Filozoflarla Birer Saat: Muhtasar Felsefe Tarihi Mustafa Rahmi Balaban

İstanbul: Gayret Kitabevi, 1947. 16 Şubat 2005'te EFSİS Özel Koleksiyonu'ndan elektronik ortama aktarılmıştır.

© http://www.felsefelik.com

M. RAHMİ BALABAN

FİLOZOFLARLA BİRER SAAT

FELSEFE TARİHİ
Buda - Eflâtun - Aristo - Rable - Mevlâna Celâleddin - Kınalıoğlu Ali Efendi - DekartPaskal - Tomas Kampanella - Lok - VolterJ. J. Ruso • Kant - Erzurumlu I. HakkıMisele - lbsen - Ogiist Kont- Niyazi t. MisrîGöte - Muğlalı İbrahim - Sen Simon - KarlaylEmerson - E. Rönan - Tolstoy - Vilyam Moris - Bergson - Nice - Vels - A. FransJon Devey, v. s.

Sahibi ve Naşiri:

GAYRET

KÎTABEVt

Ankara C«d. No. 131 - istanbul

Hakikat Yollarında ;

Filozoflarla birer saat:

Muhtasar

Felsefe Tarihi
Mustafa Rahmi Balaban

G A Y R E T K İ T AB E VI Ankara Caddesi No. 131 <~- İstanbul IŞIL MATBAASI 19 4 7

Fioıırnoy WİLYAM CEYMİS'IN FELSEFESİ Varidat İZMİR SALEPÇİOĞLU KÜTÜPHANEsindeki Arapça elyazma nüshasından tercüme Mark Orel DÜŞÜNCELER Bütün bu Eserler bu Ciltte tamamen mevcuttur. ANKARA CADDESİ -İSTANBUL . GAYRET KİTAPEVİ.MUSTAFA RAHMt Hakikat Yollarında İmam-ı Gazali SAPIKLIKTAN KURTULUŞ liddiR Arabi FUSUS NAKŞI Tiı. Fiati 250 nefis ciltlisi 300 kuruştur.

OBAMA Elli yıl önce ne idiysen içimde o sun Onun deniz gibi ova. Bu iki sevgi. Gönlünün bu özleyişini. Yedi yaşına kadar bu köyde güzel tabiat ve sade hayat içinde büyüdü. kekikli dağlardan ayrılıp uzaklara. ilerledikçe sönmek söyle dursun. Köy okulunda okuduktan sonra Bergamada rüşdiye tahsilini yaptı. ya. Sonra müderris Terzizade Mustafa efendiden arapça. göz erimin dağlar İkindinde gümüş çay. onda. 1888 de Bergama'nın Balaban köyünde doğdu. Mustafa Rahmi Balaban. istanbul'a gitmek lâzımdı. farsça ve Altunovalı İbrahim Remzi Beyden matematik tahsil etti.. Yaz tatillerini hep.geçirirdi. Güzün yamaçların burca burca kekikli Yılda bir gelip toprağına yüz sürebilsem. Müsabaka ile İstanbul Öğretmen okuluna girerek 23 temmuz 1910 .Müellif Hakkında. Baharda bayırların menevşeli lâleli Yazlarda buğdayların altın yıldız sorguçlu. Köyüne hâlâ en derin duygularla bağlıdır. elli yıl sonra şöyle ifâde etmiştir. Yılda bir gelip toprağına yüz sürebilsem. Tahsil için bu çiçekli ovalardan. köyünün ovalarında • tabiatle başbaşa . kıblende meşelikler. hiç sökülemez surette kökleşti.

O zamanın önlü psikoloji profesörü pek muhterem merhum Ed. onu Adana yatılı öğretmen okulunu kurmaca ve müdürlüsüne tayin etti. «İkdam» ın İsviçre muhabirliğini yapması ve İKDAM gazetesinin sahibi merhum Ahmet Cevdet Beyin yol göstermesile başladı. Onun en büyük emeli: Avrupa ve Amerikanın özlü eserlerini dilimize çevirmektir. 1918 den itibaren Ikdam'da yaziları çıktı. Cenevre Üniversitesi pedagoji ve felsefe şubelerinde tahsilini tamamladı. Buradaki başarısına mukâfaten. Eserlerinin çoğu bu encümende bulunduğu yularda basılmıştır. mebus olunca. Yurda dönünce Ziya Gökalp merhumun başkanlığında kurulan üç kişilik mülga Telif ve Tercüme Encümeninde (burada öteki âza muhterem Veled Çelebi idi) çalıştı. O zamanki Maarif Nezareti. Telif ve Tercümeden ayrılınca İzmir Atatürk Lisesinde felsefe.ül -Muallimin Rüşdive (Orta öğretmen okulu) pedagoji hocalığına tayin etti. onu Usküp Dar . Sonra İzmir kız öğretmen okulu müdürlüğüne tayin edildi.pedagoji laboratuarına asistan aidi.— 4 — da buradan birincilikle mezun oldu. o Telif ve Tercüme Başkanlığına tayin edildi. İsviçre'de Almanca ve ingilizce de öğrenerek aşağıya yazdığımız eserleri Avrupanın üç dilinden dili» mîze çevirmeğe başladı. Kırk beş gün Üsküpte pedagoji hocalığı yaptıktan sonra Maarif Nezareti. Ça- . Kız öğretmen okulunda pedagoji Ki7ilçulhı Amerikan kollejlerinde Türk tarihi ve felsefe hocalığı etmiş. Claparede onu. Öğretmen okuluna giderken istanbul Müftisi Fehmi Efendinin mantık ve arab edebiyatı derslerine de devam etti. Maarif Nezaretf. Basın hayatına ilk. Rahmi'vi Cenevreye pedagoji tahsiline volladı. Gökalp. Adana öğretmen okulu müdürlüsünde üç yıl çalıştı. psiko . Kollejdeki on bir yıllık hocalığında dilimize İngilizceden bir çok eserler tercüme etti.

Alfabede cümle usulü. Deli dumrul. Kalmoıt Türkleri. Kadın-erkek. Eskicilikten Tüccarlığa. Fılozofi vasıtasıyla orta tedrisatta reform. İzcilik. Ruhiyat makaleleri. Amerikada mekâtib-i ibtidaiye ve tâliye. izmir agorasından eski tapınaklara. ahlâk. Ruhiyata medhal. Portakal kahramanı Mehmet Bafralı. Tabiat ve insan. Ege bölgesinin iş kaaramanları. Dağda bulunmuş çocuk. Baba Arıkan'la berabar). Efez. Basılan kitapları: Bergama tarihi (Müzeler müdürü sayın Aziz Oğanla beraber). Altın çiftlik.— 5 — lıştığı konular :Tarih. Ailede terbiye. Avrupa milletleri ruhiyatı. Evvel zamanda. Çekirdeksiz kahramanı. Eski Kılikya (Çukurova tarih ve tarih-ı tabiîsi). Şart. Fihtenin hitabeleri. Çocuk ve mektep. Islah-ı ırk. Tabi . Kant'ın pedagojisi. Mekteplerde sıhhat demederi Halk tekâmülü. Yeni psikoloji ve pedagoji. Dökroli usulünde hesap vs ölçüler. itıyad. Şimdi basılmağa başlanan «Hakikat yollarında» serisi: Değerli maarifçimizi bütün okuyucularımıza daha iyi tanıttıracaktır. Küçük Asyada ölmüş şehirler. Çocuk ruhiyatı. Dağ deviren. Çocuk ruhiyatı. Çocuklar evi. Avrupada yeni mektepler. ırklar ruhiyatı. Baliğler ruhiyatı. Çevresinde gezi ile İzmir tarihî. Çocukta eksiklik duygusu. Felsefe tarihi. Çocuk büyütmek. Halk kitapları: Özdemır onbaşı. Şehir mi. buğday kahramanı. Dökroli usulünde dersleri toplulaştırma. Kristof Kolomb. Dergâh ı Mevlâna. Bal çuvalı Hüseyin masalcı. Terbıyevî ruhiyat laooratuarı. Çocuklar cenneti. pedagoji ve felsefedir. Asrî terbiye ve maarif. Pestaloji. Fonksiyonel terbiye (M. Moğol tarihi. Avrupa medeniyetinin ahlâk kökleri. Keloğlan. Nıkomaha ahlâk. Timur ve Tüzükâtı Bahtıyarname. tövbeler tövbesi.

En iyisi mi.Durum bugünde öyledir. bu gerçeğe götüren yolları araya gelmiştir. hal ve hareketlerle gürlerimizi.ömrümüzü doldurmak. " Tarih boyunca her felsefe. doğruya. Ondan sonra gelen ikinci hakikat şudur: " Hayat ve kâinatın mahiyetini anlayamıyoruz diye ümitsizliğe düşecek değiliz. Ama gerçeğe kimi daha yakın kimi daha uzak olabilir. ( Filozoflarla birer saat) e. gürele doğru . Amma şimdilik her halde yolun sonunda deliliz. demişti. Felsefeyi kuru lâf değirmeni yapmayan gerçek filozofların hepsinde bu ilinti bir iç ateşi halindedir. onların hayat ve kâinatın mahiyeti üstüne metafizik teorilerinden ziyade ahlâk veiçtimaiyat üzerine olan düşüncelerini aldım. aylarımızı. hızlandıracak aksiyonlarla. Ferdçe ve cemiyetçe yükselmek. yıllarımızı. . yirmi dört asır önce: " Bîz insanlar.ÖN SÖZ Sokrat. Ve her biri o yollarda birer nişan taşıdır. hayat ve kâinatın hakikat ve mahiyetini anlayamıyoruz. Felsefenin ve filozofun öz değeri bundadır: insanda tekâmüle hizmet arzusunu engin bir aşk haline getirebilme. Onun kadar ve belki ondan da önemli yapılacak iş önümüzdedir: „ kendimizi ve çevremizi her gün biraz daha iyiye. Bugün bu bir hakikatır.. Her zaman hayat ve kâinatın mahiyet ve hakikatim arama yollarında bulabiliriz. kendimize en iyi hal ve hareket yollan seçme işi ile uğraşalım.

R. B. yeni değerler kuru lup kökleşinceye kadar sürecektir.— 7 — İkinci Cihan Harbi sonunda bütün ahlâk! ve insanî değerler yıkılmağa yüz tuttu. . Dünya sarsıntısı. Yerlerine yenileri konulmağa uğraşılmaktadır. Yarınki dünyada yenilerle bu güne kadar olan değerlerin bir karması olacağına göre (Filozoflarla biier saat) bu güne kadar olan değerler üstüne düşüncelerin kısa bir plânçosudur.

çok karışıktır: Bütanın ilk ahalisi koyu esmer renkli idi. işleri. hasta bir adama rastgelince bu tesadüf onun vicdanı önüne beşerin sefaletini yaydı. Kendi adı Sidharta ve aile adı da Gautama'dır. Sonra buraları Turan ırkı. pek fakir. Bu sefaleti. vicdan gözüyle görmeğe başladı. Bu adam evlendi. 560 480 j Hindistamn şimal-i şarkîsinde.Buda [M. bu kabîl hayatlarda olduğu gibi. ayakta gezen öiü gibi sapsarı. Fakat müelliflerin çoğu şöylece kabul ederler. daha sonra Moğollar ve Tibetliler işgal ettiler. kuvvetli bir feodalite teessüs etti. Bu mıntakada ahali. Milâttan evvel 563 senelerine doğru. Kapilavaston de zengin ve asil bîr aile vardı. bize efsane ile karışık bir halde gelmiştir. Prenslerin ihtişamı yanında tebaanın pek mühim ekseriyeti derin bir sefalet içinde idi. 8u esnadadır ki bu adamın hayatında pek büyük bir hâdise vukua geldi: Bir gün sarayından çıkarken. pçk ihtiyar. muharebe ve ziraat idi. Himalayalara yakın. Buralarda yetişen Budanın hayatı da. Nepal hudutlanndayız. böyle bir adamın geldiğinden bile şüphe etmektedirler. Uzun asırlar süren muharebeler esnasında. bir oğlu dünyaya geldi. Ö. . Bazı müellifler.

ve ancak dilendikleri şeyleri yerler. "Buda* demek «Işıklı» demektir. Böyle derin düşüne düşüne nihayet kendince hayatın sırrını ve insanların takip etmesi lâzım kanunu buldu. bir iğne. O zaman ona BI$ıkw geldi. O andan itibaren insanlar* yeni yola davet etti ve müminleri kendi etrafına toplanmağa başladı. 2 — Budizmin yarattığı cemiyet : Budizmin iki türlü saliki vardır. Aynı zamanda mütalee ve derin tefekkür ve istiğrak içinde idi de. Prensip itibarile bunlar or- . gittikçe bütün orta Asya* ya. dediler. bilhassa Tıbete.g _ «Bir oğlun dünyaya geldi» diye haber verdikleri zaman. sarhoşluk. Kurduğu din. zina: Fakat daha derin takip etmek istiyenler.) Bu dervişler. hırsızlık. (Süzgeci su içerken. Filhakika aptal kıyafetinde gazen bir kısmın hiç mal ve mülkü olamaz.. mezhebin — aşağıda bahsedilecek — temel fikirlerinden başka beş ahlâkî vazife ile kendilerini mükellef tutarlar ki bu beş şey haramdır: Katil. Ekseriyeti teşkil eden kısım. yalancılık. Dervişler gibi köyden köye doloşmağa ve sert bir riyazet bayatı sürmeğe başladı. bir süzgeçleri olabilir. bir avuç pirinç.. içinde bulunması muhtemel Ölmüş hayvanları yutmamak için kullanırlar. aptalj ^kıyafetinde dağlara inzivaya çekildi. paraya hiç el süremezier. servetinden vaz geçerek gece bir ata binip sarayını terketti. bir kuşak. Yalnız bir sarı kaftan. sevinecek yerde : < işte bana bir zincir dahal 1 > dedi. daha sonra Çine ve Japonyaya yayıldı. bir baş piçağı. Budajun milâttan evvel 430 senelerine doğru öldüğü anlaşılıyor. 29 yaşında olan prens. daha sert bir hayat yaşarlar.

ki bunlar buralara ancak — açık yerde yaşamanın imkânı olmadığı — yağmurlu mevsimlerde çekilebilirler. ki bugün bu . İradî bir fakrü zaruret îçinde yaşanılacak . böylece. Lâkin insanlara mezhebi öğretmek vazifeleri doiayısile. bugünkü. Bu mezhepte dikkate şayan üç mühim şey vardır: Evvelâ kast farkının hüküm sürdüğü bir memlekette. köylerin kıyılarında yaptıkları bahçelerde yaşarlar.bütün diğer içtimaî rabıtalarla alâkasını keser. Basmakalıp dualar. En ziyade hürmet gören rahipleri. ibadeti verine birtakım ( batilalar) ve (şekiller lı kaim oldu. Dağ başlarındaki manastırlar. hazır yiyici ruhban alayı meydana geldi. Fakat bu hal. epeyice sonra kurulmuştur. Bir de ruhban için bir (mertebe silsilesi) tesbit edilerek manastır hayatı bir usul ve kaide halini aldı. budizm. hiç bir (hiyerarşi = mertebe silsilesi) tanımaz. Üçüncüsü. Görüyoruz ki budizm. .izdivaç ta dahil olduğu halde . buna hiç ehemmiyet vermez. ibadet tamamen sadedir : ayda iki defa toplanarak mukaddes kitapları okumaktan ve işlediği günahları umum huzurunda' itiraftan ibarettir. bir derece ve mertebe sebebile degü. Bu mezhebe giren insan. siyasî ve İktisadî hayata tamamen lakayt kalınarak münhasıran dinî tedrisat ve istiğrak içinde ömür sürecek.- 10 — manda yaşamak mecburiyetindedirler. Köyden köve dilenerek gezen ve vazeden bir ruhban sınıfından. mümkün olduğu kadar dünyadan yüz çeviren bir cemiyet yapmağa uğraşır. [kincisi. hangi siniftan otursa olsun kabul eder. Zaman geçtikçe iki yüzden bozuldu tik devrenin sade. bazı hâtıra âbidelerine hac ve saire gibi. «Tibet> ve «Siyam» daki. yaş ve irfan dolayısıyle hürmet görürler. ancak mezhebin ilk 7amanlarında böyle idi. (mukaddes yadikâr — reUg-ue'leri) ve mübarek makamları tebcil.

ür. Herkangi bir mahlûku acı çektirmekten. manastırlarla dolu şehirlerde. birtakım ümitsiz ah ve vah ile gidebileceğini zannetmiyelim. tarihte yalnız Buda mezhebinde değil daha bir çok yerlerde görülmektedir. bakınız nasıl tereddiye uğruyor. bilâkis ona yardım ftmek. Buna dair binlerce efsaneleri vardır. vazı» na yani müessisin aradığını bulmasını verdiği ilk vaza göre mezhebin esası dört toplanmıştır. 3 — Temel fikirler: «Benares müteakip hakikatte çekmefre Şimdi mezhebin esas tedrisatına gelelim. yukanda gördüğümüz veçhile. Yapılacak iş şudur : Her mahlûka daima merhemet etmek. Merhamete onlar da lâyıktır. elem ve mahkûmdur. şiddetle çekinmek. Doktrini. av arayan bir dişi kaplana rastgelmiş. Bunun pençesine . Halbuki bunu yapanlar. o büyük fikri takip ettikleri iddiasındadırlar. öldürmekten. bedbindir. Fakat bunun. Meselâ Buda bir gün dağda gezerken. Mamafih bu hal. ıztırap Budanin mülâhaza ve tefekkürdeki başlangıç noktast. hiç korkmamiş._ ıı _ _ iki memlekette böyle binlerce rahip. esas itibarile. Dikkate şayan değil mi ? Büyük bir fikir. bunlar bu tarz düşünmenin şüphesiz tabiî neticeleridir. Her nereye baksa feraiık gö'. 1 — Var olan her şey. köyleri < mukaddes yadigârlar» ve «sihirli merasimler» ile aldatarak köylünün kanını emmektedirler. mablûkabn içinde bulunduğu müthiş sefalettir. Bu ızdırap hayatına yalnız insan değil böcekler de iştirak etmektedir. onu kurtarmak.

— 12 — geçecek zavallı hayvanları düşünmüş. Bu suretledir ki hayattan ve hayatın şerlerinden kurtulup <Nirvana> ya kavuşulabilir. ölüm gibi şeylerle elinden çıktığım görünce daha büyük merak ve izdıraplara düşüyor. kendi bedenini sunmağa karar^vermış. hem psikolojik hem metafizik bakımlarından. Nihayet Kaplana av olarak. meselâ kaybetme. Arzu. Her türlü mal ve mülkten el çekerek hiç bir şey arzu etmemeğe alışmalıdır. Hayatın bütün didinmelerinden ancak böyle kurtul unabilir. Buda. 4 — Her şeyden el çekmek düsturunu tahakkuk ettirebilmek için (anayol) u takip etmek lâzımdır. yalnız başkalarına fenalık yapmak ile kalmıyor. en güç noktasına parmak basmış oluyo . Böyle iğne altında yaşıyan insan. Burada Budizmin. Yani bizzat Budanın düşüncelerini takip ve onun hareketlerini örnek ittihaz etmelidir. daha üst daha geniş yaşamağa itiyor. Fakat. Amma aynı za> mandafcbu kaplana ve aç bekleyen yavrularına da acımış. arzuların nihayet balmasıle olacaktır. Çünkü elde ettiği daha üst hayat şekillerine bütün kuvvetile Dağlanıyor. bizzat kendi ıztırabını da artırıyor. 2 — Elem ve izdırabın kaynağı arzularımızdır. tamamen ken ~cfi içimizde buluyor: Arzular. hiç aralıksız. hastalık. kendi arzuları için kendini ölmüş saymadır. y JBu cinan şümul şerrin sebebini. Ve bunların bazısının. ölmezden vevel . her şahsı. 3 — Izdırapların nihayet bulması. eNirvana:» «Mutlak sükûn et > in tevlid ettiği daimî bir saadet içinde yaşamak demek olan «yok olma» dır.

Budizm. bilhassa. «Başkası nemelâzım bana !> dedirtmez. Budizm hakkında. Böyle olmakla beraber Budizmin. egoizmdir. Amma şurası doğrudur ki bu din. Fakat başkalarını »zdırap içinde bırakarak valnız nefsini kur-"1 tarroâk değildir. Budanm gözünde.kıvmetli ahlâk unsurlarını ihtiva" ettiği de bir hakikattir. derler. bizi kendine bağlıyamamalıdır.— 13 — ruz. karşısındakini selâmete çıkarmak için çalışmak ve ona selâmet volunu öğretmektir. Kâinatı böylefıztırap içinde görmekle bundan yal- . Çünfü butun arzuların kaynağı. «Allah» sız bir din. 4 — Netice : !lk bakışta Budizm. Meselâ bedbinliği ile bile insamn^hassasiyetini uyandırarak ıstırap çekenlere karşı alâkadarlığf p arhnr. ilâblnrı înkâr etmez. ki bu cihet. <amelî ahlâk» tu. gelip g-eçfci hadiselerle dolu ve daima derişen bir med ve cezir gibi olup hakikatte hiç bîr şey var değildir. Binaenaleyh hiç bir şey. Bu ise hayata veda etmek olur. insanı bedbahlıktan kurtarmaca matuf bir talimattır. birtakım ruhî miimareseler vapıhr ki bunlar ruhu. Her ferdin vazifesi. Bu «ölüş» ve «istikrars'zlık» nazarivesfnl benîmslvebilmek için. bir nevi mahvolma demek olan Nirvananrn sükûnetinde aramak insani harekete getiren bütün âmileri toptan süpürüp atmak demektir. bn cihanşümul akıntı ummanı içinde bir limana bir meîcee kılavuzluk ed«*rler. ilâhlarla meşgul olmaz ve onlara 'bir rol avirmnz. Hakikatte Budizm. bu çünkü zihniyetten çok uzak gibi görünür: Havat ve arzulardan yüz çevirmek. Budizmîn özü t egoizm»* karsı şiddetli ve mütemadi bîr mûcadele'acmaktır. bütün harici faaliyetlerden el ''çekmek ve saadetî. Fakat kolay değildir. salikler tarafından çok inkişaf ettirilmiştir. dünya.

347J Eflâtunun en dikkate şayan vasıf [arından |biri maî teşkilât idealine mühim yer ayırmasidır. içti- . kendine hâkim olmağa. 429 . okutma.bilhassa Mısır'a . kitap yazma. bütün diğer doktrinler. insanı : kendini tanımağa.gibi Budizm de harfi harfine tamamen tatbik edilmiş değildir. Eflâtun. hayatını okuma. Sokrat'a talebe oldu. 1 — Hayatı : Eflâtun.isr terseniz Ütibiler deyiniz . Bugünün Akademi adı burdandir.«ve üç kere Sicilya'ya yapmak ile geçirdi. Öne sürdüğü tedbirler ise şiddetti ihtirasları Özcüiüğ Egoizmi öldürmeğe matuftur. fakat bütün mahlûkatı sevme ve acıma. insanın bütün hayvanlar va nebatlarla ince bir kardeşliği olma neticesine varır. Eflâtun'un dünyaya geldiği devirde grek siteleiinin dolgun ve zengin bir hayatı vardır. uzun hayatı içinde. Ayni zamanda birçok yüksek ruhların teşekkülüne de hizmet etmiştir.— 14 — nız şikâyet ve figan neticesine değil. milâttan önce 429 da Atina da zengin bir aileden dünyaya geldi. Eflâtun [M. uzun seyehatler . maddî şeylere bağlanıp kalmamağa davet eder. «Akademus» parkında «Akademi» denilen mektebini tesis etti. Ö. Şunu da söyleyelim ki. siyaset ile de çok meşgul olduu. .

hiç bir istikrar yoktu. devlet adamları üzerine tesir icra etmeyi ve bu. Böyle bir devirde gelen Eflâtunun iyi bir hükümetin nasıl teşkil edileceğini ve bunun idamesini ne suretle mümkün olabileceğini tetkik etmesi çok tabidir. Fakat. Bu filozofa göre sosyete: Bir zaruret dolayisüe kurulmuş olup beşerî ihtiyaçları tatmine mecburdur. Perikles zamanını yenice bitirmiştir. yer yüzünde tahakkuk ettirmeği düşündü. Nihayet sandalya kavgaları. suretle. 2 — Şe'nî siteyi tenkit: Eflâtun. Diğer greksıteleri de hemen aynı halde idi. hükümet datbsieri. Sicilyaya ilk seyahatinde Eflâtunu bu Tiran büyük bir önemle kabul etti. Tiranlık devirleri de geldi.— 15 — Bilhassa Atina. müfrit demokrasi gibi şekil' den sekile geçiyordu. zadekân. onun bu intizarı boşa çıktı: Ne «Deniş» n e d e «Dion» böyle bir işe teşebbüs etmediler. fakat dahili ihtilâllerle sarsılmış bulunuyordu. Buna >Siraköze> tiranı «Deniş» ile olan münasebeti de fırsat hazırlıyordu. felsefeyi fikirleri ile. Fakat sonradan hayatını felsefeye hasretmeğe başlayınca. refahı devam ediyordu. henüz zenginliği. Rejimi Monarşi. Site ziraat . en ünlü günlerini. Bu adam Eflâtun'un hürmetkar tilmizleri sırasına girdi. en büyük eserlerinden biri olan «Cumhuriyet» kitabını o ümitle yazmıştır. Eflâtunun daha genç yaşından itibaren siyasî faaliyeti düjünüyordu. tahayyül ettiği siteyi. bu kitabının sekizinci ve dokuzuncu fasıllarında siteyi tenkit ile karışıklıkların ve inhitatın sebeplerini gösterir. Amma o. Bunda iş bölümü en başta gelen bir kanundur. Binaenaleyh Eflâtun siyasî nazariyelerinin tatbik mevkiine konularak kusursuz bir sosyetenin kurulabileceğini ümit edebilirdi. Gerek Tiran ile gerek bunun damadı «Dion» ile Eflâtun arasında sıkı bir dostluk bağlandı.

Ve bunlarda türlü türlü yeni sanatlar meydana g-etirdi. Böyle insanlar. fertlerin çoğu kuvvetlerini. Bu adalet mefhumu <Cümhuriyet> kitabının birinci . zenginlerin refah ve saadetinden mahrum olan veya kendilerini öyle zanneden bir çok insanların kıskançlığını uyandıtır. 3 — Ahengin veniden kurulmas» : Siteyi iyi etmek." fena bir organizasvön halini aldı. Fakat ihracatçılarca başladığından itibaren . yeni yeni ve gittikçe sun'! ihtiyaçlar doğurttu. her türlü ahlâkı çiğniyerek. Servet ardından koşma ve zenginlik.alabildiğine istifade ve menfaat hırsını körüklediğinden . Tiranivi getirir. göz önüne getîrivor. fena tanzim edilmiş. egoistler! Hiç bir nevi vicdan kanunu tanımazlar. Sos yete bu vaziyete düşünce. Nihayet nüfusun çoğalması ve zenginlik ihtirası sosyeteyi emperyalizme ve muharebeye şevketti. onu ifratlardan kurtarmak intizamı tesis etmek ile olur. İşte Eflâtuna göre bozulmanın soyları böyledir. Bunların çoğu faydasız ve parazit sanatlardı. evvelâ (adalet) tabirini kullanmakta* [dır. yalnız paraya taparlar.fenalık da başladı.) Bu rejim şüphesiz.Takat bu intizamı nasıl tarif etmeli? Eflâtun bu bapta. felâketlerin en büvüfrü olan vatandaşların ahlâkının nasıl bozulacağını da Eflâtun.-16 - vasıtasiyle temel ihtiyaçlarını elde etmeğe uğraştığı müd detçe. işte böylece sosyete. Serveti elde edince. faydasız faaliyetlere sarfeder bir hale geldi. Nihayet derrcVrssl de prensip ve mayası icabı. Ve sosyetenin hayatı ekseriya karmakarışık ve zararlı şekle girdi. Bu zenginlik meylinin insanlarda uyandıracağı ilk his kibir ve ihtirastır. sitenin hayatı normal îdi. Bu suretle iş bölümü. maddî fhazlar içine gömülürler. Bu oligarşiyi yıkar ve yerine demokrasiyi kurdurur. en münasebetsiz ve faydasız noktalarına kadar götürüldü. (oligarşık adamın hareketi böyledir.

açlık ve susuzluk g-ibi. iyi tanzim edilmiş bîr ruha benzer. «Phedre» kitabtnda ise daha mükemmel. başka bir mukayese yapar ki o da yine buraya gelir. 1 — Yalnız yemeği düşünen bir vahşi hayvan. Bizim ruhumuz. 2 — Yalnız aklı işliyen 'bir adam. Öteki at. Temelde: ameleler. hem insan (olan bir arslan. Filhakika ona göre adalet: uzviyetin muhtelif fonksiyonları arasında muvazene ve ahenktir. beşer ruhu ile mukayese ederek tesbit etmektedir. maddi arzular ile aklın arasını bularak bunları ferdin hayatına yardımcı kılabilmektir. En aşağıda 'fşlih'âlar ve maddi arzular bulunur. Bir teşbih ile ifade edacek olursak denebilirki bizim içimizde üç şey vardır. tacirler ki bunların vaiifesi. İkisi ortasında (irade) vardır ki bunun rolü. fakat bu sureti idare etmekte olanlar. yerin dibine'dogru çeker. adalet ile ahengi birbirine karıştırır. Fakat Eflâtun. der.çiftçiler. Bu fikri. Çünkü servetin. . Mükemmel bir site de böyle birbirinden tamamen ayri üç sınıftan mürekkep olmalıdır. daima göklere çıkmak istiyor. İrade ise bu iki atın kuvvetlerini muvazenelendİrerek arabayı. Eflâtuna göre bizim ruhumuz. En yukarıda akıl vardır ki vazifesi. bilhassa.— 17 - ve ikinci fasıllarında uzun uzadıya tetkik edilmiştir. İyilik ve güzellik gribi fikirleri temaşa ve takip etmektir. Mükemmel bir site. Eflâtun. doğru yolda götürmeğe çalışan bir arabacıdır. üç unsurdan mürekkeptir. umumun ihtiyaçlarını temin etmek ve servetler meydana getirmektir. kendisine iki at kogultnuş bir «arabaya benzer* Bu atlardan biri yükseklere şahlanmak. 3 — Aynı zamanda hem vahşi hayvan. tamamen serbest değildirler.

Ancak fikren yüksek adamlara verir.— 18 — idaresine ait talimatnarnaler.devlet adamları» nın yetiş* tirilmesi işidir. Otuz beş yaşma gelince yeniden on beş sene devam edrcek yoklamah stajlara tâbi olacaklar. Bütün yurt çocuklarına on se* kız yaşına kadar ayni terbiye verilecek ve bu terbiye oyun şekli altında olacaktır Cebir ve şiddet usulü ya* saktır On sekiz yaşın sonunda.. Bu son on beş sene içinde okumaktan ziyade. Memleketi idare edecek olanlarln evsaf» üzerinde. şefler tarafından yapılacaktır. Ötekilere iki sene daha beden terbiyesi yaptırılarak askerliğe hazırlanacaklar. O. Yirmi ya şmda bir seçme daha yapılarak devlet adamları namzetleri ayrılacak. bir yoklama ite. hiç kimse. idarenin dizginlerini ne soyca asillere. ne zerrinlere verir. devlet adamı olabilecek. Eflâtunun sitesi böylece pek mükemmel bir terbiye sistemi üzerine dayanır. Nihayet «Altın sınıf» gelir ki bunlar devlet adamları ve yüksek zekâlar olup en yüksek kuvvet ve kudret bunlarln elindedir. «Tunç* Iar sınıfı) Ayrılacak. 4 — Liderlerinin ve devlet mesi : adamlarının yet'ştiril- Bu programın en mühim kısmı hudutsuz salâhiyete malik olacak olan «Filozof . . ehemmiyetle durmuş değildir. idaıî ı e askerî muhtelif makamlarda stajlarda bulunacaklar. Ancak elli yaş ndadır ki nazarî ve ameli her türlü kabiliyeti gösterdikten sonra bir insan. Bunlar. İkinci derecede «gömüşler sınıfı» gelir ki askerler bu sitenin müdafaasile mükelleftirler. bu filozof kadar. daha onbeş sene orada muhtelif aralıklı sıkı imtihanlarla mükemmel bir suretde oku tulacak. Filozoflar bu sınıfa «tunçlar sınıfı» diyor.

milleti sınıflara ayırması da sırf liyakat ve istidat sebebiledir. Bunların bu. . Bir hükümet darbesi yapılarak (Filozoflar konseyi) diktatörlüğü eline alacak yanı v^zıytte intibak edemiyen ihtiyar vatandaşlar nefyolunar k. yeni site gençlerle kurulacak. 5 — N -tice : E< âtAin «Cumhuriyet» kitabını yazarken bunu siyasî bir lüva ve hülya maksadile. Tatbik vaziyetine nasıl geç ieceğini dahi bildiriyordu. Ba o s^trinm pek çok haymî kısımları ihtiva ettiğini söylem.. Çünkü bunda cins değil ehliyet nazarı itibara alınacaktır. en . milletin idare şekli « t$i » i doğma te^dûfl rine. avnca bir san'attır. = sut) bu u .ourda yalan ve hile dahi caizdir. devlet adamları sınıfına g çebılirier. iMsın* z<fer ile iki fa 'delim Birine Eflâtunun terbıye/e. Eflâtun'un sisteminde bir de (öjyenik) esası vardır. Fakat pek çok enteresan ve hattâ modern f deri havi olduğu da inkâr edilemez.îd hlovof n çok geniş bîr kültürü. Marizlerin ve sakatların ha vat hakkını kabul etmez. Kezalik bu yüksek sınıfrn çocukları müsabaka imtihanında kazanmazsa aşağı sınıflara geçer. ğe lüzum yok. bilhassa devlet adamları terbıyts m r « «i büyük eh mnaiyf ttir O. devlst adamı olabilirler. filozof olacağından t*b.smlnrma b ra maz. Hikmeti hü ûm t ic-bettMrs.» Efâtun bu fikie tamamen muataif. E lâtunun. Yalnız hünere ve bilgi e vetu Baiil^ «-er ki «idare ı$>. — 19 — Kadınlarda. askeri kuvvete din veya SII . Tunç sınıfının veya askerlerin ço cukları muayyen imtihanları verince. Çocukların terbiyesi de aileye değil devlete yükletilir. . değil derhal tstoikatına geçilecek b r program diye yazmıştır. E â 'IK> gö û<sal bîr ştf.

Servet ancak hakikî ihtiyaçlar ile orantılı artırılacaktır. ancak bunun içindir ve bunu liderlrr tesbit edecektir.. Aristo. Bütün bu hadiseler gösteriyor ki .Ö 384) Bugünkü batı medeniyeti: eski yunan kültürü ile tysa dininin bir karmasıdır. devletleri ekonomi işlerine müdaheleye sevketmiyor mu ?. üzerinde Atarna şehri olan yere bugün (Ağıl kale)^ denilmektedir. ve servetin istihsal ve tevzi işlerini bu esasa göre tanzim edebilmekte görülür. fazla istihsal. Vaktiyle. Bir nizam altına alınmamış. 322 • M. Atarna Bergamayı Dikiliye bağlayan şosenin kıyısınDikiliden beş kilometre kadar içerdedir.Efiâtun'un sitesinde olduğu gibi . Bu iş bugün bile. O. bugünün meşe* lelerinden değil mi ?. Yunan kültürünün bel kemiği de Aristo dur. akraba ve aile dostlarından Proksen onu ( Atama ) ya yanma alarak Atinaya tahsile göndermiştir. Liderin.daha ahenkli bir cemiyet yaratabilmek için cemiyet ve milletin menfaatim. Aristo (M. Aristo burada otuz beş yıl kaldı. fertlerin ve ailelerin menfaati üstünde tutmağa daima ihtiyaç vardır. bazan şahsî servetlerin ifradi fızla hususî menfaatler takibi. 17 yaşında öksüz kalınca. Meseleleri. fazla makinacılık.— 20 — yüksek fikirleri kavrıyabilecek bir ehliyeti akıl ve vic danın bütün kaidelerine itaati olacaktır. Ve en .. devlet adamlarının zekâ ve dirayeti: Bütün fertleri umumî menfaate boyun ezdirtmekte.Ö.

tabiat mahsulü olmayıp terbiye ve mümarese mahsulüdür. bir daha elde edemeyiz. diğeri iradî iki unsuru vardır. Aristo'ya göre insan için. bir tabiat gibi olabilir. akla aittir. tefrite düşmeden tam " o ı t a " yi güdebilmektedir. Atama kralı Hermiyas onu kardeşinin kızi Pityas ile evlendirdi. bir insan için en yüce erek: akim. ilk önce bir karar mahsulü değildir: istenir veya istenmez. Fazıylet. İnsanın tabiat ve mizacının: Ahlâk ve faziletin kendisinde kolay veya güç teessüs etmesine t. Elimizdeki taşı bir defa atınca. ço. (lâzlm geldiği derece)(lüzumunda) itimat veya korku hissetmektir. Binaenaleyh bir insanın değeri.— 21 — güzel eserlerini burada yazdı. Fakat bir kerre gaye. İnsan. Fazıhtli insan: insanlığa özel işi çok iyi yapmak ister? yarıî her türlü ifrat ve tefritten çekinir. (lâzım olduğu tarzda). tefriki hasisliktir. Terbiye ve mümarese ile fazilet. Çocuğu. istihdaf ettiği gaye.Türlü hal ve hareket tarzları arasında iyi niyetle en doğrusu hangisi ise onu seçmek ve ifrat. en yüce erek. Zıttarı (korkaklık) ile (inatçılık) tır.siri vardır. Meselâ cesaret. Fazilet nedir? . Ahlâkî faziletin biri aklî. Faziletli olabilmek için: istemek ve bilmek gerektir. faziletle beraber gelişmesindedir. Cömertliğiu ifratı israf. Şimdi fazileti şöyle tarif edebiliriz: En doğrn bîr akıl ve ihtiyat ile ve kendimize nisbetle tam ( itidal = orta) yi takip ile iradî ve kararlı bir surette harekete daima hazır olmak. en büyük saadeti hareket ve faaliyette bul- .uk ihtiraslarını takip etmeğe alışırsa attık onun faziletli olabilmesi pek güçtür. Bu kudret: akıldır. kendimizdeki insanlığa özel kudreti geliştirmektedir. zamanında terbiye etmezsek. saptanınca buna ulaşma vasıtalarını göstermek.

en yüksek fazilet: hlhmete en uygun faaliyettir. Bu sebeple ferd. Şahsi entere ile siteninkini birleştirmelidir. Böylece siyaset. bir içtimaî varlıktır. niçin mesuttur ?. Faziletli insan. Kendi derinliğindeki insanlığa özel özü. Aristo en raes'ud adım portresini şöyle çizer : 1. Servetçe. sıkıntı içinde değildir. Daha doğrusu ahlâk. Devlet. iyi çocukları ve dostları vardır. Tabiî ve içlimaî temayüllerini tatmin edebilmek- — Portresi böyle çizilmiş adam. Yaradılışı ve aldığı terbiye iyidir. İnsan. yokuşlu olduğunu bilir. işleri. umumî saadeti en iyi temin edecek surette sevk ve idare etmelidir. terbiye ve kanun işlerini " fertlerde faziyleti • itiyat halini aldıracak şekilde düzenlemelidir. 4. Hayatın inişli. kara günlerinde dahi. tahakkuk ettirilen faziletli insandır ki hakikî insanlık tadını tatar ve kendini mesut hisseder. politikanın bir şeklidir. Aklı en kuvvetli bir surette işlemektedir. yolunda gider. — Aristo : <Bunu metafizikten öğreneceğiz. 3. 7. mesuliyet hissini büsbütün kaybetmez. 2. > diye Söyle açıklar : . fazilet ve saadeti cemiyet içinde amel ha* üne getirmeksizin tam insan olamaz. Yani esas tabiatini teşkil eden bütün (üf'ule=fonksiyon) larınv sosyal muhitte işletmek sizin. 5. tedir. Bedenî ve ruhî melekelerinin inkişafı ahenklidir. kayıtsız ve şartsız devletin emri altına girmek mecburiyetindedir.— 22 — duğundan. ahlâkın zarurî bir tamamlayıcısıdır. her ferdin hal ve hareket tarzını. 6. Cemiyet ol mı yaydı (insanlığa özel mahiyetler) olamazaı. Devlet.

Niçin yaşıyoruz? Niçin türlü türlü şeylere gönül bağlıyoruz? Bunların hepsi gönül bağlamaya değer şeyler mi? Hepsinin üstünde. Kendi natürü ile bizatihi mesuttur. Saadeti (fiil) den ibarettir. her büyük filozofun radığı en büyük meselelerden biri budnr. tek bir hakikat. Mevlâna Celâleddin (1207-1273) Felsefeni en büyük işi. Bizim büyük filozof aynı mânayı. Aristo'ya göre insanın saadeti : Tanrı gibi. sonsuz bir aşkla gönül bağlanacak tek bir şey. Bizim büyük filozoflarımızdan Mcvlâne Ceiâleddin bu mes'eie ile derin uğ)aşmış kudretli (Feylesof -Şair) dir. Zira saadet. hayatın gayesini tayin «etmektir. sonuna kadar. solmaz tek bir güzel yok mu? İşte her devirde. daha şairene bir eda ile: c Can feşan ey afitâbı-ı manevi Mer cihanı küherna binutna nevi» . hiç yorulmadan daima en iyiye doğru hal ve harekette bulunabilmededir.— 23 tMetafizik diyor ki . adalette değildir. Bugünkü içtimaiyat âlimleri medeniyeti « Daha yüksek bir hayat» diye tarif etmektedirler. Fakat öyle bir fiildir ki buna hiç yorulmaksızın devam edebilir.» Allah en mesuttur" Ve saadeti için haricî hiç bir şeye muhtaç değildir.

Eski dünyada yeni' likler göstermek yolunda canını feda et. mukaddes ateş yok ise hiç bir şey yapılamaz. En büyük kuvvetler.. Büyük bir ülküye kendini bir kere tam verip nefsini unutan bir insanda can sıkıntısı. en derin aşklardan kaynar. millet ve dünya yaratmak için bütün kudreti ile çalışmaktadır. diyor. ruh üzgünlüğü.— 24 — "Ey manevî güneş olan insan. ey aşk» diyor. garez. Gönül bağlanmağa değer tek güzel: her zaman. Türk felsefesinde büyük İşlere. Yüksek bir ülküye tam ve candan gönül bağlıyamamak insan için pek tehlikelidir. kendi özcülüğünü (Egoizmini) yakıp mahvetmiş tamamen kendini vatan ve millete hizmete hasreden bir nesil yetiştirmek lâzımdır. «Şat baş ey aşk hoş sevdayı ma Ey tabibi cümle ilethayi ma> «Hastalıklarımızın hepsinin tabibi sensin. bir vatan. pek mühim yer tutar. İçinde aşk olmıyen insan. daha ileri. büyük işler göremez. Bu asîl ve merdane aşk. ha' sed. yepyeni daha üst. egoizm denilen insan ruhunun seretaniarı olur mu ?. Fakat yepyeni bir dünya yaratmak için böyle (Yeni hayat) yaratmağa gerçekten aşık. herkesin ve bilhassa yetişmekte olan nes- . derin hakikatlere aşık. (Yepyeni dünya) yar ratmak aşkı az ise. içimizde «Yepyeni dünya> yaratmağa derin bir aşk. rnsan ruhça düşkündür. Bu türlü aşkı en ince ve en derin terennüm eden iki büyük Şair Filozof Yunus Emre ile Celâl dirr Yunus emre bu türlü aşk hakkında : «Hamzara kuvvet verir kaadir Çalap aşk erine> Celâl de bizi her büyük işe saldıracak yepyeni medeniyet yarattıracak âmilin aşk olduğuna inanır.

. gönlünde böyle bir algül açt»rmıyan insan. Vatana en büyük bir borcumuz yeni neslin gönüllerinde bu ateşi tutuşturabiltnek ve bedence. kendi putudur. Ah gençlik. önümüzü kesecek bir ilk harami. gençliğinde. her taze gönülde hiç solmayan birer algül açtırabilmektir. "O ki gafil hut ez keşti bahar O ki danet kimetı in rüzgâr. «Her ki o ten ra perestet can neburt» Celâ'. yeni hayat kuıulamaz. maneyî mertebenin en aşağısında kalmış insanların taktığı egoizmdir. yerlerini altın aşkı sarmağa başlıyan insanlara : «Zer taleb keşti hud evvel zer bedi. rubca. Ve mukaddes ateş içimizde hiç solmayan bir algül olur. Lâkin maddeye. derin tutuşunca sonuna kadar da hiç sönmeden yanar. «Her ki in ateş nedaret nist bat» «Gönlünde bu ateş olmiyan. Diğer bir borcumuz : Kendimizdeki egoizm putunu kırarak örnek olmak suretile.— 25 — lin hepsinin kalbinde eski ateşgedelerin ateşi gibi yanmadıkça yeni dünya.. baharını gafletle geçirmiş demektir.» «Sen şimdi altın ister oldun. Gençlik ömrün altın ve elmas devridir. kaba meteryalizimdir. gönlündeki (Yeni hayat) mukaddes aşki sönmiye yüz tutan. Çünkü mukaddes ateş içimizde o zaman tutuşur. O cidden altındır. Celâl'e göre. yok olsun» Kalbimizde bu ateş ile namütenahi tekâmül yoluna Çıkınca. seciyece kuvvetli vatanperver bir gençlik teşkil edebilmektir. puta tapanın juhu yoktur. . Hâlbuki gençliğinde kendin altın idin» diyor.

ber zaifan rahm kün. "Eğer taş. dil resi gevher şevi. kaya mermer olsan dahi bir kâmil mürebbi elinde gevher olursun. Mevlânadan: «taşanları yarattığından dolayı Tanrıyı.— 26 - Kırılacak ve yakılacak iki put.. Ö. Tanrı cevap verdi.. . benliğinden gaç ki yüksek hayat yaşıyasın.ü dikenlik ve kumlukta nasıl gül bulup dereceksin ?„ "Merhamete nail olmak istersen zayıflara merhamet et „ "Rahm hahi. boğmaktır. "Senin gittiğin yol : dikenliğe ve kumluğa gider... ancak bunlar için tasavvur ve icat ettim. taşanların çoğu masiyet çamuru içinde süaünecek. İçimizdedir: Egoizm ve meteryalizm. "Ahiri her girye handeest Merdi ahir bin mübarek bendeest. Eğoizim yolunda olanlara : "Meyli tü suyi mügaylanest ü rik Ta ki gül çini zi harı mürde rik. Er büyük başka bir borcumuzu da egoizmi ve materyalizmi nerede olursa olsun.. Melekler itham ediyorlardı. fakat bazıları nur içinde yürüyecek ve onların güzellikleri size gıpta verecek..» «Senin benliğin bir dağ gibidir ki güneş görmene.» Mevlâna terbiyenin kuvvetine inanır : "Ger tü senk ü şehre ü mermer şevi Çün besahip. güneşin nurunu almana mâni olur. Benliği aş. Binaenaleyh ben. bu cihanı.

. mübarektir. olan kimse. karşisındakinin hünerini "Âhır âdem zadei ey na halef Çend pindari tü pesti ra şeref.. bazen de şeytanlar bizim kötülüğümüzden kaçarlar. .. hüner poşide şüd. "Ey insan!. Geh bigrîzed div zi bipakii ma. Reşki melek amedest çalâkii ma. "Başına gelen elem ve felâketler. sende allah kor* kuşu olmamasından ve küstahlıkla hareketindedir... Konyada ölümü : 5 cemazilahir 672 (1273). ' Garazkâr görmez.. biz toprak adamlarının temizligini kıskanırlar. "Bizim şu kara topraktan olan bedenimiz feleğin nurudur.— 27 — "Her ağlamanın sonu gülmedir.. mahlûkat zincirinin en üstünde olan adem oğlusun.. Hazer ve dikkat ile hareket eden kimsedir ki akıllıdır „ 'Her çi ber tü ayed ez zülumat ü gam An zi bi bakî ü küstahest hem... İşin sonunu g-Ören insan. "İnsanın gizli düşmanları çoktur. Geh reşk büved firişte ez pakii ma.. Bazen gök insanları. Alçaklığı nasıl şeref zannedersin?. Bir de rubailerinden birini alalım : "Nuri feleKest in teni hakii ma. "Çün garaz amed. "Ademi ra düşmeni pinhan besist Âdemü ba bazer akit kesist.. O kesif ten asumanda Öyle sür'atle «çar ki bu çalakî. meleklerin bile gıptasını davet eder... Mevlânanın doğumu Belklde 16 Rebilevvel 604 ^1207).

1494 de olduğu sanılıyor. Yazının ardını koğdu. Belki bununla müellif. insanı derin düşüncelere götürür. Kardinal (Balay) a başkâtiplik ettiği sıralarda onunla.nin doğum tarihi sağlam bilinmiyor.- 28 — Rable (1494-1553) 1 — Havati v« es«rleri Rable. Komik bir eser olan ve (1532) de Liyonda basılan (Pantagruel) basılmazdan önce bir çok kitapları çıkmış* ti. Fransada (Touraine) de doğmuştur. onundur diye eserinin beşinci bölümü (Li'ıl Sonnante) adile basılmış ise de bu eserin onun olmadığı söylenilir. savaş akıtılan. 1553 de öldüğü sanılmaktadır. böylece şaka. acayip inlerde gezmeler^ Hepsinde ölçüsüz bir karikatüıcülük vaıdır. Bu büyük fantazi ve komik eserin genel bir kurumu vardır. Şaşılacak bir doğum. soysop kütüğü. Kocalığı ve ölümü üstüne bilgimiz yok. Eseilerinde. Çağının hem bilginlerine hem siyasasına. ağır işler alarak Romaya bir kaç kez gitti. Ünlü bir yazıcı idi. hele Fransa krallarile Papalık arasındaki bağlara inceden inceye bilgili idi. Ölümünden sonra. . çocuk luk ve açılma. salt kikâyecilik merakını yerine getirmiştir. zamanının büyük İşleri üstüne diyeceğini demeğe yer bulmuştur. Şövalye romanı o!up bu kahramanın başından geçenlerdir. Bununla beraber bu iki eserinde. Liyon'da bir hastanede operatördü. 1554 de (Gargantua) kitabım bastırdı.

ve geleceğin hava yo!c ıluğundan bile söz açarak. Amma ne Protastart. Bunları bir yer- . daha ilk çağda. Protestanlığı kuranlardan (Kalveni) olduğu denlü.. g-iirültü çıkarmadan. çadır. Gerçekte ise kendis'. ip. Dördüncü faslında hemen hemen tarihi materyaliz min bir şemasını çizer: "Adam oğlu. kâğıt ve başka nesnelerden söyler. onun nikbinliğini azaltamıyordu. Bununla beraber dinle düzeltme istiyenlerdendi. Eserinde: diriklik. yel ve kol değirmenleri buldu. Katolik kilisesinin temel inanlarından dışarı çıkmamıştır. herhesin anladığı Hristiyan dininin yolcusu değildi. daha açık söz ile dirime güvenç idi. İki taraf ta ona saldırıyor ve o da butun gücile kendini kalkanlıyordu. jiyiro. ürün almak için toprağı sürmeği ve ekinciliği buldu. İnsanların çtktiği acıları bilmekle beraber. çalama sevgisi ve hürriyet taşkın ve coşkundur.— 29 — 2 — Tabiata srü"enme : Rable. yeldeğirmeni kanadı. Onun temel düşüncesi : Tabiata güvenme. maddeye bütün gücite sarılarak bundan bir çok iyi bulgu ('cat) lar alana çıkarmak. Fakat bu düzeltmenin. Beşerin çalışmasını ve bulgularını saygı ile anar. Papayı da çekiştiriyordu. gene ürünü. "Ürünü korumak için silâhlan ve çerıHği buldu „ Riyaziyat ile tıbbı ve nücumiyati. Su. Rable'nin temel eserinde. bu günün önemli düşüncelerinden olan. ne de Katolikleri kandtramıyordu. Meselâ üçüncü fecisinde (Kenevir) den ve bundan yapılan bez. o günlerde de bundan aşılanacağını (istifade) söyler.. yöntemli yapılmasını istiyordu. emniyet altında uzun müddet ilintisiz tutabilmek için buldu. bu.

Çağının (Hümanist) leriJe beraber karalı savaşları» vahşet çağların dan kcinaa olduğuna inanır. gibi bakıyor Düşman ordusundan tutulmuş tutsak bııv zabiti. hayata engel olan. kendini korumak gerek. Yani müiebbısi. Bu sonuncu. bilgili. iyi. düşmanın. Rable. güler yüzlü bir genç yaptı Okumanın gücüne coşkun manı vardı. bilgiye. Rab'e eski çağın (ahlâksız) bilgisi. i>ı yürekli. gönül ahcı.— 30 — den başka yere götürmek için sanaatlar buldu. Komşusu(Grandgusk^ nin üstüne saldırmağı düşünüyor. (ruhu) vok eder. insanın canını iğneliye iğneliye onu yorulmak bilmez b°r verimliliğe ulaştırmıştır: İyi yaşamak için . baskı taraftarlarına saldırır. onu bilgin. hayatı boz&n ye k ran her i esneye düşmandır. uslu.. zihin kültürü denlu oyun ve belen kültürü de var. şu öğüt ile geri yurduna gönderiyor: . Gene ürünü deniz aşın götürmek için gemiler yaptı Böylece tabiat . (Gargantua) da şöyle bir parça vardır: Kral (Pıkro şoı) bütün acunu almağı kurmuş. Ancak böylelikle. ahlâkın kurumunda bile oüyük bir yer verir. doğru ve güzel bir (rub) sahibi olabiliriz. tabiatı • iş ve arama ile iyi tanımak gerektir. Böyle gününde bik. (Gargantua) abdaldı. der. Her fırkanın fanatiklerine. Rableye göre insan. Yeni zamanların aydın tor adamlatımn vazifesi dünyayı bü felâketten kurtarmaktır. 'şimdilik sapıtmış sevdik. harbi istemiyor amma ne yapsın. ertemli olmağa ö z e nir . Mürebbisınin (Gargantua) için çizdiği terbiye plânı ünlüdür: Görme ve aramaya dayanan dolgun bir ansiklopedik bilgi.. 3 — (Müsamaha v* Bar»8C»l>k " • Hayat sevmek. elverirki ret biye yolu ile bunları ona vermeği bilelim. sözünü anmak ile beraber.

birbirlerine karşı silâha saulmak olursa bunun adı. Bu acu un yalnız t tUnndan ve iyiliklerinden mi aşı lanmak (ıstıfdde edilmek) istemlivo ? öyle ise bu incelik ve zekâ »it y. Ve kraltnizı girdiği çıkmazdan kurtarın.ğı oluyor. cncak güzel konuşmalardan. Burası usluların ve mattuiarın oc. üst geliniyor Ve buna. Bununla. (bir fi. Biz krallıklarımızı. iidır (Telem) de kabal klara yer yoktur. korumağa ve çevirmeğe buyurukluyuz. Burada orta çağ şatolarının lüksü. Isüenderlere. ona (Telem) denilen yer veriliyor. komşuları olan. kan dökmeğe değmez Eflâtun derdi KI. (J. Eski Herküllere. Komşularımızın yurtdaşlarıni almağa değil iptidai insanların ganimet'dediği şeyin bugünkü adı yağmacılıktır. öğdül olmak üzere. Sezarlara. Yunanlılar arasında. Komşular ve eski dostlar arasında böyle yapmak yaraşır. Rable. Aniballere. benzemeğe özenmek ine ie uyan bir iş değildir. 4 — M»ıt!H«r iren-1*k»»t' (Telem kıt'ssı) Pıkro>ol uzttnt-. Çünkü kendisininkini iyi çevirerek tır ki o. güzel nesneler» .. Aramızdaki anlaşamama. hristiyan kardeşleri zararına acunu almağa kalkacak çağ değil. Hctıâ t > tf ğa b ie pek değer verilmemiştir. o kitaba %öıe.j:um. konforu ve incelifti var. (PIMOŞOI) saraymda rahat rahat oturup yurdumu yağmayı ûüşünemesin.u yükseltebilir. kette soğuk kanlılıkla çözülmeğe çalışılsın. Tannyi severseniz şuradan savulup gidin. düşüncesini çiziyor. x* Telem'lıler. muharebe olmas n. Benimkim yağma etmek istet se o zatuan kendisininkini yok etmiş olur. ) di'da şen ve kahraman bir adamın çalışması ile. Spirelere.ne ve fesat çıkt) olsun.— 31 - " Bu çağ. nasılsa.. Sizden kurtuluş akçe si istemem Atlarınızı ve silâhlarınızı da size geri versinUr. ve son.

derler. komik bir eserdir. oyundan tat alırlar.__ 22 den. çalışkan bir adamın kalem sınamaları biçiminde. çünkü ergindirler. hürriyeti (fazilet) yöneminde yürütecekleri yerde. Yalnız sevinç içinde yaşamağa yaraşanlar girebilir. Prensipleri şudur : Ne istersen yap Çünkü iyi ruhla doğmuş. Bu ütioi diyarında bu geniş hareket örnek bir hayat yaratmıştır. normal hayatın tatlarına üst tutulmalıdır. iyi terbiye edilmi-. Bundan ötürü hepsini. Bu adama . Onlar çok ertemü ve mutludurlar. Rabie ise. baskı (istibdat) boyunduruğunu kırmağa yürürler.. (memnu) nesdeye yelenii (haris) dır. Buraya sinsiler. iyi insanlarla düşüp kalkan ergin kişiler. kötü hiç bir nesne giremez. Hayatın tatlar na pek düşkün olmamak gerektir. Kadınlar hem bilgin hem incedirler. Erkekler. Bunların başlantıs. maddi hayata da yer verir. şövalyedirler. 5 — Net'ce : Unutmamalıdır ki Rable'nîn eseri. tkircisine karşı ilişiksiz kalmalıyız. Kadınlığın her zerreündî işin eri oldukları gibi (fikir) hayatları da pek yüksektirler. Çünkü insan. okumadan. Bunda fikirler yufka. okuma yazma. musiki ve beş altı dil bilmiyen insan yoktur. musikiden. tabiî olan her nesneden insanı yüz çevirtmektir. Baskı (zülüm ve istibdat) altında kalan insanlar ise. Bununla beraber (ahlâkî temayül) ler bakımından dikkate değer. hemen özgider (insiyakî) gidişle ertemü işlere doğru koşarlar ve fenalıktan bütün güçlerile çekinirler. Bir çok doktrinler derler ki: iç olgunluğu. çocukça ve aşrı şişirilmiştir. "Temel olan bl« rincidir. Burada. Daima ruhla bedeni çarpıştırırlar. kahraman ruhludurlar. faizciler. gerçek diye almak doğru olmaz.

Ana fikirlerini aldım : İnsan. Eğer bir insan kötü ise o.Ruhun. Bu yüzden denilebilir ki Rable. (Erasm) in izinden yürümüştür. ailevî içtimaî ahlâklardan bahis üç bölümdür. muh sinî ahlâklarına kendi tarafından da ilâveler edilmek suretile meydana getirilmiştir. Kâtip Çelebi'nin (Keşfi zunun) da yazdığına göre bu estr. Ona salmanlığsnı geri verin. hekimane yaşamalıdır. hocası... en yüksek derecede ilme ve iyi hareketlere sahip olmasıdır. salman (hür) olarak ertemi (fazileti) bulabilmek için.. Erasm der ki: Ben doğruluğa akmağa (temayüle) (tabiat) derim. Kalbimize 3 . Kuşlar nasıl uçmak için. Öyle amma onun ütopistliği şuradadır. Eser bir mukaddeme ile şahsî. öküzler nasıl sapan için doğmuş ise insan da ertem ve felsefe için doğmuştur. celâli. güzel düşünce ve işler hayatını tekrar yaşatmış olursunuz. ve hicrî 979 da Edirnede ölmüştür. elde edilen yaratıcı iş) tir. bir ütopist değil : bir realisttir. İnsan. baskı ve sinsilik (mürailik) ile bozulmuştur. İşte burada Rable ütopiye düşüyor' Kınalı oğlu Ali Efendi Ispartada doğmuş. Hakikî saadet: ilim ve imandadır. der. tabiatini kovalaması yeter. (Ahlâkî alâi) eserile ünlüdür. Bunda Rable. Tabiî olan her şeyin daima iyi olduğuna inanması.— 33 — göre Avrupanın ayırt büyüklüğünü yapan şey: tabiatı arama ve tanıma ile bu tanıma sonunda. Samda Semiz AH Paşaya ithafen yazdığından eserine (ahiâkî alâî) adını vermiştir. nasırı. onda doğruluk. Hikmet nedir ? .

Bedenin harap oluşu. değiştirebilir mi ? . karakter değişmez. Rub. Zira hiç bir karakter.Evvelâ vicdanı kötü düşünce ve niyetlerden temizlemek. Fena hal ve hareket. Ata binmiş. Fakat çok uğraşma ile bunlar da muvaffak olurlar. taş kesilmiştir.— 34 — şüphe sarmamasına ve ilmimizin gittikçe artmasına bütün kuvvttimizle çalışalım. Beden. Bizi hekimane yaşatacak iki şey: ilim ve ahlâktır. insan. hal ve hareketini düzeltebilir. tnsan. 2 — Hal ve hareketlerin iyisi ile fenasını ayırt ederek iyisini yapabilmek ile.Evet değiştirebilir. harici âlemde (asıl olan şey) in ne olduğunu kavraması ile. diyenler var. Bu güçlük sebebiledir ki. hayvanlardaki ruhtan iki nokta ile ayrılır : 1 — (Külliler) ile. fıtrî değildir. atla köpeği iyi sever ve idare ederse üçü de mes'ut olur. üçüncüsü ile melekler âlemine ortaktır. Bu üçten hangisine isterse öyle yapmakta hürdür. istediği yere giderse üçü de bedbaht olurlar. Eğer insan. Ama eğer at. ruhî tekemmül ettirme yolunda bir aletten ibaret olup saadet arama yollarında bir binektir. Ahlâk nedir ? . yanında köpeği. Murat edince insan. bunların ikisi ile hayvanlar âlemine. ebedîdir. Zira at uzakta bir yeşillik veya su . bir avcıya benzer. ruha şamil değildir. insanda geçicidir. insan ruhu. Hal ve hareket üç türlüdür : Ehli hayvanların Yırtıcı hayvanların Meleklerin ki gibi. karakterini. sonra iyi niyet ye düşüncelerle doldurmak. hal ve hareketini. Yalnız bazı İnsanlarda karakter. Bunlarda güçlük vardır.

Cennet ve cehennem. insan. ve geleceğine bir göz atalım. Saadetinin anahtarı kendi elindedir. Efiâtun'un (Misal âlemi) ni kabul eder. Asıl ve menşei. cesaret ve iffet ahengidir. Sonra nebat. köşkler halinde tecelli edecektir. iki yöne de yön alabilir. Oraya koşar. fnsan. Bu işte ken dişine yardımcı büyük bir mürebbiye muhtaçtır. iyi hal ve hareketleri. Bu dünyada kazandığı ilmi. orada güzel bahçeler. ispatlı tanımağa muvaffak olmasa bile. Ama gördüğü ne ottur ne su . İnsanın aslına.* fena hal ve hareketlere sapmak ile de en kötü uçuruma düşebilir. ancak ruhta mevcuttur. sonra hayvan oldum.fazilet ve adalet iıe yaşamalı8 Fazilet: Zekâ. inkâr etmiyerek : (belki) der.. ancak kendisini terbiyeye uğraşmak iledir ki mes'ut olur. der. merdivenin of tasıdır: iyilik yapmak ile en yüksek noktaya yükselebileceği gibi. Ruh. o âlemi. bm i ç değerin ahengini ancak daimî bir uğraşma ile sağlayabilir. imanı. Müstakbel hayat: bunda (Kınalı oğlu). Nasıl yaşamalı? 7 . . Materyalistler bu görüşü kabul etmezler.— 35 — görür gribi olur. Ama akıllı insan.. Şimdi de insanim. iktizası. Ruhumuz bedenden ayrılınca sinemizde : ya yaptığimız iyiliklerin sembolü bir sevgili veya yaptığımız fenalıkların sembolü yılan ve akrepler bulacağız. Cennet budur. (fbni Yemin) in şu sözünde hulâsa edilmiştir: Kâinata cansız olarak girdim. Yaradılış. Cehalet ve kötü hal ve hareketler ise yılanlar ve akrepler halinde tecelli edecektir. insanın tabiattaki mevkii. tabiat içindeki mevkiine. bedenden ayrılınca (Misal âlemi) ne gidecektir.

2) Şimdiye kadar elde edilen bilgileri. 1) ihtiyarlık günlerinde dahi ilme çalışmaktan vazgeçmemek. Terbiye san'atı iledir ki kendisini ar mahsulü yapacaktır. 2) Memleketin kanunlarına itaat. fazileti idame etmek olacak bir ruh i]yeni de beden ijyeni kadar gerekli bir şeydir. Tabiat mahsulüdür. zekâsını geliştirmeden ibarettir. böyle âdil bir adamın iradesinde olaydı. fazilet elde etme yolunda harcamaüdır. hiddetine sahip olmadan. Her azayı. zayıflar. cennet olurdu. unutmamağa çalışmak. Ödevi. 3) Ah. Bu üç şeyi elde ettikten sonra (adalet) e ulaşmağa çalışmalıdır ki şu üç şeye dikkat ile olur : 1) Tanrıya itaat. Zira böyle ekzersizler yapılmazsa ruh. her kuvveti kendilerine özel işleri yaptırmak da adalet iktizasıdır. Terbiye • nefsini ve neslini muhafaza ' iç güdülerini tadilden. Eğer dünya. insan. verişte hak geçirmemek. Birinciyi yapmıyan kâfirdir. Zekâyı geliştirecek şeyler şunlardır : 1) tyi düşünmeği öğrenmek. Bu maksatla ruha daima iyi hal ve hareketler teklifinde bulunmalıdır. 2) Matematik vasıtasile zekâya bir kesinlik vermek 3) Tabiat ve Tanrı hakkında derin bilgi edinmeğe çalışmak. Üçüncüyü yapmıyan hırsızdır. bedenî ve ruhî kuvvetlerini. ikinciyi yaptniyan eşkiyadır. tenbelleşir. Bu (îîiümarcseler) yumuşlardır.— 36 — İnsan dünyaya bir (tabi! sebep) ile gelmiştir. .

ilerleme yolundaki. bilhassa dördüncüsü pek önemlidir. Terbiyenin ilk işi. 5) Kendi hatâlarını aramada çok dikkatli olmak. İnsan. Büyük hekim Sokrat. ilerletmek için insan oğlu. 4) Mahrumiyetlere ve acılara dayanmak. cemiyete muhtaçtır. iyi hal ve hareketleri öğtneli. Bozulunca ilâcı terbiyeye baş vurmaktır. hiddet ve ihtiras ile bozulabilir. Neye böyle yaptığını soranlara : — Sabrımı artırmak ve içimden hiddeti koğmak için. Bunun yolu şudur: o. kendisinden mümkünse daha iyi varlıklar dünyaya getirmek için evlenmelidir. Evlenipte böyle yapnnyan şeytanın kardeşidir. bir boş levhadır. Oraya ne istersek resmedebiliriz. «Çocuğun vicdanı. 1) Doğru yola gelmek istemeyenleri hizaya getire- . Fakat içtimaî hayat. avantajları kalmaz. onda itiyat halini almasın. derdi. Çocuğun yanında. Buna mâni olmak için iki vasıta vardır. en çirkin ve cadaloz bir kadın seçmişti. Bilâkis iş zevki en derin kökteşsin. Eğer bir cemiyette adaletsizlik varsa o zaman cemiyet hayatinin. fena hal ve hareketin tersini yaparak bu iyi yolda uzun müddet uğraşmak. Terbiye işinde. fena bir harekette bulundiyse. sert bir suret te azarlamaman. eş olarak.— 37 — 3) Şehvet ve hiddeti tahrik etmemek. Bilhassa şuna çok dikkat edelim ki tenbeltik. Ruh: Fazla şehvet. Zira çocuk. Öğretimine gelince. çocuğu fena tesirlerden ve fena muhitlerden korumaktır. Yaptığı hareketie kötülüğünü tatlı dil ile aydınlatmalı. ona fıtrî kabiliyeti nelere ise onu öğretme'i. birtakım kargaşalıkları muhtevidir. Bilâkis mümkün olduğu kadar sükûnellegtirmek. Fena hal ve hareketleri vermeli. Çocuk. her şeyi taklit eder. fena olur.

cek kanunlar yağmak. 2) Faziletli insanlar arasındaki gibi sevgiyi geliştirmek. Fena hal ve hareketlerden uzak kalmaları için bunlara küçük bir öğüt yeter. Vatandaşlar beş gruba ayrılır. 4 — Askerler. . Bunların miktarı çoktur. ancak (sfcvg') ile yaşar. 1 — Yukarıda söylediğimiz seçkin insanlar. Sevgi. İnsanlar üçe ayrılır ı 1 — Yaradılışta faziletli olanlar ki iyi işler yapmakta hiç güçlük çekmezler. Bunların miktarı ortadır. Memleketin dizginleri. bir taraftan. 3 — Adalet kanunlarının tatbik edilip edilmediğini kontrol ederler. adalete bin kere tercih edilir. 3 —. (Sevgt) dünyasında fert. Bunlar düşünce kuvvetile iyi ve kötüyü birbirinden ayırt ederler. birinci guruptan olan insaalar elinde olmalıdir. Fakat halkı terbiye ile buna ulaşılabilir. Bu seçkin insanlar. 2 — Bilim sayesinde faziletli olanlar. tnsanhk. Cahilleri. 2 — Halk terbiyecileri. başkasına ait olan şey için bir haksızlık yapmağa kalkmaz. Bunun içindir ki sosyete de sevginin hükümran olmasına çok çalışılmalıdır. Diğer tarafta da vatandaşlarını iyi terbiye ile onlara doğru yolu göstermelidirler. birbirlerine sevdirmek güçtür. Bunların miktarı azdır. Bu sağlanınca kanunlara pek ihtiyaç bile olmaz. Bu üçüncü grupta olanların doğru yola gelmeleri için kuvvet ve şiddet kullanılması gerektir. memleketi hekimane idare etmeliler. Zira kanun ancak cahiller arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak içindir. Bilâkis elinde olan şeyi bile sevdiği ihsanlarla paylaşır.

düşünmeğe ve seyahate vermiştir. Fransanm dünyaya verdiği en büyük filozoflardandır. Muhtelif memleketlerde on yedi sene seyahat etti. yurdun her bucağında. Şefin yegâne arzusu. Bir devlet dört şeyle yaşar : 1 — Adaletle* 2 — Devlet adamlarının ve generallerin birliği ile. Eğer bir insan. bildirmelidirler. Eğer bunu şef unutursa memleket. 1649 da tsveç Kraliçesi (Kristin)m daveti . zeki ve samimi muhabirleri olmalı ve bunlar halkın ve memleketin durumunu reise. milletin iyi işlerine bütün kuvvetlerile sarılmalıdırlar. Düşünce ve harekette bir olmalıdırlar. yeni çağ felsefesinin babasıdır. Vatandaşlar. 1629 dan itibaren de.- 39 - S — Çiftçi. bu beş gruptan birine dahil değilse. düşünmek için daha uygun gördüğü HoUandaya çekilerek uzun yıllar orada bîr inziva hayatı içinde düşündü ve insanlığa en faydalı lı eserler verdi. 3 — Düşmanları arasında tefrika olmasile. dos doğru. Hayatı anlamak için elli üç yıllık ömrünü okumağa. memleketi saadete ulaştırmak olmalı* dir. buğday tarlasında biten ve buğdaylar zararına olan fena ot gibidir. Davlet reisinin. 4 — Devlet işlerini' ehline vermek ile. düzensizliğe düşer ve her şey karmakarış olur. bu. san'atçı gibi vatandaşların ihtiyaçlarını sağhyanlar. tüccar. Dekart [1596 -1650] Dekaıt.

ilim ye felsefe gelişme derecesini asla geçmez. Bir memlekette ilimsiz ve felsefesiz endüstri ve diğer meyveler elde etmeğe çalı g m ak kuru değnek üstünde birtakım meyveler bağlamağa benzer. En büyük insanlar. Dekart'a göre akıl.faziletlere olduğu kadar en büyük fenalıklara da müstaittirier. Ona göre endüstri. Kemikleri on altı yıl sonra Isveçten Parise getirildi. ilimlerin hepsine matematik usulünü tatbik ile kâinatı bir makina meselesi haline soktu. olsa olsa (felsefe) plabifirdi. Dekart. Dekart'a göre insanın eti asil vazifesi: insanlara doğru yolu matematik kadar kesin ve ap aydın gösterecek bir yol arayıp bulmaktır. Yeni bir . 21 Mart 1596 da doğmuştu.— 40 — üzerine Stokholm sarayına gitti. takip etmekliğim lâzım gelen metot ve . ahlâk. «Bütün akıl kuvvetlerimi. tıp. meyvelere ben zetilirse. en büyük . Bu işe (Dekart). Bir memleiekette meselâ endüstrinin gelişme derecesi. İnsanlar arasındaki fark: aklı.» Dekart'ın ilk işi bu oldu. matematiği yalnız soyutlara (mücerredlere) değil realiteye de teşmil etmek istiyordu. Dekart. Bu öyle bir (umum! matematik) ilmî olmalı idi ki bütün ilimleri kucaklasın ve hepsindeki kat'iyet. Felsefede ağacın köküdür. Dekart'a göre bu. iyi metodla sevkedip etmememden gelir. o zamana kadar edindiği ve doğru diye kabul ettiği şeylerin hepsinden şüphe ederek bunların hepsini zihninden atmak ile başladı.yolu seçmeğe vermek. ilimler ağacın dalları. Ve 11 Şubat 1650 de orada öldü. 10 Kasım 1619 gecesi Neubourgda düşünürken kulağına bir ses geldi: Mevcut felsefeyi ıslaha davet ediliyordu. matematik katiyeti derecesinde olsun. bütün insanlardamüsavidir.

Bunlardan meded umdum. kendi düşüncelerimin daha mükemmel olmasını temin maksadiledir. en iyi bir devlettir. <Zira. ham mermerden bir (Diyana) heykeli çıkarmak kadar güç. Cemiyet müesseseleri bir kere yıkılınca. Genç* liginde iyi bir tartıya vurmadan aldıkları varsa şimdi onları atacak. «Ben daha iyilerini edinmek için bütün bilgi ve kanaatlerimi şöyle bir tarafa atıyorsam bu. bir kere ötedenberi benimsedikleri ilke prensiplerden şüphe ederek ana yoldan çıkmağa başladılar mı ondan sonra daha iyi bir yola gidemiyerek bütün hayatları boyunca dalâlette kalırlar. der.— 41 arama ile ya bualardan daha iyilerini bulacak yahut eskilerinin içinde sağlamı varsa onları bir tartacak. kaçamak ve mazeretler tedarikine de yol açacağından kanunları sayıca pek az fakat çok sıkı tatbik edilen bir devlet. Matematik da o kadar soyut (mücerret) lere dalmış ki muhayyileyi bitkin düşürmek sizin zihni terbiye edemiyecek. Bu sebeple bunların faydalarını muhtevi ve kusurlarından azade başka bir yol aramalı idim. pek çok iyi ve doğru şeyleri havi olmakla beraber içine o kadar lüzumsuz şeyler karışmış ki iyisini lüzumsuzundan ayırt edebilmek. Ve yalnız kendime ait sahadadır. içtimaî müesseselerle devlete de sarar. Dekart. cemiyet işlerinde gelenekten ağır ağır ilerlenmesini ister. thtiiâl taraftan değildir. çok fena yıkılırlar'» Fakat şu doğrudur ki ilimde herhangiblr reform olunca bunun ardından bu reiorm. Hiç -kimsenin beni taklit etmesini istemem. Bu tehlikeli bir şeydir' Zira çok insanlar. Gençliğimde ben mantık ile matematiği çok severdim. Fakat biraz derin düşününce gördüm ki: mantık. Binae- . Bir de kanunların çokluğu.

«doğruya en yakın» a göre hareket etmek en uygundur. ne de kâh bir tarafa kâh bir tarafa gitmelidir. 4 — Hiç bir şey unutulmadığını temin edecek surette tam tadat ve yoklama yapmak. 3 — Nizam-ı âlemi değiştirmeğe kalkacak yerde kendi arzularımı değiştirmeğe çalışmak. en doğru yolu bulmak elimizde olmadığı vakit bile. Çevremdeki insanların en akıllıları tarafından kabul edil miş yolda yürüme: 2 — iğlerimde sebatlı ve daima faal olma. Fakat beğenmeyjp tv yıkmak ve yenisinin plânlarını çizmek kâfi değil.— 42 — naleyh mantıkin lüzumsuz kanun ve kaidelerini atarak bunlardan .şu dördünün bana yeteceğine kani oldum: 1 — Bedihi olmıyan bir şeyi hakikat diye kabul etmemek* 2 — İnceleyeceğim bir meseleyi. diğer her şeyde ifrat ve tefritten çekinip itidal. Bu üç kaideyi tek başıma kapanmaktan ziyade insanlarla düşüp kalkmak ile daha mükemmel elde ede- . Şimdi ben bu dört prensip ile her şeyimi yeniden yapacaktım. 3 — En basitten başlayıp mürekkep bilgiye doğru çıkmak. Yenisini kuruncaya kadar.tatbikinde bir kere dahi vaz geçmemek şartile . en küçük parçalarina kadar ayırmak. Böylece ömrümüzü ihmal ve lmhal içinde gtçirmiyerek. İşte bunu temin için kendime üç kaideden ibaret bir ahlâk yolu çizdim: 1 — Vatanımın kanunlarına. Zira böyle yaparsa. şimdi çalışırken içinde oturulabilecek bir ev lâzımdır. Yalnız bir isti* kamete gitmelidir. ormanın bir kıyısına çıkma ihtimali daha fazladır. Orman* da yolunu kaybeden bir insan ne oturmalıdır. örf ve adaletlerine ve çocukluğumdan beri içinde büyüdüğüm dine tamamen riayet.

ben de esassız fikirlerimi attığım sırada. Bu yıllarda idi ki zihnime euvelce yerleşmiş bütün hatâları köklerinden söküp atmağa başladım. Şimdi bunun tam aksini tutnrak mademki ben hakikati aramağa nefsimi hasrettim. Bunun üzerine bu müşkül meseleleri hal etmek için • tanıdıklarımdan uzak kalmak üzere Hollandsya çekilmeğe karar verdim.— 43 — ceğime kani olarak hemen seyahate çıktım. Ve Hollandada sekiz sene hakikat nedir diye düşünmeğe. Ve bu anda bütün biigl ve kanaatlerime paydos dedim. Öyle ise zerre kadar şüpheli olan şeyi bile büsbütün batil imiş gibi atmak lâzım geldiği kanaati üstünde yürümeğe başladım. öyle müşahede ve tecrübelerde bulunmakta idim ki bunlar bilâhare daha sağlamlarını kurmağa yaradı. Bununla beraber arama taramaya başlıyalı dokuz seneyi geçti. sonra yenisinin kurulmasına yarayacak olanlar hıfz edildiği gibi. Uyanık iken malik olduğumuz fikirlerin uyurken de hiç biri bu esnada hakikî olmadığı halde. âlemde oynanan komedyalara oyuncu olmaktan ziyade seyirci olmağa gayret ederek seyahat ettim. araştırmağa giriştim. Fakat her şeyin böyle batıl olduğunu düşüdmek istediğim sırada bunu düşü- . o vakite kadar zihnime girmiş her şeyin rüyadan ziyade hakikate muvafık şeyler olamıyacağını kabul ettim. Henüz âlimler ve filozoflar arasında münakaşa edilen büyük meseleler hakkında kat'î bir bilgiye varmış değilidim. * Yukarıda ahlâkta bazen <doğruya en yakın> bir fikire gerçek imiş nazarile bakılıp riayet etmek lâzımdır demiştim. ayniyle zihnimize gelebileceğini anlayınca. Eski binayı yıkarken. Ve dokuz yıl.

En mükemmel bir varlık = Tanrı vardır. zat ve mahiyeti tefekkürden ibaret olup var olmak için hiç bir mahalle muhtaç ve hiç bir maddî şeye tabi bulunmıyan bir cevherim. Bu seziş bana nereden geliyor. Şöyle ki şu (Ben) denilen şey yani ruh. Kendimden de gelemez. (aklî) ye vükselemiyen bazi insanlar. göze yaptırmağa kalkışmak olur. Zira (en mükemmel). Yani onlar bizde. kâinatı mihaniki kanunlara tâbi . tamamen (mükemmei) olmadığımız için müphem ve muğlâktır._ 44 — nen (ben) İm bİzzarure bir şey olmak ligi m lâzım geleceğine intikal ile. Düşünmek kabiliystim olmasa. bedenden tamamile ayrı ve hat tâ bilinmesi andan daha kolaydır. (Yokluk) dan gelmektedir. ruh ve Allah gibi maddî olmıyan zihnî suretleri kayrayamazlar. Fakat ihsasların üstüne. aradığım felsafenin ilk temel taşı olarak aldım. ben ne isem onunlayım. Beden mevcut olmasa bile o yine ne ise tamamen o olaeaktlr. düşünüyorum öyle ise varım = Cogito ergo sum) prensipini. Tanrıdan değil. Yani tanrıdır. ses ve koku duyma isini. (Ben) imin büsbütün mükemmel olmadığını ve benden daha mükemmel varlığın var olduğunu seziyorum. Ve bize kemal ondan gelir. Dekarı. MüphemÜk ve muğlaklık. kendimin var olduğumu itikat etme için elimde hiç bir delil olamıyacağınt görerek bundan şunu anladım ki ben. Halbuki ruh ve Tanrıyı ihsaslarla anlamağa kalkışmak: Meselâ kulak ve burunun yaptlği. yokluktan zuhur edemediği ğibİ (nakıs) dan da zuhur edemez. velevki tasavvur ettiğim sair şeylerin cümlesi doğru olsun. Öyle ise o sezişin bana öyle bir (varlık) tarafından verilmiş olması kaltr ki o varlık benden mükemmel ve bü tün kemalâtı nefsinde cami bir varlık. Yoklukdan gelemez. fizikî âlemi.

Hayvanlar. Maddî olan şeylerin heps'. insanı tabiate hakim kılabilecek yön almalıdır.— 45 bir surette işliyor. bu gün gördüğümüz surete gelebilir. Bittabi buna tek insanın ömrü kâfi değildir. bir hamlede mükemmel olarak yapılmış olmalarından daha kolay aniaşıhr. bedenimizden tamamen müstakil bir tabiate maliktir. Bunu böylece tedricen meydana geldiklerini kabul etmek. ilim ve felsefe. görür. insan ruhu nevinden Müteharrik değildir. kâinatta inşa nın mevkii. Beşeriyet öyle çalışmalıdır ki bütün as rlar boyunca insanların hepsi daima baki ve mütemadiyen öğrenir tek şahıs gibi olabilmelidir. maddenin kudretinden asla meydana gelemez. Fakat (Hayız) den tecrit mümkün değildir. Dekart'a göre metot. Makina ne iş görürse hayvanlardaki ruh ta o kadarc k muayyen ve mahdut görür. insan ruhu öyle değil. olması gerektir. «Bana madde ve hareketi veriniz. Bizim ruhumuz. bir âlem yaratayım> der. Ona göre cisimleri bütün vasıflarından tecrit mümkündür. ebedidir. (binefsihi) birer makinadır. zaman ile. . Ve mekânı yapan maddedir. Gayrî meş. İşte Dekar t felsefesine göre : kâinat. Hayvanlara gelince bunlardaki ruh. Bunun teminine ilk önce (tıbb)ın ilerlemesinden beklemelidir. Bedenle beraber ölmez. bunun ayma halk edilmiş. bedenlerile beraber mahv olur. Hayvanlara öldükten sonra bir şey yok Çünkü (hayvar. insan ruhu. Ap ayrıdır. mukadderi ve gayesi budur.î ruh).'ur makina kuvvetidir. Demek ki maddeyi yapan haizdir.

hesap ihtimalini ve su cenderesini keşfetmiştir. 18 yaşında iken bir hesap makinesi keşfetmiştir. Daha on iki yaşında iken (öyklit) hendesesinin isbatlaıtnı hiç kimsenin yardımı olmaksızın kendisi bulmuştur. . Ondan sonra önünde içine düşecekmiş gibi bir uçurum görmeğe bnşlamiştır. Paskal'ın yaşadığı 17 nci asırda en üst rağbette olan ilim. matematik idi. Meselâ Jensenius : «Tabiatın sırlarını aramanın boş ve faydasız olduğuna söyliyordu. Sumut ilme değil. 16 yaşında iken mahrutlar üzerine yazdığı eser. Fransanm (Clermont) şehrinde doğmuştur. (Malhranş) bile: «insan. fizikçi ve filozoftur. (Neuilly) köprüsü üstünde bir kaza geçirdi. mayiatm muvazenesini kanunu bulmuş. Dekart'ın hayretini mucip olmuştur. Bu kazadan sonra dine sarılarak Jansenist tarikatın (Port • Royal) manastırına çekilerek çileye girmiş riyazet ile yaşamıştır. Tabiatı inceleme ve tabiat ilimleri hiç rağbet görmüyordu. Cizivit tarikatına karşı şiddetli hücumlarda bulun» muştur. Rağbet. Hrıstiyanlık dini hakkında apolojisi olan (düşünceler) eserini bitiremeden ölmüşlür. Dahî bir mütefekkir ve muharrirdir. soyut ilme idi. îlk defa havanın ağırlığım veza etmiş.46 — Paskal [1623 — 1662] (Blaise) Paskal) yüksek matematikçi. bilmem hangi böcek nasılmış diye aramak için yaradılmadı > diyordu.

— 47 — Soyut ilim olan matematiğe rağbet : aklın gelişmesine yarar olduğuna kani olduklarından idi. Port Royal mantıki der KI : İlimler ancak aklı tekemmül ettirmek vasıtasile olarak kullanılmalıdır. Paskal, rasyonalist ve ideelist olan ve yeni ilim henüz doğmak üzere bulunan bir asırda, bugünkü modern tecrübe çiler çapında kılı kırk yaran bir âlim idi. Bunu, fizike ait keşifleri göstermektedir. Paskal, iman iğinin akıl nuhengine varılamıyacağim Katolik olan babası (Etyen) den işitmişti. Bir de (St Ange) lakaâile anılan ilahiyat doktoru Jak Forion'dan da : Din! sırların kuvvetli bir zekâ ile anlaşılabileceğini duymuştu. O, bu ikisi üstünde uzun müddet düşündü. En son, imana kalb yolu ve şahsi tecrübeler ile varılabileceğine kani oldu. Hemşiresi Jaklin diyordu ki : «Olgunlaşmamış bir insana, bir hakikati kavratmak; güneşi zamanından bir saat önce doğdurabilmek gibi, imkânsızdır. Tanrı inayeti olmaksızın, bir insana, bütün dünyanın belagat ve mantıki bir araya gelse faydasızdır. > Paskal buua İnanıyordu. (Düşünceler) ini yazmak için Paskal, kendinden önceki (Möntenyi) (Reymond de Sebonde) (Charron) (Pere Mersenne) (Pere Grasse) (H. Grotius) gibi mühim müellifleri dikkatle okumuş, notlar almış vv bunlar üs* tüne derin düşünmüştü. Şimdi ise, yazma metodu bulmağa kalmıştı. Paskai'a göre eşya üç sıradır : — Msdda, Zekâ, trade. Bilgi yolu ikidir: Zihin yolile, aşk yolile. Maddenin kâffesi; yıldızlar, yerler, krallıklar bir zerre zekâ bile etmez. Bütün zekâlar da bir araya gelse

— 48 — b!r zerre (Charite = Yarhk) etmez ve varlığı harekete getiremez. Zekânın kavram yolundan kalbin kavram yoluna geçilemez. Fakat bunlar, mantık bağı ile değil, hür bir surette birleştirilebilir. Bu nevi birleşme ise öteki bağdan daha sağlamdır. «Kalbin aklına ve yargılama yoluna aklın aklı ermez,> (Filleau de la chaise) der ki : derin inançların çoğu küçük küçük delil ve isbatlara dayanır ki bunlar teker teker iken zayıf imiştirler. Fakat bir araya gelince, bazı ahvalde, o kadar kuvvetlenirler ki reddî imkansızlaşır. Paskal'ın metodu işte bu oldu : küçük küçük şahsî tecrübeler. Fakat tepsi bi araya gelince kanaat verici ve kuvvetli. Paskal'a gör» Tanr;sız insan, zavallı ve sefildir. Hat ta intihara kadar gidebilir. Felsefe ve akıl da, insanı, Tanrıya ulaştıramaz. Tanrı inayeti gerektir. Akıl ve mantık yolu başka, iman duygusu başkadır. İkna kuvvetini haiz yegâne şey şudur; Din hiss-'nin şuurla ahenkli oluşu. Tann, imanı akhmıza muhakeme İle ve kalbimize lûtf ve inayeti ib yerleştirir*. İman, mucize ve mantık ile değlî, inayet ile olur. îman işinde, aman, akla muhtaç kalmıyalım. Tanrının kendilerine, imanı, kalb duygusile verdiği insaniar bahtiyardırlar. Yoksa iman, sadece akıl mahsulü, insan! bir şey olmak' tan ibaret kalır. Ve ebedî selâmete ulaştırma aleti olamaz.» Kalbin Tanrısı, ne (Dekart) m akıl ile bulduğu Tanrıdır. Ne Payen Filozoflarının bulduğu Tanrıdır. O öyle bir Tanrıdır ki ona malik olanların içi sevinç doludur, n a nur doludur. o itimat ve muhabbet doludur. Ona ulaşan ondan başka bir gaye aramaz. Paskal şunu öğretmiştir: Zarfları bozulsa dahi dittin

— 49 — özünün nasıl muhafaza edilmiş olduğu. Din hususunda 17 nci asırda (aklî din) başlamıştı. Ekseriya t, biiabi, yine muhafazakâr idi. 18 nci asırda aydınların çoğu dinsizdi. «Din, halk tabakasına gerek.> diyorlardı. Bu asrın büyüklarinde a (Volter) de ise Tanrıya iman pek kuvvetli idi. Jan Jak Ruso (Tabiî din - Bir Savvalı rahibin İtirafları) ile dini his sahasına çevirdi. Ve dine din adamlarından daha ziyade hizmet etti. 19 uncu asırda ise din, üç şey ile çarpışmağa başladı : 1 — Aklî tenkid ki her şeyi yıkar ve hiç bir şey kuramaz. 2) Tarihi incelemeler ki İncitin nasıl toplandığı ve sairedir. Dini sarstı. 3) Fizik ve tabii İlimlerin inkişafı karşısında mukaddes kitabın bu mevzular hakkındaki izahların tevile muhtaç oluşu. Fakat iman : ne tenkit fikrine, ne tarihî incelemelere, ne tabiiyata istinat eder. Onun istinat noktası bunlar değitdir. Buna rağmen imanın yaşamak isteme hakkı vardır. Ve şu iki şeyi isteyebilir : •* ' 1) Din hissinin ehemmiyet ve faydasını teslim etmek. 2) Akla uymiyor, diye red etmemek. Belki imanın ayrı bir bilgi vasıtası vardır. Birincisini hemen herkes kabul eder. En dinsizler bile din hissinin içtimaî hayatta nasıl bir bağ ve fren olduğunu kabulde tereddüt etmezler. Farzı -m uhal olarak din, hayal mahsulü bir şey olmuş olsa bile cemiyette bir kuvvet olduğu müddetçe reeldir. . Bu bapta Emill Boutroux şöyle der. F. 4

— 50 — «Din ve ilim, bizim elimizde kâinatın bütün hazinelerini açabileceğimiz iki anahtardır. Âlem, muhtelif realitelerden değil, (kırışimh = interferente) realitelerden mürekkeptir ki bu takdir de din ve ilim, fertden ferde ve saattan saata, - kendilerine mahsus tarzda olarak (Ebediyen beraber = Coeternelle) dir.» Vinet'e göre iman kapusunu açabilmek üzere mistik bir anahtara lüzum vardır ki buna Paskal : Kalb Vinet : Vicdan Boutroux : Yüksek Akıl Viktor Jiro : Varlık, irade, his, natür diyorlar. Kelimeden korkmiyalım. Modern din duygusu kendisinin bir az mistik olduğunu itiraftan çekinmez. Yoksa (tabiî din) veya (aklî din) olmuş olur ki Paskal bunlardan nefret eder. Ancak yeni mistisizim, eskisinden bam başkadır : Yeni mistisisım, abese inanmak ile iftihar etmez. Felsefe ve ilim, kendilerile beraber, dine de hamle yaptırdı. Artık din de : daima ilerlemekte olan fizik, akli tenkid ta^hî tenkit, ahlâk ve içtimaiyat doktorinleri karşısında, incimad etmiş ve değişmez bir şeymiş gibi dur* muyor. Aklın gözüne bir avuç kül atmağı da düşünmüyor. Bilâkis gözünü dört açmasını söylüyor. Hattâ psikolojiden kuvvet alıyor: Şimdi bir (Şuur altı) keşif edildi ki bu da, tabiatın bir realitesidir. (Ulvî âlem = Supliminal) in hadiseleri de İlmin mevzuu oldu. Yeni mistisisizmin en mühim noktası itikad ile imanı birbirinden ayırmasıdır. İman : insanı ahlâki ve dinî hareketlere meylettiren aksiyon âmilidir. Kalbi, Tanrıya bağlar. Selâmette olduğuna güvendir.

— 51 — İtikad: Selâmete ulaşma hissi ile ilgisi olmiyan birtakım fikirlerdir. Onda bu üç kuvvet. . » Paskal şöyle çalıştı: 1) Bir tar utan ilmin keşfettiği hakikatlan kabul etmek. Paskal. Zarurf bir bağ ile değil. sonra da «aynı zamanda hem âlim hem mümin» idi. . Paskal. alelade bir surette müterafîktir. hem kalbine hem zekâsına hem ilmî hakikatlara inanıyordu. isbata muhtaç değildir. Bir şey Pirenelerİn ötesinde doğru. berisinde yanlış . en ahenkli bir şekilde birleşik ve kaynaşık idi. Ve Tanrı vergisidir. Paskal'a göre iman. Kutup derecelerinden üç derece yukarı ve aşağı olmak ile bütün hukuk ve kanunlar alt üst olabiliyor. Aklın hakkını akla dinfnkini dine. İnsanîdir. Isbattan ayrıdır. İtikat ise. doğru da eğri de değişiyor. Hakikati tul dairesi tayin ediyor. Ortaçeğ mistiği değildir. 2) Modern tenkidin din duygusunda açtığı gedikleri günün yenileşmiş alet ve vasıtaları ve şahsî tecrübeler ile tamir etmsk. ilmin hakkını ilme veriyordu. Diğer taraftan kalbin kaşfettiği hakikatlere doğru da aşk ve şevk ild can atmak. . Dini. tasanla. Çağdaşlarınkinden bile ileridedir. Şu sözü pek meşhurdur : «İklimin degişmesüe. 1654 Kasımında vukua gelen (Büyük dönme) sinden önce de. akıl ve mantık ile elde edilir. Ne tuhaf bir adalettir ki o bir ırmak veya bir dağ ile sınır içine alınıyor.

sonra bütün dünyayı ıslah ile her yerde adalet ve sevginin hüküm sürmesini muhayyilesine alıyor.Tomas Kampanella [1568 — 1639] 1 — Hayatı I Kampanella. Hapishanede altmış kadar eser ile bir çok şiirler yazdı. Ve meslekinin mühim bir hadisesini teşkil eden (Kalabra) suikastı oldu. Göklerde yeni güneşler patladığı yeni işaretler gördüğünü soyuyordu. Kıymetti mutlakaiarl 9 ve 7 den ibaret olan 1600 senesi «zaman düğümü > olup baştan başa bir değişme devridir. Orada 67 gün yattı. Sonra 1598 de hapisten çıkarılarak{Kalabra) ya döndü. 1568 de doğdu' Babasr. halk müthiş bir sefalet. evvelâ vatanını. ve prensler ile Papa büyük ahlâksızlık ve fesat içinde idi. Kendisinin de peygamber ve mesih olduğuna inanıyordu. diyordu. rafizilik ile itham olunarak Napoli ve Romada engizisyon hapishanelerine atıldı. Kendinde okuma ve ilim aşkı kuvvetli idi. Bir çok defa. onu yakalayıp Nopoli (hapishanesine tıktılar. fakir bir kunduracı idî. İspanya kıratlığına tâbi bulunan cenubî ttalyada. sonra Parise giderek 1625 te burada yerleşti. Bir avuç as has edindi ve bunları dağa götürerek orada bir nu tuk verdi. Kampaneila. 1629 da affolunup evvelâ Romaya. On altıncı asrın nihayetlerinde. (Rîşiiyö) de bir hima- . Müebbet kalebentliğe ve dört deJa işkenceye (bir defasında elleri aikassna bağiı oiduğu halde otuz altı saat asılı bıraktılar) ama ölmedi. Amma bundan üç gün sonra. On dört yaştnöa ruhban mektebine girip rahipliğe hazırlanmağa başladı. Ümitlerini nücumiyata itikadından alıyordu.

bundan da Tiranı sofizm (yanlış muhakeme). Ruhlarından esir kuş.» Halk tabakalarından bahsederken de şöyle der: «Halk.— 53 — ye bularak projesini yeniden ele almağı umdu. değişken ve geri bir mahlûktur. günlükler tüttürdü ve yedi seyyareye alâmet yedi mum yaktırdı. yıldızına baktı. Kanlarından içki. kuvvetlerini bilmez.cahil ve barbardır. yer yüzünde altın devrini. Izdırap ve göz yaşlarından hiddet ler İn e bir oyuncak. „ Bir şiirinde. «Bu zamanın büyükleri. On dördüncü Loinin. Ve bunlar hep bizim için hareket etmektedir. kefen gibi beyaz çarşaflar. Bütün tefrikalar. Titrek uzuvlarımızdan. ve mürailik doğmaktadır. Hattâ başka milletlerin hepsi de . ihtilâflar ve lazyikler bundan çıkmaktadır. Efendileri ona öyle sihirli bir şarap içirir ki o . Kemiklerinden işkence aletlerine sap. Bunların kökü egoizmdir. 2 — Cihangir İmparatorluk : Karnpanella. matem parçaları çaldırdı. zamanın büyüklerinin zuîmundan şöyle bahseder. «Nefsine muhabbeti dolayısile insan şöyle düşünüyor: Anasır ve ecramın ne zekâsı vardır ne de muhabbet*.bizimki müstesna . doğumunda. yeşil nebatlar ile örttü. Bir sarsmada her şeyi ters getirebilecek bir çocuğu önüne geçirir. masum olduğumuz halde bile bizi itham ettirecek yalancı şahitler yapıyorlar. darbelere ve yüke tahammül eder. dünyayı fenalıklar ile dolu görür. Etlerinden zühımlarına bir otluk. 1639 da ölümünün yaklaşmakta olduğunu sezdi. 21 Mart 1639 da oldu. bunun açacağını söyledi. vücudu beşerden basamak. Deminiken rahipleri manastırındaki odacığını.

Birincisinin vazifesi: Siteye lâzım maddî kuvveti temin. Mektuplar.. Eğer biri bunu ona haber verirse. Papaya on üçüncü Lui'ye. Üçüncüsü aile hayatile terbiyen tanzim eder . bununla hiçbir şey yapamayınca. Kalabra isyanı. bütün dünyaya örnek olacaktı.» İnsanları bu vahşiyane şartlardan kurtarmak için Kampanella. tesadüfen oraya ufcrayan bir Ceneviz kaptana hikâye ettirir. büyük bir âlim tarafından idare edilir. güzel san'atlar ve teknik ile meşguldür. Yer ile gök arasında olan her şey onundur. (Kampanella). edebiyat. uzun süren zindan yıllarının başında. bu maksatla olup. müstesna bir bilgiye sahip. lâtince yazdı. Kendi elile kendisini zincire vurur. onu derhal yere serer ve öldürür. bütün ömrü boyunca bir (cihangir imparatorluk) hülyasını taşıdı ki bunun başında olan insan. 3 — Güneş Sitesi : (Kampanella). Pek kuvvetli edebi bir eser olan bu kitabım 1602 de. Bunun (kudret).. bir tepenin üstünde olup yedi kuşak ile çevrilmiştir. En ortada bir mabet vardır ki mihrabına yer ve gökü temsil eden küireler resmedilmiştir. İspanya kralına. Hiçbir yerden cevap alamayınca. dünyada aşk ve hareketi hükümian edecek. (hikmet). Site. amma o bilmez. hayret verici sitesini. Rişliyö'ye Padişahlara.— 54 gittikçe ahmaklaşır. İkincisi fen. Site. yine evvelki gibi. istediği şey: Dünyayı birleştirerek İnsanları bir idare altında kardeş gibi geçindirmek idi. şiirler yağdırmakta devam etti. projesini hayalen kurmağa özendi : «Güneş sitesi» eserini yazdı. (aşk) adlarında üç muavini vardır. muhtıralar. Amma 1623 de (Frank Fortta) basıldı. bununla dünyada ilk mükemmel hayat kurulacak ve bu.

Güneş Sitenin bariz hattı.. Bütün memurları da. Çocuklar. şehir meclisi tarafından tanzim edilerek herkesin işi kendisine gösterilecek. Evlerin duvarları. O ise her türlü lüksün şiddetle aleyhindedir. 4 — Fen ve Ahlâk. Ayda iki kere. Yemekler hep bir arada yenilecek. haleflerini. demokrasi ile küçük güzide bir grup arasında bir şeydir. kendileri tayin edeceklerdir. bu projede en son haddine kadar götürülmüştür. Bir çok makineler ve bu arada. Sitenin her mehallesinde umumî ambar lar. Çocukları büyütmeği ve terbiye etmeği de site ken di üstüne alır. müsavatçılık. Siteye en lâzım san'atlar öğredilecek. bunda kadınlar bir tarafa erkekler bir tarafa oturacak. Bunlar çıkarılınca dört saat iş yeter. umumi mutfaklar. der. umumî yemekhaneler olacak. devlete aittir. (Kampanella). Çünkü Napolide sanatkârların çoğu lüks işler ile uğraşmaktadır. insanlara. Site hükümeti. günde dört saat çalışmanın kâfi geleceğine kanidir. Çccuklara. yirmi yaşından yukarı vatandaşlar toplanarak. Güreşlilerin fikir hayatı. yelkensiz ve küreksiz « hayrete şayan bîr makine ile giden gemiler icat edildiğinden bağsoiunmaktadır.her devirden . Sitenin iğlerini görüşüp kararlaştıracaklardır. ev ve tarla tevzi eder ve her altı ay da bir yenilenir. Bu suretle (Kampanella) nın hühûmeti. halkın teklifi ile onlar tayin ederler. (Kampanella).— 55 — Bu dört büyük devlet adamı. mutlak Komünizmdir. İş de. pek te izah edilmemiştir. tezyini hendese şekillerinden mürekkep firesleerle. aileye diğil. bütün fenalıkların kökünü Egoizm de bul duğundan buna mâni olabilecek yegâne yolu hiç bir şahsın hiç bir şeye malik olamamasında görür.

yüksek bir varlığa tapmağı alıyor. bunlar Sitenin umumî hayatı için yapılacak işler hakkında ( eşref saati) haber verecekler.- 56 — büyük adamların resimleriie süslü. üç şefi gibi hudret ve hikmet ve merhamet sahibi. mihrap önünde uzun dua gibi ki Kampanetla. Temel olarak: Sitenin. hadiselere hiç dayanmadan bir meczubun romanına benzer. manastırlarla veya hapishanede geçirdiğinden kendini hülya âlemine salıverdi.. tkincisile de bütün dünya milletlerini tek bir kuvvet altında topllyarak insanları kardeş'yapmak hülyasındadır. Katolikliğe pek benzer. Yıldıılarm. Umumi ibadet günahlarını itiraf. yıldızların hareketlerini takip ile muvazzaf müneccimler var.. Güneş Sitesinde. Bununla beraber bütün dünyayı birleştirenic hulyasile bir proje yaptığmban hırıstiyanların teferruatından vaz gaçmiş bu'unuyor: Başka dinlerden olanlar da yadırgamasınlar dîye. bütün hayatını.. (Kampanella) nın en çok alâkadar olduğu ş:y nücumiyattır. cihangir imparatorluk. Esasen (Kampanella). Bu ronesans devri insaniyetçilerin hepsinden daha ileri giderek o zamana kadar hiçkimsenfn öne sürmediği şu büyük fikirleri de ileri attı. Sitenin dini. Komünizm. Umum! ittifak mesele- . (Kampenelle bir çok defa.. Dünyanın düzelmesini iki şeyde bekliyor. asıl realiteden uzak. beşer hayatı üzerine tesiri olduğuna inanır. Siteyi bir büyük manastır nazarile baki yor demektir. 5 — Netice . bir nevi resimli ansik'. Meselâ hırıstiyanların mukaddes saydığı eşyadan ve salipten vazgeçiyor. (Güneş Sitesi). lopedi gibi. rafızılik ile itham edildi. Birincisile mutlak müsavata varılacağı hulyasındadır.

Bütün bunları nakle ve vahye değil. sonra Fransada daha sonra Almanyada başlayan bu cereyana felsefe tarihinde (ingiliz tecrübî felsefe ekolü) adı verilir. Lok [1632 — 17D4] Ronessans ile tecrübeye dayanan yeni ilim zihniyeti doğduktan bir müddet sonra on yedinci yüz yılın sonralarında başlayıp on sekizinci asrın sonralarına kadar süren asra (Nur asrı) deniiirr. Bristol civarında dünyaya geldi. O sıralarda ingiltere iç tarihi biraz karışık idi.u hürriyet fikirleri içinde büyüttü ve terbiyesine çok dikkat etti. insani ve cemiyeti ilgilendiren bütün devlet. terbiye siyaset. Lok 29 ağustus 1632 de. terbiye üzerinde zamanın en değerli bir eserini yazdı: «Çocnkluğa zaru rî olan itaat. yeni ilimlerle bilinmiş olan akıl ışığı altında incelendi. onu böyle büyütmüştü.— 57 — sinden Asyanın büyük medeniyetlerin mevkii ve garp milletlerinin ihtiyacı vardır. ozama- . Nur asrında. ilkönce Ingilterede. akla dayama yolları arandı. Lok. Avukat olan babası parlamento tataftnda bir süvari alayının başına geçmek suretiyle İhtilâle iştirak etmişti. Hepsi yoğrulup bir hamur yapılmalıdır. Babası. Lok. Bunun kuruducu Lok'tur. sonra. ahlâk ve din meseleleri. Altt yıl devam ettiği Westminster okulunda. gittikçe yerini hürriyete bırakmalıdır» esasını tavsiye eder ki babası.

Fakat bu parti düşünce Lok. Lok'u bu iki çere* yanın ikiside tatmin etmiyordu. Eser dört bölümdür. buradan: < Hiç kavrayamadığı konulardan lâtince tahrir mevzuları verildiğinden. Lok'un felesfî zekâsını uyaran. . 1 — Fikirlerin ve ilkelerin fikrî tenkid. mürebbillk yaptı. 1689 da tngiltereye döndü ve 1690 da felsefe tarihinde en önemli ve başarılı bir eser sayılan: Essoy on hunan understanding» eserini bastırdı. Fakat din meselelerinde. Dinin-ayin ve »aslarından ziyade. Bu partinin en ünlü adamlarından Kont de Shafterbury'ye intisap ile o aileye sekreterlik doktorluk. orada bazı eserlerini yazdı. Rahip olmağı düşündü. Whigs partisine girdi. yüksek bir itibar aahîbi idi. Kral ve devlet adamlanla yakından teolduğu meselesini 2 — Bütün fikirlerin tecrübeden doğduğu. hangilerini kavrayamıyacağım aranilmaktadır. Kral (Güyom Doranj) zamanında Lok. anlar anlamaz her şeyi ezberlettiklerinden şikâyetçidir. Lok. Bu sebeple rahip olmaktan vaz geçerek tıbba intisap etii. Dekart'm eserlerini mütalâası oldu. zekâmızın hangi meseleleri kavrıyabilir hangilerini kavrayabilir. Eserde ahlâk meseleleri incede inceye elenerek. 4 — Çeşitli bilgiler ve bilginin hudutları. düşünceleri dar çerçiveler içine girmiyordu. eski dilleri okudu. Doktor olduktan sonra politika ile de uğraştı.— 58 — nm metodu olan gramer usulü ile.ahlâk kısmına önem veriyordu. bir müddet Hölandaya sığındı. 3 — Dilin düşünce üzerine tesiri. 1652 de Oksfort Üniversitesine talebe olunca burada Püritanizm ile Sukolâstik yanyana idi.

Bu mezhebi içieden anlamak için. Esası. diye herkesin de öyle yapması gerekmez. Lok. Londrada bulunan içtima yerlerine. Lok'a göre din: tabiat ve akıl kanunlarını genişletmek suretile selâmet ve saadete nasıl varılabileceğini Gösteriyor. Lok'un eserleri. Lok. (Kuikîr) mezhebinden biriyle sıkı dostluk içinde yaşadı. mütenekkiren.» dedi. . Devlet adamlarına: basın hürriyeti. Din kakkındaki fikirlerini 1692 de basılan: « The Reasonabieners of christianity as deliveret in Scripturc „ eserinde anlatmıştır. ömrünü evlenmeden geçirdi. rahipler tarafından hoş gözle gÖTülmiyordu. Zaman ona hak ver di: tecrübe felsefesi aiıp yürüdü. Asthmeden uzun yıllar hastalık çekerek nihayet 1704 te öldü. Amma kilisenin dayandığı hıristiyanhk çerçevesi içine girmiyen bu fikirleri. içtima! yardım müesseseleri kurma tavsiye ederdi. yüksek tahsil gençliği tarafından da seve seve* okunuyordu. Holandada iken. Fakat tecrûbî felsefesine ve sevgiye dayanan dini. Bu münakaşaları skolâstik felsefenin yeni doğmakta olan tecrübe felsefesine karşı son çarpışmalarıdır. bu haberi alınca : «Bazi insanlar. giderdi.— 59 — maşta idî. sevgidir. müsamaha. ona şiddetle hücum etti. Teslis ve saire gibi şeyler değildir. büyük meseleler üzerine gözlerini dört açmağı bilmiyorlar vsya dört açmıyorlar. buralara gidişte krala Lok'ta refakat ederdi. Lok da şiddetli cevaplar verdi. Bu sebeple Lok'un eserlerinin üniversiteye sokulmasını yasak ettiler. Bunlardan bilhassa Worcester başrahibi Stillinfleet. Skolâtik görüş batti. Kıral Gilyom. gençliğin okumasını Oksfort'un SkolâsJk üstatları doğru bulmuyorlardı.

İn anı Tanrıya bir karınca bile çeker götürür.) Bu takdirde ezelî bir (var olan) var demektir. diyordu. Ahlâkın da ancak böyle bir dine dayanması gerektir. Ölmezden bir yıl önce. akıl vasıtasiyle (Tıbbî din) i kurmuş olduğuna inanıyordu. fıtrî değildir.. İn • sanlarda saadete ulaşma için tabiî bir meyil vardır. Lok'a göre bilgilerimiz ve fikirlerimiz. Ve bu ezelî (var olan). sonradan deist (*) bir harrir olan Ant Collins'e yazdığı mektupta : mu- «Hakikati. (Var olan bir kudret olmasa bu realite var olamaz. (*) Deizm: Akla dayanarak Tanrıya inanan biî din. kendi felsefesiyle bağdaşabiliyordu. düşünceyi meydana getiremez. bu dünyada beşer tekâmülünün en önemli kısmı ve bütün faziletlerin fideliğidir» demişti. Lok'un dini. Kâinat bir realitedir. Zira madde. Tanrının varlığı hakkındaki fikrimiz dahi. Tanrı varlığını böylece isbattan sonra. Şahsî ve siyasî hürriyete derin meftuniyet.— 60 — Eserleri okunduktan sonra (Lok) kargımızda şöyle belirir: Dostlarına karşı derin sevgili. ta- . madde olamaz. isbat edilmiş bilgi mahsulüdür.) (Non-entity cannot produce any real being. Bu na ulaştıracak kanunu ararken insan şuna varır: Gerek kendinin gerek başkalarının saadeti ancak şu eski düsturdadır : < Kendimize nasıl muamele edilmesini başkalarına karşı muamelemiz o olmalıdır. hakikat olduğu için sevmek. tecrübe mahsulüdür.» istiyorsak.

akıl üzerine kurulmuş olan tabiî dinin bir genişlemişidir. e karşı geniş müsamahalı olmakla beraber kendi şahsî inancı. akıl ile varılmış istidlallere değil. Zira. vahiyli dinedir. insan nazarınna. olağan üstü bir hal Ue mintarafıllah meb'us olduğunu söyliyen Yalvacın sözüne inanmağa dayanır. yolu aydın latabilecek kadar akıllarını geliştirmeğe ne vakit ve zamaniarı müsaittir ne de zekâ ve istidatları. insanların çoğu. fikirler ve prensipler arasındaki tutarlık daha değerlidir. akla kalmış bir iştir. Lok. (Tabiî din). Aklın gösterdiği selâmet yolunu ancak bir avuç insan bulabilir ki bunlar da kütleye müteessir olamazlar. Zira'insanlar. Lok'a göre iman. 1695 ilkbaharında şöyle yazıyordu: <Bu kış. Mukaddes 1 itabı da derin derin didikledim: Mezhepleri ve sistemleri şöyle bir tarafa £ tarak özde kalarak. diyor. Diğer taraftan akıl da vahiy ve ilham mahsulü olan dinin daimî kontrolcusudur. yeter burhanlar vermekte ise de vahiy yine zarurîdir.. Isa dininin ne olduğunu inceden inceye eledim. Tanrı varlığı hakkında şu muazzam ve muhieşem tabiat. Yalvac'ın talimlerini ve örnekliğini hayatları en güç işler arasında yuvarlanmak ile geçen insanlar bile kavrayabilirler. . herhangi bir vahiy ve ilhamdan ziyade. Bu takdirde bir ilham ve vahiy karşısında olup olmadığına karar verme iş!. işte Yalvaç aklı aydınlatmağa takviyeye ve yardıma gönderilmiştir. iman bize asla kabul ettiremez. akıl ve muhakeme kuvvetlerini en uygun kullanmamak derecesine de düşebilirler.— 61 — Bu hareket düsturunun otoriter kıymeti olabilmek için bunun Tanrı muradı ve Tanrr iradesiyle tutulmakta bulunmuş olması gerektir. Türlü sebeplerle. Aklın reddettiği bir şeyi. batıl fikirlere saplanıp kalmış kilise adamlarının tesirleri altında kalabilirler.» Lok'a göre vahiy ve ilham.

Burada en çok dikkati çeken bir nokta şudur ki bu dint rasyonalizmi. Lok'a göre. Volter ile ikinci Frederik bunların başında gelirler. daima böyle olagelmiştir. Tabiî dine göre. bir demokratik hareket uyandırmıştır. dalavereci rahiplerin uydurmasıdır. her şeyin yaratıcısı bir varlık vardır.— 62 — Lok . ayni zamanda vahiye de dayanmış olsun amma bu vahiy. Toland. Ancak bu takdirde bu kanunun vaziinin Tanrı olmuş olması noktasi noksan kalır. — 2 — Buna ibadet etmelidir. Bu. ahlâk kanununa yükselebiliriz. biz aklımızın tabiî nuru ile ahlâklılığa. bu beş şeyden başka hepsi. Bu ekolden J. bir demokratik ceryan da meydana getirmiştir ve bu. 3 | Bu ibadetin en mühim kısmını vicdana müstenit ve dindarlığa merbut olan fazilet teşkil eder. akıl ile çelişik olmasın. 4 — İnsan kusur ve hatalarından nadim olmalı ve bunları terketmelidir. Lok. * * Din meselelerini akıl ve tecrübî felsefe menşurundan geçiren (Tabiî din) şu beş maddeye imanı tavsiye eder : 1 — En yüksek. rahiplerin teolojisine karşi mücadele açmakla aklî bir din istiyordu.(Dinî rasyonalizm) in müessisidir. 5 — İyilik ve kötülük hem bu dünyada hem öteki dünyada mükâfat ve mücezatını bulur.Alman filozofu Wolff İle beraber . Yani her yeni bir din ceryam. . Yazıları ve dine bakışı 18 inci asrın bütün mütefekkirleri üzerinde derin tesir yapmıştır.

tngiltereden gelen nur felsefesi. hürriyet. Batılalardan nefret ederiz. Fakat Volter'den sonra.. *** ingiliz tecrübî felsefe ekolünün Fransadaki mümessili (Volter 1726. Volter felsefesini 1726 1728 de İngilteredeki ikametinde kurmuştur. Tabiî dinin [ şu üç itikadının en hararetli bir müdafiidir: Tanrı. Tanrı olmasaydı onu icat etmek lâzım gelirdi. yıkıcı bir maddeciliğe ve şüpheciliğe götürenler de oldu. Fakat bunlar ukalâlık etmeğe başlarlarsa o zaman herşey mahvolmuştur. Netice ve mahsul itibariyle ikisini de bir görüıler. 16781751 ) şöyle diyordu. Zira onlar. yaratılan eşyanın mahiyyetine nüfuz İçin değil.. Münevverler ve liberaller. Fransaya. kütlenin itaatim temin etmektedir..1728) dir. < Tanrı bize aklı. Volter'in elinde böyle idi. « Halkın kendisini terbiye ve tenvir etmeğe ne zamanı ve ne de ihtidan vardır. Tabiî din münevveıler için.. dinin esaslannı ve ayin plânlarını (Tabiî din) çiler esas itibariyle. İlhada karşı şiddetle mücadele etmiştir. «Kilisenin mütenakız fikirlerini aramızda konuşabiliriz. vahiy dinine muhasım değildirler. bizi hakka ulaştırmak için vermiştir. «tlhadi tel'in ederiz. kilise itikatları kütle içindir» diyenleri vardır. Muhafazarkâr (Tory) Partinin siyasi muharrirlerinden (Bolinbrok. ... Tanrıyı ve beşariyeti severiz. onların ağzına bir gem daha takacakları halde gemlerden birini çıkarmakla fenalık etmiş oluyorlar. lâyemutiyet. Amma bunu kütle içinde yapmamalidir. Bütün tabiai' onun varlığını müjdeler.— 63 — 1720 de. tabiî çizmişti. Bu sebeple kütlenin bir kısmı cağil kalacaktır.

. İnsanların zayıf noktalarına hürmet etmeği biliyor. Fontenel'Jerİn telâkkilerine sadıktır. ihtiraslarını tadil etmeği. Rönessans'tan beri öne sülülen Erasm'ların. rüzgârla dolmuş bir balondur. onlara gem vurmağı biliyor. en ziyade. bir iğne ile dokunuluverince fırtınalar kopar.1778 ] Volter. La fontenleriu. Felsefî fikirlerini. Nankörler bile ona minnet ve şükran hisleri beslerdi. Belli başlı çizgilerini alalım • * (Babil) de kral (Moabdar) zamanında (Zadig) adında bir genç var. Eski «Kaidelilerin ilimlerine ve zamanın tabiat hakkındaki bilgi ve prensiplerine vekıftı. hem müsbet fikirlidir. hem de Rasim ve Karney ayarında tiyatro şairidir. 2746 veya 1747 de yazılmış olan (Zadig) inde görürüz. Bu hikâyenin başında kahramanın portresini çizmiştir. Genç ve zengin olmasına rağmen. aki telâkkisinde. Bunun zaten ey i olan yaradılışı. Cömert idi. Volter. (Zerdeşt) in birinci kitabından okuyup öğrendi ki • öğ' renci. terbiye ile bir kat daha takviye edilmiştir.» Bu birkaç satır bile Volterin yaşadığı asrın'düşünce vasatisi gözönüne getirilince ne kadar noânahdır.64 Volter [ 1694 . Hele (Henriade) ile F. Her vakit kendisinin haklı olamıyacağma kani.ansanm hamra ve Vhjil çapında epik bir şairdir. Temel fazilet: arzulara ve ihtiraslara gem vararak içimizin rahat olmasına temin etme ve itidaldir. 1 — Voltere göre bakım : (Zadig) bir hikâyedir.

Bizim arzımız da onlardan biri. Bunları öğrenmede. Onların hakim telâkkisi. yalnız birtakım güzel keşifler mecmuesı değil. onu kutuptaki (Sehii) sn bite s in e doğru sevk ediyordu. Volter'in bu düşüncesi tamamen moderndir. (Orion) bur çile. Ayni fikri teklif eden diğer müellifler: Şahsın kendi saadetini elde etme vasıtalarını arıyorlardı. (Zadig) e kendisinin ve Babilin hakikatte ne kadarcık olduğunu hatırlatrdı. Volter şiddetle ısrar ediyor ki fazilet: karşılık bek{emeksizin başkalarına faydalı olmaktan ibarettir. Âlicenaplık.— 6 5 Vaîter. birbirini parçalamağa Bu teşbih. böylece (ferdiyetçi) idi. ilmî kültür. Öyle iken arz. ötedenberi meşhur olan. insanı batıl şeylerden kurtaran. akla göre hareket ettiren birer etki de görür. 5 . Volter : (Nevton) un takdirkârı ve yayıcısıdir. Tabiatın karşısında bu his içinde bulunduğu zaman. insanlar hakkındaki düşüncesi şöyle idi: Bir küçük çamur zerresinde uğraşan böcekler. Bu itibarla riyaziyat. (mutenanı) ye kadar yükselerek duyumlarından tecerrüt etF. fizik ve astronomiyi çok sever. O zaman ruhu.. göğün en parlak sabitesi olan (Siryüs) yıldızı. ayni zamanda ruhu hürriyete kavuşturan. vecizeleri öne sürmekle kalmıyor... 18 inci asırda tesanüt hissi ve vazifesi kuvvetlenmişti. Bizim gözümüze küçük birer kıvılcım gibi görünen bu büyük ziya küreleri karşısında hayrete düşerdi. Tabiat kanunlarını öğrenmede ise.. Bunlara mühim iki şey daha ilâve ediyor. 2 Zadigf'in tiim I <Zadig> yolunu yıldıza bakarak tayin ediyordu. bize nasıl büyük ve asıl görünüyor.

bunun en hür taraftarıdır. Amma o daha İleriye de giderek der ki iyi . Acaba müsamahayı nasıl anlıyordu ?. Voltere göre müsamaha şu demektir : ne olursa olsun akidelerinden dolayı bir adam hapse atilamaz.— 66 — mi. Bu. Kâinatın büyüklüğünü anlamakla insan kendi kü çüklüğünü anlar. Çünkü bizim zekâmız da. Votter'in (Deizm) i : böylece bir* ilim ve akıl dinidir. bir siyasî kaidedir. der. Zadig ise bilâkis kâinatta dâhilerin bizim gözlerimiz öıüne serdiği büyük kanunların mekanizmasını görür. bir halde kâinatın lâyete gayyer nizamını temasa ederdi. Gaye. Şimdi Volterin en mühim bir hususiyetine geliyoruz: Müsamaha. Volter. Her şeye. mahiyet itibarile bizimkinden başka değildir. onun tesirlerini anlıyabiliyor. burada dinî bir şey olur. kâinatın büyüklüğü nispetile hükmeder. Her şey namütenahi ve yük • sek bir zekâ tarafından sevk ve idare edilmektedir. ve öldürülemez. Buraya kadarı bir kanun ev polis meselesinden ibarettir. Biliyoruz ki Volter. beşeri çarpınma ve ihtirasların üstünde daha yüksek bir âleme kavuşabilmektir. her şeyde bizim aklımızın eremiyecsği anlaşılmaz bir sır görürdü. havastan ve maddî huzuzattan tecerrüt ede-] rek. Fakat Zadiğin en ziyade hayretini mucip olan şeyin altını çizelim : Kâinattaki nizam ve intizam : (Paskal) da kâinattaki nizam karşısında bir nevi korkuya düşerek. müsamaha için çok mücadele etti. His. Fakat bu namütenahi zekâ.. 3 — Müsamaha . Ufku genişler.

Hasılı hepsinin hiddetini yatıştırdı. Döğüşmek üzerelerken Zadig araya giriyor : tik evvel.. öteki balık başlı bir mabuda ibadeti daha öteki meşe öksesine ibadeti. Zadig de bunların arasındadır. Bunlardan her biri. Hintli ile Çinli de.. Selte: siz bu meşeye ve öksesine değil fakat bun* îarî yaratana tapıyorsunuz.. en kızgın olan (Selt)e hakkın var.— 67 — niyet sahibi insanların hepsini (tabiî din) dediği bir müşterek itikatta toplamak mümkündür. meselâ biri mumyalanmış ölülere ibadeti.. bir Çinli.. . Derken aralarında münakaşa kızışıyor. • Bir panayırda bir akşam yemeğinde bir Mısırlı.. anlatıyor. siz Mısırlı üstat 1 siz öküze değil o. (Tabiî din) de olan lar diğer dinlerin hepsine de müsamaha gözile bakacaklardır. Yunanlının fesahetini methetti. sizler gibi birer (illet iulâ) kabul ediyorlar. Yunanlının ne güzel şeyler söylediğini pek iyi anlamadım. öküzü yara» tana tapıyorsunuz değil mi ? Evet. bir Golü birleşiyor. E. Kaideli.. ver ba na şu ökseyi dedi. ziz balığa değil. bir Kaideli. bir Yunanlı. kavganız manasızdır. balığı ve denizi yaratana tapıyorsunuz değil mi ? Evet. Çünkü hepiniz ayni fikirdesiniz. Amma onun da sizler gibi bir (en yüksek varlık) kabul ettiğine eminim. değil mi ? dedi: Elbette. kendi mensup olduğu dinin bir tuhaf ve acayip kısmını. Sonra onlara dedi ki «dostlarım. bir Hintli.. Bu mesele (Zadig) kitabının «akşam yemeği) başlıklı on üçüncü faslında izah edilmiştir.

dinlerin hepsinde müşterek bir noktanın bulunabileceğine kanidir. namütenahi kudret sahibi bir varlığa inanmasile. ibadetin şekli üzerinde tsrar ederse tehlikeli bir şey olur. Amma 18 inci asırda bu telâkki. 4 — Şerrin kalkması için beşerin çalışmasına iman Mevcudatı hakimane idare eden. Bir telâkkidir. şüphesiz. Volter de 17 inci fasıl olan (Hermit) te bu mev . İnsanlar arasına tefrika saçar. Ve bu v ayni zamanda. her hangi bir dic. Ve onları birbirlerile muharebeye katar. (Tabiî din) hududunda kalınca makuldür. Volter. Esasen bu mev KU asırlardanberi Eşlenmiş olup birçok eserler neşredil' misti. tşte böylece dinlerin hepsi ayni derecepe yanlış veya ayni derecede doğrudur. Volterin bu telâkkisi. geniş ve barıştırıcı bir telâkki idi.> dediğinden ve bunu zorla kabul ettirmeğe uğraştığından itibaren hangi din olursa olsun. insanları birleştirir. tamamen öyle. münakaşa edilir. çirkindir. «Yalnız benim iddiam doğrudur. dedi. Ve bugün ne dinciler' ne de rasyonalistleri tatmin edememektedir. herşeyin (imkânın en iyi derecesinde idare edildiği» ne: şer dediğimiz şeylerin bizim anlıyamıyacağımız sebepler neticesi olduğuna ve fakat bunların prensip ' itibarile lâzım ve iyi bulunduğuna kanidir.• — 68 — . klâsik ahlâkçılar gibi. Voltere göre. O nokta şudur: Kainatı tanzim ve idare eden yüksek ve hâkim bir zekâya inanma. Volter. Yunanlı. — Öyle ise hepiniz ayni fikirdesiniz. Ortada kavga edecek hiçbir şey yok.

bir gün rastladığı bir münzevî ile. Zadig: — Bu genci suda boğmaktan ise onu terbiye edip faziletli yapmak daha iyi değil midir ? diye soruyor. fakat.. yâ mükâfat ya tedbir ve ihtiyat. (Zadig). ve : — İnsanlar. yolculuğu çıkıyor. Anladi ki bu nevi muhakemeler boş. Görüyor ki bu adam yolda : misafirperver ve âlicenap bir adam sayıyor. Diz çöktü . o büyük kudrete taptı ve teslim oldu. daha manalı bir muhakemelere.. — Eğer o genç yaaşasadı teyzesinin kâtibi olacaktı. — Demek ki böyle felâketler ve cinayetler zarurî öyle mi ? Ve bu felâketler. ya ceza. Bu masalı iyi izah edebilmek için şurasını iyice bil* mek lâzımdır ki bunun muhteviyatı ötedenberi söylene . Melek cevap veriyor: — Eğer faziletli olup yaşasaydı onu.. ve anlatıyor. beşerin aklı eremiyeceğini söylüyor. Hasis ve fena. hiçbir şey anlamaksızın hüküm verirler. diyor. zamanına kadar olan muhakemelere. İyi insanların başına gelecek ha ? — Bunların hepsi ya imtihan.. Biçare fani! Tapmaklığın lâzım şeylere karşı mırıldanmağı kes. derken meleğin uçup gitmiş olduğunu gördü. — Fakat. daha manalı bir muhakeme nev'î Hâve eder. Zadiğ. _ 69 — zu üstüne. evleneceği kadın ile kendi oğlu öldüreceklerdi. (Zadig) in itirazlarına karşı münzevî bunlara. münzevî bir melek kıyafetine giriyor.. Teyzesinin pek iyi bir surette kabul ettiği bir genci suda boğuyor. kaatii olmazdan evvel onun bu dünyadan çekilip gitmesi daha iyidir. Bunu dedikten sonra. bir adama para veriyor. böyle.

Ve.1762 seneleri arasında. Amma ona şair nazalile bakmak daha doğrudur.. Volterin ilâvesi: Zadig'ln tekrar tekrar itirazı. ölküç hayat: Ruso. nazari kitaplar. mesleğe söylendiği fenalığın hikmet ve sırrı önünde eğilmek meselesi an'anevi bir vaizdir. . 8u (fakat) ta derin bir isyan kokusu vardır. Jan Jak Ruso [ 1712 . Yükselme. fenayı faziletli yapar. bununla olacaktır. kritik etmek için. bidrenbire bir fışkırma şeklinde meydana getirmiştir. 1 — Rusoya göre. işte Volter'in ülküsü. Hikmet ve akı). Nutuklar. bizimkinden çok yüksek bir zekâ tarafından idare ediliyorsa Volter dört çevremizde görülen fenalıkların ehemmiyetine karşı isyan ediyor. Ve suna inanıyor ki : insan ıslâh edilemiyecek bir şeyi [ıslah eder. sistemini teşkil eden eserlerinin hepsinî 1746 . romanlar. hoşğörlük ve iyi hal ve harekettir*. ve son (fakat) i dır.1778 ] Ruso her şeyden ziyade bir şairdir. insanın vazifesi (faydalı fiil ve hareket) sahibi olmaktır. Ve bana bir (fatalite) olmak üzere kabul edemiyor. onda reeiiteden ziyade rüya ve hayallerini daha temiz ifadeye birer vasıtadır. Eğer dünya.— 70 — gelen şeylereir. Ona (Ütopist) diyorlar.

bildiğini sağlam bilir. bunlar yeni değildir. Ruso'nun aşık oiduğu hayat: gürültülerden uzak. 2 . yine ancak sadelik iledir ki kendimize asude ve devamlı bir saadet temin edebiliriz. müşahhas çeyler üstünde tefekkür ve mülâhaza ile elde .ki bunlar büyük şehirlerde inkişaf eder. basma kaltp edebiyat ve fenden ibaret olan ve cebir inzibatı ile idare edilmekte bulunan kollejler aleyhine ateş püskürür. ve aşırı incelmiş fena zevklerden . . oyun ile el IşıTe. bir terbiye romanı olan (Emil) inde işte bunu çizmiştir. Fikir itibarile. ayak değmemiş bir ormanda.Tabiî Terbiye : Hikmet. tabiat ile temas. doya doya sükûnetin ve (cemiyeti hatır) m ladini tatmaktır. meşguliyetlerin ciddisini seçme.— 71 — Sisteminde belirgin nokta sadeliktir. 3 — Pedagojisi : Kelimelerden. belki cahil bir köylü çccuğu zannedecektir. bu sadelik hayatını ifadedeki canlılık. Bir müddet bir köyde ikameti. Emil. Sadelik ile : sun'î. kendindeki iyiliği yine böyle bir yerde asıl yaradılışındaki öz hayatın ve fazileti hürriyeti çizebilir. Ruso'ya Parisin (monden) hayatı aleyh'ne şiddetli bir hicviye yazdırmıştı. Seleflerine üstünlüğü buradadır. Ruso. Rüso ona hiç ehemmiyet vermez. însan ancak böyle yerde. vakıa.kurtulduğumuz gibi. açık kalbli ve güvenle dostluk bu örnek sadeliğin temel unsurlaridır. Ruso'nun yeniliği. özlülük derin samimiliktir. kaidelerden. Sathî bir müşahit Emiii. insanları hu sade ve temiz hayata hazırlamaktadır. Başkalarına iyilik ile muamele. Çünkü onu kendi tecrübesiie kendi hür teşebbüsü ile. uydurma ezberlerden.

aydın kavraması yeter: "fiil ve hareketlerimizin ahlâkiyeti. iyiliği kendisine emreyledİğt için değil. Bir çocuk hayatı yaşadı. Adaletin ilk mükâfatı o iyiliği» yapmakta olduğumu* zu hissettirmektir. iyilik etmek öyle bir faaliyettir ki bunda kendimizi mes'ut ve bahtiyar hissederiz. Eğer ecel orağı bizim ümitlerimizin çiçeğini biçerse ne hayatında ne de ölümünde ağlanacak bir sebep olmaz.— 72 — etmiştir. daima iyi ve heminane hayatta olabileceğini bir kere daha hatırlayalım : Emil. hassasiyetini ve isabetli hüküm kabiliyetini terbiye etmektir. böylece takviye ve terbiye edilen temayyüllerin tezehhür ve inkişafından ibarettir. tekâmül edeceğim diye. Çağı gelince. yainiz egoistlikier ardında koşmaz mı ? 18 yaşına kadar Emilin sade «hür ve mes* ut» olmağı öğrenileceğine bakılırsa öyle gibi zannolunur. Hiç bir zaman. şu yüksek hakikati. Bunların terbiyesinden İse. Hürriyet ile saadetin. Eğer iyi bir şeyin hakikaten iyi olmasını istiyorsak kalbimizin derinliklerinden fiillerimizdeki gibi . Ahlâkî hayat. müsait olduğu nîsbette kendi yaşına mahsus akıl ve dinayeti elde ettikçe mes'ut ve hür oldu. Bunların hepsi hassasiyette toplanmıştır. (Adalet) ile (iyilik) ikizdir. onlar hakkındaki hükümlerimizdedir. Emil.iyi olması lâzımdır. Fakat Ruso.» Böyle büyütülen çocuk. fazilet doğacaktır. Bilâkis bunlar biribirini yar dımladı. çocukluğunun olgunluk çağma geldi. Birbirinden ayrılmazlar. Biz ona şöyle bir acıya sebep olduk. bütün çocukluk hayatı iyilik istikamettede yürümüştür de ondan yapar. saadetini feda etmedi. tabiî bir netice ola rak. şuna kanidir ki böyle hareketinin sebebi.* Bünyesi. diye merak edecek bir şeyimiz yoktur. Eğer ahlâki iyilik bir insanın notura- .

ötedenberi varilagelmiş bir neticedir. Fakat o. mükemmel devlet nazariyesini tarif eder. Ben buna (vicdan) diyorum. . İnsanın kalbinde ahlâkî bir şey olmamış olaydı kahramanca ve hareketler karşısında nasrl hürmet ve takdir duyardı ?. gerek başkalarının hakkında bir hüküm veririz. İnsanı diğer hayvanlardan ayıran en mükemmel ifadesi vicdandır. bir ta- . Vicdanın hükümranlığı ise. t. 3 — Mükemmel Cemiyet : Ferde ait düşüncesinden sonra şimdi de cemiyete ait düşüncesine gelelim. istikbalde veya (sadece muhayyilesinde) öyle farzetmektedir. Ruso'nun (Cumhuriyeti)i de hayalidir. vicdanı insiyak ile birleştirmiş. Tabiate muti olalım. ta biatimizin hür bir süratle inkişaf ettirilmesi ile temin edilir. « . yoksa felâketi mi müteessir ediyor?.— 73 — rasına tevafuk ediyorsa o insan ne kadar iyi ise ruh ve teşekkül itibarile de o kedar sağlam ve mükemmel olur.. Bununla gerek kendimizin. bunlar ayni şeydir demiş olmasındadır. ' ( Sauvalı bir rahibin itiraçı ) FHhahika Ruso'nun vardığı bu netice. Bizi başkalarının saadeti mi. Bazı müelifler Ru soya itiraz ile derler ki: tarihde böyle karşılıklı riza ile bir (içtimaî mukavele) yapılmış değildir. O zaman onun nasıl bir tatlılıkla hüküm sürdüğünü ve bundaki güzelliği sezeriz. . Başkalarına bir iyilik yaptığımız zaman mı. Ruhların derinliklerinde fitri bir adalet ve fazilet hissi vardır. Fakat bundaki orijinallik.. Devlet nazariyesini müşahhas maddelerle tasvir edecek yerde. Kendi içimizi yoklıyahm. yoksa fenalık yaptığımız zaman mı hoş bir intiba duyuyoruz?. . Bunun yapılmadığını Ruso da çok iyi bilir. Ruso'nun (Kontrasosyal) i.

Ülküç bir sosyete. Rusoya bir çok protestolar öne sürdürüyor: Bir millet ttaata mecbur kalıp ta itaat ettikçe iyi yapıyordur. Rusoya göre cemiyet içinde yaşamak insanı bazı fedakârlıklarda bulanmağı mecbur etmektedir. insan hür doğmuştur. . Bunda temel şart . Ve ancak (haklı kuvvetlere) itaat olunmak mecburiyeti vardır. hürriyet ile disiplini barışık tutabilen ve hu riyete zarar vermeksizin cemiyet hayatından istifade ettirendir. Boyunduruğu sarsa bildiğinden itibaren sarsarsa daha iyi yapıyordur. Ve her bir şahıs (bütün) ile birieşmiş olduğu halde gene kendisine itaat etsin ve tek başına imiş kadar da hür olsun. amma her yerde demir bağdadır. cebir üzerine müesses görüyoruz. Pek kesafet!? olan bu eserini tahlil etmiyeceğiz. Bundan ne surette bil ahlâtdilık çıkabilir ?. ne de haysiyet. hukuku beşer* den ve hattâ vazifelerinden vazgeçmek demektir. . eğer hürriyet yok ise. Rusoya göre. Kuvvet ve dehâ itibarüe insanlar müsavi olmıyB^iUrler amma hukuk ve mukavelede müsavi olmalıdırlar. Çünkü her cemiyet elbet bir disiplin ister. Bu ise şahsî hürriyetin tahdidi demektir. her şahsı ve hepsinin mal ve mülklerini koru^ malı ve müdafaa etmeli. Kuvvet. Zamanındaki cemiyetleri. medeni müsavattır. Yal nız bir kubbenin kilit taşı mesabesinde olan fikrini zikredeceğiz : Vatandaşların hürriyetlerini kuruma meselesi. insanlıktan. Hürriyetten vazgeçmek. Öyle bir cemiyet şekli bulmahdtr ki bütnn (müşterek ve umumî kuvvet). maddi bir kudret* tir. Bu halde şuna kani olalım ki kuvvet (hak) ki yapmaz. Bu acı müşahede.— 74 — kim hukuk kiadeieri öne sürer ve cemiyetlerin buna yaklaşmasını tavsiye eder. ne saadet olur.

39 eser sahibidir.. 4 — Netice : Rusonun doktrininin belirgin vasıfları şunlardır: Kendiliğinden ve ani olan hassasiyete itimat etme. düşün. Vicdanın sadasinı heyecanda duyar. âlimane hareket et. der. Bunlardan (Marifetname) si ile (Divan) ı matbudur. Bundan şu netice fcikar ki insan. denilecek yerde. hürriyet vasıtasüe saadete nail olma. zamanının bütün ilimlerinde derin vukuf sahibi olan Erzurumlu İbrahim Hakkı . Bir millet buna ne kadar ziyade intibaka uğraşırsa o kadar mükemmelledir. insana. ilâh. bütün manevi zenginliklerini tadar ve duyar ve başkalarına doğ' ru da taşar. Ruso. bir kısmı arapça ve acemce. hem de başkalarını sever. fnsan ancak hürriyet içindedir ki hem sevinç hem fazilet bulur. akıldan ziyade. eğer hur değilse insan değildir. Erzurumlu İbrahim Hakkı [ H. Rusoya gör& ahlâk hayatının büyük kanunlarını.çoğu türkçe.— 75 — Bu prensiplerin tam tatbik edilmesi için «bir mabutlar milleti» yani esasen mükemmel fertler lâzımdır. . his kuvvetile sezebiliriz. en temiz heyecanlarını dinle.adları Mehmet Tahir merhumun « Osmanlı müellifleri'nde yazıldiğı veçhile . kalbin hamlesüe. 1115 — 1186 ] Yalnız tasavvufta değil. Bu heyecanlar insamn en temiz kuvvetidir. Ve bunların kıymeti (tabiaten anî) oluşlarındadir.. (Marifetname) bir nevi ansiklopedidir. Ayni hareket ve kuvvet ile hem kendini.

„ Böylece insan varlık zencirinin bütün halkalarını geçmiş bulunuyor. insanda tamamile mevcuttur: Mevsimleri. Menşe itibarile insanın zencir halkaları şöyledir: < Ana rahmin* den önce damarlarda kan. Ândan mukaddem hayvan! olmuştu. 1186 da yetmiş bir yağında öldü. nsanın bedeni. Hem madde. olgunluk çağını. . (nüshaicümiei âlem) dir.— 76 — İbrahim Hakkı. tabiatı külliye idi ve andan mukaddem cevheri mücerret idi. Hadi' mi aşk. Hasankaleden Erzuruma gidip yerleşmiştir. Biz burada. Ve toprak hâkten mukaddem cismi mutlak idi. Erzurum müftüsü (Hazık Mehmet) ten öğrenmiştir. andanmukakaddem gıdayı peder ve mader olmuştu. Ve bu köyde yerleşerek eserlerini yazdı. İbrahim Hakkı. H. insan ömrünün devreleri temsil eder: Bahar. Orada büyük tasavvuf çalardan (İsmail) in ktzile evlendi. Ve andan mukaddem. Andan mukaddem nebatî olmuştu. kitabı cihandan bir mecmua olup kâinatın mümessilidir. İbrahim Hakkının yalnız (insan) hakkındaki fikirlerini alacağız. ihtiyarlığı. Yaz. Tahsilim ikmalden sonra seyahate çıkarak (Siirt) köylerinden (Tellü) ye uğradı. hem ruh âlemi. tahsjlini Erzurumdayapmıştır. Babası. İbrahim Hakkıya göre. Babasının adı Osmandır. Kiş. âlemi asgar ve ruhu âlemi ekberdir. çocukluğu. (Marifetname) müellifine göre insan. gençliği. Acem' ceyi. Beden ve ruhile insan. Andan mukaddem |eczayı anasır mümtezici hâk) idi. Nuru mahz] terkiplerinden ebced hesabile çıkan 1115 te dünyaya gelmiştir. Sonbahar.[Hakka riza. (Hasankale) de.

Hile. Gadap. Şehvet. Eğer hayvanlığa meylederse hayvanlıktan daha aşağı düşer. Diğer taraf tan aklı ameli. Kibir. köpeği. deveyi.. Kuvvei mümeyyize. Aklını. insanis akıl . Varlığın üstü. Gaflet.— 11 Bütün hayvanları. Kin. sığırı. insanın aklı temsil eder. mimarlığı. Tasallut. Melekliğe meylederse melekten daha yüce olur. Hasislik. Oburluk. tilkiyi. merkebi. kurdu. şehvetine galebe ettirebilirse meleklerden daha yüksektir. yılanı. aslanı. tıbbr. Haset. fareyi. karıncayı. İbrahim Hakkıya göre hayvanlar. odur: Bu cihan varlığı boş buldu nihayet sende Varlığın aşka değiş eyle feragat sen de insanın (nüshai âlem) olduğu bir eda ile icmal edilmiştir: şu kıt'ada şairane Ey nüsha-i tamme-i ilâhi ki tüyi Vey ayine i cemali-i sahi ki tüyi Birun zîtü nist her çi der âlem hest Ez hud betaleb her ançi hahi ki tüyi İnsan.şehH vetten halkedilmişiir. Adavet. Meleklik ile hayvanlığın halitası* dır. a Melekler sıif akıldan yaratılmıştır. Bütün varlık. Cemadatın misali ise insanın azalarıdır. insanda nihayet bulmuştur. Aksine ise behayimden daha . tavşanı. kaplanı. gönül de âlemi melekutü temsil eder. Bu maaldeki nazmı şudur: Ademî zade Tuife macunest Kân ferişteh şirişte ez hayvan Ger bedin meyi mi küned kem zin Ver beden meyi küned bin ez an. sırf şehvetten. her türhl iyiliklerden ve kötülüklerden mürekkep bir macundur. Tama.

sözünü ele alarak ikinci doğumun. eğerçî ol surette adamdır. Asıl makamlarından daha yûks. çoluk çocuğa^ mala.. Âlemin illet-i gayiesi. nevi beşerdir. Ve haktan gaflet eden anlardan adaldtr. Asıl makamlarına yükselemezler. Ve insan ise tekmili nefs ile makamı malûmundan âlâlara terrakki edebilir. Şehveti aklına galip gelen insan ise. taata bedeldir. İnsan hayatının gayesi de: Bütün fenalıklardan sıyrılarak yüksek ahlâka ve ebedî hayata ulaşmak*".— 78 — aşağı düşer. Isanın: «Bir kimse iki kere doğmadıkça metekuti semavata giremez. Bunlar âleme gelmekten maksadın (kesb-i kemal) olduğunu bilmekle beraber dört puta da mey yaldırlar. Bunlar da bu âleme gelmekten maksat. uykuya. Asıl makamlarına avdet ederler ama daha yüksek makama vasıl olamazlar. cinsî münasebete) tapanlar. 2 — Havasın dört putuna (nefse. Zira "Meleklerden her birinin makaml mnlûmdür ki ebeden anda kalır.ek makama vasıl olurlar. Zira ki hizmeti behayim.Ebedî hayatî < hayvan ve melek mertebelerin kateaîp insanî kâmil mertebesine vasıl olmaktır. olduğunu söyler. Âleme gelmekten maksadın ne olduğunu anlamamışlardır. 3 — Yedi putu kıranlar. gönle akan beş nehrin getirdiği . mansaba) mail olanlar. Bunun birinci şartı. „ İbrahim Hakkı. (daha çok dalalettedir) ibrahim Hakkıya göre insanlar üç sınıftır: 1 — Avamın ûç putuna (yemeğe. Bunlar hayvan sıfatlıdırlar. Lâkin sirette behayimden kemdir. hasıl olmuş değildir. Bunlar bo âieme gelmekten maksadın (Kesb-i kemal) olduğunu bilirler.. «Sıfatı zememei hayvaniyeden ve keduratı muzlimei nef saniyeden sıyrılıp melek-haslet olmak.

hayvanlıktan daha yükseklere şahlanarak "bu âleme gelmekten maksadın kesb-i kemal olduğunu bilen. nebatlıktan. * * .— 79 — mûteaffin çamurları temizliyerek ondan sonra pek uyanık olmakdır. Böylece ibrahim Hakkı. Evvelâ burayı temizleyip sonra kalbin dibinden temiz menbalar fışkırtmalıdır. . Bu mümkün mü? ibrahim Hakkı. " Havas-1 hamse-i zahireden derabeden gelip kalbe mümteli olan envai nükuş ve fünun ve esnafı efkâr ve zununu günagûnun kimi salih kimi fasit kimi müfsit olduğu için deruni dilde evsafı zemime cemolup temekkün edip kalmıştır.Hatırım hoştur ne olsa hoş gelir nimetteyim. mükemmel insanlardır.. Kâinatın illeti gaiyesi. İbrahim Hakkiya göre. şu beyti ile her zerreyi bir (Turisina) halinde görür: Âlemi mîsal Turdur her zerresi pür nurdur Aşkınla can mesrurdur beyhuş olup ister lika İçi ferahtır da : Vüs'atı meşreple daima cennetteyim .* ibrahim Hakkı. nevi beşerin illeti gaiyesi de: cemadlıktan. ahlâkan namütaenhiye doğru yükselmektir... hayatın gayesi böylece. terbiyenin kudretine inanır. Mevlânâ'nın şu beyti ile cevap verir : Ger tü senk ü sahre vü mermer şevi Ger besahib dil t esi gevher şevi " Sen. taş kaya ve mermer olsan da bir terbiyecinin eline düşersen cevher olursun.. nevi beşer ohiuğu gibi.

canı eğleriz Âlemi aşkı unutmuş gafilâne söyleriz. Ol görünse imdi biz kevnü mekânı neyleriz Vehki ol manayı koymuş surete meyleyleriz Gelmişiz dünya değirmeninde nöbet bekleriz Danei ten un olunca murğ canı eğleriz. 1168 de bitirmiştir.. Divanından iki parça alıyoium " • Hoş o demler kim sürerdi canımız canan ile Oi vatandan düşmüşüz bu gurbete nisyan ile Hayf kim dostu unutmuş kalmışız düşman ile Gelmişiz dünya değirmeninde nöbet bekleriz Dane ten'un olunca murğ.— 80 Divanını. . * ** Katreyiz âlemde lâkin dilde derya olmuşuz Cevheriz dehrin bisatı özre yekta olmuşuz Seyrimiz sahray-ı dildir gayri yerden fariğiz Kendi sahramızda seyyahız ki sahra olmuşuz Berkimizle yakmışız biz hudnemahk perdesin Gayriden pünhamz ama dilde peyda olmuşuz Biz bu bahri aşkı blka'nn mu selsel mevciyüz Gerçi zenciriz veli biz metni derya olmuşuz Kimseyi incitmek incinmek değildir şanımız Yargarı cünaley z şefkatla g-üya olmuşuz inciten nadana hem dostuz dualar eyleriz Kim kamudan blzbize mahvı temaşa olmuşuz Aşıkız misli Zeliha dilberiz Yusuf gibi Biz bizi sevmekte (Hakkı) ferdü tenha olmuşuz.

nede teşekkül etmiş devletler arasında kavga olmamak lâzımdır. F. Hali tabiide ne sen ile ben arasında. (Konigsberg) de uzun profesörlük ve mütefekkirlik mesleğini bitirirken. Bu iki eserinden. 1 — Sulhcunun vazifesi • • Bir muahedeye dayanan ve iki haip arasında bir fasıla demek olan mütarekeden ayri. bu iş başarılabilir gibi hareket etmeli ve bu maksatla buna götürülecek en uygun (Teşkilât) lar kurulmalı ve muharebelere nihayet vermelidir. daimî bir sulh. hayalden ibaret mi ? — Bunun hayal isdat edilemez. ispat ediiemeyince aksini düşünmek hakkımızdır. şunu emreder. bütün 18 inci asır boyunca tesir eden. hayatının akşamına doğru. 6 . Beşerin yükselmesine imanı olan filozofların fikirlerinin varisi akıl nurundan feyz ve kudret alici ve Fransız ihtilâlinin dikkatli ve sempatik müşahidi olan Kant. Kant bu reydedir.— 81 — Kant [ 1724 — 1804 ] Etnanoel Kant. Binaenaleyh. yer yüzünde adalet ve sulbün hükümran olması imkânına inanır. "Bu halde v/cdan. «Daimî sulh üzerine taslak> (1795) ile «Hukuk Doktrinin metafizik prensipleri» ni (1797) neşretti. Filhakika Kant'a göre herhangi bir şeyi ispat veya red edilemiyorsa bu takdirde bir ispat ve red arasında bizim için ahlâki bir hal ve hareket ve vazife olabilecek suretle bir karar vermek lâzımdır. bazı prensipleri alalım. Ve bunun ş artlarını çizer.

buna. Böyle bir şey tanzim edilmedikçe fertier ve devletler. Kant. herkes tarafından tanındığından itibaren «Daimî sulh> bir realite olacaktır. Bunu nasıl durdurmalıdır. Mühim maddelerini alalım. bütün insanlar için muteber adalet prensiplerine. Bütün intikam sebeplerini kökleyip atmak lâzımdır. Böyle bir <münasebeti kuvvetin tesadüflerine bırakamaz. Bu münasebeti. Bu. Yani arzın hepsi. Meskenleri arzdır. kendi kuvvetini artırmasında' dır. Fakat menşede hepsinin hakkı vardı. Bu adaletsizliklerin en büyüğüdür. 2 — Ebedî ve daimî sulh muahedesi . «Tabiat bütün insanları. (Umumî hukuk) a tâbi kılmak icap eder. insanların hepsinindi. bir harp halinden başka birşey değildir. insanların birbirlerinden münasebette ve mübadelede bulunmasını müstelzimdir. muayyea şu arz çerçevesi içine sokmuştur. Kantin (Kozmopolitik) adım verdiği bu (Hukuk). devletler arasında bir sulh yaptırmakla hallediyor. o muahede sayılamaz. kendi aralanndaki münasebetlerde: (hakkın en kuvvetliye ait olduğu) esasını kabul etmişler demektir ki bu hernekadar aralarında bilfiil muharebe ilân edilmemiş ise de. Bu muahede de arazi şartları ve galip ve mağlubu hatırlatacak hiç bir şey yok. 1 — «Hiç bir sulh muahedesi.— 82 Basit bir hadiseden bir muhakemeye varabiliriz. eğer muharebeye yeni başlama hakkında gizli bir maddeyi muhtevi ise.> telâkkisine nihayet vermekle olur. eski politikanın: «bir devlelin şerefi.» Her biri arzdan bir parçaya mutasarrıftır.» Bu ilk şartın gayesi: Hakikî sulh ile (zahiren bir sulh gibi görünüp te adi bir mütarekeden ibaret olan) yalancı sulhu birbirinden ayırt etmektir. . Bu vaziyet.

— 83 — 2 — "Küçük büyük hiç bir müstakil devlet. herhangi bir sebeple harp patlayıverirse bunun barışmağı güçleştirecek şekilde olmamasını istihdaf eder. müstemlekecilerin bu iddialarım. Ve bunun bir hududu da "yok" diyor. «Ordular sulhu koruyacak yer de onu tehlikeye koyuyor. başka bir devlet tarafından veraset. Binaenaleyh herhangi bir devleti maddi bir mal gibi telâkki etmek ahlâksız* hkfır. Milletler arasında dişe kadar silâhlanma müsabakası husule getiriyor. 18 nci asrın sonlarından itibaren Kant. Bunlar güzel fikirler amma ne çere ki içinde yaşadığımız dünya. filozofların hülya âlemi değil realite âlemidir. 4 — "Hiç bir devlet. 3 — Zaman ile daimî ordu lâğvedilmelidir. Bugünkü insanlar henüz bu rüyayı. . Düdyada (Daimî sulhun) tesis işine bununla başlamalıdır. 5 — «Harp halinde iken hiç bir devlet: sulhun iadesini ve karşılıklı emniyeti f?yrî mümkün kılacak hareketlerde bulunmalıdır.. hediye veya satın alma suretiyle ele geçtrilemez „ Kant. Bu son madde ise. Evvelkiler (Daimî sulh) un umumî şartlarıdır. zehirli şeyler kullanma ve saire gibi. asla ispat edilir bir şey değildir.. (Silâhsızlanma) esasını öne sürüyor.. Bu madde. evvelki döıt madde ile aynı plân üstüne konulamaz. diğer devletin konstinosyonuna ve hükümetine müdahele edilemez. burada bir devletin (bir şey) değil. (manevî şahsiyet) olduğunda ısrar eder. Kendinin daha medenî olduğunu iddia ile başka memlekete medeniyet götürmekle insaniyete hizmet etilğini söyleyen müstevlilerin. mübadele. realite yapmak endişesinden çok uzak.

aralarındaki ihtilâfı halde bir nizama tâbi olacak yerde. Bu iş milletler içinde böyle değil mi ? Halbuki bir devlet. Kant. en adi sebaplerle harbe karar verebilir. mütemadiyen kavga etseler bunlara vahşi nazariyle takılıyor.. gür sesiyle bağırdı ki : "Devletlerin üstünde bir (Otorite) tanımak ve bu (Otorite) nin adaletten ayrılan devletleri adalete sokması lâzımdır. İkinciler ise düşmanlarını tebaları arasına sokarlar ve bunları daha geniş istilâlarda âlet gibi kullanırlar. A) Her devletin sekli (Cumhuriyet) olmalıdır. Bu 13 inci asırda (Birleşmiş Miletler) fikrinin kendisidir. Ve diplomasi buna her zaman sebepler bulabilir.„ . Harbin getireceği felâketlere dayanmağa vatandaşların karar vermesini ister. kendi fevkinde öy!e bir otorite kabul etmeğe yanaşmıyor. Kant'a göre millet bu karan verince harbin felâketlerini az hisseder. Kant devletin ayni zamanda (Demokratik) olmasını da İstiyor.— 84 — 3 — Sulhun şartları ve garantileri: Kant. müstakil devletler federasyonuna dayanmalıdır. der. YainızKant her ne şekilde olutsa olsun (Otokrasi) yi yani tek bir adamın harp ve sulha karar vermesini istemez. tki iptidaî insan. B) Ummmî hukuk. kendim karar verdim.. birinciler düşmanlarını bazen yerler. ebedî sulh ideali için nazarî programını çizdikten sonra bunun ne gibi şartlara tahakkuk edebileceğini arıyor ve büyük prensip öne sürüyor. farklıdır. Ve milletler de harbi kolay göze alamaz. Haibuki (Otokrat) bir rejimde kral. Teferruata giremiyelim. Ona göre ( Cumhuriyet ) ile ( Demokrasi ) birbirinin ayni değil. Amerika kırmızı vahşileriyle Avrupa vahşileri arasındaki fark.

birtakım prensiplerdir. Realize edilmesi mückün bir program çizmiştir. sulh için bundan başka yol yok demek te doğru değildir.olması umuma müsaade edilmemesi lâzım gelen sahaya herkesi müsaade etmek gibidir ki tehlikeli bir şeydir. Nitekim bugünkü (Milletler Ce* miyeti) Kant'ın programının ayni idi. Uzun uzun düşünülmüş. Bunlara (Monteskiyö) ile (Ruso) dan almış ilhamları da vardır. fikirler olmakla beraber. devlelter arasında muharebeyi normal görmeğe alışmış. Demek ki bütün bunları yaparsa. Ondan mülhemdi. komşum yapsın diyor. devletler ne zaman kendi üstlerinde (hâkim ve yüksek bir adalet) müessesesi kurabilirlerse ancak o zaman medenîyiz diyebilirler. fikirlerini herkese açabilmeli. Kant'ın bu eserinde çok canlı. hangi vasıtaialarla tatbik edilecek ? İptidaîlik devrinden yüksek hukuk ve adalet devrine geçit nasıl kurulacak ? Kant'ın bu noktaya dair olan fikirleri. (zaman) ve (tekâmül yapacak. Ebedî sulhun mümkün olduğuna inanan mütefekkirler. 4 — Netice : Kant'ın eseri bir roman değildir. diplomatların tezleriyle çarpıçtırabilmelidlr. Ve tezlerini. Bugünkü dünyada her devlet. göre. Umumî hatlarını çizdiğimiz bu sistem. mübhem ve kısadır. hu* . Bununla beraber şu fikrini zikredelim.. Bu da ancak devlet adamlarına açık. Hem de mutlak bir söz ve hüküm hürriyeti İster. islerseniz ütopi deyiniz fakat realist bir ütopi. Kant 18 inci asrırın adamı gibi düşünüyor.— 85 — Kant'a.. ve bilhassa • hadiseleri göz önünde tutarak • fertlere. milletter arasmaa sulhu idameye kâfî derece yarıyacak.

Göte [1749 _ 1S32] Her büyük devrin. kendilerine bir hayat yolu çizerler. Ben bugün şunu biliyorum ki : biz insanlar bir şeyin künhüne vakıf olamayız. Bugün ise hadiseler değişti. Fakat dışa bakınca tantanalı isimler aldım: Doktor. Bunların hepsini hararat ve sebat ile tedkik ettim..- 86 — kuka ve vazih fikirli zekâlara hitab ediyordu. allâtne ve saire. En sonunda.w .. mahsus bir hayat telâkkisi vardır.. Hayatı mânâsız buluyor. Büyük sair Göte kendi hayat görüsünü ( Faust) unda üç fasılda anlatır.Kâinatın esrarına vâkıf kılamadığından .. bu dar hayattan ve zaman zaman her saha* sim dolaştığı beşerin ilimlerinden bıkmış usanmıştır. bunlara ilk beşladıgım gündeki gibiyim. Bugün içtimaî hayatta (Kütle)nin his siyatı ve ihtirasları çok nazarı itibara alınmaktadır. hukuk. Bu itibarla Kant'ın eserinin bugüne göre ikmali lâzımdır. Bu görüce göredir ki: insanlar. harbin bünyesi. teoloji. "Felsefe.kuru ve yanlışlarla dolu görüyor. sebepleri ve neticeleri başka mânalar aldı. denilebilir. işte benim beynimi yakan sey. tib.. ilimleri de . 1 — Hayat Faust. her büyük adamın kendine .

. arza düşüyor. aklına her geleni yapmağa mail . en gizli olan şeye ulaşmak istiyorum.. Bütün beşeriyeti alakadar eden her şeyi kendi varlığımın en derin noktasında temerküz ettirmek isti* yorum. en yüksek. bundan sonra. . Evvelden ( i ş ve hareket) diyordu. . Ve yeni yeni ıstıraplar uyandıran budur. ümitle dolu bir halde ebediyete uzanmak istemişti.— 87 — Şimdi o fevkalbeşer bir ruha sahib olup arzın çok üstüne yükselmek ve kâinatın esrarına vakıf olmak istiyor. Şimdi İse. kendini her avantüre salıvermekle teskin edecek. Şimdi (akla gelen avantür) diyor. hiç bir ıstıraba kapalı değildir. Istıraplı hazlara. bütün saadet hülyaları. şimdi yalnız ( z a rurî) olan şeyler ve prensipsiz. zaman denilen uçurum İçinde boğulup gittiğinden itibaren küçük bir sahaya razı kalbimizin derinliğinde bir endişe. Fakat derhal. Fen zevkini tadıp aşmış olan yüreğim. Buna o kadar haristir ki bazen bir gurur içinde kendini kaybediyor. Susuzluğunu. kinli aşklara. . . itminansızlık yatmaktadur. elimizde olan şeyler içfn de daima ağlıyoruz. ümitszilik içinde puyan sûkûtlere kendimi salıverdim. oralarda gezen bir adamın ayakları altında çiğnenmiş ve ölmüş . Ruhumla. Onu kanatlandıran hayal. Tozlar içinde sakin bir böcek ki gıdasını aramak için dolaşırken. Bütün bu meseleleri arayıp taramaktan yorulmuş ve hepsinden eli boş dönmüş olanFaust. ruh gibi kabarmak ve nihayet ruh gibi parça parça kırılmak isterim. Bizim olmıyacak şeyler için ağlıyoruz. o yüksek hayal bulutlarından her günkü hayatın küçüklüğü içine. Ruhun kavradığı iyi ve kötü her şeyi yüreğime tıkmak. Çorak teemüllerden ziyade (Bizi İten hamleler) daha kıymetlidir diyor. Ve kaybetmediğimiz.

ve tabiat ten istifade için de bana kuvvet verdin. Bunlar tefekkürün kuraklığını biraz serinleştiriyor. O. senin ihsan ettiğin o şeylerin hepsini benim kendi nazarımda bile hiçe indiriyor. aşktan sihirbazların binbir marifetlerinden.— 88 — Bunlarla Faust'un istediği şudur: Prensipsiz.. benim göğsümde öyle bir vahşi ateş tutuşturdu ki beni her güzellik hayaline çekiyor. Malikâne olmak üzere bana muhteşem tabiatı. facialardan. sulardaki kardeşlerimi bana öğrettin. kayıt ve tahditsiz bîr hayat. geçmiş zamanların gümüş gölgelerini dolaşıyor. Ah. . Asude ormanlardaki.. .. Benim nazarımda parlak ay. yavaşça göklere doğru yükseliyor. havadaki. yani (Akıl) da verdin ki. Bu bağ sayesinde Faust türlü türlü sihir kuvvetlerine maliktir ki bu sayede her türlü heyecanlarını tadabilecek. İçkiden. Göte. . Ratip fundalıklarda kayalar boyunca. 2 — Faust'un Hayat Tecrübeleri .. fatihlerin yaratıldığı hayalî âlemlerin içine dalıp çıkmadan ve saîreden hep usanmıştır. Kör arzu ve kuvvetlerin hâkim olduğu bir hayat .. Gözlerim önüne canlı varlıkların uzun silsilesini yaydın. Göte. kanunsuz. imparatorlar saraylarında müşavirlikten. "Yüce Tanrı sana yalvarmca bana herşeyi verdin.. avantürlere bas vurabilir. görüyorum. Yüce Tanrı. insan asla mükemmel bir şeye malik olamıyacak.. bana bu nefis şeylerle beraber. soğuk ve sert olan bu ar kadaş. artık bundan sonra kendisinden vazgeçemiyeceğim bir arkadaş. bu âlemlerin her birine dair fikirleri öne sürmüştür. Büyük şair bunların hepsinin hulâsasını (Ormanlar Mağaralar) adlı monologunda şöyle tesbit etmiştir. Faust ve şeytan (Mefistofeles) arasında bir sözbağı (Kontrato) yaptırır. orta zamanın efsanesinden istifade ile. kahramanların.

şimal denizi kıyılarında uzanan bir krallığın sahibi buluyoruz. Ve kalan eser. Ve şöyle düşünüyor. hayatın sırlarına daha iyi nüfuz ediyor. kızdırıyor. deli ediyor. Her bir hareket ve avantürde onun kudretinin arttlğına hükmolunabllecek gibidir. kudreti artıyor ve bir an geliyor ki vecd ile en yüksek saadete ulaşıyor. Fakat bu an yüksek vecd ve istiğrak anlalarında iken bile içine bir zehirdir akıyor. Hatiralarını gözleri Önünden geçiriyor. O zaman zekâsı. böylece her zafer. Elindeki hükümdarlık kudretinin bir seraptan. hayatı böyle ayni dakika içine muhabbet ve kın. teessür ve nedametten ibaret oluyor. Kendini zenginleştiren ve kudretlerinden tecrübe ve avantür.. Faust. yüz yaşında. ayni zamanda onu çürütüp bozuyor. ümit ve yeis sıkıştırarak geçiyor. Şimdi o. haz ve elem. yeniden öne atılıyor: Beşerin hayatı binbir renkli in'ikâslardır. En mükemmel güzellik takibinde iken ona ulaşır ulaşmaz görüyor ki ondan eser kalmamış. Her zafer kendini mahvediyor. nihayet öldürüyor. Bununla beraber zaptolunamaz bir irade ile Faust. Margit'i sevip dururken onu bedbahtlıklar içine atı* yor.. Faust'nn avantürden avantüre koşması onda iki ruhî halet yaratıyor. Biz yalnız meş'aleyi yıkmak istiyoruz. ayni zamanda bir muvaffakiyetsizliktir de. Ve haz içinde iken ondan bıkıp başka arzu özlûyoaum.- 89 — Böylece arzudan. 3 — Faust'un Hakimliği : Faust'u ömrünün sonlarına doğru. ibaret olduğunu anlıyor. derin bir eddişs içindedir. haz ve eğlenceden geçiyorum. : «Ömrümü bana kâfi gelecek şeylerle iktifa ederek . Ve döit çevremiz ateş denizinden ibarettir.

. hikmetin esas noktasına dönüyor: Aldatıcı hayallerle beyhude harap olmamak.» 'Şimdi hesap ve hikmet ile hareket ediyorum.» . benzerlerinin üstüne çıkmış hayal eder. uzun ömrünün son dakikasında maiyetindeki adamlarını toplayıp söyle der: "Ben hikmetin en soy özü olarak şuna inamaorum. kendini bu işe ve* rir. İnsan. dilsiz bir şey değildir. bulunduğu sükûnet halinde.) dedim. tehlikeleri hiç düşünmeksizin. Fakat şunu unutmıyalım ki o. dünyanın bir ucundan öte ucuna koşarak ve hazzı en son damlasına kadar tadarak geçirdim. Eski enerji selinden. sonra olgunluğunun ve ihtiyarlığının hakimliğini hep bu işe verir.. Gençliğinin hararetini. Hazzin her defasında (daha. yaşamağa değer hayat şudur: İnsanlara hizmet etmek ve onları hürriyete kavuşturmak. Hayatım bir fırtına ve gürültü içinde geçti. insan odur ki her gününü. hür bir millet bir ara* smda yaşamak suretile görerek bahtiyar olabilecek mi* yim? tşte o zaman arzdaki günlerimin izlerini artık asırlar silemez. benzer leri arasında arz üzerinde kalmak. İlk evvel bir çok tecrübelerle olgun ve dol* gun bir hale geldi.— 90 — rek ve iktidarım haricinde olanlarını terkederek yaşayacak yerde.. Böyle bir saadeti şlmdidan hissetmekle ben ömrümün en güiel dakikalarını yaşıyorum. Ben böyle bir faaliyeti hür bir vatan üstünde. Çünkü kıymetli bir adam elinde arz.. yalnız yorulmaz bir İş iradesi kalmıştır.. bu vaziyete kuvvet ve arzularının uzun süren bir disiplinden sonra varmıştır. şimdi. daha.» Böylece Faust. bu arza dört elile sarılmalı. şeniyetleri iyi sezmek : Faust'u bu noktadan idealizmin zıt noktasında görür gibiyiz. Ne akılsızdır o kimse ki kendini bulutların üstüne. Nihayet kör olan Faust.

— 91 — "Bu kuvveti, beden ve ruhumuzu bütün kudretleriyle kuvvetlendirelim, içinde yaşadığımız âleme intibak ettirerek herkesin istifade edeceği faydalı işe hasretmeği bilelim.,, işte Faust'un verdiği yüce ders. 5 — Netice : Göte'nin vardığı netice şudur : Arz üzerinde arza dört elile sarılarak; ne pek maziye bağlanarak, ne de fevkelâde bir istikbal umarak hali hazırı mükemmel yap mağa çalışmalıdır. Amel, mahdut, muayyen fiil ve ha» raketlerin muvaffakiyetli tesirine inanır. Bütün kuvvet* terin birleştirilmesi lüzumunda şiddetle İsrar eder. Göte'ye göre : Ancak beşeriyetin tuyeti mecmuası, hakikî tek insandır. Beser sayının her zaman muvaffakiyet ile başlanmadığını ve hayale düşmesinin ihtimali de bulunduğunu biliyor. Fakat şuna en derin inanıyor ki hiç arasız, yenilenen ve kahramanca takip edilen cehit - muvaffakiyetsizlikler ve güçlükler arasında - bizi en nihayet saadet ve selâmete ulaştıracaktır. Göte'ye göre dün ya: aslından bir kaos değildir; Kâinat (bos bir şey), çocuk bir (tekrar başlayış) değildir. Her zaman, (varsık), (yokluk) dan üstündür.

92 —

Robert Ovn
[1771 — 1858] ingiliz endüstri adamlarından olan ve 1858 de ölen O vn, yeryüzünde, çabucak, bir ülgüç bir sosyete kurmnğı tasarladı ve oldukça dikkate şayan neticeler elde etti. Sistemini, (Ahlâkî yeni dünya) eserinde anlatmıştır. (Ütopik ) lerin beşidir. 1 — Şahsı menfaat msselesi. Ovn da -Ruso, Furye vesaire gibi- cemiyetteki fenalıkların sebebini: Merkantilizmde yani şahsı menfaat ardında kokmada görür. Vakıa bütün sosyalist sistemlerin azimet noktası budur. Yalnız Ovn' merkantilizmin bilhassa bozucu ve inhilâl ettirici kuvveti, ve paraya tapmanın tevlif ettiği ahlâksızlıklar üzerinde durur. Toptan ve parekende ticarette, tecrübem vardır. Tüccarlık, ihracatçılık, nazarî ve amelî çiftçilik yaptım. Terbiye meselesinde keşiflerim ve insan seciyesini anlamada mühim tecrübelerim var. Prenslerin devlet adamlarının, filozofların, ekonomistlerin, mülkî ve askerî adamların, tüccarların, bankacıların, hepsinin fikirlerinin ne olduğunu bilirim. Bunların hepsi şunun ardından koşuyor. Kendi işini, mümkün olduğu kadar pahalıya satmak başkasının işini, mahsulünü, mümkün olduğu kadar ucuza almak. tşte bu sistem neticesidir ki, hepsi alçalıyor, yalancı oluyor, sun'î oluyor. Böyîe olan cemiyette, yeni yetişen çocuklar, hemen hemen mihaniki olarak (ezenler) ve (ezilenler) diye iki kısım oluyor. Ezilenlerin en basit

— 93 — tabiî haklarından tutun da inkişaf ve tekâmül, hürriyet ve saadet haklarına kadar hepsi ayaklan altında kalıyor. Bu suretle: (Şahsi menfaat ardından koşma), (şahsı ahlâkın inhilâli), ve nihayet (içtimaî şirazenin bozurması) birbirini hemen mukadder bir surette takip eden bir zincirin üç halkasıdır. > 2 — Muhif ve terbiyenin determinizmi. (Ovn) a göre ilâç, sosyalizmdir. Amma bünyast terbiye ve ahlâk ile örülmüş bir sosyalizm. Sistemenin temeli şudur: Ferdin fiil ve hareketleri, aldığı tesirlerin neticesidir. Şahsı mesuliyet meselesi ise bir hayalden ibarettir. Binaenaleyh; ancak muhitinde büyük bîr değişiklik yaparak tesir icra edebiliriz: Cemiyet, terbiye metodu vasıtasiîe, nasıl adam isterse öyle teşkil edebilir. „ Mesuliyet prensibi, kendinden beklenilenin aksini verdi. Bu delicesine fikiıden ve insanların buna, sanki kendi seciyelerini teşkil ediyormuş gibi bakmalarmdandir ki; cehalet, sefalet, hasislik, bütün fena ihtiraslar, cinayetler ve nihayet muharebe doğfdu. Bunu kaldırınız hepsi düzelir, hepsi sıhhate, ilme, tekâmüle, saadete doğru istikamet alır. Sosyeteye hiç bir tesir icra edemiyen şahsı mesuliyeti kaldırıp bunu cemiyete yükletiniz. Görürsünüz ki o zamak cemiyet, fert üzerinde her şey yapabilir. Ancak bu suretledir ki âdem oğlu, en yüksek mukaddeietine ulaşabilecektir." Bunun husule gelebilmesi için; ülki bir içtimaî muhit yaratacak kudretli bir iradenin müdahalesi lâzımdır. Hiç bir hayalci, hiç bir ütopist; cemiyeti selâmete çıkaracak kanunları zoria kabul ettirmekle muzaffer, muvakkat bir diktetörden vazgeçemez. SenSimon' bir zaman kendi projelerin Napolyon tarafından taibik edileceğini

— 94 — zannetmişti, Furyer projesini tatbik içi lâzım olan milyonları verecek bir zengin bekledi. Zengin bir fabrikacı olan Ovn' projelerinden birini tatbike kendi koyuldu. Fakat (sultavî • otoriter) olan bu müdahale muvakkattir. Bir kere muhit, mükemmelleştirilince; sonra artık İkan yoluna girerek (otorite) faydasız bir hal olacak. Ovn öyle zannediyor ki müstakbel sitede, faydasız hale gelmiş bir müeyyide, kaybolup gidecektir. 3 — Ovnun terbiye sistemi t Terbiye hangi temele dayanmalıdır. Şahsı ve ferdî bir ahlâki müstelzim olan adalet olmaz. Ovn'a göre muhabbet ve merhamet olmalıdır. «Merhamet kâinatı idare eden kanun olmalıdır. Bütün faziletlerin temeli: merhamettir. Bu, tamamen insanî mânada olup mistiklik ile hiç alâkası yoktur. Ovn, pek müphem bir surette (deist) tir. Kâinatı idare eden bir (illet i ulâ) kabul eder, fakat bunun (anlaşılamaz) olduğunu söyler. Ovn'un sitenin plânın tatbikinde önden istimdada lüzum yoktur, der. "Site de dünyaya gelen her fert, doğduğundan itibaren: iyi itiyatlar ve iyi seciye temin edecek bedenî zihnî, ahlâkî, ve ilmî terbiye alacak. Reel bilgisi zengin olacak. Bununla beraber çocuğun şahsiyetine hürmet edilecek; iki çocuğu birbirinin ayni yapmağa uğraşılmıyacak. Hepsi ayni tedrisatı, ayni prensipleri alacak. Ve yaşlarına, kuvvetlerine ve istidatlarına göre işgal edile çekler. Sitenin ihtiyaçlarını temin edecek İşler, fertlerin temayül ve zevklerine göre tevzi edilecek. Makina yardzlmile bu zarurî ihtiyaçları tatmin edecek işler, gittikçe azalacaktır.

Her iki cinste (kadın ve erkek). Ovn. Sitede. Fakat ana babalan her ne zaman isterlerse görebileceklerdir. Elde ettiği ahlâkî netice. Fakat teşci edilmiyecektir. Şahsî menfaatler veya (monden mülâhazalar) tesiri altında olmıyacaktir. Makul sebeplere müsienit İse talak caizdir. Sitenin her âzası. kelimenin tam mânasile (iyi patron) luk ediyordu. ve tabiat kanunlarından çıkarılmış fikirler ile terbiye edileceklerinden (şahsî mülkiyet olmıyacaktır. hakikaten örnek bir halde. yalnız burada doğaniar ikamet edilecektir.Bütün çocukların terbiyesi. 4 — Sivasî teşekkül : Şahsî menfaat rejiminden. karşılıklı sempati ile oiacaktır. milliyet ele alındünyayı arasında şeklinde . ilâhî ve tabiî kanunlara dikkat etmeği itiyat etmiş olacaklarından fertlerin mücazat ve mükâfata ihtiyaçları olmıyacaktır. ihtilâflara. Sitenin malî idaresi tamamen kapitalist nizam üzere idi: yalnız Ovn. yaşattı. umuyordu. 1848 de. doğduklarından itibaren siteye ait olacaktır. ülküç site [rejimine nasıl geçilecek?. Fakat sitesinin başından çekilince her şey çabucak yine eskisi gibi oluverdi. ayni terbiyeye ayni hukuka. izdivaç. Iskoçyada bir «Yeni La narks adında işçi sitesi kurdu ve yirmibeş seneden fazla. ilk evvel site yapıp bunu örnek göstermenin kâfi olduğuna kanidi. Ve bunun az zamanda bütün tutacağın. kendi fikirlerinin. ayni hürriyete malik olacaktır. Grupman tarzı. cidden dikkate şayan îdi. cinayetlere ve sefalete sebep olan budur. Fransada tekrar dığını zannetti. ve bunlar dünyaya geldiklerinden itibaren yeni hisler ve adaletler. Her komün 20—25 bin nüfusa malik olacak.

Komünler: Onar. âzası 30 • 40 yaşlarında olan insanlardan mürekkep bir umumi mectisi tarafından görülecek ve bu. federalist şeklinde olacak. ctçtimaî mukavelo sinin tatbiki için bîr «Mabutlar milleti» yani en iyi bir millet lâzım olduğunu söylüyor• du. şüphesiz.. Bunların hepsi muhakemeli insanlar olduğundan seçme ve ihraç gibi şeylere lüzum yoktur. Bundan baş* ka bir de siteler arasındaki itilâfları halle memur hakem heyeti de düşünüyor. yüzer. sayesinde bnna ulaşabileceğini iddia eder. ilâh. Ruso. Altmış yaşına gelince vatandaşlar meclislere resmen iştirakten muaf tutulacak. Bu vasıtalar. Ve eski hudutlar olmıyacak Dahil! hükümetlerine gelince. 5 < Netice : — Ütopik sosyalizmin en ütobiği. âzası 40. ile "terbiye. Ovn bunun muhal bir şey olmadığını ve "muhit.- 96 - değil. deiler. Ovn'unkidir. . her sitenin dahil! işleri. 60 yaşlarındaki insamardan mürekkep bir heyet tarafindan görülecek. siteler arasındaki münasebetleri tanzim için ayrıca rmntaka meclisleri de ihdas ediyor. aralarında tek bir fark vardır ki o da tecrübeleri yani yaşlandır. Ovn. ortaklığın prensiplerini iyice öğrendikten. en sadesile iklifa ediyor. "Bu sitelerdeki insanlar. haricî bir disipline hacet kalmaz. Fakat onun temel fikri: Terbiyenin mutlak kudretidir: her ferde terbiyenin en yüksek dirayet ve aklı verebileceğidir. Ovn.. elbet basit şeylerdir. Vatandaşların hepsi: Akıl ve aldıkları terbiye itibarile müsavi addediliyor. yani tefekkür ve fiilde muhakemeli olduktan sonra. müteaddit komiteleri ayrılabilecek haricî işleri ise. toplanıp bütün arzı tutacak. Böyle olunca. biner.

Fakat iki şeyi nnutmamahdır: 1 — Kendi tesis ettiği sitede hiç olmazsa kısmen muvaffak olmuştur.— 97 — "Muhit» ve "mektep. mukaddes F 7 . münasebetine dair ateşin şerhlere geçiverir.Viktor Hûgonun (yüzyılların efsanesi) şiir halinde idi. mûfritanedir. . Bu gösteriyor ki katiyet ve sebat ile çalışma. tabiat ile. Buda bir nevi aşıtların efsanesi amma mensurdur. Bundan en iyi neticeler elde etme yollarını aramalıdır. boşuna değildir. bir içtima! muhit üzerine iyi tesir icra ediyor. geçmişi yeniden uzun sırayla taş taş üstüne koyarak kuran bir yapı değil. Belgelere dayanan bir mevzu üzerinde ilerleyip giderken birdenbire : Kişinin hayvanlarla. Misele [1738 — 1874] Tarihçi Mişeleyi burada (filozof—şair) ligi yönünden araştıracağız. Onun elinde (tarih). Ovn'un terbiye itimadı. . Sosyetenin ferde karşı olan kudreti ve mesuliyeti inkâr edilemez. dirik ve gürültülü akışlarında insaniyetin hayatını ariyan ve ona yeni bir mâna veımeğe çalışan bir vasıtadır. Minelenin öz {fikirlerini) toplayan ( eseri) 1864 de basılmış olan (La Bible Çel' Humanite — insaniyet incili) dir. birinci sinıf bir mütefekkir değildir. Misele bunda. ( cemiyet) ile.. Ve Ovn. in mutlak tesiri.

Eserdeki: dağların. Bugünkü (Hindiyanist) ler. Misele kendi duygularını serper. . başka hiç bir şey yoktur. Bu Ramyanadır. Hint şiirlerine. güneşin kızgın şuaları ganjda sönerken ve hayatın gürültüleri kesilirken. heyecanla över. Bu muhabbeti. cihanşümul bir ahlâk ülküsü teşekkülü seyrini arar. ırmakların. Mfşele. göç ederken beraber giden kocaman köpeği. ki bu.. sevişen ve hep bir ağızdan terennüm eden. İlk ilham izlerini görür. bir avcı tarafından yaralanmıştı. buna sun'î bir şür nazarile bakıyorlarsa da Misele bu eserde baş* langiç devrenin berrak saflığını.. muhteşem fili kahraman Ramaya yardım eden büyük maymunları metheder (Valmiki) nln şiir sanatını nasıl bulduğunu da hatırlatır:. Gittikçe derinleşen bir iyiliğin nefis şuaı (Vişnö) şiiri güzelleştirmektedir. çok mütenevvi ve aynı zamanda tek bir âlem yani kesret içinde vahdet görürüz. ve insanlarla hayvanların eski efsanelerdeki ilk yakınlıklarını ve akrabalıklarını gösterir. 1 — Tabiat aşkı* Beşerin hakimliğinin ilk kaynağı: Tabiat aşkıdır. . insanların ilerilemesine çok yardım etmiştir: Asude asude yavrusunu emziren mukaddes ineği. Görelim. ormanların parlak ve canlı tesvirlerini. ve bunların letafetinde. bunun en ulvî ifadesini. Hindin (Ramayana) epopesinde bulur. Bir kahraman. ormanın kıyısındaki ince yoldan bu âleme bir bakalım: Sulh ve sükûn içinde en tatlı in'ikâslarla parlayan. işte ilk intiba. Tabiat aşkının alâmetlerinden biri: hayvanlara kardeşcesine bir muhabbettir. şefkatin en güzel dersini görür: «Akşam.edebiyatlar boyunca. Bu kadar tatlı ve güzel. . Misele kadar terennüm etmiş adam azdır.

. "Onun ruhunu yaşatan. iyi ve kahraman bir kuvvettir. istikbalin genç ve canlı bir kahramanı yapan: mütevazî ve ulvî çalışkanlık rolüdür. hiç bir şeyden nefret etmedi. sağ kolu ve kalbi olup. İnsanlar arasında suh hakkını tesis ederek tabiatı. dağları deldi. Fena ve şerir devleri öldürür. Apollon gibi zâ' degânhk şerefi yoktun Herkül. Mişeie. heyacanlı bir köylüdür. Herkül hiç bir şeyden yılmad'. sesi a- Biz insanlar. onu ebedi gençliğin arkadaşı kılan. pek dolgun iş ile geçen Misele. yardım ve hizmet etmeği sever. 3 — Hürriyet : . temaşa ve istiğrakla iktifaya sevkedeceği zannedüebİIin Fakat hayatı. kahraman amele oluşudur.(Valmlki) buna ağlarken. kara yağız. temizledi. her yerde namuskârane ve sulhça hayatı yaratır. 2 — Is askı! Bu tabiat aşkının. işin büyüklüğü ve ehemmiyeti üstünde elbet duracaktı.. rahavete. Mişeleye göre Herkül. şiir bundan doğdu.. 1$ örneklerini Firdevsinin şehnamesinde. yarattı. atalete. faikına varmaksızın. çay lan akıttı. arzı ona hazırladı. O . amma büyük bir adaletçidir. sulhleştirdi ve medenileştirdi. Prometeyi eski zamanın en büyük efsanesi ola- . Yunan efsanesi Herkülde bulur. cansızlara ve canlılara ne kadar derin bağlanırsak hayatımız da ö nisbette zengin ve derin olur. kısa yapılı. ikinci halik ve artist prometenin cesur işçisi. henkli çıkmağa başladı.. her gittiği yeri medenlleştirir. sade ruhlu. toprağa ve arza hakim oldu. Herkül ile Promete arasında bu münasebet neden?. Halk gibi dayanıklı ve mütevazidir.

işte efsaneyi şerhederken. göklerden ateş alarak adam oğluna vermeslle: mabudiarin hâkimiyet vasıtasını yani nur ve irfanı. Prometeyi. Karışıklık. hakim olarak.— 100 rak kabul eder. müiâhazasız hiddet olmamak ta gene beşerî tekâmül neticesidir. mabudiarin despotluğuna karşı isyaı ctniş göîterir. şiddet. bejer hayatı için zarurî olan şartları hazırlar. adam oğullarının hürriyetine vasıta yaptı. Fakat bu. Protneteyis insaniyetin hakikî kurtarıcısı nazarile bakar. o münasebeti de anlatır.en yüksek tekâmül noktasına varabilmiş! için hürriyet fikrinden ilham alması ve hür hareketi şarttır. Misele. Zekâsı vasıtasile hürriyete kavuşmuş ve bu sayede dünyaya halcim olmuş olan adam oklunun vazifesi: hürriyete daha ziyade ehemmiyet vermektir. Mişelenln anladığı ada- . işe tapma ve hürriyet ihtiras». İnsanın. beşerî tekâmülün nişan ve mânâsıdır. ihtira ve icat kabiliyetine nail oldu ve tabiate hâkiml:ğini hazırladı. "Zervcire vurulmış. Misele. 4 — Adalet . hakikî kanunu yani vekar ve hürriyet içinde yaşamağı ve bu yolda icap ederse en güç ve çetin acıları göze almağı temsil eder. Promete. her şeyi red. Bununla insan. Hayat aşkı. Hürriyet şundan ibarettir: Doğru olmıyan her kanunu. zalimlere karşı kinidir ve en son onları yere sermesidir. Titannm vermiş olduğu yüksek ders. kâfi değildir. Hsrkül yani cesurane ve yorulmaz iş : tabiata ve felâketlere.. tasanın realize etmek mecburiyetinde olduğu en büyük şey: Adalettir ki bu her ferdin hsr türlü hukukî temamiyeüni Unan eler. Promete.

— 101 — let; umum! ve koltektif bir şey olup umumun eseridir. Bütün beşeriyetin buna sarılması en şerefli bir iş olacaktır. Bu meseleden dolayıdır ki tarihin, orta zaman hakkındaki hükmü pek şiddetli ye acıdır. Mişeleye göre; eski Hindin, İranın, Yunanın geçirdiği büyük derslerden sonra (orta zaman), bir kölelik ve hüzün devjdlr. Dinî (Nas —Dogm ) lann ezici ağırlığı, o devirde fikri ve hayatı felce uğratmıştır. Bu (Nas) lar; ebedî zelleye yani daha çocuk hareket etmezden evvel onu fenalık ile mahkûm kılmağa inandırmak istiyorlar. Adaletin teessüsü için, haik tabakalarının bu gayri insanî naslara karşı isyan etmesi lâzımdır. "... Ufukta iki (kule—tur) gördü: Biri kilisenin, biri de derebeyinin... iki kulenin de mânalarını anlamağa başladı. Kilisenirjki her zeman dan dan dan... çalınıyordu. Derebeyininki hiç... Fakat ayni zamanda kalbinin derinliklerinden bir ses gürledi. Bu ses; diyordu: Bir gün gelecek... "Evet bir gün gelecek, adalet hâkim olacak! Bırak boş çanları; varsın onları rüzgârlar sallasın.. Bundan hiç şüphe etme.. Esasen bu bapta (şüphe) bile imana doğru atılmış mühim bir adımdır. İnan, ümit e t ! Yarınlara kalan (hakkın) hükümran olacağı gün gelecektir... O (hak) bir gün, bütün âleme naslara hükmedecektir. Bu (hüküm günü) nü» adu ihtilâldir.,, Böylece, Hügo gibi Misele için de Fransız ihtilâli, beşerî inkişafın bir senbolü, birbirinden ayrılmıyau hürriyet ve adaletin zaferidir. Hügo gibi Misele de: hürriyete kavuşan beşerin namütenahi tekâmüle nail olacağına inanır. " Hür beşeriyet, bütün büyüklüğü ile her yere git'

— 102 — •sin... ilk ataların içtikleri kaynaklardan içsin. Muazzam mesaisi ile, her sahaya uzanan iş ile, Tıtapımn ihtiyaçHarile ona çok hava, çok su, geniş gök — yok, yok, bütün gökler ! —Feza ve ziya, namütenahi ufuk, arzı mev'ud lâzım... „ 5 Ahlâki vazife t$te beşerin bütün mazisinden çıkan ve şâirin ateşli muhayyilesile istikbale doğru uzanan kanun. Her birimiz bunun tahakkukuna ne suretle ysrdım edebiliriz ? — Kalbi bu aşk ile çarpan insana ilk evvel: mücadele, yaratma, işe ve dünyaya bağlanma, iş ve dünyayı yeniden yoğurma ye yükseltme yollarında kullanmak üzere çelik ve kahramanca irade lâzımdır. Misele, açıktan açığa, (eski halita) yani hiristiyanlık ve kilise aleyhindedir. Çünkü hirasttyanhkta : insanı, işten yüz çevir* ten ve rehavet yeren bir hülya görür. İnsanı, reel hayattan uzaklaştıran enerjiyi birtakım hülyalara ve boş düşüncelere sarf ettiriyor, der. Mişeleye göre insan; yere, Herkül ve Promete gibi sarılmalıdır. Modern inşan için ruh kuvveti : tüm ile vicdanın bİrleşmesİndedir. ilim, daha doğrusu tarih İlimlerinin mecmuu iledfr ki insan, nevi beşerin temel birliğini anlıyarak, bütün beşeriyeti — hepsinin mütemadi çalışma* sı ile yükselecek — tek bir varlık gibi telâkki edebilir. Bu fikrin büyüklüğü, başka bütün ümitlere bedeldir. Başkaca dinlerin vaitlerine, insanın ihtiyacı yoktur. İnsan, taliini kendi yaratan, ve hiç durmadan adalete doğru yükselen bir varlıktır. Vicdanın istediği imam, ilim böylece rasyonel bir tarzda kurar. Mişelenin bize verdiği yüksek nasihatler, üç kelimede toplanabilir: Temizleme, temerkü?, büyüklük.

— 103 — Temizleme: Kalbten mistik boş hülyalar! atma. Temerküz: Hakikati, sağlam, dosdoğru ve mertçesine bir kuvvet ile arama. Büyüklük: Gittikçe daha asîl daha kudretli, bugünü geçmekte daha ateşli bir insaniyet yaratmağa kahramanca bir ihtiras. 6 — Netice Misele ile Hügo ve Bethoven'in fikirleri arasında sıkı bir yakınlık vardır. Bu büyük romantik şairler, ekseriya zannolunduğu gibi, sadece zamanlarının ıztiraplarmı ve fenalıklarını tasvir etmiş değildirler. Eserlerindeki ruh, destan! bir kahramanlık ile adam oğlunun büyüklüğe doğru hamlesine itimadından örülmüştür. Bazen saf, fak^t kudretli, açıl ve nikbinane bir rüya...

Niyazi-i Mısrî
Büyük mutasavvıflardan olan Niyazi, (Malatya Aşpozi) de doğarak tahsilini Mardinde, sonra Mısırda yaptı. (Mısıî) lâkabı bundandır. Mısırdan dönüşünde ( Elmalı)da (Sinan-ı Ünsml)den de feyiz aldı. Divanında (Elmalı) nın adı geçer: Dost illerinin menzili ki âlî göründü Derdle derman olan (Elmalı) göründü

— 104 — Sonra Bursada yerleşti. Fakat bazı tasavvufî sözleri üzerine (Vanî) efendinin mûzevvirtiği ile ikinci Ahmed zamanında Midilliye sürüldü. Bir müddet sonra affolunarak Istanbnla, Edirneye gitti. Müteakiben yine Konyaya sürüldü. " Ruh-i M srî mahfer-i âliye pervaz eyledi „ " Eyliye Mısrî efendi kasr ı adni câyigâh Mısralarm delâlet ettiği 1105 Hicrîde ötdü. On dört eseri vardir. Mutasavvıflar arasında (Divan)! p;k meşhurdur. Divanında Niyazi: N:reden gelip yolculuğumuzun nereye olduğuunu dünya hayetındaki vazifemizi bildirir. Biz buraya onun yalnız bunlar hakkındaki düşüncelerini alıyoruz. Geldiğimiz âlem Niyaziye göre " insan, ezelde Tanrıya nedim İdi. Rnh âleminden bu madde âlemine imtihan için indirildi : Sen nedim idin ezılde ol şah ile imtihan için gelübsin bu ile İnlemek sana yaraşır derd ile Hem gözün kan ağlıyacak çağdır. Bir şiirinde de : Ey garip bülbül diyarın kandedir Bir haber ver gülizarin kandedir Sen bu ilde kimseye yar olmadın Var senin elbette yârın kandedir Gökte uçarken seni indirdiler Çarı unsur bentlerine vurdular Nur iken adın Niyazi koydular Şol ezelliğe itiyadın kandedir.

Sonra. Güçtür kati hakkın yolu Dergahı hem gayet ulu Sıdk ile olmansan kulu . Şol fakir olup gezenlerde hazine dopdolu Sây edip ol genz bi pâyânı bulmazsa ne güç Herkesin derdine dermanı yine derdindedır Derdinin içindeki dermanı bulmazsa ne güç. aslımıza ulaşmaktır : Can bu ilden göçmeden cânânı bulmazsa ne güç Yârini terketmeden yârânı bulmazsa ne güç Sureti insan içi hayvan olursa kişinin Taşlar ile dövünüp insanı bulmazsa ne güç • Âdemin gönlü evinde bahri umman gizlidir. Daima susuz gezip ummanı bulmazsa ne güç. Aslımıza ulaşabilmek için evvelâ kimseye düşman olma: Adavet kılma kimseyle sana nefsin yeter düşman.— 105 Dünyadaki vazifemiz : Vazifemiz. aslımızla kaynaşmaktır. Ki asla senden ayrılmaz ömr ü âhır olunca tâ. Bunda gelmekten murad çünkim hakkın irfanıdır Ey (Niyazi) kişi ol irfanı bulmazsa ne güç. Tanrıyı s e v : Candan talep kıl yârini Vir canı bul didarını Yok eyle kendi varını Kim var ola çânân sana Çürüklerin hep sağ olur Zehrin kamu bal yağ olur Dağlar yemişli bağ oiur Cümle cihan bostan sana. Tanrı tecellisi olan bütün yaratıkları sev.

Kimseye zulüm etme 8 " Mazluma sen kıyarsan Allah sana kıyadır. Gönül duymazsa vİcdanile Allahı hakikatca Mücerret dildeki ilim veya irfanı neyierler. * * * Cennet-i irfana dahi} olananın Kande baksa gördüğü dtdar olur.— 106 — Etmez yolu asan sana. . Bugünkü cennet i itfana dahil olsalar uşak Yarınki vaadolan huri veya gulmani neyierler Bugün âmâ otan yarın dahi âmâ olur elbet AçagÖr can-ı gözün kim bi basar danayı neyler. Cahillikten kurtulup nura kavuş » Zulmet cehli bırak sen iste nur-ı hikmeti Cennetin zevkin dilersen cümle irfanvndadır. Kolluğa bel bağlar isen Şam-u seher ağlar isen Sular gibi çağlar isen Tiz bulunur umman sana Bülbül oluben ötegör Gül gibi açıl tütegör Aşk oduna can atagör Gülizar olur niran sana Yüzün ( Niyazi ) ile hâk Derdile bağrın eyle çak Kalbin sarayın eyle pâk Şayet gele Sultan sana. Ne hasıl şol ibadetten liya ve aceb ola anda Gider şerri gönülden hakka kim tuğyanı neyierler.

Derman arardim derdime derdim bana derman imiş Burhan arardım aslıma aslım bana but han imiş Sağ ve solum gözler idim dost yüzünü görsem deyu Ben taşre arardım ol can içinde can imiş ö y l e sanurdum ayruyım dost gayrıdır ben gayrıyım Benden görüp işiteni bildim ki ol cânân imiş Savmu salât ve hac ile sanma biter zahit işin lnsan-ı kâmil olmağa lâzım olan i. kendi ruhunun derinliklerinde ara. Amma bunun için gönülde ateş gerek • Her kimin kim derd ü haktan yüreğinde olsa dağ Âkibet dermna irüp cân-ı gönlü ola sağ Leyk derdi olmıyantn derdine hiç çare yok Gönlü ölmüştür anın yanından ol daim irağ Nefs odur kim cehil karagöy kaplar gönlü Ruh odur kim ilmi nuru gönlüne yakar çırağ Tutyay-ı marifetle ruşen it canın gözün Göresin cânânı her yüzden ola dağ üstü bağ Hidayete ulaşmak için Tanrıya şöyle yalvarır . Lûtfunla insan eyledin vaslınla hândan eyledin Hicrinle hayran eyledin tût'eyle açıver yolum Saldın şikâre çün beni âdem olup bulam seni Bağladı dinay i denî lûtfeyle açtver yolum Şaşırdı bizi nefs-i bed eyledi her yolları sed Ey lûtfu çok senden meded lûtfeyle açıver yolum Bu can yine vuslat diler sen şah ile vahdet diler Varmağa dil nusret diler lûtfeyle açıver yolum Her kande kâmil görürüz bakıp ana yerinürüz Dönüp sana yalvarırız iûtfeyle açıver yolum .fan imiş.— 107 — Hakikati.

Her birisi bir yol ile pazara gelürler Yollan ne var ayrı ise hep sana âşık Cümle seni ister sana didara gelürler Elbette bu bağ içine kim girse (Niyazi) Harın görüp evvel sonu galizara gelürler. Her ne kim fevkalalâ tahtesserada var durur Zatı vahiddir veli göründü nice bin sıfat Zat birdir evsafına gayet yok durur Gör bu fanusu ki anın şem î oldu nur-ı zat Zahir-u batın kamusa bir fenerdir gayri yok Şem i insan oldu fanus cemi İ mütnkinat Ey Niyazı âdem oldu çün cihanın şulesi Babş-ı âdem deminden âleme ruh ül-hayat. .— 108 — Niyazi her zerrede Tanrıyı görerek mesuddur : Ben cemal-i hakkı cümle şeyde zahir görmüşem Bu mürayaya aninçun bakdığımca hürremem. hakfkatte birdir • Şol daneleri gör biter eşcar olur evvel Sırrİlc içinden yine esmera gelürler Her tohumu neden aldın ise eksen anı bil Her cins yine bittiği escara gelürler Hiçbiri izinden çıkıp ahar yola gitmez. * * Vech i mutlak günde yüzbin çehreden yüz gösterir Yerde gökte anı yazar cümle-i nakkaşlar. Niyazi'ye göre yollar. görünüşte ayrı ise de.

. .— 109 — ömrünün sonuna doftru duvulanacıt' Küs rahlet çaldı mevt amma henüz can bihaber Asker-i azaya lerze düştü Sultan bihaber Günde bir taşı bina ı ömrümün düştü yerr Can yatur gafil binası oldu viran bihaber Dit bekasın dost fenasın istedi mülk i tenin Bir devasız derde düştüm ah ki lokman bihaber Bir ticaret kılmadım ben nakdi ömr oldu heba Yola geldim leyk göçmüş cümle kervan bihaber Çün gel oldu yalnız girdim yola tenha garib Dide giryan sine püryan aklı hayran bihaber Azığım yok yazığım çok yolda türlü korku var Yolum alursa nola ger div ü şeytan bihaber Yol eri yolda gerektir çağ ve çıplak aç ve tok (Mısrîya ) gel dedi sana çünkü cânân bihaber. n?sil olmalı ? Bir göz ki anın olmıya ibret nazarında Ol düşmanıdır sahibinin baş üzetînie . kulak .cak pîre ülfetten garez Noktayı fehmeylemektir ilmü iı fandan garez Halkı bunca enbiya kim geldi davet eyledi Vahdetin sırrı bilinmektir o davetten garez Sanii gör günde yüzbin türlü sanat gösterir Kendüyi göstermek içindir p sanattan garez Hep celâlin perdesidir küfr-ü isyandan murad Bahr vücudun katresidir fazlı ıahtnetten garez Nefsini bilen erermiş bir tükenmez devlete (Fakrı fahri) dir Niyazi bii o devletten garez Gör. . Murşidden maksad : Sen seni bilmektir ar.

— 110 — Kulak kt öğüt almıya her dinlediğinden Akıt ana kurşunu hemen sen deliğinden Şol el ki anın olmıya hayr u hasenatı Verilmez ana cennet ilinin deracatı Ayak ki ibadet yolunu bilmez anı kes Öğrensin anı mescit önünde kapıda as Bir dil ki hakkın zikri ile olmıya mutad Örmesin ol et paresine dil deyu ad Nefsim dime 5 ol dideki iletir seni 5 er re Nefs odur anın fıkr-u meyli ola hayre Gönül müdür o kim içi vtsvas ile dolmuş Kibr ile hased askeri her yanını almış Şol can ki fakat cismi diri tuta dime can Hayvanda da vardır o damarlarda tutulan kan Can ol ki (nefehat) dedi Kur'anda ana hak Ol nefha-i rahmaniyedir bu sırr-ı mutlak Ol ruh-u izafiye ki irdi odur insan 0 noktai kübradır olan suret i insan İnsanda dinür ana dahi âdem-u mâna Hem ruh-ı musavverdir o hem âkıl-ü dana Zira ki cihana niye geldiğini bildi Maksud olunan nautiab-ı âlâsını buldu 01 nefha imiş diri tutan cümle cihanı Ol r>efha imiş ziynet eden bağ-ı cenanı Ol nefha ile oldu imaret bu avalim Ol nefha İle doldu kamu yedi ekalim Ol nefha ile gözü açıklar görür ibret Ol nefha ile işidilür mâna i hikmet Niyazi. . zamanının derin mutasavvıflarından yüce bir zat idi.

Hattâ biraz ileri gidip olağanüstü bir taassup iltizam ederdi. 981 de 53 yaşında Taundan öldü. yüksek devri. tnfisalinden sonra. * * . Bu zatın delâleti ile Edirne askeiî kassatm oldu. Bunları korkusuz söylemekten çekinmezdi. Sonra dünyadan büsbütün el etek çekmek istemiş ise de şeyhinin İsrarı üzerine tedris ve vaizden vaz geçmiyerek Padişahın hocası Ataullah tarafından Bîrgtde tesis edilen medrese müderrisliğine tayin edildi. Osmanlı İmparatorluğunun en. Sonra ( Baj ramiye ) den Abdürrahman Karamanîye intisabetti. Balıkesirde babasından bir müddet tahsil ile tstanbuia giderek tahsilini tamamladı.— 111 — Birgili Mehmed Efendi (Hicrî 928 — 981) Müderris Pir Ali efendi oğlu Mehmed. Hayatının sonlarına doğru İstanbuia gelip Veziri azam Mehmet paşa ile mülakat ederek (umuru ibad = Devlet işleri ) hakkındaki fikirlerini anlattı. Fikrinin galebesi. Hattâ Kuran okuma gibi dinî işlere ve ibadetlere mukabil ücret almanın haram olduğunu iltizam ederek zamanın alimleri ile şifahî ve tahrirî pek çok münakaşalarda bulundu. vakıfların butlanını intaç edeceğinden vaktin şeyhülislâmı Ebussuud efendi münakaşaları menetti. Mehmed Tahlr bey ( Osmanlı Müellifleri ) nde Birgi linin 27 eserini zikreder. (mahsuli kısmet) ten almış olduğu paralan sahiplerine iade için Edirneye avdet etti. 928 de Bahkesirde doğdu. Kanuni Suttan Süleyman zamanında yetişti. ömrünün sonuna (981 Hicrî ) kadar orada tedris ve telif İle meşgul oldu.

zararlıdır. Aklî kuvvetin itidaline ( hikmet ] denilir. hâl ve hareketlerin kaynağı uçtur: 1. Ahlâkı tebdil mümkündür. sahibinden.. "Hattâ vahşî hayvanları bile me'nus ve serkeş atı yavaş ederler. iyidir. — Akiî kuvvet: itidaline riayet gerektir. Bununla doğru ve yanlışı ayırt ederiz. kaza ve kaderden bahsetmeğe ve tezvir davalarına bu kuvvetle yapışırlar. Bu kuvvet sebebiyle ne/s anî fiil ve hareketler. Bütün ahlâkın. ifratı (tehevvür) dür. . İfratına {Cerbeze) deıler ki bilinmesi mümkün olmayan şeyleri arama. Mümkün olmasaydı bu emir ve nehiyler abes olmak lâzım gelir. insanda yerleşmfş bir kuvvet ve melekedir. Zira Kuranda.— 112 — ahlâk hakkındaki düşüncelerini (TarfkaM Muhamraediyye) sinde yazmıştır. . . Ancak şa var ki tabiatler mütehâllif olmakla bazısı çabuk düzelir bazısı geç . lâyık olan işe girişmekten ahkor. ahlâk tebdilinin mümkün delil: olduğuna (Hassinu ahlâkıküm ve tahalleku biahlâkillâh = ahlâkınızı güzelleştiriniz ve Tanrı ahlakıyla ahlâklanmiz) emridir. tereddüdsüz zuhur eder. Aşağıkİ satırlar o eserin tahlilidir: Ahlâk ( h u y ) . üç kuvvetin her birinde itidale memur olduğumuzu söylemişlerdir. Hadis i şerif de.. Tefriti (korkakhk) dır. kötüdür. Tefrft/ne sahip olan ise doğru ve fğriyî ayırt edemez. Bu emir ahlâk tebdilinin imkânına delildir. Sahibini. 2. (Innaliahe ye'mürü biladl) tefsirinde müfessirler. — Gaz3bî kuvvet : Bunun itidali (şecaat ) dir. kâfirleri şirk ve küfürden ve müminleri m a siy yet ten men ile bunların zıddı olan hasletleri edinmeleri ernredıitnektedir.

Zira ilâç. 3. doldurmaktır. Bütün iyi ahlâklar bu üçten doğar. Düşmanların kendi hakkındaki söyledikleri ile. 8 . yeminler. zıddı ilidir. Üçüncü mertebe ilâcı : O kötü huyun karşısındaki kötü huy ile amel etmekdir. 2. Yani meselâ kibirden kurtulmek için tevazüden aşağı olan tezellül ve temellükü bir mikdar nefsine mutad etmeli. tâ ki kibirden vaz geçip tevazua döne. Derunî tefehhus ile. İnsan. Maraz bilinmedikçe muâlece olmaz. ruhun hastalıklarıdır.— 113 — 3. kandi nefsini : 1. İkinci mertebe ilâcı : Kişi kendi nefsine serzeniş edip. zararhdir. Hâl ve hareketi düzeltmenin yolu: Evvelâ kalbden kötü huyları atmak sonra onu iyi huylarla süslemek. — Şahvanî kuvvet: Nefsin mülayim tarafına hareketidir. ŞECAAT İFFET * * F. Tefrit ise sahibini. sonra zıddı olan iyi huya müdavemet etme yoludur. gizli ve aşikâr bu çirkin huyu daima levm etme yoludur. Nezirler. Anlamağa uğraşmalıdır. Seldik dostların hatırlanması ile . Yerine getirilmesi caiz ve meşru olan arzuları yerine getirmekdir. ( Kötü huylar). vaitlerde bulunmalı. Bu da tesir etmezse : Dördüncü mertebe ilâcı : Güç riyazetler ile nefsine cebreylemeli. Bu üç kuvvette makbul olan : HİKMET dir. itidali (iffet) dir. meşru müştehiyyattan ahkor. her şeyden önce. kendisindeki kötü huyu iptida giderme. İlk mertebe ilâç.

Şehadet ve sıddıklar makamına vâsıl olmaktır. kötülüklerden kurtulmuş sayılır. Şehadet mertebesi: Bütün Tanrı buyruklarım icraya kaadir olmadır. Seni mahrum edeni sen mahrum etmezsin. dedi. Ya Resulallah ? — Senden kesilen mümini sıla edesin (Sana küseni ziyaret edesin) . Buyurmuştur. Keramet ve velilik. Yoksa veli olma ve . O da sordu: — İyi huy nedir. erzel-i nas olur. Kisb ile değildir. şerirlerin cüretinden Altaha sığınırım ). Bunların dört evelkilerinden yakasını kurtaran. Kötü huylar bağlıca yedidir : Küfür. Hased Bahîl.. Riya Kibir. Allah vermişidir. şehvetleri terk hususunda sağlam kalıp daima istikamet üzere olmadır. İnsanın bunda medhali yoktur. Sana Zulüm edeni affedesin.böyle mücahede edenler arasından olur. tsraf. Sıddık mertebesi • Menahiyi terk ile nefsini kendine ' muti kılma. Kötü bid'ât. Yalnız bu makama nail olanlar çokluk tasavvufun zahir amellerinde ve ibadetlerinde velilere benzemeğe uğraşarak . Hazret-i Muhammed bir hadisinde: "Zaman bozulunca kavmin ulusu. Ebu Hûreyre'ye: — Ya Ebu Hüreyrej iyi huya yapış. Veli ve keramet sahibi olmak değildir. Diğer bir hadisinde de : (İyi insanların korkaklığından.— 114 — Bir gün Hazret-! Muhammed. cevabını aldı. *** İbadet ve sülükten murad.

8u asla olmıyacaktır.— 115 — keramet için riyaziyet ve halvet eden biçare mağrur döşer. şu makama gelir ki Tanrı ona muhabbet eder. intihar etti. tki gün sonra açlıktan öldü. İyonya devrinde adı (Dios— Tanrı şehri ) Bizans devrinde ( Kriştopolos = İsâ şehri } idi. Mugaylân ağacı dikip hurma vere. Ödemiş ilçesine bağlı bir bucaktır. Seyyid Ali Havas ona: — Halvetten çık. çıkmadı. O adam inad etti. söğüt dikip elma vere diye ümit bağ» lamaktır. Allah verisidir. ( Timolos = Bozdağ ) m çamlı eteklerinde. kıyıları kiraz bahçeleriyle süslü. . dedi. Ama Birgi ta İyonya devrindenberi yaşamaktadır. suyu bol.. içinden çay da geçen bir yerdir. Nitekim Enbiyaya nebilik kisble değildir. Seyyit Aliye haber verdiler : — Nefsini açlık ile öldürdü. Namazı kılınmaz. Ödemiş ikiyüz yıllık bir kasabadır. Sana kısmet olan hasıl olur. Hem velilik iki turludur: 1 ) Vilâyet-! amme: Kişi buna ibadetle nail olur. Şeyhin seni otuz yıl halvette aç tutsa Veli olamazsın. Hadiste buyurmuştur ki " nevafil ile Tanrıya yakınlık kesbetmeğe çalışan insan. Vilâyet-i hassa istiyorsan ona amel siz nail olunur. 2) Vilâyet-i hassa: Amel ve kisbile ele girmez. dedi. * ** Birgi. * # Bir kişi halvet ve riyazette idi. Riyazetle veli olmağa çalışmak.

zamanının en felsefî mevzularını nazma çekmiş bir zattır.- 116 — Konya Selçuk Devleti batarken. olmak yollarını gösterir: Bilmek istersen bu vahdet sırrını Bulma g istersen bu bahrin dürrîni Cehdedip bu nameyi yadedesin Canını kesretten azat edesin Nam-ı name Gülşen-i vehdetdurur Murgu cana kandı pür lezzetdurur . Türkçe eserinin adı (Güişen-i vahdet). Arapça ve Acemce. Aydmogulları sülâlesinden Birgi tahtına yedi Hükümdar çıkmıştır. Acemce eserinin adi ( Gülşen-i tevhid) tir. ] Şahidi. yerinde kurulan beğlik Devletlerden biri. Bu eserlerinin üçü de devrinin büyük bir ülküsünü vahdete bağlanıp "kesretten azat. Birgide (Aydınoğlu camii ) en güzel eserlerimizden biridir. Arapça eserinin adı ( Gülşen-i esrar ). Muğla'da doğdu. hictî onuncu asır tasavvufculannın en de ğeriilerindendir. Aydinogulları Hükümeti. Bunların en kahramanı: 1328 de izmir fatihi Gazi Umur'dur. Muğlalı İbrahim Şahidi [ Ölümü 931 H. Konya mevlevihanesinde gelişti. Birgide Milâdî 1299 da kurulup 1403 de Osmanlılara intikal etmiştir.. Türkçe. üç dilde.

nist gayrü cümle ust (Yar)în yüzündeki azaları. (Gülşen-i vahdet) inde insan mistik bir bakış ile bakıp öylece marta verir: Güyya mir'ati haktır ruyi yar Aksi hüsnü haktır anda aşikâr simasına Bu nükuçile bezendi ruyi dost Ger bidani.— 117 — Şahidi. blrbirlerile (Yar) in zülfüne karşı şöyle hitap ettirir: Ey nice zahitleri tersa kılaa Ey nice âbitieri rüsva kılan Ey nice serkeşleri ram eyliyen Taat ü zikre peşiman eyüyen Diileri sevda ile viran eden Mtırgu canı tutmak için dam eden Olmuş iken niceler ehli yakîa Kûşei meyhanede kılan mekîn Sofinin gönlün perişan eyliyen Eşkini bidillerin baran eden Sattıran teşbih ile seccadeyi Aldıran brrkuze safı badeyi Hücresin âlimlere zindan eden Terkitahsil ettirüp rindan eden Kârini terkettiren kâr ehline Arım terkettiren âr ehline: ' konuşturur (Yar) in yüzündeki azalardan böylece bahsettikten sonra : Kıble-i ehl-i safedır ruyi yar Mazhar-ı hüsn-ü hudadtr ruyi yar .

Denk—-veş durmayıp iner çıkar Görmeyip bunda hakkın didarını Ahrette görmek ister (Yar) ini (Yar) ini bu gün gören yarın görür Görmiyen bu gün kaçan yarın görür. Der. Ve : Kande baksam ol görünür gözüme Natık oldur hem benim bu sözüme der.— 118 der. Felsefenin en derin mevzuu (Aşk) tır. Her ki oldu aşık ol pür nurdur Kande varsa âna göre (Tur') dur. Ülkü olan sonsuz güzelliğe Tanrıya ulaşmak için bütün çirkin huylardan silkinmek gerektir: Cümle ahlâkı zemime ey püser Oldu zulmat-ı hicabat-ı beşer Cümlesinden bunların geçmek gerek Bade ezan vahdet meyin içmek gerek *** Mistiklerin hemen hepsi gibi (Şahidi) de (Panteist) tir. Ve bütün bu türlü türlü varlıklar ardında onu sezmeği düşünmiyen ham insanlar hakkında : Kible kimdir bilmedi ol birader . (Gülgen-i vahdet) inin sonunda aşkı ele alarak: der ki : Aşk Aşk Aşk Aşk imiş peyda eden bu âlemi imiş şeyda eden bu âdemi imiş tekvin edip icat eden imiş bünyad edip Sbat eden . (Şahidi) .

Eğer nefis. bir perdedir. Aşkı hak çün badi sarsar şüd vezan İn gamami akılra berd ez meyan "Eğer sende hak aşkı bir bora gibi eserse o zaman bu akıl buiutu aradan kalkar. ( beden ) köledir. Yoksa nefse hâkim olan akıldır: Nefsi har bendeest akleş hâkim es t Çün mutu emir nebut zalimest " Merkep gibi olan nefs. (Btrter) olan hakikâti kavramada akıl kuvvetsizdir. Keşf kerded ber tü esrari nihan " Ariflerle düşüp kalkarsan tabiatın gizli sırlarına vakıf olursun. Şahidinin bu mesele üzerine kuvvetli beyitleri var: Akli tü perdeest pişi çeşmi can Ez tü an maşuk zan ruyest nihan "Basiret gözünün önünde. .— 119 — Aşk imiş yine anı kılan harap Aşk imiş tebeddül ve inkılâp *** Acemce yazdığı (Gülşen-i tevhld) i ise: 6 cilt (Mesnevi ) nin her bir cildinden yüzer beyit alarak tahmis edilmek sur etile meydana gelmiştir. kültürlü insanlarla düşüp kalkmağı tavsiye eder : Ger tü hesti hemnişini arifan... Sahibi ve hâkimi akıldır... Malûm olduğu üzere mistiklere göre.... Bun* dandir ki maşukun yüzünü göremiyorsun. Şahidi.. bize. hakikate ulaşma : (akıl) ile değil (hislerin tasfiyesi) ile mümkündür. Bununla beraber bu demek değildir ki aklın hiç kıyın eti yok. Hayır. akim. emre itaat etmezse zalimdir.

. İzmir millî kütüphanesinde bir de (Tuhîe-i Şahidi) eseri vardır ki bu mübtedilere Acemce öğretmek içindir. Mezer taşındaki yazı şudur: . • ••• Bunlardan başka. (panteist) görüşlerinin tasvirleriie doludur.. bir mısraı bunun mânasını anlatan tûrkçe olanları da vardır : Her çi bihahİ rev hah der tü Her ne dilersen var iste sende Çendi şitabi begüneh in revişet ta begüca Nice iversin yazığa bu gidişin kandeye dek. Bir de (Gûlüstan şerhi) vardır. dalâlete götüren bir şey olur. Ehli tenra ilm ü kudret şüd dalâl Ehli dilra ber kûşayed perübal "Ten ehlininin elinde ilim ve kudret. *** (Şahidi) nin mezarını ziyaret ettim. der: Hane-İ dil evvelâ halvet bikün Badezan maşukra davet bikün Arapça (Gülsen-i esrar) ı da. Sonra maşuku davet et. Hakikaten arif ve gönül sahibi insanlarda ise kanaat olur. Şu beyitte de '•' Evvelâ kalbini tertemiz yap.— 120 — Beden putuna tapanların ilim ve irfanından fayda olımyacağmı da şöyle anlatır.. Bir mısraı acemce.

1 Hayatı: Kont Hanri Sen Simon. Amerika istiklâl muharebelerine iştirak etti.— 121 — Gedayım Şahidii mevleviyim Diyarı Menteşada Muğlaviyim Bihamdillah ki merdi maneviyim Ki gavası buharı mesneviyim Şahidiye her kim eylerse dua İde mahşerde şefaat Muslafa Merhum ve mağfur ve rabbilgafur Hasben lillah Şahidi ruhiçûn fatiha Sene 931 * * * Şahidiye göre hayatın gayesi: şu binbir renk ve şekil altında dalgalanan yüce hak ve hakikati sezip ona âştk olmak ve en yüksek ahlâk ve seciyeye yükselmektir. on dokuzuncu asrın içtimaî ve iktisadî ıslahatçüarmdandır. Ama asıl kurucusu budur. birçok ıslahatçılar yürümüştür. Sen Simon [ 176a — 1825 ] Sen Simon. Şarlman torunlarından olduğunu söylerdi. . sonra. Bunun izi üstünde. (Pikardi) de 1760 da doğdu. Genç zabitliğinde.

Âlimler. temelden değiştiren hâdiselerin şahidi olan Sen Sfmon. (Augı Tiyeri) ile (Aug. ve idarenin dizginleri onlara verilecek. âlim olacaktı. (Restorasiyon) devrinde bir (mektep) reisi ve muharrir idi.. ö y l e ümitsizlik buhranları da geçirdi ki birinde. heyacanlı talebeleri çevirdi. Dört çevresini. intihar buhranından çabucak sıyrıldı. Burada İş. Franstz ihtilâli esnasında halk tarafını tutarak ateşli bir (sankülot) oldu. Papazlık.. Sen Simon bunu. ama bir nizam ve intizamın yeniden kurulması için. orta zamanın ideali idi. yaşadığı günlerin bir dönüm başı olduğuna.— 122 — Amerikanın teessüsü. Ona göre (uzvî devir) ler yani muvazene ve intizam devirleri olduğu gibi bir de (buhranlı devir) ler vardır ki bunda herşey parça parça tuz buz olur. bundan. 2 Yeni güzide önderler (liderler): Dünyayı. ve bunun derin buhranlar meydana getirdiğine kanidir. 18 inci asrın sonu işte. ahenkli yeni bir cemiyetin yepyeni unsurlarını çıkarmaktır. Amerİkadan Fransaya döndüğünde ordudan çekilip iş hayatına atıldı. yeni bir evrensel demokrasinin doğmak üzere olduğu intibaını verdi. böyle devirlerden biridir. intiharı bile kurmuştu. ekmek parasına muhtaç kaldı. rahip değil. Fakat bunlar. Bir dergi tesis ve hatıralarını neşretti. oldukça acaip bir ütopi şeklinde arzeden . kelimenin modern mânasiyle. 19 ncu asır dâhi bir nevi (güzideler) istiyordu. katolik papazlarının idare işlerine nüfuzlu tesirleri idi. Ama modern devrin meşini olmak ümidi kendinde kuvvetli idi. (imparatorluk) zamanında ise. (Direktua») zamanında zengindi. Kont) bunlar arasında idi. önder olacak. 1825 de öldü. ona. orta zamanınki gibi. Fakat ayni zamanda millî servet üzerine mülâhaza ve tetkiklerde de bulunuyordu. Orta zamanın damgası.

. önceden anlaşılacak. bir (arsıulusal) teşekküldür*. " Nevton konseyi. bu dört şubeden her birinde. Bu yirmi bir kişilik heyetin adı.— 123 — " Nevtonun mezarı önünde. Bu bir nevi bu günkü (milletler cemiyeti) nazariyesi idi.. yukarıki gibi.. Temel fikirleri şunlardır: " içtimaî bağlar gibi. üç kimyager. Fertlerin birleşmesinde olduğu gibi. Bunların ilk işi: Fenlerin umum! sistemini o suretle tetkikten geçirmek olacak ki meselâ bir içtimaî hadise. 1814 ilk teşrininde. kadınlar da hem seçilecekler hem seçebilecekler. Her (konsey) bir mabet yükseltecek ki bunların her birinde Nevton şerefine birer mihrap. birer (makam) bulunacak. Sen Simon'un düşüncesi. 3 Milletler birliği ve ilerileme : Nevton konseyi. üç fizikçi. böyle bir milletler fedarasyonu teşkiline müteveccih idi.. yahut Avrupa milletlerini millî istiklâllerini muhafaza ile beraber bir devlet idaresi altında toplamanın vasıtaları ve iûzumu» Adında bir kitap neşretti. üç müzisyen seçmeleri söylenecek. üç fiziyolojist üç edebiyatçı. bir kayıt açılacak ve kayıt olunanlara: «Üç riyaziyeci. Buna benzer vasıtalardır ki insanlar arasında tesanüd temin edilmelidir. «Mevton konseyi» dünyayı dört devlete ayıra»ak. olacak. (Tiyeri) ite müşterek: «Avrupanın yeniden teşkili. sulhun kurulması ve idamesi meselesi üzerine kuvvetle çekti. tıpkı astronomik bir hadise gibi.. yirmi birer kişilik heyetler bulunacak. Sen Simonu. (İmparatorluk) devri sonunun muharebeleri. üç ressam. milletlerin birleşmesinde de (müşterek müesseseler] ve bir [or- . siyasî bağlar da vardır.

Her iki tarafın da iradelerini birleştirecek. önümüzdedir. birinci kitabındaki gibi tamamen mütefekkirler değilse de müstahsiller olacaktır. içtimaî nizamın tekâmülündedir. Bunun kuvve-i müeyyidesi hani? yalnız ümtdden başka birşey yok: " Şairlerin muhayyilesi. birgün görecektir. Ancak fcununladır ki fenalıklara ve tehlikeleie karşı durabileceğine haniim. (Teşkilâtlı iş) devrinin geleceğini söylüyordu. Uzun mülâhaza ve çalışmalardan sonra Avrnpa milletlerinin müşterek menfaatleri tezi üzerinde karar kıldım. o u z bin insan kaybetsin bir günde. angajmanlarını sağlamlaştıracak şeyler lâzımdır. altın devrini. kral ve ailesi: Ticaretin kodaman* . Bizim işimiz onlara yol açmaktır.. dünyayı idare edecek eller. Sen Simon'un faaliyeti pek feyizli idi. her geyin halli. Böyle olmadıkça. kuvvete bırakılmış demektir. Fakat çocuklarımız.— 124 - ganizasyon] lâzımdır.. arkamızda değil. Bu mevzua dair ve gürültüler koparan be yannamesi. Beşerin altın devri. Fakat o devreye (demir devri) demek daha doğru. hareketlerini müşahhaşlandıracak. ilk zamanın cehalet ve kaba çağına ad vermiştir. insaniyetin beşik devrine. bir içtima! heyetin (konvansiyonler) ve itilâflarla yaşamasını istemek gibidir. meşhur (Parabol) u dır ki bu sebeble mahkemeye bile sevkedilmişti. Atalarımız onu asla görmüş değildirler. Gittikçe daha aydın „olmak üzere şunu ilân ediyordu ki. olur. menfaatlerini müşterek kıldıracak. fakat beraat etti. " Farzedelim ki Fransa bir günde.. Avrupanln birtakım muahede ve kongrelerle sulha kavuşacağını zennetmek. 4 Parabole: Hayatının son senelerine doğru.

yüksek memurlar yüksek rütbedeki papazlar vesaire ile on binde büyük arazi sahibi öte dünyaya g-öçmüş olsun. ehliyetsiz insanlar. -politika dilile söyliyelim. Bu. iş ve tecrübe sahalarından ellişer insan ölsün. Böylece. öyle bir felâket oiur ki Fransayı. hakikaten ehli olanlara verilmelidir: " Cemiyet. Şimdi artık.. asilzadelerin ve ruhbanın boyunduruğundan kendisini sıyırarak. Fakat bunlar arasında. iktidar mevkiinde böyle bir değişiklik.. . Bütün işlerde. ancak bu nevi istifade ile olacağına kanidir. Bu hal gösteriyor ki içtimaî organizasyon. her sanat şubesinden her fenden.. henüz az tekemmül etmiştir.henüz ahlâksızlık içinde yuvarlanmaktır. 5 '— Yeni hiristiyanlık Sen Simon zamanında Frasanın Hıristiyanlık ile rabıtası henüz sağlam idi. ehliyetli insanları ve işleri idareye uğraşmaktadırlar. „ "... Ve bundan şu neticeyi çıkarır : " Bunlar bugünkü politikanın en mühim noktasını açmaktadır. der. henüz kendilerini istibdad ve hile ile idare etmiye müsaade etmektedirler ve nev'ibeşer. siyasî iktidar mevkii: Her günün maddi kuvvetlerini idare edenlerin mütemadiyen fikri kuvvet! yükseltenlerin eline verilmelidir. Sen Simon bundan istifade etmek istiyor. Fransada iktidar mevkiinde bulanup bunun imtiyazlarından istifade edenlerin büyük kıy* met ve ehemmiyeti yoktur. Bunun için otorite ve idare dizgini. Şimdi bir de şunu farzedelim. mühendislere. Fransa bir günde otuz bin değil üç bin kişi kaybetsin. âlimlere lâyık oldukları kıymet ve mevki verilmemektedir. Ama çok geçmeden kolayca anlaşılacaktır ki bunun tamiri kabildir.— 125 — lan. İnsanlar. Fakat ne çare ki bugün devletin temeli olan işçilere. milletler arasındaki mevkiinden birden bire düşürür. Bu bir umumî matem olacaktır.

Fakat bu gün çocukça gördüğümüz kısımlarını atınca orijinal ve hadsî görüşleri de az değildir. Ibaded ve nas.. „ Bu suretle herkes. încilin en başa koyduğu " fakirlere yardım „ esasını kendi sosyalizmine temel atıyor: " bütün sosyete. temel ve en mühim sayılacaktır. çalışmaya mecburdur. en uygun ulaşabilsin. düsturu: " insan. incilin: " Başkasına meselâ şöyle. üstadlarının doktrinim* bir din gibi göstermek istediler. düsturu ile değiştirmek istemişti. hiristiyanhk haplarının içine sarıyor.. Sosyete o suretle tenkil edilmelidir ki bu büyük maksada. ilmin ve işin her işin şeyden üstün tutulması.„ der..— 126 — gençliğindeki gibi (Nevton konseyi) yapmıyor. müstahsil ahlâkıdır. 6 — Netice Sen Simon'un taiebeierf. sosyetenin muvazenesi. Meselâ. cemiyetin en düşkünleriyle daima meşgul olacak. her şeyden evvel işin ve bilginin organizasiyonuna dair olacaktır. Filhakika bu müellifte ve hayatında acaiplik.. her türlü ilerlemenin şcniyet haline gelmesi ve en iyilerinin iktidar mevkiine g-eçebilmesi için bu politikanın takibi lâzımdır da ondan . " Ahlâk. ahlâk meselesi üzerine çekilecektir... sadece hissî bir sebebten değü.H (ümaniter) fikirlerini. karma karışıklık ve fevkalbeşer iddialar vardır. siyasî iktidarın ilim ve iş adam- .. onlara kendi nazariyelerine uygun mâna veriyor. en fakir smıfm maddî ve manevî varlığının ilerlemesi için çalışmak mecburiyetindedir. Kasdettiği bu ahlâk. Ve bu. Her sınıftan bütün müminlerin dikkatleri. ikinci derecede kalacaktır. Mabedi. rahibi gizli olan bir din. Sen Simon bir yazısında. Şimdi hiristiyanlığın formüllerini genişleterek.

arsıulusal sağlam rabıta tesis etme. "Usul hakkında nutuk. Meşguliyeti. Bunula bereber Kont'un hayrete şayan temûlûnü tahlile çalışalım. ifade ede» mediği gibi. oldukça güç uzun dimağ hastalığı içinde geçti . Bunun kasdettiği pozitivizm değildir. doğdu. içtimaî. teşkilatı şahsî menfaat üzerine değil hakikî medeniyete müteveccih istihsal üzerine yapma. can sikınldan. kitabındaki birkaç prensip. 1798 de. Nihayet (Müsbet felsefe) eserini meydana getirdi. Ogüst Kont [ 1798 —1846] Kontun hayatı ve esari hakkında birbirine zıd çok izahlar vardır. üstadınınki ile beraber idi. Tıp ki Dekart'ın zihniyecilik hırsını. fakirlere hakikî hayat tadı taddırma. Avrupa sulhu meselesini sağlam bir realite haline getirme. bir ker- . işte Sen Simon'un bağlıca fikirleri. büyük mikyasta. Kont'un hayatının ilk kısmı. makale ve halk dersi şeklinde parça parça idi. Uzun bir çalışma mahsulü olan bu eser. ve ona talebe oldu. ilk evvel.— 127 — larına verilmesi. tam bir surette.. 1 — Hayatı Montpeilierde. muhtıra. Parise tahsilini ikmale gelerek Sen Siraon ile münasebete girişti.

Amma her şeyi de yıkmıştı. Bu romantiklerin hepsi. ilk evvel. temelinden yıkıldı. Kont. 2 —Sen Simon'un halefi olarak Kont Üstadı Sen Sitnon ile çalıştığı esnada Kont'un başlıca düşüncesi. 1815 den sonra derlenip toplanmağa başlamış oian bu cemiyet : hangi itikad ve disipline dayanacağını kestiremiyordi!. Mütefekkirlerin en büyük işi. Kont. Sınıf imtiyazlarını mahveden müsavat ve hürriyetin Haniyle eski sosyete. 1844 de (Klotilt) ile tanışarak ona â. Sen Simonun (kritik devre) ve ( uzvî devre ) nazariyesini kabul ederek buna daha bir derinlik ve katiyet verdi. teolojik halde idi. Kont da bir filozof tarihçi oldu. Şimdi binayı yeniden yapmak lâzım.— 128 — re intihara bile te ebbüs etmişti. Bütün bilgiler. hepsi halledilmiş olacaktır. beşerî tekâmülü tarihte bulduklarını zannediyorlardı. Avrupanın üç asırdanberi görmediği son ve en şedid bir ihtilâldir. bu his buhranı altında ( Müsbet din ) sistemini kurdu ki bunu M(üsbet felsefe) eserinin (1846 • 1851 ) sonlarında izah eder. cemiyetin tanzimi meselesi idi. Ölümü 1857 dedir. bir kimya hadisesi gibi katiyetle tahkik edilebilse. Uzvî ve disiplinli bir devir olan orta zamandan sonra Lüter'in vicdan hürriyeti hakkındaki isyanile ihtilâlin ilk safhası başladı. Fransız ihtilâli sonuna varmıştı. Bununla beraber bu fikir. Fakat bu. hangi usule dayanarak yapmalı? — Kont. yani hadiseler mabudların . bütün büyük romantikierin zihnini işgal ediyordu. 1846 da öldü. Eğer sosyetelerin hayatı. yaln:z fenne itimad ediyordu. cemiyetin üstüne dayanacağı temel itikad ve fikirleri tayin ve tesbit etmek idi.ık pldu. o sırada. — Bu binayı. Kont'a göre Fransız ihtilâli.

iki esaslı neticeyi müstelzimdir. halinde münavebe kanununa tâbi olduğudur. (Klotlt) e t. Sonra metafizik devre geldi. Kütle. Birincisi. sanki sağ imiş gibi. oraya gidecektir.sadüf etmesidir. 9 . ikincisi. nereye gitmek mecburiyetinde İse. içtimaiyat da bir ilim halini alacaktır. mevcut olan herşeyin beş hassemiz altında olduğudur. Bir kerre bu kat'! itim halini alsa o zaman insaniyetin tarihi aydınlanacak. kara topraklara karışm ş Leylâsile müşteıek yazmış F. canlılar gibi "buhranlar. her şeyin tabiî kanunlar dahilinde vukua geldiğidir. Bu telâkki. "reüsbtt politika. kimyadan sonra. hadiseler indî sebeplere atfedildi.. Biz bu hareketleri tahlil edebiliz.tıpkı husuf ve kûsufta olduğu g-ibi hüküm verilecektir. onun İçin mukaddes bir ysidir. milletlerin tarihi seyri ve ak i seti evvelceden görülebilecek . cemiyetlerin seyir ve te-âmülünde (fatal) bir şey olduğudur.. hatta evvelce den görebiliriz bile . yeni bir dinin (papa) sı gibidir. anlıyabiliriz. Konta göre bir adamın idaresinin. Umumî bir harekete karşı durmak boştur. Şimdi pozitif devredeyiz Pozitif bir içtimaiyat ilmi kurmak lâzım. O adamın. fgte Kont. Bu yıl.. Sevgilisinin ölümünden sonra ona. fizik sosyal tabirini kullanıyordu ) Astronomiden riyaziyattan fizikten. ve "yeniden düzelmeler. şüphesiz ki. (Sen Simon. 3 Solri tüel hükümet fikri Kont. cemiyetlerin de.— 129 — müdahalesi ile izah ediliyordu. nesillerin istikbali hakkında evvelceden . bu kanaatte idi. uzun mektuplar yazmakta devem . etti. Buna sebep. sı için. tıpkı bir ağacın büyümesi üzerine bir tesir yapamtyacağı gibi. 1844 ten itibaren. Fakat istikametini değiş tire meyiz.. cemiyetleri değiştirebileceği meselesine pek ititnad edilemez.

ancak kilise tarafından inzibat altına alındıktan sonra görülmeğe başlamıştır. Proleterya. bu esnada. Kontun istediği: papa (Hildebrund) un veya (üçüncü tnosan) m devridir. beşerin hayatını tamamen kafi temeller üstüne kmuyor. tarih felsefesinden çıkardığı müsbet ve izafiyeci neticelerin zıddına olarak . der. Konta göre hiristiyaniığın iyiliği. "Pozitivizm ilim hali. o zaman ne dindardı. Amma bir merkeze bağlı bir cihangirlik istiyor.opisinin ana hattı: Sosyeteyi üç sıntfa ayırmastdır: Sakerdostlar. usulü dairesinde sistem haline sokulmuş bir rüya içinde yaşıyorsa. İlk yazılarında görülen temayüllerinin gayri mahdut bir surette ifrata vardırılmasindan başka bir şey değildir. Spiritüel bir hükümet fikrine büyük bir mevki veriyor. Üs* tadı Sen Simona bu noktada da sadık kalarak.. tsayı daha doğrusu ilk hiristiyanhğı hiç sevmiyor. böyle hallere "mukaddes akılsızlık. bu. ne hiristîyandı. denilen ruhanî idare tarzının hem de Protestanlığın aleyhindedir. Bu sebeple hem (Bosüe) nsn " galikanizm. Leylâsı ile kendi arasında bir diyalogdur. Patriyicatlır. Ü. bunu ancak tek bir başa yani papaya malik olup bütün hirjstiyanlık âlemini Birleştirmiş olmasına borçludur. Yeni bir iman ile öyle bir idare kurmak istiyor. ahlâk! bir anarşidir. Eğerki Kont.— 130 — gibi "eserimiz. . 4 — Üv içtimaî sınıf Kont. derdi.. Kont. çünkü bu hiristiyanlık. Renan. hissî bir karma karışıklık.. Böyle bir teşekkül için de. orta zamanın papalığını örnek alıyordu. ve garbî Avrupanm ancak bu suretle yeni bir nizam altına alınabi • leceğlni soyuyordu..

Pozitivİst rahiblerdir. Halefini de kendi tayin edecektir. Amma tilmizleri arasında halefinin kim olacağını bildirmedi. hem cismanî hem ruhanîdir. üstteki sınıfa geçemez. Kont. Proletarya: Bunlar da hergünkü işleri yapacaklardır.nı bilen ve umum! ahengi temin eden • aynı zamanda hem âlim. hem muhayyilesi zengin. ferdî saadet: Boş hürriyetten ve hayalî bir müsavattan değil. Amma Kont. Cemiyetin teknik ve ekonomik idaresini Sakerdos heyetin göstereceği veçhe dahilinde bunlar temin edecektir. müemmen bir hayat sahibi olabilecektir. Kontta. Bunun hiç bir mülkü olmıyacaktir. Çünkü Konta göre nüfusun kesafeti hiç bir yerde. İlk başrahip.insanlardan mürekkeb bir heyettir. demokrasiye ve Fransız ihtilâlinin ülküsüne tamamen aykırıdlr. bütün vatandaşları birleştirip kuvvetlendirecektir. Papa gibi amma bu. Bu pozitif nizam ve devlet: Şahsî hukuk kabul etmez. . hiç bir suretle. Böyle bir teşekkül. içtimaî sınıf fikri kat'îdir. Ve her insanı umumî menfaate uygun surette ahenkli hareket ettirir. Bu takdirde. Patriçiyallar: " maddî kudret „ tir. Bir proleter. Kont olacak. kilometre murabbaı başına 64 kişiyi geçmemelidir. müsaadei mahsusa ve istisna tarikile olacaktır. En üstte başrahip var. içtimaî işi. bu adamların nasıl yetiştirileceği hakkında uzun İzahat vermiştir.— 131 . karşılıklı hürmet ve fedakârlıktan doğacaktır. proletaryanın mikdarını o suretle hesap etmiştir ki her biri. Bunların heyete kabulü. Hem Sakerdoltar hükümeti. egoist gayelere doğru istikamet aldirtmaz. Ancak vazife hissi. Bu. ( Hak ) yok (Vazife) var. idarenin dizgini bunların elinde olacak. hayatın bütün kanunlar. Patriçiyenlere mülkiyet hakkı verir.rSakerdostlar.

bunlardan maksadı: sönmüş bir katolıklik şeklinden. yirmi sekizer günlük on üç aylı bir takvim yapmıştı. Bütün bu teferruat. (zaman raman tutarlı) insanların isine benziyor. Nasara azizlerine. bu suretle. Kontun Pozitivist dini. formülü. binayı çimentolar. büyük adamlara tapma tabiîdir. 15 Ağustos bayramını temsil eder. hiristiyanların perest'ş ettiği gibi. Bu dinin Allahı. Hakikaten büyük olan insanlar. bu sebeple. Mukaddesatı . ölülerden mürekkebtir . tarihin büyük adamlarının adlarım verdi. Bu: kat'î ve müttefikan inanılmış bir din ister. Rusonun (içtimai mukavele) sine. Bu takvimde ayların her birine. bütün fertlerin bir• birleriyle ahlâkî kaynaşmasına. yedi yerine dokuzdur. medenî din bir realite siması verdiği gibi. kotoiikliğin şekfllerini alır. Teslisi (insaniyet-yerfeza ) dir: Meryemi (Klotiit) dir. derin bîr mâna kazanmaktadır. yeni içtimaî hayat desturlarını istifade ettirmek içindir. Klotilt'in yazılarından dualar da yaptı. Biliyoruz ki Kont. Yeni diride katoükliğin hürriyet aleyhtarlığı bile vardır: Kont. Sevgilisi (KIotüt). Kont. bizim varlığımıza hâkim olmakta devamdadırlar. insaniyettir. Bu takdirde.— 132 — 5 — Pozitivist din Sistemin sağlamlığı • Şüphesiz. "İnsaniyet: Dirilerden ziyade.. herbirinin kendi menfaatinden vazgeçerek teessüs etmiş nizama gönül bağlamasına tâbidir. Pozitivist din. İnsaniyet: (maşerî bir varlık) olup buna ancak beşerin ilerilemesine en iyi hizmet edenler iltihak eder hiztnet etmiyenler iltihak edemez. Fakat Kontun. yeni mabetlerin ve mihrapların nasıl yapılacağı hakkında bir de mimarî öne sürdü. kütüphanenin .

Amma teferruatından. disiplinli bir elbirliği ve. onlara. daha faydalıdır. bunların neticesi olan beşerî tekâmüldür. Karlayl için beşerin tarihi ve dünya. ilerileme. Kontun istediği şey: Âlimane ve müeessir bir içtimaî kurum. fakat çobuk usanarak tarih ve felsefe ile uğraşmağa başladı muvaffakiyet seneleri geç geldi. her asırda yetişen birkaç büyük adamdan . Muhabbet. . eşkâlinden vaz geçip te temeline bakarsak. İşte Kontun bayrağındaki kelimeler . Okuma yerine düşünme.— 133 - kitaplarını kendi seçiyor (İSO tene ) . Hattâ cesaretsiz düştüğü. . 6 — N?tice Kontun eserinin sistematik şeklini kıitik etmek pek kolaydır. fakat sebat etti. onlar için. zamanlar bile oldu. Karlayl [ 1795 — 1881 ] ilk evvel profesördü. ya duvar ilânları ya resmî gazete şeklinde bildireceklerdir. Bunları Sakerdos heyeti azaları okuyacak . Ahlâkin temel prensiplerini. diğersınıfların okumağa ihtiyaçarı yoktur. . Bizim buradaki araştırmalarımız yönünden tahlil edilecek eseri 1841 de basılan «Kahramanlar ( Reşad Nuri tarafından dilimize çevrilmiştir) ve Kahramanlara Kült» dür. umum için düşünmekle muvazzaf olanlar. içtimaî vezife. sağlam tesanüd. intizam. .

canlıların uzvî vahdetine kani olmak değil midir? (Edda) dakf mabut. beşeriyeti daima değişmekte görmektedir. bir ağaç gibi telâkki etmek. Karlayl. der. Karlayl'e göre. (Oddin) in ahlâkı. . Karlayl böyle bir idealin. adam oğlunun ilk büyüklüğünü orada görür: sade kuvvet. hem yangın içinde ölürler. Bu şimal ( Zöys) ü : Muharipler mabudu olup fnsanlann kalbinde askerî şecaat ülküsüdür. Bütün kâinatı. kuvvetli köklere malik. iptidailiği devimden Edda ile başlar. beşerin çocukluk devrine ait olup manevî hayatının IIK taslağıdır. tabiî ve mukavim bir vahşet. 1 — Cesaretin ilâhlaşttrllmas*: Kahramanlar galerisi.— 134 — ibaret demektir. Ahlâkî ülkü de o büyük adamlara benzemektir. insanları. Valhalîamn sahibi Öddin ve yahut Votandır. Biz o devreden cesaret. Böylece hem batma. İskandinavya paganizmi. başka hiç bir yerde bulunma» yan şiddetli hayat duyguları vardır. Bu bakımdan Kari a yi. Bu eski efsanelerde. Fakat bu faziletlerin muharebeden başka yerlerde kullanılabileceğini de bilmeliyiz. rahat döşeğinde ölmekten nefret ettiklerinden. deniz üstünde bir gemiye yatarlar ve gemiye ateş verdirerek yaktırırlar. ( P a g a n i z m — Putperestlik) devrindekilerle baslar. acılara ve ölüme ehemmiyet'vermeme zevkini bir armağan olarak saklamalıyız. ilk vahşi şiddete sevkedeceği tehlikesini görmüyor mu acaba? dersiniz. Mişele'ye benzer. bir tarihçidir . Karlaylın sarp ve şedid muhayyilesi ikmal eder. Bunlar diğer manevî müktesebat ile ahenkleştirilmeHdir. nnutmıyalım ki Karlayl. Grek — Roma devrinden daha evvel. en son ahlâk: değidir. Çarpışmalarda kocamış bu kahramanlar. Döşeğinde ölmek istemiyen sert iskandinavyalının ruhunu. beşeriyet için.

kendinden evvelkini tamamlar. İp. madalyanın bir tarafını görmek gibidir. (Dante)nin şiiri: Cehennemden. J Şüphesiz bu. kendi içindeki fenalık temayülünü atmakla mükellef olduğunu anlıyor. 13 üncü asırlara mütemayildir. Artık insan peşiman olmak ile. Bu kısımda günakârlai. Karlayla göre bu eserin en mühim kısmı. hıristiyanhk devrini temsil eder. cinayetlerden cennete yani tekâmüle doğru yükseliş esile. Karlayl. Bu devrin yüksek ifadesi (Dante) nin "ilâhî komedi» sinde izah edilmiştir. Amma (araf) ta mücadele yerini ve mahiyetini değiştirdi. Eddanın muhariblik ülküsü ile zıddır. Kar layla göre bu asırlar. [ Maamaf ifa peygamber tipi olarak yaptığı tahlil. (Dante). yani hastalardan. ona göre. Karalyl. müminlerinden bedenî ve maddî bir şecaat ve cesaret isterdi. Binaenaleyh ilk zaman hayatının öğrettiği mücadele prensibi. kendi kendileriyle. Oddin. Bunları ayrı ayrı almak. tarihin en muhteşem devridir. hıristiyanlığın (muhabbet ve merhamet) ahlâkını alır.Tarihte her devir. Hıristiyanlık doğdu. yerini ve şeklini değiştirecek kendi içimiz ile mücad le olacak. kokden sökülüp atılacak değil. En yüksek ahlâkhğın zembereyi (peşimanlık hissi) dir. Edda ise paganizm devrini temsil ediyordu. yüksek vazifesinden haberdar olarak.— 135 — 2 Hıristiyanlık devresi: Paganizm. insanlara verebileceği hakikati verdikten sonra öldü. kendi hatalarile mücadele ederler. (mutlak muhabbet) üzerine ilk hiristiyanhktan ziyade orta zamanın tanzim edilmiş teokratik ve feodal hinstiyanlığına 11. beşer hayatının tam bir sembolüdür. Isa değil Muham meddir. ise işte bu (araf) tır. (âra*) tır. . Pişmanlığı en iyi tasvir eden eser.

Burada tarih bile . Karlay]. Meselâ İngilterenin orta zamanı. (Kepler) gibi âlimlere verilir. Rönessans devrindenberi (modern devir) dediğimiz bir devre başladı. ve her şeyi taayyün etmiş sayılamaz. göre Şekspirin eseri. belki bir zekâ kahramanı ve prensi olmaktan ziyade dâhi şair olarak görünür. Bu devir. gözlerini. beşer tarihinin tam bir aynasıdır ki başka hiç bir eserde görülmez. Bunun karş sında. ise bunlardan ziyade Şekspiri alır. orta zaman da kendini kurtaramadı. hiç bir yerde. bir hayalci değil. Orta zaman medeniyeti. Ve bunlar da (Galile). Karlayla. Şekspirin tarih! dramları kadar vuzuh ile tasvir edilememiştir. veya tarihî ve tabiîciler gibi. Böyle kıymetli bir müşahedeci olan bu şair.Karlayl. ruhların derinliklerini anlayan ve gören bir mûşadecidir. Dantedekinden daha ziyade hayrete düşer. en yüksek noktasına varabilmesi için on asırlik bir zaman geçmişti. henüz teşekkül devresini bitirmiş. beşer hayatını görmeğe müte- . iğneledikleri böceklere ve nebatlara kapanmış değildir. Nesnenin hakikatini bulmağa yönelmiş müşahede ve muhakeme zihniyetidir. Onda müşahedecilik ve sanat. kâinat üzerine gözlerini dört açıp beşeıî ihtirasları. hayatın mânasını. eşsiz çizgilerle t es bit edilmiştir. Ekseriya denilir ki Rönessansm başlıca icadı: (fenne müteveccih zekâ) dır. Şeksp : r. Karlayla göre: Modera medeniyetin başlangıcı Şekspirin zuhuriyledir. Fakat modern medeniyetin eskisi üzerine yeni manevî servetler koymuş olduğunu görüyoruz.— 136 — 3 — Modem anlayış Bozulma ve ölümden. Sebebi bu şair. fizikçiler gibi maddeye dikerek her şeyi kuru formüllere ve rakamlara bağlanmış. Modern medeniyet içiu de belki o kadar bir zaman lâzımdır.

Bu sebeple daima şunu tekrar eder ki: Formüllerin içine kapanmış nazariyecilere. vicdanın sesini işittirememesidir. hakikaten yaşı/anlar. Hayat ile "samimi „ olmakltğ. İnsanı yeniden disve doğru tutar. Karlayl nazarında reformanm mâna ve ehemmiyeti. Fennî tahlillerden daha toplu. bir takıp düzme şeylere karşı baş kaldıranları alır. eski ve orta zamanların temin ettiği kudretlere arka döneceklerinden korkar.. Din. bunun en açık delilidir. hayatın gelip geçici ve egoist konvansiyonlarından çekip çıkararak. ve ilme fazla güvenerek.mız lâzımdır. hayatın her dem taze ve sağlam noktalarına sevketmek ister. bilhassa. muharrirler hakkında da aynı vaziyeti alır. işte Karlaylın. daha manalıdır. zakâ. kelimesini çok kullanır. "Reforma. Karlayl. böyle dolandırıcılık ve politika vasıtası oluyordu. her zaman her yerde. Bunların arasından (Johnson) ( Ruso). (Lüter) in insanlığı. Karlayl bu "samimî.. 4 — Samimiyet Karla yi. nınkiler arasından (Lüter) ile (JohnKnox) u alır. O devirde Papalar. çorak ve kısır bir gurura düşeceklerinden ve bunun neticesi olarak. hakikatte. Bundan anladığı mâna nedir? Misallerle gösterir. samimiyetin mürailik üzerine galebesiledir. papazlara verdikleri para mukabilinde günahların affolunması (indüijans). onu böyle görür. reformacılardan sonra. ve ( Burns ) u yani oylara müracatı tavsiye edenleri. bız>. iyi ve gür bir sestir. bu fesat devrinde. ve aksiyon içinde bulunanlar tercih edilir. . imanlı kimseler değildi. Bu ses (kî Knox'un da böyledir): Sert ve dik. modern devrin başlamasından itibaren insanların. Şekspiri tercihi bundandır. Karlayl.— 137 — veccihtir. Modern devrin kahramanları.

KarlayI. der. Napolyonun zamanında çıkmıştır. Müraî değil" der. Napolyonda Kromvelden çok aşağı bir kahramanlık görür. Napolyonun işlerinde ve sözlerinde öyle hile ve komodiler görür ki bunlar Kromvelde yoktur. der. Bunu terennüm etmiştir. safhalara ayrılmıştır. kuvvetli ve vicdanlı bir amele gibi çalışıyor. " bir bülten gibi yalan et tabiri. İçi dışı bir. İkincisinden öğreneceğimiz şudur : Bize. Amma zâflarına gururuuna.— 138 — (Johnson ): Derin doğruluk taraftarıdır. sosyeteleri yoğuran ve sevkedenler ( ki bunlara kral der ) arasında. Eserleri tabiatın çiçekleri gibidir. Vahşet devrinde bile (yüksek) şeyler vardı. Rusonun eserleri (derin samimiyet) hissine bir davettir. Birinci fikir bize şunu öğretir ki hiç bir devreyi küçük görmemelidir. Çünkü Napolyonun nüfuz ve kudreti.büyük rol oynar. İkincisi. . (Burns): Köylü bir şair olup ilhamlarını isten aiır. Bu safhaların her birinin evç noktaları ve kendilerine mahsus faziletleri vardır. kuvvetli ve zengin bir ülkü lâzımdır. ( Krom ve 1) : alır. " Onun sun'î şatafatı yok. tarih. KarlayI. beşerin istikbali hakkında mettçesine nikbin. Rusoya gelince onun hakkında KarlayI. 5 — Netice KarlayI şu iki fikre inanıyor. yalan üzerine: halkın aldatilabilecaği fikrî üzerine dayanıyordu. yüksek şahsiyetler. Ve en popüler şeniyetler üzerinedir. sinirliliğine rağmen Rusoda bir (ilâhî kıvılcım) görür. Birincisi beşerin hayatı. oldukça serttir.

. fikriyat ve ahlâkiyata hasrettiği hayatını. (Spiritüalist) bir îman vardır. konf. (Konkars) taki evi. (Boston) de eski bir püriten aileden dünyaya geldi: ilk evvel (pastör — rahip) olmağı düşündü. (Konkors hekimi) namı verilen Emerson. Oldukça uzun seyahatten sonra memleketine dönerek. ateşli. Fakat imanını . eşya üzerine tesir ederek. 1. resmî memuriyetinden başka. ki hiç bir vakit kiliseye tâbi değildir. Avrupa.— 139 Emerson [1803 . . Amerikanın Endüstri ve Merkanti! medeniyete kendini vermeğe başladığını hatırlarsak onun sözleri bir kat daha önem kazanır. Avrupaya seyahate çıktı. derin sükûnet içinde nihayetlendirdi. hattâ eşyayı. eşyayı değiştirebilir. para ve servet ardına ta kılmış görüyoruz. ilk aldığı dinî intihalardan. Ruha ve manava itimat Emersonda. Emersonun doğduğu yer. Emerson.hiç olmazsa dar mânada • kaybedince. ranslariyle ve kitaplariyle ahlâkî fikirlerini yay mı ya başladı. yaratabilir bile.1882 ] Emerson.. bu meslekten vazgeçti. paranın ve maddi iştiha ve ihtirasların üst tutulması aleyhinde çok çalıştı. Emerson. lâik vaizlerin ocağı gibiydi. Ruh.1850 arasında ki yeni lngilterede insanları. sade bir dindarlık ve sağlam protestanlık ile meşbuğdu. Emersona göre (asıl olan) madde değil. ruhtur. Amerika ve hattâ ta Hindistan ile gittikçe artan muhaberesi nüfuzunu her yere yayıyordu. bu tezini müdafaaya çalışırken. 1840 .

îpsen gibi: "Evvelâ. . en yüksek hakikattar. hiçbir haricî kuvvet. Bu. Şahsiyet. Emerson. Fakat Emersona göre. başka hiç bir şeye karşı canlı değildirler. hepsi birbirinin aynidir. hiç bir kilise bize teklif etmeğe kalkmasın. Duyum ile muttali olamayız. Giydikleri elbiseden konuşma tarzlarına kadar hepsi komşuyu taklid ve müşabehet kanununa tâbidir. bunlar esas itibariyle ilham alan insanlardır. Böyle bir sosyetede. der. şairin ilhamı bize birtakım hayalât değil. amma şu şartla ki bunlar. der. Emerson. Fakat kalplerimize bunu nasıl nakş edebiliriz? Şüphesiz ki bu. Biliyoruz ki 19 uncu asrın ortalarına doğru Amerika. Fenalıkların bir çoğu kendinde yerleşen maddenin. Bu prensiplerden nasıl bîr ferdî ahlâk ilkesi çıkacak? Emersonun yazılarında en çok tekerrür eden şey. insanları ferdiyete davet ediyordu. fennin hakikatları gibi değildir. insanın her şeyden evvel. bütün diğer hakikatlerin kendisine tâbi olduğu ana bir kakikattir. bir zenginleşmiş tüccarlar sosyetesi halinde olup Monoto-ı bir iz içinde idi. hayata itimat eder. böyle bir sosyetede. sağlam bir iyimserlik müterafıktır. olduğun gibi görün! „ diyor. bilhassa (ilham) a inanır. ruh ve düşünce olduğu hakkındaki kanaatin derinlisine bağlıdır. 2 — Sürüye Katılmama. hiç muhakeme ve muakaleye muhtaç olmaksızın. akıl ile de ispat edemeyiz. insanlar para kazandırıcı şeyler müsabakası mustes na.— 143 — Em er sona göre bizim saadetimiz. Bunun içindir ki insanlara kılavuzluk ve talim edenler arasında şairleri tercih eder. mütearifeler gibi apaçık olan hakikatlardır. sağlam ve şerefli realiteler ilân etmektedir. Hekimin düşüncesi.. kâinatın sathi bir safhası olduğuna kanidi. Bu itikada. Bu da. ferdiyete davettir. Emerson.

buna mukabil bir hazineye kavuşuruz : Kendini tanıma hiss% ve nefsine itimad kudreti Sürüye tâbi olmadan. Taklit. Bunları terkedeisek. Medeniyetin zahiri ve itibarî kısmının bir bağına bağlanmak. insanı. hakikî bir hayat sürüyorum sanmasın. bir sürüye katıyor. Böyle bir hürriyet içindr. yaşamıyan insan. kendi düşünce ve duygusHe yaşama ile insan kendisinin. İyi ve temiz bir insanm hayatta biraz da münzevi kalacağı tabiiîdir. zindanda kalmağı veya ruhun solmasını kabul etmek demektir. geri bir insan değildir. zanolunduğundan daha ziyade. ruhun ölümüdür. her zekâ t'pine göre türlü türlü okullar istemektedir. zengin ve kuvvetli olduğunu keşfediyor. ayni zamanda monden sun'îliklere hiç ehemniyet ver meğe de alışmalıdır.__ 141 - Emersona göre. Her çocuğa ayni şeyi vermeğe çalışan eski terbiye ve kollejin aleyhindedir. tnsar. mi- . Bir insanın şahsiyeti. (Konfor) boyunduruğuna girmeden. bir barbarlık ve intihardır. basma kalıp fikirlere ve kör göreneğe karşı aldığı zıd vaziyet'erle sağlamlasın Emersonun. Bilhassa çocağun veya gencin. bir kopyas olacak yerde insan. birde şahsî düşünce ve duygusu nispetinde insandır. bu taklit bu konformizm. terbiyeye dair olan düşünceleri de bağlanabilir. Halbuki İnsana düşünce istiklâli lâzımdır. Filkakika Emerson. yeni terbiyenin hazırlay c lanndandır. bu kölelik ağırlığını ve boyunduruğunu silkmesi. hiç korkmazsızm söylemeğe cesaret edebilsin. İnsan. Her mizaca. Sürüye girmiyen insan. bu ferdî kültüre ait fikirlerine. kendi varlığından haberdar oluyor ve hakikaten hakikî bir fett oluyor. Sürünün bir yansısı. Ta ki koşa gitmiyecek olsa dahi. Modern şekiller de ise hayat.

umumî faydası olan bir işe iştiraki redden ibaret katıyor. müşterek bir disipline tâbi olmayarak hür çalışması meselesi üstünde çok durmuştur. fakat şiddetli rüzgarlara maruz kalarak ekseriya devrilen bir gemidir. Ve demokrasiyi meth için şöyle güzel bir teşbih de yapar: "Monarşi. Emersona göre her şeyin başı: Ahlâkın hür inkişafıdır. daraokrasi aleyhinde söyllyeceği zannolunur değil mi? — Hayır. derunî hürriyet. halkm mümessiliyiz diye kendilerini hür zannediyor- .. tesviyecilik ve fptîzalcilık gibi ifratlara sevkeder. kendi zamanındaki Amerikan sosyetesinin zıddınadır. fikir hürriyeti o'ldug-unu tekrar eder. Bu.. diğer rejimlerin hepsine tercih eder. 3 — Demokrasinin Tenkidi : Emersonun ahlâk prensibi. de T . Demokrasi bir saldır. Siyasî hürriyeti ise ekseriya. müsavat. Bütün hesap sonunda ötekinden daha iyidir. Bu fikirler. Müsavat ise. teçhizatça mükemmel. hep (faal mektep) e doğru gelen fikirlerdir. ona tehlikeler ve aniaşümamazhklar ile dolu görünüyor. (söröcöJüğ) e ve (konformizm) e verilen parlak ve asîl bir isim. Bunu. Buna en müsait rejim ise şüphesiz demokrasidir. diyor. Zarurî olan yegâne hürriyetin.— 142 kanıkî ve haricî. üstünde insanın ayaklan ıslanır ama daima yoluna devam eder. Bu mülâhazalardan sonra Emeasonun. aleyhinde değildir. Demokrasinin temel prensipleri olan: Hürriyet. Siyasetteki fikirleri nasıl ? İçinde yaşadığı ve o zaman dünyanın hemen yegâne cumhuriyeti olan Amerikan demokrasisi ve cumhuriyeti hakkındaki fikirleri nedir? Bu babtaki fikirleri mütehavvil ve ekseriye şiddetlidir. idare edenler. Kendi zamanındaki Amerikan demokrasisine itirazı şu noktalardadır: " ö y l e bir demokrasi ki.

herhangi bir dereceye kadar maddî refah temini ile mükellef tutuluyor. sadece bayalığı yapan müsavatına bakıp der ki bu : Yüksek ülküyü aşağılatmaktan. fertlerin zekâ ve fazileti inkişafına yardım ederek daha iyi olmalarını temindir. Büyük hata işte bu noktadadır. Farara böyle bir hükümet teşekkül etse ve yalnız fikir ve fazilet ile uğraşsa. Emersona göre hakikî hükümet: sadece zekâ. Çünkü servet ve refah temin etmek söz konusu hükümet için daima bir müdahale sistemi de mevzuubahs demektir. içyüzü ahlâkî kölelik olan yalancı hürriyetine. O zaman hükümet zor döner. Memnun olmayanlar da çok olur. hakikî medeniyeti yapan madde değildir. Siyaset üzerine olan fikirleri. O zamanki Amerikanın. ruhtadır. aclalet aşkı. malûm olan bütün sistemlerden başkadır. çok masraflı bir çark olur. Medeniyeti yapan: fikrin hamlesi. Bununla beraber şuna da kanidir ki. Emersona göre monarşik. ümit. ahlâk ve faziletin inkişafile meşgul olmalıdır. hürriyete götürecek yegâne yo! da hakikî demokrasidir. aristokratik demokratik şekillerin hepsinde de hükümet. 4 Spiritfiel hükümet Emerson un en ütopik yerine g-eldik.— 143 — lar. inan ülküdür ki ancak bunların yüksel m esil e arz üzerin- . başka bir şey değildir. Hükümetin işi... etrafındaki kurt devletler onu ne yapmaz ? — Emerson buna cevaben de: "her hakikî kuvvet. Bir medeniyeti kurarken evvelâ maddeyi düşünmemelidir. halbuki hakikatte bir kaç mübteze! fikir ve hattâ daha fenası kese doldurma yolları etrafında toplanmış insanlardır.

yanhz ruhun tekâmülü ile uğraşacak bir sosyete çıkarsın.klâsik ( Biznesmen — tüccar ) tipinden . O istiyor ki Amerikanın. âlicenap olan fertleri arasında maddî şeylerden dolayı hiç bir ihtilaf olmazdı. Esasen Emersonun hayaline göre böyle bir rejim kuran milletin bu yüksek hareketi. Eğer böyle bir sosyete teşekkül edebilseydi hakîm.— 144 — de en iyi bir varlık ve medeniyet kurulabilir. kendini haricî düşmanlara karşı da daha iyi müdafaa eder. Sonra Hıristiyanlığa imanım kaybedince lâik hayata gir- . hür. ey aziz mütefekkir ! i ! Em er sonun ana fikirleri bunlardır. Amerikanın : para ve Konfor htrsınl azaltmak ve ruhta muvazene hasıl etmek istiyor. I ! ! Hani öyle dün ya. Ernest Rönan [ 1823 1892 ] Fransanın (Bretagne) bölgesinden olan (Rönan ).. rahip olmak üzere hazırlanıyordu. Okuldaki muvaffakiyeti dolayısı ile onu liâhiyat seminerine kabul ettiler. Böyle bir sosyete. cihan efkârı umutıiyesine tesir ile diğer milletleri de ayaklandırabilir.

itikatlar. tarih vasıtasile tanımıyor muyuz? O. bir çok renkler ve şekiller altında. Hiristiyanlık ile ilg-isini kestikten sonra kendini bütün kuvvetile fikrinin değişmesinde büyük âmil olan tarih ilimlerine verdi.— 145 — di. hastalıkları ve maddî.. daha şuurlu. fikirler tarihi. diğer ilimlerin hepsinden ziyade inkişaf ettireceğine ve bizi kaynağı hayat olabilecek hal ve hareket düsturlarına sevkedeceğine inanır. Tarihi böyle görüşten alnacak en kuvvetli ders nedir? Tarih bize: Daima daha güzel şekillere. tarih. hayatın mânasını ve inkişafı şartlarını anlamağa uğraşır. Tarih etütlerile. bilhassa lisan. kendilerinden ders aldığımız en yüksek takdire değer insanlara kadar hepsinde bu yükselen kuvvet. daha yüksek hayata. beşerin mukadderatına müteallik meselelerdir. tik büyük eseri olan 1843 de yazılıp fakat pek çok basılan «ilmin istikbali». Böylece tarib. F. bu babtaki heyecanını göstermektedir. 10 . daha zengin ve daha aydın düşünceye doğru giden bir didinme gösteiiyor "Okyanusların derinliklerinde ot gibi yaşjyan kör ve sığır deniz yıldızı hayvancıklar ndan. daha âlicenap. zekâyı. hayatın derin anlamını gözlerimiz önüne sermektedir. bu biraz d-aha ziyade yükselme ihtiyacı. Kendinde din kafasından başka. Eserlerinde. Fakat asla ihtisası içinde kapanıp kaimad*. mânevi ihtiyaçları olan bir canlı varlık gibi görünmektedh. 1 — İlim ve hürriyet vasttasile ilerleme Rönan. Musa ve İsa dinlerinin menşei hakkındaki eserlerile büyük ün kazandı. daha asîl olma arzusu vardır. Beşeriyeti. Hattâ politika işlerine bile karışmak istedi. bize. büyümesi. Şair ve ahlâkçı kafa da vardı. O. ta menşelerinden itibaren. Onun zihnini en ziyade işgal eden.

umumî tekâmül imanı gene doğdu. Fakat bu defa önemli düzeltmeler yaptr. kendini kurtarmıştır. Bugün yok. Bu inkişafın şartı da. her gün biraz daha kendi kendini yaratmaktadır» der. "hürriyettir. ivimserlig-e dönme Rönan'ı. Paris yangını ve Komün'ün ezilmesile başhyan dahilî kan dökülme. hür bir surette inkişaf ettirmelidir.. Bunu (Felsefi diyaloglar) eserinde* görü• rüz ki bu eser 1871 de yazılıp 1875 de düzeltilip basılmıştır. Bununla beraber bir müddet küsuftan sonra. bu müstakbel Allahm lealize olabilmesi meselesi: (Gayri mahdud zaman) ve (bir çok tecrübelere ve muvaffakiyetsizliklere rağmen daima yeniden başlama) ister. istikbalde olacak. . Evvelâ bu tekâmül fikri. bütün zincirlerden. «Böylece (Allah). Bütün varlıkların cehtile Allah. istikbalde öyle bir nevi insan zuhur edecektir ki onun bugünkü insanlara nispeti. Amma oluyor. Rönan. üçüncü. Misele. 1870 — 1871 hadiseleri ile çok sarsıldı. Medeniyetin tekâmülü için her ikisinin de varlığına kani olduğu iki millet arasındaki muharebe. karışık ve güçlüklü başlan' gıcı Rönan'ı kararsızlığa ve endişeye düşürdü. Aramak. Başka insanlar için de hürriyet ister.— 146 — Bunun içindir ki. Amma bu ceht. hürriyet ister. Repûpliğin mütereddit. Her fert kendinde en iyi ola» şey ne ise onu. der. düşünmek ve doğru işin bize öğrettiklerini söylemek için hürriyet lâzımdır. Hayat hamlesi : Küçük bir deliği olan camekândan çıkmağa uğraşan bir böcek gibidir. 2 — Endişe. Hügo gibi romantiklere yaklaştıran bu itimat. bugünkü insanlarla hayvanlar arasındaki nispet gibi olacaktır. Rönan'ın temel düşüncesi şudur : "Kâinatın gayesi ruhun inkişafıdır.

Anma şu yeter ki itimadını ve istikbâle imanını kaybetmesin. o namütenahi içinde kavuşulacak olaa tekânü lü arama yolunda bütün kuvvetile çalışsın. başka yerde. Muaffakiyeti vâdeden: Gayri mahdud zamandır. 3 — Ahlâk Hayatta alınacak hakimane vaziyet nedir? Her düşünce ve duyguya karşı ayni zamanda hem hürmetkar .— yolunu kayıp veya hatâları yüzünden intihar etmesi sebebile. İnsanların bir gün nereye varacağını hiç kimse anhyamaz ve mutlak suretle hiç kimse hükme. tabiate büyük bir israfı mucip olmaktadır. Saniyen bu cehtin çokluğu. Muntazam kütlede. ancak bir kaç çiçek ve nseyva husule gelebilir. Beşer tarihi muntazam bir yükselme çizgisi olmaktan uzaktır. Milyonlarca (gubar-ı tal') ser* piliyor. Hattâ muhtemeldir ki tekâmülün en son ve muhteşem noktasına beşeriyet. Kuvvetin böyle pek fazla miktarda kayboluşudur ki hayatın ve dünyanın kanunudur.— 147 — Bu böcek.. binlerce defa cama çarpıp düşecektir. yüz. Öyle ise beşer tarihinin. varamıyacakhr. anlaşılmayan durgunluğu bizi hayrete düşüremez. iyi' niyet sahibi olsun. binlerce insan yetişip ölüyor: Ender olarak tek bir müstesna yetişip onların ceht ve rüyasını temsil ve tekâmü-' lün bir realite olduğunu ispat etsin. bizimkinden başka şartlarla. Bütün bu büklümlerden ye karışıklıklardan sonra ruhun muhteşem yoluna g-elinmiş olsun yeter. diye. beklenilmiyen sukutları.. Fakat şurası kafidir kî hayat. Tek birinin zaferi için milyonlarca mahlûk feda edilmektedir. ve şimdi namütenahi uzaklıklarda bulunan fakat en son. devam edebilir.demez. fakat bu teşebbüsünü sayısız denilecek kadar çok tekrarlarsa en son muaffak olacağı şüphesizdir. Arzımız roahvolabilir.

güç ve sert bir hayata âşık oldukları ve en yüksek kıymetlere taptıkları halde.kütlenin bu ! h ilini biür. ekseriya zannolunduğu gibi RÖnan. rahatı arar. bir güzel tip bir hü'mete şayan nokta vardır. O. Bilâkis kütleyi mazur görür.. fedakârlığa inanmak. kütle. kafasiyle. bu suretle ifade edilebilir. Rönan kendisi bütün hayatinca: Yorulmak bilmiyen. bununla beraber hor görmez. Gs'üne aldığı işten derin şuurlu bir adamdır. Pek orijinal bir fikri de vardır ki. Berer hayatının saadet yığınını arttırmak. kuvvetüe snağrur. Bağlanmamak şartile. Bu halde. lâztas. insanın en yüksek asaletini teşkil eder. güzellik ile karş Iıyabiliz. . bedensel ac larına önem vermez. Kahraman ve halîcn insan.. itina ile sarıldıktan sonra artık onunla alâkamız yoktur. Fakat şuna da inanırız ki samimi her düşüncele bir hakikat kıvılcımı. sudu?: Kahraman ruhlu insanlar. Rönan'in "akropol üstünde duası.— 148 — olma hem de serbest kalmadır. Rönan'a göre insanın büyük ödevi kâinatı ideal yüksekliğine doğru giderken. "Malik olunan iman. alaca karanlıklar Sçinde yükselen bir tekâmül içindedir. Eğer inanırsak ki. sırf kendi tecessüsünü tatmin için bir fikirden diğer fikre geçen ve hiç bir fikir üstünde duramıyan bir mütefekkir mi? — Asla. çelik iradeli. ölü mabutların kırmızı kefenlerine. muazzam ve pek müsrifane ceht ile. kendisine karşı set t. bu cehtlerin yalnız biri kıymetlidir de ötekiler değildir. Fazilete. samimî her tecrübeye baş vurmak mecburiyetindeyiz.. Ve hakikati hür ve müstakil bir fikir ile hiç durmadan araştırabiliriz. o zaman diyemeyiz ki.. bütün kuvveti ile kollamak* tır. Ancak bu suretledir ki samimî herşeyi. asla bir zincir olmamalıdır. kâinat.

„ Rönan. içtimaî ahlâkın en tehlikeli hatâsı: Huzuzatın toptan atılmasıdır. Kütlenin iktidar mevkiine gelmesi acaba medeniyet için bir tehlike olur mu ? İntizamsızlıklara ve bayağılıklara sebep olur mu ? diye düşünüyor. hayatı tatlı ve arzu edilir bir hale sokmalıdır. ruhan aristokrat pek az insanlara nasip olur. insanlarla iyilikten. bu kadaf yüksekliğini herkesten istemez. — 149 — Yoksa insanlara kefaretten. diyor > . kütlenin iktidar mevkiğine gelmesidir. Herkesten bunu isteyemeyiz. Fransada liberal imparatorluk Komün ve Cumhuriyet eski aristokrasinin son günlerini yaşamakta olduğunu göstermektedir. mukavemetten konuşmalıdır. Öte dünyaya ait ümitler zail oldukça bu fani insanları. elbet onlar bulundukları noktadan inmezler. müsamahadan. hayata tahammül edilir bir şey nazarı ile baktırmağa alıştırmalıdır.. güler yüzlülükten. ancak muvaffakiyetlerle değerlidir. Isanin insanları affetmek için nefsini feda etmesinden bahsetmeni eli. Eğer insanların yaşamasını istiyorsak. fikrî şaherserleri anlayıp yaratabilecek mi ? Yalnız maddî menfaatlere tapan bir cemiyet meydana gelirse ya. böylece. Halâsız ve pek mükemmel bîr fazilet.. .... şen olmadan. Müşterek nokta. 4 — Rönan ve demokrasi RÖnan'a göre en önemli sosyal mesele. cesaret. Gol ahlâkına göre. Hayat ancak meyveleri ile. Bukadar yüksek ve asil bir zekâ ve seciyeye malik olanlara ne mutlu. • . dereceli ahlâka razıdır. şen olma AUaha itimat kâfidir. iyilik. hayatı hoş görme ve ona hizmet edip yükseltmek iradesine malik olmadır. Kütle. Yoksa kendilerine karşı isyan ederler. Fakat eski gol ahlâkı. selâmete çıkmak için kütleye..

Filhakika onu koğmuş ve yerine kendisi oturmuştu.. m butların ve kralların olduğuna inanmıyor. < Bu bir katastorof mu ? — (L'Eau de Jouverce) de evet Prospero. Rönan bunda Şekspirin ( Bora ) eserindeki şahsiyetlerden istifade eder. « Felsefî diyaloglar » eserinde. Bunların mutlak ve iyilikte en üst hükümranlığı. . mesuliyet hissi altında înceleşerek iyi bir devlet adamı oldu. ( Ariel) in tekrar kullandığı eski feerik kıymetler. yine kendilerinin yaratacakları âtimane mekanizmalarda temin edilecek. Yani artık halk. bundan korkmuş • îu. Eeki efendisine neler borçlu olduğunu şimdi anlıyor. (Caliban) ve ( L'Eau de Jouvece).. hiç tesir etmiyor. Fakat artık ona karşı ne bir kini var ne de. Bunlar fikren o kadar yüksek olacaklar ki. Rönan. aramalarında ve çalışmalarında serbest bırakılınca. Caliban. Rönan. müstakbel sosyetede bunu önlemek için. güzelliğin ve hikmetin ne olduğunu daha iyi anladı. zamanında. (Celiban) da (Prospero) yeniden Milân dukası olunca Calibanm idare ettiği bir halk isyanını müteakip tahtını kaybediyor. Bu tekâmül biribiri ardına çıkan iki dramında da görülür. hizmetlerinde yıldırımlar olan Olimpin ( yan Allah ) lan olacaklar. Buna hacet kalmadı. iktidar mevkiinin. hem silâhı hem tekniği bunlardan daha iyi kullanabilen bulunmıyacak bunlar.. Zekâsı açık. bu defa. ancak itaat ve inkiyat ile mükellef alacaktır. hiddeti. idareyi âlimlerden mürekkep bir kurula verir. bifâhare inkişaf yolunda olan demokrasiyi uygun görmeğe başlıyor.— 150 — Dahilî sava. Amma Prospero eceli ile öldü. Kütle. Fakat bu bedbinane görüşten sonra. Bilâkis onu himaye etmek istiyor.

mağrur bir iradenin m ey vasidir. Tolstoy gibi modern şehirlerdeki iççilerin sefaletini ve 1858 — 1871 seneleri arasındaki içtimaî hadiseleri gördü. tecrübe ile olgunlaşarak ve hakîmleşerek ruhun mukadderatına emin bir bekçi olur.. Bundan sonra yazı ile. tatlılık ile nikbinlikten mürekkeptir. Con Ruskin 1819 — 1900 Ruskin. 5 — Netice Rönan'ın hikmeti: lyilikçi. Bununla beraber . Halk kuvveti. Şimdi tasavvur edeceğimiz bir ahlâk prensibi yapmağa başladı. Hattâ bazı cemiyetler teşekkül ederek Ruskin'in prcsiplerini yaşamağa özenenler bile görüldü. zengin ve meşhur olan bu muharrir de. para ile hayır müesseselerine yardım etti. Bunlar onun kalbine şiddetli bir yumruk vurdu. feleğin garip bir cilvesi olarak. muharrirlikte ve sanat münekkitliğinde çabucak ün aldı. Fakat bunların ömürleri pek kısa oldu. Nikbinlik. hayatın her safhasında ümid ve ülkü bulabilen anlayışlı ve akkitn bir nikbinliktir. ArleHn velinimeti oluyor.— İ51 — Caliban. Bu tatlılık ekseriya cesur. herkesten saygı gören. Büyük servetini bu işe sarfettİ. söz ile.

— 152 — Amerikarîa böyle bir şehir vardır ki halâ (Ruskin) adı taşımaktadır. modern edebiyatta mühim bir yer tutmuş olan ( Tabiat hissi ). hayret ve itminan doğar. safiyet ve âîicsnabane hislerin kaynağı idi. Eğer bunlar dağınık ve parça parça okcak yerde. Ruskinde pek kuvvetlidir. Rusodanberi. Kendi tabiri ile tabiat karşısında "gözleri kafasından fırlıyordu „. Ruskin. Bütün büyük sanat eserler?. • • Onun için tabiat : Büyük mürebbiye . meselâ gözünkü gruplaştırılsa ve ehenkleştiriise kıymetli tablolar meydana gelir kî bundan meserret. bu yoldan olan rolünü. ve sevinç . V — Tabiat Hissi. Ruskin. hayatm gayesidir. kâinatın umumî ahengınden ilâhi bir plânın varlığına intikal meselesi eski bir fikirdir. Sanatın vereceği ders hakkında en iyi tahlili. Fakat bir tablo veya statüyü överken. ilhamlar alır: "Müşahededen elde edilecek derunî sevinç: Ebedî ve lâyefnadır. tenkitçilik ve tarihçilikte göstermiştir. Dikkatli bir müşahade altında. bunu göstermektedir. belki. (Yedi lâmba) daki tahlilidir. asla sadece teknikte kalmış değildir. 2 — Güzellik dini : Tabiatı peresttşten sonra. Hasselerimizin tevlit ettiği hazlar. bunu tasvirlerindeki derinlik ve kat'iyct ile yeniler. hayatın en yüksek hazlarındandtr. . güzelliğe tapma da kolaydır. güzelliklerine kar$ı çok hassas idi. her şey bir mâna kazanır ve bundan insan. Çocukluğundan itibaren Ruskin tabiatın. Bunlar hayatın vasıtaları değil.» Bu. (Görmek) düşünmeğe başlamak demektir. Şaheserlerde daima ahlâk! bir unsur görür.

Bu şartlar. Hakikî güzellik : ovalar. Tabiat. kendi kudretinden daha üst bir şey realize eder. Artistin diğer üç lâmbası da : Hayat.. kuru ve biraz skolâstikçesinedir. aldatıcı ve hayalî değildir. bu güzelliklerden istifade edecek gibi değildir. sefilânedir. Tabiate perestiş hissinden ayrılmaz bir halde olan yüksek san'atı anlamak. denizlerdir. Yalnız şunu hatırımızda tulahm ki: Güzel eserler yaratmak veya sadece bunları anlamak İçin. 3 — İçtimaî mesele : Bu güzellik dininden yalmz bir avuç insan mı istifade edecek? — Ruskinin büyüklüğü. insiyakî bir surette ahlâk kanunlarına uyarak yaşamak lâzımdır. Bir ağacın kuvvetle serpilmesi gibi. bunu herkes için istemesi ve bu yolda uğraşmasıdır. Güzellik • kuv' vetli.— 153 — Birinci lâmba: Fedakârlık lambasıdır. Fazla süslere bürünmüş olması değildir. Yaşadığı devreye: makine devri. insanların çoğunun vaziyetleri. dağlar. Yani yalancı lüksü. İngiliz zihniyeti aleyhindedir: .n bir manzarası veya bir sanat esen karşısında hayran kalan bu bediiyatçı. hakikatten doğar. o demektir ki bununla ait is t. Sanat. Resimdeki kuvvet ve kudret. Güzelliğin alâmeti: tezyinattı sadelik ve sadakattir. hürriyettir. hafıza. bayağılaşmış proletarya devri der. bayağıdır. çirkindir. Samimiyetle tabiattan alınmış şekiller ve manzaralardır. bir nizama iradî mutavaat olan hürriyet hissinin de mühim tesiri vardır. İkinci lâmba: Doğruluktur. ancak doğru kalblerin ve asîi ruhların işidir. Yani bir eserin vücude gelişinde hâtıra zenginliğinin ve duyuş tazeliğinin. Bu türlü hürriyet. serveti atmaktır. maddî ihtiras devri. hakikî ve sade ahsnkten başka bir şey değildir.

İnsanlar makine gibi öyle dakikası dakikasına. bu bapta. itidale ve hikmete dönmektedir.birbirleriyle mücadsle ve kıtale sevketmez. Modem sanayi. bange/lerin fakir tabakayı soyanların hile ile. elifi elifine kat'iyetle ça- .- 154 — * Büyük bir millet. Tolstoyu hatırlatıyoruz. Büyük bir millet. sermayedarlara haftada altı pens daha ziyade varidat getirecek diye. at* maz. fakir çocuklarını gübrelik sisleri içinde öldürmez. 4 — Fazla makinecillk aleyhtarlığı Ruskin'e göre deva sadeliğe. Bu : müraî. ingiliz cemiyetine çok fenalık yapmıştır. siz ya bir alet veya bir insan yapabilirsiniz. müraiyane ve şeytanetkârane senpati göstermez. Büyük bir millet: kızlarım erkek kardeşlerinin önünde kesen ve bütün gençlerini Beharın köy mezbehalanndaki kuzulardan daha sur'atle. haris ve cani gördüğü ingiliz sosyetesine karşı isyan bayrağını kaldırmaktır. Burada Ruskin doktrininin en ütopik noktasına parmak basıyoruz. «Bir insanı. Büyük bir millet. hileli iflâslar ile kasalarını doldurmalarına göz yumarken veya Cinde topların tehdidi altında za vallı halka afyon satarak insanları zehirliyen katilleri fngilterede büyük arazi satın almasına müsaade ederken fakir bir çocuğu beş altı ceviz çaldı diye zindana. Ve üstesine bir de. Fakat ikisini birden yapamazsınız. Bu acı sözler. bu müeadelede hangi tarafın haklı olduğunu hiç düşünmiyerek . kendi çocuklarının binlerce hattâ on binlercesini pamuğun fiati üzerine bir tesir yapacak mı diye. bir satırda kesen (Polonya katliâmı) bir adama (Rus çarına) sefir göndermez.

Çiçekleri kar yağmışa benzer. meğer ki büyük eseflerin hâtırasını muhafaza etmek için ola. Bunun da ehemmiyeti yoktur. büyük yeşil dallarile şenlen* dirmez. bunu yabanî zeytin dalı sembolünde pek güzel tasvir eder. hiç kimseden itina görm eksizin.. insan.. bu mihaniki ve seri iş meselesidir. makine olmaz. «Zafer tacı. gene zararı yok. Amma bu bulutların arkasından başka bir güneş doğacaktır . Yabanî zeytin.. ve ölçü ve kollarından bir perkâr gibi daire çizmek beklerseniz o zaman o insanı evvelâ insanlıktan çıkarmak lâzım gelir.. Eğer insanın parmaklarından bir çarkın dişleri gibi bir i. Eğer insanın elinden çıkan bir şeyin olmasını isteyince ve ona böyle makine katiyeti gibi telâkki etmekten vez geçince insan tembel ve mütereddit oluyorsa. Taklidi ve herhangibir kopyeyi asla teşci etmeyin. Meyvesi de.. Ruskin. Çünkü bu hal ile beraber onda en yüksek bulutlar kadar yüksek başka bir halde doğar... 5 — Yabani zeytin. büyür. zafer tacı : Maşfniztn ve merkantilizm sebebile mihverinden çok uzaklaşmış olan hayatın gayesini gene tam mihverine getirerek söylemek istersek hayatın ereği şudur: Sevim* li. Milyonlarca amelenin eseretinc derin sebep . hakikaten (icad) olmayan bir şeyi imal etmeyin. Ne kadar uğraşsamz. başka bir tecelli zuhur edecektir.. Ruskin. boz .— 155 Iışmak için yara di İmiş tır. Bu bulutlar siyah veya patlak olabilir. Kayaları salkım salkım çiçekleriyle. vatandaşlarına şu tavsiyede bulunuyor : " Kafi zaruret olmadıkça. feyizlij ve hür bir sulh. yabani zeytin gibi olmalıdır.

olma. En kuvvetli şairane eseri (Nibelung'in yüzüğü tetralojisi) dir. Rişar Vağner [1813 — 1883] 1813 de Lsyibziğde doğan Vağner. O. Kral. Bütün insanlara da kalb ve tuhua hakikî hazinelerini yan! faziletin esasını teşkil eden beşeiî ve tabiî güzelliklerden istifadeyi tavsiye eder. ona (Bayrot) da (ahlâk ve sanat mabedi) ni kurduracak parayı verdi. altın devre donmekdir Bununla beraber Ruskin. Ülküsü. tiyatro ile. incdeşmiş basitliğe ve az çok ilerileraîş köylülüğe. bir rüya ile bitiriyor.— 156 — yaprakları ve düğümlü düğümlü daliarı arasında ufak tefektir. başkalarını sulh ve sükûnet içinde görme. musiki debâsile ünlüdür. (Yabani zeytin tacı) Bu büyük artist. güzel ırmaklar. tantanasız ve tatlı bir hayat sembolüdür. lüzumundan fazla sanayileşmenin zararlarım yük ek sesile ilân etmiştir. Açık ve temiz kalblüik. ve üstümüzdeki lâcivert gök. şatafatsız. varlık âleminin hududsuzluğu ve sırları bu hayatın ve dünya^ nın en büyük servetleridir. budunu yükseltmek sevdasında idi. buna benzemelidir. Fakat unutmamalıdır ki o. başkalarının acılarına ortak. eserini böyle. bütün bunlar. arzın güzel çiçekleri. Bunun . bütün güzel sanatlarla: Şiirle. onu (Bavyera) kralına dost yaptı. Güzel bir tesadüf. karşılıklı itimat ve aşk. Muhteşem değildir. İşte hayat. musuki île halkı.

maddî ve fena muameleci kudreti temsil ediyor. . bunu yazarken eski iskandinav efsanelerinden istifade ile ona istediği gibi kendi düşünce ve duygularını vermiştir. Ve zaten zülüm ve cinayetlere sebeb olmağa devam etmektedir. daha müthiş bir dragon oluyor. Bununla beraber kaba saba bir tahlili yapılabilir. bunu daha iyi muhafaza ve müdafaa edebilmek üzere dev.cı ve kaba bir hasislik. yirmi seneden fazla çalışmıştır. Ahmak ve kısır bir malikiyet. yııt. Fakat bu altını. Vağner. Mabutlar devlere (Valhalla) yüksek meskenini inşa ettirmek istediler. insanın kibir ve hırs yüzünden boşanarak dünyaya saldırdığı gûndenberi her iyi şeyi yıkan birse» amet ve mePânettir. pek vâzth değildir. kardeş Fasoliyi öldürüyor. iki dev kavgaya tutuşuyorlar. Altının şeameti.. 1 — Altının şeamet ve melaneti: Bütün mukaddes efsanelerde olduğu gibi burada da başlangıç. Bunun ihtirasındaki ahmaklık şu sözünde pek açık ifade etnoiştii: "Uyuyorum ve zenginim. Tıpkı Viktor Hügonun (Asırların efsanesi) nde yaptJğı gibi.— 157 — musiki örgüsü için Vağner. malikimi. Esas itibarile altin. Bu hazineye tek başına sahip kalınca. Fahnerde de kaba bir egoizm doğurtmasından. Kendilerine verilen altın yüzüğün başında. Burada altın: Fena ihtiras. Eser. B J eserin felsefî kıymeti hakkında çok münakaşalar yapılmıştır. iki sebebten neşet ediyor: Mabutlarda büyük zülumkârhk. insanı bozucudur.. kullanıyor da değil. Ve Fahner.. 8u yüzük (Nibelung) Ren kızlarından çalınıp getirilmiştir. herbangîbir yerde. Ve İnşaat bedeli olmak üzere onlara (Altın yüzük) vermek istediler.

çocukluklarına tamamen maliktir. kahraman Sigfrit ile mabut Votan arasında farzolunan efsaneyi akrabalığı bir tarafa bırakalım. (Dresde) de Saksonya kralının kilise baş mugannisi olan Vağner. bize Mime tarafından — Fafnerden altın yüzüğü zorla aldırmak maksadiy[e — bir ormanda büyütülmekte olarak takdim ediliyor: Kuvvet ve kudretini. gençlik kaynağından ve iptidaî devrin hür usaresinden alan temiz ve kuvvetli bir genç. kaprislerine. Şöyie ki: Mabutların Valhallasi. coşkun bîr yarahhşın sağiamiiklaaına. bir ruh kardeşinin bulunmamasından muztariptir. Ormanda da hayvanca bir istirahat içinde yaşamak istemiyor. Sigfrit. Mime. Bu itibarla Mimenin sun'i mürailiği ile taban tabana zıttır. İhtilâlciliği. diye nefyolunmuştur. Bizi fenalıktan. ondan ruhan pek uzaktır*. dünyanın içindedir. Mimeye tercih eder. aydan bile. bununla baçka şey kastetmektedir. muvaffakiyete ezelden namzet bir kahraman kurtarabilir. 1848 ihtilâline iştirak etti. arkadaşlık hususunda. Hakikatte ise Vağner. servet üzerine kurulmuş eski sosyeteyi. Eserdeki. buna mübtezel bir mükemmeliyet portresi çizmiyor. bu işler için hiç müsamaha edilmiyordu. ormanlara alışkın insanlar gibi har şeye yakındır. Şunun üstüne parmağımızı iyi basalım ki şair. bir çocuk gib (kendiliğinden) li. Bu delikanlı: Bir atlet gibi . Dağda. Fafner de: Doymaz hırslarile dimağ ve kalbleri kararıp keselerini doldurmaktan başka bir şey düşünmeyen burjuvaziyi temsil eder. yanında kendine benziyen bir insanın. 2 — Kurtaricı kahraman. . politika cereyanlarına filen karışmış değildir. ancak. Sigfrit. renahk. hissî bir temayülden ibaretti.O. O devirde.— 158 - Bazıları derler ki Vağ-ner. gürbüz.

Şüphesiz ki açık renk ve parlak gözleri. Yüzen balıklar gibi sevinçli. 3 — Tabiatle kaynaşma Bu muhteşem vahşicik bize. iz t irap içinde beni dünyaya getirmiş ve hemen ölmüş. Benim yurdum. Sen. Ormanda esen rüzgâr kadar hürrüm. Fakat bunun*. Belki daha iyi başka birini de bulabilirdim. (Ormanın mırıltıları) senfonisi. az gizli kalmış her şeyi nasıl uyandırdığını gösterir. Bu teshir eden-güzellik karşısında. ağaçların hışıltısı arasında kaybolmuş Siğfriti tasvir eder. senden daha iyi idi.. Karşımda oiman türkü çağırıyor.— 159 — Sig-frit: "Senden deha iyi bir arkadaş anyacağım. Bu (panteistik) hayaller. Ormanın ta ortalarında. şimdi gülüyor. zincire vurulmuş masumları kurtarması. nereye istersem gidebiliirim.. ruhunun açılıp kuvvetlenmesi ve engin hisler içine dalması lâzımdır. sen benim babam değilsin.. istikbal için pek vâdh görünüyor. yok yok bunlarınkinden de güzeldir.. geyiklerin karacaların gözleri gibi parlak imiştir. anasının hayali gözünün önünden gitmiyor. "Ben. yanıma iyi bir arkadaş gelip oturur mu diye. Beni tutan hiç bir şey yok. homurdanarak beni dinlemeğe başladı. "Ormandan çıkıp kaçmak ve buraya bir daha hiç dönmemek. onda. Niçin ölmüş? Bütün insanların analarr. benimki gibi. yalnız şimdi bu serin ormanı seviyorum. Balkandan bir ayı çıktı geldi. Ah anam! Anamın simasını gözüm önüne nasıl getireyim? Ah getiremiyorum. Ben hürrûm ve bunu yapabilirim. Vağner bunu müzikden bekler. oğullarını dünyaya getirmek ıztirabından ölecek mi? . ispinoz kuşu gibi hür... günün güzelliği bana. Bunun için (tabiatle kaynaşma) şarttır... bir şimal Herkülü olabilmesi için: Devleri öldürmesi. uzaklarda. düdüğümü öttürdüm. Fakat bu bile.

her şey vız vız vızıldarken. zekâsıda bambaşka oluyor.: Bu dağ gibi büyüklüğü ve çirkinliği. Hamle hamleye giriştiler.. anamı göreydim. Sigfril'in kalbinde doğan bu kuvvetli hislerle. kavga kızıştı. korkunun ne olduğunu bilmez.. Şigfritte gayri meş'ur bir cesaret var. fevkalâde birşey olur. Mimenin suikast teşebbüsünden kendini kurtarıyor. Ah.. " O . bu titreme. Bu pervasız cesaretin sembolü: Sigfrit'in kendi döktüğü (Nothunğ)kılıcıdır ki ilk işi Fafneri yok etmek olmuştur. „ Ormanın hışıltsile. oralardan geçen bir vahşi homurdanırken. Bu dehşet. Dragonun ini yanma sokuldu.— 160 — Aman ne actklı şey. Sigfrit. ormanın içinde. Mimenin teşvikile Sigfrit. kalbi göğsünden dışarı fırlayacak gibi çarpar. Sigfriti korkutmak şöyle dursun onunla çocukça istihza etmeğe ve gülmeğe başladı. "Ormanda uz klarda her şey sallanırken. bu karma karış olma: Bsn bunları tatmak isterim. . etrafında herşey hareket ederhen insanın azaları titremeğe baslar hasseleri karma karış oiur başı dönmeğe başlar. kuşların dillerinden bile anlamağa başlıyor. „ Mime. Fakat bunu duyan kalbim gene demir gibi. anamı göreydirn.. Fakat onun bu niyetinden. Düdük sesini müteakip Dragon ininden çıkt.hayet Sigfrit Dragonun kaibine. onu orman içinde korkutmak istedi. „ Buna karşı Sigfrit şöyle diyor: "Filhakika bu.. Haniya?. N. onu da bir kılıçta yere serdi.. öten bir kuş vasıtasıle haberdar oldu. Bu sayededir ki sonra. kılıcını Tam bu sırada Mime de Sigfriîi öldürerek mei'un yüzüğe tek başına sahip olmak istiyor. mırıldarken..

. kapandığı. Sigfrit' "Nur içinde yatsın beni doğuran ana: Mnkaddes ve var olsun beni besliyen toprak ! Çünkü benim sevincimi gören şu gözleri gördüm!. Filhakika o cltmdan ve hazineden nefret ediyor. Kayanın dört çevresinden tıhsımlı ateşi geçen kahraman. Bünhilde: "Ey kahraman çccuV. Votaı?. "Nur içinde yatsın seni doğuran ana: Mukaddes ve var olsun seni besleyen toprak] Yalnız senin gözlerinin beni görmeğe hakkı vard 1 . Fakat Sigfrit. altın yüzüğe sahip. Nihayet bu. buraya — başka sebeblerle — kızı Brünhildeyi.. ve yeni bir insaniyet devrinin — hür ve cesur Sigfrit nesli devrinin — başladığını ilân ediyor. 11 . uzaklarda bir kayanın dibine varıyor. ve katfolunan (Sigfrite) e yas havas! çalıyor. Brünhilde.. sinin son kısmında onu da bu akıbete düşürüyor... ebedî uykuya daldırarak hapsetmiş. "Tetraloji. Ben ancak senin için uyanacaktım! Ey Sigfrit. şimdilik kahramanlık ve kurtarıcılık seciye» sini tamamen muhafaza etmektedir. Sigfrit! Uyarıcı bahtiyar kahraman! Seni ne kadar sevdiğimi eğer hileydin. ey muhteşem seferlerin gayri meş'ur hazinesi ! Ben.cr. (Brnnhilde) attık mabudlardevrinfr. Bir kuşun sesine meftun olup onun ardından. ey ulvî çocuk. mabudeyi uykusundan uyandırmış* İşte o zaman ikisinin de kalbinden bir zafer sevinci ve aşk tajm ş. ey mabutların parlak ihtişamı! Ey ebedî ırk ! Daima sevinç içinde yaşa 1 F.— 161 — 5 — Pervasız cesaret Şimdi Sigfrit. Bu da kendinden evvelkiler gibi ayni mel'anete düşecek mi? Va £r. sevinç te bir titreme ile bitiyor. kendi gururları yüzünden.. ormandan çıkıp gidiyor. seni tebessüm ederek sevmeliyim! Valhal'in parlak devrinden daha parlak devirler aç! Hoşça ka!.

hep onundur. Her şeyim onundur. Sigfrit'in yıldızı parlıyor.— 162 — Karanlık uçurumlardan (tnabudların kara püskülü) gölgesi yükseliyor. zabit. Tabi! saf ve sadelik ile lirik ateşin zaferidir. mütebessim ölümüm hep. Bu duygudan sonra. kalemini bu adaletsizliğe karşı şiddetle kullanmağa ve yegâne selâmet yolu gördüğü kendi doktrinini yaymağa başladı. ünlü muharrir olan Leon Tolstoy «1828 — 1910» . derin ve yüksek aşkım. Tolstoy [1828 —1910] Zengin bir kont. benim için. .ömrünün son yarısında. taze ve ilk enerji ile dolu. köylü centilmen. Fafner: Hayvan! ihtiras. insanların çoğunun mahkûm olduğu yoksulluk acısını düşünerek ve insanlarda görerek pek müteessir oldu. orman bahan. 6 — Netice Pek mufassal olan Tetrolcjiden yalnız şu birkaç sembolü olsun hatırımızda tutalım: Mabudların Valhaliası: Başkalarını ezme sarhoşluğunun ifadesi. onun ruhu altındayım. göz yaşlarile inşa edilmiş Tiraninin timsali ve kibir abidesidir. Bu saat. Kanlarla sulanmış hazine* lerden kısır ve hayvanı zevk ve istifadedir. Sigfrit: Yeni hayat.

bu gece düşündüğü şu fi- .. iyi ve faziletli gösterir. mütebeddil. tasan. şerit gibi. "Bu manevî ıstırap ona. insanların ıstıraplarını çoğalttığına kanidir. idrakinde anî şimşek çakmalar. Rusonun izinden yürüyen Tolstoy. Bütün hatâların kaynağı şudur: Boş. bo zulduğuna. diye gezmiş. müraî. mühim bir burjuva olan Ivan. boş ve egoist bir ömür sürmeği.— 163 — 1 Kendimize karşı samimiyet Tamamen temiz bir hayatın ilk çattı: Her günkü hayatın dışına ait sun'îiiklerini kabul etmekten mütevellit fenalıkları apaçuc anlamaktır. Zengin bir memur. bilhassa "fvan lllıtch'in ölümü. kendisini bu işi tasvip eder mevkide görmek ile kendini itham etli. Adamım. Tolstoyu uyandıran darbe. İtiyat o kadar kuvvetlidir ki: Bize. 1884 te Moskovanın fakir bir mahallesini dolaşırken vaki olmuştur. kendi özüle büyük bir mücadele. amma sadece kesesini doldurmağı düşünmüş. Ölüm döşeğinde bütün mazisini. Egoistlikten mütevellit bir cehalet neticesinde bunu şimdiye kadar öğreneme diğinden. Mazisi böyle gözünün önüne gelince ona bir sıkıntı basıyor.. Buradan dönüşte yeis ve dehşete düştü. kısır ve hattâ fena olan şeyleri normal görmek. bir kaza neticesinde başına gelen uzun veisdıraplı bir hastalıktan sonra ölmek üzeredir. adî bir şey. eserinde çoktur. Tolstoyun böyle vicdan şahlanmaları. veya dıştan kuvvetli bir darbe iledir ki itiyadın pençesinden yakasını kurtarıp hakikî sefaletini idrak edebilir. vaki olan sükûtu ile. gözünün önünden geçiriyor: İyi ve faydalı hiçbir şey yapmadığına kani oluyor. modern cemiyetlerin fenalaştığına.. monoton.

hayat böyle değildir. ve tasdik ederler. Fakat onlan.. Bu halde şimdi ilk vazife: Kendini ve etrafını tetkik etmek ve olmaklığımız lâzım geldiği gayet vâzih bir fikir edinmektir. kat'iyetle tasdik ettird'. diyordu. Fakat bir an evvel düşündü ki bu bir hakikat olabilir. mecburiyetinde içtimaî yalan nedh? olduğumuz — "İnsanlar. Sabahleyin hizmetçisini. Tolstoy Çarların zuîmunun tevlit ettiği bu safsataya karşı «Nıkola Pa!kin> eserinde ateşler püskürür: . sonra refikasını. bir şeyi sadece ekseriyetin iyidir. içinde bulunan adi vaziyet He memnun olmağı Tohtoyun eseri kadar sarsan hiç bir eser yoktur. onlarda -sanki aynada gibi. müthiş ve muazzam bir yalandan ibaretmiş.. Ahlâkî rehaveti..— 164 — kirden geliyordu: Eğer benim bütün hayatım «olması lâzım geldiği gibi yani iyi» olmazsa benim halim ne olur? İlk evvel: Hayır. grup halinde olunca. yüksek sosyeteye karşı duyduğu isyanları hatırladı. Bu isyan zamanları bunları çabucak dağıtsa da hayatının en kıymetli zamanlarıyle. Memuriyetîndeki hizmetleri.. 2 — içtimaî valan: Behemehal kurtulmak .. ona benzer şeyleri kendi zamanlarında görünce hiç ses çıkarmazlar. demesiyle hepsinin de böyle demesi. monden şeylere alâkast neye yarardı? Birden bire bunlara arkasını döndü. İnsanlar beşer tarihinin cinayetlerle dolu olduğunu gö rüıler. Artek tamamen anladı ki şimdiye kadar geçen hayatı. Nadir de olsa bazen. der.gördü. kızını doktoru görünce. bunların her hareketi ve her sözü o gece kendisine zahir olan hakikati. aiie hayatını tanzim!. ve bütün hayatı boyunca bunları acı acı hatırlad'. Kendini...

- 165 - "Ayni çirkin şeyler var. 5 — Yeni hayat .. deiin hayrete düşürecektir. birer mefsedet ve egoizm vasıtasından başka bir şey değildir. Yanliz Tolstoy. her zaman böyle olmuştun Bizde de böyle olacaktır. bizim böbürlendiğimiz. böyle samimi ve sağlam ahlâk üzerine kurarak hakikî «yeniden doğma» . sözünün kayıtsız ve şartsız taraftandır. despotların zulmünü normal telâkki ve kendi kendilerini aldatmakta devam ettikleri müddetçe ilimlerin ve müesseselerin ilerlemesinin hiç kıymet ve ehemmiyeti yoktur. Hiristiyanl. bugünkülerin canlılığı ve hissizliği karşısında. can çekişiyor. Tolstoya göre. . bunların çoluk çocukları da açlıktan ölüyorlar. cemiyet için yaşamağa sarılmaktır. Bu. 4 — Din Tolstoy. öyle ise asıl temel iş: Kalbimizi temizlemektir. fakat biz görmüyoruy. Tolstoy'a göre manevî varlığımızı. Bütün bu korkunç manzaralar. sol yanağınl da çevir!. onu aforozlamiştır. Milyonlarca adam fabrikalar esaretinde. Dört el ile içtimaî ahlâka.. Başkalarına yardım ve cömertlik ile mûterafik değilse. Üç yüz bin adam. İsanın "Sağ yanağına bir tokat vurana. san'at ve ilim. Bizim zamanımızda da mazinin çirkinlikleri var. 3 — Ahlâk ne? Hastalığı böylece tesbit ettikten soma bunun devası — Deva. müstakbel nesilleri. sadece ahlâkîdir. Bunun için Rus kilisesi. zindanlara atılmış.. Yaptığımız hatâlara karşı biz de köileştik.. bedenen ve ruban mahvolmaktadır.ğın formalitelerine düşmandır. insanlar. Tıp* ki dedelerimizin de kendi zamanlarındaki çirkinlikleri görmedikleri gibi.

O kadın ki cahildir. Halbuki o. müthiş. iki şey doğuyor: Biri beşerin adaletinin şekli. Hem vaktile patronu oluşundan hem de şimdi hâkim mevkiinde bulunuşundan kendini bu mesele karşısında iki kat mes'ul sayıyordu. Böylece onu sefalete attı. Nekuldofun kalbine. çirkindir. Bu sırada mahkemeye her türlü fenalıkları yapmış ve nihayet katil ile itham edilmiş bir kadın geliyor. iyiliğe karşı .— 166 — mizı temin etmek lâzımdır. Fakat bütün bu çalışmaları neticesinde «yeni hayat» a götüren <Bâsü badelmevt» i hissettikçe temel ahlâk kanunlarım daha kuvvetle anlamağa başlıyor: Her mahlûku candan sevmek. Sibiryaya onunla gideceğini beyan ediyor. Ruso gibi. Son romanı olan «Resurrection. Kont için bu. uzun bir tecrübe ve uğraş• ma oluyor. Kadını. sathî. yakıcı samimiyetli. 6 — Netice: Tolstoy.Bâsü badelmevt» inde bunu tasvir eder. içinden atmıştır. Zengin ve münevver olan bu kont. Ve hatâsını tamir etmeği arıyor. Koğdu. Diğeri. hüküm giyen bu kadın evvelce ailesinin hizmetçisi idi. Normal düşütçe. egoist bir içtimaî nizamı idameye sky olup vicdanı tatmin etmediği ve bunun nefrete şayan bir komedi olduğu. bu hadiseyi tamamen tabiî bulur. zindanlarda arayıp bularak izdivaç teklif ediyor. Mahkûm olan kadın Sibirya zindanlarına sevkedlliyor. nedamet ateşleri içine düşüyor. Moskovada jürüiğe seçiliyor. fenalıktan daima çekinmek. Eserin kahramanı olan «Nekuldof». içtimaî yalanlara karşı en gür bağıran. içkiye düşkündür ve cemiyet onu. kendini zararlı bir kadının hizmetine hasretmek üzere hepsini terkediyor. büyük bir şahsiyet olup. trajik şefkatli.

gider.— 167 — eşsiz ihtiraslı bir ahlâkçıdır. Hürriyet deyirce anladığı şey: içtimaî konvansiyonun dar. Bunda ötedenberi gelmiş işleri yapmakla insan kendim faziletli ve iyi zanneder. İtalya Münihte dolaştı. Norveç. Bu . Ibsen de beşer hürriyetinden pek yüksek neticeler bekler. nihayet hâkîk! ahlâkı bulmasını tasvir eden dramları pek kuvvetlidir. miskin ve felce uğratan şeylerin tamamen zıddıdır. 1 — Hürriyet : Büyük romantiklerden Hügo ve Misele gibi. ferdin böyle basma kalıp ahlâka karşı isyan ederek. çok fakirlik çekti. Bu nevi ahlâka düşman olan Ibsenin. Ibsen [1828 — 1936] 1828 de doğan Nerveçli Ibsen. ve gittikçe gereneğin içine saplanır. dram şiirleriyle ûn kazanmazdan evvel. Edebiyatta romantizme saliktir. Donmuş ve tembel ruhları hareket ve hararete getirmek için haykırır. Sesi 19 uncu asrın en kuvvetli ve keskin ahiâk mayası ve samimiyete davet edicfsidir. Eserleri ahlâkîdir. Ibsene göte cemiyetlerin yarattığı ahlâk birtakım (batıla • prejüje) lerden ve hakikatte ahlâkî bir kıymeti ol* mayıp itiyatlardan doğan hal ve hareket kaidelerinden ibarettir.

tek başına kalmak pahasına da olsa itaat etmektir. Ibsen. Yoksa insanı bozmak ve ahlâksızlık yapmak değildir.. tamamen monoton. Bu vaziyet karşısında. Ibsen bu eserinde gösterir ki İnsanın . en iyi temsil eden eseri «Bebenin evi> adlı dramıdır... ve zannediyor ki vazifesi: bu zindandan kurtularak daha ziyade hareret ve hamle ile yaşamaktır. madd! ve dar egoizmi kırmak.— 168 — bapta ve cesaret: herkesle beraber (Çarşambadır Çar samba) demlyerek. Evinin içinde hayat. bir kere de kapısında < Burad? herkes. Bu adam. 2 — Ferdiyetçiliğin hudutları: Ibsenin bu hürriyetçiliğine bakıp ta insanı tamamen serbest bıraktığını ve intizamsız bir hürriyet ve anarşiye teşvik ettiğini zannetmiyelim. tıpkı c m s z bebeklerin varlığı gibi. bir fıçı gibi. Eserin başlıca şahsiyetleri (Helver ) ile karısı (Nora) dır. (Per Gynt).. Buna dair en güzel piyes: (Per Gynt) tir. tamamen basma kalıp ve batıl fikirlerle yoğrulmuş âdi bir insan. bu eserinde bizi bir kere yer altında yaşayan ve şiarları < Yalnız kendini kayır! . Bir mesele hakkında nasıl düşüneceği evvelden belli. Bu ruhî haleti.. kendi içine kapanır! > yazılı bir tımarhaneye götürür.. " Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin! ? mısraını şiar edinmektir. olan mahlûkların yanına. ancak kendi kalbinin derinliklerin* den kendiliğinden gelen hissiyata . karısının ruhunda bir is/an patlıyor. kendisini bütün arzu ve ihtiraslara kaptırmış bir egoisttir. Fert için hürriyet isteyişi ferdin büyük işler meydana getirmesi içindir. Bunun için başlıca iki şart lâzımdır: Birincisi.

Kütlenin kabul ettiği akideleri ve düzeltmek ve ve insanları gittikçe yanlış yoldan kurtarmak istfyenlere karşı. Ibsen. Bazen halk. bilâkis insanlıktan vazgeçerek. . Ibsenin kahramanlarından biri olan (Brand ) . bir çok ihtilalar olacaktır. Yoksa bu dışarıdan herhangibir nas (döğme) veya kanun ile verilemez. Maddi ve kaba huzuzata kat'iyyen gönlü akmaz. ikinci şart şudur: Ammenin kanaatları üstüne çtk mı ş olan ferdiyetçi. akdye ve seciye ferdiyetçidir ki. onları tamamen kaybetmek ve ıstıraba düşürmek demektir. Hakikî ferdiyetçi. henüz daha kanatları tüylenmemiş olanları uçurmak istemişti. Hsr fert ancak mufaza ve irade kuvveti iledir ki. henüz bir batılalardan siikinemiyen lere otoritesini kullanarak. her şeyden ruh kuvveti. zekâ ve iradesinin kuvvetine rağmen muvaffak olamadı. halk düşmanı na* zariyle bakar. ruhan derlenip toplanarak iç sükûnetine kavuşmağa sevkeden (amour de soi — kendine sevgi ve saygı) arasındaki zıddiyeti Jan Jak Ruso tamamen göstermişti. hayvanlığa inmesi demektir. hakikate ulaşa bilir. nefsine halcim olma. " siz benim gibi yükselin! „ dememelidir. halk aşıklarına. (Vahşi Ördek) eseri bunu temsil eder. hislerde sebat ve iç sükûneti ister. kütle maalesef soğuktur. Kütle ile yüksek şahsiyetler arasında bu noktadan. Sebebi. nura tahammül edebilmek üzere birdenbire ve en kuvvetle tenvire çalışmak.— 169 — zevke tabiî kaprislerine bi/akması. Bunun faydasi olmaz. Çok zarif ruhları. ayni dersi yenilemiştir. Her türlü kibir gururlara sayısız can sıkıntılarına sebep olan (atnour propre — izzet-i nefis) ile. dolgan ve ahenkli bir insan hayatı yaşamak değil.

can ve gönüllerimizi birleştirerek temizleme işine baş vuralım. bütün ruhları tutuşturabilecek. Çelik bir iradesi var.— 170 — 3 — İrade kahramanı Hakikate. kararsızlığı alaşağı edelim. kıskançlığa kurban gitmek üzeredirler. hasisliğe. geliniz bana! ruhlarımızı bîrbirne dayıyarak. Her şey dökülüp saçıldığı perişan olduğu halde o bütündür. (Bebek evi) zindanı. Bîr tunç levha olmak. Yeni gelen Pastur Brand. en benzer surette. Büyük işlere şahlanıyor. Bu dram. egoizm tuzağına düşmemek. Küçüklerde de büyüklerde de aynidir. Ey benim doğduğum bu derelerde güç bir hayat yaşıyan insanlar. yalanı susturalım ve genç bir arslan olan iradeyi uyandıralım. açlığa. icabında. 1864 Slesvİg muharebesinden sonra. politikanın adiliği ve darlığı tesirile yazılmıştır. tek başına ulaşabilmek. Herkes için tek bir gaye vardır. kahramanca hare* ketlere susamış bir adam. bu zavallı sürüyü bu sefil ve acıklı vaziyette tutmak için onları itiyat ve akideleri içinde hapsetmekten başka hiçbir şey düşünmüyor. bir alev gibi beliriyor. Başlarına geçmiş olan mahdut kafalı adam köy ağası. Onun istediği kahramanın portresini. yaşatan da iradedir. kendi ulaştığı yüksek noktaya kütleyi maharetle çekmeği bilmek: fşte Ibsenin aradığı kahraman. en sönük renklerle tasvir edilmiştir. Burada harap bir köyün evleri falegierin gölgesine sıkışmıştır. belki (Brand) eserinde görürüz. bu durgun muhitte. burada boğucu ve hüzünlü bir peyizaj ile yerini değiştirmiştir: Buzlu sisler arasında kaybolmuş bir Norveç fiyort1]'. Bunda alelade hayat. Nursuz bir hayat yaşamaktan nefret ediyor: «İnsanı hür kılan da. Burada yaşıyan fakir balıkçılar. bunun üstüne Tanrı ne isterse yazar» .

öyle hareket ediyor. Hasılı Brandın hayatı yüksek bir manevî inkilâp yapmak teşebbüslerîle dolu. dirik.. her günkü maddî ihtiyaçlarının ardından koşmağa başlıyorlar. dar ve miskin akidelerinden. en yüce tepelere çıkarmak) istiyor.. Brand düaünöyör ki ruhları uyandırmak için hal ve harekette çok sağlam olmak lâzımdır. Muhit. diyor. Fakat çürük bir niyet. tik hükümranlık. insanları.. evvelâ orun ardından gitmeğe niyetlenmiş görünüyor. fatihlerin idi: Maddî ve askeiî kuvvete . Fiyordun sert iklimine dayanamıyacağını doktorlar. kendisini taklit etmesini istedi.. lâkin sonu muvaffakiyetsizlik. söyliyorlar. ölüm döşeğinde olan anasını hasisliğinden vazgeçmediği için ziyarete gitmiyor. Brand. bir avalanş altında öiüp kalıyor. yüksek ahlâkî hakikatlere taptırmak (şiir Iisanıle. köy ağası arkalarından yetişiyor: "Koşun. 4 — Üçüncü hükümranlık: Bununla beraber ibsenin son sözü bedbinane değildir. sürüler ile balık geldi!.. evvelâ kendini iyi karşılıyor.. fakat imkânı olmıyan bir şahlanma istemesiyle kendini mahvetti: Bütün kütlenin. beşeriyetin daha şerefli devresi geleceğine bir (üçüncü hükümranlığa) inanır. o vazifesinin başından ayrılıp gitmeği reddediyor ve çocuğunu kurban veriyor. Yalnız bunu pek mübhem tasvir etmiştir. Ha bire gayret. Büyük romantik şairler gibi lbsen de. kendini dinleyen insanları. cesur ve temiz adam yapmak istiyor.— 171 Brand. Biraz daha ilerleyip yorulunca. Tek başına kalan Brand. Yola dizilip tepeye doğru çıkmağa başlayınca. yol biraz güçleşir güçleşmez kütlede cesaretsizlik ve mırıldanma başlıyor. Amma sonra ıstırap ve fedakârlık devresi geliyor. Hasta düsen çocuğunun. Kütle. dar ve maddeci kiliseden kurtararak onları ebedi.. mükemmel bir (adam) olmağı bildi. Kütle tepeden koşa koşa iniyor. O.

Kalplerde ve ruhlardı derin bir İtaat itiyadı bıraktı.. içleri ne ise dışları da öyle olmağı aramalılar. ferdin kendi içinden gelmelidir: haricî bir iknadan değil. Tanıma ağacı. haz ve meserreti. Bugünün insanları. . (Apotre — Havari) lerîn idi.- 172 - dayanıyordu. Amma memzuç olurlarsa en dolgun bir hayat yaşamış oluruz: O zaman ruh alevlenir ve enerji uyanır. Ancak bu suretledir ki hakikî insaniyeti yaratabileceklerdir. kahramanlık Burada Ibsenin kastettiği saadet. Çünkü. derunî hürriyet hissini tam bir surette inkişaf ettirme» liler. Onlarda işte bundan muvaffak olamadı. Her iki nevi de tek basma hâkim olunca bizi gaflette bırakır. kal1 i ifadelerle tercemeye imkân yok. Bu ikisinin birleşmesinden yalnız ferdî değil saadet ve bahtiyarlık ta doğar. Bu büyük ülküyü kim reaüze edecsk? lbsen: "Tanıma ağacı ile salip ağacının birleşmesi. ve sonra beşeriyeti düşürdü. Ibsenin şairane teşbihlerini. mert ve ahenkli bir ruha malikiyet mi? Bunu pek iyi seçemedik. Bunnnla lbsen belki şunu demek istiyor: tasanın kalbinde kibir ve haz hüküm sürerse insanı bozar. daha doğrusu bunların en iyileri. diyor. hîr zaman her yerde vicdanlarının iyi ve doğru dediği şeyi istemeli ve bu adalet hissine göre hareket etmeği bilmeliler. kimseye boyun eğmemeyi bilen. Yalnız ıstırap İse kansızlaştırır. maddî realiteler mi? Yoksa sadece: Saadeti felâketlerle çarpışmakta bulan ve kendi kendine kâfi gelmeği. salip ağacı ise ıstırap ve fedakârlığı temsil ediyor. Bunlar hal ve hareketletile takdire değer insanlardı amma bunlar unuttular ki iradelerin kuvvetlenmesi ve ilerilemesi. kinci hükümranlık. kuvvet.

hakikatte ferdiyetçi değildirler. Ülküsünü realize etmcsile. Kollej ve üniversitede iyi tahsil etti. Ibsenin kahramanı ise ne baştır. Ve bütün insaniyeti temsil ve ona hizmet edeceklerdir. ne hizmet edicidir. ( Rosetti) gibi şairler : ( Burn e j o v e s ) gibi ressamlarla dostluğu varch. kendi kalplerine doğan vazifeye misyoner varlıklarını vakfedeceklerdir. Biihassa (Ruskin) in tesiri aifrnda kaldî. fıtıî mevhibelerin tenevvüu. Çünkü kahramanları. İçtimaî yalanlar arasında temiz ve gürbüz bir kuvvet ve (ferdî yükselme) imkânının canlı bir hücceti şeklinde yükselir. Rahipliğe girecekti: vazgeçti. fçi ne ise dışı o OIÎ çaktır. 1 — Hayatı ve eseri 1834 te orta halli bir aileden dünyaya geldi. Vaziyetterinde ve tiklilerinde tamamen samimîdir. I§ci şâir ve muharrirdir. fikren müstakildir. Şairliğe döndü. Vilyam Moris ( 1834 1899 ) Vilyam Morİ5. âlicenabane faliyetlf.— 173 — 5 — Netice: Fransız romantikleri. örnek ve yüksek bir insan olmuştur. ateşli nikbinliği ile dikkate şayandır. ve bunun başlıca fikir- .

iş. Moris tarafındın tekrar basılan bir eser de ( Toris Mor) un " Ütopi. Moris. Basacağı kitapların tipoğrafini ve resimlerini kendi yapıyordu. Moris te şuna kanidir k>. Bütüı bu işleri yanında. Teknik o kadar ilerledi ki işçiyi. Ostadı Ruskin gibi. ihtirasla. bir kölelik ve alçaltıcı bir şey oldu. bundan cesaret alarak.. sidir. benimsedi. çok ün kazandı. fabrika larin . konferans vermeğe ve halk terbiyesi için çalışmağa da vakit bulabiliyordu. Böylece. Uzun. Şiirler ve hikâyeler yazmakla beraber resme ve yağlı boyaya da çalışıyordu. ve müstakil bir hayattan sonra 1899 da öldü. 1891 de „ Hiç bir yer. yapılmağa değer bir iş değildir. Buna biraz sonra ('•kırmızı ev) denildi. Ona en ziyade nüfuz edenlerden biri (Moris) tir. Bir kaç arkadaşı ile beraber bir (tezyini sanatlar) evi açtı.. < Kırmızı ev > büyük muvaffekiyet kazandı. Buna ilâç olmak üzere sosyalist doktrinlerin . insan için en büyük bedbahtlık: sevmeği işi yapmak mecburiyetinde kalmaktır. Bu işlerle beraber eserler de yazıyordu. 10 uncu asn işgal eden en mühim meselelerden biridir. dıvar resimleri. Heyecanlı ve genç ruhlu bir adamdı. 2 — içtimaî mesele ve sanat Sanat ve güzellik ahlâkının ne olduğunu (Ruskîn) de görmüştük. Renkli camlar. insanların uzaklaştırıcı çirkin ve karanlık nokta* lanna attı. halı ressamlığı ve saire yapılıyordu.— 174 — lerini. çalışkan. Burada evlerin ve resmî binaların tezyin işlerile uğraşıyordu. Bu mesele. Halbuki bu hal Makinecilik ve seri hayatına girdiğinden itibaren her yerde hemen bir kaide gibi oldu. ve ( Kelmscott) da bir matbaa ve bir de kitabçı dükkânı açtı. " Sevinç ile yapılım* yan herhangibir iş. kitabını yazdı ki bununla ütopistler sırasına girdi. kitabettik yapmağa özendi.

Bu da encak en mütevazi işin de artistik bir surette yapılması ile mümkündür. halk sanat. O zaman tngilterede bunu yapmak. güzelliğin az çok bir ifadesi olur. sulh ve saadetin kaynağı. muesır bir muharriri şu formülünü : " iş bu. bütün içtimaî meselelerin bununla halledilip biteceğini zannediyor değildi. yeniden bir sevinç kaynağı yapmaktır. zevk ve zekâ ile yapılma ğa müsait bir yeri vardır. > Diyor. Altın. kıymetli kumaş ve saire gibi maddî lükslerin yerine. Buna varabilmek için artist ite el sanatları sahihleri arasındaki duvarı kaldırmak lâzımdır. İnsan. Moris'in öne sür* düğü fikir: işi. inci. Sanat. sanattan istifade edebilir. „ yok etmektedir. Ve bu sayede amele de. Moris. Fakat el sanatları yaptıkları şeyler de amelî ve kullanılan peyler olmalıdır. bir işi zevk duyarak yaparsa onda şahsî bir tam g ası olur. ve yükseltici. İçtimaî sanat.— 175 — öne sürdüğü şey: menfaatin ilgasıdır. işine karşı insanın duyduğu zevkten ibarettir. hayat verici bir Hümanizmin vasıtası olacaktır. Böyle olduğundan itibaren sanat eserlerin müşterileri çoğalır ve eJ işlerine ve sanatlarına güzellik girer. hakkını almış olur. Bunun içindir ki meslek! ter* biyeye ve bilhassa resme çok ehemmiyet verir. demokratlaştırılmış olur. eğlence değil. Sanat. mahirânebir iş ile meydana gelebilecek gayet ucuz bir şey üzsrine yapılacak şekil kaim olmalıdır. ve o iş. Ruskinden soma Moriste: < Sanat. Morise göre her sanatın. Nihayet İngiliz sosyalist partisine girdi. ucuzca. bu suretle aristokrasiye münhasır kalmaktan kurtulur. Herkes. bü - .

. Ve o gece modem hayatın çirkinliğinden. hürriyetin ve genişliğin tadı tadılıyor.. çünkü hepsi mesuddurlar. hararetli ve mübhem geçmiş. müstakbel sosyeteye aid bir ütopi lomanının bir kaç faslı gibi gösterir. takat içinde yaşanılan muhit: Sevinç. iktisadî ve siyasî meseleler de var. Her şeyde ahenk ve güzellik var. Bunlar bir filozofun mülâhazaları değil bir artistin rüyasidir. sıhhatli ve güzeldirler^ Tem'z giyinmişlerdir. Blâkis hürmete değer iştir. Bu realiteden. Evlerinin ve erkeklerinin işlerini kendileri görüyorlar. eserini Moris. Bununla beraber Morisin sosyalizmi. insanların hepsi. Bu «misafirler evi» rsde. meselenin can evi elmalıdır. hayal ve rüya âlemine kaçıyor ve o zaman bu «Hiç bir yerde. Münakaşa. halk teibiyesinden ibarettir. ziya ve güzellik muhiti olacakar.— 176 — yük bfr cesaretti. Şehirlerin içinde dumanlı fabrika bacaları yok.. ve hazinliğînden canı sıkılıyor. Bütün bu nevi eserlerde görüldüğü veçhile. Çünkü ev işi. Morisindir: «Tasalı insanlar arasında çabuk ihtiyarlanır. Bu da gösteriyor ki ona göre içtimaî meselenin sanat yüzünü halletmek kâfi değildir. romanına eğlenceli bir mukaddeme ile girer: Bir akşam. Şu güzel tâbir. baş döndürücü süratinden. genç görülüyor. Açık gökte güneşin tatlı ve ilik bir harareti ile insanın içi neşe ile doluyor. Moris.» kitabını yazıyor.. 3 — "Hiç bir yer.. Müellifin evi de «misafirler evi» oluyor. bir dostu ile müstakbel sosyete hakkında konuşmuşlar. > İnsanlar. Sonra balık istifi gibi yer altı trenine binip evine gitmiş. ve bu terbiyede zevki yükseltmek isi. geçtikleri yerlere küçük lavanta çiçeği dalları saçıyorlar. âdi bir iş değildir. hâkim fikir: Müşterek hayatta ve bütün vatandaşların tam müsavatıdır. Zarif bir surette dıralara bürünmüş kadınlar.

İmal ettiği şeyleri de neşe içinde imal edeı. Rusonun (ETHI) I gibi bir terbiye eski mânada mektep yok. Kezalik başka bîr grup . Evlerin içleri de temizlik. insanda çalışma zevkini azaltmaz. Seciyesi ve şahsî zevki. Cinayetlerin çoğu yok olmuştur. 12 . Evler. > Morisin yeni şehri. biraz yapıcılık ve marangozluk öğreneceklerdir. ormanlarda küçük midilli beygirler üstünden sıçramak. Çünkü o. bugünkü «Septe Jarden» tipidir.. ot biçmek.kuvvet ve*meharetlerini göstermek için. grup ormanlarda. halkta yeniden sıhhî bir muvazene tesis etmiştir. içindedir. Kendi kendilerine yüzmek. ahenk ve güzellik örneği. her iş hoşuna gidecektir. plajlarda oynıyacaklar. birleşmesi lâzımgelen işçiler birleşerek çalışmaktadırlar. kır larda. bahçeler. Ve köyler şen ve şataret içine gömülmüştür. Evin ön tarafım tezyin bile bir sanat eseridir. hayatın kendisidir. Çocuklar. herhangi bir iş icabt.. Herkes.— 177 -Bundan başka «bir hanım için evini maharetli tanzim edebilmek bir zevktir. tutacağı işi tayinde serbest olacak. çünkü ayrıca dinlenme için kâfi zamanı ve geliri vardır. Birtakım "birleşmiş atölyeler. Şehirlerden köye dönüş. * Morise göre şahsi mülkiyetin ilgas'. Bu suretle her iş hoşa giden bir idman olacaktır ve hiç kimse bundan çekinecek değildir. yaptığı işde görülecektir. Yeni adamın. grup. Böyle kendiliklerinden bir çok şeyler öğrenmiş olacaklardır. Çocuklar.bir yolun tamiri ile meşguldür.. hürriyet içinde ve oyun ile terbiye edilecektir. hakikî ihtiyaçlarını bilir ve yalnız faydalı olan şeyleri imal eder. de var ki buralarda. "işin mükâfatı. Gönül arzusile ve hürriyet ile olunca iş -oıta zamandaki gibi angarya değil. Bu taktirde işçilerin gayretini arttırmak için bi takım mükâfatlar ihdasına lüzum kalmıyacaktır. sevimli olur. Ceza F..

sanat üzerine olan fikirleri ilâ sosyetenin düşkünKiğü sebebi üzerine olan fikridir. Amma o. Fakat Mbris. derin bu surette gayri ahlâkîdir. bir sistem hahne koyacak kadar fikir kuvveti gösterememiştir. bunu i. Feriler arasındaki musavalsızük nasıl yok olmuş İse milletler arasndaki rekabet te yok oinsu^. lükse karşı mistik bir fesahat iie soz söylemekle kahniştt. dikkate değer şey. iş iie makine arasındaki ahenksizlik iie bir de büyük mikyasta istihsal hırsıdır. Morise göre bu düşkünlüğün sebebi. Moristen evvel Ruskin de bu mealde fikirler öne sürmüştü.— 178 - kalmamış. bugünkü (teknik rasyonalizasyon) karşısında masal gibi kalsa bile onun şu kanaati her zaman dikkat ve hürmete şayan kalacaktır: " Eğer is.İle gösterdi. . tahammül edilemez bir şey olmuş. insanı boğmağa ve hayatını çirkinleştirmeğe sebep oluyorsa o iş. Yalnız moriste. bu rüyalarını. 4 — Netice Bu mucizelerin nasıl usule geldiğini Moristen sortnıyalım. Mes'ut ve neşeli ve " şahsî serveti atıp saadete kavuşmuş olan bu insanlar. umumî sahada. Morisin sözleri. csza fikri bile. Çünkü o da. O. bunların rüya olduğunu saylıyor. tabiî bir faaliyet ve bahtiyarlık sevinci içinde bir arkadaşlık hayatı yaşamaktadır.

1902 de bir Psikolojik izahlar şaheseri olan (Varicties of Religions Expeiiencis = Dinî tecrübe başlıkları) nı yayınladı. Ceymis. Felsefeyi şöyle tarif eder: Eşya hakkında en iyi anlaşılabilecek bir şekilde düşünmek. ilk önce Anotomi. Babası mistik bir filozoftu. 1872 den itibaren ölümüne kadar ( 1910 ) burada hocalık etti. 1842 de (Ncwyork) da dünyaya geldi. Felsefî ilk eseri ( The will to belive = inanmak iradesi 1897 ) idi. Ceymis'e göre.— 179 — W . Fransada ( Şarko ) ve diğer akü hastalıkları mütehassıslarının derslerime devam ettiler. Hanrı. FiziyoIoji ve nihayet felsefe hocalığı. Ameri kaya dönerek. Psikoloji olaylarını. = Master Degri ) sini 1870 de Harvard Üniversitesinden aldı. . Kendinden bir yaş küçük olan kardeşi ( Hanri ) ile beraber Fr an saya tahsile geldiler. D . 1900 den sonra yalnız Felsefe ile uğraştı. Amer ikada hiç bir filozofun elde edemediği başarı ve halk arasında ün kazandı. İngilterede kalarak nihayet ingiliz vatandaşı oldu Vilyam. I89O da yazdığı ( Psikoloji) si. genç Amerikan devletinin ruhunu pek iyi kavrayıp ona en uygun bir şekilde hitap etmeyi bildi. Ceymis (1842 — 1910) Vilyam Ceymis. ( M . ince ve renkli tahliller yapma merakı onu Felsefeye çekip götürdü. anatomi ve fizik ötesi tahlillerle doludur. Fizik ötesi demek: eşyayı en açık bir tarzda düşünebilme çalışmaları demektir.

Cermen Fizik ötesinin Pedantesk terimlerini hiç sevmez. Akım.— 180 — 1907 de mejhur ( Pragmatizm ) ni 1909 da ( A Pluralîsttc Univers — Çoklu kâinat ) île ( Hakikatin mânası ) Ölümünden bir yıl sonra 1911de ( Bazî Felsefe meşeleri ) 1912 dr de ( Radikal Amprizm denemeleri ) çıktı. . onun karanlıklar içinde dolaşmayı sevmesinden değil. Bu akım içinde fikirler meselâ kandaki yuvarlaklar gibi geçmektedir.ki eşyayı yan yana gelmiş ayrı ayrı fikirler olmak üzere alırlar. Ceymis. eşyanın .bir mutâsıdır. aktüalite ve reaHte aşkıdır ki Ceymisl pragmatizme çekip götürmüştür. . Tahlile ben de oradan başlıyacağım. Hiyum'un sandığı gribi sadece ayrı fikirleri kavrayıp yansıtmakla kalmaz. Ceymis'e göre bu. lems ve kalıp şeklinde . Fransız Ekolünün apaçıklığına vurgun olan Ceymis.koku. Her şeyi bir döküm ve mâna içinde götür. fikri : haricî ve maddî realitenin bir aynası gibi kabul etmesindendir.Fizik ve Kimyanın bir kopyasından ibarettir. Felsefesini bilhassa bu son eserinde en açık anlatmıştır. bazılarının sandığından çok daha ziyade İyi bir aynadır . (Haris) ve başkaları Hegel felsefesini Amerikaya sokmak istediklerinde. Düşünce bir akımdır. bir nisbetler sistemidir. bunu sokmamak için tıpkı bir hastalığa karşı uğraşan karan- . Pragmatizm Ceymis'in düşüncesi ddma eşya üzerindedir. Fikir ve duyguların bir devamlı akımıdır. Eski ingiliz atomcu Psikoloji. Bu meselede işe psikoloji ile başlamış ise bu. Bu dokum. Araçsızlık.

— 181 — na doktorları ve memurları gibi uğraktı. bir tecrübenin formülleşmesi. iyilik ve güzellik gibi. Hayat yolunda iyi olan her şey. (hakikat) de: objektif bir nisbettir. 1878 de ( Ch. bîr fikrin menşeini arayacak y&rde. O Felsefeye : " Bir kuru lâf harmanı „ der. (objektif nesnel) hakikat olarak alınır. geniş ve uzun vadeliliği de içine alır. Yoksa herhangibir nesnenin kopyaları değildir. (hakikat) in yeni bir tarifini yaptı. bunu felsefenin temeli olarak almıştır. Hakikat demek. Varılacak özel neticelerin önceden doğru hesaplanmasıdır. pratik hayata uygun ve başarılı olması demektir. aynı zamanda hakikattir de." Pragmatizm. (Uygunluk). Peirce ) in „ Fikirlerimizi nasıl vâzıhlaştinrız?» başlıklı bir makalesinde: «Bir fikrin doğruluğunu anlamak için onun bir iş. Ceymis. (Spinoza). düşüncelerimiz için uygun olan şey de hakikattir. Nasıl ki (hükümler) ve (zaruretler) de böyle bir nispet meselesidir. . Eski fizik ötesi problemlerini bu mehenge vurmağı sınadı. Ceymis. Bunlar Öyieaçık mâna kazanmışoldular ki sanki Eflâtun'un meşhur mağarasından bir öğle güneşi altıea çıktılar. onun meydana getiidiği neticelere bakar. Tabiat kanunları. Hakikat (iyi) nin bir türlüsü olup ondan tamamen ayrı bir sınıf değildir. işte bu ilkeye sarıldı. Ceymis. «demişti. bundan ilhanı alarak. "Nasıl hal ve hareketimiz için uygun olan yolun adı (doğruluk) sa. Yoksa sonu gelmez münakaşalardan başka bir şey çıkmaz. ebedî ve değişmez. Ceymis. Bu da şüphesiz ki faydasız bir şey demektir. meydana getirtip getirtmediğine bakmalıyız. Onları bu mehenge vurunca bir kimyevî tertipten elektrik akımı geçirmek gibi bir hal oldu.

iradesine sahip mî? — Elbette.— 182 — Pragmatizm. Burhanları bizi dikte eden. beşer hürriyetini kabul ederler. İnsan. kategoriler.. Bu suretle o. Darvenizm: menşe nedir? (Neblöz) lere daldı. neticelere. Böyle ikisini armonize edebilecek bir fehefe var mı? Ceymis. hadiselere kıymet ikinciden. Skolâstik: Eşyanın mahiyeti nedir sorusunun cevabını aradı. Zaruretleri dikte eden burhanlar değildir. sorusuna cevap aradı. geleceğe ve aksiyona çevirmiştir. Determinizim'i reddetmede birinci olmak üzere ikisi karmasidir. karemser ve septikdirler. zaruretlerdir. FataÜst. iyimser ve münisttirler.. meyvelere bakar. 2 — Sert ruhlular: dinsiz ve materyalisttirler. İdealist. Bazt meydana vermede mizaçtan mizaçlar da bu ikisinden birer parça katılarak gelmiştir. bunu kurmağa uğraşmıştır. filân ve falan felsefeyi kabul ediyorsa bu (nesnel gerçek) i elde ettiğinden değil bünye ve mizacına uygun geliyor da ondan. düşüncenin yönünü. ilkeler. — İnsan. karanlıklarda dalıp kayboldu. . Mizaçlar bu bapta iki türlüdür: 1 — Yumuşak ruhlular: dindarlığa mütemayildirler. zarurî farz olunanlar üstünden aşarak da sona. Zira Determinizmce inanacak olursak Hint mistiklerinden farkımız olmaz. Meselâ Ceymis. Ploralistik. Pragmatizm: (sonu ne?) yi aradı. Belirgin ve dağişmez nasları.

yani: Kâinata.. Tanrıya iman pek mühimdir. muhit ve zaman) a vererek ferde kıymet vermemesini. gibi (tabiatle mücadele) de harcamahdtrlar. bir uçsuz bucaksız sergüzeşt sahası g-ibi alsın. Halbuki bunu asıl: Gene toprak açma. ferddir. insanı iğnelesin. fırtına ile batmış bu sahilde gömülü bir . hattâ felsefe bile bir vasıtadır. Tehlikelere ve başarısızlıklara rağmen cesaretle ilerleme telâkkisini eski Yunanlılardan kalma bir anıt taş üzerindeki yazı pek güzel açıklar: «Gemisi. doğru bulmaz. Her şey. Diğer taraftan öyle bir felsefe lâzımdır ki kâinatı bir (şema) gibi değil. (Tain) in her terakkiyi: (ırk.— 183 — Eğer sürmekte olduğumuz yaşatabilecek bir hayat varsa. Bu ihtiyat enerjiyi insanlar ve milletler. her türlü dinlerdeki insanların tecrübelerini (Dinî tecrübeler) adındaki eserinde göstermiştir. Ceymis'e göre her insanda gerek ferd. manevî öte hayata inanır. daha iyi ha- Onları almalıyız. hayattan daha iyisini Eğer bizi bu sürmekte olduğumuzdan yata ulaştıran bîr fikir varsa. öyle bir hükümet lâzımdır k(. der. bataklık kurutma. Bunu ispatlamak için Ceymis. Uyanık olma ve ahlâki hayat için.. gerek cemiyet için ayrıca ihtiyat enerji daima vardır. muharebelere harcamaktadırlar. bir çok mağlûbiyetler ve başarısızlıklarla dolu olmasına rağmen başarı ve zafer elde etmeği bilen insanlara. bunları vereceği telâkkisini ilham ederek. Ceytnis. kanal kurma. Ceymis. ona göre esas. vazifesinin ferdlere hizmet olduğunu iyi kavrasın ve yapsın.

Cemis'in yaaşdıği günlerdeki Amerikan hayatını aksettirmektedir. ingiliz tecrüfcî felsefesinde Ve Amerikan hayat telkinlerinde Jdir. Akıl ve mantıkla vanlamiyan.— 184 — gemici size-yelken açmağı tavsiye ediyor ı Birçok cesur gemiler . . Denebilecek bir şans. (The Wıll to blieve — inanmak iradesi) ile vardı. son zamanın ilim . ölmezden biraz öce yazarak masasının üstünde bulunan şu yazısı pek iyi anlatmaktadır: Kesin bir hükt"m ve netice yok.biz burada batarken • Fıttinaya mukavemet etmektedirler. (Con Doi) der ki: Kâinatı bir (olup bitmiş) bir şey gibi değil de bir şans sahnesi gibi almak. Her şeyin değerini (geniş fayda) ile ölçen (umumî menfaat) felsefesinde. Ceymis. Prağmatizm'in kökü: Kant'ın amelî aklında. ve tavsiye edilebilecek bir öğüt yok. Bunu.» Pragmatizm. Zaten birkat'î hüküm var mı ki ona dayanarak biz de bir neticeye varabilelim? (8u. Bakon'un tecrübî ingiliz felsefesini bir kere daha hayatta kendisine çevirmek istemiştir. Aliaha ısmarladık. Hoşça kaim. Darvin'in: (En lâyık olan yaşayacaktır) mda. budur). Şopenhavr'm (irade) sinde. Yoksa felsefenin eski (Hakikatin ne olduğu meselesini) hal ettiğine kendide kani değildir.din mücadelesinde Kant ve Bergson gibi • Materyalizmin elinden dini kurtarmağa çalışmıştır. İnsanın mukadderi hakkındaki bu büyük hakikate (Ceymis). ve çevirmiştir.

modern devrin ileri olduğunu ve daha da ilerlemekte olduğunu söyler. Son Almanyamn da en büyük muharrirlerindendir. fen ve tekniğin inkişafı diye övündüğü şeyler . Nicenin hayatı. Sonraları aralarında Şiddetli kalem münakaşaları oldu. vatandaşlarını yükseltmekten ziyade bozup alçalttığını söyler. inzivada. onun (Bayrot) itak muvaffakiyetini. Yaşadığı devir hakkında Egoizm. Vağner'i ilk evvel âdeta perestiş ediyordu. Bütün felsefesini bu fikir üstüne kurar. bir insanı kibre düşürecek .•— 185 — Niçe (1844 — 1900) Üniversite prefösörlüğü ile işe başlıyan Niçe. yorgun ve uyuşmuş bir milleti uyandıracak hakikî bir din prensibi görüyordu. korkaklık devri» der.1871 Alman muzafferiyetinin. maddî refaha daldıkça o. bayağılık. 1870 . bu maddî ve adi zenginliğin altında . sebebi bu büyük dâhinin sıfatında. Felsefesi. ( Vağner ) ile ilk evvel hürmetkar bir dostluk içinde yaşadı. hakikî enerji ve kahramanane büyüklük yoksulluğu görmektedir. modern Avrupa üzerine en derin bir tesir yapmıştır. asıl ilerlemenin bu olmadığını cesaretle bağırmıştır. eski yunan edebiyatını derin mütalâa ve tetkikten sonra kendine mahsus bir Felsefe öne sürdü. ve neticelerinde 1870 ten sonra verdi. hastalıkla ve ıstıraplar içinde ve nihayet deli olmakla bitti. iikrinde iseler de Niçe . 1 — Gerileme fikri: Niceye göre avrupa gerilemektedir. Bir çok insanların avamın . Sonradan Vağnerden nefret etmesi. Müelliflerin çoğu. fenalığı şümullendirmekten başka bir şey değildir Almanya.

Devrimiz en düşük devirdir. Saadet nedir? — Bir mukavemeti yenme ve kudretin arttığını duymadır. 2 — Beşerin ülküsü: Bu halde gâb ilerliyen bu hayatin mânası nedii? Şimdi kendinden bazı parçalan alalım: "İyi nedir? — İnsanda. maalesef.. İşte insana muhabbetimizin birinci prensibi. bilhassa İtalyan intibah devrpsidir.. hıristlyanlığm meş'um ve iğiâl ettirici tesirlerini zamanımızda dahi devam ettirmektedir. Zaifler ve geriler mahvoisun. Nıçe hıristiyanlığın en büyük düşmanıdır.— 186 — kadar tantanalı ve bunda merkantil bir zihniyet görmesindedir.. Fena nedir? — Kökü zâfta olan her şey. der. inişli çıkışlıdır.. Lüter diriltti» der. fakat daha ziyade kudret sahibi olmayı arama. . eski Yunan ile Rönesans devresi. Zaitlere ve gerilere yardım etmek mi? — Bundan daha zararlı bir şey var mı? Zaiftere ve deklâselere yardımı emreden hiristiyanlıktan daha muzir bir şey yoktur. Üstün devirler. Bulunduğu halden memnun olma değil. gene gelecektir. irade ve kudreti yükselten her şeydir. fakat harp. Beşerin hayatı. «Batıyordu amtna. nura doğru çıkmanın yollarını gösterir. Felsefesinde. Her şeyden evvel sulh değil. Ona göre demokrasi ve hürriyet gibi modern fikirler. Niceye göre beşeriyetin büyük devresi.. Miskin faziletli değil fakat değerli ve yüksek kıymetli olma. böylece. hırîstiyanhk ile başlamıştır. En fena bozulma.. Fakat Nicenin bir de (ebedî dönüş) nazariyesi vardır.

Fakat bu mertebeye yükselmek: pek asîl ruhlu kahramanlara. pek pahalıya mal oldu: Bunlar.. dünyanın gürbüzleri. Fakat beşeriyete bu. sürünün bu (küçük faziletleri). Hıristiyanlığın yaptığı işte budur. hür. fenne ve beşerin fennî mazisine karşı heyecan.. istibdada boyun eğmemek. adam oğlunun en değerli vasıflarının kıymetini düşürdüler. insanı kendi kendini mahvetmeğe kadar götürdüler. (mes'ut olma)haklarından . Birinciler. (fevkalbeşer) lere nasip olur. Koyun kafalılık ve yumuşaklık bu dereceye çıkarılınca bu dünyada şöyle dursun. samimî. Bu.— 187 "İtalyan Rönessans'ı. 'İsaHa veya onun havarisi (Pol) da sevmediğim şudur: Küçük irsanlarm kafalarına öyle şeyler doldurulur ki sanki onların (küçük faziletlerinin) bir ehemmiyeti varmış. kültür zaferi. sathîlikten Ve gösterişten nefret. ikinciler hastalarıdır. şahsî hürriyet. Hıristiyanlığın. onları birtakım rüyalara sevketmek ve aldatmak demektir. kendilerini her gün biraz daha en kvvetli ve en yüksek yapmağa uğraşan bir (güzideler zümres') dir. Bunu. modern medeniyetin bütün müsbet şekillerini ihtiva ediyordu: tefekkür hürriyeti. "Yer yüzünün en güzel çiçekleri: kuvvetli. insanı asla (ebedî hayata) ulaştıramaz. kudıettileri. 8u kahramanların işlerile zaif ruhluların ve kölelerin {küçük faziletlerim) mukayese etmeğe kalkmak.. doğru fikirlere hararetle sarılmak. Beşerin tekâmülü için insanları asiller ve köleler diye ikiye ayırır. pek ateşli anlatır: "Gürbüzlerin. cesaret ve kahramanlık meylinin yolunu sapıttırdılar. her fenalığa rağmen. on asır süren orta zamanın. en son vardığı altın devir idi.. ahır ette bile hiç bir şey beklenemez.

Egoistliğe gelince: Niceye göre. gittikçe yükselen bir insaniyet meydana getirecektir. onlarla karışmaması lâzımdır. Buna ulaşmak için. coşkundur. 1 — İnsandan nefret etmeden.. Yahut bizden ayrılıp inzivaya çekiliniz. öyle ise. der. İyi arkadaş. artık filozof gibi değil. bırakınız temiz hava girsin. Hastahaneierle timaı han eleri. şairanedir. Hastaların gürbüzleri de hasta yapmasına meydan verilmemelidir. işte ancak böylelikledir ki kendimizi —hiç olmazsa bir müddet— bizi tehdit eden iki müthiş bulaşık hastalıktan koruyabiliriz. ya bizim arkadaşımız olunuz.. 3 — Fevkalbeşer. medeniyet üe komşu yapmayınız. Dostlar. yer yüzünde en yüksek noktai nazar bu olmalıdır. Burada sesinin tonu. evvelâ gürbüzlerin hastalardan ayrılması. Fakat şunu ilâve etmek şartiyie ki bundan (ferdî cehd) mânası anlaşılsın. neticede itiraf eder.: sert kavgacı ve egoist görünür. İlk bakışta bu ahlâk. Vakıa sertliğini. anonim ve teknik bir muharebe değil. Bununla Nicenin pek meşhur (fevkalbeşer) meselesine geliyoruz ki bu (üst insanlar). Kavgacılığı da doğrudur. bilâkis bir fazilettir: Bu seçme. bugünkü beşeriyetin yirine kaim olacaktır. Muakis kutuptan . bir gerinin hastanm ve zaifin egoistliğe hakkı yoktur. çünkü böyle olmak zarurîdir. Liriktir. Kollektif.— 188 — şüphelenmesi ne büyük ve ne meş'um bir hatâdır. Bu tersine dönmüş dünya kahrolsun! bu utanılacak derecede yumuşamış hisler kahrolsun. 2 — İnsana pek fazla merhamet etmeden. Amma beşeriyeti yükselten bir adamda olunca bu.

hıristiyanlığın incili fena haber. "İnsan. Evvelden maymun idiniz. e s k j _ ^ k jcıyjnetlejlnita bilhassa îııristtyanlığmkinin' tamamen zîddlnidîr7~Hârfi harfine . köprü olma istidadıdır. "İnsana nisbetle maymun nedir? Mukayese edilemiyecek kadar geri bir şey değil mi? (Fevkalbeşer) yanında. dünyayı. size (üst insanın ne olduğunu söyiiyeyim: «Üst insanın. şimşeklerin öncüsüyöm.. Bundan sonra. Amma sizde solucanlıktan çok şey kaldr.. kendinden daha üst bir şey yarattı. Nice diyor ki.. "Şimdiye kadar her varlık. Şimdi de insan... Fakat bu damlanın adı: (üst insan) dır.. der. "İnsanda büyük olan şey. Asıl (iyi haber—İnci!) foeiiimkf. Siz bu büyük dalganın geriye çekilişi misiniz? Daha açık tabir ile (insanın üstünde bir varlık) olacak yerde hayvanlığa dönmek mi istiyorsunuz?. "İnsan.. "Siz solucandan insana kadar yükselen bir yol geçtiniz..... Bunu izhar için «arza ve toprağa sadık kalmak> lâzımdır.. 4 — Netice Nicenin ahlâkı. arzda (üst insan) hükümran olacaktır. bulutlardan düşen ağır bir damlayım. hıristîyanhk zehirinden kurtarmağa davetli görür. t Yan i alelade insan olmıyarak (üst insan) olmaktı?]. yıkıcı haberdir.— 189 — bir Isa gibi olarak kendini. hayvan ile (üst insan) arasındaki uçuruma Icurulmuş bir köprüdür. şöyle diye bilmelidir: ben. hıristiyanlığm aîlahı ölmüştür. "Ben. her engele üst gelmek mecburiyetinde olan bir varlıktır. bugünkü insan da öyle bir mahlûk kalır. maymundan daha maymundur.

— 190 — ahnsrsa htrisHyanhk esasen ütopik bir şeydi. Eserleri tedkik edilince görülür ki Fransm istikbal hakkında üç muhtelif görüşü vardır. Niçeninkinde muakis kutuptan ifratlar vardır. kahramanca yüksek idlere sarılan ve yepyeni bir insaniyet yaratan bir varlıktır. Taiihçİ idi. Çünkü Frans. O zeman enerj yi ve kahramanlığı tahrik eden bir vasıta olur. onu kolayca İstikbale ait düşüncelere sevkedebilirdi. Esasen bu mevzu ile meşgul olacağı tabiî idi d e . . temel kültürünü tarihten aldı. Anatol Frans ( 1844 — 1924 ) Romancı Anatol Frans. Maziye zevki ve vukufu. fenalığa karşı mukavemet etmemek ve saire bu dünyada olmıyacak şeylerdir. Birincisinde hâkim olan. yalnız kuvvete tapar. Bu müteazzim ahlâkın tehlikeli noktaları oîacsğı şüphesizdir. kendi iştihalannı tatmin eden bir insan değil. fanidir gelip geçicidir Nevi beşs- . Fakat hayat bunu da -hirisîlyanlığ» yaptığı gibi.düzeltir. Beşerin hayatı namütenahi olmayan tabiat şartlarına dayanmakta olduğundan. fennî mülâhazalardır. insanlığın istikbali ile hararetli meşgul olmuştur. Nicenin (üst adam) i. . Bütün mahlû'ilara müfrit bir muhabbet ve merhamet: en geriler en Önlerdir fikri.

Ancak hakîmane hareket edenler.. ve adalet ve hakikatin en son zarurî zaferini ilân ediyor. der. içtimaî aksiyona inanmıştı. ihtilâl ülkücülüğüne. Frans'm esas fikri. "Ce'Iie des Piyoninsn eserinin tasvir eder. ( Maamafıh şunu da kaydedelim ki bugünkü fizikçiler.— 191 — rin ömrünü pek te geniş olmıyan bir zaman sahasında görür. Güneşin harareti kesildiği gün nev-i beşer de yok olacaktır. eserinde. Anatol Frans'm ruh ve hayatında uyandırdığı heyecan ve nikbinliktir. fakat durmadan ve daimî bir su* rette hakimlerin rüyalarinı tahakkuk ettirmektedir. Sosyeteler ise «yıkma ve yeniden yapma» gibi bir batıl devir üstünde dönerler. Parise ayak basınca nikbin oluyor. beiki budur. ağır ağır. Bu telâkki. serseri bir hülya değildir. kendilerini kurtarabiliiler. Fennî bir şeydir. İkincisinde hâkim olan telâkki. Renan'ın statüsü önünde Frans: «İnsaniyet. 2 — Usul ve istikbal hakkında tahmini Evvelâ şunu söyliyelim ki Anatol Frans'a göre ütopi. terakki fikrine inanmaz. Bunu «Jerom coignard'ın fikirleri» eserinde izah eder. Bu felsefeye göre insan. güneşin soğumasını o kadar uzak zamanlar da görüyorlar ki nevi beşer için hemen hemen namütenahi bir devre göstermektedirler). Nok- . şüphesiz. (Septik filozofu) nunkidir. son fasılları bu tezi Üçüncüsü. ütoplye benzer bir şey yapar.. O hâdise karşısında Frans. "Beyaz yol üzeıinde. Bunda Vılyora Moris ile Vels'den ilham almıştır. Mösyö Bergeret.. Frans. bir şeyi tamamen anlıyatnamak zâfında herkese karşı müsamaha ve gâieryüziülük ile hareket etmek kaynağı bulmalıdır. Bunun tasviri de « Epikürün bahçesi » eserindedir. Dreyfus meşalesinin.

Bazı içtimaî hadiseleri müşahedemiz altsndi bulundurmak ve bunların ne gibi şartlar altında vuktîa geldiğini tarif ve tayin etmek mümkündür.— 192 — ta i azimet?. kısmen bizce malûmdur. sonra satın alman köleler. Daha sonra ücretliler. Müstakbel beşeriyetin kavgacı mı. Vebadîsatm tetkiki ile çizilen münhanî üstünde devam eder. bir (içtimaî faraziye) dlr. Başka bir misal daha alalım. birtakım derişikliklere maruz kalmıştır. oldukça iyi biliyor. Bir asırdanberi küçük sanatlar yerine büyük sanatlar sermayesi kaim oldu. bugün şahsî mülkiyet şeklinde olan istihsal vasıtalarının istikbalde bırgün nasıl bir şekil alacağı da anlaşılabilir. Çünkü istikbalde olacak şekli tayinde. Ortazaman derebeylerinin elinden kuvvet ve kudretin nasıl istirdat edildiğini mütalâa etmekle. elbette tam ayar değildir. nin kıymeti. muharririn hissi bir tercihi oluyor. fik evvel esi?ter çalışıyordu. Şimdi bu sermaye yerine kaim olacak şekil aranılabüîr. O mazinin mabedi ve neticesi de bize tamamen meçhul kalamaz. Bilhassa Romanın (taaddüd ele) devrini. kalbimizin arzu ettiği bîr şeyi tahakkuk ettirmek için hayalimize kuvvet vermek demek değildir. . Buna bakarak. yeni bir istihsal şekli daha tesbit edilebilir. "Mademki insan cemiyetlerin mazisi.. Bu ezah devreye göre. işin şrkli. bugün inhitatına şahit olduğumuz hıristiy anlığı tasavvur ve temsil edebiliriz. geniş mikyasta rol oynıyan. Meselâ. Ta menşedenberi hadiselerin akışı itibarile bir (tıtimal). mevziidir. Bu zaviyeden bakılınca ütopi. sulhçu mu olacağı da ayni suretle aranılabilir. Dinlerin hayat ve mematı hakkında beşerin bazı tecrübeleri var. Bunu-ila beraber bu çeşit "fennî.

Frans. kafamı patlatıyor. 13 . "Hipolik.. Büyük şehirler. tahayyül ettiği yeni âlemi rüyasında görüyor : Parmaklıklarının arkası yeşil yapraklı nebatlarla süslü. yüzüme vuruyordu. Makinelerin çıkardığı gürültü. federalizim. Gözlerim bu tazelikler ile mest iken dümdüz ve doğru bir yoldan birtakım gölgelerin koştuğunu gördüm. şahsî mülkiyetin tamamen ilgası üzerine kurulmuştur ve sen zannediyorsun ki kullanılan eşya ve moblelerde d ahi F. Anatol Frans'ın ütopik cemiyetinin prensipleri. güme güme ağaçlarla süslü ve içinden çay geçen bir çayır ile nihayetleniyor.— 193 — 3 — 2270 senesinde hayat Anatol Frans. Yalnız bunun sadece istihsal vasıtalarına ait bir iştirak olduğu pek vâzih olarak görülür. Bu mintakada bir korku kanad germişti. öyle bir nüfus muvazenesi yapıyor ki vatandaşlar. penbe evler bulunan uzun bir cadde boyunca gidiyordum Kırlarda aîev ve dumanlar saçan çelik (sirk) lar var. inzivası tadı tatabilecek. 4 — Kollekivizim. Hasıl ettiği rüzgâr. orijinal şeyler değildir. Nakil vasıtalarındaki terakki. şehirler ahalisinin dağılmasına müsait bir şekle girmiştir. fabrikada altı saat çalıştıktan sonra. muhtelif şekillerde fakat hepsi mini mini. Girdiğim cadde. Herkes. şehir ile köy arasındaki tezadın kalkmasıdır. çayırlar değil.. (metropolis) ler yerine. Burada inekler otluyordu. işinden çıkınca bir "epikör. Anatol Frans'ın rüyasında bizi alâkadar eden trenler. sana diyorlar ki bizim sosyetemiz. Eski bildiğimiz kollekivizimdir. sulhçuluk. zarif konforlu ve oldukça münzevi evlerine çekilebilecekler. Bunlar trenler ve otolar idi.

Kendi içinden partilere ayrılması ve hatâları yüzünden tamamen kaybettiği s. Bizim lâğvettiğimiz mülkî şahsiyet. Kendi sinesinde de mücadeleler yaptı. kendi kozuna hizmet eden şefleri attı. Bununla beraber daima az çok kazandı. karanlıklar içinde. istihsal vasıtaları. kanallar. Avrupa milletleri arasındaki hu' dutları kaldırmaktır.— 194 - şahsî mülkiyet yoktur. Avrupa federasyon devresine girerek federal bir komite tarafından idare olunacak. Bir lâmba veya bir koltuğun mülkiyeti değil. işin meyvelerini bir şahsın veya bir grup eşhasın yemesi ihtimalidir. geçen asır Avrupasını şöyle tasvir eder: '"Yirminci asrın nasil iktisadî karışıklıklar doğurduğunu biliyorsun Kapitalizmin hakim olduğu son yüz sene içinde. 5 — Eski sosyeteden yenisine geçid Kapitalist eski sosyeteden. uçurumlar içine yuvarlanıp gitti. büyük karışıklıklara ve ihtilâllere sebep olacak ve sonunda yeni nizam doğacak. madenler.annolunuyordu. toprak. intizamsız bir mücadeleye girdi. Fena anlaşılan ve fena tanzim edilen bu teşebbüsler. KapitaHstler ile patronlar pek büyük gruplar teşkil ederek. istihsali tanzim ve rekabeti kaldırmağa teşebbüsler et' tiler. gâh mağlûp oldu. felâketler meydana getirdi." Federalizmi ise. yollar ve sairedir. Bizim yıktığımız şey. Proletarya gâh galip. Yoksa etrafımızdaki kullandığımız eşyanın mülkiyetini yıkmadık. Sulh: müessir ve ahenkli bir organizasyon mahsulü olacaktır. Bu suretle harb de kalkmış olacak." . Bu anarşi devresi boyunca sınıflar mücadelesi de körcesine ve müthiş oldu. adalet ve aklın icabet tirdiği yeni sosyeteye geçid nasıl olacak? Anatol Frans'a göre Avrupada bu geçid. Frans. istihsaldeki ahenksizlik ile rekabetteki delicesine hareketler. Amma bu böyle değil.

Avrupa milletlerinin çoğunda. Ve sanki fennîdir de. günün meselesi üzerinedir. Fakat ilk ikisi kendi muhayyilelerine dayandıkları hal.. kendileri dahi istemedikleri halde. 5 — Netice Anatol Frans'ın ütopisi... H... Ona göre Avrupa milletlerinden her biri bir (rasyonalizm) devresi geçirdikten sonra nihayet uçurumun öte başında ön dört emeKçinin muvakkat diktatörlüğü ile bir federasyon ittihadı kurulacak. öyle yeni bir içtimaî nizam kurmağa mecbur edecek.— 195 — Anatol Frans'a göre ihtilâl. Han Reyner. büyük Lir deha ve müthiş bir enerji gösterecek de öyle olacak. Diğer bazıları da bu 14 ler.1 . üçü birden hemen ayni tarihte birer ütopi edebiyatı yaptılar.. devam etmektedir. Vels [ 1866 — 1947 ] İşte yirminci asrın başlarında kurulmuş bir ütopi daha. Bir yüksek cemiyetin*. vasati tipte adamlar olup işlerin gidişi bunları. Eseri. orijinal bir şey olmayıp fikirleri (Popularize) etmekten ibarettir. Vels.» Bu son ibare gösteriyor ki tarih kültürü derin olan Anatol Fransr «kahraman> lara tapmıyor. Yani cemiyetleri yaratanın müstesna adamları olduğuna inanmıyor. Şurası kafi ki bunlar Avrupanın bu yeni cereyanına karşı gitmiyecekler. ancak herkesin kendi işini çok iyi yapmasile olacağına kani bulunuyor. G. «Bazılar» derler ki bu 14 adam. Anatol Frans.

Bunda hayal ile felsefe birbirine karışıktır. Vels'in sistematik eseridir. Fakat bunlara da metodla. Filân tabiî şart ve vaziyet.. istikbale doğru uzatınca ne netice alınacak? "Zaman istikşafı makinesi. üçüncüsü. bir içtimaî faraziye şeklinde gösterir. aklı selim ile varır. iş bu muhayyel hayatı. Vels'e göre ütopi . 2 — Yeni insanlık Mesele : ilerilemiş yeni bir hayatı. iyimser değildir. değişince veya en yüksek noktasına varınca beşerin hayatı için ne gibi neticeler verir? Halihazır vaziyetini. ününü: fennî usulü mahirane kullanmasına borçludur. ile "Uyuyanlar ne vakit uyanacak?. İstikbal hakkındaki fikirleri. Amma bazı yerleri de müphemdir. sadece hayaien kurmak veya bu gün mevcut olan hayatın zıddını almak değildir. 1 — istikbali keşif metodu Vels. bazen ahlâktan bahsedip. . arzımıza benzer. herhanğibîr uzak adada kurmak ta değildir. eseri. Onda.için o kadar da dikkate şayan değildir. eserine terbiyevî bir karakter verdiğini iddia etmektedir. başlıklı yazıları. muhakememe ile. bugünün müesseselerini ve kendi tesisatlarımımı daha uygun ve daha tesirli bir tarzda -bulmalıyız. bu günkü varlığın normal ve muvazeneli bir surette inkişafıdır. bazen teknikten.. 'istikbal hakkında haberler.. eserleri bundan bahseder. Vels'in ütopisi.. parça parça bazen şehircilikten. toplu ve vazıh bir noktai nazar veremediği . Bunu yalnız okuyucunun muhayyilesini kamaştırmak için değil. Fakat "Modern bir ütopi.— 196 — de. Romanlarında kara bulutlarla ve felâketlerle dolu olan günler de vardır.

o muhayyel hayatın bir müsveddesidir.. Bütün enerji kaynaklarının sahibi hükümettir. Yükseklikler ve çukurlar arasıada olan bu metevassıt sahadır ki asıl yeni hayatın cevheri ve meyvesi teşekkül edecektir. Bütün istisalâatı kontrol ve idare edecek. Mahallî büyük hükümetler ve belediyeler. tecrübe etmek ve değiştirilmek başka kahplaa sokulmak için vardır. içtimaî rejimleri de şöyledir. Dünyanın herhangibir eyaletinde yerleşmeye ihtiyaçları yoktur. 3 — Ütopiden bir manzara Vels'in maddî teşkilâtının teferruatına girmiyerek yalnız mühimlerini zikredelim : Evlerin. İşte model ütopinin temel kanaatleri . geniş şahsi teşebbüsler sahası olacak ve devlet. . yarı göçebe haldedir. Devlet. hürriyet için Dünya. Bunlar işletirler. denizler ile bulutlar arasında. bu teşebbüslerin hür çalışmasını temin edecektir. Şöyle ki her ne zaman nerede isterlerse orada hazırdırlar. Böylece devlet. Bu ırmaklar sistemi gibi. Devlet tarafından istihsal olunan enerji. tek bir devlet olacak Toprak bu devletindir. bugünkü gibi . ovalare denizlere düşüp gene denizlere ulaşan sular gibi olacak. Bu ikisi arasındaki yerlerin ikamet edilmeğe yarar bir hale getirirmek içindir. işleri tevzi edecek.— 197 — Yalnız arz ve hayatımız. însanlar. Orada sosyete parçalanmış değildir. Gıdayı devlet veya mümessilleri istihsal edecek. insanî noktai nazarımıza göre dağların ve denizin yaratılması sebebi. Devlet intizam ve asayişi temin edecek. "Bütün dünyada hüküm süren. ve tediye ettiği ücretler. nakliyatı dernhte edecek . denizlerden bulutlara çıkan ve bulutlardan dağlara. yollara bakacak adaleti idare edecek . dil de birdir. fertler için tesis edilmiştir. Kanun. araziye feodalite tarzında mütesamftırlar. ferd için.

Görüyoruz ki Vels'in ütopisi. giriliyor. küçük ağaçlarla ve statülerle süslü geniş bir meydana çıkıyor.. Bir de. Sonbahar aylarında. Yani medeniyetin nimetlerinden herkesin istifade etmesi düşünülmüştür.. bu kubbelerin altında mistik akşam karanlıkları güzellikleri.. kıyıları ağaçlı bir ırmak.... gerileri ve bedbahtları terbiye edip yetiştirebilecek bir içtimaî siyaset.. dokuzuncu fasıldır. Umumi yolların sağ ve sol taraflarındaki (Platform) larda şen insanlar yürümekte. Caddeler. Bu yollar. 4 Samurayiler Eserin en dikkate şayan kısmı. asil bir saraya girer gibi. fen ve felsefeye aid olgun kitaplar. sabah aydınlığı içinde. evvelden taşlarda meydana getirdiği güzellik. modern şehirlerde görülen bir şeydir. Buraya.. geniş meydana doğru gidip gelmekte. palmiyelerle. ..* Binlerce insan. Üniversitenin yanıbaşında muazzam kütüphaneler ve pek zengin müzeler var. sınaî ve şehrî medeniyet daha mükemmel tatbik edilmiştir. Yalnız bunda fennî. Büyük kemerler üstünde cam kubbeler. gerek madedleri ve Roma münhanileri tarzında binalarla süslü. yeni başka malzemelerin tabii güzelliklerinde yaşamakta... Gotik tarzın...— 198 — hizmete muhtaç olmiyacak surette teşkili: hastalıkları ve cinayetleri gittikçe yok eden sıhhî bir siyaset.. binlerce profesörü ve onbinlerce talebesile kudretli bir üniversite var. denize doğru akan. Burada fikir ve muakale cereyanlarının büyük mecmuaları. halkın boş zamanlarını güzelleştirmek için en güzel edebî eserler meydana getiriliyor. • . Ötede.. eserin en mühim parçalarından şunu zikredelim : "Merkezde. son asnn dört köşeli kutulara benziyen mimarisinden kurtulmuş.

. Hasbiyet.— 199 Bu fasılda muhayyel sosyetenin mukadderatını eline alacak seçme insanlardan bahsedilmektedir. Gene bu idareciler. . Vels. şu fikirden yürür. Bu muhayyel sosyete: ne bir imparatorluktur. Çünkü bu sınıfa kabul veya bundan ihraç olunma.. bir nevi dindir. İktidar mevkiinde ancak vatandaşla! ı ahenkli bir surette idare etmek için bulunur. mesleğini kat'î surette tayin ve kabul. Samurayi'ler sınıfı diyor. rejime iman etmiyenler tabii iktidar mevkiine getirilmez. âdi insanların hırsını kabartacak surette şatafatlı tutmaz. (Prensip) i= ayinsiz ve nassız felsefî bir (deizm) dir. ne de liberal demokrasidir. sebat. Bütün dünyayı idare edecek olan cihan devletini. hayır. Fakat bu sınıf. bu türlü idarecilere. idare adamlarında şu meziyetler olmalıdır.. Bu güzide sınıf. ne de sadece iktidar mevkiinde bulunmak arzularını tatmin için idarenin başında bu lunsunlar. Filhakika gayesi buna pek yakındır. Vels. Vels Samurayilerle olduğu kadar herhangibir din ile mukayese ederler. idarenin başına öyle adanv lar getirmelidir ki bunlar ne şahsî menfaatlerini ve rahatlarını düşünsünler. iktidar mevkiini. İçtimaî hakikatleri bulabilmek ve bunları insanJara teklif edebilmek için. kilitlenmiş bir kast değildir. Hayır. dinî tarikatlerin mümarese usullerinden istifade etmişe benziyor. düşünce. tesanüd ve enerji itibarile en yüksek bir sınıf yaratmaktır.. Prensibe. (prensip) i kabul veya reddetmeğe tâbidir. cehd ve teşebbüs kabiliyetlerini inkişaf ettireceklerdir. bu Samurayi'ler idare edecek. düşüncede ihtisas. ilca ve heyecanlan inzibatlaştıracaklar ve vatandaşların ahlâkını. Ruhan asıl ve idareye fıtraten müsteid bir zümre tarafından idare edilecektir. Bu işde Vels. Vels'in istediği de. Japoncadan alarak.

hayatın gizli ritmlerinden ayrılamıyan bir şeyi kabul ederler. Samurayiler. ayni zamanda hem sağlam. bir romanlaştırılmış sosyolojidir. iyidir. "müsbettir.. Vels'e göre insan. ergenon musikiii dinleri alkoldan teselli aramağı menettiği gibi. Onları harekete getiren kaynak: şahsiyetlerinde. Vels'i tedkik edenler d e : programının tanziminde: "imkân. dini de snsuzluk gibi. dinlerin kabuklarına.— 200 — "Bir muhayyel sosyetenin dininde temel prensip.. gurur ve diğer bütün arzular kendilerini tatmin eden bir çok vasıtaların mevcud olduğu bir devirde. Samurayiler. mülâhazah ve sükûnetli tefekkürierindedir. arzusunun.. John Dewey 1856 Con Doi'ye göre felsefe : ilim naziresini ve dinî meseleleri ikinci plâna bırakarak.. fantazi ve masalalıktan üst tutulmuş olduğunu söylerler. Samurayüere: mabedleri tiyatro gibi olan şaşaalı. Velş'in eseri. Vels'in dini.nasıl bozulabilirse dini teşkil eden arzular huzmesi de. der. kozmogonilere. bunların üstündedir. hıristiyanlığın «aslı zelle» fikrini kabul etmemektir. 5 — Netice Vels. ile "makul olma. .meneder. Onlar. hem yumuşak metodu vardır. Susuzluk. formüllere bağlanmazlar. beşerin yardımlaşması ve beşer hayatının tekâmülü meselelerini ikinci plâna alıp aydınlatmalıdır. fena ve lâkayd insanlar tarafından bozulabilir. bu modern ütopsinin: masallar âleminde bir seyahat olmadığına kanidir. günlük kokulu..

Bu takdirde terbiyeye: bir (olgunluğa hazırlık) gözü ile değil. kitaplarla değil. kendinden sonraki nesli daha mükemmel yetiştirmekle mümkündür. Baha Arıkan'ın tercüme ettiği " Nasıl düşünüyoruz ? „ adlı kitaplarıdır.— 201 — Bu ancak. küçük çapta bir atölye ve cemaat olmak gereğindedir. Bir Demokrat ve Endüstri memleketine hiç gelmez. (Doi) de Spenser gibi. çocuklarına bilgiyi. ( Liberal terbiye ) taraftarı değildir. zihnî gelişmenin bir (iş alet) i olacaktır. edebiyattan ziyade tecrübî bilgileri tavsiye eder. Endüstrici bir memlekette. bizzat pratik işlerle mal edilmesini ister. ötesi işlerdeki tecrübelerimizden edeceğimiz istifadeye bağlıdır.okul. bizzat iş ile vermek mecburiyetindedir. gençlere kitaplar vasıtasıyla değil. Endüstri ve demokrasi memleketi olmak istiyen bir millet. bilfiil hiç iş görmiyen (serbest meslek) sahibi insanlar yetiştirme demektir ki bir Aristokraside boş vakitleri çok olan insanlara bu belki uygun bir şeydir. Orta çağ döküntüsü Skolâstik usul ile beceriksiz ye sonradan görme insanlar yetişir. Fakat yalnız bir iş başındaki arkadaşlıktır ki demokrat insanlar yetiştirir. iş vasıtasiyle ruhun hiç arasız gelişmesi. ve hayatın hiç arasız aydınlanıp durması göziyle bakılacaktır. her nesil. ( Doi ) nin felsefesi : Terbiye meselesini merkez olarak alan bir felsefedir. Burada her hangi bir şeyi öğrenme: pratik ve deneme ve hatâ (Trial and errorj metodiyle olacaktır. terbiye işinde. Fakat bu tecrübî ilimlerin. Bu zatın baş eserleri şunlardır: Avni Başman'ın tercüme ettiği ("Demokrasi ve terbiye. Hakikî terbiye ve kabiliyeti okulu bitirip hayata girdikten sonra elde . Burada disiplin ve güzelliğe de içtimaî ve iktisadî nkam için zarurî göziyle bakılacaktır. ) ve M. Başka bir deyim ile okul. (Liberal terbiye) demek.

tabiatüstü sebepler bakımından değil. Yese inanmaklığ mız lâzımdır.her şeyi tahrip edici değildir. nazariyesi meseleyi tamamlıyor. Şu ( nötre ) tabiat kuvvetlerinde değildir. Bergson'un (hayat hamlesi) hakkında: "bunlar mevcut olabilir.. ENSTRÜMANTALtZM — ALETÇİLİK (Doi) nin tekâmül nazariyesi telâkkisindeki hususiyet şudur: Beden gibi ruh da.ekseriya . daha mantıkî oluyor ve sonra Darvinin "neviyierin menşei. der% Yine der k i : şu kâinat kuvvetleri. bulundukları muhitteki mevki ve işlevlik (Fonksiyon) lan bakımından izah edilmeğe muhtaçtır.909 — ediyoruz... Zekâ. Ancak bunlara âdeta perestiş edercesine bir mevki vermek doğru değildir. (Doi) de Beykın. birden bire ve mükemmel olarak kavramaktan daha kolaydır. . Ülûhiyet. Bunun içindir ki terbiye denik^ ş ey.idealize ve rasyonalize etmeği hiç doğru bulmaz. insanın yaratıp taptığı kuvvetler kadar . (Doi) bir tabiatçidır. Şopenhavr'ın (irade) si.. (yalnızlık) âleminden bu iş ve hareket dünyasına insanların seyyâl ve kaypak işlerini görmek içindir. Dekart'm* "maddî varlıkların vücut sahasına tedricen çıkmış olduğunu kavramak. Onun azimet noktası. Kâinatı: -tamamen bize taallûk ettiği noktalardan hadisatın cereyanına hâkim olamıyacak surette . söziyle bû oluş. darvenizimdir. mezarın kapısına kadar devam edecektir. Darvinin neviler hakkındaki sözü (Galile) nin: (e pur si muove — bununla beraber yer dönüyor. hayat mücadelesinde.) Ne eşittir ki o bununla oluşu (tekevvünî) ve deneysel (tecribî) fikirleri yani bir kavram ile incele meğe başlıyordu Eşya ve kâinat. bizim içimizdedir. en aşağı şekliden başlayarak tekâmül etmiş bir şeydir.

Tıpkı bacak ve diş gibi o da bir alettir. Modern çağ. Herhangibir muhitte bir uzuv veya uzviyet itki ve tepkilerle yoğuruîarak bir şekil alır. Teolojinin bir yansısı nazariyle bakmaktadır. "Felsefenin işi : haricî âleme nasıl vukuf peyda edebi- . Fakat bu. Spenser ve S. Bütün tepkilerde esas nokta : muhiti ve tabiatı kontrol etme arzusudur. öte âlemi aramağa dalmıştır. Mili ayarındaki pozitivistler gibi. metafiziğe. işi tam bir tertip ve düzeltme yolunda hayalî tecrübe ve temaslardır. "Muhite tam bir intibak demek. ölüm demektir. Biz şuurun (Statü) sünü değil. Dimağ bizde. Alman felsefesinde dinî işler. Fikirler. Fakat bir müddet sonra. Kâinatın künhünü bilmek için değildir.— 203 — Hobs. Bu sebeple biz hâlâ Ortaçağ zihniyetinden tamamen kurtulmuş değilizdir. Felsefenin derdi: felsefe meseleleriyle din meselelerinin birbirine karıştırılmış olmasındadır. herhangibir şey karşısında bir (yeni intibak) aletidir. iki asır boyunca : otoriter dinle. herhangi bazı hareket ve ( behavior ) larımız içindir. siyasî bir esas ve misyon ile yani âdil biv içtimaî nizamın ne olduğunu aramak kaygusiyle başlamıştır. Fakat Sperıser'in anladığı tarzda pasif tertipten düzeltmeler değildir. 'Platonun eserlerini okuyunca alıyorum ki felsefe. ruhun maddeye ircaı demek olmayıp ruh ile maddeyi teolojik bir telâkki ile değil biyolojik bir telâkki ile kavramah demektir. (bütün sahalarda natüraiistik görüş ve telâkki kabul edilmedikçe) başlamıştır denilemez. tepki çeşitlerini incelemek zorundayız. ingiliz felsefesinde de içtimaî endişeler asıl felsefî meselelerin gelişmesine engel olmuştur. federal aristokrasiyi temsil eden idealizm ile dinli ve müterekkî demokrasiyi aksettirmeğe (ihsascıhk) arasında hararetli mücadeleler devam etmiş ve bu mücadele hâlâ bitmemiştir. Düşünce.

Cemiyet nasıl fert lerin mahsûlü ise fert de içinde yaşadığı cemiyetin mahsulüdür. (Güçlük) karşısında insan bir faraziye kurar.haricî âlemi kontrol|altına almağı nasıl elde ebebilirizdir. Sonra bu' faraziyeyi. Speaser bile Kant'm kategorilerinin yani tefekkür şekil ve itiyatlarının doğuşul (irsî) olduğuna kani idi. içtimaî bir mahsûldü de. Halbuki en kuvvetli içgüdü olan cinsî insiyak bile.ne gaye ve maksat uğrunda .— 204 — liriz ?l|olmayıp _ . içtimaî bir terbiye ile mühim miktarda tadil ve kontrol edilebilmektedir. bilgiyi ve arzuyu sentezleştirebilme ve ahenkleştirebilmedin (Fikir) i anlayabilmek için onu kendi hususî durumunda ne olduğunu kavrayabilmek gerektir. diline ve kelimenin fikirlerine ve mânasına bağlıdır. içinde bulunduğu cemiyetin: âdetlerine. Bu okadar çabuk vukua gelmektedir ki bunu biyolojik bir veraset zannedenler bile vardır. tarzlarına (oylaşma — Konvansiyon) larına. Tıpkı bunun gibi kazanç. teveffuk ve hakimiyet insiyakları da içtimaî tesirler . Çocuk. Düşünmek ve muhakeme etmek mantıktaki (mukaddeme) lerle deği! (güçlük) lerle karşı karşıya gelmekle olur. _ Felsefe : ihsasları ve bilgiyi tahlil etmek değil. Tefekkürün ilk mütemayiz vasfı: olayları karşılıyabilmek ve onları en son noktasına kadar inceleyebilmektir.. müteaddit müşahede ve tecrübelerden geçirir. Bundan başka tefekkür. Ve bunlarla yoğurulur. ki bunların büyük insanlardan çocuklara verilmiş zihnî itiyatların içtimaî bir geçişi olması daha ziyade muhtemeldir» Umumiyetle iç güdülerin rolü hakkında ifrata düşülmektedir. Yalnız hususî bir hadise ve muhitte değil herhangi bir kültür muhitinde de mevcuttur. İçtimaî muhitin bir timsali olur.

Hasılı en sağlam güvenilebilecek şey iç güdü değil. İLİM VE SİYASET (Doi) ye göre en önemli şey: mütemadi bir artma ve ilerlemedir. Eğer zekâ yok ise dünyanın bütün faziletleri insanı kurtaramaz Cehalet şuursuzluk ve köleliktir. düşüncedir. Böyle bir telâkki. karşısında bulunduğu meseîeya bilgisi nispetindedir ki hareketlerinde hürdür. İnsan tabiatinin değişme derecesine bir hudut yoktur. En son gaye: mükemmeliyet değil. (Beceriksizlikle arkadaş olan bir iyilik^ topaldır. madde âlemine kâfi derecede hâkim olarak onu epeyce insan* ların hizmetine alabildik. (Olmaz) yok. Fakat tabiat âlemini kontrol altına alabilmekten .En iyi insan: bulunduğundan daha iyi olabilmek için daima didinmekte olandır. hal ve hareketin bilgi nuru ile aydınlanması demektir. dinamik olandır. En fena insan da: bozulmağa başlayıp da iyi olmak için az uğraşan insandır. Mukadderatımızı değiştirme. daima harekette ve didinmekte olmadır. Bir doktor veya mühendis. Çevremizde gittikçe daha kuvvetli teşekkül etmekte olan endüstri hayatının sun'î muhitine. (Nedenlik) kanununun ortadan kalkışı değildir. ancak zekâ ile olabilir. îrade hürriyeti. Vardığı sonuç ne olursa olsun mühim olan netice değil. (İyi olmak) demek itaatli ve zararsız olmak demek değildir. intrikah meselelerine iç güdü bizi intibak ettirebilir mi? Fizik mekanizmine hâkim olma sayesinde.— 205 - ve terbiye ile tadile uğratılabilir. Bununla belki hürriyetin anahtarının ne olduğunu kavrayabiliriz. tekâmül yolunda daimî bir çalışma hayatı yaşamaktır. insanı kendi nefsine karşı şedit ve başkalarına karşı insanî harekette bulundurur.

fizik sahası da böyle karşılıklı umumî nazariyelerle dolu idi. umumî devalarla düzeltemeyiz.. İçtimaiyat. ancak içtimaî meseleleri tabiiyat ilmine dayanarak haletmekle orantılı olacaktır. Aydın değildi. Her mesele için kendisine göre • yoksa umumî nazariyeler değil . 2) Mizaçtan mütevellit kanaat yerine o meseleye mahsus metodla tahkik ve tetkik. aristokrasi. Evvelden bir vakit. Kariyi. Bir meseleyi en verimli hal yolu (deneme ve hatâ) metodudur. Mücadele. endividüalizm ye saire gibi beylik. Amma şunu unutmamalıdır ki medeniyet. ilk başlangıç noktasına dönmelidir ki bu ( hikmeti sevme ) ulup bütün iyiliklerin anasıdır.- 206 - henüz çok uzağız. Ahlâk ve felsefe. ilmin ilerlemesi ve hayata tatbiki ile yükselecektir. Halbuki bizde siyasî felsefe henüz. hal faraziyeleri bulmak gerektir. Fa . metafizik durumdadır. mücadele: sonunda elde bir kazanç yok. Roskin. Siyasî yeni kuruluş. Bir mücerretten öteki mücerrede konuyoruz. Tolestoy endüstri hayatının aleyhinde olabilirler. ahlâk. 3) Topu hakkında müphem umumî kavrayış yerine bütün küçük parçalarını iyi kavrama. Tecrübî metod şunu ister : 1) Umumî görüş yerine en ince noktalara kadar tahlil. İçtimaî hastalıklarımızı : demokrasi. siyasiyat ve terbiyede de böyle tez ve antitez halinde birçok karşılıklı nazariyeler var: Disiplinciük — Hürriyetçilik Ferdiyetçilik — Sosyalizm Umumî kültürcülük — Faydacılık Yenicilik — Gelenekçilik gibi.

bozukluklara. Babası Mişey Bergson yüksek piya- . Vakıa biz bu meseleyi hal etmiş değiliz. filozoflardan olmalı. Hanri (1859 1941) Hanri Bergson. Diğer her şey gibi. Ancak bunu şöyle bir tarafa bırakabiliriz. Şimdi asıl (insan ve kâinattaki rolü) meselesi üstünde çalışmalıyız. 1859 da Musevi bir aileden dünyaya Pariste geldi. Felsefenin rolü. iktisadî. iken o buau bırakarak (Epistemoloji — bilgi nazariyesi) denilen eski bir meseleye takılıp kalıyor. Bu mânada anlaşılmış bir felsefe üstünde çalışma ile. Bu eski meselenin bence bugün değeri kalmamıştır. ahlâkî. demesi budur.. Öteki unutuldu gitti. nihayet öyle filozoflar yetişir ki bunları krallıklar tahtlarına oturtma yaraşır. Platon'un : Krallar. işte bu içtimaî tezatlar üstünde tecrübî metotta çalışarak hangisinin doğru olduğunu bulmaktır. insanlar arasındaki anlaşmazlıklara hal çareleri bulmaktır. Veya filozoflardan kral yapmalı. felsefe dahi kendisini (lâiklaştırmak — sekülarize) zorundadır. Felsefenin asıl işi : "însan ve kâinattaki rolünü arama ve aydınlatma. Toprak üstünde kalarak ilk önce bu toprak üstündeki hayatı aydınlatmalıdır. Felsefenin vazifesi: kendi zamanındaki içtimaî....— 207 — kat tecrübî metodun ilerlemesiyle karşılıklı iki nazariyeden hangisinin doğru olduğ-u anlaşıldı ve bu doğru olanı yaşadı.

dimek Filozof olacaksın ha. Kondorse lisesinde talebe iken hem ebediyatta hem matematikte pek kuvvetli idi. bedenin emrindedir. diye . Almanyada Heckel in : Darvenci materyalizmi. Ayrıca müstakil bir bilinç yoktur. ona şüpheli gözle bakıyordu. Bütün bu cereyanların müşterek noktası şudur: ve bütün hadiselerin yalnız bir nevidir.sağlam bir metodu yok. Yüksek Öğretmen Okulunda felsefeyi seçince matematik hocası ona : Yüksek bir matematikçi olacak idin. Felsefeye matematikten geldi. Bilinç — şuur bir gölge yani di mağ hareketlerinin bir neticesidir. İlim genişlemeğe ve kâinat muammasını mekanist bakışlarla çözmeğe uğraşıyordu. 1881 den 1883 e kadar (Angers) lisesindeki hocalığı müteakip ağregasyon imtihanını kazandıktan sonra ( Klermant -Ferran) daki ( Paskal) lisesine tayin edildi. Bergson. Yüksek Öğretmen Okulunda iken . Ve asil felsefî fikirleri. idi. İlmin en küllisi de genel matematiktir. felsefe diye bir şey yoktur. Binaenaleyh meta fizik. Bilinç. O zamanki kuvvetli felsefe cereyanları şunlardı: Fransada: (Taine) in ihtibarî maddiyeciliği. 3 ocak 1941 de sabah saat 9 da Par iste öldü.Metafiziği küçümsüyor. . Betlen ise evrensel mihanikiyetia ve maddî âlemin bir parçasıdır.— 208 — nist ve kompozitör. mübhem şey• lerden ve genel hükümlerden nefret eder. O zaman pek moda olan Alman felsefesini red ile Spenser ve doktorinine: > son teferruata kadar nesleye dayandığından « bağlanıyordu.. burada şekillendi.. Bilgi yolu ayrı bir psikoloji de yoktur. İngilterede: (Spencer) in tekümüliyeci lâedriciliği. (Paskal) da burada geometriden felsefeye geçmişti. » dedi. Ve yalnız bir nevi bilgi ile yani bir nevi ilmî bilgi iie çözülür.

Bu (an) ların her birinde (mazi) çınlar ve (istikbal) in) sesleri yansır. O daima yeni '' F. ne kendi kendim' yaratabilir. Kemiyetin çokluk olması mantıkan ve aklen (olamaz bir şey) ise de bu bir olaydır. hem (vahdet) vardır. Bergsona göre ise zaman: türlü muhtevalar ile şuur akışıdır. Zaman : saat kadranı ile ölçülen ve namütenahi taksim! kabil olan boş ve mücerred bir şey olmayıp (ki bu rıyazî zamandır).- 209 - Binaenaleyh irade ve hürriyet denilen şey vehimden ibarettir. istikbali. (Bilinç). Onda hem (kesret). Fakat o esnada şuna kanı oldu k i : mekanizmin kâinatı. Bergsona göre ise (olacak olan şey) olmazdan önce keşfedilemez. Bergsona göre bilinç (şuur) halleri (miktar ye kemiyet) değil. Bu takdirde (reel zaman). Ne ise odur. ne de tekâmül edebilir. Ancak sezilip kavranabilir. Hakikî zamanı ancak şuurumuzda kavrayabiliriz. 14 . mazi'yardımı ile kuracaklarına kani idiler. daima akış halinde olan bilinç halleridir. işe. keyfiyetlerden mürekkep ( çokluk ) dur. Spenserin kâinat karşısındaki mekanist izahını derinleştirmek yollarında idi. zamanının felsefî telâkkilerini tenkit ile başladı. Bu anlayışa göre ruh: ne atomlardan teşekkül etmiş bir ( mozayık ) dır. O. (şiddet ve keyfiyet) olu'p bunlar ölçülemez. her anı başka başka oluşlarla tecelli eden bir oluşlar akışıdır. Bergson. Ne de bir (tek cevher ) dir. Ve bunun her anı: başka başka keyfiyetlerden ibaret yeni yeni hallerdir. Bergsondan önceki filozofların kabul ettikleri za> man: mütecanis ve mesahası kabil bir şeydir. Ve bilinç halleri kemiyet olmadığı için taksim ve mesaha edilemez. Bergson'dan öncekiler. Ve öyle kalacaktır.

O bize gösteriyor ki toprak altında temiz bir su bizzat kendi terütazeliğimiz var.— 21Ö — tecellilere gebedir. Şuur sahibi varlık için yaşamakî daima tekâmül istikametinde değişme yolunda olmaktır. İşte (gerçek zaman) budur. Maddeye yönelmiş ilmin göremediği nokta budur. Böylece (sathî ben) imiz. Şuur : îcatkâr bir hafızadır. (Bergson) elinde değnek ile dolaşan su arayıcılar gibidir. Pratik hayat talepleri. Bir ırmaktır ki daima yeni yeni ve önceden görülemiyen manzaralar meydana getirerek akmaktadır. Artistik veya dinî bir heyecan en derinliklerimizden? kaynayan en güzel düşüncelerimizi aksettirir. Bir ağacı tanımak demek. oluşlar akışındaki yenilikler. şu veya bu derece şuurunun entim ihtizazlarını sezip ifade edendir. (derin benimiz) i saklıyor. Çünkü zekâmızın yapılışı öyledir. bizim zekâmızın kavrayamayacağı şey lerdir. Zekâyı canlı ve dirik tutan odur. bize kendi haricimizde yaşamak itiyadım veriyor. Ruhumuzun derinliklerimizden yükselen müziği duymağa çalışalım. ölü değiliz. Şiir . (mekân) ise: bir (say • rure — zaman) ki yaratıcı değildir. onun kabuğunu soyup bakmak ve meyvelerini saymak mı demektir? (Reel) in gayrişahsî görünüşü üstünde. Eğer dallarda usare dolaşımı olmamış olaydı ağaçta ne yapraklar. Bergsona göre hayatın dinamizmi. henüz kendisini arayan bir şiir çerçevesi halindedir. Ve canlılığımızı ona medyunuz. Fayda ve menfaat kaygılarından uzaklaşıverince (derin ben) i miz canlanıyor. Derunî hayatımız. Amma bunsuz ise ilim olmaz. Ve ondan kaynayan ilhamları seziyoruz.Müzisyen ve şair. Zekâmızın yalnız cansız madde üzerinde bunu kavrayabilir. . ne de meyveler olurdu.

* * .. Manevî ızdıraplar ise... Derinliklerimizden kaynayan merhamet ve inayet. çevremizdeki varlıklara karşı alacağımız bir durum ile. Hayat. ifade edilecektir. Burada daimî bir ( artmak ve zenginleşme ) yoktur. Şekillenmek istiyen şiir: "herhangi bir söz ile..Bir hastalıktan sonra kuvvetimiz tekrar yerine gelirken yeni intihalara gömülüyoruz. bilâkis. ruhun natürel iklimidir. den alıp "olmağa başlayan. kendimizi yenileşmiş intihalarımıza. Herkes kendi hayatının artisti olabilir. Ve olmalıdır. bırakıyoruz. de "istikbal.. hâtıralarımıza. hasılı gönlün etrafına saçacağı iyilikler ile. Oluş duygusu.— 211 — her insanın derinliklerinde yatmakta olan bir kudrettir. bir aksiyon ile. Ve bu zenginlik bize. bizde yeniden canlanıyor. hiç durmaksızın îasılasız verilmektedir. Bizi "olup bitmiş.imiz altındaki "derin ben. "Hal. Bergson "sathî ben. Bundan kurtulmanın çaresi : kendimizi (zorlu ve sabit fikir) den kurtarıp içimizden daima doğmağa amade olan yeniliğe can atıp sarılmadır. çiçeklenecek bir bahar değil. Artık bu. ile temasa getiriyor.seziyoruz. her şeyi hapis • te tutacak bir kıştır. lûtüf ve şükran ihtizazlarını söndürüp yok etmiyelim. imizi açıp göstermek ile bize insana hürmet etmeği öğretiyor. Bizi billur haline getirip tahdit eden halden alarak düşüncelerimizi meydana getiren cereyan içine bırakıyor. bir ( durdurma ve tevkif) teşkil ile dokumda bir (yırtılma) bir ( kopma ) hasıl olur. Sevinç. Her şuur olan yerde bir şiir imkân ve ihtimali vardır. Güçlüklerin hepsini ancak ruhî zenginlik ile yene biliriz.. bizi tinsel "Spirituel. in doğuşunu • hiç bitmiyen ebedî bir bahar gibi .. Bu da ancak ( hayata güven ) olan yerde olur.. faaliyetimiz ahengine ulaştırıyor..

Tekerleklerin şu kadar zamanda ne kadar devir yapacağı hesaplanan bir makine değildir. in kendisine iştirak ettiği. determinizm. müptezel muhakeme usulünden almaz.. sarıldığı nispette hürdür.. Çünkü bizi büsbütün cazibes almıştır.. i elemanter ihtisaslardan teşkil eder.. " Epifenomenciler. ı kabul etmiyorlar. ( T a i n e ) : Ben . Bir fiil ve hareket "ben.. onun zıddı halinde olduğunu gösterdi.. Şuurdan «şuura bir ' kendiliğindenlik „ vardır. Bir kimyevi maddenin filan şartları altında şöyle olacağı nasıl kat'ı ise " şuur „ un istikbali de mazisi ile tayin edilir. Ve bizi asla ifadelendirmiyordun Hür fiil ve hareket tecessüt etmeğe şahlanan bir istektir.— 212 •— Derunî hayalımız böyle daimî çiçeklenme «halinde okınca bunu bir kimya maddesi gibi tahlil ile basit unsurlarını ayırma ve sonra tertip yapmanın bir ilmî değeri varmı dır ? Böyle yapmak bile olsa olsa ancak bir (realite fantomi) elde edilmiş olur. O kuvvetim. diyorlar ki Bergson ' Şuurun bilâvasıta mûtalası „ eserinde hiç bir say• yure " dure nin kendinden öncekinin aynı olmadığını canlı zaman m riyazi zaman gibi olmadığını.i mizin küçük bir parçası ilgilenmiş ise ö zaman gerçek hür değildir.. Eğer onunla «ben. insan gelişinden tanıla bilen bir varlık değildir. nr "yuca duygu. Fakat karar ve hareket vuku bulmazdan önce ne yapacağını asla tayin edemez. mukadderatını kendi dokur. için hayatını feda eden . Aksiyon yapıldıktan sonra der ki. şuurun özel vasfı olan "yaratıcılık. İnsan. Mütcaddid hal ve hareketlerinden daima en iyilerini seçe seçe " kendi vasıtasıyla kendisini yaratan = creati • on de soi pour soi w bir varlıktır. bu işi neden yaptığınızı izah edebilir. Onû ifadede rvızan güçlük çekeriz.

Hatıralar. maddenin bir fosforlaşmasıdır diyen dogmatik bir ilmin daha ilerisinde görüyor.. ntn "lokalizasyon serebral. Bu işi Bergson bir şiir dili ile yapmaktadır. Esasen şuurun ne olduğunu anlamak için. hakikatin simasıdır. Ve bütün keşiflerin başlangıcı bir şiir şimşeği iledir. ve "Broca. Bergson. Hayatı. onun kendinde nasıl yaşadığını anlamak ile işe başlamak gerekmez mi? Bergson deneye sadık kalarak daima "olaylar hattı — ligne de fait. Fakat onun nefsini fedasındaki yüksek ifade.- 213 — insanda bunun gerektiriri sebepterini başka bir insan nakıs görebilir.. artist ruhludur. "Karanlık gecede dalgalar arasında bir gemi bocalamakta. Hakikat aşkı ile şairdir. "Bir annenin çocuğunu kurtarmak için kendini denize atması. İşte birtakım füzeler ki meydana getirdikleri aydınlık çizgilerinden gemi yoluna devam edebiliyor. yurt müdafaasında serden geçti gibi. **. Bergson. ruhu. Ona göre güzellik. "klâs- . dimağda. iç gözü başkadır. her türlü akıl ve muhakeme yıllarından üsttür. Tomurcuklanıp çiçeklenme yolunda olan iç âlemimizi kurutup çöl haline getirmiyelim. ilmî bir şey olmaz.... O sırada "Charcot. Nasıl ilim. nı kovalar. akıl ve muhakeme gözü başka. Bergson felsefede bu aydınlatma rolündedir. insana meçhul ülkelere hâkim kılmış ise filozof da ruh âlemi üstündeki perdeyi kaldırmak ve bizi ruh ile temasa getirme ile ödevlidir. Alim metodlu. Realiteyi daima yeni bakışlarla gözler. deneye çok önem verir. nazariyesi hüküm sürmede idi. amma süvari yolundan emin değil. cansız bir şeymiş gibi inceleme..

Pick ) gibi âlim doktorlar ilmî incelemeler sonunda bu görüşe katıldılar. hatıralar değil. Ama eğer şuurun bedenden hemen hemen tamamen ayrı ve müstekil olduğu tebeyyüm edince O görüş ve sebebin bir (değeri kalmaz. (Ruhî enerji) bahsinde Bergson şöyle der. bu meseleye . Hafıza hastalıklarında afete uğrayan . tamamen ebediyeti. Ve aksiyon isteyince uyanmağa hazır bulunmaktadırlar. Fakat meseleye böyle bakış . meslesiyle ilgilidir. şuurun yok olacağım gösteren tek sebeb : ölümü müteakip bedenin tarumar olmasıdır. ( P. Bunda dimağ. deki klişeler gibi gedilmekte değildir. Bazen (Varlık ) bizi alâkadar etmediği ve varlığı boş ve mânâsız gördüğümüz anlarda nasıl büyük ağırlık duyuyoruzdur.— 214 — sor. mucizesiz bir realite önünde rüyamızın sönüp öldüğünü hissederiz. « dedi. iptidaî bir ilimciliğin . > Bu eseri ile Bergson. hatıraları haricileştiren vasıtalardır.. Dimağ mekanizması sadece onu meydana getirmeğe yarayan kareketleri husule getirmeğe yarar. pratisyen doktorlar arasında bir şaşkınlıktır başladı. "ölmez „ in kendi içimizde olduğunu gösterdi. 1896 da bu görüşü açıklayan Bergson'un (Madde ve hafıza ) eseri çıktığı zaman. ölümden sonra. Zurih Dimağ Anatomisi Enstitüsü Müdürü Monakow > ben Bergsonda bir norolojist dehâ görüyorum. canlı bulunduğu şuur içindedir. Fakat dışımızda dilsiz bir boşluk içinde monoton ve yuvarlanmada olan tabiatın ruh ile hiç bir münasebeti yok mu? Hürriyetten mahrum ve varlıkları mahveden bir kâinat içinde. hür olarak teemmüle ve tefekküre dalmak mukadder mi ? Gönlümüzün kurak ve hergünkü meşguliyetlerden fütura düştüğü zamanlarda. mazimizin içinde . Mari) (Arnold . sadece bir hatırlatma organıdır Hâtıralar.

Bir tarafta kaybedilen savaş. Yalnız insanladır ki hayat. zarurettir. türlü türlü canlı yarattıkları destanı. hayat . asla onun gelmemiş bir destan olup bunda zafer ve bozgunluk biribirini kova.icat ediyor. kesmeğe. Yalnız bir gramer yönünden inceleyince bir şiirden ne duyup anlarız?Onu kavarmak için ritmini sezmek. Şuur da tıpkı böyledir. her şeyi parçalamağa. «Hürriyet> imkânsız sayılırken. Maziyi istikbale doğru sürüklemektir . lar. hareketleşmiş değildir. yine bu karamserlik içinde hürriyet aydınlığı da parlar. hendesedir. Irmağın üstüne "bir köprü kurar . Ancak (devrin ben)i mizdir ki bize evenmsel ilhamın kapılarını »açar. Şübhesiz ki ham madde " cansızdır. Karamserlik içinde. şiiri kendi özünde tekrar yaşamak gerektir. hıfzetmekte olduğu hayatı kendi yeniliğini tecelli ettirmek suretiyle . ona bir (iştirak etme == partici. faydalanma için soyutlaştırmağa alışkın olan zekâmız bize ancak ( statik bir taplo ) arz eder. Hafıza. Tinsel feyiz ve derinliğimiz dir ki bizi engin yüksek şuur ile birleştirir. Tekerrür etmekte olan " hal de.— 215 -T şuura bakması kabindedir. Derunî hayatımızdır ki bizi kâinatın genel hayatı ile birleştirir.pation ) dir. ama İrmağın derinliğine dalmaz. Bu durumda biz (sathî ben) insizin düzenlediği bir şekil karşısında değ-ilmiyiz ? Her gerçek bilgi. „ Fakat canlıları teşkil etme yolundaki ( hamle = Elan ) da [ kendiliğinden hareket „ " hür intihap meydana gelmiş bulunuyor. muhtelif eserleriyle ifadelendirmeğe çatışan bir artist gibi. hayat da binlerce sayısız şekiller altında görünerek deterrninzmi. öte tarafta kazanılır. Sempatinin bir bütün cehti olan ( sezme = intuition ) dır ki realitenin en derin noktalarına daldırır. Madde arasına fırlatılmış olan şuurun. Kendi özünü. cansızlığı yenme teşeb büslerindedir. katılaşmış. kendine özel .

cvarhk> lan harekete getirmiştir. Hiç sezilemez sandığımız realitede şimdi bir kurtuluş cehdi hissediyoruz. Muzaffer ^bir ilerileme olabilmek için bir (hamle . Fakat herbiri kendi hudutları içindedir. Fakat daima yalnız kendi mihverinde döner. "birtakım âletler yaparak maddeye karşı kor. kendini aşma etkisini taşımaktadır. Hayat. Fakat bunu yaparken.gayesine doğru yaklaşmaktadır. kâh ayan beyan şekillendiriyor. Bir taarruza karşı müşterek müdafaada. itiyat ve ahlâkî vecibeler tesiri altında hareket eder. biyolojik bir âlettir. Oda bizim gibi. dairesini sonsuz olarak genişletmekledir. birbirlerine daha sık yaklaşırlar. İnsan. Harp. Kendisini koruyan mabutlara karşı ibadet eder. bütün ifadelerinde bunu tecelli ettirmektedir: Hayvanın içgüdü. ruhunu unutarak kendini madde içinde hapsetme tehlikesine de maruz kalır. bu sosyetenin çok servdiği birşeydir. Gerçekleştirdiği ilhamı.- 216 — hareket üstüne şahlanarak . bu muazzam hayat nefhası.» Her şuuriyle insan. hayatın ve bizim fikir ve hareketlerimizin bağlanıp çözülmelerinden ibaret olan cihan tarihinin en büyük başarısıdır. sonsuz |bir «özel — aspiration» içindedir. Zekâ ise. kâh dumanlar altında bırakıyor. zincirin bir halkasıdır. İnsan sosyetesinde: Ferd. Fakat zekâda içgüdüdeki^ emniyet ve kat'iyet yoktur. Tıpkı bir tek fikre yönelmiş bir şiirin birbirine bağlı mısraları gibi. kendi şuurunu taşlaştırma. «Her zeki varlık. Evet. kendi nevinde pek mükemmeldir. organizmin bir hücresinde. Böcekler sosyetesinde: Ferd. Tabiî sosyete: Yabancıya karşı kapalıdır.

Mümtaz insanlar. Bergson felsefesi:. Paskal gibi. Berg-son: Kendinde tinsel yaratıcılık kudreti bulunan ferdî şuurun üstünlüğüne kanidir. herşeye kadirdir.. ki §hilkahn hikmeti de bu derin sevgidir. Zekâ birtakım âletler yapar ki bu sayede insan. Ona göre tarihte bir (fatalite) yoktur. ruhu hizmetinde olmalıdır. dinî mistisizmin üstünlüğünü. . (Temaşa: Dontemplation) da Budist: Hayattan kaçarak inzivaya çekilir.- 217 — bolluğu) ile (kapalı) yi açarak kendi sosyetesi ötesinbütün (insanlığı) kucaklıyabiimek gerektir. derin sevgi kaynağı olan Tanrıya kadar şahlanabilirler. geometride üç daire meselesinden daha önemli olduğunu düşündü. felsefeye nereden başladı nereye vardı? O da birgün geldi. Hiçbir engel yoktur ki irade onu yenemesin. «mukadderimizin ve kâinat mânasının ne olduğu meselesinin. bu yüksek şuur ve vicdanlarda tecelli eder. Ruh. Spenserin mekanizmi üstüne düşünen matematikçi Bergsön. ilk hayat hamlesini böyle uzatarak. İnsanın hürriyet ve kudretini kabul eden felsefedir.. bunun insana verdiği itimat hissUe aksiyon kudretinhe görür: Eski kurun filozofu: kalır. İnsanlığın tinsel mükte* sebatı. Ve biz selâmetimizi ruhda aramalıyız. Teknik. ihtiyaçlarımızı tatmin için yapılmıştır. böcekler sosyetesinde olduğu gibi bir (âlet) halinde kalmasın. Mistik dinci ise: Aksiyona sarılır. Teknik. Bergson. Yeri göğe yak Jaştırmağa çalışır. diye.

Ö zaman insan Tanrıyı kendi içinde hisseder. izlemesi gerekli yeni yollar göstermektir. Uğraşa. «Ahlâk ve dinin iki kaynağı> adlı eserindedir ki: İnsan. bundan çok daha üst olan. bütün yaratıklara karşı olan Allahın sevgi ve aşkıdır. didine azı çoğaltmak suretiyle şahsiyetini genişletmek ve derinleştirmek ve böylece dünyaya kendi meselesinden birşey eklemektir. Büyük.— 218 — Bize sevgi içinde tekrar tekrar cehdi. Tanrı o kalpten faydalanacak kadar temiz olmayan şeyleri atmalıdır. insanlara hizmete verir. şimdiki bulunduğumuz halden hiçbir zaman memnun olmamağı. derin sevgiden fışkırmaktadır. Bergsona göre hilkat. kendi. dış âleme çok sarıldıklarından. endüstirinin. ilmin ilerlemiş olması. Derin bir aşk içinde kendini aksiyona. Daha üst dereceye tırmanarak insan. insan hayatının mânası şudur: «Her an kendi vasıtasiyle kendisini yaratıcı hale getirmek. kalbinden. etmek değil. görünmeyen ve bütün varlığın kaynağı olan «hakikî ben» imiz ihmale uğramış bulunmaktadır. feragat ve fedakârlığı düşmanlara bile şamil kılma yolanda acı ıztıraplara dahi tahammül eden kişideki «yaratıcı oluşlar silsilesi» dir. Ve hiçbir yorgunluk duymaz. Ve başarır. Tanrının bir aksiyon âleti olabilmelidir. bir heyecandan.» «Hakikî felsefe: Soyut fikirler üstüne tefelsüf. Bu mertebeye gelen insan. iyi işlere sarılır.» Ahlâk. kendinde sonsuz bir hayat hamlesi sezer. . İnsan. ilme. görünen. İnsanlar. ahlâkın da ilerilemesini istilzam etmez.» «Tekniğin. Bu aşk. daima daha üste doğru bütün kuvvetimizle şahlanmağı tavsiye eder. insanın Tanrıya aşkı değil. çok bilgili fakat ahlâkan çok geri olabilir. Fakat bu kâfi değiidir.

SON Tarih Boyunca Ahlâk Mustafa Rahmi Balaban'ın bu çok mühim kitabı tabedilmektedir. hareket ve oluşlar akışı. Bergsona göre mükemmel insan. O. «geceler gebedir* filezofudur. Irkdaşlarından ayrılmak bile istemedi. . zulme uğradı. Tanrının insanlara sevgisi yoluna hizinete vakfedebilen insandır. Amma hiç şikâyet etmedi. Bergsonun ömrü bir teemmül ve murakabe içinde geçti. Bergson felsefesi: insan. «açık sosyete> yani bütün insanlar birbirinin kardeşidir fikrinde olduğundan AlmaRİarın Parisi işgalleri zamanında Yahudilere yaptıkları zulümler arasında oda. iradesini. gönlüne Allah sevgi ve düşüncesi taşımak ile kalan insan değil.Bu halde. Bergson. insanlığın üstüne şahlanarak Tanrıya doğru yön alma felsefesidir. Hayatı ile d e buna canlı bir misal vermiştir. Yakında neşredilecektir. çilesini çekti. Ancak hakikat aşkı iledir ki yazdı ve söyledi.

Gayret kütüphanesindeki kitaplardan bazıları Kuruş Türkçe sözlük " yeni harflerle büyük lügat „ 2oo Yeni Türkçe lügat M. Redhouse 2000 Fransızba metod Berlitz ve tercümesi 250 12 Lisan mükâleme 50 Efali Fransavî cetveli Ekrem 35 Kendi kendine İngilizce alfebe Nüzhet Paşa 35 „ „ Almanca „ Nüzhet Paşa 35 „ „ İtalyanca „ Nüzhet Paşa 35 „ „ Rusça „ Sudi 35 . „ Rumca „ Marta oğlu 35 Almanca tesîli tercüme Mehmet Tahir 75 Almanca tesili mükâleme > » 7 5 Almanca ..Türkçe nahif tercümesi 100 İngilizce gremer 1 inci Halil 75 „ 2 inci Halil 150 Fen ve izdivaç. „ . resimli Besim Ömer 75 Çocuk büyütmek. „ „ „ 60 Nüfuz meselesi „ „ „ 35 Bebek beslemek. .. „ „ „ . büyük lügat Ali Feraz 150 „ „ küçük lügat Ali Feraz 100 „ „ lügat Cemil Cahit' 20 Almanca • Türkçe küçük lügat Sadullah 50 Kamus Fransavî " Fransızcadan Türkçeye „ 500 Resimli küçük lügati fenniye 100 Türkçeden Fransızcaya Resimli Kamus Kelekyan 1200 Türkçeden İngilizceye büyük lügat J... 10O . 100 Kadın rahatsızlıkları „ . resimli „ . Zeki Cemal İ0O Gebelik. resimli Dr. Bahaettin 350 Türkçeden Fransızcaya.. lohosa. doğum.„ „ „ 75 Gebelik. „ 100 Çocuk düşürmek.

resimli Salâhattin 150 Otomobil ve traktör resimli Salâhattin 150 Fen mesahaye arazi ve topografya Kömürciyan 150 Mesahaya Hendeseye Kömürciyan 200 Mihaniki Riyazi Salim 500 Demir Köprüler 300 50 Nazarî Hesap. Mesail yeni harfle Salim Hesap tefazulî 500 . 400 Rubaiyat Ömer Hayyam 150 Hayat ve kitaplar Ahmet Şuayp Abdulhak Hâmit ve mülâhazatı felsefiyesi Rıza Tevfik 500 75 Tevfik Fikret Şermin Tiryaki sözleri Cenabı Sahabettin 100 75 Demokrasi ve mesaili iktisadiye Hüseyin Cahit Nasrettin Hoca Köprülüzade Fuat 100 50 Yarım Türkler Aka Gündüz 250 Hârîstan ve gülistan Ahmet Hikmet 100 Daima hilekâr (2 cilt) Ali Reşat 100 Milliyet nazariyeleri Mehmet İzzet 250 Hendesei sanai 2 cilt >t >> Elektrik ve tatbikat sanaiyesi 2 cilt. H. Cahit 1500 Hüriyet Hüseyin Cahit 200 İlim ve din Hüseyin Cahit 200 Hüseyin Cahit 200 Asri demokrasiler 200 Senaiyi nefisenin menşeleri " " 60 Dekartm felsefesi • > » Samiha Cemal 400 Eflatun külliyeti 100 Hisler ve fikirler Raif Necdet 200 Azmi bey Hanım kitabı 100 Fazıl Ahmet Karikatör 200 Tevîik fikret Halukun defteri Hüseyin Daniş. Pol 50 Mufassal resimli tavukçuluk Cafer 250 Türklerin tarihi umumisi 1 .7 Deguignes.Kuruş Çocuk hastalıkları Yeni harf „ „ „ „ 25Ö Çocukların istidatları Dr.

Doğramacılık, Silicilik, Marangozluk Talât Resimli tarihi umumî 1-6 Refik Tarihi umumî 1-6 Murat bey Ebulfaruk tarihi 1 - 7 M Murat Mahmut Şevket Teşkilâtı kıyafeti askeriye Corci Zeydan Medeniyeti islâmiye tarihi 5 cilt S ey fi Emir Ali Musavver tarihi islâm Hüseyin Cahit İslâm tarihi 'İo cilt,, Kemal Paşa Osmanlı tarihi "3 cilt,, Tarih siyasî, asrı hazırda Avrupa 3 cilt Sinyoboş, Eski İstanbul, resimli Celâl Esat Başımıza gelenler , Arif İstibdattan Hakimiyeti MilHyeye 1-2 Ahmet Rasim Avrupa harbinden alınan psikolojisi dersler G Lebon Usul Defteri Malî 2 inci cilt î. Arapyan Malûmatı Ticariye Harnit Malûmatı iktisadiye Cavit Usul defteri Ticarî 1. Arapyan Hocasız usul defteri Serkeis Nihat „ Muhasebe II II Esnafın Hazır Hesop Tüccarîsi Kömürcüyan Usul Defteri 1 — 4 cilt • Amerikan Usul Defteri Amelî Hesap İlmî Hesap Kömürcüyan Hesap Nazarî İlmî Hendese tim! Cebir Amal Erbaa Kendi Kendi fotoğrafçılık resimli İhtisas muhaseb >erı Çapraş kaydek» Fikret Şimendıfercilik - 2N Naki bey Kimya 9 - 10 - I 3 cilt Kimya Bakalo sı » » Riyazi ve cep ' u?ası F. Sabri

50O 200O 100O 1500 İ0O 1000 250200O 1000 1500 200 300 200 150 250 150 250 150 200 200 200 300

50 50 35 250 25 30G 351 150 10O

100 100 100 100 50

Dahili ihtiraklı makinalar, Abdülkerim 250 „ Osman Hüsnü 250 Demir Teknolojisi Ağaç isleri teknolojisi 1-2 Yusuf ziya 250 Kimyayı sanayi 2 cilt Mühendis M. Azmi 200 Hesabi sanayi Salih Murat 80 Cihan muvazenesinin bozulması 2 cilt Ali Reşat 100 Türkiye nasıl doğdu ? Ömer Rıza 100 Hava Edebiyatı 100 İnsanlığın başlangıçları, resimli "yeni harf,,^.3 300 Dr. R- Verno 200 M' Sadık 100 Tâvimden yapraklar Saffet Ziya 100 Adabı Muaşeret Kadın meselesi Gregor Petrof 30 25 Okunacak mektuplar tdâl Sami Paşa Sezai 50 Mehmet Rauf 75 Cidal 30 Celâl Saher Simon Mehmet Rauf 150 Son Emel 250 Eylül «" » Son yıldız 200 Kadın kalbi Saffet Nezihi 250 Ercümend Talu 50 Sabir Efendinin gelini Viktor Hugo 500 SefiJJer 1-5 Halide Edip 200 Mevut Hüküm Osman Cemal 200 Çingeneler Dağların çocuğu 175 Günahkârlar Heluk Cemal 200 Reşat Nuri 100 Damga Sarı Odanın esrarı Gaston Loro 150 150 Gaston Loro Siyah kokulu Kadın Mesnevi şerif 1 - 6 tercüme ve şerhi Abidin Paşa 1400 Kitabı Mukaddes "büyük hacımda ciltli,, 400 150 incili şerif Mezamir 75 150 Asrî din fikirleri Seri 1 "11 kitap,, L. Lûtfi 100 Asrî Din fikirleri Seri 2 "6 kitap,, L. Lûtfi Lee Vrooman 10 Garpta dua yeni harfie

... Cehennemlikler İnsan ve Ruh Yaşayan Ölü Ciltli İnsan ve Şeytan „ Yolcu Nereye Gidiyorsun . Debi M. Âkay . Burcuoğlu M. 200 750 750 500 500 300 300 400 330 1000 200 300 150 100 Ciltli . Son Menzil „ Yusufçuk . Kuday • S. Fakirizm. Bedri Ruhselman ... İstanbulda. n » > » 200 200 300 tmam Gazali 50 50 25 . Ruh ve ölüm Ötesi (İslâm tasavvufu) İslâm Aslanı Hazreti Ali Kırklar Meclisi (En güzel Bektaşi Şiirleri) ! Hakikat Yollarında Tarih Boyunca Ahlâk Felsefe Tarihi (Filozoflarla birer saat) Tanrı Buyrukları ve İnsan Alemi Kıyamet ve Alâmetleri-Cennetlikler. lu Gayret Kitabevinde satılan ı-nühim eserler : Kur'an ve islâm (Zaman zihniyetiyle) 2 Kısım Ruh Ansiklopedisi (Spiritüalizm) Ciltli Ruh Âlemi (Spiritizm..Fiatı : 350 .Ciltlisi : 500 Kr. iaşnar 250 250 100 Samiha Ayverdi 250 250 350 250 250 „ » . Manyatizm) Ciltli Ruh Kuvveti (Spiritizme tecrübeleri) Ciltli Pratik Manyatizma ve İpnotizma Ruhlar Konuşuyor Allah Ruhlar Arasında Medyomluk Ruh ve Kâinat (Mecmua) Abdûlkadir Geylâni Muhiddini Arabî 1 den 12 Ciltli Mustafa Ertuğrul Cemil Conk Paşa L. Krş. Afşaroğlu Dr. Ateş Ağacı Mabette Bir Gece Mesih Paşa İmamı „ Kimyayı Saadet Hazret Oftade Aziz Mahmut Hüdal K. Ankara Caddesinde 131 No. W. Crooks Dr. Rahmi Balaban 125 300 350 400 A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful