P. 1
Büyük Melen Barajı ÇED Raporu

Büyük Melen Barajı ÇED Raporu

|Views: 3,204|Likes:
Yayınlayan: Oguz Cimen

More info:

Published by: Oguz Cimen on Mar 04, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

SAKARYA ve DÜZCE İLLERİ, BÜYÜK MELEN ÇAYI, ÇAYÜSTÜ VE DİKENLİ TEPE MEVKİLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇED Raporu

Nihai ÇED raporu

İSTANBUL- ŞUBAT 2009

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Proje Sahibinin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları Projenin Adı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı, 06100, Yücetepe, ANKARA 0312- 417 83 00 - 0312- 418 24 98 Büyük Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi Sakarya ve Düzce İlleri, Büyük Melen Çayı, Çayüstü ve Dikenli Tepe Mevkileri İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yeterlik Belgesi Veriliş Tarihi: 20.11.2007 Yeterlik Belgesi No: 42 Maslak 34469, İstanbul 0 212 285 37 90 - 0 212 285 65 45 iozturk@ins.itu.edu.tr 3 Şubat 2009

Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi: (İli, İlçesi, Beldesi, Mevkii) Raporu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı

Adresi Telefon ve Faks Numaraları e-posta Rapor Sunum Tarihi

i

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

ONAMA SAYFASI ADI SOYADI VE ÇALIŞMA ALANI İmza

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK İnşaat Mühendisi, Çevre Yüksek Mühendisi (Koordinatör)

Doç.Dr. Mustafa S. YAZGAN Ziraat Mühendisi, Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Doç.Dr. Ali Fuat AYDIN Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Doç.Dr. Süleymen ÖVEZ Biyolog (Flora / Fauna)

Doç.Dr. Recep Hayri EREN Jeoloji Mühendisi (Jeolojik Özellikler)

İnci KARAKAYA Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Mustafa Evren ERŞAHİN Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Azize AYDENİZ KALAYCI İnşaat Yüksek Mühendisi (Proje Planlama)

ii

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...................................................................................................................iii TABLO DİZİNİ .................................................................................................................. ix ŞEKİL DİZİNİ..................................................................................................................xiii EK DİZİNİ ......................................................................................................................... xv BÖLÜM I. PROJENİN TANITIMI VE AMACI ............................................................. 1 I.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri ................................................................................... 1 BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU............................................... 5 II.1. Faaliyetin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve Plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) ......................................................................................................................... 5 II.2. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu.................................................................. 11 BÖLÜM III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI......................... 13 III.1. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları.......... 13 III.2. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu...... 13 III.3. Projenin Fayda-Maliyet Analizi............................................................................ 19 III.3.1. Faydalar........................................................................................................ 19 III.3.2. Maliyetler ve Yıllık Giderlerin Hesaplanma Esasları .................................. 20 III.3.3. Maliyetler ..................................................................................................... 20 III.3.4. Yıllık Giderler .............................................................................................. 22 III.3.5. Döviz İhtiyacı............................................................................................... 22 III.3.6. Gelir-Gider Oranı ......................................................................................... 23 III.3.7. İç Karlılık Oranı ........................................................................................... 23 III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri........................................................................................... 23 III.5. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri......................................................................... 27 III.6. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim....................................................................... 27 III.6.1. Kamulaştırmanın Yapılacağı Etüt Sahasının Tanıtılması ........................... 27 III.6.2. Kamulaştırmanın Yapılacağı Alandaki Sosyal Durum ............................... 28 III.7. Diğer hususlar ....................................................................................................... 33 BÖLÜM IV. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI ...... 34 iii

............... emniyetli çekim değeri. bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri......... akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri....................... kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri.........7. yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı)....).. 103 iv ..... 103 IV............................ dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel......14.....2....2. kimyasal.......... bunların üreme............. ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları ...... yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri)...... Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz. 86 IV....... derin..... benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar...... Jeolojik özellikler (proje alanı ile malzeme ocaklarının jeolojik yapısının fiziko-kimyasal özellikleri..... spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları.... 87 IV....... su ürünleri istihsali....... 86 IV.......... artezyen vb. distrofik olarak sınıflandırılması........ 72 IV. suyun fiziksel........ bu ortamlar için belirlenen koruma kararları) ..........2........ mevcut ve planlanan işletilme durumları....... Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler............2....... gölet............. drenaj........... göl..... 101 IV.....................2.........12....2.... Koruma alanları ......... Meteorolojik ve iklimsel özellikler .......................... mezotrofik....2..... Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak.... heyelan.......... bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri)......................... sulama suyu.. bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri..... çayır vb.................. 50 IV.10.. su toplama havzası oligotrofik...2...........6......... 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejantı).... sel... kullanma...... 73 IV..........1............ taşkınlar...... Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları....1..... tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera.......... turizm..... bakteriyolojik özellikleri... göl..... çığ... 88 IV.....................4.. halen mevcut her türlü keson. tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) ..............................2.............. Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme....... arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması... 34 IV............2.............8.........2........2..2..........3.9.... Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı... beslenme.. 34 IV..... 81 IV....2.......... ulaşım........2........)....... İç sulardaki (göl... özel mahsul plantasyon alanları)...... tektonik hareketler.. Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları....... erozyon................ sedimantasyon......... mineral kaynaklar............... diğer kullanımlar) ......... sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü. 89 IV........ Hidrojeolojik özellikler (yeraltı su seviyeleri.... etki alanı harita üzerinde gösterilecek)............ kuyu......... ötrofik..........................2................... 35 IV. kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi..... toprağın mevcut kullanımı.....................2.......5............ 85 IV........................11.......15........ Orman alanları ......... Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları... 1/100000... beslenme alanları.............. sığınma ve yaşama ortamları.......... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV............ benzersiz oluşumlar................. yıllık üretim miktarları......................13. kimyasal.. 86 IV... Flora ve Fauna.................... ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler.... Hayvancılık ve su ürünleri (türleri..

.......... İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı)..............3.... nüfus hareketleri..........................17..8.. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı . Arazinin Hazırlanması.....................2. Arazinin hazırlanması ve faaliyet ünitelerinin inşası sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden. 112 V....... taş.. Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar).. minimum ve ortalama gelir).2..................... HES.... 108 IV.. göçler. yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı...... ortalama hane halkı nüfusu.. kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) ... toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi ......... Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim...... diğer bilgiler) ............ 110 V... maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları.. nüfus artış oranları... bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri.. 110 V. Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler......Ekonomik Çevrenin Özellikleri..... konutlar............ hafriyat sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayıları ve teknik özellikleri............. diğer bilgiler)... 105 IV............................ 110 V. taşınımları........... işletme alan büyüklükleri.....3...... basamak v ...3............ su temin ve iletim sistemleri dahil) .4............. Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı....... bu kapsamda sanayi bölgeleri.................. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.. işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum............................................. kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri. toplam hafriyat miktarı................................ İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler.......... 106 IV........ limanlar.........................6.1. Baraj yapımı dolayısıyla açılacak olan taşocağı........ su......... sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi..........1.......... 104 IV.... Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı..... hafriyatın nerede kullanılacağı.....3... mevcut ve planlanan kullanım alanları......... nasıl.. bu işler için kullanılacak aletler ve makineler................. 107 IV..DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI................. Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları....... 109 BÖLÜM V...................... Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (baraj.... malzeme ocakları.................... 104 IV.... sağlık.......... ocakların alan büyüklükleri.1..........7.......................16.... uygulanacak üretim yöntemleri..1......1...........3...3...... Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı..3.......... 107 IV.4.............. 112 V....... kullanılmayacak hafriyat artığı toprak............................3..................................1....................................2. yıllara bağlı planlanan üretim miktarları (iş akım şeması)....... 106 IV.. Sosyo ...... 111 V................. tehlikeli ve toksik olanların...................... kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı.............................. ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı........ depolanmaları ve kullanımları..2.......... Proje yeri ve etki alanının hava... patlayıcı............... Diğer özellikler ..... 104 IV........... parlayıcı....... turizm alanları vb.............3....... kum ocağı.... kum vb.5.......1... PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER......... 104 IV..........................3....... Diğer özellikler ....... arazinin hazırlanması sonrasında yapılacak hafriyat çalışmalarının ayrı ayrı yerlerinin 1/1000’lik haritada gösterimi....5.....3..... kapladıkları alan ve ayrı ayrı koordinatları................. kapasiteleri.........) ........... Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus............................................ nerede.....1....

............. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden..... genişliği...... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon.1........... gürültünün kaynakları ve seviyesi................ taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler............ İnşaat esnasında kırma......... 125 V......1......12........ 113 V.1....... bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı. nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş..................... taşıma..........17...... 139 V... suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları... hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi ....... baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler . Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği.......................... Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü..................... kümülatif değerler ....................... kum................... bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri ...16..15..........7............1.......... kümülatif değerler ... 129 V... 130 V..... 120 V. ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı ve fauna üzerine olabilecek etkiler... nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları........ Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler.....10....................1.13........... 131 V... insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar.... öğütme.............1............... kullanılacak makine ekipmanları .. kullanılacak malzemeler.............................. ne kadar alanda........ Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması............................................... ulaşım altyapısı planı..... 138 V............11..... depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler............... 139 vi ..1................. Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler. 131 V.... deşarj edileceği ortamlar....DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI...................................... nakliye güzergahları. ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi..1............14... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yüksekliği....................... makineler................8................... 121 V..... meydana gelecek katı atık miktarı................... çakıl ve benzeri maddelerin miktarları.................... inşaat artığı malzemeler.... öğütme.... basamak sayısı.. kimyasal maddeler...... depolanmaları ve kullanımları...............1.........6................... alınacak önlemler ..... taşınımları........... 130 V............. Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl).. 131 V.......1....... Zemin emniyeti....... altyapının inşası ile ilgili işlemler......... altyapının inşası sırasında kırma... bu kazıların nerelerde........ Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları...... şev açısı.. 137 V........1..... İnşaat aşamasındaki su temini sistemi.................9... Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları.18..... araçlar....................1....................1.......... patlatma paterni.. ne şekilde bertaraf edileceği.........

............... nehir hidrolojisi............... nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları ...................................2....................................................................... Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler . mamul madde miktarları.. taşınımları......2................ 155 V..........1....... Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları....2...14..........19............................. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi....... fauna........ 149 V. korunması vii ........................................... hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği.. 141 V.. Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler ......................................15... 141 V... 154 V.... 148 V...........2. depolanmaları .... Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar.... kapasiteleri...................................2...... arkeolojik kalıntılara...............3................12......2.......6...................16...................................... sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri...... sediment gelişi............. su kalitesi vb...2. Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü..............5..........1.................... bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği......... 149 V......2..........................2..... İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği............) ..2....... Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde................2.........7..........................2............... 140 V................................. Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon.. yardımcı madde...... Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri ............. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler...... Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri... nasıl verileceği ................20.....8..... 149 V. seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler...... Konut............. ne miktarlarda...1....2.4..................2........................ Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması ................ Diğer faaliyetler............................. projenin bunlara etkileri ve alınacak önlemler ...... Proje alanı ve yakın çevresinde..........2......10.......................................................... 147 V... bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri ........2....DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI........9.............) ne kadar alanda nasıl yapılacağı..................... Kaynağa ait varsa diğer kullanım şekilleri...........2.. 154 V......................... 140 V... 150 V................................ 150 V........... 155 V........... Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler..................... yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya.... sucul hayat.. ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler............ 148 V... nasıl bertaraf edileceği ....................................... Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler ......... Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar.......13..... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V.............. prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara..............11..................................................................................................................... habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler ..............2............. 148 V...... 150 V....... yeşil alan düzenlemeleri vb.....

............. YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ ...................... 156 BÖLÜM VI....2.......2.......... 204 viii ... 201 YETERLİLİK BELGESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU .......... HES........................................................................ 162 VIII.......... ................................. Depolama İle İlgili Alternatifler......1..... 156 V..........1........ İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İle İlgili Alternatifler............................................ faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı.....17........1.............................2......... ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda.................... İZLEME PROGRAMI....3............ 166 BÖLÜM XI................ Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı............ 165 BÖLÜM X...................................2.......................................... bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut.................................... nüfus hareketleri.............................................................. diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb....... sağlık............. Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program...................... 177 KAYNAKLAR .................. Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı..................... Diğer faaliyetler...... Çevresel fayda-maliyet analizi ............... SONUÇLAR ......................................... 158 VI........ göçler..................... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi .. 159 BÖLÜM VII...........................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.................... Projenin sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri.......18........... Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler....................................................... nasıl temin edileceği................................... eğitim.........................3............................................................................. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları...................................................... kültür...................... ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde......................................... HALKIN KATILIMI....3......... olabilecek hava emisyonları....3............... 160 VII........ 160 BÖLÜM VIII.......... 156 V... Mevcut su kaynaklarına etkiler......................................... 155 V... PROJENİN ALTERNATİFLERİ................... 176 EKLER ....................................... 155 V............................ 160 VII............................... 203 ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU .............................................................................3......................................................... 164 BÖLÜM IX.............. iletim kanalları ve malzeme ocaklarında yapılacak arazi ıslahı ve reklamasyon çalışmaları..................... 158 VI.............................. 162 VIII................................. su iletim tesisleri ve malzeme ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ....... yaratılacak istihdam imkanları.............2.........2........................................... 156 V. HES...1............................................................. orman alanı dışında kalan sahalarda malzeme ocakları varsa “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi) ... Arazi ıslahı (baraj............. 158 VI............... Baraj... İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER........................................................ 160 VII.............

.....................................8 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin yıllık enerji üretimi faydası değerleri 20 Tablo III........4 Proje Alanındaki Meteoroloji İstasyonlarının Yıllık Ortalama Yağışları Ve Aylara Göre Dağılımları (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu........... 3 Tablo III...................2 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (20092014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) ............3 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (I......... 36 Tablo IV........... 13 Tablo III..17 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı net gelir sonuç tablosu........5 Düzce iline ait Kar....................................... 20 Tablo III........13 Mutlak Koruma Alanındaki Arazi Varlıkları Ve % Dağılımı............ 2008) .........1 Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25 000 ölçekli paftaların numaraları.............. 33 Tablo IV.... 29 Tablo III.................................................................... 3 Tablo I........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI....... 25 Tablo III.......10 Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri ....... Dolu...3 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri..... Sis ve Kırağı Durumu ........... 37 Tablo IV............. 17 Tablo III. 31 Tablo III................................................................................11 Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan..............................7 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin içme ve kullanma suyu faydası değerleri ..... 16 Tablo III...........6 Melen Barajı Enerji Tesisleri Uygulama Planı (2009-2010 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) .......5 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (III....... 15 Tablo III........ 34 Tablo IV..............................................4 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (II........3 Baraj gölü........................12 Kotlara Göre Arazi Miktarları % Dağılımları ......... 36 Tablo IV................................. 32 Tablo III..... 32 Tablo III.......... AŞAMA) (2019-2022 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile)......1 Proje alanına ait hidrolojik özellikler...... 31 Tablo III................. tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı ...........14 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu........ 2 Tablo I...........2 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri .............................. AŞAMA) (2030-2031 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile)........1 Büyük Melen Barajı ve HES Maliyetleri (YTL). 16 Tablo III............15 Büyük Melen Barajı Rezervuar alanı Net Gelir Kayıpları sonuç tablosu .. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU TABLO DİZİNİ Tablo I...................16 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu....................9 Melen Sistemi pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçleri......................... 29 Tablo III............. AŞAMA) (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile).................... 33 Tablo III.................................................................... 14 Tablo III....6 Sakarya iline ait Kar Durumu ..................2 Baraj gövdesinin özellikleri .................................................................................................................. 38 ix . 38 Tablo IV........

.................................. 77 Tablo IV.............................................................................................................................................................................................................9 Sakarya Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri..............12 Düzce İline Ait 2005 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm)......... 2008)..................................................... 46 Tablo IV..25........... 39 Tablo IV...... 87 Tablo IV......18 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri....................................13 Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri ......................30 Melen barajı göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin rantları ve toplam rant.........................17 Esme sayılarına göre aylık ve yıllık rüzgar dağılımı .11 Sakarya İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri......................... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV....................................... 81 Tablo IV....................................................27 Melen barajı taşkın çalışmalarında kullanılan alt havzaların karekteristikleri ............... 41 Tablo IV....................................10 Düzce İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri ...................................................................24 İYSKY (2005)’de belirtilen parametreler ile DSİ tarafından izlenen parametrelerin karşılaştırılması ....31 Göl ve mutlak koruma alanına göre toplam orman arazileri ve ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları ................. 75 Tablo IV.... 44 Tablo IV..................... 53 Tablo IV...........................................................................................22 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki sisli gün sayısı ve nispi nem oranları ..............29 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ............................ 78 Tablo IV.............................................................................................................................................. 76 Tablo IV....... 47 Tablo IV..............20 Sakarya İli 2005 Yılı Basınç Değerleri ............. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için persentil hesaplarına dayalı su kalitesi sınıflandırması ................23 Şekil IV.................. 78 Tablo IV............................. 88 x ............8 Düzce Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri ................. 40 Tablo IV..................... 48 Tablo IV............................................................... 42 Tablo IV......... 42 Tablo IV..............................26 Melen Barajı için ilgili AGİ’lerin gözlenmiş anlık taşkın debileri yardımıyla bölgesel ve noktasal yöntemler ile çeşitli yinelenmeli taşkın debilerinin hesabı ......DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI............................................... 40 Tablo IV...................................21 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri .....................28 Melen barajı çeşitli yöntemlerle bulunan ve çeşitli yinelenmeli taşkın debileri ....................................................................7 Proje Alanındaki Aylık Ortalama Sıcaklıklar (0C) (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Rap........................ 40 Tablo IV...................... 47 Tablo IV..16 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri .........15 Düzce ve Kocaali İstasyonlarındaki Ortalama Aylık Toplam Class A Plan Buharlaşma Gözlemleri (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.........14 Melen Barajı Rezervuarı Net Buharlaşma Derinlikleri............................5’deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması ........... 39 Tablo IV...................... 48 Tablo IV......................................... 2008) .............19 Düzce’deki 2005 Yılı Basınç Değerleri .................................................................. 44 Tablo IV............................................ 43 Tablo IV.........

................. Toplam kümes hayvanı sayısı ............................................. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.................. 123 Tablo V............34 Sürüngenler (Reptilia)..............13 Baraj Aksı İnşaatı Aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) .... 118 Tablo V.......... 132 Tablo V.......................... 107 Tablo IV.....................................46 Sakarya İlinde İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılım.42.................8 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak E Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları .........................................................6 KAYA I Gereç Alanı Koordinatları ..........8......... 89 Tablo IV......39............................. 106 Tablo IV.............................................................................. 103 Tablo IV..............................................11.................. 94 Tablo IV................. 124 Tablo V........................... 100 Tablo IV............. 95 Tablo IV. 132 Tablo V........................................................... 133 xi ...................... 107 Tablo IV..12 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar .1 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar ........................................... 108 Tablo V.....36 Kuşlar (Aves) ............................. 119 Tablo V...............................15 C ve E Geçirimli Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks).....................38 Tablo F.35 İki Yaşamlılar... 122 Tablo V.................................................................................... 112 Tablo V.....................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI............................................................................................................. 94 Tablo IV..................4 K Geçirimsiz Gereç Alanı Koordinatları.......3 C Geçirimli Gereç Alanı koordinatları......... 103 Tablo IV..........9 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak C-Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları ............................................................. 2004 yılında Düzce ili ve ilçelerinde hayvancılık durumu ................. 101 Tablo IV...........10 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak K Geçirimsiz Gereç Alanı Üretim Miktarları ..33 Memeli Hayvanlar (Mammalia)..........................Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları .................................... İstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti .......45 ...............5 E Geçirimli Gereç Alanı Koordinatları ....... 125 Tablo V........................................................Amfibiler (Amphibia)................... Melen Barajı Toz Hesaplamalarında Kullanılan Toz Emisyon Faktörleri..43........... 118 Tablo V...................................................2 Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları...............14 Kaya-I Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) ... 102 Tablo IV...birim alanındaki servet ve servet artışları..............................................................................................................7 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak Kaya-I Gereç Alanı Üretim Miktarları .....40...... 102 Tablo IV.. 95 Tablo IV........................... Düzce’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı .................... 119 Tablo V.............. Sakarya İli Su Ürünleri Üretimi (kg) ......... 117 Tablo V................................................ 122 Tablo V....37 İstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı .....................................................................32 Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları.........................................................................41................................44 Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde İşsizlik Oranları (%) ............................................ 132 Tablo V................................. Düzce ili ve ilçeleri alabalık tesisleri ..

............................................................................................................................16 K Geçirimsiz Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) ....................................................20.. Patlayıcı Madde İşyerlerinin ve Depolarının Çevreye Olan Güvenlik Uzaklıkları ............................................................................. 133 Tablo V................... 152 Tablo V............................................... 1991) .... 153 xii .......19.................................17 Farklı şantiyelerdeki iş makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri ..... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V........................................................ 136 Tablo V....................................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.................................................................... Amonyum nitrat İhtiva Eden Patlayıcı Maddeler İle İlgili Uzaklıklar (Sütresiz Binalardan Uzaklığı*).......... Vibrasyon Hızının Binalar Üzerinde Yaratabileceği Etkiler (Olofsson..18................ 133 Tablo V....................................

.......................................2 Melen I. 5 Şekil II................................................... Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boy kesiti...... 92 Şekil IV.........................................2 2005 Yılı mevsimlere ait rüzgar gülleri ............................................................................. Simgelerin açıklaması Tablo (Özmen.6 Türkiye’nin Deprem Kuşakları İçinde Düzce’nin Yeri (deprem..........................gov.............1 Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması ................................. 98 Şekil V....................................... 60 Şekil IV.... ..........2 Kaya I Malzeme Alanına Ait Ulaşım Altyapısı ...................................................5 Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası....... 46 Şekil IV......................4 Büyük Melen Barajı proje sahasının ve baraj gölünün işlendiği uydu resmi .....5 Melen Regülatörü ................... 82 Şekil IV.............................................. 125 Şekil V..... 83 Şekil IV.... Baraj İnşasında kullanılacak olan malzeme ocaklarının yerleri ...2 Melen Havzası’nı ve havzanın konumunu gösteren harita....... 2000).................... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ŞEKİL DİZİNİ Şekil II....... 7 Şekil II........12 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı ......................8 Düzce Çevresinin Diri Fayları (Özmen..............1........... 60 Şekil IV..................6...... 93 Şekil IV............. 123 Şekil V...9 Batı Karadeniz Havzası Hidrometeoroloji Haritası ..................6 Büyük Melen Barajının yapılması için planlanan Melen Çayı Bölgesi ..... .... 122 Şekil V............. 18 Şekil III......................... 9 Şekil II..................3 Büyük Melen Baraj gölünün 1/25 000’lik memleket haritasında gösterimi....tr)..........5 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI............................... 5 Şekil II................................................... .....................1 2005 Yılı rüzgar gülü ..4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası ......11 Büyük Melen Barajı Kot-Alan-Hacim grafiği ...............................13 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı ...................................................3 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı.................... 53 Şekil IV..........4 C Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı ................................................. 111 Şekil V.........7 Baraj aksı Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği ................gov...............................1 Türkiye haritasında Sakarya ve Düzce ilinin yeri........ 124 Şekil V......................................................... Kaya I Malzeme ocağı toz dağılım grafiği ..tr).......14 Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü .......................................................................................................7 Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası (mta............................................................10 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ve İstanbul İli arz talep eğrisi.....................................3 Sakarya İli 2005 Yılı rüzgar gülü.......................................... 129 Şekil V. 2000)............................. 80 Şekil IV... 45 Şekil IV................... 45 Şekil IV.............................. 8 Şekil II............ 52 Şekil IV........... 59 Şekil IV.................................................. 134 xiii .................................. 27 Şekil IV......... 10 Şekil III..

.......8 Kaya I Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği ......11 Kaya I malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında tahmini vibrasyon seviyesi ............................................................................................................ 137 xiv ............................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI................................ 134 Şekil V.... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V.10 K Geçirimsiz Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği...............9 E ve Geçirimli Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği.................................................................... 135 Şekil V............................. 135 Şekil V..............................................

.. 185 Ek 9 Büyük Melen Barajı Göl alanı Jeoloji haritası (1/25 000) ............ 198 Ek 22 Hava Kalite Modelleme Sonuçları ......................... 196 Ek 20 Malzeme alanlarına ait koordinatlı haritalar ...............................................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.................................. 190 Ek 14 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli malzeme ocakları haritası.......................................... 197 Ek 21 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler ................................................................................ 194 Ek 18 Malzeme ocakları imalat haritaları..................................................... 181 Ek 5 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti............. 184 Ek 8 Büyük Melen Barajı alanına ait Jeoloji Haritası (1/1000) .................................................................. 191 Ek 15 Malzeme Ocakları 1/5000 Ölçekli Hafriyat Alanları Haritası ......................................... 189 Ek 13 Orman Bölge Müdürlükleri’nde alınan Görüşler ve ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu .............................. 186 Ek 10 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar.................... 193 Ek 17 Malzeme alanlarının ruhsatlandırma başvuruları............................................................ 178 Ek 2 Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı......................... 188 Ek 12 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli Meşcere Haritaları ........ 183 Ek 7 Melen Barajı Proje Alanı Yakınında Bulunan Meteoroloji İstasyonları...................... 200 xv ............................................................................................................... 195 Ek 19 Doğaya Yeniden Kazandırma Planı ................ 182 Ek 6 Büyük Melen Barajı derivasyon-dipsavak boy ve en kesiti.............................................................................................................................................................................................. 179 Ek 3 Büyük Melen Barajı Gövde En Kesiti ......... 187 Ek 11 Melen havzası ile ilgili Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları ................................................................................... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU EK DİZİNİ Ek 1 Melen Barajı Proje Alanını Gösteren 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita ........... 180 Ek 4 Büyük Melen Barajı Gövde Boykesiti ve Maksimum Tip Enkesiti ...................................................................................... 199 Ek 23 Acil Müdahale Planı.................... 192 Ek 16 Baraj alanı 1/2000 ölçekli vaziyet planı.................................................

Yapılan çalışmalar sonucu 2040 yılı için İstanbul metropoliten alanında 17 milyon nüfus ve 1997 hm3/yıl su ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Büyük Melen barajı 30o 57’ 57” . kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanmasıdır. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus artışına karşı gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. bölgede mevcut su kaynaklarının potansiyeli ve kalitesi ile bunlardan faydalanma şeklini. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur.1. Bu ihtiyacın 1 . 1980’li yıllarda İstanbul Şehri’nin. baraj yapımı öncesinde tamamlanmış olan Melen Regülatörü ile 20 Ekim 2007 tarihi itibariyle İstanbul’a verilmeye başlanmıştır. Hidroelektrik Santrali (HES) ve Malzeme Ocakları Projesi’dir. arıtma tesisleri ve HES tesislerinden oluşmaktadır.41o 00’ 24” koordinatları arasında yer alan içme ve kullanma suyu temini ile birlikte elektrik üretimi amacıyla kullanılması planlanan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipi bir baraj olup baraj gövdesi. kapaklı dolusavak. Büyük Melen Çayından ilk çekilen su. Projenin amacı İstanbul’un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme. Bu problemin çözümü hakkında çalışmalar DSİ’ce 1960 yılından sonra yoğunlaşmış. kullanma ve endüstri suyu temini büyük önem kazanmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM I. PROJENİN TANITIMI VE AMACI I. Bu raporlar: İstanbul İçme Suyu Projesi İstikşaf Raporu DSİ-TAMS tarafından hazırlanan İstanbul-İzmit İçme. içmesuyu pompa istasyonları. Damoc Master Planı tahminlerinden daha hızlı artan nüfus ve yerleşme nedeniyle Mudurnu Çayı’ndan Su Temin Projesi ve Istranca derelerinden su temini istikşaf raporları hazırlanmıştır. Hizmet Amaçları. Melen Barajının ikinci amacı ise elektrik üretimidir. Proje 2007 yılında İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle çok büyük önem ve aciliyet kazanmış ve bu nedenle yapımına hız verilmiştir. Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri Bu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun konusu. (Melen Sistemi Büyük Melen Barajı ve HES Su Temini ve İşletme Çalışması İçerikli Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporu) İstanbul’un 1950 yılından itibaren hızlı artan nüfusuna ve bununla birlikte gelişen sanayiye içme. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyük Melen Çayı üzerine yapılması planlanan Büyük Melen Barajı. Ömrü. Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke. 1998 yılından itibaren ise Melen Çayı’ndan su temini projesi geliştirilmiştir. iki adet Ǿ 3000 mm çapında isale hattı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından DAMOC firmasına hazırlattırılan İstanbul Bölgesi Su Temini ve Kanalizasyon Master Plan Raporudur. iki adet derivasyon tüneli. sırasını ve yapılması gereken mühendislik yapılarını tespit eden birbirini tamamlayıcı nitelikte üç adet etüt ve planlama raporu hazırlanmıştır. Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi’ne ait rapor DSİ. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı. Projeleri DSİ XIV Bölge Müdürlüğü ve DSİ etüt ve Plan Dairesi Başkalığı hazırlamıştır.

Barajın inşa edilmesi halinde olası taşkın problemleri de baraj vasıtası ile bertaraf edilerek ortadan kalkacaktır. Barajın yapılacağı proje alanına ait hidrolojik özellikler Tablo I.2’de verilmiştir. bu seviyedeki göl hacmi 689. üç ve dördüncü aşamaları dahil toplam 1077.42 hm3/yıl 1077. Projenin 22 Mart 1997 tarih ve 22941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TürkiyeJaponya sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi ve toplam maliyetinin 1. Baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. 2014 yılında devreye girecek ve 2040 ve sonrası için İstanbul’un en önemli su kaynağı olacaktır.1 Proje alanına ait hidrolojik özellikler Yıllık Ortalama Yağış Yıllık Buharlaşma Yıllık ortalama Sıcaklık Aks Yeri Drenaj Alanı Aks yeri yıllık ortalama akım Regüle edilen akım Regülasyon Oranı 950 mm 796. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. Melen çayından İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini ile ilgili çalışmalar 1988 yılından itibaren başlatılmıştır. Tablo I. Büyük Melen Havzası’ndaki su kaynakları mevcut planlamaya göre. Bu sebeple proje kapsamında herhangi bir taşkın koruma tesisi inşa edilmeyecektir.1 hm3 civarında olacaktır (Tablo I. Büyük Melen Çayı üzerine kurulacak barajın gölünde su toplanıp buradan boru hattı ile İstanbul’a taşınacaktır.1’de Baraj gövdesine ait özellikler ise Tablo I. kullanma suyu ve enerji amaçlı olarak inşa edilecektir. Melen Projesi içme. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra iki. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında. Projenin taşkın koruma amacı yoktur. son aşamada ise yılda 1. Dört aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen bu projenin birinci aşamasında bir regülatör yapısıyla 268 hm3/yıl. İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. 27 hm3/yıl % 67 2 .60 mm/yıl 12. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU karşılanabilmesi için yapılan çalışmalar Yeşilçay Sistem I ve Melen Sistemi adı altında yürütülmektedir. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından hazırlanmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3).181 Milyon Dolar olması öngörülmüştür.27 hm3/yıl su bu kaynaktan temin edilecektir. Baraj sebebiyle oluşacak olan baraj gölünün normal su seviyesi 110 m olup.8 oC 2 317 km2 1 599.077 hm3 su verecek olan Büyük Melen Sistemi 2040 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacaktır. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. İlk aşamada yılda toplam 268 hm3.

27 hm3/yıl Minimum su seviyesi Minimum İşletme Seviyesi Normal su seviyesi Maksimum su seviyesi Min. 5.00 m 7. ortaya çıkması beklenen kirleticiler hava.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.00 m 110. İşl. Atık olarak ise çalışanlardan kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar. Bu kirleticiler baraj inşaatı tamamlanınca ortadan kalkacaktır. dolgu ve malzeme taşınması sırasında kullanılan araçlar olacaktır.10 hm3 % 67 1077. İnşaat sırasında oluşacak gürültünün seviyesi ve dağılımı. Ortaya çıkması beklenen atık su ise çalışanlardan kaynaklanacak evsel atıksudan ibaret olacaktır. Gürültünün ana kaynağı.3 Baraj gölü İçme.0 m 2/1 – 2/1 37 m 55 m 110m 110 m 112 hm3. İşletme aşamasında ise sadece baraj işletmesinde çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksu ve katı atıklar söz konusu olacaktır. Bu durum bölgedeki flora ve faunanın etkilenmesine neden olacaktır.2 Baraj gövdesinin özellikleri Amacı Tipi Talveg kotu Kret kotu Talvegden yüksekliği Temel Kotu Temelden yüksekliği Kret uzunluğu Kret genişliği Memba şevi Mansap şev Memba Batardosu kret kotu Memba Batardosu kret genişliği Memba Batardosu Şevleri Mansap Batardosu kret kotu Mansap Batardosu kret genişliği Mansap Batardosu Şevleri Tablo I. Baraj inşaatı sırasında.su sev. kullanma ve endüstri suyu temini + HES Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu 13. doldurma. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo I. baraj inşaatı sırasında yapılacak kazı. Çevresel 3 .00 m 8. kazı.60 km2 689.4 / 1 33. su ve gürültü ile atık kirliliğine yol açacaktır.0 m 2/1 – 1.10 hm3. baraj rezervuarının dolmaya başlaması ile birlikte daha önce kara parçası olarak kullanılan önemli miktarda bir alan su ile kaplanacaktır. boşaltma ve taşıma işlemlerinden ve beton santrallerinden toz ve gürültü problemi ortaya çıkacaktır.5/1 25. Ayrıca bölgenin iklim yapısında da bazı değişikliklerin olması muhtemeldir. inşaat çalışmalarında ortaya çıkacak inşaat atıkları. Göl hacmi ve göl alanı Aktif Göl Hacmi Regülasyon Oranı İçme ve Kullanma Suyu miktarı. İnşaat aşamasında.4 / 1 1. Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkması beklenen diğer bir çevresel sorun da gürültüdür. taş ocaklarında ve tünel inşası sırasında yapılacak patlatmalardan. göl hacmi ve göl alanı Mak. 17. Çoğu baraj projelerinde olduğu gibi.15 km2 577.sev.00 m 97 m 8m 102 m 709 m 12 m 1. tehlikeli atıklar ile madeni ve bitkisel atık yağlar oluşacaktır.

4 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre raporun ilerleyenin bölümlerinde hesaplanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) Proje sahası Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda. Şekil II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II. Sakarya ilinin 70 km kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2.2).2 Melen Havzası’nı ve havzanın konumunu gösteren harita İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan ve Büyük Melen çayı ile Lahna deresinin besleyeceği Melen Barajının aksı Çayüstü Tepesi ile Dikenli Tepe 5 . lejant ve Plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde. Faaliyetin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.5 km güneybatısında.1. Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyinde ve Dikenli Tepe ile Çayüstü Tepesi arasında yer almaktadır (Şekil II.1ve Şekil II.1 Türkiye haritasında Sakarya ve Düzce ilinin yeri Şekil II.

Ana akım Efteni Gölü’nden çıkmakta ve Büyük Melen Çayı adını alarak Karadeniz’e dökülmektedir. Düzce ovasında ve akarsu yatağının genişlediği düzlüklerde yoğun olarak tarım yapılmaktadır. Efteni Gölü’ne dökülmektedir.31° 40′ 00″ doğu boylamları arasında yer almakta olup. 1250 m’ye varan tepelerden ibarettir. 2008).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. proje sahasının uydu görünümü Şekil II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU arasındadır. 2317 km2’lik alanı kapsamaktadır. Rezervuar alanı Sakarya ve Düzce illeri sınırları içerinde kalmaktadır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Asar Deresi. Diğer alanlar fındıklık ve ormanlıktır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Baraj membasında Düzce Ovası yer almakta ve 110 m kotuna kadar yayılmaktadır. birlikte Melen Havzası’nın toplam alanını oluşturmaktadır. İki akarsuyun drenaj alanları. Planlama aşamasında olan Büyük Melen Barajı. Büyük Melen Barajı ve Melen Havzası’nın konumunu gösteren 1/25000 ölçekli memleket haritası Şekil II. 2006). Büyük Melen Çayı ve Lahna Deresi’nin Karadeniz’e dökülmeden önce birleştiği bölgenin mansabındadır (DSİ. Proje sahası denizden yaklaşık 13 m yükseklikte olup.40° 40′ 00″ kuzey enlemleri ve 30° 50′ 00″ .4’te.3’de. Küçük Melen Çayı. daha önceden yapılmış olan regülatörün fotoğrafı Şekil II.6’de verilmiştir. Uğur Deresi ve Aksu Deresi. 2005). barajın kurulacağı bölgenin panoramik fotoğrafı ise Şekil II.5’da. Barajın içinde bulunduğu Melen Havzası 41° 5′ 00″ . 6 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.3 Büyük Melen Baraj gölünün 1/25 000’lik memleket haritasında gösterimi 7 .

4 Büyük Melen Barajı proje sahasının ve baraj gölünün işlendiği uydu resmi 8 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.5 Melen Regülatörü 9 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.6 Büyük Melen Barajının yapılması için planlanan Melen Çayı Bölgesi 10 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

. dipsavak yapısı. 2022-2032 yılları arası 804. sulama sistemleri. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. varsa diğer üniteler. içme ve kullanma suyu teminine göre ters orantılı ve yine kademeli olarak üretilecektir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.2. 2014-2022 yılları arası 536. Büyük Melen Barajı inşaatının 2009 yılında başlayıp.290. 2008). 2008). diğer tekniklerle temsili resim veya maket benzeri gösterimler. Barajın talvegden yüksekliği 97 m olup temelden yüksekliği 102 m’dir. 2006). Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. 3 üniteden oluşan 45 MW kurulu güce sahip HES tesisleri .17 ve 2032 yılı sonrası 1077. kum. 5 açıklıklı ve kapaklı dolusavak yapısı. % 9’unun orman ve % 11’nin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu’na göre arazi etütleri. 2008). iletim kanalları. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63'ünün fındıklık . Ön Yüzü Beton Kaplama Kaya dolgulu olarak yapılacak olan baraj gövdesi için 7. Baraja ait iki adet 7 m iç çaplı derivasyon tünelleri mevcut olup baraj gövde inşaatı tamamlandıktan sonra tünellerden birisi içmesuyu ve enerji amaçlı dipsavak yapısı olarak görev yapacaktır. enerji – içmesuyu tüneli (derivasyon tünellerinden birisi). Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı Ek 2’de. Baraj gövdesinin sağ sahilinde 5 açıklıklı ve radyal kapaklı dolusavak yapısı inşa edilecektir. 2008).811 m3 malzeme kullanılacaktır. Kademeli olarak enerji üretecek ve içme suyu temini sağlayacak baraj. Talveg kotu 13 m olup kret kotu 110 m’dir.27 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlayacaktır. 2 adet 7 m çaplı derivasyon tünelleri.000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı Ek 1’de verilmektedir. 2 adet basınçlı 3500 mm çaplı içme suyu cebri borusu. bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri. 1/5000 ve/veya 1/1000'lik haritalar üzerinde gösterimi) Melen Sistemi’nin en önemli parçası olan Büyük Melen Çayı üzerinde inşa edilecek Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu tipinde Melen Barajı.II. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da’dır.231 m3civarında olacaktır. Projenin şantiye sahası ise 4 adet malzeme ocağı ile 400 000 m3/yıl kapasiteli kırma-eleme tesisi. idari ve sosyal üniteler. 5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. su alma şaftı. baraj projesi baraj en kesiti Ek 3’de. Baraj gövdesinin yapılacağı alandaki toplam kazı ise 431. Rezervuar ve Mutlak Koruma Alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmıştır. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi.11 hm3/yıl. Barajın hemen eteğinde 45 MW kurulu güce sahip 3 üniteden oluşan Melen HES tesisleri mevcuttur (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. teknik altyapı üniteleri. Proje Alanı ve Baraj Gölü Sınırlarını Gösterir 1/25. 3 adet 3 branşmanlı Melen Pompa istasyonundan oluşmaktadır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. agrega yıkama tesisi ve beton santrali binasından oluşmaktadır. inşa edilecek baraj sahası içinde gerçekleştirilecek olan inşaat alanının ve Maden Kanunu’na göre açılacak olan taş. proje kapsamında yer alan geçici ve nihai depolama alanlarının. gövde boy kesiti ve maksimum tip enkesiti Ek 4’de. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu (Baraj gövde ve savak tesisleri (dolu savak-dip savak). 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti Ek 5'de ve 1/500-1/1000 ölçekli derivasyon-dipsavak boykesit ve en kesiti ise Ek 6’de verilmiştir. ocak alanlarının 1/25000. Enerji üretimi. bu ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı veya kroki üzerinde gösterimi. çakıl vb. hidroelektrik santral ünitesi ile ilgili bina ve tesisler.

Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Turgay ERİNÇ tarafından 2006 yılında yapılmış ve Kamulaştırma Planlama Raporu 2005 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmıştır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu.İstanbul içme suyu temini projesi kapsamında yer alan Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanı kamulaştırma arazi etütleri ikinci kez DSİ 14. 2006). 12 .765 da'dır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Büyük Melen Barajı rezervuar alanı kamulaştırma etütleri ilk olarak 1997 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış ve ilk rapor 1996 yılı birim fiyatları ile hazırlanmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35. 2006). % 19 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir.615 da arazi bulunmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m'lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın.

I. İsale hattı ve tesisleri. 13 .5 ve Tablo III.51 2 21 6 336 834.79 YTL Yıllık Gelir (Nihai Durum) : 616 790 705. (2006 B. Melen Barajı HES tesislerinin inşaatı da tamamlanacaktır. Melen Barajı. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları Halihazırda finans kaynağı olarak bir bilginin tam netleşmemesi ile birlikte.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.52 3 362 621 589.2.374.72 Döviz Miktarı : 448 168 015. Aşamada 2030-2032 yılları arasında 2 yıl içinde Cumhuriyet Arıtma Tesisi.3.93 26 799 567.38 3 327 059 661. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM III.1. Melen Projesi II.53 2 325 250 351.11 PROJE BEDELİ 653 021 757.16 YATIRIM BEDELİ 860 842 972. iş akım şeması ise Şekil III.17 30 819 502. 4 nolu Pompa İstasyonları ve istasyona ait Trafo binası ile ENH tesisleri yapılacaktır.15 Rantabilite İç Karlılık Oranı : 1. Proje kapsamında inşa edilecek olan yapıların maliyetleri Tablo III. Melen İçmesuyu 2. Baraj ve ocaklardaki kamulaştırma projenin ilk senesi içerisinde tamamlanacaktır.57 YTL’dir. Tesisin toplam yatırım bedeli 2006 yılı birim fiyatlarına göre 183. Tablo III.26 2 674 037 904.41 3 109 941 337. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu Büyük Melen Projesi II.1’de verilmiştir.22 3 970 784 309. Merhale kapsamında olan Melen Barajı ve HES inşaatı.78 2 243 136 402. 1$ = 1. projenin finansman kaynağının DSİ kendi finansmanı veya dış finans kaynaklarından yararlanarak yapılması düşünülmektedir.00 YTL Döviz Yatırım Oranı : 0.64 2 548 787 360.83 : 176 399 869.4.112 III.09 4 009 730 694.1’de verilmektedir. III. Diğer kamulaştırma işlemleri ise barajda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte yapılacaktır.64 35 561 927. Baraj inşaatına 2009 yılı sonunda başlanılacak ve yapımı 5 yıl sürecektir.10 : % 9.71 TESİS BEDELİ 223 537 008. Tablo III.1 Büyük Melen Barajı ve HES Maliyetleri (YTL) TESİSLER Baraj İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları TOPLAM Enerji tesisleri GENEL TOPLAM KEŞİF BEDELİ 194 380 007.F.İsale Hattı ve tesisleri ile HES tesisleri yapılacaktır.25 YTL Yıllık Gider (Nihai Durum) : 440 390 835.213.00 YTL Gelir – Gider Farkı Gelir Yatırım Oranı : 0.95 2 579 606 863. Aşamada 2019-2022 yılları arasında 3 yıl içinde İçmesuyu 3.6’da. II. Her aşama için projenin uygulama planı Tablo III.2.42 YTL) Tablo III.Merhale inşaatı kapsamında. üç aşamada gerçekleştirilecektir.41 2 021 956 827.63 38 946 385. Proje 2014 yılında hizmete açılacaktır. İstanbul İli’nin acil su ihtiyacı da göz önüne alınarak. Aşamada 20092014 yılları arasında 5 yılda. Mutlak koruma alanının kamulaştırılması için planlama raporuna gerekli olan bütçe konulmuştur. Tablo III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III.

su alma yapısı..) Rezervuar Kamulaştırması Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırması TOPLAM PROJE BEDELİ (YTL) 9 177 243. cebri boru branşmanı Kamulaştırma (Yeni yol Röl.Site T.84 209 182 218.26 SU TUTMA 1 2 Y I 3 L L A 4 R 5 6 .12 142 449 554.Tablo III.84 653 021 757.36 23 488 212.02 49 819 132.28 461 972.95 33 190.Hizmet Yol.25 354 883..2 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) TESİSİN ADI Yeni Yol Rölakasyonu PTT Hattı Site Tesisleri Hizmet Yolları Baraj gövdesi. memba ve mansap batardoları Dolusavak Yapısı Derivasyon Tünelleri Dipsavak.77 186 310 005.58 1 173 466.24 30 571 877.

11 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.64 992 708 257. AŞAMA) (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) TESİSİN ADI Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Melen ve Cumhuriyet Terfi Hatları Melen ve Cumhuriyet Terfi Depoları Toplam İsale Hatları Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM PROJE BEDELİ (YTL) 71 206 590.96 Y 1 2 I 3 L L A R 4 5 6 33 032 952.52 64 535 607.39 1 245 187 981. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.3 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (I.26 TUTMA 35 784 831.89 15 SU 47 919 742.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.89 2019 1 Y I L L 2020 2 A R 2021 3 Tablo III.11 33 032 952.39 183 661 940.96 35 784 831.26 64 535 607. AŞAMA) (2030-2031 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM 71 206 590.4 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (II.5 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (III.61 Y I L 2030 1 L A R 2031 2 16 .52 47 919 742.26 64 535 607.96 47 919 742.39 1 245 187 981.64 992 708 257. AŞAMA) (2019-2022 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Melen ve Cumhuriyet Terfi Hatları Melen ve Cumhuriyet Terfi Depoları Toplam İsale Hatları Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM 71 206 590. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.

52 Y I L 2009 1 L A R 2010 2 17 .6 Melen Barajı Enerji Tesisleri Uygulama Planı (2009-2010 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) HES Cebri Boruları+Vanalar+Cebri boru kazıları Türbin ve Jenaratör Türbin Binası Vana ve Kapak Teçhizatı Elektromekanik Teçhizat Şalt Sahası ve Trafo Binası ENH HES Kuyruksuyu ve Mansap Suyu Kanalı Kamulaştırma TOPLAM 2 224 276. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.50 113 649.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.43 119 499.04 3 047 548.00 657 282.53 8 450 775.36 11 758 258.10 7 678 862.13 35 561 927.43 1 511 776.

diğer ünitelerin inşası sırasıyla ünitelerin yapım planına uygun olarak 2. barajın su tutmasına kadar olan saha dışı inşaat faaliyetleri ve olası gecikmeleri de içeren toplam inşaat süresi yaklaşık 5 yıldır. Yeni yol relökasyonu.. hizmet yolları. PTT ve enerji hatları. yıl yapılacak olup.1 Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması Planlanan Büyük Melen barajı projesinin inşaatının başlangıcından. derivasyon tüneli ve kamulaştırma çalışmaları 1. 4. 3. ve 5.İNŞAAT ÖNCESİ HAZIRLIK DÖNEMİ SİTE TESİSLERİNİN KURULMASI ŞANTİYE ULAŞIM YOLLARININ YAPILMASI DERİVASYON TESİSLERİ İNŞAATI BARAJ GÖVDESİ İNŞAATI DOLU SAVAK İNŞAATI CEBRİ BORU KUYRUKSUYU KANALI ELEKTRO MEKANİK TEÇHİZAT İSLERİ İŞLETMEYE ALMA Şekil III. . yıllarda yapılacaktır.. site tesisleri. İnşaat işlerinin süresinde en fazla vakit alan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi inşaatıdır.

İçme suyu faydası hesabında.27 hm3/yıl su 32 yıl boyunca İstanbul Şehrine verecektir.8’de verilmiştir. Faydalar III. 20142022 yılları arası 183. ve III aşamalar) devreye girdikçe aşamalı olarak azalacaktır.92 Gwh/yıl’dır.Merhale Projesi.1. Kurulu Güç – (Firm Güç / 0. III. Aynı dönemler için toplam enerji üretimi ise. Aşamada 8 yıl boyunca 183. Pik güç.3. Hizmet ömrü boyunca sağlanacak toplam su faydasının bugünkü değerleri toplamı 6 178 919 285 YTL’dir. Baraj inşa edildiğinde ilk aşmada 536 hm3/yıl su 8 yıl boyunca. şehrin uzun vadede tüm içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına cevap verecek kullanılabilir en büyük su kaynağı Melen çayının Melen Barajı vasıtası ile kullanılmasıdır.27 hm3/yıl su. II.7’de. 2022-2032 yılları arası 10 yıl boyunca 804 hm3/yıl ve nihai durumda ve baraj ömrü tamamlanıncaya kadar 2032-2064 yılları arası 32 yıl boyunca 1077. . yaşanan kuraklık ve küresel ısınma senaryoları dikkate alındığında. sekonder enerjinin faydası 3. 1 m3 suyun barajdan çıkış fiyatı olarak hesap edilen 52.33 Gwh/yıl. Merhale Melen Regülatörü projesinin 2007 yılında tamamlanmasıyla.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. içme ve kullanma amaçlı olarak verilecektir.4. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU III. yıllık enerji üretimi faydası değerleri hesap esasları ise Tablo III. Melen Barajı ve HES tesisleri inşaatı 19 . Enerji faydaları bulunurken dolar kuru 2006 yılı için 1.1.69 Kuruş değeri içmesuyu geliri olarak alınmıştır.1. 2022-2032 yılları arası 140.3. İstanbul şehrinin su temini için bugüne kadar çeşitli kaynaklardan 1293. Firm enerjinin faydası 6 cent/kWh.4 hm3/yıl su şehre tahsis edilmiştir. yaklaşık 185 km uzunluğundaki isale hattı ve tünellerle İstanbul şehrine iletilecek olup. Projenin Fayda-Maliyet Analizi III. Enerji Faydası Proje içme ve kullanma suyu temini maksatlıdır.3 cent/kWh olarak alınmıştır. Sulama Faydası Melen Barajı içme – kullanma suyu ve enerji amaçlı olduğundan sulama amacı bulunmamakta olup sulama faydası dikkate alınmamıştır. İnşaatı tamamlanmış olan Melen I.60 Gwh/yıl ve baraj ömrü tamamlanıncaya kadar 20322064 yılları arası 32 yıl boyunca 92.3.27 hm3/yıl su. İçme. Enerji üretimi ikincil amaç olup. Toplam Fayda Proje ile İstanbul iline 2014 yılı ile 2022 yılları arasında 8 yıl boyunca 536 hm3/yıl su. seconder ve pik güç enerji faydası 338 862 941 YTL olarak bulunmuştur.3. Aşamada 10 yıl boyunca 140.3.1.60 Gwh/yıl ve 2032 yılı sonrası 92. Yıllık İçme ve Kullanma suyu faydası Tablo III. Melen Sistemi” adı altında yürütülen çalışmaların su kaynağı Melen çayı ve bunun depolaması Melen Barajı ve HES’dir. Melen barajından 1077. Hizmet ömrü boyunca üretilen firm.3.33 Gwh/yıl.1. Ancak hızla büyüyen İstanbul ilinin nüfusu. 45 MW’lık kurulu güce sahip olan enerji santrali barajın işletmeye açılacağı 2014 yılı ile 2022 yılları arasında I. III.42 YTL olarak alınmıştır. 2040 yılı ve sonrasında içme ve kullanma suyu ihtiyacına cevap verebilecektir. Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Faydası “Büyük İstanbul içmesuyu II. 2022-2032 yılları arasında II. III.64) olarak tayin edilmiş ve pik güç faydası bulunan bu pik gücün 85$ ile çarpılması sonucu bulunmuştur.92 Gwh/yıl’dır. içmesuyu sistemi (I.2.1. 804 hm3/yıl su 10 yıl boyunca ve full devalopmanda toplam 1077.3.

Melen HES ve Pompa tesisleri için % 9.568 Gelir Toplam Gelir (YTL) 304510480 2436083840 456768560 4567685600 611889360 19580459520 531684579.53 42. 1/1000 ölçekli haritalar üzerinde projelendirilen baraj.8 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin yıllık enerji üretimi faydası değerleri TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 50 FİRM ENERJİ SECONDER ENERJİ (GWH/YIL) KURULU GÜÇ 73.02 TOPLAM FAYDA TOPLAM ENERJİ FİRM GÜÇ PİK GÜÇ YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---- YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---TOPLAM 6 236 640 5 529 480 1 308 672 5 161 160 3 547 302 3 587 602 91 212 820 90 807 085 156 843 036 338 862 941 Not: 1) 1 $=1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ile sağlanacak faydalar 3 aşamadan oluştuğu için yıllık fayda yerine toplam faydanın bugünkü değerleri toplamı hesap edilmiş ve 3 586 168 890 YTL olarak bulunmuştur. İnşaat dönemi faizi ve yıllık giderler için sosyal iskonto değeri içme ve kullanma suyu tesisleri için % 8.50 32. HES cebri boruları. Enerji 3. barajın diğer üniteleri ve isale hatları için ayrı ayrı yapılmıştır.40 $ ila 1.27 Birim Gelir (YTL/m3) 0. dolusavak yapısı. Firmalardan alınan bilgilere göre 1 m3/s deniz suyunun arıtılma işletme maliyeti 0.3. Sec.7 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin içme ve kullanma suyu faydası değerleri YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---Ortalama TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 50 yıl İÇME SUYU Yıllık Su Arzı (hm3) 536. Tablo III. terfi hatları ve HES kuyruk suyu 20 .64 7.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.92 PİK GÜÇ FAYDASI YTL 3 802 3 927 5 071 8.2 Not: 1 m3/s Deniz suyunun arıtılması maliyeti projenin birim geliri olarak alınmıştır.98 1. Tablo III.5 olarak alınmıştır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. dipsavak yapısı.60 91.3.3. En düşük değer olan 0.20 64.3 cent/kwh 3) Pik Güç faydası = Npikgüç x 85 III. Melen Barajı ünitelerinden olan baraj gövdesi.00$ arasında değişmektedir. proje bedellerine inşaat dönemi faizi eklenerek toplam yatırım bedeli bulunmuştur.4 $ değeri birim gelir değeri olarak alınmıştır. İçmesuyu İsale Hattı ve HES tesisleri metraj hesapları.17 1077.42 YTL olarak alınmıştır.11 804. derivasyon tünelleri.1. Maliyetler III.14 75. Maliyetler ve Yıllık Giderlerin Hesaplanma Esasları Melen Barajı. içmesuyu cebri boruları.3. Tesis bedellerine % 15 mühendislik ve genel giderler payı ve kamulaştırma bedelleri eklenerek proje bedelleri.70 76.90 15. (2006 Yılı DSİ) 2) Firm Enerji 6 cent/kwh.56 SECONDER FAYDA 183.3. Hesaplanan keşif bedellerine % 15 bilinmeyen giderler eklenerek tesis bedelleri bulunmuştur. dipsavak giriş şaftı.34 140. Tesis Maliyetleri Büyük Melen Barajı tesis bedelleri hesabında her bir tesis için ayrı ayrı 2006 yılı birim fiyatları dikkate alınarak keşfi özetleri çıkarılmıştır. isale hatları.36 FİRM FAYDA 110.2.91 YILLIK FAYDA 11 401 602 9 080 709 4 901 345 31. III. 2008).

Buna göre Melen I.3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Geri kalan % 20 oranındaki kamulaştırma fiili ödeme değerleri bu değerler esas alınarak birim alanda yapılan kamulaştırma fiili ödeme değerleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Melen I Merhale kapsamında bulunan tesislerden. Melen Barajı ve HES Planlama Raporunda önerilen baraj yeri. Melen Barajı ve HES kapsamında inşa edilecek olan İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları için herhangi bir kamulaştırma yapılmayacağı için fiili kamulaştırma bedeli ödenmeyecektir. Melen Barajının birinci amacı İstanbul İlinin içmesuyu ihtiyacının karşılanmasıdır. Melen Barajı İsala Hattı içinde bulunan tüm tesislere ait kamulaştırmaların yaklaşık % 80’i tamamlanmış olup geri kalan kısmı 2009 yılına kadar tamamlanarak faaliyete girecek olan Melen Regülatörüne hizmet edecektir. bu aşamaya ait içmesuyu tesisleri ve isale hatları inşaatı 2019 yılında başlayacak ve 3 yıl içinde tamamlanacaktır. DSİ Barajlar ve HES Dairesi ve Proje İnşaat Dairesi 2006 yılı birim fiyatlarıy1a çıkarılmıştır. Melen I. inşaatın 5 yılda tamamlanabileceği kabulü ile tesislerin öncelik sırası ve hizmete giriş durumlarına göre uygun şekilde dağılım yapılarak belirlenmiştir. Ancak pompaj tesisleri ve HES tesisleri için % 9. Aşaması 2022 yılında hizmete açılacağından. Melen I. Proje bedelleri bu inşaat süresine uygun olarak dağıtılmıştır. İçmesuyu amaçlı Melen Barajı tesisleri için inşaat dönemi faizi. Merhale kapsamındaki kamulaştırmalar. Aşaması ise 2032 yılında 21 . rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı için fiili kamulaştırma değerleri alınmıştır. Melen Barajı Tesis Maliyeti 223 537 009 YTL. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve/veya halen inşaatı devam eden tesisler için 2006 yılı birim fiyatlarına göre yapılan toplam fiili kamulaştırma miktarı 39 344 136. Santral yeri.08. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Proje Bedeli 2 674 037 904 YTL ve Melen Barajı HES Proje Bedelleri ise 35 561 928 YTL olup Projenin toplam proje bedeli 3 362 621 589 YTL olup bu proje bedellerine inşaat dönemi faizleri eklenerek yatırım bedelleri ayrı ayrı bulunmuştur. Kamulaştırma Raporunda verilen YTL/da birim fiili kamulaştırma değerleri kullanılarak hesaplama yapılmıştır. Melen Barajı ile beraber Melen Barajı I.3. 2001 yılından başlayıp 2007 yılına kadar yapılan kamulaştırmalar adı geçen şube Müdürlüğünden 22. Melen Regülatörü hariç diğer tüm birimler.2006 tarih ve 949-8694 sayılı yazılar ile istenmiş ve bu yıllarda arasında yapılan kamulaştırma fiili ödeme değerleri 2006 yılına birim fiyatlarına çekilerek fiili kamulaştırma bedelleri hesaplanmıştır. Melen Barajı nihai aşaması olan III. Melen II. Aşama içmesuyu tesisleri ve isale hatlarının da 5 yıl içinde tamamlanacağı kabul edilerek proje bedelleri eşit olarak yıllara dağıtılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kanalı için ayrı ayrı keşif bedelleri. Melen Barajı ve HES tesislerine de hizmet edecektir.2006 tarih ve 201-1050 ve 23. site tesisleri ve hizmet yolları için yapılan kamulaştırmalar.09. Yatırım Maliyetleri Melen Barajı ve HES planlama raporunda önerilen tesislerin proje bedelleri. III. Melen Barajı Proje Bedeli 653 021 757 YTL. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Tesis Maliyetleri 2 325 250 352 YTL ve Melen Barajı HES Tesis Maliyetleri ise 30 819 503 olup Projenin toplam tesis maliyeti 2 579 606 863 YTL’dir.5 sosyal iskonto oranı uygulanmıştır. Bu sebeple baraj yapısı ve tesisleri ile içmesuyu tesisleri ve isale hatları için % 8 sosyal iskonto oranı uygulanmıştır. Merhale kapsamında yapılmış olan isale hattı kamulaştırmaları toplam 7 sözleşme paketi içinde DSİ 14. Merhale Projesi ile önerilen isale tesislerinin full devaplomanı için yapıldığından. tesis maliyetlerine % 15 mühendislik ve genel giderler payı ve kamulaştırma bedelleri toplamı sonucunda bulunmuştur. Ancak Melen Barajı II.28 YTL olarak hesaplanmıştır.

2. Merhale kapsamında inşa edilen tesislerin yıllık giderleri Melen Barajı. içme suyunun melen ve cumhuriyet pompa istasyonlarından isale hatlarına basılması için harcanacak olan giderlerdir.00 m kotunda bulunan Cumhuriyet Su Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra 135 m kotunda cumhuriyet pompa istasyonları marifeti ile basılarak İstanbul iline verilecektir. Proje bedellerine inşaat dönemi faizi bedelleri eklenerek yatırım bedelleri bulunmuştur.4.5.4. barajdaki su seviyesine bağlı olarak değişmektedir. III. Faiz. bu aşamaya ait içmesuyu tesisleri ve isale hatları inşaatı 2030 yılında başlayacak ve 2 yıl içinde tamamlanacaktır. Aşamada 17 287 759 YTL.3. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları işletme bakım ve yenileme giderleri 46 431 033 YTL ve Melen Barajı HES işletme bakım ve yenileme giderleri ise 622 894 YTL olup Projenin toplam işletme bakım ve yenileme giderleri 48 151 856 YTL olarak hesap edilmiştir III. İçmesuyu ve İsale Hatları ile HES tesisleri için gerekli döviz miktarları hesaplanmıştır. 22 . İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Yatırım Bedeli 3 109 941 337 YTL ve Melen Barajı HES Yatırım Bedelleri ise 38 946 385 YTL olup Projenin toplam Yatırım Bedeli 4 009 730 695 YTL olarak hesap edilmiştir. II. Döviz İhtiyacı Melen II. baraj inşaatı ile birlikte ve 2 yıl içinde tamamlanacağı kabul edilmiş ve proje bedeller iki yıla yayılmıştır. Buna göre projenin toplam döviz ihtiyacı 448 168 015 YTL’dir. İşletme Bakım ve Yenileme Giderleri Melen Barajı işletme bakım ve yenileme giderleri 1 097 928 YTL.4. Projenin enerji giderleri. Melen Barajı HES Tesislerinin. Yıllık Giderler Raporda önerilen tesislerin yıllık giderlerin hesaplanmasında “Proje Esaslarının Tespitine Ait Talimat” a uyulmuştur ve projenin toplam yıllık gideri Melen II.3. Merhale kapsamında yapılacak olan Melen Barajı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Enerji Giderleri Melen Barajı inşaatının tamamlanmasından sonra baraj dipsavağından alınacak olan sular melen pompa istasyonları marifeti ile 210 m kota basılarak buradan cazibe ile isale hatlarına aktarılacak ve 55. Aşamada (nihai durum) 18 887 209 YTL’dir. III. içmesuyu tesisler ve isale hatları ile HES tesisleri için ayrı ayrı hesap edilmiştir.3. Aşamada 17 907 947 YTL ve III. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU hizmete açılacağından. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları yıllık giderleri 364 562 333 YTL ve Melen Barajı HES yıllık giderleri ise 4 362 810 YTL olup Projenin toplam yıllık gideri 440 389 695 YTL olarak hesap edilmiştir.3. Buna göre Melen Barajı Yatırım Bedeli 860 842 972 YTL. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Faiz ve Amortisman giderleri 264 048 384 YTL ve Melen Barajı HES Faiz ve Amortisman giderleri ise 3 739 915 YTL olup Projenin toplam Faiz ve Amortisman giderleri 338 156 065 YTL olarak hesap edilmiştir.3. Buna göre Melen Barajı yıllık giderleri 71 465 693 YTL.3. Proje bedelleri bu inşaat süresine uygun olarak dağıtılmıştır.4. Amortisman Giderleri Melen Barajı Faiz ve Amortisman giderleri 70 367 765 YTL. III.1. Projenin enerji giderleri. Merhale kapsamında 2006 yılı birim fiyatları ile Melen ve Cumhuriyet pompa istasyonu enerji yıllık giderleri sırasıyla I. III. Ancak ortalama değer bazında incelendiğinde Melen II.

giderlerin bugünkü değerleri ile yıllık içmesuyu ve enerji gelirlerinin bugünkü değerleri hesap edilmiş ve Büyük Melen Barajından çıkan 1 m3 suyun maliyeti ise 52.013 olarak hesap edilmiştir.652 olarak hesap edilmiştir. sosyal ve altyapı faaliyetleri Melen Sistemi İşletmede Olan Melen Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı: 1 nolu pompa istasyonu Melen I.5 m3/s olan 5 adet her biri 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU III. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak. İç Karlılık Oranı İçmesuyu ve enerji amaçlı olan projenin iç karlılık hesaplarında proje yatırım bedelleri.59 Kuruş olarak bulunmuştur. Melen I. Merhale 23 .10 Kuruş olarak bulunmuştur. Ancak Melen Barajı projesinin ekonomik olarak yapılabilirliğinin görülebilmesi için projenin yıllık gelir ve gider hesapları dikkate alınarak bugünkü değerler tekniğine göre rantabilite analizi yapılmıştır. Gelir-Gider Oranı Melen Barajı Projesi. İçmesuyu ve enerji amaçlı olan barajdan sağlanan 1 m3 suyun 2006 yılı fiyatları ile depolama maliyeti: (Baraj Yatırım Bedeli / Regüle Edilen Su) = 3. Melen Barajının içmesuyu ve enerji amaçlı olarak inşa edilmesi halinde rantabilitesi 2008 yılında hazırlanan Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu’nda 1. yılık giderler ve yıllık gelirler kullanılmış ve iç karlılığı % 9.72 YTL/m3 olarak bulunmuştur. İçmesuyu amaçlı olan barajdan sağlanan 1 m3 suyun 2006 yılı fiyatları ile depolama maliyeti: (Baraj Yatırım Bedeli / Regüle Edilen Su ) = 3. Melen nehri sularının % 67’sini regüle edecek olan tesis ile elektrik enerjisi üretimi de yapılacak olup barajın ekonomik ömrü 50 yıl olarak alınmıştır. içmesuyu ve enerji. Baraj içmesuyu olarak inşa edildikten sonra sadece enerji tesislerinin iç karlılığı ise 26. III.4.7. Bu sebeple enerji üretimi kısmı projeden ayrı olarak da mütalaa edilip özel müteşebbisler tarafından yapılabilir. Birim su maliyeti. Melen Barajı öncelikli olarak içmesuyu amaçlı olarak mutlaka inşa edilecektir. Baraj zaten içmesuyu amaçlı olarak inşa edileceğinden. İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini gayesiyle gündeme gelmiş ve geliştirilmiştir. Pompa istasyonu kurulu gücü 4 500 kW/ünite’dir. enerji üretiminin rantabilitesi sadece enerji gider ve gelirleri dikkate alınarak hesap edilmiştir. Bu sebeple rantabilite analizi barajın.828 olarak hesap edilmiştir.70 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet pompa bulunmaktadır. Barajın sadece enerji amaçlı olarak inşa edilmesi halinde rantabilitesi 1. (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Bu değer enerji üretimi için 2. Barajın sadece içmesuyu amaçlı olarak inşa edilmesi durumunda barajından çıkan 1 m3 suyun maliyeti ise 52. Toplam debisi 8. Ancak enerji üretimi amacı ikinci amaç olup.6.69 YTL/m3 olarak bulunmuştur.3. barajın eğinde yapılacak HES tesisleri ile mansaba bırakılacak sulardan ve baraj düşüsünden yaralanmak için düşünülmüştür.50 olarak bulunmuştur. faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik.10 olarak belirlenmiştir. Melen barajının sadece içmesuyu amaçlı olması durumunda iç karlılığı % 9.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3. 2008) III. İstanbul ilinin artarak büyüyen nüfus ve sanayi yapısı ve yapılan teknik ve ekonomik hesaplar Büyük Melen Barajı ve HES projesinin ivedilikle uygulamaya alınması gerektiğini göstermektedir. sadece içmesuyu ve sadece enerji amaçlı olarak işletilmesi durumlarına göre ayrı ayrı olarak irdelenmiştir.09 olarak hesaplanmıştır. merhale kapsamında yapılarak işletmeye açılmıştır.

Terfi depolarının ebatları 90 m x 60 m x 6 m olacaktır.0 m. Melen Sistemi Tasarlanan Melen Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı: Büyük Melen Barajı ve HES projesi tamamlandıktan sonra 3 adet pompa istasyonu kademeli olarak devreye girecektir. Sonuç olarak. Melen II. 3 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8. Aşamada 3000 kW/ünite olacaktır. uzunluğu 87. Tesis girişindeki hidrolik seviye 55. 2.30 m3/s) kapasitesinde tertip edilmiştir.70 m3/s kapasiteli) ve 4 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8. merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile birlikte 32 000 m3’lük 2 adet terfi deposu daha önerilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kapsamında hizmete açılan 1 nolu pompa istasyonu binasının genişliği 55. 196 m basma yüksekliğine sahip olup normal su seviyesi 19.00 m kotu civarındadır. Melen Projesi’nin gelişmesine paralel olarak daha sonra kapasitesi 2 970 000 m3/gün’e çıkarılacak şekilde genişletilecektir.5 m3/s olan toplam 6 adet pompa (5 + 1 adet yedek -her biri 1.70 m3/s kapasiteli). durultucu. Merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile projelendirilecek pompa istasyonları ebatları sırasıyla. 20 adet asıl ve 2 adet yedek olmak üzere toplam 22 adet pompa teçhiz edilecektir.0 m’dir. Melen II. merhale kapsamında 26 000 m3 hacimli melen terfi deposu inşa edilmiştir. dezenfeksiyon ve çamur atma birimlerinden oluşmaktadır. Bu durumda barajdaki su seviyelerine göre en fazla basma yüksekliği 128. Melen II. Melen pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçlerini gösterir Tablo III. II.68 m3/s) arttırılacaktır. Pompa istasyonu kurulu güçleri ise sırasıyla I. kimyasal işlem. Merhale kapsamında Melen Barajı ile birlikte I. tesis iki akım kollu olarak tasarlanmıştır.51 m olacaktır. Terfi deposunun boyutları 60 m x 80 m olup normal işletme kotu 210 m’dir. 24 . Melen II Merhale kapsamında inşa edilecek olan 2 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8. Cumhuriyet Arıtma Tesisi. Aşamada 2800 ve III. 1743 m uzunluğunda 2 adet terfi hattı ile 210 m kotuna basılacaktır. Tesis. 1743 m uzunluğunda mevcut 1 adet terfi hattı ile 210 m kotundaki terfi istasyonuna basılmaktadır. Melen Regülatöründen alınan su.73 m3/s kapasiteli) pompa teşkil edilecektir.00 m’dir. İşletmede Olan ve Önerilen Melen Terfi Depoları: Melen I..66 m3/s olan toplam 5 adet (her biri 1. Aşamada 2600. Melen Projesi I ve II Merhale kapsamında toplam 4 adet pompa istasyonu. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 2540 mm çapında. Melen Barajı inşaatı ile barajdaki su seviyesine bağlı olarak pompaların basma yükseklikleri değişecektir. ve III.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 3000 mm çapında. Aşamalarda bu kapasiteler 750 000 m3/gün (8. 3 ve 4 nolu pompa istasyonu 70 x 55 m olacaktır. hızlı kum filtresi. Cumhuriyet Arıtma Tesisleri: Melen I Merhale kapsamında inşa edilen ve klasik arıtma tipinde projelendirilen Cumhuriyet Arıtma Tesisinin (SAT) günlük nominal kapasitesi 720 000 m3 olup.9’da verilmiştir. II.5 m3/s toplam 5 adet pompa (her biri 1. İlk aşamada 720 000 m3/gün (8.14 m ve en düşük basma yüksekliği 110.

50 17.50 8.16 Durumu I.73 (m3/s) 8.50 8.5 Enerji Gideri YTL 16792920 9771270 10391459 10766875 Pompa Debisi Pompa Debisi Kurulu Güç Önerilen Kurulu Güç (m3/s/ünite) 1.00 25.33 16. MELEN B. II.33 5 1. II. (IIII) Q III. (I) MELEN B. AŞAMA (m3/s) İÇİN CUMHURİYET Pompa Sayısı (ünite) 8.9 Melen Sistemi pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçleri I.66 24.666 2014 2100 8.99 Pompa Debisi Pompa Sayısı Pompa Debisi Kurulu Güç Önerilen Kurulu Güç 3 (ünite) kW/ünite kW/ünite (m /s) (m3/s/ünite) 8. Planlanan Planlanan Planlanan Enerji ihtiyacı Kwh 91980000 88221697 88221697 95309087 Enerji Gideri YTL 7836696 7516489 7516489 8120334 .Tablo III.99 33.66 5 5 5 5 POMPA İSTASYONU KAPASİTELERİ kW/ünite 4500 2618 2785 2885 kW/ünite 4500 2600 2800 3000 İşletmede Planlanan Planlanan Planlanan VE KURULU GÜÇLERİ Enerji ihtiyacı Kwh 197100000 114686270 121965480 126371770.666 2014 2100 9.70 1.50 34.70 1.00 5 1. AŞAMA İÇİN CUMHURİYET POMPA İSTASYONU KAPASİTELERİ VE KURULU GÜÇLERİ AŞAMALAR MELEN REG. ve AŞAMALAR MELEN REG.33 5 1.800 2176 2200 Durumu Yatırım Proğ.70 1.. (II) MELEN B.. MELEN B. (II) MELEN B.50 8. (IIII) Q (m3/s) 8.33 5 1. ve III.666 2500 2100 8. (I) MELEN B.

Boğaz tüneli çapı 4. 2. Merhale ve II. Cebri borudan oluşan isale hatları toplam uzunluğu 157 km’dir. Cumhuriyet Terfi Depoları: Melen I. Aşamada 2100 ve III. II.00 m olup toplam uzunluğu 5551 m’dir.33 m3/s olan 5 adet her biri 1. Melen II merhale kapsamında inşa edilecek olan 2 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 8. kondüvi ve tünel halinde. 2 833 m uzunluğunda Beykoz Tüneli. Melen II. Merhale kapsamındaki Cumhuriyet Terfi Depoları Melen I.9’da verilmiştir. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 3000 mm çapında.50 m çap 3764 m uzunluğunda Şile-Alaçalı Tüneli. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boykesitti Şekil III.80 m3/s kapasiteli toplam 5 adet pompa adedi olacaktır.50 m çapında ve 8097 m uzunluğunda Alaçalı-Ömerli-Hamidiye Tüneli. 2 032 m uzunluğunda Bekleme Tüneli. Cumhuriyet pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçlerini gösterir Tablo III. 1 nolu pompa istasyonu Melen I. Cumhuriyet terfi deposundan sonra 2500 mm olarak projelendirilmiştir. 5 adet her biri 1. 983 m uzunluğunda Ortaçeşme Tüneli. Melen İsale Hatları: Melen I. 3896 m uzunluğunda 2 adet terfi hattı ile 135 m kotuna basılacaktır. projenin full devalopmanı olan Melen Barajının tüm aşamalarının tamamlandığı nihai durum için ve inşa edilmektedir. Merhale Kapsamında Mevcut ve İnşa Halinde Olan İsale Hatları Melen I Merhale kapsamında yapılan ve inşa halinde olan isale hatları cebri boru.66 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet pompa bulunmaktadır. 93 m statik basma yüksekliği ile basılmaktadır. 4. Melen isale hattı kapsamında yer alan cebri boru çapları Cumhuriyet terfi deposuna kadar 2540 mm.66 m3/s kapasiteli toplam 5 adet ve 4 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 9. Pompa istasyonu kurulu gücü 2 100 kW/ünite’dir.33 m3/s olan 5 adet her biri 1. değişik uzunluk ve çaplarda projelendirilmiştir. Terfi deposunun boyutları 60 m x 80 m olup normal işletme kotu 135 m’dir. Terfi depolarının ebatları 90 m x 60 m x 6 m olacaktır. Merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile projelendirilecek Cumhuriyet pompa istasyonları ebatları sırasıyla. 3896 m uzunluğunda 1 adet terfi hattı ile 135 m kotundaki terfi istasyonuna. İsale hattı kapsamında projelendirilen tünel ve kondüviler sırasıyla. Melen I.00 m3/s olan 5 adet her biri 1. 4.33 m3/s’dir. Tünel olarak imal edilmekte olan isale hatları. Önerilen Cumhuriyet Pompa İstasyonları ve Terfi Hatları: Büyük Melen Barajı ve HES projesi tamamlandıktan sonra 3 adet cumhuriyet pompa istasyonu kademeli olarak devreye girecektir. 3 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 8. Pompa istasyonu kurulu güçleri ise sırasıyla I. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 2540 mm çapında.2’de verilmiştir. 3 ve 4 nolu pompa istasyonu 70x55m olacaktır. Yeşilvadi kondüvisi ve diğer tünellerle beraber toplam tünel uzunluğu ise 25 km’dir. merhale kapsamında 26 000 m3 hacimli Cumhuriyet terfi deposu inşa edilmektedir. 2 175 m uzunluğunda Osmankuyu Tüneli’dir. merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile birlikte 32000m3’lük 2 adet Cumhuriyet terfi deposu daha önerilmiştir. . Melen II. 2 577 m uzunluğunda Ayazağa Tüneli.Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Terfi Hatları: Melen I Merhale Kapsamındaki Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı. 4. Aşamada 2200 kW/ünite olacaktır. merhale kapsamında inşa edilmekte olup toplam debisi 8. Aşamada 2100.5 m çap ve 5416 m uzunluğunda Yeşilvadi kondüvisi.66 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet.

Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boy kesiti Melen II. Merhale kapsamında inşa edilmekte olan tünel ve kondüviler Melen projesinin nihai aşamasına göre projelendirildiği için II. % 9’unun orman ve % 11’inin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir. bölgedeki konutların ve arazilerin kamulaştırılması. İsale hattı platform kamulaştırması ve kazıları I Merhale kapsamında yapıldığı için II. Sakarya ilinin 70 km. Kamulaştırmanın Yapılacağı Etüt Sahasının Tanıtılması Proje Karadeniz Bölgesinde İstanbul boğazının 170 km doğusunda.5 km güneybatısında ve Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyindedir.1.6. mevcut karayolunun relokasyonu olarak tanımlanabilir.6.5. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63’ünün fındıklık. III. Kamulaştırma arazi etütleri. 2 adet 3000 mm çapında ve toplam 157 km uzunluğunda olacaktır.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. Merhale kapsamında sadece boru kesiti kazı ve dolguları yapılacaktır. Merhale Kapsamında Melen Barajı İle Önerilen İsale Hatları: Melen I. %19. İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan ve Büyük Melen çayı ile Lahna deresinin besleyeceği Melen barajının aks Çayüstü Tepesi ile Dikenli Tepe arasındadır.2 Melen I. Merhale kapsamında yapılacak olan İsale hattı çelik boruları. III. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU KAĞITHANE DAĞITIM TESİSİ CUMHURİYET TERFİ DEPOSU CUMHURİYET ARITMA İSALE HATTI MELEN TERFİ DEPOSU CUMHURİYET POMPA İSTASYONU MELEN POMPA İSTASYONU YEŞİLVADİ (ALAÇALI) GEÇİŞİ MELEN REGÜLATÖRÜ BOĞAZİÇİ TÜNELİ Şekil III. Merhale kapsamında önerilen isale hattı tesisleri sadece çelik borulardan oluşmaktadır.45 oranında 27 . Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik. rezervuar ve Mutlak koruma alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmış. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da dır. Rezervuar alanı Sakarya ve Düzce illerinin sınırları içerinde kalmaktadır. II. tespit edilen taşınmazlar her iki saha içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim III. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300m lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. proje sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler. sosyal ve altyapı faaliyetleri Projenin kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır.

6. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. tamamıyla su altında 5 yerleşim kalmaktadır. III.11’de verilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Kamulaştırılan saha ile ilgili nüfus Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35765 da dır.10’da gösterilmiştir. Melen çayı suyuna Düzce ilinde bulunan sanayi tesislerinin arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atıksular deşarj edilmektedir. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan. Bölge Müdürlüğü teknik elamanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Turgay ERİNÇ tarafından 2006 yılında yapılmıştır.2. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18615 da arazi bulunmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. 1997. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir. Kamulaştırmanın Yapılacağı Alandaki Sosyal Durum III. Nüfus Kamulaştırma sahası içindeki nüfus Rezervuar sahasında. 28 . Melen barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının kaldırılması gerekmektedir.2. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerinin bağlı bulunduğu il ve ilçeler Tablo III. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanı kamulaştırma arazi etütleri ikinci kez DSİ 14.1. 2000 ve 2007 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı hesaplanarak Tablo III. tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin 1990.6. Beyler. Kamulaştırma planlama raporunda yine Turgay Erinç tarafından 2005 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmış Melen barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25000 ölçekli topografik harita Ek 1’de verilmiştir. Melen barajı rezervuar alanı kamulaştırma etütleri ilk olarak 1997 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış ve ilk rapor aynı elemanlarca 1996 yılı birim fiyatları ile hazırlanmıştır. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur.

10 Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri İL VE İLÇE ADLARI YERLEŞİM BİRİMLERİ Ortaköy (Lahna) Bucağı Beyler Köyü Köyyeri Köyü Karalar Köyü Kovukpelit Köyü Karapelit Köyü Açmabaşı Köyü Hamascık Köyü Dokuzdeğirmen Köyü Iğdır Köyü Harmankaya Köyü Esentepe Köyü Büyük Melen Köyü Yeşiltepe Köyü Esmahanım Köyü Dilaver Köyü Davutağa Köyü Sakarya İli . tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı NÜFUS SAYIM SONUÇLARI 1997 2000 Ortaköy (Lahna) Bucağı 2563 2073 Beyler Köyü 214 244 Köyyeri Köyü 144 157 Karalar Köyü 340 351 Esmahanım Köyü 332 456 Dilaver Köyü 212 239 Davutağa Köyü 195 247 Hamascık Köyü 393 494 Dokuzdeğirmen Köyü 395 424 Kovukpelit Köyü 516 588 Karapelit Köyü 305 330 Iğdır Köyü 209 224 Açmabaşı Köyü 330 557 Harmankaya Köyü 237 143 Esentepe Köyü 102 194 Büyük Melen Köyü (İğneselli) 92 Avut (Yeşiltepe Köyü) 174 TOPLAM 8648 6487 6987 Proje sahasında nüfus artış hızı r 10 = .Kocaali İlçesi Düzce İli .02156 YERLEŞİM ÜNİTELERİ 1990 1929 263 211 447 535 313 297 582 803 1344 404 400 561 559 2007 1501 127 113 254 255 136 130 182 186 364 223 110 296 96 120 71 52 6223 .11 Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan.Akçakoca İlçesi Tablo III.Tablo III.0.Cumayeri İlçesi Düzce İli .

samanlık ve Fındık bağ evleri) yapım yılları 20-50 yıl arasında değişmekle beraber fındık bahçelerinin arasına serpilmiş olan 60-80 yaşları arasında bağ evlerine rastlamak mümkündür. Taşınacak veya tasfiye edilecek yerleşme' alanlannın yeniden iskânı halinde öncelikle bu planda belirtilen gelişme alanlannda yer seçimi yapılacak ve iskân sahası açılacaktır. Rezervuar alanında kalacak olan köylerde yaşayan insanlar. ilgili kurumca yapılacak etüt çalışmalan neticesinde bu alanın açılamayacağının öngörülmesi halinde bugünkü arazi kullanımı devam ettirilecektir. Madde V. Nüfus artış hızının negatif olması genel olarak bu tür nedenlerden kaynaklanmıştır." . Etüt sahasında ki konut ve samanlıklar yığma tuğla duvarlı olup. tipik Karadeniz yerleşim birimine de şartlamak mümkündür. Bu yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal üründen sağlamaktadırlar. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. bu planın ilke ve hederlerine göre yer seçimi yapılacak ve alt ölçekli imar planı/planlan hazırlanacaktır. Yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde bu planın plan notları V. Bu planda Melen Baraj Gölü altında kalacak yerleşme olarak belirlenen Ortaköy yerleşmesinin taşınacağı alan olarak Gümüşoluk Köyü ve yakın çevresi belirlenmiş olup. Göl alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde bir bütünlük arz etmemektedir. Özellikle konut ve yardımcı binaların (Ahır.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmış bulunmaktadır. Orta öğretimi tamamlayan gençler. Her iki durumda da ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak Valiliğe başvurulacak. Bahse konu olan bölgeyi de içine alan (Sakarya) 1/100. Bölgede birim alandan elde edilen değer yüksektir. yüksek öğretim için büyük kentlere göç etmektedir.Nüfus hareketleri ve faaliyet sahaları Proje alanıyla ilgili nüfusta azalma yönünde bir hareketlilik görülmektedir. ÇED öncesi yapılan halkın katılım toplantılarında baraj inşaatı sonrasında nerede iskan edileceklerini bilmediklerini ve bu konuda yardıma ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdir. Proje sahasının bulunduğu bölgede eğitime ilgi büyüktür. İskân Şekli ve Tipleri Rezervuar sahasında iskan şekli toplu yerleşim biçiminde olup. Ayrıca uzun yıllardan beri yapılması gündemde olan Büyük Melen Barajı’nın da yörede yaşayanlar için uzun vadeli planlamalar yapılmasını engellemiş ve yöredeki insanların başka yörelere yerleşmesine neden olmuştur. çatı kiremit ya da galvanizli sac ile örtülüdür. Fakat veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. Mutlak koruma alanında ise biraz daha dağınık bir yapı göze çarpmaktadır.47 maddesinde yer alan ve aşağıda verilen hükümlere göre işlem yapılacaktır.47: "Uygulama aşamasında baraj gövdesi ve sulan altında kalacak olan taşınmazlann kamulaştmlarak taşınması DSİ Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönetmelikleri uyannca yapılacaktır. Gerek nüfusta bir hareketlilik gerekse çalışmalar esnasında yazılan tespitlere göre rezervuardaki yerleşim yerlerinde nüfus hareketlerinde 2000 yılından sonra bir azalışın olduğu görülmektedir.

40 Arsa (da) 15 Orman (da) 607 193 660 Tarım dışı arazi Toplam arazi (da) (da) 1859 14469 1175 1506 1859 10.12’de. Elde 31 .94 YT (da) 9547 603 720 10870 63. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ulaşım Rezervuar sahasında yer alan Ortaköy Bucağını Kocaali kazasına bağlayan asfalt yol göl alanından geçmektedir.6. Mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ile Tablo III.2.83 YT (da) 13226 71 Arsa (da) Orman (da) 3620 19. Bu yol her mevsim ulaşıma açıktır.50 Tablo III. Tarımsal alanların değerlendirilmesinde getirilen kapitaliasyonu yöntemi kullanılmış ve arazi çalışmaları sırasında yapılan anketlerle dikkate alınarak gerçeğe en yakın değerler bulunmaya çalışılmıştır.84 17150 100.00 18615 100.13’de detaylı olarak gösterilmiştir. Ekonomik Durum Rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve % dağılımları Tablo III.95 95 – 105 105 – 110 TOPLAM % Oranı ST1 (da) 1650 220 56 1926 11. Ayrıca rezervuarı besleyecek olan büyük Melen çayının gölün kuyruk kısmında kalan kesimlerine E-5 devlet karayolundan ayrılarak Düzce iline bağlı Cumayeri ilçesinden geçerek ulaşmakta mümkündür.300 m % Oranı ST1 (da) 124 0.12 Kotlara Göre Arazi Miktarları % Dağılımları KOTLAR (m) Talveg . Kamuya ait diğer taşınmazlarla ilgili tüm doküman ve veriler ise ilgili resmi ve özel kuruluşlarla yapılan yazışmalar sonucu elde edilmiş olup.45 Tarım dışı arazi Toplam arazi (da) (da) 1490 8.13 Mutlak Koruma Alanındaki Arazi Varlıkları Ve % Dağılımı KOTLAR (m) 110 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.67 KTT (da) 155 0. Kamulaştırma yılındaki değerini bulmak için Maliye Bakanlığının 2 Aralık 1982 yılında yayınlamış olduğu (Kamulaştırma manueli 1997 – Sayfa 26 ) binaların yaş ve yapı malzemelerine göre aşınma paylarını gösteren tablolardan yararlanılmıştır.00 15 0. yazışmalar sonucu yetersiz veya eksik bilgi alınan kuruluşlara bizzat başvurularak sözlü görüşmeler yapılmıştır. Binaların değerlendirilmesinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yayınlamış olduğu 2005 yılı m2 birim fiyatları kullanılmıştır.09 1460 8.00 Kamulaştırma Raporunun hazırlanmasında kullanılan her türlü done DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı ve DSİ Projelerinin Planlanması için Kamulaştırma (Kıymet Takdiri) Rehberi kitabında açıklanan yöntemler ile kişisel bulgu ve görüşlerin katkısıyla değerlendirilmiştir.23 KTT (da) 791 159 70 1020 5. III. Tablo III.2.

14. Yollar 6.105 Talveg . Tablo III. Her kuruluş göl alanı içerisinde kendi sorumlulukları altındaki taşınmazlarla ilgili bilgileri vermişlerdir. Konut ve yardımcı binalar 4. Meyveli ve meyvesiz ağaçlar 3. büro çalışmalarında değerlendirilmiş ve rapor içerisinde gerekli olan yerler kullanılmıştır. Orman arazileri 9. Tarım arazileri 2. Telekom hattı (PTT) 7. Baraj göl alanında bulunan taşınmazlar: 1.15.16 ve Tablo III.15 Büyük Melen Barajı Rezervuar alanı Net Gelir Kayıpları sonuç tablosu KOTLAR Talveg – 95 Talveg .17’ de gösterilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Tablo III. İçme suyu şebekesi Baraj göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde kalan tüm taşınmazların fiili ödeme ve net gelir kaybı özet tabloları kotlar itibari ile hesaplanarak Tablo III. Baraj göl alanında bulunan taşınmazların ve bunların değerlendirilmeleri sırayla aşağıda açıklanmıştır. Değirmen 10. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU edilen bilgiler. Devlet ve Yardımcı binalar 5.110 Tarımsal Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı (da) (YTL) 11988 12970 13816 8198 152 8740 925 9351 500 Tarım Dışı Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı (da) (YTL) 2481 2674 3334 40825 42050 46259 Toplam Net Gelir Kaybı : 9 397 759 YTL Dekar başına net gelir kaybı : 548 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 677 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 14 YTL / da 32 .14 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu KOTLAR Talveg – 95 Talveg – 105 Talveg – 110 Fiili Ödeme Tutarı (YTL) 130 886 489 138 740 609 147 865 084 % 20 Emniyet Faktörü (YTL) 26 177 298 27 748 122 29 573 017 Top Fiili Ödeme (YTL) 157 063 787 166 488 731 177 438 101 Dekar başına toplam fiili ödeme: 10 346 YTL / da Tablo III. Göl alanı hem Sakarya ilinin hem de Düzce ilinin sınırları içerisinde kaldığından dolayı yapılan tüm yazışmalar her ildeki resmi ve tüzel kuruluşlarla olmuştur. Tablo III. Elektrik hattı (TEK) 8.

Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. bazen de tüccarlarla yapılmaktadır. 33 . Çiftçilerin % 90’ının geçim kaynağı fındık tarımına bağlıdır. Diğer hususlar İmar planları onandıktan sonra yapılacak uygulamaların başladığı yazılı olarak Düzce İl Özel İdaresi’ne bildirilecektir. Sanayi Etüt sahasında büyük ölçüde önem arz eden bir sanayi kuruluşu mevcut değildir. Fındık genellikle Fiskobirlik’e verilmekte. Mutlak koruma alanı sınırına yakın bölgede taş ocakları bulunmaktadır.17 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı net gelir sonuç tablosu KOTLAR 110 + 300 m Tarımsal Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı ( da ) ( YTL ) 13 505 10 996 175 Tarım Dışı Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir ( da ) Kaybı (YTL) 5 110 32 956 Toplam Net Gelir Kaybı : 11 029 131 YTL Dekar başına net gelir kaybı : 593 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 814 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 6. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. Mısır genellikle iç tüketimde kullanılmaktadır. Ayrıca proje sahasında Ortaköy Beldesinin yerleşim yerinin üst kotlarında. Ama zamanla çoğu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibariyle kavaklar oldukça fazlalaşmış. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır.5 YTL / da Ziraat Etüt alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. Rezervuar sahasında sanayi kuruluşu olarak Fiskobirlik’in fındık temizleme ve depolama tesisi vardır. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir.16 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu KOTLAR 110 + 300 m Fiili Ödeme Tutarı ( YTL ) 166 017 634 % 20 Emniyet Faktörü ( YTL ) 33 203 527 Top Fiili Ödeme( YTL ) 199 221 161 Dekar başına toplam fiili ödeme: 10 702 YTL / da Tablo III.7. Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yapılmaktadır Ticaret Rezervuar sahasındaki yerleşim ünitelerindeki ticaretin tamamı tarımsal ürünlere dayanmaktadır. Ticari ürün olarak yetiştirilen tek ürün fındıktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamıyla vazgeçilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. Fındık iç ve dış pazarda her zaman alıcı bulan bir tarımsal üründür. III.

Karalar ve Köyyeri Köyleridir. Tablo IV. 300 m'lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. Büyük Melen Barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının yer değiştirilmesi gerekmektedir. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI (Bu Bölümde Proje İçin Seçilen Yerin Çevresel Özellikleri Verilirken Etki Alanı Dikkate Alınmalıdır. Baraj rezervuarı ise ağırlıklı olarak Düzce ilinde yer alacak olmasına karşın.1. Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25000 ölçekli paftaların numaraları Tablo IV. Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri Tablo III. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. Bu nedenle birinci derecede Düzce ili. Bu Bölümde Sıralanan Hususlar İtibarı İle Açıklanırken. Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı Düzce İli.BÖLÜM IV.) IV. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. Beyler. İnceleme alanının 1/25000 ölçekli haritaları Ek 1’de sunulmaktadır. ikinci derecede ise Sakarya ilinin baraj rezervuarına yakın olan alanları barajın etki alanı olarak belirlenmiştir. etki alanı harita üzerinde gösterilecek) Büyük Melen Barajı Düzce ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Doküman Vb. tamamıyla su altında kalan 5 yerleşim merkezi bulunmaktadır. Marmara iklimi ile batıdan komşu olup. İlde aynı iklim tipi alanında yer alan bölümlerde de yine bazı . Üniversitelerden Veya Benzeri Diğer Kurumlardan Temin Edilen Bilgilerin Hangi Kurumdan Ve Kaynaktan Alındığı Raporun Notlar Bölümünde Belirtilir Veya İlgili Harita. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi.1 Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25 000 ölçekli paftaların numaraları Adapazarı Adapazarı Ereğli Ereğli Ereğli G25-b1 G25-b2 F25-c3 F25-c4 F25-d4 Rezervuar sahasında. rezervuarın bir kısmı da Sakarya il sınırları içerisinde yer alacaktır. Proje Sahibince Kendi Araştırmalarına Dayalı Bilgiler Verilmek İstenirse. 2006). Belgeye İşlenir.10’da gösterilmiştir (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Araştırma Kurumlarından. zaman zaman bu iklimin etkilerini almaktadır. İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim birimlerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir.1’de verilmiştir.2. IV. Bunlardan Kamu Kurum Ve Kuruluşların Yetkileri Altında Olanlar İçin İlgili Kurum Ve Kuruluşlardan Bu Bilgilerin Doğruluğunu Belirten Birer Belge Alınarak Rapora Eklenir. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim birimlerindeki nüfusun dışında.

Hasanbey. Yığılca ve Düzce birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Hasanlar Barajı. Ortalama yağış miktarı m2’ye 69. radyasyon v.6 Kış : 36. Engebeli yerlerin yağışı Melen vadisine göre daha fazladır. Hendek. Hasanlar Barajı ve Kocaali meteoroloji istasyonları etkilemektedir. Proje Havzasında % İlkbahar : 21. Gümüşova Sakuç.6 Yaz : 13.2 Düzce Meteoroloji İstasyonu Yağış Normalleri Tablo IV. nispi men ve rüzgar Hasanlar Barajı istasyonunda yağış ve buharlaşma. Havzayı etkileyen istasyonların yağışlarının mevsimlere göre dağılımı ile Avrupa yakasındaki istasyonların mevsimlere göre dağılımı yüzdeleri aşağıda verilmiştir. Kocaali istasyonunda da yağış ve sıcaklık gözlemleri yapılmaktadır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. buharlaşma nispi nem. Batıdan gelen rüzgarlar yağışı arttırmaktadır. farklı özellikler ortaya çıkar.4 Sonbahar : 30. bulutluluk. Sakuç.8 Kış : 20.2 Sonbahar : 32. Bunlardan Sakuç. Hasanbey.2’de verilmiştir. en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır. Düzce istasyonunda yağış sıcaklık. yazlar ise sıcak olur. Sahil şeridinde yağış fazladır. Sakarya İlinde Marmara ve Karadeniz Bölgesi iklimi özellikleri yaşanmaktadır. sıcaklık verileriyle Düzce ili karışma tabakası yüksekliklerine ilişkin veriler Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiş olup toz modellemesi kapsamında kullanılmıştır. Yağışlar Melen Barajı havzasında yağış. Abant DSİ. Tablo IV.2.1. rutubetli bir havaya ve ılıman iklime sahiptir. Düzce. buharlaşma. Kışlar bol yağışlı ve az soğuk.7 Yaz : 18. Abant Meteoroloji İstasyonlarında sadece yağış gözlemleri yapılmaktadır. İstasyonların bir kısmında yağış gözlemlerine ek olarak sıcaklık. 2008). Güneye inildikçe yağış azalır. Meteorolojik ve iklimsel özellikler Meteoroloji İstasyonları Proje yağış alanını. Proje alanında bulunan Meteoroloji İstasyonları Ek 7’de 1/800. Avrupa Yakasında % İlkbahar : 19.4 35 . Gümüşova. diğerleri DMİ tarafından işletilmektedir. rüzgar.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Hendek.000 ölçekli haritada gösterilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU etkenler (yükselti ve yüzey şekilleri gibi) nedeniyle. Abant. ÇED Çalışmaları kapsamında. Meteoroloji istasyonlarının tümünde yağış rasadı yapılmaktadır.3 Yağmur Düzce İlinde 2005 yılında en çok yağış alan ay Kasım. Düzce meteoroloji istasyonuna ait 1975-2006 yılı arası uzun yıllar meteoroloji bülteni ve 2006 yılı Temmuz ve Kasım aylarına ait saatlik rüzgar hızı. Sakarya. rüzgar yönü.b gibi meteorolojik rasatlarda yapılmaktadır. IV. senenin her mevsiminde görülmektedir. Örneğin Batı Karadeniz iklim tipi içerisinde yer alan Akçakoca.4’mm’dir.

7 Temmuz 163.9 Ekim 91.1 mm Olduğu günler sayısı 17 16 18 13 10 10 6 6 11 16 21 17 ------ Yağış≥10 mm Olduğu günler sayısı 15 10 12 7 8 7 6 2 6 15 17 11 ------ Sakarya İlinde 2005 yılında en çok yağış alan ay Kasım.4 7.7 Aralık 76.1 51.4 Yıllık 69.6 21.2 32.3 23. Tablo IV.6 Yıllık 1025.5 19.4 15.2 29.4 Nisan 66.3 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri Ortalama Toplam Yağış Miktarı (mm) Ocak 139.2 Temmuz 80.2 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri Ortalama Toplam Günlük En Çok Yağış Miktarı Yağış Miktarı (mm) (mm) Ocak 94.3 44.4 Rezervuardan net buharlaşma hesaplarında. Kocaali yağış istasyonu 1997 yılında kapanmış olup mevcut gözlenmiş yağışları da Tablo IV.6 8.4 14.8 Kaynak: Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.4 21.4 Kasım 120.4 verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Tablo IV.4 ----Kaynak: Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. baraj gölüne hem topografyası ve hem de yakınlığı nedeniyle Kocaali meteoroloji istasyonunun yağışları kullanılmıştır.4 Ağustos 6.6 Mayıs 25.3 28. 2005 Aylar Yağış≥0.4 Aralık 63.2 Haziran 59.3 19. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. 2005 Aylar Günlük En Çok Yağış Miktarı (mm) 36 31.5 Mayıs 28. en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır.8 Kasım 165.5 Eylül 67.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.8 86.2 14.1 10.5 11.4’mm’dir.8 Eylül 68.1 17.9 15.0 Haziran 68.7 Mart 79.5 3.4 Ekim 100.4 Şubat 60.6 15.2 Mart 87. 2008) 36 .9 Ağustos 11.5 Şubat 83.3 Nisan 50.3’de Sakarya Meteoroloji İstasyonu Yağış Normalleri verilmiştir. Ortalama yağış miktarı m2’ye 85.2 86.

6 80.4 Proje Alanındaki Meteoroloji İstasyonlarının Yıllık Ortalama Yağışları Ve Aylara Göre Dağılımları (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.9 61.7 83.7 49.6 51.3 41.1 122.4 78 64.4 1057.1 83.1 74.9 69.8 72.3 108.2 82.3 54.9 68.3 93.5 842.5 127.2 53.9 59.2 628.8 113.1 91.7 80.2 34.3 72.4 100.4 58.3 99.8 86.7 82.1 66.2 64.7 50.9 44.5 71.2 885.5 61 62.4 72.8 60.2 76.9 122.Tablo IV.9 54 69 66.4 1065.3 85.9 66. 2008) Meteoroloji İstasyonu Adı HENDEK GÜMÜŞOVA SAKUÇ ABANT HASANBEY Gözlem Periyodu 1950-1995 1965-1997 1962-1994 1973-1996 1958-1988 Gözlem Süresi 31 26 30 16 30 49 20 24 İstasyon Kotu (m) 175 250 100 1330 350 120 273 50 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK (mm) 954.7 73.1 147.4 73.8 70.5 97.9 129 1944-1997 DÜZCE HASANLAR BRJ.2 935.7 81.8 59.4 90.2 73.2 81 72.6 47.9 133.8 95.5 96.3 101.2 51.9 49.3 85.8 45 61.6 65.9 98.2 78 62.3 85.7 134.7 58.9 57.8 24.6 68.4 52.9 98.4 86.3 109.4 93.9 68.6 27.4 77 60.3 72.5 118.3 101. 1970-1996 1966-1997 KOCAELİ .2 1050.9 122.8 63.1 49.8 81.4 85.

hiç görülmediği aylar ise Nisan.6 Sakarya iline ait Kar Durumu Temmuz Ağustos Haziran Kasım Mayıs Nisan Kar/Dolu/Sis/Kırağı Kar yağışlı günler sayısı 1 Karla örtülü gün sayısı --En yüksek kar örtüsü kalınlığı cm) --- 8 3 12 3 2 3 1 ------ ----------- ------------- ----------- ----------- ---------- -------- 1 ------ Sıcaklık Düzce istasyonunda yağış sıcaklık. Temmuz. Mart (6 gün). Ocak (1 gün) ve Şubat (7 gün)’tır (Tablo IV. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Düzce. Karadeniz İkliminin az yağışlı katında yer almaktadır. Tablo IV. Tablo IV. Dolu. Sis ve Kırağı Durumu Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aralık 6 9 16 ---7 ---1 Aralık 5 ------- Mayıs Nisan Kar/Dolu/Sis/Kırağı Kar yağışlı günler sayısı Karla örtülü gün sayısı En yüksek kar örtüsü kalınlığı cm) Donlu gün sayısı Sisli Gün sayısı Dolulu gün sayısı Kırağılı gün sayısı 1 3 3 ---6 --5 7 9 27 ---2 ---3 6 4 2 ---3 --7 -------------2 --------------1 1 --- ---------------2 ------ ----------------------- ------------------------- ------------------------- -----------2 ------- 3 3 4 --3 ------- Sakarya İlinde kar yağışlı gün sayısının olduğu aylar Mart (2 gün) ve Şubat (3 gün)’tır (Tablo IV. Vadi ve güneyine inildikçe günlük sıcaklık farkları fazlalaşır. Kocaali istasyonunda da yağış ve sıcaklık gözlemleri yapılmaktadır. Bölgede sonbahar ve kış en yağışlı iki mevsim olup. nispi men ve rüzgar Hasanlar Barajı istasyonunda yağış ve buharlaşma. Toplam yağış kayalık alanlar dışında yeşil örtünün sürekli kalmasını sağlamaktadır. en kurak mevsim yazdır.Kar. Sisin en yüksek olduğu ay Aralık (7 gün) .5). Mayıs ve Kasım ayları arasında Düzce’de kırağı görülmemiştir. Kırağı ise Mart ayında (7 gün) olarak görülmüş olup. Aralık (6 gün). buharlaşma. Sis ve Kırağı Düzce ilinde kar yağışlı gün sayısının olduğu aylar Kasım (3 gün). Dolulu gün 2005 yılında bir gün olmak üzere Mayıs ayında görülmüştür. 2008). Dolu.6). Yıllık 19 5 --- Şubat Eylül Ekim Ocak Mart Yıllık 25 28 ----26 1 18 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart . Bu istasyonlara ait aylık ve yıllık ortalama sıcaklık değerleri de verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Maksimum değerler ile minimum değerler arasındaki sıcaklık farkı sahil kesiminde iç kesimlere göre daha azdır. Ağustos ve Eylül aylarıdır.5 Düzce iline ait Kar.

Gün 17.6 23.5 20.9 11. Gün 19.9oC.8 6.1.2 19.4 Mayıs Nisan Yıllık 13. Gün 15.8 4.5 18.4 12.2 3.1 8.2 7. Gün 17. 2005 39 .. Gün 17.4 6.2 Ekim 12.7 26.6 28. Gün 21.3 6. Gün 18.3 7. Gün 2.6 2.8 19.7 6.1 31.0 9. Gün .3 10.5 12.2 11. Gün 16.4 4. Düzce İstasyonunun aylık ortalama sıcaklık değerleri Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.8 10.6 18.8 Düzce Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aralık 7.9 21.8 8.7 Proje Alanındaki Aylık Ortalama Sıcaklıklar (0C) (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Rap. buna karşın Eylül ayından Aralık ayına kadar da düzenli olarak azalmaktadır.8 17.8 27.80 2005 yılı verilerine göre ise Düzce İlinde en düşük sıcaklık – 7. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Havzayı en iyi karakterize eden Düzce meteoroloji istasyonun 31 yıllık sıcaklık rasat değerlerine göre Düzce ovası için yıllık ortalama sıcaklık 12.6 29. Mart ve Aralık ayları olup.7 16. 2008) Meteoroloji İstasyonu Adı Düzce 1962-1995 Gözlem Periyodu 31 Gözlem Süresi 120 İstasyon Kotu (m) Aylık Ortalama Sıcaklıklar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK Kocaali 1987-1991 3 50 4.0 18.7 26.4 15.6 13.9 22.5 26. en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos ayları olarak ölçülmüştür.2 25.9 6.7 9.2 ---2.4 15.1 22. en yüksek sıcaklık ise 37.2 28. en sıcak ay olan Temmuz ayında 21.3 11. Gün .2 12.43 (oC) 3.9 Şubat Eylül 19. Gün 19.4 21.8).3 2.6 13.7’de verilmiştir.4 Ocak Meteorolojik Elemanın Adı Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık Günü En Düşük Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık Günü Günlük En Yüksek Sıcaklık Farkı (°C) 5.3 18. Gün . Gün 13.5 28.1 16.1 30. Gün 1. Gün 10.4 22.2.3 14.4 Mart 7.7 1.0 19. Gün 9.4 12.6 18. Gün 22.3 32.0 3..8 14. Gün 18.5 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.4 27.4oC. Gün -3.8 13.5 12.7 20.4 31.7. Gün .0 17.2 13.2 20.2 16.5 ----18. Sıcaklık Mart ayı itibari ile Ağustos ayına kadar düzenli olarak artmakta.6 20.2 ºC Aralık ayında.2 2.2 22.5. En soğuk aylar Şubat.8 ºC sıcaklık ile Ağustos ayında kaydedilmiştir (Tablo IV.3.6 22.6 23. Gün 15.3 37.1 5.1 23.4 7.9oC’dir. Tablo IV. Gün 22.9 18.6 12. en soğuk ay olan Ocak ayında 3.7 31. Tablo IV.8 18.3 2.6 13.3 33.6 23.2 21.0 9.7 30.9 7.6 14. Gün .

7 30.0 25.9 ºC Aralık ayında.7 17.6 -2.9 7. nem düştükçe buharlaşma artmaktadır.12’de verilmiştir.4 7.6 32.6 5.5 3.0.2 5. Ayrıca güneyden esen sıcak rüzgarlar buharlaşmaya neden olmaktadır.5 5.6 31.2 4.1 Mart 13.3. Buharlaşma Ağustos 3.2.5 12. 2005 40 .3 4.11 ve Tablo IV.2 . Tablo IV.2 5.1 37.10 Düzce İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri Temmuz Mayıs Nisan Şubat Eylül 2.6 ------- -------- Mart ------- 3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 2005 yılı verilerine göre ise Sakarya İlinde en düşük sıcaklık – 2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos ayları olarak ölçülmüştür. 2005 Tablo IV.4 8.0 8.0 17. Tablo IV.6 10.6 20.9 2.90 Kasım ----Eylül 94.3 3.1 3.10).6 159.1 Nisan 86.9 Sakarya Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri Temmuz Ağustos Haziran Aralık 9.0 olup.9 Kaynak:Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.9).3 Temmuz Haziran 3.1 25.2 Ekim 1.0 Aralık 0 7.2 Mayıs 102.0 24.8 Aralık --0 Mayıs Nisan Yıllık 15. Sıcaklık Mart ayı itibari ile Ağustos ayına kadar düzenli olarak artmakta.6 Ocak Meteorolojik Elemanın Adı Ortalama Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık (°C) Kasım 11.4 Şubat ----0 ---0 ---0 --- Kaynak:Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.2 2.5 32.3 21 32.9 Ekim 46.1 37 -3.0.5 olup en yüksek değerlere ulaşılmaktadır (Tablo IV.7 6.11 Sakarya İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri Ocak Mart Buharlaşma Durumu Ortalama Buharlaşma Günlük en çok buharlaşma Haziran 135.4 33.3 . En soğuk aylar Kasım.8 . Sakarya ve Düzce’de 2005 yılına ait günlük buharlaşma miktarları ise Tablo IV.0 5..6 15.8 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.7 4. Yapraklar üzerindeki buharlaşmayı tespit eden Piş aletinden elde edilen verilerde yıllık ortalama 3.9 6. Nisan ayında 3.5 26. buna karşın Eylül ayından Aralık ayına kadar da düzenli olarak azalmaktadır.0 Ağustos 145.1 7.4 19.0 Yıllık ---8 Şubat Eylül Ekim 14.3 23. en yüksek sıcaklık ise 38 ºC sıcaklık ile Ağustos ayında kaydedilmiştir (Tablo IV.5 18. Mart ve Aralık ayları olup.6 ve Ağustos ayında 3.8 .2 Ocak Buharlaşma Durumu Buharlaşma (PİŞ) Maks.4 11.4 -2. 2005 Buharlaşma ve Evapotranspirasyon Sıcaklık havadaki nem oranına bağlı olup.9 ----Kasım Yıllık 3.

0 5.0 7.0 6.0 2.5 6.0 5.2 2.9 5.4 6.0 2.0 6.5 8.5 4.0 9.5 0.6 2.0 1.2 3.0 4.8 7.6 7.2 6.0 1.5 13.0 8.6 6.0 8.0 4.2 6.5 8.3 1.8 0.8 9.4 4.4 1.0 1.2 5.0 3.0 7.0 1.5 9. hesaplarda kullanılan Düzce istasyonunun Class A Pan buharlaşma gözlemleri yıllık ve aylara göre dağılımı ise Tablo IV.9 3.7 1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 7.4 3.0 2.6 3.4 10.5 4.8 5.4 5.0 7.5 ---19.6 7.3 4.5 2. Baraj gölünden olabilecek net buharlaşma derinlikleri Tablo IV.0 6.5 4. 41 .0 7.4 4.4 1.6 1.6 0.5 8.2 8.2 8.4 1.6 2.0 3.8 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 4.0 6.4 6.5 0.6 6.0 4.5 2.0 6.0 6.0 8.0 Kaynak: Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.3 5.0 3.0 7.5 3.2 3.9 5.2 1.3 0.2 6.8 3.8 5.14’de. 2005 Proje sahasında Düzce ve Hasanlar Barajında Class A Pan buharlaşma gözlemleri yapılmaktadır.0 7.5 2.0 4.0 5.0 4.0 7.2 0.5 2.0 8.1 4.5 7.2 7.2 1.4 0. 2008).5 7.4 0.0 9.6 9.5 7.Tablo IV.2 2.4 6.2 9.0 3.0 8.5 6.0 5.0 5.5 7.4 --6.3 2.5 4.4 6.6 6.0 9.0 2.3 0.12 Düzce İline Ait 2005 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm) Temmuz Ağustos Haziran Kasım ---------------------------------------------------------------------------Aralık ---------------------------------------------------------------------------Mayıs Nisan AYLAR Şubat Ocak GÜNLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ortalama Mart Eylül 9.15’de verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.0 3.0 3.0 4.1 1.0 3.5 2.4 Ekim 2.7 5.0 3.4 0. Bunlardan 120 m kotunda olan Düzce meteoroloji istasyonu hem kot olarak hem de yakınlığı nedeniyle baraj gölünden buharlaşma hesaplarında kullanılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.2 8.0 4.0 5.1 8.6 4.2 1.0 8.0 5.7 7.6 3.7 1.2 7.13’de Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri birlikte verilmiştir.2 6.0 --4.4 0.2 3.0 6.2 6.4 1.8 7.0 6.6 0.2 8.0 6.0 4.2 5.2 5.2 3.0 6.4 5.5 2.0 2.2 3.4 8.0 4.0 2.5 8.9 3.2 9.0 0.6 4.0 6.6 1.0 6.0 5.6 2.5 0.0 7.0 3.2 5. Normal su kotu 110 m olup aradaki kot farkı 10 m gibi oldukça küçük bir değerde olduğundan sıcaklıkla buharlaşma düzeltilmesi yapılmamıştır.5 8.4 3.8 8.9 ---3.6 5.5 5.2 2.6 8.0 0.2 ---1.3 1.2 5.4 3.0 4.9 5.2 1.3 1.0 7.0 4.0 3.0 3.0 5.0 6.8 3.5 2.5 5.0 3.2 1.4 1.5 2.3 3.0 0.

20 45.63 556.65 1065.98 85.05 110.09 51.14 (3) 36.99 122.99 109.05 52.26 139.98 124.14 629.35 ----------------73.74 29.69 29.34 72.22 20.22 95.14 77.05 30.25 97.41 63.30 68.44 52.22 112.26 139.19 86.98 156.04 156.37 --------- --------- --------- 73.38 97.55 ----------------51.18 73.47 ----144.36 134.03 71.61 (4) 147.35 105.67 95.14 Melen Barajı Rezervuarı Net Buharlaşma Derinlikleri Ortalama Rezervuadan Ortalama Ortalama Buharlaşma Class A Pan Buharlaşma Aylık Toplam Yağış ( mm ) ( mm ) ( mm ) (2) 51.08 28.42 110.35 ----- --------- Tablo IV.Tablo IV.56 AYLAR (1) EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM .45 66.72 139.35 139.74 30.37 Rezervuadan Ortalama Net Buharlaşma (mm) (5) ----------------------------25.13 Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri Meteoroloji İstasyonu Adı DÜZCE KOCAALİ Gözlem Periyodu 1962-1998 1970-1994 İstasyon Kotu (m) 120 273 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK (mm) 795.96 38.74 139.49 128.19 795.

90 122.90 122.00 160.00 95.60 133.50 130.30 ---------------10.50 23.30 32.10 52.10 36.90 ----------61.30 614.20 53.30 102.10 65.70 855.40 76.80 653.10 68.30 157. 2008) YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK.40 30.90 62.60 -----19.00 155.90 125.30 145.00 101.80 141.60 810.80 17.00 164.10 105.80 105.00 44.20 28041.10 42.20 116.70 134.90 171.80 139.10 138.80 104.00 176.70 183.60 67.40 49.00 758.40 114.80 46.10 692.70 109.30 37.70 41.90 95.20 118.80 97.80 75.80 130.20 194.80 95.90 51.40 152.80 165.10 54.30 703.20 72.50 100.70 120.20 107.90 113.40 --------------------- 1025.10 100.00 86.70 89.60 138.50 671.40 --------------------- -----56.30 98.50 138. .20 104.50 76.20 125.30 136.70 131.98 182.40 -----4872.50 85.10 148.10 -----2556.10 61.20 84. ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------37.00 100.40 178.50 101.70 742.50 48.90 -----26.30 -----17.20 109.50 168.00 158.40 138.90 117.60 149.74 100.30 106.50 94.00 147.80 163.90 -----19.80 131.00 122.20 107.50 76.50 142.60 93.20 92.90 122.80 73.SAPMA -----50.20 144.20 78.70 126.40 116.70 104.10 124.90 58.90 140.80 79.90 148.70 53.30 91.10 112.50 17.10 168.70 117.80 -----1862.70 125.20 139.60 56.40 35. .00 822.40 70.40 895.00 160.30 93.90 690.80 48.40 99.00 197.30 54.60 771.70 -----------------------------------------------------------------------------------------------.90 70.50 158.40 92.30 138.70 169.60 97.70 45.10 163.10 63.90 144.80 118.10 71.10 132.90 39.60 137.10 77.70 67.90 124.30 98.10 135.30 84.30 145.60 110.40 64.50 41.60 42.70 831.10 745.40 775.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.60 59.30 78.00 84.10 176.30 79.10 771.00 843.20 107.15 161.40 66.60 157.60 95.00 182.40 17.50 107.TOP 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOPLAM ORTALAMA MAX.80 132.50 36.40 92.50 65.00 -----26.60 673.30 -----5039.50 49.30 135.00 119.90 143.35 65.20 85.60 114.30 26.90 1000.70 68.50 135.70 92.50 73.30 135.14 ----------- 43 .80 160.30 156.50 141.30 48.60 53.40 661. S.90 180.00 116.00 88.10 846.50 116.60 192.00 80.20 3430.60 180.40 133.80 73.00 101.00 82.20 176.70 53.30 182. .40 81.50 108.00 95.70 152.90 78.80 149.20 610.40 37.90 129.00 79.80 117.70 --------------------- --------------------- 37.90 833.40 -----5625.10 98.50 886.00 126.22 182.00 104. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.80 44.70 131.20 126.80 51.80 135.20 126.70 -----162.30 92.00 74.80 42.40 56.50 667.30 160.10 141.20 65.90 17.00 -----3972.50 111.10 884.40 118.80 113.70 847.10 148.60 182.60 68.90 821.10 935.30 47.00 44.50 177.90 42.70 120.19 142.20 71.35 180.70 740.20 195.15 Düzce ve Kocaali İstasyonlarındaki Ortalama Aylık Toplam Class A Plan Buharlaşma Gözlemleri (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.00 97.20 143.10 48.70 138.30 51.00 -----35.10 168.05 120.80 67.00 119.20 150. 50.20 711. .00 121.90 18.80 39.20 47.00 162.30 150.00 161.70 92.90 76.20 113.50 153.80 150.40 113.10 68.70 87.90 55.10 104.40 33.50 148.80 139.10 40.60 73.70 92.80 134. MİN.00 130.50 70.60 125.60 139.00 60.40 ------------------------------------------------------------------------------------------------ .90 795.26 197.30 105.10 172.20 142.10 -------------------------------------------------------------------------------------- 498.90 116.90 29.60 736.50 125.30 125.40 744.70 58. .20 766.10 91.

5) NW (7. Tablo IV.16 ve Tablo IV.0) SW11.7) WSW (8.0 1.4) NNW (7.0 m/s hızındadır.8 0.17’den faydalanarak 2005 yılı için hazırlanan rüzgar gülü ve mevsimlere ait rüzgar gülleri Şekil IV.2) SW (8.2) NNW (6.16 ve Tablo IV.6 0.0 0.2) W (11. Rüzgarın bölgede az olması ve bundan dolayı hava sirkülasyonunun sağlanamaması nedeniyle hava kirliliği kış aylarında ilde yoğun şekilde yaşanmaktadır.1 0.817.8 En Hızlı Esen Rüzgar Yönü ve Hızı m/s) ESE (12.8 1.9 1.7 1.17’de Düzce Meteoroloji İstasyonu Rasat kayıtları görülmektedir.17 Esme sayılarına göre aylık ve yıllık rüzgar dağılımı Aylar N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW I II III IV V VI 26 6 155 93 46 30 94 66 42 1 2 11 9 5 55 21 22 A 7 5 34 25 8 23 42 57 4 9 R 9 5 43 19 27 5 14 19 16 35 I 7 6 12 61 9 26 8 12 30 5 Z 6 23 96 71 11 4 275 149 83 51 A 17 212 37 30 35 6 25 23 59 26 30 15 10 17 11 2 36 50 47 29 Kaynak :Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. . Tablo IV.9 0.Rüzgar Rüzgar rejimi incelenmesi sonucunda en hızlı esen rüzgar Şubat ayında güney doğu (SE) yönünden 14.2m/s) 3 gün 5 gün 1 gün 1 gün --------------------1 gün 1 gün ---- Kaynak :Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.6) SSE (13.5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı (Rüzgar hızı≥17.7 0. 2005 VIII 93 63 31 13 2 19 3 4 5 19 18 97 48 68 44 188 IX 76 80 16 10 12 27 43 20 12 18 68 74 22 32 67 104 X 86 79 26 76 9 11 4 15 3 35 69 87 14 19 42 112 XI 67 90 8 31 20 16 13 8 15 16 127 142 24 9 38 63 XII 45 75 10 41 21 72 61 16 29 27 55 81 45 28 48 69 Yıllık 768 694 128 424 166 271 231 160 186 204 597 1119 499 371 407 854 Tablo IV.3 0.3) NNE (7.16 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 0.2 m/s) ------------------------------------------------ Ortalama Kuvvetli Rüzgar Günleri Sayısı (Rüzgar hızı 10.4) E (12.2’de görülmektedir.1ve Şekil IV.1) SE (14. 2005 Tablo IV.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU YILLIK RÜZGAR GÜLÜ-2005 1500 NNW NW 1000 WNW W WSW SW SSW 500 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S Şekil IV.1 2005 Yılı rüzgar gülü İLKBAHAR MEVSİMİ SONBAHAR MEVSİMİ N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 250 200 150 100 50 0 E ESE W WSW SW SSW NNE NE ENE WNW NW NNW 400 300 200 100 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S a)İlkbahar mevsimine ait rüzgar gülü YAZ MEVSİMİ b) Sonbahar mevsimine ait rüzgar gülü KIŞ MEVSİMİ N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 400 300 200 100 0 NNE NE ENE E ESE WNW W WSW SW SSW NW NNW N 600 500 400 300 200 100 0 NNE NE ENE E ESE SE SSE S c) Yaz mevsimine ait rüzgar gülü Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2 2005 Yılı mevsimlere ait rüzgar gülleri d) Kış mevsimine ait rüzgar gülü 45 .

3’de görülmektedir. Şekil IV.7 1.2 1.5 1 1.5 1.5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı (Rüzgar hızı≥17.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7) SSE (4.5) WSW (4. 46 .2 0. Yüksek basınç şartlarının olduğu bir alanda hava devamlı çökelme eğilimindedir.6 0.5) NNW (4.7 0.1) WSW(12) N(9.1) S (19.9 En Hızlı Esen Rüzgar Yönü ve Hızı m/s) S (11. Tablo IV.18’de görülmektedir.7) SSW(9.7 0.7) SEE (13.7) SSW (6.1m/s) 1gün 4gün 1 gün ----------------------------2 gün 6 gün Kaynak :Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü. Bu yüzden kirli hava yükselip dağılamaz.18’den faydalanarak 2005 yılı için hazırlanan rüzgar gülü ve mevsimlere ait rüzgar gülü Şekil IV. 2005 Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sakarya Meteoroloji İstasyonu’ndan elde edilen veriler Tablo IV.3 Sakarya İli 2005 Yılı rüzgar gülü Basınç Hava basıncı yer yüzeyindeki havanın hareketli veya hareketsiz olmasını önemli ölçüde etkiler.2) S (13.18 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 1.2 m/s) --------------------------------------------1 Ortalama Kuvvetli Rüzgar Günleri Sayısı (Rüzgar hızı 10.0) NNW (3.7 0. Yüksek basınç sahaları hava kirliliği bakımından olumsuz şartlar içerir. Sakarya İlinde yıllık ortalama rüzgar hızı 1 m/sn’dir.817.7 0.

3 1017. en düşük nem ise % 22 ile Nisan ayında ölçülmüştür.6 996.4 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart .9 985.2 996.5 982.0 1012. Tablo IV.5 1012. En yüksek nem % 99 ile Şubat.19 Düzce’deki 2005 Yılı Basınç Değerleri Ağustos Haziran Basınç Değerleri Ortalama Basınç En Yüksek Yerel Basınç En Düşük Yerel Basınç Temmuz Kasım Aralık Mayıs Nisan 999.8 981.22’de verilmiştir.9 977.3 994.3 1003. Ağustos ve Eylül aylarında.7 997.3 1018.1 mb.0 mb.9 981.3 997. 2005 yılındaki En Yüksek Basınç Şubat ayında 1015. Açık gün sayısı 67.0 1019.9 1001.4 olup. Temmuz ayında (994. Mayıs 1 gün.6 1010.3 Nem Düzce Meteoroloji İstasyonu tarafından ölçülen bağıl (nispi) nem oranı %69. Tablo IV. Kasım 3 ve Aralık 7 gün olarak tespit edilmiştir. Sakarya Meteoroloji İstasyonu tarafından ölçülen ortalama nispi nem oranı ve sisli gün sayısı Tablo IV.0 1013.6 994.0 Sakarya İli’nde ise 2005 donemi aktüel basınç değerleri ortalaması Tablo IV. Ekim 2 gün.9 1010. Alçak basınç sahaları hava kirliliğinin dağılması açısından önemlidir. Tablo IV. Haziran 2 gün.4 1008.8 1013.21).2 ile % 81.19).22’den de görüldüğü gibi ortalama nispi nem oranı %68 ile % 72 arasında değişmektedir 47 Yıllık 1012.0 1015.’la Şubat ayında ölçülmüştür (Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Alçak basınçlarda ise hava hareketleri yükseltici özellik gösterdiğinden bu hareket türbülans yolu ile kirli havayı atmosferin üst katlarına taşıyarak yüksek katlarda dağılmasını sağlar.3 1008. En Düşük Basınç da 977.2 990.6 984.4 arasında değişmektedir (Tablo IV.0 1005.0 1013.20’de verilmiştir. Ocak 7 gün. 2005 yılı itibari ile Yıllık ortalama basınç 998.9 1004.9 1002.1 994. Kapalı Gün sayısı ise 122 gündür. Düzce’de 2005 yılında Sisli Gün sayısı 24 gündür.9 mb) en yüksek seviyeyi bulurken.8 1009.8 1003.2 983. Düzce’de 2005 yılı ortalama Bulutlu gün sayısı 177 gündür.5 1013.5 1012.0 1014.9 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart Yıllık 998.8 998. Şubat 2 gün.2 1008.) en düşük seviyede kalmıştır.0 991.20 Sakarya İli 2005 Yılı Basınç Değerleri Ağustos Haziran Basınç Değerleri Ortalama Basınç Temmuz Kasım Aralık Mayıs Nisan 1014.5 1003.0 988. Düzce’deki basınç incelendiğinde aylar içerisindeki ortalama basıncın değiştiği görülmektedir.1 985.1 1015.9 983.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 1011.9 mb. Aylık Basınç ortalamaları Ekim ayında (1003.6 998.

0 96. sarp yamaçlarda ormanların yok edilmesiyle büyümektedir.5 derece ile 3 derece arasında olup. yukarıda bulunan tabanı düz bir ovadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.8 2.0 73.0 98.0 75. yataktaki suyun bir kısmının yatak dışına çıkması ise “taşkın” sözcüğü ile tanımlanır.3 Haziran 35.8 5.0 97. yüksekliklerde temel kayalar arasında deniz seviyesinden ortalama 150-1665 m.0 81. yapılara.3 0.21 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri BAĞIL NEM Aylar Minimum Ortalama Ocak 34. Dik yamaçlı çevre kayaları ve düze yakın ova tabanı topografyası nedeni ile hemen bütün havza kenarlarında alüvyon yelpazesi oluşmuştur.9 Ekim 36.1 Ortalama 30. Eğimi 0. Akarsular ile alüvyon 48 .2 Mayıs 28.0 75. bir akarsu ya da bir kuru dere yatağında normalin üzerinde su akımı meydana gelmesi olayını ifade eder. yollara.4 2.0 98.3 Nisan 22.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Sel ve taşkın. kendisini çevreleyen 800 ile 1500 m.0 Mart 23.4 Aralık 26.3 Ağustos 30. tarım arazilerine zarar verebileceği gibi. yoğun yağışlar veya hızlı kar erimesine bağlı olarak.0 97.9 1.6 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. Bu etken. Sel sırasında. 2005 Maksimum 97.0 99.8 Kasım 25.0 98. zaman zaman can kayıplarına da sebep olabilmektedir.0 72. yoğun yağış sularının sel haline dönüşmesinde önemli etkenlerdendir.0 80.0 75.0 72.0 75.7 Tablo IV. ovada genel su akışı en güneydeki Efteni gölüne doğrudur.6 4.4 Temmuz 38. Düzce havzası.0 98.4 2. Düzce İli’nde arazi yapısına.0 99.4 3.0 76.0 97.3 Eylül 38.4 1.6 75.0 96. zaman zaman oldukça ciddi sel ve taşkın olayları meydana gelmektedir.22 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki sisli gün sayısı ve nispi nem oranları Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Sisli günler 3 2.0 69. köprülere.0 99.6 3. iklime ve kısmen de insanların arazi kullanımında yaptıkları hatalara dayalı olarak.7 Şubat 32.4 34 nispi Nem Oranı 73 72 72 70 71 68 70 71 73 75 73 72 72 Seller Kavram olarak “Sel”.0 79. Düzce ovası ile ovanın güneyindeki dağlık arazi arasındaki yükseklik farkları.

Diğer bir sel tahribatı ise 21. dış yelpazelerin yanal yönde yayvan olarak büyümesine. Düzce Kenti bu kavuşma noktası ve doğrudan Asar Deresi kanalı üzerine yerleşmiştir. 11 Ağustos 1997 ve 21 Mayıs 1998 tarihlerinde su baskınları olayı sırasında Düzce’de ciddi hasarlar ortaya çıkmış bir kişide canını kaybetmiştir.25. Kuraklık İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 2006 yılında hazırlanan Büyük Melen Havzası Kuraklık Riski Analizi Raporu’na göre Büyük Melen Havzası. 49 .5. İstanbul’un kuraklık riskinin azaltılmasında vazgeçilmez bir önem ve ağırlığa sahiptir. 1990’lı yıllarda Akyazı Mudurnu Çayı üzerinde ulaşım amaçlı köylerin ilce ve merkezine ve köyleri devlet yollarına bağlayan köprüler Haydarlar -İlimbey Koy yolu üzerindeki köprüler ile Hendek ilçesi Kargalı Deresi üzerindeki ulaşım amaçlı köprüler sele maruz kalmıştır. Mevcut durum ise engellenemeyecek fiziksel gerçeklerdir. Bu gerçek veya doğal bir taşkın değildir. Bu bölge. Yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Mudurnu Çayı ile Sakarya Nehrinin geçtiği yerlerde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. 25 Temmuz 1995.1972 günü anormal yağışlar sonucu meydana gelmiş ilce ve köylerde evler yıkılmıştır. Büyük Melen Havzasında 50 yıl tekerrürlü ve 3 yıl süreli minimum ortalama yağış yüksekliği diğer havzalardan 100-150 mm/yıl daha yüksektir. Düzce Kent Merkezinin hemen güneybatısında birleşirler. Sakarya İlinde bu konuyla ilgili bir yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. mahalle ve köyleri sel suları basmıştır. Öte yandan kentleşmenin tümüyle taşkın düzlüğünde olması sürekli bir risk oluşturmaktadır. Bu yüzden olağan kış yağışlarında bile yatakların taşması beklenmelidir. Can kaybı olmamıştır.1998 tarihinde Gökçeören Gölü çevresi.. Büyük Melen Barajı ile 100 yılda bir beklenen en kurak dönemlerde bile 840x106 m3/yıl su temini mümkün olabilmektedir. yine de tipik Akdeniz iklimi özelliklerine sahiptir. Düzce Kenti ve çevresi Küçük Melen ve Asar Deresinin taşkın düzlüğü üzerinde kurulmuştur. Dolayısıyla İstanbul’dan farklı ve daha yağışlı bir hidrolojik havzada yer alan Büyük Melen kaynağı.06. Ayrıca Geyve ilçesi ve bazı köyleri Karasu İlçesinin bazı köyleri feyezan geçirmiştir. Güneydoğudan gelen Asar Deresi ise Kuzeydoğudan gelen Küçük Melen Çayı. hidrolojik ve meteorolojik olarak İstanbul’a su temin eden diğer havzalardan önemli farklılıklar göstermektedir. Bu da kaçınılamayacak bir gerçek olup Düzce Havzası’ndaki akarsu kanalları kış ve ilkbahar aylarında daha fazla su taşırlar. Bu drenaj özellikleri düzce havzası için önemli taşkın riski oluşturur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Sakarya İlinde ise 1966 yılında Hendek İlçesinde 62 adet ev yıkılmış köylünün zararı devlet tarafından karşılanmıştır. Bu doğrultudan akarsu yatağının daraltılması neticesi yaratılmış bir su basmasıdır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yelpazelerinin dış kısımlarının ortalama yatak eğimleri ile geçici kaide seviyeleri (Efteni Gölü) arasında çok düşük kot farkı bulunuşu. akarsu yataklarının ise çok sığ kalmasına sebep olmaktadır. Örneğin son yıllarda 12 Temmuz 1995. Bu akarsuların sığ ve geniş olan kanalları ilçe içinde düzenlenerek kenarları yükseltilmiştir. Özetle kanallar daraltılarak akışları sınırlandırılmıştır. Tüm ekili araziyi. Türkiye ortalamasının üzerinde yağış almasına karşılık.

kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi. Bunlar içinde en az hasar Gümüşova’da. güneyindeki aktif kırık hattına (Düzce fayı) ~ 7 km mesafededir . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. çığ. Gölyaka ilçesinden geçen akarsu yatağı düzenlenmiş ve derinleştirilmiştir. Çilimli ve Cumayeri’dir (Şekil IV. Gölyaka: Bu ilçe inceleme bölgesi ve/veya Düzce Havzası’nın güneybatısında. sel. Aynı şekilde. topografyaya bağlı olarak 0. mineral kaynaklar. İlçe merkezi halen akarsu kanal ve taşkın ovası çökel alanları (QAk ve QAt) üzerinde bulunmakta ve genişlemektedir. kum. Bu düşük su tablası seviyesi büyük ölçüde kanal düzenlemeleri ve Melen Çayı’nın 2. benzersiz oluşumlar. heyelan.5-2. en fazlası Gölyaka’dadır.5-1. son depremde kırılma gösteren aktif fayın üzerinde bulunmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. daha az oranda kum ve çakıllardan oluşur. Bu kesimlerde Geç Pleyistosen tortul kalınlığı 175-225 m arasındadır. hem de gittikçe derinleşen ve genişleyen depolanma merkezidir. Ağır hasar gören yerlerin (Cumayeri.5-3. Buralarda yüzeyden itibaren su tablası derinliği 2. Düzce (Merkez İlçe): Bölgenin en geniş yayılımlı ve en fazla nüfusa sahip ilçesidir. Bu nedenle yer altı su tablası 1. Bu ilçelerin yerleştiği bölgeler ve yakın civarının jeolojik özellikleri aşağıda açıklanacaktır.5-30'lik eğime sahip ovada yerleşmiştir.5-4. Düzce ilçe merkezi. Bu gelişimin devam etmesi ile Gölyaka ilçe merkezi jeolojik gelecekte göl içinde kalacaktır. kısmen temel kayalar üzerinde oturmaktadır. Gümüşova: Düzce Havzası’nın batısında Yığılca Üyesi’nin volkanitleri breş ve tüflerdir. tektonik hareketler. arasında bulunur. Çilimli.4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası). Jeolojik özellikler (proje alanı ile malzeme ocaklarının jeolojik yapısının fiziko-kimyasal özellikleri. Taşkın ovasının. Ancak buradaki fayların (Çilimli Fayı dahil) yakın dönemde bir aktivitesi izlenmemiştir. Çilimli: Çilimli ilçe merkezi Düzce Havzası’nın kuzey kenarında. Üzerinde yerleştiği yerde litoloji çakıl. Üzerinde yerleştiği litoloji büyük ölçüde silt ve kil.5 m. Birimin üzerinde.0 m arasında yatağına gömülmüş oluşu ile sonradan sağlanmıştır.2. 50 . Çaycuma Formasyonu içinde saplanmış göreceli eski bir alüvyon yelpazesinin üzerinde (QEy). tortulların alttan üste doğru tane boyları incelme gösterir. Güneyindeki temel kayalardan (Yığılca Üyesi volkanitleri) ~1 km. taşkından korunan bölgelerinde kalın bir toprak örtüsü gelişmiştir. Bu nedenle göl civarında 260 m. Çilimli’nin hemen kuzeyindeki heyelanların oluşumunda bu derin deşilmenin de rolü vardır. silt.2. olan tortul kalınlığı gittikçe artma eğilimindedir. 1/100000. Temel kayalardan uzak (en yakını 5 km) güneybatıya doğru 0. İlçenin bulunduğu kesim ve kuzeyi fazlaca engebelidir. kildir. kuzeyindeki Çaycuma Formasyonu’ndan ~1. Güncel akarsu yelpazeyi derince yarmış ve düşük bir rölyef yaratmıştır. Düzce) ortak tarafı Geç Kuvaterner yaşlı Genç çökeller üzerine yerleşmiş olmalarıdır. Gölyaka. Asar Deresi ve Melen Çayı şehrin içinden geçer ve düzenlenmemiş kanal yerlerinde taşma yapar. Gümüşova. Efteni Gölü tüm havzanın hem su toplama merkezi.5 km uzaklıkta akarsu egemen alüvyon yelpazesi ve gölsel çökel bölgesinde (Qey) geniş alan kaplar. Aynı şekilde Düzce ilçe merkezi de önemli hasara uğramıştır.5 m arasındadır ve güneye doğru gittikçe sığlaşır. Hemen önünde Çilimli Fayı uzanır. Gölyaka. 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejantı) Jeolojik Yapı ve Stratigrafi Düzce İli Düzce çek-ayır (pull-apart) havzasında yer alan ve son 17 Ağustos 1999 depreminde önemli miktarda hasara uğrayan ilçe düzeyindeki yerleşim yerleri Düzce.5 m kalınlığında toprak örtüsü gelişmiştir. depremi nispeten az hasarla atlatmıştır.

Mağarada belirgin akışı olan ve şelaleler oluşturan yeraltı deresi ve çok sayıda göl vardır. Batıdan gelen mevsimlik bir akarsuyun Melen Çayı’na ulaştığı yerde yerleşmiştir. arasında tahmin edilmektedir. Görünümler son derece güzel. Ana galeri uzunluğu 510 m. duvar ve perde damlataşları var. Temel kayalar (Yığılca üyesi) kuzeyden 1 km. borulara alınarak alabalık çiftliğine ve yakında bulunan evlere kullanım suyu amaçlı verilmektedir. belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir. Sarkıt. Alüvyal kökenli tortul kalınlığı 100-130 m. tahrip edilmiştir. Mağara içinde oluşan sarkıt ve dikitler mağara içine giren çocuklar tarafından bilinçsizce kırılmış. bol çatlaklı ve erimeye uygun (karstik) kireçtaşları içinde. mesafede bulunur. güney batıdan 2 km. Korunması. her türden damlataş ile kaplıdır. damlataş havuzu. kot farkı var. Yığılca ilçesinin güneybatısında Sarıkaya ve Aksu köyleri arasındaki bölgede yer alan Sarıkaya ve Aksu mağaraları Üst Kretase-Paleosen yaşlı. sütun. Bir başka mağara da Akçakoca’ya 7 km uzaklıkta. Bölgede görülen bir başka jeolojik oluşum da mağaralardır. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişen bu mağaranın toplam uzunluğu 896 m ve son noktası girişe göre +119 m yukardadır. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve göller bulunan mağaradaki yer altı deresi. 51 . Aksu mağarasından çıkan su. eski Düzce yolu üzerinde Fakıllı köyündeki Fakıllı mağarasıdır. yüksekliği 5-10 metre arasında değişen 3 şelale oluşmuştur. Sarıkaya mağarasının kuş uçuşu 700 metre kuzeybatısında bulunan Aksu mağarasının girişi Sarıkaya’ya girişi 310 m aşağıdadır. Üzerine oturduğu litoloji QEy ve QAt ile ayrılan genç çökellerdir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Cumayeri: İnceleme alanının en batı ucunda yer alır . Bu iki mağara ve yakın çevresi turizm amaçlı kullanım için uygun gelişim özelliklerine ve konuma sahiptirler. Melen Çayı’nın menderesli akışı hem drenajı hem de yöredeki tortul tipini (ince kum-silt-kil) belirlemiştir. Belirtilen mağaralar aynı yeraltı drenaj sisteminin uç noktalarını (düden ve kaynak çıkışı) oluşturmaktadırlar. Egemen litoloji ince kum-silt ve kildir. 1997). dikit. girişle son noktası arasında -152 m.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Sarıkaya düdeni büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alır. ziyaret için düzenlenmesi ve tanıtılması durumunda turistik potansiyeli olan bir jeolojik oluşumdur (Okan.

4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası 52 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.

yeşil. Pliyo-Kuvaterner Karapürçek formasyonu. çakıltaşı araseviyeli kumtaşı. Tersiyer Çaycuma formasyonu (Tç) ve Yığılca üyesi (Tçy). Kumtaşı araseviyeli silisli çamurtaşı. Kretase Yemişliçay formasyonu. Kireçtaşı ara seviyeli şeyl ve kumtaşı Ordovisiyen Kurtköy formasyonu. Hornblend ve plajiyoklaslar amfibolitlerin ana bileşenlerini oluşturur. kiltaşı. taşlaşmamış çökeller. Ordovisiyen Kocatöngel formasyonu. çamurtaşı.23’deki simgelerde açıklanmıştır. Tç. gri-yeşil veya çok koyu yeşil renkli homojen kütleler halinde bulunur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Düzce ilinde yer alan başlıca kaya türleri Şekil IV.Hornblend. Çamurtaşı. Çakıltaşı. Tçy ODe KTa Ok Ky Oko Sakarya İli Sakarya ilinde ise birimin temel litolojisi olan amfibolitler. Kretase Akveren formasyonu. aglomera. silttaşı. silttaşı araseviyeli killi kireçtaşı-marn ve resifal kireçtaşı.5’deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması Simge Q PlQk Açıklama Pleyistosen-Holosen. kumtaşı. Şekil IV. sfen. Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta Düzce ovasının kalın ve gevşek alüvyonlarla dolu ve ovanın güney kenarının büyük depremler üreten Düzce fayı ile sınırlı olmasıdır.23 Şekil IV. bu türlerin arazideki dağılımları ise Tablo IV. epidot. ve klorit amfibolitlerin 53 . 2000). Simgelerin açıklaması Tablo (Özmen. Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik kumtaşı). tüfit ve mikritik kireçtaşı.5 ’deki haritada. zayıf tutturulmuş çakıltaşı. Kaynak . Tablo IV. Özmen. çamurtaşı. Dolomitik kireçtaşı ve dolomit. Kiltaşı.5 Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası. Ordovisiyen-Devoniyen Ereğli formasyonu. andeziitik-bazaltik lav. kumtaşı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Devoniyen-Karbonifer Yılanlı formasyonu. 2000 Simge PTrç DCy Açıklama Permo-Triiyas Çakraz formasyonu. Volkanik kumtaşı.

eosen esnasında da cesitli lav ve muhtelif faaliyetler yer almıstır. özellikle Yörük Tepe mermerlerinin alt kısımlarındaki kuvarsca zengin bölümlerde biyotitler görülmektedir. Bunların ayrıntılı jeolojik ve petrografik deskiripsiyonları yapılmıstır. kumtası. tabii ışıkta sarı renkli otomorf iri kristaller halindedir. Klorit: Hornblend kristalleri arasında son alterasyon ürünü olarak tali oranda bulunmaktadır. Muskovit: Bunlar gerek kuvarsların arasına ve gerekse iki mikalı sistlere yakın kısımlarda biyotitlerle yan yana basınç yönüne dik olarak levhamsı kristaller halinde uzanmaktadır. Konglomera. bu tipin yesilsist alt fasiyelerinde klorit ve biyotit gibi başkalaşımı karakterize eden anahtarminerallere rastlanılmıştır. Başkalaşımın Barrow tip bir metamorfizma olduğu uzerinde durulmuş ve anahtar minerallere dayanılarak metamorfizmanın mertebesi açıklanmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. yeşil renkli bir pleokrizmaya sahiptir. Yörük Tepe mermerleri. Kuvarsitleri şekillendiren kuvarslar öz şekilsiz olup. Tum bu birimlerin stratigrafi. 1992) oluşturur. Hızardede ve Düverdüzü köyleri 54 . Alt Kretase uzerine uyumsuz olarak gri renkli ve tabakalı pelletli dokuda Acıelma formasyonu yer almaktadır. Yeşil Hornblend: Genellikle kesitin tamamına yakın kısmını oluşturmaktadır. Burada Kuvarterner tortulları ile dokanağı Düzce fayı (Şaroğlu vd. Mineralojik bileşimi ve homojen yapısından dolayı bölgedeki Karapınar amfibolitleri irili-ufaklı bir çok granitik plutonlar tarafından kesilmiştir. Bunların sığ deniz ortamında cokeldikleri vurgulanmıstır. Yörede en yaşlı litelojiyi Triyasa ait Hayrettin Kuvarsitleri. Karapınar amfibolitleri ve Harman Tepe metakonglomeraları oluşturmakta olup. Biyotitler muskovitler gibi basınç istikametine dik yönde dizilerek kayaca sistik bir yapı kazandırmışlardır. Biyotit: Bazı kısımlarda. Bölgede Hersiniyen ve Alpin dağ olusumu hareketlerine paralel olarak bölgesel nitelikte rejyonel metamorfizma ortaya çıkmıştır. marn ve kirectası ardalanması seklinde kendisini gosteren Bakacak formasyonunun filis fasiyesine tipik bir ornek sunduğu ve havzaya malzeme birikiminden sonra subsudans gostererek yeni malzemenin çökeldiği ve böylece kalın bir serinin ortaya çıktığı açıklanmıştır. Yörede yüzeylenen bütün birimlerin yöntemli ve yöntemsiz olarak kaya birimi adlandırılması yapılmştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ana parajenezini tamamlar. Alacam yesilsistleri ve Karkaya metavolkanitleri yer almaktadır. basıncın etkisiyle belirli yönde basınç istikametine dik yönde uzanım gösterirler. Ayrıca harita alanının kuzeybatısında. Bölgede paleozoyik olarak kabul edilen kristalen sistlerinin oluşumu esnasında serpantin ve muhtelif lavlar. Bunlar pullu minerallerden olup. Metamorfizma Barrowian tip olup. Bunlar pleokroizmalarıyla muskovitlerden kolayca ayırt edilirler. Metamorfizma ve Magmatizma a) Prekambriyen Metagranitoydler: Tipik olarak Efteni Gölü ile Çapayakbey Köyü arasında yüzeyler. kristalen sistlerin teşekkülünden sonra granit ve grandiyoritler. Alt Kretase’de ise Akçay kalksistleri. tum bu birimleri Taş Tepe metagranitleri kesmektedir. Sakarya ili Karapınar amfibolitlerine ait seviyelerden alınan el örneklerinde yapılan mikroskobik incelemelerinde birim içinde su mineraller görülmüştür. Muskovitlerin uzanım yönüne paralel olarak yer alan dilinimlerde bazen bükülmeler dikkati çekmektedir. Pleokronik. jeoloji ve petrografisi hakkında ayrıntılı acıklamalar yapılmıstır.

siyah. Bazı bölgelerde yeşil renkli Amfibolit ve metavolkanitler kapsar birim daha doğuda Bolu ve Yedigöller bölgesinde burada olduğundan çok çeşitli litolojidedir ve Yedigöller formasyonu adıyla tanıtılmıştır. Koyu-gri.Erken Karbonfer’dir. yer yer beyaz renkli olan birim dolomitik kireçtaşı ve dolomitten oluşur. Erkan Ordovisiyen yaşlıdır. Harita alanı dışında doğuya doğru geniş yayılımı vardır. Bu metamorfizma izleri taşıyan kristalin kayalar Bolu civarında Karadere metamorfitleri olarak da adlandırılmaktadır (Cerit 1990. yeşil renklerde ve ince-orta tabakalı iken üst seviyelerde yeşil renkli. Kumtaşları orta-kaba taneli yer yer silis çimentolu. Bazı düzeylerde tümüyle çapraz tabakalı kumtaşı litolojisindedir. Aydın vd. ince-orta tabakalı volkanik kumtaşları egemendir. Fosil verilerine göre Ordovisiyen-Alt Devoniyen yaşında Sığ denizel kökenli oluşuklardır. Ayrıca şeyl düzeylerinde silisleşme yaygındır. Kütle hareketleri bakımından göreceli olarak sağlam. c) Mesozoyik Çakraz Formasyonu: Ereğli formasyonu ile dokanakta görülür. Kumtaşı-şeyl-kireçtaşı ardalanmasından oluşan litolojiye sahiptir. Üzerine gelen birimlere göre Prekambriyen olarak yaşlandırılır (Aydın vd. Bunlar çoğunlukla silis çimentoludur. yaş göreli stratigrafiye dayanmaktadır. Bu özellikleriyle Kurucaşile-Çakraz yöresindeki tip litolojisinden oldukça farklılık göterir. tüf. 1987). Fosil kapsamaz. altındaki ve üstündeki birimlerle tektonik dokunaklıdır. 55 . orta-kalın tabakalı. mor ve alacalı renkli olan birimin bu yöredeki litolojisi seyrek konglomera düzeyleri içeren kumtaşıdır. Harita alanında kalan kısımda fazlaca silisleşme gösterir ve yer yer silisli şeyl niteliği kazanmıştır. Metamorfizma izleri taşımasında önemlidir. aglomera. Fosil bulunamamış olup. orta-kalın tabakalıdır. Bu yüzleklerin litoloisi fazlaca altere olmuş yer yer şistozite gösteren granit. Tip yerinde morumsu kırmızı renkte orta-sıkı tutturulmuş çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı ardalanmasından oluşur. Koyu yeşil gri renklerde. büyük olasılıkla karasal ortam ürünleridir. Cerit ve Baysal 1999). duraylı bir birimdir. Ara tabakalar halinde kumtaşı düzeyleri bulundurur. Harita alanında. Alt düzeylerde gri-yeşil. 1999).t ile bölünür. Heyelan potansiyeli taşımayan sağlam zeminler teşkil ederler. laminalı şeyllere dönüşür. Kalın çapraz tabakalı kumtaşı seviyelerinin eoliyen kökenli olduğu düşünülmektedir. granodiyorittir. Altındaki ve üstündeki birimlere göre yaşı Üst Premiyen-Alt Triyas olup. (Emre vd. Egemen litoloji mor renkli kumtaşlarıdır. zayıf derecede şistleşme gösterirler. Stratigrafik olarak alt düzeylerde gri. Karışık bir litolojisi vardır. Bunlar kiltaşı. Yemişliçay Formasyonu: Yılanlı formasyonu ile birlikte sınırlı yayılımlı olarak bulunur. Kurtköy Formasyonu: Kaynaşlı civarında yüzeylenir. tüf. Yılanlı Formasyonu: Çok sınırlı alanda gözlenir. yer yer laminalı silttaşı ve şeylerden oluşur. Kırmızı. b) Paleoziyik Kocatöngel Formasyonu: Karacaören-Gürcühüseyinağa köyleri arasında Bolu Masifi temel kayalar üzerine uyumsuz olarak izlenir. Çamurtaşları ince-orta tabakalıdır. (1987) tarafından bu isim altında haritalanan yüzlekler metamorfizma izleri taşırlar. Orta ve üst düzeylerine doğru istife kırmızı-pembe renkli mikritik kireçtaşı bolca katılır. Yaşı genç Devoniyen. Yer yer dilimlenmiş. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yakınlarında ince dilim halinde gözlenir. Üzerine gelen birimlere göre Erken Ordovosoyen yaşındadır. Ereğli Formasyonu: Bolu dağı tüneli girişinin kuzeyinde sınırlı alanda yüzeylenir. sarı kahverenkli.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Alttan ve üstten tektonik dokanaklarla sınırlanmaktadır.

d) Senozoyik Çaycuma Formasyonu: Bu formasyon orta-katı Karadeniz bölgesinin en yaygın birimidir. En üst seviyelerinde masif görünüşlü. bazı bölgelerde geçişli gözükür (Yergök vd. İnceleme alanının güneyi ve batısı ve kuzeydoğusu bu kayaçlarla örtülmektedir. lav. marn veya volkanitlerin egemenliği dikkat çeker. Stratigrafik olarak alt düzeylerinde kumtaşı. aglomera egemen volkanotortul bir istiftir. Birimin litolojisi. Erken-Orta Eosen yaşlıdır (Emre vd. tüf. beyaz. Bu kesimlerde melanj karakteri kazanmıştır. Alterasyona göre sarı. çoğunlukla gri-yeşil olarak bulunurlar. Aslında batı Karadeniz bölgesinin en geniş yayılımlı birimidir. Bunlar zayıf birim olarak haritalanmıştır. Kumtaşı-çamurtaşı baskın tortullardır. Çalışma alanı içerisinde heyelan teşkil ettiği izlenememiştir. İnceleme alanının kuzeyinde AndezitBazalt lavları da kapsar. Melendere ve Kusuri Formasyonu adları ile de tanınmaktadır (Gümüş 1982. 1987. Konglomeralar yer yer breşik ve merceksi düzeyler halindedir. tüfit. gri-beyaz renkli resifal kireçtaşlarını bulundurur. Saha dağılımı içinde alttaki ve üstteki birimlerle uyumsuz çoğu yerde tektonik ilişki içinde görülür. Karapürçek Formasyonu: Temel kayaların önünde etek düzlükleri teşkil edecek şekilde bulunur. Yaşı deneştirme ile Pliyo-Kuvaterner olarak önerilen Adapazarı ve Bolu havzalarında yaygın olan Örencik formasyonu ile karşılaştırılabilir. Yığılca Üyesi: Çaycuma formasyonu içindeki volkanik kumtaşları bazı bölgelerde tümüyle volkanitlere dönüşür.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ardalanma düzenli olmayıp yerel olarak kumtaşı. Kendinden daha yaşlı tüm kayaçları açısal uyumsuzlukla örterler. Yer yer fazlaca kıvrımlı birimin kumtaşı ve marn ardalanmalı seviyelerinde düzlemsel kaymalar izlenir. andezit-bazaltik lavlar veya volkanik breşlerden oluşan birimin rengi koyu gri-kahverengimsi griden açık yeşile kadar değişir. Birim. üzerlediği Akveren formasyonu ile uyumlu. Cerit 1990). Volkanik breşlerin saha konumu düzensizdir ve çoğunlukla masif görünüşlüdürler. İnceleme bölgesindeki yüzlekler ekseri killi kireçtaşı-marn ardalanması şeklinde olup Paleozoik kayalar üzerinde gözlenir. Sık heyelanlıdır. Erken-orta Eosen yaştadır. Yer yer dayklar izlenir. Kumtaşları bazı yerlerde iyi bazı yerlerde kötü tutturulmuştur. tüf. çakıltaşı ve kırıntılı Kireçtaşı tabakalarının ardalanması şeklinde bir litoloji izleneen birim üstlere doğru kumtaşı ara seviyeleri içeren killi kireçtaşı-marn litolojisine dönüşür. Alterasyona ve aşınmaya karşı dirençsizlikleri derin vadilerin gelişmesine imkan vermiştir. yeşil renklerde. Kireçtaşı seviyeleri ise erime boşlukludur. Sarı. Birimin yaşı Turoniyen-Kampaniyen’dir. Ayrıca güneyde Efteni Gölü ile Beyköyü arasında fay ile ötelenmiş sırtlar şeklinde gözlenir. Bu volkanikler kaba bakışla Eosen volkanitleriyle benzeşirse de istif düzenliliği ve pelajik kireçtaşlarının varlığı ile onlardan ayrılır. Yüzey alterasyonu fazlaca gelişmiş ancak oldukça sağlam zemin özelliklerine sahiptir. Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik kumtaşı) ardalanmasından oluşan bir litolojisi vardır.1987). gri. 1999). 1987). İçindeki geniş yayılımlı volkanitler Yığılca üyesi olarak sayılır. yamaç molozu ve alüvyon yelpazesi çökellerinin karışımından oluşmuş gevşek tutturulmuş konglomera-kumtaşı-çamurtaşı karışımıdır. tüfit. tüfit olarak görülür ve geniş örtüler teşkil ederler. Aydın vd. yeşil yer yer kırmızı renklidir. İçinde bulunduğu Çaycuma formasyonunun alt düzeyleri ile yanal geçişlidir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Genel olarak sedimenter seviyelerin katıldığı tüf. Başlıca volkanik kumtaşı.bazı yerlerde volkanitler aglomera. Tip yerinde altındaki ve üstündeki birimlerle uyumlu olan birim Geç Kretase-Paleosen yaşlıdır (Aydın vd. Akveren Formasyonu: Çapayakbey ile Kaynaşlı arasında kuzeydoğuda Domuzgölü tepe yöresinde yüzeyler. açık kahverenkli ve alacalıdır. Rengi kaynak kayalara ve kısmen alterasyona bağlı olarak sarımsı kırmızı. Karapürçek Formasyonunun Erken 56 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kuvarterner yaşında olduğu mikro memeli faunasına dayalı olarak ortaya konulmuştur (Emre vd. aynı yeraltı drenaj sisteminin uç noktalarını (düden ve kaynak çıkışı) oluşturmaktadırlar. damlataş havuzu. Düzce İli’nde bulunan ve özgünlükleri nedeniyle üzerinde durulması gerekli olan bir jeolojik oluşum da mağaralardır. Temel kayaların faylarla yükseltilmiş morfolojisi ve havza içi drenaj düzeni bunu sağlamıştır. Bu tür veriler istif düzeni gelişimini daha açık ortaya koyar. dikit. 1999). depolanma yerine bakmaksızın çakıl-kum-silt ve killerden oluştuğu görülür. Sarkıt. Bu mağaralar. Mağarada belirgin akışı olan ve şelaleler oluşturan yeraltı deresi ve çok sayıda göl vardır. Güney kenardaki fayın yanal hareketi ile birlikte düşey hareketinin olması nedeniyle Efteni Gölünün gittikçe derinleştiği ve genişlediği sanılmaktadır. sütun. Kuzeydoğudan gelen Melen çayı bu göle dökülür ve buradan tekrar dışarıya boşalır. koni) olduğunu göstermektedir. havzanın ilk evrelerinde bugünkünden daha kuzeyden. Bu tahmini gelişime göre havza tortulları alttan üste doğru genel tane boyu küçülmesi içindedir . Bu sebeple havzanın çoğu yerinde. e) Kuvaterner Genç Çökeller: Düzce Havzası’nı dolduran tümü kırıntılı çökellerin (Geç Pleyistosen-Holosen). Düzce Havzası taban dolgusunun alt bölümünü olasılıkla bu formasyon oluşturmaktadır. belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir. Havza kenarlarında çok az miktardaki döküntü veya yamaç molozunun dışında alüvyal ve gölsel alanlarda depolanmış oldukları dikkat çeker. Ana galeri uzunluğu 510 m’dir. Havza kenarındaki temel kayaların fazlaca altere oluşu mevsimlik akarsuların bile çok fazla miktarda tortul taşımasına. Bunun yakın dönem örneği güncel göl düzlüğü ve taşkın ovası tortullarının kanal-yatak tortullarını örtmesi gösterilebilir. Havzanın jeolojik evrimi içinde. Girişle son noktası arasında -152 m kot farkı vardır. Formasyonun saha konumu ve litolojik özellikleri Pliyo-Kuvaterner havzalarının kenar tortulları (alüvyon yelpazesi. Bunun dışında doğudan. Sarıkaya düdeni büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alır. duvar ve perde damlataşları bulunmaktadır. kesintiye kuzeye doğru ilerlemiştir. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişen bu mağaranın toplam uzunluğu 896 m ve son noktası 57 . bu yüzden düşey istiflenme farklılaşmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. zemin sıvılaşmasına imkân veren tortul yapısı ile kötü bir yerleşim alanı olmakla beraber sedimantasyon-tektonik ilişkileri açısından çok ilginç bir örnektir. Melen Çayı. batıdan ve kuzeyden gelen mevsimlik sular birleşerek önce alüvyon yelpazeleri oluştururlar ve göl düzlüğüne ilerlerler. Yığılca ilçesinin güneybatısında Sarıkaya ve Aksu köyleri arasındaki bölgede yer alan Sarıkaya ve Aksu mağaraları Üst Kretase-Paleosen yaşlı. Havzanın güneyindeki Efteni Gölü depolanma merkezini oluşturur. Ayrıca alüvyonun yatay ve düşey yönde dağılımı ile jeoteknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler elde edilir. Daha yakın zamanda Efteni Gölü düzlüğü oluşmuş ve Melen’i kapmıştır. depolanma alanları yanal yönde yer değiştirmiş. talus. Düzce Havzası. Tortullar depolanma alanlarına göre haritalanmıştır. Düzce Havzası’ndaki tortul kalınlığı hakkındaki bilgiler sınırlı sayıda sondaja esas itibariyle jeofizik verilere dayanır yaklaşık 260 metre olduğu sanılmaktadır. Sismik kesitler ve sondajlarla daha ayrıntılı incelenmesi yararlı olacaktır.5 m’lik silt-kil örtüsü kaldırılarak altındaki çakıllı kumlar ocak olarak işletilmektedir. yüzeye yakın 1-1. Olasılıkla. yelpazelerin hızlı büyümesine imkan vermiştir. Melen çayı ayağı hariç endoreik bir drenaj söz konusudur. Sarıkaya mağarasının yaklaşık 700 m kuzeybatısında bulunan Aksu mağarasının girişi Sarıkaya girişinden topografik olarak 310 m aşağıdadır. bol çatlaklı ve erimeye uygun (karstik) kireçtaşları içinde. Havza güneyinde eski dönem yelpazelerinin 8-12 m yüksekte ve burunlarının aşındırılmış olması bu jeolojik evrim yorumunun delilidir.

Adı geçen sütür zonu üzerinde daha sonraki dönemde Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) meydana gelmiştir (Şengör ve Yılmaz. yükselti farklılıkları ortaya çıkmış. Neotetis Okyanusu’nun (intra-pontid okyanusu) Eosen-Oligosen döneminde kapanması sonucu bugünkü Marmara bölgesinde birbirlerine yaklaşmışlardır. akarsuların taşıdığı alüvyonlarla dolması sonucu neojen gölleri kurumuştur. Bu iki mağara ve yakın çevresi turizm amaçlı kullanım için uygun gelişim özelliklerine ve konuma sahiptirler. Orta ve Batı Anadolu paleocoğrafyasının iskeletini. paleotektonik dönemin farklı kökenli birliklerinden oluşmuştur. Neojen göllerinin oluştuğu çukur alanların. ovaların yapısı belirlenmiştir. Düzce yöresinin de içinde yer aldığı bu kuşak Marmara güneyi ve İzmit körfezinden başlayarak Adapazarı. Özetle. Okay (1989) tarafından ortaya konulduğuna göre. 58 . İstanbul Zonu ise metamorfizma izlerini çok az gösteren Paleozoyik. Eosen sonunda deniz yüzeyine çıkmaya başlayan bölgenin çukur yerlerinde Neojen Gölleri oluşmuştur. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve göller bulunan mağaradaki yer altı deresi üzerinde yüksekliği 5-10 m arasında değişen 3 şelale oluşmuştur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ordovisiyen-Karbonifer kırıntılı istifi (az karbonat) Triyas kırıntılıları ile (Çayraz Formasyonu) uyumsuz şekilde örtülüdür. Aksu mağarasından çıkan su. Sakarya Zonu ürünleri ile İstanbul Zonu ürünleri İntrapondit sütür zonu adı verilen bu kapanma kuşağı boyunca birbirlerine girmişlerdir. Böylece ova bu günkü morfolojik yapısını kazanmıştır. Korunması. Bu tektonik birlikler. doğuda ise Kırşehir Masifi teşkil eder. Tektonik ve Paleocoğrafya a) Faylar ve Deprem Alanları Türkiye’nin I. Mesozoyik ve Senozoyik birimlerinden meydana gelir. ortada Sakarya Zonu. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU girişe göre +119 m yukardadır. 1992). her türden damlataş ile kaplıdır. Doğu Marmara bölgesinin jeolojik iskeleti. Bu örtü de Üst Kretase-Tersiyer karbonatları ile düzenlenir. Derecede deprem kuşaklarından biri de Kuzey Anadolu Deprem kuşağıdır. borulara alınarak alabalık çiftliğine ve yakında bulunan evlere kullanım suyu amaçlı verilmektedir. Tektonik yükselme sırasında tabandaki kırılmalar nedeniyle. eski Düzce yolu üzerinde Fakıllı köyündeki Fakıllı mağarasıdır. Kastamonu çevresinden geçerek Kelkit ve Aras vadileri boyunca doğu sınırlarımıza kadar uzanır. Okay ve Tansel. Düzce Havzası temelindeki en yaşlı metamorfikler (Bolu Masifi) muhtemelen Sakarya Zonu’na ait oluşuklardır. Özellikle. batıda Istranca Masifi. büyük ölçüde Jura-Kretase kırıntılı ve karbonatlarıdır. Düzce Havzası ve dolgusu. güneyde Menderes-Toros Platformu. tahrip edilmiştir. Bolu.. Düzce Havzası’nın kuzeyindeki Ordovisiyen-Tersiyer yaşlı tortul birimlerinin tümü İstanbul Zonu’na aittir. Eosen-Oligosen sırasında İntrapontid Okyanusu’nun kapanmasıyla kurulmuştur. Bölgedeki Üst Kretase yaşlı volkanitleri. en kuzeyde İstanbul Zonu. Türkiye neotektonik döneminde gelişmiş olmasına karşın. Bu sırada oluşan yaygın bir kıtasal volkanizma yörede geniş alanlar örten Yığılca üyesini üretilmiştir. Örtü. havzanın temel kayaları. Görünümleri son derece güzel. ziyaret için düzenlenmesi ve tanıtılması durumunda turistik potansiyeli olan bir jeolojik oluşumdur. Mağara içinde oluşan sarkıt ve dikitler mağara içine giren çocuklar tarafından bilinçsizce kırılmış. Istranca masifini kesen yay volkanizmasının ürünü olduğu sanılmaktadır (Şengör vd. Bir başka mağara da Akçakoca’ya 7 km uzaklıkta. Düzce. Bunun içinde ve metamorfikleri kesen granit-granitoidler ise Istranca masifinin parçalarıdır. 1984). Sakarya zonu. 1981. metamorfik bir temel ve üzerindeki sedimanter örtü kayaçlarından oluşur.

6). Bolu Güneyi ve Gerede üzerinde yer aldığından buraları birinci derecede deprem alanı içinde yer almakta ve şimdiye dek olan depremlerden en fazla hasar buralarda meydana gelmektedir. Bu haritadaki verilerden başka bölgeye ait uydu görüntüleri üzerinde de Çilimli fayının KD’ya doğru Yığılca yönünde devam ettiğine dair belirtiler bulunmaktadır. Düzce havzasına en yakın olan ve deprem potansiyeli taşıyan aktif faylar ise bu havzanın oluşumuna yol açmış bulunan Düzce.1957 (M=7) ve 1967 (M=7. Doğuda Karlıova yöresinden başlayarak ülkenin Kuzey yarısının D-B yönünde boydan boya kat eder. Türkiye deprem kuşakları haritası Düzce ilinin tamamının 1. Düzce fayının daha kuzeybatısında kalan Hendek ve Çilimli fayları da Şekil IV. Bunun dışında kalan İlçelerde ise ikinci derecede deprem alanı içinde yer almaktadır.gov.Abant ve Dokurcun segmentleri üzerinde gelişmiştir. Sakarya.7) üzerinde yer almaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.tr). Çilimli fayı ise olası aktif bir faydır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Doğu – Batı istikametinde uzanan ve devamlılık gösteren fay hattı Düzce. Bu fay. Hendek fayları aktif fay karakterindedir. Türkiye’nin deprem üreten diri faylarını gösteren harita üzerinde de Düzce bölgesinin hem Kuzey Anadolu fayının. 59 .Düzce yöresinde Hendek ve Düzce fayları da KAF sistemine katılır ve 40 km’ye ulaşır. 1944. Bu depremlerle Bolu. Bu faylar üzerinde son yüz yılda meydana gelen depremler hakkındaki bazı bilgiler de (Şekil IV. Bolu yöresine kadar genelde tek kırıklardan meydana gelen dar bir zonda izlenen bu fay. derece deprem kuşağı içinde bulunduğunu göstermektedir (Şekil IV. Bolu batısında (Dokurcum Vadisi) çatallanır ve iki ana kola ayrılarak Marmara denizine doğru uzanır.8’da görülmektedir. Şekil IV. Düzce havzasında yer alan yerleşmeler son yüzyılda bu zonda bulunan aktif fayların oluşturduğu büyük depremlerin yıkıcı etkisinde kalmıştır.Abant ve Abant Gölü – Adapazarı Ovası arasında yüzey faylanması oluşmuştur.6 Türkiye’nin Deprem Kuşakları İçinde Düzce’nin Yeri (deprem.1) yılarındaki depremler bu fayın Bolu. b) Aktif Faylar ve Depremsellikler Düzce havzası ülkemizin en önemli aktif faylarından olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer almaktadır. hem de bunun bir kolu olan Düzce fayının etki alanı içinde olduğunu görmekteyiz.

Bu zaman zarfında çökeller tektonik hareketler neticesinde kıvrımlanmaya uğramışlardır.7 Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası (mta.gov.8 Düzce Çevresinin Diri Fayları (Özmen. Siluriyen ve Devoniyen yaşlı sedimentasyonla beraber ilk kıvrımlama hareketleri Hersiniyen Orojenezi etkisi altında olmuştur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Birimler kıvrımlanmaya uğramış ve genel olarak eksen dalım yönleri kuzey istikametinde gelişmiştir. Güney sahada metamorfizma etkisi kendini göstermiş.tr). Şekil IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV. Bölgemiz Alp Orojenizine bağlı hareketlerin kuaternere kadar devam ettiği görülmektedir. Devrilme ve yatımlar güneye doğrudur.Eosen ve Neojende bölge tektonik olarak oldukça aktif bir dönem gecirmiştir. kuzey bölgede ise metamorfizma etkileri yok denecek kadar az olmuştur.Etkin tektonizma neticesinde Adapazarı Ovası cokmeye 60 . Sakarya ili Hersiniyen ve Alp orojenezlerinin etkisi altında kalmıştır. 2000).

2. Alüvyonun geçirimliliği (K=10-5 – 10-6 cm/s). b) 22. Adapazarı’nın kuzey mahalleleri ve kuzeyde bulunan köyler.3. Deprem durumu: 1. bazı kısımlarda ise.06. 5569 yıkık veya ağır hasarlı. Bu fay zonuna paralel irili ufaklı bir çok fay oluşmuştur. aylarda 20 den fazla Msiddet= 4. I= 8-9 Adapazarı-Hendek: Bu depremde.2. tamamen nehir cokelleri uzerindedir. ve 8.0 metreye varan killi. 1000 bina yıkılmış. son yıllarda şiddetli depremler geçirmiştir. 61 . Zeminin genç nehir çökellerinden ibaret ve yeraltı suyunun da yüksekte bulunması nedeniyle deprem siddetini arttırıcı rol oynayacağı bilinmelidir. binlerce yaralı. Bu ova Sakarya’nın.8 şiddetinde devam etmiştir ve halen ufak sarsıntılar devam etmektedir. Ovanın kuzey kenarında dik falezlerle yükselen tepeler. Hendek’te binaların %25 tamamen yıkılmıştır. Baraj yerine ait Jeoloji Haritası Ek 8’de (2 Pafta) verilmiştir. oluşumundan itibaren sürekli aktivitesini korumuş ve Adapazarı Ovasının deprasyonlarına sebep olmuştur.1967 Msiddet = 7. Bu faylar incelendiğinde güney blokların çöktüğü veya kuzey blokların yükseldiği görülmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. IV. Ovanın güney ve kuzeyinde aynı düzeydeki tabakaların ve jeolojik yapının farklı olması Adapazarı’nın bir tektonik çöküntü (graben) içerisinde bulunduğunu ve kuzey sınırını teşkil eden dik falezlerde doğu-batı doğrultusunda bir dislokasyon hattına karsıt geldiğini göstermektedir. 20. c) 17. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU uğramıs ve Kuzey Anadolu Fay Sistemi bu zamanda ortaya çıkmıştır.4 Adapazarı-Gölcük depreminde.000 ölü.1943 Msiddet= 6. görülür. siltli. kalınlığı güncel dolgularla birlikte yer yer 34.Derecede tehlikeli deprem bolgesindedir.3 büyük deprem kaydedilmiştir. olduğu saptanmıştır. Kuzey Anadolu Deprem hattı üzerindedir.1999 Msiddet = 7.000-TL harcanmıştır. bu flis tepeleri ve andezitik tuflerden olusmus.07. Bu özelliğinden dolayı Ova devamlı çöken subsidans havza ortamı haline gelmiştir. Tektonik: Sehir. a) 20. Serdoğan deresi. bu formasyonlar üzerine Eosen yaşlı kirec taşlarının geldiği görülür.000.2 Adapazarı-Mudurnu Depremi genel durumu: 89 ölü. Deprem sonrası 7. Kretase yaşlı kireçtaşları ile örtülüdür. Daimi iskan icin 60. Tarihi depremlerden de etkilenmiş bulunan Adapazarı. 318 kişi ölmüştür. 5936 konut yeniden yapılmıştır. Daha yukarılarda bu tabakalar U. 235 yaralı. Batıda ise. Adapazarı’nın guneyinde doğudan -batıya doğru sıralanan tepeleri Kretase flisleri teskil etmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu. Ferizli Mağara Koyu uzanımda olan fay hattında Paleozoyik yaşlı birimler uzerine bindirdiği görülmektedir. güneydeki mahallelere ve köylere nazaran daha fazla hasar görmüştür. Bu fay cizgisi Taşlıgecit ile Çingene bayırı arasında acıkça.1. çakıllı. Baraj Yeri ve Göl Alanı Jeolojisi Baraj Yeri Jeolojisi Baraj aks yerinde temelde Eosen yaşlı kiltaşı – kumtaşı ardalanmasından oluşan filiş ile talvegde Kuvaterner yaşlı. batak durumundadır. İzmit korfezinden itibaren Adapazarı’na ve buradan da Hendek’e kadar uzanan bir cokuntu sahası icinde bulunmaktadır. Alüvyon içinde yeraltı suyu cok yüksek seviyede. Artçı sarsıntılar 5-5. Adapazarı’nda ise % 20 tamamen yıkılmıştır. Devoniyen’e ait kırmızı renkli killi sist ve kumtaslarından oluşmuştur. Çark suyu Mudurnu.08. Uludere gibi suların getirip biriktirdiği kalın aluvyondan ibarettir.000 hane yıkık ve ağır hasar oluşmuştur. 38. kum niteliğinde alüvyon bulunmaktadır. Karahabi tepesini birbirinden ayırmaktadır.

Üst Kretase yaşlı kireçtaşının karstlaşma özellikleri göstermesi nedeni ile açılan araştırma kuyularının yanısıra. Sol sahilde flint plağı güzergahındaki YSK-1 (110. 8 ile 32 inci metreler arası manometre 2 atmosferden fazla yükselmemiştir.0m derinliğinde. sağ sahilde yaklaşık 45.0-7. temel filiş üzerine oturtulmalıdır. enjeksiyon perdesi ile sızdırmazlık sağlanacaktır. Tabaka eğim yönlerine bağlı olarak yamaç yüzeyleri boyunca kaymalar beklenmelidir.0 m ) sondajında 14 ile 38’ncı metreler arasında geçirimlilik 20 Lugeon ile 44 Lugeon arasında.0 metrelik kısmın kaldırılması uygun olacaktır. 32-66 ıncı metreler arası ise 3. hidrojeolojik incelemeler ve boya izleme deneyi yapılmıştır.0 metreden sonrası yer yer çok. karbonat çimentolu. genelde orta derecede ayrışmadan etkilenmiştir. Alüvyonun gövde altında kalacak kesimi için.18-44 üncü metreler arasında ise manometre basıncı 1. sarımsı-kahve ve gri renklidir.0 m ) no’lu sondajda.5 m kalınlığındaki alüvyon kaldırılarak.44 üncü metreden sonra lugeon değerlerinde iyileşmeler olduğu.0–8. Filiş üzerinde ise diskordan olarak vadi boyunca uzanan alüvyon oluşmuştur. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. Üst Kretase yaşlı kireçtaşı. 8. perde enjeksiyonu çalışmaları aşamasında bu bölge dikkate alınmalıdır. YSK-3 no’lu 50 metrelik sondajda lugeon testleri sırasında kuyu boyunca manometrenin 2. Araştırmalar sonucunda Cumayeri köyü civarında işletme kotu olan 110. Bir kısmı gri renkli.0 m derinliğindeki. 48-56’ıncı 62 . 64 üncü metrelerden sonra lugeon değerleri 3 ve altına düşmüştür.0 m ) no’lu kuyuda 8-18’inci metreler arasında 17-39 Lugeon arasında değerler tespit edilmiştir. farklı zemin oturmalarına müsaade edilmemesi amacıyla alüvyonun kaldırılması önerilir. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. Gövde altında.5 atmosferden fazla yükselmemiştir. silttaşı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yamaçlarda filişin 3.0 metrelik kesimi genellikle çok-tamamen ayrışmış. Yine sol sahilde flint plağı güzergahında açılan YSK-4 (61. 66 ıncı metreden sonra 5 Lugeonun altında değerler tespit edilmiştir. kiltaşı. Göl alanı Jeoloji haritası Ek 9’de verilmiştir. Üst Kretase-Paleosen yaşlı killi kireçtaşı ve marnlar. Yine sol sahilde aks üzerinde YSK-2 (100. Bu nedenle seçilecek uygun iyileştirme yöntemleri ile sızdırmazlığın sağlanması gerekecektir. Kumtaşları farklı iki özellik göstermektedir. Kuyu boyunca zeminin geçirimli olmasına rağmen sağındaki ve solundaki kuyulara bakıldığında YSK-2 no’lu kuyuda 50 inci metreden sonra. Filiş killi ve siltli seviyelerde geçirimsiz.70-6.200 km2’lik alandan su kaçakları olacağı belirlenmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. sol sahilde yaklaşık 65. Beton kaplanacak memba yüzü altında. bir kısmı da sarımsı kahverenkli olup muskovit parçaları içermektedir. 38 ile 64 üncü metreler arasında ise 10 Lugeon ile 17 Lugeon arasında değişmektedir. Baraj Yeri ve Göl Alanının Geçirgenliği ve Duraylığı Baraj Yerinin Geçirgenliği Genel jeoloji bölümünde bahsedildiği üzere baraj yerinde temelde Eosen yaşlı filiş yüzeylenmektedir. Tabaka kalınlıkları birkaç cm ile 2 m arasında değişmektedir. Bu nedenle duraylılığın sağlanması için yamaçlarda ortalama 3. Eosen filiş ve vadi yataklarında alüvyal dolgu yer almaktadır. sert. kumlu seviyelerde ise az orta yer yer de çok geçirimlidir. Göl alanı Jeolojisi Göl alanında yaşlıdan gence doğru Mesozoyik filiş. YSK-3 no’lu kuyuda da daha derinlere doğru lugeon değerlerinin düşeceği beklenmekle beraber. yaklaşık 18. kumtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuş. YSK-4 no’lu kuyuda ise 66 ıncı metreden sonra geçirimliklik değerlerinin istenilen değerlere ulaştığı görülmektedir.5 atmosferden fazla yükselmediğini göstermektedir.68 Lugeon.0 m altında kalacak yaklaşık 0. Bu formasyon.

aksın mansabında açılmış. kumtaşı ardalanması şeklinde devam etmiş.5 metre alüvyon kesilmiştir.0 m) no’lu kuyudaki basınçlı su testi değerleri ilk 48 metrede 3-5 lugeon arasında.0 m. daha sonra 11.5 metresi alüvyon içerisinde açılmış olup ilk 4.0 üncu metreden sonra geçilen kayaçta Lugeon değerleri.0 m olarak öngörülmektedir (Perde enjeksiyon derinliğinin tespitinde. diğeri sol sahilde olmak üzere 2 adet derivasyon tüneli bulunmaktadır.0 m) no’lu kuyu incelendiğinde lugeon değerlerinin kuyu sonuna kadar 4 lugeonun altında kaldığı. BSK-5 (75. lugeon değerleri nadiren 3 değerlerini görmüştür. 5 in altındadır. SK-1 no’lu kuyuda ilk 48 metreden sonra lugeon değerleri tek haneli rakamlara inmiş olup. bir sıra da 5. permeabilite değerleri K:10-5-10-6 cm/s civarındadır. BSK-6 no’lu kuyuda 18. 13. SK-11 (60.0 m derinliğinde konsolidasyon enjeksiyonu yapılması uygun olacaktır. Sol sahildeki derivasyon tünelini araştırmak amaçlı açılan temel sondaj kuyularında ise. Alüvyonun permeabilite değerleri K:10-5 cm/s civarındadır.0 m derinliğinde kapak enjeksiyonu. sağ yamaçda perde enjeksiyonu derinliği ise ortalama 45. Sağ sahildeki derivasyon tünelini araştırmak amaçlı açılan temel sondaj kuyuları incelendiğinde. 13. Alüvyonun altında yeralan filiş birimlerindeki basınçlı su deneyi sonuçları 5 lugeonun altındadır.0 m) no’lu kuyuda basınçlı su testi değerleri kuyu boyunca 5 lugeonun altındadır. BSK-12 no’lu kuyu derivasyon tüneli yaklaşım kanalı güzergahında ilk 24. 28.0m) no’lu kuyu ise talvegde. BSK-10 no’lu kuyudaki basınçlı su deneyleri geçilen kademelerdeki litoloji değişikliklerine göre farklılıklar göstermekle beraber kuyu sonunda 5 lugeonun altında değerler vermiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 40 ıncı metrelerden sonra ise 2 lugeon mertebelerine kadar düştüğü görülmüştür. 34. metreye kadar kumlu. 5 Lugeonun altında kalmıştır. daha sonrasında ise 3 lugeonun altında çıkmıştır.0 m) no’lu kuyu tabana kadar kiltaşı.0 metre alüvyonda ilerlenmiştir. BSK-1 (60.0 m) no’lu kuyuda ise yine kuyu sonuna kadar yapılan basınçlı su deyeleri lugeon değerlerinin 4 lugeon değerleri altında kaldığı.5 metresinde kil.0m) no’lu kuyu flint plağı güzergahında talveg sağ sahilde açılmış. SK-12 (60. çakıllı kum şeklinde olup. Yine bu kuyunun yakınında açılan YSK-5 (60. Lugeon değerlerinin 1-5 arası olduğu seviyeler esas alınmıştır). BSK-14 (105. daha sonra tekrar kil içerinde devam etmiş olup önemli mertebede su kaçakları gözlenmemiştir. sol yamaçda perde enjeksiyonu derinliği ortalama 65. çakıllı seri. 78 inci metrelereden sonra değerler 5 in altına inmiştir. YSK-10 (24. 63 . BSK-8 (25. siltli. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU metreler arası lugeon değerlerinin 5’in altına indiği görülmüştür.0 m ) no’lu kuyuda 32’inci metrelere kadar Lugeon değerleri değişken olup 32’inci m den sonra Lugeon değerleri 4 ün altına düşmektedir.0 m ) no’lu kuyuda tespit edilmiş olan Lugeon değerleri. Büyük Melen Barajında biri sağ.0 üncu metreden sonra geçilen kayaçta Lugeon değerleri değişken olmakla birlikte bazı seviyelerde basınç 6 atmosferden fazla yükselmemiştir. Bu değerlere göre. YSK-11 (50.0 m) no’lu sondaj kuyusunda (derivasyon tüneli yaklaşım kanalı üzeri) gerek permeabilite gerekse basınçlı su deneyi sonuçları sorun beklenmiyecek mertebelerdedirler. BSK-11 no’lu kuyuda ise lugeon değerleri 3 ile 10 arasında değişmekle birlikte tünelin geçeceği seviyelerdeki değerler 3-7 lugeon mertebelerindedir. Alüvyon killi. Enjeksiyon perdesinin memba ve mansabında bir sıra 15. Sağ sahilde daha önceden açılmış olan DSK-1 (50. Sağ sahildeki derivasyon tünel ekseni üzerindeki YSK-1 (110 m) no’lu kuyuda ise 64 üncü metrelerden sonraki lugeon değerleri 3’ün altındadır. BSK-13 (65.0 m) no’lu kuyuda ise 18’inci metreden sonra basınçlı su deneyi sonuçları 5 lugeonun altında çıkmıştır.0 metre alüvyonda ilerlenmiştir.

pressiometre deney sonuçlarına bağlı olarak hesaplanan taşıma gücü ve birim oturma (birim oturma. 5. Baraj tipi ön yüzü beton kaplamalı olarak değiştirilen Büyük Melen Barajı yeni aks yerindeki alüvyon birimler üzerinde açılan temel sondaj kuyularına bakıldığında litolojik ve jeoteknik özellikleri daha öncekilere benzer bir zemin ile karşılaşılmıştır. Her iki yamaçta da toprak akmaları ve heyelanlar mevcut olup bunlar 1/1000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritası üzerine işlenmiştir. Çok kısa mesafelerde litolojik değişikliklere sahip bu tür alüvyonlarda. eski baraj tipine göre geçirimsiz kil çekirdek altında alüvyon tamamen kaldırılması uygun olacağı uygun görülmüştür.0 m –30. çakıllı kum niteliğinde olup yer yer bloklar içerdiği.).3-0. DSİ Genel Müdürlüğü’nde Baraj inşaatı konusunda danışmanlık görevi yapan ve Ön Yüzü Beton Kaplama Baraj tipi inşaatlarında uzman olan Özcan DALKIR ile yapılan mütalaalarda. pressiometre kuyu ağız kotu ve dolgu kotu dikkate alınarak çeşitli kademeler seçilmiştir. Yamaç molozu niteliğindeki filiş kaldırılmalıdır. daha önceki raporlarda da belirtildiği gibi Cu ve φ değerlerinin geniş aralıklarla değişeceği düşünülmektedir.0 m lik kesimi ise bazı yerler yumuşak zemin özelliği göstermekle beraber genel olarak orta-sıkı zemin sınıfındadır. kısmen erime ve dağılma özelliği göstermektedir. Yukarıdaki veriler ve yapılan sondaj çalışmalarına göre DSİ 14.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. PSK-6.0 m kesimi için. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. PSK-11. Pressiometre deneylerinden elde edilen PL ve Ep verilerine bağlı olarak Menard ve Calhoon’un önerdiği yarı ampirik yaklaşımlarla Cu ve φ değerleri elde edilmiştir. kesin proje aşamasından önce sıvılaşma deneylerinin yapılması ve bu malzemenin ne kadarının kaldırılacağına karar verilmesi gerekliliği 64 . çakıllı.00 metre derinliğindeki alüvyonun da kaldırılması önermiştir.0 m-5.0-8.00-10. Kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasındaki dolgu malzemelerinin suya doygun hale gelmesi durumunda ise dolgunun kesme parametreleri (c. killi.0-4. sıvılaşmanın ilk 5 m’lerde olduğu bu sebeple Büyük Melen Barajı gövdesi altındaki alüvyon malzemede. önyüzü beton kaplama yapılacak kesim altındaki yaklaşık 18. Bu kuyulardan elde edilen sonuçlara bakıldığında alüvyonun killi.0 m derinlikte yer alan sağlam filiş üzerine oturtulması gerektiği belirtilmiştir. sağ yakada ise 3. φ: 150 -350 gibi geniş aralıklarla değişen değerler bulunmuştur. Yamaçlarda üst kısımlardaki zayıf ve ayrışmış malzemenin sıyrılması için sol yakada yaklaşık 7. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Baraj Yerinin Duraylılığı Baraj yerinde temeldeki filişin üst seviyeleri altere olmuş.00 m’ lik kesiminin kaldırılması uygun olacağı belirtilmiştir (Proje yükleri. Filişin kiltaşı seviyeleri suya doygun hale geldiğinde mukavemet parametreleri oldukça düşmekte.0 m-30. φ) düşeceğinden yamaçlarda tabaka eğimi yönlerine bağlı olarak bu yüzeyler boyunca kaymalar beklenmelidir. Gövde altında kalacak alüvyonun. ve YAS Şube Müdürlüğünce.0 m kalınlığındaki alüvyon üzerinde PSK-5. Büyük Melen Çayı yatağında bir önceki baraj aksında yaklaşık olarak 33. siltli. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz.0 metrelik bir sıyırma kazısının yapılması uygun olacaktır. Cu: 0. PSK-10. Dere yatağında yer alan alüvyonun geçirimlilik ve taşıma gücü değerleri göz önüne alınarak. 1m2 alanın 1 bar yüklenmesi sonucu meydana gelen oturmadır) miktarlarına bakıldığında yaklaşık 8.0 m lik kesimi yumuşak zemin sınıfında. Kil çekirdek hendeği taşıma gücü (qu: 50 kg/cm2 ) olan yaklaşık 30. bloklu yamaç molozu niteliğindedir. PSK-12 no’lu pressiometre kuyuları açılmıştır.0 metrelik.5 kg/cm2. Alüvyonun 5. genel olarak 0.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. çakıllı. Üst Kretase-Paleosen yaşlı kireçtaşı (Akveren formasyonu). 1. altında 55.0 m) ve ARSK5A (kot: 64. Arada marnlı. Yamaçlarda üst kısımlardaki zayıf ve ayrışmış malzemenin sıyrılması için sol yakada yaklaşık 7. Gövde Jeolojik enkesitleri ve boykesiti Ek 8’de verilmiştir.0-4.0 m siltli. Gri renkli. kumlu ufak çakıllı alüvyon.0 m den sonra çatlak sistemleri kalsit dolguludur. ARSK-4 no’lu kuyuda 5. tabakalanma yüzeyleri yer yer ayrışmış durumdadır. Geçirimli kumlu zonlar düşey ve yatay yönde killi-siltli seviyelerle kesilmektedir. Hamascık batısında yer alan Üst Kretase-Paleosen (Akveren Formasyonu) kireçtaşı. sağ yakada ise 3.20 m ye 65 . Bu bölgedeki kireçtaşında ARSK-4 (kot:107. Memba yüzü plağı ile topuk plağı mafsallı bir şekilde birbirlerine bağlanacaklarından memba yüzü ve topuk plaklarında farklı oturmalar tolere edilecek ve herhangi bir kırılma söz konusu olmayacaktır. memba eteği boyunca uygulanacak ve sıyırma kazısından sonra 4-5 m derinliğe kadar sağlam zemin içine girilecektir. Her iki yamaçta da toprak akmaları ve heyelanlar mevcut olup yamaç molozu niteliğindeki filiş kaldırılacaktır.0 metrelik.0 m arasında marnlı kireçtaşının zayıf zonlarında. 85. Geçirimsizlik duvarı.0 m ye kadar kireçtaşı devam etmektedir. Topuk plağı. Filiş serisinde yer yer üst kotlarda ayrışma nedeniyle oluşmuş kayma izlerine rastlanmaktadır. killi kireçtaşı-marn ardalanması ile detritik kireçtaşı katmanlarından oluşmuştur. 13. Kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur. Göl alanının büyük bir bölümünde yüzeylenmiş olan Eosen filişlerin üst seviyeleri olan aglomera-tüf-piroklastik kumtaşı birimleri güneyde Hamascık civarında görülür. 60. Sıvılaşma deneyi sonrası gövde altındaki alüvyon malzemenin kısmen kaldırılması halinde talvegde 5-8 m sıyırma kazısı yapılacaktır. Göl alanında yüzeylenen kireçtaşında duraylılık yönünden sorun yoktur. Bu birimler geçirimsiz olup. kuyu tabanı olan 95. Göl alanında iki ayrı kesimde yüzeylenen kireçtaşlarının geçirimlilik durumunu belirlemek amacı ile yapılan çalışmalar.95 m) no’lu sondajlar açılmıştır.22 km2 lik bu temizlenerek beton kaplanmalı veya maksimum su seviyesi ile alttaki filişler arasında enjeksiyon perdesi teşkil edilecektir. Ayrıca göl alanının güneyinde bulunan kireçtaşında. Göl Alanının Geçirimliliği Genel jeoloji bölümünde açıklanan Üst Kretase yaşlı kireçtaşı (Yemişliçay formasyonu). Kaçakların önlenmesi için kireçtaşının yüzeylendiği 0. bloklu yamaç molozu niteliğindedir. Göl alanında filişde geçirimlilik yönünden sorun yoktur. dikey ve verev yönde çatlaklı olup orta ve sert kısımlarda çatlak yüzeylerinde su izleri vardır. değişik boyutlarda göl suyu ile temasta olacaktır. ARSK-5A kuyusu alüvyonda açılmıştır. Killi. Eosen filiş (Kusuri formasyonu) Melen havzasında çok geniş alanlarda yüzeylenmektedir. kumlu seviyelerde az-orta geçirimli niteliktedir. geçirimlilik yönünden herhangi bir sorun beklenmemektedir.Göl alanı güneyinde.0 metrelik bir sıyırma kazısı yapılacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU belirlenmiştir. iki ayrı grupta incelenmiştir. Eosen yaşlı filiş (Kusuri formasyonu) ve Kuaterner’e ait alüvyon çökelimi.0 – 95. Baraj yerinde temeldeki filişin üst seviyeleri altere olmuş.0-8. geçirimsizlik duvarı ile memba yüzü plağına bağlanarak barajın geçirimsizliği sağlanacaktır. killi. siltli seviyelerde geçirimsiz. hidrojeoloji bölümünde de açıklandığı gibi.0 m yamaç molozu altında. sol sahilde kaya kopmaları gözlenmiştir. Ancak bunlar göl alanının duraylılığına olumsuz yönde etki edecek boyutlarda değildir. daha yumuşak seviyeler geçilmiştir.

0 – 60. Yağışların fazla olduğu ve yeraltısuyu seviyelerinde ani değişimler olmadığı görülmüştür. Bu nedenle karstlaşmayı aydınlatmak amacı ile yapılan çalışmalar hidrojeoloji bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. dolin. Ayrıca göl alanının güneyinde bulunan kireçtaşında.0 metrelik kot farkı elde edilmiş olacaktır. Ancak bunlar göl alanının duraylılığına olumsuz yönde etki edecek boyutlarda değildir.T2) ilkin sol sahilde planlanmış olup. 0. Tünel giriş ağızlarının bulunduğu bölgede meydana gelebilecek heyelan ve toprak akmaları neticesinde tünel ağızlarının kapanmaması için tünellerin girişine kadar konduvi şeklinde bir yapı oluşturulacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kadar kireçtaşı devam etmektedir.0 m dir. T1 tünel giriş ağzının yaklaşık 45. Ancak (55. Boşalım noktaları Demiraçma ve Hızardere kaynakları yönünde olup. Kuzeye doğru Üst Kretase-Paleosen (Akveren formasyonu) kireçtaşının altına dalım yapmaktadır.0 m arasında marnımsı kireçtaşı geçilmiştir. Filiş serisinde yer yer üst kotlarda ayrışma nedeniyle oluşmuş kayma izlerine rastlanmaktadır.0 m. Cumayeri köyünden başlayarak kuzey batıya doğru Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı ve bunlarla dokanaklı Üst Kretase (Yemişliçay formasyonu) kireçtaşı yüzeylenmektedir. Göl alanı kuzeyinde. Gri renkli.80) m ler arasında. verev çatlaklı ve çatlak sistemlerinde su izleri vardır. Bu kireçtaşları karst oluşumunun polye. tünel giriş 66 . Göl alanın duraylılığı Göl alanında yüzeylenen kireçtaşında duraylılık yönünden sorun yoktur. Güneyinde Mesozoyik ve Eosen filiş ile faylı dokanaklı olup bu yönde bir kaçak beklenmemektedir. Baraj göl alanının bu kesimindeki kireçtaşı.0m yamaca doğru (çıkış ağzına doğru) ötelenerek bu kesimde konduvi inşaa edilmesi önerilmiş olup.22 km2 lik bu alan temizlenerek beton kaplanmalı veya maksimum su seviyesi ile alttaki filişler arasında enjeksiyon perdesi teşkil edilmesi uygun olacaktır. normal su seviyesi altında kalan kireçtaşından bu yönde su kaçakları olacaktır.20 m ile kuyu tabanı olan 160.10 – 2. su kotu ortalama 2. tünel tavan üst kotu ile tabii zemin kotu arasında yaklaşık 15.22 km2 lik bir alanda göl suyu ile temasta olacaktır. bu kesimde. sert kısımlarda çatlaklı. ince taneli. 1991 ile 1995 yılları arasında yapılan ölçümlere göre yeraltısuyu seviyeleri ARSK-4 kuyusunda (11. Bu kuyularda yapılan basınçlı su deneylerinde bazı seviyeler geçirimli değerler vermiştir.0) m lerden sonra marnlı kireçtaşında yapılan basınçlı su deney sonuçlarında bu kısımların az geçirimli olduğu görülmüştür. Kaçakların önlenmesi için kireçtaşının yüzeylendiği 0. parçalı. ARSK-5A kuyusunda (1.0 m yine yamaca doğru ötelenmesi halinde tünel tavan kotu ile tabii zemin üst kotu arasında yaklaşık 15. yer yer yumuşak marn bantlı. zayıf zonlarda tabakalanma yüzeyleri ayrışmış haldedir. killi. Tünellerin giriş ve çıkış ağızlarında eski heyelan oluşumları ve toprak akmaları görülmüştür.80 – 16. Yeraltısuyu akımı yamaçlardan vadiye doğrudur. sol sahilde kaya kopmaları gözlenmiştir.65) m ler arasında. su kotu ortalama 93. Diğer Yapıların Mühendislik Jeolojisi Derivasyon Tünelleri Büyük Melen Barajı derivasyon tünelleri 2 adet 7 çaplı olarak (T1. Beyaz renkli.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.0 metrelik kot farkı oluşacak. 2. derivasyon tünellerinin batık çalışması sebebi ile bir tanesi sağ sahile alınmıştır. suyutan ve karst kaynağı şeklindeki özelliklerini göstermektedir. 55. 110 m kotu olan normal su seviyesi altında göl suyu ile temasta olacak bu kireçtaşında geçirimlilik sorunu beklenmemektedir. Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı SW-NE yönünde uzanan antiklinal ve senklinallerle çevrelenmiş durumdadır. T2 tünel giriş ağzının ise yaklaşık 15. masif dokulu.

Tünellerin çıkış ağızlarında. son aks yerindeki dolusavak ekseni ile çakışmıştır.S. Yer yer çatlaklı ve kırıklı yapı gösterirler. Bu birimler sarımsı-kahve.5 misli kadar toprak yükü tünel üstünde bırakılacaktır.φ) düşeceğinden. Dolusavak Yapısı Sağ sahilde filişin üzerinde yer alacak olan dolusavağın güzergahında açılmış olan önceki aks yeri sondajları (DSK-1.A. Tünel üstündeki toprak yapısının özelliklerine uygun eğimle ve gerekirse püskürtme beton ile giriş ve çıkış aynaları düzenlenecektir. yamaçlarda tabaka eğim yönlerine bağlı olarak bu yüzeyler boyunca kayma potansiyeli artacaktır. CSK-1. ve Y. Kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasında bulunan dolgu malzemelerinin suya doygun hale gelmesi durumunda dolgunun kesme parametreleri (C. BSK-15) incelendiğinde. bu metreden sonra değerlerde gözle görülür artmalar tespit edilmiştir. 5 inci metreden sonra kuyu sonuna kadar silttaşı. kumtaşı ve marnlardan ibarettir. gri renkli. ÇSK-2 (86. Kuyu boyunca lugeon değerleri 5 ve altında kalmakta nadiren 6-7 değerleri gözlemlenmektedir. yamaç molozu ve topoğrafik faktörler düşünüldüğünde birimin stabilitesinin bozulabileceği nedeniyle T1 tünel çıkış ağzında yaklaşık 20. Filiş genel olarak kiltaşı. Destek tipi ve aralıkları bu sınıflama dikkate alınarak yapılmalıdır. 67 .0 m) no’lu kuyuda ilk 4. RQD indeksi 5 inci metreden sonra yaklaşık 25 inci metreye kadar 0-20 aralığında değerler verirken. daha derinlere doğru artmakta. T1 ve T2 Tünellerinin açımı esnasında Eosen filişi içerisinde ilerlenecektir.60-1. daha sonra kuyu sonuna kadar filiş geçilmiştir. çatlaklı ve çok parçalı olduğundan Terzaghi kaya sınıflamasına göre 4 no’lu kaya sınıfına girmektedir. hatta dolusavak yaklaşım kanalının oturacağı 30 uncu metrelerde RQD %60-%90 değer aralığındadır. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz.0 m yamaca doğru ötelenerek bu kesimlerde konduvi inşaa edilmesi önerilmiştir. 0. tünel portal yapılarının üzerindeki et kalınlıklarının azlığı. kırıklı. 14-30 uncu metreler arası % 60-90 aralığında. Su kaçaklarına bakıldığında. Tünel YAS seviyesinin altında açılacaktır. silttaşı. Bu nedenle tünel giriş çıkış ağızlarında portal yapıların oluşturulması esnasında duraylılık yönünden gerekli önlemlerin alınması uygun olacaktır.(Terzaghi’ye göre 4 üncü sınıf. DSK-1 sondaja göre yaklaşık ilk 5. kumtaşı kesilen seviyelerde ise yeryer % 90 mertebelerine kadar çıkabilmektedir. daha derinlere doğru silttaşı seviyelerinin hakim olduğu seviyelerde % 40 mertebelerine kadar düşmekte. Baraj yeri mühendislik jeolojisi bölümünde bahsedildiği gibi filişlerin killi seviyelerinin su ile temaslarında mukavemet parametrelerinin düştüğü.) DSİ 14. Filişin kumtaşı seviyeleri geçirimli olup kırık ve çatlak sistemleri boyunca su hareketleri mevcuttur. lugeon değerlerinin kuyu boyunca 5 Lugeonun altında kaldığı görülmektedir. Melen Barajı derivasyon tünelleri Jeolojik boykesitleri Ek 6’de verilmiştir. T2 tünel çıkış ağzında ise yaklaşık 20. Bu sebeple giriş ve çıkış ağızlarında konduvi yapılmasına gerek duyulmamıştır.0 metre yamaç molozu.İlk 14 metre RQD değerleri % 30’lu mertebelerde olup. bu seviyelerin erime ve dağılma özelliği gösterdiği belirtilmişti.0 m lik kısımda yamaç molozu yer almaktadır. tabakalar orta ile kalın katmanlıdır.kumtaşı ardalanması devam etmektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU portalının oluşturulabilmesi daha uygun olacaktır. Tünel içindeki filiş. Daha önceki aks yeri derivasyon tüneli üzerinde açılmış olan ÇSK-2 no’lu temel sondaj kuyusu. Ancak tünel giriş ve çıkış aynalarını tespit için genel kaidelerden faydalanılarak tünel dış çapının 1.0 m.20 m aralıklı çelik kemer destek veya tavan bulonu kullanılır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Şube Müdürlüğü tarafından Melen Barajı derivasyon tünelleri açılırken meydana gelebilecek heyelan ve toprak akmaları neticesinde tünel ağızlarının kapanmaması için tünellerin giriş ve çıkış kısımlarına konduvi yapılması önerilmiştir.

Elektrik sondaj ölçüleri Schlumberger diziliminde. %15 RQD değerleriyle temsil edilmektedir. siltli. Çalışma alanında memba batardosu üzerinde farklı derinliklerde açılmış üç adet temel sondaj kuyusu mevcuttur. killi kumtaşından oluşmaktadır. arazi şartları nedeniyle 6 noktada. 2 adedi Alüvyon birimi üzerinde açılmıştır. silttaşı. Litolojik olarak silt.5 m’ye. siltli kil niteliği göze çarpmaktadır. Sondaj kuyularından bir adedi Fliş birimi. Fliş olarak tanımlanan birim kiltaşı.0 m . ve YAS Şube Müdürlüğü tarafından gövde altındaki zeminde farklı oturmalara müsaade edilmemesi için gövde ve batardolar altındaki alüvyonun kaldırılması önerilmektedir. ayrışmış (W3-W4) kiltaşlarına karşı kazı aşamasında dikkatli olunmalıdır. gövde dolgusu dışında.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. zayıf. RQD değerleriise % 60 dır. çakıllı kum özelliğindeki alüvyon üzerinde inşa edilecektir. Yapılan etütde. Dolusavak enerji kırıcı havuzun planlandığı kesimde yer alan BSK-15 (15. Su gelmesi durumunda kuru ortamda çalışabilmek için pompajla suyun uzaklaştırılması uygun olacaktır. Ancak memba batardosu gövde dışında inşa edileceğinden gövdeden ayrı olarak çalışacak ve baraj inşaatı tamamlandıktan sonra gövdeye olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmayacağından alüvyonun kaldırılmasına gerek duyulmamıştır. Büyük Melen Barajı ön yüzü beton kaplama tipinde inşa edileceğinden memba batardosu. Alüvyonun geçirimlilik değerleri K=10-4-10-6 cm/sn dir. Elektrik Özdirenç Yöntemi kullanılmış.40. 68 . özellikle filişin üst seviyelerinde yer alan kiltaşlarının suya doygun hale geldiğinde mukavemet parametrelerinin düşeceği. Dolusavak yamaç şevleri. Taşıma gücü yönünden. DSİ 14. Kuaterner yaşlı (K) Alüvyon birimi yer almaktadır. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. Batardolar Büyük Melen Barajı memba ve mansap batardoları. kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasındaki dolgu malzemenin suya doygun hale gelerek c ve φ parametrelerini de düşüreceği düşünülerek 1 düşey. Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Büyük Melen Barajı Aks Yeri Temel Zemin Etüdü” raporundaki yüksek deformasyon modül değerleri yaklaşık 8.0 m lik kesim içerisinde yer alan kumtaşı ve kiltaşı tabakalarının bozunma ve alterasyondan fazla etkilenmediği ibaresi dikkate alınırsa yapılacak olan 8 metreden daha derin sıyırma kazıları temel zemini açısından yeterli olacaktır.0 m) no’lu temel sondaj kuyusunda ise ilk 6. kil . mansap batardosu altında 23 m’ye ulaşan killi. mansap batardosu ise gövde dolgusu içinde inşa edilecektir.30 m lik kesimin kil. Çalışma alanında. kısmen erime ve dağılma özelliği göstereceği. çakıl dan oluşan alüvyon biriminin altında flişler yer almaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Dolusavak yapısının oturacağı 20 inci metreler ve civarındaki lugeon değerleri 5. Yeraltısu seviyesi kazı kotlarının üstünde kaldığından. kumtaşı. Jeofizik Etüt Çalışması Jeofizik Etüt çalışmasının amacı memba batardosunun yer aldığı bölgede Alüvyon biriminin kalınlığının saptanmasıdır. baraj yerinde ana kayaç olan filişin üzerinde yer alan Kuvaterner yaşlı. Enerji kırıcı havuzun oturtulması planlanan 13-15 inci metreler 2-3 lugeon. Melen Barajı Dolusavak yeri jeoloji boykesiti Ek 5’te verilmiştir. 2 yatay olarak alınabilir. kalınlığı en fazla memba batardosu altında 18. 40 – 60 m derinliğe nüfuz edecek şekilde düzenlenmiştir. ayrıca özellikle dolusavak yapısının oturtulması planlanan kotlardaki Lugeon değerlerinin nadiren ve yer yer de olsa yüksekliğinden kazı çalışmaları esnasında su gelimine karşı hazırlıklı olunmalıdır. kum.

2. aşama. 69 . Elektrik Sondaj Ölçü noktalarının koordinat değerleri ve değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir: Sonuç olarak arazide topuk plağının bulunduğu kesimde 6 noktada. 1.) ölçülerinin değerlendirilmesi sonucu Alüvyon kalınlığının 18 – 21 m.S. Araştırma alanında jeolojik ve jeofizik bilgilerin korelasyonu yapılarak yeraltı yapısı ortaya çıkarılmıştır. Jeofizik Elektrik Sondaj (E.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. aralığında değiştiği gözlenmiştir. matematik analize dayalı tabaka kalınlığının ve rezistivite değerlerinin ortaya konulması.) Ölçüsü alınmıştır. (E. Aşama rezistivite değerlerinden yola çıkarak birimlerin litolojik özelliklerinin yorumlanmasıdır.S. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezistivite ölçülerinin değerlendirilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 70 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 71 .

S. karstlaşma göstermesi nedeni ile hidrojeolojik özellikleri araştırılarak sızdırmazlık yönünden incelenmiştir. Üst Kretase kireçtaşı kuzeye doğru Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı altına dalım yapmakta olup arazide karst oluşumları mevcuttur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. derin.0 m düzeylerindedir. Bunlar üstte Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı ve bu formasyonun altında yeralan Üst Kretase kireçtaşıdır. Alüvyon kalınlığı 18.S. Ölçü noktası. halen mevcut her türlü keson. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 10 numaralı E.41 m. Hidrojeolojik özellikler (yeraltı su seviyeleri.50 m. Üst Kretase kireçtaşı karst oluşumunun polye. bulunmuştur. yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı) Büyük Melen Barajı ve rezervuar alanında yeraltı suyu hareketi yamaçlardan vadiye doğru olup Melen nehrini beslemektedir. dir. İnceleme alanında iki ayrı formasyon olarak belirlenen kireçtaşları. Hamasçık köyünün batısında ve Cumayeri köyü kuzeyinde yer almaktadır. bakteriyolojik özellikleri. Sondaj kuyusu ve E. suyutan ve karst kaynağı biçimindeki özelliklerini göstermektedir.S Ölçüsünün değerlendirme sonucu alüvyon kalınlığı 18. Cumayeri köyünden başlayarak kuzeybatıya doğru devam eden kireçtaşları iki litolojik özellik göstermektedir. dolin.3. IV. kimyasal.0-4. kuyu. Baraj yerinde alüvyonda açılan kuyularda yeraltısuyu seviyesi 1. artezyen vb. Topuk Plağı bu kalınlıkta alüvyon üzerine oturtularak geçirimsizlik duvarı toplam alüvyon kalınlığından 4-5 m daha derine indirilerek sağlam kayaya saplanacaktır. Hamascık köyünün batısında Üst Kretase-Paleosen kireçtaşlarında açılan kuyulardan elde edilen sonuçlara göre.2. yeraltısuyu akımının yamaçlardan dereye doğru olduğu. göl alanında suyla temasta olacak olan bu kireçtaşlarında sızdırmazlık yönünden bir sorun beklenmeyeceği ve bünyelerinde bir miktar yeraltısuyu taşıyabilecekleri belirlenmiştir. emniyetli çekim değeri. suyun fiziksel. BH–6 Temel Sondaj Kuyusu üzerinde alınmıştır.Ölçüsü birbirini doğrulamaktadır. Üst Kretase ve Üst Kretase-Paleosen kireçtaşları göl alanında. 10 numaralı E. Arazide belirlenen boşalım 72 .

Sapanca ilçesinde yeraltı su seviyesi göle yakın kısımlarda 2 m olup. yaz aylarında 10 l/s kadardır. Bu alüvyon içinde yeraltı suyu çok yüksek seviyededir. 3-Hızardere kaynağı: Cumayeri mahallesinin 7. Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yeraltı su seviyesi topografyaya bağlı olarak 0-10 m arasında değişmektedir. Kaynak kotu 55. Çark suyu Mudurnu ve Uludere gibi akarsuların getirip biriktirdiği kalın aluvyondan ibarettir. Yağışlı periyotlarda kaynak debilerinin arttığı gözlenmiştir. bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri. Demiraçma deresi içindedir. Bu su kalitesi verileri Melen sisteminin özelliklerini değerlendirmek için analiz edilmiştir. tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) Su Kalitesi İstanbul şehrine içme. drenaj. Efteni gölünden beslenen bu kaynak üzerinde baraj aksına oldukça yakın. mezotrofik. su toplama havzası oligotrofik.4. güneydoğuya doğru derinleşmektedir. ötrofik. Debisi kış aylarında ortalama 40 l/s. kullanma ve endüstri suyu sağlayacak olan Melen sisteminin su kaynağı Büyük Melen çayıdır.5 km kuzeyinde. Kaynak boşalım kotu 48. 73 . Yakın çevredeki Akçakoca.00 m kotu ile 110. taşkınlar. Hızardere içinde ve göl alanı dışında kalmaktadır. Kış aylarında ortalama debi 50 l/s. Kireçtaşı ile filişin dokanağından çıkmaktadır. Mevcut su kalitesi değerlendirmeleri İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’e göre yapılmıştır. distrofik olarak sınıflandırılması. Kaynaklar kireçtaşının geçirimsiz birimlerle olan dokanaklarından çıkmaktadır. Debisi ortalama 70 l/s civarındadır. kimyasal. Karasu.2 km kuzey batısında.00 m dir. Adapazarı ve Düzce meteoroloji istasyonlarının 1990 ile 1995 yılları arasındaki aylık yağış değerleri alınarak kaynakların debi ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Kaynaklar: 1-Cumayeri kaynağı: Cumayeri Mahallesi içinde.00 m dir. Göl alanı içinde kalmaktadır. su kalite ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Cumayeri ve Hızardere kaynaklarıdır. 2-Demiraçma kaynağı: Cumayeri mahallesinin 2. göl. IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU noktaları.00 m dir. Sakarya ilinde sehir tamamen nehir çökelleri üzerindedir. Kaynak boşalım kotu 55. Sakarya. dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel. bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri. kireçtaşı ile filişin dokanağında oluşmuş boşalım noktasıdır. Cumayeri civarında 48. Boşalımın Demiraçma ve Hızardere kaynakları yönünde olacağı beklenmektedir.0 m kotu arasında baraj gölü altında kalacak olan kireçtaşından su kaçakları olacaktır. Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz. Sonuç olarak. bazı kısımlarda ise batak durumdadır. Çöküntü sahası içinde bulunan Adapazarı ovası.2. 1991 ile 1995 Yılları arasında 15 gün aralıklarla debi ölçümleri yapılmıştır. yaz aylarında ise 10 l/s civarındadır. baraj mansabında olan Aydoğan köprüsünden 1991 yılının Ocak ayından beri DSİ’ tarafından örnekler alınarak. sedimantasyon. Demiraçma. Kireçtaşı ile filişin dokanağında oluşmuştur. göl alanı dışında.

çöktürme. zorunlu (Z) ve kılavuz (K) değerler verilmiştir. Kategori A1 Basit fiziksel arıtma teknikleri ve dezenfeksiyon. Örneğin kırılma noktası klorlaması. 74 . kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon. İYSKY (2005) Madde 8’de içme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suların kategorilerinin aşağıdaki esaslar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir: a) İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel sudan aynı örnekleme noktasından düzenli aralıklarla örnek alınması durumunda. yumaklaştırma. Örneğin ön klorlama. b) Diğer durumlarda ise alınan örneklerin %90'ının her bir parametre için bu Yönetmeliğin Ek-I inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan %10'luk kısım için yukarıdaki koşulları taşıması şartı ile ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir. alınan örneklerin % 95’inin her bir parametre için Yönetmeliğin Ek. pH. dezenfeksiyon (ozon. A2 ve A3) farklı arıtma süreçleri tanımlanmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için verilmiş olan sonuçlar aşağıda parametre bazında özetlenmektedir: Bor parametresi A1 kategorisine girmektedir. İYSKY (2005)’de yer alan parametre konsantrasyonları ve DSİ tarafından izlenen parametreler bir karşılaştırma tablosunda verilmektedir (Tablo I. 2007). DSİ bu parametrelerden 26’sını izlemektedir. ileri arıtma ve dezenfeksiyon.1). DSİ tarafından izlenen ve yönetmelikte zorunlu değer aralıkları tanımlanmış olan su kalitesi parametreleri kullanılmıştır. 3) İstatistiksel olarak uygun aralıklarla alınan ardışık su örneklerinin ilgili parametrik değerlerden sapmaması.25 sunulmaktadır. Bu değerlendirmeler’de Tablo IV. Tabloda 46 parametrenin su kalitesi için. pıhtılaştırma. yumaklaştırma. 1) Sıcaklık. filtrasyon. durumunda suyun ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir. Örneğin hızlı filtrasyon ve dezenfeksiyon. Kategori A2 Fiziksel arıtma. çöktürme. dezenfeksiyon (son klorlama). HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yönetmelikte farklı su kaliteleri için (kategori A1. Yönetmeliğin bu maddesi uyarınca mevcut verilerin %95 ve %90 persentil hesaplarının yapılması gereği ortaya çıkmış ve bu amaçla Hazen Formülü kullanılarak DSİ’nin su kalitesi verisi bulunan ve baraj mansabında olan Aydoğan köprüsü izleme istasyonu için su kalitesi değerlendirilmesi yapılmıştır (Uğurluoğlu. çözünmüş oksijen ve mikrobiyolojik parametrelerin haricinde kalan parametre değerlerinin % 50 den fazla sapma göstermemesi. Kategori A3 Yoğun fiziksel ve kimyasal arıtma. BOİ5 parametresi A3 kategorisine girmektedir. son klorlama).I’ inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan % 5'lik kısım için. 2) Kamu sağlığına yönelik tehlike oluşturacak bir sonuç yaratmaması. pıhtılaştırma. filtrasyon. adsorpsiyon (aktif karbon).

001 0.7 0.0005 150 200 0.7–1.005 0.4 0.0005 150 200 0.001 1 0.7–1.005 0.01 0.3 0.005 0. BHC.5 10 25 22 1000 3 25 0.05 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.001 >50 <5 2 1 0. dieldrin) (mg/L) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg O2/L) Çözünmüş Oksijen Doygunluğu (%) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 20°C’de nitrifikasyon hariç (mg O2/L) Kjeldahl Azotu (mg N/L) Amonyak (mg NH4/L) Kloroform ile Ekstrakte Edilebilen Maddeler (mg/L SEC) Toplam Organik Karbon (mg C/L) Flokülasyon ve membran (5μm) filtrasyonundan sonra geriye kalan organik karbon TOC (mg C/L) Toplam koliformlar 37°C’de (/100ml) Fekal Koliformlar (/100ml) Fekal Streptokok (/100ml) Salmonella (1/5000ml) DSİ’nin izlediği Evet Evet Evet Evet Evet A1 K 6.olarak ölçülmüştür.02 0.05 0.05 0.0002 0.1 0.05 250 (İ) Evet 0.001 1 0.1 0.001 0.2 0. (2005) A2 A2 K Z 5.001 0.7 1 1 1 1 1 25 (İ) 50 (İ) 1.1 0.7 0.05 0.05 1 1 2 25 (İ) A3 K 5.001 0. (üst ve alt) 2 : Toplam demir olarak ölçülmüştür 3 : PO43.2 30 >30 <7 1.1 0.5 0.1 1 0.5 4 (İ) Evet Evet Evet 50 20 20 5000 ml de 5000 2000 1000 1000 ml de 50000 20000 10000 Notlar: K: Kılavuz.05 250 (İ) 0.1 0. İ: İstisnai iklim veya coğrafi koşullar.2 0.5 1 A1 Z 20 (İ) 25 (İ) İYSKY. 75 .005 Evet Evet Evet 4 Evet Evet Evet >70 <3 1 0.05 250 0.001 0.01 0.05 0.001 0.05 0. Z: Zorunlu.01 0.5-9 A3 Z 22 1000 20 0.05 0.05 0.05 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 25°C) Nitratlar (mg NO3/L) Florür (mg F/L) Toplam ekstrakte edilebilen organik klorlular (mg Cl/L) Çözünmüş demir (mg Fe/L) Mangan (mg Mn/L) Bakır (mg Cu/L) Çinko (mg Zn/L) Bor (mg B/L) Berilyum (mg Be/L) Kobalt (mg Co/L) Nikel (mg Ni/L) Vanadyum (mg V/L) Arsenik (mg As/L) Kadmiyum (mg Cd/L) Toplam krom (mg Cr/L) Kurşun (mg Pb/L) Selenyum (mg Se/L) Civa (mg Hg/L) Baryum (mg Ba/L) Siyanür (mg CN/L) Sülfat (mg SO4/L) Klorür (mg Cl/L) Surfaktanlar (metilen mavisi ile reaksiyona giren) (mg/L loril sülfat) Fosfatlar (mg P2O5/L) Fenoller (fenol indeksi) (mg/L C6H5OH) Çözünmüş ya da emülsifiye olmuş hidrokarbonlar (mg/L) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (mg/L) Toplam pestisitler (parathion.0005 150 200 0.005 0.01 0. 4 : Çözünmüş oksijen (mg/L) ölçülmüştür.5 0.8.05 0.05 0.001 0.5 0.0025 0.05 0.01 0.24 İYSKY (2005)’de belirtilen parametreler ile DSİ tarafından izlenen parametrelerin karşılaştırılması No 1 2 3 4 5 6 7* 81 9 10* 11* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30* 31 32 33 34 35* 36* 37* 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 İYSKY (2005)’e göre parametreler pH Renk (basit filtrasyondan sonra)(mg Pt/L) Toplam Askıda Katı Madde (mg/L) Sıcaklık (°C) İletkenlik (20°C) (μS/cm) Koku (seyrelme faktörü.5.05 (İ) 3 50 (İ) 50 (İ) Evet 2 Evet Evet Evet Evet 5 5 Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 3 0.5 3 2 0.7 1 0.5-9 50 100 (İ) 22 1000 10 0. * : Madde 12 (d)’ye bakınız 1 : Verilen bu değerler yıllık ortalama sıcaklık için belirlenen en yüksek limit değerlerdir.0002 0.2 0.7–1 0.

Bir karşılaştırma yapabilmek için hesaplanan hazen değeri 0.025 0.83 0.4 (K) 0.0005(K) 0.554 1.001(K) 0. Kadmiyum parametresi A1 kategorisine girmektedir.41 0. KOİ parametresi A3 kategorisinin de dışında kalmaktadır.7 (K) 0.043 8.05(K) 0.001(K) 0.7(K) 10000(K) 0.0005(K) 0.05(Z) 0.001(K) 0.01(K) 0.005(Z) 150(K) 250(Z)(İ) 0. Klorür parametresi A1 kategorisine girmektedir.14 2.05(Z) A2 Kategorisi 0.6 486.1(Z) 150(K) 250(Z)(İ) 1000(K) 0.005(Z) 200(K) 0.747 ile çarpılıp mg/L P2O5’e çevrilmiş ve tabloya bu şekilde işlenmiştir. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için persentil hesaplarına dayalı su kalitesi sınıflandırması Parametre Arsenik (mg/L As) Bor (mg/L B) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı BOİ5 (mg/L) Kadmiyum (mg/L Cd) Klorür (mg/L Cl-) Siyanür (mg/L CN-) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/L KOİ) İletkenlik (µS/cm)(20ºC’de) Toplam Krom (mg/L Cr) Bakır (mg/L Cu) Florür (mg/L F) Fekal Streptokok (/100mL) Civa (mg/L Hg) Mangan (mg/L Mn) Amonyum (mg/L NH4+) Nitrat (mg/L NO3-) *Fosfat (mg/L P2O5) Kurşun (mg/L Pb) pH Fenol (mg/L C6H5OH) Persentil (%) 95 90 90 95 90 95 90 90 95 95 90 95 95 90 95 95 90 95 95 95 Numune sayısı 9 81 146 14 146 21 130 146 26 31 99 130 9 139 145 146 146 32 138 99 hazenpersentil 0. (K) Kılavuz (Z) Zorunlu (İ) İstisnai iklimsel ya da coğrafik şartlar.7–1. Altçizgi : Geri kalan %5 ve %10’luk değerler standardın 1.72 0.005(Z) 200(K) 0. DSİ bu parametreyi mg/L PO43.012 A1 Kategorisi 0.05(Z) 5.24 5.7–1(K) 1. İletkenlik parametresi A1 kategorisine girmektedir.02(K) 0.3 7000 0.04 250(Z) AKM (mg/L) 90 144 282 25(K) 22(K) 22(K) 22(K) Sıcaklık (ºC) 95 134 24 25(Z)(İ) 25(Z)(İ) 25(Z)(İ) Toplam Koliform (/100mL) 95 113 100000 50(K) 5000(K) 50000(K) TKN (mg/L N) 90 75 1.05(Z) 5.05(Z) 6.25.1(Z) 1(K) <7(K) 0.5-9(K) 0.6 0. Toplam Krom A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.005(Z) 200(K) 0.5(K) 1(K) 1(K) Çinko (mg/L Zn) 95 35 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.olarak ölçmektedir.5 (Z) 20(K) 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.22 0.7(K) 1000(K) 0.003a 0.005 15.05(Z) 30(K) 1000(K) 0.5-9(K) 0.5 katı değerini aşmaktadır.175 0. a Hazen hesabı için veri sayısının yeterli olmaması sebebiyle Excel ile persentil değeri hesaplanmıştır.01(K) 0.Bakır parametresi A1 kategorisine girmektedir. : Hazen persentil hesaplarına göre uygun su kalite kategorisi gri renkle işaretlenmiştir.001(Z) 0.0145 47.05(Z) 0.05(Z) 1(K) 0.5(K) 1000(K) 0.5(Z) 50 (Z)(İ) 0.0106a 0.1(K) 1(K) 1.0005(K) 0. Siyanür parametresi A1 kategorisine girmektedir. Florür parametresi A1 kalitesini sağlamaktadır 76 .05(K) 25 (K) 50 (Z)(İ) 0.05(Z) 1(K) <3(K) 0.001(Z) 1(K) 2 (K) 4(Z)(İ) 50 (Z)(İ) 0.05(K) 0.05(K) 0.001(Z) 0.5-8.7–1.7 (K) 0. Kalın: Standartla karşılaştırıldığında hesaplanan persentil değeri aralık değerlerin üstünde çıkmaktadır.001(Z) 150(K) Sülfat (mg/L SO42-) 95 146 28.37 1(K) 2(K) 3(K) 0.16 0.05(Z) A3 Kategorisi 0.001(K) 0.05(Z)(İ) 0.16 3(Z) 5(Z) 5(Z) *: Fosfat standart değerleri İYSKY (2005)’de mg/L P2O5 olarak verilmiştir.05(Z) 1(K) <5(K) 0.

dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.7 1. Bölgesel Taşkın Yöntemi ve Noktasal olarak da 1340 nolu Beyler AGİ’nin 21 yıllık anlık maksimum debileri analiz edilerek incelenmiştir (Şekil IV.3 1.Çinko A1 kategorisinde yer almaktadır.5 552.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.3 719.88 78.Kurşun standardın 1.57 750. Melen havzası.4 375. 2008).05. Mockus (Süper pozesiz) Yöntemi.5 439./A1340)1.2005 tarih ve 25818 sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne uygun hareket edilecektir.0 LP3 1981-2001 ( 21 ) 1243 55321. Melen barajının menbaında Efteni gölüne suyunu boşaltan yan kollardan küçük Melen deresi 77 . Projenin inşaat ve işletme aşamasında gerçekleşecek olan faaliyetlerde 17.5 2. Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları ile “İstanbul İli İçmesuyu Havzası” olarak ilan edilmiştir (Ek 11). A1 kategorisine girmektedir. Fekal streptokok standardın 1. Baraj inşaatının tamamlanması yılı olan 2014 yılına kadar Melen Barajı Havza Eylem Planında önerilen tüm önlemlerin titizlikle uygulanması halinde su kalitesi açısından bir problemle karşılaşılmayacaktır (Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi.6 1160.0 1071. Noktasal Yinelemeli Taşkın Debi hesabı yöntem sonuçları kullanılmış ve hidrografları Pafta 3.26’de verilmiştir.91 573. Amonyum A2 kategorisine girmektedir. Ortofosfat standardın 1.9 860.5 katı değerini aşmakta. Mangan standardın 1.50 3.2 292.51 453. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ancak hesaplanan hazen persentil konsantrasyonu standardın alt sınırı olan 0.00 3.0 496 205.4 1.0 G 1961-1998 ( 38 ) Bölgesel Katsayılar Bölgesel Taşkın Debileri Noktasal Hesap 1340 Nolu AGİ'den Katsayı = ( Abrj. Melen Çayının şu ana kadar herhangi bir koruma önlemi alınmadan kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.26 Melen Barajı için ilgili AGİ’lerin gözlenmiş anlık taşkın debileri yardımıyla bölgesel ve noktasal yöntemler ile çeşitli yinelenmeli taşkın debilerinin hesabı Akım Gözlem istasyonu No Yağış Alanı 2 ( km ) Uyduğu Dağılım Gözlem Süresi ( Yılı ) YİNELENME YILLARI 2 5 10 25 50 100 3 3 3 3 3 3 ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) 1338 104. Civa A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.9 949. Tablo IV.1 446.9 807.4’de verilmiştir.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir. Toplam Kjeldahl azotu standardın 1.0 900.9). İstatistiki Yöntemlerle Taşkın Frekans Analizi: Melen Barajı için ilgili AGİ’lerde gözlenmiş anlık taşkın debileri kullanılarak baraja ait noktasal ve bölgesel yinelemeli taşkın debileri bulunmuş ve sonuçları Tablo IV.7 499.0 626 300. Sneyder Sentetik Yöntemi.9 1055.0 330 145. pH.0 LN2 1953-2001 ( 49 ) 1340 2174.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir. Proje Taşkınları Büyük Melen Barajının Proje Taşkınları.7 553.7 mg/L’den düşüktür. Melen barajı yinelemeli taşkın debileri seçiminde.9 319.9 234. Sülfat A1 kategorisine girmektedir.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.0 1014. Toplam koliform A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.7 492. Askıda katı madde A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.0 813 972 1147 Sentetik Yöntemlerle Taşkın Frekans Analizi: Sentetik yöntemlerde. Fenol A3 kategorisine girmektedir.00 300.Nitrat A1 kategorisine girmektedir.1 694.8 388.4 524.8 LP3 1981-2001 ( 21 ) 1302 1988. DSİ Sentetik Yöntemi. Mevcut durumda su kalite parametrelerinden bazılarının standartların dışında olması.

Dolusavak Proje Giriş Debisi: Hasanlar barajının bulunduğu Küçük Melen deresi.27 Melen barajı taşkın çalışmalarında kullanılan alt havzaların karekteristikleri ALT HAVZA İSİMLERİ Hasanlar Barajı Aksu Çayı .0044 0.Sentetik Yöntemine Göre MOCKUS 24 Saat Yöntemine Göre ( m /s ) 182 330 456 645 806 984 3494 3 Yinelenme Yılı SNAYDER 24 Saat Sentetik Yöntemine Göre ( m /s ) 165 284 386 539 670 814 2877 3 Bölgesel Taşkın Çalışmasına Göre ( m /s ) 300 453 573 750 900 1071 -----3 Noktasal ( 1340 ) 1340 .Efteni Gölü Arahavzası Efteni Gölü . Barajı ) Efteni Gölü Arahavzası Hasanlar Barajı .0 Lc ( km2 ) -----27.39 3. Tablo IV.0006 0.Melen Barajı Arahavzası A 2 ( km ) 665 318 352 537 -----349 106 L ( km ) -----46.0 19.0 Sh ( Har.0110 0. dolusavak taşkın debisi için 231 m3/s olarak sentetik debi yineleme yöntemleri sonuçlarında dikkate alınmıştır. Bu nedenle önce Efteni gölüne gelen sular. DSİ sentetik yönteme göre hesap edilmiş MMF-pik debileri bulunmuş sonra Efteni gölündeki MMF-hidrografı Melen barajı aksına ötelenip. Mockus Yöntemi: Melen Barajı taşkın hesaplarında Mockus Yöntemi superpozesiz olarak kullanılmış ve sonuçları Tablo IV.5 33.0 21. Aksu çayı. kot ve iklim itibari ile karasal iklim özelliklerini taşımadığından ve daha ılıman olan Batı Karadeniz iklim tipine hakim olduğundan proje debilerine kar suyunun etkisi yoktur.5 65/81.28’de verilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.5 32.5 65/81.Efteni Gölü Arahavzası Uğursuyu . Bu havzaların hidrolojik karakteristikleri Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU üzerindeki Hasanlar barajından Melen barajına kadar olan bölüm alt havzaya ayrılmıştır.Melen Barajı Arahavzası Lahana Çayı .48 10.28’de verilmiştir.5 65/81.5 DSİ Sentetik Yöntem: Melen Barajı taşkın hesaplarında DSİ Sentetik Yöntem kullanılmış ve sonuçları Tablo IV.27’da verilmiştir.0210 0.56 5. Proje Debilerine Baz Akımın Etkisi: Proje debilerine olan baz etkinin analizi 1340 nolu Beyler AGİ istasyonu dikkate alınarak yapılmış ve yinelemeli taşkın debileri için bu değer 88 m3/s. Uğursuyu deresi sularını Efteni gölüne boşaltmaktadır.0 30. Bu sebeple proje debilerinin hesabında dikkate alınmamıştır.0 47.28’de verilmiştir. burada Melen barajıEfteni gölü ara havzasından gelen ile Lahana deresi-Melen barajı ara havzasından gelen hidrograflar toplanıp baz akımda ilave edilerek dolusavak taşkın hidrografı elde edilmiştir 78 .28 Melen barajı çeşitli yöntemlerle bulunan ve çeşitli yinelenmeli taşkın debileri DSİ .23 10.0 19. Sneyder Yöntemi: Melen Barajı taşkın hesaplarında Sneyder Yöntemi kullanılmış ve sonuçları Tablo IV.Beyler AGİ'ye Göre ( Yıl ) 2 5 10 25 50 100 DOLUSAVAK ( m /s ) 184 332 462 661 834 1085 3670 3 ( m /s ) 330 496 626 813 972 1147 ------ 3 Proje Debilerine Kar Suyunun Etkisi: Proje yeri.00 16.0130 Tc ( Sa. Tablo IV.5 13.Nolu .Meyil ) -----0.) -----5.Has.Efteni Gölü Arahavzası ( Asarsuyu .5 65/81.0018 0.0 -----14.63 CN II/III -----65/81.

VDolusavak =480. Buna göre dolusavak taşkın debisi ve hacmi sırasiyla QDolusavak = 3670 m3/s .7 hm3 dür. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Neticede dolusavak için DSİ-sentetik yöntem sonucu esas alınmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 79 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.9 Batı Karadeniz Havzası Hidrometeoroloji Haritası 80 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.2. sürekli artan nüfus ve bunun paralelinde artan içme ve kullanma suyu gereksinimini karşılamak için Avrupa ve Asya yakasında çeşitli baraj yapıları inşaatları yapılmıştır. Melen nehri üzerinde bulunan Hasanlar Barajı vasıtası ile yapılmaktadır. Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları Tablo IV.40 hm3/yıl’dır. baraj mansabına can suyu olarak 2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. sulama amaçlı olarak yararlanılmayacaktır.0 255 1170 13728 100 190 23. 2006 yılı itibari ile işletmede olan içmesuyu tesisleri ile İstanbul iline yılda 1025. Bu sebeple Melen barajı işletme çalışmalarında 2.25 m3/s su mansap şartı olarak bırakılmıştır.6 267 1340 14683 100 200 23. (SYF5-4-11) *3 = RAPOR VE İSKİ GÜNCEL VERİLERİ DİKKATE ALINARAK DSİ İÇMESUYU ve KANALİZASYON DAİ. göl.29 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları HİZMET NÜFUS (X VERİLEN 1000) NÜFUS % HİZMET VERİLEN NÜFUS (X 1000) 5980 7463 9099 10825 12584 13728 14683 15492 16120 16601 16963 NET İHTİYAÇ (l/kişi/gün) FATURA EDİLEMEYEN KAYIP % BRÜT ARITILMIŞ İHTİYAÇ (l/kişi/gün) 204 214 223 232 237 249 260 270 279 289 300 HAM SU İHTİYACI (%7 kaçak ) TOPLAM İHTİYAÇ (hm3/yıl) YILLAR 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 7475 80 140 31.2 290 1641 16120 100 220 21. PLANLAMA ŞUBESİ TARAFINDAN TESPİT EDİLİMİŞTİR. Düzce Ovası sulaması. Baraj mansabına mansap hakları kapsamında lokal olarak yapılan küçük çaplı sulamalar ve can suyu olarak 2. diğer kullanımlar) Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları Melen Barajının membaında Düzce ovası sulaması yapılmaktadır.2 300 1766 16601 100 230 20. Melen Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ortak Girişim grubunun Ocak 1997 yılında hazırladığı “Melen System Feasibility Study. MERHALE PROJESİ MELEN SİSTEMİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ İNCELEME RAPORU ORTALAMA ARTIŞ DEĞERİ ALINMIŞTIR. Ancak “Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarda. sulama suyu.2 280 1501 15492 100 210 22.8 230 626 10110 90 160 28. Melen Barajı su temini çalışmalarında Düzce Ovası Sulaması için çekilen sular dikkate alınmış ve Hasanlar Barajının devreye girdiği 1972 yılından itibaren su temini değerleri kullanılmıştır.3 310 1880 16963 100 240 20. gölet.3 219 478 8780 85 150 29. 81 .0 323 1997 (*1) (*2) (*3) (*4) (*5) *1 *2 *4 *5= BÜYÜK İSTANBUL İÇMESUYU II. İstanbul İli içme suyu ihtiyaçları ve buna bağlı olarak sağlanacak su arzı grafik gösterimi ise Şekil IV.” Raporunda mansap hakları için 1 m3/s su bırakılması vurgulanmıştır.10’da verilen Arz-Talep eğrisinde gösterilmiştir. Review Report.5. Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme. enerji üretimi ikinci gayesidir. spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları. kullanma.6 249 984 12584 100 180 24. Büyük Melen Barajı içme ve kullanma amaçlı bir proje olup.4 hm3 su verilmekte olup 2007 yılı sonunda hizmete açılan Melen Regülatörü ile bu değer 1293. Greater İstanbul Water Supply Project Stage II. turizm.29’de verilmiştir Tablo IV. Su İhtiyaçları İçmesuyu İhtiyaçları: Melen Barajı İstanbul şehrinin içme kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacaktır. ulaşım. su ürünleri istihsali.25 m3/s su bırakılacaktır. Büyük Melen Barajı sularından.4 240 798 11395 95 170 26.25 m3/s suyun bırakılması gerektiğini hesaplanmıştır. Dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul ilinde. BAŞK.

00 44.00 51 00 2038 2040 YILLAR 626 500 478 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 Şekil IV. ALİBEY 3. B.92 32.40 92. ISTIRANCA II 9 SAZLIDERE 133. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İSTANBUL İLİ 2500 3 TOPLAM İHTİYAÇ (hm /yıl) İÇMESUYU ARZ .00 191.10 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ve İstanbul İli arz talep eğrisi 82 .40 hm3/yıl 1.20 15. ÖMERLİ BARAJI 6.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. TERKOS 2.TALEP EĞRİSİ 2000 MELEN IV 273 hm3/yıl 1880 1766 1641 1997 MELEN III 268 hm3/yıl 1500 1340 1170 1000 1501 MELEN II 268 hm3/yıl MELEN I 268 hm3/yıl 984 798 MEVCUT KAYNAKLAR TOPLAM 1025. ELMALI I-II 5. ISTIRANCA I 8. DARLIK BARAJI 7.ÇEKMECE 4.00 188.88 82.

HACİM GRAFİĞİ ALAN (km ) 35 2 65 120 110 100 90 80 KOT (m) 70 60 50 40 30 20 10 0 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 120 110 100 90 80 KOT (m) 70 60 HACİM ALAN 50 40 30 20 10 1200 100 200 300 400 500 600 700 3 HACİM (hm ) 800 900 1000 1100 Şekil IV. MELEN BARAJI KOT . Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında.ALAN. Bu da Melen Barajından İstanbul iline nihai durumda en fazla 34. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Diğer İhtiyaçlar: Melen Barajı İçme ve Kullanma Suyu amaçlı bir proje olduğundan diğer su ihtiyaçları dikkate alınmamış ve hesaplara dahil edilmemiştir. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından yapılmıştır. İşletme Çalışmaları Bilindiği gibi İstanbul ili Türkiye’nin nüfus yoğunluğu ve sanayii açısından en büyük şehri olup dünyada da sayılı metropoller arasında bulunmaktadır. 2. alan-hacim değerlerinin 1/5000 ölçekli haritalardan okunması ve akım donelerinin güncellenmesi ile 110 m maksimum su seviyeli barajdan. Revew Report.5 m3/s su temin edilebileceği belirtilmiş ve Melen Sistemine bu suyun verileceği düşünülerek sistemin diğer kısımları bu kapasiteye göre boyutlandırılmıştır.16 m3/s su çekilebileceğini göstermektedir. Kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. İstanbul ilinin içme ve kullanma suyu için günümüze kadar DSİ tarafından bir çok barajlar yapılmış ve hizmete sunulmuştur.41 m3/s debi çekilebilmektedir (Şekil IV. Ancak böyle büyük bir şehrin içme ve kullanma suyu temininin entegre bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ancak mansap şartları için baraj mansabına 2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Greater İstanbul Water Supply Project Stage II” raporuna göre nihai durumda Melen Barajından 38.11).5 m3/s değeri.kullanma suyu ve mansap şartları için 36.25 m3/s ise mansap şartı olarak dereye bırakılacaktır. Bunun için DSİ tarafından yapılan ve hizmete açılan barajlar İstanbul Su ve Kanalizasyonu İdaresince entegre bir şekilde işletilmektedir. içme . Ancak daha önce 1/25 000 ölçekli haritalara göre yapılmış olan alan – hacim değerlerine ve o zamanki akım rasat değerlerine göre hesaplanmış olan 38.25 m3/s su devamlı olarak bırakılacaktır.11 Büyük Melen Barajı Kot-Alan-Hacim grafiği 83 . Melen Barajının Ocak 1997 yılında hazırlanan “Melen System Feasibility Study.

15 km2 iken 38. Yeşilçay sistemi ile entegre edilerek hizmete sunulmuştur. Kademede 268+268+268=804 hm3/yıl ve 2032 yılı sonrası için III.50 ve 55 MW kurulu güç alternatifleri denenmiş ve Kurulu Güç ve Maliyet Optimizasyonu yapılmıştır. Sonuç olarak Büyük Melen Barajının tam devalopmanında Melen sistemine 34. Kademede 268+268+268+273. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Melen Barajı maksimum su kotunun en fazla 110 m olarak alınmasının sebebi. kentin yaklaşık 2070 yılına kadar olan su ihtiyacı mevcut kaynaklarla beraber karşılanacaktır.27=1077.40. Bu sebeple Baraj maksimum kotunun Düzce Ovasının alt sınır kotu olan 110 m kotunda tutulmasına karar verilmiştir. Zira bahse konu alanlar genellikle fındıklık alanlar olup oldukça değerli olan bu alanların sular altında kalması uygun görülmemiştir. İçme suyunun kademeli olarak verilmesi sebebiyle içme suyuna verilmeyen sulardan enerji üretimi de yapılacak ve bu üretim de kademeli olacaktır. 2006 Yılı Birim Fiyatları kullanılarak yapılan HES .35.27 hm3/yıl su. içme ve kullanma suyu olarak verilecek ve İstanbul ilinin artarak devam eden su ihtiyacına cevap olacaktır. Barajın işletmeye açılacağı 2014 yılı ile 2022 yılları arasında 8 yıl boyunca 536 hm3/yıl su. Melen Regülatörünün yaklaşık 700 m membasında yapılarak hizmete sunulacaktır. 110 m kotundaki su altında kalacak olan alan 17. Doğal olarak barajın devreye gireceği yıl olan 2014 yılında I. İhtiyaca binaen verilen içme suyu arttıkça üretilen enerji de buna ters orantılı olarak azalacaktır. Memba ve mansap şartları ve içmesuyu arz talep eğrisi dikkate alınarak üç kademede yapılmış olan baraj işletme çalışmalarında içme ve kullanma suyu barajdan kapalı sistemle basıncı kırılmadan alınacağından ve pompa marifeti ile sisteme basılacağından işletme çalışmalarına rezervuardan çekilen sular olarak girilmiş ve enerjisi alınmamıştır. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus yoğunluğuna karşılık gelen arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. Bu projenin birinci aşamasında Melen regülatör yapısıyla Melen Çayından yılda 268 hm3 su alınmaktadır. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. Melen Barajı ve HES tesisleri. Barajın 110 m maksimum su seviyesi üzerinde işletilmesi halinde Düzce Ovası sular altında kalmaktadır. Kademede barajdan 268+268=536 hm3/yıl su arzı sağlanacaktır. önce sadece içme suyu amaçlı olarak işletilmiş ve 110 m normal su seviyesi sabit alınarak barajın aktif hacmi belirlenmiştir. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra nihai durumda toplam 1077.27 hm3/yıl su hizmete sunulacaktır. 2014-2022 yılları arası II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Baraj mansabında inşa edilmiş olan Melen Regülatörü 2007 yılı sonunda tamamlanmış. içmesuyu ve enerji üretimi amaçlı olarak işletme çalışması yapılmıştır. Barajın devreye gireceği yıl olan 2014 yılına kadar 5 yıl sürecek olan baraj inşaatı sırasında. Melen Barajı kurulu güc hesaplarında sırasıyla 25. Aynı zamanda enerji amacı da olan Melen Barajı kapaklı olarak inşaa edileceğinden normal su seviyesi ile maksimum su seviyesi aynı olarak alınmış ve ölü hacim de katılarak baraj maksimum hacmine karar verilmiştir. bu kaynaktan temin edilecek. Belirlenmiş olan baraj maksimum hacmi dikkate alınarak.30. Zira pompa basma yüksekliğini azaltmak için suyun basınçlı olarak alınması gerekmektedir. Bu ise ilave 17 km2 alanın kamulaştırılması demektir ki kamulaştırma maliyeti baraja ekonomik anlamada ağır yük getirmektedir. 110 m kotunun üzerinde Düzce Ovasının bulunmasıdır.45.5 m3/s su verimine karşılık gelen baraj kotu 113 m olmakta ancak sular altında kalacak olan alan 34 km2’ye çıkmaktadır.Kurulu Güç Optimizasyonu göre 45 MW’lık kurulu gücün en ekonomik kurulu güç olduğuna karar verilmiştir. 20222032 yılları arası 10 yıl boyunca 804 hm3/yıl ve nihai durumda ve baraj ömrü 84 .16 m3/s su. barajın T1 nolu derivasyon tünelinden Melen regülatörüne 268 hm3/yıl su devamlı olarak sağlanacaktır. Büyük Melen Barajı.

Melen Sistemine İlişkin Fizibilite Raporu’nun hazırlık aşamasında alg türlerini belirlemek üzere Melen Çayı’ndan da örnekler alınmış ve Bacillariophyta sp.27 hm3/yıl su içme ve kullanma amaçlı olarak verilecektir. Bunlar: Galba truncatula ve Lymnaea stagnalis’tir. bulunan balık türleri arasında en baskın tür olarak B. cephalus en baskın türdür. plebejus dikkati çekmiştir. bu türlerin az bir nüfusu gözlenmiştir. beslenme. Bunlar. ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türler proje sahası içerisinde bulunmamaktadır.60 Gwh/yıl ve 2032 yılı sonrası 92. ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler. akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri.6. Baraj yapıldıktan sonra mansap kısmındaki mevcut hidrolik akım regüle bir karakterde olacağından rafting amaçlı sportif kullanım söz konusu olamayacaktır. İç sulardaki (göl. Şaşırtıcı bir şekilde az sayıda Cyprinus carprio. Aynı dönemler için toplam enerji üretimi ise. bu ortamlar için belirlenen koruma kararları) Faaliyet alanı içerisinde endemik. Viviparus costae ve Belgradiella carvernica türleridir. Thedoxsus fluviatidis. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU tamamlanıncaya kadar 2032-2064 yılları arası 32 yıl boyunca 1077. Capoeta ve Silurus glanis yakalanmıştır. Toplam balık türü sayısının yüksek olduğu değerlendirmesine karşın. 16 adet. Melen Çayının bir kolu durumundaki Dokuzdeğirmen Deresi’nde ise 8 farklı balık türü bulunmuş. Cyanophyta sp. L. Melen Çayı’nda çok zayıf bir sucul mikroflora ve fauna çeşitliliği olduğunu göstermiştir. Melen regülatörünün membaındaki istasyonda yapılan örneklemede ise 10 ayrı balık türü bulunmuş olup. Özellikle Cyprinus carpio. Melen Çayı ve kollarındaki tatlı ve acı sularda Prosobracia’nın dört türüne rastlanmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.33 Gwh/yıl. nadir ve nesli tehlikede olan türlerle. Kayıt dönemi boyunca bütün örnek noktalarından alınan örneklere göre. Son olarak yine Melen Çayı’nın bir kolu olan Lahna Deresi’nde yapılan örneklemelerde 8 farklı balık türü bulunmuş. C. Chlorophyta sp. nehir üzerinde ve kollarında toplam 20 balık türünün bulunduğu belirlenmiştir. balık sayısı açısından Vimbo vimbo türü Leuciscus cephalus ve Barbus plebejus türleri ile beraber en baskın türdür. sığınma ve yaşama ortamları. Melen Çayı’nda tatlısu plumonatlarına ait iki tür bulunmuştur.92 Gwh/yıl’dır. 2022-2032 yılları arası 140. Melen regülatörünün mansabındaki istasyonda yapılan örneklemede 14 balık türü bulunmuş olup. plebejus ve L. 5 adet olmak üzere toplam 25 türe rastlanmıştır. Viviparus conectus. 4 adet. Viviparus conectus. bunların üreme. Capoeta ve Silurus glanis türlerine ait yakalanan balık sayısı beklenenden azdır. Projenin sulama amacı olmadığı için proje yeri toprak kaynakları açısından incelenmemiştir. 85 . C.2. Yapılan etüdler büyük bir olasılıkla nehir yatağının kazılmış olması sebebiyle. Cephalus mevcut ana türlerdir. 20142022 yılları arası 183. IV. Büyük Melen’in yukarıda detaylı olarak bahsedilen içme-kullanma suyu ve enerji üretimi maksatlı planlanan kullanımı yanında halen gerçekleştirilen diğer bir kullanım şekli ise sportif amaçlı olarak yapılan ve aynı zamanda turistik bir değeri de bulunan “rafting sporu”dur. B.

ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları.12’de. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yetiştirilmektedir. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibariyla kavaklar oldukça fazlalaşmış. IV.) Yapılan kamulaştırma raporu sonuçlarına göre. Baraj göl alanında plantasyon ve münferit olarak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Yerel balıkçılarla yapılan görüşmelerde. Her arazi sınıfında yetiştirilen ürünler. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü. mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ise Tablo III. Ama zamanla çogu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması. IV. 86 . Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarakda görülmektedir.13’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Topoğrafik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraati mevcuttur.2. Ayrıca bu bölgedeki değerli maden ve fosil yakıtların varlığı hakkında önemli bir araştırma/tarama bulgusuna rastlanmamıştır. Çiftçilerin % 90’nının geçim kaynağı fındık tarımına bağlıdır. meyvesiz ağaç olarakta kavak bulunmaktadır. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. IV. Etüt alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır. Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları. mevcut ve planlanan işletilme durumları. Meyveli ağaç olarak fındık. ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları Melen barajı göl alanında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 3 tip arazi sınıfı saptanmıştır.9.2. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamiyle vazgeçilmiştir.2. KTT ve YT arazi sınıflarıdır. ekim sahaları ve % dağılım göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin şartları ve tartılı ortalama ile bulunan toplam şartlar ise Tablo IV. toprağın mevcut kullanımı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. erozyon.7.30’de gösterilmiştir.) önerilen regülatör boyunca görüldüğü.8. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Mevcut balık türlerinin çoğu ticari kullanıma açıktır. Her arazi sınıfı için bulunan ortalama rantın kapitalize edilmesiyle bulunan değerde o arazi sınıfı için fiili ödeme değeri olarak kullanılmıştır. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. özellikle mercanbalığı’nın (Acipenser spp. özel mahsul plantasyon alanları). rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve % dağılımları Tablo III. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera. çayır vb. Bunlar ST. Tartılı ortalama ile bulunan toplam rant o arazi sınıfı için net gelir kaybı olarak kullanılmıştır. yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri) Proje sahasında madencilik gelişmemiştir. son beş yıl içinde ancak bir – iki kez yakalanabildiği belirlenmiştir. 2008).

20 100 829. Biyogenetik Rezerv Alanları. Dekara düşen kavak adeti proje sahasında farklılık arz ettiğinden ortalama olarak 75 alınmıştır. turizm bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunamamıştır. Dekar başına elde edilen rant o ürün için net gelir kaybı olarak kullanılmıştır. Buna göre kesim yaşında 750 adet kavak.11 93. tabiatı koruma alanları.11 100 118. Göl alanında yapılan arazi çalışmalarında kavaklar yaşlarına göre gruplandırılmıştır. 8 yaşında ise 2250 adet kavak belirlenmiştir. sulak alanlar. Tabiat Anıtları. yaban hayatı koruma alanları. Kültür Varlıkları. Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar) Proje Alanı ve etki alanında yapılan ilk incelemelere göre milli parklar. Aynı şekilde barajın rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan mera alanları için 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre izin alınacaktır. Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan alanlar. tabiat varlıkları. sit ve koruma alanları.2. kültür varlıkları. İçme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları. Göl alanında bulunan kavaklar kesim yaşı ve üzerindekiler ile 8 yaş olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Biyosfer Rezervleri. özel çevre koruma bölgeleri. özel koruma alanları. Özel Çevre Koruma Bölgeleri. biyogenetik rezerv alanları. Meyveli ağaç olarak bulunan fındık YT arazi sınıfında yetiştirilmektedir. 87 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. tabiat anıtları. Sit ve Koruma Alanları.11 100 118. Sulak Alanlar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. tabiat parkları. Özel Çevre Koruma Alanları. Koruma alanları (Milli Parklar. Buna göre rezervuar alanında toplam 3000 adet kavak mevcuttur.74 93. Kavakların kesim yaşı ortalama 12 alınmıştır. Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan alanlar. Göl alanında bulunan kavakların değerlendirilmeleri münferit olarak yapılmıştır.10.30 Melen barajı göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin rantları ve toplam rant Arazinin cinsi Üretim kolu ST KTT YT Mısır Toplam Mısır Toplam Fındık Toplam Rant Dağılım Tartılı ortalama ile rant (YTL / da) (%) (YTL/da) 118. Melen barajı göl alnında meyvesiz ağaç olarak plantasyon şeklinde 40 da kavaklık bulunmaktadır. Tabiat Varlıkları. Fındık kapladığı toprak ile birlikte değerlendirilmiştir. Fındığın tesis dönemine ait maliyet tablosu ve dekar başına bulunan rant hesaplama yöntemi raporun ekleri bölümünde verilmiştir. Barajın rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan tarım alanları için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu hükümlerine göre izin alınacaktır.20 100 829. Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları.20 829.20 Göl alanında bulunan meyveli ağaçlar plantasyon şeklinde bulunmaktadır. Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Tabiatı Koruma Alanları. Tabiat Parkları.74 100 93. IV.74 100 93.74 829. biyosfer rezervleri. Konuyla İlgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar Ek 10’da verilmiştir. yaban hayatı yetiştirme alanları. Yaban Hayatı Koruma Alanları. Kapladıkları saha ise ait oldukları ST sınıfında değerlendirilmiştir. Bulunan yıllık rant kapitalize edilerek o ürün ve arazi sınıfı için fiili ödeme değeri elde edilmiştir.11 118.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu sahalar için herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır. Etüt sahası içerisinde. İlgili Orman Bölge Müdürlüklerinden alınan görüşler ile ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu Ek 13‘de verilmiştir. Bu sahalara ait değerlendirmeler.11. Proje sahasında çok çeşitli meşcere tipi bulunduğundan. Tablo IV. Projenin ÇED çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat aşaması başlamadan önce gerekli başvurular yapılarak T. Orman Genel Müdürlüğü'nden 1/25.31’de gösterilmiştir. yukarıda bahsedilen Orman İşletme Müdürlüklerinden gerek resmi yazışmalar ve gerekse sözlü olarak yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bilgilere göre yapılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte ÇED İnceleme Değerlendirme Formu) Melen Barajı rezervuar alanında 110 m su kotuna göre 1460 da . Bu araziler çıplak olup üzerlerinde ağaç yoktur.3’ü ise mutlak koruma alanı içerisinde kalmaktadır. Orman alanının büyük çoğunluğu kayın koru ormanıdır. Düzce orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gümüşova işletme şefliğine.7’si göl alanında % 71. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınacaktır. Akçakoca Orman İşl. TOPLAM Göl Alanı (da) 170 1000 290 1460 Mutlak Koruma Alanı(da) 2290 270 1060 3620 Toplam (da) 2460 1270 1350 5080 Göl alanı içersinde 290 da ve mutlak koruma alanında 145 da olmak üzere toplam 435 da Orman açıklığı mevcuttur. Müd. 6831 sayılı Orman kanununun 5192 sayılı kanun ile değişik 17/3. Müd.maddesi gereğince gerekli izinler inşa öncesinde alınacaktır. proje alanı üzerinde işaretlenmiştir. Orman alanları (Ağaç türleri. Karasu Orman İşl. haritalar hazırlanacak kesin mülkiyet durumları belirlenecektir. Toplam orman arazilerinin ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları hem göl hem de mutlak koruma alanına göre Tablo IV. 88 . Her sınıfın servet ve servet artışlarının ağırlıklı ortalamaları ile bulundukları meşcere tipine ait servet ve servet artışları elde edilmiştir. mutlak koruma alanında ise 3620 da olmak üzere toplam 5080 da orman arazisinin bulunduğu tespit edilmiştir. aynı gurup içersindeki olupta sınıfları farklı olan ağaçlar bir bütün olarak ele alınmış ve aynı meşcere tipi altında gösterilmiştir. Sakarya ili Karasu Orman İşletme Müdürlüğüne ve Düzce ili Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman arazisinin % 28. Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları. Bu aşamada öncelikle arazi ve kadastro araştırmaları gerçekleştirilecek.2.31 Göl ve mutlak koruma alanına göre toplam orman arazileri ve ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları Düzce Orman İşl. Sadece geriye kalan 5080–435=4645 da orman arazisi üzerindeki emvali ile birlikte değerlendirilmiştir. birim alanındaki servet ve servet artışları Tablo IV.32’da detaylı gösterilmiştir. miktarları. Müd. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.000 Ölçekli Mesçere Haritaları (Ek 12) alınarak. kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları. Söz konusu projede orman alanları İçin kamulaştırma söz konusu olmayıp.C.

IUCN.B. Ormanlarda egemen ağaç türleri.bc1) M (b2.cd3.6 18. kavak.9 21.2 9.478 1.0 9.0 7.cd3) KnDy(bc3.32 Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları. köknar ve sarıçamdır. bozuk çamlık. Ancak literatüre göre korunacak ve tehlike altındaki türlerden Düzce il sınırlarında olması muhtemel flora ve fauna raporda verilmiştir. kestane.214 0.d3) BKn 5080 da Düzce İli Orman İşletme Müdürlüğü Akçakoca ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Karasu İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü Toplam Toplam Alan (da) Göl Mutlak Alanı Kor. bozuk çamlık ve orman içindeki açık alanlar ile tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki örtüsü bileşenleridir.200 0.s.291 0.120 0.t 49 (a.e) Açıklık Kn ( b3. Flora ve Fauna (Türler. kayın. gibi sözleşme ve anlaşmalarla koruma altına alınan türlere faaliyet sahasında rastlanmamıştır.b3) Açıklık Nkbt Ç.b) 33 (a. ıhlamur.B. nesli tükenmekte olan endemik flora türleri bulunmamaktadır. BERN.b.2 13. Flora Düzce ilinde hakim bitki örtüsü ovada yapılan kültür bitkileri üretimi ve ormanlardır. 89 . verimlilik derecesine göre altı gruba ayrılmaktadır. kızılağaç.c) 32 (a.364 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.250 0.0 9. dişbudak.426 0. meşe. nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri.440 0.3 19.d.12.c.bc3.B.t Ç.2 - Servet Artışı (m3 / da) 0.4 1.birim alanındaki servet ve servet artışları Bağlı bulunduğu Orman İşletme Müdürlüğü Mencere tipi Kn ( b2.110 0.480 0.d2. Faaliyet alanı üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan.Alanı 10 431 1 120 45 10 438 9 1256 140 92 23 96 24 24 6 52 13 280 70 166 34 290 100 57 214 190 714 43 132 1460 3620 Servet ( m3 / da) 15.c3. av hayvanlarının adları ve popülasyonları ve bu türler ile ilgili olarak alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) proje alanındaki vejetasyon tiplerinin ve flora çalışmasının örnekleme alanlarının bir harita üzerinde gösterilmesi. Diğer flora ve fauna türleri literatürden yararlanılarak verilmiştir. Düzce ovasını çevreleyen bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir. Ağaçlandırma alanları.015 - IV. karaağaç.0 20.2. Ormanlar. Arazide yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu dönemin belirtilmesi) Flora ve fauna bilgileri literatür ve inceleme sonuçlarına dayanmaktadır.K.e) 50 a 51 a 34 (a. Proje faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında). endemik/lokal endemik bitki türleri. ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan türler.0 21.c3. ağaçlandırma alanları ve orman içindeki açık alanlar tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki üniteleridir. v.K. Raporda resimleri verilen flora ve fauna türleri faaliyet sahasına çeşitli zamanlarda yapılan ziyaretlerde belirlenmiştir. Buna ek olarak.200 0.B.b. baltalık alanlar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.2 7.1 10. alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri. gürgen.b.380 0.

rastlanan öbür ağaçlardır. Nane (Mentha). dişbudak. Kekik (Thymus). At Kuyruğu Otu (Guisetum aruonse). Tütün ekimine elverişli bu alanda ormanın azalmasına karşılık. Ebegümeci (Malva sylevestris). Kıyı kesimlerde dar bir şerit. Ayı Gülü (Paenoia). kavak. meşe.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. doğuda Yığılca yöresinde ormanlar ağırlığını korumaktadır. Adi fiğ ve bunların yanısıra mantarlar. tespih ve sarmaşık türleridir. ıhlamur. Karahindiba (Taraxacum officinale). sumak. ayrık otu (Agropyron repens). iğne yapraklı türleri içeren Çamgiller (Pinaceae) familyasına ait. Ayrıca. Eğrelti. beyaz söğüt. Titrek kavak (Populus tremula). köknar ve sarıçam. Orman içi boşluklarda gramine ve legümünöze familyasına ait otsu bitkiler. Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis). Alıç (Creataegus oxychanta). İkinci dağlık alan. Bourgaei). Burada orman örtüsünü ağırlıkla kayın oluşturmaktadır. orman altı bitki örtüsü de zayıftır. Kıyı şeridinden hemen sonra gelen sıradağlarda ormanlar başlar. Bu orman alanında kayın türü egemendir. yükseltiden sonra. Geven ve Likenler vardır. Meşe (Quercus robus) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık ormanlar ile bunun yanı sıra Ihlamur (Tilia tomentosa). Ancak bu flora bölgesel türler arasında mevcut olup sadece lokal floraya özgün değildir. karaağaç. Hareketli coğrafi yapı. bitki nitelikli ve niceliklerinde de değişiklikler yaratır. Çoban Püskülü. İğne yapraklı ağaçlara doğudaki dağlık kesimde daha çok rastlanır. Karaçam (Pinus nigra) ve köknar (Abies bornmülleriana) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık ormanlar doğal olarak bulunmaktadır. Gürgen. Yapraklı orman şeridinde orman altı bitki örtüsü oldukça zengindir. Sütleğen (Euphorbia peplis). orman gülü (Rhododendron ponticum). Maki şeridinin yanında yer yer orman ağaçlarının kıyıya dek sokulduğu da gözlenebilir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Karadeniz Bölgesinin zengin ve çeşitli doğal örtü özellikleri Düzce İli’nin büyük bölümünde de gözlenmektedir. ılgın (Tamarix nobilis). Papatya (Anthemis coelopoda ssp. adi kızılağaç. Hem yapraklı hem de iğne yapraklı orman kuşağında dağınık olarak. Bunlar geniş yayılışlı ve popülasyon yoğunluğu yüksek olması sebebi ile Ulusal ve Uluslararası mevzuat gereği koruma altında değildir. ormanın önemli oranda yok edildiği ve kültür bitkilerinin egemenliğinin arttığı bir yöredir. 90 . Orman örtüsü olarak Açık tohumlulardan (Gymnosperm). kestane. Sütleğen. Dağların güneye bakan yamaçlarında ise ağaç türlerinde belirli değişmeler gözlendiği gibi. Papatya (Matricaria hamomilla). Yabani Çilek. Çuha Çiçeği. 600 m. ıhlamur. Ardıç (Juniperus sabina) gibi çalı ve ağaçcıklar bulunur. Şimşir (Bulux sempervirens). bu tür ağaçlar orman ağaçları içinde ağırlık kazanır. çeşitli fundalar. Şerbetçiotu. Söğüt (Salix alba). Bu alanda orman altı bitki örtüsü de daha zengindir. Hardal Otu (Sinapis alba). Proje sahasının yer aldığı bölgede genel flora özellikleri incelendiğinde 11 endemik bitki türünün mevcut olduğu görülmüştür. çınar. Kestane (Castanea sativa). Böğürtlen (Rubus). dişbudak. Ahududu (Rubus idavus). Gürgen. Birinci çöküntü alanı olarak anılan Düzce Düzlüğü ve doğusu. taflan kızılcık. gibi ağaçlar da yukarıda ifade edilen ormanlar içinde tek tek ya da gruplar halinde bulunur. Kızılağaç (Alnus gulitinosa). özelikle kuzeye bakan yamaçlar sık bir orman örtüsü ile kaplıdır. meşe. Yabani Fındık (Coryllus avellana). titrek kavak bu kesimdeki öbür ağaçlardır. Kuşburnu (Rosa canina). kızılağaç. Sarıçam (Pinus silvestiris). Isırgan Otu (Urtica). Siğil Otu (Heliotropium). Kapalı tohumlulardan (Angiosperm) Fagacea familyasına ait Kayın (Fagus oriantalis). Yaz kış yeşilliğini koruyan söz konusu bodur bitkilerin başlıcaları katran ağacı. kestane türleri. yabani fındık. maki bitki toplulukları ile kaplıdır.

Orman Sarmaşığı (Hedera helix). Çuha Çiçeği. Lupinus. Lokal florada tespit edilen endemik tür olarak Trifolium pannonicum var. Adi fiğ. anatolica Asperula lilaciflora ssp. Kapalı tohumlulardan (Angiosperm) Fagacea familyasına ait Kayın (Fagus oriantalis) ve Meşe (Quercus robus) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık meşçereler bulunmaktadır. 3 cins ve 3 tür yer almaktadır. Bu türler faaliyet sahası içerisinde bulunamamıştır. 91 . Karahindiba (Taraxacum officinale). Papatya (Anthemis coelopoda ssp. Bölge florasında bulunan endemik bitkiler aşağıda sıralanmıştır. Sütleğen (Euphorbia paplis). Ateş Dikeni (Prycantha coccines) gibi çalı ve ağaççık formunda bitkiler bulunmaktadır. Kuşburnu (Rosa canina). Proje sahasında yer alan hakim flora da üst örtü olarak. Kızılcık (Cormus australis). Ayı Gülü (Paeonia). Çoban Püskülü.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. At Kuyruğu Otu (Guisetum aruonse). brevifolium Verbascum bithynicum Orobanche hadroantha S. Alıç (Creataegus oxychanta). Bunun yanısıra otsu bitkiler olarak. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Endemik olmayan ancak Bern Sözleşmesi gereği koruma altında bulunan Cyclamen coum ssp. Kekik (Thymus). 3 familyaya ait toplam 3 cins ve 3 tür aşağıda verilmektedir. Elongatum Jurinea pontica Onosma tauricum ssp. Similax. Nane (Mentha). Yabani Çilek. Yabani Fındık (Coryllus avellana). Eğrelti. Kestane (Castanea sativa). Bourgaei). Orman Gülü (Rhododendron ponticum). Lathyrus tukhtensis L. Geven ve likenler. Şerbetçiotu. Bunun yanı sıra yer yer gruplar halinde veya tek tek Ihlamur (Tilia tomentosa). mantarlar. Şimşir (Buxus sempervirens). Siğilotu (Heliotropium). Ayrıkotu (Agropyron repens). Karayemiş (Prunus laurocerassus). Böğürtlen (Rubus). Açık tohumlulardan (Gymnosperm) köknar (Abies bornmülleriana). Coum türü faaliyet alanı ve bölgede geniş yayılış göstermektedir. Ebegümeci (Malva sylvestris). Funda (Erica arborea). Proje sahasında yer alan hakim flora da alt örtü olarak. Phygia Galium fissurence Irıs purpurobracteata Ancak bu türlerin tamamı lokal floraya dahil değildir. 3 Familya. Graminea ve Legüminosaea familyasına ait otsu bitkiler vardır. Sakalotu. Söz konusu türler lokal floraya dahil olmakla birlikte bölgede geniş bir yayılış göstermektedir. Czeczottianus Trifolium pannonicum var. cretica ssp. Titrekkavak (Populus tirimula) ve vadi tabanlarında Kızılağaç (Alnus gulitinosa) yer almaktadır. Hardal Otu (Sinapis alba). Elongatum ve Verbascum bithynicum bulunmaktadır. Koyun Kıran (Hypericum calcineum). Isırganotu (Urtica). Papatya (Matricaria hamomilla). Faaliyet sahasının ait olduğu Düzce İlinde Türkiye Bitkileri Veri Servisi TUBİVES’te kayıtlı 3 Takson.

ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türler proje sahası içerisinde bulunmamaktadır. nadir ve nesli tehlikede olan türlerle. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Familya:Asteraceae Centaurea kilaea BOISS.12 ve Şekil IV. Familya:Dipsacaceae Knautia L.13) görülmektedir. Bu yönüyle sahada diğer orman bitkileri ve ağaçlarının miktarları çok fazla olmamakla birlikte değişik türler Melen Çayı boyunca çeşitlilik arzetmektedir. Elde edilen resimlerdeki flora yapısı dışındaki bilgiler literatür bilgilerinden faydalanılarak kaydedilmiştir. Faaliyet alanı içerisinde endemik.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Resimlerde görüldüğü gibi faaliyet alanının büyük bir bölümünde sınır olan fındık plantasyonu sahaları bulunmaktadır.12 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı 92 . Şekil IV. Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı aşağıda resimlerde (Şekil IV. Familya:Orchidaceae Epipactis ZINN Epipactis pontica TAUB.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.13 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı 93 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.

1996). HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Fauna Literatürlerden elde edilen bölgede yaşayan memelilerin listesi Tablo IV.34 Sürüngenler (Reptilia) TÜRKÇE ADI Sivri burunlu kır faresi Sivri burunlu bahçe faresi Kirpi Köstebek Nalburunlu yarasa Uzun ayaklı yarasa Cüce yarasa Yabani tavşan Cüce avurtlak Kör fare Siyah sıçan Siyah sıçan Kahverengi sıçan Kayalık faresi Ev faresi Çakal Tilki Ağaç sansarı Prosuk Boz Ayı Yaban Domuzu DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt V V V nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt R nt nt ADI Testudo graeca Crytopodion kotschyi Anguis fragilis Ophisaurus apodus Lacerta (podarcis) Lacerta saxicola ssp tristis Lacartaviridis ssp meridionalis Ablepharus kitaibeli Typlos vermicularis Coluber caspius Eirenis modestus Elaphe longissima Elaphe situla Natrix natrix ssp persa TÜRKÇE ADI Tosbağa İnce parmaklı keler Yılan kertenkele Oluklu kertenkele Duvar kertenkelesi Kaya kertenkelesi (endemik) Yeşil kertenkele İnce kertenkele Kör yılan Hazer yılanı Uysal yılan Eskülap yılanı Ev yılanı Yarısucul yılan DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt nt I nt nt nt nt nt nt nt nt 94 . Soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte yok olma riski yüksek taksonlar.33’de Sürüngenler Tablo IV.35 verilmektedir. nt: Henüz takson tehlike altında değil O: Takson tehlike dışı R: Nadir “V” kategorisine girmeye aday V: Zarar görebilir.34’de ve İki yaşamlılar ise Tablo IV.33 Memeli Hayvanlar (Mammalia) ADI Crocidura leucondon Crocidura suaveolens Erinaceus concolor Talpa caeca Rhinolophus mehelyi Myotis capaaccinii Pipistrellus pipisttrellus Lepus europaeus Cricetulus migrotorius Spalax leucodon Ratturs rattus Rattus norvegicus Apedemus sylvatıcus Apedemus mystacinus Mus musculus Canis aureus Canis vulpes Mertes martes Meles meles Urcuss arctus Sus scrofa Tablo IV. Bunlar: E: Tehlikede EX: Soyu Tükenmiş I: Taksonun durumu bilinmiyor K: Bilgi eksikliğinden dolayı taksonun durumu belirsiz. Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Demirsoy çalışmalarında Red Data Book’ta kullanılan kategori simgeleri ile verilmiştir (Demirsoy.

vespertinus PHASIANIDAE Alectoris chukar Coturnix coturnix SCOLOPACIADE Scolopax rusticola COLUMBIADE Columba livia Columba palumbus Strestopelia decaocto Sterstopolia turtur CUCULIADE Cuculus canorus STRIGIDE Asio otus Otus scops TÜRKÇE ADI LEYLEKLER Akleylek YIRTICI KUŞLAR Karaçaylak Çakır kuşu Mavi doğan Kızıl şahin Şahin Kaya kartalı DOĞANGİLLER Kerkenez Kızıl kerkenez Gezginci doğan Delici doğan Güvercin doğan Kızılayak doğan TAVUKSULAR Kınalı keklik Bıldırcın ÇULLUKGİLLER Çulluk GÜVERCİNGİLLER Kaya güvercini Tahtalı güvercin Kumru Üveyik GUGUK KUŞLARI Guguk kuşu BAYKUŞGİLLER Kulaklı orman baykuşu İshak kuşu RİSK DURUMU A3 A4 A3 A3 A2 A3 A3 A4 A3 A2 A3 B2 A2 A2 A4 A3 A4 A2 A2 A3 95 .Amfibiler (Amphibia) ADI Triturus karelini Pelobates syriacus Bufo bufo B. tinnunculus F.2 : tükenme tehdidi altında olan A2 : şiddetli tehlikede olan A3 : tehlikede A4 : potansiyel olarak tehlike sinyali veren B : biyotoplarının yok olma riski ile risk altına girecek olan geçici olarak Türkiye’ye gelen türler B1 : Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ancak Anadolu’da üremeyen türler B2-B3: şiddetli tehlikede. noumannii F. peregrinus F.1 : soyu tükenmiş A1.Kiziroğlu (1993) tarafından kuşlar için kullanılan risk sınıfları: A1 : nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesinde olan türler A1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. columbarius F. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.35 İki Yaşamlılar. 1993)adlı kitaba dayanarak bazı kuş türlerinin “Red Data Book” kategorilerine göre tehlike sınırları Tablo IV. subbuteo F.36’da verilmiştir. Viridis Hyla arborea Rana dalmatina TÜRKÇE ADI Pürtüklü semender Toprak kurbağası Siğilli kurbağa Gece kurbağası Ağaç kurbağası Çevik kurbağa DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt nt nt Türkiye’nin Kuşları (Kiziroğlu I.36 Kuşlar (Aves) ADI CICONIIDAE Ciconia cıconıa ACCIPPITRIDAE Milvus nigrans Accipiter gentilis Circus cyaneus Butes rufinus Buteo buteo Aqila chrysactos FALCONIDAE F. tehlikede (yerel olmayan) Tablo IV.

medius D. major D. minor ALAUDIDAE Calandrella rufescens Galerida cristata Alauda arvensis Eremophila alpestris HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Ptyonpronge rupestris Delichon urbica MOTACILLIDAE Anthus campestris Anthus trivralis Anthus pratensis Anthus spinoletta Motacilla flava Motacilla cınerea Motacilla alba TROGLODYTIDIAE Tropladytes troglodytea PRUNELLIADE Prunella modularis TURDIDAE Erithagus rubecula Lusciniz luscinia Luscinia megarhynchos Phoenicurus ochruros Phoenicurus Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus SYLVIDAE Locustella fluviatilis Kukumav kuşu ÇOBANALDATANLAR Çobanaldatan EBABİLGİLLER Ebabil Akkarın ebabil ARIKUŞUGİLLER Arıkuşu KUZGUNGİLLER Kuzgun ÇAVUŞKUŞUGİLLER Çavuşkuşu AĞAÇKAKANLAR Yeşil ağaçkakan Kara ağaçkakan Büyük alaca ağaçkakan Albaş ağaçkakan Aksırt ağaçkakan Küçük ağaçkakan TARLAKUŞUGİLLER Bozkır toygarı Tepeli toygar Tarlakuşu Kulaklı tarlakuşu KIRLANGIÇGİLLER İş kırlangıcı Kaya kırlangıcı Pencere kırlangıcı KUYRUKSALLAYANGİLLER Kır incirkuşu Ağaç incirkuşu Çayır incirkuşu Dere incirkuşu Sarı kuyruksallayan Dağ kuyruksallayanı Ak kuyruksallayan ÇİTKUŞLARI Çitkuşu BOZBOĞAZGİLLER Bozboğaz ARDIÇKUŞUGİLLER Narbülbülü Alacagöğüs Bülbül Ev kızılkuyruğu Bahçe kızılkuyruğu Kahvegerdan Karagerdan Kuyrukkakan Karakulak kuyrukkakan Toprakrenkli kuyrukkakan Karatavuk Ardıç Şarkıcı ardıç Kızıl ardıç Ökseotu ardıcı ÖTLEĞENLER Irmak ardıçkuşu A3 A2 A4 A4 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A2 A4 A3 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A3 A3 - 96 . leucotos D.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Athena noctua CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europeus APODIDAE Apus apus Apus melba MEROPİDAE Meros apiaster CORACIIDAE Coracias garrulus UPUPIDAE Upupo epops PICIADE Picus viridis Drycopus maritus D.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Acrocephalus sciirpaceus Hippolais olivetorum Hippolais icterina Hippolais pallida Sylvia melanocephala Sylvia hortensis Sylvia curruca Sylvia communis Sylvia atricapilla Phyloscopus collybita Regulus regulus Regulus ignicapillus MUSCICAPIDAE Muscicapa striata Ficedula hypoleuca Ficedula albicollis Ficedula semitorquata TIMILIDAE Panurus biarmicus PARIDAE Parus ater Parus caeruleus SITTIDAE Sitta europaea Sitta neumayer Sitta krüperi CERTHIIADAE Certhia brachydactyla RENIZIDAE Remiz pendulinus ORIOLIDAE Oriolus oriolus LANIIDAE Lanius collurio Lanius minor Lanius nubicus CORVIDAE Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone cornix Corvus corax STURNIDAE Sturnus vulgaris Sturnus roseus PASSERIDAE Passer domesticus Passer hispaniolensis Petronia petronia FRINGILLIDAE Fringilla coelebs Serinus serinus Serinus pusillus Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis cannabina Coccothraustes Saz ardıçkuşu Zeytinlik mukalliti Sarı mukallit Gri mukallit Kabataş küçük ötleğen Orfe ötleğeni Akgerdan ötleğen Çalı ötleğeni Bahçe ötleğeni Cifs caf Altın tavukçuk Sürmeli altın tavukçuk SİNEKKAPANGİLLER Gri sinekkapan Kara sinekkapan Bantlı sinekkapan Yarım bant sinekkapan BIYIKLIBAŞTANKARALAR Bıyıklı Baştankara BAŞTANKARAGİLLER Çam baştankarası Mavi baştankara SIVACIKUŞLARI Sıvacı Kaya sıvacı Anadolu sıvacı AĞAÇTIRMAŞIKLARI Bahçetırmaşığı ÇULHAKUŞLARI Çulhakuşu ÇEKİRGEKUŞLARI Sarıasma ÇEKİRGE KUŞLARI Çekirgekuşu Karaalın çekirgekuşu Maskeli çekirgekuşu KARGAGİLLER Kestane kargası Saksağan Cüce karga Ekinkargası Leşkargası Karakarga SIĞIRCIKGİLLER Sığırcık Pembe sığırcık SERÇEGİLLER Ev serçesi Bataklık serçesi Kayalık serçesi İSPİNOZLAR İspinoz Kanarya Kızılalın iskete Florya Saka Karabaş iskete Keten kuşu Kocabaş A3 A2 A2 A4 A4 A4 A4 - 97 .

recurvirostra avosetta. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Corpodacus erythrinus Pyrrhula pyrrhula EMBERIZIDAE Emberiza citrinella Emberiza cirlus Emberiza cia Emberiza hortulana Emberiza melonocephala Emberiza calandra Kaynak: Kiziroğlu I. Grus grus. Pterocles orientalis. Ixobrychus minutus. Egretta garzetta. Lacerta parva. Thareskionithidae familyasının bütün bireyleri. Proje sahası üzerinde fauna için önemli üreme alanları tespit edilmemiştir. Irania gutturalis. telescopus fallax. Dryomys laniger. Tachybaptus ruficollis. Larus genei. Bufo viridris. Upupo epops. Anser erythropus. Strigiformes takımı bütün bireyleri.14) verilmektedir. Ophisops elegans.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Oenanthe isabellina. Ablepharus kitabeli. Podiceps auritus. Calandrella rufescens. Ardeola ralloides. Piciformes takımı bütün bireyleri. Testudo graeca. Melanocorypha bimucaluata. Calamator glandarius. Memeliler. Hirundo daurica. Carpodacus erythrinus. Cercotrichas galactotes. Charadius Leschenaulti. Motalcilla cinerea. Şekil IV. Porzana porzana. Nycticorax nycticorax. Carduelis flavirostris. Oxyura leucocephala. Caprimulgus eurpaeus. Podiceps nigricollis. Mauremys caspica. Prunella ocularis.14 Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü 98 . Otis tarda. Phalacrocorax pygmeus. Proje sahası üzerinde uluslararası mevzuatla koruma altına alınan herhangi bir tür olmadığı tespit edilmemiştir. 1993 Karmen şakrağı Şakrak KİRAZ KUŞLARI Sarı kirazkuşları Çit kirazkuşları Kaya kirazkuşu Kirazkuşu Karabaş kirazkuşu Tarla Kirazkuşu A3 A3 A3 - Bern sözleşmesine göre koruma altına alınmış türler aşağıda verilmiştir. Proje sahası üzerinde kurbağalar (Amphibi). Emberiza cia. sürüngenler (Reptil) ve risk sınıfı düşük olan örtücü kuşlar familyasından serçelere rastlanmıştır. Oenanthe oenanthe. Falconiformes takimi bütün bireyleri. Emberiza schoeniclus Sürüngenler. Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü resimleri aşağıda resimlerde (Şekil IV. Fakat bu türler proje sahası içinde yer almayıp lokal faunaya dahil değildir. Crex crex. Vipera xanthina İki yaşamlılar. Botaurus stellaris. Pelobates syriacus Bölgede yer alan amfibillerden çevik kurbağa (Rana dalmatina) ve sürüngenlerden kaya kertenkelesi (Lacerta saxicola ssp Tristis) Bern Sözleşmesi gereği koruma altına alınmıştır. Canis lupus Kuşlar.

nehir üzerinde ve kollarında toplam 20 balık türünün bulunmduğu belirlenmiştir. Bunlar : Galba truncatula ve Lymnaea stagnalis’tir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Melen Çayı Sucul Flora Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları Tatlısu algleri sucul sistemlerin birincil üretici canlıları olarak bilinirler. Bu yönden bir kısıtlama içerisine girmemektedir. Viviparus conectus.) önerilen regülatör boyunca görüldüğü. olmak üzere toplam 25 türe rastlanmıştır. Balık türlerinin boyutları. İnşaat aşamasında büyük memeliler ve kuşlar hemen tepki vererek ortamdan uzaklaşacaklar ve benzer habitatlara doğru yönleneceklerdir. 5 adet. Viviparus costae ve Belgradiella carvernica türleridir. Melen Havzasında Chrinomidae türlerine rastlanmamıştır. Cyanophyta sp. Melen Çayı ve kollarındaki tatlı ve acı sularda Prosobracia’nın dört türüne ratlanmıştır. 16 adet. Yerel balıkçılarla yapılan görüşmelerde. Melen Çayı Sucul Fauna Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları Akarsu sistemlerinde zooplanktonlara.38’da verilmiştir. Bu açıdan su sistemlerinde önemli rol oynarlar.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. özellikle mercanbalığı’nın (Acipenser spp. Mevcut balık türlerinin çoğu ticari kullanıma açıktır. Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Raporu’nun (2007) hazırlık aşamasında alg türlerini belirlemek üzere Melen Çayı’ndan da örnekler alınmış: Bacillariophyta sp. Kayıt dönemi boyunca bütün örnek noktalarından alınan örneklere göre.37 ve Tablo IV. Thedoxsus fluviatidis. gıda kaynakları ve ekonomik değerlerine ait bilgiler Tablo IV. gürültü ve habitat tahribidir. Melen Çayı’nda tatlısu plumonatlarına ait iki tür bulunmuştur. Özellikle Cyprinus carpio. Chlorophyta sp.2005 tarih ve 25968 nolu Resmi Gazete) bulunmaktadır. habitatları. Yapılan etüdler büyük bir olasılıkla nehir yatağının kazılmış olması sebebiyle. Viviparus conectus. bu türlerin az bir nüfusu gözlenmiştir. Toplam balık türü sayısının yüksek olduğu değerlendirmesine karşın. Capoeta ve Silurus glanis türlerine ait yakalanan balık sayısı beklenenden azdır. belirgin özellikleri. Faaliyetin Fauna Üzerine Etkileri Faaliyet sahası içerisinde 29 Mayıs 2008 tarih ve 26890 sayı ile yayımlanan 20082009 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No:7) ile Düzce İli’nde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar içerinde sadece Gölyaka-Efteni GölüYaban Hayatı Yetiştirme sahası (16. son beş yıl içinde ancak bir – iki kez yakalanabildiği belirlenmiştir. toz. 4 adet. Bu saha Melen Suyu Projesinin kapsadığı alanın dışında kalmaktadır. Bunlar. Söz konusu faaliyetin fauna üzerine olası etkileri özellikle inşaat aşamasında oluşacak. C. 99 .10. üremeleri. Melen Çayı’nda çok zayıf bir sucul mikroflora ve fauna çeşitliliği olduğunu göstermiştir.

Karada hareket kabiliyeti olan canlılar inşaat başladıktan sonra uzaklaşacağından yapımdan etkilenmeyeceklerdir. Bölgede yaşayan canlıların. Ayrıca 20. Bern Sözleşmesi ile Avrupa Kırmızı Listesi ve Merkez Av Komisyonu hükümlerine girip girmediği araştırılacak ve buralarda belirtilen hükümlere göre hareket edilecektir.37 İstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı Gobio gobio Vimba vimba Alburnoides bipunctatus Leuciscus + + + + cephalus Phoxinus phoxinus Chalcalburnus + chalcoides Cyprinus carpio + + + Tinca tinca + Scardinius erythrophthalmu s Leuciscus borysthenicus Capoeta capoeta + + + Rhodeus + + sericeus Barbus plebejus + + + + Alburnus + + + oronthis Orthrias angorea + + Salmo trutta macrostigma Esox lucius + + + Silurus glanis + + + Neogobius + cyrius Mugil cephalus + Acipenser sp.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.02. herhangi bir yuvaya (yumurta bulunan) rastlanırsa faaliyet alanına yakın zarar görmeyeceği bir yere taşınacaktır. Faaliyet alanında koruma altına alınmış türlere rastlanırsa. Yöredeki av hayvanlarının korunması için Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan ve faaliyetin yapıldığı sezona ait olan Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına uyulacaktır.1984 tarih ve 18313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Avrupa’nın Yaban Hayatını ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi hükümlerinden “Türlerin Korunması” ile ilgili Maddelere uyulacaktır. 100 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. + Kaynak: Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. zarar verilmeyecek. 2004 Melen Çayı İstasyon 1 + + + Melen Dokuz Lahna Ilıcız Darlık Ilıcız Gümüşova Çayı değirmen Deresi Deresi Barajının Deresi’n Deresi İstasyon Deresi Aşağısı in 2 Yukarısı + + + + + + + + + + + + + + + Gubi Deresi + + + + + + + İnşaat aşamasında kuşlar inşaat alanlarından uzaklaşacaktır. Kuşların yumurtlama dönemleri dışında faaliyetlerin sürdürülmesi kuş yumurtalarının zarar görmesini engelleyecektir.

13. Düzce’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en büyük pay koyun yetiştiriciliğidir.04’üne karşılık gelmektedir. beslenme alanları. Capoeta ve Silurus glanis yakalanmıştır L.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. cephalus ve Chalcalburnus chalcoides mevcut ana türlerdir Ilıcız Deresi’nin Üzeri 2 Bu bölgede az sayıda Leuciscus borysthenicus ve Scarnidius erthophthalmus türleri yakalanmıştır Diğer Dereler Gümüşova Deresi 1 Sadece Phoxinus phoxinus türü bulunmuştur Gubi Deresi 1 Temiz akan bir ancak sadece Salmo trutta macrostigma yakalanmıştır.38 Tablo F. IV.505 baş büyükbaş hayvan bulunmaktadır ki bu pay Türkiye genelinde %0. bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri) 1998’de Düzce’de toplam küçükbaş hayvan sayısı 15. 2000 yılı itibarıyla küçükbaş hayvan sayısının yarısı Merkez ilçe ve Yığılca’dadır.4’üne sahiptir. yeni duruma uygun gerekli tedbirler ve önlemler zaman içerisinde alınabilecektir.8.6’lık payla manda ve sığırlardır. C. Düzce’de 1998 yılında 69. 2004 Barajın yapılması ile birlikte ortaya çıkacak olan muhtemel flora ve fauna değişimlerini tüm boyutlarıyla öngörülemesi mümkün görülmemektedir. Yaşanan ekonomik şartlar sebebiyle sektörün GSH içindeki payı düşmesine rağmen birinci sıradadır. Cephalus mevcut ana türlerdir 10 8 8 6 7 Ilıcız Deresi V.regülatörün mansabı Melen İstasyon 2. İlde sığırcılık sektörü yanında tavukçuluk sektöründe de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Modern beyaz et ve yumurta tesisleri faaliyete geçirilmiş ve bunlara bağlı kesim haneler kurulmuştur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. plebejus en baskın türdür B. Gölyaka’nın payı % 22 iken Kaynaşlı küçükbaş hayvanların % 16. İlin tarımsal üretim değerinin yaklaşık %43’ü hayvansal ürünlerden sağlanmaktadır. Akçakoca. 101 . Baraj yapım süreci 5-6 yıl gibi uzun bir süre olacağından ve bahse konu değişimler belirli bir zamana yayılmış bir şekilde gerçekleşeceğinden. Şaşırtıcı bir şekilde az sayıda Cyprinus carprio. süt ve yumurta üretiminde kayda değer atılımlar gerçekleşmiştir. yıllık üretim miktarları. vimbo ve L.265’dir. Kaynak: Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. Sakarya’da hayvansal üretime yönelik olarak et. Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık Düzce İli genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin % 93’ünü koyunlar ve çok azını keçiler oluşturmaktadır. cephalus en baskın türdür B. Cephalus mevcut ana türlerdir L.2. Cumayeri ve Çilimli küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapılmadığı ilçelerdir. İstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti Balık Örnekleme İsatasyonu Melen İstasyon 1. Bu da ülke genelinin % 0. Hayvancılık ve su ürünleri (türleri.regülatörün membaı Dokuzdeğirmen DeresiMelen Çayı’nın Kolu Lahana Deresi-Melen Çayı’nın kolu Ilıcız Deresi Darlık Barajı’nın aşağısı Balık Türlerinin Sayısı 14 Nüfus Dağılımı Konusundaki Düşünceler Melen Çayı Balık sayısı açısından Vimbo vimbo türü Leuciscus cephalus ve Barbus plebejus türleri ile beraber en baskın türdür. plebejus ve L.

40’de toplam kümes hayvanı sayısı verilmektedir. Alt Bölge) ve Merkez (II. Bu işletmeler genellikle Kaynarca (IV. Yılda üretilen beyaz et miktarı ise 86. Su Ürünleri Düzce’de doğal göller (400 ha). ırmak ve çaylar (505 ha) olarak yaklaşık 1. 2004 yılında Düzce ili ve ilçelerinde hayvancılık durumu İlçeler Merkez Akçakoca Cumayeri Çilimli Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca Toplam Büyükbaş (Sayı) 21. %22’sini ise keçi oluşturmaktadır.027 Küçükbaş (Sayı) 3.985.120. Toplam kümes hayvanı sayısı Tavuk Hindi Toplam 8. Cumayeri’nin payı düşük görünmekte ve kalan hayvan sayısı ilçeler arasında oransal olarak neredeyse eşit şekilde paylaşılmaktadır.121. Büyükbaş hayvan sayısında her yıl önemli değişimler görülmektedir. 2000 yılı itibariyle ilde büyükbaş hayvanların % 66’sı halen yerli ırktır.034 ha yüzeysel su bulunmaktadır. Düzce İlinde alabalık ve 102 . Kümes Hayvancılığı Düzce’de kümes hayvancılığı ağırlıklı olarak Merkez ilçe ile Akçakoca’da yoğunlaşmıştır. İlçede sözleşmeli çiftçilik modeli uygulandığı için.700 Sakarya İlinde küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yoğun olamamakla birlikte özellikle Geyve.000 8.397. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gümüşova ilçesinin payı az olmasına rağmen hayvan sayısının artış eğiliminde olduğu bir ilçedir.000 3.050 300 400 250 2.375 2.39’de verilmektedir. 2001 yılı itibariyle ilde toplam 1313 adet işletmede 14.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Et tavukçuluğu yapan işletmeler entegre firmalar ile bağlantılı olarak üretim yapmaktadır.500 11.097 3.000 adet/devre üretilmektedir.500 7. Toplam büyükbaş hayvanların % 47. Hindi. ilçenin bu dezavantajları mevcut kümeslerin atıl kalmasına neden olmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta ağırlık Merkez ilçededir.7’si bu ilçededir.000 Sakarya’da yapılmakta olan tavukçuluk faaliyetleri etçi tavuk üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır.382 ton’dur.300 3. Tablo IV. 2004 yılında ilçede yapılan hayvancılık envanteri Tablo IV. Yılda ortalama 5 devre besi yapıldığında 71. Akyazı ve Hendek (III. Tablo IV. ördek ve kaz yetiştiriciliği ise çok küçük aile işletmelerinde yapılmaktadır. Yığılca ilçesi ise ulaşım konusunda yaşadığı olumsuzluklar ve merkezlere olan uzaklığı nedeniyle zamanla önemini kaybetmiştir. Hasanlar Baraj Gölü (279 ha).700 3. Bunun yanı sıra ilde yumurta tavukçuluğu işletmeleri mevcuttur. Pamukova ve Taraklı ilçelerinde ağırlık kazanmıştır.40.39.000 49.444 3.000 adet etçi tavuk yetiştirilmektedir.611 4.000 1. Alt Bölge).500 700 1. Küçükbaş hayvan varlığının %78’ini koyun. Tablo IV. Alt Bölge) ilçelerinde yoğunlaşmış olup gerek kapasite gerekse teknoloji bakımından son derece gelişmiştir.

Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları. Ayrıca AB ülkelerine ihraç edilen Kum Midyesi ile ilgili olarak ilimizde mevcut (34) Melenağzı. Karadeniz sahili ile iç sularda yoğunluk gösteren İl tarımsal GSH’sı içinde su ürünleri üretimi %0.190.) araziler bulunmamaktadır. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU sazan yetiştirilmektedir.000 Sakarya İlinde. alg tayini ve biotoksin analizleri.41’da verilmektedir.229. Tesisler ile ilgili istatistik bilgiler Tablo IV. Tablo IV. analiz sonuçlarının uygun çıkmasını müteakip 475 adet Menşei belgesi ile 10.153. (35) Denizkoy.42. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.14. ilgili laboratuarlarda yaptırılmış.2.000 48. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır.42’de verilmiştir.000 18.) Proje alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan (Askeri Yasak Bölgeler.2. Düzce ili ve ilçeleri alabalık tesisleri İlçeler Merkez Akçakoca Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca TOPLAM İşletme Sayısı 22 5 7 1 5 4 44 Üretim (sayı) 597.000 910.231.000 894.300 12.000 886.15.000 148. alabalık üretimi yoğun miktarda yapılmaktadır. 103 .250 1.250 925. IV.905 ton kum midyesi işlenmek amacıyla onay numaralı tesislere gönderilmiştir.213.000 1.000 250.000 57.650 Su ürünlerinden kaynaklanan eşdeğer kirlilik yükleri projenin daha ileri aşamalarında değerlendirilecektir.000 42. Sakarya İli Su Ürünleri Üretimi (kg) Yıllar Tatlı su Kültür Deniz Toplam Kum Midyesi 2005 81.050 2007 85.500 - 2006 83.250 147.000 14. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar Proje alanı genel itibariyle ağaçlık alanlar içermekle birlikte içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. (36) Kefkeni istasyonlarında yıl boyunca izleme ve rutin program dahilinde. Alabalık tesislerinin sayısı ve üretim oranları Tablo IV. 2000 yılında toplam 511 yeni ruhsat verilmiş. IV.41. Tablo IV. Yürürlükte olan toplam ruhsat sayısı 667’dir. 55 ayrı kum midyesi ve deniz suyu numuneleri alınarak mikrobiyolojik-kimyasal.050 221.35’lik bir paya sahiptir.000 1. 94 adet ruhsatın vizesi yenilenmiştir.

2.16. sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi. Havzada kapasitesi yetersiz olmakla birlikte Düzce Belediyesi’ne ait bir atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre sektörlere göre çalışanların dağılımı aşağıdaki gibidir.3 Sosyal hizmetler: %11. Proje sahasını hava kalitesi açısından etkileyebilecek en önemli kaynak evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlardır. Proje yeri ve etki alanının hava. 1999 depreminden sonra tarımsal faaliyetler ve nüfustaki azalma daha da artış göstermiştir. 1999 depreminden sonra il ilan edilerek Türkiye’nin 81. Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir sanayi tesisi bulunmadığından sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu görünmemektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Tarım sektöründeki iş gücü.3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. Kaliteli kömürün kullanıldığı varsayılan bölgede evsel ısınmadan oluşan kirlilik ihmal edilebilir seviyededir. ancak kırsal alandan kente yapılan göçler sonucunda tarımın önemi gittikçe azalmıştır. Düzce nüfusunun büyük kısmı tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır.Ekonomik Çevrenin Özellikleri IV. yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazileri üzerinde kurulduğu bilinmektedir.1. IV. Düzce ve Sakarya illeri genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının bir çoğunun birinci. Hava kalitesi açısından bakıldığında ise proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi. diğer bilgiler) 1999 yılına kadar Bolu iline bağlı olan Düzce. Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler. • • • Tarım: %62.34 Tekstil: %8. Bölgede sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği hakkında yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte. su.3. Planlanan projenin uygulamaya konması halinde bölgedeki mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir. yoğun ulaşım yükü olan yol veya hava kalitesine etkisi olabilecek herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. inşaat. havzada herhangi bir düzenli depolama alanı bulunmadığı görülmüştür. IV. Bu durum havzanın içme suyu kaynağı olarak ilan edilmesi sonrasında koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda pestisit ve gübre kullanılmadan tarım yapılmasına geçilmesi ile birlikte düzelme trendine girecektir. toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. ili olmuştur. tekstil. Diğer özellikler Bu bölümde değerlendirilmesi gereken başkaca bir husus bulunmamaktadır. ticaret ve sosyal hizmetlere kaymıştır. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu ise Türkiye genelinde olduğu gibi sentetik gübre ve pestisitlerden kaynaklanan toprak kirliliği şeklinde söz konusudur.2. Sosyo .17.72 104 . Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır.

bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. ortalama hane halkı nüfusu. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında . Ayrıca Melen barajının uzun yıllar öncesinden planlanmış olmakla birlikte inşaatın gecikmiş olması bölge halkında bir kafa karışıklığı meydana getirmiş ve halkın uzun ve orta vadeli projeler geliştirmesine engel olmuştur. Ancak veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. Beyler. İstanbul ve çevresindeki sanayi tesislerine yakın olmasıdır. göçler. IV. nüfus artış oranları. nüfus hareketleri.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu durum da bölge halkında göç eğilimini arttırmıştır.27 Diğer: %4. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. 1998 verilerine göre Sakarya İlinde ise çalışanların %83’i özel sektörde çalışmaktadır Düzce ili özel sektörünün coğrafi bakımdan bir takım avantajları bulunmaktadır.10 ve Tablo III. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı.21 Çalışanların %80’i özel sektörde çalışmaktadır. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. diğer bilgiler) Melen Baraj Rezervuar sahasında. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU • • • • Ticaret: %6. Birinci avantaj ilin iki büyük metropol arasında bulunmasıdır.11’de verilmiştir. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerinin bağlı bulunduğu il ve ilçeler Tablo III. Bunların dışında rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da projeden kısmen etkilenmektedir.07 İnşaat: %5. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir.3. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. ilin iki metropolü birbirini bağlayan yolun üzerinde konuşlanmış olmasıdır.1997 ve 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları ve 10 yıllık periyottaki nüfus artış hızı hesaplanarak daha önceki bölümde Tablo III.16 Madencilik: %2. Bölgede birim alandan elde edilen tarımsal gelir düzeyi yüksektir. 5 tane yerleşim merkezi su altında kalacaktır. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi . bu avantajlarını yeterince kullanamamıştır.10’da gösterilmiştir. Bu azalışın nedenleri aşağıda verildiği şekilde değerlendirilmektedir. Proje alanıyla ilgili nüfus hareketlerinde son 10 yıl boyunca büyük oranda olmamakla birlikte bir azalışın olduğu görülmektedir. İkincisi ise. 105 . Yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal ürünlerden sağlamaktadırlar.2. Melen barajının yapılması ile göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının başka bölgelere nakledilmesi gerekmektedir. Ancak il. Üçüncü avantaj ise. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan ve barajdan etkilenen yerleşim birimlerinin 1990 . Yeni il olması nedeniyle Düzce’de kamu sektöründe çalışanların payı azdır.

44’da verilmiştir. Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı. 15 yaş üstü işsizlik oranlarını değerlendirmek daha doğru olacaktır.3 72. çalışanların yüzde 72. eğitim sektöründe çalışanların payından (yüzde 3’ten az) yüksek oluşu düşündürücüdür.1 4.3 7. yüzde 4. işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum.7’sinin 10 alt sektör tarafından kapsandığı görülmektedir (Tablo IV. Düzce İl merkezinde ise yüzde 21. Çalışanların yüzde 80 gibi oldukça büyük bir kısmı özel sektörde çalışmaktadır. orman ürünlerine dayanan üretim çeşitlenmesi Düzce’de toplam yüzde 12. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Proje sahasındaki diğer bir göç nedeni de bölgede eğitime olan ilginin büyüklüğü ve orta öğretimi tamamlayan gençlerin yüksek öğretim için büyük kentlere göç etmeleridir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.6’ya varan “ulaşım” sektörünün payıdır. Ayrıca il yakınında yer alan otomotiv ve gıda endüstrisi alanındaki önemli endüstriyel tesisler de yöre de yaşayanlar için önemli bir iş kolu durumundadır. İnşaat Hizmet+tic.7’ye kadar inmektedir. Makine imalatı Toplam Diğer Yüzde 21.6 4. Tablo IV. Tablo’da çalışan payı yüzde 3’ten fazla olan alt sektörler alınmıştır.0 11. Düzce İli genelinde işsizlik yüzde 21. kimya.8 kadar ağırlığa sahiptir. IV. Örnekleme araştırmasında 15 yaş altında çalışan çocuğa rastlanmamıştır.1 3. Özellikle ulaşım sektöründe çalışanların payının.4 5.3 kadar olan geri kalan kısmı ise her birinin payı yüzde 3’ten az olan 37 alt sektöre dağılmaktadır. Ayrıca iş bulma amacıyla büyük şehirlere göç te söz konusudur.4. köylerde yüzde 25’e kadar yükselmekte.7 27. Sakarya ilinde ise geçim kaynağı olarak başta tarımsal faaliyetler ile orman işleri gelmektedir. Kimya san. Düzce ilçe merkezlerinin sosyal göstergelerdeki göreli iyi durumu işsizlik oranlarında da gözlenmektedir. 106 .43. Tablo IV. Bu nedenle.3.3 Kaynak: Nüfus ve Sosyal Yapı Projesi Hane halkı Örnekleme Araştırması. ilçe merkezlerinde yüzde 13. İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı) İşsizlik oranları. minimum ve ortalama gelir) Düzce’de çalışanların alt sektörlerdeki dağılımı incelendiğinde.3.5 olup. IV. dokuma. Küçük sanayi Ulaşım Ağaç imalat Dokuma san. Bir diğer dikkat çeken nokta.6’dır.6 4. Düzce’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı Alt sektör Tarım Perakende tic. Çalışanların yüzde 27.3.9 4. Yeni il olması nedeniyle Düzce’de kamu sektöründe çalışanların payı azdır.4 6. 2001 Tabloda görüldüğü gibi.43).

Tandoğan Tokgöz Devlet Hastanesi Tıp Fakültesi Sağlık Merkezi Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Ocağı VSD AÇSAP Merkezi Sağlık Meslek Lisesi Halk Sağlığı Lab. Çocuk Felci.3.46‘da verilmiştir. 2004 Toplam 3 1 4 1 32 1 1 0 1 Sakarya İlinde ise İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılımı Tablo IV. Sağlık Durumu Etüt sahasında sağlığı tehdit edici hastalık yoktur. Kızamık.45’te verilmiştir. Bölgede endemik olarak görülen ve sıkça rastlanan bir hastalık bulunmamaktadır.6 İlçe 15.7 Köy 25. Düzce ili açısından değerlendirildiğinde: 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra il olması. IV. sağlık.08. Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar) Aşı ile korunabilir hastalıklar (Boğmaca. 17. tehlikeli ve acil durumlar için ise Düzce.45 . Difteri. Verem. IV.44 Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde İşsizlik Oranları (%) Baz nüfus grubu 15+ Kent 21. 2001 Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya İlinin de en önemli sorunlarından biri işsizliktir. Sakarya ilinde de endemik olarak bölgeye özgü bir hastalık görülmemektedir. Sağlık hizmetleri için en yakın yerleşim yeri olan Akçakoca Devlet Hastanesi’nden istifade edilmekte. kasaba ve İlçelerde ise liseler vardır. Kaynak: İl Sağlık Müdürlüğü.5 Kaynak: Nüfus ve Sosyal Yapı Projesi Hane halkı Örneklem Araştırması. Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim. Sakarya ilinin tüm sağlık hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Türkiye geneline göre ortalama veya ortalamanın üzerinde yer almaktadır. 107 . bebek ve çocuk ölümlerini çok yakından ilgilendiren ve etkileyen hastalıklardır.5. kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) Kültürel Durum Proje sahasının içinde yer aldığı bölgenin kültürel durumu. Köylerde ilköğretim okulları. Hepatit B) bebek ve çocuk sağlığını.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Tablo IV. Tetanos. aşılama oranlarının Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğu görülmektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları Sağlık Merkezleri Dr. Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları Tablo IV.6.3.1 Toplam 21. İlde Merkez kampusu Bolu’da olan Abant İzzet Baysal Üniversitenin Düzce Kampusu’nda Fakülte ve Yüksek okullar yer almaktadır.1999 depremi ve sonrasında yaşanan ekonomik kriz sebebi ile Sakarya ilindeki işsizlik oranı % 25 oranında artış göstermiştir. Sağlık Müdürlüğü teşkilatının yeni kurulması göz önüne alındığında.

konutlar. 4230 öğrenci bulunmaktadır. rezervuar ve mutlak koruma alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmış ve tespit edilen taşınmazlar her iki saha için de ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18615 da arazi bulunmaktadır. Düzce Meslek Yüksek Okulu. Düzce’de Merkez kampüsü Bolu’da olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Düzce Kampüsü’nde Fakülte ve Yüksek Okullar yer almaktadır. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları yeteri derecede bulunmaktadır. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35765 da dır. 108 . Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da dır. 2 Yüksekokul . Akçakoca’da ise Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ile Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Orman. turizm alanları vb.3.7. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63’nün fındıklık . Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m’lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1.46 Sakarya İlinde İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılım İlçeler Hastane Merkez 8 Akyazı 1 Ferizli Geyve 1 Hendek 1 Karapürçek Karasu 1 Kaynarca Kocaali Pamukova 1 Sapanca Söğütlü Taraklı Toplam 13 Eğitim Durumu Sağlık Ocağı 34 13 4 3 9 2 8 4 3 2 4 1 1 88 Sağlık Evi 197 43 12 26 38 7 30 18 17 16 17 7 10 438 Dispanser 1 1 1 1 1 5 Düzce ve Sakarya illerinde okuma yazma oranı % 90’ının üzerindedir. bu kapsamda sanayi bölgeleri. yüksek okullar ile enstitüde 277 akademik personel. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. % 9’unun orman ve % 11’inin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir.) Melen Barajı kamulaştırma arazi etütleri. Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı. mevcut ve planlanan kullanım alanları. Düzce Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sakarya’da ise 1992 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte. IV. Düzce İli sınırları içindeki fakülte. 2 Enstitü. Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. limanlar. 1 Konservatuar ve 11 Meslek Yüksekokulu ile eğitim alanında faaliyet göstermektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. %19 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezervuar sahasında iskan şekli toplu yerleşim biçimindedir. Diğer özellikler Bu bölümde belirtilecek ilave bir özellik bulunmamaktadır. 109 . Göl alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde bir bütünlük arz etmemektedir. Mutlak koruma alanında ise biraz daha dağınık bir yapı göze çarpmaktadır.3.8. IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

hafriyatın nerede kullanılacağı. taş. arazinin hazırlanması sonrasında yapılacak hafriyat çalışmalarının ayrı ayrı yerlerinin 1/1000’lik haritada gösterimi. Kullanılacak olan malzeme ocakların yerleri ayrıntılı olarak Ek 14’teki 1/25000 ölçekli haritada ve Şekil V. bu etkileri önlemek. Baraj inşasında gerçekleşecek toplam kazı hacmi: 431 231 m3’dür.2 başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır) V.1.1. Kırmaeleme tesisleri. kullanılmayacak hafriyat artığı toprak. projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri. Barajın planlanma aşamasında hazırlanan ve 2007 yılında revize edilen Doğal Yapı Malzemeleri Raporu’na göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. Ek 16’da verilen 1/2000 ölçekli Baraj alanı vaziyet planında verilen malzeme hazırlama tesislerine getirilecektir. hafriyat sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayıları ve teknik özellikleri Büyük Melen Barajı’nın inşaatı esnasında baraj gövdesi ve malzeme ocaklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacaktır. Tespit edilen malzeme ocaklarının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimli. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir.1 ve V. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları. malzeme ocakları. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (baraj. idari ve teknik önlemler V. Arazinin Hazırlanması. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM V. beton santrali ve agrega yıkama tesisinden oluşan hazırlama tesilerinde hazırlanan malzemeler kullanılacakları yerlere iletilecektir 110 . en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal.1’de verilmiştir. kum vb.1. Proje kapsamında gerçekleşecek olan hafriyat çalışmaları bu malzeme ocakları ile baraj gövdesinin bulunduğu noktada gerçekleşecektir. HES. Ayrıca malzeme ocakları 1/5000 ölçekli haritası Ek 15’te verilmiştir. PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ALAN (Bu bölümde. toplam hafriyat miktarı. su temin ve iletim sistemleri dahil) . İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler. E ve C geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı. Malzeme ocaklarından elde edilen malzemeler.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. V.

111 . ve E geçirimli malzeme alanlarının rehabilitasyonu amacıyla tekrar kullanılacaktır. Bu alan için de istimlak sorunu yaşanmayacaktır. İçme ve kullanma suyunun yeterli olmaması durumunda ihtiyaç duyulacak olan su Ortaköy Belde Belediyesinden karşılanacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V. Bu nedenle proje kapsamında su temini açısından kaptaj çalışmaları yapılmayacaktır.2. Baraj İnşasında kullanılacak olan malzeme ocaklarının yerleri Barajın inşaat aşamasında ortaya çıkacak olan tüm hafriyat malzemesi ve bitkisel toprak Kaya I. Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları. Bu nedenle ikinci bir istimlak sorunu yaşanmayacaktır. Dolayısıyla projeden herhangi bir miktarda atık hafriyat oluşumu söz konusu olmayacaktır. ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı Baraj inşasında kullanılacak olan sular. nerede.1. kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri. regülatör inşası sırasında bölgede açılan yeraltı suyundan karşılanacaktır. bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri. Arazinin hazırlanması çalışmalarında kullanılacak olan başlıca ekipmanlar Tablo V. Kaya I malzeme alanı ise kısmen baraj rezervuarı altında kısmen de Mutlak Koruma Alanı altında kalmaktadır. K Geçirimsiz ve C Geçirimli malzeme ocaklarının tamamı baraj göl alanı içerisinde kalmaktadır. V. nasıl.1’de verilmiştir.

Derivasyon işleminin dışında.4. Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak. Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kullanılacak olan patlayıcı maddeler gerekli sağlık koruma bandı mesafesi ayarlanarak Baraj gövdesi ile mevcut melen regülatörü arasında kalan alanda depolanacaktır.2004 Tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir. V. drenaj ve sediment kontrolü ve taşkın önleme açısından özellikle dikkat edilmesi gereken çalışmalar arasındadır. bu işler için kullanılacak aletler ve makineler Kaya malzemesinin temini amacıyla yapılacak olan patlatma çalışmalarında ANFO türü patlayıcı madde ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi yemleme patlayıcısı kullanılacaktır. depolanmaları ve kullanımları. ithali. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V. patlayıcı.1. Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 21. Saklanması. inşaat sahaları ve yeni yolların yapımı aşamasında da taşkın önleme ile ilgili çalışmaların yapılacaktır. Depolanması.12. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" hükümlerine uyulacaktır. parlayıcı.1. yok edilmesi. yöre sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.01. tehlikeli ve toksik olanların.1 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar İnşaat makineleri Yükleyici Damperli Kamyon Greyder Silindir Kompresör Ekskavatör Riperli dozer Beton pompası Arazöz Delici Patlatma Kırma-Eleme Baraj Aksı 4 12 3 2 2 2 1 1 1 — — — Kaya-I Geçirimsiz Malzeme Ocağı Malzeme Ocağı 2 2 13 4 — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — 1 — Geçirimli Malzeme Ocağı 2 4 — — 1 1 — — 1 — — — V. Ayrıca 24.03. taşınımları. tünel inşaatı. Depolama alanı derin vadi yapısında olup yerleşim merkezlerinden uzak ve izole bir yapıdadır. taşınması. her türlü malzemenin İnşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle. satışı.3. taşkın. Patlayıcı. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı Proje inşası aşamasında önemli faaliyetlerden olan derivasyon çalışmaları. 112 . Denetlenmesi. Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle. Arazinin hazırlanması ve faaliyet ünitelerinin inşası sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden. kullanılması.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Parlayıcı.

Tespit edilen 14 malzeme ocağının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimsiz. Baraj inşaatı için kullanılmak üzere belirlenen tüm malzeme ocaklarına ait detaylı bilgiler ise aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. revize rapor şeklinde 2007 yılında tekrar hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapora göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. E malzeme ocağı ise Melen Çayı altında kalacaktır. uygulanacak üretim yöntemleri.1. Geçirimsiz Malzeme Alanları Geçirimsiz malzeme alanları planlama aşamasında kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi için çalışılmıştır. Malzeme ocaklarının ayrıntılı olarak tümünün yerleri Ek 14’de. Adı geçen malzeme alanlarının ruhsatlandırma işlemlerine başlanılmıştır. ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi Büyük Melen Barajı planlama aşamasındaki arazi çalışmaları 1990-1992 yılları arasında yapılmıştır. Son dönemde baraj ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde düşünülmektedir. Baraj yapımı dolayısıyla açılacak olan taşocağı. (Ek 17) Ocaklarla ilgili alınacak olan GSM Ruhsatı için İl Özel İdare Müdürlüğü’ne başvurulacaktır. kapladıkları alan ve ayrı ayrı koordinatları. V. hem de atık hafriyat malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır. İşletme sonrasında. genişliği. Memba ve mansap batardoları dolgusunda kullanılacak kil malzeme. özelikle dik kesimlerde. mümkün olan yerlerde. 113 . işletme alan büyüklükleri. basamak yüksekliği. asfalt ve beton kaplamalı yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak. Kaya I malzeme ocağı kısmen rezervuar altında kalacak olup işletme sonrası duruma ait bilgiler hazırlanan ve Ek 19’da verilen “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği”ne göre hazırlanan “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı”na göre yapılacaktır. Erozyonu asgariye indirebilmek için. 1. Bu nedenle kil sahalarında yeni çalışmalar yapılmıştır. Kaya malzemeleri barajın kaya dolgusunda. kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı. K ve C malzeme ocakları baraj rezervuarı altında kalacak. Baraj gövdesi önce kil çekirdekli kaya dolgu olarak planlanmış ancak daha sonra önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipine dönülmüştür. Bu nedenle ilk yapılan malzeme alanı etütleri tekrar yapılarak. proje aşamasında kullanılması beklenen malzeme ocaklarının yerleri ise Şekil V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1’de verilmiştir. Bu tür bir uygulamanın mümkün olmadığı yerlerde ise menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. göl alanındaki en yakın sahalardan temin edilecektir. geçirimsiz malzeme kil çekirdek inşasında. basamak sayısı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları. geçirimli malzeme ise barajın beton kaplaması ile diğer beton işlerinde kullanılacaktır. ocakların alan büyüklükleri. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. kapasiteleri.5. şev açısı. kum ocağı. yıllara bağlı planlanan üretim miktarları (iş akım şeması). en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. Malzeme ocaklarına ait imalat haritaları (Ek 18) verilmiştir.

Malzeme alanından 0.CH karakterindedir. Yolun genişletilmesi gerekir. CH karakterindedir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup mevcut 7 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanabilir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğindedir. Malzeme alanında iyi karakterde malzeme devamlılığı tespit edilemediğinden malzeme alanı olarak gösterilmiştir.50 m sıyırma yapılarak A1 sahasından 160 000 m3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU A-Malzeme Alanı Baraj yerine 5 km uzaklıkta Ortaköy Bucağı ile Cumayeri Mahallesi arasındaki düz ve hafif meyilli alanı kapsar. Malzeme alanının üzeri fındık ve meyve ağaçları ile kaplıdır. N-Malzeme Alanı Baraj yerinin kuzeydoğusunda. A4 sahasından 240 000 m3 olmak üzere 700 000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir. Alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. P-Malzeme Alanı Baraj yerinin kuzeydoğusunda Uğurlu köyü ile Bezirgan köyü arasındaki meyilli fındıklık alanı kapsar. Alandaki malzeme CL. Malzeme alanındaki kullanılabilir nitelikli malzeme 4 kısımda gösterilmiştir.50 m sıyırma yapıldıktan sonra 2. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 33 adet araştırma kuyusu açtırılmış ve alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.0 m lik kazı ile 700 000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.SM-ML. A3 sahasından 160 000 m3.0 m dir. 114 . Bolazlar köyünün doğusundaki fındıklığı kapsayan alandır. Maksimum kuru birim ağırlıkları 1. Malzeme alanında ortalama 0. Malzeme alanın nitelik ve niceliğini tespit için 66 adet araştırma kuyusu açılmış olup. Baraj yerine mevcut 4 km’lik stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır. K-Malzeme Alanı Baraj aksının güneyinde Büyük Melen çayı ile Osmanca düzü arasındaki meyilli ve taban araziyi kapsar. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 67 adet araştırma kuyusu açılmış olup kuyu derinlikleri 3. Malzeme alanının melen çayına doğru olan kısımlarında mısır tarlaları vardır. Yol genişletilerek stabilize duruma getirilmelidir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzeri kavak ve fındık ağaçlan ile kaplıdır. Malzeme alanı gerek kişilerin iyeliğinde olup alan üzerinde kavak ve fındık ağaçlan mevcuttur. 1.0 m’lik kazı derinliğine göre 1200000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir. Laboratuar ve arazi gözlemlerine göre malzeme CL.ML karakterindedir. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 95 adet araştırma kuyusu açılmıştır. örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Laboratuar sonuçları ve arazi gözlemlerine göre malzeme CL.50 m ortalama sıyırma yapılarak 2.40 gr/cm3 olup. Malzeme alanı baraj ekseninin mansabında ve üzeri fındık ağaçları ile kaplı olduğundan ilave kamulaştırma gerekecektir. Baraj yerine ulaşım ham yol ile sağlanmaktadır. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme CL. CH karakterindedir. Ortalama 0. Baraj yerine 5 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanmaktadır.17 gr/cm3 e kadar düşmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Alan sınırları ve rezervleri yeniden kontrol edilmiştir. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 100 adet araştırma kuyusu açılmıştır. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzer. Malzeme alanından baraj aksına ulaşmak için iki yol vardır. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzerinde fındık ağaçlan mevcuttur.CH ve ML karakterindedir. Kötü kaliteli olan kısımlar saha dışında bırakılmıştır. B-Malzeme Alanı Ortaköy Bucağına bağlı Beyler köyünün hemen kuzeyinden başlayarak akış aşağı devam eden Büyük Melen çayının depozitleridir.50 m sıyırma yapıldıktan sonra ortalama 2. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme Cl. Saha gölalanı içerisindedir.5 km’lik ham yol-stabilizeden oluşan Salbaşı köprüsü-baraj aksı yoludur. Alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Baraj yerine mevcut 6 km lik ham yol ile ulaşım sağlanabilir. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 60 adet araştırma kuyusu açılmış ve alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.0 m kazı ile 1000000 m3 kadar geçirimsiz malzeme alınabilir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzerinde fındık ağaçları vardır. Maksimum birim ağırlığı 1. Baraj yerine mevcut 7 km’lik ham yol ile ulaşılır. Fındık ağaçlan ile kaplıdır.CH karakterindedir. T-Malzeme Alanı Baraj yerinin güneyinde K geçirimsiz malzeme alanın devamı sayılabilecek fındıklık alandır. Malzeme alanından 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU R-Malzeme Alanı Baraj aksının güneybatısında Ortaköy Bucağı ile karalar mahallesinin güneyindeki hafif meyilli fındıkları kapsar.50 m sıyırma kazısı yapıldıktan sonra ortalama 2. Alman örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.40 gr/cm3 den düşük olan malzeme kuyuları saha dışında bırakılmıştır. Bu nedenle sadece B alanının sınırları ve rezervi revize edilmiştir. Baraj yerine 7 km’lik mevcut stabilize-ham yol ile ulaşılır.0 m kazıyla 400000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir 2. S-Malzeme Alanı Baraj yerinin güneybatısında Beyler mahallesinin kuzeyindeki meyilli fındıklık arazidir. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme Cl. Malzemenin nitelik ve niceliğinin tespiti için 52 adet kuyu açılmıştır. Geçirimli Malzeme Alanları Geçirimli malzeme alanları önceki planlama çalışmaları sırasında tespit edilen alanlardır. İkincisi 4.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 115 . Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme CL. stabilize – ham yoldan oluşan 9 000 m’lik mevcut Beyler-Ortaköy-Cumayeri’nden aksa giden yoldur. Malzeme alanı gölalanı dışında kaldığından ayrıca istimlak gerekecektir.CH karakterindedir Malzeme alanından 0. Birincisi.0 m derinlikte kazı ile 800 000 m3 kadar geçirimsiz malzeme alınabilir. Malzeme alanından 0. Malzeme alanı baraj göl alanının dışında kaldığından ek istimlak gerekecektir. Melen regülatörü ve diğer yapılarda kullanılmak üzere B geçirimli malzeme alanından bir miktar beton agregası alınmıştır.50 m sıyırma yapıldıktan sonra ortalama 2.

Melen regülatörü ve diğer yapıların inşaatı için ihtiyaç duyulan beton agregası temini için işletilmiştir. Beyler köyü yakınlarında % 5-10 oranında 1. Malzeme alanından 5 m derinliğe kadar malzeme alınacaktır.5 cm’den iri blok yüzdesi yaklaşık % 10-20 civarındadır. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit etmek amacıyla 6 adet araştırma kuyusu açılmış ve örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.5 cm den iri blok yüzdesi fazla olduğundan ve 1. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 5 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır.0 metreye varan sıyırmaların olmasına rağmen. Kuyularda 7. Malzeme alanından sıyırma gerektirmeyen kısımlardan 5 m derinlikte en az 350000 m geçirimli malzeme alınabilecektir. Malzeme alanının bir bölümü. 0.5 m ile 2. C-Malzeme Alanı Ortaköy Bucağına bağlı. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 5 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. D-Malzeme Alanı Baraj yerinin doğrusunda. 7. Malzeme alanının üzerinde nitelik ve nicelik tespiti için 16 adet sondaj kuyusu açtırılmıştır. Malzeme alanının orijinini kireçtaşlarının çakıl ve kumları oluşturmaktadır. yatak boyunca sıyırma kazısı gerekmemektedir. Cumayeri mahallesinin doğusundaki Salbaşı köprüsünün batısından başlayarak baraj aksın doğru devam eden Büyük Melen çayının depozitleridir. Malzeme alanının kenarlarından 2. Büyük Melen çayı tekrar bu kısımları doldurmuştur.5 metreden sonra yer altı suyunun altından alınacaktır. Mevcut ham yol – stabilize yol ile ulaşım sağlanabilir.5 km kuzeydoğusunda Uğurlu deresinin Büyük melen çayı ile birleştiği yer ile uğurlu köprüsü arasındaki Büyük Melen çayı depozitleridir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Malzeme alanının orijinini kireçtaşlarının çakıl ve kumları meydana getirmektedir. 3.5 metrelik bloklar görüldüğünden malzeme sahası olarak gösterilmemiştir. Malzeme alanının kuzey kısımlarından üst kotlarda 2.0-1. SP Karakterindedir. uğurlu deresinin alüvyon depozitleridir.0 m derinliğe göre en az 500 000 m3 geçirimli malzeme alınabilir. Mevcut 3 km’lik ham yol stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır.0 m çaplı blokların bulunması karşın.0 m den sonra yeraltı suyu altında malzeme alınacaktır. Malzeme alanından sıyırma yapılmaksızın 5.0 m’lik CL-CH 116 . Daha önceden çeşitli amaçlar için buradan malzeme alınmasına karşın. genelde tane boyutu 7. Kaya Malzeme Alanları Kaya–I Malzeme Alanı Baraj yerinin 2 km batısında Cumayeri mahallesinin kuzeyinde kireçtaşlarını kapsar. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme GP-SP karakterindedir. Malzeme 3.5 cm’den küçüktür.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme GP. Malzeme alanından.0-4. Alandaki malzemenin büyük bölümü sıyırma gerektirmemektedir. 3 E-Malzeme Alanı Baraj yerinin 3. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için önceki çalışmalarda 12 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. Malzeme alanının geri kalan işletilebilir bölümünün alan sınırları ve malzeme miktarı yeniden belirlenmiştir. Laboratuar sonuçları ve arazi gözlemlerine göre malzeme GP-SP karakterindedir.

Malzeme kullanılabilir nitelikte olup deney sonuçlan paftada gösterilmiştir. Üzeri bitkisel toprakla kaplı olup. Kaya-III Malzeme Alanı Baraj yerinin 25 km batısında şerbetpınarı çukurları. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için 2 adet örnek alınmıştır. Karotlardan alman örneklere göre gereç yer yer killi kireçtaşları. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için örnekler alınmıştır. Malzeme alanındaki fındık ağaçlarının temizlenmesi. Malzeme alanının üstü fındık ağaçları ile kaplıdır. EREĞLİ F-25-C3 ve F26-d4 EREĞLİ F-25-C3 ve ADAPAZARI G25-b2 EREĞLİ F-25-C3 117 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU karakterinde kil örtüsü. yamaç eteklerinde ise 5. genişlikler 2. Gri-beyaz renkli az çatlaklıdır. yer yer fındık ağaçlan vardır.000 m3 toprak örtüsü kazısı yapıldıktan sonra 15. Ocağın kuzey kısımlarında (Şerbetpınarı tarafı) daha önce işletilmiş mermer ocağı vardır. Kullanılacak olan C geçirimli. Test sonuçlan limitlere uygun olup. Baraj yerine mevcut olan Kestanepınarı-Kocaali-Cumayeri ham yol-stabilize yolu ile ulaşılır. Cumayeri mahallesine doğru olan kısımlarda ise meyve ağaçları ile bahçeler mevcuttur. Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları Tablo V. Kayın ve fındık ağaçları ile kaplıdır.6’ da verilmiştir.5 ve Tablo V. Test sonuçları limitlere uygun olup sert. Alanlara ait koordinat haritaları ise Ek 20‘de verilmiştir. Üzeri yer yer meşe. sağlam ve az çatlaklıdır.2‘de verilmiştir.0 metrelik yamaç molozu şeklinde sıyırma vardır. Basamak sayısı ise 4 olarak planlanmıştır. Kaya I malzeme ocağındaki basamak yükseklikleri 12-13 m. kristalize kireçtaşları şeklindedir.5 m olarak belirlenmiştir.3.2 Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları Gereç Alanı C Geçirimli E geçirimli K geçirimsiz Kaya I Yer aldığı pafta no EREĞLİ F-25-C3 ve G25-b2. Sırt mahallesi ile Çadıryeri mahallesi arasında kalan Aralık tepedeki kireçtaşlarını kapsar. Malzeme alanının bazı kısımları sıyrıldıktan sonra 2 500 000 m3 kaya malzemesi alınabilir. Baraj yerine ulaşım 2500 m’lik yeni yol yapımı ile mümkün olacaktır. Gölalanı dışında kaldığı için 1 adet örnek alınmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Malzeme alanı yerel kişilerin iyiliğindedir.500. Malzeme alanının bazı kısımlarının üzerindeki toprak sıyrıldıktan sonra 10 000 000 m3 kaya malzeme alınabilir.0-6. Malzeme alanına mevcut kestanepınarı-Kocaali-Cumayeri mahallesi-aksa giden ham yol – stabilize yol ile ulaşılabilir. E geçirimli.000 m3 kaya dolgu ve riprap malzemesi alınabilecektir. kaya gereç olarak kullanılabilir. K geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanının koordinatları sırasıyla Tablo V. Kaya II Malzeme Alanı Baraj yerinin 25 km batısında kestanepınarı köyünün güneyindeki Keltepe ile Göltepedeki kireçtaşlarıdır. Tablo V. Tablo V. Sert ve sağlam yapıya sahiptir.000. bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından sonra yaklaşık 1.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1 328809.9 327654.3 327973.3 328819.7 328830.2 327929.4 327711.3 328194.6 328105.6 328033.2 328074.4 K Geçirimsiz Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Y 328005 328640.2 327691.3 328464.6 327780.6 329032 329022.3 327994.5 328484.1 328901 328977.3 C Geçirimli Gereç Alanı koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 327613.8 328172.8 328492.1 328761.6 328355.5 327936.9 328718.7 X 4540903 4540941 4540992 4540972 4540890 4540125 4540015 4539915 4539740 4539735 4539713 4539748 4539948 4540008 4540216 4540597 4540746 4540758 4540742 4540752 4540802 118 .8 329070.3 329064.9 328216.6 328981 328916.2 327998. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.6 328797.2 328427.6 X 4541188 4541217 4541265 4541265 4541141 4541147 4541130 4541007 4540988 4541010 4541015 4541000 4541071 4541120 4541140 4541018 4540807 4540815 4540926 4540997 Tablo V.2 327723.2 327800.3 328486.9 327766.

5 331254.6 327611.5 327219.6 KAYA I Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 327183.8 326604.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.4 326547.9 X 4542372 4542392 4542325 4542207 4542088 4541981 4541931 4541952 4541854 4541659 4541509 4541485 4541511 4541629 4541709 4541746 4541842 4541982 4542180 4542241 119 .9 326996.3 331031.7 326946.3 331596.7 327382.8 326688.4 331638 331664.6 327395.8 331556.4 327175.7 327652.1 331132.9 331013.5 331373.5 326833.4 330982.1 330966.4 331272. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.4 327538.3 331245.6 327313.2 331351.8 330833.7 330864.9 X 4544353 4544361 4544328 4544270 4544221 4544228 4544200 4544051 4544023 4543786 4543747 4543777 4543840 4543865 4543931 4543946 4544023 4544214 4544312 4544330 Tablo V.5 E Geçirimli Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 331414.2 326778.1 330823.6 326550.9 326717.8 331479.4 326636.3 330960.3 326935.

ayna ve dolayısıyla atım yerine ait özellikler (jeolojik durum) güvenlik açısından (özellikle taş savrulması açısından) incelenerek. Genel bir kural olarak. titreşim. aynı anda patlatılacak olan azami patlayıcı miktarı belirleyici olduğundan patlatılacak delik sayısının. 3. jeolojik yapının dikkate alınarak patlayıcı miktarının uygun miktarlara çekilmesi ve aynı anda patlayan patlayıcı miktarının minimize edilmesi gereklidir. Günümüz patlatma teknolojisinde. Bu ifade edilen bilgilerin ışığı altında. Taş savrulması açısından ise. özgül şarjın 0. Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması.6.5 m şarj boyu ve 89 mm’ lik delik çapları ile 10m basamak boyu (delik boyu 11 m) için 0. şok tüplü ateşleme gibi) tekniğinin uygulanması gerekli olmaktadır. titreşim ve hava şoku bakımından aynı anda patlayan patlayıcı miktarının minimize edilmesi ile titreşim ve hava şoku etkileri istenen sınır değerlerin altına (titreşimler için kozmetik hasar sınırı olan 50 mm/sn’ lik parçacık hızı ve hava şoku için cam kırılmasına karşı 134 dB’ lik sınır) çekilebilmektedir . İyi bir patlatma uygulaması ise. Böylece aynı anda patlatılan patlayıcı madde miktarına sınırlama getirerek. daha yüksek özgül şarjla da çalışmak mümkün olabilmektedir.1.0 kg’ lık yemleme patlayıcısı kullanarak çevresel etkilerin eşik değerlerin altına çekildiği patlatma işlemlerini yapmak mümkündür. elektronik mili saniyeli ateşleme.2 kg/m3 civarı olduğu (genelde bu rakam tek başına belirleyici olmayabilmektedir) veya bundan yüksek spesifik şarjlarla çalışıldığı hallerde dikkatli olunması. Prensipte titreşim ve hava şoku etkileri açısından.400 kg/m3’ lük özgül şarj uygulamalarda sık rastlanan bir miktardır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı. Ek 21’de de belirtildiği gibi teknolojik ve jeolojik faktörlerin göz önüne alınacağı iyi bir patlatma pratiği içinde özgül şarj miktarı (kg patlayıcı/m3 kayaç) özel bir önem kazanmaktadır. Ancak hemen her patlatma işleminde taş savrulması riski göz önünde bulundurulmalı ve risk altındaki nokta ile atımın yapıldığı yerin yarı mesafesini aşan taş savrulmalarına ve özellikle atımlar sırasında insan girmesine yasaklanan alanlara ulaşabilecek taş savrulmalarına izin verilmemelidir. 3. elektronik mili saniyeli ateşleme. mili saniye gecikmeli ateşleme ile istenilen sayıda belirlenmesi mümkündür. taşınımları. aynı anda patlatılacak patlayıcı madde miktarının azaltılabilmesine yönelik (mili saniye gecikmeli ateşleme) ateşleme sistemleri mevcuttur (elektrikli mili saniyeli ateşleme. hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi Proje inşasında kullanılacak olan Kaya-I Malzeme Sahası’ nda yapılması planlanan patlatma çalışmaları başlamadan önce yakın civarda yer alan ve Melen Barajı rezervuarı altında kalacak olan Cumayeri Mahallesinin kamulaştırma işlemleri tamamlanacağından yakın yerleşimler üzerinde olumsuz bazı etkilerin ortaya çıkması engellenecektir. Patlatmanın titreşim.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. hava şoku ve taş savrulması bakımlarından olası etkilerinin iyi bir patlatma pratiği ile önlenmesi mümkündür.5 m delik yükü (dilim kalınlığı). şok tüplü ateşleme gibi). Bu ise kazılacak malzemeye ait 15 000 000 m3 120 . Yerleşimlerin patlatma yerlerine bitişik olduğu hallerde. Bu bakımdan. hava şoku ve taş savrulması bakımdan uygun sonuçlar elde edilebilmektedir. deneme atımlarının sonuçlarına göre.5 m delik arası mesafe.224 kg/m3 mertebesinde bir özgül şarj ile delik başına 27. Bölüm 2 Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısı ve Bölüm 3 Patlatma Kaynaklı Hava Şoku). 5.8 km uzaklıkta yer aldığından projenin etki sahasının dışında kabul edilmektedir. Genelde 0. depolanmaları ve kullanımları. Proje alanına en yakın diğer yerleşim yeri olan Aydoğan ise alana kuş uçuşu 1. gerekirse ek tedbirler (delik üstlerinde özel hazırlanmış örtü kullanılması gibi) alınmalıdır. Bunun için patlatmalarda mili saniyeli ateşleme (elektrikli mili saniyeli ateşleme.5 kg ANFO ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi 0.5-1. patlatma paterni.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yerinde hacim için 6000 ton patlayıcıya ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Buna göre malzeme ocaklarının yılda 12 ay boyunca faaliyette olacağı ve ayda 25 gün.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.000.500.000 m3 kaya dolgu ve riprap malzemesi alınabilir. Kaya I Malzeme alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan Kaya-I Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 15. Bu durumda bir atımda atımın delik sayısına bağlı olarak ortaya çıkacak yerinde malzeme hacmini verecek olan formüle günlük üretim miktarı (Q. 625 m3 (10 delik için).000 m3 toprak örtüsünün kazısı yapıldıktan sonra 15.5 m’ lik bir patern ve 11 m’ lik delik boyu için bir deliğin vereceği yerinde hacmi 2.7. patlatma kaynaklı etkiler öngörülen eşik değerlerinin altında kalacaktır. 550 kg (20 delik için).000.5x2. m3) ile ilişkili olarak ulaşılabilir. bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından sonra yaklaşık 1. Bu delik sayılarının hangisini seçileceği ise emisyon değerleri bakımından teknik olarak bir zorluk çıkarmayacak olup. Bu ise Q miktarlarını. 121 . 1100kg (40 delik için) olarak bulunacaktır.5x10= 62. 30. 1250 m3 (20 delik için). 825 kg (30 delik için).1. nakliye güzergahları. ulaşım altyapısı planı. Bu alanlara ait ulaşım altyapısı ile üretim miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. Gereç alanından fındık ağaçlarının temizlenmesi. Şartların güvenlik açısından elverişli olduğu kabul edildiğinde. altyapının inşası ile ilgili işlemler. 40 veya daha büyük delik sayısına sahip atımlar söz konusu olabilecektir. bir patlatmada esas olarak emisyon değerleri geçerli olduğundan. patlayıcı madde miktarları ise. malzeme ocaklarının 4 ve 5 yıl süre ile çalışması öngörülmektedir. Bu miktar kaya için toplam 3000 ton civarında patlayıcı madde kullanılması söz konusu olacaktır. V. Buna paralel olarak. 20.5x2. yukarıda bahsedilen temel prensiplere uyulduğunda. kullanılacak makine ekipmanları Barajdaki inşaat faaliyetlerinin geçirimli ve geçirimsiz alanlar için 5 yıl ve kaya alanı için 4 yıl süreceği kabulüyle. 275 kg (10 delik için). E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. günde iki vardiya olmak üzere 16 saat çalışılacağı öngörülmüştür. Barajın planlama aşamasında tespit edilen 14 malzeme ocağının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimsiz.7). 2500 m3 (40 delik için) olarak verecektir. 2. Ancak baraj gövdesinde belirtilen miktarda malzemenin yarısı kadarı kullanılacaktır. 1875 m3 (30 delik için).000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V. Delik başına düşen yerinde hacim x atımdaki delik sayısı= Q Atımların delik sayıları ise tamamen patlatma tekniği ile ilişkili olarak ve Ek 21’de yazılı önlemlere uyarak gerçekleştirilecek olup. Görüleceği gibi. Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ayyıl). tamamen günlük üretim miktarı ve günlük atım sayısına bağlı olarak kararlaştırılacaktır.5 m3 olarak verecektir. 10.

000 8333 333.000.14 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.000 180.08 Üretim Miktarı(ton) 900.7 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak Kaya-I Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları 4 Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 15.500.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.500 12.000 3.000 m3 malzeme alınabilir.500 781 Üretim Miktarı(ton) 40. Alan.750 33. Tablo V.000 312.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.8).125.00 10.750 2109 Şekil V. baraj yerinin 2 km batısında Cumayeri mahallesinin kuzeyinde yer almaktadır.2’de verilmiştir.32 20. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kaya I Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.000 100.8 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak E Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları 5 Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 500.5 km kuzeydoğusunda Uğurlu deresinin Büyük melen çayı ile birleştiği yer 122 . Tablo V.0 m derinliğe kadar 500.2 Kaya I Malzeme Alanına Ait Ulaşım Altyapısı E Geçirimli Malzeme Alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan E-Geçirimli Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 500. Gereç alanından 5. Baraj yerine ulaşım 2 500 m’lik ilave yol yapımı ile mümkün olacaktır.000 15.000 843. Alan baraj yerinin 3.3’de verilmiştir.750.000 600 36.

000 126. Ancak mevcut yol Uğurlu köyünün içerisinden geçtiğinden proje öncesi Melen regülatörü inşaatı yapılmış olan alternatif yol ile inşaat makinelerinin ve kamyonların köy içerisine uğramadan nakliye yapmaları sağlanacaktır.500 420 26.000 m3 geçirimli malzeme alınabilir. Şekil V.9 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak C-Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 350.0 m derinlikten 350.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.9).000 70.000 5833 233. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ile Uğurlu köprüsü arasındaki Büyük Melen çayı depozitleridir. Tablo V.24 123 . Gereç alanından sıyırma gerektirmeyen kısımlardan 5. Mevcut ham yol – stabilize yol ile ulaşım sağlanabilir.32 14.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.000 10.58 Üretim Miktarı(ton) 630.3 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı C Geçirimli Malzeme Alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan C-Geçirimli Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 350.

baraj yerinin 2 km güney batısında yer alan Büyük Melen çayının depozitleridir.5’de verilmiştir.920.000 4000 250 Üretim Miktarı(ton) 1. 124 . Ocakta üretime başlanmadan önce o yılki çalışma alanında bitkisel toprak sıyrılarak alınacaktır.000 6.4 C Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı K Geçirimsiz Malzeme Alanı Sahada açık ocak işletmeciliği yöntemi ile çalışılacaktır.400 400 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.200. İşletmede herhangi bir patlatma olmayacağından herhangi bir vibrasyon etkisi olmayacaktır.10). Tablo V. kamyonlara yüklenerek Melen Barajında kullanılmak üzere baraj aks yerine götürülecektir.000 160. Alan.200.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V. Melen için kullanılacak malzeme ocaklarından olan K Geçirimsiz Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 1.50 m ortalama sıyırma yapılarak 2. Alan. Şekil V. Malzeme alanından 0.0 m’lik kazı derinliğine göre 1. ekskavatör yardımıyla malzeme yerinden sökülecek.Alana ulaşım mevcut stabilize yol ile sağlanabilecektir.000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.000 100. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU C Geçirimli malzeme alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V. Baraj yerine 5 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bitkisel toprak sıyrıldıktan sonra. baraj yerinin 1 km güneyinde yer almaktadır. Yol genişletilerek stabilize duruma getirilecektir.10 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak K Geçirimsiz Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 1.4’de verilmiştir.200.

kümülatif değerler Melen Barajı inşaatı esnasında kırma. V. İnşaat esnasında kırma.010 kg/ton 5.0243 kg/ton 0.010 kg/ton 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V.11’daki toz emisyon faktörleri kullanılmıştır. öğütme.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.8 kg toz/ha gün 0.11.7 kg/km-araç 0. malzemenin sökülmesi. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler.0585 kg/ton K-Geçirimsiz Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.8.080 kg/ton 0. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler ve bunlardan kaynaklanacak toz miktarlarına ilişkin bilgiler kullanılacak olan malzeme alanları için ayrı ayrı hesaplanmış ve aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. Tablo V. Melen Barajı Toz Hesaplamalarında Kullanılan Toz Emisyon Faktörleri Emisyon Faktörleri Patlatma Sökme Yükleme Nakliye(gidiş-dönüş toplam mesafesi) Boşaltma Depolama Birincil Kırıcı (kontrollü) İkincil Kırıcı (kontrollü) K-Geçirimsiz Gereç Alanı Toz Oluşumu: 0.1. öğütme.025 kg/ton 0.5 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı İnşaat süresince kullanılacak olan servis yollarından su aynası altında kalmayan ancak baraj havzası altında kalacak olanlar barajın su tutmaya başlaması ile birlikte kapatılacaktır. Toz hesaplamalarında Tablo V. kamyondan 125 .

Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: 126 .25 ton/saat = 1.045 kg/ton x 400 ton/saat = 18 kg/saat Nakliye Saatte 400 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.7 kg/km-araç x 5 km x 4 araç/1 saat = 14 kg/saat Toplam toz emisyonu: 18 + 14 = 32.5 km x 4 araç/1 saat = 1.25 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.000 m3’tür.045 kg/ton 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU boşaltılması işlemleridir. 0. kamyondan boşaltılması işlemleridir. malzemenin sökülmesi.025 kg/ton + 0. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Sökme + Yükleme + Boşaltma 0. 1.010 kg/ton = 0.200.58 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu. 2. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi. E-Geçirimli Gereç Alanı Toz Oluşumu: E-Geçirimli Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.010 kg/ton = 0. 0. 350.010 kg/ton + 0. Buradaki rezerv Melen barajında ihtiyaç duyulan Geçirimsiz malzeme ihtiyacını karşıladığından diğer gereç alanlarında herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir.7 kg/km-araç x 0.00 kg/saat olarak elde edilmiştir.045 kg/ton x 26.4 = 2.18 + 1.025 kg/ton + 0. malzemenin sökülmesi.045 kg/ton 0. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.18 kg/saat Nakliye Saatte 26. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur.010 kg/ton + 0.4 kg/saat Toplam toz emisyonu: 1.58 kg/saat olarak elde edilmiştir.000 m3’tür. 32. C-Geçirimli Gereç Alanı Toz Oluşumu: C-Geçirimli Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Sökme + Yükleme + Boşaltma 0. Geçirimsiz malzeme alanlarından K-Gereç Alanındaki toplam rezerv. Geçirimli malzeme alanlarından C-Gereç Alanındaki toplam rezerv. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur. kamyondan boşaltılması işlemleridir.00 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.

5 km x 4 araç/1 saat = 7 kg/saat Birincil Kırıcı 0.8 = 11.62 + 9. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.025 kg/ton + 0. 0.0585 kg/ton x 2. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur. 5.109 ton/saat = 51.25 kg/saat İkincil Kırıcı 0. Kaya-I Gereç Alanı Toz Oluşumu: Kaya-I Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur. 0.75 ton Patlatma 0.045 kg/ton x 2.42 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu. 500.089 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.62 kg/saat Nakliye Saatte 36. Geçirimli malzeme alanlarından E-Gereç Alanındaki toplam rezerv.0243 kg/ton x 2.14 ton/saat = 1.010 kg/ton = 0.080 kg/ton x 33.109 ton/saat = 123.36 kg/saat 127 .010 kg/ton = 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.8 kg/saat Toplam toz emisyonu: 1.000 m3’tür.5 km x 4 araç/1 saat = 9. Ocak alanından ana yol bağlantı olarak 2 500 metrelik servis yolu kullanılacaktır. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyonu değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Bir patlatmadan meydana gelecek malzeme miktarı : 33.7 kg/km-araç x 2.8 kg toz/ha gün x 1 ha x 1 gün / 16 saat = 0.14 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.010 kg/ton + 0.921 kg/saat Nakliye Saatte 1.05 kg/ton 0. kamyondan boşaltılması ve kısa bir süre depolanması işlemleridir. 11.39 kg/saat Depolama Sadece 1 hektarlık alanda taş kullanılacağı kesime taşınıncaya kadar geçici olarak depolanacaktır.7 kg/km-araç x 3.025 kg/ton + 0. malzemenin sökülmesi.045 kg/ton 0.010 kg/ton + 0. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.109 ton/saat = 94.045 kg/ton x 36.75 ton/patlatma x 25 patlatma/25 gün x 1 gün/16 saat= 168.75 kg/saat Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.42 kg/saat olarak elde edilmiştir.

935 μg/m3 ve 46. 445. İşletme aşamasında patlatma dikkate alınmadan Kontrolsüz Kırıcılar kullanıldığı takdirde yapılan dağılım modellemesi çalışması neticesinde elde edilen veriler ışığında sırasıyla Temmuz ve Kasım ayı için en yüksek toz çökelmesi 46.398 + 0. Modelleme kapsamında 1000 metrelik grid aralıkları alınmış olup 500 metre x 500 metrelik bir alanda toz oluşumuna sebep verecek faaliyetlerde bulunulacağı varsayımından hareketle Düzce ili meteoroloji istasyonuna ait 2006 yılı Temmuz ve Kasım ayları için saatlik meteoroloji verileri DMİ Genel Müdürlüğü’nden temin edilerek modelleme çalışmaları yürütülmüştür. Model Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından onaylanmış ve tavsiye edilmektedir. yükleme. boşaltma. birincil kırıcı. Bu emisyonlar 1.42 kg/saat ve K-Geçirimsiz Gereç Alanından ise 32. Kaya 1 malzeme ocağındaki tüm toz yayıcı faaliyetlerin aynı anda olacağı varsayımına göre hesaplanan toplam toz emisyonu (445. Model kapsamında alan. kısmen diğer ağaçlık alanlar olduğu görülmüştür.94 kg/saat. Hava Kalitesine Katkı değerinin hesaplanması amacıyla yalnızca işletme ve patlatma ile işletme birlikte kabul edilmek suretiyle hava kalitesi modellemesi yapılmış ve modelleme sonuçları aşağıda verilmiştir. E-Geçirimli Gereç Alanından 11.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.00 kg/saat olarak hesaplanmıştır. Ayrıca toz emisyonlarının ilk 700 metre içinde sönümlendiği ve sönümlenme yerinin barajın mutlak koruma alanı içerisinde yer alan kısmen fındıklık. C-Geçirimli Gereç Alanından 2.69 kg/saat olarak elde edilmiştir. nakliye.362= 445.5 kg/saat değerinin üzerinde olduğundan Hava Kalitesine Katkı değerinin hesaplanması amacıyla hava kalitesi modellemesi yapılmış ve modelleme sonuçları Ek 22’de verilmiştir. Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi çalışmaları kapsamında Industrial Source Complex Short Term Modeli (ISCST) version 3 kullanılmıştır. Modelleme kapsamında proje sahasını içerisine alan ve UTM ED 50 koordinatları cinsinden (-400. Taşocağı işletmeciliğinde patlatmadan kaynaklanan toplam toz emisyonu 168.58 kg/saat.75 kg/saat. -3700) noktasından başlayan bir sahada toz modellemesi yapılmıştır. Bu alan içerisinde yerleşim yeri bulunmamaktadır.69 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Toplam toz emisyonu: 168.921 + 7 + 51. doğrusal veya hacimsel kaynakların kirletici dağılımının modellenmesi mümkündür.94 kg/saat’tir. Hesaplanan değerler. Temmuz ayının en yüksek bir saatlik ortalama konsantrasyonu ve en yüksek yirmi dört saatlik ortalama konsantrasyonu ile Kasım ayının en yüksek bir saatlik ortalama toz çökelmesi ve en yüksek yirmi dört saatlik ortalama toz çökelmesi Ek 22’de verilmiştir.6‘de verilmiştir. Bu model tipik bir gauss dağılım modeli olup 3 boyutlu olarak gaz veya toz çeşitli kirleticilerin dağılımının hesaplanmasında kullanılmaktadır.69 kg/saat) için toz dağılım haritası Şekil V. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında Hava Kalitesi Sınır Değerleri açısından kısa vadeli sınır değer (KVS) genel bölgeler için 300 μg/m3 dür. Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toz emisyonu Kaya I taş ocağından 276. nokta. 128 . üretim aşamasındaki (sökme. ikincil kırıcı.75 + 94. ve depolama) toplam toz emisyonu ise 276.065 μg/m3 olarak hesaplanmıştır. bu değerden küçük olduğu için KVS nin aşılmadığı kanaatine varılmıştır.257 + 123.

En kötü hava şartlarında bile inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna cevap verebilmek için. 129 . kırma. zemin emniyetinin sağlanması işlemi önemli bir yer tutmaktadır. depolama ve taşıma işlemlerinden kaynaklanacak olan tozların azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. baraj ve su alma yapılarının inşaatları sırasında olmak üzere. bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri uygulanacak. drenaj kanalları. Zemin emniyeti. erozyon alanlarında asfalt ve taş blokaj uygulamaları gerektiği yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik sağlanacaktır. Şekil V. Yolların periyodik bakım programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Projede yer alan inşaat. Zemin emniyetinin sağlanması. Malzeme nakliyesi esnasında araçların üzeri brandalarla kapatılacaktır. baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde. istinat duvarları. sert kaya zeminlerde yapılmasına dikkat edilecektir. projenin gelişimi süresince yeni yolların yapımı ve mevcut yolların iyileştirme çalışmaları sırasında ve tünel. öğütme. Ayrıca özellikle yaz aylarında yerleşim yerlerine yakın yol güzergahlarının sulanması ile toz oluşumu azaltılmaya çalışılacaktır. iki aşamada gerçekleştirilecektir.1.9. Kaya I Malzeme ocağı toz dağılım grafiği V. Hizmet ömürlerini uzun tutmak için yeni yapılacak yolların gevşek zeminler yerine.6.

5 km lik ilave bir yol yapımı söz konusudur. ne şekilde bertaraf edileceği Proje kapsamında dip taraması yapılmamakla birlikte proje alanı içindeki su ortamlarında. dozer. proje alanı içinde uygun bir yerde depo edilecek ve geri kazanımı mümkün olan atıklar yeniden kullanılacak. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak. 400 kişi x 1.7’de de bahsedildiği üzere projede kullanılmak üzere belirlenen malzeme alanlarından sadece K geçirimsiz. hafriyat sırasında kullanılacak malzemeler)’de verilmiştir. depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler.1. Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler. altyapının inşası sırasında kırma. baraj inşaatı için gerçekleştirilmek üzere. inşaat artığı malzemeler. hafriyat miktarı.1. parça demir. V.10. Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler. araçlar. Bu aşamada oluşan atık yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır. geçirimsiz malzeme ocaklarında gereç alanlarında kazılar yapılacaktır. çelik. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları. Bu atıklar hurda olarak toplanarak. taş. bu kazıların nerelerde. İlave bir yol yapımına gerek duyulmamaktadır. 130 . Kaya I malzeme alanına ulaşım için yapılacak olan 2. en yakın düzenli katı atık depolama alanına iletilecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise yine Düzce Belediyesinin göstereceği depolama alanına götürülecektir. makineler. K geçirimsiz malzeme alanı için ise mevcut ham yolun stabilize hale getirilmesi söz konusu olacaktır. şantiye alanına kurulacak zemini geçirimsiz ve üstü kapalı tamir ve bakım istasyonlarında yapılacaktır. çakıl vb. ne kadar alanda. alınacak önlemler Bölüm V. nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları.1. Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 400 kişinin görev alacağı kabulüyle. Hafriyat artığı malzemeler ise Kaya I b-ve E yarı-geçirimli malzeme alanının rehabilitasyonunda kullanılacaktır. Bu kazılar ile ilgili detaylı bilgi Bölüm V. kamyon ile toz oluşumunu engellemek üzere arazöz kullanılacaktır. Büyük Melen Barajı arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve inşaat çalışmalarından dolayı atık oluşacaktır.) atıkları oluşacaktır. bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1. İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak araçların bakım ve onarımları.11. kum.5 km’lik yol ile K Geçirimsiz Malzeme alanının yolunun iyileştirilmesi amacıyla patlatma yapılmayacaktır.34 kg/gün-kişi alınarak).1. hafriyat artığı toprak. Kaya I malzeme alanı için ise 2. kum vb. sac. meydana gelecek katı atık miktarı. ambalaj malzemesi ve benzeri katı atıklarla birlikte elek üstü malzeme (taş. çakıl ve benzeri maddelerin miktarları. (Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı. nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş. blok. E ve C malzeme alanları için ulaşım mevcut yollarla yapılacaktır. kullanılacak malzemeler. taşıma. kimyasal maddeler. Yol inşasında ekskavatör. Arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarından. öğütme. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanının kullanılması öngörülmektedir.1.34 kg/gün-kişi = 536 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar.

Oluşacak bu atıkların bertarafı sırasında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31. Personel su kullanımı miktarı = 150 lt/gün x 400 kişi = 60. Ancak İnşaat sırasında mevcut yolar kullanılmayıp baraj aksı şantiye sahası ile Baraj ve HES binası güzergahında yeni bir yol inşa edilecektir. Büyük Melen Barajı İnşası Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar Tablo V. çeşitli kazı makineleridir (buldozerler. Ayrıca şantiye çalışanları içinde içme suyuna ihtiyaç duyulacaktır.1‘de verilmiştir. İnşaat aşamasındaki su temini sistemi.1. önemli gürültü emisyonu kaynakları. Kullanma suyu için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. İçme suyu damacanalarla ve kullanma suyu ise kamp alanına açılacak kuyulardan veya civar köylerden bedeli mukabili şantiye sahasına getirilecektir. V.1. Projenin inşaat çalışmaları sırasında beton yapımı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. kümülatif değerler Gürültü: Projenin inşaat süresi için 5 yıllık bir süre öngörülmektedir. Diğer yandan. Arazinin hazırlanmasından başlayarak baraj ve HES’in tüm inşaat dönemi boyunca yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek gürültü esas olarak çalışacak iş makinelerinden kaynaklanacaktır. deşarj edileceği ortamlar Baraj inşaatında. inşaat trafiğinin malzeme taşınması ve işçilerin sahaya getirilip götürülmesinden kaynaklanacağı düşünülmektedir. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları. İnşaatlar dört farklı alanda yapılacağından. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde yapılacak olan paket biyolojik arıtma sistemi ile arıtılarak Melen Regülatörü mansabında Melen Çayına deşarj edilecektir. toz kontrolü ve personelin günlük kullanımı için su ihtiyacı ortaya çıkacaktır. gürültünün kaynakları ve seviyesi. Geçirimli ve Geçirimsiz Malzeme Ocaklarına ulaşımda ise mevcut 131 .). Melen Barajı ve HES genel vaziyet planında gösterilen şantiye tesisi için kurulacak olan atık su deşarj hattına bağlanacaktır.14.000 litre/gün olacaktır. Deşarj suyunun kalitesine göre bir kısmı da baraj mansabında bulunan ve işletmede olan regülatör çökeltim havuzuna bırakılacaktır. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon. proje alanı içerisinde gerçekleştirilecek olan inşaat faaliyetlerinin yol açacağı.12. Projenin inşaat çalışmaları sırasında 400 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları Projenin inşaat faaliyetleri sırasında beton yapımı. Kaya-I.1. taşıma kamyonları.12.13. ekskavatörler.çalışması planlanan toplam 400 kişilik personel için gerekli olan 60 m /gün içme ve kullanma suyunun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyelerde 60 m3/gün evsel atık su oluşacaktır. İnşaat aşaması boyunca. vb.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) hükümlerine uyulacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak. 3 İnşaat aşamasında agrega yıkamadan ve beton santralinden oluşan atıksular. V. toz kontrolü ve temizlik için gerekli olacak kullanma suyu açılmış olan kuyulardan ve Uğurlu Belediye şebekesinden sağlanacaktır. meydana gelecek gürültü her bir alan için ayrı hesaplanmıştır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

yollar kullanılacaktır. Bu sebeple hali hazırda bulunan yollarda mevcut gürültü seviyesinde ve trafik yükünde bir artış olmayacaktır. İnşaat aşamasındaki gürültü kaynakları ve Lmaks gürültü seviyeleri Tablo V.12, Tablo V.13, Tablo V.14,

Tablo V.15 ve Tablo V.16’da verilmektedir.
Tablo V.12 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar

İnşaat makineleri Yükleyici Damperli Kamyon Greyder Silindir Kompresör Ekskavatör Riperli dozer Beton pompası Arazöz Delici Patlatma Kırma-Eleme

Baraj Aksı 4 12 3 2 2 2 1 1 1 — — —

Kaya-I Geçirimsiz Malzeme Ocağı Malzeme Ocağı 2 2 13 4 — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — 1 —

Geçirimli Malzeme Ocağı 2 4 — — 1 1 — — 1 — — —

Tablo V.13 Baraj Aksı İnşaatı Aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Buldozer Ekskavatör Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon Beton Pompası Greyder Silindir

Adet 1 2 4 2 1 12 1 3 2

Lmaks (dBA) 90 82 84 80 88 88 82 83 90

Tablo V.14 Kaya-I Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Ekskavatör Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon Kırıcı Delici

Adet 1 2 1 1 13 1 1 132

Lmaks (dBA) 82 84 80 88 88 115 100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Tablo V.15 C ve E Geçirimli Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Buldozer Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon

Adet 1 2 1 1 4

Lmaks (dBA) 90 84 80 88 88

Tablo V.16 K Geçirimsiz Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Ekskavatör Yükleyici Arazöz Kamyon

Adet 1 2 1 4

Lmaks (dBA) 82 84 88 88

Proje süresince kullanılacak olan iş makinelerinden ve şantiyelerden kaynaklanan gürültü seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla geliştirilmiş olan “TEM Traffic and Construction Noise Control Report”da (UNDP, 1990) açıklanan yöntemle hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılmak üzere iş makinelerinin Lmaks değerleri ise EPA tarafından 1971 yılında hazırlanan “Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment, and Home Appliances” adlı rapordan ve “National Transportation Library, U.S. Department of Transportation” adlı rapordan alınmıştır. Bütün makinelerin aynı anda çalıştığı varsayıldığında faaliyet alanında oluşacak eşdeğer gürültü seviyesi;

formülü yardımıyla hesaplanmıştır. Buna göre farklı şantiyelerdeki makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri Tablo’da verilmiştir.
Tablo V.17 Farklı şantiyelerdeki iş makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri

Şantiye Baraj Aksı Kaya I E ve C Geçirimli K Geçirimsiz

Eşdeğer gürültü düzeyleri (dBA) 86,83 102,25 87,23 86,78

Her bir kaynaktan oluşan gürültünün, uzaklığa göre azalma miktarı aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

A = 4 π r2 133

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Q= yönelme katsayısı (=1) r = Kaynaktan uzaklık (m) Lp= Ses basınç seviyesi Baraj aksı için 25 metrelik uzaklık için: Lp = 86,83+10 Log(1/(4*3,14*25*25))=47,88 dBA olarak bulunmuştur Diğer şantiyeler içinde uzaklığa bağlı eşdeğer gürültü değerleri hesaplanarak Şekil V.7, Şekil V.8, Şekil V.9 ve Şekil V.10’de verilmiştir.
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 uzaklık, m 800 1000

dBA
dBA

Şekil V.7 Baraj aksı Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 uzaklık, m 800 1000

Şekil V.8 Kaya I Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

134

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 800 1000
uzaklık, m
Şekil V.9 E ve Geçirimli Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

dBA
dBA

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 800 1000
uzaklık, m
Şekil V.10 K Geçirimsiz Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

Şantiye alanında oluşan gürültü; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Madde. 26 kapsamında Lgündüz< 70 dBA sınırı gürültü kaynağından 25 m mesafeden itibaren sağlanmaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim alanı 1.8 km uzaklıktaki Aydoğan köyüdür. Bu nedenle gürültünün etkili olacağı alanda hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Tesisin işletilmesi sırasında gürültü düzeyinin en az seviyede tutulabilmesi için yapıların, yapı malzemelerinin seçimine ve mimari tasarım sırasında gürültü izolasyon konusuna önem verilecektir. Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamasında tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı, gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda, işçilere 1475 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen başlık, kulaklık, kulak tıkaçları, vb. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır.

135

patlatmadan kaynaklanan vibrasyon çok yakındaki yapılarda hasara neden olabilmektedir. Çok nadir görülmekle birlikte. Tablo V. birim zamanda patlatılacak olan maksimum patlayıcı miktarı baraj aksının bulunduğu saha için 27. şaşırma ya da ürkmeye neden olduğu için hava şoku insanlar ve fauna elemanları tarafından kolaylıkla algılanabilmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Patlatma yapıldığı anda bulundukları yerin zemin koşullarına bağlı olarak. 12 V: Oluşan vibrasyonun maksimum parçacık hızı (mm/sn) Q: Birim zamanda patlayan şarj (patlayıcı) ağırlığı (kg) R: Patlatma alanına uzaklık (m) K: Transmisyon Katsayısı (< 400) Bununla birlikte. Hava şokunun yapısal hasara neden olması olasılığı çok düşük olmakla birlikte. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Vibrasyon İnşaat Aşaması Titreşim Etkisi Kaya-I sahasında yapılacak patlatma işlemi.18. 1991) ⎡ Q ⎤ V=K. kil ve yeraltı suyu 9 13 18 30 40 60 Yumuşak kireçtaşı 18 25 35 55 80 115 Granit. Hava şoku aynı zamanda pencere camlarında ve süs eşyalarında. titreşim yaratabilmektedir. 136 . kuvars 35 50 70 100 150 225 Yapılarda olabilecek etkiler Hasarsız Küçük çatlaklar Belirgin çatlaklar Önemli deformasyon Patlatma planına göre.Gecikme başına 27.18'de. 1991) Vibrasyon hızı (mm/sn) Kum. kaynaktan uzağa doğru yayılan bir vibrasyona neden olacaktır. hasar vermemesine rağmen.5 kg’dır. Vibrasyon Hızının Binalar Üzerinde Yaratabileceği Etkiler (Olofsson. ⎢ ⎦ ⎣ R3 2 ⎥ Burada. patlatma yapılan alandan yaklaşık 1 km mesafe içinde vibrasyon insanlar tarafından algılanabilmektedir. ve özellikle cam eşyaların neden olduğu sesler hava şokunun algılanma derecesini artırabilmektedir. Hava şoku da patlatma faaliyetleri nedeniyle oluşmakta olup. jeolojik yapıya bağlı olarak patlatmanın yapıldığı alanın çevresindeki yapılar üzerinde olası etkiler hakkında literatür bilgisi verilmektedir. patlatma sonrasında oluşacak vibrasyon miktarı aşağıdaki formülle hesaplanabilir (Olofsson.11’de sunulmuştur. Vibrasyon Seviyesinin Tahmini Tek atımda kullanılan patlatıcı miktarına bağlı olarak. sert kireçtaşı. vibrasyonda olduğu gibi kaynaktan uzağa doğru yayılmaktadır. Tablo V.5 kg patlayıcı kullanımının neden olacağı vibrasyon seviyesinin proje alanına olan uzaklığa göre değişimi Şekil V.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Şekil V.11 Kaya I malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında tahmini vibrasyon seviyesi

Patlatma; Kaya-I malzeme alanında baraj gövde dolgusunda gerekli olan materyalin elde edilmesi için gerçekleştirilecektir. Kaya-I malzeme ocağında yapılacak patlatmalara ait vibrasyon seviyesine göre, 118 m'den daha uzak yapılarda herhangi bir hasar olmayacağı görülmektedir. Malzeme alanına en yakın yerleşim olan Cumayeri patlatma çalışmaları başlamadan kamulaştırması yapılacağından herhangi bir yerleşim alanı riski oluşmayacaktır. Mansap tarafına doğru kuş uçuşu 1,8 km uzaklıkta olan Aydoğan yerleşimi de uzaklığı sebebiyle patlatmadan kaynaklı bir hasar olma ihtimali yoktur. V.1.15. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları, ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı ve fauna üzerine olabilecek etkiler Baraj yapımının gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün baraj gölü rezervuarından temizlenmesi sırasında, göl alanı içerisinde ve su altında kalacak kısımlarda doğal bitki örtüsü temizlenecektir. Baraj göl alanında plantasyon ve münferit olarak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Meyveli ağaç olarak fındık,meyvesiz ağaç olarak ta kavak bulunmaktadır. Göl alanında bulunan meyveli ağaçlar plantasyon şeklinde bulunmaktadır. Meyveli ağaç olarak bulunan fındık YT arazi sınıfında yetiştirilmektedir. Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Arazi çalışmaları sırasında alanda endemik bitki türüne rastlanmamıştır. Melen barajı göl alanında meyvesiz ağaç olarak plantasyon şeklinde 40 da kavaklık bulunmaktadır. Dekara düşen kavak adeti proje sahasında farklılık arz ettiğinden ortalama olarak 75 alınmıştır. Buna göre alanında toplam 3000 adet kavak mevcuttur. Göl alanında bulunan kavakların değerlendirilmeleri münferit olarak yapılmıştır. Kapladıkları saha ise ait oldukları ST sınıfında değerlendirilmiştir. Göl alnında yapılan arazi çalışmalarında kavaklar yaşlarına göre gruplandırılmıştır. Kavakların kesim yaşı 137

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

ortalama 12 alınmıştır. Göl alanında bulunan kavaklar kesim yaşı ve üzerindekiler ile 8 yaş olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Buna göre kesim yaşında 750 adet kavak, 8 yaşında ise 2250 adet kavak belirlenmiştir. Projede kullanılacak orman alanı miktarı, kesilecek ağaç miktarı ve ağaç türleri v.s. izin aşamasında hazırlanacak 1/1000 ölçekli ağaç röleve planları ile belirlenecektir. Projenin saha hazırlanması ve inşaat aşamasında karasal fauna etkilenecektir. İnşaat aşamasında çeşitli lokasyonlarda bitki örtüsünün sıyrılması, özellikle inşaat, şantiye, rezervuar alanlarında ağaçların kesilmesi, yolların açılması, şantiyelerin kurulmasına bağlı olarak oluşacak habitat kayıpları, oluşacak gürültü nedeniyle karasal faunanın alandan uzaklaşması beklenmektedir. Baraj inşası sırasında alanda yapılacak sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Ayrıca baraj tipine göre dolgu ve beton dökümü sırasında da suda bulanıklık meydana gelmesi beklenmektedir. Bu durum geçici bir karakterde olup belirli bir süre canlı yaşamı için uygun ortamın bozulmasına neden olacaktır. Bulanıklığa bağlı bu tür etkilerin azaltılması amacıyla, akarsu kıyılarında yapılacak hafriyat faaliyetleri minimize edilecektir. Ayrıca Kaya I malzeme ocağında yapılacak olan patlatmalardan etkilenmemeleri için, canlıların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran arası açık sistemde patlatma yapılmayacaktır. V.1.16. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri Proje alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Mevcut durumda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş bir çok ziraat arazisi mevcuttur. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Yapılan kamulaştırma raporu sonuçlarına göre , rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve yüzde dağılımları Tablo III.12’da , Mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ile Tablo III.13’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibarıyla kavaklar oldukça fazlalaşmış. Ama zamanla çoğu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamıyla vazgeçilmiştir. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır, Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yapılmaktadır.

138

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

V.1.17. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 400 kişi çalışacaktır. Çalışacak olan personelin öncelikle baraj çevresindeki belde ve köylerden temin edilmesi planlanmaktadır. Ancak bu yerleşimlerden yeterince işçi temin edilememesi durumunda yakın civardan bu ihtiyaç karşılanacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet, lavabo, ardiye, idari ve teknik büroların yer aldığı bir merkezi şantiye oluşturulacak olup, inşa çalışmaları sonunda bu şantiye kaldırılacaktır. V.1.18. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden, insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler, hemen her inşaat çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma, şantiye içi trafik kazaları, malzeme sıçraması, iş makineleri kazaları vb. olaylardır. Bu tür kazaları önlemek için çalışma alanına gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. İnşaat çalışmalarında iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği " ilgili maddelerinin hükümlerine uyulacaktır. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır. İşçi ve personelin sağlığı açısından gereken durumlarda toz maskeleri kullanılacaktır. İşçilerin genel sağlık sorunlarının izlenmesi ve ilk yardım amaçlı olarak şantiye sahasında bir revir kurulacaktır. Önemli hastalık ve yaralanmalarda ise en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından faydalanılacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatma işlemleri, insan sağlığı ve çevre açısından en riskli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu riski azaltmak için ilgili bölümde anlatılan gerekli önlemler alınacak ve patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça savrulma riski önlenecektir. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır. Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" hükümlerine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle, yöre sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. İnşaat esnasında kullanılacak araçlardan ortaya çıkan ve tehlikeli atık olarak değerlendirilen atık yağlarla ilgili olarak 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında kullanılacak iş

139

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Proje alanında işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'"ne uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı olarak toplanacak, Yönetmeliğe uygun olarak en yakın tıbbi atık bertaraf tesisine iletilecektir. Yemekhanede oluşacak olan atık yağlar uygun kaplarda biriktirilerek, en yakın atık yağ değerlendirme tesislerine iletilecektir. Akü ve kullanılmış lastikler yenileri ile değişim yapılarak, satıcısına teslim edilecektir. V.1.19. Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; bölge şartlarına uyum sağlayabilen mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ile kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. İşletme dönemiyle beraber, baraj alanı yöre halkı için mesire alanı olarak da kullanabilecektir. Bu amaçla sportif amaçlı balıkçılık, piknik, yürüyüş, kuş gözlemi, fotoğrafçılık, gibi hobi ve spor özelliği taşıyan kullanımlar ile baraj, rekreasyon alanı olarak da değerlendirilebilecek ve buna yönelik düzenlemeler de alana kazandırılacaktır. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için peyzaj projeleri hazırlanacaktır. V.1.20. Diğer faaliyetler Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan yol ve yol sanat yapıları sınır dışına çıkartılmak üzere DSİ tarafından yapılan Baraj Planlamasında bütçe ayrılmış olup, bu yollar ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan yol ve yol sanat yapıları sınır dışına çıkartılmak üzere DSİ tarafından yapılan Baraj Planlamasında bütçe ayrılmış olup, bu yollar ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Projede kullanılacak olan yol ve yol sanat yapılarının bakım, onarım ve ikmalleri DSİ tarafından yüklenici firmaya yaptırılacaktır. Malzeme nakillerinde kullanılacak yol ve yol sanat yapıları için uygun tonaj sınırlaması getirilecektir. Bununla birlikte inşaat sırasında bu yolların bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Nakliye araçlarının güzergahlarında okul ve dinlenme saatleri dikkate alınacaktır. Ancak belirlenen yollar yerleşim yerleri dışında kalacak şekilde seçilmiştir. Malzeme nakillerinde kullanılacak olan yol ve yol sanat yapıları için İl Özel İdare Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. Ayrıca Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan su isale hattı, terfi merkezi, su şebekelerinin yenilenmesi v.b. için DSİ tarafından yapılan Baraj

140

60 mm/yıl Yıllık ortalama Sıcaklık : 12.00 m Mansap Batardosu kret genişliği: 7. Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipine projelendirildiği için kret kotu da 110 m olarak alınmıştır.5/1 Mansap Batardosu kret kotu : 25.27 hm3/yıl Regülasyon Oranı : % 67 Baraj Aks Koordinatları : 30o 57’ 57” . Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler.4 /1 Memba Batardosu kret kotu: 33. a) Hidroloji Yıllık Ortalama Yağış : 950 mm Yıllık Buharlaşma : 796.4 /1 Mansap şevi: 1. ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler.8oC Aks Yeri Drenaj Alanı : 2 317 km2 Aks yeri yıllık ortalama akım : 1 599. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri.00 m Talvegten yüksekliği: 97 m Temelden yüksekliği: 102 m Kret uzunluğu: 709 m Kret genişliği: 12 m Memba şevi: 1. hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği.00 m Kret kotu: 110. kullanma ve endüstri suyu temini + HES Tipi: Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Talveg kotu: 13. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Planlamasında bütçe ayrılmış olup.42 hm3/yıl Regüle edilen akım : 1077. bu tesisler ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır.00 m Memba Batardosu kret genişliği: 8. kapasiteleri.0 m seviyesinde önerilen minimum işletme kotu ve önerilen normal su seviyesi.41o 00’ 24” b) Baraj Gövdesi Amacı: İçme.2. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. V. Büyük Melen Barajı genel yerleşim Planı Ek 1’de verilmiştir. Yapılan çalışmalar ve maliyet analizlerinden sonra Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipine karar verilmiştir. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi.2.1.00m Memba Batardosu Şevleri: 2/1 – 1. nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları Büyük Melen Barajı Baraj Tesisi Üniteleri Ve Özellikleri Baraj Tipi ve Yüksekliğinin Seçimi Bölgedeki mevcut inşaat malzemeleri ve jeolojik koşullar dikkate alınarak kil çekirdekli kaya dolgu ve Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipi alternatifleri denenmiştir. Normal su seviyesi 110 m olan baraj. % 67 regülasyon oranı ile Melen çayı kaynağından azami faydalanmayı sağlayacaktır. Barajın 55.0 m Memba Batardosu Şevleri: 2/1 – 2/1 141 .

63 m3 Kaya malzemesi (1000 mm dane çaplı): 4 312 854.00 m : 5 Adet 6.27 m3 Barajın gövde maksimum enkesit ve boykesit çizimleri Ek 4’de verilmiştir c) Baraj gölü Minimum su seviyesi Sediment hacmi Minimum İşletme Su Seviyesi Min.24 m3 Kırmataş malzemesi (2B) : 198 410. Feçh Uzunluğu d) Dolusavak Yeri Tipi Kapak Adedi Kadastrofal Debi (Qkad.05 m3 Kaya malzemesi (2000 mm dane çaplı): 2 215 283.00 m : 341.15 km2 : 577.60 km2 : 110 m : 110 m : 689.00 m : 100. İşl.00 m : 22.83 m3 Dolgu malzemesi (D)(Kazıdan çıkan) : 266 966.34 hm3 : 55 m : 112 hm3. 17.00 m : III.27 m3 Toplam kazı hacmi: 431 231.) Deşarj Kapasitesi Yaklaşım Kanalı Kotu Eşik Yüksekliği Eşik Genişliği Dolusavak kret kotu Dolusavak kret Uzunluğu Dolusavak kapak adedi ve boyutu Dolusavak boşaltım kanalı genişliği daralma Boşaltım kanalı uzunluğu Düşü havuzu uzunluğu Enerji Kırıcı Havuz Tipi Enerji Kırıcı Havuz Taban Kotu : 37 m : 46.00’kadar 38 m’den 25’ye km : 0+ 341.00 m : 3.58 m : 100.57 m3 T o p l a m: 7 290 811. göl hacmi ve göl alanı Aktif Göl Hacmi Regülasyon Oranı İçme ve Kullanma Suyu miktarı.50 m :km : 0+ 070. : 6.87 m3 Kaya Ufağı malzemesi (Ku) : 153 791.sev. 142 .96 m3 Riprap malzemesi (R) : 18 593. Radyal Kapak : 5 Adet : 3 670 m3/s : 2 068 m3/s : 97.00 m3 Çakıl Filtre malzemesi (Fç) : 416.67 m3 Geçirimsiz malzeme : 32 806.001 m Dolusavak boykesit ve enkesitleri iseEk 5’de verilmiştir. 5.00 m : 38.su sev.00 m x 10. göl hacmi ve göl alanı Normal su seviyesi Maksimum su seviyesi Mak.27 hm3/yıl : 27.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.10 hm3 : % 67 : 1077.50 m : Sağ sahil : Karşıdan Alışlı.10 hm3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gövde dolgu hacmi Beton Kaplama malzemesi : 84 687.58 de 25.

1 adet ∅ 2540 (mevcut 1 Nolu İst.9 m (Pompa İstasyonları Emme tarafı) : 44.011887 : 571 m : 19.kullanma+Enerji Suyu Temini : 177.00 m : Branşman Uzunluğu : 305+6 + 59 + 55= 425 m -1 Adet ∅3500 (II Nolu İst. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU e) Derivasyon Yeri Tipi Adedi ve iç çapı Tünel Hesap Debisi (Q50 ) Tünel deşarj kapasitesi Sağ sahil Tüneli uzunluğu Sağ sahil Tüneli Giriş Kotu Sağ sahil Tüneli Çıkış Kotu Sağ sahil Tüneli Eğimi Sol sahil Tüneli uzunluğu Sol sahil Tüneli Giriş Kotu Sol sahil Tüneli Çıkış Kotu Sol sahil Tüneli Eğimi : Sağ sahil.00 m) : 49.3 m (Pompa İstasyonlarına Basma tarafı) MELEN POMPA İSTASYONLARI: Pompa İstasyonları Cebri Boru Uzunlukları ve Çapları (Emme tarafı) 1 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2540 (mevcut) : 143 .9 m (Pompa İstasyonları Emme tarafı) : 99.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Dairesel : Tünel.) İçmesuyu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış kotu İçmesuyu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış kotu : Minimum Su Seviyesinde (55. Ø 7 000 mm : 972.00 m) : 104.3 m (Pompa İstasyonlarına Basma tarafı) : Maksimum Su Seviyesinde (110.0 m : 7.0 m3/s : 725.011384 f) Dipsavak Yeri Amacı İçme ve kullanma Suyu Miktarı İçme Suyu İhtiyaç Debisi ( Qiht ) Su Alma Yapısı Kotu Çelik kaplama Çelik kaplama Uzunluğu İçme Suyu Branşmanı : Sağ Sahil.00 m : 11.00 m : 0.00 m : 120.00 m .50 m : 0.00 m : 12.27 hm3/yıl : 35. Sol sahil : Beton Kaplamalı.0 m3/s : 673 m : 19. 2 adet. Derivasyon Tüneli İçi : İçme.41 m3/s : 55.1 Adet ∅3500 (IV ve III Nolu İst.) Branşman Uzunluğu : 305+6 +59=370 m .) : 60.

5 m3/s (Mevcut) : 5 x 1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Aşamalar) Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği Melen Terfi Depoları : 2 adet 3000 mm : 1743 m : En Yüksek 128.5 m3/s (I. Aşama) : 5 x 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 2 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (I. Aşama) : 5 x 1.Aşama Pompa İstasyonları Teçhizatı : 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu Melen Terfi Hatları Mevcut Melen Regülatörü Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği : 1 Adet 2540 mm : 1743 m : 196 m : 4500 kW/ünite (mevcut) : 2600 kW/ünite (I. II.66 m3/s (III.III.7 m3/s = 8.73 m3/s = 8.14 m.Aşama) Pompa İstasyonları adedi 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (mevcut) : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (I.7 m3/s = 8. Aşama) : 20 adet asıl . Aşama) : 5 adet pompa (II Aşama) : 5 adet pompa (III. En Düşük 110. Aşama ) 3 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (II Aşama) 4 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (III. Aşama) Melen Barajı ile Önerilen (I.7 m3/s = 8.2 adet yedek 22 adet pompa Toplam (Full devalopmanda) Pompa Kapasiteleri: 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 x 1. Aşama) : 2800kW/ünite (II.51 m 144 .5 m3/s (II. Aşama) : 3000 kW/ünite (III.

Aşama) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı III.2 adet yedek 22 adet pompa Toplam (Full devalopmanda) Pompa Kapasiteleri: 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5x1. Aşama) Toplam Kapasite Kullanılan Kimyasallar Dezenfektasyon : 2 970 000 m3/gün : Demir klorür.33 m3/s(I.33 m3/s (Mevcut) : 5x1.00 m3/s (III.666 m3/s = 8. Aşama) : 5 adet pompa (II Aşama) : 5 adet pompa (III Aşama) : 20 adet asıl . Aşama) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı II.33 m3/s (II. Aşama) 145 . Aşama) : 5x1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kotu : 210 m Kapasitesi (Mevcut) : 1 adet 26 000 m3 Kapasitesi (Önerilen) : 2 adet 32 000 m3 (Melen Barajı) Cumhuriyet Arıtma Tesisleri Tipi Nominal Kapasitesi :Klasik : 720 000 m3/gün (Mevcut ve Melen Reg.666 m3/s = 8. Aşama) : 5 x1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.ile) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı I.800 m3/s = 9.666 m3/s = 8. polielektrolit : Klor CUMHURİYET POMPA İSTASYONLARI: Pompa İstasyonları adedi 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (Mevcut) : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (I. Aşama) : 2100 kW/ünite (II.Aşama) Pompa İstasyonları Teçhizatı : 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu : 2100 kW/ünite (mevcut) : 2100 kW/ünite (I.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 4 Nolu Pompa İstasyonu Cumhuriyet Terfi Hatları Melen I Merhale Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği : 2200 kW/ünite (III. II.0 m : 135 m : 1 adet 26 000 m3 (Mevcut) : 2 adet 32 000 m3 (Melen Barajı) Melen II Merhale Kapsamında melen Barajı İle önerilen İsale Hatları Toplam Cebri Boru İsale Hattı Uzunluğu Cebri Boru Çapı g) Melen Barajı HES Yeri Kurulu Güç Ünite Adedi Türbin Tipi : Sağ Sahil Dipsavaktan Branşmanla : 45 MW : 3 (3 x 15 ) : Francis : 157 km : 2 Adet 3000 mm 146 .5 m .III.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Aşama) : 1 Adet 2540 mm : 3896 m : 93 m : 2 adet 3000 mm : 3896 m : 93 m Melen Barajı ile Önerilen (I.4. Merhale Kapsamında Mevcut ve İnşa Halinde Olan İsale Hatları Toplam Cebri Boru İsale Hattı Uzunluğu Cebri Boru Çapı Toplam Tünel İsale Hattı Uzunluğu Tünel Çapı : 157 km : 2540 mm – 2500 mm : 25 km : 4. Aşamalar) Cumhuriyet Terfi Depoları Kotu Kapasitesi (Mevcut) Kapasitesi (Önerilen) Melen İsale Hatları Melen I.

trafo ve şalt sahasına.92 GWh/yıl Ulaşım yolu.90 : 170 m.34 GWh/yıl : 64. İşletmede olan Melen Pompa İstasyonuna ilaveten baraj inşaatı ile beraber 3 adet pompa istasyonu daha devreye girecektir. Zira baraj inşaatı tamamlandıktan sonra da bina tesisleri kullanılmaya devam edecektir.27 hm3/yıl su pompa marifetiyle.92 % 52.56 GWh/yıl sekonder enerji : 91. projenin bunlara etkileri ve alınacak önlemler Barajın 750 m mansabında 2007 yılı sonunda işletmeye açılan Melen Regülatörü bulunmaktadır.20 + 1 x 1. Site alanını inşaat sahalarına bağlayan servis yolları 10 m genişliğinde ve yaklaşık toplam 1000 m uzunluğunda stabilize olarak düşünülmüştür. Site yeri olarak barajın mansabında sağ sahildeki yamaç uygundur.60 GWh/yıl : 15.20 GWh/yıl firm enerji : 110. Melen regülatörün ile Melen çayından yılda 268 hm3 su. 147 . Site yeri için seçilen alandan HES tesislerine. kısmi olarak tamamlanmış Melen İsale hattı ve Yeşilçay İsale hattı ile içme suyu olarak çekilmektedir.14 GWh/yıl sekonder enerji : 183. baraj gövdesine ve dolusavak yapısına ulaşmak kolaylıkla sağlanacaktır. 145 m. Baraj yapımı ve işletmesi sırasında teknik ve idare personelin işyeri ve konut gereklerini karşılayacak bir daimi site tesisi kurulacaktır.2.17 423. Sakarya iline bağlı Karasu ilçesi Aydoğan köyü mevkiindedir.90 GWh/yıl firm enerji : 75. Kamp Tesisleri ve Servis Yolları Melen Baraj yeri.6 660. V. Melen barajının inşa edilmesinden sonra 3 kademede toplam 1077. bir kısmı halen inşa edilmekte olan Melen İsale hattına ilave yapılacak tesisler ile İstanbul şehrine tahsis edilecektir.91 % 26.2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.55 % 41. 120 m Yıllık Enerjiye Çekilen Su Miktarı : 2014-2022 yılları arası Regülasyon Oranı 2022-2032 yılları arası Regülasyon Oranı 2023Regülasyon Oranı Enerji üretimi 2014-2022 yılları arası Toplam 2022-2032 Toplam 2032Toplam : : : : : : 842.70 GWh/yıl sekonder enerji : 140. Kaynağa ait varsa diğer kullanım şekilleri. Yollar genellikle asfalt yapıda olup proje yerine ulaşım Devlet Karayolu (E5) veya TEM otoyollarından gidilerek sağlanılabilir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Cebri Boru Adedi Cebri Boru Çapı Cebri Boru Uzunluğu :3 : 2 x 2.36 GWh/yıl firm enerji : 76.42 hm3/yıl hm3/yıl hm3/yıl : 73.

Ancak bu sıcaklık farkının 1 0C nin altında olması beklenmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. larva ve gençlik dönemlerinde tolerans sınırlarını aşabileceğinden olumsuz etkisi olabilecektir. taşınımları. Bu bakımdan su içerisinde yaşayan türler genel olarak suyun yükselmesinden pozitif olarak etkileneceklerdir. makilikli ve çalılıklı alanlar göze çarpmakta ayrıca yükselen yamaçlara doğru fındık bahçeleri bulunmaktadır.4.2. Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler Regülatörde su tutulması sonrasında su kalitesinde sıcaklık yönünden çok küçük bir farklılık oluşması muhtemeldir. Diğer su kalitesi parametrelerinde herhangi bir etkinin olması mümkün görülmemektedir. Su sıcaklığı biriken suyun daha fazla bir zaman içerisinde beklemesinden ve durağanlaşmasından kaynaklanacaktır.5. Örneğin balıklar çok daha fazla yaşama alanları sahip olurken karasal kesimde su toplanmasından önce su yatağı kenarında bulunan bazı hayvanların yuvaları ve habitatları daha daralacak veya ortadan kalkacaktır. Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde. yardımcı madde ve mamul madde oluşumu ve kullanımı söz konusu değildir. Ayrıca suyun derin ve dip kısımlarında mevsimlere göre soğuk ve sıcağa karşı korunaklı ve daha emniyetli su ortamı oluşacaktır. Bu nedenle baraj ve rezervuarının bölge önemli derecede bir iklim değişikliği oluşturması beklenmemektedir. su canlıları bakımından bazı etkilere sebep olabilmekle birlikte çok önemli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmemektedir. yardımcı madde. Sıcaklık artışından ayrı olarak su seviyesinin yükselmesinin. Su ve su ortamı civarda yaşayan bir kısım faunal yapıyı olumlu bir kısmını ise olumsuz olarak yaşam devrelerini etkileyecektir. V. Su tutulması ile su yatağı içerinde kalacak bölgelerde vejetasyon ortadan kalkmış olacaktır. habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler Melen barajında su tutulması ile birlikte tesisin etki alanı ve civarında büyük alanlarda etkili olabilecek bir iklim değişikliği beklenmemektedir. Bu sahalarda karasal alanlarda kayıpların yaşanılması kaçınılmazdır. Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü. Hatta bazı faunal yapının yaşam faaliyetlerinin engellenmesi yönünde önemli bir engel olarak ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte barajın mikro ölçekte bazı sıcaklık ve ekolojik ortam değişikliklerine yol açması da beklenmektedir.3. Ancak sıcaklık farkı 1-2 0C den fazla olması durumunda tatlı su balık ve canlılarının hayat devrelerinde özellikle yumurtlama.2. depolanmaları Projenin temel amacı su temini ve elektrik üretimi üzerine olup bu konuda işletme aşamasında herhangi bir hammadde. Genel olarak baraj ve rezervuar yapımlarıyla bölgedeki mevcut nispi nem değerinin yükselmesi söz konusu olabilmektedir.2. su ortamında su canlıları için daha iyi çevre koşullarının oluşmasına neden olabilmesi de söz konusudur. Özellikle bu sıcaklık farkının oluşması durumunda daha çok su yüzeyinde olabileceği ve çekilen su ile birlikte bu suların fazla beklemeden sistemden çekileceği söylenebilir. bitki biyotopları ve bunlara bağlı olarak faunal habitatlar bulunmamaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. Ancak proje alanı zaten yüksek nispi neme sahip bir bölgede ve Karadeniz’e kuş uçuşu 7 km mesafede yer almaktadır. fauna. Su tutulacak sahanın sağında ve solunda yer yer boş veya seyrek ağaçlıklı. Burada mamul eğer su ise su temininde kullanılacak isale hatları suyun taşımasında kullanılacak ana tesisler olacaktır. mamul madde miktarları. Çalışma ve etki alanında önemli bitki örtüsü. Suyun derinleşmesi 148 . V. Suyun yükselmesiyle birlikte yaşam alanları genişleyerek avlanma ve beslenme sahaları artacaktır. Bu fark.

bu sular paket arıtma tesisleri ile arıtıldıktan sonra regülatör mansabına deşarj edilecektir. Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler Proje yeri bulunmamaktadır. mansap tarafının hidroloji ve sucul hayat açısından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla ekolojik su adı verilen ve akarsu içerisindeki hayatın devamlılığı açısından son derece önemli olan 2. V. Birinci kolu Büyük Melen Çayının yataklarını doldururken.7. Oluşan bu su kütlesi bölgede yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve miktarının artmasına neden olabilecektir. 1992 yılında Orman Bakanlığınca “ Yaban Hayatı Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.8. kolu da Lahna deresinin yataklarını dolduracaktır. sediment gelişi ve su kalitesine olumlu etkide bulunması beklenmektedir. Melen Barajının yapılması ile akarsu rejiminin düzelmesi sonucu bu durum eskisine oranla daha az görülecektir. Bu sebeple oluşan evsel nitelikli atık suların yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olumsuz bir etkisinin olacağı düşünülmemektedir. su kalitesi vb. Büyük Melen Çayı üzerinde kurulmaktadır. Tuz oranı yüksek olan bu sularla sulama yapılması sonucu tarım alanlarında tuzluluk problemleri yaşanmaktadır.2. sediment gelişi.6. Su tutulmaya başladıktan sonra barajın 2 ana kolu ortaya çıkacaktır. V. Daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi proje kapsamında sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksular oluşacak olup. 2. Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler Büyük Melen Barajı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU özellikle kışın suyun donmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara engel teşkil etmesiyle su hayatına önemli olumlu etkiler getirecektir. nehir hidrolojisi. diğer durumlarda nehirdeki akım sürekli ve düzenli bir şekilde devam edecektir. sucul hayat. Bu durumun baraj rezervuarı çevresinde yeraltı suyu ile yapılacak olan tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bir avantaj olacağı düşünülmektedir. 149 .2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. sucul hayat. Melen çayının Karadeniz’e döküldüğü Melen ağzı bölgesinde özellikle yaz aylarında akarsu seviyesinin düşmesi ile birlikte denizden Melen Çayı içerisine doğru tuzlu su girişimi görülmektedir. Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Yapılması planlanan baraj ile 110 metre kotunda geniş bir alanda yüzeysel bir su kütlesi oluşacaktır. Bu miktar en ekstrem şartlar için söz konusu olup. Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon. Barajın yapılmasının akımdaki sürekliliğe ve taşkınların önlenmesi katkısı dolayısıyla erozyon. nehir hidrolojisi.) Büyük Melen Barajının.25 m3/sn miktarında bir debi en kurak şartlarda dahi verilecektir. V. ve etki alanı çevresinde uluslararası öneme sahip alanlar Proje etki alanında bulunmamakla birlikte alana en yakın koruma alanı Düzce’nin 14 km güneybatısında Hamamüstü Köyü çevresinde yer alan Efteni gölüdür.2.

Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması Melen barajı sahası kıyılarındaki yükseltilerde genelde fındık bahçeleri.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.11. Bu bahçelerin düşük kodlarının su altında kalması mümkün olup bu sahalarda bazı vejetasyon ve ürün kayıpları oluşacaktır. organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayri sıhhî müesseselerin etrafında.2. Bu yüzden düşük kodlarda su altında kalacak ağaçlar sökülüp alınarak uygun orman. meşe. Baraj yapısından sonra salınacak suyun debisinin derenin kurumasını ve biyolojik hayatın sürmesini engelleyebilecek minimum su değerlerinin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. diğer barajlarda ve HES’lerde olduğu şekilde uygun yangın söndürme ekipmanları yerletirilecek ve bunları kullanmak üzere kalifiye elemanlar bulundurulacaktır. köknar ve sarı çam’dır. Baraj ve HES binası çevresi. yönetmeliklerde beliritilen genişlikte sağlık koruma bantları ile çevrilecektir. fundalıklar ve çalılıklardan bulunmaktadır. Bölgede yapılan inceleme ve alınan fotoğraflara bakıldığında vejetasyon örtüsünün Melen çayı yatağından tepelere doğru çıkıldıkça daha yoğun bir bitki örtüyle kaplandığı görülmektedir. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” Madde 16’ya göre sanayi bölgesi. Barajda canlı hayatının geçişlerine imkan verecek yapıların tasarlanarak yapılması ve uygun işletilmesine olanak sağlanmalıdır. peyzaj ve ağaçlandırılması gereken alanlara taşınabilir ve kaynak olarak kullanılabilir. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Barajın devreye girmesiyle çayın yatak kısmı regülatörün membaından başlamak üzere çayın membaına doğru su yükselmesiyle bölge vejetasyonunun düşük kodlarındaki toplulukları su altında kalarak olumsuz olarak etkilenecek ve ortadan kalkacaktır. gürgen. Civar çevre ormanlarda egemen ağaç türleri kayın. Baraj civarında saf tür ağaçları bulunan ve iyi vejetasyonu olan ormanlardan ziyade zirai kültür fındık bahçeleri daha fazla yer tutmaktadır. kızılağaç.2. Barajlar hem inşaat hem de işletme aşamasında yangın riski çok yüksek olmayan inşaat yapılarıdır.9. 150 . sağlık koruma bandı konulması mecburîdir.2. kestane. V. Baraj çevresinde fındık kültür alanlarının hakimiyeti de göze çarpmaktadır. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. karaağaç. Bu nedenle özellikle HES civarında muhtemel yangınların oluşmasının ve bu yangınların etraftaki ağaçlık alanlara sıçramasını önlemek için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Ayrıca her 2 yapıda. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir.10. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için İSKİ’nin gerekli görmesi durumunda peyzaj projeleri hazırlanacaktır. çınar ve kavak gibi seyrek ve tekil ağaçlar su yükselmesiyle su altında kalarak yok olacaktır. Dere yatağının kenarlarında ve düşük kodlarında bulunan söğüt. kavak. çeşitli ağaçlar. Ancak HES’ler yangın riski yüksek olan birimlerdir. ıhlamur. V. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. dişbudak.

sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilmekte ve ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınmaktadır. 151 . Bahse konu patlayıcı maddeler belirli oranlarda amonyum nitrat ihtiva etmektedir. Bu malzemenin alanda depolanması planlanmaktadır. sanayi bölgesi. kum ocakları.d’de belirtilen patlayıcı maddeler ile ilgili mesafeler dikkate alınmıştır. HES ve Malzeme Ocakları Projesi kapsamında yer alan patlayıcı depoları birinci sınıf gayri müesseseler. Alanda yer alan yerleşim yerleri projenin ilk senesinde kamulaştırılacaktır.20Tablo V. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” çizelge IV. inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilir. Bu miktar kaya için toplam 3000 ton civarında patlayıcı madde kullanılması söz konusu olacaktır. ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler listelenmiştir. kum yıkama ve eleme tesisleri ile hazır beton tesisleri ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler listeleri içerisinde yer almaktadır. Sağlık koruma bandı. Bu nedenle patlayıcı maddelerin depolanmasında uyulması gereken sağlık koruma mesafesi için yeterli uzaklık sağlanmış olacaktır. proje alanı içerisinde yer alacak patlayıcı depoları etrafındaki sağlık koruma bandı için önerilecek olan mesafe belirlenirken. Çizelge Tablo V. Bu listeler içerisinde Melen Barajı.8 km mesafede olan Aydoğan köyü olacaktır. Malzeme ocağında bulunan toplam 15 000 000 m3 malzemenin yarısı kadarı baraj gövdesinde kullanılacaktır. 24 Aralık 1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Parlayıcı. Dolayısıyla alan en yakın yerleşim yeri olan Cumayeri ve Lahna beldesi birinci sene sonrasında tahliye edilmiş olacaktır. Ayrıca. Proje kapsamında Kaya I malzeme ocağından kaya malzemesi elde edilmesi amacıyla patlayıcı madde kullanılacaktır. organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde. Sağlık koruma bandı. Patlatma çalışmalarının 4 sene süreceği göz önüne alınırsa aylık kullanılacak olan patlayıcı miktarı 62. Tablo V. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yine aynı maddeye göre. 23 Mayıs 2001 tarih ve 24410 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” Ek1’de patlayıcı madde işyerlerinin ve depolarının çevreye olan güvenlik uzaklıkları verilmiştir. Tahliye sonrasında alana en yakın yerleşim yeri kuş uçuşu 1.5 ton olmaktadır.19’de bu uzaklıklar görülebilmektedir.19’de verilmektedir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek-2’de birinci. Bu nedenle. Patlayıcı. inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

000 100 50 10 5. Sıvı Hava ve bunları ihtiva eden patlayıcı maddeler ile benzerlerinin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarak uzaklıklar hesaplanırken.000 250 125 25 10.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.000 350 175 35 *İçerisinde Amonyum nitrat. Amonyum nitrat İhtiva Eden Patlayıcı Maddeler İle İlgili Uzaklıklar (Sütresiz Binalardan Uzaklığı*) Patlayıcı Maddenin Miktarı (kg) Kara ve Demir Birbirlerinden Olan Yollarından Olan Uzaklıkları (m) Uzaklıkları (m) 1 4 2 0 5 8 4 1 10 10 5 1 50 25 13 3 100 35 18 4 500 75 38 8 1. Meskun Binalardan Olan Uzaklıkları (m) 152 . Sıvı Oksijen.19. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V. mevcut sütrenin özellikleri göz önünde tutularak çizelgedeki uzaklıklar % 50 oranında azaltılabilir.

Toplam Patlayıcı Madde Miktar ı (Ton) 2-75 Ton 76-100 Ton 101-150 Ton 151-200 Ton 201 Ton ve Yukar ısı 1. 3. (Üstü toprakla örtülü ve galeri tipi gömme depolardan *galeri tipi depolar hariç* mevcurt gömme depoların üstünde bulunması gereken toprak kalınlığı santimetre olarak hesaplanacak ve güvenlik uzaklıkları da D bendi doğrultusunda değerlendirilecektir. Sıra için D = 2. Fırın. kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıklar ı yarıya indirilir. Deniz veya Su Yolları Okul. Deniz. 2. Sıra için ise 270 metre olması şartıyla aşağıdaki formüllere gore hesaplanır Sütresiz Sütreli 1. Sıra için D = 9.20. Kışla. Tarım ve Telekominikasyon Tesisleri. C) Yeraltı galeri depolar için güvenlik uzaklıkları Ek-6 da verilmiştir. Göl. kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıkları aşağıda gösterilmiştir. Havaalanları.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Hastane. Mabet. Patlayıcı Madde İşyerlerinin ve Depolarının Çevreye Olan Güvenlik Uzaklıkları Sıra 1 Bina ve Depolar Patlayıcı Madde Üretilen ve Depolanan Her Türlü Tesislere Ait Depo ve İşyeri Binaları ile Patlayıcı Madde Depoları. Sıra için 100. Konut. Sıra için 0 0 140 160 180 3. Sıra için en az 160. Irmak. Sıra için 16 18 200 220 240 2.2xQ⅓ D = 15.3xQ⅓ D = 4. NOT: A)Bu cetvelde yer almayan miktarlardaki patlayıcı madde depoları için en az güvenlik uzaklıkları 1. Sinema. Sanayi. Sıra için D = 14.3xQ⅓ (Q) = Toplam patlayıcı madde miktarı(Kilogram) 4. Karayolu.7xQ⅓ B) Av malzemesi (barut hariç) depolanacak depolar için bu tablo ile belirlenmiş olan güvenlik uzaklılklar ı ve girişimci tarafından satın alınması. Sıra için D = 22. Tiyatro. Demiryolu.8xQ⅓ D = 12.7xQ⅓ (D) = Güvenlik Uzaklıkları (metre) 3. depo istiap haddine gore girişimci tarafından satın alınması.) D) Güvenlik uzaklıkları aynı kalmak koşuluyla depodan itibaren.5xQ⅓ 2. Sıra için 310 330 350 10 12 153 . İskele ve Limanlar Köy ve Orman Yolları.4xQ⅓ D = 1. Pazaryeri. Madenlere Ait Özel Kara. Çarşı gibi İnsan Topluluklarının Bulunduğu Bina ve Yerler Patlayıcı Madde Üretilen veya Depolanan Aynı İşyeri Sınırları İçindeki Bütün İşyeri Binaları İle Patlayıcı Madde Depoları Sütresiz Sütreli 2000 186 160 5000 253 214 (Q) = Toplam Patlayıcı Madde Miktarları (Kilogram) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 319 402 460 506 545 579 269 339 388 427 460 489 70000 610 515 75000 624 527 2 3 Sütresiz Sütreli Sütresiz Sütreli 117 100 280 270 159 100 380 270 200 101 478 330 252 128 603 415 289 146 690 475 318 161 759 523 343 173 818 564 364 184 869 599 383 194 915 631 392 198 936 645 4 Sütresiz* Sütreli 30 21 41 29 52 37 65 46 75 53 82 58 88 63 94 67 99 70 101 72 *Sütresiz hafif yapılı depolar için çizelgede belirtilen sütreli uzaklıkların iki katı alınır. Resmi ve Özel İşyerleri. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V. Cezaevi.

Projede yer alan hidroelektrik santral binası iş kazaları açısından en kritik faaliyet alanı olarak görülmektedir. .500 litre/gün olacaktır. V. Kullanılacak su miktarı = 150 lt/gün x 30 kişi = 4. Benzer şekilde. 1990). ne miktarlarda. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak.2. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Sağlık Koruma Bandı mesafesi belirlenmesinde hava kalitesi kısıtlayıcı bir parametre olmayacaktır. Bu nedenle. prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara. ISCST3 Modeli) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. ilgili bölümlerde belirtilen emisyonları azaltıcı önlemler alındığı taktirde proje inşaat ve işletme faaliyetlerinin alan etrafında önemli bir etkisi olmayacağı düşünülmektedir. Sağlık Koruma Bandının belirlenmesinde kullanılmak üzere. inşaat ve işletme aşamaları boyunca PM ve gaz emisyonları için hesaplanan proje alanı etrafında tahmin edilen maksimum yer seviyesi konsantrasyon değerlerinin HKKY’de tanımlanan sınır değerlerin altında olduğunu göstermektedir. V.12. İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği. kum yıkama ve eleme tesisleri ile hazır beton tesislerinin bulunduğu alan etrafındaki sağlık koruma bandı sınırı belirlenirken. Bu alana giriş-çıkış kontrollü olacak ve gerekli uyarıcı levhalar konularak.İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler listesinde yer alan kum ocağı. nasıl verileceği Melen barajında işletme aşamasında idari ve sosyal ünitelerde 30 kişinin çalışacağı düşünülmektedir.5m3/gün evsel atık su oluşacaktır. Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar Projenin işletme aşamasındaki faaliyetlerin çevre için riskli bir durum ortaya çıkarması beklenmemektedir. ISCST3 hava modellemesi sonuçları. proje inşaat ve işletme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hava kirletici emisyonlarının (gaz ve toz) maksimum konsantrasyonlarının hesaplanması için modelleme (USEPA . Sonuç olarak. proje alanı çevresindeki gürültü düzeyi UNDP’nin “TEM Trafik ve İnşaat Gürültü Kontrol Raporu” isimli dokümanında önerilen metodun kullanımı ile hesaplanmıştır (UNDP. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde inşaat aşamasında yapılacak olan paket arıtma sistemi arıtılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına göre baraj mansabına deşarj edilecektir.13. projeden kaynaklanacak olan hava emisyonları ve gürültü değerleri dikkate alınmıştır.ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından geliştirilmiş. çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilecektir. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır. Kullanılacak suyun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyede 4.2. İçme suyu için hazır damacana sular kullanılacaktır. Temizlik ve diğer amaçlı kullanılacak su ise baraj alanı yakınındaki mevcut yeraltı suyu kuyularından temin edilecektir. Muhtemel iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan " İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği " ilgili maddelerinin hükümlerine uyulacaktır.

İşletme Aşamasında oluşması muhtemel gürültü ile ilgili olarak 07. Kişi başı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1. 30 kişi x 1. Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı.14. ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde. Çalışacak olan personelin büyük bir kısmı öncelikle civar köylerden temin edilecektir.7.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri. yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya.03. V. Melen Barajı inşaat ve işletme çalışmaları kapsamında 21. Barajda çalışacak olan az sayıdaki yabancı personel için lojman veya misafirhane inşa edilecek ve personel konut ve diğer sosyal ihtiyaçlarını buralardan sağlayacaktır. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak.2 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar.16.kişi = 40. en yakın katı atık düzenli depolama alanına iletilecektir. bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği. V.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. idari ve sosyal ünitelerde 30 kişinin çalışacağı düşünülmektedir.15. Konut sosyal ve idari tesislerde çalışacak insanların araçlarının bakım ve onarımları en yakın tamir ve bakım istasyonlarında yapılacaktır. nasıl bertaraf edileceği Melen Barajında işletme aşamasında konut. Konut.2.17. Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları. Ayrıca baraj alanında inşa edilecek olan idari ve sosyal tesislerde personelin her türlü sosyal altyapı ihtiyaçları ve idari ve teknik ihtiyaçları karşılanacaktır. Ancak baraj inşaatı ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılırsa. bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut.34 kg/gün-kişi alınarak).2008 tarih ve 26809 sayılı "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" Madde 44 hükümlerine riayet edilecektir.2.2. arkeolojik kalıntılara. V. inşaat durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü'ne haber verilecektir. nasıl temin edileceği Proje kapsamında işletme aşamasında yaklaşık 30 kişi çalışacaktır. 155 .34 kg/gün. Bu personelin konut ihtiyaçları kendilerine ait mevcut konutlarla sağlanmış olacaktır. korunması gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi ÇED çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalara göre proje alanı ve çevresinde yapılan tespit edilmiş tescilli bir kültür varlığı bulunamamıştır. Proje alanı ve yakın çevresinde. Bu aşamada oluşan atık yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa uyulacaktır. HES binası en yakın yerleşimleri yeterli uzaklıkta olduğundan ve bina izolasyonlu olarak inşa edileceği için gürültü ve vibrasyonun bina içinde kalması sağlanacaktır. seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler İşletme aşamasında öngörülen tek gürültü kaynağı HES binası içerisinde yer alan jeneratör ve türbinler olacaktır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

V.2.18. Diğer faaliyetler Melen barajının uzun yıllar öncesinden planlanmış olmakla birlikte inşaatın gecikmiş olması bölge halkında bir kafa karışıklığı meydana getirmiş ve halkın uzun ve orta vadeli projeler geliştirmesine engel olmuştur. Bölge halkı evinde yapacağı tadilat ve tamiratları bile günübirlik çözümlerle halletmeye çalışmıştır. Bu nedenle bölge halkı baraj yapımı ile ilgili kararların mümkün olan en kısa sürede netleşmesini ve inşaatın bir önce sonuçlandırılmasını talep etmektedirler. Böylece bölge halkının kendi hayatları ve gelecekleri ile ilgili kararlar alma konusunda önü açılmış olacaktır. V.3. Projenin sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri V.3.1. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb. Projenin özellikle 5 yıl sürecek olan inşaat süresince yerel halk için büyük ölçüde iş imkanları yaratılmış olacaktır. Bunun neticesinde ise yerel halkın yasam standartlarında bir yükselme gözlenmesi beklenmektedir. Proje kapsamında oluşacak olan baraj gölü sayesinde peyzaj değeri yüksek bir alan elde edilmiş olacaktır. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında rekreasyon ve turizm gibi faaliyetler ile yerel halkın sosyal ve ekonomik olarak fayda elde etmesi beklenmektedir. Proje ile bölgeye ulaşım, haberleşme ve sağlık hizmetleri konusunda ek katkıların gelmesi kaçınılmazdır. Proje sahasında işsizlik nedeniyle görülen dışarıya göçün proje ile tersine dönmesi beklenmektedir. V.3.2. Çevresel fayda-maliyet analizi Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi; Melen havzasında, Melen Çayı üzerinde planlanmış olup, enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda, havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Melen barajı rezervuarında tutulacak olan suyun kalitesini korumak amacıyla Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Bütün bu çalışmalar projeden beklenen çevresel faydalardır. 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi, su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine, yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da, enerji kazanılırken çevresel 156

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.

157

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VI. İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VI.1. Arazi ıslahı (baraj, HES, iletim kanalları ve malzeme ocaklarında yapılacak arazi ıslahı ve reklamasyon çalışmaları, orman alanı dışında kalan sahalarda malzeme ocakları varsa “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi) Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Gölün kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu önlemek, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; alanda mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ve kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Baraj tamamlandıktan sonra İSKİ’ye devredilecektir. İSKİ tarafından barajın işletmeye açılmasından önce olmak üzere 300 metrelik mutlak koruma bandında özellikle bitkilerle kaplı olmayan alanlar için peyzaj projesi hazırlanması planlanmaktadır. Malzeme ocaklarından K geçirimsiz ve E geçirimli malzeme alanı baraj rezervuarı altında kalmaktadır. C geçirimli alanı ise Büyük Melen Çayı üzerinde ve barajın mansabında kalmaktadır. Baraj tamamlanmadan önce doğal şekli bozulacak olan bu alanın rehabilitasyonun yapılacaktır. Bu amaçla baraj inşaatında kullanılmayan artık ocak malzemeleri ile uygun hafriyat atıkları kullanılacak ve akarsu yatağı eski haline getirilecektir. VI.2. Baraj, HES, su iletim tesisleri ve malzeme ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları VI.1. konuda da anlatıldığı üzere, Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Gölün kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu önlemek, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; alanda mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ve kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bölge genel olarak ağaçlı bir bölge niteliğinde olup çıplak araziler nadiren bulunmaktadır. İSKİ tarafından barajın işletme aşaması öncesinde olmak üzere 300 metrelik mutlak koruma bandında özellikle bitkilerle kaplı olmayan alanlar için peyzaj projesi hazırlanması planlanmaktadır. Malzeme ocağı olarak bir adet geçirimsiz malzeme alanı, iki adet geçirimli malzeme alanı ve bir adet kaya malzemesi alanından oluşmaktadır. Geçirimli malzeme alanlarından biri ile geçirimsiz malzeme alanı baraj rezervuarı altında kalmaktadır. Kaya malzeme alanı kısmen rezervuar altında kısmen de mutlak koruma alanı içerisinde yer almaktadır. Rezervuar altında kalacak olan alanlar için rehabilitasyon çalışması öncelikli olmayıp özellikle baraj mansabında ve Melen akarsuyu üzerinde yer alan geçirimli malzeme alanının, hafriyat artığı malzemeyle ve/veya diğer malzeme alanlarından alınacak malzemelerle eski haline getirilecektir.

158

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Su altında kalmayacak olan malzeme alanlarında yapılacak olan bu kapsamındaki çalışmalarda “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. VI.3. Mevcut su kaynaklarına etkiler, olabilecek hava emisyonları İşletme faaliyete kapandıktan sonra su kaynaklarına olumsuz herhangi bir etki beklenmemektedir. İşletme faaliyetinin sona ermesi ile İçme ve kullanma suyu barajı kapsamında alınan su artık alınmayacağından dolayı akarsu yatağında akışına devam edecektir. Baraj kısmında ise baraj göleti ile yüzeysel bir su kaynağı oluşacağından işletme faaliyete kapandığında da su kaynakları için olumsuz bir etki beklenmemektedir. Benzer şekilde çevreye zararlı herhangi bir hava emisyonu da beklenmemektedir.

159

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VII. PROJENİN ALTERNATİFLERİ
(Bu bölümde teknoloji alınacak önlemlerin alternatiflerin karşılaştırılması yapılacak ve tercih sıralaması belirtilecektir.)

VII.1. Depolama İle İlgili Alternatifler 2007 Yılı sonunda hizmete açılan Melen Regülatörü yeri regülatör inşasından önce Melen Barajı olarak düşünülmüş ve temel sondajlar Regülatör aksında yapılmıştır. Ancak Regülatör yapımına karara verildikten sonra, bu raporda önerilen baraj aksı, Melen regülatörünün 700 m membasına çekilmiştir. Baraj yeri olarak seçilen aksta gerekli jeolojik etütler yapılmış ve incelenen alternatifler içinde daha önce DSİ III. Bölge Müdürlüğü tarafından sadece enerji projesi olarak planlama çalışmaları tamamlanan Beyler Barajı aks yeri etüt edilmiştir. Beyler Baraj yeri, Sakarya ili Karasu ilçesi Beyler mahallesi Mevkii Çevriktepe ile Aycıbağ tepe arasındadır. Kret kotu 115 m olan Beyler Barajı ile 5,70 km2 alan rezervuar alanında kalmakta olup İstanbul iline çekilebilecek yıllık maksimum içmesuyu 470 hm3’dür. Bu değer Melen Barajı ile İstanbul iline verilecek olan değerin sadece % 44’ü kadardır. Ancak Melen Barajı ile nihai durumda 45 MW kurulu güce sahip HES tesisleri üretilecek olan enerji yıllık 91,92 Gwh değerindeyken Beyler barajı ile 90 MW kurulu güce sahip Beyler HES Tesisleri ile yılda toplam 276 Gwh’dır. Bu değer Melen Barajı ile üretilecek olan enerji değerinin üç katıdır. Jeolojik açıdan uygun ancak İstanbul ilinin içme suyu ihtiyacını karşılayamayan Beyler Barajı alternatifi uygun bulunmamıştır. Beyler barajı mansabında bulunan ve yılık verimi yüksek olan Lahna deresi de baraj rezervuarında depolanacak şekilde raporda teklif edilen Melen Baraj aks yeri uygun görülmüştür. Ancak Düzce Ovasının su altında kalmaması için barajın normal su seviyesi 110 m olarak tespit edilmiştir. Bu kotun üzeri olan ve ihtiyaç debisinin tamamını karşılayan 113,62 m maksimum su seviyesi alternatifi de denenmiştir. Fakat bu durumda kamulaştırma alanı % 50 artarak 17,15 km2’den 34,00 km2 değerine çıkmakta ve Düzce Ovasının büyük bir bölümü sular altında kalmaktadır. Tarım arazisi açısından oldukça değerli olan bu alanlarda daha fazla kamulaştırma yapılamayacaktır. Bu sebeple bu raporda önerilen Melen Barajı ve HES projesi için 110 m maksimum su kotu nihai değer olarak alınmıştır. Gövde dolgu tipi olarak kil çekirdekli kaya dolgu tipi gövde yapısı yanında, ön yüzü beton kaplama alternatifleri de denenmiştir. Yapılan ekonomik analizler sonucu kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi maliyeti 140 230 543 YTL ve ön yüzü beton kaplama baraj gövde tipi maliyeti ise 107 712 328 YTL olarak hesap edilmiştir. Yapılan ekonomik analizler sonunda ön yüzü beton kaplama gövde yapısının uygunluğuna karar verilmiştir. VII.2. Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler Enerji tesisleri ile ilgili alternatif çalışmalarda çeşitli kurulu güç alternatifleri çalışmaları yapılmış ve HES-Kurulu Güç optimizasyonu yapılarak 45 MW kurulu gücün en ekonomik kurulu güç olduğu sonucuna varılmıştır. Santral Yeri ve Trafo-Şalt sahası için arazide etütler yapılarak seçilen alanın jeolojik açıdan uygunluğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak raporda önerilen yerin en uygun alan olduğuna kanaat getirilmiştir. VII.3. İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İle İlgili Alternatifler Melen I. Merhale kapsamında inşa edilen pompa istasyonu ve isale hatları Melen II. Merhale kapsamında da hizmet verecektir. I. İsale hattı kamulaştırmaları, Melen II. ve III. İsale hatları için de yapılmıştır. Melen I. İsale hattı platform kazıları, II. ve II. isale hatları genişliğine göre yapılmıştır.

160

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Melen İçmesuyu alternatifi çalışmalarında, Melen I. İsale hattı için yapılmış olan sistemin değiştirilmesi ve teçhizatlarının demonte edilmesi, II. ve III. içme suyu çelik borusu için yeni platform kazısı yapılması ve heyelan tehlikesi sebepleri, içmesuyu tesisleri için başka alternatif çalışma yapılmasına gerek bırakmamıştır. Zira yapılan kamulaştırmalar full devalopman için yapıldığından rezervuardan içme suyunun alınması halinde, ilave maliyetler ve net gelir kayıpları söz konusu olacaktır. Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı Melen barajı içme suyunun, baraj mansabından basınçlı sistemle alınarak halihazırda platform kazıları ve kamulaştırmaları yapılmış olan pompa istasyonlarına pompa marifeti ile basılması alternatifine karar verilmiştir.

161

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI VIII.1. Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Projeye ait Acil Müdahale planı Ek 23’te verilmiştir. Projenin izleme çalışmaları, inşaat, işletme ve işletme sonrası izle çalışmaları olmak üzere 3 başlık altında incelenmiştir. 1. İnşaat Aşamasında İzleme Programı Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması planlanan izleme programı aşağıda verilmiştir. Söz konusu projenin çalışmalarından önce Çevre İzleme Programı oluşturulacak ve izleme bu program doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Çevre İzleme Programı aşağıdaki ana başlıklarla verilen hususları içerecektir. Sıvı Atıkların İzlenmesi Baraj inşaatı aşamasında kullanılan su ve buna bağlı ortaya çıkan atıksuyun biriktirilmesi ve arıtılması, projeden kaynaklanacak sıvı atıkların izlenmesi konusunda öncelikli olarak izlenmesi gereken hususlardan olacaktır. İnşaat aşamasında ortaya çıkacak olan atık suların, Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği ile Su Ürünleri Yönetmeliği’nde verilen standartlara uygun olarak arıtıldıktan sonra, yönetmeliğe uygun olarak deşarj edilip edilmediği izlenecektir. Katı Atıkların izlenmesi İnşaat aşamasında oluşacak olan inşaat artıkları ve personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı izlenecektir. İnşaat aşamasında oluşacak inşaat artıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertarafı izlenecektir. Personelden kaynaklanacak ambalaj atıklarının ayrı toplanması, uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi izlenecektir. Emisyonların izlenmesi İnşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar arasında toz emisyonu ve egzoz emisyonları yer almaktadır. Faaliyetler esnasında oluşacak toz emisyonunun sınır değerleri aşmaması için alınması gereken önlemlerin uygulanması izlenecektir. Ayrıca inşaat sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve bununla ilgili belgelerin alınması izlenecek hususlar arasında yer almaktadır. Gürültünün İzlenmesi

162

Ayrıca Proje kapsamında kullanılacak patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle. 163 . bu konu ile ilgili olarak tüm işlemlerin Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun yapılması izlenecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. diğer tüm atıklardan ayrı olarak ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak toplanması işaretlenmesi ve bertaraf edilmesi. Söz konusu projenin işletme önce Çevre İzleme Programı oluşturulacak ve izleme bu program doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Saklanması. Yok edilmesi. satışı. İşletme Aşaması İzleme Programı Projenin işletme aşamasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması planlanan izleme programı da aşağıda verilmiştir. Baraj alanındaki personelden kaynaklanacak atık suların. Çevre İzleme Programı aşağıdaki ana başlıklarla verilen hususları içerecektir. Usul ve Esasları Tüzük” hükümlerine uyulup uyulmadığı izlenecektir. taşınması. yakıt ikmalleri ve yağ değişimlerinin. İş makinelerinin bakımları. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı izlenecektir. 2. uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi izlenecektir. Tesisin inşaat çalışmaları sırasında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sırasında oluşacak olan tehlikeli atıkların izlenmesi de izleme programının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Emisyonların izlenmesi İşletme aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar egzoz emisyonları olacaktır. Personelden kaynaklanacak ambalaj atıklarının ayrı toplanması. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Proje kapsamında. Denetlenmesi. kullanılması. Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi. yağışlarla kayma riski taşıyarak çevreye zarar verip vermeyeceği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda izlenecektir. Sıvı Atıkların İzlenmesi Barajın işletme aşamasında su temini. personel kaynaklı evsel atıksuyun biriktirilmesi ve deşarjı. Çalışmalar sırasında makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir. kullanılacak makinelerden ve arazide yapılacak patlatmalardan ve diğer çalışmalardan gürültü oluşacaktır. Depolanması. Tehlikeli ve Tıbbi Atıkların İzlenmesi Proje alanında inşaat aşamasında şantiye alanında yapılacak olan revir kaynaklanacak olan tıbbi atık malzeme. Katı Atıkların izlenmesi İşletme aşamasında oluşacak katı atıklar personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar olup bu atıkların alanda düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı. Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertarafı izlenecektir. İşletme sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması da izlenecek hususular arasında olacaktır. ithali. mevsimsel şartlara bağlı olarak oluşan yağmur suyu yönetimi izlenmesi gereken hususular arasındadır.

3. 164 .2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gürültünün İzlenmesi İşletme aşamasında kullanılacak olan makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda. Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program ÇED raporunu hazırlayan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. VIII. Çevre ve Orman Bakanlığının belirleyeceği periyotlar halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'na İzleme Raporları sunacaktır. İşletme Sonrası İzleme Programı Projenin işletime kapatılmasından sonraki durumu arazi ıslahı başlığı altında verilen hükümler uyarınca izlenecektir. inşaat süresi boyunca ortaya çıkacak olan olumsuz etkilerin raporda belirtilen önlemlerle ilgili yönetmelik sınır değerlerini aşıp aşmadığı ve/veya bertaraf edilip edilmediğinin kontrolünü sağlayarak.

proje kapsamında yapılacak çalışmalar. HALKIN KATILIMI (Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği. Düzce ve Sakarya illerinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Düzce ilinde yaşayan halkın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan toplantı 03. ve ÇED çalışmalarını yürüten İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenlerle birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 100 kişilik katılım olmuş ve toplantıya katılan katılımcılara faaliyet ile ilgili olarak. DSİ 14.2008 tarihinde Ortaköy Belde’sinde yapılmıştır.C.C. Düzce Valiliği ve Sakarya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile temasa geçilmiş ve etkilenmesi muhtemel bütün köy muhtarlarına haber verilmiştir. Bölge Müdürlüğü. Sakarya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.2008. ve ÇED çalışmalarını yürüten İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenlerle birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 150 kişilik katılım olmuştur. Sakarya’daki halkın bilgilendirilmesi için yapılan toplantı ise 13. projeden kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilerek yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır. Ayrıca barajın yıllardır yapılacağının söylendiğini ancak inşaatının gecikmesi nedeniyle yöredeki halkın mağdur olduğundan bahsetmişlerdir.04. proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması) Büyük Melen Barajı ve rezervuar alanı. Çevre ve Orman Bakanlığı. Toplantılara katılımı sağlamak amacıyla. Düzce’de yapılan toplantıya T. Bu nedenle projeyle ilgili halkın görüşlerinin alınması için hem Düzce’de hem de Adapazarı (Sakarya)’da Halkın Katılımı Toplantıları yapılmıştır. Ayrıca bölgede yapılan Melen Regülatörünün inşaatı sırasında gerekli çevresel hassasiyetin gösterilmediğini ve bu konuda bölge halkı ile yüklenici firma arasında bir takım sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir. tarihinde Akçakoca Öğretmen Evi’nde. Çevre ve Orman Bakanlığı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Benzer şekilde Sakarya Ortaköy’de yapılan toplantıya da T. toplantı tarihlerinden önce yerel ve ülke çapında yayın yapan 2 ayrı gazetede toplantılar ilan edilmiş. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM IX.03. Katılımcılar tarafından genel olarak yapılması planlanan Melen Barajında gerçekleştirilecek olan kamulaştırma ile ilgili beklentilerini ve tereddütlerini belirtmişlerdir. 165 . Bölge Müdürlüğü. Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. DSİ 14.

Melen çayından İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini ile ilgili çalışmalar 1988 yılından itibaren başlatılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM X. Büyük Melen Havzası’ndaki su kaynakları mevcut planlamaya göre. Melen Barajının ikinci amacı ise elektrik üretimidir. İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. arıtma tesisleri ve HES tesislerinden oluşmaktadır. 166 . Proje 2007 yılında İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle çok büyük önem ve aciliyet kazanmış ve bu nedenle yapımına hız verilmiştir. Projenin amacı İstanbul’un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme.181 Milyon Dolar olması öngörülmüştür. mümkün olduğunca basit.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2014 yılında devreye girecek ve 2040 ve sonrası için İstanbul’un en önemli su kaynağı olacaktır. içmesuyu pompa istasyonları. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından hazırlanmıştır. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus artışına karşı gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. bu görüşlerin nasıl karşılandığının vurgulanması) Bu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun konusu. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanmasıdır. Büyük Melen Çayından ilk çekilen su. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyük Melen Çayı üzerine yapılması planlanan Büyük Melen Barajı. iki adet Ǿ 3000 mm çapında isale hattı. üç ve dördüncü aşamaları dahil toplam 1077. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra iki. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. Dört aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen bu projenin birinci aşamasında bir regülatör yapısıyla 268 hm3/yıl. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. baraj yapımı öncesinde tamamlanmış olan Melen Regülatörü ile 20 Ekim 2007 tarihi itibariyle İstanbul’a verilmeye başlanmıştır. iki adet derivasyon tüneli. kapaklı dolusavak. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında. YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VERİLEN (Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların ve çevresel etkiler için alınması öngörülen tüm önlemlerin. Büyük Melen Çayı üzerine kurulacak barajın gölünde su toplanıp buradan boru hattı ile İstanbul’a taşınacaktır. Hidroelektrik Santrali (HES) ve Malzeme Ocakları Projesi’dir. görüş ve önerilere yer verilmesi. teknik terim içermeyecek şekilde ve halkın anlayabileceği sadelikte anlatılması. Projenin 22 Mart 1997 tarih ve 22941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TürkiyeJaponya sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi ve toplam maliyetinin 1. Baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. Büyük Melen barajı içme ve kullanma suyu temini ile birlikte elektrik üretimi amacıyla kullanılması planlanan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipi bir baraj olup baraj gövdesi. özellikle Halkın Katılımı Toplantısında ve ÇED süreci içerisinde tüm paydaşlardan Bakanlığa iletilen soru.27 hm3/yıl su bu kaynaktan temin edilecektir. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir.

Beyler. Melen barajı rezervuar sahasında. site tesisleri.. Kademeli olarak enerji üretecek ve içme suyu temini sağlayacak baraj.231 m3civarında olacaktır. 5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Ön Yüzü Beton Kaplama Kaya dolgulu olarak yapılacak olan baraj gövdesi için 7. 1250 m’ye varan tepelerden ibarettir. son aşamada ise yılda 1. 2008). derivasyon tüneli ve kamulaştırma çalışmaları 1. Karalar ve Köyyeri Köyleridir.27 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlayacaktır. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup bu kota göre rezervuar alanı 17150 da’dır. projenin finansman kaynağının DSİ kendi finansmanı veya dış finans kaynaklarından yararlanarak yapılması düşünülmektedir. 4. Yeni yol relökasyonu. PTT ve enerji hatları. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İlk aşamada yılda toplam 268 hm3. İnşaat işlerinin süresinde en fazla vakit alan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi inşaatıdır. su altında 5 tane yerleşim merkezi kalmaktadır. 3. Baraj gövdesinin yapılacağı alandaki toplam kazı ise 431.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Baraj membasında Düzce Ovası yer almakta ve 110 m kotuna kadar yayılmaktadır. 167 . Diğer alanlar fındıklık ve ormanlıktır Büyük Melen Barajı inşaatının 2009 yılında başlayıp. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35. Enerji üretimi.765 da'dır.290. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi.. % 19.811 m3 malzeme kullanılacaktır.5'inin orman ve % 11’nin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir. hizmet yolları. Proje sahası Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda. 2014-2022 yılları arası 536. Projenin halihazırda finans kaynağı olarak bir bilginin tam netleşmemesi ile birlikte.5 oranında tarım arazisinin % 71. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir.45 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir.05 oranında fındıklığın.11 hm3/yıl. yıllarda yapılacaktır.17 ve 2032 yılı sonrası 1077. içme ve kullanma suyu teminine göre ters orantılı ve yine kademeli olarak üretilecektir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.077 hm3 su verecek olan Büyük Melen Sistemi 2040 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacaktır. diğer ünitelerin inşası sırasıyla ünitelerin yapım planına uygun olarak 2. ve 5. 2022-2032 yılları arası 804. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63'ünün fındıklık . Melen barajının yapılması ile göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının kaldırılması gerekmektedir. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m'lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. yıl yapılacak olup.615 da arazi bulunmaktadır. Düzce ovasında ve akarsu yatağının genişlediği düzlüklerde yoğun olarak tarım yapılmaktadır. Sakarya ilinin 70 km kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2.5 km güneybatısında. İstanbul İli’nin acil su ihtiyacı da göz önüne alınarak. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi. % 8. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18. Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyinde ve Dikenli Tepe ile Çayüstü Tepesi arasında yer almaktadır Proje sahası denizden yaklaşık 13 m yükseklikte olup.

Düzce ilinde hakim bitki örtüsü ovada yapılan kültür bitkileri üretimi ve ormanlardır. tabiat varlıkları. Ayrıca uzun yıllardan beri yapılması gündemde olan Büyük Melen Barajı’nın da yörede yaşayanlar için uzun vadeli planlamalar yapılmasını engellemiş ve yöredeki insanların başka yörelere yerleşmesine neden olmuştur. Buna ek olarak. nesli tükenmekte olan endemik flora türleri bulunmamaktadır. köknar ve sarıçamdır. Proje alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. biyosfer rezervleri. meşe.Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Ağaçlandırma alanları. karaağaç. biyogenetik rezerv alanları. sulak alanlar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibarıyla kavaklar oldukça fazlalaşmıştır. Gerek nüfusta bir hareketlilik gerekse çalışmalar esnasında yazılan tespitlere göre rezervuardaki yerleşim yerlerinde nüfus hareketlerinde 2000 yılından sonra bir azalışın olduğu görülmektedir. özel koruma alanları. Düzce ovasını çevreleyen bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. bozuk çamlık ve orman içindeki açık alanlar ile tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki örtüsü bileşenleridir. Melen Barajı rezervuar alanında 110 m su kotuna göre 1460 da . Nüfus artış hızının negatif olması genel olarak bu tür nedenlerden kaynaklanmıştır. Proje alanıyla ilgili nüfusta azalma yönünde bir hareketlilik görülmektedir. Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan alanlar. kızılağaç. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. tabiat anıtları. Ormanlarda egemen ağaç türleri. Faaliyet alanı üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan. Bu yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal üründen sağlamaktadırlar. Fakat veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. Melen barajı göl alnında meyvesiz ağaç olarak toplam 3000 adet kavak mevcuttur. gürgen. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. tabiatı koruma alanları. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. Proje Alanı ve etki alanında milli parklar. dişbudak. ağaçlandırma alanları ve orman içindeki açık alanlar tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki üniteleridir. 168 . verimlilik derecesine göre altı gruba ayrılmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. kavak. özel çevre koruma bölgeleri. sit ve koruma alanları. bozuk çamlık. yaban hayatı yetiştirme alanları. ıhlamur. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. mutlak koruma alanında ise 3620 da olmak üzere toplam 5080 da orman arazisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bölgede birim alandan elde edilen değer yüksektir. kayın. tabiat parkları. turizm bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunmamaktadır. Ormanlar. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. baltalık alanlar. yaban hayatı koruma alanları. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. kültür varlıkları. kestane.

Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Proje alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan (Askeri Yasak Bölgeler. toz. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir sanayi tesisi bulunmadığından sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu görünmemektedir. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. Hava kalitesi açısından bakıldığında ise proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi. Proje sahasını hava kalitesi açısından etkileyebilecek en önemli kaynak evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlardır. Kaliteli kömürün kullanıldığı varsayılan bölgede evsel ısınmadan oluşan kirlilik ihmal edilebilir seviyededir. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Bu durum havzanın içme suyu kaynağı olarak ilan edilmesi sonrasında koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda pestisit ve gübre kullanılmadan tarım yapılmasına geçilmesi ile birlikte düzelme trendine girecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Proje alanı genel itibariyle ağaçlık alanlar içermekle birlikte içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları. ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazileri üzerinde kurulduğu bilinmektedir. İnşaat aşamasında büyük memeliler ve kuşlar hemen tepki vererek ortamdan uzaklaşacaklar ve benzer habitatlara doğru yönleneceklerdir. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Faaliyet alanında koruma altına alınmış türlere rastlanırsa. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu ise Türkiye genelinde olduğu gibi sentetik gübre ve pestisitlerden kaynaklanan toprak kirliliği şeklinde söz konusudur. Karada hareket kabiliyeti olan canlılar inşaat başladıktan sonra uzaklaşacağından yapımdan etkilenmeyeceklerdir. Düzce ve Sakarya illeri genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının bir çoğunun birinci. Planlanan projenin uygulamaya konması halinde bölgedeki mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir. Kuşların yumurtlama dönemleri dışında faaliyetlerin sürdürülmesi kuş yumurtalarının zarar görmesini engelleyecektir. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. İnşaat aşamasında kuşlar inşaat alanlarından uzaklaşacaktır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. yoğun ulaşım yükü olan yol veya hava kalitesine etkisi olabilecek herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. herhangi bir yuvaya (yumurta bulunan) rastlanırsa faaliyet alanına yakın zarar görmeyeceği bir yere taşınacaktır. 169 . Yöredeki av hayvanlarının korunması için Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan ve faaliyetin yapıldığı sezona ait olan Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına uyulacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Bara inşaatının faaliyetin fauna üzerine olası etkileri özellikle inşaat aşamasında oluşacak. gürültü ve habitat tahribidir. zarar verilmeyecek.) araziler bulunmamaktadır. Bölgede sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği hakkında yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır.

Kaya I malzeme alanı için ise 2. asfalt ve beton kaplamalı yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak. Erozyonu asgariye indirebilmek için. en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. özelikle dik kesimlerde.5 km lik ilave bir yol yapımı söz konusudur. Yol inşasında ekskavatör. inşaat sahaları ve yeni yolların yapımı aşamasında da taşkın önleme ile ilgili çalışmaların yapılacaktır. Melen Barajı inşaatı esnasında kırma. hem de atık hafriyat malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Projenin inşaat çalışmaları sırasında 400 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 400 kişinin görev alacağı kabulüyle. taşkın. mümkün olan yerlerde. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler ve bunlardan kaynaklanacak toz miktarlarına ilişkin bilgiler kullanılacak olan malzeme alanları için ayrı ayrı hesaplanmış ve rapor içinde ilgili bölümlerde verilmiştir. Tespit edilen malzeme ocaklarının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimli. en yakın düzenli katı atık depolama alanına iletilecektir. Depolama alanı derin vadi yapısında olup yerleşim merkezlerinden uzak ve izole bir yapıdadır. toz kontrolü ve personelin günlük kullanımı için su ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları. İlave bir yol yapımına gerek duyulmamaktadır. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak. Barajın planlanma aşamasında hazırlanan ve 2007 yılında revize edilen Doğal Yapı Malzemeleri Raporu’na göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. E ve C geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. Kaya malzemesinin temini amacıyla yapılacak olan patlatma çalışmalarında ANFO türü patlayıcı madde ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi yemleme patlayıcısı kullanılacaktır. Büyük Melen Barajı arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve inşaat çalışmalarından dolayı atık oluşacaktır. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak.000 litre/gün olacaktır. Kullanılacak olan malzeme ocaklarından olan E ve C malzeme alanları için ulaşım mevcut yollarla yapılacaktır. bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı 536 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. Ayrıca şantiye çalışanları içinde içme suyuna ihtiyaç duyulacaktır. K geçirimsiz malzeme alanı için ise mevcut ham yolun stabilize hale getirilmesi söz konusu olacaktır. Bu tür bir uygulamanın mümkün olmadığı yerlerde ise menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. Derivasyon işleminin dışında. 170 . Alanın baraj inşaatı öncesi kamulaştırma yapılması sonrasında en yakın yerleşim merkezine yaklaşık 2 km mesafede olması bu tür etkilerden yörede yaşayan insanların en az seviyede etkilenmesine neden olacaktır. Kullanılacak olan patlayıcı maddeler gerekli sağlık koruma bandı mesafesi ayarlanarak Baraj gövdesi ile mevcut melen regülatörü arasında kalan alanda depolanacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Büyük Melen Barajı’nın inşaatı esnasında baraj gövdesi ve malzeme ocaklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacaktır. tünel inşaatı. Proje inşası aşamasında önemli faaliyetlerden olan derivasyon çalışmaları. Projenin inşaat faaliyetleri sırasında beton yapımı. dozer. kamyon ile toz oluşumunu engellemek üzere arazöz kullanılacaktır. Personel su kullanımı miktarı = 150 lt/gün x 400 kişi = 60. öğütme. drenaj ve sediment kontrolü ve taşkın önleme açısından özellikle dikkat edilmesi gereken çalışmalar arasındadır.

Kaya-I malzeme ocağında yapılacak patlatmalara ait vibrasyon seviyesine göre. Kaya-I malzeme alanında baraj gövde dolgusunda gerekli olan materyalin elde edilmesi için gerçekleştirilecektir. göl alanı içerisinde ve su altında kalacak kısımlarda doğal bitki örtüsü temizlenecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İçme suyu damacanalarla ve kullanma suyu ise kamp alanına açılacak kuyulardan veya civar köylerden bedeli mukabili şantiye sahasına getirilecektir. Baraj inşası sırasında alanda yapılacak sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Projenin inşaat çalışmaları sırasında beton yapımı. toz kontrolü ve temizlik için gerekli olacak kullanma suyu açılmış olan kuyulardan ve Uğurlu Belediye şebekesinden sağlanacaktır. Tesisin işletilmesi sırasında gürültü düzeyinin en az seviyede tutulabilmesi için yapıların. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin öncelikle baraj çevresindeki belde ve köylerden temin edilmesi planlanmaktadır. işçilere 1475 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen başlık. 118 m'den daha uzak yapılarda herhangi bir hasar olmayacağı görülmektedir. Patlatma. ardiye. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde yapılacak olan paket biyolojik arıtma sistemi ile arıtılarak Melen Regülatörü mansabında Melen Çayına deşarj edilecektir. lavabo. Kullanma suyu için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. kulak tıkaçları. Projenin inşaat süresi için 5 yıllık bir süre öngörülmektedir. İnşaatlar dört farklı alanda yapılacağından. soyunma yeri. Ancak bu yerleşimlerden yeterince işçi temin edilememesi durumunda yakın civardan bu ihtiyaç karşılanacaktır. Malzeme alanına en yakın yerleşim olan Cumayeri patlatma çalışmaları başlamadan kamulaştırması yapılacağından herhangi bir yerleşim alanı riski oluşmayacaktır. mutfak. Baraj inşaatında. Baraj yapımının gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün baraj gölü rezervuarından temizlenmesi sırasında. duş. Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamasında tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı. Bu durum geçici bir karakterde olup belirli bir süre canlı yaşamı için uygun ortamın bozulmasına neden olacaktır. meydana gelecek gürültü her bir alan için ayrı hesaplanmıştır. Arazinin hazırlanmasından başlayarak baraj ve HES’in tüm inşaat dönemi boyunca yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek gürültü esas olarak çalışacak iş makinelerinden kaynaklanacaktır. tuvalet. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır. yapı malzemelerinin seçimine ve mimari tasarım sırasında gürültü izolasyon konusuna önem verilecektir. Ayrıca baraj tipine göre dolgu ve beton dökümü sırasında da suda bulanıklık meydana gelmesi beklenmektedir. vb.çalışması planlanan toplam 400 kişilik personel için gerekli olan 60 m3/gün içme ve kullanma suyunun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyelerde 60 m3/gün evsel atık su oluşacaktır. gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda. idari 171 . Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.8 km uzaklıktaki Aydoğan köyüdür. kulaklık. Proje alanına en yakın yerleşim alanı 1. Bu nedenle gürültünün etkili olacağı alanda hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır.

baraj alanı yöre halkı için mesire alanı olarak da kullanabilecektir. Su sıcaklığı biriken suyun daha fazla bir zaman içerisinde beklemesinden ve durağanlaşmasından kaynaklanacaktır. Önemli hastalık ve yaralanmalarda ise en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından faydalanılacaktır. kuş gözlemi. 172 . insan sağlığı ve çevre açısından en riskli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. larva ve gençlik dönemlerinde tolerans sınırlarını aşabileceğinden olumsuz etkisi olabilecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Diğer su kalitesi parametrelerinde herhangi bir etkinin olması mümkün görülmemektedir. Bu amaçla balıkçılık. malzeme sıçraması. Bu tür kazaları önlemek için çalışma alanına gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. iş makineleri kazaları vb. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır. trafo ve şalt sahasına. rekreasyon alanı olarak da değerlendirilebilecek ve buna yönelik düzenlemeler de alana kazandırılacaktır. Ancak sıcaklık farkı 1-2 0C den fazla olması durumunda Tatlısı balık ve canlılarının hayat devrelerinde özellikle yumurtlama. Bu riski azaltmak için ilgili bölümde anlatılan gerekli önlemler alınacak ve patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça savrulma riski önlenecektir. baraj gövdesine ve dolusavak yapısına ulaşmak kolaylıkla sağlanacaktır. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. fotoğrafçılık. İşçilerin genel sağlık sorunlarının izlenmesi ve ilk yardım amaçlı olarak şantiye sahasında bir revir kurulacaktır. Ancak bu sıcaklık farkının 1 0C nin altında olması beklenmektedir. bölge şartlarına uyum sağlayabilen mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ile kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Zira baraj inşaatı tamamlandıktan sonra da bina tesisleri kullanılmaya devam edecektir. Site yeri için seçilen alandan HES tesislerine. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ve teknik büroların yer aldığı bir merkezi şantiye oluşturulacak olup. Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için peyzaj projeleri hazırlanacaktır. Baraj yapımı ve işletmesi sırasında teknik ve idare personelin işyeri ve konut gereklerini karşılayacak bir daimi site tesisi kurulacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatma işlemleri. su canlıları bakımından bazı etkilere sebep olabilmekle birlikte çok önemli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmemektedir. Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. hemen her inşaat çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma. şantiye içi trafik kazaları. inşa çalışmaları sonunda bu şantiye kaldırılacaktır. piknik. yürüyüş. Özellikle bu sıcaklık farkının oluşması durumunda daha çok su yüzeyinde olabileceği ve çekilen su ile birlikte bu suların fazla beklemeden sistemden çekileceği söylenebilir. Bu fark. Site yeri olarak barajın mansabında sağ sahildeki yamaç uygundur. olaylardır. Regülatörde su tutulması sonrasında su kalitesinde sıcaklık yönünden çok küçük bir farklılık oluşması muhtemeldir. Ağaçlandırma. gibi hobi ve spor özelliği taşıyan kullanımlar ile baraj. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. Site alanını inşaat sahalarına bağlayan servis yolları 10 m genişliğinde ve yaklaşık toplam 1000 m uzunluğunda stabilize olarak düşünülmüştür. İşletme dönemiyle beraber.

nehir hidrolojisi. diğer durumlarda nehirdeki akım sürekli ve düzenli bir şekilde devam edecektir. Genel olarak baraj ve rezervuar yapımlarıyla bölgedeki mevcut nispi nem değerinin yükselmesi söz konusu olabilmektedir. meşe. gürgen. Melen Barajının yapılması ile akarsu rejiminin düzelmesi sonucu bu durum eskisine oranla daha az görülecektir. Bununla birlikte barajın mikro ölçekte bazı sıcaklık ve ekolojik ortam değişikliklerine yol açması da beklenmektedir. ıhlamur. Büyük Melen Barajı. mansap tarafının hidroloji ve sucul hayat açısından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla ekolojik su adı verilen ve akarsu içerisindeki hayatın devamlılığı açısından son derece önemli olan 2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. çeşitli ağaçlar. Bu nedenle baraj ve rezervuarının bölge önemli derecede bir iklim değişikliği oluşturması beklenmemektedir. Ancak proje alanı zaten yüksek nispi neme sahip bir bölgede ve Karadeniz’e kuş uçuşu 7 km mesafede yer almaktadır. Baraj çevresinde fındık kültür alanlarının hakimiyeti de göze çarpmaktadır. Birinci kolu Büyük Melen Çayının yataklarını doldururken. Suyun yükselmesiyle birlikte yaşam alanları genişleyerek avlanma ve beslenme sahaları artacaktır. Tuz oranı yüksek olan bu sularla sulama yapılması sonucu tarım alanlarında tuzluluk problemleri yaşanmaktadır. kolu da Lahna deresinin yataklarını dolduracaktır. su ortamında su canlıları için daha iyi çevre koşullarının oluşmasına neden olabilmesi de söz konusudur. Bölgede yapılan inceleme ve alınan fotoğraflara bakıldığında vejetasyon örtüsünün Melen çayı yatağından tepelere doğru çıkıldıkça daha yoğun bir bitki örtüyle kaplandığı görülmektedir. kestane. kavak. sediment gelişi ve su kalitesine olumlu etkide bulunması beklenmektedir. köknar ve sarı çam’dır. Büyük Melen Çayı üzerinde kurulmaktadır.25 m3/sn miktarında bir debi en kurak şartlarda dahi verilecektir. dişbudak. Barajın devreye girmesiyle çayın yatak kısmı regülatörün membaından başlamak üzere çayın membaına doğru su yükselmesiyle bölge vejetasyonunun düşük kodlarındaki toplulukları su altında kalarak olumsuz olarak etkilenecek ve ortadan 173 . Büyük Melen Barajının. Oluşan bu su kütlesi bölgede yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve miktarının artmasına neden olabilecektir. Barajın yapılmasının akımdaki sürekliliğe ve taşkınların önlenmesi katkısı dolayısıyla erozyon. 2. Ayrıca suyun derin ve dip kısımlarında mevsimlere göre soğuk ve sıcağa karşı korunaklı ve daha emniyetli su ortamı oluşacaktır. Melen çayının Karadeniz’e döküldüğü Melen ağzı bölgesinde özellikle yaz aylarında akarsu seviyesinin düşmesi ile birlikte denizden Melen Çayı içerisine doğru tuzlu su girişimi görülmektedir. Bu miktar en ekstrem şartlar için söz konusu olup. kızılağaç. Bu durumun baraj rezervuarı çevresinde yeraltı suyu ile yapılacak olan tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bir avantaj olacağı düşünülmektedir. sucul hayat. Su tutulmaya başladıktan sonra barajın 2 ana kolu ortaya çıkacaktır. fundalıklar ve çalılıklardan bulunmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sıcaklık artışından ayrı olarak su seviyesinin yükselmesinin. Yapılması planlanan baraj ile 110 metre kotunda geniş bir alanda yüzeysel bir su kütlesi oluşacaktır. karaağaç. Melen barajı sahası kıyılarındaki yükseltilerde genelde fındık bahçeleri. Melen barajında su tutulması ile birlikte tesisin etki alanı ve civarında büyük alanlarda etkili olabilecek bir iklim değişikliği beklenmemektedir. Bu bakımdan su içerisinde yaşayan türler genel olarak suyun yükselmesinden pozitif olarak etkileneceklerdir. Civar çevre ormanlarda egemen ağaç türleri kayın.

Proje ile bölgeye ulaşım. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Melen Barajı. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bunun neticesinde ise yerel halkın yasam standartlarında bir yükselme gözlenmesi beklenmektedir. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. HES ve Malzeme Ocakları Projesi. Dere yatağının kenarlarında ve düşük kodlarında bulunan söğüt. peyzaj. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. haberleşme ve sağlık hizmetleri konusunda ek katkıların gelmesi kaçınılmazdır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kalkacaktır. Baraj yapısından sonra salınacak suyun debisinin derenin kurumasını ve biyolojik hayatın sürmesini engelleyebilecek minimum su değerlerinin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Bütün bu çalışmalar projeden beklenen çevresel faydalardır. Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. 174 . Melen havzasında. çınar ve kavak gibi seyrek ve tekil ağaçlar su yükselmesiyle su altında kalarak yok olacaktır. Baraj civarında saf tür ağaçları bulunan ve iyi vejetasyonu olan ormanlardan ziyade zirai kültür fındık bahçeleri daha fazla yer tutmaktadır. Bu yüzden düşük kodlarda su altında kalacak ağaçlar sökülüp alınarak uygun orman. Ancak baraj inşaatı ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılırsa. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. ÇED çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalara göre proje alanı ve çevresinde yapılan tespit edilmiş tescilli bir kültür varlığı bulunamamıştır. Bu bahçelerin düşük kodlarının su altında kalması mümkün olup bu sahalarda bazı vejetasyon ve ürün kayıpları oluşacaktır. Proje sahasında issizlik nedeniyle görülen dışarıya göçün proje ile tersine dönmesi beklenmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Barajda canlı hayatının geçişlerine imkan verecek yapıların tasarlanarak yapılması ve uygun işletilmesine olanak sağlanmalıdır. ve ağaçlandırılması gereken alanlara taşınabilir ve kaynak olarak kullanılabilir. Melen barajı rezervuarında tutulacak olan suyun kalitesini korumak amacıyla Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Projenin özellikle 5 yıl sürecek olan inşaat süresince yerel halk için büyük ölçüde iş imkanları yaratılmış olacaktır. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında rekreasyon ve turizm gibi faaliyetler ile yerel halkın sosyal ve ekonomik olarak fayda elde etmesi beklenmektedir. Proje kapsamında oluşacak olan baraj gölü sayesinde peyzaj değeri yüksek bir alan elde edilmiş olacaktır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için İSKİ’nin gerekli görmesi durumunda peyzaj projeleri hazırlanacaktır. Melen Çayı üzerinde planlanmış olup. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. inşaat durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü'ne haber verilecektir.

yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 175 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine. HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. enerji kazanılırken çevresel anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır.

HES ve Malzeme Ocakları Projesi. HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM XI. 176 . Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Bu proje kapsamında ortaya çıkacak etkilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi. proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri). 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı. Melen Çayı üzerinde planlanmış olup. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Melen Projesi ile ilgili baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Tüm inşaat faaliyetlerinde olduğu gibi baraj inşaatlarında da çevresel açıdan bir takım olumsuzlukların ortaya çıkması kaçınılmazdır. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Melen havzasında. SONUÇLAR (Yapılan tüm açıklamaların özeti. Melen Barajı. Bu tür olumsuzluklar hiçbir zaman sıfırlanamayacak niteliktedir. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. Ancak bu tür etkilerin uygun mühendislik pratikleri ile minimize edilmesi mümkündür. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. enerji kazanılırken çevresel anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU EKLER 177 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 1 Melen Barajı Proje Alanını Gösteren 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita 178 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 2 Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı 179 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 3 Büyük Melen Barajı Gövde En Kesiti 180 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 4 Büyük Melen Barajı Gövde Boykesiti ve Maksimum Tip Enkesiti 181 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 5 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti 182 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 6 Büyük Melen Barajı derivasyon-dipsavak boy ve en kesiti 183 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 7 Melen Barajı Proje Alanı Yakınında Bulunan Meteoroloji İstasyonları 184 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 8 Büyük Melen Barajı alanına ait Jeoloji Haritası (1/1000) 185 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 9 Büyük Melen Barajı Göl alanı Jeoloji haritası (1/25 000) 186 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 10 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar 187 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 11 Melen havzası ile ilgili Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları 188 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 12 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli Meşcere Haritaları 189 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 13 Orman Bölge Müdürlükleri’nde alınan Görüşler ve ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu 190 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 14 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli malzeme ocakları haritası 191 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 15 Malzeme Ocakları 1/5000 Ölçekli Hafriyat Alanları Haritası 192 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 16 Baraj alanı 1/2000 ölçekli vaziyet planı 193 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 17 Malzeme alanlarının ruhsatlandırma başvuruları 194 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 18 Malzeme ocakları imalat haritaları 195 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 19 Doğaya Yeniden Kazandırma Planı 196 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 20 Malzeme alanlarına ait koordinatlı haritalar 197 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 21 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler 198 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 22 Hava Kalite Modelleme Sonuçları 199 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 23 Acil Müdahale Planı 200 .

2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete. Çevre ve Orman Bakanlığı. A. T. ÇOB. T..2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete. Disposal and Reuse. ABD..D. BERANEK. Environmental Protection (http://www. Ankara DEMİRSOY. A. 23. DSİ Genel Müdürlüğü. Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT). ÇOB. ŞTİ. Bölüm IV.01. Meteksan A. Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları.T. Ankara. EPA. HOBOKEN. 22. İSKİ Osmangazi (İsaköy) Barajı Projesi Degol Çevre Mühendislik Müşavirlik Ticaret LTD. Gürültü Yönetmeliği.tr/tubives/index. 2000. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. 2008 Metcalf and Eddy. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 2007 GÜNER. (Supplement 2). 22.12.2003 tarih ve 25001 sayılı Resmi Gazete. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Edinburg University Press. Flora of Turkey and East Aegean Islands.tubitak. Vol. New York.07.B. Merhale Projesi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı. Ankara EKİM. U. Ankara ÇSGB. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası. Hes Ve Malzeme Ocakları Projesi ÇED Raporu. T. Wastewater Engineering.C. DAVIS.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete.Ş. AYSEN .php (Türkiye Bitkileri Veri Servisi TÜBİTAK) ISTVÁN L. Vol. Noise and vibration control engineering: principles and applications / edited by : Wiley. N.epa.11. 1987. 10. Edinburgh. 2008. Flora of Turkey and East Aegean Islands. A. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU KAYNAKLAR Büyük İstanbul Su Temini Melen Sistemi II. Ankara ÇOB. Barajlara ait Teknik Şartname. VÉR AND LEO L. Agency.gov/scram001/dispersion_alt.03.12. T..C. 111. MÜEZZİNOĞLU.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. 1996.C. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. Sf. İzmir 201 .S. ERE Hidroelektrik Üretim Ve Ticaret A. 2004.2004 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete. 1993.11. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği.2008 tarihli 26809 sayılı resmi gazete. 2006. Meteksan A. ve ark. T. DEMİRSOY. (Supplement).Ş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 2002. ÇSGB. 2007. 2003. Ankara DSİ. T.K. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü.Ş. T. Treatment.J.Derneği. Memeliler. P.H. Edinburg University Press.. 2003.. 2003. Sarıgüzel Barajı. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı.htm).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ve ark.gov.C. T. Edinburgh. 23. http://www. Çevre ve Orman Bakanlığı. Titreşim Yönetmeliği. 01. Mc Graw Hill Book Company. (2004). 2007 ÇOB. et all 1988.C. 07. A.

2002.. Kılavuz. Ankara 202 . Sti. N. 2007 YİĞİT. Çevresel Etki Değerlendirme "ÇED".meteor. ve ark.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU www. Yedigöze Barajı.Sti.gov. DOKAY-ÇED Çevre Mühendisligi Ltd..tr Yedigöze Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. HES ve Malzeme Ocakları ÇED Raporu.

2. III.7 Bölüm IV. VI. bölüm.12. Ekler Mühendislik veya mimarlık fakülteleri veya fakülte veya akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen veya edebiyat fakültelerinin mezunu personel (Madde 5/1-b) Mustafa Yazgan Süleyman Övez Biyolog Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca veya PTD İnceleme değerlendirme komisyonunca belirlenmiş meslek grubundaki personel Recep H.2. II.2. IV. II.2. Mühendisi VIII. Sayfa. Ekler Bölüm IV. Çevre Yüksek VI. V. Büyük Melen Çayı. Bölüm I. Raporun tamamı Bölüm I. V. VII.2. Çayüstü ve Dikenli Tepe Mevkileri : 42 -Sorumlu Olduğu Bölüm. V.6. V. III Bölüm III. Eren Jeoloji Yüksek Mühendisi İnşaat Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İnşaat ve Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi Azize Aydeniz Kalaycı İnci Karakaya Rapor Koordinatörü (Madde 5/1-c) İzzet Öztürk Ali Fuat Aydın 203 . ekler vb.3. VII. III. Adı Soyadı Mesleği İmzası Mustafa Evren Erşahin Çevre Mühendisi Bölüm I. VIII.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.13.. IV.2. IV. HES ve Malzeme Ocakları Projesi : Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü : Sakarya ve Düzce İlleri.2.5. Ziraat Mühendisi. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU YETERLİLİK BELGESİ PERSONEL TABLOSU Projenin Adı Proje Sahibi Projenin Mevkii Yeterlilik Belge No Tebliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel Çevre Mühendisi (Madde 5/1-a) KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN : Büyük Melen Barajı. VI. Bölüm V. II. IV.2. IV. IV.

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. 1982 Adres: İTÜ. Çevre Mühendisliği Bölümü. Doktor. Dr.Bugüne.itu.06. Lisans . 50’ye yakın projede. 20’nin üzerinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında görev almıştır. Yardımcı Doçent.İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. İŞ/EV. Projenin Çevresel Etkileri ve Genel Değerlendirme. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü KURUM/KURULUŞLAR 1978 yılında girdiği İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi.edu.İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Çalışma alanları: • Su ve Atıksu Arıtımı • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü • Deniz Kirlenmesi ve Deniz Deşarjları • Havasız (Anaerobik) Arıtma • Çevre Etki Değerlendirmesi • Katı Atık Yönetimi Bu konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Maslak. İnşaat Fakültesi. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 4861089914 İzzet Öztürk Mehmet Zonguldak . ÇED Koordinatörü KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI 204 . İzzet ÖZTÜRK) T. ve Profesör olarak devam ettirmiştir. İstanbul TELEFONU Tel : 0212 285 37 90 E-posta: GSM: 0532 693 25 87 E-posta: iozturk@ins.15. 1994 yılında TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü almıştır.1954 İnşaat Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İngilizce MEZUN OLDUĞU Lisans . 1977 OKUL VE BÖLÜMÜ Y. Aynı konularda 100’ün üzerinde uluslararası yayın yapmıştır.C. 1979 Doktora .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.tr GÖREV YAPTIĞI 1978 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU ÖZGEÇMİŞ (Prof. Doçent. 11 tane uygulama ve araştırma projesinin yürütücülüğünü de yapan Öztürk.ADRESİ 34469.

Çalışma alanları: • Sularının Arıtılması • Su ve Toprak Kaynaklarının Korunması • Yayılı Kirletici Kaynaklar • Tarımsal Kirlilik • Çevresel Etki Değerlendirme Bu konularla ilgili 50’nin üzerinde ulusal ve uluslararası yayın yapmıştır. 1995 Doktora – İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. Harran Üniversitesi. İstanbul TELEFONU Tel : 0212 285 65 43 E-POSTA: GSM: 0533 663 14 16 E-posta: yazgan@itu.tr 1994 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. Ziraat Fakültesi. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 1994 yılında Harran Üniversitesinde başladığı akademik hayatına 1997 yılından itibaren İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde devam etmektedir. Çevre Mühendisliği Bölümü. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2001 . Mustafa S. Araştırma Görevlisi.Bugüne.ADRESİ 34469. Öğretim Görevlisi.C.1997. RAPORA KATKISI Proje Alanının Konumu ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirmesi KISA ÖZGEÇMİŞ 205 .edu. 2001 Adres: İTÜ.2005. Çevre Mühendisliği Programı. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 51769693040 Mustafa Sait Yazgan Mehmet Yasin Halfeti – 14 Nisan 1967 Ziraat Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İngilizce MEZUN OLDUĞU Lisans . 10’a yakın projede ve 10’un üzerinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında görev almıştır. Yardımcı Doçent. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2005 . Çevre GÖREV YAPTIĞI Mühendisliği Bölümü KURUM/KURULUŞLAR 1997 . İnşaat Fakültesi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Araştırma Görevlisi. Lisans . 1993 OKUL VE BÖLÜMÜ Y. Maslak. YAZGAN) T.2001.Harran Üniversitesi. İŞ/EV.Dicle Üniversitesi.

Yardımcı Doçent Dr. DOĞA MADENCİLİK Düzce Taşocağı ve Konkasör Tesisi (ÇED. Başlıca çalışma alanları. (Eylül 2005. çevre mevzuatı.İstanbul).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. KOPET Akaryakıt İstasyonu ve İş Merkezi (ÇEDİstanbul). Maslak – İstanbul İŞ TEL: (212) 285 37 87 EV TEL: (212) 328 05 95 E-mail: afaydin@ins.ADRESİ TELEFONU E-mail: İTÜ İnşaat Fak. deniz deşarjları.tr İŞ/EV. 30’un üzerinde teknik rapor yayını bulunmaktadır. Çevre Müh. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. (2002-Eylül 2005) KURUM/KURULUŞLAR İTÜ İnşaat Fakültesi.İstanbul). Böl.).itu. BALTAŞ Konfeksiyon Merkezi (ÇED. Yüksek Lisans Programı (1993) OKUL VE BÖLÜMÜ İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1990) İŞ ADRESİ: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34469 Ayazağa . endüstriyel kirlenme.. çevresel etkilerin değerlendirilmesi. Doktora Programı (2002) MEZUN OLDUĞU İTÜ Fen Bilimleri Enst. İstanbul). OTOCENTER (Ön ÇED-İstanbul). Çevre Müh. Çevre Müh. Böl. Araştırma Gör. su temini ve atıksuların uzaklaştırılması.. YILDIZ KONFEKSİYON ATÖLYESİ (Ön ÇED-İstanbul). TRİO KONUTLARI (Ön ÇED... Düzce) Proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özelliklerinin belirlenmesi Projenin önemli çevresel etkileri ve alınacak önlemlerin belirlenmesi REFERANSLAR RAPORA KATKISI 206 .C. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 27350007060 Ali Fuat AYDIN Hayreddin İstanbul. Böl. Yüksek lisansını ve doktorasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Çevre Programı’nda tamamladı.edu. 40’ın üzerinde bilimsel makale ve tebliği. içme suyu arıtımı.İstanbul EV ADRESİ: İTÜ Lojmanları C2 Blok Daire :16. 1967 Çevre Mühendisi İngilizce İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Müh. Araştırma Görevlisi (19932002) KISA ÖZGEÇMİŞ 1990 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Böl..Ali Fuat AYDIN) T. CEMİL VE YAŞAR DALKIRAN İş Merkezi (ÇED. ÇED Raporları: MARMARA EREĞLİSİ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ (ÇEDTekirdağ. Dr. Çevre Müh.) GÖREV YAPTIĞI İTÜ İnşaat Fak. ASSAN-HYUNDAI Motorlu Araçlar (Ön ÇED-İstanbul). Böl.

Ü.itu. BİYOLOJİ BÖLÜMÜ FEN FAKÜLTESİ. BİYOLOG DR İNGİLİZCE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ İŞ/EV-ADRESİ ÖZGEÇMİŞ (Doç.1959 tarihinde Manisa-Akhisar'da doğdu.T. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU T. İNŞAAT FAKÜLTESİ.01. MASLAK-34469İSTANBUL 0 212 285 6883 sovez@ins.C. TELEFON E-Mail GÖREV YAPTIĞI KURUM/ KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI 207 . Evli ve dört çocuk babası olan Süleyman Övez İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde 1981 yılından beri görev yapmaktadır. 1986' yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünde başladığı Yüksek Lisansını Deniz Biyolojisi dalında 1988 yılında tamamladı ve 1990 yılında kazandığı YÖK bursuyla Amerika Birleşik Devletlerinin Colorado State Universitesinde Doktora çalışmasına başladı ve 1996 yılında University of Northern Colorado Üniversitesinden doktora diploması alarak mezun oldu.Süleyman ÖVEZ) 47410552828 SÜLEYMAN ÖVEZ MEHMET ALİ AKHİSAR.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 1976 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu. İ. Raporda çalışma sahasının karasal ve denizel flora ve faunası ile dolgu alanında yapılacak çalışmaların olası çevresel etkilerinin incelenmesi çalışmalarına katkı.Dr.edu. 1959 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ.tr İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.

Araştırma Görevlisi. Anadolu Yerbilimleri Ltd.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. No: 157 OkmeydanıİŞ/EV. İTÜ Müh. Zemin Deprem Araştırma Müdürlüğü’ne danışman yapmıştır RAPORA KATKISI Jeolojik.C. EREN Abdülkadir Kayseri .İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Bölümü.ADRESİ İstanbul TELEFONU Tel : 0212 220 52 92 E-POSTA: GSM: 0532 432 38 92 E-posta: anadoluyer@hotmail. Fakültesi Maden Bölümü GÖREV YAPTIĞI 1980 -1983. endüstriyel mineral.2001 Doçent. Mim.bugüne. Öğretim Görevlisi.01. Jeoteknik ve Hidrojeolojik Yapı 208 . Dr. Şti. Dr. İBB için “İstanbul Metropol Alanında Yerleşime Uygunluk Etütleri”ni gerçekleştiren Yerbilimleri Grubu danışmanlık görevi üstlenmiştir. İTÜ Maden Fakültesi KURUM/KURULUŞLAR Mineraloji–Maden Yatakları Kürsüsü 1983 -1993. hammadde kaynakları ve mermer oluşumlarının etüdü Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları Şehir ve çevre jeolojisi 1994-2001 yılları arasında. Maden Fakültesi 2001 . Öğretim Görevlisi. Etibank 1972 -1980.1945 Jeoloji Yüksek Mühendisi İngilizce Lisans . EREN) T. Recep H.com 1968 -1972. Kat: 5. İTÜ Maden Fakültesi Mineraloji– Petrografi Ana Bilim Dalı 1993 .İTÜ Maden Fakültesi. 1980 Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok. 1968 Doktor a. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ 18341400168 Recep H. Üniversitede akademik faaliyetinin yanında aşağıda sıralanan alanlarda uygulama ve araştırmalarda bulunmuştur: • KISA ÖZGEÇMİŞ • • Maden yatakları.02.

ADRESİ TELEFONU E-mail: İTÜ. 2006 . 2003 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetim Ekibinde.C.com 2007. Çalışma alanları: • Katı Atık Yönetimi • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü GÖREV YAPTIĞI KURUM/KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI Projenin Çevresel Özellikleri 209 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İstanbul Tel : 0212 285 37 94 GSM: 0505 664 52 27 karakayainci@yahoo. 34469. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (İnci KARAKAYA) T. 2007 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde proje mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2006 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Aksaray İSKİ Su Proje Müdürlüğünde ve DEVA Holding A. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği.Atıksu arıtma tesisinde staaj yapmıştır. 2004 yılında Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarında.Lisans . 2008 İŞ/EV. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Danışmanlık Projeleri 2001 yılında Karatay Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı) Antalya. Çevre Mühendisliği Bölümü.Proje Mühendisi.Ş.İstanbul Teknik Üniversitesi.İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi. Maslak. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ 22334257288 İnci Karakaya Hüseyin Kayseri – 25 Nisan 1983 Çevre Mühendisi İngilizce Lisans Y. Çevre Mühendisliği.

Bölge (İstanbul) Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü’nde Büyük İstanbul İçmesuyu Projelerinde Proje Mühendisi olarak. Bölge Müdürlüğü. 1994 -1998 Yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı GAP Şube Müdürlüğü’nde proje Mühendisi olarak görevine devam etmiştir. (Diyarbakır) Bölge Müdürlüğünde Proje Mühendisi olarak göreve başlamıştır.1965 İnşaat Yüksek Mühendisi İngilizce 1994 Training Programe on “Water Engineering” Üniversity of MEZUN OLDUĞU OKUL Southampton.Çamlıca/Üsküdar/ İSTANBUL TELEFONU 0 216 325 63 20-115 E-POSTA aaydenizk@yahoo.DSİ XIV. U.DSİ XIV. 1990 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış. 1998-2004 Yılları arasında DSİ IV.com GÖREV YAPTIĞI KURUM / KURLUŞLAR 1 . İstanbul Lisans Eğitimini1987’de Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayarak aynı yıl DSİ X. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ T. İstanbul 4 .DSİ X.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Merhale Projesi Melen Sistemi kapsamında Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projelerinde çalışmalarına devam etmektedir. Ankara 3 . VE BÖLÜMÜ 1990 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – Yüksek Lisans 1987 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – Lisans İŞ / EV ADRESİ VE DSİ XIV. Marmara Havzası Su Kalitesi İzleme Çalışmaları ve Büyük İstanbul İçmesuyu II. Kontrol ve Değerlendirme 210 .K. Diyarbakır 2 . DSİ X. 2004’ten bu yana Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü’nde Çevre Başmühendisi olarak DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk kapsamına giren her türlü çevre sorunları. Bölge ve Genel Müdürlükteki hizmeti boyunca GAP Projelerinde birçok Kati Proje çalışmalarıyla birlikte Proje Kontrollüğünü yürütmüştür.DSİ Genel Müdürlüğü. Proje Mühendisi.1994’te İngiliz Hükümeti Bursunu kazanarak Southampton Üniversitesi ve HALCROW’da Su Mühendisliği Konusunda Eğitim Programına katılmıştır. Proje Mühendisi.C. Bölge Müdürlüğü K. KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI Proje Çalışmaları. Bölge Müdürlüğü. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ Azize AYDENİZ KALAYCI 26930432896 Azize AYDENİZ KALAYCI Derviş Bağlarbaşı/DİYARBAKIR . Bölge Müdürlüğü. Çevre Başmühendisi. Haziran 2008 de Hollanda Hükümetinin düzenlemiş olduğu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan “Yüksek Maliyetli Çevresel Direktifler”in uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususları kapsayan IPA/Environment–MTEC Programı kapsamında “Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ve Çevre” konulu eğitim programına katılmıştır.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 211 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 212 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 213 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 215 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 216 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 217 .

.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 219 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 220 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 221 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 222 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 223 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 224 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->