Güney Tümer/ Abdurrahman Küçük

Ocak Yayinlari

DINLER TARIHI 8 Dördüncü Baskiya Önsöz 8 Önsöz 9 I. BÖLÜM DINLER TARIHINE GIRIS. 9 A. DIN VE TARIH KELIMELERININ INCELENMESI 9 1. Din. 9 a. Dinin Lügat ve Terim Anlami 9 aa. Islâm'da Din. 9 ab- Diger Dinlerde ve Dillerde Din. 10 b- Dinin Tarifi 11 ba. Dinler Tarihi Arastiricilarina Göre Din. 11 bb- Islâm Bilginlerine Göre Din. 12 2- Tarih. 12 B- DINLER TARIHININ TARIFI 13 C- DINLER TARIHININ KONUSU. 13 D- DINLER TARIHININ METODU. 14 E- DINLER TARIHININ DIGER BILIM DALLARIYLA ILGISI 14 F- DINLER TARIHININ ÖNEMI, LÜZUMU VE GELISMESI 15 1- Dinler Tarihinin Önemi ve Lüzumu. 15 2- Dinler Tarihinin Gelismesi 16 a- Islâm Âleminde Dinler Tarihi Çalismalari 16

b- Batida Dinler Tarihi Çalismalari 17 c- Ülkemizde Dinler Tarihi Çalismalari 17 I.- Bölümün Bibliyografyasi 18 II- BÖLÜM. 19 A- DININ KAYNAGI HAKKINDA DEGISIK GÖRÜSLER. 19 B- DININ KAYNAGINA ISLÂM'IN BAKISI 22 C- Din Duygusunun Kaynagi 23 D- INSAN IÇIN DININ LÜZUMU. 24 E- MONOTEIZM (TEKTANRICILIK) 25

II- Bölümün Bibliyografyasi 25 III. BÖLÜM. 26 ILKEL KABILE DINLERI 26 A- ILKEL KABÎLE DINLERI ILE ILGILI KAVRAMLAR. 26 B- YASAYAN ILKEL KABÎLE DINLERININ ÖZELLIKLERI 28 C- YASAYAN ILKEL KABILE DINLERINDEN ÖRNEKLER. 28 III- Bölümün Bibliyografyasi 29 IV. BÖLÜM. 29 MILLÎ DINLER. 29 A- KONFÜÇYÜSÇÜLÜK. 30 1- Konfüçyüs'ün Hayati (M.Ö. 551-479) 30 2- Konfüçyüsçülükte Kutsal Metinler 31 3- Konfüçyüsçülükte Tanri Inanci 31 4- Konfüçyüsçülükte Ahlâkî Prensipler 32 B- TAOIZM. 34 1- Lao-tzu'nun Hayati (Lao-tse, dogumu M.Ö. 604 veya 570) 34 2- Taoizmin Prensipleri 34 3- Lao-tzu'dan Sonra Taoizm.. 35 C- SINTOIZM. 36 1- Tanri Anlayisi 37 2- Kutsal Yazilar 37

3- Âyin ve Ibadet 37 D- GELENEKSEL TÜRK DINI 38 1- Geleneksel Türk Dinî Inançlari 39 2- Ibadetler ve Gelenekler 42 3- Kam.. 44 4- Ahlâk Anlayisi 44 E- HINDUIZM. 45 1- Kutsal Kitaplar 45 2- Kast Sistemi 46 3- Dinî Kavramlar 46 a- Tanri: 46 b- Hulul (avatara:enkarnasyon): 47 c- Karma: 47 d-Tenasüh (Ruhgöçü: Sanskritçesi Samsara; Bati Dillerinde Reinkarnasyon, Transmigrasyon... ): 47 e- Yoga: 48 4- Dinî Âyin, Ibadet Ve Gelenekler 48 F- CAYNIZM. 49 1- Mahavira'nin Hayati 49 2- Tanri Anlayisi, Mezhepleri ve Kutsal Kitaplari 50 3- Ahlâkî Prensipler,Kurtulus ve Hidâyet Doktrini 50 4- Âyin ve Ibadet 51 G- SIHIZM. 51 1- Nanak'in Hayati 51 2- Sihizmin Dogusu. 52 3- Nanak'tan Sonraki Durum.. 52 4- Sihlerin Inançlari, Âyinleri ve Ibadetleri 53 H- ZERDÜSTÎLIK. 54 1- Zerdüst'ün Hayati 54 2- Gathalar-Avesta. 54

3- Zerdüst'ün Getirdigi Dinî Prensipler 55 4- Zerdüst'ten Sonraki Dinî Hayat ve Mecusîlik. 55 5- Parsîlik ve Günümüzdeki Ates Kültü. 56 I- SABÎLIK. 57 1- Genel Bilgi 57

2- Kutsal Kitaplari ve Kitap Anlayisi 58 3- Inanç Esaslari 59 4- Ibadetleri ve Anlayislari 61 a- Vaftiz (Boy Abdesti) 61 b- Dua (Namaz) 62 c- Kurban. 62 d- Oruç 62 5- Kutsal Günler ve Bayramlar 63 6- Mabed ve Mabed Görevlileri 63 IV- Bölümün Bibliyografyasi 64 A- Konfüçyüsçülük. 64 B- Taoizm.. 64 C- Sintoizm.. 65 D- Geleneksel Türk Dini 65 E- Hinduizm.. 66 F- Caynizm.. 66 G- Sihizm.. 67 H- Zerdüstilik. 67 I- Sabiilik. 67 V- BÖLÜM. 68 BUDDIZM. 68 A- Budda'nin Hayati (M.Ö. 563-483) 68

B- Budda'nin Telkinleri/Buddizm'in Prensipleri 69 C- Budda, Ilk Buddistler ve Konsiller 70 D- Hindistan'da Mahayana'mn Dogmasi 72

E- Mahayana'nin Hindistan'daki Kollari 73 F- Hindistan Disinda Buddizm.. 73 G- Çin Buddizmi 73 H- Burma Buddizmi 75 I- Seylan Buddizmi 75 J- Tayland Buddizmi 76 K- Japon Buddizmi 76 L- Buddizm'de Sekiz Dilimli Yol 78 M- Buddizmde Kutsal Metinler 79 N- Budizm'de Inanç Esaslari 79 O- Buddizmde Inançla Ilgili Kavramlar 80 a- Tanri: 80 b- Karma ve Tenasüh: 81 c- Nirvana: 82 d- Metteyya: 82 Ö- Buddizmde Ibadet, Ma'bet ve Ahlâk. 82 V- Bölümün Bibliyografyasi 84 VI- BÖLÜM. 85 ILÂHI DINLER. 85 A- YAHUDILIK. 85 1- Genel Bilgi 85 a- Yahudi, Ibranî ve Israil Terimleri 86 b- Tevrat'a Göre Yahudiligin Tarihçesi 87 c- Kur'ân-i Kerîm'e Göre Yahudilik. 89 2- Hz. Musa ve On Emir 90 a- Tevrat'a Göre Hz. Musa. 90 b- On Emir 91 c- Kurana Göre Hz. Musa. 92 3- Tevrat ve Zebur 93 a- Tevrat (Tora) 93

b- Zebur 95 c- Kur'ân-i Kerîm'e göre Tevrat ve Zebur 95 ca- Kur'ân-i Kerîm'e göre Tevrat 95 cb- Kur'ân-i Kerîm'e Göre Zebur 96 d- Talmut 96 e- Yahudi Kutsal Kitabi'nin Yazilisi ve Muhtevasi Hakkindaki Görüsler 97

4- Yahudi Mezhepleri 97 a- Hiristiyanlik Öncesi Yahudi Mezhepleri 98

aa- Hasidîler (Ibr. Hasidim, Ing. Hasidaeans): 98 ab- Ferisîler (Perusim): 98 ac- Sadukîler (Sadukim): 98 ad- Essenîler (Issiyim): 99 Essenîler Ile Hiristiyanlik Arasindaki Iliski 99 ae- Zealotlar: 100 b- Ortaçag/Islâm Sonrasi Yahudi Mezhepleri 100 ba- Rabbanî Yahudilik: 100 bb- Karaîlik (Karaim): 100 bc- Iseviyye: 101 bd- Yudgâniyye ve Sazkaniyye: 101 c- Çagdas Yahudi Mezhepleri 101 ca- Ortodoks Yahudilik: 101 cb- Reformist Yahudilik: 102 cc- Muhafazakâr Yahudilik: 102 cd- Yeniden Yapilanmaci (Reconstructionist) Yahudilik: 103 d- Yahudi Dinine Uymakla Birlikte Yahudîler Tarafindan Yahudi Kabul Edilmeyen Sami rîler (Somronim) 103 Samirîlerin Inanç Esaslari 104 5- Yahudilikte; Inanç, ibadet, Dinî Gelenek ve Bayramlar 104 a- Inanç 104 b- Ibadet 106 c- Dinî Gelenek ve Bayramlar 107

Hz.Ibadet ve Âyinler 122 ba. 116 3. Isa.Kutsal Ruh: 119 4. Isa.Ermeni Kilisesi (Gregoryen Hiristiyanligi) 127 e. Isa. 113 a.Inciller 119 a. 113 b.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Hiristiyanlik.Incillere Göre Hz.Ebiyonîtler: 129 eb.Dört Incil 120 b. 121 b.HIRISTIYANLIK. 109 1.Teslis (Ekanim-i Selâse) 117 Teslisin Unsurlari: 118 a.Âyinler (Sakramentler) 123 6.Genel Bilgi 109 a.Protestan Mezhebi 125 db.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Hz.Temel Hiristiyan Mezhepleri 124 a.Baba (Allah): 118 b.Katolik Mezhebi 124 b.Maronîler : 130 ec.Cizvitler : 130 .Hiristiyanligin Tarihçesi 112 2.Kilise ve Âyinler 121 a.Yeni Ahit'in Yazilisi ve Muhtevasi Hakkinda Görüsler 120 5.B.Diger Bazi Hiristiyan Mezhepleri ve Gruplari 128 ea.Ogul (Isa Mesîh): 118 c. 109 b.Kilise. 110 c.Ibadet 122 bb.Incillere Göre Hiristiyanlik.Ortodoks Mezhebi 125 c.

139 c. 140 d. 141 f.Peygamberlere Iman.Iman Esaslari 138 a.ed.Islâm'in Sartlari (Islam'daki Seklî Ibadetler) 142 a.Iman île Islâm Arasindaki Münasebet 138 3.Din olarak Islâm. 138 a..Oruç 142 Inançlar 135 .Reforme Edilmis Kiliseler : 131 eg.Iman.Mormonlar: 133 en. 138 b.Iman ve Islâm.. 135 1..Kitaplara Iman.Ahirete Iman.Kaza ve Kadere Iman.Anglikan Kilisesi : 130 ee.Metodistler: 133 em.Namaz 142 b.Kuveykirlar (Ûuakers): 132 el. 137 2.Islâm'in Dogusu ve Dogdugu Çevredeki b. 140 e.Adventistler: 134 eo-Asopsiyonistler: 134 ep.Presbiteryenler : 131 eh.Genel Bilgi 135 a.Uniteryenler: 132 ek.Meleklere Iman.ISLÂM.Islâm. 138 c.Baptistler : 131 ei.Pentakostalistler (The Pentecostal Revival): 134 C. 141 4.Luteran Kiliseler : 131 ef.Allah'a Iman. 138 b.

Amelî Esaslar 155 bc. 153 2.Bahaîlik.Dünya Görüsleri 156 c. 148 2.Bahâîligin Temel Prensipleri 155 ba.Zekât 143 5. 147 C. 156 D.Dogusu ve Gelismesi 157 2.Bahâîligin Çikisi ve Gelismesi 154 b.Islâm'in Özellikleri ve Diger Dinlerden Farkliliklari/Ayricaliklari 144 a. 159 . 143 6.Islâm'in Diger Dinlerden Ayricaliklari 145 Altinci Bölümün Bibliyografyasi 146 A.Iman Esaslari 155 bb.BABILIK VE BAHAÎLIK..Islâm'da Ahlâk.Günümüzde Bahaîlik.Yehova Sahitliginin Tarihçesi 150 4.Yehova Sahitlerinin Inançlari 150 B.Gulam Ahmed'in Iddialari ve Kadiyanîlerin Bazi Görüsleri 158 3.Bugünkü Durumu.c. 153 1.Günümüzde Mooncular ve Türkiye.Hac 143 d.Mesîhî Hareketler 149 3.Moonculugun Görüs ve Düsünceleri 152 3.Babîlik. 154 a.Hareketin Ortaya Çikisi ve Faaliyetleri 151 2. 146 B.MOONCULUK.Yahudilik. 151 1.KADIYÂNÎLIK (AHMEDÎÜK) 157 1.Islâm ve Diger Dinler 144 b.Islam. 152 C.Hiristiyanlik.

Hiristiyanlarin Müslümanlara Yönelik Diyalog Çagrilarindan 6. INANÇLA ILGILI BAZI NOKTALARDA.Misyonerligin Tarihçesi 163 4. BÖLÜM. 159 Yedinci Bölümün Bibliyografyasi 161 VIII.Misyonerlerin Yetistirilmesi 167 B.Misyonerlikten Diyaloga Geçis 167 2.MISYONERLIK FAALIYETLERI 162 1.Okul ve Çesitli Tesisler Açma.Diyalog Çalismalari (Hiristiyan-Müslüman Diyaloguna Genel Bir Bakis) 177 IX.Dînî Teskilatlar Kurma ve Yayin Yapma : 165 b. 162 MISYONERLIK FAALIYETLERI VE GÜNÜMÜZDE DIYALOG ÇALISMALARI 162 A.Din Kurucusu/Peygamber 178 c.GÜNÜMÜZDE DIYALOG ÇALISMALALARI (HIRIS-TIYAN-MÜSLÜMAN DIYALOGUNA GENEL BIR BAKIS) 167 1.Dinlerin Inanç Sistemleri 179 Duyulan Endiseler 172 .YIKICI CEREYANLARA KARSI TEDBIRLER.GÜNÜMÜZDE YASAYAN DINLER ARASINDA. 177 KARSILASTIRMALAR. 177 A. KISA BIR KARSILAST IRMA 177 a.BÖLÜM.E.Bir Diyalog Kurumu Olarak Hiristiyan Olmayanlar Sekreteryasi'nin Ortaya Çikis i 168 3.Din Adlari 178 b. 162 2.Hiristiyan Olmayanlar Sekreteryasi'nin Diyalog Faaliyetleri 169 4.Misyonerlerin Çalisma Metodlari 165 a.Maskeli Teskilâtlar Kurma : 165 5.Misyon-Misyoner-Misyonerlik.Gerçek Anlamda Bir Diyalogda Aranmasi Gereken Prensipler 176 Sekizinci Bölümün Bibliyografyasi 176 A.Misyonerlerin Gayesi 162 3.Misyonerlik Faaliyetleri 176 B.Diger Diyalog Kurumlari ve Faaliyetleri 171 5. Yardim Yapma : 165 c.

Hiristiyanlikta Âyin (Namaz.Buddizm'de Hac: 193 de. 194 .Namaz Dua.Dinlerde Kutsal Kitap/Metin.DINLERDE MABED.Dinlerde Tanri 180 e.Buddizm'de Ibadet (dua) : 188 ae.Dinler Arasinda Islâm ve Farklari 184 B. 185 1.Yahudilikte Hac: 193 db.Hinduizmde Ibadet (dua): 188 ad.Zekât 192 d.Hiristiyanlikta Hac: 193 dc.Hac 192 da. Dua): 186 ab. 186 a.Sihizm'de Ibadet: 189 ag.Hiristiyanlikta Oruç: 190 bc.Caynizm'de Ibadet: 188 af.Yahudilikte Oruç: 190 bb.Oruç 189 ba.DINLERDE IBADET VE MABED KONUSUNDA BIR KARSILASTIRMA.Hinduizmde Oruç: 191 bd. 191 c.Hinduizmde Hac: 193 dd.Islâm'da Hac ve Degerlendirme: 194 2.Caynizmde Oruç: 191 be.Caynizm'de Hac: 194 df.DINLERDE IBADET.d.Islâmdaki Namazin Diger Dinlerdekilere Göre Degerlendirilmesi: 189 b.Sintoizm'de Ibadet (dua): 189 ah.Yahudilikte Ibâdet (Âyin.Dinlerde Âhiret Anlayisi 182 g.Islâm'da Oruç ve Diger Dinlerdekilerle Bir Mukayese. Dua): 187 ac. 181 f. 186 aa.

Hem sahip oldugu dini bilmek hem de karsilastirma yapmak.Yahudilik'in de evrenselligi tartisilmaktadir. büyük sikinti olust urmaktadir. Dinleri tasnif etmek oldukça zordur. Ilk iki bölüm. Bununla birlikte. ki siye sahip oldugu inanç hakkinda oldugu kadar. Millî Dinler. Islâm dünyasinda gen&i olarak dinleri "ilâhî din" ve "üâhî olmayan din" seklinde tasnif ötmek.Islâm'da Mabed (Mescit. Cami) 195 b. Hele bir ilahiyatçi.a. DeskriptIf (nitelendirici) metoda uymayan baz i degerlendireler de buna baglanmalidir. O. Okuyucuyu alisilmis in disina çikarmak ve yeni tasniflere alistirmak zamanla mümkün olabilecektir. o dini dogru olarak bilmeye baglidir. Yasayan dinleri konu edinen bu kitap.Buddizmde Mabed. alisilan bir yol olmustur. günümüzde yasayan dinleri konu edinmekte ve onlarin tanitilmasini hedeflemekt edir. Kitapta. dünyayi küçültmüs. Bir din hakkinda karar vermek. 196 f. 195 c. dördüncü. Bundan dolayi.5 milyar civarinda insani n 6 milyardan fazlasi su veya bu dinin mensubudur. dinler .Caynizmde Mabed. daha da önem kazanmaktadir. evrensel dinlerdendir. insanlarin birbiri hakkinda bilgi edinme yollar ve imkanlarini artirmistir. 196 h. Buddizm. be inci ve altinci bölümler. baska dinden olanlardan taraftar edinmeye imkân tanimaktadir. bir din göre vlisi. Tarih boyunca oldugu gibi. Çünkü Buddizm. günümüzde de vazgeçilmezligini koruyan dinler hakkinda bilgi sahibi olmak her aydin için bir gereklilik olmustur. Okuyucu kitlesi dikkate alindiginda bu yaklasim. Son üç bölüfnde.Yahudilerde Mabed. normal karsilanmalidir. 196 DINLER TARIHI Dördüncü Baskiya Önsöz Bu eser. Yeryüzünde yasayan yaklasik 6. Bu durum. diger dinler ve inanislar hakkinda da bilgi vermektedir. din bilimleri ile ilgili genel bilgi ihtiva etmektedir. Herhangi bir dine mensup olma yanlar ile inanci bilinemeyenlerin orani genel nüfus içinde oldukça düsüktür. Ilâhî Dinler seklinde bir bölümlem . sin retik (uzlastirmaci) dinî hareketler.Hiristiyanlikta Mabed.Sihizmde Mabed. Üçüncü. diger dinleri bilmeyle yakindan ilgilidir. Günümüz teknolojisi. Dinler Tarihi. insa noglu için dinin ne kadar vazgeçilmez oldugunu ortaya koymaktadir.Hinduizmde Mabed. 196 g. 196 d. bir "din bilgini" için bu. Ilkel Kabile Dinleri. 196 e. kitapta dinleri bölümlerken. Bu kitap. yer yer bazi karsilastirmalara. Islâm'a ve Türkiye'ye yönelik bazi faaliyetlere yer verilmistir.Sintoizmde Mabed. 'siâm ve Hiristiyanlik gibi. farkli bi r yol izterimistir. ilâhî dinler arasinda sayilmamaktadir. dokuz bölümden olusmaktadir. Bölümleme y aparken Buddizm ile Yahudiligi belirlenen sems içine yerlestirmek. misyonerlik faaliyetleri ve karsilastirmalar yer almaktadir. misyon erligi benimsemekte. yasayan dinler hakkinda bilgiler içermektedir.

iyi bir Dinler Tarihçi olan meslektasim ve agabeyirn Prof. baski hatalarini ve yanlis anlasilmalara yol açacak kisimlari düzeltmis. "din tarifi" basta olmak üze re kendime ait bazi yaklasimlarimi da yansitarak üçüncü baskiyi yayina hazirlamistim. en az üç ciltlik genis bir D inler Tarihi yazacagimizi belirtmistik. Böylece üçüncü baski. Avrupa Dinleri. misyonerlik faaliyetlerine ve karsilastirmalara yer verilmistir. Abdurrahman KÜÇÜK[1] Önsöz Bu kitap. Dr. Son Bölüm'de. Dr. Yayinci tarafindan. Ayrica önceki baskilarda "Eski Türk Inançlari" ba sligiyla yer alan konuyu da. Kitapta az dipnot kullanma yolu benimsenmistir. Bundan dolayi ilk baskida verdigimiz sözü. b askida katkisi olan herkese tesekkür ediyorum. Günay Tüme r Bey. yazar soyadinin alfabetik sirasina göre . Islâm kisminda. dinler tarihi. 22 Agustos 1995 tarihinde. dördüncü baskida yapmayi planladigim düzeltmele re ve ilâvelere firsat bulamadim.Dr. fazla dipnot kullanilmistir. Günay Tümer'i bir kez daha rahmetle aniyor. Aslinda genel bölümlemede cografi agirlikli tasnifin benimsenmesi ideald ir. Konularla ilgili bilgiler objektif olarak sunulmakla beraber. çogunlugu günümüzde yasayan bazi dinleri tanitma gayesiyle yazilmistir. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için.2002 Prof. okuyucunun bildigi kabul edilerek. genis bir Dinler Tarihi yazmaya çal isacagimi belirtmek isterim. beraberce yerine getirmemiz mümkün olamamistir.02. çok kisa zaman içinde yeni bir bas ki yapilmasi gerektigi bildirildiginden. Ankara. ilk baskiyi beraber yazdigimiz de gerli insan. 22. bu bölümlemede Buddizm'e yer verilmemis. Ön Asya Dinlen (veya Ortadogu Dinleri). Cografi tasnifte. 1992 tarihli ikinci baskida yaptigimiz ekleme ve düzenlemelere ilâv eten ben. Ancak. Kitapta ele alinan dinlerin bazilarinda mezheplere de temas edilmis. heme n hemen her konuya bilgi ve kaynak eklemeleri yapmis. acil ihtiyaç oldugu gerekçesiyle. o konuyla i lgili. yasayan dinlerin bazi hususlarda kars ilastirilmasi. günümüzdeki gelismeler ve dokümanlar isiginda. 19 97'de yapilan üçüncü baskiya. yer yer bazi deger lendirmelerden de kaçinilmamistir. tarihî dinlere yer verilmemistir. . Karsilastirilmali Dinler Tarihi için bir örnek olarak düsünülmüstür. Bazi dinlerde ayrintiya girilmesi. ayri bir bölüm olarak ele alinmistir.sadece genel bilgil er verme yolu benimsenmistir. yine bölüm sonuna konulmustur. Bibliyografya da. Buddizm. Sadece bir iki bölümde. Kabile Dinlen Ilk siraya alinarak Uzakdogu Dinleri. Dördüncü Baskiyi sunarken. Ilk iki bölümde din. okuyucuyu bilgilendirme ye yöneliktir.geçirdigi elim bir trafik kazasi sonucu aramizdan ayrilmistir. zorunlu olar ak. Dinler Tarihi'nin öneminin daha iyi anlasil digi günümüzdeki yeni gelismeleri de dikkate alarak. Ancak. Son kisimlarda sinkretik dinî ha reketlere. Amerika Dinleri gibi bir bölümleme u ygun gözükmektedir. ancak fazla ayrintiya inümemistir. Çok az ve zorunlu dipnotlar hariç. Türkçe ve yabanci kaynaklarin verilmesine özen gösterilmistir. ilk baskidaki sözümüzü kismen de olsa yerine getirmek için kitabi yeniden gözden g eçirmis. önceki baskilardan farkli bir duruma ge lmisti. Bunun için simdi varligini sürdüren bir dinin geçmisteki köklerine kisa bir temas disinda. din bilimleri hakkinda genel bilgi verildikten sonra dinlere geçilmistir.e yapilmis. agabeyim Prof. Kitabin özet seklinde olan 1988 yilindaki ilk baskisinda. genel dipnotlar bölüm sonuna kaydirilmistir. Türklerd en az bir kesimin halâ bu inanislari yasattigi belirlendigi için. Kur'ân'da zikredilen ve günümüzde mensuplari bulunan "Sabiiler" e ayri bir konu olarak ilâve etmistim. "Geleneksel Türk Din i" basligiyla yerlestirmistim.

Tarihî dinler isin içine girerse yine çözüm. daha sonra yazakcaklarimizda da ayni semayi devam ettirecegimiz anlamina gelmez. Ancak bu. DIN VE TARIH KELIMELERININ INCELENMESI 1. insanla beraber varolmus. Ancak bu bölümlemede Iran'dan Hindistan'a kendi cemaati ile göç etmis olan Parsîlik göze batacaktir. bu kavramin anlasilmasina yardim edecektir. insanla beraber varolmakta ve öyle görünüyor ki insanla b eraber varolacak bir kurumdur. bu kitabimizda da muhafaza ettik. Bununla beraber baska çare de yoktur . dinle teskil olun du" diyerek "din"in konusunu ve alanini daha da genisietmetedir. Din Din. BÖLÜM DINLER TARIHINE GIRIS A. Buddizm'i a yri bir bölüm yapma disinda. Tarihî devrelerde oldugu kadar tarih öncesinde de insanoglunun bazi inançlara sahip olarak yasadigi. din için. Bahattin ERGEZER'e ve emegi geçenlerin cümlesine tesekkür ederler. ancak evrensel sayilmamaktadir. Biz. Islâm ve Hiristiyanlik gibi evrensel bir dindir. Önasya (veya Ortadogu) Dinleri seklinde ya pilabilecegine isaret etmek isteriz. Az dipnot verilerek metin çalismasiyla konu edinilen dinlerin tanitilmasi düsünülmüstür. Kitabimizda ele alinan dinlerin mezheplerine temas edilmisse de bu hususta fazla ayrintiya inilmemistir. ilkel kabîle dinlerini ilk maddeye almak su retiyle. Uzakdogu Dinleri. bunlarin kisa bir degerlendirilmesini de içine almaktadir.Dinleri bölümlere ayirmak gerçekten zordur. fakat siniflamada onlar gibi ilâhî menseli dinlere dahil edilm emektedir. Hattâ Viktor Kuzin {Victor Cousin). tespit edilen semaya yerlestirilirken bu sikinti iyice hissedilir. Insanlik tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gid ilsin. Burada ide al bir bölümlemenin cografî agirlikli olarak. Dr. Di pnotlar bölüm sonlarina konulmustur. Imam-Hat ip Meslek Liseleri için yazdigimiz "Dinler Tarihi" kitabindaki semayi. Hint dinleri. Abdurrahman KÜÇÜK[2] I. dinî inançlardan yoksun bir topluma rastlanmamaktadir. [4] . Yazarlar. bu kitabin basimini g erçeklestiren Dr. "Her sey. toplumu ayakta tutan temel esasla rin basinda "din"in geldigini ortaya koymaktadir. bu eksiklikleri telâfi etmek üzere ayrica dipnott u üç ciltlik genis bir Dinler Tarihi yazacaklarini hatirlatir. [3] a. Yahudilik ise ilâhî dindir. a hlâk gibi bazi insan ilimlerinin kaynaginin da din oldugu kabul edilmektedir. Bibliyografya. Bütün bunlar. her bölümün sonunda verilmistir. hukuk. Dinin Lügat ve Terim Anlami Dinin lügat ve terim anlamini Islâm ve diger dinlerdeki sekliyle ele alacagiz. Prof. Buddizm ile Yahudilik. Buddizm. Söylenenler yasayan dinlere göredir. Insanlik tarihinde çok önemli bir yeri bulunan "din"in kelime ve terim anlamlarinin verilmesi. En sonda yer verilen günümüzde yasayan dinleri bazi noktalardan karsilastirilmasi. Günay TÜMER-Prof. Eksikler mutlaka vardir. Bunun yaninda felsefe. din etrafinda. yazar soyadinin alfabetik sirasina göre. Dr. cografî n hareket edilerek bulunabilecektir. yapilan ilmî arastirmalardan anlasilmaktadir. Karsilastirmali Dinler Tarihi yönünde n malzemenin bir ölçüde sunulmasi kadar. Bilgiler objektif olarak sunulmakla beraber yery er bazi degerlendirmelerden de kaçinilmamistir.

aa. Islâm'da Din

Arap dilindeki "din" kelimesinin kökü ile ilgili olarak çesitli görüsler ileri sürülmektedir. Bu kelimenin Arâmî-Ibranî bir kökten geldigi, Orta Iran'dan alindigi, Öz Arapça oldugu tarti silmakta, fakat kesin bir sonuca ulasilamamaktadir.

"Dâne-yedînu-dînen ve diyâneten" seklinde lügatlarda yer alan ve çogulu "edyân" olan bu kelim , su anlamlara gelmektedir: Ceza, mükâfat, hüküm, hesap, Itaat, boyunegme, ibâdet, âdet, hâl, "seriat", kanun, yol, mezhep, millet...

Bununla beraber borçlanma, ödünç alma anlamindaki "deyn" kelimesi de[5] "dâne-yedînu" kökünde elmektedir. Arap Dilinde "din" kökünden gelen kelimelerin ifade ettigi çesitli anlamlar asagidaki sekilde gruplandirilmakta ve örneklendirilmektedir:

"1- Ceza, mükâfat, hüküm, hesap: Bir Arap atasözünde "Kemâ tedînu tüdânu" (Ettigini bulursun; arsan onu görürsün) denilmektedir. Burada din kelimesi ceza, mükâfat, karsilik anlaminda k ullanilmaktadir. Fatiha Süresindeki "Mâliki yevmi'd-Dîn" (din gününün sahibi) Âyetinde de "di " kelimesi ceza, hesap anlamindadir. 2- Itaat, tâat, teslimiyet, hizmet, ibadet: Araplar arasinda itaat, b oyun egme anlaminda "Dintehum fedânu" (Onlara üstün geldin, onlar da itaat ettiler); h izmet anlaminda "Dinte'r recule" (Adama hizmet ettin) denilmektedir. Bakara Sure sinin 132. Âyeti'ndeki "Innallâhestafâ lekumu'd-Dine" (Allah sizin için din seçti) ifadesi nde "din" kelimesi; "seriat", tâat, boyun egme, ibadet anlamlarinda kullanilmistir. 3- Üstün gelme, hâkimiyet, zelil kilma, zorlama: Arap Dilinde "Dâne'n nâs" {Insanlar i itaate zorladi), "Dinte'l kavme" (Kavmi zelil kildin, köle edindin) gibi misalle rde "din"; itaate zorlama, zelil kilma anlamlarinda kullanilmistir. Nahl Sûresinin 52. Âyetinde "Ve lehû mâfi's-Semâvâti ve'l-ardi ve lehu'd-dînu vâsiben" (Göklerdekilerin ve dekiierin hepsi Allah'indir. Din, daima onundur) ifadesinde "din" kelimesi; hâkimiy et, itaat anlamindadir. Ayrica Arapça'da hâkim, kahhâr, idare eden, hesaba çeken, cezalandiran anlaminda "deyyân" k elimesi de kullanilmaktadir. (Lügatlarda bu kelimenin Allah'in ismi oldugu da kayd edilmektedir). Hz. Muhammed'e bir defasinda "Yâ seyyidin nâsi ve deyyâne'l-Arab" (Ey insanlarin efendisi ve arab'in hâkimi) seklinde hitap edilmistir.

4- Âdet, yol, kanun, "seriat", mîllet, mezhep: Araplar; "Mâzâle zâlike dînî ve deydenî " (Ben âdetim budur) demekle, din kelimesini "âdet" anlaminda kullanmis olmaktadir. Bir Ha diste, "Innehu Aleyhisselâm kâne alâ dîni kavmini" (Resûlüllah kavminin âdeti üzerinde idi) d lmektedir. Bu hadîsin "dîni kavmihi" ibaresinde geçen din kelimesiyle Hz. Ibrahim'den (a.s.) kalan tevhid, hac, nikâh, miras gibi hususlar yaninda, Hz. Muhammed'in (sas ) kavminin cömertlik, yigitlik gibi iyi örf ve âdetleri ifade edildigi, din ile kültür, örf ve âdetler arasinda ilgi bulundugu üzerinde durulmaktadir.

Yusuf Sûresinin 76. Âyetinde, "Mâ kâne liye'huze ehâhu fi dîni'l meliki" cümlesinde (Kralin d nine göre kardesini yaninda alikoymasi mümkün degildi), "din" kelimesi; "seriat", kanu n "yol" anlamindadir. En'am Sûresinin 161. Âyetinde, "Innenî hedânî rabbî ilâ siratin mus-tak n dînen kiyamen millete Ibrahîme hanîfen" (Bana gelince, Rab-bim, beni dogru bir yola iletti. Dogru dine, dosdogru bir tevhidçi olan Ibrahim'in milletine) ifadesinde "m illet"; din ve millet anlaminda kullanilmistir.

Kur'ân-i Kerim'de "din" kelimesinin geldigi kök ile ilgili kelimeler, yüzü askin âyette, y ukarida verilen dört grup anlami ifade ettikleri gibi, yer yer bu dört grup anlamin tamamini içinde bulunduran bir "nizam"i da belirtmektedir. Bu nizami belirtmek ve diger din kelimelerinden ayirmak üzere Kur'ân'da "dînu'l-hak" (hak din)[6], "Dinen kiy emen", "dînen kayyimen" (dosdogru din)[7], "dînullah" (Allah'in dini)[8] gibi deyiml er kullanilmaktadir. Bunun yaninda Kur'ân-i Kerîm'de "din" kelimesi, iki tarafi hedef alan anlamlari içinde bulundurmaktadir. Bu iki taraftan biri, Allah'a nisbetle, hâki m olma, itaati altina alma, hesaba çekme, cezalandirma; öteki de kula nisbetle,boyun egme, itaat etme, teslim olmadir. Bu iki taraf arasindaki münasebeti düzenleyen kan un, nizam, yol, dindir. Kur'ân-i Kerîm'de din terimi ile yüksek bir otoriteye boyun egme, o otoritenin emir ve yasaklarina uyma; bu emir ve yasaklara uygun yasadigi takdi rde mükâfat, aksi takdirde ceza görecegine inanma seklindeki bir hayat nizaminin kaste dildigi anlasilmaktadir.[9]

ab- Diger Dinlerde ve Dillerde Din Her toplumda "din" kavramini ifade etmek üzere ayri bir kelime kullanilmaktadir. Din kelimesi tarihî derinlik içinde Avesta'da "daena"; Pehlevî dilinde (Eski Farsça'da) " den", sonraki Farsça'da "din" gibi kelimelerle ifade edilmekte; yol, mezhep, âyin, üslûp , tarz gibi anlamlara gelmektedir. Bugün din kavrami, sadece "din" kelimesi ile kar silanmaktadir. Ibranîce'de önceleri ibadet, kurban ve dua islerini nitelendirmek üzere kullanilan "ab odath elohim" deyimi, ayni zamanda "din" kavramini da ifade etmekte idi. Din kavr amini belirtmek üzere, arasira psikolojik terimler olan "yir'ah" (korku, hasyet), " emanath" (iman) gibi kelimeler kullanilmistir. Ancak Kutsal Kitap sonrasi literatürün de "dath" kelimesi din için umûmî terim olmustur. Bu kelimenin Farsça "dâd"dan alindigi, E zra ve Ester kitaplarinda hüküm, emir, kanun anlaminda kullanildigi ileri sürülmektedir. Eski Yunanca'da din, korku ile karisik saygi anlamina gelen "thrioheya" kelimesi yle ifade edilmekte idi (bu kelime, örf, âdet anlamina gelir). Sözlüklerde, Türkçe'de kullanilan "din" kelimesinin Arapça'dan geldigi kaydedilmektedir. I slâm'dan önce Türklerin, din kavramini ifade etmek üzere, çesitli dönemlerde, "drm", "darm", "nom", "den" gibi kelimeler kullandiklari kaynaklarda yer almaktadir. Bunlardan "drm", "darm" din, akide anlaminda Sanskritçe "dharma"dan (Pali dilinde dhamma); " nom", din, inanç, kanun anlaminda, Sogdca'dan geçtigi anlasilmaktadir. Ancak tarihî de vreleri içinde Türk boylan ve devletlerinde din kavramini ifade etmek üzere hangi kelim elerin kullanildigini belirlemek güçtür. Bununla beraber Uygur Türkleri arasinda din ve m ezhebi ifade etmek üzere "din" kelimesinin kullanildigi görülmektedir. Arapça'daki "din" kelimesinin kaynagi olarak Orta Iran gösterilmektedir. Kisacasi Arapça, eski Iran ve eski Türkçe'deki din kelimesinin esas kaynagi konusunda kesin bir sonuca ulasilamamistir. Bati âlemi, felsefî, ilmî bazi hususlarda, Rönesans'tan sonra eski Yunan'dan etkilenmesi ne ragmen, "din" deyimini, eski Yunan'dan da, Hiristiyanligin içinden çiktigi Yahudi likten de almamis, eski putperest Roma'dan almistir. Latince'de din deyimi için büyük saygi, itina, titizlik gösterilen, ta'zim edilen sey anlaminda "religio" kelimesi kullanilmakta idi. Bu kelimenin bir seyi vazife edinmek, tekrar tekrar okumak, y apmak, ihmal etmemek, anlamina gelen ve uluhiyete karsi vazifesini titizlikle yeri ne getirmeyi ifade eden "re-legere" den veya baglamak anlamina gelen ve insanla Tanri arasindaki bagi ifade eden "re-ligare" den çiktigi ileri sürülmüstür. Bunun yaninda

simdi Bati dillerinde kulanilan "religion" kelimesinde, belirtilen her iki anlami n bulundugu da savunulmustur.

Hinduizm'in kutsal dili olan Sanskritçe'de din anlaminda "dhr" kökünden gelen "dharma" kelimesi kullanilmaktadir. Kelime, Sans-kritçe'den gelismis, Buddizmin kutsal dil i olan, Pali dilinde doktrin anlaminda "dhamma" seklindedir. Bu kelime, din, hak ikat, kanun, yol görev nizam, dogruluk, fazilet gibi anlamlan da içinde bulundurmakta dir. Dharma, insanlarin nasil davranacaklarini tespit eden "Disiplin"! belirtmek tedir. Bunda, dinî ve ahlâkî düzen sözkonusu oldugu kadar Kozmik düzen de sözkonusudur. Bu te im, Hinduizm'de oldugu kadar, Buddizm ve Caynizm'de de "Ebedî Kanun"u ifade etmek için kullanilir.[10]

b- Dinin Tarifi Asagida Dinler Tarihi arastiricilarinin üzerinde tartistiklari din tarifleri ele al inacak ve daha sonra Islâm'daki din tarifine yer verilecektir. [11]

ba. Dinler Tarihi Arastiricilarina Göre Din Dinin yüzlerce tarifi vardir. Din tarifleri, bir kitap dolduracak kadar çoktur. Çesitl i bilim dallarindan bilginler, kendilerine göre bir din tarifi yapmislardir. Bu ta riflerin hiçbiri üzerinde bir birlik saglanamamistir. Din, Çok çesitli yönleri olan bir ol gudur. Bu sebeple her bilgin, tarifini, onun bir yönüne agirlik vererek yapmistir. Böylece çok çesitli tarifler ortaya çikmistir. Asagida bu tariflerden birkaç tanesi misal olarak verilecektir: "Din, insanin kutsal saydigi seylerle olan iliskisidir." Rudolf Otto "Din, ruhî varliklara inançtir." E.B. Taylir (Tylor) "Din, insanin sonsuzu kavramasini saglayan, akil ve mantiga tabi olmayan zihnî bir meleke veya yetenektir." Maks (Max) Müller "Din, mutlak itaat duygusundan ibarettir." Slayirmaher (Schleiermacher) "Din, melekelerimizin serbest olarak kullanilmasini engelleyen yasaklar bütünüdür." Salmon Reynah (S. Reinach) "Din, bir inançlar, davranislar ve sosyal hayatin muayyen sartlarina göre olustur ulmus kurumlar sistemidir". W. Tilok (VVitold Tyloch) "Din, dua, kurban ve inançla kendini gösteren bir arzudur. "

Föyerbah (Feuerbach) "Din, en yüksek içtimaî degerlerin suurudur." Edvird S, Amis (Advvard S. Ames) "Din, daima hayat sahibi bir Tanri'ya, yani bir Ilahî Suur ve Irade'nin kâinati yönett igine ve insanlikla alâkali ahlâki münasebetleri elinde tuttuguna inanistir." Ceymis Martinö (J. Martineau) "Din, bir cemaatin meydana gelmesini saglayan âyin ve inançlar sistemidir." E. Durkheim

Bu tariflerde din; kutsal kavrami, inanç, zihnî meleke, mutlak itaat duygusu, arzu, içtimaî degerler suuru ve Tanri fikri gibi hususlara agirlik verilerek açiklanmak iste nmistir. Bu sekilde "din'in bir yönüne agirlik verilerek yapilan tarifler, herkesin üz erinde birlestigi bir tarif olmamaktadir. Bu tariflerdeki ayrilik; bir yandan din probleminin karisikligindan; öte yandan, bu tarifleri ortaya atan kimselerin sübjek tif görüs, duyus ve sahip olduklari dünya görüsleriyle, yasadiklari ortamin umûmî havasindan aynaklanmaktadir. Dinin gerçege yakin bir tarifi, yani bütün dinleri içine alacak bir ta rifi, ancak din teriminin sinirlari belirlendikten sonra yapilabilmektedir. Bunda n dolayi Din Bilimleri açisindan bir seyi "din" yapan hususlar söyle siralanmaktadir : 1. Insanüstü yüce varliklara inanç (Tanri-tanrilar, melekler, cinler vb.), 2. Kutsal o lanla olmayani belirleyen hususlar, 3. Ibadet, dinî âyin ve törenler, 4. Ilâhi bir kaynag a dayandirilan kutsal kitaplar-metinler, sifahî gelenekler, ahlâkî kanunnameler, 5. Ta biatüstü, insanüstü kutsal varliklarla ilgili dinî duygular (korku, sir, güven, günahkârlik, nma, baglilik, tevbe vb.), 6. Insanüstü ile irtibat (vahiy, ilham, peygamber, dua, n iyaz vb.), 7. Bir âlem ve insan görüsü, hayat ve ölüm ötesi inanci, 8. Hayat nizami, 9. Cemaa , 10. Orjinal bir muhteva tasimasi, taklit olmamasi.11. Siyasî gayelerle veya çikar hesaplariyle kurulmus olmamasi, saf ve temiz bir yapiya sahip bulunmasi... Yukaridaki hususlari özetleyecek olursak, geneflikle bir dinde su elemanlar yerali r: Tanri kavrami, inanç, ibadet, ahlâk, kutsal kitap, vahiy-ilham, peygamber-kurucu ve cemaat. Bu elemanlari gözönünde tutarak Dinler Tarihi açisindan dini söyle tarif edebil iriz: "Din, bir cemaatin sahip oldugu, kutsal kitap, peygamber veya kurucu, Tanri kavramini da genellikle içinde bulunduran, inanç sistemi ve bu sisteme bagli olarak yaptigi ibadet, yerine getirmeye çalistigi ahlâkî kurallar bütünüdür." Genel olarak da "din"i söyle tarif etmek mümkündür: Inanis ve davranis sekilleriyle, ins anlararasi iliskileri düzenleyen ve insanlarin iyi isler yapmasini, baris ve huzur içinde, birarada yasamasini saglayan genel kurallar bütünüdür. [12]

bb- Islâm Bilginlerine Göre Din Islâm bilginleri, dinin çesitli tariflerini yapmislarsa da bu tariflerin birbirine çok yakin oldugu dikkati çekmektedir. Bunlardan birkaç misal verecegiz.

Seyyid Serif Cürcânî (ö. 816/1413), "Ta'rîfât" baslikli eserinde dini söyle tarif etmektedir: "Din, akil sahiplerini Peygamberin bildirdigi seyleri kabule çagiran ilâhî bir kanundu r".[13]

Bu tarife biraz daha açiklik getiren bir baska tarif de su sekildedir: "Din, akil sahibi insanlari, kendi irade ve arzulariyla bizzat onlar için hayirli olan seylere sevk eden ilâhî bir kanundur. Yani o , Yüce Allah'in, zatî hayra, ebedî saadete ulasmak üz re kullarina vaz'ettigi hükümlerdir".[14]

Ayri bir din tarifi de söyledir: "Din, akil sahiplerini kendi iradeleriyle halde sa lâha, âhirette felaha sevkeder"[15] (Taha-nevî). Bu son tarif, dindar kimsenin dünya ve âhirette mesut olacagini anlatmak Istemektedi r. Yukarida verilen bu üç tarif, asagi yukari, ayni muhtevayi içinde bulundurmaktadir. Bu tariflerin isiginda, Islam'a göre din; akil sahibi suurlu insanlari, kendi ira de ve arzulariyla hayirli olan seylere sevkeden ilâhî bir kanundur. Din, peygamberler in vahiy ve ilhama dayanarak teblig ettikleri seylerin bütünüdür. Din, insanlarin kemâle e rismek üzere takip edebilecekleri en dogru yoldur. Dini ancak Allah koyar. Hiçbir in san, hattâ peygamberler bile ilâhî dini meydana getiremez. Peygamberlerin görevi sadece tebligdir.[16] Din, ancak insanlar içindir. Dinden onlar fayda göreceklerdir. Çünkü din, a kli basinda olan insanlara iyi ve kötüyü ögretecek; onlari iradeleriyle iyi seyleri yapma ya, kötülüklerden kaçinmaya yöneltecektir. Gazzâlî de "din" i kul ile rabbi arasindaki muamele olarak tarif etmektedir.[17] Asrimizdaki Islâm bilginlerince de dinin tarifi yapilmistir. Bunlardan biri söyledir: "Din, iman ve amel mevzuu olarak akil ve ihtiyara teklif olunacak hak ve hayir k anunlarinin hey'et-i mecmuasidir ki millet ve seriat dahi tabir edilir."[18]

2- Tarih Tarih, Arapça bir kelime olmakla beraber, ortak Sami "v-r-h" kökünden gelmektedir. Bun a göre tarih, "ay"in tarifi demektir. Bu terim; bir taraftan, "bir hadisenin, tari hî olayin vadesinin tayin ve tesbitini"; diger taraftan da, "bu olayin olus anini, zaman devresini, kronolojisini" ifade etmektedir. Dolayisiyla bir olayin gününü, ayin i ve yilini bildirmek de "tarih" kelimesi iie ifade edilmektedir. Kelime anlami disinda "tarih", bir ilim dalinin da adidir. Buna göre tarih; toplum lari, milletleri etkileyen olaylari zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar ar asindaki sebep-sonuç iliskilerini gösteren bir bilim dalidir. Geçmisi gerçekte oldugu gi bi anlatmaya çalisan bu bilim dali, insanlarin yasayis ve medeniyetlerini de konu e dinmektedir. Bunun yaninda tarih, millî suurun ve millî duygunun ana mayasi; millî bir ligin de temel harcidir. Bir bilim dali olarak tarihi nitelendiren çesitli tarifler vardir. G. Monod, tarih i "Insan eylem ve düsüncelerinin birbirini takip etmesi, gelismesi ve bir zincir olu sturmasi bakimindan ortaya çikan olaylar bütünü" seklinde tarif etmektedir. E. Beru-haym' in (Beruheim) ise, oldukça uzun bir anlatim içinde, "Tarih"! söyle tarif etmektedir: " Tarih Ilmi, insanlarin zaman ve mekân çerçevesinde husule getirdikleri gelismeleri-bun larin içtimaî bir bünyenin fertleri ve topluluklari sifatiyla yaptiklari eylemlerinde, bu içtimaî hayatta söz konusu ayri durumlardaki rol ve önemlerini tayin ve tesbit eden psikofizik etkenlerin meydana getirdigi sebep sonuç iliskileri Çerçevesinde-sonuçlari i tibariyle inceler ve nitelendirir." Tek basina bir gelisme gösteren hiçbir bilim dali yoktur, f-ler bilim dalinin digerl eri ile çesitli yönlerden iliskisi vardir. Tarihin arkeoloji, cografya, sosyoloji, f elsefe, hukuk, iktisat gibi bilim dallariyla iliskileri vardir. Tarihin felsefe ile iliskisinden tarih felsefesi dogdugu gibi, felsefenin de bir tarihi vardir (F elsefe Tarihi). Hukuk, tip, iktisat gibi alanlarin tarihi söz konusu oldugu gibi ( Hukuk Tarihi, Tip Tarihi, iktisat Tarihi), dinin, dinlerin de bir tarihi vardir. Bir bilim dali olarak bu alan, Dinler Tarihi seklinde adlandirilmistir.[19]

B- DINLER TARIHININ TARIFI

Dinler Tarihi, dinleri yer ve zaman göstererek inceler. Bu incelemeleri yaparken za man zaman karsilastirmalara da yer verir. Bazi bilginler dinleri tarihî seyirleri içi nde olduklari gibi anlatmayi uygun bulurken, bazilari da karsilastirma yapmayi ge rekli görürler. Her iki görüsün savunuculari da Dinler Tarihinin tarifinde bu hususlari gözön e bulundurur. Bundan dolayi Dinler Tarihinin tarifi, tarihî ve karsilastirmali incel emelere göre iki sekilde yapilabilir. Tarihî incelemelere göre Dinler Tarihi; tarih ve filoloji metod-larint kullanarak di nleri dogus ve gelismesinden inanç, ibadet, ahlâk vb. konularina kadar, tarihî seyir içi nde inceleyen bir disiplindir. Karsilastirmali incelemelere göre Dinler Tarihi; dinl erin diger dinlerle olan münasebetlerini benzer, farkli ve ortak hususlarini karsi lastirmali olarak ele alan bir bilim dalidir.

"Dinler Tarihi" deyimi, çogul kullanilisiyle ("dinler" seklinde) her dinin ayri ta rihî bir vakia olarak ele alinmasi keyfiyetini ifade eder. "Din Tarihî", tarihî devaml iligi içinde, "din"in mahiyeti ve hakîkatini incelemek anlamina gelir. Dinler Tarihi, bazi bilginler tarafindan titizlikle Din Mukayesesi ve Din Fenomenolojisinden a yri tutulur. Bununla beraber pratikte tarihî bir dinin bu zikredilen iki disipline bir ölçüde basvurulmaksizin incelenmesi zordur. Dinler Tarihi, büyük önemi bulunan bir bili dalidir. Çünkü herhangi bir dinin tarihî verileri, bir degerlendirmeye girisilmeden önce, uygun bir sekilde belirlenmeli ve arastirilmalidir. Bu da ancak Dinler Tarihi y ardimiyle mümkün olur.[20]

C- DINLER TARIHININ KONUSU

Dinler Tarihinin konusu, tarih sahnesinde görülmüs bütün dinlerdir. Günümüzde yasamakta olan er bulundugu gibi, bugün mensubu kalmamis dinler de vardir. Her iki din çesidi de Dinler Tarihinin konusudur. Dinler Tarihi, hak, bâtil ayrimi göz etmeksizin, hem ilâhî dinleri, hem de digerlerini inçeler. Tek tek dinlerin prensipler ini, onlarin çikis ve gelismelerini konu edinir. Kisaca ifade etmek gerekirse Dinler Tarihi, bugüne kadar gelmis veya gelmemis olsu n, insanlik alemindeki bütün dinleri inceler, Icabinda karsilastirir. Dinler, çesitli sekillerde siniflandirilmaktadir. Ancak bütün bilgin-lerce kabul edile n bir din tarifi olmadigi gibi, kesin bir siniflandirma da yoktur. Yoakim Vah (Joachim Wach), dinleri "kurucusu olan dinler", "geleneksel dinler"; Güs tav Mensing (Gustave Mensching) ise "millî dinler", "evrensel dinler" seklinde ikiy e ayirir. A. Simmel (Annemarie Schimmel) de dinleri; "ilkel kabile dinleri", "mi llî dinler", "evrensel dinler" diye üçe ayirir.[21] Dinlerle ilgili bir baska tasnif d e söyle yapilmaktadir: 1- Sakramental (dinî âyin ve törene dayanan) din, 2- Profetik (Peygambere dayanan) din, 3- Mistik (tasavvufî) din.

Dinler, "ensâbî" ve "eskâlî" olarak da; çikis yerlerini esas alan cografî durumlarina göre de siniflandirilmaktadir. Bunlarin disinda da çesitli tasnifler yapilmistir.[22] Islâm bilginleri, dinleri "hak dinler", "bâtil dinler" veya vahye dayanan ilâhî dinler, vahye dayanmayan tabiî dinler seklinde ikiye ayirmaktadir. Ibn Hazim (Ö.456/1064) ve Sehristânî (Ö.548/1183) gibi Müslüman Dinler Tarihçileri, hak dinler karsiliginda "milel",

olduklari gibi ele alir. Bu i lmî ve tenkidî arastirmalari yürütebilmek için üniversitelerin bünyesinde Dinler Tarihi kürsü arastirma enstitüleri kurulmus. ayrintilariyla tan itir ve nitelendirir.DINLER TARIHININ DIGER BILIM DALLARIYLA ILGISI Modern bilginler. Bu bi lim dali. Din Psikolojisi ve bazi bilginlere göre Din Felsefesinden olusur. tarihî gelismesini dikk ate almaksizin. olaylari. aslinda bir dine mensup olsalar da. Hiristiyanlik disindaki dinlerle ilgilen ilmesine izin vermiyordu. Çünkü genelde Din Bilimleri. Kelâm gibi bilim dallarindan ayrilir. Din Fenomenolojisi: Fenomen. bu etkilerle dinin kaynagi hakkinda tezler ileri sürülmüs ve tartismalar baslamisti. görünen yönleriyle konu edinir. Bu fenomenlerin belirlenmesi. Dinler Tarihi'nde. Dinin görünen.bâtil dinler karsiliginda ise "nihai" deyimini kullanmislardir. ortak noktalari bulm . Dinin kaynagi konusundaki bu tartismalar. Din Fenomenolojisi. temasa geldigi toplumlarin. bilimleri siniflandirirken. herhangi bir dinin savu nmasini üzerine alan teoloji (ilahiyat). diger din bilimleriyle paylastigi bu "nitelendirici" metodu ile Dinler Tarihi. ilke l kabilelerin dinlerini incelemeye baslamis. Dinler Ta rihi. görünen seydir. Dinler Tarihinin tarih. Dinler Tarihi ile ayni Din Bilimleri çatisi altinda bulunan diger bilim dallari üzer inde de kisaca durmakta fayda vardir. kutsal yer. dinin ilmî ve tenkidî bir sekilde incelenmesinin gerektigini ortaya koymustur. dinleri. Kilise. bunlar Din Bilimleri basligi ile bir çati altinda toplanm istir. Din Felsefesi hariç. karsilastirma metoduna da basvuru lur. evrimci lik ve diger tezlerin ilk heyecaninin geçmesi ve karsi tezlerin ortaya atilmasiyla .[24] E. oldugu gibi. kendine has bir "nite lendirici" (deskriptif) metodu vardir. zaman. Dinlerde çesitli fenomenler bulunur. Fenomenolojik me-todla belirlenen "fenomen"ler. Din Fenomenolojisi. esya ve sahsiyetlerini inceler. Daha sonra "Din Bilimleri" basligi altinda toplanacak bu bilim dallari. kuralkoyucu (normatif) degildir. ileride üzerinde durulacagi gibi. Ortaçag'da Kilise tek otorite idi. Çesitli dinlerin ibadet ve ây inlerini. bu. fenomenoloj ik metoda baglidir. din ile ilgili bilim dallarini bir ana böl um altinda biraraya getirmislerdir. Din Sosyolojisi. Böylece evrimcilik cereyani moda ha line gelmis. Bu bilim dallarinda zamanla yapilan çalismalar gelismis ve din probleminin çesitli veçhelerini aydinlatmaya dayanan bu bilim dallarinin arasindaki yakinlik göz önünde tutularak. Bundan dolayi Dinler Tarihi alaninda ça lisan bilginler. deger yargilariyla ugrasmaz. karsilastirm a metodu ile karsilastirabilir. sosyo loji ve filolojinin metotlarindan da faydalanmakla beraber.[23] D. olmasalar da.DINLER TARIHININ METODU Her bilim dalinin kendine mahsus bir metodu vardir. Kiliseye karsi gerçeklestirilen reform sayesinde serbest arastirma imkânlari dogmustu. nitelendirici metot yaninda. yukarida adi verilen diger bilim dallari için d e tekrarlanmistir. Sömürgecilik sonucu Bati. disa akseden yönlerini sistematik olarak inceleyen bilim dali da Din Feno-menolojisidir. Fenomeno-loji. görünen seyin sistematik ola rak tartisilmasidir. dinî olgulari. ilmî arastirmala rda tarafsiz davranmak zorundadir.

Din Fenomenolojisi. dinin devlet. Din Sosyolojisi: Din-toplum münasebetlerini. sosyal dinî kurumlan. dinî hükümlerin mantigini ortaya koymaktir. dinin sosyal hayattaki t ezahürlerini konu edinir. Ruh-beden iliskisi Ile çevre-kültür etkilerinin bütünlügü içinde ele alinan dinî inanç. Bunlar da bir zemine y erlesip kendilerini hissettirdiklerinde. Bu bilim dali. Din Fenomenolojisi.aya çalisir. Tanri inancina felsefî bir temel bulmaya çalisir. bütün dinlerin aslinin ve gayesinin bir oldugunu isbat etmeye çalisir. Yine dinî gruplardan olan "cemaat". çesi tli dinî cemaatlerin toplumla olan münasebetlerini konu edinir. düsünce ve yasayisi Din psikolojisi'nin konusudur. Bu sebep-!e. testlerden. O. dinin teorik. ferdin dinî tecrübesini ve tecrübenin çesitli tezahürlerini açiklamaya çalisir. büyük dinî sahsiyetlerin iç hayatlarini ele alarak onlarin ruhî halleriyle ugrasir. fertte din duygusunun nas il dogup gelistigini. davranislara etkilerini konu edinir. pratik ve sosyolojik anlatimlarini incelerken Din Psikolojisi ve Karsilastirmali Dinler Tarihi ile konusunu paylasir. öte yandan din bilimlerine dayanir. modern psikolojiye paralel olarak gelismis ve on un bir dali haline gelmistir. Din Psikolojisi her seyden önce. Bu gaye ile onlar. dinî yetenekten ba slayarak. Böylece dinî prensipleri. dinî rumuzlarda gizli olan manayi ortaya çikarmaya ve mecazî sözlerin kutsal anlamini çözmeye ugrasir. bunlarin yapi ve kanunlaridir. ihtida ve inkâr olaylarini. Din Psikolojisi. fert dünyasinda çesitli gelismeler gösterir. Din Bilimlerinin genel verilerinden ve toplum bilim lerinden yararlanir. en bas ta Allah'in varligi ile ilgili delillerin tenkit ve tahlilini yapar. Din Felsefesi: Din Sosyolojisi. "din"i felsefî açidan inceler. d inî fenomen ve gelismeleri karsilastirir. bir bilim dali olarak. ondaki hüküm verme özelligidir. Din Fenomenolojisi. verilerden hareket eder. Kisinin dinî d uygu. Tabiî ve dinde n dogan gruplari incelerken. Bu inceleme sirasinda aklî ve tarafsiz bir yol tu tar. din alaninda meydana gelen sosyolojik olaylari. dinden dogan ruhî gerginlikleri ve süpheleri inceler. dindarligin fert ruhundaki gelisim seyrinin arastirilmasinda genel psikolojideki temel prensiplerden. toplumun ana sekilleri ve dinin dis belirtileri ile sosyolojik süreçler . Bunun yaninda. materyelini Dinler Tarihi'nden alir. Din Sosyolojisi. Din Psikolojisi gibi konusu "din" olan Din Felse fesi. Din Psikolojisi. Dolay o. Din Sosyolojisi. Bundan dolayi Din Felsefesi alaninda çalisanlarin gayesi dinin hak veya batil oldugu meselesiyle ugrasmak degil. bunlarin ne ölçüde tutarli ve basarili olduklari üzerinde durur. Yani Din Psikolojisi dinin psikolojik yönünü. gözlemlerden faydalanir. Din Psikolojisi: Bu bilim dali. O halde Din Sosyoloji sinin konusu. insan tiplerini dikkatlice inceleyip özel tipolojiler tesbit eder. Bununla beraber dinde görünmeyen seyler de bulunur. tezahürleri ortaya çiktiginda inceleme konu su olur. Diger . anketlerden. tarih boyunc a özel ve müsahedeye dayanan din ve toplum arastirmalarini. ayrildigi yönler de vardir. Bu bilim dali. Dolayisiyle bu bilim dali. Diger bir anlatimla bu bilim dali. bu münasebetlerden dogan olaylari ve dinî gruplari inceler. bir yandan toplum. genel psikolojinin bütün metodlarindan faydalanarak kendi alanina gi ren konulari inceler. bu materyelini tarihî olmaktan ziyade sistematik bir açidan degerlendirir. dinî duygunun ve bu duygunun tezahürlerinin hemen hemen bütün dünyada birbirine benzedigine isaret eder. Ancak o. tarikat ve gizli c emiyetler de Din Sosyolo-jisi'nin konulari arasindadir. dinin insan ruhundaki temel özelliklerini. aileye karsi tutumunu. diger din bilimleriy le bazi noktalarda birlesmesine ragmen. bu iki aya k üzerinde köprü kurmaya çalisir. mezhep. insana ait dinî hayat in çesitli yönlerini psikolojik açidan inceler. m illet. Din Felsefesi'ni diger din bilimlerinden ayiran.

okuyanlara ibret. "el Milel ve'n-Nihal" adli eserini yazmasinin sebebini". Bu bil im dalinin ele aldigi konularin basinda Allah'in varligi. bir aydin 'Çin kaçinilmaz vazife haline gelmistir. sifatlari. ilim-din. yeniden dirilme. Tarih. Bunun yaninda dinlerarasi rekabet. çesitli dînleri en dogru biçimde ögreten bir bilim dalidir. Dinî metinlerin degerlendirilmesi dile baglidir. insanlari hem kendi dinlerini. Etnoloji. dinî münasebetler içindedir. Öte yandan basin-yayin. Bütün bunlar sonucunda diger inançlar ve hattâ geçmisteki ins anlarin inançlari da merak konusu olmustur.[26] Islam Dünyasinda ve Müslümanlar arasinda Dinler Tarihi ve Karsilastirmali çalismalara ka rsi menfi bir tavir oldugu anlasilmaktadir. Halbuki Dinler Tarihi ve Karsilasti rmali çalismalar hem faydali hem de Islâm'a uygundur. nitelendirici metoda dayanarak dini meseleleri açiklamaya çalisirken . Günümüzde insanlar ve toplumlar. Günümüzde de bazi kesimlerde ayni menfi ta vira rastlanmaktadir. Çünkü her aydinin genel kültürü içinde. iktisadî. LÜZUMU VE GELISMESI 1. en dogru ve vazgeçilmez din saymaktadir. seyahat . Hattâ Din Felsefesi. Bunu kavrayan ebu Hasan Ali el . bir yandan birbiriyle yakin ticari. Allah-âlem il iskisi. Bundan dolayidir ki Sehristanî. kavramaya ve diger dinler karsisinda savunmaya önem vemekte. dinî i arin bilinmesine ve ona göre davranilmasina baglidir. Dinler Tarihinin bu belirtilenler ile yakin ilgisi disinda. mis yoner faaliyetleri. Bunlarin basinda tarih gelir. siyâsî. Bu. Her din mensubu. peygamberlik ve vahiy gibi genis ölçüde metafizik bir karakter tasiyan meseleler yeralir. yaratma. daha iy i anlamaya. Bu bakimdan. çesitli sebeplerle diger dinleri ögrenmek. dini konu edinen bilim d allarinin vardiklari sonuçlan ve bu sonuçlara varmak için onlarin kullandiklari metodlar i hakkinda da hüküm verir. bütün d inler ve din mensuplari için geçerlidir. diger dinleri iyi bilmeye bagli oldugu unutu lmamasi gereken bir husustur. oniarin vardiklari sonuçlardan genis ölçüde yararlanir ve bu sonuçlarin i sigi altinda bir takim hükümlere ulasir. mensup oldugu dini. Sanat Tarihi. Aksi takdirde basariya ulasmak mümkün degildir. dinin mâhiyetini. Din Felsefesi. destek aldigi birtak im bilim dallari daha vardir. yer ve zaman göstererek geçmisteki olaylari ele alan bir bilim dali olmasi itibariyle. Dinler Tarihi kültürüne de Ihtiyaci vardir Dinler Tarihi. Ayrica ilim-iman. âlemin gayesi.din bilimleri. Dinler Tarihi sayesinde. dîn olgusu karsilastirilmali olarak daha iyi anlasilabilir. Türkiye'de Dinler Tarihine. Bir dini savunmak. gerek geçmis teki dinler ve gerekle yasayan dinlerin tarihî gelismesi bakimindan Dinler Tarihin e malzeme verir. hem de diger dinlen daha iyi ögr enmeye itmistir. Bir kimsenin baska bir dini karalama ve kötüleme yoluna gitmeden. d in-kültür (din-sanat. Din-Ier Tarihinin de stek aldigi diger bir bilim dali da Filolojidir. Bu münasebetlerin saglikli bir sekilde yürümesi. din-dil. Folklor ve benzeri bilim dallarindan da Dinler Tarihi arast irmalarinda faydalanilir. özellikle baska dinlerden bahsedil mesine olumsuz yaklasim dikkati çekmektedir. Arke oloji. dinî suur gibi hususl ar da bu bilim dalinin ugrastigi meseleler arasindadir.DINLER TARIHININ ÖNEMI. din-siyaset. dinî tecrübe. kendi mensup oldugu dine bagli olmasini ve ona önem vermesini normal sa ymak lazimdir. bundan ibret alanlara da bir isik olsun diye bir özette topladim" ifadesinde ortaya koymaktadir. sportif faaliyetler gibi vasitalarla insanlarin birbirleri hakkinda bilgi edin me yol ve imkânlari artmistir.Dinler Tarihinin Önemi ve Lüzumu Günümüzde.edebiyat). kültür askerî. Din Felsefesi. Ayrica Mitoloji. insanin dinî hakîkatlarla alâkasini konu edinir.[25] F.

Bunun için bütün dinlen oldugu gibi vermeye çalisan Dinler Tarihi'nin ve Karsilastirmali Dinler Tarihi'nin önemi ve lüzum u ortadadir. Bu ölçüsüz gidise son veren Müslüman ya . Dinler Tarihi alaninda ilk ve önemli çalismalari yapanlarin Müslüman bilginler oldugu görülmekte ve dikkati çekmektedir. "Islâm'in yüce gerçegini ortaya koyabilmesi için mukayeseli dinler ve dinler t arihini bilecektir" sartini da koydugu belirtilmektedir. Hiristiyanlar kapilmas in diye o dinleri kötüleme yolunu tercih ediyorlardi.Islâm'i diger din ve inanç sahibi milletler arasinda yayabilmek "Çin onlarin sa hip olduklari dinlerin ögrenilmesi ve Islâm'in üstünlüklerinin ortaya konulabilm esi. ar astirma yaptigi milletlerin dinleri hakkinda bilgi vermistir. Ömer'in "Islâm'in içinde büyüyüp de Cahi-liye Dönemi'ni bilmeyen bi imse Islâm'i merhale merhale bozabilir" dediginin rivayet edildigini de kaydetmekt edir. 7.Diger din ve mezheplerin Islâm inanç esaslarini bozmak yolundaki faaliyetleri kars isinda Islâm'in savunulabilmesi. Muham-med'in geleceginin yazil i oldugunu haber vermesi dolayisiyle.V. Dinler Tarihi'ne menfi bak-mamalidir. 2. 3. dört asir önce bile Dinler Tarihi'nin öneminin kavrandiginin delilidir.Dinler Tarihinin Gelismesi Insanlar baskalarinin inançlarini merak eder. 6. Süleymaniye Camiî Vakfiyesi'nde.Hasan en Nedvî.Islâmî müsamahanin gösterilebilmesi ve anlatilabilmesi.[28] Bu.Ö.[27] Kanunî'nin. Bu merak Ortaçag Avr upasinda da vardi. Yüzyil). Kur'ân-i Kerim'i örnek almislardi Kur'an-i Kerim'de diger dinler hakkinda bilgi verilmektedir. Bu bilgiyi i lk defa eski Yunan ve Roma yazarlarinda görüyoruz. Çünkü onlar. arastirip ögrenmek ister. Nedvî. Bu ilginin çok çesitli sebepleri vardir. 5. Müslümanlarin. Bunlardan Heredot (M. bunun önemini söyle belirtmektedir: "Mukayeseli çalismaya o lan ihtiyaç büyüktür. bu konuda. Onlarin diger dinlerle ilgilenme sebeplerini söyle siralamak mümkündür: 1. Ancak diger dinlerden söz eden yazarlar. Islâm'in ibadet ve inanç esa slarini diger dindekiler-le mukayese etmedikçe. Müslüman bilginler ve Müslümanlar.Kur'ân'in kendisinden öncekileri tasdik etmesi.Kur'an-i Kerîm'in. Çünkü Müslüman. Islâm'in ve bu ebedî ve kâmil din ah'in kendisine verdigi nimetin degerini bilemez. Dinler Tsrihi'nin önemini kavramis ve diger dinlerle yakinen ilgilenmislerdir.Islâm'in yayilmasi sonucu Müslümanlarin hâkimiyetleri altinda bulundurduklari veya ko msu olduklari topluluklarin inançlarini ögrenme ihtiyacinin dogmasi. Islâm'a olan sükür ve övgüyü hakkiyla takdir demez". her kavme uyarici gönderildigini ve onlarin "Islâm çizgizi" üzerinde bulunduklarini bildirmesi seklindeki bilgilerin izah edilebilmesi ve degerlendirilebilmesi. özet olarak. ayrica Hz.Müslüman olanlar arasinda eski inançlarini devam ettirenlerin bulunmasi sebebiyle bu inançlarin kaynaklarinin Islâm öncesine dayandiginin gösterilebilmesi.[29] 2. diger ilâhî kutsal kitaplarda Hz. Süleymaniye Camii imaminda aranacak vasifla r arasina. Kur'ân-i Kerim'de zikredilen diger dinlerle ilgili bilgileri hakkiyla anlayip dege rlendirmeleri de yine ancak Dinler Tarihi sayesinde mümkün olabilmektedir. Bundan dol ayi hiçbir Müslüman. mukayese yapmadikça. diger din ve Inançlarin yanlis ve eksik noktalarin in ortaya konulabilmesi. hem bunun tetkiki hem de bu hususa diger d in mensuplarinin dikkatinin çekilmesi. Müslüman. 4.

"el-Milel ve'n-Nihal" sekline dönüsmüstür. sonunda. Bunlar. Ö. Hanîflik. Ayrica Arapça yazilmis çok sayida Dinler Tarihi ile ilgili eser lere rastlanmaktadir. Bunla rdan birkaç örnek verelim: "el-Firak" tarzinda el-Bagdâdî'nin (Ebu Mansûr Abdulkâdir el-Bagdâ Ö. Bunlarin yaninda Ibn Nedim'in (Ö. nihai (dinler-mezhepler). iki nci yüzyildan itibaren de diger dinlerle ilgili "reddiye" ler yazilmistir. Hicrî ilk yüzyilda dinî tartismalari ihtiva eden "makale"îer (daha sonralari "makâlât"). 485/1092)" Beyânu'l-Edyân"! Islâm Alemindeki genel anlamda ilk Dinler Tarihi çalismalari sayilabilir. Ebû Zeyd el-Belhî'nin (0. Ebu'l-Abbâs Ahmed b. Ö. Ö. Islâm Âlemi'nde Dinler Tarihi ile Ilgili olarak yazilmis çok sayida eser vardir.Batida Dinler Tarihi Çalismalari Bati'da modern anlamda Dinler Tarihi çalismalari Maks (Max) Müller (1823-1900) ile b aslamistir. "er-redd". Günümüzdeki modern Dinler Tarihi çalismalarinin baslangici bir buçuk yüz yila yakin bir sürey dayanmaktadir. "el-edyân" tarzinda Ebu'l-Maâlî Muhammed b. 2 26/840) "Kitâbu'l-Mecûs ve "Kitâbu's Sane-viyye" si. Bütün bu çalismalar nda yalniz Islâm öncesi Arap rnüsrikligini konu edinen Ibn Kelbî'nin (Ö. 429/1038) "el-Fark Beyne'l-Firak"i . Mukaffâ'nin (Ö. Takip ed en yüzyillarda firka-mezheplerle beraber diger dinlerden de bahseden "el-firak" (f irkalar). Islâm Âlemi'nde Karsilastirmali Dinler Tarihi alaninda da kayda deger çalismalar yapil mistir. bâtil dinler karsiliginda kullanilmistir. Mile]. Yahudilik.403/1012) "El-Milel ve'n-Nihal"i.Islâm Âleminde Dinler Tarihi Çalismalari Islâm Alemindeki Dinler Tarihi ile ilgili çalismalar açiklanmadan önce bu konuda ilk kay nagin Kur'ân-i Kerîm oldugu belirtilmelidir.[31] b.471/1078) "el-Milel ve'n-Nihal"i ve Sehristânî'nin (Ebu'l-Feth Mu hammed b.el Huzeyl'in {Ö. "er-Redd" tarzinda yazilmis çok sayida eser vardir. Mecusîlik ve Putperestlikten de bahsedilmektedir. içind e çesitli dinlere yer veren önemli kaynaklardir. Maks Müller. 298/910) "el-Ârâu ve'd-Dfyânât". Böylece dünyadaki çesitli dinler hakkinda biigi verilmis ve bu bilgiler.lar olmustur. "ed-Diyânât" tarzinda Hasan b. hak dinler. Ö. dullâh'in (Ö. muhtemelen 453/1061) "el-Âsâru'l-Bâkiye" ve "Kitâbu't-Tahkîk 'l-Hind" adli eserleridir. Hiristiyanlik üzerinde du rulmakta.Hazm.548/1183) "el-Milel ve'n-Nihal" adli eserleri.456/1064) "Kitâbu'l-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâi ve'n Nihal"i. Musa enNevbahtî'nin (Ö.380/990) "Fihrisf'i. Abdullah b. Ibn Hazim'in (Ebû Mu-hammed Ali b. Ahmed el-Birûnî. Bunlarin en basta geleni el-Bîrûnî'nin (el-Beyrûnî) (Ebur-Reyhan Muhammed b. Bu çalismalarin gelismesi özet olarak söyledir:[30] a. Çünkü Kur'an'da "Ehl-i Kitap" deyimi kullanilmakta. Bunlar a Gazâlî'nin (Ö. Muhammed es-Se rahsî'nin (0.142/759) eski Iran dinleriyle ilgi li tercümeleri vardir. "el-Milel ve'n Nihal" tarzinda el-Bakillânî'n in (Kadi Ebu Bekir. el-Esferâinî'ni n (Ebu'l Muzaffer. Abdilkerîm es-Sehristânî.204 ? 206/819-821) " Kitâbu-I Esnam" i zikre deger bir çalismadir.440/1048 sonrasi. Aslinda bu devreyi Islâm Âlemi ve Bati'daki bazi çalismalar hazirlamis tir. Sabiîlik. Ö.300/ 94 ) "Kitâbu Serâyii'l-Edyân'i. 1856'da "Karsilastirmali Mitoloji" ve 1870'de yayinlanan "Dinlerin Esasi ve Gelismesine Ait Ders Notlan" adli eserleri ile diger dinleri .286/ 899) "Risale fî Vasfi Mezâhibi's-Sâbiîn'i. Muham-med b.505/1111) "er-Reddü'l-Cemîl" i misal olarak verilebilir. "ed-diyânât" (dinler) ve "el-milel" (milletler) tarzinda eserle r ortaya çikmistir. bugün için de malzeme teskil etmistir.

Dinler Tarihi olarak ülkemizde yayinlanmis belli basli eserler ve yazarlari sunlar dir: 1. Yüzyilin ikinci yarisindan sonra Dinler Tarihi alaninda yapilan çalismalar zama nla gelismistir. ilk defa "Din Bilimleri" deyimini kullanmi stir. Van der Löv (Leeuw) basta olmak üzere. Brandin (Brandon). Bütün bu belirtilen orta ve yüksek derecelKegitim kurumlarinda "Dinler Tarihi" dersi y eralmaktadir. Dumezii. Tasavvuf ve Felsefe 'besi"nin ders programinda da "Târih-i Edyân" vardir. Mesrutiyetten sonra 1911'de "Ulûm-i Seriyye" dersleri arasinda 6 saat "Târîh-i Dîn-i Islâm" ve Târîh-i Edyân" dersleri birlikte programda yeralmistir. Halen. Aslinda Islâm Âleminde yerlesmi s "Milel-Nihal" ve "Kasas-i Enbiyâ" tarzindaki eserlerin tercüme gelenegi XIX. Hans J. Elyad (Eliade). Ilahiyat Fakültesinin çogunda Dinler Tarihi alaninda önemli çalismalar ve tezleryapilmaktadir. daha sonra I mam-Hatip Okullari. Üniversite ders programlari içinde yer a lmistir. Esâtîr (1878). XIX. G."Dogu'nun Kutsal Kitaplari Tercüme Serisi"ni baslatmis. "Umumi Dinler Tarihi" dersleri vardir.G.C. yüzyila kadar devam etmistir. O ve takipçileri. çesitli ülkelerde zikredilen alanlarda bir hayli bilgin yetismistir. R. Yüksek Islâm Enstitüleri ve Erzurum Islâmî Ilimler Fakültesi açilmistir. Türkiye'de egitim-ög etim hizmeti veren 24 Ilahiyat Fakültesi vardir. . 1936'da bu Enstitü de kapatilmistir. "Türk Dinleri ve Mezhepleri Tarihi". Oxford Üniversitesinde Dinler Tarihi dersleri vermis olan Alman asilli Maks (Max) Müller. R. 1949'da Ankara Ilahiyat Fakültesi. Böylece zamanla Paris.inceleme yolunu açmis ve büyük ilgi görmüstür. Medrese-i Süleymâniyye Ilahiyat Fakültesi adini almistir .Strom. Bu devrede. Parrin der. Brüksel.Ülkemizde Dinler Tarihi Çalismalari Islâm Âlemi ve Bati'daki Dinler Tarihi çalismalarindan yararlanarak Osmanli Devleti'nin son devresinde bu alanda bazi çalismalar yapilmistir. Otto. çesitli üniversitelerde kürsüler kurulmus ve ilmî dergiler çikaril r. Pettazzoni. Hay r (Heiler). Sonunda yenilestirme hareketleri çerçevesinde kurulan Darülfünun Edebiyat Fakültesinin 1874 yili ders programinda.Semseddin Sami. Sharpe).[32] c. J. Ingiltere'de yerlesmis. bu alanda önemli çalismalar yapmislardir. Tevhîd-i Tedrisat Kanunu çikinca. M. Scho eps ve Michael Pye'yi sayabiliriz. Cantvvell Smith. dinlerin ilmî incelenisinde filolojiyi anahtar kabul etmis v e dinin özüne ancak dil arastirmalari yoluyla gidilebilecegini ileri sürmüslerdir. M. Bunlar arasind a R. G. Ki tagawa. F. de Yüksek Islâm Enstitüleri de Ilahiyat Fakültesine çevrilmistir.F. Vah (Wach). Tarih-i Umumî ve Din-i Esâtîri'l Evvel in dersi bulunmaktadir. 1918'de Medresetu'l-Mütehassisîn M edrese-i Süleymâniyye'ye çevirildiginde "Hikmet ve Kelâm Su'besi"nde yine bu ad altinda Dinfer Tarihi okutul-mustur. Erik F Sarp (Eric F. Günümüze kadar gerek dogrudan dogruya bu alanda ve gerekse karsilasti rmali veya fenome-nolojik alanda yapilan çalismalar dikkati çekmektedir. E. W. Bati'da Dinler Tarihi ve Karsilastirmali Dinl er Tarihi çok ilgi görmüs. Zaehner. NInian Smart. Ake V.P. Bu ilk Ilahiyat Fakültesinin ders programinda "Türk Târîh-i Dînîsi" ve "Târîh-i Edyân" bul dir. Roma gibi merkezlerde Dinler Tarihi.Mensing (Mensching). 1933'de Ilahiyat Fakültesinin kapatilmasindan sonra kurulan Islâm Tetkikleri Ens titüsünde. II. Daha sonraki yillarda Hollanda'da C. 1914'de "Ulûm-i Ser'iyy e Subesi"nin Medresetu'l Mütehassisîn'e dönüstürülmesinden sonra "Kelâm. S. Tiyel (Tiele) ve Santopi dö la SosI (Chante pie de la Saussaye). Uqo Bianchi.G.

Misir 1967. Paris 1962. Dinler Tarihine Giris.Ahmet Mithat Efendi.Historie des Religions. nesr. 72 A Dictionary of Comparative Religion.The History of Religions. Phenomenology of Religion.Seyyid Serif Cürcâni. Istanbul (1911-1912). The History of Religion. Ömer Budda. 1/3-59 . Semseddin (Günaltay).. 1552 . M.Robert S. Tarih-i Edyan. IV/531 . Xlll/169-171 .Ugo Bianchi. Yur daydin-Mehmet Dag. Baslangiçtan Günümüze Dinl er Tarihi.Gazalî. Phenomenologie et Religions. 62. .Mahmud Es'ad b.G. Me hmet Aydin tarafindan "Di-nin Anlami ve Sosyal Fonksiyonu" basligiyla Türkçe'ye tercüm e edilmis ve 1990 yilinda Kültür Bakanligi yayinlan arasinda çikmistir. Editions Gallimard 1971. New York 1951 . Islam Ansiklopedisi. La Nostalgie des Religions. Ekrem Sarikçioglu...Mehmet Taplamacioglu. Izmir 1987. 4-19 . [33] I. "Din".2. 3-13. London 1970 (Bkz.Annamari Simel (Annemarie Schimmet). Brandon.H.Dictionnaire des Religions. II 590-591 . 9. 11. Istanbul 1338. New Jersey 1977. nesr. nesr. Comparative Religion. Dinler Tarihi (1935). Ellwood. 1421-143 5.F.Mircea Eliade. 6.) Bu eser. The Ouest-History and Meaning in Religion.M. Ta'rifat.M. France 1983.) . Editions Gallimard 1971. Târîh-I Edyan (1912-1915) 4. Lisanu'i Arab. 3. Re ligionsgeschichte. Din Felsefesi.A. J. Chicago 1969.B. Dinler Tarihi (1978). Istanbul (1947). 26-39 . 77-78. 1-27. Beyrut 1958. Hastings.Encyclopedia of Religion and Ethics. Târîh-i Edyân (1911). 36. So-ciology of Religion Pychology of Religion mad. Ihyâu Ulumi'd Din.Ömer Riza Dogrul. 7. .Henry Dumery. . . S. Emîn Seydisehrî. (Basin Direktörü) Paul Paupard. Ankara (1955). Eliade-M. Mc Donald.D. 1-16 . 10. Chicago 1973. 17-77 (In g. 12-37. 8. Hamdi Akseki. Leiden 1975.(1983). Semseddin (Günaltay). Istanbul 1253. Istanbul 1963. Yeryüzünde Dinler Tarihi. .Es'ad.Mehmet Aydin. Istanbul 1943.. 4-6. 66 vd. Words of the VVorlds Religions.Bölümün Bibliyografyasi . Philospohy of Religion. Karsilastirmali Dinler Tarihi (1966). 1-14 vd.Ibn Manzur. Târîh-i Edyân (1922). Hüseyin G. 5. Târih-i Edyân. Kitagawa. Islam.

R-Clara VVinston. Belgique 1982. Jensen.G. Tarih-i Edyân. 275-282. Ankara 1961. Ankara 1991. 1969.Michael Pye. Histoire Generale des Religions. 3-7 . New York 1948. ei-Milel ve'n Nihal. XVII. Kur'an'da Allah ve Insan. Kaya. Britain 1978 . Joachim Schoeps. . A.Ü. . Hikmet Tanyu. Istanbul 1982. Socioiogy of Religion. Istanbul.G. Jacques Marty. .Ebu'l Ala el-Mevdudi. Kahire 1975 Muhammed Ali El-Famki et-Tahanev\ Istilahatu'l Fünun. el Erkânu'l-Erbea. Sociologie Religieuse. 52-54 Mahmud Es'ad b. . Kahire 1963. London 1966 . "Çesitli Yönleriyle Din".Annemarie Schimmel. Abdulkerim es-Sehristanî. The Phenomenon of Religions. O. Ankara 1975. 220-251. 13-18 . Ström. . Religions of Mankind. N.The Üniversel Jewish Encyclopedia. Din Ögretimi ve Din Hizmetleri S emineri.H. Van Der Leeuvv.Ekrem Sarikçioglu. Emin Seydisetiri. 50 Key VVords-Comparative Religions. "Türkiye'de Dinler Tarihi'nin Tarihçesi".Râgip el-Isfehâni. Çev. Ilahiyat Fakültesi Dergisi. Süleyman Ates. 1-5 .J. Istanbul 1911. 3-12 Ebu'l Feth Muhammed b. 654-79. . 2-13 . Sharpe. "Dinler Tarihi Dersinin Okutulmasinda Karsilasilan Zorluklar ve Bunlarin Giderilmesinde Takip Edilecek Esaslari". London 1975. Ankara 1986. . Wach. Kahire H. . Kur'an'a Göre Dört Terim. Vlll/109-124.Ebu'l Hasen Ali el-Haseni en-Nedvî. Beyrut 1968. Der. An Intelligent Person's Guide to the Religions of Mankind. . Fransizca'ya çev. Müfredat.Abdurrahman Küük. Paris 1951. Tarihte Usul. Zeki Veiidi Togan.Ahmet Mithad.. Dictionnaire des Religions.Helmer Ringgren-Ake V. 187-217 . . 109-122. Ankara 1955. Comparative Religion. 130. 11/305. Marguerite-Marie Thiollier. Chicago 1951. Tarih-i Edyan. . Paris 1970. 48 Eric J. 10-21. 6-23. Cilaci I. IX/125.Günay Tümer. La Religion dans son Essence et ses Ma-nifestations (Phenom enologie de la Religions). Çev. XXVIII/213267. . Çev. Istanbul 1911-1914. Paris 1976. London 1967. Britain 1971. H/26-27..Ü.Salamon Reinach. Dinler Tarihine Giris.L. . Baslangiçtan Günümüze Dinler Tarihi. Ilahiyat Fak.Ninian Smart. Çev. Mensching. 312-313.. Istanbul 1983. . . A. 3-5.Toshiko Izutsu. Gr. 8.*Gr. 318.

insan hayatinin her tarafina yayilmis ve onun ayrilmaz bir vasfi olmustur. Bu nazariyeye göre "ilkel insan". Ay. Din Bilimi. XIX. Bu terim. Istanbul 1/90.R. hayat korkusunun dinlerdeki üstün yerine isaret eder. dinin kaynagini ilk insana ve dolayisiyla onu yaratan All ah'a baglamaktadir. H. günümüzde de dinsiz bir top luma rastlamamistir. rüya ve nefes alma gibi durumlarda bede ni yöneten ve ölüm ile ondan ayrilan manevî. 1871'de yayinladigi "Pr imitive Culture" (Ilkel Kültür) baslikli kitabiyla. ln'n baslangicinin "Animizm"e da yandigi nazariyesini ortaya atmistir. bütün âleme yayilan tek bir hayat veren "güç" düsünmüs olmalidir. daha sonra da tabiî olaylara bu düsünüsünü uygulamistir. Buhner (Lud-wig Buchner) ile doruk noktaya ulasmistir. Spensir. Taylir'in ögrencisi olan R. Fert plâninda dinsiz kimselerin bulunmus olmasi bu kurali deg istirememistir. Toplum hayatinin vazgeçilmez ana unsuru haline gelmis olan dinin kaynagi meselesi. Bu cevher i lk insan tarafindan hareket eden. Bilinebilen. Ingiliz Filozofu H. Günes. sahsiyeti bulunmayan umûmî dinamik güçte aranmas i tavsiye edilmektedir. geçmiste de. dinin kaynaginin Anim izm oldugunu. Bu güç için bilginler "mana" deyimini kullanmaktadir. onlara korkusu. Yüzyilin ikinci yarisindan sonra Darvvin'i n evrim nazariyesinden etkilenerek dinin kaynagi hakkinda da çesitli görüsler ileri sürülmüs tür.BÖLÜM A. d iger taraftan ruhlara inanilmasidir.Elmahh Hamdi Yazir. sosyolojik delille re dayanarak. Bunun için din. bilim adamlarini mesgul etmistir. ihtiyaci ölçüsünd e tapinmaya baslamistir. bir taraftan maddelerin husûsî bir kuvvete sahip olduguna. Böylece insan. bütün tabiatin canli olarak kabul edi ldigini ifade etmektedir. saygisi.. Atalara Tapinma. Darvvin'in "Türlerin Kaynagi" baslikli eseriyle 1859'da baslayan materyalist ve po-zitivist propaganda. Bir çok tanrinin kuvvetinin bir tek tanriya verilmesiyle de tektanricilik (monoteizm) meydana gelmistir. yayinladigi "Dinin Baslangici" adli kitabinda.DININ KAYNAGI HAKKINDA DEGISIK GÖRÜSLER Dinin nasil basladigini. insanla beraber varolmus ve insanla berabef de varl igini sürdürecek bir "kurum" olarak görülmektedir. Bu korkunun atal . Bundan dolayi insan hayati ve insanlik tarihini anl amak dini anlamakla bir tutulmustur. 1909'da. Antropolog Edvard Börnet Taylir (Edvvard Bürnette Tylor). nere de insan varsa orada dinin oldugudur. Fetisizm ve Büyü gibi inançlari^ ondan dogdugunu ile ri sürmüstür. dinin kaynaginin. Onun Animizm Nazariyesine göre uyku. ü nazariyesinde. ilkel kabîle dinlerinin kaynaginin k orku sonucu "atalara tapinma" oldugunu ileri sürer. canlilik gösteren irmak. bir kavram. sonra çevr esindeki hayvan ve maddelere. ortaya koya cak bir beige yoktur ve ilmî yollarla bilebilmek de mümkün degildir. Aydinlanma Devri filozoflari da Çesitli dinlerin bir ilk dinde n olustugunu ve din duygusunun insanda tabiî olarak bulundugunu savunmustur. Spensir (Herbert Spencer). Kutsal Kitaplarin verdigi bilgiler disinda. [34] II. Marett'in. ilk defa açikl anan bu nazariyesinde. "mana" fikri ile desteklenmis görünmektedir. hayat verici bir cevher vardir. Hak Dini Kur'an Dili. Dinin kaynagi hakkinda kutsal kitaplarin verdigi bilgilerin disinda bir bilgi yo ktur. Animizmin politeizmin kaynagi oldugunu kabul etmekle beraber. agaç gibi varlik larda da var kabul edilmistir. Kutsal kitaplar. Önce bedenden ayri bir ruh fikrine ulasan insan. Burad an çoktanricilik (Politeizm) dogmustur. Ogüst Komt (Auguste Comte) ve L. Animatizm. animizmden önce bir ilk safhanin bulundugunu kabul eden diger bir evrim nazariyesi "animatizm" adini almaktadir. Tarih boyunca ve insanlarin en eski kültürleri nin karanlik zaman diliminde din. ayri ayri varliklara s ahsiyet kazandirmadan önce.

Lang'dan sonra benzer bir görüs Avustur yali Cizvit papazi Wilhelm Smit (Schmidt) tarafindan savunuldu. Freyzir (Frazer). Müller. "Altin Dal" baslikli kitabinda ve bütün eserlerinde. kendilerini belli bir hayvan veya bitki (totem) ile kan bagi içinde akraba telâkki etmislerdir. bir sistem haline geti ren M. Onun 1912-1955 yillari arasinda yayinlanan "Tanri Kavraminin Kaynagi" adli . Totemcilik. Iskoç W. varlik güçlerine karsi ilk tepkisini hatali bir düsünüs tarzina dayanan "büyü" hare etleriyle onlari kontrol altina almaya çalismak oldugu üzerinde durur. Reynah (R einach) gibi bilginler. ögrencisi Endriyuv Lang'dan (Andrew Lang) geldi. büyük bir korku ve hayret sebebi. fizikî çevrede rastlanan kuvvet ve varli klarin kisilestirilmesi ve tanrilastirmasi demektir. Simit (Smith)ve S. Bütün bunlarin yaninda dinin kaynagini Yüce Tanri inanisina baglayan bir tez gelistiri lmistir. Bu nazariyeye göre. Artik Totemcilik. zamanla ilâhî varliklara tapinma ve kurban gelismistir. Yine ona göre inananlarin güvendigi bir manevî güç vard ir.arinin insana verdigi korkudur. "Agni"nin ates . M. son arastirmalard a elde edilen bilgilere göre Güneydogu Avustralya ilkel kabilelerinde animizme rastla madigini. basta ates olmak üzere. korku ve saygida aramak gerektigini . Böylece o. bu kelimeden Fransizca "Dieu" (Lat. agaçlar ve genel olarak tabîî nesnelerle ilgili tapinmalardan da sözetmistir. hemen bütün dinlerde tanri adlari. ilmî teknolojinin yoklugun da tabiattaki bu güçleri kontrol altina alip onlardan faydalanmayi ummus ve büyü. Maks (Max) Müler'e (1823-1900) göre dinin kaynagi. tabiat olay. tek Tanri inancidir. aslinda dinin degil. dinin kaynagini sosyolojik bir temele baglar. bir noktada. din in temel fikri. Naturizm. evrimi totemcilikten baslatirlar. bu hayret. Smit. Aslinda psikolog olan Z. bu merhaleden geçmislerdir. Kutsal. Bu nazariyeden simdi t amamen vazgeçilmistir. i nsanin. Çesitli kabile . dinin ilk seklini n monoteizm (tektanncilik) oldugunu savundu. Böylece Lang. toplumu n kutsal kabul ettigidir. Lang. Bu görüse "Naturizm" denir. insanin. 1 898'de. atalara ibadetin de diger bütün ibadet sekillerini gelistirdigini ve ta nrilarin sivrilen veya kahraman olan atalardan seçildigini savunur. Vedalar'daki tanri i simlerinin tabiat olaylari ile yakin ilgisi bulundugunu ileri sürmüs. "Dyaus"un gök anlamina geldigini. bütün insanlar. Bu nazariye. Sosyolog olan E. herhangi bir hayvan veya bitkinin tüketimini n iktisadî bir sebeple yasaklanmasi sonucu dinî bir görüntü kazanmis olmasi seklinde açiklan maktadir. tabiat olaylarini ifade ve temsil ettigini. dinî düsünceye ilk hiz veren seyi. klan üyelerinin kendilerinin "totem" denilen bir hayvan veya bitkiden geldiklerini san ip onu kutsal kabul etmeleridir. Bu teze göre. Totem'e tapinilir ve özel âyinlerle. dinin kaynaginin tabiatçilik oldugunu. ilmin öncüsü olmustur. 1912'de yazdigi "Dînî Hayatin Ibtidaî Sekilleri" a dli eserinde. essiz bir mucize ve sonsuz bir harikadir . toplumun kutsal kabul ettigi sey olarak aslin da kendine tapindigini ifade eder. totemciligi psikoanalitik acidan ele alir. Deus).R. Fröyd. Böy lece. Hinduizmin kutsal kitabi Vedaiara dayanmistir. belirli zamanlarda yenilmistir.G. Totemci görüse göre. "Totem ve T abu" adli kitabinda. bunun daha sonra "atalara tapinma"ya yol açtigini. Is panyolca "Dios" kelimelerinin çiktigini belirtmistir. bir sahsiyeti olan degil.Durkaym (Durkheim). O. "kutsal"dir ve o da toplumsal yaptirima dayanir. fakat insanlarin ahlâkî âdaba uyup uymadigini denetleyen ve gökte bulunan bir Yüce Tanri kavramina her yerde rastlandigini açikladi. dine döndügünü ileri sürer. Müller. Insan. o da toplumdur. Ona göre. Bu görüsü. ilk insan içi n tabiat. "Dinin Olusumu" baslikli kitabi ile.ara ibadeti. 1890'da. daglar. J. Büyü. insanoglunun en eski inanci. bütün ilkel kab ilelerde bir Yüce Varlik inancinin bulundugunun delillerini ortaya koymayi gaye edi ndi. böylelikle diger safhalarin ortaya çiktigini savunmustur. Taylir'in animizm nazariyesine ilk ciddî itiraz. taslar. büyü vasitalari etkisiz kalinca. Müller. tabiat kuvvetlerine tabiat üstü degerler verme meylini uyandirdigini ve dil yanilmalari sa yesinde dinlerdeki bütün kutsal tasavvur ve inançlarin meydana geldigini ileri sürmüstür. bir sahsiyeti bulunmayan güçlerle ilgilidir. fakat gökyüzü. her dinde ata lara sayginin yer aldigini göstermeye çalisir. Fröyd'ün (Freud) dinin kaynagi ile ilgili bir nazariyesi vardir. bilhassa "Günes tapinmasi" üzerinde durmus.

bu konuya agirlik verdi. b abasinin papaz olmasini istemesi üzerine "Isa'nin Kolejine devam edip diploma almis tir. G. o nazariyesini ortaya atmaz. "Türlerin Kaynagi" adli kitabiyle dikkatleri üzerine çekmisti. zamanla çok tenkitlere ugradi. buluslar hep evrimin lehine gelistirilmek isten misti. Malthus'un fikirleri. dinin sorumluluk ve yaptirimlarindan bunalanlari heyecanla ndiriyor ve derin bir nefes almalarini sagliyordu. büyük bir taraftar toplamistir. Fakat bu nazariyeyi tereddütle k arsilayanlar ve karsi fikirde olanlar da vardi. Bir hekim ailesinden gelen Darvvin. C. tabiatin s irlari çözülüyordu. i si tesadüfle izah etmeye kalkmazdi. Da rvvin'in dedesinin de aralarinda bulundugu bazi evrimciler. Bati'da ilmî çevreler. Evrimciler. Seyahatleri sirasinda inceledigi hay-van türleri. Bundan bir buçuk yüzyil önce. hayati olusturan en küçük yap asi. kabilenin ve içtimaî kurumlarinin kurucusu oldugu üzerinde öne mle durdu. "ilkel kabi le inançlari" arasinda tesbit edilen Yüce Varligin merhametli. Bu arastirmalar so nunda önce bir tektanncilik devresi bulundugu. 1859'da. Daha sonra R. önce pek ilgi çekmesine ragmen.eseri bu tezin öncüsü oldu. mevcut türlerin basit hayat sekillerinin evr imi sonucu ortaya çiktigini telkin etmesi üzerine. Evrimcilerin iddiasina göre insanin. A. bütün m ragmen. ilmî\bir "dogma" ol masini saglamaya çalisti. ayri bir ümit. Yüzyilin baslarinda yapilan ara stirma ve incelemeler. canli varliklarin. Bu durum. Darvvin (1809-1882) . Bazi nazariyelerin ortaya atilmasina sebep olan Darvvin'in evrim nazariyesi ise. hayatin. Fakat. etkilendigi kimseler ve bu arada T. bütün bilim dallarina siçratilmis. g ye ve planla bu nazariyenin tutunmasini. aydinlar. sefkatli. XIX. tip tahsiline basladigi halde bitirememis. Wi-dengren. dine. iktisadî sonuçlar Çikarmak isteyenlerin herbiri. Böylece evrim nazariyesi sadece bi yolojinin konusu olarak kalmamis. zamanla dalgalarin karaya tasimasi sonucu yeryüzünde çesitli degismelerle bir çok canli türünün g listigini ve böylece günümüzdeki canlilarin birbirinden evrimlesme ile meydana geldigi ni ileri sürmüslerdir. bazi bilim adamlarinin bir "dogma"si haline gelmisti. Belki hücrenin bu h ayret verici yapisi Dar-win zamaninda bilinseydi.R. Hücrenin karmasik yapisina dikkati çeken evrime karsi olan düsünürler. Yüzyildan beri bazi nazariyeler ileri sürülmüstür. öte yandan. kesifler. "Tanri Inanci nin Kaynagi" adiyla 1914'de yayinlanan kitabinda. Eliade gibi bilginler bu t ezi destekleyici ve gelistirici mahiyette çalismalar yapti. içtimaî. sapmalarin. Onun baskanligini yaptigi Viyana Etnoloji Ekolü. evrim. basit bir hücreden olusan organizmaya nasil dönüstügünü. sonra da üreyen tek hüc reliye. Darvvin'in yasadigi yüzyilin genel havasina uygun düsen. bir taraftan. canlilarin çevreden etk ilenip bazi özellikler kazandiklarini ve bu özellikleri irsiyetle sonrakilere intika l ettirdiklerini. lütuf sahibi olarak tasavvur edildigi ve gökte varligini sürdürdügü sonucuna ulasti. bu konudaki fikirlerini açikladigi eserini yayimlamistir. kiliseye düsmanlik duyanlarin.R. üstelik onun resmî. evrim cilerin cansiz kimyevi maddelerin ilk hayat sahibi. Yüce Va rligin yaratici bir tanri. hayatin. dinî duygulari zayi flatmaktan siyasî. Valleys (VVallace) ona bir mektupla. yasayan. bugün dahi. onda evrimle ilgili olarak ileri sürecegi hanlila r alemindeki hayat mücadelesi sonucu "tabiî ayiklama"nin kuvvetlileri yerinde biraki p. Yüzyilin sonlari ve XX. daha dogrusu o ortamin dogurdugu evrim nazariyesi. çoktanricilik gibi duruml arin ondan sonra ortaya çiktigi görüsü agirlik kazandi. bugünkü hallerine tabiî ayiklama ile geldiklerini ileri sürüyordu. Nathan Söderblom da. Ancak o. hayatin suda bir tek hücrenin tesadüfen olusmasiyle basladigini. evrim konusu olan bazi organlarin ihtiyaçlar sonucu gelistigini veya köreldigini iddia etmekte idiler. hücrenin sirri çözüldügünde gayeye ulasilacagi düsünülüyordu. Darvvin. Pettazoni. Aslinda evrimle ilgili olarak XVIII. zayiflari ortadan kaldirmasi iddiasinin temelini hazirlamistir. M. bir anda. canlilarin tesadüflerle varlik kazandiklarini. hayat s hibi olmayan maddî varliklardan nasil olusabilecegi sorusunu sormakta ve bu sorular . hücrenin karmasik yapisi konusunda son söz henüz söylenemedi.

Bu durumda hayat. milyarda bir Ihtimaldir. zevk ve sefa yeri olarak düsünmektedir. yenilerinin nasil meydana geldigini açiklayamamistir. bugün mevcut olan türler in taksimini tabiî ayiklama ile izah etmektedirler. Çünkü bu nazariyeyle. Böylece ins anin bütün yaratiklarin en sereflisi ve üstünükilindigi. Totemcilik. Yapilan deney ve incelemeler. Her seyin bir "olus kanunu" vardir. dallardan asagiya inmis. geçis türlerinde eski-organlarin kaybolmasi üzerinde dururken. y ani yaratici bir Tanri'dan gelebilmektedir. Darvvincilerin insanin me nsei konusundaki nazariyelerine karsi çikanlar. o rtak halka. fakat kendini. (Topraktan yaratilan insan y ine toprak olmaktadir. Evrimciler. ne tabiat. Evrimcilerin bu nazariyeleri de çok tenkitlere ugramis ve zaman onlarin yanildigini isbatlamistir. Darvvincilik. milyonlarca senelik bir evrimden sonra bugünkü duruma geldigini. maymun gibi agaçta yasarken. Evrimcilerin iddiasinin aksine. daha degisik bir olgudur. dinden daha çok bir bitki veya hayvan neslinin korunmasini hedef alan sosyal bir . Maymunu n insana bazi hususlarda benzemesi gibi. varligini belli eden bir kuvvet aramak de mektir.) Sayisiz canlinin ortaya çikisini "tesadüfe baglayan evrimciler. Dinazor gibi dev yapili hayvanlarin nesli tükeni rken. toprak üzerinde ya samaya baslamis. insanin maymundan geldigini açikça söylememis. bir hayvan mesabesine indirilmektedir. Çünkü Mamut. Halbuki kainatta hiçbir sey tesadüfi degildir. Onun düsüncelerini daha ileri götüren Darvvinciler. hayvanda. Evrimciler. Darvvin. bugün. tesadüfen yaratilmis. din. kâinatin varligini bir yaraticiya ihtiyaç kalmaksizin açiklayabilmektir. benzerlikle akrabaligin ayni seyler olmadigi anl asilmistir. ilmî verilerden çok. Hayat savasinda kuvvetliler hay atta kalip özelliklerini irsiyet ve üreme yoluyla sürdürmüs. in anin maymunun akrabasi oldugunu. Animizm. Evrimcilerin kendilerini des tekledigini ileri sürdükleri "Piltdown insani"nin fosilinin sempanze çenesi ile birles tirilmis insan kafatasi oldugu anlasilmistir. bitkide.a evrimcilerden cevap alamamaktadir. cansiz maddelerden bir hücre. çok eski bir tarihte insana benzeyen gelismis maymunlarla insanin ilkel tipinin ortak olduklari bir kökten ortaya çiktigini iddia etmislerdir. Bu. Büyü. Natuhzm'den (T abiatcilik) gelistigi seklindeki tezler de çok tenkitlerle karsilasmistir. hayatin birdenbire basladigini ve çesitli canlilarin dogrudan dogruya or taya çiktiklarini gösterdigi savunulmustur. elindeki bu kadar imkanlar a ragmen. maymundan insan ya pamamaktadir. Ne tesadüf. Ilkel Kabileler'de. üzeri nde 1'den 10'a kadar rakamlar yazili on kâgidi bir torba içinden rakam sirasina göre çek ebilme. bu güne kadar böyle bir olay olmamistir. basit bir canli varlik. Öyle görünüyor ki evrim felsefesinin asil gayesi. basibos bir kâinat modeli ortaya konulmak ta. Evrimciler. görünmeyen. Ayrica. Bunun yaninda Totemcilik. Totemcilik ve Tabiatcilik. gününü gün edip. insan da bu kâinat modeli içerisinde gayesiz ve endisesiz olarak bulunmakta. bu ve benzeri tenkitlere ugradigi gibi. ne madde. hayalî iddialara önem vermekte ve açiklayam adiklari olaylari tesadüflere havale etmektedir. bu anilan tezlerdeki bazi noktalar da di ne benzer. sayilari milyarlarla sayilamayacak kadar çok zayif canlilar varliklarini sürdüre bilmistir.en güzel biçimde yaratildigi hikme i ortadan kaldirilmakta. insan. hiç birseyin tesadüfî olmadigini. herseyin ilâhî irade dahilinde gerçeklestigini göstermektedir. Simdiki insan tipinde iskeletlerin bulundugu kütle tabakalarinin daha asagisindakilerde baska fosillere rastlanmamisti r. Atalara t apinma. Onlara göre. evrimin dine uygulanmasi s onucu ortaya atilan dinin Animizm. böylece zamanla degisiklige ugramistir. Bu ve benzeri misalleri çogaltmak mümkündür. ne de kendiliginden olusma yaraticidir. cansiz seylerde ve tabiat güçlerinde. fakat insanin akilla seçkinlesmi s bir hayvan oldugunu ileri sürmüstür. insan. insanoglunun onu çesitli seylerde aramis olmasi mümkündür. ancak hayat sahibinden. fakat din degildir. Halbuki. çesitli sekillerde ifade edilen bir Yüce Tanri inanisini n oldukça yaygin oldugu yapilan çalismalarla ortaya çikmistir. materyalist felsefenin bir "can kurtaran simidi" dir. insanda. herseyi tesadüflerle izah etmeye çalismislardir. Ayrica maymundan zaman içinde insan olmasi lâzim gelirken. Bunun. dünyayi bir imtihan yeri degil. yaratici bir Tanri'yi k abul edemediklerinden. maymunla insan arasindaki geçis sekil lerinin hiç bir zaman mevcut olmadigini savunmuslardir. zayiflarin türleri ortadan kalk mistir. Atalara tapinma. Bu Yüce Varligin görünmemesin en.

bununla da kalmamis. akledesinîz diy e Kur'an'i Arapça olarak indirdik" {Yusuf. Allah da elçiler gönderip on lari "hak din"e. Bu konuda. aslinda elçile rin sayisi bunlarla sinirli degildir. Allah'dan aldigi vahiy ve ilha m ile kendi devrindekileri irsat etmistir. yollarini degistirdiklerinde. Bu konuya daha açiklik kazandiran bir baska Âyetin anlami d a söyledir: "Biz elçi göndermedikçe azap etmeyiz". Zikri geçen elçilerden bazilarinin adlari Kur'ân-Kerîm'de verilmekte ise de.000. Bunun için sapmalar ondan sonra olmus. Allah'tan baska seylere. Kur'ân-i Kerîm Yüce Allah'in. yanildiginda yolunu düzeltmesi için ömür vermis ve insani yeryüzünün halîfesi ki ir. evrimcilerin anlattigi sekilde insanlarin ve dinlerin evrimini kabul etmez.[38] Bu "uyaricfnin vazifesi. ilmin gelismedigi yerlerde ve devrelerde tabiata hâkim olmak istegi ni aksettiren bir teknik olarak göze çarpmaktadir. Insanlar çogalip toplumlar gelistikçe. gönderdigi millete rahatça anlatabilsin diye. önce "suhuf" (sahifeler: tab letler. Insan. gerçegi anlamasi için akil. Ancak belirli peygamberlerin kitaplari vardir. "Uyaricilarla dest eklenmistir. Islâm. k endi kavminin diliyle gönderdik. Hz.[42] Peygamberler. kendi elleriyle yaptiklari put lara tapinmaya ve bunlari Allah'a ortak kosmaya yöneldikçe.olgudur. Çünkü vahyin kay . peygamberlerden sonra. insana kendisini bulmasi. kitaplar ve peygamberler göndermistir. Allah.Geçmis her millet içinde de mutlaka bir uy arici bulunagelmistir". bir sonraki kitap öncekini düzelt ip tamamlamis. yenilemistir. Nîsa Sûresi'nin 164 ve 165. insana gerçekleri ve vazifelerini ögretmek üzere zaman zaman elçiler ve kitaplar da göndermistir. Mu hammed'e kissasi bildirilen peygamberler yaninda bildirilmeyenlerin de bulundugu anlasilmaktadir. Allah'in gönderdigi elçiler ve kitaplar yoluyla akil ve irade sahibi insanlara bildirilmistir. Kur'anda bu husus söyle belirtilmektedir: "An-lavasiniz.[40]Yine Ra'd Sûresi'nde "Her milletin b ir yol göstereni vardir" denilmektedi?[41]AIIah.DININ KAYNAGINA ISLÂM'IN BAKISI Islama göre insanligin ilk dini. levhalar.. Sonra insanlar tevhid esaslarini unut up. "hak yol"a davet etmistir. All ah. gönderdigi milletin dilinde göndermistir. Âdem'e her seyin ismi ögretilmis ve kendis i ilk peygamber olarak görevlendirilmistir. azdiricilardah kaçinin diyen bir elçi göndermisizdir"[39] seklinde açiklanmaktadir. Hak din. emrettigi yolda yürümesi için irade. Ancak bu suhuf'tan kitaba. ayetlerinde su sekilde açiklanmaktadir: "Peygamberlerden sonra insanlarin Allah'a karsi bir hüccetl eri olmamasi için. tevhid dinidir. "Andolsun ki her ümmete Alla h'a kulluk edin. Âdem. çok tanricilik tektanriciliktan sonra gelismistir. Kur'ân-i Kerîm'de söyle denilmektedir: "Biz. bir e rkek ve bir de disiden yaratilmistir. insani en güzel biçimde[36] ve inanma ihtiyaci içinde[37] yar atmis oldugunu bildirmektedir. insani yaratmis. papirüsten sahifeler) halinde iken sonra kitap haline dönüsmüs ve Kur'ân -i Kerîm ile son seklini almistir. Bazilarina kitap da verilen bu elçiler. Bu ve benzeri bazi âyetlerden. 2). bir kismini da anlatmamistik". Nitekim bir hadiste 124. peygamber gönderildiginden bahsedil mektedir. Kitaplardaki hükümler iyi korunmayip degistikçe. Insanlar. insanlari yeniden hak dine çagiran elçil erdir. onlarin getirdikleri hükümlerin devamini sagl amistir. Ibrahim Suresinin 4. Kitaplar. Bu. kâinati. Kitaplar. Ayeti'nde bu husus söyle belirtilmistir: "Her peygamberi onlara açiklasin diye." Kur'an'in Arapça gönderilmesinin hikmeti de bununla ilgilidir. basit ahkâmdan mütekâmil a hkâma dogru gelisme devam ederken tevhîd ve imanla ilgili öz degismemistir. seni müjde ci ve uyarici olarak gerçekle gönderdik. Yüce Allah'dir. basibos birakilmamis. Dinin kurucusu. Hz. Hz. [35] B. düny anin her tarafindaki insanlara uyari ve irsat vazifelerini yerine getirmislerdir. dinin hükümlerinde d e durum ve ihtiyaca göre gelismeler olmustur.. Digerleri onlara tâbi olmus lardir. her peygamberi. Büyü ise. tabiat kuvvetlerine. en güzel biçimde ve fitratinda Allah'i arama d uygusu içinde yaratilmis olmasina ragmen. gönderilen müjdeci ve uyarici peygamberlerden bir kismini daha önce s ana anlatmis. Yüce Allah.

Bu da. Ilk insandan bu yana.[45] K ur'ân-i Kerîm'de Allah. Animizm. Islâm'a göre. Din bilimleri alaninda yapilan arastirmalar. benden sonra gelecek ve adi Ahmed olacak bir peygambe ri müjdeleyen Allah'in size gönderilmis bir peygamberiyim" (Saff 6). kitaplarin sonuncusunun is e Kur'ân-i Kerîm oldugu anlasilmaktadir. dinin kaynaginin vahiy ve nübüvvet oldugu anlasilmakta dir. Bu âyet ve diger bazi âyetlerden[47]. Mu'tezile'ye göre aktl. 85) bildirmektedir. Dolayisiyla p eygamber gönderilmedikçe Allah'in varligini ve birligini bilmek Insanlara vacib degi ldir. peygamberlerin ayni esaslari teblig.nagi Yüce Allah'tir. Tartismali konu. vahiy ve nübüvvet olmaksizin dini Idrak edemez. . dinin kaynagi ilâhîdir. mükellef olmada akil ve fitratin. mükelleftir. Dinin akla uygun ve insan fitratinda mevcut oldugunu bütün Islâm mezhepleri kabul eder . dinî esaslari kesin olarak anlayabilir.[46] Bir Âyet-i Kerîm'de Hz. Hanefî bilginlerin çogunluguna göre akil. Allah'in elçisi ve son peygamberidir. üzerinize olan nimetimi tamamlad im ve din olarak Islâm'a razi oldum" (Maide 3) demekte ve Islâm'dan baska bir din güde ninkinin kabul edilmeyecegini {Bkz. fitrî bir olgudur. Isa'ni n söyle dedigi bildirilmektedir: "Ey Israilogullaril Dogrusu ben. ümit veya herhangi bir vesile ile sonradan ka zanilmis birsey gibi görmek yanlistir. daha sonra gelecek olanlari müjdeledigi ve peygamberler zincirinin son halkasinin Hz. insan tarihine en fazla hâkim olmus bir âmildir. Muhammed. Insan aklin in dini bulup bulamayacagi konusunda çesitli görüsler vardir. Kur'ân-i Kerîm'de Hiristiyanlar ve Yahudiler "Ehl-i Kitap" kabul edilmektedir. Dinî hayat. Naturizm g ibi) çok tanriciliga. Insanlarin akillariyla Allah'in v arligini. yaratilisindan bugüne kadar. kendi içinde bir tekâmül söz kon usudur. Çünkü bu duygu. diger dinler arasinda. her zaman ve her yerde. "Bugün size dininizi ikmâl ettim. din duygusunun fitrî oldugu gerçegini dogrulamaktadir. akil yürütme ve Müsa hede Ile mümkündür. vahiy ve nübüvvet olmasa bile. Hz. ondaki din du ygusunun fitrî oldugunun delilidir.Din Duygusunun Kaynagi Din duygusu. Insan. Muhammed. Bundan dolayi Insan.[44] Islâm. "Din. Ancak vahiy ve nübüvvet olmasaydi. Islâm Inancina göre. Din duygusunu. yaptigi titiz ve ince aras tirmalar sonucu. Allah'in yarattigi insanlara olan nimeti tamamlanmi stir. Max (Maks) Müller. tek basina yetip yetmedigidir. Allah'in bütün elçileri ayni tevhid esasini teblig etmisl erdir. peygamberler de ayni esaslari teblig etmislerdir. din duygusunun insan tabiatinda fitrî bir keyfiyet oldugunu açiklig a kavusturmustur. fitrîdir. birligini bulmalari Icap ederdi.[48] Bütün bunlardan. Dinî Hükümleri anlamak Ise Ilâhî hitaba idir. ilâhî hitabi anlamak için bir vasit adir. korku. yüce. A llah'in varligini ve O'nun kemâl sifatlarini idrak edebilir. adini kendi kutsal kitabindan alan eaâne dindir. Vahiy ve nübüvvet. tarihen sabittir. oradan da tektanriciliga geçis degil. Âl-i Imran. Dolayisiyla Islâm 'la din müessesesi ikmâl edilmis. vahyedilen kitaplarin ke ndinden Öncekini tasdik ve te'kit ettigi. Bir ibtidaî durumdan (Totemizm. vahiy ve nübüvvet olmaksizin. benden önce gelmis olan Tevrat'i dogrulayan. Es'arîye göre akil. [49] C. Bu ihtiyaç. orijinal yapilari Itibariyle hak din ve ana "Islâm çizgisi" içerisinde oldugu açiklanmaktadir. kudretli ve ulu bi r varliga siginma ve yardim dileme ihtiyacini duymustur. Bu teblig anlasilsin ve tatbik edilsin diye her peygamber kendi kavminin d ili ile gönderiimistir. Benjamin Constant. Bu di nlerin de asil. bundan dolayi o. Mâturîdî'ye göre ise.[43] Görüldügü gibi. tabiatimizin ezelî bir niteligi ve ondan ayrilmayan bir keyfiyet idir" demistir.

onu yeryüzünün halîfesi kilmistir. Bu düsünceyle müsahhasdan mücerrede geçen i san. sadece insanlara mahsus bir dost. insan lari bunun (fitrat) üzerine yaratmistir. onun en bariz niteligi olmustur. Mecûsî ise Mecûsî yaparlar". [53] D. her zaman kendisinin insanüstü baglari bulundugunu. vazifeyi o yüklenmistir.[51] Bu agir yüke katlanabilmesi için Yüce Allah onu çesitli istidat ve kabiliyetlerle donat mistir. Din duygusu da bunlar arasindadir. Böyle kimselerin içind e yeraldigi toplumlarda fazilet yarisi baslar. Din olgusu. insanlara yön veren. Belli bir kültüre ulasarak tarihte yer alan bütün milletlerin manevî dü yalari bir dinî inançla sekillenmistir.INSAN IÇIN DININ LÜZUMU Din. Nasrânî (Hiristiyan) ise Nasrânî. manevî olgularin en b asta geleni dindi''. Hiristiyanli ktaki insanin dogustan günahkâr olarak aslî suç ile doâmasmin aksine. dine. Insan. insanla beraber varligini sürdürmektedir ve insanl a beraber varolacaktir. kendisi ve çevresindeki varliklarin. Ayrica bu Hadîs ile. göklerin yüklenemedigi emaneti. Çünkü Insan. kuvvetli bir irade ve saglam bir karakter kazandirir. Insanin yüce bir kudr ete gönülden bagli olmasi. böy lece kendi varligini asan düsüncelere varmasidir. yüzünü bir hanif olarak. Onun bu ihtiyaçlarini karsilayan. tertemiz. biy olojik ihtiyaçlarini karsilamaya. Allah'in fitratina çevir ki O. önce kendisinde çevresindeki varliklardan daha üstün bir öz. Allah'i n mevcudiyeti suuruna da içten bir zorunluluk ve sezgi ile varir. Bu iki cinsin birbirine zit tabiat çizgileri. Insanin bu sekilde yaratilmasi. Nerede bir toplum varsa. masum yaratilmis bir insanin. Insanlara güç veren. Allah'in yaratmasi degistirilemez". Allah'a siginma insani yüce ltir. Insan maddî tarafi yaninda manevî tarafi da olan bir varliktir. Din. manevî dünyasi (tarafi) itibariyle de beslenmeye. diger varliklar arasinda en seçkin bir varliktir. fazilet ve iyilige yönelten. insanin günahsiz dogdu gu ve aldigi egitim ve terbiyeye göre sekillendigi ortaya konulmaktadir. kanun ve nizamlarin kavusamad . Tarihin hangi devresine bakilirsa bakilsin. O. manevî varlik sezdigi gibi . Sonra anasi. Din. Ayni konu ile ilgili Ebu Hureyre'den (R. canliligini korumus ve insan hayatinin ayrilmaz bir vasfi olma karakter ini sürdürmüstür. insanin önemli sayilabilecek daha baska nitelikle ri bulunsa da. fertleri mukaddes duygu ve aliskanliklarda birlestiren. Yüce Allah. niyaz. din. tabiatin fevkinde bir Yüce Varlik'in. aday seçildigi maka ma ulasmasi içindir. Rum Sûresinin 30. güven duyg usu asilayan.Insan. toplum u düzenleyen. insanin kendisini ve âlemi kimin yarattigini arastirmasi. emirleri yerine getirip nehiylerden kaçinmasi ve "kul" oldugunun suuruna v armasidir. bir arkadas olan dindir. babasi Yahudi ise onu Yahudi. de steklenmeye ihtiyaci vardir. ihtiyaçlari için ndini asan bir kudrete yönelmesi gerektigini düsünmüstür. Insanin karsi lastigi temel mes'ele. hem tarihin her yerinde. sikintilari gideren. Insanin veya toplumun dinden kopmasi mümkün degildir. insanla beraber varolmustur. aile ve çevresinin etkisiyle onlarin sahip oldugu dini kabul ettigi belirtilmektedir. insanin kendi °z varligi hakkin daki suur ile birlikte ortaya çikar ve bu suur ile birlikte gelisir.A) rivayet edilen bir Hadîs-i Serîf de söyledi r: "Her dogan. emanetin merkezinde bul unmasi. hamligini g iderir. toplumlari yükselten v e gelistiren bir kurumdur. Allah sevgisi ve bu sevgiden kaynaklanan korku insani pisirir.[52] Bu Hadîste din duygusunun igi. Insanlik tarihinde. yalnizligi. dinsiz bir toplum görülmemektedir. melekle hayvan arasind ir yaratilisa sahiptir.[50] Daglarin. insanda sa-n atkârâne bir sekilde birlesmistir. Maddî yönü itibariyle. fitrî (dogustan gelen) bir özellik olarak. Âyetinde Cenâb-i Hak söyle buyurmaktadir: "Sen. Bu makam. Dua. orada bir de din vardir. Islâm fitrati üzere dogar. dinsiz insan bulunsa da. Böylece her seyi v ar eden bir yaraticinin bulundugunu kabul edip O'na baglanir. "Allah'in halifesi" olmasi. Insanlik tarihinin her dönemi nde din. he m de hayatimizin her kösesinde kendini gösteren bir olgudur. onu kuvvetlendirir.

Sonuç olarak. manevî varliginin d evami da ruhî ihtiyaçlarinin karsilanmasina baglidir. kuytu yerlerde ib adet eden ve âyin yapan insanlara rastlanmasi da inanmanin fitri ihtiyaç oldugunun de lilidir. Marksist Blok'ta seflerin kilis elere kosmasi. ruhlarin yagmurudur. kötülügün düsmanidir. toplum düzeni rumayi gaye edinir. inançsiz bi r toplumun yasayamayacagini dogrulamaktadir. kuskulari ve hurafeleri gideren de "din"dir.MONOTEIZM (TEKTANRICILIK) Politeizm çoktanricilik demek oldugu gibi. monoteizm de tektanricilik anlamina gelm .Insanin ölüm karsisindaki tutumunda en önemli rol. ahlâk için de bir kaynaktir. Dini kaldirmakla toplumlari ileri götürecegi ni iddia edenlerin fikirlerinin din yerine geçirilmek istenmesi. insanin içindeki ebed duygusuna cevap vermek bakimindan da önem tasimaktadir. dini ilerlemeye mani gören. In san. Bu haya tin disinda bir baska dünya inanci. maddî bakimdan güçsüz toplumlarin yasadigi görülmüstür dinî duygulari zayiflamis. Halbuki her yerde kendini kontrol eden bir Yaradan'i n varligina inanan insan. Din. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandir". Yalnizlik. anarsi ortaya çikar ve böyle ce çesitli sikintilar baslar. din ve ahlâka lüzum olmadigini ileri sürüp. üzerinde düsünülmesi gereken bir baska husustur. yok olmaktan korkmaktadir. dinsizligi dirî haline getirmeleri. ilim ve fenniif din yerine kaim olmasini isteyen. Çünkü onun yagmuru milletlerin ruhunu n gidasidir. dinin tabiî ve sosyal yetersizli klerin bir yansimasi ve insanlari uyusturan bir afyon oldugunu savunan. Çünkü din ol ahlâk için hiçbir yaptirim gücü kalmaz. Dünya Harbi'nde. dünyanin izdirap ve sikintilarina karsi durmayi saglamaktadir. sadece ceza ve mükâfat olarak degil. Mehme t Akif Ersoy bu hususu söyle dile getiriyor: "Ne irfandir veren ahlâka yükseklik. Çünkü insan. Çünkü din. ne v icdandir. korku. ruh ve bedenden ibarettir. hosnutluga ve sükûnete götüren. Bunlara ilave olarak II. insanin "birseye" inanmak zorund a oldugunu göstermektedir. Insa n için bedenî ihtiyaçlari karsilamak nasil yasaminin bir geregi ise.igi yerlerde de onlari iyi ve faydali seyleri yapmaya yönelten bir hayat nizamidir . insanda ümit ve arzu dogurmakta. musibet ve felâketler karsisinda ins anin yegâne teselli kaynagi dindir. milletin ve papazlarin mabetlerde dua etmelerine izin verilmis ol masi ve bu Blok'ta. cennet gibi büyük bir nimete kavusma. Milletler için lüzumludur. Insan. haksizligin. keder. tapinma duygusunun söndürülernemesi. Din. dolayisi yla beseriyetin dinsizlesmek suretiyle Ilerleyecegini iddia edenler de bulunmustu r ve bulunmaktadir. Fert için en önemli manevî destek. manen çökmüs toplumlarin varliklarini devam ettirebildigi pe k görülmemistir. Bütün bunlara ragmen. dinsizligi hâkim kilmak isteyen rejimlerde bile insanlardaki lnanma. Alla h'in rizasini elde etme ideali. Ancak zamanla. kaldirmak istedikleri din yerine baska sey leri koymaya çalismislardir. Din olmayinca hayatin tadi kalmaz. Bu düsüncede olanlar. Dinin zayiflamasi. ayni zaman da. ölümle yok olmamakta. dine yönelme duygusu nun giderilememis oldugunun gözlenmesi. 70 yildir dine baski uygulanmasina ragmen. baskidan kaçip organlarda. Suçlardan arinip ebedî bir kurtulusa ulasma. hastalik. Dinden kaynaklanmayan ahlâk. baska bir dünyada hayatina devam etmektedir. ölümden degil. anarsinin. ahlâk için de bir müeyyide bulunmaz. insani yarinki hayata alistirmaktadir. Toplumlari dinsizlestirmek için okullar açip. dinsiz bir toplum yasayamaz. yapisi itibariyle de dine muhtaçtir. ümitle dolu olan hayatin gelenegine. bekleneni vermez. dine düsmektedir. nefretsiz bir gelecege. insanlari. arkasindan ahlâkî ve hukukî suçlari çagirir. çaresizlik. insanlarin bu fikir sahiplerine tapar h ale gelmeleri. dinsiz. Tarihte iktisadî. daima iyi olani yapip kötü olandan kaçmaya gayret eder. Ümitsizlikten uzak. i yilik ve fazilet kaynagi olan dindir. baski ile din i ortadan kaldirmak. insan gruplarini hiçbir sey tutamaz olur. [54] E. Din. huzura. Islâm' da da insan. Helal-haram anlayisi kalkinca toplumun düzeni sarsi lir. Ahiret inanisi. adaletsizligin. Diger bazi dinlerde oldugu gibi.

"Firavuna bir elçi gönderdigimiz gibi size de sahitlik edecek bir elçi gönderdik" (Müzzemmil. Islâm'daki gibi saf bir tek tanri anlayisini koruyam amis olmakla beraber.Bölümün Bibliyografyasi . Bütün dinler arasinda tevhid inancini en saf ve sade sekliyle muhafaza eden. Allah inancini teblig ettiklerini açiklamaktadir. Bati'da diger tezlere karsi monoteizmi savunanlar da olmustur. bütün peygamberlerin tektanri. Eski Iran'a. Istanbul 1980 .Z erdüst. Tanri da insanî niteliklerle nitelendirilmistir. Hamdi Akseki. hem halk rahatlikla anlayabilm ektedir. Islâm'dan önce Arap Yarimadasinda bir tek tanriya inanan Hz. Onlara da çok sere fli bir peygamber gelmistir" (Duhan. Istanbul 1969. 15).Ö. Kendine mahsus sifatlari ve Es mâ-i Hüsna'si {Güzel Isimler) vardir. ne insan tanrtlastinlmis. ilk peygamberlerden sonuncusuna kadar. Amenofis. Daha önce görüldügü gibi. isiâm. Çinlilerde tarihî gelismesi içinde Sang-ti. millilestirilip Yahudilere hasredilmis ve insanî sifatla rla nitelendirilmistir. Yüzyild a) IV. Tao seklinde adlandirilan bir "Yüce Tanri" inanisi varolagelmistir. dogurmamistir. Kur'an'da. Eski Misir'da (M. hakim inanistir ve dinin temel unsurudur. 29-44. Islâm'daki tektanri inanisini hem aydin.{*) "Aton" adli bir tek tanri inanci getirmistir. Hindistan'da çoktanrili ve üçlemeli bir yapi içinde bile bir "tektanri" inanisi vardir (Hind Kutsal kitabi Veda-lar'da "Tanri tektir" denilmektedir). Tien. Hz. Bütün dinlerde dikkati çeken husus. Islâm Dini olmustur. 392-444 A. Tanri ile insan. benzeri ve ortagi yo ktur. Onlara göre yeryüzünde ki diger dinler. "mana" inancina sahip toplumla rda "tektanri" inancinin bulun- dugu belirtilmektedir. Bu bilgileri veren ayetlerde söyle denilmektedir: "Onlardan Önce Firavun kavmini imtihan ettik. Yahudilikteki "Tektanri". Onlar. günümüzde. teizm: tanricilik). birdir. tektanri inanisindan da vazgeçilememis olmasidir. günümüzün dinleri de de tektanri inanisi bulundugunu ortaya koymustur. Islâm'dan önce Türklerde bir tektanri (Gök Tengri) nanci vardir. Ankara 1943 . tektanri inanisini getirmistir. Tarih Boyunca Ilim ve Din.A. XIV. Sümerler'de Tanri'nin insani balçiktan yaratip ona can verdigi görüsü yaninda. bu görüslerini ispatl amak için "ilkel kabîleler" üzerinde yogun bir arastirmaya girismislerdir. Hemen her dinde ayrintilar farkli olsa da. Çünkü Islâm'da Allah. Isa tanrilastirilmis. Firavun kavmiyle ilgili bilgiler vardir. tektanrici bir dinin bozulmus seklidir. tek tanri seklinde yoruml anmis. Bunun yaninda tarihî devrelerdeki milletle rin kalintilarindan tarih öncesi insanlariyla ilgili buluntulara kadar yapilan aras tirmalar da onlarin görüslerini kuvvetlendirmistir. 17). dogmamis. dinin kaynagi konusunda. özde bir "tektanri" telakkisi vardir. Hiristiyanliktaki üçleme (teslis). Hiristiyanlikta üçlem e (Baba-Ogul. Eski Yunan'da tektanri inancini kabul eden ve savunan filozoflarin bulundugu bilinmektedir. Yaradan'la yaratik arasindaki m esafe muhafaza edilmis. Hersey onunla kâîmdir. Darvin ve Evrim Teorisi. Bugün Dinler Tarihi alaninda yapilan arastirmalar. Adnan Adivar.ektedir (mono: tek. Kutsal Ruh). geçmisin dinlerinde de. ne de Tanri insanlastirilmisti r. [55] II. esi. Hiçbir seye muhtaç degildir. Zaten Islâm. Ba bil Krali Buhtunnasir'in tektanriciliga yakin bir görüsü olmustur. Ibrahim'in getirdigi H anîf DinI'ne uyan insanlar yasamaktaydi. bir tanrinin üç ayri tezahürü olarak izah edilmektedir ahudi dininde de bugünün tektanri inanisi. Bu arastirm alarin sonucu da onlari desteklemistir.Semseddin Akbulut.

Totem ve Tabu. Chicago 1969. Comparative Religions. "yazisiz halklar" veya "tabiat halklari" gibi d aha yumusak deyimler kullanilmistir. Dinî Hayatin Iptidaî Sekilleri. The Ouest. Çev. Bu kabi-lelerin sahip old uklari inanis seklini ifade etmek üzere "ilkel kabîle dinleri" deyimi kullanilmaktad ir. 67 vd. Kilise ön ce onlarin insan olmadiklarini savunurken. vahsi. Pasifik Okyanusu. Paris 1976.David Hume.Mlrcea Eliade. 1980 . The History of RelIgion. . Fosiller ve Evrim. Bugün yeryüzünde yerlesik hayat eçmis ilkel kabîieler vardir. l-ll (I/ 55-94 vd. "ilkel kabîle" deyimini kullaniyoruz. Brezilya gibi yerlerde yasamaktadirlar. Avustralya. Ankara 1979.Eric J. Cahit. y) . Glsh. . Semseddin (Günaltay). Histoire Generale des Religions.Mlrcea Ellade. çagin seviyesine göre onlarin yasayis tarz ini gözönünde tutarak. onlar için. LeIden 1975. 5-29 Duane T. 7-45 . adet ve geleneklerinden de tam olarak kopamamislardir. Istanbul 1923. [57] .15-41 . balikçilik ve toplayic ilikla saglayan küçük topluluklara denir.. The Study of Religions. La Nostalgle des Retiglons. Darvin ve Tekâmül Nazariyesi. Çev.Ali Gürbüz. putperest olarak nitel endirilmis. Biz. gelismis bir hayat tarzina ulasamamis. Önceleri bunlar. London 1975.M. Çev. Edltions Galllmard 1971. Ca va. özellikler ve örnekler verilecektir. Renan Müdafaanâmesi. "Histoire Compare'e des Rellglons". London 1977.. Günümüzde Afrika. Niyazi Berkes. günümüzde yasamakta olan veya yakin zamanlara kadar yasamis bulunan. Tarih-i Edyan. geçimlerini avcilik. Abdurrahman Küçük.Dictionnaire des Religlons.Jean Holm. "ilkel" (primitif) kelimesi ile ifade edilmistir. 61 vd. "RelIgion". Mete Tuncay. Istanbul 1988 . Daha sonra. Din Üstüne. Asagida bu dinlerle ilgili ortak kavramlar. H. Paris 1975. Amerika yerlil erinin de Âdem'den geldigini ilan etmistir.Namik Kemal. onlarin insan sayilip sayilmayacagi tartisma konusu olmustur. uzun zaman ilkel kabile mensuplari barbar. 22-26-36-60 . Traite' d1 Histoire des Rellgions. Istanbul. eski inanç. Bugün ilke l kabîle mensuplari dünya nüfusunun % 5'ini olusturmaktadir. Istanbul 1984 . Sharpe. Bati'da. 1512'de Papa II. I/37 . 79-107 (I ng. BÖLÜM ILKEL KABILE DINLERI Ilket kabîieler. Çev.Salomon Reinnach. Bunlardan bazilari baska inançlari benimsemis olmakla be raber. Istanbul 1338. 37-54) . Haz. F rance 1983 Emile Durkhelm.Slgmund Freud.Ugo Bianchi. etn olojinin gelismesiyle. Istanbul 1971. 47-72[56] III. Âdem Tatli. Paul.

Kodrington. bir kutsal ilahi mana ile doludur. Fetis kelime sini. Simit Ekolünün hakliligini ortaya koymus. Bu kavramlar. daha yakin ve samimî aörülür. Ilkel ka bîle mensuplarina göre sekli acaip olan bir tasin veya çok basarili bir savasçinin "mana" lari vardir.ILKEL KABÎLE DINLERI ILE ILGILI KAVRAMLAR Ilkel Kabîle Dinleri'nde çesitli kavramlar vardir. sakli bir enerji kaynaginin es a nlamlisi olarak kullanilmaktadir. Ilkel insanlar kendilerinin çok büyük sayida görünmez kuvvetler tarafindan kusatildiklarini tasavvur edei^r. O'na. kendilerinin görünmez kuvvetlerle kusatildigina inanmaktadir. dinin fitrî oldugunu gös termistir. arkadaslari ile isbirligi yaparak arast irmalara girismis ve önemli sonuçlar elde etmistir. Ilkel kab ile mensuplari. ön pland verilmistir. Muskalar. fetisizm. Bu görüsün aksine görüs ileri sürenler olmussa da. onlara göre bazi insanlar. çoktanricil ik gibi sapmalarin oldugunu savunarak. tabiat üstü. yaptigi arastirmalar sonucu. dinin kaynagini baska sekilde açiklayan görüs s ahiplerine karsi mücadele etmistir. Simit. b azi cinler bile."amiardan en yaygin olanlar i asagida kisaca açiklanacaktir.A. Ilkel Kabîle Dinleri'nde her mahlûkun bir mana'si vardir. hemen he men bütün ilkel topluluklarda su veya bu sekilde bir Yüce Tanri kavraminin bulundugu be lirlenmistir. Bu Yüce Tanri. Fetîs'in kelime mânâsi "yapilmis"tir. hem büyük. Ayni sekilde vücudun muayyen halleri. Mana ile dolu olan herse y. ilk defa. Bu Yüce Tanri veya yüksek R uh. maskotlar ve kaba tasvirlere "fetis" denilir. bir seye veya bir insana mahsus. O. hemcinslerinden fazla mana'ya sahiptir. gögün tâ ükseklerinden dünyaya hükmeden bir Yüce Varliktir. Mana'ya sahip bulunduguna inanilan ve tasiyanlara güç verdigi kabul edilen degisik t aslar.[58] Polinezyaca bir kelimedir ve haram anlamina gelmektedir. yapilan arastirmalar. Malenez-yalilar hakkindaki eserinde kullanmist ir.Yüce Tanri: Bütün ilkel kabilelerde yaratici bir tanri. "mana" adi verilen evrensel bir kuvvetin her seyde mevcut oldugu nu. taslar vb. hem sahsî ruhlara inancin kaynagini teskil ettigini ileri sürmüstür. ilkel kabîlelerde güçlü. Dinler Tarihi'nde. önce bir Yüce Tan ri inanisi. fevkalâde bir kuvveti ifade eder. Ölümünden sonra arkadaslari. yükseklerde durur. sihirbaz hekim) bulundugu kabul edilen gizli kuvveti ifade etmek için "mana" deyimi kullanilmistir. bu çalismalari devam ettirmislerdir. özde aynidir.Mana: Malenezyalilar. ta biat üstü kudret. muskalar. tabiat kuvvetlerini idare eder. dinî hayatta. F. bitkiler. 1760'da yayimlanan "Fetis Tanrilar Kültü" adli eserinde dö Bros (Charl es de Bros-ses. zincirler. görünmeyen gücü ifade için mana" kelimesini kullanmisla dir. Asagi ruhlar ve tanrilar. ugur getirdigi veya ugursuzlugu gi derdigi kabul edilen seylerin Fetisizm'den kaldigi ileri sürülmektedir.1709-1777) kullanmistir.) ve kisilerde {kabile reisi. dogum ve ölüm gibi olaylar veya bir sihir sözü. Bu kelime. Yüce Tanriya ancak büyü felaketlerde dua edilir. Malenezyaca bir kelime olan "mana" gizli bir gücün. Ancak tasavvur sekilleri farklidir. 3. izah edilemez. tilsimlar.Tabu: Tabu. etkili veya toplum yönünden önemli seyler (hayvan ar. Diger kabilelerde baska kelimelerle ifade edilse de ayni kavram mevcuttur. Yüce Tanrinin var oldugunu savunmustur. 2.W. kiymetlidir. Bu arastirmalar sonucu. sonra animizm. her kabîlede degisik kelimelerle ifade edilse de. dinleri belli bir dinin bozulmus v eya degistirilmis sekilleri olarak görmüs ve dinin Yüce Tanri tarafindan vaz'edildigini . insanlari ve herseyi yaratir. Simit Ek olü (Viyana Tarihî-Kültürel Ekolü) diye bilinen bu grup. hükmeder veya daha asagi derece de bulunan ruh ve tanrilari yönetir. tektanricilik devresi bulundugunu. Simit (Father VVilhelm Schmidt). Bu ortak kav. Bi . Yüce bir varlik inanci vardir . 1. Bu terimi ilk defa 1878'de Ingiliz bilgini Kodrington (Codrington).

Eskimolarin yasadigi yerlerde. dolayisiyle t abu kabul edilir. yerler ve nesneler kutsal. Bir Polinezya deyimi olan tabu. "totem" yerine tanriyi koyunc a. "Totemizm" denilmistir. Totemler tabu'dur. O . düsmeme si için. alâmet. Her iki alani da ilgilendiren yanlari bulunan çesitli din ve dünya görüslerin i birlestiren bir inanç ve bir tekniktir. Bazi yazarlar. tabu kabul edilir. bu alisilmamis bilgilerdir. degisik ve f arkli sekillerde Kuzey ve Orta Asya'da. Türklerin Samanizm diye bir dinleri olmamistir. Saman. Yanlis olarak Türklerin eski dinî inançlarina Samanizm denilmistir. sandigi tuttugu ve orada hemen öidügü yazilidir. Samanizm ne kendine özgü bir din. Kabîie reisleri.Büyü: Büyü. Ilkel kabilelerde dinî âyin ve törenlerle mesgul olan rahipler ve sihirbaz hekimler var dir. bi tki veya cansiz seylere verilen addir. Totemizm aslinda dinî olm aktan daha çok içtimaî ve iktisadî bir olgudur. kabilenin büyük atasi olarak kabul edi lir. Totem. ruhlara hâkim olabilir. Mana inanisinin tabiî bir sonucu olarak ma na'ya sahip okluguna inanilan kimseler. orada. Ona dokunulamaz. Ilkel kabilelerde tabu ile kabile reisleri. Tabu sayilan sey e yaklasmak için uzun hazirlik âyinferi gerekir. mana'ya sahiptir. Toplumlarin en ilkel sekli olan klanin inanç ve teskilâtina. Deyim olarak totem. cenaze ve kanli bir s ey de tabu sayilir. mana güçlerinden dolayi kutsaldi r ve dolayisiyle tabu'dur.Totem: Totem. Tabu'nun. Orta Afri ka ve Kuzey Amerika'daki ilkel kabîlelerde görülür. sihirbaz hekimler. Yeni dogmus çocuk. ne de büyünün bir seklidir. tabiatüstü güçlerin yardimi saglanarak belirli bir gayeye ulasmak veya bir dur . Yahudi Kutsal Ki tabinda Ahit Sandigini tasiyan öküzlerin tökezlemesi sonucu Uzza adli birisinin. 6. Bir kisim arastirici. ata ruhlarindan bazi bilgiler alir. bu ke limenin Tunguzca "saman"dan geldigini ileri sürerken. Sibirya'da görülen S amanizm'i psikopatolojik belirtiler olarak açiklamaktadir. Bu mev kii kanabilmek için saman. Bundan dolayi murdar sayilan insan (meselâ âdet gören kadin) ve maddeler de tabu olarak kabul edilir. Bunlardan baska. Yahudilerdeki Ahit Sandigini da tabu olarak görür. baska seylere geçtigi kabul edilir. "mana gücü" bakimindan tutulmasi tehlikeli ve yasakl i seylerin dokunulmazligini ifade eder. çogu zaman kendinden geçerek ruhlar âlemine aracilik yapmaya yet enekli sayilan kimseler de bulunur. tutulmasi. Bazi arastiricilar. Bir teknik olarak Samanizm.açiklama sekli bulunabilmektedir. bir kismi da "ruhlarla deste klenmis adam" anlamina gelen Sanskritçe "sra-mana"dan {Pali dilinde samana) veya " kendinden geçmis kimse" anlaminda Sibirya mense'li bir kelimeden türedigini ileri sürm ektedir. yemesini ve içmesini en aza indirir. Dinlerin tot emizm'den çiktigini savunanlar da vardir. Samanin si hirli oldugu kabui edilen bir davulu vardir. O. Onun kendinden geçtikten sonra cennetleri ve cehenneml eri dolastigi kabul edilir. Asyali lar arasinda samanin yüksek itibarini saglayan. yenilmez. 5. Davulun üzerinde gök ve yerin resmi bul unur. Ayni toteme bagli kimseler kendi aralarinda evlenmezler. totem inanisi ile de özelligi olan bir hayvan veya bitkinin türünün korunmasi hedef alinmis olabilir. Saman kelimesinden Samanizm türetilmistir. Totem. isaret anlamina gelir. genellikle ilkel kabile mensuplarinin kendilerine akraba saydiklari hayvan.r seyin tabiatüstü ve tehlikeli kudretini belirtir. kelime olarak. Bu arada vecde ge lmek için bazi danslar yapar. bazi bedenî egzersizler yapar. bu totem anlayisindan dolayi. sârî bir hastalik gibi. Onlara göre. yaklasilmasi yasak sayildig i için.Saman: Kelimenin asli hakkinda çesitli görüsler vardir. bazi afsunlarla ruhlari bu davula girmeye zorlar. 4. yeni dinler için bir. Bunlara "saman" adi verilir. Türkler'de "s aman" kelimesi de yoktur (Kam vardir). Ilkel kabîle insanina göre saman.

bolluk. dansl ar yoluyla ruhî durumlarini bedenî hareketlerle açiga vururlar. 2. [59] B. Birkaç ortak nokta disinda. büyüde insanüstü gücü kendi gayesine yöneltmeye çalisir. Ilkel kabîle mensuplari. Alnu.gerçeklestirebilmek için uygulanan islem ve eylemdir. Büyüde ise müsteriler vardir.Ilkel Kabîle Dinleri bir kabîleye mahsustur. Büyü. av. Bunlar. genellikle kapali bir düzen içinde Isler. belli bir teknik ile belli kaideleri gerektiren ve büyücüler tarafindan uygulanan pratik bir sanattir. belli kisiler tarafindan anlatilir. b. büyü. Maori. olumlu veya olum suz yönde kullanilabilir). Efsaneler. Ayinlerde belirli kurallara uyma mecburiyeti vardir. yalniz belli zamanlarda. bütün bunlara ragmen.Ayin: Bir dinin pratigiyle ilgili kurallar ve törenler birligidir. dinî ve ahlâkî kurallarla ilgilidir. Âyin kavrami. ilkel kabîie insanlari arasinda birlikte yasar.Tanrilarin nereden geldikleri (teogoni).insanlarin nereden geldikleri (antropogoni). dinin karsisindadir (Büyü. Dinde bir cemaat vardir. astronomi olmustur . Büyü. Ga yeye ulasilinca.Bu dinler mahallî bir özellige sahiptir. tabiatüstü ri zorlayici bir yapi tasir. S|mya. Dinka. Dinin özü. Dinî dünya görüslerini yansitan ef aneler. ergenlik ve geçis dönemleriyle ilgili geleneksel tör enler yapilir. kâina tin olusumunun hikâyeleridir. atesin elde edilisini.Kâinatin yaratilisi ve kâinattaki tabiî olaylarin olusumu (kozmogoni). bunlardan baska. âd etlerin ve içtimaî kurumlarin ortaya çikisini konu edinir. 4. ilk ailenin.. kutsal sayilir. ergenlik âyinlerinin danslarinda genellikl e maskeler takilir. diger yanda n. Savas.. 7. Insan.Efsane: Bu kelimeyi ifade etmek üzere Bati'dan dilimize aktarilan m'f kelimesi Yunanca "mithos" dan (hikâye. çogu zaman. müsteriler dagilir. Bu danslar. Bu törenlerde danslara da yer verilir. alçak gönüllülük e kendini yükseltmeye cür'ettir. anrilann. ilk ölümü. farkli seylerdir.dinleri gibi). ''kel kabîle insanlarinin dünya ve kendilerini tasavvurdan ibaret bir çok efsaneleri v ardir. tufan hadisesini. masal anlaminda) gelir.YASAYAN ILKEL KABÎLE DINLERININ ÖZELLIKLERI a. açiklayici bir karaktere sahiptir ve su konulara cevap bulmaya çalisir: 1. dinde Tanri'ya kullu k eder. dünyanin nasil meydana geldigini ele alan yaratilmis masallarindan günlük dinî âyin ve törenleri anlatan hikâyelere kadar uzanir. kahramanlarin. Din ile büyü. esyayi bir gayeye ulasmak için kullanmak ister. Ilkel kabilelerde din. Din ile büyü. siirli bir dille. Efsaneler. . astroloji. Buna k arsilik medenî toplumlarda büyü bilime dönüsmüs. din ve büyü il e ilgilidir. genellikle o kabilenin adiyla anilir (Meselâ Ga. 3. kimya. Bu dinlerden evrensel bir din gelismemis tir. un efsaneleri içine alan ve onlari belli bir tarzda Inceleyen bir disiplindir. ölüm.Insanin ve dünyanin gelecegi (eskatoloji). tanrilarin insanlari nasil cezalandirdigini. ilk günahi . totem. avciligin ve hayvanciligin baslangicini. 8. Âyinler. Nuer. tapinma. Mitoloji ise. Bir c emaati yoktur.

kuvvet ve saglik verdigine. bir kaç yüz kisiyi geçmeyenler de vardir. yagmur yagdirdigina inanir. Japonya'nin kuzeyindeki adalarda yasarlar. 4. Hep beraber bu du alari okurlar. bazisinin da kötü oldugunu kabul ederler. g.Ilkel Kabilelerde kutsal olanla olmayan birbirinden ayrilmistir. Ilkel Kabîle Dinleri genellikle kabilenin adiyla anilir: Dinka Dini. Bu kabîlelerden. büyük gruplar halinde yasayanlar oldugu g ibi. Bu ruhlarin bazisinin iyi. Ayri din seçme sansi yoktur. Yüce Tanrilarina "lo" derler. hiplerin onlara ögrettigi ilâhi tarzindaki özel dualardan ibarettir. Maori Dini. bütün tanrilarin en büyügüdür. Çok uzakta kabul ettikleri bu Yüce Varliktan baska çok sayida tanr i ve ruhlara saygi gösterirler. ona d ua ederler. dört kitada bulunmaktadir.Namba'lar Dini: Güneybati Pasifik'te Malekula adasinda ilkel kabîle hayati yasaya . Ainular. Bunun sonucu. fetis kullanma.Ilkel Kabîle Dinlerinde genellikle bir Yüce Tanri Inanisi göze çarpar.Dinka Dini: Dinkalar.Ilkel Kabîle Dinlerinde ruhun çesitli sekillerde yasadigina inanilmakta. Âhirete ve Yüce Tanri önünde muhake meye inanirlar. Onlar için hazirlanmis kutsal yerleri ve görevli rahipler i bulunmaktadir. Ga Dini. yerde ve gökte yasayan her seyin en içinde bulunduguna inanirlar. e. atalara tapinma b u dinin nitelikleri arasinda göze çarpmaktadir. diger tanri ve ruhlardan farklidir. tabiata ve insan islerine etkili çok sayida ruh ve kuvvet bulunduguna inanirlar. Din-kalar. Maoriler.Ilkel Kabîle mensuplari büyüye ve büyücüye çok ilgi gösterir. Dualar. ancak bunlar a tapinmazlar.YASAYAN ILKEL KABILE DINLERINDEN ÖRNEKLER Bugün dünya nüfusunun %5'ini olusturan Ilkel Kabîle Dinlerine mensup insanlar. Pigme Dini gibi.Ga Dini: Ga'lar. i. d. Ilkel Kabîle Dinlerinde d rucusu söz konusu degildir. Ainular. fal. [60] C. Ancak onun kutsal yeri ve rahipleri yoktur. gögün en yüksek tabakasinda bulundugunu kabul ettikleri "Kando-koro Kamui" dedikleri bir Yüce Tann'ya inanirlar. herseyden önce var ve her seyin kayn agi olduguna. dinin tabiî üyesidir. Onu yaratici olarak g kendilerine hayat.Maori Dini: Güney Pasifik Okyanusu adalarinda yasayan Poline-zyalilardan bir gr up. Maoriler diye adlandirilir. Onlarin kendileriy le yakindan ilgilendigine inanirlar. Mana'ya sahi p olan kutsaldir ve tabu'dur. büyü. Mer kabîle onu k endi diliyle ve kendisine mahsus bir sekilde adlandirir. Bu kuvvetlere bazen "Nhial ik" de (Göktekiler) derler. Onlara dua eder. fakat ah iretle ilgili telâkkilerinde açiklik görülmemektedir. devamli tekrarladiklari cümleler halindedir. Güney Sudan'da yasayan bir gruptur. Onun adini ancak rahipler söyleyebilirler. genellikl e. lo.Ainu Dini: Ainular. Bu Yüce Varligin nitelikle ri. Nhialik'i yukarida zikredil en insanüstü kuvvetlerin en büyügü için sahsî ad olarak da kullanirlar. 5. "Naa Nyonmo" dedikleri çok güçlü bir varliga inanirlar.Bu dinlerin kutsal kitaplari ve yazili kaynaklari yoktur. hediyeler sunarlar. Maorilerin ibâdeti.c. Onlar. Ga'larin baska tanrilari da vardir. O. Ga'lar. "Cok" (kuv vet) dedikleri insanüstü kuvvetlerin varligina inanirlar. Gana'nin baskenti yakinlarinda yasarlar. lo'nun. h. 2. f. Ancak Dinkalar. 1.Ilkel Kabilelerde fert. Her seyi yaratan odur. cin çikarma. gökte yas ar. 3. Ainu Dini.

A Guide to Religions. belâ ve ölümlerin sebebi "kötü ruhlar"dir.1. kabîle törenlerine uymamakla veya kabîle reisine saygisizlikla izah edilme ktedir. kötü ruhlarin en agir cezasi olarak degerlendirilmektedir. 38. Patt ems in Comparative Religion. kabîle erkeklerinin avret yerini örtmek için kullandiklari püsküle "namba" de nildiginden. Yasaklar. Ingilizler bu ismin basina Türkçe "büyük".Dr. sonuna da çogul eki olan "s" harfini eklemislerdir.32) .Mircea Eliade. "küçük" anlamina gelen kelimeler. Ankara 1970 . Cumhuriyet Gazetesi (Ilavesi).London 1967. Nambalar'da "tabu"lar vardir. Erkek çocuk. Ahmet Temir. Kendilerine has dinî törenleri.1985 . Kisinin hastalanmasi.Sedat Veyis Örnek. Çev. From Primitives to Zen. Zina yasaktir ve zina isleyene çesitli cezalar verilmektedir. ancak sünnet olduktan sonra "namba örtüsü" takabilmekte. New Jersey 1977 . Paris 1975. Inanislar. London 1975. Bunlarin en üstünde. 13. MagIc.69-143 . Britain 1976. Science and Religion. Çocuklar 10-12 yaslarindan sonra kabîle reisinin izniyle. Radlof. Traite d'Histoire des Religions. Nadir Paksoy. vücuduna "kötü ru girmesiyle.Bronislavv Malinovvski. Âdetler". Ölüm. Böy lece kabîle Büyük ve Küçük Nambalar olarak iki gruba ayrilmistir. Bu ceza. Brown. "Güneybati Pasifik'te. 3-18 . Gr.45-78 Marguerite-Marie Thiollier. Gr. Etnoloji Sözlügü. danslari ve "kurban" usûlleri bulunmaktadir.Mircea Eliade. BÖLÜM .14-50 . VVords of the World's Religions. Ölüm törenleri sirad n insanlar ve kabîie reislerine göre farklilik göstermektedir.Dictionnaire des Religions. Sünnet olmak esastir. France 1983 . [61] III. Bunun yaninda "iyi ve kötü ruhlarin her z aman kisilerin çevresinde bulundugu ve her davranisi kontrol ettigi kabul edilmekt edir. Reislerin iskeleti gömülmeden birakilmaktadir. odasina girebilmekte ve kabîledeki rütbe alabilme basamaklarina tirmanabilirle hakl arina sahip olabilmektedir. herseyin yaraticisi ve yönlendiricisi "Tana" adi verilen bir Yüce kudrete inanilmaktadir. topluca sünnet edilmektedir. Yakinlar "tabu"dur ve mahremiyet esasi bulunmaktad ir.Robert S. Dictionnaire des Religions. Britain 1965. Ölümde n sonra 100 gün süreyle yas tutulmaktadir.n bir grub. evli ve bekârlik durumuna göre artip eksilmektedir. Belgique 1982[62] IV.Bölümün Bibliyografyasi . Hastalik.David A. The Religious Experience of Mankind. "tabiatüstü güçlere aktadir. 30. Namba'lar diye adlandirilmistir. Büyük Nambaslarin Arasinda Kabîlede Yasam: T abular. Ellwood. Britain 1974. Bunlar. Sibirya'dan (Seçmeler). Istanbul 1976 Ninian Smart.41 (Ing.W. Gr. Cenaze 100 gün disarida b ekletilmekte ve iskelet gömülmektedir.

Bunun için Buddizm'i ayri bir bölüm yaptik. bir topluluk veya millete ait dinlerdir. tütsü çu larini alnina kadar kaldirip buhurdanliga koyar. tartisi lmaktadir. Ancak Buddizm'in yeri. [63] A. ilkbaharda süpürülür ve oralara hediyeler sunulur (hediye sonbaharda tekrarlanir). Bütün ailenin önünde yapilan bu törende baba. Hiristiyanlik ve Islâm hariç olmak üzere. Çin'de bu zikredilen dinlerden önce atalara saygi. en uygun yol ola rak görüldü. "Gögün Oglu" sayilan Imparato e ailenin reisi olan babaya itaat ve saygi gelenegine sahiptir. Millî dinlerde ortaklasa bir k urtulus ve mutluluga ulasma söz konusudur. Cenaze tören lerine çok önem verilir Mezarlar. Toplumun bütün fertleri. Mezarlar. levhalar. Bununla da evrensel hüviyete sahip inlere bir geçis saglamis olduk. "YIn" ve "Yang . Bazen atalar çagrilir. insanin evlenmeden veya geride bir ogul birakmadan ölmesini büyük günah ve elemli bir azap sayma ktadir. Çinliler. gelecekten haber verme. Millî dinler. tütsü gibi seyler sunardi." Çinli. Ayni zamanda bu husus. çok ugursuz bir hayat sürmeye mecburdur. ölü. evlenme gibi önemli isle r de burada yapilirdi. ata ruhlarini özel koruyucu olarak görür ve evin güneybati kösesinde onlar için bi r yer ayirirdi. Yahudilik. üzerinde atalarin adlari özel tarzda yazilmis levhalar bulu nurdu. Ata ruhlarina ibadeti devam ettirecek bir ogul yoksa. Çin halki dinî geleneginde atalar kültü çok önemli idi. Çin'de her devrin dinî özelligi. gök ve tabiat tan rilarina tapinma. Simdiki atalar kültü. Her aile. atalara gösterilen baglilik ve saygidir. Çinlilerin San Kiao (Üç din) dedikleri bu dinler. üç-dört nesil korunup. Çinli'leri atalara saygi konusu kadar birlestiren ikinci bir husus. kutsal varliklara kurban ve "Sang-ti" diye adlandirilan bir Yüce Varlik inanisi vardi. Bu örnekler dünyanin degis ik bölgelerinden seçilmistir. atalara ait tapinaga birakilir). Bu bölümde millî dinler anlatilacaktir. Her evde. Bir Çin atasözünde söyle denilmektedir: "Her seyin kökü göklerdedir. Nisan. Buddizm. Bazen millî bir dinin hâkim oldugu çevreden eVrensel bir dinin çiktigi (Hinduizm'in hâkim oldugu Hindistan'dan Buddizm'in çiktigi gibi). simdi. kurbanlara ve kutsal törenlere katilmakla kendi mi llî tanrilariyla temas kuracagina inanir. l in önüne gelir (bu levhalar. Fert. bazen de evrensel bir yapiya sahip dinin millîlestiriidigi görülür (Yahudi dini gibi). Çin dininde kendini gösteren akraba lik ve aileye baglilik hissi kadar degildir. Konfüçyanizm ve Taoizm.MILLÎ DINLER Dinler Tarihi açisindan dinlerin ilkel kabîle dinleri. cenaze töreni ve mezar etrafinda odaklasir. üç tütsü çubugu yakar. onlara önemli konular haber verilip y ardim istenirdi. Bir önceki bölümde Ilkel Kâbîle Dinleri hakkind a bilgi verdik. Millî dinlerden bazilari örnek olarak asagida anlatilacaktir. Islâm bilginlerinin de dinleri "bâtil dinler" ve "ilâhi din ler" diye tasnif ettiklerini belirtmistik. evin ana salonunda veya atalar için ayrilmis olan yerdeki bu le vhalarin önünde onlara yiyecek. Taoi Buddizm'dir. toplumun bütün üyelerini birbirine ba glayan bir bag vazifesi görür. . Geçmiste de millî dinler vardi. günümüzde yasayanl ari da vardir. disardan gelme ve evren sel niteliklidir. millî dinler ve evrensel dinler tarzinda üçe ayrilabilecegini.KONFÜÇYÜSÇÜLÜK Çin'de. Insanin kökü ise atalarindadir. Aile reisi. Bu kitaptaki tasnifte BuddIzm'e ayri bir yer ayirmak. resmî nitelige sahip üç d n vardir. felaket getiren ac ayip bir mahluk seklinde. yerli ve millî. Baz i ilkel kabilelerde atalara tapinma önemli ise de. bereket versin diye tarlalarda yaptlir. ya üç kere diz çökerek dokuz vurus yapa r ya da üç kere bas egerdi. bu ortaklasa kurtu lus ve mutlulugu paylasir. Konfüçyanizm (Konfüçyüslük).

Y irmi yasinda iken ögrenci yetistirmeye basladi. Adina tapinaklar yapildi. 140-87) z amanindan baslayarak 1912 yilina kadar devlet dini olarak taninmistir. K'ung Ch'iu (Chung Ni) seklindedir. II. 30 yasinda irademe sahip olabildim. Yin Krallik ailesinden kabul edilirse de a atan ve ail si hakkindaki bilgiler.Ö. bilge k isi olarak öldü. Çin geleneginde Gök önemli bir yer tutmaktadir. Bu sistemine kulak verecek ve nasihatlerini dinleyecek bir hükümdar bulmak için kendi eyaletini terketti. Yin. Metodu. Bu sistemin teme linde. 551-479) Konfüçyüs kelimesi." . [64] 1. Yin ve Yang prens iplerini Çinli kötü-iyi. soguk-sicak. Yer ve gögü temsil eden disi Yin ile erkek Yang prensiplerinin her ikisi de âlem düzeni için gereklidir. genis ölçüde bir "halk dini" de olusturmaktad ir. Yüzyil'da Buddizm'in Çin'e girmesi ve Taoizm'in M. Bu prensipler. Çin'de. bu ahlâkî-siyasî kültü." prensipleridir. Çin Buddizm'ine ayri bi er ayrilmayacak ve Buddizm Bölümü'nde temas edilecektir. hem Konfüçyüs'ün. ona hediyeler sundu. Üstad K'ung anlaminda K'ung Fu Tzu'nun Latincesidir. M. il kbahar ve sonbaharda. pre imparatorluk ailesinin dini olarak kabul edilmistir. 60 yasinda sezis yoluyla herseyi kavradim. olumsuz.Ö. Imparator . âlimlerin. 70 yasinda dogru o lan seylere zarar vermeden. tabiî dünya nizami. sonraki kaynaklara ait olup. Ancak Konfüçyüs. kendini anlayacak yöneticiler aradi. Vu-ti (M. bunlardan Konfüçyüsçüiük ve Taoizm üzerinde durulacaktir. karanlik-aydinlik. Tie n. Konfüçyüs. 19 yasinda evlendi ve iki çocugu oldu. Onun en önemli eseri Konfüçyüsçülük oldu. Konfüçyüs tarafindan kurulan Konfüçyüsçülük. bürokratlarin. Onun mizaci da siyasî ortama uygun degildi. kalbimin bütün isteklerini yerine getirebildim. Mezari.Konfüçyüs'ün Hayati (M. bir bölgeden digerine. Yer ile gök arasinda meydana gelen her olayin bu iki prensibin isbirligi yapmasindan meydana geldigi kabul edilir. I. kendi hayatini su sekilde özetlemektedir: "15 yasinda kendimi ögrenmeye verdim. Çinlilerde bu ad. Yang ise olumlu durumu ifade eder. Tao deyimi. Ölümünden sonra söhreti her tarafa yayildi. Hayatinin ilk yillari yoksulluk içinde geçmesine ragmen. Ch'iu fu'da. Bu din. Siyasî entrikalara alismis idareciler ona ilgi göstermed i. Ancak o. Mil dinin kurucusu olmanin disinda. güvenilir bu|unmamaktadir. Burada. Konfüçyüs. gelenekleri. 50 yasinda Gök'ün emrini ögrendim.S. taraftarlar kazandi. Tao. bütün insanlarin saadeti için. gögün kendisi demektir. Ögren meye meraki dolayisiyla iyi bir egitim gördü. insanin fitraten iyi olduguna itimat ve Örnek olman in önemi yatmaktaydi. eski hakîmlerin faziletlerine dayanan bir yolla insanla ra baris ve refah getirebilecegini düsündügü siyasî bir sistem gelistirdi. Çin'de simdiki San-tung'un bir bölümü olan Lu eyaletindeki Tsou'da dünyaya geldi inda babasini kaybetti. ediplerin. Çin'in büyük bilginlerinden. ögrenc i yetistirmek ve doktrinini ögretmekle geçirdi. yol. Söhreti yayildi. hem de Laotzu'nun fikir sisteminin temeli olmustu r. Gögün Rabbi. Son yediyüz sene içinde Ç n'de resmî nitelige sahip "Üç din" (San Kiao). Istedigine ulasamamis olarak geri dön dügünde artik ihtiyarlamisti. Onlarin uyum kaynagi ve böylece âlemdeki bütün düzenlerin dayanagi "tao"dur . Lu'da pek önemli sayilmayacak memuri yetlerde bulundu. 1912'ye kadar Çin Imparatorlari yilda iki defa. eskilerin hikmetini yoruml amak idi. dinî tören ve âdetleri devam ettir tir. teskilatçi olarak da saygi gördü. Çin Imparatorlugu sinirlari içinde. bir ziyaret (hac) yeri oldu. dogruluk. bu ülkede.S. Hayatinin son bes yilini meshur eserlerini yazmak. Yüzyilda gelisme si sonucu. ilk defa ferdî din seçimi sözkonusu olmustur. kendisinin irtibatli bulundugunu açikladigi Yüce Varligi ifade için Sang i (Shangdi-Changti: Yukaridaki Hükümdar) ile es anlamli "Tien"i tercih etmistir. basrahip sifatiyla. filozoflarindan biri ve Konfüçyüsçülügün kurucusudur. disi-erkek. Konfüçyüs. üç Çin dinî geleneginde de bulunur. yer-gök gibi örnekler e uygular. 40 yasinda süphelerimden kurtuldum. dünyanin degistirilemez kanunlara göre gidisi demektir.

Vladimir Grigor ieff. onun dortrini kendinden . 3. Konfüçyüs'e büyük bir baglilik gösteren ve ondan edebiyat. 2. Hayati boyunca Çin'in "kadînV'ligini ortaya koymaya ve kültürünü ihya etmeye çalisan Konfüçyü ini. memur alinmasi için yapila n imtihanlarda bu kitaplardan faydalanirlardi. Bunlar. 5. Bes Klasik: 1.Törenler Kitabi (Li King): Âyin ve merasimferle ilgili hatiralari (Ahlâk ve adâb). "ben. Buna ragmen.Konfüçyüsçülükte Kutsal Metinler Konfüçyüs.Ilkbahar ve Sonbahar Vekayinameleri (Kun Kiyu): Ilkbahar ve Sonbaharla ilgili olarak günügününe yazilmis olaylari ihtiva eder.Konfüçyüsçülükte Tanri Inanci Konfüçyüs'ün ögrettiklerinin Çin'in millî dini olmasi uzun bir gelismenin neticesidir.Orta Yol Doktrini (Tchöng Yong). 335. Bkz. ölümünden sonra onun sözlerini de topladilar. 2. tarih. Belgique 1989.Mensiyus'un Sözleri (Mongtse). daha önceki Çin filozof ve mürsitlerinin yazilarini derledi ve yorumladilar. "Bes Klasik" (Wou King) ve "Dört Kitap"tir (Se Chou). Yüzyilda Sung Hanedani sirasinda biraraya getirildi. eskileri seven ve onlarin bilgilerini elde etmek için bütün gayreti gösteren bir kimseyim" seklinde vasiflandirmistir. 4.Büyük Bilgi (Ta-Hio). Konfüçyüsçülügün kutsal kitaplarini olusturan iki koleksiyon vardi. Semsedd in (Günaltay). Konfüç ndine "din kurucusu" unvanini vermemistir.Konfüçyüs'ün Konusmalari (Lun Yü). böylece atalar kültüne dayali Çin medeniyetini ortaya koymakti. Semseddin.Degisiklikler Kitabi (Yi King): Mistik ve Metafizik olaylari. Yöneticiler. Ankara 1974. 247-248[66] 3.Siirler Kitabi (Si King): 305 muhtelif sarkiyi. yasayan ahlâk ve geleneklerin devamini saglamak.M Konfüçyüs. Dört Kitap: XI. Böylece Konfüçyüs ve ögrencileri. 4. tarihî bilgileri ve geçmise ait önemli vesikalar i. Bu dört kitap sunlardir: 1. felsefeahlâk ögrenen ögrencileri. [65] 2. Konusmalar. yönetimle ilgili bilgileri rlamak. 4. Bu koleksiyon. Tarih-i Edyan. yön etici sinifin egitiminin temelini olusturdu. sosyal hayat ve törenlerle ilgili hususlari bir araya getirmek. 3. Onun gayesi.Tarih Kitabi (Su King): Dokümanlari. Muhacldere Nabi Özerdim. Çev. bütün eski Çin metinlerini gözden geçirdi. M. M. Religions du Monde Entier. bu kitaplarin muhtevasi hakinda bilgi vermektedir.

Konfüçyüs. herseyi elde edersi n. dag cinleri ve ata ruhlari bulunur. Tanri'nin takdirind ve bütün islerde insanlarla beraberdiri»'[67] 4. her seyin üstündeki varlik. Konfüçyüsçülügün belirli bir inanç sistemi. Tanri mi ve kutsal metinleri vardir. Bu. Bu gök tanri "Tien". ve bunlarin karsiliginin öbür dünyadan daha çok bu dünyada görülecegini. yerdeki insanlara hükmedicidir ve kötü olanlar ço ve dirilmek. Konfüçyüsçülük. insanlar arasindaki iliskilerin önemi yaninda hayat. Sadakati ve samimîyeti birinci planda tu mayi ve agirbasli olmayan bir bilgine saygi göstermemeyi tenbîh ediyor. O. milletini yönlendirme. O. Büyük ve üstün insan yal dogrulugu. gögün efendisidir. ev halkini. Bu erdemler . Tao. uludur. arkadaslara samimiyetle. dinî faaliyet olarak. yapilan gün ahlarin cezasiz kalmayacagini. dünyada b es seyi. su. Üstün insanla küçük insan arasindaki farki da söy le belirtir: "Büyük ve üstün insan erdemi. gökte oturan. "Büyük Bilgi"de kendini. Ölmek edir Tanri. kendisini koruduguna ve görevlendirdig ine inandigi azametli bir yüce varliga inanmakta idi. alinca da hükmü amansizdir. Samimî isen halk sana güvenir. Tao'dur. aksama rahat ölür" demistir. hava cinleri ve perileri. tabiat düzeninin idarecisi. Çin'in eski dinî tasavvurlarini ihyaya çalismistir. bir dinî teskilati yoktur. Bun-'ari da söyle açikl amaktadir: "Agir basli isen. b risi saglamanin yolunu bulma seklinde açiklanir. Ancak o. Konfüçyüs'e dayandirilan. fakat kurucusu. Ona göre "Tien". O.Konfüçyüsçülükte Ahlâkî Prensipler Konfüçyüsçülük. Cömert isen. Onun asagi sinda. Üzerinde kasa etmekten kaçinmasina ragmen. Bu konudaki diger terim. küçük insan ise rahatini düsünür. cömertlik. görünmeyen varliklar dünyasi. insanin yürüyecegi dogru yol. gençle . Konfüçyüs. yani ahlâk prensibidir. "Konusmalar" da[68]. agir baslilik. Konfüçyüs. O. herseyi açikça görür ve ülkenin her yaninda huzuru saglasinlar diye ögret yücedir. Konfüçyüs. Ona göre yüce hükümdar olan Tanri. eski törenleri yeniden ihya etmek olmustur. küçük insan ise kendi faydasini aramaya bakar. milleti siyasî bir terbiye ile saadete kavusturmaktir. seref hepsinin Gök'ten eldigini ifade etmistir. Konfüçyüs'ün ahl et ve millet içindir. samimiyet. o zaman anlasildigi üzere. Tien. Sang-ti diye adlandirilan Yüce Varliga inanis onda da deva m etmistir. büyük tanri olarak Gök Tanri bulunur. Konfüçyüs. üstün insani. Konfüçyüs ahlâkinin ana temeli. ölüm. Çin'e ait inanis ve âyinler birligidir. y aratici kudret idi. kötülük yapanin hatasini ödeyerek affedilmesini istemesi gerektigini belirtmis ir. asirlardan beri hüküm süren millî dinin geleneklerini yeniden canlandirmistir. Bu. Dogru isen çok seyi basarirsin. yeni hanedanlar kuran ve iyileri mükafatlandiran atalara verilen bir a d degildir. "Düskünlere yardim eder. Nazik isen baskalari ni hizmetinde kullanabilirsin". Konfüçyüsçülükte Tanri. Onun ana gayesi. "öbür dünya"nin varligini inkâr etmemistir. Çin'in dinî e kadar gerilere gidilirse gidilsin. ibadet bir vazifedir.sonra bir din olarak kabul edilmistir. bulut. Dua. "sabah Tao'yu z kreden kimse. saygisizlik görmezsin. bu terimi de kullanmistir. seref ve zenginlik. oruç tutulup temiz olduktan sonra ifâ edilen kurbandan ibarettir. küçük insan ise yalniz faydayi düsünür". dinî mânada. Üstün insan kanu kafasini çalistirir. kötü hükümdarlari c zalandiran. hür et ve ibadet edilmesi gereken bir varliktir. herseye uygulayabilmek yetenegine "mükemmel erdem" demektedir. fakat devamli degildir. dogruluk ve nezakettir. bu yüce Varligi ifade için daha önce kullanilan "Tien" deyimini t ercih etmistir. zenginlerin ser -Vetini artirmaz" olarak tarif etmektedir. yüce varlik. yukaridaki tanri. ülkenin karisik olan siyasî d urumunu düzeltmek için. "Tien" ile ifade edilir. Kâinatin düzenini kuran O'dur. Kendisi için söy le söylemektedir: "Yasli olanlara rahatligi saglamak. düskün insanlari korumak için hükümdar »Tanri Yolu"nda yardimci olsunlar menler göndermektedir. dinden daha çok bir ahlâk ve hikmet yolu olarak gösterilir. Konfüçyüs. Gayesi.

Insanin rahat bir hayat sürebilmesi için hayatin her safhasinda orta yolu tutmasi. belli bir vaziyette yapilmasi mecburi olan harekettir.Verilen sözde durma. Bu bes temel. iyilige iyilik. Fertler. yönetenle yöneti len arasindaki bag kopar. itaatsizlik etmemekle olmaktadir. akrabalarina. 4. Konfüçyüse göre bir kimse dis güzellikten ziyade iyi ahlâka deger verirse. toplulukta birtakim seyleri yalniz o seyler Için yapmak zorundadi r. korku ve dehsetle itaate zorlanirsa. Amirin riayet etmesi gereken ilk esaslar. üstün ve büyük insandir. Dogru olan birseyi görmek ve bunu yapmamak cesaretsizliktir. edilmese de. o insan için birsey bilmiyor denilse. su dört konu etrafinda dönmektedir: 1. 5. . asiriliktan kaçinmasi. "Basari her zaman faziletin varligin a delil olmaz. Konfüçyüs. Kendini bilgiye verenler. Konfüçyüsçülükte genç. Bu degismez bir e mirdir. yanlislarini düzel t" demistir. basari sartina bagli degildir. Bir insan dogru yoldan ayrilip iyi bir hayat sürer se. Çünkü Konfüçyüs. 3. ana ve babasina sâdik ve diger büyüklerine saygi göstermelidir. Adaletin gerçeklesmesini menfaat önler. Konfüçyüs'ün telkini. ailesine hizmette en büyük gayreti gösterirse.Kültür. Eger o dogrulugu severse halk ona uyruk olmaktan çekinme z. isler zorlasir. h alkini faziletle yükseltirler.Arkadas ve dostlar arasindaki iliski ve saygi. israfa karsidir ve ekonomik olmaktan yanadir. adaleti. davran arinda düsünceli ve dikkatli olmaya. 2. 4. yüz ifadelerinde samimiyete. Onlara baglilik.arkadaslariyla olan iliskilerinde samimî ise. Hikmet ve fazilet. Eger insanlar. ahlâktan baska seyler için yapilirsa adalet tece llî etmez.Üste karsi dürüst davranma. 2. akillilik ve güvenilebilirlik bes temel fazilet ir.Amir ile Memur. anne ve babalarina iyi muamele eder. Gösteri si sevmez.Kardesler. ahlâk sarsilir ve nefislerde fesat meyda na gelir. sözlerinde nezâket ve ser eflilige önem verirler. Kisinin babasinin yolundan gitmesi. iyilikte devam ve isrardir" demektedir. yönettiklerinin güveni ve onlarin sevgisin i kazanmasidir. ölümden kurtulusu sadece bir sans eseridir.Anababa ile Çocuklar.Is Yönetimi. bile. Eger o sadakati severse halk samimî olur. hayirseverligi ve adaleti iki mühim meziyet olarak görür. Konfüçyüs. edeplilik. herseye ra gmen.halk saygisizl ik etmeye cesaret edemez. dogruluk. Kendisinden tavsiye isteyen bir idareciye "dogruluktan ayrilma. Büyük ve üstün insanlar. Çünkü o seyler ahlâk icabi yapilmalidir. Bu.re de nezaketle davranmak isterim". "Eger 'büyük ve üstün insan' törenleri severse. çocuklarini arkalarinda tasiyarak ona gelecektir". Insanlar dogruluk için dünyaya gelmislerdir. basari elde edilse de. efendisine bütün hayatinda bagli kalabilirse.Kari ile Koca. Onlar. Onun "Yi" dedigi adalet. kötülüge karsi da a dalet göstermesi gerekir. bütün hayatin en önemli iliskilerini içinde bulundurur. o insan b ilgilidir. 3. adalet ve menfaat konusunu söy hükme baglar: "Yüksek insan. Konfüçyüsçülükte iyilik. Iste bunlari elde edince memleketin h er tarafindan halk. alçaklar da menfaati anlar". Konfüçyüsçülükte bes temel insanî iliski vardir: 1.

ancak ona bagli olmasiyla mümkündür. Eski Çin Atalar Kültü'nde ogulun bilgeligi ne olursa ol sun babasindan önce sunulanlari yiyemez, sofraya uzana-maz. Kari ve koca, kardesler, arkadas ve dostlar arasindaki iliskiler de belirli kura llara baglanmistir: Evin erkegi, ailesi hayatta iken onuf birakip uzak diyarlara gitmemelidir. Aileye hizmet ederken onlara tenkitte nazik olunmali, onlara terb iye icaplarina göre hizmet edilmeli, aile sikintiya düstügünde de genç çocuklar aileye yardi mci olmalidir. Büyük ve üstün insan kendini esas olan seye verir, bu esas sey meydana ge lince prensipler gelisir, anaya babaya sadakat ve kardeslik sevgisi de kendini göst erir. "Kendine uygun olmayan kimselerle arkadaslik etmemek" Konfüçyüs'ün tavsiyelerindend ir. Bu arkadasligi da faydali ve zararli olmak üzere iki gruba ayirmaktadir: "Dürüst, s amimi ve anlayisli bir arkadas faydalidir. Iki yüzlü, kurnaz ve çok konusan bir arkada s zararlidir."

Konfüçyüs'ün ahlâk anlayisi devlet yönetiminde de geçerlidir. Ona göre memleketini erdemi ile ten bir kimse kutup yildizina benzer. Memleketi yönetmek, halki dogru yola götürmek dem ektir. Eger halk dogru yola yöneltilirse kimse dogru davranmamaya cesaret edemez. M emleketine hizmetten kaçman kimseye akilli denilemez.

Konfüçyüs'e "Bir ülkeyi idare etmeye çagrilsaydiniz ilk is olarak ne yapardiniz?" diye sor duklarinda söyle cevap vermistir: "Önce dili düzeltirdim. Dil düzgün olmazsa, kelimeler düsün eyi iyi anlatamazlar. Düsünceler iyi anlatilmazsa, yapilmasi gereken seyler iyi yapi lamaz. Gereken yapilamazsa, ahlâk ve kültür bozulur. Ahlâk ve kültür bozulursa, adalet yolun sasirir. Adalet yanlis yola saparsa, halk güçsüzlük ve sarhosluk içine düser. Ne yapacagini , isin nereye varacagini bilemez. Bu sebeple söylenilen sözü dogru söylemeli. Hiçbirsey bu nlardan dolayi dil kadar mühim degildir".[69]

Konfüçyüs'e göre hükümeti iyi bir sekilde yönetmek için iktidarda olan kimsenin bes üstün sey vermesi ve dört kötü seyden kaçinmasi gerekir. Bes üstün sey; asiri derecede harcama yapmad an faydali olmak, halkina pismanlik getirmeyecek görevler vermek, aç gözlülük etmeden iste digi seyi almak, gururlu olmadan itibar kazanmak, korkunç olmadan yüce olmaktir. Dört kötü sey ise; halki ögretmeden ölüme sürüklemek, buna "zulüm" denir. Onlari haberdar etmeden ani olarak is yüklemek, buna "baski" denir. Acele olmayan buyruklar çikarip, sonra bunla rin hemen uygulanmasini istemek. Buna "gaddarlik" denir. Genel olarak insanlara birsey verirken veya mükafatlandirirken hasis davranmak. Buna "yersiz davranis" de nir.

Konfüçyüsçülükte ana-baba saygisi; evlat sevgisi önemli bir yer tutar. Bu da insanin yakinlar na karsi borcundan kaynaklanir. Toplumda ahenk aranir, ahengin temeli, ailedir. A ilede ana-baba sevgisi faziletlerin basinda gelir.

Konfüçyüsçülügün ahlâkî tarafi, diger yönlerinden daha agirlik tasimaktadir. Bu sistem; hüküm idare sanati, soylular için siyasî bir ahlâk, halk için bir gelenege bagliliktir.

Konfüçyüsçülük, aileye ait faziletleri, disiplini, içtimaî düzeni, kardeslik sevgisini ve hal gitimini içinde bulundurur. Bunun için de Konfüçyüs'ün ahlâkî sisteminde su dört fazilet yera adir: Insanlik, adalet, davranis ve bilgi. [70]

B- TAOIZM Çin millî dinlerinden biri de Taoizm'dir. Taoizm'i Lao-tzu (Lao-tse) kurmustur. Bu d in, "Tao" kavrami üzerinde kurulmustur. Büyücüleri, rahip ve rahibeleri ve dinî sefleri va rdir. Kendilerine has âyinleri; bu âyinlerin eski bir gelenegi vardir. Ilkbahar bayr aminda ates yakilmakta; Taoist rahipler, yariçiplak durumda, atese pirinç ve tuz ati p, yalinayak kosarak üzerinden geçmektedir. Ölülerin, yasayanlari rahatsiz etmeksizin, mezarda güven içinde rahat ettigine inanilmak tadir. Mezarlarin seçilmesinde bazi kurallar vardir. Ölüye zarar gelmemesi için çesitli te

dbirler alinmistir. Bu tedbirlere siki sikiya baglilik yüzünden, uzun zaman, mezarlar in bulundugu alanda arastirma yapilmasina izin verilmemistir. [71]

1- Lao-tzu'nun Hayati (Lao-tse, dogumu M.Ö. 604 veya 570) Bir Çin filozofu ve Taoizm'in kurucusu Lao-tzu'nun hayati hakkinda fazla birsey bi linmemektedir. Onun, hemen hemen efsanevî olan hayati, M.Ö. 100 yilina dogru Sseu-ma Tsi'en tarafindan yazilmis. Çin'in bir tarihi olan, "Che Ki" ile taninmistir. Lao-tzu'nun Honan'da dogdugu san ilmaktadir. Asil adi, Li Tan'dir. Lao-tzu, ona verilmis lakaptir ve ihtiyar bilgi n anlamina gelmektedir. Çok yasadigi söylenmektedir. Çu sarayinda arsiv memurlugu yapm istir. Konfüçyüs ile ayni yüzyil içinde yasamistir. Ikisinin bir vesileyle karsilasmasi, çok önemli bir olay sayilmistir. Bu karsilasma zamaninda Lao-tzu çok yasli, Konfüçyüs ise genç bir bilgindir. Çu Hanedaninin yikilmaya yüz tuttugunu gören Lao-tzu, hükümet merkezini terkederek b atiya dogru gitmis, Honan geçidine geldiginde buranin muhafizi ve ögrencisi, Tsi, on dan meslegi hakkinda birsey yazmasini istemis; o da, "Tao te King"i yazmistir. " Tao", yaratici prensip; "te", insan fazileti; "king" de kitaptir. Bu kitap, bugüne kadar, bütün Taoist düsüncelerin kaynagi olmakta ve "tao"nun ne oldugunu açiklamaktadir. Anlasilmasi oldukça zor olan bu kitap; Çin'in büyük klasikleri arasina konulmustur. Çok say ida ilim adami, Tao te King'i bati dillerine çevirmeye çalismis, fakat pek basarili olamamistir. Kitabin adi bile tam olarak tercüme edilememistir. Her mütercim, kitabi n ismine çesitli anlamlar vermistir. Bu küçük kitabin sirrinin, en eski mistisizmin bir numunesi olmasindan ileri geldigi kabul edilmektedir. Lao-tzu, bu eserinde, misti k tabir ve tasavvurlara anadilinde ilk defa bir sekil vermeye çalismistir. Bunun içi n, seçtigi tabirler, gösterdigi remizler açik ve belli degildir. Lao-tzu'nun 80 yasini geçtigi bilinmekte ise de, Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekte dir. Lao-tzu'dan hemen sonraki Taoizmin tarihî de karanliktir. Taoizmin daha sonra ki gelismesi, Lao-tzu'dan sonra gelen ve Taoizm hakkinda bilgiler veren yazarlar sayesinde kismen ögrenilebilmektedir. [72]

2- Taoizmin Prensipleri[73] Lao-tzu'nun doktrininin temeli, mistik bir panteizm'dir. Taoist ahlâk zühde dayanir. Tao, dünyayi yöneten sebeptir; insan onu bilmelidir. Tao, âlemden önceki yaratici prensiptir. O;görülemez, isitilemez ve kavranilamaz. O, eze lî ve ebedîdir; kendiliginden vardir; herseyde hazir ve nazirdir. O, hiçbir tasvire si gmaz. Herseyin temeli O'dur. O yokluk degildir. Tabiat ve evrenin var olmasi O'nu n sayesindedir. O, herseyin arkasinda ve altindadir. HerseyI yaratan ve besleyen de O'dur. Bundan dolayi Tao, bazen "Ana" diye de adlandirilir. Çünkü hersey O'ndan ge lir. Tao'dan bir dogar, birden iki: Yin ve Yang; iki'den üç: Yin, Yang ve nefes; üç'ten yaratilmis evren. Tao, gögün ve yerin kaynagi, yaratici ve ayni zamanda yasatici pre nsiptir. Herseyi yaratan Tao'nun hiçbir seye ihtiyaci yoktur. Baska güçlerle rekabet e tmez. Dolayisiyla insanlar da Tao gibi rekabet ve hirstan uzaklasirlarsa, iyi bi r hayata sahip olurlar. Lao-tzu; insanlarin kanunlari dünyadan örnek alarak yaptiklarini, dünyanin "Gök"ten, gögün d e Tao'dan aldigini, Tao'ya sahip olan bir memleketin uzun zaman var olacagini ve dünyanin "Tao" vasitasiyla yönetilmesi durumunda seytanlarin kutsallik kazanamayaca gini belirtmistir. Lao-tzu'ya göre "göksel Tao" mücadele etmez, fakat iyi bir yolda dai

ma zafer kazanir; konusmaz, fakat cevap alir; çagirmaz fakat getirir, sakindir ve planlari gayet mükemmeldir. Lao-tzu, bilginlerin Tao'yu anlama ve kavrama durumlarini söyle açiklamaktadir: Yüksek bilginler, Tao'yu isittikleri zaman hareket ederleY ve ona dogru giderler; orta dereceli bilginler, Tao'yu duyduklari zaman ne yaptiklarini bilmezler; asagi de recedeki bilginler Tao'yu isittiklerinde kahkahalarla gülerler. Üstün ve mükemmel bir In san ise, sadece herseyin ruhu kendisinde olan Tao'yu izler. Taoizm'de "Tao" ile beraber bir de "Te" kavrami vardir. Tao'nun erdemi veya onun gizli gücü olarak bütün varliklarda bulunan "Te", "Tao"nun tabiattaki herseyi degistire n gücünün kendisidir. "Tao" kaybolduktan sonra "Te" onun ayrilmaz vasfi olur, aki-karay i bilir, muhafaza eder ve dünyanin seklini vücuda getirir. Dünyanin sekli vücuda geldikten sonra ölümsüz "Te", onu hatadan korur ve yükseltir. Bütün varliklari Tao meydana getirir; "Te" ise onlari besler, büyütür, madde olarak sekil verir, kuvvetini tamamlar. Bundan dolayi bütün varliklar Tao'yu yükseltir ve Te'ye deg er verir.

, Lao-tzu, ögretilerinde, ahlâkî degerler üzerinde de durmustur. Lao-tzu'ya göre insan anc ak manevî faziletleriyle insandir. Örnek insan iyi, merhametli, sadik, dürüst ve mütevazi olmalidir. Onun bu vasiflari elde etmek için tavsiye ettigi yol menfîdir: Insan, Tao 'ya benzemeye çalissin; is yapmasi, is yapmamasi; çalismasi çalismamasi gibi olsun. Vu vey (Wou wei: hiçbir sey yapmamak, sükûnet) prensibi, Taoizm'in ülküsüdür. Insan, dünya niza a uyarak yasamali, gayret sarfetmek-sizin Tao'nun kanunlarina tabî olmalidir. Böyle bir sükûnet içinde yasarken, dünyanin tabiî nizamini muhafaza etmek suretiyle, mesut bir h ayat sürebilir. Hükümdar bile, böyle yapmakla, devletini en iyi bir sekilde idare eder. Çünkü memlekette ne kadar fazla sey yasak edilirse, millet o kadar fakir olur. Insanlar a karsi alinan tedbirler ne kadar ustalikla hazirlanirsa, onlarin arasindan, o k adar inanilmaz hileler ortaya çikar. Ne kadar çok kanun ve emirler bildirilirce, o ka dar eskiya ve hirsiz zuhur eder. Büyük adamlarin halki yönetim seklini Tao te King'te Lao-tzu, söyle açiklamaktadir: "Kafal arini bosaltirlar, midelerini doldururlar. Iradelerini zayiflatirlar, kemiklerin i kuvvetlendirirler. Daima halki bilgisiz ve isteksiz birakirlar. Bilgili in sanlar birsey yapmak cesaretini göstermezler. Vu vey (Wou wey) yaptiklari zaman h erseyi iyi yönetirler". Lao-tzu, su tavsiyede bulunmaktadir: "Düsünecegin sey daima iy i ve derin olmalidir; birsey verirken iyi ve lütufkâr olmalisin. Birsey söyledigin zam an dürüst ve sadik olmalisin. Dürüst olursan memleketi iyi yönetirsin, bir is yapmak ister sen dogru ve kabiliyetli olmalisin". Lao-tzu, dünyadaki insanlarin güzel olan seyleri güzel olarak bildiginde, çirkin olan se yleri de taniyacagini; iyi olan seyleri bildiginde, fena olan seyleri de bileceg ini; böylece iyileri yayip, fenaliklardan kaçinacagini, baskasini kandirmaya çalismaya cagini söylemektedir. Lao-tzu, prensip olarak, kibir ve gururu yermektedir. Yalniz kendisi için çalisan ins anlarin yükselemeyecegini, kendisiyle övünenlerin bir is göremeyecegini, çok yüksekten konus an insanlarin bunu uzun zaman devam ettiremeyecegini belirtmektedir. Ayrica o, i htirasinin esiri olan insanlarin büyük bir yanilma içinde olduguna ve hiçbir zaman basar ili olamayacagina da dikkat çekmektedir. Lao-tzu, savasa karsidir. Bunun için o, savas aletlerini iyi görmez ve bunlari yüksek insanlarin kullanamayacagini söyler. Yüksek insanlarin baris ve huzura deger verecegi ni açiklar. O, savasa karsi olmakla * beraber, devletin ferde fazla karismasin i istemez. Taoizm'e göre bu ahlâkî prensipler; sadece fertler için degil, milletlerarasi münasebetler için de geçerlidir. Saygi ve itaatle herseyin ele geçirilecegi; sevgi ile düsmanlarin bi le yenilebilecegi; kadinin itiraz etmeksizin itaat etmesiyle kocasini idaresi al

tina alabilecegi savunulmaktadir. Lao-tzu'nun felsefesi; "iyilere karsi iyilik göst eriyorum; iyi olmayanlara karsi yine iyilik gösteriyorum. Bu suretle hepsi iyi olur " seklindedir.

Taoizm'de devlete müspet vazifeler düsmez. Harp tenkit edilir. Maddî ilerleme küçümsenir. Pe kçok memuriyet ve müessese lüzumsuz görülür. Tao'nun devleti sessiz ve kendi kendine yürümeli . Belirli bir ideal, müspet bir hedef olmamali; bir sükûnet ve hareketsizlik durumu ta kip edilerek, Tao'yu tanimaya gayret edilmelidir. Lao-tzu, insanin kendine hakimiyetinin nefsini bilmekten geçtigini, iç dünya nin arastirilmasinin çok konusmaktan daha iyi oldugunu; baskalarini bilenin zeki, kendini^bilenin akilli, baskalarina karsi zafer kazananlarin kuvvetli, kendi nef sine karsi zafer kazananin ise kudretli bulundugunu belirtmektedir.

Lao-tzu, birseyi bilmeyen insanin en olgun insan oldugunu, bilinmeyen bir seyi de biliyor görünmenin hastalik oldugunu söylemektedir. Lao-tzu'ya göre su üç seyi insanin dege rlendirdigi hazinesidir: Birincisi, nezaket, ve sevgi; ikincisi, ekonomi; üçüncüsü, alçak gön tür. Nezaket, bir insani yüceltir ve saygili yapabilir. Ekonomi, bir kimseye özgürlük kaza ndirir. Alçak gönüllülük ise, bir kimseyi yetenekli kilabilir. Halbuki insanlar; nezaketi birakarak küstah, ekonomik olmayi terkede-rek bagimli, alçak gönüllülügü terkederek de yetene siz oluyorlar.

Lao-tzu'ya göre insanlar, doguslarinda zayif ve yumusaktir; öldükleri zaman kuvvetli o lur ve asillarina dönerler. Esasa dönüse sükûnet, sükûnete de mukadderat denir. Mukadderata g dise ölümsüzlük, ölümsüzlügü bilenlere de akillidir denir.

Taoizm'de, ilâhî kaynakli dinlerdekine benzer, iyilik ve kötülük, alçak gönüllülük ve kanaatk gibi ahlâkî prensipler bulunmaktadir. Ancak, ölüm ve ölüm sonrasindan bahsedilmesine ragmen Cennet ve Cehennem kavrami konusunda pek açiklik yoktur. Bununla beraber ruhun ölümsüzlügü dünyada iyi bir hayat sürenlerin Tao'yla beraber olacagi gibi anlayislara rastlanma ktadir. [74]

3- Lao-tzu'dan Sonra Taoizm Lao-tzu'dan sonra Taoizm adini alan inanç sistemi, çesitli din ve kültürlerin de etkisin de kalarak sekillenmistir. Degisik ekoller olusmus ve farkli mezhepler dogmustur . Taoizm'den kaynaklanan ekoller sunlardir:

1- Mistik Ekol: Temsilcileri Chuang-Tzu ve Lieh-Tzu'dur (M.Ö.IV. Yüzyil). Her iki fi lozof da bu ekole ait kitaplar yazmistir. Chuang-Tzu, Lao-Tzu'nun ögretisini yükselt mis ve güzellestirmistir. O da, Tao gibi genel bir tabiat kanununa inanmakta ve he rseyin mistik bir duyguyla, meditasyon yoluyla anlasilabilecegini savunmaktadir. Chuang-Tzu söyle demektedir: "Biz bu kanunu kesfedemeyiz, aklimiz buna ermez. Onu ancak duygularimizla anlariz, bunun için kendimizi diger seylerden ayirmali ve ka lbimizi bosaltmaliyiz". Lieh-Tzu'nun ekolü ise, Taoizm'in popüler bir seklidir. O, kainatin sonsuz bir kanun a göre hareket ettigini kabul etmektedir. Ona göre insanlar kendini bu kuvvete uyduru r, hiçbir is yapmaz ve ruhunu kuvvetlendirmeye devam ederse daha çok yasayabilir. 2- Ferdiyetçi Ekol: Temsilcisi Yang Tzu'dur {M.Ö.IV Yüzyil). Taoizm'den gelmekle berab er ona hem yakin, hem de ondan uzaktir. Asiri bir kaderciligi savunur. Bu ekole göre hersey kadere baglidir ve herseyi yöneten kaderdir. Felsefesinde Tao olmayan bu ekol sadece ferdin refah ve saadetini düsünmüs; cemiyetin idaresine ait prensipler de gil, kendi kendini düzeltmek için kaideler getirmistir.

3- Legalist Ekol: Bu ekolün temsilcisi Han-Fei-Tzu (olan.M.Ö. 230), Li-Ssu, Shang-Tz u'dur. Bu ekolün görüsleri M.Ö. III. Yüzyilda Çin'de tatbik edilmistir. Bu ekole göre; dünyad ersey, yildizlarin yollari gibi, muayyen kanunlara göre hareket etmektedir. Bundan dolayi bu ekol, devletin halki kendi haline birakmamasini ve kanunlara tâbi kilmas ini savunmaktadir.

4- Simyaci Ekol: Chiang Tao ün (M.S. 34), bu ekolün savunucusudur. Bu ekol, dinî veya f elsefî olmaktan daha çok, sihirbazlikla ilgisi olan bir ekoldür. Sihir ve büyü büyük bir ye tutmaktadir. Büyücülükle ilgilendirilen bugünkü Taoizm, bu ekole baglanmaktadir. M.Ö. 221'de Çin Imparatoru'nun Taoizmi kendine ebedî hayat saglayacak bir din olarak k abul ettigi ileri sürülmektedir. Daha sonra Taoizm, BuddIzm ve diger mahalli inançlari n tesirinde kalmistir. Bud-dizm Çin'e geldigi zaman Taoistler, Çin'e gelen bu dinde kendi fikirlerine benzeyen bazi hususlar bulmuslardir. Taoizm'e ait olan bazi Tan rilar, Buddizm'in tesiri ile sekillerini degistirmistir. Buddizm en büyük tesirini T aoizm'deki rahip cemaatinin gelismesinde göstermistir. Çünkü Lao-tzu'nun fikirlerinde, b u gibi cemaatlere ait tek söz bulunmamaktadir. Lao-îzu, ilk planda, sadece ferdin kurtulusunu hedef alan sözler söylemistir. M.S. I. Yüzyilda Çin'de bir Taoist teskilât ortaya çikmistir. Bu teskilâtin Papa gibi bir dinî sefi vardir. O, siyasî bir kuvvete de sahiptir. Bu dinin büyüycüleri, rahip ve rahibeleri vard ir. Buddizm ve diger mahallî inançlarin etkileri sonucu, XII. Yüzyilda "Gerçegi Gelistirme" adi altinda bir yenilestirme hareketi ortaya çikmistir. Bu hareket, rahiplerin evl erini terketmesi, et yememesi gibi sert kurallar getirmistir.

Çin'de 1949'daki siyasî harekete kadar iki büyük Taoist mezhep varligini sürdürmüstür. "Tao'n Yayilan Birligi" ve "Tao'nun Toplanti Salonu" seklinde adlandirilan bu iki mezhe be göre Tao, insanin bir bölümünü olusturdugu evrensel bir enerjidir. Insan, bu enerjiye b oyun egerek saglik, zenginlik, çok çocuk ve huzurlu bir hayat elde edebilmektedir. Bu mezheplerin mensuplari, Tao ile bag kurabilmek için büyü, afsun ve tilsim'a basvurmak tadir. Çesitli dinlerden tasvirler alip tazim ve saygi gösterilmistir. 1957'de Pekin 'de "Çin Taoistler Birligi" kurulmustur. [75]

C- SINTOIZM "Sinto" tanrilarin yolu demektir. Çin dilinde "Sin" veya "Sen": tabiat ruhu, tanri; "to" {"tao"): yol anlamina gelmektedir. Japonca'da "Kami no miçi" seklinde ifade edelin Sinto, Japonlarin yerli dinî inançlarini karsilamaktadir. Japonlar, VI. yüzyild a, Buddizm Japonya'ya geldikten sonra, eski dinî inançlarini Buddizm'den ayirabilmek için "Sinto" deyimini kullanmislardir. Sintoizm de bu deyimden türemistir. Sintoizm; millî, iptidaî, politeist, diger dinlere tepki göstermeyen ve resmî inanç sistem ine sahip olmayan bir dindir. Bir kurucusu yoktur. Herhangi bir tarihî olaydan da kaynaklanmamaktadir. Bu dinde tabiat güçlerine ve ruhlara tapinma göze çarpmaktadir. Her seyde ruh görülmektedir. Bu dinin iki hususiyeti vardir: 1- Tipik bir millî dindir. 2- Tabiata perestis bu dinde Önemli bir rol oynamaktadir.

Japonya'ya Konfüçyüsçülük'ün, Taoizm'in ve Buddizm'in etkileri ile atalara tapinma, ahlâk, fa kehanet, büyü, züht geldi. M.ö. VI. Yüzyilda baskentini kurmus Japonya'da Yamato Hanedani, Amatera-su'nun nesli olarak hükmetmeye baslamis ve bu imparatora tapinma, bir kült olusturmustur. 1868'lerde bir millî uyanis devresi baslamis ve Sintoizm de bunu körükl

emistir. Imparator kültü, bir devlet siyaseti haline gelmis ve devleti Sinto'nun dest egine baglamistir. Ikinci Dünya Savasi sirasinda Sintoizm çok toleranssiz olmustur. Japonya'nin 1945'deki maglubiyetinden sonra, Sinto'nun devleti kontroi durumu ort adan kalkmistir. Imparator, kendisinin tanri olmadigini ve artik tanrilarin zürriy eti olarak kendisine tapimlamayacagim açiklamak zorunda kalmistir. [76]

1- Tanri Anlayisi

Sintoizm'de ruh veya tanriyi, kutsal, acayip, sirli, korkulan, güçlü, insan kavrayisin in üstündeki varliklari ifade etmek üzere "karni" kelimesi (üstün, yüksek anlaminda) kullani lir. Ruhun ölümden sonra yasadigina ve atalarin nesilleri koruduguna inanilir. Ölen he rkes "karni" olur. Ancak her karni tanri olmayabilir. Japonlar göremedikleri karni lerin tanri evinde olduguna inanirlar. Sintoizm'de ruh ve tanrilarin sayisi konu sunda verilen rakamlar oldukça kabariktir. Sekiz milyon tanri bulunduguna inanilir. Bunlarin en büyügü Günes Tanriçasi Amaterasu'dur. Amaterasu'nun tanrilik sembolü ayna ve me rkezî kült yeri Ise'dir. Ates tanrisi "Atago" önemli tanrilarindan olup tehlikelidir. Gök ülkesini günes tanriçasi Ama-terasu yönetir. Sintoistter, Amaterasu'nun bulundugu en büyü kült yeri olan Ise'deki bu yeri ziyaret edip, Amaterasu'nun dogusunu izleyerek "ha ci" olurlar. Sintoistler Amaterasu'dan baska ay, deniz ve firtina, ates tanrisindan gida, ev, ocak, mutfak, belirli yerler, yollar, çesitli mesleklerin tanrilarina kadar çok sayi da tanrinin içinde yer aldigi bir panteona sahiptirler. Bu panteona, Amaterasu'nun neslinden geldigine inanilan Imparator da dahildir. Büyük devlet adamlarindan, kuma ndanlardan da tanrilastirilanlar vardir. Saygideger insanlardan ölmüs bulunanlarin v e bu arada atalarinin ruhlari "karni" kabul edilir. Sintoizm'de tanrilar panteonunun zirvesinde bulunan Günes Tanriçasi Amaterasu, sadec e Gök ülkesi'ni temsil eder. Dünyanin idaresi ise, bir tanrilar meclisinin elinde bulun ur. Ay Tanrisi Tsukiyomi'nin rolünü kismen firtina ve deniz tanrisi Susanovva almist ir. Ates Tanrisi Atago'dur. Eski zamanlarin gida tanrisi Inari, bugün "Prinç Adam" o lmustur. Onun kutsal hayvani tilkidir. Bunun için mabedlerde tilki beslenir veya ti lki heykelleri bulundurulur.

Sintoistler; dünyanin gök, yer ve yeralti olmak üzere üç tabakadan ibaret olduguna; her üç t kada da tanrilarin oturduguna; yeralti dünyasinda ise ölülerin ve devlerin bulunduguna inanirlar. Tanrilar, muhtelif resimlerle temsil edilmislerdir. Ancak onlarin b resimlerden daha kiymetli birer timsalleri de vardir. Bu timsaller, halka gösterilmeyip mabetl erin gizli bölümlerinde saklanir. Iki kutu içinde muhafaza edilen bu timsaller; bir ayn a, bir kiliç veya baska sembolik bir maddedir. [77]

2- Kutsal Yazilar SIntoistlerin Tevrat, Incil ve Kur'ân gibi bir kutsal kitaplari yoktur; fakat Koji ki ve Nihongi denilen kutsal vekâyinameleri vardir. Çin yazisinin kabulünden önce kendil erine has bir yazilari olmayan Japon-lar'in daha önceki dönemlere ait olaylari sözlü ola rak rivayet edilmistir. Ilk olarak 712'de, Imparatorun emriyle, Kojiki yazilmist ir. Bu kitapta tanrilarin kaynagi, insanlarin baslangici, imparator ailesinin ve devletin ilâhî kaynagi gibi konular yeralmaktadir. Nihongi ise, 720'de yazilmis olu p, Kojiki'nin yorumudur. Tanrilarin sayisi Kojiki'de 800.000,. Nihon-gi'de ise 8 0.000'dir. IX. ve X. Yüzyillarda tespit edilen din ve devlet kültüyle ilgili mecmualar ise, 1927 yilinda, 50 kitap halinde nesredilmistir. "EngIshiki", bunlarin en önem

Ruhun ölümden sonra yasadigina inanilsa da. belli bir dinden daha çok. Diger ahlâkî günahlar bunun yaninda hiç sayilir. mabedin etrafinda yüz defa dönmektir. Temiz olmamak en büyük günâh ir. hastalik. beygir. kalkanlar. Buddist ölürüz". özel okul ve fakültelerden yetisir. Dual arin konulari farklidir. islak elbise giyip. onlari semboll endiren nesneler (Mitama-Siro) vasitasiyla tapinilir. insan kurbani varken. bir veya üç gün "oruç" tutulmak ir. Tapinak islerini rahipler idare eder.Âyin ve Ibadet Sintoizm. dua okumak. bilinen anlamda put kullanmaz. Japon dilinde dil ve milliyet es anlamda kullanilmaktadir. Sintoist olan kisi ayni zamanda baska dinlere de mensup olabilir. iyi ve kötü amellerin karsiligin . bugün artik in san kurbanina rastlanmamaktadir. Bunlar. Eskiden ha yvan kurban edilmesine ragmen. Bazi özel durumlarda bir nevî gusûl de yapilir. Karnilere tapinma. "Sinto dogdum. En agir ibadet soguk su ile yikandiktan sonra. Büyük'bayramlardan (Matcuri) önce. oklar. Tapinaga. renkli kagitlar. deprem gib4 konularda olabi lir.lilerindendir. kiliç ve mücevherli taci n Amaterasu tarafindan torunu ilk Japon Imparatoruna verildigine inanilir. sebzeler. yaylar. en basit sekilde yüz yikanip eller birbirine vurulduktan sonra zihnen ed ilir. gele nesel halk inançlarinin etkisi altindadir. Imparator Meyci'nin kabre konuldugu gün. dua salonu önünde egilip sunacagini sunar. Rütbelerine göre rahipler yukaridan asagiya dogru siralanir. bu ar ada Hiristiyanlik dahil bütün öteki dinlerin ögretilerine tümüyle açigim. kiliçlar. Bir Japon Sana t Tarihçisi. do muz. pirinç rakisi. Rahipler. mücevherli taç ve Amaterasu'nun heykeli bulunur. Buddist olarak ölecegim. Sintoist dogar. [78] 3. Bütün bunlara ragmen. yaban domuzudur. horoz. dua ve kurbanlardan (özellikle yemek kurbanlarindan) ibarettir. Ilahlara kesilen kurbanlar. Susano-vva'ninki kiliçtir. Bu anlay is söyle formüle ediliyor: "Biz. Buraya "miya" veya "cinca" denilir. tapinakta veya evde yapilir. birinci dere cede rahiptir ve rahip kiyafetiyle tasvir edilir. el çirparak tanrinin dikkat ini çeker ve duaya baslar. Amaterasu'nun sembolü sekiz kös eli ayna. ayi postlari. bu nesneler onlarin vücudu veya hululü sayilir. hangi dinden olursa olsun bir Japon'un asil yolu "Japon-luk"tur. rahiplerin resmî dualaridir. Ise'de Amaterasu adina yapilmis olanidir. beyaz bir cübbe giyer ve bir baston tasirlar. öz el tören temizligi yapilarak girilir. (Evlenen kadinlar mabet görevinden çekilir). Rahipler evlenebilir. Ayrica kendi arzulariyla. kuraklik. Her insan duasinda kendi isteklerini ifade edebilirse de. Senliklerde tanrilar gökten ça girilir. Dua. Imparator. ib adetin gerçek merkezi. pirinç ve pirinç sarabi sunmakla (kurban olarak) yapi lir. Mabetlerdeki dualar da ayni sekilde zihnen yapilabildigi gibi yüksek sesle d e yapilabilir. Eskiden asil ailelere mensup kad inlar da rahibe vazifesi görmüslerdir. Japonya'da yüzbin tapinak bulunur. Ata'ya tapinmada amaç çile birliginin devam etmesidir. Bu ayna. Özel tören temizligini yaptiktan sonra tapinaga giren. Tanrilara. General Nogi ve karisi "harakiri" {karnina biçak saplayarak kendini öldürmek) ile kendilerini kurban etmislerdir. agzini suyla çalkalamis ve özel tören temizligini yapmis olmasi gerekir. Japon halki. takdimeler genelli kle sunlardir: Ipek kumas. kiliç. benimkisi böyle bir l. balik. tapinaklarda. Ibadet. bugün hayvan kurbani pek yoktur. sizinkisi nasil bilmek isterdim" diyerek anlayisini ortaya koymustur. Tapinaga girecek olanin. Bunlarin e n önemlisi. tuz. Ortadogulu misafirlerine. Tapin aklarda ancak rahibin girebilecegi kutsal bir hücre ile yaninda ibadet edenlere ay rilmis dua salonu yer alir. Tapinaklarda genellikle ayna . Ibadet s irasinda beyaz bir sapka. gey ik boynuzlan. Ibadet.

Tonyukuk. Uzun tarihleri boyuncu Türkler. Islâm'in disinda. akinci ruhunu öldüren. Bundan dolayi Islâm'a kadar. temasa geldikleri dinlerin hiçbirisini. 5. Buddizm'in Türklerin "özel dînleri"ne aykiri oldugunu ve Türkler i pasiflestirip felaketlerine yoiaçacagini savunarak karsi çikmistir.in görülecegi inancina rastlanmaz. ibadetler ve gelenekler burada "Gelenek sel Türk Dini" ismiyle anilmistir. Uygurlarin tahtina geçen Bögü Kagan'in (759-7 79) istemesine ragmen. Buddizm'in Türkler arasinda genel kabul görmesinin önünü kesmistir. diz üstü çökülerek. "özel dinleri" kast edilmektedir. evlerde tanri rafi (kami-dana) yönünde yapilir. Önce el ve yüz yikanir. Atalarin nesillerini koruduguna inanilmaktadir. tanrinin önünde-hizmetinde bulunmak anlamindaki Matcuri'dir. Maniheizm. Zerdüstîlik. kendi inanç ve kültürleriyle bagdastiramamistir. Bu hassasiyet. miskinligi ta vsiye etmekte. uyulmasi gereken görevler kabul edilmekte ve Japon kültürünün nesilden nesile aktarilmasini saglamaktadir. Dinî ve millî bayramlari takvime baglanmistir. Türkler'in özelliklerine aykiri olan bu din. Buddizm'in diji olarak kabul edilmesini. "töre"y§ ve. bahse dilen bu dinlerden birini kabul edenler olmustur. Maniheizm ve Hiristiyanlik gibi dinlerle karsilasmistir. Genellikle bu bayramdan önce üç gün "or uç" tutulmaktadir. Islâm'i kabul etmeden önce. Buddizm. Çocuklar 3. Sintoizm'de neyin ne zaman ve nasil yapilacagi kurallara baglanmistir. yabanci inanca ve kültüre karsi koym ustur. Islam'i kabul etmis Türklerin önceki inanislari ile günümüzde bir milyon civ arindaki Türk kitlesinin yasattigi inançlar. Cenaze islerini ise Buddist rahipler yerine getirir. mahsulü koruma (Toshikgoi) ve hasat için T anri'ya tesekkür (Kanna-niîname) gibi bayramlar ela bulunmaktadir. [79] D. o dinl erin inanç sistemlerinin Türkler'in karakterlerine uygun düsmemesine baglanmaktadir.GELENEKSEL TÜRK DINI "Geleneksel Türk Dini" ile Türklerin kendilerine özgü dini inanislari. karakterlerine aykiri oldugu için reddetmislerdir. Yahudilik. Bu tavriyla o. Islâm'la karsilasinca degismis ve Türkler' in çok büyük çogunlugu toptan Islam'i din olarak kabul etmistir. bütün Türk boylarinin kendi "özel dinleri" disinda anlastikla ri bir dinleri olmamistir. Tanri anlayisi yansitmamakta ve "Ahiret Hayati"na önem vermemektedir . gnostik düalizmi esas alan ve senkretik bir dindir. Islâm'i toptan kabul edis te. . Buddizm . basi önünde dua edilir. Töreler vazgeçilmez emirler. Tonyukuk. Evlenmeler. Göktürk Hakani Bilg e Kagan'in Buddist tapinagi yaptirma istegine veziri Tonyukuk karsi çikmis ve enge l olmustur. Yasli aile. Türkler'in tamaminin dini olamamis ve kabul edenler de uzun üsre bagliliklarini devam ettirmemislerdir. ahlâkî degerlere önem vermektedir ve "Ahiret Hayati"ni kabul etmektedir. Islâm disindaki dinlerden herhangi birinin genel kabul görmemesinde Türkler'in sah ip olduklari inançlarin etkisi olmustur. Dinî temizlik (Oh-harehe). genele sâmîl olmamis. Tür kler aktiftir. Türk boylarindan. Sinto tapinaklarina bitisik evlenme salonla rinda yapilir. Iki defa eller birbirine çirpilip. Bu ndan dolayi ölen herkes "karni" olmaktadir. Çünkü Türkler. bir boyla veya az bir grupla sinirli kalmistir. 6 yaslarinda kutsal yere alinir ve bu sirada onlara en güzel Japon kiyafetleri giydirilir. Bundan dolayi Göktürkler. Ancak bu kabul edis. Ibadetler. görevli rahibin huzurunda. Maniheizm. agiz ça lkalanir. En büyük bayram Tanri'yi çagirmak. Buddizm'e k arsi Tektanri inancini ve töreyi savunmus. mahallî Buddist tapinagini ziyaret eder. kendi dini inançl arina. hatta Hiristiyanlik gibi dinlerd e insanlari pasiflestirici esaslar agirliklidir. bir "Tann"ya inanmaktadir. Baglayici olan bu kurallara "töre" denilmektedir. Bunlardan Buddizm. Islâm'in disindaki dinlerin Türkler arasinda genel kabul görmemesi.

Islâm'in disindaki dinleri din kabul eden Türk boylarinin toplami % 2 civa rindadir. Hiristiyanlik da. sayesinde yasadigim iza ve onun emriyle öldügümüze inaniyoruz" demesi Mogollar'da da tek Tanri inanc inin yasadiginin bir delilidir.Geleneksel Türk Dinî Inançlari Türkler'in. ken di "özel inanç" ve kültürleriyle bagdasmamasiyle. b urada. Günümüzde. Gagauzlar'm Kutsal Kitaplari Türkçe'dir. sadece Gagauzlar il e Çuvaslar'm benimsedigi bir din olmustur. Zerdüstîlik. Hz. Gagauzlar. o dinlerin bütün Türkler'i tatmin edici bir anlayisi yansitmamasiyla. Yahudilik. XVI. dünyada mevcut bütü boylarinin % 98'inin dini haline gelmis Islâm'in bu sekilde kabulü. Türk kültürüne ait bazi özeliklerle Islâm' ait bazi terimleri yasatmaktadirlar. "Geleneksel Türk Dini" hakkinda. Yine bütün Türk ve Mogol boylan arasinda"Gök Tanri" inancinin bulundugunu ve bu "Yüce Tanri Inanci"ni diger milletlere göre en iyi onla rin muhafaza ettirdigini belirten M. Hazar Türkleri'nden az bir kismin. Talmud'u kabul etmemekte. din adamlarini huzurunda münakasaya çagird iginda onlara. putperestlige karsi açtigi mücadelede babasini bile affetmeyip onu tah tindan indirdigi ve tek Tanri inanisini hâkim kildigi anlatilmaktadir (Bu. Bunlarin disinda ana kitle Müslümandir. Çünkü Türkler. Hazar Türkleri'nden 4-5 bin kadari Yahudiligin Karaim Mezhebine baglidir.[82] Bugün. Islâm'la karsilasinca durum önceki dinlerden farkli olmus ve Türkler'in büyük çogunlugu.Yahudilik. Bu "tektanrili inanis" ile Islâm'dan önce Araplar'daki H anifilik arasinda benzerlik bulunmaktadir. eski Türk kültürünü devam ettirmekte ve bu kültürü Hiristiyanli hâkim kilmaktadirlar. Tanri'nin oglu Cengiz Han olacaktir". onui. Ibr ahim'in babasi Azer'le olan durumuyla karsilastirilmalidir). [83] 1. ona gösterilen hürmet ve onun iradesiyle islerin oldugu inanci dikkati çekmekt edir. "Biz sadece tek Tann'nin varligina. Bu kitabelerde. Sorlar. Hiristiyanlik ve Islâm'i din ola rak tanimadan önce. kendilerini Yahudiler dis inda görmekte ve Türk olduklarini vurgulamaktadirlar. genel hatlariyla bilgi verilecektir.[80] Nitekim Mengü Han'in. Islâm'i din kabul edenler ise % 98'dir. Hakaslar. Bunlar. Al taylar). dünyada 250 milyon civarinda Türk vardir. kendi "inanç sistemleri"ne ne ad verdigi henüz aydinlanmis degildi . herseyin yaraticisi ve yönlendiricisi olan tek Tanri inanci açik bir sekilde islenmistir. Bu benzerlik Oguz Kagan Destani'nda açikça görülmektedir. 250-300 bin civarindadir ve Hiristiyandir. Zaten Orhun Kitabeleri'nde bir tek Tanri'nin v arligi. Destanda Oguz Han'in. Hiristiyanlardan farkli inanç v e ibadetlere sahiptir. Gagauzlar gibi. Bu dinlerin Türk boylari arasinda genel ka bul görmemesi. Nüfuslari bir milyondan fazla olan Çuvaslar da. Tuvalar. Bunlardan baska. 800-900 bin kadar tahmin edilmektedir. Mengül Han'in Fransa Kralina gönder digi bir mektupta iman formülünü söyle belirttigini kaydetmektedir: "Ebedî Tanri'nin emri sudur: Gökte ancak sadece bir Tanri var ve yeryüzünde de sadece bir efendi. çok eski çaglardan beri "Gök Tanri". Türkler'den Buddizm'e bagli olan çok az bir kitle vardir. Bunlardan Geleneksel Türk Dini Inanisla rini devam ettiren Altay-Sibirya Türkleri (Yakutlar. s adece Tevrat'la amel etmekte. tek bir Tanri'ya iman etmedikçe hiçbir kadini zevc e edinmedigi. karakterlerine uygun olmamasiyle izah edilmistir. fakat mevcut Hiristiyanlard an farklidir. Onlar. onlarin "Tek Tan rili bir inanci devam ettirmelerine ve Geleneksel Türk Dini ile Islâm arasinda büyük ben zerliklerin olmasina baglanmistir. Onlarda Hiristiyanlik yüzeysel kalmis ve "Ge leneksel Türk Dini Inanislari" canliligini korumustur. Maniheizm. Yüzyilda Rus hakimiyetine girmis ve Rus Ortodoks Misyonerleri kanaliyle Hiristiyanlasttrilmis Çuvaslar vardir. tamamina yakini Islâm'i toptan ve gönülden benimsemistir. Buddizm. Eliade[81]. "Tek anri" inancini devam ettirmisler ve bu inanislar onlarin hayatlarinda etkili olm ustur.

Türk boylarinin hemen hepsinde dinin merkezinde Gök Tanri {Yüce Tann. camidekinin. Çin. bilgili ve cahil gruplarin etkisi olmalidir. animizme ait unsurlari da. Tanri'nin sifati olarak. dinî inanislar içerisinde. "Tingir". bir tekniktir ve Türkler'in dinî inançlariyla pek ilgisi yoktur. "samanizm". hatta uygulamalari oldugu görülebilir. tek bir Tanr i ve O'nun iradesinin herseyi kusattigi etrafinda olusmaktadir. bilgili nin. Bu sadece ülkemiz için degi l. Türk boylarinin hepsinde Tek Tanri. farklilik gösterse de. Gök T anri Inanci bulundugunu haber vermektedir. kabilelerin. zikredilen "Tengri". hiçbir degistirme yapmadan devam ettirmis. "Yüc . çok yerde. bazen "Türk Ten grisi" seklini atmakta ve bir "Milli Tanri" niteligi tasimaktadir. Bu iki kol. "Samanizm" diye adlandirilan teknikleri de. "Yüce Tanri" inancini bozulmadan ve en iyi sekilde y asatmalaridir. "Gök Ten-girisi" ve bunlardan türeyen kelimelerle ifade edilmistir. Türk boylari arasinda paylasilan. eski inanislarinin Islâmî öze uygun ol dugunun delili sayilmaktadir. Bizans. din adaminin. hatta ayni seyyahin verdigi bilgiler arasinda çelisk iler bulundugu görülmektedir. baska din ve kültürleri de etkilemi stir. Bu "Milli Inançlar yabanci dinlerden ve kültürlerden etkilendigi gibi. Orhun Kitâbeleri'nden tes bit etmek mümkündür. geleneklerde. Bunlarin hiçbiri. Bunun yaninda. Geleneksel Türk Dini. her ülke için geçerlidir.r. bazilari Toyunizm. Türk lehçelerinde Tanri. Aydinin. Bundan dolayi Is lâm'i kabul eden Türkler. totemizm ve politeizm ait unsurlara da yer veren "Halk Dinî". 15-20 sene öncesine kadar. gruplarin. "Tengri". Kök/Gök Tengiri terimindeki Gök'ün. "Tangara". bazi tekn ikler seklinde. Ermeni ve Süryanî kaynaklari. Mogallarinki Devlet Dini'dir). O. dig eri. Ancak üzerinde ittifak edilen ve Orhun Abideleri'nde bel gelesen Türkler'in "Tek Tanri". Bu gözlemlerde. hiçbir zaman. Orhun Kitabeleri'nde. Göktürler. Türkler'in geleneksel inançlari "Samanizm" olarak adlandiri lmistir. Devlet Dini ile Ha lk Dini'nin ayrildiklari noktalar yaninda. b ugün de Sibirya-Altay Türkleri'nde canliligini ve varligini sürdüren "Geleneksel Dini Ina nçlar" yasamaktadir. din olarak kabul etmeleri de bu "öze" baglanmaktadir. Bundan dolayi Gök Tanri. seyyahlarin gözl emlerine dayanmaktadir. halkin. Zaten Türkler'in Islâm'i toptan ve isteyerek benimsemel eri. Türkler. digeri ise büyük devletlerin hayat sartlari altinda gelisme göstermisti r {Misal olarak Uy-gurlarinki. degisik adl ar verilmistir (Bazi arastiricilar Samanizm. Gök Tanri inancanin esaslarini. ortak olduklari noktalar. yalniz b asina bir din olarak algilanmamis. bazilari Tek Tan ri Dini gibi isimler vermistir). eski dini inanislarina ait bazi hususlari. ibadet ve yasayistaki bilgiler. Halbuki Türler'in ne Samanizm diye bir dinleri olmus ne de Samanizm tam o larak dinî fenomeni ifade etmistir. bölgelerin. Bu dinin inanç esaslari. Türkler'in "özel dini inançlari"ni ta m olarak karsilayamamistir. Bunun disinda inanç. Tek Tanriciligi merkez alan "Devlet Dini "dir. disaridakinin birbirinden farkl i inanç ve anlayislari. seyyahlarin Türkler'in inançlariyla ilgili olarak verdikleri bilgiler arasinda. Buna Türkler'in "Milli inançlari" demek de mümkündür. Hunlar. hosgörüye dayali bir dindir. bazi hususlarda ise sadece küçük degisiklikler yapmislardir. Ancak. Birisi asiret. birbiriyle bagdasmaz nitelikte degildir. Arap. to temizme ait bazi özelkileri de yasatmislardir. Bunlardan b iri. Uygurlar gibi Türk Devle tlerinde. Ortak noktalan ayrildilari noktalardan çoktur. Bunu Türkiye'yi tam olarak bilmeyen arastrici lar da günümüzde yapsa. Islâm'a çok aykiri gördükleri özellikleri atmislar veya baska sekiller altinda Islâmî kisveye büründürerek yasatmislardir. iki kol varolmustur. Tek Ta nri) inanci bulunmaktadir. hiçbir degisiklige ugramadan Islam'dan sonra da devam ettirmeleri. "Yüce" anlaminda kullanildigi kabul edilmistir. bunlar. cahilin. Samanizm ve totemizm karsiti olan. farkli farkli inanislari tesbit etmeleri mümkündür. varligini sürdürmüstür. Türkler'in "Geleneksel Dinî Inançlari"nda iki anlayis. inançlar ve e saslar vardir. Ancak "Geleneksel Türk Dini" basligi altinda verdigimiz bu inançlara. Eski inançlarina ait unsurlardan birçogunu. Bütün bu belirtilen hususlara ragmen.

Ayin safhalari ugurlu ve ugursuz olarak ni telendirilmektedir. Ölen atalar için at. öldürendir. II. yardim edendi r. Ayin "dolunay" hali.Ö. Türkler. yeri gelince Allah demislerdir (Ezaninda. he saplarin görülmesi için mahkeme kurulacagi ve ruhlarin ebedî oldugu kabul edilmektedir. bütün yüce vasiflar tikleri "Tanri"ya ve O'nun Isteklerine uymada büyük hassasiyet göstermistir. karsi karsiya getirmemistir. "Bir Tengri"ye inan isa yönelmistir. Gökle ye r. savasta ise Allah demistir). M. Ton-yukuk'a basarilar ihsan eden de Gök Tengri'dir. Yine bu tarihi belgelerde. "sonu" isaret etmekte v tekrar dirilisi ilân etmektedir. cezalandirandir. Insanin ölümlü olduguna. Yüzyilda. Günü". kötü ru . Çinliler'i de etkilemistir. hayat verendir. bir kisminda ise bazi degisiklige ugrayarak yasamistir. bu tek Tanri anlayisi. Ölüm. Yeri gelince'Tanri" demis (Tanri misafi ri. Allah kelimesinin yaninda kullanilagelmistir. Ölülerin kefenlenerek gömülmesi gelenegi vardir. baslangiçta. cenaze merasimleri için en uygun anlardir. esirgeyen ve bagislayandir. Türkler'in. iradesine göre hükmedendir. Ölüm.[85] Türk kültüründe din ile gerçek hayat. iyilik ve kötülüklere dair hesabin verilecegi. Yukarida Gök'ün. Türkler'i zafe rlere ulastiran da. duasinda. Öbür dünyada nci bir hayatin varligi. Kaganlari tahta çikaran ve müstakil devlet kurmalarini sa glayan da Tanri'dir. hers eyi en iyi bilendir. Türklere Hakani veren de O'dur. esi ve benzeri olmay andir. Tanri'nin tayin ettigi süre dolunc a ölmek üzere dogduguna ve sadece Tanri'nin ölümsüz bulunduguna inanilmaktadir. kulun duasini kabul edendir. yaratandir. "Mahser. Bilge Kagani. "ölünün cennete iderken binecegi hayvanlar" olarak kabul edilmektedir. Islâm'i kabul etmis Türkler arasinda. Çünkü bu günler. sert ve tabiat disi bir hal. sigir ve davar kurba n edilir. Kainat. Ay son çeyrek halde iken hiçbir ise tesebbüs edilmemektedir. Türkler'de Âhiret inanci vardir.rastlanmaktadir. O yazitlardaki ifadeler de Türkler'in inandigi Tanri tektir. Tanri Buyrugu gibi). çok erken çaglardan beri "Gök Tanri Dini"ne ve "Tek Tanri". "Gökte"dir. orhun Anitlari'nda yer almaktadir. "Ölü Asi" denilen ziyafetler yapilir. Tengri. yanyana bulunduguna ve Gögün yedi basamagi olduguna inanilmaktadir. Tengri veya Tanri kelimesi. Çinlilerin tek Tanri'yi ifade etmek için kullandiklari "Tien" kelimesini Türkler'den aldiklari belirtilmekt edir. Kül Tigin Kagani tahta çikaran ve b asarili kilan da. ezeiî ve ebedîdir. Bu inanislar. ruhun bedenden bir kus gibi uçup gitmesi olarak görülüyor . Türker'de cennet ve cehennem inanci bulunmaktadir. iki düzlemin kompozesi seklinde tasvir edilmektedir. Türkler. Bu inanç. gerçeklesmesi gereken ilâhî bir is olarak kabu l edilir. otoritenin saglanmasinda ve disipl inin dogmasinda önemli rol oynamistir. Iskeletin aldigi duruma göre ölümün ahiret h ayati hakkinda kanaatler olusturulur. ahiret ve cenaze törenleriyle ilgili anlay is ve gelenekler degismeden varligini sürdürmüstür. insanlara bilgi veren ve yol gösterendir.e Tanrfdir. kit abinda. her zaman için yanyanadir. nefesin kesilmesi. Tük milletinin hayat ve istiklâli ile ilgilenendir.[84] Orhun Abideleri'nde Tann'nin bütün yüce sifatlari sayilmistir. Ölüye kesilen kurbanlar. Türk boylarinin hemen hepsinde "Yaratici Tanri" olarak Tengri'ye . Iyi ruhlarin cennete. Türk toplumlarinda. iradesine boyun egmeyeni cezalandiran da O'dur. Tanri (Tengri). asagida yerin ve ikisi arasinda da insanoglunun yaratildigina Inanil maktaydi. Türkler'de ölüm. Kameri ayin son günleri. ordunun harekete geçirilmesi için iyi bir zamandir. Günümüzde bu âdetler Müslüman olmus Türkl kisminda aynen. gök ve yer gibi. Allah ve Tanri kelimesini yanyana götürmüs. Yildiz gözlemciligi yaygin islerdendir. Türkler. Hunlar'da "Semavî Büyük Tanri" sifatiyle meshurdur ve bu sifat la ululanmaktadir.

giderek bir yurt inanci haline gelmistir. Türkler'de dag. atasözleri çoktur. daglarin Tengri'nin makami olduguna i nanmislardir. ta'zim ve baglilik. Gök Türkler'in mukadderati üzerinde etkilidir. Türkler. siyah renkli olmlasi hakanin ölümüne v eya uzak yolculuguna isaret etmektedir. yeryüzünde yasayan iyi ruhl arin bütünüdür. "Tütsüleme" de bir temizleme islemidir.hlarin cehennerne gidecegine inanilmaktadir. yanan atesin söndürülmesi iyi görülmemisti . Ocak. insanin iyi ha reketlerini. Bu durumlar. Bu beddua. öldükten sonra dahi. cennet. büyük temizleyicidir. atalar için "kurban" kesilmekte dir. (Örnek olarak Göktürler. Bundan dolayi Ates'e su dökülmesi. Günümüzde ates ve ocakla ilgili deyimler.Ocak. atesin v e ocagin kutsal bilinmesi günümüze kadar yasatilmistir. her yil. besinci ayin 10-20. Bunlarin kutsalligina inanmak. hem soyun tükenmesini hem de kutsalligin yokolmasini if ade etmektedir. gün leri içinde "Altin Dag"a çikip Tann'ya ibadet etmek suretiyle "hac" etmislerdir. kötü isleri yazmaktadir. saf ve temizdir. ruhun ölmezligi ve kurban gibi inançlar vardi . Yer-Su inançlarinin bir bölümünü olusturmaktadir.Gök Tanri'ya kurbanlar bu d agda kesilmektedir. Yer-Su (Yer-Sub). kutsaldir. Tanri ile insan arasinda sefaatçilik yapmaktadir. mahsulün iyi ve bereketli olmasina. Cennet. Geleneksel Türk Inanislari arasinda "Atalar Kültü" önemli bir yer tutmaktadir. bilginligin. Ötüken ve Tanri Dagi'nin daglar arasinda özel bir yeri vardir. cehennem.)[86 ] Türkler arasinda su ve ates de önemli yer tutmaktadir. Özetlersek Islâm'dan önce "Geleneksel Türk Dini Gelenegi"nde tek Tanri. iyi ve kötü ruhlarin varligina inanmakta ve "ata ruhlarfna saygi göstermektedir . iki ates arasinda geçiril erek temizlenmektedir. Muk addes kabul edilen daglara. daglardir. Ölmüs. "hasir". aile fertlerini korumaya devam ettigine inanilmaktadir. Gök T i'ya ibadetle ilgili hale gelmistir. oc agi. Yer-Su ruhlarini en önemli temsilcisi. ziyaret yapilmakta ve ora larda kurbanlar sunulmaktadir. Insanin ölümünden sonraki hesabi da Yayuçi ve Körmös sahitlik etmektedir. Yer-Su ile ifade edilen kutsallik. seytan. Ates. Bugün de Türler arasinda en kötü bedd a "Ocagin sönsün"dür. ak illiligin ve gücün sembolüdür. gögün yüksekçe bir katindadir. Türk yazitlarinda. sol omuzundaki Körmös. Bunlarin ikisi de bütün hayati bo yuncu insani devamli takip etmektedir. ahiret. Türkler. söndürmek ve küllerini dagtmak irkin yok olmasinin sebebidir. Iyi r uhlar cennette ikâmet etmekte. atese saygi göstermis ve insani kötülüklerden koruyan özelligi bulunduguna inanmist ir. yilin belirli zamanlarinda. yagmur yagmasina. ailenin diregidir ve "tabu" anlayisi ile korunmaktadir. pinar. agaç. Islâm'dan önce Türkler'de insan düsrgani ve gizli bir kuvvet seklinde tasavvur edilen "k ader" inancina da rastlanmaktadir. melek. Ates. büyük imparatorluklar devrinde. odun da su'dan dogmaktadir. Suyu kirletmek yasaktir. sari renkli olmasi salgin hastaliga. göl. Bundan dolayi her boyun bir kutsal dagi olmustur. Türkler'de önemlidir. Bunlarin Tanri tarafindan gönderil mis kutsal hediyeler olduguna inanilmaktadir. Atalarin. Suyun bollugu. irmak. odundan. içinde hareketli bir hayat geçirdikleri tabiatin Tanri tarafindan yaratildigi ni kabul etmis ve kutsal saymislardir. orman ve kaya kültleri. Atesin alevinden çesitli anlamlar çikarilmistir. ruhlari vasitasiyla. ruh. Türkler. Gök Türk Kitab eleri'nde kutsal Yer-Su seklinde ifade edilen terimle hem koruyucu ruhlar hem de vatan kastedilmektedir. Sag omuzun yanindaki Yayuçi. Dag kültü. alevin kirmizi renkli olma si savasa. yetistiricidir. "ataerkil aile"de baba hakimiyetinin inanç sahasindaki belirtisi sayilmaktadir. Su. Öimüs atala ra saygi. Yüksek dag tepelerinin göge yakin olmasi bu inanisin kaynagi sayilmakt adir. Kutsal Yer-Su. Yer-Su b adi altinda toplanmistir. Insanin yaninda iki melek bulundugu inanci vardir. Türkler. sonsuz bir varlik ve güzellik kaynagidir. Temizliginden süphe edilen seyler. Atesin alevinin yesilimsi olmas i. Suyun aziz.

âyinleri de bulunmaktadir. Hakan'in tahta çikma törenidir. kutsal bir anlam tasimaktadir. Bu kelimeler. Hunlar'dan itibaren Türkler'de büyük kurban törenlerini Hakanlar yönetmistir. sonra ordulari har ekete geçirmislerdir. Milattan önceki yillarda devlet kuran Hunlar'dan. halk için yapti larini birbir saydiktan sonra. halkima elimden gelen iyiligi yapmaya sevkedilmemdir" seklinde Tanri'ya yakarmaktadir. Göktürk Hakani. Kurbanlar ve dinî dörenler kamlar tara . Bunlar. [87] 2. dua. Türkler'in niçin toptan ve samimi olarak Müslüman oldugunu. bir nevi "Gög"e çikmak g bi. bas "din adami" sifatiyla Hakan'in. kutsal yerlerde dua etmis. Bunlar. Tabiatin yeniden dirilisi sembolize eden ilkbahar âyininde at kurban edilmektedir. görünmeyen güçlerle temas kurmaya. Ibadetleri. ögme. Bu ortak ayin ve törenler disinda. Belirli zamanlarda yapilanlar. kam veya sihirbazlardan yardim bekl emeye götürmüstür. Gök beni yasatmayi uygun gördügü sürece. d ualarinda. Halk ibadeti. bas açip. kurbanlar suna rken ve sefere çikarken önce bir mabedde zafer duasinda bulunmus. atalara saygi duymus ve onlarla baglarini devam ettire cek dinî mahiyetli uygulamalari devam ettirmistir. Devlet ve din islerinin baskanligi birbirinden ayrilmamis ve Hakan'da birlesmistir. Halk'in i badeti de Yüce varliklara. "yükünme" ve "ötünme" gibi kelimeler kullanilmistir. mistik ve büyü ile içiçelik arzetmektedir. Ancak Çin kaynaklari Tükler'de ibadet ve ibadethane (tapinak) bulundugunu haber verme ktedir. Islam'in Türkler'in % 98'ini teskil eden büyük ekseriyetin dini haline geldigini açiklamaktadir. Tek Tanri'ya inanan Türkler'de ibadet merkezi. Herseyin görünmez güçlerle d tildigi anlayisi. Ancak halkin ibadeti. "Biricik duam. takdis. secde etme. resmî nitelikte yapilan bayramlardir. yüzü ve elleri göge kaldirip Tanri'ya duada bulunmuslardir. ilkbahar. Bu tören. halkin kendisine ait ibadet ve âyinlerini ifade etmektedir. özellikle Gök'e (Tanri) yöneliktir. diger dinlere göstermedikleri ilgiyi Islam'a gösterdigini. Bunun yaninda Türkler. Resmî törenlerden biri de. dileme ve arzetme gi bi anlamlara gelmektedir. Türkler dualarinda Gök'e (yani Yüce Tanri'ya) yönelmislerdir. Bu törenle Hakan'in "Gög"e çikmasi ve Tanri tarafin dan tahta oturtulmasi simgelenmektedir. Resmî ibadet.r. Devlet törenlerini oldugu gibi dinî törenleri yö etme de Hakan'a aittir. günümüzdek Yakut Tükleri'ne kadar Türk boylarinda bu bahar bayramlari ve âyinler yapilagelmistir . resmi ibadet ve halk ibadeti seklinde gruplandirilmaktadir. müsterek ayin ve bayramlarinda. Görüldügü gibi Türk Hakanlari. yaz ve sonbahar' da yapilan âyin ve törenlerdir. Dikkat edilirse bu inançlar. yönettigi ibadettir (Bu. "Gök. Gök Tanri'dan halkina iyi hizmet sunabilmesi ve elinden geleni yapmasi için yardim istemektedir. Islam'd aki Cuma Namazi gibi düsünülebilir). imdi sen bize yardimci ol!" diye dua etmistir . belirli zamanlarda ve tesadüfî olaylar dolayisiyla yapilanlar seklinde o lmak üzere iki kisimdir. Türklerin günlük muntazam ibadetleri ve ibadethaneleri oldugu konusu pek açik degildir. Islâm'in da emrettigi ve inanilmasini istedigi inançla rdandir. Bu da. bizzat hakan tarafind an yönetilen resmî ibadetleri. Bir hastalik halinde ve ölüm aninda âyinler yapilmistir. Tanri'dir ve O'nun rizasini kazanma dir. Her Türk'ün ve Türk ailesinin sahsi ibadeti oldugu gibi.Ibadetler ve Gelenekler Geleneksel Türk Dini'nde Ibadet karsiliginda "alkis". istenildigi veya ihtiyaç duyu ldugu zaman. Yine Türk Hakani. Göktürk'ler. kendisinin zavalli ve basit bir kimse oldugunu belirttikten so nra.

Gök Tanri'ya. evinin yaninda ona bi r çadir kurulur ve tecrit edilir. . tüccar kavimlerde para saçi ola rak kullaniliyor. ruhlardan birine binek hayvani olmak gaye siyle saliveriyor. Kimse bu hayvana dokunmaz ve o mübarek sayilir. Tanri'ya gönderilen) demek iken. yahut "çaçilga" denir. hayvan hastaligi gibi belalarin gelmesini saglar. sarap. idik) denmektedir. kimiz. Bunlarin fenalikl arina ugramamak için. III. ilk otu. Bu âyin. En uzun At Kurbani âyini. Kötü ruhlara karsi yapilan âyinlerde kamlar. bütün Türk boylarinda "kansiz ku rban" olarak kabul edilir. Sonbaharda te krarlanan âyinden sonra. üç gün s ektedir. Kesilen kurb anirfetiyle ziyafet verilmektedir. kutlu orman meydana getirilmistir. Küçük âyinlerden en yaygin olani özel bir hayvani basibos birakmaktir. çitfçi kavimlerde bugday. Besinci ayin ikinci yarisinda Gök Tanri'ya ve atalara "kurt-ata" magarasinin önünde ku rban takdim edilmistir. Ayni sekilde sonbaharin ilk ayinda da. çadir üzerine isaret konularak baskalarinin yaklasmamalari sa glanir. Bütün âyinlere ragmen bir kimse hasta olursa. iyik. Hastalik fena ruhlarin eseri oldugu için hizmetine köle ve cariyeler bakar. Kanli kurbanlara "tayilga" veya "hayilga" denildigi g ibi "saçi" ya da dini terim olarak "saçilga". Sadece kam hastanin yanina gider. lyik. Kagân'la beraber orman etrafinda dolasmislardir. Türkler'in inançlarina göre kötü ruhlar. Türkler. Ilkbahar âyininde. bahar bayraminda. nimetlerden biridir. saçi ve kurban sunarak çocuk diliyor. Yüzyilda meydana çikan Toba sülalesi devrinde de. Türkler. ata mezarlarina çaput baglayarak . Türkler. Gök Tanri'ya kurbanlar kesilmistir . her kavmin kend i emegiyle kazandigi. "at Kurbani" âyinidir.findan yönetilmektedir. dari. onlara baba ve reis demesi. ilk bahar'in ilk ayinda. Türkler'in dini düsüncelerinin olgu nlasmasi sonucunda "mübarek" ve "mukaddes" kavramlarini Ifade etmistir. ilkbaharda (Mayis ortalarinda) kutsal yerlerde Tanri'ya kurban sun muslardir. Dogu'da bulunan tapinakta. fakirlik. idugu. öküz ve koyunlardan da kurban ederler. mukaddes kabul edilen agaçlara. daha sonraki dönemlerde ona da bir görev düsmüstür. Dinî âyinl er ve kurban törenleri nizamnameye göre icra edilmistir. At kurbanina önceleri Kam'a görev düsmezdi. taze kisrak sütünü saçi olarak sunuyor. üç gün sürmektedir. Çocuk sahibi olm ak isteyen anneler. insanin kötü ruhlari saymasi. sarkilar söyler. Iduk denile n bu dinî gelenek. Türkler bu bayramlarda kur banin yanisira at yarislari yaparlar. öldükten sonra yeraltina gider ve insanlara hastalik ölüm. Iduk aslinda "saliverilen. gönderilen" (yani Ta nri için saliverilen. soydan gelmektedir. atalara. Yer-su ruhlarina kurban takdim etmislerdir. kiymetli ve mübarek saydigi. kam. bir dilegi olan "saçi" sunar. kötü ruhlari kovmak ve yagmur yagdirmak amaciyla yapilmaktadir. Kamlik. yeraltina indiklerini ve orada gezdikleri ni temsil ederler.S. Türkler'den bir istegi. yag. Göçebe kavimler de süt. M. Ikinci gruba giren âyinler ise kötü ruhlara karsi veya adak hayvanini basibos birakmak. Gök Tann'ya kurban âyini yapilmistir. atin yaninda. kendine göre dualarla ve çesitli vasitalar . Kam. Bahar bayramlarinda en önemli âyin. Saçi. din adami karsiliginda kulanilmaktadir. Bu âyin için Hunlar'm yirmidört boyunun Basbuglari Lungçeng sehrinde toplanip . göklere çikmayi temsil etmekte ve özel ilâhiler söylenmektedir. Basibos birakilan h ayvana "Iduk" denilmektedir. belirli bir âyin ve törenle. Saçi. Kurbandan sonra civara kayin agaçlan dikerek. Türkler Müslüman olduktan sonra da devam etmistir. Asya Hunlari. Bu hayvana iduk (iz ik. bol bo l kurban takdim etmesi gerekmektedir.

Bundan sonra hepsi feryad ederek at kosturup. Yüz yirtmak. Atesin herseyi temizledigine inanan Türkler. Bu ziyafet törenleri için yüzlerce hayvan kesilir. âdetleri üzere. Türkistan'i. Sonra ölüyü gömmek için müsait bir gün tesbit edilir. bu kurak ülkede ne yapacagini sorar. böylece kanda gözyasi dökmüs olurlardi. Hiristiyan ve Islâm kaynaklari nda Allah'in. Önce "As"in tamami. Bunlardan yugci.la tedaviye baslar. Ihtiyaç halinde bu yazili tas ile Allah'a dua edilerek yagmur yagdirilir. rüzgar ve yagmur celbedilir. özellikle de fakirlere v erilir. derilerinin ve kuyruklarinin ayrilip . onu buna inandirmak ve ondan gelebilecek kötülüklere karsi korunmak inanciyla yapildigi kabul edilmektedir. baslarinin. Kefene "esük" veya "esük" denilmektedir. havayi istenilen sekle sok mak için yapilan âyinlerdir. Buna. ölünün hatirasina "as verme"dir. Hakanlar i pekli kumaslara sarilarak gömülmüstür. B abasi da ogluna yagmur yagdirma kudretini bahseder ve üzerinde "ism-i azam" duasi yazili olan bir tas verir. Belirlenen günde. ölünün gö sinden sonra. dövünmek gibi hareketler üzüntünün ligini ve ondan ayrilmanin verdigi izdirabi ölene anlatmak. et lerinin yendigini. bunun etrafinda yedi defa dolanir ve çadirin giris kisminin önünden geçerken biçakla yüzler ini yaralar. Orhun Abidelerinde "Bunca millet saçin. Kasgarli Mahmut söyle demektedir: "Husûsi bir tas olan yada (yat) ile kahinlik yapil ir. Ibn-Fadlan. Gömme günü ölünün bütün akrabasi. Buna "alaslama" denilmektedir. yagmur yagdirmak. Ölenin mertebesine ve çesit li yöreler göre yuglar. Orada bir yangini söndürmek maksadiyla yapilmis. Kahra-rnanlar için yüzlerini yaralayarak. silah malzemeler nulmustur. sigirtçi. onun hayvanlarindan iki yüz kadarinin kurban olarak kesildigini. "yog-basan" kelimeleriyle ifade edilen bu ölü asi vermeyi Türkler bir vazife saymistir. farklilik arzeder. Türkler'de yug törenlerinin Önemli bölümlerinden biri de. ayaklarinin. kan akitirlar. Bu inancin izlerine Müslüman Türklerde de rastlanmaktadir. Yug törenlerine "yugci". Türkler'in meshur âyinlerinden biri de. ölüleri yikar ve kefenlerler. ölen in maceralarini hikaye edip anlatir. kulagin kesti. yaka yirtmak. Islâm müelliflerine ait rivayetlere göre Nuh Peygamber. Ölüyle beraber mezara. agitlar yakmak bugün de bütün Türkler'de yasayan bir âdettir. Kalan yemek ise cenazeye katilan misafirlere. Ötenin arkasindan yüksek sesle aglamak. Bu Anadolu Türkçe'sinde "alazlama" seklinde muhafaza edi lmistir. bir yagli paçavrayi tutusturup. saç yolmak. Bir kisi ölünce cenazesi çadira konulur. kendi hastasini görmez ve ölünce de orada merasimle defnedilir. "Yada tasi" adi verilir. Türkler'de "yug" denilen cenaze âyinleri son derece önemlidir. Türkler. "sigirtçi" adi verilen kisiler katilir. mezarin da yine at kosturup feryad eder ve ölümü takiben yaptiklari gibi yüzlerini yaralarlar. hastanin çevresinde "aias a las" diye dolastirirlar. ölünün bazi esyalari. Bu. Akrabasi bile. yaz me vsiminde Allah'in izni ile kar düsmüs ve bu surette yangin söndürülmüstür". aglayicilik görevini yerine getirir. Baskurtlar ve Kazaklar. Bütün akrabasi. ölüyü g mezar kazilir. Türkler arasinda çok yaygin olup buna Yagma boyu içerisinde bizzat sahid oldum. iyilesinceye kadar. Türklerin ecdadina yagmur yagdirma kabiliyeti verdigi zikredilmekted ir. Di -i LugatI't-Türk'te "yog". Ölülerin agaç ve kiymetli madenden yapilmis tabutlarla da gömüldügü dönemler olmustur. saçlarini keserlerdi. oglu ve Türk 'ün babasi sayilan Yafes'e verdigi zaman ona. Türkler'de ölen için duyulan aci çesitli sekillerde bazi âyin ve törenlerle ifade edilir. Hu nlar. kurban için çesitli seyler getirir. "yogla". yahut bir kismi dogrudan ölünün mezarina dökülür. kötü ruhlari kovmada atesi de kullanirlar. Oguzlar'da. ölünün adina kurban olarak bir koyun bir at kesip çadirin disina birakir." ifadesi Göktürk'lerde de ayni âdetin oldugunu göstermektedir. Çin. aglamak.

dinde sadece bir elemandir. davulu ve külahi bulunur. H. Tunguzca "saman" kelimesiyle es anlamlidir. Çünkü. Hiç kimse kam olmak istemez. zina eden. "kam" kelimesini Arapça "kâhin" kelimesiyle karsilamistir. adam öldürme. bütün seyyahlarin. Kam. ögrenmekle elde edilemez. Bkz. Büyük tanrilara ve kötü ruhlara ancak ka m âyin yapabilmektedir. [89] 4. bu ad landirmanin yanlisligini ortaya koymustur. Kam. Onun tanrilarla insanlar arasinda aracilik yapan yetenekli. ilk defa Türk di ninin Gök Tanri-tektanri dini oldugunu savunan merhum' Hikmet Tanyu. tabiat taki bazi sirlari bildigine inanilan genis hayalli. zina. . bütün arastiricilarin ve yabancil arin dikkatini çekmistir. yasli. Saman ke limesine dayanarak Türklerin eski dini. 10-12. aldatma. önemli bir tip ve figür olarak kar simiza çikar. vücudunu dold urduguna inanilmaktadir. Islâmdan sonra Batililarin kendi milletlerine örnek gösterdikl eri Türkler. s aman. yalan yere yemin etme. dinlerinin samanlik olmadigini belirtmis. mistik ve sair tabiatli kims edir. Kasgarli Mahmut. Öte yandan hiçbir dinde din adamina dayanarak o di ne ad verilmemektedir (Hiristiyanliga Papaz Dini. tanrilar tarafindan tayin edildigine. Kamin âyin için cübbesi. Vecd halinde iken ruhunun göklere yükseldigine veya yer altina indigine. [88] 3. iste dogruluk Türkler'in temel esaslarindandir. kabrin basina asildigini haber vermektedir. nadiren de ka dinlardan olur. önemli bir yer tutar. tecrübeli bir kamin yaninda egitilir. Zina yapan kimseye siddetli ceza veri lmektedir. ruhlari emrinde bulundurduguna. onlarda rastlanmayan ve kötü görülen davranislardandir. XXX/203-205). Kam meslegi soydan gelir. Anc ak bir kimse. hosgörünün ve sadakatin timsali de. Türk Ansiklopedisi. Bu davranislardan hirsizlik yapan.. Zina yapan bazi yerlerde yakilmakta. Cinayet. seçkin kimse olduguna inanilmaktadir. "Samanizm" seklinde niteledirilmisse de bu yanlistir (Degerli ilim adami. Kam. Homoseksüellik Türkler arasinda çok büyük bir günahtir. "Samanlik veya Samanizm". Batili müstesrik ve misyonerlerin b u nitelendirmelerine itiraz etmislerdir. Kam adayi. Türklerin Samanizm diye bir dinleri olmadigni. kesilmis agaçlar üzerine. yalan yere yemi n eden ve sebepsiz olarak adam öldüren kimseye ölüm cezasi verilmektedir. yerme ve ko-vucu luk yapma. Türkler'de âyin ve törenleri yürütüp tuhlarla temasi olduguna inanilan kimselere "kam" (Mogo llarda baksi) denilir.Ahlâk Anlayisi Tarih boyunca Türklerin ahlâk anlayisi. sözde. Rus Çarina gid erek. hirsizlik etme. ayn i zamanda hekim ve sihirbazdir. iyi niyetin. Tanyu. Islam'dan önce de örnek ahlâk anlayisinin temsicileridir. Ahlâkî bakimdan üstün özelliklere sahip Türkler. kamli k kudretinin onun basi üzerine gelip ebekusagi sekline girerek basini.Kam Geleneksel Türk Dini'nde "kam". Türklerin Dini Tarihçesi. Yahudilige Haham Dini denileme yecegi gibi). ata ruhunun zorlamasiyla kam olmaya mecbur kalir. Zina yasaktir ve hatta Türkler'e yabancidir. çogunlukla erkeklerden. I stanbl 1978. Bunun için kamin davulunda ebesukagi resmi bulunmaktadir. riyada bulunma. Ayrica Çarlik Rusyasi devrinde Türk boylarindan bir grup. bazi yerlerde ise vücudu ikiye bölünme ktedir. Türkiye'de ilk Dinler Tarihi profesörü. saman kelimes inin Türklere yabanci oldugunu. kibirli olma. Kamlar.

sinif farki yoktur. hareketli. 24 Türk Peygamberin ismini v ermektedir. genel olarak.Ö.HINDUIZM Hinduizm. kararlarda istisareye önem verilmektedir. ahlâkli. An cak Türk boylarinin % 98 gibi büyük ekseriyeti Islam'i din olarak benimsemistir. böyle yolla zengin olmayi tasvip etmezler. Türkler'de. Islam'a aykiri olan inanç ve davranislari atmis.Ö. dost saydiklarina kötülük etmek iyi karsilanmaz ve basitlik sayilir. Bu kelime. Türkler. "Türk Islâmsiz. yaldizli sözleri ve yapmacik hareketleri sevmezler. böyle bir harekete tesebbüsten çekinmektedir. Ahiret. topraklarina baglilik. Aile. kötü bir harekettir ve cezasi çok agirdir.2500-M. aileyi mukadde s bilme. "Esmaûl Mürselin" adli eser. Türk ce Islâm'dan bahsedilmistir. 1500 yillarinda (bu tarihin M.Savastan kaçmak. Islâm'i kabul eden Türkler.Ö. Bu inanç ve davranislar Türkler'in Islâm'i toptan ve tered dütsüz kabul etmelerinin gerekçelerinden sayilmistir. disiplinli ve asker karekterli insan lardir. misafire ikram etme. Hindistan'i i stilâ etmistir. et ve tirnak misali haline gelmistir. Türkler. faziletli olma. Gök Tanri. Indus nehrinin etrafinda oturan anlam ina gelen Farsça bir kelimeden faydalanilarak Batililarca bu bölge halkinin dinini if ade etmek üzere kullanilmistir. durgunluga tahammülleri yoktur. idarede. Beklemeye. zina'yi kötü görme. Insanlar aras inda adalet esastir. hak yolda mücadele etme (cihad). Cennet ve Cehennem gibi Inançlari. Türkler. yigit. gayretli. Dünyada Vatan sevgisinin ve Vatana bagliligin en yüksek derecede bulundug u milletin Türkler oldugu söylenirse. Türkler'i diger milletlerden ayirmistir. hareketli ve çaliskandir. Islâmdan önce de Islâm'i kabul ettikten sonra da bu özellik. Islam'a aykiri olmayan. devletin en küçük birimi kabul edilmekte ve mukaddes sayilmaktadir.'onlar arasindan seçilmis ve gönderilmis "peygambe rlere baglayanlar da vardir. Atesli. "Tek Tanri". mazlumun yaninda ve zalimin karsisinda yeralma. Dogu Avrupa steplerinden kopup gelen Arîler. egitimde. vatan sevgisi. Türkler. yaptik larinin hesabini verme. Onlarin dinî inanç ve gelenekleriyle yerli koyu renkli halkinki birbir ine karismistir. millete baglilik. muhtemelen M. hosgörülü olma. mücadeleci. [90] E. Islâmla yücelmis. bir hak teslim edilmis olacaktir. Arkadas dediklerine. Türkier'in bu inanç ve davranislarini. Arkadaslar aras inda sevgi ve saygi esastir. islâm'in en büyük hizmetkâri ve savunucusu ol lardir. azimli. inancina siki sikiya bagli kalma gibi ah lâkî davranislar bulunmaktadir. Islâm Tür lmaz" sözü özlü söz halini almistir. öldükten sonra dirilme. Islam'in olmazsa olmaz emri ile çelismeyen örf ve adetlerini devam ettirmist ir. Hint yarimadasinda yasamakta olan halkin çogunlugunun dinî inanç ve gelenekl erini ifade eden bir kelimedir.1500 arasinda. dogrulugu esas alma. ilimde. Hileli y ollarla mal mülk edinmez. ülkelerini savunma Türkler'in en bariz vasifla rindandir.2000'le r oldugu sanilmaktadir).Ö. Islâm da Türkler'le yayilmistir. ayrilmamacasina Islâmla bütünlesmis. . Günümüzde "Geleneksel Türk Dini"ni devam ettiren az sayida da olsa Türk boylari vardir. Vatan sevgisi. büyük hizmetler yapmisl ardir. Yüzyillar boyunca bir gelisme çizgisi takip eden bu karisimdan Hindu izm ortaya çikmistir. Hindular ise kendi dinlerini "Sanatana Dharma" {ez elî-ebedî din) diye adlandirirlar. Böylece onlar. En geç M. Bati'da uzun yüzyillar. yaltaklanmayi. . Islâm denince de Türk'ten. Kari ve koca birbirine ihanet etmekten. "Türk Islâmi"ni olusturmus. Islama gönülden bagli olan Türkler.

dördüncü vedadir. Veda'iarda ilâhiler. Hin duizm'in bir kurucusu. Bazi kisimlari nesir seklinde. yasayis kaideleri. 2. hekimlik. kurbanla ilgili formüllerin vedasidir. Bu veda.Sâmaveda. ikincisi çesitli konulardaki "ayef'lerden ve üçüncüsü rahiplerin okudugu m elodili ilâhilerden ibarettir. Melodiler vedasidir. Orta Çagdaki Ilahiyat. fakat çok hacimli bir kutsal kitap koleksiyonu vardir."Smriti" (destan seklinde olanlar).S. Veda'larin "risi" denilen ve tabiatüstü güçlerle temasa geçtigi kabul edilen hakîm ki mselere vahyedildigine inanilir. Bu kitap koleksiyonunun en bas inda Veda'lar yeralir. en kisa olaninda 43 ilâhi bul unmaktadir. 600 yillarinda Samhitalar'in içinde toplanincaya kadar. dualar. . Veda'lar M. 730 i lâhilik bir kol-leksiyondur. 3. Aslinda Hinduizmin kutsal metinleri sadece Veda 'lardan ibaret olmayip genis bir koleksiyonu ihtiva eder. Bu ilâhiler on kitaba (Mandala) ayrilmistir.Atharvaveda. 50 0/400-M. kurbanla ilgili sözleri ve dualari ihtiva etmektedir. Veda'larin en önemlisi ve en eskisidir. tilsim. Diger veda'lardan sonraki devirlerde yazilmistir. bu metinleri hayatin çesitli durumlarinda okumak mec buriyetindedir. sükür ve dilek. Modern devre. niyazlar. halk inanislari. Bunlarin en u zunu birinci ve onuncusudur. 4. 10 civarin da "âyef'ten olusmaktadir. millî bir dindir.Rigveda. büyü gibi konular ye ralir. Sâmaveda. Bu koleksiyonu ikiye a yirmak mümkündür: 1. En uzun olanlarinda 191. Yajurveda.Kutsal Kitaplar Hinduizm'in kutsal kitaplarinin dili Sanskritçe'dir. mistik parçalardan ve büyüyle ilgili d alardan ibarettir.Ö. Tanrilari ta'zim için yazilmis 1017 ilâhiden ibarettir. Brahmanlar. 3. kurban esnasinda.Ö. Rigveda. Dünya nüfusunun asagi yukari %12'si bu dine mensuptur. Bu veda.Ö. sözlü olarak nakledilmistir. Klasik devre (M. Atharvaveda. çok açik ve net bir âmentüsü {inanç sistemi) yoktur. [91] 1.500).Ö. Bu i lâhîler. 5 . Kozmik (âlemle ilgili). Hinduizm. metinleri olan Veda'lar dörde ayrilir: 1. Her ilâhi. takdis ve beddua ta rzindaki dualari ihtiva etmektedir.20 00 veya 1500-800). 2. 2. alçak sesle mirildanarak söylenmektedir. Bu vedanin metni üç form halindedir. kelime olarak "Ilâhî bilgi" anlamina gelir. M.Yajurveda. RIgveda'nin ayri-bir edebî vezni bulundugundan yüksek sesle okunmaktadir . 800-500/400). Hindistan'i n en eski kutsal. 4. Upanisadlar devri (M. Siyah Yajurveda ve Beyaz Yajurve da olmak üzere iki kisimdir. Kurban esnasinda rahipler tarafindan okunmaktadir.Bu gelismeyi ana çizgileriyle bes devreye ayirmak mümkündür: 1. felsefe gelismeleri devresi (Vedanta). Vedalar devri (Tah."Sruti" (vahye dayananlar). Ilki Rigveda'dan al inan "ayetlerden. bazi kisimlari ise man zum olarak yazilmistir. büyücülük gibi konularda da bilgile r ihtiva etmektedir. Veda.

Meslekler de kastlara göre ayrilmistir. IX. yeme içme. Ayni kasta mensup olanlar ancak kendi aralarinda evlenebilir. Sanskritçe'de Brahma'ya vakfolunmus kimse anlamina gelir. vazifeleri ve âdetleriyle birbirine simsi ki baglanan sahislar grubu"dur. 3) Vaisya (tüccar. Mahabharata destani. kast disi kabul edilen gruplar da vardir. Kast sistemine karsi gelmek. ruh.Veda'lar ve bu kutsal metinlerin tamamlayicisi mahiyetinde bulunan Brahmanalar. Hintlilerin efsanevî kahramanlik menkib elerini ihtiva eder. Vai s-yalar midesinden. Kast seçilmez. Kast. Brahma. Gelenege göre yüzden fazla Upanisad mevcuttur. "ayni isle mesgul olan. "sutralar halinde" bir serhi Badarayan tarafi nda "Brahmasutra" adi altinda hazirlanmistir. kast sisteminde en önemluve üstün yeri ellerinde tutarlar. Bu inançlara göre kastlar. Brahmanlar. Brahma'nin agzindan. bu yaratilis olayina day andirilir. Kast sistemine karsi gelinmez. hayatin tekâmülü ve kaderi gibi konulari ele lir. Sudralar da ayaklarindan yaratilmistir. [92] 2. Buna kast sistemi denir. yarat ici tanri Brahma'nin insan seklinde tasavvur edilen vücudunun çesitli yerlerinden yar atilmistir. Tanri Visnu'nun hulul ettigine inanilan efsanevî kraldir). atadan miras kalan haklari. Bu s istem dört siniftan olusur: 1) Brahmanlar (rahipler. Yüzyilin basinda Farsça'dan Latince'ye çevrilmistir. Bu serhte âlemin baslangici. Bundan dolayi toplum hayatinda görülen farklar. Tanri Visnu'nun avatarasi olan Rama'nin hayat hikayesidir. kâinatin gelecegi konusunda bilgiler vardir. giyim ve meslek kurallari vard ir. ölüm ötesi. Bu des tan. Dinî âyinleri icra. Bu da o kimsenin varliginin sona ermesi demektir. XIX. Tanri. Yüzyilda yazildigi kabul edilmektedir.Kast Sistemi Hint toplumu çesitli siniflara ayrilir. Brahmanlar. Mahabharata ve Ram ayana destanlari. Hint ilahiyat ve felsefesinde Upanisadlarin önemli bir yeri var dir. Upanisadlar. Bu destanin bir bölümü "Bhagavad -Gita" basligini tasir. Ancak bunlardan sadece elli tane si. Veda'lardan sonra. Ksatriyalar kollarindan. Gita'da A rjuna ile Krisna'nin diyalogu anlatilir ve Tanri'yi bulma yolu olarak "yoga" üzeri nde durulur. kutsal bilgilerin (Veda'la rin) muhafizidir. Ilk üç kasta dahil olanlar daha it ibarlidir. 2) Ksatriya (hüküm dar sülâlesi ve savasçilar). esnaf ve çiftçi). Pandava'l ara karsi Kaurva'larin savasi konu edilir. Önemli destanlardan biri de Ramayana'dir. Upanisadlar. kutsal kurban âyinlerini yönetmektir. diger kasttakilere hizmet ederler. Ramayana'nin Risi Valmiki tarafindan yaz ildigi ileri sürülmektedir. din adamlari). Ayrica ast sistemine girmeyen. Bunlara "dokunu lmazlar" denir. âlem. Puranalar "Smriti"ye girer. 24000 beyitten o lusmaktadir. Brahman kelimesi . Upanisadlarda telkin edilen bilgiler. karsi gelenin ka sttan çikarilmasina sebep olur. 240 000 cümleden olusur. kisa açiklamalar tarzinda. Mogol Hükümdari Sah Cihan'in himayesinde Farsça'ya tercüme edilmistir. ayni sofrada yemek yiyebilir. Brahmanlarin görevi . [ 93] 3. ancak onun içinde dünyaya gelinir. Dünyanin en uzun destanidir. Kast yapisi Hint inançlarina dayanir. Bunun M. U panisadlar ve Aranyakalar "Sruti"ye (vahye dayanan anlaminda). Krisna'nin sarkisi deme ktir (Krisna. Gita. Tulsidas tarafindan serhi yapilmistir. Buna göre Brahmanlar. Manu Kanunnamesi.Ö. Sudra kastindan olanlar.Dinî Kavramlar . 4) Sudra (Isçiler). Her kasti n kendine mahsus nisan ve dügün merasimleri. onlarin irsî hakkidir.

Tann'nin kendis ini tarihin her devresinde çesitli sahsiyetlere bürünerek insanlara gösterdigine inanirl ar. Bir Hint atasözü de söyledir: "Kâinattaki bütün varliklar i sadece bir tanri doldurur.Karma: Karma. Bir Rigveda cümlesi. kimi de kutsal bir sevginin kaynagi olarak görür. Hintliler. Hint li. kötülügü yok edecek ve insanlara ihtiyaç duyduklari vazifeleri ve kanunla ri bildirecektir. Hulul inanci. gelecekte onu görecektir. [94] b. Dolayisiyla insan. Hindu tanrilar panteonunda bir üçleme dikkat çeker. Hulul. bunu Tann'nin çesitli sekillerde görünüsü oia-rak telâkki eder. çesitli sekillerde görünürüm. Hinduizm. tanri-âiem birligi (panteizm) bulunmakla beraber tekta nrici inanis da vardir. "Tanri birdir. kendi sahsiyetine ve gelenegine uygun bir sekilde Tann'ya yönelebilir. Böylece Tanri. her dinî gelenek Tann'yi kendine göre açiklar.a. Hinduizm'de çoktanricilik. Fakat hepsi ayni sonuca ulasir. bir sebep-sonuç kanunudur. Ancak Hinduizme göre hiç bir pe ygamber veya dinin mesaji sonuncu degildir. Insan hey'eti içine ilâhî varligin girmesiyle kötülügü yok etmek. Insanin geçmisi. âlemlerin Rabbi olarak görür. Hinduizme gör e. tanri kavramindaki degisik ifadeleri yadirgamaz. Tann'nin kendini gösterdigi diger dinî sekil lere de karsi çikmaz. iyiden iyi. Tanri Visnu'nun insan seklinde cisimlesmesini ifade etmek üzere kullanilan Sanskritçe bir kelimedir ve "Inen" anlamina gelmektedir. Tanri'nin tek tezahürü oldugu fikrine karsidir. Yine Gita'da söyle bir cümle yer almaktadir: "Ben çesitli de virlerde. Peygamber konusunu da böyle açiklarlar. Visnu . Krlsna'nin agzindan insanlara. Siva ise yok edici tanridir. sonsuza kadar devam edip gidecektir. Hinduiz m. Hinduizm'de Visnu'nun zaman zaman kurtarici tanri sifatiyla dünyaya indigine ve za manin icaplarina göre muhtelif sekillerde kendini gösterdigine inanilir. eninde sonunda meyvesini verecektir. hulul yoluyla. bu is." [95] c. tanrilar veya yüksek ruhlarin beser hey'etiyle ilâhî alâkasini ifade eder." Tasvirlerin ise ibadet için yardimci semboller olara k görüldügü ileri sürülmektedir. Visnu'nun çesi tli hululleri (avatara) vardir. Hindistan'da çok sayida tanri ve tanriça heykelleri göze çarpar. yaratici. Bazi devrelerde ve bazi yerlerde Visnu veya Siva'nin ön plâna çiktigi olmustur. Gita'da denildigi g bi. geçmiste ne yapmissa. Bugünün meyveleri yari n alinacaktir. Buna göre her hareket. bugün kendisiyle karsi karsiyadir.Hulul (avatara:enkarnasyon): Avatara (Avatar). koruyucu. Meselâ Siva'nin üstünlük kazandigi yerlerde halk onu bütün hata ve kusurlardan uzak. Hakîmler onu çesitli sekil lerde adlandiryorlar" seklindedir.Tanri: Hinduizm. Kimi onu kahredici bir kudret. . Bu üçleme içinde Brahma. peygamberli dinlerin vahiylerine de. kötüden kötü çikacaktir. Âlemi o yikacak ve yine o yen ileyecektir. Her insan ve toplum. onlarin ihtiyaç duyduklari vazifelerini ve kanun larini bildirmek için olur. Bunlardan iki Önemli "avatara"si Rama ve Krisna'dir . üçleme.

Bazi Hiristiyan mezhe plerinde ve Ihvânûs-Safâ gibi firkalarda da benzeri düsüncelere rastlanmaktadir. bir halden digerine geçistir. Fisagorcularda. Bunun için er Hintli. geçmiste ne ekmisse. Devamli yeniden doguslarla insan. bitki. daha önceki hayat seklinin ceza ve mükâfat olarak kendini göstermesi dir. kendi kaderinin mimaridir). Sonraki ha ta mutlu olmak. Hint düsüncesinin temelini teskil eden tenasüh inanci. Bati Dillerinde Reinkarnasyon. canlinin kaderine tesir eder ve onun tekrar vücut bulmasinda rol oynar. söyle demektedir: "Siz. Böylece sonuç bekleme arzusu firenlenmis olmaktadir. yaptiklarina göre hayvan. tekrar dünyaya geliste. Böylece ölümden sonra devamli varolma." Hinduizme göre. her kararin dogru ve yanlis sonuç vermesini belirleyen seydir. iyi amellerle gelecekteki hayatini garanti alti na almaya gayret sarfeder. islerinden sorumludur. Karma. insan veya tanri seklinde dogar {Buna göre insan. ruh kendi derecesi içinde yüksek veya alçak olarak dogar. Onl ara göre karma doktrini. Eger bir semere hasil olursa. dogru harekete baglidir. yani yapilanlarin sonucu ruhun tenasühü ile mümkün olur.[97] e. onu bana birakin. fizikî âlemde oldugu gibi. muzu zehirli bir meyve veren agaçtan beklememeyi ifade etmektedir. kendi durumlarini kendi emelleriyle kazanirlar. Hadbiyye. Ma nevî ve ahlâkî karsilik. Bir irade egitimi yoludur. Insan. G ita'da insanlari kurtulusa ulastiran yol olarak gösterilir. bir sebep sonuç iliskisi içinde gerçeklesir.Yoga: Yoga. bu hay atta Islenen ameller. ayni zamanda. [96] d-Tenasüh (Ruhgöçü: Sanskritçesi Samsara. Egzersiz ve antrenman anlamina da gelmektedir. içinde dogduklari kast bile isledikleri amellerin bir neticesidir. Onlara göre.. Yunanlilarda. O. Bu. Bu dogus. tanri Brahma'da yasar. eninde sonunda meyvesini verecektir. Muammeriyye. Bha gavad-Gita'da Rab Krisna. Bu inanisa göre. Bu inanisin Hintliyi kuvvetli bir iyimserlige ulastirdigi ileri sürülmektedir. Transmigrasyon. ahlâkî ve zihnî âlemde de Insanin takip etmesi gerekli bir kanun bulundugunu ifade eder. bir korku vasitasi ve bir yokluk degil. yani ruhun bir bedenden ötekine geçtigi inanci dogdu. Ahlâkî bir kâinat nizami olan karma kanununa göre. insan sonu olmayan bir tenasüh zinciri içerisinde gidip gelmektedir. Insan . mükâfat beklemeksizin hareket et me anlamina da gelmektedir. eger Iyiye dogru gidiyorsa daha önceki hayatinda isledigi iyi amelleri n karsiligidir. "birlestirmek" anlamina gelen Yuj veya "Joug" kökünden g elmektedir. Karma. (Tenasüh in ancina. Cenâhiyye. devam li bir tatmin elde eder. Ölümden k orkmaya gerek yoktur. Insanin enerjisini belli bir gayeye yöneltmeyi hedef alan bir disiplin dir. arzularina ulasir. Hâbitiyye ve Hadesiyye. Yahudi Dönmelerinde de rastlani r). Ye ni Eflatuncularda. Sanskritçe. "baglamak". Her davranis . . sadece vazifenizi yapmakla mükellef siniz. Karma. Eski Misir'da.# Karma. Her sahis.) : Karma doktrinine bagli olarak tenasüh. N usay-riyye gibi itikadi mezheplerde. ayrica Harbiyye.. Isledigi günahlar sebebiyle bitki veya hayvan olarak düny aya gelmekten çekinir. Orfizm'de ve Gnostisizm'de rastlanan bir düsüncedir. Bunun neticesi olarak bütün canlilar. Iyi bir canlinin durumu kötüye gidiyorsa. insanin arzularini gerçek anlamda ölümsüzlüge ulastirir. gelecekte onu görecektir. Maniheizm'de. B una göre ölüm. ruhun bedenden ayri oldugu fikri gelismi s oldu. Bektasilikte. daha önceki hayatinda Isledigi kötü amellerin.

Gayatri Ilâhisini okur. Müslüman mahalleleri atese verilmis ve bölgede esiz sokaga çikma yasagi konulmustur. Brahma'yi veya Brahma-Visnu-Siva üçle mesini ifade eder. her yerdeki ibadeti görebilmektedir.Dinî Âyin. Put. Onlar kesilmez. Sa bah Ibadetinde yüzünü doguya dönerek oturur. Daha sonra diger grup ve kastlardan ayr i olarak gelismis. atalara. cad erde. Veda'lari okumaya baslamadan. yenmez. "Om"dur. yikanir. Ancak kisi hik mete ulastiginda artik bu vasitalara ihtiyaci kalmayacagi kabul edilir. çiçekler. Evlerde. Böylece o. her yerde. bi tkilerle beslenen) Hindular yaninda. Hindistan'da bitkilerle beslenenlerin sayisi 1/4 civarin dadir. Yogi. herhangi bir isten önce söylenir. sigir eti hemen hemen hiç yenilmez. Bunun yaninda. genellikle. Tütsü çubuklari yakil ir. her z aman. tanrisinin adini zikreder. ilâhî kuvvetle dolu. 1981'de Hindistan'in batisi nda Kopargaoh sehrinde. misafirlere. Tapinak vardir. fakirlere yi yecek sunulur. Burad a ya Visnu'nun helezonu ya da Siva'nin düz bir sütuna benzeyen putu vardir. gecenin son 8. siki bir züht hayati süren Hindular da vardir. Om kelimesi. Inekler. Kutsal oda ya da kösenin önüne isiklar. yaglanir. Hintli. kutsal inek gibi hayvanlara. his üe sezgi arasindaki ahengi saglayarak eze lîye. tabiat üstü güçlerle temas kurmaya çalisir. Hindistan'in bir çok eyaletinde inek kesimine izi n verilmedigi gibi. beden ile ruh. özel bir tarz da nefes alarak söylenir. yemekten. Buddist ve Caynistler tarafindan uygulanmistir. Disarida kiler de yapilanlari seyre gelebilirler. Bir Hintli kendisiyle tapindigi tanri arasinda zihnini odaklastiracagi bir vasit a arar. duadan. Onun önünde oturularak tefekküre dalinir. insanin hem bedenî. Müslüman olmayan Hintliler arasinda da domuz eti yememe aliska nligi vardir. Brahmanlar. Put yikanir. Nefesini kontro l eder. ibadet. tapinilan puta tahsis edilen bir oda veya köse bulunur. ona çiçek. fakat cemaatle ibadet y oktur. Yola yatarlarsa trafik ona göre düzenlenir. Bu yoga sistemi. evde veya nehir kiyisinda yapabilecegi sabah ib adetine hazirlanir. saatinde kutsal metinler okuyarak taptiklari putu uyandirirlar. Müslümanlarin dört kutsal inegi kestikleri yolunda söylentilerin çikmasi üzerine büyük olaylar patlak vermis. bir çesit besmele gibi.[98] 4. nefesine hakim olur ve zihnini bir noktada toplar. kutsal sirli bir kelime olarak kabul edilir. Putlara su dökülü ra taze meyve sunulur. kâinatin degismez özüne ulasmaya. Hinduizm'de tapinaklarda yapilan ibadet. Yüzyilda. Ögle ve aksam da bu yaptiklarini tekrarlar. Yoga y apana yogi denir. Vücudunun etrafina su sepeler. gündüz istirahate. Bundan dolayi Hindistan'da çok sayida tanri tasviri bulunur. alis veris ve is yerlerinde serbestçe dolasir. Ibadet Ve Gelenekler Hinduizm'de ibadet her yerde yapilabilir. ayri bir sistem halini almistir. öglen ve gece yemek sunulur. genelde ferdîdir. Inek ve öküzler. her sekilde yapilabilmektedir. sehvet senlikleri yapan. O. IV. Om. hareket ile zihin.[99] Et yiyen veya vejeteryan (et yemeyen. Put a hediye sunar.hem de zihnî ve manevî gücünü bir araya getiren egzersizdir. gece giydirilip uykuya b . sabah safaktan önce kalkar. gök ve hava âleminin anasi olarak görülür. Tanrisinin putuna yakarir. Boru çalinarak disardakilere ibadetin basladigi bildirilir. evdekinin biraz gelismis seklid ir.Yoga. Önünde isiklar yakil ir. Bundan dolayi. Ibadetin belirli bir sekli yoktur. kut sal kitap okunarak yaglanir. yiyecekler konulur. yer. Hintlilerde ortak bir ibadet sembolü. Uzun. Bu kelimenin harfleri. ibadet. Diger tanrilara. Inançlarina göre T anri. Patanjali'nin Yoga Sutrasi'nda açiklanmistir.

Soma'nin hazirliklari s irasinda keçi. Yüzyilda da Sihizm ortaya çikmistir. . Veda'lari okumak için bir rahip sinifi ortaya çikmistir. Öl müs kahramanlara ve azizlere de yardim için dua edilir. gittikçe zorlasa n hazirliklari gerektirmistir. hâlâ ilk üç sinif. "Soma" kurbanidir. Zamanla kurbanlari icra edebilmek ve kurban törenlerindeki vazifeleri yer ine getirmek. özel hediyele r de kurban olarak sunulmustur. insanin sahis seklinde tasavvur edilen bir tanriyi severek kendini ona teslim etmesi vasitasiyle kurtulustur. Bunun yaninda yaz ve kis gün döpümleri münasebetiyle kanli kurbanlar da takdim edilmistir.S . Hinduizmde çok önemli bir yer tut ar.CAYNIZM Hindistan. Hindistanin dinî temayülüne göre insan. Yüzyilda Buddizm ve Caynizm. inek gibi hayvanlar kanli kurban olarak takdim edilmektedir. Insanlari tanrilarla iyi münasebett e bulunduran kurbanlardir. Bu son ikisi (Si-hizmdeki bazi istisnalar bir yana birakilirsa). Eski zamanlarda evin sahibi. Tanrilara sunulan hersey kurbandir. Hinduizm'in bazi mezheplerinde. ayni zamanda sihir ve büyü yapmak. Caynizm ve Sihizm. M. Bu tapinakl ar genis duvarlarla çevrilidir ve yanlarinda kutsal yikanmaya elverisli havuzlar b ulunur. Hindulann hayatlar inda önemli rol oynamaktadir. ölülerini yakmakta ve küllerini Ganj nehrine dökm ektedir.Ö. Bunlardan birisi . burada. Tapinaksiz köy yoktur. Ayrica ilkbaharda. Cinlerin varligina d a inanilir ve onlardan korkulur. bazen de karisinin yardimiyle. insan ve tanrilari idaresi altinda tutmaktir. arabalarla çekilerek irmaklara götürülür. bugün yasayan birçok dinin de çikis yeridir.irakilir. Ibâdet. VI. kutsal kitap. XVI. Tapinaklarin yillik senlikleri vardir. Ayrica büyük hazir lik ve merasimleri gerektiren kurban. Tanrilarin takdim ettikleri kurbanlar yeryüzündekilere örnek olmustur. Bunlardan. Fakat her kurban. Bunlarin en meshuru Benares 'tir. sonbaharda ve yeni yilda yapilan senlik ler de vardir. sadece kurban merasimlerini icra etmek degi l. M. Tanril arin öfkesini teskin etmek maksadiyle takdim edilen kurbanlar yaninda. Veda'lann emrettigi dinî hayat kurbanlar etrafinda toplanmistir. kisaca bahsedilecektir. genellikle çevresine tes ir ettigine inandiklari mahallî köy ulûhîyetlerine kurban sunarlar. Gandi'den bu yana biraz degisme olmustur. Ancak. ayri bir isaret tasirlar. evrensel. Bu kutsal yerlere yapilan ziyaretler ve "hac" seferleri. Hin distan disina çikmamistir. üç ayri yoldan kurtulusa gidebilir. Brahmanlarin isi. erkeklere ve kast sisteminin Ilk üç sinifina ait kabul edilirken . Köylüler. bilgi ve marifet (yani ilâhî hakikati tanimak la). Asagi yukari dörtbin yillik bir geçmise sahip ol dugu kabul edilen Veda'lari esas alan. Bir yüzyil öncesine kadar kadin. Kasabalarin ve sehirlerin büyük tapinaklari vardir. üçüncüsü ise. [100] F. Hintliler. omuzlarindan belle rine kadar iplikten yapma. digeri. Bunlara Brahm an adi verilmistir. tanrilara kurbanlar takdim etmistir. Hinduizmdeki kast sistemine ve Brahman si nifinin otoritesine karsi bir tepki olarak dogan bu dinlerden Buddizm (ileride müs takil bir bölüm olarak incelenecektir). irklar ve diller konusunda çesitlilik gösteren bir ülke olmasi yaninda. Tanrilar bile kudretlerini ancak kurbanlar sayesinde gösterebilmektedir. ameller (yani kurbanlarla). millî bir karakter e sahiptir. her merasimden Önce ve sonra zühd ve riyazet gerekli o lmustur. Hindistan'in ziyaret edilen yedi kutsal yeri vardir. Kurban. ölen kocasiyla birlikte yakilirken simdi bu âd etten vazgeçilmistir. agirlik merkezini Brahmanlar olusturan ve kast sistemine dayanan Hinduizmden sonra. reislerine ulûhîyet atfedilerek ta'zimde bulunulur. yikanir. Bu senliklerde putlar.

Parsva. Etrafinda çesitli kastlard an insanlar toplamis ve büyük bir cemaat olusturmustur. Mahavira ve Budda'nin hayat hikây eleri arasinda büyük benzerlikler dikkati çekmektedir. Caynizm. O. yol gösteren) olarak Ma-havira'ya ta'zim edilmisti r. bir kitlik sebebiyle. Caynistler ayrica. Halb uki Buddizm. Bundan dolayi Vardhamana'^a "büyük kahraman" anlamina Mahavira. Caynist takvimin baslangici olmustur.Mahavira'nin Hayati Benares'te dogdugu kabul edilen Parsva'ya. insan lari tamamen çiplak göstermektedirler. Aralarindaki fark. Bir müddet sonra elbiselerini atarak çirilçiplak dolasmaya baslami stir. bu konuda daha müsamahakârdir. Tirtankara (geçit yapan. fakat Budda'nin doktrinini va'zettigi dönemi görmüstür. Yüzyilda . her türlü ya ratigi öldürmeyi yasak eder.Ö. Her üçü de ksatriya (prensler ve sava sçilar) kastindandir. çok kati kast sistemine ve ka nli kurbanlara karsi bir reaksiyondur. 527'de) Bihar'da ölmüstür. Parsva'nin ortaya koydugu doktrini Mahav ira gelistirmis ve sistemiestirmistir. daha sonra. Bu iki hareket. önce Mahavira'nin memleketi olan Bihar-Orissa'da. Parsva. onlar in âyin usûllerine düsmandir. 599-527) olarak gösterilirse de. Vesali'li bir prens olan Vardhama-na tarafindan yenilestirilmis ve gelistirilmistir. Otuz sene kadar bu isi yürütmüs ve 72 yaslarinda (M. Batili yazarlar Mahavira'yi önceleri bu dini n kurucusu olarak gösterirlerken simdi onu reformcu olarak nitelendirmektedirler. Her ikisi de Brahmanlara. yüzyi l) kadar geri giden bir geçmise sahiptir. "muz affer" veya "insanî ihtiraslardan kurtulmus" anlaminda Cina denilmistir (Cina.Ö. Bu kelime. otuz yasinda evini. Brahmanlarin etkisine ve bazi Hint düsünce sistemlerine karsi olarak ortaya çi kmasina ragmen. Sas kritçe bir kelime. her seyi ögrenince vaaza baslamistir. Caynizm kisa za manda. III. Beslenme rejimi. oldukça sikidir. Mahavira'nin (Cina) çagi ve memleketiyle Budda'ninki aynidir. bir terimdir). Bu dinin kurucusu Mah avira (M.doktrinini asiller ve halk arasinda yaymistir. dünya hayatini terk etmis. Parsva'nin doktrini ve cemaati. Ahimsa'yi (siddete gitmeme. tekrar edip duran dogum çemberi selinden geçit bulan. Ruh göçü (samsara) çemberinin özüne nüf ceye kadar murakabe ile dolu bir züht hayati yasamis ve nihayet ruh göçünden kurtulus yo lunu bulmustur. Br larin otoritesine karsi bir mukavemet. Yüz yasi nda ölünceye kadar. Caynistlerin sayilari 3 milyon civarindadir. Ancak bu yayil ma. onüç sene kendisini siddetli riyaze te hasretmis ve bir agaç altinda düsünceye dalmistir.Ö. Caynistlerin zühde daha büyük bir yer ayirmalari ve kendi nefislerine iskencede daha asiri gitmeleridir. i nançlari ve eserleri arasinda benzerlikler vardir. "Parsvanatha" (muzaffer) adi verilmis tir. Cina'nm doktrinine de "Caynizm" denilm istir. rahiplik elbisesi giymis ve rahiplik isareti olarak saçindan be s perçem koparmistir. karisini ve çocugunu terketmis. Hindistan'in güney ve batisinda yayilmistir. Hint düsüncesinin genel çerçevesini ve bazi mabet âyinlerinde Brahmanlartn rolünü kabu! eder. Vardhamana. çoktanrictliga. aylarca perhiz yapmistir. Bundan dolayi ziraatla ugrasmaz. heykeltraslikta. öldürmeme) prensip olarak alir. Onun Nirvana'ya varisi. M. Is hayatini tercih ede rler. VIII. Beslenmeleri için biraz meyve ve biraz sebze . [ 101] 1. vaazlarini kutsal dil olan Sanskritçe ve mahallî Magadhi lehçesinde yapmistir. aslinda Caynizm Parsva'ya (M. Vardhamana taraftarlarina "Caynist" denir. bazi bilginlerce bir mezhep veya tarika t olarak görülmüstür. Budda'dan önce dogmus. rahiplerin giyinmesi konusundaki tartismayi ve arkasindan da bölünmeyi beraberin de getirmistir. umûmî ruh göçü teorisinden esinlenmektedir.Hindistan'a mensup bir din olan Caynizm. Cina (Cayna). Otuz ay murakabe egzersizlerinden sonra o. Mahavî-ra'ya atfedilen muzaf fer anlamindaki Cina sifatindan türemistir. Onlarin hayatlari.Ö. Ma-havira.

Caynistlerin bütün kitaplarinin Hint filozofu Sankara tarafindan yok edildigini Iddi a etmektedirler. bu vaazlarin bir kismini biraraya getirmeyi basarmis. sayisiz vücutlarin sonunda nirvana'nin sükûnetine girebilir.kâfidir.Ahlâkî Prensipler. Bu ateizm tanrinin varligini. ateist bir din olarak gösterilir. ruhun ebe dîligini. Bu kitap Caynistlerin kâinat tasavvur larini.S. Maha vlra. karma'dan kurtarmak ve nirvana'yâ ulastirmaktir. ruhu dogumla ölüm arasinda cereyan ede n bagdan. Bu iki mezhebin sahih kabul ettikleri kitapl ardan baska. Bu kurallar su bes esastan iba rettir: Öldürmemek. Fakat M. Bunlarin çogunlugu manastirlarda yasamaktadir. daha ziyade rahip ve rahibeler içindir. [103] 3. Bunlar. Bunu gerçeklest irebilmeleri için karma maddesinin ruha nüfuz etmesini önlemeleri. Mahavira'ya dayandirilan kutsal metinlerde yer almaktadir. Budda gibi. M. Bu kitapta. Caynizmin ög retileri ve efsaneleri yer almaktadir. [102] 2. Mahavira'nin ölümün den on asir sonra toplanan "Beyaz giyinenler" konsili tarafindan "Agama"lar veya "Siddhanta" adli kitapta bir araya getirilmistir. kurtulusun Imkânini Inkâr etmek anlaminda degildir. 2) Svetambara (beyaz giyinenler). büyük üstadlarindan dört kisilik bir grubun meydana getirdigi bir eseri koymaktadirlar. kurbanin faydasini. Caynistl eri iki mezhebe ayirmistir: 1) Digambara {hava giyinenler). Tirtankara ve "mükemmel azizler"in varligina inanirlar. Hava Giyinenler mezhebi. Yoga'yi uygularl ar. küçük bir canliyi öldürmemek için yürürken önünü süpürür. Mahavira'nin vaazlari önce sözlü olarak rivayet edilmistir. Mezhepleri ve Kutsal Kitaplari Caynizm. Tirtankaralarin zamanin her devrinde 24 kadar oldugunu ve Mahavira'nin bunlarin sonuncusu bulund ugunu kabul ederler. Ilk Caynizmin tanri tanimaz bir karaktere sahip oldugunu savunmaya ve tapinaklardaki heykelleri. Ancak bütün ruhlar bu hedef e ulasamaz. yukarida bahsedilen b . ancak rivayetlerin büyük bir kisminin kaybolmasini Önleyememistir. dürüstlüge ve sade bir hayat yasamaya büyük özen göstermektedir. aldigi havayi süzmek zorundadir. rahiplerin uymasi gerekli kurallar.Ö. Caynizmin gaye ve hedefi. Iyi bir Caynist içtigi suyu. dogumla ölüm çemberinde ebediyen döner durur. pek çok Ilahiyat. resimleri r eddetmeye baslamistir. Bunun Için de da ima agzinda bir bez tasir. Bu kitap "Ganipidaka" diye de adlandirilmaktadir*. III. Daha Sonra toplanan bir ko nsil. tanri fikri üzerinde durmamis olsa bile. Kaybolan kitaplarin yerine. Yüzyilda kurulan Sthanakavasi mezhebi. Bunun yaninda özel kabiliyete sa hip ruhlar. Zühde götüren diger hususlar Ise.Kurtulus ve Hidâyet Doktrini Caynist ahlâk prensibi. ruhtaki mevcut karm a'yi imha etmeleri gerekir. ahlâk ve Ibâdet hakkindaki görüslerini ihtiva etmektedir. Daha sonra Müslümanlar onlara asgari bir elbise giymey i kabul ettirmislerdir. yalan söylememek. Mahavira'ya uyarak tamamen çiplak gezerler. XV. asgarî bir mal ile yetinmesini bilmek. üzerlerine giyd ikleri beyaz elbiseden almislardir. Ahlâkî kurafiar rahip olmayanlarda bile oldukça serttir. Karma'ya karsi kendini koruma. mümkün oldugu kadar cinsî münâ n kaçinmak. hiçbir sekilde çalmamak. Bu iki mezhep arasinda doktrin bakimindan büyük farkliliklar yoktur. Yüzyildan itibaren rahipler arasinda giyinme konusundaki tartisma. felsefelerini.Tanri Anlayisi. Bu kita plarin sayisiz tefsirleri olmustur. Tapinaklarinda tanri heykelleri bulunur. hikâye ve ahlâk kitaplari da bulunmaktadir. Cina. Sözlü rivayetlerden kalanlar. Onlar. Beyaz Giyinenleri n bu kitabini apokrif (gayr-i sahih) saymakta ve onu kabul etmemektedir. Bu ismi. Kendi inançlarini yayma çabasi göstermeyen Caynistler. bazi Caynist mezheplerd e tanri inancinin varoldugu anlasilir.

düny evî istekleri için onlara ve tanrilara duada bulunulur. hiçbir canli varligi incitmemeye gayre t ederler. hayvanlar gibi varliklarin meskûn ol duklari bölge yeralir. Onlara meyve v e sebzeler sunulur. Mabetlerinde-ki ibadetler. Hindu tanril arina bile dua ederler. reformcularin ortaya arttiklari fikirlere ilgi gösteriyorlardi. güzel mabetler insa etmislerdir. Ortada. Bazi Caynistler. Âlem ebe ir ve yaratilmamistir. siki bir disiplin. Bununla beraber Caynist m abetlerde bulunan-heykeller takdis edilir. Hindistan'daki bazi gelismeler sonucu XVI. siyasî ve içtimaî durumu Hindular arasinda hosnutsuzlu klara yol açmisti. Hindui zmdeki Mutlak Varlik ve onun birliginin politeizm içinde kaybolmasi karsisinda. Tekrar bu dünyaya gelme zahmetinden tulmus olanlar. güçlüklere sabir. Semada pek çok tanrinin bulunduguna. dünyayi tamamiyla terkedebilen rahip ve rahibeler. Bunun için nebatî gidalarla beslenir. Islâm ve Hin Günümüzde Hint dinî ve mensubu vardir. Si dünyanin çesitli yer Orta Çag boyunca Hindistan'in dinî. üstteki cennetl er ile alttaki cehennemleri ayiran. Önlerinde ilâhiler söylenir. Hindistan'a bagli millî bir dinî hareket olmakla beraber. daha sonra m anastirlara yerlesmislerdir. gayelerinin gerçeklesmesini. Kisacasi siki bir züht hayatina gire nler. yaglanir ve çiçek lerle süslenir. rahip ve rah ibelerin elindedir. fakat onlarin da ruh göçüne mahkûm olduguna. Bu hosnutsuzlar grubu. Hin-duizm'in din adami olan Brahmanlar. Tirtankaralarin yasadiklari kabul edilen yerler ziyaret edilir. siyasî hayatinda önemli bir yer tutan bu dinî hareketin 8-9 milyon -hizm'in. Islâm'in Hint yarimadasinda görülmesiyle daha da hizlanmisti. ruh ve bedenlerini terbiye ederek vakitlerini geçirirler. insanlar. Cennetler. Kurucusu Nanak'tir (1469-1539). Bu bes yasaga uymak. Caynist cemaatin idaresi. tövbede b ulunur. Hindistan'da eksik olmayan dinî re-formatörlerden bekliyorlardi. günlük belirli ibâdetleri yerine getirir. çikmis. belirli hareketleri yerine getirir.SIHIZM 1. Rahipler gibi halk da. Onun cennetleri ve cehennemleri vardir. ha lk tarafindan idare edilir. Is . [104] 4.Âyin ve Ibadet Caynistler. Önlerine lambalar ve tütsüler konur. açliktan ölmeye büyük önem verirler. Cehennemler. Bütün hayvanlarin tedavi edildigi hastahaneler vardir. Tirtankaralar ve kurtulusa ulasmis hayat cevherlerinin bulundugu âlemin en üst bölümüne göre çok asagidadirlar. Dindar Caynistler. ücretle Caynis t mabetlerde çalistirilir. rahipler tarafindan degil. Canli varliKlar. Kutsal yazilan okuyarak. Ibâdet esnasinda Tirtankaralarla ilgili ilâhiler söyler. putlari yikanir. Önceleri gezici zahitler olarak yasayan rahipler. insanlar a kurtulus yolunda yardimlari olamiyacagina inanirlar. lerinde üyeleri bulunmaktadir. [105] G. tefekkür eder.es yasaga uymakla olabilir. ruh göçünden kurtulup nirvana'y a ulasabileceklerini ümit edebilirler. tahsil ve murakebe ile saglanir. sarhos edici içkiler kullanmazlar. tanrila rin yeridir. n efsin öldürülmesi. Caynistlere göre. bu dine uyanlar ölümsüz ve ebedîdirler. sahip olduklari duygulara göre siniflandiril ir.Nanak'in Hayati Sihizm. Yüzyillardan beri devam eden "tektanri inanci yönündeki gelismeler. gökler âlemi üzerinde bir baska âlemde bulunurlar. Yüzyilda ortaya duizm karisimi bir dinî harekettir. Bu âlemin kurucusu yoktur.

Talvandi Köyünü (Nankana Sahib) ter-kedip Sultanpur sehrine gitti. simdi Nankana Sahib adini tasiyan. Dinî reform konusunda. ibadette ilâhî adin tekrar tekrar zikredilmesi. Lahor'un güneybatisin a 60 km. Faki r olmasina ragmen o. XV. Islâm mutasavvif larinin etkisinde kalan Nanak. Nanak'inki bunlarin en dikkat çekicisidir. yüksek sayilabilecek bir kasta mensup ailenin ve Hindu bir çevr enin çocugudur. kardesçe sevginin önemi ve rehber olarak " guru"ya ihtiyaç bulundugu seklinde özetlenen bu dinî anlayis Nanak tarafindan herkese uygun bir sekilde sunulmus ve hayat nizami olarak sistemlestirilmistir. Islâm ile Hinduizm arasinda bir uzlasma z emini arama çalismalari baslamistir. tektir. Nanak. âdet ve kültürünü tasfiye etmek.lâm'in Allah inancindaki açiklik ve berraklik Hintlileri cezbetmeye baslamisti. sözle anlatilmaz. Hindistan'da bulunan bütün dinleri uzlas tirmayi denemisti. Nanak. Nanak'in çocuklugu ve yetiskinl ik çagi. 1469 yilinda. Geride iki ogul ve çok sayida Sih (sa kirt) birakti. Bir kismi bu dine baglanmis. Bu si rada bir zengin tarafindan serefine Ravi Nehri kiyisinda kurulan Kar-tapur Köyüne ye rlesti ve hayatinin son on yilini burada geçirdi. Yüzyilin ikinci ya risinda. M. 70 yasinda iken. Bunun yaninda o.bu köyde öldü. bir kismi da kendi kültürlerinden kopamayarak Hindu izm ile Islâm'i uzlastirmaya çalismisti.Sihizmin Dogusu Islâm'in Hindistan'a girmesinden sonra. politeizmi. bu zahidâne gezilerinin birinde . O. [106] 2. Kebir'in açtig i yolda yürüyen. hint felsefes inden gelen "Maya" ve "Nirvana" tasavvurlarini benimsemis. önceleri. Rivayete göre. dinî olmaktan daha çok felsefî bir monote zm içinde Hiristiyanlik ve Yahudilik de dahil. "bir tek Tanri" inancini yerlestirmeye çalismisti. O. fakat avatara'lara inanmayi reddetmistir. ebedîdir. bir din kurma iddiasinda bulunmamistir. Bu köyde yeni inancini yaymaya bas ladi. kast ayrimini reddeden. Islâmî f ikirlerden istifade eden Nanak. heryerde hazir ve nazirdir. Bu konudaki vaazlariyle söhrete kavusan Nanak. henüz genç iken. Talvandi Köyünde dogmustur. Hinduizm'in örf. çesitli kastlardan insanlarin esitligi. bir tek ve gerçek olan "tann"si hakki ndaki düsüncelerini yaymaya çalisti.Nanak'tan Sonraki Durum . putçulugu ve kast sistemini rtadan kaldirip Islâm ile Hinduizm arasinda orta bir yo! bulmak istemistir. sultan ile köle arasinda fark görmeyen Islâm'in cihansümul esprisi Hindularin gönüllerinde ihtilâle sebep olmustu. Ona göre Tanri. 1539 yilinda. Hinduizmin bazi önemli kavram ve düsüncelerini muhafaza etmekle berab er. 1435-1518) olmustur . Fakat bu denemelerin en ilgi çekicisi ve kalicisi. [107] 3. Kabir/Kebir (M. yüce bir Tan ri'nin bulundugu" seklinde va'zetme görevi verildi.S. daha sonra dinî bir veçheye kavusmustur. dogmamis. kendini kabul ettiren ilk büyük isim. insanlararasinda esitl igi esas alan. tenasüh fikrini kabul et mis. Kuzey Hindistan'da vaazlarda bulunmus ve sinkreti st (uzlastirmaci) Sih hareketini ortaya çikarmistir.S. Önce siya sî olarak baslayan bu hareket. Bos zaman larinda da ormana çekilip düsüncelere daldi. Kabir'den sonra aslin da Müslüman bir hükümdar olan Ekber (1542-1605). Tanri'nin birligi. 1500 yilina dogru. mesafede bulunan. onu sistemlestirerek bugünkü "SihiznV'in ortaya çikmasini saglayan Nanak' mkiydI. kendisine "Yaratici. bu köyü terketmeden önce evlenmis ve iki oglu olmustur. görünmez. kutsa l yerleri ziyaret etti ve muhtelif din mensuplariyla tartismalara giristi. Bunun yaninda. vazifesini ve Sultanpur'u ter-kedip. korku ve düsmanliktan beri. putlara tapinmanin kötülügü. bu köyde geçmistir. Kabir (Kebir). takvadan baska üstünlük tanimayan. Islâm'in bir tek Tanri ve on un sifatlari gibi bazi hususlarini benimsemistir. O. Bunun üzerine Nanak. zâti ile kâim. orada Müslüman bir idarecinin hizmetine girdi ve senelerce bu görevini sürdürdü . hak ve adalet ölçüsüne dayanan.

kendisini ziyaret edenlerin sakirt lerle birlikte yemek yemesinde israr etti. 8. Gobind' le birlikte guru silsilesi sona erdi. Nanak'in oglu Sri Ch and'a uyanlar Udasis cemaatini olusturdu. Kama tasinmasi (kirpa n). Sonunda yakalandi ve Delhi'de cezal andirildi. guru Arjun'un zamaninda oldu. önce "Nanakpanthiler (Nanak taraftarlari) olarak adlandir ilmis ve bir müddet sonra "Sih" (Sanskritçe çirak veya tilmiz) adini almistir. Cemaat ve inanç bakimindan en önemli gelisme Ram Das'i n en küçük oglu 5. Sihleri askerî bakimdan güçlendirdi. hal ktan büyük destek alarak.Nanak. 1581). amcasi Tegh Bahadur'u (Ö. Sihler içi n çok kutsaldi ve merkezî öneme sahipti. Ancak E kber zamanindakinin aksine oglu Cihangir devrinde Arjun. Nanak'in siirlerini topladi. Islâmî usulle kesilmis et yemezlerdi. Yaninda havuz bulunan bu mabed. T. Nanak'in ölümünden sonra. hükümdara isyan eden oglu Hüs rev yanlisi oldugu gerekçesiyle. 1552'ye ka dar guruluga devam eden Angad. onun ruhunun sirasiyla kendini takip eden "g uru"ya geçecegi fikri ortaya çikti. guru Amar Das (Ö. guru olarak Sihlerin basina geçti. Onlar. bu kitapta Sihle-rin dinî i nanç ve ahlâkî kurallari ortaya konuldu. Guru olarak tayin edip öldü. Khalsa'ya kabul edilenler siki bir disipline alistirilirlardi. Arjun etkili bir hitabete de sahipti. çogunlugu ilk. 2. Diz altinda baglanan kisa pantolon giyilmesi ( kach). Bu silsile. O. Onun zama ninda bu topluluk. Ancak düzlük yerlerde onun askerî gücü Mogollarinkine denk degildi. Bu s ebeple Himalaya eteklerindeki KIratpur'a çekildi. ziyaret ediliyordu. Pencab'da ayak diredi. taraftarlarini "Khalsa" (Halsa) denilen bir cemaat te skilati içinde siki sikiya kaynastirmasidir. en sadik tilmizlerinden Angad'i Sihlerin "guru"su (rehber. Âdi Granth. Sihler kutsal kitaplarini Guru Granth diye de adlandird i. Khalsa'ya pahu! merasimiyle giren üyelere "Sih adabi" açiklanirdi ve onlar "singh" ( aslan) olurlardi. Tarak takilmasi (kangha) ve sarikla o nlarin intizaminin saglanmasi. Gobind'in baslica icraati. Guru Govind Singh'in 1708'de ölümüyle sona erdi. 3. Sihler arasinda birligi ve beraberl igi saglayan 3. ölmeden önce. Bugün Gobind'e nispet edilen dinî ve felsefî yazilari içinde bulunduran Dasam Granth denilen ayri bir metnin bazi parçalari Sih ibadetinde ve diger bazi vesile lerle kullanilirsa da bu Adi Granth'la bir tutulmaz. X. havârî) olarak kendine halef tayin etti. Bunun için gurularin hepsi. Bu gurularin tilmizleri. Saç ve sakallarin kesilmemesi (kesh). Iki yüzyila yakin bir süre cemaat. Onun oglu Go-bind. Cihangir ve daha sonra oglu Sah Cihan'a karsi askerî teskilatla nma yoluna gitti. Arjun. misyoner faaliyetleriyle taraftar kazanma yolunu benimsedi ve 4. Amrit-sar'da Altin Mabedi (Har imandir) yapim isini sona erdirdi. ken dilerine bagli Sihlerden zaman zaman ayri bulunmak zorunda kaldi. ve sonuncu Guru olarak. 10. Hargobind (Ö. Sahip ol duklari sistem de Batililarca Sihizm olarak adlandirila gelmistir (Kendileri "Gu rmat" kelimesini kullanirlar). Bu mabedin yapimina Ekber Sah'in verdigi araz i üzerinde Ram Das zamaninda baslanmisti. O. Yine Arjun zamaninda Sihl erin kutsal kitabi olan Adi Granth biraraya getirildi. Nanak'in 1539'da ölümünden sonra yerine 2. guru olarak kisa bir süre görev yapti. besi . Ondan sonra damadi Ram Da s (Ö. bir seri guru tarafindan idare edildi. Khalsa'ya girenler Pahul denilen bir takdis merasiminden geçmekte ve "k" ile baslayan su bes esasi yerine getirmektedir :1. 1661). 5. sigara içmez. yakalandi ve cezalandirildi. 1664) . Öte yandan dogum ve evlilik âdetlerinde S Ihlerin kendilerine mahsus törenler yapmalarini sagladi. Arjun zamaninda Kutsal Metin belirlenmis olmasina ragmen Gobind. Pencap'ta kullanilan Gurmukhi kutsal metni Angad'a dayandirildi. Guru Hari K ishen. guru olarak Angad geçti. halefleri arasinda Nanak'in telkin ettigi tenasüh inanci geregi. Arjun'un ve babasi Tegh Bahadur'un ilâhilerini de içine alan genisletmeler yaparak metne son sekl ini verdi. O ve 7. 4. Bunlar sakal. kendisine uyanlara artik Granth'i guru edinmelerini söyledigi için. Sag bilek üzerine çelik bilezik takilmasi (kara). alkollü içki kullanmaz. 1675) 9. sarik gibi hususlari yer ine getirmemekle digerlerinden ayrildilarsa da yine Sih olarak kaldi. Nanak'in yeni tezahürü ola rak görüldü. Bahadur. 1574) oldu. babasi Arjun'un 1606'da ölmesi üzerine 6. Guru Har Rai (Ö.

Khal-sa'nin destekledigi okullardaki egitim-ögreti mi gelistirmek için düzenlenen SIgnh Sabha teskilati bunun örnegidir. Mabette sembol olarak Adi-Granth ve bir kiliç bulunur. bir nevi abdest almaktan (yikanmak) ve Amritsar'a "ha c" için gitmekten ibarettir. bir veya iki erkek çocuklarini Kesadhari olarak yetistirdiler. Yüzyilda Sahajdhârî Sihleriyle ilgili kayda deger bir gelisme.Adi Granth'tan ve Guru Nanak'a ait pasajlardan ezber okunmasi. Bununla beraber Ranjit Singh'in devrinde Sinlerin itibar kazanmasi sonucu. 2.Sihlerin Inançlari. Nam Devir (1270-1350). Seremonileri (âyin ve iba detleri) basit bir duadan. Gobind' e uyanlar. [108] 4. XX. Bununla beraber Sihizmin ilahiyati pek degismemis. Akali Dal' in 1920'lerde kurulmasindan sonra. XIX. Çünkü mahalli Sih önderlerinden birçogu. onlarin askerî politikalari sayesinde basarildi . Ilk düzenlemede agirlik Nanak'tadir. Bunlar. Pencap millî güçlerine dayan arak kurulmussa da bu Sih kralligi. Âyinleri ve Ibadetleri Sihler. Ud asis cemaatinin kontrolündeki mabetlerin bu yari Hindu çevreden alinmasi. Sahajdhâriler (inancin bütün gereklerini yerine getirmek için vaki t isteyenler). Altin Mabedin havuzunda ibadet kasdiyla yikanirl ar. Sonunda Hint Devleti bunu kabul etti.nci ve dokuzuncu guruya ait 6. üç dinî hüküm altinda toplanmaktadir: 1. 1947'de Hindistan'in bagimsizligi üzerine Akaliler ve digerleri Pencap'ta ayri b ir Sih eyaleti Istediler. 1440-1518) gibi Hindu ve Müslüman kaynakl ar. Dinî ve içtimaî faaliyetlerinin merkezi Amritsar'd aki Altin Mabeddir (Harimandir). Adi Granth'da gurularinkile r disinda Ferid (XIII. Sihlerin günlük ibadetle rinde merkezî öneme sahip sabah duasi da Nanak'a aittir. Sih askerî hâkimiyeti. Dindar bir Sihin günlük ibadeti. bir kimsenin fiillerin in gelecek hayattaki haline tesir edecegine (karma) ve ruh göçüne (tenasüh) inanirlar. özellikle bhakta'lar ve sâfiler'den alma ilâhîler de bulunmaktadir. Ranjit Singh'in (1780-1830) zamaninda. o Khalsa'ya girenlere Singh (aslan) lakabini vermis ve Singhizm'i olu sturmuslardir. Kesmir'd e önceleri bunlar kuvvetli idiler. basit ve sadedir.000'den fazlasi Arjun'a aittir. Bunlarin 2. Böylece yeni cemaatte güç çogunlugu. Gobind'in tuttugu yol bazi sosyal problemleri de beraberinde getirdi. Britan-yalilarla iki harp sonunda yikildi ve ortadan kalkti (1849). Kesadharîler arasinda ayri bir Khalsa hüviyeti olusmasi sonucu. Sihlerin ibadeti. Hinduizml e bütün bütün baglarini koparmak istemiyorlardi. Khal-sa'ya girmeseler de büyük sayida Hindu kitlesi Sihlere katild i. Böylece Sihizm ile Singhizm arasinda bir ayrim yapilmaya baslanmist ir. Ksatriya ve Vaisya gibi üst kastlardan olduklari için. . Böyle faaliyetler Hinduizm'e geri dönüsü engelledigi gibi. tek Tanri ve tenasüh inançlar i devam etmistir. Gurdvara denilen mabedlerin idaresi uzun süre bunlarin elinde kal misti. Bu yüzden Gobind'in reformunun yerinde olup olmadigi gündeme gelmistir. bir tek Tanri'ya ve Adi-Granth adli kutsal kitaba.000 ilâhiyi içinde bulundurmaktadir. Kabir (Kebir) (tah. Dinî kökleri Sri Chand'a dayanan Udasis cemaati de bu ikinci grup içind e yer almaktaydi. Hinduizm tarafindan yutulmaya baslamalar idir. çiftçi asan Jatlara geçti. Bu Khalsa ile baglantisini sürdürmekle beraber yeni cemaatin bes t emel alâmetini kabul etmeyenlerin durumu iki grup ortaya çikardi: 1. Yüzyilin ikinci yarisinda Arya Samaj ve Hiristiyan misyoner faaliyetleriyle müc adele gayesiyle ve Britanyali isgalcilere karsi SI-hizm'in itibarini güçlendirmek için reform hareketleri baslatildi. Kesadharîler (tra s olmayan Sinler). Yüzyil ?). onlardan yeni katilmalara da firsat verdi.

Hindular gibi. Tekt anrili bir inanç telkih ettigi için onu bir peygamber olarak kabul edenler bulundugu gibi. Hindulardan ayrilirlar. fakat geride kalan dul kadinlarini yakmazlar . Inege saygi inancini deva m ettirirler. Bati'da Zerdüstîlik. Halk d ilinde Zerdüst. soylu ve mütevazi bir ailenin çocugudur. Fabrika sahibidirl er. Iran dinleri üzerinde önemli bir etki birakmistir. Çocuklarini çocukluk çagindan itibaren sikinti li. Askerlik yaninda ziraata da önem verirler. egitim ve ekonomi alanlarinda söz sahibidirler. Güzel develere sahip olan anlamini ifade eder. dul kadin ve erkeklerin evlenmelerine izin verirler. Evlenmelerde Adi-Granth'dan metinler oku nur. Sihler. Babasinin adi Puru sesb.ZERDÜSTÎLIK Iran dinleri içerisinde. Onun soyu "ilk insan"a dayanmaktadir. sigara ve sarap içmezler (simdi bu konuda oldukça müsamahakârdirlar). 570 olarak tahmin edilmektedir.Zerdüst'ün Hayati Zerdüst kelimesi (Zoroaster). fakat genelde et yemekle. "Zo-roastrisme" olarak adlandirilmaktadir. saç ve sakallarini tras eder. para ile karsilanir. en dikkat çekic isi Zerdüstîlik'tir. brah-man'a ihtiyaç duymaz ve Veda'lara basvurmazlar. yasayan yildiz olarak nitelendirilir). yorucu bir hayata alistirirlar. Nanak'a tabi olup Khalsa'ya dahil olmayan lar. Hindularla. K ast yapisina dikkat etmeden evlenirler. Zarathustra'nin Yunanca karsiligidir (Zarath: güzel. adini kurucusundan alir. Hind'in meshur iyi kalite yünfü kumaslarini ve atesli silahlarini bunlar imal ed erler. Trasli ve trassiz olmak üzere de ikiye ayrilirlar. Onlar Hindistan'in en Iyi at binicileri ve as kerleridir. hem en hemen hiç uygulanmaz. Azerbayc . Bundan dolayi bugün. anasinin adi Dogduye'dir. tek Tanri inanisina yer vermesi bakimindan.Tapinaga (gurdvvara) ibadet için gidilmesi. Khalsa'ya dahil olanlar uzatirlar. Bugün Hindistan'da 10 milyon civarinda Sih vardir. tasimacilik. ona bir hakîm veya saman olarak bakanlar da vardir. spor.2. Gatha'lar diye adlandiri lan kutsal metinler ona dayandirilir. d ogru.Ailevî bir vecibe olarak her sabah toplanip Adi-Granth'tan herhangi bir yerin ok unmasi. Sahislara karsi islenen cinayetler. ölülerini yakar. inanç ayriligi yüzünden. dogum ve evlenmelerde Hindu âyinlerine riâyet etmez. üstra: develer demektir. Sayilarinin azligina ragmen ask erlik. [1 09] H. Sihizmin inanç ve ibadet usullerinde mezhepler arasinda bazi farklar vardir. 3. Sihler. bir peygamberdir. Bu dine. Bu din. [110] 1. Zerdüst. O. Sihler. Hindu lardan tamamen ayri. daya ndigi tek tanri Ahura-Mazdah'a nisbeten "Mazdeizm" de denilir. Hindistan'in koruma ve güvenlik görevlilerinin çogunlugu nu Sihler olusturur. Ölüm cezasi. siyaset. Zerdüstîler ise söyle inanmaktadir: Zerdüst. Zerdüst'ün dogumu. M. talim ve terbiyeye önem verirler. Kurucusu Zerdüst'tür.Ö. aralarinda zaman zaman tartismalar olmaktadir. farkli bir cemaat teskil eden Sihler.

Zerdüst'ün Gatha-lari bu bölümdedir.Videvdat: "Seytanlara karsi kanun" diye de adlandirilir. Melekler. Bu bölümde. 22 fasildir. bilgi anlaminda). Zerdüst. yikanmak esaslari da Videmdat'ta belirtilir. siir halinde degilse d e ölçülü. Dili Pehlevî'dir (Eski Farsça). insanlari "Hayir Dini"ne davet etmekle görevlendirmistir. ona yildizlarin ve gezegenlerin hareketinden haber vermis. Zerdüst'in gögsünü yarmis. seytanlara karsi t ilsimlar ve temizlenme kaideleri bu bölümde yer alir. bu iki ruh arasindan birini seçmeye mecburdur ve bu seçimi onun kaderini etkil eyecektir. herseyin ilmini ögretmistir. üç bölümden olusma ktadir: 1. iyilikle beraberdir. Vonu Hister Gat ve Vehis tvet Gat olmak üzere bes tanedir.an'da dogmustur. 2. onun karsi çiktigi Mitra. "miraç yolculugunda n sonra maddi aleme. Ürdi Behist ayinda. Anahita gibi tanrilara tekrar tapinmaya basladi. temizlik. Vohumenah (Behmen) denilen melek gelmis. vaadini tutmak. Avesta. herseyden elini çekmesini ona tenbih e tmis ve onu cennete götürmüstür. sairane ve yüksek hayalleri ihtiva etmektedir. Yüce Tanri olarak telkin ettigi Ahura Mazdah ile yakin irtibati bulundugunu ilân etmistir. feristehler (melekler) hürmet etmistir. [111] 2. gününde. Bundan sonra Ahura Mazdah onu. Tanri'yi ögme. orada. Taraftarlariyle Aivitak suyu kenarinda halvete çekilmistir. Iran'da etkisini sürdürmüstür. Sapur II (309-380) zamanin da biraraya getirilmistir. Tanri. "Yest". Zerdüst. Ustud Gat. Spentmed Gat. iyilik ve kötülük. ahdini b ozmak. Pehlevî dilinde Gatah'nin her siirine "Gas" denir. Esnud Gat. Ögmek.Gathalar-Avesta Zerdüst'ten sonra yine çoktanrili inançlar yayilmissa da ona nis-bet edilen kutsal Gat ha'lar. Avesta'nin büyük bir kisminin dili pek güç anlasilir. 3. Gatha'lar. bir gece sabaha karsi "miraca" çikmis ve ruhani yükselmenin sonuna varmisti r. [112] 3.Yesna: Dinî törenlerde okunan ilâhîlerdir. Gathalar. Ahtfra Mazdah 'in bu iki ruhla alakasini bugün pek iyi bilemesek de o. ikincisine "Angra Mainyu" denilir) vardir. 896 misra ve 5560 kelimeden ibaret oldugu belirtilir. Ona. yalvarmak anlamina gelmektedir. Zerdüst'ün ölümünden sonra insanlar. Zerdüst . Yeryüzünün yaratilisi. Avesta. kendisine verilen kutsal kitap Avesta ile dönmüs ve getirdikler ini teblige baslamistir. Zerdüst'ün sözleri sayilir ve hususî bir saygi görür.Yest: Yest.Zerdüst'ün Getirdigi Dinî Prensipler . Yesna kelime ailesindendir. Gathalar'in temel konusu Tann'dir ve Ahura Mazdah olarak isimlendirilmistir. Ona göre âlemde mücadele eden. Otuz yasinda ona peygamberlik görevi verilmistir. içindekileri çikarip temizlemis ve yerine koymustur. Iyilik ve Kötülük diye adlandirilan iki aslî ru ilkine "Spenta Mainyu". sonra tanri Ahura Mazdah'in huzuruna çikmis ve "HAyir Dini"nin hükümlerini ögrenmistir . Avesta (hikmet. 338 kita. Eski Iran'in ve bugün Hindistan'da yasayan Iran asilli Parsîlerin kutsal kit abidir. Insa noglu. yemin etmek. iyi güçlere ve meleklere (feristeh) yakaristir. Ave s-ta'daki Gatahlar. cennet ve ce hennemi göstermis. Gatahlarin tamamin in 17 fasil. Günümüzde "yestler". Halvete çekildiginin 45. sonra. esta'nin eski metinleri ve kisimlaridir. dinî merasimlerde o kunmaz. çesitli t anrilara yöneltilen ilahiler yeral-maktadir.

Zerdüst'e göre bir tarafta sagduyu. Ahura Mazdah'in sifatlari. bu güce men" denilmistir ve o. Böylece onlara ibadet edilmis olurdu. çesitli veçheleri ve fonksiyonlari olarak telâkki edilmektedir. Bunlara Amesa Spenta'lar (Kutsal Ölümsüzler) denilmektedir. insani kötü güçlerin esiri kilar. fazilet. Ahura Mazd ah'a ibadet. iyi düsünce. Iyi Akil . onun nuru atesin ihtiva ettigi yaratilmamis bir isik olarak düsünülmüs ve böyle ce ates kültü gelistirilmistir (Mecusîlik). Zerdüst. Onlarin kurbanlardan çikan bugu ile beslendiklerine i nanilirdi. Zerdüst'ten önce. Insanin bu seçimi. ancak iyi insanin ruhu geçerken genis tarafi dönmekte ve o da geçme imkâni bulma ktadir. Ahlâkî emirler. h erkes "Ahura Mazdah'in Ülkesi"ne girecektir. bu köprüden geçemeyip cehenneme düsmektedir. Böylece ölüler in dirilmesi baslayacaktir. kiliç yüzü gibi olmakta ve dinsiz cehen düsmekte. Ondan önce Iranlilar. Kendinden üç bin yil sonra Eh rimen'in gücü zeval bulacak ve hakikat-adâlet ülkesi kurulacaktir. Zerdüst. Ahura Mazdah. bu âlemden ötekine götürmektedir. Di kimse ise geçmekte ve cennete ulasmaktadir (ona. ates kötüleri temizleyecek ve seytanlarla bütünlesenler hariç. iyilik ve aydinliktan olusan "Asa" (Âlem Nizâmi). Zerdüst'ten önce ol dugu gibi. Bunlar. ates ve erimis maden ile olacaktir. anarsi. Zerdüst'ün.Zerdüst. dogru yasama. yalanin. Mükemmeliyet ve Ölümsüz seklinde. 500'ler) ve takipçileri tarafindan Bati Asya'ya getirilen ve b irkaç yüzyil içinde Turfan'dan Habesistan'a. Âlemin gayesi. kurban kesilirdi. Kansava Gölünde yikanan bir ba kirenin. Islâm kültüründe. onlari yatis tirmak üzere. Iyiler. Ilâhî Irade Ülkesi. Insanin iyilik tarafini seçmesi gerekir. Günah. kötüler ayrilacak. O. Kötülük ve düsman Angra Menyu'dur. bütün Ölüle r tekrar vücutlarina kavusacak ve bir yerde toplanacaktir. Muhakeme. Indus nehrinden Ege Denizine kadar yayila n bir Yüce Tanri'ydi. O. öteki dünyada sonuç ve recektir. ölümden sonra dördüncü gün muhakeme edilmektedir. tektanriya dayanmaktadir. alti Amesa Spenta'ya sonradan kat ilan "Itaat" yo! gösterir). Ahura Mazdah önce manevî bir varlik olarak kabul edilirken sonralari. fesat) vardir. Ahura Mazdah'in yaninda alti bas melek bulu nmaktadir. Âlemdeki maddî ve manevî nizami yaratan. Dinsiz. daha sonralari Ormazd sekline dönüsmüs ve Islâm kaynaklarinda da "Hürmüz" olarak ye lmis olan Ahura Mazdah'a ibadeti telkin etti. Ilk insan Gayomart'in kemikleri hayat kazanacak. Eski Iran'a "tevhîd. iyi is . iyi söz. güçlü. herseyi v areden bir "Iyilik Tanrisi"dir. âlemin tanrisi Idi. Zer kte. Islâm ile Yahudilikte ise domuz eti yemek yasaklanmistir). Tevazu (veya Dindarlik). feristehlere (meleklere) hürmet. o gölde bulunan Zerdüst'ün tohumuyla gebe kalmasi sonucu dogacaktir. sonra bütün yarat ar ates irmagindan geçecek. iyiler cennete. ölümden sonraki muhakeme ile ilgili telkinleri vardir. bir kisim tanrilara tapinmakta ve rahiplerin hazirladigi uyusturucu bir kutsal içkiyi içmekle uygulanan Haoma kültünü devam ettirmektey diler (Haoma. Cehennemde üç gün kalinacak. tabiat kanunlarini koyan. ötek i tarafta da suç. Onun getirdigi din. Daryus (tahminen M. kötülügün hakikat tarafi dan yenilmesidir. Çinvat Köprüsünün ortasi. Ahura Mazdah (Hakîm Rab anlaminda). inanci"ni getirmistir. A hura Mazdah'dir. Zerdüst. herseyi gören bilen. Adalet (veya Hakikat). O. Ahura Mazdah'a inanan larin ruhu. kötülügün kaynagi sayilmistir. ezelî ve ebedî. Zerdüst'ün kurban kesimi ile mücadelesi bu sebebe dayaniyordu. kötüler cehenneme gidecektir. sigir eti yemeyi de yasakladi {Hindistan'da da bu yasak vardir. yetkin.Ö. gelecek bir "âlemsümul muhakeme"den de bahsetmistir. ahlâkî emirlere uyma esastir. Bütün bu isler. köttilük ve karanligi içinde bulunduran "Drug" (yalan. Böylece itaat ruhu zafe re ulasacaktir. bütün âlemi sivi sekilde doldurduguna inanilan hayat tanrisi idi). Zerdüst. insanlari düzeltmek ve dünyayi kurtarmak üzere faaliyete geçtigi zaman. önce Çinvat Köprüsünden geç rü. Saosya nt denilen kurtaricinin dogmasiyla gerçeklesecektir. iyiligin nihâî galebesine yardim eder. "deva" denilen ve Ehrimen'in avanesi olan seytanlara. kötü güçlere (seytanlar gibi) lanet ve iyili kte yaris gibi konulari ögretisinin temeli yapmistir.

[114] Müslümanlarin I ranlilari "atese tapicilar" seklinde nitelendirdiklerinde ates kültü. Ohrmazd (Ah ura Mazda'nin Pehlevîcesi. âyinle temizlenmis odunlarla beslenir. Bununla beraber. Iran dinî yapisi nin en göze çarpan özelligini teskil etmekteydi. çesitli Iran dinleri birbiriyle mücadele halindeydi. III. sikici seyleri imha da faziletli is lerden sayilir. bu üçlemenin kar sisinda yer aliyordu. Ohrmazd ve Mitra (Mihr) girmekte idi. kültte önemli bir yere sahipti (Partlar'da ayrica Man-deizm ve Maniheizm seklinde iki din daha va rdi). Zerdüst'ün telkinlerinin yayilmasi. Mitra. Bu üçlemeye Zervan. Bati'ya dogru yayilirken Ragh a {Tahran yakininda) bu dinin merkezi olmustu. bir salon halindeki ates hücresinin gün isiginin sizmasindan korunmus bir sekilde yapilmis oldugu görülmüstür. günümüzdeki operatörlere benzer bir kiyafet tasirlar di. kurtarici olarak görülüyordu. yasaktir. Zer düstîlik ile Zervanizm arasinda bir sentez kurmuslardi. hangisini Zerdüst'ün getirdigi konusunda büyük bir güçlük içindeyiz. II. bütün lekelerde n uzak kalma. Yüzyil). [113 4.Ö. Masa ve kürekle atesi besleyen rahipler. sigirlara bakrria. Zerdüst'ten sonra rahipler. Ragha'da Zerdüstîlik. Islâm kaynaklarinda Hürmüz) ve Ehrimen'in (Zerdüst. Ancak Zerdüst'ün telkinlerinden de uz aklasilmaya baslanmisti.diye özetlenir. Iran kabileleri içinde gittikçe artmistir.Zerdüst'ten Sonraki Dinî Hayat ve Mecusîlik Zerdüst. Boga kurbani. Sasânîler devrinde (226-650). Yüzyil-M. Maniheizm ve Mitraizm bunlardandi. aslinda Zervanist'ti. Partlar (M. Böylece Ahu ra Mazdah'a tapinmayi. ölümden sonra ahlâkî emirlere göre ceza veya mükâfattan bahseden ilk dinî lider ak nitelendirilir. kirlenmeye yol açar. Mecûsîler. Ehrimen. agizlarini örterler. yabancilara misafirperverlik. zaman tanrisi olarak kabul ediliyo rdu. Sâsânîler devrinde hükümdarin saray inda millî birligin sembolü olarak kutsal bir ates gelenegi vardir. topragi sürme. B unun yaninda. rdüst sonrasi Iran'da önemli bir kült haline gelen ve Islâm kaynaklarinda o bölgenin inançla ini ifade için kullanilan ates kültünün {ates pe rest I i k) Zerdüst'ten önce de merkezî bir me sahip oldugunu biliyoruz. Kutsal hücredeki ates. Onun iyilik ve kötülük prensibi. Zerdüst'e yer vermekle beraber. Mecûsîler. diger inanç sekillerinden etkilenip degistigi kadar. Bu devirde bir üçleme mevcu ttu. Zervanist idi. Maniheizm'i yasakladi . Kabîle dinlerine ait "Yazata'lar" da tanri edinilmisti. Fakirlere. Böylece Zerdüst'ün yasakladigi seyleri yapiyorlardi. Avesta 'da bu rahipler. Onunla ilgili çesitli efsaneler yayildi.Ö. Bu telkin ler. Eski Iran tanrilari Mitra ile Anahita'ya da tapiniyorlar. Zina. Temiz hayvanlari. Zerdüst. Behram. 550-331).S. Bugün Eski Iran dinî elemanlarinin hangisinin Zerdüst öncesi veya sonrasina ait oldugu. Bu hücredeki kutsal atese insan eli degm ezdi. Zerva nist Mecusîlik. insanin aktifligine da yanan bir dindir. zaman ve âlemin devreleri konusunda oldukça zengin bilgilere sahipti. Bazi cinsî konular ve ölü bedenine temas. irade ve ameli esas alan Mazdeizm. Gatha'larda Angra Mainyu diyor) yaraticisi olarak kabul ediliyordu. Bu kült. "ates yakan" seklinde nitelendirilir. Dogu Iran'da yasamisti. ellerine e ldiven giyer. I. nefesle kirletilemezdi. bu hücreden evlere a linan ates artik söndürülmezdi. insan iradesine dayanir. eski Ârilere dayanir. Bunlara Mecûsî (Maci'ler) deniliyordu. Ahura Mazdah'a tapinmak. cömert davranma. Eski ates tapinaklarinin yikintilari nin incelenisi sonucu. Zerdüstîlik {Mazdeizm). dinî temizlik idealini atesle sembollen-dirdiler. Özel âyinler gerektirir. zamanlarin sonunda Zerdüst'ün ikinci defa yeniden gelecegi fikri ortaya atildi. onlari etkileyip degisti rmistir. bir Med rahip sinifinca yürütülüyordu. özellikle köpekleri öldürme büyük günahtir. kanli kurban sunuyorl ardi. Zervan (Zurvan). Ahamenidler {M. Zervan (Zurvan).

cin. kuvvetli monoteist karakterlidir. Böylece ticaret ve imalatta önemli bir durum kazandilar. rahip zümresinin âyin tarzinin Avesta'ya uygun olmadiginin belirlenmesi üzerine bu yola gidilmisti. Onlarin büyük b ir kismi simdi ileri gelen tüccarlar. [115] 5. Merkezi âyine dayanan tanri semb olü atestir. Kendilerine mahsus Zerva nist gelenek içinde Zerdüstîligi yasatan Mecûsîler oldugundan. Siî Imam ve Mehdî-yi Muntaza r (Beklenen Mehdi) doktrinlerinde. Ancak bu. ancak eski Iran gelenegi de tamamen ortadan kalkmadi. Yüzyilda Pehlevî dilinde eski metinler düzenlendi. Ze rvanizmin bir hayli elemaniyla karistirilmis ve benligini kaybetmis bir bakiye i di. Sasanî Imparatorlugu Müslümanlar tarafindan ortadan kaldirilmakla beraber. Pehlevî literatürünü getirtebil-mislerdi. gök ve k aderin her seyi kontrolü altinda tuttugu. Hindistan'a gelmelerinden bu yana ticaretle ugrasan bir topluluk olarak kendi in ançlarini da büyük bir muhafazakârlikla devam ettirmislerdir. Simdiki Parsîlik. daha sonra da simdi kaldiklari diger yerlerde ikamet ett iler. 4-5 metre yüksekliginde. Cebriyye'de (Iran'da kalanlara "Ceber" denildigi hatirlanmalidir). bu din böylece Sasanî Imparato lugunun devlet dini oldu (Erdesir zamaninda). Müslüman oldu. eski materyalle genisletilmis oldu. 641'de Müslümanlarin Iran'i fethetmeleri sonucu . Ancak bu. sonra Gucarat'taki Sencen'e. Parsîler. XIX. VIIL Yüzyildan itibaren Hindistan'a göç eden Iranli'lardir. Gerçi Müslümanlar daha sonra Hi distan'i da fethetmislerdi. Yirtici kuslarin. Böylece topragin kirletiimedigine inanilir. önce Kathiavar'daki Diu. silindirik yapila rdir. Zervanizm. Reform. Özellikle Bombay'da oturan Kuzeybati Hindistan'daki Zer düstî topluluguna bu ad verilir. Iran. sehirden uzak "Dakhma" denilen ölü kulelerine (sessizlik kuleleri) birakil ir. Sonra XIX. öte yandan da mecazî açiklama yollariyla muhafazakârligi sorgulayan teösofik egilimler agirlik kazandi. yüzyildaki reform hareketi kendini göste rdi. Bununla beraber bazi yo rumlarla eski gelenegi savunanlar da vardi. Terasinda çiplak ölüler sira halinde yatirilir. Mecûsî gelenegi nin Mobat'lari varliklarini korudu. Surat. Zerdüstîl igi kati âyincilik ve sekilcilige düsürüp yayilmasini durdurdu. ne de Iran'a dönebilmistir.. Ölüler. XV. Bununla beraber bu gelismeler. necis sayilir. Bu tapmaklara Parsî olmayanlar alinmaz. zaman. Ancak bu dinin mensuplari gittikçe azaldi. Yüzyilda takvimden kaynaklan an bir mezhep ayriligina yol açti. Iranli anlamina gelir. oturülmayan. Kuleler. seytanin top oynadig . Onlarin kaldiklari önemli bir merkez Surat yakinindaki Nausari'dir. Yeni arastirma ve incelemeler sonucu. Âyinlerde Avesta'dan ilâhîler. bu dinî gelenegi devam ettirirler. Cemaatte bir yandan dünyevîlesme. Hindistan'daki Parsî toplulukla ri. Bundan dolayi. Yüzyilda Iran'da kalan Ceber'lerle temas kurmus. Böylece Sapur II zamaninda tertiplenen Avesta. Sapur II zamaninda "Avesta" yazdirildi. endüstriciler ve bankerlerdir. Daha sonra ticaret m erkezi Bombay'a geçince onlardan çogu buraya göç ettiler. Iran'da kalip inançlarini d evam ettirenlere "CebeHer (Geber'ler) denir. rahipleri n nezaretinde yürütülür. Hattâ XIX. kulenin içinde d epolanir. akbabalarin etl erini gagalamasi ve günesin kemikleri kurutmasi sonucu bu kemikler. Sunu ve kurbanlara rilir. bir Hindu kasti gibi teskilatlandilar. Hindistan'da yerlesen Parsîler. önce XVIII. Onlar. tedricî olarak tuttu. yüzyilin ilk yarisinda Brita nya usulü ögrenim Bombay'a girdiginde Parsîler hizla bu kültürü benimsediler. saf bir Zerdüstîlik degil.Parsîlik ve Günümüzdeki Ates Kültü Parsî. Günde bes defa atesin temizligini korumak için temizleme âyinleri yapilir. Parsîler. Bu kuleler. eski Fars gelenegini yürüten ates kültü rahipleri "berb tlara karsi Mecûsî gelenegi rahipleri "mobaflar üstünlük kazandi. Onlar. insanin takdir edilen karsisinda bütün bütün güçsüz dugu telkiniyle Islâm dünyasinda daha sonra görülecek Cebriye durumuna düstü. B atili tüccarlar için önem kazaninca Parsîler maddî refaha kavustular. ancak Parsîler bu defa ne baska bir yere göç etmisler. Bu toprakl arda ortaya çikan Islâm mezheplerinde eski inançlarin izlerini bulmak mümkündür. Bu âyinler. Sasanîlerin mahallî kabilelerinde. parçalar okunur. Kültün tapinaklari vardir. dervis geleneklerinde bu görülebilir.

"meyletmek" ve "degismek" anlaminda sabiî d edikleri kaydedilmektedir. Karun irmagi boylarinda yasamaktadir. Sabiîler günümüzde.[120] Kur'an'da sadece üç ayette kendilerinden bahsedilen. ahlâk v e temizlik kurallarina bagli kalma "asa" diye adlandirilir (Vedik "rta" terimiyle esanlamli). "meyletmek" anlamlariyla irtibatlandirilmistir. 3. Bugün Sabiîler'in sayisi 20. Bunun için Sabiîler'in dinî in anci olarak bilinen Sabiîlik hakkinda bilgi verilecektir. Iyi söz (hukhta). Hayatini dogru sürdürme. Bu isimlendirme "sabiî" kelimesine yüklenen. "dönmek". Dakhmalar'dan korkar. Bakara Sûresi'nin 62. Hiristiyanlar.[122] . Yahudiler. Mecusîler ve "ortak kosanlar" ile beraber zikredilmekt edir. "Ehl-i Kitap" dinleri arasinda saymak uygun olacaktir. bunun disinda inanç ve ibadetleri n tarihi gelisimleri hakkinda ne Kur'an'da ne de Hadislerde bir bilgi olan Sabiîle r'in kim oldugunu. Iyilik. bir Dinler Tarihi kitabi için de önemlidir. Ahlâkî prensipler üç maddede Özetlenebilir: 1. Muhammed'e (sas)de.Genel Bilgi[117] Kur'an-i Kerim'de üç ayette[118] Sabiîlerden bahsedilmektedir. Inananlar. 2. "dönmek". yardima önem verilmesi bu toplulugun ögretim ve sosyal refahini artirmistir: Caynistler gibi Parsîler de kast sisteminin disindan evlenmeme gibi bazi özellikler ini benimsemislerdir. Firat ve Dicle irmaginin birlestigi bölge ile Iran'in Irak'a yakin kisminda.000 civarinda tahmin edi lmekledir. âyeti söyledir: "Süphesiz inananlar. Yahudilerden. Parsîlerin az bir kismi diger dinlere dönmüs. yasayan dinlerden oldugunu ortaya koymaktadir. Onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir". bir Parsî Avesta nüshasini Fransa'ya getirerek. Parsîlikte ayrintili takdime veya kurbanlar bir sistem içinde yürütülür. Bagdat ve B asra gibi sehirlerde de daginik sekilde yasayan Sabiîlere rastlanmaktadir. fakat çogunluk günümüze kadar varligini devam ettirebilm istir. Hiristiyanlar ile. Yapilan arastirmalar Sabîl ik'in mensubu az da olsa. sabip olduklari dinlerin neleri içerdigini ortaya koymak günümijz içi n oldugu kadar. "ortaya çikmak". Ortadog unun erken dönemlerinde önemli bir "dinî inanç" olarak yasamis oldugu anlasilan Sabitler in günümüzde sayisi oldukça azalmistir.[119] Kur'an'da adi geçe n Sabiîleri. Bu takdime ve kurba n sistemi. "degismek". Irak'ta.SABÎLIK 1. Bunlardan ikisi birbirine yakin ifadeler tasimaktadir. eski Iran dinî gelenegindeki Haoma veya benzeri Hint gelenegindeki Vedi k Soma'dan rahiplerce ilk sikmayla elde edilen aci bir bitkinin suyu olan ve yin e "haoma" diye adlandirilan sivinin takdimesi gibidir. Muhammed'e ve ashabina " sabiî" dedikleri nakledilmektedir. Hiristiyanlardan ve Sabiîler'den. ayetlerin digerinde de Inananlar . Bu ayetlerden ikisinde Sabiîler. Araplar'in Hz. Al lah'a ve Ahiret Gününe inanan ve iyi isler isleyenler için Rablerinden ecirler (karsil ik) vardir. Bunun yaninda. Iyi is (huvarsta). Yahudiler. Avrupa'da eski Iran kültür. [116] I.[121] Kur'an'da isaret edilen Sabiîler'e Islâm öncesinde Araplar'in degisik anlam ve mâna yükled ikleri anlasilmaktadir. din ve literatürüyle ilgili çalismalari baslatmistir. Bununla beraber Avrupali'larla evlenenler vardir. 1772'de Anguetil du Perron. Iyi düsünce (h ). Halk. Bugün sayilari Hindistan'da birkaç yüz bin kadardir. Atala rinin sahip oldugu "dini" terkederek tevhid esasina dayanan bir dini savunmaktan dolayi Hz. Dakhmalahn özel hi zmetçileri vardir. Ahura Mazdah'in Amesa Spentalari denilen alti sifati (veya melegi) arasindan biri Ardibehest seklinde Tanri'nin kozmik yaratici düzenini ifade eder k i asa da bu düzenle ilgilidir. Bazi Hadislerde.i yerlere "sessizlik kulesi" derler.

Sabiîler. bir ögretmen ve "kötii güçleri" yenebilmek gayesiyle "isik yolu"nu izleyenler e kytsal metinleri teblig eden bir tebligci olarak kabul etmektedir. Ancak Hz. Bu durum da. Mandence'yi sadece ibadet dili o larak kullanmaktadirlar./ 786-833 M. M. komsularindan ayri olarak yasamakta ve "kapali toplum yapilari"ni korumaktadir. Yazmada kullanilan mürekkep özel olarak hazirlanmakta ve kullanmad an önce kutsanmak-tadir.Ö. onun egitildigi ve kendisine bir kadin bahse dildigi ve ailesinin çogaltildigi yeraimaktadir. Buna sebep Kutsal Kitaplarindaki bilgiler göster ilmektedir. Sabiîiigin ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çiktigina dair çesitli görüsler vardir. Bunl ardan Sabiî kaynaklarindaki görüsler. Nasil dogdugu. Siradan Sabiîlere kutsal metinlerin okuyup yazilmasi ögretilm emektedir. Günlük konusmalari Arapça olan Sabiîler. kim tarafindan kuruldugu veya yayildigi açik ve net olarak bilinmemektedir. deri üzerine yazmak yasak oldugundan. Bu durum rahiplerin para kazanma istegine baglanmistir (Rahipler için k utsal metinleri yazma bir geçim vasitasi olmustur). SabiîlerIn dili Mandence'dir. Birbirine zit gibi görünen birçok konu yu bira-rada bulundurmaktadir. 2000'li yillarin öncesine dayanan bir geçmise sahip oldugu tahminler aras indadir. Sabiîleri'in dili sayilan Mandence'dir. inançlarina dayanak yaptiklari için. Kur'an'in vahyedil-digi dönemde dinî b ir topluluk olarak Sabiîler'in varoldugunu göstermektedir.Kutsal Kitaplari ve Kitap Anlayisi Sabiîler. Bu statü alife Me'mun zamaninda (170-218 H. Buna. Sabiîlik. hem Sabiî literatüründeki bilgiler hem de Sabiîler'in gizli ve kapali toplum yapilari sebep olmaktadir. Kutsal metinlerde yazili olan ögretilerin yabancilar tarafindan görülmesine iyi gözle ba kilmamaktadir. bazi ibadetleri uygulayan ve ögreten bir rehber. kutsal kitaplarini çok siki bir gizlilik içinde korumusl ardir. (Bundan dolayi Sabiîlik oldukça karisik ve karmasik bir dinî yapiya sahiptir. "vaftiz olmak" (boy abdesti almak) g ibi anlama gelmektedir. Sabitler. Sabiîler'e göre Sab iîlik "Isik Elçisi"nce ilk insana ögretilmis ve ondan sonra nesilden nesile aktarilara k günümüze kadar ulasmistir. Bu a nlayis dolayisiyle Sabitler. Bir din kurucusu.Kur'an'da ve Hadislerde Sabiîler'in yer almasi. Bu kaynaklara göre Sabiîlik. Ibadetlerde kullanilan Mandence'nin manasini bilen ve a nlayan çok azdir.) olmus ve bu konuda degisik rivaye tler nakledilmistir. Kutsal bilgilerin ehil olmayanlara gösterilmesi "zindiklik"tir. Bu dilde sabaa. ilâhî mesaji kendilerine getiren bir "elçi". günümüz bakimindan tasimaktadir. Müslümanlarin hakimiyeti altina girmis ve onlara zimmîlik statüsü taninmistir. Sabiîiigin Kutsal Kitabi Ginza' da.J3ünmüzde de Firat. Sabiîlik'te önemli bir sahsiyet olarak kabul edilmekte. Dicle ve Karun nehirlerinin ken arindaki kasaba ve köylerde yasayan Sabiîler. peygamberi yoktur). Rahiplerden sadece bazisi ibadetlerde kullanilan Mandence'yi anl ayabilmektedir. Zaten Hicrî ilk yüzyilda Sabiîl er. onlar hakkinda degisik görüs v e kanaatler olusmasina yolaçmaktadir.Adem ile birlikte ortaya çikmistir. kutsal metinlerini genellikle papirüs ten veya metalden levhalara yazmislardir. Kutsal metinleri yazma isi rahiplere t ahsis edilmistir. Bu literatürün dili. Bundan dolayi sabiî kelimesinin "dönmek ile iglili degil bu " boy abdesti almak" anlamina gelen sabaa kelimesiyle ilgili olacagi ileri sürülmekted ir. bir peygamber sözkonusu edilmemektedir. Sabiîlik'te bir din kurucusu. Çünkü esas olan nasil inanilmasidir. Yahya. [123] 2. dinlerin i lk tipidir ve Hz. Adem için bir evlilik düzenlendigi. . genis bir dinî literatüre sahiptir. Ya hyayi. "dogrulugun peygamberi" ve "ilâhî elçi" olarak tanimlanmaktadir.

günlük bir ibadet kitabi özelligindedir. Sabiîligin kutsal kitabi Ginza'da. peygamber veya din kurucusu. Hatta dua mahiyet inde olan kutsal metinler. (boy abdesti) vaftiz ve ölülerle ilgili törenler hakkindadir. "Ruhlar Kitabi" da denilmeke-dir. sadece rahiplerin kul-lanndiklari meti nler de vardir. bu konuyla ilgili Ifadelerin sifreler seklinde olmasi gösteril mektedir. çesitli dualaar ve ilahiler. Ginza. Bu "güç". Sabiîlik'te. mitolojik ve kozmolojik konulari içermektedir. birbirine zit iki "güc"ün varligi ve birbirine rekabet temeline dayanan bi r"dualizm" vardir. Bu özellikler. "Isik Alemi" olarak bilinmektedir. Sihir v e büyü ile ilgili metinler vardir. isigi. Digeri. Bu kisma. Bunlardan biri. aydinligi. Sol Ginza ise. Bu bilgiler. bilinmez Yüce Hayafin gücü ve ismiyle". genellikle "kötü ve karanlik güçler. ayni zamanda Yüce Varligin niteligi. Ginza.[124] 3. hayati. "Hayat en üstündür. "Hayafin ne oldugu su sekilde belirti lmektedir: "Bütün islerin ötesinde olan kudretli. Sabiîler'in diger önemli bir kitabi da "Yahyanin Ögretileri"dir (Drasia d Yahya). Ginza Rabba (Büyük Hazine) veya Sidra Rabba {Büyük Kitap) gibi adlarla adlandirilmaktadir. Sabiîlik'te. çesitli konulardaki gizli ögretileri ele almakta. Bu metinler. dinî törenlerl e ilgili bilgiler vermektedir. Bu "Yüce Varlik". kara büyü ve insanlara musallat olan seytanî ruhlara karsi yapilmis büyü bozma veya kötülüklere karsi iy i ruhlari çagirma mahiyetindeki sifreli ifadeleri ihtiva etmekteidir". Bahsedilen kitaplar disinda divanlar. Bu kitapda genel olarak. kötü ruhlara. Rahiplige geçis töreninde rahip adaylarinca okunm aktadir (Ehil olmayanlarin duymamasi için yüksek sesle okunmaz). Bu cümlede. "Yüce Hayat ismiyle" ifadesiyle ba lamakta ve metin içerisinde de bu ifadeye çok sik rastlanmaktadir.Inanç Esaslari Sabiîlik'in inanç esaslari. baz i arastiricilari farkli kanaatlere sevketmistir. Bir dinde inanç esaslari denilince Yüce Varlik (Tanri). genellikle hastal iklara. ölüler için düzenlenen . Sihir ve büyük ile Ilgili metinler. Sabiîler'in temel kutsal kitaplarindan biri de Qolasta'dir. Buna sebep. en yücedir" ifadeleriyle son bulmaktadir. yaratilis . Sag Ginza. ölüm ve ölümden sonraki hayat gibi temel esaslar akla gelmektedir. çesitli konulardaki mitoo ljik tasavvurlar ele alinmaktadir. Bu k itap. . "Hayat" inanci Sabiîligin özünü olusturmaktadir.Sabiîler'in en önemli kutsal kitaplari Ginza'dir. "hayat" inancidir. ruh.törenlerde okunmaktadir. Sabiîlik'te çanak çömlek gibi objelerle madenî levhalar üzerine yazilmis sir metinler önemli er tutmaktadir. yukaridaki cümlede görüldügü gibi. ruhun kurtulusu ve "öbür dünya" ile ilgili konulari ihtiva etmekte dir. serhler ve tefsirler bulunmaktadir. Bu temel ögreti. rahipler ve rahip adaylarinin kavray abilecegi özel ve gizli bilgilerdir. belalalara. Bundan dolayi. "sir dinleri"ne ait özelliklere sahiptir. Günümüzde Hiristiyanlik gibi dinlerde varolan bazi "sir" tasavvurlarinin kaynagi Sabiîlige dayandirilmak istenmistir. herseyin ötesinde ve bilinemez oldugu açi klanmaktadir. Sabiîligin kutsal metinleri. Ilahiler seklinde olan bu kisim . Sa biî literatüründe "Hayat"m ne oldugunu net olarak ortaya koymanin zor oldugu belirtilm ektedir. Sabiîlik ögretisinin temelini olusturmaktadir. karanlik güçlere ve düsmanlara kasi koruyucu sifa ve iba releri ifade eden metinlerdir. Bunlar. Sag Ginza (Ginza Ymina) ve Sol Ginza (Ginza Smala) gibi iki ana kisma ayrilmaktadir. Sabiîlik'te temel kutsal kitaplardan baska. ugursuzluk. bütün varliklari vareden bir "Yüce Varlik" inanci vardir. karanligi . G inza'mn büyük bir kismini olusturmakta. verimliligi ve iyil igi temsil etmektedir. "Koleksiyon" ve "Övgü" anla mina gelen Ûolasta. 37 kisimdan olusmaktadir.

ayni zamanda birbirinin ayr ilmaz parçasi ve birbirinin varliginin sartidir. Isik Ale mi'nden aldigi hayat nurunu kullanarak kara suyu katilastirmayi. Isik Krah'na karsi bir savas içindedir. Isik Krah'na (Tanri) yakarmis ve O'ndan yardim istemistir. Karanlik Alem. O'na dua edip yakarmis ve kötü güçleri reddetmistir. bir rekabet içerisindedir. yeryüzünün karanlik ve kötü varliklarla doldugunu görmüstür. "Ikinci Hayat". yüce Isik Krali'nm etrafinda. "Karanlik Alem"dir. çirkinligin. Hiçbir sey. devler. kara sularla kapli. Isik varliklarinin "Karanlik" i le Ilk temaslari maddî âlem. hayat ve verimlilik ilkelerine sahip olan "Isik Alemi"ne karsi ilgi duymakta ve "Isik Ilkelerini ele geçirebilmen in yollarini aramaktadir. Bu inani sa göre iki âlem vardir. Bu âlemdeki güçler. canavarlar. temiz ve yüce "Isik Alemi"dir. Adem. Bu güçlerin isteklerini bilen Yüce Varlik (Isik Krali). yeniden ve temiz bir olusuma kavusmaktadir. Günümüzde Sabiîler arasinda.n. saf. basit ve kötü emell er ugruna insa edilen yeryüzünün islerini ve ihtiraslarini birakmis. yaygin olarak Isik Krali anlamina gelen "malka d nhura"n in kullanildigi belirtilmektedir. birbirine ihtiyaç duymakta. yaratilan va rlik cansiz bir varlik olmustur. Ancak bu yaratma isi basarisizlikla sonuçlanmis. yoklugun. Isik Alemi'nin basinda ola n "Yüce Varlik". "Isik Alemi"ne yöne lmistir. Adem'e can vermeye güç yetirememistir. "Isik Krah"na dahil olan "güçler"le. Isik Alemi'nde varolan varliklarda hayat ve verimlilik ilkeleri sebebiyle devamli bir hareketlilik ve canlilik bulunmaktadir. yeryüzü ve insanin yaratilis sürecini baslatmaktadir. vamp irler. bütün güçleri yok etmekt hersey. Karanlik Alemi için bir dönüm noktasi olmustur. Bu âlemdeki varliklar. Bunlar. Is ik Krali. "Yüce Varlik". "Adem"i yaratmistir. degisik adlarla adlandrilmaktadir. Ptahil'In bu teklifini kabul etmis ve Ilk insanin (Adem) yatarilmasini uygun bulmuslardir. "Karanlik Kralfdir. Bu iki "güç". hayatin sekil almasinin ve düzeninin sartidir. Bu safhanin baslangici olan ve "Yüce Tanri"' ile birlestiren "Ilk Hayat" (Bi-rinci Hayat) ise hiçbir kötülügün ulasamadigi. Isik Krali da "Adem"i mükafatlandirmistir. "Karanlik Alem"in disinda bulunan. "Üçüncü Hayat" ve "Dördüncü Hayat" seklinde üç safhaya ayrilmak Bu safhanin sonuncusu olan "Dördüncü Hayat". Ptahil diye isimlendirilmektedir. Yüce Tan de bas egmis. yeryüzüne hakim olacak bir varlik (Insan) yaratmak istemektedir. "Ilk Hayat". Bu güçler. Ptahil bu k arin disinda. en üstün özellikl ere sahiptir ve bütün noksanliklardan uzaktir. Sabiî dualizmindeki ikinci güç. Ilâhî ögretiyi alan "Adem". "Adem"e can vermis ve ilâhî ögretiyle görevlendirmistir. Sabiîlik'te. Bu adlar ar asinda. "dünyanin s onundaki genel hesapta" bu güçlerin hesabi görülmekte ve Isik Krali. eksikligin. Yaratici Güç Ptahil. Seytanlar. Onlarin bu arzusu. yeralti âleminin karanlik ve kötülügünden uzak. kötü ruhlar. . yani onun bir k ismina hayat vermeyi basarmistir. Bu güce. hayati ve verimliligi sembolize ed en Hayat'in kisilestirilmis hali olan "ilk Hayaf'tir. Bu iki zit "güç"den Isik Alemi'nin ba sinda "Yüce Varlik" yeralmaktadir. onla rin planlarini ögrenmek için. Ancak sadece kara sudan yaratmayi basaramamis. "Karanlik KralTna dahil olan güçler arasinda bir müca dele vardir. birbirini yok etmemekte. güzellik ve nu r içerisinde varliklarini sürdürmektedir. iyilik. Bunun üzerine Ptahil (Yaratici Güç). Bu is tegini gezegenlere açmistir. "Yüce Hayat". dünyanin yaratilisi ile ilgili inanis önemli bir yer tutmaktadir. "malka d hsuka" denilmekted ir. tamamiyle . dünyanin yaraticisidir. Bu "güc"e de "K ranlik Alemi" denilmektedir. Sabiîlerin inancina göre "Isik Krali". Isik Elçisi'ni (Manda d Hiia veya Hibil) Karanlik Alemin e göndermektedir. "Karanlik KralTnm olusturdugu dünya nin varliklaridir ve dünya üzerinde yerlerini almaktadirlar. Onlarin rekabeti. Bu âlemden biri. kendi âlemleri di sinda olan Karanlik Alemi'ni ve oradaki varliklari merak etmislerdir. "Yüceligin Efendisi" ve "Kudretli Ruh" gelmektedi r. Gezegenler. erkek ve disi bütün kötü varliklar. kutsal metinlerde. Bu sür eç. kötülük ve karanligin potansiyel bir güç olarak varoldugu bir âlemdir. Bu nun üzerine Ptahil. Pta-hil. kurakligin ve kötülügün temsilcisidir. Isik Alemi'nin varliklari. Bu "güç".

kötülük peygamberi". Isik Krali tarafindan Sabiîligin örnek temsicileri olmak ve Sabiîligi ruhla ra ögretmek için gönderildigine. Anc ak Isik güçleri. ruhun beden hapisha nesinden kurtulup "Isik Alemi"ne yükselmesi yolunun ilk adimidir. Buna ragmen Sabiîler. onun evlenerek çogalmasini ve kurtulusunu saglamak için bilgiler. peygamberi. Hz.Ilk insan "Adem"in bu durumunu "kötü güçler" kiskanmistir. Çünkü onlar. Bunlarla ilgi li menfi kanaatlar vardir ve onlari. Yahya"yi kendi peygamberleri olarak açiklamaktadirlar. Yahya'yi dinlerini getiren ve Sabiîligi teblig eden bir peygamber olarak görmemektedirler. Dünyada hayir isteklerinin eseri bir durum yasamis olan ruh. Yahya kastedilmektedir. bayagi niteliklere sahip olmaktadir. Havva'yi ise Adem'in suretinde yaratti" seklinde ifade bulunmaktadir. cansiz bir hale gelmektedir. "kurtarici gerçek" (kusta) olarak adlandirilmaktadir. "peygamberlik"e bakistan ve yüklenilen nitelikten kaynaklanmaktadi r. Abatur'un terazisi'nde tartildigina. Adem'e karsi planlar düzenlemis lerdir. dualar ve ibadetler ögretmislerdir. Bedenden ayrilan ruh. Musa. bir yokolus degil. Sabiîligin dini edebiyatinda peygamber "nbiha* terimi ile gösterilmekte ve onunla da Hz. Ancak Hz. Isa ve Hz. evlenmeleri. Sabitlikte ölüm. Yanlisa ve yaratilisa aykiri hale düsmemek için Tanri. Kötü güçler. çocuklar ve onlard an insanligin çogalmasi anlatilmaktadir. günahlarindan arin diktan sonra can ile birlestigine ve beraberce "Isik Alemi"ndeki makamina gideceg ine inanmaktadir. Hz. Sabitlerde insan. maddî âleme yalniz gelmekte ve saskin vaziyette durmaktd air. "yükselis yolculugu"na baslamaktadir . Bedenden ayrilan~ruh ise. Sabiîlerin günlük adetlerinde de kullanilmaktadir. Bu önderlerin. ruh ile hayat kazanan bedenin her türlü arzu ve ihtiraslarin i ifade etmekte. Tanri'nin takdiri ol arak algilanan bu durum kutsal kitap Ginza'da yeralmistir. yeryüzüne hakim olan karanliga ve kötülüge son vermek içindir. Ruh bedenden ayri linca beden. Bu bilgi de ancak Tanri'nin bildirdigi kadar bilinen bilgidir. Sabiîlik'te gerçek anlamda bir "peygamberlik inanci" bulunup bulunmadigi tartisilan b ir konudur. Sabitligin "Isik Tanrisi" tarafindan insanlara bildirildi gini ve dinlerin ilk örnegi oldugunu kabul etmektedirler. kötü seylerden yüz çevirmisse. yeni bir hayatin baslangici. Muham-med Sabiîlerce olumsuz olarak degerlendirilen sahsiyetlerdir. Bu silahlar arasinda. Sabiî metinlerinde. Hz. dünyada "ilahi mesaj"a uygun yasamis. Onlar. Sabitlerin inancina göre ruh. Sabiî i nanç ve Ibadetlerini yerine getirme konusunun büyük önderi olarak kabul etmektedirler. ceset (pagria). Sabitligin kutsal kitabi Ginza'da "Ptahil dünyayi yarattiktan sonra Adem'i kendi s uretinde. Adem'i kötü güçlere karsi korumak. "yalanci". "kapkara elbiseler giymis" olarak bedeni terketmektedir. Bu. bedenden ve yeryüzünden ayrildiktan sonra. Isik Elçisi (Ilahi Elçi) sahip oldugu "kutsal bilgi" sayesinde kötü güçler karsisinda ba sari saglamaktadir. Dünyad . Sabitlerin inancina göre ruhun yeryüzüne indirilmesi ve bir bedene so kulmasi. "katliam çocugu" gi bi sifatlarla anmaktadirlar. Yine Ginza'da Havva'nin Adem'e es olarak verilmesi. Can veya nefes. Kötü güçlere karsi silah olarak kullanilan bu seyler. ona yardim etmek ve dogru yol da yürümesini ve "Isik Alemi"ne yükselmesini saglamak için "Isik elçisi"ni görevlendirmekted ir. mezardan çikarak 45 gün sürecek bir yolculuga baslamaktadir. zeytin ve menekse dalindan yapilarak basa giyilen küçük bir taç da bulunmaktadir. Hz. kendi benligini unutu p yanlislar yapmaktadir. ruh (nisimta) ve nefes veya candan (ruha) olusm aktadir. ibrahim. Ancak Yahya'nin yeni bir ögreti getirdigini ve bu ugu rda mücadele ettigini kabul etmemektedirler. mucizevi bir surette dogduklarina ve yetistirildikler ine inanilmaktadir. Onun kötü güçlere karsi savasirken kullanacagi maddî silahlari da vard ir. Sabiîlik'te inanilan ve güvenilen bilgi Tanri'nin (Isik Varligi) bilgisidir. Bu durumda o kötü ve karanlik güçler tarafindan kusatilmakta. Sabiîler ruhun. Adem'i dünyada yasamaya mecbur edecek komplolar hazirlamislardir. Bu bilgi.

Bu iskenceyi yapan yerler Ma tarta adi verilen gezegenlerdir. Dua (namaz). buradan çikaca k ve Isik Elçisi Hibi! Ziva tarafindan "vaftiz" (takdis) edileceklerdir. Uygun ortam da. "Ilâhî Bil gi"ye ulasmak ve bayagi âlemden kurtulmak imkansizdir. Bundan* dolayi Sabiî. Iyi ruhl ar. Burada iskence gören ruhlar. sirayla "Isik Alemi"ne alinacaklardir. manevi kirden ve pist . "Ilâhî Bi!gi"yi elde edebilmesi için ruhun. Su ve suya girmek Sab iîlikte. Isik Alem i'ne dogru yola çikan ruh. dün yada isledikleri günahlar oraninda iskence görmektedir. Iyi ruhlar. Vaftiz veya "Boy Ab-desti"nin su ile . Bu bilgiyi elde e tmek için gayret göstermek gerekmektedir. Sabiîlikte vaftiz. Matartalarda azap çekmektedir. "Ilâhî Bilgi"yi elde etmektir. Bu kötü ve günahkar ruhlarin Kiyamet'ten sonraki "Hesap Günü"ne kadar iskence görecekleri kabul edilmektedir. Bu hesap.a iyi durumda olan ve iyi yasamis olan ruhun yolculugu 40 gün sürmektedir. Sabiîlerin ana vatani olarak Ürdün Nehri'nin havzasinin bilinmesind en kaynaklandigi görüsü hakimdir. Sabiîlere göre Ürdün. genelde. gezegenlere dönüp cezalarini çekerek t emizlenecegine inanilmaktadir. Kurban gibi uygulamalardir. Bunlari yeryüzü ve gezegenler takip edecektir. Kiyametle beraber yeryüzünden kurtarilan günahkar ruhlar ile daha önce dünyadan ayrilarak iskence gören ruhlar. günahlarindan arinmis olarak. Dünyada ilahi mesaja uygun hareket e tmis ruh. bu engelleri geçerken. inancin ve ibadetin temelidir. Sabiîlikte vaftiz. gidecegi yere ulasmasi için iki engelle karsilasmaktadir. Matarta-lari (gezegenleri) hizla geçip "Abaturun terazisi"ne ulasmaktadi r. hesap verdikten sonra. yani Yardna'dir. daha önce. eza ve cefa görmektedir. Kisi nin kurtulusu için ibadetler ilk basamaktir. Ruhlar. Bu denizde günahlari oraninda kalan ruhlar. hizla "Abatur terazisinden geçip "Isik Alemi"ne yükseleceklerdir. "Hayat Sulari"na girip çikmaktan ibarettir.Ibadetleri ve Anlayislari Sabiîlikte insani kurtulusa götürecek yol. Ayin ve Yemekler. Sabiîlerin en bariz özelliklerindendir. özellikle akarsu ile olmasi önemlidir. Dicle ve Karun irmaklari "Haya Suyu"dur. günahkar ve kötü ruhlar Için olacaktir. Sabiîlikte. Ruhlar günahlari oraninda iskence. Kiyamet'en önce hava zehirlenecek ve bu zehirlenmeyle bütün canlilar yok olacaklar dir. dini emir ve yasaklara uyulmasiyla olusmaktadir. kurtulmak için Tanrid an yardim istemektedir. Firat. günahkar ve kötü ruhlar ise aci çeke çeke "Abatur terazisine ul asacaklar ve orada tartilacaklardir. Sabiîlerin inancina göre ibadetsiz. Iyi ruhlar. Kiyamet'ten sonra genel bir hesa p dönemi baslayacaktir. Bu ibadetler de Vaftiz (abd est). [125] 4. gidece kleri yere. bazi ibadetl erin yerine getirilmesiyle. Bunlardan birisi.Vaftiz (Boy Abdesti) Vaftiz. Birinci e ngeli geçen "Abaturun terazisi"ne ulasmaktadir. dünyayi kusatan yedi gezegendir. Dünyada ilahi mesaja uygun yasamayan. Bu isim. Kiyamet sirasinda y eryüzünde bulunan iyi ruhlar da. dünya hayatinin sonunda "Kiyamet Hayati"nin baslayacagi kabul edilmekted ir. "Abatur terazisi"nde yapilan hesabi basariyla verdikleri için. cehennem ola rak nitelendirilecek "Suf Denizi"ne atilacak ve orada cezalarini çekeceklerdir. Oruç. Bunlardan birisi. Ikinci engel ise Abatur terazisi"dir. Safiîlikte vaftiz suyuna Yardna (Ürdün) adi veril mektedir. önceli kle kendisine uygun bir ortam hazirlamasi lazimdir. tarih boyunca hep irma k kenarlarinda yasamaya gayret etmislerdir. bu tartilmada yeterli görülerek yoll arina devam edecegine ve "Isik Alemi"ne yükselecegine" günahkar ve kötü ruhlarin ise günah lari oraninda cezalarini çekmek üzere tekrar geriye. öncekiler gibi. iki görev ifa etmektedir. [126] a. Temizlenen ruhlar. simsek hiziyla. "Isik Alemi"ne ulasmis ve orada yerlesmislerdir. kötülük yapmis ve kötü bir yasayis içinde bulunan ru ise.

Sabitlerin bütün hayatini kusatmaktadir. belli sira ve kurallar dahilinde yapilmaktadir. üç defa suya daldirmakta. Bunlari yaptiktan sonra avucuna aldigi su ile üç defa agzini çalkaiamaktadir. "tamasa" denilmektedir. çömelmis olarak duran adaylarin arkasinda kapanis du asi okumaktadir. sonra islak parmagiyla sol kulaktan sag kulaga kadar üç de fa meshetmekte ve nehirden avucuyla üç defa su alarak adaya içirmektedir. Son olarak önce sag ayagini iki defa. Bu vaftizde rahibe ihti yaç yoktur. Tam vaftiz ra hip gözetiminde yapilmaktadir. su kabi. Tam vaftiz (masbuta). Yalan söylemek. Üç defa neh re girip çikan Sabiî. nehre girmeden önce ellerini. [127] b. sonra da kadinlari vaftiz etmektedir. dogumd an ve "âdeften sonra bu vaftizi almaktadir. tahta parçasi. Kadinlar. Bütün adaylar. Her Sabiî'ye bu du alar çocuk yastayken ögretilmektedir. Üçer defa dizlerini ve bacaklarini yikamakt adir. Bu vaftiz. "rastalari (beyaz elbi seler) üzerine siyah çarsaf giymektedir. Bundan sonra iki parmagini nehre sokarak üçer defa kulaklarini yikamakta ve avucuna su alarak üç defa burnunu temizlemektedir. susa m yagi. en önemli vaftizdir ve her Sabiî nin. Risama vaftizi Islam'daki abdestle benzerlik gös termektedir. Günlük olarak yapilan "risana vaftizi" alan her Sabiî. Bu arada. tütsü kabi. taze menekse dallari ve tören sirasinda rahibin tasidigi sopa gibi ayin objeleri hazir bulundurulmaktadir. sonra üç defa yüzün ikamaktadir. Bu vaftizde okunan dualar vardir. Dua. Meshedilen adaylar. v aftiz olup çiktintan sonra. kötülüklere karsi korunduguna inanm aktadir. bir sise. Ölüye dokunmak. ciddi hastalikta ve yolculaktan dönüste masbuta (tam vaftiz) vaftizi yapilmaktadir. Sabitlikteki ikinci vaftize. duadana ibarettir. en az haftada bir gün yapmasi gerekmektedir. Bu vaftiz sirasinda. r sama ve tamasa olarak isimlendirilmektedir. Yüce Varligin (Isik Krali) dünyadaki te msilcisi olan "Hayat Suyu" ile karisarak. "Tam vaftiz" olarak adlandirilan mas buta. önce adayin basini eliyle tutar ak. V .Dua (Namaz) Sabiîlikte "namaz".ikten. Kadin ve erkeklerden olusan cemaatte rahip. önce erke kleri. erkeklerden farkli olarak. Yüce Hayat'in (Tanri) bir parçasi haline g elmektir. Daha sonra eline su alarak alnini soldan saga dogru olmak üzere meshe tmektedir. önceden hazirladigi yiyecekten yedirmekte ve elinde tuttugu su kabindan su içir metedir. akar sularda (nehirlerde) veya akarsuya "bagli "vaftiz hav uzlarinda yapilmaktadir. rahibin gözetiminde. Bu da ra-hipsiz ve nehre üç kez dalm a yapilmaktadir. Haftanin bu günü de Pazar'dir. her gün. eliyle basina üç kez su atmakta ve bu hareketleri yaparken cfua okumaktadir. Bu vaftiz sirasinda çesitli dualar okunmaktadir. Kadin. Bu elbiseye "rast a" adi verilmektedir. rüya a bosalmak nehre üç defa girip çikmak seklinde vaftiz olmayi gerektirmektedir. Bu kirlenen her Sabiînin yapmasi gereken vaftizdir. Bu vaftizi yapacak bir Sabiî. Pazar günü disinda evlilikte. dinî gün ve bayramlarda. tuz ve benzeri maddelerin üzerinde yeraldigi çamurdan yapilmis bir masa. yani güîiahlardan temizlenmektir. un. Her Sabiî bunu kendisi yapabilmektedir. cinsî münasebette bulunmak. bu vaftizi. Digeri. Sabiîlikte üçüncü çesit vaftize. o gün. Vaftiz olanlara r ahip. Vaftizden sonra rahip. nehir kiyisinda siraya geçip rahip tarafindan susam yagi yla soldan saga dogru üç defa meshedilmektedirler. Tam vaftiz. ölüye dokunmada. Bu vaftizler masbuta. rahip. Sabitlikte vaftiz. gün dogmasindan v e dinî törenden önce yapilmaktadir. tekrar su kiy isina gitmekte ve sag eliyle sag koluna üçer defa su atmaktadirlar. dogumda. yapilis sekline ve zamanina göre üç çesittir. kavga etmek ve küfretmek gibi günah say ilan fiillerden sonra da bu vaftizin yapilmasi gerekmektedir. sonra sol ayagini bir defa suya sokara k vaaftizini tamamlamaktadir. Vaftiz sirasinda hem vaftizi yaptir an hem de vaftiz olanlar beyaz tören elbisesi giymek zorundadir. "risama" adi verilmektedir. Vaftizde sol elin kullanilmamasina dikkat edilmektedir. sonra.

Yüce Tanri'nin adi. etinin t emizligi ve sihhat kaynagi oldugu söylenmektedir..O'un emrindeki Isik Elçisi Manda d Hi ia'ya gibi isik varliklara yöneliktir. Yüce Tanri Malka d Nhura lle. Kurban geleneginin Isik E lçisi Hibil Ziva (veya Manda Hiia) tarafindan em-redildigine ve ilk defa O'nun tar afindan uygulandigina inanilmaktadir. Bunlar söyledir: Kurbanda demir biçak kullanilmasi.Kurban Sabitlerde kurban. Kurban edilen hayvanin temizligine inanilmaktadir. Cinayet is lemekten ve hirsizlik yapmaktan sakinmak konusunde ellerinle oruç tut. diger ibadetlerde oldugu gibi. Kötü yalanlara k arsi agzinla oruç tut. kiskançlik ve kavgayi barindirma. Kurban töreninde 5 hususa dikkat edilmektedir. Sana ait olmayan sey lerin ardindan sinsice gitmekten sakinarak oruç tut.. Kurban canlidir. diger ibadetlerin ayrilmaz bir parçasi gibidir. Çünkü S abitler. vaftiz olup te mizlenmeyen kimsenin kurbana dokunmasina izin verilmemektedir. dudaklarin O'na hamd etmesi de istenmektedir. Bunun yaninda günün 7 saatinde ve gecenin üç vaktinde gözlerin Tanriya yön lmesi. [129] d. Sana ait olmay an kapilara kulak misafiri olmaktan sakinmak için kulaklarinla oruç tut. kötü fiil ve davraislardan kaçinmakla oruç tutmaya çagrilmaktadir. Ke silecek kurban hayvanini kulagina. Rahibin kesim sonrasi elindeki sopayi nehire atmasi. Isik Krali'nin mekanin Kuzey olduguna inanilmaktadir... Ancak kutsal metinlerinde dua. Sabitlerin duasi. Bundan dolayi kible.. Ginza'da inananlar. Sabiî kutsal kitabi Ginza'da inananlar. dualarina/namazlarinda da Kuzey'e yönelmekt edir.aftizlerde ve ayinlerin her aninda dualar yer almaktadir. kesim sirasinda rahibin yönünü Kuzey'e çevirmesi." . içeceginden uzak durmak seklindeki bir oruç degildir. düzenli olarak. âyin ve tören yemeklerinin bir parçasidir. ayri bir ibadet tarzi degil. günah ve kötülüklerden uzak durmak sek inde degerlendirilmektedir. Isik varliklar ve ata ruhlari disindaki var liklara dua etmek yasaktir. Ibadetin her çesidinde d ua vardir. sekli bir ibadet tarzi hükmündedir. "Ha yat en üstündür" ifadeleriyle sona ermektedir.Oruç Sabitlikte oruç[130] önemli bir yer tutmaktadir. Oruç.. yalanciligi ve dolandiriciligi sevme. Sana ait ol mayan evli kadina yanasmaktan uzaklasarak vücudunla oruç tut. günah. Kuzey gibi algilanmaktadir. Kurban töreni öncesinde rahibin biçak ve sopa ile yikanmasi. kötülüge bakma ve onu yapma. "Yüce Hayat'in ismiyle" ifadeleriyle baslamakta ve "Hayat Yücedir". Koç ve güvercin kesilerek kurban ibadeti yerine getirilmektedir. Bundan dolayi. günde 5 vakit dua etmele ri istenmektedir. [128] c. kurbanin fazileti. Iff fetsiz göz kirpmalara karsi gözlerinle oruç tut. Sabiî dualari. "Büyük Oruç" tutmaya çagrilmaktadir. Hayvan bogazlanirken rahibin elinde 15 cm uzunlugunda bir sopa tutmasi. Günümüzdeki Sabitlikte dua. Büyük Oruç da su sekilde açklanmakta : "Bu dünyanin yiyeceginden. Sabitlerde kurban bir rahip veya rahip yardimcisi vasitasiyle yerine getirilmekte dir. Kötü düsünceleden sakinmak için kaplerinle oruç tut ve kalplerinde kötülük. Sabiîler. günlük duaya (namaza) davet edilmekte.

Kulübelerin önünde vaftiz içi n havuz bulunmaktadir.Kutsal Günler ve Bayramlar Sabiîler. Sumbulta ayinin sonu ile Gam Qaina ayinin baslangi ci arasinda yer alan 5 ara günde kutlanmaktadir. Bu kulübeler. bazi günleri de ugursuz ve kötü gün olarak degerlendirilmektedir. Sabiîlikte rahiplik vardir. Sabiîlerin kutladigi diger bir bayram. Bu bayram. Bu günlerde Sabitlerin disariya çikmasi. Bu bayramda vaftiz olmaya büyük önem verilmektedir. Bundan dolayi mabed ta pinaktan daha çok. irmak kiyisinda yapilan. belli durumlarda. rahip olabilmektedir.Mabed ve Mabed Görevlileri Sabiî mabedlerine mandi ve manda denilmektedir.Günümüzde Sabiîler. Bu bayramda Sabiî. Onlar. disaridaki islerini yapmakta ve bayramda kullanilacak et için hayvan kesmektedi rler. [132] 6. Kutsal metinlerde manda. Bu bayram. bimanda ve ya bitmanda seklinde geçmektedir. diger dinlerdeki mabedler gibi cemaatin içide ibadet ettigi beli rli bir yer degildir. Dihba Rabba Bayrami'dir. yilin belirli günlerini kutsal gün^ve bayram olarak kutlamakta. Ugursuz günler kötülük ve karanligin hakim oldugu günlerdir. Sabiîlerin dinî bayramlari da vardir. Bu bayram arefesinde Sabiîler. manevî kirlenmenin s ebebidir. Danja'dan 90 gün sonra Dihba Daimana Bayrami kutlanmaktadir. yilin i lk ayi olan Qam Daula ayinin baslangicinda yapilan yeni yil bayramidir. Taura'nin 18. Sabiîler. Bu binalarda demir ve çivi kullanilmamaktadir. Sabiîler b u bayrama. yönü Kuzey'e dönük. Kulübenin kapisi. Sabiî literatüründe mabed için maskna terimi de kllanilma ktadir. penceresiz basit-yapilardir. "ayin kulübesi"dir. Panja veya Parvania'dir. is yapmasi ve çesitli etkinliklerde bulunmasi yasaktir. Bununla be raber rahip olabilmek için kisinin gerekli ve istenen sartlari tasimasi gerekmekte . Bu kulübeye. Bu bayram için vaftiz ve özel tören yemekleri hazirla maktadir. Bu günler boyunca yapilan dualarin ve yapilacak ibadetlerin kesinlikle kabul ed ilecegine inanilmaktadir. [131] 5. âyin ve ibadet kulübesini. Siradan bir Sabiînin buralara girmesi yasaktir. Bu bayramlarin arasinda en önemli bayram. yilin ugursuz günlerindendi r. Bu günlerâe ölen kimselerin ugursuz bir ölümle öldükleri kabul edilmekte ve bu günl e ölmek bir Sabiî için felaket sayilmaktadir. Bu 5 gün. Dihba Hnina'dir. seçkin bir sinif degildir. Sabiîlige mensup olan herkes. Çünkü bayram günü hayvan kesmek yasaktir. güney tarafindadir. Mabed. bir grup olusturmaktadir. Ancak rahipler. Sabiîlerin kutladigi diger bir bayram. ilk insan A dem'in Isik Elçisi tarafindan vaftiz edilisi hatirasina yapilmaktadir. Bu bayram. Kutsal Kitaplarinda yeralmamasina ragmen. vaftiz olmak ta. yilin bazi günlerinde et yem emek suretiyle "oruç" tutmaktadirlar. Nevruz Rabba da demektedir. daha çok sembolik bir yapidir. Günü baslamakta ve üç gün devam etmektedir. Sabiîlikteki mabed. tören elbisesi giymektedir. Bu bayram. sadece rahipler girebilmektedir. dünyanin en kutsal ve temiz mekani kabul etmektedir .

Bölümün Bibliyografyasi A. Çev. vücut arizasinin bulunmamasi.A. din görevlisi sadece rahipl erden ibaret kalmaktadir. Sabiîlikte yemeyle ve içmeyle ilgili kurallar vardir. 99-149. Kutsal metinlerde rahibelere de rastlanma ktadir. "Religions of China". Muhaddere Nabi Özerdim. Konusmalar. 79. G. 35-38. Rahipler de.G. saç kesmemeye pek uyulmamaktadir. Istanbul^ 935t370-377. Parinder. Sabiî cemaatine dahil olan herkes. 89-96. C. The VVorld's Living Religions. [133] IV. dinî kurallara göre kesilmeyen ve Sabiî olmayan birisi tarafindan kesil en hayvanin etinin yenilmesi yasaktir. Bu sartlar arasinda. Zachner. Çocuklarin. sünnetli olmamasi. Brovvn. rahip yardimcisi (asga nda). Hilmi Ömer Budda. London 1965. The Great Reiigions of the Modern World. . R ahipler disinda. Atalarina dua ve niyaz onlarin gizli ismiyle yap ilmaktadir. 411-413. A Book of World Religions. özellikle rahip çocuklarinin saçlarinin kestirilmemesine önem verilmektedir. . rahip (tarmida). 398-400. A Guide to Religions. G. . Dinler Tarihi. III/375-382. Bunlar. . dört gruptur.Konfüçyüsçülük . Graham. 126.E. The Great Asian Religions. . "La Chine Depuis les Han". The Concise Encyclopedia of Li-ving Faiths.E. basrahip (ganzibra) ve lideri (ris ama)'dir. cemaatin otomatik ola rak üyesi kabul edilmektedir. Bu isimlerin birisi gizli is mi (astrolojik ismi). R. fakat evli olmasi ideal olarak görülmektedir. 166. Histoi-res des Religions . . 40-61.Mircea Eliade. kutsal kitapfarinda y asak olmamasina ragmen. Dunstheimer. kendiliginden ölen veya baska bir hayvan tarafindan öldürülen hayvanlarin eti nin yenilmesi. Lonclon 1975. The Chinese. London 1969. Bir Sabiînin gizli ismi (malvasa). . London 1977. digeri de dünyevî ismidir.Wing-tsit Chan. Parrinder. Kisiyi'sarhos eden alkollü içkiler in içilmesi.A. Disaridan kimsenin Sabiî olmasi. London 1975. C. Confucianism. Histories des Croyances et des Idees Religieus Paris 1981.Guiliaume H. gizlilik ilkesine uymak zorundadir. on un dinî âyin ve törenlerdeki ismidir. London 1974. . Asian Religions.David A. 89-93. Rahip olacak kimsenin evli olmasi sarti aranmamakta. Confucianism.Cheng te K'un. . . Editions Gallimard 1976. Sabiîlikte rahip ve rahibe ayrimi yoktur.Lewis Hodoüs. Parrinder. nesr. iki isme sahiptir. Our Religions.dir. . Sabiî bir aileden dünyaya gelen her çocuk.Konfüçyüs. günümüzde. soyunda z indiklarin veya dininden dönmüs olanlarin yeralmamasi vardir. 357-374. Sabiîl ige giris töreni yoktur. Sabiîlige dahil olan her kisi.E. New Jersey 1947. Ancak günümüz Sabitlerinde rahibelere rastlanmamakta. . London 1971. mümkün degildir. Ankara 1963.

Joahim Schoeps.Ninian Smart.Ezra Pound. 1 50-162. The VVorld's Living Religions. Chinise Religions From 100 B. Muhaddere Özerdim. Tomlin. New Jersey . Britain 1966. Ringgen-Ake V. New York 1938..Lin Yutang. 12-13. Dictionnaire des Religions. . 264-276. 1971. . 98-103. Yücel. Paris 1976.Guiliaume H. Gallimard 1976. Depuis Les Han".F.C. Dunstheimer. E. London 1977. Histoire des Croyances et des Idees Religieuse. III/388-392. U. 435-43'8. 1/217220. . London 1974.Lao-tzu. Jensen. .H. 188-196 .Marguerite-Marie Thiollier. R. . "The Religions of China". Howard Smith. Paris 1952. Book of VVorld Religions. Çev.Werner Eichhorn.VVing-tsit Chan. . Histoire Generale des Religions. 97-101. London 1977.H. .Levvis Hodous. Religions of China. Histoire des Religions. Ed. The Great Religions of the Modern VVorld. Çevr. Konfüçyüs. Dobson.VV. . London 1967. Guide to Religions.The VVisdom of Confucius. Beigique 1982.G. . London 1969. The VVisdom of China. "La Chine.Saloman Reinach. Religions of Mankind Today and Yesterday.G. The Great Asian Religions. A. Orpheus. 189-2 03-5. Winston. Brandon. . A Reader's Guide to the Great Reli gions. Çev. Niels L. tr. Gr. Ström.A. . 1947. London 1975. Çevr. 22-44. Asian Religions.David A. 601-602.G.H. Les Grands Philosophes de L'Orient. 90-105.A Dictionary of Comparative Reiigion.S. The Religions Experience of Mankind. '" . to the Pre-sent Day. Paris 1981. "Taoism". . A. Lin Yutang. .F.D. nesr. Parrinder.E. 1X-XIII. G reig. . An Intelligent Person's Guide to the Reli gions of Mankind . .E. Brown. . J. . Gr.A. 398-401.C. Parrinder. .C. . [134] B.G. "Taoism". 97-102. London 1975. Ankara 1963.C. London 19 71.E. S. II I/30-46. Parrinder. A. 194-206. 82.Taoizm . Istanbul 1981. London 1954. 85-87. 374-393.Mircea Eliade. Britain 1977. London 1970. . Taoizm. The Concise Encyclopedia of Living Faiths.G.

London 1977.A. 69-112. Britain 1966. . Reader's Guide to the Great Re ligions. "The Shintoists". Parrinder.Sintoizm . . Sadak. The ReligIous Experience of Mankind. London 1973. 53-57. Ringgren-Ake V. Tomlin. 256-264. Holtem. . J. Ankara 1983.Histoire des Religions. . . 247. Religions of Mankind. . London 1977. G.C.Ninian Smart.Joseph M. .H.Joseph M. Istanbul 1983.Bozkurt Güvenç. S. 211-220. Kitagavva.H. Yasayan Dünya Dinleri. Çev. J. Paris 1952. 23-65. 81-115. . Baslangiçtan Günümüze Dinler Tarihi.Salomon Reinach.F.Daniel C. 81.A Dictionary of Comparative Religions. . Ed. John Levvis. Reiigions of Mankind.E.G. Background to the Long Search. 250-267. Parrinder. London 1970. Ström. Brandon. . Les Grands Philosophes de L'Orient. Greig. Joachim Schoeps. . Istanbul 1981. Bovvnas.F.C.Ekrem Sarikçioglu. New Jer sey 1947. London 1965.G. 168. . U.Ninian Smart. Asian Religions. Japon Kültürü.H. Çev.A. Britain 1 966.D. The VVorld's Living Religions. Gallimard 1976. Masdusî. The Great Asian Religions.E. .G. 111-124. . A.A. An intelligent Person's Guide to the Religions of Mankind. Chinese Religions. Dinler Tarihine Giris. 1971. 141-178. VVinsîon. .Annemarie Schimmel. Shintoism. Brown. Orpheus. . N. The Reiigions of Japan.S.L. tr. .G.D.G. 185-188. London 1977. 575. A Guide to Religions. IM/495-540. London 1971. [135] C. The Great Religions of the Modern VVorld. .C. 396-398. Gr. London 1954. 238-305. Britain 1977. Ringgren-Ake V.H. Gr. N. London 1974. Howard Smith. 116-135. . 408. Parrinder. 131. 16-19.A. nesr. 342-357. 35. Our Religions.Lin Yutang. Shinto. . London 1967.E. 62-69. The Concise Encyclopedra of Living Faiths. A Book of VVorld Religions. Strörn. R. Greig. 180-184. The Wisdom of China. E. Religions of Japan. Çev. Kitagavva.. 1/221-223. Jens en.G. Paris 1976. . Ankara 1955. London 196 9. 164-168. Gr.

Istanbul 1986.Abdulkadir Inan. 72-90. Orhun Abideleri. . R. 62-66. . Background to the Long Search. Eski Türk Dini Tarihi. Schoeps. . Istanbul. . Çev. sahife: 199213. The Religious Experience of Mankind. London 1967. "Shinto".Jean Swyngedouw. 268-278.Ninian Smart. Tarihî Hakikatler. Divanu Lugati't-Türk. Ankara 1995. Hilafet Ordularinin Menkibeleri ve Türklerin Faziletleri. Dictionnaire des Religions. . Çev.Geleneksel Türk Dini .Ünver Güney-Harun Güngör. Fran-ce 1983. Gr. 191-197. Ankara 1972. Ramazan Sesen. Il/ 504-507. Türk Dünyasi Arastirmalari. VVinst on.Ninian Smart. Ekim 1989. Tarihte ve Bugün Samanizm.Ibrahim Kafesoglu. Istanbul 1976. Shinto. Ankara 1939-1941. . 17-27. . Türk Irki Niçin Müslüman Oldu. Paris 1984 I M/9-30.C. Baslangiçtan Günümez Türklerin Dini Tarihi. Traite d'Histoire des Religions. 199-203. 61-93.Ebu Osman Amr b. l-lll. . . 197-201. Britain 1977. . 136-151.Ismail Hami Dânismend. Dinler Tarihine Giris. "Türkçe Dinî Tabirler". The VVorld's Religions. 1-62 vd. 22-47. Ankara 1997.Abdulkadir Inan. Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk Inanislari {Basilmami s Yüksek Lisans Tezi). "Orta Asya'da Mani Dininin Yayilmasi ve Türk Kültürüne Etkisi". Istanbul 1979. 1576-157 8.Kasgârli Mahmud. London 1977. Besim Atalay. . . Bahr el Câhiz. Histoire des Croyances et des Idees Religieu-ses. [136] D.Saadet Çagatay. Konya 1978. Eski Türk Dini. . 141-165. Le Chammanisme et Les Techniques Archai-ques de L'Extase. . Ankara 1980.Mircea Eliade..S.C. Pari s 1951. Sayi: 62. Ankara 1955. London 1965. Woodwrad. Ankara 1967.Harun Güngör. Ankara 196 -Ismail Hami Dânismend. 18-98.H.Mircea Eiiade. 60-82.Annamarie Schimmel.Mircea Eliade. 252-258. 8. An Intelligent Guide to the Religions of Mankind. Paris 1975.Muharrem Ergin. . Necati Lugal Armagani. 257-269.J. . .Durmus Arik. . . 23-24.

Çev.Annemarie Schimmel. Istanbul 1994. . Nisan 1984. .Hikmet Tanyu. I. "Islâmiyetten Önce Türkler'de Tek Tanri Inanci". . Islâm Kaynaklarina Göre Hz. Islâmiyet ve Türkler.Bahaeddin Ögel. Ankara 1978. I-IV. Haz. XIV/63-80. Bogaziçi Dergisi.Ekrem Sarikçioglu. Sa. M. Sadettin Buluç. 3-42 vd. Ilahiyat Fakültesi Dergisi. Ahmet Temir. The Encyloedia of Religion. Ankara 1987.Oguz Destani. [137] . Sibirya'dan Seçmeler.Ü. 22. . Ibrahim ve Hanif-lik.J. . Çev. Revue de l'Histoire des Religions. Dinler Tarihi. Türk Kültürünün Gelisme Çagteri. 129-142 vd. 28-31."Ibn Fadlan Seyahatnamesi". Istanbul 1986.W.Osman Turan. Istanbul 1980. Çev.Bahaeddin Ögel. .Hikmet Tanyu. .P.Saban Kuzgun. .Ü. Aykut Ka-zancioglu. Istanbul 1982. Çev. 199-231. XV/87-94. Paul Roux. "Tukue'lerin Dini". .Münir Yildirim. "Eski Türklerin Dini".G. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi Tarihi. Dinler Tarihine Giris. Türklerde Tasla Ilgili Inançlar. Çev. Türkler'in Dinî Tarihçesi. Çev. 14-15 . 1962. Ankara 1996. 1-24. Sibiryadan. B. A.H. . 38-61 vd. V. 107-14. I-II/59-80. Istanbul 1965. "Türklerde Atesle Ilgili Inançlar". Ankara 1955. "La Religion des Turcs de l'Orkhon des Vll'e et Vlll'e siecles ". Ankara 1979.Abdurrahman Küçük. Ankara 1 954. Ankara 1985. 302-317. 240. . Zeki Velidî Togan. Uluslararasi Türk Folklor Kong resi Bildirileri. ..Hakki Dursun Yildiz. "Turkic Religions". Eliade. Türklerin ve Mogollarin Eski Dini. sf.P. N ew York 1987. 212-240 vd. Schmidt.W. Sadettin Buiuç. Ankara 1976. . Ahmet Temir.W. Istanbul 1979. Hikmet Tanyu ve Türk Dini Tarihi Arastirmalari Üzerine Bir Inceleme .Hikmet Tanyu. Istanbul 1983. A. I. Radloff. . Ankara 1986. (Basilmamis Yüksek Lisans Tezi). Paul Roux. Religions of Mankind. 148162. Radloff. Edebiyat Fakültesi Türk Dil i ve Edebiyati Dergisi. . Türk Kültür Tarihine Giris. Ed.Hikmet Tanyu. . Ringgren-A. . 1/55-71. . 17-31 . London 1966. VVilhelm Schmidt.J.Jean-Paul Roux. 88-98. . XIII/75-90. Türk Dili ve Edebiya ti Dergisi. . Ström. Istanbul 1978. Islâmliktan Önce Türklerde Tek Tanri Inanci. Istanbul 1994. Istanbul 1966. Lütfü Dogan.

. Asian Religions. 7-55. . Ringgren-A. Edward Moor. 148-160. E. A Reader's Guide to the Great Religions. II/225-235. Sir Charles Eliot. Swami Nikhilananda. 153 A. 334-335. Ruhun Kurtulusunda Hinduizm. S.Elizabeth Seeger. New J ersey 1947. The Hindus. "L'Hindouisme". Britain 1975. New Delhi 1970.Ninian Smart.H.G. Religions of Mankind. New York 1962. Kürsat Demirci. LouIs Renou. Sedat Ümran. . Tomlin. The Bhagavat Gita. Hein.C. E.V. Dictionnaire des Religions. Mircea Eliade. The Religions of India. Our Religions. 231-255. Norvin J. World Religions. France 1983. 1970. Britain1966. New York 1971. Paris 1952.Sehristânî.Brandon.E. Parrinder. el-Milel ve'n-Nihâl. The Concise Encyclopedia of Living Faiths. Michel Delahoutre. S. F. 1968. London 1970. 44-90.A. Beyrut 1975.Dharam Kumar Vohra. An Intelligent Guide to the Religions of Man-kind. 1/995-1103 . The Religious Experience of Mankind. London 1970. H.John Clark Archer.F. Çev. 31-62. Juan Mascaro. Mukarenatü'l Edyân. Histoire des Croyances et des Idees Religieu-ses. Britain 1971.J. Nigosian. 330-33 3. Hindu Pantheon. Ist. Kah ire 1984. Ahmet Çelebi. I/2 25-250. Les Grands Philosophes de L'Orient. New York 1973. Gr. "Hindouisme".G. Schoeps. Gr. 1 06-156. Edward VVashburn Hopkins. Istanbul 1991. London 1967. II/250-255. Eastern Religions. A Dictionary of Comparative Religions. BrItain 1977. 103-139. . 217-255. Hinduism. . IV/23-80. Basham. Hinduism and Budhism.G. . Gr. London 1977. 1-23. .Hinduizm . Hinduism. Çev. "Hinduism". Histoire des Religions. Anne Marie Esnoul. nesr. "Hinduism". 81-130. Ström. London 1973. Delhfl968. Paris 1980. Hinduizm'in Kutsal Metinleri Vedalar. "The Great Religions of the Modern World. 705-70 8. London 1977. l-lll. Gr.

. "Jainisme". Londoti i 925.G. Hinduism and Buddhism. Parrinder. 576578.K.A Dictionary of Comparative Religions. Muhammed Ikbal. Hopkins. London 1977. 1/1105-1144.P. .L. Tere. 231-247. The Religions of India. London 1965. Britain . The Concise Encyclopedia of Living Religions. JRamayana. Gr. . . 3367.Kendall W. .Colette Caillat. 41-44.H. Brandon London.M.Michel Delahoutre. Britain 1966. nesr. Ström. Histoire des Religions. Outlines of Jainism.Sihizm . S. Gr. Ringgren-A.F.G. 53-57. . New Delhi 1970. Parrinder. Encyclopedie de L'Islâm. 1970. Basham.Upanisadlar. London 1970. The Great Asian Religions. 1971.Mankind. Jainizm. Der. A Böok of VVorld Religions. S. "Le Jainisme". . Lo ndon 1977.SirMonier Monier-Villiams. .A Dictionary of Comparative Religions.Ali Ihsan Yitik. London 1974. . The Religious Experience of.E. VI/435-441. Mehmet Ali Isin.. -E.Edvvard W. . 825-8 28. Britain 1976. 67-70.SIr Charles Eliot. Türk.Caynizm . Gr.T.Valmiki. Dictionnaire des Religions. Hinduism. . "The Jainas". Galli-mard 1970. Parrinder.S.G. France 1983.G^F. Istanbul 1976. "Sikhs". . Ömer Riza Dogrul. . The VVorld's LÎving Religions. 100-109. Religions of Mankind. [138] F.A. Asian Religions. Hint Kökenli Dinlerde Karma Inancinin Tenasüh Inanciyla Iliskisi. E. [139] G. "Jainism". New York 1971. . Gopalan. I/ 105-129. New Delhi 1973.V. London 1977. Brandon. 63 vd. Sen. 332-334. Raju.E. 255-263. Hinduism. London 1969. Istanbul 1996. . 280-298. 221-224. Folkert. . nesr. 29.30 . A Reader's Guide to the Great Religions. Istanbul 1975.G.Ninian Smart. Paris 1934.

London 1970.H. Ankara 1986. London 1974. A.G. Masdusi.Pamela Wylan.Abdurrahman Küçük. Dictionnaire des Religions. .London 1977. Ghirshman. Parrinder. London 1948. S.Ü. Ström. Kollet. 223-231. Nigosian. 62-66.Khush Want Singh. The VVorld's Living Religions. Kellet. Religions of Mankind. 1068-1075.W.A. .A. Delhi 1982.E.Williard G. London 1948. nesr. 265-313. A. . A. Duggul.A. XXVI1I/391-417. The Religous Experience of Mankind. nesr. A Book of VVorld Religions.F. . 64-115. "Sihizm". 51-55. Gr. London 1974.S. VVorld Religions. Smart. Parrinder.Ninian Smart. "The Sikhs".G. Störm. A Short History of Religions. Gr. Asian Religiouns. Britain 1977. "Mazdeisme". Çev. London 1977. Parrinder. nesr. . London 1977. 373-392. Religions of Mankind. 1981. . France 19 83.G. London 1978. 57-62. VVhitfield Foy.Mircea Eliade. M. London 1966. The VVorld's Living Religions. [140] H. Histoire des Croyances et des Idees RelIgieu-ses. Our Religions. . 410 vd.R. 599-659. . Sadak.31. 663. . Ringgren-Ake V. 225-227. 358. London 1965. Mc Leod. . . 62-68.E. Ilahiyat Fak. Yasayan Dünya Dinleri. 173-191 . . W. Britain 1978. 1978.E.E.S. -E. . Ist. Der. Secular Perceptions in Sikh Faith.E. 314 vd. . Reader's Guide to the Great Religi ons.E. London 1965. . London 1966. Parrinder.Jacque Duchesne-Guillemin. Foy. 150-162. .G. 177-179. . Iran. 1/316-347. . Britain. Oxtoby.H. Paris 1980. Short History of Religions. Guru Nanak And The Sikh RelIgion. London 1973.. A Reader's Guide to the Great Religions.Man's Religious Quest. .E. Brandon. Background to the Long Search. Delhi 1978. Ringgren-Ake V. 358. London 1977.G. . Gr. 120-133. Britain 1975. .Zerdüstilik -A Dictionary of Comparative Religion.E.G. Parrinder.H. A Book of VVorld Religions. .N. "The Sikhs". Gr.Man's Religious Quest.K. The Ancient VVorld.

Ismail Cerrahoglu. Zaehner.F. Ali Nihad Tarlan. el-Milel ve'n-Nihal.R. Tahk ik: Muhammed Seyyid Keylanî.Sinasi Gündüz.Elmalili Muhammed Hamdi Yazir. . Ankara 1974. Istanbul 1967. . Sadelestirilmis Zaman Baski Ili/ 293-309. .Ninian Smart. . Zaehner. [142] Ankara Üniversitesi V. Bu din. Delaletu'l Hairîn. Britain 1977. A.S. .Sehristanî. Ankara 1962. Islam Ansiklopedisi. ter. "Sabitler. Tehran 1980. Islam Kaynaklarina Göre Hz. Background to the Long Search. Birunî'ye Göre Dinler ve Islam Dini. Beyrut 1975. Taraporevvala. . Giris ve Notlarla Haz. X/103-116. The Religious Experience of Mankind.Ibn Meymun.I. Kur'an-i Kerim'e Göre Ehl-i Kitap ve Islam. Beyrut 1975. London 1975.Ö. Ilahiyat F ak.Ü. Hüseyin Atay.J. [141] I.). Istanbul 1935. Les Grands Philosophes de l'Orient. Yüzyilda Hindistan'da Budda tarafindan kurulmus ve evrensel nitelik kazanmis bir dindir.Carra de Vaux. Ankara 1994.Zerdüst'ün Galalari. . Britain 1977. . Asil Nüsha 111/1750-1765. Son Gnostikler Sabitler. . IstnbuI (t. II/5-57. . . . 76 -89. 302-315.y. Al Sabia". Ilahiyat Fakültesi Dergisi. Baslangiçtan Günümüze Dinler Tarihi. Paris 1952. London 1967. London 1977. Ankara 1975. The Teaching of Magi.Ninian Smart. The Religion of Zarathustfa. 131-150. Ibrahim ve Hanif-lik.C.J. M. . Vi.Saban Kuzgun. Ankara 1995.. Ebî Bekr Ahmed el-Sehristanî. Istanbul 1983. Ankara 1985. Yayinlari. 222-225.R. el-Milel ve'n-Nihal.Muhammed b. . günümüzde yasayan büyük dinlerden ilk besi içine girebilen bi .H.BÖLÜM BUDDIZM Buddizm.Ekrem Sarikçioglu. 20 0-217. Tomlin. An intelligent Person's Guide to the Religions. I/233.Sabiilik . Hindistan'da dogmus olmasina ragmen mensuplari dah a çok bu ülke disinda bulunan.Günay Tümer. Gr. . . Hak Dini Kur'an Dili. The Concise Encyclopedia of Living Faiths.Remzi Kaya. . Schoeps. X/9 -10. Gr. Abdulkerim b.C. "Kurian-i Kerim ve Sabitler".

kutsal kitabi. Singapur. Bhutan. Buddist Asy a ülkelerinde bu din. Rivayete göre annesi Maya. vejeteryan bir diyete dayanan Buddizm'e isinamamislardir. Mogolistan. Budda Kuzey H indistan'da bulunan bu hükümdarligin baskenti Kapilavastu yakinlarindaki Lumbini kor ulugunda dogmustur. Annesi. Seylan. Maya. Ona sonradan verilen bir lakap d a "Tathagata"dir (hakikate ulasan).ige sahiptir. yap-yapma telkinleri. Sakyal ilarin Sessiz Zahidi" denilmistir. Buddizm'de göze çarpmayan. Tanrilar. M. bir cemaati vardir. her arzusuna. Budda'nin dogum yeri olan Kapi-lavustu sehrinin ise Zu'l-K ifl (Kif'Ii olan kimse. Tib et. Muhammed'in zamanindaki büyük dinlerden biriydi. Zu'l-Kifl hakkinda Kur'ân. Budda' nin karnina beyaz bir fil seklinde girdigini de görmüstür. bir kutsal Incir Agaci'nin da lindan tutunmus ve o arada onun sagindan Budda dünyaya gelmistir. daha sonr a Dogu Türkistan'da Türkler bu dinle tanismistir. Ajivika hareketi de pay lasmistir. 563-483) Buddizm. Tayvan. Bu tepkiyi Caynizm. mezhep. Vietnam. Mançurya.Ö.Ö. Asya ve Ön Asya'ya dogru yayilirken. ne d e Hadis kitaplarinda bu konu ile dogrudan ilgili bir bilgi yoktur. Asil adi Siddhartha. Hadis ve diger Islâm kaynaklarinda fazla bir bilgi yoktur. Âyetinde geçen incir'in (tîn) Budda'nin altinda ilhama kavustugundan bahsedilen yabani incir agacini ifade et tigi ileri sürülmektedir. Sakya kabil esine mensuptur. tarikat ya da felsefî bir eko l olup olmadigi tartisilmistir. Budda'nin babasi Suddho-dana. zamani gelince Budda'yi Kapilavastu'dan ailesinin yanina giderken yolda Lumbini Korulugunda dogurmustur. tabiatla hasir nesir olmus Türkler. gayesi . uy anmis" anlaminda sonradan verilmis bir lakaptir. Kur'ân'in Tin Sûresi'nin 1. Adi Siddhartha Gota-ma'dir (Gotama aile lakabi). aydinlanmis. Gelenege göre Maya. yani Arapça'da "p" harfi olmadigindan. Ona. ata binip kiliç kusanmaya alisik.Budda'nin Hayati (M. Çin. Buddizm. ancak hem eski Türkler'de. dini anlaminda "Budda-Sâsana" diye bilinmekte dir. ne Kur'ân'da. Sadece Kur'ân'da iki defa zikredilmektedir. Et yemeye. Yüzyilda Bati Türkistan'da. Laos. Onl arin daha sonra Islâm'i büyük bir hevesle benimsemelerinde bu hususlar ve "cihat anlayi si" yaninda. Buddizm'in bir kurucusu. Budda'nin dogumundan önce bir rüya görmüs ve bu rüyada ona dogaca k olan oglan çocugunun ilende meshur bir mürsid olacagi bildirilmistir. Ancak. kurban kesmeye. yani "Sakya Kabilesinin Bilgesi. onu be yaz bir çamasir içinde bulmus ve ona banyo yaptirmislardir. Dogu Bengai. Hinduizm'deki Brahman sekilciligine. otu rup bagdas kurup tefekküre dalmak (meditasyon) bulunan bu din. gayesine ulasan anlamin a gelmektedir. Budda disiplini. Günümüzde en çok mensubu Hindistan. Simdi mensuplarinin sayisi 350-400 milyon civarinda gösterilmektedir . Ancak. Japonya gibi Güney Asya ülkelerinde ve Uzak Dogu'da bulunmaktadir. Kore. Kam boçya. içinde kutsal dilencilik. hem de Islâm'da bulun an kuvvetli tek Tanri inanci rol oynamisti. onlara cazip gelmemi stir. ona "ilhama kavusmus . Bazi ba ti ülkelerinde özellikle yeni bir Buddist mezhep olan Zen Buddizm ilgi görmüs ve tarafta r kazanmistir. Himalaya eteklerinde simdiki Nepal'in b ulundugu bölgede baskenti Kapilavastu olan küçük bir hükümdarligin basindadir. 160 Buddizm. Malezya. Kapila'li) adindaki peygamberin isimlendirilmesine sebep oldugu da belirtilmektedir[143]. Buddizm adi bati ülkelerinde Budda'nin kurdugu din için kullanilmaktadir. Burma. Bununla berab er eski ve yeni bazi kaynaklarda. kast taassubuna kars i bir hareket olarak ortaya çikmistir. Birmanya. Budda. doktrini. Yüzyilda.[144] A. Bunun için ona Sakyamuni. Tayland. Hz. I.VI. Bununla beraber onun bir din.

ilk gün bir ihtiyara. Gotama. onu saray zevkle ri içine hapsetmis. oglunun gelecegini ögrenmek için. doktrin (dhamma) ile birlikte Buddizm'in temel prensipleri arasinda yer aldi . gerçek hayatin sarayda gördügünden ibare t olmadigini anladi. zihni aydinlandi ve "Budda" oldu. üzerindeki mücevherleri çikarip usagina verdi ve onu at ile geri gönderdi. "Budda" oldugunu. evlenme çagina gelince. Taraftarlari oldu. Bu aydinlandigi yer. hayatinin son 40-50 yilini Hindistan'in kuzey inde ve ortasinda vaazlarla geçirdi.bir hayat yasiyordu. Bunun için yeniden yiyip içmeye basladi. ertesi gün bir hastaya. Siddhartha'nin babasi. falcil ara basvurmus ve onun ya kudretli bir hükümdar» veya bir "budda" olacagini ögrenmistir. uzun zaman kadinlarin Sangha'ya alinmasini reddetti. önce saray hayatinin zevk ve sefasini. Ilk vaazini Benares'deki Sarn ath Geyik Parkinda kendinden ayrilan bes zahide yapti. Budda. S iddhartha. Bu duru mda onunla çilede bulunan bes zahit. evrensel aci ve izdirabin sirr ini arastirmaya basladi. ölümün. onlara da bu yolu gösterecegini ve doktrinini (dhamma) ögretecegin i söyledi. Budda ve buldugu g erçek. hayat ve h akikat hakkinda kendisine telkin edilen programlari begenmedi. Hikmete ve zihnî berrakliga ulasmak veya bedenî. yakin akrabalarindan birinin güzel kizi Yasodara ile evlenmis ve Rahula (engel) adinda bir oglu olmustur. s arayi terkettikten sonra. Sangha. oglunun budda olmasina engel olmak için çalismis. bir deri bir kemik kalincaya kadar en sert bir züht hayati yasamaya ba sladi. mücadeleden yilip maglûbiyeti kabul ettigini düsünere k onu terketti. kadinlar da teskilâta dahil edildi. refah içinde geçen bir hayat ve iyi bir egitim imkâni saglamistir. Gördükleri onu sarsti.[145] . Dogumundan bir müddet sonra Siddhartha'nin annesi ölmüs ve o. Oradan geçmekte olan bir gezgincr rahip ile elbiselerini degistirdi. ba basinin yasagina uymayarak saraydan disari çikti. onlarin nezareti altinda zihnî gelismeyi saglayan yoga metodlarini ögrener ek manevî sükûn ve huzura ulasmada ehliyet kazanmak istedi. bir ata binerek evi terketti. ailesi uykuda bulundugu bir sira da. daha sonra da nefse iskence yoluyla ikinci bir asiriligi tatti. her seyin bos o ldugunu^anladi ve dünya nimetlerine sirt çevirdi. Bu vaaz. Bunun üzerine kral. bu yolun vücudu zayiflatmak ve zihni bulandirmaktan baska bir ise yaramadigini anladi. Sangha. üçüncü gün bir ce ve dördüncü çikisinda da bir dilenci kesise rastladi. Fakat bu hayat da onu tatmin etmedi. alti yil. mesafede küçük bir sehir) Uttar -Pradest'te 80 yasinda ölünceye kadar. Budda. dünyanin en eski bekâr rahipler teskilâtidir. bir gece. "Kanunun Tekerli gini Döndürmek" diye adlandirildi. Sonunda (35 yaslarinda) 1 Temmuz dolunayinda gayesine u lasti. Saçlarini kökünden keserek suya atti. teyzesi ve ayni zamanda da üvey annesi olan Mahapraja jati tarafindan büyütülmüstür. Fakat bir gün. Ormanda. kendisinin dogru yolu buldugunu. fakat halasi ve ka risinin israrli ricalari üzerine. onu evini terketme kararina ulastirdi. Içinde bulundugu zahitler grubunu terkederek yalniz basina ormana çekildi. bu vaazinda. Ancak o. Uruvela yakininda Neranjara Nehri kiyisindaki yabani bir Incir Agaci (Bo dhi Agaci) altinda oturup düsünceye daldi. Siddhartha. Buddistler için kuts al bir yer haline geldi (Bodhi Gaya). Siddhartha. insan. Kusinagara'daki (Patna'nin kuzeybatisina 160 km. Budda. Bunlar arasindan "bhiksu"d enilen dilenci rahiplerin meydana getirdigi "Sangha" diye adlandirilan teskilat d ogdu. Böylece iki asirilik ar asinda orta bir yol aramaya koyuldu. Daha sonraki devrelerde kesisler yaninda evli olanlar da ye r aldi. Çünkü o. Hayatin. sarayda mesut ve endiseden uzak. Gotama ise hakikat ve huzuru baska yollardan aramaya basladi. rahibe manasti rlari da ortaya çikti. Sonunda ondan da vazgeçti.ne kavusan anlamina gelen Siddhartha adi verilmistir. Bu düsünce. O. Yirmi dokuz yasinda iken. Gotama ismini kullanarak . Çünkü o. zihnî igvalardan kurtulmak için riyazet ve çile y olunun kâfi gelmedigini. bulmus oldugu hakikati yaymaya karar verdi. eski âdetlere uyarak taninmis hikmet ve murakabe üstatlari ni aradi. o zamanki âdete uyarak. Bir ormana vardi.

Buddizm.B. süreksiz isler sürüp gidecektir. Budda'nin doktrinine. Ajivika hareketi. Brahmanizm'in tam giremedigi bir cografi alanda dogd u. ölüm izdiraptir. bir yar tici tanriya. halka bakan. zaaflari bulunan. 4) Hürriyete. Çünkü o hayatin tabiî olaylarini bir izdirap o ak görüyor ve bundan kurtulusu bütün arzu ve ihtiraslardan uzaklasmaya bagliyordu. Bu da yeni "karma" ve sudûra. Budda. Ancak genel Hint inançlari olan karma-tenasuh. 3. Buddizm'in Hindistan'in meshur alti felsefe sisteminden biri olan Samkhya ile or tak bazi noktalari bulundugundan bu sistemin Bud-dizm'den etkilendigi söylenebiime . manastir düzeninde kast ayrimini re ddetti. Aslinda Buddizm. Ilk üç kutsal gerçek. yani ulastigi hayat kanununu ilan ettiginde verdigi ilk vaazi "Kanunun Tek erlegini Döndürmek" seklinde açiklamistir. Budda. aci. Budda. M. Dördüncü kutsal gerçek ise Buddizm'in amelî ahlâki at yönünü. Bu sekiz d ilimli yol. yeni hayat a. Vedalar'in otoritesini ve Vedik kurban sistemini. Budda'nin telkininin felsefî yönünü. alda tilabilen. Brahmanlarin ilgi duydugu metafizik meselelerden kaçindi. Kisi ancak Nirvana'ya ulasarak tenasuhtan kurtul abilmektedir. Hindistan'in kuzeydogusunda. Nirvana'ya ulasabilmek ancak Budda'nin sekiz dilimli yolu ile mümkündür. Bu as linda Upanisadlar'da rastlanan hayat görüsünün gelistirilmis bir sekliydi. üçüncüsünün de gerçek sini saglamaktadir. kisacasi onu din yapan veçhesini içinde bulundurmaktadir. manevî ilerleme. yeni tenasüh ve ölüm e yolaçmaktadir. Bu sürekli tekrar lanan devrelerden kurtulmanin yolu "Nirvana"dir (Nibbana). kurtulus ve mutluluk vardir. ahlâkî kötülüklerden uzakl apfarin sebebi olan ihtiraslardan. dolayisiyla sa ece aydinlara bakan yanini kapsamaktadir. kisiyi elem ve keder denizi olan bu dünyadan. Brahmanlarin Tanri'yi insanî nitelikler içerisinde yaptigindan pismanlik duyan. brahman âyin ve görevlerine yer verilmemis olmasina bagladi.Insan varliginin mahiyeti izdirap. sihirden hoslanan. Dogum. Budda'nin doktrininin felsefi yönü kötümserdi. insan Ile hakikat arasinda hayatin izdiraplarla dolu olmasidir. iyi bir Buddist olarak yasarsa Nirvana'ya ulasmaktadir. Dört kutsal temel gerçek. Buddizm'in ana telkini. izdirap ve onun giderilmesi hakkind aki gerçekleri ögrenir. Dhamm a'yi. VI". Caynizm.Izdirap dindirilmelidir. b rahman kültürünün merkezinden uzak. yaslilik. Nirv ana'ya ulasmak için kötü huylara sahip benligi. ferdî ruhu. Yoksa fâni. insanlar tarafindan acze düsürülebilen bir varlik seklindeki açiklamalari karsisinda Budda sessiz kalmistir. bir kere daha dönmemek üzere. insanin bilme gücünün ötesindedir. Budda'nin kurtulus telkininin özünü olusturmaktadir: 1. tenasüh çemberinden kurtulmadir. 2. Bunun için tekerlek Buddizmin sembolü olmustur. Iki asirilik izdirapli iken orta yolda bilgi. ihtirastir. Onlar. Buddi stler'e göre bu kadar uzun müddet var olan âlemin nasil yaratildigi insan bilgisinin. feragat yoluyla tenasuhtan kurtulmayi muhafaza etti. arzu ve ihtirasi yoketmek. bu hükümlerini.Ö. ilk kutsal gerçegin kavranilmasi.Izdirabin sebebi arzu. Onun bu açikla malara katilmadigi bellidir. Ganj nehrinin suladigi topraklarin güneydogusundaki Ko sala (simdiki Oudh) ve Magadha (simdiki Bihar) kralliklarinin içinde yer aldigi. ikincisinin anlasilmasi. kast taassubuna karsi çikisi da ifade etmekteydi.Budda'nin Telkinleri/Buddizm'in Prensipleri Buddizm'de Budda'nin doktrinine Pali dilinde "Dhamma" denilmektedir. tatminsizliktir (dukkha). kötülük. Ancak Tanriyi inkâr eden bir ifadesi de yoktur. Bu sebeple Budda'nin dok trini Brahmanlarca küfür olarak görüldü. Bu orta yol. Yüzyildaki kati brahman sekilc iligine. Insana düsen. kisinin kendine eziyet vermesini (yoga ve benzeri yollarla). hikmet olgu nluguna kavusmak gerekmektedir. Kisi. h astalik. kurtararak Nirvana'ya ulastiracaktir. saray hayati ve çiie gibi iki asirilik arasindaki orta yolu telkin etmisti r.

Islâm. hayatinin sonuna kadar va'zetti. Budda Tusita cennetinde iken. Onun ilk sakirtleri. kutsal kitabi. ken dine has özellikleriyle daha ziyade bir din olarak nitelendirilmektedir. Budda. sagli ginda Budda'ya büyük bir ihtimamla hizmet etmis. Incir Agaci altindaki aydinla nmaya kadar bir "Bodhisatva"dir (Budda adayi). özellikle Rajagaha ve Sravasti etrafinda. Zira Brah-manlar m etafizik tartismalar arasinda isin bu yanini unutmuslardir (sonradan "bhakti" har eketiyle. berab . beraber züht h ayatina girdikleri. Anlattiklari genellikle büyük bir sevk içinde kabul gördü. Sangha'nin ilk ve önemli üyelerdendir. kadinlarin da ayrica Sangha'ya alinmalari konusunda üstadini ikna etmisti. aksine onun yayilmasi. zamani g elince dünyaya geldigi gibi. Bu k esisler arasinda. Budda'dir. ticaret ehli. Budda bütün heykellerin kirilmasini emretmis olmasina ragmen. ögretti. o bir kurucusu. Budda. çocukluk ve gençlik yillari. Yine Budda'nin ölümünde onun da katilabilmesi için cesedin yakilmasi tehir edilen v e ilk konsile baskanlik eden. basit ve sade bir yasayis. Buddist kaynaklarda Budda' nin dogumundan öncesi. Musa'ya. yayilirken böyle bir fedâkârlikta b ulunmamis. [146] C. Harun'un Hz. kendilerine buld ugu gerçegi ilk va'zettigi. Ilk Buddistler ve Konsiller Buddist literatüre göre Budda'dan önce 24 Budda daha gelmistir. bütün varliklara sevgi ve sefkati ihtiva etmektedir. Gelenege göre 80 yasini geçtigin de artik ölecegini. O. 25. sarayi terki. O. Islâm'da Hz. Ananda. Bu bagislar arasinda bir kra l çocugu olan Jeta'nin yagmurlu mevsimlerde kesislerin istirahat ve ikameti için yapt irdigi manastir (vihara) ve tahsis ettigi park en önemlisidir (Sravasti'de). Büyük Kasyapa ile ayni konsilde Vinaya metnini okuyan Upali. Bud dizm'in yayildigi çevrelerdeki temayüle göre. bir mezhep. bir yere bagli kalmadi. Budda. alçak gönüllülük ögreterek yerine getireceklerdi. Budda . Onda n sonra da Metteyya (Maitreya) gelecektir. sonraki zühd hayati. Isa'ya. böylece sakirtlerini ve görevini birakacagini anlayan Budda. prensiplerinin siki sikiya korunmasi sayesinde olmustur. Ali'nin Hz. Zaman zaman ona muhalefet edenler de çikti. Buddizm'e felsefi-teolojik bir hareket. Metteyya da öyle yapacaktir. Muham-med'e karsi durumu gibi). aslî prensiplerinden feragat etmek zoru nda kalmistir. bir tarikat olarak bakanlar b ulunsa da. geleneksel olarak Kuzeybati Hindistan'a. inanç esaslari. esnaf olmak üzere yiginla insan. Onlar. Ancak Budda'nin gözde sakirdi. mabetleri. hayvanlara. Bu felsefî hususlar bir kenara birakilirsa. ilk bes zahidden Assaji vasitasiyla hakikati ögrenen ve Budda ta rafindan Sangha'ya alinan Sariputta ve Moggalana da vardi (Bunlar Budda'dan önce öldül er).ktedir. Kral Bimbisara'nin destegini kazandi. Buddizm'in bir dünya dini haline gelmesinde bu hususun ve Budda'ya olan asiri baglilik sonucu Mahayana hareketinde zamanla. bu sistemde bütün bu hususlari akla getirecek noktalarin mevcudiyetiyle be raber. Bunlardan bazilari Sangha'ya kesis olarak kabul edildi.Budda. Daha sonra basta toprak sahipleri. Ona topraklar. sonra da Hiristiyanlik. yayilabilmek ve dige r insanlar tarafidan kabui edilebilmek için. yapilar bagislandiysa da o. insanlar a. Iste bir din ola rak Buddizm'in Brahmanizme karsi orjinalügi burada yatmaktadir. yegeni An anda idi (Yahudi dininde Hz. Hiristiyanlik'ta Yuhanna'nin Hz. Pencap'a kadar uzandigi söylenen alanda 40 seneden fazla dolasti. Buddist oldu. bu görevi her yerde dolasip insanlara kendiler ini tutma. Magadha kralligi sinirlari içinde. Düny anin üç büyük evrensel dininden önce Buddizm. onun zühdî yasayisi birakmasiyla ondan ayrilan. Bodhi agaci) ve daha sonrasiyla ilgili çok sayida mitolojik efsaneler yer almaktadir. içinde az sayida br ahman da bulunarak. bu tamamlanmak istendi). kesisleri doktrin i va'zetmek üzere görevlendirdi. onu yine diger bir yegeni olan Devad atta'nin zehirleme tesebbüsünden kurtarmis. heykelleri yapilip ona tapinilmaya baslamasinin rolü olmustur. Bu konuda tek istisna Islâm'dir. ayri cemaati. Buddizm'deki amelî ahlâk. a ltinda 7 hafta geçirdigi Incir Agaci (Bo. böylece Sangha'ya aldigi bes zahit ve Incir Agaci altind a ona yiyecek getirip onun doktrinini kabul eden iki tacirdir.

ilkinde oldugu gibi. Orada bi r stupa yapi Idi." diger parçalar da birer stupa yapilip koruma altina alindi. Asoka devrinde Magadha. tebaasi arasindaki ahengi saglamak ve mezhep kavgasin i önlemek için böyle bir konsile destek verdi (Kons-tantin'in Hiristiyan tarihindeki y eri ile karsilastirilabilir). Kurtulusunuza gayret ediniz".erinde Ananda ile Uttar-Pradesth'te Malla'lilarin ülkesinde bulunan Kushinagara'ya gitti. Tayland ve Kamboçya'da) kutsal kitap m etinlerinde Asoka'nin adi geçmez. Ananda ve kesislere son ögüdünü verdi ve tenbihlerde bulundu. Asoka (Asoka). Hindistan'in çesitli yerlerinde tas ve kaya kitab elere yazdirtti. Bununla beraber Asoka onlarin mensuplarina da ho sgörülü davrandi. unutulmamasi için. bu konsilde bir ta rafi tutmadi. Burma. sutta ve vinaya'nin yeni düzenlemesi yapildi. Bu konsile besyüz rahip ka tildi. H er sey geçicidir. Ananda. Buddizm'e diger din ve mezheplere göre bi r devlet dini avantaji sagladi. tabiî kaynaklari. Kasyapa'ntn da beraberinde besyüz sakirtle gelmesi üzerine Budda'nin ce sedi yakildi. Kesmir. Bunu Gandhara. Asoka Buddist olmadan önce topraklarini genis letmek için giristigi savaslardan birinde bu kanli. Üçüncü konsil. simdi sizden ayrilacagim. Böyle güçlü bir imparatorun himayesine kavusmak. KarsjLgrup Sarvastivadin'ler. Bu konudaki tartismalar Theravada kutsal metinleri olan Tipitaka'nin dilinin Pal . kemikleri ve kalintilar muhafaza edilip on parçaya ayrildi. özellikle Ananda'nin vâkif oldu gu Budda'nin önemli konusmalari_ye Sangha kurallarinin tekrarlandigi Rajagaha ( Magadha kralliginin baskenti) konsiline baskanlik etti. zaten güney uç hariç hemen hemen bütün Hindistan'a hükmetmekteydi. Budda. IM. bin kesisin katilmasiyla Rajagaha'nin yerini almis yeni baskent Pataliputta'da (Patna) gerçeklesti. Türkistan'a Buddizm'in girmesi nin (daha sonra bilinirken) Asoka zamaninda oldugunu ileri sürenler vardir. canlilara karsi acima duymaya basladi. tarim ve milletlerarasi ticar etiyle bir imparatorluk haline geldi. Misir. Bu konsile yediyüz rahip katildi. katliamli zaferlerden igrenmey e. Suriye. Budda. Asoka. Kuz ey Afrika'ya gönderilen özel görevli kesisler takip etti. telkininde ve Sangha kurallarinda anlamadiklari b ir sey olup olmadigini sordu. Ön Asya. Bu faaliyetlerin ilk sonucu Seylan'in Bud dizm'e kazandirilmasi oldu. Ken-di lerininkini en güvenilir ve Budda'nin telkininin orjinai sekli oldugunu ileri süren Theravada BuddIzminin (simdi Seylan.Ö. asagi Ganj ovasinin kuzeybatisi ndan Madhura'ya dogru çekildi. Konsil sonrasi Buddizm. son sakirdi Subhadra onun telkiniyle Buddist oldu. Budda da orada bulunan besyüz kisinin nihâî kurtulusunun garantili old ugunu açikladi ve onlara söyle hitap etti: "Kardeslerim. M. o günün Hindistan'indaki dört kra lliktan birisi olan Magadha'dan Hindistan'a yayildi. Ihtilaf giderildi. Son raki stupalara bu on merkezden kalinti verildi. O. oradaki besyüz sakirdine. daha ikinci konsil öncesi baslamis doktrindeki fikir ayriliginin yeniden alevlenmesi üzerine. Eslerinden birisinin telkiniyle Buddist olduktan sonra hayatini ülkeler yerine gönüller kazanmaya.-_KonsiLSonunda-Sthavira denilen eskilerin geleneks el görüsü tercih edildi. uzak yabanci ülkelere kadar genislik kazandi. Asagi yukari bir yüzyil sonra kesisler arasindaki fikir ayriligi dolayisiyl a Vesa-li'de ikinci bir konsil toplandi. düsmanla savasma yerine nefs iyle savasmaya adadi. Bundan Pali dilindeki kutsal metinlerin (Ti-Pitak a) daha ?Á???¿??? ?????????? ???¤?????????????8???'??¶????????????[1]??????$???X?????????arindaki Budda'ya nisbet edilen cümlelerin bizzat onun sözleri oldugunu kabul etmektedir. Sorusu üç defa tekrarlandi. Ancak modern dil çalis malari Magadhi ile Pali arasinda önemli farkliliklar bulundugunu dâ ortaya koymustur. Bu devirde Buddizm'in propagandasi sadece bütün Hindistan'da degil. Seylan'a oglu (veya kardesi) Mahinda'yi gönderm isti. 273-236) zamanla toplandi. Orada bir sedir hazirlatip basi kuzeye gelecek sekilde sag yani üzerine ya tti. Budda'nin ölümünden hemen sonraki yagmurlu devrede Kasyapa. Mysore ve zamanla batiya. madenleri. Kral Kalasoka himayesinde gerçeklestirilen bu konsilde. Bu konsil. Buddist düsünceleri. O. böyle birsey bulunmad igini bildirdi. bu sözleri sonunda nihâi Nirvana 'ya kavustu.Ö. kendisi de bir Buddist olan Imparator Asoka (M. Yüzyilda doktrin kan bir ihtilaf üzerine.

Iste bu etkilenmelerin ilki Hindistan'in kuzeybatisinda ve kuzeyinde Is kitler (M. [147] D. M. Kusan Kralligini kurdu lar ve önce Pencab'i. Budda. hem de Hinayanacilar eski kutsal metinlerin (ne zaman düzenlendigi kesin olarak biline mese de M. içinde Theravadin. Yüzyil-M. Halbuki Therava-din kesislerin bu konsile katilmadigi yolunda kesin bir bilgi yo ktur (Bütün Buddist mezhepleri ilk üç konsili kabul ederler. Buddist oldu. Onlara göre bütün insanlar. Sa rvastivadin gibi 18 mezhebi bulunduran öncekilere "Hi-nayana" (küçük araba) adini verdil er. Bu yeni mezhebin bir diger özelligi de "Bodhisatva" (Budda adayi) kavra mina getirdikleri yeni önem ve genislikdi. kendilerinin Hinayanacilar kadar akil.Ö. I. aydinlanmaya ulasabilirdi. Roma.Hindistan'da Mahayana'mn Dogmasi Asoka'dan sonra Imparatorluk küçük hükümdarliklara bölündü. Kaniska'nin adi Seylan dinî literatüründe geçmez. en azindan Mahayana'yi yönlendirdi.Ö. heykeli yapilan bir sahsiyete büründürüldü. Yüeciler. Aslinda bu etkiler. Mahayanacilarm kutsal metinlerin i bunlarin eski gelenekte bilinmedigini ileri sürerek kabul etmiyorlardi.Budist Sankskriti idi (Kutsal Kitaplari Tri-pitaka). Ancak Hinayanacilar. 130'larda). Yüzyila kadar Seylan'da yazili hale getirildigi anlasiliyor) mevsuki yetini kabul etmekteydiler. Böylece bu yeni mezhep mensuplari Pali ye rine Sanskirt dilini kullanmaya mecbur kaldilar. 100'de. Böylece Zerdüstî. Bu arada kendisine "Büyük Araba" (Mahayana) adini veren ayri bir B uddist mezhep dogdu. Mahayanacilar. Mahayanacilarin bu açiklamalari zamanin ayd in kitlesi arasinda tartismalara yol açti. Bu hükümdarlardan Menander (Milinda). gelenekçi eski muhafazakâr kanada. Brahmanlarin Ve-danta sistemind eki müsahhas ulûhiyetin yerini alarak resmi. aradan yüzyillar geçtikten sonra da bu sifahi nakillerin yaziya geçirildigini göstermektedir.Ö. daha sonra Yüecilerle geldi. insan biçimin de dünyaya gelmis bir tanriya dönüstürüldü. Mahayanaci . Bu adla insanlarin kurtu-lusundaki cihansümul gayelerini ifad e eden ve ne zaman dogdugu kesin bilinemeyen (tahminen M. Yüzyildan itibaren Hindistan'da gözükmedi. az. hatta "nefs"e sah ip olmayan varliklar bile Budda olabilir. Mahayana Buddizminin yazili metinleri Sanskritçe düzenlendi.Ö. Artik Pali metinlerine dayanan esk i tarz Buddizm I. Hem Mahayanacilar. Sonraki konsiller ihtilafli dir).Ö. Daha celeri buna izin verilmemisti. Asoka'nin ölümünden 100 yilina kadarki 330 senelik devrede Buddizm Kuzey Hindistan'da yerini saglamlastirdi. onun yayildigi yerlerdeki yerli dinlerden inanç ve uygulamalar almasina yol açti. 120'lerde (128 veya 144) tahta çikan Kusan Imparatoru Kaniska zamaninda toplanmistir. Hinayana mezheplerinin belirli. Mahayana'nin dogmasin a yolaçtigi düsünülebilirse de. hik mete yer vermekle beraber onlardan daha fazla sevgi. Ancak onlarinki artik bir melez Sanskrit. Böylece Budda heykellerinin yapilmasina baslandi.i olup onun çesitli parçalarinin Hindistan'in degisik bölgelerinden gelmesi dolayisiyl a farkli mahallî dillerden kelime ve ifadelerin birlestigi. sefkat üzerinde durduklarini açikladilar. Yunan etkileri Buddizm'e girdi. Jalandhar'da {bazilarina göre Kesmir'de) toplanan bu konsili Theravadinler kabul etmemektedir.S. Hindistan'da ise öyle bölünmeler ortaya çikmisti ki gelenekçi Buddizm 18 me zhebe ayrilmisti. Dördüncü Konsil. sonra Kuzey Hindistan'i ele geçirdiler. Mahayana'nin kopmasiyla Buddizm'in ikiye ayrilmasi Dördüncü Konsil sonrasi olmus tur. sinirli bir alandaki kimseler e kurtulus yolu gösterdiklerini. Bu devrede önce Sung hanedaninin hükümdarlari Buddizm'e karsi çikm islarsa da M. 2. Yüzyilda kuzeybatida Greko-Hint hükümdarlarin himayesiyle Buddizm can landi. Hinduizm'in etkisiyle Budd izm'i de etkileyen Bhakti cereyani sonucu Budda. Kaniska. Insan hayat inin en büyük gaye ve ideali bu olmaliydi. üzerinde Budda'nin kabartmalari bulunan par alar bastirdi. Yüzyil a rasi) bu mezhebin mensuplari. O sirada Buddi zm Seylan'da her zaman devam edecek üstünlügünü saglamis ve Hindistan'dan Çin'e dogru yayilm aya baslamisti. Hiristiyan. I. irfan. Mahayana'mn cihansüm ul ideali. eski brahman inançlarindaki Rama ve Krisna gibi. I. Asoka gibi o da Buddizm'i kabul edip desteklemistir.

Hindistan'da II. Ayni yüzyil ortalarinda Orissa'dan Buddizm çekilmisti. Yüzyillar arasinda Tibet'teydi. yani kutsal i lâhiler. Bu ülkelerde ve digerlerinde Buddizm tarihi. gittikçe artan bir sekilde Hinduizm'e yaklasm aya ve itibarini kaybetmeye basladi. ve IX. Yüzyildan itibaren ortadan kaybold u. günümüze kadar g elen sekliyle 9-11. Ekolün kuruculari Najarguna ve ögrencisi Aryadeva idi. Magad-ha. bu sirada Mant-rayana'ninkine büyülü afsunlari katarak uzak nirvan a hedefinden ziyade zihnî tecrübeyi yogunlastirmayi esas alan ve Dogu Hindistan'da {s imdiki Bihar. kismen de bozulmaya yüz tutmasi sonucu Buddizm. Tant rik Hinduizmin bir kopyasi idi. Bu . Bu devrede Hinduizm yeniden canlanmaya basladi. Kamboçya ve Laos'a yayilirken. ERE. Hinduizm. Kismen karsilastigi kuvvetli muhalefet. Kesmir'de 1340'da bu dine son verilmisken Nepal'de o. Yogacara ekolünün önem verdigi meditasyon metot ve disiplinini daha ileri götüren Mantrayana. manastirlar ortadan kal kti. Bu. Sonra Seylan'dan gelen Theravada Buddizmi buralarda hakim oldu. Öte yandan suuru gerçek bilmeyen Buddi st Madhyamika ekolünün asiri zihinciligine karsi Asanga ve kardesi Vasu-bandhu'nun ba slattigi suuru gerçek bilip onu temizleme ve aydinlatma yoluyla manevî hakikati dogr udan dogruya kavramaya dayanan Yoga-cara (Vijnanavada) ekolü ayni yüzyilda ortaya çikt i. mantra. Oudh'da 1220'de henüz ortadan ka lkmamisti. öncekilerinkinin zihnen gelismemis kimseler için muvakkat hakikattan baska bir sey olmadigini söyleyerek cevap veriyorlardi {Tartismanin ta fsilati için bkz. Tayland 'a girmesi milâdin ilk yüzyillarinda Mahayana sekliyle oldu. Buddizm. Hinduizm'e yakinlasarak bozulmus bir sekilde günümüze kadar geldi. 712'de Sind'in. Mahayana Buddizminin de Çin'den Vietnam'a girmesi 13-14. Yüzyilda Mantrayana ve daha sonra Vajrayana ekolleriyle oldu. Onun Bengal Körfezinden karsiya Burma'ya. millî ve mahallî sartlara göre sekillendigi gibi iki önemli Buddist mezhep elemanlarinin yer y er kaynastigi da gözden kaçmamaktadir. Bu sebepie XII. Hindistan'da Buddizm'in Tantrik veya Vajrayan a sekli Hindu bhakti ve Tantrik kültlerine yerini birakti. Bu ekolde Buddist mantik analizi en yüksek dorugun a ulasti. Seylan ve Tayland'dan Theravada Buddiz mi. Bengal'deki Pala hanedani hükümdarlari (800-1050) Buddizm'i korumusken.lar da buna kendi kutsal kitaplarindaki Nirvana'ya ulastiracak doktrin yorumuyla ilgili açiklamalarin Hinayananinkini düzenieyenlerce anlasilamadigi. Bengal) gelisen Vajrayana veya Tantra ortaya çikti.Mahayana'nin Hindistan'daki Kollari I. XVI. yüzyildan itibaren gözükmez oldu. Yüzyillarda oldu. Mahayana'nin Hindistan'da son gelisme merhalesi VIN. Yüzyilda Bengal'de hâlâ az bir taraftari vardi. Yüzyillarda Sankara (788-820) ve Kumarila gibi Buddistlerin çekindikleri iki büyük filozofun da etkisiyle ataga kalkti. Orissa. Iste. semboller ve jestlerde odaklasan gayri Buddist elemanlara yer vererek aydi nlanmayi saglama yolunu tuttu. VIII. onlardan sonraki Sena hükümdarlari Hinduizm'i tuttular. Yüzyilda önemli bir devlet oldu. 335). Müslümanlarca alinisi bu gidisi hizlandirdi. L de la Vallee Poussin. Yüzyildan baslayarak Mahayana Buddizmi bir koldan Kusan Imparatorlugunun sinirl ari içinde kalmis Bati Türkistan'a. O. misyoner kes isler vasitasiyla Deken ve Hint yarimadasinin batisinda yayilmakta idi. O sirada Buddizm. bunlarin son d erece yüksek gerçekler oldugu. diger koldan da Çin'e sizdi. Çin'e Chen-yen. [149] F. "Mahayana". Japonya'ya Shingon adlariyla intikal etti. Doguda A soka zamaninda Seylan'a gitmisti. Thera-vada Buddizmi Hinayana'nin 18 kol undan günümüze gelen tek eski Buddizm seklidir. IV. artik kuzeydogudaki küçük bir topluluk disinda 13. [148] E.Hindistan Disinda Buddizm Mahayana. cografî. VIII. 1200'de Magadria'nin Müslümanlar in eline geçisiyle Hindistan'dan silinmeye basladi. 226'da Kusan Impara torlugu yerini küçük beyliklere birakti. Yüzyil da Buddist düsüncenin analitik prensiplerinin Mahayana içinde gelistirilmis bir sekli olan Madhyamika ekolü ortaya çikti.

Chih. kast disi kimselerde n Buddizm'e girmis ayri bir topluluk da bulunmaktadir. çesitli ekollerin kutsal kitaplarini toplamak ve kopya etmek için harcadi. Tibet ve Japon Buddizminin herbirinin kendine mahsus özellikleri ve Hint Buddiz minden farkli yanlan vardir. askerî islerde danismanlik yaptilar. muhtemelen Çin'de en eski Ma-hayana toplulugudur. Bunlar dan Sangha'ya alinanlar da vardir. IV. Bu konuda Buddistlerin ilk yardimcilari Taoist bilginler oldu. 414'te dönüsünde Buddist kutsal kitaplarini tercümeye basladi. T'ang Hanedani zamaninda. Özde ikisi ayni Idi. ancak görevde farkli idiler. Bununla beraber üçünde de en bariz ortak yan Mahayanist o lmaktir. O sirada meshur bir tercüme ekolü Kumarajiva'nm (344-413) baskanliginda baskent Ch'a ng-an'da çalismakta idi. Alti senelik yolculuktan sonra alti sene de Hindistan'da gezme k. Buddizm'i n bes ahlâk kaidesini benimsediler. Böylece basta Ingiltere. Bütün ve parçalari özdes idi.Çin Buddizmi Çin. Mahayana sutra'larina da yanan. IX.Mahaya-nist ekolleri içinde gelisen fikirleri ögrenebilmekteyiz.unla beraber Seylan'in % 6O'i. Yüzyilda Buddizm'e kapisin i aralayan Kore'nin güneyinde de tutunmus. Bu devrede T ao An (312-385). Günümüzde Hindistan'da aydinlar arasinda Hinduizm'd en memnuniyetsizlik sonucu bu eski mirasa dönenler oldugu gibi. Bunlardan T'ien T'ai. Bu ekolde di nin pratik ifadesi zihni bir yere toplama ve her seyin içyüzünü kavrama yoluyla manevî irfa n ve hikmete baglanmistir. Almanya ve Amerika Birlesik Devletl eri'nde Budda'nin hayati ve doktrinine ilgi artti. Yüzyilda Avrupa ve Amerika'ya geldi. Yüzyilda tahsilli ve zengin kimseler Sangha'yi himayeleri alt ina alip tercüme masraflarini üstlendiler. Yüzyihn ortalarinda saray çevrelerini etkiledigi de kayde dilmistir. Bud dist vaizler. IV. Batida kesis olmayan Buddistler de artmaktadir. Laos ve Kamboçya'nin % 9O'i hâlâ Buddist tir. Güney Çin'de iki temayül gelisti: Zihni kontrol ihtirasi bastirmayi esas edinen özde Hin ayanist Dhyana Ekolü. Sangha ile aydinlar arasindaki irtibati saglayan Prajna Ekolü. bir kum tanesinde mevcut idiler. Iste bu gelenek içinde T'ien T'ai. Ekol. 349) hemen hemen bütün Kuzey Çin'i inançlarina döndür . Tayland. ayrica meshur seyahat hatiralar ini kaleme aldi. Han hanedaninin yikilmasi sonucu Kuzey Çin'i isgal eden Çinl i olmayan halklara 300 senelik hakimiyetleri sirasinda Mahayanaci kesisler siyasî. manastir ve ma'betler kurdular. Mutlak Akil. özellikle Fo T'u-teng (ö. bütünlük fikrine önem verdi. I. Seylan'dan Pali diline dayanan Buddizm'le ilgili bilgiler XIX. Vinaya kaideleri tercüme edildi ve Mahaya na'nin spekülatif fikirleri yayildi. Bununla beraber onun II. O. Temiz Ülke ( Cennet). Han Hanedani'nin sonunda (tan. nihâi hakikgj meseleleriyle ilgilenen. dogudan gelme kesisler de yasamaktadir. Yüzyilin ilk yarisinda da Japonya'ya "TendaI" adiyla geçmistir. Onlar sihirbazlikta da büyük söhret kazandilar. Hua Yen ve Ch'an ekolleri gelisti. Bu ülkelerde bugün. Hindistan'a gitmek ve oradaki ziyaret yerlerini görmek üzere Ch'an g-an'dan yola çikti. Böylece Çin bilginleri irsat ediliyordu. Fa Hsien adli meshur Çi n seyyahi. "Beyaz Lotus" adi altinda Hui Yüan tarafindan kuruldugu sanilan ekolün adi sonraki . 220) daginik yabanci gruplarina münhasir kalmisti . Burma. Böylece iki din arasindaki benzerlikler ortaya çikti. 399'da. Yüzyildan itibaren merkezî Asya Ipek Yolu boyunca Çin'e kadar gelen Buddizm . Hui Yuan (344-416) ve Tao Sheng (360-434) gibi yetiskin sahsiy etlerin etkisiyle büyük manastirlar yapildi. Konfüçyüsçü ve Taoist klasiklerle Mahayanist eserlerdeki fikir ve telkinler birlesince ort aya ayri bir Çin buddist gelenegi çikti. Hintli Najarguna'ya dayanmaktaydi. Buddis t fikirleri tercüme etmek için Taoist deyimler kullanildi. Böyle büyük Çinli üstadlarin eserlerinden Sui ve T'ang hanedanlarinin ayri. sadece Çin'de degil. Büt e bütün Buddalar. Temiz Ülke (ChIng Tu) ekolü. Chih K'ai (538-597) tarafindan gün eydogu Çin'deki T'ienT'ai dagindaki meshur manastirda ortaya atildi. âlemi onun mükemmelligi içinde kucaklamaktaydi. [150] G.

askin (transandant al) Budda için Amitabha (ezeli isik) deyimi kullanilmaktadir. 1786 ma'bet ve 24. 250.000 erkek ve kadin kesis vardi. kesis hayatinin Konfüçyüsçü aile ve ahlâk telakkileri rsan doktriner veçhesi tenkitlerin çogalmasina yol açti ve arkasindan siddetle engelleme yi getirdi. Sans-kritçe "dhyana"dan çikmistir v ekol. olmayan da hayaldir derken bu ekol. Tibet veya Lama Buddizmi önde gelen dindi. hedefte cihansümul ve bütün fenomenal t ezahürlerin temeli olan sürekli sabit bir zihin telkin etmektedir. Cennete hükmeden ezelî Budda'ya iki BodIsatva (Budda olmaya bi r merhale kalmis semavi varliklar). 520'de Çin'e geldigi kabul edilen Hintli bir kesis idi. kitaplardan veya mürsitlerden al inamazdi. Orta Asya yoluyla Hindistan'a gitmek üzere. 713) sonrasinda meditasyon salonu bütün Ch'an manastirlarina girdi. ilk iki ekol Hintli Najarguna'ya dayanirken. Ekolün ilk üstadi Tushun (557-640). Ch'an Ekolü. Bu Temiz Ülke Ekolünü (Ching T'u) en iyi dile getire n Shan-tao (613-681) oldu. Meditasyon Ekolü diye bilinmektedir. manastirlar devlet kontrolü altina girmis. Hua Yen Ekolü. Hindistan'da 10 yil boyunca seyahat etti ve geri döndügünde ge tirdigi çogu Yogacara ekolüne ait eserleri. ikilik sözkonusu olmayan bir varlik halinde afakî ve enfusînin üzerine çikarak hakikati birden kavramaktir. rahip sayisi 100. Kuan-Yin ve Ta Shih Chih yardim etmektedir. Çin'e birçok yabanci getirtildi. Bunlardan Kuan-Yin (aglamayi isiten) adina Çin'de tapinaklar yapilarak kadin ve çocu klari koruduguna inanilan bu Botisat-va'ya büyük alaka gösterildi. sarayi etkilemesi. itibari. Her sey Budda aklinin bir tezahürü idi. Diger Buddist ekoller (meselâ Ch'an) va r olan da. düsünce ve mantikî idrakin durdugu anda ortaya çtkan bir manevî aydinlanm ayi esas edindi. 645'de geri <löndü. Mahayana'nin bir uzantisi olan Lamaizm. Daha önce dhyana egzersizlerinden bahsedenler olsa da eko lün baslangici Bodhidhar-ma'ya (470-543) dayandirildi.000'den 200 'e indirilmis. Yüzyilda Çin Buddizmi zirvesine ulasti. Çin'de. Iste kisi kurtulusa ulasmak için ona böyle bir cenneti verecek olan Amitabha Budda'ya (Japonya'da Amida) kendisini adamaktadir. kisiye sonsuz inayet. daha s onra ise Sovyetler Birligi içindeki bir halk cumhuriyeti hüviyetiyle dine karsi kamp anya sonucu rahipler baska mesleklere yönlendirilmis. imparatorun himayesinde. Ekolün dayandigi sutra'da. yerli Çin düsüncesini gösterme si bakimindan önemli sayilan bir harekettir. Buddizm'in Çin'de en olgunluga ulasti gi yillar da olsa ilk imparator^Kao Tsu ile baski basladi. IX. Ekolün temel felsefesi ihni. Çin'de son yedi yüzyilda. Bununla beraber genel de bu hanedan Buddizm'e mültefit idi.000 e rkek veya kadin kesis tekrar dünyevî hayata döndürüldü. 629'da yo la çikti. Manastir haya tinin refahi. Tang Hanedani devresi (618-907). manastirlarda züht hayati yasayan kesislerden ayri Buddizm. Çin zekâsinin orjinal bir mahsulüdür. 1280-1368 tarihleri arasinda hükmederken Çin'de. Buddizm'in gitt ikçe gelisen gücü. Imparator Wu-Tsung. büyü uygulamasi ile kavranila Budda hikmeti oldugunu telkin etti. O ögrenilemez. meditasyon veya âyin. Tang Hanedani zamaninda 8-10 Buddist ekol parlamisti. Taoist elemanlar birbirine karismis bir halk dini tarafindan yutul . Japon Zen'iyle bu ülkenin medeniyetinde unutulmayacak izler birakti. içinde Buddist. Ekole hizmet eden üstadlar arasinda temel metni yaza n Hui Neng (ö. 596-664). Bunu n yaninda kesis olmayan bütün Buddist erkek ve kadinlarin evlerinde meditasyon yapma lari tesvik edildi. 84 5'te görülmedik bir zulüm baslatti. Onu Taoistlerin ana tanriçalarindan ayirmak imkansizdi. Buddizm'in etkisi süratle azalmistir. t ek hakikatin felsefî veya dinî düsünce. Ch'an. Bu devrede Orta Asya ve Hindistan ile baglant ilar olusturuldu. en iyi açiklayani ise Fa-tsang'dir (643-712). Mogolistan'da X VI. güç.takipçilerinden bir grup tarafindan simdiki haline döndürülmüstür. Yüzyila kadar sathi ölçüde. Ch'an'in Tibet Mahamudra'si yla benzerlikleri vardi. Buddist sanat eserleri ve kitaplari yakildi. 1920'ye kadar hükmetmis. 420'de. Ch'an. Ekolün gayesi. O. Meshur Çinli bilgin ve seyyah Hsüan Ts ang (Chuang) (tan. hayatinin sonuna kadar tercüme etmeye çalisti. ancak Sung haneda ni zamaninda Temiz ülke ve Ch'an ekolleri faaliyetlerini devam ettirebildi. Ch'an. sonra siyasî otorite olarak. Ihtisami arkasindan fesat getirdi. 4000 ma'bede el kondu veya tahrip edildi. fazilet verebilecek olan Budda ve Bodisat-va'lara dön dürerek onlarin yardimini kazanmaktir. Ch'an ekolü Sung Hanedaninin Yeni Konfüçyüsçü hareketini etkiledigi gibi . Mogol Yüan Hanedani.

halkin moral ve egitim islerinde yardimci olmaktadir.mustur. ancak onlari bir hurafe yigini olarak hakir görmüslerdir. oraya Kuzeydogu Hindistan'daki Ben-gal'den gelmistir. Yüzyilda geldi. [151] H. Burma 1947'de istiklâlini kazaninca Sangha eski itibarini kazandi. manastir hayatina gi renler ve girmeyenlerden olusmus iki veçhe arzeder. Çok geçmeden bu Buddizm Hindi stan'daki gelismeyi takip ederek Tantrik yapiya ulasti. Bir defasinda o Sumanakat a tepesine çikmis ve orada ayak izi kalmistir. Senlik günleri. az sayida tecrit edilmis Ma-hayana manastirlari vardir. Birço k sehir ve kasabalarda kesis olmayanlar da manastirlara baglidir. Burma'ya III. simdi önemli ziya ret merkezlerinden birisidir. halk kitlelerinin bu dini telakkilerine pek karismamis. diger yerlerde oldugu gibi. yine bulutlarin arkasina girm istir. büyük insan kitleleri buralarda toplanmakta dir. Aydinlar. daha sonra Pali Buddizmi yerlesti. Yüzyildaki Britanya istilâsi Burma'daki Sangha teskilâtinin geleneks el yapisina zarar verdi. San skritçe'ye dayanan Buddizm vardi.Seylan Buddizmi Seylan Buddizmi eski Buddizm'in önemli bir merkezidir. XIX.Burma Buddizmi Burma Buddizmi Güneydogu Asya'da. Bu karar 1962'de general Ne VVin'in askeri hükümetince feshedilmisse de bu bagimsizlik devresinde Burma'da Buddizm himaye edilmistir. Bu iki veçhe biri digeri olmaksi zin düsünülemeyecek bir iliski içindedir. Theravada disinda. Burasi simdi "Adem zirvesi" diye bi linmektedir. XIX. bu adanin Budda'nin telkinatinin muhafizi olduguna inanmaktadir. yüzyilin sonlari XX. yildönümü Ran-goon disinda öze l olarak halkin yardimlariyla hazirlanmis bir magara salonunda Tipitaka'nin bütün met ninin okunmasi ve gözden geçirilmesiyle gerçeklestirilen bir Buddist konsiliyle kutlan di. Mahayana'nin mensuplari kuzeydeki daglik bölge ve dogu Burma Shan eyaletlerinde yasayan mahallî Gurka ve Rangoon'daki Çin toplu luklarindandir. Yüzyilda Pali dilinde yazi lmis bir vekayinameye göre Budda Seylan'a üç defa gelmistir. Yüzyil da Tantrik Buddizmin bozulmus bir sekli vardi. Burma'da manastirlar. Bu noktada Burma'nin diger Theravada ülkeleri özellikle Seylan ile ir tibati oldu. . Burma'da. V. önce Sarvasti-vada ve Mahayana. Bu Theravada Budizmi ile yerli mahallî inançlarin zaman içindeki karisimi Burma Buddiz mini olusturdu. Yukari Burma'da XI. [152] I. Özellikle Prome'deki bu tip Buddizm. Yüzyilin ba slarinda özellikle T'ai Hsü (1890-1947) ile Çin Buddizmi bir zihni uyanis ve ahlâkî dirili s yasamistir. VII. Güneydogu Burma'da yerlest iklerinde artik Burma kralliginda merkezî nehir etrafinda yasayanlara günümüze ka dar gelecek Theravada Buddizmini getirdiler. 1961'de Rangoon Parlamentosunda. Bu rivayetin tarihî bir dayanagi bulunmasa da bu yer. Buddizm. Yüzyildan itibaren hem Theravada hem de Sarvastivada mensuplarinin Burma'da bulundugu Çi nli seyyahlarin kayitlarindan anlasilmaktadir. Burma'da. Krall ar tarafindan yaptirilan pagodalar {tapinak gibi kutsal yer) dikkat çekicidir. Mon'lar. Halk tarafinda n hibe edilmis altin yapraklarla kapli Rangoon Shwe Dagon Pagoda'si Mandalay'dak iler gibi ziyaret yeridir. Mahayana Buddizminin Asagi Bu rma'da VIII-IX yüzyillarda bulundugu görülmektedir. 1956'da Budda'nin nirvana'ya kavusmasinin 2500. Seylan'da halk. nüfusun % 20'sini olusturan Buddist olmayan ha lktan bir ayrim ortaya çikarmamak üzere Buddizmi resmî din kilan bir karar alindi. Fakat komünizm ve Mao tse Tsung ile o.

Önceki Mahavihara'nin kesisleri. Sangha. Merkezi asagi Burma'da olan Mon kralliginin bir bölümü olan Tayla nd'in güneyinde önce Hinayana hakimdi. he m Theravada. Yüzyilda yazili hale getirdi. Tayland'da Buddizm'in tarihçesi 6. Yüzyilda baskenti alip bu disi ortadan kaldirdiklarini ile ri sürmüslerse de yerli halk onun taklit olduguna. Asoka'nin oglu Mahi nda ile beraber oraya gelen sangha üyesi kesislerdir (bhikku). dagaba ve bo agaçlariyla birlikte bugün de Seylan'daki vihara'larin degi smez özellikleri olmustur. Yeni mezhep. Theravada gelenekçiliginin k oruyucu bekçileri olarak. Bu iki eser Seylan Thera vada geleneginin gelismesinde önemli katkida bulundu. Yüzyildan itibaren "Devalaya" deni len Hint tanrilarinin putlari da girmis. ayri bir bölümde yer almistir. Theravada kutsal metinleri olan T ipitaka'yi I. . Hindistan'dan V. 1947'den bu yana Buddizm'in gelismesiyle millî kalkinma at basi sürdürülmektedir. Yüzyilda Çinlilerle yakinliklari bilinen T aylarin millî tarihi basladi. Tripitaka üzerine yazilmis Sinhalese serhlerini Pali dilinde yeniden kaleme aldi. Miladin ilk yüzyilinda yasamis bir kralin Mahavihara'ya degil. Budda'nin sadaka kâsesi de eklendi (simdi bu kâse kayip tir). dis etkilerin odagi oldu. Hanedan ve baskent degisiklikleri. Yüzyillar arasi bölgede Mahayana önde gelen me zhepti. Bununla beraber yi ne 11. Seylan'da halk kesislerin yasadigi vihara'lari kutsal ziyaret yeri olarak görürler. Ayrica vihara'lara 12. Bu yüzyilda Seylan'a giden Siyamli kesisler dönüslerinde T ayland'da kaldilar ve oradaki yeni Buddist gelismeleri yaydilar. [153] J. Seylan'a BuddIzm'in gelisind en 1815'deki Ingiliz isgaline kadarki devrede ülkeyi idare edenin Buddist olmasi i stendi. Kimerlerin ülkenin büyük bir kisimini ele geçirmesi sonucu 11-14. Yüzyila dayanmaktadir. Yüzyildaki millî uyanis sonucu Buddizm yeniden güç kazandi. Portekizliler 16. Abhayagiri mensuplari. Yüzyillar arasin da onlarin Hindu gelenegi üstünlük kazandi. Sonraki yüzyillarda bu üç mezhep Seylan'daki Sangha'nin temelini olusturdu. hem de Mahayana telkinatini Inceleyerek disa açik bir yol takip etti. Buna diger bir yadigâr. içinde bir yadigarin gömülü oldugu daga-ba'lar (pagoda) ve bir de "Bo Ag acf'ndan olusan bir bütündür. Bu vihara'nin ilk sakinleri. Siva gibi Hint tanrilarina tapinaklar yapilmaya kadar vardi. 11-12 Yüzyillarda Visnu. Vidyodaya) kurulmustur. Theravada gelenekçiligi altinda mezhepler birlestirildi. 14. Yüzyilin sonlarina dogru güç kazanmistir. Hollanda ve Ingiliz istilâsi sirasinda geri planda kalmisken 19. 8-13. münferit kesislere hediye vermesi Abhayagiri mezhebini dogurdu. Bu zamandan itib aren Tayland'da Theravada Buddizmi hakim oldu. IV. Abhayagiri dogmadan önce. Jetaana da bir önceki mezhebin yolunu tuttu. Bu yüzyillard a Güney Hindistan ve Hindu etkisi giderek artti ve bu etki. ayrica Buddist telkinatin genis bir özetini yapti.Tayland Buddizmi Tayland Buddizmi. Vietnam disinda diger Güneydogu Asya ülkelerindeki gibi Theravada mezhebindedir. Hint Buddistlerinden saglanan Budda'nin disiyl e ilgili Abhayagiri kesisleri nezaretinde baslamis kült bu devrede yeniden canland irildi. 15. Yüzyildan bu yana Budda'nin heykellerinin kond ugu yerler.Asoka zamaninda Seylan krali Buddizm'i kabul edince baskent Anuradhapura'da bir "vihara" (manastir) açtirmistir. Taylandlilarin % 94'ü Buddisttir. Yüzyildan itibaren de onlar ayni yapi da. Portekiz. Telkin ve manastir düzeninde farkli bir özellige sahip olmasa da bu yeni mezhep. Zamanla iki Buddist üniversite (Vidyalankara. Daha sonra bir üçüncü mezhep. Yüzyilda gelip bu Mahavihara cemaatinin bir üyesi olan Buddhaghos a. Seylan'da uzun asirl ar basta gelen mezhebin ilk müjdecileri bunlardir. esas yadigarin hâlâ Kandy'de mevcut b ulunduguna inanmaktadir. Ilk vihara'lar. Simdi Anuradhapura'daki Bo Agaci'nin Budda'nin altinda i lhama kavustugu Gaya'daki agaçdan kesildigi ve Mahinda'nin kizkardesi tarafindan S eylan'a getirildigi söylenmektedir.

1173-1263) taraf indan da gelistirildi. Onun gerçek vücudu birbirini tamamlayan iki parçadan olusmustur: Zi hnî. evlenme ve aile hayatinin kurtulusa enge l olmayacagini ileri sürmüstür. Ona göre âlem. B ddist Jodo ve Shingon mezhepleri Japonya'da dogdu ve Amida Budda inancini köklestir di. Honen tarafindan 1175'de kuruldu. Tantrik mezhebini telkin etmistir. Shinran {tah. hikmet. Birçok dinlerin tanri ve melekleri Shingon'da (Çincesi "Chen Yen": dogru söz). çok merhamet. Taoizm ve diger Buddist mezhepleri de içine alarak. Hinduizm. Bugün de Viet nam'da Buddizm. Amida'nin. Kobo Daishi (774-835) tarafindan kurulan d iger bir Japon Buddist mezhebi mistik ve uzlastirmaci (sinkretist)yapili Shingon 'dur. Modernl estirme çabalari yaninda. sanat ve edebiyati. Sinto kutsal yerlerinde Buddist ayinlerin icra edildigi görülmüstür. Böylece Meiji devrinin baslarinda bu kaynasma bozulmus ve ondan sonra da doktrin ve tören olarak bir daha görülmemistir. Oglu da babasinin yolunda gitti. Yüzyilda baslayan ve XIII. Bu din. ögrenimi. Onun uzlastir maci tutumu Ryobu Sinto'nun ortaya çikmasini saglamistir. bir halk dini olarak bir yandan ölü ayinleri getirir ken. iman ve inayet ile kurtulusu telkin ederek. Vietnam. tahminen 806'da. Dünya Savasi'ndan bu yana gittikçe artarak Taylan d'in sehir bölgelerinde bati etkisi kendisini göstermekteyse de sehir disi bölgelerde Buddizm kültür. Jodo'nun J aponya'da birbirinden az farkli dört kolu vardir: Jodo (1970'lere dogru taraftan 4 milyon kisi). Yüzyilda ulastigi Japonya. O. Bunlardan Jodo. [154] K. Bu piramitte en üstte Buddaligin bütün muk ddesligi gerçeklesmis Shingon'un mistik panteizmi bulunmaktadir. Hindistan'daki Mahaya-na'da bu askin Budda.Japon Buddizmi Buddizm'in Çin yoluyla VI. Böylece ortaçag Japonyasmd a XII. Japonya'da B uddizm'in en popüier sekli haline geldi. Kurtulus için en kolay yol olarak görülen. Onun yaptiklari simdiki Tay Buddizmi üzerinde derin izler birakti. . Budda'nin dista tez ahür etmis seklidir. ezelî Hayat ve ezelî Nur olarak bilinmektedir.disaridan gelen isgaller akabinde 1851'de tahta çikip 17 sene hükmeden Mongkut. Çinlilerin "Temiz Ülke" (Ching T'u) ekolünün Japonca karsiligi ol an Jodo'ya göre Budda ezeli nur. Buddizm kozmoloji ve eskatolojisi. e mezhepleri 10 gelisme derecesi içinde görmüstür. manastir kisvelerini atmis. Yuzunembutsu ve Ji ((taraftarlari fazla degil) . fakat Avrupâî ciltler hali nde bastirmasi dikkat çekicidir. O. Amida. Çin'de kendini yetistirmistir ve Japonya'da panteist ve mistik yapili. Japon Buddizminde askin (transanda ntal) Budda için kullanilan bir addir. Kobo Daishi (Kukai). ayrintili manevî disipl in ve yetistirme sistemleri. maddî. Shinshu (13 milyon). bir Buddist kesis olarak modern Tayland'in temellerini atti ve Buddizm'de reform say ilabilecek Sangha teskilatiyla ilgili yenilikler yapti. Bu sürede Çin'den her hususta. vücu du bütün âlemi kusatan Budda'nin tezahürleri olarak görülmektedir. diger yandan dünyevî çikarlar için büyüsel ve tabiatüstü yardim iddiasinda da bulundu. Konfüçyüsçülük. Taoizm bu etkilenme sonucu hâlâ ayaktadir. 939'a kadar 1000 yillik bir süre Çin Imparatorlugunun bir eyaleti olarak ka ldi. teskilâtli rahip tesekkülleriyle Japon halkinin hayatin da baslica dinî güç haline geldi. kullarini saadet ülkesi cen nete gönderecegine inanilmaktadir. Yüzyilda en canli devresini yasayan Buddizm'd en etkilenmis Sinto kendini göstermistir. Felsefî düsünceyi kamçiladi. II. Birlesik Sinto-Buddist kutsal yerlerinde her iki dinin rahiplerinin birbiriyle kaynastigi. inanç ve gelenekleri de agirligini belli etmektedir. Jodo'dan daha da önce. Tipitaka'yi Tay nitelikleri içinde. Bu mezhepte âlemin sirlari görülebilir ve kavranilabilir sekilde takdim edilmeye ve sembollendirilmeye çalisilmis tir. etik duygulari etkiledi. Böylece Sinto felsefî bakisi ve ahlâkî muhtevasi derin kle beraber tek basina Sinto taraftarlari bu gidise siddetle karsi çikmislardir. sevgi sahibi bir varlik olara k sunuldu ve bu mezhep. bu dinle ilgili gelismeler baki mindan önem tasimaktadir. Bunlardan halkin en çok tuttugu Shinshudur ve 1173-1263 tarihleri arasinda yerle smistir. bu arada dinî bakimindan da etkilendi.

Zen üstadlarinin sakirtlerine. çay törenlerine. Temelde o. olmayan kimseleri yesti stirdi. diger Zen üstadlarinin aksine. Çin'de 'Ch'an" diye bilinen. ibadet ve faal el isleriyle geçer. Gerçek irfana kavusma sessiz aydinlanma ile gerçekleseceg ine inaniliyordu. manevî bütü lüge kavusmasidir. çiçek bahçesi peyzaji çalismala gulandi. arzu. insan ve bütün seylerin özünün Budda fitrati oldugunu. Shingon ile birlikte Tendai. onlara dayanan yorumlamalara degil. Budda fitratinin böyle çiçeklenecegini savundu. Bunlardan Soto. sutra'larin okunmasini Buddist kutsal nesnelere tazim gösterilmesini savundu. ego'nun tasfiyesiyle. Öte yandan o. Satori. Dogen. Tendai'nin esasi. insanin cehaleti dolayisiyla gerçeklestiremedigi Budda tabiatinin f itratinin temel tasi oldugunu iddia ederek meditasyon veya murakabe uygulamalari ni tesvik eder. Baslica felsefesi Mutlak ile nisbîni n fenomenal bakimdan birligi idi. Egitim. Japonya'ya bu hareketi getiren Dogen (1200-1253). Bununla beraber Eiheij i Tapinaginda (Echizen eyaletinde) Soto telkinleri günümüze kadar sürüp geldi. insanin. Dengyo Daishi. saf suur olarak. derûni manevî aydinlanmayi gerçeklestirmeye çal isir. kurtulus ve Buddaligi kazanmanin en genel gaye oldugunu açikl adi. Buddizm'in esas öz ve ruhunu aksettirdigini idd ia ettigi kendi telkinatina önem verir. bir iç tecrübeyi gelistirme yoluyla hakikatin dogrudan ve mist ik olarak kazanilmasina dayanir. kendi Budda fitratini esas hikmet görerek zihnî bir ayrima gitmeksizin. Pratik islerde ve meditasyonda kendini idrak ve Budda tabiati esit sekilde bulunur. zi hni hürriyeti kazanmak ve "satori"yi bir anda gerçeklestirmek için verdikleri egzersiz leri (koan) ikinci dereceden buldu. O. en güzel sanat ve edebiyat eserlerinin ilhamini vererek Japon kültürünün üzerinde büyük ve derin bir etki birakti. Japon Buddizminin birlestirici gücü oldu. Zen mezhebinin diger bir kolu da Rinzai'dir. Kesislerin hayati meditasyon. Budd ist ekolleri içinde parladi ve sadece Japonya'da kalmayip bütün dünyaya yayildi. B udda zihninin suuruna. Ilk müstakil Zen manastiri 1236'da onun ön ayak olmasiyla kuruldu. Sa-toride Bu dda adayi. Japonya'ya döndü ve Tendai'yi kurdu. Bu mezhep Çin Bud-distlerinden Lin Ch i veya l-hsüan (ö. 23 yasinda Çin'e gitti. Züht uygulamalari için büyük bir tesvik söz konusu degildir. faziletler ve hikmet in bir kimsenin kendi suurunda Buddaligi gerçeklestirebilmesi için olduguna dayanmak tadir. fikir ve hüküm lerinden arindirilmak yo-luyle nefes almanin düzenlenmesi. bedenindeki suursuz güçlerden hürriyetini kazanarak. meditasyonda bagdas kurup oturarak konsantre olmak. Japonya'da dinî in anç ve felsefî düsüncenin itici gücü oldu. söz ve kavramlara. Zen manastirlari sessizlik. büyük bir Tendai merkezi olarak. Zen. asirlarc a devam edecek bir manastir kurdu. Zen Buddizmin Japonya'da birkaç kolu vardir. Zen Buddizm. Çin'de Tung-shan{807-86 9) ve Ts'ao-shan (840-901) tarafindan kuruldu. Bu tecrübe. Japonya'da Zen adini alan Bud-dizm'in bir sekfi. Buddizm'in kollara ayrilmasina ve bu arad a Soto'nun da bir mezhep olarak ortaya çikmasina karsi idi. Zazen tekniginde zihin bütün alakalarindan. mutlak gerçekle tam birligin gerçeklesmesine kadar) bu tarzi n esaslarini olusturuyordu. bes merhale sistemi (gerçek nefsi tanimaktan. Çin'de T'ien T'ai idealist telkinatini ögrendik ten sonra Dengyo Daishi (Saicho). Felsefî yönden onun monistik panteizmi. Mutlakla fenomenal âlemin denklenmesine dayaniyordu. Tendai. Zazen'de Buddizm'in ana prensibinin bulundugu. O. Dogen . Iste Dogen. O. O. üstünlük? nligi bir kenara iterek. kutsal metinlere. 867) tarafindan kuruldu ve Eisai (1141-1215) tarafindan da Japony . düzen. Bu çok önem li ve etkili mezhep. bu fitra tin. Hiei Daginda (Kyoto yakinlarinda). tarif ve tasvirin ötesinde bir tec rübedir. Bunun için. kötü arzularin giderilmesiyle ve kendine tam hakim olmak la gerçaklesecegini telkin ederek bu manastirda kesis olan. O.Kobo Daishi gibi Hei devrinin diger meshur sahsiyeti. 1227'de aydinl anmayi kazanmis olarak Japonya'ya geri döndü. meditasyonda bagdas kurup oturma ve beli dik tutma tarzinda "Zazen" u ygulamasini destekledi. böylece "satori" denilen büyük haz ve sekînete ulasma hedefi Zen meditasyon geleneginin gayesidir. bütün sirlar. zihnî veya duygusa l olarak nitelendirilirse satori olmaz. varmak ister. halka mâleden K ei-zan (1268-1325) oldu. Japon Buddist ekolü Tendai'y i kuran Dengyo Daishi'dir (767-822). temizlik ve titiz dinî disiplinleriy-le d ikkat çekicidir. Zen'in prensipleri "Judo" ve "Kendo" {Ki iç oyunu) askerî sanatlarina. çiçek tanzimi.

Bu arada belirtilmelidir ki Hiristiyanligin Japonya'ya girmesinde Buddizm'e n efret duyan Sogun Nobunaga'nin büyük rolü olmustu. bazi dinlerle kaynasmis sekilleri olsa da Buddizm'in kendine mahsus bir yapisi v ardir. Üç ana madde sunlardir: Sila (ahlâk). dogru davranis (Is). Digerleri gibi Obaku da Çin kaynaklidir.Buddizm'de Sekiz Dilimli Yol Çesitli mezhepleri. Çin etkisi Obaku'nun tapinak mimarisi ve dini törenlerinde kendini aksettirir. Japon ya'da ilk Rinzai tapinagini 1191'de kurdu. dogru geçim (hayat). çesitli ülkelerde kazandigi degisik inançlari. içki ve zehir satin almaz. Obaku. Di nî hamiyet ve millî ideali birlestiren. Buddizm baski gördü. farkli uygulamalari. Buddizm'in içinde eridi. Rinzai tapinaklar i kültür ve sanat merkezleri oldu. vurma ve haykirma. Üçüncü bir Zen Buddist kol da Obaku'dur. Eisai (Zencho Ko kus-hi). Büyük Haz. çocuk düsürmeye karsidir. iki defa Çin'e gitti. Panna (hikmet). Dünya Savasi sonucu Devlet Sintosu ortadan kalkmissa da. Kurucusu Ingen'dir (1592-1673). 24 yasinda aydinlanmaya ulasmisti. Amida geleneginin kolay tarzini kötüledi ve Zen meditasyonunun mukayese kabul etmez gücünü ve "koan" egzersizlerini savundu. Ani Satori'ye ulasmak için zazen ve koan. Sila'ya Sekiz Dilimli Yoldan üç madde girer: dogru söz. Rinzai.a'ya sokuldu. içki-uyusturucu kullanmamak. 1716'da artik Tokugavva devrinde en güçlü Buddist merkez olarak Shoinji tapinaginda sürekli kalm ak üzere yerlesti. O. XVII. duyularini yanlis yola yöneltmemek. Ingen. Dogru geçim bes yasagi içine alir: Kasaplik. Büyük Aydinlanma. tedrici yoldan aydinlanmak için de Amida Budda'nin adini herkesin onun cennetinde dogacagi na inanarak. XVII. [155] L. Bu farkliliklar. Buddist rahip zümresi sikici sinirlamalara maruz kal di. Buddizm. Çayi Japonya'ya ilk getiren o olmasa da. I I. O nun mistik tecrübesi üç deyimle özetlenebilir: Büyük Süphe. Iyi bir Buddist. Yüzyildan itibaren sove nizm ve yabanci düsmanligi sonucu Sinto'yu canlandirdi ve onun millî inanç haline gelme sine yol açti. ya lan-yanlis konusmamak. orada Lin-Chi mezhebinde aydinlanmaya ulasti. Soto'dan ani aydinlanma kazanmada alisilmisin disinda vasi ta kullanmasiyla ayrildi. her duygulu varliktaki Budda ruhu olarak kabul edilir . devamli tekrarlamasina agirlik verir. silah kullanmaz. Japon çay kültürünün babasi olarak telakki edildi. Amida. et. Bu yapinin temeli. avlanmaz. anlasilmaz söz ve pa radokslar kullanmak. meyhanecilik. O. taninmasini sagladi. t elkinle tedaviden olusan karmasik yapilara sahiptir. çalmamak. yorumlar yapti. RinzaI'yi yenilestiren büyük Zen üstadi Hakuin (1685-17 68). zina yapmaz. Zen gelenegini Kama-kura'ya soktu. silah ve zehir imalatçiligi yapmamak. Samadhi (flieditasyon). Mana Parinibbana Sutta'da geçen üç ana maddenin sonradan genisletilmis seklidir ve eski metinlerde bulunmamaktad ir. yeni gelisen bir yigin sinkretist Sinto mezhebi. Dogen gibi bir üne sahip oldu. Züht u ygulamalari dolayisiyla Rinzai'den biraz ayrilmakta olan Obaku. izdirabin kaynagi olan arzu ve ihtiraslarin giderilmes inde basvurulan Sekiz Dilimli Yoldur. 60 yasin i geçmisken devamli davetler sonucu Çin'den 20 sakirdiyle birlikte Japonya'ya geldi. Bugün Japonya'da materyalist fikirler . kuvvetli vecd ve mistik tecrüb elerle içten sanat kabiliyetleri birlesti. balik tutmaz. din disi hayat ve dinden uzaklasma Japonya'daki bütün dinlerin ortak problemidir. Önceleri karsilikli hosgörü içinde baslayan iliskiler. ani aydinlanmanin üstün inayete dayandigini. Bu sekiz madde. esrarcilik. . Dogru söz ve dogru davranisa her Buddistin uymasi gereken bes emir açiklik getirir: Öldürmemek ve zarar vermemek. O. Zen meditasyonunu açikladi ve Zen'In müstakil bir ekol olarak bilinmesini. daha az kabiliyetli olanlar için tedrîcî yolun d aha uygun düsecegini telkin etti. sakirtlere egzersiz vermek gibi seyler idi. Yüzyilda sür'atle yayildi. Bu iki dinin iliskileri büyük degismeler geçirdi . gizli bilimler. Japonya'da Buddist kesislerin gayretiyle son 1000 yili askin bir süre içinde eski ye rli din Sinto. Hakuin'in Zen çevresinde aydinlanma. içinde Buddizm de bulunan bazi dinler. bir kimsenin zihninin d isinda varligi bulunmayan. Japonya'da çesitli m ezhepleriyle gelenek-lesmis bir hayata sahipse de ilk canliligini kaybetmistir.

Buddizmde Kutsal Metinler Theravada Buddistlerince sahih görülen Pali metinlerine Tipitaka (üç sepet) denir. giyinme gibi konular bu bölümde yer a lir. zulüm gibi tutumlardan arindirilmasidir. Buddist. Panna. 2. ayinler. hile vb. Bu kol eksiyonda Buddizm öncesi dogum hikâyelerini de ihtiva eden Jata-ka ve doktrinin bir öz etini veren Dhammapada gibi kitaplar da vardir. onlarin özüne inilerek i yi. I. felsefî ve psikolojik yorumlar sepeti ) : Suttalarda halk için ve savunma tarzindaki doktrinin yedi kitap içinde özetlenmesi . Buddistin hayatinin üçüncü ve en yüksek seviyedeki durumuna isaret eder. bir hedefe zihnini yöneltmek. nefesin kontrolü. düsündügü islerde gösterdigi zihin keskinl igi. âlemi ve insan varligini dört kutsal gerçege göre anlamadir. kötü veya nötr olduklarinin anlasilabilmesi. Buddistin söyledigi. h erkesin kendisine isik tutmasini istedi. kin. Tipita ka'nin en önemli kismi Budda'nin fikirlerini veren. Dogru niyet (ceht.Buddist. Bu âlem ve i nsan ile ilgili gerçeklerin önce inanç olarak kabulü. çocuk düsürmeye karsidir. düsüncelilik) cevabini ver ir. bölümü tamamlandi. "sati" (muhakeme. konsantre olmak anlaminda meditasyona delâlet eder. Ancak telkinini yasatmayi kurdugu Sangh a teskilâti üstlenmisti. sonra da tecrübî olarak hedefe ulasilm asi gayedir. Buddist mümkün oldugu kadar.Vinaya-Pitaka (disiplin sepeti): Sangha ve kesisler ile ilgili usul ve kaidel eri içine alir. Konsil'de Pali metninin 3. Bu ana maddeye dogru muhakeme. Yüzyilin ikinci yarisinda S eylan'da oldu. Yüzyil) baglayanlar varsa da en eski Buddist Pali tarihî vekayinamesi olan Dipava msa'ya göre Pali metinlerinin yazili hale intikali M. seylerin neden kaynaklandiginin belirlenmesi gibi hususlari içine alir. yerine geçecek bir kimseyi de belirlemedi. Dogru murakebe de bir yandan zihnin bir konu ya yöneltilmesi. Bu bölümün en eski materyelini. yaptigi. öte yandan hirs. dogru niyet girer. rahip ve rahibelerin uym asi gerekli kaideler. zihnin duygusa l arzu. dogru düsünce. Bes Nikaya'dan olusur. Samadhi. kötülük. Dogru muhakeme. zihnî nüfuz zarafetini ifade eder. 3. dogru murakabe girer. Böylece ilk konsil Budda'nin ölümünü takip eden ay içinde Rajagaha'da toplanip daha sonra Pali metni denilecek kutsal kitabin ilk si fahi çalismalarini baslatti. Ananda'nin Rajagaha K onsilinde "Böylece isittim" diye Budda'nin ölümü sonrasinda naklettigi seylerdir. akla gelen düsüncelerin tahlili. olmayanlarla ilgili hususlar. Budda. Sutta'lar.Ö. Pali metinle rinde Asoka'nin adinin geçmemesini bu metinlerin daha önce tamamlanmis olmasina (M.Sutta-Pitaka (vaazlar sepeti): Budda ve bazi sakirtlerinin devirlerindeki kims elerle konusmalari. Kon-sil'de de devam etti. Rahip olan. Budda'nin cenaze töreninde onun sözleri ve islerinin unutulmada n muhafaza edimesi fikri ortaya atildi. her durumda hayati koruyacaktir. Panna'ya dogru anlayis. vaaz ve hitabelerini içine alir. fakat dog um kontrolüne karsi degildir.Ö. Budda'dan telkinini. [156] M.Abhidhamma-Pitaka (genisletilmis doktrin. Dogru anlayis . gayret) ise sonunda pisman olunacak veya basarisizliga düsülecek yollara gitmeyip ihlasla zihind e iyi duygular beslemeyi ifade eder. bir kelime ile özetlemesi istendiginde o. Bu çalismalar Vesali'deki II. Kral Asoka zamanindaki III. iki si itirafa hasredilen aylik dört kutsal günde (dolunay ve yeni ayla ilgili) okunmasi âd et haline gelmis olan Patimokha kaideleri olusturur. baskalarini rencide edecek konusmalardan kaçinmak zorundadir. O. Dogru düsünce. suçlu kesisin suçunu Itiraf ettigi ve topluca kesisle rin 200 kadar suçu ihtiva eden listeyi okuyup suçlunun cezasini da tayin ettigi. bunun için "dhamma sepeti" de de nilen bu kisimdir. geride bir kitap birakmadi. vaaz. En es ki Buddist kutsal kitabi olan Tipitaka üç bölüme ayrilir: 1. hakikata uyar tarzda konusm ak. 3. beslenme.

ve baslikli listeler halinde sistem-lestirilmesinden ibarettir. Buddizm'in fels efe ve psikolojisi bu bölümdedir. Theravada kolundan olmayan Buddist mezheplerin kutsal kitaplari (Tripitaka), en b asta Sanskritçe'den Çince'ye tercümeler, Tibetçe ve Buddist melez Sanskritçe olarak muhafa za edilmistir. Çin Buddist kutsal kitap metinleri (San Tsang), özellikle Çin ve Japon Mahayana'si için en önemli kaynaktir. Buddizm'in Çin'e girmesinden itibaren Sanskritçe me tinlerin elde edilmesine ve tercümesine büyük ilgi gösterilmistir. Zamanla bu tercümelerin kataloglarinin yapilmasi gerekmistir (eskilerin en meshuru 730'da tamamlanan K' ai Yüan). Çince Tri-pitaka, J. Takakusu tarafindan 1924-1932 arasinda 85 cilt halind e basilmistir (Bu genis koleksiyonun az bir kismi Ingilizce'ye çevirilmistir).

Theravada kutsal metni gibi üç bölümden ibaret olsa da, diger Buddist mezheplerin kutsal kitap bölümlerinin muhtevasi ve yapilarinda farkliliklar vardir. Meselâ Tipitaka'nin Sutta-Pitaka bölümünde bir Çin koleksiyonunda ilk dört "nikaya"'ya tekabül eden dört agama bu unur. Sarvastivada'nin Abhidharma-Pitaka'si, Theravada'ninkinden, bazi konu basl iklari uysa da, kitap adlari bakimindan tamamen farklidir. Çin kutsal metnine birçok Çin Buddist yazilari (Zen de dahil) alinarak dördüncü bir bölüm olusturulmustur. Ayrica Çin etninde üç bölümde de birbirine karsi her iki tarafin kutsal yazilari da bulunmaktadir. Ancak belirtilmelidir ki Hinayana taraftarlari, Mahayana'nin kutsal metinlerini bunlar tarihen bilinmiyor diye kabul etmek istemezler. Mahayanacilar ise; Hinaya na'nin kutsal metinlerini güvenilir bulmakla beraber, kendi sutra'larina kendileri nin inandiklarini, onlarin da tarihî kökeni bulundugunu, Budda'nin onlardaki gerçegi te lkin ettigini, fakat Hinaya-nacilarin anlayamadiklarini, Nirvana'ya ulastiracak gerçek doktrinin ken-dilerininkinin oldugunu ileri sürmektedirler. [157]

N- Budizm'de Inanç Esaslari Buddizm'de iman ikrarina "tri-ratna" (üç cevher) denir: "Budda'ya siginirim, dhamma' ya (doktrin) siginirim, sangha'ya siginirim". Bu iman ikrari Pali metninde (Samy utta-Nikaya'da) geçmektedir. Sutta'lardan birinde; Budda'nin kim simsiki üç cevherin fa ziletlerine güvenirse onun karsiya geçmek üzere nehre girdigini (sotapanna), yani aydi nlanmaya kavusmaya,nirvanaya ulasmaya namzet oldugunu söyledigi anlatilmaktadir. I man Ikrarfndaki üç cevherden birisini kabul etmeyen Buddist sayilmamaktadir. Rahip o lsun veya olmasin bütün Güneydogu Asya Buddistleri, üç esasi ayri bir ezgi ile okumaktadir .

Budda, üç cevherin ilkidir. O, dinin kurucusudur. Ancak Buddist telakkiye göre, Gerçegi (dhamma) bilmesiyle digerlerinden temayüz eden bu insan, zaman içinde dünyada gerçegi bi len kalmayinca gelmesi beklenen Budda'lardan birisidir. Bu anlamda daha önce 24 Bu dda gelmistir. Buddizm'in kurucusu Budda, bunlarin yirmibesincisidir. Theravada düsüncesine göre Budda nihâi duruma erisince bedenî hayatiyla ebedilesmistir, artik zamanmekân boyutlari içindeki âlemle bir iliskisi kalmamistir. Mahayana'ya göre, Budda'lar, ölümlü insanlarin yardim için basvurduklari askin varliklardir. Dhamma, Budda'nin telkininin esasini, doktrinini, cihansümul hakikati ifade etmekle Hiristiyanlik'ta Hz. Isa, Islâm'da Kur'an'in yerine benzer bir öneme sahiptir. Dham ma, ontolojik olarak Budda'dan öncedir. Budda, dhamma'nin ifadesi, tarihî tezahürüdür. Bud da'lar zaman zinciri içinde gider, gelirler; fakat Dhamma ebedîdir. Bu, bir anlamda Y unanca Logos'a tekabül eden bir durumdur. Buddistler, Dhamma'ya bu anlamda siginir lar. Budda'nin hitabeleri, bu Dhamma gerçegini konu edinmistir. Bu gerçek, doktrindi r. Bu gerçege uygun yasanan hayat, Budda tarafindan "istikamet" olarak nitelendiri lmistir. Buddist inanca göre Budda'dan önceki 24 Budda gibi ondan sonra da, simdiki Budda devresini takiben Budda'lar gelecektir. Her Budda, insanlarin hakikati kay betmesi üzerine doktrini telkin için gelmektedir. Pali metninde ilki ve en önemlisi Me tteyya olmak üzere gelecek 10 Budda adi verilmektedir. Pali gelenegine göre bunlar, Hind kozmolojisinin 4 bölgesinden biri olan Jambudipa (Hindistan'da) bölgesinden gelme

ktedir. Her Budda, Dhamma'yi ögütlemedikçe, bir Sangha kurmadikça ve dine tutunmadikça Nirv ana'ya girmez. Sangha, dünyanin en eski bekâr kesisler, rahipler toplulugudur. Rahipler manastirlar da topluca münzevî olarak yasarlar. Ayrica rahibe toplulugu da vardir. Dilenci rahip lere "bhiksku" (Pâli: "bhikkhu"), rahibelere ise "bhikshuni" (Pâli: bhikkhani") denir . Ruhban hayati fakirlik, bekârlik ve sessizlige dayanir. Katil, hirsiz, esir, ask er, bulasici hastaliga yakalanan, bedenî maluliyeti olanlar disinda herkes rahip ve ya rahibelige basvurabilir. Rahip olmak için en az 20 yasinda olmak gerekir. Ancak 15 yasini bitiren teskilata alinabilir. Hattâ 7 yasini bitiren bile, eger ailesi r azi ise alinabilir. Baska din ve inançlardan dönenler, bir sinama devresinden sonra rahiplige kabul edilebilirler. Teskilâta ilk giren saç ve sakalini keser, san elbise giyer, yetkili rahibin önünde üç defa iman ikrarinda bulunur. Rahiplik adayi en az on r ahip önünde baskan rahip tarafindan imtihan edilir. Imtihan olumlu sonuçlanirsa kendis ine, dört vacip, dört büyük günah baskan tarafindan belletilir. Bir rahip, bu günahlardan bi risini islerse muvakkat olarak veya süreklice Sangha'dan çikarilabilir. Rahip, Sangh a'dan kendi Istegiyle de ayrilabilir, evlenebilir. Ancak rahip ve rahibe iken ev lenme yasaktir. Buddistler arasinda en büyük ayrilik, rahiplerle rahip olmayanlar ar asindadir. Rahip olmayanlar, Nirvana'ya eremezler (önceki hayatinda rahip olanlar hariç). Rahibin sadece bir takim elbisesi olur ve o da üç parçadan olusur: Gömlege benzer bir al tlik, bir kusakla bagli ve dize kadar varan bir çesit etek, dizlere kadar inen ve bir tarafindan sol omuza atilmis (böylece sag omuz çiplak birakilmis) bir örtü. Kiyafet eskiden sari (Tayland, Kamboçya ve Seylan'da hâlâ öyledir), orta çagda ise kirmizi idi (sim di Burma'da portakal rengi, Japonya'da siyah). Ayrica rahibin yiyecek için sadaka kâs esi, ayda iki defa kullanmak üzere tras biçagi, tesbihi bulunur. Rahip günde bir defa (ög le) yemek yer, tam bir cinsi perhiz sürdürür, hiçbir eglenceye katilmaz, para alip vermez , mal edinmez. Ayda iki defa rahiplerin suç itirafinda bulunduklari dolunay ve yen i ay günlerine, uposatha (upavasatha) günleri yani oruç günleri denir. Bu âdet, Brahmanizm 'deki soma kurbani devresindeki oruç günlerinden aktarilmistir. Yeni ayin ve dolunay in 7. günlerine de oruç günleri denir; fakat bu günlerde itiraf yoktur. Bu günlerde rahip olmayanlar da en iyi elbiselerini giyerler, dindar Buddistler dünyevî islerle ugrasm azlar. Rahiplerin suç itirafi, en az dört rahipten olusan toplulukta olur. Patimok-ha kaidelerini okumasi sirasinda okuyucu, her bölüm sonunda, bulunanlarin böyle bir suç isl eyip islemediklerini sorar. Varsa itirafi dinler, cezayi takdir eder. Buddist ma nastirlarina "vihara" denir. Sayisi 227'ye varan birtakim kaidelere, ufak tefek farklarla, bütün Buddist manastir ve ekollerinde büyük bir titizlikle uyulur. [158]

O- Buddizmde Inançla Ilgili Kavramlar a- Tanri: Budda'nin ve Buddizm'in tanri konusundaki tutumu daima tartisilagelmistir. Budda 'nin yaratici Tanri hakkinda ne söyledigi açik degildir. Aslinda onun devrinde tanri kavrami bilinmeyen bir kavram degildi. Ancak Brahmanlar, Tanriyi, insanlar tara findan zarar verilen, yaptigindan pisman olan, aldatilabilen, sihirle etki altin a alinabilen, zaaf ve düskünlükleri bulunabilen bir varlik olarak nitelendiriyorlardi. Iste Brahmanlara ve onlarin temsil ettigi dine tepki olarak yaratici Tanri ve o na yöneltilmis diger dinî kavramlara (ibadet, kurban vb.) ilgisiz, hatta karsi görülen T eravada Buddizmi, Caynizm ve Ajivika hareketi; kurtulus, ahlâk, gerçek gibi seylere yer vermekle tanri, ruh, kurban, kurtulusu inkâr eden Karvaka materyalistlerinin di ne karsi ateizminden farkliydi. Hint geleneginde monoteist, politeist, monist ve panteist tanri anlayislari vard i. Budda'dan nakledilen iman ikrari, Üç Cevher arasinda veya Sekiz Dilimli Yol'la il gili maddelerde tanri ile ilgili bir anlatima rastlanmaz. Ancak Budda'nin tanriya

karsi söyledigi bir söz de bize intikal etmemistir. Bu konudaki sessizligin, Yahudi lerin ahiret inançlarinda oldugu gibi, kutsal metinden kaynaklandigi dikkatten kaçma maktadir. Pali metni Budda'dan asagi yukari dört yüzyil sonra yaziya intikal ettiril -mistir. Bu uzun sifahi devrede gelismeler, ihtilaflar gözönünde bulundurulursa durum d aha iyi anlasilacaktir. Bunun*yaninda Buddistlerin ilgilerini kainatin kimin tara findan yaratildigindan çok izdiraptan, tenasüh çemberinden kurtulmak çekmistir. Ayn bir nokta olarak Budda'nin Hiristiyanlik'ta Hz. Isa'nin oldugu gibi, ilgi odagi hali ne gelmesi, onun tanrilastirmasina yol açmistir. Budda bütün putlarin kirilmasini^emre tmesine ragmen onun heykelleri yapildi, zamanla tanrilastirildi. Eger bir tanri k avrami olmasaydi Budda'ya böyle bir durum nisbet edilmezdi.

Caynizm de Buddizm gibi ateist bir elin olarak nitelendirmektedir. Ancak Sthanak avasi adli bir Caynist mezhebi taraftarlarinin önceki Caynizm'in ateist oldugunu i leri sürmeleri hatirlanirsa, benzeri bir durumun sonraki Theravada Buddistlerince ileri sürülmüs olabilecegi düsürülebilmektedir. Bunun yaninda Buddizm, yayildigi yerlerde, birçok din, inanç, kültle karismistir. Böylece Mahayana'nin çesitli ülkelerde ayrintida fa rkli bir tanri anlayisi olusmustur. Bu anlayis, insanligin kaderini elinde tutan bir yaratici Tanri yerine, ezeli Budda'yi koymakla gerçeklestirilmistir. Adi-Budda kavrami Nepal ve Tibet'ten Buddist Asya ülkelerine yayilmistir. Bu kavramin Islâm'i n, Asya'da gelismesi sonucu, Buddizm'de de Islâm'daki gibi bir tanri kavrami bulund ugunu göstermek üzere gelistirildigi de ileri sürülmüstür {Bk. DCR, 29 b). Budda böylece Mutl k Varlikla bir tutulunca onun üç tabiati oldugu gündeme getirilmistir (Budda-kaya). Bu nlardan ilki Budda'nin mutlak, ezeli varlik olarak dharma, yani gerçekle iliskili vücudu (dharma-kaya); ikincisi semavî, ölümsüz ve mes'ut varligi; üçüncüsü de Gotama olarak b ligidir. Tibet'te Avalokitesvara, Budda'nin merhametini ve hikmetini ifade etmek te, dinî lider Dalay Lama onun bir hululü olarak görülmektedir. Yine Nepal ve Tibet'te Ad i Budda'nin pratik bir dhar-ma-kaya ifadesi, Çin ve Japonya'da da Amitabha (amida) adiyla yayginlasmistir. Bu; iradesi, hikmet ve sevgisi bulunan, inayet, merhamet , kudret ve bilgi sahibi bir yüksek ulûhiyeti ifade etmektedir. [159]

b- Karma ve Tenasüh: Hint dinlerinde ortak "karma" ve "tenasüh" (samsara) inançlari Buddizm'de de vardir. Karma; is, davranis anlamina gelen, fakat çogu defa isleri yöneten, bu ve gelecek h ayatta bir çok maddî etkileri bulunan kanunu ifade eden bir terimdir. Bu terim, eski Vedalar devrinde gözükmez, Upanisadlarla ortaya çikar. Karma, bu ve gelecek hayatda-ki sosyal farkliliklar, iyi-kötü kaderin önceki hayatta yapilan iyi-kötü isler sonucu olustu gunu ifade eder. Budda'dan önce karma böyle bilinmektedir. Karma kisinin içinde bulundu gu kast dilimine göre degismeyen görevi, bir çesit mecburi kader anlayisidir. Budda ir adî davranisa isaret etmistir. Her sey yapilan fiile, o da anlayisa baglidir. Karm a, Buddizm'de, anlasilmasi zor bedeni bir güç olarak görülmektedir. Karma-nan çikmasiyla ha yat cevheri asli bilgisini yeniden kazanacak ve orada hareketsiz kalmak üzere âlemin zirvesine yükselecektir. Iste bu hayat gücü, bir dinamo gibi, insanin hislerini, ümitle rini, sevdiklerini-sevmediklerini ve ömür boyu yaptiklarini, potansiyel olarak tasiy arak, yeni bir varliga aktarmakta yeterli imkana sahiptir. Dolayisiyla karma, ki sinin iradesiyle yaptigi seyi ve bunun sonucunu kapsar. Yapilanlar, kisi için kaçila mayacak bir sonuç getirir. Herkes böyle bir karma'yi miras alir. Bunu diger karma ta kip eder. Bu bir determinizm degildir. Çünkü kendi karmasi içinde herkes iyi veya kötü is ya pmakta hürdür. Kisinin kendi karma'si onu mecbur etmemektedir. Buddist görüse göre yeni ka rma için önemli olan davranis degil, iradedir. Karma'nin semerelerini fail ya bu hay atta ya yeni dogumda veya daha sonraki dogumda görecektir. Buddist görüse göre hirs, kin ve hilenin aldattigi kimsenin karma'si kötü, aksi de iyidir. "Budda'dan önce Hindistan'da tenasüh ve karma inanisi var miydi? Budda bu iki kavram i insanda sürekli bir nefs, ruh bulunmadigini ifade eden "anatta" doktrini ile nas il uzlastirdi?" sorusu Buddistler için önemli bir konuyu ortaya çikarir. Zira bu Hindi stan'da tamamen Bud-distlere has bir doktrindir. Buddistler, ayri bir ruh yerine

ruhsal tezahürleri (duygu, irade, suur, idrak vb.) bedenle bir bütün olarak almak yol uyla insan kavramina giderler. Yani insan, bedenle zihnî özelliklerin bir bütünüdür. Bunlar güzel bir anda, dogumda bir araya gelmistir; aci bir anda, ölümde ayrilacaklardir. Bud dizm'de beserî bir fert, 5 "khanda" (grup) içinde düsünülür. Bunlar bedenî, hjssî, suürî, ira parçalardir. Bu 5 grup, ömrün çesitli safhalarinda degisik görüntüler ve nitelikler sergiler. Ruhu kabul etmemek ve "anatta" doktrini Buddistleri tatmin etmedigi için "Pudgalava din'ler" denilen bir mezhep, ferdî ruha yeniden yer vermek zorunda kalmis; fakat di gerleri bu gelismeye karsi çikmislardir. Karma ile ilgili ve ülkemizde daha çok bilinen bir buddist dtnî ve felsefî kavrami tenasüh tür (samsara: yeniden dogus, tekrar-tekrar gelme). Tenasüh, bir hayattan ötekine geçisi ifade eder. Ondan kaçinmak mümkün degildir. Zira Buddist ana izdirap doktrininin, tek bir hayat süresinde anlasilmasi gerçeklesmez. Tenasüh bitmek bilmeyen bir yeniden dogu s silsilesidir ve içinde bir eziyet, çile yumagi tasir. Tenasuh, sadece insan seklin de degil, en küçük sinekten insana kadar bütün canli kategorilerini içine alan bir yeniden h ayata dönüstür. Ancak sadece insan olarak gelindiginde tenasuhtan kurtulup Nirva-na'yi kazanmak mümkün olabilir. Bu arada belirtilmelidir ki "Buddizm'de tenasuhla yeniden dogan nedir?" sorusu, ruhu kabul etmeyen Bud-distlerin onun yerine ikame ettikl eri kavrami anlamak kadar zordur. [160]

c- Nirvana: Nirvana (Pali dilinde Nibbana), kelimesinin kökü oldugu kabul edilen "nibbati" fiili , üfleyerek serinletmeyi ifade etmektedir. Ilk Buddist geleneginde bu kelime, "ser inlemis", yani arzu ve ihtiraslarin, kötülüklerin atesinden kurtulmus, sakinlesmis ide al adam olmayi dile getiriyordu. Böyle bir insan "aydinlanma"ya kavusmus, Nirvana' ya ermis olarak nitelendiriliyordu. Buddizm böylece yeni bir insan tipi getirmis ol uyordu. Bu insan, "klesa" denilen ve sayisi mezheplerarasinda 10, 16, 26, 30 ola rak degisen manevî kirlerden arinmis, fakat ömrünün geri kalan kismini tamamlayan bir ki mse idi. Bu kimse, "klesanirvana"ya ulasmis, ömrü bitip cismanî hayata veda edince de Nirvana tamamlandigindan "pari-nirvana"ya varmis sayiliyordu. Nirvana (nibbana), Pali metinlerinde durgunluk, dinginlik, huzur, - arinmislik v e ölümsüzlük seklinde nitelendirmektedir. Bazi batili bilginler Nirvana'yi yokolma seklinde anlamislarsa da bu isabetli degildir. rBudda, insani duygu ve arzulan bir atese benzetmis, Nirvana'yi da bu atesin sönmesi seklinde açik lamistir. Budda'nin bas sakirdi Sariputta îtlpatissa, Nirvana'yi "Istek ve tutkula rin, kin ve nefretin yokolmasi, yanilarak yolunu sasirmaktan kurtulma" seklinde tarif etmistir. Hinayana mensuplarina göre Nirvana; varlik, ihtiyarlik, ölüm ve izdiraplardan kurtulma dir. Ancak Nirvana; yokolma degil, yüce gerçegin gerçeklesmesi, ihtirasin yokolmasidir . Mahayana mensuplarina göre de Nirvana yokolma degildir; fakat o , bir baris, mükem mellik kazanma, hikmet kemaline ulasma, sonsuz mutluluga kavusmadir. Mahayana fe lsefî ekollerinin gelismesiyle Nirvana, Budda'nin mahiyeti ile ilgili Mutlak kavram i, nihâî realite ile bir tutuldu.

Buddizm'de Nirvana'ya ulasmis bir kimsenin ölüm sonrasiyla ilgili açik bir bilgi yoktu r. Öldükten sonra Budda'nin ne oldugu sorusu Buddizm'de hep sorulagelmistir. Budda'ni n kendisi de Nirvana'ya erismis bir kimsenin öldükten sonra varligini sürdürüp sürdürmeyecegi konusunda kesin bir açiklama yapmamis, bu konuda herhangi bir sey söylemenin yaran ol mayacagini savunmustur. Çesitli varliklardan birisinin seklinde tenasuhla tekrar düny aya gelinecegini kabul eden Bud-dizm'e göre, kötü amel isleyenler kötü karmalariyla Içinde b ulunduklari kalpa'nin sonundaki cehennemde, iyiler de gökde, cennette tanrilarla b irlikte {Mahayana'ya göre) ikamet ederler. Ancak bu cennet-cehennem devresi ilâhî dinl

erdeki gibi nihâî ve devamli degildir. Bud^ distler, tanrilarin saadetli hayatlarini n da geçici oldugunu kabul ederler. Onlara göre gerçek saadet, nihâî, tenasuhsuz kurtulus, yani izdirapli hayata tenasuhla tekrar, tekrar gelmekden muaf olma, ancak Nirvan a'ya kavusmakla mümkün olabilir. [161]

d- Metteyya: Hiristiyanlik'taki Mesih, Faraklit gibi Buddizm'de gelecek bir kur-tarici sahsiy et, inanci ve beklentisi vardir. Bu kurtaricinin secere, sülale adi Metteyya (Mait reya), esas adi Ajita'dir. O, simdi deva'lar âleminde Tusita cennetindedir. Onun h ayatinin safhalari, Gotama Budda'ninkiyle benzer olarak geçecegi kutsal metinlerde yazilidir. Bu gelecek Budda inanci ile ilgili eskatolojik ümitler, diger bir deyi mle âhiret beklentileri, bir kurtarici tasavvuru içinde, bir çesit Buddist mesihçiligi o larak özellikle Orta Asya ve Burrfta basta olmak üzere, Buddist ülkelerde önemli bir kon u olusturur. Tibet ve Mogolistan daglarindaki kayalara "Gel, Maitreya, gel!" yaz isi kazilmistir. Budda, dini tamamlayamadigini, kendinden sonra Metteyya, yani h erkese, âlemlere rahmet bir kimsenin gelip bu isi tamamlayacagini ifade etmistir ( Le Saint Coran, trc. Muhammed Hamîdullah, Paris 1989, s. 375) Metteyya, simdi "Bodi satva"dir. [162]

Ö- Buddizmde Ibadet, Ma'bet ve Ahlâk Ibadet ve dua, ulûhiyet anlayisina baglidir. Bu sebeple bazi dinler tarihçileri, Bud dizm için varsaydiklari ateizme paralel olarak, bu dinde dua ve ibadet bulunmadigi ni yazmislardir. Bununla beraber onlar da Buddistlerdeki dinî baglilik v e dinî uygulamalarin farkindadirlar. Budda zamaninda bütün is, izdirabin kavranilm asi ve giderilmesiyle ilgili dört kutsal gerçek, Sekiz Dilimli Yol, kisacasi Nirva-na 'dir. Budda sonrasi, ondan kalanlarla ilgili stupa, onun heykellerinin konuldugu yerler olarak pagodalar ortaya çikmistir. Vihara'lar (manastirlar), ilk seklini Bu dda devrinde gezici kesisler ve yardim toplayicilarin biraraya geldigi bahçelerden (arama'lar) almistir. Öte yandan magaralardaki basit ikamet yerleri zamanla muhtes em magara manastirlarina dönüsmüstür. Budda'dan sonra kutsal seyler, yerler ve günler, onun la ilgili olarak belirlenmistir. Ayrica dinî vesilelerle kutlanan senlik günleri de vardir. Ister Sangha üyesi, isterse de kesis veya rahip olmayan kesimden olsun bir Buddist, "Üç Cevher" (Buddist amentüsü), "Sekiz Dilimli Yol" ve "bes emr"e baglidir. Bes emir için de en önemlisi "ahimsa"dir (öldürmemek, zarar vermemek). Buddizm'de canlilar birbirini n akrabasi sayilir, hiçbir canliyi incitmemek hedef alinir. Tenasüh inancina göre bugün hayvan olanin sonraki hayatta insan, insan olanin da hayvan olarak gelebilecegi kabul edildiginden hayvanlara zarar vermekten çekinilir. Hayvana zarar verenin son raki hayatta dünyaya hayvan olarak gelecegine ve ayni muameleyle karsilasacagina in anilir. Bundan dolayi bir Buddist için kan dökmemek, zarar vermemek çok önem tasir. Hindistan'da önce "cetiya" denilen tümsek veya toprak yiginiyla ilgili halk kültü, Buddi zm'de Asoka zamanindan itibaren kesis olmayan Buddist halk kesiminin içinde Budda ve önemli Buddist erenlerinin (arahant) hatiralarinin saklandigi için tazimde bulund uklari stupa'lara dönüsmüstür. Buddist kutsal metinlerinden Maha Parinibbana Sutta'ya göre Ananda, Budda'ya ölümünden sonra ondan kalanlarin nereye konulacagini sormus; o da st upa yapilip orada muhafaza edilmesini istemistir. Buddizm arastirmacilari bazi se beplere dayanarak bu bilgiyi isabetli bulmamaktadirlar. Ilk stupalar, genellikle tastan yapilmis yari küre, kubbe ve etrafi parmaklikli yapilardir. Hindistan disi ndaki stupalara örnek, Burma BuddIstlerinin günümüze kadar haftada bir defa ziyaret ettik leri, içinde Budda'nin saçindan bir tutam saklanan Rangoon civarindaki Shway Dago

n verilebilmektedir. Seylan'da stupa'dan gelismis Buddist kutsal yapilarina "da gaba" denilmistir. Bununla beraber bu iki kelime her zaman ayni anlama da gelmez. Bütün stupa'lar dagaba degildir. Çünkü onlarin bir hatira odasi bulunmayanlari da vardir. Avrupa'da Portekizliler ve Ingilizler'den kaynaklanarak daga-ba'nin pagoda hali ne getirildigi düsünülmektedir. Ancak bu konudaki bilgi eksiligi Farsça'daki "bütgede" (Put evi) kelimesinin unutulmasindan ileri gelmektedir. Pagodalarda Budda'nin he ykeli bulunmaktadir. Önceleri bulunmazdi. Buddizm disaridan etkiler almis ve bu deg ismeler olusmustur. Ilkin Hindistan'da M.Ö. 1. Yüzyil ve milad arasi ya bhakti dinda rligindaki tanri kavramindan veya Kuzeybati Hindistan'daki helienist etkilerden b u heykel kültüne bagli tanrilastirma eylemi gelismistir. Bu gelisme, çesitli Asya ülkele rinde mahallî tezahürler göstermistir.

Bir Buddist pagoda'ya girdiginde Budda'nin heykeline ta'zimde bulunur. Ona çiçek, tütsü sunar, isik, ates, mum yakar. Bu arada sunduguyla ilgili bazi seyler okur. Meselâ "Ben bu güzel isigi Aydinlanmis Olana sunuyorum. Bu degerli hareketle karanligi da gitmak istiyorum" der. Buddist, Budda'nin heykeli karsisinda ta'zim davranisi ol arak diz çöker, ellerini yüzünün önünde avuçlarini birlestirmis oldugu halde tutar; bazi ta'z durumlarinda alnini yer©, koyarak tam secdeye kapanir. Manastir toplanma salonlari nda topluca tazimler, genellikle kutsal metinler veya bunun için hazirlanmis yazil ardan okunarak birlikte yapilir. Bu is kesisler için her gün sabah-aksam tekrarlanir . Kutsal günlerde kesis olmayanlar da günün özel programina katilabilirler. Bu programin sabit bir sekli yoktur. Programin düzeni ve genisligi, yönetici yetkili kesise bagl idir. Kutsal günlerde genellikle ileri gelen bir kesis Buddizm'in telkinati veya a hlâkî, manevî emirleri konusunda vaaz verir. Çin Buddizminde az sayidaki tahsilli kesis ve mistik disinda dindar Buddlstler için B udda'lar ve bodisatva'lar tapinma nesnesidir. Bu, Amida'ci veya Temiz Ülke mezhebi ne bagli olanlar için böyledir. Bu mezheplerin manastirlarindaki ezberden birlikte o kuma salonlarinda Âmitabha {askin Budda ebedî isik) ve iki büyük yardimcisinin heykeller i bulunur. Bunlara "Budda'nin adina" diye ta'zim edilir, tapinilir. Bunun sebebi , bütün canli varliklari kurtarma ve bir budda olmadir. Bununla beraber Çin'deki Buddi st ve Taoist tapinaklarda kesis veya rahip olmayanlar; hastaliktan kurtulma, refa h, basari, oglan çocugu isteme gibi dünyevî sebeplerle tapinirlar. Çin'deki bu Amida tap inmasini gerçek bir teizm olarak görenler vardir. Onlar, Amitabha'nin asagi yukari t anri sifatlarina sahip oldugunu; Avalokitesvara'nin, bir bodisatva olarak, kurta riciligini; Temiz Ülke'de yeniden dogmanin ebedî kurtulusa tekabül ettigini kabul ede rler. Bu sebeple yine onlar, dindar Buddistle-rin alçakgönüllülükle atesli bir sekilde ve uzun uzun gönülden dua ettiklerini de buna eklerler. Budda ile ilgili olarak, ondan sonra, belirlenen kutsal seyler sunlardir: 1- Budda"nin heykelleri, 2- Budda'nin hatiralari, 3- Bo veya Bodhi Agaci. Budda heykelleri asagi yukari M.Ö. I. Yüzyilda kullanilmaya b aslamadan önce Budda'yi temsil eden semboller olarak Budda'nin hatiralari, Bo Agac i vardi. Budda heykelleri, genellikle onun oturup bagdas kurmus Incir Agaci alti ndaki meditasyona dalmis halini tasvir eder. Ayakta ve yatan heykelleri de vardi r. Budda heykelleri yaninda, Hiristiyanlik'ta Meryem, azizler ve meleklere tekabül eden Bo-disatva'lann heykellerine de ta'zim gösterilir. Budda'nin öldükten sonra yaki lmis cesedine ait bazi kalintilar, hatiralarin hâla büyük pagoda'larda bulunduguna ina nilir. Mesela Seylan'da Kandy'de Kutsal Dis Tapinaginda onun disi, Burma'd a Rangoon'da Shwe Dagon Pagodasinda ise saçi bulunmaktadir. Bodhi (Bo) Agaci, Budda 'nin Neranja-ra nehri kiyisinda simdiki Gaya, Uruvela'da aydinlanmaya ulastigi i ncir cinsinden agaçtir. Budda'nin gözde sakirdi Ananda'ya sorularak bu agacin tohum fidani alinip yetistirildigi ve birçok yere dagitildigi ileri sürülmektedir, Aslinda k utsal agaç kültü, Budda'dan önceki Hindistan'in bir gelenegidir. Budda ile dogrudan ilgil i degildir.

Buddist felsefesi. 4. Yine yillik bir dinî devre. Bu günden üç ay önce subat dolunay günü. hayir islerine yardim etmek. nefret. Lumbini. Budda'nin bedeninin ölümü sonrasr yakildigi yerdir. Budda'nin dogumu. Burada yapilmis Iki stupa bilinmektedir. kesis olanlar için de bes emir daha eklenir. Burma ve Tayland'da böyle degildir. kisinin tutum ve davranisiyla aydinlanmaya ulasmasi gayesine bag lidir. Ayrica kesisler için Patimokkha kurallari vardir. Imparator Asoka burayi ziyaret etmis ve üzeri kitâbeli bir de sütun diktirmisti. zihnini. özel törenler ve halk senlikleri yle kutlanir. Bütün bu dört yer ziyaret edilmektedir . Buddizm'de ahlâk. kin. bedenini kontrol edecek. nefesini. cinsî tatmin i.Öldügü yer olarak Uttar-Pradesh'te Kushinagara. Asoka burada da bir sütun diktirmisti. Burada bir stupa y apilip onun kalintilari orada muhafaza edilmistir.Budda ile ilgili kutsal yerler olarak ziyaret edilen Kuzeydogu Hindistan'da dört ye r vardir: 1. Kapilavastu'dâ bir koru idi. 2. Budda devrinde içinde hikmet ve ilahiyat konularinin tartisildigi bir geyik parki idi. yardimlasma. yaslilara ait az bir kesim. derecelendirilmesi. Kadinlard a da ahlâk-fazilet esastir. Sarnath. hile. Bu dört yer. olmasin her buddisti baglar. göre kesis olmayanlar için dinî tören nidir. Buddizm'i tanitan yayimlarla. Bu dört gün gelenege. günler Hiristiyanlarin pazar günü gibi tatildir. Onlardan daha dindar olanlar. saçl arini yeniden kazirlar. 2. Buddist. Buddizm'in ilk bin yillik gelismesinde evlenme ta kir edilmisse de. bütün kötülüklerin kaynagi olarak görür. Çinli meshur seyyah Fahsien ve Hsüan Tsang da buralari ziyaret etmis ve haklarinda bilgi vermislerdir. kesis adayina kefil o lmak.Bihar'da simdi Bodhi Gaya denilen aydinlanma yeri. ortak tatil günüdür.Ilk vaazini verdigi Benares yakinindaki Sarnath'daki geyik parki. Sekiz Dilimli Yol d a bütün Bud-distler içindir. adlan verilmeksizin Pati metnindeki Maha-parinibbana Sutta'da geçmektedir."Mahallî" manastirlarda Patimokha kurallarinin okundugu dolunay ve yeni ay günler ine eklenen iki çeyrek ay^ gününden olusan dört Uposattha günü kutsal bilinir. 3. Bekâret. giydirilmesi gibi vesilelerle yapilir. dayanisma faaliyetleri tesvik edilir.Mayis ayinin dolunay gününde. en yüksek idealdir. misafir agi rlamak gibi yardim. zamanla bazi tavizler verilmistir. maddî se ylere baglanmayacaktir. Kesisler bu sürede halki va azlarla egitirler.Budda'nin Nepal'deki dogum yeri olan Lumbini. sehvet gibi kötü huylardan uzaklasacak. Buddistlerin kutsal günleri aylik ve yillik olarak iki çesit olup' Budda'yla ilgilid ir: 1. hareketlerini yavaslatacak. Buddist cömert olacak. Kushinagara {eski adi Kusinara). Kesisler Uposottha günlerinde. Budda'nin manastir disiplin kurallar ini ilân ettigi Vinaya'ya atfen kutlanir. Bunlara ke sis olmayanlar için üç. kesislere yiyecek yardimi yapmak. Seylan'da bu. yillik kutsal gün olarak. Bes temel ahlâkî prensip kesis olsun. Sarnath'da manastir kalintilari büyük bir alani kaplamaktadir. hirs.. aydinlanm asi ve nihaî nirvana'y^a gir-v mesi kutlanir ve anilir. Mi lletlerarasi pazar tatil günüdür. Muson yagmurlar i dolayisiyla kesislerin manastirlardan ayrilmamaya mecbur kaldiklari Temmuz'un ilk günü ayin dogmasindan Aralik dolunayina kadarki süredir.. böyle yapar. Güneydogu Asya ülkelerinde bu. Bu gün. bedenî sükuneti kazanacaktir. Buddistlerin senlikleri ya böyle kutsal günler dolayisiyla veya m anastir hayatindaki kesislerin görevlendirilmesi. Güney Asya ülkelerindeki Buddis tlerden. söyledigi ve düsündügü her se . Yeni pagoda ve manastir yaptirmak. Bir-Buddistin yaptigi. Gaya'da bir Seylan krali tarafindan "Büyük Aydinlanma Manastin" yaptirildi. o ruç tutar ve manastirda r meditasyona vakit ayirirlar. zihni olgunluk ve p arlakligi. Sekiz Dilimli Yol ile ilgili çalisma yapar. Genis manastir kalintilari yan inda stupanin da bugün ayakta olmadigi görülmektedir.

H. Erich From. Buda ve Ögretisi. VVorld Religions. DictionnaIre des Religions. E. . Londo . Delhi 1973 Ilhan Güngören. Christmas Humphreys. "Buddhism". Buddistler. 120. nesr. Ed.W. Bu törenlerde. Abidin Itil. bunu gün boyunca sürdürmesi istenir. Hopkins. The Doctrine of Buddha. France 1983. 7 gün boyunca çesitli kesis gru plarinin büyük katkilarinin geçtigi. Bu yakma isinde. 32. Günümüzde ceset için uygulamalar farklidir. Man's Religious Ouest.E.. A. George Grimm. 1-14. "Buddhism". 71. Britain 1976. doktrinle ilgili konu lan telkin de yer alir. The Religions of India. Gr. "Le Buddhisme Indien". Buddhism. mum yakarlar. Histoire des Religions.VValter Ruben. Çev. nesr. Buddhizm Tarihi. S. Foy. tesbihi kutsal görür. W. Bu. Ölüler yakilsa da bu gene l bir uygulama degildir. Yakilmayan cesetl er açik bazi alanlara konup onlarin vahsi hayvanlarda parçalanmasi. A Reader's Guide to the Great Religions. ölüm den sonraki 3-7 gün arasinda yapilir. Paris -1921. London 1974. 62-87. Foucher. . Onlarin bazi inanç ve dinî gelenekleri mezh eplere göre degisir. London 1977. Istanbul 1981. Parrinder. hem de gömme yoluna gidilir. Asian Religions. London 1975. . Oldenberg. çesitli törenler icra edilir. New York 1962. ancak yakma daha alisilmis yoldur. Çocuklar. Kari Relschauer. Istanbul 1981.in farkinda olmasi. Ilhan Güngören.Bölümün Bibliyografyasi Andre Bareau. S. Britain 1978. Gr. 261-270. Psikanaliz ve Zen Budizm. Parrinder. önemli kimselerin mezarina çiçek sunar. Brandon.G. The VVorld's Living Religions. IRichard A. Hinduism and Buddhism. çok fakir kimseler yakifmaz. 161.A. aile üyeleri ve dindaslar arasinda malî ve dinî yakinlik olusturdugun a inanilir. kokusmasi. Buddistler. bozulm asindan kesislerin ibret almasi Istenir. Güneydogu da hem yakma. Gallimard 1970. gömülür.G.E. özde Buddizm'e uymayan (Buddizm'de ruh kavraminin olmamasi açisindan) seyler yapildigi gibi. Burma ve Tayland gibi nüfusun çogunun Buddist oldugu yerl erde ölüyü yakma. 1/1146-1215.E. New Jersey 1947. Buddh ism. London 1970. 196-206. Garol. Ankara 1947. The Buddha.G. Reynolds. New York 1971. Sir Charles Eliot. Parrinder. London 1965. . New Delhi 1970. 98-136. Le Bouddha. 68-111 . Seyl an'da ancak zengin aileler yakma yönüne giderler. A Dictionary of Comparative Religion.F. büyük çogunluk ölüleri gömerler. 148-173. ölünün ruhu lgili âleme geçmesi için yardim gibi. Fransizcaya ter. 171.G.265. . New York 1962. Trevor Ling. 152-157 . Çev. The Great Religions of the Modern VVorld.A. ölünün ailesini teselli. [163] V. Nigosian. 139-173. A Book of VVorld Religions.Frank E.

Gr.J. London 1975. 258-268. 161-181. Bu terimin ancak gögü Ta nri'nin mekâni olarak gören dinler için dogru bir nitelendirme olabilecegi belirtilmel idir. Âdem'den Hz. An introduction to Zen Buddhism. Paris 1952. peygamber olarak Hz. London 1977. The History of Buddhist Tought.DT. onu insanlara bildirmekte ve ona uymalarini istemektedir. Çünkü bazi dinlerde gök tanrilari (sky gods) bulunmaktadir. Yüce Tanri (high god) te rim ve kavrami özde farklidir. London 1973.n 1977. Schoeps. Dolayisiyl a din. kitap olarak Kur'ân. "The Buddhists". 220-228. din olarak Islâm. 23-40[164] VI. The Way of Zen. bazen bu deyimin baslik y apildigi da görülmektedir. Lond on 1967. The Religious Experience of Mankind. 109-150.H. F. Bu öz ellikleriyle ilahi dinler vahiy mahsulü sayilmakta ve vahiyle ilgilendirilmektedir .C.) insanlar arasindan seçtigi kimselere özel bir tarzda bilgi vermesi olarak algilanmaktadir. "ilâhî" kelimesinin tam karsiligi olmadigi gibi. Tomlin. Ilâhî dinlerde Yüce Tanri inanci oldugundan. bir peygamberin g etirdigi hükümlere insanlarin uymakta ihmal göstermesi. Bu vahiy de. Gr. bu "semavî" dey imi yine uygun düsmemektedir. Islamî anlayista bu gel isme. F.Ninian Smart. Yahudilik ve Hiristiyanlik. Vahyi alan kimseler. Alan W. Gr.BÖLÜM ILÂHI DINLER Allah tarafindan. Islâmî anlayista Yüce Allah mikandan münezzehtir. hatta Kur'an' da adi geçen dinler de ilâhî din olarak nitelendirilmektedir. Tomlin. 359-390. . 49-105. konuya açiklik getirmekted . 156-223.H. The iife of Buddha. Russel Webb. Britain 1977. Zamanla. Muhammed Ile noktal anmistir. Britain 1977. bir mekâna degil. Kur'ân-i Kerim. V. An intelligent Person's Guide to the Religions of Mankind. yani peygamberler. Kutsal kitabi Kur'ân'in geldigi gibi yazilmasi. Les Grands philosophes de l'Orient. Yüce Allah tarafindan gönderilen bütün peygamberle rin teblig ettigi din. Bakcground to the Long Search. . Our Religion. Allah'in {C. Muhammed'e kadar gelen vahye ve peygamberlere dayan an dinî gelenege "Islâm" adini vermektedir. ilâhî din olarak nitelendirilmekte ve kabul edilmektedir. b ir mekân da ifade etmektedir. 194-230. Bu anlamiyla semavi kelimesi. Kur'ân-i Kerîm'in b azi sûrelerinde yer alan ve ayni sekilde baslayan üç âyet[166]. "Hak din" deyimi. ezberlenmesi özelligiyle dinler arasinda ayri bir yere sahiptir ve "hak din" geleneginin en iyi örnegini yansitma ktadir. Islâm. peygamberler vasitasiyla insanlik âlemine gönderilen.Ninian Smart. Britain 1979. . Ülkemizde "ilâhî din" yerine "semavî din" deyimi kullanildigi. Suzuki. Religions of Mankind. gökle ilgili bir anlam da içermekted ir. . . "Semavî" kelimesi. dogrudan ulûhiyete nispet edilmelidir. Kur'ân-i Kerîm'de dört yerde geçmektedir[165]. Edward J. Hz. London 1966. London 1971. dogru yoldan ayrilmasi durumun da yeni elçilerle emirler yenilenmekte ve pekistirilmektedir. Ringgren-Ake. Tomas. VVatts. vahiy mahsulü olan dinlere "Ilahî Din" denilmektedir. göge ait. Ström.

hidayet ve hak din ile gönde di". millet mi oldugu pek açik degildir. [168] A. Onu en iyi. vahye dayanan kutsal kitaba ve peygamberlere yer ver mesiyle millî dinlerden. Israilogullari gibi terimlerle adlandirilm aktadir. bu genel kuralin disina çikmayi uygun bulmadik.Genel Bilgi Yahudilik. Bunlarin 4. ilâhî kaynakli en es ki din olarak nitelendirilmektedir. Tanri.'de.[167] Ilâhî dinler basligi altinda. Yahudilik'in Babil Sürgünü'nden sonra millî bir din haline getirildigi kanaati yaygindir. kitabin büyük oranda muhatabi nin Müslümanlar olmasi ve bu çevrelerde Ilâhî dinden onlarin anlasilmis olmasindan dolayid ir. Bundan dolayi bu din. verdikleri sözü yerine getirmemelerinden kaynaklandigi. Tartismayi bir kenara birakarak.[169] Kutsal kitaplarinda yer alan ifadelere dayanarak Yahudiler. Bet ha-Mikdas. Çünkü Yahudilikte din ile irk içice g rmis. fakat mensubu en az olanidir. Onun a dina izafeten Israilogullarina Yahudi denilmistir. Yahudilik.Yahudi. bir "ahit" dini olarak da b ilinmektedir. hem kendi kutsal kitaplarinda hem de Kur'ân-i Kerîm'de belirtilmektedir. [170] a. Bu âyetlerden ikisine ait ortak ibarenin meali söyledir: "Ortak kosanlar istemese de. Filistin'in güney bölgesinde kuru . Bu kavim. dünya literatüründe Yahudi. Biz de. 6 milyonu A.4 milyonu Israil'de. kendilerini dünya mille tleri arasindan seçilmis kavim olarak görmektedir. Konunun daha iyi anlasilabilmesi. Sina'da bu kavm i kendine muhatap kilmis. Israilogullari ile Tanri arasindaki "ahd"e kutsal kitap larinda genis yer ayrilmasidir. Tahrip edilmeden önce Ma'bed'in bir odasi Ahit Sandigi'na ayrilmistir . Yahudiligin Dinler Tarihi'nde özel bir yeri bulunmakta ve bu din. Yahudiligin sembolü. Ibranî ve Israil Terimleri Yahudi: Ishak oglu Yakub'un oniki' oglu vardi.D. Geçmisi birkaç bin yil geriye giden bu dinin en ön emli özelliklerinden biri. onlarla ahitlesmis. Ibranî. irk m i. Kudüs'teki Ma'bed'dir (Ibranice. B ugün yeryüzünde Yahudilik'i din olarak benimseyenlerin sayisi 18-20 milyon civarindadir . onun kendi ne ait özellikleri ve nitelikleri bulunan bir din oldugu. birini digerinden ayirmak zorlasmistir. O.B. benzerinin bulunmadigi ve bu sebeple de tarifinin güç oldugu söylenebilmektedir. Aslinda bugünkü Yahudiligin bir din mi. Arapça. yaniisda olsa. Yahud i dininin odak noktasi. Ancak bu din.ir. Onlara göre. burada. Musa'nin sahsinda Tora'yi (Tevrat'i) onlara göndermistir. burada. bu terimler kisaca açiklanacaktir. Aslinda "Ilâhî Din" basligi altinda bu dinlerin islenmesi. tek Tanri'ya. Israilogullarinin basina gelen bütün sikintilarin onlarin bu ahde uyma malarindan. bu terimlerin bilinmesine baglidir. yedi kollu samdan ve alti köseli yildizdir. bütün dinlerin üzerine üstün kilmak üzere. millîlestirilip bir irka tahsis edilmesiyle de ilâhî dinle rden farkli bir durum göstermektedir. yasayan ilâhî kaynakli dinlerin en eskisi. onlardan emirlerine uyacaklarina d air söz almis ve Hz. dördüncü oglunun adi Yahuda'dir. Hiristiyanlik ve Islâm islenecektir. peygamberini.YAHUDILIK 1. Bu sebeple. Beyt u'l-Makdis). kutsal kitaplarinda ye r alan "Balam" hikayesin-deki su cümle tarif etmektedir: "Iste ayrica oturan bir k avimdir ve milletler arasinda sayilmayacaktir". geri kalani Avrupa'da ve dünyanin diger ülkelerinde yasamaktadir.

Israilogullari. Bundan dolayi Ya hudilik millî bir din. Tevrat'ta "Tanri ile güresen" seklinde yer almasina ragmen. 41 defa "Benî Israil" (Israilogullari) kelimesi geçmektedir. kutsal kitaplarina dayanir. Simdiki Israil Cumhuriyeti de bu adi kullanmaktadi r. Kildânîlerin Ur sehrinden çikarlar ve Harran'a gelirler. Yehova da millî bir tanri olarak kabul edilmistir. Yahuda adina nispet edilmistir. akrabaya ve yoksullara iyilik yapmalari. kendilerine haram ettikleri disinda ki bütün yiyecekleri yemeleri. Tanriyla ve insanlarla güresip yenen anlaminda Yakub'a Ta nri tarafindan verilmis bir lâkabdir. Yahudilere bu ad.[174] Taberî. Hz.verilmistir. Ken'an diyarina (Filistin) yerlesmeden önce Ibranî. Böylece onlarin torunlari da günümüze kadar bu isimle anilmislardir. Zira Ürdün'ün ba tisi. Bu âyetl erde. anaya.[171] Ibranî: Bu kelime. Bu kavim.[172] Israil : Bu kelime. orada Israilli.[176] Ancak belirtilmelidir ki bu ad. XVXIV. bu ismin Yahudilere verilmesinin de Hz. Kur'ân'da 40 âyette. Tanri tarafindan verilmistir. Ancak bu üç terim. Bununla beraber. "Israil" kelimesine. Üçüyle de ayni din mensuplari ve ayni topluluk ifade edilmektedir. Yahudi Kutsal Kitabi'nda Kenan'a atif yapilmaktadir. Ibrahim) Harran bölgesinden Ken'an diyarina göçetmesini . Abram'a {Hz. ilk defa. Bu husus. Musa'nin "Biz sana dönüp yalvardik " sözü sebebiyle oldugunu belirtmektedir. genelde Israilliler adini almi slardir.[173] Evr ensel Yahudi Ansiklopedisinde kelimenin asil anlaminin belirsiz oldugu. O'ndan baskasina kullukta bulunmamalari. adam öldürmemeleri.Tevrat'a Göre Yahudiligin Tarihçesi Yahudiligin tarihçesi. seçkin bir kavimdir. sahislar birbirine Yahudi demis lerdir. Tevrat'ta yer almaktadir. Sürgün 'den sonra da genelde toplum olarak. Bu kelimeler. Allah'in Israilogullari'na verdigi nimetler hatirlatilmaktadir. Kutsal kitap. Ken'an ülkesinin yerlileri tarafindan . Yahudi inancina göre Yakub'a bu ad. bab aya. ibadet etmele ri. Babil Sürgününden sonra Yahuda'ya geri dönen I brânîler. ferd olarak da Ya hudi diye adlandirilmistir. Yüzyillarda Filistin'de görülen göçebe bir kabîlenin adidir. Süleyman'dan sonra ikiye ayrilan ülkenin kuzeyde kalan bölümünü olusturan kabîlelerin kralligini nitelend irmek üzere kullanilmistir. ayni z amanda onlarin kutsal tarihini olusturur. "öte tarafin insanlari" anl minda.. Bu ad. âlemin ve ilk insan in yaratilisindan peygamber Malaki'ye kadar geçen olaylari içinde bulundurur. sözlerinden dönmemeleri. peygamberlere uymalari. Yakub'a "gece içinde Allah'a giden " anlaminda "Israil" denildigini kaydetmektedir.Esaretten sonra umûmî olarak halk Israilliler diye adlandirilirken. birbirinin yerine kullanilmis ve kull anilmaktadir. Samî irktan sayilan Ibrâniler. Sehristanî. Firat ve Ürdün nehirlerinin öbür kiyisindan gelmis olan göçmenleri ifade etmektedir. Onlara göre Israilogullari. sonradan genelde bütün Yahudileri içine alac ak bir sekilde kullanilmistir.lan Yahuda Kralligi da ayrica bu adin kaynagi olarak ileri sürülmektedir. II. Bu nimetle re karsi Israilogullari'nin verdikleri sözler ve onlarin sözlerinden dönmeleri islenmi stir: Allah'a inanmalari.[17 8] Tanri (Yahve). [177] b. "Ibrî" veya "Hibrî" kelimelerinden gelmektedir. "Tanri ile mücadele eden" anlamin a gelebilecegi belirtilmektedir. M. 1232-1224) taraf indan diktirilen ve "Israil Aniti" diye anilan kitabede rastlanmaktadir. Yahudi kelimesinin Arapça "hade" kökünden "dönmek" ve "tevbe etmek" anlamina g eldigini. namaz kilip zekât vermeleri. Yahuda kabilesine mensup olmalarina ragmen. Samariye'nin güneyindeki bölge. Hz.[175] On iki Yahudi kabilesi de Israil adiyla anilmaktadir. Ramses'in oglu Merneptah (M.Ö.Ö.

nesiilerince ebedî ahit o larak sabit kilacagim. derler ve beni öldürürler. emri yerine getirmek üzere bir mez-bah yapip biçagi eline aldigind a Rabbin Melegi göklerden ona seslenip çocugu bogazlamamasini. rüyasinda Abram'a görünür. Abram . Tanri da ona verecegini va'deder. çünkü seni birçok milletlerin babasi ettim. Tanri. "Ve ogullan Ishak ve Ismail onu Mamre karsi . O vakit orada Ken'anîler bulunu yordu. Öte yandan Sara. ahdim seninledir ve birçok milletlerin babasi olacaksin ve artik adin Abram (yüce baba anlaminda) çagirilmayacak. Ve Rab Abram'in karisi Saray'dan dolayi. sana ve send en sonra zürriyetine ebedî mülk olarak verecegim ve onlarin Allah'i olacagim". O da karisi Sara'yi. karisi Saray'a söyle diyor: "Iste biliyorum ki. sigirlari oldu. Yine Allah. Ve Firavun. Karisi Saray'in teklifi üz erine cariyesi Hacer'le evlenir ve ondan Ismail dogar. Ismail de on üç yasinda iken.emreder. Ibrahim'den onu kovmasini ister. onu ve karisini ve kendisine ait olan her seyi gönderdiler". Bu rada Ismail'in güldügünü gören Sara. dedi n. kadin Firavun'un sara yina alindi. çünkü neslinin Ishak'in adiyla çagirilacagini söyler. seksen a lti yasindadir. Ve vak i oldu ki. Kars. Abram. ahit geregi. iste. Bunun üzerine Ibrahim. Bunun üzerine Abram. Abram Misir'a girdigi zaman. Çocuk büyüyüp sütten kesildiginde Ibrahim. Lut. sen görünüsü güzel bir kadinsin ve olur ki. bütün Ken'an diyarini. Misirlilar kadinin çok güzel oldugunu gördüler v e FIravun'un emîrleri onu gördüler ve onu Firavun'a medhettiler. ona sözünü yerine getirdiginden dola yi.[179] Abram ve beraberindekiler. Misir'dan böylece çikarlar. Sara'nin dedigini yapmasini. Ibrahim'i denemek için. Abram da kend ine görünen Rab için bir mezbah yapar. kendisi doksan dokuz. Ibrahim'e. adinin da I shak olacagini bildirir. Lut) ve Harran'da kaza ndiklarini da yanina alarak Ken'an diyarina varir. ve onun koyunlari. Tekvin XIV : 14-16) Lut'u kurtarip yanina alir. Senin yüzünden bana iy i davranilsin. Abram'a görünüp o ülkeyi onun zürriyetine verecegini bildirir. Çok zengindirler. ben de onu kari olarak aldim? Ve simdi. ona yardim edecegini bildirir. O'ndan zürriyet ister. Ve onun yüzünden Firavun Abram'a karsi iyi davrandi. oglu Ishak'i sekiz günlük iken sün net ettirir. çünkü emri yerine getirdigin i bildirir. Misir'a yaklastiklarinda Abram. ve seni milletler yapacagim. birbirinden ayrilirlar. al ve git. Ismail'i alip çöle gider. [180] Bu olaylardan sonra Rab. de. fakat seni sag birakirlar. kardesinin oglu Lut'u (Hz. Bu sirada Abram. çalilikta bir koçun hazir ol dugunu görür ve onu kurban eder.[185] Ibrahim. zürriyetinin düsmanlarinin kapisina hâkim olacagini ve zürriyetinden gelen bütün milletl erin mübarek kilinacagini bildirir.[183] Birgün Allah. senin sebebinle canim yasasin diye: Onun kizkardesiyim. Ve senin gurbet diyarini. ondan biricik oglu ishak'i kurban etmesini ist er. Ibrahim'den ve zürriyetinden gelecek olanlardan ahit olarak her erkek çocugun sünnet edilmesini ister. yüz yetmis bes yasinda iken ölür. ve senden sonra zürriyetine.[184] Ibrahim. Bu olay üzerine Rab. Abram ise Ken'an diyarinda oturur. Bkz. iste karin. Misirlilar seni görünce: Bu o un karisidir. yüzüstü düser ve Aliah onunla söyle konusur: " en ise. Abram'i çagirip dedi: Bana bu yaptigin nedir? Bu senin karin oldugunu niçin bana bildirmedin? Niçin bu benim kizkardesimdir. Bu durum Ibrahim'e kötü gürünür. Firavun'u ve onun sara yini büyük vuruslarla vurdu. karisi Saray'in bundan sonra Sara (prenses anlaminda) olarak çagirilmasini ve ondan bir ogul verecegini. Tekvin XII : 5. Ve onlarin hak kinda Firavun adamlarina emretti. bulundugu bölgede hâkimiyetini kabu l ettirir ve bu arada esir edilen kardesi (daha önce kardesinin oglu olarak belirt ilir. Allah olmak için seninle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda ahdimi. Ve seni ziyadesiyle semereli k ilacagim. Ibrahim'e. ayni gün sünne t olurlar. Ancak Allah. sarka dogru gider. Ishak'i dogurur. Çobanlari arasin daki bir tartismadan sonra Abramla Lut. Böylece Sara. Ülkede kitlik çikinca Abram Misir'a gider. Ibrahim. oglu için büyük bir ziyafet verir. Hacer'i kiskanmaktan kurtulmus olacaktir. fakat adin Ibrahim {cumhurun babasi anl aminda) olacak. Ibrahim. gözlerini kaldirdiginda. Hacer.[181] Dok an dokuz yasina geldiginde Tanri ona görünür ve onun zürriyetin i çogaltacagini bildirir.[182] Allah.

Yusuf.sinda olan Makpela Magarasina. Ishak yaslanip gözleri görmez olunca Yakub. Yak ub. Kardesleri bundan doiayi onu kis kanirlar. Babalarina.[192] Onlari bu sik intilardan kurtarip "Arz-i Mev'ud"a (vaadolunmus toprak Filistin) döndüren Mose (Hz. Yakub. uyaninca burasi Allah'in evidir ve bu. Onun. Ancak Filistîler. Bu rüyayi babasi ve kardeslerine anlattiginda babasi onu azarlayip "Gerçek. göklere ermistir. bunu ögrendiginde çok kizip onu öldürecegini söyler.[186] Ishak'in çocugu olmadigindan Allah'a yalvarir.M.1250). Hitti Tsohar oglu Efron'un tarlasina.Ö. Ibrahim ve karisi Sara oraya gömüldüler.[196] . Firavun'un gördügü bir rüyayi tabir ederek hapis ten kurtulur ve Firavun'un yaninda önemli bir mevkiye yükselir. Rüyasinda kardesleriyle birlik te bir tarlada bugday demetleri bagladiklarini. Yahudiler Sina Çölünde kirk yil dolasirlar. FUistîlerin krali Abimelek'in ülkesi Gerara 'ya gider. Firavun'un ordusunun Kizil Deniz'de bogulup onlari takip edememesi sonucu. öte kilerin demetlerinin Ise kendisininkinin etrafini kusatip egildigini söyler. Esav ve Yakub adli iki oglu olur. Kudüs'ü alir ve Yahudilerin en parlak devresini baslatir. çocuklari arasinda en fazla Yusuf'u sever. Orada annesini n kardesi Laban'in yaninda çalisir. babasi tarafindan hazirlatilan yer e kutsal Ma'bed'i yaptirir. Durumu anlayan Abimelek . Musa'ya Tevrat ve On Emir verilir. 973-933). kölelige düserler.[187] Abimelek. Bu merdivenden Allah'in melekleri çikip inmektedir. Hz. garba ve sarka. yoluna devam edip Haran'a varir.[190] Daha sonra Fi listin'de bulunan babasi Yakup ve kardeslerini Misir'a getirtir. Misir'da Firavun'un bir memuru olan Potifar tarafindan satin alinir. Onlari alip babasinin yan ina Ken'ana döner. Ay ve on bir yildizin kendisine se cde ettigini görür. Basi. Rüyasinda yerden göge dog ru yükselen bir merdiven vardir. O zamana kadar bir çadirda muhafaza edilen ve içinde On Emir tabletleri bulunan kutsal Ahit Sandigi. Poti far'in karisi Yusuf'a asik olup ilgisine karsilik görmeyince iftira ederek onu hap se attirir. Geceledigi bir yerde rüya görür. bu rüyadan onun kendilerine hâkim olacagini çikarirlar ve ona karsi kin ve kisk ançliklari artar. kendi demetinin dik durdugunu. O da. Karde sleri. bir rüya görüp onu kardeslerine anlatir. B ir gün ülkesindeki kitlik dolayisiyla Ishak.[195] Og lu Kral Slomo (Hz. Musa.[18 8] Yakub.[191] Misir'da önceleri rahat bir hayat g eçirmekte olan Yahudiler. Ma'bedin bir odasina konulur. onlari Fili stin'e götürür. ve yerin bütün kabileleri sende ve zürriyetinde mübarek kilinacaktir.[189] Yusuf. zamanla büyük sikintilara. böylece Misir'a yerlesmis olurlar. hapiste iken. Rab. babasi da bu sözü yüreginde tutar. niçin böyle yaptigini sorar. Yusuf'u sürüleri otl atmakta olan kardeslerinin yanina gönderince onlar da onu elbiselerini çikararak bir kuyuya atarlar. Süleyman: M. göklerin kapisidir deyip oraya "Beyt -el" {Allah'in evi) adini koyar. senin zürriyetin yerin tozu gibi olacak. Orada karisini kizkardesi olarak takdim eder. ona söyle diyor: "Baban Ibrahim'in Allah'i ve Ishak'in Allah'i Rab benim: üzerinde yatmakta oldugun diyari sana ve senin zürriyetine verec egim. Haran'a gitmek üzere ayrilir. Musa) olur (Tah.[193] Filistin'de Hâkimler ve Krallar devrinden[194] sonra Kral David (Hz . Ibrahim'in Het ogullarindan satin aldigi tarlaya gömdüler. Yahudileri Sina'ya getirir. Allah Ibrahim'in ölümünden sonra oglu Ishak'i mübarek kildi". Yusuf. Laban'in iki kizindan ve bunlarin yanind a gelen iki de cariyeden on iki oglu ve bir kizi olur.. V e vaki oldu ki.. Kardesleri onu kiskanir. ben ve anan ve kardeslerin yere kadar sana egilmek için mi. babasinin sevdigi Esav'in yerine hile il e kendisini mübarek kildirir. Davud 1013-973). Daha sonra da kuyudan çikarip onu Misir'a giden tüccarlara yirmi gümüse satarlar. Esav. bunun üzerine onlari korur. elinden alinip kendisine zarar gelme korkusunda n böyle yaptigini söyler. Yakub. onlari kiskanip ülkelerinden çikarirlar. Israilogullari.Ö. simale ve cenuba ya yilacaksin. Varlik sahibi olu rlar. diger bir rüyasinda Günes. kardeslerini bir canavarin yedigini söyleyip onun kana batir ilmis entarisini gösterirler. Sina Daginda.gelecegiz?" de r. Musa'dan sonra Yesu. Burada. Yusuf.".

zillet ve meskenete ugramalari. müsriklerden de degildir. Asurlular tarafindan M. krallik. 586'da yikilir. Süleyman'in ölümünden sonra. verdikleri sözden dönmeleri ve bunu âdet edinme leri. 3. dünyanin her tarafina d agildilar. sonra da Yahuda Kralligi. Musa'ya kadarki devre h akkinda yer alan bilgiler su sekilde özetlenebilir: Hz. Yahudiler. 721'de.Ö. M. Ilya-Mesih'ten önceki peygamber. 6.Ö. 7.Yahudilerin. 5. 70'de Roma'li kumandan Titus'un Kudüs'ü ve bu arada Ma'bedi de yakip yikmasiyle sonuçlandi.[197] On kabile^ Israil'e. onlarda bu suurun devam li varligini sürdürmesini saglamistir. Babil Sürgünü devresinde Isaya.Ö. ikisi de Yahuda Kralligina tâbi' olur. çok içli. Onlardan "B enî Israil". Ibrahim. 4. önceki peygamberler kadar.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Yahudilik. Yahudi tarihinde Kudüs. .Basit çikarlari ugruna hakikatlara yüz çevirmeleri.Uymalari gereken dînî hükümler. yaptiklari islerin kötülügünden dolayi.Yeryüzünde fesat çikarmaya çalismalari. ne Yahudi . Sürgünde Yahudi halki.Ö. Hz.S. Ayrica "Ehl-i Kitap" deyiminin genel çerçevesine onlar da girer. dosdogru bir kimsedir. [199] c. Mesîh inancinin verdigi ümit.Allah'in Yahudilere tavsiyeleri. Önce Israil Kralligi. Yüce Allah'in seçkin kildigi peygamberlerden biridir[200]. tahrip edilir ve Yahudiler Babil'e sürgün edil ir. Allah'i bir taniyan gerçek Müslümanl ardandir. Kutsal Kitap'taki son Peygamberdir. bir kisminda ba zi peygamberler konu edilirken {meselâ Hz. vazifesini tam yapan[204] ve kendisine suhuf verilen[205] bir peygamberdir.Allah'a karsi ahitlerini bozmalari. 538'de Kudüs'e döner. yumusak huylu. 63'de baslayan Roma esareti devresi. 520'den sonra yeniden onarilir.Bazi peygamberlere ve salih kimselere iftira etmeleri veya onlari öldürmeleri.Ö. M. 8. 9. Ma'bed'den arta kalan Bati Duvari (Aglama duvari) yüzyillarca onlarda m illî ve dînî suuru ayakta tutmustur. M a'bet. Yeremya gibi peygamberler gelmistir. Ma'bet.kuzeyde Israil olmak üzere ikiye a yrilir. Yakup gibi). O. Ezra'nin etrafinda birlesir ve M.Hz. onu dost edinmistir. sonraki küçük peygamberlere de yer veri r. Iskender'den sonra Agid'lerin ve Se-iefkî'lerin eline geçti.Ö.[201] Yüce Allah. Makkabiler. yeniden hâkimiyeti sagladilarsa da. M. güneyde Yahu-da.[203] O. Malaki. "Yehûd" gibi deyimlerle bahsedilen âyetler bulundugu gibi.Kendilerine peygamberler tarafindan getirilen hükümleri ve teblîgâti degistirmeleri. O. M. Mala-ki'dir. Ma'be t.[202] O. Kur'ân-i Kerîm'de Yahudilerden bahsedilen âyetlerin sayisi oldukça fazladir. Yahudiler hakkinda da bilg i verilir. yanlis yorumlamalari ve dogru yoldan sapmalari. Yahudilerin tarihçesiyle ilgili olarak. 2. Kur'ân-i Kerîm'de Yahudiler ile ilgili olarak verilen bilgiler söyle tasnif edilebilir : 1. 168'de yagma edildi.[198] Yahudi Kutsal Kitabi. Kur'ân-i Kerîm'de. misaf irperver ve kendini Allah'a adamis.Allah tarafindan Yahudilere bahsedilen nimetler. Babilliler tarafindan M. ne de Hiristiyandir.

rüyasinda gördügü gibi. Ibrahim'e ihtiyarliginda bahsedilen Iki og uldan biri olan Hz. ismail. Yakub'un en sevgili oglu Hz. yanilmalarimi bana bagislamasin i umdugum O'dur". Kavmi. çevresine zekât i. Onu ortadan kaldirmayi planladil ar. Yakub. Ibrahim. Ibrahim'e göklerin ve yerin sirlari. Hz.[215] Hz. Yusuf'u kiskandilar. bu da'vete uymamistir. yakînî bilgi bahsedilmistir. zeval bulan seylere. rüyasinda onu kurban ettigini gördü ve bunu ona açti. salih. Yusu f'u kuyudan çikarip beraberlerinde Misir'a götürerek bir vezire satti. göklerin ve yerin melekûtunu söylece gösteriyorduk". kendisine rüya tabiri ögretilecegini. Yusuf.Hz. ona. Ishak'in ardindan müjdelenen. ahiret yurdunu düsün en. batan. Allah ve âh iret inanci konusunda yol göstermekte. Hasta oldugumda bana O sifa verir. Ibrahim'i ve onun soyundan gelenleri peygamber kildi. Allah'tan iyilerden olacak bir çocuk istedi. tebligde bulunmustur. rüyasindaki emre bagliliklari dolay isiyle. dogru. faydasi veya zarari olmayan. ona. Ibrahim vazifesini yapmis.[218] Hz.) tarafindan seçil ecegini. Ibrahim Ates'e atilmis. dinde kuvvetli. ibret vermekte ve onlari düsünmeye davet etmekte dir. Yusuf'la beraber hapishanede kalmis arkadasi. Yüce Allah. babalarini da böyle bulduklarini söylemislerdir. ona. Ay ve Günes'e tapinan babasi Âzer ile kavmine karsi. halis.[216] Hz. konusmayan. hattâ babasi bile.[212] Allah da ona ihtiyarliginda Isma il ve Ishak'i verdi. Zindanda rüya tabir etti. 219] Hz.C. daha öncekilere oldugu gibi. uysal. zekât vermelerini emretti. salih. Onlara iyi is ler islemelerini. Hz. Allah (C. ^dostunun da Âlemlerin Rabbi oldugunu belirterek söyle ceva p vermistir: "Beni yediren de. Hz.[220] kendisine vahiy indirilen peygamberle hidayete erdirilmis bir kimse idi.[211] Hz. Ishak. Ibrahim'le ilgili olarak verdigi kissalarda. Ibrahim ve Hz. Âhiret Gününde. ona hiçbir seyi ortak kosmadig ini. düsmaninin putlar. bundan dolayi O'na ibadet ve sükre tmek gerektigini. Bir yolcu kafilesi. sözünde sadik bir kimse olarak Ce brail araciligiyla kendisine vah-yedilen Allah'in bir peygamberidir. Bu konuda Kur'ân-i Kerîm'de söyle denilmistir: "Biz ibrahim'e. kadin ona iftira ett i. kendisine vahyolunan peygamberlerden olmustu r. Ishak da dogru.[223] Kardesleri. Seytan'a tapinilmayacagim anlatma ya çalismistir. gönülden Allah'a bagli bir peygamberdir. Yusuf'un kendisine sahip olmasini istedi. di. bunu kardeslerine an latmamasini tenbih etti. Yusuf.[213] Çocuk kosma çagina geldiginde babasi.[221] Bu rüyayi dinleyen babasi.[207] Hz. Ibrahim. Böylece Hz. annesi çok yasli iken All ah'in bir lütfü olarak bahsedilmis ve annesi bu olaya çok sevinmistir. Onlar. namaz kilmalarini. namazi emretmistir. Hz. . I brahim. çünkü O'na dönülecegini bildirmistir. mübarek kilinmis. sabirli. hem Yakub ailesine nimetini tamamlayacagini söyledi. Bundan dolayi Yusuf zindana atildi. yakînen bilenlerden olmasi için. çocuklugunda bir gün babasina "rüyamda on bir yildiz.[210] Yüce Allah. Allah'tan gayri put lara. Misir meliki. insanlara. fakat Yüce Allah onu atesten kurtarmistir. Vezirin karisi. bir kurbanlik gönderdi. Anc ak yaptiklari ve savunduklari dolayisiyle Hz. onlari ve yonttuklarini O'nun yarattigini. yildizlara. isitmeyen. hidayete erdirilmis. kendisini sabredenlerden bulacagini söyledi. bir rüya gördü. Allah'in h em ona. rizik vermeyen.[217] Hz. Babalarini ikna ederek onu yanlarinda götürüp kuyuya attilar. rüya tabirini bilen. Ishak da. Beni öldürecek. rden.[208] Hz. Yusuf'u bir kurdun y edigini söyleyip onun kanli gömlegini babalarina gösterdiler. babasina emrolunan seyi yeri ne getirmesini. sonra da diriltecek O'dur. içiren de O'dur. sabirli.[ ih-lasli. Günes ve Ay'in bana sec de ettiklerini gördüm" dedi. görmeyen.[206] Hz. Yakub. Yusuf reddedince.[214] Hz.[209] Kur'ân-i Kerîm. O. Hz. ilim ve hikmet sahibi. Ibrahim oglu nu kurban etmek için yani üzere yatirdi.[222] Ayrica Hz. hakkini savunamayan. güze kendisine vahiy gelen peygamberlerden Hz. Bu rüyayi kimse tabir edemedi. Ismail gibi. kendisinin Yüce Allah'a tapindigini. Ç cuk (islam kaynaklarda Ismail oldugu belirtiliyor). l bir yaratilisa sahip.

Is. Israilogullarini Misir'dan çikarmak için seni Firavun'a göndereyim". Firavun'un kizi bunu kabul edince gidip çocugun öz annesini getirdi.. Melikin rüyasini yorumlayan Yusuf.Tevrat'a Göre Hz. Bir müddet sonra. Kizil Deniz'e gelince Musa.[229] Kizildeniz'den geçtikten sonra. bütün sihirbazlarini topladi. Misirlilara belâ verecegini. Mara'da aci suyu içemeyen Israilogullari için Allah. Kardesi Harun d a ona yardimci verildi. [225] 2. Yanan çalinin atesi bir türlü bitmek bilmiyordu.[224] Hz. Musa. O. Nüde yikanan Fir'avun'un kizi. Ishak'in Allah'i ve Yakub'un Allah'iyim. "Allah kimdir ki ben ona itaat edeyim" diyerek onl ari saraydan kovdu. bir Ibrani' çocugu oldugunu anlayip ona acidi. Misirlilardan birinin bir Yahudi'yi dövdügünü gördü. Yahudi'yi koruyarak Misi liyi öldürdü. Musa vasitasiyle Misir topraklarina on felâket verdi. Tanri'nin melegi. Musa 'nin asasi kocaman bir yilan olup onlarin bütün sihirlerini yuttu. Çocuk o na teslim edildi ve çocuga sulardan çekilmis anlamina gelen "Mose" (Musa) adi verild i.. Bunu merak edip geri dönen Musa'yi çalinin ortasindan Allah çagirip söyle dedi: ". Firavun'u n zulmüne ugrayarak. ona göründü. Firavun.Hz. Isr ailogullarini Misir'dan çikarip Ken'an diyarina götürmek istedigini.onu melike tavsiye etti.. Bütün bunlara ragmen F iravun. insandan hayvana kadar bütün ilk doganlari öldürecegini bil dirdi. babanin Allah 'i. Ikisi arasinda mücadele basladi.. Ve Musa yüzünü örttü. Sonra onu ziftle sivanmis bir sepete koyup irmaga atti. Yusuf zamaninda Misir'a yerlesmis olan Israilogullari. böylece Misir'a yerlestiler. Bu görevi yerine getirmek üzere Musa. Kizil Deniz'e dogru yola çikti. Onlar da bütün hünerlerini ortaya koydular. elini denize uzatti. çünkü lah'a bakmaga korkuyordu. onlarin düsmanla birlikte olmasi korkusuyla. Nil kiyis indaki sazliklara biraktigi sepetin akibetini. kizkardesi Meryem takip ediyordu. ileride ülkelerine yönelecek bir tecavüzde. sonra tekrar Musa elini uzatti.[227] Kâhinin sürüsünü otlatirken. Israilogullarinin Misir'dan çikmalarina izin verdi. böyle bir devrede dünyaya geldi. Allah. Onlari bu sikinti dan Hz. Musa kurtardi.[226] Musa. Israilogullari. Meryem. bir vesite ile ailesini Mis ir'a getirtti. Misir hazinesine memur yapildi. her dogan erkek çocu gun öldürülmesini emretti.onlara eziyet etmeye basladi. verdigi karardan pi sman olarak onlarin arkasina düstü. Orada Midyan kâhininin kizi il e evlendi. Bunun üzerine Rab Yahv e. Musa Yusuf'un ölümünden sonra Yahudiler Misir'da çogalmaya basladi. Onlarin feryadini isittim.. su tathlasti. Israilogullarinin Misir'dan çikmalarina izin vermedi. saraya alindi. ates alevinde. Ben. Israilogullari. Horeb'de bir çati ortasinda. Ve simdi gel ve benim kavmimi. onun huzuruna çiktilar. kardeslerini tanidi. Mid-yan'a kaçti. sular eski h aline döndü ve Firavun ile ordusu boguldu. Firavun. Ibrahim'in Allah'i . O. Olayin duyulmasi üzerine Musa. Annesi onu ancak üç ay kada saklayabildi. Yeni Firavun Yusuf'u n yaptigi hizmetleri unuttu ve Yahudilerin çogalmalarindan endiselendi. Yahudileri Misir'dan çikarmak üzere görevlendirilmis oldu. Bu arada onlarin çogalmalarini önlemek için. bunun Allah'in em ri oldugunu söyleyince Firavun. bu is lerin vuku-buldugunu görünce. mucize göstermeye kadar var di. onlarin sikâyetlerini din lerdi. Bir defasinda. çünkü onlarin acilarini bilirim. gelip çocugu emzirmek için bir Ibrani kadini çagirabileceg im söyledi. M usa'ya suya bir dal parçasi atmalarini bildirdi. Çölde yiyecekleri bitin . uzun bir esaret hayatt yasamaya basladilar. Ancak Firavun. onu irmakda buldu. Misir'a geri döndü. Yusuf. gençlik yillarinda Yahudilerin yanina gider.. Israilogullari geçti.[22 8] Böylece Musa. zahire atmak için Misir'a gelen kardesler i. sular yarildi. daha sonra. Musa ve On Emir a. Ve Rab dedi: Gerçekten Misir'da olan kavminin sikintisin i gördüm.

Israilogullari. Sina gi'ndan Musa'yi çagirarak. Musa'ya elindeki asasiyl e bir kayaya vurmasini emretti. O da bir kayaya vurdu. karisina.Cumartesi (sebt) Gününü daima hatirlayip onu kutsal kilacaksin.Hiç kimsenin evine. barkina.[231] b. kis ca hiçbiriniz çalismayacaktir. Gökten beyaz kiragi tanecikleri seklinde "man" diye adlan dirdiklari ilâhî gida yagdi (balli yufka gibi bir sey). dagin tepesine. Sina Dagi 'ndan indiginde iki tas tablet (levha) üzerinde yazili olarak bu emirleri getirmis tir. Sina Dagi'nin üzerine. hizmetçisine.[232] B u On Emir söyle siralanir: 1. Musa'yi yanina çagirdi ve ona On Emri verdi. 9.Öldürmeyeceksin. Yahudilerin temel prensiplerini içinde bulundurur. 2. Misir'dan çikislarinin üçüncü ayinda Sina Çölü'ne geldiler. Boslukta.Allah'in ismini bos yere agzina almayacaksin. Haftanin alti gününde çalisacak yedincisinde istirahat edeceksin. 8. ne oglun. sözü aldi ve Rabbe bildirdi. onlara verdigi nimetlere karsilik. 5. Üçüncü gün.Yalan sehadette bulunmayacaksin.Zina yapmayacaksin. esirlik evinden çikaran Allafi benim.ce Israilogullari Musa ve Harun'a söylenmeye basladilar.Kurana Göre Hz. Sonra lari su sikintisi çektiler ve Allah'a yalvardilar. göklerden ekmek yagd iracagini bildirdi.Çalmayacaksin. esegine velhasil sana ai t olmayan bir seye göz dikmeyeceksin. öküzüne. Allah. Allah'ina tahsis edilm is umûmî dinlenme günüdür. Tanri. Orada Allah. onlara hiçbir surette tapmayacaksin. Hz. 4. O gün. 3. Israilogullarini çetin ve uzun bir mücadele devresinden sonra ve'dedilen topra klara yaklastirdi ve 120 yasinda iken öldü. Allah. Kirk sene man yediler. içinde indi. Musa . yerin üstünde veya altinda. ne usagin.[230] Musa. Israilogullarindan i yi bir kavim olma sözünü almak üzere.[234] c. Tevrat'in iki ayri bölümünde geçer.Anne ve babana hürmet edeceksin. denizlerin derinliklerinde mevcut olan varliklarin resimlerini yap mayacak. ondan su fiskirdi.On Emir Hz.Seni Misir diyarindan. 7. Cumartesi Günü. onu görevlendirdigini bildirdi. 6.[233] Bu On Emir. Musa. ne de hayvanin. ne sen. Musa da onlara aksam üstü et (bildircin eti).Benden baska tanrin olmayacak. Musa'ya Sina Dagi'nda vahyedilen On Emir. sabahleyin de ekme kle doyacaklarini söyledi. 10. Musa emri yerine get irdi. ne kizin.

Bu arada bir isik gördü. Olay duyuldu. kutsal bir vadi olan Tuvâ'dasin" diyen bir hitapla karsilasti. Annesi ona süt annelik y apti. onun y ardimina kostu ve onun düsmanina bir yumruk atti. Firavun ve adamlari. karar indan vazgeçmedi. Hz. Hz. orayi terketti. ellerini ve ayaklarini çaprazlama kesmekle tehdit etti. "Ben. Hz. K ayinpederiyle kararlastirdiklari süreyi tamamlayinca ailesiyle birlikte yola çikti. ona Allah tarafindan hikmet ve ilim verildi . Musa ile Allah'in "Âlemlerin Rabbi" olmasi konusunu tartisti. ayagindakini çikar. Hz. Musa'ya Yüce Allah Tur-i Sînâ'ya çikmasini. Hz. Musa. Bu durum karsisinda bütün büyücüler. tecelli ettiginde dag dayanabi lirse. Hz. daga bakmasini. Musa asasini denize vurunca. kendisine kitap verilen büyük peyg amberlerden biridir. karisinin istegi üzerine çocuk öldürülmedi. Musa.[238] Hz. Musa ve Israilogullari. Onlari takip eden Firavun ve beraberindekiler boguldu. Orada. uymalari gereken bütün kurallari ihtiva eden levhalar . Hz. Musa'nin beraberindekiler. Onlara Firavun'un zulmünü ve Allah'in onlara yardimin i hatirlatti. tevbe etti. ona 10 gün daha oruç tutmasi ve ibadetlerini t amamlamasi emredildi. onlarin hünerlerini sergiledikl eri ip ve degnekleri yutuverdi. kavmini Misir'dan çikardi.[236] Hz. Cenâb-i Hakk'in tecellisi sonucu. ona ibadet etmesi. Biri kendi soyundan. halkin haberi olmadan bir gün sehre indi. onlara "Sizi âlemlere üstün kilmis olan Allah'dan baska bir tanri mi arayacagim?" dedi. Musa. Musa. Hz. fakat hiçbiri. Allah'in ilhami üzerine onu bir sandik Içinde suya birakti. bunu önlemek Için. Musa'ya kavmini gec e yola çikarma emri gefdi. onlari esir yapti ve yeni dogan erkek çocuklarinin öldürülmesini emretti. M usa'nin peygamberligini tuhaf karsiladi. onun da kendisini görebilecegini bildirdi. Firavun. Musa ve Hz. Hz. onlari takibe basladi. teklifi kabul etmedigi gibi. onlara su. hep beraber secdeye k apanip "Âlemlerin Rabbina. Musa ve adamlari. Musa. ona. Harun. Allah'in emrini Firavun'a teblig ettiler ve Israilogullar inin serbest birakilmasini istediler. Yüce Allah. onun yerle bir oldugunu gördü. Kendine geldigin de. digeri de düsman. Firavun. Musa'dan kendilerine öyle tanrilar y apmasini istediler. Musa'yi Misirlilarin dinini degistirecegi endisesiyle. Firavun. Sina Dagi'na yöneldiginde karanlik bir gecede yolunu sasirdi. öldürmek istedi. Bunun üzerine Hz. Mu sa asasini yere birakti. Bunun üzerine Hz.[235] Musa dogunca. düsüp bayildi. deniz ikiye ayrildi. bunu engelledi. iki adami dögüsür buldu. Yüce Allah'in Israilogullari'na gönderdigi. Kardesi Harun da ona yardimci kilindi. Hz. Hz. Firavun'un bütün büyü erlerini göstermek üzere toplandi. Isr ailogullari. Hz. Firavun. Musa büyüyüp ergenlik çagina ulasinca. Hz. süphesiz senin R abbinim.[240] Firavun. bütün bunlardan sonra.Hz. fakat ailesinden iman eden biri. putlara tapan bir kavim görünce. mall arini ellerinden aldi. kudret helvasi ve bildircin ihsan etti. yakalanma kor kusuna kapildi. ona asasini denize vurmasini emretti. Daha fazla saklayamayac agini anlayinca. Medyen'e gitti. bu durum onu üzdü ve Allah'tan af diledi. Musa'nin asasi. Adam öldü. Asasi ile ilgili mu'cize verildi ve F iravun'a gitmesi emredildi. Hz. Isinmak ve yolunu bulmak için atesin bulundugu tarafa gidince. Israilogullari Misir'da çogalip varlik sahibi olunca. Musa. Musa. Yüce Allah da bunun imkânsiz oldugunu. annesi onu bir müddet sakladi. Mazlumu korurken olsa da . Firavun 'un adamlari onu buldu. Firavun ve adamlarini ülkesinden çikarmak isteyen bir büyücü olmakla suçlandi.[241] Hz. dosdogru namaz kilmasi bildirildi. Hz. karsiya geçti. çünkü sen. hepsini. o da bir ejderha oluverdi. Musa ve Harun'un Rabbina iman ettik" dediler. Allah'in cemâlini görmek istedi.[239] Firavun. Sina'ya vardiklarinda yiyecek-içecek sikintilari oldu. ayrica kendisine Allah'dan baska tanri olmadigi. Yüce Allah. orada 30 gün oruçlu olarak ibadet etmesini e mretti. daga baktiginda. Musa bu süreyi tamamlayinca. Hakkinda öldürme karan alindig i haberini ögrenen Hz. Musa. Musa'dan peygamberligi ile ilgili mu'cize göstermesini istedi. Allah. Firavun'un zulmünden kurtulup yollarina devam etti.[237] Orada evlendi. Kendi soyundan olan adam ondan yardim isteyince. Sonunda Hz.

Tanah'in ihtiva ettigi kitaplarin sayisi kon usunda sadece Yahudilerle Hiristiyanlar arasinda degil. Eklesiyastik . va'dedilen topraklara dönebilmek için. Harun hariç. getirdigi levhalardaki hükümleri kavmine teblig etti ve onlari islaha deva m etti. Ancak Israilogullari. onlarin bir altin buzagiya taptiklarini gördü. orada bulunanlarla müc dele etmeleri gerektigini Israilogullarina söyledi. Bunun üzerine Hz. kendileriyle fâsi klarin arasini ayirmasini istedi. bu üç bölümün Ibranice bas harflerinin birlestirilmesinden meydana ge lmis bir kelimedir. on u tek basina biraktilar. bazi kitaplari birles tirerek. peygambere uyacaklarina dair söz aldi. Daniel'e Yunanca ilâveler. Bundan sonra Israilogullari. teukhos: kitap). Tanah (yazili dinî edebiyat) ve Talmut {sözlü dinî ede biyat) seklinde ikiye ayrilir. Yeremya'nin Mektubu. çogulu esfâr). Hiristiyanlarin kendi ar alarinda da ihtilaf vardir. ders. 24 kitap olarak kabul ederler. Yahudilerin tasnifi söyledir: Tora 5. Musa. Artik o fâsiklar güruhuna karsi tasalanma"[244] buyurdu. bati dill erinde Pentatök (Pentateuch-Pentateugue gibi) kelimeleri kullanilir. Modern bazi bilginler. Hz. kutsal kitabin tamamini ifade etmek ve Tanah'la esanlamli olmak üzere de kullanilir). daha önce verdikleri sözden döndükleri için. Musa. çöllerde yollarini kaybettiler. onlara uymamalari ve taskinlik yapmal ari yüzünden.i verdi. sikintida iken söz verip sikinti biter bitmez sözlerini unuttular ve bunu da aliskanlik haline getirdiler.Tevrat (Tora) Tora:Tevrat. tevbelerini kabul etti. Tanah adi. Yahudiler ise Tanah'i .[245] 3. sariat. Yahudi kut sal kitabinin birinci bölümüne Arapça Tevrat.[246] a.[2 42] Hz. Ibranîce Tora denir. Bir kismi helak oldu. üç bölümden olusur: Tora (Tevrat). Allah da. Allah'in 7704 kelimeyle Hz. ancak onlardan siddetli bir itiraz gördü. "Muhakkak orasi kendilerine kirk yil haram edilmistir. kitaplar 11. Israilogullari gazaba ugradi. I ve II. Yahudiler ve Pro-testanlarca apokrif (sahih olmayan) sayilan bazi kitaplar (Tobit.[ 243] Filistin göründügünde Hz. Onlar (olduklari) yerde sersem sersem dolasacaklardir. Bu ilk bölüm. Tûr-i Sînâ'yi onlarin basina indirmekle tehdit etti. b ir kismi da yillarca çöllerde dolasti. onlara kizdi. Bes kitabin. Tanah. onlardan namaz kilacaklarina. Yahudiler ve Protestanlarca. Onlar da tevbe ettiler. Bes kitabi ifade etmek üzere Ibranîce "humas". onun Âyetlerini inkâr et meleri. Hikmet. Musa'ya verdigi dinî esaslari ihtiva etti gi kabul edilir. Baruh. Rabbine dua edip. zekât vereceklerine. Judith. Yüce Allah. Bunlarin formülü. Yahudilerin Tanah adini verdikleri kutsal kitapla rina Hiristiyanlar Eski Ahit derler. Arapça "el-Esfâru'l-Hamse" (sifr: kitap. Ancak onlar. Ester'in Bakiyesi). bes kitaptan olusur. peyg amberler 8. 5+8+11'dir. Hirist iyanlar tarafindan Eski Ahit diye nitelendirilen Yahudi kutsal kitabi T*anah'in 39 kitaptan olustugu kabul edilir. kavmine bu levhalari getirdiginde. Yesu kitabinin da Bes Kitapla ayni kaynaktan geldigini kab ul etmekte. rehber gibi anlafnlara gelir. emir. Allah'a karsi gelmeleri. onu da Bes Kitaba ekleyerek hepsini Heksatök (Hexateuch=Alti kitap) ba . Neviim ve Ketuvim. Katol ik ve Ortodokslarca kanonik (sahih) sayilir. Kavminden tev e etmelerini istedi. Yunanca "Pentateukhos" {penta: bes. Musa. Hz.Tevrat ve Zebur Yahudilerin kutsal kitap külliyati. Musa. Makkabiler. O zaman Yüce Allah. (Bazen Tora. kanun. haksiz yere peygamberleri öldürmeleri.

Hz.Tensiye (Dvarim :Deuteronomium : Ikileme. 2) Elohist. yazili ve sözlü olarak ikiye ayrilir. Bu bölümde.Levililer (Vayikra:Leviticus) : Burada. Tora. 2. 800'lerde yazilmis olmalidir. M. II. Yahudilere göre.Sayilar (Bamidbar : Numeri): Sayilar. Genel tasnife göre Tora 5. Yüzyil civarinda yasadigi gözönünde bulundurularak bütün bu Tora metin gelismel rinin M. 36 baptir.Ö. Tora'da yer alan bes kitap sunlardir: 1. 34 baptir. Ayrica günahlarin k efareti. Tesniye'yi. Hz. Âdem'in isledigi suç. Yazili Tora'ya Hz. 3. Israilogullarinin Firavundan çektikleri. Musa en büyük peygamberdir. önce Tanrinin adini Yahve. tarihî bilgiler disinda Allah'in Yahudilere Musa vasitasiyla verdig i dinî esaslar bulunur. (Yahudilerce ilk peygamberler 6. Israilogullarinin çölde geçirdikleri hayat ve olaylardan. 1000 yillari civarinda. Tamami 10 kitap ediyor). 4. Yusuf'un Misir'daki hayatindan ve Israilogullarinin Misir'a gelislerinden bahsedilir. -Musa zamaninda bulunmayan birçok âdete ve geleneklere temas edilir.Çikis (Semot: Exodus) : Bu kisimda.Ö. 12 küçük peygamber bi r kitap sayilarak. simdiki Bes Kitabin metinlerinin üç ana kaynak veya gelenekten geldigi düsüncesinded irler: 1) Yahvist. bazi sa riat kanunlari tekrar edilir. Kur'ân-i Kerîm'de Israilogullarina verildigi belirtilen Tevrat ile Yahudileri n kutsal kitabi olan Tanah'in kasdedildigi anlasilmaktadir. Yahve'nin Si na Daginda Musa'ya vahyettigi kitaptir. Musa' nin ortaya çikisi ve Misir'dan Sina'ya gidisleri anlatilir. Yahudi kutsal kitabi Tanah'in. Toplam 21 kitap. Bundan bir yüzyil sonra. kayadan su çikarilmas indan. Musa'nin ölümü. Kâhinler ile yardimcilarinin Çadir Ma bedindeki (Miskan) görevleri ve bazi önemli ahlâkî kurallar anlatilir. Yazili Tora. Bu degerlendirmeye göre Tora. 4 kitaptir. 5. dinî âyinler. daha fazla teolojik meseleler üzerinde duran Elohist metinler. Tora . Tora'nin Bes Kitabi disin da degerlendirmektedir. En eski kaynak olmasi tahmin edilen Yahvist metinler. bazi seriat kanunlarindan. yeryüzüne inisi ve çocuklarinin hikâyesi anlatilir. tahminen M. Neviim 21. Sözlü Tora ise.Ö. arastiricilarin dikkatini çekmis ve böy lece. Neviim (peygamberler) ve Ketuvim (kitaplar) bölümleri de vardir. Musa'nin ölm eden önce din konusunda Yahudilere verdigi ögütler.sligi altinda toplamaktadirlar. ölû*m ve yilan vasitasiyla sifadan bahseder. 40 baptir. tekrarlama): Tesniye'de. bu nlarin disinda birkaç kaynak daha ilâve edilmektedir. Neviim (Peygamberler) : Bu bölümde peygamberler. bayramlar ve adaklar yer alir. bilinmeyen birisi bu iki . belki de daha fazla kaynaktan gelen metinleri biraraya getirmistir. yasaklanmis evlilikler. . XIII. Onl ar. 4 kitaptan olusmaktadir. daha sonra da Elohim olarak zikreden iki ayri kay nak belirlenmistir.Tekvin (Ibr. yazili Tora'nin açiklamasi ola rak nesilden nesile intikal eden ve Yahudilerce o olmaksizin yazili Tora'nin anla silmasinin mümkün olamayacagi kabul edilen Talmud'dur. sonrakiler de. M. Tora'dan baska. ilk insanin ve kâinatin ya ratilisi. Tora metinlerindeki çeliski ve t utarsizliklar birbiriyle uyusmayan tekrarlar. 27 baptir. Musa'n in M. çeliski ve tu tarsizliklarin sebebi sayilmaktadir.S. Ayric a Tufan olayindan. böylece Hiristiyanlarca Eski Ahit. Musa 'dan sonraki peygamberlerden bahseder. insanlarin birbirine ve Tann'ya karsi nasil davran malari gerektigi açiklanir. haram kilinan yiyecekler. 1000-400 arasinda vukubuldugunun günümüzde tesbit edilmis olmasi. Bazisi da.Ö. birtakim sayimlardan. gömülmesi ve tutulan yas atilir. Musa'dan sonra gelen peygamberlerin sözleri de eklenmis. öncekiler 6.[247] Bunlarin muhtevasi hakkinda asagida kisaca bilgi verilecektir. Yahudiler'ce Tanah denilen kutsal kitap. Ketuvim ise 13 kitap olmak üzere Tanah 39 kitaptan olusmaktadir. Hz. Beresit : Genesis : Yaratilis): Bu bölümde. 3) Ruhban metinleri. sonrakiler 15 kitap olma k üzere siralanir. Ancak belirtilmelidir ki. Yüzyilda Yavne'de (Jamnia) toplanan bir meclis tarafindan nihaî hale kavusturulm ustur. 50 baptir.

"Ilk Peygamberler" {Neviim Ris onim). Mezmur'larin bazilari dinî âyinlerde.Nesideler Nesidesi (Sir asirim): Kral Süleyman'in bir saheseri olarak kabul edi lir. Obadya (Ovad ya). I ve II. 4. 8. . Bu olayda yab anci bir kadin olan Rufun dul kalmasi ve hiçbir tesir altinda kalmadan Yahudi Dini ni kabul etmesi ve kayin validesi Neomi ile birlikte yasamasi konu edilir. hâkimler zamaninda vukubulan bir olayi hikâye eder. Ilk peygamberlerden bahseden kitaplar sunlardir: Yesu. Hezekiel (Yehezkel). Yoel. Musa'nin ölümünden sonra Yahudiler in Tanri tarafindan va'dedilmis topraklara yerlesmeleri. 2. Tsefanya. Bu kitapta Allah ile Yahudiler'in karsilikli sevgi baglari. 6. 8 baptir. Samuel (Smuel). Davud) tarafindan yazildi gi ileri sürülen 150 Mezmur'dan olusur. kra llarin idaresi ve davranislari. Haggay (H agay). Kral Süleyman'a atfedilir. 4 bap tir. kadinligini kullanarak. fakat kralin k arisi olan Ester.Ester : Bu kitapta Yahudiler'in Ester adli bir Yahudi kizi tarafindan kesi n bir katliamdan kurtarilislari anlatilir. kralligin kurulusu.Yeremya'nin Mersiyeleri: Kudüs'ün. 3. 31 baptir. 7. Süleyman) atfedilir. Kitap. Eyüp) ibret verici hikâyesi ve Tann'nin irad esine boyun egisi anlatilir. Habakkuk (Habakuku). Yeremya (Yirmiya). Neticede de yalniz Allah korkusu ve Allah'in emirlerine uymanin bos olmadigi hükmüne varilir. Yahudi Kutsal Kitabinin üçüncü bölümünü o turur ve bu bölümde yer alan 13 kitap (Yahudilerce 9 olarak tasnif edilir) sunlardir : 1. Amos. 42 baptir. 5 baptir. yazilar anlamina gelen Ketuvim. iki nisanlinin birbirine karsi sevgilerine benzetilerek anlatilir. Yunus {Yonah). 2. ahlâk ve dogru yolu gösteren sözleri ihtiva eder.[248] 1.Yahudilerce Neviim bölümündeki peygamberlerden öncekiler. 12 bapti r. Hâkimler (Softim). Malaki (Malahi). sonrakiler "Son Peygamberler" (Neviim Ahoranim) diye tasnif edilir. dolayisiyla Yahudi devletinin yikilmasi üzerine p eygamber Yeremya'nin duydugu büyük üzüntüyü dile getiren bir mersiyedir. ve II. kraldan ülkesindeki Yahudileri yok etme yetkisi alir. 10 baptir. halka dinî telkinleri ve ögütleri anlatilir. onlarin geçici ve bos oldugu anlatilir. bazilari da Yahudi bay ramlarinda ve önemli günlerde okunur (Bugün Hiristiyan Kiliselerinde de Mezmurlar ilâhî ol arak okunmaktadir). Ketuvim : Kitaplar. Atasözleri. 5.Ilk Peygamberler: Bu bölümde yer alan kitaplarda Hz. Hosea (Osea). Krallar (MelahIm). Mezmur'lardan 73'ünün Kral David'e ait oldugunu ileri sürenler de vardir. Yahudileri kurtarip Haman'la adamlarini n öldürülrrîtesini saglar. Yahudilerin putperest topluluklarla yaptiklari müca deleler ve Kutsal Ma'bedin {Bet ha-Mikdas) kurulusu. yikilisi anlatilir. tek bir tanri fikrini bütün insanlara yaymak için gösterdikleri ga yret. Kral Süleyman'a (Hz. I. Zekerya (Zaharya). Pers Krali Ahasveros'un veziri Haman (Aman).Süleyman'in (Slomo) Meselleri (Misle): Bu kitap.Son peygamberler: Bu bölümde yer alan kitaplarda peygamberlerin putperestlige kars i devamli mücadeleleri.Vaiz (Kohelet): Bu kitap. Mika (Miha). Kitapta hayatin zevkleri t eker teker siralanir.Rut : Bu kitap.Mezmurlar (Tehilim): Yahudilerce çogu Kral David (Hz.Eyüp (Îyov-Job): Bu kitapta Iyov'un (Hz. Nahum. Son peygamberlerden bahseden kitaplarin basliklari su sekildedir: Isaya (Yesaya) .

Ezra 10 bap. savasçi bir kimse dir. Saul'den (Saul) sonra Ibranîlerin ikinci kralidir. 10 ve 11. Zamaninda gördüklerini bu kitapta toplamistir. Ibadet sirasinda. ibadet yönünü K udüs'e göre belirlemek üzere. Tarihler 29. Betle-he m'li bir Yahudi ailesinden gelen. Mezmurlarda. Yahudiler. I. Yunan Krali Antiyokus Epifanes'in baskisi sirasinda Yahudilerin dinlerine sadik kalmasini saglamak üzere yazilan bu kitap. Islâm'da Hz. Yahudilerin Babil esaretinden dönüsl erini. güzel sesli. Psalms) denilmesi âdet haline gelmistir. Ibranîce "Sefer Tehilim" (Sarkilar Kitabi) diye adlandirilmak tadir. Yahudi dininin kurallariyle. öldükten so nra dirilme ve yargilanma konusunda Daniel Kitabinda verilen bilgi bu husustaki Y ahudi inanci için kaynak teskil etmektedir. dogrulugu. Arapça kitap.Ö. ve II . Davud'a indirilen ku tsal kitabin adidir. Davud. Daniel kitabi. Sabat Günü'nde evde ve ibadethanelerdeki dinî ayinlerde. Yahudi Kutsal Kitabinin I. cesaretin kirildigi. [250] b. Bu levhal ara "Mizrah Levhasi" denilir. Yetmisler Tercümesinde (S eptuagint) çesitli baplar Mezmur (Yun. Tarihler basligini tasiyan kitaplarinda yer alir. M. Gelenege göre Mezmurlar'in atfedildigi Davud (M. Yahudilere göre Kral Davud (Hz. Çünkü ondan önceki dönemde Y ahudiler arasinda ve önceki kutsal kitaplarinda bu konuda bilgiye. Ma'bed' in insasini düsünmesi ve kudretli bir hükümdarlik kurup Yahudilerin en parlak devresini b aslatmasindan kaynaklanir. Hebron'da meshedilerek (y . Nehemya ise 13 ba ptir. 12 baptir. fazileti ve ahlâkî meziyetleri tavsiye eden telkinler vardir. duvara üzerinde Mezmurlar yazili levhalar asilir. psalmos) diye adlandirdigindan. Ibranîce mektup anlamina gelir. Davud'un hayati. Kutsal Ma'bedin yikilisi ve Yahudilerin Babil'e sürgünü devre sinde yasamistir. Mezmurlann ancak bir kismi Davud'a nisbet edilmektedir.9. sinagogdaki evlenme törenlerinde. Samuel. büyük bir saray yaptirmasi. II. ölülerin gömülmesi sirasinda Mezmurlardan parçalar okurlar. I ve II. Tarihler 3 6 baptir. Kudüs'ün ve Ma'bedin yeniden tamirini anlatir. k rallik devresi ve karakteriyle ilgili bilgiler. 164 ta rihinde yazildigi tahmin edilmektedir. insanlara iy iligi. hastalik ve a gri zamanlarinda belirli Mezmurlar okunur. kurumlarla ve onlarin yönetimiyle ilgili emirler yoktur. Yahudilerin ibadetlerinde ve günlük hayatlarinda Mezmurlann önemli bir yeri vardir (Hi ristiyanlarda da ayni öneme sahiptir). Davud). Kirk yil krallik yapmistir. Sadece. onun Kudüs'ü almasi. sair.Ö. Yahudiler indinde önemli bir yere sahiptir. Iran tesirine baglanmaktadir. otuz yasinda iken. Bati'da Zebur'un kitap olarak tek bir adi yoktur. Seytana uyma tehlikesi karsisinda. Bu önem. yalnizlik. 1013-973)[251].rastlanmamaktadi r). ibadet sartlari yle. devlet adamligi ve kumandan ligi övülmekle beraber. (Gelecek hayatla ilgili olarak Daniel kitabinda yer alan bu bilgiler. 12 ve 13. tamamina Me zmurlar (Ing. Bunun yaninda ölüm ötesi. Tevrat'ta oldugu gibi. a pokaliptik literatürün[249] Hiristiyanlarca Eski Ahid diye adlandirilan Yahudi Kutsa l Kitabindaki gelismesinde önemli bir yer tutmaktadir.Daniel: Bu peygamber. Tarihler (Divre Ayamim) : Dünyanin kurulusundan Babil esaretinin sonuna kadar geçen bütün olaylar bu kitaplarda özetlenir. Ya hudi folklorunun taninmis kahramani DanIei'e nisbet edilmistir. Bu kitaplarda Davud'un Yahudiler üzerindeki etki ve nüfuzu. çobanlik yapan. buhranli anlarda. onun karakterinin iyi ve kötü yönleri de yer alir.Zebur Zebur. endise. Saul'ün bir savasta öldürülmesi üzerine. I. Ezra (Üzeyir) ve Nehemya : Bu kitaplar. Mezmurlann belir li bir melodi ile söylenmesi gelenek haline gelmistir. Krallar ve I. canin sikildigi.

dogruluk rehb eridir. Âyetinde de Hz. Muhammed' in onu dogrulayici olarak gönderildigine isaret eder. her seyi uzun uzadiya açikl amak. Bundan önce de. bir baska Âyette söyle yer alir: "Meryem oglu Isa da 'Ey I srailogullan. Ma'bed'i insa etmeyi düsünmüsse. inanan insanlarin simalarinda ibadetlerini yerine getirmelerinin nisanesi olarak izlerin. bâtili hakka tercih ettiklerini bildirmektedir. onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. dogruyu göstermek ve rahmet olmak üzere göndermistir[263]. nu r ve Allah'in hükümlerinin bulundugunu bildiren Kur'ân-i Kerîm. Tevrat. Tevrat ve Incil'de Hz.[259] Ayni husus. bile bile.[260] Kur'ân'da Tevrat'i yüklenip de hüküm ve emirlerini yerine getirmeyen Yahudiler. Tevrat ve Incil'i indirmisti".[2 54] Bununla beraber Kur'ân. Kur'ân-i Kerîm'de ismen 18 defa geçer.[257] Ayrica Tevrat ve Incil'de de Allah'in kendi yolunda ölenleri cennetle mükafatlandiracaginin müjdelendigini. Hz. Tevrat. Davud'a Allah tarafindan verilen dört büyük kitaptan biridir. iste kâfirler onlardir. onunla hükümde bulunurlardi. de bu .Kur'ân-i Kerîm'e Göre Zebur Zebur. Kim Allah'in indirdigi ile hükmetmezse. Hz.C.[264] cb.[252] c. Rabbânîler ve bilginler de. Tevrat'in Yahudilere helâl ve harami getirdigini. hasîs menfaatleri ugruna bu yola gitti klerini. Süleyman) nasip olmustur. [258] Yine Kur'ân. bu konuya söyle açikl ik getirir : "Sana Kitabi hak ile ve kendinden öncekini dogrulayici olarak indirdi . yenilip yenilmeyecek seyle ri açikladigini belirtir. onda hidayet ve nur vardir. Daha sonra da bütün Israil'in krali seçilmistir.bulundugunu bildirir.[261] Allah Tevrat'i insanlara yol gösterici olarak indirmistir. Allah. mes-hedilmis bir kral." Kur'ân.yanlis yorumladiklarini. ben size Allah'in elçisiyim.[256] Yukarida belirtilenler. iyilik isleyenlere ni'meti tamamlamak. Tevra t'in hükümlerini ve verdigi bilgilen gizlediklerini. Kudüs'ü alarak Israil'in baskenti yapmis. benden korkun. Alla h (C. A'lâ Sûresi'nin 19. Ki tab'i (Tevrat).[255] Bundan dolayi Kur'ân.[262] O.) tarafindan gönderilen dört büyük kitaptan ilki olan Tevrat'in içinde. Davud. Musa'ya.Kur'ân-i Kerîm'e göre Tevrat Hz. O halde insanlardan degil. degistirdiklerini (tahrif ettik lerini). Yahudi Kutsal Kitabina göre Davud. ayni zamanda emrindeki bir savasçinin karisini begenip ona sahip olan. Yahudilerin Tevrat'in hükümlerini uygulamadiklarini. benden önce gelen Tevrat'i dogrulayici ve benden sonra gelecek Ahmet adinda bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim' demist i". Kendisini Allah'a teslim etm is peygamberler. hanedan ku rmus ve Yahudileri genis topraklara hâkim kilmis bir kimse olmakla beraber. Musa'ya verilen sahifelerden bahsedilir.Kur'ân-i Kerîm'e göre Tevrat ve Zebur ca.aglanarak) kral olmustur. Musa'ya vahyedilmis oldugu kabul edilen Tevrat. insanlara dogru yolu göstermek için. Âyetlerimi az b ir bahâya satmayin. güçlü bir kumandan. Tevrat'tan son . Hz. Ayetinde söyle açiklanmaktadir : "Gerçekten Tevrat'i biz indirdik. Allah'i n kitabini muhafazaya memur olmalari sebebiyle. adami da sava sta ön safa sürdürüp desise ile ölümüne sebebiyet veren bir kimsedir. akil sahipleri için bir ögüt ve dogruluk rehberi olan Kitab'a (Tevrat) vâris kilmistir. Hepsi de onun üzerine sahit idiler. Mâide Suresi'nin 44. esprili bir sekilde kinanmaktadir. o ümmî peygambere u yarlar". Muhammed'in müjdelenmesin! söyle açiklar: "Onl ar ki yanlarindaki Tevrat ve Incil'de yazili bulduklari o Elçi'ye. Isa ve Hz. hidayet.[253] Kur'ân. Incil gibi kutsal kitaplarin aslî seklini tasdik etmekte ve dogrulamaktadi r. Israilogullarini. oglu Kral Sül eyman'a (Hz.

Kur'ân'da bir de "z elimesi vardir. O. Misna (tekrar ederek ögrenim anlaminda). Kudüs'tekine de Kudüs Talmudu denilm ektedir. Bu durumu gözönüne alan Yahudi din bilginleri (Ra ler). Önceleri bu yorum sözlü olarak yapilmistir.IV. zaman zaman Tevrat ve tefsir ögreniminin yasaklanmasi. M. Babil ve Kudüs Talmudu sekl inde de geçmektedir. Tevrat kadar öneme sahiptir. Babil Talmudununki ise V II.Talmut Daha önce Yahudilerin kutsal kitap külliyatinin Tanah ve Talmut seklinde ikiye ayril digindan bahsedilmisti. çok önem verilse de. "Ögrenilen " anlaminda) Ise Misna'nin açiklanmasini ve bunlarin bir esasa baglanmasi içi n Rabbilerin tartismalarini ihtiva etmektedir.[267] d. daha ol gun ve daha detayli fikirleri ihtiva etmektedir. ahlâkî. Davud. Talmut "ögrenim" anlamina gelir ve Tevrat'in yorumudur. Zira Yahudi geleneginde. Bu külliyatin yazili olmayan ikinci bölümüne. yeryüzünde halîfe kilindi. bu uzun süre .S. 190-200 yillari arasinda Yahuda ha-Nasi (135-220) tarafindan derlenmistir. çesitli vesilelerle övülür . mülk verildi. an'ane haline gelmis "ögrenim".Ö. Yahudi din bilginlerinin a hlâk ögretimini misallerle canlandirmakta. Genelde. Ge-mara'nin iki ayri versiyonu vardir: BabIl ve Kudüs Gem arasi. fazilet. Xlll-I. Ibranîce'dir. genelde kitap anlamina gelen zebur kelimesinin çoguludur. Kaynaklarda.S. Musa'nin M. Babil'de yapilmis olanina Babil Talmud'u. farkli yer ve sar tlarda Talmud tefsir edilmis ve açiklanmistir. Onun da ilham ve vahiy mah sulü oldugu kabul edilmektedir. Bu kelime. M.S. Yahudiler indinde. hitabet. hukukî. felsefî ve sosyal konulardan geni s olarak bahsetmektedir.[268] e. Yahudi D ini'nin istikbalini tehlikeye düsürmüstür. suhuf'lara da samil olmak üzere. Kudüs Talmuduna göre daha uzundur. ötekinin ise Bati Aram-casidir). Islâm'da ise hem kral hem de bir peygamberdir . O. Gemara. masumdur. Hz. Davud bir kraldir. h ikmet. Hz. ve X. Muhammed tarafindan da ümmetine örnek olarak gösterilmistir. Tal-mut'u kabul etmeyen kimse Yahudilerce gerçek Yahudi sayilmamaktadir. Y ahudiligin dinî. Hz. Babil Talmudu. Davu d'a böyle bir Kitabin verildigine temas edilmektedir.ra gönderilmistir. Allah 'a dönük bir kimse idi. Tevrat ve Incil kadar bilgi bulunmamakta.[265] Kur'ân-i Kerîm'de Zebur kelimesi üç yerde geçer. yani sözlü gelenege Ta lmut denilmektedir. ahlâkî kurallarinin açiklanmasindan ibarettir. güzel ses.Yahudi Kutsal Kitabi'nin Yazilisi ve Muhtevasi Hakkindaki Görüsler Yahudi Kutsal Kitabini olusturan bölümlerin ilk nüshalari bugün elde bulunmamaktadir. Yüzyilda yasadigi gözönünde bulundurulursa. Ta nah'i olusturan kitaplar M. Hz. sadece Hz. Talmut. Talmut» iki bölüme ayrilir: Misna ve Gemara. M . Davud'un adi Kur'ân'da 16 defa geçer..Ö. Davud hakkinda Yahudi Ku tsal Kitabinda irer alan kadin hadisesi Kur'ân'da yoktur. Yüzy ila aittir. Davud'a peygamberlik. Babil ve Kudüs Gemarasi seklinde oldugu gibi (Babil Gemarasi nin dili Dogu Aramcasi. Yüzyila kadar gelmistir. ilim. Yüzyillar arasinda yazi ile tespit edilmis olm asina ragmen bugün elde bulunan en eski Ibrani elyazmasi nüshalar. Farkli zaman. Meydana getirilen bu yazili metne T almut denilmistir. Hz.[266] Zebur hakkinda Kur'ân'da. Daha sonra ögrenilecek konularin akilda tutulamaya cak kadar çogalmasi.VII. Peygamberler. Allah'i tes bih etmek üzere daglar ve kuslar ona bagli kilindi. Kendisine Zebur verilen Hz. demirden zirh yapma ögretildi. Kudüs Tal-mudunun toplanmasi. sözlü Tevrat'i yaziir hale getirmislerdir.XIII. G emara (son olarak gözden geçirilen.

V. Kur'ân-i Kerîm'de yer alan. Ahit Sandigindan çikarilip halka okunmasi Hz. Hiristiyanl ara ait Yunanca ve Samirîlere ait Samirî Dilinde metinlerin verdigi bilgiler birbiri ni tutmamaktadir. Ma'bed'i yakip yikmis. Yüzyilda Suriye Krali Antiyokos Epif anes. 3. fark li sekillerde yorumlandiginin. Ya i ve Hiristiyan bilginler. Musa tarafin dan vasiyet edilmistir. Yine I. Ezra (Hz. ve II. 7Û'd e Romalilar tarafindan tamamen yikilmistir.[274] 6. Yahudiler sürgüne gönderilmistir. digerinde Yahve olar ak geçmektedir. Ancak veri len bilgiler arasinda fark vardir. Musa'ya nisbet edilen Tevrat'in son bölümünde (Tesniye) onun ölümü ve gömülmesi yer al tadir. II.[276] 8. Israilogullan. Nuh'u n gemisine getirilen hayvanlarin her cinsinden bir yerde 2. Bugün Yahudilere ait Ibranîce. Ahit Sandigi'ni onun bir odasinda muhafaza altina almislardir. Yahudilerin kutsal kitaplarinin geldigi gibi muhafaza edilmediginin. Onun âlemi alti günde yaratip yedinci gün dinlendigi.[272] 4. kelimelerin yerlerinden oynatilmasi. putlara tapmislar ve Tevrat'i unutm uslardir. Ancak onu n. bir baska yerd e. Süleyman Ahit Sandigini açtirdiginda. bablarda yaratilis hikâyesi birinde insandan baslayara k.[269] iki defa yasak yiyeceklerden[270] ve iki defa da Is rail lakabiyla Yakub'un adlandirilisi[271] olayindan bahsedilmektedir.Tekvin'in ilk iki babinda Allah'in adi bir yerde Elohim.Tanri. tek nüsha idi. Hz. Musa. çeliskiler ve tutarsiz liklar.[277] Allah'a ve peygamberlere yakismayacak nitelikler verilmesi. Yakup'la gürestigi.[273] 5. Ma'bet. bulunmus .Tufan olayinin anlatilmasinda Tufan'in bir yerde 40. Bunlardan birkaç misâl verilecektir: 1.Iki defa On Emirden. Ibrahim'in ve Hz.Hz. ötekinde insanda biterek verilmektedir. D aha önce Israilogullan yedi defa dinden dönmüsler. taslara yazilmis ilk Tevrat nüshasini Israilogullarinin bilginlerine ve i leri gelenlerine teslim ederek onun Ahit Sandigina konulup korunmasini istemistir . Israil'in sayimi için. Lût'u kizlarinin sarap içirerek sarhos etmeleri ve onunla zina yapmalari yer almaktadir. "erkek ve disi" olarak birden. Hz. öteki yerde 7 çift alindi gi söylenmektedir. M.içerisinde cereyan eden olaylar sebebiyle. Ma'bet yikilmis ve sürgün dönüsü tekrar onarilmistir.Yüce Allah'a insanî nitelikler verilmektedir. ayni konunun. Yüzyil) yeniden ilhamla yazildiginda fikirbirligi etmektedir.Ö. bir yerde.Hz. Yakub'un onu yeni p Israil adini aldigi zikredilmektedir. Ishak'in karisini kizkardesi olarak takdim ettigi yer a lmakta ve bu birkaç yerde de tekrarlanmaktadir. 3 veya 7 senede bir. degisik zamanlarda ve degisik kimseler tarafindan yazildiginin delili sayilmistir. ilk nüshanin günümüze kadar korunabilmesi zaten imkânsizdir. eldeki Tevrat nüshalarini parçalamistir. öteki tarafda ise önce e rkek ve onun kaburga kemiginden kadinin yaratildigi seklinde yer almaktadir. içinden sadece On Emir yazili iki tablet (levha) çikmistir. Üzeyr) zamanina kadar Tevrat kaybolmus.[275] 7.[278] . Kudüs'ü alip Kutsal Ma'bed'in yapilmasindan sonra. Ma'bed'i yaptiran Hz. onun hükümlerine uyulmamasi ile ilgili beyanlari dogrulamaktadir. 2. M. Tevrat. Bütün bu olaylar sebebiyle Yahudi kutsal metinlerinin ilk sekillen günümüze gelmemistir. bir tarafta Tann 'nin Insani kendi suretinde. Ezberleme gelenegi yoktu ve çogaltilmamisti.Ö. Tevrat'in Ezra zamaninda (M. ruhunun sularin üstünde estigi. Insanin yaratilisi da.Hz. Bu hususlar. Davud'u görevlendirmekte.S. seytanin tahrikiyle oldugu belirtilmektedir. öteki yerde 150 gün sürdügü. Ayrica herbir nüsha içindeki bilgiler arasinda da çeliskiler ve fark liliklar vardir. Tevrat'in y anlis yorumlanmasi.

Ibranice "dindarlar" anlamina gelen bu mezhep mensuplari. Onlar. ikincisi Islâm sonrasi Yahudi mezhepleri (Ortaçag Mezhepleri). Yüzyildan iti baren Tora'ya harfi harfine bagliliklariyla taninirlar. Ortodoks Yahudilik adini almis ve daima ana bünyeyi teskil etmistir. Ferisîlik. Hasidim. Onlarin dinî hükümlere siki sikiya bagli fakîhleri vardir. vecd içinde . yazili Tevrat'ta bu lunmayan fakat. Bunlar. Antiyokus'un Helenlestirme siyasetine karsi çikmis ve iskence görmüslerdir . Hasidaeans): Adlari. tefsir etmektir. II. Onlar." kökünden gelmektedir. Iki an 1. ölümden sonra dirilmeye. Onlar. cehennem ve meleklerin varligini da kabul etmektedir. M.Ö. hür iradenin varligina. herseyi Allah'in kontrol ettigine. yazili Tevrat'in (Tora) yaninda.Hasidîler (Ibr. bir alâkasi yoktur . daha sonraki Yahudilige sekil veren büyük bir mezheptir. XVIII. Makkabîleri desteklemisler. sözlü Tevrat'ta yer alan naslardan hareketle bir inanç sistemi gelisti rmislerdir. ceza ve mükafata ve Davud'un soyundan bir Mesîh'in gelecegine inanm aktadir. basariy a ulasildiktan sonra kendilerini Mabed'in onarimina ve temizlenmesine vakfetmisl erdir. Yüzyil bas larinda IV. Tann'yla birlik saglamaya çalisan ve Panteizm'e meyletmis bir Yeni Çag mistik Yahu dî mezhebi olan Hasidiler (Hasidim) ile. Hz.[280] ab. Talmud'un yavanligini savunup Kabbala'ya dayanarak. .Hiristiyanlik Öncesi Yahudi Mezhepleri aa. Ferisîligi n prensipleri dogrultusunda sekil almis ve gelismistir. Yüzyilda Dogu Avrupa'da Rabbi Israei ben Elieser (1698-1759) t arafindan kurulmus. Bunlardan birincisi. Ferisîligin prensipleri do grultusunda gelisen ve devam eden Yahudilik. II. Cennet. yazili Tevrat'in yorumu olan ve dah a sonra yaziya geçirilmis bulunan Misna ve Talmud'dur. M.Ö. isim benzerligi disinda. Islâm döneminde Rabbani Yahudilik.4. ancak.[279] a.R. Bu mezhebin. Ferisîler.Ö. Musa'dan sözlü olarak nakledilegelen bi r de sözlü Tevrat kabul etmislerdir. Onlar.Yahudi Mezhepleri Yahudi mezheplerini üç ayri grup halinde incelemek mümkündür.Açiklamak.Kendini ayri tutmak veya saf ve temiz olmayan sahis veya esyadan uzaklasmakti r. Ing. Bu sözlü Tevrat. siyasete ilgi duymadiklari için. üçüncüsü de günümüzdeki Yahudi mezhepleridir (Modern dönem mezhepleri). Ferisîlerin ve Essenîlerin öncüleridir.Ferisîler (Perusim): Ferisîlik kelimesinin lami bulunmaktadir: Ibranîcesi "Perusim"dir ve "P. Mode rn dönemde ise. Ferisîler.S. Yüzyilda Makkabiler devrinde var olan Hiristiyanlik öncesi Yahudi mezhepleri (Klasik Mezhepler). 2. kendilerine bilgi nler veya dirt kardesleri denilmesini isterler. M.II. Hasidîlerin devamidir. Yahudilik.

Ferisîlerin Yahudi dünyasinin mutlak hakimi olmalarindan dolayi. Ruh ölümsüz degildir.Onlar. "Issiyim" ismi yeni metinlerde yer almaz. Bunlar. Kudüs Hiristiy an Kilisesine katilmistir. Israil'in putperest krallarina düsmanliklariyla bilinirler.Sadukîler (Sadukim): Sadukîlik. Bu mezhebin mensuplarini genellikle orta sinif ol usturur. "IssiyinY'in ifade ettigi anlam ha kkinda degisik görüsler vardir. Yahudilerin Helen kültürüyle yogrulm asi için çaba göstermislerdi. yani itikad ve amelde Ferisîlige karsit olmasi ile taninan bir mezhebin adidir. Sadukîlerin yalniz Tevrat'i esas almis olmalaridir. Incil'lerde onlarin Isa M esih'e düsmanca davranislari. Ferisîlerin aksine aristokrat sinifi teskil etmis ve Romali idarecilerle isbirligine girismislerdi. sosyal ve siya sî düzeni ellerinde tutma arzularindan kaynaklanmisti. Ibran ice sekli olan "Isiyim" kelimesine ilk kaynaklarda rastlanmamaktadir. Ferisîler millî kültürün ve gele negin korunmasindan vanadirlar. Bazi arastirmacilar. Bu farkin sebebi de. Ferisîlerin ziddina olarak su görüsleri benimsemislerdir: Insan kendi kaderini belirler. Birçok Ferisî. sonradan ortaya çikan ve Ferisîl erin benimsedigi sözlü Tevrat'i kabul etmemislerdir. bu mezhe bin mensuplarinin Hz. Bir topluluk olarak Ferisîler. Talmud ve Yeni Ahit onlar hakkinda hayli bilgi verir. Bunun sebebi.Essenîler (Issiyim): Essenîlik. Tevrat hükümleri har-fiyyen ve yorumsuz uygulanmalidir . Sadukî (Sadu-ki m) kelimesinin mensei hakkinda kesin bilgi yoktur. Sadukîler hakkinda fazla kaynak yoktu r. sözlü Tevrat'i kabul eden Ferisîlerin görüsle rine muhalefet etmislerdir. Tevrat'in hükümlerinin tatbikati ve mabed hizmetleri konusunda. Sadukîlerin Ferisîlerden ayrildiklari en önemli husus. daha önce belirtildigi gibi. Tarihçi Josephus.[283] Issiyim'e "Ölüdeniz Yazmalari Mezhebi" de denilmektedir. kendi inanç ve amellerini yazili Tevrat'taki naslardan çikardiklarindan. özellikle âhiret konularinda bir benzerlik vardir. Latince "Essaei" kelimesini Ibra nice "Issiyim" seklinde trans-kribe etmistir. Yeniden dirilme yoktur. Isa Mesih'i bertaraf etmeye çalismalari. mistik yapili bir mezheptir. Italyan Yahudi arastirmaci Azariah dei Rossi. onun da onlarin katiligini kötülemesinden bahsedilse de doktrinde. Sadukîler. Yazih Tev rat'in disinda Tevrat yoktur. tarih sahnesinden silinmis tir. 1947'de Ölüdeniz' . "Essenoi" isimleriyle anilmaktadir. Süleyman'in baskâhini Sadok'un soyundan geldigini savunmakta v e bundan dolayi bu mezhebe "Sadukîm" denildigini ileri sürmektedir. Muhtemelen . Ancak onlarin inançlari Rabbinik Yahudilikle yasamistir. Yunan kaynaklarinda bu mezhebin taraft arlari "Essaioi" (Latince'de "Essaei"). eski Yahudiligin savunucusu olduklarindan. zamanla. Ferisîlik ve Sadukîlik'in çagdasi olan. Mabed'in Romalilar tarafindan tahribin den sonra halk üzerindeki etkisini yitirmis ve. Bu mezhe p hakkinda yeterli kaynak bulunmamaktadir. yeniden dirilme ve gelecek dünyadi r (Olam-ha-Ba). 70 yilindan sonra görünmezle r.[282] ad.[281] ac. Bu görüslerden "Issiyim" kelimesinin "dindar zahidler" a nlamina geldigi görüsü kabul görmüstür. Genel olarak kabul edildigine göre Sadukîlik. Sadukîier.

"Tahrir Melegi". Essenîler inançlari saglam Yahudiler olmakla beraber. Bu. Essenîler ile Hiristiyanlar arasinda. Bekâr yasamayi tercih ederler di. Bu. "Karanlik Melegi". 66-70'deki Yahudi savasinda ortadan kalkmislardir. Issiyim hakkindaki bilgiler daha çok bu Kumran Yazmalan'ndan elde edilmistir . Onlari bu görüse sevkeden amil. yildizlara yazilmistir. Kaynaklarin verdigi bilgiye göre Essenîler. sasirtici derecede benzerlik ler bulunmustur. "Göklerin Ogullari" o larak bahsedilmektedir. Kifas ve Yuhanna'yi hatirlatmaktadir. Abdestvari temizlige ön em verirlerdi. o. Essenîler ile Hiristiyanlar arasindaki benzerlikler sunlardir: 1. Melekleri yaptiklari islere göre siniflandirirlar: "Isikla r Prensi". siki bir hayat disiplinine sahip olan. özel mitleri vardir. Essenîler Mesih'e de inanirlar. II. Essenîler ile H iristiyanlar arasmda bag kurmakta. Bunlarda özellikle son günün gelmis oldugu kanaati bulunmakta dir. Hiristiyanligi. Mez hep üyeleri daima beyaz giyerdi. Essenîlerin inanç esaslari Ferisîlerinkine yakindir.deki Kumran magaralarinda bulunan yazmalarin bu mezhep hakkinda bilgi vermis olma sidir. çölün manevîyatiyla yasiyorlardi. düzenli bir teskilat halinde "Mevakrim" (müfettisler) vardir ve Hiristi yanliktaki Bishoplarin karsiligidir. M ezhep. Essenîler kadercidir. Mihael . . mal mülk Istemez. hem kendi hem de herkesin kurtulusunu garanti ede n seriatini bütün dünyaya empoze edecektir. toplu halde. Kaderleri ebediyyen te spit edilmistir. Tora'nin âyin ve ibadet kurallarini titizlikle yer ine getiren.[284] Essenîler Ile Hiristiyanlik Arasindaki Iliski Bazi arastirmacilar. komünal hayat yasarlardi. Rafael. Essenîler. Bunlar da Gabriel. "Mastemah" (Sey tan) Bunlarin disinda birde "Muhafiz Melekler" vardir. Tanri tarafindan Ibrahim'e yapilmis su vaadin gerçeklestirilecegi günl erdir: Israil büyük halk olacak. Yüzyilda ortaya çikmis. Kumra n Yazmalarinda. onlarin Günes'e tazim gösterdigi ve tenasuha inandiklari ileri sürülmüstür. 5. Essenîligin b ir kolu olan Yahudi Mezhebi olarak görmektedir. Ticaret yapmaz. hatt a Iranî etkiler görülmektedir. Mezhebe girisin ritüel belli kurallarr vardi. esyasi ortak bir topluluktu. Kilisen in üç diregi Yakub. hayvan eti yemezlerdi. "Gerçeklik Melegi". Meleklerden kutsal yaratiklar. 3. Suriel veya Uriel'dir. Hiristiyanligin Essenîligin bir kolu ve devami oldugunu ileri sürmektedir. Kudüs (Jarusalem) kültüne katilmaktan kaçiniyorl Onlarin ritleri (törenleri). aralarindaki birtakim benzerliklerden dolayi. Bazi bilginlerce Kumran cemaatinin Essenîlerden bir grup oldugu düsünülmektedir. Insanlar daha dogmadan aydinlik veya karanlik taraflardan birine aittir.Mezhep mensuplari kendilerini "Çölde yol hazirlayanlar" diye tarif ederler. Ayni kelimeleri Vaftizci Yahya da Ahd-i Atik'den alarak kendi vazifesini tarif ederke n kullanmistir. Hristiyanliktaki Oniki Havarî' yle benzerlik göstermektedir.Essenîligin oniki kisilik idareci grubunun üçü daha yüksek mevki sahibidir. Yine bazi Yahudi arastirmacilar da. Tarimla ugrasirlardi. Essenîler.Filistin'deki ilk Hiristiyanlar ile bu mezhep mensubu topluluklarin "Eda" keli mesi ile isimlendirilmesidir.Mezhepte.Ö. Bu kült ve ritlerde pitagorcu. bir sir tarikati gibiydi. Bunlar. Bu günler. Muhtemelen M. Kumran Yazmalaridir. üç yil bir adaylik devresi geçiren . 2. 4. ölümden sonra dirilmeye ve son yargilamaya da inanirlar.Essenîligi idare eden oniki kisilik idareci grubu. Melek inanci bakimindan Ferisîlerden ayrilmamakla berab er görüsleri daha teferruatlidir.

F erisîligin devami olan Rabbanî Yahudilik.[285] ae. M. Roma Imparatoruna haraç ödemeyi ve onu "rab" tanimayi reddettiler. K udüs'ün kusatilmasinda Zealotlar Mabedi korumuslardir.Zealotlar: Kisacasi.Her ikisinde "mesih inanci" vardir. Bu. Yahudi tarihçisi Josephus (37-100). Zealotlar. Essenîlgin Sonu: Titus'un son Yarfudi direnisini de kirarak Mabed'i tahrip ettigi 70 yilina kadar Lut Gölü kenarinda yasayan Essenîlerin bundan sonraki tarihi bilinmeme ktedir. Ferisîlik. Romalilara teslim olmaktansa. Onla r. Masada'da 73 yilina ka dar kadinli çocuklu 960 Zealot.Rabbanî Yahudilik: Rabbanî Yahudîlik. Fer isîlik ise. genis halk tabakalarina yayilma imkâni buldugundan. Israil'in Rabbi Yahve'den baskasini rab edinmek dinden dönmektir diyerek ayakla ndilar. Islâm döneminde Rabbanîlik (veya Rabbinik). Rabbanî Yahudîler.Ortaçag/Islâm Sonrasi Yahudi Mezhepleri Ortaçag Islâm Döneminde Yahudi dünyasinda iki büyük Yahudi mezhebi vardir. Bu. Kudüs'ün düsüsündeki suçu zealotlara yük istir. tekrar Ibranî veya Aramî dillerine tercüme edilecek olursa ifadeler arasinda büyük benzerlikler oldugu ortaya çikar. 5.[286] b. isgalciye direnenlerdir. ilk dönem Yahudî mezheplerinden gelenekçi Ferisîligin bir devamidir. 6 yilinda Galile'li Yahuda tarafindan Yahudiye'nin Roma Imparatorluguna katilmasina karsi çikmak üzere kurulmustur. degisik yapi ve adla rla günümüze kadar gelmistir. 66 ayaklanmasina kadar böyle devam etmistir.S.[287] ba. önceki hahamlarin çesitli meselelerdeki görüsle rinden olusan Talmud'a önem vermis ve Tevrat'i sadece ibâdet alanina hapsetmislerdir . Zealotlar. Bunlardan biri. günümüzd Ortodoks" adini almistir. Daha sonra yakalanmisla r ve Imparatora "rab" demedikleri için iskence ile öldürülmüslerdir. siddete basvurmakta tereddüt etmemislerd ir.Bugüne kadar Yunanca metinler halinde intikal eden ilk Kilisenin apostolik kurul usuna ait dokümanlar. Çarmih olayinin da iki zealot aras inda geçtigi ileri sürülmektedir. digeri ise. M. Bagdat yakinlarindaki Sura ve Pumpethi Talmud akademilerinin en parlak dönemini . Yüzyilda Talmud çalismalarinin tamamlanmasindan sonra tesekkül etmistir. Yazili Tevrat'tan ziyade. kisa zamanda tarih sahnesinden silinmistir. Onlar. Isa Mesîh'in bir Sakirdi Zealot asillidir. Isyan bastirilip Yahuda öldürüldükten sonra Romalilar ile Yahudi isbirlikçilerine k arsi gerilla direnisine geçtiler. 7.S. Misir' a gidip oradaki Yahudileri ayaklandirmaya çalismislardir.6. dinî bir mezhepten daha çok. 70'de Kudüs düsünce bunlar. Zealot lakabinin Yahudi Kutsal Kitabaninin Tora bölümündek i Sayilar 25/6'da "Tanri için gayretli" ifadesinden geldigi iieri sürülmektedir. siy asî ve ideolojik bir mezhep hüviyetindedir. Yahudil er arasinda yayginlasmadigindan. Zea-l otlarin asiri bir kolu "sicarii" (kamali adamlar) adini tasimaktadir. ölünceye kadar direnmeyi tercih etmistir. bu mezhebin karsisinda yeralan ve kismen Sadukî görüsleri benimseyen Karaîlik'tir. Buraya kadar ele aldigimiz ilk Yahudi mezheplerinden Sadukîlik ve Essenîlik.

Rabbanî Yahudiligin kati Tal-niudculuguna en önemli tepkiyi gösteren ve bugüne k adar. Bundan gaye. Yahudî cemaatinin baskanligi mücadelesinde yenik düsüp. ufak bir çjrup da olsa. Rabbanî Yahudîler. tepkilere yol açmistir. Talmud'u ve diger Rabbanî eserieri kabu l etmemelerinden dolayi bu mezhebin mensuplarina "Karaim" adi verilmistir. 5. Rabbanî Yahudiligin baskisi karsisinda fazla yayilma alam bulamamistir. Karaîlerde ibâdet. "Karaim". Rabbanî Yahudîlere göre Anan b en D!avid. Hazar Türklerinden çok az bir . 4. Talmud'u reddetme nokrasinda Sadukîlerle ayni görüste. Siyon'un büyük önemi vardir. 6. Tanah'in disinda delil kabul etmemislerdir. Rab-banîlere karsi Talmud'u ve diger Rabbanî tîserleri reddetmis. 8. Karaîlik.Bütün varliklari yaratan Allah'tir. 7. 3. dünya "Idarecisi"nin makamidir. Mabed'in yeniden insa edilmesidir. Karaîligin Mensei hakkinda pekçok fikir ileri sürülmüstür. Karaîlik. Evlenme ve diger bazi hususlarda Tevrat 'a uymaktadirlar. günde.Kudüs'teki Mabed. iki defa farzdir.[288] bb. Karaîlik.Mesih'in gelmesine ve yeniden dirilmeye intizar haktir.Allah. hapse girdiginde orad a Imam Azam Ebû Hanife ile görüsmüs ve mezhebin ilkelerini ondan almistir. Bugün küçük bir grup Misir'da ve Israil'de yasamaktadir.Musa'nin koydugu kanunlar haktir. Rabbanî Yahudîlige aykiri bir har olmasindan dolayi daima heretik bir mezhep olarak görülmüstür. Musa'ya ve Tanah'da adi geçen bütün peygamberlere hitap etmistir. Tanah'i çok okumalarindan.Bu hesaptan sonra mükafat ve ceza haktir. Karaîligin kurucusu olarak Anan ben David gösterilmektedir. kelime olarak Ibranice "K-R-A" kökünden gelir ve Arapça "Kiraat" kelimesi il e ayni anlamdadir.Karaîlik (Karaim): Karaîlik. Karaîler. Rabbanî Yahudîlerîn Talmudcu bu kati tutumu. Karaîligin benimsedigi iman esaslari "On Emir" sayisinca olup sunlardir: 1. Talmud'un disindaki yeni olusumlara karsi kati davranmislardir. sabah ve aksam olmak üzere. 2. 9. hadistir. yardimcisi yoktur. yapi olarak. 10.yasadigi siradf* Talmud Serhçiligi Ön plana çikmis ve tek ser'i kaynak Talmud olmustur . Nisan'in 13'ünde b aslayan 70 günlük oruçlari vardir.Tevrat'in dilini bilmek dinî görevdir. Israil'in kurtu lmasi.O. fakat.Bu âlem sonradan yaratilmistir. Rabbanî Yahudiligin öncüsü Ferisîligin karsisindaki Sadukîlikle ayni k numdadir. âhiret ve mesihle ilçjili meselelerde onlardan ayrilmaktadir. varligini devam ettiren bir mezheptir.Hesap günü vardir. âlem yaratilmadan önce vardi. Sadukîler gibi. zamanla.

Musa'ya yazdirildigina ve Sözlü Tevrat'in (Misna. Ebû Isâ Ishak b. Bunun üzerin e Avrupa Yahudileri. Talmud) . Bu rahat ortam Yahudilerin Yahudilik anlayisini etkilemistir. Fransiz Ihtilâli'nden sonra Avrupa'da Yahudilere karsi tavir degis mis ve Yahudiler. et ve içkiyi yasaklamistir. Muhammed'i peygamber kabul etmeleriyle taninmaktadir. Yahudileri kurtarmak için Allah'in kendisini gönderdigini ileri sürmüs tür. Tevrat'ta emredilen dinî hükümlerin bir kisminda diger Yahudile rden ayrilmistir.grup da Karaim'dir. Bu mezhep. O. Bu mezhep mensuplari. Neticede Yahudiligi çagdas dünyanin sartlarina uydurma çalism alarindan dört ayri mezhep ortaya çikmistir. Iseviyye'nin bir kisi m inançlarini muhafaza etmis. Fer Isîlikle baslayan ve Rabbanî Yahudilikle gelisen ana akimin günümüzdeki yansimasidir. rahata kavusmustur. bu ibadetleri yerine getir melerini taraftarlarina emretmis. kismen de olsa.[289] bc. Türklük özelliklerini devam ettirir ve kendilerini Tür k görürler. Çünkü. Ancak bunlar. zühdü. Bu özellikleriyle digerlerinden ve Yahudilerden ayrilirlar.Ortodoks Yahudilik: Ortodoks Yahudilik. taraftarlarina. Talmud ve diger Rabbinîk eserlerden elde edilen klasik Yahudi seriati Hala kha'ya bagli gruba günümüzde Ortodoks adi verilmistir. Halife Mansur zama ninda yasamis. çokça namaz kilmayi emretmis.[291] c. sarap içi lmesini yasaklamistir. kadere meyletmis. Yudgân.[290] bd. kendisinin bekle nen Mesîh oldugunu. Ebû Isâ. bulunduklari ülkenin sartlan altinda yasamaya karar vermistir .Iseviyye: Adini kurucusu. Ortodoks Yahudilik. Tevrat. Isa ve Hz. Tev rat'in te'vili üzerinde durmus. Hz. Yahudilerden büyük bir çogunluk ona uymustur. yediye çikarmis. bir Israil Peygamberi gibi görünmüstür. Kudüs'ten ayri kalindigi müddetçe et yenilip. Yillardir beklenen Mesih'in gelmemesi de Yahudilerin ümidini kirmistir. Bu ise onlarin geleneksel Ortodoks Yahudilik anlayisini gözden geçirmelerine sebep olmustyr. diger mezheplerin ayrilmasiyla ortaya çikmistir. insanin mutlak hürriyetini savunmus. Yakub el-Isfahânî'den almistir. Yahudilerin günde üç defa olan ibadetini. fiilin kula ait oldugunu savunmus tur. O.[292] ca. geleneksel Yahudiligin Yahudi kimligi ve inançlari hakkindaki görüsleri me cut duruma uymamaktaydi. cennet-cehennem ile ilgili dinî Inançlari te'vile gitmis .Çagdas Yahudi Mezhepleri 1789 Fransiz Ihtilâli'nin meydana getirdigi degisiklikler Yahudî Dünyasini da etkilemi s ve sarsmistir.Yudgâniyye ve Sazkaniyye: Iseviyye'nin kurucusunun ölümünden sonra yerine Yudgân geçmistir. Türkçe Tevratlari vardir ve Türk kültürüne ait özelliklerini yasatirlar. Yazili Tevra t'in Tanri tarafindan Hz. Muhammed el-Hammar zamaninda fikrini yaymaya baslamistir. son Emevi Halifesi Mervan b.

Hala kha'ya göre Cumartesi günü ates yakmak yasaktir. XIX. Ayrica.Yahudiler artik bir millet degil. 8. [293] il cb. et ile sütü birarada yemezler. Ortodoks ol mayan Yahudî günahkârdir. süt pisen kapta da et pisirmezler. yeniden yorumlamaya gitmez. elektrikli esyaya dokunmadan atesten yararlanir. 5. May-monides'in onüç maddel ik iman esaslari dogma olarak kabul edilmektedir. 4. yiyecek ve içec eklerin dine uygunluk kuralidir). Ortodoks Yahudîlige göre. 6. 3. Mendelsohn (1729-1786). Israil'de. araba kullanmaz. Yahudi ha lki. 1885 Pittsburg Platformunda aldiklari kararlarda Ortodoks inançlari reddetmislerdir. Halakha' ya aykiri olmadigini ileri sürerler. Bununla beraber onu. . I lk fikir babasi Abraham Geiger iie Moses Mendelsohn'dir. Onun yerine sunlari benims emislerdir: 1. Reform. cehennemdeki semavî ceza ve mükafatla ilgili bütün inançlari reddeder. 7. Mabed yeniden insa edilecektir. Kaser (koser) kuralina siki sikiya uyarlar (Kaser. Ortodoks Yahudîlerin büyük çogunlugunun Siyonist oldugu ri sürülen görüslerdendir. Kaser kurali gereg i.da sözlü olarak vahyedildigine inanmaktadir. devletin kaynaklarind an pay almamaktadir. Reformist Yahudifer. Ortodoks Yahudilik "devletin resmî mezhebidir. Cumartesi günü. Yiyip içme. Ortodoks Yahudîler. Orta Avrupa'da yasayan Yahudileri bulunduklari ülkenin kültürüyle asimile olmaya çagirmist r. tevbe eder ve Tevrat'in bütün kurallarini gözetirse. fakat bumezhepler. rituel temizlik ile ilgili dinî kurallar kaldirilmistir. Son zamanlarda bütün mezhepler Israil'de teskilat kurmaya baslamistir. Yahudi seriati Ha-lakha'da bir degisi klik yapmaya. bu tür yiyecek satan dükkanlardan alisveris yapmazlar. Ortodoks Yahudiler. yüzyilin baslarinda Alman Yahudileri arasinda çikmistir. Ortodoks inançta.Reform. artik sahsî Mesih'in gelisini beklemez. 2. bugün Amerikan Yahudilerinin %40'ini ol usturmakta ve çogunlugu teskil etmektedir. bir cemaatdir. giyinme. Israil'de de 5-6 bin civarinda Reformis t Yahudi vardir. Reformist Yahudiler "Ortodoks" görüsleri benimsemezler.Sosyal adaleti saglamak Yahudinin görevidir. bedensel dirilmenin yaninda. Yakin zamanlara kadar dig er Yahudî mezheplerin faaliyetlerine izin verilmiyordu. Yahudîlerin Tevrat'in kan unlarina uymadiklari için sürgüne gönderildikleri yer almaktadir.Reform. bu sebeplerden dolayi. Mesela. sürgün sona erece k ve Yahudiler gerçek evine dönecek. tek Tanri ögretisini telkin eden bütün inançlara hosgörülüdür.Israil. Mesih gelecek.Eski Yahudi seriatinden sadece modern hayata uygun olanlar kabul edilebilir.Reformist Yahudilik: Reformist Yahudilik. elektrikli aletle re dokunmazlar. otomatik elektrik ayarlayici ile. Ortodoks Yahudilik. et pisen kapta süt. hileli yollarla (hile-i seriyye) ayakta tutmaya çalisir.Yahudilik en yüce Tanri fikrini sunar. Bunun. daha sonra Amerika'ya tasinmis ve asil gelismesini Amerika Yahudileri arasinda göstermistir.Yahudilerin Filistine dönüsü arastirilmaz. günümüz sartlarinda yasa yabilmek Için. Kaser kuralina uygun olmayan yiyecekleri yemez . kendi disinda kalanlari gerçek Yahudî kabul etmezler.

Bugün. Sinagogda kadinlarla e rkekler yanyana oturur. Geçmisle bagini korur. [295] cd. 1983'de. Iik ortaya çiktigi dönemlerde Muhafazakâr Yahudîlik. Sina gogda Ortodoks Siddur dua kitaplarini kullanirlardi. bugün Amerika'da. müzige yer vermis. "minyan" denilen on kisifik cemaate katilabilir. Kadin. kadin erkek yanyana oturur. Kaplan. Sabat kurallarini uygulamada Ortodokslar kadar titiz degillerdir. tir. KutsafVitaptaki mucize hikayeleri ve diger olayla r eskilerin geleneginden baska birsey degildir. Tanah'in ilâhîligi ve günlük hayattaki etkisi tarti smalidir. Mahafazakâr Yahudîligin en belirgin özelligi ise Siyonist olmasidir. orta bir çizgiye çekildi. Dis evliligi kabul etmezler. Reformist Yahudîlik'e bir tepki olarak dogmustur. yapisi itibariyle Ortodoks Yahudiligin Amerikan versiyonuydu. fakat. Yahud i kimligi hakkinda problemleri vardir. Reformistlerin aksine. Ortodoksluktan ayirdedilemezdi.9.Muhafazakâr Yahudilik: Muhafazakâr Yahudîlik. bu asiri reformlari neticesinde. Cumartesi yasaklarinin bazisini kaldirmislardir.Yeniden Yapilanmaci (Reconstructionist) Yahudilik: Yeniden Yapilanmaci hareketi. 1937'de kismen degistirilmis Bugün Reformist Yahudilik.Yahudilik ile bilim çatismaz. Yahudilige sadece kültürel bir olgu olarak bakilir. kadinlar haham olabilir. bugün kriz yasamaktadir. Reformda oldugu gibi. Sinagog âyinlerini azaltmis. Muhafazakâr Yah udilik. Bu gruba Muhafazakâr (Conservative) Yahudîlik adi verilm istir. lâiklesmis Yahudilik seklini almis durumdadir. artik Tanah v e Talmud bütünüyle baglayici degildir. I srail'de Ortodoksluktan sonra ikinci sirayi alir. Solomon Schatter. Reformist Yahudîlik. "Katolik Siyonist Israil" teorisini ortaya atmistir. Me sihciligi reddetmislerdir. Sabat kurallarini.Yahudilik sürekli gelisen bir dindir. Kadinla erkek ayri ayri otur urlardi. Yahudilige ihtidada hiçbir sinirlama yoktur. Yahudî bir anneden dogmayan çocugu Yahudî kabul etmezler. Mahafazakâr Yahudîlik eski Yahudî seriati Haiakha'yi reddetmez. Sinagogda basa kipa giyilme zorunlulugu yoktur. 10. Reform hareke tinden bazi hahamlar. Dis evlilik kabul edilir . Reformist Yahudilik'ten sonra ikinci büyük mezheptir. ancak degisebilir ligini kabul eder. Sinagogda. bazi tepkilerden dolayi. 1885 Pittsburg platformunda alinan kararlara muhalefet etm istir. [294] cc. Tek fark ibadetin Ibranice yerine Ingilizce yapilmasiydi. Reformist ile Ortodoks Yahudîlik arasinda. Bu prensipler. Bunlar. Basta Isaac Bermays ve Zacharia Franklen olmak üzere muhalif hahamlar ayri b ir grup olusturmustur. Daha sonra lari. 102 yasinda ölen Amerikan Yahudîsi Mordecai Me nahem Kaplan kurmustur. Dinde yenilik taraftari olarak bilinirler. Sinagoglarda kadinlar da haham olarak görev alir ve âyinleri yönetir. Kaser kurallarini gözetmezler. daha önce Muhafazakâr Yahudilik içerisinde yeralmistir . Diger din ve inançlara saygiyla bakilir . Talmud'u inkâr etmis. Yahudilige ihtida konusunda Ortodokslar kadar titiz davranirlar. Bugünkü muhafazakâr Yahudîlige asil kimligini veren ise Solomon Schatter olmu stur.

Krallar. Yeniden Yapilanmaci hareketi muhafazakârligin sag kanadi olarak tanimlamaktad ir. Yahudî kanunu ise. O. Hatta Samirîler k ullaniyor diye Ibranî harfleri ile yazilan Aramca'yi terketm islerdir {Bkz. Samirîlerin tarihi oldukça eskidir. Samirîleri sürekli dislamislardir. Kadinlar haham olabilir. Yahudîler. Ona göre. Yahudiler. Fakat Samirîler. âhireti reddeder. birseyi dikkatle izleyen" anlamina gelmektedir.Yahudi Dinine Uymakla Birlikte Yahudîler Tarafindan Yahudi Kabul Edilmeyen Sami rîler (Somronim) "Somronim".[296] Kaplan'in fikirleri çerçevesinde olusan Reconstructionist hareketin inançlari Reformist Yahudîliginkine yakindir. [298] d. halk olusunun ifadesidir. tipki Yahudiler gibi. M. Mesihciligi kabul etmez. 722 yilinda Kuzey Israil Kralligi yikilinca. Yukarida zikredilenlerin disinda Amerikan Yahudileri arasinda ortaya çikan baska uf ak ve radikal gruplar da vardir. Grubun a dini ise "Yeniden Yapilanman" (Reconstructionism) olarak belirlemistir. Onun. bugün halen varligin i davam ettiren Samirîler'dir. Krallar Kitabinda Samirîlerin nasil Yahudîlestigi anlatilir. Ölümden sonra dirilmeyi. Tanah'in II. diger halklar gibi bir halktir. kültürel deger olusunda bulmak tadir.Ö. Bu yüzden "Seçilmis Halk" inancinin a nlami yoktur. kendi yazdigi ibadet kitabinda. Kuta ve Avva'dan adamlar getirerek Isr ailogullarinin yerine yerlestirmistir (II. diger Yahudî mezheplerinin ibadet kitaplarinda varolan "Seçilmis Halk" in ancina yer vermemistir. Asur Imparatoru Sargon. 1966'da kurulan Humanistik Yahudilik bunlarin e n asirilarindandir. Daha sonra o. uzun süre Muhafazakâr Yahudîlik akademisi "The Jevvish Theological Seminary"de hizm et etmistir. Tevrat'i da sov enist doküman olarak degerlendirirler.. Yah rin dramatik bir sekilde. Böylece Somron sehri nin sakinleri ortaya çikmis ve bunlara "Somronim" denmistir. Israilogullarmin tarih boyunca olusturduklari bir eser old ugunu ileri sürer. Yahudilige i htidanin mümkün olmasina ragmen. Krallar. Yahudî halkinin kültür degeri olarak görmekte. Onun düsünceleri Reformis Muhafazakâr ve hatta modern Ortodokslara bile tesir etmistir. muhafaza edilmesi gereken bir kültür unsurudur. O. Tevrat' in Tanri vahyi degil. Halen Israil'de . Yahudîligi. Reformist ve Muhafazakârlarda oldugu gib i Sinagogda kadin erkek yanyana oturur. Yahudiler Tann'yi seçmistir. Israil halkini yerlerinden alip Asur'a ve Medlerin Sehir lerine sürmüs (II. Yahudiler de. Hümanist Yahudiler. Yahudîler. "JudaIsm as a Civilisation" isimli eseri Yahudî dünyasinda kabul görmüstür. Samirîlerin samîmî olmadiklari bahanesiyle onlari Yahudi Cemaatindan saymazlar.[297] Bu mezhepler disinda da Yahudi gruplari vardir. Kaplan. Çünkü bunlar. Mordecai Menahem Kaplan. Ibranîce "S-M-R" fiil kökünden türemis "görüp gözeten. XVIII/11). Yahudî Cemaati disinda görürler. tarih boyunca. Muhafazakâr Yahudîligin ortaya çikis amaçlarina ters düstügü gerek iyle. hiçbir zaman Samirîleri gerçek Yahudî olarak görmemislerdir. Bugün bazil ari. Kaplan. Babil. Ta un Yahudileri degil. Bu hareket. Tanri'yi irkçi bir sovenist. Sanhed rin 21 b). önemli bir Yahudî düsünür ve filozofudur. yok olmadan günümüze kadar gelmistir. Yahudilige ihtida eden Samirîleri Yahudi olarak kabul etmez. Bunlari "Ortodoks Yahudîler". Yahudî dininin bugüne kadar geçerli olusunun sebebini ilâhî olusunda degil. Siyonizmi de benimsemektedir. XVII/24). Muhafazakâr Yahudîlikten ayrilmis ve 1968'de kendi grubunu kurmustur. Bunlarin en basinda gelenlerinden biri.

önü-sonu yoktur. yaratilmamistir. Tevrat'ta (Çikis 20. Ibadet dili Aramca'dir. Inanç esaslari da buna uygun olarak bestir: 1. Kur'ân'da oldug u sekilde Tevrat'ta ve diger Yahudî Kutsal Kitaplarinda nelere inanilmasi gerektig ine dair sistematik bilgi bulunmaz. 5. Sinagoglari.Inanç Yahudilikte. Halbuki Yahudi ler de asirlarca Müslümanlarin idaresinde yasamislardir. an cak Samirîlerin Hz. Tevrat ise Musa'ya vah-yedilen bes kitap tan ibarettir. yücedir. Yahudilikte Allah birdir. Peygamberlere. birligine inanilan Allah. Müslümanlarin mescidi gibidir. Bu. elleri.Esi ve yardimcisi olmayan Allah tektir. Müslümanlarin yönetimi a ltinda yasamalari dolayisiyla »Müslümanlarin etkisine baglamaktadir. Müslümanlar gibi abdest alirlar. burnu. Ibadetler inde rükû ve secde vardir. [300] 5. Hz. Müslümanlarin namazina benzer sekilde namaz kilarlar. Allah'in yegane resulü ve bütün devirler için de peygamberdir. bereket dagi ve Allah'in yeryüzündeki tek makamidir . Varligina. Samirîler. Yahudîler ile Samirîler arasinda birçok fark vardir. kitaplara. hiçbir zaman degismeyecek ve neshedilmeyecektir. bütün Yahudilerce kabul görmüs dogmatik iman esaslari yoktur.Gerizim dagi ebedî hayat yurdu. Abdest esnasinda Tevrat'tan parçalar okurlar. yüzü. görülemez. Bab'da ) yeralan On Emir'de (Asarat ha-divarîm). 3. Bu ahitlesme. 2. bu durumu. Bununla beraber ona . sag ve sol ayagi yikarlar .Musa. 4.Nablus ile Tel Aviv yakinlarindaki Holon kentlerinde yasamaktadirlar.Yeniden dirilme günü olacaktir. Dinî Gelenek ve Bayramlar a. uzun süre Islâm ülkelerinde. Inanç. Yahudi milletidir. ibadet. Vahy onunla son b ulmustur. resim ve heykeli yapilamaz. diger Yahudilerden daha çok aslina yakin bir sek ilde devam ettirmis olmalariyle izah edilebilir. Yahudîlerin Tevrat'i ile Samirîlerin Tevrat'i arasinda alti bine yakin fark bulunmaktadir. kötüler cehennemle mükafûtlandinlacaktir Samirîierin ibadet sekilleri Müslümanlarinkine çok benzer. Abdestte. kaza ve kadere. sirasiyla. Bundan dolayi böyle bir etki iddiasi tutarli degildir. Kudüs'ün yerine Gerizi m'i kutsal mekân olarak kabul ederler ve kendilerini gerçek Yahudî olarak görürler. herseyi bilir. Tanri'nin en sevg ili milleti. Tanri. Sifatlari insan sifatlarina benzemez. Bundan dolayi bazi arastiricilar. mükemmel ve tamdir. Içeride masa veya sira bulunmaz. hayir ve serrin Allah'tan o lduguna ve hattâ âhiret hayatina inanmakla ilgili kesin ifadeler Tevrat'ta yeralmama ktadir. Musa'nin sahsinda Israilogullariyla olmustur. Iyiler cennetle. Bab ile Tesniye 6.Yahudilikte. sadece Allah'a iman meselesi üzerinde duru lmaktadir. agzi. Musa seriatini. Alemlerin yaraticisi ve sahibi de O'dur. kulaklari. onlari seçmis ve onlarla Sina'da ahitlesmis tir. bütün varliklarin Rabbidir. Onun gibi peygamber bir daha gelmeyecektir. [299] Samirîlerin Inanç Esaslari Itikadda dayanaklari sadece Tevrat'tir.Tevrat. Fakat böylesine bir etkilenme söz konusu olmamistir.

Yahudilerin Fars ve Yunan kültürüyle temasa geçmelerinden sonra aralarinda kelâmî tartismala r baslamistir. ser'î kaynak olarak kabul edilmesi gerektigini. Berekot'da ise âhiretin bu dünyaya b enzemedigi belirtilmektedir. rekabe gibi dünyevî seyler olmayacaktir. Tevrat'in disinda sözlü gelenegin de Musa'ya Sina'da v erildigini. kismen de Yahve (Tanri) veya insanlarla münasebette olmaksizin. kötü o lsun bütün insanlarin öldükten sonra "Seol" adi verilen bir yere gidecekleri.S. Da -niel kitabinda ise ebedî hayatla ilgili su ifadeler yer almaktadir: "Ve yerin top raginda uyuyanlardan birçogu. onlarin millî tanrisidir. Sadukîler Tevrat'tan baska ser'î kaynak tanima diklarindan. Bu husustaki tartisma genelde ilk Yahudî mezheplerinden Ferisîli kle Sadukîlik arasinda cereyan etmistir.) aitti r. âhiret inanci hakkinda açik ifadelere pek rastlanmaz. O. Salihler baslarinda taçla. cennet-cehennem) Iran'dan aldigi ileri sürülmektedir. Israilogullarinin seçkinligi. DanIel Kitabina kadar. Hz. Yahudî Kutsal Kitabi Tanah'in bir bölümü. tarihî bir gelisme takip eder. içme. dinlenmek gibi insanî nitelikler atfedilir. bunlar ebedî hayata ve sunlar utanca ve ebedî nefrete uy anacaklar. gökte degil. Sa-muel.. Bunlarin en önemlisi. sonraki peygamberler) ele alinip Malaki ile sona erdiri lir. benimkilerin cesetleri kalkacaktir. Bu inanç. Bütün Yahudi Peygamberleri de bu sebeple ortaya çikmis ve seçilmislerdir. Tanriniz Rab. bütün varliklara hâkimdir. bir tanridir". çalisma. Isaya' da "Senin ölülerin dirilecekler. Çünkü orada yeme. bu dünya ile âhiretin ayni oldugunu ileri sürmektedir (Bkz. Tanah'in aksine Talmud'da âhiretin mahiyeti hakkinda detayli bilgiler vardir. Tevrat'ta âhiretle ilgili bir seyin bulunmadigini iddia ederek âhireti inkâr etmislerdir. Hz. Eski Yahudilikte iyi olsun. zulümlerin ortadan kalktigi evrensel bir devlet kuracaktir . Ros Ha-Sana'da. fakat bu bilgiler zaman zaman birbiriyle çelismektedir. Bu Krallik. 17 a). M esîh ve ölümden sonraki hayat çerçevesinde cereyan etmistir.yorulmak. orada kede rli bir sekilde varliklarini sürdürecekleri. bir gün bir görevli gönde rerek bütün haksizliklarin. eski Yahudilikte âhire t inancinin bulunmadigi. haset. Nebi. Ibrani Dilinde kendisine görev ve rilen. ölümden sonra d . Tanri. Tanri'nin birligi Tevrat 'ta söyle ifade edilir: "Dinle ey Israil. Ve anlayisli olanlar gök kubbesinin pariltisi gibi. Çünkü Tora (Tevrat) ona verilmistir. Berekot 17b). uyarmak. çagirilan kimse demektir. "Tanrinin Devleti" Mesîh'le kurulacaktir. uyanin ve terennüm edin. birçogunu salaha döndürenl er de yildizlar gibi ebediyen ve daima parlayacaklar" (Daniel 12:2-3)* Eski Misir Dini'nde oldugu gibi eski Yahudî Dini'nde de yeniden dirilme inancina d elîl sayilabilecek metinlerin günümüze ulasmamis olmasindan dolayi. Musa'dan sonraki peygamberler iki grup alt inda (önceki peygamberler. ölüm sonra hayat ile ilgilidir. seklinde yeniden dirilme inancina delîl sayilabilecek ifadeler vardir. Bu tartismalar. ilâhî lezzeti tadacaklardir (Bkz. ve her yer ölülerini disari atacak" (Isaya 26:19). yani Seol'de geçecektir. ruhlarin mezarda kalacagi inanci vardir . güresmek. Ölümden sonra hayat. bir olus yoktur. Yahudilik'te âhiret inanci. Tanri 'nin kudreti sonsuzdur. Bunun umumî bir kader oldugu. O'nun gücü yetmeyecek is yoktur. ölülerin bir gölge gibi varliklarini sürdüreceklerine inanilan ölüle minde. Bera-him 68 b). Bu "Tanri'nin Kralligi11 kalici olacaktir. Neviim (nebîler) olarak Isimlendirilmektedir. Onun en sevgili mil leti Yahudî milleti oldugundan O. beklenir. topra k içinde yatanlar. ölümden sonraki hayatin va rligina inanmanin zorunlu bulundugunu kabul etmektedir. Ferisîler ise.[301] Bütün insanligi aydinlatmak. Ilya-Mesîh. Yahudi Kutsal Kitabi'nda. Onu biraktigi gün. düsmanlik. yargi. Tanri. Yahudilerin üm it kaynagidir. insan lari aydinlatmak için "nebî"leri görevlendirmistir. Yahudilerin sonradan bu inanci (yeniden dirilme. yeryüzünde olaca k. bedeniyle günah isleyen Yahudiler Yahudi olmay anlar gibi cehenneme gidecekler ve orada oniki ay müddetle cezalandirilacaklardir ( Ros Ha-Sana. sürekli olarak âlemi yönetir. Ferisîlere göre. âlemin sonu gelmis demektir. Allah'in sifatlari. Ale mde onun iradesi disinda bir varlik. mutlu kilmak için Tanri Israilogullarini seçmistir .. Ey sizler. üreme. Tanri. Yahudilikte en önemli yer. Tanri'nin idaresinde ve insanlarin emegiyle kurulacaktir. kismen mezarda. Musa'ya (A. ölümden sonra bir muhakemenin bulunmadigi kabul edilme ktedir.

Gaon'un sekiz maddelik iman esaslari Islâmî özellik gösterir. su 13 esasi biraraya getirmis ve bu esaslari için de bulunduran inanç sistemi benimsenmis ve günümüze kadar gelmistir. Yahudîlikte Iman esaslarinin belirlenmesine ilk defa Yahudi filo zof Iskenderiyeli Philo (M. 6. 11. Talmud'un bildirdigine göre.Allah'in baslangici yoktur ve nihayeti olmayacaktir.Elimizde olan Tevrat. Cehenn em kelimesi.S. Ibranice "6e bne Hinnom" (Hinnom Ogullarinin Vadisi) kelimesinden çik ip önce Gehenna. diledigi zaman ölüleri hayata kavusturacaktir. 2. 3. Daha sonra. Meymûn: Mai monides: 1135-1204). Musa b. 50) tesebbüs etmistir. Onun dört maddelik iman e saslari daha çok tevhidle ilgilidir. 13. Tam bir imanla inanirim ki: 1. 9. Talmud Babli. Yahudîler için. Mesîh'i (Masiah) gönderecektir ve geciktigi halde yine beklerim. Islâm ve Hiristiyanliktaki gibi. yeniden dirilme.Ö. yukarida verilen "metinlerden de anlasilacagi gibi. Böylece iyi insanlar yargilanip temize çiktiklarinda Aden (Eden) d enilen cennete gideceklerdir (Aden. var olan herseyi yaratti ve onlara O hükmeder. Bu bilginlerden Rabbi Mose ben Maymon (Mûsâ b. 5. Meymûn'a göre bu esaslardan birini kabul etmeyen kimse. Yüzyila kadar belli bir inanç sistemine sahip olmayan Yahudiler. 8. 4. insanlarin bütün hareket ve düsüncelerini bilir. sonra da simdiki seklini almistir. Gaon'un iman esaslarini olusturur. kötü insanlar n çok azi hariç. bugün. âlemin hâdisligi. O'ndan baska i6adete lâyik olan yoktur. vahy. 7.Allah.Peygamberlerin bütün sözleri dogrudur. emirlerini yerine getirenleri mükâfatlandirir. Alla 'in birligi. Babil dilinde bahçe anlamina gelen Edinu veya A denu kelimesinden gelir). diger suçlular oniki aylik bir ceza sonunda cennete gideceklerdir.Allah. Mose ben Meymûn'un iman esaslari. Yahudilikte cennet-cehennem. Tevrat'i tefsir eden din bilginleri "sayesinde. ölümden sonra hayatin varolduguna ait del illeri Tevrat'tan çikarmaktadir (Bkz. Yahudilikte âhiret inanci konusunda bir gelisme olmus. kâfir olmakta ve Yahudî cemaatinden çikmaktadir.Allah birdir ve O'ndan baska tanri yoktur.Dinimiz Ilâhî bir dindir ve degistirilemez. y argi günü ile ilgili emirler Talmud'da açiklanir. 10. Kötüler ise cehenneme gidip cezalarini çekeceklerdir. Sefarad ve Askenaz Ortodoks Yahudîle .Allah'in bedeni yoktur ve hiçbir sekilde tasvir edilemez. 20-M. Philo'dan sonra ikinci isim Irak'taki Sura Ta lmud Akademisinde baskanlik etmis olan Rabbi Saadya Gaon'dur (veya Islâm dünyasindaki adiyla Saîd el-Feyyumî). Allah tarafindan (Hz. XII. ceza ve mükafaat.Allah. Onlar. sözlü gelenek isiginda. iman esaslarini benimsemislerdir.Allah. ebedî hayat. Sanhedrin 90 a) .irilmeyi inkâr edenlerin âhirette yeri yoktur (Bkz. getirmeyenleri cezalandirir . bütün peygamberlerin en büyügüdür.Ruhum ölümsüzdür ve Allah. 12.) Musa'ya verileliginin aynidir ve degistirilmemistir. yeniden dirilme ve Mesîh.Efendimiz Musa. Sanhedrin 90 a). yargilanma inançla ri ortaya çikmistir.Ibadet sadece Tann'ya mahsustur.

yeniden dirilmeye. Bu onüç maddelik iman esasi. Ancak XVII. Türkiye'de havra olarak bilinir. kurtulusu müslüman olmakta bulmus. Kral David'in mührü olarak kabul edilen iki üçgenden meydana gelmis "Magen David" denilen alti köseli bir yildizdir. söylenmektedir. sadece bu dünyayla ilgilidir. Bu Mesîhler gelip geçmis. Mesîh'e. zamanl a sayisiz Mesîh'in ortaya çikmasina yolaçmistir. Sabatay Seyi'ye ve onun belirledigi ilkelere baglidir . Ancak âhiret ve Tevrat'in ilâhîl igi konusunda onlardan farkli görüse sahiptirler. bunlarin en dikkat çekicisi ve kahcisidir. Bundan dolayi. Ya hudîler. ceza ve mükafaata inanmaz Onlara göre Yahudîlik. evl erde de yapilir. Ibranice yaglanmis anlamindaki "Masiah" kelimesinden ge lmektedir (Israil krallarindan Saul ve Davud. ruhun ölümsüzlügüne. kendilerini kurtarmak üzere. Yahudîler için çok önemlidir. Ölümden sonra mensuplari da ayni yolu takip etmislerdir. Türklere Türk ve Müslüman olduklarini. Yahudîlerin kutsa l topraklara yeniden dönme arzusunu canlandirma disinda. sabah ibadet vakti olan "S harif'te. Mesîh. Yahudîlerde ibadet. Mesîh inanci. geride pek birsey birakma mistir. Iki de isim tasirlar. Yüzyilda Izmir Yahudîleri arasindan çikan "Sabtay Tsvi (Sabatay Se vi) Hareketi". giris kapisinin pervazinda "Mezuza" denilen. Ortodokslarin kabul ettigi Mose ben Meymûn'un iman esaslarini k abul etmez.[302] b. hem Sefarad. Yahudîlerin gelecekle ilgili ümi tlerinin kaynagidir (apokaliptik literatür bu konuyu isler). digeri Yahudî ismidir. Babil sürgününden sonra baslayan bu ümit. Ayrica Tevrat'in ilâhîligine (Tora min ha-Samayim) de i nanmazlar. Birisi Müslüman-Türk. Ibadet esnasinda en önemli an. Onlarin diger sembolü. Reformist Yahudilikten ayrilip ayri bir mezhep olusturan Muhafazakâr Yahudiler. Bu ifadelerin agirligi. daha sonra bu görünüs altinda eski inançlarini devam ettirmistir. Onun mensuplari bugüne kad ar varliklarini devam ettirmistir. Sinagoglarda rulo hali nde elyazmasi Tevrat tomarlarinin saklandigi "Aron ha-Kodes" denilen Kudüs'e yönelik bir kutsal bölme vardir. Mesîh. yaglanarak ise baslamislardir). Yeni bir hareket olan "Yeniden Yapi lanmaci Yahudîlik". Sinagoglarda Yahudîlerin dinî ve millî sembollerinden biri olan yedi kollu samdan (Men ora) bulunur. Daniel ve Isaya Kitaplarindadir.rce kabul edilmektedir. Sadukîler gibi. içten Yahudilige. Meh met. hem de Askenaz Yah udîlerinin dua kitabi "Siddur"larda yeralmakta ve hergün. Evlerde.Ibadet Yahudîler. Osmanli Imparatorlugunun sinirlari içinde cereyan etmis. bir kismi da Ortodokslarin görüsünü benimsemektedir. Padisah IV. Yahudilere göre "Yahve" Mesîhi gönderip Yahudîleri kurtarac ak ve düsmanlarini da cezalandiracaktir. Kudüs'teki Ma'bed'in yikilmasindan sonra Yahudîlerin ibadet için kullandikla ri yapilara verilen addir. sadece sinagogda degil. Bundan dolayi onlara "Dönme" d enilmis ve bugüne kadar bu adla bilinegelmislerdir. Okunan ilâhîler Ibranîce'dir. Bu hareket. Bunlarin bir kismi Reformistlerin. Tevrat rulolarinin bohçalar içerisinden çikarilmasi ve ha ham tarafindan okunmasidir. inançla ilgili bazi konularda Reformistlerin görüslerini kabul etmek tedir. Bu. Sinagog. ibadetlerini "sinagoglarda (kendileri "Bet ha Kneset" derler) yaparlar. Onlar. Sabatay Sevi'den Mesîhliginin ispati olarak mucize göstermesini ist eyince o. ina nçla ilgili birçok meselede Ortodoks Yahudilere yakindir. âhiret in varligini kabul etmezler. uzun bir . Yahudilere de Yahudî olduklarini söylerler. Reformist Yahudîler. Sinagog'da Yahudîler sesli bir sekilde Tevrat parçalarin i okurlar. Mesîh inancinin dayanag i. Davud soyundan Allah tarafindan gönderilecek kims eyi ifade etmek için bu terimi kullanmaktadirlar. Böylece Tanri'nin Kralligi kurulacak ve Yahudîlerin dünya hakîmiyeti ülküsü erçeklesmis olacaktir. ergeç gelip Yahudileri kurtarip dünyada ba i saglayacaktir. Yahudi Kutsal Kitabindaki bazi ifadelerdir. fakat bütün dünya Yahudilerinin ilgisini çekmistir. Onlar görünüst e Müslüman-Türk.

içindeki kagidin üzerine Te vrat'in Çikis ve Tesniye bölümlerinden[303] ikiser parça yazili birer küçük kutu takilir. ibadete katilamaz. Hayli uzun olan bu duayi. Eve giris ve çikisda Yahudîler. Dua ederken geleneklere bag li Yahudilerde özel elbise giyme usûlü de vardir. Eskiden beri Yahudîler dinlerine bagliligi ve imanlarini Sema Israel Duasi ile açikl arlar. Adi yüce olana hamdedin. Günlük ibadet. en büyük rolü oynar.. secde etme gibi hareketler yapilir. Haftalik Cumartesi ibadeti (Sabat:Sebt). Sabah âyininde bir dua atkisi (Tallit) alinir. Yahudiler. Bu ibadet. Sabat'in (sebt) disindaki günl erde sabah âyininde iki dua kayisi baglanir. Yahudîlikteki ilâhî ve dualara Baruh'un ilâhîsi ile Sema Israel Duasi en iyi örnek olacaktir . Ka inlar. Haftalik ibadet. Yahudîlikte ibadet. Günde üç vakit yapilan günlük ibadet.boru içine rulo halinde konmus Tevrat'tan cümleler yazili. O. sonsuzluga kadar da. Baruh'un ilâhîsi söyledir: Hamdedin Tanri'ya. Mezuza'ya dokunup parmaklarini öperler. birbiriyle konusur. Basa bir takke. Senin Tanrini. Sinagogda yapilir. Ilâhîler. sirta da bir cübbe alinir. Ibadet sirasinda Ku düs'e dönülür. Bugün de. Elbisenin altinda tasinan küçük bir kumas parçasi da (arba kanfot) bunun yerine kullanilabilir. tercih edilen bir durumdur. O gün. Dindar Yahudilerin hayatinda dua.. günlük ve haftalik olmak üzere ikiye ayrilir. ögle ve aksam yapilir. yedinci günü istirahat etmistir. sabah. Hamdedin. ayakta yapilir. dize gelm e. vücudu sallama. Adi Yüce olana. çalismak . 13 yasina girmis en az 10 kisinin katilmasiyla yapil ir. mahfazalar asilidir. Yahudilerde ibadet. Dualarin en önemlisi sayilan 16 tanesi. Yahudî ibadetinde bir düzen. evet. Ötekileri okurken. Islâm'da camideki husu ve belirli bir disiplin içinde yapilan ibad ete benzemez. yedinci gün olan Cumartesi günü . Onun için sev Onu. Bu kayislara. Sinagogun içinde cemaat dolasir. Bütün kalbinle. bütün gücünle. Mecburî hallerde fert. dogumdan ölüme kadar bütün hayatlarinda daima tekra rlar. bütün caninla. Cuma aksami Günes'in batisiyla baslar. bir tapina ktan ziyade. Dinle (Isit) Israel. O tektir. Yahudî ibadetinin esasini teskil eder. okunanlari dinleyen pek azdir. Ancak baslari örtülü olarak ibadeti seyredebilirler. Bunun için Yahudîler. Cu martesi aksami sona erer. Onlara göre sinagog. disiplin yoktur. ates yakmak. Herkes caninin istedigi g ibi ilâhîlere katilir veya yanmdakilerle sohbet eder. bizim Tanrimizdir. buna "mizrah" dogu yönü denilir. hatta tasit kullanmak bile yasaktir. Cumartesi günü Singogda olur. tekbasina da dua edebili r. bir toplanti yeridir. Yahudi inancina göre Tanri âlemi alti günde yara tmis. Bu. Tanri'ya hamdedin.

. dinî bir hükümdür. arka tarafta. kaliteli bezden dokunmus. Her erkek çocuk. "tefilim" denilen ibadet kayisini. nikâh gününden önce nikâh muamelesini yerine getirecek hahami ziyaret eder. içinde Tevrat tomarlarinin bulundugu yerdir. Çünkü bunlarin bu lundugu yerde ibadet yasaktir. oruç tutmakla da mükelleftir. Kadinlar da baslarini örtülü tutar. Sünnet edilecek çocugu tutan kimseye kirve anlamina gelen "Sandek" denilir. dogacak çocugun Yahudî Dini kurallarina göre yetistirilmesi sart ko sulur (uzun bir deneme devresinden sonra. Bu. oranin kutsalligina ve Tanri'ya saygisizlik kabul edilir. artik Yahudi se riatina uymak zorundadir. Tevrat'ta Ibranî kadinlarinin çok güçlü olduklari. hamur ayirmada ve Sabat kandilinin yakilmasinda kusur islemeleri. seriatin oglu anlaminda "Bar Mitzva" adini alir. Böylece çocugun bir Tev rat hattati olmasi dilegi gösterilmis olur. Okula törenle gidilir. Y ahudilerde baska din mensuplariyla evlenmek caiz degildir. altigen Davud Yildizi (Magen David) ve çesitli Ibra nice yazilarla süslenmis bir örtü ile Örtülüdür. Sinagoga mütevazi' elbiseyle girmek ve basi örtmek ge rekir. bir de aksam duasi ög retirler. mürekkep ve kalem konulur. Bunlar. dinî konulari iyi bilmesi gerekir. Evlenme k isteyen çift. yedi kollu samdan (Menora). onlarin erkekler kadar itibar görmeyi slerindendir. çocuklara okula baslamadan önce en azindan bir sabah. Buna "Minyan " denir. topluca ibadet edilen yerdir. Yahudiler. Yeni dogan çocuga belirli bir süre içinde ad konulur. Üzeri. Sand ek'in gelenekleri. O. bulûg çagina erme anlamindadir. Bas açik olarak Sinagoga girmek. Sinagog. Haham. bazi gayelerin gerçeklesmesi içfn. Sinagoglar kutsal yerlerdir. Cumartesi onlar için resmî tatil günüdür. camilerdeki "M ahfil"e benzer. Kadinlar için.[304] c. gelenekleri yerine getir e mecburiyeti bulundugu inanci yaygindir. Ner H a-Tamid ve Teva'dir. Ibadeti haham veya cemaatten biri yönetir. yerine göre evlilige izin vermeyebilir. Haham da onlara Yahudî Dininin evlilik konusundaki esaslarini anlatir. Sinagogda Ibadet ederken kadinlar la erkekler ayri ayri oturur. Tevrat'i ögrenmesi ve korumasi için dua ed ilir. c amideki "mih-rab" benzeri bir fonksiyona sahiptir ve giris kapisinin tam karsisi nda yer alir. Sinagogda toplu ibad et ancak erginlik çagina ulasmis (onüç yas) en az on erkekle yapilabilir. Talmud'da onlarin lohusalikta ölmeleri üç sebebe baglanmaktadir: Aybaslarina aldir is etmemeleri. ayri bir bölüm bulunur. "tallit" denilen dua atkisini kullanmaya baslar. oniki yasini b ir ay geçince. Bununla beraber böyle b ir evlenme olursa. Çocuk.Dinî Gelenek ve Bayramlar Günümüz Yahudîlerinde dogumdan ölüme kadar birtakim dinî vazifeleri. Sinagogda Tevrat okumaya çagrilir. Kizlara ad verme töreninin sadeligi. Bu konuda h ahamlar çok genis yetkilere sahiptir. Oralarda heykele benzer seyler bulunmaz. ebesiz dogurduklari belirtilmekle berab er. Bunun için Musevî erkekleri baslarina "Kipa" denilen ve takkeye benzey en birsey giyer. Aron Ha-Kodes. genelde. Iklime ve kültüre göre yapi sekli degisiklik gösterir. Yahuda aslani denilen aslan resimler i. Çocuga Sinagogda 6-7 yasinda dinî egitim verilir. O. baska di n mensuplariyla evlenmeye müsamaha gösterilmistir). Yahudîlikte evlenme. Evlenme kurallari Talmud'da belirtilmistir. Ancak bütün sinagoglarda mutlaka üç eleman yeralir. bu konuda bir konusma yaparak ögretimi basla tir. Haham. Sinagoglarin belli bir mimarî stili yoktur. besige bir Tevrat tomari (b ir müddet çocugun basi üzerinde tutulur). sekizinci gün sünnet edilir. Aron Ha-Kodes. Çocuk sünnet edilince ailesi besigin etrafinda toplanir. Islâm'daki "cami" gibi.nlenmeye ve Ibadete tahsis etmislerdir. Sünnette geleneklere uygun törenler yapil ir. Çocuk artik sinagoga gitm eye.

Ros ha Sana: Yahudi takviminde yilbasidir. kâinatin ve insanin bu iki günü ibadet ve tövbe ile d 2. Yom Kippur'da hayat adeta durur. Ilâhîler okunur. hiçbir çalismaya tesebbüs edilemez. Gelini n evlenmeyi kabul ettigini söylemesi gerekmez. genellikle sinagogda yapilir. Uy nir uyanmaz bir Yahudinin ilk düsüncesi. oldugu gibi Yahudilikte de Sana. . aya göre belirlenir. Günlük hayatta. Haham. Yahudinin bütün davranislarini hazirlar ve yönlendirir. Sabah yikandiktan s onra ilk görev. Yahudiler bu günde devamli ibadetle mesgul olur. dinî bayramlar oldukça fazladir. Yahudi inancina göre. Bu dua. Ros ha Sana'da (Yilbasi) plani yapilan insanin bir yillik kaderi. Nikâh. Yom Kippur'da yapilan ibadet ve tövbe derecesinde. 3. Pesah'in baska bir öz elligi "seder" yemegidir. çiftin daha önce yaptiklari hatalardan temizlenmelerine yönelik bir günah itirafi seklindedir.Yom Kippur: Ros ha Sana'nm ilk gününden itibaren devam eden on günlük tövbe zamaninin s onundaki keffaret (günahlari örtme) günüdür. ancak bu sarta baglidir (Yahudîlerde gusûl. 4. Bu yemekte sofra oldukça mükellef bir sekilde donatilir. duanin en samimî anlamda yapilmasini ister ve kabul edi lmesinin buna bagli oldugunu açiklar. Israil'de gazete çikmaz. Tevrat'in Tanri tarafindan Yahudilere verilisini kutlama bayramidir. araba kullanilmaz. Yahudilikte. Cemaatten evlenme izni alma. Pesah'dan önce evde en küçük bir parça bile mayali birs ey birakmamak gerekir. zaman içerisinde. sen bana bu yüzük ile Mu sa ve Israil Seriati geregince nikahlandin" der ve yüzügü onun parmagina takar. onaylanarak son seklini alir. Talmud'un ve iturji'nin bazi metinleri. Simdi ülkelere göre degisik uygulamalara rastlanmaktadir. belirli anlarda. önceden olusturulmus formüllerde kollektif dua da gelistirilmistir. Tevrat'in emriyle bu yasak edilmistir. belirli bir paranin veya degerli birseyin verilmesi. Evlenme töreni. yanlis bir kullanim olarak. Tanri'nin. Yahudî ikâhi. Tora'nin ögrenimi ve incelenmesi h ariç. bir bardak sarap alip dua ettikten sonra. ilâhî huzur hissi. Ros ha inde baslayip iki gün devam eder. Tanri'ya ait oldugudur. umumî toplantida bulunamayan fert için de zorunlud ur. Erkek. gelinle damat saraptan içerler. Yahudi inancinda Ros kaderinin yeniden yaratilisini ifade eder. Misir'dan çikisin anisina kutlanan dinî "hac" bayramidir. Nikâh.Yahudîlikte evlenmeyi gerçeklestiren islem nikâhtir. Nikâh böylece tamamlanmis olur. radyo ve televizyon yayin yapmaz. istedigi zaman karisini bosayabi lirdi. Sivan (Haziran-Tem m uz) ay inin altisinda^ kutlanir. Sabah Duasi yapmaktir. Cenaze gömüldükten sonra m atemli kimse yedi gün evde kalip ta'ziyeleri kabul eder. Yahudiler. insani dinledigi düsünüldügü için dua ve yakarmalar O'na yöneltilir. iki gündür. Evlenme günü yeni çift or uç tutar ve tören ögle vakti yapilir. Ferdî duanin yaninda. müsterek olarak söylenmeye ayrilmis. Sonra damat. Gelinin oruç tutmasi disinda b ir aksam öncesinden hamamda suya dalmasi gerekir. yagmur suyu ile yikanmak suretiyle olur). Kronolojik olarak bu bayramlari su sekilde siralamak mümkündür: 1.Pesah (Fisih): Pesah.Savuot: Haftalar Bayrami veya On Emir'in verilisi bayramidir. damat babasiyla sinagogda "hubba" denilen Örtünün altinda yerlerini alirl ar. bir belgenin imzalanma si ve zifafla tamamlanir. Tisri (Eylül-Ekim) ayinin bir ha Sana. Hiçbir is yapilmaz. Onun için Türkiye'de. yirmialti saat oruç tutulur. ya tamamiyla suya dalmak veya akan su. N isan ayinin onbesinde baslar 8 gün devam eder. Islâm'da dinî takvim günese degil. egerlendirmeye çalisir. Bu bayramin özelligi. Bu günlerde eglence yapilmaz. iki sahit önünde yapilir. Arife günü aksamindan baslayip ertes i gün aksamina kadar. Bunlarin önem derecesi ve anlamlari birbi rinden farklidir. Gelin anasi. bayram süresince mayali hiçbir sey yenme-mesidir. Yahudilikte kadinin bosanma hakki yoktu. "Bak. gelinin duvagini açar ona. Duadan önce. bu bayrama "Hamursuz" bayrami derler.

Normal günlerden tek farki. sekiz güpdür . sad .Simha Tora: Tevrat'in hatim bayramidir. herseyin basinda gelir. Her yil bir defa Tevrat hatmedilir ve sonunda bayram yapilir (Yahudîlerde herkesin bir Tevrat'i vardir.000. Ibranice'de açilis. bir gelenek olarak. Hiristiyan. Çünkü onlar. 6. Mesîh'in Davud soyundan gelecegine.Purim: Seker Bayrami. Sukkot. Purim ve Hanuka millî bayramlardir. Hanukiya denilen dokuz kollu samd andan hergün birinin yakilmasidir. Tevrat tomarlari kucaklan arak Sinagog'daki "Bima"nin etrafinda dans edilir. Hanuka. Ancak bu kavra mlarin açiklanisi Islâm'dakinden farklilik göstermektedir. özde tektanrili olmakla beraber. Ibranîcesi Masîah'dir. Ancak bugünkü Hiristiyanlik. Sukkot günleri boyunca. Yahudilerin Misir'dan çiktiktan sonra kirk y il çölde dolasmalari anisina yapilan bir hac bay* ramidir. Sukkot. bayram süresince elde "Lulav" tasinmasidir. Bir toplulukta Tevrat yere düsürülürse. dört bitkinin dallarinin bi raraya getirilmesiyle olusmus bir demettir. ev lerinin yanina çadir kurar.400. yaglanmis anlamini Ifade etmektedir. Suriye Krali Antiyokus'a karsi Yahudilerin zaferini hatirlatir. kader gibi dinî kavramlar bulunmaktadir. orada bulunanlarin 30 gün oruç tutmasi gerekir). Lulav.Buraya kadar siralananlar Yahudîlerin dinî bayramlari ik en. Bunun için neseli eglenceler yapilir. Kislev (Kasim-Aralik) ayinin onbesinde baslayip sekiz gün devam eder. Eglence yönü agirliklidir.HIRISTIYANLIK 1. Bu evrensel dinin 1. 7. Mesîh'e bagli demektir. Çadirlarda millî oyunlar oynanir. Hiristiyanlikta Isa. Kudüs'te bir. Krallar vazifeye basl amadan önce kutsal yagla yaglandiklarindan Yahudiler. Isa 'nin havarilerinin arasina sonradan giren Pav-lus'un yorumlariyle degisik bir ni telik kazanmistir. oyunlar o ynanir. Dinî ve eglenceli bir bayramdir. Yahudil er. sonradan üçlemeye (teslis) yer vermis ilâhî kaynakli bir dindir.Sukkot: Çadirlar Bayramidir. Bu bayram. âhiret.Hanuka: Kandil Bayramidir. merkezî bir öneme sahiptir. Sukkot'un hemen ertesi günü kutlanir. Hiristiyanlik. Yahudîler eskiden bu bayram da Kudüs'e hacca giderlerdi. ibadet ve gelenekleriyle Yunan-Roma (Greko-Romen) âleminin kültlerini birlestiren b ir kurtarici tanri dinidir. Bugün bu gelenek devam etmemektedir. Tevrat'a saygi. kut-lama^anlamina gelmek tedir. 8. diger yerlerde iki gün de vam eder. Bu gelenek bugün yaygin degildir. Millî ve ta rihî bir bayramdir. gelecek kurtaricilar ini böyle adlandirmislardi.Genel Bilgi Günümüzde dünyanin her tarafinda mensuplari bulunan ve dünya nüfusunun 1/5'inin dini olan Hi ristiyanlik.[305] B. melek. Isa da bir Yahudi ve Mesîh oldugunu açiklamisti. vahiy ve kutsal kitaba dayanan. Hiristiyanlik. Her Yahudi.000 civari nda mensubu vardir. 168'de Yahudilerin Seleuicuslara (Selevkoslar) verdigi müca dele sirasinda Mabed'deki Yedi Kollu Samdan'in (Menorah) bir günlük yagla sekiz gün ya nmasi anisina yapilan bayramdir. Israil'i gelecek Tanrinin Kralligina hazirlamak istemistir. Nâsirali Isa'yi merkez alan bir Yahudi Mesîhî hareketidir. Kral olacagina. Hz. Isa. Filistin bölgesinde dogmustur. Bu din de peygamber. Yahudîlerin Iran'da Ester adli Yahudi kizinin sayesinde katli amdan kurtulmalarini hatirlatir. Bu kelime.5. Purim. sade ce "Haredi" denilen asiri dindar grup bu gelenegi oldugu gibi devam ettirmektedir . M.S. Bugünkü Hiristiyanlik. ona inanmadilar. Yahudiligin inanç. Yunanca "Hris-tos"tan gelmektedir. Bu bayramin baska bir özel ligi.

Isa. suçlu. Isa'nin dogumu. Mesîh muzaffer olacak. zamanla Allah'in yan inda Isa ve Kutsal Ruh'un da tanri sayilmasina kadar varan yorumlara yol açmistir. Yine bu metinlerde Isa için "bir peygamber" ve "peygamberden ziyadesi" deyimi d e vardir. Pavlus. sadece bir insan degif. Isa. Mesîh i di. Isa ve etrafindakilerin üzerine çevri ldi. (Nitekim Inciller'de Hz. Allah da "Baba" olarak nitelendirilmekted ir. hayati. Tanri'nin kudretiyle diriltilen bir kimsedir. resmî Yahudi çevreleri ve Romalilarin dikkati Hz. çarmih olayina yeni bir anlayis getirip çarmih a gerilenin Hz. Hz. bu çarmih olayi üzerinde inançlar gelistirirken. daha sonralari bir üçleme an layisina yol açmistir. onlari dünyaya hâkim kilacak bir kurtarici. Hz. Bunun sonucu. Kilisece sahîh (kanonik) tutulan bu I ncil metinlerinde Isa "Tanri'nin Oglu". siradan bir insan olarak görürken. "Allah'in ruhu" gibi deyimler. 40 gün sürecek birlikteliginden bahsedilmektedir). onlari dünyevî degil. Incillerde Allah ile ilgili açiklamalar Isa'ya nazaran pek azdir. Hz. orta yol bulundu. kardeslige.bugünkü Hiristiyanligin kurucusu oiarak görülmektedir. Daha sonra Hiristiya nlar. çesitli istilâlar. Isa'nin ölümü ve yeniden dirilisiyle kendini bütünlest irecek olan vaftiz yoluyla ancak kurtulabilmektedir. "Bir" oldugu da belirtilir. dinin özünden kopmus. insanlari dogruluga. Yahudiler. Böylece Yahudiler. temiz. Allah'in kulu ve elçisi bulundugunu belirtti. "Hiristiyanlik" gibi terimler yer almaz. çarmih olayinin vukubulmasina sebeb oldu. Ancak Yahudiler.Incillere Göre Hiristiyanlik Inciller'de "Hiristiyan". Isa'nin havariler le. Isa Mesîh'i agirlik merkezi olarak almistir.[307] Bu incill er. bunun yaninda bazi kimse lerin Isa'ya secde kildigi da. Bu davete uymak istemeyen ve menfaatlerini ön plan da tutan Yahudiler. Isa'nin getirdigi nizamdan çok. Böylece Hiristiyanlarla Yahudiler arasindaki ihtilâf konusu a ydinlandi. I lk defa. Bunun yaninda Islâm. Ona göre Isa. kendilerini bunlardan kurtarip Hz. ahlâkî konulara çagiriyordu. Hz.[309] . Bu konuda Incil yazarlari. bir peygamber olarak. feda kârliga. savaslar. Tanri'nin degil. Incillerde. onun günahlari bagisladigi da yeralmaktadir. Davud devrindeki ihtisama u lastiracak. kisacasi hak yola çagiriyordu. Isa'yi âsî. Modern bilginlere göre günümüzün Hiristiyanligi.[308] Fakat yine ayni metinlerde bir kisim ifadeler. Hir istiyanlar da onu tanrilastirdi. onun yazilarina dayandirdilar. kral beklemekteydi. gelecek Tanrinin Kralligindan bahsetmekle beraber. Yahudi din adamlari. onlara. Bu yorumlari ilk baslatan. Isa'nin Allah'a dua ettigi de. sekil cilige ve çikarciliga düsmüslerdi. aslî suç hakkindaki düsüncelerinde pek titizdir. kendilerine kadar gelen riv ayetleri toplamis ve degerlendirmislerdir. "Babanizin ruhu". Allah'i degil. Hz. Isa olmadigini açikladi. Halbu ki Hz. Islâm. mecazî deyimler. çarmihdan üç gün sonra. Hz.ece Yahudileri kurtaracagina ve onlari dünyaya hâkim kilacagina inaniyorlardi. ça rmihda ölemez diyerek Hz. Ona göre i nsan. Inciller'de ve diger yazilarda bu hük me ulastiracak ifadeler vardir. günahkâr da o!srfa samimî bazi kimseler ona inandi. "Isa'ni n asrinin en büyük ilâhiyatçisi" diye nitelendirilen Pavlus. Bu terimler. dinî inançlarini Incillerden çok. aslinda monoteist bir dindir. manevî. Hattâ denilebilir ki sonraki yüzyillar da Hirist iyanlar. telkin ve faaliyetleriyle ilgilenmez. Ancak halkdan saf. uhr evî. Pavlus. Isa'dan 20-30 sene sonra. Bununla beraber A llah'in "Gögün ve yerin Rabbi" oldugu da. Ancak "Ben ve Ba ba biriz". Hiristiyan Kutsal Kitabinda üçleme açikça hiçbir yerde zikredilmemektedir. sevgiye. Antakya'da kullanilmistir. Hz. sikinti ve baskilar so nucu. Isa'nin üzerin de durmamasina ragmen. Pavlus'un yorumlaridir. Onun od ak noktasi sadece Isa'nin haça gerilmesi ve tekrar di-rilmesidir. Hiristiyanlik. Isa'yi merkez almakta ve onun hayat hikayesi kitabi niteligi tasimaktadi r. Meryem'in oglu oldugunu. Allah'in birliginden söz edilmektedir. esaretler. havarilere sonradan katilan Pavlus olmustur.[306] a. Pavlus'un te lkinleri. kati Tevrat gayretiyle degil. Isa. Isa'nin Mesîh olmadigina hükmetti ve onu peygamber olarak ka bul etmedi. Hz. Isa'nin söyledikleri onlarin isine gelmedi. Isa'nin.

Biri. Luka Incili'nin basinda bulu nan su cümleler. bir insan veya tanri olarak telâkki edilebilir mi ? Yoksa o. aslî suç. [313] b. Hiristiyanlar kadar Yahudilerin arasinda taraftar bulamamisti. Bu problemler. birçok Yahudi din bilgininin de görüslerinden biriydi. vaftizde. en önemli Incil yazari Luka'nin Pavlus'un ögrencisi olmasidir. ayrilmalar da büyük ölçüde Pavlus'un görüslerinden ve istiyan Kutsal Kitabindaki bazi ifadelerden kaynaklanmistir. bir bakima "Tanri'nin bir yar atigi" mi. Bu tarz Hiristiyan ik. "Bana verdigin sözler". Barnaba Incili ve Ebionit-lerin kutsal met inlerinde daha açik bir sekilde göze çarpmaktadir. bir çok problemi beraberinde getirmistir. oldugu gibi si rasiyle sana yazmayi münasip gördüm. Hiristiyanlar kabul etmeseler de. insanligin iki temsilcisidir. baslangicindan gözleriyle görenlerin ve kelâmin hizmetçisi olanlarin bizlere nakletti klerine göre tertip etmeye birçok kimseler giristiklerinden. Pavlus. mezhep ve firkalar in dogmasina yol açmistir. domuz eti yemek yasaktir. sadece Pavlus'un de gil. Ancak Isa.[31 2] Dikkati çeken diger bir husus da. ta ki sana ögretilen kelâmin dogrulugunu bilesin".Pavlus'a göre Tevrat'in gayesi. bir aynada suretin aksi gibi. bu kefaretin. ey faziletli Teofi-los. Isa'nin ölümü bütün insanligin günahi Için kefar ere. günahin kaynagini insanligin babasi Hz. Âdem ve Isa. Bu hususlar.[311] Aslinda Isa'nin kimligi ve yeniden dirilisi konusundaki Pavlus'un düsünceleri. "aslî suç" görüsünü bu noktadan baslatmist e her dogan. insana günahkâr tabiatini göstermekti. bu günahi giderecek' yolu bahsetmistir. Bugünkü Hiristiyanlik. insanla rin tabiatindaki bu kötülüge çare bulmustur. Bu yol. bölünmeler. kismen tanri. onlarin yaptiklari kötü seylerden degil. Bu aslî suç inanci. Dolayi siyle asli korunamamis. Kutsal Ruh. Ölümün sebebi ise günah idi ve Pavlus. bütün insanlar günahkârdir. üçleme. bugün Hiristiyanlarin ellerinde bulunan Indil erden önce de bazi Indilerin mevcut oldugu anlasilir. Incil Hiristiyanliginda tevhid izleri bulmak mümkündür (Üçleme gibi inançlar sonradan ortaya çikmistir). öteki. Hiristiyanlikta sayisiz düsünce akimlari. ta basindan ber i hepsini dikkatle arastirip tahkîk ederek. otomatik olarak günahkâr dogduklarindan. Âdem'in itaatsizligine kadar geri götürüyordu[310]. Isa'nin yeniden dirilisi de. kendini kurban etmedir. görüldügü gibi. Bu suç. söyle siralanabilir: Isa'nin Tan ri ve insanla iliskisi nedir? O. "Indiler" gibi bir kisim ifadeler degerlendirilirse. ilk Kilise. vaftizd ir. ilk Hiristiyan inançlari. kirli ve günahkâr tabiatlarindandir. degisime ugramis olsa da. Kisi. kismen de insan midir? O. bütün insanlar günahkâr ve Isa'nin yolundan ayri olmakla imtihani kaybetmis mi oluyor? Âdem'den gelen bütün insanlar. Isa'nin tabiati. ben de . sapmalar. Isa'nin ölüm ve yeniden dirilisiyle kendini bütünlestirerek kurtulabi lecektir. Aslinda Incillerdeki "Babamdan isittigim". yoksa ondan sudur etmis bir varlik midir? Kültürel temelleri baska olsa d a. Pavlus'a göre. I sa bir peygamberdir. Allah birdir. bu konuya açiklik kazandirir: "Aramizda vaki olmus seylerin hikâyesin i. ins anliga günahi getirmis.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Hiristiyanlik . Bundan dolayi kutsal metinler. Isa'nin ölüm ve yeni en dirilisiyle yargilanabilirler mî? Yirmi yüzyila yakin bir süre geçmis olmasina ragmen bu sorular henüz cevaplandinlabilmis degildir. sünnetin ve Yahudi dinî gelenegindeki bir kis im yasaklarin kaldirilmasi gibi konulardaki tartismalar. Hz. Pavlus'un yorumlarina dayanir. Âdem'in yedigi yasak meyvenin suçuyla dünyaya gelmektedir. sünnet vardir. Pavlus'un getirdikleri çikarilirsa. ki sacasi Hiristiyanlik Pavlus'un eseridir. mezhepler ve hâlâ d evam etmekte olan kopmalar. ölüm ve günah üz erindeki zaferinin delilidir. Ancak bu görüs.

Yine Kur'ân. Isa'yi Tanri'nin oglu kilan kimselerdir ve insanlari tanrilastirdiklari içi n küfre girmislerdir. Ibrahim için "ne Yahudi. onlari. demisti. bir hidayet ve nur k aynagidir.Kur'ân-i Kerîm'de Hiristiyan için "Nasrânî".[317] Onlardan her biri dogru yol olarak kendi dinini ileri sürmekte. yol göstericidir. Ismail. Kur 'ân. onun bir peygam ber oldugunu ve kendisine Incil verildigini belirtir. nesillerinden de "teslim" olan bir ümmet göndermesi için duada bulunduklarini[323] z ikredip su soruyu yöneltmektedir: "Yoksa siz. dogurmamis. Bu Âyette Yüce Allah. bütün peygamberlerin yolunun "Islâm" oldugunu. hiçbir seye muhtaç degildir. tevhid yolunun önemli bir temsilcis i bulundugunu bildirmektedir. sadece kendilerinin cennete girebileceklerini ileri sürüp tartismaya girismektedirler. Incil sahipleri nden Allah'in onda indirdigi ile hükmetmeleri istenmis. peygamberi müjdeleyici olarak gönderilmistir. Allah'a. Ancak Yahudi ve Hiristiyanlar. dig er peygamberlerin de yoludur: "Allah'a. inananlar arasinda ortak noktanin Allah'in varligi ve b irligi (tevhid) oldugunu. uygulamalari gereken hükümle re sirt çevirmistir. Yahudi ve Hiristiyanlar. yani tevhid ve Islâm çizgisinde oldugunu da açiklamaktadir[316]. Muhammed'e karsi çikmislardir. Allah' a ortak kosulmayan "Ibrahim'in Dini"ne uymaya çagirmaktadir. genellikle Hiristiyanlar). Isa'nin tanrilastirmasina karsi çikar. Hz.[325] Halbuki Allah. Onda. Üz eyr'i. böyle yapmayanlarin sapitmis oldugu bildirilmistir. Ibrahim'in. dogurulmamistir.. kitaplarindakil ere uymamis. Böylece Kur'ân. Ismail'e. çevresindekileri günah söz söylemekten. Yalniz Allah'a tapalim ve O'na hiçbir seyi ortak kosmayalim. Ancak "Ehl-i Kitap" deyiminin yer aldigi Âyetlerde Hiristiyanlar da muhat ap alinmistir[314]. Hz.[318] Buna karsilik Yüce Allah. O. Onlar. Hiristiyanlar için de "Nasârâ" kelimeleri kullan aktadir. Ishak. Hz. Isa'nin da (as) Yüce Allah'in kulu ve elçisi oldugunu. yahut Hiristiyan olduklarini mi söylüyorsunuz? Deki : Siz mi daha i yi bilirsiniz. Yahudilikteki v iristiyanliktaki asiriliklardan uzak oldugunu. Tevrat'i dogrulayici. Hz. deyin". O da Âlemlerin Rabbina teslim oldum.. Fakat Ehl-i Kitap. dinlerinde asiri gitmis. Hz. Kur'ân-i Kerîm. Hiristiyanligin aslinda tevhit inancinin bulundugunu be lirtmektedir. Allah'a karsi kimin elinde bir sey var?". Bu yol.) kendilerini teslim olanlardan kilmasi . onlarin Müslüman olarak ölmeyi çocukla a vasiyet ettiklerini[322]. bize indirilene.c.[326] Kur'ân-i Kerîm. Meryem oglu Mesih'i. Ish ak'a. ögüt vericidir. ortagi yoktur. ahitlerini bozmus. ad i Ahmed olan.[319] Çünkü Âyet. "Islâm yolu"nu tutup teslim oldugunu belirtmektedir. Hiristiyanlarin. Ibrahim. kiya mete kadar aralarina düsmanlik ve kin salinmistir. Halbuki Hz. Al-i Imran Süresindeki su ayet buna bir örnektir: "De ki : Ey Ehl -i Kitap! Aramizda esit olan bir kelimeye gelin." [315]. Hiristiyan rabbânîleri de üzerlerine düsenleri yapmamis. Hz. Muhammed (sas). düsmanliktan ve haram yemekten alikoymam islardir.[327] Bununla beraber onlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan ve iyi isler yapanlar için ko . birdir. bu konuyu çözüme kavusturmus ve onlarin bu gibi iddialari bir Âyet-i Kerîme'de söyle cev plandirilmadir: "Öyleyse Allah. Musa ve Isa'ya verilene ve diger peyga mberlere Rab tarafindan verilene inaniriz. kendilerinin "Allah'in ogulla ri ve sevgilileri" olduklarini söyleyerek. Yahudilerden sonra muhatap alir. Yahudiler gibi. Allah'a (c. Ya'kub ve toru nlarinin Yahudi. onlar arasinda bir ayrim yapmayiz. yoksa Allah mi?". Yahudi hahamlari gibi. Ibrahim' in. Kur'ân'da. Incil. ne de Hiristiyandi" derken o nun "hanîf" ve "müslim". onlara da gön derilmis bir elçidir. her üç ilâhî dinde de büyük peygamber sayilan Hz.[324] Kur'ân'a göre. daha sonra gelecek. Ibrahim'e. annesini ve yeryüzünde olanlarin hepsini yoketmek istese. Isa ve Incil. bi z Allah'a teslim olanlariz. birbirimizi Allah'tan baska tanrilar edinmeyelim. onun da tevhîdi teblig ettigini açiklar. karsisindakinin ancalco dine gi rmekle kurtulabilecegini söylemektedir. mutlak hüküm sahibidir. Ehl-i Kitap'in gizledikleri ve sakladiklari seylerin çogunu onlara açiklamistir. âhiret gününe i anmalari ve iyi isler yapmalari emredilmistir. ded i"[320] seklinde.[321] Kur'ân. tektir. Yahudilerle birlikte ve hitap sirasina göre . Ya'kub'a ve torunlarina indirilene. "Rabbi (Ibrahim'e) 'Islâm ol'. Hiristiyanlar da verdikleri sözde durmadiklari için.

49 yillarinda Havariler ve Hz. Pavlus'un temsilcisi oldugu görüse ta'viz ve rildi. Bundan dolayi Hiristiyanlara karsi siddetli bir baski ve zulüm devresi ba sladi. putperest Romalilardan kurtulma yollarini ariyorlard i. hepinizi bir tek ümmet yapard i. Pavlus'a karsi çikanlarin basinda "havarilerin reisi" Petrus ve "Ebionitler"in reisi Yakobus bulunuyordu.Hiristiyanligin Tarihçesi Hz. 64'deki Roma yanginindan ma'nen Hiristiyanlari sorumlu tu tuyordu. aralarindaki ihtilaflar konusunda söyle buy urmaktadir: "Sana da kendinden önceki kitaplari dogrulayici ve onlari kollayip kor uyucu olarak bu Kitab'i gerçekle Indirdik. Yahudiler. Muhammed'in sahsinda. Böylece Pavlus. rbirlerinin velileridir. fakat size verdiklerinde sizi sinamak istedi. Tektanri inanisina sahip Yahudiler. Çünkü onlar. Hz. Yahudi ve Hiristiyanlari velî edinmemelidirler. O. Bunlar. Ihtilâfin çikis n oktasi. yeni dinle birlikte yürütüyorlardi. hep inizin dönüsü Allah'adir. Onlar kendilerini "Hi ristiyan" olarak adlandiriyordu.[334] c. Sikây et üzerine "Çarmih hadisesi" oldu. Kudüs'teki sal Ma'bet ticaret yeri haline getirilmis. Bu toplanti.[331] Allah. Roma tanrilarina saygi göstermeyen Hirist iyanlar hapsedildi. Roma'da öldürüldü[335]. Oysa o. Halbuki onlar. Roma Imparatorlugu'nun hâkimiyeti altinda i di. yeni Hiristiyan olanlarin Yahudi âdetlerine uyup uymayacaklarindan baslaya n bir kisim konulardi. hem sonraki Hiristiyanlikta yerini almis hem de Hz. sevgice mü'minlere daha yakindir. M.rku yoktur[328]. Roma Imparatoru Neron. Fakat Havariler disinda ona çok az kimse inandi.[329] Meryem oglu Isa'yi tanri edinen Hiristiyanlar. size ayriliga düstügünüz seylerin hakîkatini haber verecektir". Ön Asya'dan Güney Galler'e kadar ola n alanda varligini hissettirdi. Havariler Konsi-li diye bilinir. Hz. tevhit ve Islam yoluna çagirmaktadir.[ ] Kur'ân-i Kerîm'e göre mü'minler. Isa'nin dogdugu yillarda Filistin. bu dinin Yahudilerin disinda yayilmasini istemiyorlardi. 313'de Imparator Konstantin'in Hiristiyanlara karsi müsamahasi basl . Hz. Yahudi geleneginden koruduklari ve devam ettirdikleri seylerin basinda da tevhid geliyordu. Roma'nin baski ve zulmü de artti. Roma Imparatorlugu da etkilendi. Pavlus ve Petrus. Ancak Pavlus'un Hiristiyan olusu cemaata yeni bir ham le kazandirmakla beraber. çesitli mezheplere bölünmüs. «Ey Israilogullari. dinî konular çikar meselesi olmustu.S. bu sirada ortaya çikti. Bununla beraber Hiristiyanlik yayi lmaya devam etti ve II. ona inananlar vasitasiyle. "Allah. Isa'nin yakinlari toplanip mes eleleri müzakere etti. Bu gelismeden. Isa'dan sonra inananlarda bir artis basladi. Öyleyse hayir islerine kosun. tevhit çizgisinden uzaklasmislardir. Çünkü onlarin içinde kibirle nmeyen kesisler ve rahipler vardir. fikrî ayriliklarin dogmasina ve onlarin ikiye ayrilmasin a sebep oldu. degisi k bölgelere ulastiriliyordu. Tevhidden uzaklasan Hiristiyanlar i Yüce Allah. Hz. benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin» diyen bir elçiden baska bir sey degildir". "Û\ z Hiristiyanlariz" diyenler. onun tabiatiyle ilgili konulari baslatmis oluyor du. bütün din mensuplarina. üçün üçüncüsüdür"[330] diyerek dogru y sapmislar. dinlerinin özüne. "Meryem oglu Mesih'i tanri edinmislerdi. Bunun için bir kurtarici. Isa'nin telkinlerine karsi bir ilgi uyaninca. Allah isteseydi. Isa.[333] Mü'minlere en yaman düsman. Yahudiler ve müsriklerdir. Bu ilk "Yahudi-Hiristiyanlar". Onlarin aralarinda Allah'in indirdigi il e hükmet ve sana gelen gerçekten ayrilip onlarin keyiflerine uyma! Sizden herbiriniz için bir seriat. Mesih bekliyorlardi. Bu sebeple Yahudi dinî geleneginde n bazi seyleri. Isa'nin tanrilastirmasina kadar varan. Yüzyilin sonlarina dogru. Hiristiyanlik. insanlari dogru yola çagirdi. O . sekilcilik samimîyeti bogmustu. iskenceye tâbi tutuldu ve öldürüldü. H z. tabiî olarak. Hiristiyanligi Yahudiler arasinda yaymayi gaye edinmislerdi. Isa'dan bir müddet sonra ona inananlar bir araya geldi. diger Hiristiyanlardan farkli özelliklere sahiptile r. bir yol belirledik. Bu ilk Konsilde.

[336] 2. VIII. b ir çesit abdest-gusül gibi inanç ve gelenekler IV. Bizan s'a son verdi ve Istanbul'daki çesitli Hiristiyan gruplarina. Yüzyilda ise Bulgarlar. V. . 1054'de kesin bölünmeye yolaçti. Polonya. bütün Bati dünyasin i oldu. Yüzyilda zorla Hiristiyanlastirildi. Yüzyilda Hiristiyanlar arasinda yer aldi. Roma Piskoposu. Roma Kilisesi'ne "Katolik" (evrensel an laminda). Moravya ve Baltik ülkelerinde Roma. Roma'ya karsi Dogu Kiliselerini Bizans Patrikligi temsil etmeye basladi. siyasî münasebetler. Hz. reform hareketlerinin sebebi oldu. Saksonlar. hiç kimsenin yapamayac agi sekilde. Isa'nin sadece peygamber olmasi. digerleri karsisinda güç kazandi ve Papa (Baba) unvanini aldi. Konstantin. Bu dinî ve siyâsî mücadeleler.Incillere Göre Hz. sadece Kilise'nin degil. sünnet. Batida Sarlman (Charlemagne). 380'de Hiristiyanligi tek resmî inanç haline getir di. Yüzyilda Roma'ya bagli olarak Vizig otlar. Hz. Habes ve Kibtî Kiliseleri millî ve müstakil bir durumda idi. Türk sarigini "kar dinal" (Latin-Katolik) külahina tercih eder hale gelmislerdi. Norveç. Isa Hz. asagida özetlenecektir. IV. Isa'nin hayati ile ilgili bilgiler. Rusya ve Balkan ülkelerinde Bizans galebe çaldi. Yukarida temas edilen Hiristiyanlar arasindaki ilk ihtilaflara giderek yenîleri ekl endi. Bütün bunlar olurken. bu ihtilaflari gidermek için 325'de Iznik'de (Nicaea) bir konsil topladi. Alman ve Iskandinav ül keleri Hiristiyanlasti. Batida Hiristiyanlik. hür bir kilise idi. Doguda Ermenî. VIII. Bu bilgiler. Hiristiyan inançlari. Danim arkalilar. Batida Irlanda Kilisesi. Isa'nin tanriligini savunan Pavlus gelenegine tâbi olanlar hâkimiyet sagladi. IX. Yüzyildan sonra artik görünmez oldu. Bu yayilma devresi. Ayrica Iskenderiye ve Antakya'da da patriklikler vardi. Hiristiyanlarca kabul edilen dört Incil'e dagilmis durumdadir. Filistin'deki kutsal topraklari Müslümanlardan kurtarmak gayesiyle Haçli Seferlerini baslatan ve yetkilerini kötüye kullanan Roma Kilisesi. XI. Papa ve piskoposlara dünyevî otorite tanidi. bu gelismeler. Bununla beraber Islâm'in yayilmasi karsisinda Türklere karsi Haçli Seferleri baslatildi. 4 76'da Roma'nin siyâsî yönden çöküsü sonucu Papa. Böylece Kil ise ve devlet arasinda Orta Çag'da büyük sikintilara yol açan gerginlikler baslamis oldu . Böylece Hiristiyanlar. Bizans Kilise-si'ne de "Ortodoks" (öze bagli anlaminda) denildi. Daha sonra Anglo-Sak sonlar bir Roma misyoner hey'eti vasitasiyle Hiristiyanliga girdi. Izlanda ve Isveç'in H iristiyanlasmasi 1000 yillarinda tamamlandi. dînî müsamaha gösterdi. Aralarindaki düsmanlik öyle bir noktaya varmisti ki Haçli Seferleri (1096-1204) sirasinda Latinleri n Bizans'ta yaptiklari zulüm ve haksizlik karsisinda Ortodokslar.adi. Imparator Konstantin'in de stegiyle. Yüzyilda Iskandinav ülkelerinin Hiristiyanlastirilma siyla tamamlandi. Slavlarin Hiristiyanliga girmesi. misyoner faaliyetleri ve bazen de zorla y ayildi. beraberinde iç mücadeleler de getirmisti. Yüzyi la geride kalan Avrupa ülkelerinin Hiristiyanlasmasi basladi. Isa a. Süryanî.Hz. Imparator Büyük Teodosyüs (Theodosius). R oma ile Bizans arasinda rekabet konusu oldu. Isa'nin tanriligini reddedip onun yaratik oldugunu savunan Aryüsçülere ka rsi. serbest olarak inançlarini yaymaya ve yasamaya basladi. Bohemya. Anca k Haçli Seferleri bile onlarin bir araya gelmesini saglamaya yetmedi. Önc e EbionItlerin yasattiklari tevhid. 1453'de Türkler. bu konsilde tartisildi. Franklar Hiristiyan oldu.

Suyu sarap yaparak iik mu'ci' zesini gösterir. gayretli denilen Simon. Havari ler sunlardirrSimon (Petrus). ne demek istedigini çesitli misallerle açiklar. Yusuf da öyle yapar. bunun için onu ve anasini Misir'a götürmesini söyler. "havari" adini verdigi oniki kisi seçer. Herkes yazilmak için kendi sehrine gider. Yusuf da yazilmak için. Isa'nin orada kaldigini farkedip ararlar. Hi rodes'e haber vermezler[341].[340] Kral Hirodes zamaninda müneccimler. adinin Isa konulacagini. Ruh'un sevkiyle Simon. Bu siralarda Yahuda sehrinde Zekeriya'nin k arisi Eli-zabet bir çocuk dogurur. Melek.[351] Isa. müneccimler tarafindan aldatildigini anlayip iki v eya daha küçük yastaki çocuklarin öldürülmesini emreder. Ailesi onu alip Nâsira'ya geri döner. nisanlisi Meryem ile Nâsira'dan Beyt lehem'e gelir. Meryem'e.[352 . Daha sonr a ailesi. kirk günlük olunca. Mesîh'i görmeye gelirler. Meryem ile Isa'yi bulurlarsa da. Kurtariciyi gördügünden dolayi Tann'ya sükreder. "Rab MesîrTdir . Ma'bed'e gelir. Vaftizci Yahya onu vaftiz ettiginde Kutsal Ruh güvercin seklinde gelip onun basina konuyor ve gökden "Benim s evgili oglum budur. Yakup. çocukla anasini alir. Kana'da.[347] Inananlar çogalir . bir kurtaricinin dogdugu müjdesini verir. sekizinci gün sünnet edilir. bu oglana "Allah'in Oglu" denilecegini. havar ilerine nasil dua edeceklerini ögretir. Müneccimlerden sonra melek.[350] Isa. Onunla beraber Yahudiler. Onlar da. Kral Hirodes. çocuk Isa ile beraber Nâsira'ya geri dönerler. Tanri'nin Hükümdarligina gi rebilmek için bütün varliklarini vermeye hazir olmalarini teblig eder. inananlar arasindan bir gün. kendinden sonrakinin Kutsal Ruh'la vaftiz ed ecegini bildiriyor. Mesîh'i görmeden ölmeyecegini bildirir. Tanr inin Kralliginin yakinda gelecegini. oradakileri hayretler içerisinde birakir.Allah. Bir gün sonra balik mu'cizesi bunu takip eder. Isa'yi kucagina ali r. büyük bir ümitle Mesîh'i beklemeye basliyo rlar[344]. Isa'nin sordugu sorular ve verdigi cevaplar . Çocuk. vaftiz olmak için Ürdün'e gidiyor. Matta. kardesi Andreas. Onun bir kurtarici olduguna inanip Tanri'ya hamdederek geriye dönerler. O civarda bulunan çobanlara Rabbi n bir melegi. Filipus. Seytan ve cinlere hükmedip onlari kaçirir. onu bulmalarini ister. Anasi babasi geldikleri yere dönerken küçük Isa Kudüs'te kalir. Allah'in huzurunda inayet bulacagini. Yakub'u n oglu Yahuda. O da. Müneccimler. Galile'ye gider. Isa'ya ihanet eden Yahuda Iskariyot. dilekl erini "Göklerdeki Baba"dan istemelerini bildirir.[349] "Göklerin Hükümdarligi"nin in sanlarin sahip olacagi en degerli sey oldugunu bildirir. Bu kurtarici. Vaktin tamam oldugunu. Bartelomeus. Kudüs Israil'in kurtulmasini bekleyen Simon adinda bir adama Kutsal Ruh. bir ogla n doguracagini.[343] Isa delikanlilik çagina geldiginde. bir dügüne gider. Allah'in emrettigi gibi çocugun adi Yahya konulur[ 338].[339] Isa. onlara vaa z eder. Kayser Avgustus tarafindan nüfus sayimi yapilmasi emredilir. Yahudilerin Krali Mesîh'in dogdugunu haber veren yildizlari görürler. müneccimlerden dogan çocuk hakkinda bilgi alir. Hirodes. bunu farketmez. Alfeus'un oglu Yakup. Cebrail'i Galile'nin Nasira sehrinde Davud soyundan Yusuf'un nisanlisi Meryem'e gönderir. kötü ruhlara karsi kudretini gösterir. Ayrica bu dogumun Kutsal Ruh vasita siyla olacagi da haber verilir[337]. Meryem ile Yusuf. onu Tann'ya sunmak üzere Kudüs'e götürürler. kendisinin su ile. Isa. Ondan hosnudum" diyen bir ses isitiliyor. Vaftizci Yahya Yahudileri tevbe ettiriyor ve v aftiz ediyor. O. Isa'nin anasiyle babasi. bu kurtariciyi görmek üzere. Bu duada Tanri'ya "Baba" denilmesini. Orada iken Meryem oglunu dogurur.[345] Yahya zindana atildiktan sonra Isa. Onu Ma'bed'de muallimler ara sinda dînî tartismalar yaparken bulurlar. Üç gün sonra. Bu sirada Isa. adi Isa konulur. Yusuf'a rüyasinda görünüp Kral H irodes'in Isa'yi öldürmek istedigini. kardesi Yuhanna. Beytlehem'e gider ve orada Meryem ile berab er çocugu bulurlar. geri dönüp Nâsira'ya erlesir.[348] Günün birinde insanlar sehirden akarak Isa'nin etrafinda toplanirlar. Onlar. Davud'un tahtinin ona verilecegini bildirir. Hirodes'in ölümünden sonra Rabbin me suf'a görünüp haberi verir. Tomas. Bunun (jzerine Yusuf. tevbe etmelerini ve "Incil'e iman getirmeler i"ni bildirir[346].[342] Isa oniki yasinda iken gelenege uyarak Fisih Bayrami dolayisiyle Kudüs'e götürülür.

onlar da halka dagitir. Bi r kötürümü iyilestirir[354]. sakirtlerine de birbirlerine öyle yapmalarini tavsiye eder. bütün baskâhinlerle kavm in (halkin) ihtiyarlari toplanip Isa'nin suçluluguna. "Eger Mesih isen bize söyle" derler. Allah'in Oglusun" cevabini verir. Yemekten kalkip sakirtlerin ayaklarini yikar ve bir peskirle siler. Isa. Bes ekmek ve iki baligi takdis ederek sakirtlerine verir. Bu sirada Petrus. pisman olup aglar. Pilatus. Petrus. hepsi yiyip doyar. Kudüs'e gidilecegini. ekmegi alip sükrettikten sonra kirar ve onla ra söyle der: "Bu. Is a. Isa. Isa . Petrus. K ayikta olanlar. ölüm cezasini hakettigine karar verirler. oranin kendi evi. ben oyum" der. daha sonratRomali vali Pilatus (Pilate) tarafindan sorguya çekilip yargilanma k üzere hükümet konagina götürülür. Petrus. onlara Isa'nin yakalanmasi için yardimci olur. küçük çocuklari takdis eder[359]. be n onu tanimam" diye inkâr eder. sakirtlerinin hepsi onu terkederek kaçarlar. Isa'nin "Horoz ötmeden önce üç kere beni inkâr edeceksin" de is oldugunu hatirlar. "Kimi öpersem odur. hakaretler altinda meclisin önüne getirilir. Isa da rüzgâra ve göle emreder. sizin için dökülen benim kanimla yeni ahiddi r" diyerek ayni sekilde kadehi onlara verir. Isa. sizin için verilen benim vücudtfmdur.] Yine Isa. Yahuda. Kendisini ele verecek olanin elinin . Isa.[364] Isa'yi baskâhin Kayafa'nin evine götürürler. Petrus'u kendine vekil seçer. Bunu. henüz konusu rken oniki havariden biri olan Yahuda ile beraber baskâhinier ve kiliçli sopali kalab alik bir insan grubu gelir. Baskâhinlerle yazicilar ise Isa'yi nasil öldüreceklerinin yolunu ararlar. üzerine tükürülecegini ve kirbaçlandiktan sonra öldürülecegini. Istf.[361] Isa. Isa'ya yaklasir ve onu öper. havarilerin arasinda. kendisiyle birlikte sofraya uzandigini haber verir. Isa. Böylece göldeki firtinayi dindirir[356]. bunu gizli tutmalarini ister.[358] Isa.[363] Isa. disari çikip bu adama karsi ne sikâyetiniz var d orunca onlar. putperestlerin eline verilecegini . Isa'nin mahkum oldugunu duyunca. onlari uzaktan takip eder . iste bana ihanet edecek olan yaklasiyor" der. "Kalkin gidelim. Yemekten sonra kadehi de alip "Bu kadeh. onu sana getirmezdik" cevabini ve . "Allah'in Ma'bedi"ndeki saticilari disari çikarir. "Kadin. ona "Sen Mesih . ölü bir kiza "Talitakum" (Kizim. Bir cariye onu tanir ve onun Isa ile beraber oldugunu söyler. havarilerine. Bir gün kayikta giderken gölde büyük bir firtina olur. Isa'yi ele veren Yahuda. her taraf sütliman ol ur. Eger size sorarsam. ihaneti karsiliginda almis oldugu otuz gümüs lirayi Ma'bede firla tir ve gidip kendini asar. Bu inkâr isi üç defa tekrarlanir. Ölüm korkusuna kapilir. Paskalya (Fisih:Pesah) Bayrami geldiginde Baba'ya gidece gi saatin yaklastigini haber verir. "Eger bu adam kötülük etmemis olsaydi. havarileriyle Getsemani denilen yere varir. Kendisini dinleyenlere Tanri'yi ve komsuyu sevmey i ögütler[360]. "ahiret mahkemesi"nin kurulacagi ni bildirir.[365] Isa. dönüp Pet-rus'a bakar. onlara . Fakat bundan sonra Insanoglundan her gücü yeten Allah'in saginda oturacaktir" cevabini verir. Onu tutun" diye onlarla da ha önceden anlastigindan. Kayik batmaya baslayinca sakirtleri feryat eder. beni anmak için yapiniz". O sirada horoz öter. Hepsi "Öyle ise sen Allah'in Oglu m usun" diye sorunca Isa. sana kalk diyorum) diyere k onu diriltir[355]. cevap vermeyece k ve beni serbest birakmayacaksiniz. "Evet. Petrus'u su üzerinde yürütür. Oniki havar iden biri olan Yahuda Iskariyot. Simon Petrus'u tasdik eder.[357] Isa. Isa. Isa da "Eger size söylersem inanmayacaksiniz. yakalanir. Isa. orada peygamberlerin "Insanog lu" hakkinda bütün yazdiklarinin yerine gelecegini. dua evi oldugunu bildirir[362]. Isa'ya "Gerçekten sen Allah'in Oglusun" diyerek onun ayaklarina kap anirlar. kendisinin kim oldugunu sorar. onunla alay edilecegini. Onlar da "Artik sahitlere ne ihtiya cimiz var? Zira kendi agzindan isittik" derler. fa üç gün sonra dirilecegini söyler. oniki havari ile sofraya oturunca. Isa. Yasanilan dünyanin sonunun gelecegini. inmeli bir hastanin günahlarini affedip onu sifaya kavusturur[353]. Sabah olunca. bes bin kisilik bir toplulugu bes ekmek ve iki balikla doyurur.

Iste ben. Kirene'li Simon haçi tasimaya zorlanir. kardeslerine Galile'ye gitmelerini söylemelerini ve onu orada görebileceklerini bildirir. Askerlerden b iri. " Kimseyi öldürmek hakkimiz yoktur" derler. üzerine tükürür ve kamisla basina vururlar. . havarilerine günahlari affetme yetkisi vermis olur. Isa. Pilatus. A in ülkesi hakkinda konusur.[369] Isa'nin cesedini ka bre koymak. d ikenlerden örülü bir taci basina koyar ve sag eline de bir kamis verirler. Valinin askerleri. Melek. Karsismda ojan yüzbasi. beni niçin biraktin?" diye çagirir. "Sen bunu kendinden mi söylüy orsun. sirkeye batirilmis bir süngeri kamisa takar ve "Bakalim Ilya onu kurtarmak için gelecek mi?" diyerek Içmesi için ona verir. Onlara. Isa'yi çagirt ip ona. "Bu ad am hakikaten Allah'in oglu idi" der. Oradan hemen kan ve su çikar. "Size selâmet. onun bögrünü mizrakla deler. Ona kendini sevip sevmedigin i sorar. Birden bire Isa ile karsilasirla r. ona alikonmus olur" der . Babam. siz gidip bütün milletle sakirt edin. onun ruhunu nasil teslim ettigini görünce. onlara. ona bagislanmis olur ve kimin alikorsaniz. Orada. Baba. Aralarinda Mecdelli Meryem. Birisi.[371] Isa. onun elbiselerini çikarir. "Yahudilerin Krali sen misin? diye sorar. yoksa baskalari mi benim hakkimda söylediler?" deyince Pilatus. Fakat bütün halk. küçük Yakup ile Yusuf 'un annesi Meryem ve Salome bulunan birçok kadin uzakta» bu durumu seyreder. Isa. Isa. Yahudilerin âdeti üzerine onu kokulu otla rla beraber kefene sarip mezara koyarlar. Krali" diye onunla alay eder. Fakat Isa. size emrettigi m her seyi tutmalarini onlara ögretin. Isa'yi kirbaçlattiktan sonra. Isa'ya inananlarin cinleri kovac . Daha sonra da elbiselerini giydirir. Saat 9'a dogru Isa. ülkesinin bu dünyada olmadigini söyler. yoksa Barabbas'i mi saliver eyim" diye sormustu). bunun için on un kanina girmek istemedigini söyler. kralim" cevabini ver ir.[368] Isa'nin bacaklarinin kirilmasi istenir. Isa'yi gördükler i zaman. "Onu siz alip seriatiniza göre yargilayiniz" deyince Yahudiler. Isa'nin mezarini görmeye geli rler. Pilatus. "Allahim . Isa. Saat 6'dan 9'a kadar bütün dünyay a karanlik çöker. üzere pi-latus'tan izin alirlar. Simdi. sakirtlerinin yanina gelir. onlara teslim eder. "Ben Yahudi miyim? Seni kendi milletin ve baskâhinleri bana teslim ettiler.[370] Cumartesiden sonra Mecdelli Meryem ile diger Meryem. "Isa'yi mi. onlara Isa'nin ölüler arasin dan kiyam ettigini.Ma'bedin perdesi yukaridan asagiya kadar ik iye ayrilir. onlarin hepsine söyle h itap eder: "Gökde ve yeryüzünde bütün hâkimiyet bana verildi. Fakat öldügü için bundan vazgeçilir. haça germek üzere götürürler. üzerine erguvanî bir kaput örter. Allahim. Kimin günahlarini b agislarsaniz. Bunun üzerine Pilatus içeri girer. iman etmeyenlerin ise cehenneme gidecegini bildirir. Galile'ye. haça gerilmesi için. Isa. onlara iman edip vaftiz olanlarin kurtulacagini. Bu soru ve cevab aralarinda birkaç defa tekrarlanir.rirler. "Koyunlarimi güt" der. Fakat bazilari süpheye düser. Isa'nin haça gerilmesinde israr eder. beni gönderdigi gibi ben sizi gönderiyorum" deyip üzerlerine üfler ve "Kutsal Ruh'u alin.[373] Onbir havari. yüksek sesle yeniden seslenip ruhunu teslim eder. Sonra diz çöküp " Selâm sana ey Yahudilerin.[374] Indilere göre ölümünden üç gün sonra dirilen ve kirk gün havarilerle birlikte yasayan Isa.[366] Isa'nin haça gerilmesi istenir. "Evet. Petrus'u. Isa'nin kabrinin bos oldugunu farkederler. onun dogru bir adam oldugunu. Barabbas'i usule göre saliverir (valinin bayramlarda suçlulardan biri ni affetme adeti vardi. Petrus'un olumlu cevabi üzerine Isa ona. Sen ne yaptin?" s eklinde bu soruyu cevaplandirir. "Ilya'yi ça giriyor" der.[367] Isa'yi götürdükleri yer Golgota (Kafa Kemigi) diye anilir.[372] Böylece Isa. Orada bulunanlardan bazisi. Kilise'nin basi ve kendi vekili seçer. dünyanin sonuna kadar her gün sizinle beraberim". Onlari. Galife'ye gittigini ve orada onu görebileceklerini söyler. Isa'nin tayin ettigi daga giderler. Onlar da sevinçte sakirtlere haber vermek için kosarlar. Ogul ve Kutsal Ruh adiyle vaftiz edin. Bunun üzer ine Pilatus'un "Öyleyse sen kral misin?" sorusuna Isa. ona secde ederler. Pilatus. O da Yahudilere.

iffetli. Meryem'le Yusuf nisanli gösterilmekte ve beraber yasadiklari yer alma ktadir. peygamber karsiligini alacaktir" (Matta. Cebrail. All ah tarafindan riziklandirilir. "Mesih". Meryem'e insan seklinde görünür. ". adini Meryem koyar. temiz. Ayrica o. onlara bir k onusma yapar. seni seçip temizledi ve seni dünyalarin kadinlarina üstün kildi. Onlara Kutsal Ruh'u gönderir. Bunun yaninda "Ben ve Baba biriz". faziletli olarak büyür ve annesinin duasina uygun her çesit kötülükl erden uzak tertemiz bir sahsiyete ulasir. "Kral" . Hiristiyan kaynaklarinda Anna) hamile kalir ve karnindakini Allah'a adar. "Yahudilerin Krali". göge yükselip Baba'nin sagina oturur. O an gelir. Hz. Hepsi Ku tsal Ruh'la dolar. Bu durum Ö'nun kudretinin bir t ecellisi olacak. Diger yandan Inciller'de. Isa'nin dogum tarihi Miladî Takvim'in baslangici sayilmis ve bu tarih sifir (0 ) olarak alinmistir. "Rab". Zekeriya. "k udretli bir peygamber" olarak da belirtilmektedir. bununla yaratmanin bütün çesitlerini bildigini[381]. onun bu tarihten 4. Isa'nin annesi Meryem bunlar dan "Âl-i Imrân"a mensuptur. beni göndereni kabul eder. Ayrica o. Isa Kur'ân-i Kerîm'de adi geçen dört seçkin aile vardir. Zekeriya. bu durum karsisinda sasirir. Secde et.. ellerine yilan alabileceklerini. O nu ve soyunu korumasi için Allah'a dua eder. Kutsal Ruh'un kendilerine verdigi sözlere göre. Hz.beni kabul eden. ona söyle seslenir: "Ey Mer yem! Allah. Halk. Meryem. Böylece Yüce Allah. ve kendi koydugu yaratilis kanunlarinin üstüne çikabilecegini göstermis olacakti.[379] Yüce Allah. ir-kilir ve ondan Allah' a siginir. kendisinin Allah'in ona bir erkek çocuk verecegini müjdelemek üzer . tevbe etmelerini. Isa'nin hayati özetlendi. Meryem. "Baba'nin bende ve benim Baba' da oldugum"[376] gibi ifadelere de rastlanmaktadir. " Adem oglu" seklinde de Indilerde nitelendirilmektedir. Zekeriya'ya ve rilir/ Adaga uyularak Meryem Ma'bede konulur. Isa'nin sahsiyeti konusunda büyük bir karisiklik meydana getirmektedir. Bir gün melek. Isa için hem "Allah 'in Oglu". Bir kizi olur. Meryem'in himayesi Hz. "peygamber". Indilerde Hz. "Yusuf oglu". bir sonraki konuda görülecegi gibi. bu kimden diye sordugunda. Kur'ân-i Kerîm'de en açik ve aslina uygun sekilde yer a lmaktadir. Bir peygamberi peygamber oldugu için kabul eden. zehir içerlerse ölmeyeceklerini ve hasta iyilestirme gibi mu'cizelere sahip olacaklarini haber verir. Hz. Bu gibi deyimler ve bir kisim ifadeler. orada hayatini ibadetle geçirir. oraya her geldiginde Meryem'in yi yecegini hazir bulur. Hz. daha sonra yapilan hesaplamalara göre. Hz. Bunlari söyledikten s onra Isa... Böylece ilk Hiristiyanlar.[378] Hz. Isa-Mesîh namina vaftiz olmalarini söyler. Âdem'in anasiz-babasiz yaratilmasindaki hikmet tekrarlanacak[ 380]. Benî Isrâîl'den Imrân'in karisi (Islâm kaynaklarinda Hanne.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Hz. ona. Cebrail.aklarini. baska baska dille rde konusmaya baslarlar. hem de "Insanoglu" deyimleri kullanilmaktadir. Rüku edenlerle birlikte rükû1 et". [377] b. 6 veya 10 sene önce dogdugu tesbit edilmistir. Petrus. "Al lah tarafindan" cevabini alir. bunu aliskanlik haline getirmis ve bundaki ilâhî kudreti görme basîretini kaybetmis olanlar için ayri bir imtihan konusu hal ine gelecekti. Matta Incil'inde. Meryem'i önemli bir durum için hazirliyordu. Hz. "Allah'in Kuzusu". Ancak. Ey Meryem! Rabbtn divanina dur. Isa'nin Meryem'e Kutsal Ruh'la ilkah edilecegini bildirirken. anali-babali yaratilmaya iyice alismis. "Davud oglu". havarilerin ögrettikleri sekilde bir cemaat halinde yasamaya baslar lar. Isa'nin gerçek sahsiyeti.[375] Yukarida Indilere göre Hz. 40-41) denilmektedir.

fakat Israilogullari. kendisinin Allah' in kulu ve elçisi oldugunu. Yüce Allah'i n Hz. insanlarla konusacak ve iyilerde n olacaktir. Allah'in emirlerini Israilogull arina teblig eder. yalniz bir tek tanri ir". hikmeti.[392] . Hz. Hava riler. bir kismi da üçden biridir diy erek küfre düserler[389]. Isa. Bütün yaratilislardaki mu'cize. sana kendinden bir sözü. Isa. benden önce gelmis olan Tevrat'i dogrulayan ve bende n sonra gelecek ve adi Ahmed olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'in size gönderilm is bir peygamberiyim"...[388] Hz. Isa'nin gerçek sahsiyetini onun Israilogullarina su hitabiyla açiklar: "Ey Israilogullari! Dogrusu ben. yerler. bunu n Allah'a kolay oldugunu söyler. Incil'e inanirlar. di ledigi de oluverir[382]. "Biz Allah'in (dininin) yardimcilariyiz. Alacaliyi iyi etmek. kendisinin iffetli bir kimse oldugunu. Meryem'e Isa'yi söyle müjdeler: "Ey Meryem! Allah. "ol" der. peygamberlikle görevlendirilir. Allah. Böylece onun hak peygamber oldugun a inanirlar.." Meryem dogum yapinca çocugunu alip gelir. Hz.[384] Kur'ân'da "Allah'in Kelimesi". Isa ve havarilerin Allah yolundaki çalismalarini önlemek için Isa'yi öldürme karar verirler.e görevlendirildigini söyler. Onlar. suretten ku yapmak gibi mu'cizeler gösterir.. O. Allah'in ona kitap verecegini. Sofra iner. Bu durum karsisinda Meryem. Hz. Allah'in peygamberi. Isa'dan bir mu'cize olarak Rabbi nin gökten bir sofra indirip indi-remeyecegini sorarlar. namaz kilmak. "Meryem oglu Isa Mesih'i öldürdük" derler ." (Âl-i Imrân 45-49). Hz. Alla h'in birligini bilen kimselerdir. Allah da onlarin planlarini bosa çikarir[387]. ölüleri diriltmek. Onlarin bu taskinliklari karsisinda Yüce Allah söyle buyurur: "Ey Ehl-i Kitap! Dininizde taskinlik etmeyin. zekât vermek ve annesine iyi davranmakla emredildi gini söyler. bir kismi Allah'in oglu. üçtür. Çünkü Allah. kendisi ne hiç kimse dokun-mamisken bunun nasil vukubulacagini sormasi üzerine Cebrail. peygamberleri taniyan. Isa'ya uyarlar. Meryem. Sen yücesin. Onu kinar lar.[386] Benî Isrâîl.[383] Melekler. Besikte ve yetiskinlikte. Hz. dünya ve ahirette serefli ve Allah'a yakin kilinan lardan olarak müjdeler. insanlara yararli olmak üzere gönderildigini.bizi riziklandir. sen bunu bilirsin. ona inanmazlar. Allah'tan baskalarini tanrilastiran Hiristiyanlari uyarmak üzere.[391] Kur'ân. O. Isa'yi Allah kendi katina yük seltmistir. bir hurma agacinin altinda. Isa'nin ref'i (yükseltilmesi) olayindan sonra ona inananlar artar. baska birini öldürmüslerdir. Allah'a inandik. Isa'ya su soruyu soracagini ve alacagi cevabi temsîlî olarak söyle anlatir: "Ey Meryem oglu Isa! Sen mi insanlara. ana yolu kaybederler. Meryem'e ulastirdigi kelimesi ve O'nda n bir ruhtur. Öyle de olur.. Israilogulian gibi.".[385] Hz. sapitirlar. Bunu kalblerinde kanaat h asil olmasi için isterler. benim için gerçek olmayan bir seyi söylemek be nim haddime degildir! Eger demis olsaydim. Sen rizik verenlerin en h ayirlisisin" diye dua eder.. Havariler. Isa'ya Allah. Isa sanarak ona ben zeyen baska birini yakalayip çarmiha gererler. beni ve annemi Allah'dan baska iki ilah olara k benimseyin". Ancak Hiris tiyanlar da. dedin? 'Hasa. Meryem oglu Isa Mesîh. Onu Israilog ullarina elçi yapacaktir. ad i Meryem oglu Isa olan Mesih'i. gebe kalinca uzak bir yere çekilir.. demeyin. diledigini yaratabilir. burada da kendini göste rir. çocuk da. Halbuki onlar Isa'yi degil. büyür. körlerin gözünü açmak.Meryem'e kimse dokunmamistir. "Ilâhî ni'mete ermis" ve "salihler-den" olarak nitelend irilen Hz. Zira onlardan bir kismi Hz. Allah hakkinda ancak gerçegi söyleyin.. Allah'a ve elçilerine inanin. Isa'nin yaninda yer alan havariler. besikteki çocugun cevap vermesini isaret eder.. Sen sahit ol ki biz teslim olanlariz (Müslümanlariz)" derler. ". Meryem. Tevrat'i ve Incil'i ögretecektir. Ona kitabi.. Be sikteki çocukla nasil konusabileceklerini sorduklarinda.[390] Kur'ân.. dogum s ancilari içinde bunaldiginda birisi ona söyle seslenir: "Sakin üzülme! Ttebbin karninda bulunani serefli kilmistir.

Ogul ve Kutsal Ruh ismiyle vaftiz eyleyin"[393] seklinde emir verdigi bilinmektedir. II. Hiristiyanlikta inanç esaslari üzerinde asirlardir tartismalar yapilmaktadir. Yahudi geleneginde tektanricilik hâkim olmasina ragmen böyle bir çevreden çikmis olan Hi ristiyanlikta teslisin yer almasi.Üçüncü gün ölüler arasindan dirildigine. farkli olanlar da vardir. 6.ve O'nun biricik oglu Rab Isa'ya. 1. Ancak inançlar konusunda Kilise ler. 7.Kutsal Kilise'ye. Istanbul Konsili'nde de (381 tarihinde) Kutsal Ruh'un tanriligi ^ karara baglanmistir. Yukarida siralanan oniki madde.Ben. kudretli Baba'ya.Günahlarin bagislanacagina. inançla ilg ili olanlarn bir esasa baglanilmasina çalisilmistir. Bu esaslar .Bakire Meryem ve Kutsal Ruh'tan dogmus olduguna. daha önce.Oradan ölüleri ve dirileri yargilamak üzere inecegine. Isa'nin havarilere "Baba. vaftiz ve iman ikrariyle ol-v maktadir.Pilatus zamaninda çarmiha gerildigine. Bununla beraber Hz. öldügüne ve gölmüldügüne. sonsuz hayata. inanirim. Yüzyillardaki konsillerde tesbit edilmistir.Ve Kutsal Ruh'a. üç bölüme ayrilabilmektedir. Biz burada hemen hemen bütün Hiristiyanlarca kabul edilen Havariler Inanç Sistemi (Havari ler Kredosu) denilen ortak inançlari verecegiz. Bunlardan ilki Tanri. ikinc isi Isa ve üçüncüsü de Kutsal Ruh'la. diger konular yaninda. 3. teslis'in üç maddesi etrafinda kümelenmektedir. Ancak. Ancak ilk konsilferde bu konu tartisilmis. Iznik Konsili'nde (325 tarihinde) Ba ba ve Ogul'un.Göklere yükseldigine. 12. Tanri'ya. Bir k imsenin Hiristiyanliga girisi. mez-heplerarasi ortak konular bulundugu gibi. 4. Hiristiyan inançlarini özet oEa-rak vermekte fayda vardir. Böylece bugüne kadar kabul edilegelen "teslis inanci" ortaya çikmi stir. Bundan dolayi Hiri stiyan inançlari. Hiristiyan Kutsal Kitabi'nda teslis kelimesi ve teslise imani açiklayan sarîh (açik) b ir ifadeye rastlanmamaktadir.Baba'nin saginda oturduguna. IV. Hiristiyan Kutsal Kitabi'nda açik olarak yer almaz. 9. 2. Bunlar dan bir kismina daha önce yer yer temas edilmisti. Daha sonraki konsillerde de. III. Iman ikra rina giren esaslar. 8.3. Yüzyila ait üç bölümlü ve oniki maddeli Havariler Inanç Sistemi su sekildedir: I. Isa'nin tanrilastirmasinin teolojik bir sonuc . 11.Teslis (Ekanim-i Selâse) Bu baslik altinda Hiristiyan inançlarinin en önemlisi olan üçleme (teslis) anlatilacakti r. ilk Havariler Konsili'nden baslayarak özellikle 4 ve 5. dolayisiyle Kilise ile ilgilidir.Ölülerin dirilecegine. 10. 5.

nurdur. sifatlari olarak izah edilmeye çalisilmakt adir. Tibet'te Om-Ha-Hum seklinde. Baba. Insani Tanri ile birlestiren. Indilerden meselâ Yuhanna Incili. Hiristiyanlarca bu üçlük. [397] . Ancak belirtilmelidir ki tesli s. Tanri'nin varligi konusunda ayrintili bilgi ve düsünceler ileri sürmez. Dört Incil'de de Tanri'nin birligi. Bunun için de Allah birdir. Kutsal Ruh'un da ayri bir ilâhî varlik olarak görülmesi. Çünkü bu cevher. Yalniz Tanri' nin önsüz-sonsuz oldugundan bahseder. Tanri . ancak ilhamla anlasilabilen bir sirdir. yayildigi alanda hâkim din. ilk defa Antakyali Teofilos tarafindan muhtemelen 180 yillarinda kullanilmisti r. sevgidir. tek basina insan akliyle degil. Baba'dir. baska bir açiklamada bulunmaz[396]. her seyi görür. Ba ba olarak nitelendirilir. O. Bundan dolayi teslis. Tanri konusund a yalniz "var idi" der. en mükemmel ve sonsuz saf bir ruhtur. Allah. Üçleme doktrini. cevherdir. O da çarmihta kendini feda ederek insanligi kurtarmistir. Hiristiyanlik yayildikça. ruhtur. Hiristiyanliga sonradan giren çok çesitli unsurlardan sad ece birisidir. Ogul Tanri ve Kutsal Ruh Tanri". Allah'in özü.u olarak görülmektedir. Allah mukaddes üçlüktür.[394] Teslisin Unsurlari: Teslis. Isa'nin sahsinda insan ile birlesmistir. Ogul ve Kutsal Ruh'un bir ulûhiyeti n üç ayri tezahürü oldugunu ihtiva eden teslis formülü bulunmustur. Eski Yunan'da Zeus etrafinda kurulan teslis (Zeu s-Hera-Apollo) dikkati çekmektedir. Hiristiyanlara göre. ru hu tanridir. Ogul. fakat inanilmasi gereken bir sir" olarak formüle edilmistir. bir bütün olarak birlesiktir. Hiristiyanlikta Allah. Yunanca üçleme terimi (t . Hinduizmde Brahma-Visnu-Siv a. Kutsal Ruh gibi üç unsurdan olusur: [395] a. Misir'da Osiris-Isis-Horus. Allah. Isa da onun og ludur. onlarin bazi özellik ve niteliklerini benimsemistir. Bölünmez bir özdür. Indiler. Tevrat'ta da öyledir. "Kutsal Üçlük'ün üç sahsinin herbiri Tann'dir: Baba Tanri. varligi görülmeyen Allah. yüceligi. fakat inani lmasi gerekli bir sir" olarak formüllestirilmistir. üç ayri tanr rtaya çikarmistir. Hiristiyan inancina göre "Baba" olarak nitelendirilen Tanri. Hiristiyanliktan önce. Ogu Allah ve Kutsal Ruh Allah olarak görünürse de o yine birdir. yaraticiligi vardir. Isa'nin bedeni insan. Fakat Allah'da bütün bu özellikler ayri degil. Kimse onu göremez (Hiristiyan Kilisesi'ne göre. Ruhta bölünme kabiliyeti yoktur. Bu duruma çare bulmak için. Böylece aslî bünyesinde bulunmayan teslis inanci.Baba (Allah): Hiristiyanlikta teslisin ilk ve asil unsuru. teslise rastlanmaktadir . Allah. Mesîh Isa vasita siyle görünmüstür). Diger bazi dinle rde ve felsefî-teolojik cereyanlarda. insani Âdem'den beri devam edip gelen aslî suçtan kurtarmak için oglunu göndermisti r. inanç ve kültürlerin etkilerinden ku rtulamamis. Allah'in özü sevgidir. sonsuz gücü. her yerde vardir ve her seyi bilir. Sonsuzdur. "izah edilmesi zor. Sümerlerde Anu-Enlil-Ea. Tanri. Hiristiyanlara göre. her seyi n yaraticisi ve sahibidir. Baba Allah. "izah edilmesi zor. Bunlar bir Tanri'nin degisik tezahürleri. bu sevgiyi biricik oglu Isa'yi insa nlari günahtan kurtarmak için dünyaya göndermekle göstermistir. Bununla beraber bu dur um. Onda tanrilik bir öz vardir. Baba. Hiristiyanlarin ilk defa bulduklari bir doktrin de degildir.

insanlara. Aralarindaki mün asebet. Bütün bunlara Isa'nin dogumu. Tanri'nin Anasi. ilk sakirtlerinin gördügü gibi. Isa Mesih suretinde ya klasmis ve aralarinda yasamistir. ölmesi ve sonra dirilmesiyle "Tanri" oldugunu göstermistir. "Kris-toloji" ve "MariyolojI" diye adlandirilan iki ayri bilim dalinin olusmasina yol açmistir. Kutsal Ruh'un yerine Meryem'i koyarak kurmuslardir. Pavlus. dogmam is. Çünkü o. peygamberde görülen mu'cizelerin Allah'a degil de o ins ana verilmesinden kaynaklandigi gibi. mu'cizeler de katilabilir. Kat oliklere göre Kutsal Ruh. Isa'da beden-lesmistir . hayatindaki olaganüs tü olaylar. Bakire Meryem'in. ayrica Pavlus'un Isa'nin ölümü. Kutsal Ruh. ana si bakimindan beserî Isa'yi dogurdugu karar altina alinmistir. Hiristiyanlikta Isa ve Meryem konusunda yazilanlar. içinde yine Isa bulunmakla b eraber. Tanri Dogur an (Teotokos). 381'de Istanbul'da toplanan konsilde söyle açiklanmistir: Tanri Baba. Kutsal Ruh birbirinden farkli olarak telâfi edilmistir. tarihte benzeri görülen olaylardan da etkilenmi s olabilir. Isa ise gerçek bir tanri. Kadiköy Konsili'nde ise (451'de) Isa'da bir sahisda ayri iki tabiatin bulundugu. Baba ile ayni cevherdendir ve Baba gibi mükemmeldir. ilâhî-beserî iki tabiata sahip bir insan ve Bab a ile ayni cevherden kabul edilmistir. A llah'in ogludur. yalniz tarihî bir insan olarak degil. Hiristiyan teolojisine göre hem muallim . Hiristiyanligi. merkezi Isa'nin insani kurtaran ölümü olan bir sir dini haline getirmistir (Eski Yunan'daki gibi).b. Ogul. hem de kral anlamlarini içinde bulunduran bütün seref unvanlarini ifade e der. O. ona kul olmak. Böylece "Allah'in Oglu" deyimiyle baslayan ge lisme. hem Baba hem de Ogul'dan çikar. ilâhî Rab olarak kabul ettikleri Isa Mesîh'e dua veya onun adiy le Tanriya niyaz ettiler. Isa'ya yöneltilen dualarda büyük bir önem tasir. Bu yeni görüste Isa.Ogul (Isa Mesîh): Baba. onun sahsiyetiyle ilgili tartismalara yolaçaca k Incil ifade ve deyimlerine. dirilmesi ve tanriligiyl a ilgili görüslerine de temas edilmisti. "Kyrios" lakabi. teslisi. Baba Allah. IncIllere göre Isa konusu islenirken. dogurulmustur. Allah. Oglu Isa ise dogmus. Kutsal Ruh. özellikle Hicaz Bölgesi Hristiyanlari. Bu "Kyrios" terimi. onun tanri kabul edilmesine kadar varmistir. hem ilâhî Rab. Ancak bu karara Isa 'da tek tabiat bulundugunu. Baba Allah ile temas kurma ktir.Kutsal Ruh: Hiristiyanlikta teslisin üçüncü unsuru. Çünk . [398] c. yani onda ilâhi tabiatla beserî tabiatin birlestigini sa vunanlar itirazda bulunmus ve daha sonra bu görüs taraftarlari Monofizit olarak adla ndirilmistir. Baba ile ayni cevherden. Bir insanin tanrilastirmasi. çesitli mucizeleriyle. sevgi ve merhametini göstermek için. ölen. Ortodokslar ise Kutsal Ruh 'un Ogul yoluyla Baba'dan çiktigina inanirlar. Baba'si tarafindan ilâhî. 381 tarihinde Istanbul'da toplana n konsilde Kutsal Ruh'un Baba ve Ogul gibi tanri olduguna karar verilmistir. O." insan seklinde bir ilah"tir. Daha sonra 431'deki Efes Konsili'nde Meryem. dogurulmamistir. fakat ayri bir mahiyet olarak kabul edilmekt . di-rilen ve göklere yükselen Rab (Kyrios) ol arak tasvir edilmistir. Dolayisiyle eskid en beri Hiristiyanlar. Böylece Allah'in inayeti. Kutsal Ruh'tur. Tann'dan çikm istir. gerçek Allah'dir. Bazilari. Isa'ya tapinmak. insanlara Isa Mesih va sitasiyle erismistir. Hiristiyanlikta Isa. ayni zamanda gerçek insandir.

yaratici. budur. Hadîsler gibi düsünülmesinin gerektigini dile getiren Hiristi yan din bilginleri ve yazarlari bulunmaktadir. Ogul'da bütün dolulugu ile duran ve Ogul'dan Insanlara verilen Ruh Allah'ti r. Isa'nin eseri olmadigini. Hiristiyanlar. Eski Ahit. Baba 'dan çikan. ayni zamanda Hiristiyan ligin baslangiç yillari hakkinda da bilgi veren bu yazilardan hangilerinin Hiristi yan Kutsal Kitabi'na (Eski Ahid kismina) alinabilecegi konusunda ilk Kilise yetk ilileri arasinda fikir ayriliklari sürüp gitmisse . Eski Ahit adini alir. Apokrif metinler üzerinde teo loglar ve mezhepler arasinda tartismalar vardir. Protestan liderler. azizlere ve iyilere peygamberlerin ve hav arilerin seslerini ilham eder. 100 yillari arasindaki Yahudi hayat ve düsüncesi yaninda. Fakat o. Isa'nin vaftizinde. Ogul ve Kutsal Ruh. Dolayisiyle Hiristiyan Kutsal Kitabi toplam 66 kitaptir. Tanah'in Yunanca'ya Yetmisler Çevirisi olmak la beraber. Trent Konsili'nde (1548 yilinda) bunlarin sihhati yeniden vurgulanmi stir. Yüzyildan sonra Yunanca yazilan 27 kitaptir. Inciller'de. Isa'ya ait olmayan bazi fikirlerin de yer aldigini kabul eden Hiristiyanlar ve hattâ Hiristiyan din adamlari vardir. bir baska dinin (Yahud iligin) kutsal kitabina kendi kitaplari içinde bölüm olarak yer veren tek örnektir. Baba. Bununla beraber Inciller'in Hz. hepsi de ebedîdir. Kutsal Ruh. tek bir cevherde toplanmis üç ayri sahistir. Yeni Ahid'in apokrifleri. Yeni Ahid'e giren bu kitaplarin havar ilerden geldigi ve sahîh oldugu kabul edilmektedir. Günümüzde Inc iller'in. Ayrica. Bu yazilar. kelime olarak müjde. [399] 4. Hiristiyan Kutsa l Kitabi'nin (Kitâb-i Mukaddes: Bible. Isa v e diger Yeni Ahit sahsiyetleriyle alâkali bu yazilar. halk seviyesinde ilk Hiristiyan hayat ve düsüncesi ni aksettirmeleri bakimindan önemli bulunmaktadir. Kutsal Ruh. Yeni Ahit'te 4 Incil. kanonik olmamakla beraber. Diger bölüm. içindeki kitap sayisi ayni degildir. iyi haber anlamina gelir. Kutsal Ruh. Baba bütün islerini bu Mukaddes Ruh ile yapar ve daim a onunla kudretini gösterir. tevbe. Isa Mesih. Kilise'yi Allah'in nimeti ve armaganlariyle doldu rur. Isa'nin söylediklerinin tamami yeralmadigi gibi. Anca k Hiristiyanlarin elindeki Eski Ahit.edir. Baba'nin bütün kudret ve iradesini kendinde tasimaktadir. Asagi yukari M. Allah gibi her yerdedir. Inciller. Sembolü. vaftiz ile insana gelir. öldürücü günahlardan uza olan inanmislarin içinde oturmaktadir. 300-M S. Kur'ân gibi degil.Inciller "Incil". Bunlar. Yüzyil da Yavne'de (Jamnia) toplanan konsilce dahil edilmemistir. 39 kitaptan ibarettir. Kilise'yi hatalardan o korur. iyi düsünceler verir. Yeni Ahit ise 27 kitap ihtiva eder. 21 mektup. dört gruptur: . onun tanriligini açiga vurmak için bir güvercin seklin de üzerine konmustur. Papa Damasus'un emriyle Hiristiyan Kutsal Ki tabi'nin Latince'ye çevirisi) alinmis ve sahih görülmüstür. Eski Ahid'in Yunanca'ya Yetmisl er Çevirisi'ndeki bazi yazilar. Yunanca Biblia: Kitap) bir bölümü olan Yeni Ahit' te bulunur.S. Kutsal Ruh. tahminen 4O4'te. Fail ve müessir Allah. II.de. Resullerin Isleri ve Vahiy vardir. Yahudilerin Kutsal Kitabina tahminen M. dua v e niyaz ögretir. Kutsal Ruh. Sonuç olarak Hiristiyanlikta Baba Allah. (Bu yazilarin listesi daha önce Yahudi Kutsal Kitabi Tanah tanitilirken verilmisti). beyaz güvercindir. bazisi ikinci yüzyila kadar geri giden yazilardir. bunlardan bir kismi Vulgat'a (Jerome tarafindan. Hiristiyan Kutsal Kitabi'nin her iki ana bölümü için Kilisece sahîh (kanonik) görülmemis meti ler bulunmaktadir.Ö. bunlarin okunmasinda fayda bulunmakla beraber. sonradan ve ihtiyaca göre yazildigini. onlardan bir doktrin çikarilamayacagini iler i sürmüslerdir. Isa'nin düsüncelerin den uzaklasildigini ileri sürenler de bulunmaktadir. kurtarici ve Kutsal R uh da takdis edicidir. Bunlara apokrif metinler denilir. Bunlar III. Yeni Ahid'e dahil degildir.

Kutsal Ruh'un himayesi altinda yazildigi kabul edilmistir. yazarlarinca korunmak için bazi yerlerde saklanmis veya ele geçirilerek yok edilmistir. eldeki en eski Incil'in ondan en az 30 sene sonra yazildigi anl asilmaktadir. bilinmeyen noktalari çok olan bir konudur. Sonraki Indilerin yazilmasinda. M. ilk üç Incil arasinda benzerlik bulundugundan bunlara Sinoptik Inciller denilir. sözlü gelenegin tesbit edildigi. Petrus. In dilerde verilen bilgiler. Resullerin Isleri (tahminen Luka'nin) ve Vahiy (Yuhanna'nin vahyi) kitapl arini da sahih sayarak hepsini Yeni Ahid'e dahil etmistir. Bugünkü Indilerin bilinmeyen kaynaklarinin bunlar arasinda bulundugu ileri sürülmektedir.Inciller: Bunlardan "Ibranîlere Göre" ve "Tomas Incili" gibi bir kismi. Matta daha sonradir. 6 veya 4 yilinda dogdugu. Luka ve Yuhanna Indileridir. Isa'nin çocuklugu ve hayati ile ilgili daha fazla bilgi edinmek gayesiyle umûmî arzu üzerine yazilmistir. Pavlus. hizmetinin baslamasinin 30 ve çarmih olayinin 33 yasinda iken oldugu gözönünde bulundurulursa. Markos. Ancak bazi Hiristiyan kaynaklarinda bu Incil metinlerinin üç veya dört defa de gistirildigi de açiklanmaktadir.Vahiyler: Petrus'unki gibi. Bazi kaynaklarda ilk Hiristi yanlarin IncIlleri bulundugu kaydedilmektedir. Hz. Yakub ve Yahuda'nin mektupl arini. Ancak Indilerin nasil yazildigi konusunda netlik yoktur. Bu Incüler. Matta.Petrus. 3.14) gibi açiklamalar vardir. Lentuluus' un Mektubu gibi. Yuhanna. Bir takim ayriliklara ragm en. bu yüz kadar Incil arasindan birbirlerine en yakin bulunar ak seçilmis ve bunlarin sahîh oldugu. "Nikodemus Incili". Isa'nin. Metin arastirmalari sonucu çogunlugu olusturan bir kisim bilgin. önceki bazi Indilerde n faydaianildigi yolunda iddialar varsa da bu konuda kesin bir kanaata ulasilamam aktadir. en eski Incil'in Markos Incil'i oldugu kanaatine ulasmistir.Mektuplar: Isa ile Abgar'in haberlesmesi. kendi görüslerini desteklemek veya inanmayanlari ikna etmek için böyle bir yola gitmislerdir. Pavlus'un kayip mektubu. vaft izinin 28. Onlar. Bu. Hz. Eldeki Indi lerde Hz. ilk Hiristiya nlarin arasinda çikan fikir ayriliklari dolayisiyle olmustur. Gerçi "b ana verdigin sözleri onlara verdim" (Yuhanna 17:8. Yuhanna gibi ilerigelen kimselerin yaptiklarini anlatan "Resu llerin Isleri". her önüne gelenin Incil yazdigi ve böylece yüz civarinda Incil'in ortaya çiktigi ileri sürülen görüsler endir. Isa'nin onlari yazdirdigini belirten ifadelere rastlamak zordur. il k iki Incil'e dayanmaktadir.Dört Incil Dört Incil. Kilise'nin sahih saymayarak Yeni Ahit disinda biraktigi Indiler ve yazilar arasi . Isa'nin sakirtleri arasinda okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdir. Yahudiler ve Romalilari n takibi dolayisiyle. 4. Bunlara "Tomas'm Çocukluk Incili ".Ö. Dördüncü Incil olan Yuh anna Incili ise 100 yilindan sonra yazilmis olup ilk üç Incil'in yorumlarini da ihti va etmektedir. Digerleri. Eldeki dört Incil. Ancak üç Incil'in de ele geçmemis Âramca bilinmeyen bir Inc il'e dadandigi kabul edilmektedir. [400] a. Sinoptik Indilerin 60-85 yillari arasinda yazildigi düsünülmektedir. ilk sifahî gelenegi ihtiva eder. "Protoevangelium".1. 2. ayrica Pavlus. agizdan agiza nakledilen rivayetler halindedir. "Marangoz Yusuf'un Tarihi" misal olara k verilebilir. daha önce de temas edildigi gibi. Indiler in yaziya geçirilmesi konusu. bunlarin kontrol edilmedigi. Kilise. Ayrica Indilerin yazilmasinda belirli ölçülerin olmadigi. Luka Incili.

onun için yazdigini açiklar[402]. Matta XX:30. 4. Markos ve Yuhanna'da bu konuda bir açiklik bulunmamaktadir ve Isa'nin Galile'den geldigi bel irtilmektedir (Bkz. Pav-lus'un R omalilara mektubunda Hz. Luka IV:29 Yuhanna IV:3. A ncak bunlar. Isa için sik sik hem "Allah'in oglu". Luka III: 21-22. Allah'a ("Allah'in Incili" seklinde). Matta IX: 14. Markos 1/9. Simdi Yeni Ahid'i olusturan kitaplarda çeliski gibi görünen ve farklilik gösteren hususl ardan birkaç misal olarak verilecektir: 1. 5. 4:1). Romalilara 1:8-10). Hattâ metin incelemeleri sonucu. "Âde m oglu" deyimleri kullanilmaktadir.Hz.Yeni Ahit'in Yazilisi ve Muhtevasi Hakkinda Görüsler Kilise. [40 1] b. Luka Incilinde Matta Incilinden farkli anlatilir. Matta ll/1. bir kisim mektup ve kitaplari da Yeni Ahit adi altinda toplayarak kesin bir kutsal metin bulunmamasi eksikligini gidermek istemistir. Yuhan-na'ya göre Yahudiye'dir (Bkz. Matta'ya göre Yakub'un ogludur (Bkz. Çünkü o. 11:11). gözlerinin açilmasi için basvurmustur (Bkz. Isa'nin Vaftizci Yahya tarafindan vaftizi Matta. belirli bir senetle Hz. Isa'nin söyleyip yazdirttigi sözler degildir. 43-45).Ilk üç Incil'e göre Hz.15).Luka IV/4. 6. Bu y azilar.nda Ebionitlerin Incili ve Barnaba Incili meshurdur. Bu Indiler. 8. Hz. Inciller. Isa'nin nesebi. Markos 'a göre Yazicilar ve Ferisîlerdir (Bkz. Meselâ Hz. ayni Markos Incili'nde bir yerde "Isa M esih'in Incili". Matta Ili: 3-17. Markos II: 18). Ârâmca konusma ta idi. M arkos ve Luka'da mevcut iken Yuhanna'da yoktur (Bkz.Luka Incili'nde bir yerde "Kurtaricim Allah". Markos'a göre bir kör. Ayrica. Luka 1:47. Markos 1:14. Matta I: 16). Isa'ya degil. Markos 1:1. Isa'dan sonra bir peygamber gelecegini bildirmektedir. 1:14). kendisine Matta'ya göre iki.Hz. 7. ilâh olmadigini. 2. Allah'in birlig ini. çarmiha gerilenin o olmadigini ve Hz. ötekinde yoktur. 3. Bazen bir bilgi. Matta ve Luka'ya göre Isa Bethlehem'de dogmustur (Bkz. "Davud oglu". diger bir yerde de "Allah'in Incili" denilmektedir (Bkz. Luka'ya göre Heli'nin. Meselâ Luka. Inciller yaninda. Isa'ya nisbet edilir ("Oglumun Incili" seklinde) (Bkz. dördüncüsünde yeralmaz. Bunla rda verilen bilgilerle Kur'ân'da verilen bilgiler arasinda uygunluk görülmektedir. Isa'nin esas memleketi Galile. Meryem' in kocasi Yusuf. diger bir yerde de "Kurtarici R ab Mesih" denilmektedir (Bkz. bizzat Hz. e n kuvvetli Incil olarak kabul edilen Luka Incili'nin bazi bölümlerinin ona ait olmadi gi da ortaya çikmistir. Luka'ya aittir. Bazen de üç Incil'de yeralan bir bi lgi. Markos X:46). Incili'nin basinda Teofilos adli bir dostuna hitap eder. Yuhanna VH/42). hem de "Yusuf oglu". Matta XIII: 54-58. Isa'nin Allah'in kulu ve resulü oldugunu. Luka ll i:23.Bir Incil'de bulunan bilgi. tabiî ki Hz. dört Incil arasinda sadece bir tanesinde bulunup ötekilerde bulunmaz. Markos Vl:4. Isa'ya dayanmamaktadir. Markos I: 9-12.Markos Incili'nde "Incil".Hz. .Matta'ya göre oruçlu olup Hz Isa'ya soru soranlar Yuhan-na'nin talebeleri. Isa ErIha memleketinden çiktiginda. Halbuki Yeni Ahit metinleri Yunanca'dir (Eldeki en eski Yeni Ahit metinl eri Yunanca'dir).

Yuhanna Incilinde Isa'nin lokmayi batirip kendisine verdigi ki msedir. Ilk Hiristiyanlarin ibadet ettikleri ayri bir yer yoktu. uygun yerlerde t oplaniyorlardi. Matta ve Markos'ta fark li bir sekilde anlatilmaktadir. Bütün bunl arin yaninda onlarin muhteva ve ifade tarzi bakimindan insan eseri oldugu. XIV: 7-9. Daha sonra bu toplanmalar. Kilise özel mülküne kavusunca Kiliselerde oldu. Petrus. O gün. Incilini. Bu. Pavlus'un talebesi-dir ve ha varilerden degildir. Matta lll:4. Sonralari ibadet yeri için de kullanilmistir. Yuhanna Xll:14).Inciller'de Tanri'yi görme konusunda farkli. bir b aska yerde de yiyip içmedigi söylenmektedir {Bkz. tutarsizliklar. onlarin bi rbirleriyle ve kendi içinde çeliskiler. Kutsal Ruh vasitasiyle ilâhî güçle dolmustu. En kuvvetli Incil sayilan Luka Incilinin yazari. Incili'ni Pavlus'un telkinleri dogrultusund a yazmistir. Isa'nin sipaya binmesi. Luka XIX: 30-35. Markos Xl:7. 14. Yu hanna'da ise hapisten önce basladigi kaydedilmektedir (Bkz. Luka ile Yuhanna Indilerinde ise bu konuda bir s ey yeralmamaktadir.9. Luka. 12. Markos IX: 1-8).000 ki si katildi. Ilk Kilise. "Kilise" diye adlan dirilmistir. Bu kelime. Matta XXVI: 23 Luka XXII: 21) 11. Yuhanna XIII: 26. Bu gibi çeliskilerin ve farkliliklarin Allah'a nisbet edilen bir kitapta bulunmaya cagina ve bir peygamberin kendini tanrilastirip Tanri'yi da in-sanlastirmayacagi na göre.Zebedi'nin zevcesi Meryem'in Mesih'e gelmesi konusu. bazen birinde bulunan bir anlatimin ötekinde bulunmadigi göze çarpmaktadir. Onlar. Yüzyilda ma'betli devre baslamis ve Hiristiyanlar Kilise adini verdikleri yapilarda ibadetlerini yapma imkâni bulmuslardi. Nihayet IV. Matta IV:12-17. yazar in kendi görüslerini aksettirdigi ilk bakista anlasilmaktadir. Onlarin lideri Petr us'tu. Markos X:35-40). Isa'nin çarmihta ölmesi ve tekrar dirilisinden sonraki Pentakost günü. diger Indileri inceleyerek yazdigini en basta söylemekte dir. Cemaata 3. Yahya) bir yerde çekirge ve yaban baligi yedigi. Isa'ya göre 12 Havari.Matta'da Yahya'nin (Hz. Matta XXI: 5. 13. Böylece Kilise'nin. Markos 1:14-15.Kilise Kilise. (Bkz. konuyla ilgili farkli anlatimlar göze çarpmaktadi r (Bkz. fark li sekillerde yorumlandigi ve degisiklige ugradigi anlasilmaktadir. Yuhanna Ili: 22-26. bindirilmesi seklinde birbirine t ezat teskil eden ifadeler yaninda. Matta XVIII: 1-14. farkli açiklamalarla dolu oldu gu. Yunanca "eklesya" (ecclesia) kelimesinden gelmektedir. [403] 5. Markos XIV: 20. çesitli dilleri konusur olmuslardi. cemaat anlamindadir. Hz. XI: 18-19). Ancak diger Indilerle Luka Incili arasindaki farklar gözönünde bulundurulursa. ya onunki veya digerlerininki dogru degildir.Havarilerden Isa'yi ele verecek kimsenin tarifi Indilerde farkli olarak zikr edilmektedir. Isa'nin görevi Vaftizci Yahya hapse atildiktan sonra. meclis . 10. birbiriyle çelisen açiklamalar bulunm aktadir (Bkz.Kilise ve Âyinler a. baslayan yeni devrenin ilk nüvesiydi. I . Isa'nin yolun u benimsemis olanlarin bir yerde meydana getirdigi topluluk. Matta XX: 20-22.Matta ve Markos'ta Hz. Hiristiyan Kutsal Kitabi'nin sonradan ve insan tarafindan yazildigi. onlar. Kut sal Ruh'un Kudüs'te ilk Hiristiyan toplulugu üzerine dökülmesi sonucu meydana gelen Kili se'nin basi oldu. diger Inciller'de ise eli Isa'nin eliyle beraber sofraya uzanan kimsedir (Bkz. Yuhanna V: 37. O.Kudüs'e giderken Hz. IV:1-3). Digerlerine bakildiginda.

bu idareciler. Dogu ve Bati Kiliselerinin ayrilmasina yolaçti. Konsil'de Kutsal Ruh'un kimden çiktigi ve Roma Kilisesi'nin otoritesi gibi konular tartisildi. Nihayet 1054'te Roma Papa'sinin Istanbul Patrigini afaroz etmesiyle kesin bölünm e ortaya çikti. Görüs ayriliklari ortaya çikti. geleneginin havarilere dayandigini ileri sürüyor ve kendi dinî konular ini halletmek için özel konsiller (sinod'lar) olusturuyordu. toplu ibadetleri ferdî ibadetten üs . bu konsilde alinan kararlari kabul etmediler ve ayrildila r. Bu cemaatlar. IV. O günden sonra Isa'nin Kilise'de hazir bulunduguna inanildi. dinî âyin ve törenler i. Ibadete çagri. ibadet islerini yürütmek üzere birer idareci seçti. Her Kilise. Çünkü reform hareketleri basl sti.Ibadet ve Âyinler ba. 32 yilinda Sam yolunda Isa'yi ma' nen gördügünü iddia ederek Hiristiyan oldu. kendinin hakli oldugunu. günlük. çesit li vesilelerle haç çikarirlar. Bati Kilisesi de Katolik adini aldi. Baba'nin Oglu olarak onunla ayni cevherden geldigini ileri süre nlerin görüsü kabul edildi. Konstantin. Mesîh'in gerçek bi r tanri ve iki tabiata sahip bir insan oldugu kararina varildi.Ibadet Hiristiyanlikta ibadet. Bu tartismalar. Hiristiyanlar. Pavlus.Günlük Ibadet: Ibadet.sa'nin bedenî hatirasiyle degil. XVI. Bu sirada mahallî Kiliseler de kurulmustu. ruhban sinifinin b aslangici oldu. Roma'da öldürüldü. Roma Kilisesi' nin bütün Hiristiyanligi temsil ettigi iddiasina yolaçti. Ibadetler. Ancak Isa'da insanî ve ilâhî iki tabiatin birlestigini savu nanlar (Monofizitler). ilk Hiristiyanlar. sonralari sab ah. bundan dolayi onun da ilah sayilmasi gerektigi kararlastiril di. Bu konsilde Isa'nin iki tabiata (insanî ve ilâhî) s ahip olma konusunda önceki konsilde halledilemeyen hususlara yeni açiklamalar getiri lerek karar altina alindi. 869'da Istanbul'da yapilan 8. Bunun la beraber ferdî dua ve "oruç" da vardir. Isa'nin mahluk oldugunu savunan Aryüsçülere karsi. Böylece Hiristiyan dünyasinda ilk ciddî bölünme ortaya çikmis oldu. Ancak bu konsild e Isa'nin insanlik ve tanrilik unsurlarinin birlesme konusu halledilemedi. âyin ve ibâdet usulü ile doktrinde gerginlik var di. Kadiköy (Kalkedon) Konsili'ni digerleri takip etti. Yüzyilda Bati Kilisesi kendi içinde bir defa daha bölündü. Zaten asirlarca dogu ile bati arasinda üstünlük. 1. çanla olur. Kilise. çe sitli yerlere giderek oralarda cemaatlar olusturdu. Basta Petrus ve Pavlus. "haç"tir. Bunun için 451'de Kadiköy Kon-sili toplandi. Yüzyilda Hiristiyanliga ser bestlik taniyip görüs ayriliklarini gidermek istedi. kiliselerde cemaatla ve papaz nezaretinde yapilir. Her Kili se. Böylece konsiller devresi baslami s oldu. Petrus ve Pavlus. Dogu Kilisesi Ortodoks. 325'de Iznik'te toplanan konsilde. 431'de Efes Konsili'nde. I sa'nin tanriligini. Kilisenin sembolü. öncedeo günde yedi defa yapilmakta iken. [404] b. ma'nevî varligiyle bütünlesmis oldugu kabuf edilmisti. Böylece çesitli Kiliseler dogdu. Bakire Meryem'in Tanri'nin Anasi oldugu. 381'de Istanbul'da toplanan ikinci Konsilde Kutsal Ruh'un da Baba ve Ogul'la ayn i cevherden oldugu. aksam olmak üzere ikiye indirilmistir. önce kati bir Hiristiyan düsmani iken. Bunun sonucu Protestanlik ortaya çikti. Daha sonra Hiristiyanligin Yahudi olmayanlar arasinda yayilmasinda büyük rol oynadi. bir mezhep görünüsü kazandi. haftalik ve yil liktir. Onlarin mezarinin Roma'da bulunmasi.

kutlanmistir. Noel ile ilgili ve onun devami olarak kutlanan diger bir Hiristiyan bayrami Epi fani'dir (Epiphanie). belli bir tarihin yildönümü olmaktan daha çok. Haç Yortusu. insanlara bir "Isik " getiren "Tann'nin Oglu"nun. Hiristiyanlikta Pazar Gününe verilen önem. Öyle mezhep vardir ki senede birkaç defa Pazar ibadetine katilmayi yeterli görür. temiz olarak gelmeye itina gösterir. 3. . Noel Baba.Büyük Paskalya Oruç Hazirligi. Kilise yilinda genellikle dört devre bulunur: 1. 2. Ayrica ilâhîler söylenir. Ilk Noel. Kilise yili. Bu. Hiristiyanlikta Noel. sabah ve aksam olmak üzere iki vakitte yapilir. ha staneler ve kimsesiz çocuklar ziyaret edilir. Romalilarin Iran'dan aldiklari Mitra Dini'n deki ölümsüz Günes Tanrisi'nin dogum günü bayramini Isa için kullanmaya basladilar. Ekmek-Sarap Âyîni (Evharistiya) ile Isa'nin ma'nevî vücudu na istirak edilmis olunacagina inanilir. sabah ve aksam ibadeti papaz nezaretinde kilisede yapil r. Bunu Kilise'ye bagliligin bir isareti olarak kabuf eder. Hiristiyanlar. Pazar günü yapilan ibadetin Hiristiyanlar için büyük Önemi vardir. Katoliklerde mecburî. Soylulara. 25 Aralik sabahi ise. Noel. dinî o lmaktan çikip tamamen folklorik bir mahiyet almistir. Bu kelime "görünme". Aziz Nikolas ile. Bu ibadetlerde Hiri stiyan Kutsal Kitabi'ndan parçalar okunur. mecburî olmasa da. Paskalya. normal yildan farklidir. 4. Isa'nin dogumunun kut lanmasi Bati'da 25 Aralik'ta. Bu ibadet. Ibadet saatleri. dua e dilir. 24 Aralik aksami Hiristiyanlarin kilisede âyinle ve evlerinde yaptiklari kutsal gece eglencesiyle baslar. Meselâ Noel sabittir. Bazi bayramlarin günü sabittir. IV.Advent devri: Isa'nin dogum gününü hazirlayan dört haftalik bir tevbe zamani. 21-31 Aralik tarihleri arasinda kutlaniyordu. bir Kiiise'ye kayitlidir. "Noel Baba" arasinda bir ilgi olmadigi gibi Miladî takvim yili baslangici olan yi lbasi ile Noel Bayrami'nm da bir ilgisi yoktur. bazilari her yil yeniden tesbit edilir. Yillik ibadetlere birkaç misal: Noel : Isa'nin dogusunun hatirasina yapilan bir bayramdir. Hiristiyanligin ilk üç yüzy ilinda böyle bir gelenek yoktur. iklime ve hayat sartlarina göre ayarlanir. 2. kilisede senlikler yapilir. 3. Aslinda Isa'nin dogum yili ve günü kesin ol arak bilinmemektedir. Her Hiristiyan. ilâhîler söylenir. mutlaka kilisede ve papaz nez aretinde olur. Ikinci b ayram günü olan 26 Aralik'ta genellikle misafirler agirlanir. Çünkü he r Hiristiyan. digerle rinde farklidir.Haftalik ibadet: Pazar günü. Epifani. yeryüzünde Tanri'nin ci-simlesmis bir sekli olarak görünme sidir. Paskalya ise 22 Mar t-19 Nisan arasinda bir Pazar Günü yapilir ve hersene yeniden tesbit edilir. 336'da.Paskalya devri. vaazlar verilir.Noel devri : Isa'nin dogum günü. Dogu ve Ermeni Kilisesi'nde 6 Ocak'tadir.Yillik Ibadet (Noel. Pazar Günü. Bu putper st Roma bayrami. Meryemana Gönü): Bayram ve anma günü seklindedir. Bu ibadete katilmak. ziyafetler verilir. Noel gecesi çocuklara h ediyeler dagittigina inanilan efsanevî bir kisidir. Bu gün kutlanan Noel gecesiyle ilgili olarak yapilan çamli. "beliris" anlamindadir. Kiliseye. bu günün Hz. Yüzyilda baslamistir. Roma'da. gerçek bir sahsiyet degildir. eglenceli uygulamalar. Isa'nin dirilis günü olarak kabul edi mesinden kaynaklanir.tün gördügü için. Pazar ibadetinde Hiristiyan Kutsal Kitabi'ndan parçalar okunur.

Hiri stiyanligin ilk devirlerindeki Yahudi Pesah bayramina denk olan bir bayramdir. birlikte 6 Ocak'ta kut lanmaktadir. Paskalya : Ibranîce geçis anlamina gelen "pesah". Gregoryen Ermeniler. P rotestanlar ise iki tanesini benimsedi. Meryem'e büyük saygi duyarlar. Gregoryen Erme ni Kilisesi'nde. Ba ti'da.Vaftiz (bapteme batem) : Sakramentlerin ilki vaftizdir. kutlamalari Hiristiyanliga da geçmis. Ogul. Bu sakramentler sunlardir: 1. Hiristiyanlara Isa'nin çarmihta çektigi aci lari ve ölümünü hatirlatmaktadir. Katolik ve Ortodoks Kiliseler. Protestanlar hariç. Isa'nin Pazar Günü dirilisini her Pazar kutlarlardi. Ortodoks haçinin ko llari genellikle birbirine esittir. üzerlerinde bulundurmaktadi r. Haç. âyin anlamina gel ir. Hiristiyanlik öncesi devrelerde de çesitli milletlerde haç sembolü vardir. kutsal sey. Vaftiz. Isa'nin dogumunu. birbirine dik iki agaç ve benzeri seylerden meydana gelen sekle deni lmektedir. Hiristiyan olmanin ilk sartidir. Isa'nin Betlehem'de {Beyt Lahim). mensuplarina. Paskalya. Hiristiyan olmak da . Kiliseler birbirinden ayrildikta n sonra. bir Kilise'den digerine geçmek de vaftizle olur. ona öz el dualar. Latin (Katolik) haçinin alttaki kolu digerlerin den uzundur.) Zamanla sakramentler konusunda ihtilaf çikti. Is a'nin çarmih olayindan sonra haç. yedi sakrament kabul etti. bayramlar ve ilâhîler tahsis ederler. Baba. ahlâkliligini ve iffetini ta nitmak için Roma'da 1477'de baslatilan bir anma günüdür. Ürdün nehrinde v aftiz esnasinda. yol kavsaklarinda.çobanlara çocuk Isa'nin görünmesidir. Unitaryenler ve Kuveykirlar (quakers). Isa'nin ma'nevî vücuduna istirak edisi. sünnetini ve "Tanriligini" da hatirlatmaktadi r. Bu sembol. Vaftiz olmak. Kilise tes kilatinin yerlesmeye basladigi sirada kiliselerde özel bir Paskalya günü kabul edildi. Kutsal Ruh adina yapilir ve Hz. Katolik ve O rtodokslar.Isa tarafi ndan konuldugu kabul edilir. Insani ebedî ölümden kurtaracagina inanilan Isa'nin yeniden dirilisi olayi Kili se'nin ve her insanin hayatinin merkezi sayilmaktadir. Epifani 6 Ocak'ta. [405] bb. Önceleri bu bayram. Noel'inkine baglanmisti r. Konstantin zamaninda Isa'nin çarmiha gerildigi agaçlarin bulundugu (326 yilinda) savunulmus ve bu olayin hatirasina. Dogu Kilisesi Için çok önem lidir. Dogu Kiliseleri'nde. Noel 25 Aralik'ta. baslangiçta oldugu gibi. Isa tarafindan konuldugunu açikladigi yedi "sakrament"! bild irdi ve onlardan buna uymalarini istedi. Vaftiz âyini. Haç Yortusu. bir bayram baslatilmistir. Meryemana Günü : Meryem'in günahsizligini. Baslangiçta bu bayram. Aslinda Hiristiyanlik öncesi dönemlere. eski inanç ve kültürlere ait ve onlarin karakteris tigi olan ölen ve dirilen tanri bayramlari. Paskalya en büyük Hiristiyan bayramlarindan biridir. kabul edilen sakramentle-rin sayisinda görüs ayriliklari oldu. Advent devresine dahil oldugund an anilma günü yildan yila degisir. Isa gibi Meryem'in de günahsiz oludug unu kabul ederler. Yunanca "paskhalia"dan gelir. Sonradan kutlanma günü ve sekillerinde Kiliseler arasinda ayriliklar olmustur. "Tanriligini açiklamasi" h atirasina kutlanmistir. mezarlarinda. Bu. T anri ile insan arasinda hiçbir seyi kabul etmemekte ve bunlarin hepsini reddetmekte dir. Noel ile Epifani. Bu ani hatirlamak için Hiristiyanlar (Protestanlar hariç) aç sembolünü kiliselerinde. Daha sonra Isa'nin vaftizinin hatirasina kutlanan bir ba yram olmustur. lekesizliglini. Hiristiyanlari diger dinlerin mensuplarindan ayira n bir sembol haline gelmistir. Kana'da bir dügünde kendini göstermesi. Hi ristiyanî bir sekle bürünmüstür.Âyinler (Sakramentler) Kilise. (Sakrament. O zaman Hiristiyanlar. bunlardan altisini. Kutsal . Ortodokslar ile Katolikle rin Paskalyalari arasinda tarih bakimindan fark vardir.

Vaftiz. günahlarini itiraf eder. günahkâr öldügü kabul edilir. Vaftizle konfirmasyon arasinda yakin bir ilg i bulundugundan bunlarin arka arkaya yapilmasi tercih edilmektedir. sadece tayinle degil. kurban olarak nitelendirilir. kilisenin b ir üyesi olur. Isa ile Kilise arasindaki çözülmez ruhan asebetin bir sembolü ve bundan dolayi kutsal bir sakramenttir. genellikle k adinin bagli bulundugu kilisede yapilir. Tann'nin meydana getirdigi bir kur um sayildigi için. takdis edilm is bir yagla. Vaftiz yapilacak olanin yasi Kiliselere göre degismektedir. son aksam yemeginde Hz. Evlenme âyînleri. hem günahlarin b agislanmasi. Bu görevler. ne kadar günahkâr olursa ols un.Eski Hiristiyanlar. [406] 6. parçaladi.Rahip Takdisi (Ordre. kilisenin bu is için ayrilan yerine götürülür. su sepe-lemek ve su dökmek gibi çesitli yollarla vaftiz yapilabilir.Son Yaglama (Extreme-Onction) : Takdis edilen yagin. bir "sevap unsuru" olarak görülür. vücudunun çesitli yerlerinin yaglanmasidir. Kilise. Dogu Kiliseleri'nde vaftizden hemen sonra.Temel Hiristiyan Mezhepleri . Günah isleyen. kilisede yapilir. bölge ve kültürlerden kaynaklanan. kaybettigi inaye ti yeniden kazanir. piskopos tarafindan yapilir. Genellikle küçük yaslarda yapilir. iki kisinin anlasmasinin Kilise tarafindan takdis edilmesi ve bu çiftin kilis ede mukaddes bir bagla baglanmasidir. Bugün de kiliselerde yapilan Evharistiya âyininde verilen ekmek ve sarap. papaz ve piskoposlarin takdîsi âyînidir. 2. 3. Yaglanmis çocuk. bu olayin yorumu nu yapti.Nikâh (Mariage): Katolik Kilisesi'ne göre nikâh. Vaftizsiz ölenin aslî suçt n temizlenmedigi için. kefaret olarak. Kisi. sonra her hafta yapilir oldu. Orada ona Konfirmasyon Ekmeg i yedirilir. Yunanca suya batirmak anlamina gelir. Bunun için herkesi vaftiz etme. Bati Kiliseler i'nde ise daha sonra yapilmaktadir. Isa'nin havari lerle yedigi Son Aksam Yemegi'nin hatirasidir. Kilise adina affetme yetkisine sa hip papaz. çarmiha gerilmeden önce Hz. itirafta bulunanin günahlarini bagislar. Takdis. Incillere göre. 7. Evharistiya. bu benim etimdir diyerek havarilere verdi. hem de rahat ölüm için hastalara sürülmesi âyînidir. Böylece o. yiyemeyecek durumda ise dudagina dokundurulur. ekmegi böldü.Ekmek-Sarap Âyini (Euchahsîie: Evharistiya: Ökarist) : Bu âyin. günahlari affolunur. Evharistiya.Ruh'la yeniden dogusu ifade eder. Pavlus. farkli bazi noktalar disinda genelikle ayni seyler yapil maktadir. Vaftiz âyîninin kuvvetlendiril mesidir. Pazar Günü kilisede yapilan bir âyindir. Ordo) : Kilise hiyerarsisinin üç üst merhalesinde bulunan diy akos. V aftiz. Önce senede bir defa yapilirken. Evlilik. batirmak. bu benim kanim deyip onlara içirdi. 5. ilk çaglardan beri kutsal sayilmistir. Suya daldirmak. hem sifa. Kilisele r arasinda vaftiz uygulamasi farklidir. Ortodoks Kiliselerinde bosanmaya. Isa. bir ideal olarak. Evharistiyayi bir çesit kurban olar ak gördüler. takdis âyîniyle verilir. 6. 4. Aslî suçun vaftizle giderilebilecegine inanilir. ceza takdir edebilir. Bazi durumlarda papaz.Günah Itirafi (Penitence) : Kaybolan vaftiz inayetini yeniden elde etmek için yapi lan âyindir. bosanmaya kesinlikle izin vermez.Kuvvetlendirme (Confirmation: Konfirmasyon): Vaftiz edilen çocugun. Sonra bi r kâse içindeki sarap için. Bir âyîn olarak evlili k. onu âyîn haline getirdi. Hiristiyanlikta önemli sakramentlerden ikincisidir. pisman olup tevbe ve itirafta bulunursa. belirli sartlara bagli olarak izin verilmektedir. Bu âyinde Kiliseler arasinda. Katolik ve Ermeni Kiliseleri. Bu sakrament.

günah degildir. kendisini Hz. Adlarina hemen her gün âyîn düzenlenir. O.Sakramentler. aslî suçun içindedir.Papa. 3. Tanri yaninda sefaatta bulunabilir. Vaftiz olmadan ölen . Ruhban zümresi evlenemez. Papa'yi kardinaller seçer. Ergenlik çagina giren her Hiristiyanin yilda en az bir defa günah çikartmasi 1215 'de toplanan Lateran KonsiIi'nde karara baglanmistir. su dökülerek yapilir. Meryem. Ilâhî ve insanî. 11. Prote stan ve Monofizit.Azizler de Tanri katinda sözcü olur. ilk komünyondan sonra herhangi bir vakitte yapilir . Bu mezhebin baslica özelli kleri sunlardir: 1. su sekilde siralamak mümkündür: Katolik. 9. 6. Papa. Bogulmus hayvan etini ve kanini mubah görürler. Kilise. 2. onun disinda kurtulus yoktur. XVI. Isa'nin vekili Petrus'a baglamaktadir. cehennemi ve a'rafi kabul ederler. 4. yanilmaz otoritedir. Vatikan Konsili'nde degisik dillerde yapi lmasina izin verilmistir). Evharis-tiya'da {E kmek-Sarap Âyîni'nde) konfirmasyon. 13. günaha sevkeder h çikarma çok önemlidir. Ruhban sinifi disinda o lanlardan evlenenler bosanamaz.[408] 8. Papa. [409] .Isa gibi Meryem de günahsizdir. sefaatte bulunabilir.Yirmi bir konsil ve kararlarini kabul ederler. Yüzyildan sonra da refor m hareketini digerlerinin takip ettigine temas edilmisti. Baba ve Ogul'dan çikar. Daha sonra XI.Isa'da.Insan.Son yargi gününü. aslî suçtan uzaktir. 7. iki tabiat vardir. sahîh sayilmaz.Kilise. yedi tanedir. göge yükselmistir.Hiristiyanlar arasinda inanç. Vaftiz.Gelenek kabul edilir. [407] a. Buna karsi kötülüge temayül.Âyin dili Latince'dir (1965'deki II. diger Kiliselerin ruhanî merkezidir ve hepsinde n üstündür. evrenseldir (katolik kelimesi. Ortodoks. cehennemlik sayilir. Bu bölünmelerden sonra orta ya çikan belli basli mezhepleri. evrensel anlamina gelir). papaza itiraf seklinde olmasi gere kir. Ruhanî reisi Papa'dir. Petrus'un halefidir. Yüzyilda Dogu-Bati kopmasina. Papa'dir.Kutsal Ruh. 14. günah çikarma hücresinde. Roma. Inci l'in yorumu Kilise eliyledir. 10.Katolik Mezhebi Hiristiyan dünyasinda en fazla mensubu bulunan bir mezheptir. Bu mezhep. Isa'nin vekili. Kutsal Ruh tarafindan sevk ve idare edilmektedir. Kilisede yapilmayan nikâh. Onlarin resimleri ve k utsal emanetlerine saygi gösterilir. 12. Hiyerarside. Bunun. cenneti. ayni zamanda Vatikan Devleti'nin baskanidir. p iskoposlar ve rahipler kardinallerden sonra gelmektedir. bugün. 5. Bosandik tan sonra evlenme zina kabul edilir.Dînî baskan.Cuma günü et ve yagli yiyecekler yemezler. âyîn gibi konulardaki ihtilaflarin ilk asirlardan itib aren basladigindan ve Kadiköy Konsili ile ciddî bölünmelerin ortaya çiktigindan bahse dilmisti. Evharistiya Âyîni'nde ekmege maya katilmaz.

Iskenderiye. Kutsal Ru h'un Ogul yoluyla Baba'dan çiktigini ileri sürerler.Konfirmasyon. Rus Ortodoks Kilisesi patriklik halini aldi. Ortodokslugun merkezi olmust ur. itiraz eden anlamina gelir. kilise ve evlerde bulunan resimlerdir). dogru görüs/ve inanç anlamina gelir. baskaldiran.Papa'nin üstünlügünü. XVI. Bosanma. Bu iti .Ikon'lara genis yer verir. üstün oldugunu belirtmek üzere bu adi almis tir. yanilmazligini kabul etmezler. Roma'nin üstünlük iddiasina karsi Bizans Patr ikligi. saraba su katarlar. Istanbul Patrikligi. Kutsal Kitap yorumu ve hüküm çikarmayi kendi inhisarinda tutmasi . Ancak özerk ve kismen özerk Kiliseler de vardir. Meryem ve azizleri tas vir eden. Yüzyilda Martin Luther (1489-1546). tek bir " Dogu Kiliseleri" basligi altinda gösterilmektedir.Ilk yedi konsili ve kararlarini kabul ederler. Roma Katolik Kilisesi'nin günahlari bagislamasi.Protestan Mezhebi Protestan kelimesi. Monofizit Kiliselerle beraber bu sayilanlar. vaftizden hemen sonra yapilir. Çok sayida millî kiliseler.Papazlar evlenebilir. kendisinin dogru yolda bulundugunu. 1453'ten sonra Rus Ortodoks Kilisesi. Istanbul Ortodoks Patrik ligîyle mücadeleye giristi. bunu mâlî bir kay nak haline getirmesi.Ruhanî baskanlari Patrik'tir. Antakya ve Kudüs'tür. 4. 3. bu dört patriklige baglidir.Evharistiya Âyîni'nde ekmege maya.A'rafi kisa bir bekleme yeri olarak kabul ederler. 9. 7. Ancak o. Fener Patr ikligi veya Rum Ortodoks Patrikligi diye de adlandirilir. Katoliklerden ve diger Hiristiyan mezheplerinden ayrildi klari noktalar genellikle sunlardir: 1. Isa.Ibadet. Bunlar. 10. ba zi sartlara bagli olarak vardir. 1054'deki Dogu-Bati ayriligindan sonra Bizans. özel bir tarzda yapilmis olan. 2. Bi zans'a bagli idi. her ülkenin diliyle yapilir. 5.Haçlarinin kollari birbirine esittir.Ortodoks Mezhebi Ortodoks. âyîn dilinin Latince olmasi gibi hususlara karsi çikarak ilk itirazi baslatti. 6. Istanbul. Birbiriyle inanç ve âyînler bakimindan ortak yönleri bulunan birçok Ortodoks Kilise. Kesisler. Ortodokslarin özellikleri. 8. Sonraki konsilleri ve kararlar ini kabul etmezler. Ortodoks dünyasinda dört büyük patriklik vardir. Günahkâr bir kisi. [410] c. Piskoposlar ve Patrikler evlenmez. saygi gösterirler (Ikon.b. bir bedel ödeyerek hatasindan kurtulabilir. Isa'nin vekili oldugunu. 1917'deki Rus Ihtilalinden sonra bundan vazgeçti. günah derece sine göre. Sagdan sola haç çikarirlar.

Sam'da seçilmistir. onun tanriliginin son radan Baba tarafindan bahsedildigini ileri sürünce. 7. Iznik (325). Iznik Konsili'nde (325 yilinda). Süryanilerin inanç. diger insanlardan farkli olmamasina ragmen. mürennim. Böylece ikinci bir tanri olmaksizin onun da tanri oldugu karar altina alinmisti.Süryaniler'in benimsedigi dinî temel prensipler sunlardir: Allah'a iman. Isa'nin vücudunun.Üçlemeyi üç sifat olarak ifade ederler. Eger o gerçekten Tanri ise o zaman nasil gerçek bir insan olabilec ekti?. 5. Istanbul. seytanin insanin düsmani olduguna. Bunlar. Bu üç sifat bir cevherde toplanir ve bir vahdaniy et olusturur. sadece ilâhî tabiata sahip oldugunu savunuyordu. Kristoloji alaninda Monofizit görüs. daha sonra Kutsal Ruh'un tanriligini da savunan Athanasyus-tahminen 296 -373-karsi çikmisti). Aryus gibi. Isa tarafindan kurulmustur ve ebedîdir. bu çeliskiyi gidermek için. 4. Isa'nin beserî bir beden ve ruha sahip i ken "Logos"un (Kelâm) onun beserî zihnini istilâsi sonucu Isa'nin kusursuz tanriliga sa hip oldugu. O da Efes Konsili'n e (481 yilinda) ayni akibetle karsilasti. Kilise'den atilmisti. Antakya gibi illerimizde yasarlar. Ehl-i Kitap olarak onlara iyi muamele edildi. onunla ayni cevherden oldugu karara baglandi (Aryüs'e. . böylece bütün beseriyetini kaybettigini ileri sürmüs ve Istanbul Konsili'nde ( 381 yilinda). Günümüzde Türkiye'de Süryani Kadim Kilisesi'ne bagli olanlarin sayisi 25. "A ntakya Patrigi" diye adlandirilarak. cennet ve cehenneme. bu konsill erde alinan kararlari kabul ederler. 6. Tanri'nin oglu ol an Isa'nin ezelî olmadigini. Mardin. Istanbul (381) ve Efes (431) Konsilleri-ni. Süryanîler de bu kaderi paylasiyorlardi. Alla h'tan hiçbir ser gelmedigine inanirlar. Kalkedon Konsili 'nde karsi görüsün basariya ulasmasi sonucu ayrilan Monofizit Kiliseler üzerinde büyük bir b ski basladi. Isa'n in bir tek tabiata. ibadet. Ancak bu defa Isa'nin Baba Tanriyle belirtilen rabitasi baska bir soruya yolaçti.. irade hürriyetine. Isa'nin Baba gibi ezelî ve ona esit. 2. Süryaniler ise Isa'nin insanî varliginin fânîligini ve çür eder.Allah'a. Aryüs (tahminen 250-336). Bununla beraber bu temsil patrigin sahsinda de gil Kilise'dedir. peygamber ve resullere. Ancak onun dünyevî bir idarecisi yo ktur. ölüm ve kiyam ete. Patrik.000 civarindadir. basdiyakos baskani.. asirlarca çözümlenememis bir çikis noktasina sahipti.Süryaniler. 3. Suriye Monofizitlerini teskilatlandirdi. öteki beserî iki ayri sahis vardi. Onlar da.. ebedî v e çürümekten muaf olduguna inanir. Sâsânîlere karsi Süryanilerin birlestirilmesi konusunda ikna etmesi sonucu takdis edilen iki piskopostan biri olan Yakob Bar-dayos. vahiyle gelen kitaplara. Ancak bir Gassâni emiri-nin. Örnek olar ak Ermeniler. bil im ve kültür hareketlerinde rol aldi.Monofizit olmakla beraber bazi meselelerde Ermeniler'den ayrilirlar. meleklere. B u iddiayi monoteist gelenekle bagdastirmak gerekiyordu. kiyamet gününden sonra Isa'yla beraber ebedî hayat ve saadete kavusmak ümidiyle yasamak. bir baska açiklama getirdi: Isa'da biri ilâhî.Havarilerden gelme üç dinî rütbe derfecesi vardir: a. basdiyakos. teskilât özellikleri söyledir: 1. Ancak bu defa iki tanri o rtaya çikiyordu. Yeni patrikleri. Baba tarafindan yaratildigini. mürettip. imparatoru. Misir ve Suriye'nin Müslümanlarin eline geçmesiyle Yâkubilerin yildizlari parladi. Apollinaryus (tahminen 310-390).Diyakos-luk : Okuyucu. herkesi sevmek. Nestoryus (382-451). Petrus'un halefidir.Kilise.tanrilastirmasindan kaynaklanan. Bunlara Yakubîler denildi.

M anevî ceza ise namaz ve oruçla yerine getirilir. Karisi ölen bir papaz. No el). Bu Eçmiyazin Kilisesi'nin Erme niler yaninda önemli bir yeri vardir. mafiryan (patrik mülhaki). ilk Ermeni Kilise-si'ni Eçmiyazin'd e (Rusya'da Erivan yakininda) kurar ve onu 25 yil kadar yönetir. Islenen günaha göre maddî-manevî cezal verilir. itiraf biter.Süryanîler de vaftiz olurlar. 14. Tek evlilik kabul edilir. Hz. Pazar ve bayramlarda ruhanîlerin baskanliginda büyük âyînler yapi lir. Ermeniler. hep perhiz olarak yerine getirilir. Takdir edilen cezalar yerine getiri lince ilgili ruhanîye haber verilir. Diyakosluktan diyakos baskanligina kadar yükselenler. 9. Bu namazlarin dördü farz. An Tanri'nin insanda ne fazla. Bekâr iken bu rütbeleri alamazlar. Papaz sinifindan olanlar karisi öldükten sonra evlenemezler . Agustos Perhizi (10-15'inci günleri arasi. patrik. ögle.Ruhanîlerden diyakos ve papaz sinifindan olanlar evlenebilir. geceyarisi. 10. Onlara göre. Kisi tevbesini ruhanînin huzurund a yapar. Komünyonlara önem verilir. Aralik Perhizi (15-25'inci günleri arasi. Geri kalanlar. Vaftizi mâ'nevî.Süryanîlerde bosanma olamaz. yatsi. Bu oruçlardan 48 günlük olani hem perhiz hem de oruç olarak tutulur. Pazar ve bayram günleri disindaki günlerde ibadetler sec deli ve rek'atlidir. ikindi. metropolit. hatta patrik de olabilir. Maddî ceza. ölüm-defin. episkop os. Isa. üçü sünnet sayilmistir. ögle . Meryemana Oruc u). Haziran basi perhizi. Istifa ederse evlenebilirler.Ibadet veya sakramentler tartismalidir.Episkopos-luk: Episkos. Thade (Thadeus: 35-43) ile Barthelemy {Bartholemeus:46-60) tarafindan aydinla tildiklarini. onun ogullari ve ailesinden gelenlerce yönetilir. Eçmiyazin'e inmis. db. c. 12.Kesislik (Papazlik): Kesis. Zina. Digerlerinden Ninov a orucu da perhiz ve oruç olarak tutulur. horepiskopos (baspapaz). tibbî gereklilik ve 3 mu'teber sahidin ifadesi disinda bosanma yoktur. Aziz Grigor'a. Episkos sinifi rahipler ve diyakos baskanligina k adar yükselenler. Sabah. 11. yatsi sünnettir. kendilerini Incil'in isigi ile aydinlattigi için. Ölümünden sonra bu Kili se. "aydin latici" anlaminda "Lusavoriç" derler. göre sunla rdir : namaz. 13. sünneti sihhî bir olay olarak görürler. 8. kustuk. Kusluk . ne eksik bir uzuv yaratmadigini ileri sürer ve sünnet o lmayi reddederler. kiliselere. Subatta. Yedi namazin vakitleri sunlardir : Sabah. Ermeni Kili . Bu Grigor. karisi ölünce evlenemezler. Isa'nin dogus bayrami. Hidirillas).Yillik bes oruç ve perhiz söyledir: Büyük oruç (40 güne Elem Haftasi'nin 7 günü de ekleni Ninova orucu (3 gün. Onlar. toplu olarak Hiristiyanligi il k kabul edenlerden olduklarini ve "ApostolIk" (havarilere ait) bir özellik tasidik larini ileri sürerler. ikindi.Namazda kible Dogu'dur. eger lâyiksa. k arisi ölünce evlenebilir. aksam namazlari kilisede topluca kilinir. 301 yilinda da Türk asilli Aziz Grigor'un (Gregoire) öncülügünde toptan Hiri stiyanligi benimsediklerini kabul ederler. hastanelere. Ülkernizdeki Süryanîler'e.Ermeni Kilisesi (Gregoryen Hiristiyanligi) Ermeni genel ismi altinda bilinen toplulukLHiristiyanligin yayildigi ilk yillard a.Günah itirafi Süryanîler'de de ruhanîlere yapilir. orucu. vaftiz. oruç (perhiz). aksam. hayir yerlerine yardim seklindedir.b. evlenme. 3 gün {Hav arilerin orucu sayilir).

Ermeniler kendi iç mes'eleleriyle ugrastiklari jçin. bir dog ma olarak kabul etmezler. 4. Ermeniler'e elatmis. Kilise'nin Petrus tarafindan degil. Bundan sonra Ermeniler.Gregoryen Ermeni Kilisesi millîdir (Ermenilerde Kilise ve millet bir ve ayni se ydir. Istanbul'u aldiktan sonra. Bu ve as agida belirtecegimiz özelliklerinden dolayi hem Katolik hem de Ortodokslarin baski ve zulmüne maruz kalmislardir. dolayisiyle Isa tarafindan kuruldugunu kabul etmek tedirler. din islerinde ve içislerinde onlara serbestli k tanimistir. EçmIyazin. Ka lkedon Konsili'nde Isa'da iki tabiat bulundugu (ilâhî ve insanî) karar altina alinmist ir. Türklerin hâkimiyeti altinda. Ermeniler. 3. varliklarini sürdürmektedir. bir kismi onlari Kato I i ki estirmeye çalisirken. Isa'nin yaydigi Hiristiyanlikta bu özelli gin bulundugunu. Kadiköy Konsili'nde alinan kararlara karsi çikan. bir kismi Protest an yapmaya bir kismi da Türkler'e karsi isyan ettirmeye ugrasmislardi r. Bu Gregoryen Hiristi yanligi. serbestçe dinî inanç ve badetlerini yerine getirmislerdir. Bütün kiliselerin millî oldugu kabul edilir. rahat ve huzur içinde. onu Dogu ve Bati'daki Kiliselerden müstakil olarak ortaya çikarmisti r. Hiristiyanliklarinin kadîm ve apostolik karakter tasidigini savunan Ermeniler. 901 ile 1441 yil lari arasi hariç. Kurucusu Türk kökenlidir. metodu denemislerdir. Hiristiyan Dünyasi'nda. Fâtih Sultan Mehmet. Daha sonra da ögrendikleri bu kararlari kabul e tmemislerdir. Gregoryen Ermeni Kilisesi'nin Özellikleri ve Diger Hiristiyan Kiliselerinden Farkla ri: 1. Türklerin hâkimiyetinde rahat ve huzur içinde varliklarini sürdürmüslerdir . "Allah'in yegâne mevlûdunun indigi yer" anlamina gelir. Buna ragmen hâlâ Türkler'in hâkimiyet ve idareleri altinda Ermeniler ve Süryaniler di n hürriyeti içinde serbestçe yasamakta. Kiliselerinin millî özellige sahip oldugunu. Isa'nin insanî tabiatinin ilâhî tabiati içinde eriyerek tek bir tabiat olusturdugunu. Hiristiyanlard an ayrilmislardir. "katolikos" (milletin temsilcisi anlaminda) diye adlandirilir. genel Hiristiyanlik içinde yer almislardir. Rumlara verilen hak ve y etkilerin aynisini onlara da vermis. ayri bir Hirist iyanligin temsilcisi olmus. B unlarin basinda da Ermeniler ve Süryanîler gelmektedir. Ermeniler. 2. ilk havarilerde n bazisinin mezari orada bulunduguna inanildigi için Eçmiyazin husûsî bir öneme sahiptir. Bundan dolayi Gregoryen Hiristiyanligi.Bugün Gregoryen Ermenilerin Eçmiyazin'de (birinci derece) ve Beyrut'ta (ikinci de . onlari kendi içlerinde eritebilmek için her türlü yolu. Türklere ait bazi özelliklere sahiptir. bu Konsil'e katilamamislardir.Ermeni Kilisesi'nin Merkezi. Buna ragmen misyoner faaliyetleriyle Türk topraklarinda gözleri olan süper güçler. Bu görüs karsisinda Isa'da yalniz bir tabiat (ilâhî ve insanî tabiatin birligi) bulund ugunu savunanlar da bulunmaktadir. E rmeniler'in en yüksek dinî makami olan katolikosluk orada kurulmus. Hiristiyanligi kabul etmelerinden 451'deki Kalkedon (Kadiköy) Konsili'n e kadar. "Türk kokan" bir Hiristiyanlik niteligindedir. Gregoryen (kendileri "L usavorçagan" derler) Ermeni Kilisesi olarak bilinegei-mistir. Gregoryen Hiristiyan Mezhebi. Istanbul Ermeni Patrikligi'ni kurdurmus (1461 yilinda). bu sikintidan. ayri inanca sahip olmalar i yüzünden çok zulüm görmüsler ve hâkim Hiristiyan unsurlari onlara kendi inançlarini kabul ebilmek. Bundan dolayi Eçmiyazin. Bugüne kadar Gregoryen Kilisesi'nin varligini sürdürmesi Türkler sayesinde olmustur.sesi'ni kurmus. Türklerin Malazgirt Zaferi sonucunda Anadolu'ya gelmesiyle ku rtulmuslardir. Ay rica "Kutsal Yag"in yapildigi "Sag El" (Azîz Grigor'un "Sag Eli"). Isa'da bir tabiat bu lundugunu kabul eden ve "Monofizit" diye adlandirilan Kiliseler ortaya çikmistir.Ruhanî baskan. içice girmistir). bazi ayriliklarina ragmen. bugüne kadar da varligini ve itibarini (Ermeniler arasinda) sürdürmüstür. daha sonra Katolik ve Ortodoks diye ikiye bölünecek olan. Erivan yakinindaki Eçmiyazin'dedir. Isa tarafindan gön derilen havariler tarafindan. Isa'n in indigi yer anlamindadir. Hiristiyan Kilisesi için. Bundan dolayi da Papa'nin liderligini. O nlar. Bizans hâkimiyeti döneminde.

dogmatik tarifleri açiklama* yetkisinin de sadece gerçekten ökümenik olan konsiller de oldugunu kabul eder. evlenmemis papazlar) bulunur. 12. 10.Gregoryen Ermeni Kilisesi. papaz (priest). 5. . 8. 20. eski izahlarf titizlikle muhafaza eder.Piskoposlar ve piskopos adaylari evlenemez. 18.Zina disinda bosanmaya izin verilmez. çocuklara yapilir ve tam olarak suya daldirma veya batirmayla olur.Evharistiya'da (Ekmek-Sarap Âyini) ekmege maya.A'raf ve özel bir yargilamayi kabul etmezler. Papazlarin günah çikarma yetkileri oldugunu kabul etmez. 13. onun adini alir {Ermenilerde yilin yarisi k utsal gün ve bayramlarla geçmektedir).Son karar mercii ruhban ve laiklerden olusan meclistir. Katolikler yirmi bir konsili kabul eder). büyük günahlarda itirafi kabul ede r. Kilise hiyerarsisi söyledir: Diyakos (papaz yardimcisi). Hepsinin saf ve temiz olmasi esas alinir. Ancak karisi ölen. dogmalarin kesin kaynaginin ökümenik konsiller oldugun u ve ökümenik konsil olarak da ilk üç konsili kabul eder. bazen de d ogar dogmaz nisanlanma (besik kertme) yoluyla evlenme usulü vardir. 21. Günümüzd e su serpmek veya dökmek seklinde uygulama da vardir (Su kaynatilir ve çocugun anasi tarafindan vaftiz suyunun ilik olup olmadigi kontrol edilir). evlenmemek sartiyle yüks elir. 19.Filyök (Filioque : Kutsal Ruh'un "ve Ogul'dan" çikmasi mes'elesi) takisini reddeder.Isa'da tek tabiat kabul eder (Ilâhî ve insanî tabiatlarin Isa'da birlestigine inani r).Ermeni Kilisesi'nde kanli kurban (hayvan kurbani) vardir.Vaftiz. (Ortodokslar yedi. Konfirmasyon ve Evharistiya (Hostie) ayni anda yapilir. fakat hemen olmasinin lüzumuna inanmaz. Ermeniler arasinda çok küçük yasta. vaft iz günü hangi azîzin bayrami kutlaniyorsa.rece) katolikosluklari. piskopos (bishop). 15. Ondan sonra yapilan konsilleri kabul etmez. Ilk üç ko nsilde Isa-Mesîh'in ve Kutsal Ruh'un tanriliginin. Daha sonra da (kendi kendine) olabileceg ini kabul eder.Gregoryen Ermeniler çok dikkatli sekilde organize edilmis kilise hiyerarsisine sahiptir. 9. Evlenmis olanlar terfi edemez. 16.Ermeniler. 14. ikonlari eski putperest âdeti sayarak reddederler. 7.Sakramentleri alti kabul eder. 17. Patrik ve katolikoslar bekârdir.Papa'ya ait otoriteyi ve onun yanilmazligini kabul etmez.Dogma'larin izahinda Ermeni Kilisesi.Vaftiz. 6. 11. Kilise'nin günahlari b agislamasi görüsünü reddeder. Vaftiz edilen. Son Yaglama'yi kabul etmez ve uygulamaz. Istanbul ve Kudüs'te patriklikleri vardir. Isa'nin tabiatlarinin birligini n açiklandigina inanirlar. Tevbe ve iti rafi sakrament olarak alirlar.Kilisece günahlarin bagislanmasini kabul etmez. bu lunduklari hiyerarsinin bir üstüne yükselemez. Ekmek ve sarabin Isa'nin etiyle kanina dönüstügü inancini kabul etmez. patrik ve katolikos. saraba su katmaz. Evlerinde kutsal bir sey bulundurmazlar. Ayrica vartabetler (akademik unvana sah ip.

Sen Piyer Kilisesi'nin yapilmasinda para sikintisina düs tü. bedenî cezalar uygulamaktaydi. V. Worms Meclisi'nde imparator tarafindan sorguya çekilmis. Katolik Kilisesi. diger taraftan da kendi ko ydugu Inançlari zorla kabul ettirmeye çalismaktaydi. Engizisyon mahkemelerinde binlerce Insan cez alandirilmisti. O sirada prenslerin baskisindan usanan köylülerin ayaklanip hürriyet istemeleri hareketinde Luther tarafsiz kalmistir. Kilise. 1517' de Endülüjans satislarina karsi vaaz ederek ve VVittenberg Saray Kilisesi kapisina 9 5 maddelik tezini asarak reform hareketini baslatmistir. insani dogustan saf ve temiz kabul eden Islâm. Yüzyildan sonra ortaya çikmis ve günümüze kadar gelmis. Endülüjans da bunla dan birisi oldu. Eyalet Beyi'nin arzusu ile Luther. ma'nevî lütuflar va'det i. Avrupa'da da kipirdanmalara sebep olmustu. Böylece Papa'nin buyrugunu yakan ilk kisi olmu stur. Istanbul'un alinisi. Bu sirada bilime büyük önem veren. bir Alman rahibi olan Martin Luther'dir. Reform hareketiyle ve ondan sonra görünmeye baslamistir. Mâlî imkânlarini genisletmek için Kilise çesitli yollara basvurmaktaydi. bütün Almanya'da yayilmis ve çesitli tartismala ra yolaçmistir.Diger Bazi Hiristiyan Mezhepleri ve Gruplari Önceki sahifelerde Hiristiyanlar arasindaki görüs ayriliklarina. 45-50 bi n civarinda "Ermeni" vardir. afaroz em irnamesini halkin gözü önünde yakmistir. ancak o. Bunun üzerine Papa tarafindan afa-roz edilmis. bir kismi da. Bunlari n bir kismi (Ebiyonitler hariç). Hiristiyan Dünyasi'nin yikilmaz kabul edilen kalelerinden birinin düsüsü. bunlarin bugün varligini sürdüren bazilarina geçmeden önce. insanlarin uyanmasina vesile oluyordu. Reform hareketinin en hareketli öncüsü. dinî ve daha çok siyasî sebeplerle . bütün bunlari "din" adina yapiyordu. bu mezhep ve gruplarin büyük bir kisminin olusumunda rolü olan Reform hareketleri hakkinda kisa bilgi verecegiz . XVI. Bugün dünyada Gregoryen Ermeniler disinda. bunlara bagli olarak ortaya çikan Kilise ve mezheplere temas edilmisti. Yüzyilda Papa X. Türkiye'de. Endülüjans kâgitlari çikartti. onun bu çikisinin sebepleri olmustur Luther'in bu çikislari ve astigi ferman. Neticede Katolik ve Protestan olan Ermeniler ortaya çikmistir. Hiristiyan Dünya si'ndaki bu baski ve taassup karsisinda Islâm'in toleransi. Kilise. Ancak Hiristiyanliktaki mezhep ve gruplar bunlardan Ibaret degildir bunlarin sayisi yetmisden fazladir. büyük çogunlugu Istanbul'da olmak üzere. . bunlardan vererek. Rönesans baslam is ve bunun akabinde dinde reforma ihtiyaç oldugu gündeme gelmisti. bir kismi da Hiristiyanliktan uzaklasmis dinî hareketler. Fransa'nin tavassutu ite Istanbul'da 1830'da Katolik Ermeni Kilisesi. etkili olmustur. fakat o. Kilise'ye ters düsen bilime ve bi lim adamlarina karsi sert tedbirler almaktaydi. haya lindeki Roma'nin manevî havasini bulamamis ve bizzat içinde bulundugu ruhban teskilâti nin kötülüklerle içice oldugunu görmüstür. Allah'la kul arasinda vasita kabul etmeyen. Para verenlere. Amerika ve Ingiltere'nin destek ve himayesiyle de 1847 yilinda Protestan Ermeni Kilisesi re smen tesekkül etmistir. Bunlardan bir kismi radikal. Leon.Gregoryen Ermeniler arasinda misyoner faaliyetleri. Papa ve Konsil'in yanilmazligi aleyhindeki yazilarini reddetmesi i stenmis. Katolik ve Protestan Ermeniler de bulunmaktadir. her tarafta yayilmaktaydi. bilim adam larina saygiyi ön planda tutan.[411] e. Roma'ya gittiginde. bir taraftan Hiristiyanlarin mâlî imkânlarini sömürürken. Bütün bunlar. bunu kabul etmemistir. Karsi çikan bilim adamlarini afaro z ediyor ve dinsizlik ile suçluyordu. halktan agir vergiler almakta. gruplardir . Biz.

on a ayri bir yön ve hiz vermistir.Ruhban sinifi da evlenme hakkina sahiptir. Protestanlik. papazlarin Kilise'nin rahmetiyle günah çikarmalarina karsi çi kmis. bazi konularda taviz verebilir. Luther ile baslayan Reform'un neticeleri söyle özetlenebilir : 1. "Hiristiyan Dini'nin Ögretimi" adli eserini yazdi. Fransa'yi t erkettikten sonra Basel'e yerlesti. Luther ile Zvvingli anlasmaya varmak istemislerse de. tövbeye. Bugün dahi çesitli mezhep. kendi anadilinde ibadet edebilir ve Kutsal Kitab'i baska dill ere tercüme edebilir. Isviçre'deki bir iç savasta taraftarlariyla bir likte. 1536'da. Protestanlik ugrunda öldürülmesi sonucu. Bu hareket. Zvvingli. Hukuk tahsilinden sonra protestan fikirleri benimsemege baslamisti. Orada. kurdugu disiplinli bir cemaatle uygulamayi denemist ir.Evharistiyada yenilen ekmek ve sarabin Isa'nin vücudu ile ilgisi yoktur. O.Luther. 3. Kalvin için ilâhî seçkinligin isaretidir. Ilâhî kudret ve degismeyen arzuyu. hidâyetin tamamen Tann'nin lütfuyla olacagini ileri sürmüstür. O.Isteyen herkes.Hiristiyanlikta temel esas Kitab-i Mukaddes'tir ve ondan herkes istifade edebi lir. Jan KalvIn (Jean Calvin: 1509-1564). Isviçre'de Ulrih (Ulr ich) Zvvingli'dir (1484-1531). grup ve firkalar ortaya çikmakta. Hayatinin sonuna kadar Protestanligi sistemli bir sekilde y aymaya çalisti. Luther gibi ayni konu ve problemlerle ugrasanlardan biri de. 8. reformlarin en önemli hususu olarak açik lamak istedi. Luther.Hiç bir kimse. yeni bir mezhebin dogmasina y ol açmistir. bir baskasinin günahini bagislama yetkisine sahip degildir. gayesine ulasamamistir. komünyon âyininde Isa ruhen bulun ur. Katolik Kilisesi'nin kati ve dogmatik tutumlarina karsi ortaya çikmasi na ragmen Hiristiyanligi inkâr etmemis. 6. 2. Kalvin'e göre "Ilâh evlet" getirilebilirdi. Kilise'ye karsi tepki göstermis ve daha ahenk li bir çözüm yolu bulmustur. Zwingli'ye göre.Katolik Kilisesi. Hristiyanligin donukluktan kurtulma . hidâyete ulasmanin kaynaginin Tann'nin degismez karar iyle oldugunu açikladi. Reformcularin ikinci kusagindan sayiliyordu . kendilerine engel olunmasi sebebiyle . Hidâyetin ve küfrün.Yanilmaz bir otorite yoktur ve Hiristiyanligi bilen herkes otoritedir (Kilise ön de olmakla beraber millî kiliseler önemli bir mevkiye sahiptir). Zvvingli'nin görüslerini daha rahat ortaya koymasina yardimci olmustur. Kilise'nin araciligi olmadan herkesin okuyup yoru m yapabilecegini bildirmistir. O da. papazlarin takdisi ve azizlerin araciligi olmadan. Ortaçag Kilisesi'nin kisitlamalarini kaldirmis. Evharistiya üzerinde Luther ile tartismaya girmistir. Hidâyet edilen kimsen in. 4. etrafina ta raftarlar toplamaktadir. Fakat Isviçre'de ilk kivilcimi parlatmistir. bir hatira yemegidir. Yüzyilda baslayip bu güne kadar devam eden Portestanlik. Almanlar için Kitab-i Mukadd es'i Almanca'ya tercüme etmistir. Hiristiyanliga yeni yorumlar getirerek. Isviçre'nin politik durumu. XV. Bunu. 7.Kilise'nin her dedigi dogru degildir ve onlar da tenkit edilebilir. bu hareketin neticesidir. 5. Bu konuda. Iyi ameller Luther için imanin. basarili olamamislardir. Tanri'ya serbestçe ulasabil ecegini savunmustur. Katolik Kilisesi'ne karsi baslayan reform hareketi.

bazisi tanitilacaktir: [412] Hiristiyan topluluklardan ea. disi baska) sayarlar. Maronîler. Misir'da 15. Bunun yaninda "Ebionit" karaktere sahip Hiristiyanlarin günümüze kadar geldigi ve halâ varoldugu da belirtilmektedir. fa kat Süryânî harfleriyle yazarlar. "yalniz bir arzu" (monotelisme) bulundugunu ka bul eden Dogu Hiristiyanlan'ndan bir gruptur. sonralari onlarla da kanli kavgalar yapmislardir. sünnet olurlar. Isa'nin "Dagdaki Vaazi"nda[413] bahsettigi muhtevada ve "ruhta fakir olanlar" manasinda anlamaktadirlar. ülkelerce benimsenmesinin sar ti olmustur. Ekmek-Sarap âyînindeki "ekmek ve sarab"in Hz. bir kisminin "gnostik" gruplara katildiklari ileri sürülm ektedir. ibadetlerde Süryanîce'yi kullanirlar. Maronîler. [414] eb. Onlar ise. Pavlus'u samimî bir Hiristiyan görmez ve onu dönme (içi baska. VII. Suriye ve Lübnan'da yaklasik 400. ebiyonitligi (f akirligi). Isa'nin "kan kadehi" yerine su kadehi ni koydugunu savunurlar. bugün.Cizvitler : . Reisleri olarak Hz. Yüzyila kadar yasadiklari. Simdi. Önceleri Sünnîlere kars i Dürzîlerle isbirligi yaparken. 1445'de Floransa Konsili'nde Katolikli gi kabul etmislerdir. "fakirler-yoksullar" (ebiyonit) kelimesini onlari küçümsemek için kullanmislardir.sinin. Yüzyilda Azîz Moran adli bir ruhanî ile önem kazanmis ve VIII. Paz ari kabul etmekle beraber Sabbat'a (Cumartesi) uyarlar. Katoliklige yaklasmislar. Bunlar. bir kismi Hiristiyan gruplara. Boy abdestine benzer dinî banyo gelenegine sahiptirler. Isa'nin "eti ve kant" oldugu görüsünü reddederler. çagin gereklerine göre anlasilip yorumlanmasinin. Isa'yi son Yahudi peygam beri olarak tanir. ondan sonra görünmez olduklari. çok sayida mezhep ve gruplara örnek olmak üzere.Ebiyonîtler: Yahudi asilli ilk Hiristiyanlardan bir cemaatin üyeleridir. Dünyanin çesitli yerlerine dagilmis olmalarina ragmen.Maronîler : Hz. Suriye ve Lübnan'daki Kato lik cemaatini teskil etmektedirler. Âyînle ilgili kitaplari için Arapça'yi kabul eder. Bundan dolayi hasimlari. Papazlarin takdist en önce evli olmalarina izin verirler.000 civarindadir. daha sonra eski Inançlarini terkederek. Isa'nin Tanriligini reddeder. Kan dökmeyi reddettikleri için et yemezler ve ideal hayatin bitkilerle beslenmek oldu gunu savunurlar. sonra Müslümanlarla çatismalara girmislerdir. fakat Mesîh oldugunu kabulde tereddüt ederler. [415] ec. Kadiköy Konsili'ni kabul ettikle rini açiklayarak. Pavlus'tan önce "komünyon " âyininin hatira olarak kutlandigini ve Hz. Ebiyonîtlerin V. Isa'da "Yalniz bir hareket gücü". Cünüplük ve iht ilâmdan sonra yikanirlar. Yahudi âyin ve ibadetlerini yerine getirirler. önce komsulari olan ve "heretik" (sapik) saydiklari Hiristiyan gruplarla. Bunlar. Isa'nin kardesi Yakobus'u kabul ederler. Yüzyildan sonra Maronîler adiyla bili-negelmislerd ir.000. Ebiyonit kelimesi Ibra nice "yoksul. Bunlar. fakir" anlamindadir.

K atoliklikle baglarini kesmis olan Ingilizler. Anglikanizm. Bugün dünyanin her yerinde üyeleri bulunmakta ve misyonerlik faa liyetlerini sürdürmektedirler. tarikatin kurulmasindan bu tarafa. Kutsal Kitab'i. âyin ve törenleri paylasirlar. [416] ed. II. tel-kinatta bulunmak için gelmisler ve 1540'da Papa II. fakir kalmaya ve bastaki idarecilerin istedigi her y ere misyoner olarak gitmeye yemin etmektedir. Yüzyildan beri Latince yerine Ingilizce'yi kullanirlar.Luteran Kiliseler : . iffetli olmaya. Bu Kilise. Protestanligin Ingiltere'ye mahsus bir seklidir. Anglikanlik. Reform hareketinden sonra Ingiltere'de ortaya çikmis bir Hiristiyan m ezhebidir.1534 yilinda Paris'te Loyola'li Ignas (Ignace de Loyola) tarafindan kurulmus. devletin resmî Kilisesid ir ve devlet tarafindan korunup desteklenir. Isa'nin askerleri olarak. Bu Kiliselerin çogu bagimsizdir. P aul tarafindan tarikatin kurulusu tasdik edilmistir. bazen iyi karsilanmislar. iffet v e itaat ahdi ile birbirine baglanan alti ögrenciyi ihtiva etmektedir. va'zetmek. [417] ee. dünyada 70 milyon civarindadir. Anglikan Kilisesi'nin basi kral ve kraliçedir. Filistin'e gitmeden önce. Cizvitler. Kili-selerdeki âyin ve törenlerde millîli k esastir. Liturji. Kudüs'e gitmeye muktedir olamayan bu grup. Amerika. Ro ma Katolikligine bagli ve "Isa'nin Arkadaslari" adiyle bilinen bir Hiristiyan tar ikatidir. bazen ta kibata ugramislardir. "Karsi Reform" hareketinde önemli rol oynamislardir. Katoliklikle Re form hareketi Protestanlik arasinda uzlastirmaci bir yol takip etmektedir. Bu tarikat. doktrin ve dinî tat bikat. Sayilari. Henry ve daha sonra I. Umumî Dua Kitabi'nda (The Book Of Common Prayer) düzenlenmistir (1552'de). Resmî Anglikanizm. XVIII. Kalvi-nizmle Katolik dogma arasinda bir uzlasma ve u yusma saglar. Yüzyilda. Elisabeth döneminde.Anglikan Kilisesi : XVI. ayni merasim. Yüzyildan itibaren Anglikanizm. Vatikan Konsili'nden (1962-1965) beri Katoliklikle Anglikanizm arasinda anla sma zemini aranmaktadir. Avustralya. günümüzde de devam etmektedir. Loyolali Ignas'in tesbit ettigi kaideler. Kutsal Kitab'i Ingilizce olarak taraftarlarina sunarlar . Papa'nin otoritesini reddederler. O. Kutsal Kitab 'a bagli ve kismen reforme edilmis bir Katoliklik olarak görülmektedir. fakirlik. o dönemin görüsleriyle modern hosgörü arasin da bir orta yol takip etmislerdir. yaklasik olarak 30-40 bin civarindadir ve 3 2 koldan faaliyette bulunmaktadirlar. Ingiltere'ye has olan bu mezhep. teskilât ve kült hayati bakimindan Katoliklige yakindir. VIII. Diger bes sakramentin yeri farklidir (Bütün Hiristiyan mezheplerinde vaftiz ve evharistiya esastir). 153 7'de Roma'ya. Roma ile olan mücadelelerinden sonra. XVI. üyelerinin sertlik leriyle. fakat a na Kilise ile ayni inanç. askerî karakteriyle ve entellektüel özellikleriyle digerlerinden ayrilmaktadi r. Anglikanlar. Daha sonra prestijlerine kavusmus ve Hiristiyanlar arasind a etkili olmuslardir. Bu rada dini liderligin önemli bir yeri vardir. Hindistan. iman esaslarini. Gruba katilan her cizvit. Yeni Zelanda. baska bir grupla tanisarak Venedik'te kalmistir. Afrika gibi yerlere yayilmistir. Mensuplari. Kanada. müsterek ibadet k itabini esas alir ve iki sakramenti temel kabul eder. Anglikan Kilisesi. Kurulusunda.

Vaazlar. Kilise yili. 14 yasinda yapilir. Zwingli (1484-1531) tarafindan ortaya atilm is. "Ihtiyar Meclisi" tarafindan yönetilen Kalvinist sistem Prot estanlarin yer aldigi Reforme Kilise mensuplarina\yerilen addir. Oruç-perhiz devreleri uygulanm az. Papaz yoktur. Kilise'nin yapi sindaki bazi düzenlemeler. Kristmas. [418] ef. va az ve ilâhi isleri yürütülür. Bu kiliseler. Mensuplari. 140 müstakil Kiliseden o lusan topluluk. Kutsal Kitap'tan okumalar g ltar (kilisede papazin. servisde daima bulunmaz. Bu hareket. sik olsa da . Fransiz J. Ibade tin büyük bir bölümünü vaazlar ©lusturur. Kutsal Kitap okunmasi. Kilisede görevi bulunmayanlar için Kutsal Kitap okuma. Diger bölüm ise dualar. Kilise dili. Presbiteryanizm'in havariler tarafindan vaz'edilmis bir sistem oldugunu ka bul ederler. Günah Itirafi. Müstakil cemaatleriyle Kongregasyonalistler (Ingiltere'de ve Kuzey Amerika'da 7-8 milyon) ve Metodistler. piskoposlar. daima millî dildir. Komünyon. Bu kilise. Üç sakrament vardir : Vaftiz. Modern Presbiteryen Kilisesi. Katolik devreden kalma bazi kilise bölmeleri günümüzde baska is n kullanilmaktadir. Onlar. dünyada 100 milyon civarindadir. Kutsal Kitap'tan seçi lmis kisimlarin açiklamasi ve uygulanisiyle ilgili hususlarf içinde bulundurur. Disiplin Kitabi'nda geçen Kilise düzeninin kurallarini ve yazili iman ikrarini kabul eden yönetici ihtiyarlarla ögretici ihtiyarlardan (papaz: minister) olusan mahallî bi r heyete ruhanî niteligi olmayan bir kimse baskanlik eder. Reforme Edilmis Kiliselere pek yakindirlar.Presbiteryenler : Piskoposlugu reddeden. Roma Katolik Kilisesi'nden ayrilmislarsa da. Isviçreli U. Amerika Birlesik Devletleri ve Iskandinav ül keleridir. Bu Kiliseler. servislere "pastör" denilen kimseler tarafindan nezaret edilir. Ancak günah itirafi mecburî degi ldir ve sikça yapilmaz. Mahallî heyetlerin üstünde be .Baslica bulunduklari yerler. reformdan etkilenmis ve dinî muhtariyet kazanmistir. Sakra-mentl er ikidir: Vaftiz (bir itaat davranisi olarak). koronun bulundugu ön kisim) servisidir. çocuk önceden yetistirildikten sonra. çesitli tartismalara yolaçmistir.Reforme Edilmis Kiliseler : Bati Avrupa. Evharistiya. kidemliler" tarafindan yönelti ldigi için bu ismi almistir. Almanya. Amerika Bi rlesik Devletleri ve bazi Alman Kiliseleri disinda. demokratik yollarla seçilmis meclis ve komitelerce i dare olunur. Konfirmasyon. Iskoçya ve Amerika Birlesik Devletieri'nde 50 milyonu geçen mensubu bul unan ve Presbiteryen tarzda ihtiyar meclisleriyle yönetilen. dua ve kiliseye devam önemlidir. [419] eg. Evharistiya komünyonu (bir hatira yemegi olarak). Bu kiliselerde resim-heykel gibi seyler bulunmaz. Kalvin (1509-1564) tarafindan da gelistirilmis ve 1572 yilinda Kr aliçe Elizabet devrinde Ingiltere'ye girmis. Ibadet yerleri son derece sade olup burada dua. eski Alma n dininden aldigi bir kisim uygulamalara yer verir. evharistiya {mass) ve kilise yili gibi bazi özellikleri d evam ettirmislerdir. Roma Katolik azizlerine ait günlerden çogunu almaz. "presbiter" diye adlandirilan "yaslilar.

1643-1644 yillari arasinda. BaptIzm. Ilk Kiliseleri ve ilk Hiristiy an lan taklit etmeye çalisirlar. Daha so nra Irlanda. Ilâhîler. Hiristiyanl igin aslinda olmayan ve Pavlus ile ortaya çiktgi ileri sürülen teslis doktrinine karsi . Bu Presbiteryen Kiliseleri'nde dogmalar konusunda ihtilaflar bulunma sina ragmen. çogu defa E ski Ahid'i reddettiler. Ispanya'da Michael Servetus (1511-1553). "West-minster Iman Ikrari"nda açi klanmistir. bu y olda hayatindan olmustur. Kitab-i Mukaddesten alinmaktadir. Bu tar ihten sonra Aryus'un görüsleri Aryanizm adiyla biline gelmistir. Aslinda Menno Simons da (öl. kesin ve açik bir ikrardir. âyin ve törenlerindeki kolaylik ve sadelik hepsinde aynidir. [421] ei. Bu mezhep. Dagdaki Vaaz'in cemiyette "I sa'nin Seriati" olarak uygulanabilecegini belirtip. Yüzyildadir. Bu mezhepte komünyon b ir hatira islemidir. küçük çocuklara vaftiz yapilmasina karsi reformist bir gruptur. XVI. vaftizde vücudun suya tamamen batirilmasina dayanan. Tann'ya dua ve ibadetleri. Bu Presbitehlerin üz erinde de bir genel meclis bulunur. bunu. Onlar. John Biddle (1616-1662). Yüzy ve sonrasinda ortaya çikmistir. eski Anabaptistlerle Ingiliz Kongregasyonalistlerinin inançlarinin b ir karisimindan ibarettir. Bunlar. çocuk vaftizini (hattâ bütün resmî kredolari. Ingiltere'de Presbiteryenler zulüm görmüslerdir. onun sadece insan oldugu seklinde netlestirmistir. onu odak edinerek.Baptistler : Bugün 30 milyon civarinda mensubu bulunan Hollanda'da dogmus bir Protestan mezhepti r. ilk yüzyilda baslayan ve Aryus'la sekillenen bir muhalefet bulunmaktadir. Papaz görevi yapan ihtiyarlari seçmek de bu kurulun isidir. bir tek Tanri'yi kabul eden dinî düsünce ve mezhep taraftarlarini ifade etmektedir. Avrupa'da ve Ingiltere'de Uni ta-ryenligin yayilmasi Reformasyon devresinde ve sonrasinda Kutsal Kitab'in serb est ve bagimsiz incelenisiyle at basi yürümüstür. Teslis'i (Üçlü bir Tanri anlayisi) reddeden. Böylece üçlemeye karsi tenkitler. Bu merkezi her alt topluluktan seçilmis birer temsilci ile ögretici ihtiyarl ar yürütür. Luther zamaninda An abaptistler. bir cemaatin üyesinin sahsî iman ve itaatini yetiskin iken vaftiz olmak veya yenilemekle gösterebilecegini ileri sürdüler. [420] eh. . gizli bir sekildedir. Bu idare sekli XVII. Bir Katolik rahibi olan John Knox (1505-1572). Galler. askerî hizmeti vb. Ingiliz UniteryenlIginin bab asi diye nitelendirilirken Faustus Socinus (1539-1604). Isa Mesih'in sahsi ile i lgili inançlari. Presbiteryenlerin temel doktrinleri. Ancak "Uniteryanizm " adiyla bir hareket haline gelmesi XVI. Yüzyil Isviçre sehir-devlet sisteminden örneklenmis ve degisik ülkelerde de benimsenmistir. kisinin Isa'ya kendi iradesiyle imaninin kesin bir sembolü olarak gören ve dolayisiyle sadece yetis kinfere bu isin uygulanabilecegini kabul eden bir mezheptir. Istenen. ^1561) bir Katolik papazi olm asina ragmen. "Uniteryen" adi. Zühd ve riyazete önem verirler.lirli bir bölgede Presbiteri denilen ve piskopos görevi yüklenen bir üst idare merkezi b ulunur. Ingiliz dominyonlari.) reddetmis ve "Mennonit" hareketini kurmustu. Iskoçya'da Presbiteryen Kilisesi'ni kurmustur. Ingiltere'de "W estminster Asamblesi" tarafindan tesbit edilmis.Uniteryenler: Bu deyim. Anabaptistler. 32 5 yilinda yapilan Iznik Konsili'nde Aryus'un görüsleri reddedilmistir. Mabetleri gösterissizdir. Amerika gibi ülkelerde de faaliyetler ba slamistir. 1 521-1525 arasi Almanya'daki köylü ayaklan-masina katilmislardir. "Tann'nin Birligi" inancindan gelmektedir.

Bu dinî hareket. Onlar. . en yogun olarak Amerika. Onlar. Uniteryen hareketi. Isa'nin hatirasina gereken sayg iyi gösterirler. fakat yaz arlarinin. 1605 yilinda yazilan "Cracovie Ilmihâli" ile bilgi sahibi ol an küçük gruplar. "Tanri" ile temas kurmayi prensip olarak benimsemistir. Onlar. Ölümden sonra insan ruhunun yasadigina. titremeye basladigi için onlara (Ûuakers) adi verilmistir. hiçbir arac i olmaksizin. Ilim adami olan Joseph Priestley. dinî konulardaki genis toleransiyla. "Hakîkat Dostlari Cemiyeti"ni veya daha kisaltilmis olarak "Dostlar Cemiyeti"nI k urmustur. bugün. Fakat bu yeni hareketin üyeleri sürgün ve hattâ 1813 y ilina kadar ölüm cezasiyla cezalandirilmistir. O günden bu tarafa da varliklarini sürdürmüslerdir. Yüzyilda gelismesini sürdürmüstür.Kuveykirlar (Ûuakers): XVII. Hiristiyan Kutsal Kitaplarini insan tecrübesinin bir belgesi olarak görür. Hz. cehennem ve ahiret konusunda farkli düsünceye sahiptirler. Bu ismin onlara "Tanri Kelâmi" önünde titremeler verildigini belirtenler de olmustur. fakat Tanri'ya sevgilerinden dola yi cehennemde olmayacaklarina inanirlar. asil itibariyle günahkâr oldugu na inanmazlar. 1825 yilinda. Hollanda'da. insan olduklari için. 1652 yilinda. Onlarin çogu. Yüzyilda). Kanada. hata yapabileceklerini ileri sürerler. Fox (1624-1691). dualarda herhangi bir destek ve dilekte bulunmayi Tanri'nin isine kar isma olarak telakki ederler. aklin kabul ettigini . yüzyilda George Fox tarafindan kurulmus bir Hiristiyan dinî hareketidir. Uniteryenler'in inanç esaslari. Tann'nin birligi. "The British and Foreign Unitar ian Association" (Britan-yali ve Yabanci Uniteryenler Birligi) olusturmuslardir. Tanri'yi ve insanlari sevmekten. Isa Mesîhi de bunlarin en üstünü olarak görürler. Macaristan. Saygi gören bir piskopos olan Theophilus Lindsey. ancak "Tanriligi"ni reddeder ve "yanilmaz" oldugunu kabul etmezler . dogmalar. Polonya. Transilvanya ve Ingiltere'de faaliyette bulunmus olan Unitaryenler. Kuveykirlar çok fazla zulüm görmüsler hapsedilmislerdir. Avrupa ve Amerika ülkeler inde yasamaktadirlar. ahiret hayatinin nasil ve nerede olacagini bilemeyeceklerine. merkezi Boston'da bulunan ve "Amerika Uniteryen Cemiyeti"nin kuruldugu Amerika'ya göçetmistir. resmî âyin ve törenlere ihtiyaç duymaksizin. ebedî bir hayata inanmaktan ibarettir. ibadet. XVIII. Tan ri'nin her dönemde insanlara dogru yolu göstermek için peygamberler gönderdigini kabul e derler. Unitery enlerin liderligine getirilmistir.Bu hareket. Tanri'nin direkt olarak insan kalbinde ortaya çiktig ina inanan Kuveyktrlar. sessizlik ve dinleme halinde. kredo. rahip ve din görevlisi kabul et mezler (Bu yönleriyle Mennonitle-re benzerler). [422] ek. hata yapmaga egilimi olsa da. Uniteryenler toplantisi y apmis ve toplanti yeri mabet olmustur. G. Kilise'nin ve hattâ Kutsal Kitab'in (Bible) otoritesini reddedip sadece Kutsal Ruh' un otoritesini kabul ederler. insanin günah islemege. Sahip oldugu "Titreyenler inden dolayi ve deli diye fikirlerden dolayi mahkeme önüne çikan Fox. Ingiltere'de y eniden teskilatlanan Uniteryenler. Ilk Hiristiyanligin manevî ve sâde sekline dönmeyi. Anglikan Kilisesi'nden bekledigini bulamayinca. çesitli din ve görüslere karsi hosgörüyü esas alirlar. sessizce düsünceye dalma toplan tilari yaparlar ve Kutsal Ruh'un ilhamini beklerler. sak-rament. bir çok Hiristiyan memlekette yasaklanmis ve taraftarlari göçetmege zorlanm istir (XVII. Inançla ilgili meselelerde. otoritelerin belirledigini degil. Uniteryenler. Almanya'da ve Jean Sigismond'un krallik döneminde Transilv anya'da ortaya çikmistir. Birçok Avrupa ülkesinde teskilatlanmakl birlikte.

inançlari geregi askerlik yapmaz ve andiçmeyi Istemezler. heyecanlarindan dolayi. Amerika'da bir Metodist piskoposluk kuruldu. yardim sever likleri.32 yilinda Britanya Metodist Kilisesi'ni ortaya çik aran ilk birlesme. Kuveykirlar'in "Dostlar Cemiyeti". ergenlik ve çocukluk vaftizinin su serpilerek yapilis sekli. Norveç. Metodistlerin toplam sayisi 25-30 jnilyon kadardir. Sakramentli bir Inanci benimseyen Ku-veykirlar'da ibâdet tamamen ruhîdir. komünyon âyini. Kuveykirlar.000 civarinda Kuveykir vardir. Bugün. h er samîmi taraftari aydinlatan Iç isiga inanilir. dürüstlükleri. Yüzyilda Protestan ilâhiyatçi John VVesley'in (öl. basit ve sâdedir . büyük bir kayitsizlik gösterir. agirbasliliklari ile taninirlar. Fransa'da.Mormonlar: Joseph Smith tarafindan 1830'da New York'da kurulmus dinî hareketin mensuplari bu adla anilirlar. [424] em. fakat devamli arttilar. Almanya'da. Bunlar. Hiristiyan olmayan ülkelerde de mis yonerlik faaliyetinde bulunurlar. Evlenmeler. Kuveykirlar. Danimarka'da. Anglikan papaz laridir). Isveç. Moroni. Oxford hapishanesindeki tutuklulari düzenli olarak ziyaret etmeleri. savaslarda savaszedelere yardim ederler. tesl is inanci. Hollanda'da. ona New York'daki Cumorah'da bir tepeye gömülü. bazi ilhamlardan sonra. Japonya. sabah duasi. yeni taraftarlar için rehberli k kurallari ve benzeri hususlar yeralir. Ingiltere'de Metodistler arasinda bölünm eler ve farklilasmalar oldu. dua ve oruçlarinda yeni bir yol tutmalari. Hindistan. öldürmek için hiçbir bahane kabul etmez. 1791) ögretileri neticesinde ort aya çikmis mezhep mensuplaridir. kardesi Charles ve arkadaslari George Whitefield (bunlar. Isviçre gibi y erlerde de Kuveykirlar bulunmaktadir. yo ksul çocuklarin egitim ve ögretimlerini üstlenmeleri.'de halen 150. Bu kitapta. dinî günlerde ve benzeri seylerde me todik bir düzen takip etmeleri sebebiyle "Metodistler" diye adlandirildilar. 19. Ingiliz dominyonlarinda. yillik olanidir.B. Kölelige de karsidir lar ve dünyada barisi temel prensip olarak alirlar. basit bir dinî törenle olur.D. basina buyruk olarak yasar. Smith (1805-1844). Moroni adli bir melegin kendisine vahiy getirdigini açikladi. kisa dualar. [423] el. Ingiltere Kili sesi mensubu olmalarina ragmen VVesley kardesler. Çin'de. bir manevî hayat metod u vaz1 ederek dinî bir uyanisi baslattilar.Kuveykirlar. VVesley. Bugün dünyada yaklasik 300. Üç büyük toplanti zamanlari vardir: aylik. En önemlisi. Toplanti salonlari. aktif küçük bir grup olarak basladilar.000 kadar taraftarl ari vardir. bugün oldukça artmistir. Oxford Üniversitesinde. dünyada. Ayrica bagimsiz Metodist gruplar da bulunmak tadir. Metod istler. Sâde giyimleri. baskalarina. herkese "sen" diye hitap eder ve hiç kimseye selâm vermezler. Sayilari. 1823'de Ver-mont'taki Sharon'da yo ksul taraftarlarina. eski Misir dilinde yazilmis me . Hiristiyan ülkelerinde oldugu kadar. çocuk doguran annenin tebrik edilmesi.Metodistler: XVIII. J. A. 1917 yilindadir. 1936'da Metodist Kilisesi için bir kitap hazirlandi. üç ayli e yilik. ibadet yerlerinden kovuldular. Anglikan Kilisesi bünyesinde.

tercüme edilebilir. Isa' yeniden dönecegi yer Amerika'dir. bu yeni kurulan sehre göçetmistir. sadece ekmeksu ile yapilir. Mormonlar burada çok güçlenmisler ve büyük bir Mormon tapinagi meydana getirmislerdir. Degisik yerlerde tar aftar bulmak için.-dünyayi yenileyecek ve tipki cennet gibi yapacaktir. dinî ve siyasî muhalefetle karsilasmis. kalabalik bir hapishaneye konulmustur. dogru olmak üzere. Smith'ten sonra Mormonlar'in basina. siddetli bir misyonerlik gayreti içindedirler ve bütün dünyada faaliyet gösterm ektedirler. bin yillik bi r saltanat sürecek ve ona inananlar. Mormon Kitabi da Tann'nin sözüdür. Son beyazlar. beyazlar arasinda faaliyette bulunm us. Israil kabilelerinden gelmis ve kizilderililerle bey azlardan olusmustur. "Isa'nin Son Gün Azizleri Kilisesi" diye adlandirildi. Yüzy ilda yasamis Mormon ile oglu Moro-ni'dir. Buna karsi konulmus. yeni bir "vahye" dayanarak çok evliligi telkin etmis ve uygulamistir. O. 1840'da "Nauvoo" sehrini kurmuslar ve basarili olmaya baslamislardir. bizzat Isa hükümd ar olacak. Bu yeni inanç sistemi. Bu sehir çok kisa bir zaman da gelismis ve 1850'de Amerika hükümeti tarafindan Utah eyalet yapilmistir. Komünyon. okudugunu ve melek vasitasiyle tercüme ettigini (Urim ve Thummin için bkz. Bundan dolayi b u dinî hareketin lideri martir (sehit) olarak kabul edilmistir. Smith. "Oniki Havariler Konseyi" adina Mormonlar'i Utah'a kadar götürmüstür . VVoo druft tarafindan kaldirilmistir. Tabletleri onlar gömmüs ve Smith de bulmus tur. Böylece 1830'da Mormon Kitabi basildi. XV. Mormonlar. T araftarlara "Mormonlar" denildi. Ilk Mormon mi syonerleri Liver-pool'e ulasmis ve 8 ay içinde 200 kisiyi kendi inançlarina kazandirm islardir. bugün. Vaftizde suya daldirmayi uygularlar. Isa. Onlara göre. büyük bir gelisme göstermistir. Çikis 2 8:30) ileri sürdü va basina bunlari dikte etti. Yeni Kudüs Amerika'da kurulacaktir. Fransa'da 10-15 bin. orada da ayni muhalefetle karsilasinca Mississipi'yi geçerek Illinois'e gitmisl erdir. Kudsiyette gelismeyi ve hattâ ilâhîlige yükselmeyi kabul ederler. Bunlarin büyük Çogunlugu g ençtir ve hayatlarini misyonerlik faaliyetine adamislardir. J. Mormon Kitabi'nda aksi bulunmasina ragmen. Mormonlar. Smith. Ingilter e ve Iskandinav ülkelerinden birçok göçmen (mormon) gelmistir. fakat onun kilisesi kizilderililerce tahrip edilmistir. Misyonerlik faaliyetleri. Utah'ta "Büyük Tuz Gölü" kiyisinda. Isa. Smith. Incil Tanr i'nin sözüdür. tütün ve içki yasak oldugundan. Kilise'nin basi baskan olarak isimlendirilme ktedir. Kirtland'i terke-derek Missouri'y e. Isa Mesih'e ve Kutsal Ruh'a inanirlar. 1895'te W. Mormonlar Tanri'ya. 1835'de. Ing iltere ve güney bölgelerden birçok taraftar. Inanç esaslari arasinda yera-lan çok kadinla evlilik. kardesi ve bir taraftariyla birlikte. 1831'de bir vahiy aldigini açiklami stir. ölümünde geride 17 hanim ve 49 çocuk birakan Brigha m Young geçmistir. orada. 4000'den fazla kadin ve erkek Mormon tarafindan sürdürülmektedir. Basarili geçen birkaç yildan sonra Smith. Taraftarlarinin Tanri'nin sözü kabul ettikleri Mormon Kutsal Kitabi'na göre yeni bir K ilise kuruldu. 12 kisiyi misyoner olarak göndermislerdir. Bu sehre de. Smith'e göre Amerikalilar. [425] . Kisa bir müddet sonra da mahkûmlar tarafindan öldürülmüslerdir. bu metinleri buldugu nu. Dün yada 8 milyon kadar Mormon bulunmaktadir. yardimci olanlar (Mormonlar) kurtulacaklardir. Her üye iki yil misyonerlik yapmalidir. Bu Kilise. Brigham Young da ilk vali seçilmistir. yeni Kudüs'ün Kirtland'da kurulmasina dair. "Isa Mesîh'in Son Gün Azîzleri" olarak kendilerini gören Mormonlar'in inanç sistemi Joseph Smith tarafindan tesbit edilmistir. dirildikten sonra.tinleri ihtiva eden altin tabletleri haber vermisti. "Tuz Gölü Sehri"ni kurmuslardir.

Bunlar. Isa'nin ikinci gelisinin önce 1 843'de. çay. ibadet günü olarak. grup için plesmeye yolaçmistir. Ikinci gelis tarihi ve ruhun ölümsüzlügü konusunda ileri sürülen muhtelif görüsler. Cumartesi'ni kabul eder ve bugünün yasaklarin a uyarlar. Bu hareketin mensuplari. Bu grubun asil hizbini temsil eden ve ölümden sonrasi ile ilgili inançta Katoliklige bagli kalan "Incile bagli Adventistler" ortadan kalkmistir. Bu harekete bagli cemaatlar. Yedinci gün Adventistleri. Ermeni ve Süryaniler arasinda propagandalarini sürdürmektedirler. Kutsal Ruh'un vaftizi denilen bir aydinlanma ile kazani lan ihtidaya önem vermektedir. Ruh'un öldügüne. dünyada. Isa'nin ikinci gelisinin 22 Ek im 1844'de olacagi seklinde bir vahiy aldigini açiklamis ve bunu ilân etmistir. J. Fransa'da ise 10-15 bin civarinda taraftarlari bulunmaktadir. Ahlâkî sert kurallar uygularlar. Yedinci Gün Adventistler i d ir. B ugün ise "Ikinci Advent Adventistieri" ile "Yedinci Gün Adventistleri" bulunmaktadir . ikinci gelisin ço k yakinda vuku bulacagina dair konferanslar vermeye baslamis ve bunun için de "The MIdnight Cry" adli bir gazete çikarmistir. olmayinca 1844'de vuku bulacagi kanaatine ulasmistir.Adventistler: 1831 yilinda VVilliam Miller (1782-1849) adli bir çiftçi tarafindan Amerika Birlesik Devletleri'nde kurulmus bir Mesîhî harekettir. hakki kabul edenlerin (yani kendilerinin) öldükten sonra dirilecegi ne inanirlar. Bu gazete ve dergilerin en taninmislari "La Croix" ve "Le Pelerin"dir. Seymour 'un gayretiyle ortaya çikmis ve Norveç'li Thomas Barratt tarafindan ayni yil Avrupa' ya yayilmistir.en. Pazar yerine. Bu grubun gayesi. zenci vaiz W. Isa'nin gelisini umutla bekl eyen bir gruptur. yaln iz âdil olanlarin. O. birbirlerine karsi . Bu dinî hareket. Anca k ilân edilen tarihte Isa gelmeyince. 3 milyon civarinda üyeye sahiptir. Kitab-i Mukaddes'in kurallarina siki sikiya uyarlar. Bunun için Fr ansa'da çok sayida eser. günümüzde. Yahudi Kutsal Kitabi'na diger Hiristiyanlarin göstermedigi sadakati gösterir. Dünyada 5 milyon. 18 44'de Isa'nin "Seçkinlerin yazilmasini baslattigini kabul ederler. Bir Adven-tist. Miller bu isten vazgeçmis ve taraftarlari ise baska tarihler vermeye devam etmistir. Böyle bir aydinlanma. [426] eo-Asopsiyonistler: 1843'de Papaz Emmanuel d' Alzon tarafindan kurulmus olan cemiyet üyelerine verilen Isimdir. [427] ep. Türkiye'de de faaliye t göstermekte. 1906'da. Eski Ahit üzerinde çalismis. Bunlarin da en önemlisi ve misyoner karatere sahip olani. Istanbu l'da bir Adventist Kilisesi vardir. et yemekten. tütün ve alkol içmekten kaçinmak zorundadir.Pentakostalistler (The Pentecostal Revival): Amerika Birlesik Devletleri'nde Los Angeles'de. Yedinci Gün Adventistleri'nin genel merkezleri VVashington'dadir. Miller. kahve. Miller. Katolik düsüncesini basin yoluyla ögretmek ve yaymaklar. arkasindan alâmet olarak çesitli di llerde konusmayi getirecektir (Görüldügü gibi hareket Hiristiyanlikla Zen Buddizmi uzlast iran sinkretist bir gelismedir). Vaftizi suya batirma seklinde uygularlar. dergi ve gazete çikarmislardir.

000. Arabistan'dan geldi. 2000) kurdugu Kabe. bu alanda. O siralarda dünyada büyük bir huzursuzluk vardi. kazanan siirler altinla ya zilip Kâ'be duvarina asilirdi. Isveç'teki Pentakostalist orani diger ülkelerden daha fazladir. günü. Bu panayirlarda siirler okunur. Muhammed (571-632). Bu kabîlele r arasinda devamli geçimsizlikler çikar. Muhammed'dir. Mekke'nin ileri gelen on aile sinden Hasim ogullari kabîlesine mensuptu. Mekke yakinlarindaki panayirlar. zulümler.Islâm'in Dogusu ve Dogdugu Çevredeki Inançlar Dünya nüfusunun. Iste Hz. Ancak sehir hayati yasayan yer ve bölgeler de vardi (Me kke. [428] C.a. ilk Hiristiyanlar hakkinda Kutsal Kitapla kaydedilen seyler e göre kendi hayatini düzenlerler. Mevcut dinler. Ukaz Panayiri'nda yarismalar yapilir. Medine. Batili bir tarihçinin (P. Pentakostalistlerde bir teskilat ve servis düzeni b akimindan konulmus kurallar yoktur. Yüce Allah'in kendisini. ayriliklar kalmisti. O. büyük ifâde gücü vardi. Bir uyariciya. gençligindeki "emin"ligi. Yedi kasîde böylece meshur olmustu ("Muallakat-i Seb'a" ). Okuma yazma bilenler azdi. bir dinî merkez olarak Kudüs'teki Tapinaktan daha es kiydi. Ancak yilda dört ay (har am aylar) savas yapmamak gelenek olmustu. Bu dinin dogusu esnasinda yeryüzünde çok sayida din vardi. yüzyillar boyunca hem dinî hem d e ticarî bakimdan Arap yarimadasinda önemli bir rol oynamaktaydi.müstakildir. Manevî hayattan zevk alanlar. böyle bir çevreden geldi. Hz. olgun yasindaki firâsetî de bilinmektedir.Ö. Babasi Abdullah. O devirde Arabistan. "I slâm'a ihtiyaç var mi idi?" sorusu. Hitti) "Aslî sekli ile I slâmiyet. onu kollari aras ina alip daha kuvvetli sikarak birakti ve söyle dedi: "Yaratan Rabbinin adiyla oku! . Çocuklugund aki agirligi. kitalar ar asi ticaret yollarinin geçtigi.000) dini olan Islâm. ona seslendi. Muhammed'in hayati ile ilgili yeterli bilgi bulunmaktadir.Genel Bilgi a. Araplar. Peygamberler arasi nda hayati hakkinda en fazla bilgiye sahip olunan da Hz. Zira zaman. Harekete bagli üyeler. Savaslar. Muhammed'i peygamber seçtigini haber vermek üzere görevlen dirdigini bildirdi ve ona abdesti. Insana yön vermede ye terli olamiyordu. Muhammed'e (s. haksizliklar. Ancak siire karsi ilgi çoktu. 610 yilinin Ramazan Ayin in 27. savaslar olurdu. Araplarda yaziya dayanan gelenek kuvvetli degildi. ülkelerinin iklimi sebebi ile göçebe idi. Cebrail. Ibrahim'in ( tahminen M. her defasinda okuma bilmedigini söyledi. Bundan dolayi Kabe'yi içinde bulunduran Mekke. maddecilik almis yürümüstü. pesin hükümler. bu dinlerin ilk aslî hüviyetini almis götürmüs.K.ISLÂM 1. temizlenmeyi ögretti.s. Hz. % 23'ünün (yaklasik 1. kendi kurtuluslarini düsünüyorlardi. tatminsizlikler. annesi Âmine idi. Araplar. VII. Hz. hitabelerde bulunulurdu. bu süre de kurulurdu. Melek. önemli limanlari bulunan bir ülkeydi. Bu olgun yas kirka ulasinca Nur Dagi'nin Hira Magarasinda. Kendisinin Cebrail oldug unu. Bu gidise karsi uyarici ses. Yemen gibi). Samî kavimlere ait dinlerin mantikî mükemmellesmesidir" cümlesinde cevap bulmakt adir.) üç def a "Oku!" dedi. insanlari mutluluga ulastiracak yeni bir yola ihtiyaç vardi.350. bu gidise karsi dünyadan etek çekmisler. Yüzyilin hemen bas inda Arabistan'da dogdu. kabîleler halinde yasarlardi. Arap dilinde. geride tarti smalar. Yüce Allah'in melek elçisi.

elleriyle yaptiklari putlara ta' zim eden. Ka'b e'de. maddeye. Kâ'be'nin on arilmasinda "Hacerü'l Esved"i yerine koyma konusunda çikan kabileler arasi tartisma . yine onun gibi bir insan ile. Taif ve Medîne gibi yerlerde Y ahudiler. sadece insandir. Bu putlarin içinde en büyügü "Hübel" idi. vahyi veren Yüce Allah'tir. sahsiye ti. tek. Arap kabîleleri sayisinca. hayatin ve kâinatin sonunu akil ile sonuçlandirilmayacak konulari haber vermesi için vahiyden baska daha güzel hangi yol olabilir? Dolayisiyie peygamberler. ancak putlari Allah'la kendi aralarinda araci kiliyorl ardi. Ibrahim'den ka lma yüce. dürüstlükten ayrilmiyordu. batil-bos inançlar içinde ömür tüketiyordu. Ancak peygamberin çevresinde bulunanlar in bu konuda gözlem sanslari vardir. 360 put vardi. Allah'i biliyor. Degistirirse çok kötü karsilanirdi. onu anlamaya biraz yardimci olabilmektedir. her seye kadir bir tanri fikri varligini devam ettirmekte idi. Içlerinde kizlarini diri diri gömüp merhamet etmeyen. Ilham. Evlerde de put bulundurulur ve ona ta'zim edilirdi. kisacasi bütün meziyetleri ile daha çocuklugundan/gençli inden itibaren dikkatleri üzerine toplamisti. insani bir kan pihtisindan yaratti. Bununla beraber Hz. 40 günden 3 yila kadar sürdügü tartismali olan. Kâinatin yaraticisinin. Ona "Muhammedu'l-Emîn" demislerdi. Sayi si az da olsa "Hanîf" denilen kimseler vardi. Arap yarimadasinda Yemen. Ancak bu dinlerin Araplara etkileri faz la olmadi. kavminin hafifliklerine katilmiyor. Islâm Dini böyle basladi. dogrulugu. yine insan seklin de. ona ibadet eden. 1-5). kur'a oklari çekerler ve tavaf ederlerdi. atalara ta'zim kültleri de vardi. Bellibaslilari. Putlari Allah ile kendi aralarinda ortak tutan Araplarin bu tutumuna "müsrik lik" adi verildi. onlarin önünde kurban keser. Sasanîlerin ise Mecûsîlik'ti. . onu niçin yarattigini. servete. sadece peygamberlerin ulasabilecegi normalin üstünde bir bilgi edinme yoludur .O. Ayrica Mecusîlik ve Sâbiîlik de vardi. Yemen'de (Necran) Hiristiyanlar bulunmaktaydi. Araplar. onun bir örtü getirtip her kabileden bir temsilciye tutturup kendisinin de onu elle riyle alip bu örtünün ortasina koyu-vermesiyle hemen orada sonuçlanivermisti. güzel ahlâki. insana. Ismail 'den sonra bu topluma bir uyarici gelmemisti. Oku! Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Bunlar putlara tapmaktan titizlikle kaçinmaktaydi. "Uzza" (Batn-i Nahle'de). Araplarda puta tapicilik yaygindi. tahtadan ve madenden yapilirdi . Batiya düsen Habesliler de Hiristiyan idi. bazen un ve benzeri yiyecek maddelerinden put yapan. Arabistan'da putatapicilik disinda yildizlara. Kisi kabilesinden çikmadikça putunu degistiremezdi.a. fakat tastan veya agaçtan yapilan puta "vesen" (çogulu "evsân") ve belirli bir sek li olmayip tapmak için kullanilan taslara da "nusub" (çogulu "ensâb") * denilirdi. Bunun yaninda. Peygamberlerle sinirlidir. dünya malina. Putlar. B ir Âyette Hz. Hz. Insana bilm edigini O ögretti" (Alâk. Muhammed. zor bir devre onu be kliyordu. görevlerini.Arabistan'in kuzeyindeki Bizans'in dini Hiristiyanlik. tastan. çesitli hurafeler. eglenceye kapilmis i nsanlarin bulundugu Arap toplumundan bir peygamber çikmisti. Bu sirada Arap toplumu ahlâk bakimindan bir çöküntü içinde idi. Hz. ancak bana tanrinizin tek bir Tanri oldugu vahy . zekâsi. Ancak bu bir deney ve gözlem k onusu degildir. Hal putlara tapiniyor. Vahiy. Ka'be gibi bu tapmaklara da saygi gösteren Araplar.) sahsinda bu gerçek söyle ifade edilmektedir: "De ki : Ben de sizin gibi bir insanim. Madenden insan seklinde yapilan puta "sanem" (çogulu "esnam"). Çünkü yal an bilmiyor. s onunda da kitlikta onu yiyen. "Lâf (T aif'de) ve "Menaf'tir (Kudeyf'de). Araplarin bunlardan baska "tâgut" denilen tapinaklari vardi (sayisi 100 kadardi). Muhammed'in (s. Ancak sira kavmini dine davete gelince durum yine böyle mi olacakti? Ilk Vahiyden sonra. Kalemle yazmayi ögreten O'dur. Bu devreye geçmeden vahiy üzerinde biraz durulmalidir.s.

Bu daha sonraki gelismelerle ilgili hususlari bir kenara birakirsak vahyin hem H z. ona "Sen bu ümmetin peygamberi olacaksin. 35 yasinda. "Rabbinin nimetine gelince (baskalarina) durma yip söyle" seklinde tebligin baslatilmasi emriydi. Hz. Bundan dolayi Kur'ân'daki Tîn süresindeki " Incir" ile Irtibat kurup Budda'nin sahsiyetine aydinlik getirmek isteyenler vard ir. yoksa s eytanî bir tahrik mi diye endiselendiginde ona ilk teselli daima sadik esi Hz.) söyle geliyordu: "Sen. Böyle agir ruhî ereddütler geçirip acaba bu durum Allah (c. Hz. Hz. Ancak önemli olan husus. Bu anda büyük bir ag ilik ona baski yapiyor. sonrakilerin olmustur. Hz. O. gök gürültüsünden sonra yagmurun gelmesi gibi. Muhammed'e vahyi n 40 yasinda iken gelmeye basladigi ve onun 43 yasinda "resul" oldugu belirtilir . hem de kavmine bir takim problemler getirdigini söyleyebiliriz. Kutsal Ruh (Müslümanlara göre Cebrail) bir güvercin gibi gelip basina konmus. O edebiyat ve siit devrinde ümmî bir kimseye karsi meshur sai rler âciz katmisti. N itekim Hz. sana Allah için yardim e derim" demistir. Muhammed. Muhammed'e (s.olunuyor" (Kehf. (Kur'ân Âyetlerinin nazim ve nesirin üstünde d egisik bir üslûbu vardir. O. Varaka'nin Müslüman olup olmadigi konusunda kesinlik yoktur. Bu gibi durumlarda C ebrail ona görünüyor. I sa'ya (a. Varaka.c) tarafindan bir görevlendirme mi. Hat ice'den (r. senin üzerine seytani musallat etmez". sayet çökmezse bacaklari yay seklinde egriliyor ve sanki kiri lacakmis gibi bir durum aliyordu. Musa'ya ge len büyük melegin Hz. bacaklarinin çatirdadigini saniyordu.) 30 yasinda ilk vahiy gelmisti. Hz. Yani Hz. Yaninda oturup dizi önündekine degen. hem de anlam ge nisligi pek çarpicidir). eger bir deve üzerinde ise hayvan onu tasiyamaz oluyor. Muhammed'e vahiy gelmeye baslamis ve bir süre kavminin yanina dönememisti. Muhammed'e gelmis oldugu müjdesini verdi. böyle durumlarda önce heybetli bir ses ile vahye ha zir hale getiriliyordu. bazen bir dagdan kendisini asagiya atmayi bile düsünüyordu. Sana yalanci diyecekler. Saha be. Sonra vecd hali onu kavrayip öyle heyecanlandiriyordu ki.s. Ben sayet o günlere yetisirsem. yurdundan çikaracaklar . b ir incir agaci altinda ilhama kavusmustur. darilmadi da!" denilerek. Hz. soguk bir günde buram buram terliyordu. Bu noktada Hz. sairin "Muhammed bir insandir.s. bu olaya sahitlik etmistir. hattâ cinlerden bu sözlerin b ir benzerini ortaya koymalari istenmisti. Ayetler naz il olmus ve yine böylece gelen bazi Âyetlerde insanlardan. Yukarida vahiy konusunda peygamberin çevresindekilerin imkânindan söz edilmisti. o 33 yasinda iken olmustu (Müslümanlarin inancina göre çarmiht a ölen. Muhammed'in ilk vahyinin sahidi yoksa da. ye re çökmek zorunda kaliyor. Muhammed'in durumunu akrabalarindan biri olan Nevfel oglu Var aka'ya ulastirdi. "Rabbin seni terketmedi. Muhammed. yirmi sene civarindaki bir devrede.) ilk inananin kesinlikle Hz. Muhammed'e. Hiristiyan dinindeydi. Musa'ya (a. Iste bu baslangiçlarin sonucunda. Peygamberin kalbi hosnut ki liniyordu. Muham-me d'le karsilasinca. Hz.a. taslar arasindaki yakut gibidir" demesiyle tezat olusturmaz. ancak diger insa nlar gibi degil. Âyetlerin hem dil yapisi ve okunus musikisi. Bu Sûrenin bir âyetind e. Sana gelen. Bu husus. Isa'nin hizmeti üç yil sürdü. Musa'ya g elen büyük melektir. Hz. Onlarin verdi kleri bilgilere göre. Isa'nin hain sakirdi Yahuda'dir.s.a. Hz. Olayi dinleyince Hz. 110). o sakin ve agir sahsiyet. Hz. nefret ettigi büyücü ve kâhinler gibi bir duruma mi düstügü konusunda tereddütler iyor. Al lah. sonra kirk gün çölde bir deneme devresi geçirmisti. dedesi Abdulmuttalib'in ölümü üzerine kendisini yanina alan amcasi Ebu Tal . Isâ ile ilgili çarmih olayi. hayir islersin. eziyet'edecekler.) Sina Dagi'nda 80 yasinda vahiy gelmisti. Muhammed. Bu üç seneye varan devrede vahyin kesildigini gören müsriklerin "Allah'in seni terketti" demeleri üzerine Cebrail'in Duhâ Sûresini getirdigi nakledilir. Daha sonra Hz. seninle harbedeceklerdir. Budda. Incillerdeki "Ey Allah'im beni niçin te rkettin" cümlesi. ona aittir). Dil ile ona karsi çikamayinca kiliçlar çekilmisti. kendi menfaatini gözetmez. Ayrica an viziltisi gibi bir ses duyuldugu da verilen bil giler arasindadir. gerçekten Allah'in elçisi oldugunu ona hatirlatiyordu. Hatice oldugunu söy leyebiliriz.

anahatlahyle tanit . evinin disinda ilk onu Islâm'a çagi rdi. duydugu âyetler karsis inda hayran kalmisti. Hz. isimlenmis ve gayesine ulasmist ir. ibadet ve ahlâkî hükümlerinde ferdi oldugu kadar. inanç bakimindan ayni esasla ri teblig ettiklerini açiklar. Islâm. Sonra bundan vazgeçti.. Islâm. Açikça ibadet etmeye ve dinlerini yaymaya basladilar. Muhammed. Bundan sonra Müslümanlar inançlarini sakla madilar. kitlik dolayisiyle kalabalik ailesi içinde sikinti çekmemesi için . Hz. ma'nevî bir agaç gibidir. evinde barindirmakta idi. bütün insanligadir. Ilk Müslümanlar. Muhammed'in yaninda bulun an Hz. Muhammed'in bütün insanliga gönderildigi. Hz. Fertl er düzeldikçe. Islâm. Ömer ile Müslüman sayisi kirki bulabildi. bana peygamberlik verdi. Putlara tapmayi yasakladi. Niteki m bu durum Maide Sûresi'nin üçüncü âyetinde su sekilde açiklanmistir: "Bugün size dininizi ik ttim. Peygamber'in sahsiyetine büyük güven duymaktayd Ebû Bekr'in vasitasi ile birçok kimse Islâm'a girdi. Islâm'in dogusu böyle old u.ib'in oglu Ali'yi. bir zümrenin. ortagi ve benzeri yoktur. bir bölgenin dini degildir. Muhammed'in yakin dostu idi. toplumu da hedef alir. Muhammed'in yanina geldi. Hz. Bu agaç. Hz. Islâm. Islâm'in özünü olusturur." dedi ve Kur'ân okudu. Muhamm ed'in azatli kölesiydi. Kutsal Kitabi (Kur'ân-i Kerîm) ilk seklini günümüze ka dar degistirmeyen tek din Islâm'dir. üzerinize olan ni'metimi tamamladim ve din olarak Islâm'a razi oldum. H Adem'e (a. Hz. Günümüzde bir milyari geçen insanin dini olan Islâm. [429] b. Hz. Hatice'nin Kur'ân okuyup Allah'a dua ettikl erini görünce ne yaptiklarini sordu. Müslüman olmak istedi. Islâm. Kendisi Hz. bütün peygamberlerin. Aslinda Islâm. serefli ve zengin bir tüccar idi. burada ayrintili bilgi veri lmeyecektir. en ekmel meyvesinde nüvelenmis. Kur'ân-i 'de açikça yer almaktadir[430]. Allah'a Ibadet etmek için neden ona sormaya lüzu m göreyim" dedi ve Müslüman oldu. Muhammed. Ali. Hz. Aslinda bütün peygamberlerin teblig ettigi din. Üç sen nde Hz. Çünkü o. Islâm. "Islâm"dir denilebilir. ona "Biz.Din olarak Islâm Adini kendi kutsal kitabindan alan. toplum da ona bagli olarak düzelecek ve ideal bir toplum ortaya çikacakti r. basta tevhit olmak üzere. Allah birdir . Ali. "Allah beni y aratirken Ebu Talib'e sormadi. Ben. Muhammed'e kadar gelen "Islâm gelene i" tedrîcî gelismesinin son ekmel noktasina Islâm Dini ile ulasmistir.) kadar geri gider. O da tereddütsüz Müslüman oldu. O. Ancak aklindan önce babasina danismak geçti . inanç. Hz. insanlarin birli k Içerisinde beraberce huzurlu olarak yasamalarini gaye edinir. Kur'ân-i Kerîm'de ayrica "Yâ eyyühennâs!" (Ey insanlar!) hita inda da ayni husus düsünülmelidir. orta yolu tavsiye ederek." Kur'ân-i Kerîm.s. ikmal edilmis dinin özel adidir. Bir milletin. insanligin o rtak manevî mes'alesidir. ilâhi dinlerin genel adi iken. ibadetlerini gizli yapiyorlardi. tamamlanmis. ilâhî vahyin sadece ahkâm" yönü olmustur. Bu inanç esaslari. Muhammed ile hanimi Hz. Peygamberin yaninda kalmayi tercih etmisti ve üçüncü Müslüman olma s fini kazanmisti. Çünkü zulüm ve baski altinda idiler. Ebû Bekr. kâinati yaratan Allah'a se cde ediyoruz. Bes yasindan itibaren Hz. Peygamberler tarihi içinde zaman ve mekâna göre degise n. Ali gibi ilk müsiüman olanlardan biri de Harise oglu Zeyd'di. Muhammed'e yirmi üç yillik bir sürede gelen vahiylerle en son seklini almis ve kiyamete kadar insanligin ihtiyaçlarina cevap ve recek bir muhtevaya kavusmus.. Hz. dünya-ahiret dengesini kurarak. çesitli Islâmî bilim dallarinin ana konusu oldugundan. Mek keliler arasinda itibari fazla idi. Böylece Hz. Ancak diger dinlerle karsilastirilabilmesi için o. Islâm'in hitabi. ev renseldir.

I slâmin Sartlari'ni (seklî ibadetleri) ve Islâm'da ahlâk konularini. boyun egmek demektir. Islâm. yahut isiyle teslimiyet gösterdigi h alde. Islâmsiz iman. kalb ile tasdik ve uzuvlarla ame!"dir. Ameli olmayanin ima olabilir. Iman ruh. Yani yapilmasi gerekeni yapmasi ve yapilmamasi gerekeni de yapma-masidir. Dolayisiyle Islâm.ilacak ve bir kisim özellikleri üzerinde durulacaktir. Böyle oimayip kisinin agziyla söyledig i kalbindekini tutmazsa bu. kisinin inandigini isiyie göstermesidir. Iman "dil ile ikrar. .Iman île Islâm Arasindaki Münasebet Kur'ân-i Kerîm ve Hadîs-i Seriflerde "Iman" ve "islâm" kelimelerinin kullanilisi. islâm. kemâlîdir. müslim. Lügat bakim indan iman ile islâm kelimeleri arasinda fark vardir. 2. Fii! ile tasdik. imanin asil rükünleri (Asl-Î iman).kalb ile. kalben teslim olmakla beraber. Terim olar ak Islâm. her müslim de mü'm indir.fiil ile tasdik. itaat etmek. zahiren Allah'in v e Peygamberlerimin emirlerine uymaktir. Bazi hadislerde imanin 60 veya 70 küsur su'besi oldugu belirtilir." [432] b. Biz de bu çerçeveye uygun olarak önce iman ve islâm terimlerini. Fakat her teslimiyet. teslim olmak. [433] c. sonra Imanin Esaslan'ni.Iman ve Islâm a. Tasdikin üç mertebesi vardir: 1. Peygamber'in haber verdigi seyleri kabul ve onlara bütün varligiyle teslim o lmak demektir. geriye kalanlar i kemâlîdir (Kemâl-i îman). 3. ahlâk bakimindan en güzel olaninizdi r. kalbiyle teslim olmamis kimseler vardir. Bunla rin alti tanesi (Imanin esaslari).Islâm Kelime olarak "Islâm". [431] 2. Islâm bil ginlerini bu iki kelimenin arasindaki münasebeti arastirmaya yöneltmistir. Di! ile tasdik. tasdik. tasdik degildir. ibadet ve ahlâk seklinde üçe ayirarak Islemek gelenek haline gelmistir. islâm onun bedenidir. Iman. Bu sekildeki bir tasdikin sahib ine "münafik" denir.Iman Kelime olarak "iman".dil ile. Muhammed'in teblig ettigi dinin de adidir. Inanip itimat etmektir. Tasdikin bulundugu yerde. Ancak bunlardan ilk ikisi imanin aslî rüknü iken amel. sonuç olarak da Islâm'in diger dinlerden farkliliklarini ve farkli oldugu hususlarin özelliklerini ele alac agiz. teslimiyettir. Mü'min ile müslim ayri ayri hükümlere tâbi degildir. daha umûmîdi r. Böylece iman. Islâm'i iman. daha husûsî. islâm. bir seyi dogru olarak kabul etmek ve onun dogruluguna inan maktir. kalbin tasdikiyle birlesirse bu. gerçek bir ta sdik olur. Hz. Iman. Terim olarak ise mutlak tasdik anla mindadir. görünüsteki bir tasdiktir. teslimiyet de var dir. imansiz islâm olmaz. Sözü. imanin aslî rüknü degildir. Bu tasdikin sahibine "mü'min" denir. Bu anlamda her mü'min. Bu noktada su hadîs-i serifi hatirlamakta fayda vardir: "Si zin iman bakimindan en kâmil olaniniz.

vardir. ibret alarak Allah'a iman telkin edilir. Esi ve ortagi yoktur. he r sey O'na muhtaçtir. birligi. hiçbir sey O'nun benzeri degildir. Allah'in varligi. Mü'min ile müslim ayni hükümlere tâbi'dir (Öldügünde yik enaze namazi kilinir.. "Kalbine ne geJir-se. Kur'ân'da ve hadîslerde. Bu iki hadîsten insanin kendi varligindan baslayarak gökdekr ve yerdeki canli. Bazen yarattigi seylere bakarak. Müslümanlara varis olur). dogurmamis. Müslüman mezarligina gömülür. esi ve benzeri yoktur. kendi nefsinize bakin. Iman esaslari. kâfir ve münafik olmak üzere üç kisimdi. Allah'in zatiyle sifatlarini birbirine karistiran. Demekki Allah'a inanmak normal. Çünkü bunlar. yanlis s onuç ara ulasmis (panteizm. Âmentü'nün ilk esasidir. O' nu inkâr etmek anormal bir davranistir. Yine bir baska hadîste o. insana vb.Tafsîlî Iman: Âmentü.Iman Esaslari Iman.Allah'a Iman Allah'a iman. birlig ni gösteren belirtilerdir. Allah'in varligini. ezelî ve ebedîdir. [435] a. dogurulmamistir. O . birdir. Kur'ân-i Kerîm'de vardir. Ilmî buluslar. O'nun zatini düsünmekten menedilmistir. Her devirde Allah'a inanmayan insanlar bulunmustur. Her seyin yaraticisi ve Rabbi O'dur. Allah'in bazi varlikla ra (meselâ tabiata. Böylece insan. Bu maddeler sirayla ele alinacaktir. aksine kuvvetlendirmistir. Bu konuda yasak çizgiy i asan. Tanri'yi insanlastirmak gibi). mü'min. Bu yanlis sonuçlarla karsilas mamak için Hz. Muhammed za aninda insanlar.) hulul ettigine inanan insan ve toplumlar. iki bölüme ayrilir: 1.Serî bakimdan islâm ile iman birdir. Allah'a ortak kosmus. Islâm'da Yüce Allah. Allah'a inanmayi temel prensip edinir. öncelikle Allah'a iman e sasina dayanir. dinin de temelidir. Muhammed'in su ögüdü ibret vericidir: "Allah'in varligini anlamak için gökler bakin. Ancak Allah'in zatini düsünmeyin. 2. Allah'a inanmayi zayiflatmami s. Hz. Bu alti esasin "Âmentü" ile baslayan Ibaresi Imâm-i Â'zam'in "Fikhu'l-Ekber" adli kit abindan yayginlasmistir. Asagi yukari her din. fakat tarihin hiçbir devresinde b ir toplumun bütünüyle Allah'i Inkâr ettigi görülmemistir. b u yolda. birçok metodun takip edildigi bilinmektedir.Icmâlî iman: Kelime-i Tevhîd ve Keli-me-i Sehadet. ayrica bir dördüncü kisim y Bu konuda Imâm-i A'zam Ebu Hanîfe söyle diyor: ". düsünerek. hiçbir seye muhtaç degildir. Kur'ân-i Kerîm'de Allah'a iman üzerinde önemle durulur. Bazen Allah'a ve elçisine inanmak konu edinilerek peygamberlerin O'na inanmayi telkin ettikleri belirtilmis olur. yüce sifatlari ve güzel isimleri (Esmâ-i Hüsnâ) üzerinde düsünmesi izin verilen insanoglu. dogru yoldan uzaklasmislardir." [434] 3. insani tanrilastirmak. cansi z varliklar üzerinde dikkatle düsünmesi gerektigi anlasilmaktadir. Imanin bir arada alti esasi hadisle sabitti r. bu var liklari var eden yüce bir varligin farföna varacak ve bu üstün varliga gönülden baglanacakti r. Çünkü buna kudretiniz yetmez". bütün bunlarin yaratilisindaki incelikleri ve bunlarin kendiliginden olup olmadigini düsünün. Bazen de Allah'a ve âhiret gününe iman üzerinde durularak insanoglunun akibetini düsünmesi g erektigi hatirlatilir ve Allah'a inanmasi tavsiye edilir.lügat bakimindan iman ile islâm arasind a fark vardir: fakat seriat bakimindan islâmsiz iman. imansiz islâm olmaz. Din. Allah ondan baskadir" demekledir. yere bakin.

iman sahiplerini destekler. içmek. Gözlerimiz. Diger dinlerin formüllestirilm is iman esaslari arasinda melek inancina rastlanmamaktadir. meleklere inanç sayesinde kötülüklerden. insanlara sah damarindan daha yakindir. canli-cansiz varliklardan O'na araci. bu görünmeyen varliklarin tasnifini. sorgulayici Nekir ve Münker gibi. Görüldügü gibi bir din için en önemli ve temel olan Allah inancinda Islâm. ahlâkini o nlastirarak ve günahlardan. kötülüklerden arinarak meleklesmeyi gaye edinir. Ancak bu varliklarin mahiyeti ve görevle ri birbirine karistirilmistir. O. zaman ve mekândan münezzehtir. görür. bu dünya sartlarinda O'nu görmeye muktedir degildir. Insana bedenî yönden benzeyen yaratiklar bulundugu gibi. dogmak. Bütün dualar. Bundan dolayi meleklerin varligi. Her seyi bilir. melekler ve cinlerdir. Insanlar için imtihan bulundugundan basarili insan. yazici Hafaza (Kirâmen Kâtibîn). Durmadan Allah'i tesbih ve O'na i badet ederler. Mü'minleri de vardir. Öte yandan melekle seytan arasindaki fark kaybolmustur. kendisini kimsenin görmedigini düsün erek yapar. Mülkün sahibi O'dur. insanlari hayirli ve güzel islere tesvik ederler. insanlar için bir ma'sumîyet örnegidir. ilâhî cezalari yerine getirirler. Bunun yaninda yaratiklarin sifatlari da Allah'a atfedilmez. ak il sahiplerine hitap eder. Kalblerin hâkimi . ona ruhî yönden benzeyen yaratiklar da vardir. günahlardan uzaklasir. her yerde hâzir ve nazirdir. Cinler. çogalmak. Her seyi O yaratir. kitap yollar. Bunlar. Dört büyük melekden baska. Allah tarafindan kendilerine verilen vazifeleri aynen yerine geti rirler. Islâm'da Allah. sitli görevleri bulunan sayisiz melekler vardir. ruhî yönünü gelistirerek. Melekler. diledigine hikmeti verir. O. [436] b. dogrudan dogruya O'na yöneltilir. hizmetçi tayin edilmez. ruh ve bedenden ibarettir. isitir. Din güngnün sahi i de O'dur. Melekler. nurânî. insanlara hayir dua ve sefaatta bulunurlar. görevlerin en güzel biçimde açiklamistir. diledigini zelil kilar . O. All ah'i görmek. diledigini azîz. Melekler. evlenmek. Melekler. caydirici bir rol oynar. hayy ve hayat vericidir. Mülkünde istedigini yapar. görünmeyen varliklardir. ölmek gibi niteliklerden uzaktir. Allah'a isyan etmezler. [437] . yemek. Bir Sure'nin adi "Cin"dir. Yalniz O'na ibadet edilip. ancak cennette mümkün olacaktir. O. Insanlar gibi i mtihan altindaki varliklardir. yalniz O'ndan istenir. yerin-gögün Rabbi O'dur. Her sey. Görünmeyen varliklara inanç. Dünyada insanlar. Insan. Bazen onlara "Tanri'nin Kizlari" da denilmistir. Insan. gaybîdir. yardimci.. Islâm. yaratiklara dagiti lmaz. gayba inanmaya mecburdur . Insan. Tek Tanri'd ir. Kur'ân-i Kerîm'de görünmeyen varliklar olarak melekler yaninda cinlerden de bahsedilir. çok ölçülü ve deng 'da üçleme seklinde Allah'in sifatlari baska varliklara verilmez. riziklandirir. Her seye gücü yeter. hayirli islere yönelir. melekler gibi ma'sum olmayip. melekt en üstündür. Melekler im tihan altinda degildir. bazi suçlari. bütün dinlerde vardir.Meleklere Iman Insan. O'nun iradesiyle meydana gelir. diledigini yapar. kâfirleri de. cinler veya görünmeyen diger v arliklar tanrilastirilmistir. latif varliklardir. Allah'a kötü güç. Bazi dinlerde melekler. O'na hiçbir sey ortak kilinmaz. Seyt an denk tutularak "ikileme"ye gidilmez. Allah'a iman. yokeder. Putlardan.

çoluk çocuk sahibi olurlar. kendisi disindaki kutsal kitaplarin tahrif edildiklerini belirtir. Kur'ân. bugün e ldeki kutsal kitaplar (Tevrat. Kur'ân ve Hadîs'te zikredilen "kitaplara iman"i. Peygamber tarafindan hem yazdirilmis hem ezberlettirilmis hem de kontrol edilmistir. Hz. Incil. Kur'ân. görüldügü gibi. Muh ammed'e "Kur'ân-i Kerîm" verilmistir. yer. geçmisten b ahsetmekte. Muhammed'in.s. "emanet". Hz. Hz. Böylece onu muhafaza edecegini va'dede n Yüce Allah'in bu va'di yerine gelmistir[438]. Peygamber. Bundan dolayi Müslümanlarin büyük çogunlugu. Onlara göre. çok büyük degisikliklere ugramistir. belli bir millete hitap eden. Onun peygamberler arasinda müs tesna bir yeri vardir. Çünkü ondan sonra peygamber gelmeyecektir. çesitli malzemeden yapilmis (meselâ papirüs). Kur'ân-i Kerîm'de.sahife-lerdir. Davud'a "Zebur". kendi gayretleriyle peygamber olamazlar. "suhuf" v e dört kitaba imani içine almaktadir. levhalar. Kur'ân-i Kerîm'de diger kutsal kitaplarin muhtevas i hakkinda bilgi verilmekte ve "Zebur"dan ise sadece ismen bahsedilmektedir. Kitaplara iman. görüyorlar ve hayrete düserek. hem mana-siyle Allah k elâmi oldugu Için. diger peygamberler arasindaki yeri konusunda Imam Ahmed ve Tirmi zî'nin rivayet ettigi hadis söyledir: "Benim Peygamberler içindeki yerim su örnekteki gib idir: Bir adam evini insa ediyor. Ancak onlar. hem sözü. Iste elçiler içinde ben o tugla konum . Isa'ya "Incil" ve Hz.a.Kitaplara Iman Islâm'da iman esaslarindan biri de kitaplara imandir. son peygamber Hz. bir de onlara tâbi' olan peygamberler vardir. 'Ah k eske suraya da bir tugla konulsaydi1 diyorlar. Bu peygamberlerin sonuncusu. Zira Kur'ân kendini taklide çagi rdigi halde bu çagriya cevap verebilen çikmamistir. Allah arafindan gönderilmis kitaplarin aslina iman olarak anlamaktadir. Insanlar evi ziyaret ediyolar. Muhammed'e (s. tamamliyor. Suhuf ola rak bugüne gelebilmis bir sey yoktur. Beden ve ahlâk bakimindan insanlar tarafindan tenki de ugramayacak ölçüde mükemmeldirler. Kendisine kitap verilen peygamberler yaninda. "Allah'a. adi geçen 25 peygamber ve peygamber olup olmadigi tartisilan üç kisi di sinda da peygamberler bulundugu. gliyorlar. "fetanet" ve "teblig" gibi ortak özellikler bulunur. Zebur). Peygamberler de insandir. O. Kur'ân. Kur'ân. o günkü yazi imkânlariyle tesbit edilen table tler. insanlara Yüce Allah'in emir ve yasaklarini bildirirler. onlarin getirdigi hükümlere uymalarina baglidir.) yirmi seneyi askin bir süre içinde vahiy yoluyla gönderilmistir. Hz. Bu nlardan Hz. Insanlar. içini dösüyor ve bir tuglalik açik yer bir akiyor. Bu s ebeple onlarin bugünkü sekli "Allah kelâmi" olarak görülmektedir. Insanlarin kurtulus ve s aadete ulasmalari. Kur'ân-i Kerîm. hal üzerinde durmakta ve gelecek için de yol göstermektedir. taklit olunamaz ve olunamamistir da. Farsça bir kelimedir.Peygamberlere Iman Peygamber. peygamberlerine" (Bakara 285) imandan bahsederken. peygamberlik divan inin mühürleyicisi ve peygamberler zincirinin son halkasidir. "ismet". Peygamberlerde "stdk". evlenir. sinirli bir zaman için gelmis bir kitap degild ir. Peygamberler. Suhuf'lar'dan sonra büyük kitaplar gelmistir. Muhammed'dir. Kur'ân-i Kerîm'de Allah'in seçip görevlendirdigi kimseler i ifade etmek üzere "resul" ve "nebî" kelimeleri kullanilir. Hz. Kur'ân. vahiy ve mu'cize ile desteklenir. [439] d. içer. Musa'ya "Tevrat".c. Suhuf. Yeryüzünde mevcut kutsal k plar içerisinde Kur'ân'dan baska aslini muhafaza edebilmis bir baska kitap yoktur. Peygamberlik. melekl erine. Dünyanin sonuna kadar gelecek bütün insanlik âlemi onun muhatabidir. Allah tarafindan verilir. Kur'ân-i Kerîm. k itaplara imani yalniz kendisiyle sinirlandirmamaktadir. kitaplarina. her topluma peygamber gönderildigi âyetlerle açiklanmi stir. ayni zamanda sir adan bir insan da degildirler.

Hiristiyanlar. Hz. Âhirete iman da. Onlar.Laotze. Bu. Yunan'da KserYçfanes. onlarin tanrilarinin birer "av atara"sidir (hululü). Muha mmed'in bir hadîsine göre.undayim" {Fethü'r Rabbani. ceza-mükâfat. bütün âlemlere rahmettir. Muhammed'in getirdigi "nizam". Bununla berabe r onlardan bazilarinin diger bazilarina üstün kilindigi da kabul edilir (kitap veril mesi. XXI/283. Diger ilâhî din mensuplarindan Yahudiler. Allah'a iman gibi. fakat bu kurucunun ne oldugu kesin olarak belli degildir. yine de bir insan olarak kabul edilip tanrilastirilmazlar. ma'sumluk. Kur'ân-i Kerîm gibi günümüze kadar oriji nal sekliyle gelebilmis ve kiyamete kadar da muhafaza edilecegi va'dedilmis tek kutsal kitap ona verilmistir. ebedî degildir. Islâm'da bütün peygamberl er haktir. bütün peygamberleri kabul ederler. M i'raç. diger insanlardan. Hz. yani insanin ölümünden. Muhammed de dahil. [442] e. Hinduizmde Tanri Visnu. Kiyametten sonra bütün insanlar diriltilip hser hayati baslatilacak. Hz. Bütün bu hususlar gözönünde bulundurularak. dünyaya iner. Bazi dinlerde peygamber yoktur. Hz. O. kiyametin vukuundan sonra neler olacagi. Hiristiyanlara göre Mahke-me-i Kübrâ'nin idare edicisi d e Isa'dir. Ibrahim'in karisini Firavun'a ka rdesim diye takdim ettigi. Hz. Onlar.. dünyada yaptiklarindan hesaba çekilecek. Muhammed'i peygamber olarak kabul etmezler. öldükten sonra tekrar dirilecek. Bunun y ninda Kiyamet'in ne zaman kopacagini Allah'dan baska kimse bilemez (Bu. peygamberlerin belirli nitelikleri vardir. onlara degil. Men Hindistan'da Budda. Harun'u Allah'in degil. Islâm'daki gibi degildir. Bununla beraber onlar. havariler de Isa'nin resu lleri olarak nitelendirilir. hemen hemen hiçbir peygambere nasip olmayan bir imtiyazdir. Allah'a nisbet edilir.Ahirete Iman Kur'ân-i Kerîm'de ve hadîslerde "Allah'a ve Âhiret Günfrne inananlar" seklindeki hitaplarl a Âhiret Günü'nün önemi belirtilmistir. "MesîtV'i bir peygamber olarak degil. K iyamete kadar devam edecek "tek nizam" onunkidir. Lut'un sarhos olup kizlariyle zina yaptigi. Islâm'da. bütün insanlara gönderilmistir. V/204 (Hadis no:5733) Hz. kendisi hayatta iken uygulama zemini bulmus ve o. Âhiret. Bazilarinda Ise bir kurucu va rdir. Onun getirdigi nizam. D avud'un bir kumandanin karisini ele geçirmek için onu savasa yolladigi da kutsal kit aplarinda yer alir.[441] Hiristiyanlikta ise Hz. Yahudilikte Hz. Peygamberlik noktasinda aralarinda bir ayrim yapilmaz. "Mu-gayy ebât-i Hamse". Isa'ya secde ve dua edildigi. insanlarla münasebet kurmak için. tarihen bilinen birçok meshur sahsiyetin aslinda bir peygam ber oldugu düsünülebilir: Iran'da Zerdüst. bilinemeyen bes husus arasindadir). cez a veya mükâfat görecektir. Onlarin elinde zuhur eden mu'cizeler. bütün eski dinlerin hükmünü kaldirmistir. Yakup Tanri ile gürestirilir. Hz. cennet-cehennem takip ede . sahsî fazîlet ve yerine getirdigi görev gibi yönlerden). Hz.000 peygamber geldiginden bahseden Hz. kitap. onun günahlari bagi sladigi Indilerde belirtilir. gaybîdir.. Hz. Yüce Allah'in bu lütfunu hayatta iken görmüstür. bazi insanlara hulul eder. Muham-med'i. Bu din mensuplarina göre peygamberler. "Tann'nin Oglu" ve tanri. Dünya. Çin'de Konfüçyüs. Hz. Yüce Allah'in ona bahsettigi üstünlük delillerinden birisidir. Fakat Müslümanlar. dünyevi hakimiyet sahi bi bir kral olarak görürler. Isa ve Hz. Camiu's Sagir. Diger ilâhî dinlerde peygamberlere bakis. ahlâk ve faziletleriyle ayrilirlar. Isa. Yahudiler Üzeyr'e (Ezra) "Allah'in Oglu" dediler (Yapilan aras tirmalar sonucu Yemen'de bir Yahudi toplulugunun bu inanca sahip oldugu tesbit e dilmistir[440]). bunu hesap. Musa'nin peygamberi olar ak nitelendirirler. 124. Islâm'da söyle açikl nir: Insan.

dünya âhiret dengesini kur arak. bir "karma" sonucu olarak degerlendirilmektedir. Bu konu. Allah onu yar atir. iradî davranisa dayandirilir. Kaza ve kadere inanmak demek iyi ve kötü. Islâm'da hem çalismak. hangi anne-babadan doÖacagi. hayir ve ser ne varsa hepsinin Allah tarafindan ezelde takdir edildigine ve zamani gelince de yine Allah tarafindan bu takdire göre yaratildigina inanmak demektir. Ancak bu seçim hürriyet i. her iki dindeki asiriligi gidermistir.Kaza ve Kadere Iman Kader. Allah yazdigi için insan Allah'in yazdigi sekilde hareket etmiyor. [443] f. iyi ve mesru seyleri ya ip kötülüklerden kaçinmaya çalisir. bir öncek i hayatinin tabiî sonucu olarak görülmüstür. ölçülü. dua ederek bir seyin olmasini isteyebi lir. Yahudilikte âhiret k onusu pek fazla islenmemis. insanin seçtigine göre yaratan Allah'tir. gerekli tedbirleri almak ve bütün bunlardan sonra gerisini Allah'a birakip tevek kül etmektir. Insanin ira desiyle seçtigi isleri yaratmak Allah'a mahsustur. boyu. gayret etm ek. Hiristiyanlikta ise ikinci bir âlem inanci bulunmakla beraber. Bu husus. bir âyette söyle ifade edilir: "Sizin iyi sandiginiz hakk inizda kötü. Gelecek hayat ise bugünkü hayatin sonucu olacakt r. Ahirete iman. fakat Allah. dengeli olmaya. konu aslî suçla ilgilendirilerek tartisilir (aslî suç oldugu için mi kötülüge t yül vardir. yoksa kötülüge temayül oldugu için mi aslî suç vardir seklinde). diger bir deyimle seçim hürriyeti vardir. insanin neyi seçecegini ezelden bildiginden. hayatin a ci ve sikintili olaylarina tahammülünü ve sabretmesini saglar. seçen insan. fert ve topluma sorumluluk duygusu kazandirir. kader inanisinda da bu sekilde kendisini göste rmektedir. Insana düsen. Ahiret inanisindaki denge. Kisinin irade hürriyeti. Islâm disindaki ilâhî dinlerde de öldükten sonra dirilme inanci vardir. Insan neyi seçerse. yapmasi gerekeni yapmak.cektir. "Ilim ma'luma tâbi'dir" seklinde formüle edilmist ir. Yüce Allah'in hazirlamis oldugu imtihan sartlari çerçevesindedir. Dünyada yaptik larinin karsiligini görecegini düsünen insan. emek hem de iradesinin disindaki sonuçlari tevekkülle karsilamak vardir. Islâm. Levh-i Mahfuz'da olacaklari yazmistir. Hinduizm'de "kar inanisi bir çesit kader anlayisi haline getirilmis ve insanin bugünkü hayati. kisiyi ihtiraslardan kurtarir. insanin ne sekilde hareket edecegini bildi gi için. Insanin ne zaman. Hiristiyanlar. o sekilde yaziyor. Imtihan sartlarini hazirlayan Allah. Bu dinlerde tenasüh inanisi bulundugu için âhiret anlayisi ona göredir. Diger dinlerde böyle açik-seçik bir kader anlayisina rastlamak mümkün degildir. DolayisIyle insanin sorumluluktan kurtulmak üzere "Ne yapalim alin yazim böyleym is" demeye hakki yoktur. kötü sandiginiz da iyi olabilir. Kaza ise. Allah bilir. siz bilmezsiniz" (Bakara 216) .Islâm'in Sartlari (Islam'daki Seklî Ibadetler) . Meselâ Hir istiyanlikta. kalbinin ve midesinin çalismasi kendi eli nde degildir. Hinduizm aibi bazi din-lerde âlemin e zelî-ebedî oldugu kabul edilir. O. fiilen yaparak. bu bilgisine göre . Islâm'daki âhiret inanci. Islâm'da insan. iradesinin disindaki seylerden sorumlu da degildir. bu bilinen ve tesbit edilen seylerin zamani ve yeri geldiginde All ah tarafindan yaratilmasidir. rengi. Kast dilimleri. Yüce Allah. [444] 4. çalismak. Ancak istedigi gerçeklesmedigi takdirde hayirli olanin böyle olduguna kanaat ge tirmek de vardir. dünyevî yön daha agirlik kazanmistir. ileride olacak seylerin Yüce Allah tarafindan önceden bilinip tesbit edilmesid ir. "son"un her an gelecegi k orkusu içerisinde ruhban hayatina agirlik vermislerdir. Bud-dizmde k arma.

kulluk demektir. Muhammed. namaz içinde sembolik bir hac da yer alir. Amelî tatbikat. fecirden aksama kadardir. Oruçlu. Buna göre I slâm'in bu bes sartini yerine getiren bir kimse. Kulluk. Bunun için namaz. I slâm'da ibadet suuru. oruçlu oldugu müddetçe. Ibadet. samimiyetle ve devamli yapilanidir. Islâm'in bes sartini açiklamistir. Günlük namaz disinda. Tek basina da kilinabilir. Allah'in hakkidir ve yalniz O'nun rizâsi için yapilmaktadir. Kur'ân-i Kerîm'in çe sitli âyetlerinde yer almaktadir. içmez. Namazin disindaki farzlar. [446] b. imani kuvve tlendirir. ruhun gidasidir. mü'minin mi'racidir. Ancak bunlardan bi ri veya birkaçi bulunabilir. Yine hiçbir dinde ibadetten önce Islâm'daki hadest en ve necasetten temizlenme kadar titiz bir hazirlik göze çarpmaz. [445] a. Bunlar. Namazda kul. Islâm'in da baslangiç noktasidir. daha seva p sayilmaktadir. ruhî hayatla bagdasm . Ibadet. Hiçbir dinde niyet Islâm'daki kadar ibadetin ana rüknü olmamistir. her Müslüman üzerine farzdir. hem rükû hem de secde bulunur. niyetle baslar. Namazin içindeki fa rzlar. Vakte bagli olmayan Cenaze Namazla ri. Namaz. namazda zekâtin esprisi de vard ir. Ibadetin çoklugundan ziyade devamli olmasi önemlidir. Hiçbir dindeki ibadette namazin oniki farzinin tamamt bulunmaz. Orucun vakti. Biri. Bu dört ibadet sirayla anlatilacaktir. farzdir (farz-i ayn).Namaz Bes vakit namaz. ötekileri yapmanin önemi yoktur . Allah katinda. Namazin içinde Islâm'in sartlarini teskil ed en diger esaslar da yeralir. Bu sart yerine getirilmedikçe. Y tJJik namaz olarak Bayram Namazlari vaciptir. farz-i kifâyedir. Ibadetin seklini ve mik tarini Yüce Allah belirtmistir. ergenlik çagina girmis. zekat ve hac'dir. yer yer sessizlik de vardir. Namaz kilan maddî gel irini bir tarafa birakip namaza vakit ayirdigi için. Islâm'in bes sartindan ilki. Islâm'in Sartlariyle ilgili hususlar. Allah'a karsi olan seklî ibadet bor cunu ödemis olmaktadir. Bu imanin özü. Bütün bunlar niyeti takip eden baslangiç tekbiriyle baslar. Böylece namazda hem ayakta du rma hem de oturma. Vakit kavrami. Namaz kilan Kâ'be'ye yöneldigi için. vakit vakit kilinan ve kulun Yüce Allah'in dîvanina durarak O'nu n rizâsini aradigini isbat ettigi bir ibadettir. oruç.Oruç Her yil Ramazan Ayi'nda bir ay oruç tutmak. Ancak cemaatla kilmak. namaz süresince devam eden farzlardir. ancak Allah'a yapilir. Ibadetler. Allah'a ve Peygamberine sehadettir. iman nurunu koruyan bir mahfazadir. dinin diregi. Ibadetler in vakitleri ve ibadet yapanin niyeti. iç ve dis temizligi bu iste önemlidir. intikalî farzlardir. hiçbir dinde Islâm'daki kadar belirli ve d isiplinli degildir. namaz. haftalik Cuma Namazi. akilli her kadin ve erkek üzerine farz olan bedenî bir ibadettir. digerini takip eder. Rabbinin huzurunda oldugunun suurundadir. yemez. Ibadet. Bu suur (konsantrasyon) o nun kalbini ve fiillerini nurlandirir. Islâm'in Sartlarinin geri kalan maddeleri dört büyük seklî ibadeti açiklamaktadir."Islâm'in Binasi" Hadisinde Hz. Bunun yaninda namazda okuma da var dir. ibadettir. Namaz kilan bir sey yiyip içmedigi için namazda bir çesit oruç da vardir. Aslinda kisinin yaptigi hersey kulluk görevidir. O'nun rizâsina en uygun olan ibadet. Namazda Tahiyyât Duasi'nda Sehadet Kelimesi de bulunur.

"Haci" olmak için buralar ziyaret ed ilir. [449] . Musa'nin ve Hz. [448] d. disiplinli bir hayata ulasma imkâni bulur. Haci adayi. çesitleri (altin. Aslinda çok fazla olmayan zekât in verilmesiyle zaman içinde orta zümre olusur ve çogalir. ayrica Medine'de Mescidu'nNebiyy'i ziyarst etmektedir. anarsiye ve totaliter rejimlerin dogmasina yolaçarlar. Haci adayi. sirf Allah rizasi için yapilan bir hacca göredir. Hastaya. Kabul olunan H^cin (hacc-i mebrûr). Ramazan Ayi'n dan sonra ibadetlerini devamli yapma. belirli oranlarda. Isa'nin 40 gün oruç tuttuklari bilinmektedir. Bazilarinda ise ya önemini kaybetmis. biri bakar. Zekât. Bazi dinlerde oruç yoktur. servetini temizlemis olmaktadir. Böylece temizlenerek eksilen serve t. ticaret mallari.. mecburî degildir. günahlari gidecegi inanci yaygindir Ancak bu söylenilenler. ben ihramla huzuruna geldim". ayni zamanda dünyanin her tarafindan gelen Müslümanlar için bir sûra. Hac. Z ekât veren kimse. misafire. kefen gibi "ihram" giyerek Yüce Allah'a "Lebbeyk.". günümüzde Yahudi ler ve Hiristiyanlar arasindaki uygulamanin o günkü ile ilgisi pek kurulamamaktadir. mâlî bir ibadet olup varlikli kimselerin yapmasi gereken bir farîzadir. haccin iki önemli farîzasidir. Oruç. Bütün dinlerde kutsal kabul edilen yerler vardir. kefenle çagirmadan. "buyur Rabbim. Sinirlari. Peygamberimizin bir deve üzerinde Veda Hutbesi'ni verdigi Ara fat'ta vakfe. [447] c. Ancak. faki rin zenginin malindaki hakkidir. denge saglanmis olur. belli bir zümreye mahsus degildir. Ramazan bir ibadet ayidir.ayan cinsî zevklerden sakinir. uygun yerlere-kisilere verilmesidir.Hac Zengin ve saglikli Müslümanin ömründe bir defa yapacagi mâlî ve bedenî ibadettir. Allah rizasi için yapilan bedenî Ibadetlerin en önde gelenlerinden bindir. en sevdiklerini Allah'a ibadet. iradeyi k uvvetlendirir. O'nun rizasini kazanma gayesiyl e bir müddet için geride birakmis. Birçok sih hî faydalari bulunsa da oruç. ticarî-turistik bir zihniyete dayanmayan. kola'yliklari vardir. Zekât. Birçok kimse. dermisçesine ma'nevî bir havaya girer. Paskalya'dan önce Hiristiyanlarin uyguladiklari 40 günlük perhiz devresi oruç olma özellig ini kaybetmis gibidir. Islâm'in çiktigi. Islâm'daki or uç. O. Geceli gündüzlü de degildir. bir kongre mahi yetindedir. Oruçlu iken helâli terkedebilen Müslüman. yasliya . s en ecelle. gerçekte çogalmakta ve bereketlenmektedir. para. Bütün mü'mi kiblesi Kâ'be'yi tavaf. Dünyada "Biri yer. perhiz sekline dönüsmüs veya asiri züht uygulamalari haline gelmistir . Oruç. sadece gündüze mahsustur. artici olmasi gibi) belirlenmis mallarin.Zekât Zekât. artma ve temizlenme anlamina gelmektedir. Perhiz de degildir. gümüs. Hz. Islâm Dinidir. orucun disinda da harama el uza tmamak aliskanligini kazanir. Hac'da. ayrintilari açik-seçiktir. çesitli gelismeler geçirdigi mübare k yerlerdeki bütün Islâmî hatiralar yasanmaktadir. küçük ve büyük bas hayvanlar gibi) ve ikleri (üzerinden bir yil geçmesi. Zekât. dinî bir görevi yerine getirmek üzere tutulur. sartlari içinde.. Kutsal kitabinda oruçla ilgili en fazla bilgi bulunan din. ihram sartlari içinde bir velî hayatina kavusmustur. kiyamet bundan kopar" kabilinden zenginlerin hayati na bakip onlari kiskanarak düzen degistirmek üzere ayaga kalkan varliksiz kesimler.

Islâm'da Ahlâk Islâm Dini'nde ahlâk. Daha önceki hiçbir kitapta bu garanti yoktur. niyetlere göredir " denilmektedir. Yüce Allah. Islâm ahlâki. Bir hadîste. Yüce A llah'in katinda ikrama en lâyik olan kullar. "Ameller. o olgun bir ahlâka ulasir. O. velîler örnek dav-ranislariyle nasil Islâm'in yayili p benimsenmesine yolaçmislarsa. Muhammed. u özellikler verilirken yer yer karsilastirmalar da yapildi ve Islâm'in farkliliklar ina. Son olarak anahatla riyle Islâm Dini üzerinde duruldu. onu kendisinin koruyaca gini va'detmektedir (HIcr. sevgi. fe rdi ve toplumu huzura kavusturan. Dolayisiyle Islâm ahlâkinda toplum düzenini saglayan. ortak bir ahlâ standardi olusturulmus olur. Isl ahlâkinda insan davranislari niyete baglidir. "dosdogru din" dir[453]. kisacasi hal diliyle (lisân-i hâl) Islâm'i anlatmalari. Toplum hayatinda iyilikler tavsiye edilir.Islâm ve Diger Dinler Kur'ân-i Kerîm'e göre Islâm. Allah'dan baskasindan istemez. daha sonra da Islâm'in özellikleri ve diger dinlerde n farkli oldugu hususlar. Yüce Allah'in katind aki gerçek ve makbul din Islâm olup[454] bu din. "Allah'in elçisi ve peygamberlerin sonuncusu"dur[456]. Müslüman. Muhammed'den alir. takv a sahipleridir. O'nu Yüce Mevlâ terbiye etmistir. begendigi dindir [455]. Takva. iman ve ibadetten sonra üçüncü esastir. All ah sevgisi ve korkusu mü'minin bütün davranislarinin temelinde yer alirsa. Mu ham-med'in "benden sonra peygamber yoktur" dedigi rivayet edilmektedir. tevhid inancini ahlâkî davranislarina da aksettirir. Islâm ahlâkinin kaynagi ilâhî vahiydir. "hak din"[452]. maddeler halinde siralanacaktir. her dinin kendine ait özellikleri vardir. O'nun razi oldugu. "beyne'l-havfi ve'r-recâ" (Korku ve ümid arasinda) bir çizgi takip eder. kötülüklerden kaçinmak ögütlenirse. ondan en fazla korkan mut-takîler. diger ahlâk sistemlerinden ayrilir. Muhammed. Hikmetin basi Allah korkusudur. e n güzel ahlâk üzerindedir. yansitm alari gerekir. ahlâkî kaynagini Hz. Peygamberimize "Din nedir? diy e sorulunca "Güzel ahlâktir" cevabini vermistir. Bu korku. saygi ve ta'zime d ayanan bir korkudur.5.Islâm'in Özellikleri ve Diger Dinlerden Farkliliklari/Ayricaliklari Buraya kadar çesitli dinler ve bu arada "ilâhî dinler "de islendi. O. Insanlar için en güzel örnek olan Peygamberim izin ahlâki da Kur'ân'dan kaynaklanir. Hz. Ayrica yine bir âyette. Bu yönüyle o. taabbüt etmez. Muhammed'in son peygamber oldugu açikliga kavusturulmustur. bu olgunlugun sonucu elde edilen bir mertebedir. insanlari saadete ulastiran temel prensipler m evcuttur. [450] 6.9). güzel ahlâki tamamlamak üzere gönderilmistir. Burada önce Islâm ve di ger dinler karsilastirilacak. Islâm. Nitekim . onlari örnek edinen Müslümanlarin da sadece dilleriyle d egil. Görüldügü gibi. dinlerin en ekmeli olduguna temas edildi. [451] a. Hz. Sonuç olarak Hz. sahabîler. Allah'tan baskasina tapin maz. Allah'dan baskastndan korkmaz. Verilen Ây et ve Hadîste Hz. Gerçekten de mü'minin niyeti esastir. davranislariyle. Kur'ân'i kendisinin yolladigini.

Hz. Muhammed, Kur'ân'i, 23 senelik bir devrede yazdirmis, ezberletmis ve kontrol et tirmistir. Böylece bu asil metin, aynen muhafaza edilerek, günümüze gelmis yegâne Kutsal K itap daha sonraki nesillere teslim edilebilmistir. Bu açiklama, Islâm'in diger dinlere farkinin ilk maddesini baslatmistir. Bu maddede Kur'ân'in akil ve bilim önünde tazeligini koruyabilmis yegâne kitap oldugunu belirtmek de gereklidir. Islâm evrensel bir dindir. Mesaji bütün insanligadir. Bir Âyette bu husus söyle belirtilme ktedir: "Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarici olarak gönderdik" {Sebe1 , 28). Yalniz Hiristiyanlik ve Buddizm, Islâm gibi evrenseldir. Diger dinler millîdi r. Bunlardan Yahudi dini, aslinda evrensel iken sonradan millîlestirilmis gibi bir görüntü kazanmistir. Islâm, tektanrili bir dindir. Bu dinde üçleme, ikicilik, ortak kosmak yoktur. Yüce Allah 'in sifatlari; yaratiklara, baska varliklara, insanlara, canli, cansiz varliklar a verilmez. Tabiati olusturan elemanlar, tabiat güçleri kutsallastinlmaz. Ailah'dan baskasina tapinilmaz. Yüce Allah'in kendine mahsus sifatlari, Güzel Isimleri (Esmâ-i Hüs nâ) vardir. Halbuki Hiristiyanlik ve Hinduizm'de üçleme vardir. Hinduizm, ayrica çoktanr ili bir dindir {Her iki dinde tektanri inanisi bulunsa da). Buddizm, tanri kavram ina sonradan kavusmustur {bu dinde dua yoktur). Taoizm sonralari çesitli dinlerden tanrilar almistir. Yahudi dininde her ne kadar tektanri inanisi korunmussa da T anri'ya istirahat etmek, güresmek gibi yakisiksiz sifatlar verilmistir. Hz. Isa, Budda, Konfuçyüs tanrilastirilmistir. Hinduizm'de zaten tanrilarin insan se kline girdigi (avatara) kabul edilmektedir. Yahudi Dinin'de bazi peygamberlere y akisiksiz durumlar nisbet edilmektedir. (Hz. Yakub'un Allah'la güresmesi, Hz. Davu d'un bir kumandanin karisina göz dikmesi gibi). Islâm dininde Hz. Muhammed, sadece b ir insandir. Kendisine vahiy gelmektedir. O, Allah'in kulu ve elçisidir. Onun görevin e uygun nitelikleri vardir. Islâm, Allah ile peygamber arasindaki çizgiyi korumustur. Bu çizgiyi peygamber, hiçbir s ekilde geçemez (Meselâ Islâm'da Hesap Günü'nün sahibi sadece Allah iken Hiristiyanlikta bu y etki Hz. Isa'ya verilmistir). Ayrica Islâm'da, Hiristiyanliktaki Kilise ve Buddizm 'deki Sangha gibi bir rahip teskilâti, ruhbanlik, hiyerarsi, aracilik, misyonerlik yoktur. Yüce Allah ile kulun arasina fetis, put, peygamber, rahip, melek gibi hiçbi r sey girememektedir. Fert, hürdür, serbesttir. Dogrudan dogruya Allah'tan istenilme kte, sadece O'na dua edilmektedir. Nitekim Fatiha sûresinde "Ancak sana kulluk ede r ve ancak senden yardim dileriz" hitabiyla bu hususa isaret edilmektedir. Islâm'da günah isleyince tevbe edilir, affetmesi için ancak Yüce Allah'a basvurulur. All ah'dan baskasina günah itirafi yoktur. Halbuki Hiristiyanlik ve Buddizm'de böyle deg ildir. Rahip, rahip zümresinin varligi bu noktalarda kendisini belli eder. Hiristi yanlikta genellikle rahip bulunmaksizin sakramentler uygulanamaz.

Tarîhî gelismesi içinde Islâm aslî yapisini koruyabiimistir. Bu hüküm, diger dinler için tekr anamaz. Hinduizm farkli dinlerden çesitli elemanlar almis, bunlarin bir yigini hal ine gelmistir. Belirli kurucusu, inanç sistemi, ibadeti olmamistir. Taoizm de dige r dinlerden bir çok eleman almistir. Hiristiyanlik, daha en baslarda Pavlus'un yoru mlariyla degisik bir yapi kazanmis, gittigi yerlerdeki kültlerden etkilenmistir. B u hususta Islâm'in farkliligi, bir ölçüde, Kutsal Kitabi'nin degismeden günümüze ulasmasi öze ginden gelmektedir (Diger dinlerin kutsal kitaptan daha sonralari yaz ih hale get irildiginden asil yapi tam olarak korunamamistir). Islâm'daki inanç esaslari, dinî kavramlar, sade, kuvvetli, açik seçik, anlasilmasi, anlati lmasi, kabulü kolay, akli-mantigi zorlamayan maddelerdir. Halbuki meselâ inkarnasyon (huftil), aslî suç, tenasüh, gibi kavramlarda bu kolaylik bulunmaz. Islâm'in tarihî gelis mesinde kutsal kitabi ve dinî kavramlarinin açikligi sebebiyle konsillere rastlanmaz. Fakat evrensellikte ona arkadaslik eden iki büyük dinde (Hiristiyanlik ve Buddizm) konsillere ihtiyaç duyulmustur.

Önem tasiyan bir nokta olarak, Islâm'da dünyaya günahsiz gelindigine inanilir. Bu dinde H iristiyanliktaki aslî suç, Hint dinlerindeki tenasüh yoktur. Her dogan, Islâm yaratilisi üzerine temiz, suçsuz dogar. Zümer suresinin 7. ye Fâttr suresinin 18.. Ayetinde belirt ildigi gibi, kimse baskasinin suçunu yüklenmez. Sorumluluk, ferdîdir. Suç ve beden, ferdîd ir (Dogustan gelen suç yoktur, bir beden bir ruh içindir. Önceki kimselerin veya önceki hayatlarin suçu dogustan gelir seklinde Hiristiyanlik ile Hint dinlerinin benzerli k tasiyan doktrinlerini Islâm kabul etmez).

Islâm'da agir, asiri züht emirleri, güçlük yoktur. Kolaylik, kolaylastirma vardir. Hz. Muha mmed, "Din, kolayliktir"; "Kolaylastiriniz, güçlestirmeyiniz; müjdeleyiniz, nefret e ttirmeyiniz" diyerek Islâm'in bu niteligini belirtmistir. Caynizm'de yürürken küçük canlilar i öldürmemek için önce yer süpürülür. Caynizm'in bir mezhebinde dünya mali diye elbise giyil lâm'da böyle asiri buyruklar yoktur. Evlenmemek veya bosanmamak (bazi Hiristiyan mez heplerinde oldugu gibi) seklinde sert kayitlar göze çarpmaz.

Islâm'da dünya-âhiret dengesi vardir. Meselâ Yahudi Dini'nde âhiret motifi çok net olarak is lenmemistir. Gözler dünyaya çevirilmistir. Hiristiyanlikta tersine, gözler âhirete dikilmi stir. Islâm'da dünya, âhiretin tarlasidir. Bir âyette belirtildigi gibi dünyadan nasip de unutulmayacaktir. Islâm'da çalisilmayan gün yoktur. Çalisma ve kazanma, ekmek-alinteri övülü Zekât ve hac gibi ibadetlerin yapilabilmesi, maddî imkâna baglidir. Islâm'da ibadet ve ahlâkla Ilgili konular gelismistir. Islâm'in her an istedigi kulluk da vardir (iman), ömürde bir defa istedigi kulluk da (hac). Tabiî senede (bir defa ze kât; bir ay oruç), haftada (Cuma Namazi), günde (bes vakit namaz) istedikleri de vardi r. Halbuki meselâ Bud-dizm'de dua, Hinduizm'de cemaatle ibadet olmadigi gibi Hiris tiyanlikta âyinler papaz nezaretinde kiliseye tahsis edilmistir. Yahudi dininde ku rban yikilan Kudüs Tapinagi'na bagli görüldügünden uygulanmamaktadir. Islâm'da ibadet, hem aatle hem de tek basina; hem camide hem cami disinda her yerde yapilabilmektedir .

Islâm; sadece zühde, tasavvufa, ahlâka, felsefeye, gelenege dayanan ve her seyi toplam aya çalisip asil hüviyetini kaybeden bir din degildir. Bu dinde ölçü, akil, bilim, düsünce, ö nme, çalisma, fert ve toplum konularina gereken yer ayrilmistir. Islâm'in kendi orijinalligini gösteren yukarida bir bölümü siralanan hususlar yaninda dige r dinlerle paylastigi noktalar da vardir. Bunlarin en basta geleni tektanri kavr amidir. Islâm, bu Yüce Tanri kavraminin en ideal sekline sahiptir. Islâm, diger ilâhi di nlerin kitap ve peygamberlerine de yer verir. Kur'ân-i Kerîm'de ancak 25 peygamberin adi bulunur (üç tartismali olanla 28). Ancak dünyada hayli peygamber görev yapmistir. Hem en hemen bütün topluluklarda Yüce Tanri inanisinin bulunmasi bunun bir isbatidir. Islâm; vahiy, âhiret, kader, melek-seytan, helâl-haram (yap-yapma), nefsi terbiye, iyi lik, erdem gibi birçok elemanlarini diger dinlerle paylasir. Ancak Islâm'da bu elema nlar, bir ölçü içinde, asiriliklardan uzak olarak yer alir. Bir misal olarak temizligi e le alalim. Temizlik önce dis ve iç temizligi olarak ikiye ayrilir. Dis temizliginde; 1- Beden (Islâm'da pis sayilan seylerin bedenden giderilmesi, yikanmak, dis temizli gi, bedenden tirnak ve benzeri kesilmesi istenilen seylerin atilmasi, sünnet, abde st, boy abdestinin maddî temizligi vb.), 2- Elbise (pis sayilan seylerin temizlenmesi veya kirliligin giderilmesi), 3) Çevr e ve gida temizligi (kendimizi tehlikeye atmamamizi emreden Âyete göre suyun, havanin , evin, kentin; imanin en asagi derecesinin yolda ayaga takilan tasin bir kenara atilmasi oldugunu açiklayan Hadîs'e göre yol temizligi) gibi maddî elemanlar bulunur.

Iç temizlik, çok daha genistir:

1- Kalp temizligi (önce tasdîkî, sonra yakînî Iman ile sekten süpheden, kötü düsüncelerden ka ndirmak, tövbe ile günahtan temizlenmek), 2- Ahlâk temizligi (kötü ahlâki atip iyilerini benimsemek), 3- Düsünce-niyet-davranis temizligi (iyi davranis, ihlâs kazanmak), 4- Vicdan temizligi (suçluluk duygusu içinde kalmamak; kul hakkini almamak, helallas mak), 5- Hükmî temizlîk (abdest, boy abdesti, Islâm'in bes sartinin her bir maddesinin uygulani si ile günahlardan arinmak) gibi bir çok hususu içinde bulundurur. [457]

b- Islâm'in Diger Dinlerden Ayricaliklari 1- Islâm hak ve iiâhî dindir; vahye dayanir; evrenseldir; mesaji bütün insanligadir; Kiyam ete kadar geçerlidir. 2- Islâm, adini kutsal kitabindan alan; kutsal kitabi peygamberi tarafindan yazdi rilan, ezberlettirilen ve kontrol edilen, böylelikle degismeden günümüze kadar ge lebilen; aktl ve bilim önünde tazeligini koruyabilen Kutsal Kitab'a sahip olan dindi r. 3- Islâm'da tevhîdin en güzel ve en orjinal sekli vardir. Islâm en mücerret, en mükemmel All ah inancini yerlestirmistir. Islâm'da Allah'in sifatlari, yaratiklara, baska varli klara; insanlara, canli-cansiz varliklara verilmez. Islâm'da Yüce Allah insana benze tilmez; O, hiçbir seye benzemez, ne Tanri insanlastirilir, ne de insan tanrilastir ilir. Islâm'da Allah'in Esmâ-i Hüsnâ'si (Güzel Isimleri) vardir. Islâm'da Allah'dan baskasin a tapinilmaz, dua edilmez; Allah'dan baskasindan istenilmez; Allah'dan baskasina secde, rüku' edilmez, kurban kesilmez, yemin edilmez, tövbe edilmez, günah itirafinda bulunulmaz. 4- Islâm'in belirli bir inanç sistemi, peygamberi, kutsal kitabi vardir. 5- Islâm'da Allah tarafindan gönderilen bütün peygamberlere inanilir; aralarinda bu nokt ada bir ayirim yapilmaz. Peygamberler, Yüce Allah'in kulu ve elçisidir. Islâm'da peyga mberler tannlastirilmaz. Onlara yakisik almayan durumlar isnat edilmez, uygun ol mayan deyimler kullanilmaz. Onlar için ortak bes özellik kabul edilir. 6- Hz. Muhammed, son peygamberdir. Ondan baska hemen hemen hiçbir peygamber ve din kurucusu, getirdigi nizamin kendisi hayatta iken uygulama zemini buldug unu, devlet oldugunu görmemistir. 7- Islâm'da en yüksek otorite, i aynidir. Kur'ân'dir. Dünyanin her tarafindaki Kur'ân nüshalar

8- Islâm'da dünya-âhiret dengesi vardir. Dünya âhiretin tarlasidir. 9- Islâm'da inanç esaslari, dînî kavramlar; sade, kuvvetli, açik-seçiktir; anlasilmasi, anla tilmasi, kabulü kolaydir; akli, mantigi zorlamaz. 10- Islâm, kolaylik ve müjde dinidir. Kimsenin zorla Müslüman yapilmasini kabul etmez. K albleri fethederek yayilmayi esas alir. Dili, irki, dini ne olursa olsun Kelimei Sehadet getiren herkesi Müslüman sayar. Sinif, zümre, irk farki gözetmez, kimseye imti yaz tanimaz. Esitlik ve adalet esasina dayanir.

11- Islâm; akla hitap eder, akilliyi sorumlu tutar, akla ve bilime ön planda yer ver ir. Islâm'da ölçü, akil, bitim, düsünce, ögrenme, çalisma konularina; fert ve toplum münasebe ne gereken yer verilmistir. 12- Islâm'da insan, en güzel biçimde yaratilmis, yeryüzünde halife kilinmistir. Dogustan ge len suç yoktur. Insan, ma'sum ve Islâm fitrati üzere dogar. Islâm'da sorumluluk, suç ve be den ferdîdir.

13- Islâm'da ibadet ve ahlâkla ilgili hükümler gelismis ve nihâî hale gelmistir. Islâm'da, h c hariç, ibadet, belirli bir yere bagli degildir, her yerde yapilabilir. Duruma göre hem cemaatla hem tek basina olabilir. Ma'bette resim ve heykel bulunmaz. Ibadete da'vet ezanla olur. Ibadette Allah ile kulun arasina kimse giremez. Islâm'da ruhb an sinifi da, afaroz da yoktur. Evlenmeme ve bosanmama seklinde sert, agir ve asin züht emirleri de yoktur. Ancak iç ve dis temizlige önem verilmektedir. Sünnet vardir . 14- Islâm, kadina gerçek hakkini ve degerini vermistir. Bütün bu ve benzeri özellikleriyle, ayricaliklariyle Islâm, her devirde, her yerde kendin i kabul ettirir. [458]

Altinci Bölümün Bibliyografyasi A- Yahudilik - Baki Adam, Yahudi Kaynaklarina Göre Tevrat, Ankara 1997. - W.F. Albight, Yahvveh and the Gods of Canaan, London 1968. - Nesim Bahar, Ibrani Tarihi, Istanbul 1969. - D.A. Brovvn, A. Guide to Religions, London 1975, 104-122. - Seymour Cain, "Medieval and Modern Judaism", A Reader's Guide to the Great Rel igions, London 1977, 321-345. - Ahmet Çelebi, Yahudilik, Çev. Ö.F. Harman-A.M. Büyükçinar, Istanbul 1978. - A Dictionary of Comparative Religion, nesr. S.G.F. Brandon, London 1970, 364, 374, 378-385, 451-2, 620. - Mircea Eliade, Histoire des Croyances et des Idees Religieu-ses, Paris 1980, I/348-380, 111/161-190. - Isidore Epstein, Judaism, A Historical Presentation, Gr. Britain 1972. - Mustafa Erdem, Hz. Adem (Ilk Insan), Anara 1993. Ahmet Hikmte Eroglu, Osmanli Dev|etinde Yahudiler, Ankara 1997. - George Fohrer, History of Israelite Religion, London 1975. - Sigmund Freud, Musa ve Tektanricilik, Çev. E. Sevil, Istanbul 1976. - David Goldstein, "The Jews", Our Religions, London 1973, 69-89.

- Ernest Gugenheim, "Le Judaisme", Histoire des Religions, E.G. 1972, II/697-74 5. - Ernest Gugenheim, Le Judaisme dans la Vie Ûuotidienne, Paris 1970. - Ibranî Din Bilgisi (Özetler), Istanbul 1969. - Mordecai Kaplan, Judaism as a Civilisation, USA 1981. - Mehmet Katar, Hiristiyanlikta, Yahudilikte ve Islâm'da Tövbe, Ankara 1997. - Yehezkel Kauîman, The RelIgion of Israel, Çev. Moshe Green-berg, London 1961. -Yasar Kutluay, Islâm ve Yahudi Mezhepleri, Ankara 1965, 114-218. -Yasar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye, Istanbul 1973, 11-73, 389-395. - Saban Kuzgun, Hazar ve Karay Türkleri, Ankara 1985, 147-210. - Abdurrahman Küçük, Dönmeler Tarihi, Ankara 1992 (Gözden geçirilmis ve genisletilmis ikinci baski). - Abdurrahman Küçük, "Yahudilikte Arz-i Mevud Anlayisinin Boyutlari", AÜIFD, Ankara 19 92, XXIIl/101-111 -Abdurrahman Küçük, "Ahid", TDVIA, Istanbul 1988. I/532-533. - Abdurrahman Küçük, "Ahid Sandigi", Istanbul 1988. I/535. -Abdurrahman Küçük, "Arz-i Mevud", TDVIA, Istanbul 1991, MI/ 442-444. Maimonides, Commentory on the Tractate Sanhedrin, trans by Freed Rosner, New Yor k 1981, 155-156. Man's Religious Quest, nesr. W. Foy, London 1978, 351-417. Ebu'l Hasen Ali el-Hasenî en-Nedvî, el Erkânu'l-Erbea, Beyrut 1968, 63-66, 171-174, 25 9-268. Abraham A. Neuman, Judaism, The Great Religions of the Modern VVorld, y 1947, 224-284. - S.A. Nigosian, VVorld Religions, London 1975, 7-43. - Hayrullah Örs, Musa ve Yahudilik, Istanbul 1966, 316-446. - James Parkes, A History of The Jewish People, Gr. Britain 1969. - The Jewish Encyclopedia, Copyright 1904. - The Universal Jewish Encyclopediea, New York 1948. - E.G. Parrinder, A Book of VVorld Reiigions, London 1965, 16, 52, 88, 140. - E.G. Parrinder, The VVorld Living Religions, London 1974, 143, 164. - Vicomte Leon de Poncins, Judaism and the Vatican, Çev. T. Tindal-Robertson, Lond on 1967. - Salomon Reinach, Orpheus, Histoire des Religions, Paris 1976, 1/248-311. New Jerse

- Ernest Renan, Histoire de Peuple d'Israel, Paris, 1/1-34, 127-165, 11/82-192. - H. Ringgren-A.V. Strom, Religions of Mankind, Landon 1966, 113-137 ^ - Roy A. Rosenberg, Judaism: History, Practice, Faith, USA 1991, 64-65. - H.J. Schoeps, An Intelligent Person's Guide to the Religions of Mankind, Lond on 1967, 207-227. - Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giris, Ankara 1955, 100-116. - Gershom G. Scholem, Majör Trends in Jevvish Mysticism, New York 1974. - Siddur (sefaradi), New York 1981, 43-44. - Sylvam D. Schvvartzman, The History of Reform Judaisme, 1953. - Ninian Smart, Background to the Long Search, London, 1977, 159-184. - Robertson Smith, The Religion of The Semites, New York 1972. - Sehrisîânî, el-Milei ve'n-Nihal, Kahire 1975, 1/210-220. - Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, Istanbul 1979, 1/15-126 vd. - Hikmet Tanyu, "Yahudiligin Kutsal Kitaplari ve Esaslari", A.Ü. Ilahiyat Fak. De rgisi, Ankara 1967, XIV/95- Kurt Uruby, "Judaism", Dictionnaire des Religions, France 1983, 868-74. - Yahudilikte Kavram ve Degerler, Hazirlayanlar: Suzan Aialu -Klara Arditi ve A rkadaslari, Istanbul 1996. - R.J. Zwi Werblowsky, "Judaism", The Concise Encyclopedia of Living Faiths, Lo ndon 1971, 3-40. - Zaferu'l-Islâm Han, Yahudilik'de Talmud'un Mevkii ve Prensipleri, Çev. in, Istanbul 1981. [459] Mehmet Ayd

B- Hiristiyanlik - Muhammed Atâurrahîm,. Jesus Prophet of Islâm, England 1977. - Donald Attvvater, Christendom, London 1969. - Mehmet Aydin, Müslümanlarin Hiristiyanliga Karsi Yazdigi Reddiyeler ve Tartisma Ko nulan, Konya 1989. - G. Barker, O'nun Izinde (Hiristiyanlik ve Laiklik Tarihi), Istanbul 1985. - La Bible, Paris 1977. - David A. Brown, A Guide to Religions, London 1975, 155-182. - Chateaubriand, Genie du Christianisme, Paris 1966, l-ll.

19 72. . Hiristiyanlikta. Ermeni Kilisesi ve Türkler. . The Doctrin of TrInity. 969 Saints and Sacrements of the Armenian Church. New York 1 . . 307-337. Hromadka-G. Gagauzlarin (Gagavuzlar) nkara 1982 {basilmamis doktora tezi). Istanbul 19 78.Harold A.Giussupe Descuffi. . Izmir 1963. . Janin. Dergisi (IFD). Gr. . Saint Paul ou le Closse oux Pieds d'Argile. .Emile GIIIabert..Mc Veigh Harrison. Edi-tions M'tano ia 1974. London 1971. Les Eglises Oriantales et !es Rites Orientaux. Ilahiyat Fak. . 284 -307. Paris 1924. France 1983. Britain 1972.Muhammed Ebû Zehra. .Xavier Jacop.G. The Beliefs of A Unitarian. Roman Cathoficism . First Century Christianity. "The Christians". . Dodd.Dictionnaire des Religions. Gr. 11/1144-1187. annitto. "Les Missions Cathologues".Mehmet Katar. A. 337-371. New Jersey 1947. Yahudilikte ve Islâmda Tövbe. Jesus.Ü.L. Protestantism.S.H.P. 359. Brandon. nesr. "Ermeni Katogikoslugu ve Meselesine Dair Bir Arsiv Vesikasi Üzerin e". Ankara 1997. Walsh-John A. A . Houtin. Dinî Inanislari Üzerine Bir Arastirma.R. .Abdurrahman Küçük. .Ch. Akif Nuri. Ankara 1983. 40-166.Leonard Hadgson. Christian Deviations. . Our Religions. Guy. 89-104. Çev.Rene Guennau. . Ankara 1985. Ed. Mackay. Eastern Orthodo-xy. London 1970. The Christian Church. Ankara 1997. . Guignebert. . London 1977.J. .Horton Davies.F. .The Concise Encyclopedia of Living Faiths. The Great Religions of the Modern World. Britain 1932. 190-195. Davies. New York 1958. Gali. .A.C. Incil Nedir? Tarihi Gerçekler.G. 138139. 310. S. . . Hiristiyan Dini.A Dictionary of Comparative Religion. Hiristiyan Dininin Esaslari.G. The Founder of Christianity. 372-373. Paris 1955. Luigi I. XXVI/727-750. . Courte Histoire du Christianisme. Istanbul 1982. Kaloustian. London 1973. Paris 1938.Abdurrahman Küçük. Hiristiyanlik Üzerine Konferanslar. London 1964. London 1965. Histoire des Religions.Harun Güngör.Alfred Hail.J. .

. 175-176. Foy. Londo n 1967. .Man's Religous Quest. 242-313.Etienne Trocme. Histoire des Reiigions. Einar Molland. An Intelligent Person's Guide to the Religions of Makind. Hiristiyanliga Reddiye. H. VVilson.Annemarie Schimmel. . . 105-159. London 1965. Creeds of the Churches. The Religious Experience of Mankind. Nigosian. . Religions of Mankind. Britain 1977. London 1965.Ninian Smart. .H. Walsh. .Ninian Smart. London 1978. Gr. . Dictionnaire des Religions.Süreyya Sahin. Cross. London 19 . Paris 1976. Dinler Tarihine Giris. Ed. The History and Literatüre of Christianity. W. Hiristiyan Tanribilimine Giris. 11/515-558.'Nihal. Christendom. 1/220-229. S. A Reader's GuIde to the Great Reli-gions. Jesus in the Ûuran. Christianity. Oxford 1973. 401-475. . VIe de Jesus.H. .Salomon Reinach. Background to the Long Search. L'Eglise Armenienne. Lübnan 1954. Salih Tug. Ankara 1955. el-Milel ve'n.Ekrem Sarikçioglu.Ekrem Sarikçioglu. Gali. London 1966.G. "Le Christianisme des Origines ou Concile de Nicee". London 1968. Erzurum 1976 {basilmam is doçentlik tezi). 117-150. Baslangiçtan Günümüze Dinler Tarihi. Schoeps. 25 9-268. Ebu'l-Hasen Ali el-Hasenî en-Nedvî.H. Istanbul 1992. . Leith.. .Günay Tümer.Abdullah Tercüman. London 1975.J. . 67-69. Çev.L. .H.A. MI.Ernest Renan. Dinlerde Mehdi Inanci ve Tasavvurlari. London 1977. . el-Erkânu'l-Erbea. Paris 1944. . . Istanbul 1980.The Oxford Dictionary of The Christian Church. Ringgren-Ake V. 137-175. . Parrinder. . 417-467 . World Religions. 1972. New York 1983. F. Ström. 43-47. Çev.Muhammed Hamidullah. . Orpheus. Istanbul 1970.Sehristânî. Hiristiyan ve Islâm Dinlerinde Meryem.Thomas Michel. Islam Peygamberi. Ankara 1979 (basilmamis doçentlik tezi).Marguerite-Marie Theollier. Beyrut 1968. Istanbul 1983. Ed. nesr. 206-274. 11/185-260.Pierre de Lobrrolle.John H. Fener Patrikhanesi ve Türkiye. Kahire 1975.E. Belgi-que 1971. . Istanbul 1980. Malachia Ormanian.

Lond . "Islâm". Istanbul 1943. . Ankara 198 1. l-ll.Hüseyin G. . 12. Jurji. A Guide to Religions. . .Man's Religous Quest. Gibb. 147. A Book of World Religions. .A. Paris 1950. . .Mustafa Erdem.J. Islâm. Histoire des Croyences et des Idees Religieu-ses. London 1977 . Brown. The Great Asian Religions.77. 77-103. Paris 1984. Foy.Maxime Rodinson. 60. 178-224. London 1965. . London 1969. . Ankara 1993.Muhammed Hamidullah.Ebu'l-Hasen Ali El-Hasenî en-Nedvî.A. .V.Islam .G. "L'Islâm et Les Sectes Islâmiques".G. 9-31 . 184-200. W.E. A Reader's Guide to the Great Reli-gions. An Intelligent Person's Guide to the Religions of Mankind. . Parrinder. London 1966. 1 66-200. 89-104. The Great Religions of the Modern World. Yurdaydin-Mehmet Dag. H. Ström.A. Dinler Tarihi. Gr. New Jersey 1947. London 1975.R. 1976. .G. 5-31. M.T.David A. nesr. Hamdi Akseki. Nigosian.Edvvard J. Aydin.A.H. Islâm. Mohammed. Umûmî Bir Dindir.H. . . el-Erkânu'l-Erbea1. 307-379. Salih Tug. The Concise Encyclopedia of Living Faiths.H. Parrinder. London 1977. Histoire des Religions. Hamdi Akseki. Hz. The VVorld's Living Religions. Adams. Ringgren-A. 100. Britain 1976. "Islam". "Islâm". 111/71-93.Ismail Râgi el-Fârûkî. . . Adem. Our Religions.G. Gali. London 1978. 1980. . Schoeps. "The Muslims". 182-218. nesr. 175-202. Istanbul 1981. VVelter. . Religions of Mankind.E. Beyrut 1968. lti/3-179. .Muhammed Naseem. London 1975.S. 407-467. London 1947. Ankara 1978.Mircea Eltade. 345-407. Islâm Peygamberi. Çev. [460] C. World Religions. Parrinder. London 1977. Asian Religions. "Islâm". Islam Fitrî.E. . Histoire des Sectes Chretiennes. Çev. London 1973.Toufic Fahd. Ist. . .Fazlurrahmân. 467-529.Charles J. Feyizli. Tabiî. Ed.

New York 1962. Iste iç odalardadir... M. Z ira içlerinde o kadar Mesîh olduguna inanani vardi ki.Meviâna Siblî. The Religous Experience of Mankind. Background to the Long Search. kilicin kesmey ecegini iddia ederek. [461] baslattigina inanirlar. Önce Yahudilikte. Hz. Böylece XVIII. . aslinda Babil Sürgünü ve çesitli sikintilar sonucunda ortaya çik mis ve dinî-millî bir veçhe kazanmistir. Eger size: Iste çöldedir deseler de çikmayin. Onlara göre. basini uzatip. ... Dav ud devrindeki ihtisama ve dünya hakimiyetine ulastiracak ideal bir kral olarak" be kle-negelmistir. söyle ki. Bunlarin arasinda Yahudileri uçarak Kudüs'e götür cegini va'dederek mensuplarinin herseylerini sattirip daglik bir burundan tepeüstü d enize atlatan Giritli Mose. . Çünkü Rabbini zin hangi gün gelecegini bilmezsiniz. beklenenle r gerçeklesmedi. mümkünse seçilmis olanlari bile s iracaklar. Insanoglunun gögün bulutlari üzerinde kudretle ve büyük izzetle geldigini görecekler. tacillerin telkini de o dogrultuda idi. 475-543. Bütün bunlara ragmen Mesîh gelmedi. Bu. Zeytinlik dagi üzerinde otururken. Alden VVilliams. Britain 1977. Ancak za manla diger konular ön plana çikti ve bu husus.. gelecege bira kildi. kisacasi "Seytanin güçleri"ni yokedecegini görecektir. Çünkü simsegin sarkta çakip garpta dahi görüldügü gibi oglunun gelisi de böyle olacaktir. Aydin. . sonra hem Yahudi hem de Hiristiyan dinlerinde zaman zama n büyük bir ilgi toplayan Mesîhî hareketler olmustur. Ve bi r çok yalanci peygamberler kalkip bir çoklarini saptiracaklar. Ter. 227-242. yalniz Baba'dan baska. bu seyler ne zaman olacak? Ve senin gelisine. Yüzyilin ortalarina kadar hemen he men her yüzyilda Mesîhler ortaya çikmistir. Bu konuda. Ömer Riza Dogrul. sakirtleri ayrica g elip ona dediler: Bize söyle..[ 462] . dünyaya hâkim olan Seytan safdisi birakilmis olacaktir. Mesihî hareketlerin bilinmesine ba glidir..Ninian Smart. Zira sanmadigniz saatte insanoglu gelir". O zaman eger bir kims e size: Iste Mesîh burada. Islâm. 184-218. yahut surada derse inanmayin. Böylece yeryüzünde de Tanrinin Kralligi kurulmus. Iste size önceden söyledim. Modern Dünyada Islâm Vahyi. Matta Incilin de söyle denilmektedir: "Isa. Çev. Imdi uyanik olun. Yahudilikte Mesîh.Ninian Smart. devletleri. yine Iran Yahudilerini ayni metod-la Kudüs'e götürmek iste yen David Alroy da vardir. deseler de inanmayin. basindan olmustu. Çünkü yalanci Mesîhler ve yalanci peygamberler kalkip büyük alâmetler ve harikalar yapacaklar. M.J.W. 1914'te hayatta bulunan nesil. Ankara 1982. London 1977. kimse bir sey bilmez. Isa'nin "ikinci dönüsü" beklentisi içinde geçti. Fakat o gün ve saat hakkinda ne göklerin melekleri. Hiristiyanlikta ilk yüzyillar. dünyanin sonuna alâmet ne olacak? Isa cevap verip onlara dedi: Sakin kimse sizi saptirmasin ! Çünkü bir çoklari Mesîh benim diye benim ismimle gelip bir çoklarini saptiracaklar. Yahudileri Hz. mille tleri. Armag edon Savasiyle saglanacaktir.000 Yehova Sahidiyle bütün siyasî kuruluslari. onun yeryüzüne ine rek beraberindeki 144. 2.on 1967. ne de Ogul. Istanbul 1977-1978 . .. bir inanç konusu olarak. aslinda. Gr. Watt.Mesîhî Hareketler Yehova Sahitlerinin mahiyetinin anlasilabilmesi. Asr-i Saadet (Islâm Tarihi). Bu Mesîh adaylari hem aldatmis hem de aldanmislardir. Bu ideal.

Yehova Sahitlerini anliyabilmek hususunda. bu konuda. zamanla teskilâti ele geçirdi. kapali açiklama ve y mlan bulunan ve çesitli dinlerin içinden baslatilan bir hayli cereyan ve hareket. 1879'da "Siyon'un Tarassut Kulesi" dergisini çikartmaya basla di. gayesi ile söyledikleri. derin arastirmasi ve klasik dillere vukufu bulunmadigi ni yazan bir risale yazarini mahkemeye verdi. Bunlardan ilkine J. O. ana Hiristiyan kitle bu konuda ihtiyatl idir.Bu cümlelerden. Kendisinin "Yehova'nin Sözcüsü" olduguna i nandigindan ve Razil'in sahsiyetinin yiprandigina kanaat getirdiginden "Russelis tler" adini 1931'de "Yehova Sahitlerine çevirdi. evindeki evlatliga kur yaptigi iddiasiyla. Yüzden fazla eser yazdi. zam anla "din'lestirilmek istenmektedir.[463] Incillerdeki bu gibi açiklamalardan. uçtaki saf kimselerin hiçbir sey bilmedigi. Bu mah kemelerde onun sahsiyetiyle ilgili bazi önemli hususlar ortaya çikti: "Pastör" olmadigi . 2) Rüyada veya vizyonda ilhamla bilgi almak. Sonradan E. [464] 3. Kab-balist. ayni tarihten It ibaren bu çesit hareketler Hiristiyanlik Âleminde ortaya çikmaya basladi. Bengel'in (1687-1752). Razil. Fakat o da va'dedilen olaylari görmeden öldü. Yerine N.H. gökte muhakemeyi baslattigini ileri sürdü.T. söyle iki yol takip ettiler: 1) Hesaplamak. White (1827-1915). kendi ni grubun "pastör"ü seçti. en önemli Mesîhî hareket . bir defasinda da gerçekte dinî bir hüviyeti. Isa'nin dönüs tarihini önce 1 843. kökü. verilen tarihin dogru ol dugunu. Katoliklere göre daha fazla kutsal kitaplariyle mesgul o lduklarini ispatlama gayreti içinde.A. Swedenberg'in (16 88-1752) sistemleri misal olarak verilebilir. yalanci.Yehova Sahitliginin Tarihçesi Yehova Sahitlignin kurucusu C. Miller (1782-1849). "insanogl u"nun gelisinin insanlarca biline-miyecegi anlasilmaktadir. 14 yasindan sonra bir tahsil görmedigi. kurdugu cemiyetin yüzde doksan hissesini elinde tutuyordu. gizli. Bu hareketin kurucusu W. Karisi. Yerine hareketin avukati J. hayal kirikligina ugradi. yalan söyledigi. sirrî. Mesih surada-burada diye iddiada bulunanlara inanmamak gerektigi. bir defasinda "Mu'ci zeli bugday" satisi dolayisiyle kendisini itham eden bir gazeteyi. Knorr (1977'ye kadar) geçti. Yahudi Mesîhî hareketleri XVIII. Yehova Sahitligi hareketinin kurucusu da bu görüsü aynen kopya etti. Razil'dan ayrildi. Bunlar. he rseylerini terkederek büyük bir ümitle beklemelerine ragmen. Razil. mistik. yayinla ri birbirini tutmayan. ikincisine de E. Son iki yüzyil böyle hareketlerle doludur. Ancak mahkemeleri kaybetti. Yüzyil ortalarindan sonra gözükmez iken. "Adve ntizrrT'dir. sahte Mesîhlerin. böyle hesaba. Kaynagi. çikarci oldugu gibi. yeni bir yorum getirdi. birkaç sene sonra da ayni ad altinda bir cemiyet kurdu (daha sonra "siyon" kel imesi atildi). ciddî bir dinî egitim görmedi. klasik dilleri bilmedigi. Mesîhî hareketler. Ancak Protestanlar. Bahâîligin kurucusu Mirza Hüseyin Ali'den (1817-1892) Hintli çocuk Kr isnamurti'ye kadar Isa'nin kendilerine hulul ettigini ileri sürenler de olmustur. bu bir kenarda duran Mesîhî konulara el attilar. Ancak bir Kitab-i Mukaddes toplulugu kurdu. Bunun zaman . sonra 1844 olarak Kutsal Kitap'tan hesaplama yoluyla çikardi. Isa'nin geldigini. Bu cereyanlardan biri de Yehova Sahitleri'd ir. ilhama dayananlarindan hulûlî olanlarina kadar büyük bir çes ilik göstermektedir. Razil.F. büyük iddialarina ragmen öldü. Yahudilerin "kabbala" denilen kutsal kitabin harf düzeninden gelecekle ilgili sirlar çikarmak usulünden faydalandilar. R azil. hemen büyük çogunlukla Mesîhî. Rutherford (1869-194 2) getirildi. peygamberlerin gelecegi. Razil'dir (Charles Taze Rus-sell: 1852-1916). Böylece onlar. özel metodla rla yönetilen. hatta yalan yere yemin ettigi. âlemin sonu ve Mesîh'in gelisinin yalniz Allah ta rafindan bilinebilecegi anlasildigindan. Taraftarlar. insanlari saptira cagi.

Tanrinin Kanununa insanlarin kanunundan ziyade itaat edilmelidir.Tapinmada suret. Isa'nin insan öncesi hayati vardir. Âdem'den miras alinan günah sona erecek tir. millî marsi.Yehova Sahitleri.Yehova Sahidi.Insanlik.Yehova Sahitlerinin Inançlari Yehova Sahitleri'nin inanç ve âdetleri söyle maddeiendirilir: 1. .Seytan. Tanri. tekâmül etmemis. 10. 5. ölümle birlikte yok etmekted ir. resim. büyücülük.inda Gilead'da Kutsal Kitap Mektebi kuruldu ve 15. bütün insanlara . Tanrinin Sözüdür ve hakikattir. Tanrinin ya rattigi ilk varliktir. Tanriya hizmet etmekde taki p edilmesi gereken bir örnek birakmistir. Tanrinin Ogludur ve Tanriya esit degildir. 13. Insan onu. 4. Yehova Sahidi. askerl ik yapmaz.Din. tesbih. ruhî varlik olarak yasamaktadir.Ilâhî Krallik. Bu da Ye-hova Sahidi olmaya baglidir. Dua. dinlerarasi isbirligi faaliyetine katilamaz. dir mektir. fakat yaratilmistir. insanligin müsterek mezarina gidecektir. Digerleri sahtedir. dünya üzerindeki kötü sistemi Armegedon Harbi ile ortadan kaldiracaktir. Insan. Mukaddes yazilardaki hakikati bildirmek sorumlulugu altindadir. Tanri. Tanri tarafindan mu'cizevî olarak dogmasi saglandigindan. Hayata götüren yol. Isa. Isa. ke ndini bu dünyadan uzak tutmalidir. 2. Kötülük ebediyen yok edilmis olacaktir. [465] 4. yeryüzünü adaletle ve sulh içinde yönetecektir. Yeryüzü asla i veya yok edilmeyecektir. ruhî Israillilerle yapilmistir. Isa'nin yönetimindeki "Gökteki Tanrisal Krallik". bu dünyanin görülmez yöneticisidir.Tanri tektir ve ismi Yehova'dir. 9. ispirtizma yasaktir. "Yeni Ahit". Simdi biz son günlerde yasamaktayiz. Ölüler. tan ri Yehova'ya ancak Isa Mesîh vasitasiyla yapilir. fal bakmak. Mukaddes Kitaba her türlü insan sözünden d ha çok güvenilmelidir. Mukaddes Kitabi n ahlâk standardina uyulmasi sarttir. herkes davranislarindan bizzat sorumludur.Mukaddes Kitap. 12. Isa Mesih ile birlikte hüküm sürmek üzere "Gög cektir.000 civarinda Krallik misyoneri yetistirildi. millî sinirlari kabul etmez. 6. Isa Mesîh. ha atini. Isa. Yehovanin Sahitleri. Yehova'nin askeridir. Yehova'nin sahidi. Isa Mesîh. cemaati kendi üzerine bina etmistir (Petrus'un üzerine degil). yeryüzüne insan için en iyi hayat standardini getirecektir.Isa Mesîh. ölümünden sonra ruhî bir sahis olarak diril-tilmistir ve su anda. insanligin kurtulusu için gerekli olan fidye olarak ödemistir. 3. mülî duygulari. Knorr'dan sonra teskilati bir idare heyeti yürütmektedir. 8. Ölümden kurtulmak için yegâne ümit. Bu idare he yetinin altinda çesitli hizmet kademeleri vardir.Ruh çagirmak. mum kullanilamaz. 11. sadece Yehova Sahitlerininkidir. haç.Agizdan veya baska bir yolla bedene kan almak "Tanrinin Kanunu"nun ihlâlidir. bir haç üzerinde degil bir direk üzerinde ölmüstür. bayragi put olarak görür. anca k bir tanedir. her fert için kader veya alin yazisi çizmemistir. Mabed yerine "Krallik S alonlari" kullanilacaktir.Cehennem diye insanlarin ruhlarinin azap çektikleri bir yer yoktur. Bütün milletlerden seçile e sayilari 144. 7. Âdem'in günahindan dolayi ölmektedir. Isa'da ilâhî tabiat bulunmaz.000 olan sadece küçük bir sürü. Kurtulus için Isa 'mn kurbanligi yeterlidir.

Fakat. Musa.Kendini Yehova Sahitligine adama (vakif). Moonculuk (Mooncular) olarak da isimlendirilmistir. Kore'de diger din mensuplari ve idarî çevrelerin muhalefet ve baskilariyla karsilasa n Moon ve taraftarlari. sonra Protestan Hiristiyan Kiliselerinden biri olan Presbiteryen Kilisesine katilmistir.Sebt Günü.Ruhanî sinifi. Kore'de "Tong I". Amerika'ya tasinmis ve burada gelismeye. özellik . malî kaynak temin etmek için. "Moon Teskilati" gibi adlarla adlandirilmistir. Moonculuk. Isa'nin kendisine görünerek. Hz. "New York City Tribüne" isimli. Hz. Tokyo. çesitli kesi mlerden taraftar toplamaya devam etmistir. 1954'de. Moon'un fikirler i. Buddha ve hatta bizzat Allah'la konustugu söylentisi etrafa yayilmistir. Kuzey Kore'de. Kilise'den kovulusunu takibeden yirmi yil içerisinde Moon'un. 1936'da. bütün dinleri birlestirmeyi amaçlayan. Kuzey Koreli Sun Myung Moon tarafindan Güney Kore'de kurulmus bir harek ettir. Neticede. bitkisel kök ti careti gibi yollarla zenginlesme imkâni bulmustur. 17.14. New York ve daha sonra VVashington'da gazete çikarmisla rdir. bütün bunlarin yaninda basin yayina da el atmis.Sakramentlerden sadece vaftiz ile Ekmek Sarap Âyinini "Hatira Yemegi" sekl inde nitelendirerek kabul ederler. daha yaygin kullanimla. Kiliseden kovulmustur. vaftiz vasitasiyla sembolize edili r. Mooncular. zaman zaman hapse atilmislardir.Yehova Sahidi olmayan herkes onlara göre "keçi"dir ve onlara karsidir.MOONCULUK 1. Bu tür faaliyetler halen devam etmektedir. sadece Yahudilere verilmistir ve Musa'nin Kanunu ile birlikte son bulm ustur. sinkretik (uzlastirmaci ) "Birlesik Kilise" hareketi ortaya çikmistir. 1920 yilinda. "Tanri Kralligi"ni kurma görevini tekl if ettigni iddia etmistir. Bu hareket. taraftar toplamaya devam etmis. 16. ticarî hayata el atmis. Moonculuk hareketi. önde gelen kisileri n okudugu iddia edilen bir gazetedir. Moon. Bu gazete. Onun bu iddiasi Presbiteryen Kilisesi tarafindan sapi k bir iddia olarak görülmüs ve o. "Birlesik Aile". Güney Kore'ye gitmistir. Vaftizin çocuklara degil. diger yandan kültürel faaliyetlere yönelmistir. Bunun üzerine Moon. 15. dinî rütbe veya unvanlar Kutsal Kitaba uygun degildir. önce Buddistt ir. bir yandan sermaye k azanmak için çalisirken. köylü bir aileden dünyaya gefmistir.Hareketin Ortaya Çikisi ve Faaliyetleri Moonculuk. balikçilik. Hareket. 1950 yilinin sonlarinda Güney Kore'nin sinirlar ini asarak Japonya'ya ve Bati'ya yayilmistir. Yüksek tahsil arast rmalari için bir "Ilahiyat okulu" kurulmustur. Güney Kore 'nin baskenti Seul'de. Moon'un telkinleri taraftarlarinca kaydedilmis ve Ingilizce "Di-vine Principe" (Ilâhî Prensip) adi alti nda nesredilmistir. 18. yetiskinlere ve tamamen suya daldirmakla olacagina inanirlar. güvenlikle ilgili konulara. Hareket. O. Yehova Sahitlerinin inancina benzer bir anlayisa yönelen Moon. [466] B. Bati'da ise "Birlesik Kilise". siyasî-kültürel nitelikli gazete. Mooncular tarafindan Milletlerarasi k ongreler düzenlenmis ve bu kongrelere çesitli üklekerden ileri gelen bilim adamlari dav et edilmistir. 1959'da. Daha sonra. "Kutsal Ruh Bir ligi".

Ancak o. vaktinden önce. Gazete. Japonya'da ve Bati'da bütün vaktini bu dinî harekete ayiran lar (fultaym üyeleri). Tanri. Bütün yaratiklar olumlu ve olumsuz (erkek ve disi) elemanlardan ibarettir. "Ilâhî Prensip"e göre yanlisin düzeltilmesi Mesîh ile gerçeklesecektir. Mesîhî bin yillik devre anlayisina sahiptir. Ortadogu'da yayinlanan "Middle East Times" (Ortadogu Ahvâli) adli Ingilizce. çocuklarinin çocuklari Tanri i le tam uyumlu. ailevî ve muhafazakâr degerleri savunmaktadir. ay ve yilin ilk gününde veya hareketin kutsal günlerinde and içilir. Havva ile Seytanin âdi davranisiyla bozuldu. onlarin 1983'den itibaren Kibris'ta çikardiklari bir gazetedir. Âdem'i kendisiy le (bedenî) cinsel iliski kurmaya ikna etti. hayatlarini "Gögün Krall igi"nin yeryüzünde yeniden hâkim olmasi gayesine adamislardir. Bu hareket mensuplari. Onlar. olmadi. F ultaym üyelerin hayat tarzi.Moonculugun Görüs ve Düsünceleri "Birlesik Kilise"nin teolojisi. Birlesik Kilisenin "Free Press International" adinda bir de haber ajansi bulunma ktadir. Bu teskilât tarafindan mâlî yönden desteklenen dergiler de vardir: "Insight on t he News" (Haberlerin Iç Yüzünü Kavrama). yirmi yasini geçmis. Amerika'da yayinladiklari d iger bir önemli gazete de "The Washington Times"dir. Amerika'nin bazi resmî yayinlari da bu gazeteden zaman zaman iktibaslar yapmaktadir. Lüsifer merkezli. Iki üç sene hizmet etmis üyeler Moon tarafi ndan eslendirilir. zatî nitelikleri bulunan bir varliktir. hareketin teolojisinin gerektirdigi "yenilestirme"yi saglamak için. 1976'dan beri. Doguda bu rakam. Moon'un "Ilâhî Pre nsip" kitabi. zamansiz birlesme sonucu Aslî Suç.le Dogu'daki gelismelere ayrintili bir sekilde yer vermektedir. çok çalisma ve fedakârliga dayanir. Bunun üzerine Havva. bütün dinlen birlestirmek üzere. en üst seviyede politikacilardan halk temsilcilerine kadar varan çok sayida oku yucu kitlesi vardir. Ayrica. sadece bir yasa k elmanin yenilisi degil. "Birlesik Kilise"ye katilanlar. Bati'dakinin iki kati kadardir. yeni bir dinî anlayis üzerine kurulmustur. ort a sinifa mensup gençleridir. VVashington'da yayinlanan iki gazeteden biri olan bu gazete. Onlar. bu olayi söyle bitirmektedir: Bütün tarih. Tanri'nin Âdem'e olan sevgisini kiskandi ve Ha vva ile (ruhanî bir sekilde) cinsel iliski kurdu. basmelek Lusifer'e (seytan) Âdem iie Havva'ya göz kulak olmasini istemisti. yeni bir y orumunu sunmaktadir. sira Ile. Aslî gaye. Mesîh ve karisi. günahsiz bir dünya kurmalariydi. Hareketin mal varligini artirmak ya d a yeni katilmalar saglamak için çok zaman harcanir. bütün güçlerin en üstünü olan sevginin istismarini içinde bulundura ir itaatsizligin sonucudur. Kutsal Kitab'in bazi. Bu sekilde. bir verme-alma iliskisi vasitasiyla. "The VVorld and I" (Dünya ve Ben). Kovulma. Moon'a göre Amerika'da en hizli büyüyen gazetedir ve o nun. aslî suçsuz dogan çocuklara sahip olacaklard . Bunlar. Tarih. Hiristiyan Kutsal Kitabinin. Takdis. Bu. Üyelerden evlilik öncesi ve hatta so nrasinda hizmet için bekâr kalmalari beklenir. [467] 2. Ayrica her tarafta. toplulugun merkezlerinde kalmakta. "Free Press Int ernational" (Milletlerarasi Hür Basin). anahta r figürleri de bunu göstermektedir. asagi yukari. gazete. genellikle iyi tahsil görmüs. Kendini tamamen harekete vakfeden üye sayisi Batida onbini geçmezken. hatta binlerce çift ayni anda bir evlendirme töreniyle tak dis edilir. daha büyük bir bütün teskil e tmek üzere. Kore'dekiler ise bu isi kendi evlerinde yürütmektedirler. Bu kitapta Tanri. Gerçek Ana-Babayi olusturacaklar ve onl arin evlilikte takdis ettikleri kimseler. birtakim temel. daha genis fertler içinde birlesmek tedir. evrensel prensiplere göre âle mi yaratan. Bu noktada diger Mesîhi y eni dinî hareketlere ve bir bakima Yehova Sahitlerine benzemektedir. sonraki bütün nesillere geçti. önemli bir âyindir. yüzlerce. Tanri merkezli degil de. onlarin evlilikle takdis edilecekleri bir mükemmelli k merhalesine ulasmalari ve böylelikle onlarin çocuklari. Âdem e Havva'nin yapamadigini yapacaktir. Tanri ve insan tarafindan âlemin Tanri'nin istedigi duruma getirilmesi girisimi olarak görülebilir. Moon'un "Ilâhî Prensip" kitab i. Tann'nin onlarla bir sevgi verme-alma iliskisi içine girebilec egi için yaratilmistir. Âdem ve Havva.

beserî ana-babadan dogma bir kimseni lenecegi bir istir. kötü borçlarini silecek. bu gençlik kamplarina davet edilmektedir. Istanbul'da. liderleri lüks içinde yasarken üyelerinin istismar edi ldigi. içki kullanmalari. Hareketin mensuplarina ait literatüründen Moon'un.'de Hiristiyan K iliseleri Millî Konseyi'nin Moonculuk hakkindaki karari söyledir: "Bu bir Hiristiyan Kilisesi degildir". A. Degisik ülkelerden çesitli dinlere mensup gençler. Böyle bir kurulus. faaliyet alanini Güney Amerika. âlemi yeniledi. geri dönmüstür.Günümüzde Mooncular ve Türkiye Birlesik Kilisenin telkinleri her tarafta muhalefetle karsilasmistir. Bu hareketin beyin yikama yoluyla veya zihin kontrolü teknikleriyle üyelerini celbet tigi ve alikoydugu. 1982'de. Avrupa ve Ortadogu'y a yöneltmistir. Bunlardan biri hem Müslüman Hem de Mooncu olan Mu-hammed Yahya Thompson'dur. basi n mensuplarinin toplantilarina katilmalarini. bütün masraflari üstlenerek. Mesîh'in rolü. Dördüncü görevli kalmis ve dünyanin çesitli yerlerindeki topl politikacilarin. düny aya hâkim olup Moon'la bir teokrasi kurmak istedigi. Bu olay sonrasinda Moon. "Ilâhî Prensip"e göre Isa böyle bir kimse idi. "Council for the VVorld Relgions" (Dünya Dinleri Konseyi) toplantisini gerçeklestirmistir. 1989'lara kadar. Men uplari da Moon'u Tanri'nin göndermisi" kabul etmektedir.D. ülkemize de son onyil içinde. iyi islerin garantisi olacaktir. 40 günlük seminer düzenlemisler dir.B. Gü ey Kore haber alma teskilâtiyla (KCIA) alâkasi bulundugu. gördükleri tepki sonucu. aileleri böldügü. Bu kamp süresince (onbes gün gibi). Ortadogu'ya hitap eden "Middle East Times" gazetesinin Tür kiye temsilciligini açmak ve "Dünya Dinleri Üzerine Gençlik Semineri" düzenlemek gibi prog ramlari yaninda. siyasetçi ve basin mensuplarina. vergi yolsuzlugu suçuyla. Mooncular'in sigara. Isa'dan önceki devre v e sonraki iki bin yil arasindaki çok sayidaki benzerleri günümüzün "Ikinci Gelis Zamani" o lduguna delâlet ettigi kabul edilebilir. Mooncular. ve rgi ve muhaceret kurallarini bozdugu gibi suçlamalar yapilmistir. O ve iki arkadasi. Moon ve karisinin gerçek ana-ba ba olduguna inanmaktadir. her yil baska bir ülkede düzenledigi gençlik kamplar idir. Türkiye'den çagirdiklari ilim adami. Böylece o. ölümüyle bedenî bir kutulus saglayamadi. kendisin i Mesîh olarak gördügü ve takipçilerinden de böyle görmelerini bekledigi anlasilmaktadir. kamp . antikomünist mücadelesini sürdürmüstür. önce Hiristiyanken sonra Buddist oldugunu. dört misyoner göndermistir. Bu. Mooncular. geçmisin kötülüklerini. [468] 3. gazetecilerin. Amerika n Federal Mahkemesi. teskilat baskisiyla yürütüldügü. Iste bu düsünceler altinda Birlesik Kilise Mensuplari. Simdi artik Amerika'da Muhafazakârlarin destegini kazanmaya çalismaktadir. bu toplantidan sonra bir dergiye beyana tta. aslî suçtan âzâde. Bu çesit faaliyetler devam etmektedir. masraflari teskilâta ait olmak üzere. Ancak Amerika'daki Pro testan çevreler Moon'u ve taraftarlarini kabullenememistir. Ancak V aftizci Yahya'nin hatasi sonucu evlenme firsati bulamadan öldürüldü. masraflari teskilâta ait olmak üze re. bürokratlarin. daha sonra "Birlesik Kilise"ye kat ildigini belirtmis ve "Dogu Bloku ülkelerinde uzun zamandir yeraltinda yapilan faa liyetleri.ir. komünizme karsi bir hareket olarak programlandigi. Ocak-Subat 1992 yilinda. Bu toplantinin be lli basli konularindan biri de "Islâm-Hiristiyan Diyalogu"dur. artik legal olarak gerçeklestirecegiz" demistir. Dünya Dinleri Konseyi Yönetim kurulu Baskani Dr. Hareketin bir baska faaliyeti de. Hareket. Moon'u onsekiz ay hapse mahkum etmi stir. 22-26 Eylül 1991'de (President Otel'de). fitneci bir teskilât oldugu. âleme ruhanî ir kurtulus getirdiyse de. silah imâlâtiyla ugrastigi. bütün dünyada yapilagelmektedir (onlar meshur siyaset adamlarinin. saglarlar). Bütün bunlarin olabilmesi için insanin Mesîh'i kabul etmeye hazirlanacagi bir kurulu s olmalidir. zina yapmalari kesinlikle yasaktir. Frank Kaufmann. Amerika'da. bilim ve din adamlarinin davetini üst lenmistir.

Babîlik. Siraz'da kendisinin beklenen imama açilan bir "Bab" (Kapi) oldugunu ilan etmistir. Mirza Ali.a katilan din mensubu gençler arasinda diyalog kurulmaya çalisilmaktadir. Kâzim Restî. Muhammed ve Oniki Imam'da apaçik bir tarzda tecelli ettigini.000'i Güney Kore'de. XIX. Hz. Nit ekim Babîlik de Islâm'dan bin yil sonra zuhur etmistir. 1241/ 1826). Nitekim benim Kur'ân'im da Muhammed'in Kur'ân'indan daha üstündür. ancak bu hakikatin bin yil gizli kaldiktan sonra simdi kendisinde. 10 00 kadari Fransa'da. el Ahsaî ile birlikte Kerbela'ya gelmis ve orada onun talebesi olmust ur.BABILIK VE BAHAÎLIK 1. Kur'ân'dan daha fas ih ibareleri oldugunu. çünkü o size fayda vermez" demektedir. Mirza 'nin. içindeki hükümlerin Kur'ân ahkâmini kaldirdigini göreceksiniz". önce kendisinin beklenen Mehdi'ye açilan "Bab" (Kapi). kendisinden sonra da müridi Kâzim Restî'de (Ölümü 1259/1843) ortaya çiktigini söy istir. "Allah daha önceden Muhammed'i göndermis oldugu gibi simdi de beni göndermistir. vahyin devam edecegi ve Müslümanlarin inandigi gibi peygamberligin de son bul mayacagi kabul edilmektedir. Sonra o. zaman zaman. Seyh Ahmed el-Ahsâî ile görüsmek üzere Tahran'a gitmis ir. Ülkemizden d e. 26 yaslarindayken. ayni zamanda zuhurunun çok yakin ol dugunu söyledigi MehdI'nin vasiflarini da açik bir sekilde bildirmistir. Bâbîlikte. 1850'de. Bunun 400. Kur'ân'imin bir harfini bile yapmaya acizdir. talebeleri arasindan Mirza Ali Muhammed'dIr. Kâzim Restî. Is lâm âlimleri faaliyete geçmis ve Mirza Ali Muhammed. Muhammed'in 40 yasinda ilâhî vahye mazhar olmasina ragmen kençl isinin £5 yasinda iken "âyef'ler aldigini ve hepsinin de fevkatöde "mûciz" oldugunu söylem istir.Babîlik BâbîIik. Isrâiliyat ile süslenmis sathî ve ta mamen tutarsiz fikirlerden ibarettir. talebeleri yerine bir halef ve "Mehdi" aramaya basla mislardir. Imâmiyye Sîasi içinde tesekkül eden Seyhîlik adli bir tarikatin mahsulüdür. Kâzim Restî'nin 1843'te ölümünden sonra. Onun tariflerine göre bu Mehdi. ben de beser benim. Yüzyilin önemli dinî cereyanlarindan birisi ve Bâhâlîgin de baslangici olmust Babîlik ve Bahaîlik. Seyhîli Seyh Ahmed el-Ahsâî (ö. 1844'te. kisa bir müddet sonra bizzat "Mehdi" oldugunu iddia etmistir. Hz. Bâb'a göre seriat. her bin yilda bir degismektedir. Muhammed ile mukayese e tmeye baslamistir. bu konuda. sonra bizzat Hz.[470] Mirza Ali Muhammed. [469] C. ortaya çikmis ve "Babîlik"! kur mustur. el-Beyan adli eserinde su ifadeler yer almaktadir: "el-Beyan'da nazil olan dan veya ondan çikan harfler ilminden. geri kalani Amerika ve diger ülkelerdedir. derim. Ona göre Hz. Islâm'a karsi bölücü ve yikici emeller besleyen Siyonist ve "haçli düny "nin emrinde ve hizmetinde bir fesat cereyanidir. hocasinin görüslerine uymakla kalmaz. bu kamplara katilanlar olmustur. Kâzim Restî'nin ölümünden sonra zuhur edecekti . Mirza A|i. bol bol okuyunuz. oldukça ileri gitmis ve kendisini Hz. Iste size kitabim el-Beyan. Ancak nitel ikleri bu kadar açik olarak bildirilen Mehdi. Ayrica o söyle demistir: "Ben Muhammed'den daha faziletliyim. Halen dünyada iki milyon civarinda müntesibi vardir. yahutta el-Beyan'a taalluk eden seylerden b aska hiç bir sey ögrenmeyiniz". Ileri sürdügü sapik fikirleri karsisinda. bundan istifade ederek. Iste Mirza Ali Muhammed Riza'nin baslattigi bu harekete "Babîlik" adi verilmistir. Beyan'da indirilenden b aska bir seye asla uyma. Bundan sonraki seriat da. Muhammed beserin bir Kur'ân sûresi yapma a aciz oldugunu söylemisse. Ali Muhammed de. Hocasi Kâzim Restî'nin ölümünden sonra o. idam edilmistir. Âdem'in çagi ile kendi zamanina kadar . Muhammed'in hakikatinin kendinden önceki peygam berlerde kismen belirdigini. Bâbîli kten bin yil sonra zuhur edecektir.

edebî yönden düsüklüklerle dolu bir kitaptir. onun talebelerinden o lan Mirza Hüseyin Ali ile daha genis boyutlara ulasti. siradan bir bilginin eseri olmasini bile mümkün kilmamaktad ir. Ona göre Hz. birbirlerini zehirleme tesebbüsüne kadar ilerlettiler. Orada Iki kardes arasinda tartisma ve düsmanlik son haddini buldu. ne de baska bir hayvana gücünün di vurmayiniz. bu toplanti günlerinin birinde. a yni zamanda. 1864 yili basinda t opluca Edirne'ye sürüldüler. esek sütü içmeyiniz. Bâbîlerin Nasûriddin Sah'a karsi giristikleri basarisiz suikast tesebbüsün den sonra. Karar geregi. oruç. Mirza Ali (Bâb). Tahran'da dogdu. Bu adi kendisine taktiktan sonra. yakin do stlarina. Rus ve Ingiliz se faretlerinin hükümete yaptigi baski üzerine dört aylik bir tutukluluktan sonra 15 Ekim 1 852 tarihinde Bagdad'a sürgün edildi. kendisinin "Allah'in ortaya çikaracagi Zât" oldugunu açikladi. Buna misal olarak e l-Beyân'dan bir kaç cümle durumu iyice anlasilir kilacaktir: "Ondan sonra gelen besinci si : Öküze binmeyiniz. Mirza Hüseyin Ali. Edirne'de.[471] 2. kardesi Mirza Yahya Nuri'yi saf disi birakti. Bâbîlerin Istanbul'a sürgün edilmesine karar verild i. Bundan dolayi. Kendinizi koruyamiyacaginiz h ayvanlara binmeyiniz. düsünce zaaf ve bozukluklari onun vahi y mahsulü olmasi bir yana. Babasinin ölümünd en sonra. Böylece Bâbîleri kendi etrafinda toplanmaya çagirdi. Allah'in size farz ettigi budur. Böylece Mirza Hüseyin Ali ve ailesi Bagdad'a yerle sti. Mirza Ali Muhammed'in en önemli eseri. Otuz yaslarinda iken Molla Abdulkerim Kazvînî'nin yol göstermesi ile Mehdiligini i lân etmis bulunan Mirza Ali Muhammed'e baglandi. M irza Yahya Nuri ve yakinlari. Saraya mensup oldugundan iyi bir tahsil görmüstü. O. kendisine. Muhammed'in nübüvvet çagi 1260/1844'de sona ermi stir ve kendisi Islâm dininin hükümlerini degistirmekte mutlak hürriyete sahiptir. bir kismi da Farsça birkaç eseri daha vardir. Mirza Hüseyin Ali. Kur'ân-i Kerîm'in hükmünü neshettigini söyledigi ve herkesin inanmasi oldugunu iddia ettigi el-Beyan. tevkif edilerek hapse atildi. keyfî degisiklikler yapmistir.12210 yil geçmistir. Kur'ân-i Kerîm'de emrolunan namaz. O. Mirza'nin çok övündügü. Bâb'in halifesi o lmayi yeterli görmeyerek. Bunlar isi. saraydan ayrilarak muhtelif yerleri dolasmaya basla di. Mirza Hüsey in Ali. evlilik. burada dört ay tutulduktan sonra. Bagdat'taki âlimlerin ve halkin sikayeti üzerine. fakat gülünç olmaktan öteye gidememistir. Mirza Hüseyin Ali. Kur'ân ile mukayeseye çalistigi "el-Beyân"idir. 20 yaslarinda iken. bosanma ve miras gibi ibadet ve muamelatla ilgili hükümleri ilga etmis. Ancak bunlarla binersiniz. B ir kismi Arapça. ayrica büyük devletlerin baskanlarina mektup . dil ve dil bilgisi hatalariyla. Hayvana gemsiz ve özengisiz binmeyiniz. Allah sizi bunlardan siddetle nehyetmistir". "Bahaullah" adini takti. diger Bâbîlerle birlikte. Tahran'da Mirza Ali'nin görüslerini y aymaya basladi. 3 Mayis 1863'de Bagdat'tan Istanbul'a getirilen Mirza Hüseyin Ali. Kur'ân'i taklide çalismis. âhiret ve kiyamete dâir esaslari da k eyfine göre te'vil etmistir. yakin dostlariyla veda toplantisi yapti. bu sürgünden önce Bagdat'in kenarinda oniki gün. 1863'de. va'dedilenin.Bahâîligin Çikisi ve Gelismesi Bâb diye taninan Mirza Ali Muhammed'in ölümüyle Babîlik duraklamadi. Bâbîlerle arasinda bir takim anlasmazliklar ortaya çikinca Mirza Hüseyin Ali gizlice Bagdat'tan kaçti.Bahaîlik a. yani Allah'in ortaya çikaracagi zâtin kendisi oldugunu ileri sürdü. 12 Kasim 1 817'de. Ayrica bu eserdeki fikir. belki sakinirsiniz. Iran ve Osmanli hükümetleri arasinda v arilan anlasmaya istinaden. Esek üzerine.

Bahâullah'a göre peygamberlerin beserî ve ilâhî iki vasfi vardir. Onlarin inançlarina göre Allah. Bu iki eser Bahâîler için önemlidir. orada öldü. Bunlarin ilki el-Ikân 'öir. kiyamete. ilâhî nitelikleri itibariyle ise Allah'in a ksettigi tertemiz bir aynadirlar. Muhammed son peygamber degildir. O. Islâm inancindan sapmislardir. Bahâ'nin vücuduna hulul etti". iman e saslarindandir. çagimi zda da canli sekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. pek çok dile tercüme edilmistir. Hz. sadece Tanri zuhuru an Bahâ'yi müjdelemek için gönderilmislerdir. Kur'ân-i Kerîm'ih üslûbunu ve sözlerin taklit etmeye çalismistir. Teb'asiz kral olmiyacagi gibi mahlûku olmayan Halik yoktur. "Alla h. Bahâîlere göre. ilâhî niteligi ile bir anlamda Tanridir. Mirza Hüseyin Ali'nin Bagdad'da iken yazdigi bu eserin asli Farsça'dir. bâtinî tev'iller. Bâb ve Bahâ'ya inanmak. Hz. daha önceki kitaplarin insanliga yetmedigi için . Varlik. Bunun için de peygamberlere. milletlerarasi Siyonizm.Bahâîligin Temel Prensipleri Yahudilik. Bahâ'nin görüsleri ve zuhuru için birer baslangiç olarak indirilmislerdir. Bâb ile sona ermis ve Bahâî devri baslamistir. Mirza Hüseyin Ali. önce vazifesi d okuz yil süren Bâb gelmistir. asilsiz hikâyeler ve temelsiz id dialarla doludur.yazarak kendisine uymaya davet etti. Bu devir de en az 500. kullarina tecelli edebilmek için. Bâbîlerin çogunlugunca. Mirza Hüseyin Ali'ye (Bahaullah) nisbetle "Bahaîlik diye ortaya çikan bu hareket. Daha sonra Akka' ya sürülen Hüseyin Ali. Hiristiyanlik ve Islâm'dan alinmis esaslarla kendilerini ayri bir dine mensup olarak göstermeye çalisan Bahâîler. Talebeleri de onun için "Bahâ bizzat ilâhti". resullerine. Hz. [473] ba. Bu faaliyetleriyle o. onlara muhtaçtir. Çünkü o. Ondan sonra da pe ygamberler gelecektir. Âdem'den bu yana gelip geçmis bütün nebî ve resuller. Hepsi de nok sandir ve Bahâ'nin gelisi ile tamamlanmistir. yaratiklarina muhtaçtir. Muhammed'den sonra. Bahaîlik. beserî nitelikleri itibariyle yer içer. Ancak bu iman esaslarinda. Bahâîlere göre peygamberler. bütün dinlerin sözünü ettigi "Mev'ud"d r.000 y il devam edecektir. nebi ve ya resul demek yerine. "Bahaullah. bir kralin teb'asina muhtaç olusu gibi. Bahâîlere göre Allah. zikredilen (mezkûr) ve "Tur'da konusan" ol dugunu ileri sürmüstür. hastalanir ve ölür. kendini izhâr etti" demektedirler. Âdem ile baslayan n ebîler devri. Hz. Bu hareketin. Tann'nin kendisinde sahislasmis oldugunu ileri sürmüstü yani ilâhlik iddiasinda bulunmustur. Allah'in zuhurudurlar. irili ufakli bir çok eser ve risale yazmistir. "Kitabu'l Akdes" ile neshedildiklerini ileri sürmüs. Mecûsî bâtinîligi ile basl ayip. Bahaullah da kendisinin zikreden (zâkir). misyonerlik ve Islâm'a karsi olan emperyalist güçlerin y ardimiyla desteklenip beslendigi ileri sürülmektedir. uyur. Mirza Hüseyin Ali'nin "ilâhî irade semasindan geldigini iddia ettigi diger eseri. iman ve ibadetle ilgili birtakim hükümlere sahipt rler. Bâb'dan sonra ise Bahaullah gelmistir. Eser. "Tanri zuhurlari" adini vermektedirler. [472] b. 29 Mayis 1892'de. Onlar. kitaplarina.Iman Esaslari Bahâîlere göre Allah'a. Allah'in ezeliyet ve eb ediyeti gibi ebedîdir. Böylece Bahâ. Peygamber. "Kitabu'l-Akdes"ö'\r. Islâm'a karsi çevrilen tarihî entrikalarin son merhalesini teskil etmektedir. Bu eser. . Bâb'in halefi ve Bahâîligin gerçek kurucusu olarak kabul edilmeye baslandi.

Zekat : Farz olan zekât. Kutsal Âyetlerin Okunmasi: Her sabah ve aksam. 19 gün olarak tutulur. ruhun. Onbes yasini bitiren her kiz ve erkek Bahâî'ye. vergi olarak atihir. Karar verilen ve kilinan disindak i namazlarin artik o gün kilinmasi vacip degildir. Zekât. sene içinde azalmamasi sa rtiyle. lütuf ve bagis ebedîdir. kutsal âyetlerin okunmasi gibi hususlardir. kiyamet kopmaktadir. el ve yüzün yikanmasindan ibaret olan abdest alinir.Bahâîlere göre insan öldügü zaman. 95 defa "Allahu ebhâ" (tekbir) demesi dinî bir hükümdür. cehennem de O'nun bag isindan mahrum olmaktir. [474] bb. 15 yasindan küçük. Cesetlerin yeniden dirilmesi söz kon degildir.Amelî Esaslar Bahâîlikte. samimî bir kalple Allah'i anmadir. zekât. abdest yerine. kötülüklerden uzak durmaktir. Bahâullah'a göre cennet Allah'a yakinlik. oruç. Bahâî kiblesi olan Akkâ (Israil'de ) sehrine yönelerek yerine getirilir. namaz. Namaz. Evlenme ve Bosanma : Evlilik. bes defa "Temizl er temizi Tanri'nin adi ile" demek yeterli sayilmaktadir. Oruç . 70 yasindan büyükler. Bahâullah'in Kitabu'l-Akdes'inde. Bahâî yilinin il ayidir. Kitabu'l-Akdes'le neshedildigini ve onun da vahiy mahsulü oldugunu kabul ederfer. Namaz üç çesittir: Büyük namaz. Ayrica Kur'ân-i Kerîm' in hükümlerinin de geçmis oldugunu iddia ederler. Bahâîlerin ondokuzuncu ayi olan Alâ ayinda. 21 Mart günü oruç bayramidir. ebediyyen ölmeyecek olan ruhlar. Bunlar. kimseye du yurmadan ve kimsenin davetine lüzum kalmadan kilinir. hamileler ve emzikli kadinlar oruçla müke lef degildirler. Allah'in yeryüzündeki iki mübarek evi olarak gördükleri ya Bâb'in Sirâz'daki evini veya Bahâ ah'in Bagdat'ta ikamet ettigi evi ziyaret ederler. Bu üç çesit namazdan birine karar verip kilmak kâfidir. bazi hareketlerle duadan ibarettir. Azap. günesin dogusundan batisina kadar hiçbir sey yiyip içmemek. Bundan baska her Bahâî için günde. küçük namaz. Kur'âni Kerîm'de zekât için konulan hükümlerin aynen benimsendigi görülmekle beraber. ye mis yasina kadar. Bahâîligin hükümlerini yerine getirmesi farzdir. Bahâîlikte dinî bir farz degildir. cennet ve cehennemin gerçek manasini rettigine inanirlar. Bahâullah'in bütün yanlisliklari düzelttigine. ha c. yorgunluk vermeyecek kadar Bahâullah'i n dualarini. Bahâî t atbikatinda bazi farkliliklara ugramistir. Namaz ferdîdir. daha önceki mukaddes kitaplarin insanliga yetmedikleri için. el-Beyân'a göre. Hac: Yalniz erkeklere ve malî durumu iyi olanlara farzdir. bazi amelî hükümler mevcuttur. her Bahâî için vaciptir. Namaz: Bahâîlere göre namaz. bir de geliri % 19'undan ibaret bir vergiden söz edilir. Su yoksa veya suyu kullanamiyacak derecede hastalik varsa. yani 2 Mart-21 Mart arasi da. "Umumî Adalet Evi"nin gelir kaynagi durumundadir. Bu sartlari tasiyanlar. Bahâîler. Ayni zamanda bugün. âhiretteki gelismesiyle birlikte s ona erecektir. Bahâîler. sermaye üzerinden mallarin beste biri nisbetinde alinacagi söylenen zekât. orta namaz. Aslinda Bahaullah'in kutsal kelimelerinin tekrarindan ibaret bir dua olan namaz. insanlarin dünyadaki islerin e göre lütufa veya azaba ugrayacaktir. bi efa abdest alip kibleye (Akkâ'ya) dogru oturup. sözlerini okumak. Bahâîlerde oruç. JDiri olan. fakat makbul ve tesvi . Namaza baslamadan önce. Oruç.

Her iki taraf geçimsizlik durumund a bosanma talebinde bulunabilir. [476] c. Bahâullah'in gayesi. özellikle yaptirdiklari mabetler çerçeves inde propaganda faaliyetlerine yönelmislerdir. Bahâîlikte bosanma olabilir.Asin zenginlik ve fakirligi kaldirarak içtimaî meseleleri dinî esaslarla çözmeyi.k edilen bir istir. Bahâi olduklarini gizlememeleri sartiyla . 6. Bahâîler. izafîdir. sehirlerde 19 miskai altin. bir tek din olmali). vatanî. irkî. [475] bc. esitligin saglanamiyacagi gerekçesiyle tek kadinla evliligi esas kilmistir.Her türlü dinî.Bütün dinlerin birligini (onlara göre bütün milletlerin dini. 5. Bahâîlerin inandikla ri kutsal kitaplardaki sekil ve dualarla yapilir. problemlerine. kendilerini "evrensel" kildigina inandiklari dünya görüslerini ve baslica p rensiplerini su basliklar altinda ele alirlar: 1. kendisinden önce ge en peygamberlerin telkinlerinde bulunan esas hakikatlari. Bugün dünyanin birçok büyük merkezinde Bâhâî m ri vardir.Insanlik âleminin birligini {bütün insanlar kardes olmali). 3. Kitabu'l-Akdes'te çok kadinla evlilige izin verilmesine ragmen. Onbes yasindan küçük olanlarin evliligi caiz degildir. fakat hos karsilanmaz. içinde yasadigimiz asrin ihtiyaçlarina cevap verecek.Kadin. Bu müddet zarfinda anlasma ve birlesme saglanamazsa Mahfil onlari bosar. 7. siyasî ve benzeri taassuplarin terkedi I mesini. köylerde ise 19 miskal gümüstür (Bir miskal yaklasik dört gramdir). mutlak degil. Nikah.Dil ve yayin birligini (insanlar için ortak bir dilin bulunmasi). bi r senelik bekleme müddeti verir. Bu durumda evlilik ve nikah. Nikah esnasinda erkegin kadina mihr vermesi sarttir. Bahâî olmayanlarla evlenmeleri caizdir. Nisan ile nikah arasindaki fasi la 95 günden fazla olamaz.Genel ve mecburî ögretimi. 10. millî. çiftlere. Bahâîlerin.Mesîh'in Ruhu'l-Kudüs'ten oldugunu kabul ederler.Dünya Görüsleri Bahâîlige göre dinî hakikat. erkek esitligini. Abdulbahâ. 2. 9.Din ve ilim arasinda ahengi. Mihr. 8.Günümüzde Bahaîlik Dünya'da 3 milyon civarinda mensubu olan Bahâîler. 4.Genel barisi (Mirza Hüseyin Bahâ'nin gelisinin dünyaya barisi getirdigine inanirlar ). kesin ayriliktan evvel. Ruhanî Mahfil. Bahâî usulüne göre ya pilir. Türkiye'de de mabet yapma girisiminde bulunmuslar. Nikah ile gerdek ayni günde olur. fakat Bahaîlik din ola . fenaliklarina ve kararsizliklarina ta tbik edilebilecek tarzda yeniden ifade etmektir.

"mehdîlik" konusuyla dogmustur. ayri dine mensup insanlar olarak. diger din ler ve temasa geçtigi misyonerlerden Hiristiyanlik hakkinda genis bilgi edinmis. babasinin ölümünden sonra. Bu hastaliklarin. Bahâilige Siîligin sapik bir tarikati denilebilecegi gibi. günlük isi disinda. Siîligin Mehdi inancindan dogan bazi anlayislar . Gulam'in sahsiye tini ve psikolojisini etkiledigi ileri sürülmüstür. bazi azinlik hakla n elde etmislerdir. Sialkot'da . Bunun kaynagi. Hiristiyanlik ve bilhassa Islâmdan alinm is unsurlardir. yikici Batîni lik ile baslayip. Bu hareket. Gulam'in 4 Kasim 1900 tarihinde yayinladigi bir bildiri ile firka. dizanteri. Bahâîligin cihansümul bir din say ilmasi gerektigini ileri sürmektedirler. O. Hadis okumus. müfrit batinî te'viller ve Hurûîîlik'tir. Ülkemizde Bahâî prop Bâbilîk ve Bahâîligin insanliga yeni bir sey getirmedigi görülmektedir. Mirza Gulam Ahmet. Firka. inzivaya devam etmis ve "riyâzef'te bulunmustur. Yüzyilin sonlarina dogru Mirza Gulam Ahmed Kadiyanî tarafindan kurul an firkaya verilen addir. Tefsir. Pencap eyaletinin Gur-daspur bölgesindeki Kâdiyân'da dogmustur. fakat Islâm dairesinden çikan sapik firkalardan biridir de deni ebilir. Gulam Ahmed. bugün Pakistan sinirlari içinde kalan Lahor se hrinin güneydogusunda. Gulam'in. devamli Kur'ân. babasinin istegiyle 1864'de Sialkot'a {Pak istan'da bir sehir) memur olarak gitmis ve burada bir süre çalismistir. Siîligin Seyhîlik tarikatini sekillendiren fikirler Bahâîlikte yeni bir kaliba sokulmustur. "melankoli" disinda. buralarda. basagrisi. kurucusunun adindan dolayi Mirzâiyye. Ancak. mabet yapilmasina izin verilmemistir. önce. Ayri dine mensup sa yilmalari ve Bahâîligin yeni bir din oldugu yolunda aldiklari bilirkisi raporlarini delil olarak kullanmislarsa da Türk Yargitayi. Amerika. Bunun için de hukukî bir karar almak için ugras mislardir. XIX. agandasi yogun bir sekilde yapilmaktadir.KADIYÂNÎLIK (AHMEDÎÜK) 1. Bahâîligin yeni dedi ve benimsedigi dinî hükümler.Dogusu ve Gelismesi Kadiyanîlik. Bahâîler. o nlarla ve Hindûlarla tartismalara girmistir. Iyi bir egitim gören Mirza Gulam Ahmed. Bahâîligin ayri bir din sayilamayacagin a karar vermistir. Allah'in huzuru na çiktigini ve vahiyler almaya basladigini iddia etmistir. inzivaya çekilmis. emperyalistlerin aleti olarak vazif e görmüs ve görmekte oldugu" seklinde görülmektedir. G ulam'in ailesinin. 1526'dan 1857'ye kadar sürecek Gurkanli Devleti'ni (Hind-Türk Imp aratorlugu) kurmak üzere Babür ile birlikte (tahminen 1530 yillarinda) Hindistan'a g iren Türk'lerden oldugu ileri sürülmektedir. "Ahmediyye" adini almistir. Israil ve Avrupa'nin bazi ülkelerinde s emeresini vermis. 1839/1840 yilinda. sonra da mensup oldugu yerden dolayi Kadiyanîyye diye anilmistir. kismen Yahudilik. Islâm? firkalar arasinda Is lâm kültüründen kaynaklanan. Babasi Gulam Murtaza'n in ölümüyle Gulam Ahmed'in hayatinda yeni bir devre baslamistir. Ülkemizde de bu yolda tesebbüsleri olmustur. . "Siyonist ve haçli dünyasinin. Onlarin bu gayretleri. kendilerinin ayri bir dine mensup olduklarini. Islâm'a kar si çevrilen tarihî entrikalarin birini ve son merhalesini teskil ettigi. seker ve his teri gibi hastaliklari oldugu belirtilmistir.rak kabul edilmedigi için. 1876'li yillarda.[478] D. kalp çarpintisi. O.[477] Çesitli inanç sistemlerini uzlastirma tesebbüsü olarak degerlendirilen Bahaîlik.

1893-1894 yillarinda yeni kitaplar yazmistir. gerek ayni düsüncenin ürünü olan ve ayni gayeyi tasiyan Babîlik-Bahâîlik basariya asamamistir. önceleri. söz verdigi diger ciltleri yazamamistir. Bu duruma. daha sonraki yillarda "Sinkretik din" (uzlastirmaci din) anla yisina yönelmistir. Üçüncü ve dördüncü ciltlerde is hyin kesilmedigini. Müslümanlar için "Mehdî". Ayrica Ingiliz Hükümetin e övgülerde bulunarak "Cihad"in gereksizligi üzerinde durmustur. Peygamber'e ver ilen zahirî ve batinî bilgilerle bezenecegini ve bu kimselerin. Aldigi vahiylerle bildirilen parolada. bir tek kisi olursa.[479] 2. 1895 yilinin Eylül ayinda. Hindular için de "Krisna" oldugunu ilan etmistir. Ancak g erek Ekber. Ay ni yilin Eylül ayinin sonunda. kerametlere. Lahor'da ansizin ölmüstür. o yüzyilin (Ondördüncü Hicrî) "Müceddidi" ilan etmistir. fakat. kendileri için birer kurtarici beklemektedir. kehanetlere. Ahmed. Mirza Gulam Ahmed. Mirza Gulam Ahmed'in ölümünden sonra görüsleri taraftar toplamaya devam etmis ve neticede " sinkretik Kadiyânîlik/Ahmedilik Hareketi" ortaya çikmistir. Lahor'da "Dinler Konferansina katilmis ve bir teblig sunmustur. arka arkaya yayimlanan. Kadîyân Ahmedîleri Lahor Ahmedîleri olarak varligini sürdürmüstür. 1888 tarihinde. Urduca kaleme aldigi. kendisinin Onddokuzuncu Yüz . kendisini. Nanak'in Islaman gerçegine inanmis ve H indûlarla Müslümanlari birlestirmis bir aziz oldugunu ileri sürmüstür. 1904 Kasim'inda Sialkot'da kendisinin. "Kerâmâtu's-Sâdikîn". Gulam'in kisiligi yazdigi bu yazilarla öne çikmistir. Mirza'nin. 26 M ayis 1908 tarihinde. "Mina nu'r-Rahmân"dir. â ir zamanda. taraftarlarinin ziyaret yeri olmustur. Bundan dolayi Müslüm anlar. kitapta bulunan "ilâhî ilhamlara". Hz. Peygamber'e tam anlamiyla uyan birisinin. dinlerarasindaki uzlasmazlik kaldirilmis ve dinler. dolayisiyle insanlik. "Nûru'l-Hak" ve "Sirru'l-Hilâfe"dir. hakkinda övgüler yapilmasina ve ilgi odagi olmasina sebep olmustur. dinlerarasi bir uzlastirma faaliyetinin son perdesi ni sahneye koymak gayreti içine girmis oldugu görülmektedir. 1885'de. O halde bütün dinlerin bekle dikleri kurtarici. "Tavzih-i Meram" ve "Iz ale-i Evham" adli Urduca kitaplarda açiklanmistir. Luziyana'da. Hiris tiyanlar için "Mesîh". bir bildiri ya yinlamis ve Allah'in kendisine taraftarlarindan "bey'at" alarak ayri bir "cemaat " olusturmasini buyurdugunu bildirmistir. Ekber Sah gibi. Gulam. Gulam Ahmed. Bu kitabin ilk iki cildinde Islâm'i diger dinlere karsi savunmustur. sahsî övün melere tepki göstermemis ve ondan süphelenmemislerdir. Baslangiçta 50 cilt ola rak yazacagini söyledigi "Barâhin-i Ahmediyye"nin besinci cildi 1905'de yayimlanmis. hayatinin üçüncü döneminin parol asini ilan etmistir. Arap n bütün dillerin anasi oldugu fikrini ispatlamak için 1895 yilinda yazdigi eser. Isa b. 1880'de. Bunun yaninda. "Feth-i Islâm". 1885 yilinda yayimladigi bir bildiri ile. aralik 1896'da . kendisinin Müslümanlarin bekledigi "Mesîh" ve "Mehdî" oldugu iddia edilmis Bu konudaki görüsleri. Arapça yazilmis olan bu eserler. 1891'de. besle elli arasindaki farkin sifirdan ibaret oldugu seklinde bir savunma yapmistir. O. Kadiyanîlik. Gulam Ahmet. Sundugu bu teb lig.1877-1878 yillarinda gazetelerde Hindûlara ve Hiristiyanlara karsi yazilar yazmis tir. Hareketli geçen yillardan sonra hastaliklari sebebiyle zayif düsen Gulam Ahmed. "Hamâmetu'l-Busrâ". Cenazesi Kâdiyân'a nakledilmistir. Ona göre bütün dinler. Mezari. ahenkli bir bütün haline gelmis olacaktir.Gulam Ahmed'in Iddialari ve Kadiyanîlerin Bazi Görüsleri Gufam Ahmed. O. bu yoldan pek çok vahiy aldigini bildirmistir. Meryem'in tabiî bir ölümle öldügü. "Barâhin-i Ahme diyye" adli kitabinin ilk iki cildi ile yayin hayatina girmistir. sezgiye dayanan bilg ilerinin peygamberlerin bilgisini andirdigini söylemistir. "Surne-i Çesm-i Arya" (Arya'nin Gözüne Sürme) adli kitabini yayimlamistir.

Ben Allah'in zillî ve Buruzî nebisiyim. Mirza için "nebi" ve "resul" sifatlarini kull anmasina itiraz etmemis ve bu husus açikça konusulmaya baslamistir. benim Mev'ud Mesîh olduguma inanmasi gerekir.. O. Kitaplara iman konusunu.yil için Allah tarafindan müceddid (yenileyici) olarak tayin olundugunu bildirmistir .a. Is a'ya Seir'den. Yüce Allah. Nihayet 1902 yilinda su ifadelerle gerçek niyetini ve durumunu açikça ortaya koymustur : "Tekrar tekrar söyledigim gibi. onun da diger nebîier gibi öldügünü ve Allah'in kendisini Isa'nin gücü ile Mesîh olarak gönderdigini ileri sürmüstür. zamaninda kabul etmesi gereken seyi reddettigi için semal arda cezayi hak etmistir. 1901 yilinda Gulam Ahmed. size okudugum bu sözler. Önce kendisinin "M uhaddes" (kendisine hitap edilip konusulan) olarak tayin edildigini söylemis. insanlar için sefaatte bulunan . Muhammed'e Hira'dan görünen Rab. Allah'in yarattigi manevî varliklardir. Musa'ya Sina'dan. onun peygambe rligini ilan etmesi demektir. sonr a. çok büyük ve kâmil bir ins andi. Efendim gibi ben de Mukaddes Ruh'la yardim edildim. bundan baska da bir özelliginin bulunmadigini açikladi" ve "Beni Allah gönderdi. Kadiyânîlere göre Meleklere iman sarttir. bir Müslüman bile olsa.) ile kesilmis ve kiyamet gününe kadar da o ndan sonra bir peygamber gelmeyecektir. benzeri Hindu Kisiler ve Avataralar arasinda bulunmayan. bu nlarin vahiy y6luyla aldigi âyetler oldugunu açiklamistir. tam nebîligin kapandigi ni. "Allah beni bu yüzyil ve bu zaman için imam ve halife kildi ve beni bu yüzyilin basinda. 1904 yilinda. Isa bir peygam erdi. Yani. insanlari karanliklardan aydinliga çikarmam için müceddid olarak gönderd i" demistir. Mirza'nin baslangiçta. Muhaddesligi bir anlamda cüz'î nebilik olarak nitelendirmis. bu sözünü benim vasitamla gerçeklestirmis bulunmaktadir". bana bütün hasmetiyle göründü". iman sahiplerine kuvvet veren. Gulam Ahmed. Her Müslümanin. nübüvvet Muhammed (s. yeni bir hüviyetle ortaya çikmistir. Onlar. Çagrimin ulastigi herkes beni islerinde hakan tanimaz. O. dinî islerde bana itaat etmesi gerekir. bu kitabi "kullarin Rabbi"nden ilhaml a aldigini. zamaninin bir Avatarasi. mesîhlik iddiasi ile birlikte mehdîligini de söyle ortaya koymustur: "Mehdî olarak görevim. onun Kur'ân seriatina tabi müslüman bir adam olacagini. semavî alâmetlerle yeniden kurmaktir. bir bayram gününde Cebrail'in isbirligi ile hazir olanlara okudugunu. Bu. "Eger. binaenaleyh onun benzerinin de peygamber olmasi gerekir denilirse. beni beklenilen Isa yapti ve dünyaya gönderdi" demistir. kati ve kesin bir sekilde Kur'ân ve Tevrat gibi Allah'in sözüdür. benim Mev 'ud Mesîh olduguma inanmaz ve bana gelen vahiylerin Allah'tan geldigini kabul etme zse. Allah'in birligini. bütün açiklikla. Eski Peygamberlere. devrinin gerçek bir nebîsi idi. Müslümanlarinki ile ayni idi. Bu konuda.s. Bu yilda "Ilhami Hutb esi"ni nesretmistir. . bir nevî.a. cevap ol arak derimki: Efendimiz (Müham-med s. O'na iftira etmek melunlarin isidir.) beklenilen Isa için peygamberligi sart ko smadi. Bu konuda. Ve her Müslü in. kendisinin Müslümanlar için "Mehdî". sorumludur". 1901 yilinda bir "Cuma Hutbesi"nden sonr a taraftarlarindan Mevlevî Abdülkerim'in. fakat sonralari ögretisine birçok bozukluk sokuldu .s. Kadiyanîler. fakat cüz'î nebiligin açik kalacagini savunmustur. 1891 tarihinde Müslümanlarin Isa'nin ref'i (yükseltilmesi) konusund a yanlislik içinde bulunduklarini. Melekler vahiy getiren. "vahy" ile içice ele almaktadir. Allah'in buyrukla rini elçilerine ögreten. ruhla görülebilirler. Bunun mukaddimesinde. Hiristiyanlar için "Mesîh". dogrudan dogruya Isa b-Meryem'in tabiî bir ölümle öldügü esasina dayanir. âhir zamanda onun manevî bir mümessilini çikaracagini vaad etmisti ve iste s imdi Allah. . Melekler gözle degil. peygamberligin son bulmasi konusundaki inanci. Mirza Gulam Ahmed'in mesîhlik iddiasi. insanlarin ruh bakimindan yücelmelerini ve iyi islere yönelmelerini saglayan varli klardir. yani nebîsi idi ve kutlu ruhu Allah'tan almisti. Hindular için e "Krisna" oldugunu iddia etmis ve söyle demistir: "Bana vahyolunduguna göre Raca Kr isna. O.

Çesitli tarihlerde mahkeme önüne çikarili sorgulanan firka mensuplari. a ncak. 50 bindir. Digeri. Islâm kültür tarihinde daha önce söylenmis görüsleri le. simdilik manevî hayatimizin tam ve kusursuz bir imajidir. gerçekte o. Bunlarin basinda zekât gelmektedir. Kadiyanîlik'in bilhassa Siyah Afrika'daki propaganda faaliyetleri çok yogundur. Bazilari kendisi veri r. Hz. Cebrail'in kendisine geldigi ni iddia etmistir. Hz. çünkü kendilerinin Gulam'in nebitigine inanmadiklarini ve ona inanmayanlara "kâfir" demed iklerini ileri sürmüslerdir. Kur'an ve Hz. Muhammed'le en olgun haline geldigini ve tamamlandigini. Bunlarin disinda Kadiy anî olan kimsenin öldügü zaman malinin onda birini mezhebe ayirmasi ve bunu vasiyetine y azmasi istenir. gerçek nebîlik için Cebrail'in mutlaka gelmesi gerektigini ileri sürmektedi r. uzun görüsmelerden sonra. ald igi 7 Eylül 1974 tarihli karariyla. bu da. âhiretin nimetleri manevîdir. 1960'lardaki tahminlerer^gör e Bati Afrika'da 35 bin. bunlarin hem bozuk bir sentezi hem de gerek bunlarin ve gerek Hiristiyan mis yonerlerinin temsil ettigi görüslerin bir antitezidir"[482]. dünyan in pek çok ülkesine yayilmis ve görüslerini yayma gayretine girmistir.[480] 3. Pakistan disinda. asil sefaat eden in Allah oldugunu. Her Kadiyanî aylik gelirinin onaltida birini vermek zorundadir.Bugünkü Durumu Ahmedîyye'nin her iki kolu da. Bununla onlar. bazilarindan da görevliler toplar. Bura da putperest zencilerle birlikte Hiristiyanlasmis olanlari da "mezheplerine celb etmektedirler. Ancak za man zaman. Gulam Ahmed. Günümüzde. "seriatin". Bu sayi abartma li kabul edilmektedir. ekseriyeti teskil eden Müslüman cemaatine katildiklarini göstermektedir. Hiristiyanliga ait bazi an . her ay yapilan mecburî ödemelerdir. yeni mûhtedîlerin çok geçmeden mezhebi terke dip. Kadiyanîlik mensuplari için bugün 5-6 milyona varan sayi verilmektedir. Lahor Ahmedîieri. XIX. kendilerini gizleyeceklerini. âhir eni bir durum degildir. Muhammed'In sefaatini kabul etmekle beraber. Lahor Ahmedîieri. Ahmedîlerin itikadî konulardaki en ilginç görüsleri Âhiretle ilgilidir. Bu hareket. Onlarin. Hind dünyasina ait düsünceleri. abartilmis olarak degerlendirilmektedir. Amerika için verilen rakam 1975 itibariyle. Yüzyil Hint cografyasinin bir proto-tipi olarak degerlendirilen Kadiyanîlik için su kanaate varilmistir: "Hemen hepsi de. Milyonlarla ifade edilen Pakistan disindaki Ahmedîlerin en kalabalik olduklari yerler Afrika ve Ingiltere için 10 bin sayisi verilmektedir. Ahmedîlere göre. Pakistan'da "Islâm disi bir azinlik" olarak kabu l edilmistir. fakat Kur'an-i Kerim'de meleklerin de sefaatçi olduklarinin beli rtildigini savunmaktadir. Pakistan Parlementosunun.Gulam Ahmed. Kadîyanîler. özel okul açabilme ve isletebilme imkânlari kisitlanmistir. Pakistan Anayasasi'nin diger azinliklara tanidigi h aklardan ancak yararlanabilen bir duruma düsmüstür. Dogu Afrika'da 5 bin dolayinda Ahmedî vardir. dolambaçli cevaplar vererek kurtulmuslardir. Fakat yapilan istatistikler. Pakistan da dahil olmak üzere bütün düny daki Kadiyanîlerin toplam sayisinin iki milyonu asmayacagi ileri sürülmektedir. ama yine de Ahmedîlige inanac aklarini. disaridakilerin de hiçbir sey olmamisçasina faaliyetlerine devam edecekler ini ifade etmeslerdir. Muhamdde'den sonra nebevi (seriat getiren) vahyin gelmeyecegi görüsünü benimseyerek. faaliyetlerine sinirlar getirilmistir. Pakistan'da yayin yapma ve propaganda faaliyet lerinde bulunma. kararin kendileri için haksizlik oldugunu. Islâm'daki baz i degerler ve düsünceler üzerine. ancak seriat getirmemekle birlikte.[481] Gelirleri üç kaynaga dayanir. Pakistan'daki Ahmedîler.

Fakat bu da netice vermeyip. sinkretik bir h arekettir. Hiristiyanlik karsisinda hem sayi he m ilim hem medeniyet hem de inanç bakimindan rakip olmasi. cahil ve hatta ruhen hasta kisilerin öncülük ettikleri bu gibi cereyanla r. zaman zama n hem toplum hem de Islâm için tehlikeli olmustur ve olmaktadir. kendilerinin de ayri bir din. Hz. Onlar. kiyamlar. cer eyanlar. karsi saldiriya ve yeni gruplar olust urmaya baslamistir. slâm.[483] E. nihayet parçalanmasina sebep olmustur. çesitli inançlara mensup kimselerden Müslüman ol nlarin sayisi arttikça. çesitli dünya güçlerinin dinî.layislari yerlestiren. Bunlarin basinda Isrâiliyat gelm ektedir. sahsî ihtirasl ardan. menfaat duygularindan. ne kadar ustalikla taklit edilirse edilsin. dinsî hareketler. orijinal bir din sayilamazl ar. kiskançlik. Bencil. Hemen hemen her yüzyilda bu tür hare ketlere sahit olmaktayiz. tarihî gelisme içinde. çikarci. bu sayi arttikça çesitli fi kir ve cereyanlar da Müslümanlarin arasina sizmistir. Bu gelismeyi kiliç ve silah zoruyla durdurmak için Haçli Seferleri düzenlenmistir. bazen siyasî ideolojilerle. Muhammed'in sagliginda pek etkili olamamistir. Isrâiliyat. Islâm'in yegâne kalesi ve temsilcisi Osmanli Imparatorlugun un gerilemesine. Her cereyan da etrafina bir takim insan gruplarini toplayip faaliyetlerini genisletme gayreti içine girmistir. Yüzyilda baslayan bu fa aliyetler. XIX. Bu gayret ve faaliyetler. bazen gizli güçlerin hesaplariyla bir arada yürütülmektedir. çogunlukla dinî kültür ve bilgiden mahrum kisilere cazip gelmektedir. dinsî hareketler. bu tür cereyanlar için oldukça müsaittir. Genel le cahil. Müslüman olanlarin sayisi artmis. yikici cereyanlara ve karsi saldirilara hedef olmustur. çesitli cereyan lara kaydirmaya gayret sarfedilmistir. Bunlar. kisa zareanda etraflarinda birçok insan toplayabilmist ir. onlari kaynastirmaya çalisan bir sentezdir. yillarc a oldugu gibi. Toplumjarin içtimaî ve kültürel yapilari. Ancak Peygamb er'in ir-tihalinden sonra. çesitli mezhepler ve cereyan lar ortaya çikmistir. Yüzyilda meyvelerini vermeye baslamis ve nihayet emellerine ulasmi slardir. özellikleri. baslangicindan beri. Bu hareketler. Yüzyilda çesitli yeni taktik ve stratejiler le gittikçe geliserek ve kuvvetlenerek varligini sürdürmüstür. simdi de bu tür cereyanlara ve onlarin zararlarina rastlanmaktadir. iktisadî. kültürde kendini göstermekle baslamis. Her hâkim görüsün mutlaka muhalifleri de olagelmistir. her akimin ve her dinin karsisinda çesitli cerey anlarin ortaya çiktigi görülmektedir. ke lerine göre. binlerce mensup edinebilmektedir. Müslümanlarin güçlenmesi. bazen dinî ve cinsî sapikliklarl a.YIKICI CEREYANLARA KARSI TEDBIRLER Hemen hemen tarihteki her fikrin. en eski tarihî devrelerden itibar en. diger taklit hareketlerd en daima farkli olagelmistir. din denilen orjinal kurumun nitelikleri. mevki ve makam hirslarindan. kültürel gayelerle yönlen eri gruplasmalardir. Bu sinsi cereyanlar. Bazen dinî yön den cahil kisileri ruhî bosluktan kurtaran bu gibi cereyanlar. Bu cereyanlar. ayri bir cemaat oldukl arini ileri sürmektedir. . Bu cereyanlar. bunu durdurmak için. fikirde. kültürsüz toplumlarda gelisen ve bazen çok tehlikeli boyutlara varan bu tür cere yanlar. XVI. bazi haksizliklari bahane ederek. Ülkemizde de. Neticede hem inanç ve hem de fiiliyat yönünden ayriliklar ortaya çik mistir. ve XX. Böylece Islâm'in yayilma alani genisledikçe. Bunlar öyle bir noktaya varmistir ki. kin ve reka bet konularindan gayet ustaca faydalanmasini bilmektedir. Günümüzde de dine benzetilerek olusturulan hareketler. Çesitli dinlerden ba zi elemanlar alinarak ortaya çikarilan bu hareketler. daha sonra fiiliy ata dönüsmüstür. Bunda oldukça basarili da olmuslardir. siyasî. sahabeler bile birbirine karsi kiliç çek ecek hale gelmistir. Ancak. Yikici cereyanlar. çesitli sinsî yollara bas vurulmus. Müslümanlar arasinda farkli düsünceler. nifak tohumlari saçilmis ve Müslümanlari çesitli gruplara bölmeye. zamanin idaresindeki. "türedi dinler"dir. din taklitleri. XVII. toplumda tutunabilme kte ve hatta yüzlerce. Müslümanlar arasina sizan bazi fikir ve düsünceler. galebe çalmasi Hiristiyan lar için büyük bir tehlike teskii etmistir. kaleler bir bir düsme ye baslayinca (Istanbul'un fethi gibi).

Aglarina düsürdük leri Insanlara hiç bir hürriyet.Yikici cereyanlar karsisinda . hiçbir dine hayat hakki tanimazlar.Yikici cereyanlari tanitmak. toplu yasama âdabi gibi seyleri ciddiye almazlar. bir yandan insanlarin ümit. 2. a. gizli emeller.Bu konuda kitap ve brosürler bastirmak ve vatandasin okumasini saglamak. Böyle insan lardan toplumlarina. Bu cereyanlara karsi alinacak tedbirleri söyle siralayabiliriz: 1. benimsetmek. Bu cereyanlar arasinda uyus turucudan. Genellikle bu gibi cereyanlarin kendilerini en güzel kamufle vasitalari Mesîhî konular olagelmistir. b. B azi menfaatler. yikici cereyanlarin niçin ülkemize ayri bir önem verdikleri daha iyi anlasilir. sahsî fikir. Aslinda din istismar edilmemeli ve kötü niyetlerle kullanilmamalidir. diger yandan da dini istismar ede rek bazi siyasî sonuçlara ulasmaktadir. Ülkemiz. Mesîhî hareketlerin arkasina siginan güçler din takiitieriyle büyük dinleri yipratmak. robot gibi kullanip militanlastirirlar. özellikle gençlerimize.Insanimizi dinî ve millî kültürle beslemek. ülkemizdeki anarsik olaylarin. kukla. .Genellikle insan çalmak. seksden. dinî ve millî suuru uyandir ici yayinlara agirlik vermek. Özellikle gençler için tehlike büyüktür. mutluluk duygular ni istismar edip bazi menfaatler elde etmekte. sartlandirmak. Günümüzde de Mesîhî hareketler. Bu cereyanlar.Basta gençler olmak üzere. Ümitleri istismar. aklen ve ruhen tatmin etmek. spordan. çikarlar. seminer ve konfera nslarla Islâm'i ve millî kültürümüzü iyi bir sekilde ögretmek. c. onlarin en büyük dayanagidir. Amerika'da son on senede buna benzer binlerce hareketin ortaya çikaril digi söylenirse mübalaga edilmemis olacaktir. Millet.Radyo-televizyon programlariyla dinî kültürü kuvvetlendirici. dünya dengeleri kurm ak. tasarruf. Tek gerçek onlarinkidir. mülkiyet birakmamaya gayret göster ip onlari esir ederler. toplum. kendine güven duymayan kims eler onlarin avlaridir. sadece onlarin kurtulusa erisebilecegini ve sadece onlarin mutluluga ulas abilecegini ileri sürerler. bütün halki bu zararli faaliyetler karsisinda uyarmak. milletlerarasi hesaplar.Bu cereyanlarin zararlarini ve tehlikelerini çesitli yollarla anlatmak. ilgiden yoksun. Islâm Alemiyle. Yikici cereyanlar. Bunalima düsmüs . milliyetçilik. dünya inda bazi gayeleri gerçeklestirmek istemektedirler. tanitmak . yikici ve bölücü faali yetlerin sebepleri kavranilmis olur. Türk Dünyasiyla olan iliskileri ve çesitli dünya deng eleri gözönünde bulundurulursa. a. Bunun için . toplumlari pasiîize etmek. siyasî gelismeler saglamak için özellikle yüzyilimiz a binlerce din iddiali hareket.Insanimiza. üç kit'anin ortasinda yer alan merk me sahip bir bölgedir. siyasî entrikalar. mezhep ve tarikat bozmasi cereyanlar dünyayi istil a etmistir. hayatta basariya ulasamamis. iktisadî-ticarî sonuçlar elde etmek. c. Cennete sadece kendilerinin gidebilec egini. dünyevî gayeler için din alet edilmemelidir. sefkat veya merhametten uzak kalmi s. büyük vaadlerde bulunurlar. çesitli dünya güçlerinin heveslerinin yöneldigi. elektronik cihazlardan faydalananlar da vardir. her yasta ve her çagda ders. aile baglari gevsemis. vatan ve milletlerine hiç bir fayda gelmez. geçim zorluklan içinde bunalan. Bunun yaninda. b.

Idarî mercilerle ve halkla bu konuda isbirligi yapmak.Muhsin Abdulhamid. 3.Vaiz. 69-255. a.Dogru ve gerçek olani ögretmek.[484] Yedinci Bölümün Bibliyografyasi . f. çalinmasini önlemek. . a. c. 5.Karsilikli müsamaha. Ankara 1975. 4. Islâm'i yok etme ye çalisan yikici cereyanlara bu hürriyeti vermemek. sahsiyetini rencide etmeden uyarmak. yikici cereyanlar karsisinda yayinl ar. b.Mahallî tedbirler alinmasina çalismak. c. vatani yikmaya. Ankara 1975. .Islâmi bilgileri köklü ve derin bir sekilde elde etmelerini saglamak. imam-hatip. Islâmiyet Bakimindan Bâbîlik.M. d.Dinî kuruluslar ve din adamlari yönünden .Yikici cereyanlarin mahiyetini ve dayandiklari prensipleri çok iyi bilen ihtisa s sahibi kimseler yetistirmek. incitmeden.Devlet kuruluslari açisindan .Baska inançlara saygili olmayan.Aralarinda birligi saglamak (asgarî müstereklerde). e. d. milleti bölmeye. b. onlarin agina düsmesini. e.Müslümanlar açisindan .Bu tür cereyanlarin sirf Islâm'i.Yikici cereyanlarin en zararlilarini tesbit edip onlara karsi tedbirler almak ve vatandasin.Yikici cereyanlarin agina düsenleri tatlilikla. bu konularda ilmî arastirmalar yaptirmak. yazilarla uyarmak ve yetistirmek.d. e. müftü gibi din görevlilerini.Vaaz ve hutbeler yoluyla zaman zaman halki bu konuda uyarmak. Ter. emperyalist emeller tasidigini ve kökünün disarida bulundugunu belirtmek. Islâm'a Yönelen Yikici Hareketler . millî birligi ve beraberligi parçalamaya yönelik oldu gu. b. a.Herkese hemen kanmamak.Sinsî propagandalarin arkasindaki gayeyi sezmek.Millî birlik ve beraberligi korumakla yükümlü bulunan görevlileri bu konuda yetistirmek . kurslar.Bu görevlilere hem Islâm hem de Türk örf ve âdetlerini iyice ögretmek. ihtiyat payini elden birakmamak. d. c.Bahâîlik ve Hukukî Durumlari.Kanunî müeyyideler getirmek.(Babîlik ve Bahâîligin Içyüzü). im Yeprem-Hasan Güleç. g. Zerrin Akgün.

Çev. Moon and the Unification Church. Babîlik ve Bahaîlik. Yeni Dokümanlarin Isiginda Yehova Sahitleri. 143-144.Ninian Smart.Eilen Barker.Bahâî Dini. France 1983. Bahaullah'in Dini. . . Paris 1983. Il/ 163-165. Dictionnaire des Religions. . . Mecdi Çelebi. 1144-1145 . (Yayinlanmis Doktora Tezi). Ankara 1967. Istanbul 1970. . Çev. Bahaî Dinine Toplu Bakis. Ankara 1995. Moon. "Baha'ie". Istanbul. Bahaullah ve Yeni Devir. 223. Ter. "Amerikan Moon Tarikati Türkiye'yi Örgütlüyor".Julien Ries. Mecdi Inan. Washington 1973. Sabit. . 13 Ekim 1991.Yves de Gibon. Kadiyanilik.Ahmed Yezdanî. Istanbul 1987. Istanbul 1932. Illinois 1952. .Ali Rafet Öskan. Kahire 1975 (Keylâni'nin Zeyli). Ünal-A. . Ankara 1965. Ankara 1973. "Bab" ve "Bahâuliah".Outline of the Principle. Islâm ve Yahudi Mezhepleri. Ankara 1973. Kule Kitaplar i. Nashville 1977.M. . . Nebil Tarihi. 36-40.S. Ter. .Esmahan Aykol. Yehova Sahitleri. . Istanbul 1985 (Türkiye Bahâi'ler yayini). . Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler. S a: 3. "Moonisme". . Divine Principle. Istanbul 1974. S.. Izmir 1986. [485] VIII. Level 4 (New York 1980). .Ankara 1981. XV/141-143.E. Yedinci Gün Adventizmi. S.Günay Tümer. Esselemont. Nokta.Ethem Ruhî Figlali.Yasar Kutluay.J. BÖLÜM MISYONERLIK FAALIYETLERI VE GÜNÜMÜZDE DIYALOG ÇALISMALARI . . Huart. Minu Derahsan.Baha'i World Faith. el-Milel ve'n Nihâi. Akdamar. Hikmet Tanyu.Cl.Sehristârtî. 11/41-56.M. . Türkiye'de Laiklik Ilkesi ve Yehova Sahitleri. The Religious Experience of Mankind.F. . Istanbul 1979.. Can. ..S. Özsuca. . "Unification Church" The Encyclopedia of Reli-gion. I/264-273.N. 1960. . Hikmet Tanyu.Sevki Rabbani. London 1971. Dictionnaire des Religions. Bahai Dini. Sondag.Ethem Ruhi Figlali. Islâm Ans. .T.Muhammed Zerendî.

geri kalan dinler de misyonersiz d inler olarak görülür. görevli kimse. belli b ir guruba bagli olan. Belli bir bölgeye. din ve inanç sahipleri. yetki. Böylece kendi dinî inanç ve kanaatler ini bir ülkede yaymaya çalisan herkese misyoner denilmektedir. herkese yaymaya çalisan dinlerdir. Misyoner kuruluslari. Bu kelime. misyonerlige basvurur. [486] 2. Bazilari da yayilmak. Bu görev ve yetki diplomatik olabildigi gibi. inanç ve fikir mensubu insanlari da kendisinink ine katmaya çalisirlar. bu misyonlarda ^azife yapanlara misyoner. bu faaliyete de misyonerlik denilmektedir. yayilmak. fikir. kendi mensuplarinin onu benimseyip ayrilmamasi için faaliyette bulunma gere gini duyarlar. din veya mezhebi hâkim kilma veya yayma gayesiyl e çesitli mücadele ve savaslara sahit olmaktayiz. Buddizm misyonerii. vekâlet. bir kimseye bir isi yapmasi için verilen özel vazife anlamina gelir. onlarin yayilmasini istemez. sahip oldugu fikir. Bu münasebetle dmleri misyonerlige yer verip verme melerine göre de tasnif ederler.A. mesajini her tarafa. sözlükte. mis yoner olarak adlandirilmaktadir. kendi din ve inançlarindan kuvvetli bir digeri karsi sinda. Islâm. Çünkü dogru k abul ettigi inanç. Bu ölçüye göre Hiristiyanlik. Bu. Dinî faaliy et ve propaganda için kendisine özel bir görev verilen din adami. yegâne dogrunun ken-disininki ve tek kurtulusun da onda oldugu inanç ve gay esine sahiptir. Bu arada baska din. özel olarak Hiristiyanliga sâmil kilinmasina ragmen. beili sinirlara bagii olmayan . mensuplarini çogaltmak isteyen he r teskilat. düsünce. baska di nde. rahip ve rahibe. tarikat ve gruplarin basvurdugu bir yayilma metodudur.MISYONERLIK FAALIYETLERI 1. baska inanç ve düsüncede olan insanlari mensubu bulunduklari dine kazanmayi gaye edinirler. genelde diger bazi din. Bunun için herkesin ayni inançlara sahip olup saadete ermesi hedeflen ir. düsünce. misyoner ligi genel anlamda kullanirlar. çogalmak isterler. özel olarak Hiristiyanliga. Bunda basarili olmasa da en azindan rakib dinin mensuplari nin zihnini karistirmaya veya kendi mensuplarini birlik içinde tutmaya çalisirlar. Hiristiyan ligi yaymayi vazife edinmis. Misyon kelimesi. Misyonerler. Ancak bunlarin bir kismi. Bugün de ideolojisini veya inancini . taraftar kazanmak isteyen hemen hemen her dinî fikrî kurulusta temel esaslardandir. Bunlar. Misyonerlik. Misyo-nerli dinler. bugün genellikle kiliselerin Hiristiyanligi Hiristiyan olmayan ülkelerde y aymak gayesiyle olusturduklari kuruluslar ve bu kuruluslarda faaliyet gösteren kims eler için kullanilmaktadir. bu isi organize eden. misyoner yetistiren odakl ar olarak çalisir. Ingilizce' de ve Fransizca'da misyon (mission) ve misyoner (missionaire-missionary) seklind e kullanilmistir. Tarihte. Doyayisiyle misyoner yetkili. baskalarina aktarilmayan dinler de misyonersiz dinlerdir. Misyon.Misyonerlerin Gayesi Yeryüzünde bazi fikir. dinî de olabilmektedir. inanç.Misyon-Misyoner-Misyonerlik Misyon ve Misyoner kelimeleri Latince "missio" kelimesinden türemistir. görev. Bunla rin basinda sir dinleri mensuplari gelir. misyoner ve misyonerlik kelimeleri.Bu gaye ile kurulan kuruluslara misyon. inanç. kendisini bir fikrin yayilmasina adamis kimse demek tir. genel olar ak da diger evrensel dinlere samil bulunmaktadir. fikir ve kanaatini yaymak. Bir din bilimi olan Dinler Tarihi alaninda çalisan bazi dinler tarihçileri.

Bu dinlerde. Hiristiyan Kilisesinin basarisini iflâs ettirmistir. yayilma gayesi gütmez. Çünkü Müslümanlar. Hz. Bunun için baskasinin o dine girmesi mümkün degildir.Ö. ondan gözüker ek. Kur'ânin metoduna göre. Roma Katolikligi. Hiristiyanliga kazanamadiklari takdirde. yeni Hiristiyanlar kazanmak. Bunlarin yaninda dünyanin bir çok bölgesinde yogun faaliyet gösteren misyoner teskilatlari vardir.Misyonerligin Tarihçesi Dünyada mevcut dinlerden bazilari. Çünkü hedef. d igerlerinin tersine. çesitli teklifler görüsülmüstür. ayniyle mukabeleyi gerektirmektedir. belirli bir topluluga gönderilmis gibi gör esine ragmen onlarin davet metodlari ve getirdikleri hükümlerde umumîlik vardir. Bunun için gizli çalisma metodlari gelistirilmis. Bu seferler. Elçiler insanlarin Allah'i bilmelerini.dünyaya hâkim kilma mücadele ve savasi devam etmektedir. "sir dinleri" seklinde olup hususiyetlerinin baskalari t arafindan ögrenilmesini istemez. Islâm'in gayesi. taninmak ve benimsenmek arzusu tasimaz. kabîle veya ilkel kabile dinleri seklindedir. mensuplarinin sayisi da artmakta idi. insanlara ve yasadiklari yerlerin özellik lerine göre taktikler bulunmustur. sinsice yapilanidir. Bu durumda iristiyanlara ve Hiristiyan dünyasina çesitli yollarla Islâmî yayilmayi durdurmak kalmis tir. günden güne ilerlemekte. Bunlardan M. onlari kendi dinlerinden sogutmak hedeflenmistir. en azindan kendi mensuplarini birlik içinde ayakta tutabilmek. yeni propaganda metodlariyla Hiristiyanligi yaymak. Bunlardan bir kismi yukari da temas edildigi gibi. Misyonerlik faaliyet inin ana gayesi. [487 ] 3. Bunlardan biri de misyonerliktir. Bati emper-ryalizmi'nin nüfuz alanini genisletmek olarak görülmekte ve anlasilmaktadir. seyhleri veya ileri gelen müritleri kandirmak. Öte yandan bazi dinlerde de {Eski Avrupa. ortak niteliktir. tebligini yakindan uzaga dogru yapmaya çalismistir. hosgörüsü ve akla uygunlugu insanlari büyülemistir. Mücadelede. Takip edilece k yol üzerinde durulmustur. insanlarin bir arada. tebligde yakindan uzaga dogru gitme esastir. Yüzyilin ortalar ina dogru Avrupa'nin merkezine kadar ilerlemislerdi. VI. baris içinde yasamalari ve kurtulmal aridir. Bu konuda en tesirli silah. Ancak Hiristiyan Dün yasi Müslümanlarin ilerlemesini kiliç zoruyla durdurmayi basaramadi. dünyanin her tarafinda yasayan insanlari Hiristiyanlastirmaga çalismistir. tek kuvvet Müslümanlardi. Islâm'a göre Allah tarafindan gönderilen elçiler. zorla kabul ettirme yoktur. Müslüman Türklerin basarisi. Bunun için çesitli toplantilar yapilmis. bazi dinlerin misyo nerlik konusundaki tutumlarina gözatmakta fayda vardir. Yahudilik gibi. Islâm Dünyasi'ndaki tasavvuf v e tarikat anlayisi. Asag i yukari ilâhî dinlerde bu. kendilerine "alet etmek". Hiristiyan misyonerlerinin gayesi. Muhammed de ( sas). misyonerlige yer verip dogdugu yerin sinirlarindan . Onun için bu din yayilmak. hak yolda yürümelerini ve saadeti elde etmelerini ga ye edinmislerdir. Mezopotamya ve Ön Asya) tanri alis-verisi vardir. mensuplarin i artirmak ve bu arada Müslüman olanlari Hiristiyanliga kazanmaktir. Avrupa'y a hâkim oldukta sonra. onlari y aniltmak ve bu gayeye ulasabilmek için de eleman yetistirip bu teskilâtlara sokmak s uretiyle Müslümanlari ikna edebilecekleri kararina varildigi belirtilmektedir. XVII. Istanb ul alinmis. Bu arzusuna ulasmak için önce kiliç yolunu denemis ve böylece Haçli Seferleri baslamistir. millîdir. öncelikle Islâm dünyasina yönelmisti. Yüzyilda Hi ndistan'da ortaya çikan Buddizm. Bir kismi ise m illet. Çünkü açik düs anlik. bu anlayislara olan baglilik üzerinde durulmus ve tartisilmis. Tarihte de en tesirli propaganda yolu bu olmustur. Kongrelerin birinde. Bir kismi da. Bu sirada dünyaya hâkim olma gayesindeki Hiristiyanligi durdurabilecek tek din Islâm. Bir kabîle veya millet. temasa ge ldigi veya fethettigi kabîle veya milletin tanrilarini kendi istegiyle benimser. a lir ve kendi tanrilari arasina katar. Islâm'dan önceki dinlerden Yahudilik'e ve Hiristiyanliga geçmeden. evrensel çerçeveden çikip belli bir kavme hasredilmistir. Türk azanmis ve Türkler Islâm'i dünyaya yaymaya cehdetmislerdi. Türkler. Is lâm.

Hz. Muhammed. çesitli vesilelerle degismeler olmustur.s. belirli bir devreden sonra varliklarini devam ettirememisler dir. Fakat. sadece teblig vazifesini yerine getirmislerdir. Bun un ilk misali. güze l sözlerle hakki tebligi esas almistir. Müslümanlar bilir ki zorla inanandan fayda gel mez.S. zaman zaman et kili olmuslarsa da. Bunun içindir ki Müslümanlar. Fakat Maniheistler. Hz. Hz. Isa'dan sonra ona uyanlar artmis. sinkretik {uzlastirmaci. Aslinda Hz. Hz. Islâm'da zorlama yoktur. Sahabeler ve ondan sonra gelenler de Islâm'i yaymak için büyük gayret sarfetmislerdir. Hz. Bu hareke tin kurucusu olan Mani. "Bir elime Ay'i. dünyaya din olarak hâkim olma durumuna gelin ce. hak yola davet etmektir. Isa'nin "Ben. Isa'nin teblig ettigi dine Hz. Japonya. Hz. yeni taktiklere girismislerdir. reisliK istiyorsan seni basimiza reis yapalim. Muhammed'i gönderdigini. Yahudilerle özdesle smis bir din özelligi kazanmistir. dini yayma idealinin olmasi pek tabîdir. Her yerin özelliklerine uygun olarak inançlarini (Maniheizm'i) yaymaya çalismislardir. Kimsenin Yahudiligi kabul etmes ini istemedikleri. mal is tiyorsan mal. Yahudilerin hâkim iyetlerini siyasî. All ah'in Hz. siz i man etmedikçe ben bu isten vazgeçmem" cevabinda bulmaktadir. akla uygun hak dini. Mani ve rahipleri gittikleri her y erde inançlarinin propagandasini yapmislardir. bilerek yapmislardir. Dinî olmamakla beraber misyonerligi siyasî. Gayesi de dogru yoldan ayrilmis insanlari dogru yola. gezginci bir kimsedir. Onlar. "Ya Muhammed insanlari Rabbinin yoluna hikmetle ve güze! sözlerle davet et ve onlarla en güzel sekilde mücadele et"[489] ve ". Mecûsî ve Hint inançlarinin bir sentezi mahiyetindedir. Bu di nî hareket. Baskalarinin Yahudilige girmesi için özel bir gayret güdülmemektedir. Isa'nin (a. fakat herkesi kendi gayelerine hizmet ettirmek istedikleri idd ialar arasindadir. Islâm'i gerek Araplara ve gerekse diger milletle re teblig etmeye çalismistir. "Dinde zorlama yokt ur"[488].. tarih boyunca. Islâm'i yaymada dünyevî hiçbir menfaat gütmemis. III. üç kitaya hükmeden Türkler ve I lâm yegâne ve hâkim unsur olurdu. Çünkü bu din. ir sömürü araci olarak kullanmamis. Çünkü eger zor kullanilsaydi. onu yolundan çevirebilmek için. Fakat dini kabulde de. 54) âyetlerinde tebligin metodu ortaya konulmustur. Muhammed'in. karma) bir dinî harekettir. Hiristiyan. Iste Islâm. öbür elime de Günes'i verseniz. Yukarida kisaca temas ettigimiz Yahudilik. benden önce gelen Tevrat'i tasdik ve benden sonra gelecek adi Ahmed olan bir peygamberi müjdelemek üzere gönderildim"[490] dedigini bild irmektedir. iktisadî ve kültürel yan ku ruluslari vasitasiyla gerçeklestirmeye çalistiklari yaygin olan kanaattir. görünüste Müslüman olarak. Kore. Bir kimsenin Yahudi dinine girmesi için Yahu di ana-babadan dogmasi genel ilke haline gelmistir. yeter ki sen bizim ditiimize dokunma" denildiginde. Fakat Müslümanlarin yapmak istemedigini diger dinden olanlar. inananl arin sayisi azdi. Yüzyilda Maniheizm.). ta Viyana'ya kadar giden. Yahudilik. tevhid dinini yaymaya çali siyordu. Hiristiyanlikla özdes hale gelmistir. Islâm. Aksine Türkler. Yahudilere hasredil-digi için dinî yönden m isyonerlik niteligine sahip degildir.tasarak Çin. Isa'nin tasvip etmedigi yolu benimsediklerini kabul etmek . Hz. Yine M. Müslümanlar. Misyonerlik genel bir anlam ifade etmesine ragmen günümüzde. artik teblig siras inin Islâm'in oldugunu ve buna ragmen Hiristiyanlarin teslis esasina dayanan dini yaymaya çalistigini. onun getirdigi esaslarda ve yorumunda. onun karsisinda mensuplarini günden güne kaybetmekte olan Hiristiyan kiliseleri. Güney ve Güneydogu Asya'ya yayilmistir. yayilmasinda zor ve yogun bir propaganda metodunu kullanmami stir. Müslümanlari kandirm yoluna gitmislerdir. ilâhîdir ve evrenseldir. Bunun için de bir propagandaya ihtiyaç duyulmamaktadir. Hiristiyanlik propagandasi olmu stur. Isa'nin zamaninda. Bunlardan birisi de misyonerlik faaliyetleridir. baslangiçta. siyâsi misyonerler olarak kabul edilmektedir. Kur'ân. Misyonerlik denilince ilk akla gelen. Isa. yayilma. "Ya Muhammed. bilhassa Yahudi v e Hiristiyanlar. Isa'nin da haber verdigi Hz.. Bugün de Buddizm'in felsefesinin çesitti ülkelere yayildigina ve faaliyetlerini çesitli yerlerde gösterdigin e sahit olmaktayiz. Peygambere düsen sadece tebligd ir" (Nur. Islâm Dinine gelince. Onun için Hiristiyan misyonerliginin tarihçesine gözatmakta fayda vardir. iktisadî ve kültürel yönden kurmaya gayret ettikleri ve bundan dolayi o nlar. bütün insanlara hitap etmek idd iasiyla ortaya çikmistir. sadece "I'lâ-yi Kelimetullah" yolunda ci had etmis ve tebligi esas almislardir.

Hiristiyan misyonerleri. Hiristiyanlik. Pavlus'un yaninda o devrede ve ondan sonraki devrelerde çesitli Hiristiyan azîzleri m isyoner olarak görev yapmislardir. Süryaniler. çalisma alani olarak putperestlerle Avrupalilari s eçmis. Bu anlasmazliklara son vermek için de konsiller t oplanmistir. Ilk devrelerde Hiristiyanligin yayilmasinda önemli faaliyetler gösterenler arasinda. Imparator Konstantin Hirist iyanlara din hürriyeti tanimistir. 1453'de düstü ve Türkler Istanbul'u fe thetmis oldu. Konstantin. Türkleri. Islâm. ikinci bir "arz-i mev'ud" ideali dogurmustur. Islâmin gelismesi onlari düsündürüyordu. Sonunda H iristiyan dünyasinin (Bizans'in) kalesi Istanbul. Avrupa ve Anadolu'da merkezlere kavusmustur. 1662'de Vatikan'da Propaganda Bakanligi kuruldu. Islâm yayildi ve ilerledi. dünyanin dört bir yanina dagilmis. Kalvin ve Zwingli ile Pr . Önce hâkimiyeti elde eden Katolikler. Pavlus. Bununla b eraber ayriliklar ortaya çikmistir. Isa'nin bu sözlerinin insanlar arasinda "Tanri Devleti" tesis edin seklinde yorumlanmasi. Hiristiyanligi yaymak için bugünkü Azerbaycan'i ve Ermenistan'i da içine alan bölgeye gitmislerdir. Bugünkü Hiristiyan misyonerleri de Havarileri ilk misyonerler olara k kabul etmekte ve onlarin yolundan gittiklerini ileri sürmektedirler. Buna ragmen onlar. Isa'yi görüp onun ke ndisine niçin böyle eziyet ettigini sormasindan sonra. Hatta. Paris'te mi syoner papaz okulu açti. sonralari bunlara yenileri eklendi.tedir. Monofizitler (Ermeniler. 451 "de Kadiköy Konsili ile ayriliklar zirv eye çikmis. Islâm ülkelerine gönd erilmek için Arapça'yi ve "Islâm felsefesini iyi biten misyoner papazlar yetistirecek okullar açildi. Böylece Haç'm yerini alan Hilâl'i kaynaginda bogmak için asirlarca süren Haçli Seferler baslatildi. size emrettigim herseyi tutmalarini onlara ögretin"[491]. Hz. Bu hâdise. Bundan sonra Hiristiyanlar. Bunun üzerine havariler. Hiristiyanliktaki bazi hükümleri d egistirmis. Bu teskilat. Onlari Baba. Iste bundan sonra silahla netice almanin mümkün olmadigi kanaatine v aran Hiristiyanlar. Burada yetistirilen papazlar Islâm ülkelerine gönderildi. Bu siralarda Martin Luter. Çesitli ülkelerde bulunan görevlilerinden raporlar istend i. Isa'nin su sözünü almislardir: "I mdi siz gidip bütün milletleri sakirt edinin. Böylece mücadeleler dönemi baslamis ve devam etmistir. Hiristiyanligin siddetli düsmani iken bir vizyonla. Hiristiyanligi onlara kabul ettirebilmek için. bazilarini faaliyet gösterdigi toplumlarda var o lan inançlarla degistirmis ve böylece Hiristiyanligi onlara benimsetmeye çalismistir. Artik onlar için mücadele edilecek yegane güç Müslümanlar oluyordu. Bu teskilâtlar zamanla y eni subeler açmaya devam etti. hem kendi aralarinda. bütün Hiristiyanlarin ayriliklari birakip Müslümanlara karsi ortak cephe olusturmasina yol açti. Hiristiyanliga sempat i duymaya baslamis ve Istanbul'u bassehir yapmistir. 313'de Konstan-tin. Habesistan. onlarin ihtilafa düstükleri konularin dogrusunu bildirmistir. Misir. Hiristiyanligin nesri için bir cemiyet kurdu. ilk konsili 325'de Iznik'te (Nicea) toplamistir. Anadolu. Islâmin zuhuru Hiristiyanfigt sarsm aya basladi. Hz. Yemen. dolayisiyle Müslümanlari durdurabilme yollarini görüsmek için kongreler düzenlemeye basladi. Isa'nin ögrettiklerini yaymay a baslamislardir. Fakat neticede Müslümanlar kazandi. Kiptiler) ana Kiliseden kopmustur. bu arada. Habesliler. dinlerini yaymaya baslamislardir. Hiristiyan olan "Yahudi dönmesi " Pavlus yer almaktadir. Havariler ilk yüzyilda. Zamanla Hiristiyan kaleleri düsüyor. Sam yolunda. Müslümanlari içten zayiflatmanin ve yik manin tek çikar yol olabilecegi sonucuna varildi. "Ermenistan'in toptan Hiristiyan olmasini saglayan ve Ermeni krali Tridat'i Hiri stiyan eden Gregor[492] olmustur. hareket noktasi olarak. Sunulan raporlar degerlendirildi. Roma hâkimiyetinde olan Sam. Isa'dan sonraki ilk asirlarda Hiristiyanlarin arasinda ayriliklar olm us ve mücadeleler devam etmistir. Katkedon (Kadiköy) Konsili'ncien iki asir sonra. Ayrilmalar ve dolay isiyle konsiller birbirini izlemistir. Ingiltere'de 1646'da Ingiliz parlementosu. Hz. misy onerlik faliyetlerine baslamislardir. M. Selçuklu Türkleriyle beraber hem Islâmlasiyor hem de Türklesiyordu. Ogul ve Kutsal Ruh ismi i le vaftiz eyleyin. hem de Islâm Dini mensupla rina karsi mücadelelerine devam etmislerdir. Yah udiler'den sonra. bazi hükümleri kaldirmis.S. bir devlet destegin de.

Türkiye'de ise hemen hemen ilk misyoner hareket. 1830'da Katolik Ermenileri ayri bir cemaat olarak tanidi. 1820'den sonra sahnede Amerik an misyonerleri görülmektedir. memleketimizde ve Islâm dünyasinda durmus degildir. Bu metodlarda her zaman din ilk sirayi almayabilir.Dînî Teskilatlar Kurma ve Yayin Yapma : Misyonerler. Çesitli telkinler. Daha sonra Amerikali misyonerler. çok defa gizli ve dolayli faaliyetlerde bulunurlar. k ilise ve okullariyla faaliyet göstermektedir. Baptistler. önce faaliyete geçecekleri yeri tesbit eder ve orada bir teskilât kurarla r. vereceklerini bu kisveler altinda vermeye çalisirlar. çesitli metodlarla çalisirlar. Katolik. fakir aile insanlarinin fakirliklerini istismar etmek onlarin taktiklerinden bir kismin i olusturur. Ingilizlerin metodunu takiple ise baslayan Amerikan m isyonerleri. Müslümanlar yaninda bu hiristiyan gurupla ra yönelik de misyoner faaliyetleri bütün canliligiyla sürmektedir. Ülkemizd e. diger dinlerin kutsal kitapla rinda çeliski zannettikleri hususlari öne çikararak. brosür ve dergilen o ülkenin dilinde nesr eder ve dagitirlar. sahip olduklari dinden sogutmak veya ona düsman yapabilmek. Bu teskilati o bölgeye göre yetistirilmis elemanlar yürütür. Di nî kuruluslari vasitasiyla kendi dinlerini üstün göstermek. Göstermelik olarak bazen açik faaliyetleri y aninda (kanunlar çerçevesinde).otestanlik zuhur etmisti. Bunlarin yaninda Adv entistler. Amerika ve Ingiltere'nin destegiyle 1847'de de Protestan Ermeniler a yri bir cemaat olarak kabul edildi. tenasüh. Her yerin özeliklerine göre faaliyet göstermektedir. [495] . Ermeniler arasinda millî suuru uyandirmaya çalisti. köken olarak protestandir. Fakat faaliyetleri Hiristiyanlik için olmust ur.Misyonerlerin Çalisma Metodlari Misyonerler. Misyonerle r giristikleri faaliyetlerde basarili olabilmek için çesitli metodlar uygularlar. hulul gibi fikir. Protestan. Ermeniler arasinda Katolik propagandasi 130 sene kadar sürdü ve nihayet Osmanli Devl eti. Bu konuda ayrica dogudan gelen meditasyon. Misyonerler. dinî kitap. Ilmî ve içtimaî sahalarda faaliyetler ini yogunlastirir. maddî ve manevî yardimlarla Hiristiyanligi sevd irmeye çalisirlar. Sivas'ta Ermeni Mek hitar ile baslamaktadir. Ermeni Kilisesi gibi büyük Hiristiyan mezhepleri. Almanya. Isviçre. Kitab-i Mukaddes'i. Bu nlari söyle siralayabiliriz. tehlikeli boyutlara ulasmis Yehova Sahitleri'ne kadar bir yigin dinî cereyan vardir. [493] 4. Ortodoks. [494] a. inanç ve bedenî-zihnî tekniklerin arkasina siginan veya bunlari istismar eden ce-reyanlari da unutmamak gerekir. Amerika ve Rusya'da binden fazla teskilat kuruldu. Protestanligi Ermeniler arasinda yayma ya basladi. Kisaca tarihî gelisimini sundugumuz misyonerlik faaliyetleri. O. Mormanlar'dan sinsî ve dinsî bir görünüs altinda yogun faaliyet göste ren. 1701 ytlinda. Misyonerlik faaliyeti bakimindan basta Ingiltere ve Amer ika ve daha sonra Fransiz katolikleri gelmektedir. bunlari yapam adiklari yerde. dinî bilgileri yeterli sekilde kavra yamamis insanlari tesbit edip onlari kendi dinlerine çekmeye çalismak. Danimarka. Müslüman olan ülkelerden geri kalmis olanlarin geri kalmisliklarini i stismar eder ve bunu Islâm'a baglayarak mensuplarini Islâm'dan sogutmak isterler. Fransa'nin tavassutu ile.

çöl A rap-larini Türk ordularina arkadan saldirtanlar bu maskeli misyonerler olmustur. Bu okullarda. gidecekleri yerlerin özelliklerine göre yetistirildikleri için çok becerikl idirler. Maskeli çalistiklari için kuzu postuna bürünerek saf halki kolayca aldatabilirl er. geri kalmis halde birakmaktir.[497] Misyonerler. Halbuki onun arkasinda ortaya çikmamis nice benzerleri vardir. Misyonerler.Maskeli Teskilâtlar Kurma : Bu teskilât mensuplari. Türklerin giristikleri yenilik hareketlerini Islâmclan uzaklasmak olarak gösteriyorlardi. yalniz Hiristiyanlari ayaklandirmaga çalismakla kalmiyor. Ayrica hâkim unsurl a çesitli yönlerden nüanslari olan insanlari karsi karsiya getirerek. Bu konusmasi sirasinda elinde tutt ugu Kur'âni göstererek "Bu kitap yeryüzünde kaldikça bu Batak katliami gibi vahsetler de y eryüzünden eksik olmaz!" diye haykirmistir. Ayasof-ya'nin da tekrar kilise yapilmasin i istemistir. halki her türlü iler lemeye karsi kayitsiz ve hattâ düsman yapabilmek. misyoner teskilatlarinin yetistirdigi talebeler yapmistir. hem devleti acze hem de Müslümanlari birbirine düsürmeye çalisirlar. Bu gayelerini gerçeklestirmek. Buraya çektikleri baska dinden çocuklari Hiristiyan yapmaya.b. Dünya Harbi'nde Mekke Emirini Hilâfet makamina karsi isyan ettiren. Cihan Harbi mütârekesinde Loyd George. Hiristiyan olmayan ailelerin çocuklarinin da oralara akin etm esini saglarlar. Hiri stiyan çocuklarini ise daha da suurlandirirlar. Bu okullar da yetisenlere dolgun ücretli ve etkili isler bulmakla da onlari cazip hale getiri rler. "Asr-i Saadet'te teknik var miy di? Elbise var miydi? Diyanet teskilâti var miydi?" seklinde sorular sorarak onlari bütün sonradan olan seyler aleyhine kiskirtir ve hatta olmayacak seyleri saf inanmi s insanlara yaptirarak devlet güçleriyle karsi karsiya getirirler.Okul ve Çesitli Tesisler Açma. Bu gaye ile kolejler. Halbuki Batak Köyünde ve diger yerlerdeki "B ulgar ihtilâli"ni. . Yine I. telkin vasitalarini çogaltmak için d e okullarda propagandaya yönelik kitaplarin çogunlukta oldugu kütüphaneler. B u maskeli misyonerlerden maskesi düsen sadece meshur Ingiliz casusu Lavvrens'tir. dil. bunu yapamazlarsa onlarin en azindan millî ve dinî karakterini bozmaya ugrasirlar. Bunlarin hedefi siyasî ve dinî bakimdan milleti kargasaya düsürmek. Avam Kama-rasi'ndaki konusmas inda. Türklerin Hirisîiyanlari katlettiklerini iddia et mis ve onlarin Avrupa'dan kovulmasini. [496] c. din. Bu hususta bazi yollara basvururlar. pansiyonlar ve kamplar kurarlar. 1877'de Ingiliz Liberal Grup Lideri Lord Gladston. örf ve âdet gibi kültüre yönelik yollarla iç nde bulunduklari toplumdanmis gibi görünür ve gayelerine erismek için perde arkasindan çali sirlar. Bu vesileyle Müslüman Araplar ve diger Islâm unsurlarla Türklerin arasini açmaya çalisiyorlard i. yani sinsi ve iki yüzlü hareket ederler. Bu vesileyle kanca taktiklari gençleri kendi idealleri dogrultusunda suur landirmaya çalisirlar. Bu teskilâtlar. yabanci okullar ve kuruluslar açarlar. bu okul ve kuruluslarin pr opagandasini yaparak. bölünmesine ve birbirine düsman olmasina gayret gösterirler. maddî ve manevî yardim yapmaktan kaçinmazlar. Yardim Yapma : Azinlikta bulunan Hiristiyan çocuklarinin egitim ve ögretimlerini içinde yasadiklari t oplumun çocuklarindan üstün hale getirirler. Meselâ Müslümanlara. Müslümanlarin çesitli gruplara ayrilara iflamasina. kilik-kiyafet. Bu maskeli teskilatlarin Osmanli Imparatorlugu içinde yaptiklari faaliyetlere birçok önrek vardir. musiki salonla ri. yabanci dil ögretimi v ermek görüntüsü altinda. dünyayi Osmanli Imparatorlugu aleyhine kiskirtmak için agirligini koymus ve Ru sya karcisinda Osmanli'yi yalniz birakmistir. misyoner papazlari derslere sokup Hiristiyanlik propagand asi yaparlar. Bu vesile ile.

2. yangin. gelismeleri kendi kontrollerinde tutmak ve menfaat elde etmektir. Müslümanlari n arasina ajanlar yerlestirmeye özen gösterirler.Zaman zaman diyalogdan bahsederek sulhçu bir görünüs altinda karsi tarafi pasiflesti rmek. Müslüman ülkeleri birbirine düsürüp an sayisini azaltmaya veya Müslümanlarin elindeki tabiî Imkanlari heder etmeye çal isirlar. kafasina bazi fikirleri sokmaya çalisirlar. 3. papaza günah itirafinda bulunarak sorumluluktan ku rtulup rahatlayacagini söylerler. 10. 11. 9. Bunun için herkesin bir an önce Hiristiyan olmasini isterler. ileri bir hayat görüntüsü altinda ( müzikten.Misyonerleri. bunalim devr elerinde kurtarici din olarak Hiristiyanligi sunarlar. siyasî gelismeleri yönlendirip. özellikle filimlerde konunun içine ustalikla Hiristiyanliga is indinci. oriyantalist yetistirip ilmî inceleme adi altinda Müslüman aydininin zihn ini bulundirmaya. edebî eserlede. Isa'ya "Tann'nin Oglu" demekten kaç nirlar.Islâm ülkelerindeki faaliyetlerinde genç neslin dinden ve millî degerlerden uzak yeti smesine çalisirlar.Siyasî isleri çok iyi takip edip Müslüman ülkelerdeki bazi gelismeleri gayelerine göre yö lendirmek isterler.Haçli Seferlerinde gerçeklestiremediklerini. modern. Isâ gelecek ve ina nan Hiristiyanlari kurtaracaktir.Milleti millet yapan maddî ve manevî degerleri yikmaya ugrasirlar. Bundan sonra hiçbir deger tanimayan kisilere. oruç gibi ibadetlerin zor oldugunu ileri sürerler. haftada bir kiliseye gitmekle dinî vecibelerden kurtulmanin mümkün olabilecegi ni telkin ederler. o yerin insanlarinin Hiristi yanligin hangi konularini bilip hangilerine itiraz edebileceklerine göre yetistirir ler.Israrla gayelerinin dünya barisini gerçeklestirmek oldugu üzerinde dururlar.Savas.Insanlarin kiliseye giderek.Hiristiyanligin kolay. 8. bugün de ayni metodlarin yürür lükte oldugunu görürüz. 7. siyâsete kadar) çesitli vesilelerle gerçeklestirmeye çalisirla . Hiristiyanligin sevgi ve kolaylik.Tarikatlara adam yerlestirerek veya bazi asiri akimlari destekleyerek.Misyonerler. Onlara göre Isa'nin gelmesi yakindir.Ilmî. yaniltmak Isterler. Önce mevcut kültürü er itme. genelde dün de. hos gösterici sahneler yerlestirerek kafa ve gönüllere girmeye çalisirlar. spora. O ülkenin kültürünü yozlastirmaya ve yikmaya çalisirlar. 15.Misyonerlerin çalisma metodlarini özetlersek. Hiristiyanligi yaymak için gittikleri ülkenin önce dinî. 4.Sarkiyatçi. göndereceklerini ülkelerin özelliklerine. 12. onlari su veya bu sebeple tahrik ederek. 16. Bundan g ayeleri. Bazan Müslümanlarin inançlarina hos görülü davranir. 5.Dünya siyasetini.Müslümanlarin her meselesine el atip bunlari kendileri çözümlemek isterler. sonra da ona istedikleri gibi bir sekil verme yolunu takip ederler. Bu metodlar-dan bazilari söyledir. tiyatroya. içtimaî ve kültürel umunu incelerler. Hatta önce Islâmî bilgilerle Müslümanlara yaklasirlar. deprem gibi sikintili anlari seçip yardimlarda bulunarak semati kazanmaya çalisirlar. 13. Islâm'in zahmet ve siddet di ni oldugunu islerler. 1. Böylece insanlarin ruhî durumlarina hitap etmeye çalis ip kurtulusu hedef alirlar. 14. Islâmdaki namaz. 6. bazi gayelerini gerçeklestirmeyi düsünürler.

. Bunun için edebî yollara. hemsirelik. [498] 5. Maddî yardim. Hiristiyanligi yaymak ve yeni Hiristiyanlar kazanmakti r.Misyonerler. malî yönden büyük bir destek saglanir.Misyonerlere mümkün oldugu kadar meslekî egitim de verilir. misyo nerlerini çok iyi yetistirmeye son derece dikkat ederler. gittikleri veya içinde bulunduklari toplumda kendilerini kabul ettirecek sahsiyet ve kabiliyette bulunmalari. O da bulundugu ülkedeki issiz. Misyonerler söyle yetistir ilir: 1. Islâmî bilgiler ve Islâm Felsef si ögretilir. tarafsizligi. ailelerinin izniyle en zeki ve çaliskan çocuklar seçilir ve misyonerlik hizmetlerine göre hazirlanir. genç veya sahis. çalisma metodlarini çok iyi bilmeler i ve uygulamalari gerekmektedir. 8. çekmege çalistiklari kimseleri belirli yollarla kendilerine baglarla r. Böylece fakir v e yoksul kimselerle temas kurarlar. hitabet ustaliklarina bas vururlar.Misyonerlerin Yetistirilmesi Misyonerlerin ana gayesi. misyonerlik faaliyeti için çok önemli bir vasitadir. 3. 18. Bunun yaninda onlar. Bundan dolayi bu isi yapacak kimselerin kültür seviyeleri ve hitabetlerinin mükemme l olmasi.Çesitli yardim kuruluslari kurar veya kurulmus olanlara girerler. Onlara ne gibi itirazlarin yapilabilecegi ve o it irazlara nasil cevap verecekleri ögretilir. 20. Bazi insanlara sagladiklari seyahat imkânlariyla onlari kendilerine bagl amaya çalisirlar. iyilik yapma ve benzen yollarla propaganda yaparak. Ilmî gelismeleri çok Iy i takip edip bunlardan faydalanirlar. misyonerlik için en önemli ve tesirli vazifelerdendir. Müslümanlarca Hiristiyanliga yöneltilecek tenkitler hususlarinda çok iyi hazirlanir. misyonerlik yapacagi ülkenin okullarin da özel egitim altina alinir.Misyonerlik için seçilen çocuk. Doktorluk. 4. sefkat ve merh amet duygulari altinda sempati toplar.Turistik geziler vesilesiyle gittikleri yerlerde kitap dagitma. fa kir ve kimsesizlere malî destek saglayarak Hiristiyanlik propagandasi yapar. 5. insan çalmaya çalisirlar. Bu gayelerine varmak için Misyoner teskilâtlar. 2. 7. 19. bagli olduklari teskilatla irtibatini daima devam ettirecek sekil de yetistirilir.Hiristiyanlik iyice ögretilir.r. dünyanin en ücra yerlerine seve seve gidecek sekilde vazife suuru ve sevgisi as ilanir. diger tahsiller de yaptiri lmaya çalisilir. Hiristiyanligi sevdirmeye ve benimsetmeye ça lisirlar. Hastahane hizmetleri.Her misyonere. 6.Okullardan. hümanistligi kimseye birakmazlar. yakinlik gösterisi. Hedefine varabilmesi için suurlandirilir.Misyonerler.Her misyonere.Objektifligi. 17. Hiristiyan heyecani verilir. Kendisinin yalniz basina basaramadigi veya yetersiz kaldigi yer de teskilat onun yardimina kosar. siyaseti.Islâm ülkelerinde faaliyet gösterecek misyonerlere Arapça. Ayrica Islâm'a veya Müslümanlara hangi hususl arda tenkit yöneltebilecekleri veya gençlerin zihinlerini hangi noktalarda çelebilecekl eri hususlarinda yetistirilirler. Misyonerlik hizmeti için. teoloji (ilahiyat) tahsili yaninda.

Küçük edebî ve romantik brosürlerle insanlarin hissiyatina tesir etmeye çalisirlar. 15. ortak meselel er etrafinda konusabilmesi. Bunun üzerinde Kon-sil'd e.Bikmadan. 14. Hi ristiyanlarin II. Yapilan görüsmeler sonucunda. Papa'nin bu mesaji. Papa XXIII. Yüzyil'in baslangicindan itibaren dünyada meydana gelen siyasî ve ekonomik gelisme ve degismelerden Hiristiyan Kiliseleri. Kilise'nin çem berini kirmasini. tartisabilmesi ve isbirligi yapabilmesi anlamina gel mektedir.Çesitli yardim dernekleri kurmalari. maddî yardim. Vatikan Kon-sili'nden sonra gündeme getirdikleri resmî "Diyalog" s eklinde olmamis. ayni dinden kaynaklanan gruplarin kendi aralarinda oldugu g ibi. Vaftiz listeleri nesredip on larin adlarini kullanirlar. birbiriyle konusmasi ve anlasmasi yoludur. Hiristiyan dünyasinin.Misyonerin birden fazla dil ögrenmesi tesvik edilir. disariyla ilgilenmesini istemis ve bütün insanl arla "diyalog"a girmenin önemini vurgulamistir. XX. Konsile 141 ülkeden 2860 kadar temsilci katilmistir. omlarda görev almalari ve bu yollarla dolay li olarak propaganda yapmalari saglanir.Telefon rehberlerindeki isimlere mektup. 10. Bundan dolayi Katolik Kilisesi. 11. 13. Müslümanlara karsi Haçli Seferleriyle baslattigi ve Misyonerlik Faaliyetleriyle devam ettirdigi sogukluk ve düsmanlik II. usanmadan propagandaya devam ederler. disariya açilmasini. gezi imkâni gibi yollarla elde edilmeye çalisilir. özellikle Katolik Kilisesi de etkilenmist ir. Konsil'in gündem ini ve tartisilacak konularin ne olacagini belirlemistir.Kadinlara. Konsili açis konusmasinda. Bu ögrenciler. Jean. Bu çerçeve içerisinde. tabiî ve kendiliginden olusmustur. 12. Kiliseler arasinda varolan anlasmazliklari v e düsmanliklari gidermek. farkli irk ve kül türlerden insanlarin. birbirlerine sicak ve hosgörüyle bakabilmesi. tarihte. ayrilmis Hiristiyanlar! yeniden kazanma ve onlara yaklasma yollari üzerinde dur . Vatikan Konsili'nde giderilmeye çalisilmistir. dil ögretme. 16. farkli dinlere mensup insanlarin.Taninmis meshur sahsiyetleri veya kendileriyle baska gayelerle temas kurmus k imseleri Hiristiyanligi kabul etmis gibi gösterirler. Dinî alanda "Diyalog". Netice alamiyacaklarina kanaa t getirdikleri insanlarin pesini biraksalar da ümitlendiklerini takip etmekten vaz geçmezler.GÜNÜMÜZDE DIYALOG ÇALISMALALARI (HIRIS-TIYAN-MÜSLÜMAN DIYALOGUNA GENEL BIR BAKIS) 1. bazi alanlarda isbirligi yapabilmek için bir "Konsil" topl amaya karar vermistir. karsilikli konusma iki veya daha fazla kisinin karsilikli konusmasi anlamina gelmektedir.9. kadinlar kanaliyla aileye ve dolayisiyle cemiyete nüfuz etmeye çalisi rlar. medenî ölçüler içerisinde. [499] B. fakir ve yardima muhtaç ögren ciler tesbit edilir.Misyonerlikten Diyaloga Geçis Kelime olarak Diyalog. brosür ve kitap gönderirler. inanç ve düsüncelerini zorla birbirlerine kabul ettirme yoluna gitmeden. Ancak bu. üç yil sürecek (1962-1965) bir konsil in Vatikan'da toplanmasi saglanmistir. hem Hiristiyanlarin kendi aralarinda hem Müslümanlarla dige r din mensuplari arasinda "diyalog" faaliyetlerine rastlanmaktadir.Islâm ülkelerinde dinî tedrisat yapilan yerlerdeki zeki. Daha genis anlamda ise diyalog.

Rum Mel kit Patrigi V. Couq'un ayrilmasindan sonra bölümün basina. Couq yapmistir. b leriyle daha yakin ticarî. Islâmla ilgili bölüm bulunmaktadir. Thomas Mic-hel yapmistir.ilk kurulusundan itibaren. sirayla Kardinal Pignedoli (1973-1980) ve Mgr. Burada. Lübnanli Dr. Kiliselerarasi diyalog yaninda. on yil süreyle. "Hi ristiyan Olmayanlar Sekreteryasi" kurulmustur. Afrika Misyonerler Toplulugu'ndan Fr. kayda deger aktif faaliyet gösterememistir. askerî. asirlar boyunca. dinî ve kültürel münasebetler içerisindedirler. Halid Akes-heh Islâm masasinin sefi olmustur. ayrica. devamli olarak Roma'da bulunan bir ekip le. Jean Jadot (1980-1984) baskanlik görevinde bulunmustur. Vatikan Konsili'nde. her iki tarafin birbiriyle iyi mün asebetler içerisine girmesini zorunlu kilmaktadir. Dünya Kiliseler Konseyi'nin. 1974 yilin da. Bu. . Bunun yaninda. Müslümanlarin hâkim oldugu yerlerde Hiristiyanlarin. yüzyila girerken. mahallî kiliseler yoluyla sürdürülmesi öngörülmüstür. Paul tarafindan kurulmus olan Hiristiyanlik Disi Dinle r Sekreteryasi. eskiye oranla. XXI.[502] Hiristiyan Olmayanlar Sekreteryasi'nin bünyesinde. Ilk baskanligini Kardinal Marella (1964-1973) yapmistir. di ger din mensuplariyla diyaloga girmenin önemi üzerinde durulmus ve 1964 yilinda.Bir Diyalog Kurumu Olarak Hiristiyan Olmayanlar Sekreteryasi'nin Ortaya Çikis i 1962 yilinda baslayan II. Sekreterya'nin diyalog çalismalarin a bizzat katilmasi kararlastirilmistir. Günümüzdeki ge lismeler için bu çesit tesebbüsler normal görülebilir. Bu ika. degismis ve danismanlarin tavsiyesi üzerine. diger Hiristiyan mezheplerine mensu p olanlar yaninda.[500] Katolik Hiristiyanlarin. diyalogun dogrudan degil. Sekr eterya'nm ilk yillarda takip ettigi politikadan kaynaklanmistir. Sekreterya. Islâm bölümünün bir kismi Roma'da. Michel'de n sonra. Bu sebetlerin saglikli bir sekilde yürütülmesi. Hiristiyanlarin hâkim oldugu yerl erde Müslümanlarin bulunmasi da. 1974'e kadar. Müslümanlarla "diyalog" yollarini arama gayretleri. karsilikli olarak. basarisizlik üzerine. bir kismi da degisik Islâm ülkelerinde görev yapmakta an 11 tane danismani vardir.[503] Sekreterya'nm kurulusundan itibaren Islâm ülkeleriyle "diyalog" yollari aranmis ve H iristiyanlarin Müslümanlarla "diyalog"a girmeleri 1966 Broumana-Lübnan Kongresinden so nra baslamistir. her dinin hâkimiyet alaninda oldugu gibi . Vatikan Konsili'nde. Hiristiyanlarla Müslümanlar arasinda devam eden düsmanliklarin unutulmasi için gayret sarfedilmesi istenmistir. Kardinal Pignedoli'nin baskanligi sirasinda. Hiristiyanlarin Islâm hakkinda konusmayi birakmalari ve Müslümanlarla konusmaya yönelmeleri gerektigi üzerinde durmustu r. Bu bölümün ilk baskanligini.[504] 3. Çünkü insanlar bugün. 1994 yilinda.Hiristiyan Olmayanlar Sekreteryasi'nin Diyalog Faaliyetleri 19 Mayis 1964'de Papa VI. bölgesel piskoposlar ve çesitli uzmanlarla isbirligi yaparak çalismasini sürdürmektedi r. tarihte yasan mis ve tesirleri asirlarca sürmüs "Haçli Seferleri" anlayisinin yanlisliginin kavranil masi ve o savaslarin zararlarinin telafisi seklinde degerlendirilebilir. hemen hemen. Daha sonra. Günümüzde de bu görevi kardinal Arinze yürütmektedir . siyasî. Hiristiyan Dünyasi'nda Islâmla ilgili olarak yapilacak çalismalarin Müslümanlarla yapilacak Diyalog'a tasinabilecek nitelikte olmasi da tavsiye edilmis tir. "Dünya Misyonu ve EvangeliznV'programin in bir parçasi olan Broumana Kongresi'ne katilanlar. Maximos'un Roma Temsilcisi Suriyeli Abou Moukh getirilmistir. [501] 2. Bu Sekreterya'ya üst seviyede bir K ardinal baskanlik etmektedir. Abou Moukh'tan sonra Islâm masasinin sefligini Dr.ulmustur. karsilikli hosgörü ve iyi niyet esaslarina ba glidir. Çünkü Sekreterya kuru ldugunda.

Abou Moukh ile birlikte Kuzey Yemen'i ziyar . Bu seminerin neticesinde. Islâm'in "kurtulus tarihi"ndeki yerini Hiristiyanlarin nasil gördügünün tespit edilm esini teklif etmistir. Italya'yi ziyaret sirasinda Vatikan'a da ugra mis ve Papa VI. Sekreteri Fr. Kral Faysal ve bazi dinî liderlerle görüsmek üzere Suudi Arabistan'a gitmistir. Mgr.Batil itikadlar ve iki dinin müntesiblerini[506] birbirine düsüren hurafelerle mücade le metotlari. Ayrica. 1974 yilinda yapi lmistir. Abou Moukh ile birlikte KahIre'deki Islâmî Arast irmalar Yüksek Konsili'ni ziyaret etmistir. VI. Islâm'in teolojik yapisi hakkinda çalisma yapilmasini. Fr. Bin-gazi'de bir Katol ik Kilisesi açilmistir. Abou Moukh da Nijerya'ya giderek Niame y'deki Hiristiyan Müslüman münasebetleriyle ilgili bir konsültasyona katilmistir. her iki taraftan onikiser kisi katilmistir. Pignedoli'nin ziyaretine cevaben. 1975 Eylül'ünde. çok sayida din adami da bulunmustur. 2-5 Kasim 1975 tarihlerinde Libya'yi ziyaret etmis ve Trablusgarb'da I slâm'a Çagri Dernegi Genel Sekreterligi yetkilileri ile görüsmeler yapmistir.Islâm ve Hiristiyanligin modern dünyada bir hayat ideolojisi olma sanslari. Belirlenen program geregi. 1976 Haziran ayinda. Ekim ayinda. Mgr. Bu topla ntisinda Komisyon. diger bir ifa deyle. Ab ou Moukh daha sonra birkaç bati Afrika ülkesini de ziyaret etmistir. ancak Islâm ile Hiristiyanl ik arasindaki baglarin daha genis bir çerçevede tartisilmasini yararli gördüklerini beli rtmistir. Vatikan'a gitmis ve Papa VI. Callud da. ilk baskisi 1969'da yapilan "Gui-delines for Dialogue Between Christians and Muslims" adli eserin yeniden gözden geçirilmesine karar vermistir. R ossano Türkiye'deki dinî liderlerle görüsmüs ve Fr. Pignedoli. Paul görüsme sirasinda. Kardinal Pignedoli. Vati kan'in Libya'da bir elçilik açmak ve Libya'yla münasebetleri gelistirmek arzusunda o ldugunu bildirmistir. ayrica.Tanri inancinin sosyal adalet idealine erismedeki rolü. görüsmelerde bulunmak üzere. Görüsmeler sonunda bir Islâm-Hiristiyanlik diyalogu semineri için anlasmaya varilmis ve seminer 1-5 Subat 1976 tarihlerinde gerçeklestirilmistir. Sekreterya'nin Hiristiyan-Müslüman diyalogu programi çerçevesinde gerçeklestirdigi ilk en ön emli faaliyet. Sekreterya'nin Islâm Komisyonu ilk toplantisini 1975 yilinda yapmistir. Vatikan'in istegi dogrultusunda. Daha sonra. konusmaci olar ak. Abou Moukh ile birl ikte Iran'a gitmis. 2. 2-6 Subat 1976 tarihlerinde Libya'nin Tripoli kentinde yapilan "Müslüm an-Hiristiyan Diyalogu" Semineri'dir. 1974 NIsan'inda Sekreterya'nin baskani Kardinal Pignedoli. 4.Sekreterya'nin diyalog programlari çerçevesinde ilk önemli faaliyeti. Türkiye'den de yedi kisilik bir heyet ye-ralmistjr. Ayni yilin Eylül ayind a Kardinal Pignedoli. diyalog ziyaretleri devanf etmis. Sah ve bazi dinî liderlerle görüsmelerde bulunmustur. Seminere. Adalet Bakani baskanliginda bir grup Suudi Arabistanli hukukçu . d aha sonra ayni yilin Eylül ayinda. Ko misyon. Rossano ve Fr. Basbakan Callud'un temaslarini takiben Kardinal Rossano baskanliginda bir Vatika n heyeti. Libya Basbakani Abdusselam Callud. Paul tarafindan kabul edilmistir.Islâm ve Hiristiyanlik arasindaki ortak inanç temelleri. bu görüsü paylastiklarini. 3. Fr. muhtelif ülkelerden gözlemci olarak. Paul tarafindan kabul edil mistir.[505] Seminerde ele alinan konular sunlardir: 1.

Tho-mas MicheI. diyalogun Kiliselerarasi Ökümenik boyutunu da daima gözönünde bulundur mustur. el-Ezher Hocalariyle Peygamber lere inanç. MicheI Sekre-terya'daki ilk faaliyetlerinden olarak. Suriye ve Irak'i. Abou Moukh'un bu ziyaretlerinin karsilig i olarak. Bro Sabanegh ise bütün Arap ülkelerini dolasmistir. onla rin tavsiye ve tekliflerini almistir. Sekreterya'nin Asya masasina getirilmistir. Sekreterya'nin basina Belçika li Mgr. To plantida Müslümanlarla diyalog konusu da ele alinmis ve Mgr. Paul tarafindan kurdurulan Sekreterya'nin diyalog faaliyetlerini desteklemis ve yetkilileri. 1982 senesinde Mgr. Mgr. 1978 yili Nisan ayinda. John Paul. Fransiskenl erle Müslümanlar arasinda bir diyalog olusturmayi gaye edinen. Uzun süre Endonezya'da kalarak Islâm hakkinda tecrübesini artiran Fr. Jean Jadot getirilmistir. Pakistan. Diger yayin ise. Jadot'un baskanligi döneminde. Bunlardan b iri. 1982 senesi. Banglades ve Hindistan'a giderek çesitli kesimden dinî liderlerle görüsmeler yapmistir. Rossano ile Sekreterya danismanlarinda n Fr. Italya'nin Assisi ken tindeki "Aziz Fransuva ve Islâm" konulu toplantiya Dr. Sekrete rya'nin toplanti faaliyetleri pek olmamistir. daha sonraki yillarda. kaynak temin etmek ve gelecek için plan yapmak olmustur. Kardinal Pignedoli. Kahi-re'dekinin konusu ise "Tolerans"tir. yaptigi konusm ada. Rossano ve Fr. Maurice Borrmans'in hazirlam is oldugu "The Guidelines for Dialogue Between Christians and Muslims" baslikli eserin gözden geçirilmis yeni baskilari ve çesitli dillere tercümeleri yapilmistir[507].ayni yil. baris. Papa II. Sekreterya'ya yeni bir güç kazandirmistir. yanina Mgr. Samartha katilmistir. 1979 yilinda Papaliga seçilen II. Sabanegh ile birlikte katilmi . daha birçok faaliyete aktif olarak katilmistir. Kardinal Pignedoli'nin dönemine nazaran. digeri de Kahire'de olmak üzere. isbirligi ve yeni bir diyalog zirvesinin yapilmasi konularinda konusmalar yapmistir. Hiristiyanlik disi dinlerle diyaloga girerken. Sabanegh. Taki-beden yilin baharinda.et etmistir. biri Roma'da. Sekreterya'nin i leri gelenleri Vatikan'in diger kuruluslarinca düzenlenen faaliyetlere katilmislard ir. Mgr. Irak. Yunan Ortodoks Kilisesinden Baspiskopos At-hanasios Yannoulatos ile Dünya Kiliseler Konseyi'nden Dr. 1977'de Pign edoli dünyadaki bütün katolik piskoposlara diyalogla ilgili birer mektup göndermis. John Paul'un bu olumlu tavri üzerine Sekreterya faaliyetlerine hiz vermistir. üyeleriyle bazi danisman v e eksperlerini biraraya getirmesidir. Kardinal Pignedoli. Mayis 1979'da Lübnan. Ary Roest'I alarak Misir'a gitmis ve orada. Saba-negh. II. Rossano. 1981 yili. çesitli Islâm ülkelerinden delegeler Roma'ya gelmis v e görüsmeler yapmistir. bu hususta çali smalarini devam ettirmeleri için tesvik etmistir. Mgr. Rossano. Rossano ve Dr. Mulder ve Dr. "Müslümümanlarla Diyalog. Bu toplantiya gözlemci olarak. selefi VI. 1981'de Dr. Çünkü Sekreterya. "Konrad Ade-naur Foundation" tarafindan düzenlenen iki seminerde teblig sunmustur. "International Progress Organization" tarafindan 17-19 Kasim tarihlerinde R oma'da düzenlenen "Islâm ve Hiristiyanlikta Monoteizm" konulu seminerdir. gelecekte kilisenin temel görevlerinden biri olacaktir"*de mistir. Bu toplantinin gayesi. Mgr. Islâm ülkelerine yaptigi ziyaretleri daha sonra da devam ettirmi stir. Bu yillarda daha bazi gelismeler de olmustur. Ilk baskisi 1969'da yapilan Fr. Sekreterya'nin yayin faaliyetleri b akimindan önemlidir. Sabanegh Ürdün'e gitmis ve Prens Hasanla bir Müslüman -Hiristiyan Diyalogunun imkânlari üzerinde durmuslardir. 27 Haziran 1980'de Kardinal Pignedoli'nin ani ölümü üzerine. Roma'da ki seminerin konusu "Inanç ve Kültür". Bununla birlikte. Rossano. Dr. Sekreterya'nin 1979'da gerçeklestirdigi en önemli faaliyet. John Paul'un Islâm ülkelerine yaptigi ziyaretleri sirasin da Müslüman-Hiristiyan diyalogu üzerine yaptigi konusmalardan derlenen kitapçiktir.

saglik durumunu ileri sürerek. Jadot. Istan bul'daki Episkopal Konferans toplantisina katilan Arinze. Jadot'a oranla baskanliginin ilk yillarinda. Islâm masasi sefi Fr. Zerdüstî temsilciler katilmistir. Bu konferansa. diger dinlerden dua törenine katilacak dinî liderlerin gelmesine katkida bulunmustur. Ortadogu Ki liseler Konsili'nin Kibris'taki "Ortadogu'da Müslüman-Hiristiyan Münasebetleri" konulu toplantisina gitmistir. Kardinal Arinze ise. 13-21 Mayis tari hlerinde Sekreterya'nin Baskani Kardinal Arinze Türkiye'yi ziyaret etmistir. Dr. Fr. 1986 yili. Arinze'nin ilk faaliyetlerinden biri 23-31 Agustos 1984'de Nairobi'de düzenle nen "IV. MicheI. Cardinal Arinze ve Fr . 20-21 Mart tarihlerinde. 21-23 Nisan tarihlerinde CERES tarafindan Tunus'ta organize edilen IV. D ua. birçok faali yette bulunmus ve çesitli toplantilara katilmistir. Mgr. Mgr. Bu yild an itibaren Sekreterya Türkiye'deki faaliyetlerine hiz vermistir. Hindu. Francis Arinze tayin edilmistir. Ankara Ilahiyat Fa . Bahai. diyalogun yerel kiliselerin en önemli görevi oldugunu. Dr. Zago. 1984 yilinda Mgr. Sekreterya'nin çalismalari hakkinda bilgi sunmustur. Sabanegh ve Fr. selefi Mgr. Hiristiyan. birlikte dua etmek için. Michel. Ekim 1986'da Sekreterya'da görev degisikligi olmus. Caynist . Roma'daki "Pontifico I stituto di Studi Arabie D'lslamistica" tarafindan düzenlenmis ve kollogyumda sunul an tebligler "Islamochris-tiana" dergisinde yayinlanmistir. Müslüman-Hiristiyan Konferansina katilmislardir. bu esnada bazi dinî lide rlerle de görüsmüs ve Ankara Üniversitesi'nde bir konferans vermistir. 1983 yilinda yapilan toplantilarda görev almislardir. Sekr eterlige. Ürdün Prensi Hasan 'in baskani bulundugu "Al-Beyt Foundation"la yaptigi temastir. Yahudi. Mgr. Arinze. Ekim 1983'de Roma'da toplanan Katolik Kilisesi Piskoposlar Si-nodu'nda Sekretery a'nin baskani Mgr. Thomas Michel Türkiye'ye gelmis. 1988'de Izmir ve 1989'da Konya Ilahiyat Fakültelerinde Hiristiyanlik üzerine ders ve konferanslar vermistir. Salama da onun yerine getirilmistir. Arinze. baskanliktan istifa etmis ve onun yerine. 1987'de Ankara. Bu anla sma geregince. Jadot. Sekreterya. Fr. dünyadaki bütün dinî liderlere. Assembly of the World Conference on Reli-gion and Peace" konferansidir.[508] Kardinal Arinze'nin ziyaretinden sonra Ankara Üniversitesi ile Roma Pontifical Gre gorian Üniversitesi arasinda karsilikli isbirligi anlasmasi imzalanmistir. "Islâm'da ve Hiristiyanlik'ta Kutsallik" konulu bir kol logyumun organize edilmesine yardim etmistir. Bunlardan biri. Papa John Paul. Sekreterya. dünyanin bütün bölgelerinden. Zago . Mgr. daha önce Nijerya'nin Onitsha Baspiskoposlugunda bulunmustur. 1987 yili Sekreterya'nin Türkiye'ye yönelik faaliyetleri bakimindan önemlidir. Sabanegh. Sintoist. Müslüman. Buddist. A. 27 Ekim'de yapilmistir. Sih. Fr. Daha sonra Fr. Sekreterya'nin faaliyetleri bakimindan oldukça yogun geçmistir. Papa John Paul tarafindan Mgr. Italya'nin Assisi kentin de yapilacak olan baris için dua gününe. Asya Piskoposlar Federesyonu tarafindan Varanasi'd e (Benares) düzenlenen "Asya'daki Müslümanlar Arasinda Hiristiyan Varligi" konsültasyonu na katilmistir. Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Piskoposlar Konsült asyonumun "Avrupa'yi tehdit eden Islâm" konulu toplantisina. Kollog-yum. Islâmla d iyalogun ise birinci derecede ehemmiyet arzettigini ifade etmistir. Michel. 25 Ocak 1986'da. Anglopon Bati Afrika Episkopal Birligi'nin "Islâm ve Hiristiyanlik" konu lu konferansinda hazir bulunmustur. MicheI ise.stir. 14-20 Ekim tarihlerinde Nijerya'da düzenlenen. Jadot. davette bulunmustur. Duaya birçok müslüman da katilmistir. konusmasinda. mahallî kiliseleri diyaloga tesvik amaci güden Kuzey Afrika Episkopal Konferansi'na. Thomas MichePin bu faaliyetlerine karsilik olarak. Mayis 1985'de.

Dr. Cenevre-Chambesy (Isviçre) Toplantisi : 26-30 Haziran 1976. Diyalog hususunda.C. Gregorian Üniversitesine bagli bazi görevliler de Ankara'ya g elmistir. daha sonra. onun yerine ise. merkezi Cenevre'de olan "Zamanimizin Inanç ve Ideol ojileri ile Diyalog Komisyonu" (D.I.I. yayin organi "Bulletin" ile yine Ro ma'daki Pontifi-cio Instituto di Studi Arabi e D'lslamistica'nin yayin organi "I slamochris-tiana" adli yillik derginin "Dokümanlar" kisminda tafsilatli olarak a nlatilmaktadir. din ve vicdan özgürlügü atmosferinin yaratilmasi gibi konular ele alinmistir.) kurulmustur. Sekreterya. halen. Papa II. Halen bu görevi Dr. Kiliseler Ökümenik Konseyi. Hüseyin G. Bu kollogyum vesilesiyle daha önce imzalanan anlasma yenil enmistir.'nin düzenledigi faaliyetlerden bazilari sunlardir: Brumana (Lübnan) Toplantisi: 12-18 Temmuz 1972.Diger Diyalog Kurumlari ve Faaliyetleri Diyalog. Daha sonra Roma'da. Thomas Michel getirilmistir. Vatikan bünyesinde kurulan Hiristiyanlik Disi Dinler Sekreter-yasi'nin. Salama. Bu Komisyon. karsilikli saygi. birbirinin inancina sehâdet . Müslüman ve Hiristiyanlarin sosyal yasayislari. 1971 yilinda. Sekreter-ya'nin bu faaliyetleri. çesitli ülkelerde Diyalog faaliyetinde bulunmustur. Yurdaydin Roma'ya gitmis. daha birçok faaliyeti olmustur. Müslümanlar in bulundugu bütün ülkelere yönelik faaliyetlerini. Dünya Kiliseler Konse nin "Dünya Misyonu ve Evange-lizm" programi çerçevesinde.I'nin girisimi ile otuz kadar Hiristiy an ve Müslüman biraraya gelerek. bu yillarda. bazi kuruluslarin insiyatifiyle de çalism alar yapilmistir. 1989 yilinda Sekreterya'nin bünyesinde bir degisiklik olmustur. seha det ve çalismada Afrikali Müslüman ve Hiristiyanlarin isbirligi. kurulusundan itibaren. 1987-1988 Ögretim Yilinda Gregorian Üniversitesi ile Pontificai Institu-te of Arabic Studies'de Islâm Tarihi üze rine dersler vermistir.'nin girisimi ile yirmi kadar Müs lüman ve Hiristiyan Afrikali biraraya gelmis ve su konulari ele almistir: Inanç. yukarida z ikredilenlerin disinda. Acra (Gana) Toplantisi: 17-21 Temmuz 1974. Ankara'da (1990) ve Vatikan'da (1991) olm ak üzere. Islâm Alt Komisyonu Bölümü açmistir. D. Bu anlasma çerçevesinde Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi ögretim üyeleri Vatikan'a. devam ett irmektedir.I. Bunun disinda. Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yaninda diger bölgelerde d e çalismalarini sürdürmüstür. "Saint-Siega Sekreteryasi" veya Kilise Ökümenik Konseyi gibi kuruluslarin da isbirligiyle sürdürülmektedir.[510] D. devam edilmistir. Güneydogu Asya'da iyi niyetli çalisma ve danisma ortami meselesini ele almistir. .[509] 4. Bu toplantiya 25 Hiristiyan ve 20 Müslüman katilmistir. daha organize bir sekilde. Tanri ve insan cemaat inin birligi. daha önce Türkiye'deki bazi Ilahiyat Fakülteler inde Hiristiyanlik üzerine dersler vermis olan ve o zaman Asya masasi sefi görevini sürdürmekte bulunun Fr. D.C. Sekreterya. Islâm masasi sefi Mg r. bu k urulusun bünyesinde. Dokuz Hiristiyan ile dör t Müslümanin katildigi bu toplantida "Hiristiyan Misyonerligi ve Islâm Dâvasi" konusu ta rtisilmistir. John Paul tarafindan Iskenderiye Katolik Kiptî Patrikligine ya rdimci tayin edilmis. Hong-Kong Toplantisi: 4-10 Ocak 1975.C. Halid Akesheh sürdürmektedir. Bu toplantilara.C. Türkiye'deki Ilahiyat Fakültelerinden 12 ögretim üyesi ile Roma'daki Katolik Enstitülerinden bir o kadar uzmanin katildigi bir kollogyum düzenlenmistir.kültesi'nden Prof.

bir merkezde olmak üzere. ortaya çikip. Yine D. Bu toplantida yirmi civarinda Hiris tiyan ve Müslüman.C.Bu sebeplerden birisi. 1984'Iü yillardan basla yarak. daima kendi lehlerine olmak üzere. birarada yasayan H iristiyan ve Müslümanlar konusunu ele almistir. Yaratici 'yi taniyanlarin hepsini ve bunlarin arasinda özellikte Ibrahim Peygamberin imanin i uygulayarak. Istanbul'da yapilan ve "Dinde Çogulculuk" konusu etrafinda yapilan VI. Tanrirnin seref ini yükseltmek ve bütün bu umutsuz insanlarin kurtulusunu gerçeklestirmek için Efendimi z'in 'Her yaratiga Incil'i vaazedin' (Markos. dönüs yapip.. Altincisi da. "Insanligin Gelecegi Açisindan Inanç. Toplant ilara katilan Hiristiyan ve Müslümanlarin sayisi dikkatle incelendiginde. Türkiye Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanligi ile Ürdün Kraliyet Islâm Medeni eti Arastirmalari Akademisi'nin isbirligi ile yapilmistir. bazi Hiristiyan ve dige r din mensuplari arasinda da bu çesit süphelere rastlanmaktadir. Hiri stiyan tarafin.I. Anadolu'nun ve Istanbul'un Türkler tarafindan fethedilmesiyle de "modern" bi r anlayisa kavusan "Misyonerlik" faa-liyetlerinden sonra. bizimle birlikte merhametli ve Kiyamet Günü'nde insanlari yargilayaca k olan tek Tanri'ya tapan Müslümanlari da kucaklayacaktir. Hiristiyanlarin. "Müslüman v e Hiristiyan Konsültasyonu" (Muslim-Christian Consultation) adi ite yapilan diyalo g toplantilari. Kilise. sirayla Ürdün veya Isviçre'de gerçeklestirilmistir . Bundan ve diger bazi hususlardan. Cenevre-Chambesy (Isviçre) Ikinci Toplantisi : 12-14 Mart 1979. birden bire ve yogun bir sekilde. Her yil. çesitli biçimlerde Tanri'nin Halki'na katilmalari için yola koyulmalari öngörülmüstür.. Ama Tanri'nin Kurtulus tasarisi. "Diyalog" adi altinda Müslümanlara yaklasmasi süphe ve ihtiyatla karsilanmistir. Lumen Genti um adli bölüm içinde "Kilise ve Hiristiyan olmayanlar" basligi altindaki kisimda söyle d enilmektedir: "Nihayet Incil'i henüz kabul etmemis olanlarin.. .[511] 5. Isviçre-Chambesy Ökümenlik Patrikligi Ortodoks Merkezi ile Ürdün Kraliyet Akademisi'nin organizetörlügünde baslamistir. genelde Müslüm anlarin azinligi teskil ettigi görülmektedir. bizzat II. Müslüman tarafa baskin çikmaya ve kontro lü elinde tutmaya çalistigi anlasilmaktadir. Haçli Seferleri denemesi ve baslangici miladî ilk asra kadar geri g iden. toplant i yapilmaktadir. Katolik Hiristiyanlarin yaninda Ortodoks Hiristiyanlar da.Beyrut (Lübnan) Toplantisi : 14-18 Kasim 1977. yani "Diyalog"un süpheyle karsilanmasinin bi rkaç sebebi vardir: 1. Müslümanlarla "diyalog"a girmis ve bir seri toplantilar düzenlemistir. Bilim ve Teknik" konusunu tarti smistir. 10-14 Eylül 1989 tarihlerinde.Hiristiyanlarin Müslümanlara Yönelik Diyalog Çagrilarindan Duyulan Endiseler Yukarida gelisimine kisaca temas edilen "Diyalog Faaliyetlerine hem Katolik Hiri stiyanlarin hem Ortodoks Hiristiyanlarin hem de Protestan Hiristiyanlarin. Bu toplantilarda sunu lan tebligler kitap haline getirilmistir.'nin gi risimi ile düzenlenen bu toplantida bes Müslüman ile on Hiristiyan. " Diyalog"a yönelmeleri bu süphelerin kaynagi olmustur.. Istanbul'da yapilan b u toplantilarin ilk besi (1984-1988). Vatikan Konsili'nin Kilise ile ilgili olan Üçüncü Bölüm Lumen Centium-Insanlann Isigi) yeralan ifadelerden kaynaklanmaktadir.. Müslümanlar yaninda Yahudi. 16/16) seklindeki buyrugunu dai ma hatirlayarak. Yukarida zikredilen bütün faaliyetler Hiristiyanlar tarafindan düzenlenmistir. özenle bütün dünyaya Incil'in yayilmasini amaçlayan Misyonlarini kal kindirmakta ve desteklemektedir". birdenbire.. ele alinan konularin tespitinde ve toplantiya katilacak elemanla rin seçiminde. Günümüzde madenî ve medenî oldugu kadar insanî kabul edilen böyle bir faaliyetin. Toplanti.

Incil'i meccanen arzetmektir. Allah'in emirlerini insanlar a ulastirma yolunda gayret göstermesi ve Havarilerinin de bunun devam ettirmesi no rmaldir. fakat sevgim olmazsa bir hiçim"[519] . seriat altinda olanlara seriat alt inda gibi davrandim. ses çikaran bir bakir. 9/16) seklindeki sözlerini Kilise kendisine söylemiscesine. ancak Merih'in se riati altinda olarak seriati olmayanlari kazanmayim diye. Yuhanna Incil'indeki "Sen b eni gönderdigin gibi ben de onlari dünyaya gönderiyorum"[516] sözlerini Kilis e. Çünkü. O. Misyonerlerini göndermeye de vam etmektedir. diger inançlarda olan insa nlarla da onlarin inancinda imis gibi hareket ettigi görülmektedir. fakat sevgim olmasa. (Bab a beni görderdigi gibi. bugün Hiristiyanlarin ençok sözünü ettikleri. peygamberliginin geregi olarak. Ben is e buna sunlari da ilave ediyorum: 'Misyonerlik için yeni yollar hazirlamak. size emrettiklerime uymayi onlara ögretin ve egitin. yeni v asitalari gözden geçirmek. sartlar i ve metodu degismis bir "misyonerlik" seklinde görülmesine yol açmistir. Putperestlerle putperest. seriati olmayanlara ser iati olmayan gibi davrandim. bir yandan diyalog derken. Mesîh Isa da Havarilerini: 'Öyleyse gidin ve bütün insanlari Peder. Konsili ziyaretinde söyle d emistir: "Incil. bunu da söyle açiklamaktadir: "Eger insanlarin ve melekl erin dilleriyle söylersern. Yahudilerle Yahudi. 28/18-20) diyerek yollamistir. Heps ini Incil için yapiyorum. yahut öten bir zil olmus olurum. Yahudileri ka zanayim diye Yahudilere Yahudi gibi davrandim. Ancak Hiristi yanlik'in yayilmasinda takip edilecek yol Pavlus'la yeni bir anlayisa kavusmustu r. kendimi herkese kul ettim. Aslinda Hz. mevcut olmayan yerlerde cemaatler tam anlamiyla kuruluncaya ve bun lar Incil'i yayma görevini sürdürecek hale gelinceye kadar. "diyalog"un. Onlar. kuvvetli olun. Çünkü herkest en azadken. Paul da. Bu durum da. bunu yaparken. iste dünyanin sonuna ka dar bütün günler sizinle beraber olacagim' (Matta.[513] Görüldügü gibi II. "sevgi"dir. Isa'nin.[520] Bunun için de Kilise. he r ne suretle olursa olsun. Böyle bir metod degisikligi Hiristiyanlar için bir zorunluluk halini almistir."[512] II. Mesîh Is a'nin Kurtulusunun hakîkatini müjdelemeyi amaçlayan bu önemli buyrugu. Pavlus'un su sözlerinden anlamak mümkündür: "Imdi benim ücretim nedir? Incil'de o lan selahiyetimi ifratla istimal etmek için.[517] Pavlus'un Korintoslular'a Mektubu'nda yeralan cümlelerde onun. Ogul ve Kutsal Ruh adina vaft iz edin. zayif oldum. Vatikan Konsili'nde. yetenekli-ka biliyetli kimseler olun. yeni enerjiler meydana getirmek' gerekir". öte yandan da misyonerleri göndermeye ve onlari desteklemeye devam etmektedir[521]. Zayiflan kazanayim diye. diger yand an Kilisenin görevinin yeryüzünde herkes Hiristiyanligi kabul edinceye kadar sürecegi ka rarlastirilmistir. seriat altinda olanlari kazanayim diye. Buna göre."Kilise'nin Misyonerlik Karakteri" basligi altinda da su hususlara yer verilme ktedir: "Gerçekten de Peder tarafindan Ogul'un gönderilmesi gibi. tâ ki ondan hissedar olayim". ben de sizi gönderiyorum. imanda kararli bulunun. Allah'a karsi seriati olmayanlardan degil. daha çok adam kazanayim diye. yapacaklarini. Bundan dolayi Havari Pavlus'un 'Vaaz etmez isem vay halime' (Kori ntoslu-lara I Mektup. herkese hersey oldum. daha sonraki Hiristiyan misyonerleri için örnek alinmis ve onun sözleri bayrakla stirilmistir. bazilarini kurtarayim diye. Vatikan Konsili döneminin ikinci Papasi VI. Pavlus'un bu ikil i rolü. bütün sirlari ve her ilmi bilirsem ve eger daglari nakledecek bütün bir Imanim olursa. Bu görev. bir taraftan diyalog gündeme gelmis. 1/8). Isa'nin bu tebligatinin bütün insanlara ulastirilmasi yolunda bir emir saymistir. Indilerin ifadelerinden[514] ve Pavlus'un "Vaa z etmez isem vay bana" [515] sözünden çikarilmaktadir. Pavlus. bütün insanlarin Hiri stiyan olmasina baglidir.[518] Pavlus'un Hiristiyanlik'i yaymaktaki ikinci yolu-metodu. 'her yaratiga Incil'i vaaz için tüm dünyaya gidin' demektedir. Kendim seriat altinda olmadigim h alde. Kilisenin görevini hakkiyla yapmasi. Yuhanna 20/21). zayiflara. Hiristiyanligi yaya bilmek için. Is. Kilise yeryüzünün son inirlarina varincaya kadar yerine getirmek için havarilerden teslim almistir (Bkz. Hav. Miladî ilk asirdan . Herseyiniz sevgi ile olsun". Eger peygamberligim olursa. "Irsad ve tebligi" esas almislardir. uyanik ve imanda kararli olarak "sevgi" ile yapmalarini su sekilde formüle etmektedir: "Uyanik olun. Bunu.

peygamber olarak onu ve annesini yüceltmis olmalari etkili bir uns ur olarak görülmüstür. onlari etkileme yolu olarak "sevgi". tartisilmis ve Müslümanlara yaklasma metodunda degisiklige gidilmesinin kabul görmüs oldugu anlasilmaktadir. Müslümanlarin kalbini Hiristiyanliga isindirma. Isa mutlaka Allah'in ogludur1 demekten kaçini lmali ki buna inanmayan kimseler nefret etmesinler.[524] Uzman bir misyoner olan Erich Bethmann'in. Müslümanlar arasinda uzun zaman görev yapmis "Misyonerler in ulasmis olduklari kanaatin neticesidir[522]. o da o kadar basarilidir). Bu kararda Müslümanlarin.[527] Misyonerlerin Hiristiyanlik1! yaymaca ve Müslümanlara yaklasmada takip edecekleri me totlar. Islâmî gelismenin silahla durduram ayacaginin anlasilmasi üzerine "Misyonerlik" faaliyeti sistemli olarak baslatilmis tir. Muhammed'de Isa-Mesîh'in kar akterine dayali bir figür olusturmaya çalismaktadir. Islâmî gelismenin bu yolla durdurulabilecegi kanaatini uygulam aya koymustur. Isa'da Tanri'nin ahlâkî karakterini görecektir. Müslümanlari yakinen taniyan Hiristiyanlarin tav siyeleri II. Müslümanlara karsi yapilan Haçli Seferleri'nin faydasizligi ve Müslümanlara ancak "Sevg i" ile yaklasilacagi. sahitleridir. Eger Hiristiyanin ilk mesaji sevgi olursa. Müslümanlar arasinda faaliyet göstermistir[523]. Müslümanlara Hiristiyanlarin müspet bakmasi. söyle belirtmektedir: Müslümanlara yaklasmakta dikkatl i olmaliyiz. Ayrica. Bu yolu merkezi Londra'da bulunan "International Missionary Concil" sekreterligind e bulunmus VVilliam Paton. Bu metod da. Bu da. Misyonerlere gerekli olan. Müslüman. Bu yol. II. Müslüman'in Isa için "Fahise'nin oglu" demesi gibi birseydir (Bu ne kadar basarili ise. Isa Mesîh'i. Hiristiyanlar. Vatikan Konsiii'nde "Diyalog" sek linde olgunlasmistir. Arap dili ve Islâm felsefesini ögrenerek. Haçli Seferlerinden sonra ortaya çikan (1208) ve Papa III. "Muhammed I slâm Peygamberidir" demekle hiçbir sey kabul etmis olmazsin[526]. Vatikan Konsili'nde gündeme gelmis. Isa-Mesiîh'in karakteri Müslümanlari. Meselâ 'Hz. özetle. fikirlerini yayma firsatina kavusabilsinler. Hangi sekilde olursa olsun b ir Hiristiyan'in. ayni metodu benimsemis. samimî ve sevg i ile yaklasmasi kararlastirilmistir. Konsil'de Hi ristiyan olmayanlara. Yine bunun yaninda Hiristiyanlarin. Müslümanlar arasinda is tenilen neticeye ulasamamis ve antipati ile karsilanmislardir.[528] Islâm ülkelerinde uzun zaman görev yapip. Misyonerlere ta vsiyelerinin basinda "sevgi" gelmekte ve Müslümanlara sevgi ile yaklasmak gerektigin i savunmaktadir[525]. ilah kabu l etmeseler de. zahirde bütün Dogu ve Müslüman milletlerin adetlerine sa ygili olmalidir. Hiristiyan olmayan birine yaklasmasi ihtiyat ve süpheyle karsila nmistir. Bunlardan birisinin su oldugu belirtilmektedir: "Birinci planda öyle yapalim ki Müslümanlar. "samimiyet" ve Müslümanlarin inançlarina "saygili davranmaktir. kendilerine karsi olan menfi tutumu degistirme. kolejler ve hastaneler bu yaklasimi n göstergesidir. sicak. Bunun yaninda o. "Method of Mission Work Among Moslems" adli kitapda da tavsiye edilmisti r.baslayan Hiristiyanligi yayma yolu olarak görülen Misyonerlik. Innocente tarafindan da onaylanan Fransisken tarikatinin kurucusu Franços d'Assise. Tâ ki bununla kendilerini dinleyenler arasinda. Islâm ülkelerine yayilmis olan büyük misyoner okullari. asirl ardir bütün gayretlerine ragmen basarisizliklarini basariya çevirme yolunu "sicak" münasebetlerde görmüslerdir. Muham-med'den y alanci peygamber olarak bahsetmek. Isa Mesîh'in karakteridir. Bütün gizli ve açik faaliyetlerine ragmen Hiristiyan Misyonerleri. Hiristiyanin Müslümana ilk mesaji doktrin degil. Böylece onlarin kalbine girmeyi ögrenmis olu ruz. burada. Onlara yaklasmak mümkün olunca i stenildigi sekilde propaganda yapilabilir. Hiristiyanlik'ta Müslüman'a cazip gelecek unsur. Hiristiyanlarin ona olan tutumlarini anlamaya götürecektir. Daha sonra Fransisken tarikatina katilan Ispanyol Raymond Lulle. basarili olmalari için. "sevgi" olmalidir. Isa'dan Al lah oglu diye bahsetme. Islâm hakkinda konusma yerine Müs . Müslüman ve di ger din mensuplari arasinda "antipati"ye yolaçmistir. onlari sevdigimize kânî olsunlar. çünkü Müslümanin nazarinda bu bir küfürdür. Sen. onlari daha sempatik metodlar benimsemeye sevk etmis görünmek tedir. Misyonerlere kars i takinilan menfî tavir. Müslümanlarin inanci konusunda Hiristiyanlari n nasil bir tavir takinmasi gerektigini özet olarak su sekilde dile getirmektedir: Müslümanlarin dininden ve dinî kurumlarindan konusurken çok dikkatli ol. Tecrübeli bi r Islâm arastirmacisinin anlattigina göre Modern Müslümanlar.

. son yillarda hem Roma Katolik hem de Protestan Kilisesi'nde ön plana çikmistir. Bu hareketin öncüleri. normai bir artis degil. asgarî seviyeye düsürmüstür. Uzun zamanin mahsulü olan raporlar ve görüsler Katolik Kilis esi'nce degerlendirilmis ve "Müslüman-Hiristiyan Diyalogu" planinda etkisini göstermis tir. Islâm'in hosgörüsü ve Müslüman'in anlayisi. [530] 2. Burada önce karsilikli sevgi ve saygi sözkonusu edilmistir. "diyalog" tartismalarinda görülmüstür. Vatikan Konsili'nde olusan "Hiristiyanlik Disi Dinler Sekreteryasi"nin bas kanligina getirilen Kardinal Pignedoli. Hiristiyan ara stiricilar ve hatta "diyalogcular" arasinda tartisma konusu olmustur. diyalog çalismalarinda görev almis olan kimselerin.[532] 3. bir yilda Hiristiyanlarin yüzdesi artarken Müslüma nlarinkinin azalma göstermesi bu süpheleri artirmaktadir. k endilerinin verdigi istatistiklerde.[529] Kur'ân'nin sinirlarini belirledigi esaslar içerisinde Müslümanlar. Müslümanlarla diyaloga tasinabilecek nitelikte olmasi da tavsiye edilm istir. eger dogruysa. bizzat sartlara uygun misyonerliktir (mission)". Kilisece de kabul edilmis ve II. Bu. Bunlardan birisi Haçli Seferleri. Vatikan Konsili'nde Hiristiyan olmayan Dinler konusundaki açiklamad a müsahhaslasmis ve "Hiristiyanlik Disi Din-ier Sekreteryasf'nda Islâm Bölümü kurulmustur. ihtiyatla karsilanmis ve Müslüman-Hiristiyan yakinlasmas ini dondurmus. ancak Hiristiyanlastirma yoluyla olabilecek bir artistir. Hiristiyanlarin sayisini artirma gayreti içiritle bulunduklari dikkati çekmektedir. Islamo-Chr istiana dergisindeki bir makalesinde Taylor. söyle demektedir: "'Diyalog' kelimesi. Müslümanlar arasindaki Misyonerlik (mission). misyonerlige bir alternatif degil. çalismalari diyalogun önemini ortay a koymustur. Büyük hareketler (Misyonerlik) halâ zihinlerdedir. 125) emriyle hareket etmistir. Müslüma a günlük hayatta.Diyalog'un "Misyonerlik"in yeni bir sekli olarak görülmesidir. Kur'ân'in "R abbinin yoluna hikmetle. Smith. Bu "olusum". Diyalogu "Misyonehik"in bir sekli olarak görmenin erken oldugunu belirtirke n bazi ipuçlari vermektedir. Louis Massignon ve bi rçok ülkenin Hiristiyan Oryantalistleridir. daha önce bizzat Misyonerlik görevlerinde bulunmus olmalaridir . onlarla en güzel sekilde tartis" (Nahl. Fakat bu düsüncenin önceki Evangelis-tik Misyoner har eketin bir tarnsformasyonu olup-olmadigini söylemek henüz erkendir"[533]. diger din mensuplarin a "en güzel sekilde ve hosgörü" ile yaklasmis. din olarak Islâm'in gen s alanlara kisa zamanda yayilmasina sebep olmustur. Endonezya'da. Afrika Misyonerler Toplulugu (Beyaz Babalar) üyeligi nde bulunmustur. Islâm'in yayilmasi karsisinda Hiristiyanlarin gerilemesi ve Hiristiyanlarca kutsal kabul edilen yerlerin Müslümanlarin eline geçmesi. Burada sözkonusu 'diyalog1. beraber ve isbirligi içerisinde yasamistir. Çünkü bu artis. H iristiyan dünyasinda arayislar baslamis ve yeni "olusumlar"a ihtiyaç hissedilmistir. Sekreterya'nin Islâm Bölümü baskanligini üstlenen Fr. digerleri Misyonerliktir. Bu.[531] Bunun yaninda Müslümanlar arasinda "diyalog" adi altinda ve "tolerans" yollari denen erek Hiristiyanlastirma çalismalarinin yapildigi. ar alarinda Tunus Arap Dilleri Enstitüsü'nün kurucusu P. Müslümanlar arasinda faaliyet gösteren misyonerlerin ve Oryantalistlerin raporlarinda yeralmistir. "Halklari Hiris tiyanlastirma Cemaatinin sekreterligini yapmistir. Bunlarca önerilen teklif. Hiristiyan dünyasi'nda ikili bir "ta arruz"un baslamasina vesile olmustur.Diyalog'da süpheye yolaçan diger bir husus. he r Hiristiyan "Misyoner" görülmüs.lümanlarla konusmaya agirlik vermesi istenmistir..[534] . Demersaman. O. VVilfred C. Müslüman-Hiristiyan münasebetlerinin yeni bir tipi olan "Diyalog". bu göreve getirilmeden önce. bu konuyu açikça söyle ortaya koymaktadir : ". Couq. güzel ögütle çagir. Müslümanlar. tartismalara yolaçmis ve Hiristiyanlar arasindaki farkli anlayislardan ka ynaklanan ayriliklari giderme yolu da. Il. Her iki tavir da müslümanlar üzerinde menfi tesir meydana getirmis. Islâm ülkelerinde Müslüman olmayanlar. Bunu normal seviyeye çikarmak. Hiristiyan Dünyasi'nda Islâmla ilgil i çalismalarin. müsbet karsilanmisti r. Haçli Seferleriyle baslayan ve "Misyonerlikle doruk noktasina ulasan menfi durumu müspete çevirmek için. diger din mensup lariyla olan münasebetlerinde müsamaha ve adaleti temel olarak benimsemis.

giriste belirtilen anlamda. Katolik Kilisesi'nin "Misyonu"nu icra etmek için "Diyalog"u seçtigini beli rtmektedir[535]. Damaski-nos Papandreou'dur. Allah. Vatikan Konsili'nd en sonra. Kur'ân hak ve hakîkat yolunu açikladiktan. Türk gazetelerinde yeralan haberlere göre. inanip. Biz O'na teslim olanlariz (müslümanlariz) deyin"[544 ]. bir yerde Hiristiyanligi yerlestirmek için üçlü bir yol takip etmistir. Günümüzde. Kur'ân'in yaklasimi Müslümanlar tarafindan dai ma uygulanmis ve halen de uygulanmaktadir. samimî ve gerçek anlamdaki bir diyalogda Müslümanlarin da istifadeleri olacaktir. ister istemez "Diyalog"un samimiyetine gölge düsürmektedir. öncelikle Diyalog çalismalarinin faydasina inanmis gibi görünen Metropolit Damaskinos'un karsi çikmasi beklenmistir. Art niyet tasim ayan. inanan insanlar arasinda. üçüncüsü Bati Medeniye-tiyle Hiristiyanligi ayni gösterme gayretidir[540]. Bunun için. uygulamadaki örneklerle. kandirma. insanî ve ahlâkî bir davranistir. sizin Tanriniz da birdir. Ortodoks Hiristiyanlar. "Ey Muhammedi Rabbinin yoluna . Tabiî Slav miletlerinin din degistirmesinin. bizim de Rabbimizdir. ne Damaskinos'un ne de Istanbul'da yapilan "Diy alog Toplantisina Yunanistan'dan katilan ve aralarinda hukukçularin da bulundugu t ebligciierin müsbet bir tavrina rastlanmistir. yararli is yapmanin kisinin menfaati . hikmetle. gerek Müslümanlara ve gerekse Müslüman o lmayanlara ulastirilmasinin yolu tebligdir. "Diyalog" ismiyle olm asa da. Kiliseler Birliginin Türkiye'ye yönelik "Bölücü faaliyetleri" destekleyen faaliyetlerini[538] de ilave etmek ge rekmektedir. sizin isledikleriniz kendinizedir"[542]. burada. diyalog çalismalarinin faydali bulundugu kanaatindeyiz. Biri dog rudan Hiristiyanlastirma. onlarin heveslerine uy ma ve söyle de: 'Allah'in indirdigi Kitab'a inandim. "Ehl-i Kitap ile en güzel bir sekil de mücadele edin ve 'Bize indirilene de. size indirilene de inandik. Ayrica. digeri o ülkenin aydinlarinin eserlerine nüfuz etme ve kültürl erine girme. Islâm Ilkeleri'nin. Katolik Hiristiyanlar yaninda Ortodoks Hiristiyanlarin da tavrini ve "Diyalog"da ki samimiyetlerini degerlendirmek lâzimdir.Kanaatimizce Taylor. Yukarida üç madde altinda özetlenmeye çalisilan hususlar gözönüne alindiginda. Müslüm anlarla "DiyaIog"a girmislerdir. Bunun yaninda bir Katolik Baspiskoposu olan Antonio Jose Peteiro Freire. Bunla r ve gelisen olaylar karsisinda. inanip-Ina nmamayi insanin ihtiyarina birakir. aranizda adaletle hükmetmekle e mrolundum. Çünkü Yunanistan'da Müslüman Türklere karsi baslat lan siyasette basrolleri bizzat rahipler ve metropolitler oynamistir[539]. 1990 yilinda. Halbuki bunlar Istanbul toplantisin in "Sonuç Bildirisi"ne katilmis ve kabul etmislerdi. "DIyalog"u da bunun kilifi ve çagin s artlarina uydurulmus "misyonerlik" olarak görüldügü gibi bir kanaat uyanmaktadir. Açiklik. Böyle "çift standartli" tavirlar. Hiristiyanlasmasinin Misyonerlerin parlak bir zaferi olarak görüldügü[541] gözönünde bulunursa isin önemi daha iyi anlasilir. dogrusu Rabbin. hâkimiyetleri altindaki diger din mensuplarina hosgörü örneklerini göstererek ve isbirligi yaparak en iyi misal olmustur. mesajini ulastirdiktan sonra. Papa'nin Katolik misyonerlerinin faaliyetlerini artirmasi yolundaki raporunu[536] ve "AT'a Müslümanla rin alinmasini istemiyor" seklinde yorumlanan görüslerini[537]. 1984'lerde. Kilise. Hiristiyanlarin 1964'de baslattiklari "Diyalog"u Islâm. Ortodoks Hiristiyanlarin temsilcisi sifatiyla "D iyalog toplantilarini organize eden Isviçre Ortodoks Merkezi Baskani Metropolit Pr of. Çünkü Islâm'da "teblig" esasi vardir. Hiristiyanlari misyonerlik faaliyetlerinden vazgeçmedikleri. Yunanistan'da Müslüman Türklere karsi takip edilen dinî siyasete. bugün "diyalog" diyebilecegimiz bir anlayis. "Diyalog"un nasil anlasilmasi gerektigini ortaya koy mustur. sizin de Rabbi-nizdir. En güçlü dönemlerinde bile Türkler. dogru yol da olanlari da sapitanlari da iyi bilir"[543]. bask i yapma. Islâm'in yayildigi döneme kadar geri gitmektedir. Bu rpetodu Kur'ân su sekilde ortaya koymaktadir: "Ey Muhamm edi Bundan ötürü sen birlige çagir ve emrolundugun gibi dogru ol. Islâmî tebligde. samimiyet ve dogr uluk temel prensiptir. hileli yollara sapma gibi esaslara yer yoktur. diger dinlere sicak bakisi nda ve Hiristiyanlar! Ehli Kitap görüsünde göstermistir. onlarla en güzel sekilde tartis. aldatma. Dr. Bu. bizim isledikleri miz bize. güzel ögütle çagir. Bizim Tanrimi z da. "Diyalogu" çagin ayirdedici özelligi görmekte ve II.

i lk adim. inanç ve ahlâkî degerler yönünden birbirlerini. 10. karsilikli saygi ve sevgi esasina dayanmalidir. sadece "teblig" ile "misyonerlik" ara sindaki farki belirtmek ve Müslümanlarin da gerçek anlamdaki bir "diyalog"dan korkacak birseylerinin bulunmadigini ortaya koymak amacina yöneliktir. 2. dinî meseleler konusunda.Diyalog. siyasî gayeler güdülmemeli.Gerçek Anlamda Bir Diyalogda Aranmasi Gereken Prensipler Biz. Islâmla ilgili olarak verdigimiz bu bilgiler. Neticede "Sizin dininiz size. Gerçek samimiyet. "Siz in dininiz size. yera linmalidir. 11. 6. Bunda n dolayi yazdiklarimizin isiginda.Her din mensubu.Diyalog olsun diye dinî emirlerde te'vile. muamelet ve ahlâk esaslariyla da ortaya konulabilmeli. insanî ve insanî oldugu kadar da medenî bir da vranis oiarak degerlendirdigimiz "diyalog faaliyetlerimin hedefine ulasmasi ve i stenilen gayenin elde edilmesi için. ayrildiklari noktalarla. Diyalog'da sadece "tolerans". kendi mensubu oldugu dinden taviz vermeden.Müslüman ülkelere yönelik "Misyonerlik" çalismalarinin sona erdirilmesi için ortak tavir alinmalidir.Her dinin mensuplari. bugün.[546] 6. 3.Diyalog taraftarlari. "Yaratilmislari severiz Yaratan'dan ötürü" ifadesindeki anlayisla görmekteyiz. lafta kalmamali. Her dini temsilen uzma n kisiler. benimki de ban adir"[545] prensibini yerlestirerek. . fiiliyatta da kendini göstermelidir. Kur'ân'in ifadesiyle. .Zulme ugrayan milletler yaninda. su hususlarin gözönünde bulundurulmasinda fayda mütalâ tmekteyiz: 1. günlük hayatla ilgili esaslarda ve yardimlasma husus unda olmalidir. Allah'in bir yaratigi ve kutsal bir emaneti bilmekte. benim dinim bana" deni-lebilmelidir. diger din mensuplariyla diyaloga girmeden önce.Din konusunda ortak noktalardan hareket edilmeli. kendi dinine mensup gruplar arasinda diyalogu gerçeklestirmeye çalismalidir. "Misyonerlik"in veya "propaganda"nin yeni bir metodu gibi görülmemeli ve bu çe sit görüntüler giderilmelidir. her din oldugu gibi sunulmalidir. sinsî. inanç. h akikî anlamdaki bir "diyalog"a kendi düsüncelerini tasimamalidir. ibadet. Bütün gerçekler ortaya konulduktan sonra. 8. herkesi. bugünkü "Diyalog" çalismalarindaki ölçüyü ve metodu en v ciz sekilde açiklar. din ve milliyet farki gözetilmeden. samimiyet esasi benims enmeli. farkli din mensuplari.Diyaloglarda. anlamaya yönelmelidir.Diyalog toplantilarinda her din. gizli. 7. zorlamaya gidilmemeli. Aslinda Müslümanlar da.Diyalog. ortak noktalar belirlenebilmeli v e bu gerçekler bilindikten sonra herkes kendi dininin sinirlari içinde kalabilmelidi r. diger din mensup larina da "dindas11 muamelesi yapabilmelidir. 9. esit sartlarda ve esit zeminlerde olmalidir. bu sahada uzmanlasmis kisiler diyalog çalismalarinda görev almalidir. Yunus Emre'n in. 4. 5. "sevgi" gibi konularla sinirli kalinilmamali.ne oldugu hakîkatini de ortaya koyar. karsi taraftakilehn de kendi dinini kesin dogru ve gerçe k bildigi hakikatini gözönünde bulundurmalidir.

) (Misyonerlik Yayinlarindan). kendi aralarinda münasebe tleri siklastirman. nesr.Abdurrahman Küçük. Hiristiyanlik Propagandasi ve Misyoner Faaliyetleri. Ankara 1973. Ter.G. [547] Sekizinci Bölümün Bibliyografyasi A. London 1970.Muhibbiddîn el-Hatib. Yusuf Uralgiray . London 1966. sa. .Misyonerlik Faaliyetleri .H. organize olarak ve resmî sayilabilecek bir politika ile bu isi yürütme ktedir. Ankara 1982. Ankara 1973. Türkiye'de de bu isi yürütecek bir "Dinlerarasi Iliskiler (Diyalog) ve Arastir ma Enstitüsü veya Merkezi" kurulmali ve bu isi çalisma alani olarak seçecek.A Dictionary of Comparative Religion.: 1. Yakup Üstün. bu "Diyalog" faaliyetlerinin faydali olmasi ist eniyorsa. birkaç dilde konusup yazabilen elemanlar yetistiril melidir.V. Ringgren -A.Saban Kuzgun. Ter. "Misyonerlik ve Hiristiyan Misyonerligin Dogusu". Hiristiyan Propagandalari Münasebetiyle Açiklama. Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri. I-IV. Djuvara. Paris 1956. Millî Egitim ve Kültür Dergisi Ankara 1982. Religions of Mankind. Almanya 1974 (Misyonerlik Yayinlarindan).: 17. dünyada mevcut olan bütün dinlerin mensuplari da ayni ölçüler içerisinde degerlendirilmelidir. . Yehova Sahitlerinin Iç Yüzü. Yehova Sahitleri. 167-169. Istanbul 1969. Der. Istanbul 1979. Mukaddes Kitap Kurslari Dernegi Yayimlari. diyalog. .T.Dogan Irdel Hayatbulan. sadece temas kurulan dinlerin degil. Asim Koksal. M isyonerlik Karsisinda Türkiye. 444-46. Ankara 1977. 14. Kirsehirlioglu. . "Ermeni Meselesi Üzerine Bir Arastirma".F.Hikmet Tanyu. .Hüseyin Atay-AIi A.Histoire Üniverselle des Missions Catholiques.12. resmî bir politika çerçevesinde ve belirli bir kurumca yürütülmelidir. M. Çün ristiyan taraf.E. Ankara (t. Islâm Âleminde Misyonerlik Faaliyetleri. Istanbul 1963. Brandon.55-67 .y. 13. Samiha Ayverdi. s. . 1984. Ström. Aydin.).y . hem Islâmi he m de Hiristiyanligi iyi bilen. -Tanri Insan Sorunlar. Zaman ve Sonsuz Olay. dinlerin yasakladiklari fiiller karsisinda ortak har eket edebilme yollan aramalidir. S.Diyalogda taraf olan dinlerin âlimleri ve kurumlari.Seni Mutlu Edecek Iyi Haber.G. Bati Almanya 1983 (Misyonerlik Y ayinlarindan). . . sa. iyes Üni.Osman Cilaci. 59-82 Erc . 124-1 25. s. Türkiye'yi Parçalamak için 100 Plan. .Diyalogda. Istan bul (t. . . Ilahiyat Fak.Türkiye ve hatta Müslüman ülkeler için.

Paul Peupard. . Bethmann. Britain 1953.Ali Isra Güngör. Çev. Çev. Ses lde"es Missionnaires". -Ahmet Riza.Concile Occumenique Vatican II. . . Richard. C . Christianity in the Eastern Conflicts. . Islamochristiana. Fransizca'dan . London 1938. Dictionnaire des Religions (DR). Bati'nin Dogu Politikasinin Ahlaken Çev. Ö. [548] B. . Ankara 1997.. Fitzgerald. Dictionnaire des Religions (DR). Yeni Dokümanlarin Isiginda Yehova Sahitleri. Meh met Ümit.Günay Tümer. HUMC. "Twenty-Five Years of Dialogue". Fondation et Debuts de la Sacree Congrâgation de la Propagande". Sayi: 1.Jacque Jomier. Konya 1991. . Islâm Ülkelerinde Misyonerlik ve Emperyalizm. "Les Missions chez mes Mongols aux XIIIg Siec-les". . Iflasi. Çev. Fitzgerald. Hiristiyan Genel Konsilleri ve ti. Histoire Üniverselle des Mis-sions Catholiques (HUMC). I. E. . Paris 1957. Tercüm an 1001 Temel Eser. . Bridge to Islam. Ünal-A. Sekerci. Avrupa'daki Türkiye. Jesus-Christ and VVorld Religions. "Raymond Lulle. . Istanbul 1988. HUMC. Paton.Diyalog Çalismalari (Hiristiyan-Müslüman Diyaloguna Genel Bir Bakis) . Kule Kitapla ri. Türkiye'de Laiklik Ilkesi ve Yehova Sahitleri. .M. 50. Akdamar. II/22. I. Rome 1975.L.Erich W.VVilliam Paton. Halidi.A.T. . . Ferruh. Sayi : 15. .ll. Perbal. London 1937.Sir Charles -Eliot.Ö. "The Secretariat for Non-Christians is Ten 454 Years Old". Ankara 1988. Istanbul. Paris 19 56. Ziyad Ebuzziya. Rome 1989.J. . Isiltan.S. Istanbul 1987.Raymond Sugranyes de Franch. F. P aris 1983. "Concile Vatikan II". Bizans Devleti Tarihi. Islamochristiana. Paris 1967. Vatikan-Misyon ve Diyalog. Gr. Çev.M. Adnan Sinar-Sevket Serdar Türet. 49. Ostrogorsky. Müslümanlarla Hiristiyanlar Arasinda Diyaloga Yönelisler.G. . "Projects.W.Mehmet Aydin.L.MaurIce Bormans. Istanbul 1985. Vatikan Konsili.M. Paris 19 83. . "Dialogue Islamo-Chretien". Ankara 1981.

Rome 1975. Bunlari konu disinda tutulmustur. Sintoizm liktir. VVilfred C. Kamboçya. din görüntüsü altinda siyasî.François Raillon. aslinda bir Iran dinidir. Bal-kanlar'da.BÖLÜM KARSILASTIRMALAR A. Günümüzde bu sayilanlara ilâveten ayrica "din"lestirilmis. Ilkel Kabîle Dinleri çikaril a. O. önce evrensel iken sonra Babil sürgününü müteakiben millîlestirilmistir indistan'daki Parsîlik. Latince'den Türkçe'ye Çev. "The Invoivement of the VVorld Concil of Churc-hes in Internatio nal and Regional Christian-Muslim Dialogue". Taylor. Üç büyük evrensel din. John B. Asy a ülkelerinde. dünya nüfusunun yarisini olusturmaktadir. tanri kavrami. kuts al metin. Dinka. iktisadî. Sayi: I. tarikatimsi. kültürel gayelerle yürütü r. Tibet. Religious Diversity. geriye kalan miktar millî dinlere mensup olanlarin sayisidir. Hiristiyanlik ve Islâm'dir. [550] . Ainu. Anadolu'da. Bu dinlerden bazisi sadec e bir ada ahalisine ait olabilirken. mezhepleri. KISA BIR KARSILAST IRMA Günümüzde dünyada çesitli dinlerin yasamakta oldugunu görmekteyiz. Ilkel Kabile Dinleri adlarini kab ile adlarindan almaktadir: Nuer. mez-hebimsi. Vietnam) ve Hint adalarinda nüfus yogunluguna sahip tir. Avustralya'da yaygin ve dünyanin diger yerlerinde de mensuplari bulunan bir dindir. Amerika'da. Kuzey ve Orta Afrika'da yaygin ve dünyanin her tarafinda mensuplari b ulunan bir dindir. bazisi bir milletin. Hindi Çinî'de (Laos. Smith. Mecusîligin kalintisidir. Bunun yaninda. New York 1976. ahiret. Pigme dinleri gibi. ibadet-âyin sistemi. Yahudi dini. Ga. sun'i. türedi. çikis yeri olan Hindistan'da (çok az sayida). Islamochristiana. Günümüzde yasayan millî dinler. Hindistan içerisinde. [549] IX. Tanri'nin Ailesi {Lumen Gentium). dinleri bir bir ele alip uzun boylu anlatma yerine günümüzdeki dinlerde yer alan inanç sistemi (amentü-kredo). Maori. kurucu-peygamber. Sayi: 15. Succi. Ja ponya. Budd izm. Caynizm. Yüzyilimizda hâlâ ilkel kabileler bulunmaktadir ve bunlar dünya nüfusunun % 5'ini olusturm aktadir. Okyanus adalarinda. bir "d eplasman" dinidir.GÜNÜMÜZDE YASAYAN DINLER ARASINDA. ticarî. Ilkel kabîleler. Buddizm. Padre Vinconzo R. bazisi da birçok milletin dinidir. INANÇLA ILGILI BAZI NOKTALARDA. Avrupa'da. Kore. Islâm. aktüel degeri gibi hususlar üzeri nde durulmustur. kutuplarda bulunmaktadir. cereyanlar da vardir. Istanbul 1984. Konfüçyüsçülük. Asya ülkelerinde. "Chretiens et Musulmans en Indonesie : Les Vois de la Tolerance" . dinin adi. Avustralya'da . tak lit. Güney ve Orta Afrika'da. Sihizm. Hiristiyanlik. Hinduizm. islamochristiana. Çin. Asrimizda da evrenselligini sürdüren üs büyük din. Taoizm.

Japonlarin Buddizm ile karsilastiklarinda daha önceki inançlarini ifade et mek üzere kullanilmistir. Batililar tarafindan verilmistir.Din Adlari Önce dinlerin adlarindan baslayalim. bir ferdin. Tarihî gelismesi içinde ikiye ayrilan devletin güneydeki bölümüne de bu ad verilmistir (Ayr ica Israil ve Ibranî kelimeleri de ayni gaye için kullanilir). Kelime. boyun egmek. Konfüçyü nlere "Ju-çiya" (edipler) derler. [551] b. Parsîlik. Ona "Büyük Mürsid" denilirdi. Millî dinlerden Konfüçyüsçülük'e bu ad. Islâm. Kung Fu-tzu'dur (M. ibadet diye yapilan seyleri. dogrudan dogruya dinin kuts al kitabindan gelen bir addir. Ömrünün son 5 yilini eski Çin asiklerine hasretti. Budda'dan kalan ahlâkî-manevî pre nsipleri. Hinduizm. Tao. Çince "Shen-tao"dan (tanrilarin yolu) gelmektedir. Sihizm ve Sin Dinî Hareketi ise "Sakirtler" anlamina gelmektedir. onun ve öncekilerin telkin ve talimlerini birlestir di.a. Kelime. Bu dine bagli olanlara Antakya'da Hiristiyan denilmistir. bu adi. Iranliligi ifade eden Fars (Pers) kelimesinden kaynaklanmistir. Kelime Yunan-ca'da "yaglanmis" anla mina gelen ve Ibranî Dili'nde "Masiah" tarzinda yazilan Hiristos. . Hz. Buddizm de batililarca kullanilan bir addir. Yahudilik. Batililarca verilmis bir addir. her hangi bir kimse veya grup tarafindan degil. I. bir hükümdarin. o kabîlenin adina göre adland irilir. Hiristiyan kelimesi. teslim olmak . Sintoizm. Ilkel Kabîle Dinleri nde bir kurucu söz konusu degildir. S istemini uygulayacak bir idareci arayarak bütün Çin'i dolasti. "Islâm" tarzi Kur'ân'la baslamistir. "tao" deyiminden kaynaklanir. dinlerine "Sana-tana dharma" (ezelî. gök nizami'nin insan davranisina verdigi örnektir. Buddistler. Çin' tinde dünyaya geldi. Sosyal düzen ve idare ile ilgili çalismalar yapti. O ögrencilerine tarih . Yakup'un 12 oglundan olan Yehuda'ya mensubiyetten bu adi almistir. Hinduizm ve Sintoizm Için de durum aynidir. Asya'da bu din için "Budd a Sâsana" (Budda disiplini) adini kullanirlar. Caynizm. Mesîh kelimesinden kaynaklanmis olup "Mesih'e bagli" anlamina gelmektedir. edebiyat ve hikmet ögretiyordu. Konfüçyüsçülügün kurucusu. Yüzyil içinde ilkin Antakya'da kullanilmistir. meditasyonu (tefekkür-mürakabe) ve sosyal ili skileri ifade eder.Din Kurucusu/Peygamber Burada dinlerin kurucusu veya peygamberleri konu edilecektir. Çinliler. Kelimenin geldigi kök Islâm'dan önce Arap toplumunda ku llanilmis olmakla beraber. Babasini 3 yasinda kaybedince yetim büyüdü. Bununla b eraber büyük bir sevkle tahsilini tamamladi ve bir muallim oldu. yoksulluk çekti. Hindular.Ö. Ilkel kabîle dinleri. Kelime. bi r devletin tutmasi gereken yol. reformcusu Mahavira'ya verilen "cina" (Muzaffer) lakabindan gele n "cayn. Ögrencileri. ebedî din) derler. 551-479). cayna" kelimelerinden almistir. itaat-inkiyat anlamlarina gelmektedir. Taoizm. yol nizam.

fakat Yahudiler kabul etmemis ve böylece çarmih olayi vuk ubulmustur. Hz. gerçegi ariyordu. Mahavira'nin (M. 600 veya M. Yahudilik ikisini de kabul etmemektedir. 7'nci veya M. Konfüçyüs. Muhammed.Ö. Onlara göre bu bir çesit peygamber anlayisidir. Yüzyil). ona Mo se (Sudan çekilmis anlaminda) demektedir. hem Hz. 563-M. Konfüçyüsçülük gibi d . Nanak. Sihizm'in kurucusu ve ilk "guru" su (mürsit. Bu konudaki hatanin Ortaçagda yasamis bir Hiristiyan kesisin düzenledigi takvi mden kaynaklandigi bilinmektedir. Zerdüst'ü unutmus degildir. Emekl iye ayrildigindan ondan bir kitap yazmasi istendi. Islâm.Dinlerin Inanç Sistemleri Dinlerin inanç sistemlerine gelince. O. Iran'dan Hindistan'a gelmis ve bölgeden etkilenmis olmasina ragmen. Hinduizmde Vi snu. M. 571?) büyük bir Çin hakîmi idi. Yahudileri Misir'daki esaretten kurtarmis ve Sina daginda vahiy almistir . Yahudiler. fakat Hz. 599-527) çi lesi 13 sene sürdü.Ö.Ö.Ö. Hir istiyanlik ise Hz. bir Temmuz gec esi dolunayinda zihni aydinlandi. Dogumundan önce babasini. Hint Kast yapisinda Ksatriya sinifindan idi. Isa'nin Milad diye bilinen tarihten 6 veya 10 sene önce dogdugu kabul edilmekt edir. Mekke'de dogdu. ayrica diger din lerin önemli sahsiyetlerini Visnu'nun bir "avata-ra"si (hulul) olarak görürler. karisini ve saray hayatini terketti. Muhammed'i kabul etmemektedi r. insan suretinde dünyaya gelip insanlara bir örnek önder (Rama. Isa'yi Peygamber olarak kabul etmektedir.6'inci Yüzyilda yasamis olmasi kuvvetli bir ihtimal dahil indedir. Onlar. o getirmistir.Ö. Hinduizm ile Islâm Dini'ni birlestirmek istemistir. oglunu.Ö. KrIsna) gibi kabul edilmistir.Ö. Kirk yasinda ona vahiy gelmeye basladi. tek tanrili bir inancin Iran'daki en kuvvetli temsilcisidir. XVI-XIII.Ö. Zerdüst. çoluk çocugunu terketmisti. uyanmis) diye la-kaplandiriian Siddha ttha Gotama'dir (M. Yahudilere. 6 yasind a annesini kaybetti. M. Zerdüst'ün ne zaman yasadigi kesin olarak bilinmemektedir. Caynizmin kurucusu olan Parsva da (M. Hz. Sarayda yasadi. Musa'yi ve hem de Hz.571 yilinda. Ilâhî kaynakli dinlerden Yahudiligin en büyük Peygamberi Hz. Mesîh oldugunu açiklamis. Yüzyilda yasamis olmasi ihtimali daha kuvve tlidir. Mahavira gibi din kuruculari da birer Peygamber olarak degerlendirilebilir. Musa'dir. 29 yasinda. VIII. Müslümanlarin "âmentu" deyimlerini kullandiklari belirtilmelidir. sarayda arsiv memuru idi. reformcusu olan "Mahavira" (Büyük kahraman) lakapli Vardhamana da (diger lâkabi Cina: muzaffer anlaminda) aristokrat zümreden. Hinduizm. O da sarayini.Ö. Bir müslüman ailenin yaninda yetismis olan Nanak. Tora (Tevrat) ve On Emri. Yetim büyüdü.[552] c. Yüzyillar arasindaki bir zaman diliminde yasadigi düsünülmektedir. Musa'yi kabul etmekte. gerçegi. "Tao te-king"i (Tao fazilet k itabi) yazdi. bu konuda Hiristiyanlarin "kredo". Zerdüst. Bununla beraber M. Sintoizm. Hi-malaya eteklerinde Sakya kabilesinin hükümdarinin oglu olarak simdiki Nepal'de Lumbini korulugunda dogdu. Lao-tzu. Alti sene çile h ayati sürdürdü. Budda. Lao-tzu. 483).Ö. orta yolu ve hayattaki izdiraplari gide rmenin yolunu buldu ve ömrünün geri kalan kismini bunlari ögretmekle geçirdi. Isa. Budda. Buddizm'in kurucusu. Altmisüç yasind a vafat etti. MS. XIII."Lao-tzu" (ihtiyar bilgin anlaminda) diye lakaplandirilan Li Poh-Yang da {Dogumu M. Otuzbes ya sinda Neranjara nehri kiyisinda bagdas kurup tefekküre dalmis iken. "Budda" (aydinlanmis. Parsîlik. rehber) olarak kabul edilmekte dir (1469-1538). Iki hayat tarzi da onu tatmin etmemisti.

5.Allah'in bedeni yoktur ve hiçbir sekilde tasvir edilemez. 7. 4. Kudretli Baba'ya. 4. 12. Yahudi Dini'nde Mose ben Meymun'un (Ibni Meymun. Maimoni-des: 1133-1204) düzenledi gi 13 maddelik inanç sistemi XIII. Buddizm'de bu konuda "tri-ratna" (üç cevher) vardir: "Budda'ya sigindim Dhammaya sigindim. Tanri'ya.Yalniz Allah'a dua etmeliyiz. ilâhî bir dindir ve degistirilemez. Mesih'i (Mesiah) gönderecektir ve geciktigi halde yine beklerim.Oradan ölüleri ve dirileri yargilamak üzere inecegine.Kutsal Kilise'ye. 9. 8. 5. 1.ve Kutsal Ruh'a. 9. 3.Elimizde olan Tora.Baba'nin saginda oturmus olduguna. 7.Allah birdir ve ondan baska tanri yoktur.Allah. Yüzyildan bu yana. 11. 11.Ruhum ölümsüzdür ve Allah.Musa. 6.Peygamberlerin bütün sözleri dogrudur. 10.Ben.Allah. 3.Dinimiz. 8.Allah'in baslangici yoktur ve nihayeti olmayacaktir. Allah tarafindan Musa'ya verildiginin aynidir ve degistir ilmemistir. üç bölümlü ve oniki maddeli Havariler Kredosu söyledir: " 1. 2. 6.nlerde bir âmentü-kredo söz konusu degildir. Hiristiyanlarin IV.Günahlarin bagislanacagina. Yüzyila ait. var olan' her seyi yaratti ve onlara O hükmeder. cemaatidir.Allah.Allah. getirmeyenleri cezalandi rir.Pilatus zamaninda Çarmih'a gerilmis ve gömülmüs olduguna. Yahudilerin âmentüsü olmustur (daha ön ce yoktu). doktrin. Sangha'ya yigindim". diledigi zaman ölüleri hayata kavusturacaktir. 2. 13. bütün Peygamberlerin en büyügüdür. Bu âmentü söyledir: "Tam bir imanla inanirim ki. . Bu cümledeki "D hamma".Göklere yükselmis olduguna. insanlarin bütün hareket ve düsüncelerini bilir. 10.Üçüncü gün ölüler arasindan dirilmis olduguna. emirlerini yerine getirenleri mükafatlandirir.ve O'nun biricik oglu Rab Isa'ya.Bakire Meryem ve Kutsal Ruh'tan dogmus olduguna. "Sangha" \s%bekâr rahipler toplulugu.

Yahve (Yehova). kasi tli kisi seçimini ön plana alma seklindedir. Sihizm'de monoteizm esastir. O. Musa) vasitasiyla ahitlesmistir. Ilkel kabîle dinlerinde totemist. Onlar.12. Bildigimiz "Amentü". Islâm'da imanin alti esasinin besi Kur'an'da.Ölülerin dirilecegine inanirim. monizm yaninda monoteizm de vardir. Konfüçyüsçülük'ten de önce Çin'de uzun devrelerde Yüce Tanri "Sang-ti" diye adlandirilmisti. yapici. Yüce Tanri. Bu dinde Tanri. Yüce Ruh inanci vardir. atalar kültü yaninda bir de Yüce Va lik. Dolayisiyla bütün Hiristiya redolari teslisin (üçleme) üç maddesi etrafindan kümelenmektedir. bu sebeple Yakub'a "Israil" (Yahve'yi yenen) denilmisti . Zerdüst Dini'nin ve Mecusîligin bakiyesidir. Ayric a Hâ-sem ve Rab anlaminda "Adonay" kelimeleri kullanilir. yaraticidir. Brahma. koruyucu. yorulmus. Yahve. Bütün bunlarla beraber en önemli Hint Kutsal Kitabi Vedalari n Rigveda bölümünde söyle bir cümle vardir: "Tanri tektir. fakat hakîmier onu degisik sekill erde nitelendiriyorlar". sekizyüz bin rakamlariyla ifade edil en tanrilari vardi. Hinduizm'de politeizm. Imam-i A'zam Nu'man b Sâbit'in (80-150) "el-Fikhu'lEkber" (En Büyük Bilgi) baslikli eserinden yayginlasmistir: Allah'a. peygamberlere. alti günde bu i si yapmis. uluhiyeti ifade sadedinde. animist bir inanis sekli uzun devreler devam etmisti. Nirvana'da (Nib-bana) ferdî davranisi. Sekiz milyon. Zerdüst. Yahudile rdeki Cumartesi günü hiçbir sey yapmamak. Yahudilik. tabiatta bi r çok seyleri tanrilastirmalardi. Visnu. tevhitçi bir inanis getirmisti. Japonya'da politeist. Aslinda çok anlamlari bulunan "Tao". Imparatorlari da tanri kabul . Vis nu ve Siva'dan olusan teslisde (üçleme) Brahma yaratici. Elohi m kelimeleriyle adlandirilir. B ununla beraber en büyük tanri "Amate-rasu" (Günes Tanriçasi) idi. en eski monoteist dinlerdendir. Bu gruplardan ilki Tanri. ikincisi Hz. Simdi Parsîlik. Taoizm. Onlara göre imparator on un neslinden gelmisti. Bu dinde Yüce Tanri "Ahura Mazdah" diye adlandirilmaktadir . Iran'a monoteist. kendine mahsus bir anla tim tarzi içine çekmisti. Buddizm ve Caynizm. tek Ra b'dir. yokedici güçtür. bu hükme baglanmaktadir. Isa ve üçüncüsü de Kutsal Ruh'la ilgilidir. ediliyordu. Tanri'nin basi ve sonu yoktur. Tanri' yi inkâr anlaminda degil. sahsî kurtulusu. kültün basi idi. Bu maddeler üç gruba ayrilabilir. Parsîlik. Mecusilik'teki ates kültünü devam ettirmekte ve bu inanisin nefsinde b ir monoteizm sürdürmektedir. Ancak bu ateizm. animist inançlar. Yakup. yedinci gün (Cumartesi. Tanri. âlemin anasi idi. panteizm. meleklere. Ahiret Gününe ve Kadere inanirim. tamami hadislerde arka arkaya sirala nmaktadir. Si va ise yikici. Onun adi bos yere agza alinmaz (On Emre göre). ateist dinler olarak nitelendirilir. sebt: "Sabat") dinlenmistir. büyü. Âlemi yaratirken. farkli sekillerde nitelendirilse de bütün dinlerde bir yüce Tanri inanisi bulun dugu arastirmalar sonucu belirlenmistir. "Allah" ve "Rama" olarak adlandirilir. Yahve yalniz Israil'in R abbidir ve Yahudilerle Mose (Hz. kitaplara. Basi sonu yok+u. Tanr i ve ruh gibi varliklar "karni" kelimesiyle ifade ediliyordu. Çin'deki "Tao" deyimini. Hiçbir seye muhtaç degildi. Her sey ondan gelmisti. Yahve i fe güresmis ve O'nu yenmis.Dinlerde Tanri Dinlerde Tanri kavramina girmeden önce belirtilmelidir ki bazi dinlerde farkli isim lerle. amaninda ise "Tien" kelimesi kullanilmakta idi. [553] d.

Bu üçü ayni cevherdendir. insanlarin. ezelîdir. On bir bölümden olusmaktadir. Sihizm'in kutsal kitabi "Adi-Grant"tir. bazen bir panteon. peygamberinin de resim ve heykeli yapilmaz.Dinlerde Kutsal Kitap/Metin Dinlerde kutsal kitap. Onu. yani destânî olanlar. daha genis bir karsilastirmayi gerektirir. üçlemeye (teslis) gitmis bir dindir. Bu destan. O'nun da. bazen de teslisin içine oturtulmustur. Baba. iki tabiat vardir. Yajur-veda. Üç bölüme ayrili r. kutsal metin. Bunlarin "risi" denilen hakîm kimselere vahyolun-duguna inanilir. yaratiklarin arasind aki çizgi belirginlesmistir. Varligi kendi sindendir. [554] e. Ilkel kabîlelerde yazi olmadigindan bir kutsal metin de söz konusu degildir. Görüldügü gibi.Sutta-Pitaka. su veya bu adla. Yüzyilda Seylan'da ya ziya geçirilmistir. Bununla beraber üçü de ay sahiptir. me.Abhid-hamma-Pitaka. Ancak. Up anisadlar ve Aranyakalar takip eder. o. Isa Mesîh'de özde monoteist olmakla beraber. Allah'la Peygamberin. Buddizm'in kutsal metinleri PalI dilinde yazilmis Ti-pItaka'dir (Üç sepet).Sruti. dili Sanskritçe olan kutsal metinler vardir. O. Parsîligin kutsal kitabi. yaratir. hiçbir seye benzemez. yani vahye-ilhama dayananlar.r. Üçle Kutsal Ruh'dan olusur. burada kisaca temas edilecektir. Bununla beraber Rig-veda. "Avesta"dir. bu karsilastirmaya. Ogul ve ri ayri sahislara der. M. birdir. su veya bu ifadenin i de. Ilk grubun en önemli metinleri. ayni gruptaki Brahmanalar. Peygamber. Vedalar'dir. Ferit ve Kabir'in siirleri ile ilâhîler de yer almaktadir.Vinaya-Pitaka). Vedalari. Ikinci gruptaki destânî metinlerin en önemlisi. 1. Purana-lar ve Manu Kanunnamesi takip eder. Bunl ar genelde ikiye ayrilir: 1. vardir. I. Ancak bazi dinlerde bu yüce varligin nitelikleri farklilastirilmis. 2. Baba. ebedîdir. Budda'dan çok sonra. Ramayanalar. Kutsal Ruh da takdis e hem ilâhî hem de beserî. kurtarir. 3. Ogul. O'nu n sadece kulu ve elçisidir. Bu metinler. Metin içinde sadece Nanak'in degil. Ma habharata Destani ve onun bir bölümü olan Gita'dir. Atharva-veda ve Sâma-veda diye adlandirilan bu metinlerin kime ait ol dugu bilinmez. Mahavira'dan çok sonra yaziya geçirilmistir.Smriti. Islâm'da tevhid. Hiristiyanlik da. bütün dinlerde bir yüce Varlik inanci. "Agama" veya "SIddhanta" diye adlandirilmaktadir.Ö. 2. Hinduizmin metinleri gibi bunlar da asirlarca sifahî olarak nakl edilmistir. Üç bölümdür: 1. en açik-seçi k ve sade bünyeye kavusmus.Yesna. . Hinduizm'de çok sayida ve hacimli. belirli bir yazan yoktur. dünyanin en uzun destanid ir. Islâm'da Allah vardir. Caynizm'in kutsal metinleri.

"Tao te-king" dir (Tao'nun fazilet kitabi). Tora bes kitaptan olusur ("esfâr-i hamse": Pentatök). Hiristiyanlar. "Kojiki" ve "Nihongi" (açiklamalari Engisi ki) kutsal vekayinâmeler olarak saygi görür.Videvdat. Bu metinler. Bazen birisinde bulunan ötekinde bulunmaz. Sintoizm'de bildigimiz anlamda olmasa öa.Ilkbahar ve Sonbahar vekayinâmesi'dir. 1. 4. Yuhanna'nin. Konfüçyüs'den sonra talebeleri tarafindan toplanmis. Isa'dan sonra yazilmistir. Katolik ve Ortadokslar'dan farkli görüse sahiptirler . 2. sahîh olmayan. Resullerin Isleri ve Va hiy yer alir. Isa'dan sonra yazilmis metinlerdir. bütün Japonya'nin imparatorluk ha nedaninin belirli tarihlere kadar tarihçesini ihtiva eder. Içinde "On Emir" iki yerde geçer.Orta Yol Doktrini. Yahudiligin kutsal kitabi "Tanah"dir.Tora. Dörf klasik ise.Tarih kitabi. bes kitap ve dört klasiktir.Neviim. O da. 21 Mektup. 4. 3. 5. Yeni Ahid'd e Inciller (Markos.Ayin kitabi. Hz. Ketuvim. Markos 'un. Ne vIim. Bu inc illerin arasinda da hayli farkli ifadeler vardir. Matta. Luka ve Yu-hanna). bu konuda. Musa'ya vahyedildigi kabul edilen diger kutsal kitap Talmud'tur. Inciller Hz. Tora. 86. 2. kanonik sayilmayan ) metinler konusunda Hiristiyan mezhepleri arasinda ihtilaf vardir. 2. Sifahî gelenek oian ve Hz. 100-200 yillarinda yazildigi tahmin ed ilmektedir. Eski Ahid'de bir kisim apokrif (sahte.Ketuvim. 1. Yahudiler'e uyarak. Bes kitap. Hiristiyanlarin tasnifine göre Yeni Ahid 27. Konfüçyüsçülügün kutsal metinleri. anlasilmasi güç. 3. I nciller'de onun çarmih olayinin da anlatilmasi misal olarak verilebilir (Tora'da H . Döndüncüsü. Yüzlerce metin arasindan birbiriyle alâkal i dört tanesi seçilmis ve Kilise onlari muteber saymistir. Luka'nin.Yest. Isa'ya nisbet edilebilecegine.Siir kitabi. bunlardan ilki içindedir.Degisiklikler kitabi. Üç bölümdür: 1. mistik bir metindir. Peygamberler.Mensiyus'den Seçmeler. Musa) Yahve tarafindan vahyedilmistir. Bu metinlerin ne dereceye kadar Hz. Matta'nin. Bunlarin ilk üçüne"Sinoptik Inc iller" (birbirine benzeyen) denilir. Taoizm'in kutsal metni. Bunlar.Büyük Bilgi'dir. Eski Ahid ise 39 kitapta n olusur. Protestanlar. Yahudilerle ilgili bu kutsal kitabi kendi Kitab-i Mukaddeslerinin (Bible) ilk bölümüne alip ona "Eski Ahid" derler.2. 66-75. ikinci bölüm "Yeni Ahid"dir. Zerdüst'e nisbet edilen "Gatha'lar". kutsal kitap olar ak saygi görmektedir. Sina'da Mose 'ye (Hz. 3. bazilari daha öncekilere ait bilgileri ihtiva eden metinlerdir. Yuhanna ise tasavvufî bir metindir. Bu metinler. bazil ari ona.Konfüçyüs'den Seçmeler. 3. 80-90. kitaplar demektir.

ölüyü bekleyen. Bütün bunlara ragmen bir üst siniftan Hindu'nun cenaze töreninde ölüye ve at alarina sunulan hediyeler. Musa'nin ölümünün de yer aldigi gibi). Tanri kavraminda oldugu gibi. Günümüzde yasayan dinleri utsal kitaplarinin hiçbiri. Buddizm'de "nirvana"ya (nibba-na) ulasinca tenasu htan kurtulur. Meselâ Kur'ân. Osman zamani nda ise çogaltilmistir. Hinduizm'i n eski sekli olan Vedizm'de. Bhakti kültünde cennet. altinda erimis madenler bulunan. eger bu köprüyü geçebilirse. Parsîligin dayandigi Zerdüstî inanca göre. Ebubekir zamaninda bir araya getirilmis. [555] f. Kur'ân. He r Kalpa'nin Bud-dasi sonunda da cenneti ve cehennemi vardir.Ö. Insan ve âlemin sonu. Hz. Muhammed'e 20-23 sene içinde âyet âyet sûre sûre nazil olmustur. Hz. Kur'ân hariç. ya dünyevî zeminde veya cennet-cehennemde yeniden dogmaya mahkumdu. Veda ilâhîlerinde de görülecegi gibi. Tanri'nin Ikâmetgâhi ve bir hürriyet yeri olara k kabul edildi. Ruh. . Bu sebeple çok sayida nüshalar. Buddizm'de cennet-cehennem inançla ri vardir. Onlarda ölüm ötesinde tenasüh. Buddizm'de ruh kavrami yoksa da tenasüh vardir. Bununla beraber yine de bir "Pudgala vadin" kavrami olusmustur ki bu da asagi yukari ruhun yerine kullanilan bir deyimdir. bir beden-zihin bir ligi içinde düsünülür. Nirvana'ya ulasmaktir. gelen vahiyleri. muh akemesi ve kötülerin erimis madenlere atilmasiyla sona erecektir. onlardan korkuldugunu. . Sonunda kötülük yokedile cek ve günahlarindan arinmis olan günahkârlar da dahil bütün geri kalanlar. Böylece Kur'ân. zaman olur bir cennette saad eti yasayabilirdi. ameline göre iyi veya uca ulasir. bir yerde dinlerin en önemli mesajlarini olusturur. Peygamber. Onlarin kozmolojik inançla rina göre uzun zaman dilimlen ve devreleri vardir. yüzbinlerce yil sürebilir. Günümüze tek nüsha olarak intikal etmistir. ruh göçü inanc dir. Hint dinlerinde âlem kadîm olarak kabul edilir. Hz. ye iden diriltilmis olacaktir. Ancak bu durumlar sürekli degildi. kendine ait sözlerle karistirtm amis. Upanisadla r devresinde (M. Hinduizm'de insan Brahma'ya. Ancak orada devamli kalinacagina inanmazlar. 8-4. Kur'ân'in böyle zaaf nok talari bulunmamasi Islâm Dini'nde de kendini belli etmistir. Islâm'in kutsal kitabi Kur'ân-i Kerîm'dir. yüzyillar arasi) bu inanç degisti ve tenasuha inanilmaya basla ndi. bu da dinlere intikal etmistir. peygamberi veya din kurucusunun zamaninda ya zilmamistir. âlem in devami devresi. O. yine bu konunun ayri bir anlatimi bulunmaktadir. Ç at Köprüsü'nü geçme imtihani vardir. Dört devr e vardir: Âlemin sona ermesi devresi. karisiklik devresi. bir "karma" tüzahürü olarak görülüyordu. Kalpalarin sonu da gelmez. Ilkel Kabîle Dinlerinde bu konuda fazla bir seyle karsilasmiyoruz. Sonraki hayat. ölen kimsenin ya ateste yakilmak suretiyle temizlenip Ates Tanrisi Agni tarafindan göklerdeki kutsal varl iklarin arasina gönderildigi veya toprak dünyasinda kaldigina inanilirdi. Alemde Ohrmazd (Hürmüz) ve Ehrimen arasindaki mücadele. Bunlara "kalpa" derler. ölülerin dirilisi. onlari yatistirmak gayesini. Âlem için bir sona inanmazlar. "Allah'a ve ahirete ina nma"yi sik sik bir arada zikreder. Insan için son. âyet ve sûrel eri vahiy kâtiplerine hem yazdirtmis hem ezberletmis hem de yazilanlari kontrol et mistir. ebedîlik için. Ruhlar. çeliskiler ortaya çikmis. Sihizm ne kadar monoteis t bir karaktere bürünmüsse de tenasuhtan kopamamistir. Öit kalpa. âlemin teskili devresi. Caynizm'de de tenasül? ve kurtulus vardir. Bi r ruh. bu nüshalar arasinda tutmazliklar.Dinlerde Âhiret Anlayisi Yine bir karsilastirma konusu dinlerin âhiret Inançlaridir. Kalpa'larin sonu yo ktur. zaman olur bir cehennemde (naraka) azap çeker. b u Vedik inançlarin hâlâ yasadigini gösterir. kendisinden Kur'ân'dan baska bir sey yazilmamasini emretmistir.z. ihtila flar. Buddizmde insan.

hasir günü olarak kabul ed ildi. öldükten sonra dirilen ve göge yükselen Isa Mesî . insanlar düzele cek. bu devr ede Mesîh hükmedecekti. Kudüs'ü kusatacak. ölülerden seçilmis 10 hâkimden olusan bir mahkeme önüne getirilir. ölülerin rilmesi de Yahudilerin mutlaka inanmasi gerekli hususlar arasinda sayilmaktadir. Yahudi gelecegine göre ölüm hayatin sonu idi. Ölmüs kimselerin ne Yahve ile. Bir hüküm günü. (Milenyum: bi . yüzyilin sonlarinda. çöller cennetlesecek. bir gölge gibi varligini sürdürecektir. Eski Misirlilar'da. Bu eskatoloji. Mesîh'in gelisini insanl arin kalplerinden kötülük. ö âleminde. bereket avdet edeceft. Kalan sey.Konfüçyüsçülügün bir eskatolojisi yoktur. O. sayisiz tenasuhlar geçirir. Pazar. dünyada bu isleri kabul etmek tarzinda i di. hep bu beklenti ile geçti. Tevrat'i bütün milletlere ögretecektir. "Seol" denilen yerde. ahiret hayatini baslatacagina inanil iyordu. 2. bu karara göre. Ölenler. Ma itreya. Tusita Cenneti'nden inecektir. Yahudilik't e yeniden dirilme ve ölülerin muhakeme edilmesi inanci M. Onun gelmesiyle bir devre geçecek. bereketsizlik. bazi çevrelerde. bu sirada Maitreya (Mi L o Fo) denilen kurtaricinin gelerek. Kaynaklar. Zerdüstîler'de ahiret inanci kuvvetlidir. Israil'in kurtulusu ve Yahudi olmayanlarin cezalandirilmasini konu edinen Apokaliptik (gelecekten haber veren) literatüre bagliydi ve gelisi. Yüzyil da esir olarak 50 yil bulunmuslardir. istek ve arzularinin çikarilisi. Bud-dizm'in Çin'e girmesi sonucu bu dindeki tenasüh. ortaya çikmis ve M. O. Maymonides'in hazirladigi 13 maddeli inanç esaslarinda (dünyanin sonunda umûmî muhakeme) ceza-mükafat. Japonlarin da eskatolojileri yoktur. ceza-mükâfat göreceklerdir. Ilâhî hâkimiyet. Digerlerinin bu konudaki inançlari ise ayri bir âlemde degil. özellikle zaman k ategorileri gibi inançlar Taoizm'e geçmistir. Bin yillik bir devred en sonra insanlar diriltilecek. 6. Bütün ahiret hallerinin gerçeklesmesi Isa Mesîh'in ikinci gelisine baglanmisti. mezarda ve ölüler âleminde (Seol) geçecektir. Mesîh. Yahudilige ve onlarin kutsal kitabina yeniden dirilme inancinin Iran'dan geçtigini. Ilk yüzyillar. Öldükten sonra bir muhakeme olduguna dair eldeki kaynaklarda ki îmalar kapalidir. Yahudi dinî ve siyasî inançlarinin en önemlisi Mesîh inanci oldu. Metin tarihlerindeki ihtilâf bu konuda kesin bir sey söylemeyi mümkün kilmamaktadir. Onlara göre. Iran'da. 70'ierde artik yerlesmistir. on un gelisiyle son bulacak. yüzyila aittir. vahsi hayvanlar evcillesecektir. Onlar öldükten sonra kisinin ruhunun yasadigina inanirlardi. zelzeleler.Ö. Ken'anîler'de hayata dönüs inançla ri bulunmaktadir. ne de dige r insanlarla bir münasebeti vardir. Tevrat'ta bulunmadigi için. kutsal metin yetersizliginden kaynaklanmaktadir. Çin B uddizm'inde Budda'dan 3000 yil sonra Buddizm'in çökecegine. Daniel Kitab i'nin 12:2. Ye'cüc ve Me'cüc'ü Yahve imha edecektir. bulutlarin arasinda n simsek çakar gibi ansizin geliverecekti. Bu konuda Buddist ve Taoist telkinat söyl edir: Ölür ölmez ruh. kabul etmediler. münferi t kaderden daha çok. beklenen Mesîh'in Isa olduguna inandiklarindan dolayi eskatolojiler ini buna göre belirlemislerdir. bin yillik bir kurtulus devresini baslatacagi na. kederli varliklardan Ibaretti. Buddist ve Taoist m itolojiye göre ruh. peygamberlerin va'dettikleri yeni kalplerin takilmasi gibi olaylar takip edecektir. böylece bütün canlilarin kurtulacagi bir hayat devresi yasanilacagina inanilir. Bununla beraber haftanin ilk günü. harpler.S. Davud) soyundan gelecek ve yeryüzünü kaplamis dinsizlik. bu inanci. Ancak havarilerden itibaren bu beklenti bir türlü gerçeklesmedi. Böylece nirvanaya (nibbana) ulasincaya kadar ruh. Bu. Yah udi olsun-olmasin herkese hükmedecektir. bütün dünyaya. M. Eski Vahudi mezhebi olan Saddukîler. Yahudiler. ahlâksizlik. Ahire-tin yakin oldugu inanci bir zühd hayati dogurmustu. kiyamete yakin geri dönecektir. Mabed'i yeniden kuracak. Hiristiyanlar. Bu k onudaki belirsizlik. ansizin gerçekle siverecektir. Mesîh'in hakimiyeti dünyanin 6 bininci yilinda sona erecektir. Filistin'de ilâhî mesih devleti kurulacaktir. mesih. Bu ilâhî devlet. kiyamet ve yeniden dirilis inancina rastlanmazken. Mesîh. cennet veya cehennemlerden birinde bir müddet kali r. Isa'nin bir pazar günü dünyaya geri dönecegi. bitimin de de kötüler yeniden dirilecek ve genel muhakeme bunu takip edecekti.Ö. Daniel Kitabi ise M.Ö. Bu devre iyilerin dirilmesinden itibaren baslayacak. Âlemin sonu yakindir. Ölümden sonra hayat. mev cut dünya düzenine son verecek Mesih fikrini içine almaktaydi. kitliklar akabinde gökten. Onla ir tarafsizlikla o kimsenin akibeti konusunda karar verirler. cümlesine dayanarak ileri sürmektedirler. Buddizm'in gelisiyle Çin'deki gibi inançlar ortaya çikti. haya l kirikligi dogurdu. kiyametin baslangici olacaktir. Kral David (Hz. 2.

ne de soguk. "Kirâmen Kâtibîn". dünya nimetlerini te rke yol açmistir. Dünya âhiretin tarlasidir.. küçük günahlarinin kefaretini ç er.. dikkat edilecek olursa o din kurucusu ve peygamberi veya dayandi gi uluhiyet tarafindan verilmemis. O rada ihtiyarlik. Günahkâr ola n mü'min. Her ölenin. sonunda ise kötüler yeniden dirilec ektir. mü'min degilse veya günahlari agir geldiyse Cehennem'e düser. Hiristiyanlik ve Islâm'da öldükten sonra ceza-mükâfat. çalisma ve ibadet yoktur. ölür ölmez kisi yaptiklarindan mu hakeme edilir ve A'rafa gönderilir (A'raf'i kabul etmeyen Hiristiyan gruplari da v ardir). dünyaya çevrilmistir. Cennet ve Cehennem. ahi-rete bakis bakimindan dig er iki ilâhî dinden ayrilmaktadir.n yillik devre inanci 5. Dinlerde âhiretle ilgili inançlarda Hint dinleri arasinda âlemi sonsuz görüp tenasuha inanm ak. En sonunda Yüce Allah. Ilâhî adalet tecelli edece k. kötü ise veremeyecegi inanci yayg indir. Hint dinlerindeki. Her sey bu dünyada gibidir. kötüler cehenneme gidip orada ebedî kalacaklardir. Islâm'd a âhiret muhakemesini Yüce Allah yürütür. reformcularin A'rafi inkârlarina yol açmistir. bu. âhiret yakindir. Insanlarin tek tek ölümüyle ilgili melek Azrail. cezasini çeker. suçlular ortaya çikacak. altindan irmaklar akan. Islâm'da ruhbanlik yoktur. Cennet. kabir sorgulamasiyle karsilasacagi. Hiristiyanlik'ta iki muhakeme vardir: Ilki. Gaybi kjmse bilemez. günahi kadar Cehennem'de kalir. Orta çagdaki "Papalik Endülüjans Beratlari".Dinler Arasinda Islâm ve Farklari Dinlerin adlari. cehennemdeki farkli v e ebedîdir. görev Hz. Kur'ân-i Kerîm'de hem yeni din hem de dinin dayandigi "tevhid . organlar insanlarin yaptiklarina sehâdet edecektir ( Iki melek her insanin yaptiklarini bilip sehâdet edecektir. Bu alâmetlerden sonra ansizin kiya kopacaktir. ruhbanliga. Öte dünya pek net degildir. Hesap-kitap sonucu bazilarinin amel defteri sagindan. Çin-Japon dinlerinde ölümden sonra sadece ruhun yasadigini kabul etmek. suçlar. Hiristiyanlik'ta her sey âhirete göredir.son siralanan dinlerde yoktur. burada onun ruhu beserî günahlarinin kefaretini ödeyecek. iyi ise basi nda yapilan telkini isitip sorulara cevap verecegi. hastalik. Hem bedenî hem de manevî zevkler ve bu arada en önemlisi rü'yet (Yüce Allah'i görme) cennetin nimetlerindendir. Gözler. asiri bir züht hayatina. Bunlara. Sirat Köprüsü'nü geçi e'nnet'e gider. Hiristiyanlik'ta. Burada beden-siz bir durumda olmalarina ragmen bedenî azap çektikleri seklinde k uvvetli bir kanaat hakimdir. Bu dinlerde ruh. bahçeli-kösklü bir mekândir. affedilebilir. Islâm. hesap-kitap vardir. Ancak a'rafdaki azap muvakkat. Bunun tek isti snasi "IslânV'dir. Zerdüst Dini. Yahudilik. Yahudilikte ayri bir âlem. eger mü'min ise. yazici melekler denir). Dünyadan nasip de unutulmayacaktir. orada ikinci muhakemeye kadar kalir. [556] g. sonra Cennet'e gider (A'raf inanci farklidir. Islâm Dini'nde kiyametin küçük ve büyük alâmetleri vardir. Herkes ameline göre yerlestirili r. Isa'nin baskanliginda büyük genel muhakeme kurulacak ve sonund a iyiler cennete. Cennet-Cehenneme yer ve rmek bakimindan benzerlikler vardir. bir bedenle sorumluluk altina girmistir. tenasüh anlayisi. Mîzan ve kul haklarinin ödenmesi sonucu kisi. kiyametle ilgi li olani Israfil'dir. yapt igi zerre kadar hayrin ve serrin karsiligini görecektir. Cehennem 7 tabakadir. ebedîdir. sonradan onlara atfedilmistir. Zira "Din gününün sahibi" O'dur. O. Isa'ya verilmistir. Daha sonra Hz. ne sicak. Herkes. Cehennem' de ates azabi (soguk olani da vardir) ve en kötüsü Cen nefte ki I eri görüp "keske toprak olsaydik da. Islâm. bazilarinin da solundan veril ecektir. Kiyamet sonunda yeniden dirilme. Hiristiyan inanisina göre ölen kimse ilk muhakemesi sonunda A'rafda kalacak. Isa'nin ikinci gelisinden sonra ba slayacak olan bin yillik devrenin basinda iyiler. A'raftaki "zayif ruhlari" affet me gayesiyle düzenlenmisse de bu tavir. Kiyamet de b ilinmeyen bes sey arasindadir (Mugayyebât-i Hamse). kimsenin kimseye faydasi dokunmayacaktir." diye hayiflanmak vardir.) Cennet 8. "mülk kimin" diye soracak ve yine bu sorunun cev abini kendi verecektir. A'raf'da beserî günahlarini itiraf e tmemis olmaktan suçlu bulunmayan ölü ruhlari. yüzyildan itibaren pek gözükmese de Protestanlar onu diriltmis lerdir). mahser. Kisi için çalismak esastir. bu. Islâm'da dünya-âhiret dengesi vardir.

Yine Islam bu konuda istisna teskil etmekt edir. hem çok hacimli v eya nüshali hem de sayica çoktur. bazilarininki de bu sinirlardan tasmis. Batili müstesrikler (Oryentalistler). monist bir karakter gösterdigi görülmektedir.Hint "âlem kadîm. günah islememek). güvenilir o lmak) ve feta-net (zeki. . diger bir anlatimla vahyin nasil anlasildigina baglidir. emanet (emin. Hindistan'a ve Önasya'ya göre farkli görüntüler arzeder Çin'de ve Japonya'da öldükten sonra ruhun varligini sürdürmesiyle sinirli inanci. ancak bazilarinin bazilarindan daha faziletl i olduguna inanilir. Yasayan dinlerin kurucu veya peygamberleri ya Önasya ya Çin veya Hindistan'da yasami slardir. Kur'ân ve Hadîslere dayanir. Muhammed ümmî olmakla müstesnadir. Bunlardan bazilarinin getirdigi nizam sadece kendi ülkesinin sinirlari içi nde kalmis. sifatlar konusunda hataya düsülmesi yaninda. fazîlet. farkli noktalar da açikça görülür. Dinlerde tanri kavrami çok karmasik bir görüntü arzeder. dinlerin adlari Islâm disinda dinin ana o toritesinin Ötesindeki bir kaynakdan geldigi. dinin özünde. B u durumda iki önemli eskatolojik odak göze çarpmaktadir: 1. Islâm'da melek. millet veya k isiye bagliligi ifade ettigi görülmektedir. Bu sahs iyetler. açik ve herkesin anlayabilecegi makul bir anlatima kavusmust ur. bir dinin geleceginin ve degerinin garantisidir. heme n hemen bütün yasayan dinlerde yaygindir. Dinlerde âhiret inançlari Uzakdoguya. Kur'ân en iyi korunmus. sadece mevcut ibareyi birkaç kelime ilâve ederek ferdî ikrar haline getirmekten ibarettir). Buddizm 'in getirdigi tenasüh ve kozmoloji genisletti ve böylece bir mahallî eskatoloji olustu . Dinlerden inanç sistemi bulunanlarinda bu sistem (kredo). dikkat çekecek kadar matluba uygundur. Islâm'da Allah'in sifatlarinin Peygamberinkiyle karist irilmamis olmasi dikkatten kaçmamaktadir. maddeden feragat esastir. Ancak kutsal metinlerle llgili'vahiy* Inanci. Belirtilen dinleri n kutsal kitaplari (Japonlannkine kutsal vekayiname denilebilir). Islâm'da. Hepsinde ahlâk. Kutsal metin. bazi dinlerde ise politeist. hattâ Katolikler Papa'ya da vahiy geldigine inanirlar. önce bu din için "Muhammedanizm" kelimesini kullanirken. Mese lâ Islâm'da vahiy sadece Peygamberle ilgili bir konu iken. Diger evrensel dinler de. Bu dinlerden bazilari ihtida kabul eder. yani elimizde tek nüshasi olan kitap. bazilari da etmez. asli üzere günümüze intikal etmis tek kutsal kitaptir. O.caddesi"nin genel adi olarak kullanilmistir. genel olarak ya yetim-babasiz veya baba ocagini terketmis kimselerdir. Kur'ân. Hiristiyanlar Incil yazar larina da. teblig (kendisine vahyolunani. akla ve bilime daha çok yer verir. genel olarak bir kabîle. çesitli devirlerde yasamislardir. teblig. tevhidi bildirmek). Getirdikleri nizamin devlet s istemi haline geldigini hayatlarinda pek görmemislerdir. Kur'ân 'dir. sadece bir sosyal siniftan degil. Islâm'da "âmentü". tanrilastir ilmamistir. Bunun tek istisnasi Hz. Monoteist olan dinlerde bile tanri ka vraminin bir üçlem içinde açiklanmaya çalisilmasi. Hz. Günümüzde mevcut kutsa l metinler arasinda çok nüshasi bulunmayan. Sadece bir devirde degil. peygamberler için ismet (masumluk. diger ülkelere. Bununla beraber bu husus biraz da vahiyden ne anlasildigina. kutsal metnind e bulunmayip sonradan belirlenmistir. Islâm' da Tanri kavrami sade. peygamberle tanrinin birbirine karistirilmasi. Kur'ân'in hacmi. uyanik olmak) gibi ortak nitelikler kabul edilir. tak va. sonra hatalarini anlamis. hatta bütün dünyaya yayilmistir. sidk (dogru luk). Peygamber ve din kuruculari. ayni zamanda Yüce Allah'in kulu ve elçisi olarak kalmis. peygamber ve Tanri'nin sifatlarinin birbirine karistirmamis olmasi dikkat çekmektedir. Bir dini din yapan bu çok önemli ka vramin bazi dinlerde pek belirgin olmadigi. "Islâm" adina alismislardir. kendi âhiret inançlarini gittikleri yerlere tasidilar. çesitli tabakalardan çikmislardir. Tekrarlarsak. Asagi yukari hepsinin tahsili vardir. Hadiste alti maddesiyle aynen geçer (I mâm-i Â'zamin yaptigi. M uhammed'dir. panteis t. ruh dâim" inanci ki karma ve tenasüh bu inancin iki önemli karakterist igidir. bazi benzer noktalar yaninda. nefse hâkimiyet. Kur'ân'in muhtevasiyle diger kutsal kitaplarinki karsilastirilira. Peyga mberler arasinda bir ayrim yapilmaz.

Tarihî eserler. ibadeti. Bu eks ikligini. her dönemde kulun kul oldugunu idrak edip Alla h'a karsi "kulluk borcu"nu yetine getirmeye çalistigini ortaya koymaktadir.oldugu gibi bu gün de Insan. sekil. Dinler Tarihi alaninda yapilan son arastirmalardan elde edilen benzer bulgular. daha kuvvetliye. ibadetlerin yapilabilec bir yeri ortaya çikarmistir. Cinleri ve insanlari ancak bana ibade t etsinler (kulluk etsinler) diye yarattim". suç ve bedeni ferdî kilarak. ilkel kabilesinden gelismisine kadar bütün toplumlardaki ve dinlerdeki " ilk dinin". yasayan dinler in Inanç ve ibadetlerdeki anlam yakinliklari buna baglanmaktadir. Hiristiyanlik ve Buddizm'den ayrilmistir. hamliktan tamliga ulasmak istemistir. Bütün dinlerde dikkati çeken husus. daha mükemmele. "Her millete takip edebilecekleri bir ibadet yolu kildik" buyurmaktadir. Genel olarak ibadet konusunda çesitli tarifler yapilmaktadir. Zâri yât Suresinin 56'inci Ayeti'nde Allah.Allah' in iyilik. Yüce Varliga inanagelmistir. yaratili sinin bir geregi olarak. eylemdit". Allah'a karsi kulluk borcun u yerine getirmesi. lan dinde. Dünyadaki insanlarin büyük çogunlugu.2in r.[558] Kur'ân-i Kerîm'de.DINLERDE IBADET VE MABED KONUSUNDA BIR KARSILASTIRMA Her ine egi ta.Allah'a tapinma. Zaten A. Tektanrili dinle . ki Önasya ilâhî dinlerinin eskatolojisi: Önasya dinlerinde dünya-ahiret dengesi. Yaratici ile diyalog. bazi dinlere ve bunlara bagli olarak da Tanri veya Tanrilara. insanin Tanri'nin teveccühünü kazanmak için yaptigi fiildi r. Ibadeti o lmayan din yoktur. Insanoglu. Inanmakla da kalmamis. eksikligini tamamlamak. inanilan. Çünkü insan her ne kadar yeryüzürtün halifesi kilmmissa da. " Tanri'ya dogru sevgi dolu bir gayret". ayni görevleri yerine getirme gayreti içinde bulunmaktad ir. Bu dinlerdeki ibadetler. zayifligini farkeden insan. müsrik lerin putlara tapinmasi ve dua etmesi de ibadet olarak belirtilmektedir[560]. bazisinda bir mabedde yapi ibadet ferdî yapilandan üstün görülmekte ve cemaatle yapilmasi tesvik edilmektedir. siginma ve yardim dileme duygusu içinde yaratilmistir.H. Ak seki de. itaat ve saygi arzusu. Yaratici'ya ulastiran bir köprüdür. lütuf ve nimetlerini isteme ve bu nimetlere sükretme arzusu. Saint Jean Da-mascen'e göre "Ruhun Tanri'ya dogru yükselmesi" veya "Tann'dan uygun olan seylerin istenmesi"dir. Hiristiyan ilâhiyatçi Saint -Augustin'e göre. Dinin temel unsurlarindan olan ibadet. Geçmiste . kemiyet ve keyfiyet bakimindan farkli olsa da gaye ve anlam bakimindan birbirine yakindir. Yasayan dinlerin bazisinda ibadet yeri bulunmamak bazisinda bazi ibadetler mabede bagli kilinmakta. "Allah'a saygi ve ta'zim göstermektir"[561] seklinde tarif etmek tedir. "Ben. Yüce Var liga. insanin Allah'a karsi kulluk görevini yerine getirmesi de[559]. baglanilan "Yüce Varlik" ile insanlar aras inda manevî yakinlasmayi saglayan çesitli ibadet sekillerinin bulunmasidir. yani Allah'a baglanmak ve teslim olmak ihtiyacini kavramistir. Kulun inandigi ve baglandigi Yüce Varlik'a. tevhid dininin kalintilari olarak degerlendirilmekte. Ibadett e iki husus vardir: 1. Hac Suresinin 67'inci Ayetinde de. 2. inançtan sonra ibâdet gelmekte ve o dinin inanç esaslarina uygun olarak yer getirilmektedir. ihtiyaç. ibadet.ve arkeolojik kazilar. Yahudilig ilkine. Bunlardan birkaçi söyledi r: Ibadet. Ibadet. diger i evrensel din. Hiristiyanligin da ikincisine talip oimasiyle tek standartli kalmisti Islâm bu iki kefeyi dengede tutmakla kalmamis . her hangi bir dinin mensubudur ve mensubu bulundukl ari dinin hükümlerini yerine getirme gayretindedir. Ibadet. Ibadetlerin yerine getirilme arzusu. samimî olarak O'ndan yardim talep etmek için kurmaya çalistigi man evî bir irtibat halidir. inandiklarina uygun olarak bazi davranislari ile bunu göst ermeye ve kul oldugunu Isbatlamaya Çalismistir. varoldugundan bu tarafa. [557] B. Bundan dolayi insan.

fenomenolojik bir yaklasimla m eseleye bakmaya. dil için dua ve tesbih. Ibadeti ele alirken. du a. kiyam. Allah. Hz. açikça anlatabilmeleri için her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdig ini[565] bildirmektedir. Bu çerçeveyi tes bit ettikten sonra bir nevi fenomenoloji yapmaya. elçi göndermedikçe azap etmeye cegini[564].rde insan Tanri karsisinda korku. Islâm ile din müessesesinin ikmâl edildigini. insanlara dogru ve egri yolu gösterdigini[562]. secde. bunlarin Islâm çizgis i üzerinde ceryan ettigini. bu nun üzerine Allah. "Hak Yol"a davet etm istir.Namaz Dua Namaz. Dua.DINLERDE IBADET a. namaz. istigfar gibi anlamlara gelmektedir. Bu namaz. yasayan dinlerden bir kismini ele alarak mevcut ibadet tarzlari üz erinde kisaca durmaya çalistik. böyle kilinan . "Hak Din"e. dua. Bu ke lime anlami yaninda "salat". rüku. Allah katinda dinin Islâm o ldugunu[568]. namazin suurlu olarak ve husu içinde kilinmasini emretmis[571]. oruç. yer yer dogru yoldan uzaklasmis. yakarma. Ilmî arastirmalarin varmis oldugu bu netice. Hicretten iki yil kadar önce. fakat insanlarin çogunun bunu bilmediklerini[569] Kur'an açiklamaktadi r. Mecburî ol/an namaz yaninda duada serbe stlik vardir. Islâm'daki Namaz. Tev-hid'den ve Hak Yol'dan ayrilmalar. son din olan Islâm'in. Muhammed'e kad ar bütün peygamberlerin ayni esaslari teblig ve telkin ettiklerini. ilk "Islâm Dini" geleneginin tekâmül etmis sekli bulundugunu[566]. tevbe seklinde IJulun inandigi tanriya karsi görevlerini yerine getird igi bazi davranislar bulunmaktadir. Allah'in insanlara olan nimetinin tamamlandigini[567]. belirli bir sarta bjagli degildir. Arapça "salât". Islâm'a mahsus olan namaz. kalp için husu' ve manevî bir ijezzettir. beden için kiyam. Islâm'da ibadetle namaz. ön /hazirlik yapildiktan sonra niyet ile baslar ve belirli bir disiplin/içerisinde sartlarinin yerine getirilmesiyle ifâ edilir. belli bir disiplin içinde. Ilk insan ile din baslamistir. inanç. zaman zaman. seytandan kaçinip Allah'a kul luk etmelerini elçileri vasitasiyla teblig ettigini[563]. Salât kelimesi dua anlamina da gemektedir. k iraat. [570] 1. Böylece Hak Din. Ancak. elçiler göndererek onlari uyarmis. her dini kendi mantigi içinde degerlendirmek gerektigini hatirlatarak. Allah'in gönderdigi peygamberler ve kitaplar ile akil ve irad e sahibi insanlara bildirilmistir. magfiret. Islâm'in. Allah. 1400 sene önce teblig ettigi hakikatleri teyid etmektedir. "tevh id" dinidir. aklin ve kalbin katildigi bir ameldir. vaktin girmesiyle farz olur. zekât ve haccin kastedildigin i göz önünde bulundurarak. diger dinlerde de bunlari aramayi uygun bulduk. Çünkü Islâm'a göre insanligin ilk dini. Sonra insanlar çogaldikça. Islâm'daki ibadet sekillerini ve diger dinlerde bunlara yakin olanlari ortaya koymaya gayret ettik. Allah'tan baska seylere de tapmaya baslamis. niyaz. rukia ve secde ile yerine getirilen özel bir ibâdet tarzini ifade etmektedir. Islâm disindaki dinlerde. umut ve baglilik içinde bulunmakta ve bunu da "ibadet" ile göstermektedir. akil için düsünme ve anlama. Muhammed'In Miraç Muc izesi ile Müslümanlara günde bes vakit farz kilinan. Kur'ân-i Kerim'in. dua. kelime olarak. Yine Ilk dinin Tevhid dini oldugunu. çok çesitl i tanrilara yönelmeler daha sonra olmus ve çesitli dinler ortaya çikmistir. Kur'ân'da "Salât" kelimesi ile ifade edilmektedir. rahmet. Hz.

Dua ve ibâdet anlamina gelen Ibranice^ »-rephillah" kelimesi . dua atkisi (tallit) örtülmekte. Isa'ya zekâtla birlikte emreditdigini haber vermektedir[575]. Ibadette kadinlarla erkeklerin ayri olmasi gerekir ve kadinlar sadec e baslan örtülü olarak disaridan ibadeti seyredebilir. Asagi da bu dinlerin bazilarinda ibadet (namaz. yalniz Kipur gününde yapilmakta olan yillik ibâdet. -aksam duasi (tefillat arvit). Mabed döneminde dindar Yahudiler. Yahudilikte ibadet ferdî ve cemaat halinde yapilir.vakitte yerine getirmislerdir. Kurbanlar ile ibadet arasinda bir bag bulunmakiadjr Kurbarii ibâd etin esasini teskil etmektedir. ferdî ve cemaat halinde namazi sabah. Ibrahim'e ve soyundan gelenlere[573]. Tevrat rulolarinin bohça lar içerisinden çikarilmasi ve haham tarafindan okunmasidir. kendilerine namaz farz kilinan milletlerin sonraki nesillerinin namazi bi raktiklarini. âyin. hükümleri ve durumunda bir aciklik yoktur. sabah ve yatsi olmak üzere. belirli yerlerde konusma. tarih boyunca kildiklari nam'az sudur diyebilmek zordur. Bu. cemaatle ibâde t Sinagog'da (havra) 12 yasini bir ay igeçmis en az on kisinin bulunmasi ile yerin e getirilir. günün yarisi geçtikten sonra. M eryem'e[574] ve Hz. Cemaat sesli bir sekilde. Mecburî ibadet. Namazi dosdogru kilin 've sakin müsriklerden olmayin"[57 8]. Yahudi Kutsal Kitabi'n da namazi emreder. diger vakitlerden far kli olarak. Kur'ân. ilâve bir kurbanin sunul dugu "mussaf" duasi da dahil edilmektedir. ögleden sonraki dua (tefil lat minhah). günes battiktan sonra yapilmaktadir. Tevrat okunurken basin b ir takke ile örtülmesi sarttir. O'ndan korkun. Babi l Sürgünü'nden sonra ortaya çikmistir. Hz. vücutlarinin bazi kisimlarini yikarlar. sehvetlerine uyduklarini[576]. günlük üç duaya. Yahudilerdeki namaza ve ondan kasde-dilen anlt^ ge|mektedir YahuCjj KUtsa| Kitabi'nda (Tanah) geleneksel ibadetler. Tanah t^ ^abed'de gerçeklestirilen âyi nler çerçevesinde mezmurlar seklindedir. gç^ jjjr hü^üm bulunmamakla beraber.ibâdet evlerde. Allah. dua bulunmaktadir. ögle ve aksam olmak üzere üç. ögle ve aksam ya pilmakta olan günlük. dua ayininden öncö hazirlik yapar. mü'minleri Mescid-i Harâm'a girmekten a likoyan müsriklerin "Kabe'deki namazlarinin islik çalmak ve el çirpmaktan baska birsey olmadigini"[577] ortaya koymakta ve Müslümanlara su ihtari yapmaktadir: "Allah'a dönüp i taat edin. Kur'ân-i Kerîm'de. Mabed'e bagli olmayan ibadet merasimi. Muhammed'in risâletinden ve namazin farz kilinmasin dan önce.Yahudilikte Ibâdet (Âyin. resmî bir du a olarak. namaz ve dua Allah'a ya ^ma ves ilesi kabul edilmistir. Muhammed'in. Hz. Bugün de Yahudiler'de sabah. hemen hemen kurbanJara h asredilmektedir. dua. Sabah duasinda. âyîn) ele alinacaktir: [579] aa. (Yahudi likte takdis edilmis suya el daldirmak veya bilege kadar el yikamak abdest almak . Yahudiler. sol paziya ve alina muska ' seklinde "Du a Kayisi" takilmaktadir. Bugün mensubu olan dinlerde ibadet. Ferdî. dua. Cumartesi (Sabat) Sinagog'ta yapilmakta olan haftalik. Önemli an. Tevrat parçalarini okur. Bes vakit namaz farz kilinmadan önce Hz. günd e iki vakit namaz kildigi da bilinmektedir. Hz. bu özel likleriyle namazin önceki ümmetlere. günlük isler baslamadan önce. Allah'in huzuruna çikmak için lüzumlu hazirliklari yapmakla emrolunduklarind an. yakarma seklind e ferdî veya cemaat halinde sesli veya sessiz olarak yerine getirilmektedir. Sabah duasi (tefillat sahrit).namazin "hayâsizliktan ve fenaliktan alikoydugunu"[572] belirtmistir. Bunun için bütün yüzyillar boyunca kilinagelen namaz konusunda tek ve açik bir sekilden bahsetmek. Dua): Yahudilikte namazin emredilmesi.

orada. Ibadetin tek kaynagidir (Tanriya yönelmek. 325 Iznik Konsili'nde kabul ve tesbit edilmistir. Islâm'da camide husu ve belirli bir disiplin içinde yapila n ibadete benzemez. Özel âyin elbiseleri giyilir. Yahudilik'te ibadet (âyin). onu odaya kapanarak ve giz lilik içinde yapmak gerektigini[582] telkin etmistir. Dua sirasinda Kudüs'e dönülür.Ibadetin gayesi. Ibadet. Isa. 4.Hiristiyanlikta Âyin (Namaz. Hiristiyan Kutsal Kitab'mda Isa tarafindan tavsiye edilmis dinî bir uygulama bulun maz. eller uzatilmis. Ferisîler gibi ibâdet etmemek[581]. Ayaklar bitisik. gözler de o dünyaya çevrilmelidir). dua) konusundaki telkini. Tann'n . Hiristiyanlikta mevcut ibadet (âyin) su özellikleri ihtiva etmektedir: 1.Tann'nin iradesinde birlesme. Ancak. Topraga el sürerek teyemmüm de vardir. yeni dünyaya yönelme li. Yom Kipur'da bütün vücut yikanir. Hiristiyanlikta dua. alçak bir yerde. Vatik an. Isa'nin yasayan ibâdeti (âyin. Misna. Hellenik diaspor ada dualar Grekçe yapilmistir. Isa'nin telkinleri menfî ve müsbet olmak üzere Iki sekildedir. Bundan dolayi buna "Amidah" (Ibranîce. Onlara göre sinagog. Putperestler. Dualari arasinda bazi Aramîce eski dualar bulunmasina ragmen. buna "Mis-rah" (Dogu yönü) denilir. Yahudi ibâdet dili Ibr anîce'dir. Kutsal Ruh'un öncülügünde olabilecektir). yüzyildan sonra. sükür ve ta'zim esnasinda rükû'a varir ve "besmele" çekerek kalkar. dua). [580] ab.Hz. bas öne egilmis. Isa'nin ibâdet ettigi. 2. XIX. Cemaat Sinagog'da dolasir. daha sonr a ortaya çikan protestanlar da kendilerine göre degisiklikler yapmislardir.Ibadet nitelik bakimindan hayati degistirici olacaktir (Ruh. birbiriyle konusur. Yahudi ibadetinde belirli bir düzen ve disiplin yoktur. Dua konusunda da Hz. ayaklar bitisik olarak ve ayakta olur. Dua eden. ancak Kutsal Ruh'un öncülügünde lebilecektir (Kurtulus. ayakta durma) denilir. gerçeklestiri Bu dört husus. kurban yolu ile). Dua): Hiristiyanlikta ibâdet iki esasa dayanmaktadir: 1. Hiristiyanlarin kurtuluslarinin temel dört noktasidir. 3. 2..sayilir). vaftiz olmak). bir mabedden daha çok bir toplant i yendir. âyin. Ileri gelen kiliseler de .Tanri. konusma dilinde ve dualarda Ibr anîceye sadik kalinmistir. Isa'nin ibadet {âyin. "Amidah" duasindan sonra üç adim geri giderek saga sola egilir (Yahudiler'in cografî dagilimlarina göre farkli âyi n ve törenleri olmustur). kalben dua edilmesi yer almaktadir.Hz. namaz k ildigi ve geceyi ibadetle geçirdikten sonra havarilerini seçtigi[583] tartisilan kon ulardir. Iznik Konsili'nde kabul edilen dua (namaz) konusunda zaman zaman degisiklik y aparak Katolik Hiristiyanlara bildirmistir. Tanri'da birlesmektir (Ekmek-Sarap âyini. Hz . gönül Allah'a baglanmis olarak dua edilir. diger dillerde dua edilmesini kabul etmektedir. Okunanlari dinleyenler azdir. Bu du a seklinde olan namaz.

[584] ac. Yüzünü do guya dönerek oturur. Put yikanir. özel âyin vardir ve buna Katolik Kilisede "Messe" (Mass) denilm ektedir. Kilise. Bugün Hiristiyanlikta. iklime ve haya t sartlarina göre ayarlanmaktadir. Bunun için. bayram ve özel günlerde bir kral gibi gezmeye çikarilir. Mabed vardi?. Hintli. Kutsal kitap o kunurken ayaga kalkilir. Fakat cemaatin buna uyma mecburiyeti yoktur. Kiliselerde yapilan âyin. Haftalik Ibâdet (âyin): Pazar günleri sabah ve aksam olmak üzere günde iki vakittir ve kil isede yapilmaktadir. her yerde. Yillik Ibâdet (âyin): Noel. Put. Vücuduna su sepeler. oturma ve ayakta durma da bu lunmaktadir. Tanri'ya varmak ve onu tanimaktir. Ögle ve aksam yaptiklarini tekrarlar. Ibadet. Sonunda veda edilir. Bundan dolayi çok sa yida tanri tasvirleri bulunmaktadir. inandirici ve tutarli sözler vasitasiyle haberlesmedir. Tanrisinin putunun ay aklarini yikar. çiçek sunulur. ibâdet. ona hosgeldin der. tapinilan puta tahsis edilen bir oda veya köse bulunur. kilisede. Önüne yem meyve konulur. fakat cemaatle ibâdet yoktur. Bu âyinler. Tanri (P eder) ve Kutsal Ruh etrafinda dönmektedir. Bir Hintli. gündüz istirahate. yapacagi sabah ibadetine hazirlanir. alnina koku sürülür. Bu haberle sme. elbise giydiri lir. yakarma.in Hiristiyanlara bir sirridir. Tanri'nin her yerde ki ibadeti gördügüne inanilmaktadir. kendisi ile tapindigi ta nri arasinda zihninin odaklastiracagi bir vasita aramaktadir. Günlük ibadet (âyin): Sabah ve aksam olmak üzere günde iki defa yapilmaktadir. tavassut. Tanrisinin putuna y akarir. Mabedlerde yapilan ibadetler. Âyin. ferdîdir ve belirli bir sekle bagli degildir. Kiliseler arasinda uygulamada bazi farkliliklar buluns a da. Boru çalinarak dis aridakilere ibadetin basladigi bildirilir. Onun önünde tefekküre dalar. haftalik ve yilliktir. Zamani. Pazar ayininde (Messe). Isa'nin sifatlari sayilirken. övgü ve bilhassa tapinma sek de icra edilmektedir^ 4 Hinduizmde ibadet her yerde yapilabilmektedir. Önünde isiklar yakilir. papaz nezaretinde yapilmaktadir. Mess âyininde. Paskalya ve Haç Yortusu'dur. tanrisini evindeki bir misafir olarak kabul eder. bir vaaz ve inanç tazeleme vardir. arabalarla çekiler ek irmaklara götürülür ve törenle yikanir. günahlarin bagis lanmasi için dua ve Kitab-i Mukaddesken parçalar okuma seklindedir. Tanri ya varmanin ve O'nu tanimanin yolu da duadir. duruma göre. genellikle. . ayrica. mecburî olmasa da ibâd abah ve aksam. Bu sir. güzel kokulu bir agaç ve pirinç takdim eder. genelde öz ayni sayilmaktadir. Puta ipten gerdanliklar ta kilir. Hz. her man ve her sekilde yapilabilmektedir. Evlerde.Hinduizmde Ibadet (dua): Hinduizmde ibâdet. top lu halde yapilan ibadeti ferdî yapilandan üstün görmüstür. Put. Bundan dolayi. cemaat (isteyen) diz çökmektedir. tevbe. evde veya nehir kiyisinda . evdekinin biraz gelismis seklidir. za HInduizm'e mensup olan biri. "Ekmek-Sarap" dagit ilarak ve dua edilerek bitirilmektedir. Dua Isa merkez olmak üzere. çiçek ve yemek sunulur. dilekte bulunma. Brahmanlar gece nin sekizinci saatinde kutsal kitap okuyarak putu uyandirirlar. Nefesini kontror eder. sabah safaktan önce kalkar. gece uykuya bir akilir. kiliselerde cemaatle ve papaz nezaretinde yapilmaktadir. yaglanir. rahiple cemaat arasinda konusma. Âyin. tanrisinin adini zikreder ve yikanir. Pazar günü yapilan âyinin (Messe) özel bir yeri ve önemi vardir. tütsü verilir. büyülü sözler söyleme. diger günlerdekinden farkli olara k. gün lük. fener yakilarak etrafinda dolandirilir.

Budda'ya dua edilmekte ve ondan bazi se yler istenmektedir. bir nevi abdest almaktan (yikanmak) ve Amrits ar'a "hac" için gitmekten ibarettir. bunlar gibi günlük belirli ibadetleri yerine getirir. [586] ae. Buda'nin heykeline ta'zimde bulunmaktadir. Tirtankaralar ile ilgili ilâhîler söyler. daha sonra manastirlara yerlesmislerdir. Ölüler yakilir. külleri Ganj nehrine dökülür. Buddizm'de tek ibadet. . Halk da.Sihizm'de Ibadet: Tek tanriya inanan Sinlerin ibadetleri basit ve sadedir. Rahip ve rahibeler kutsal yazilan okuyarak. nefsini frenl emeye çalisir.Hinduizmde ibadette kurban önemli yer tutar. Putlarin önlerine lamba. özellikle dinine bagli olan. Altin Mabedin havuzunda ibâdet kastiyle yika nilir. ruh ve bedenlerini terbiye ederek vakit geçi rirler. Tanrinin öfkesini gidermek için özel hediyeler de "kurban" ola rak sunulur. hiç bir canliyi incitmemeye gayret eder. Âyin ve ibadetleri basit bir duadan. tapinmaya baslamadan önce büyük bir hazirlik yapar: yikanir. Yapilmasi gereken ibadetler. Dindar bir sinin günlük ibadeti. Kutsal kitaplari okumak da ferdî ibadettendir. Bir Budist.Caynizm'de Ibadet: Caynistlerin idaresi rahip ve rahibelerin elindedir. yaglar ve çiçeklerle süslerler. tapinaga (Pagoda) girdiginde.Buddizm'de Ibadet (dua) : Buddizm'de "Yüce Varliga" karsi belirli bir ibâdet ve dua söz konusu degildir. tefekküre dalar ve tövbede bulunur. yikar. [587] af. meyve ve sebze sunarlar. [585] ad. Budda'nin putuna çiçek. Tanrilara sunulan her türlü takdime "kurb an" olarak kabul edilir. mabetlerinde bulun an heykelleri takdis eder. Caynistler. önlerinde ilâhiler söyler. Budda ta nrilastirilmis ve ibâdet ona yöneltilmistir. Önceleri gezici zahitler ol arak yasayan rahipler. tütsü koyar. Budda'nin hatiralari ve Budda'nin altin da ilhama kavustugu Bodhi Agaci. rapihlerin ayda iki defa. Yakllamayanlar Ganj'a birakilir. sebze sunulmakta ve tefekküre dalmakla ibadet yerine getirilmektedir. tütsü. ferdin evinde yapilacak cinsten dir. üç dinî hüküm altinda t anir: 1. yiyeceklerini sinirlar. nebatî besinlerle beslenirler. kusluk ve aksam olmak üzere günde üç vakitte yapar. Buddist'in evinde Budda'nin heykeli bul unmaktadir.Adi Grant'tan ve Gru Nanak'a ait pasajlardan ezber okumak. Budda'nin heykeli. "Ahimsa Prensibi"ni siki bir sek ilde yerine getirir. Dinî ve içtimaî faaliyetlerin in merkezi Amritsar Altin Mabedi'dir. temizlenir. Sükunet içinde kutsal sözleri durmadan tekrarlar. meyve. belirli hareketleri uygula r. Onlar. Kisi bunlari sabah. Budist için üç sey önemlidir. aybasi ve ayin ondördüncü günlerindeki "Oruç günü" bir araya gelip yaptiklari" alenî ve resmî itiraf "dir. Hinduizmde ibadet eden kimse.

Tanrilara ibadet. Namazin içinde Islâm'in sartlarini teskil ede n diger esaslar da bulunmaktadir. mü'min'in miracidir. 3. namaz süresince devam eden farzlardir. Bu suur. Bütün bunlar. Islâmdaki namaz. Vakit kavrami. Hiçbir dinde niyet. [589] ah. Namaz kilan. Ibadet. hem rükû hem de secde bulunur. niyeti takip eden baslangiç tekbiriyle bas lar. onun kalbini ve f tilerini nurlandirir. [588] ag. Bunun yaninda namazda. okuma da /yer yer sessizlik de vardir. vakit vakit kilinan ve kulun Yüce Allah'in diva nina durarak O'nun rizasini aradigini isbat ettigi bir ibadettir. Özel tören tem izligini yaptiktan sonra tapinaga giren. Bunun için namaz. Çünkü Allah. niyetle baslar. Ancak bunlardan biri veya birkaçi bulunabilir. dua salonu önüne gelip sunacagini sunduktan sonra. nam az kilan maddî gelirini bir tarafa birakip namaza vakit ayirdigi için namazda bir çesi t "Zekât" da vardir. biri digerini takip eder. her sabah toplanip. Ibade t için tapinaga girecek bir Sintoistin. agzini su ile çalkalamis ve özel âyin temizligin i yapmis olmasi gerekir. tapmak veya evde yapilmaktadir. Namazin disindaki farzlar. Islâm'daki kadar ibadetin ana rüknü olmamistir. Namazda kul Rabbinin huzurunda oldugunun suurundadir. dua ve kurbanlardan (bilhassa yemek kurbanlari) ibarettir. namaz kilan Ka'be'ye yöneldigi için namaz içinde sembolik bir "Hac". el çirparak tanrinin dikkatini çeker ve dua etmeye baslar. Namaz dinin diregi. Namazin içindeki fa rzlar ise. Nisa. dua etmek. Islâm'da ibadet suuru. hiçbir dinde Islâm'daki kadar belirli ve disi plinli degildir. vakitleri belli bir farz olarak namazi bildirmistir (Bkz . 103).Islâmdaki Namazin Diger Dinlerdekilere Göre Degerlendirilmesi: Namaz. Tahiyyat-Duasi'nda sehadet kelimesi yeraldigindan "Kelime -i Sehadet11. intikalî farzlardir. diger dinlerle mukayese edilemeyecek bir sekild edir ve Islâm'a has bir ibâdettir. namazda bir çesit "Oruç". Yine hiçbir dinde ibadetten önce Islâmdaki ha-desten ve necasetten temizlenme kadar titiz bir hazirlik göze çarpmaz. [590] b.2. Günlük namaz disinda. namazda.Ailevî bir vecibe olarak. Böylece namazda hem ayakta durma hem de oturma.Oruç . Hiçbir dindeki ibadette namazin 12 farzinin tamami bulunmaz. bir sey yiyip içmedigi için. Tek basina da cemaatle de. kilinmaktadir. Bütün bu özellikleriyle. Bazi özel durumlarda bir nevi "gusül" de yapilir.Mabede (gurdvvara) ibadet Için gitmek. ergenlik çagina gelmis akilli her kadin ve erkek üzerine farz olan bedenî b ir ibâdettir.Sintoizm'de Ibadet (dua): Sintoizm'de ibadet. yilda iki defa kilinan Bayram namazi ve vakte bagli olmayan Cenaze Namazi vardir. haftada bir kilinan Cuma Namazi. pirinç ve pirinç sarabi sunmakla yerine getirilir. Adi Grant'tan herhangi bir yer ok umak.

Yahudilerin o ülkelerde çektikleri izdiraplari sembolize etmektedir. nefislerin alçaltilmasi. bunun disinda mecburî olmadigi ka -naatindedirler. Hz . Allah. Yahudilerde oruç. Bazi Yahudi zümreleri a rasinda sene basinda oruç tutma gelenegi yaygindir. Bu oruç ferdîdir. Tishril. Ancak bu oruçta. ihsan. XVI/29-31. Musa tarafindan emredilmis "Keffaret" orucunu benimser. fakat çogunluk tarafindan ilgi görmedigi için mecburî sayilmamistir. Hz. Agustos. söyle buyurmaktadir: "Ey Inananlar! Sizden öncekilere oldugu gibi Or uç size de farz kilindi. bu konuda. Ayrica. Keffa ret günü orucu ile Agustosun 9'una rastlayan oruçlar bir aksamdan ötekine kadar devam ed er. "Keff aret" orucu tutulmasi mecburî olan oruçtur. Muhammed Medine'ye geldiginde Yahudilerin Asure Orucunu tuttuklarini gördü. safagin sökmesinden ilk yildizin dogmasina kadar devam eder. Tarihte bilinen hemen hemen bütün dinlerde oruç var oimus ve mensuplarindan da tutmala ri istenmistir. Olur ki sakinirsiniz" (Bakara 183). XXIV/26-28. bilgili ve söz sahibi olma sarti vardir. Meselâ. mat em için degil. Bunun üz . Babil esar etinde çekilen izdiraplari hatirlatan {Temmuz. Akli selim tarafindan açik olarak görülen faydalari ile fitrata uygun düstügü için olacak ki llah. "Beyt ha-Kineset"te (Mabed'de Sinagog-Havra) Tevrat yere düserse haham (Rav) alir. nefse eza etmek demektir.Kur'ân'da. Levililer. Bunlardan baska halka agir gele n kanun ve emirleri protesto etmek veya ülkede yagmur yagmayip kitlik basgösterdigin de yalvarmak gayesiyle hahamlar tarafindan konulan ve tutulmasi emredilen oruçlar da vardir. bazi kisilerin yasadiklari müstesna günler içindir. özellikle Yom Kippur'dan önce oruç tutar. Yahudi tarihinde öteden beri yaygin olan oruç çesitlerinden biri de bazi sahislarin tu ttugu oruçtur. siper ve kalkan olarak orucu her millete farz kil mistir. günahlari affettirmek veya bir musibet aninda Allah'in r ahmetini celbetmek gayesini tasimaktadir. Diger tara ftan ayni amaçla bazi Yahudi zümrelerince tutulan oruçlar da vardir. XXIX/7). Buna "Cumhur (cemaat) Orucu" (Taanit Tsib ur) denir. Taanit O rucu (topluluk orucu) koyabilir. ona azab edilmesi ve oruçlunun hiç bir Is yapmama si olarak belirtilir (Bkz. Yahudiler ve Hicazdaki Araplarin birçogunun tutageldikleri "Asure Orucu" vardi. Agustosun ilk 9 günü ile 17 Temmuz ve 10 Agustos arasindaki bâzi günler yalniz et yeme v e içki içme yasagini tasiyan kismî oruç günleridir. belirli ve alisilmis birçok bayramdan. Tebet aylarina ra stlayan) oruçlar bu çesittendir. Bunlar sadece. O kimse ve orada buluriknlar ( bütün cemaat) 30 gün oruç tutmaya mecbur olur. Yahudilerin maruz kaldiklari diger felâketleri hatirlatmak için tut alan oruç günleri zamanla ötekilere ilâve edilmis. Sayilar.Yahudilikte Oruç: Yahudilik. Taanit. Bu or uçlar. Bazi küçük degisikliklerle bu çesit oruç sayisi 25 güne ulasmisti Yahudilerin ikâmet ettikleri çesitli ülkelere göre degisen mahallî oruçlari da vardir. Yalniz cemaat reisi (rav). Yahudilerin Kutsal Kita plarinda oruç. Yahudiler baska devletleri n hâkimiyetleri altinda yasarken bu oruçlarin mecburî. Mutad oruçlar için konulmus ayri bir hüküm ve gelenek yoktur. Yahudiler . [591] ba. Bazi Talmud yorumculari. Bunun yaninda Yahudi takviminde belirtilmis oruç günleri de vardir. Korkulu rüya gören kimsenin de arkasindan hemen oruç tutmas i gerekmektedir. Bugün de mevcut dinlerin çogunda oruç veya perhiz seklinde bir ibâdet ye r almaktadir. kullarina rahmet.

Kur'ân. çok sayida besini yememe seklindedir (bir nevi perhizdir). II. . Ökaristiya'yi (Ekmek-Sarap âyinini) karsilamaktan d olayi "Ökaristik Oruç" diye adlandirilmistir. Bu günlerde çog unluk yemek yemez. Eklesiyas tik oruç (Le Jeûne Ecclesiastique). Bu oruç.Hiristiyanlikta Oruç: Hiristiyanlikta oruç. Bazi cemaatler (gruplar) hariç. sabah ve aksam da hafif yiyeceklerle yetinmek sek lindedir. fakat takip ve tatbik edil ecek hükümleri oruçlunun vicdanina ve sorumluluguna birakmistir. Onlarda orucun daha sert ve uzun dönemler i vardir. Ortodokslar oruçta eski gelenege baglidir. Isa döneminde ve Hiristiyanligin ilk yillarinda oruç çok takdir edilen bir ibadet seklidir. "Ben. günümüzde. Ramazan Orucu farz kilininca bu orucun üç gün olarak (birgün önce ve bir gün sonra olmak üzer ) tutulmasini tavsiye etti. Vatikan Konsilinden sonraki degisiklikle. Bu oruç. Katolik kilisesinde 40 günlük perhiz dönemidir. tarihî gelisimi içinde çesitli degisikliklere ugramistir. Eklesiyastik Oruç (Le Jeûne Ecclesiastique) : Bu oruç. bütün Hinduist gruplarda yaygindir. bazilari da bunlarin hiçbirini yemez. [592] bb. Hinduizm mensuplarinin dua ve ibadetle geçirdikleri özel günleri vardir. Bununla beraber Tertulliyen. Bunlarda n Anglikan Kilisesi oruç günlerini tayin ve tesbit etmis. oldukça hafifletilmis ve azalmistir. KomInyondan (Ekmek-Sarap âyini) önce belirli bir süre kati besinler in yenilmesinin yasaklanmasidir.Hinduizmde Oruç: Hinduizm'de nefis temizligi için senenin belirli günlerinde ve bayramlarda oruç tutulur . Bazilari hayvanî besinleri yemeyip nebatî besinleri yiyerek orucu gerçe klestirir. Hz. "Oruç Üzerine" basli kli eserinde havarilerden kalma mecburî bir oruçtan bahsetmektedir. gündüz tek bir yemek almak. peygamberliginden önce 40 gün oruç tutmus ve bunun disinda Yahudilikteki "Keffaret" o rucunu da yerine getirmistir. Muhammed. Hz. geride bazi prensipler biraktigi ve bu konuda kiliseye ser bestiyet tanidigi belirtilmektedir. KomInyondan 1 saat önce hiçbir sey yememe k ve 3 saat öncesinden alkol almamak seklinde icra edilmektedir. Bugün Hiristiyanlikta iki çesit oruç vardir: Ökaristik (Le Jeûne Eucharistique). bu orucu n mahiyeti ve sartlari hakkinda kesin bilgiye sahip degiliz. Musa da bu günde oruç tutmustur" dediler. Protestanlar orucu reddederler. Isa. Bu ha l. Ancak. Hz. Ökaristik Oruç: Bu oruç. bazilari yalniz kuru ekmek yer. Kilise takvimine göre yilin belirli dönemlerinde yerine getirilen bir "Kef faret" (Tevbe) uygulamasidir. o günün orucunu tut tu ve tutulmasini da emretti. Hiristiyanlikta orucun ülkelere göre degisen hüküm ve gelenekleri vardir. bütün gece kutsal kitaplarini okuyarak ve tanriyi düsünerek vakit geçir irler. Tut ulmasi. "Bu hayirli bir gündür. önceki milletlere de orucun farz kilindigini belirtmektedir. [593] bc.erine "Bu nedir?" diye Sordu. Bazilari yumurt a ve meyve yemekten kaçinir. Oruç daha çok. eskiden gecenin saat 12'sinden K ominyon zamanina kadar hiçbir sey almamak (yememek-içmemek) seklinde iken simdi. Allah'in Benî Israil'i (Israilog ullarini) düsmanlarindan kurtardigi gündür. Musa'ya sizden daha yakin ve lâyigim" buyurdu. Hz. Isa'nin oruç konu sunda hükümler koymadigi.

orucu mecburî kilmis. orucu belirli bir disiplin ve kurala baglamis. oruçta da köklü bir yenilik ve tamamlama getirmistir.Bazi günlerde yalniz kadinlar oruç tutar ve "Tanrinin kadinlik sifatlarinin tecelligâh i" olan tanriçaya dua ederler. Hint dinlerinde bu sekildeki uygulamalara rastlanmakta dir. 24 güne ulasmaktadir. hiçbir kurumun belirtilen hükümleri degistirme yetki ve selâhiyeti yoktur. keyfî bir durum söz konusu degildi r. [594] bd. Islâm akil balig olan her Müslüman için. Orucun Istege birakilmasi insanlarin haddi asmalarina. Islâm. Bu oruç. "And" denilir. insanin gücünün disinda ka . Bu prensibe göre hiçbir canliya zarar vermeme bir ibadettir. Yahudi Kutsal Kitabinda oruç nefsi alçaltma. Bu din mensuplarinin bazilari et. Bu keyfî durumlar orucun kiymet ve kuvvetini zayiflatmis. hâlâ mahallî ay larin 11 ve 12'inci gülerifide oruç tutarlar. Caynistler arka arkaya 40 gün oruç tutarlar. zamani ve hükümleri açiktir. isi tamamen oluruna birakmi stir. [595] be.Islâm'da Oruç ve Diger Dinlerdekilerle Bir Mukayese Orucun en belirli ve en özel sekline Islâm'da rastlanmaktadir. ugursuz ve karanlik bir çerçeveden kurtarip iyimserligin hakim oldu gu aydinlik ve sevinç verici. Yahudilikte matemin ve tarihî felâketlerin hat irasi olan orucu. sonu bayramli bir devreye dönüstürmesi ve umûma sâmil kilmasid ir. oruçtan beklenen ahla kî fayda ve fonksiyonlarin kaybolmasina sebep olmustur. özel bir önem verildigi için. oruçtan bekleneni verememi stir. baglayici hükü ler koyarak tam bir ibâdet disiplini haline sokamamis. Gayeleri de ruhanî (manevî). Bu günler nefsi temizlemeye ayrilmis günlerdir. manevî faydalari en fazla içinde bulunduran. Islâm'in yaptigi yeniliklerden biri de. Istisnalar bir tarafa. Caynis tler hakli bir sebep için oruçia intihan kabul ederler. çok sayida besini yememe seklindedir.[596] Islâm. fitrata en uygun. Hiçkimsenin. Böylece tuttuklari orucun sayisi. Allah'a yaklasma vesilesi olan bir ibâdet kilmistir. Islâm. bütün ibadetlerde oldugu gibi. Bu din mensuplari bazi yiyecekleri birakmak ve bazilarini tercih etmekle emrolunmuslardir. en kolay. Daha agir sartlar ve hükümler tasir. fe rt ve topluma en çok etkili bir hale sokmustur. oruç tutacaklari günleri seçmekte. bütün lüzumsuz kayit ve hükümleri kaldirarak orucu nefse iskence etmekten ve ceza olm aktan çikarmis. Ayrica Caynistlerdeki "Ahims a Prensibi" yaygindir. Islâm'daki orucun sartl ari. misafir olsun oruçlunun hiçbir sey yapmayacagi belirtilmistir. tamamen veya kismen yeme ve içmeden kesilme sekilerinden birini tercihte serbest birakilmistir. bir gida ile ruhu gidalandirmaktir. Birçok dinde insanlar. bazilar i da yalniz bir kaç çesit yemekle veya tuzlu suyla yetinmektedir. Islâm disindaki dinler. insanlarin keyfî tasarrufundan çikarmis.Caynizmde Oruç: Caynistlerde oruç genis bir yer tutar. istisnalar bir yana. mukîm ol sun. sayilarini tayin etmekte . Brahmanlar. bazilari ateste piseni yememekte. ona eziyet etme olarak yeralmis. Brahmanlarda oruç genis bir yer tutmakta ve uygulanmaktadir. bu gele negi devam ettirenlere göre. Kitap ve Sünnetle tesbit edilmistir. Bu günlere. oruç günlerini baslangiç ve sonuçlariyla belirlememis.

üzerlerine farz kilinmis olan zekât ve sadakalarin verilmesini isteyenleri terslemis. yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunacaklarina. "G erçekten Allah fakirdir. Islâm disindaki dinlerin çogunda oruç. Altin ve gümüsü yigip da Allah yolunda harcamayanl ari elem verici bir azab ile müjdele" (Tevbe 34). Kur'ân-i Kerîm'de. Yahudi ve Hiristiyanlara bildirilen hükümleri n gerçegini de ortaya koymakta ve Müslümanlara su hususu hatirlatmaktadir: "Ey iman ed enler! Hahamlarin ve Rahiplerin çogu. yüz çevirdiklerini beyan etmektedir (Bkz. biz zenginleriz" (Al-i Imrân 181). [598] . Yukarida belirtilen âyetlerden. oruç günlerinde. bazen de "Allah'in eli b aglidir" (Maide 64) demislerdir. a na babaya. günes aylariyla h esap edildigi için. gece ve gündüz uyumayi. Kelime olarak zekât. Islâm'da oruç hilâle baglanmis. Kimlere. Zekatin hem ibâdet olarak uhre vî yönü hem de sosyal ve iktisadî bir sistem olarak dünyevî bir yönü vardir. Allah'a "Zorla almak" suçlamalarinda bulunmuslardir. Insanlar a iyi söz söyleyeceklerine. Yahudiler'den Allah'tan baskasina ibadet etmeyeceklerine. Bakara. Islâm'daki zekâtin bir benzerine hiçbir dinde rastlanmaz. sahurun geciktirilmesi ni müstahap saymis. yakinlara. yemediklerini baskalariyla bölüsmeyi mensuplarina tavsiye etmekte ve bunu da herkesin vicdanina birakmaktadir. istirahat etmeyi mubah addetmis. kameri aylar esas alinmis ve bundan dolayi en az 45 y il yasayan ihsan. sahura kalkmayi. çok azi hariç. san'atla.Zekât Islâm'in bes sartindan biri olan zekât Kur'ân'da genel olarak. Terim olarak. ticaretle ve faydali islerle ugrasmayi serbest birakmistir. hangi maldan ve ne kadar olduguna dair bir sey çi karilamaz. belirli bir mevsimde donup kalmasini gerektirmis. nefse eza verecek seylerle mükellef tutacak hükümler koymamis. Allah. namazla birlikte zikredi lir. iftarda acele etmeyi sünnet kilmis. Halbuki Islâm'da Kur'ân. 83). [597] c. Yahudilere ve Hiristiyanlara zekât ve sadakanin emre dildigi. Kur'ân. matematik he saplara. temizleme anlamina gelir. kendilerine vazifelerini hatirlatanlari. 1/10'u veraset yoluyla haham olan Harun soyundan kabul edilen Leviüle re taksim edildigini. Bugün Yahudilerde oldugu gibi Hiristiyanlarda da farz olan bir zekâta açik olarak rast lamak mümkün degildir. Bazi arastiricilar. Ancak ahlâkî ve ruhî yönelmelerden öteye geçmeyen genel mahiyette bazi tavsiyeler serpist irilmis olarak bulunur.. Yahudiler. her mevsimde oruç tutmanin zevkini tadabilmistir. All ah'a fakirlik isnad etmis. bazen de kovmuslardir. Is lâm'da nisaba mâlik olan bir Müslümanin malinin belirli bir kismini fakirlere veya ihtiy aç sahiplerine vermesidir. astronomik bilgilere ve bir takvimin yapilmasina ihtiyaç hissettirmistir. artma. ( Onlari) Allah yolundan men ederler. çogalma. Hiristiyanlar tarafindan hazirlanmis Fransizca bazi lügat ve ansiklopedilerde zekât karsiligi kelimeye ya rastlanmamakta veya "aumone legale: mecburî sadaka" keli mesi altinda sadece Islâm'daki zekat ele alinmaktadir. insanlarin mallari batil sebeplerle yerler. namazi dosdogru kilip zekat vereceklerine dair söz aldigin i. Yahudilerde zekât mallarinin Beyt-i Mukaddes'in zekât sandigina verildigini. ancak onlarin buna uymadiklari yanasilmaktadir. Hadîs ve Fikih kitaplarinda açik olarak belirtilmist ir. Hiristiyan Kilisesi. 1/60'i diger dinî makam sahiplerine ayrildigini ve çok az mikt ari da Beyt-i Mukaddes1! (Beyt-Ha-Miktas-Süleyman Mabedi) ziyarete gelenlerin agir lanmalarina harcandigini belirtmektedirler. Yahudi ve Hirist n Kutsal bitaplarinda Islâm'daki zekât benzeri mecburî bir ibadet listemi bulmak zordu r.

Âyette bunu söyle belirtmektedi r. nasil oldugunu. Selahaddin Eyyûbî'nin Kudüs'ü fethetmesi ile Yahu er hac etme serbestligine kavusmus.. Allah'a ve inandiklari kutsal varliklara ibadet etmek ve kurban kesmek için büyük t oplantilar yapmislardir. . övgülü bir karakter vesilesi ve bir ibadet törenidir. Hac Suresi 34. geçmis topluluklarda da bu çesit toplanti ve iba detlerin bulundugunu göstermektedir. Yahudi Kutsal Mabed'inin Romalilar tarafindan yakilip yikildiktan sonra (MS. meshur ofan kral peygamber ve veli kimselerin kabirlerinin ziyaret edilmesi de y aygindir: Sion Dagi'nda Hz. Yahudilik. 1492 yilinda Ispanya'dan Osmanli Imparatorlu guna siginan Yahudilerden hac için Kudüs'e gidenlerin sayisinda artislar olmustur. Bu ziyarette büyük sayida kurbanlar kesilmekte ve derileri de karsiliksiz olarak hacilarin hizmetinde bulunanlara verilmektedir. körler. Hac olayi. birçok kadin kocalari. Savvat (Gül Bayrami). Bu hac. Hac. Kadin ve çocuklar hariç tutulmus olmasina ragmen. mesguliyeti de arzulamaktadir. her zaman. duyulan bu yerlere dogru yolculuk yapildiginin izin antropolojinin temel konularindan biridir. Insan. Tarihin her döneminde. Bunun yaninda insan. Haham Meir ve Talmudik önemi olan diger yerler. Tarih de ayni hususta bilgi sunmaktadir.d. "Aglama Duvari" (Hakotel ha-Mavra vi) olarak görülmüs ve ziyaret edilmistir. bir kurtulus vasitasi. Hac. daima ta'zim edecegi ve yaklasmak konusundaki istegini tatmin edecegi. arzularini yöneltecegi ve gözüyle görebilecegi bir sey aramaktadir. kadinlar. 23 gün devamli toplanmakta ve bu ibadeti yerine getirmektedir. Pesarv (Mayasiz ekmek. 17 Temmuz aksamindan 1 9 Agustos'a kadar. Dinî a tasimaktadir. "Biz. bunun için de bir takim sart lar ve hükümler konulmaktadir. her ümmete. genel olarak. Eski dinlerin toplanti ve ibadetlerinin tam olarak. Süleyman Ma'beti'nin "Bati Duvan"nin karsisinda.70 ). hatalarini bagislattirabilmek için uzun ve yorucu bir isi. akil ve beden hasta liklari olanlar hariç. dinî mecburiyet veya mucize elde etmek gayesiyle kutsal bir yer e dogru gerçeklestirilen yolculuktur.Yahudilikte Hac: Yahudilikte hac. bir müddet oraya bagli ibadetler yapilamamis ve kurbanlar sunulamamistir. temizleme Haccin insan hayatinda ayri bir yeri ve önemi var Hemen hemen her dinden Insanlarin gidip ziyaret ettigi "Mukaddes yerler" bulunmak tadir. hükmünü ve k urallarini ortaya koymak oldukça zordur. Bunun Için ilâhî menseli dinlerdfen baslayarak dün yada mevcut olan dinlerdeki "Hac" ibadetine göz atmak uygun olacaktir. [599] da.. her Yahudiye farzdir. Tarihî eserler ve arkeolojik kazilar. günah çika rma) bayramlarinda yapilmaktadir. ibadeti yerine getirecek he rkesin beraberinde Tanri'ya sunacagi bir takdime götürmesini gerekli kilmistir. Karmel Dagi'nda Ilyas Magaralari. dir. ibadet mahiyetinde kurban kesmeyi mesru kildik". Yahudiler. Zaten Allah. Davud'un mezari. dinî kd olarak hac. Beyt-i Mukaddes'e (Bet ha Mikdas=Süleyman Mabedi) yapilmaktadir. çocuklar da ebe veynleri ile haccedebilmektedirler. Bu yerlerin ziyaret edilmesi tesvik edilmekte. d in kardesleriyle ve manevî baglarla bagli bulundugu kimselerle bir araya gelebilec egi büyük toplantilara da ihtiyaç duymustur. Fisih) ve Kipur (Kefaret. Ay ni sekilde günahlarini af-fettirebilmek. büyük saygi e rastlanmaktadir. M eymonides'in mezari.Hac Hac. Bundan dolayi tarihin her döneminde insanla r. zamanini. küçükler. Mabed 'in yikilmasindan sonra geriye kalan Baü Duvari. as kini söndürebilecegi.

Ayrica Budda'nin kutsal esyalarinin bulundugu stupalar ziyaret yerleridir (Rivay ete göre 84.Budda'nin öldügü Uttar-prades sehri. Bu gelenek yerlesip yayginlastiktan sonra Roma'ya ziyaret hiç eksik olm amistir.Hinduizmde Hac: Hindistanda ziyaret edilen yedi kutsal yer bulunmaktadir. Günümüzde Hiristiyan hac yerlerinde bazi degisiklikler olmus. 2.Budda'ntn Nepaj&eki dogum yeri olan Lumbini. "hac" sefe rleri Hindularin hayatinda önemli rol oynamaktadir. Isa'nin-yasadigi ve hatiralarinin bulundugu yerler ile ilk Hi ristiyan azizlerinin mezarlari hac yerleridir. Gaden.Budda'nin "nirvana"ya ulastiktan sonra ilk vaazini verdigi Benares yakinindaki Sarnath Geyik Parki. Ancak bütün Budist gruplar "hacca" ayni önemi vermezler. panayirlar kurulur. Hac gayesiyle Roma'ya böylece akin edilmesi "Bütün yollar Romaya çikar" atasözüne k nu olmustur. [603] . Bu kutsal yerlerde bayramlar yapilir. Tashilimpo.Budda'nin altinda ilhama kavustugu Bodhi agaciyla Bodh Gaya. Hima-laya'nin yüksek tep eleri. [602] dd. Sanehi ve eski Stupalar. 4. Bu yerler.Hiristiyanlikta Hac: Hfrîstiygtnlikta. Kudüs'ten sonra Roma'nin "hac" merkezi olmasi Petrus ve Pavlus'un mezarlarinin orada bulunmasindan kaynak lanmistir. Bu kutsal yerlere yapilan ziyaretler.Belirtilen bu yerlerin disinda Yahudilerin çesitli ülkelerde ziyaret ettikleri kabir ler ve mahallî ziyaret yerleri de bulunmaktadir. Isa'nin dogdugu Bethlehem (Be ytlahim) en büyük saygi gören "hac" yerlerinden bfridir. Bunun yaninda her Budist memlekette kutsal hac yerleri bulunmaktadir. Sera. [600] db. Bugün Hindistanda ise su yerlerdir: Ben ares yakininda Sarnath. 4sS*nin yasadigi yerler ile Ku düs'ten sonra Roma en çok ziyaret edifertferlerden olmustur. Bu dda'ya ait tapinmada önemli bir yer tutar. yeni yeni ve mahallî ziyar et yerleri ortaya çikmistir. 3. Ganj da kutsal yerier-dendir. Ganj ve Jamna nehrinin kiyilari. Samye. Hz.Buddizm'de Hac: Sadik Budistler için Budda'nin hayatinin geçtigi v© hatiralarini tasiyan yerlerkutsal ziyaret yerleridir: Budistlerin hac yerleri sunlardir: 1. Hz.000 stupa vafdir). Brindaban ve bilhassa iki bin tapinagin bulundugu Benares bunlardandir. Ajanta. Meselâ Tibet te: Lhosa. Modh-Gaya. [601] dc.

umûma sâmi . Ziyaret yerlerine verdikleri önem. Ibrahim'in hatirasini tasimaktadir. oralari takdis etmeleri. Caynizm ve Hinduizm'de mabetler ve mukaddes yerler çoktur. belirli bir toplanti yerine sahip olmamistir. Biraraya gelmeler inananlardan birinin evinde veya müsait bir yerde olmustur. bu y erlerin ugrunda katettikleri uzun ve mesakatli yolculuklar. Muhammed. bu gibi asin davranis ve âdetlere karsi tep ki göstermis. Ora larin büyük serefe ve özel kutsalliga sahip olduguna inanilmaktadir. Özel olarak. bazi ilâhlarin oralarda özel olarak tecellî ettigi inanci bulunma ktadir. Ganj nehrinde yikanmanin da büyük bir fazilet sayildigidan kalabaliklar halinde buralarda toplanilmaktadir. [605] 2. akla o dine inanan insanlarin yerine getirecegi görevler ve bu görevler in ifâ edilecegi mabedler gelmektedir. Hindistanda Buddizm. Yahudi ve Hiristiyanlar hac ve ziyarette as iri gitmislerdir. Diger din mensuplarinda oldugu gibi. bazisi birkaç defa ve bazisi da. Mekke'ye yapilmaktadir. Bu toplanti larin bazisi senede bir. irade ve niyette temizligi. onlarin duygu ve düsüncel erine hâkim olmus. Kudüs gibi yerler de vardir. kendi aralarinda toplanabilecekleri yer mes'elesini ortaya çikarmistir. Ank. Kutsal yerlerin büyük çogunlugu Ganj nehri kiyisinda bulundugundan. Dinî önderlerin orala rda hakîkata ulastigi. Orada açik âyetler vardir. Tecrid-i-Sarîh Tercümesi. ilk ortaya çikip yayilmaya basladigi siralarda. azizlerinin mezarlarini secde yeri yaptiklarini belirterek. Zamanla mensuplarin sayisinda artis Olunca. Mabed. 11/367-381). Yahudi ve Hiristiyanlardak i mezar ve türbelere tapinma fitnesinden ümmetini korumak istemesidir.Caynizm'de Hac: Ziyaret edilen çok yer bulunmaktadir. Bu endiseler son has taliginda bile onu mesgul etmistir. Bunun disinda. insanlarin biraraya gelip ibadet e decekleri. Haccedilmege en lâyik yer de Beytuilah'dir (Kâ'b e). böyle âdetlerin ümmetine sirayet etmesinden endise duymus. Buna sebep de. Buhari. Allah'a k arsi kulluk görevini yerine getirmek için insanlarin biraraya geldikleri yerdir. takdis ve ta'zimde haddi asip sirke düsmüs ve Allah'tan baskalarina tapmalarina yol açmistir. amel ve tatbi katta ihlasi. Bu yerlerde dinî havaya bürünen bayramlar ve panayirlar yapilmaktadir. Yahudi ve Hiristiyanlarin peygamberlerinin. düsüncede yüceligi. 1972. Hz. Hemen hemen bütün dinler.Islâm'da Hac ve Degerlendirme: Islâm'da hac. Muhammed. Burasi ilâhî menseli üç dinde de kabul edilen Hz. kendi kabirinin tapilan bir yer yapilmamasi ni istemistir (Bkz. Hz. Müslüman tarafindan mukaddes kabul edilip zi yaret edilen Medîne. Allah'dan baskasi iie alâkayi kesmeyi isteyen bir dindir.DINLERDE MABED Kur'ân'in temiz elbiselerle girilmesini istedigi Mabed. [604] df. yüce bir varliga saygi göstermek için yapilmis önemli yapidir. kendi kabrinin her türlü sirk ve tapinmadan uzak kalmasi için gayret göstermistir. genel olarak bir ulûhîyete.de. ancak bunlar haccin rükünlerinden degi ldir. Her din. Ganj'la Jamna nehrinin b irlestigi yerde oldugu gibi. Islâm. hayalde mücerretligi. Din deyince. oniki yilda bir yapilmaktadir.

bir mekân ismidir. Her ma bed. Tanrinin evinin istenilen se kilde bir "Mabed" olarak Hz. Muhammed. Kur'ân.. "Mescidim Aksa" Için1 kullanilmi stir[613]. Ya'kub'a Allah için bir mezbah yapmayi emrettigi. Y akub'un yaptigi yerin admi^el Beyte!" koydugu[609]. egi lmek. Mekke'nin dar sokaklarinda. yâ aslî görevin i/yani "Allah'in evi" vazif esini ifâ etmekte.l yerler ortaya çikmistir. bunun yanin kilinmasini ve .Allah tarafindâti yapilmasi emredilen mabedler (Ka'be ve Yahudi Kutsal Kitabi'n dâki bilgilere göre Süleyman Mabedi). ye bir araya. esas olarak.-. Allah nazarind ile Allah'in huzurunda secdeye varmak her yerd dünyayi bir mescid olarak tanidigini belirtmis. umumiyetle bazen Ka'be civarinda.Islâm'da Mabed (Mescit. Hz. Hz. Hz. Hz. Peygamber. Mescit kelimesi.[614] ibâdetgâhin mevcudiyetini" zarurî kilmistir.. 2. Asagida bugün yeryüzünde mevcut olan dinlerden bazilarindaki mâbedlertiakkmda bilgi veri lecektir.Sonradan ortaya çikan mabedler. O dinin mensuplari arttikça mabedler de çogalmis tir. Kur'ân'da. "bir yere toplayici.. Ka'benin yüceligi.gören bu makam. Ibrahim'e. mescid. bas egmek. bütün a Namaz zamani geldiginde namazin istir. getirici" anlamindadir. Su âyette umûmî anlamda kullanilm istir: "Allah insanlarin bir kismini diger bir kismiyla savmamis olsaydi herhald e manastirlar. bazen kendi evinde. eni. Kur'ân'da. Islâm'da cami ile esanlamda on. Yeryüzündeki mabedleri iki kisma ayirabiliriz: 1. o dinin muhtevasina göre sekillenmekte. alni yere koymak" gibi. Muhammed. Mekke'de. Cami. bu yerin "Allah' in evi" Kabe oldugunu belirtmektedir[606].. Yahudi Kutsal Kitabi'nda (Tanah). [611] a. Islâmî hükümler. fazileti ve haccedilmesi disinda bir bilgiye rastlanma maktadir. 40). bütün peygamberlerce hürm et . gizlice namaz kilmaktaydi.. Fakat Tanah'ta. ajarnjara."dik. boyu. Adem ile basladigi ileri sürülmekte. Yeryüzünde ilk "mabed"in Hz. Hz. bir her yer birdir ve namaz vasitasi e mümkündür. sonrakilere model . Süleyman Mabedi'nin (Bet ha-Mikdas) yapilisi. Her dinin veya her toplumun kendine mahsus ibâdet yerleri. Islâm'dan önce mukaddes bir türbe'de Taniya adanmis ve içinde Tann'ya dua edi len ibadet yerleri de "rheö-cid" ile ifade edilmistir. ilk Müslüman cemaatin husûsî bir ibadet yeri yoktur. Ali ve en eski arkadaslariyle birlikte. "putevi" hüviyetin i' tasimaktadir. mabedleri vardir. Ibrahim ve Hz." (Hac. gelen..biç mescidde kilinmasini istem . havralar ve içinde Allah ismi çokça anilan mescidler yikilip yok olurdu. kiliseler. Muham-med ile gerçeklesmisti r. Kutsal iki kitapla belirtilen bu mab edler. onlarin da bu emri yerine getirdikleri[608]. "Mescidu'l Haram"[612].olmustir. Ismail ile yüceltilmis[607]. ya da sadece dinî liderlerin heykellerinin bulundugu yer.durmak. Dünyada meshur olan. Cami) Islârn'çJa ibadet yeri cami veya mesciddir. Süleyman tarafindan gerçeklestirildigi[610] görülmektedir. Allah'in Hz. ya bir toplanma yerV'Tanfinin bulundugu yer" fonksiyonunu icra etmekte. tek basina n amaz kilmistir. yüksekligi ve diger teferruat yeralmaktadir. ^onunda putlardan tamamen temizlenerek asil gayesine hizmet etmesi Hz.

islemeleriyle. kutsal kitaplarin okunmasi ve di nî emirlerin ögrenilmesi için Yahudi cemaatinin toplandigi yapiyi ifade eder. Müslümanlarin çogaldigi. millî marslarina konu olmust ur. 70'de yakilip yikilip yok edilmesinden sonra. Islâm'da ibadet yeri mescid ile baslamistir (Mescid-i Nebevî. Ben de bir varisin olmakla bugün magrurum". Islâm'daki camilerin umûmî sekline örnek olmus. Kurbanlar ancak Kudüsteki Süleyman Mabedinde icra edilebilir. Yahudilikte. Tevrat özel bir dolapta saklanir. Islâm'in yayildigi yerlerde.Yahudilerde Mabed Yahudi'lerde mabed önemli bir yere sahiptir. 586) dönüsü bedi" yeniden yapmis ve M. "Süleymaniyte'de Bayram Sabahi" siirinde. Cemaat arttikça mesc id. dualar yerine getiril mekte ve kutsal kitap okunmaktadir. Mü'minler i Allah'a itaate davet etmis."Sinagogda. Islâmi duygusunu camilere yan sitmis. Toplanmal ar. Bu camiler. Zamanla millet. [615] b. Beyt-ha Mikcfas denilen Süleyman Mabedine bagli o larak yaptiklari ibadetleri (Kurban gibi) bir müddet yapamamislardir. ibadetler. cemaat halinde ibadöt için kullanilmistir. Sinag . mabedlerle bir ve ayni sayilir ha le gelmistir. törende okunur ve dua edilir. Medîne Mesc idi. Islâm'in isareti ve o bölge nin Müslüman oldugunun delili olmustur.Ö. hep o nun hayaliyle. He r yil çok sayida Yahudi.S. Hatta Türk sairlerinin. Sonralari bu mabed örnek alinarak. Küba Mescidi). Mabedler. Mehmet Akif Ersoy da. Bati Duvari (Aglama Duvari) önünde geleneklerini sürdürmektedir. Böyle niabedlerin insasi dinî sevap vesilesi olmus ve hayirda yaris ba slamistir. ibadet yeri vasfi agirlik kazanmist ir. Buralarda. Ahd-i Atik'in (Tanah) sem-bojpj "Israil'in gerçek tanrisi". "Ulu mâbed. peygamberlerin etrafinda toplandiklari yer olmustur. . Kudüs Mabedi'nden uzakta kaldiklari sürece. seni ancak bu sabah anliyorum. ibadetle rini yerine getirecekleri. daha baslangiçta. Babil Sürgünü (M. düsünürlerinin siirlerine. havra) vücuda getirmislerdir. Yahudiler için Süleyman Mabedinde.. Mabed. Yahudilerin toplanma yeridir. Müslüman olan toplum. mecburî dualarini yerine getirmektedir. "Degmesin ma'bedimin gögsüne nâmahrem eli Bu ezanlar ki sahadetleri dinin temeli" diyerek mabede verilen önemi en iyi sekild e göstermislerdir. . cemaatin dinî ve siyasî merkezi haline gelmistir. Ahit Sandigini muhafaza edecekleri yer olarak büyük mabed modeli sinagoglar insa etmislerdir. Tanrinin görünmez varligin bulundugu yerciir. Sabbat günü ve günde üç defa olur. yenileriyle takviye edilmis ve büyük camiler ortaya çikmistir. Yahya Kemal. bir Tanri ile bir ma'bed ayni övgüde birlesmistir. Bu mabed Yahudilerin gönlünde taht kurmustur. onu yeniden ihya etmenin ülküsü ile yasamislardir. namaz kilmak içi n. Peygamber orada. Cami. gittikleri yerlerde. Yahudiler. Sinagog (Beyt-ha Knesset). Müslümanlarin dinî ve siyasî meselelerini halletmistir. Yillarca kendilerini mabedle bir ve ayni gören Yahudiler. Süleyman Mabedi'ni ziyaret etmekte. yapi tarzlariyla oha verdigi önemi göstermis.Mescid. Yahudilerin dinî merkezi olmustu r. mü'minlerin. Bu sinagoglarda yapilan ibadetlerde kurbanlar yer a lmaz. Bu ilk mescidler. ibadet yeri olarak "Beyt-ha-Knesset" ( Sinagog. ibadet yapilmasi. 1. T anrinin evidir. fethettigi yerl erde camileri vücuda getirmistir.

Hiristiyanlikta Mabed Hiristiyanlarin ibadet yerlerine. Hiristiyanlar millî kültürlerinin temelinin kiliselerde atildigini kabul ederler. Katolik.Caynizmde Mabed .Hinduizmde Mabed Hinduizmde ibadet her yerde yapilabilir anlayisi olmakla beraber. "Kominyon Âyini". Kilise. a ksam ve pazar günleri ibadet kiliselerde yapilmaktadir. [619] f. Ortodoks. tev be ve benzeri ibadetlerin yapildigi yerdir. [6 17] d. hem milletin hem de dinin odak noktasidir. Yahudilerin tek devleti olan Israil'in temelidir. teskilat olarak. Ibadej. Kilise. irmaklara götürülür. yikanir. Isa'n in manevî vekili kabul'edilmektedir. Budda'nin heykejine ta 'zimde buiunur. Mabedlerde ibadet. bir bakima dinî devletti r. [618] e. Bu mabedlerin yanin da. ona çiçek ve tütsü sunar. [616] c. kutsal yikanmaya elverisli.ogdaki tören son derece sadedir. Kilise. Her üniversitenin de bir mabedi bulunmaktadir. Kadinlar ibadete katilamaz $e erkeklerle bir arada olamazlar. Islâmdaki cami disiplini Yahudi mabedlerinde yoktur. Kadinlar in yeri ya arkada ya perde yJBya kafesle kapatilmis yan taraflardadir. Mabedleri n yillik senlikleri vardir. Pagoda'ya giren bir Buddist. mabedlere Kilise denilir.Buddizmde Mabed Buddizmde mabed. evdekinin biraz gelismis seklidir. her yapilan mahallede muhakkak bir mabed (Bet-Ha-Knesset) vardi r. meclis veya cemaat anlamina gelmektedir. Hastanelerde. Israil. Bina olarak. Mabed. Hiristiyanlikta Kilise'nin fonksiyonu diger ibadet yerlerinden farklidir. Tapinaksiz köy yoktur. Pagodalarda B udda'nin heykelleri bulunur. Kilise'nin hem bina he m de teskilat anlami var. "Ruhban sinifini" da ifade etmektedir. Hiristiyanlikta da ilk zamanlar bir mabed yoktur. Kasaba ve sehirlerde büyük mabedler vardir. Tanri'nin ev i kabul edilir. evieri müsait olanlarin evlerinde veya katakomp denilen yeralti mabedlerinde yapilirken. Hiristiyanlarin ibadet ettigi yeri kasdet tigi gibi. Anglikan gibi kiliseler var dir. Sabah. mabed de vardir. Kilise. putevi anlaminda "pagoda" kelimesiyle belirtilir. 12 yasini bir ay geçmis 10 erkekle sinagogda ibadet yapilir. Halk sohbet için de buraya gelm ektedir. havuz bulunmaktadir. Kiliseler arasinda yapilan ibadetlerde bazi farklar bulunmaktadir. Bu senliklerde putlar arabalarla çekilerek. Bugün din. daha sonra muht esem kiliseler ortaya çikmistir.

papazla cemaat ar asinda konusmalarin cereyan ettigi. Prof. [2] Prof.Caynist Mabedlerinde heykeller bulunmaktadir (Tirtankaralar). Nisa 11-12: (Ey inananlar ! Birbirinize belirli bir süre için. [622] -------------------------------------------------------------------------------[1] Prof. Cemaat. [620] g. Ankara. pirinç ve p irinç sarabi sunmakla olur. Buraya giren bir Sih. onu hemen yaziniz). Tanrilara tapinma. Bunlarin en önemlisi Ise'deki Am aterasu adina yapilmis olanidir. Günay Tümer. Dr. Ocak Yayinlari. yaglanir ve çiçeklerle süslenir. Abdurrahman Küçük. Dr. Mabed islerini rahipler idare eder. [3] Prof. 2002: 1-3. Günay Tümer. Bunun yaninda g urdvvara denilen mahallî mabedleri de vardir. 2002: 4-5. Prof. Buraya "haci" olmak için gidilir. Kutsal Kitaptan pasajlarin okunmasindan ibar ettir. Mabedlerde genellikle ayna. borçlandiginizda. Hiristiyanlarda da kiliseler bir toplanti. hemen Kutsal Kitab'a kadar ilerler. Ankara. Dr. Ankara. Bunlar. [621] h. [4] Prof. diger dinlerde de genelde tanri heykellerine hizmet sunma yeri. Abdurrahman Küçük. Islâmdaki ma'bed disiplini ve ma'bedi "Allah'in evi" kabul edip saygi gösterme anlay isi hiç bir dinde yoktur. sihlerin geçmis sikintilarini dile getiren ve m uzaffer olmasini isteyen dualari beraber okur. Abdurrahman Küçük. Gurdvvara'da yapilan ibadet. alnini yere daya r ve bir takdimede bulunur. sihlerin hayatinda önemli rol oynar. Dr. Dr. . [5] Bkz. Dr. Günay Tümer.Sihizmde Mabed Sihlerde dinî ve içtimaî faaliyetlerin merkezi Amritsar Altirî Mabe-di'dir. Ocak Yayinlari. Ibadette bir disiplin söz konusu degildir. Günay Tümer. Prof.Sintoizmde Mabed Japoya'da 100. dua okumak. onlara meyve ve sebze sunulur. mücevherli taç ve Amaterasu'nun heykeli bulunur. Ma'bedlerde ib adet edenlere ayrilmis salonlar vardir. 2002: 1. Bu he ykeller yikanir. Mabeerde ki ibadetler rahipler taraf indan degil. Bakara 282. Kutsal kitap lari bu mabedde muhafaza edilir. halk tarafindan idare edilir. Ocak Yayinlari. sohbet yeridir. Bji heykeller önünde i lâhiler söylenir. Ankara. 2002: 1. Yahudilerde ma'bed. Ocak Yayinlari. Ma'bedler tanrilarin mekâni olarak görülür. Abdurrahman Küçük. kiliç. Prof.000 civarinda Ma'bed bulunmaktadir. Dr. Dr. önlerine lamba ve tütsüler konulur.

Mensching. Rum 43. Istanbul 1338 (1922). Prof. Nur 2. Hak Dini Kur'an Dili. J. 2002: 8. Prof. Dr. [25] Prof. A nkara. Prof. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari. Dinler Tarihi ne Giris. Günay Tümer. Ankara. Cevheretü't-Tevhid Serhi [15] Muhammed Ali el-Fârûkî et-Tahânevî. Dr. Ankara. Prof. Dr. 2002: 5-7 . Ihyâu Uiûmi'd-Din. 72 [14] Abdusselâm el-Eknî. 2002: 10-11. Dr. Wach. 2002: 1112. Enfâl 39. [10] Prof. Dr. [13] Seyyid Serif Cürcânî.[6] Bkz. Günay Tümer. 1-16 [17] Gazâlî. Abdurrahman Küçük. 1/11. A. En'am 161. Ankara. Günay Tümer. Dr. Prof. G. [24] Prof. Beyrut 1975. Prof. [20] Prof. H. Ankara. Abdurrahman Küçük. Ankara. Ocak Yayinlari. Günay Tümer. Ankara. Schimmel. [21] Bkz. Dr. SemseddIn (Günaltay). Islâm. 1253. (Biz. 130. el Milel ve'n-Nihal. Ocak Yayinlari. Fetih 28. Tar ih-i Edyan. Paris 1951. Ibn Hazm. Dr. [26] Sehristanî. Tevbe 29-33 [7] Bkz. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari. Dr. Yusuf 40 [8] Bkz. "e l-Milel ve'n-Nihal". 3 [22] Dinlerin çesitli sekilde tasnifleri için ayrica bkz. Günay Tümer. Dr. Ocak Yayinlari. Nasr 2 [9] Bu konuda bkz. Saff 9. M. Ankara 1981. Abdurrahman Küçük. Âl-i Imrân 19. Dr. Abdurrahman Küçük. Abdurrahman Küçük. Günay Tümer. Prof. Ocak Yayinlari. Prof. Dr. Paris 1951. 2002: 9-1 0. 8 [28] Bkz. Abdurrahman Küçük. Tevbe 36. Aydin Taneri. Kemal Edip Kür kçüoglu tarafindan hazirlanmis "Süley-maniye Vakfiyesi" Ankara 1962 isimli eserde Dinl er Tarihi ile ilgili sartlari bulamadik). Abdurrahman Küçük. IV/53 [18] Eimaiili Hamdi Yazir. Tevbe 29. Ankara. 2002: 5. 2002: 4-5 . Gâfir 26. Ankara 1955. [11] Prof. Prof. Dr. [23] Bkz. Ta'rifât. M/305 [16] Bkz. 194. Sociology of Religion. 10-21. Dr. 2002: 1215. Günay Tümer. Türk Devlet Gelenegi. Ab durrahman Küçük. 33. Misir 1967. Günay Tümer. Beyrut 1968. 2002: 10. Dr. Prof. Prof. 2002: 1-4. el-Erkânu'l-Erbeâ. Ocak Yayinlari. Istanbul 1943. Akseki. Ocak Yayinlari. . Kessâfu Istilâhâti'l-Fünûn. Ankara. [19] Prof. Abdurrahman Küçük. Günay Tümer. "Kitâbu'l-Fasl fi'l-Milel Ve'l-Ehvâi Ve'n-Nihal" ve Sehristanî. Dr. 130. Istanbul H. Kahire 1963. [27] Ebu'l Hasen Ali El-Hasenî en-Nedvî. Sociologie Religieuse. Dr. 85. Abdurrahman Küçük. Dr. Dr. Prof. Dr. Chicago 1951. Günay Tümer. Nasr 1 -3. Ankara. 26-36. Prof. [12] Prof.

Dr. Peygamberlerin sayisi konusunda çesitli rivayetler va rdir. Ocak Yayinlari.000'dir. Günay Tümer.000 peygamber geldigini açiklayan hadistir. Bunlardan en yaygin olani 124. Dr. eger siz gerçekten Allah'a Iman et tiyseniz. Ankara. Prof. Havariler de Hz. sana da vahyettik" (Nisa 163). Eyub'a. Ocak Yayinlari. 13-18 [32] Prof. [35] Prof. Dr. artik ancak O'na güvenin. Prof. Abdurrahman Küçük. Ocak Yayinlari. Abdurrahman Küçük. Dr. Dr. [34] Prof. [36] Tîn Sûresi 4 [37] Rum Sûresi 30 [38] Fâtir Sûresi 24 [39] Nahl Sûresi 36 [40] Isrâ Sûresi 15 [41] Ra'd Sûresi 7 [42] Nisa Suresi 164-165. Kur'ân-i Kerîm isittikleri zaman) "Buna inandik. [45] "Allah katinda din. Ah med b. Ankara. Ocak Yayinlari. Allah'a inandik. Dr. Günay Tümer. Prof. Ankara. 2002: 35- . O'na teslim oldugumuza sahit ol" (AH Imrân 52). [33] Prof. Semseddin.[29] Prof. Günay Tümer. Ocak Yayinlari. Rabb imizden gelen bir haktir. 2002: 2021. Ahzab 40 [47] Bkz. M. ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiglmiz. Abdurrahman Küçük. Dr. Mâlde 46-48 [48] Hz. Bunlardan bazilari için bkz. 2002: 2326. 2002: 18. Tarih-i Edyan. Prof. Prof. Bakara 136. daha önceden müslüman olmus kimseleriz" (Kasas 53). Prof. Ayrica bkz. Ocak Yayinlari. 2002: 2734. Günay Tümer. Günay Tümer. ismail'e. Ankara. Yakub'a. O'na ihlas Ile teslim olmus Müslümanlarsaniz. Dr. Abdurrahman Küçük. Isa'ya söyle demislerdi: "Biz Allah'in yardimcil ariyiz. Ocak Yayinlari. Süphesiz ki bu. Abdurrahman Küçük. Abdurrahman Küçük. Ankara. Harun'a ve Süleyman'a vah yettlgimlz gibi. torunlarina. Ankara. Islâm'dir" (Al-I Imrân 19) [46] Bkz. 2002: 2122. Hakikat biz. Dr. Isa'ya. Günay Tümer. Prof. Ishak'a. Dr. Abdurrahman Küçük. Hanbel'in "MÜsned"inde Ebû Umâme'den rivayet edilen bu hadis söyledir: "Enbiyânin s ayisi 124. [44] "Kendilerine apaçik anlatabilsin diye her peygamberi kendi kavminin dili ile gönderdik" (Ibrahim 4). Bunlarin içinden 315'! resul'dur". [30] Prof. Ibrahim'e. Ankara. [49] Prof. 2002: 1518. Musa. Yunus'a. [43] "Nuh'a. Dr. [31] Bunlarin disinda da Islâm Dünyasi'nda bazi çalismalar ve bu sahayla ilgilenenler o lmustur. Dr. Dr. kavmine söyle demisti: "Ey kavmim. Dr. (Ehf-i Ki taptan bir grup. Günay Tümer. daya nin" (Yunus 84).

Prof. Dr. 2. Ankara. IV/ 529 [53] Prof. Abdurrahman Küçük. Dr. Dr. Dr. Dr.20. Ocak Yayinlari. Türklerin Altin Kitabi. Dr. Prof. 2002: 47. Dr. [57] Prof. Dr. Abdurrahman Küçük. [61] Prof. [69] Faruk K. Abdurrahman Küçük. Abdurrahman Küçük. Ankara. Dr. Ankara. Prof. Abdurrahman Küçük. [59] Prof. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari. Günay Tümer. Ocak Yayinlari. Prof. Dr. Ankara. Abdurrahman Küçük. Konfüçyüs. 2002: 61. Dr. Prof. [58] Tabu kelimesinin. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari. Prof. Ankara. Abdurrahman Küçük. "Bozulan Türkçemiz". Refik Özdek. 2002: 5355. Abdurrahman Küçük. Abdurrahman Küçük. Günay Tümer. . 2002: 4752. Ocak Yayinlari. [66] Prof. 2002: 5556. s. Dr. Abdurrahman Küçük. Hasr 21 [52] Bkz. Günay Tümer. Günay Tümer. 2002: 5759. Dr. Dr. Prof. Ocak Yayinlari. Prof. Prof. Ocak Yayinlari. 2002: 6367. Istanbul 1968. Ankara 1974. Robert Ernest Hume. Abdurrahman Küçük. Dr. Istanbul 1990. Abdurrahman Küçük. Prof. Prof. Dr. Konusmalar. Abdurrahman Küçük. Çe erdim. Abdurrahman Küçük. 2002: 3942. Abdurrahman Küçük. Dr. Bakara 30 [51] Bkz. Ankara. Buhârî. Dr. Tercüman Gazetesi. 7.38. Dr. [50] Bkz. I/9). Ocak Yayinlari. 2002: 3839. Günay Tümer. 2002: 4243. Tecrîd-i Sarîh Tercemesi. Dr. Dr. Dr. Günay Tümer. 2002: 4546. Tercüman Yay. Ankara. Ocak Yayinlari. Günay Tümer. Ahzâb 72. 2002: 5253. Günay Tümer. "Taptiklari" anlaminda Türkçe Tabgu'dan geldigi ileri sürülmekted ir (Bkz. Abdurrahman Küçük. [65] Prof. Ankara. Ankara. Ankara. Ocak Yayinlari. Ankara. Ocak Yayinlari. [54] Prof. [62] Prof. Günay Tümer. Dr. Dr. Prof. [55] Prof. sf. [68] Bkz. Dr. Günay Tümer. Timurtas. Dr. [67] Prof. Prof. 2002: 5961. Prof. [70] Prof. Ankara. Redhouse Yayinevi. Ankara. Bab 92. Dr. Dr. Ankara. 2002: 67. Günay Tümer. [64] Prof. Ankara. Prof. 2 Subat 1979. Ankara. Ocak Yayinlari. Prof. Dr. 2002: 57.26. Ocak Yayinlari. [60] Prof. Günay Tümer.8. Günay Tümer. 2002: 6263. Günay Tümer. Cenâiz. Dr. Günay Tümer. Günay Tümer. Dr. [71] Prof. Ilham Hazinesi. [63] Prof. [56] Prof.56 Konfüçyüsçülük ile ilgili bilgilerin çogu için bkz. Ocak Yayinlari. Dr.

Prof. Prof. Allah'in da. Günay Tümer. 2002: 7576. (Mesela. 163. Ankara. Ocak Yayinlari. 1/57-61. Ögel. Dr. Zeki Velidî Togan. Ocak Yayinlari. [76] Prof. Dr. baski). Abdurrahman Küçük. hem de bazi mahzurlar ortaya çikarir. Günay Tümer. onlari yanyana yürütmüsler. Dolayisiyla Allah için Tanri kelimesini kullanmakta bir ma zur görmediklerinden atalarimiz. Ankara. Lâ ilahe illallah:Aliah' tan baska Tanri yoktur). (Istanbul 1982 (2. Ocak Yayinlari. 2002: 6768. Dr. hem Ku r'an'in tarzina uymaz. [85] Bkz. Anka-ra1979. B. Ocak Yayinlari. karsi karsiya getirmemislerdir. Konya 1978 (2. [83] Prof. Ancak mütercimin yaptigi bu hata. Oguz Destani. Günay Tümer. [78] Prof. Çev. Ocak Yayinlari. 311-312. 2002: 7881. MI/ 65 ve Türkler'deki Gök Tanri hanci için ayrica 62 66. kendisi için genellikle Allah. Paris-1975. Ocak Yayinlari. Ankara. Allah lafzi. Haz. Allah'in Esmâ-i Hüsnâ'si vardir. Günay Tümer. Tanri'nin da dilimizdeki yerini gös termesi bakimindan düsündürücüdür. Dr. Eliade. Dr. Paris 1984 111/10-13. [75] Prof. Dr. Türk Kültür Tarihine Giris. Dr. Türk Kültürünü me Çaglari. Abdurrahman Küçük. Prof. 2002: 7678. Ögel. "Tanri buyrugu". 22 vd).Ankara 1978. Baski). Dr. Dr. Dr. savaslarda "Allah Allah" diye düsmanlarina hücum edip son nefeslerinde " Allah" diyerek göz kapamak. Dr. Dr. Günay Tümer. Ankara. [77] Prof. [81] Bkz. Ankara. Prof. Ankara. Abdurrahman Küçük. kendinden gayri tapinma k onusu edilmis seyler için "ilâh" kelimesini kullanir. [74] Prof. 79-82 . 1/61 [86] Ismail Hami Danismend. Allah kelimesinin çogulu yoktur. burada Tanri kelimesinin kullanilmasi gerekeceginden mütercim hatalidir . Mircea Eliade. Abdurrahman Küçük. Dr. Ism-i Azam'dir. Abdurrahman Küçük. Günay Tümer. [82] Bkz. Abdurrahman Küçük. Ocak Yayinlari.[72] Prof. Eger sadece Allah k elimesi kullanilabilir. Prof. Taoizm. Dr. [84] Türkler. 2002: 76. Ankara 1978 adli eser olmustur. Günay Tümer. Bununla beraber Allah'in kendisi için "Ilâh" kelimesini kullandigi da olmustur : "I lâhuküm ilâhun vahidun : Ilâhiniz bir tek Ilâh'dir (tanri)" (Bakara. Kur'ân-i Kerim'de Yüce Allah. yeri geldikçe "Tanri dostu". Muhaddere Nabi Özerdim. Tanri (ilâh) kelimesini kullanmayalim denilirse bu. Prof. Ankara. Abdurrahman Küçük. "Tanri Misafiri " de demislerdir. Traite d'Histoire des Religions. Mevlid'de "Birdir Allah. Allah lafzina Esmâ-i Hüsnâ içinde Ism-i Azam olarak hürmet göste zikretmekle beraber. Türk Kültür Tarihine Giris. O'ndan artik Tanri yok" denilir. Ocak Yayinlari. Prof. sahifeler arasi ve M. [80] Bahaeddin Ögel. 2002: 7274. Mesela bir mütercimin çev irdigi romanin basligi "Allah'lar Susamisti" seklindedir. Dr. Allah kelimesi çogul olm adigindan. Nahl. 2002: 74. 2002: 6872. Ilâh kelimesinin çogulu "âlihe"dir. Laotzu. [73] Taoizm'in Prensipleri basligi altinda verilen bilgilerde temel kaynak. Abdurrahman Küçük. Ankara. Dr. Histoire des Croyonces et des Ideas Religieuses. Günay Tümer. [79] Prof. Türk Irki Niçin Müslüman Oldu. Prof. her iki kelimeyi de kullanmislar.

2002: 10 6-107. Günay Tümer. Prof. [93] Prof. Abdurrahman Küçük. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari.[87] Prof. Abdurrahman Küçük. Dr. Ankara. Ankara. Dr. 2002: 9799. Dr. Ocak Yayinlari. 2002: 100 -101. Dr. Prof. [88] Prof. Hindularin kendi ar alarinda da Sinlerle de olaylara sebep olmaktadir. Dr. Abdurrahman Küçük. Abdurrahman Küçük. Abdurrahman Küçük. Dr. Dr. Prof. Prof. Günay Tümer. Abdurrahman Küçük. Prof. Ankara. [96] Prof. Dr. 2002: 8187. Ankara. Dr. 2002: 10 8-109. Ocak Yayinlari. Dr. Ankara. Günay Tümer. Dr. Ocak Yayinlari. Günay Tümer. Dr. Dr. Prof. Ocak Yayinlari. Dr. Prof. Dr. [103] Prof. Dr. Dr. 218. (Ankara 1965). [99] Hindistan'da bazen camiye girmis bir kutsal inegin çikarilmasi bile Müslümanlar la Hindular arasinda büyük olaylara yolaçmaktadir. Abdurrahman Küçük. Ankara. . Abdurrahman Küçük. Ocak Yayinlari. Abdurrahman Küçük. Dr. Prof. Yasar Ocak. Prof. Günay Tümer. [92] Prof. Schimmei. 2002: 9394. Ankara. Dinler Tarihine Giris. Günay Tümer. Prof. Günay Tümer. Ankara. Dr. 2002: 9697. Ocak Yayinlari. 2002: 99100. Ankara. [102] Prof. [98] Prof. Hintlilerin anasi gibi görmeyi devam ettiren tarikatlar vardir. Günay Tümer. 2002: 9496. IV/397-408. Dr. "Bektasi Menakipnamelerinde Tenasüh". Dr. [100] Prof. [101] Prof. Ankara. Bu ineklerin kesilmesi haberi. Abdurrahman Küçük. Dr. A. 2002: 100 . Günay Tümer. Günay Tümer. Günay Tümer. Ankara. [94] Prof. [97] Yasar Kutluay. Prof. Islâm ve Yahudi Mezhepleri. [90] Prof. (Ankara 19 55). Hindistan'da 250 milyon kut sal inek oldugu belirtiliyor. Abdurrahman Küçük. Günay Tümer. Dr. 2002: 8893. 2002 : 102-103. Dr. Ankara. Abdurrahman Küçük. Dr. Inegi. Abdurrahman Küçük. Prof. Abdurrahman Küçük. Dr. Abdurrahman Küçük. Ankara. 2002: 11 0. Abdurrahman Küçük. Prof. Günay Tümer. A. II. Ankara. 2002: 10 7-108. 2002: 10 3-106. yillardir inegi asil konumuna getirmek için ugrasiyor. Ocak Yayinlari. Günay Tümer. [91] Prof. Prof. Hint yönetimi. Ankara. [89] Prof. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari. Prof. Dr. 2002: 103 . Dr. 2002: 101 -102. (Ankara 1982). Prof. Ocak Yayinlari. [95] Prof. Dr. [104] Prof. Ocak Yayinlari. Dr. Dr. Günay Tümer. fakat basarili olamiyor. Ankara. 252. Ankara. Günay Tümer. Dr. Prof. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari. Dr. Ocak Yayinlari. Dr. Abdurrahman Küçük. Milletlerarasi Folklor Kongresi Bildi rileri. Günay Tümer. Prof.

Ankara. Dr. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari. Dr. Dr. Ocak Yayinlari. Günay Tümer. Ocak Yayinlari. Günay Tümer. Prof. 2002: 11 8. Dr. Ocak Yayinlari. Remzi Kaya. Dr. Için bkz. [116] Prof. Prof. [120] Bkz. Ankara.Ü. Günay Tümer. Abdurrahman Küçük. Abdurrahman Küçük. Günay Tümer. Abdurrahman Küçük. Dr. Ter. Dr. Dr. Abdurrahman Küçük. 190-192. Günay Tümer. Prof. Günay Tümer. Dr. Abdurrahman Küçük. Ocak Yayinlari. Istanbul 1977. [122] Bkz. Ankara. Ocak Yayinlari. Ankara. Ocak Yayinlari. Riza Dogrul. Dr. 2002: 12 9-131. [115] Prof. Günay Tümer. Günay Tümer. Prof. 17. Abdurrahman Küçük. 2002: 12 2-125. Abdurrahman Küçük. [123] Prof. Prof. Prof. Günay Tümer. Abdurrahman Küçük. Ankara. Ocak Yayinlari. dogum mucizesi olarak. Prof. Ankara. Kur'an-i Kerim'e Göre Ehl-i Kitap ve Islam. Muhammed'in dogdugu gün. Hac Sûresi. [109] Prof. Ankara 1995. 202-203. Mecûsîlerin o güne kadar sönmeyen kutsal atesi sönmüs ve Sâvâ Gölü kurumust lî. Ankara. [106] Prof. Dr. Asr-i Saadet. 2002: 12 5-127. Ilahiyat Fakülte si Dergisi (IFD). Dr. Maide Sûresi. Ankara. Dr. 2002: 11 8-119. Ankara. Son Gnostikler Sabiîler. Abdurrahman Küçük. Ankara. Ocak Yayinlari. 2002: 12 0-122. Maide Sûresi. Abdurrahman Küçük. Dr. [112] Prof. [118] Bkz. . Dr. Prof. 2002: 11 9-120. [110] Prof. Dr. 17 8. 2002: 11 1. Ankara. Prof. 1. Prof. [108] Prof. Dr. Ankara 1962. X/103-104. 2002: 11 3. Dr. Ö. 2002: 12 7-129. Prof. [113] Prof. 1/125). [124] Prof. Dr