce agreganın kütlece % 0. belirli bir nihaî kullanım için uygunluğuna itina gösterilmelidir.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. Organik madde ve şeker türevi malzemeler.5 Betonun priz almasını ve sertleşmesini etkileyen bileşenler Agregaların diğer bileşenleri.1'ini aşmamalıdır. geri kazanılmış agregalar için kullanılabilir. Agreganın. G. G. EN 1744-1:1998 Madde 14.6 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf bileşenleri Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun bazı bileşenleri. kullanıldıkları betonun dayanım gelişme hızını.100. yüzey kalitesini veya dayanıklılığını olumsuz olarak etkileyen oranlarda malzeme ihtiva etmemelidir.3’te verilen işlemlerle belirlenemez. lekelenmeye.05'ini aşmamalıdır. G. G. CEN Report CR1901 "Regional specifications and recommendations for the avoidance of alkali-silica reactions in concrete" dokümanına bakılmalıdır. Not Daha fazla bilgi için.15. Not Agregalardaki kütlece çok küçük yüzdelerdeki kirleticiler.2 Geri kazanılmış agregalarla alkali-silika reaksiyonu Geri kazanılmış agregaların kullanımı. dayanımını ve dayanıklılığını olumsuz olarak etkiler. Ayrıca. böyle bir etkiye sahip maddelere iki örnektir. kabarmaya veya beton yüzeyine yakın olması halinde patlaklara sebep olmak suretiyle. orijinal betonun reaktif (veya reaksiyona giren) agrega içermediğinin tespit edilmesinin yanı sıra.5'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0.

b) Varsa. yayınlanması. tarif edilmelidir.Konsey’in 76/769/EEC Direktifi'nde tarif edilen tehlikeli maddelerin çoğu.3 Hammadde bilgisi Hammadde tipi. 91. uygun yetkilere sahip bir kişiyi atamalıdır.100. bu standardın satın alma. Bu gözden geçirmelerle ilgili kayıtlar tutulmalıdır.2.ICS 91. genellikle mineral kökenli agrega kaynaklarının çoğunda mevcut değildir.1 Belge ve veri kontrolü Belge ve veri kontrolü. H. H. Fabrika üretim kontrol sisteminin etkinliği.1'de verilen not. kalite sapmalarının belirlenmesi. fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususların yerine getirildiği işlemleri ihtiva eden bir fabrika üretim kontrol kullanım kılavuzunu oluşturmalı ve muhafaza etmelidir.1 Giriş Bu ek. agrega üreticisinin dikkatine sunulur. Herhangi bir tehlikeli madde ve maddelerin belirlenmesi halinde.2. a) Uygun olmayan özellikte ürün oluşmasının önlenmesi ile ilgili işlemin başlatılması.15. bu ekte belirtilen hususların uygulanmasını ve devam etmesini sağlamak amacıyla. organizasyon açısından serbestlik ve yetkiye ihtiyaç duyan personel ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere. yönetim tarafından uygun aralıklarla denetlenmeli ve gözden geçirilmelidir. malzemelerin muayene edilmesi ve fabrika üretim kontrol sistemiyle ilgili dokümanları kapsayan hükümleriyle ilgili belgeleri ve verileri kapsamalıdır.3 Kontrol işlemleri Üretici. sistemin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli olarak temin edilmesi amacıyla. Ek ZA Madde ZA. her bir agrega üretim tesisi için.100. bu ekte verilen prensiplere göre değerlendirilmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek H Fabrika üretim kontrolü H.3.1 Organizasyon Sorumluluk ve yetki Kaliteyi etkileyen işleri idare eden. Üretici. Ancak. yetki ve ilişkiler. yayımı ve kaydedilmesi ile ilgili işlemleri ve sorumlulukları kapsayan üretim kontrol kullanma kılavuzunda belirtilmek suretiyle belgelendirilmelidir. bu maddelerin muhtevasının. bununla ilgili kontrol araçları oluşturulmalıdır.2 Alt ihale hizmetleri İşlemin herhangi bir bölümü. kaydedilmesi ve giderilmesi amacıyla. H. 29 .3. Belge ve verilerin yönetimiyle ilgili bir işlem.2 Fabrika üretim kontrolü için yönetim temsilcisi Üretici. dağıtılması ve yönetimi ile belgelendirmede yapılan değişikliklerin hazırlanması. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan hükümlere göre yürürlükte olan sınır değerlerini aşmadığının temin edilmesi.2. H. ihale edilen işlemin herhangi bir bölümü ile ilgili tüm sorumluluğu taşımalıdır. Not 1 . kaynağı ve uygun olması halinde hammaddenin bulunduğu yeri ve üretim plânını gösteren bir veya daha fazla haritayı ihtiva eden belgeler mevcut olmalıdır.3. üreticinin sorumluluğundadır.2 H. dahilî ve haricî belgelendirme ve verilerin onaylanması. yapan ve kontrol eden tüm personel arasındaki sorumluluk. H. işleme. üretici tarafından ihaleye verilirse. agregaların bu standardda belirtilen ilgili özelliklere uygun olmasının temin edilmesi amacıyla kullanılacak bir fabrika üretim kontrol sistemini açıklar. H.3 Yönetimin gözden geçirmesi Bu ekte belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla kabul edilmiş olan fabrika üretim kontrol sistemi. H.

Not 2 .Sıklık değerleri. ile ilgili işlemler yer alır. aşağıdakiler olabilir: 30 . Bu şartlar. Kalibrasyon kayıtları tutulmalıdır.1. d) Stoktan alınan malzemenin. b) Agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre yürürlükte bulunan sınır değerlerini aşmadıklarının temin edilmesi amacıyla. gözle muayeneyi gerektirebilir.Özel şartlar altında deney sıklıkları. muayene.100. geri kazanılacak hammaddeyle ilgili olarak belgelendirilmiş bir girdi kontrolü mevcut olmalıdır. Not Bu işlemler arasında. üretim yapılan günlerden oluşan bir tam hafta.4 Üretim yönetimi Fabrika üretim kontrol sistemi. sıklığın artırılması gerekebilir. . işleme donanımının bakım ve ayarı. donanım ve eğitimli personeli sağlamalıdır. Madde H.Geri kazanmayla ilgili girdi kontrol işlemleri. kötü hava şartlarında işlemin değiştirilmesi vb. Not 4 . Donanımlar. c) Malzemenin kontrollü bir şekilde stoka konulduğunun ve stok yerlerinin ve muhtevalarının belirlenmesinin temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. İlgili karakteristiklerin tayin edilmesi amacıyla yapılması gereken numune alma ve deneylerin sıklığı.Hammaddenin özelliği. aşağıdaki hususları sağlamalıdır: a) Malzemelerin belirlenmesi ve kontrolüne yönelik işlemler mevcut olmalıdır.Fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususlar. Çizelge H. e) Ürün.5 H. Not 2 .3'te belirtilen herhangi bir tehlikeli malzemenin belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır.5. geri kazanılmış agregalar için.100. H. gerekli muayene ve deneylerin yapılması amacıyla. muayenelerin sıklığını ve şeklini tarif etmelidir.Tedarikçi ve taşımayı yapan. EN 932-5'e uygun olmalıdır. Bu muayeneler sonucunda belirlenen sapmalar. belgelendirilmiş işlemlere uygun olarak kullanılabilir.2 ve Çizelge H.3 Muayene. Not 3 . belirtilen bir sınır değere yakın ise. Not 1 . kalibrasyonu ve bakımından sorumlu olmalıdır.Geri kazanılmış agregalar için. Çizelge H. genellikle üretim periyotlarıyla ilişkilidir. gerekli bütün tesis.3.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek olarak. aşağıdaki hususları belirtmelidir: .3'te belirtildiği gibi olmalıdır. Donanımlar. işlem esnasında numunesi alınan malzemenin muayene edilmesi veya deneye tâbi tutulması. H.1 Muayene ve deney Genel Üretici. Çizelge H. Çizelge H. ay veya yıl olarak tarif edilir. bu malzemenin uygunluğunu tehlikeye düşürecek şekilde bozulmadığının temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. numune alma ve deneylerin sıklığı ve yeri Üretim kontrol dokümanı. . Not 3 . 91. H. işlem yapan deponun kaynak olarak gösterilmesi yeterlidir. deney sıklıklarının artırılmasına yol açabilir. H.5. kaynak ve tip açılarından satış noktasına kadar belirlenebilir olmalıdır. ölçme ve deney donanımının kontrolü.3'te verilenlerin altına indirilebilir.ICS 91. ayrı ayrı belirtilmelidir.2 Donanım Üretici.1.2 ve Çizelge H.Hammaddenin kaynağı ve yeri.15. Bir üretim periyodu.5.Ölçülen değer. Kalibrasyon doğruluğu ve sıklığı.

Bu ekin bütün maddelerinde gerekli görülen kayıtlar da dahil edilmelidir. H. birkaç ürün tarafından paylaşılabilir. faaliyetlerin.15. c) Karşılaşılan risklere tekabül eden bir seviyeye kadar problemlerin çözülmesi için önleyici faaliyetlerin başlatılması. temel karakteristiklerin değişebileceği durumlarda kontrol edilmelidir.ICS 91. Not 1 . Çizelge H.100.3'te verilen asgarî özellikleri dikkate alan bir deney sıklığı programını hazırlamalıdır.8 Üretim alanlarında taşıma. Bütün uygunsuzluk durumları. taşıma ve depolama esnasında ürünün kalitesinin korunması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Deney sıklıklarının azaltılma sebepleri.2 ve Çizelge H. kalite kayıtlarının. Bu durum özellikle. servis raporlarının ve müşteri şikayetlerinin analiz edilmesi. 31 .100. fabrika üretim kontrol dokümanında belirtilmelidir. üretim işleminin düzeltilmesi amacıyla. incelenmeli ve gerekirse düzeltme işlemi yapılmalıdır. Muayene edilen veya deneye tâbi tutulan ürünün. ürünün iki veya daha fazla farklı tane büyüklüklerinin kombinasyonundan oluşması durumudur. Tane büyüklük dağılımı ve temizlik. durumla ilgili olarak atılan adımları belirten bir not. Üretici. b) Muhtemel uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla işlemlerin. a) Tekrar işlenmeli veya b) Uygun olan başka bir uygulamaya yönlendirilmeli veya c) Reddedilmeli ve uygun olmayan malzeme olarak işaretlenmelidir. Yüksek uygunluğa sahip agrega kaynakları. Çizelge H. yeni bir deneyin yapılması ve/veya önlemlerin alınması gibi). Bu durumda.30 a) b) c) d) TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Yüksek derecede otomatik üretim donanımı.Bazı karakteristikler. üretim yerinde uygulanan mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesinin gerektiği zaman periyodudur. uygunsuzluk sebebinin araştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması. tarihleri ve zamanları ve diğer ilgili bilgilerle (hava şartları gibi) birlikte deneye tâbi tutulan ürün de dahil olmak üzere kaydedilmelidir. malzeme. kayıtlara geçirilmelidir (meselâ. üreticinin elde ettiği tecrübeye bağlı olarak bir deneye ait sonuçların. üretici tarafından kaydedilmeli. depolama ve şartlandırma Üretici. numune alma yerleri.6 Kayıtlar Fabrika üretim kontrol sonuçları.1. birden fazla ürüne uygulanması mümkün olabilir. Üretim işleminin gözetimi ve izlenmesi için istisnaî tedbirleri ihtiva eden bir kalite yönetim sisteminin çalıştırılması."Yasal dönem". d) Etkin düzeltme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kontrollerin uygulanması.7 Uygun çıkmayan ürüne uygulanacak işlemler Ürünün uygun olmadığını gösteren bir deney veya muayeneyi takiben. aşağıdakileri ihtiva edebilir: a) Deney işleminin incelenmesi de dahil olmak üzere. Not Düzeltme işlemleri. 91. e) Düzeltme faaliyeti sebebiyle işlemlerde yapılan değişikliklerin uygulanması ve kaydedilmesi. şartnamede belirtilen özellikte olmaması durumunda veya bu özelliği sağlayamayacağı konusunda bir gösterge söz konusu olursa. H. Kayıtlar. H. en az iki yasal dönem boyunca muhafaza edilmelidir. Not 2 . Belirli özelliklerini tutarlılığı ile ilgili uzun vadeli tecrübe. kayıtların.

c) Aktarma donanımının ve stoklama alanının temizliği.Genel özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 Tane büyüklüğü dağılımı Madde 4. depolama ve piyasaya arz ile ilgili sorumluluk derecesini belirtmelidir.6 5. Aksi belirtilmedikçe. Uygun eğitim kayıtları tutulmalıdır. 91.6 4. Ek D'de belirtilen şartlara uygun olarak gerektiğinde EN 933-8 EN 933-9 EN 1097-6 Deney sıklığı. H. ambalâj dışına alınmadan önce agrega özelliklerini önemli oranda değiştirecek derecede agregayı kirletmemeli veya bozmamalıdır. yığın olarak nakledildiğinde. kırılmış agregalara EN 933-3 uygulanır.3. Kırılmamış çakıl için deney sıklığı. sadece CE işaretleme amaçları için gerekli olduğunda (Ek ZA).1 4. fabrika üretim sisteminde görevli olan bütün personelin eğitilmesi ile ilgili işlemleri oluşturmalı ve sürdürmelidir.100.ICS 91. aşağıdakileri dikkate almalıdır: a) Ürünün kirlenmesi.3.3.5 Haftada 1 Haftada 1 Yılda 1 Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda 3 yılda 1 6 7 5.4 Notlar/referanslar Deney metodu EN 933-1 EN 933-10 Deney sıklığı.3 H. en az Haftada 1 2 İri agreganın tane şekli Çok ince malzemenin muhtevası Çok ince malzemenin kalitesi Tane yoğunluğu ve su emme oranı Alkali-silika reaktifliği Petrografik tanım Tehlikeli maddeler b) Özellikle: Ayda 1 3 4 5 4.4 b) b) Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda a) b) Kullanım yerinde geçerli olan hükümlere uygun olarak. kaynağa bağlı olup. EN 933-1 Sadece. Çizelge H. b) Ayrışma (segregasyon).9. H.2 Ambalâjlama Agregalar ambalâjlanıyorsa. Üreticinin fabrika üretim kontrol sistemi. ambalâj üzerinde veya ilgili dokümanlarda belirtilmelidir.1 a) EN 932-3 8 Radyoaktivite yayılması Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması H.7.6 4. kirlenmenin azaltılması için agreganın üzerinin örtülmesi veya bir mahfaza içine alınması gerekebilir.1 .30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Bu düzenlemeler.15. kullanılan ambalâjlama metotları ve malzemeleri. 32 .10 Personelin eğitimi Üretici. H.9. EN 933-4 azaltılabilir.1 Not - Taşıma ve ambalâjlama Taşıma Agregalar. Bunun sağlanması için ambalâjlanmış agreganın aktarılması ve depolanması esnasında alınması gereken önlemler.3 8.9 H.100.

3 Geri kazanılmış agregalar Yüksek fırın curufu ve geri kazanılmış agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın EN 1744-1:1998. Yılda 2 Madde 12 5 6.2 6.2 Deniz kökenli agregalar Notlar/referanslar Deniz kökenli iri agregalar Deney metodu EN 933-7 EN 1367-4 Deney sıklığı. Madde 14.2 Yılda 1 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Ayda 1 Ayda 1 Ayda 1 6 7 8 Dikalsiyum silikat ayrışması Demir ayrışması 6.1 EN 1744-1:1998.4. en az Yılda 1 5 yılda 1 4 Kükürt ihtiva eden bileşikler Organik maddeler: .4.1 EN 1744-1:1998. Çizelge H.3 .2. en az Yılda 2 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 Çivili lâstiklerden kaynaklanan 5.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge H. Madde 19.15.8 prEN 933-11 bileşenleri agregalar Tane yoğunluğu ve su emme Sadece geri kazanılmış iri 10 5.2 5. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgelerde Deniz kökenli agregalar için Çizelge H.5 EN 1097-6 agregalar oranı 11 Suda çözünebilen sülfat 6.2 EN 1744-1:1998.3 aşınma direnci Donma ve çözülme Klorür muhtevası 5.100. 91.2 Sadece yüksek fırın curufu Sadece yüksek fırın curufu Çimentonun ön priz alma 6.4.3 EN 1744-1:1998. Madde 12.Belirli kaynaklardan elde edilen agregalara ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları a) Özellikler 1 2 3 Kavkı muhtevası Hacim kararlılığı . Haftada 1 Madde 7 EN 1744-5 Yılda 2 EN 1744-1:1998.Hafif organik kirleticiler 6. Yılda 1 Madde 15.Nihaî kullanıma ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 2 3 4 5 6 7 Parçalanma direnci Bozunma (yıpranma) direnci Parlatma direnci Yüzey aşınma direnci Madde 5.100.4 5.4.katılaşma süresi .1 EN 1744-1:1998.2 EN 1744-1:1998.2 Notlar/referanslar Yüksek dayanımlı beton için Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece.7. curufu dışındaki agregalar ve geri Yılda 1 Madde 12 kazanılmış agregalar EN 1744-1:1998. Madde 15. 33 .4.4.ICS 91.Organik madde muhtevası .3 5.2.7.3 2 yılda 1 EN 196-2: Madde 5 2005. Ek A EN 1097-9 Deney sıklığı.2 . Beton kaplama yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalar Deney metodu EN 1097-2 EN 1097-1 EN 1097-8 EN 1097-8:1999.1 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-6 zamanı üzerindeki etki Geri kazanılmış iri agrega Sadece geri kazanılmış iri 9 5. işlemi yapan depo kabul edilebilir.2 8 Kalsiyum karbonat muhtevası 6.Kuruma büzülmesi Klorür muhtevası Madde 4.1 6.5 5. 2 yılda 1 Madde 7 EN 1744-1:1998.3 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-1 a) Geri kazanılmış agregalar için kaynak olarak. Yılda 1 Madde 15.5 EN 1367-1 veya 2 yılda 1 EN 1367-2 EN 1744-1:1998.Fulvo asit (organik madde muhtevasının yüksek olduğu gösterildiğinde) . Madde 19.1 6.3'e bakılmalıdır.Karşılaştırmalı mukavemet deneyi .

4. bu standardın kapsamına giren agrega ve dolgu agregalarının. Not Bu standardın tehlikeli maddelerle ilişkili olan maddelerine ilâveten.15. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.ICS 91. AB Yapı Ürünleri Direktifi'nin hükümlerini yerine getirmek amacıyla. burada belirtilen kullanım amaçlarına uygun olduğu varsayımını doğurur. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Temel karakteristikler Bu standard ve/veya diğer standardlardaki özellik maddeleri 4.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek ZA (Bilgi için) Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri ZA. Not: Tehlikeli maddelerle ilgili Avrupa ve ulusal hükümlere ilişkin bir veri tabanı.1 Parlatma direnci 5.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınma direnci Seviyeler ve/veya sınıflar Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Açıklamalar Gösteriliş (d/D) Tolerans/kategori Kategori Beyan değeri Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 2) M125 "Agregalar". Bu maddelere olan uygunluk. aşınma. Çizelge ZA. EUROPA'daki Construction web sitesinde yer almaktadır (CREATE. büyüklüğü ve yoğunluğu 4.100.2 Yüzey aşınma direnci 5. Uyarı . uygun olan yer ve zamanda bu özelliklere uyulması ayrıca gerekir.int adresinden erişim sağlanabilir). Avrupa mevzuatı ve ulusal yasalar. yönetmelikler ve idarî hükümler gibi). 91.4 İri agreganın şekli 5.2 Agrega tane büyüklüğü Tane şekli. http://europa. CE işaretiyle birlikte verilen bilgilere atıf yapılmalıdır.3 İri agreganın bozunma direnci Parlatma.Amaçlanan kullanımlara uygunluğu etkilemeyen diğer hususlar ve diğer AB Direktifleri.4.1 Kapsam ve ilgili karakteristikler Bu standard ve bu Ek ZA.4. bu ekin kapsamına giren agregalara ve dolgu agregalarına uygulanabilir. AB Yapı Ürünleri Direktifi (89/106/EEC) altında verilen mecburî Direktifin hükümlerini yerine getirir.5 İri agreganın kavkı muhtevası 4.3 Tane büyüklüğü dağılımı 4. Bu standardın bu ekte verilen maddeleri.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Temizlik Parçalanma/kırılma direnci 4. değiştirildiği şekliyle. bozunma direnci 5. bu standardın kapsamına giren ürünlere uygulanabilen diğer özellikler de mevcut olabilir (meselâ.2 İri agreganın parçalanma direnci 5.6 Çok ince malzeme 5. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) tarafından CEN'e verilen mecburî direktife2) göre hazırlanmıştır.100.eu. 34 .1a .Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.

7.1 İri agreganın donma/çözülme direnci 5.2 Klorürler Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Beyan değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri 6.2 Toplam kükürt 6.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Su emme oranı Tehlikeli maddeler: Radyoaktif yayılma (binalardaki betonlarda kullanılması düşünülen ve radyoaktif kaynaklardan elde edilen agregalar için) Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine karşı dayanıklılık Madde ZA.2 Hacim kararlılığı .15.4.1a .(Devam) Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.1 Çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etki (geri kazanılmış agregalar) 6.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. 91.3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası 6.5 Beton kaplama yüzey işlemleri için ince agreganın karbonat muhtevası 5.3.3.100.8 Geri kazanılmış iri agrega Bileşim/muhteva Yok Kategoriler bileşenleri 6.1 Asitte çözünebilen sülfatlar 6.4.100.3 Alkali-silika reaktifliği Yok Yok Kategoriler Beyan değeri 35 .4.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren doğal agrega bileşenleri 6.3 Hammadde bilgisi H.7.3'ün üçüncü paragrafı 5.4 Üretim yönetimi Yok Madde ZA.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 5.7.3.kuruma büzülmesi Hacim kararlılığı 6.3.1'deki Not H. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Açıklamalar Temel karakteristikler standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar 5.ICS 91.

2 Klorürler Yok Kategoriler 6. 36 . ZA.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemleri.15. 91.6 Dolgu agregası İncelik/tane büyüklüğü ve 5. ürünün amaçlanan kullanımına yönelik karakteristikle ilgili olarak herhangi bir düzenleyici hükmün mevcut olmadığı üye ülkelerde uygulanamaz. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Temel karakteristikler Açıklamalar standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar Yok “Kabul/ret” eşik değeri 4.3) birlikte verilen bilgilerde yer alan "Performans tayini yapılmadı" seçeneği kullanılabilir.3.4 Üretim yönetimi 5. ürünlerini bu üye ülkelerdeki pazarlara gönderen üreticiler.1 Uygunluk teyit sistemleri Değiştirildiği şekliyle M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 9 Ekim 1998 tarih ve 98/598/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.2b'de verilmiştir.1a ve Çizelge ZA.100.3.kuruma büzülmesi 6. ürünlerinin bu karakteristikle ilgili performansını tayin etmek veya beyan etmek mecburiyetinde değildir.6 Çok ince malzeme 5.4.1 İri agreganın donma/çözülme direnci Yok Yok Yok Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Temizlik Hacim kararlılığı Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Madde ZA.7.1a ve Çizelge ZA.100. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen dolgu agregaları ve bu agregaların karışımı Amaçlanan kullanımlar: Bina.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemi. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.3.2 Hacim kararlılığı .ICS 91.1 Asitte çözünebilen sülfatlar Bileşim/muhteva 6.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.2b'de verilmiştir. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.2 Agrega ve dolgu agregalarının uygunluğunun teyidine ilişkin işlemler ZA. Ancak bu seçenek.4.2.3 Hammadde bilgisi H. Bu durumda.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler 4.3'ün üçüncü paragrafı Yok Kategori Belirli bir karakteristik ile ilgili hüküm.2 Toplam kükürt 6.2a ve Çizelge ZA.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Madde ZA.5 Tane yoğunluğu ve su emme Yok Beyan değeri yoğunluğu oranı Yok Beyan değeri 6.Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Doğal.7.1b .1'deki Not H. karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda kullanılamayabilir.2a ve Çizelge ZA. CE işaretiyle (Madde ZA. M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 24 Haziran 1996 tarih ve 96/579/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.3.

harç ve Binalar.3 3) Güvenlik özellikleri. 91. yetkili bir organ tarafından.1b'deki ilgili bütün Fabrika üretim kontrolü (FÜK) karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA.2.100.2a . 37 .100.3a ve Çizelge ZA. fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıçta denetlenmesi ve fabrika üretim kontrolünün sürekli olarak gözetimi.(ii).1a veya Çizelge Başlangıç tipi deneyler ZA.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. Çizelge ZA. Çizelge ZA.3b'de verilen uygunluk işlemlerinin değerlendirilmesine dayanmalıdır. yönetmelikler ve idarî mevzuatta tarif edilmiştir.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Fabrikanın ve FÜK'nin Çizelge ZA. fabrika üretim kontrolü.1b'deki ilgili bütün denetlemesi karakteristiklerle ilişkili parametreler FÜK'nin belgelendirilmesi FÜK'nin sürekli olarak Çizelge ZA.1a ve Çizelge ZA.3 7. üçüncü ihtimale bakılmalıdır.3 Üreticinin görevleri Yetkili organın görevleri Çizelge ZA. bu standardın burada belirtilen maddelerinin uygulanması sonucunda elde edilen ve Çizelge ZA.1a veya Çizelge başlangıç ZA.Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi Beton. değerlendirilmesi ve onaylanması kaydıyla belgelendirilmelidir.1b'deki ilgili bütün değerlendirilmesi ve karakteristiklerle ilişkili onaylanması parametreler 7. yollar ve diğer inşaat mühendisliği 2+ enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin 2+ agregaları imalâtında Sistem 2+ : 89/106/EEC (CPD) Direktifi Ek III.15. İlâveten. yollar ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin agregaları imalâtında Sistem 4 : 89/106/EEC (CPD) Direktif'i Ek III.2 7. Çizelge ZA.3a .2.(ii). Üye Ülkeler tarafından ulusal yasalar. harç ve Binalar.1a veya Çizelge ZA.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Görevin kapsamı Uygulanacak maddeler 7. Birinci ihtimale bakılmalıdır.1b'deki agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyidi. ZA.Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi 4 4 Beton.1a veya Çizelge gözetimi.ICS 91.2b .

Fabrika üretim kontrol belge sayısı. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer.100.A. 91.100. Bu beyan. aşağıda belirtilen belgeyi hazırladığında. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb.3 7. Uygunluk beyanı ile birlikte verilen fabrika üretim kontrol belgesinin sayısı. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Uygulanacak maddeler 7. .. yetkili organ tarafından hazırlanan ve yukarıda verilen bilgilere ilâve olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gereken bir fabrika üretim kontrol belgesi bulunmalıdır: Yetkili organın adı ve adresi. İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ.2.1a veya Çizelge ZA. Bu beyan. Uygunluk beyanı ile birlikte. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA).) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. ambalâj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar (meselâ teslimat notu) üzerinde gösterilmelidir. Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır.15.).)... Z.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. tanıtıcı bilgiler. Sistem 4 'deki agrega ve dolgu agregaları için: Bu eke uygunluk sağlandığında. CE işaret sembolüne eşlik etmelidir: 38 Belgelendirme organının tanıtım numarası (sadece Sistem 2+ 'daki ürünler için). Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ.ICS 91. üretici veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)'nda yerleşik bulunan temsilcisi. Ürünün tarifi (tip. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA).1b'deki ilgili bütün karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA. üretici veya AEA'da yerleşik bulunan temsilcisi.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 4'teki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Fabrika üretim kontrolü (FÜK) Üreticinin görevleri Başlangıç tipi deneyler Görevin kapsamı Çizelge ZA.2 Z.2 EC uygunluk beyanı Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için: Bu ekte verilen şartlara uygunluk sağlandığında ve yetkili organ. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını hazırlamalı ve muhafaza etmelidir. Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası. Eklenecek CE işareti sembolü. Ürünün tarifi (tip.1a veya Çizelge ZA. . tanıtıcı bilgiler. Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.. . 93/68/EC Direktifi’ne uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı.3 CE işareti ve etiketi Üretici veya AEA dahilinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi. kullanım. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer. CE işaretinin eklenmesinden sorumludur. kullanım.3b . Uygun olan yerlerde. belgenin şartları ve geçerlilik süresi. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını (EC uygunluk beyanı) hazırlamalı ve muhafaza etmelidir. Aşağıda verilen bilgiler.A. Belgeyi imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.

100. boyutlar.15. Aksi taktirde.ICS 91. "Performans tayini yapılmadı" (NPD) seçeneği kullanılmayabilir.1a veya Çizelge ZA. Not Ulusal şerhlerin olmadığı Avrupa mevzuatının belirtilmesi gerekmez. Şekil ZA.. söz konusu mevzuatın gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır. malzeme..100.1a veya Çizelge ZA. NPD seçeneği kullanılabilir. Bu standardın işaret ve numarası. ambalâj ve/veya ticarî dokümanlarda verilmesi gereken bilgilerle ilgili örnekler vermektedir. verilen bir kullanım amacı için mevzuat hükümlerine maruz kalmaması durumunda. “kabul/ret” özelliği için "kabul" ibaresi de dahil) ve Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi. Çizelge ZA.1.4. . Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda. 39 . gerektiğinde ayrıca.1b'deki "Not"larda belirtilen her bir temel karakteristik için beyan edilmek üzere beyan değerleri ve uygun olan yerlerde seviye veya sınıf/kategori (gerekli olduğunda.3 ve Şekil ZA.2. Ürünün tarifi: genel isim. Şekil ZA. etiket.1b'de yer alan aşağıda verilen ilgili temel karakteristikler ile ilişkili bilgiler: Çizelge ZA. Şekil ZA. Yukarıda belirtilen tehlikeli maddelerle ilişkili özel bilgilere ilâve olarak.30 - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Fabrika üretim kontrol belgesinin numarası (uygunsa). 91. uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi. ve amaçlanan kullanım. karakteristiğin.

2 µm Beyan değeri Beyan değeri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.1 . 91.15. XG0.2) (% C) (Meselâ AS0.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agrega bileşimi Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Karbonat muhtevası Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% CO2) (% WA) Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10. AN30) (MDE20) (Rc90.ICS 91. madde X: 0.2) (Meselâ SNR) (SS0.100.Sistem 2+ 'daki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 40 .2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı.100.

SE) (% kuruma büzülmesi) (Görünüş.15.2) (% S) (% geçen. 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) (% C) (Meselâ AS0. MB.2 . kütlece %.Sistem 2+ 'daki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 41 .100.100. gözle görülür çatlama veya parçalanma) 3 Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değerleri Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA.ICS 91.

2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı. AN30) (MDE20) (Rc90.2 µm Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.100.2) (Meselâ SNR) (SS0. XG0. madde X: 0.3 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agregaların bileşenleri Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB. 91.Sistem 4'deki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 42 .15.2) (% C) (Meselâ AS0. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10.100. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% WA) Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ.ICS 91.

15. MB.ICS 91. 91.2) (% S) (% geçen.Sistem 4'deki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 43 .4 .100. gözle görülür çatlama veya parçalanma) Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri (% C) (Meselâ AS0.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması “Kabul/ret” eşik değeri (% kuruma büzülmesi) (Görünüş.100. SE) Beyan değeri Beyan değeri (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) 3 Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA. kütlece %.

15.Part 1: Lightweight aggregates for concrete. EN 13055-1:2002 grout.100.Part 1: Specification. 91. Regional specifications and recommendations for the avoidance of damaging alkali silica reactions in concrete. . performance. production and conformity. 44 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Kaynaklar EN 206-1.ICS 91.100. mortar and CR 1901. Lightweight aggregates . Concrete .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful