TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 706 EN 12620 + A1
Nisan 2009

ICS 91.100.15; 91.100.30 2. baskı

BETON AGREGALARI Aggregates for concrete

TS EN 12620 + A1 (2009) standardı, EN 12620 + A1 (2008) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır. Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ön söz
Bu standard, CEN tarafından kabul edilen “EN 12620:2002” standardı esas alınarak, TSE Maden İhtisas Grubunca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun “02 Nisan 2003” tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilmiş olup, “12 Ekim 2006” tarihli Teknik Kurul toplantısında “AC” olarak, “28 Nisan 2009” tarihli Teknik Kurul toplantısında ise “A1” olarak tadil edilerek ikinci baskı olarak yayımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce yayınlanmış bulunan baskıları geçersizdir. Bu standardda, “AC” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler Bu standardda, “A1” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler işaretleri arasında gösterilmiştir. işaretleri arasında gösterilmiştir.

-

Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz. Bu standard, AB Direktiflerinin temel gereklerini destekler. AB Direktifleriyle ilişki için, bu standardın ayrılmaz bir parçası olan bilgi amaçlı Ek ZA’ya bakılmalıdır. Bu ek, geri kazanılmış agregalara ilişkin hükümleri ve prEN 933-11, EN 1744-5, EN 1744-6 ve EN 1367-4’te belirtilen yeni deney metotlarını içerir. Bu standardlar, ileri hazırlık düzeyindedir. Agregaların diğer nihaî kullanımlarına yönelik gerekler, aşağıdaki standardlarda belirtilmiştir: EN 13043 (TS EN 13043) Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas EN 13055-1 (TS 1114 EN 13055-1) Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout prEN 13055-2 (TS EN 13055-2) Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for unbound and bound applications EN 13139 (TS 2717 EN 13139) Aggregates for mortar prEN 13242 (TS EN 13242) Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction EN 13383-1 (TS EN 13383-1) Armourstone - Part 1:Specification prEN 13450 (TS 7043 EN 13450) Aggregates for railway ballast

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

İçindekiler
1 2 3 Kapsam .................................................................................................................................................... 1 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar........................................................................................... 1 Terimler ve tarifler................................................................................................................................... 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 Agrega .............................................................................................................................................. 3 Doğal agrega.................................................................................................................................... 3 Karışık (tuvenan) agrega.................................................................................................................. 3 Yapay agrega ................................................................................................................................... 3 Geri kazanılmış agrega .................................................................................................................... 3 Dolgu agregası ................................................................................................................................. 3 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) ......................................................................................................... 3 İnce agrega ...................................................................................................................................... 3 İri agrega .......................................................................................................................................... 4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar................................................................................ 4 Parti .................................................................................................................................................. 4 Çok ince malzeme............................................................................................................................ 4 Kategori ............................................................................................................................................ 4 Sınıflandırma .................................................................................................................................... 4 Genel ................................................................................................................................................ 4 Agrega tane sınıfları ......................................................................................................................... 4 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) .......................................................................................... 5 İri agregaların tane şekli ................................................................................................................... 9 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası ........................................................................................... 9 Çok ince malzemenin muhtevası ................................................................................................... 10 Çok ince malzemenin kalitesi......................................................................................................... 10 Genel .............................................................................................................................................. 10 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci ..................................................................................... 11 İri agregaların aşınmaya karşı direnci ............................................................................................ 11 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci .................. 11 Tane yoğunluğu ve su emme oranı................................................................................................ 12 Yığın yoğunluğu ............................................................................................................................. 12 Dayanıklılık..................................................................................................................................... 12 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması ........................................................ 13 Genel .............................................................................................................................................. 15 Klorürler.......................................................................................................................................... 15 Kükürtlü bileşikler ........................................................................................................................... 15 Diğer bileşenler .............................................................................................................................. 16 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası ........................................................................................................................................................ 17 Genel .............................................................................................................................................. 17 Başlangıç deneyleri ........................................................................................................................ 17 Fabrika üretim kontrolü................................................................................................................... 17 Kısa gösteriliş ve tarif ..................................................................................................................... 18 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler..................................................................................................... 18

Geometrik özellikler................................................................................................................................ 4

Fiziksel özellikler................................................................................................................................... 10

Kimyasal özellikler................................................................................................................................ 15

Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi........................................................................................... 17 7.1 7.2 7.3

8

Kısa gösteriliş........................................................................................................................................ 18 8.1 8.2

9

İşaretleme ve etiketleme....................................................................................................................... 18

Ek A (Bilgi için) - Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi ......................................................................................... 19

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ek B (Bilgi için) - İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler ................................. 21 Ek C - İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları .................................................................................................................................... 22 Ek D - Çok ince malzemenin değerlendirilmesi.......................................................................................... 23 Ek E (Bilgi için) - Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler ....................... 24 Ek F (Bilgi için) - Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler ........... 25 Ek G (Bilgi için) - Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin, kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler.......................................................................................... 27 Ek H - Fabrika üretim kontrolü ..................................................................................................................... 29 Ek ZA (Bilgi için) - Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri........................................................................................................................................................ 34 Kaynaklar........................................................................................................................................................ 44

.

Geri kazanılmış agregalar. No (İngilizce) EN 196-2: Methods of testing cement . 3.00 Mg/m3 (2. dolgu malzemesi olarak kullanılan agregaların ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların özelliklerini kapsar. yoğunluğu 1. Aynı zamanda. piyasada agrega olarak yer aldıklarında.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Beton agregaları 1 Kapsam Bu standard. Not 1 . uygun ikazlarla birlikte.Part 5: Common equipment and calibration EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates . bu malzemelerin kökeninin ve özelliklerinin açık bir şekilde tarif edilebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. ikincil kaynaklardan elde edilen bilinmeyen malzemeler için standardlaştırma çalışmaları yeni başlamış olup. Bu standard ayrıca.100.Bölüm 5: Genel cihazlar ve kalibrasyon Agregaların geometrik özellikleri için deneyler . doğal. ISO. EN 13055-1:2002 'de belirtilmiştir. kullanım amacına bağlı olarak bu standard ve tehlikeli maddelerle ilgili ulusal mevzuata (Ek ZA) tam uyumlu olmalıdır. geri kazanılmış agregalar ile yeni veya bilinmeyen kaynaklardan elde edilen bazı malzemeleri de ihtiva etmektedir.ICS 91. ve 4.000 kg/m3) arasında olan geri kazanılmış agregaları ve geri kazanılmış ince agregaları (4 mm) da kapsar. M/125 “Agregalar” Talimatı. pek bilinmeyen bu tür malzemeler. fabrika üretim kontrolü bünyesinde. Bu standard.Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method TS No1) TS EN 196-2: 2002 TS 10088 EN 932-3 TS EN 932-5 TS 3530 EN 933-1 Adı (Türkçe) Çimento deney metotları . son aşamadadır.Bölüm 2: Çimentonun kimyasal analizi Agregaların genel özellikleri için deneyler . yapay veya geri kazanılmış agregaların. beton yapımında kullanılmak amacıyla. Bu standard ayrıca. kullanım yerinde bir kalite kontrol sisteminin yerleştirilmesini öngörür ve mamullerin bu standarda uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılar. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar.100. Bununla birlikte. diğer kaplamalarda ve öndökümlü beton mamullerde kullanılan beton da dahil olmak üzere. çimento yapımında bir bileşen olarak kullanılanlar ile beton yapımında kullanılan inert dolgu agregaları dışındaki dolgu agregalarını kapsamaz. bunlarla ilgili yeni deney metotları.Kısım 3: Basitleştirilmiş petrografik tanımlama için işlem ve terminoloji Agregaların genel özellikleri için deneyler . tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır.Part 2: Chemical analysis of cement 2005 EN 932-3 Tests for general properties of aggregates .500 kg/m3) ile 2. bilinen ve geleneksel doğal ve yapay agregaların yanı sıra. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır.Hafif agregaların özellikleri.Eleme metodu 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı. EN 206-1'e uygun beton ile yollarda. standardlarda yer almakta olup. mamulün kullanım tecrübesine bağlı olarak her durum için ayrı ayrı belirtilebilir ve taraflar arasındaki özel sözleşmelerde tarif edilebilir. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda. Not 2 . atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. 1 .Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini . Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir.Yapılarda kullanılan agregalar. kolonda verilmiştir.00 Mg/m3 (2. EN.50 Mg/m3 (1. İlâve karakteristikler ve özellikler. Bu standard.15.000 kg/m3)'ten daha büyük olan agregaları kapsar. IEC Adı vb. bütün beton tiplerinde kullanılan ve etüvde kurutulmuş tane yoğunluğu 2. 91.Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description EN 932-5 Tests for general properties of aggregates . bu standardda belirtilen bütün özelliklere uygun olmalıdır.

Part 10: Assessment of fines .ICS 91.Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregates Test for mechanical and physical properties of aggregates .Part 2: Magnesium sulphate test Adı (Türkçe) TS 9582 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-3 deneyler .Part 8: Assessment of fines.Bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-8:2004 özellikleri için deneyler .100.Bölüm 10: İnce tanelerin tayini .Sand equivalent test EN 933-9 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini TS EN 1097-9 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .İnce dolgu malzemelerinin tane büyüklüğüne göre sınıflandırılması (hava jetiyle eleme) - EN 1097-2: 1998 EN 1097-3 EN 1097-6 EN 1097-8: 1999 EN 1097-9 TS EN 1097-1 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Bölüm 9: Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncin tayini .Part 4: Determination of particle shape .Nordik deneyi TS EN Agregaların termal ve atmosferik 1367-1:2008 etkilere karşı özellikleri için deneyler Bölüm 1: Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini TS EN 1367-2 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .Bölüm 2: Parçalanma direncinin tayini için metotlar TS EN 1097-3 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler .Kum eş değeri tayini TS EN 933-9 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Percentage of shells in coarse aggregates EN 933-8 Test for geometrical properties of aggregates .Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Bölüm 8: İnce tanelerin tayini .Şekil indisi TS EN 933-7 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN. No (İngilizce) EN 933-3 Tests for geometrical properties of aggregates .Part 8: Determination of the polished stone value Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (MikroDeval) TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-2:2000 özellikleri için deneyler .15.Part 3: Determination of particle shape .Bölüm 3: Tane şekli tayini Yassılık endeksi TS 3814 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-4 deneyler .Shape index EN 933-7 Tests for geometrical properties of aggregates .Kavkı içeriğinin tayini TS EN 933-8 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Nordic test Tests for thermal and weathering properties of aggregates . 91. IEC Adı vb.Part 9: Assessment of fines .Part 6: Determination of particle density and water absorption Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 7: Determination of shell content .100.Kısım 7: İri agregalarda kavkıların yüzdesi .Bölüm 9: İnce tanelerin tayini .Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres .Bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini TS EN 1097-6 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Grading of fillers (air jet sieving) prEN 933-11 EN 1097-1 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 2: Magnezyum sülfat deneyi EN 1367-1: 2007 EN 1367-2 2 . ISO.Methylene blue test EN 933-10 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 4: Tane şeklinin tayini .Flakiness index EN 933-4 Tests for geometrical properties of aggregates .Metilen mavisi deneyi TS EN 933-10 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Part 3: Determination of loose bulk density and voids Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 2: Methods for the determination of the resistance to fragmentation Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing Tests for thermal and weathering properties of aggregates .

0. 3. 3 .Part 4: Determination of drying shrinkage EN 1744-1: Tests for chemical properties of 1998 aggregates . perforated metal plate and electroformed sheet . IEC Adı vb. Not "Çok ince malzeme"nin tarifi için Madde 3.1 Agrega Yapılarda kullanılan taneli malzeme. 3. 3.3 Karışık (tuvenan) agrega İri ve ince agregaların karışımından oluşan agrega.Göz ve delik açıklıklarının anma büyüklükleri 3 Terimler ve tarifler Bu standardın amaçları bakımından.15.Nominal sizes of openings Adı (Türkçe) TS EN 1367-4 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .Metal tel örgülü ISO 565:2001 elekler. Not Bu gösterilişte.8 İnce agrega "D" değerinin 4 mm'den küçük veya 4 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüğündeki agregaya verilen isim. 3.30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN. doğal. alt (d) ve üst (D) elek göz açıklıkları cinsinden ifade edilen d/D olarak gösterilişi.5 Geri kazanılmış agrega Önceden yapılarda kullanılmış olan inorganik malzemelerin işlemden geçirilmesi sonucunda elde edilen agrega. iri ve ince agrega kısımlarına ayırmaksızın veya iri ve ince agrega kısımları ayrıca hazırlandıktan sonra bunların birleştirilmesi suretiyle üretilebilir.Part 5: Determination of acid soluble chloride salts EN 1744-6 Tests for chemical properties of aggregates .6 Dolgu agregası Çoğunluğu. Agrega.100.12'ye bakılmalıdır. No (İngilizce) EN 1367-4 Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Bölüm 6: Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini TS 1225 Deney elekleri .Part 1: Chemical analysis EN 1744-5 Tests for chemical properties of aggregates .Part 6: Determination of the influence recycled aggregate extract on the initial setting time of cement ISO 565:1990 Test sieves .100.Bölüm 5: Asitte çözünebilen klorür tuzlarının tayini TS EN 1744-6 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler . 3.Metal wire cloth. 3.Bölüm 1: Kimyasal analiz TS EN 1744-5 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler .4 Yapay agrega Isıl veya diğer uygulamaları ihtiva eden bir endüstriyel işlem sonucunda elde edilen mineral kökenli agrega. aşağıdaki terimler ve tarifler geçerlidir: 3.ICS 91. ISO.7 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) Agreganın. 3. Not Karışık agregalar.2 Doğal agrega Mekanik işlem dışında herhangi bir işleme tâbi tutulmamış olan mineral kaynaklardan elde edilen agrega.063 mm göz açıklıklı elekten geçen ve yapı malzemelerine belirli özellikler kazandırmak amacıyla ilâve edilen malzeme.Bölüm 4: Kuruma çekmesi tayini TS EN Agregaların kimyasal özellikleri için 1744-1:2000 deneyler . 91. delikli metal plâkalar ve elektrokimyasal şekillendirilmiş levhalar . yapay veya geri kazanılmış tipte olabilir. üst göz açıklıklı elekte kalan (elek üstü) ve alt göz açıklıklı elekten geçen bazı tanelerin (elek altı) varlığı kabul edilir.

Not 1 . 4 Geometrik özellikler 4. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.100. "d" değerinin ise 2 mm'den büyük veya 2 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüklerindeki agregaya verilen isim.12 Çok ince malzeme 0. gemi yükü) veya uniform olduğu varsayılan şartlar altında bir defada üretilen agrega stoğu.4'ten küçük olmalıdır. belirtilen bir sürede üretilen agrega miktarı bir parti olarak değerlendirilmelidir. d/D gösterilişi kullanılarak agrega tane sınıfı cinsinden belirtilmelidir.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler.063 mm göz açıklıklı elekten geçen agrega tane sınıfı. sevkiyat miktarı.2 Agrega tane sınıfları Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar dışındaki bütün agregalar.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 İnce agregalar.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için.11 Parti Üretim miktarı. kamyon yükü. Not 2 .ICS 91. yassılık endeksi 55 olsun.3'te belirtilen tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. Meselâ. Not Kesintisiz bir işlem uygulanarak.100. kayaç veya çakılların doğal olarak parçalanması ve/veya ezilmesi veya yapay agregaların işlenmesi suretiyle üretilebilir.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. 4 . uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla Madde 4'te belirtilen deneyler yapılmalıdır.10 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar "D" değerinin 8 mm'den küçük veya 8 mm'ye eşit olduğu buzul ve/veya nehir kökenli doğal agregalara verilen isim. Gerektiğinde. Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar. 3.13 Kategori Agregaya ait bir özelliğin. Not Bu agregalar. 4. Agrega tane sınıfları. 3. 3. 3. Not Farklı özelliklerden oluşan kategoriler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir. bir değerler aralığı veya bir sınır değeri olarak ifade edilen seviyesi. 91. bu değerin Çizelge 8'deki karşılığı olarak Fl55 (beyan değer) alınır.9 İri agrega "D" değerinin 4 mm'den büyük veya 4 mm'ye eşit. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. işlenmiş agregaların harmanlanması suretiyle de üretilebilir.14 Sınıflandırma Belirtilen bir elek serisinden geçen ve kütlece yüzde olarak ifade edilen tane büyüklük dağılımı.15. Seri 1 ve seri 2'den seçilen elek göz açıklık kombinasyonlarının kullanılmasına izin verilmez. Çizelge 1'de belirtilen temel elek serisi veya temel elek serisi + seri 1 veya temel elek serisi + seri 2 sütunlarından seçilen bir elek göz açıklığı çifti kullanılarak belirtilmelidir. dolgu olarak belirtilmeli ve Madde 4. Not 3 . 1. 3. kısmî sevkiyat miktarı (demir yolu vagon yükü. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir. 3.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. "Serbest" kategori kullanılabilir. Agrega tane sınıflarının D/d oranı.

91.3.1 Genel EN 933-1'e uygun olarak tayin edildiğinde.Parantez içinde gösterilen yuvarlatılmış büyüklükler. agregaların tane büyüklüğü dağılımı.3 (6) 8 10 12.2 (11) 16 22. Agregalar.5 (32) 40 63 Not .Agrega tane sınıflarının belirtilmesinde kullanılan elek göz açıklıkları Temel elek serisi mm 0 1 2 4 8 16 31.2 ilâ Madde 4.6 (5) 8 11. 5 .3. d/D tane sınıfı gösterilişine ve Çizelge 2'den seçilen kategorilere uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir. Not .100. bir ayrışmanın (segregasyonun) oluşmamasına dikkat edilmelidir. 4.3.4 (22) 31.3 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) 4. 4.2 İri agregalar Bütün iri agregalar.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 1 .6'da belirtilen şartları sağlamalıdır.5 (32) 63 Temel elek serisi + seri 1 mm 0 1 2 4 5. agrega tane sınıfına (d/D) bağlı olarak Madde 4.1 ilâ Madde 4.Önemli derecede farklı yoğunluğa sahip agregalar harmanlandığında.ICS 91. en fazla 6 ay içerisinde farklı yığınlardan belirlenen tane büyüklüğü dağılımı değerlerinin en az % 90'ı.5 (12) 14 16 20 31.5 (32) 45 63 Temel elek serisi + seri 2 mm 0 1 2 4 6.3.15.3.6'da belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır. fabrika üretim kontrol sistemi içinde değerlendiriliyorsa.3. üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü değerleri ile ilgili toleranslar için Madde 4.

aşağıda verilen ilâve şartları (i ve ii) sağlamalıdır: i) ii) Bütün tane büyüklüğü dağılımları.70 GT17.100.2 mm İnce D ≤ 4 mm ve d = 0 Doğal olarak D = 8 mm ve d = 0 sınıflandırılmış 0/8 Karışık a) b) c) d) GA90 100 98 . Üretici. Kesikli granülometriye sahip agregadan yapılan beton veya diğer özel kullanımlar için ilâve özellikler belirtilebilir.15. kategoriler için farklı özelliklere sahiptir.99 90 . 91. Gd GC85/20 GC80/20 GC90/15 GF85 GNG90 Agrega Tane büyüklüğü İri D/d ≤ 2 veya D ≤ 11.100 Dc 85 .4 katından daha küçük orana sahip elekler kullanılmayabilir.5 ± 17.100 98 .20 0 . bir sonraki en yakın elek göz açıklığı kullanılmalıdır. Elekten geçen yüzde (D). orta göz açıklıklı elekten geçen yüzde.99 85 .15 d/2 a.Orta göz açıklıklı eleklerle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı için genel sınırlar ve toleranslar Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Orta göz açıklıklı elek Kategori D/d Üreticinin beyan ettiği tipik tane mm GT Genel sınırlar büyüklüğü dağılımına uygulanacak toleranslar <4 D/1. Not .100 98 .70 GT15 ± 15 ≥4 D/2 25 . Çizelge 3'te verilen genel sınırlara uymalıdır.100 85 . ISO 565:1990 R 20 serisindeki tam numaralar olmaması durumunda. Diğer agrega ürün standardları.100 98 .99 80 . kütlece % 99'dan daha büyük olabilir.20 0 .5 Yukarıda gösterildiği gibi hesaplanan orta göz açıklıklı eleğin.b 98 .ICS 91.99 90 .2 mm D/d > 2 ve D > 11.100 90 .4 D a.Tane büyüklüğü dağılımı için genel özellikler Elekten geçen kütlece yüzde 2D 100 100 100 100 100 1.Yaygın olarak kullanılan ürün tane büyüklükleriyle ilgili genel sınırlar ve toleranslar. Bir önceki alt elek göz açıklığının 1. ancak bu gibi durumlarda üretici. serideki en yakın elek kullanılmalıdır. ISO 565:1990/R 20 serisinde verilen tam elek göz açıklığına sahip olmaması durumunda. d.4 25 . Ek A'da verilmiştir.99 GA85 Hesaplanan elek numaralarının.2 mm ve D/d > 4 olan tane büyüklük dağılımı yapılmış iri agregalarda.100 95 . 6 . d/2 göz açıklıklı elekleri ile temel elek serisi + seri 1'deki veya d ile D arasında yer alan temel elek serisi + seri 2'deki elekler de dahil olmak üzere tipik tane büyüklüğü dağılımını belgelendirmeli ve beyan etmelidir.99 db 0 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 2 . orta göz açıklıklı elekten geçen kısmın tane büyüklüğü dağılımı ve Çizelge 3'teki kategorilerden seçilen toleransları belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. D.2 mm ve D/d > 2 veya b) D ≤ 11.100. Çizelge 3 . D ≤ 45 ve d = 0 a) D > 11.b 0-5 0-5 0-5 Kategori.99 100 98 .

Çizelge 4 . b) Tane büyüklüğü dağılımları. 4.2 mm ve D/d ≤ 2 veya b) D ≤ 11. ince agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır. tane büyüklüğü dağılımı toleransları Ek C'ye uygun olarak uygulanmalıdır. Çoğu uygulamalarda normal yeterlilikle kullanılan ince agregalar.2 mm ve D/d ≤ 4 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 olan tek tane büyüklüğüne sahip iri agregalar için Çizelge 2'de belirtilenlerden başka ilâve şart konulmayabilir. 4.3 İnce agregalar İnce agregalar. üst elek göz açıklığına (D) uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. Özel kullanımlar ve tane büyüklüğü dağılımı değişkenliğinin azaltıldığı durumlar için belirtilmesi halinde. 0.100.063 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde değerlerine uygulanır. Çizelge 5'te verilen toleranslara uygun olmalıdır. Ek B'de verilmiştir (Çizelge B.3. Tipik tane büyüklüğü dağılımı. Çizelge 2'de elekten geçen yüzde değerleriyle (D) daha da sınırlı hale gelir.15.3. Üretici.2). Çizelge 4'te belirtilen özelliklere uygun olmalıdır. 91. Not İnce agregaların irilik sınıflamasıyla ilgili tavsiyeler.ICS 91.250 0.4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar. Çizelge 11'den seçilen kategori için çok ince malzemenin miktarının en büyük değeri. Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır.1 ve Çizelge B. 7 . Aşağıda belirtilen ilâve özellikler.100.063 a) b) Elekten geçen kütlece yüzdelerin toleransları 0/4 0/2 0/1 ± 5 a) ± 20 ± 20 ±3 ± 5 a) ± 20 ± 25 ±5 ± 5 a) ± 25 ±5 b) ± 5'lik toleranslar. üretilen her bir ince agrega tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir.Genel kullanım amaçlı ince agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0.30 a) D > 11. Çizelge 4'te belirtilen elek göz açıklıklarından geçen kütlece agrega yüzdesi olarak ifade edilir. 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır: a) Üretici. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler. üretilen her agrega için tipik tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. Belirtilen toleranslara ilâve olarak.

3 4 1 0/8 0/8 4 1 0/10 5.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 5 .4 (22) 4 0/45 Not . Agrega tane büyüklüğü mm 8 .125 0.063 Toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) ±5 ± 10 ± 10 ± 10 ±3 ±2 4.250 0. Karışık agregalar ayrıca.3.4 (22) 16 4 0/31.3 (6) 2 0/12.2 (11) 6. 91. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir. agrega tane büyüklüğüne uygun olarak Çizelge 6'da belirtilen iki ara elekten geçen yüzde kısmı için öngörülen özelliklere uygun olmalıdır.Parantez içinde verilen rakamlar.5 (32) 20 4 0/40 22.6 (5) 2 0/11.5 (12) 8 2 0/14 8 2 0/16 0/16 10 2 0/20 11.100.15.100.0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 8 2 1 0.5 Karışık agregalar Karışık agregalar.5 (32) 0/31.Karışık agregaların tane büyüklüğü dağılımı özellikleri Aşağıda gösterilen eleklerin genel sınırları (Elekten geçen kütlece yüzde) 40 ± 20 70 ± 20 Temel elek serisi + seri 1 Temel elek serisi + seri 2 Elek için mm 4 1 0/6.2 (11) 2 0/22. D ≤ 45 mm ve d = 0 olan iri ve ince agrega karışımından oluşmalı ve Çizelge 2'den seçilen kategori için genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır. Çizelge 6 .ICS 91.

Çizelge 8'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Çizelge 7'de belirtilen sınırlara uygun olmalıdır. iri agregaların şekli. 2 mm. Yassılık indeksi. Çizelge 10'da belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. Yassılık indeksi. 0.3. Elek göz açıklığı mm a) 4.063 mm.Dolgu agregalarının tane büyüklüğü dağılım özellikleri Elekten geçen kütlece yüzde Üretici tarafından beyan edilen en Münferit sonuçlar için genel aralık büyük aralık a) 2 100 0.3. iri agregaların tane şeklinin tayininde referans deney olarak kullanılmalıdır.4 İri agregaların tane şekli Gerektiğinde.5 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası Gerektiğinde. satır 1). ISO 565:1990'da belirtilen eleklerden R 20 serisi ile 0.15.063 70 .125 mm. EN 933-3'te belirtilen yassılık indeksi cinsinden tayin edilmelidir. 4 mm.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 4.500 mm.1. 9 . son 20 değeri esas alır (Çizelge H. 31. 0. Sonuçların %90'ı. bu aralığın içerisinde olmalı.250 mm. 8 mm. ancak sonuçların tümü. Çizelge 9'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. genel tane büyüklüğü dağılım aralığı dahilinde bulunmalıdır (Sütun 2). 1 mm.En büyük şekil indeksi değerlerine göre kategoriler Şekil indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 55 > 55 Serbest Kategori Sl SI15 SI20 SI40 SI55 SIBeyan SINR 4.7 Özel kullanım amaçlı agregalar Belirli bir nihaî beton kullanımı için özel agreganın tane büyüklüğü dağılımının tayini gerektiğinde.125 85 -100 10 0.6 Dolgu agregaları EN 933-10'a uygun olarak tayin edilen dolgu agregası tane büyüklüğü dağılımı. EN 933-4'e uygun olarak tayin edilmiş olan şekil indeksi. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. EN 933-7'ye göre tayin edilmiş olan iri agregaların kavkı muhtevası. 91.100 10 Beyan edilen tane büyüklüğü dağılım aralığı. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. 4. 0.100.ICS 91. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.100. Çizelge 9 .5 mm ve 63 mm göz açıklıklı eleklerden uygun olanları kullanılarak özel tane büyüklüğü dağılımı aralıkları tanımlanmalıdır. Çizelge 8 . Çizelge 7 .En büyük yassılık indeks değerlerine göre kategoriler Yassılık indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 35 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori Fl FI15 FI20 FI35 FI50 FIBeyan FINR Gerektiğinde. 16 mm.

1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. Los Angeles katsayısı 60 olsun. Ek D'ye uygun olarak değerlendirilmeli ve zararlı olup olmadığına karar verilmelidir.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. bu değerin Çizelge 12'deki karşılığı olarak LA60 (beyan değer) alınır.6 Çok ince malzemenin muhtevası EN 933-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan çok ince malzemenin muhtevası. Çizelge 11'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.İri agregaların en büyük kavkı muhtevası değerlerine göre kategori Kavkı muhtevası % ≤ 10 > 10 Serbest Kategori SC SC10 SCBeyan SCNR 4.Çok ince malzeme muhtevasının en yüksek değerlerine göre belirlenmiş kategoriler Agrega 0. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece yüzde ≤ 1.15. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır. Gerektiğinde.5 f4 fBeyan fNR f3 f10 f16 fBeyan fNR f3 f11 fBeyan fNR f3 f10 f16 f22 fBeyan fNR İri agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar Karışık agregalar İnce agregalar 4.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa.ICS 91. 5 Fiziksel özellikler 5. Meselâ.100. "Serbest" kategori kullanılabilir. Çizelge 11 . Çizelge 7'de belirtilen şartları sağlamalıdır. 91. Madde 4'te belirtilen deneyler. Dolgu agregasındaki çok ince malzemenin muhtevası.100. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. Not 2 . nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir.7 Çok ince malzemenin kalitesi Dolgu agregaları da dahil ince agregalardaki çok ince malzemenin kalitesi. Not 1 . 10 .Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 10 .5 ≤4 >4 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 > 16 Serbest ≤3 ≤ 11 > 11 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 ≤ 22 > 22 Serbest Kategori f f1. Not 3 .

15. 11 .En yüksek darbe direnç değerlerine göre kategoriler Darbe değeri % ≤ 18 ≤ 22 ≤ 26 ≤ 32 > 32 Serbest Kategori SZ SZ 18 SZ 22 SZ 26 SZ 32 SZ Beyan SZNR 5. yüzey işlemlerinde kullanılan iri agregaların parlatmaya karşı direnci (parlatma değeri PSV). belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 13'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. iri agregaların aşınmaya karşı direnci (Mikro-Deval katsayısı.100. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 14'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.En büyük Los Angeles katsayısı değerlerine göre kategoriler Los Angeles katsayısı ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 40 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori LA LA15 LA20 LA25 LA30 LA35 LA40 LA50 LABeyan LANR Gerektiğinde.4 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci 5. parçalanmaya karşı direncin tayininde referans deney metodu olarak kullanılmalıdır.PSV) Gerektiğinde.ICS 91. Çizelge 12 . Mikro-Deval katsayısı. EN 1097-2:1998 Madde 6'ya uygun olarak tayin edilen darbe değeri. EN 1097-8'e uygun olarak tayin edilmelidir.3 İri agregaların aşınmaya karşı direnci Gerektiğinde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 5.2 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Gerektiğinde. Parlatmaya karşı direnç.1 Parlatmaya karşı direnç (parlatma değeri .En yüksek aşınmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Mikro-Deval katsayısı ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MDE MDE10 MDE15 MDE20 MDE25 MDE35 MDEBeyan MDENR 5. Los Angeles deney metodu. Çizelge 14 . MDE). Çizelge 15'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Los Angeles katsayısı. Çizelge 13 .4. parçalanmaya karşı direnç. EN 1097-1'e uygun olarak tayin edilmelidir. 91. Çizelge 12'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. EN 1097-2:1998 Madde 5'te belirtilen Los Angeles katsayısı cinsinden tayin edilmelidir.100.

2 Yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri . 5.1 İri agregaların donma/çözülme etkisine karşı direnci Donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılacak betonlar için donmaya dirençli agregaya ihtiyaç duyulması durumunda. yığın yoğunluğu.En yüksek parlatmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Parlatma değeri ≥ 68 ≥ 62 ≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 Ara değerler ve 44'ten küçük değerler Serbest Kategori PSV PSV68 PSV62 PSV56 PSV50 PSV44 PSVBeyan PSVNR 5. Yüzey aşınmasına karşı direnç. çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç (Nordik aşınma değeri .7. EN 1097-9'a göre tayin edilmelidir. yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri .100. EN 1097-3'e ve istenmesi halinde beyan edilen sonuçlara uygun olarak tayin edilmelidir.AAV) Gerektiğinde. 91. Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç.AN).Çivili lâstiklerden kaynaklanan en yüksek aşınmaya karşı direnç değerleri için kategoriler Nordik aşınma değeri ≤7 ≤ 10 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 30 Ara değerler ve 30'dan büyük değerler Serbest Kategori AN AN7 AN10 AN14 AN19 AN30 ANBeyan ANNR 5. Çizelge 18 veya Çizelge 19'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. 5.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 15 . 12 . Çizelge 16 .En yüksek yüzey aşınmasına karşı direnç değerlerine göre kategoriler Agrega aşınma değeri ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 Ara değerler ve 20'den büyük değerler Serbest Kategori AAV AAV10 AAV15 AAV20 AAVBeyan AAVNR 5.15.4. EN 1367-1 veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilmiş olan donma direnci. Çizelge 16'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.AAV). tane yoğunluğu ve su emme oranı. istenmesi halinde tayin araçları ve kullanılan hesaplamalarla birlikte beyan edilmelidir.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Gerektiğinde.7 Dayanıklılık 5.6 Yığın yoğunluğu Gerektiğinde. EN 1097-8:1999 Ek A'ya uygun olarak tayin edilmelidir.ICS 91.100.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç Gerektiğinde. EN 1097-6'ya göre tayin edilmeli ve sonuçlar. Çizelge 17 .4. Çizelge 17'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.

gerektiğinde yapı betonunda kullanılacak agregaların. 91. prEN 933-11’e göre tayin edilmeli ve Çizelge 20’de belirtilen ilgili kategorilere göre beyan edilmelidir.3 Alkali-silika reaktifliği Gerektiğinde. Çizelge 19 . geri kazanılmış agrega.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregaların donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılmasıyla ilgili yol gösterici bilgiler Ek F'de verilmiştir.7. Not 2 .En yüksek donma-çözülme direnç değerlerine göre kategoriler Donma-çözülme (Kütlece yüzde kaybı a) ) ≤1 ≤2 ≤4 Kategori F F1 F2 F4 a) >4 FBeyan Serbest FNR Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir durumlarında. Çok nadir durumlarda.100. Not Alkali-silika reaktifliğinin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler.100. 5.genleşme. sönmemiş kireç gibi genleşen malzeme içerebilir. Donma/çözülmeye karşı direnci değerlendirmek için su emme değerinin kullanılmasıyla ilgili tavsiye.ICS 91.075'i aşmamalı ve sonuçlar beyan edilmelidir durumunda.2 Hacim kararlılığı . ayrıca Ek A’ya bakılmalıdır). tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir. agregaların alkali-silika reaktifliği.8 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması Geri kazanılmış iri agregadaki bileşen malzemelerin oranları. Not 1 . Ek G'de verilmiştir.Hacim kararlılığı .2. EN 1367-4'e uygun olarak deneye tâbi tutulması yoluyla tayin edilen (agreganın geri kazanılmış olması kuruma büzülmesi % 0. hava sürüklenmiş beton ile kaplanmış kütle betonuna veya simetrik veya yoğun donatılı ve açık havaya maruz kalmayan yapı elemanlarına uygulanmaz.kuruma büzülmesi Agrega özellikleri sebebiyle betonda hasara yol açan büzülme çatlakları oluşması halinde.Magnezyum sülfat kullanılarak elde edilen en yüksek don dayanıklılığı değerlerine göre kategoriler Magnezyum sülfat değeri (Kütlece yüzde kaybı) ≤ 18 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MS MS18 MS25 MS35 MSBeyan MSNR 5. bu çizelgede verilen sınırlar uygulanmaz. Çizelge 18 .Bu özellik. 13 .15. Bu durumda. kullanım yerinde geçerli olan mevzuata uygun olarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. 5.3'te verilmiştir. kurumanın hiç meydana gelmediği yerlere. Madde F. Herhangi bir deney metodu mevcut olmadığı için genleşme ile ilgili sınır değerlerin verilmesi henüz mümkün değildir.7.

beton mamulleri.100.2 a) FL0.ICS 91.15.Muhtelif: metaller (demirli ve demir dışı).5≤1 XRg1≤2 XRg2Muhteva cm3/Kg FL ≤ 0. sadece yüksek kalitede yüzey bitirme işlemi gerektiren özel uygulamalar içindir. doğal taş Hidrolik bağlı agrega Kil duvar birimleri (tuğlalar ve karolar gibi) Kalsiyum silikat duvar birimleri Gazbeton (yüzmeyen) Bitümlü malzemeler Hacimde yüzen malzeme Diğer: . Bileşen a) Çizelge 20’deki bileşenlerin tarifleri. harç Beton duvar birimleri Serbest agrega.Geri kazanılmış iri agregalardaki bileşenler için kategoriler Muhteva Kategori (kütlece %) Rc ≥ 90 Rc90 ≥ 80 Rc80 ≥ 70 Rc70 ≥ 50 Rc50 < 50 RcBeyan Serbest RcNR Rc + Ru ≥ 95 Rcu95 ≥ 90 Rcu90 ≥ 70 Rcu70 ≥ 50 Rcu50 < 50 RcuBeyan Serbest RcuNR Rb ≤ 10 Rb10≤ 30 Rb30≤ 50 Rb50> 50 RbBeyan Serbest RbNR Ra ≤1 Ra1≤5 Ra5≤ 10 Ra10X + Rg ≤ 0.Bağlayıcı (kil ve toprak gibi) . kereste (yüzmeyen).2 kategorisi.Alçı sıva Cam Rg 14 . 91.100.5 XRg0.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 20 . plâstik ve lâstik .2≤2 FL2≤5 FL5≤ 0. prEN 933-11’e göre aşağıda verilmiştir: Bileşen Rc Ru Rb Ra FL X Muhteva (kütlece %) Beton.

15 . nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir.3. bu değerin Çizelge 21 'deki karşılığı olarak AS1. b) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar için % 1'i aşmamalıdır.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. olarak beyan edilmelidir. ülke içindeki ocaklardan çıkarılan agregalar için). uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır. havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun asitte çözünebilen sülfat muhtevası kütlece % 1. betonun klorür muhtevasının hesabında kullanılabilir. "Serbest" kategori kullanılabilir. Gerektiğinde. beton agregalarının suda çözünebilen klorür iyon muhtevası.3. Not Birleştirilmiş agreganın suda çözünebilen klorür iyon muhtevasının % 0. Beton yapımında kullanılan geri kazanılmış agregaların asitte çözünebilen klorür iyon muhtevası. EN 1744-5’e uygun olarak tayin edilmeli ve gerektiğinde imalâtçı tarafından beyan edilmelidir.100.2 olsun. Not 1 .8 > 0.8 ASBeyan ASNR AS1.3 Kükürtlü bileşikler 6. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir. Meselâ. bu değer.01’den daha fazla olmadığı biliniyorsa (meselâ. Madde 4'te belirtilen deneyler. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse.2 AS0. agregaların ve dolgu agregalarının EN 1744-1:1998 Madde 11'e uygun olarak tayin edilmiş olan toplam kükürt muhtevası.8 Serbest ≤ 1.2 ≤ 0. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.0 > 1.2 Toplam kükürt Gerektiğinde. Not 3 . Not 4 . 6. 6.ICS 91. EN 1744-1:1998 Madde 7'ye uygun olarak tayin edilmeli ve istenmesi halinde üretici tarafından beyan edilmelidir. Çizelge 21 .Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. EN 1744-1:1998 Madde 12'ye uygun olarak tayin edilmiş olan beton agregalarının ve dolgu Çizelge 21 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun agregalarının asitte çözünebilen sülfat muhtevası.Alkali-silika reaktifliği ve kimyasal bileşenlerin kullanıldığı betonun dayanıklılığı ve yüzey özellikleriyle ilişkili hafif organik kirleticiler de dahil olmak üzere agregalardaki kimyasal bileşenlerin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler Ek G'de verilmiştir.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. S cinsinden.Asitte çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Asitte çözünebilen sülfat muhtevası (Kütlece yüzde) ≤ 0.2 (beyan değer) alınır. a) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu için kütlece % 2'yi. 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 6 Kimyasal özellikler 6.1 Asitte çözünebilen sülfat Gerektiğinde. Not 2 .15.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler.100.0 Serbest Kategori AS AS0.0 ASBeyan ASNR Agrega Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu 6.2 Klorürler Gerektiğinde.

EN 1744-1'e göre yapılacak deneyle tayin edilmelidir. EN 1744-6’ya uygun olarak değerlendirilmelidir.2 Serbest Kategori SS SS0. organik madde muhtevası veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez.4 Diğer bileşenler 6.1 olmalıdır. Bu durumda. çimento macununun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi için kategoriler Ön priz alma zamanındaki değişme (te) (dakika) ≤ 10 ≤ 40 > 40 Serbest 16 Kategori (A) A10 A40 ABeyan ANR .1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren oranlarda organik maddeleri veya diğer maddeleri ihtiva eden agregalar ile dolgu agregaları.3.2'ye uygun olarak tayin edilmelidir. Gerektiğinde. Organik madde mevcudiyeti.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregada pirotin [kararsız bir demir sülfür (FeS) bileşiği] mevcut ise.3'e uygun olarak değerlendirilmelidir.3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Gerektiğinde.3).100. a) Harç deney numunelerinin katılaşma süresini. Ön priz alma zamanındaki değişme (te). Çizelge 22 .Organik madde muhtevası deneyindeki berrak sıvının rengini değiştiren bazı inorganik bileşikler.15. Gerektiğinde. 28 günde % 20'den daha fazla azaltmayacak miktarlarda olmalıdır. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren hafif organik kirleticilerin bulunup bulunmadığı.2 SSNR 6. Not 2 . EN 1744-1:1998 Madde 15. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde. 120 dakikadan daha fazla artırmayacak ve b) Harç deney numunelerinin basınç dayanımını. özel tedbirler alınmalıdır.4. ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi bakımından. 6. S cinsinden toplam kükürt muhtevası en çok % 0. geri kazanılmış agregalar. 91. agregadan kaynaklanan suda çözünebilen malzemelerin çimento macununun (paste). EN 1744-1:1998 Madde 15.Şekerler. agrega.100. Çizelge 23’teki değerlere uygun olmalıdır. Not 1 .Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Suda çözünebilen sülfat muhtevası (kütlece %) ≤ 0. standard renklerden daha açık ise. Çizelge 23 . Sonuçlar. yukarıda verilen katılaşma süresi ve basınç dayanımı özellikleri uygulanmalıdır.Geri kazanılmış agregalardaki suda çözünebilen malzemelerin. betonun priz almasını ve sertleşmesini olumsuz olarak etkilemez. EN 1744-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası. harç deney numunesi kullanılarak deneye tâbi tutulmalıdır (EN 1744-1:1998 Madde 15. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir. Çizelge 22 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.ICS 91. yüksek bir organik madde muhtevasının varlığını gösterirse. fulvo asitlerin mevcudiyeti. Bu maddelerin oranları. Bu mineralin mevcut olduğu biliniyorsa. katılaşma süresi ve basınç dayanımı üzerindeki etkileri bakımından EN 1744-1:1998 Madde 15.1'e uygun olarak tayin edilmelidir.

2 Başlangıç deneyleri Amaçlanan nihaî kullanımla ilgili başlangıç tip deneyleri. Not 3 .Betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyebilen geri kazılmış agrega bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 6. b) Ham maddelerin yapısında veya işlem şartlarında. Üreticinin tuttuğu kayıtlarda. EN 1744-1:1998 Madde 19. agregaların özelliklerini etkileyebilen temel bir değişikliğin söz konusu olması.2. Not . 17 . Bu bileşenlerden herhangi birinin muhtevası.100. sodyum hidroksit veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. Her iki deney de geri kazanılmış agregalara uygulanabilir.Herhangi bir agregaya uygulanan kontrolün tipi.15. başlangıç tip deneyleri (Madde 7. agrega üretimi esnasında hangi kalite kontrol işlemlerinin kullanıldığı belirtilmelidir. agrega.1 ve Madde 15. kontrol edilmesi isteniyorsa. Başlangıç deneylerinin sonuçları.4. 7 Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi 7. 7. kullanım amacına ve bu kullanımla ilgili mevzuata bağlıdır. normal eşik değerlerinin üzerinde radyasyon yayma ihtimali olan bileşenlerin. Bu belge özellikle.4.100. 91. başlangıç deneylerinin sonuçları beyan edilmelidir.2'ye uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda demir ayrışması göstermemelidir. poliaromatik karbonları serbest bırakma ihtimali olan bileşenlerin veya diğer tehlikeli maddelerin belirlenmesi ile ilgili bilgileri ihtiva etmelidir.ICS 91. agreganın kullanıldığı yerde yürürlükte olan mevzuatta belirtilen sınırları aşarsa. 6. su özüt deneyi (EN 1744-6) uygulanarak deneye tâbi tutulmalıdır. 6.Şekerler.1 Genel Üretici.1 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası. ilgili malzeme için fabrika üretim kontrolünün başlangıç noktası olarak belgelendirilmelidir.2.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Organik madde varlığının tayini için iki deney metodu yaygın olarak kullanılmaktadır: sodyum hidroksit deneyi ve fulvoasit deneyi (bk.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası. 7.1'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda dikalsiyum silikat ayrışması göstermemelidir. standard renklerden daha açıksa.3'e uygun olarak hazırlanan bir deney numunesi kısmı kullanılarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. 6. Priz alma zamanı üzerindeki etkiyle ilgili olarak yukarıdaki çizelgede verilen değerler uygulanmalıdır. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı.4.5 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalardaki karbonat muhtevasının EN 196-21:2005 Madde 5'te belirtildiği gibi.2). EN 1744-1:1998 Madde 19.3’te verilen işlemlerle tayin edilemez.3 Fabrika üretim kontrolü Üretici. Geri kazanılmış agregalar için EN 1744-6 verilen işlemler kullanılmalıdır. belirtilen özelliklerin aşağıda verilen şartlardaki uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilmelidir: a) Yeni bir agrega kaynağının kullanılacak olması. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde. Ek H'de belirtilen özelliklere uyan bir fabrika üretim kontrol sistemini oluşturmalıdır. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir. karbonat muhtevası EN 1744-1:1998 Madde 12. ürünün bu standarda ve uygunsa beyan edilen değerlere uygun olduğunun sağlanması amacıyla. EN 1744-1:1998 Madde 15.2) ve fabrika üretim kontrolünü (Ek H) gerçekleştirmelidir. Not 4 .

1a ve Çizelge ZA. 8. bir depoda tekrar elden geçirilmişse. şartlara ve nihaî kullanıma bağlıdır. Ek ZA'daki Madde ZA. Geri kazanılmış agrega için Çizelge 20’ye göre bileşen kategorisi.15. en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir: Not - 18 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 8 Kısa gösteriliş Agregalar. hem kaynak.malzeme. Not - 9 a) b) c) d) İşaretleme ve etiketleme Kısa gösteriliş.100. sipariş sırasında üreticiyi. Sevkiyat tarihi. Belirli bir agregayı belirtmek için ihtiyaç duyulan diğer ilâve bilgiler. Belgenin seri numarası.100.1 Kısa gösteriliş ve tarif a) b) c) d) Kaynak ve üretici . Meselâ: a) b) Kısa gösteriliş ile tarif arasındaki ilişkiyi belirten bir kod. belirli bir nihaî kullanım ile ilişkili belirli özellikler ve Çizelge ZA. Agrega tane büyüklüğü.3'e bakılmalıdır. Müşteri. aşağıdaki terimlerle belirtilmelidir: 8.2 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler Diğer bilgilere gerek duyulması. hem de depo belirtilmelidir.1b'de kapsanmayan ilâve bilgilerle ilgili özellikler hakkında bilgilendirmelidir. CE işareti ve etiketi için.ICS 91. Bu standardın numarası. 91. Agrega tipi (EN 932-3’e uygun ve geri kazanılmış agrega için “geri kazanılmış agrega” ifadesi). İrsaliye ve teslim belgesi.

ICS 91.2 mm 16 mm 22.5 45 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 5.4 16 8/31.4 8/63 25 .5 31.Temel elek serisi + seri 1 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.6 2/16 11.4 11.2 4/31.5 16 5.6 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8.8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4. 91.5 31.1 .5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.70 2/8 4/16 11.5 16/45 22.2 Orta göz açıklığı 2/5.5 ± 17.6 4/11.70 5.4 11.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5.2 5.70 2/11.5 31.2/63 25 .4 mm Genel sınırlar GT17.5 ± 17.6 mm 8 mm 11.2 5.5 16/63 25 .5 22.6/22.5 ± 17." işareti gösterildiğinde. Not 2 .4 11.4/63 25 .4 31.70 11.2/31.2 22.5 ± 17.100.4 11.2 8 4/22.100.6/45 22. bu durum. normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.15.6/63 25 .6/32 16 8/45 22.Orta göz açıklığı olarak " .6/16 8/22.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek A (Bilgi için) Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi Çizelge A.2 5.4 16 4/45 22.2/45 31.4 5. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir. 19 .0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 11.70 8 2/22.

20 .2 ." işareti gösterildiğinde.70 2/10 8 4/20 6.3 4/10 6. 91.5 45 ± 15 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 6. bu durum.70 5 2/16 10 4/31.5 ± 17.70 4/12.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.3/16 8/20 16/40 25 .100.100.70 10 20 ± 17.5 25 .Temel elek serisi + seri 2 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.15.5 31.5 20/63 25 .3 mm 8 mm 10 mm 16 mm 20 mm Genel sınırlar GT17.ICS 91.4 10/40 16/63 25 . Not 2 .Orta göz açıklığı olarak " .3/20 14 10/31.70 2/8 8 4/16 14 8/31.5 ± 17.5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 3.3/31.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge A.5 11.5 20 31.5 16 8/40 25 .15 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 10 Orta göz açıklığı 2/6.5 16 20 ± 17.2 6.5 22.70 8 2/20 16 4/40 25 . normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.

Çizelge B.70 CP 5 .0.125)} 100 21 .45 FP 55 .1 .1 ve Çizelge B. şartname hazırlayıcıların. Çizelgelerden her biri bu tür ilâve bilgilerin sağlanmasında kullanılabilir. kararlılığın kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. ince agregaların iriliği veya inceliği ile ilgili ilâve bilgiler vermek istemesi halinde kullanılır.0. M veya F harflerinden sonra F harfi ilâve edilir (meselâ.İncelik modülüne bağlı olarak irilik veya incelik İncelik modülü MF 2. beyan edilen FM ± 0.2. normal olarak.4 FF 2. Çizelge B.50 sınırları dahilinde veya belirtilen diğer bir sınır dahilinde olmalıdır.2.25) + (> 0. orta olarak sınıflandırılanlar M harfi ve ince olarak sınıflandırılanlar ise F harfi ile gösterilir.2 seçildiğinde.1 ve Çizelge B.6 İncelik modülü (FM).5 CF 4.500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzdeye bağlı olarak irilik veya incelik Elekten geçen kütlece yüzde MP 30 . 91. Çizelge B.100.ICS 91. Ancak.500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde için. 0. ince tane büyüklüğü dağılımı için FF kullanılır).100 Çizelge B. Not İncelik modülü (FM). Çizelge B.15. orta tane büyüklüğü dağılımı için MP kullanılır).2 .1. C. İlâve olarak istendiği durumlarda. C. bir sevkiyata ait FM değeri. iri olarak sınıflandırılmış olan ince agregalar C harfi.2'de.0 . bu amaçla çizelgelerin her ikisi birlikte kullanılamaz. incelik modülü için. aşağıda verilen göz açıklıklı (mm) eleklerde kalan kümülatif kütlece yüzdelerin toplamı olarak yüzde cinsinden hesaplanır: İncelik modülü (FM) = ∑ {(> 4) + (> 2) + (> 1) + (> 0.5) + (> 0.1 seçildiğinde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek B (Bilgi için) İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler Çizelge B.1 . Benzer şekilde.100. M veya F harflerinden sonra P harfi ilâve edilir (meselâ.8 . İlâve olarak.

3. 91. Elekten geçen yüzdeyle ilgili toleranslar 0/2 ±5 ± 10 ± 15 ±5 0/4 ±5 ± 10 ± 10 ±3 0/1 ±5 ± 15 ±5 22 .Madde 4.İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0.1 .3.ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek C İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları Çizelge C.250 0.063 Not .100.15.

b) EN 933-8'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. normal olarak % 90 ihtimal seviyesinde ifade edilmelidir. kum eş değerinin (SE). 23 . belirtilen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi.ICS 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek D Çok ince malzemenin değerlendirilmesi Çok ince malzeme. Sınırlar ve/veya kategoriler.100. c) EN 933-9'a uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. Not Kesin sınırlar.100. 91. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki farklı ince agregalar için. belirtilen alt sınırı aşması. deney metotları kullanılarak daha fazla kanıt elde edilinceye kadar sabit hale getirilemez. 0/2 mm aralığı ile yapılan kum eş değeri ve metilen mavisi deneyleriyle ilgili uygunluk özellikleri.15. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata uygun olarak yerel yeterlilikteki performansla kullanılan mevcut malzemelerin özellikleriyle ilgili tecrübelerden faydalanılarak oluşturulmalıdır. metilen mavisi deneyinin (MB). aşağıda belirtilen dört durumdan birinin söz konusu olması halinde zararsız olarak kabul edilmelidir: a) İnce agreganın toplam çok ince malzeme muhtevasının. d) Bilinen bir performans yeterliliğine sahip agreganınkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması. % 3'ten veya agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre belirtilmiş olan başka bir değerden daha az olması.

agrega dayanımının da dikkate alınması gerekebilir.1 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Agregalar. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgeler veya özel bölgesel yollar için yüzey tabakası şartlarını sağlamak için).15.1 E. Yeterli bir kullanım performans kaydına sahip olan ve katkı maddesi ihtiva eden veya etmeyen agrega ve çimento kombinasyonlarından elde edilen tesiste üretilmiş betonun normal kontrol dayanımları. agreganın dayanımı ile ilgili genellikle yeterli bir bilgi sağlar.1.2 LA15.2 E. E.ICS 91. 91. LA20 kategorili agregalar veya SZ18 darbe kategorili agregalar.2. 40'tan daha büyük Los Angeles katsayılarına sahip agregalar.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek E (Bilgi için) Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler E.100. betonun çok yüksek dayanımlı olması isteniyorsa. Ancak. genellikle betondan daha yüksek dayanıma sahiptir. genellikle sadece özel durumlarda gerekir (meselâ. kullanım tecrübelerine bağlı olarak değerlendirilmelidir. E. E.1 Donma ve çözülmeye karşı direnç Betonun donma ve çözülmeye karşı direnci. suya doygunluk derecesi.1. Hava sürükleme derecesi.3 LA30 kategorili veya SZ22 darbe kategorili agregalar. darbe gerilmelerine maruz kalan yol kaplamaları ve döşeme yüzey tabakaları için gerekebilir. bileşen malzemeler ve bunların betonda kullanılan oranları ile ilişkilidir.100. özellikle önemli bir faktördür ve bu sebeple beton deney numuneleri kullanılarak betonun donma ve çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesi için gereklidir.1. 24 .

3 Petrografik yapı Donma ve çözülmeye karşı direnç. gözenekli çakmaktaşı. öncelikle iklime. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması halinde önemli oranda artar. su emme oranları % 2’den daha yüksek olmasına rağmen. % 1'den daha büyük değilse. Aşırı ayrışmış kayaçlar.1. agreganın donma-çözülme etkisine dirençli olduğu kabul edilebilir.4'te verilen fiziksel deneylerden biri. agrega tanelerinin dayanımı ve taneler dahilindeki gözeneklerin boyut ve dağılımının yanı sıra diğer süreksizliklerle de ilişkilidir. dolomitler ve Karbonifer kumtaşları çoğunlukla % 2'den daha yüksek emme değerlerine sahiptir. Meselâ. petrografik analizi veya aşağıda belirtilen fiziksel deneylerden birini ihtiva eder. bazı Jura kireçtaşları ve kumtaşları. fillit. donma veya çözülme olaylarından hasar görmesi muhtemeldir. donma-çözülme döngülerinin sıklığı. Ancak bu malzemeler.1 Deney Gösterge deneyleri Donma-çözülme hassasiyeti için bir gösterge oluşturabilen deneyler. F. yeterli veya yetersiz donma-çözülme dayanıklılığı arasındaki farklılık.2. EN 932-3'te belirtilen işleme göre petrografik analize tâbi tutulması.15.ICS 91. bazı çakıltaşları ve breşlerden elde edilen hassas agregalar. donma ve çözülmenin derecesi ve agrega tanelerinin doygunluk derecesi ile ilişkilidir. mika şist. çoğunlukla % 4'ten daha yüksek emme değerlerine sahip iken. Permiyen kireçtaşları. kısmen veya tamamen doygun çevre şartları altında veya yüksek nem şartlarında. Madde F. 25 .100.2. yeterli donma-çözülme direncine sahip olabilir.2 Petrografik analiz Agreganın.1. donma ve çözülme işleminden kaynaklanan hasar görme hassasiyeti.1. Bu tür tanelerin varlığının gözlenmesi veya varlığından şüphelenilmesi halinde.2 F.3 ve Madde F. yüksek fırın curufları. Ancak. Belirli bir oranda mikro gözenekli çakmaktaşı kökenli agrega tanelerini ihtiva eden bazı agregalar söz konusu olduğunda. 91. F. altere gözenekli bazalt veya kil çimentolu gevşek taneler.1 İklim Herhangi bir hasarın etkisi. Hasar riski. aşağıda verilenlerden bazılarını veya tümünü ihtiva edebilir: Şist.2. su emme oranından daha çok. donma-çözülme olayından hasar görme ihtimali olan zayıf ve/veya yüksek oranda su emen tanelerin varlığıyla ilgili bir gösterge ortaya koyabilir. F.1 Genel Agreganın.3 Su emme oranı EN 1097-6'ya uygun olarak tayin edilmiş olan su emme oranı.2.100. tebeşir.2 Nihaî kullanım Agregaların. donma-çözülmeye dayanıklılık için yeterli olan birçok agrega. donma-çözülmeye karşı dirençli olarak kabul edilebilir. marn. şeyl. agreganın donma-çözülmeye karşı direncin değerlendirilmesinde kullanılabilir. F.2. F. F. nihaî kullanıma.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek F (Bilgi için) Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler F. Bu deneylerden herhangi biriyle ilgili şartları sağlayan agregalar. daha yüksek emme değerlerine sahiptir. petrografik tipine ve agrega taneleri içindeki gözeneklerin boyut dağılımına bağlıdır. yoğunluk ölçmeleri ile daha iyi değerlendirilebilir.

Seçilen kategori. Magnezyum sülfat deneyi. çevresel şartlar.7. beton üzerinde deney yapmak suretiyle agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin tahkik edilmesi mümkündür.100.Kısmî doygunluk. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması durumları için en uygun olarak kabul edilir. EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir.Tuz (deniz suyu veya yol satıhları) F4 veya MS35 F2 veya MS25 F1 veya MS18 .4 Diğer gösterge deneyleri EN 1367-1'e uygun olarak tayin edilen donma-çözülme değeri veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilen magnezyum sülfat etkisine dayanıklılık değeri. Magnezyum sülfat deneyi.100.ICS 91. F.1 ile bağlantılı olarak kullanılabilir.3 Kategori seçimi Amaçlanan kullanım şartlarına benzer şartlar altında. agreganın performansı ile ilgili yeterli bir kayıt mevcut ise.1 .15. 91. istenen donma-çözülme direncinin veya magnezyum sülfat direncinin belirlenmesi amacıyla. çimentoyla bağlı tanelere sahip geri kazanılmış agregalara uygun değildir. kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 F. söz konusu agrega. kuru durum İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor . agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Çizelge F. Çevre şartları 26 . Çizelge F.Hava alanı satıh kaplamaları F2 veya MS25 F1 veya MS18 F1 veya MS18 a) Kıta Avrupa kategorisine ayrıca İzlanda.İklim ve nihaî kullanımla ilişkili donma-çözülme şiddet kategorisi İklim Akdeniz Atlantik Kıta Avrupası a) . tuz yok İstenmiyor F2 veya MS25 F1 veya MS18 . tuz yok İstenmiyor F4 veya MS35 F2 veya MS25 .Buzlanma yok. Not Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu durumlarında.Doygun. Yeterli performans kayıtlarının mevcut olmaması ve bir deneyin yapılmasının gerekmesi durumunda. İskandinavya'nın bazı bölgeleri ve şiddetli kış hava şartlarının görüldüğü dağlık bölgeler ilâve edilebilir. Madde 5.2.1'den uygun bir kategorinin seçilmesi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca. nihaî kullanım ve iklim bilgileri.

01'den daha büyük olmadığının gösterilmesi halinde.1 G. agregalarda sodyum ve potasyum tuzları halinde bulunabilir. EN 1744-5’e göre tayin edilen asitte çözünebilen klorür muhtevası. bu değer. Bu tür malzemelerin toplam klorür muhtevasının. alkali-karbonat reaksiyonudur. sülfatları oluşturmak üzere beton içinde indirgenebilirler. Geri kazanılmış agregalarda EN 1744-1’e göre tayin edilen suda çözünebilen sülfatlar. Bu tür tuzlar. curuf taneleri halinde bulunduğundan.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek G (Bilgi için) Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin. muhtemelen klorür miktarını olduğundan fazla gösterecektir. genellikle potansiyel olarak reaktif sülfatlar (alçı sıvası gibi) olup. özütlemeden önce ince toz haline öğütülmüş olsa bile. G. Geri kazanılmış agregaların çoğu için klorür iyon muhtevalarının düşük olması muhtemeldir. % 0. Bu sebeple curufta. Betonun ihtiva ettiği metalin korozyon riskini en aza indirmek amacıyla. Kristalize yüksek fırın curufunun ihtiva ettiği sülfatın büyük bir oranı. Olumsuz şartlar altında ve rutubet mevcudiyeti söz konusu olduğunda.1. G.3. bu klorürlerin EN 1744-1:1998 Madde 7’de açıklanan işlemlerde su kullanılarak özütlenmesi mümkün değildir. Reaktif olmayan bir agrega kombinasyonunun kullanılması. 91. Etkin alkali muhtevası düşük olan çimento kullanılması. betonun toplam klorür ve alkali muhtevasını arttırır. betondaki bileşen malzemelerin azamî klorür muhtevaları esas alınarak hesaplama işleminde kullanılabilir. kalsiyum alüminat ve diğer fazlarda bulunabilir. Çoğunlukla ülke içi ocaklardan elde edilen agregaların suda çözünebilir klorür iyonu muhtevasının çok düşük olması muhtemeldir.1 Alkali-silika reaksiyonu Doğal agregalarla alkali-silika reaksiyonu Belirli agregalar.15. bu olay betonda şişmeye ve takiben çatlamaya veya parçalanmaya yol açabilir. betonun klorür iyon muhtevasının hesaplanmasında kullanılmalıdır. Numune. Bu şekilde ilâve bir güvenlik marjı sağlanabilir. Betonun suya doygunluk derecesinin sınırlandırılması. aşağıda verilen tedbirlerden birinin alınması gerekli olabilir: Beton karışımının toplam alkali muhtevasının sınırlandırılması. kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler G.1. Bu bileşikler ayrıca betonda şişmeye bağlı bozulmaya sebep olur. betonda şişmeye bağlı hasara sebep olabilir.100. Belirli bir çimento-agrega kombinasyonunun bozulmaya yol açan reaktifliğinin bulunmadığını gösteren geçmiş uzun dönemli bir tecrübe olmaması halinde. G.3 G. dolayısıyla bu değer. betonun genleşme suretiyle hasar görmesine de neden olabilir. Belirli şartlar altında agregalarda mevcut olan diğer kükürt bileşikleri. çimentonun hidratasyon reaksiyonlarında hiçbir etkiye sahip değildir. betondaki gözenekler içerisindeki sıvılarda mevcut bulunan alkali hidroksitler ile reaksiyona girebilir.1 Klorürler Doğal agregalardaki klorürler Klorürler. Daha az yaygın diğer bir reaksiyon şekli. betondaki bileşen malzemelerin tümünün dikkate alındığı toplam klorür miktarının sınırlandırılması genel bir uygulamadır. miktarları büyük oranda agrega kaynağına bağlı olarak.ICS 91. yüksek oranda sülfat miktarına müsaade edilebilir. En yaygın reaksiyon şekli. 27 .100. alkaliler ve belirli silis formları arasında meydana gelir (alkali-silika reaksiyonu).2 Geri kazanılmış agregalardaki klorürler Özellikle sertleşmiş beton veya harç içerenler olmak üzere geri kazanılmış agregalarda klorürler.2 Sülfatlar Agregalarda bulunan sülfatlar.

betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyen bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15. Bazı durumlarda (meselâ. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre değerlendirilebilir. renk bozulmasına. G. Agregaların ülke sınırları dışından temin edilmesi halinde. agreganın getirildiği ülkenin konuyla ilgili tecrübelerini dikkate almalıdır. Agreganın. Reaktif demir sülfür ve linyit. CEN Report CR1901 "Regional specifications and recommendations for the avoidance of alkali-silica reactions in concrete" dokümanına bakılmalıdır. Ayrıca. bazı kil mineralleri de.6 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf bileşenleri Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun bazı bileşenleri. geri kazanılmış beton agregası olması durumunda. beton yüzey görünüşünü olumsuz olarak etkileyebilir. öngörülemeyen bileşen değişkenliği dikkate alınmalıdır. betonun yüzey görünüşünü bu şekilde etkileyen malzemelere verilebilecek iki örnektir. Her iki durumda da. kullanıldıkları betonun dayanım gelişme hızını. Not Agregalardaki kütlece çok küçük yüzdelerdeki kirleticiler. agregalar. beton agregaları olarak kullanıldıklarında betonun hacim kararlılığını olumsuz olarak etkileyebilir. Agreganın. modern üretim tesislerinden elde edilen havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun beton yapımında kullanılması halinde iyi sonuç vermemesi. 91. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren çimento hidratasyon hızını olumsuz olarak etkileyebilir. yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin uygulanamadığı hallerde. reaktif olmadığı özellikle ortaya konmadıkça malzemenin potansiyel olarak reaktif agrega olduğunun kabul edilmesi uygun olacaktır.100.ICS 91.3. geri kazanılmış agregalar için kullanılabilir.25'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0.2 Geri kazanılmış agregalarla alkali-silika reaksiyonu Geri kazanılmış agregaların kullanımı. geri kazanılmış genel agrega olması durumunda.5 Betonun priz almasını ve sertleşmesini etkileyen bileşenler Agregaların diğer bileşenleri. yukarıda belirtilen önlemlerin sürdürülebilirliğini etkileyebilir. satın alıcı. lekelenmeye. G. Geri kazanılmış agregaların. yeni betonun (veya içerisindeki çimentonun) alkali muhtevasının sınırlı olduğu hallerde. 28 .2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. böyle bir etkiye sahip maddelere iki örnektir.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. Beton yüzeyinin önemli olduğu durumlarda. hafif organik kirleticilerin seviyeleri konusunda ek şartlar koymak gerekebilir. Bazı agrega bileşenleri. dekoratif kaplamalı betonlarda olduğu gibi). geri kazanılmış beton agregalarının alkali muhtevasının tayin edilmesi ve dikkate alınması da gerekecektir. a) İnce agreganın kütlece % 0. Ancak. a) İnce agreganın kütlece % 0.5'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. beton mastarlamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan.4 Betonun yüzey tabakasını etkileyen bileşenler Görünüş özelliğinin. belirli bir nihaî kullanım için uygunluğuna itina gösterilmelidir.05'ini aşmamalıdır. G. Not Daha fazla bilgi için. betonun temel bir özelliği olarak görüldüğü durumlarda. dayanımını ve dayanıklılığını olumsuz olarak etkiler. EN 1744-1:1998 Madde 14. EN 1744-6’da verilen işlemler.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agrega-çimento kombinasyonuna. Organik madde ve şeker türevi malzemeler. yüzey kalitesini veya dayanıklılığını olumsuz olarak etkileyen oranlarda malzeme ihtiva etmemelidir.3’te verilen işlemlerle belirlenemez. G. daha az muhtemeldir. EN 1744-1:1998 Madde 14. agrega kaynağının. orijinal betonun reaktif (veya reaksiyona giren) agrega içermediğinin tespit edilmesinin yanı sıra.15.1'ini aşmamalıdır.100. kabarmaya veya beton yüzeyine yakın olması halinde patlaklara sebep olmak suretiyle.

ICS 91.2.3 Hammadde bilgisi Hammadde tipi. sistemin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli olarak temin edilmesi amacıyla.1 Giriş Bu ek.2 Fabrika üretim kontrolü için yönetim temsilcisi Üretici.3. Ek ZA Madde ZA.3 Kontrol işlemleri Üretici. Ancak. Herhangi bir tehlikeli madde ve maddelerin belirlenmesi halinde. H.2.1'de verilen not. yayımı ve kaydedilmesi ile ilgili işlemleri ve sorumlulukları kapsayan üretim kontrol kullanma kılavuzunda belirtilmek suretiyle belgelendirilmelidir. a) Uygun olmayan özellikte ürün oluşmasının önlenmesi ile ilgili işlemin başlatılması. Üretici.2. Not 1 . H. agrega üreticisinin dikkatine sunulur.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek H Fabrika üretim kontrolü H. kalite sapmalarının belirlenmesi. uygun yetkilere sahip bir kişiyi atamalıdır. yetki ve ilişkiler. agregaların bu standardda belirtilen ilgili özelliklere uygun olmasının temin edilmesi amacıyla kullanılacak bir fabrika üretim kontrol sistemini açıklar.3. H.15.Konsey’in 76/769/EEC Direktifi'nde tarif edilen tehlikeli maddelerin çoğu. 91. Belge ve verilerin yönetimiyle ilgili bir işlem. H. bununla ilgili kontrol araçları oluşturulmalıdır. bu ekte verilen prensiplere göre değerlendirilmelidir.100. H.2 Alt ihale hizmetleri İşlemin herhangi bir bölümü. üretici tarafından ihaleye verilirse. kaynağı ve uygun olması halinde hammaddenin bulunduğu yeri ve üretim plânını gösteren bir veya daha fazla haritayı ihtiva eden belgeler mevcut olmalıdır. 29 . agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan hükümlere göre yürürlükte olan sınır değerlerini aşmadığının temin edilmesi.3 Yönetimin gözden geçirmesi Bu ekte belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla kabul edilmiş olan fabrika üretim kontrol sistemi. organizasyon açısından serbestlik ve yetkiye ihtiyaç duyan personel ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere. dağıtılması ve yönetimi ile belgelendirmede yapılan değişikliklerin hazırlanması. yönetim tarafından uygun aralıklarla denetlenmeli ve gözden geçirilmelidir. yapan ve kontrol eden tüm personel arasındaki sorumluluk. malzemelerin muayene edilmesi ve fabrika üretim kontrol sistemiyle ilgili dokümanları kapsayan hükümleriyle ilgili belgeleri ve verileri kapsamalıdır.1 Organizasyon Sorumluluk ve yetki Kaliteyi etkileyen işleri idare eden. H. bu ekte belirtilen hususların uygulanmasını ve devam etmesini sağlamak amacıyla. kaydedilmesi ve giderilmesi amacıyla. fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususların yerine getirildiği işlemleri ihtiva eden bir fabrika üretim kontrol kullanım kılavuzunu oluşturmalı ve muhafaza etmelidir.1 Belge ve veri kontrolü Belge ve veri kontrolü. her bir agrega üretim tesisi için.2 H. tarif edilmelidir. genellikle mineral kökenli agrega kaynaklarının çoğunda mevcut değildir. dahilî ve haricî belgelendirme ve verilerin onaylanması. bu maddelerin muhtevasının. Fabrika üretim kontrol sisteminin etkinliği. üreticinin sorumluluğundadır.3. bu standardın satın alma. Bu gözden geçirmelerle ilgili kayıtlar tutulmalıdır. ihale edilen işlemin herhangi bir bölümü ile ilgili tüm sorumluluğu taşımalıdır. yayınlanması. H.100. b) Varsa. işleme.

gözle muayeneyi gerektirebilir.2 ve Çizelge H. H. muayenelerin sıklığını ve şeklini tarif etmelidir. kötü hava şartlarında işlemin değiştirilmesi vb. gerekli muayene ve deneylerin yapılması amacıyla. deney sıklıklarının artırılmasına yol açabilir. c) Malzemenin kontrollü bir şekilde stoka konulduğunun ve stok yerlerinin ve muhtevalarının belirlenmesinin temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. donanım ve eğitimli personeli sağlamalıdır. muayene.15.100. Donanımlar. Çizelge H. Not 3 . ay veya yıl olarak tarif edilir.3. işleme donanımının bakım ve ayarı.Fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususlar. H. Not 2 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek olarak.Hammaddenin özelliği. Kalibrasyon kayıtları tutulmalıdır. . Bu muayeneler sonucunda belirlenen sapmalar. üretim yapılan günlerden oluşan bir tam hafta. bu malzemenin uygunluğunu tehlikeye düşürecek şekilde bozulmadığının temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. e) Ürün.Hammaddenin kaynağı ve yeri. işlem yapan deponun kaynak olarak gösterilmesi yeterlidir.ICS 91. EN 932-5'e uygun olmalıdır. Madde H. aşağıdaki hususları belirtmelidir: . geri kazanılmış agregalar için. Not 1 .3'te verilenlerin altına indirilebilir.4 Üretim yönetimi Fabrika üretim kontrol sistemi. Çizelge H. ayrı ayrı belirtilmelidir. Çizelge H. Bu şartlar. d) Stoktan alınan malzemenin.Ölçülen değer. sıklığın artırılması gerekebilir.3'te belirtildiği gibi olmalıdır. kaynak ve tip açılarından satış noktasına kadar belirlenebilir olmalıdır.2 Donanım Üretici.3 Muayene. ölçme ve deney donanımının kontrolü. belirtilen bir sınır değere yakın ise. İlgili karakteristiklerin tayin edilmesi amacıyla yapılması gereken numune alma ve deneylerin sıklığı.2 ve Çizelge H.Tedarikçi ve taşımayı yapan.5 H. numune alma ve deneylerin sıklığı ve yeri Üretim kontrol dokümanı. genellikle üretim periyotlarıyla ilişkilidir.1. . geri kazanılacak hammaddeyle ilgili olarak belgelendirilmiş bir girdi kontrolü mevcut olmalıdır. işlem esnasında numunesi alınan malzemenin muayene edilmesi veya deneye tâbi tutulması. kalibrasyonu ve bakımından sorumlu olmalıdır. Kalibrasyon doğruluğu ve sıklığı. Not 3 . H. Not 2 . Not 4 . Not Bu işlemler arasında.Özel şartlar altında deney sıklıkları.Geri kazanılmış agregalar için. Bir üretim periyodu.5. 91. Donanımlar.Geri kazanmayla ilgili girdi kontrol işlemleri.3'te belirtilen herhangi bir tehlikeli malzemenin belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. ile ilgili işlemler yer alır.1. gerekli bütün tesis.Sıklık değerleri. b) Agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre yürürlükte bulunan sınır değerlerini aşmadıklarının temin edilmesi amacıyla. Çizelge H. aşağıdakiler olabilir: 30 .100. H.1 Muayene ve deney Genel Üretici. aşağıdaki hususları sağlamalıdır: a) Malzemelerin belirlenmesi ve kontrolüne yönelik işlemler mevcut olmalıdır.5.5. belgelendirilmiş işlemlere uygun olarak kullanılabilir.

H. Not 2 . üretici tarafından kaydedilmeli. Tane büyüklük dağılımı ve temizlik. Kayıtlar. malzeme. Bu ekin bütün maddelerinde gerekli görülen kayıtlar da dahil edilmelidir. 91.2 ve Çizelge H. depolama ve şartlandırma Üretici. Deney sıklıklarının azaltılma sebepleri. şartnamede belirtilen özellikte olmaması durumunda veya bu özelliği sağlayamayacağı konusunda bir gösterge söz konusu olursa. üreticinin elde ettiği tecrübeye bağlı olarak bir deneye ait sonuçların. Çizelge H. Üretim işleminin gözetimi ve izlenmesi için istisnaî tedbirleri ihtiva eden bir kalite yönetim sisteminin çalıştırılması. Not Düzeltme işlemleri. Bütün uygunsuzluk durumları. H. aşağıdakileri ihtiva edebilir: a) Deney işleminin incelenmesi de dahil olmak üzere. Bu durumda. Not 1 . Çizelge H. yeni bir deneyin yapılması ve/veya önlemlerin alınması gibi). servis raporlarının ve müşteri şikayetlerinin analiz edilmesi. b) Muhtemel uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla işlemlerin.6 Kayıtlar Fabrika üretim kontrol sonuçları. d) Etkin düzeltme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kontrollerin uygulanması.15.100. 31 . uygunsuzluk sebebinin araştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması. ürünün iki veya daha fazla farklı tane büyüklüklerinin kombinasyonundan oluşması durumudur. Yüksek uygunluğa sahip agrega kaynakları. temel karakteristiklerin değişebileceği durumlarda kontrol edilmelidir. kayıtlara geçirilmelidir (meselâ. H.100. taşıma ve depolama esnasında ürünün kalitesinin korunması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. e) Düzeltme faaliyeti sebebiyle işlemlerde yapılan değişikliklerin uygulanması ve kaydedilmesi.8 Üretim alanlarında taşıma."Yasal dönem". üretim işleminin düzeltilmesi amacıyla.30 a) b) c) d) TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Yüksek derecede otomatik üretim donanımı. Bu durum özellikle. birden fazla ürüne uygulanması mümkün olabilir. fabrika üretim kontrol dokümanında belirtilmelidir.3'te verilen asgarî özellikleri dikkate alan bir deney sıklığı programını hazırlamalıdır.7 Uygun çıkmayan ürüne uygulanacak işlemler Ürünün uygun olmadığını gösteren bir deney veya muayeneyi takiben. kalite kayıtlarının.Bazı karakteristikler. birkaç ürün tarafından paylaşılabilir. tarihleri ve zamanları ve diğer ilgili bilgilerle (hava şartları gibi) birlikte deneye tâbi tutulan ürün de dahil olmak üzere kaydedilmelidir.ICS 91. c) Karşılaşılan risklere tekabül eden bir seviyeye kadar problemlerin çözülmesi için önleyici faaliyetlerin başlatılması. üretim yerinde uygulanan mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesinin gerektiği zaman periyodudur. Belirli özelliklerini tutarlılığı ile ilgili uzun vadeli tecrübe. Muayene edilen veya deneye tâbi tutulan ürünün.1. en az iki yasal dönem boyunca muhafaza edilmelidir. Üretici. faaliyetlerin. numune alma yerleri. kayıtların. a) Tekrar işlenmeli veya b) Uygun olan başka bir uygulamaya yönlendirilmeli veya c) Reddedilmeli ve uygun olmayan malzeme olarak işaretlenmelidir. durumla ilgili olarak atılan adımları belirten bir not. incelenmeli ve gerekirse düzeltme işlemi yapılmalıdır.

kullanılan ambalâjlama metotları ve malzemeleri. b) Ayrışma (segregasyon).1 a) EN 932-3 8 Radyoaktivite yayılması Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması H.9. H. Uygun eğitim kayıtları tutulmalıdır. Aksi belirtilmedikçe.ICS 91.15. depolama ve piyasaya arz ile ilgili sorumluluk derecesini belirtmelidir.1 4.3 H. fabrika üretim sisteminde görevli olan bütün personelin eğitilmesi ile ilgili işlemleri oluşturmalı ve sürdürmelidir. H. Ek D'de belirtilen şartlara uygun olarak gerektiğinde EN 933-8 EN 933-9 EN 1097-6 Deney sıklığı. 32 .3.3 8.2 Ambalâjlama Agregalar ambalâjlanıyorsa.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Bu düzenlemeler.6 4. Üreticinin fabrika üretim kontrol sistemi.100.1 Not - Taşıma ve ambalâjlama Taşıma Agregalar.9 H.7. Kırılmamış çakıl için deney sıklığı. sadece CE işaretleme amaçları için gerekli olduğunda (Ek ZA). kırılmış agregalara EN 933-3 uygulanır. kirlenmenin azaltılması için agreganın üzerinin örtülmesi veya bir mahfaza içine alınması gerekebilir. EN 933-1 Sadece. en az Haftada 1 2 İri agreganın tane şekli Çok ince malzemenin muhtevası Çok ince malzemenin kalitesi Tane yoğunluğu ve su emme oranı Alkali-silika reaktifliği Petrografik tanım Tehlikeli maddeler b) Özellikle: Ayda 1 3 4 5 4.Genel özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 Tane büyüklüğü dağılımı Madde 4.4 Notlar/referanslar Deney metodu EN 933-1 EN 933-10 Deney sıklığı. EN 933-4 azaltılabilir.6 5. Çizelge H.6 4. kaynağa bağlı olup.10 Personelin eğitimi Üretici. ambalâj dışına alınmadan önce agrega özelliklerini önemli oranda değiştirecek derecede agregayı kirletmemeli veya bozmamalıdır. H.100.1 . c) Aktarma donanımının ve stoklama alanının temizliği. Bunun sağlanması için ambalâjlanmış agreganın aktarılması ve depolanması esnasında alınması gereken önlemler.9.3.3.5 Haftada 1 Haftada 1 Yılda 1 Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda 3 yılda 1 6 7 5. yığın olarak nakledildiğinde. 91.4 b) b) Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda a) b) Kullanım yerinde geçerli olan hükümlere uygun olarak. aşağıdakileri dikkate almalıdır: a) Ürünün kirlenmesi. ambalâj üzerinde veya ilgili dokümanlarda belirtilmelidir.

1 6.7.2 5. curufu dışındaki agregalar ve geri Yılda 1 Madde 12 kazanılmış agregalar EN 1744-1:1998. en az Yılda 1 5 yılda 1 4 Kükürt ihtiva eden bileşikler Organik maddeler: .Nihaî kullanıma ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 2 3 4 5 6 7 Parçalanma direnci Bozunma (yıpranma) direnci Parlatma direnci Yüzey aşınma direnci Madde 5.Belirli kaynaklardan elde edilen agregalara ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları a) Özellikler 1 2 3 Kavkı muhtevası Hacim kararlılığı .5 5.3 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-1 a) Geri kazanılmış agregalar için kaynak olarak.3 .100.2 Yılda 1 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Ayda 1 Ayda 1 Ayda 1 6 7 8 Dikalsiyum silikat ayrışması Demir ayrışması 6.4. 33 .5 EN 1097-6 agregalar oranı 11 Suda çözünebilen sülfat 6.4. 2 yılda 1 Madde 7 EN 1744-1:1998.2 Deniz kökenli agregalar Notlar/referanslar Deniz kökenli iri agregalar Deney metodu EN 933-7 EN 1367-4 Deney sıklığı.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge H.Hafif organik kirleticiler 6.2 8 Kalsiyum karbonat muhtevası 6. en az Yılda 2 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 Çivili lâstiklerden kaynaklanan 5. işlemi yapan depo kabul edilebilir.1 EN 1744-1:1998. Ek A EN 1097-9 Deney sıklığı. Haftada 1 Madde 7 EN 1744-5 Yılda 2 EN 1744-1:1998.3 EN 1744-1:1998.Fulvo asit (organik madde muhtevasının yüksek olduğu gösterildiğinde) . Madde 15. Yılda 1 Madde 15. Madde 19. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgelerde Deniz kökenli agregalar için Çizelge H.4 5. Madde 19.1 EN 1744-1:1998.1 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-6 zamanı üzerindeki etki Geri kazanılmış iri agrega Sadece geri kazanılmış iri 9 5.3'e bakılmalıdır.2 EN 1744-1:1998.2 6. Madde 14.4.4.3 5.7.2 .100.3 2 yılda 1 EN 196-2: Madde 5 2005. Çizelge H.2 Sadece yüksek fırın curufu Sadece yüksek fırın curufu Çimentonun ön priz alma 6.katılaşma süresi . Madde 12.1 EN 1744-1:1998.Organik madde muhtevası .Karşılaştırmalı mukavemet deneyi .4.4.15.2 Notlar/referanslar Yüksek dayanımlı beton için Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece. Yılda 1 Madde 15.5 EN 1367-1 veya 2 yılda 1 EN 1367-2 EN 1744-1:1998.3 aşınma direnci Donma ve çözülme Klorür muhtevası 5.3 Geri kazanılmış agregalar Yüksek fırın curufu ve geri kazanılmış agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın EN 1744-1:1998.2 EN 1744-1:1998.2.ICS 91.1 6. 91. Beton kaplama yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalar Deney metodu EN 1097-2 EN 1097-1 EN 1097-8 EN 1097-8:1999.Kuruma büzülmesi Klorür muhtevası Madde 4. Yılda 2 Madde 12 5 6.8 prEN 933-11 bileşenleri agregalar Tane yoğunluğu ve su emme Sadece geri kazanılmış iri 10 5.2.

uygun olan yer ve zamanda bu özelliklere uyulması ayrıca gerekir.5 İri agreganın kavkı muhtevası 4.eu.2 İri agreganın parçalanma direnci 5.6 Çok ince malzeme 5. Not Bu standardın tehlikeli maddelerle ilişkili olan maddelerine ilâveten.15. bu standardın kapsamına giren ürünlere uygulanabilen diğer özellikler de mevcut olabilir (meselâ.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Temizlik Parçalanma/kırılma direnci 4.4.2 Agrega tane büyüklüğü Tane şekli.100. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina. 91. aşınma. burada belirtilen kullanım amaçlarına uygun olduğu varsayımını doğurur.1 Kapsam ve ilgili karakteristikler Bu standard ve bu Ek ZA. CE işaretiyle birlikte verilen bilgilere atıf yapılmalıdır. Uyarı .4 İri agreganın şekli 5.1 Parlatma direnci 5.3 Tane büyüklüğü dağılımı 4.100.int adresinden erişim sağlanabilir). büyüklüğü ve yoğunluğu 4. AB Yapı Ürünleri Direktifi (89/106/EEC) altında verilen mecburî Direktifin hükümlerini yerine getirir. AB Yapı Ürünleri Direktifi'nin hükümlerini yerine getirmek amacıyla.4. http://europa. 34 . bu ekin kapsamına giren agregalara ve dolgu agregalarına uygulanabilir.2 Yüzey aşınma direnci 5. Not: Tehlikeli maddelerle ilgili Avrupa ve ulusal hükümlere ilişkin bir veri tabanı.4.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınma direnci Seviyeler ve/veya sınıflar Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Açıklamalar Gösteriliş (d/D) Tolerans/kategori Kategori Beyan değeri Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 2) M125 "Agregalar". Bu maddelere olan uygunluk. Bu standardın bu ekte verilen maddeleri. bozunma direnci 5.Amaçlanan kullanımlara uygunluğu etkilemeyen diğer hususlar ve diğer AB Direktifleri. değiştirildiği şekliyle. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Temel karakteristikler Bu standard ve/veya diğer standardlardaki özellik maddeleri 4. Avrupa mevzuatı ve ulusal yasalar.Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal. Çizelge ZA.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek ZA (Bilgi için) Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri ZA. yönetmelikler ve idarî hükümler gibi).1a .3 İri agreganın bozunma direnci Parlatma. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) tarafından CEN'e verilen mecburî direktife2) göre hazırlanmıştır. EUROPA'daki Construction web sitesinde yer almaktadır (CREATE. bu standardın kapsamına giren agrega ve dolgu agregalarının.ICS 91.

2 Hacim kararlılığı .1 Asitte çözünebilen sülfatlar 6.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.1a . yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Açıklamalar Temel karakteristikler standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar 5.1 Çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etki (geri kazanılmış agregalar) 6.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren doğal agrega bileşenleri 6.3 Hammadde bilgisi H.5 Beton kaplama yüzey işlemleri için ince agreganın karbonat muhtevası 5.4.3.3.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 5.3'ün üçüncü paragrafı 5.(Devam) Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.7.7.7.8 Geri kazanılmış iri agrega Bileşim/muhteva Yok Kategoriler bileşenleri 6.2 Toplam kükürt 6.4 Üretim yönetimi Yok Madde ZA.1'deki Not H.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Su emme oranı Tehlikeli maddeler: Radyoaktif yayılma (binalardaki betonlarda kullanılması düşünülen ve radyoaktif kaynaklardan elde edilen agregalar için) Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine karşı dayanıklılık Madde ZA.3.1 İri agreganın donma/çözülme direnci 5.ICS 91.2 Klorürler Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Beyan değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri 6. 91.4.3 Alkali-silika reaktifliği Yok Yok Kategoriler Beyan değeri 35 .3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası 6.100.3.15.4.kuruma büzülmesi Hacim kararlılığı 6.100. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.

karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda kullanılamayabilir. ZA.3.5 Tane yoğunluğu ve su emme Yok Beyan değeri yoğunluğu oranı Yok Beyan değeri 6.3 Hammadde bilgisi H.6 Çok ince malzeme 5.2b'de verilmiştir. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.2a ve Çizelge ZA.4.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Madde ZA.6 Dolgu agregası İncelik/tane büyüklüğü ve 5.2 Hacim kararlılığı .3) birlikte verilen bilgilerde yer alan "Performans tayini yapılmadı" seçeneği kullanılabilir.2 Toplam kükürt 6.4.1 Asitte çözünebilen sülfatlar Bileşim/muhteva 6. ürünlerinin bu karakteristikle ilgili performansını tayin etmek veya beyan etmek mecburiyetinde değildir. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Doğal. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen dolgu agregaları ve bu agregaların karışımı Amaçlanan kullanımlar: Bina.3. M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 24 Haziran 1996 tarih ve 96/579/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemi.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemleri.3.3'ün üçüncü paragrafı Yok Kategori Belirli bir karakteristik ile ilgili hüküm. Ancak bu seçenek.1b .kuruma büzülmesi 6.100. 36 .1'deki Not H.3.2 Klorürler Yok Kategoriler 6.2 Agrega ve dolgu agregalarının uygunluğunun teyidine ilişkin işlemler ZA.15.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler 4.2b'de verilmiştir. 91. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Temel karakteristikler Açıklamalar standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar Yok “Kabul/ret” eşik değeri 4.7.1a ve Çizelge ZA. Bu durumda.7.2a ve Çizelge ZA.1 Uygunluk teyit sistemleri Değiştirildiği şekliyle M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 9 Ekim 1998 tarih ve 98/598/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.ICS 91. CE işaretiyle (Madde ZA.4 Üretim yönetimi 5.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. ürünlerini bu üye ülkelerdeki pazarlara gönderen üreticiler. ürünün amaçlanan kullanımına yönelik karakteristikle ilgili olarak herhangi bir düzenleyici hükmün mevcut olmadığı üye ülkelerde uygulanamaz.100.1a ve Çizelge ZA.1 İri agreganın donma/çözülme direnci Yok Yok Yok Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Temizlik Hacim kararlılığı Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Madde ZA.2.

1a ve Çizelge ZA. harç ve Binalar.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.1b'deki ilgili bütün denetlemesi karakteristiklerle ilişkili parametreler FÜK'nin belgelendirilmesi FÜK'nin sürekli olarak Çizelge ZA. yollar ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin agregaları imalâtında Sistem 4 : 89/106/EEC (CPD) Direktif'i Ek III.1b'deki agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyidi. İlâveten.1b'deki ilgili bütün Fabrika üretim kontrolü (FÜK) karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA. Birinci ihtimale bakılmalıdır.ICS 91.(ii).2 7.2. 37 .1b'deki ilgili bütün karakteristikler Fabrikanın ve FÜK'nin Çizelge ZA. yönetmelikler ve idarî mevzuatta tarif edilmiştir. fabrika üretim kontrolü.100. bu standardın burada belirtilen maddelerinin uygulanması sonucunda elde edilen ve Çizelge ZA.2. Çizelge ZA.1a veya Çizelge gözetimi.3 7. üçüncü ihtimale bakılmalıdır.1a veya Çizelge ZA. 91.1a veya Çizelge Başlangıç tipi deneyler ZA.2b . Üye Ülkeler tarafından ulusal yasalar. Çizelge ZA.2a .Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Görevin kapsamı Uygulanacak maddeler 7. ZA.15.3a .Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi 4 4 Beton. yetkili bir organ tarafından.3b'de verilen uygunluk işlemlerinin değerlendirilmesine dayanmalıdır.100. fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıçta denetlenmesi ve fabrika üretim kontrolünün sürekli olarak gözetimi. yollar ve diğer inşaat mühendisliği 2+ enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin 2+ agregaları imalâtında Sistem 2+ : 89/106/EEC (CPD) Direktifi Ek III. Çizelge ZA.3 Üreticinin görevleri Yetkili organın görevleri Çizelge ZA. değerlendirilmesi ve onaylanması kaydıyla belgelendirilmelidir.3 3) Güvenlik özellikleri.(ii).3a ve Çizelge ZA.Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi Beton.1b'deki ilgili bütün değerlendirilmesi ve karakteristiklerle ilişkili onaylanması parametreler 7. harç ve Binalar.1a veya Çizelge başlangıç ZA.

1a veya Çizelge ZA. Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.1a veya Çizelge ZA. Ürünün tarifi (tip..A. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. kullanım..A. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Uygulanacak maddeler 7. Z. Eklenecek CE işareti sembolü.15. Aşağıda verilen bilgiler. tanıtıcı bilgiler. CE işaretinin eklenmesinden sorumludur. belgenin şartları ve geçerlilik süresi. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer.) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası.). Uygun olan yerlerde.1b'deki ilgili bütün karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını (EC uygunluk beyanı) hazırlamalı ve muhafaza etmelidir.100. 91. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb. CE işaret sembolüne eşlik etmelidir: 38 Belgelendirme organının tanıtım numarası (sadece Sistem 2+ 'daki ürünler için). 93/68/EC Direktifi’ne uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket. . Uygunluk beyanı ile birlikte. tanıtıcı bilgiler. Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 4'teki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Fabrika üretim kontrolü (FÜK) Üreticinin görevleri Başlangıç tipi deneyler Görevin kapsamı Çizelge ZA. ambalâj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar (meselâ teslimat notu) üzerinde gösterilmelidir. Bu beyan.). Belgeyi imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır.) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası. Fabrika üretim kontrol belge sayısı. Sistem 4 'deki agrega ve dolgu agregaları için: Bu eke uygunluk sağlandığında. Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi. İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı. yetkili organ tarafından hazırlanan ve yukarıda verilen bilgilere ilâve olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gereken bir fabrika üretim kontrol belgesi bulunmalıdır: Yetkili organın adı ve adresi. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer.100. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını hazırlamalı ve muhafaza etmelidir. Ürünün tarifi (tip. . Bu beyan..2 Z.3b . kullanım.3 7.ICS 91. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA).2 EC uygunluk beyanı Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için: Bu ekte verilen şartlara uygunluk sağlandığında ve yetkili organ. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ. Uygunluk beyanı ile birlikte verilen fabrika üretim kontrol belgesinin sayısı. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA).2.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. üretici veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)'nda yerleşik bulunan temsilcisi. aşağıda belirtilen belgeyi hazırladığında. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb.3 CE işareti ve etiketi Üretici veya AEA dahilinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi. . üretici veya AEA'da yerleşik bulunan temsilcisi.

“kabul/ret” özelliği için "kabul" ibaresi de dahil) ve Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi..ICS 91. karakteristiğin. uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi. ve amaçlanan kullanım.2.1b'deki "Not"larda belirtilen her bir temel karakteristik için beyan edilmek üzere beyan değerleri ve uygun olan yerlerde seviye veya sınıf/kategori (gerekli olduğunda.30 - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Fabrika üretim kontrol belgesinin numarası (uygunsa). 39 . Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda. Yukarıda belirtilen tehlikeli maddelerle ilişkili özel bilgilere ilâve olarak. "Performans tayini yapılmadı" (NPD) seçeneği kullanılmayabilir.1.. söz konusu mevzuatın gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır.15. 91.100. Bu standardın işaret ve numarası. Ürünün tarifi: genel isim. Şekil ZA. Şekil ZA. boyutlar. Not Ulusal şerhlerin olmadığı Avrupa mevzuatının belirtilmesi gerekmez. ambalâj ve/veya ticarî dokümanlarda verilmesi gereken bilgilerle ilgili örnekler vermektedir. Şekil ZA.100.1a veya Çizelge ZA. Çizelge ZA. Aksi taktirde. gerektiğinde ayrıca. .4.1a veya Çizelge ZA. etiket.3 ve Şekil ZA. malzeme. NPD seçeneği kullanılabilir.1b'de yer alan aşağıda verilen ilgili temel karakteristikler ile ilişkili bilgiler: Çizelge ZA. verilen bir kullanım amacı için mevzuat hükümlerine maruz kalmaması durumunda.

100.Sistem 2+ 'daki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 40 .1 .2) (Meselâ SNR) (SS0. AN30) (MDE20) (Rc90.2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% CO2) (% WA) Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ.2) (% C) (Meselâ AS0.15.100. 91. madde X: 0.ICS 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agrega bileşimi Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Karbonat muhtevası Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB. XG0.2 µm Beyan değeri Beyan değeri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.

kütlece %.2 . gözle görülür çatlama veya parçalanma) 3 Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değerleri Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA. MB. SE) (% kuruma büzülmesi) (Görünüş.Sistem 2+ 'daki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 41 .15.100. 91.100.ICS 91.2) (% S) (% geçen.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) (% C) (Meselâ AS0.

madde X: 0.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agregaların bileşenleri Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB. XG0.100. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% WA) Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10. 91.ICS 91.15.2) (Meselâ SNR) (SS0. AN30) (MDE20) (Rc90.Sistem 4'deki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 42 .3 .100.2) (% C) (Meselâ AS0.2 µm Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı.

91. gözle görülür çatlama veya parçalanma) Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri (% C) (Meselâ AS0.Sistem 4'deki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 43 .15.2) (% S) (% geçen.100.ICS 91. SE) Beyan değeri Beyan değeri (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) 3 Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA. MB.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması “Kabul/ret” eşik değeri (% kuruma büzülmesi) (Görünüş. kütlece %.4 .

30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Kaynaklar EN 206-1. mortar and CR 1901.15.100.100. performance. .Part 1: Lightweight aggregates for concrete. Lightweight aggregates . Regional specifications and recommendations for the avoidance of damaging alkali silica reactions in concrete. EN 13055-1:2002 grout. production and conformity. Concrete .Part 1: Specification. 44 .ICS 91. 91.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful