P. 1
9243563 Filozoflarla Birer Saat Muhtasar Felsefe Tarihi Mustafa Rahmi Balaban

9243563 Filozoflarla Birer Saat Muhtasar Felsefe Tarihi Mustafa Rahmi Balaban

|Views: 59|Likes:
Yayınlayan: salihyolcu

More info:

Published by: salihyolcu on Mar 07, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

Filozoflarla Birer Saat: Muhtasar Felsefe Tarihi Mustafa Rahmi Balaban

İstanbul: Gayret Kitabevi, 1947. 16 Şubat 2005'te EFSİS Özel Koleksiyonu'ndan elektronik ortama aktarılmıştır.

© http://www.felsefelik.com

M. RAHMİ BALABAN

FİLOZOFLARLA BİRER SAAT

FELSEFE TARİHİ
Buda - Eflâtun - Aristo - Rable - Mevlâna Celâleddin - Kınalıoğlu Ali Efendi - DekartPaskal - Tomas Kampanella - Lok - VolterJ. J. Ruso • Kant - Erzurumlu I. HakkıMisele - lbsen - Ogiist Kont- Niyazi t. MisrîGöte - Muğlalı İbrahim - Sen Simon - KarlaylEmerson - E. Rönan - Tolstoy - Vilyam Moris - Bergson - Nice - Vels - A. FransJon Devey, v. s.

Sahibi ve Naşiri:

GAYRET

KÎTABEVt

Ankara C«d. No. 131 - istanbul

Hakikat Yollarında ;

Filozoflarla birer saat:

Muhtasar

Felsefe Tarihi
Mustafa Rahmi Balaban

G A Y R E T K İ T AB E VI Ankara Caddesi No. 131 <~- İstanbul IŞIL MATBAASI 19 4 7

GAYRET KİTAPEVİ. ANKARA CADDESİ -İSTANBUL . Fioıırnoy WİLYAM CEYMİS'IN FELSEFESİ Varidat İZMİR SALEPÇİOĞLU KÜTÜPHANEsindeki Arapça elyazma nüshasından tercüme Mark Orel DÜŞÜNCELER Bütün bu Eserler bu Ciltte tamamen mevcuttur.MUSTAFA RAHMt Hakikat Yollarında İmam-ı Gazali SAPIKLIKTAN KURTULUŞ liddiR Arabi FUSUS NAKŞI Tiı. Fiati 250 nefis ciltlisi 300 kuruştur.

onda. Güzün yamaçların burca burca kekikli Yılda bir gelip toprağına yüz sürebilsem. OBAMA Elli yıl önce ne idiysen içimde o sun Onun deniz gibi ova. kıblende meşelikler. ya. Mustafa Rahmi Balaban.. kekikli dağlardan ayrılıp uzaklara. Müsabaka ile İstanbul Öğretmen okuluna girerek 23 temmuz 1910 . göz erimin dağlar İkindinde gümüş çay. Sonra müderris Terzizade Mustafa efendiden arapça. Köyüne hâlâ en derin duygularla bağlıdır. Baharda bayırların menevşeli lâleli Yazlarda buğdayların altın yıldız sorguçlu. Bu iki sevgi. Köy okulunda okuduktan sonra Bergamada rüşdiye tahsilini yaptı. ilerledikçe sönmek söyle dursun. hiç sökülemez surette kökleşti. köyünün ovalarında • tabiatle başbaşa .Müellif Hakkında. Yedi yaşına kadar bu köyde güzel tabiat ve sade hayat içinde büyüdü. Gönlünün bu özleyişini. Yılda bir gelip toprağına yüz sürebilsem.geçirirdi. elli yıl sonra şöyle ifâde etmiştir. istanbul'a gitmek lâzımdı. farsça ve Altunovalı İbrahim Remzi Beyden matematik tahsil etti. 1888 de Bergama'nın Balaban köyünde doğdu. Tahsil için bu çiçekli ovalardan. Yaz tatillerini hep.

Yurda dönünce Ziya Gökalp merhumun başkanlığında kurulan üç kişilik mülga Telif ve Tercüme Encümeninde (burada öteki âza muhterem Veled Çelebi idi) çalıştı. onu Adana yatılı öğretmen okulunu kurmaca ve müdürlüsüne tayin etti. Kırk beş gün Üsküpte pedagoji hocalığı yaptıktan sonra Maarif Nezareti.ül -Muallimin Rüşdive (Orta öğretmen okulu) pedagoji hocalığına tayin etti. Cenevre Üniversitesi pedagoji ve felsefe şubelerinde tahsilini tamamladı. Kız öğretmen okulunda pedagoji Ki7ilçulhı Amerikan kollejlerinde Türk tarihi ve felsefe hocalığı etmiş. Eserlerinin çoğu bu encümende bulunduğu yularda basılmıştır. O zamanki Maarif Nezareti. O zamanın önlü psikoloji profesörü pek muhterem merhum Ed. Maarif Nezaretf. Gökalp. Onun en büyük emeli: Avrupa ve Amerikanın özlü eserlerini dilimize çevirmektir. Buradaki başarısına mukâfaten. onu Usküp Dar . Ça- . 1918 den itibaren Ikdam'da yaziları çıktı. Sonra İzmir kız öğretmen okulu müdürlüğüne tayin edildi. Claparede onu. mebus olunca. Adana öğretmen okulu müdürlüsünde üç yıl çalıştı. Telif ve Tercümeden ayrılınca İzmir Atatürk Lisesinde felsefe. o Telif ve Tercüme Başkanlığına tayin edildi.pedagoji laboratuarına asistan aidi. psiko . Öğretmen okuluna giderken istanbul Müftisi Fehmi Efendinin mantık ve arab edebiyatı derslerine de devam etti. «İkdam» ın İsviçre muhabirliğini yapması ve İKDAM gazetesinin sahibi merhum Ahmet Cevdet Beyin yol göstermesile başladı. Basın hayatına ilk. Rahmi'vi Cenevreye pedagoji tahsiline volladı. İsviçre'de Almanca ve ingilizce de öğrenerek aşağıya yazdığımız eserleri Avrupanın üç dilinden dili» mîze çevirmeğe başladı. Kollejdeki on bir yıllık hocalığında dilimize İngilizceden bir çok eserler tercüme etti.— 4 — da buradan birincilikle mezun oldu.

Basılan kitapları: Bergama tarihi (Müzeler müdürü sayın Aziz Oğanla beraber). Dökroli usulünde dersleri toplulaştırma. Baba Arıkan'la berabar). Tabi . Amerikada mekâtib-i ibtidaiye ve tâliye. Avrupada yeni mektepler. Ruhiyata medhal. buğday kahramanı. Deli dumrul. ahlâk. Terbıyevî ruhiyat laooratuarı. Yeni psikoloji ve pedagoji. Alfabede cümle usulü.— 5 — lıştığı konular :Tarih. Çocuk ve mektep. izmir agorasından eski tapınaklara. Timur ve Tüzükâtı Bahtıyarname. Şart. Pestaloji. Küçük Asyada ölmüş şehirler. Çekirdeksiz kahramanı. tövbeler tövbesi. itıyad. Tabiat ve insan. Avrupa milletleri ruhiyatı. Mekteplerde sıhhat demederi Halk tekâmülü. Çocuk ruhiyatı. Çocukta eksiklik duygusu. İzcilik. Dergâh ı Mevlâna. Felsefe tarihi. Ege bölgesinin iş kaaramanları. Altın çiftlik. pedagoji ve felsefedir. Fihtenin hitabeleri. Çocuk büyütmek. Efez. Fonksiyonel terbiye (M. Çocuklar cenneti. Çocuk ruhiyatı. Nıkomaha ahlâk. Asrî terbiye ve maarif. Portakal kahramanı Mehmet Bafralı. Fılozofi vasıtasıyla orta tedrisatta reform. Avrupa medeniyetinin ahlâk kökleri. Eskicilikten Tüccarlığa. Halk kitapları: Özdemır onbaşı. Evvel zamanda. Kristof Kolomb. Baliğler ruhiyatı. ırklar ruhiyatı. Dağ deviren. Çocuklar evi. Bal çuvalı Hüseyin masalcı. Kant'ın pedagojisi. Ruhiyat makaleleri. Dökroli usulünde hesap vs ölçüler. Şehir mi. Keloğlan. Ailede terbiye. Moğol tarihi. Dağda bulunmuş çocuk. Kalmoıt Türkleri. Çevresinde gezi ile İzmir tarihî. Eski Kılikya (Çukurova tarih ve tarih-ı tabiîsi). Islah-ı ırk. Kadın-erkek. Şimdi basılmağa başlanan «Hakikat yollarında» serisi: Değerli maarifçimizi bütün okuyucularımıza daha iyi tanıttıracaktır.

hal ve hareketlerle gürlerimizi. Bugün bu bir hakikatır. Onun kadar ve belki ondan da önemli yapılacak iş önümüzdedir: „ kendimizi ve çevremizi her gün biraz daha iyiye.ÖN SÖZ Sokrat. gürele doğru .Durum bugünde öyledir. bu gerçeğe götüren yolları araya gelmiştir. " Tarih boyunca her felsefe. Ama gerçeğe kimi daha yakın kimi daha uzak olabilir. yıllarımızı. demişti. Felsefenin ve filozofun öz değeri bundadır: insanda tekâmüle hizmet arzusunu engin bir aşk haline getirebilme. Ve her biri o yollarda birer nişan taşıdır. aylarımızı. Her zaman hayat ve kâinatın mahiyet ve hakikatim arama yollarında bulabiliriz. En iyisi mi. kendimize en iyi hal ve hareket yollan seçme işi ile uğraşalım.ömrümüzü doldurmak. doğruya. Ondan sonra gelen ikinci hakikat şudur: " Hayat ve kâinatın mahiyetini anlayamıyoruz diye ümitsizliğe düşecek değiliz. ( Filozoflarla birer saat) e. hayat ve kâinatın hakikat ve mahiyetini anlayamıyoruz. Ferdçe ve cemiyetçe yükselmek.. hızlandıracak aksiyonlarla. yirmi dört asır önce: " Bîz insanlar. Amma şimdilik her halde yolun sonunda deliliz. . onların hayat ve kâinatın mahiyeti üstüne metafizik teorilerinden ziyade ahlâk veiçtimaiyat üzerine olan düşüncelerini aldım. Felsefeyi kuru lâf değirmeni yapmayan gerçek filozofların hepsinde bu ilinti bir iç ateşi halindedir.

B.— 7 — İkinci Cihan Harbi sonunda bütün ahlâk! ve insanî değerler yıkılmağa yüz tuttu. R. Dünya sarsıntısı. yeni değerler kuru lup kökleşinceye kadar sürecektir. Yerlerine yenileri konulmağa uğraşılmaktadır. . Yarınki dünyada yenilerle bu güne kadar olan değerlerin bir karması olacağına göre (Filozoflarla biier saat) bu güne kadar olan değerler üstüne düşüncelerin kısa bir plânçosudur.

muharebe ve ziraat idi. Bu sefaleti. 8u esnadadır ki bu adamın hayatında pek büyük bir hâdise vukua geldi: Bir gün sarayından çıkarken. bize efsane ile karışık bir halde gelmiştir. 560 480 j Hindistamn şimal-i şarkîsinde. Prenslerin ihtişamı yanında tebaanın pek mühim ekseriyeti derin bir sefalet içinde idi. Himalayalara yakın. Fakat müelliflerin çoğu şöylece kabul ederler. bir oğlu dünyaya geldi. bu kabîl hayatlarda olduğu gibi. Nepal hudutlanndayız. Uzun asırlar süren muharebeler esnasında. pek fakir. daha sonra Moğollar ve Tibetliler işgal ettiler. ayakta gezen öiü gibi sapsarı. Milâttan evvel 563 senelerine doğru. Kapilavaston de zengin ve asil bîr aile vardı. böyle bir adamın geldiğinden bile şüphe etmektedirler. Bu mıntakada ahali. çok karışıktır: Bütanın ilk ahalisi koyu esmer renkli idi. vicdan gözüyle görmeğe başladı. Buralarda yetişen Budanın hayatı da. pçk ihtiyar. hasta bir adama rastgelince bu tesadüf onun vicdanı önüne beşerin sefaletini yaydı. Ö. Bu adam evlendi.Buda [M. . Bazı müellifler. Kendi adı Sidharta ve aile adı da Gautama'dır. kuvvetli bir feodalite teessüs etti. Sonra buraları Turan ırkı. işleri.

yalancılık. Yalnız bir sarı kaftan. Aynı zamanda mütalee ve derin tefekkür ve istiğrak içinde idi de. sevinecek yerde : < işte bana bir zincir dahal 1 > dedi. O zaman ona BI$ıkw geldi. Kurduğu din. bir baş piçağı. içinde bulunması muhtemel Ölmüş hayvanları yutmamak için kullanırlar. bir süzgeçleri olabilir.) Bu dervişler.. Budajun milâttan evvel 430 senelerine doğru öldüğü anlaşılıyor. servetinden vaz geçerek gece bir ata binip sarayını terketti. Ekseriyeti teşkil eden kısım. 29 yaşında olan prens.g _ «Bir oğlun dünyaya geldi» diye haber verdikleri zaman. Dervişler gibi köyden köye doloşmağa ve sert bir riyazet bayatı sürmeğe başladı. hırsızlık. Böyle derin düşüne düşüne nihayet kendince hayatın sırrını ve insanların takip etmesi lâzım kanunu buldu. mezhebin — aşağıda bahsedilecek — temel fikirlerinden başka beş ahlâkî vazife ile kendilerini mükellef tutarlar ki bu beş şey haramdır: Katil. O andan itibaren insanlar* yeni yola davet etti ve müminleri kendi etrafına toplanmağa başladı. Prensip itibarile bunlar or- .. gittikçe bütün orta Asya* ya. aptalj ^kıyafetinde dağlara inzivaya çekildi. "Buda* demek «Işıklı» demektir. daha sonra Çine ve Japonyaya yayıldı. bilhassa Tıbete. (Süzgeci su içerken. 2 — Budizmin yarattığı cemiyet : Budizmin iki türlü saliki vardır. bir avuç pirinç. paraya hiç el süremezier. sarhoşluk. Filhakika aptal kıyafetinde gazen bir kısmın hiç mal ve mülkü olamaz. daha sert bir hayat yaşarlar. dediler. ve ancak dilendikleri şeyleri yerler. bir kuşak. zina: Fakat daha derin takip etmek istiyenler. bir iğne.

Bu mezhebe giren insan. Fakat bu hal. hiç bir (hiyerarşi = mertebe silsilesi) tanımaz. Üçüncüsü. ki bunlar buralara ancak — açık yerde yaşamanın imkânı olmadığı — yağmurlu mevsimlerde çekilebilirler. (mukaddes yadikâr — reUg-ue'leri) ve mübarek makamları tebcil. Basmakalıp dualar. Köyden köve dilenerek gezen ve vazeden bir ruhban sınıfından. budizm. Dağ başlarındaki manastırlar. bir derece ve mertebe sebebile degü. yaş ve irfan dolayısıyle hürmet görürler. Zaman geçtikçe iki yüzden bozuldu tik devrenin sade. En ziyade hürmet gören rahipleri. bugünkü.izdivaç ta dahil olduğu halde . hangi siniftan otursa olsun kabul eder. böylece. [kincisi.bütün diğer içtimaî rabıtalarla alâkasını keser. Bir de ruhban için bir (mertebe silsilesi) tesbit edilerek manastır hayatı bir usul ve kaide halini aldı. Bu mezhepte dikkate şayan üç mühim şey vardır: Evvelâ kast farkının hüküm sürdüğü bir memlekette. epeyice sonra kurulmuştur. Görüyoruz ki budizm. Lâkin insanlara mezhebi öğretmek vazifeleri doiayısile. ibadet tamamen sadedir : ayda iki defa toplanarak mukaddes kitapları okumaktan ve işlediği günahları umum huzurunda' itiraftan ibarettir. . ibadeti verine birtakım ( batilalar) ve (şekiller lı kaim oldu. hazır yiyici ruhban alayı meydana geldi. köylerin kıyılarında yaptıkları bahçelerde yaşarlar. siyasî ve İktisadî hayata tamamen lakayt kalınarak münhasıran dinî tedrisat ve istiğrak içinde ömür sürecek. «Tibet> ve «Siyam» daki. mümkün olduğu kadar dünyadan yüz çeviren bir cemiyet yapmağa uğraşır. ki bugün bu .- 10 — manda yaşamak mecburiyetindedirler. buna hiç ehemmiyet vermez. ancak mezhebin ilk 7amanlarında böyle idi. bazı hâtıra âbidelerine hac ve saire gibi. İradî bir fakrü zaruret îçinde yaşanılacak .

manastırlarla dolu şehirlerde. bedbindir. Buna dair binlerce efsaneleri vardır. Bunun pençesine . Merhamete onlar da lâyıktır.ür. ıztırap Budanin mülâhaza ve tefekkürdeki başlangıç noktast. bakınız nasıl tereddiye uğruyor. hiç korkmamiş. o büyük fikri takip ettikleri iddiasındadırlar. Halbuki bunu yapanlar. Yapılacak iş şudur : Her mahlûka daima merhemet etmek. Her nereye baksa feraiık gö'. bunlar bu tarz düşünmenin şüphesiz tabiî neticeleridir. 1 — Var olan her şey. Bu ızdırap hayatına yalnız insan değil böcekler de iştirak etmektedir. Herkangi bir mahlûku acı çektirmekten. Mamafih bu hal. tarihte yalnız Buda mezhebinde değil daha bir çok yerlerde görülmektedir. onu kurtarmak. bilâkis ona yardım ftmek. öldürmekten. 3 — Temel fikirler: «Benares müteakip hakikatte çekmefre Şimdi mezhebin esas tedrisatına gelelim. şiddetle çekinmek. Dikkate şayan değil mi ? Büyük bir fikir._ ıı _ _ iki memlekette böyle binlerce rahip. köyleri < mukaddes yadigârlar» ve «sihirli merasimler» ile aldatarak köylünün kanını emmektedirler. mablûkabn içinde bulunduğu müthiş sefalettir. vazı» na yani müessisin aradığını bulmasını verdiği ilk vaza göre mezhebin esası dört toplanmıştır. Doktrini. birtakım ümitsiz ah ve vah ile gidebileceğini zannetmiyelim. yukanda gördüğümüz veçhile. elem ve mahkûmdur. Meselâ Buda bir gün dağda gezerken. esas itibarile. av arayan bir dişi kaplana rastgelmiş. Fakat bunun.

hiç aralıksız. 2 — Elem ve izdırabın kaynağı arzularımızdır. her şahsı. 4 — Her şeyden el çekmek düsturunu tahakkuk ettirebilmek için (anayol) u takip etmek lâzımdır. bizzat kendi ıztırabını da artırıyor. Ve bunların bazısının. Burada Budizmin. tamamen ken ~cfi içimizde buluyor: Arzular. hastalık. 3 — Izdırapların nihayet bulması. Her türlü mal ve mülkten el çekerek hiç bir şey arzu etmemeğe alışmalıdır. Buda. Yani bizzat Budanın düşüncelerini takip ve onun hareketlerini örnek ittihaz etmelidir.— 12 — geçecek zavallı hayvanları düşünmüş. eNirvana:» «Mutlak sükûn et > in tevlid ettiği daimî bir saadet içinde yaşamak demek olan «yok olma» dır. meselâ kaybetme. hem psikolojik hem metafizik bakımlarından. daha üst daha geniş yaşamağa itiyor. Fakat. Arzu. ölüm gibi şeylerle elinden çıktığım görünce daha büyük merak ve izdıraplara düşüyor. y JBu cinan şümul şerrin sebebini. en güç noktasına parmak basmış oluyo . Nihayet Kaplana av olarak. arzuların nihayet balmasıle olacaktır. Amma aynı za> mandafcbu kaplana ve aç bekleyen yavrularına da acımış. yalnız başkalarına fenalık yapmak ile kalmıyor. kendi bedenini sunmağa karar^vermış. ölmezden vevel . Bu suretledir ki hayattan ve hayatın şerlerinden kurtulup <Nirvana> ya kavuşulabilir. Çünkü elde ettiği daha üst hayat şekillerine bütün kuvvetile Dağlanıyor. kendi arzuları için kendini ölmüş saymadır. Böyle iğne altında yaşıyan insan. Hayatın bütün didinmelerinden ancak böyle kurtul unabilir.

ilâhlarla meşgul olmaz ve onlara 'bir rol avirmnz. «Başkası nemelâzım bana !> dedirtmez. bn cihanşümul akıntı ummanı içinde bir limana bir meîcee kılavuzluk ed«*rler. gelip g-eçfci hadiselerle dolu ve daima derişen bir med ve cezir gibi olup hakikatte hiç bîr şey var değildir. Fakat kolay değildir. Meselâ bedbinliği ile bile insamn^hassasiyetini uyandırarak ıstırap çekenlere karşı alâkadarlığf p arhnr. egoizmdir. insanı bedbahlıktan kurtarmaca matuf bir talimattır. Kâinatı böylefıztırap içinde görmekle bundan yal- . <amelî ahlâk» tu. bu çünkü zihniyetten çok uzak gibi görünür: Havat ve arzulardan yüz çevirmek. Budizmîn özü t egoizm»* karsı şiddetli ve mütemadi bîr mûcadele'acmaktır. Binaenaleyh hiç bir şey.— 13 — ruz. Hakikatte Budizm. Budanm gözünde. Böyle olmakla beraber Budizmin.kıvmetli ahlâk unsurlarını ihtiva" ettiği de bir hakikattir. derler. dünya. bilhassa. karşısındakini selâmete çıkarmak için çalışmak ve ona selâmet volunu öğretmektir. salikler tarafından çok inkişaf ettirilmiştir. Amma şurası doğrudur ki bu din. bir nevi mahvolma demek olan Nirvananrn sükûnetinde aramak insani harekete getiren bütün âmileri toptan süpürüp atmak demektir. «Allah» sız bir din. birtakım ruhî miimareseler vapıhr ki bunlar ruhu. Bu ise hayata veda etmek olur. Budizm. ilâblnrı înkâr etmez. Çünfü butun arzuların kaynağı. Budizm hakkında. Bu «ölüş» ve «istikrars'zlık» nazarivesfnl benîmslvebilmek için. Fakat başkalarını »zdırap içinde bırakarak valnız nefsini kur-"1 tarroâk değildir. bizi kendine bağlıyamamalıdır. 4 — Netice : !lk bakışta Budizm. bütün harici faaliyetlerden el ''çekmek ve saadetî. ki bu cihet. Her ferdin vazifesi.

429 . Eflâtun. milâttan önce 429 da Atina da zengin bir aileden dünyaya geldi. Öne sürdüğü tedbirler ise şiddetti ihtirasları Özcüiüğ Egoizmi öldürmeğe matuftur. siyaset ile de çok meşgul olduu. fakat bütün mahlûkatı sevme ve acıma.«ve üç kere Sicilya'ya yapmak ile geçirdi. bütün diğer doktrinler.gibi Budizm de harfi harfine tamamen tatbik edilmiş değildir. kitap yazma. hayatını okuma. Şunu da söyleyelim ki. Eflâtun [M. «Akademus» parkında «Akademi» denilen mektebini tesis etti.isr terseniz Ütibiler deyiniz . 1 — Hayatı : Eflâtun. insanı : kendini tanımağa. Ö. Eflâtun'un dünyaya geldiği devirde grek siteleiinin dolgun ve zengin bir hayatı vardır. içti- . Bugünün Akademi adı burdandir. Ayni zamanda birçok yüksek ruhların teşekkülüne de hizmet etmiştir. uzun seyehatler .— 14 — nız şikâyet ve figan neticesine değil. kendine hâkim olmağa. maddî şeylere bağlanıp kalmamağa davet eder. okutma. Sokrat'a talebe oldu. uzun hayatı içinde.bilhassa Mısır'a .347J Eflâtunun en dikkate şayan vasıf [arından |biri maî teşkilât idealine mühim yer ayırmasidır. insanın bütün hayvanlar va nebatlarla ince bir kardeşliği olma neticesine varır. .

— 15 — Bilhassa Atina. fakat dahili ihtilâllerle sarsılmış bulunuyordu. Binaenaleyh Eflâtun siyasî nazariyelerinin tatbik mevkiine konularak kusursuz bir sosyetenin kurulabileceğini ümit edebilirdi. bu kitabının sekizinci ve dokuzuncu fasıllarında siteyi tenkit ile karışıklıkların ve inhitatın sebeplerini gösterir. 2 — Şe'nî siteyi tenkit: Eflâtun. tahayyül ettiği siteyi. devlet adamları üzerine tesir icra etmeyi ve bu. Böyle bir devirde gelen Eflâtunun iyi bir hükümetin nasıl teşkil edileceğini ve bunun idamesini ne suretle mümkün olabileceğini tetkik etmesi çok tabidir. henüz zenginliği. Bu adam Eflâtun'un hürmetkar tilmizleri sırasına girdi. Fakat sonradan hayatını felsefeye hasretmeğe başlayınca. Sicilyaya ilk seyahatinde Eflâtunu bu Tiran büyük bir önemle kabul etti. suretle. Diğer greksıteleri de hemen aynı halde idi. Tiranlık devirleri de geldi. Bunda iş bölümü en başta gelen bir kanundur. Nihayet sandalya kavgaları. yer yüzünde tahakkuk ettirmeği düşündü. Gerek Tiran ile gerek bunun damadı «Dion» ile Eflâtun arasında sıkı bir dostluk bağlandı. zadekân. onun bu intizarı boşa çıktı: Ne «Deniş» n e d e «Dion» böyle bir işe teşebbüs etmediler. hükümet datbsieri. Fakat. müfrit demokrasi gibi şekil' den sekile geçiyordu. Perikles zamanını yenice bitirmiştir. refahı devam ediyordu. Eflâtunun daha genç yaşından itibaren siyasî faaliyeti düjünüyordu. Bu filozofa göre sosyete: Bir zaruret dolayisüe kurulmuş olup beşerî ihtiyaçları tatmine mecburdur. Site ziraat . Rejimi Monarşi. en ünlü günlerini. felsefeyi fikirleri ile. Amma o. hiç bir istikrar yoktu. Buna >Siraköze> tiranı «Deniş» ile olan münasebeti de fırsat hazırlıyordu. en büyük eserlerinden biri olan «Cumhuriyet» kitabını o ümitle yazmıştır.

fena tanzim edilmiş. egoistler! Hiç bir nevi vicdan kanunu tanımazlar. evvelâ (adalet) tabirini kullanmakta* [dır. İşte Eflâtuna göre bozulmanın soyları böyledir. Tiranivi getirir. Ve bunlarda türlü türlü yeni sanatlar meydana g-etirdi. yalnız paraya taparlar.-16 - vasıtasiyle temel ihtiyaçlarını elde etmeğe uğraştığı müd detçe. Ve sosyetenin hayatı ekseriya karmakarışık ve zararlı şekle girdi. Bu oligarşiyi yıkar ve yerine demokrasiyi kurdurur. sitenin hayatı normal îdi. en münasebetsiz ve faydasız noktalarına kadar götürüldü. Nihayet derrcVrssl de prensip ve mayası icabı. her türlü ahlâkı çiğniyerek. yeni yeni ve gittikçe sun'! ihtiyaçlar doğurttu. Servet ardından koşma ve zenginlik.) Bu rejim şüphesiz. maddî fhazlar içine gömülürler. Serveti elde edince. faydasız faaliyetlere sarfeder bir hale geldi. Bu zenginlik meylinin insanlarda uyandıracağı ilk his kibir ve ihtirastır. felâketlerin en büvüfrü olan vatandaşların ahlâkının nasıl bozulacağını da Eflâtun.alabildiğine istifade ve menfaat hırsını körüklediğinden .Takat bu intizamı nasıl tarif etmeli? Eflâtun bu bapta. 3 — Ahengin veniden kurulmas» : Siteyi iyi etmek. Böyle insanlar. Nihayet nüfusun çoğalması ve zenginlik ihtirası sosyeteyi emperyalizme ve muharebeye şevketti. onu ifratlardan kurtarmak intizamı tesis etmek ile olur." fena bir organizasvön halini aldı. zenginlerin refah ve saadetinden mahrum olan veya kendilerini öyle zanneden bir çok insanların kıskançlığını uyandıtır. göz önüne getîrivor.fenalık da başladı. Bu adalet mefhumu <Cümhuriyet> kitabının birinci . Fakat ihracatçılarca başladığından itibaren . Sos yete bu vaziyete düşünce. fertlerin çoğu kuvvetlerini. Bunların çoğu faydasız ve parazit sanatlardı. Bu suretle iş bölümü. işte böylece sosyete. (oligarşık adamın hareketi böyledir.

açlık ve susuzluk g-ibi. der. 2 — Yalnız aklı işliyen 'bir adam. Filhakika ona göre adalet: uzviyetin muhtelif fonksiyonları arasında muvazene ve ahenktir. adalet ile ahengi birbirine karıştırır. yerin dibine'dogru çeker. kendisine iki at kogultnuş bir «arabaya benzer* Bu atlardan biri yükseklere şahlanmak. beşer ruhu ile mukayese ederek tesbit etmektedir. iyi tanzim edilmiş bîr ruha benzer. başka bir mukayese yapar ki o da yine buraya gelir. Çünkü servetin. bilhassa. tamamen serbest değildirler. maddi arzular ile aklın arasını bularak bunları ferdin hayatına yardımcı kılabilmektir. doğru yolda götürmeğe çalışan bir arabacıdır. Eflâtuna göre bizim ruhumuz. umumun ihtiyaçlarını temin etmek ve servetler meydana getirmektir. İrade ise bu iki atın kuvvetlerini muvazenelendİrerek arabayı. üç unsurdan mürekkeptir. tacirler ki bunların vaiifesi. Eflâtun.çiftçiler. Mükemmel bir site. Bizim ruhumuz. Öteki at. İyilik ve güzellik gribi fikirleri temaşa ve takip etmektir. hem insan (olan bir arslan. Bu fikri. 1 — Yalnız yemeği düşünen bir vahşi hayvan. Fakat Eflâtun. İkisi ortasında (irade) vardır ki bunun rolü. . daima göklere çıkmak istiyor.— 17 - ve ikinci fasıllarında uzun uzadıya tetkik edilmiştir. En aşağıda 'fşlih'âlar ve maddi arzular bulunur. Temelde: ameleler. fakat bu sureti idare etmekte olanlar. En yukarıda akıl vardır ki vazifesi. 3 — Aynı zamanda hem vahşi hayvan. Bir teşbih ile ifade edacek olursak denebilirki bizim içimizde üç şey vardır. Mükemmel bir site de böyle birbirinden tamamen ayri üç sınıftan mürekkep olmalıdır. «Phedre» kitabtnda ise daha mükemmel.

idaıî ı e askerî muhtelif makamlarda stajlarda bulunacaklar. «Tunç* Iar sınıfı) Ayrılacak. Ötekilere iki sene daha beden terbiyesi yaptırılarak askerliğe hazırlanacaklar. Ancak elli yaş ndadır ki nazarî ve ameli her türlü kabiliyeti gösterdikten sonra bir insan. . hiç kimse. daha onbeş sene orada muhtelif aralıklı sıkı imtihanlarla mükemmel bir suretde oku tulacak. Otuz beş yaşma gelince yeniden on beş sene devam edrcek yoklamah stajlara tâbi olacaklar. bu filozof kadar. Nihayet «Altın sınıf» gelir ki bunlar devlet adamları ve yüksek zekâlar olup en yüksek kuvvet ve kudret bunlarln elindedir. Bu son on beş sene içinde okumaktan ziyade. ne zerrinlere verir. devlet adamı olabilecek. İkinci derecede «gömüşler sınıfı» gelir ki askerler bu sitenin müdafaasile mükelleftirler. bir yoklama ite. Filozoflar bu sınıfa «tunçlar sınıfı» diyor. Bütün yurt çocuklarına on se* kız yaşına kadar ayni terbiye verilecek ve bu terbiye oyun şekli altında olacaktır Cebir ve şiddet usulü ya* saktır On sekiz yaşın sonunda.. 4 — Liderlerinin ve devlet mesi : adamlarının yet'ştiril- Bu programın en mühim kısmı hudutsuz salâhiyete malik olacak olan «Filozof .devlet adamları» nın yetiş* tirilmesi işidir. Memleketi idare edecek olanlarln evsaf» üzerinde. ehemmiyetle durmuş değildir.— 18 — idaresine ait talimatnarnaler. Yirmi ya şmda bir seçme daha yapılarak devlet adamları namzetleri ayrılacak. O. Bunlar. idarenin dizginlerini ne soyca asillere. şefler tarafından yapılacaktır. Ancak fikren yüksek adamlara verir. Eflâtunun sitesi böylece pek mükemmel bir terbiye sistemi üzerine dayanır.

5 — N -tice : E< âtAin «Cumhuriyet» kitabını yazarken bunu siyasî bir lüva ve hülya maksadile. — 19 — Kadınlarda.» Efâtun bu fikie tamamen muataif. Bir hükümet darbesi yapılarak (Filozoflar konseyi) diktatörlüğü eline alacak yanı v^zıytte intibak edemiyen ihtiyar vatandaşlar nefyolunar k. Bunların bu. avnca bir san'attır. Hikmeti hü ûm t ic-bettMrs. Tunç sınıfının veya askerlerin ço cukları muayyen imtihanları verince. Yalnız hünere ve bilgi e vetu Baiil^ «-er ki «idare ı$>. E â 'IK> gö û<sal bîr ştf.. milletin idare şekli « t$i » i doğma te^dûfl rine. ğe lüzum yok.îd hlovof n çok geniş bîr kültürü.ourda yalan ve hile dahi caizdir. iMsın* z<fer ile iki fa 'delim Birine Eflâtunun terbıye/e. Ba o s^trinm pek çok haymî kısımları ihtiva ettiğini söylem. devlst adamı olabilirler. Çocukların terbiyesi de aileye değil devlete yükletilir. değil derhal tstoikatına geçilecek b r program diye yazmıştır. Eflâtun'un sisteminde bir de (öjyenik) esası vardır. . bilhassa devlet adamları terbıyts m r « «i büyük eh mnaiyf ttir O. devlet adamları sınıfına g çebılirier. Çünkü bunda cins değil ehliyet nazarı itibara alınacaktır. Fakat pek çok enteresan ve hattâ modern f deri havi olduğu da inkâr edilemez. askeri kuvvete din veya SII . Kezalik bu yüksek sınıfrn çocukları müsabaka imtihanında kazanmazsa aşağı sınıflara geçer. E lâtunun. Marizlerin ve sakatların ha vat hakkını kabul etmez. filozof olacağından t*b. = sut) bu u . yeni site gençlerle kurulacak. en . . milleti sınıflara ayırması da sırf liyakat ve istidat sebebiledir. Tatbik vaziyetine nasıl geç ieceğini dahi bildiriyordu.smlnrma b ra maz.

Servet ancak hakikî ihtiyaçlar ile orantılı artırılacaktır. bazan şahsî servetlerin ifradi fızla hususî menfaatler takibi. bugünün meşe* lelerinden değil mi ?. akraba ve aile dostlarından Proksen onu ( Atama ) ya yanma alarak Atinaya tahsile göndermiştir. Liderin. 17 yaşında öksüz kalınca. Bir nizam altına alınmamış. O.Ö 384) Bugünkü batı medeniyeti: eski yunan kültürü ile tysa dininin bir karmasıdır.Ö. Yunan kültürünün bel kemiği de Aristo dur. fazla makinacılık.daha ahenkli bir cemiyet yaratabilmek için cemiyet ve milletin menfaatim. ancak bunun içindir ve bunu liderlrr tesbit edecektir. Vaktiyle. Meseleleri. fazla istihsal. Ve en . fertlerin ve ailelerin menfaati üstünde tutmağa daima ihtiyaç vardır. ve servetin istihsal ve tevzi işlerini bu esasa göre tanzim edebilmekte görülür.. Aristo (M.— 20 — yüksek fikirleri kavrıyabilecek bir ehliyeti akıl ve vic danın bütün kaidelerine itaati olacaktır. üzerinde Atarna şehri olan yere bugün (Ağıl kale)^ denilmektedir. Bütün bu hadiseler gösteriyor ki . Bu iş bugün bile. 322 • M. Atarna Bergamayı Dikiliye bağlayan şosenin kıyısınDikiliden beş kilometre kadar içerdedir.. Aristo. devletleri ekonomi işlerine müdaheleye sevketmiyor mu ?. devlet adamlarının zekâ ve dirayeti: Bütün fertleri umumî menfaate boyun ezdirtmekte.Efiâtun'un sitesinde olduğu gibi . Aristo burada otuz beş yıl kaldı.

bir daha elde edemeyiz. faziletle beraber gelişmesindedir. Binaenaleyh bir insanın değeri. en büyük saadeti hareket ve faaliyette bul- . Ahlâkî faziletin biri aklî. Meselâ cesaret. Elimizdeki taşı bir defa atınca. tefriki hasisliktir. Bu kudret: akıldır. Atama kralı Hermiyas onu kardeşinin kızi Pityas ile evlendirdi. kendimizdeki insanlığa özel kudreti geliştirmektedir. zamanında terbiye etmezsek. tabiat mahsulü olmayıp terbiye ve mümarese mahsulüdür. Fakat bir kerre gaye. (lâzım olduğu tarzda). Şimdi fazileti şöyle tarif edebiliriz: En doğrn bîr akıl ve ihtiyat ile ve kendimize nisbetle tam ( itidal = orta) yi takip ile iradî ve kararlı bir surette harekete daima hazır olmak. ço. Fazıylet. istihdaf ettiği gaye. saptanınca buna ulaşma vasıtalarını göstermek. Cömertliğiu ifratı israf. bir insan için en yüce erek: akim. en yüce erek. Terbiye ve mümarese ile fazilet. ilk önce bir karar mahsulü değildir: istenir veya istenmez. bir tabiat gibi olabilir. Çocuğu. diğeri iradî iki unsuru vardır. Faziletli olabilmek için: istemek ve bilmek gerektir. Fazıhtli insan: insanlığa özel işi çok iyi yapmak ister? yarıî her türlü ifrat ve tefritten çekinir.siri vardır. Zıttarı (korkaklık) ile (inatçılık) tır. tefrite düşmeden tam " o ı t a " yi güdebilmektedir.uk ihtiraslarını takip etmeğe alışırsa attık onun faziletli olabilmesi pek güçtür.— 21 — güzel eserlerini burada yazdı. İnsanın tabiat ve mizacının: Ahlâk ve faziletin kendisinde kolay veya güç teessüs etmesine t. İnsan. (lâzlm geldiği derece)(lüzumunda) itimat veya korku hissetmektir.Türlü hal ve hareket tarzları arasında iyi niyetle en doğrusu hangisi ise onu seçmek ve ifrat. akla aittir. Aristo'ya göre insan için. Fazilet nedir? .

niçin mesuttur ?. Şahsi entere ile siteninkini birleştirmelidir. 3. 2. 4. iyi çocukları ve dostları vardır. 7. terbiye ve kanun işlerini " fertlerde faziyleti • itiyat halini aldıracak şekilde düzenlemelidir. Cemiyet ol mı yaydı (insanlığa özel mahiyetler) olamazaı. Devlet.— 22 — duğundan. 6. her ferdin hal ve hareket tarzını. Aristo en raes'ud adım portresini şöyle çizer : 1. fazilet ve saadeti cemiyet içinde amel ha* üne getirmeksizin tam insan olamaz. politikanın bir şeklidir. Devlet. Tabiî ve içlimaî temayüllerini tatmin edebilmek- — Portresi böyle çizilmiş adam. kayıtsız ve şartsız devletin emri altına girmek mecburiyetindedir. Faziletli insan. bir içtimaî varlıktır. umumî saadeti en iyi temin edecek surette sevk ve idare etmelidir. Bedenî ve ruhî melekelerinin inkişafı ahenklidir. Yani esas tabiatini teşkil eden bütün (üf'ule=fonksiyon) larınv sosyal muhitte işletmek sizin. > diye Söyle açıklar : . kara günlerinde dahi. yokuşlu olduğunu bilir. Yaradılışı ve aldığı terbiye iyidir. İnsan. yolunda gider. Aklı en kuvvetli bir surette işlemektedir. Daha doğrusu ahlâk. Kendi derinliğindeki insanlığa özel özü. 5. sıkıntı içinde değildir. Hayatın inişli. ahlâkın zarurî bir tamamlayıcısıdır. işleri. Böylece siyaset. en yüksek fazilet: hlhmete en uygun faaliyettir. Bu sebeple ferd. mesuliyet hissini büsbütün kaybetmez. tahakkuk ettirilen faziletli insandır ki hakikî insanlık tadını tatar ve kendini mesut hisseder. Servetçe. tedir. — Aristo : <Bunu metafizikten öğreneceğiz.

Mevlâna Celâleddin (1207-1273) Felsefeni en büyük işi. Fakat öyle bir fiildir ki buna hiç yorulmaksızın devam edebilir. sonsuz bir aşkla gönül bağlanacak tek bir şey. Bizim büyük filozoflarımızdan Mcvlâne Ceiâleddin bu mes'eie ile derin uğ)aşmış kudretli (Feylesof -Şair) dir. Niçin yaşıyoruz? Niçin türlü türlü şeylere gönül bağlıyoruz? Bunların hepsi gönül bağlamaya değer şeyler mi? Hepsinin üstünde. Bugünkü içtimaiyat âlimleri medeniyeti « Daha yüksek bir hayat» diye tarif etmektedirler. hiç yorulmadan daima en iyiye doğru hal ve harekette bulunabilmededir. Saadeti (fiil) den ibarettir.— 23 tMetafizik diyor ki . hayatın gayesini tayin «etmektir. Bizim büyük filozof aynı mânayı. her büyük filozofun radığı en büyük meselelerden biri budnr. Zira saadet. adalette değildir. Kendi natürü ile bizatihi mesuttur. daha şairene bir eda ile: c Can feşan ey afitâbı-ı manevi Mer cihanı küherna binutna nevi» .» Allah en mesuttur" Ve saadeti için haricî hiç bir şeye muhtaç değildir. sonuna kadar. Aristo'ya göre insanın saadeti : Tanrı gibi. tek bir hakikat. solmaz tek bir güzel yok mu? İşte her devirde.

rnsan ruhça düşkündür.— 24 — "Ey manevî güneş olan insan. en derin aşklardan kaynar. ey aşk» diyor. herkesin ve bilhassa yetişmekte olan nes- . kendi özcülüğünü (Egoizmini) yakıp mahvetmiş tamamen kendini vatan ve millete hizmete hasreden bir nesil yetiştirmek lâzımdır.. derin hakikatlere aşık. Türk felsefesinde büyük İşlere. İçinde aşk olmıyen insan. diyor. Eski dünyada yeni' likler göstermek yolunda canını feda et. Fakat yepyeni bir dünya yaratmak için böyle (Yeni hayat) yaratmağa gerçekten aşık. Bu asîl ve merdane aşk. ruh üzgünlüğü. «Şat baş ey aşk hoş sevdayı ma Ey tabibi cümle ilethayi ma> «Hastalıklarımızın hepsinin tabibi sensin. garez. içimizde «Yepyeni dünya> yaratmağa derin bir aşk. ha' sed. Büyük bir ülküye kendini bir kere tam verip nefsini unutan bir insanda can sıkıntısı. daha ileri. (Yepyeni dünya) yar ratmak aşkı az ise. Gönül bağlanmağa değer tek güzel: her zaman. millet ve dünya yaratmak için bütün kudreti ile çalışmaktadır. egoizm denilen insan ruhunun seretaniarı olur mu ?. büyük işler göremez. Bu türlü aşkı en ince ve en derin terennüm eden iki büyük Şair Filozof Yunus Emre ile Celâl dirr Yunus emre bu türlü aşk hakkında : «Hamzara kuvvet verir kaadir Çalap aşk erine> Celâl de bizi her büyük işe saldıracak yepyeni medeniyet yarattıracak âmilin aşk olduğuna inanır. mukaddes ateş yok ise hiç bir şey yapılamaz. pek mühim yer tutar. Yüksek bir ülküye tam ve candan gönül bağlıyamamak insan için pek tehlikelidir. En büyük kuvvetler. yepyeni daha üst. bir vatan.

kendi putudur. . gençliğinde. «Her ki in ateş nedaret nist bat» «Gönlünde bu ateş olmiyan. Gençlik ömrün altın ve elmas devridir. O cidden altındır. «Her ki o ten ra perestet can neburt» Celâ'. gönlünde böyle bir algül açt»rmıyan insan. Ah gençlik. önümüzü kesecek bir ilk harami. Vatana en büyük bir borcumuz yeni neslin gönüllerinde bu ateşi tutuşturabiltnek ve bedence. yerlerini altın aşkı sarmağa başlıyan insanlara : «Zer taleb keşti hud evvel zer bedi. "O ki gafil hut ez keşti bahar O ki danet kimetı in rüzgâr. yeni hayat kuıulamaz. Diğer bir borcumuz : Kendimizdeki egoizm putunu kırarak örnek olmak suretile. her taze gönülde hiç solmayan birer algül açtırabilmektir.» «Sen şimdi altın ister oldun. Lâkin maddeye. derin tutuşunca sonuna kadar da hiç sönmeden yanar. Ve mukaddes ateş içimizde hiç solmayan bir algül olur. Çünkü mukaddes ateş içimizde o zaman tutuşur. seciyece kuvvetli vatanperver bir gençlik teşkil edebilmektir.. yok olsun» Kalbimizde bu ateş ile namütenahi tekâmül yoluna Çıkınca. Celâl'e göre. kaba meteryalizimdir. Hâlbuki gençliğinde kendin altın idin» diyor. puta tapanın juhu yoktur. baharını gafletle geçirmiş demektir. gönlündeki (Yeni hayat) mukaddes aşki sönmiye yüz tutan.. rubca.— 25 — lin hepsinin kalbinde eski ateşgedelerin ateşi gibi yanmadıkça yeni dünya. maneyî mertebenin en aşağısında kalmış insanların taktığı egoizmdir.

. Binaenaleyh ben. bu cihanı... fakat bazıları nur içinde yürüyecek ve onların güzellikleri size gıpta verecek. Eğoizim yolunda olanlara : "Meyli tü suyi mügaylanest ü rik Ta ki gül çini zi harı mürde rik. Tanrı cevap verdi. güneşin nurunu almana mâni olur.» Mevlâna terbiyenin kuvvetine inanır : "Ger tü senk ü şehre ü mermer şevi Çün besahip. Mevlânadan: «taşanları yarattığından dolayı Tanrıyı. Er büyük başka bir borcumuzu da egoizmi ve materyalizmi nerede olursa olsun. Ö. İçimizdedir: Egoizm ve meteryalizm.» «Senin benliğin bir dağ gibidir ki güneş görmene.. "Ahiri her girye handeest Merdi ahir bin mübarek bendeest. ber zaifan rahm kün. boğmaktır. dil resi gevher şevi..— 26 - Kırılacak ve yakılacak iki put. Benliği aş. "Eğer taş. ancak bunlar için tasavvur ve icat ettim.. Melekler itham ediyorlardı. kaya mermer olsan dahi bir kâmil mürebbi elinde gevher olursun. "Senin gittiğin yol : dikenliğe ve kumluğa gider.. taşanların çoğu masiyet çamuru içinde süaünecek.ü dikenlik ve kumlukta nasıl gül bulup dereceksin ?„ "Merhamete nail olmak istersen zayıflara merhamet et „ "Rahm hahi. benliğinden gaç ki yüksek hayat yaşıyasın.

"Çün garaz amed. Geh bigrîzed div zi bipakii ma.. mahlûkat zincirinin en üstünde olan adem oğlusun. "İnsanın gizli düşmanları çoktur.. "Ademi ra düşmeni pinhan besist Âdemü ba bazer akit kesist... Geh reşk büved firişte ez pakii ma... O kesif ten asumanda Öyle sür'atle «çar ki bu çalakî. hüner poşide şüd. Bazen gök insanları. .— 27 — "Her ağlamanın sonu gülmedir. meleklerin bile gıptasını davet eder. Mevlânanın doğumu Belklde 16 Rebilevvel 604 ^1207). Alçaklığı nasıl şeref zannedersin?. "Başına gelen elem ve felâketler.. Reşki melek amedest çalâkii ma.. "Bizim şu kara topraktan olan bedenimiz feleğin nurudur. olan kimse... İşin sonunu g-Ören insan. "Ey insan!... Konyada ölümü : 5 cemazilahir 672 (1273).. karşisındakinin hünerini "Âhır âdem zadei ey na halef Çend pindari tü pesti ra şeref. mübarektir. biz toprak adamlarının temizligini kıskanırlar.. bazen de şeytanlar bizim kötülüğümüzden kaçarlar. ' Garazkâr görmez. Bir de rubailerinden birini alalım : "Nuri feleKest in teni hakii ma. sende allah kor* kuşu olmamasından ve küstahlıkla hareketindedir. Hazer ve dikkat ile hareket eden kimsedir ki akıllıdır „ 'Her çi ber tü ayed ez zülumat ü gam An zi bi bakî ü küstahest hem.

Bu büyük fantazi ve komik eserin genel bir kurumu vardır. acayip inlerde gezmeler^ Hepsinde ölçüsüz bir karikatüıcülük vaıdır. Fransada (Touraine) de doğmuştur. insanı derin düşüncelere götürür. Ölümünden sonra. hele Fransa krallarile Papalık arasındaki bağlara inceden inceye bilgili idi. 1553 de öldüğü sanılmaktadır. zamanının büyük İşleri üstüne diyeceğini demeğe yer bulmuştur.- 28 — Rable (1494-1553) 1 — Havati v« es«rleri Rable. savaş akıtılan. ağır işler alarak Romaya bir kaç kez gitti.nin doğum tarihi sağlam bilinmiyor. Liyon'da bir hastanede operatördü. Kocalığı ve ölümü üstüne bilgimiz yok. Şövalye romanı o!up bu kahramanın başından geçenlerdir. salt kikâyecilik merakını yerine getirmiştir. 1494 de olduğu sanılıyor. 1554 de (Gargantua) kitabım bastırdı. soysop kütüğü. böylece şaka. onundur diye eserinin beşinci bölümü (Li'ıl Sonnante) adile basılmış ise de bu eserin onun olmadığı söylenilir. Eseilerinde. Ünlü bir yazıcı idi. Belki bununla müellif. Kardinal (Balay) a başkâtiplik ettiği sıralarda onunla. Yazının ardını koğdu. Komik bir eser olan ve (1532) de Liyonda basılan (Pantagruel) basılmazdan önce bir çok kitapları çıkmış* ti. çocuk luk ve açılma. Bununla beraber bu iki eserinde. Çağının hem bilginlerine hem siyasasına. Şaşılacak bir doğum. .

g-iirültü çıkarmadan. Protestanlığı kuranlardan (Kalveni) olduğu denlü. ip. ürün almak için toprağı sürmeği ve ekinciliği buldu. Bununla beraber dinle düzeltme istiyenlerdendi. Katolik kilisesinin temel inanlarından dışarı çıkmamıştır. Su. yel ve kol değirmenleri buldu. Eserinde: diriklik. herhesin anladığı Hristiyan dininin yolcusu değildi. ve geleceğin hava yo!c ıluğundan bile söz açarak. kâğıt ve başka nesnelerden söyler. bu. Dördüncü faslında hemen hemen tarihi materyaliz min bir şemasını çizer: "Adam oğlu. emniyet altında uzun müddet ilintisiz tutabilmek için buldu. İnsanların çtktiği acıları bilmekle beraber.— 29 — 2 — Tabiata srü"enme : Rable. gene ürünü. jiyiro. onun nikbinliğini azaltamıyordu.. Papayı da çekiştiriyordu. İki taraf ta ona saldırıyor ve o da butun gücile kendini kalkanlıyordu. maddeye bütün gücite sarılarak bundan bir çok iyi bulgu ('cat) lar alana çıkarmak. Onun temel düşüncesi : Tabiata güvenme. Rable'nin temel eserinde.. o günlerde de bundan aşılanacağını (istifade) söyler. yöntemli yapılmasını istiyordu. Amma ne Protastart. Gerçekte ise kendis'. yeldeğirmeni kanadı. Beşerin çalışmasını ve bulgularını saygı ile anar. bu günün önemli düşüncelerinden olan. "Ürünü korumak için silâhlan ve çerıHği buldu „ Riyaziyat ile tıbbı ve nücumiyati. Meselâ üçüncü fecisinde (Kenevir) den ve bundan yapılan bez. daha açık söz ile dirime güvenç idi. Bunları bir yer- . çalama sevgisi ve hürriyet taşkın ve coşkundur. çadır. ne de Katolikleri kandtramıyordu. daha ilk çağda. Fakat bu düzeltmenin.

(Gargantua) abdaldı. onu bilgin. der. (Gargantua) da şöyle bir parça vardır: Kral (Pıkro şoı) bütün acunu almağı kurmuş. Böyle gününde bik. gönül ahcı. Rab'e eski çağın (ahlâksız) bilgisi. 3 — (Müsamaha v* Bar»8C»l>k " • Hayat sevmek. hayata engel olan. i>ı yürekli. (ruhu) vok eder. hayatı boz&n ye k ran her i esneye düşmandır. gibi bakıyor Düşman ordusundan tutulmuş tutsak bııv zabiti. elverirki ret biye yolu ile bunları ona vermeği bilelim.. iyi. harbi istemiyor amma ne yapsın. baskı taraftarlarına saldırır.. Yeni zamanların aydın tor adamlatımn vazifesi dünyayı bü felâketten kurtarmaktır. güler yüzlü bir genç yaptı Okumanın gücüne coşkun manı vardı. bilgiye. kendini korumak gerek. doğru ve güzel bir (rub) sahibi olabiliriz. Komşusu(Grandgusk^ nin üstüne saldırmağı düşünüyor. Yani müiebbısi. insanın canını iğneliye iğneliye onu yorulmak bilmez b°r verimliliğe ulaştırmıştır: İyi yaşamak için . bilgili. sözünü anmak ile beraber. tabiatı • iş ve arama ile iyi tanımak gerektir. şu öğüt ile geri yurduna gönderiyor: . Ancak böylelikle. Rable. 'şimdilik sapıtmış sevdik. uslu. Gene ürünü deniz aşın götürmek için gemiler yaptı Böylece tabiat . ahlâkın kurumunda bile oüyük bir yer verir. düşmanın. ertemli olmağa ö z e nir . Rableye göre insan.— 30 — den başka yere götürmek için sanaatlar buldu. Çağının (Hümanist) leriJe beraber karalı savaşları» vahşet çağların dan kcinaa olduğuna inanır. Bu sonuncu. Mürebbisınin (Gargantua) için çizdiği terbiye plânı ünlüdür: Görme ve aramaya dayanan dolgun bir ansiklopedik bilgi. Her fırkanın fanatiklerine. zihin kültürü denlu oyun ve belen kültürü de var.

Komşular ve eski dostlar arasında böyle yapmak yaraşır. Rable. Yunanlılar arasında. Eski Herküllere. Aramızdaki anlaşamama. komşuları olan. Komşularımızın yurtdaşlarıni almağa değil iptidai insanların ganimet'dediği şeyin bugünkü adı yağmacılıktır. (PIMOŞOI) saraymda rahat rahat oturup yurdumu yağmayı ûüşünemesin. iidır (Telem) de kabal klara yer yoktur. Spirelere.— 31 - " Bu çağ.j:um. nasılsa. ve son. Hctıâ t > tf ğa b ie pek değer verilmemiştir.ne ve fesat çıkt) olsun. Aniballere. Bununla. Burada orta çağ şatolarının lüksü. konforu ve incelifti var. Çünkü kendisininkini iyi çevirerek tır ki o. Sizden kurtuluş akçe si istemem Atlarınızı ve silâhlarınızı da size geri versinUr. Bu acu un yalnız t tUnndan ve iyiliklerinden mi aşı lanmak (ıstıfdde edilmek) istemlivo ? öyle ise bu incelik ve zekâ »it y. hristiyan kardeşleri zararına acunu almağa kalkacak çağ değil. Tannyi severseniz şuradan savulup gidin. kette soğuk kanlılıkla çözülmeğe çalışılsın. kan dökmeğe değmez Eflâtun derdi KI. Ve kraltnizı girdiği çıkmazdan kurtarın. benzemeğe özenmek ine ie uyan bir iş değildir. 4 — M»ıt!H«r iren-1*k»»t' (Telem kıt'ssı) Pıkro>ol uzttnt-. muharebe olmas n. Isüenderlere. üst geliniyor Ve buna. Benimkim yağma etmek istet se o zatuan kendisininkini yok etmiş olur.. düşüncesini çiziyor. ) di'da şen ve kahraman bir adamın çalışması ile. güzel nesneler» . Burası usluların ve mattuiarın oc. o kitaba %öıe. x* Telem'lıler. Biz krallıklarımızı. Sezarlara. (J. öğdül olmak üzere.ğı oluyor.. birbirlerine karşı silâha saulmak olursa bunun adı. cncak güzel konuşmalardan. (bir fi. korumağa ve çevirmeğe buyurukluyuz. ona (Telem) denilen yer veriliyor.u yükseltebilir.

Çünkü insan. musikiden. çocukça ve aşrı şişirilmiştir. çünkü ergindirler. Bir çok doktrinler derler ki: iç olgunluğu. okuma yazma. Buraya sinsiler. Rabie ise.. iyi terbiye edilmi-. Baskı (zülüm ve istibdat) altında kalan insanlar ise. Bununla beraber (ahlâkî temayül) ler bakımından dikkate değer. normal hayatın tatlarına üst tutulmalıdır.__ 22 den. gerçek diye almak doğru olmaz. Burada. çalışkan bir adamın kalem sınamaları biçiminde. Bundan ötürü hepsini. "Temel olan bl« rincidir. komik bir eserdir. Bunların başlantıs. Daima ruhla bedeni çarpıştırırlar. faizciler. derler. Kadınlığın her zerreündî işin eri oldukları gibi (fikir) hayatları da pek yüksektirler. Bu adama . Hayatın tatlar na pek düşkün olmamak gerektir. baskı (istibdat) boyunduruğunu kırmağa yürürler. tabiî olan her nesneden insanı yüz çevirtmektir. maddi hayata da yer verir. Prensipleri şudur : Ne istersen yap Çünkü iyi ruhla doğmuş. Bu ütioi diyarında bu geniş hareket örnek bir hayat yaratmıştır. şövalyedirler. 5 — Net'ce : Unutmamalıdır ki Rable'nîn eseri. (memnu) nesdeye yelenii (haris) dır. Bunda fikirler yufka. hemen özgider (insiyakî) gidişle ertemü işlere doğru koşarlar ve fenalıktan bütün güçlerile çekinirler. Erkekler. kahraman ruhludurlar. Kadınlar hem bilgin hem incedirler. iyi insanlarla düşüp kalkan ergin kişiler. musiki ve beş altı dil bilmiyen insan yoktur. Yalnız sevinç içinde yaşamağa yaraşanlar girebilir. hürriyeti (fazilet) yöneminde yürütecekleri yerde. kötü hiç bir nesne giremez. Onlar çok ertemü ve mutludurlar. oyundan tat alırlar. tkircisine karşı ilişiksiz kalmalıyız. okumadan.

baskı ve sinsilik (mürailik) ile bozulmuştur. Hikmet nedir ? . öküzler nasıl sapan için doğmuş ise insan da ertem ve felsefe için doğmuştur. hocası. elde edilen yaratıcı iş) tir. muh sinî ahlâklarına kendi tarafından da ilâveler edilmek suretile meydana getirilmiştir. Samda Semiz AH Paşaya ithafen yazdığından eserine (ahiâkî alâî) adını vermiştir. celâli. Eğer bir insan kötü ise o. Eser bir mukaddeme ile şahsî. Ona salmanlığsnı geri verin. (Ahlâkî alâi) eserile ünlüdür. tabiatini kovalaması yeter.Ruhun. ailevî içtimaî ahlâklardan bahis üç bölümdür. salman (hür) olarak ertemi (fazileti) bulabilmek için. ve hicrî 979 da Edirnede ölmüştür. Bunda Rable. (Erasm) in izinden yürümüştür.— 33 — göre Avrupanın ayırt büyüklüğünü yapan şey: tabiatı arama ve tanıma ile bu tanıma sonunda.. İşte burada Rable ütopiye düşüyor' Kınalı oğlu Ali Efendi Ispartada doğmuş. Hakikî saadet: ilim ve imandadır. Erasm der ki: Ben doğruluğa akmağa (temayüle) (tabiat) derim. Kâtip Çelebi'nin (Keşfi zunun) da yazdığına göre bu estr. İnsan.. nasırı. en yüksek derecede ilme ve iyi hareketlere sahip olmasıdır. onda doğruluk. Bu yüzden denilebilir ki Rable. hekimane yaşamalıdır. der. Kalbimize 3 . bir ütopist değil : bir realisttir. Ana fikirlerini aldım : İnsan.. Öyle amma onun ütopistliği şuradadır. güzel düşünce ve işler hayatını tekrar yaşatmış olursunuz. Kuşlar nasıl uçmak için. Tabiî olan her şeyin daima iyi olduğuna inanması.

Zira at uzakta bir yeşillik veya su . üçüncüsü ile melekler âlemine ortaktır. ebedîdir. Eğer insan. Bu üçten hangisine isterse öyle yapmakta hürdür. Bunlarda güçlük vardır. bir avcıya benzer. hayvanlardaki ruhtan iki nokta ile ayrılır : 1 — (Külliler) ile. değiştirebilir mi ? . Fena hal ve hareket.— 34 — şüphe sarmamasına ve ilmimizin gittikçe artmasına bütün kuvvttimizle çalışalım. tnsan. Fakat çok uğraşma ile bunlar da muvaffak olurlar. Beden. taş kesilmiştir. sonra iyi niyet ye düşüncelerle doldurmak. Bedenin harap oluşu. hal ve hareketini. atla köpeği iyi sever ve idare ederse üçü de mes'ut olur. Ama eğer at. insan ruhu. diyenler var. Ahlâk nedir ? . Zira hiç bir karakter. fıtrî değildir. bunların ikisi ile hayvanlar âlemine. Ata binmiş. Bu güçlük sebebiledir ki.Evet değiştirebilir.Evvelâ vicdanı kötü düşünce ve niyetlerden temizlemek. yanında köpeği. Hal ve hareket üç türlüdür : Ehli hayvanların Yırtıcı hayvanların Meleklerin ki gibi. Yalnız bazı İnsanlarda karakter. ruha şamil değildir. Rub. insanda geçicidir. Murat edince insan. Bizi hekimane yaşatacak iki şey: ilim ve ahlâktır. insan. hal ve hareketini düzeltebilir. karakter değişmez. istediği yere giderse üçü de bedbaht olurlar. karakterini. harici âlemde (asıl olan şey) in ne olduğunu kavraması ile. 2 — Hal ve hareketlerin iyisi ile fenasını ayırt ederek iyisini yapabilmek ile. ruhî tekemmül ettirme yolunda bir aletten ibaret olup saadet arama yollarında bir binektir.

. iktizası. ancak kendisini terbiyeye uğraşmak iledir ki mes'ut olur. Müstakbel hayat: bunda (Kınalı oğlu). tabiat içindeki mevkiine. Materyalistler bu görüşü kabul etmezler.fazilet ve adalet iıe yaşamalı8 Fazilet: Zekâ. Cennet ve cehennem. Ama akıllı insan. Ruhumuz bedenden ayrılınca sinemizde : ya yaptığimız iyiliklerin sembolü bir sevgili veya yaptığımız fenalıkların sembolü yılan ve akrepler bulacağız. o âlemi. bedenden ayrılınca (Misal âlemi) ne gidecektir. iyi hal ve hareketleri.* fena hal ve hareketlere sapmak ile de en kötü uçuruma düşebilir. Bu işte ken dişine yardımcı büyük bir mürebbiye muhtaçtır. sonra hayvan oldum. Ama gördüğü ne ottur ne su . Sonra nebat. . ancak ruhta mevcuttur. imanı.— 35 — görür gribi olur. Oraya koşar. köşkler halinde tecelli edecektir. Efiâtun'un (Misal âlemi) ni kabul eder. inkâr etmiyerek : (belki) der. İnsanın aslına. Nasıl yaşamalı? 7 . Cennet budur. cesaret ve iffet ahengidir. insanın tabiattaki mevkii. Saadetinin anahtarı kendi elindedir. merdivenin of tasıdır: iyilik yapmak ile en yüksek noktaya yükselebileceği gibi. insan. (fbni Yemin) in şu sözünde hulâsa edilmiştir: Kâinata cansız olarak girdim. Cehalet ve kötü hal ve hareketler ise yılanlar ve akrepler halinde tecelli edecektir.. Ruh. iki yöne de yön alabilir. ve geleceğine bir göz atalım. Bu dünyada kazandığı ilmi. Asıl ve menşei. der. fnsan. Yaradılış. bm i ç değerin ahengini ancak daimî bir uğraşma ile sağlayabilir. Şimdi de insanim. orada güzel bahçeler. ispatlı tanımağa muvaffak olmasa bile.

2) Memleketin kanunlarına itaat. unutmamağa çalışmak. insan. Zira böyle ekzersizler yapılmazsa ruh. Her azayı. Bu (îîiümarcseler) yumuşlardır. tenbelleşir. Tabiat mahsulüdür. 3) Ah. Eğer dünya. her kuvveti kendilerine özel işleri yaptırmak da adalet iktizasıdır. Bu maksatla ruha daima iyi hal ve hareketler teklifinde bulunmalıdır. 2) Matematik vasıtasile zekâya bir kesinlik vermek 3) Tabiat ve Tanrı hakkında derin bilgi edinmeğe çalışmak. Bu üç şeyi elde ettikten sonra (adalet) e ulaşmağa çalışmalıdır ki şu üç şeye dikkat ile olur : 1) Tanrıya itaat. Zekâyı geliştirecek şeyler şunlardır : 1) tyi düşünmeği öğrenmek. ikinciyi yaptniyan eşkiyadır. . Ödevi. 2) Şimdiye kadar elde edilen bilgileri.— 36 — İnsan dünyaya bir (tabi! sebep) ile gelmiştir. Birinciyi yapmıyan kâfirdir. Terbiye • nefsini ve neslini muhafaza ' iç güdülerini tadilden. Terbiye san'atı iledir ki kendisini ar mahsulü yapacaktır. fazileti idame etmek olacak bir ruh i]yeni de beden ijyeni kadar gerekli bir şeydir. zekâsını geliştirmeden ibarettir. hiddetine sahip olmadan. fazilet elde etme yolunda harcamaüdır. verişte hak geçirmemek. Üçüncüyü yapmıyan hırsızdır. cennet olurdu. 1) ihtiyarlık günlerinde dahi ilme çalışmaktan vazgeçmemek. zayıflar. böyle âdil bir adamın iradesinde olaydı. bedenî ve ruhî kuvvetlerini.

fena bir harekette bulundiyse. «Çocuğun vicdanı. Buna mâni olmak için iki vasıta vardır. Terbiyenin ilk işi. çocuğu fena tesirlerden ve fena muhitlerden korumaktır. Çocuk. Neye böyle yaptığını soranlara : — Sabrımı artırmak ve içimden hiddeti koğmak için. Bilâkis mümkün olduğu kadar sükûnellegtirmek. Büyük hekim Sokrat. 5) Kendi hatâlarını aramada çok dikkatli olmak. her şeyi taklit eder. kendisinden mümkünse daha iyi varlıklar dünyaya getirmek için evlenmelidir. İnsan. 4) Mahrumiyetlere ve acılara dayanmak. Terbiye işinde. Fakat içtimaî hayat. Çocuğun yanında. fena olur. Fena hal ve hareketleri vermeli.— 37 — 3) Şehvet ve hiddeti tahrik etmemek. eş olarak. birtakım kargaşalıkları muhtevidir. ilerletmek için insan oğlu. iyi hal ve hareketleri öğtneli. Yaptığı hareketie kötülüğünü tatlı dil ile aydınlatmalı. onda itiyat halini almasın. Oraya ne istersek resmedebiliriz. fena hal ve hareketin tersini yaparak bu iyi yolda uzun müddet uğraşmak. avantajları kalmaz. Eğer bir cemiyette adaletsizlik varsa o zaman cemiyet hayatinin. Bunun yolu şudur: o. en çirkin ve cadaloz bir kadın seçmişti. Ruh: Fazla şehvet. sert bir suret te azarlamaman. Bozulunca ilâcı terbiyeye baş vurmaktır. ilerleme yolundaki. Bilhassa şuna çok dikkat edelim ki tenbeltik. bilhassa dördüncüsü pek önemlidir. Evlenipte böyle yapnnyan şeytanın kardeşidir. hiddet ve ihtiras ile bozulabilir. bir boş levhadır. ona fıtrî kabiliyeti nelere ise onu öğretme'i. 1) Doğru yola gelmek istemeyenleri hizaya getire- . Öğretimine gelince. Bilâkis iş zevki en derin kökteşsin. cemiyete muhtaçtır. derdi. Zira çocuk.

başkasına ait olan şey için bir haksızlık yapmağa kalkmaz. Bunların miktarı çoktur. 2 — Bilim sayesinde faziletli olanlar. Sevgi. Bu seçkin insanlar. . ancak (sfcvg') ile yaşar. birbirlerine sevdirmek güçtür. Memleketin dizginleri. Bu sağlanınca kanunlara pek ihtiyaç bile olmaz. Fakat halkı terbiye ile buna ulaşılabilir. tnsanhk. Bunların miktarı azdır. Bunlar düşünce kuvvetile iyi ve kötüyü birbirinden ayırt ederler. Bunun içindir ki sosyete de sevginin hükümran olmasına çok çalışılmalıdır. 1 — Yukarıda söylediğimiz seçkin insanlar. Cahilleri. birinci guruptan olan insaalar elinde olmalıdir. İnsanlar üçe ayrılır ı 1 — Yaradılışta faziletli olanlar ki iyi işler yapmakta hiç güçlük çekmezler. 2) Faziletli insanlar arasındaki gibi sevgiyi geliştirmek. bir taraftan. 2 — Halk terbiyecileri. Zira kanun ancak cahiller arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak içindir. (Sevgt) dünyasında fert. 4 — Askerler.cek kanunlar yağmak. Bu üçüncü grupta olanların doğru yola gelmeleri için kuvvet ve şiddet kullanılması gerektir. 3 —. memleketi hekimane idare etmeliler. Bunların miktarı ortadır. Bilâkis elinde olan şeyi bile sevdiği ihsanlarla paylaşır. Vatandaşlar beş gruba ayrılır. adalete bin kere tercih edilir. 3 — Adalet kanunlarının tatbik edilip edilmediğini kontrol ederler. Diğer tarafta da vatandaşlarını iyi terbiye ile onlara doğru yolu göstermelidirler. Fena hal ve hareketlerden uzak kalmaları için bunlara küçük bir öğüt yeter.

Fransanm dünyaya verdiği en büyük filozoflardandır. Şefin yegâne arzusu. milletin iyi işlerine bütün kuvvetlerile sarılmalıdırlar. yeni çağ felsefesinin babasıdır. 1629 dan itibaren de. bildirmelidirler. Dekart [1596 -1650] Dekaıt.- 39 - S — Çiftçi. düşünmeğe ve seyahate vermiştir. düzensizliğe düşer ve her şey karmakarış olur. bu. zeki ve samimi muhabirleri olmalı ve bunlar halkın ve memleketin durumunu reise. düşünmek için daha uygun gördüğü HoUandaya çekilerek uzun yıllar orada bîr inziva hayatı içinde düşündü ve insanlığa en faydalı lı eserler verdi. Eğer bunu şef unutursa memleket. bu beş gruptan birine dahil değilse. san'atçı gibi vatandaşların ihtiyaçlarını sağhyanlar. Bir devlet dört şeyle yaşar : 1 — Adaletle* 2 — Devlet adamlarının ve generallerin birliği ile. yurdun her bucağında. Eğer bir insan. tüccar. Düşünce ve harekette bir olmalıdırlar. dos doğru. buğday tarlasında biten ve buğdaylar zararına olan fena ot gibidir. memleketi saadete ulaştırmak olmalı* dir. 3 — Düşmanları arasında tefrika olmasile. Muhtelif memleketlerde on yedi sene seyahat etti. Vatandaşlar. 1649 da tsveç Kraliçesi (Kristin)m daveti . Hayatı anlamak için elli üç yıllık ömrünü okumağa. Davlet reisinin. 4 — Devlet işlerini' ehline vermek ile.

ahlâk. «Bütün akıl kuvvetlerimi. olsa olsa (felsefe) plabifirdi. Dekart'a göre insanın eti asil vazifesi: insanlara doğru yolu matematik kadar kesin ve ap aydın gösterecek bir yol arayıp bulmaktır.» Dekart'ın ilk işi bu oldu. Bir memleiekette meselâ endüstrinin gelişme derecesi. Kemikleri on altı yıl sonra Isveçten Parise getirildi. matematiği yalnız soyutlara (mücerredlere) değil realiteye de teşmil etmek istiyordu. Bir memlekette ilimsiz ve felsefesiz endüstri ve diğer meyveler elde etmeğe çalı g m ak kuru değnek üstünde birtakım meyveler bağlamağa benzer. ilimlerin hepsine matematik usulünü tatbik ile kâinatı bir makina meselesi haline soktu. Felsefede ağacın köküdür. bütün insanlardamüsavidir. 21 Mart 1596 da doğmuştu. tıp. Dekart. Ve 11 Şubat 1650 de orada öldü. Ona göre endüstri. En büyük insanlar. Dekart. en büyük . meyvelere ben zetilirse. o zamana kadar edindiği ve doğru diye kabul ettiği şeylerin hepsinden şüphe ederek bunların hepsini zihninden atmak ile başladı. Dekart'a göre bu. ilim ye felsefe gelişme derecesini asla geçmez. 10 Kasım 1619 gecesi Neubourgda düşünürken kulağına bir ses geldi: Mevcut felsefeyi ıslaha davet ediliyordu. Yeni bir . takip etmekliğim lâzım gelen metot ve . Bu işe (Dekart). Dekart'a göre akıl. Bu öyle bir (umum! matematik) ilmî olmalı idi ki bütün ilimleri kucaklasın ve hepsindeki kat'iyet. ilimler ağacın dalları. matematik katiyeti derecesinde olsun.— 40 — üzerine Stokholm sarayına gitti.yolu seçmeğe vermek. İnsanlar arasındaki fark: aklı. iyi metodla sevkedip etmememden gelir.faziletlere olduğu kadar en büyük fenalıklara da müstaittirier.

Bu tehlikeli bir şeydir' Zira çok insanlar. Binae- . Matematik da o kadar soyut (mücerret) lere dalmış ki muhayyileyi bitkin düşürmek sizin zihni terbiye edemiyecek. Cemiyet müesseseleri bir kere yıkılınca. Gençliğimde ben mantık ile matematiği çok severdim. Dekart. içtimaî müesseselerle devlete de sarar. Fakat biraz derin düşününce gördüm ki: mantık. kaçamak ve mazeretler tedarikine de yol açacağından kanunları sayıca pek az fakat çok sıkı tatbik edilen bir devlet. der. kendi düşüncelerimin daha mükemmel olmasını temin maksadiledir. <Zira. en iyi bir devlettir. Bu sebeple bunların faydalarını muhtevi ve kusurlarından azade başka bir yol aramalı idim. Ve yalnız kendime ait sahadadır. çok fena yıkılırlar'» Fakat şu doğrudur ki ilimde herhangiblr reform olunca bunun ardından bu reiorm. thtiiâl taraftan değildir. Bunlardan meded umdum. Hiç -kimsenin beni taklit etmesini istemem. pek çok iyi ve doğru şeyleri havi olmakla beraber içine o kadar lüzumsuz şeyler karışmış ki iyisini lüzumsuzundan ayırt edebilmek. Bir de kanunların çokluğu. Genç* liginde iyi bir tartıya vurmadan aldıkları varsa şimdi onları atacak. cemiyet işlerinde gelenekten ağır ağır ilerlenmesini ister. bir kere ötedenberi benimsedikleri ilke prensiplerden şüphe ederek ana yoldan çıkmağa başladılar mı ondan sonra daha iyi bir yola gidemiyerek bütün hayatları boyunca dalâlette kalırlar.— 41 arama ile ya bualardan daha iyilerini bulacak yahut eskilerinin içinde sağlamı varsa onları bir tartacak. «Ben daha iyilerini edinmek için bütün bilgi ve kanaatlerimi şöyle bir tarafa atıyorsam bu. ham mermerden bir (Diyana) heykeli çıkarmak kadar güç.

Çevremdeki insanların en akıllıları tarafından kabul edil miş yolda yürüme: 2 — iğlerimde sebatlı ve daima faal olma. örf ve adaletlerine ve çocukluğumdan beri içinde büyüdüğüm dine tamamen riayet. 3 — En basitten başlayıp mürekkep bilgiye doğru çıkmak. en küçük parçalarina kadar ayırmak. Orman* da yolunu kaybeden bir insan ne oturmalıdır. Şimdi ben bu dört prensip ile her şeyimi yeniden yapacaktım.şu dördünün bana yeteceğine kani oldum: 1 — Bedihi olmıyan bir şeyi hakikat diye kabul etmemek* 2 — İnceleyeceğim bir meseleyi. İşte bunu temin için kendime üç kaideden ibaret bir ahlâk yolu çizdim: 1 — Vatanımın kanunlarına. ne de kâh bir tarafa kâh bir tarafa gitmelidir. Zira böyle yaparsa. Yalnız bir isti* kamete gitmelidir. şimdi çalışırken içinde oturulabilecek bir ev lâzımdır. Böylece ömrümüzü ihmal ve lmhal içinde gtçirmiyerek. Bu üç kaideyi tek başıma kapanmaktan ziyade insanlarla düşüp kalkmak ile daha mükemmel elde ede- . diğer her şeyde ifrat ve tefritten çekinip itidal. en doğru yolu bulmak elimizde olmadığı vakit bile. Yenisini kuruncaya kadar.tatbikinde bir kere dahi vaz geçmemek şartile . 4 — Hiç bir şey unutulmadığını temin edecek surette tam tadat ve yoklama yapmak. Fakat beğenmeyjp tv yıkmak ve yenisinin plânlarını çizmek kâfi değil.— 42 — naleyh mantıkin lüzumsuz kanun ve kaidelerini atarak bunlardan . ormanın bir kıyısına çıkma ihtimali daha fazladır. «doğruya en yakın» a göre hareket etmek en uygundur. 3 — Nizam-ı âlemi değiştirmeğe kalkacak yerde kendi arzularımı değiştirmeğe çalışmak.

Şimdi bunun tam aksini tutnrak mademki ben hakikati aramağa nefsimi hasrettim. Bunun üzerine bu müşkül meseleleri hal etmek için • tanıdıklarımdan uzak kalmak üzere Hollandsya çekilmeğe karar verdim. Bu yıllarda idi ki zihnime euvelce yerleşmiş bütün hatâları köklerinden söküp atmağa başladım. Ve dokuz yıl. Ve Hollandada sekiz sene hakikat nedir diye düşünmeğe. âlemde oynanan komedyalara oyuncu olmaktan ziyade seyirci olmağa gayret ederek seyahat ettim. Fakat her şeyin böyle batıl olduğunu düşüdmek istediğim sırada bunu düşü- .— 43 — ceğime kani olarak hemen seyahate çıktım. o vakite kadar zihnime girmiş her şeyin rüyadan ziyade hakikate muvafık şeyler olamıyacağını kabul ettim. Eski binayı yıkarken. araştırmağa giriştim. Henüz âlimler ve filozoflar arasında münakaşa edilen büyük meseleler hakkında kat'î bir bilgiye varmış değilidim. ben de esassız fikirlerimi attığım sırada. Öyle ise zerre kadar şüpheli olan şeyi bile büsbütün batil imiş gibi atmak lâzım geldiği kanaati üstünde yürümeğe başladım. Ve bu anda bütün biigl ve kanaatlerime paydos dedim. öyle müşahede ve tecrübelerde bulunmakta idim ki bunlar bilâhare daha sağlamlarını kurmağa yaradı. Bununla beraber arama taramaya başlıyalı dokuz seneyi geçti. Uyanık iken malik olduğumuz fikirlerin uyurken de hiç biri bu esnada hakikî olmadığı halde. ayniyle zihnimize gelebileceğini anlayınca. * Yukarıda ahlâkta bazen <doğruya en yakın> bir fikire gerçek imiş nazarile bakılıp riayet etmek lâzımdır demiştim. sonra yenisinin kurulmasına yarayacak olanlar hıfz edildiği gibi.

_ 44 — nen (ben) İm bİzzarure bir şey olmak ligi m lâzım geleceğine intikal ile. Ve bize kemal ondan gelir. Fakat ihsasların üstüne. zat ve mahiyeti tefekkürden ibaret olup var olmak için hiç bir mahalle muhtaç ve hiç bir maddî şeye tabi bulunmıyan bir cevherim. Beden mevcut olmasa bile o yine ne ise tamamen o olaeaktlr. Yani tanrıdır. aradığım felsafenin ilk temel taşı olarak aldım. Zira (en mükemmel). göze yaptırmağa kalkışmak olur. fizikî âlemi. Halbuki ruh ve Tanrıyı ihsaslarla anlamağa kalkışmak: Meselâ kulak ve burunun yaptlği. Bu seziş bana nereden geliyor. En mükemmel bir varlık = Tanrı vardır. Dekarı. yokluktan zuhur edemediği ğibİ (nakıs) dan da zuhur edemez. Öyle ise o sezişin bana öyle bir (varlık) tarafından verilmiş olması kaltr ki o varlık benden mükemmel ve bü tün kemalâtı nefsinde cami bir varlık. ben ne isem onunlayım. Yani onlar bizde. Yoklukdan gelemez. Tanrıdan değil. (aklî) ye vükselemiyen bazi insanlar. Kendimden de gelemez. kendimin var olduğumu itikat etme için elimde hiç bir delil olamıyacağınt görerek bundan şunu anladım ki ben. (Ben) imin büsbütün mükemmel olmadığını ve benden daha mükemmel varlığın var olduğunu seziyorum. MüphemÜk ve muğlaklık. kâinatı mihaniki kanunlara tâbi . (Yokluk) dan gelmektedir. ses ve koku duyma isini. Şöyle ki şu (Ben) denilen şey yani ruh. bedenden tamamile ayrı ve hat tâ bilinmesi andan daha kolaydır. velevki tasavvur ettiğim sair şeylerin cümlesi doğru olsun. düşünüyorum öyle ise varım = Cogito ergo sum) prensipini. ruh ve Allah gibi maddî olmıyan zihnî suretleri kayrayamazlar. tamamen (mükemmei) olmadığımız için müphem ve muğlâktır. Düşünmek kabiliystim olmasa.

ilim ve felsefe. insanı tabiate hakim kılabilecek yön almalıdır. Fakat (Hayız) den tecrit mümkün değildir. bunun ayma halk edilmiş. bedenimizden tamamen müstakil bir tabiate maliktir. bedenlerile beraber mahv olur. Bittabi buna tek insanın ömrü kâfi değildir. Bedenle beraber ölmez. İşte Dekar t felsefesine göre : kâinat. (binefsihi) birer makinadır. insan ruhu. Hayvanlara gelince bunlardaki ruh. bir hamlede mükemmel olarak yapılmış olmalarından daha kolay aniaşıhr. Bizim ruhumuz. insan ruhu nevinden Müteharrik değildir. Gayrî meş. bu gün gördüğümüz surete gelebilir. görür. Ve mekânı yapan maddedir. Ona göre cisimleri bütün vasıflarından tecrit mümkündür. mukadderi ve gayesi budur. Ap ayrıdır. Demek ki maddeyi yapan haizdir. . Bunu böylece tedricen meydana geldiklerini kabul etmek. «Bana madde ve hareketi veriniz. ebedidir. maddenin kudretinden asla meydana gelemez. Makina ne iş görürse hayvanlardaki ruh ta o kadarc k muayyen ve mahdut görür. zaman ile. Bunun teminine ilk önce (tıbb)ın ilerlemesinden beklemelidir.— 45 bir surette işliyor. Hayvanlar. Hayvanlara öldükten sonra bir şey yok Çünkü (hayvar. Beşeriyet öyle çalışmalıdır ki bütün as rlar boyunca insanların hepsi daima baki ve mütemadiyen öğrenir tek şahıs gibi olabilmelidir. olması gerektir. bir âlem yaratayım> der. insan ruhu öyle değil.'ur makina kuvvetidir. kâinatta inşa nın mevkii. Maddî olan şeylerin heps'.î ruh). Dekart'a göre metot.

mayiatm muvazenesini kanunu bulmuş. soyut ilme idi. Bu kazadan sonra dine sarılarak Jansenist tarikatın (Port • Royal) manastırına çekilerek çileye girmiş riyazet ile yaşamıştır.46 — Paskal [1623 — 1662] (Blaise) Paskal) yüksek matematikçi. Hrıstiyanlık dini hakkında apolojisi olan (düşünceler) eserini bitiremeden ölmüşlür. Dekart'ın hayretini mucip olmuştur. Dahî bir mütefekkir ve muharrirdir. Ondan sonra önünde içine düşecekmiş gibi bir uçurum görmeğe bnşlamiştır. fizikçi ve filozoftur. Daha on iki yaşında iken (öyklit) hendesesinin isbatlaıtnı hiç kimsenin yardımı olmaksızın kendisi bulmuştur. Cizivit tarikatına karşı şiddetli hücumlarda bulun» muştur. Rağbet. (Malhranş) bile: «insan. 16 yaşında iken mahrutlar üzerine yazdığı eser. Paskal'ın yaşadığı 17 nci asırda en üst rağbette olan ilim. matematik idi. îlk defa havanın ağırlığım veza etmiş. Meselâ Jensenius : «Tabiatın sırlarını aramanın boş ve faydasız olduğuna söyliyordu. Fransanm (Clermont) şehrinde doğmuştur. . bilmem hangi böcek nasılmış diye aramak için yaradılmadı > diyordu. Tabiatı inceleme ve tabiat ilimleri hiç rağbet görmüyordu. (Neuilly) köprüsü üstünde bir kaza geçirdi. 18 yaşında iken bir hesap makinesi keşfetmiştir. Sumut ilme değil. hesap ihtimalini ve su cenderesini keşfetmiştir.

— 47 — Soyut ilim olan matematiğe rağbet : aklın gelişmesine yarar olduğuna kani olduklarından idi. Port Royal mantıki der KI : İlimler ancak aklı tekemmül ettirmek vasıtasile olarak kullanılmalıdır. Paskal, rasyonalist ve ideelist olan ve yeni ilim henüz doğmak üzere bulunan bir asırda, bugünkü modern tecrübe çiler çapında kılı kırk yaran bir âlim idi. Bunu, fizike ait keşifleri göstermektedir. Paskal, iman iğinin akıl nuhengine varılamıyacağim Katolik olan babası (Etyen) den işitmişti. Bir de (St Ange) lakaâile anılan ilahiyat doktoru Jak Forion'dan da : Din! sırların kuvvetli bir zekâ ile anlaşılabileceğini duymuştu. O, bu ikisi üstünde uzun müddet düşündü. En son, imana kalb yolu ve şahsi tecrübeler ile varılabileceğine kani oldu. Hemşiresi Jaklin diyordu ki : «Olgunlaşmamış bir insana, bir hakikati kavratmak; güneşi zamanından bir saat önce doğdurabilmek gibi, imkânsızdır. Tanrı inayeti olmaksızın, bir insana, bütün dünyanın belagat ve mantıki bir araya gelse faydasızdır. > Paskal buua İnanıyordu. (Düşünceler) ini yazmak için Paskal, kendinden önceki (Möntenyi) (Reymond de Sebonde) (Charron) (Pere Mersenne) (Pere Grasse) (H. Grotius) gibi mühim müellifleri dikkatle okumuş, notlar almış vv bunlar üs* tüne derin düşünmüştü. Şimdi ise, yazma metodu bulmağa kalmıştı. Paskai'a göre eşya üç sıradır : — Msdda, Zekâ, trade. Bilgi yolu ikidir: Zihin yolile, aşk yolile. Maddenin kâffesi; yıldızlar, yerler, krallıklar bir zerre zekâ bile etmez. Bütün zekâlar da bir araya gelse

— 48 — b!r zerre (Charite = Yarhk) etmez ve varlığı harekete getiremez. Zekânın kavram yolundan kalbin kavram yoluna geçilemez. Fakat bunlar, mantık bağı ile değil, hür bir surette birleştirilebilir. Bu nevi birleşme ise öteki bağdan daha sağlamdır. «Kalbin aklına ve yargılama yoluna aklın aklı ermez,> (Filleau de la chaise) der ki : derin inançların çoğu küçük küçük delil ve isbatlara dayanır ki bunlar teker teker iken zayıf imiştirler. Fakat bir araya gelince, bazı ahvalde, o kadar kuvvetlenirler ki reddî imkansızlaşır. Paskal'ın metodu işte bu oldu : küçük küçük şahsî tecrübeler. Fakat tepsi bi araya gelince kanaat verici ve kuvvetli. Paskal'a gör» Tanr;sız insan, zavallı ve sefildir. Hat ta intihara kadar gidebilir. Felsefe ve akıl da, insanı, Tanrıya ulaştıramaz. Tanrı inayeti gerektir. Akıl ve mantık yolu başka, iman duygusu başkadır. İkna kuvvetini haiz yegâne şey şudur; Din hiss-'nin şuurla ahenkli oluşu. Tann, imanı akhmıza muhakeme İle ve kalbimize lûtf ve inayeti ib yerleştirir*. İman, mucize ve mantık ile değlî, inayet ile olur. îman işinde, aman, akla muhtaç kalmıyalım. Tanrının kendilerine, imanı, kalb duygusile verdiği insaniar bahtiyardırlar. Yoksa iman, sadece akıl mahsulü, insan! bir şey olmak' tan ibaret kalır. Ve ebedî selâmete ulaştırma aleti olamaz.» Kalbin Tanrısı, ne (Dekart) m akıl ile bulduğu Tanrıdır. Ne Payen Filozoflarının bulduğu Tanrıdır. O öyle bir Tanrıdır ki ona malik olanların içi sevinç doludur, n a nur doludur. o itimat ve muhabbet doludur. Ona ulaşan ondan başka bir gaye aramaz. Paskal şunu öğretmiştir: Zarfları bozulsa dahi dittin

— 49 — özünün nasıl muhafaza edilmiş olduğu. Din hususunda 17 nci asırda (aklî din) başlamıştı. Ekseriya t, biiabi, yine muhafazakâr idi. 18 nci asırda aydınların çoğu dinsizdi. «Din, halk tabakasına gerek.> diyorlardı. Bu asrın büyüklarinde a (Volter) de ise Tanrıya iman pek kuvvetli idi. Jan Jak Ruso (Tabiî din - Bir Savvalı rahibin İtirafları) ile dini his sahasına çevirdi. Ve dine din adamlarından daha ziyade hizmet etti. 19 uncu asırda ise din, üç şey ile çarpışmağa başladı : 1 — Aklî tenkid ki her şeyi yıkar ve hiç bir şey kuramaz. 2) Tarihi incelemeler ki İncitin nasıl toplandığı ve sairedir. Dini sarstı. 3) Fizik ve tabii İlimlerin inkişafı karşısında mukaddes kitabın bu mevzular hakkındaki izahların tevile muhtaç oluşu. Fakat iman : ne tenkit fikrine, ne tarihî incelemelere, ne tabiiyata istinat eder. Onun istinat noktası bunlar değitdir. Buna rağmen imanın yaşamak isteme hakkı vardır. Ve şu iki şeyi isteyebilir : •* ' 1) Din hissinin ehemmiyet ve faydasını teslim etmek. 2) Akla uymiyor, diye red etmemek. Belki imanın ayrı bir bilgi vasıtası vardır. Birincisini hemen herkes kabul eder. En dinsizler bile din hissinin içtimaî hayatta nasıl bir bağ ve fren olduğunu kabulde tereddüt etmezler. Farzı -m uhal olarak din, hayal mahsulü bir şey olmuş olsa bile cemiyette bir kuvvet olduğu müddetçe reeldir. . Bu bapta Emill Boutroux şöyle der. F. 4

— 50 — «Din ve ilim, bizim elimizde kâinatın bütün hazinelerini açabileceğimiz iki anahtardır. Âlem, muhtelif realitelerden değil, (kırışimh = interferente) realitelerden mürekkeptir ki bu takdir de din ve ilim, fertden ferde ve saattan saata, - kendilerine mahsus tarzda olarak (Ebediyen beraber = Coeternelle) dir.» Vinet'e göre iman kapusunu açabilmek üzere mistik bir anahtara lüzum vardır ki buna Paskal : Kalb Vinet : Vicdan Boutroux : Yüksek Akıl Viktor Jiro : Varlık, irade, his, natür diyorlar. Kelimeden korkmiyalım. Modern din duygusu kendisinin bir az mistik olduğunu itiraftan çekinmez. Yoksa (tabiî din) veya (aklî din) olmuş olur ki Paskal bunlardan nefret eder. Ancak yeni mistisizim, eskisinden bam başkadır : Yeni mistisisım, abese inanmak ile iftihar etmez. Felsefe ve ilim, kendilerile beraber, dine de hamle yaptırdı. Artık din de : daima ilerlemekte olan fizik, akli tenkid ta^hî tenkit, ahlâk ve içtimaiyat doktorinleri karşısında, incimad etmiş ve değişmez bir şeymiş gibi dur* muyor. Aklın gözüne bir avuç kül atmağı da düşünmüyor. Bilâkis gözünü dört açmasını söylüyor. Hattâ psikolojiden kuvvet alıyor: Şimdi bir (Şuur altı) keşif edildi ki bu da, tabiatın bir realitesidir. (Ulvî âlem = Supliminal) in hadiseleri de İlmin mevzuu oldu. Yeni mistisisizmin en mühim noktası itikad ile imanı birbirinden ayırmasıdır. İman : insanı ahlâki ve dinî hareketlere meylettiren aksiyon âmilidir. Kalbi, Tanrıya bağlar. Selâmette olduğuna güvendir.

alelade bir surette müterafîktir. . doğru da eğri de değişiyor. en ahenkli bir şekilde birleşik ve kaynaşık idi. Kutup derecelerinden üç derece yukarı ve aşağı olmak ile bütün hukuk ve kanunlar alt üst olabiliyor. tasanla. 2) Modern tenkidin din duygusunda açtığı gedikleri günün yenileşmiş alet ve vasıtaları ve şahsî tecrübeler ile tamir etmsk. Dini. İnsanîdir. 1654 Kasımında vukua gelen (Büyük dönme) sinden önce de. . Ne tuhaf bir adalettir ki o bir ırmak veya bir dağ ile sınır içine alınıyor. Bir şey Pirenelerİn ötesinde doğru. Hakikati tul dairesi tayin ediyor. isbata muhtaç değildir. İtikat ise. Şu sözü pek meşhurdur : «İklimin degişmesüe. Diğer taraftan kalbin kaşfettiği hakikatlere doğru da aşk ve şevk ild can atmak. Ve Tanrı vergisidir.— 51 — İtikad: Selâmete ulaşma hissi ile ilgisi olmiyan birtakım fikirlerdir. Paskal'a göre iman. Paskal. Aklın hakkını akla dinfnkini dine. Çağdaşlarınkinden bile ileridedir. » Paskal şöyle çalıştı: 1) Bir tar utan ilmin keşfettiği hakikatlan kabul etmek. berisinde yanlış . Zarurf bir bağ ile değil. Paskal. ilmin hakkını ilme veriyordu. hem kalbine hem zekâsına hem ilmî hakikatlara inanıyordu. akıl ve mantık ile elde edilir. Ortaçeğ mistiği değildir. Onda bu üç kuvvet. . sonra da «aynı zamanda hem âlim hem mümin» idi. Isbattan ayrıdır.

On dört yaştnöa ruhban mektebine girip rahipliğe hazırlanmağa başladı. Hapishanede altmış kadar eser ile bir çok şiirler yazdı. İspanya kıratlığına tâbi bulunan cenubî ttalyada. (Rîşiiyö) de bir hima- . Kendinde okuma ve ilim aşkı kuvvetli idi. Ümitlerini nücumiyata itikadından alıyordu. Kıymetti mutlakaiarl 9 ve 7 den ibaret olan 1600 senesi «zaman düğümü > olup baştan başa bir değişme devridir.Tomas Kampanella [1568 — 1639] 1 — Hayatı I Kampanella. Orada 67 gün yattı. On altıncı asrın nihayetlerinde. onu yakalayıp Nopoli (hapishanesine tıktılar. sonra bütün dünyayı ıslah ile her yerde adalet ve sevginin hüküm sürmesini muhayyilesine alıyor. diyordu. Bir çok defa. rafizilik ile itham olunarak Napoli ve Romada engizisyon hapishanelerine atıldı. Kampaneila. Göklerde yeni güneşler patladığı yeni işaretler gördüğünü soyuyordu. sonra Parise giderek 1625 te burada yerleşti. Müebbet kalebentliğe ve dört deJa işkenceye (bir defasında elleri aikassna bağiı oiduğu halde otuz altı saat asılı bıraktılar) ama ölmedi. Kendisinin de peygamber ve mesih olduğuna inanıyordu. 1568 de doğdu' Babasr. 1629 da affolunup evvelâ Romaya. halk müthiş bir sefalet. fakir bir kunduracı idî. Amma bundan üç gün sonra. ve prensler ile Papa büyük ahlâksızlık ve fesat içinde idi. evvelâ vatanını. Bir avuç as has edindi ve bunları dağa götürerek orada bir nu tuk verdi. Ve meslekinin mühim bir hadisesini teşkil eden (Kalabra) suikastı oldu. Sonra 1598 de hapisten çıkarılarak{Kalabra) ya döndü.

Etlerinden zühımlarına bir otluk.bizimki müstesna . Deminiken rahipleri manastırındaki odacığını.cahil ve barbardır. dünyayı fenalıklar ile dolu görür. bunun açacağını söyledi. Efendileri ona öyle sihirli bir şarap içirir ki o . kuvvetlerini bilmez. yer yüzünde altın devrini. doğumunda. 2 — Cihangir İmparatorluk : Karnpanella. Ve bunlar hep bizim için hareket etmektedir. Bir sarsmada her şeyi ters getirebilecek bir çocuğu önüne geçirir. günlükler tüttürdü ve yedi seyyareye alâmet yedi mum yaktırdı. değişken ve geri bir mahlûktur. zamanın büyüklerinin zuîmundan şöyle bahseder. yeşil nebatlar ile örttü. On dördüncü Loinin. Kanlarından içki. kefen gibi beyaz çarşaflar. «Bu zamanın büyükleri. ihtilâflar ve lazyikler bundan çıkmaktadır. bundan da Tiranı sofizm (yanlış muhakeme). matem parçaları çaldırdı. 21 Mart 1639 da oldu.» Halk tabakalarından bahsederken de şöyle der: «Halk. „ Bir şiirinde. «Nefsine muhabbeti dolayısile insan şöyle düşünüyor: Anasır ve ecramın ne zekâsı vardır ne de muhabbet*. Kemiklerinden işkence aletlerine sap. Titrek uzuvlarımızdan. vücudu beşerden basamak. darbelere ve yüke tahammül eder. Ruhlarından esir kuş. Bunların kökü egoizmdir. masum olduğumuz halde bile bizi itham ettirecek yalancı şahitler yapıyorlar. yıldızına baktı. Bütün tefrikalar. ve mürailik doğmaktadır. Izdırap ve göz yaşlarından hiddet ler İn e bir oyuncak. Hattâ başka milletlerin hepsi de . 1639 da ölümünün yaklaşmakta olduğunu sezdi.— 53 — ye bularak projesini yeniden ele almağı umdu.

Pek kuvvetli edebi bir eser olan bu kitabım 1602 de. bu maksatla olup. projesini hayalen kurmağa özendi : «Güneş sitesi» eserini yazdı. (Kampanella). Site. Kendi elile kendisini zincire vurur. En ortada bir mabet vardır ki mihrabına yer ve gökü temsil eden küireler resmedilmiştir.» İnsanları bu vahşiyane şartlardan kurtarmak için Kampanella. Birincisinin vazifesi: Siteye lâzım maddî kuvveti temin. 3 — Güneş Sitesi : (Kampanella). (hikmet). Kalabra isyanı. bütün dünyaya örnek olacaktı. Bunun (kudret). Eğer biri bunu ona haber verirse. Amma 1623 de (Frank Fortta) basıldı. tesadüfen oraya ufcrayan bir Ceneviz kaptana hikâye ettirir. Papaya on üçüncü Lui'ye. Yer ile gök arasında olan her şey onundur. bütün ömrü boyunca bir (cihangir imparatorluk) hülyasını taşıdı ki bunun başında olan insan. İkincisi fen. güzel san'atlar ve teknik ile meşguldür.. dünyada aşk ve hareketi hükümian edecek. (aşk) adlarında üç muavini vardır. büyük bir âlim tarafından idare edilir. yine evvelki gibi.. hayret verici sitesini. amma o bilmez. müstesna bir bilgiye sahip. Üçüncüsü aile hayatile terbiyen tanzim eder . muhtıralar. onu derhal yere serer ve öldürür. İspanya kralına.— 54 gittikçe ahmaklaşır. Site. bir tepenin üstünde olup yedi kuşak ile çevrilmiştir. uzun süren zindan yıllarının başında. Hiçbir yerden cevap alamayınca. lâtince yazdı. şiirler yağdırmakta devam etti. edebiyat. bununla hiçbir şey yapamayınca. istediği şey: Dünyayı birleştirerek İnsanları bir idare altında kardeş gibi geçindirmek idi. Rişliyö'ye Padişahlara. Mektuplar. bununla dünyada ilk mükemmel hayat kurulacak ve bu.

Siteye en lâzım san'atlar öğredilecek. halkın teklifi ile onlar tayin ederler. Güreşlilerin fikir hayatı.— 55 — Bu dört büyük devlet adamı. umumî yemekhaneler olacak. insanlara. aileye diğil. Evlerin duvarları. kendileri tayin edeceklerdir. der. Yemekler hep bir arada yenilecek. 4 — Fen ve Ahlâk. tezyini hendese şekillerinden mürekkep firesleerle. Çocuklar. Bütün memurları da. bütün fenalıkların kökünü Egoizm de bul duğundan buna mâni olabilecek yegâne yolu hiç bir şahsın hiç bir şeye malik olamamasında görür. Sitenin her mehallesinde umumî ambar lar. Bir çok makineler ve bu arada. bu projede en son haddine kadar götürülmüştür. (Kampanella). yirmi yaşından yukarı vatandaşlar toplanarak. Sitenin iğlerini görüşüp kararlaştıracaklardır. Güneş Sitenin bariz hattı. müsavatçılık. Site hükümeti. haleflerini. ev ve tarla tevzi eder ve her altı ay da bir yenilenir. pek te izah edilmemiştir. O ise her türlü lüksün şiddetle aleyhindedir. Çünkü Napolide sanatkârların çoğu lüks işler ile uğraşmaktadır. Bu suretle (Kampanella) nın hühûmeti. Çccuklara.. demokrasi ile küçük güzide bir grup arasında bir şeydir. şehir meclisi tarafından tanzim edilerek herkesin işi kendisine gösterilecek. Çocukları büyütmeği ve terbiye etmeği de site ken di üstüne alır. bunda kadınlar bir tarafa erkekler bir tarafa oturacak. (Kampanella). mutlak Komünizmdir. günde dört saat çalışmanın kâfi geleceğine kanidir. Ayda iki kere. Bunlar çıkarılınca dört saat iş yeter.her devirden . devlete aittir. yelkensiz ve küreksiz « hayrete şayan bîr makine ile giden gemiler icat edildiğinden bağsoiunmaktadır. umumi mutfaklar. İş de.

5 — Netice . Bu ronesans devri insaniyetçilerin hepsinden daha ileri giderek o zamana kadar hiçkimsenfn öne sürmediği şu büyük fikirleri de ileri attı. Umum! ittifak mesele- . (Kampenelle bir çok defa.. (Güneş Sitesi). bütün hayatını. Güneş Sitesinde. Katolikliğe pek benzer. tkincisile de bütün dünya milletlerini tek bir kuvvet altında topllyarak insanları kardeş'yapmak hülyasındadır.. lopedi gibi. Esasen (Kampanella). Bununla beraber bütün dünyayı birleştirenic hulyasile bir proje yaptığmban hırıstiyanların teferruatından vaz gaçmiş bu'unuyor: Başka dinlerden olanlar da yadırgamasınlar dîye. beşer hayatı üzerine tesiri olduğuna inanır.- 56 — büyük adamların resimleriie süslü. Siteyi bir büyük manastır nazarile baki yor demektir.. asıl realiteden uzak. manastırlarla veya hapishanede geçirdiğinden kendini hülya âlemine salıverdi. Komünizm. bir nevi resimli ansik'. Yıldıılarm. mihrap önünde uzun dua gibi ki Kampanetla. hadiselere hiç dayanmadan bir meczubun romanına benzer. cihangir imparatorluk. (Kampanella) nın en çok alâkadar olduğu ş:y nücumiyattır. Sitenin dini. yüksek bir varlığa tapmağı alıyor. üç şefi gibi hudret ve hikmet ve merhamet sahibi. bunlar Sitenin umumî hayatı için yapılacak işler hakkında ( eşref saati) haber verecekler. Meselâ hırıstiyanların mukaddes saydığı eşyadan ve salipten vazgeçiyor.. rafızılik ile itham edildi. Umumi ibadet günahlarını itiraf. Dünyanın düzelmesini iki şeyde bekliyor. Temel olarak: Sitenin. yıldızların hareketlerini takip ile muvazzaf müneccimler var. Birincisile mutlak müsavata varılacağı hulyasındadır.

ilkönce Ingilterede. ahlâk ve din meseleleri. Nur asrında. terbiye siyaset. Avukat olan babası parlamento tataftnda bir süvari alayının başına geçmek suretiyle İhtilâle iştirak etmişti.u hürriyet fikirleri içinde büyüttü ve terbiyesine çok dikkat etti. akla dayama yolları arandı. Altt yıl devam ettiği Westminster okulunda. sonra Fransada daha sonra Almanyada başlayan bu cereyana felsefe tarihinde (ingiliz tecrübî felsefe ekolü) adı verilir. Lok 29 ağustus 1632 de. Bunun kuruducu Lok'tur. terbiye üzerinde zamanın en değerli bir eserini yazdı: «Çocnkluğa zaru rî olan itaat. Lok [1632 — 17D4] Ronessans ile tecrübeye dayanan yeni ilim zihniyeti doğduktan bir müddet sonra on yedinci yüz yılın sonralarında başlayıp on sekizinci asrın sonralarına kadar süren asra (Nur asrı) deniiirr. Lok. Hepsi yoğrulup bir hamur yapılmalıdır.— 57 — sinden Asyanın büyük medeniyetlerin mevkii ve garp milletlerinin ihtiyacı vardır. O sıralarda ingiltere iç tarihi biraz karışık idi. Babası. Lok. ozama- . yeni ilimlerle bilinmiş olan akıl ışığı altında incelendi. insani ve cemiyeti ilgilendiren bütün devlet. onu böyle büyütmüştü. sonra. gittikçe yerini hürriyete bırakmalıdır» esasını tavsiye eder ki babası. Bristol civarında dünyaya geldi. Bütün bunları nakle ve vahye değil.

Bu sebeple rahip olmaktan vaz geçerek tıbba intisap etii.ahlâk kısmına önem veriyordu. Bu partinin en ünlü adamlarından Kont de Shafterbury'ye intisap ile o aileye sekreterlik doktorluk. eski dilleri okudu. Fakat bu parti düşünce Lok. yüksek bir itibar aahîbi idi. Kral ve devlet adamlanla yakından teolduğu meselesini 2 — Bütün fikirlerin tecrübeden doğduğu. orada bazı eserlerini yazdı. Eserde ahlâk meseleleri incede inceye elenerek. anlar anlamaz her şeyi ezberlettiklerinden şikâyetçidir. Lok. hangilerini kavrayamıyacağım aranilmaktadır. 1 — Fikirlerin ve ilkelerin fikrî tenkid. Whigs partisine girdi. 1689 da tngiltereye döndü ve 1690 da felsefe tarihinde en önemli ve başarılı bir eser sayılan: Essoy on hunan understanding» eserini bastırdı. Rahip olmağı düşündü. 3 — Dilin düşünce üzerine tesiri. zekâmızın hangi meseleleri kavrıyabilir hangilerini kavrayabilir. Dekart'm eserlerini mütalâası oldu. Kral (Güyom Doranj) zamanında Lok. . Lok'un felesfî zekâsını uyaran. Lok'u bu iki çere* yanın ikiside tatmin etmiyordu. düşünceleri dar çerçiveler içine girmiyordu. bir müddet Hölandaya sığındı.— 58 — nm metodu olan gramer usulü ile. Eser dört bölümdür. Fakat din meselelerinde. Dinin-ayin ve »aslarından ziyade. mürebbillk yaptı. 1652 de Oksfort Üniversitesine talebe olunca burada Püritanizm ile Sukolâstik yanyana idi. 4 — Çeşitli bilgiler ve bilginin hudutları. buradan: < Hiç kavrayamadığı konulardan lâtince tahrir mevzuları verildiğinden. Doktor olduktan sonra politika ile de uğraştı.

Holandada iken. rahipler tarafından hoş gözle gÖTülmiyordu. Bu münakaşaları skolâstik felsefenin yeni doğmakta olan tecrübe felsefesine karşı son çarpışmalarıdır. ona şiddetle hücum etti. Fakat tecrûbî felsefesine ve sevgiye dayanan dini. buralara gidişte krala Lok'ta refakat ederdi. Teslis ve saire gibi şeyler değildir. Lok da şiddetli cevaplar verdi. bu haberi alınca : «Bazi insanlar. (Kuikîr) mezhebinden biriyle sıkı dostluk içinde yaşadı. Zaman ona hak ver di: tecrübe felsefesi aiıp yürüdü. Lok. gençliğin okumasını Oksfort'un SkolâsJk üstatları doğru bulmuyorlardı. büyük meseleler üzerine gözlerini dört açmağı bilmiyorlar vsya dört açmıyorlar. Devlet adamlarına: basın hürriyeti.» dedi. Bu mezhebi içieden anlamak için. Amma kilisenin dayandığı hıristiyanhk çerçevesi içine girmiyen bu fikirleri. Lok'a göre din: tabiat ve akıl kanunlarını genişletmek suretile selâmet ve saadete nasıl varılabileceğini Gösteriyor. Asthmeden uzun yıllar hastalık çekerek nihayet 1704 te öldü. mütenekkiren. Esası. Bu sebeple Lok'un eserlerinin üniversiteye sokulmasını yasak ettiler. Bunlardan bilhassa Worcester başrahibi Stillinfleet. Skolâtik görüş batti. Lok'un eserleri. Lok. içtima! yardım müesseseleri kurma tavsiye ederdi. Londrada bulunan içtima yerlerine. yüksek tahsil gençliği tarafından da seve seve* okunuyordu. diye herkesin de öyle yapması gerekmez. müsamaha. sevgidir.— 59 — maşta idî. Kıral Gilyom. giderdi. Din kakkındaki fikirlerini 1692 de basılan: « The Reasonabieners of christianity as deliveret in Scripturc „ eserinde anlatmıştır. ömrünü evlenmeden geçirdi. .

Bu na ulaştıracak kanunu ararken insan şuna varır: Gerek kendinin gerek başkalarının saadeti ancak şu eski düsturdadır : < Kendimize nasıl muamele edilmesini başkalarına karşı muamelemiz o olmalıdır.— 60 — Eserleri okunduktan sonra (Lok) kargımızda şöyle belirir: Dostlarına karşı derin sevgili. diyordu. bu dünyada beşer tekâmülünün en önemli kısmı ve bütün faziletlerin fideliğidir» demişti. tecrübe mahsulüdür. Kâinat bir realitedir. Zira madde. (*) Deizm: Akla dayanarak Tanrıya inanan biî din. akıl vasıtasiyle (Tıbbî din) i kurmuş olduğuna inanıyordu.) Bu takdirde ezelî bir (var olan) var demektir. madde olamaz. sonradan deist (*) bir harrir olan Ant Collins'e yazdığı mektupta : mu- «Hakikati. Ahlâkın da ancak böyle bir dine dayanması gerektir.» istiyorsak. (Var olan bir kudret olmasa bu realite var olamaz.. Lok'a göre bilgilerimiz ve fikirlerimiz. Ve bu ezelî (var olan). hakikat olduğu için sevmek. Tanrının varlığı hakkındaki fikrimiz dahi. fıtrî değildir. isbat edilmiş bilgi mahsulüdür. düşünceyi meydana getiremez. Şahsî ve siyasî hürriyete derin meftuniyet. İn • sanlarda saadete ulaşma için tabiî bir meyil vardır. kendi felsefesiyle bağdaşabiliyordu. Lok'un dini. Tanrı varlığını böylece isbattan sonra. Ölmezden bir yıl önce. İn anı Tanrıya bir karınca bile çeker götürür.) (Non-entity cannot produce any real being. ta- .

vahiyli dinedir. Zira'insanlar. Türlü sebeplerle.— 61 — Bu hareket düsturunun otoriter kıymeti olabilmek için bunun Tanrı muradı ve Tanrr iradesiyle tutulmakta bulunmuş olması gerektir. akla kalmış bir iştir. Yalvac'ın talimlerini ve örnekliğini hayatları en güç işler arasında yuvarlanmak ile geçen insanlar bile kavrayabilirler. e karşı geniş müsamahalı olmakla beraber kendi şahsî inancı. yeter burhanlar vermekte ise de vahiy yine zarurîdir. Lok. insan nazarınna. akıl üzerine kurulmuş olan tabiî dinin bir genişlemişidir. işte Yalvaç aklı aydınlatmağa takviyeye ve yardıma gönderilmiştir. 1695 ilkbaharında şöyle yazıyordu: <Bu kış. yolu aydın latabilecek kadar akıllarını geliştirmeğe ne vakit ve zamaniarı müsaittir ne de zekâ ve istidatları. herhangi bir vahiy ve ilhamdan ziyade. (Tabiî din). . Zira. fikirler ve prensipler arasındaki tutarlık daha değerlidir. iman bize asla kabul ettiremez. Diğer taraftan akıl da vahiy ve ilham mahsulü olan dinin daimî kontrolcusudur. diyor. Aklın reddettiği bir şeyi.. Mukaddes 1 itabı da derin derin didikledim: Mezhepleri ve sistemleri şöyle bir tarafa £ tarak özde kalarak. Isa dininin ne olduğunu inceden inceye eledim. Aklın gösterdiği selâmet yolunu ancak bir avuç insan bulabilir ki bunlar da kütleye müteessir olamazlar. Tanrı varlığı hakkında şu muazzam ve muhieşem tabiat. Lok'a göre iman. Bu takdirde bir ilham ve vahiy karşısında olup olmadığına karar verme iş!.» Lok'a göre vahiy ve ilham. insanların çoğu. olağan üstü bir hal Ue mintarafıllah meb'us olduğunu söyliyen Yalvacın sözüne inanmağa dayanır. akıl ve muhakeme kuvvetlerini en uygun kullanmamak derecesine de düşebilirler. batıl fikirlere saplanıp kalmış kilise adamlarının tesirleri altında kalabilirler. akıl ile varılmış istidlallere değil.

akıl ile çelişik olmasın. Bu ekolden J.Alman filozofu Wolff İle beraber . bir demokratik hareket uyandırmıştır. Yazıları ve dine bakışı 18 inci asrın bütün mütefekkirleri üzerinde derin tesir yapmıştır. Toland. Lok'a göre. dalavereci rahiplerin uydurmasıdır. * * Din meselelerini akıl ve tecrübî felsefe menşurundan geçiren (Tabiî din) şu beş maddeye imanı tavsiye eder : 1 — En yüksek. Tabiî dine göre.(Dinî rasyonalizm) in müessisidir. Bu. Volter ile ikinci Frederik bunların başında gelirler. Lok.— 62 — Lok . biz aklımızın tabiî nuru ile ahlâklılığa. bir demokratik ceryan da meydana getirmiştir ve bu. 4 — İnsan kusur ve hatalarından nadim olmalı ve bunları terketmelidir. Ancak bu takdirde bu kanunun vaziinin Tanrı olmuş olması noktasi noksan kalır. daima böyle olagelmiştir. — 2 — Buna ibadet etmelidir. 5 — İyilik ve kötülük hem bu dünyada hem öteki dünyada mükâfat ve mücezatını bulur. ayni zamanda vahiye de dayanmış olsun amma bu vahiy. bu beş şeyden başka hepsi. 3 | Bu ibadetin en mühim kısmını vicdana müstenit ve dindarlığa merbut olan fazilet teşkil eder. ahlâk kanununa yükselebiliriz. her şeyin yaratıcısı bir varlık vardır. rahiplerin teolojisine karşi mücadele açmakla aklî bir din istiyordu. . Burada en çok dikkati çeken bir nokta şudur ki bu dint rasyonalizmi. Yani her yeni bir din ceryam.

*** ingiliz tecrübî felsefe ekolünün Fransadaki mümessili (Volter 1726. Batılalardan nefret ederiz. 16781751 ) şöyle diyordu. Volter'in elinde böyle idi. Bu sebeple kütlenin bir kısmı cağil kalacaktır. Volter felsefesini 1726 1728 de İngilteredeki ikametinde kurmuştur. Amma bunu kütle içinde yapmamalidir. Bütün tabiai' onun varlığını müjdeler. lâyemutiyet. bizi hakka ulaştırmak için vermiştir.. Tabiî din münevveıler için... yaratılan eşyanın mahiyyetine nüfuz İçin değil. Zira onlar.1728) dir. Tanrıyı ve beşariyeti severiz. < Tanrı bize aklı. tabiî çizmişti.— 63 — 1720 de. vahiy dinine muhasım değildirler. «tlhadi tel'in ederiz. Fransaya. tngiltereden gelen nur felsefesi. Münevverler ve liberaller.. kütlenin itaatim temin etmektedir. Tanrı olmasaydı onu icat etmek lâzım gelirdi. dinin esaslannı ve ayin plânlarını (Tabiî din) çiler esas itibariyle. Muhafazarkâr (Tory) Partinin siyasi muharrirlerinden (Bolinbrok. Netice ve mahsul itibariyle ikisini de bir görüıler. . kilise itikatları kütle içindir» diyenleri vardır. « Halkın kendisini terbiye ve tenvir etmeğe ne zamanı ve ne de ihtidan vardır. İlhada karşı şiddetle mücadele etmiştir. Fakat Volter'den sonra. yıkıcı bir maddeciliğe ve şüpheciliğe götürenler de oldu. hürriyet. Fakat bunlar ukalâlık etmeğe başlarlarsa o zaman herşey mahvolmuştur. onların ağzına bir gem daha takacakları halde gemlerden birini çıkarmakla fenalık etmiş oluyorlar.. «Kilisenin mütenakız fikirlerini aramızda konuşabiliriz. Tabiî dinin [ şu üç itikadının en hararetli bir müdafiidir: Tanrı..

2746 veya 1747 de yazılmış olan (Zadig) inde görürüz. aki telâkkisinde. Belli başlı çizgilerini alalım • * (Babil) de kral (Moabdar) zamanında (Zadig) adında bir genç var. ihtiraslarını tadil etmeği. rüzgârla dolmuş bir balondur. İnsanların zayıf noktalarına hürmet etmeği biliyor.1778 ] Volter. Cömert idi. terbiye ile bir kat daha takviye edilmiştir.» Bu birkaç satır bile Volterin yaşadığı asrın'düşünce vasatisi gözönüne getirilince ne kadar noânahdır. Fontenel'Jerİn telâkkilerine sadıktır. (Zerdeşt) in birinci kitabından okuyup öğrendi ki • öğ' renci. Felsefî fikirlerini. Volter. 1 — Voltere göre bakım : (Zadig) bir hikâyedir. en ziyade. Temel fazilet: arzulara ve ihtiraslara gem vararak içimizin rahat olmasına temin etme ve itidaldir. . Rönessans'tan beri öne sülülen Erasm'ların. Bu hikâyenin başında kahramanın portresini çizmiştir. Bunun zaten ey i olan yaradılışı. bir iğne ile dokunuluverince fırtınalar kopar. hem de Rasim ve Karney ayarında tiyatro şairidir. Hele (Henriade) ile F. hem müsbet fikirlidir. Eski «Kaidelilerin ilimlerine ve zamanın tabiat hakkındaki bilgi ve prensiplerine vekıftı. onlara gem vurmağı biliyor. Genç ve zengin olmasına rağmen.ansanm hamra ve Vhjil çapında epik bir şairdir. La fontenleriu. Nankörler bile ona minnet ve şükran hisleri beslerdi.64 Volter [ 1694 . Her vakit kendisinin haklı olamıyacağma kani.

18 inci asırda tesanüt hissi ve vazifesi kuvvetlenmişti. Bunları öğrenmede. insanlar hakkındaki düşüncesi şöyle idi: Bir küçük çamur zerresinde uğraşan böcekler. Tabiatın karşısında bu his içinde bulunduğu zaman. 5 . Ayni fikri teklif eden diğer müellifler: Şahsın kendi saadetini elde etme vasıtalarını arıyorlardı. Bu itibarla riyaziyat. Volter : (Nevton) un takdirkârı ve yayıcısıdir. ilmî kültür. insanı batıl şeylerden kurtaran. vecizeleri öne sürmekle kalmıyor. yalnız birtakım güzel keşifler mecmuesı değil. O zaman ruhu. ayni zamanda ruhu hürriyete kavuşturan. birbirini parçalamağa Bu teşbih. Bizim gözümüze küçük birer kıvılcım gibi görünen bu büyük ziya küreleri karşısında hayrete düşerdi. Onların hakim telâkkisi. (Zadig) e kendisinin ve Babilin hakikatte ne kadarcık olduğunu hatırlatrdı. Volter'in bu düşüncesi tamamen moderndir. Volter şiddetle ısrar ediyor ki fazilet: karşılık bek{emeksizin başkalarına faydalı olmaktan ibarettir. ötedenberi meşhur olan.... onu kutuptaki (Sehii) sn bite s in e doğru sevk ediyordu. (mutenanı) ye kadar yükselerek duyumlarından tecerrüt etF. bize nasıl büyük ve asıl görünüyor. Öyle iken arz. Bizim arzımız da onlardan biri. (Orion) bur çile. Tabiat kanunlarını öğrenmede ise. Âlicenaplık.. göğün en parlak sabitesi olan (Siryüs) yıldızı. akla göre hareket ettiren birer etki de görür. böylece (ferdiyetçi) idi. Bunlara mühim iki şey daha ilâve ediyor.— 6 5 Vaîter. fizik ve astronomiyi çok sever. 2 Zadigf'in tiim I <Zadig> yolunu yıldıza bakarak tayin ediyordu.

ve öldürülemez. 3 — Müsamaha . müsamaha için çok mücadele etti. Volter. Buraya kadarı bir kanun ev polis meselesinden ibarettir. Fakat bu namütenahi zekâ. mahiyet itibarile bizimkinden başka değildir. onun tesirlerini anlıyabiliyor. Biliyoruz ki Volter. His. Her şey namütenahi ve yük • sek bir zekâ tarafından sevk ve idare edilmektedir.. her şeyde bizim aklımızın eremiyecsği anlaşılmaz bir sır görürdü. bunun en hür taraftarıdır. der. Çünkü bizim zekâmız da. Amma o daha İleriye de giderek der ki iyi . bir siyasî kaidedir. Zadig ise bilâkis kâinatta dâhilerin bizim gözlerimiz öıüne serdiği büyük kanunların mekanizmasını görür. Votter'in (Deizm) i : böylece bir* ilim ve akıl dinidir. bir halde kâinatın lâyete gayyer nizamını temasa ederdi. Şimdi Volterin en mühim bir hususiyetine geliyoruz: Müsamaha. Gaye. Voltere göre müsamaha şu demektir : ne olursa olsun akidelerinden dolayı bir adam hapse atilamaz. Fakat Zadiğin en ziyade hayretini mucip olan şeyin altını çizelim : Kâinattaki nizam ve intizam : (Paskal) da kâinattaki nizam karşısında bir nevi korkuya düşerek.— 66 — mi. kâinatın büyüklüğü nispetile hükmeder. Ufku genişler. Acaba müsamahayı nasıl anlıyordu ?. Kâinatın büyüklüğünü anlamakla insan kendi kü çüklüğünü anlar. havastan ve maddî huzuzattan tecerrüt ede-] rek. Her şeye. burada dinî bir şey olur. beşeri çarpınma ve ihtirasların üstünde daha yüksek bir âleme kavuşabilmektir. Bu.

bir Hintli.. öküzü yara» tana tapıyorsunuz değil mi ? Evet. Yunanlının fesahetini methetti. Kaideli. ver ba na şu ökseyi dedi. Hasılı hepsinin hiddetini yatıştırdı. Çünkü hepiniz ayni fikirdesiniz. anlatıyor. kendi mensup olduğu dinin bir tuhaf ve acayip kısmını. bir Kaideli. Bu mesele (Zadig) kitabının «akşam yemeği) başlıklı on üçüncü faslında izah edilmiştir. Yunanlının ne güzel şeyler söylediğini pek iyi anlamadım. E. en kızgın olan (Selt)e hakkın var. siz Mısırlı üstat 1 siz öküze değil o.. Derken aralarında münakaşa kızışıyor. • Bir panayırda bir akşam yemeğinde bir Mısırlı. Amma onun da sizler gibi bir (en yüksek varlık) kabul ettiğine eminim.. Sonra onlara dedi ki «dostlarım. Bunlardan her biri. ziz balığa değil.. öteki balık başlı bir mabuda ibadeti daha öteki meşe öksesine ibadeti.. . (Tabiî din) de olan lar diğer dinlerin hepsine de müsamaha gözile bakacaklardır. değil mi ? dedi: Elbette. sizler gibi birer (illet iulâ) kabul ediyorlar. meselâ biri mumyalanmış ölülere ibadeti. balığı ve denizi yaratana tapıyorsunuz değil mi ? Evet. bir Golü birleşiyor... Selte: siz bu meşeye ve öksesine değil fakat bun* îarî yaratana tapıyorsunuz. bir Çinli. Hintli ile Çinli de. bir Yunanlı.. Zadig de bunların arasındadır. Döğüşmek üzerelerken Zadig araya giriyor : tik evvel. kavganız manasızdır.— 67 — niyet sahibi insanların hepsini (tabiî din) dediği bir müşterek itikatta toplamak mümkündür.

Ve bu v ayni zamanda. dedi. Volter de 17 inci fasıl olan (Hermit) te bu mev . ibadetin şekli üzerinde tsrar ederse tehlikeli bir şey olur. Volterin bu telâkkisi. İnsanlar arasına tefrika saçar. 4 — Şerrin kalkması için beşerin çalışmasına iman Mevcudatı hakimane idare eden. herşeyin (imkânın en iyi derecesinde idare edildiği» ne: şer dediğimiz şeylerin bizim anlıyamıyacağımız sebepler neticesi olduğuna ve fakat bunların prensip ' itibarile lâzım ve iyi bulunduğuna kanidir. Yunanlı. dinlerin hepsinde müşterek bir noktanın bulunabileceğine kanidir. Ortada kavga edecek hiçbir şey yok. Voltere göre. Amma 18 inci asırda bu telâkki. şüphesiz. Volter. her hangi bir dic.• — 68 — . klâsik ahlâkçılar gibi. Bir telâkkidir. (Tabiî din) hududunda kalınca makuldür. insanları birleştirir. Ve onları birbirlerile muharebeye katar. — Öyle ise hepiniz ayni fikirdesiniz. geniş ve barıştırıcı bir telâkki idi. O nokta şudur: Kainatı tanzim ve idare eden yüksek ve hâkim bir zekâya inanma. tşte böylece dinlerin hepsi ayni derecepe yanlış veya ayni derecede doğrudur. Esasen bu mev KU asırlardanberi Eşlenmiş olup birçok eserler neşredil' misti. çirkindir. münakaşa edilir. tamamen öyle.> dediğinden ve bunu zorla kabul ettirmeğe uğraştığından itibaren hangi din olursa olsun. «Yalnız benim iddiam doğrudur. Ve bugün ne dinciler' ne de rasyonalistleri tatmin edememektedir. namütenahi kudret sahibi bir varlığa inanmasile. Volter.

— Demek ki böyle felâketler ve cinayetler zarurî öyle mi ? Ve bu felâketler. münzevî bir melek kıyafetine giriyor.. fakat. Melek cevap veriyor: — Eğer faziletli olup yaşasaydı onu. ve : — İnsanlar. Diz çöktü . diyor. Teyzesinin pek iyi bir surette kabul ettiği bir genci suda boğuyor. — Eğer o genç yaaşasadı teyzesinin kâtibi olacaktı. Zadig: — Bu genci suda boğmaktan ise onu terbiye edip faziletli yapmak daha iyi değil midir ? diye soruyor. Bu masalı iyi izah edebilmek için şurasını iyice bil* mek lâzımdır ki bunun muhteviyatı ötedenberi söylene . — Fakat. Zadiğ. ve anlatıyor. o büyük kudrete taptı ve teslim oldu. Biçare fani! Tapmaklığın lâzım şeylere karşı mırıldanmağı kes.. yâ mükâfat ya tedbir ve ihtiyat. zamanına kadar olan muhakemelere. yolculuğu çıkıyor. (Zadig). böyle. hiçbir şey anlamaksızın hüküm verirler. ya ceza. Hasis ve fena. bir adama para veriyor. Görüyor ki bu adam yolda : misafirperver ve âlicenap bir adam sayıyor. Anladi ki bu nevi muhakemeler boş. kaatii olmazdan evvel onun bu dünyadan çekilip gitmesi daha iyidir. derken meleğin uçup gitmiş olduğunu gördü.. Bunu dedikten sonra. daha manalı bir muhakeme nev'î Hâve eder. beşerin aklı eremiyeceğini söylüyor. (Zadig) in itirazlarına karşı münzevî bunlara. daha manalı bir muhakemelere. bir gün rastladığı bir münzevî ile. evleneceği kadın ile kendi oğlu öldüreceklerdi. İyi insanların başına gelecek ha ? — Bunların hepsi ya imtihan... _ 69 — zu üstüne.

Ona (Ütopist) diyorlar. bununla olacaktır. hoşğörlük ve iyi hal ve harekettir*. 8u (fakat) ta derin bir isyan kokusu vardır. . Ve suna inanıyor ki : insan ıslâh edilemiyecek bir şeyi [ıslah eder.— 70 — gelen şeylereir.1762 seneleri arasında. sistemini teşkil eden eserlerinin hepsinî 1746 . ölküç hayat: Ruso. kritik etmek için. Ve bana bir (fatalite) olmak üzere kabul edemiyor. romanlar. onda reeiiteden ziyade rüya ve hayallerini daha temiz ifadeye birer vasıtadır. Nutuklar. ve son (fakat) i dır. mesleğe söylendiği fenalığın hikmet ve sırrı önünde eğilmek meselesi an'anevi bir vaizdir.. Ve. Volterin ilâvesi: Zadig'ln tekrar tekrar itirazı. Hikmet ve akı). bizimkinden çok yüksek bir zekâ tarafından idare ediliyorsa Volter dört çevremizde görülen fenalıkların ehemmiyetine karşı isyan ediyor. işte Volter'in ülküsü.1778 ] Ruso her şeyden ziyade bir şairdir. Jan Jak Ruso [ 1712 . Yükselme. insanın vazifesi (faydalı fiil ve hareket) sahibi olmaktır. fenayı faziletli yapar. Amma ona şair nazalile bakmak daha doğrudur. bidrenbire bir fışkırma şeklinde meydana getirmiştir. Eğer dünya. 1 — Rusoya göre. nazari kitaplar.

tabiat ile temas. Ruso. ayak değmemiş bir ormanda. doya doya sükûnetin ve (cemiyeti hatır) m ladini tatmaktır. kaidelerden. vakıa. ve aşırı incelmiş fena zevklerden . müşahhas çeyler üstünde tefekkür ve mülâhaza ile elde . 3 — Pedagojisi : Kelimelerden. bu sadelik hayatını ifadedeki canlılık. insanları hu sade ve temiz hayata hazırlamaktadır. Çünkü onu kendi tecrübesiie kendi hür teşebbüsü ile. Emil. meşguliyetlerin ciddisini seçme. açık kalbli ve güvenle dostluk bu örnek sadeliğin temel unsurlaridır. oyun ile el IşıTe. . yine ancak sadelik iledir ki kendimize asude ve devamlı bir saadet temin edebiliriz. basma kaltp edebiyat ve fenden ibaret olan ve cebir inzibatı ile idare edilmekte bulunan kollejler aleyhine ateş püskürür. Rüso ona hiç ehemmiyet vermez. Ruso'ya Parisin (monden) hayatı aleyh'ne şiddetli bir hicviye yazdırmıştı. Fikir itibarile.ki bunlar büyük şehirlerde inkişaf eder.Tabiî Terbiye : Hikmet. însan ancak böyle yerde.— 71 — Sisteminde belirgin nokta sadeliktir. uydurma ezberlerden. Sathî bir müşahit Emiii. Sadelik ile : sun'î.kurtulduğumuz gibi. kendindeki iyiliği yine böyle bir yerde asıl yaradılışındaki öz hayatın ve fazileti hürriyeti çizebilir. bunlar yeni değildir. Ruso'nun aşık oiduğu hayat: gürültülerden uzak. özlülük derin samimiliktir. Başkalarına iyilik ile muamele. 2 . Ruso'nun yeniliği. belki cahil bir köylü çccuğu zannedecektir. Seleflerine üstünlüğü buradadır. bildiğini sağlam bilir. bir terbiye romanı olan (Emil) inde işte bunu çizmiştir. Bir müddet bir köyde ikameti.

iyilik etmek öyle bir faaliyettir ki bunda kendimizi mes'ut ve bahtiyar hissederiz. Çağı gelince. Ahlâkî hayat. saadetini feda etmedi. Eğer iyi bir şeyin hakikaten iyi olmasını istiyorsak kalbimizin derinliklerinden fiillerimizdeki gibi .— 72 — etmiştir. şu yüksek hakikati. Bunların hepsi hassasiyette toplanmıştır. Bir çocuk hayatı yaşadı. bütün çocukluk hayatı iyilik istikamettede yürümüştür de ondan yapar.» Böyle büyütülen çocuk. daima iyi ve heminane hayatta olabileceğini bir kere daha hatırlayalım : Emil. Emil. onlar hakkındaki hükümlerimizdedir.* Bünyesi. hassasiyetini ve isabetli hüküm kabiliyetini terbiye etmektir. tekâmül edeceğim diye. (Adalet) ile (iyilik) ikizdir. iyiliği kendisine emreyledİğt için değil. yainiz egoistlikier ardında koşmaz mı ? 18 yaşına kadar Emilin sade «hür ve mes* ut» olmağı öğrenileceğine bakılırsa öyle gibi zannolunur. tabiî bir netice ola rak. diye merak edecek bir şeyimiz yoktur. Bilâkis bunlar biribirini yar dımladı. çocukluğunun olgunluk çağma geldi. Adaletin ilk mükâfatı o iyiliği» yapmakta olduğumu* zu hissettirmektir.iyi olması lâzımdır. böylece takviye ve terbiye edilen temayyüllerin tezehhür ve inkişafından ibarettir. Hürriyet ile saadetin. Eğer ahlâki iyilik bir insanın notura- . Eğer ecel orağı bizim ümitlerimizin çiçeğini biçerse ne hayatında ne de ölümünde ağlanacak bir sebep olmaz. Birbirinden ayrılmazlar. Bunların terbiyesinden İse. aydın kavraması yeter: "fiil ve hareketlerimizin ahlâkiyeti. Hiç bir zaman. fazilet doğacaktır. müsait olduğu nîsbette kendi yaşına mahsus akıl ve dinayeti elde ettikçe mes'ut ve hür oldu. şuna kanidir ki böyle hareketinin sebebi. Biz ona şöyle bir acıya sebep olduk. Fakat Ruso.

..— 73 — rasına tevafuk ediyorsa o insan ne kadar iyi ise ruh ve teşekkül itibarile de o kedar sağlam ve mükemmel olur. Ruso'nun (Kontrasosyal) i. Tabiate muti olalım. Bazı müelifler Ru soya itiraz ile derler ki: tarihde böyle karşılıklı riza ile bir (içtimaî mukavele) yapılmış değildir. Devlet nazariyesini müşahhas maddelerle tasvir edecek yerde. Bizi başkalarının saadeti mi. istikbalde veya (sadece muhayyilesinde) öyle farzetmektedir. gerek başkalarının hakkında bir hüküm veririz. yoksa fenalık yaptığımız zaman mı hoş bir intiba duyuyoruz?. Fakat o. İnsanı diğer hayvanlardan ayıran en mükemmel ifadesi vicdandır. « . mükemmel devlet nazariyesini tarif eder. ta biatimizin hür bir süratle inkişaf ettirilmesi ile temin edilir. Kendi içimizi yoklıyahm. ' ( Sauvalı bir rahibin itiraçı ) FHhahika Ruso'nun vardığı bu netice. Ruso'nun (Cumhuriyeti)i de hayalidir. O zaman onun nasıl bir tatlılıkla hüküm sürdüğünü ve bundaki güzelliği sezeriz. İnsanın kalbinde ahlâkî bir şey olmamış olaydı kahramanca ve hareketler karşısında nasrl hürmet ve takdir duyardı ?. ötedenberi varilagelmiş bir neticedir. bunlar ayni şeydir demiş olmasındadır. vicdanı insiyak ile birleştirmiş. yoksa felâketi mi müteessir ediyor?. .. bir ta- . t. Ben buna (vicdan) diyorum. 3 — Mükemmel Cemiyet : Ferde ait düşüncesinden sonra şimdi de cemiyete ait düşüncesine gelelim. Bununla gerek kendimizin. . Başkalarına bir iyilik yaptığımız zaman mı. Bunun yapılmadığını Ruso da çok iyi bilir. Fakat bundaki orijinallik. Ruhların derinliklerinde fitri bir adalet ve fazilet hissi vardır. Vicdanın hükümranlığı ise.

medeni müsavattır. insanlıktan. Bu ise şahsî hürriyetin tahdidi demektir. Zamanındaki cemiyetleri. maddi bir kudret* tir. . ne de haysiyet. Boyunduruğu sarsa bildiğinden itibaren sarsarsa daha iyi yapıyordur. hukuku beşer* den ve hattâ vazifelerinden vazgeçmek demektir. Bu halde şuna kani olalım ki kuvvet (hak) ki yapmaz. insan hür doğmuştur. Ülküç bir sosyete. Yal nız bir kubbenin kilit taşı mesabesinde olan fikrini zikredeceğiz : Vatandaşların hürriyetlerini kuruma meselesi. Rusoya göre.— 74 — kim hukuk kiadeieri öne sürer ve cemiyetlerin buna yaklaşmasını tavsiye eder. Pek kesafet!? olan bu eserini tahlil etmiyeceğiz. Ve her bir şahıs (bütün) ile birieşmiş olduğu halde gene kendisine itaat etsin ve tek başına imiş kadar da hür olsun. . Kuvvet. eğer hürriyet yok ise. cebir üzerine müesses görüyoruz. Bundan ne surette bil ahlâtdilık çıkabilir ?. Öyle bir cemiyet şekli bulmahdtr ki bütnn (müşterek ve umumî kuvvet). ne saadet olur. Rusoya bir çok protestolar öne sürdürüyor: Bir millet ttaata mecbur kalıp ta itaat ettikçe iyi yapıyordur. hürriyet ile disiplini barışık tutabilen ve hu riyete zarar vermeksizin cemiyet hayatından istifade ettirendir. Kuvvet ve dehâ itibarüe insanlar müsavi olmıyB^iUrler amma hukuk ve mukavelede müsavi olmalıdırlar. Rusoya göre cemiyet içinde yaşamak insanı bazı fedakârlıklarda bulanmağı mecbur etmektedir. her şahsı ve hepsinin mal ve mülklerini koru^ malı ve müdafaa etmeli. Hürriyetten vazgeçmek. Çünkü her cemiyet elbet bir disiplin ister. Ve ancak (haklı kuvvetlere) itaat olunmak mecburiyeti vardır. Bu acı müşahede. amma her yerde demir bağdadır. Bunda temel şart .

Bundan şu netice fcikar ki insan. düşün. bütün manevi zenginliklerini tadar ve duyar ve başkalarına doğ' ru da taşar. akıldan ziyade. ilâh. Bunlardan (Marifetname) si ile (Divan) ı matbudur. Erzurumlu İbrahim Hakkı [ H. der. Vicdanın sadasinı heyecanda duyar. zamanının bütün ilimlerinde derin vukuf sahibi olan Erzurumlu İbrahim Hakkı . Rusoya gör& ahlâk hayatının büyük kanunlarını. en temiz heyecanlarını dinle. hürriyet vasıtasüe saadete nail olma.— 75 — Bu prensiplerin tam tatbik edilmesi için «bir mabutlar milleti» yani esasen mükemmel fertler lâzımdır. Ayni hareket ve kuvvet ile hem kendini. eğer hur değilse insan değildir. insana. Ruso. 1115 — 1186 ] Yalnız tasavvufta değil. fnsan ancak hürriyet içindedir ki hem sevinç hem fazilet bulur. his kuvvetile sezebiliriz. âlimane hareket et. bir kısmı arapça ve acemce. (Marifetname) bir nevi ansiklopedidir. hem de başkalarını sever.çoğu türkçe. 39 eser sahibidir. Bu heyecanlar insamn en temiz kuvvetidir... Bir millet buna ne kadar ziyade intibaka uğraşırsa o kadar mükemmelledir. . kalbin hamlesüe. denilecek yerde. 4 — Netice : Rusonun doktrininin belirgin vasıfları şunlardır: Kendiliğinden ve ani olan hassasiyete itimat etme. Ve bunların kıymeti (tabiaten anî) oluşlarındadir.adları Mehmet Tahir merhumun « Osmanlı müellifleri'nde yazıldiğı veçhile .

Andan mukaddem |eczayı anasır mümtezici hâk) idi. olgunluk çağını. Menşe itibarile insanın zencir halkaları şöyledir: < Ana rahmin* den önce damarlarda kan. (Hasankale) de. Andan mukaddem nebatî olmuştu. andanmukakaddem gıdayı peder ve mader olmuştu. H. Tahsilim ikmalden sonra seyahate çıkarak (Siirt) köylerinden (Tellü) ye uğradı. nsanın bedeni. Hem madde. âlemi asgar ve ruhu âlemi ekberdir. çocukluğu. insan ömrünün devreleri temsil eder: Bahar. Yaz. ihtiyarlığı. Ve toprak hâkten mukaddem cismi mutlak idi. kitabı cihandan bir mecmua olup kâinatın mümessilidir. Ve bu köyde yerleşerek eserlerini yazdı. Orada büyük tasavvuf çalardan (İsmail) in ktzile evlendi. Ândan mukaddem hayvan! olmuştu. Hadi' mi aşk. Acem' ceyi. Nuru mahz] terkiplerinden ebced hesabile çıkan 1115 te dünyaya gelmiştir. Erzurum müftüsü (Hazık Mehmet) ten öğrenmiştir.— 76 — İbrahim Hakkı. İbrahim Hakkı. Beden ve ruhile insan. 1186 da yetmiş bir yağında öldü.[Hakka riza. „ Böylece insan varlık zencirinin bütün halkalarını geçmiş bulunuyor. Hasankaleden Erzuruma gidip yerleşmiştir. İbrahim Hakkıya göre. gençliği. Babasının adı Osmandır. (nüshaicümiei âlem) dir. hem ruh âlemi. insanda tamamile mevcuttur: Mevsimleri. Biz burada. . Babası. (Marifetname) müellifine göre insan. Sonbahar. tahsjlini Erzurumdayapmıştır. tabiatı külliye idi ve andan mukaddem cevheri mücerret idi. İbrahim Hakkının yalnız (insan) hakkındaki fikirlerini alacağız. Ve andan mukaddem. Kiş.

Şehvet. Diğer taraf tan aklı ameli. sığırı. İbrahim Hakkıya göre hayvanlar. şehvetine galebe ettirebilirse meleklerden daha yüksektir. Gaflet.şehH vetten halkedilmişiir.. fareyi. insanis akıl . Melekliğe meylederse melekten daha yüce olur. Hasislik. Aksine ise behayimden daha . Bütün varlık. insanda nihayet bulmuştur. Adavet. Tasallut. Kin. köpeği. Eğer hayvanlığa meylederse hayvanlıktan daha aşağı düşer. tıbbr. gönül de âlemi melekutü temsil eder. odur: Bu cihan varlığı boş buldu nihayet sende Varlığın aşka değiş eyle feragat sen de insanın (nüshai âlem) olduğu bir eda ile icmal edilmiştir: şu kıt'ada şairane Ey nüsha-i tamme-i ilâhi ki tüyi Vey ayine i cemali-i sahi ki tüyi Birun zîtü nist her çi der âlem hest Ez hud betaleb her ançi hahi ki tüyi İnsan. Varlığın üstü. tavşanı. Aklını. aslanı. her türhl iyiliklerden ve kötülüklerden mürekkep bir macundur. merkebi. Oburluk. Kuvvei mümeyyize. Bu maaldeki nazmı şudur: Ademî zade Tuife macunest Kân ferişteh şirişte ez hayvan Ger bedin meyi mi küned kem zin Ver beden meyi küned bin ez an. Tama. deveyi. Meleklik ile hayvanlığın halitası* dır. Gadap. Cemadatın misali ise insanın azalarıdır. kurdu. a Melekler sıif akıldan yaratılmıştır. kaplanı. yılanı. Haset. sırf şehvetten. Hile. Kibir. mimarlığı. karıncayı. insanın aklı temsil eder.— 11 Bütün hayvanları. tilkiyi.

taata bedeldir. hasıl olmuş değildir. (daha çok dalalettedir) ibrahim Hakkıya göre insanlar üç sınıftır: 1 — Avamın ûç putuna (yemeğe.. 3 — Yedi putu kıranlar. Bunlar âleme gelmekten maksadın (kesb-i kemal) olduğunu bilmekle beraber dört puta da mey yaldırlar. Bunun birinci şartı. olduğunu söyler. Zira "Meleklerden her birinin makaml mnlûmdür ki ebeden anda kalır. sözünü ele alarak ikinci doğumun. eğerçî ol surette adamdır.Ebedî hayatî < hayvan ve melek mertebelerin kateaîp insanî kâmil mertebesine vasıl olmaktır. gönle akan beş nehrin getirdiği . Âlemin illet-i gayiesi. Lâkin sirette behayimden kemdir. Ve haktan gaflet eden anlardan adaldtr. Şehveti aklına galip gelen insan ise. Âleme gelmekten maksadın ne olduğunu anlamamışlardır. uykuya. Asıl makamlarından daha yûks. Isanın: «Bir kimse iki kere doğmadıkça metekuti semavata giremez.. Ve insan ise tekmili nefs ile makamı malûmundan âlâlara terrakki edebilir. «Sıfatı zememei hayvaniyeden ve keduratı muzlimei nef saniyeden sıyrılıp melek-haslet olmak. Zira ki hizmeti behayim. cinsî münasebete) tapanlar. Bunlar bo âieme gelmekten maksadın (Kesb-i kemal) olduğunu bilirler. Asıl makamlarına yükselemezler. „ İbrahim Hakkı. Bunlar da bu âleme gelmekten maksat. Bunlar hayvan sıfatlıdırlar. mansaba) mail olanlar. nevi beşerdir.— 78 — aşağı düşer.ek makama vasıl olurlar. İnsan hayatının gayesi de: Bütün fenalıklardan sıyrılarak yüksek ahlâka ve ebedî hayata ulaşmak*". 2 — Havasın dört putuna (nefse. çoluk çocuğa^ mala. Asıl makamlarına avdet ederler ama daha yüksek makama vasıl olamazlar.

" Havas-1 hamse-i zahireden derabeden gelip kalbe mümteli olan envai nükuş ve fünun ve esnafı efkâr ve zununu günagûnun kimi salih kimi fasit kimi müfsit olduğu için deruni dilde evsafı zemime cemolup temekkün edip kalmıştır. terbiyenin kudretine inanır... nebatlıktan. ahlâkan namütaenhiye doğru yükselmektir. mükemmel insanlardır. şu beyti ile her zerreyi bir (Turisina) halinde görür: Âlemi mîsal Turdur her zerresi pür nurdur Aşkınla can mesrurdur beyhuş olup ister lika İçi ferahtır da : Vüs'atı meşreple daima cennetteyim ..— 79 — mûteaffin çamurları temizliyerek ondan sonra pek uyanık olmakdır. nevi beşer ohiuğu gibi.* ibrahim Hakkı. taş kaya ve mermer olsan da bir terbiyecinin eline düşersen cevher olursun. Mevlânâ'nın şu beyti ile cevap verir : Ger tü senk ü sahre vü mermer şevi Ger besahib dil t esi gevher şevi " Sen. hayvanlıktan daha yükseklere şahlanarak "bu âleme gelmekten maksadın kesb-i kemal olduğunu bilen.. * * . Bu mümkün mü? ibrahim Hakkı. Böylece ibrahim Hakkı. . Kâinatın illeti gaiyesi.Hatırım hoştur ne olsa hoş gelir nimetteyim. nevi beşerin illeti gaiyesi de: cemadlıktan. İbrahim Hakkiya göre. hayatın gayesi böylece. Evvelâ burayı temizleyip sonra kalbin dibinden temiz menbalar fışkırtmalıdır.

Divanından iki parça alıyoium " • Hoş o demler kim sürerdi canımız canan ile Oi vatandan düşmüşüz bu gurbete nisyan ile Hayf kim dostu unutmuş kalmışız düşman ile Gelmişiz dünya değirmeninde nöbet bekleriz Dane ten'un olunca murğ.— 80 Divanını.. 1168 de bitirmiştir. * ** Katreyiz âlemde lâkin dilde derya olmuşuz Cevheriz dehrin bisatı özre yekta olmuşuz Seyrimiz sahray-ı dildir gayri yerden fariğiz Kendi sahramızda seyyahız ki sahra olmuşuz Berkimizle yakmışız biz hudnemahk perdesin Gayriden pünhamz ama dilde peyda olmuşuz Biz bu bahri aşkı blka'nn mu selsel mevciyüz Gerçi zenciriz veli biz metni derya olmuşuz Kimseyi incitmek incinmek değildir şanımız Yargarı cünaley z şefkatla g-üya olmuşuz inciten nadana hem dostuz dualar eyleriz Kim kamudan blzbize mahvı temaşa olmuşuz Aşıkız misli Zeliha dilberiz Yusuf gibi Biz bizi sevmekte (Hakkı) ferdü tenha olmuşuz. Ol görünse imdi biz kevnü mekânı neyleriz Vehki ol manayı koymuş surete meyleyleriz Gelmişiz dünya değirmeninde nöbet bekleriz Danei ten un olunca murğ canı eğleriz. .canı eğleriz Âlemi aşkı unutmuş gafilâne söyleriz.

Ve bunun ş artlarını çizer. (Konigsberg) de uzun profesörlük ve mütefekkirlik mesleğini bitirirken. Filhakika Kant'a göre herhangi bir şeyi ispat veya red edilemiyorsa bu takdirde bir ispat ve red arasında bizim için ahlâki bir hal ve hareket ve vazife olabilecek suretle bir karar vermek lâzımdır. ispat ediiemeyince aksini düşünmek hakkımızdır. şunu emreder. bazı prensipleri alalım. Hali tabiide ne sen ile ben arasında. Kant bu reydedir. Bu iki eserinden. 6 . Beşerin yükselmesine imanı olan filozofların fikirlerinin varisi akıl nurundan feyz ve kudret alici ve Fransız ihtilâlinin dikkatli ve sempatik müşahidi olan Kant.— 81 — Kant [ 1724 — 1804 ] Etnanoel Kant. 1 — Sulhcunun vazifesi • • Bir muahedeye dayanan ve iki haip arasında bir fasıla demek olan mütarekeden ayri. hayatının akşamına doğru. bütün 18 inci asır boyunca tesir eden. «Daimî sulh üzerine taslak> (1795) ile «Hukuk Doktrinin metafizik prensipleri» ni (1797) neşretti. nede teşekkül etmiş devletler arasında kavga olmamak lâzımdır. "Bu halde v/cdan. hayalden ibaret mi ? — Bunun hayal isdat edilemez. Binaenaleyh. yer yüzünde adalet ve sulbün hükümran olması imkânına inanır. bu iş başarılabilir gibi hareket etmeli ve bu maksatla buna götürülecek en uygun (Teşkilât) lar kurulmalı ve muharebelere nihayet vermelidir. daimî bir sulh. F.

> telâkkisine nihayet vermekle olur. Bütün intikam sebeplerini kökleyip atmak lâzımdır. eski politikanın: «bir devlelin şerefi. Bu muahede de arazi şartları ve galip ve mağlubu hatırlatacak hiç bir şey yok. 2 — Ebedî ve daimî sulh muahedesi . devletler arasında bir sulh yaptırmakla hallediyor. Fakat menşede hepsinin hakkı vardı. eğer muharebeye yeni başlama hakkında gizli bir maddeyi muhtevi ise. herkes tarafından tanındığından itibaren «Daimî sulh> bir realite olacaktır. Meskenleri arzdır.» Her biri arzdan bir parçaya mutasarrıftır. Mühim maddelerini alalım. muayyea şu arz çerçevesi içine sokmuştur. Yani arzın hepsi. insanların birbirlerinden münasebette ve mübadelede bulunmasını müstelzimdir. Kantin (Kozmopolitik) adım verdiği bu (Hukuk). Bu vaziyet. . Bunu nasıl durdurmalıdır. o muahede sayılamaz. (Umumî hukuk) a tâbi kılmak icap eder. Böyle bir <münasebeti kuvvetin tesadüflerine bırakamaz. 1 — «Hiç bir sulh muahedesi. bir harp halinden başka birşey değildir. «Tabiat bütün insanları. buna. Böyle bir şey tanzim edilmedikçe fertier ve devletler. Bu münasebeti. kendi kuvvetini artırmasında' dır. Kant. insanların hepsinindi. Bu adaletsizliklerin en büyüğüdür.— 82 Basit bir hadiseden bir muhakemeye varabiliriz.» Bu ilk şartın gayesi: Hakikî sulh ile (zahiren bir sulh gibi görünüp te adi bir mütarekeden ibaret olan) yalancı sulhu birbirinden ayırt etmektir. bütün insanlar için muteber adalet prensiplerine. kendi aralanndaki münasebetlerde: (hakkın en kuvvetliye ait olduğu) esasını kabul etmişler demektir ki bu hernekadar aralarında bilfiil muharebe ilân edilmemiş ise de. Bu.

. Bu son madde ise. Milletler arasında dişe kadar silâhlanma müsabakası husule getiriyor. asla ispat edilir bir şey değildir.. burada bir devletin (bir şey) değil. evvelki döıt madde ile aynı plân üstüne konulamaz. Ve bunun bir hududu da "yok" diyor. mübadele. herhangi bir sebeple harp patlayıverirse bunun barışmağı güçleştirecek şekilde olmamasını istihdaf eder. zehirli şeyler kullanma ve saire gibi. 5 — «Harp halinde iken hiç bir devlet: sulhun iadesini ve karşılıklı emniyeti f?yrî mümkün kılacak hareketlerde bulunmalıdır.— 83 — 2 — "Küçük büyük hiç bir müstakil devlet. diğer devletin konstinosyonuna ve hükümetine müdahele edilemez. (Silâhsızlanma) esasını öne sürüyor. 4 — "Hiç bir devlet. Düdyada (Daimî sulhun) tesis işine bununla başlamalıdır. hediye veya satın alma suretiyle ele geçtrilemez „ Kant. 3 — Zaman ile daimî ordu lâğvedilmelidir. 18 nci asrın sonlarından itibaren Kant. (manevî şahsiyet) olduğunda ısrar eder. başka bir devlet tarafından veraset. Bunlar güzel fikirler amma ne çere ki içinde yaşadığımız dünya. müstemlekecilerin bu iddialarım. realite yapmak endişesinden çok uzak.. Evvelkiler (Daimî sulh) un umumî şartlarıdır. Binaenaleyh herhangi bir devleti maddi bir mal gibi telâkki etmek ahlâksız* hkfır.. Bugünkü insanlar henüz bu rüyayı. Bu madde. Kendinin daha medenî olduğunu iddia ile başka memlekete medeniyet götürmekle insaniyete hizmet etilğini söyleyen müstevlilerin. filozofların hülya âlemi değil realite âlemidir. «Ordular sulhu koruyacak yer de onu tehlikeye koyuyor.

kendi fevkinde öy!e bir otorite kabul etmeğe yanaşmıyor. en adi sebaplerle harbe karar verebilir. Ve diplomasi buna her zaman sebepler bulabilir. Teferruata giremiyelim. farklıdır. aralarındaki ihtilâfı halde bir nizama tâbi olacak yerde. gür sesiyle bağırdı ki : "Devletlerin üstünde bir (Otorite) tanımak ve bu (Otorite) nin adaletten ayrılan devletleri adalete sokması lâzımdır.. Kant'a göre millet bu karan verince harbin felâketlerini az hisseder.. ebedî sulh ideali için nazarî programını çizdikten sonra bunun ne gibi şartlara tahakkuk edebileceğini arıyor ve büyük prensip öne sürüyor. YainızKant her ne şekilde olutsa olsun (Otokrasi) yi yani tek bir adamın harp ve sulha karar vermesini istemez. Kant devletin ayni zamanda (Demokratik) olmasını da İstiyor. B) Ummmî hukuk. Bu iş milletler içinde böyle değil mi ? Halbuki bir devlet. birinciler düşmanlarını bazen yerler. Kant.„ . Haibuki (Otokrat) bir rejimde kral. müstakil devletler federasyonuna dayanmalıdır. Ve milletler de harbi kolay göze alamaz. tki iptidaî insan. Bu 13 inci asırda (Birleşmiş Miletler) fikrinin kendisidir. mütemadiyen kavga etseler bunlara vahşi nazariyle takılıyor. Harbin getireceği felâketlere dayanmağa vatandaşların karar vermesini ister. A) Her devletin sekli (Cumhuriyet) olmalıdır. der. Ona göre ( Cumhuriyet ) ile ( Demokrasi ) birbirinin ayni değil. İkinciler ise düşmanlarını tebaları arasına sokarlar ve bunları daha geniş istilâlarda âlet gibi kullanırlar. kendim karar verdim. Amerika kırmızı vahşileriyle Avrupa vahşileri arasındaki fark.— 84 — 3 — Sulhun şartları ve garantileri: Kant.

islerseniz ütopi deyiniz fakat realist bir ütopi. ve bilhassa • hadiseleri göz önünde tutarak • fertlere. Hem de mutlak bir söz ve hüküm hürriyeti İster. birtakım prensiplerdir. Kant'ın bu eserinde çok canlı. 4 — Netice : Kant'ın eseri bir roman değildir. (zaman) ve (tekâmül yapacak. devlelter arasında muharebeyi normal görmeğe alışmış. Bu da ancak devlet adamlarına açık. Ondan mülhemdi. Bununla beraber şu fikrini zikredelim. Bunlara (Monteskiyö) ile (Ruso) dan almış ilhamları da vardır. Demek ki bütün bunları yaparsa. fikirlerini herkese açabilmeli. Kant 18 inci asrırın adamı gibi düşünüyor. Ebedî sulhun mümkün olduğuna inanan mütefekkirler. sulh için bundan başka yol yok demek te doğru değildir. Nitekim bugünkü (Milletler Ce* miyeti) Kant'ın programının ayni idi..olması umuma müsaade edilmemesi lâzım gelen sahaya herkesi müsaade etmek gibidir ki tehlikeli bir şeydir. fikirler olmakla beraber. hu* .. Uzun uzun düşünülmüş. Realize edilmesi mückün bir program çizmiştir. Bugünkü dünyada her devlet. devletler ne zaman kendi üstlerinde (hâkim ve yüksek bir adalet) müessesesi kurabilirlerse ancak o zaman medenîyiz diyebilirler. komşum yapsın diyor. Umumî hatlarını çizdiğimiz bu sistem. hangi vasıtaialarla tatbik edilecek ? İptidaîlik devrinden yüksek hukuk ve adalet devrine geçit nasıl kurulacak ? Kant'ın bu noktaya dair olan fikirleri. mübhem ve kısadır.— 85 — Kant'a. milletter arasmaa sulhu idameye kâfî derece yarıyacak. göre. diplomatların tezleriyle çarpıçtırabilmelidlr. Ve tezlerini.

bunlara ilk beşladıgım gündeki gibiyim.. sebepleri ve neticeleri başka mânalar aldı. Bu görüce göredir ki: insanlar.. Bugün içtimaî hayatta (Kütle)nin his siyatı ve ihtirasları çok nazarı itibara alınmaktadır. Ben bugün şunu biliyorum ki : biz insanlar bir şeyin künhüne vakıf olamayız..Kâinatın esrarına vâkıf kılamadığından . Bugün ise hadiseler değişti. denilebilir. Hayatı mânâsız buluyor. "Felsefe. Bunların hepsini hararat ve sebat ile tedkik ettim. 1 — Hayat Faust. her büyük adamın kendine .w ..kuru ve yanlışlarla dolu görüyor. harbin bünyesi. tib. teoloji. ilimleri de . hukuk.. Bu itibarla Kant'ın eserinin bugüne göre ikmali lâzımdır. kendilerine bir hayat yolu çizerler. bu dar hayattan ve zaman zaman her saha* sim dolaştığı beşerin ilimlerinden bıkmış usanmıştır. Fakat dışa bakınca tantanalı isimler aldım: Doktor.- 86 — kuka ve vazih fikirli zekâlara hitab ediyordu. En sonunda. işte benim beynimi yakan sey. allâtne ve saire. Büyük sair Göte kendi hayat görüsünü ( Faust) unda üç fasılda anlatır. Göte [1749 _ 1S32] Her büyük devrin. mahsus bir hayat telâkkisi vardır.

Şimdi İse. Ruhumla. şimdi yalnız ( z a rurî) olan şeyler ve prensipsiz. . Ve yeni yeni ıstıraplar uyandıran budur. arza düşüyor. Istıraplı hazlara. Fakat derhal. Şimdi (akla gelen avantür) diyor. aklına her geleni yapmağa mail . . kinli aşklara. o yüksek hayal bulutlarından her günkü hayatın küçüklüğü içine. Evvelden ( i ş ve hareket) diyordu. Bütün beşeriyeti alakadar eden her şeyi kendi varlığımın en derin noktasında temerküz ettirmek isti* yorum. Bütün bu meseleleri arayıp taramaktan yorulmuş ve hepsinden eli boş dönmüş olanFaust. en yüksek.. Tozlar içinde sakin bir böcek ki gıdasını aramak için dolaşırken. oralarda gezen bir adamın ayakları altında çiğnenmiş ve ölmüş . . Fen zevkini tadıp aşmış olan yüreğim. itminansızlık yatmaktadur. Susuzluğunu. en gizli olan şeye ulaşmak istiyorum. elimizde olan şeyler içfn de daima ağlıyoruz.— 87 — Şimdi o fevkalbeşer bir ruha sahib olup arzın çok üstüne yükselmek ve kâinatın esrarına vakıf olmak istiyor. zaman denilen uçurum İçinde boğulup gittiğinden itibaren küçük bir sahaya razı kalbimizin derinliğinde bir endişe. Ruhun kavradığı iyi ve kötü her şeyi yüreğime tıkmak. ruh gibi kabarmak ve nihayet ruh gibi parça parça kırılmak isterim. Çorak teemüllerden ziyade (Bizi İten hamleler) daha kıymetlidir diyor. Buna o kadar haristir ki bazen bir gurur içinde kendini kaybediyor. ümitszilik içinde puyan sûkûtlere kendimi salıverdim. . ümitle dolu bir halde ebediyete uzanmak istemişti. bundan sonra. kendini her avantüre salıvermekle teskin edecek. . bütün saadet hülyaları. Onu kanatlandıran hayal. Bizim olmıyacak şeyler için ağlıyoruz. hiç bir ıstıraba kapalı değildir. Ve kaybetmediğimiz.

havadaki. yavaşça göklere doğru yükseliyor. Bunlar tefekkürün kuraklığını biraz serinleştiriyor. kahramanların. orta zamanın efsanesinden istifade ile. senin ihsan ettiğin o şeylerin hepsini benim kendi nazarımda bile hiçe indiriyor. Büyük şair bunların hepsinin hulâsasını (Ormanlar Mağaralar) adlı monologunda şöyle tesbit etmiştir. Faust ve şeytan (Mefistofeles) arasında bir sözbağı (Kontrato) yaptırır.. yani (Akıl) da verdin ki. aşktan sihirbazların binbir marifetlerinden. benim göğsümde öyle bir vahşi ateş tutuşturdu ki beni her güzellik hayaline çekiyor. facialardan. . geçmiş zamanların gümüş gölgelerini dolaşıyor. avantürlere bas vurabilir. Gözlerim önüne canlı varlıkların uzun silsilesini yaydın. Ah. . sulardaki kardeşlerimi bana öğrettin. Bu bağ sayesinde Faust türlü türlü sihir kuvvetlerine maliktir ki bu sayede her türlü heyecanlarını tadabilecek. soğuk ve sert olan bu ar kadaş. kayıt ve tahditsiz bîr hayat. imparatorlar saraylarında müşavirlikten. O. kanunsuz. Benim nazarımda parlak ay. artık bundan sonra kendisinden vazgeçemiyeceğim bir arkadaş.. İçkiden. Ratip fundalıklarda kayalar boyunca.. Yüce Tanrı. ve tabiat ten istifade için de bana kuvvet verdin. Göte. insan asla mükemmel bir şeye malik olamıyacak. .. Asude ormanlardaki..— 88 — Bunlarla Faust'un istediği şudur: Prensipsiz. bana bu nefis şeylerle beraber. Kör arzu ve kuvvetlerin hâkim olduğu bir hayat . Göte.. bu âlemlerin her birine dair fikirleri öne sürmüştür. fatihlerin yaratıldığı hayalî âlemlerin içine dalıp çıkmadan ve saîreden hep usanmıştır. görüyorum. "Yüce Tanrı sana yalvarmca bana herşeyi verdin.. 2 — Faust'un Hayat Tecrübeleri . Malikâne olmak üzere bana muhteşem tabiatı.

haz ve eğlenceden geçiyorum. hayatın sırlarına daha iyi nüfuz ediyor. Margit'i sevip dururken onu bedbahtlıklar içine atı* yor. ümit ve yeis sıkıştırarak geçiyor. Elindeki hükümdarlık kudretinin bir seraptan. 3 — Faust'un Hakimliği : Faust'u ömrünün sonlarına doğru. kızdırıyor. böylece her zafer. Ve şöyle düşünüyor. ayni zamanda onu çürütüp bozuyor.. Hatiralarını gözleri Önünden geçiriyor. Ve kalan eser. kudreti artıyor ve bir an geliyor ki vecd ile en yüksek saadete ulaşıyor. Ve döit çevremiz ateş denizinden ibarettir.. yüz yaşında. Ve haz içinde iken ondan bıkıp başka arzu özlûyoaum. Şimdi o. Her bir hareket ve avantürde onun kudretinin arttlğına hükmolunabllecek gibidir. Biz yalnız meş'aleyi yıkmak istiyoruz. Bununla beraber zaptolunamaz bir irade ile Faust. En mükemmel güzellik takibinde iken ona ulaşır ulaşmaz görüyor ki ondan eser kalmamış. teessür ve nedametten ibaret oluyor. ibaret olduğunu anlıyor. Faust'nn avantürden avantüre koşması onda iki ruhî halet yaratıyor. Faust. haz ve elem. Kendini zenginleştiren ve kudretlerinden tecrübe ve avantür. yeniden öne atılıyor: Beşerin hayatı binbir renkli in'ikâslardır. şimal denizi kıyılarında uzanan bir krallığın sahibi buluyoruz. : «Ömrümü bana kâfi gelecek şeylerle iktifa ederek . hayatı böyle ayni dakika içine muhabbet ve kın. Fakat bu an yüksek vecd ve istiğrak anlalarında iken bile içine bir zehirdir akıyor. O zaman zekâsı. Her zafer kendini mahvediyor.- 89 — Böylece arzudan. ayni zamanda bir muvaffakiyetsizliktir de. deli ediyor. derin bir eddişs içindedir. nihayet öldürüyor.

İnsan. benzerlerinin üstüne çıkmış hayal eder. dilsiz bir şey değildir. dünyanın bir ucundan öte ucuna koşarak ve hazzı en son damlasına kadar tadarak geçirdim. sonra olgunluğunun ve ihtiyarlığının hakimliğini hep bu işe verir. kendini bu işe ve* rir. hür bir millet bir ara* smda yaşamak suretile görerek bahtiyar olabilecek mi* yim? tşte o zaman arzdaki günlerimin izlerini artık asırlar silemez. Eski enerji selinden. hikmetin esas noktasına dönüyor: Aldatıcı hayallerle beyhude harap olmamak. Çünkü kıymetli bir adam elinde arz. daha. Gençliğinin hararetini. bu vaziyete kuvvet ve arzularının uzun süren bir disiplinden sonra varmıştır. tehlikeleri hiç düşünmeksizin. uzun ömrünün son dakikasında maiyetindeki adamlarını toplayıp söyle der: "Ben hikmetin en soy özü olarak şuna inamaorum. benzer leri arasında arz üzerinde kalmak. şimdi. Hazzin her defasında (daha.. Ben böyle bir faaliyeti hür bir vatan üstünde. Böyle bir saadeti şlmdidan hissetmekle ben ömrümün en güiel dakikalarını yaşıyorum.. Ne akılsızdır o kimse ki kendini bulutların üstüne.» Böylece Faust. insan odur ki her gününü.. şeniyetleri iyi sezmek : Faust'u bu noktadan idealizmin zıt noktasında görür gibiyiz.. Fakat şunu unutmıyalım ki o. yaşamağa değer hayat şudur: İnsanlara hizmet etmek ve onları hürriyete kavuşturmak. İlk evvel bir çok tecrübelerle olgun ve dol* gun bir hale geldi. Nihayet kör olan Faust. Hayatım bir fırtına ve gürültü içinde geçti.» 'Şimdi hesap ve hikmet ile hareket ediyorum.) dedim.. yalnız yorulmaz bir İş iradesi kalmıştır. bu arza dört elile sarılmalı.» .— 90 — rek ve iktidarım haricinde olanlarını terkederek yaşayacak yerde. bulunduğu sükûnet halinde.

— 91 — "Bu kuvveti, beden ve ruhumuzu bütün kudretleriyle kuvvetlendirelim, içinde yaşadığımız âleme intibak ettirerek herkesin istifade edeceği faydalı işe hasretmeği bilelim.,, işte Faust'un verdiği yüce ders. 5 — Netice : Göte'nin vardığı netice şudur : Arz üzerinde arza dört elile sarılarak; ne pek maziye bağlanarak, ne de fevkelâde bir istikbal umarak hali hazırı mükemmel yap mağa çalışmalıdır. Amel, mahdut, muayyen fiil ve ha» raketlerin muvaffakiyetli tesirine inanır. Bütün kuvvet* terin birleştirilmesi lüzumunda şiddetle İsrar eder. Göte'ye göre : Ancak beşeriyetin tuyeti mecmuası, hakikî tek insandır. Beser sayının her zaman muvaffakiyet ile başlanmadığını ve hayale düşmesinin ihtimali de bulunduğunu biliyor. Fakat şuna en derin inanıyor ki hiç arasız, yenilenen ve kahramanca takip edilen cehit - muvaffakiyetsizlikler ve güçlükler arasında - bizi en nihayet saadet ve selâmete ulaştıracaktır. Göte'ye göre dün ya: aslından bir kaos değildir; Kâinat (bos bir şey), çocuk bir (tekrar başlayış) değildir. Her zaman, (varsık), (yokluk) dan üstündür.

92 —

Robert Ovn
[1771 — 1858] ingiliz endüstri adamlarından olan ve 1858 de ölen O vn, yeryüzünde, çabucak, bir ülgüç bir sosyete kurmnğı tasarladı ve oldukça dikkate şayan neticeler elde etti. Sistemini, (Ahlâkî yeni dünya) eserinde anlatmıştır. (Ütopik ) lerin beşidir. 1 — Şahsı menfaat msselesi. Ovn da -Ruso, Furye vesaire gibi- cemiyetteki fenalıkların sebebini: Merkantilizmde yani şahsı menfaat ardında kokmada görür. Vakıa bütün sosyalist sistemlerin azimet noktası budur. Yalnız Ovn' merkantilizmin bilhassa bozucu ve inhilâl ettirici kuvveti, ve paraya tapmanın tevlif ettiği ahlâksızlıklar üzerinde durur. Toptan ve parekende ticarette, tecrübem vardır. Tüccarlık, ihracatçılık, nazarî ve amelî çiftçilik yaptım. Terbiye meselesinde keşiflerim ve insan seciyesini anlamada mühim tecrübelerim var. Prenslerin devlet adamlarının, filozofların, ekonomistlerin, mülkî ve askerî adamların, tüccarların, bankacıların, hepsinin fikirlerinin ne olduğunu bilirim. Bunların hepsi şunun ardından koşuyor. Kendi işini, mümkün olduğu kadar pahalıya satmak başkasının işini, mahsulünü, mümkün olduğu kadar ucuza almak. tşte bu sistem neticesidir ki, hepsi alçalıyor, yalancı oluyor, sun'î oluyor. Böyîe olan cemiyette, yeni yetişen çocuklar, hemen hemen mihaniki olarak (ezenler) ve (ezilenler) diye iki kısım oluyor. Ezilenlerin en basit

— 93 — tabiî haklarından tutun da inkişaf ve tekâmül, hürriyet ve saadet haklarına kadar hepsi ayaklan altında kalıyor. Bu suretle: (Şahsi menfaat ardından koşma), (şahsı ahlâkın inhilâli), ve nihayet (içtimaî şirazenin bozurması) birbirini hemen mukadder bir surette takip eden bir zincirin üç halkasıdır. > 2 — Muhif ve terbiyenin determinizmi. (Ovn) a göre ilâç, sosyalizmdir. Amma bünyast terbiye ve ahlâk ile örülmüş bir sosyalizm. Sistemenin temeli şudur: Ferdin fiil ve hareketleri, aldığı tesirlerin neticesidir. Şahsı mesuliyet meselesi ise bir hayalden ibarettir. Binaenaleyh; ancak muhitinde büyük bîr değişiklik yaparak tesir icra edebiliriz: Cemiyet, terbiye metodu vasıtasiîe, nasıl adam isterse öyle teşkil edebilir. „ Mesuliyet prensibi, kendinden beklenilenin aksini verdi. Bu delicesine fikiıden ve insanların buna, sanki kendi seciyelerini teşkil ediyormuş gibi bakmalarmdandir ki; cehalet, sefalet, hasislik, bütün fena ihtiraslar, cinayetler ve nihayet muharebe doğfdu. Bunu kaldırınız hepsi düzelir, hepsi sıhhate, ilme, tekâmüle, saadete doğru istikamet alır. Sosyeteye hiç bir tesir icra edemiyen şahsı mesuliyeti kaldırıp bunu cemiyete yükletiniz. Görürsünüz ki o zamak cemiyet, fert üzerinde her şey yapabilir. Ancak bu suretledir ki âdem oğlu, en yüksek mukaddeietine ulaşabilecektir." Bunun husule gelebilmesi için; ülki bir içtimaî muhit yaratacak kudretli bir iradenin müdahalesi lâzımdır. Hiç bir hayalci, hiç bir ütopist; cemiyeti selâmete çıkaracak kanunları zoria kabul ettirmekle muzaffer, muvakkat bir diktetörden vazgeçemez. SenSimon' bir zaman kendi projelerin Napolyon tarafından taibik edileceğini

— 94 — zannetmişti, Furyer projesini tatbik içi lâzım olan milyonları verecek bir zengin bekledi. Zengin bir fabrikacı olan Ovn' projelerinden birini tatbike kendi koyuldu. Fakat (sultavî • otoriter) olan bu müdahale muvakkattir. Bir kere muhit, mükemmelleştirilince; sonra artık İkan yoluna girerek (otorite) faydasız bir hal olacak. Ovn öyle zannediyor ki müstakbel sitede, faydasız hale gelmiş bir müeyyide, kaybolup gidecektir. 3 — Ovnun terbiye sistemi t Terbiye hangi temele dayanmalıdır. Şahsı ve ferdî bir ahlâki müstelzim olan adalet olmaz. Ovn'a göre muhabbet ve merhamet olmalıdır. «Merhamet kâinatı idare eden kanun olmalıdır. Bütün faziletlerin temeli: merhamettir. Bu, tamamen insanî mânada olup mistiklik ile hiç alâkası yoktur. Ovn, pek müphem bir surette (deist) tir. Kâinatı idare eden bir (illet i ulâ) kabul eder, fakat bunun (anlaşılamaz) olduğunu söyler. Ovn'un sitenin plânın tatbikinde önden istimdada lüzum yoktur, der. "Site de dünyaya gelen her fert, doğduğundan itibaren: iyi itiyatlar ve iyi seciye temin edecek bedenî zihnî, ahlâkî, ve ilmî terbiye alacak. Reel bilgisi zengin olacak. Bununla beraber çocuğun şahsiyetine hürmet edilecek; iki çocuğu birbirinin ayni yapmağa uğraşılmıyacak. Hepsi ayni tedrisatı, ayni prensipleri alacak. Ve yaşlarına, kuvvetlerine ve istidatlarına göre işgal edile çekler. Sitenin ihtiyaçlarını temin edecek İşler, fertlerin temayül ve zevklerine göre tevzi edilecek. Makina yardzlmile bu zarurî ihtiyaçları tatmin edecek işler, gittikçe azalacaktır.

4 — Sivasî teşekkül : Şahsî menfaat rejiminden. ilâhî ve tabiî kanunlara dikkat etmeği itiyat etmiş olacaklarından fertlerin mücazat ve mükâfata ihtiyaçları olmıyacaktır. doğduklarından itibaren siteye ait olacaktır. yaşattı. Sitenin her âzası. ayni terbiyeye ayni hukuka. Ovn. Şahsî menfaatler veya (monden mülâhazalar) tesiri altında olmıyacaktir. Iskoçyada bir «Yeni La narks adında işçi sitesi kurdu ve yirmibeş seneden fazla. karşılıklı sempati ile oiacaktır. Grupman tarzı. Elde ettiği ahlâkî netice. ihtilâflara. ülküç site [rejimine nasıl geçilecek?. Sitede. ayni hürriyete malik olacaktır. Fransada tekrar dığını zannetti. kelimenin tam mânasile (iyi patron) luk ediyordu. Fakat sitesinin başından çekilince her şey çabucak yine eskisi gibi oluverdi. Her iki cinste (kadın ve erkek). ve tabiat kanunlarından çıkarılmış fikirler ile terbiye edileceklerinden (şahsî mülkiyet olmıyacaktır. ilk evvel site yapıp bunu örnek göstermenin kâfi olduğuna kanidi. yalnız burada doğaniar ikamet edilecektir.Bütün çocukların terbiyesi. hakikaten örnek bir halde. kendi fikirlerinin. Fakat ana babalan her ne zaman isterlerse görebileceklerdir. milliyet ele alındünyayı arasında şeklinde . Makul sebeplere müsienit İse talak caizdir. cidden dikkate şayan îdi. cinayetlere ve sefalete sebep olan budur. Sitenin malî idaresi tamamen kapitalist nizam üzere idi: yalnız Ovn. Her komün 20—25 bin nüfusa malik olacak. Fakat teşci edilmiyecektir. izdivaç. 1848 de. Ve bunun az zamanda bütün tutacağın. umuyordu. ve bunlar dünyaya geldiklerinden itibaren yeni hisler ve adaletler.

her sitenin dahil! işleri. biner.. en sadesile iklifa ediyor. ortaklığın prensiplerini iyice öğrendikten. Ovn. 60 yaşlarındaki insamardan mürekkep bir heyet tarafindan görülecek. âzası 40. Bu vasıtalar. Bunların hepsi muhakemeli insanlar olduğundan seçme ve ihraç gibi şeylere lüzum yoktur. Altmış yaşına gelince vatandaşlar meclislere resmen iştirakten muaf tutulacak. Ovn bunun muhal bir şey olmadığını ve "muhit. âzası 30 • 40 yaşlarında olan insanlardan mürekkep bir umumi mectisi tarafından görülecek ve bu. şüphesiz. "Bu sitelerdeki insanlar. ctçtimaî mukavelo sinin tatbiki için bîr «Mabutlar milleti» yani en iyi bir millet lâzım olduğunu söylüyor• du. sayesinde bnna ulaşabileceğini iddia eder. haricî bir disipline hacet kalmaz. aralarında tek bir fark vardır ki o da tecrübeleri yani yaşlandır. ilâh. Ve eski hudutlar olmıyacak Dahil! hükümetlerine gelince. Vatandaşların hepsi: Akıl ve aldıkları terbiye itibarile müsavi addediliyor. deiler. siteler arasındaki münasebetleri tanzim için ayrıca rmntaka meclisleri de ihdas ediyor.. Ruso. yüzer. Ovn. federalist şeklinde olacak. Fakat onun temel fikri: Terbiyenin mutlak kudretidir: her ferde terbiyenin en yüksek dirayet ve aklı verebileceğidir. 5 < Netice : — Ütopik sosyalizmin en ütobiği. toplanıp bütün arzı tutacak. Komünler: Onar. . ile "terbiye. yani tefekkür ve fiilde muhakemeli olduktan sonra. elbet basit şeylerdir. müteaddit komiteleri ayrılabilecek haricî işleri ise. Ovn'unkidir. Bundan baş* ka bir de siteler arasındaki itilâfları halle memur hakem heyeti de düşünüyor.- 96 - değil. Böyle olunca.

Misele [1738 — 1874] Tarihçi Mişeleyi burada (filozof—şair) ligi yönünden araştıracağız. . Fakat iki şeyi nnutmamahdır: 1 — Kendi tesis ettiği sitede hiç olmazsa kısmen muvaffak olmuştur. tabiat ile. Onun elinde (tarih). Ovn'un terbiye itimadı. Bundan en iyi neticeler elde etme yollarını aramalıdır. in mutlak tesiri.Viktor Hûgonun (yüzyılların efsanesi) şiir halinde idi. mûfritanedir. ( cemiyet) ile.— 97 — "Muhit» ve "mektep. . boşuna değildir. Ve Ovn. Bu gösteriyor ki katiyet ve sebat ile çalışma. Misele bunda. mukaddes F 7 . münasebetine dair ateşin şerhlere geçiverir. bir içtima! muhit üzerine iyi tesir icra ediyor.. Minelenin öz {fikirlerini) toplayan ( eseri) 1864 de basılmış olan (La Bible Çel' Humanite — insaniyet incili) dir. Sosyetenin ferde karşı olan kudreti ve mesuliyeti inkâr edilemez. Buda bir nevi aşıtların efsanesi amma mensurdur. dirik ve gürültülü akışlarında insaniyetin hayatını ariyan ve ona yeni bir mâna veımeğe çalışan bir vasıtadır. geçmişi yeniden uzun sırayla taş taş üstüne koyarak kuran bir yapı değil. birinci sinıf bir mütefekkir değildir. Belgelere dayanan bir mevzu üzerinde ilerleyip giderken birdenbire : Kişinin hayvanlarla.

ve insanlarla hayvanların eski efsanelerdeki ilk yakınlıklarını ve akrabalıklarını gösterir. . Görelim. Tabiat aşkının alâmetlerinden biri: hayvanlara kardeşcesine bir muhabbettir. . Bu muhabbeti. göç ederken beraber giden kocaman köpeği. güneşin kızgın şuaları ganjda sönerken ve hayatın gürültüleri kesilirken. Hindin (Ramayana) epopesinde bulur. cihanşümul bir ahlâk ülküsü teşekkülü seyrini arar. işte ilk intiba. Misele kendi duygularını serper.. ırmakların. bir avcı tarafından yaralanmıştı. ormanın kıyısındaki ince yoldan bu âleme bir bakalım: Sulh ve sükûn içinde en tatlı in'ikâslarla parlayan. ki bu. 1 — Tabiat aşkı* Beşerin hakimliğinin ilk kaynağı: Tabiat aşkıdır. İlk ilham izlerini görür. Misele kadar terennüm etmiş adam azdır. muhteşem fili kahraman Ramaya yardım eden büyük maymunları metheder (Valmiki) nln şiir sanatını nasıl bulduğunu da hatırlatır:. Hint şiirlerine. Gittikçe derinleşen bir iyiliğin nefis şuaı (Vişnö) şiiri güzelleştirmektedir. Mfşele.edebiyatlar boyunca.. sevişen ve hep bir ağızdan terennüm eden. heyecanla över. insanların ilerilemesine çok yardım etmiştir: Asude asude yavrusunu emziren mukaddes ineği. şefkatin en güzel dersini görür: «Akşam. ormanların parlak ve canlı tesvirlerini. çok mütenevvi ve aynı zamanda tek bir âlem yani kesret içinde vahdet görürüz. buna sun'î bir şür nazarile bakıyorlarsa da Misele bu eserde baş* langiç devrenin berrak saflığını. bunun en ulvî ifadesini. Eserdeki: dağların. Bu kadar tatlı ve güzel. Bugünkü (Hindiyanist) ler. başka hiç bir şey yoktur. Bu Ramyanadır. . ve bunların letafetinde. Bir kahraman.

Herkül hiç bir şeyden yılmad'. yardım ve hizmet etmeği sever. onu ebedi gençliğin arkadaşı kılan. faikına varmaksızın. Halk gibi dayanıklı ve mütevazidir.. 3 — Hürriyet : .. dağları deldi. Apollon gibi zâ' degânhk şerefi yoktun Herkül. ikinci halik ve artist prometenin cesur işçisi. arzı ona hazırladı. her yerde namuskârane ve sulhça hayatı yaratır. şiir bundan doğdu. "Onun ruhunu yaşatan. Mişeleye göre Herkül. 2 — Is askı! Bu tabiat aşkının. istikbalin genç ve canlı bir kahramanı yapan: mütevazî ve ulvî çalışkanlık rolüdür. işin büyüklüğü ve ehemmiyeti üstünde elbet duracaktı. rahavete. Mişeie. pek dolgun iş ile geçen Misele. Herkül ile Promete arasında bu münasebet neden?. yarattı. O . sağ kolu ve kalbi olup. sulhleştirdi ve medenileştirdi.. kahraman amele oluşudur. atalete. 1$ örneklerini Firdevsinin şehnamesinde. amma büyük bir adaletçidir. heyacanlı bir köylüdür. Prometeyi eski zamanın en büyük efsanesi ola- . hiç bir şeyden nefret etmedi. toprağa ve arza hakim oldu. kara yağız. sesi a- Biz insanlar. . Yunan efsanesi Herkülde bulur. cansızlara ve canlılara ne kadar derin bağlanırsak hayatımız da ö nisbette zengin ve derin olur. her gittiği yeri medenlleştirir. temizledi. kısa yapılı.(Valmlki) buna ağlarken. Fena ve şerir devleri öldürür. temaşa ve istiğrakla iktifaya sevkedeceği zannedüebİIin Fakat hayatı. henkli çıkmağa başladı. sade ruhlu. çay lan akıttı. İnsanlar arasında suh hakkını tesis ederek tabiatı. iyi ve kahraman bir kuvvettir.

göklerden ateş alarak adam oğluna vermeslle: mabudiarin hâkimiyet vasıtasını yani nur ve irfanı. Hsrkül yani cesurane ve yorulmaz iş : tabiata ve felâketlere. zalimlere karşı kinidir ve en son onları yere sermesidir. işe tapma ve hürriyet ihtiras». şiddet. Zekâsı vasıtasile hürriyete kavuşmuş ve bu sayede dünyaya halcim olmuş olan adam oklunun vazifesi: hürriyete daha ziyade ehemmiyet vermektir. Promete. Misele. Mişelenln anladığı ada- . kâfi değildir. o münasebeti de anlatır. bejer hayatı için zarurî olan şartları hazırlar.. Protneteyis insaniyetin hakikî kurtarıcısı nazarile bakar. Misele. 4 — Adalet . ihtira ve icat kabiliyetine nail oldu ve tabiate hâkiml:ğini hazırladı. Promete. işte efsaneyi şerhederken. "Zervcire vurulmış. hakim olarak. Titannm vermiş olduğu yüksek ders. her şeyi red. Karışıklık. adam oğullarının hürriyetine vasıta yaptı. hakikî kanunu yani vekar ve hürriyet içinde yaşamağı ve bu yolda icap ederse en güç ve çetin acıları göze almağı temsil eder. Fakat bu. Hürriyet şundan ibarettir: Doğru olmıyan her kanunu. Hayat aşkı. tasanın realize etmek mecburiyetinde olduğu en büyük şey: Adalettir ki bu her ferdin hsr türlü hukukî temamiyeüni Unan eler. Bununla insan.en yüksek tekâmül noktasına varabilmiş! için hürriyet fikrinden ilham alması ve hür hareketi şarttır. mabudiarin despotluğuna karşı isyaı ctniş göîterir. İnsanın.— 100 rak kabul eder. müiâhazasız hiddet olmamak ta gene beşerî tekâmül neticesidir. beşerî tekâmülün nişan ve mânâsıdır. Prometeyi.

— 101 — let; umum! ve koltektif bir şey olup umumun eseridir. Bütün beşeriyetin buna sarılması en şerefli bir iş olacaktır. Bu meseleden dolayıdır ki tarihin, orta zaman hakkındaki hükmü pek şiddetli ye acıdır. Mişeleye göre; eski Hindin, İranın, Yunanın geçirdiği büyük derslerden sonra (orta zaman), bir kölelik ve hüzün devjdlr. Dinî (Nas —Dogm ) lann ezici ağırlığı, o devirde fikri ve hayatı felce uğratmıştır. Bu (Nas) lar; ebedî zelleye yani daha çocuk hareket etmezden evvel onu fenalık ile mahkûm kılmağa inandırmak istiyorlar. Adaletin teessüsü için, haik tabakalarının bu gayri insanî naslara karşı isyan etmesi lâzımdır. "... Ufukta iki (kule—tur) gördü: Biri kilisenin, biri de derebeyinin... iki kulenin de mânalarını anlamağa başladı. Kilisenirjki her zeman dan dan dan... çalınıyordu. Derebeyininki hiç... Fakat ayni zamanda kalbinin derinliklerinden bir ses gürledi. Bu ses; diyordu: Bir gün gelecek... "Evet bir gün gelecek, adalet hâkim olacak! Bırak boş çanları; varsın onları rüzgârlar sallasın.. Bundan hiç şüphe etme.. Esasen bu bapta (şüphe) bile imana doğru atılmış mühim bir adımdır. İnan, ümit e t ! Yarınlara kalan (hakkın) hükümran olacağı gün gelecektir... O (hak) bir gün, bütün âleme naslara hükmedecektir. Bu (hüküm günü) nü» adu ihtilâldir.,, Böylece, Hügo gibi Misele için de Fransız ihtilâli, beşerî inkişafın bir senbolü, birbirinden ayrılmıyau hürriyet ve adaletin zaferidir. Hügo gibi Misele de: hürriyete kavuşan beşerin namütenahi tekâmüle nail olacağına inanır. " Hür beşeriyet, bütün büyüklüğü ile her yere git'

— 102 — •sin... ilk ataların içtikleri kaynaklardan içsin. Muazzam mesaisi ile, her sahaya uzanan iş ile, Tıtapımn ihtiyaçHarile ona çok hava, çok su, geniş gök — yok, yok, bütün gökler ! —Feza ve ziya, namütenahi ufuk, arzı mev'ud lâzım... „ 5 Ahlâki vazife t$te beşerin bütün mazisinden çıkan ve şâirin ateşli muhayyilesile istikbale doğru uzanan kanun. Her birimiz bunun tahakkukuna ne suretle ysrdım edebiliriz ? — Kalbi bu aşk ile çarpan insana ilk evvel: mücadele, yaratma, işe ve dünyaya bağlanma, iş ve dünyayı yeniden yoğurma ye yükseltme yollarında kullanmak üzere çelik ve kahramanca irade lâzımdır. Misele, açıktan açığa, (eski halita) yani hiristiyanlık ve kilise aleyhindedir. Çünkü hirasttyanhkta : insanı, işten yüz çevir* ten ve rehavet yeren bir hülya görür. İnsanı, reel hayattan uzaklaştıran enerjiyi birtakım hülyalara ve boş düşüncelere sarf ettiriyor, der. Mişeleye göre insan; yere, Herkül ve Promete gibi sarılmalıdır. Modern inşan için ruh kuvveti : tüm ile vicdanın bİrleşmesİndedir. ilim, daha doğrusu tarih İlimlerinin mecmuu iledfr ki insan, nevi beşerin temel birliğini anlıyarak, bütün beşeriyeti — hepsinin mütemadi çalışma* sı ile yükselecek — tek bir varlık gibi telâkki edebilir. Bu fikrin büyüklüğü, başka bütün ümitlere bedeldir. Başkaca dinlerin vaitlerine, insanın ihtiyacı yoktur. İnsan, taliini kendi yaratan, ve hiç durmadan adalete doğru yükselen bir varlıktır. Vicdanın istediği imam, ilim böylece rasyonel bir tarzda kurar. Mişelenin bize verdiği yüksek nasihatler, üç kelimede toplanabilir: Temizleme, temerkü?, büyüklük.

— 103 — Temizleme: Kalbten mistik boş hülyalar! atma. Temerküz: Hakikati, sağlam, dosdoğru ve mertçesine bir kuvvet ile arama. Büyüklük: Gittikçe daha asîl daha kudretli, bugünü geçmekte daha ateşli bir insaniyet yaratmağa kahramanca bir ihtiras. 6 — Netice Misele ile Hügo ve Bethoven'in fikirleri arasında sıkı bir yakınlık vardır. Bu büyük romantik şairler, ekseriya zannolunduğu gibi, sadece zamanlarının ıztiraplarmı ve fenalıklarını tasvir etmiş değildirler. Eserlerindeki ruh, destan! bir kahramanlık ile adam oğlunun büyüklüğe doğru hamlesine itimadından örülmüştür. Bazen saf, fak^t kudretli, açıl ve nikbinane bir rüya...

Niyazi-i Mısrî
Büyük mutasavvıflardan olan Niyazi, (Malatya Aşpozi) de doğarak tahsilini Mardinde, sonra Mısırda yaptı. (Mısıî) lâkabı bundandır. Mısırdan dönüşünde ( Elmalı)da (Sinan-ı Ünsml)den de feyiz aldı. Divanında (Elmalı) nın adı geçer: Dost illerinin menzili ki âlî göründü Derdle derman olan (Elmalı) göründü

— 104 — Sonra Bursada yerleşti. Fakat bazı tasavvufî sözleri üzerine (Vanî) efendinin mûzevvirtiği ile ikinci Ahmed zamanında Midilliye sürüldü. Bir müddet sonra affolunarak Istanbnla, Edirneye gitti. Müteakiben yine Konyaya sürüldü. " Ruh-i M srî mahfer-i âliye pervaz eyledi „ " Eyliye Mısrî efendi kasr ı adni câyigâh Mısralarm delâlet ettiği 1105 Hicrîde ötdü. On dört eseri vardir. Mutasavvıflar arasında (Divan)! p;k meşhurdur. Divanında Niyazi: N:reden gelip yolculuğumuzun nereye olduğuunu dünya hayetındaki vazifemizi bildirir. Biz buraya onun yalnız bunlar hakkındaki düşüncelerini alıyoruz. Geldiğimiz âlem Niyaziye göre " insan, ezelde Tanrıya nedim İdi. Rnh âleminden bu madde âlemine imtihan için indirildi : Sen nedim idin ezılde ol şah ile imtihan için gelübsin bu ile İnlemek sana yaraşır derd ile Hem gözün kan ağlıyacak çağdır. Bir şiirinde de : Ey garip bülbül diyarın kandedir Bir haber ver gülizarin kandedir Sen bu ilde kimseye yar olmadın Var senin elbette yârın kandedir Gökte uçarken seni indirdiler Çarı unsur bentlerine vurdular Nur iken adın Niyazi koydular Şol ezelliğe itiyadın kandedir.

Güçtür kati hakkın yolu Dergahı hem gayet ulu Sıdk ile olmansan kulu . aslımıza ulaşmaktır : Can bu ilden göçmeden cânânı bulmazsa ne güç Yârini terketmeden yârânı bulmazsa ne güç Sureti insan içi hayvan olursa kişinin Taşlar ile dövünüp insanı bulmazsa ne güç • Âdemin gönlü evinde bahri umman gizlidir. Şol fakir olup gezenlerde hazine dopdolu Sây edip ol genz bi pâyânı bulmazsa ne güç Herkesin derdine dermanı yine derdindedır Derdinin içindeki dermanı bulmazsa ne güç. Sonra. Tanrı tecellisi olan bütün yaratıkları sev.— 105 Dünyadaki vazifemiz : Vazifemiz. aslımızla kaynaşmaktır. Tanrıyı s e v : Candan talep kıl yârini Vir canı bul didarını Yok eyle kendi varını Kim var ola çânân sana Çürüklerin hep sağ olur Zehrin kamu bal yağ olur Dağlar yemişli bağ oiur Cümle cihan bostan sana. Ki asla senden ayrılmaz ömr ü âhır olunca tâ. Aslımıza ulaşabilmek için evvelâ kimseye düşman olma: Adavet kılma kimseyle sana nefsin yeter düşman. Bunda gelmekten murad çünkim hakkın irfanıdır Ey (Niyazi) kişi ol irfanı bulmazsa ne güç. Daima susuz gezip ummanı bulmazsa ne güç.

Kimseye zulüm etme 8 " Mazluma sen kıyarsan Allah sana kıyadır. * * * Cennet-i irfana dahi} olananın Kande baksa gördüğü dtdar olur. Bugünkü cennet i itfana dahil olsalar uşak Yarınki vaadolan huri veya gulmani neyierler Bugün âmâ otan yarın dahi âmâ olur elbet AçagÖr can-ı gözün kim bi basar danayı neyler. Gönül duymazsa vİcdanile Allahı hakikatca Mücerret dildeki ilim veya irfanı neyierler. Cahillikten kurtulup nura kavuş » Zulmet cehli bırak sen iste nur-ı hikmeti Cennetin zevkin dilersen cümle irfanvndadır.— 106 — Etmez yolu asan sana. . Kolluğa bel bağlar isen Şam-u seher ağlar isen Sular gibi çağlar isen Tiz bulunur umman sana Bülbül oluben ötegör Gül gibi açıl tütegör Aşk oduna can atagör Gülizar olur niran sana Yüzün ( Niyazi ) ile hâk Derdile bağrın eyle çak Kalbin sarayın eyle pâk Şayet gele Sultan sana. Ne hasıl şol ibadetten liya ve aceb ola anda Gider şerri gönülden hakka kim tuğyanı neyierler.

Lûtfunla insan eyledin vaslınla hândan eyledin Hicrinle hayran eyledin tût'eyle açıver yolum Saldın şikâre çün beni âdem olup bulam seni Bağladı dinay i denî lûtfeyle açtver yolum Şaşırdı bizi nefs-i bed eyledi her yolları sed Ey lûtfu çok senden meded lûtfeyle açıver yolum Bu can yine vuslat diler sen şah ile vahdet diler Varmağa dil nusret diler lûtfeyle açıver yolum Her kande kâmil görürüz bakıp ana yerinürüz Dönüp sana yalvarırız iûtfeyle açıver yolum . Amma bunun için gönülde ateş gerek • Her kimin kim derd ü haktan yüreğinde olsa dağ Âkibet dermna irüp cân-ı gönlü ola sağ Leyk derdi olmıyantn derdine hiç çare yok Gönlü ölmüştür anın yanından ol daim irağ Nefs odur kim cehil karagöy kaplar gönlü Ruh odur kim ilmi nuru gönlüne yakar çırağ Tutyay-ı marifetle ruşen it canın gözün Göresin cânânı her yüzden ola dağ üstü bağ Hidayete ulaşmak için Tanrıya şöyle yalvarır .fan imiş. Derman arardim derdime derdim bana derman imiş Burhan arardım aslıma aslım bana but han imiş Sağ ve solum gözler idim dost yüzünü görsem deyu Ben taşre arardım ol can içinde can imiş ö y l e sanurdum ayruyım dost gayrıdır ben gayrıyım Benden görüp işiteni bildim ki ol cânân imiş Savmu salât ve hac ile sanma biter zahit işin lnsan-ı kâmil olmağa lâzım olan i.— 107 — Hakikati. kendi ruhunun derinliklerinde ara.

görünüşte ayrı ise de. hakfkatte birdir • Şol daneleri gör biter eşcar olur evvel Sırrİlc içinden yine esmera gelürler Her tohumu neden aldın ise eksen anı bil Her cins yine bittiği escara gelürler Hiçbiri izinden çıkıp ahar yola gitmez. . Her birisi bir yol ile pazara gelürler Yollan ne var ayrı ise hep sana âşık Cümle seni ister sana didara gelürler Elbette bu bağ içine kim girse (Niyazi) Harın görüp evvel sonu galizara gelürler. Her ne kim fevkalalâ tahtesserada var durur Zatı vahiddir veli göründü nice bin sıfat Zat birdir evsafına gayet yok durur Gör bu fanusu ki anın şem î oldu nur-ı zat Zahir-u batın kamusa bir fenerdir gayri yok Şem i insan oldu fanus cemi İ mütnkinat Ey Niyazı âdem oldu çün cihanın şulesi Babş-ı âdem deminden âleme ruh ül-hayat.— 108 — Niyazi her zerrede Tanrıyı görerek mesuddur : Ben cemal-i hakkı cümle şeyde zahir görmüşem Bu mürayaya aninçun bakdığımca hürremem. Niyazi'ye göre yollar. * * Vech i mutlak günde yüzbin çehreden yüz gösterir Yerde gökte anı yazar cümle-i nakkaşlar.

. . n?sil olmalı ? Bir göz ki anın olmıya ibret nazarında Ol düşmanıdır sahibinin baş üzetînie .cak pîre ülfetten garez Noktayı fehmeylemektir ilmü iı fandan garez Halkı bunca enbiya kim geldi davet eyledi Vahdetin sırrı bilinmektir o davetten garez Sanii gör günde yüzbin türlü sanat gösterir Kendüyi göstermek içindir p sanattan garez Hep celâlin perdesidir küfr-ü isyandan murad Bahr vücudun katresidir fazlı ıahtnetten garez Nefsini bilen erermiş bir tükenmez devlete (Fakrı fahri) dir Niyazi bii o devletten garez Gör. Murşidden maksad : Sen seni bilmektir ar. .— 109 — ömrünün sonuna doftru duvulanacıt' Küs rahlet çaldı mevt amma henüz can bihaber Asker-i azaya lerze düştü Sultan bihaber Günde bir taşı bina ı ömrümün düştü yerr Can yatur gafil binası oldu viran bihaber Dit bekasın dost fenasın istedi mülk i tenin Bir devasız derde düştüm ah ki lokman bihaber Bir ticaret kılmadım ben nakdi ömr oldu heba Yola geldim leyk göçmüş cümle kervan bihaber Çün gel oldu yalnız girdim yola tenha garib Dide giryan sine püryan aklı hayran bihaber Azığım yok yazığım çok yolda türlü korku var Yolum alursa nola ger div ü şeytan bihaber Yol eri yolda gerektir çağ ve çıplak aç ve tok (Mısrîya ) gel dedi sana çünkü cânân bihaber. kulak .

zamanının derin mutasavvıflarından yüce bir zat idi. .— 110 — Kulak kt öğüt almıya her dinlediğinden Akıt ana kurşunu hemen sen deliğinden Şol el ki anın olmıya hayr u hasenatı Verilmez ana cennet ilinin deracatı Ayak ki ibadet yolunu bilmez anı kes Öğrensin anı mescit önünde kapıda as Bir dil ki hakkın zikri ile olmıya mutad Örmesin ol et paresine dil deyu ad Nefsim dime 5 ol dideki iletir seni 5 er re Nefs odur anın fıkr-u meyli ola hayre Gönül müdür o kim içi vtsvas ile dolmuş Kibr ile hased askeri her yanını almış Şol can ki fakat cismi diri tuta dime can Hayvanda da vardır o damarlarda tutulan kan Can ol ki (nefehat) dedi Kur'anda ana hak Ol nefha-i rahmaniyedir bu sırr-ı mutlak Ol ruh-u izafiye ki irdi odur insan 0 noktai kübradır olan suret i insan İnsanda dinür ana dahi âdem-u mâna Hem ruh-ı musavverdir o hem âkıl-ü dana Zira ki cihana niye geldiğini bildi Maksud olunan nautiab-ı âlâsını buldu 01 nefha imiş diri tutan cümle cihanı Ol r>efha imiş ziynet eden bağ-ı cenanı Ol nefha ile oldu imaret bu avalim Ol nefha İle doldu kamu yedi ekalim Ol nefha ile gözü açıklar görür ibret Ol nefha ile işidilür mâna i hikmet Niyazi.

928 de Bahkesirde doğdu. yüksek devri. 981 de 53 yaşında Taundan öldü. ömrünün sonuna (981 Hicrî ) kadar orada tedris ve telif İle meşgul oldu. Osmanlı İmparatorluğunun en. Bunları korkusuz söylemekten çekinmezdi. Hattâ biraz ileri gidip olağanüstü bir taassup iltizam ederdi. Balıkesirde babasından bir müddet tahsil ile tstanbuia giderek tahsilini tamamladı. Sonra dünyadan büsbütün el etek çekmek istemiş ise de şeyhinin İsrarı üzerine tedris ve vaizden vaz geçmiyerek Padişahın hocası Ataullah tarafından Bîrgtde tesis edilen medrese müderrisliğine tayin edildi. Hayatının sonlarına doğru İstanbuia gelip Veziri azam Mehmet paşa ile mülakat ederek (umuru ibad = Devlet işleri ) hakkındaki fikirlerini anlattı. Kanuni Suttan Süleyman zamanında yetişti. Fikrinin galebesi. Hattâ Kuran okuma gibi dinî işlere ve ibadetlere mukabil ücret almanın haram olduğunu iltizam ederek zamanın alimleri ile şifahî ve tahrirî pek çok münakaşalarda bulundu. tnfisalinden sonra. Sonra ( Baj ramiye ) den Abdürrahman Karamanîye intisabetti. Mehmed Tahlr bey ( Osmanlı Müellifleri ) nde Birgi linin 27 eserini zikreder. (mahsuli kısmet) ten almış olduğu paralan sahiplerine iade için Edirneye avdet etti.— 111 — Birgili Mehmed Efendi (Hicrî 928 — 981) Müderris Pir Ali efendi oğlu Mehmed. Bu zatın delâleti ile Edirne askeiî kassatm oldu. vakıfların butlanını intaç edeceğinden vaktin şeyhülislâmı Ebussuud efendi münakaşaları menetti. * * .

insanda yerleşmfş bir kuvvet ve melekedir. . Aklî kuvvetin itidaline ( hikmet ] denilir. Ancak şa var ki tabiatler mütehâllif olmakla bazısı çabuk düzelir bazısı geç . ifratı (tehevvür) dür. Ahlâkı tebdil mümkündür. . — Gaz3bî kuvvet : Bunun itidali (şecaat ) dir. Zira Kuranda. zararlıdır. . Aşağıkİ satırlar o eserin tahlilidir: Ahlâk ( h u y ) .. Sahibini. Mümkün olmasaydı bu emir ve nehiyler abes olmak lâzım gelir. iyidir. ahlâk tebdilinin mümkün delil: olduğuna (Hassinu ahlâkıküm ve tahalleku biahlâkillâh = ahlâkınızı güzelleştiriniz ve Tanrı ahlakıyla ahlâklanmiz) emridir. kaza ve kaderden bahsetmeğe ve tezvir davalarına bu kuvvetle yapışırlar. Tefrft/ne sahip olan ise doğru ve fğriyî ayırt edemez. hâl ve hareketlerin kaynağı uçtur: 1. Bütün ahlâkın.. "Hattâ vahşî hayvanları bile me'nus ve serkeş atı yavaş ederler. (Innaliahe ye'mürü biladl) tefsirinde müfessirler. lâyık olan işe girişmekten ahkor. Bu emir ahlâk tebdilinin imkânına delildir. Hadis i şerif de. — Akiî kuvvet: itidaline riayet gerektir. Bununla doğru ve yanlışı ayırt ederiz. 2. İfratına {Cerbeze) deıler ki bilinmesi mümkün olmayan şeyleri arama. kâfirleri şirk ve küfürden ve müminleri m a siy yet ten men ile bunların zıddı olan hasletleri edinmeleri ernredıitnektedir. sahibinden. tereddüdsüz zuhur eder.— 112 — ahlâk hakkındaki düşüncelerini (TarfkaM Muhamraediyye) sinde yazmıştır. kötüdür. Tefriti (korkakhk) dır. Bu kuvvet sebebiyle ne/s anî fiil ve hareketler. üç kuvvetin her birinde itidale memur olduğumuzu söylemişlerdir.

kendisindeki kötü huyu iptida giderme. İlk mertebe ilâç. Tefrit ise sahibini. Maraz bilinmedikçe muâlece olmaz. tâ ki kibirden vaz geçip tevazua döne. Seldik dostların hatırlanması ile . zıddı ilidir. zararhdir. Bu üç kuvvette makbul olan : HİKMET dir. her şeyden önce. 8 . Yani meselâ kibirden kurtulmek için tevazüden aşağı olan tezellül ve temellükü bir mikdar nefsine mutad etmeli. kandi nefsini : 1. Bu da tesir etmezse : Dördüncü mertebe ilâcı : Güç riyazetler ile nefsine cebreylemeli.— 113 — 3. Üçüncü mertebe ilâcı : O kötü huyun karşısındaki kötü huy ile amel etmekdir. ruhun hastalıklarıdır. 3. vaitlerde bulunmalı. Nezirler. Düşmanların kendi hakkındaki söyledikleri ile. İkinci mertebe ilâcı : Kişi kendi nefsine serzeniş edip. Yerine getirilmesi caiz ve meşru olan arzuları yerine getirmekdir. ŞECAAT İFFET * * F. meşru müştehiyyattan ahkor. sonra zıddı olan iyi huya müdavemet etme yoludur. Anlamağa uğraşmalıdır. İnsan. yeminler. Bütün iyi ahlâklar bu üçten doğar. doldurmaktır. itidali (iffet) dir. Hâl ve hareketi düzeltmenin yolu: Evvelâ kalbden kötü huyları atmak sonra onu iyi huylarla süslemek. Derunî tefehhus ile. gizli ve aşikâr bu çirkin huyu daima levm etme yoludur. Zira ilâç. — Şahvanî kuvvet: Nefsin mülayim tarafına hareketidir. ( Kötü huylar). 2.

Şehadet ve sıddıklar makamına vâsıl olmaktır. Riya Kibir. şehvetleri terk hususunda sağlam kalıp daima istikamet üzere olmadır. *** İbadet ve sülükten murad. Ebu Hûreyre'ye: — Ya Ebu Hüreyrej iyi huya yapış. Hased Bahîl. Ya Resulallah ? — Senden kesilen mümini sıla edesin (Sana küseni ziyaret edesin) . Hazret-i Muhammed bir hadisinde: "Zaman bozulunca kavmin ulusu. tsraf. Kisb ile değildir.. Buyurmuştur. Kötü bid'ât. erzel-i nas olur. kötülüklerden kurtulmuş sayılır. Yalnız bu makama nail olanlar çokluk tasavvufun zahir amellerinde ve ibadetlerinde velilere benzemeğe uğraşarak . Yoksa veli olma ve . Sana Zulüm edeni affedesin. dedi.böyle mücahede edenler arasından olur. Allah vermişidir.— 114 — Bir gün Hazret-! Muhammed. O da sordu: — İyi huy nedir. Kötü huylar bağlıca yedidir : Küfür. Seni mahrum edeni sen mahrum etmezsin. Bunların dört evelkilerinden yakasını kurtaran. cevabını aldı. Sıddık mertebesi • Menahiyi terk ile nefsini kendine ' muti kılma. Veli ve keramet sahibi olmak değildir. İnsanın bunda medhali yoktur. şerirlerin cüretinden Altaha sığınırım ). Şehadet mertebesi: Bütün Tanrı buyruklarım icraya kaadir olmadır. Diğer bir hadisinde de : (İyi insanların korkaklığından. Keramet ve velilik.

Ödemiş ilçesine bağlı bir bucaktır. 2) Vilâyet-i hassa: Amel ve kisbile ele girmez. şu makama gelir ki Tanrı ona muhabbet eder. ( Timolos = Bozdağ ) m çamlı eteklerinde. . Şeyhin seni otuz yıl halvette aç tutsa Veli olamazsın. O adam inad etti. Ama Birgi ta İyonya devrindenberi yaşamaktadır.— 115 — keramet için riyaziyet ve halvet eden biçare mağrur döşer. Riyazetle veli olmağa çalışmak.. Vilâyet-i hassa istiyorsan ona amel siz nail olunur. Mugaylân ağacı dikip hurma vere. çıkmadı. Ödemiş ikiyüz yıllık bir kasabadır. Sana kısmet olan hasıl olur. Namazı kılınmaz. tki gün sonra açlıktan öldü. içinden çay da geçen bir yerdir. dedi. * ** Birgi. Hem velilik iki turludur: 1 ) Vilâyet-! amme: Kişi buna ibadetle nail olur. 8u asla olmıyacaktır. kıyıları kiraz bahçeleriyle süslü. * # Bir kişi halvet ve riyazette idi. intihar etti. İyonya devrinde adı (Dios— Tanrı şehri ) Bizans devrinde ( Kriştopolos = İsâ şehri } idi. Allah verisidir. Hadiste buyurmuştur ki " nevafil ile Tanrıya yakınlık kesbetmeğe çalışan insan. dedi. Seyyid Ali Havas ona: — Halvetten çık. Seyyit Aliye haber verdiler : — Nefsini açlık ile öldürdü. Nitekim Enbiyaya nebilik kisble değildir. suyu bol. söğüt dikip elma vere diye ümit bağ» lamaktır.

] Şahidi. olmak yollarını gösterir: Bilmek istersen bu vahdet sırrını Bulma g istersen bu bahrin dürrîni Cehdedip bu nameyi yadedesin Canını kesretten azat edesin Nam-ı name Gülşen-i vehdetdurur Murgu cana kandı pür lezzetdurur . Konya mevlevihanesinde gelişti. Türkçe.- 116 — Konya Selçuk Devleti batarken. Aydmogulları sülâlesinden Birgi tahtına yedi Hükümdar çıkmıştır. Arapça ve Acemce. Muğla'da doğdu. Birgide (Aydınoğlu camii ) en güzel eserlerimizden biridir. yerinde kurulan beğlik Devletlerden biri. zamanının en felsefî mevzularını nazma çekmiş bir zattır. Bu eserlerinin üçü de devrinin büyük bir ülküsünü vahdete bağlanıp "kesretten azat. Birgide Milâdî 1299 da kurulup 1403 de Osmanlılara intikal etmiştir. Acemce eserinin adi ( Gülşen-i tevhid) tir. Bunların en kahramanı: 1328 de izmir fatihi Gazi Umur'dur. Muğlalı İbrahim Şahidi [ Ölümü 931 H. Aydinogulları Hükümeti.. Türkçe eserinin adı (Güişen-i vahdet). üç dilde. Arapça eserinin adı ( Gülşen-i esrar ). hictî onuncu asır tasavvufculannın en de ğeriilerindendir.

— 117 — Şahidi. (Gülşen-i vahdet) inde insan mistik bir bakış ile bakıp öylece marta verir: Güyya mir'ati haktır ruyi yar Aksi hüsnü haktır anda aşikâr simasına Bu nükuçile bezendi ruyi dost Ger bidani. blrbirlerile (Yar) in zülfüne karşı şöyle hitap ettirir: Ey nice zahitleri tersa kılaa Ey nice âbitieri rüsva kılan Ey nice serkeşleri ram eyliyen Taat ü zikre peşiman eyüyen Diileri sevda ile viran eden Mtırgu canı tutmak için dam eden Olmuş iken niceler ehli yakîa Kûşei meyhanede kılan mekîn Sofinin gönlün perişan eyliyen Eşkini bidillerin baran eden Sattıran teşbih ile seccadeyi Aldıran brrkuze safı badeyi Hücresin âlimlere zindan eden Terkitahsil ettirüp rindan eden Kârini terkettiren kâr ehline Arım terkettiren âr ehline: ' konuşturur (Yar) in yüzündeki azalardan böylece bahsettikten sonra : Kıble-i ehl-i safedır ruyi yar Mazhar-ı hüsn-ü hudadtr ruyi yar . nist gayrü cümle ust (Yar)în yüzündeki azaları.

Her ki oldu aşık ol pür nurdur Kande varsa âna göre (Tur') dur. Felsefenin en derin mevzuu (Aşk) tır. Ve bütün bu türlü türlü varlıklar ardında onu sezmeği düşünmiyen ham insanlar hakkında : Kible kimdir bilmedi ol birader .— 118 der. Denk—-veş durmayıp iner çıkar Görmeyip bunda hakkın didarını Ahrette görmek ister (Yar) ini (Yar) ini bu gün gören yarın görür Görmiyen bu gün kaçan yarın görür. (Gülgen-i vahdet) inin sonunda aşkı ele alarak: der ki : Aşk Aşk Aşk Aşk imiş peyda eden bu âlemi imiş şeyda eden bu âdemi imiş tekvin edip icat eden imiş bünyad edip Sbat eden . Der. Ülkü olan sonsuz güzelliğe Tanrıya ulaşmak için bütün çirkin huylardan silkinmek gerektir: Cümle ahlâkı zemime ey püser Oldu zulmat-ı hicabat-ı beşer Cümlesinden bunların geçmek gerek Bade ezan vahdet meyin içmek gerek *** Mistiklerin hemen hepsi gibi (Şahidi) de (Panteist) tir. (Şahidi) . Ve : Kande baksam ol görünür gözüme Natık oldur hem benim bu sözüme der.

Sahibi ve hâkimi akıldır... kültürlü insanlarla düşüp kalkmağı tavsiye eder : Ger tü hesti hemnişini arifan... Şahidi. Yoksa nefse hâkim olan akıldır: Nefsi har bendeest akleş hâkim es t Çün mutu emir nebut zalimest " Merkep gibi olan nefs. Aşkı hak çün badi sarsar şüd vezan İn gamami akılra berd ez meyan "Eğer sende hak aşkı bir bora gibi eserse o zaman bu akıl buiutu aradan kalkar.. ( beden ) köledir.— 119 — Aşk imiş yine anı kılan harap Aşk imiş tebeddül ve inkılâp *** Acemce yazdığı (Gülşen-i tevhld) i ise: 6 cilt (Mesnevi ) nin her bir cildinden yüzer beyit alarak tahmis edilmek sur etile meydana gelmiştir.. Şahidinin bu mesele üzerine kuvvetli beyitleri var: Akli tü perdeest pişi çeşmi can Ez tü an maşuk zan ruyest nihan "Basiret gözünün önünde. bir perdedir. akim. Malûm olduğu üzere mistiklere göre. (Btrter) olan hakikâti kavramada akıl kuvvetsizdir.. Eğer nefis. . Bun* dandir ki maşukun yüzünü göremiyorsun. Bununla beraber bu demek değildir ki aklın hiç kıyın eti yok. emre itaat etmezse zalimdir. bize. Keşf kerded ber tü esrari nihan " Ariflerle düşüp kalkarsan tabiatın gizli sırlarına vakıf olursun. Hayır. hakikate ulaşma : (akıl) ile değil (hislerin tasfiyesi) ile mümkündür..

• ••• Bunlardan başka. Mezer taşındaki yazı şudur: ... dalâlete götüren bir şey olur. İzmir millî kütüphanesinde bir de (Tuhîe-i Şahidi) eseri vardır ki bu mübtedilere Acemce öğretmek içindir. Hakikaten arif ve gönül sahibi insanlarda ise kanaat olur. Ehli tenra ilm ü kudret şüd dalâl Ehli dilra ber kûşayed perübal "Ten ehlininin elinde ilim ve kudret. Sonra maşuku davet et. bir mısraı bunun mânasını anlatan tûrkçe olanları da vardır : Her çi bihahİ rev hah der tü Her ne dilersen var iste sende Çendi şitabi begüneh in revişet ta begüca Nice iversin yazığa bu gidişin kandeye dek. der: Hane-İ dil evvelâ halvet bikün Badezan maşukra davet bikün Arapça (Gülsen-i esrar) ı da.. Bir de (Gûlüstan şerhi) vardır. *** (Şahidi) nin mezarını ziyaret ettim. Bir mısraı acemce.— 120 — Beden putuna tapanların ilim ve irfanından fayda olımyacağmı da şöyle anlatır. (panteist) görüşlerinin tasvirleriie doludur. Şu beyitte de '•' Evvelâ kalbini tertemiz yap.

Şarlman torunlarından olduğunu söylerdi. (Pikardi) de 1760 da doğdu. Amerika istiklâl muharebelerine iştirak etti. birçok ıslahatçılar yürümüştür. Sen Simon [ 176a — 1825 ] Sen Simon. sonra. . Genç zabitliğinde. Ama asıl kurucusu budur.— 121 — Gedayım Şahidii mevleviyim Diyarı Menteşada Muğlaviyim Bihamdillah ki merdi maneviyim Ki gavası buharı mesneviyim Şahidiye her kim eylerse dua İde mahşerde şefaat Muslafa Merhum ve mağfur ve rabbilgafur Hasben lillah Şahidi ruhiçûn fatiha Sene 931 * * * Şahidiye göre hayatın gayesi: şu binbir renk ve şekil altında dalgalanan yüce hak ve hakikati sezip ona âştk olmak ve en yüksek ahlâk ve seciyeye yükselmektir. on dokuzuncu asrın içtimaî ve iktisadî ıslahatçüarmdandır. 1 Hayatı: Kont Hanri Sen Simon. Bunun izi üstünde.

Amerİkadan Fransaya döndüğünde ordudan çekilip iş hayatına atıldı. ekmek parasına muhtaç kaldı. ve bunun derin buhranlar meydana getirdiğine kanidir. Franstz ihtilâli esnasında halk tarafını tutarak ateşli bir (sankülot) oldu. âlim olacaktı. yeni bir evrensel demokrasinin doğmak üzere olduğu intibaını verdi. kelimenin modern mânasiyle.. (imparatorluk) zamanında ise. Ama modern devrin meşini olmak ümidi kendinde kuvvetli idi. Âlimler. heyacanlı talebeleri çevirdi. orta zamanınki gibi. Kont) bunlar arasında idi. ve idarenin dizginleri onlara verilecek. Ona göre (uzvî devir) ler yani muvazene ve intizam devirleri olduğu gibi bir de (buhranlı devir) ler vardır ki bunda herşey parça parça tuz buz olur. ahenkli yeni bir cemiyetin yepyeni unsurlarını çıkarmaktır. 19 ncu asır dâhi bir nevi (güzideler) istiyordu. ö y l e ümitsizlik buhranları da geçirdi ki birinde.. orta zamanın ideali idi. oldukça acaip bir ütopi şeklinde arzeden . 1825 de öldü. Papazlık. Fakat ayni zamanda millî servet üzerine mülâhaza ve tetkiklerde de bulunuyordu. (Restorasiyon) devrinde bir (mektep) reisi ve muharrir idi. (Augı Tiyeri) ile (Aug.— 122 — Amerikanın teessüsü. Bir dergi tesis ve hatıralarını neşretti. (Direktua») zamanında zengindi. ona. temelden değiştiren hâdiselerin şahidi olan Sen Sfmon. Fakat bunlar. 2 Yeni güzide önderler (liderler): Dünyayı. katolik papazlarının idare işlerine nüfuzlu tesirleri idi. önder olacak. Burada İş. rahip değil. ama bir nizam ve intizamın yeniden kurulması için. intihar buhranından çabucak sıyrıldı. böyle devirlerden biridir. 18 inci asrın sonu işte. yaşadığı günlerin bir dönüm başı olduğuna. intiharı bile kurmuştu. bundan. Sen Simon bunu. Orta zamanın damgası. Dört çevresini.

önceden anlaşılacak. üç müzisyen seçmeleri söylenecek. " Nevton konseyi. 1814 ilk teşrininde. Buna benzer vasıtalardır ki insanlar arasında tesanüd temin edilmelidir.. yahut Avrupa milletlerini millî istiklâllerini muhafaza ile beraber bir devlet idaresi altında toplamanın vasıtaları ve iûzumu» Adında bir kitap neşretti. Her (konsey) bir mabet yükseltecek ki bunların her birinde Nevton şerefine birer mihrap. böyle bir milletler fedarasyonu teşkiline müteveccih idi. Temel fikirleri şunlardır: " içtimaî bağlar gibi. «Mevton konseyi» dünyayı dört devlete ayıra»ak. Fertlerin birleşmesinde olduğu gibi. bir kayıt açılacak ve kayıt olunanlara: «Üç riyaziyeci. yukarıki gibi.. (İmparatorluk) devri sonunun muharebeleri. Bu bir nevi bu günkü (milletler cemiyeti) nazariyesi idi. Sen Simonu. sulhun kurulması ve idamesi meselesi üzerine kuvvetle çekti. olacak.— 123 — " Nevtonun mezarı önünde.. 3 Milletler birliği ve ilerileme : Nevton konseyi. üç kimyager.. üç ressam.. tıpkı astronomik bir hadise gibi. Bu yirmi bir kişilik heyetin adı. üç fiziyolojist üç edebiyatçı. bir (arsıulusal) teşekküldür*. bu dört şubeden her birinde. yirmi birer kişilik heyetler bulunacak. milletlerin birleşmesinde de (müşterek müesseseler] ve bir [or- . Bunların ilk işi: Fenlerin umum! sistemini o suretle tetkikten geçirmek olacak ki meselâ bir içtimaî hadise. siyasî bağlar da vardır. kadınlar da hem seçilecekler hem seçebilecekler. üç fizikçi. Sen Simon'un düşüncesi. (Tiyeri) ite müşterek: «Avrupanın yeniden teşkili. birer (makam) bulunacak.

dünyayı idare edecek eller. Fakat çocuklarımız.. Ancak fcununladır ki fenalıklara ve tehlikeleie karşı durabileceğine haniim.— 124 - ganizasyon] lâzımdır. hareketlerini müşahhaşlandıracak. her geyin halli. o u z bin insan kaybetsin bir günde. arkamızda değil. birgün görecektir. meşhur (Parabol) u dır ki bu sebeble mahkemeye bile sevkedilmişti. Bunun kuvve-i müeyyidesi hani? yalnız ümtdden başka birşey yok: " Şairlerin muhayyilesi. Bu mevzua dair ve gürültüler koparan be yannamesi. menfaatlerini müşterek kıldıracak.. Gittikçe daha aydın „olmak üzere şunu ilân ediyordu ki. kral ve ailesi: Ticaretin kodaman* . Beşerin altın devri. Sen Simon'un faaliyeti pek feyizli idi. bir içtima! heyetin (konvansiyonler) ve itilâflarla yaşamasını istemek gibidir. " Farzedelim ki Fransa bir günde. olur. Böyle olmadıkça. fakat beraat etti. Uzun mülâhaza ve çalışmalardan sonra Avrnpa milletlerinin müşterek menfaatleri tezi üzerinde karar kıldım. Bizim işimiz onlara yol açmaktır. içtimaî nizamın tekâmülündedir.. (Teşkilâtlı iş) devrinin geleceğini söylüyordu. ilk zamanın cehalet ve kaba çağına ad vermiştir. önümüzdedir. Her iki tarafın da iradelerini birleştirecek. birinci kitabındaki gibi tamamen mütefekkirler değilse de müstahsiller olacaktır. kuvvete bırakılmış demektir. Atalarımız onu asla görmüş değildirler. Avrupanln birtakım muahede ve kongrelerle sulha kavuşacağını zennetmek. Fakat o devreye (demir devri) demek daha doğru. 4 Parabole: Hayatının son senelerine doğru. insaniyetin beşik devrine. altın devrini. angajmanlarını sağlamlaştıracak şeyler lâzımdır.

Ve bundan şu neticeyi çıkarır : " Bunlar bugünkü politikanın en mühim noktasını açmaktadır. henüz kendilerini istibdad ve hile ile idare etmiye müsaade etmektedirler ve nev'ibeşer.henüz ahlâksızlık içinde yuvarlanmaktır. -politika dilile söyliyelim. der. . mühendislere. ancak bu nevi istifade ile olacağına kanidir.— 125 — lan. henüz az tekemmül etmiştir. iş ve tecrübe sahalarından ellişer insan ölsün.. ehliyetli insanları ve işleri idareye uğraşmaktadırlar.. her sanat şubesinden her fenden. yüksek memurlar yüksek rütbedeki papazlar vesaire ile on binde büyük arazi sahibi öte dünyaya g-öçmüş olsun. siyasî iktidar mevkii: Her günün maddi kuvvetlerini idare edenlerin mütemadiyen fikri kuvvet! yükseltenlerin eline verilmelidir. „ ". ehliyetsiz insanlar. Böylece. Fransa bir günde otuz bin değil üç bin kişi kaybetsin. Sen Simon bundan istifade etmek istiyor. Bütün işlerde. milletler arasındaki mevkiinden birden bire düşürür. hakikaten ehli olanlara verilmelidir: " Cemiyet. Ama çok geçmeden kolayca anlaşılacaktır ki bunun tamiri kabildir. öyle bir felâket oiur ki Fransayı. Bu hal gösteriyor ki içtimaî organizasyon. Fransada iktidar mevkiinde bulanup bunun imtiyazlarından istifade edenlerin büyük kıy* met ve ehemmiyeti yoktur. Şimdi bir de şunu farzedelim. İnsanlar. Bunun için otorite ve idare dizgini. Şimdi artık. Fakat ne çare ki bugün devletin temeli olan işçilere. iktidar mevkiinde böyle bir değişiklik. Bu. asilzadelerin ve ruhbanın boyunduruğundan kendisini sıyırarak. Fakat bunlar arasında... 5 '— Yeni hiristiyanlık Sen Simon zamanında Frasanın Hıristiyanlık ile rabıtası henüz sağlam idi. âlimlere lâyık oldukları kıymet ve mevki verilmemektedir. Bu bir umumî matem olacaktır..

Şimdi hiristiyanlığın formüllerini genişleterek. siyasî iktidarın ilim ve iş adam- . en fakir smıfm maddî ve manevî varlığının ilerlemesi için çalışmak mecburiyetindedir. üstadlarının doktrinim* bir din gibi göstermek istediler. onlara kendi nazariyelerine uygun mâna veriyor. " Ahlâk. „ Bu suretle herkes.. Kasdettiği bu ahlâk. müstahsil ahlâkıdır.— 126 — gençliğindeki gibi (Nevton konseyi) yapmıyor. sosyetenin muvazenesi. încilin en başa koyduğu " fakirlere yardım „ esasını kendi sosyalizmine temel atıyor: " bütün sosyete.. Her sınıftan bütün müminlerin dikkatleri. en uygun ulaşabilsin. temel ve en mühim sayılacaktır. Mabedi. düsturu: " insan.. ikinci derecede kalacaktır.. sadece hissî bir sebebten değü. Fakat bu gün çocukça gördüğümüz kısımlarını atınca orijinal ve hadsî görüşleri de az değildir.„ der. cemiyetin en düşkünleriyle daima meşgul olacak. Ve bu. her türlü ilerlemenin şcniyet haline gelmesi ve en iyilerinin iktidar mevkiine g-eçebilmesi için bu politikanın takibi lâzımdır da ondan . Sosyete o suretle tenkil edilmelidir ki bu büyük maksada. her şeyden evvel işin ve bilginin organizasiyonuna dair olacaktır. ahlâk meselesi üzerine çekilecektir. Filhakika bu müellifte ve hayatında acaiplik.H (ümaniter) fikirlerini. hiristiyanhk haplarının içine sarıyor.. Ibaded ve nas. Sen Simon bir yazısında. karma karışıklık ve fevkalbeşer iddialar vardır.. 6 — Netice Sen Simon'un taiebeierf. ilmin ve işin her işin şeyden üstün tutulması. incilin: " Başkasına meselâ şöyle. çalışmaya mecburdur. Meselâ. düsturu ile değiştirmek istemişti.. rahibi gizli olan bir din.

Kont'un hayatının ilk kısmı. büyük mikyasta. ve ona talebe oldu. arsıulusal sağlam rabıta tesis etme. 1798 de. ifade ede» mediği gibi. Parise tahsilini ikmale gelerek Sen Siraon ile münasebete girişti. Meşguliyeti. tam bir surette. üstadınınki ile beraber idi. fakirlere hakikî hayat tadı taddırma. 1 — Hayatı Montpeilierde. kitabındaki birkaç prensip.. bir ker- . can sikınldan.— 127 — larına verilmesi. Tıp ki Dekart'ın zihniyecilik hırsını. doğdu. Avrupa sulhu meselesini sağlam bir realite haline getirme. muhtıra. Uzun bir çalışma mahsulü olan bu eser. "Usul hakkında nutuk. oldukça güç uzun dimağ hastalığı içinde geçti . içtimaî. Nihayet (Müsbet felsefe) eserini meydana getirdi. Ogüst Kont [ 1798 —1846] Kontun hayatı ve esari hakkında birbirine zıd çok izahlar vardır. Bunun kasdettiği pozitivizm değildir. Bunula bereber Kont'un hayrete şayan temûlûnü tahlile çalışalım. işte Sen Simon'un bağlıca fikirleri. ilk evvel. makale ve halk dersi şeklinde parça parça idi. teşkilatı şahsî menfaat üzerine değil hakikî medeniyete müteveccih istihsal üzerine yapma.

Uzvî ve disiplinli bir devir olan orta zamandan sonra Lüter'in vicdan hürriyeti hakkındaki isyanile ihtilâlin ilk safhası başladı. yani hadiseler mabudların .— 128 — re intihara bile te ebbüs etmişti. Bu romantiklerin hepsi. — Bu binayı. temelinden yıkıldı. Amma her şeyi de yıkmıştı. bu his buhranı altında ( Müsbet din ) sistemini kurdu ki bunu M(üsbet felsefe) eserinin (1846 • 1851 ) sonlarında izah eder. hepsi halledilmiş olacaktır. Kont'a göre Fransız ihtilâli. o sırada. Fransız ihtilâli sonuna varmıştı. Bütün bilgiler. 1815 den sonra derlenip toplanmağa başlamış oian bu cemiyet : hangi itikad ve disipline dayanacağını kestiremiyordi!. cemiyetin üstüne dayanacağı temel itikad ve fikirleri tayin ve tesbit etmek idi. Şimdi binayı yeniden yapmak lâzım. Avrupanın üç asırdanberi görmediği son ve en şedid bir ihtilâldir. Kont da bir filozof tarihçi oldu. yaln:z fenne itimad ediyordu. ilk evvel.ık pldu. Sen Simonun (kritik devre) ve ( uzvî devre ) nazariyesini kabul ederek buna daha bir derinlik ve katiyet verdi. beşerî tekâmülü tarihte bulduklarını zannediyorlardı. teolojik halde idi. hangi usule dayanarak yapmalı? — Kont. 2 —Sen Simon'un halefi olarak Kont Üstadı Sen Sitnon ile çalıştığı esnada Kont'un başlıca düşüncesi. Ölümü 1857 dedir. Eğer sosyetelerin hayatı. bütün büyük romantikierin zihnini işgal ediyordu. Fakat bu. Kont. Bununla beraber bu fikir. 1844 de (Klotilt) ile tanışarak ona â. bir kimya hadisesi gibi katiyetle tahkik edilebilse. Mütefekkirlerin en büyük işi. 1846 da öldü. cemiyetin tanzimi meselesi idi. Kont. Sınıf imtiyazlarını mahveden müsavat ve hürriyetin Haniyle eski sosyete.

Birincisi. şüphesiz ki. tıpkı bir ağacın büyümesi üzerine bir tesir yapamtyacağı gibi. Kütle. Sevgilisinin ölümünden sonra ona. nereye gitmek mecburiyetinde İse. Biz bu hareketleri tahlil edebiliz. iki esaslı neticeyi müstelzimdir.. Sonra metafizik devre geldi. içtimaiyat da bir ilim halini alacaktır. bu kanaatte idi. Umumî bir harekete karşı durmak boştur. oraya gidecektir. cemiyetlerin de.— 129 — müdahalesi ile izah ediliyordu. (Klotlt) e t. onun İçin mukaddes bir ysidir. mevcut olan herşeyin beş hassemiz altında olduğudur. sı için. hadiseler indî sebeplere atfedildi.. Bu yıl. canlılar gibi "buhranlar. Şimdi pozitif devredeyiz Pozitif bir içtimaiyat ilmi kurmak lâzım. Bu telâkki. anlıyabiliriz. etti. (Sen Simon. ve "yeniden düzelmeler. fizik sosyal tabirini kullanıyordu ) Astronomiden riyaziyattan fizikten.. 1844 ten itibaren.sadüf etmesidir. ikincisi. kimyadan sonra. O adamın. 9 .. "reüsbtt politika. Fakat istikametini değiş tire meyiz. Konta göre bir adamın idaresinin. kara topraklara karışm ş Leylâsile müşteıek yazmış F. nesillerin istikbali hakkında evvelceden . cemiyetleri değiştirebileceği meselesine pek ititnad edilemez. uzun mektuplar yazmakta devem . 3 Solri tüel hükümet fikri Kont. yeni bir dinin (papa) sı gibidir.tıpkı husuf ve kûsufta olduğu g-ibi hüküm verilecektir. Buna sebep. her şeyin tabiî kanunlar dahilinde vukua geldiğidir. hatta evvelce den görebiliriz bile . sanki sağ imiş gibi. milletlerin tarihi seyri ve ak i seti evvelceden görülebilecek . cemiyetlerin seyir ve te-âmülünde (fatal) bir şey olduğudur. fgte Kont. halinde münavebe kanununa tâbi olduğudur. Bir kerre bu kat'! itim halini alsa o zaman insaniyetin tarihi aydınlanacak.

. tsayı daha doğrusu ilk hiristiyanhğı hiç sevmiyor. derdi.opisinin ana hattı: Sosyeteyi üç sıntfa ayırmastdır: Sakerdostlar. Leylâsı ile kendi arasında bir diyalogdur. Üs* tadı Sen Simona bu noktada da sadık kalarak. Kont. der. ancak kilise tarafından inzibat altına alındıktan sonra görülmeğe başlamıştır.. usulü dairesinde sistem haline sokulmuş bir rüya içinde yaşıyorsa. . Patriyicatlır. İlk yazılarında görülen temayüllerinin gayri mahdut bir surette ifrata vardırılmasindan başka bir şey değildir. ahlâk! bir anarşidir. bunu ancak tek bir başa yani papaya malik olup bütün hirjstiyanlık âlemini Birleştirmiş olmasına borçludur. Konta göre hiristiyaniığın iyiliği. Spiritüel bir hükümet fikrine büyük bir mevki veriyor. çünkü bu hiristiyanlık. Proleterya.— 130 — gibi "eserimiz.. orta zamanın papalığını örnek alıyordu. ve garbî Avrupanm ancak bu suretle yeni bir nizam altına alınabi • leceğlni soyuyordu. bu. denilen ruhanî idare tarzının hem de Protestanlığın aleyhindedir. böyle hallere "mukaddes akılsızlık. bu esnada. Eğerki Kont. Amma bir merkeze bağlı bir cihangirlik istiyor. tarih felsefesinden çıkardığı müsbet ve izafiyeci neticelerin zıddına olarak . Renan. o zaman ne dindardı. Böyle bir teşekkül için de. Ü. Bu sebeple hem (Bosüe) nsn " galikanizm. Yeni bir iman ile öyle bir idare kurmak istiyor.. ne hiristîyandı. "Pozitivizm ilim hali. hissî bir karma karışıklık. beşerin hayatını tamamen kafi temeller üstüne kmuyor. Kontun istediği: papa (Hildebrund) un veya (üçüncü tnosan) m devridir. 4 — Üv içtimaî sınıf Kont.

Kont. Bir proleter. Bunların heyete kabulü. Çünkü Konta göre nüfusun kesafeti hiç bir yerde. karşılıklı hürmet ve fedakârlıktan doğacaktır. müsaadei mahsusa ve istisna tarikile olacaktır. hayatın bütün kanunlar. Cemiyetin teknik ve ekonomik idaresini Sakerdos heyetin göstereceği veçhe dahilinde bunlar temin edecektir. Patriçiyenlere mülkiyet hakkı verir.rSakerdostlar. . içtimaî sınıf fikri kat'îdir. Kontta. Proletarya: Bunlar da hergünkü işleri yapacaklardır. bütün vatandaşları birleştirip kuvvetlendirecektir. kilometre murabbaı başına 64 kişiyi geçmemelidir. Papa gibi amma bu. hem muhayyilesi zengin. En üstte başrahip var. ferdî saadet: Boş hürriyetten ve hayalî bir müsavattan değil. Ancak vazife hissi. egoist gayelere doğru istikamet aldirtmaz. Hem Sakerdoltar hükümeti. Bu takdirde. Bu. Bu pozitif nizam ve devlet: Şahsî hukuk kabul etmez. Amma Kont. İlk başrahip. Ve her insanı umumî menfaate uygun surette ahenkli hareket ettirir. Amma tilmizleri arasında halefinin kim olacağını bildirmedi. Kont olacak. hem cismanî hem ruhanîdir. idarenin dizgini bunların elinde olacak.insanlardan mürekkeb bir heyettir.nı bilen ve umum! ahengi temin eden • aynı zamanda hem âlim. Halefini de kendi tayin edecektir. Pozitivİst rahiblerdir. müemmen bir hayat sahibi olabilecektir. Patriçiyallar: " maddî kudret „ tir.— 131 . Böyle bir teşekkül. proletaryanın mikdarını o suretle hesap etmiştir ki her biri. bu adamların nasıl yetiştirileceği hakkında uzun İzahat vermiştir. içtimaî işi. ( Hak ) yok (Vazife) var. hiç bir suretle. demokrasiye ve Fransız ihtilâlinin ülküsüne tamamen aykırıdlr. üstteki sınıfa geçemez. Bunun hiç bir mülkü olmıyacaktir.

"İnsaniyet: Dirilerden ziyade. bu suretle. hiristiyanların perest'ş ettiği gibi. bu sebeple. bütün fertlerin bir• birleriyle ahlâkî kaynaşmasına.— 132 — 5 — Pozitivist din Sistemin sağlamlığı • Şüphesiz. yeni içtimaî hayat desturlarını istifade ettirmek içindir. binayı çimentolar. Klotilt'in yazılarından dualar da yaptı. Bu: kat'î ve müttefikan inanılmış bir din ister. Hakikaten büyük olan insanlar. kotoiikliğin şekfllerini alır. Bütün bu teferruat. büyük adamlara tapma tabiîdir. Biliyoruz ki Kont. Fakat Kontun.. Kontun Pozitivist dini. kütüphanenin . formülü. bizim varlığımıza hâkim olmakta devamdadırlar. Kont. Yeni diride katoükliğin hürriyet aleyhtarlığı bile vardır: Kont. Teslisi (insaniyet-yerfeza ) dir: Meryemi (Klotiit) dir. Nasara azizlerine. ölülerden mürekkebtir . yedi yerine dokuzdur. herbirinin kendi menfaatinden vazgeçerek teessüs etmiş nizama gönül bağlamasına tâbidir. yeni mabetlerin ve mihrapların nasıl yapılacağı hakkında bir de mimarî öne sürdü. Mukaddesatı . Bu takvimde ayların her birine. tarihin büyük adamlarının adlarım verdi. yirmi sekizer günlük on üç aylı bir takvim yapmıştı. derin bîr mâna kazanmaktadır. insaniyettir. İnsaniyet: (maşerî bir varlık) olup buna ancak beşerin ilerilemesine en iyi hizmet edenler iltihak eder hiztnet etmiyenler iltihak edemez. 15 Ağustos bayramını temsil eder. Bu takdirde. Pozitivist din. Sevgilisi (KIotüt). Bu dinin Allahı. bunlardan maksadı: sönmüş bir katolıklik şeklinden. Rusonun (içtimai mukavele) sine. (zaman raman tutarlı) insanların isine benziyor. medenî din bir realite siması verdiği gibi.

Karlayl [ 1795 — 1881 ] ilk evvel profesördü. Karlayl için beşerin tarihi ve dünya. disiplinli bir elbirliği ve. Okuma yerine düşünme. İşte Kontun bayrağındaki kelimeler . sağlam tesanüd. Bizim buradaki araştırmalarımız yönünden tahlil edilecek eseri 1841 de basılan «Kahramanlar ( Reşad Nuri tarafından dilimize çevrilmiştir) ve Kahramanlara Kült» dür. zamanlar bile oldu. her asırda yetişen birkaç büyük adamdan . fakat çobuk usanarak tarih ve felsefe ile uğraşmağa başladı muvaffakiyet seneleri geç geldi. . umum için düşünmekle muvazzaf olanlar. ilerileme. Bunları Sakerdos heyeti azaları okuyacak . Ahlâkin temel prensiplerini. 6 — N?tice Kontun eserinin sistematik şeklini kıitik etmek pek kolaydır. eşkâlinden vaz geçip te temeline bakarsak.— 133 - kitaplarını kendi seçiyor (İSO tene ) . . . Kontun istediği şey: Âlimane ve müeessir bir içtimaî kurum. diğersınıfların okumağa ihtiyaçarı yoktur. Hattâ cesaretsiz düştüğü. ya duvar ilânları ya resmî gazete şeklinde bildireceklerdir. içtimaî vezife. bunların neticesi olan beşerî tekâmüldür. Amma teferruatından. . daha faydalıdır. Muhabbet. onlar için. intizam. fakat sebat etti. onlara.

Biz o devreden cesaret. kuvvetli köklere malik. Karlayl böyle bir idealin. Fakat bu faziletlerin muharebeden başka yerlerde kullanılabileceğini de bilmeliyiz. . ( P a g a n i z m — Putperestlik) devrindekilerle baslar. en son ahlâk: değidir. Mişele'ye benzer. beşeriyet için. deniz üstünde bir gemiye yatarlar ve gemiye ateş verdirerek yaktırırlar. Ahlâkî ülkü de o büyük adamlara benzemektir. acılara ve ölüme ehemmiyet'vermeme zevkini bir armağan olarak saklamalıyız. Karlaylın sarp ve şedid muhayyilesi ikmal eder. Karlayl'e göre. adam oğlunun ilk büyüklüğünü orada görür: sade kuvvet. nnutmıyalım ki Karlayl. tabiî ve mukavim bir vahşet. 1 — Cesaretin ilâhlaşttrllmas*: Kahramanlar galerisi. beşerin çocukluk devrine ait olup manevî hayatının IIK taslağıdır. ilk vahşi şiddete sevkedeceği tehlikesini görmüyor mu acaba? dersiniz. iptidailiği devimden Edda ile başlar. insanları. Bu şimal ( Zöys) ü : Muharipler mabudu olup fnsanlann kalbinde askerî şecaat ülküsüdür. hem yangın içinde ölürler. Bu eski efsanelerde. başka hiç bir yerde bulunma» yan şiddetli hayat duyguları vardır. bir tarihçidir . rahat döşeğinde ölmekten nefret ettiklerinden. Döşeğinde ölmek istemiyen sert iskandinavyalının ruhunu. Karlayl. canlıların uzvî vahdetine kani olmak değil midir? (Edda) dakf mabut. Bunlar diğer manevî müktesebat ile ahenkleştirilmeHdir. Bu bakımdan Kari a yi. Grek — Roma devrinden daha evvel. Çarpışmalarda kocamış bu kahramanlar. der. Bütün kâinatı. (Oddin) in ahlâkı. Valhalîamn sahibi Öddin ve yahut Votandır.— 134 — ibaret demektir. İskandinavya paganizmi. beşeriyeti daima değişmekte görmektedir. bir ağaç gibi telâkki etmek. Böylece hem batma.

Bunları ayrı ayrı almak. [ Maamaf ifa peygamber tipi olarak yaptığı tahlil. cinayetlerden cennete yani tekâmüle doğru yükseliş esile. beşer hayatının tam bir sembolüdür. (âra*) tır. hıristiyanhk devrini temsil eder. Edda ise paganizm devrini temsil ediyordu. En yüksek ahlâkhğın zembereyi (peşimanlık hissi) dir. Pişmanlığı en iyi tasvir eden eser. kendi içindeki fenalık temayülünü atmakla mükellef olduğunu anlıyor. müminlerinden bedenî ve maddî bir şecaat ve cesaret isterdi. Karalyl. Binaenaleyh ilk zaman hayatının öğrettiği mücadele prensibi. Karlayl. İp. ona göre. yani hastalardan. madalyanın bir tarafını görmek gibidir. (Dante). Bu devrin yüksek ifadesi (Dante) nin "ilâhî komedi» sinde izah edilmiştir. yüksek vazifesinden haberdar olarak. . kendi hatalarile mücadele ederler. Amma (araf) ta mücadele yerini ve mahiyetini değiştirdi. Karlayla göre bu eserin en mühim kısmı. ise işte bu (araf) tır. (mutlak muhabbet) üzerine ilk hiristiyanhktan ziyade orta zamanın tanzim edilmiş teokratik ve feodal hinstiyanlığına 11. tarihin en muhteşem devridir. insanlara verebileceği hakikati verdikten sonra öldü. yerini ve şeklini değiştirecek kendi içimiz ile mücad le olacak. Hıristiyanlık doğdu. kendinden evvelkini tamamlar. Bu kısımda günakârlai.— 135 — 2 Hıristiyanlık devresi: Paganizm. kokden sökülüp atılacak değil. Artık insan peşiman olmak ile. Isa değil Muham meddir. 13 üncü asırlara mütemayildir. (Dante)nin şiiri: Cehennemden. J Şüphesiz bu. kendi kendileriyle. Oddin. Eddanın muhariblik ülküsü ile zıddır. Kar layla göre bu asırlar. hıristiyanlığın (muhabbet ve merhamet) ahlâkını alır.Tarihte her devir.

veya tarihî ve tabiîciler gibi. Burada tarih bile . eşsiz çizgilerle t es bit edilmiştir. ve her şeyi taayyün etmiş sayılamaz. hayatın mânasını. (Kepler) gibi âlimlere verilir. Orta zaman medeniyeti. Bu devir. henüz teşekkül devresini bitirmiş. ise bunlardan ziyade Şekspiri alır. Şekspirin tarih! dramları kadar vuzuh ile tasvir edilememiştir. Böyle kıymetli bir müşahedeci olan bu şair. orta zaman da kendini kurtaramadı. Şeksp : r. beşer tarihinin tam bir aynasıdır ki başka hiç bir eserde görülmez. belki bir zekâ kahramanı ve prensi olmaktan ziyade dâhi şair olarak görünür. bir hayalci değil. Modern medeniyet içiu de belki o kadar bir zaman lâzımdır. en yüksek noktasına varabilmesi için on asırlik bir zaman geçmişti. Dantedekinden daha ziyade hayrete düşer. Ve bunlar da (Galile). ruhların derinliklerini anlayan ve gören bir mûşadecidir. gözlerini. göre Şekspirin eseri. Sebebi bu şair. hiç bir yerde. Meselâ İngilterenin orta zamanı. Fakat modern medeniyetin eskisi üzerine yeni manevî servetler koymuş olduğunu görüyoruz. beşer hayatını görmeğe müte- . kâinat üzerine gözlerini dört açıp beşeıî ihtirasları. fizikçiler gibi maddeye dikerek her şeyi kuru formüllere ve rakamlara bağlanmış. Onda müşahedecilik ve sanat. Nesnenin hakikatini bulmağa yönelmiş müşahede ve muhakeme zihniyetidir. Rönessans devrindenberi (modern devir) dediğimiz bir devre başladı. Karlay]. Ekseriya denilir ki Rönessansm başlıca icadı: (fenne müteveccih zekâ) dır. Karlayla göre: Modera medeniyetin başlangıcı Şekspirin zuhuriyledir.— 136 — 3 — Modem anlayış Bozulma ve ölümden. Bunun karş sında.Karlayl. iğneledikleri böceklere ve nebatlara kapanmış değildir. Karlayla.

ve ilme fazla güvenerek. ve aksiyon içinde bulunanlar tercih edilir. çorak ve kısır bir gurura düşeceklerinden ve bunun neticesi olarak. bu fesat devrinde. ve ( Burns ) u yani oylara müracatı tavsiye edenleri. hakikatte..mız lâzımdır. daha manalıdır. imanlı kimseler değildi. Karlayl bu "samimî. böyle dolandırıcılık ve politika vasıtası oluyordu. hayatın gelip geçici ve egoist konvansiyonlarından çekip çıkararak. Bundan anladığı mâna nedir? Misallerle gösterir.. Modern devrin kahramanları. Hayat ile "samimi „ olmakltğ. vicdanın sesini işittirememesidir. kelimesini çok kullanır. bilhassa. reformacılardan sonra. onu böyle görür. Din. İnsanı yeniden disve doğru tutar. her zaman her yerde. bir takıp düzme şeylere karşı baş kaldıranları alır. bız>. işte Karlaylın. zakâ. hayatın her dem taze ve sağlam noktalarına sevketmek ister. Bunların arasından (Johnson) ( Ruso). papazlara verdikleri para mukabilinde günahların affolunması (indüijans). bunun en açık delilidir. Bu ses (kî Knox'un da böyledir): Sert ve dik. Bu sebeple daima şunu tekrar eder ki: Formüllerin içine kapanmış nazariyecilere. iyi ve gür bir sestir. muharrirler hakkında da aynı vaziyeti alır. Şekspiri tercihi bundandır. (Lüter) in insanlığı. hakikaten yaşı/anlar. eski ve orta zamanların temin ettiği kudretlere arka döneceklerinden korkar. nınkiler arasından (Lüter) ile (JohnKnox) u alır. Karlayl. . samimiyetin mürailik üzerine galebesiledir. O devirde Papalar. Fennî tahlillerden daha toplu. Karlayl nazarında reformanm mâna ve ehemmiyeti. 4 — Samimiyet Karla yi. modern devrin başlamasından itibaren insanların. "Reforma.— 137 — veccihtir. Karlayl.

tarih. beşerin istikbali hakkında mettçesine nikbin. KarlayI. Vahşet devrinde bile (yüksek) şeyler vardı. Ve en popüler şeniyetler üzerinedir. " Onun sun'î şatafatı yok. KarlayI.büyük rol oynar. Napolyonun işlerinde ve sözlerinde öyle hile ve komodiler görür ki bunlar Kromvelde yoktur. Birinci fikir bize şunu öğretir ki hiç bir devreyi küçük görmemelidir. 5 — Netice KarlayI şu iki fikre inanıyor. Amma zâflarına gururuuna. Rusonun eserleri (derin samimiyet) hissine bir davettir. oldukça serttir. Bunu terennüm etmiştir. kuvvetli ve vicdanlı bir amele gibi çalışıyor. " bir bülten gibi yalan et tabiri. İçi dışı bir. İkincisi. Napolyonda Kromvelden çok aşağı bir kahramanlık görür. sosyeteleri yoğuran ve sevkedenler ( ki bunlara kral der ) arasında. . (Burns): Köylü bir şair olup ilhamlarını isten aiır. yüksek şahsiyetler. ( Krom ve 1) : alır. safhalara ayrılmıştır. kuvvetli ve zengin bir ülkü lâzımdır. Bu safhaların her birinin evç noktaları ve kendilerine mahsus faziletleri vardır.— 138 — (Johnson ): Derin doğruluk taraftarıdır. İkincisinden öğreneceğimiz şudur : Bize. yalan üzerine: halkın aldatilabilecaği fikrî üzerine dayanıyordu. Rusoya gelince onun hakkında KarlayI. der. Napolyonun zamanında çıkmıştır. Müraî değil" der. der. Çünkü Napolyonun nüfuz ve kudreti. Eserleri tabiatın çiçekleri gibidir. sinirliliğine rağmen Rusoda bir (ilâhî kıvılcım) görür. Birincisi beşerin hayatı.

Amerika ve hattâ ta Hindistan ile gittikçe artan muhaberesi nüfuzunu her yere yayıyordu. bu tezini müdafaaya çalışırken. Fakat imanını . Avrupa. lâik vaizlerin ocağı gibiydi. bu meslekten vazgeçti. (Spiritüalist) bir îman vardır. paranın ve maddi iştiha ve ihtirasların üst tutulması aleyhinde çok çalıştı. konf. yaratabilir bile. ateşli. Emersona göre (asıl olan) madde değil. 1840 .— 139 Emerson [1803 . resmî memuriyetinden başka.1850 arasında ki yeni lngilterede insanları. ruhtur. ki hiç bir vakit kiliseye tâbi değildir.1882 ] Emerson. hattâ eşyayı.. ilk aldığı dinî intihalardan. (Konkars) taki evi.. eşya üzerine tesir ederek. eşyayı değiştirebilir. Emerson. Ruha ve manava itimat Emersonda. Emerson. Emersonun doğduğu yer. fikriyat ve ahlâkiyata hasrettiği hayatını. Ruh. ranslariyle ve kitaplariyle ahlâkî fikirlerini yay mı ya başladı. sade bir dindarlık ve sağlam protestanlık ile meşbuğdu. derin sükûnet içinde nihayetlendirdi. Oldukça uzun seyahatten sonra memleketine dönerek. Amerikanın Endüstri ve Merkanti! medeniyete kendini vermeğe başladığını hatırlarsak onun sözleri bir kat daha önem kazanır.hiç olmazsa dar mânada • kaybedince. . (Konkors hekimi) namı verilen Emerson. (Boston) de eski bir püriten aileden dünyaya geldi: ilk evvel (pastör — rahip) olmağı düşündü. Avrupaya seyahate çıktı. para ve servet ardına ta kılmış görüyoruz. 1.

ferdiyete davettir. amma şu şartla ki bunlar. insanın her şeyden evvel. Şahsiyet. olduğun gibi görün! „ diyor. hiç muhakeme ve muakaleye muhtaç olmaksızın. Bu itikada. Duyum ile muttali olamayız. Fenalıkların bir çoğu kendinde yerleşen maddenin. kâinatın sathi bir safhası olduğuna kanidi. Bu da. der. Bu. akıl ile de ispat edemeyiz. hiç bir kilise bize teklif etmeğe kalkmasın. Emerson. hepsi birbirinin aynidir. hayata itimat eder. Böyle bir sosyetede. insanları ferdiyete davet ediyordu. insanlar para kazandırıcı şeyler müsabakası mustes na. Hekimin düşüncesi. Bu prensiplerden nasıl bîr ferdî ahlâk ilkesi çıkacak? Emersonun yazılarında en çok tekerrür eden şey. 2 — Sürüye Katılmama. böyle bir sosyetede. başka hiç bir şeye karşı canlı değildirler. Giydikleri elbiseden konuşma tarzlarına kadar hepsi komşuyu taklid ve müşabehet kanununa tâbidir. Fakat Emersona göre. bunlar esas itibariyle ilham alan insanlardır. ruh ve düşünce olduğu hakkındaki kanaatin derinlisine bağlıdır. hiçbir haricî kuvvet. îpsen gibi: "Evvelâ. bütün diğer hakikatlerin kendisine tâbi olduğu ana bir kakikattir. mütearifeler gibi apaçık olan hakikatlardır. bilhassa (ilham) a inanır. Emerson. . fennin hakikatları gibi değildir..— 143 — Em er sona göre bizim saadetimiz. Bunun içindir ki insanlara kılavuzluk ve talim edenler arasında şairleri tercih eder. der. sağlam ve şerefli realiteler ilân etmektedir. bir zenginleşmiş tüccarlar sosyetesi halinde olup Monoto-ı bir iz içinde idi. en yüksek hakikattar. şairin ilhamı bize birtakım hayalât değil. sağlam bir iyimserlik müterafıktır. Biliyoruz ki 19 uncu asrın ortalarına doğru Amerika. Fakat kalplerimize bunu nasıl nakş edebiliriz? Şüphesiz ki bu. Emerson.

kendi varlığından haberdar oluyor ve hakikaten hakikî bir fett oluyor. bu kölelik ağırlığını ve boyunduruğunu silkmesi. ayni zamanda monden sun'îliklere hiç ehemniyet ver meğe de alışmalıdır. Modern şekiller de ise hayat. Bilhassa çocağun veya gencin. buna mukabil bir hazineye kavuşuruz : Kendini tanıma hiss% ve nefsine itimad kudreti Sürüye tâbi olmadan. Her çocuğa ayni şeyi vermeğe çalışan eski terbiye ve kollejin aleyhindedir. hiç korkmazsızm söylemeğe cesaret edebilsin.__ 141 - Emersona göre. İnsan. terbiyeye dair olan düşünceleri de bağlanabilir. mi- . geri bir insan değildir. tnsar. Bir insanın şahsiyeti. basma kalıp fikirlere ve kör göreneğe karşı aldığı zıd vaziyet'erle sağlamlasın Emersonun. kendi düşünce ve duygusHe yaşama ile insan kendisinin. bir kopyas olacak yerde insan. İyi ve temiz bir insanm hayatta biraz da münzevi kalacağı tabiiîdir. zindanda kalmağı veya ruhun solmasını kabul etmek demektir. Halbuki İnsana düşünce istiklâli lâzımdır. (Konfor) boyunduruğuna girmeden. Ta ki koşa gitmiyecek olsa dahi. Her mizaca. Taklit. Medeniyetin zahiri ve itibarî kısmının bir bağına bağlanmak. Sürüye girmiyen insan. Bunları terkedeisek. bu taklit bu konformizm. yaşamıyan insan. her zekâ t'pine göre türlü türlü okullar istemektedir. insanı. ruhun ölümüdür. Filkakika Emerson. Böyle bir hürriyet içindr. yeni terbiyenin hazırlay c lanndandır. bir barbarlık ve intihardır. bu ferdî kültüre ait fikirlerine. Sürünün bir yansısı. bir sürüye katıyor. zanolunduğundan daha ziyade. zengin ve kuvvetli olduğunu keşfediyor. hakikî bir hayat sürüyorum sanmasın. birde şahsî düşünce ve duygusu nispetinde insandır.

aleyhinde değildir. halkm mümessiliyiz diye kendilerini hür zannediyor- . Demokrasinin temel prensipleri olan: Hürriyet. ona tehlikeler ve aniaşümamazhklar ile dolu görünüyor. Zarurî olan yegâne hürriyetin. (söröcöJüğ) e ve (konformizm) e verilen parlak ve asîl bir isim. Siyasî hürriyeti ise ekseriya.. Bu fikirler. diğer rejimlerin hepsine tercih eder. hep (faal mektep) e doğru gelen fikirlerdir. Bu. fakat şiddetli rüzgarlara maruz kalarak ekseriya devrilen bir gemidir. derunî hürriyet. 3 — Demokrasinin Tenkidi : Emersonun ahlâk prensibi. de T . idare edenler. Bu mülâhazalardan sonra Emeasonun.. Müsavat ise. kendi zamanındaki Amerikan sosyetesinin zıddınadır. müsavat. Bunu. Buna en müsait rejim ise şüphesiz demokrasidir. umumî faydası olan bir işe iştiraki redden ibaret katıyor. diyor.— 142 kanıkî ve haricî. Emersona göre her şeyin başı: Ahlâkın hür inkişafıdır. tesviyecilik ve fptîzalcilık gibi ifratlara sevkeder. teçhizatça mükemmel. Ve demokrasiyi meth için şöyle güzel bir teşbih de yapar: "Monarşi. müşterek bir disipline tâbi olmayarak hür çalışması meselesi üstünde çok durmuştur. üstünde insanın ayaklan ıslanır ama daima yoluna devam eder. daraokrasi aleyhinde söyllyeceği zannolunur değil mi? — Hayır. Siyasetteki fikirleri nasıl ? İçinde yaşadığı ve o zaman dünyanın hemen yegâne cumhuriyeti olan Amerikan demokrasisi ve cumhuriyeti hakkındaki fikirleri nedir? Bu babtaki fikirleri mütehavvil ve ekseriye şiddetlidir. fikir hürriyeti o'ldug-unu tekrar eder. Bütün hesap sonunda ötekinden daha iyidir. Kendi zamanındaki Amerikan demokrasisine itirazı şu noktalardadır: " ö y l e bir demokrasi ki. Demokrasi bir saldır.

— 143 — lar. aristokratik demokratik şekillerin hepsinde de hükümet. ruhtadır. Bununla beraber şuna da kanidir ki. Siyaset üzerine olan fikirleri. inan ülküdür ki ancak bunların yüksel m esil e arz üzerin- . etrafındaki kurt devletler onu ne yapmaz ? — Emerson buna cevaben de: "her hakikî kuvvet. Emersona göre hakikî hükümet: sadece zekâ. hakikî medeniyeti yapan madde değildir. içyüzü ahlâkî kölelik olan yalancı hürriyetine. Memnun olmayanlar da çok olur. malûm olan bütün sistemlerden başkadır.. 4 Spiritfiel hükümet Emerson un en ütopik yerine g-eldik. Büyük hata işte bu noktadadır. Emersona göre monarşik. çok masraflı bir çark olur. sadece bayalığı yapan müsavatına bakıp der ki bu : Yüksek ülküyü aşağılatmaktan. Bir medeniyeti kurarken evvelâ maddeyi düşünmemelidir. halbuki hakikatte bir kaç mübteze! fikir ve hattâ daha fenası kese doldurma yolları etrafında toplanmış insanlardır. Medeniyeti yapan: fikrin hamlesi. O zaman hükümet zor döner. hürriyete götürecek yegâne yo! da hakikî demokrasidir. ahlâk ve faziletin inkişafile meşgul olmalıdır. Farara böyle bir hükümet teşekkül etse ve yalnız fikir ve fazilet ile uğraşsa. herhangi bir dereceye kadar maddî refah temini ile mükellef tutuluyor. ümit. O zamanki Amerikanın. Çünkü servet ve refah temin etmek söz konusu hükümet için daima bir müdahale sistemi de mevzuubahs demektir. Hükümetin işi. fertlerin zekâ ve fazileti inkişafına yardım ederek daha iyi olmalarını temindir. aclalet aşkı.. başka bir şey değildir.

âlicenap olan fertleri arasında maddî şeylerden dolayı hiç bir ihtilaf olmazdı. yanhz ruhun tekâmülü ile uğraşacak bir sosyete çıkarsın. Esasen Emersonun hayaline göre böyle bir rejim kuran milletin bu yüksek hareketi. Böyle bir sosyete. Ernest Rönan [ 1823 1892 ] Fransanın (Bretagne) bölgesinden olan (Rönan ). Eğer böyle bir sosyete teşekkül edebilseydi hakîm. Okuldaki muvaffakiyeti dolayısı ile onu liâhiyat seminerine kabul ettiler. kendini haricî düşmanlara karşı da daha iyi müdafaa eder. I ! ! Hani öyle dün ya. hür. Amerikanın : para ve Konfor htrsınl azaltmak ve ruhta muvazene hasıl etmek istiyor. O istiyor ki Amerikanın.klâsik ( Biznesmen — tüccar ) tipinden . Sonra Hıristiyanlığa imanım kaybedince lâik hayata gir- .— 144 — de en iyi bir varlık ve medeniyet kurulabilir. rahip olmak üzere hazırlanıyordu. cihan efkârı umutıiyesine tesir ile diğer milletleri de ayaklandırabilir. ey aziz mütefekkir ! i ! Em er sonun ana fikirleri bunlardır..

diğer ilimlerin hepsinden ziyade inkişaf ettireceğine ve bizi kaynağı hayat olabilecek hal ve hareket düsturlarına sevkedeceğine inanır. daha şuurlu. tik büyük eseri olan 1843 de yazılıp fakat pek çok basılan «ilmin istikbali». kendilerinden ders aldığımız en yüksek takdire değer insanlara kadar hepsinde bu yükselen kuvvet. daha yüksek hayata. daha asîl olma arzusu vardır. Tarihi böyle görüşten alnacak en kuvvetli ders nedir? Tarih bize: Daima daha güzel şekillere. Tarih etütlerile. Musa ve İsa dinlerinin menşei hakkındaki eserlerile büyük ün kazandı. Hiristiyanlık ile ilg-isini kestikten sonra kendini bütün kuvvetile fikrinin değişmesinde büyük âmil olan tarih ilimlerine verdi. bu biraz d-aha ziyade yükselme ihtiyacı. Eserlerinde.. itikatlar. mânevi ihtiyaçları olan bir canlı varlık gibi görünmektedh. bize. Hattâ politika işlerine bile karışmak istedi. 1 — İlim ve hürriyet vasttasile ilerleme Rönan.— 145 — di. O. daha âlicenap. hayatın mânasını ve inkişafı şartlarını anlamağa uğraşır. büyümesi. bir çok renkler ve şekiller altında. beşerin mukadderatına müteallik meselelerdir. zekâyı. fikirler tarihi. Şair ve ahlâkçı kafa da vardı. Böylece tarib. Kendinde din kafasından başka. 10 . F. bu babtaki heyecanını göstermektedir. bilhassa lisan. Fakat asla ihtisası içinde kapanıp kaimad*. Beşeriyeti. hastalıkları ve maddî. tarih. tarih vasıtasile tanımıyor muyuz? O. hayatın derin anlamını gözlerimiz önüne sermektedir. Onun zihnini en ziyade işgal eden. daha zengin ve daha aydın düşünceye doğru giden bir didinme gösteiiyor "Okyanusların derinliklerinde ot gibi yaşjyan kör ve sığır deniz yıldızı hayvancıklar ndan. ta menşelerinden itibaren.

Repûpliğin mütereddit. her gün biraz daha kendi kendini yaratmaktadır» der. umumî tekâmül imanı gene doğdu. Bu inkişafın şartı da. Her fert kendinde en iyi ola» şey ne ise onu. hür bir surette inkişaf ettirmelidir. kendini kurtarmıştır. «Böylece (Allah). düşünmek ve doğru işin bize öğrettiklerini söylemek için hürriyet lâzımdır. ivimserlig-e dönme Rönan'ı. Bütün varlıkların cehtile Allah. istikbalde öyle bir nevi insan zuhur edecektir ki onun bugünkü insanlara nispeti. Bugün yok.. Evvelâ bu tekâmül fikri. Aramak. bu müstakbel Allahm lealize olabilmesi meselesi: (Gayri mahdud zaman) ve (bir çok tecrübelere ve muvaffakiyetsizliklere rağmen daima yeniden başlama) ister. 1870 — 1871 hadiseleri ile çok sarsıldı. bütün zincirlerden. 2 — Endişe. Paris yangını ve Komün'ün ezilmesile başhyan dahilî kan dökülme. Bununla beraber bir müddet küsuftan sonra. Başka insanlar için de hürriyet ister. Hayat hamlesi : Küçük bir deliği olan camekândan çıkmağa uğraşan bir böcek gibidir. üçüncü.— 146 — Bunun içindir ki. der. istikbalde olacak. Amma bu ceht. karışık ve güçlüklü başlan' gıcı Rönan'ı kararsızlığa ve endişeye düşürdü. Fakat bu defa önemli düzeltmeler yaptr. Rönan. Rönan'ın temel düşüncesi şudur : "Kâinatın gayesi ruhun inkişafıdır. "hürriyettir. Medeniyetin tekâmülü için her ikisinin de varlığına kani olduğu iki millet arasındaki muharebe. Misele. Hügo gibi romantiklere yaklaştıran bu itimat. Amma oluyor. . hürriyet ister. Bunu (Felsefi diyaloglar) eserinde* görü• rüz ki bu eser 1871 de yazılıp 1875 de düzeltilip basılmıştır. bugünkü insanlarla hayvanlar arasındaki nispet gibi olacaktır.

Öyle ise beşer tarihinin. fakat bu teşebbüsünü sayısız denilecek kadar çok tekrarlarsa en son muaffak olacağı şüphesizdir. Muntazam kütlede. ve şimdi namütenahi uzaklıklarda bulunan fakat en son. Arzımız roahvolabilir. iyi' niyet sahibi olsun. anlaşılmayan durgunluğu bizi hayrete düşüremez. varamıyacakhr. binlerce defa cama çarpıp düşecektir. diye... devam edebilir. bizimkinden başka şartlarla.— 147 — Bu böcek. Fakat şurası kafidir kî hayat. Anma şu yeter ki itimadını ve istikbâle imanını kaybetmesin. o namütenahi içinde kavuşulacak olaa tekânü lü arama yolunda bütün kuvvetile çalışsın. 3 — Ahlâk Hayatta alınacak hakimane vaziyet nedir? Her düşünce ve duyguya karşı ayni zamanda hem hürmetkar .— yolunu kayıp veya hatâları yüzünden intihar etmesi sebebile. yüz. Bütün bu büklümlerden ye karışıklıklardan sonra ruhun muhteşem yoluna g-elinmiş olsun yeter. Milyonlarca (gubar-ı tal') ser* piliyor. binlerce insan yetişip ölüyor: Ender olarak tek bir müstesna yetişip onların ceht ve rüyasını temsil ve tekâmü-' lün bir realite olduğunu ispat etsin. başka yerde.demez. Hattâ muhtemeldir ki tekâmülün en son ve muhteşem noktasına beşeriyet. beklenilmiyen sukutları. Beşer tarihi muntazam bir yükselme çizgisi olmaktan uzaktır. tabiate büyük bir israfı mucip olmaktadır. Muaffakiyeti vâdeden: Gayri mahdud zamandır. Kuvvetin böyle pek fazla miktarda kayboluşudur ki hayatın ve dünyanın kanunudur. Saniyen bu cehtin çokluğu. ancak bir kaç çiçek ve nseyva husule gelebilir. Tek birinin zaferi için milyonlarca mahlûk feda edilmektedir. İnsanların bir gün nereye varacağını hiç kimse anhyamaz ve mutlak suretle hiç kimse hükme.

kütlenin bu ! h ilini biür. bedensel ac larına önem vermez. güzellik ile karş Iıyabiliz. ekseriya zannolunduğu gibi RÖnan. o zaman diyemeyiz ki. Pek orijinal bir fikri de vardır ki. Ancak bu suretledir ki samimî herşeyi. insanın en yüksek asaletini teşkil eder. . Gs'üne aldığı işten derin şuurlu bir adamdır. Bilâkis kütleyi mazur görür. ölü mabutların kırmızı kefenlerine.— 148 — olma hem de serbest kalmadır. Fakat şuna da inanırız ki samimi her düşüncele bir hakikat kıvılcımı. alaca karanlıklar Sçinde yükselen bir tekâmül içindedir. Rönan kendisi bütün hayatinca: Yorulmak bilmiyen. sudu?: Kahraman ruhlu insanlar. kütle... kuvvetüe snağrur. bununla beraber hor görmez. Eğer inanırsak ki. O. Rönan'a göre insanın büyük ödevi kâinatı ideal yüksekliğine doğru giderken. samimî her tecrübeye baş vurmak mecburiyetindeyiz. bu suretle ifade edilebilir. Kahraman ve halîcn insan. Bağlanmamak şartile. lâztas. Bu halde. kendisine karşı set t. güç ve sert bir hayata âşık oldukları ve en yüksek kıymetlere taptıkları halde. asla bir zincir olmamalıdır. sırf kendi tecessüsünü tatmin için bir fikirden diğer fikre geçen ve hiç bir fikir üstünde duramıyan bir mütefekkir mi? — Asla. bir güzel tip bir hü'mete şayan nokta vardır. kafasiyle. Rönan'in "akropol üstünde duası. çelik iradeli. Berer hayatının saadet yığınını arttırmak. muazzam ve pek müsrifane ceht ile. rahatı arar. bu cehtlerin yalnız biri kıymetlidir de ötekiler değildir.. itina ile sarıldıktan sonra artık onunla alâkamız yoktur. Ve hakikati hür ve müstakil bir fikir ile hiç durmadan araştırabiliriz. "Malik olunan iman. fedakârlığa inanmak. Fazilete.. kâinat. bütün kuvveti ile kollamak* tır.

4 — Rönan ve demokrasi RÖnan'a göre en önemli sosyal mesele. Yoksa kendilerine karşı isyan ederler. fikrî şaherserleri anlayıp yaratabilecek mi ? Yalnız maddî menfaatlere tapan bir cemiyet meydana gelirse ya. mukavemetten konuşmalıdır... elbet onlar bulundukları noktadan inmezler. ancak muvaffakiyetlerle değerlidir. ruhan aristokrat pek az insanlara nasip olur. diyor > . hayata tahammül edilir bir şey nazarı ile baktırmağa alıştırmalıdır. Fransada liberal imparatorluk Komün ve Cumhuriyet eski aristokrasinin son günlerini yaşamakta olduğunu göstermektedir. Halâsız ve pek mükemmel bîr fazilet. iyilik. „ Rönan. böylece. Herkesten bunu isteyemeyiz. Fakat eski gol ahlâkı. insanlarla iyilikten. • . müsamahadan. Kütlenin iktidar mevkiine gelmesi acaba medeniyet için bir tehlike olur mu ? İntizamsızlıklara ve bayağılıklara sebep olur mu ? diye düşünüyor. hayatı hoş görme ve ona hizmet edip yükseltmek iradesine malik olmadır. dereceli ahlâka razıdır.. Kütle.. cesaret. içtimaî ahlâkın en tehlikeli hatâsı: Huzuzatın toptan atılmasıdır. şen olma AUaha itimat kâfidir. . Isanin insanları affetmek için nefsini feda etmesinden bahsetmeni eli. bu kadaf yüksekliğini herkesten istemez. selâmete çıkmak için kütleye. — 149 — Yoksa insanlara kefaretten. hayatı tatlı ve arzu edilir bir hale sokmalıdır. güler yüzlülükten. şen olmadan. Bukadar yüksek ve asil bir zekâ ve seciyeye malik olanlara ne mutlu. Eğer insanların yaşamasını istiyorsak. Hayat ancak meyveleri ile. Öte dünyaya ait ümitler zail oldukça bu fani insanları... Müşterek nokta. kütlenin iktidar mevkiğine gelmesidir. Gol ahlâkına göre.

bu defa. Buna hacet kalmadı. Filhakika onu koğmuş ve yerine kendisi oturmuştu. Rönan bunda Şekspirin ( Bora ) eserindeki şahsiyetlerden istifade eder. hem silâhı hem tekniği bunlardan daha iyi kullanabilen bulunmıyacak bunlar. Caliban. < Bu bir katastorof mu ? — (L'Eau de Jouverce) de evet Prospero. Rönan. Fakat bu bedbinane görüşten sonra. (Caliban) ve ( L'Eau de Jouvece). (Celiban) da (Prospero) yeniden Milân dukası olunca Calibanm idare ettiği bir halk isyanını müteakip tahtını kaybediyor. iktidar mevkiinin. Amma Prospero eceli ile öldü. bundan korkmuş • îu. Bilâkis onu himaye etmek istiyor.. ( Ariel) in tekrar kullandığı eski feerik kıymetler. Bunların mutlak ve iyilikte en üst hükümranlığı. « Felsefî diyaloglar » eserinde. ancak itaat ve inkiyat ile mükellef alacaktır. Fakat artık ona karşı ne bir kini var ne de.. m butların ve kralların olduğuna inanmıyor.. Yani artık halk. Bunlar fikren o kadar yüksek olacaklar ki. idareyi âlimlerden mürekkep bir kurula verir. zamanında. güzelliğin ve hikmetin ne olduğunu daha iyi anladı.— 150 — Dahilî sava. aramalarında ve çalışmalarında serbest bırakılınca. hiddeti. Kütle. mesuliyet hissi altında înceleşerek iyi bir devlet adamı oldu. müstakbel sosyetede bunu önlemek için. bifâhare inkişaf yolunda olan demokrasiyi uygun görmeğe başlıyor. . Eeki efendisine neler borçlu olduğunu şimdi anlıyor. yine kendilerinin yaratacakları âtimane mekanizmalarda temin edilecek. Zekâsı açık. Rönan. hizmetlerinde yıldırımlar olan Olimpin ( yan Allah ) lan olacaklar. hiç tesir etmiyor. Bu tekâmül biribiri ardına çıkan iki dramında da görülür.

hayatın her safhasında ümid ve ülkü bulabilen anlayışlı ve akkitn bir nikbinliktir. zengin ve meşhur olan bu muharrir de. söz ile. Hattâ bazı cemiyetler teşekkül ederek Ruskin'in prcsiplerini yaşamağa özenenler bile görüldü. herkesten saygı gören. tatlılık ile nikbinlikten mürekkeptir. Bunlar onun kalbine şiddetli bir yumruk vurdu. muharrirlikte ve sanat münekkitliğinde çabucak ün aldı. Şimdi tasavvur edeceğimiz bir ahlâk prensibi yapmağa başladı. feleğin garip bir cilvesi olarak. Tolstoy gibi modern şehirlerdeki iççilerin sefaletini ve 1858 — 1871 seneleri arasındaki içtimaî hadiseleri gördü. Büyük servetini bu işe sarfettİ. Bununla beraber . Con Ruskin 1819 — 1900 Ruskin. Bundan sonra yazı ile. Fakat bunların ömürleri pek kısa oldu.. mağrur bir iradenin m ey vasidir. tecrübe ile olgunlaşarak ve hakîmleşerek ruhun mukadderatına emin bir bekçi olur. 5 — Netice Rönan'ın hikmeti: lyilikçi.— İ51 — Caliban. Halk kuvveti. Nikbinlik. para ile hayır müesseselerine yardım etti. Bu tatlılık ekseriya cesur. ArleHn velinimeti oluyor.

asla sadece teknikte kalmış değildir. bunu göstermektedir. kâinatın umumî ahengınden ilâhi bir plânın varlığına intikal meselesi eski bir fikirdir. . Şaheserlerde daima ahlâk! bir unsur görür. Ruskin. Sanatın vereceği ders hakkında en iyi tahlili. Dikkatli bir müşahade altında. V — Tabiat Hissi. Bütün büyük sanat eserler?. tenkitçilik ve tarihçilikte göstermiştir. Eğer bunlar dağınık ve parça parça okcak yerde. Rusodanberi. meselâ gözünkü gruplaştırılsa ve ehenkleştiriise kıymetli tablolar meydana gelir kî bundan meserret. bu yoldan olan rolünü. Kendi tabiri ile tabiat karşısında "gözleri kafasından fırlıyordu „. güzelliğe tapma da kolaydır. Çocukluğundan itibaren Ruskin tabiatın. güzelliklerine kar$ı çok hassas idi. ilhamlar alır: "Müşahededen elde edilecek derunî sevinç: Ebedî ve lâyefnadır. bunu tasvirlerindeki derinlik ve kat'iyct ile yeniler. hayret ve itminan doğar. safiyet ve âîicsnabane hislerin kaynağı idi.— 152 — Amerikarîa böyle bir şehir vardır ki halâ (Ruskin) adı taşımaktadır. hayatm gayesidir. ve sevinç . Hasselerimizin tevlit ettiği hazlar. hayatın en yüksek hazlarındandtr. • • Onun için tabiat : Büyük mürebbiye . Bunlar hayatın vasıtaları değil. 2 — Güzellik dini : Tabiatı peresttşten sonra. (Görmek) düşünmeğe başlamak demektir. belki.» Bu. Ruskin. Ruskinde pek kuvvetlidir. her şey bir mâna kazanır ve bundan insan. Fakat bir tablo veya statüyü överken. modern edebiyatta mühim bir yer tutmuş olan ( Tabiat hissi ). (Yedi lâmba) daki tahlilidir.

ancak doğru kalblerin ve asîi ruhların işidir. Samimiyetle tabiattan alınmış şekiller ve manzaralardır. hakikatten doğar. hakikî ve sade ahsnkten başka bir şey değildir. bir nizama iradî mutavaat olan hürriyet hissinin de mühim tesiri vardır. maddî ihtiras devri. çirkindir. dağlar. Yaşadığı devreye: makine devri. hafıza. Güzelliğin alâmeti: tezyinattı sadelik ve sadakattir. Bu şartlar. Hakikî güzellik : ovalar. denizlerdir. Fazla süslere bürünmüş olması değildir. Bir ağacın kuvvetle serpilmesi gibi. insanların çoğunun vaziyetleri. bunu herkes için istemesi ve bu yolda uğraşmasıdır. İkinci lâmba: Doğruluktur. Sanat. Güzellik • kuv' vetli. Tabiat. o demektir ki bununla ait is t. aldatıcı ve hayalî değildir. Yani yalancı lüksü. hürriyettir.n bir manzarası veya bir sanat esen karşısında hayran kalan bu bediiyatçı. Yani bir eserin vücude gelişinde hâtıra zenginliğinin ve duyuş tazeliğinin. sefilânedir. Bu türlü hürriyet. kendi kudretinden daha üst bir şey realize eder. Resimdeki kuvvet ve kudret. Tabiate perestiş hissinden ayrılmaz bir halde olan yüksek san'atı anlamak. serveti atmaktır. kuru ve biraz skolâstikçesinedir. insiyakî bir surette ahlâk kanunlarına uyarak yaşamak lâzımdır. 3 — İçtimaî mesele : Bu güzellik dininden yalmz bir avuç insan mı istifade edecek? — Ruskinin büyüklüğü. bayağılaşmış proletarya devri der. İngiliz zihniyeti aleyhindedir: . bu güzelliklerden istifade edecek gibi değildir.— 153 — Birinci lâmba: Fedakârlık lambasıdır. bayağıdır. Yalnız şunu hatırımızda tulahm ki: Güzel eserler yaratmak veya sadece bunları anlamak İçin. Artistin diğer üç lâmbası da : Hayat..

Fakat ikisini birden yapamazsınız. müraiyane ve şeytanetkârane senpati göstermez.birbirleriyle mücadsle ve kıtale sevketmez. Bu acı sözler. at* maz. hileli iflâslar ile kasalarını doldurmalarına göz yumarken veya Cinde topların tehdidi altında za vallı halka afyon satarak insanları zehirliyen katilleri fngilterede büyük arazi satın almasına müsaade ederken fakir bir çocuğu beş altı ceviz çaldı diye zindana. Büyük bir millet. bu bapta.- 154 — * Büyük bir millet. Burada Ruskin doktrininin en ütopik noktasına parmak basıyoruz. haris ve cani gördüğü ingiliz sosyetesine karşı isyan bayrağını kaldırmaktır. bir satırda kesen (Polonya katliâmı) bir adama (Rus çarına) sefir göndermez. Ve üstesine bir de. bu müeadelede hangi tarafın haklı olduğunu hiç düşünmiyerek . Modem sanayi. Büyük bir millet. Bu : müraî. kendi çocuklarının binlerce hattâ on binlercesini pamuğun fiati üzerine bir tesir yapacak mı diye. Tolstoyu hatırlatıyoruz. ingiliz cemiyetine çok fenalık yapmıştır. sermayedarlara haftada altı pens daha ziyade varidat getirecek diye. bange/lerin fakir tabakayı soyanların hile ile. İnsanlar makine gibi öyle dakikası dakikasına. Büyük bir millet: kızlarım erkek kardeşlerinin önünde kesen ve bütün gençlerini Beharın köy mezbehalanndaki kuzulardan daha sur'atle. itidale ve hikmete dönmektedir. fakir çocuklarını gübrelik sisleri içinde öldürmez. elifi elifine kat'iyetle ça- . «Bir insanı. siz ya bir alet veya bir insan yapabilirsiniz. 4 — Fazla makinecillk aleyhtarlığı Ruskin'e göre deva sadeliğe.

Taklidi ve herhangibir kopyeyi asla teşci etmeyin.. «Zafer tacı. Bu bulutlar siyah veya patlak olabilir.— 155 Iışmak için yara di İmiş tır. Kayaları salkım salkım çiçekleriyle. Çünkü bu hal ile beraber onda en yüksek bulutlar kadar yüksek başka bir halde doğar. Amma bu bulutların arkasından başka bir güneş doğacaktır . makine olmaz. vatandaşlarına şu tavsiyede bulunuyor : " Kafi zaruret olmadıkça. insan.. Çiçekleri kar yağmışa benzer... Eğer insanın parmaklarından bir çarkın dişleri gibi bir i. feyizlij ve hür bir sulh. Yabanî zeytin. boz . yabani zeytin gibi olmalıdır.. Milyonlarca amelenin eseretinc derin sebep . hiç kimseden itina görm eksizin. Eğer insanın elinden çıkan bir şeyin olmasını isteyince ve ona böyle makine katiyeti gibi telâkki etmekten vez geçince insan tembel ve mütereddit oluyorsa. başka bir tecelli zuhur edecektir. bunu yabanî zeytin dalı sembolünde pek güzel tasvir eder. Ne kadar uğraşsamz. büyür.. zafer tacı : Maşfniztn ve merkantilizm sebebile mihverinden çok uzaklaşmış olan hayatın gayesini gene tam mihverine getirerek söylemek istersek hayatın ereği şudur: Sevim* li. hakikaten (icad) olmayan bir şeyi imal etmeyin. 5 — Yabani zeytin. gene zararı yok. bu mihaniki ve seri iş meselesidir.. Ruskin. ve ölçü ve kollarından bir perkâr gibi daire çizmek beklerseniz o zaman o insanı evvelâ insanlıktan çıkarmak lâzım gelir. Bunun da ehemmiyeti yoktur.. büyük yeşil dallarile şenlen* dirmez. meğer ki büyük eseflerin hâtırasını muhafaza etmek için ola. Meyvesi de. Ruskin.

güzel ırmaklar. eserini böyle. En kuvvetli şairane eseri (Nibelung'in yüzüğü tetralojisi) dir. bir rüya ile bitiriyor. Açık ve temiz kalblüik. (Yabani zeytin tacı) Bu büyük artist. arzın güzel çiçekleri. Fakat unutmamalıdır ki o. musuki île halkı. budunu yükseltmek sevdasında idi. Rişar Vağner [1813 — 1883] 1813 de Lsyibziğde doğan Vağner. karşılıklı itimat ve aşk.— 156 — yaprakları ve düğümlü düğümlü daliarı arasında ufak tefektir. incdeşmiş basitliğe ve az çok ilerileraîş köylülüğe. Bunun . O. musiki debâsile ünlüdür. tantanasız ve tatlı bir hayat sembolüdür. varlık âleminin hududsuzluğu ve sırları bu hayatın ve dünya^ nın en büyük servetleridir. ve üstümüzdeki lâcivert gök. Güzel bir tesadüf. Kral. Ülküsü. altın devre donmekdir Bununla beraber Ruskin. tiyatro ile. Muhteşem değildir. başkalarını sulh ve sükûnet içinde görme. lüzumundan fazla sanayileşmenin zararlarım yük ek sesile ilân etmiştir. başkalarının acılarına ortak. olma. bütün bunlar. ona (Bayrot) da (ahlâk ve sanat mabedi) ni kurduracak parayı verdi. buna benzemelidir. İşte hayat. şatafatsız. Bütün insanlara da kalb ve tuhua hakikî hazinelerini yan! faziletin esasını teşkil eden beşeiî ve tabiî güzelliklerden istifadeyi tavsiye eder. onu (Bavyera) kralına dost yaptı. bütün güzel sanatlarla: Şiirle.

. insanın kibir ve hırs yüzünden boşanarak dünyaya saldırdığı gûndenberi her iyi şeyi yıkan birse» amet ve mePânettir.. Kendilerine verilen altın yüzüğün başında. Ve zaten zülüm ve cinayetlere sebeb olmağa devam etmektedir. Tıpkı Viktor Hügonun (Asırların efsanesi) nde yaptJğı gibi. Altının şeameti.— 157 — musiki örgüsü için Vağner. 8u yüzük (Nibelung) Ren kızlarından çalınıp getirilmiştir. insanı bozucudur. Mabutlar devlere (Valhalla) yüksek meskenini inşa ettirmek istediler. Bu hazineye tek başına sahip kalınca.. kullanıyor da değil. bunu yazarken eski iskandinav efsanelerinden istifade ile ona istediği gibi kendi düşünce ve duygularını vermiştir. Ahmak ve kısır bir malikiyet. Bununla beraber kaba saba bir tahlili yapılabilir. Vağner. pek vâzth değildir. Fakat bu altını. Bunun ihtirasındaki ahmaklık şu sözünde pek açık ifade etnoiştii: "Uyuyorum ve zenginim. Esas itibarile altin. Burada altın: Fena ihtiras. Ve Fahner. daha müthiş bir dragon oluyor. 1 — Altının şeamet ve melaneti: Bütün mukaddes efsanelerde olduğu gibi burada da başlangıç. iki dev kavgaya tutuşuyorlar.cı ve kaba bir hasislik. iki sebebten neşet ediyor: Mabutlarda büyük zülumkârhk. Eser. Ve İnşaat bedeli olmak üzere onlara (Altın yüzük) vermek istediler. herbangîbir yerde. malikimi. Fahnerde de kaba bir egoizm doğurtmasından. B J eserin felsefî kıymeti hakkında çok münakaşalar yapılmıştır. yııt. bunu daha iyi muhafaza ve müdafaa edebilmek üzere dev. kardeş Fasoliyi öldürüyor. yirmi seneden fazla çalışmıştır. . maddî ve fena muameleci kudreti temsil ediyor.

arkadaşlık hususunda. ancak. Hakikatte ise Vağner. Şöyie ki: Mabutların Valhallasi. bir çocuk gib (kendiliğinden) li. bu işler için hiç müsamaha edilmiyordu. Bu itibarla Mimenin sun'i mürailiği ile taban tabana zıttır. muvaffakiyete ezelden namzet bir kahraman kurtarabilir. Şunun üstüne parmağımızı iyi basalım ki şair. yanında kendine benziyen bir insanın. Eserdeki. renahk. Mimeye tercih eder. 2 — Kurtaricı kahraman. bir ruh kardeşinin bulunmamasından muztariptir. çocukluklarına tamamen maliktir. bununla baçka şey kastetmektedir. dünyanın içindedir. kaprislerine. İhtilâlciliği.O. 1848 ihtilâline iştirak etti. Ormanda da hayvanca bir istirahat içinde yaşamak istemiyor. diye nefyolunmuştur. ormanlara alışkın insanlar gibi har şeye yakındır.— 158 - Bazıları derler ki Vağ-ner. O devirde. Sigfrit. (Dresde) de Saksonya kralının kilise baş mugannisi olan Vağner. Bu delikanlı: Bir atlet gibi . hissî bir temayülden ibaretti. Dağda. Sigfrit. buna mübtezel bir mükemmeliyet portresi çizmiyor. gürbüz. ondan ruhan pek uzaktır*. aydan bile. Bizi fenalıktan. kahraman Sigfrit ile mabut Votan arasında farzolunan efsaneyi akrabalığı bir tarafa bırakalım. servet üzerine kurulmuş eski sosyeteyi. coşkun bîr yarahhşın sağiamiiklaaına. Fafner de: Doymaz hırslarile dimağ ve kalbleri kararıp keselerini doldurmaktan başka bir şey düşünmeyen burjuvaziyi temsil eder. . bize Mime tarafından — Fafnerden altın yüzüğü zorla aldırmak maksadiy[e — bir ormanda büyütülmekte olarak takdim ediliyor: Kuvvet ve kudretini. gençlik kaynağından ve iptidaî devrin hür usaresinden alan temiz ve kuvvetli bir genç. politika cereyanlarına filen karışmış değildir. Mime.

Yüzen balıklar gibi sevinçli. ruhunun açılıp kuvvetlenmesi ve engin hisler içine dalması lâzımdır. Ormanın ta ortalarında. Niçin ölmüş? Bütün insanların analarr. geyiklerin karacaların gözleri gibi parlak imiştir. homurdanarak beni dinlemeğe başladı. ağaçların hışıltısı arasında kaybolmuş Siğfriti tasvir eder. bir şimal Herkülü olabilmesi için: Devleri öldürmesi. Bunun için (tabiatle kaynaşma) şarttır. şimdi gülüyor. Ormanda esen rüzgâr kadar hürrüm.. uzaklarda. Sen. senden daha iyi idi. benimki gibi.. zincire vurulmuş masumları kurtarması.... Karşımda oiman türkü çağırıyor. istikbal için pek vâdh görünüyor. Bu teshir eden-güzellik karşısında.. anasının hayali gözünün önünden gitmiyor. Fakat bu bile. Ah anam! Anamın simasını gözüm önüne nasıl getireyim? Ah getiremiyorum.— 159 — Sig-frit: "Senden deha iyi bir arkadaş anyacağım.. Beni tutan hiç bir şey yok. yanıma iyi bir arkadaş gelip oturur mu diye. yok yok bunlarınkinden de güzeldir. Ben hürrûm ve bunu yapabilirim. Belki daha iyi başka birini de bulabilirdim. (Ormanın mırıltıları) senfonisi. düdüğümü öttürdüm. Şüphesiz ki açık renk ve parlak gözleri. Benim yurdum. nereye istersem gidebiliirim. Fakat bunun*. Bu (panteistik) hayaller. yalnız şimdi bu serin ormanı seviyorum. 3 — Tabiatle kaynaşma Bu muhteşem vahşicik bize. ispinoz kuşu gibi hür. iz t irap içinde beni dünyaya getirmiş ve hemen ölmüş.. "Ormandan çıkıp kaçmak ve buraya bir daha hiç dönmemek. günün güzelliği bana. "Ben. Vağner bunu müzikden bekler. onda. az gizli kalmış her şeyi nasıl uyandırdığını gösterir. oğullarını dünyaya getirmek ıztirabından ölecek mi? . sen benim babam değilsin. Balkandan bir ayı çıktı geldi.

„ Buna karşı Sigfrit şöyle diyor: "Filhakika bu. korkunun ne olduğunu bilmez. zekâsıda bambaşka oluyor.. kalbi göğsünden dışarı fırlayacak gibi çarpar.. Dragonun ini yanma sokuldu. Bu sayededir ki sonra. Sigfriti korkutmak şöyle dursun onunla çocukça istihza etmeğe ve gülmeğe başladı. Ah. Bu dehşet. ormanın içinde. bu titreme. anamı göreydirn. „ Mime. fevkalâde birşey olur. " O ..: Bu dağ gibi büyüklüğü ve çirkinliği. onu da bir kılıçta yere serdi. "Ormanda uz klarda her şey sallanırken.hayet Sigfrit Dragonun kaibine. anamı göreydim. öten bir kuş vasıtasıle haberdar oldu. Bu pervasız cesaretin sembolü: Sigfrit'in kendi döktüğü (Nothunğ)kılıcıdır ki ilk işi Fafneri yok etmek olmuştur. Hamle hamleye giriştiler. kuşların dillerinden bile anlamağa başlıyor. Fakat bunu duyan kalbim gene demir gibi.— 160 — Aman ne actklı şey.. . „ Ormanın hışıltsile. Fakat onun bu niyetinden. mırıldarken. Haniya?.. Şigfritte gayri meş'ur bir cesaret var. oralardan geçen bir vahşi homurdanırken. bu karma karış olma: Bsn bunları tatmak isterim. kavga kızıştı.. Sigfril'in kalbinde doğan bu kuvvetli hislerle. onu orman içinde korkutmak istedi. Sigfrit. Düdük sesini müteakip Dragon ininden çıkt. her şey vız vız vızıldarken. N. Mimenin suikast teşebbüsünden kendini kurtarıyor. Mimenin teşvikile Sigfrit. etrafında herşey hareket ederhen insanın azaları titremeğe baslar hasseleri karma karış oiur başı dönmeğe başlar.. kılıcını Tam bu sırada Mime de Sigfriîi öldürerek mei'un yüzüğe tek başına sahip olmak istiyor.

. (Brnnhilde) attık mabudlardevrinfr.— 161 — 5 — Pervasız cesaret Şimdi Sigfrit. altın yüzüğe sahip. şimdilik kahramanlık ve kurtarıcılık seciye» sini tamamen muhafaza etmektedir.. Filhakika o cltmdan ve hazineden nefret ediyor. ebedî uykuya daldırarak hapsetmiş. sevinç te bir titreme ile bitiyor. sinin son kısmında onu da bu akıbete düşürüyor. "Tetraloji. Bir kuşun sesine meftun olup onun ardından. Ben ancak senin için uyanacaktım! Ey Sigfrit. ormandan çıkıp gidiyor.. uzaklarda bir kayanın dibine varıyor. Bünhilde: "Ey kahraman çccuV. ve katfolunan (Sigfrite) e yas havas! çalıyor. ey ulvî çocuk. buraya — başka sebeblerle — kızı Brünhildeyi. ey mabutların parlak ihtişamı! Ey ebedî ırk ! Daima sevinç içinde yaşa 1 F. kendi gururları yüzünden.. Sigfrit' "Nur içinde yatsın beni doğuran ana: Mnkaddes ve var olsun beni besliyen toprak ! Çünkü benim sevincimi gören şu gözleri gördüm!. Bu da kendinden evvelkiler gibi ayni mel'anete düşecek mi? Va £r.. Kayanın dört çevresinden tıhsımlı ateşi geçen kahraman. Nihayet bu. 11 . "Nur içinde yatsın seni doğuran ana: Mukaddes ve var olsun seni besleyen toprak] Yalnız senin gözlerinin beni görmeğe hakkı vard 1 . ey muhteşem seferlerin gayri meş'ur hazinesi ! Ben. Votaı?. kapandığı. seni tebessüm ederek sevmeliyim! Valhal'in parlak devrinden daha parlak devirler aç! Hoşça ka!. Brünhilde. mabudeyi uykusundan uyandırmış* İşte o zaman ikisinin de kalbinden bir zafer sevinci ve aşk tajm ş. Sigfrit! Uyarıcı bahtiyar kahraman! Seni ne kadar sevdiğimi eğer hileydin.cr. Fakat Sigfrit. ve yeni bir insaniyet devrinin — hür ve cesur Sigfrit nesli devrinin — başladığını ilân ediyor..

orman bahan. Her şeyim onundur. göz yaşlarile inşa edilmiş Tiraninin timsali ve kibir abidesidir. köylü centilmen. Sigfrit'in yıldızı parlıyor. taze ve ilk enerji ile dolu. Kanlarla sulanmış hazine* lerden kısır ve hayvanı zevk ve istifadedir. Tolstoy [1828 —1910] Zengin bir kont. ünlü muharrir olan Leon Tolstoy «1828 — 1910» . benim için. insanların çoğunun mahkûm olduğu yoksulluk acısını düşünerek ve insanlarda görerek pek müteessir oldu. Fafner: Hayvan! ihtiras.ömrünün son yarısında. Sigfrit: Yeni hayat. 6 — Netice Pek mufassal olan Tetrolcjiden yalnız şu birkaç sembolü olsun hatırımızda tutalım: Mabudların Valhaliası: Başkalarını ezme sarhoşluğunun ifadesi. Bu saat. Tabi! saf ve sadelik ile lirik ateşin zaferidir. zabit. . derin ve yüksek aşkım. kalemini bu adaletsizliğe karşı şiddetle kullanmağa ve yegâne selâmet yolu gördüğü kendi doktrinini yaymağa başladı.— 162 — Karanlık uçurumlardan (tnabudların kara püskülü) gölgesi yükseliyor. Bu duygudan sonra. hep onundur. onun ruhu altındayım. mütebessim ölümüm hep.

vaki olan sükûtu ile. bilhassa "fvan lllıtch'in ölümü. bir kaza neticesinde başına gelen uzun veisdıraplı bir hastalıktan sonra ölmek üzeredir. Egoistlikten mütevellit bir cehalet neticesinde bunu şimdiye kadar öğreneme diğinden. Adamım. idrakinde anî şimşek çakmalar. monoton. Zengin bir memur.. Ölüm döşeğinde bütün mazisini.. kısır ve hattâ fena olan şeyleri normal görmek. kendisini bu işi tasvip eder mevkide görmek ile kendini itham etli. veya dıştan kuvvetli bir darbe iledir ki itiyadın pençesinden yakasını kurtarıp hakikî sefaletini idrak edebilir. Tolstoyu uyandıran darbe.— 163 — 1 Kendimize karşı samimiyet Tamamen temiz bir hayatın ilk çattı: Her günkü hayatın dışına ait sun'îiiklerini kabul etmekten mütevellit fenalıkları apaçuc anlamaktır. insanların ıstıraplarını çoğalttığına kanidir. Tolstoyun böyle vicdan şahlanmaları. kendi özüle büyük bir mücadele. adî bir şey. müraî. eserinde çoktur. Buradan dönüşte yeis ve dehşete düştü. boş ve egoist bir ömür sürmeği. 1884 te Moskovanın fakir bir mahallesini dolaşırken vaki olmuştur. bu gece düşündüğü şu fi- . Mazisi böyle gözünün önüne gelince ona bir sıkıntı basıyor. şerit gibi. "Bu manevî ıstırap ona. modern cemiyetlerin fenalaştığına. mühim bir burjuva olan Ivan. tasan. bo zulduğuna. Bütün hatâların kaynağı şudur: Boş. gözünün önünden geçiriyor: İyi ve faydalı hiçbir şey yapmadığına kani oluyor. iyi ve faziletli gösterir. diye gezmiş. amma sadece kesesini doldurmağı düşünmüş. İtiyat o kadar kuvvetlidir ki: Bize. Rusonun izinden yürüyen Tolstoy.. mütebeddil.

. Fakat bir an evvel düşündü ki bu bir hakikat olabilir. Kendini. sonra refikasını. kızını doktoru görünce... monden şeylere alâkast neye yarardı? Birden bire bunlara arkasını döndü..gördü. Memuriyetîndeki hizmetleri.. İnsanlar beşer tarihinin cinayetlerle dolu olduğunu gö rüıler.— 164 — kirden geliyordu: Eğer benim bütün hayatım «olması lâzım geldiği gibi yani iyi» olmazsa benim halim ne olur? İlk evvel: Hayır. içinde bulunan adi vaziyet He memnun olmağı Tohtoyun eseri kadar sarsan hiç bir eser yoktur. grup halinde olunca. ve bütün hayatı boyunca bunları acı acı hatırlad'. der. Bu isyan zamanları bunları çabucak dağıtsa da hayatının en kıymetli zamanlarıyle. diyordu. Nadir de olsa bazen. demesiyle hepsinin de böyle demesi. Artek tamamen anladı ki şimdiye kadar geçen hayatı. 2 — içtimaî valan: Behemehal kurtulmak . Ahlâkî rehaveti. Bu halde şimdi ilk vazife: Kendini ve etrafını tetkik etmek ve olmaklığımız lâzım geldiği gayet vâzih bir fikir edinmektir. onlarda -sanki aynada gibi. müthiş ve muazzam bir yalandan ibaretmiş. ona benzer şeyleri kendi zamanlarında görünce hiç ses çıkarmazlar. Sabahleyin hizmetçisini.. ve tasdik ederler. hayat böyle değildir. bunların her hareketi ve her sözü o gece kendisine zahir olan hakikati. aiie hayatını tanzim!. kat'iyetle tasdik ettird'. bir şeyi sadece ekseriyetin iyidir. Tolstoy Çarların zuîmunun tevlit ettiği bu safsataya karşı «Nıkola Pa!kin> eserinde ateşler püskürür: . mecburiyetinde içtimaî yalan nedh? olduğumuz — "İnsanlar. Fakat onlan. yüksek sosyeteye karşı duyduğu isyanları hatırladı..

bunların çoluk çocukları da açlıktan ölüyorlar. bugünkülerin canlılığı ve hissizliği karşısında. her zaman böyle olmuştun Bizde de böyle olacaktır. bizim böbürlendiğimiz. Başkalarına yardım ve cömertlik ile mûterafik değilse. onu aforozlamiştır. insanlar. İsanın "Sağ yanağına bir tokat vurana.. fakat biz görmüyoruy.. san'at ve ilim. Tolstoy'a göre manevî varlığımızı. Yanliz Tolstoy.. sözünün kayıtsız ve şartsız taraftandır.ğın formalitelerine düşmandır. 3 — Ahlâk ne? Hastalığı böylece tesbit ettikten soma bunun devası — Deva.. Bütün bu korkunç manzaralar. cemiyet için yaşamağa sarılmaktır. Tıp* ki dedelerimizin de kendi zamanlarındaki çirkinlikleri görmedikleri gibi. sol yanağınl da çevir!. Bizim zamanımızda da mazinin çirkinlikleri var. can çekişiyor. böyle samimi ve sağlam ahlâk üzerine kurarak hakikî «yeniden doğma» . sadece ahlâkîdir. Hiristiyanl. müstakbel nesilleri. Üç yüz bin adam. öyle ise asıl temel iş: Kalbimizi temizlemektir. .- 165 - "Ayni çirkin şeyler var. Milyonlarca adam fabrikalar esaretinde. birer mefsedet ve egoizm vasıtasından başka bir şey değildir. Tolstoya göre. deiin hayrete düşürecektir. Bunun için Rus kilisesi. 4 — Din Tolstoy. Dört el ile içtimaî ahlâka. Yaptığımız hatâlara karşı biz de köileştik. despotların zulmünü normal telâkki ve kendi kendilerini aldatmakta devam ettikleri müddetçe ilimlerin ve müesseselerin ilerlemesinin hiç kıymet ve ehemmiyeti yoktur. 5 — Yeni hayat . Bu. zindanlara atılmış. bedenen ve ruban mahvolmaktadır.

iki şey doğuyor: Biri beşerin adaletinin şekli. içkiye düşkündür ve cemiyet onu. büyük bir şahsiyet olup. Bu sırada mahkemeye her türlü fenalıkları yapmış ve nihayet katil ile itham edilmiş bir kadın geliyor. içinden atmıştır. zindanlarda arayıp bularak izdivaç teklif ediyor. Fakat bütün bu çalışmaları neticesinde «yeni hayat» a götüren <Bâsü badelmevt» i hissettikçe temel ahlâk kanunlarım daha kuvvetle anlamağa başlıyor: Her mahlûku candan sevmek. Mahkûm olan kadın Sibirya zindanlarına sevkedlliyor. Ve hatâsını tamir etmeği arıyor. Kont için bu. Diğeri.— 166 — mizı temin etmek lâzımdır. yakıcı samimiyetli. 6 — Netice: Tolstoy. uzun bir tecrübe ve uğraş• ma oluyor. O kadın ki cahildir. kendini zararlı bir kadının hizmetine hasretmek üzere hepsini terkediyor. Moskovada jürüiğe seçiliyor. Halbuki o. nedamet ateşleri içine düşüyor. fenalıktan daima çekinmek. hüküm giyen bu kadın evvelce ailesinin hizmetçisi idi. trajik şefkatli. içtimaî yalanlara karşı en gür bağıran. Normal düşütçe. sathî. Koğdu. Hem vaktile patronu oluşundan hem de şimdi hâkim mevkiinde bulunuşundan kendini bu mesele karşısında iki kat mes'ul sayıyordu.Bâsü badelmevt» inde bunu tasvir eder. müthiş. Eserin kahramanı olan «Nekuldof». bu hadiseyi tamamen tabiî bulur. Son romanı olan «Resurrection. Böylece onu sefalete attı. Nekuldofun kalbine. iyiliğe karşı . Kadını. Ruso gibi. Sibiryaya onunla gideceğini beyan ediyor. Zengin ve münevver olan bu kont. çirkindir. egoist bir içtimaî nizamı idameye sky olup vicdanı tatmin etmediği ve bunun nefrete şayan bir komedi olduğu.

İtalya Münihte dolaştı. dram şiirleriyle ûn kazanmazdan evvel. Ibsen de beşer hürriyetinden pek yüksek neticeler bekler. Edebiyatta romantizme saliktir. Bu nevi ahlâka düşman olan Ibsenin. Ibsene göte cemiyetlerin yarattığı ahlâk birtakım (batıla • prejüje) lerden ve hakikatte ahlâkî bir kıymeti ol* mayıp itiyatlardan doğan hal ve hareket kaidelerinden ibarettir. Norveç. Ibsen [1828 — 1936] 1828 de doğan Nerveçli Ibsen. nihayet hâkîk! ahlâkı bulmasını tasvir eden dramları pek kuvvetlidir.— 167 — eşsiz ihtiraslı bir ahlâkçıdır. Donmuş ve tembel ruhları hareket ve hararete getirmek için haykırır. Bunda ötedenberi gelmiş işleri yapmakla insan kendim faziletli ve iyi zanneder. gider. ferdin böyle basma kalıp ahlâka karşı isyan ederek. miskin ve felce uğratan şeylerin tamamen zıddıdır. ve gittikçe gereneğin içine saplanır. Eserleri ahlâkîdir. Sesi 19 uncu asrın en kuvvetli ve keskin ahiâk mayası ve samimiyete davet edicfsidir. Hürriyet deyirce anladığı şey: içtimaî konvansiyonun dar. Bu . 1 — Hürriyet : Büyük romantiklerden Hügo ve Misele gibi. çok fakirlik çekti.

tek başına kalmak pahasına da olsa itaat etmektir. tıpkı c m s z bebeklerin varlığı gibi. Ibsen.. bir kere de kapısında < Burad? herkes. olan mahlûkların yanına. Bu ruhî haleti.. Ibsen bu eserinde gösterir ki İnsanın . kendi içine kapanır! > yazılı bir tımarhaneye götürür. karısının ruhunda bir is/an patlıyor. " Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin! ? mısraını şiar edinmektir. Yoksa insanı bozmak ve ahlâksızlık yapmak değildir. bu eserinde bizi bir kere yer altında yaşayan ve şiarları < Yalnız kendini kayır! . Evinin içinde hayat..— 168 — bapta ve cesaret: herkesle beraber (Çarşambadır Çar samba) demlyerek. en iyi temsil eden eseri «Bebenin evi> adlı dramıdır. Bir mesele hakkında nasıl düşüneceği evvelden belli.. ve zannediyor ki vazifesi: bu zindandan kurtularak daha ziyade hareret ve hamle ile yaşamaktır. tamamen basma kalıp ve batıl fikirlerle yoğrulmuş âdi bir insan. Eserin başlıca şahsiyetleri (Helver ) ile karısı (Nora) dır. (Per Gynt). tamamen monoton. kendisini bütün arzu ve ihtiraslara kaptırmış bir egoisttir. Buna dair en güzel piyes: (Per Gynt) tir.. Bu vaziyet karşısında. ancak kendi kalbinin derinliklerin* den kendiliğinden gelen hissiyata . Fert için hürriyet isteyişi ferdin büyük işler meydana getirmesi içindir. Bu adam. 2 — Ferdiyetçiliğin hudutları: Ibsenin bu hürriyetçiliğine bakıp ta insanı tamamen serbest bıraktığını ve intizamsız bir hürriyet ve anarşiye teşvik ettiğini zannetmiyelim. Bunun için başlıca iki şart lâzımdır: Birincisi. bir fıçı gibi. madd! ve dar egoizmi kırmak..

Çok zarif ruhları. hayvanlığa inmesi demektir. henüz daha kanatları tüylenmemiş olanları uçurmak istemişti. Her türlü kibir gururlara sayısız can sıkıntılarına sebep olan (atnour propre — izzet-i nefis) ile. bir çok ihtilalar olacaktır. (Vahşi Ördek) eseri bunu temsil eder. halk düşmanı na* zariyle bakar. hakikate ulaşa bilir. " siz benim gibi yükselin! „ dememelidir. halk aşıklarına. nura tahammül edebilmek üzere birdenbire ve en kuvvetle tenvire çalışmak. ikinci şart şudur: Ammenin kanaatları üstüne çtk mı ş olan ferdiyetçi. bilâkis insanlıktan vazgeçerek. dolgan ve ahenkli bir insan hayatı yaşamak değil. Bunun faydasi olmaz. Bazen halk. Hakikî ferdiyetçi. . Sebebi. Maddi ve kaba huzuzata kat'iyyen gönlü akmaz. kütle maalesef soğuktur. her şeyden ruh kuvveti. ayni dersi yenilemiştir. Kütle ile yüksek şahsiyetler arasında bu noktadan. Kütlenin kabul ettiği akideleri ve düzeltmek ve ve insanları gittikçe yanlış yoldan kurtarmak istfyenlere karşı. ruhan derlenip toplanarak iç sükûnetine kavuşmağa sevkeden (amour de soi — kendine sevgi ve saygı) arasındaki zıddiyeti Jan Jak Ruso tamamen göstermişti. henüz bir batılalardan siikinemiyen lere otoritesini kullanarak. Ibsen. Hsr fert ancak mufaza ve irade kuvveti iledir ki. hislerde sebat ve iç sükûneti ister. onları tamamen kaybetmek ve ıstıraba düşürmek demektir. Ibsenin kahramanlarından biri olan (Brand ) .— 169 — zevke tabiî kaprislerine bi/akması. nefsine halcim olma. Yoksa bu dışarıdan herhangibir nas (döğme) veya kanun ile verilemez. zekâ ve iradesinin kuvvetine rağmen muvaffak olamadı. akdye ve seciye ferdiyetçidir ki.

en sönük renklerle tasvir edilmiştir. bu zavallı sürüyü bu sefil ve acıklı vaziyette tutmak için onları itiyat ve akideleri içinde hapsetmekten başka hiçbir şey düşünmüyor. kıskançlığa kurban gitmek üzeredirler. en benzer surette. bunun üstüne Tanrı ne isterse yazar» . Burada harap bir köyün evleri falegierin gölgesine sıkışmıştır. bir alev gibi beliriyor. politikanın adiliği ve darlığı tesirile yazılmıştır. Yeni gelen Pastur Brand. açlığa. Bîr tunç levha olmak. hasisliğe. Onun istediği kahramanın portresini. Her şey dökülüp saçıldığı perişan olduğu halde o bütündür. tek başına ulaşabilmek. Başlarına geçmiş olan mahdut kafalı adam köy ağası. kendi ulaştığı yüksek noktaya kütleyi maharetle çekmeği bilmek: fşte Ibsenin aradığı kahraman. burada boğucu ve hüzünlü bir peyizaj ile yerini değiştirmiştir: Buzlu sisler arasında kaybolmuş bir Norveç fiyort1]'. yaşatan da iradedir. Küçüklerde de büyüklerde de aynidir. bu durgun muhitte. can ve gönüllerimizi birleştirerek temizleme işine baş vuralım. 1864 Slesvİg muharebesinden sonra.— 170 — 3 — İrade kahramanı Hakikate. Bu dram. Büyük işlere şahlanıyor. yalanı susturalım ve genç bir arslan olan iradeyi uyandıralım. (Bebek evi) zindanı. Çelik bir iradesi var. Herkes için tek bir gaye vardır. geliniz bana! ruhlarımızı bîrbirne dayıyarak. belki (Brand) eserinde görürüz. kararsızlığı alaşağı edelim. icabında. Bunda alelade hayat. egoizm tuzağına düşmemek. bütün ruhları tutuşturabilecek. Nursuz bir hayat yaşamaktan nefret ediyor: «İnsanı hür kılan da. kahramanca hare* ketlere susamış bir adam. Ey benim doğduğum bu derelerde güç bir hayat yaşıyan insanlar. Burada yaşıyan fakir balıkçılar.

. köy ağası arkalarından yetişiyor: "Koşun. diyor.. dirik. kendini dinleyen insanları. bir avalanş altında öiüp kalıyor. yol biraz güçleşir güçleşmez kütlede cesaretsizlik ve mırıldanma başlıyor. kendisini taklit etmesini istedi. Hasılı Brandın hayatı yüksek bir manevî inkilâp yapmak teşebbüslerîle dolu. her günkü maddî ihtiyaçlarının ardından koşmağa başlıyorlar. Biraz daha ilerleyip yorulunca. söyliyorlar. fatihlerin idi: Maddî ve askeiî kuvvete . tik hükümranlık. Fakat çürük bir niyet. beşeriyetin daha şerefli devresi geleceğine bir (üçüncü hükümranlığa) inanır. Ha bire gayret. Brand düaünöyör ki ruhları uyandırmak için hal ve harekette çok sağlam olmak lâzımdır.. Kütle. Yalnız bunu pek mübhem tasvir etmiştir. mükemmel bir (adam) olmağı bildi. dar ve maddeci kiliseden kurtararak onları ebedi.. 4 — Üçüncü hükümranlık: Bununla beraber ibsenin son sözü bedbinane değildir.— 171 Brand. fakat imkânı olmıyan bir şahlanma istemesiyle kendini mahvetti: Bütün kütlenin. evvelâ orun ardından gitmeğe niyetlenmiş görünüyor. Brand. cesur ve temiz adam yapmak istiyor. öyle hareket ediyor. O. dar ve miskin akidelerinden. Tek başına kalan Brand.. Fiyordun sert iklimine dayanamıyacağını doktorlar. Amma sonra ıstırap ve fedakârlık devresi geliyor. o vazifesinin başından ayrılıp gitmeği reddediyor ve çocuğunu kurban veriyor. Hasta düsen çocuğunun. Büyük romantik şairler gibi lbsen de. sürüler ile balık geldi!. Muhit. ölüm döşeğinde olan anasını hasisliğinden vazgeçmediği için ziyarete gitmiyor. Kütle tepeden koşa koşa iniyor.. yüksek ahlâkî hakikatlere taptırmak (şiir Iisanıle. lâkin sonu muvaffakiyetsizlik. insanları.. evvelâ kendini iyi karşılıyor. Yola dizilip tepeye doğru çıkmağa başlayınca. en yüce tepelere çıkarmak) istiyor.

Tanıma ağacı. (Apotre — Havari) lerîn idi. Onlarda işte bundan muvaffak olamadı. daha doğrusu bunların en iyileri. içleri ne ise dışları da öyle olmağı aramalılar. kimseye boyun eğmemeyi bilen. haz ve meserreti. Çünkü. . derunî hürriyet hissini tam bir surette inkişaf ettirme» liler. Ancak bu suretledir ki hakikî insaniyeti yaratabileceklerdir. diyor. hîr zaman her yerde vicdanlarının iyi ve doğru dediği şeyi istemeli ve bu adalet hissine göre hareket etmeği bilmeliler.- 172 - dayanıyordu. ve sonra beşeriyeti düşürdü. Bu ikisinin birleşmesinden yalnız ferdî değil saadet ve bahtiyarlık ta doğar. Her iki nevi de tek basma hâkim olunca bizi gaflette bırakır. maddî realiteler mi? Yoksa sadece: Saadeti felâketlerle çarpışmakta bulan ve kendi kendine kâfi gelmeği. Ibsenin şairane teşbihlerini. mert ve ahenkli bir ruha malikiyet mi? Bunu pek iyi seçemedik. Yalnız ıstırap İse kansızlaştırır. Bugünün insanları. kinci hükümranlık. Bu büyük ülküyü kim reaüze edecsk? lbsen: "Tanıma ağacı ile salip ağacının birleşmesi. Kalplerde ve ruhlardı derin bir İtaat itiyadı bıraktı.. salip ağacı ise ıstırap ve fedakârlığı temsil ediyor. kahramanlık Burada Ibsenin kastettiği saadet. kal1 i ifadelerle tercemeye imkân yok. Bunnnla lbsen belki şunu demek istiyor: tasanın kalbinde kibir ve haz hüküm sürerse insanı bozar. Amma memzuç olurlarsa en dolgun bir hayat yaşamış oluruz: O zaman ruh alevlenir ve enerji uyanır. Bunlar hal ve hareketletile takdire değer insanlardı amma bunlar unuttular ki iradelerin kuvvetlenmesi ve ilerilemesi. kuvvet. ferdin kendi içinden gelmelidir: haricî bir iknadan değil.

Ve bütün insaniyeti temsil ve ona hizmet edeceklerdir. I§ci şâir ve muharrirdir. Ibsenin kahramanı ise ne baştır. Vilyam Moris ( 1834 1899 ) Vilyam Morİ5. Rahipliğe girecekti: vazgeçti. âlicenabane faliyetlf. Kollej ve üniversitede iyi tahsil etti. ateşli nikbinliği ile dikkate şayandır. fikren müstakildir. Biihassa (Ruskin) in tesiri aifrnda kaldî. ( Rosetti) gibi şairler : ( Burn e j o v e s ) gibi ressamlarla dostluğu varch. hakikatte ferdiyetçi değildirler. İçtimaî yalanlar arasında temiz ve gürbüz bir kuvvet ve (ferdî yükselme) imkânının canlı bir hücceti şeklinde yükselir. Vaziyetterinde ve tiklilerinde tamamen samimîdir. ve bunun başlıca fikir- . Şairliğe döndü. Çünkü kahramanları. ne hizmet edicidir. 1 — Hayatı ve eseri 1834 te orta halli bir aileden dünyaya geldi. örnek ve yüksek bir insan olmuştur. kendi kalplerine doğan vazifeye misyoner varlıklarını vakfedeceklerdir. Ülküsünü realize etmcsile.— 173 — 5 — Netice: Fransız romantikleri. fçi ne ise dışı o OIÎ çaktır. fıtıî mevhibelerin tenevvüu.

Bütüı bu işleri yanında. Heyecanlı ve genç ruhlu bir adamdı. dıvar resimleri. Bu işlerle beraber eserler de yazıyordu. Şiirler ve hikâyeler yazmakla beraber resme ve yağlı boyaya da çalışıyordu. insan için en büyük bedbahtlık: sevmeği işi yapmak mecburiyetinde kalmaktır. Böylece.— 174 — lerini. ve müstakil bir hayattan sonra 1899 da öldü. benimsedi. kitabettik yapmağa özendi. Ona en ziyade nüfuz edenlerden biri (Moris) tir. ve ( Kelmscott) da bir matbaa ve bir de kitabçı dükkânı açtı. Buna ilâç olmak üzere sosyalist doktrinlerin . sidir. Moris tarafındın tekrar basılan bir eser de ( Toris Mor) un " Ütopi. halı ressamlığı ve saire yapılıyordu. kitabını yazdı ki bununla ütopistler sırasına girdi.. Renkli camlar. " Sevinç ile yapılım* yan herhangibir iş. 2 — içtimaî mesele ve sanat Sanat ve güzellik ahlâkının ne olduğunu (Ruskîn) de görmüştük. Buna biraz sonra ('•kırmızı ev) denildi. iş. Bu mesele. < Kırmızı ev > büyük muvaffekiyet kazandı. 1891 de „ Hiç bir yer. Halbuki bu hal Makinecilik ve seri hayatına girdiğinden itibaren her yerde hemen bir kaide gibi oldu. yapılmağa değer bir iş değildir. Burada evlerin ve resmî binaların tezyin işlerile uğraşıyordu. 10 uncu asn işgal eden en mühim meselelerden biridir. Bir kaç arkadaşı ile beraber bir (tezyini sanatlar) evi açtı. Moris te şuna kanidir k>. Ostadı Ruskin gibi.. Uzun. bir kölelik ve alçaltıcı bir şey oldu. Teknik o kadar ilerledi ki işçiyi. çalışkan. fabrika larin . konferans vermeğe ve halk terbiyesi için çalışmağa da vakit bulabiliyordu. insanların uzaklaştırıcı çirkin ve karanlık nokta* lanna attı. bundan cesaret alarak. Moris. Basacağı kitapların tipoğrafini ve resimlerini kendi yapıyordu. ihtirasla. çok ün kazandı.

Fakat el sanatları yaptıkları şeyler de amelî ve kullanılan peyler olmalıdır. Bu da encak en mütevazi işin de artistik bir surette yapılması ile mümkündür. eğlence değil. demokratlaştırılmış olur. Sanat. bü - . Bunun içindir ki meslek! ter* biyeye ve bilhassa resme çok ehemmiyet verir. bu suretle aristokrasiye münhasır kalmaktan kurtulur. mahirânebir iş ile meydana gelebilecek gayet ucuz bir şey üzsrine yapılacak şekil kaim olmalıdır. yeniden bir sevinç kaynağı yapmaktır. güzelliğin az çok bir ifadesi olur. Moris'in öne sür* düğü fikir: işi. bir işi zevk duyarak yaparsa onda şahsî bir tam g ası olur. bütün içtimaî meselelerin bununla halledilip biteceğini zannediyor değildi.— 175 — öne sürdüğü şey: menfaatin ilgasıdır. Nihayet İngiliz sosyalist partisine girdi. Ruskinden soma Moriste: < Sanat. > Diyor. kıymetli kumaş ve saire gibi maddî lükslerin yerine. O zaman tngilterede bunu yapmak. Herkes. ve o iş. inci. İçtimaî sanat. „ yok etmektedir. hayat verici bir Hümanizmin vasıtası olacaktır. Buna varabilmek için artist ite el sanatları sahihleri arasındaki duvarı kaldırmak lâzımdır. Böyle olduğundan itibaren sanat eserlerin müşterileri çoğalır ve eJ işlerine ve sanatlarına güzellik girer. Sanat. sanattan istifade edebilir. halk sanat. ve yükseltici. sulh ve saadetin kaynağı. hakkını almış olur. ucuzca. Morise göre her sanatın. Altın. Moris. işine karşı insanın duyduğu zevkten ibarettir. muesır bir muharriri şu formülünü : " iş bu. zevk ve zekâ ile yapılma ğa müsait bir yeri vardır. İnsan. Ve bu sayede amele de.

ve hazinliğînden canı sıkılıyor. Morisindir: «Tasalı insanlar arasında çabuk ihtiyarlanır. . ziya ve güzellik muhiti olacakar. Bu realiteden. Açık gökte güneşin tatlı ve ilik bir harareti ile insanın içi neşe ile doluyor. hararetli ve mübhem geçmiş. Çünkü ev işi. Bunlar bir filozofun mülâhazaları değil bir artistin rüyasidir. Bu «misafirler evi» rsde. müstakbel sosyeteye aid bir ütopi lomanının bir kaç faslı gibi gösterir. Her şeyde ahenk ve güzellik var.. Bu da gösteriyor ki ona göre içtimaî meselenin sanat yüzünü halletmek kâfi değildir. Moris. meselenin can evi elmalıdır. Müellifin evi de «misafirler evi» oluyor. > İnsanlar. eserini Moris.» kitabını yazıyor. sıhhatli ve güzeldirler^ Tem'z giyinmişlerdir. Bununla beraber Morisin sosyalizmi. Sonra balık istifi gibi yer altı trenine binip evine gitmiş. hâkim fikir: Müşterek hayatta ve bütün vatandaşların tam müsavatıdır. baş döndürücü süratinden. Münakaşa. ve bu terbiyede zevki yükseltmek isi. romanına eğlenceli bir mukaddeme ile girer: Bir akşam. iktisadî ve siyasî meseleler de var. çünkü hepsi mesuddurlar. bir dostu ile müstakbel sosyete hakkında konuşmuşlar.. Zarif bir surette dıralara bürünmüş kadınlar. Blâkis hürmete değer iştir. hürriyetin ve genişliğin tadı tadılıyor.. Şu güzel tâbir.. Bütün bu nevi eserlerde görüldüğü veçhile. genç görülüyor. Şehirlerin içinde dumanlı fabrika bacaları yok. Evlerinin ve erkeklerinin işlerini kendileri görüyorlar.— 176 — yük bfr cesaretti. 3 — "Hiç bir yer. âdi bir iş değildir. hayal ve rüya âlemine kaçıyor ve o zaman bu «Hiç bir yerde. halk teibiyesinden ibarettir. geçtikleri yerlere küçük lavanta çiçeği dalları saçıyorlar. Ve o gece modem hayatın çirkinliğinden. takat içinde yaşanılan muhit: Sevinç. insanların hepsi.

Bu taktirde işçilerin gayretini arttırmak için bi takım mükâfatlar ihdasına lüzum kalmıyacaktır. Birtakım "birleşmiş atölyeler. hakikî ihtiyaçlarını bilir ve yalnız faydalı olan şeyleri imal eder. grup ormanlarda. tutacağı işi tayinde serbest olacak. de var ki buralarda. Rusonun (ETHI) I gibi bir terbiye eski mânada mektep yok. Kendi kendilerine yüzmek. Herkes. ot biçmek. 12 . "işin mükâfatı. bugünkü «Septe Jarden» tipidir.. Böyle kendiliklerinden bir çok şeyler öğrenmiş olacaklardır. Gönül arzusile ve hürriyet ile olunca iş -oıta zamandaki gibi angarya değil. çünkü ayrıca dinlenme için kâfi zamanı ve geliri vardır. sevimli olur. Çocuklar. hayatın kendisidir. Evin ön tarafım tezyin bile bir sanat eseridir. Evlerin içleri de temizlik. Cinayetlerin çoğu yok olmuştur. kır larda. Çünkü o.. birleşmesi lâzımgelen işçiler birleşerek çalışmaktadırlar.. hürriyet içinde ve oyun ile terbiye edilecektir.— 177 -Bundan başka «bir hanım için evini maharetli tanzim edebilmek bir zevktir. Kezalik başka bîr grup . bahçeler. halkta yeniden sıhhî bir muvazene tesis etmiştir. > Morisin yeni şehri. herhangi bir iş icabt. insanda çalışma zevkini azaltmaz. İmal ettiği şeyleri de neşe içinde imal edeı. Bu suretle her iş hoşa giden bir idman olacaktır ve hiç kimse bundan çekinecek değildir. Şehirlerden köye dönüş. Seciyesi ve şahsî zevki. yaptığı işde görülecektir.kuvvet ve*meharetlerini göstermek için. Ve köyler şen ve şataret içine gömülmüştür. Çocuklar. Yeni adamın. grup.bir yolun tamiri ile meşguldür. ahenk ve güzellik örneği. içindedir. Ceza F.. biraz yapıcılık ve marangozluk öğreneceklerdir. * Morise göre şahsi mülkiyetin ilgas'. her iş hoşuna gidecektir. Evler. ormanlarda küçük midilli beygirler üstünden sıçramak. plajlarda oynıyacaklar.

sanat üzerine olan fikirleri ilâ sosyetenin düşkünKiğü sebebi üzerine olan fikridir. Moristen evvel Ruskin de bu mealde fikirler öne sürmüştü. bunu i. bir sistem hahne koyacak kadar fikir kuvveti gösterememiştir. csza fikri bile. tahammül edilemez bir şey olmuş. Morisin sözleri. Amma o. tabiî bir faaliyet ve bahtiyarlık sevinci içinde bir arkadaşlık hayatı yaşamaktadır. Morise göre bu düşkünlüğün sebebi. umumî sahada. . insanı boğmağa ve hayatını çirkinleştirmeğe sebep oluyorsa o iş. Yalnız moriste. bunların rüya olduğunu saylıyor. Çünkü o da. lükse karşı mistik bir fesahat iie soz söylemekle kahniştt.İle gösterdi. O. derin bu surette gayri ahlâkîdir. Feriler arasındaki musavalsızük nasıl yok olmuş İse milletler arasndaki rekabet te yok oinsu^.— 178 - kalmamış. bugünkü (teknik rasyonalizasyon) karşısında masal gibi kalsa bile onun şu kanaati her zaman dikkat ve hürmete şayan kalacaktır: " Eğer is. dikkate değer şey. Fakat Mbris. Mes'ut ve neşeli ve " şahsî serveti atıp saadete kavuşmuş olan bu insanlar. iş iie makine arasındaki ahenksizlik iie bir de büyük mikyasta istihsal hırsıdır. bu rüyalarını. 4 — Netice Bu mucizelerin nasıl usule geldiğini Moristen sortnıyalım.

anatomi ve fizik ötesi tahlillerle doludur. Amer ikada hiç bir filozofun elde edemediği başarı ve halk arasında ün kazandı. Ceymis'e göre. ilk önce Anotomi. Kendinden bir yaş küçük olan kardeşi ( Hanri ) ile beraber Fr an saya tahsile geldiler. Babası mistik bir filozoftu. Felsefeyi şöyle tarif eder: Eşya hakkında en iyi anlaşılabilecek bir şekilde düşünmek.— 179 — W . ince ve renkli tahliller yapma merakı onu Felsefeye çekip götürdü. Felsefî ilk eseri ( The will to belive = inanmak iradesi 1897 ) idi. . ( M . Fizik ötesi demek: eşyayı en açık bir tarzda düşünebilme çalışmaları demektir. Psikoloji olaylarını. İngilterede kalarak nihayet ingiliz vatandaşı oldu Vilyam. = Master Degri ) sini 1870 de Harvard Üniversitesinden aldı. FiziyoIoji ve nihayet felsefe hocalığı. genç Amerikan devletinin ruhunu pek iyi kavrayıp ona en uygun bir şekilde hitap etmeyi bildi. Ceymis. 1902 de bir Psikolojik izahlar şaheseri olan (Varicties of Religions Expeiiencis = Dinî tecrübe başlıkları) nı yayınladı. Fransada ( Şarko ) ve diğer akü hastalıkları mütehassıslarının derslerime devam ettiler. Hanrı. 1872 den itibaren ölümüne kadar ( 1910 ) burada hocalık etti. 1900 den sonra yalnız Felsefe ile uğraştı. Ceymis (1842 — 1910) Vilyam Ceymis. D . Ameri kaya dönerek. 1842 de (Ncwyork) da dünyaya geldi. I89O da yazdığı ( Psikoloji) si.

bir mutâsıdır. bazılarının sandığından çok daha ziyade İyi bir aynadır . Pragmatizm Ceymis'in düşüncesi ddma eşya üzerindedir. Bu akım içinde fikirler meselâ kandaki yuvarlaklar gibi geçmektedir. Ceymis'e göre bu. Eski ingiliz atomcu Psikoloji.ki eşyayı yan yana gelmiş ayrı ayrı fikirler olmak üzere alırlar. Düşünce bir akımdır. bunu sokmamak için tıpkı bir hastalığa karşı uğraşan karan- . bir nisbetler sistemidir. lems ve kalıp şeklinde . . Tahlile ben de oradan başlıyacağım. onun karanlıklar içinde dolaşmayı sevmesinden değil. Bu dokum. Araçsızlık. Felsefesini bilhassa bu son eserinde en açık anlatmıştır. Fransız Ekolünün apaçıklığına vurgun olan Ceymis. aktüalite ve reaHte aşkıdır ki Ceymisl pragmatizme çekip götürmüştür. Fikir ve duyguların bir devamlı akımıdır.— 180 — 1907 de mejhur ( Pragmatizm ) ni 1909 da ( A Pluralîsttc Univers — Çoklu kâinat ) île ( Hakikatin mânası ) Ölümünden bir yıl sonra 1911de ( Bazî Felsefe meşeleri ) 1912 dr de ( Radikal Amprizm denemeleri ) çıktı. Bu meselede işe psikoloji ile başlamış ise bu. fikri : haricî ve maddî realitenin bir aynası gibi kabul etmesindendir. Akım. Her şeyi bir döküm ve mâna içinde götür. .Fizik ve Kimyanın bir kopyasından ibarettir. Ceymis. Cermen Fizik ötesinin Pedantesk terimlerini hiç sevmez.koku. eşyanın . (Haris) ve başkaları Hegel felsefesini Amerikaya sokmak istediklerinde. Hiyum'un sandığı gribi sadece ayrı fikirleri kavrayıp yansıtmakla kalmaz.

O Felsefeye : " Bir kuru lâf harmanı „ der. (hakikat) in yeni bir tarifini yaptı. Hakikat demek. bîr fikrin menşeini arayacak y&rde. Nasıl ki (hükümler) ve (zaruretler) de böyle bir nispet meselesidir.— 181 — na doktorları ve memurları gibi uğraktı. Yoksa sonu gelmez münakaşalardan başka bir şey çıkmaz. ebedî ve değişmez. aynı zamanda hakikattir de. . "Nasıl hal ve hareketimiz için uygun olan yolun adı (doğruluk) sa. (Uygunluk). bunu felsefenin temeli olarak almıştır. onun meydana getiidiği neticelere bakar. Ceymis. bundan ilhanı alarak. işte bu ilkeye sarıldı. Bunlar Öyieaçık mâna kazanmışoldular ki sanki Eflâtun'un meşhur mağarasından bir öğle güneşi altıea çıktılar. geniş ve uzun vadeliliği de içine alır. Eski fizik ötesi problemlerini bu mehenge vurmağı sınadı. 1878 de ( Ch. Hayat yolunda iyi olan her şey. (hakikat) de: objektif bir nisbettir. bir tecrübenin formülleşmesi. iyilik ve güzellik gibi. Tabiat kanunları. Ceymis. Onları bu mehenge vurunca bir kimyevî tertipten elektrik akımı geçirmek gibi bir hal oldu. düşüncelerimiz için uygun olan şey de hakikattir. Varılacak özel neticelerin önceden doğru hesaplanmasıdır. Ceymis. Hakikat (iyi) nin bir türlüsü olup ondan tamamen ayrı bir sınıf değildir. (objektif nesnel) hakikat olarak alınır. Ceymis. pratik hayata uygun ve başarılı olması demektir. Bu da şüphesiz ki faydasız bir şey demektir. (Spinoza)." Pragmatizm. meydana getirtip getirtmediğine bakmalıyız. «demişti. Peirce ) in „ Fikirlerimizi nasıl vâzıhlaştinrız?» başlıklı bir makalesinde: «Bir fikrin doğruluğunu anlamak için onun bir iş. Yoksa herhangibir nesnenin kopyaları değildir.

karanlıklarda dalıp kayboldu. hadiselere kıymet ikinciden. Böyle ikisini armonize edebilecek bir fehefe var mı? Ceymis. meyvelere bakar. . neticelere. Pragmatizm: (sonu ne?) yi aradı. filân ve falan felsefeyi kabul ediyorsa bu (nesnel gerçek) i elde ettiğinden değil bünye ve mizacına uygun geliyor da ondan. Skolâstik: Eşyanın mahiyeti nedir sorusunun cevabını aradı. ilkeler. İdealist. İnsan. 2 — Sert ruhlular: dinsiz ve materyalisttirler. Darvenizm: menşe nedir? (Neblöz) lere daldı. Meselâ Ceymis. zaruretlerdir. Determinizim'i reddetmede birinci olmak üzere ikisi karmasidir. beşer hürriyetini kabul ederler. Mizaçlar bu bapta iki türlüdür: 1 — Yumuşak ruhlular: dindarlığa mütemayildirler. Bazt meydana vermede mizaçtan mizaçlar da bu ikisinden birer parça katılarak gelmiştir. FataÜst. iyimser ve münisttirler. bunu kurmağa uğraşmıştır. Bu suretle o. iradesine sahip mî? — Elbette. zarurî farz olunanlar üstünden aşarak da sona.. karemser ve septikdirler. Zira Determinizmce inanacak olursak Hint mistiklerinden farkımız olmaz. geleceğe ve aksiyona çevirmiştir.— 182 — Pragmatizm. Belirgin ve dağişmez nasları. Zaruretleri dikte eden burhanlar değildir.. sorusuna cevap aradı. kategoriler. Burhanları bizi dikte eden. Ploralistik. düşüncenin yönünü. — İnsan.

bataklık kurutma. gerek cemiyet için ayrıca ihtiyat enerji daima vardır. der. manevî öte hayata inanır. Tehlikelere ve başarısızlıklara rağmen cesaretle ilerleme telâkkisini eski Yunanlılardan kalma bir anıt taş üzerindeki yazı pek güzel açıklar: «Gemisi. hattâ felsefe bile bir vasıtadır.— 183 — Eğer sürmekte olduğumuz yaşatabilecek bir hayat varsa.. Ceymis'e göre her insanda gerek ferd. Uyanık olma ve ahlâki hayat için. Halbuki bunu asıl: Gene toprak açma. ferddir. Diğer taraftan öyle bir felsefe lâzımdır ki kâinatı bir (şema) gibi değil. Bunu ispatlamak için Ceymis. her türlü dinlerdeki insanların tecrübelerini (Dinî tecrübeler) adındaki eserinde göstermiştir. Bu ihtiyat enerjiyi insanlar ve milletler. gibi (tabiatle mücadele) de harcamahdtrlar. muhit ve zaman) a vererek ferde kıymet vermemesini. öyle bir hükümet lâzımdır k(. (Tain) in her terakkiyi: (ırk. muharebelere harcamaktadırlar. doğru bulmaz. daha iyi ha- Onları almalıyız. Ceymis. bir çok mağlûbiyetler ve başarısızlıklarla dolu olmasına rağmen başarı ve zafer elde etmeği bilen insanlara. insanı iğnelesin. bunları vereceği telâkkisini ilham ederek. Tanrıya iman pek mühimdir.. bir uçsuz bucaksız sergüzeşt sahası g-ibi alsın. Her şey. Ceytnis. hayattan daha iyisini Eğer bizi bu sürmekte olduğumuzdan yata ulaştıran bîr fikir varsa. fırtına ile batmış bu sahilde gömülü bir . vazifesinin ferdlere hizmet olduğunu iyi kavrasın ve yapsın. ona göre esas. yani: Kâinata. kanal kurma.

Prağmatizm'in kökü: Kant'ın amelî aklında. budur). Şopenhavr'm (irade) sinde. Bunu. ve tavsiye edilebilecek bir öğüt yok. (Con Doi) der ki: Kâinatı bir (olup bitmiş) bir şey gibi değil de bir şans sahnesi gibi almak. Akıl ve mantıkla vanlamiyan.— 184 — gemici size-yelken açmağı tavsiye ediyor ı Birçok cesur gemiler . ingiliz tecrüfcî felsefesinde Ve Amerikan hayat telkinlerinde Jdir. Bakon'un tecrübî ingiliz felsefesini bir kere daha hayatta kendisine çevirmek istemiştir.din mücadelesinde Kant ve Bergson gibi • Materyalizmin elinden dini kurtarmağa çalışmıştır. Aliaha ısmarladık. Darvin'in: (En lâyık olan yaşayacaktır) mda. Ceymis.biz burada batarken • Fıttinaya mukavemet etmektedirler. ve çevirmiştir. İnsanın mukadderi hakkındaki bu büyük hakikate (Ceymis). Cemis'in yaaşdıği günlerdeki Amerikan hayatını aksettirmektedir. Yoksa felsefenin eski (Hakikatin ne olduğu meselesini) hal ettiğine kendide kani değildir. Denebilecek bir şans. Hoşça kaim. Her şeyin değerini (geniş fayda) ile ölçen (umumî menfaat) felsefesinde. Zaten birkat'î hüküm var mı ki ona dayanarak biz de bir neticeye varabilelim? (8u.» Pragmatizm. son zamanın ilim . . ölmezden biraz öce yazarak masasının üstünde bulunan şu yazısı pek iyi anlatmaktadır: Kesin bir hükt"m ve netice yok. (The Wıll to blieve — inanmak iradesi) ile vardı.

•— 185 — Niçe (1844 — 1900) Üniversite prefösörlüğü ile işe başlıyan Niçe. Son Almanyamn da en büyük muharrirlerindendir. Sonraları aralarında Şiddetli kalem münakaşaları oldu. 1870 . eski yunan edebiyatını derin mütalâa ve tetkikten sonra kendine mahsus bir Felsefe öne sürdü. vatandaşlarını yükseltmekten ziyade bozup alçalttığını söyler. ( Vağner ) ile ilk evvel hürmetkar bir dostluk içinde yaşadı. sebebi bu büyük dâhinin sıfatında.1871 Alman muzafferiyetinin. fen ve tekniğin inkişafı diye övündüğü şeyler . fenalığı şümullendirmekten başka bir şey değildir Almanya. 1 — Gerileme fikri: Niceye göre avrupa gerilemektedir. Nicenin hayatı. hastalıkla ve ıstıraplar içinde ve nihayet deli olmakla bitti. yorgun ve uyuşmuş bir milleti uyandıracak hakikî bir din prensibi görüyordu. hakikî enerji ve kahramanane büyüklük yoksulluğu görmektedir. maddî refaha daldıkça o. Vağner'i ilk evvel âdeta perestiş ediyordu. bir insanı kibre düşürecek . inzivada. iikrinde iseler de Niçe . modern Avrupa üzerine en derin bir tesir yapmıştır. Felsefesi. Yaşadığı devir hakkında Egoizm. Sonradan Vağnerden nefret etmesi. bu maddî ve adi zenginliğin altında . modern devrin ileri olduğunu ve daha da ilerlemekte olduğunu söyler. korkaklık devri» der. asıl ilerlemenin bu olmadığını cesaretle bağırmıştır. Bir çok insanların avamın . onun (Bayrot) itak muvaffakiyetini. Bütün felsefesini bu fikir üstüne kurar. bayağılık. ve neticelerinde 1870 ten sonra verdi. Müelliflerin çoğu.

Nıçe hıristiyanlığın en büyük düşmanıdır. fakat harp. Felsefesinde. En fena bozulma. Zaitlere ve gerilere yardım etmek mi? — Bundan daha zararlı bir şey var mı? Zaiftere ve deklâselere yardımı emreden hiristiyanlıktan daha muzir bir şey yoktur. Her şeyden evvel sulh değil. böylece. nura doğru çıkmanın yollarını gösterir. hırîstiyanhk ile başlamıştır. Ona göre demokrasi ve hürriyet gibi modern fikirler. «Batıyordu amtna. Niceye göre beşeriyetin büyük devresi.. hıristlyanlığm meş'um ve iğiâl ettirici tesirlerini zamanımızda dahi devam ettirmektedir..— 186 — kadar tantanalı ve bunda merkantil bir zihniyet görmesindedir. eski Yunan ile Rönesans devresi. fakat daha ziyade kudret sahibi olmayı arama. Fena nedir? — Kökü zâfta olan her şey. Fakat Nicenin bir de (ebedî dönüş) nazariyesi vardır. gene gelecektir.. Beşerin hayatı. 2 — Beşerin ülküsü: Bu halde gâb ilerliyen bu hayatin mânası nedii? Şimdi kendinden bazı parçalan alalım: "İyi nedir? — İnsanda. Bulunduğu halden memnun olma değil. irade ve kudreti yükselten her şeydir. . der. inişli çıkışlıdır. bilhassa İtalyan intibah devrpsidir. Zaifler ve geriler mahvoisun. Saadet nedir? — Bir mukavemeti yenme ve kudretin arttığını duymadır. maalesef. Üstün devirler. İşte insana muhabbetimizin birinci prensibi. Lüter diriltti» der.. Miskin faziletli değil fakat değerli ve yüksek kıymetli olma. Devrimiz en düşük devirdir...

pek pahalıya mal oldu: Bunlar. insanı kendi kendini mahvetmeğe kadar götürdüler. dünyanın gürbüzleri. Fakat beşeriyete bu. istibdada boyun eğmemek. ikinciler hastalarıdır. şahsî hürriyet. ahır ette bile hiç bir şey beklenemez. kendilerini her gün biraz daha en kvvetli ve en yüksek yapmağa uğraşan bir (güzideler zümres') dir. hür. onları birtakım rüyalara sevketmek ve aldatmak demektir. pek ateşli anlatır: "Gürbüzlerin. Koyun kafalılık ve yumuşaklık bu dereceye çıkarılınca bu dünyada şöyle dursun. kudıettileri. Hıristiyanlığın yaptığı işte budur. her fenalığa rağmen. 'İsaHa veya onun havarisi (Pol) da sevmediğim şudur: Küçük irsanlarm kafalarına öyle şeyler doldurulur ki sanki onların (küçük faziletlerinin) bir ehemmiyeti varmış. Bu. en son vardığı altın devir idi. doğru fikirlere hararetle sarılmak. fenne ve beşerin fennî mazisine karşı heyecan. (fevkalbeşer) lere nasip olur. on asır süren orta zamanın. insanı asla (ebedî hayata) ulaştıramaz... cesaret ve kahramanlık meylinin yolunu sapıttırdılar.— 187 "İtalyan Rönessans'ı. Beşerin tekâmülü için insanları asiller ve köleler diye ikiye ayırır. 8u kahramanların işlerile zaif ruhluların ve kölelerin {küçük faziletlerim) mukayese etmeğe kalkmak.. "Yer yüzünün en güzel çiçekleri: kuvvetli. sathîlikten Ve gösterişten nefret. sürünün bu (küçük faziletleri). kültür zaferi. samimî.. Bunu. adam oğlunun en değerli vasıflarının kıymetini düşürdüler. (mes'ut olma)haklarından . Fakat bu mertebeye yükselmek: pek asîl ruhlu kahramanlara. modern medeniyetin bütün müsbet şekillerini ihtiva ediyordu: tefekkür hürriyeti. Hıristiyanlığın. Birinciler.

onlarla karışmaması lâzımdır. ya bizim arkadaşımız olunuz. Dostlar.— 188 — şüphelenmesi ne büyük ve ne meş'um bir hatâdır. Fakat şunu ilâve etmek şartiyie ki bundan (ferdî cehd) mânası anlaşılsın. coşkundur.: sert kavgacı ve egoist görünür. Kavgacılığı da doğrudur. 2 — İnsana pek fazla merhamet etmeden. evvelâ gürbüzlerin hastalardan ayrılması. anonim ve teknik bir muharebe değil. der. artık filozof gibi değil. şairanedir. bilâkis bir fazilettir: Bu seçme. Amma beşeriyeti yükselten bir adamda olunca bu. öyle ise.. İlk bakışta bu ahlâk. Bu tersine dönmüş dünya kahrolsun! bu utanılacak derecede yumuşamış hisler kahrolsun. yer yüzünde en yüksek noktai nazar bu olmalıdır. Burada sesinin tonu. Bununla Nicenin pek meşhur (fevkalbeşer) meselesine geliyoruz ki bu (üst insanlar). bir gerinin hastanm ve zaifin egoistliğe hakkı yoktur. neticede itiraf eder. 3 — Fevkalbeşer. Liriktir. Yahut bizden ayrılıp inzivaya çekiliniz. gittikçe yükselen bir insaniyet meydana getirecektir. Egoistliğe gelince: Niceye göre. İyi arkadaş.. Buna ulaşmak için. Hastahaneierle timaı han eleri. bugünkü beşeriyetin yirine kaim olacaktır. Hastaların gürbüzleri de hasta yapmasına meydan verilmemelidir. bırakınız temiz hava girsin. Kollektif. Vakıa sertliğini. çünkü böyle olmak zarurîdir. 1 — İnsandan nefret etmeden. medeniyet üe komşu yapmayınız. işte ancak böylelikledir ki kendimizi —hiç olmazsa bir müddet— bizi tehdit eden iki müthiş bulaşık hastalıktan koruyabiliriz. Muakis kutuptan .

4 — Netice Nicenin ahlâkı. hıristiyanlığın incili fena haber. Asıl (iyi haber—İnci!) foeiiimkf. şöyle diye bilmelidir: ben. "Siz solucandan insana kadar yükselen bir yol geçtiniz. Bunu izhar için «arza ve toprağa sadık kalmak> lâzımdır.. Nice diyor ki. dünyayı. Siz bu büyük dalganın geriye çekilişi misiniz? Daha açık tabir ile (insanın üstünde bir varlık) olacak yerde hayvanlığa dönmek mi istiyorsunuz?. hıristiyanlığm aîlahı ölmüştür.— 189 — bir Isa gibi olarak kendini.. "İnsan. size (üst insanın ne olduğunu söyiiyeyim: «Üst insanın. maymundan daha maymundur.. "Ben.. Bundan sonra. "Şimdiye kadar her varlık. köprü olma istidadıdır. hıristîyanhk zehirinden kurtarmağa davetli görür. e s k j _ ^ k jcıyjnetlejlnita bilhassa îııristtyanlığmkinin' tamamen zîddlnidîr7~Hârfi harfine . hayvan ile (üst insan) arasındaki uçuruma Icurulmuş bir köprüdür. şimşeklerin öncüsüyöm. bugünkü insan da öyle bir mahlûk kalır. t Yan i alelade insan olmıyarak (üst insan) olmaktı?]. bulutlardan düşen ağır bir damlayım. Evvelden maymun idiniz... arzda (üst insan) hükümran olacaktır.. yıkıcı haberdir. Amma sizde solucanlıktan çok şey kaldr.. "İnsan.. Şimdi de insan.. kendinden daha üst bir şey yarattı.. der.. Fakat bu damlanın adı: (üst insan) dır. "İnsana nisbetle maymun nedir? Mukayese edilemiyecek kadar geri bir şey değil mi? (Fevkalbeşer) yanında. her engele üst gelmek mecburiyetinde olan bir varlıktır. "İnsanda büyük olan şey.

Fakat hayat bunu da -hirisîlyanlığ» yaptığı gibi. fanidir gelip geçicidir Nevi beşs- . Eserleri tedkik edilince görülür ki Fransm istikbal hakkında üç muhtelif görüşü vardır. Beşerin hayatı namütenahi olmayan tabiat şartlarına dayanmakta olduğundan. temel kültürünü tarihten aldı. Taiihçİ idi. Birincisinde hâkim olan. O zeman enerj yi ve kahramanlığı tahrik eden bir vasıta olur. Niçeninkinde muakis kutuptan ifratlar vardır. insanlığın istikbali ile hararetli meşgul olmuştur. . fenalığa karşı mukavemet etmemek ve saire bu dünyada olmıyacak şeylerdir. Maziye zevki ve vukufu. Bu müteazzim ahlâkın tehlikeli noktaları oîacsğı şüphesizdir.— 190 — ahnsrsa htrisHyanhk esasen ütopik bir şeydi. Nicenin (üst adam) i. yalnız kuvvete tapar. kahramanca yüksek idlere sarılan ve yepyeni bir insaniyet yaratan bir varlıktır. Çünkü Frans.düzeltir. Esasen bu mevzu ile meşgul olacağı tabiî idi d e . Anatol Frans ( 1844 — 1924 ) Romancı Anatol Frans. Bütün mahlû'ilara müfrit bir muhabbet ve merhamet: en geriler en Önlerdir fikri. . fennî mülâhazalardır. onu kolayca İstikbale ait düşüncelere sevkedebilirdi. kendi iştihalannı tatmin eden bir insan değil.

Sosyeteler ise «yıkma ve yeniden yapma» gibi bir batıl devir üstünde dönerler. fakat durmadan ve daimî bir su* rette hakimlerin rüyalarinı tahakkuk ettirmektedir. O hâdise karşısında Frans. Ancak hakîmane hareket edenler. son fasılları bu tezi Üçüncüsü. bir şeyi tamamen anlıyatnamak zâfında herkese karşı müsamaha ve gâieryüziülük ile hareket etmek kaynağı bulmalıdır. Dreyfus meşalesinin. ( Maamafıh şunu da kaydedelim ki bugünkü fizikçiler. Mösyö Bergeret. serseri bir hülya değildir. Fennî bir şeydir. der. Bu felsefeye göre insan. Anatol Frans'm ruh ve hayatında uyandırdığı heyecan ve nikbinliktir. Bunun tasviri de « Epikürün bahçesi » eserindedir. Renan'ın statüsü önünde Frans: «İnsaniyet. güneşin soğumasını o kadar uzak zamanlar da görüyorlar ki nevi beşer için hemen hemen namütenahi bir devre göstermektedirler). şüphesiz. ihtilâl ülkücülüğüne. Güneşin harareti kesildiği gün nev-i beşer de yok olacaktır. terakki fikrine inanmaz. Frans. beiki budur. Bu telâkki. Nok- . (Septik filozofu) nunkidir. Frans'm esas fikri.. eserinde.. kendilerini kurtarabiliiler. ütoplye benzer bir şey yapar.— 191 — rin ömrünü pek te geniş olmıyan bir zaman sahasında görür. Parise ayak basınca nikbin oluyor. Bunda Vılyora Moris ile Vels'den ilham almıştır. 2 — Usul ve istikbal hakkında tahmini Evvelâ şunu söyliyelim ki Anatol Frans'a göre ütopi.. içtimaî aksiyona inanmıştı. "Beyaz yol üzeıinde. "Ce'Iie des Piyoninsn eserinin tasvir eder. Bunu «Jerom coignard'ın fikirleri» eserinde izah eder. İkincisinde hâkim olan telâkki. ve adalet ve hakikatin en son zarurî zaferini ilân ediyor. ağır ağır.

elbette tam ayar değildir. fik evvel esi?ter çalışıyordu. bir (içtimaî faraziye) dlr. Bir asırdanberi küçük sanatlar yerine büyük sanatlar sermayesi kaim oldu. birtakım derişikliklere maruz kalmıştır. sulhçu mu olacağı da ayni suretle aranılabilir. işin şrkli. . geniş mikyasta rol oynıyan. Ta menşedenberi hadiselerin akışı itibarile bir (tıtimal). Buna bakarak. Müstakbel beşeriyetin kavgacı mı.— 192 — ta i azimet?. Meselâ. bugün şahsî mülkiyet şeklinde olan istihsal vasıtalarının istikbalde bırgün nasıl bir şekil alacağı da anlaşılabilir. Bu zaviyeden bakılınca ütopi. bugün inhitatına şahit olduğumuz hıristiy anlığı tasavvur ve temsil edebiliriz. kısmen bizce malûmdur. Daha sonra ücretliler. Bilhassa Romanın (taaddüd ele) devrini. Çünkü istikbalde olacak şekli tayinde. mevziidir. Dinlerin hayat ve mematı hakkında beşerin bazı tecrübeleri var. nin kıymeti. Şimdi bu sermaye yerine kaim olacak şekil aranılabüîr. Bazı içtimaî hadiseleri müşahedemiz altsndi bulundurmak ve bunların ne gibi şartlar altında vuktîa geldiğini tarif ve tayin etmek mümkündür. Ortazaman derebeylerinin elinden kuvvet ve kudretin nasıl istirdat edildiğini mütalâa etmekle. "Mademki insan cemiyetlerin mazisi. kalbimizin arzu ettiği bîr şeyi tahakkuk ettirmek için hayalimize kuvvet vermek demek değildir. Bunu-ila beraber bu çeşit "fennî. oldukça iyi biliyor. Vebadîsatm tetkiki ile çizilen münhanî üstünde devam eder.. sonra satın alman köleler. yeni bir istihsal şekli daha tesbit edilebilir. Bu ezah devreye göre. Başka bir misal daha alalım. muharririn hissi bir tercihi oluyor. O mazinin mabedi ve neticesi de bize tamamen meçhul kalamaz.

13 . sulhçuluk. Yalnız bunun sadece istihsal vasıtalarına ait bir iştirak olduğu pek vâzih olarak görülür. fabrikada altı saat çalıştıktan sonra. orijinal şeyler değildir. Bu mintakada bir korku kanad germişti.. "Hipolik.— 193 — 3 — 2270 senesinde hayat Anatol Frans. 4 — Kollekivizim. (metropolis) ler yerine. Anatol Frans'ın ütopik cemiyetinin prensipleri. güme güme ağaçlarla süslü ve içinden çay geçen bir çayır ile nihayetleniyor. şehir ile köy arasındaki tezadın kalkmasıdır. kafamı patlatıyor. yüzüme vuruyordu. inzivası tadı tatabilecek. zarif konforlu ve oldukça münzevi evlerine çekilebilecekler. öyle bir nüfus muvazenesi yapıyor ki vatandaşlar. tahayyül ettiği yeni âlemi rüyasında görüyor : Parmaklıklarının arkası yeşil yapraklı nebatlarla süslü. sana diyorlar ki bizim sosyetemiz. Herkes. Eski bildiğimiz kollekivizimdir. muhtelif şekillerde fakat hepsi mini mini. işinden çıkınca bir "epikör. federalizim. Hasıl ettiği rüzgâr. Frans. penbe evler bulunan uzun bir cadde boyunca gidiyordum Kırlarda aîev ve dumanlar saçan çelik (sirk) lar var. çayırlar değil. Anatol Frans'ın rüyasında bizi alâkadar eden trenler. şehirler ahalisinin dağılmasına müsait bir şekle girmiştir. Makinelerin çıkardığı gürültü.. Büyük şehirler. Burada inekler otluyordu. Girdiğim cadde. Gözlerim bu tazelikler ile mest iken dümdüz ve doğru bir yoldan birtakım gölgelerin koştuğunu gördüm. Nakil vasıtalarındaki terakki. Bunlar trenler ve otolar idi. şahsî mülkiyetin tamamen ilgası üzerine kurulmuştur ve sen zannediyorsun ki kullanılan eşya ve moblelerde d ahi F.

madenler. kendi kozuna hizmet eden şefleri attı. gâh mağlûp oldu. karanlıklar içinde. Bizim lâğvettiğimiz mülkî şahsiyet. istihsaldeki ahenksizlik ile rekabetteki delicesine hareketler." Federalizmi ise. toprak.— 194 - şahsî mülkiyet yoktur. işin meyvelerini bir şahsın veya bir grup eşhasın yemesi ihtimalidir.annolunuyordu. geçen asır Avrupasını şöyle tasvir eder: '"Yirminci asrın nasil iktisadî karışıklıklar doğurduğunu biliyorsun Kapitalizmin hakim olduğu son yüz sene içinde. KapitaHstler ile patronlar pek büyük gruplar teşkil ederek. istihsali tanzim ve rekabeti kaldırmağa teşebbüsler et' tiler. Proletarya gâh galip. Bizim yıktığımız şey. felâketler meydana getirdi. 5 — Eski sosyeteden yenisine geçid Kapitalist eski sosyeteden. kanallar. Avrupa federasyon devresine girerek federal bir komite tarafından idare olunacak. Sulh: müessir ve ahenkli bir organizasyon mahsulü olacaktır. intizamsız bir mücadeleye girdi. Bununla beraber daima az çok kazandı. Fena anlaşılan ve fena tanzim edilen bu teşebbüsler. Kendi sinesinde de mücadeleler yaptı. Yoksa etrafımızdaki kullandığımız eşyanın mülkiyetini yıkmadık. adalet ve aklın icabet tirdiği yeni sosyeteye geçid nasıl olacak? Anatol Frans'a göre Avrupada bu geçid. Bir lâmba veya bir koltuğun mülkiyeti değil." . Frans. yollar ve sairedir. Bu anarşi devresi boyunca sınıflar mücadelesi de körcesine ve müthiş oldu. istihsal vasıtaları. Amma bu böyle değil. Avrupa milletleri arasındaki hu' dutları kaldırmaktır. Kendi içinden partilere ayrılması ve hatâları yüzünden tamamen kaybettiği s. Bu suretle harb de kalkmış olacak. uçurumlar içine yuvarlanıp gitti. büyük karışıklıklara ve ihtilâllere sebep olacak ve sonunda yeni nizam doğacak.

G. büyük Lir deha ve müthiş bir enerji gösterecek de öyle olacak.. kendileri dahi istemedikleri halde. Şurası kafi ki bunlar Avrupanın bu yeni cereyanına karşı gitmiyecekler. Diğer bazıları da bu 14 ler. Anatol Frans. Fakat ilk ikisi kendi muhayyilelerine dayandıkları hal. ancak herkesin kendi işini çok iyi yapmasile olacağına kani bulunuyor. üçü birden hemen ayni tarihte birer ütopi edebiyatı yaptılar. Vels.» Bu son ibare gösteriyor ki tarih kültürü derin olan Anatol Fransr «kahraman> lara tapmıyor. Eseri.. Bir yüksek cemiyetin*. «Bazılar» derler ki bu 14 adam. günün meselesi üzerinedir.— 195 — Anatol Frans'a göre ihtilâl. öyle yeni bir içtimaî nizam kurmağa mecbur edecek. 5 — Netice Anatol Frans'ın ütopisi. Ona göre Avrupa milletlerinden her biri bir (rasyonalizm) devresi geçirdikten sonra nihayet uçurumun öte başında ön dört emeKçinin muvakkat diktatörlüğü ile bir federasyon ittihadı kurulacak.. Yani cemiyetleri yaratanın müstesna adamları olduğuna inanmıyor. Vels [ 1866 — 1947 ] İşte yirminci asrın başlarında kurulmuş bir ütopi daha... H. Ve sanki fennîdir de. Han Reyner.1 . orijinal bir şey olmayıp fikirleri (Popularize) etmekten ibarettir. vasati tipte adamlar olup işlerin gidişi bunları. devam etmektedir. Avrupa milletlerinin çoğunda..

Fakat bunlara da metodla. toplu ve vazıh bir noktai nazar veremediği . parça parça bazen şehircilikten. Romanlarında kara bulutlarla ve felâketlerle dolu olan günler de vardır. herhanğibîr uzak adada kurmak ta değildir. bazen teknikten. Vels'in sistematik eseridir. iş bu muhayyel hayatı. Bunu yalnız okuyucunun muhayyilesini kamaştırmak için değil. bu günkü varlığın normal ve muvazeneli bir surette inkişafıdır. üçüncüsü. bazen ahlâktan bahsedip. Onda. Bunda hayal ile felsefe birbirine karışıktır. 2 — Yeni insanlık Mesele : ilerilemiş yeni bir hayatı. istikbale doğru uzatınca ne netice alınacak? "Zaman istikşafı makinesi.. bir içtimaî faraziye şeklinde gösterir.. aklı selim ile varır. Amma bazı yerleri de müphemdir. Vels'in ütopisi. iyimser değildir. Fakat "Modern bir ütopi. eserine terbiyevî bir karakter verdiğini iddia etmektedir.. 'istikbal hakkında haberler.— 196 — de. sadece hayaien kurmak veya bu gün mevcut olan hayatın zıddını almak değildir.için o kadar da dikkate şayan değildir. başlıklı yazıları. ile "Uyuyanlar ne vakit uyanacak?. bugünün müesseselerini ve kendi tesisatlarımımı daha uygun ve daha tesirli bir tarzda -bulmalıyız. İstikbal hakkındaki fikirleri. . eserleri bundan bahseder. muhakememe ile. değişince veya en yüksek noktasına varınca beşerin hayatı için ne gibi neticeler verir? Halihazır vaziyetini.. Filân tabiî şart ve vaziyet. Vels'e göre ütopi . ününü: fennî usulü mahirane kullanmasına borçludur. 1 — istikbali keşif metodu Vels. eseri. arzımıza benzer.

bu teşebbüslerin hür çalışmasını temin edecektir. hürriyet için Dünya. o muhayyel hayatın bir müsveddesidir. ferd için. ovalare denizlere düşüp gene denizlere ulaşan sular gibi olacak. bugünkü gibi . denizler ile bulutlar arasında. ve tediye ettiği ücretler. nakliyatı dernhte edecek .. insanî noktai nazarımıza göre dağların ve denizin yaratılması sebebi. Şöyle ki her ne zaman nerede isterlerse orada hazırdırlar. dil de birdir. însanlar. Gıdayı devlet veya mümessilleri istihsal edecek. yarı göçebe haldedir. Devlet intizam ve asayişi temin edecek. yollara bakacak adaleti idare edecek . tecrübe etmek ve değiştirilmek başka kahplaa sokulmak için vardır. Kanun. Bu ikisi arasındaki yerlerin ikamet edilmeğe yarar bir hale getirirmek içindir. "Bütün dünyada hüküm süren. Bu ırmaklar sistemi gibi. Bunlar işletirler. denizlerden bulutlara çıkan ve bulutlardan dağlara. geniş şahsi teşebbüsler sahası olacak ve devlet. Devlet tarafından istihsal olunan enerji. Bütün istisalâatı kontrol ve idare edecek. Dünyanın herhangibir eyaletinde yerleşmeye ihtiyaçları yoktur.— 197 — Yalnız arz ve hayatımız. fertler için tesis edilmiştir. tek bir devlet olacak Toprak bu devletindir. Mahallî büyük hükümetler ve belediyeler. Böylece devlet. Yükseklikler ve çukurlar arasıada olan bu metevassıt sahadır ki asıl yeni hayatın cevheri ve meyvesi teşekkül edecektir. içtimaî rejimleri de şöyledir. Devlet. . araziye feodalite tarzında mütesamftırlar. Orada sosyete parçalanmış değildir. İşte model ütopinin temel kanaatleri . Bütün enerji kaynaklarının sahibi hükümettir. 3 — Ütopiden bir manzara Vels'in maddî teşkilâtının teferruatına girmiyerek yalnız mühimlerini zikredelim : Evlerin. işleri tevzi edecek.

Büyük kemerler üstünde cam kubbeler. gerileri ve bedbahtları terbiye edip yetiştirebilecek bir içtimaî siyaset. fen ve felsefeye aid olgun kitaplar. evvelden taşlarda meydana getirdiği güzellik.. kıyıları ağaçlı bir ırmak. geniş meydana doğru gidip gelmekte. son asnn dört köşeli kutulara benziyen mimarisinden kurtulmuş. sınaî ve şehrî medeniyet daha mükemmel tatbik edilmiştir... Caddeler. Sonbahar aylarında. sabah aydınlığı içinde...* Binlerce insan. 4 Samurayiler Eserin en dikkate şayan kısmı. • . Burada fikir ve muakale cereyanlarının büyük mecmuaları. Yalnız bunda fennî.. küçük ağaçlarla ve statülerle süslü geniş bir meydana çıkıyor. Yani medeniyetin nimetlerinden herkesin istifade etmesi düşünülmüştür. denize doğru akan... Umumi yolların sağ ve sol taraflarındaki (Platform) larda şen insanlar yürümekte.. binlerce profesörü ve onbinlerce talebesile kudretli bir üniversite var. Bu yollar. modern şehirlerde görülen bir şeydir. Buraya.— 198 — hizmete muhtaç olmiyacak surette teşkili: hastalıkları ve cinayetleri gittikçe yok eden sıhhî bir siyaset. Üniversitenin yanıbaşında muazzam kütüphaneler ve pek zengin müzeler var.. . Ötede..... gerek madedleri ve Roma münhanileri tarzında binalarla süslü. giriliyor.. asil bir saraya girer gibi. Görüyoruz ki Vels'in ütopisi. Bir de. bu kubbelerin altında mistik akşam karanlıkları güzellikleri. yeni başka malzemelerin tabii güzelliklerinde yaşamakta. halkın boş zamanlarını güzelleştirmek için en güzel edebî eserler meydana getiriliyor. palmiyelerle. eserin en mühim parçalarından şunu zikredelim : "Merkezde. dokuzuncu fasıldır. Gotik tarzın.

idarenin başına öyle adanv lar getirmelidir ki bunlar ne şahsî menfaatlerini ve rahatlarını düşünsünler. Filhakika gayesi buna pek yakındır. bu Samurayi'ler idare edecek. düşünce..— 199 Bu fasılda muhayyel sosyetenin mukadderatını eline alacak seçme insanlardan bahsedilmektedir. kilitlenmiş bir kast değildir. Hayır. âdi insanların hırsını kabartacak surette şatafatlı tutmaz. dinî tarikatlerin mümarese usullerinden istifade etmişe benziyor.. Samurayi'ler sınıfı diyor. (prensip) i kabul veya reddetmeğe tâbidir. ne de liberal demokrasidir. Bu işde Vels. idare adamlarında şu meziyetler olmalıdır. cehd ve teşebbüs kabiliyetlerini inkişaf ettireceklerdir. Vels. mesleğini kat'î surette tayin ve kabul. Çünkü bu sınıfa kabul veya bundan ihraç olunma. ne de sadece iktidar mevkiinde bulunmak arzularını tatmin için idarenin başında bu lunsunlar. İktidar mevkiinde ancak vatandaşla! ı ahenkli bir surette idare etmek için bulunur. Bu muhayyel sosyete: ne bir imparatorluktur. Vels. ilca ve heyecanlan inzibatlaştıracaklar ve vatandaşların ahlâkını. sebat. Japoncadan alarak. . (Prensip) i= ayinsiz ve nassız felsefî bir (deizm) dir. Hasbiyet. rejime iman etmiyenler tabii iktidar mevkiine getirilmez. hayır. şu fikirden yürür. bu türlü idarecilere.. tesanüd ve enerji itibarile en yüksek bir sınıf yaratmaktır. Fakat bu sınıf. Vels'in istediği de. Bu güzide sınıf. bir nevi dindir. Gene bu idareciler. iktidar mevkiini.. Bütün dünyayı idare edecek olan cihan devletini. Vels Samurayilerle olduğu kadar herhangibir din ile mukayese ederler. İçtimaî hakikatleri bulabilmek ve bunları insanJara teklif edebilmek için. düşüncede ihtisas. Prensibe. Ruhan asıl ve idareye fıtraten müsteid bir zümre tarafından idare edilecektir.

bir romanlaştırılmış sosyolojidir. hayatın gizli ritmlerinden ayrılamıyan bir şeyi kabul ederler. bu modern ütopsinin: masallar âleminde bir seyahat olmadığına kanidir.— 200 — "Bir muhayyel sosyetenin dininde temel prensip. "müsbettir. Vels'in dini. fantazi ve masalalıktan üst tutulmuş olduğunu söylerler. ile "makul olma.. Velş'in eseri. Susuzluk. beşerin yardımlaşması ve beşer hayatının tekâmülü meselelerini ikinci plâna alıp aydınlatmalıdır. Onları harekete getiren kaynak: şahsiyetlerinde. kozmogonilere. dinlerin kabuklarına. arzusunun. günlük kokulu. dini de snsuzluk gibi.. Samurayüere: mabedleri tiyatro gibi olan şaşaalı. iyidir. der. Vels'i tedkik edenler d e : programının tanziminde: "imkân..nasıl bozulabilirse dini teşkil eden arzular huzmesi de. ayni zamanda hem sağlam. bunların üstündedir. ergenon musikiii dinleri alkoldan teselli aramağı menettiği gibi. John Dewey 1856 Con Doi'ye göre felsefe : ilim naziresini ve dinî meseleleri ikinci plâna bırakarak. 5 — Netice Vels..meneder.. hem yumuşak metodu vardır. formüllere bağlanmazlar. Vels'e göre insan. Samurayiler. gurur ve diğer bütün arzular kendilerini tatmin eden bir çok vasıtaların mevcud olduğu bir devirde. mülâhazah ve sükûnetli tefekkürierindedir. fena ve lâkayd insanlar tarafından bozulabilir. Samurayiler. hıristiyanlığın «aslı zelle» fikrini kabul etmemektir. . Onlar.

Endüstrici bir memlekette. iş vasıtasiyle ruhun hiç arasız gelişmesi. her nesil. edebiyattan ziyade tecrübî bilgileri tavsiye eder. Fakat yalnız bir iş başındaki arkadaşlıktır ki demokrat insanlar yetiştirir. Hakikî terbiye ve kabiliyeti okulu bitirip hayata girdikten sonra elde . ) ve M. Başka bir deyim ile okul. çocuklarına bilgiyi. Bu takdirde terbiyeye: bir (olgunluğa hazırlık) gözü ile değil. zihnî gelişmenin bir (iş alet) i olacaktır. Bu zatın baş eserleri şunlardır: Avni Başman'ın tercüme ettiği ("Demokrasi ve terbiye. bizzat iş ile vermek mecburiyetindedir. Burada her hangi bir şeyi öğrenme: pratik ve deneme ve hatâ (Trial and errorj metodiyle olacaktır. Orta çağ döküntüsü Skolâstik usul ile beceriksiz ye sonradan görme insanlar yetişir. ve hayatın hiç arasız aydınlanıp durması göziyle bakılacaktır. bizzat pratik işlerle mal edilmesini ister. terbiye işinde.— 201 — Bu ancak. gençlere kitaplar vasıtasıyla değil. ( Doi ) nin felsefesi : Terbiye meselesini merkez olarak alan bir felsefedir. ötesi işlerdeki tecrübelerimizden edeceğimiz istifadeye bağlıdır. Burada disiplin ve güzelliğe de içtimaî ve iktisadî nkam için zarurî göziyle bakılacaktır. (Liberal terbiye) demek. küçük çapta bir atölye ve cemaat olmak gereğindedir. Endüstri ve demokrasi memleketi olmak istiyen bir millet. kendinden sonraki nesli daha mükemmel yetiştirmekle mümkündür. Bir Demokrat ve Endüstri memleketine hiç gelmez. kitaplarla değil.okul. (Doi) de Spenser gibi. bilfiil hiç iş görmiyen (serbest meslek) sahibi insanlar yetiştirme demektir ki bir Aristokraside boş vakitleri çok olan insanlara bu belki uygun bir şeydir. Fakat bu tecrübî ilimlerin. ( Liberal terbiye ) taraftarı değildir. Baha Arıkan'ın tercüme ettiği " Nasıl düşünüyoruz ? „ adlı kitaplarıdır.

insanın yaratıp taptığı kuvvetler kadar . söziyle bû oluş... Ülûhiyet. (yalnızlık) âleminden bu iş ve hareket dünyasına insanların seyyâl ve kaypak işlerini görmek içindir. Kâinatı: -tamamen bize taallûk ettiği noktalardan hadisatın cereyanına hâkim olamıyacak surette .. darvenizimdir. Şopenhavr'ın (irade) si. mezarın kapısına kadar devam edecektir.. der% Yine der k i : şu kâinat kuvvetleri. daha mantıkî oluyor ve sonra Darvinin "neviyierin menşei. ENSTRÜMANTALtZM — ALETÇİLİK (Doi) nin tekâmül nazariyesi telâkkisindeki hususiyet şudur: Beden gibi ruh da. (Doi) de Beykın. tabiatüstü sebepler bakımından değil. Onun azimet noktası.909 — ediyoruz. en aşağı şekliden başlayarak tekâmül etmiş bir şeydir. Dekart'm* "maddî varlıkların vücut sahasına tedricen çıkmış olduğunu kavramak. nazariyesi meseleyi tamamlıyor. hayat mücadelesinde. Bunun içindir ki terbiye denik^ ş ey. birden bire ve mükemmel olarak kavramaktan daha kolaydır. Şu ( nötre ) tabiat kuvvetlerinde değildir. bulundukları muhitteki mevki ve işlevlik (Fonksiyon) lan bakımından izah edilmeğe muhtaçtır. Bergson'un (hayat hamlesi) hakkında: "bunlar mevcut olabilir. . Yese inanmaklığ mız lâzımdır. Zekâ.her şeyi tahrip edici değildir. Ancak bunlara âdeta perestiş edercesine bir mevki vermek doğru değildir. Darvinin neviler hakkındaki sözü (Galile) nin: (e pur si muove — bununla beraber yer dönüyor. bizim içimizdedir. (Doi) bir tabiatçidır.idealize ve rasyonalize etmeği hiç doğru bulmaz.) Ne eşittir ki o bununla oluşu (tekevvünî) ve deneysel (tecribî) fikirleri yani bir kavram ile incele meğe başlıyordu Eşya ve kâinat.ekseriya .

Mili ayarındaki pozitivistler gibi. herhangibir şey karşısında bir (yeni intibak) aletidir. Herhangibir muhitte bir uzuv veya uzviyet itki ve tepkilerle yoğuruîarak bir şekil alır. Fakat Sperıser'in anladığı tarzda pasif tertipten düzeltmeler değildir. Modern çağ. Tıpkı bacak ve diş gibi o da bir alettir. Kâinatın künhünü bilmek için değildir. Bütün tepkilerde esas nokta : muhiti ve tabiatı kontrol etme arzusudur. "Muhite tam bir intibak demek. metafiziğe. Alman felsefesinde dinî işler.— 203 — Hobs. "Felsefenin işi : haricî âleme nasıl vukuf peyda edebi- . işi tam bir tertip ve düzeltme yolunda hayalî tecrübe ve temaslardır. Fikirler. Bu sebeple biz hâlâ Ortaçağ zihniyetinden tamamen kurtulmuş değilizdir. siyasî bir esas ve misyon ile yani âdil biv içtimaî nizamın ne olduğunu aramak kaygusiyle başlamıştır. ingiliz felsefesinde de içtimaî endişeler asıl felsefî meselelerin gelişmesine engel olmuştur. Teolojinin bir yansısı nazariyle bakmaktadır. Biz şuurun (Statü) sünü değil. ölüm demektir. Fakat bir müddet sonra. iki asır boyunca : otoriter dinle. öte âlemi aramağa dalmıştır. Felsefenin derdi: felsefe meseleleriyle din meselelerinin birbirine karıştırılmış olmasındadır. Spenser ve S. tepki çeşitlerini incelemek zorundayız. (bütün sahalarda natüraiistik görüş ve telâkki kabul edilmedikçe) başlamıştır denilemez. federal aristokrasiyi temsil eden idealizm ile dinli ve müterekkî demokrasiyi aksettirmeğe (ihsascıhk) arasında hararetli mücadeleler devam etmiş ve bu mücadele hâlâ bitmemiştir. Fakat bu. Düşünce. herhangi bazı hareket ve ( behavior ) larımız içindir. ruhun maddeye ircaı demek olmayıp ruh ile maddeyi teolojik bir telâkki ile değil biyolojik bir telâkki ile kavramah demektir. Dimağ bizde. 'Platonun eserlerini okuyunca alıyorum ki felsefe.

İçtimaî muhitin bir timsali olur. içtimaî bir terbiye ile mühim miktarda tadil ve kontrol edilebilmektedir. Cemiyet nasıl fert lerin mahsûlü ise fert de içinde yaşadığı cemiyetin mahsulüdür. Sonra bu' faraziyeyi. Tıpkı bunun gibi kazanç. içinde bulunduğu cemiyetin: âdetlerine. diline ve kelimenin fikirlerine ve mânasına bağlıdır. teveffuk ve hakimiyet insiyakları da içtimaî tesirler . bilgiyi ve arzuyu sentezleştirebilme ve ahenkleştirebilmedin (Fikir) i anlayabilmek için onu kendi hususî durumunda ne olduğunu kavrayabilmek gerektir. Speaser bile Kant'm kategorilerinin yani tefekkür şekil ve itiyatlarının doğuşul (irsî) olduğuna kani idi.ne gaye ve maksat uğrunda . Ve bunlarla yoğurulur. Halbuki en kuvvetli içgüdü olan cinsî insiyak bile. ki bunların büyük insanlardan çocuklara verilmiş zihnî itiyatların içtimaî bir geçişi olması daha ziyade muhtemeldir» Umumiyetle iç güdülerin rolü hakkında ifrata düşülmektedir. içtimaî bir mahsûldü de. Yalnız hususî bir hadise ve muhitte değil herhangi bir kültür muhitinde de mevcuttur.haricî âlemi kontrol|altına almağı nasıl elde ebebilirizdir. Tefekkürün ilk mütemayiz vasfı: olayları karşılıyabilmek ve onları en son noktasına kadar inceleyebilmektir. Bu okadar çabuk vukua gelmektedir ki bunu biyolojik bir veraset zannedenler bile vardır. tarzlarına (oylaşma — Konvansiyon) larına.. _ Felsefe : ihsasları ve bilgiyi tahlil etmek değil. (Güçlük) karşısında insan bir faraziye kurar.— 204 — liriz ?l|olmayıp _ . Düşünmek ve muhakeme etmek mantıktaki (mukaddeme) lerle deği! (güçlük) lerle karşı karşıya gelmekle olur. Çocuk. Bundan başka tefekkür. müteaddit müşahede ve tecrübelerden geçirir.

(İyi olmak) demek itaatli ve zararsız olmak demek değildir. hal ve hareketin bilgi nuru ile aydınlanması demektir. ancak zekâ ile olabilir. düşüncedir. Çevremizde gittikçe daha kuvvetli teşekkül etmekte olan endüstri hayatının sun'î muhitine. (Olmaz) yok. Bununla belki hürriyetin anahtarının ne olduğunu kavrayabiliriz. İnsan tabiatinin değişme derecesine bir hudut yoktur. tekâmül yolunda daimî bir çalışma hayatı yaşamaktır. (Nedenlik) kanununun ortadan kalkışı değildir. îrade hürriyeti. En son gaye: mükemmeliyet değil. En fena insan da: bozulmağa başlayıp da iyi olmak için az uğraşan insandır. (Beceriksizlikle arkadaş olan bir iyilik^ topaldır. madde âlemine kâfi derecede hâkim olarak onu epeyce insan* ların hizmetine alabildik. insanı kendi nefsine karşı şedit ve başkalarına karşı insanî harekette bulundurur. daima harekette ve didinmekte olmadır. Bir doktor veya mühendis. intrikah meselelerine iç güdü bizi intibak ettirebilir mi? Fizik mekanizmine hâkim olma sayesinde. İLİM VE SİYASET (Doi) ye göre en önemli şey: mütemadi bir artma ve ilerlemedir. Eğer zekâ yok ise dünyanın bütün faziletleri insanı kurtaramaz Cehalet şuursuzluk ve köleliktir. dinamik olandır. Vardığı sonuç ne olursa olsun mühim olan netice değil. Fakat tabiat âlemini kontrol altına alabilmekten .— 205 - ve terbiye ile tadile uğratılabilir.En iyi insan: bulunduğundan daha iyi olabilmek için daima didinmekte olandır. karşısında bulunduğu meseîeya bilgisi nispetindedir ki hareketlerinde hürdür. Böyle bir telâkki. Mukadderatımızı değiştirme. Hasılı en sağlam güvenilebilecek şey iç güdü değil.

- 206 - henüz çok uzağız. 2) Mizaçtan mütevellit kanaat yerine o meseleye mahsus metodla tahkik ve tetkik. Amma şunu unutmamalıdır ki medeniyet. hal faraziyeleri bulmak gerektir. ahlâk. Halbuki bizde siyasî felsefe henüz. fizik sahası da böyle karşılıklı umumî nazariyelerle dolu idi.. Tolestoy endüstri hayatının aleyhinde olabilirler. Her mesele için kendisine göre • yoksa umumî nazariyeler değil . ilmin ilerlemesi ve hayata tatbiki ile yükselecektir. siyasiyat ve terbiyede de böyle tez ve antitez halinde birçok karşılıklı nazariyeler var: Disiplinciük — Hürriyetçilik Ferdiyetçilik — Sosyalizm Umumî kültürcülük — Faydacılık Yenicilik — Gelenekçilik gibi. umumî devalarla düzeltemeyiz. İçtimaî hastalıklarımızı : demokrasi. mücadele: sonunda elde bir kazanç yok. aristokrasi. Kariyi. 3) Topu hakkında müphem umumî kavrayış yerine bütün küçük parçalarını iyi kavrama. Aydın değildi. Mücadele. Roskin. ilk başlangıç noktasına dönmelidir ki bu ( hikmeti sevme ) ulup bütün iyiliklerin anasıdır. ancak içtimaî meseleleri tabiiyat ilmine dayanarak haletmekle orantılı olacaktır. Bir meseleyi en verimli hal yolu (deneme ve hatâ) metodudur. Tecrübî metod şunu ister : 1) Umumî görüş yerine en ince noktalara kadar tahlil. Evvelden bir vakit. Ahlâk ve felsefe. metafizik durumdadır. Siyasî yeni kuruluş. Bir mücerretten öteki mücerrede konuyoruz. endividüalizm ye saire gibi beylik. İçtimaiyat. Fa .

Diğer her şey gibi. ahlâkî. Toprak üstünde kalarak ilk önce bu toprak üstündeki hayatı aydınlatmalıdır. iken o buau bırakarak (Epistemoloji — bilgi nazariyesi) denilen eski bir meseleye takılıp kalıyor. Şimdi asıl (insan ve kâinattaki rolü) meselesi üstünde çalışmalıyız. Ancak bunu şöyle bir tarafa bırakabiliriz. iktisadî. nihayet öyle filozoflar yetişir ki bunları krallıklar tahtlarına oturtma yaraşır. Felsefenin asıl işi : "însan ve kâinattaki rolünü arama ve aydınlatma.. Babası Mişey Bergson yüksek piya- . Felsefenin rolü. Vakıa biz bu meseleyi hal etmiş değiliz. bozukluklara. 1859 da Musevi bir aileden dünyaya Pariste geldi. Öteki unutuldu gitti.. Bu eski meselenin bence bugün değeri kalmamıştır. Bu mânada anlaşılmış bir felsefe üstünde çalışma ile. insanlar arasındaki anlaşmazlıklara hal çareleri bulmaktır. Felsefenin vazifesi: kendi zamanındaki içtimaî.. Hanri (1859 1941) Hanri Bergson. işte bu içtimaî tezatlar üstünde tecrübî metotta çalışarak hangisinin doğru olduğunu bulmaktır. filozoflardan olmalı.. felsefe dahi kendisini (lâiklaştırmak — sekülarize) zorundadır. Veya filozoflardan kral yapmalı. Platon'un : Krallar. demesi budur.— 207 — kat tecrübî metodun ilerlemesiyle karşılıklı iki nazariyeden hangisinin doğru olduğ-u anlaşıldı ve bu doğru olanı yaşadı.

O zamanki kuvvetli felsefe cereyanları şunlardı: Fransada: (Taine) in ihtibarî maddiyeciliği. İlim genişlemeğe ve kâinat muammasını mekanist bakışlarla çözmeğe uğraşıyordu.sağlam bir metodu yok. Almanyada Heckel in : Darvenci materyalizmi. Bütün bu cereyanların müşterek noktası şudur: ve bütün hadiselerin yalnız bir nevidir..— 208 — nist ve kompozitör. (Paskal) da burada geometriden felsefeye geçmişti. mübhem şey• lerden ve genel hükümlerden nefret eder. Bilgi yolu ayrı bir psikoloji de yoktur. ona şüpheli gözle bakıyordu. Bilinç. idi. burada şekillendi. Felsefeye matematikten geldi. Ve yalnız bir nevi bilgi ile yani bir nevi ilmî bilgi iie çözülür. 3 ocak 1941 de sabah saat 9 da Par iste öldü. felsefe diye bir şey yoktur. Betlen ise evrensel mihanikiyetia ve maddî âlemin bir parçasıdır. Yüksek Öğretmen Okulunda felsefeyi seçince matematik hocası ona : Yüksek bir matematikçi olacak idin. dimek Filozof olacaksın ha. Kondorse lisesinde talebe iken hem ebediyatta hem matematikte pek kuvvetli idi. diye . İngilterede: (Spencer) in tekümüliyeci lâedriciliği. Ayrıca müstakil bir bilinç yoktur.. Binaenaleyh meta fizik.Metafiziği küçümsüyor. Bilinç — şuur bir gölge yani di mağ hareketlerinin bir neticesidir. O zaman pek moda olan Alman felsefesini red ile Spenser ve doktorinine: > son teferruata kadar nesleye dayandığından « bağlanıyordu. 1881 den 1883 e kadar (Angers) lisesindeki hocalığı müteakip ağregasyon imtihanını kazandıktan sonra ( Klermant -Ferran) daki ( Paskal) lisesine tayin edildi. Ve asil felsefî fikirleri. Bergson. » dedi. İlmin en küllisi de genel matematiktir. . Yüksek Öğretmen Okulunda iken . bedenin emrindedir.

Ve bunun her anı: başka başka keyfiyetlerden ibaret yeni yeni hallerdir. Bergsona göre bilinç (şuur) halleri (miktar ye kemiyet) değil. Kemiyetin çokluk olması mantıkan ve aklen (olamaz bir şey) ise de bu bir olaydır. işe. Bergsona göre ise (olacak olan şey) olmazdan önce keşfedilemez. Bergsona göre ise zaman: türlü muhtevalar ile şuur akışıdır. Bu anlayışa göre ruh: ne atomlardan teşekkül etmiş bir ( mozayık ) dır. Ancak sezilip kavranabilir. istikbali. Zaman : saat kadranı ile ölçülen ve namütenahi taksim! kabil olan boş ve mücerred bir şey olmayıp (ki bu rıyazî zamandır). 14 . Fakat o esnada şuna kanı oldu k i : mekanizmin kâinatı. zamanının felsefî telâkkilerini tenkit ile başladı. Ve öyle kalacaktır. Bu (an) ların her birinde (mazi) çınlar ve (istikbal) in) sesleri yansır. keyfiyetlerden mürekkep ( çokluk ) dur. (şiddet ve keyfiyet) olu'p bunlar ölçülemez. daima akış halinde olan bilinç halleridir. Ne de bir (tek cevher ) dir. mazi'yardımı ile kuracaklarına kani idiler. ne kendi kendim' yaratabilir. Bergson. (Bilinç). Ve bilinç halleri kemiyet olmadığı için taksim ve mesaha edilemez. Onda hem (kesret). hem (vahdet) vardır. Ne ise odur. ne de tekâmül edebilir. Bu takdirde (reel zaman).- 209 - Binaenaleyh irade ve hürriyet denilen şey vehimden ibarettir. her anı başka başka oluşlarla tecelli eden bir oluşlar akışıdır. Bergsondan önceki filozofların kabul ettikleri za> man: mütecanis ve mesahası kabil bir şeydir. Hakikî zamanı ancak şuurumuzda kavrayabiliriz. O daima yeni '' F. O. Spenserin kâinat karşısındaki mekanist izahını derinleştirmek yollarında idi. Bergson'dan öncekiler.

(Bergson) elinde değnek ile dolaşan su arayıcılar gibidir. bize kendi haricimizde yaşamak itiyadım veriyor. Artistik veya dinî bir heyecan en derinliklerimizden? kaynayan en güzel düşüncelerimizi aksettirir. Zekâmızın yalnız cansız madde üzerinde bunu kavrayabilir. henüz kendisini arayan bir şiir çerçevesi halindedir. şu veya bu derece şuurunun entim ihtizazlarını sezip ifade edendir. Çünkü zekâmızın yapılışı öyledir. (mekân) ise: bir (say • rure — zaman) ki yaratıcı değildir. Şuur sahibi varlık için yaşamakî daima tekâmül istikametinde değişme yolunda olmaktır.— 21Ö — tecellilere gebedir. bizim zekâmızın kavrayamayacağı şey lerdir. Ve canlılığımızı ona medyunuz. oluşlar akışındaki yenilikler. Maddeye yönelmiş ilmin göremediği nokta budur. Zekâyı canlı ve dirik tutan odur. Amma bunsuz ise ilim olmaz. O bize gösteriyor ki toprak altında temiz bir su bizzat kendi terütazeliğimiz var. Pratik hayat talepleri. (derin benimiz) i saklıyor.Müzisyen ve şair. onun kabuğunu soyup bakmak ve meyvelerini saymak mı demektir? (Reel) in gayrişahsî görünüşü üstünde. Şuur : îcatkâr bir hafızadır. ölü değiliz. Böylece (sathî ben) imiz. Eğer dallarda usare dolaşımı olmamış olaydı ağaçta ne yapraklar. Ruhumuzun derinliklerimizden yükselen müziği duymağa çalışalım. Fayda ve menfaat kaygılarından uzaklaşıverince (derin ben) i miz canlanıyor. . ne de meyveler olurdu. Bir ağacı tanımak demek. Bergsona göre hayatın dinamizmi. Ve ondan kaynayan ilhamları seziyoruz. İşte (gerçek zaman) budur. Bir ırmaktır ki daima yeni yeni ve önceden görülemiyen manzaralar meydana getirerek akmaktadır. Şiir . Derunî hayatımız.

Manevî ızdıraplar ise. Oluş duygusu. "Hal..— 211 — her insanın derinliklerinde yatmakta olan bir kudrettir. bizde yeniden canlanıyor. kendimizi yenileşmiş intihalarımıza. den alıp "olmağa başlayan. Bizi billur haline getirip tahdit eden halden alarak düşüncelerimizi meydana getiren cereyan içine bırakıyor.Bir hastalıktan sonra kuvvetimiz tekrar yerine gelirken yeni intihalara gömülüyoruz. Bizi "olup bitmiş. bilâkis. Bergson "sathî ben. her şeyi hapis • te tutacak bir kıştır.. de "istikbal.imiz altındaki "derin ben.. çiçeklenecek bir bahar değil. Artık bu. faaliyetimiz ahengine ulaştırıyor. çevremizdeki varlıklara karşı alacağımız bir durum ile. in doğuşunu • hiç bitmiyen ebedî bir bahar gibi . lûtüf ve şükran ihtizazlarını söndürüp yok etmiyelim. Sevinç..seziyoruz. hasılı gönlün etrafına saçacağı iyilikler ile. Hayat. ile temasa getiriyor. Güçlüklerin hepsini ancak ruhî zenginlik ile yene biliriz. imizi açıp göstermek ile bize insana hürmet etmeği öğretiyor. hâtıralarımıza. bir aksiyon ile.. ifade edilecektir. bırakıyoruz. bir ( durdurma ve tevkif) teşkil ile dokumda bir (yırtılma) bir ( kopma ) hasıl olur. Burada daimî bir ( artmak ve zenginleşme ) yoktur. Her şuur olan yerde bir şiir imkân ve ihtimali vardır. Ve bu zenginlik bize. hiç durmaksızın îasılasız verilmektedir. Derinliklerimizden kaynayan merhamet ve inayet. * * . Bu da ancak ( hayata güven ) olan yerde olur. ruhun natürel iklimidir.. Bundan kurtulmanın çaresi : kendimizi (zorlu ve sabit fikir) den kurtarıp içimizden daima doğmağa amade olan yeniliğe can atıp sarılmadır... Herkes kendi hayatının artisti olabilir.. Şekillenmek istiyen şiir: "herhangi bir söz ile. bizi tinsel "Spirituel. Ve olmalıdır.

in kendisine iştirak ettiği. i elemanter ihtisaslardan teşkil eder. müptezel muhakeme usulünden almaz. Şuurdan «şuura bir ' kendiliğindenlik „ vardır.i mizin küçük bir parçası ilgilenmiş ise ö zaman gerçek hür değildir. için hayatını feda eden . sarıldığı nispette hürdür. ı kabul etmiyorlar.. Bir kimyevi maddenin filan şartları altında şöyle olacağı nasıl kat'ı ise " şuur „ un istikbali de mazisi ile tayin edilir. Fakat karar ve hareket vuku bulmazdan önce ne yapacağını asla tayin edemez. Ve bizi asla ifadelendirmiyordun Hür fiil ve hareket tecessüt etmeğe şahlanan bir istektir.. İnsan. diyorlar ki Bergson ' Şuurun bilâvasıta mûtalası „ eserinde hiç bir say• yure " dure nin kendinden öncekinin aynı olmadığını canlı zaman m riyazi zaman gibi olmadığını. " Epifenomenciler. determinizm. Bir fiil ve hareket "ben. O kuvvetim. insan gelişinden tanıla bilen bir varlık değildir. Tekerleklerin şu kadar zamanda ne kadar devir yapacağı hesaplanan bir makine değildir.. Aksiyon yapıldıktan sonra der ki. Çünkü bizi büsbütün cazibes almıştır. ( T a i n e ) : Ben . Mütcaddid hal ve hareketlerinden daima en iyilerini seçe seçe " kendi vasıtasıyla kendisini yaratan = creati • on de soi pour soi w bir varlıktır.. onun zıddı halinde olduğunu gösterdi. Onû ifadede rvızan güçlük çekeriz.— 212 •— Derunî hayalımız böyle daimî çiçeklenme «halinde okınca bunu bir kimya maddesi gibi tahlil ile basit unsurlarını ayırma ve sonra tertip yapmanın bir ilmî değeri varmı dır ? Böyle yapmak bile olsa olsa ancak bir (realite fantomi) elde edilmiş olur. mukadderatını kendi dokur.. Eğer onunla «ben. şuurun özel vasfı olan "yaratıcılık. nr "yuca duygu... bu işi neden yaptığınızı izah edebilir.

Ona göre güzellik. amma süvari yolundan emin değil. Tomurcuklanıp çiçeklenme yolunda olan iç âlemimizi kurutup çöl haline getirmiyelim. ve "Broca. **.. Ve bütün keşiflerin başlangıcı bir şiir şimşeği iledir. artist ruhludur. "Bir annenin çocuğunu kurtarmak için kendini denize atması. ruhu. dimağda. Realiteyi daima yeni bakışlarla gözler. akıl ve muhakeme gözü başka. iç gözü başkadır. Hayatı. ntn "lokalizasyon serebral. "Karanlık gecede dalgalar arasında bir gemi bocalamakta. İşte birtakım füzeler ki meydana getirdikleri aydınlık çizgilerinden gemi yoluna devam edebiliyor. Hakikat aşkı ile şairdir.. Bu işi Bergson bir şiir dili ile yapmaktadır. yurt müdafaasında serden geçti gibi. nazariyesi hüküm sürmede idi. maddenin bir fosforlaşmasıdır diyen dogmatik bir ilmin daha ilerisinde görüyor. ilmî bir şey olmaz. Esasen şuurun ne olduğunu anlamak için. insana meçhul ülkelere hâkim kılmış ise filozof da ruh âlemi üstündeki perdeyi kaldırmak ve bizi ruh ile temasa getirme ile ödevlidir.- 213 — insanda bunun gerektiriri sebepterini başka bir insan nakıs görebilir. deneye çok önem verir. onun kendinde nasıl yaşadığını anlamak ile işe başlamak gerekmez mi? Bergson deneye sadık kalarak daima "olaylar hattı — ligne de fait. Fakat onun nefsini fedasındaki yüksek ifade.. cansız bir şeymiş gibi inceleme.. "klâs- . Bergson. nı kovalar.. Alim metodlu. her türlü akıl ve muhakeme yıllarından üsttür. Hatıralar. O sırada "Charcot. hakikatin simasıdır. Bergson felsefede bu aydınlatma rolündedir. Bergson.. Nasıl ilim.

şuurun yok olacağım gösteren tek sebeb : ölümü müteakip bedenin tarumar olmasıdır. "ölmez „ in kendi içimizde olduğunu gösterdi. Mari) (Arnold . « dedi.— 214 — sor. (Ruhî enerji) bahsinde Bergson şöyle der. Fakat meseleye böyle bakış . mucizesiz bir realite önünde rüyamızın sönüp öldüğünü hissederiz.Pick ) gibi âlim doktorlar ilmî incelemeler sonunda bu görüşe katıldılar. hür olarak teemmüle ve tefekküre dalmak mukadder mi ? Gönlümüzün kurak ve hergünkü meşguliyetlerden fütura düştüğü zamanlarda. Bunda dimağ. sadece bir hatırlatma organıdır Hâtıralar. Ve aksiyon isteyince uyanmağa hazır bulunmaktadırlar. ölümden sonra. pratisyen doktorlar arasında bir şaşkınlıktır başladı. deki klişeler gibi gedilmekte değildir. > Bu eseri ile Bergson.. bu meseleye . 1896 da bu görüşü açıklayan Bergson'un (Madde ve hafıza ) eseri çıktığı zaman. Fakat dışımızda dilsiz bir boşluk içinde monoton ve yuvarlanmada olan tabiatın ruh ile hiç bir münasebeti yok mu? Hürriyetten mahrum ve varlıkları mahveden bir kâinat içinde. Bazen (Varlık ) bizi alâkadar etmediği ve varlığı boş ve mânâsız gördüğümüz anlarda nasıl büyük ağırlık duyuyoruzdur. ( P. Ama eğer şuurun bedenden hemen hemen tamamen ayrı ve müstekil olduğu tebeyyüm edince O görüş ve sebebin bir (değeri kalmaz. canlı bulunduğu şuur içindedir. tamamen ebediyeti. hatıralar değil. mazimizin içinde . Hafıza hastalıklarında afete uğrayan . hatıraları haricileştiren vasıtalardır. iptidaî bir ilimciliğin . Dimağ mekanizması sadece onu meydana getirmeğe yarayan kareketleri husule getirmeğe yarar. meslesiyle ilgilidir. Zurih Dimağ Anatomisi Enstitüsü Müdürü Monakow > ben Bergsonda bir norolojist dehâ görüyorum.

Madde arasına fırlatılmış olan şuurun. ama İrmağın derinliğine dalmaz. kesmeğe. zarurettir. Şuur da tıpkı böyledir. Karamserlik içinde.pation ) dir. faydalanma için soyutlaştırmağa alışkın olan zekâmız bize ancak ( statik bir taplo ) arz eder. hareketleşmiş değildir. Maziyi istikbale doğru sürüklemektir . hendesedir. kendine özel . «Hürriyet> imkânsız sayılırken. her şeyi parçalamağa. Bir tarafta kaybedilen savaş. Sempatinin bir bütün cehti olan ( sezme = intuition ) dır ki realitenin en derin noktalarına daldırır. katılaşmış. yine bu karamserlik içinde hürriyet aydınlığı da parlar. Yalnız insanladır ki hayat. türlü türlü canlı yarattıkları destanı. hayat da binlerce sayısız şekiller altında görünerek deterrninzmi. Ancak (devrin ben)i mizdir ki bize evenmsel ilhamın kapılarını »açar. Tinsel feyiz ve derinliğimiz dir ki bizi engin yüksek şuur ile birleştirir. Hafıza. ona bir (iştirak etme == partici.— 215 -T şuura bakması kabindedir. Tekerrür etmekte olan " hal de. „ Fakat canlıları teşkil etme yolundaki ( hamle = Elan ) da [ kendiliğinden hareket „ " hür intihap meydana gelmiş bulunuyor. Şübhesiz ki ham madde " cansızdır. Kendi özünü. hayat . öte tarafta kazanılır. asla onun gelmemiş bir destan olup bunda zafer ve bozgunluk biribirini kova. muhtelif eserleriyle ifadelendirmeğe çatışan bir artist gibi. cansızlığı yenme teşeb büslerindedir. lar. Bu durumda biz (sathî ben) insizin düzenlediği bir şekil karşısında değ-ilmiyiz ? Her gerçek bilgi. hıfzetmekte olduğu hayatı kendi yeniliğini tecelli ettirmek suretiyle . Derunî hayatımızdır ki bizi kâinatın genel hayatı ile birleştirir. Irmağın üstüne "bir köprü kurar . şiiri kendi özünde tekrar yaşamak gerektir. Yalnız bir gramer yönünden inceleyince bir şiirden ne duyup anlarız?Onu kavarmak için ritmini sezmek.icat ediyor.

Muzaffer ^bir ilerileme olabilmek için bir (hamle . itiyat ve ahlâkî vecibeler tesiri altında hareket eder. hayatın ve bizim fikir ve hareketlerimizin bağlanıp çözülmelerinden ibaret olan cihan tarihinin en büyük başarısıdır. birbirlerine daha sık yaklaşırlar. Bir taarruza karşı müşterek müdafaada. zincirin bir halkasıdır. Tabiî sosyete: Yabancıya karşı kapalıdır. organizmin bir hücresinde. Fakat herbiri kendi hudutları içindedir. Gerçekleştirdiği ilhamı. İnsan sosyetesinde: Ferd. cvarhk> lan harekete getirmiştir. İnsan. Evet. Zekâ ise.- 216 — hareket üstüne şahlanarak . bütün ifadelerinde bunu tecelli ettirmektedir: Hayvanın içgüdü. kâh dumanlar altında bırakıyor. dairesini sonsuz olarak genişletmekledir. bu sosyetenin çok servdiği birşeydir. biyolojik bir âlettir. ruhunu unutarak kendini madde içinde hapsetme tehlikesine de maruz kalır. Fakat bunu yaparken. Fakat daima yalnız kendi mihverinde döner. Böcekler sosyetesinde: Ferd. Harp. sonsuz |bir «özel — aspiration» içindedir. Kendisini koruyan mabutlara karşı ibadet eder. kendini aşma etkisini taşımaktadır.» Her şuuriyle insan.gayesine doğru yaklaşmaktadır. «Her zeki varlık. kendi nevinde pek mükemmeldir. Fakat zekâda içgüdüdeki^ emniyet ve kat'iyet yoktur. Hayat. bu muazzam hayat nefhası. Oda bizim gibi. kâh ayan beyan şekillendiriyor. kendi şuurunu taşlaştırma. "birtakım âletler yaparak maddeye karşı kor. Hiç sezilemez sandığımız realitede şimdi bir kurtuluş cehdi hissediyoruz. Tıpkı bir tek fikre yönelmiş bir şiirin birbirine bağlı mısraları gibi.

Paskal gibi. Teknik. İnsanın hürriyet ve kudretini kabul eden felsefedir. ki §hilkahn hikmeti de bu derin sevgidir.. bu yüksek şuur ve vicdanlarda tecelli eder. Zekâ birtakım âletler yapar ki bu sayede insan. ihtiyaçlarımızı tatmin için yapılmıştır. Ona göre tarihte bir (fatalite) yoktur. Mistik dinci ise: Aksiyona sarılır. herşeye kadirdir. geometride üç daire meselesinden daha önemli olduğunu düşündü. ilk hayat hamlesini böyle uzatarak. Bergson felsefesi:. felsefeye nereden başladı nereye vardı? O da birgün geldi. Teknik. . «mukadderimizin ve kâinat mânasının ne olduğu meselesinin. Hiçbir engel yoktur ki irade onu yenemesin. Yeri göğe yak Jaştırmağa çalışır. ruhu hizmetinde olmalıdır. diye. Bergson. İnsanlığın tinsel mükte* sebatı. Ve biz selâmetimizi ruhda aramalıyız. Berg-son: Kendinde tinsel yaratıcılık kudreti bulunan ferdî şuurun üstünlüğüne kanidir. Spenserin mekanizmi üstüne düşünen matematikçi Bergsön. bunun insana verdiği itimat hissUe aksiyon kudretinhe görür: Eski kurun filozofu: kalır.. derin sevgi kaynağı olan Tanrıya kadar şahlanabilirler. Ruh.- 217 — bolluğu) ile (kapalı) yi açarak kendi sosyetesi ötesinbütün (insanlığı) kucaklıyabiimek gerektir. Mümtaz insanlar. dinî mistisizmin üstünlüğünü. (Temaşa: Dontemplation) da Budist: Hayattan kaçarak inzivaya çekilir. böcekler sosyetesinde olduğu gibi bir (âlet) halinde kalmasın.

. «Ahlâk ve dinin iki kaynağı> adlı eserindedir ki: İnsan. çok bilgili fakat ahlâkan çok geri olabilir. feragat ve fedakârlığı düşmanlara bile şamil kılma yolanda acı ıztıraplara dahi tahammül eden kişideki «yaratıcı oluşlar silsilesi» dir. ilme. İnsanlar. bundan çok daha üst olan. Tanrı o kalpten faydalanacak kadar temiz olmayan şeyleri atmalıdır. Daha üst dereceye tırmanarak insan. kendi. Fakat bu kâfi değiidir. insan hayatının mânası şudur: «Her an kendi vasıtasiyle kendisini yaratıcı hale getirmek.— 218 — Bize sevgi içinde tekrar tekrar cehdi. izlemesi gerekli yeni yollar göstermektir. Uğraşa. ahlâkın da ilerilemesini istilzam etmez. Bergsona göre hilkat. Bu aşk. şimdiki bulunduğumuz halden hiçbir zaman memnun olmamağı. Ö zaman insan Tanrıyı kendi içinde hisseder. insanın Tanrıya aşkı değil. insanlara hizmete verir. endüstirinin. ilmin ilerlemiş olması. görünen. etmek değil. Ve hiçbir yorgunluk duymaz.» Ahlâk. derin sevgiden fışkırmaktadır. dış âleme çok sarıldıklarından. İnsan. iyi işlere sarılır. Büyük. Ve başarır. Tanrının bir aksiyon âleti olabilmelidir. kalbinden. görünmeyen ve bütün varlığın kaynağı olan «hakikî ben» imiz ihmale uğramış bulunmaktadır. Bu mertebeye gelen insan.» «Hakikî felsefe: Soyut fikirler üstüne tefelsüf.» «Tekniğin. bütün yaratıklara karşı olan Allahın sevgi ve aşkıdır. daima daha üste doğru bütün kuvvetimizle şahlanmağı tavsiye eder. Derin bir aşk içinde kendini aksiyona. bir heyecandan. kendinde sonsuz bir hayat hamlesi sezer. didine azı çoğaltmak suretiyle şahsiyetini genişletmek ve derinleştirmek ve böylece dünyaya kendi meselesinden birşey eklemektir.

çilesini çekti. Bergson. Hayatı ile d e buna canlı bir misal vermiştir. . zulme uğradı. «açık sosyete> yani bütün insanlar birbirinin kardeşidir fikrinde olduğundan AlmaRİarın Parisi işgalleri zamanında Yahudilere yaptıkları zulümler arasında oda. insanlığın üstüne şahlanarak Tanrıya doğru yön alma felsefesidir. Bergson felsefesi: insan. SON Tarih Boyunca Ahlâk Mustafa Rahmi Balaban'ın bu çok mühim kitabı tabedilmektedir. Amma hiç şikâyet etmedi. Bergsonun ömrü bir teemmül ve murakabe içinde geçti.Bu halde. iradesini. Irkdaşlarından ayrılmak bile istemedi. Yakında neşredilecektir. «geceler gebedir* filezofudur. hareket ve oluşlar akışı. Tanrının insanlara sevgisi yoluna hizinete vakfedebilen insandır. Ancak hakikat aşkı iledir ki yazdı ve söyledi. O. gönlüne Allah sevgi ve düşüncesi taşımak ile kalan insan değil. Bergsona göre mükemmel insan.

lohosa. resimli Dr. resimli „ .Türkçe nahif tercümesi 100 İngilizce gremer 1 inci Halil 75 „ 2 inci Halil 150 Fen ve izdivaç. „ „ „ 60 Nüfuz meselesi „ „ „ 35 Bebek beslemek. .. doğum. „ „ „ . 100 Kadın rahatsızlıkları „ ...Gayret kütüphanesindeki kitaplardan bazıları Kuruş Türkçe sözlük " yeni harflerle büyük lügat „ 2oo Yeni Türkçe lügat M. Zeki Cemal İ0O Gebelik. „ Rumca „ Marta oğlu 35 Almanca tesîli tercüme Mehmet Tahir 75 Almanca tesili mükâleme > » 7 5 Almanca ..„ „ „ 75 Gebelik. resimli Besim Ömer 75 Çocuk büyütmek. Redhouse 2000 Fransızba metod Berlitz ve tercümesi 250 12 Lisan mükâleme 50 Efali Fransavî cetveli Ekrem 35 Kendi kendine İngilizce alfebe Nüzhet Paşa 35 „ „ Almanca „ Nüzhet Paşa 35 „ „ İtalyanca „ Nüzhet Paşa 35 „ „ Rusça „ Sudi 35 . büyük lügat Ali Feraz 150 „ „ küçük lügat Ali Feraz 100 „ „ lügat Cemil Cahit' 20 Almanca • Türkçe küçük lügat Sadullah 50 Kamus Fransavî " Fransızcadan Türkçeye „ 500 Resimli küçük lügati fenniye 100 Türkçeden Fransızcaya Resimli Kamus Kelekyan 1200 Türkçeden İngilizceye büyük lügat J.. Bahaettin 350 Türkçeden Fransızcaya. „ . „ 100 Çocuk düşürmek. 10O .

resimli Salâhattin 150 Otomobil ve traktör resimli Salâhattin 150 Fen mesahaye arazi ve topografya Kömürciyan 150 Mesahaya Hendeseye Kömürciyan 200 Mihaniki Riyazi Salim 500 Demir Köprüler 300 50 Nazarî Hesap.Kuruş Çocuk hastalıkları Yeni harf „ „ „ „ 25Ö Çocukların istidatları Dr. 400 Rubaiyat Ömer Hayyam 150 Hayat ve kitaplar Ahmet Şuayp Abdulhak Hâmit ve mülâhazatı felsefiyesi Rıza Tevfik 500 75 Tevfik Fikret Şermin Tiryaki sözleri Cenabı Sahabettin 100 75 Demokrasi ve mesaili iktisadiye Hüseyin Cahit Nasrettin Hoca Köprülüzade Fuat 100 50 Yarım Türkler Aka Gündüz 250 Hârîstan ve gülistan Ahmet Hikmet 100 Daima hilekâr (2 cilt) Ali Reşat 100 Milliyet nazariyeleri Mehmet İzzet 250 Hendesei sanai 2 cilt >t >> Elektrik ve tatbikat sanaiyesi 2 cilt. Cahit 1500 Hüriyet Hüseyin Cahit 200 İlim ve din Hüseyin Cahit 200 Hüseyin Cahit 200 Asri demokrasiler 200 Senaiyi nefisenin menşeleri " " 60 Dekartm felsefesi • > » Samiha Cemal 400 Eflatun külliyeti 100 Hisler ve fikirler Raif Necdet 200 Azmi bey Hanım kitabı 100 Fazıl Ahmet Karikatör 200 Tevîik fikret Halukun defteri Hüseyin Daniş. Pol 50 Mufassal resimli tavukçuluk Cafer 250 Türklerin tarihi umumisi 1 .7 Deguignes. Mesail yeni harfle Salim Hesap tefazulî 500 . H.

Doğramacılık, Silicilik, Marangozluk Talât Resimli tarihi umumî 1-6 Refik Tarihi umumî 1-6 Murat bey Ebulfaruk tarihi 1 - 7 M Murat Mahmut Şevket Teşkilâtı kıyafeti askeriye Corci Zeydan Medeniyeti islâmiye tarihi 5 cilt S ey fi Emir Ali Musavver tarihi islâm Hüseyin Cahit İslâm tarihi 'İo cilt,, Kemal Paşa Osmanlı tarihi "3 cilt,, Tarih siyasî, asrı hazırda Avrupa 3 cilt Sinyoboş, Eski İstanbul, resimli Celâl Esat Başımıza gelenler , Arif İstibdattan Hakimiyeti MilHyeye 1-2 Ahmet Rasim Avrupa harbinden alınan psikolojisi dersler G Lebon Usul Defteri Malî 2 inci cilt î. Arapyan Malûmatı Ticariye Harnit Malûmatı iktisadiye Cavit Usul defteri Ticarî 1. Arapyan Hocasız usul defteri Serkeis Nihat „ Muhasebe II II Esnafın Hazır Hesop Tüccarîsi Kömürcüyan Usul Defteri 1 — 4 cilt • Amerikan Usul Defteri Amelî Hesap İlmî Hesap Kömürcüyan Hesap Nazarî İlmî Hendese tim! Cebir Amal Erbaa Kendi Kendi fotoğrafçılık resimli İhtisas muhaseb >erı Çapraş kaydek» Fikret Şimendıfercilik - 2N Naki bey Kimya 9 - 10 - I 3 cilt Kimya Bakalo sı » » Riyazi ve cep ' u?ası F. Sabri

50O 200O 100O 1500 İ0O 1000 250200O 1000 1500 200 300 200 150 250 150 250 150 200 200 200 300

50 50 35 250 25 30G 351 150 10O

100 100 100 100 50

Dahili ihtiraklı makinalar, Abdülkerim 250 „ Osman Hüsnü 250 Demir Teknolojisi Ağaç isleri teknolojisi 1-2 Yusuf ziya 250 Kimyayı sanayi 2 cilt Mühendis M. Azmi 200 Hesabi sanayi Salih Murat 80 Cihan muvazenesinin bozulması 2 cilt Ali Reşat 100 Türkiye nasıl doğdu ? Ömer Rıza 100 Hava Edebiyatı 100 İnsanlığın başlangıçları, resimli "yeni harf,,^.3 300 Dr. R- Verno 200 M' Sadık 100 Tâvimden yapraklar Saffet Ziya 100 Adabı Muaşeret Kadın meselesi Gregor Petrof 30 25 Okunacak mektuplar tdâl Sami Paşa Sezai 50 Mehmet Rauf 75 Cidal 30 Celâl Saher Simon Mehmet Rauf 150 Son Emel 250 Eylül «" » Son yıldız 200 Kadın kalbi Saffet Nezihi 250 Ercümend Talu 50 Sabir Efendinin gelini Viktor Hugo 500 SefiJJer 1-5 Halide Edip 200 Mevut Hüküm Osman Cemal 200 Çingeneler Dağların çocuğu 175 Günahkârlar Heluk Cemal 200 Reşat Nuri 100 Damga Sarı Odanın esrarı Gaston Loro 150 150 Gaston Loro Siyah kokulu Kadın Mesnevi şerif 1 - 6 tercüme ve şerhi Abidin Paşa 1400 Kitabı Mukaddes "büyük hacımda ciltli,, 400 150 incili şerif Mezamir 75 150 Asrî din fikirleri Seri 1 "11 kitap,, L. Lûtfi 100 Asrî Din fikirleri Seri 2 "6 kitap,, L. Lûtfi Lee Vrooman 10 Garpta dua yeni harfie

W. Son Menzil „ Yusufçuk . Ruh ve ölüm Ötesi (İslâm tasavvufu) İslâm Aslanı Hazreti Ali Kırklar Meclisi (En güzel Bektaşi Şiirleri) ! Hakikat Yollarında Tarih Boyunca Ahlâk Felsefe Tarihi (Filozoflarla birer saat) Tanrı Buyrukları ve İnsan Alemi Kıyamet ve Alâmetleri-Cennetlikler. 200 750 750 500 500 300 300 400 330 1000 200 300 150 100 Ciltli . n » > » 200 200 300 tmam Gazali 50 50 25 .. Crooks Dr.. Debi M. Âkay . Rahmi Balaban 125 300 350 400 A. Burcuoğlu M. Afşaroğlu Dr... Ankara Caddesinde 131 No. Bedri Ruhselman . iaşnar 250 250 100 Samiha Ayverdi 250 250 350 250 250 „ » .. Manyatizm) Ciltli Ruh Kuvveti (Spiritizme tecrübeleri) Ciltli Pratik Manyatizma ve İpnotizma Ruhlar Konuşuyor Allah Ruhlar Arasında Medyomluk Ruh ve Kâinat (Mecmua) Abdûlkadir Geylâni Muhiddini Arabî 1 den 12 Ciltli Mustafa Ertuğrul Cemil Conk Paşa L. İstanbulda. Kuday • S. Ateş Ağacı Mabette Bir Gece Mesih Paşa İmamı „ Kimyayı Saadet Hazret Oftade Aziz Mahmut Hüdal K. Krş. Cehennemlikler İnsan ve Ruh Yaşayan Ölü Ciltli İnsan ve Şeytan „ Yolcu Nereye Gidiyorsun . lu Gayret Kitabevinde satılan ı-nühim eserler : Kur'an ve islâm (Zaman zihniyetiyle) 2 Kısım Ruh Ansiklopedisi (Spiritüalizm) Ciltli Ruh Âlemi (Spiritizm.Ciltlisi : 500 Kr.. Fakirizm.Fiatı : 350 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->