P. 1
Büyük Melen Barajı ÇED Raporu

Büyük Melen Barajı ÇED Raporu

|Views: 3,205|Likes:
Yayınlayan: Oguz Cimen

More info:

Published by: Oguz Cimen on Mar 04, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

SAKARYA ve DÜZCE İLLERİ, BÜYÜK MELEN ÇAYI, ÇAYÜSTÜ VE DİKENLİ TEPE MEVKİLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇED Raporu

Nihai ÇED raporu

İSTANBUL- ŞUBAT 2009

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Proje Sahibinin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları Projenin Adı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı, 06100, Yücetepe, ANKARA 0312- 417 83 00 - 0312- 418 24 98 Büyük Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi Sakarya ve Düzce İlleri, Büyük Melen Çayı, Çayüstü ve Dikenli Tepe Mevkileri İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yeterlik Belgesi Veriliş Tarihi: 20.11.2007 Yeterlik Belgesi No: 42 Maslak 34469, İstanbul 0 212 285 37 90 - 0 212 285 65 45 iozturk@ins.itu.edu.tr 3 Şubat 2009

Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi: (İli, İlçesi, Beldesi, Mevkii) Raporu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı

Adresi Telefon ve Faks Numaraları e-posta Rapor Sunum Tarihi

i

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

ONAMA SAYFASI ADI SOYADI VE ÇALIŞMA ALANI İmza

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK İnşaat Mühendisi, Çevre Yüksek Mühendisi (Koordinatör)

Doç.Dr. Mustafa S. YAZGAN Ziraat Mühendisi, Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Doç.Dr. Ali Fuat AYDIN Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Doç.Dr. Süleymen ÖVEZ Biyolog (Flora / Fauna)

Doç.Dr. Recep Hayri EREN Jeoloji Mühendisi (Jeolojik Özellikler)

İnci KARAKAYA Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Mustafa Evren ERŞAHİN Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Azize AYDENİZ KALAYCI İnşaat Yüksek Mühendisi (Proje Planlama)

ii

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...................................................................................................................iii TABLO DİZİNİ .................................................................................................................. ix ŞEKİL DİZİNİ..................................................................................................................xiii EK DİZİNİ ......................................................................................................................... xv BÖLÜM I. PROJENİN TANITIMI VE AMACI ............................................................. 1 I.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri ................................................................................... 1 BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU............................................... 5 II.1. Faaliyetin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve Plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) ......................................................................................................................... 5 II.2. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu.................................................................. 11 BÖLÜM III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI......................... 13 III.1. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları.......... 13 III.2. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu...... 13 III.3. Projenin Fayda-Maliyet Analizi............................................................................ 19 III.3.1. Faydalar........................................................................................................ 19 III.3.2. Maliyetler ve Yıllık Giderlerin Hesaplanma Esasları .................................. 20 III.3.3. Maliyetler ..................................................................................................... 20 III.3.4. Yıllık Giderler .............................................................................................. 22 III.3.5. Döviz İhtiyacı............................................................................................... 22 III.3.6. Gelir-Gider Oranı ......................................................................................... 23 III.3.7. İç Karlılık Oranı ........................................................................................... 23 III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri........................................................................................... 23 III.5. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri......................................................................... 27 III.6. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim....................................................................... 27 III.6.1. Kamulaştırmanın Yapılacağı Etüt Sahasının Tanıtılması ........................... 27 III.6.2. Kamulaştırmanın Yapılacağı Alandaki Sosyal Durum ............................... 28 III.7. Diğer hususlar ....................................................................................................... 33 BÖLÜM IV. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI ...... 34 iii

................ Jeolojik özellikler (proje alanı ile malzeme ocaklarının jeolojik yapısının fiziko-kimyasal özellikleri.....2...... mineral kaynaklar..2..2.. mezotrofik..................1...... ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları ..... sığınma ve yaşama ortamları.. bakteriyolojik özellikleri.......... drenaj.......2.2......... bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri). su ürünleri istihsali............ 50 IV....................................14..... su toplama havzası oligotrofik.. akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri.......... spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları............ suyun fiziksel. 85 IV........... 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejantı)......... 86 IV... bu ortamlar için belirlenen koruma kararları) ........................ Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları... Hayvancılık ve su ürünleri (türleri..............10........... mevcut ve planlanan işletilme durumları.. Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme........2........ turizm.. tektonik hareketler......... toprağın mevcut kullanımı.... kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb......... bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri...... taşkınlar......... çığ..2.... dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel.... kullanma.. Flora ve Fauna. Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları............. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak. 89 IV.... özel mahsul plantasyon alanları)... artezyen vb...... etki alanı harita üzerinde gösterilecek)...... ulaşım........ Orman alanları ...... halen mevcut her türlü keson......... beslenme alanları. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri.............................. diğer kullanımlar) . kimyasal................ 88 IV.....................2.....15........ sulama suyu.... 34 IV..... Meteorolojik ve iklimsel özellikler ....... distrofik olarak sınıflandırılması..... yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri)................. 34 IV.8..........9..............................6........2.11..... Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler.... tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) ........ benzersiz oluşumlar............)................2............. heyelan..... bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri. Koruma alanları ...DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.......2..... yıllık üretim miktarları....... kuyu...................... derin............... 86 IV.. sedimantasyon. çayır vb... ötrofik... 103 iv ........... 73 IV............................................. Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz............... 86 IV...4. sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü......2..1.................. ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler..........13......... yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı).......... göl........ emniyetli çekim değeri........12...... 101 IV....... kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi............. göl. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar..3............ arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması.......2..)............. tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera. gölet.2..... beslenme................................ erozyon.7............... Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı.........2............... Hidrojeolojik özellikler (yeraltı su seviyeleri.. sel....................5.................. 35 IV...... 1/100000....2.........2.. 81 IV. 103 IV.... 87 IV................... kimyasal. Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları.......... bunların üreme.. İç sulardaki (göl.... 72 IV......... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.............

.3.. patlayıcı. Proje yeri ve etki alanının hava..................1..............................3........................3.......... uygulanacak üretim yöntemleri......... 112 V. Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı..3...... 104 IV...... kum ocağı.....2.......... yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı....17....... arazinin hazırlanması sonrasında yapılacak hafriyat çalışmalarının ayrı ayrı yerlerinin 1/1000’lik haritada gösterimi...... Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı.16...2.....4. Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar)............ nüfus artış oranları............ 104 IV.......... işletme alan büyüklükleri......................... Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı...... turizm alanları vb. Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı ..2....... diğer bilgiler).......... diğer bilgiler) ........... bu işler için kullanılacak aletler ve makineler....3......... nerede................................ 110 V..... ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı............................Ekonomik Çevrenin Özellikleri. nüfus hareketleri......3. toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi . kullanılmayacak hafriyat artığı toprak....4.... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV... nasıl...... İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı)..... 104 IV.......... Diğer özellikler .........................................3. sağlık.... 108 IV........3.......................... malzeme ocakları.. mevcut ve planlanan kullanım alanları......... 107 IV...1.. Arazinin Hazırlanması.........8..........) ........ Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus.. basamak v ....... 107 IV....................2.. ortalama hane halkı nüfusu..... göçler............ toplam hafriyat miktarı.......................... kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı.......3...... Sosyo ......... parlayıcı....... ocakların alan büyüklükleri......................1................ konutlar........ 109 BÖLÜM V........... bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri. hafriyatın nerede kullanılacağı.. işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum.... kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) ........... kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri.....1..................... kapasiteleri............6................ minimum ve ortalama gelir).1.3................. 112 V. 110 V....... bu kapsamda sanayi bölgeleri....................1.... HES................ Diğer özellikler ...... Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (baraj........................ 104 IV........5....1........... limanlar............. yıllara bağlı planlanan üretim miktarları (iş akım şeması).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. kapladıkları alan ve ayrı ayrı koordinatları..... Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim.... su temin ve iletim sistemleri dahil) ........................ Baraj yapımı dolayısıyla açılacak olan taşocağı..................... Arazinin hazırlanması ve faaliyet ünitelerinin inşası sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden............................... su...............1. sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi......... 106 IV.... 105 IV..... Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları............ İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler....... taşınımları....... PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER.. tehlikeli ve toksik olanların.... kum vb............. hafriyat sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayıları ve teknik özellikleri.............. 110 V.................. 106 IV...... taş.......................7...................... 111 V...........5..3...... depolanmaları ve kullanımları...............

............. gürültünün kaynakları ve seviyesi...... Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü..... Zemin emniyeti.... İnşaat esnasında kırma........ kimyasal maddeler. 121 V. şev açısı.............. taşıma.. taşınımları.... suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları.......1......1.... 131 V..... kullanılacak makine ekipmanları ..............................7..........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş.. 137 V. 139 vi ................................. bu kazıların nerelerde...................14............. bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı.......13.............. 131 V........ kümülatif değerler .....1................... alınacak önlemler ..1.................... öğütme.......1..............9.......... ne şekilde bertaraf edileceği... patlatma paterni........ altyapının inşası sırasında kırma....11... Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler.... Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması..... 138 V....... altyapının inşası ile ilgili işlemler............ Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler.... 125 V....... 131 V....12.................... 129 V..10..... Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl)....................1.. 139 V. bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri .................................... deşarj edileceği ortamlar............... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği...... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları....................... öğütme.....................1........... inşaat artığı malzemeler... ne kadar alanda....... hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi ........... kullanılacak malzemeler.1...... ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi.................. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yüksekliği.. ulaşım altyapısı planı.... 130 V.. nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları.. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları...................... genişliği.........1............. insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar...................... depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler......... baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler ......... kümülatif değerler . İnşaat aşamasındaki su temini sistemi. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden....18..1............1.......1..... nakliye güzergahları.... ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı ve fauna üzerine olabilecek etkiler..... taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler....... basamak sayısı......... 113 V... depolanmaları ve kullanımları................15................ Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon..... araçlar.......................16. makineler.........................6....... çakıl ve benzeri maddelerin miktarları............17... kum.............. 130 V......1...... meydana gelecek katı atık miktarı..................................8...... 120 V...............................

............... bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği...... 148 V.2..... 147 V.......................19.............. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V......... yardımcı madde......DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI............2..13..... 154 V. sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri.............. 141 V...................2............... Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon.........6...... nehir hidrolojisi.. yeşil alan düzenlemeleri vb................14.. 155 V.............................................................................. prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara.........................9.. 150 V.... 140 V..............5.............. nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları ........... Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması .......... hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği...20................................... 155 V....................................................................... 149 V......... 148 V............ Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler... Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları........ arkeolojik kalıntılara.........3............................... habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler .................. Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler ................. su kalitesi vb.......................12...............15.............................16. nasıl bertaraf edileceği ...... Kaynağa ait varsa diğer kullanım şekilleri.......... Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri .. 154 V......................2.... seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler...... depolanmaları ............................1.. ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler..11.............................. ne miktarlarda....2.. Diğer faaliyetler.......... Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri.... projenin bunlara etkileri ve alınacak önlemler .......) .4.. 149 V... 140 V....2..... 148 V........ Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler ...2........) ne kadar alanda nasıl yapılacağı.................................... 149 V. fauna.................2.....................1.. Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar............. Konut.........................7............... Proje alanı ve yakın çevresinde............................................................ 150 V....................2............... 141 V......2......2................ korunması vii ...............................................1....................................2.. Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde............... taşınımları..................... mamul madde miktarları................. 150 V..........10.................... İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği..................2...........8. Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü.......... Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler................2............... kapasiteleri..2..................................... Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi..... bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri ......... sucul hayat......2...... nasıl verileceği .. yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya.......2...................2.................. sediment gelişi.................... Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler ....

... Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı................... 165 BÖLÜM X...17............................ yaratılacak istihdam imkanları.. eğitim.......... 204 viii ........... nasıl temin edileceği...........................................3................................................................ ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda........................3............. YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ ................. HES..... iletim kanalları ve malzeme ocaklarında yapılacak arazi ıslahı ve reklamasyon çalışmaları........................................2.......... 201 YETERLİLİK BELGESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU .3....................................... 176 EKLER ............... 162 VIII.... 155 V............ 160 VII......................... bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut............. 158 VI........................................................................................................ orman alanı dışında kalan sahalarda malzeme ocakları varsa “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi) ........ ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde.............1.... Çevresel fayda-maliyet analizi ........................................ faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı. Projenin sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri................ diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb...... İZLEME PROGRAMI......................................................... Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı...................... Mevcut su kaynaklarına etkiler........2......... 162 VIII..................................................................... nüfus hareketleri.... Arazi ıslahı (baraj........................................................................ Depolama İle İlgili Alternatifler.......................2............................ kültür.......... 203 ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU ............... olabilecek hava emisyonları........ 158 VI...... 160 VII.... SONUÇLAR .............. 158 VI........... 156 V............ 159 BÖLÜM VII.. Baraj................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.......1............ 155 V....................... su iletim tesisleri ve malzeme ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları .......................................................................... Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları................................3............................................. 156 BÖLÜM VI.................1......... Diğer faaliyetler....................... 160 VII................................................ HES... 177 KAYNAKLAR .... .................................. 164 BÖLÜM IX......................................... HALKIN KATILIMI.............................................................................................................. 156 V...................... İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER........... 160 BÖLÜM VIII.................................. İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İle İlgili Alternatifler... 166 BÖLÜM XI....18.........2....3... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi ....2............... Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler....................... Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program.............................................. sağlık................1..... PROJENİN ALTERNATİFLERİ.................. göçler............... 156 V...................................................................2.

.......... 31 Tablo III....... 36 Tablo IV........ 3 Tablo I.... 25 Tablo III................................17 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı net gelir sonuç tablosu.............3 Baraj gölü..................16 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu.............................11 Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan..................................................... 29 Tablo III............................................................................................... 13 Tablo III........................... 38 ix ........... 37 Tablo IV.........1 Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25 000 ölçekli paftaların numaraları.. 15 Tablo III.................................... 36 Tablo IV.7 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin içme ve kullanma suyu faydası değerleri ..1 Büyük Melen Barajı ve HES Maliyetleri (YTL).........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI............................................................................................ 31 Tablo III.. 2 Tablo I... 33 Tablo III.5 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (III............6 Melen Barajı Enerji Tesisleri Uygulama Planı (2009-2010 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) .............................................. AŞAMA) (2019-2022 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile).... Dolu....5 Düzce iline ait Kar.4 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (II.......................3 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri........................................10 Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri .1 Proje alanına ait hidrolojik özellikler........... tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı .... AŞAMA) (2030-2031 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile)...6 Sakarya iline ait Kar Durumu ....... 20 Tablo III................................................ Sis ve Kırağı Durumu .................... 2008) ...................... 29 Tablo III... 32 Tablo III.................................. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU TABLO DİZİNİ Tablo I..................... 33 Tablo IV. 17 Tablo III................2 Baraj gövdesinin özellikleri ......................... 3 Tablo III.............14 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu....................... 16 Tablo III...........12 Kotlara Göre Arazi Miktarları % Dağılımları ..9 Melen Sistemi pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçleri................ 34 Tablo IV.....13 Mutlak Koruma Alanındaki Arazi Varlıkları Ve % Dağılımı.......8 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin yıllık enerji üretimi faydası değerleri 20 Tablo III....................15 Büyük Melen Barajı Rezervuar alanı Net Gelir Kayıpları sonuç tablosu .................. 14 Tablo III................. 38 Tablo IV.......3 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (I........................ 16 Tablo III.............2 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri ............2 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (20092014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) . AŞAMA) (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile)........... 32 Tablo III.4 Proje Alanındaki Meteoroloji İstasyonlarının Yıllık Ortalama Yağışları Ve Aylara Göre Dağılımları (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu...........................

............................................................................31 Göl ve mutlak koruma alanına göre toplam orman arazileri ve ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları ................17 Esme sayılarına göre aylık ve yıllık rüzgar dağılımı .....................26 Melen Barajı için ilgili AGİ’lerin gözlenmiş anlık taşkın debileri yardımıyla bölgesel ve noktasal yöntemler ile çeşitli yinelenmeli taşkın debilerinin hesabı .....................5’deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması ..................11 Sakarya İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri................ 39 Tablo IV................................. 42 Tablo IV............... 81 Tablo IV.......24 İYSKY (2005)’de belirtilen parametreler ile DSİ tarafından izlenen parametrelerin karşılaştırılması ................13 Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri ...... 44 Tablo IV...20 Sakarya İli 2005 Yılı Basınç Değerleri ..................................................................... 87 Tablo IV....................8 Düzce Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri .......................... 39 Tablo IV.............................. 44 Tablo IV......... 77 Tablo IV..............................14 Melen Barajı Rezervuarı Net Buharlaşma Derinlikleri............................. 53 Tablo IV............. 2008)............ 47 Tablo IV.........19 Düzce’deki 2005 Yılı Basınç Değerleri .......................10 Düzce İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri .....................................................................9 Sakarya Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri....................... 40 Tablo IV............................................... 48 Tablo IV...................23 Şekil IV................................................................................... 41 Tablo IV.................................. 88 x ............... 78 Tablo IV.............................................. 43 Tablo IV..... 76 Tablo IV................................ 40 Tablo IV....30 Melen barajı göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin rantları ve toplam rant..18 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri............................................................ 40 Tablo IV................21 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri .................... 46 Tablo IV................................ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV...15 Düzce ve Kocaali İstasyonlarındaki Ortalama Aylık Toplam Class A Plan Buharlaşma Gözlemleri (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu........................................ 2008) ........................................................28 Melen barajı çeşitli yöntemlerle bulunan ve çeşitli yinelenmeli taşkın debileri .......25................29 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ....................................................................................22 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki sisli gün sayısı ve nispi nem oranları ......... 47 Tablo IV.................................................... 48 Tablo IV..................................................................................16 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri ..............12 Düzce İline Ait 2005 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm)...............7 Proje Alanındaki Aylık Ortalama Sıcaklıklar (0C) (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Rap....................................................................................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI....................................................................................................27 Melen barajı taşkın çalışmalarında kullanılan alt havzaların karekteristikleri ....... 75 Tablo IV.................. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için persentil hesaplarına dayalı su kalitesi sınıflandırması ........ 78 Tablo IV........................................... 42 Tablo IV..........................

..................14 Kaya-I Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) . 132 Tablo V............................. 102 Tablo IV. İstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti .... 118 Tablo V................. 118 Tablo V.. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV............................ 119 Tablo V......................... 102 Tablo IV... 100 Tablo IV. 125 Tablo V......................................................4 K Geçirimsiz Gereç Alanı Koordinatları..........33 Memeli Hayvanlar (Mammalia)...................... 117 Tablo V...................... 107 Tablo IV........... Düzce’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı ............................................3 C Geçirimli Gereç Alanı koordinatları............................. 95 Tablo IV.................................Amfibiler (Amphibia).. 124 Tablo V......................................8 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak E Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları ..............................................34 Sürüngenler (Reptilia)...............................................................................37 İstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı ....... 133 xi .32 Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları........................................................36 Kuşlar (Aves) ......9 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak C-Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları ........ 122 Tablo V....... 103 Tablo IV. 2004 yılında Düzce ili ve ilçelerinde hayvancılık durumu ............................ 132 Tablo V.......12 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar .................................... 112 Tablo V. 108 Tablo V................................. 122 Tablo V........ 106 Tablo IV......38 Tablo F.........................7 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak Kaya-I Gereç Alanı Üretim Miktarları .......................... Melen Barajı Toz Hesaplamalarında Kullanılan Toz Emisyon Faktörleri..................45 .....40.................................................................1 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar ..........................44 Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde İşsizlik Oranları (%) .........46 Sakarya İlinde İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılım......................... 89 Tablo IV......11.............41................................................ 123 Tablo V....................................... 103 Tablo IV............ 107 Tablo IV...........13 Baraj Aksı İnşaatı Aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) ..............5 E Geçirimli Gereç Alanı Koordinatları .............35 İki Yaşamlılar... Sakarya İli Su Ürünleri Üretimi (kg) .................................43...............Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları ...............................birim alanındaki servet ve servet artışları.................................... 94 Tablo IV............................................................................................................................................................42........................10 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak K Geçirimsiz Gereç Alanı Üretim Miktarları ................ 94 Tablo IV........................................6 KAYA I Gereç Alanı Koordinatları ..................................... 95 Tablo IV......................15 C ve E Geçirimli Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)..................................... Toplam kümes hayvanı sayısı ...........................39... Düzce ili ve ilçeleri alabalık tesisleri ... 119 Tablo V......................................................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI..................................................8.......... 101 Tablo IV................................................................................. 132 Tablo V......................2 Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları................................

........................18........................................................................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI........16 K Geçirimsiz Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) ... Vibrasyon Hızının Binalar Üzerinde Yaratabileceği Etkiler (Olofsson............................................. 153 xii ...................................................... 136 Tablo V...17 Farklı şantiyelerdeki iş makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri ...................................................................................................................................................... 133 Tablo V..................................................... 152 Tablo V.............................................................................................. 133 Tablo V......19.................... Patlayıcı Madde İşyerlerinin ve Depolarının Çevreye Olan Güvenlik Uzaklıkları ...............................20.... Amonyum nitrat İhtiva Eden Patlayıcı Maddeler İle İlgili Uzaklıklar (Sütresiz Binalardan Uzaklığı*)...... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.... 1991) .................

.........................tr)............7 Baraj aksı Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği ...7 Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası (mta................................ 129 Şekil V........4 C Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı .........6....................gov.....................................5 Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası...............3 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı................................................................. 125 Şekil V.............................. 83 Şekil IV........... 9 Şekil II..gov.........................tr)......... 98 Şekil V................... 27 Şekil IV....... 134 xiii .....1........ Baraj İnşasında kullanılacak olan malzeme ocaklarının yerleri ...................2 2005 Yılı mevsimlere ait rüzgar gülleri ......2 Kaya I Malzeme Alanına Ait Ulaşım Altyapısı ................ Kaya I Malzeme ocağı toz dağılım grafiği ............... 8 Şekil II..................................................................6 Büyük Melen Barajının yapılması için planlanan Melen Çayı Bölgesi . 2000)...........13 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı ....................................................................... 59 Şekil IV................14 Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü ..................................................... 53 Şekil IV......... 45 Şekil IV...... 2000).........................................................................................11 Büyük Melen Barajı Kot-Alan-Hacim grafiği ................8 Düzce Çevresinin Diri Fayları (Özmen..................................5 Melen Regülatörü ....................... Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boy kesiti...............12 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı ....... 46 Şekil IV..................................................................... .........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI............................................ 18 Şekil III..3 Sakarya İli 2005 Yılı rüzgar gülü. 52 Şekil IV..........1 Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması .................... 80 Şekil IV......................... Simgelerin açıklaması Tablo (Özmen...........10 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ve İstanbul İli arz talep eğrisi........................5 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı.......................................................................2 Melen Havzası’nı ve havzanın konumunu gösteren harita............. 7 Şekil II............................................ 5 Şekil II......4 Büyük Melen Barajı proje sahasının ve baraj gölünün işlendiği uydu resmi ....................................................1 2005 Yılı rüzgar gülü ........ 60 Şekil IV........ 10 Şekil III............................. 122 Şekil V.......... 5 Şekil II............. 123 Şekil V.................................................... 82 Şekil IV.................... 45 Şekil IV...6 Türkiye’nin Deprem Kuşakları İçinde Düzce’nin Yeri (deprem........3 Büyük Melen Baraj gölünün 1/25 000’lik memleket haritasında gösterimi.......................... 93 Şekil IV................. 111 Şekil V........2 Melen I....1 Türkiye haritasında Sakarya ve Düzce ilinin yeri...4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası ........ ........ ............. 60 Şekil IV...............................................................9 Batı Karadeniz Havzası Hidrometeoroloji Haritası ........................................... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ŞEKİL DİZİNİ Şekil II. 92 Şekil IV... 124 Şekil V.................

...................9 E ve Geçirimli Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği............ 137 xiv .........10 K Geçirimsiz Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği............... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V......................................................................11 Kaya I malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında tahmini vibrasyon seviyesi ... 135 Şekil V..................................................... 135 Şekil V..................................................................................................... 134 Şekil V...........................8 Kaya I Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği .....DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI..............................................

......................... 191 Ek 15 Malzeme Ocakları 1/5000 Ölçekli Hafriyat Alanları Haritası ..................................................... 181 Ek 5 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti........................... 200 xv ....................... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU EK DİZİNİ Ek 1 Melen Barajı Proje Alanını Gösteren 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita .................. 192 Ek 16 Baraj alanı 1/2000 ölçekli vaziyet planı............................................ 180 Ek 4 Büyük Melen Barajı Gövde Boykesiti ve Maksimum Tip Enkesiti .......................... 179 Ek 3 Büyük Melen Barajı Gövde En Kesiti ....................................................................... 186 Ek 10 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar............................... 185 Ek 9 Büyük Melen Barajı Göl alanı Jeoloji haritası (1/25 000) ............................. 189 Ek 13 Orman Bölge Müdürlükleri’nde alınan Görüşler ve ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu .......... 193 Ek 17 Malzeme alanlarının ruhsatlandırma başvuruları......................................................................... 196 Ek 20 Malzeme alanlarına ait koordinatlı haritalar ......................................................... 188 Ek 12 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli Meşcere Haritaları ................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.............................................................................. 187 Ek 11 Melen havzası ile ilgili Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları ........ 195 Ek 19 Doğaya Yeniden Kazandırma Planı ................... 184 Ek 8 Büyük Melen Barajı alanına ait Jeoloji Haritası (1/1000) ...................................................................................... 183 Ek 7 Melen Barajı Proje Alanı Yakınında Bulunan Meteoroloji İstasyonları................................ 194 Ek 18 Malzeme ocakları imalat haritaları............................................................... 197 Ek 21 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler ... 199 Ek 23 Acil Müdahale Planı............................................................................ 182 Ek 6 Büyük Melen Barajı derivasyon-dipsavak boy ve en kesiti................................... 190 Ek 14 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli malzeme ocakları haritası......................................................................................................................... 178 Ek 2 Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı.................................. 198 Ek 22 Hava Kalite Modelleme Sonuçları .................................................................................................................

Hidroelektrik Santrali (HES) ve Malzeme Ocakları Projesi’dir. Büyük Melen Çayından ilk çekilen su. iki adet derivasyon tüneli. Melen Barajının ikinci amacı ise elektrik üretimidir. kapaklı dolusavak. bölgede mevcut su kaynaklarının potansiyeli ve kalitesi ile bunlardan faydalanma şeklini.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Proje 2007 yılında İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle çok büyük önem ve aciliyet kazanmış ve bu nedenle yapımına hız verilmiştir. Hizmet Amaçları. Projenin amacı İstanbul’un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme. Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri Bu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun konusu. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyük Melen Çayı üzerine yapılması planlanan Büyük Melen Barajı. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. kullanma ve endüstri suyu temini büyük önem kazanmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM I. Büyük Melen barajı 30o 57’ 57” . kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanmasıdır. arıtma tesisleri ve HES tesislerinden oluşmaktadır. baraj yapımı öncesinde tamamlanmış olan Melen Regülatörü ile 20 Ekim 2007 tarihi itibariyle İstanbul’a verilmeye başlanmıştır. PROJENİN TANITIMI VE AMACI I. Damoc Master Planı tahminlerinden daha hızlı artan nüfus ve yerleşme nedeniyle Mudurnu Çayı’ndan Su Temin Projesi ve Istranca derelerinden su temini istikşaf raporları hazırlanmıştır. Bu ihtiyacın 1 . iki adet Ǿ 3000 mm çapında isale hattı. Bu problemin çözümü hakkında çalışmalar DSİ’ce 1960 yılından sonra yoğunlaşmış. Yapılan çalışmalar sonucu 2040 yılı için İstanbul metropoliten alanında 17 milyon nüfus ve 1997 hm3/yıl su ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. sırasını ve yapılması gereken mühendislik yapılarını tespit eden birbirini tamamlayıcı nitelikte üç adet etüt ve planlama raporu hazırlanmıştır. İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından DAMOC firmasına hazırlattırılan İstanbul Bölgesi Su Temini ve Kanalizasyon Master Plan Raporudur. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus artışına karşı gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. Ömrü. içmesuyu pompa istasyonları. Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke. 1980’li yıllarda İstanbul Şehri’nin. Projeleri DSİ XIV Bölge Müdürlüğü ve DSİ etüt ve Plan Dairesi Başkalığı hazırlamıştır. Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi’ne ait rapor DSİ. 1998 yılından itibaren ise Melen Çayı’ndan su temini projesi geliştirilmiştir.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı. (Melen Sistemi Büyük Melen Barajı ve HES Su Temini ve İşletme Çalışması İçerikli Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporu) İstanbul’un 1950 yılından itibaren hızlı artan nüfusuna ve bununla birlikte gelişen sanayiye içme. Bu raporlar: İstanbul İçme Suyu Projesi İstikşaf Raporu DSİ-TAMS tarafından hazırlanan İstanbul-İzmit İçme.41o 00’ 24” koordinatları arasında yer alan içme ve kullanma suyu temini ile birlikte elektrik üretimi amacıyla kullanılması planlanan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipi bir baraj olup baraj gövdesi.

Melen Projesi içme.27 hm3/yıl su bu kaynaktan temin edilecektir. son aşamada ise yılda 1. Tablo I. Büyük Melen Çayı üzerine kurulacak barajın gölünde su toplanıp buradan boru hattı ile İstanbul’a taşınacaktır.8 oC 2 317 km2 1 599. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek.60 mm/yıl 12. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir.2’de verilmiştir. üç ve dördüncü aşamaları dahil toplam 1077. Barajın yapılacağı proje alanına ait hidrolojik özellikler Tablo I. Baraj sebebiyle oluşacak olan baraj gölünün normal su seviyesi 110 m olup. 27 hm3/yıl % 67 2 . Dört aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen bu projenin birinci aşamasında bir regülatör yapısıyla 268 hm3/yıl.42 hm3/yıl 1077. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından hazırlanmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra iki.077 hm3 su verecek olan Büyük Melen Sistemi 2040 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacaktır. Projenin 22 Mart 1997 tarih ve 22941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TürkiyeJaponya sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi ve toplam maliyetinin 1. İlk aşamada yılda toplam 268 hm3.1 hm3 civarında olacaktır (Tablo I. Bu sebeple proje kapsamında herhangi bir taşkın koruma tesisi inşa edilmeyecektir. Barajın inşa edilmesi halinde olası taşkın problemleri de baraj vasıtası ile bertaraf edilerek ortadan kalkacaktır. Baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir.181 Milyon Dolar olması öngörülmüştür. kullanma suyu ve enerji amaçlı olarak inşa edilecektir. Projenin taşkın koruma amacı yoktur. 2014 yılında devreye girecek ve 2040 ve sonrası için İstanbul’un en önemli su kaynağı olacaktır. Melen çayından İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini ile ilgili çalışmalar 1988 yılından itibaren başlatılmıştır. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında.3). İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir.1 Proje alanına ait hidrolojik özellikler Yıllık Ortalama Yağış Yıllık Buharlaşma Yıllık ortalama Sıcaklık Aks Yeri Drenaj Alanı Aks yeri yıllık ortalama akım Regüle edilen akım Regülasyon Oranı 950 mm 796. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU karşılanabilmesi için yapılan çalışmalar Yeşilçay Sistem I ve Melen Sistemi adı altında yürütülmektedir.1’de Baraj gövdesine ait özellikler ise Tablo I. bu seviyedeki göl hacmi 689. Büyük Melen Havzası’ndaki su kaynakları mevcut planlamaya göre.

4 / 1 33. Atık olarak ise çalışanlardan kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar. Bu kirleticiler baraj inşaatı tamamlanınca ortadan kalkacaktır.00 m 97 m 8m 102 m 709 m 12 m 1. Ortaya çıkması beklenen atık su ise çalışanlardan kaynaklanacak evsel atıksudan ibaret olacaktır.4 / 1 1.00 m 7.60 km2 689. Çevresel 3 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo I.00 m 110. Göl hacmi ve göl alanı Aktif Göl Hacmi Regülasyon Oranı İçme ve Kullanma Suyu miktarı. Baraj inşaatı sırasında.15 km2 577. Bu durum bölgedeki flora ve faunanın etkilenmesine neden olacaktır.2 Baraj gövdesinin özellikleri Amacı Tipi Talveg kotu Kret kotu Talvegden yüksekliği Temel Kotu Temelden yüksekliği Kret uzunluğu Kret genişliği Memba şevi Mansap şev Memba Batardosu kret kotu Memba Batardosu kret genişliği Memba Batardosu Şevleri Mansap Batardosu kret kotu Mansap Batardosu kret genişliği Mansap Batardosu Şevleri Tablo I. Ayrıca bölgenin iklim yapısında da bazı değişikliklerin olması muhtemeldir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. göl hacmi ve göl alanı Mak.3 Baraj gölü İçme. İnşaat aşamasında. İşletme aşamasında ise sadece baraj işletmesinde çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksu ve katı atıklar söz konusu olacaktır. inşaat çalışmalarında ortaya çıkacak inşaat atıkları. kazı. dolgu ve malzeme taşınması sırasında kullanılan araçlar olacaktır. tehlikeli atıklar ile madeni ve bitkisel atık yağlar oluşacaktır.sev.0 m 2/1 – 2/1 37 m 55 m 110m 110 m 112 hm3. Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkması beklenen diğer bir çevresel sorun da gürültüdür.su sev.5/1 25. su ve gürültü ile atık kirliliğine yol açacaktır. İşl.10 hm3. boşaltma ve taşıma işlemlerinden ve beton santrallerinden toz ve gürültü problemi ortaya çıkacaktır. kullanma ve endüstri suyu temini + HES Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu 13. ortaya çıkması beklenen kirleticiler hava.10 hm3 % 67 1077. Gürültünün ana kaynağı. baraj rezervuarının dolmaya başlaması ile birlikte daha önce kara parçası olarak kullanılan önemli miktarda bir alan su ile kaplanacaktır. doldurma. taş ocaklarında ve tünel inşası sırasında yapılacak patlatmalardan. 17. baraj inşaatı sırasında yapılacak kazı. 5. Çoğu baraj projelerinde olduğu gibi. İnşaat sırasında oluşacak gürültünün seviyesi ve dağılımı.27 hm3/yıl Minimum su seviyesi Minimum İşletme Seviyesi Normal su seviyesi Maksimum su seviyesi Min.0 m 2/1 – 1.00 m 8.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre raporun ilerleyenin bölümlerinde hesaplanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. 4 .

Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyinde ve Dikenli Tepe ile Çayüstü Tepesi arasında yer almaktadır (Şekil II. Şekil II.1 Türkiye haritasında Sakarya ve Düzce ilinin yeri Şekil II.5 km güneybatısında. bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) Proje sahası Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda. lejant ve Plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde.2 Melen Havzası’nı ve havzanın konumunu gösteren harita İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan ve Büyük Melen çayı ile Lahna deresinin besleyeceği Melen Barajının aksı Çayüstü Tepesi ile Dikenli Tepe 5 .2). Faaliyetin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin.1ve Şekil II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II. Sakarya ilinin 70 km kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM II.1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Proje sahası denizden yaklaşık 13 m yükseklikte olup.6’de verilmiştir. proje sahasının uydu görünümü Şekil II. Rezervuar alanı Sakarya ve Düzce illeri sınırları içerinde kalmaktadır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Düzce ovasında ve akarsu yatağının genişlediği düzlüklerde yoğun olarak tarım yapılmaktadır. barajın kurulacağı bölgenin panoramik fotoğrafı ise Şekil II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU arasındadır. 2005).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İki akarsuyun drenaj alanları. Planlama aşamasında olan Büyük Melen Barajı.40° 40′ 00″ kuzey enlemleri ve 30° 50′ 00″ . Büyük Melen Çayı ve Lahna Deresi’nin Karadeniz’e dökülmeden önce birleştiği bölgenin mansabındadır (DSİ.5’da. Efteni Gölü’ne dökülmektedir. 1250 m’ye varan tepelerden ibarettir. Barajın içinde bulunduğu Melen Havzası 41° 5′ 00″ . birlikte Melen Havzası’nın toplam alanını oluşturmaktadır. 2006).4’te. 2008).3’de. Asar Deresi. Ana akım Efteni Gölü’nden çıkmakta ve Büyük Melen Çayı adını alarak Karadeniz’e dökülmektedir. Diğer alanlar fındıklık ve ormanlıktır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Baraj membasında Düzce Ovası yer almakta ve 110 m kotuna kadar yayılmaktadır.31° 40′ 00″ doğu boylamları arasında yer almakta olup. 6 . daha önceden yapılmış olan regülatörün fotoğrafı Şekil II. Küçük Melen Çayı. 2317 km2’lik alanı kapsamaktadır. Uğur Deresi ve Aksu Deresi. Büyük Melen Barajı ve Melen Havzası’nın konumunu gösteren 1/25000 ölçekli memleket haritası Şekil II.

3 Büyük Melen Baraj gölünün 1/25 000’lik memleket haritasında gösterimi 7 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.4 Büyük Melen Barajı proje sahasının ve baraj gölünün işlendiği uydu resmi 8 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.5 Melen Regülatörü 9 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.6 Büyük Melen Barajının yapılması için planlanan Melen Çayı Bölgesi 10 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.

811 m3 malzeme kullanılacaktır. 2 adet 7 m çaplı derivasyon tünelleri.2. Barajın hemen eteğinde 45 MW kurulu güce sahip 3 üniteden oluşan Melen HES tesisleri mevcuttur (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti Ek 5'de ve 1/500-1/1000 ölçekli derivasyon-dipsavak boykesit ve en kesiti ise Ek 6’de verilmiştir. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. Kademeli olarak enerji üretecek ve içme suyu temini sağlayacak baraj. 2022-2032 yılları arası 804. içme ve kullanma suyu teminine göre ters orantılı ve yine kademeli olarak üretilecektir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu’na göre arazi etütleri. teknik altyapı üniteleri. 3 adet 3 branşmanlı Melen Pompa istasyonundan oluşmaktadır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.11 hm3/yıl. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. 2008). Baraj gövdesinin sağ sahilinde 5 açıklıklı ve radyal kapaklı dolusavak yapısı inşa edilecektir. Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı Ek 2’de. Proje Alanı ve Baraj Gölü Sınırlarını Gösterir 1/25. varsa diğer üniteler. Baraj gövdesinin yapılacağı alandaki toplam kazı ise 431. 2008). Melen rezervuarının normal işletme seviyesi. Rezervuar ve Mutlak Koruma Alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmıştır. 2014-2022 yılları arası 536.II.000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı Ek 1’de verilmektedir. 2008). ocak alanlarının 1/25000. bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri. . 1/5000 ve/veya 1/1000'lik haritalar üzerinde gösterimi) Melen Sistemi’nin en önemli parçası olan Büyük Melen Çayı üzerinde inşa edilecek Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu tipinde Melen Barajı. diğer tekniklerle temsili resim veya maket benzeri gösterimler. sulama sistemleri. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63'ünün fındıklık . 3 üniteden oluşan 45 MW kurulu güce sahip HES tesisleri . Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da’dır.290. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu (Baraj gövde ve savak tesisleri (dolu savak-dip savak). idari ve sosyal üniteler. 5 açıklıklı ve kapaklı dolusavak yapısı. % 9’unun orman ve % 11’nin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. 2006). gövde boy kesiti ve maksimum tip enkesiti Ek 4’de. inşa edilecek baraj sahası içinde gerçekleştirilecek olan inşaat alanının ve Maden Kanunu’na göre açılacak olan taş. Büyük Melen Barajı inşaatının 2009 yılında başlayıp. agrega yıkama tesisi ve beton santrali binasından oluşmaktadır. 2008). iletim kanalları. dipsavak yapısı.27 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlayacaktır. Projenin şantiye sahası ise 4 adet malzeme ocağı ile 400 000 m3/yıl kapasiteli kırma-eleme tesisi. Talveg kotu 13 m olup kret kotu 110 m’dir. 2 adet basınçlı 3500 mm çaplı içme suyu cebri borusu.17 ve 2032 yılı sonrası 1077. kum. Ön Yüzü Beton Kaplama Kaya dolgulu olarak yapılacak olan baraj gövdesi için 7. baraj projesi baraj en kesiti Ek 3’de. çakıl vb. Enerji üretimi. proje kapsamında yer alan geçici ve nihai depolama alanlarının. Baraja ait iki adet 7 m iç çaplı derivasyon tünelleri mevcut olup baraj gövde inşaatı tamamlandıktan sonra tünellerden birisi içmesuyu ve enerji amaçlı dipsavak yapısı olarak görev yapacaktır. hidroelektrik santral ünitesi ile ilgili bina ve tesisler. 5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. bu ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı veya kroki üzerinde gösterimi. enerji – içmesuyu tüneli (derivasyon tünellerinden birisi). su alma şaftı. Barajın talvegden yüksekliği 97 m olup temelden yüksekliği 102 m’dir.231 m3civarında olacaktır.

İstanbul içme suyu temini projesi kapsamında yer alan Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanı kamulaştırma arazi etütleri ikinci kez DSİ 14. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m'lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35. 2006). Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18. % 19 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Turgay ERİNÇ tarafından 2006 yılında yapılmış ve Kamulaştırma Planlama Raporu 2005 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmıştır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. 12 .615 da arazi bulunmaktadır.765 da'dır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Büyük Melen Barajı rezervuar alanı kamulaştırma etütleri ilk olarak 1997 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış ve ilk rapor 1996 yılı birim fiyatları ile hazırlanmıştır. 2006).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Proje kapsamında inşa edilecek olan yapıların maliyetleri Tablo III. Baraj inşaatına 2009 yılı sonunda başlanılacak ve yapımı 5 yıl sürecektir.İsale Hattı ve tesisleri ile HES tesisleri yapılacaktır. İsale hattı ve tesisleri. Diğer kamulaştırma işlemleri ise barajda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte yapılacaktır. iş akım şeması ise Şekil III.25 YTL Yıllık Gider (Nihai Durum) : 440 390 835.38 3 327 059 661.213.72 Döviz Miktarı : 448 168 015. Tablo III.11 PROJE BEDELİ 653 021 757. Tesisin toplam yatırım bedeli 2006 yılı birim fiyatlarına göre 183. Her aşama için projenin uygulama planı Tablo III. Aşamada 2019-2022 yılları arasında 3 yıl içinde İçmesuyu 3.Merhale inşaatı kapsamında. 13 . Melen İçmesuyu 2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM III. II.2.83 : 176 399 869.71 TESİS BEDELİ 223 537 008. Tablo III.2.78 2 243 136 402.1 Büyük Melen Barajı ve HES Maliyetleri (YTL) TESİSLER Baraj İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları TOPLAM Enerji tesisleri GENEL TOPLAM KEŞİF BEDELİ 194 380 007.51 2 21 6 336 834.41 2 021 956 827.4.374.10 : % 9. Merhale kapsamında olan Melen Barajı ve HES inşaatı.112 III. Melen Projesi II.17 30 819 502.F.22 3 970 784 309. I.63 38 946 385. Aşamada 2030-2032 yılları arasında 2 yıl içinde Cumhuriyet Arıtma Tesisi. III. 1$ = 1. Mutlak koruma alanının kamulaştırılması için planlama raporuna gerekli olan bütçe konulmuştur.16 YATIRIM BEDELİ 860 842 972.41 3 109 941 337.1’de verilmiştir.1’de verilmektedir.1. Tablo III. projenin finansman kaynağının DSİ kendi finansmanı veya dış finans kaynaklarından yararlanarak yapılması düşünülmektedir.6’da.52 3 362 621 589. Aşamada 20092014 yılları arasında 5 yılda.15 Rantabilite İç Karlılık Oranı : 1. 4 nolu Pompa İstasyonları ve istasyona ait Trafo binası ile ENH tesisleri yapılacaktır. Melen Barajı HES tesislerinin inşaatı da tamamlanacaktır. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu Büyük Melen Projesi II.57 YTL’dir.42 YTL) Tablo III.93 26 799 567.95 2 579 606 863. Melen Barajı.00 YTL Gelir – Gider Farkı Gelir Yatırım Oranı : 0.79 YTL Yıllık Gelir (Nihai Durum) : 616 790 705.3. (2006 B. üç aşamada gerçekleştirilecektir.09 4 009 730 694. İstanbul İli’nin acil su ihtiyacı da göz önüne alınarak. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları Halihazırda finans kaynağı olarak bir bilginin tam netleşmemesi ile birlikte.53 2 325 250 351.00 YTL Döviz Yatırım Oranı : 0. Baraj ve ocaklardaki kamulaştırma projenin ilk senesi içerisinde tamamlanacaktır.5 ve Tablo III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III.64 35 561 927.26 2 674 037 904.64 2 548 787 360. Proje 2014 yılında hizmete açılacaktır.

25 354 883.77 186 310 005.12 142 449 554.26 SU TUTMA 1 2 Y I 3 L L A 4 R 5 6 . memba ve mansap batardoları Dolusavak Yapısı Derivasyon Tünelleri Dipsavak..95 33 190.36 23 488 212.24 30 571 877..58 1 173 466.Hizmet Yol. cebri boru branşmanı Kamulaştırma (Yeni yol Röl. su alma yapısı.28 461 972.84 653 021 757.Site T.2 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) TESİSİN ADI Yeni Yol Rölakasyonu PTT Hattı Site Tesisleri Hizmet Yolları Baraj gövdesi.02 49 819 132.) Rezervuar Kamulaştırması Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırması TOPLAM PROJE BEDELİ (YTL) 9 177 243.84 209 182 218.Tablo III.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.96 Y 1 2 I 3 L L A R 4 5 6 33 032 952.26 TUTMA 35 784 831.11 .52 64 535 607.89 15 SU 47 919 742. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.3 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (I.39 1 245 187 981.64 992 708 257. AŞAMA) (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) TESİSİN ADI Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Melen ve Cumhuriyet Terfi Hatları Melen ve Cumhuriyet Terfi Depoları Toplam İsale Hatları Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM PROJE BEDELİ (YTL) 71 206 590.

11 33 032 952.39 183 661 940. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.52 47 919 742.5 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (III.61 Y I L 2030 1 L A R 2031 2 16 .39 1 245 187 981.96 47 919 742.89 2019 1 Y I L L 2020 2 A R 2021 3 Tablo III.26 64 535 607.64 992 708 257. AŞAMA) (2030-2031 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM 71 206 590.4 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (II.26 64 535 607.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. AŞAMA) (2019-2022 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Melen ve Cumhuriyet Terfi Hatları Melen ve Cumhuriyet Terfi Depoları Toplam İsale Hatları Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM 71 206 590.96 35 784 831.

04 3 047 548.43 1 511 776.10 7 678 862.50 113 649.36 11 758 258.6 Melen Barajı Enerji Tesisleri Uygulama Planı (2009-2010 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) HES Cebri Boruları+Vanalar+Cebri boru kazıları Türbin ve Jenaratör Türbin Binası Vana ve Kapak Teçhizatı Elektromekanik Teçhizat Şalt Sahası ve Trafo Binası ENH HES Kuyruksuyu ve Mansap Suyu Kanalı Kamulaştırma TOPLAM 2 224 276.53 8 450 775.13 35 561 927.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.52 Y I L 2009 1 L A R 2010 2 17 .00 657 282.43 119 499.

site tesisleri. yıllarda yapılacaktır. derivasyon tüneli ve kamulaştırma çalışmaları 1.. İnşaat işlerinin süresinde en fazla vakit alan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi inşaatıdır. yıl yapılacak olup. Yeni yol relökasyonu.. PTT ve enerji hatları.İNŞAAT ÖNCESİ HAZIRLIK DÖNEMİ SİTE TESİSLERİNİN KURULMASI ŞANTİYE ULAŞIM YOLLARININ YAPILMASI DERİVASYON TESİSLERİ İNŞAATI BARAJ GÖVDESİ İNŞAATI DOLU SAVAK İNŞAATI CEBRİ BORU KUYRUKSUYU KANALI ELEKTRO MEKANİK TEÇHİZAT İSLERİ İŞLETMEYE ALMA Şekil III. 4. . 3. ve 5. diğer ünitelerin inşası sırasıyla ünitelerin yapım planına uygun olarak 2. hizmet yolları.1 Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması Planlanan Büyük Melen barajı projesinin inşaatının başlangıcından. barajın su tutmasına kadar olan saha dışı inşaat faaliyetleri ve olası gecikmeleri de içeren toplam inşaat süresi yaklaşık 5 yıldır.

Aşamada 10 yıl boyunca 140. sekonder enerjinin faydası 3. Yıllık İçme ve Kullanma suyu faydası Tablo III. seconder ve pik güç enerji faydası 338 862 941 YTL olarak bulunmuştur. III. Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Faydası “Büyük İstanbul içmesuyu II. Baraj inşa edildiğinde ilk aşmada 536 hm3/yıl su 8 yıl boyunca.8’de verilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Enerji Faydası Proje içme ve kullanma suyu temini maksatlıdır.92 Gwh/yıl’dır.27 hm3/yıl su. 45 MW’lık kurulu güce sahip olan enerji santrali barajın işletmeye açılacağı 2014 yılı ile 2022 yılları arasında I. Toplam Fayda Proje ile İstanbul iline 2014 yılı ile 2022 yılları arasında 8 yıl boyunca 536 hm3/yıl su. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU III. şehrin uzun vadede tüm içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına cevap verecek kullanılabilir en büyük su kaynağı Melen çayının Melen Barajı vasıtası ile kullanılmasıdır.92 Gwh/yıl’dır. Melen Sistemi” adı altında yürütülen çalışmaların su kaynağı Melen çayı ve bunun depolaması Melen Barajı ve HES’dir. .1.3. 2022-2032 yılları arası 140. Pik güç.4. İstanbul şehrinin su temini için bugüne kadar çeşitli kaynaklardan 1293. 2022-2032 yılları arası 10 yıl boyunca 804 hm3/yıl ve nihai durumda ve baraj ömrü tamamlanıncaya kadar 2032-2064 yılları arası 32 yıl boyunca 1077. yaklaşık 185 km uzunluğundaki isale hattı ve tünellerle İstanbul şehrine iletilecek olup.4 hm3/yıl su şehre tahsis edilmiştir.60 Gwh/yıl ve baraj ömrü tamamlanıncaya kadar 20322064 yılları arası 32 yıl boyunca 92. Firm enerjinin faydası 6 cent/kWh. Melen barajından 1077. Melen Barajı ve HES tesisleri inşaatı 19 . içme ve kullanma amaçlı olarak verilecektir.60 Gwh/yıl ve 2032 yılı sonrası 92. İnşaatı tamamlanmış olan Melen I.64) olarak tayin edilmiş ve pik güç faydası bulunan bu pik gücün 85$ ile çarpılması sonucu bulunmuştur. İçme. 1 m3 suyun barajdan çıkış fiyatı olarak hesap edilen 52. Enerji üretimi ikincil amaç olup.3 cent/kWh olarak alınmıştır.1. 804 hm3/yıl su 10 yıl boyunca ve full devalopmanda toplam 1077.3.1.3.2.42 YTL olarak alınmıştır.Merhale Projesi.27 hm3/yıl su.33 Gwh/yıl. 2040 yılı ve sonrasında içme ve kullanma suyu ihtiyacına cevap verebilecektir. III. Hizmet ömrü boyunca üretilen firm. Merhale Melen Regülatörü projesinin 2007 yılında tamamlanmasıyla.1. Enerji faydaları bulunurken dolar kuru 2006 yılı için 1. Hizmet ömrü boyunca sağlanacak toplam su faydasının bugünkü değerleri toplamı 6 178 919 285 YTL’dir.69 Kuruş değeri içmesuyu geliri olarak alınmıştır.27 hm3/yıl su 32 yıl boyunca İstanbul Şehrine verecektir.1. Projenin Fayda-Maliyet Analizi III. Faydalar III.1. Sulama Faydası Melen Barajı içme – kullanma suyu ve enerji amaçlı olduğundan sulama amacı bulunmamakta olup sulama faydası dikkate alınmamıştır.7’de.3.33 Gwh/yıl. İçme suyu faydası hesabında. Aynı dönemler için toplam enerji üretimi ise. 20142022 yılları arası 183.3. içmesuyu sistemi (I.3.3. Ancak hızla büyüyen İstanbul ilinin nüfusu. ve III aşamalar) devreye girdikçe aşamalı olarak azalacaktır. III. II. 2022-2032 yılları arasında II. Aşamada 8 yıl boyunca 183. yıllık enerji üretimi faydası değerleri hesap esasları ise Tablo III. yaşanan kuraklık ve küresel ısınma senaryoları dikkate alındığında. Kurulu Güç – (Firm Güç / 0.

17 1077.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Firmalardan alınan bilgilere göre 1 m3/s deniz suyunun arıtılma işletme maliyeti 0. HES cebri boruları.3. Tesis Maliyetleri Büyük Melen Barajı tesis bedelleri hesabında her bir tesis için ayrı ayrı 2006 yılı birim fiyatları dikkate alınarak keşfi özetleri çıkarılmıştır. Tesis bedellerine % 15 mühendislik ve genel giderler payı ve kamulaştırma bedelleri eklenerek proje bedelleri. Tablo III. Hesaplanan keşif bedellerine % 15 bilinmeyen giderler eklenerek tesis bedelleri bulunmuştur.3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ile sağlanacak faydalar 3 aşamadan oluştuğu için yıllık fayda yerine toplam faydanın bugünkü değerleri toplamı hesap edilmiş ve 3 586 168 890 YTL olarak bulunmuştur.91 YILLIK FAYDA 11 401 602 9 080 709 4 901 345 31.42 YTL olarak alınmıştır. isale hatları.3.3 cent/kwh 3) Pik Güç faydası = Npikgüç x 85 III.27 Birim Gelir (YTL/m3) 0. terfi hatları ve HES kuyruk suyu 20 .64 7.92 PİK GÜÇ FAYDASI YTL 3 802 3 927 5 071 8.36 FİRM FAYDA 110.3.2.568 Gelir Toplam Gelir (YTL) 304510480 2436083840 456768560 4567685600 611889360 19580459520 531684579. Maliyetler ve Yıllık Giderlerin Hesaplanma Esasları Melen Barajı.20 64. (2006 Yılı DSİ) 2) Firm Enerji 6 cent/kwh.60 91. içmesuyu cebri boruları. dolusavak yapısı. 2008). derivasyon tünelleri.02 TOPLAM FAYDA TOPLAM ENERJİ FİRM GÜÇ PİK GÜÇ YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---- YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---TOPLAM 6 236 640 5 529 480 1 308 672 5 161 160 3 547 302 3 587 602 91 212 820 90 807 085 156 843 036 338 862 941 Not: 1) 1 $=1. 1/1000 ölçekli haritalar üzerinde projelendirilen baraj.1.2 Not: 1 m3/s Deniz suyunun arıtılması maliyeti projenin birim geliri olarak alınmıştır.53 42. barajın diğer üniteleri ve isale hatları için ayrı ayrı yapılmıştır.56 SECONDER FAYDA 183. dipsavak yapısı. Enerji 3.11 804.70 76.00$ arasında değişmektedir.40 $ ila 1.8 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin yıllık enerji üretimi faydası değerleri TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 50 FİRM ENERJİ SECONDER ENERJİ (GWH/YIL) KURULU GÜÇ 73. Melen Barajı ünitelerinden olan baraj gövdesi.14 75. İnşaat dönemi faizi ve yıllık giderler için sosyal iskonto değeri içme ve kullanma suyu tesisleri için % 8.50 32. İçmesuyu İsale Hattı ve HES tesisleri metraj hesapları.3.7 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin içme ve kullanma suyu faydası değerleri YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---Ortalama TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 50 yıl İÇME SUYU Yıllık Su Arzı (hm3) 536.98 1. En düşük değer olan 0. Melen HES ve Pompa tesisleri için % 9.90 15. Maliyetler III. dipsavak giriş şaftı.5 olarak alınmıştır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. proje bedellerine inşaat dönemi faizi eklenerek toplam yatırım bedeli bulunmuştur.4 $ değeri birim gelir değeri olarak alınmıştır. Sec. Tablo III.34 140. III.

İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Tesis Maliyetleri 2 325 250 352 YTL ve Melen Barajı HES Tesis Maliyetleri ise 30 819 503 olup Projenin toplam tesis maliyeti 2 579 606 863 YTL’dir.28 YTL olarak hesaplanmıştır. Merhale kapsamındaki kamulaştırmalar.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Barajı Tesis Maliyeti 223 537 009 YTL. Melen II. Geri kalan % 20 oranındaki kamulaştırma fiili ödeme değerleri bu değerler esas alınarak birim alanda yapılan kamulaştırma fiili ödeme değerleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Aşaması 2022 yılında hizmete açılacağından. Melen Barajı ve HES Planlama Raporunda önerilen baraj yeri. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kanalı için ayrı ayrı keşif bedelleri. Aşama içmesuyu tesisleri ve isale hatlarının da 5 yıl içinde tamamlanacağı kabul edilerek proje bedelleri eşit olarak yıllara dağıtılmıştır. tesis maliyetlerine % 15 mühendislik ve genel giderler payı ve kamulaştırma bedelleri toplamı sonucunda bulunmuştur.2006 tarih ve 201-1050 ve 23.2006 tarih ve 949-8694 sayılı yazılar ile istenmiş ve bu yıllarda arasında yapılan kamulaştırma fiili ödeme değerleri 2006 yılına birim fiyatlarına çekilerek fiili kamulaştırma bedelleri hesaplanmıştır. Proje bedelleri bu inşaat süresine uygun olarak dağıtılmıştır. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Merhale Projesi ile önerilen isale tesislerinin full devaplomanı için yapıldığından. Ancak Melen Barajı II. Melen Barajı Proje Bedeli 653 021 757 YTL.3. Melen Regülatörü hariç diğer tüm birimler. 2001 yılından başlayıp 2007 yılına kadar yapılan kamulaştırmalar adı geçen şube Müdürlüğünden 22.09. Aşaması ise 2032 yılında 21 . İçmesuyu amaçlı Melen Barajı tesisleri için inşaat dönemi faizi. Melen Barajı ile beraber Melen Barajı I. Melen Barajı ve HES tesislerine de hizmet edecektir. Bu sebeple baraj yapısı ve tesisleri ile içmesuyu tesisleri ve isale hatları için % 8 sosyal iskonto oranı uygulanmıştır. Melen I Merhale kapsamında bulunan tesislerden. Kamulaştırma Raporunda verilen YTL/da birim fiili kamulaştırma değerleri kullanılarak hesaplama yapılmıştır.3. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Proje Bedeli 2 674 037 904 YTL ve Melen Barajı HES Proje Bedelleri ise 35 561 928 YTL olup Projenin toplam proje bedeli 3 362 621 589 YTL olup bu proje bedellerine inşaat dönemi faizleri eklenerek yatırım bedelleri ayrı ayrı bulunmuştur.08. Melen Barajının birinci amacı İstanbul İlinin içmesuyu ihtiyacının karşılanmasıdır. DSİ Barajlar ve HES Dairesi ve Proje İnşaat Dairesi 2006 yılı birim fiyatlarıy1a çıkarılmıştır. Santral yeri. Melen Barajı ve HES kapsamında inşa edilecek olan İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları için herhangi bir kamulaştırma yapılmayacağı için fiili kamulaştırma bedeli ödenmeyecektir. inşaatın 5 yılda tamamlanabileceği kabulü ile tesislerin öncelik sırası ve hizmete giriş durumlarına göre uygun şekilde dağılım yapılarak belirlenmiştir. III. rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı için fiili kamulaştırma değerleri alınmıştır. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve/veya halen inşaatı devam eden tesisler için 2006 yılı birim fiyatlarına göre yapılan toplam fiili kamulaştırma miktarı 39 344 136. Melen Barajı İsala Hattı içinde bulunan tüm tesislere ait kamulaştırmaların yaklaşık % 80’i tamamlanmış olup geri kalan kısmı 2009 yılına kadar tamamlanarak faaliyete girecek olan Melen Regülatörüne hizmet edecektir. Melen I. Merhale kapsamında yapılmış olan isale hattı kamulaştırmaları toplam 7 sözleşme paketi içinde DSİ 14. bu aşamaya ait içmesuyu tesisleri ve isale hatları inşaatı 2019 yılında başlayacak ve 3 yıl içinde tamamlanacaktır. Melen I. Yatırım Maliyetleri Melen Barajı ve HES planlama raporunda önerilen tesislerin proje bedelleri. Melen Barajı nihai aşaması olan III. Ancak pompaj tesisleri ve HES tesisleri için % 9.2. site tesisleri ve hizmet yolları için yapılan kamulaştırmalar.5 sosyal iskonto oranı uygulanmıştır. Buna göre Melen I.

içmesuyu tesisler ve isale hatları ile HES tesisleri için ayrı ayrı hesap edilmiştir. Melen Barajı HES Tesislerinin. III. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Faiz ve Amortisman giderleri 264 048 384 YTL ve Melen Barajı HES Faiz ve Amortisman giderleri ise 3 739 915 YTL olup Projenin toplam Faiz ve Amortisman giderleri 338 156 065 YTL olarak hesap edilmiştir. Yıllık Giderler Raporda önerilen tesislerin yıllık giderlerin hesaplanmasında “Proje Esaslarının Tespitine Ait Talimat” a uyulmuştur ve projenin toplam yıllık gideri Melen II.00 m kotunda bulunan Cumhuriyet Su Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra 135 m kotunda cumhuriyet pompa istasyonları marifeti ile basılarak İstanbul iline verilecektir. Proje bedellerine inşaat dönemi faizi bedelleri eklenerek yatırım bedelleri bulunmuştur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Enerji Giderleri Melen Barajı inşaatının tamamlanmasından sonra baraj dipsavağından alınacak olan sular melen pompa istasyonları marifeti ile 210 m kota basılarak buradan cazibe ile isale hatlarına aktarılacak ve 55.3. İşletme Bakım ve Yenileme Giderleri Melen Barajı işletme bakım ve yenileme giderleri 1 097 928 YTL. Aşamada (nihai durum) 18 887 209 YTL’dir. II. Merhale kapsamında 2006 yılı birim fiyatları ile Melen ve Cumhuriyet pompa istasyonu enerji yıllık giderleri sırasıyla I. III. Döviz İhtiyacı Melen II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU hizmete açılacağından.3. barajdaki su seviyesine bağlı olarak değişmektedir. İçmesuyu ve İsale Hatları ile HES tesisleri için gerekli döviz miktarları hesaplanmıştır. Proje bedelleri bu inşaat süresine uygun olarak dağıtılmıştır. Buna göre Melen Barajı Yatırım Bedeli 860 842 972 YTL. Merhale kapsamında inşa edilen tesislerin yıllık giderleri Melen Barajı. bu aşamaya ait içmesuyu tesisleri ve isale hatları inşaatı 2030 yılında başlayacak ve 2 yıl içinde tamamlanacaktır.4. içme suyunun melen ve cumhuriyet pompa istasyonlarından isale hatlarına basılması için harcanacak olan giderlerdir. Buna göre Melen Barajı yıllık giderleri 71 465 693 YTL. Projenin enerji giderleri. Ancak ortalama değer bazında incelendiğinde Melen II.4. baraj inşaatı ile birlikte ve 2 yıl içinde tamamlanacağı kabul edilmiş ve proje bedeller iki yıla yayılmıştır.3. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Yatırım Bedeli 3 109 941 337 YTL ve Melen Barajı HES Yatırım Bedelleri ise 38 946 385 YTL olup Projenin toplam Yatırım Bedeli 4 009 730 695 YTL olarak hesap edilmiştir. Faiz. Amortisman Giderleri Melen Barajı Faiz ve Amortisman giderleri 70 367 765 YTL. Aşamada 17 907 947 YTL ve III.3.4. 22 .3. Buna göre projenin toplam döviz ihtiyacı 448 168 015 YTL’dir. Aşamada 17 287 759 YTL. III.4. Merhale kapsamında yapılacak olan Melen Barajı.3.2. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları yıllık giderleri 364 562 333 YTL ve Melen Barajı HES yıllık giderleri ise 4 362 810 YTL olup Projenin toplam yıllık gideri 440 389 695 YTL olarak hesap edilmiştir.1. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları işletme bakım ve yenileme giderleri 46 431 033 YTL ve Melen Barajı HES işletme bakım ve yenileme giderleri ise 622 894 YTL olup Projenin toplam işletme bakım ve yenileme giderleri 48 151 856 YTL olarak hesap edilmiştir III. III.5. Projenin enerji giderleri.

Melen I. Birim su maliyeti. Barajın sadece enerji amaçlı olarak inşa edilmesi halinde rantabilitesi 1. içmesuyu ve enerji. Gelir-Gider Oranı Melen Barajı Projesi.6. Toplam debisi 8.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Baraj içmesuyu olarak inşa edildikten sonra sadece enerji tesislerinin iç karlılığı ise 26.09 olarak hesaplanmıştır. Melen Barajı öncelikli olarak içmesuyu amaçlı olarak mutlaka inşa edilecektir. Barajın sadece içmesuyu amaçlı olarak inşa edilmesi durumunda barajından çıkan 1 m3 suyun maliyeti ise 52. sosyal ve altyapı faaliyetleri Melen Sistemi İşletmede Olan Melen Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı: 1 nolu pompa istasyonu Melen I. Bu sebeple rantabilite analizi barajın. merhale kapsamında yapılarak işletmeye açılmıştır.3. Melen Barajının içmesuyu ve enerji amaçlı olarak inşa edilmesi halinde rantabilitesi 2008 yılında hazırlanan Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu’nda 1.013 olarak hesap edilmiştir.72 YTL/m3 olarak bulunmuştur.4.828 olarak hesap edilmiştir.5 m3/s olan 5 adet her biri 1. Pompa istasyonu kurulu gücü 4 500 kW/ünite’dir.652 olarak hesap edilmiştir. Baraj zaten içmesuyu amaçlı olarak inşa edileceğinden.3.50 olarak bulunmuştur. İstanbul ilinin artarak büyüyen nüfus ve sanayi yapısı ve yapılan teknik ve ekonomik hesaplar Büyük Melen Barajı ve HES projesinin ivedilikle uygulamaya alınması gerektiğini göstermektedir. Melen nehri sularının % 67’sini regüle edecek olan tesis ile elektrik enerjisi üretimi de yapılacak olup barajın ekonomik ömrü 50 yıl olarak alınmıştır. sadece içmesuyu ve sadece enerji amaçlı olarak işletilmesi durumlarına göre ayrı ayrı olarak irdelenmiştir.10 Kuruş olarak bulunmuştur. Ancak Melen Barajı projesinin ekonomik olarak yapılabilirliğinin görülebilmesi için projenin yıllık gelir ve gider hesapları dikkate alınarak bugünkü değerler tekniğine göre rantabilite analizi yapılmıştır. yılık giderler ve yıllık gelirler kullanılmış ve iç karlılığı % 9.70 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet pompa bulunmaktadır. faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik. 2008) III. barajın eğinde yapılacak HES tesisleri ile mansaba bırakılacak sulardan ve baraj düşüsünden yaralanmak için düşünülmüştür. İç Karlılık Oranı İçmesuyu ve enerji amaçlı olan projenin iç karlılık hesaplarında proje yatırım bedelleri. Melen barajının sadece içmesuyu amaçlı olması durumunda iç karlılığı % 9. Ancak enerji üretimi amacı ikinci amaç olup. enerji üretiminin rantabilitesi sadece enerji gider ve gelirleri dikkate alınarak hesap edilmiştir. Bu sebeple enerji üretimi kısmı projeden ayrı olarak da mütalaa edilip özel müteşebbisler tarafından yapılabilir.7. İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini gayesiyle gündeme gelmiş ve geliştirilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU III. giderlerin bugünkü değerleri ile yıllık içmesuyu ve enerji gelirlerinin bugünkü değerleri hesap edilmiş ve Büyük Melen Barajından çıkan 1 m3 suyun maliyeti ise 52. İçmesuyu ve enerji amaçlı olan barajdan sağlanan 1 m3 suyun 2006 yılı fiyatları ile depolama maliyeti: (Baraj Yatırım Bedeli / Regüle Edilen Su) = 3. III.10 olarak belirlenmiştir. Bu değer enerji üretimi için 2. İçmesuyu amaçlı olan barajdan sağlanan 1 m3 suyun 2006 yılı fiyatları ile depolama maliyeti: (Baraj Yatırım Bedeli / Regüle Edilen Su ) = 3. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak.59 Kuruş olarak bulunmuştur. Merhale 23 .69 YTL/m3 olarak bulunmuştur.

Aşamada 2600. 20 adet asıl ve 2 adet yedek olmak üzere toplam 22 adet pompa teçhiz edilecektir.30 m3/s) kapasitesinde tertip edilmiştir.66 m3/s olan toplam 5 adet (her biri 1. Merhale kapsamında Melen Barajı ile birlikte I.. 196 m basma yüksekliğine sahip olup normal su seviyesi 19. tesis iki akım kollu olarak tasarlanmıştır. 3 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8. Cumhuriyet Arıtma Tesisi. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 3000 mm çapında. kimyasal işlem. ve III. Melen pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçlerini gösterir Tablo III. Aşamada 3000 kW/ünite olacaktır. Melen II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. durultucu.5 m3/s toplam 5 adet pompa (her biri 1. Bu durumda barajdaki su seviyelerine göre en fazla basma yüksekliği 128. İlk aşamada 720 000 m3/gün (8. Melen Projesi’nin gelişmesine paralel olarak daha sonra kapasitesi 2 970 000 m3/gün’e çıkarılacak şekilde genişletilecektir. Melen Projesi I ve II Merhale kapsamında toplam 4 adet pompa istasyonu.51 m olacaktır. Melen Regülatöründen alınan su. İşletmede Olan ve Önerilen Melen Terfi Depoları: Melen I. II. II. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 2540 mm çapında. Melen II. dezenfeksiyon ve çamur atma birimlerinden oluşmaktadır. Tesis. uzunluğu 87. Melen II Merhale kapsamında inşa edilecek olan 2 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8.70 m3/s kapasiteli) ve 4 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8.0 m. Terfi deposunun boyutları 60 m x 80 m olup normal işletme kotu 210 m’dir.0 m’dir. Melen Barajı inşaatı ile barajdaki su seviyesine bağlı olarak pompaların basma yükseklikleri değişecektir. Sonuç olarak.00 m kotu civarındadır. Melen II. 1743 m uzunluğunda mevcut 1 adet terfi hattı ile 210 m kotundaki terfi istasyonuna basılmaktadır. Terfi depolarının ebatları 90 m x 60 m x 6 m olacaktır.70 m3/s kapasiteli).68 m3/s) arttırılacaktır. 1743 m uzunluğunda 2 adet terfi hattı ile 210 m kotuna basılacaktır. Cumhuriyet Arıtma Tesisleri: Melen I Merhale kapsamında inşa edilen ve klasik arıtma tipinde projelendirilen Cumhuriyet Arıtma Tesisinin (SAT) günlük nominal kapasitesi 720 000 m3 olup. Merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile projelendirilecek pompa istasyonları ebatları sırasıyla.9’da verilmiştir.73 m3/s kapasiteli) pompa teşkil edilecektir.14 m ve en düşük basma yüksekliği 110. Aşamalarda bu kapasiteler 750 000 m3/gün (8.00 m’dir. Pompa istasyonu kurulu güçleri ise sırasıyla I. Aşamada 2800 ve III.5 m3/s olan toplam 6 adet pompa (5 + 1 adet yedek -her biri 1. merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile birlikte 32 000 m3’lük 2 adet terfi deposu daha önerilmiştir. hızlı kum filtresi. Tesis girişindeki hidrolik seviye 55. 24 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kapsamında hizmete açılan 1 nolu pompa istasyonu binasının genişliği 55. 3 ve 4 nolu pompa istasyonu 70 x 55 m olacaktır. 2. Melen Sistemi Tasarlanan Melen Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı: Büyük Melen Barajı ve HES projesi tamamlandıktan sonra 3 adet pompa istasyonu kademeli olarak devreye girecektir. merhale kapsamında 26 000 m3 hacimli melen terfi deposu inşa edilmiştir.

AŞAMA (m3/s) İÇİN CUMHURİYET Pompa Sayısı (ünite) 8.00 25.666 2500 2100 8.Tablo III. (II) MELEN B.50 17.33 5 1.66 5 5 5 5 POMPA İSTASYONU KAPASİTELERİ kW/ünite 4500 2618 2785 2885 kW/ünite 4500 2600 2800 3000 İşletmede Planlanan Planlanan Planlanan VE KURULU GÜÇLERİ Enerji ihtiyacı Kwh 197100000 114686270 121965480 126371770.99 Pompa Debisi Pompa Sayısı Pompa Debisi Kurulu Güç Önerilen Kurulu Güç 3 (ünite) kW/ünite kW/ünite (m /s) (m3/s/ünite) 8. Planlanan Planlanan Planlanan Enerji ihtiyacı Kwh 91980000 88221697 88221697 95309087 Enerji Gideri YTL 7836696 7516489 7516489 8120334 .66 24.9 Melen Sistemi pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçleri I.50 8. MELEN B. II. (IIII) Q (m3/s) 8.33 5 1.16 Durumu I.70 1. (I) MELEN B. ve AŞAMALAR MELEN REG.70 1. (IIII) Q III. MELEN B..73 (m3/s) 8.5 Enerji Gideri YTL 16792920 9771270 10391459 10766875 Pompa Debisi Pompa Debisi Kurulu Güç Önerilen Kurulu Güç (m3/s/ünite) 1.50 34.99 33.50 8. (I) MELEN B.70 1.50 8.33 5 1. ve III.666 2014 2100 8.666 2014 2100 9.800 2176 2200 Durumu Yatırım Proğ. II. (II) MELEN B. AŞAMA İÇİN CUMHURİYET POMPA İSTASYONU KAPASİTELERİ VE KURULU GÜÇLERİ AŞAMALAR MELEN REG.33 16.00 5 1..

5 adet her biri 1. 3896 m uzunluğunda 1 adet terfi hattı ile 135 m kotundaki terfi istasyonuna. merhale kapsamında 26 000 m3 hacimli Cumhuriyet terfi deposu inşa edilmektedir. Cumhuriyet terfi deposundan sonra 2500 mm olarak projelendirilmiştir. Aşamada 2200 kW/ünite olacaktır. 3896 m uzunluğunda 2 adet terfi hattı ile 135 m kotuna basılacaktır.00 m olup toplam uzunluğu 5551 m’dir.80 m3/s kapasiteli toplam 5 adet pompa adedi olacaktır. Merhale Kapsamında Mevcut ve İnşa Halinde Olan İsale Hatları Melen I Merhale kapsamında yapılan ve inşa halinde olan isale hatları cebri boru. 3 ve 4 nolu pompa istasyonu 70x55m olacaktır.9’da verilmiştir. Merhale kapsamındaki Cumhuriyet Terfi Depoları Melen I. 1 nolu pompa istasyonu Melen I. Pompa istasyonu kurulu güçleri ise sırasıyla I. Merhale ve II. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boykesitti Şekil III. 2 833 m uzunluğunda Beykoz Tüneli.50 m çapında ve 8097 m uzunluğunda Alaçalı-Ömerli-Hamidiye Tüneli. 2. İsale hattı kapsamında projelendirilen tünel ve kondüviler sırasıyla. 983 m uzunluğunda Ortaçeşme Tüneli. Melen isale hattı kapsamında yer alan cebri boru çapları Cumhuriyet terfi deposuna kadar 2540 mm. 2 175 m uzunluğunda Osmankuyu Tüneli’dir. Tünel olarak imal edilmekte olan isale hatları. Cumhuriyet pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçlerini gösterir Tablo III. 4. Terfi deposunun boyutları 60 m x 80 m olup normal işletme kotu 135 m’dir. 2 032 m uzunluğunda Bekleme Tüneli. kondüvi ve tünel halinde. Melen II.00 m3/s olan 5 adet her biri 1. Melen II.66 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet. merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile birlikte 32000m3’lük 2 adet Cumhuriyet terfi deposu daha önerilmiştir. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 2540 mm çapında. Yeşilvadi kondüvisi ve diğer tünellerle beraber toplam tünel uzunluğu ise 25 km’dir.2’de verilmiştir. projenin full devalopmanı olan Melen Barajının tüm aşamalarının tamamlandığı nihai durum için ve inşa edilmektedir. 2 577 m uzunluğunda Ayazağa Tüneli. Cebri borudan oluşan isale hatları toplam uzunluğu 157 km’dir. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 3000 mm çapında. Boğaz tüneli çapı 4. 4. Cumhuriyet Terfi Depoları: Melen I. Merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile projelendirilecek Cumhuriyet pompa istasyonları ebatları sırasıyla.66 m3/s kapasiteli toplam 5 adet ve 4 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 9.Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Terfi Hatları: Melen I Merhale Kapsamındaki Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı. Terfi depolarının ebatları 90 m x 60 m x 6 m olacaktır.5 m çap ve 5416 m uzunluğunda Yeşilvadi kondüvisi. Önerilen Cumhuriyet Pompa İstasyonları ve Terfi Hatları: Büyük Melen Barajı ve HES projesi tamamlandıktan sonra 3 adet cumhuriyet pompa istasyonu kademeli olarak devreye girecektir. 93 m statik basma yüksekliği ile basılmaktadır. değişik uzunluk ve çaplarda projelendirilmiştir.33 m3/s olan 5 adet her biri 1. Melen I. 4. .66 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet pompa bulunmaktadır. Aşamada 2100. Aşamada 2100 ve III. Melen İsale Hatları: Melen I.33 m3/s olan 5 adet her biri 1. II.50 m çap 3764 m uzunluğunda Şile-Alaçalı Tüneli. Pompa istasyonu kurulu gücü 2 100 kW/ünite’dir.33 m3/s’dir. 3 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 8. merhale kapsamında inşa edilmekte olup toplam debisi 8. Melen II merhale kapsamında inşa edilecek olan 2 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 8.

proje sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler.2 Melen I. II. %19. tespit edilen taşınmazlar her iki saha içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU KAĞITHANE DAĞITIM TESİSİ CUMHURİYET TERFİ DEPOSU CUMHURİYET ARITMA İSALE HATTI MELEN TERFİ DEPOSU CUMHURİYET POMPA İSTASYONU MELEN POMPA İSTASYONU YEŞİLVADİ (ALAÇALI) GEÇİŞİ MELEN REGÜLATÖRÜ BOĞAZİÇİ TÜNELİ Şekil III. III. Kamulaştırma arazi etütleri. Sakarya ilinin 70 km.45 oranında 27 . Rezervuar alanı Sakarya ve Düzce illerinin sınırları içerinde kalmaktadır. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300m lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. sosyal ve altyapı faaliyetleri Projenin kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak. rezervuar ve Mutlak koruma alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmış. Merhale kapsamında sadece boru kesiti kazı ve dolguları yapılacaktır.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63’ünün fındıklık. Kamulaştırmanın Yapılacağı Etüt Sahasının Tanıtılması Proje Karadeniz Bölgesinde İstanbul boğazının 170 km doğusunda.5 km güneybatısında ve Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyindedir. 2 adet 3000 mm çapında ve toplam 157 km uzunluğunda olacaktır. mevcut karayolunun relokasyonu olarak tanımlanabilir. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boy kesiti Melen II. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim III.5. % 9’unun orman ve % 11’inin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir. İsale hattı platform kamulaştırması ve kazıları I Merhale kapsamında yapıldığı için II. kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. Merhale kapsamında inşa edilmekte olan tünel ve kondüviler Melen projesinin nihai aşamasına göre projelendirildiği için II. Merhale Kapsamında Melen Barajı İle Önerilen İsale Hatları: Melen I. İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan ve Büyük Melen çayı ile Lahna deresinin besleyeceği Melen barajının aks Çayüstü Tepesi ile Dikenli Tepe arasındadır. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik. bölgedeki konutların ve arazilerin kamulaştırılması. Merhale kapsamında yapılacak olan İsale hattı çelik boruları. III. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır.1.6. Merhale kapsamında önerilen isale hattı tesisleri sadece çelik borulardan oluşmaktadır. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da dır.6.

Melen çayı suyuna Düzce ilinde bulunan sanayi tesislerinin arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atıksular deşarj edilmektedir. 2000 ve 2007 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı hesaplanarak Tablo III. Kamulaştırılan saha ile ilgili nüfus Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. Kamulaştırmanın Yapılacağı Alandaki Sosyal Durum III. Melen barajı rezervuar alanı kamulaştırma etütleri ilk olarak 1997 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış ve ilk rapor aynı elemanlarca 1996 yılı birim fiyatları ile hazırlanmıştır. tamamıyla su altında 5 yerleşim kalmaktadır. tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin 1990. Melen barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının kaldırılması gerekmektedir. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerinin bağlı bulunduğu il ve ilçeler Tablo III. Beyler. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan. Kamulaştırma planlama raporunda yine Turgay Erinç tarafından 2005 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmış Melen barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25000 ölçekli topografik harita Ek 1’de verilmiştir.2. 28 . III. Bölge Müdürlüğü teknik elamanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Turgay ERİNÇ tarafından 2006 yılında yapılmıştır.6. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanı kamulaştırma arazi etütleri ikinci kez DSİ 14. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir.6. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35765 da dır. Karalar ve Köyyeri Köyleridir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1.11’de verilmiştir. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. Nüfus Kamulaştırma sahası içindeki nüfus Rezervuar sahasında. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18615 da arazi bulunmaktadır. 1997. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir.10’da gösterilmiştir. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine.2.

Akçakoca İlçesi Tablo III.02156 YERLEŞİM ÜNİTELERİ 1990 1929 263 211 447 535 313 297 582 803 1344 404 400 561 559 2007 1501 127 113 254 255 136 130 182 186 364 223 110 296 96 120 71 52 6223 . tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı NÜFUS SAYIM SONUÇLARI 1997 2000 Ortaköy (Lahna) Bucağı 2563 2073 Beyler Köyü 214 244 Köyyeri Köyü 144 157 Karalar Köyü 340 351 Esmahanım Köyü 332 456 Dilaver Köyü 212 239 Davutağa Köyü 195 247 Hamascık Köyü 393 494 Dokuzdeğirmen Köyü 395 424 Kovukpelit Köyü 516 588 Karapelit Köyü 305 330 Iğdır Köyü 209 224 Açmabaşı Köyü 330 557 Harmankaya Köyü 237 143 Esentepe Köyü 102 194 Büyük Melen Köyü (İğneselli) 92 Avut (Yeşiltepe Köyü) 174 TOPLAM 8648 6487 6987 Proje sahasında nüfus artış hızı r 10 = .Kocaali İlçesi Düzce İli .Cumayeri İlçesi Düzce İli .0.Tablo III.11 Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan.10 Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri İL VE İLÇE ADLARI YERLEŞİM BİRİMLERİ Ortaköy (Lahna) Bucağı Beyler Köyü Köyyeri Köyü Karalar Köyü Kovukpelit Köyü Karapelit Köyü Açmabaşı Köyü Hamascık Köyü Dokuzdeğirmen Köyü Iğdır Köyü Harmankaya Köyü Esentepe Köyü Büyük Melen Köyü Yeşiltepe Köyü Esmahanım Köyü Dilaver Köyü Davutağa Köyü Sakarya İli .

Orta öğretimi tamamlayan gençler.samanlık ve Fındık bağ evleri) yapım yılları 20-50 yıl arasında değişmekle beraber fındık bahçelerinin arasına serpilmiş olan 60-80 yaşları arasında bağ evlerine rastlamak mümkündür. Etüt sahasında ki konut ve samanlıklar yığma tuğla duvarlı olup. ilgili kurumca yapılacak etüt çalışmalan neticesinde bu alanın açılamayacağının öngörülmesi halinde bugünkü arazi kullanımı devam ettirilecektir. ÇED öncesi yapılan halkın katılım toplantılarında baraj inşaatı sonrasında nerede iskan edileceklerini bilmediklerini ve bu konuda yardıma ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdir. Her iki durumda da ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak Valiliğe başvurulacak. İskân Şekli ve Tipleri Rezervuar sahasında iskan şekli toplu yerleşim biçiminde olup. Bahse konu olan bölgeyi de içine alan (Sakarya) 1/100." . Fakat veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur.47: "Uygulama aşamasında baraj gövdesi ve sulan altında kalacak olan taşınmazlann kamulaştmlarak taşınması DSİ Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönetmelikleri uyannca yapılacaktır. çatı kiremit ya da galvanizli sac ile örtülüdür.Nüfus hareketleri ve faaliyet sahaları Proje alanıyla ilgili nüfusta azalma yönünde bir hareketlilik görülmektedir.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmış bulunmaktadır. Madde V. tipik Karadeniz yerleşim birimine de şartlamak mümkündür. Bu planda Melen Baraj Gölü altında kalacak yerleşme olarak belirlenen Ortaköy yerleşmesinin taşınacağı alan olarak Gümüşoluk Köyü ve yakın çevresi belirlenmiş olup. bu planın ilke ve hederlerine göre yer seçimi yapılacak ve alt ölçekli imar planı/planlan hazırlanacaktır. Yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde bu planın plan notları V. Ayrıca uzun yıllardan beri yapılması gündemde olan Büyük Melen Barajı’nın da yörede yaşayanlar için uzun vadeli planlamalar yapılmasını engellemiş ve yöredeki insanların başka yörelere yerleşmesine neden olmuştur. Rezervuar alanında kalacak olan köylerde yaşayan insanlar. yüksek öğretim için büyük kentlere göç etmektedir. Bölgede birim alandan elde edilen değer yüksektir.47 maddesinde yer alan ve aşağıda verilen hükümlere göre işlem yapılacaktır. Mutlak koruma alanında ise biraz daha dağınık bir yapı göze çarpmaktadır. Göl alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde bir bütünlük arz etmemektedir. Proje sahasının bulunduğu bölgede eğitime ilgi büyüktür. Taşınacak veya tasfiye edilecek yerleşme' alanlannın yeniden iskânı halinde öncelikle bu planda belirtilen gelişme alanlannda yer seçimi yapılacak ve iskân sahası açılacaktır. Nüfus artış hızının negatif olması genel olarak bu tür nedenlerden kaynaklanmıştır. Özellikle konut ve yardımcı binaların (Ahır. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. Gerek nüfusta bir hareketlilik gerekse çalışmalar esnasında yazılan tespitlere göre rezervuardaki yerleşim yerlerinde nüfus hareketlerinde 2000 yılından sonra bir azalışın olduğu görülmektedir. Bu yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal üründen sağlamaktadırlar.

00 Kamulaştırma Raporunun hazırlanmasında kullanılan her türlü done DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı ve DSİ Projelerinin Planlanması için Kamulaştırma (Kıymet Takdiri) Rehberi kitabında açıklanan yöntemler ile kişisel bulgu ve görüşlerin katkısıyla değerlendirilmiştir. Bu yol her mevsim ulaşıma açıktır.50 Tablo III.95 95 – 105 105 – 110 TOPLAM % Oranı ST1 (da) 1650 220 56 1926 11.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.13 Mutlak Koruma Alanındaki Arazi Varlıkları Ve % Dağılımı KOTLAR (m) 110 .09 1460 8.12’de.2. Ayrıca rezervuarı besleyecek olan büyük Melen çayının gölün kuyruk kısmında kalan kesimlerine E-5 devlet karayolundan ayrılarak Düzce iline bağlı Cumayeri ilçesinden geçerek ulaşmakta mümkündür.2.84 17150 100. III.83 YT (da) 13226 71 Arsa (da) Orman (da) 3620 19. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ulaşım Rezervuar sahasında yer alan Ortaköy Bucağını Kocaali kazasına bağlayan asfalt yol göl alanından geçmektedir. Kamulaştırma yılındaki değerini bulmak için Maliye Bakanlığının 2 Aralık 1982 yılında yayınlamış olduğu (Kamulaştırma manueli 1997 – Sayfa 26 ) binaların yaş ve yapı malzemelerine göre aşınma paylarını gösteren tablolardan yararlanılmıştır.23 KTT (da) 791 159 70 1020 5.40 Arsa (da) 15 Orman (da) 607 193 660 Tarım dışı arazi Toplam arazi (da) (da) 1859 14469 1175 1506 1859 10.94 YT (da) 9547 603 720 10870 63.6. Ekonomik Durum Rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve % dağılımları Tablo III. Binaların değerlendirilmesinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yayınlamış olduğu 2005 yılı m2 birim fiyatları kullanılmıştır. Elde 31 .300 m % Oranı ST1 (da) 124 0.00 15 0.12 Kotlara Göre Arazi Miktarları % Dağılımları KOTLAR (m) Talveg . yazışmalar sonucu yetersiz veya eksik bilgi alınan kuruluşlara bizzat başvurularak sözlü görüşmeler yapılmıştır. Tarımsal alanların değerlendirilmesinde getirilen kapitaliasyonu yöntemi kullanılmış ve arazi çalışmaları sırasında yapılan anketlerle dikkate alınarak gerçeğe en yakın değerler bulunmaya çalışılmıştır.67 KTT (da) 155 0. Mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ile Tablo III.00 18615 100.45 Tarım dışı arazi Toplam arazi (da) (da) 1490 8. Kamuya ait diğer taşınmazlarla ilgili tüm doküman ve veriler ise ilgili resmi ve özel kuruluşlarla yapılan yazışmalar sonucu elde edilmiş olup.13’de detaylı olarak gösterilmiştir. Tablo III.

Baraj göl alanında bulunan taşınmazlar: 1.14 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu KOTLAR Talveg – 95 Talveg – 105 Talveg – 110 Fiili Ödeme Tutarı (YTL) 130 886 489 138 740 609 147 865 084 % 20 Emniyet Faktörü (YTL) 26 177 298 27 748 122 29 573 017 Top Fiili Ödeme (YTL) 157 063 787 166 488 731 177 438 101 Dekar başına toplam fiili ödeme: 10 346 YTL / da Tablo III. Baraj göl alanında bulunan taşınmazların ve bunların değerlendirilmeleri sırayla aşağıda açıklanmıştır.110 Tarımsal Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı (da) (YTL) 11988 12970 13816 8198 152 8740 925 9351 500 Tarım Dışı Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı (da) (YTL) 2481 2674 3334 40825 42050 46259 Toplam Net Gelir Kaybı : 9 397 759 YTL Dekar başına net gelir kaybı : 548 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 677 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 14 YTL / da 32 . Tablo III. Yollar 6. Her kuruluş göl alanı içerisinde kendi sorumlulukları altındaki taşınmazlarla ilgili bilgileri vermişlerdir. İçme suyu şebekesi Baraj göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde kalan tüm taşınmazların fiili ödeme ve net gelir kaybı özet tabloları kotlar itibari ile hesaplanarak Tablo III. Devlet ve Yardımcı binalar 5. Konut ve yardımcı binalar 4. Tablo III.105 Talveg .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.14. Değirmen 10.17’ de gösterilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU edilen bilgiler. Tarım arazileri 2. Telekom hattı (PTT) 7. Meyveli ve meyvesiz ağaçlar 3. büro çalışmalarında değerlendirilmiş ve rapor içerisinde gerekli olan yerler kullanılmıştır.15. Tablo III. Orman arazileri 9. Göl alanı hem Sakarya ilinin hem de Düzce ilinin sınırları içerisinde kaldığından dolayı yapılan tüm yazışmalar her ildeki resmi ve tüzel kuruluşlarla olmuştur.15 Büyük Melen Barajı Rezervuar alanı Net Gelir Kayıpları sonuç tablosu KOTLAR Talveg – 95 Talveg . Elektrik hattı (TEK) 8.16 ve Tablo III.

ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır. Mutlak koruma alanı sınırına yakın bölgede taş ocakları bulunmaktadır. bazen de tüccarlarla yapılmaktadır. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. III. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamıyla vazgeçilmiştir. Çiftçilerin % 90’ının geçim kaynağı fındık tarımına bağlıdır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ayrıca proje sahasında Ortaköy Beldesinin yerleşim yerinin üst kotlarında. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. Fındık genellikle Fiskobirlik’e verilmekte. Rezervuar sahasında sanayi kuruluşu olarak Fiskobirlik’in fındık temizleme ve depolama tesisi vardır. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibariyle kavaklar oldukça fazlalaşmış. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Ama zamanla çoğu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. Fındık iç ve dış pazarda her zaman alıcı bulan bir tarımsal üründür. Mısır genellikle iç tüketimde kullanılmaktadır. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır.17 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı net gelir sonuç tablosu KOTLAR 110 + 300 m Tarımsal Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı ( da ) ( YTL ) 13 505 10 996 175 Tarım Dışı Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir ( da ) Kaybı (YTL) 5 110 32 956 Toplam Net Gelir Kaybı : 11 029 131 YTL Dekar başına net gelir kaybı : 593 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 814 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 6. Ticari ürün olarak yetiştirilen tek ürün fındıktır.7.5 YTL / da Ziraat Etüt alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. 33 . Sanayi Etüt sahasında büyük ölçüde önem arz eden bir sanayi kuruluşu mevcut değildir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.16 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu KOTLAR 110 + 300 m Fiili Ödeme Tutarı ( YTL ) 166 017 634 % 20 Emniyet Faktörü ( YTL ) 33 203 527 Top Fiili Ödeme( YTL ) 199 221 161 Dekar başına toplam fiili ödeme: 10 702 YTL / da Tablo III. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Diğer hususlar İmar planları onandıktan sonra yapılacak uygulamaların başladığı yazılı olarak Düzce İl Özel İdaresi’ne bildirilecektir. Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yapılmaktadır Ticaret Rezervuar sahasındaki yerleşim ünitelerindeki ticaretin tamamı tarımsal ürünlere dayanmaktadır. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur.

Bu Bölümde Sıralanan Hususlar İtibarı İle Açıklanırken. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25000 ölçekli paftaların numaraları Tablo IV.1’de verilmiştir. Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı Düzce İli. Bunlardan Kamu Kurum Ve Kuruluşların Yetkileri Altında Olanlar İçin İlgili Kurum Ve Kuruluşlardan Bu Bilgilerin Doğruluğunu Belirten Birer Belge Alınarak Rapora Eklenir. zaman zaman bu iklimin etkilerini almaktadır.) IV. IV. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Proje Sahibince Kendi Araştırmalarına Dayalı Bilgiler Verilmek İstenirse.1. Tablo IV. İnceleme alanının 1/25000 ölçekli haritaları Ek 1’de sunulmaktadır.10’da gösterilmiştir (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Bu nedenle birinci derecede Düzce ili. İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından. rezervuarın bir kısmı da Sakarya il sınırları içerisinde yer alacaktır. Marmara iklimi ile batıdan komşu olup. Üniversitelerden Veya Benzeri Diğer Kurumlardan Temin Edilen Bilgilerin Hangi Kurumdan Ve Kaynaktan Alındığı Raporun Notlar Bölümünde Belirtilir Veya İlgili Harita. Belgeye İşlenir. 300 m'lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. 2006). Beyler. Doküman Vb.1 Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25 000 ölçekli paftaların numaraları Adapazarı Adapazarı Ereğli Ereğli Ereğli G25-b1 G25-b2 F25-c3 F25-c4 F25-d4 Rezervuar sahasında. Büyük Melen Barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının yer değiştirilmesi gerekmektedir. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim birimlerindeki nüfusun dışında. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI (Bu Bölümde Proje İçin Seçilen Yerin Çevresel Özellikleri Verilirken Etki Alanı Dikkate Alınmalıdır. İlde aynı iklim tipi alanında yer alan bölümlerde de yine bazı .BÖLÜM IV. etki alanı harita üzerinde gösterilecek) Büyük Melen Barajı Düzce ili sınırları içerisinde yer almaktadır. tamamıyla su altında kalan 5 yerleşim merkezi bulunmaktadır. ikinci derecede ise Sakarya ilinin baraj rezervuarına yakın olan alanları barajın etki alanı olarak belirlenmiştir. Baraj rezervuarı ise ağırlıklı olarak Düzce ilinde yer alacak olmasına karşın. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. Araştırma Kurumlarından. Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri Tablo III. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim birimlerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir.2. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak.

Hasanbey. farklı özellikler ortaya çıkar. Kışlar bol yağışlı ve az soğuk. radyasyon v.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ÇED Çalışmaları kapsamında. Sakarya İlinde Marmara ve Karadeniz Bölgesi iklimi özellikleri yaşanmaktadır. Sakarya. Hasanlar Barajı ve Kocaali meteoroloji istasyonları etkilemektedir. Abant Meteoroloji İstasyonlarında sadece yağış gözlemleri yapılmaktadır. rutubetli bir havaya ve ılıman iklime sahiptir.1. Hendek. Sahil şeridinde yağış fazladır. İstasyonların bir kısmında yağış gözlemlerine ek olarak sıcaklık.4 35 .6 Kış : 36.8 Kış : 20.2 Sonbahar : 32. Havzayı etkileyen istasyonların yağışlarının mevsimlere göre dağılımı ile Avrupa yakasındaki istasyonların mevsimlere göre dağılımı yüzdeleri aşağıda verilmiştir. Gümüşova. Hasanbey.7 Yaz : 18. en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır. Hasanlar Barajı.4’mm’dir. Engebeli yerlerin yağışı Melen vadisine göre daha fazladır. IV. Bunlardan Sakuç. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU etkenler (yükselti ve yüzey şekilleri gibi) nedeniyle. diğerleri DMİ tarafından işletilmektedir.3 Yağmur Düzce İlinde 2005 yılında en çok yağış alan ay Kasım. Meteorolojik ve iklimsel özellikler Meteoroloji İstasyonları Proje yağış alanını. Tablo IV. Örneğin Batı Karadeniz iklim tipi içerisinde yer alan Akçakoca. Batıdan gelen rüzgarlar yağışı arttırmaktadır. Kocaali istasyonunda da yağış ve sıcaklık gözlemleri yapılmaktadır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Düzce istasyonunda yağış sıcaklık. Düzce. rüzgar yönü. buharlaşma.000 ölçekli haritada gösterilmiştir. sıcaklık verileriyle Düzce ili karışma tabakası yüksekliklerine ilişkin veriler Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiş olup toz modellemesi kapsamında kullanılmıştır. Meteoroloji istasyonlarının tümünde yağış rasadı yapılmaktadır.2’de verilmiştir. rüzgar. Sakuç.4 Sonbahar : 30. Yığılca ve Düzce birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Abant. senenin her mevsiminde görülmektedir.b gibi meteorolojik rasatlarda yapılmaktadır. Avrupa Yakasında % İlkbahar : 19.6 Yaz : 13.2 Düzce Meteoroloji İstasyonu Yağış Normalleri Tablo IV. Abant DSİ. Proje alanında bulunan Meteoroloji İstasyonları Ek 7’de 1/800. Proje Havzasında % İlkbahar : 21.2. Hendek. Yağışlar Melen Barajı havzasında yağış. nispi men ve rüzgar Hasanlar Barajı istasyonunda yağış ve buharlaşma. Ortalama yağış miktarı m2’ye 69. Güneye inildikçe yağış azalır. 2008). Gümüşova Sakuç. buharlaşma nispi nem. bulutluluk. Düzce meteoroloji istasyonuna ait 1975-2006 yılı arası uzun yıllar meteoroloji bülteni ve 2006 yılı Temmuz ve Kasım aylarına ait saatlik rüzgar hızı. yazlar ise sıcak olur.

8 86. Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.6 8.6 15.4 Ağustos 6.4 Nisan 66.4 Rezervuardan net buharlaşma hesaplarında. Ortalama yağış miktarı m2’ye 85.5 Eylül 67.3 Nisan 50.3 28. en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır.4 14.9 Ağustos 11.4 Kasım 120.9 15. baraj gölüne hem topografyası ve hem de yakınlığı nedeniyle Kocaali meteoroloji istasyonunun yağışları kullanılmıştır.6 Mayıs 25.2 32. Kocaali yağış istasyonu 1997 yılında kapanmış olup mevcut gözlenmiş yağışları da Tablo IV.6 21.5 11.2 Mart 87.6 Yıllık 1025.7 Aralık 76.2 14. 2005 Aylar Yağış≥0.1 17.7 Temmuz 163.4 Şubat 60.9 Ekim 91.3 19.1 10.4 Ekim 100.2 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri Ortalama Toplam Günlük En Çok Yağış Miktarı Yağış Miktarı (mm) (mm) Ocak 94.2 29.3’de Sakarya Meteoroloji İstasyonu Yağış Normalleri verilmiştir.1 mm Olduğu günler sayısı 17 16 18 13 10 10 6 6 11 16 21 17 ------ Yağış≥10 mm Olduğu günler sayısı 15 10 12 7 8 7 6 2 6 15 17 11 ------ Sakarya İlinde 2005 yılında en çok yağış alan ay Kasım.4 21.5 Mayıs 28.2 Temmuz 80.4 7.3 44.3 23.5 Şubat 83.4 Yıllık 69.5 3.4 15.3 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri Ortalama Toplam Yağış Miktarı (mm) Ocak 139.1 51.2 86.4’mm’dir. 2005 Aylar Günlük En Çok Yağış Miktarı (mm) 36 31.8 Eylül 68.5 19. 2008) 36 .7 Mart 79.0 Haziran 68.4 ----Kaynak: Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. Tablo IV.2 Haziran 59.8 Kasım 165.4 Aralık 63.8 Kaynak: Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.4 verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

3 93.3 101.2 81 72.5 127.3 85.3 72.4 86.8 81.5 96. 1970-1996 1966-1997 KOCAELİ .1 91.6 65.9 122.2 76.2 82.2 53.6 27.4 1065.4 73. 2008) Meteoroloji İstasyonu Adı HENDEK GÜMÜŞOVA SAKUÇ ABANT HASANBEY Gözlem Periyodu 1950-1995 1965-1997 1962-1994 1973-1996 1958-1988 Gözlem Süresi 31 26 30 16 30 49 20 24 İstasyon Kotu (m) 175 250 100 1330 350 120 273 50 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK (mm) 954.8 63.3 72.6 51.1 74.9 61.8 45 61.6 68.9 57.8 59.3 108.9 59.5 842.3 85.2 51.1 122.2 935.7 50.8 86.4 77 60.8 70.1 83.9 49.9 68.4 78 64.4 Proje Alanındaki Meteoroloji İstasyonlarının Yıllık Ortalama Yağışları Ve Aylara Göre Dağılımları (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.6 47.9 133.9 69.8 24.8 95.3 54.5 61 62.9 98.7 82.2 34.7 134.2 885.7 73.3 109.9 98.5 97.3 99.1 66.7 81.4 52.8 60.3 85.1 49.9 68.9 66.1 147.2 78 62.4 1057.2 628.8 113.7 49.4 90.9 54 69 66.2 64.2 73.7 58.2 1050.9 129 1944-1997 DÜZCE HASANLAR BRJ.5 71.5 118.3 41.4 100.6 80.Tablo IV.7 83.8 72.4 85.4 58.3 101.9 44.4 72.7 80.9 122.4 93.

buharlaşma. Kırağı ise Mart ayında (7 gün) olarak görülmüş olup. Dolu. Yıllık 19 5 --- Şubat Eylül Ekim Ocak Mart Yıllık 25 28 ----26 1 18 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart . Dolulu gün 2005 yılında bir gün olmak üzere Mayıs ayında görülmüştür. hiç görülmediği aylar ise Nisan.6 Sakarya iline ait Kar Durumu Temmuz Ağustos Haziran Kasım Mayıs Nisan Kar/Dolu/Sis/Kırağı Kar yağışlı günler sayısı 1 Karla örtülü gün sayısı --En yüksek kar örtüsü kalınlığı cm) --- 8 3 12 3 2 3 1 ------ ----------- ------------- ----------- ----------- ---------- -------- 1 ------ Sıcaklık Düzce istasyonunda yağış sıcaklık. 2008). Sis ve Kırağı Durumu Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aralık 6 9 16 ---7 ---1 Aralık 5 ------- Mayıs Nisan Kar/Dolu/Sis/Kırağı Kar yağışlı günler sayısı Karla örtülü gün sayısı En yüksek kar örtüsü kalınlığı cm) Donlu gün sayısı Sisli Gün sayısı Dolulu gün sayısı Kırağılı gün sayısı 1 3 3 ---6 --5 7 9 27 ---2 ---3 6 4 2 ---3 --7 -------------2 --------------1 1 --- ---------------2 ------ ----------------------- ------------------------- ------------------------- -----------2 ------- 3 3 4 --3 ------- Sakarya İlinde kar yağışlı gün sayısının olduğu aylar Mart (2 gün) ve Şubat (3 gün)’tır (Tablo IV. nispi men ve rüzgar Hasanlar Barajı istasyonunda yağış ve buharlaşma. Mayıs ve Kasım ayları arasında Düzce’de kırağı görülmemiştir. Vadi ve güneyine inildikçe günlük sıcaklık farkları fazlalaşır. Ocak (1 gün) ve Şubat (7 gün)’tır (Tablo IV. Bölgede sonbahar ve kış en yağışlı iki mevsim olup. Sis ve Kırağı Düzce ilinde kar yağışlı gün sayısının olduğu aylar Kasım (3 gün). Ağustos ve Eylül aylarıdır.5 Düzce iline ait Kar. Kocaali istasyonunda da yağış ve sıcaklık gözlemleri yapılmaktadır. Aralık (6 gün). Tablo IV. en kurak mevsim yazdır.5). Dolu. Temmuz. Tablo IV. Sisin en yüksek olduğu ay Aralık (7 gün) .6). Mart (6 gün). Maksimum değerler ile minimum değerler arasındaki sıcaklık farkı sahil kesiminde iç kesimlere göre daha azdır.Kar. Toplam yağış kayalık alanlar dışında yeşil örtünün sürekli kalmasını sağlamaktadır. Karadeniz İkliminin az yağışlı katında yer almaktadır. Bu istasyonlara ait aylık ve yıllık ortalama sıcaklık değerleri de verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Düzce.

Gün 16.8 17.3 2. Sıcaklık Mart ayı itibari ile Ağustos ayına kadar düzenli olarak artmakta.6 12.7 20.7 9. 2005 39 .4 27.6 23.5 28.5 12.4 15.8 19.3.1 31.3 37.9oC.8 10.8 6.2 21.0 3.2 Ekim 12.7 1.7 16.3 32.3 18.8 18.6 20.4oC.6 23.5 26.2 2.5 12.4 Mayıs Nisan Yıllık 13. Gün 22. Gün 22.9 11.8 14.2 ºC Aralık ayında.3 33.4 Mart 7. En soğuk aylar Şubat.1 16.2 3.0 19. Gün -3.3 7. Gün 18.6 13.6 13. Gün 19.2 25.8 13. en soğuk ay olan Ocak ayında 3. Gün 18. en yüksek sıcaklık ise 37.9 Şubat Eylül 19. 2008) Meteoroloji İstasyonu Adı Düzce 1962-1995 Gözlem Periyodu 31 Gözlem Süresi 120 İstasyon Kotu (m) Aylık Ortalama Sıcaklıklar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK Kocaali 1987-1991 3 50 4.8 Düzce Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aralık 7.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2 16.4 12. Gün 10. Gün 15.4 4. Gün 19.7. Gün .6 22.3 2.9oC’dir.6 18.7 30.3 10. Gün 17. Gün .6 14.0 17.5 20.7 26.4 7. Gün .1 8.5 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.0 9.4 15.4 31.7’de verilmiştir.6 23. Mart ve Aralık ayları olup.80 2005 yılı verilerine göre ise Düzce İlinde en düşük sıcaklık – 7.6 13. Gün 13.5 ----18.8 ºC sıcaklık ile Ağustos ayında kaydedilmiştir (Tablo IV.6 29.0 18.4 6. Gün .8 8.2 ---2.2 7.4 22. Gün 9.7 Proje Alanındaki Aylık Ortalama Sıcaklıklar (0C) (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Rap.1.8).9 7.2.9 18.2 13.2 20.1 23.4 Ocak Meteorolojik Elemanın Adı Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık Günü En Düşük Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık Günü Günlük En Yüksek Sıcaklık Farkı (°C) 5.43 (oC) 3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Havzayı en iyi karakterize eden Düzce meteoroloji istasyonun 31 yıllık sıcaklık rasat değerlerine göre Düzce ovası için yıllık ortalama sıcaklık 12.0 9... Gün 21.6 18.2 12. Tablo IV.3 11.7 6.6 28. Gün 15. Gün 17.5.2 19.3 6.6 2.2 28.3 14.2 11. Düzce İstasyonunun aylık ortalama sıcaklık değerleri Tablo IV. Gün 2.1 22.9 22.1 30. Tablo IV.1 5.4 21. buna karşın Eylül ayından Aralık ayına kadar da düzenli olarak azalmaktadır.7 26. Gün .8 27. en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos ayları olarak ölçülmüştür. Gün 17.9 21. en sıcak ay olan Temmuz ayında 21.2 22.8 4.5 18.4 12. Gün 1.9 6.7 31.

Mart ve Aralık ayları olup.8 .0 Ağustos 145. Buharlaşma Ağustos 3.3 21 32.9 7.3 23.1 37.9 Kaynak:Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.11 Sakarya İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri Ocak Mart Buharlaşma Durumu Ortalama Buharlaşma Günlük en çok buharlaşma Haziran 135.9 ºC Aralık ayında.7 30.2 4.8 .6 10.2 Ocak Buharlaşma Durumu Buharlaşma (PİŞ) Maks.10 Düzce İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri Temmuz Mayıs Nisan Şubat Eylül 2.0 8.9 Sakarya Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri Temmuz Ağustos Haziran Aralık 9.6 15.9 ----Kasım Yıllık 3. buna karşın Eylül ayından Aralık ayına kadar da düzenli olarak azalmaktadır.9). Tablo IV.1 37 -3.9 6.11 ve Tablo IV.0 5.3 Temmuz Haziran 3.90 Kasım ----Eylül 94.4 8.0 Yıllık ---8 Şubat Eylül Ekim 14.7 6.4 7.1 3. Yapraklar üzerindeki buharlaşmayı tespit eden Piş aletinden elde edilen verilerde yıllık ortalama 3.12’de verilmiştir.6 159.3 .0.6 5.0 24. 2005 Tablo IV.9 2. En soğuk aylar Kasım.5 5.0 Aralık 0 7.. 2005 40 . Nisan ayında 3.10). en yüksek sıcaklık ise 38 ºC sıcaklık ile Ağustos ayında kaydedilmiştir (Tablo IV.1 7.3 4.1 25.5 26. Tablo IV.2 2.4 33. nem düştükçe buharlaşma artmaktadır.2.4 Şubat ----0 ---0 ---0 --- Kaynak:Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.5 olup en yüksek değerlere ulaşılmaktadır (Tablo IV.4 19.4 11.5 12.6 32.6 ------- -------- Mart ------- 3.3.0 25.0 olup.6 -2.7 4. 2005 Buharlaşma ve Evapotranspirasyon Sıcaklık havadaki nem oranına bağlı olup. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 2005 yılı verilerine göre ise Sakarya İlinde en düşük sıcaklık – 2.6 ve Ağustos ayında 3. Ayrıca güneyden esen sıcak rüzgarlar buharlaşmaya neden olmaktadır.1 Mart 13.6 Ocak Meteorolojik Elemanın Adı Ortalama Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık (°C) Kasım 11.3 3.6 31.4 -2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos ayları olarak ölçülmüştür.2 .0.8 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.2 Mayıs 102.2 5.9 Ekim 46.5 18.6 20.1 Nisan 86.5 32.2 5.5 3. Sıcaklık Mart ayı itibari ile Ağustos ayına kadar düzenli olarak artmakta.7 17.2 Ekim 1. Sakarya ve Düzce’de 2005 yılına ait günlük buharlaşma miktarları ise Tablo IV.8 Aralık --0 Mayıs Nisan Yıllık 15.0 17.

0 6.2 8.6 0.0 7.5 8.5 4.12 Düzce İline Ait 2005 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm) Temmuz Ağustos Haziran Kasım ---------------------------------------------------------------------------Aralık ---------------------------------------------------------------------------Mayıs Nisan AYLAR Şubat Ocak GÜNLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ortalama Mart Eylül 9.0 6.9 3.2 5.8 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 4.5 6.9 3.4 3.5 7.5 7.0 6.4 0.6 5.3 1.5 8.2 3.5 8.4 6.0 Kaynak: Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.4 5.0 3.5 5.0 3.0 4.6 0.0 6.5 7. Bunlardan 120 m kotunda olan Düzce meteoroloji istasyonu hem kot olarak hem de yakınlığı nedeniyle baraj gölünden buharlaşma hesaplarında kullanılmıştır.2 6.2 5.0 4.4 0.6 9.3 0.6 2.4 4.4 0.3 2.2 1.4 1.5 9.5 2.2 9.0 1.0 3.5 2.6 2.5 7.2 5.0 7.5 6.0 6.4 6.5 0.4 Ekim 2.5 2.9 5.9 5.0 0.4 4.5 5.4 10.7 7.2 1.8 3.0 9.14’de.2 6. hesaplarda kullanılan Düzce istasyonunun Class A Pan buharlaşma gözlemleri yıllık ve aylara göre dağılımı ise Tablo IV.5 2.4 5.6 1.0 7.0 6.2 8.3 1.7 5.3 4.2 3.0 3.8 5.2 1.0 4.2 8.0 2.3 5.0 6.2 2.0 5.0 2.5 8.7 7.2 7.0 8.2 6.2 8.2 2.4 8.6 6.0 3.2 1.5 0.5 8.4 0.3 0.0 7.0 7.1 4.4 6.2 5.2 3.5 ---19.0 9.0 3.0 0.0 2. 2005 Proje sahasında Düzce ve Hasanlar Barajında Class A Pan buharlaşma gözlemleri yapılmaktadır.2 5.5 2.5 4.8 7.7 1.0 5.0 7.2 6.0 6.5 2.0 5.0 8. 41 .4 6.8 5.0 6.4 3.13’de Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri birlikte verilmiştir.5 3.2 7.0 4. Normal su kotu 110 m olup aradaki kot farkı 10 m gibi oldukça küçük bir değerde olduğundan sıcaklıkla buharlaşma düzeltilmesi yapılmamıştır.0 8.9 5.0 3.6 7.2 3.0 7.0 1. Baraj gölünden olabilecek net buharlaşma derinlikleri Tablo IV.0 5.0 5.0 1.7 1.0 9.6 8.8 7.0 6.5 2.6 2.0 5.9 ---3.8 9.4 1.4 --6.0 6. 2008).0 3.0 1.2 1.5 2.8 3.1 1.6 1.0 3.6 4.15’de verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.0 7.0 6.0 5.3 1.5 4.5 0.0 5.4 3.8 0.0 2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.6 6.0 8.0 --4.0 4.0 4.0 2.6 7.5 13.0 2.1 8.0 4.2 0.0 4.0 3.6 3.4 1.2 2.5 4.Tablo IV.0 7.0 3.0 3.3 3.8 8.0 4.2 3.6 3.2 ---1.2 9.0 5.0 8.0 6.2 6.6 4.0 4.0 8.4 1.6 6. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.0 4.0 0.4 1.

14 77.30 68.96 38.05 30.74 29.44 52.08 28.05 52.74 139.65 1065.56 AYLAR (1) EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM .25 97.98 124.37 --------- --------- --------- 73.74 30.34 72.26 139.49 128.22 95.35 ----------------73.03 71.04 156.Tablo IV.09 51.61 (4) 147.42 110.98 85.20 45.38 97.99 122.14 Melen Barajı Rezervuarı Net Buharlaşma Derinlikleri Ortalama Rezervuadan Ortalama Ortalama Buharlaşma Class A Pan Buharlaşma Aylık Toplam Yağış ( mm ) ( mm ) ( mm ) (2) 51.19 86.14 (3) 36.35 139.19 795.35 105.63 556.05 110.22 20.67 95.47 ----144.14 629.36 134.99 109.37 Rezervuadan Ortalama Net Buharlaşma (mm) (5) ----------------------------25.18 73.55 ----------------51.22 112.69 29.35 ----- --------- Tablo IV.98 156.13 Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri Meteoroloji İstasyonu Adı DÜZCE KOCAALİ Gözlem Periyodu 1962-1998 1970-1994 İstasyon Kotu (m) 120 273 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK (mm) 795.41 63.26 139.72 139.45 66.

00 95.00 101.20 766.20 107.30 98.20 3430.70 169.90 51.50 116.00 60.40 --------------------- -----56.00 79.70 831.35 180.60 53.TOP 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOPLAM ORTALAMA MAX.00 130.70 --------------------- --------------------- 37.50 168.60 97.90 70.80 105.20 125.50 130.05 120.10 176.00 86.60 149.90 148.30 157.90 122.50 36.90 78.70 92.90 171.20 176.70 89.50 153.90 122.30 78.40 138.10 846. .20 142.90 129.20 92.20 109. .40 92.50 49. 50.10 172.00 -----3972.80 117.80 141.80 44.15 161.70 855.50 76.80 118.00 44.90 39.50 125.10 135.80 95.50 41.70 138.50 70.20 78.30 102. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.30 156.20 47.10 54.90 17.40 116.20 150.10 168.70 117.30 135.00 84.70 120.30 51.60 180.40 661.80 48.00 121.90 1000.60 137.60 110.70 131.00 104.80 139.30 614.80 75.80 134.22 182.20 104.50 177.70 183.10 884.60 42.30 -----17.30 135.40 76.30 84. ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------37.10 105.20 71.30 91.30 703.20 711.70 -----------------------------------------------------------------------------------------------.10 132.70 53.30 48.30 92.20 107.20 84.80 160.80 139.90 76.80 79.50 65.80 150.70 131.50 23.60 133.10 71. .10 48.90 113.60 125.14 ----------- 43 .60 182.10 36.90 -----26.00 158.30 136.10 42.40 895.50 886.50 107.80 163.80 132.70 58.60 192.40 35.10 98.70 104.90 58.00 197.19 142. S.50 76.60 95.00 88.40 118.00 122.30 98.00 95.40 -----5625.40 -----4872.10 692.00 119.50 158.20 195.40 70.30 145.40 --------------------- 1025.20 116.40 99.70 87.30 150.60 114.00 82.70 134.30 79.30 93. MİN.10 91.40 64.50 671.10 771.70 742.60 -----19.10 61.50 100.00 843.20 53.30 106.40 744.80 653.30 32.10 77.90 821.10 52.10 124.90 29.70 152.40 178.00 164.30 105.90 833.10 100.00 182.30 145.00 97.80 149.50 138.10 -------------------------------------------------------------------------------------- 498.98 182.10 104.50 135.00 -----35.30 ---------------10.00 -----26.80 97.70 68.10 935.10 112.70 -----162.80 46.40 775.00 80.70 67.80 51.60 93.26 197.SAPMA -----50.00 162.30 -----5039.70 109.20 85.90 143.30 26.40 30.40 81.50 17.90 125.90 116.50 108.90 122.00 155.90 ----------61.00 119.20 126.80 -----1862.40 17.80 131.35 65.40 92.80 73.50 142.00 116.50 48.10 68.50 148.50 101.40 33.00 160.40 ------------------------------------------------------------------------------------------------ .20 126.60 59.10 148.40 133.90 -----19.70 41.40 113.00 147.00 126.10 63.40 56.40 152.15 Düzce ve Kocaali İstasyonlarındaki Ortalama Aylık Toplam Class A Plan Buharlaşma Gözlemleri (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.90 144.80 135.40 49.60 139.80 130.70 126.00 100.10 141.30 138.60 138.40 114.50 85.80 39.70 847.90 140.40 66.80 73.90 117.10 168.10 68.00 161.70 740.50 111.90 55.10 65.30 182.50 94.60 736.90 42.30 125. .80 113.70 92.70 53.00 101.50 667.70 125.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.74 100.70 120.90 62.20 610.10 163.60 157.20 107.00 74.80 165.20 194.20 113.30 160.30 37.00 44.60 771.90 180.90 795.90 18.50 141.60 56.30 47.10 138. 2008) YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK.00 758.00 176.60 67.60 68.00 160.70 45.10 745.60 810.20 28041. .10 40.20 65.80 17.20 118.20 144.80 104.80 67.90 690.00 822.10 -----2556.60 73.10 148.70 92.20 139.30 54.50 73.60 673.80 42.90 124.20 143.40 37.90 95.20 72.

6 0.1ve Şekil IV.2) SW (8.Rüzgar Rüzgar rejimi incelenmesi sonucunda en hızlı esen rüzgar Şubat ayında güney doğu (SE) yönünden 14.8 En Hızlı Esen Rüzgar Yönü ve Hızı m/s) ESE (12. Tablo IV.0) SW11.7 1.4) NNW (7.16 ve Tablo IV.2’de görülmektedir.0 1.1 0.6) SSE (13.0 0.7 0. Rüzgarın bölgede az olması ve bundan dolayı hava sirkülasyonunun sağlanamaması nedeniyle hava kirliliği kış aylarında ilde yoğun şekilde yaşanmaktadır.1) SE (14.2) W (11. 2005 Tablo IV.16 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 0.9 0.17’de Düzce Meteoroloji İstasyonu Rasat kayıtları görülmektedir. .2 m/s) ------------------------------------------------ Ortalama Kuvvetli Rüzgar Günleri Sayısı (Rüzgar hızı 10.5) NW (7.16 ve Tablo IV.4) E (12. 2005 VIII 93 63 31 13 2 19 3 4 5 19 18 97 48 68 44 188 IX 76 80 16 10 12 27 43 20 12 18 68 74 22 32 67 104 X 86 79 26 76 9 11 4 15 3 35 69 87 14 19 42 112 XI 67 90 8 31 20 16 13 8 15 16 127 142 24 9 38 63 XII 45 75 10 41 21 72 61 16 29 27 55 81 45 28 48 69 Yıllık 768 694 128 424 166 271 231 160 186 204 597 1119 499 371 407 854 Tablo IV.9 1.817.8 1.8 0.2m/s) 3 gün 5 gün 1 gün 1 gün --------------------1 gün 1 gün ---- Kaynak :Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.17’den faydalanarak 2005 yılı için hazırlanan rüzgar gülü ve mevsimlere ait rüzgar gülleri Şekil IV.3 0.17 Esme sayılarına göre aylık ve yıllık rüzgar dağılımı Aylar N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW I II III IV V VI 26 6 155 93 46 30 94 66 42 1 2 11 9 5 55 21 22 A 7 5 34 25 8 23 42 57 4 9 R 9 5 43 19 27 5 14 19 16 35 I 7 6 12 61 9 26 8 12 30 5 Z 6 23 96 71 11 4 275 149 83 51 A 17 212 37 30 35 6 25 23 59 26 30 15 10 17 11 2 36 50 47 29 Kaynak :Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. Tablo IV.3) NNE (7.2) NNW (6.5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı (Rüzgar hızı≥17.7) WSW (8.0 m/s hızındadır.

1 2005 Yılı rüzgar gülü İLKBAHAR MEVSİMİ SONBAHAR MEVSİMİ N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 250 200 150 100 50 0 E ESE W WSW SW SSW NNE NE ENE WNW NW NNW 400 300 200 100 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S a)İlkbahar mevsimine ait rüzgar gülü YAZ MEVSİMİ b) Sonbahar mevsimine ait rüzgar gülü KIŞ MEVSİMİ N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 400 300 200 100 0 NNE NE ENE E ESE WNW W WSW SW SSW NW NNW N 600 500 400 300 200 100 0 NNE NE ENE E ESE SE SSE S c) Yaz mevsimine ait rüzgar gülü Şekil IV.2 2005 Yılı mevsimlere ait rüzgar gülleri d) Kış mevsimine ait rüzgar gülü 45 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU YILLIK RÜZGAR GÜLÜ-2005 1500 NNW NW 1000 WNW W WSW SW SSW 500 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

7 0.2) S (13.1) WSW(12) N(9.0) NNW (3.2 m/s) --------------------------------------------1 Ortalama Kuvvetli Rüzgar Günleri Sayısı (Rüzgar hızı 10. Yüksek basınç şartlarının olduğu bir alanda hava devamlı çökelme eğilimindedir.1m/s) 1gün 4gün 1 gün ----------------------------2 gün 6 gün Kaynak :Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.5) NNW (4.817. Tablo IV.2 1.7) SSE (4.7) SSW (6. Sakarya İlinde yıllık ortalama rüzgar hızı 1 m/sn’dir.6 0.7 0.18 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sakarya Meteoroloji İstasyonu’ndan elde edilen veriler Tablo IV.7) SEE (13.7) SSW(9.18’de görülmektedir.1) S (19.7 0. Bu yüzden kirli hava yükselip dağılamaz.3 Sakarya İli 2005 Yılı rüzgar gülü Basınç Hava basıncı yer yüzeyindeki havanın hareketli veya hareketsiz olmasını önemli ölçüde etkiler.2 0.18’den faydalanarak 2005 yılı için hazırlanan rüzgar gülü ve mevsimlere ait rüzgar gülü Şekil IV.7 1.5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı (Rüzgar hızı≥17. 46 .5 1 1. Yüksek basınç sahaları hava kirliliği bakımından olumsuz şartlar içerir.7 0.9 En Hızlı Esen Rüzgar Yönü ve Hızı m/s) S (11.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2005 Tablo IV.5 1. Şekil IV.5) WSW (4.3’de görülmektedir.

0 1013.9 1001.4 1008.9 1004. Ocak 7 gün.1 1015.5 1003.4 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart .6 998.3 997.19 Düzce’deki 2005 Yılı Basınç Değerleri Ağustos Haziran Basınç Değerleri Ortalama Basınç En Yüksek Yerel Basınç En Düşük Yerel Basınç Temmuz Kasım Aralık Mayıs Nisan 999. Ekim 2 gün.2 1008. En Düşük Basınç da 977.0 Sakarya İli’nde ise 2005 donemi aktüel basınç değerleri ortalaması Tablo IV.8 1003. Mayıs 1 gün.1 994.3 1017.9 983. Tablo IV.5 1013. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Alçak basınçlarda ise hava hareketleri yükseltici özellik gösterdiğinden bu hareket türbülans yolu ile kirli havayı atmosferin üst katlarına taşıyarak yüksek katlarda dağılmasını sağlar.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.4 olup. en düşük nem ise % 22 ile Nisan ayında ölçülmüştür.3 Nem Düzce Meteoroloji İstasyonu tarafından ölçülen bağıl (nispi) nem oranı %69.’la Şubat ayında ölçülmüştür (Tablo IV.19).22’den de görüldüğü gibi ortalama nispi nem oranı %68 ile % 72 arasında değişmektedir 47 Yıllık 1012.8 998.6 996. Tablo IV.6 1010.3 1003. Aylık Basınç ortalamaları Ekim ayında (1003.9 mb.6 984.9 985.0 1015.9 977.5 1012.0 1013. Haziran 2 gün. Düzce’de 2005 yılında Sisli Gün sayısı 24 gündür.0 1014.9 981.9 1010. Tablo IV.20’de verilmiştir.20 Sakarya İli 2005 Yılı Basınç Değerleri Ağustos Haziran Basınç Değerleri Ortalama Basınç Temmuz Kasım Aralık Mayıs Nisan 1014. Açık gün sayısı 67.0 991.2 996.0 988.3 994. 2005 yılındaki En Yüksek Basınç Şubat ayında 1015.2 983.0 1005.2 ile % 81. Kapalı Gün sayısı ise 122 gündür.5 982. Kasım 3 ve Aralık 7 gün olarak tespit edilmiştir. 2005 yılı itibari ile Yıllık ortalama basınç 998.7 997. Temmuz ayında (994. Alçak basınç sahaları hava kirliliğinin dağılması açısından önemlidir. Düzce’de 2005 yılı ortalama Bulutlu gün sayısı 177 gündür.0 mb.0 1019.22’de verilmiştir.9 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart Yıllık 998.4 arasında değişmektedir (Tablo IV.7 1011.9 1002.2 990.8 1013. Ağustos ve Eylül aylarında.8 1009.) en düşük seviyede kalmıştır.1 mb.3 1018.1 985.9 mb) en yüksek seviyeyi bulurken.8 981.21). Düzce’deki basınç incelendiğinde aylar içerisindeki ortalama basıncın değiştiği görülmektedir. En yüksek nem % 99 ile Şubat. Sakarya Meteoroloji İstasyonu tarafından ölçülen ortalama nispi nem oranı ve sisli gün sayısı Tablo IV. Şubat 2 gün.3 1008.0 1012.5 1012.6 994.

4 1.21 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri BAĞIL NEM Aylar Minimum Ortalama Ocak 34. Düzce havzası. yoğun yağış sularının sel haline dönüşmesinde önemli etkenlerdendir.0 97.0 98.0 97. yüksekliklerde temel kayalar arasında deniz seviyesinden ortalama 150-1665 m. sarp yamaçlarda ormanların yok edilmesiyle büyümektedir.1 Ortalama 30.0 79.7 Şubat 32.4 2.8 5.0 97. Düzce ovası ile ovanın güneyindeki dağlık arazi arasındaki yükseklik farkları. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.3 Ağustos 30.0 96.0 69.0 75. zaman zaman can kayıplarına da sebep olabilmektedir.0 75.0 80.4 34 nispi Nem Oranı 73 72 72 70 71 68 70 71 73 75 73 72 72 Seller Kavram olarak “Sel”.3 Nisan 22. Akarsular ile alüvyon 48 .3 Haziran 35.4 Temmuz 38. iklime ve kısmen de insanların arazi kullanımında yaptıkları hatalara dayalı olarak.0 Mart 23.4 3. yapılara.0 81.3 0.5 derece ile 3 derece arasında olup.0 75.0 98.0 72. Düzce İli’nde arazi yapısına. zaman zaman oldukça ciddi sel ve taşkın olayları meydana gelmektedir.6 3.2 Mayıs 28.6 75.9 1. bir akarsu ya da bir kuru dere yatağında normalin üzerinde su akımı meydana gelmesi olayını ifade eder.0 76.0 75.0 73. ovada genel su akışı en güneydeki Efteni gölüne doğrudur.8 Kasım 25.0 96.0 72.4 2. kendisini çevreleyen 800 ile 1500 m. 2005 Maksimum 97.8 2.9 Ekim 36. yollara. Eğimi 0.0 99. köprülere.0 98. tarım arazilerine zarar verebileceği gibi. yukarıda bulunan tabanı düz bir ovadır.6 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.0 98.6 4.3 Eylül 38.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 Tablo IV. Sel ve taşkın. yataktaki suyun bir kısmının yatak dışına çıkması ise “taşkın” sözcüğü ile tanımlanır. yoğun yağışlar veya hızlı kar erimesine bağlı olarak. Bu etken.0 99.4 Aralık 26. Sel sırasında.0 99.22 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki sisli gün sayısı ve nispi nem oranları Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Sisli günler 3 2. Dik yamaçlı çevre kayaları ve düze yakın ova tabanı topografyası nedeni ile hemen bütün havza kenarlarında alüvyon yelpazesi oluşmuştur.

Tüm ekili araziyi. Dolayısıyla İstanbul’dan farklı ve daha yağışlı bir hidrolojik havzada yer alan Büyük Melen kaynağı. 25 Temmuz 1995. 49 . Büyük Melen Barajı ile 100 yılda bir beklenen en kurak dönemlerde bile 840x106 m3/yıl su temini mümkün olabilmektedir. Bu yüzden olağan kış yağışlarında bile yatakların taşması beklenmelidir. Kuraklık İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 2006 yılında hazırlanan Büyük Melen Havzası Kuraklık Riski Analizi Raporu’na göre Büyük Melen Havzası.1998 tarihinde Gökçeören Gölü çevresi.5. yine de tipik Akdeniz iklimi özelliklerine sahiptir. Ayrıca Geyve ilçesi ve bazı köyleri Karasu İlçesinin bazı köyleri feyezan geçirmiştir. Bu drenaj özellikleri düzce havzası için önemli taşkın riski oluşturur. Bu akarsuların sığ ve geniş olan kanalları ilçe içinde düzenlenerek kenarları yükseltilmiştir.06. Mudurnu Çayı ile Sakarya Nehrinin geçtiği yerlerde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bu gerçek veya doğal bir taşkın değildir. Bu doğrultudan akarsu yatağının daraltılması neticesi yaratılmış bir su basmasıdır. Öte yandan kentleşmenin tümüyle taşkın düzlüğünde olması sürekli bir risk oluşturmaktadır.25. Büyük Melen Havzasında 50 yıl tekerrürlü ve 3 yıl süreli minimum ortalama yağış yüksekliği diğer havzalardan 100-150 mm/yıl daha yüksektir. Bu bölge. akarsu yataklarının ise çok sığ kalmasına sebep olmaktadır. İstanbul’un kuraklık riskinin azaltılmasında vazgeçilmez bir önem ve ağırlığa sahiptir. Özetle kanallar daraltılarak akışları sınırlandırılmıştır. Örneğin son yıllarda 12 Temmuz 1995.1972 günü anormal yağışlar sonucu meydana gelmiş ilce ve köylerde evler yıkılmıştır. Can kaybı olmamıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. dış yelpazelerin yanal yönde yayvan olarak büyümesine.. 11 Ağustos 1997 ve 21 Mayıs 1998 tarihlerinde su baskınları olayı sırasında Düzce’de ciddi hasarlar ortaya çıkmış bir kişide canını kaybetmiştir. Güneydoğudan gelen Asar Deresi ise Kuzeydoğudan gelen Küçük Melen Çayı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yelpazelerinin dış kısımlarının ortalama yatak eğimleri ile geçici kaide seviyeleri (Efteni Gölü) arasında çok düşük kot farkı bulunuşu. Türkiye ortalamasının üzerinde yağış almasına karşılık. Düzce Kenti ve çevresi Küçük Melen ve Asar Deresinin taşkın düzlüğü üzerinde kurulmuştur. 1990’lı yıllarda Akyazı Mudurnu Çayı üzerinde ulaşım amaçlı köylerin ilce ve merkezine ve köyleri devlet yollarına bağlayan köprüler Haydarlar -İlimbey Koy yolu üzerindeki köprüler ile Hendek ilçesi Kargalı Deresi üzerindeki ulaşım amaçlı köprüler sele maruz kalmıştır. Sakarya İlinde bu konuyla ilgili bir yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Mevcut durum ise engellenemeyecek fiziksel gerçeklerdir. mahalle ve köyleri sel suları basmıştır. Yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Diğer bir sel tahribatı ise 21. Sakarya İlinde ise 1966 yılında Hendek İlçesinde 62 adet ev yıkılmış köylünün zararı devlet tarafından karşılanmıştır. Düzce Kent Merkezinin hemen güneybatısında birleşirler. Düzce Kenti bu kavuşma noktası ve doğrudan Asar Deresi kanalı üzerine yerleşmiştir. hidrolojik ve meteorolojik olarak İstanbul’a su temin eden diğer havzalardan önemli farklılıklar göstermektedir. Bu da kaçınılamayacak bir gerçek olup Düzce Havzası’ndaki akarsu kanalları kış ve ilkbahar aylarında daha fazla su taşırlar.

Bu gelişimin devam etmesi ile Gölyaka ilçe merkezi jeolojik gelecekte göl içinde kalacaktır. Çaycuma Formasyonu içinde saplanmış göreceli eski bir alüvyon yelpazesinin üzerinde (QEy). mineral kaynaklar. Bu düşük su tablası seviyesi büyük ölçüde kanal düzenlemeleri ve Melen Çayı’nın 2. Bu nedenle göl civarında 260 m. arasında bulunur. Bu ilçelerin yerleştiği bölgeler ve yakın civarının jeolojik özellikleri aşağıda açıklanacaktır. Bu kesimlerde Geç Pleyistosen tortul kalınlığı 175-225 m arasındadır. kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi. Gümüşova: Düzce Havzası’nın batısında Yığılca Üyesi’nin volkanitleri breş ve tüflerdir. Ağır hasar gören yerlerin (Cumayeri. depremi nispeten az hasarla atlatmıştır.2. hem de gittikçe derinleşen ve genişleyen depolanma merkezidir. güneyindeki aktif kırık hattına (Düzce fayı) ~ 7 km mesafededir . silt.0 m arasında yatağına gömülmüş oluşu ile sonradan sağlanmıştır. Gümüşova. Buralarda yüzeyden itibaren su tablası derinliği 2. Gölyaka.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. kısmen temel kayalar üzerinde oturmaktadır. Jeolojik özellikler (proje alanı ile malzeme ocaklarının jeolojik yapısının fiziko-kimyasal özellikleri. Efteni Gölü tüm havzanın hem su toplama merkezi. 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejantı) Jeolojik Yapı ve Stratigrafi Düzce İli Düzce çek-ayır (pull-apart) havzasında yer alan ve son 17 Ağustos 1999 depreminde önemli miktarda hasara uğrayan ilçe düzeyindeki yerleşim yerleri Düzce. İlçe merkezi halen akarsu kanal ve taşkın ovası çökel alanları (QAk ve QAt) üzerinde bulunmakta ve genişlemektedir. kildir. Çilimli’nin hemen kuzeyindeki heyelanların oluşumunda bu derin deşilmenin de rolü vardır. Düzce (Merkez İlçe): Bölgenin en geniş yayılımlı ve en fazla nüfusa sahip ilçesidir. sel. 50 . daha az oranda kum ve çakıllardan oluşur.5-1. İlçenin bulunduğu kesim ve kuzeyi fazlaca engebelidir.4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası). Aynı şekilde. Gölyaka. Düzce ilçe merkezi.5 m kalınlığında toprak örtüsü gelişmiştir. Gölyaka ilçesinden geçen akarsu yatağı düzenlenmiş ve derinleştirilmiştir.5 km uzaklıkta akarsu egemen alüvyon yelpazesi ve gölsel çökel bölgesinde (Qey) geniş alan kaplar. Temel kayalardan uzak (en yakını 5 km) güneybatıya doğru 0. Güncel akarsu yelpazeyi derince yarmış ve düşük bir rölyef yaratmıştır. Asar Deresi ve Melen Çayı şehrin içinden geçer ve düzenlenmemiş kanal yerlerinde taşma yapar.5-4. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. en fazlası Gölyaka’dadır. Bu nedenle yer altı su tablası 1. Güneyindeki temel kayalardan (Yığılca Üyesi volkanitleri) ~1 km. olan tortul kalınlığı gittikçe artma eğilimindedir. 1/100000. taşkından korunan bölgelerinde kalın bir toprak örtüsü gelişmiştir. Aynı şekilde Düzce ilçe merkezi de önemli hasara uğramıştır. tektonik hareketler.5 m. Ancak buradaki fayların (Çilimli Fayı dahil) yakın dönemde bir aktivitesi izlenmemiştir. Birimin üzerinde. Üzerinde yerleştiği litoloji büyük ölçüde silt ve kil.5-30'lik eğime sahip ovada yerleşmiştir. Çilimli: Çilimli ilçe merkezi Düzce Havzası’nın kuzey kenarında. Gölyaka: Bu ilçe inceleme bölgesi ve/veya Düzce Havzası’nın güneybatısında. heyelan. son depremde kırılma gösteren aktif fayın üzerinde bulunmaktadır. benzersiz oluşumlar. kuzeyindeki Çaycuma Formasyonu’ndan ~1. Üzerinde yerleştiği yerde litoloji çakıl. Taşkın ovasının. topografyaya bağlı olarak 0. kum.5 m arasındadır ve güneye doğru gittikçe sığlaşır. tortulların alttan üste doğru tane boyları incelme gösterir. Düzce) ortak tarafı Geç Kuvaterner yaşlı Genç çökeller üzerine yerleşmiş olmalarıdır. Çilimli.2.5-2. çığ.5-3. Bunlar içinde en az hasar Gümüşova’da. Hemen önünde Çilimli Fayı uzanır. Çilimli ve Cumayeri’dir (Şekil IV.

1997). Sarıkaya düdeni büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alır. güney batıdan 2 km. dikit. Belirtilen mağaralar aynı yeraltı drenaj sisteminin uç noktalarını (düden ve kaynak çıkışı) oluşturmaktadırlar. mesafede bulunur. yüksekliği 5-10 metre arasında değişen 3 şelale oluşmuştur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. tahrip edilmiştir. bol çatlaklı ve erimeye uygun (karstik) kireçtaşları içinde. Egemen litoloji ince kum-silt ve kildir. Korunması. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve göller bulunan mağaradaki yer altı deresi. sütun. Bölgede görülen bir başka jeolojik oluşum da mağaralardır. damlataş havuzu. kot farkı var. arasında tahmin edilmektedir. Sarkıt. Sarıkaya mağarasının kuş uçuşu 700 metre kuzeybatısında bulunan Aksu mağarasının girişi Sarıkaya’ya girişi 310 m aşağıdadır. Mağarada belirgin akışı olan ve şelaleler oluşturan yeraltı deresi ve çok sayıda göl vardır. Melen Çayı’nın menderesli akışı hem drenajı hem de yöredeki tortul tipini (ince kum-silt-kil) belirlemiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Cumayeri: İnceleme alanının en batı ucunda yer alır . Bu iki mağara ve yakın çevresi turizm amaçlı kullanım için uygun gelişim özelliklerine ve konuma sahiptirler. borulara alınarak alabalık çiftliğine ve yakında bulunan evlere kullanım suyu amaçlı verilmektedir. Yığılca ilçesinin güneybatısında Sarıkaya ve Aksu köyleri arasındaki bölgede yer alan Sarıkaya ve Aksu mağaraları Üst Kretase-Paleosen yaşlı. Alüvyal kökenli tortul kalınlığı 100-130 m. Bir başka mağara da Akçakoca’ya 7 km uzaklıkta. her türden damlataş ile kaplıdır. Aksu mağarasından çıkan su. Mağara içinde oluşan sarkıt ve dikitler mağara içine giren çocuklar tarafından bilinçsizce kırılmış. 51 . Ana galeri uzunluğu 510 m. belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir. ziyaret için düzenlenmesi ve tanıtılması durumunda turistik potansiyeli olan bir jeolojik oluşumdur (Okan. girişle son noktası arasında -152 m. Görünümler son derece güzel. eski Düzce yolu üzerinde Fakıllı köyündeki Fakıllı mağarasıdır. Üzerine oturduğu litoloji QEy ve QAt ile ayrılan genç çökellerdir. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişen bu mağaranın toplam uzunluğu 896 m ve son noktası girişe göre +119 m yukardadır. Batıdan gelen mevsimlik bir akarsuyun Melen Çayı’na ulaştığı yerde yerleşmiştir. duvar ve perde damlataşları var. Temel kayalar (Yığılca üyesi) kuzeyden 1 km.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası 52 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Kretase Akveren formasyonu. Özmen. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Düzce ilinde yer alan başlıca kaya türleri Şekil IV. kiltaşı. Tersiyer Çaycuma formasyonu (Tç) ve Yığılca üyesi (Tçy). Ordovisiyen-Devoniyen Ereğli formasyonu. epidot. gri-yeşil veya çok koyu yeşil renkli homojen kütleler halinde bulunur.5’deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması Simge Q PlQk Açıklama Pleyistosen-Holosen. sfen. zayıf tutturulmuş çakıltaşı. taşlaşmamış çökeller. Tablo IV. Kireçtaşı ara seviyeli şeyl ve kumtaşı Ordovisiyen Kurtköy formasyonu. 2000). bu türlerin arazideki dağılımları ise Tablo IV. ve klorit amfibolitlerin 53 . çamurtaşı.23’deki simgelerde açıklanmıştır. andeziitik-bazaltik lav. Kaynak . Çamurtaşı. kumtaşı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2000 Simge PTrç DCy Açıklama Permo-Triiyas Çakraz formasyonu. çamurtaşı. Devoniyen-Karbonifer Yılanlı formasyonu. Kretase Yemişliçay formasyonu.5 Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası. çakıltaşı araseviyeli kumtaşı. Ordovisiyen Kocatöngel formasyonu. Tç.Hornblend. Tçy ODe KTa Ok Ky Oko Sakarya İli Sakarya ilinde ise birimin temel litolojisi olan amfibolitler. Çakıltaşı. silttaşı araseviyeli killi kireçtaşı-marn ve resifal kireçtaşı. kumtaşı. Kumtaşı araseviyeli silisli çamurtaşı. Hornblend ve plajiyoklaslar amfibolitlerin ana bileşenlerini oluşturur. Dolomitik kireçtaşı ve dolomit. Volkanik kumtaşı. aglomera.23 Şekil IV. Şekil IV.5 ’deki haritada. Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta Düzce ovasının kalın ve gevşek alüvyonlarla dolu ve ovanın güney kenarının büyük depremler üreten Düzce fayı ile sınırlı olmasıdır. Simgelerin açıklaması Tablo (Özmen. yeşil. Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik kumtaşı). Pliyo-Kuvaterner Karapürçek formasyonu. Kiltaşı. silttaşı. tüfit ve mikritik kireçtaşı.

Ayrıca harita alanının kuzeybatısında. Metamorfizma ve Magmatizma a) Prekambriyen Metagranitoydler: Tipik olarak Efteni Gölü ile Çapayakbey Köyü arasında yüzeyler. Biyotit: Bazı kısımlarda. Konglomera. Karapınar amfibolitleri ve Harman Tepe metakonglomeraları oluşturmakta olup. Yörede en yaşlı litelojiyi Triyasa ait Hayrettin Kuvarsitleri. bu tipin yesilsist alt fasiyelerinde klorit ve biyotit gibi başkalaşımı karakterize eden anahtarminerallere rastlanılmıştır. Yeşil Hornblend: Genellikle kesitin tamamına yakın kısmını oluşturmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kuvarsitleri şekillendiren kuvarslar öz şekilsiz olup. Klorit: Hornblend kristalleri arasında son alterasyon ürünü olarak tali oranda bulunmaktadır. basıncın etkisiyle belirli yönde basınç istikametine dik yönde uzanım gösterirler. Burada Kuvarterner tortulları ile dokanağı Düzce fayı (Şaroğlu vd. tabii ışıkta sarı renkli otomorf iri kristaller halindedir. yeşil renkli bir pleokrizmaya sahiptir. marn ve kirectası ardalanması seklinde kendisini gosteren Bakacak formasyonunun filis fasiyesine tipik bir ornek sunduğu ve havzaya malzeme birikiminden sonra subsudans gostererek yeni malzemenin çökeldiği ve böylece kalın bir serinin ortaya çıktığı açıklanmıştır. jeoloji ve petrografisi hakkında ayrıntılı acıklamalar yapılmıstır. Sakarya ili Karapınar amfibolitlerine ait seviyelerden alınan el örneklerinde yapılan mikroskobik incelemelerinde birim içinde su mineraller görülmüştür. özellikle Yörük Tepe mermerlerinin alt kısımlarındaki kuvarsca zengin bölümlerde biyotitler görülmektedir. Bunların ayrıntılı jeolojik ve petrografik deskiripsiyonları yapılmıstır. Alt Kretase uzerine uyumsuz olarak gri renkli ve tabakalı pelletli dokuda Acıelma formasyonu yer almaktadır. Bölgede Hersiniyen ve Alpin dağ olusumu hareketlerine paralel olarak bölgesel nitelikte rejyonel metamorfizma ortaya çıkmıştır. Hızardede ve Düverdüzü köyleri 54 . Başkalaşımın Barrow tip bir metamorfizma olduğu uzerinde durulmuş ve anahtar minerallere dayanılarak metamorfizmanın mertebesi açıklanmıştır. Bölgede paleozoyik olarak kabul edilen kristalen sistlerinin oluşumu esnasında serpantin ve muhtelif lavlar. eosen esnasında da cesitli lav ve muhtelif faaliyetler yer almıstır. kumtası. Bunların sığ deniz ortamında cokeldikleri vurgulanmıstır. Metamorfizma Barrowian tip olup. Muskovit: Bunlar gerek kuvarsların arasına ve gerekse iki mikalı sistlere yakın kısımlarda biyotitlerle yan yana basınç yönüne dik olarak levhamsı kristaller halinde uzanmaktadır. Bunlar pullu minerallerden olup. kristalen sistlerin teşekkülünden sonra granit ve grandiyoritler. Bunlar pleokroizmalarıyla muskovitlerden kolayca ayırt edilirler. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ana parajenezini tamamlar. 1992) oluşturur. Alacam yesilsistleri ve Karkaya metavolkanitleri yer almaktadır. Yörede yüzeylenen bütün birimlerin yöntemli ve yöntemsiz olarak kaya birimi adlandırılması yapılmştır. Mineralojik bileşimi ve homojen yapısından dolayı bölgedeki Karapınar amfibolitleri irili-ufaklı bir çok granitik plutonlar tarafından kesilmiştir. Yörük Tepe mermerleri. Muskovitlerin uzanım yönüne paralel olarak yer alan dilinimlerde bazen bükülmeler dikkati çekmektedir. Biyotitler muskovitler gibi basınç istikametine dik yönde dizilerek kayaca sistik bir yapı kazandırmışlardır. tum bu birimleri Taş Tepe metagranitleri kesmektedir. Pleokronik. Tum bu birimlerin stratigrafi. Alt Kretase’de ise Akçay kalksistleri.

Tip yerinde morumsu kırmızı renkte orta-sıkı tutturulmuş çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı ardalanmasından oluşur. Çamurtaşları ince-orta tabakalıdır. altındaki ve üstündeki birimlerle tektonik dokunaklıdır. zayıf derecede şistleşme gösterirler. Kırmızı. Bunlar çoğunlukla silis çimentoludur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kumtaşları orta-kaba taneli yer yer silis çimentolu. 1987). ince-orta tabakalı volkanik kumtaşları egemendir. Cerit ve Baysal 1999). 55 . c) Mesozoyik Çakraz Formasyonu: Ereğli formasyonu ile dokanakta görülür. Metamorfizma izleri taşımasında önemlidir. Yemişliçay Formasyonu: Yılanlı formasyonu ile birlikte sınırlı yayılımlı olarak bulunur. Üzerine gelen birimlere göre Erken Ordovosoyen yaşındadır. Ara tabakalar halinde kumtaşı düzeyleri bulundurur. Kütle hareketleri bakımından göreceli olarak sağlam. Bu metamorfizma izleri taşıyan kristalin kayalar Bolu civarında Karadere metamorfitleri olarak da adlandırılmaktadır (Cerit 1990. orta-kalın tabakalıdır. laminalı şeyllere dönüşür. Ereğli Formasyonu: Bolu dağı tüneli girişinin kuzeyinde sınırlı alanda yüzeylenir. Yaşı genç Devoniyen. siyah. duraylı bir birimdir. Heyelan potansiyeli taşımayan sağlam zeminler teşkil ederler. Kurtköy Formasyonu: Kaynaşlı civarında yüzeylenir. Erkan Ordovisiyen yaşlıdır. Yer yer dilimlenmiş. b) Paleoziyik Kocatöngel Formasyonu: Karacaören-Gürcühüseyinağa köyleri arasında Bolu Masifi temel kayalar üzerine uyumsuz olarak izlenir. tüf. Karışık bir litolojisi vardır. Alt düzeylerde gri-yeşil. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yakınlarında ince dilim halinde gözlenir. Alttan ve üstten tektonik dokanaklarla sınırlanmaktadır. Orta ve üst düzeylerine doğru istife kırmızı-pembe renkli mikritik kireçtaşı bolca katılır. yer yer beyaz renkli olan birim dolomitik kireçtaşı ve dolomitten oluşur. (Emre vd. Yılanlı Formasyonu: Çok sınırlı alanda gözlenir. Bunlar kiltaşı. Bu özellikleriyle Kurucaşile-Çakraz yöresindeki tip litolojisinden oldukça farklılık göterir. orta-kalın tabakalı. Üzerine gelen birimlere göre Prekambriyen olarak yaşlandırılır (Aydın vd. Bazı düzeylerde tümüyle çapraz tabakalı kumtaşı litolojisindedir. Koyu-gri. sarı kahverenkli.t ile bölünür. mor ve alacalı renkli olan birimin bu yöredeki litolojisi seyrek konglomera düzeyleri içeren kumtaşıdır. Fosil verilerine göre Ordovisiyen-Alt Devoniyen yaşında Sığ denizel kökenli oluşuklardır. granodiyorittir. Koyu yeşil gri renklerde. Bazı bölgelerde yeşil renkli Amfibolit ve metavolkanitler kapsar birim daha doğuda Bolu ve Yedigöller bölgesinde burada olduğundan çok çeşitli litolojidedir ve Yedigöller formasyonu adıyla tanıtılmıştır. Bu yüzleklerin litoloisi fazlaca altere olmuş yer yer şistozite gösteren granit. (1987) tarafından bu isim altında haritalanan yüzlekler metamorfizma izleri taşırlar. yer yer laminalı silttaşı ve şeylerden oluşur. Kalın çapraz tabakalı kumtaşı seviyelerinin eoliyen kökenli olduğu düşünülmektedir.Erken Karbonfer’dir. tüf. aglomera. yaş göreli stratigrafiye dayanmaktadır. Harita alanında kalan kısımda fazlaca silisleşme gösterir ve yer yer silisli şeyl niteliği kazanmıştır. Ayrıca şeyl düzeylerinde silisleşme yaygındır. Egemen litoloji mor renkli kumtaşlarıdır. 1999). Stratigrafik olarak alt düzeylerde gri. Aydın vd. Fosil bulunamamış olup. Harita alanında. yeşil renklerde ve ince-orta tabakalı iken üst seviyelerde yeşil renkli. büyük olasılıkla karasal ortam ürünleridir. Harita alanı dışında doğuya doğru geniş yayılımı vardır. Altındaki ve üstündeki birimlere göre yaşı Üst Premiyen-Alt Triyas olup. Kumtaşı-şeyl-kireçtaşı ardalanmasından oluşan litolojiye sahiptir. Fosil kapsamaz.

Sık heyelanlıdır. Bunlar zayıf birim olarak haritalanmıştır. andezit-bazaltik lavlar veya volkanik breşlerden oluşan birimin rengi koyu gri-kahverengimsi griden açık yeşile kadar değişir. tüfit. Yaşı deneştirme ile Pliyo-Kuvaterner olarak önerilen Adapazarı ve Bolu havzalarında yaygın olan Örencik formasyonu ile karşılaştırılabilir. tüf. Birimin yaşı Turoniyen-Kampaniyen’dir. Birimin litolojisi. Cerit 1990).1987). Alterasyona göre sarı. Melendere ve Kusuri Formasyonu adları ile de tanınmaktadır (Gümüş 1982. Bu volkanikler kaba bakışla Eosen volkanitleriyle benzeşirse de istif düzenliliği ve pelajik kireçtaşlarının varlığı ile onlardan ayrılır. Saha dağılımı içinde alttaki ve üstteki birimlerle uyumsuz çoğu yerde tektonik ilişki içinde görülür. 1987). Rengi kaynak kayalara ve kısmen alterasyona bağlı olarak sarımsı kırmızı. Aydın vd. tüfit olarak görülür ve geniş örtüler teşkil ederler. üzerlediği Akveren formasyonu ile uyumlu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. açık kahverenkli ve alacalıdır. Ayrıca güneyde Efteni Gölü ile Beyköyü arasında fay ile ötelenmiş sırtlar şeklinde gözlenir. Ardalanma düzenli olmayıp yerel olarak kumtaşı. yeşil renklerde. lav. İçindeki geniş yayılımlı volkanitler Yığılca üyesi olarak sayılır. Kumtaşı-çamurtaşı baskın tortullardır. marn veya volkanitlerin egemenliği dikkat çeker. 1987. İnceleme bölgesindeki yüzlekler ekseri killi kireçtaşı-marn ardalanması şeklinde olup Paleozoik kayalar üzerinde gözlenir. Karapürçek Formasyonunun Erken 56 . Stratigrafik olarak alt düzeylerinde kumtaşı. gri-beyaz renkli resifal kireçtaşlarını bulundurur. Erken-Orta Eosen yaşlıdır (Emre vd. tüf. d) Senozoyik Çaycuma Formasyonu: Bu formasyon orta-katı Karadeniz bölgesinin en yaygın birimidir. 1999). Aslında batı Karadeniz bölgesinin en geniş yayılımlı birimidir. çoğunlukla gri-yeşil olarak bulunurlar. tüfit. Bu kesimlerde melanj karakteri kazanmıştır. Yer yer fazlaca kıvrımlı birimin kumtaşı ve marn ardalanmalı seviyelerinde düzlemsel kaymalar izlenir. yamaç molozu ve alüvyon yelpazesi çökellerinin karışımından oluşmuş gevşek tutturulmuş konglomera-kumtaşı-çamurtaşı karışımıdır. Alterasyona ve aşınmaya karşı dirençsizlikleri derin vadilerin gelişmesine imkan vermiştir. gri. Sarı.bazı yerlerde volkanitler aglomera. yeşil yer yer kırmızı renklidir. Çalışma alanı içerisinde heyelan teşkil ettiği izlenememiştir. Kireçtaşı seviyeleri ise erime boşlukludur. Birim. Akveren Formasyonu: Çapayakbey ile Kaynaşlı arasında kuzeydoğuda Domuzgölü tepe yöresinde yüzeyler. Yer yer dayklar izlenir. Karapürçek Formasyonu: Temel kayaların önünde etek düzlükleri teşkil edecek şekilde bulunur. Yüzey alterasyonu fazlaca gelişmiş ancak oldukça sağlam zemin özelliklerine sahiptir. Erken-orta Eosen yaştadır. Kumtaşları bazı yerlerde iyi bazı yerlerde kötü tutturulmuştur. Volkanik breşlerin saha konumu düzensizdir ve çoğunlukla masif görünüşlüdürler. Yığılca Üyesi: Çaycuma formasyonu içindeki volkanik kumtaşları bazı bölgelerde tümüyle volkanitlere dönüşür. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Genel olarak sedimenter seviyelerin katıldığı tüf. Kendinden daha yaşlı tüm kayaçları açısal uyumsuzlukla örterler. aglomera egemen volkanotortul bir istiftir. bazı bölgelerde geçişli gözükür (Yergök vd. Tip yerinde altındaki ve üstündeki birimlerle uyumlu olan birim Geç Kretase-Paleosen yaşlıdır (Aydın vd. İnceleme alanının güneyi ve batısı ve kuzeydoğusu bu kayaçlarla örtülmektedir. İnceleme alanının kuzeyinde AndezitBazalt lavları da kapsar. Konglomeralar yer yer breşik ve merceksi düzeyler halindedir. En üst seviyelerinde masif görünüşlü. çakıltaşı ve kırıntılı Kireçtaşı tabakalarının ardalanması şeklinde bir litoloji izleneen birim üstlere doğru kumtaşı ara seviyeleri içeren killi kireçtaşı-marn litolojisine dönüşür. Başlıca volkanik kumtaşı. beyaz. Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik kumtaşı) ardalanmasından oluşan bir litolojisi vardır. İçinde bulunduğu Çaycuma formasyonunun alt düzeyleri ile yanal geçişlidir.

sütun. Düzce Havzası’ndaki tortul kalınlığı hakkındaki bilgiler sınırlı sayıda sondaja esas itibariyle jeofizik verilere dayanır yaklaşık 260 metre olduğu sanılmaktadır. aynı yeraltı drenaj sisteminin uç noktalarını (düden ve kaynak çıkışı) oluşturmaktadırlar. kesintiye kuzeye doğru ilerlemiştir. Ayrıca alüvyonun yatay ve düşey yönde dağılımı ile jeoteknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler elde edilir. Düzce Havzası. Temel kayaların faylarla yükseltilmiş morfolojisi ve havza içi drenaj düzeni bunu sağlamıştır. Havza güneyinde eski dönem yelpazelerinin 8-12 m yüksekte ve burunlarının aşındırılmış olması bu jeolojik evrim yorumunun delilidir. batıdan ve kuzeyden gelen mevsimlik sular birleşerek önce alüvyon yelpazeleri oluştururlar ve göl düzlüğüne ilerlerler.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. duvar ve perde damlataşları bulunmaktadır. Kuzeydoğudan gelen Melen çayı bu göle dökülür ve buradan tekrar dışarıya boşalır. belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir. talus. depolanma alanları yanal yönde yer değiştirmiş. Düzce İli’nde bulunan ve özgünlükleri nedeniyle üzerinde durulması gerekli olan bir jeolojik oluşum da mağaralardır. Sarıkaya mağarasının yaklaşık 700 m kuzeybatısında bulunan Aksu mağarasının girişi Sarıkaya girişinden topografik olarak 310 m aşağıdadır. Girişle son noktası arasında -152 m kot farkı vardır. 1999). Bu tür veriler istif düzeni gelişimini daha açık ortaya koyar. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişen bu mağaranın toplam uzunluğu 896 m ve son noktası 57 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kuvarterner yaşında olduğu mikro memeli faunasına dayalı olarak ortaya konulmuştur (Emre vd. yüzeye yakın 1-1. Melen Çayı. Daha yakın zamanda Efteni Gölü düzlüğü oluşmuş ve Melen’i kapmıştır. Melen çayı ayağı hariç endoreik bir drenaj söz konusudur. Sismik kesitler ve sondajlarla daha ayrıntılı incelenmesi yararlı olacaktır. koni) olduğunu göstermektedir. Bunun dışında doğudan. bu yüzden düşey istiflenme farklılaşmıştır.5 m’lik silt-kil örtüsü kaldırılarak altındaki çakıllı kumlar ocak olarak işletilmektedir. Sarkıt. dikit. Yığılca ilçesinin güneybatısında Sarıkaya ve Aksu köyleri arasındaki bölgede yer alan Sarıkaya ve Aksu mağaraları Üst Kretase-Paleosen yaşlı. Güney kenardaki fayın yanal hareketi ile birlikte düşey hareketinin olması nedeniyle Efteni Gölünün gittikçe derinleştiği ve genişlediği sanılmaktadır. Bunun yakın dönem örneği güncel göl düzlüğü ve taşkın ovası tortullarının kanal-yatak tortullarını örtmesi gösterilebilir. damlataş havuzu. yelpazelerin hızlı büyümesine imkan vermiştir. Havza kenarlarında çok az miktardaki döküntü veya yamaç molozunun dışında alüvyal ve gölsel alanlarda depolanmış oldukları dikkat çeker. Havzanın güneyindeki Efteni Gölü depolanma merkezini oluşturur. depolanma yerine bakmaksızın çakıl-kum-silt ve killerden oluştuğu görülür. Formasyonun saha konumu ve litolojik özellikleri Pliyo-Kuvaterner havzalarının kenar tortulları (alüvyon yelpazesi. Havza kenarındaki temel kayaların fazlaca altere oluşu mevsimlik akarsuların bile çok fazla miktarda tortul taşımasına. Bu sebeple havzanın çoğu yerinde. zemin sıvılaşmasına imkân veren tortul yapısı ile kötü bir yerleşim alanı olmakla beraber sedimantasyon-tektonik ilişkileri açısından çok ilginç bir örnektir. havzanın ilk evrelerinde bugünkünden daha kuzeyden. bol çatlaklı ve erimeye uygun (karstik) kireçtaşları içinde. Havzanın jeolojik evrimi içinde. Sarıkaya düdeni büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alır. Ana galeri uzunluğu 510 m’dir. Bu mağaralar. Olasılıkla. Bu tahmini gelişime göre havza tortulları alttan üste doğru genel tane boyu küçülmesi içindedir . Mağarada belirgin akışı olan ve şelaleler oluşturan yeraltı deresi ve çok sayıda göl vardır. Düzce Havzası taban dolgusunun alt bölümünü olasılıkla bu formasyon oluşturmaktadır. Tortullar depolanma alanlarına göre haritalanmıştır. e) Kuvaterner Genç Çökeller: Düzce Havzası’nı dolduran tümü kırıntılı çökellerin (Geç Pleyistosen-Holosen).

Bir başka mağara da Akçakoca’ya 7 km uzaklıkta. büyük ölçüde Jura-Kretase kırıntılı ve karbonatlarıdır. 1981. Orta ve Batı Anadolu paleocoğrafyasının iskeletini. güneyde Menderes-Toros Platformu.. Özellikle. Bu örtü de Üst Kretase-Tersiyer karbonatları ile düzenlenir. Bunun içinde ve metamorfikleri kesen granit-granitoidler ise Istranca masifinin parçalarıdır. 58 . Düzce. Görünümleri son derece güzel. ziyaret için düzenlenmesi ve tanıtılması durumunda turistik potansiyeli olan bir jeolojik oluşumdur. Düzce Havzası temelindeki en yaşlı metamorfikler (Bolu Masifi) muhtemelen Sakarya Zonu’na ait oluşuklardır. tahrip edilmiştir. akarsuların taşıdığı alüvyonlarla dolması sonucu neojen gölleri kurumuştur. Neojen göllerinin oluştuğu çukur alanların. İstanbul Zonu ise metamorfizma izlerini çok az gösteren Paleozoyik. Bu iki mağara ve yakın çevresi turizm amaçlı kullanım için uygun gelişim özelliklerine ve konuma sahiptirler. Tektonik ve Paleocoğrafya a) Faylar ve Deprem Alanları Türkiye’nin I. Doğu Marmara bölgesinin jeolojik iskeleti. paleotektonik dönemin farklı kökenli birliklerinden oluşmuştur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU girişe göre +119 m yukardadır. Mesozoyik ve Senozoyik birimlerinden meydana gelir. Istranca masifini kesen yay volkanizmasının ürünü olduğu sanılmaktadır (Şengör vd. metamorfik bir temel ve üzerindeki sedimanter örtü kayaçlarından oluşur. Okay ve Tansel. Derecede deprem kuşaklarından biri de Kuzey Anadolu Deprem kuşağıdır. Düzce yöresinin de içinde yer aldığı bu kuşak Marmara güneyi ve İzmit körfezinden başlayarak Adapazarı. Sakarya Zonu ürünleri ile İstanbul Zonu ürünleri İntrapondit sütür zonu adı verilen bu kapanma kuşağı boyunca birbirlerine girmişlerdir. batıda Istranca Masifi. her türden damlataş ile kaplıdır. Türkiye neotektonik döneminde gelişmiş olmasına karşın. Örtü. eski Düzce yolu üzerinde Fakıllı köyündeki Fakıllı mağarasıdır. doğuda ise Kırşehir Masifi teşkil eder. ortada Sakarya Zonu. Düzce Havzası’nın kuzeyindeki Ordovisiyen-Tersiyer yaşlı tortul birimlerinin tümü İstanbul Zonu’na aittir. yükselti farklılıkları ortaya çıkmış. Eosen sonunda deniz yüzeyine çıkmaya başlayan bölgenin çukur yerlerinde Neojen Gölleri oluşmuştur. 1992). Mağara içinde oluşan sarkıt ve dikitler mağara içine giren çocuklar tarafından bilinçsizce kırılmış. Bu sırada oluşan yaygın bir kıtasal volkanizma yörede geniş alanlar örten Yığılca üyesini üretilmiştir. Düzce Havzası ve dolgusu. Ordovisiyen-Karbonifer kırıntılı istifi (az karbonat) Triyas kırıntılıları ile (Çayraz Formasyonu) uyumsuz şekilde örtülüdür. havzanın temel kayaları. 1984). Bu tektonik birlikler. Bolu. Kastamonu çevresinden geçerek Kelkit ve Aras vadileri boyunca doğu sınırlarımıza kadar uzanır. borulara alınarak alabalık çiftliğine ve yakında bulunan evlere kullanım suyu amaçlı verilmektedir. ovaların yapısı belirlenmiştir. Böylece ova bu günkü morfolojik yapısını kazanmıştır. en kuzeyde İstanbul Zonu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Tektonik yükselme sırasında tabandaki kırılmalar nedeniyle. Sakarya zonu. Adı geçen sütür zonu üzerinde daha sonraki dönemde Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) meydana gelmiştir (Şengör ve Yılmaz. Özetle. Neotetis Okyanusu’nun (intra-pontid okyanusu) Eosen-Oligosen döneminde kapanması sonucu bugünkü Marmara bölgesinde birbirlerine yaklaşmışlardır. Eosen-Oligosen sırasında İntrapontid Okyanusu’nun kapanmasıyla kurulmuştur. Aksu mağarasından çıkan su. Okay (1989) tarafından ortaya konulduğuna göre. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve göller bulunan mağaradaki yer altı deresi üzerinde yüksekliği 5-10 m arasında değişen 3 şelale oluşmuştur. Bölgedeki Üst Kretase yaşlı volkanitleri. Korunması.

Sakarya. Bolu Güneyi ve Gerede üzerinde yer aldığından buraları birinci derecede deprem alanı içinde yer almakta ve şimdiye dek olan depremlerden en fazla hasar buralarda meydana gelmektedir.6).1) yılarındaki depremler bu fayın Bolu. Türkiye deprem kuşakları haritası Düzce ilinin tamamının 1. Çilimli fayı ise olası aktif bir faydır.Düzce yöresinde Hendek ve Düzce fayları da KAF sistemine katılır ve 40 km’ye ulaşır. Düzce havzasında yer alan yerleşmeler son yüzyılda bu zonda bulunan aktif fayların oluşturduğu büyük depremlerin yıkıcı etkisinde kalmıştır. Bunun dışında kalan İlçelerde ise ikinci derecede deprem alanı içinde yer almaktadır. Şekil IV.6 Türkiye’nin Deprem Kuşakları İçinde Düzce’nin Yeri (deprem. Bu faylar üzerinde son yüz yılda meydana gelen depremler hakkındaki bazı bilgiler de (Şekil IV.gov. Bu depremlerle Bolu.tr). 59 . Bu fay. Doğuda Karlıova yöresinden başlayarak ülkenin Kuzey yarısının D-B yönünde boydan boya kat eder. Hendek fayları aktif fay karakterindedir.Abant ve Dokurcun segmentleri üzerinde gelişmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu haritadaki verilerden başka bölgeye ait uydu görüntüleri üzerinde de Çilimli fayının KD’ya doğru Yığılca yönünde devam ettiğine dair belirtiler bulunmaktadır. Türkiye’nin deprem üreten diri faylarını gösteren harita üzerinde de Düzce bölgesinin hem Kuzey Anadolu fayının. Düzce fayının daha kuzeybatısında kalan Hendek ve Çilimli fayları da Şekil IV. hem de bunun bir kolu olan Düzce fayının etki alanı içinde olduğunu görmekteyiz.7) üzerinde yer almaktadır. Bolu yöresine kadar genelde tek kırıklardan meydana gelen dar bir zonda izlenen bu fay. Bolu batısında (Dokurcum Vadisi) çatallanır ve iki ana kola ayrılarak Marmara denizine doğru uzanır.1957 (M=7) ve 1967 (M=7. Düzce havzasına en yakın olan ve deprem potansiyeli taşıyan aktif faylar ise bu havzanın oluşumuna yol açmış bulunan Düzce. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Doğu – Batı istikametinde uzanan ve devamlılık gösteren fay hattı Düzce. 1944.8’da görülmektedir. b) Aktif Faylar ve Depremsellikler Düzce havzası ülkemizin en önemli aktif faylarından olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer almaktadır.Abant ve Abant Gölü – Adapazarı Ovası arasında yüzey faylanması oluşmuştur. derece deprem kuşağı içinde bulunduğunu göstermektedir (Şekil IV.

8 Düzce Çevresinin Diri Fayları (Özmen. Birimler kıvrımlanmaya uğramış ve genel olarak eksen dalım yönleri kuzey istikametinde gelişmiştir. kuzey bölgede ise metamorfizma etkileri yok denecek kadar az olmuştur. Şekil IV. 2000).7 Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası (mta.gov.tr).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.Etkin tektonizma neticesinde Adapazarı Ovası cokmeye 60 .Eosen ve Neojende bölge tektonik olarak oldukça aktif bir dönem gecirmiştir. Bölgemiz Alp Orojenizine bağlı hareketlerin kuaternere kadar devam ettiği görülmektedir. Sakarya ili Hersiniyen ve Alp orojenezlerinin etkisi altında kalmıştır. Bu zaman zarfında çökeller tektonik hareketler neticesinde kıvrımlanmaya uğramışlardır. Devrilme ve yatımlar güneye doğrudur. Güney sahada metamorfizma etkisi kendini göstermiş. Siluriyen ve Devoniyen yaşlı sedimentasyonla beraber ilk kıvrımlama hareketleri Hersiniyen Orojenezi etkisi altında olmuştur.

07.06. Ovanın güney ve kuzeyinde aynı düzeydeki tabakaların ve jeolojik yapının farklı olması Adapazarı’nın bir tektonik çöküntü (graben) içerisinde bulunduğunu ve kuzey sınırını teşkil eden dik falezlerde doğu-batı doğrultusunda bir dislokasyon hattına karsıt geldiğini göstermektedir. Ovanın kuzey kenarında dik falezlerle yükselen tepeler. Uludere gibi suların getirip biriktirdiği kalın aluvyondan ibarettir. bu formasyonlar üzerine Eosen yaşlı kirec taşlarının geldiği görülür.4 Adapazarı-Gölcük depreminde. Daimi iskan icin 60.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bu flis tepeleri ve andezitik tuflerden olusmus.000 hane yıkık ve ağır hasar oluşmuştur. Hendek’te binaların %25 tamamen yıkılmıştır. 38. 318 kişi ölmüştür. 20. Deprem sonrası 7. Bu ova Sakarya’nın.000. Serdoğan deresi. 1000 bina yıkılmış. Tarihi depremlerden de etkilenmiş bulunan Adapazarı.8 şiddetinde devam etmiştir ve halen ufak sarsıntılar devam etmektedir. Baraj yerine ait Jeoloji Haritası Ek 8’de (2 Pafta) verilmiştir. İzmit korfezinden itibaren Adapazarı’na ve buradan da Hendek’e kadar uzanan bir cokuntu sahası icinde bulunmaktadır. I= 8-9 Adapazarı-Hendek: Bu depremde. kalınlığı güncel dolgularla birlikte yer yer 34. IV.2. ve 8. Kuzey Anadolu Fay Zonu. tamamen nehir cokelleri uzerindedir. görülür.1943 Msiddet= 6. Artçı sarsıntılar 5-5. Baraj Yeri ve Göl Alanı Jeolojisi Baraj Yeri Jeolojisi Baraj aks yerinde temelde Eosen yaşlı kiltaşı – kumtaşı ardalanmasından oluşan filiş ile talvegde Kuvaterner yaşlı. Bu özelliğinden dolayı Ova devamlı çöken subsidans havza ortamı haline gelmiştir. olduğu saptanmıştır.2 Adapazarı-Mudurnu Depremi genel durumu: 89 ölü. Deprem durumu: 1. güneydeki mahallelere ve köylere nazaran daha fazla hasar görmüştür. Adapazarı’nda ise % 20 tamamen yıkılmıştır.000-TL harcanmıştır.0 metreye varan killi. siltli. oluşumundan itibaren sürekli aktivitesini korumuş ve Adapazarı Ovasının deprasyonlarına sebep olmuştur. Daha yukarılarda bu tabakalar U. son yıllarda şiddetli depremler geçirmiştir. kum niteliğinde alüvyon bulunmaktadır. Kretase yaşlı kireçtaşları ile örtülüdür. 5936 konut yeniden yapılmıştır. b) 22. Ferizli Mağara Koyu uzanımda olan fay hattında Paleozoyik yaşlı birimler uzerine bindirdiği görülmektedir.000 ölü. Çark suyu Mudurnu. a) 20. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU uğramıs ve Kuzey Anadolu Fay Sistemi bu zamanda ortaya çıkmıştır. binlerce yaralı. çakıllı. Adapazarı’nın guneyinde doğudan -batıya doğru sıralanan tepeleri Kretase flisleri teskil etmektedir.3 büyük deprem kaydedilmiştir. Karahabi tepesini birbirinden ayırmaktadır. Bu faylar incelendiğinde güney blokların çöktüğü veya kuzey blokların yükseldiği görülmektedir.08.2. Batıda ise. 235 yaralı. Bu fay zonuna paralel irili ufaklı bir çok fay oluşmuştur.1. Kuzey Anadolu Deprem hattı üzerindedir.1967 Msiddet = 7. Devoniyen’e ait kırmızı renkli killi sist ve kumtaslarından oluşmuştur. Alüvyon içinde yeraltı suyu cok yüksek seviyede.3. 61 . Alüvyonun geçirimliliği (K=10-5 – 10-6 cm/s). 5569 yıkık veya ağır hasarlı. batak durumundadır.1999 Msiddet = 7. Tektonik: Sehir. Adapazarı’nın kuzey mahalleleri ve kuzeyde bulunan köyler. Bu fay cizgisi Taşlıgecit ile Çingene bayırı arasında acıkça. c) 17. Zeminin genç nehir çökellerinden ibaret ve yeraltı suyunun da yüksekte bulunması nedeniyle deprem siddetini arttırıcı rol oynayacağı bilinmelidir.Derecede tehlikeli deprem bolgesindedir. bazı kısımlarda ise. aylarda 20 den fazla Msiddet= 4.

8 ile 32 inci metreler arası manometre 2 atmosferden fazla yükselmemiştir. Sol sahilde flint plağı güzergahındaki YSK-1 (110. Üst Kretase yaşlı kireçtaşının karstlaşma özellikleri göstermesi nedeni ile açılan araştırma kuyularının yanısıra. yaklaşık 18. Bu nedenle duraylılığın sağlanması için yamaçlarda ortalama 3. YSK-3 no’lu 50 metrelik sondajda lugeon testleri sırasında kuyu boyunca manometrenin 2. 48-56’ıncı 62 .68 Lugeon. Filiş üzerinde ise diskordan olarak vadi boyunca uzanan alüvyon oluşmuştur. YSK-3 no’lu kuyuda da daha derinlere doğru lugeon değerlerinin düşeceği beklenmekle beraber. Tabaka kalınlıkları birkaç cm ile 2 m arasında değişmektedir. Gövde altında. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. kumtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuş.0–8. 64 üncü metrelerden sonra lugeon değerleri 3 ve altına düşmüştür. Üst Kretase-Paleosen yaşlı killi kireçtaşı ve marnlar. Eosen filiş ve vadi yataklarında alüvyal dolgu yer almaktadır. Baraj Yeri ve Göl Alanının Geçirgenliği ve Duraylığı Baraj Yerinin Geçirgenliği Genel jeoloji bölümünde bahsedildiği üzere baraj yerinde temelde Eosen yaşlı filiş yüzeylenmektedir. Bu formasyon. 8. kiltaşı.5 atmosferden fazla yükselmemiştir. Beton kaplanacak memba yüzü altında. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yamaçlarda filişin 3. genelde orta derecede ayrışmadan etkilenmiştir.0 m ) no’lu kuyuda 8-18’inci metreler arasında 17-39 Lugeon arasında değerler tespit edilmiştir. sert. sarımsı-kahve ve gri renklidir.0 m ) sondajında 14 ile 38’ncı metreler arasında geçirimlilik 20 Lugeon ile 44 Lugeon arasında.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Üst Kretase yaşlı kireçtaşı. enjeksiyon perdesi ile sızdırmazlık sağlanacaktır.5 atmosferden fazla yükselmediğini göstermektedir. karbonat çimentolu. Kuyu boyunca zeminin geçirimli olmasına rağmen sağındaki ve solundaki kuyulara bakıldığında YSK-2 no’lu kuyuda 50 inci metreden sonra.70-6. 66 ıncı metreden sonra 5 Lugeonun altında değerler tespit edilmiştir. bir kısmı da sarımsı kahverenkli olup muskovit parçaları içermektedir.0 m ) no’lu sondajda. Yine sol sahilde aks üzerinde YSK-2 (100. sağ sahilde yaklaşık 45.0-7.0 metreden sonrası yer yer çok. Araştırmalar sonucunda Cumayeri köyü civarında işletme kotu olan 110.0 m derinliğindeki.0 m altında kalacak yaklaşık 0.0 metrelik kısmın kaldırılması uygun olacaktır.44 üncü metreden sonra lugeon değerlerinde iyileşmeler olduğu. Bu nedenle seçilecek uygun iyileştirme yöntemleri ile sızdırmazlığın sağlanması gerekecektir. silttaşı. farklı zemin oturmalarına müsaade edilmemesi amacıyla alüvyonun kaldırılması önerilir. hidrojeolojik incelemeler ve boya izleme deneyi yapılmıştır. Filiş killi ve siltli seviyelerde geçirimsiz. Göl alanı Jeoloji haritası Ek 9’de verilmiştir. kumlu seviyelerde ise az orta yer yer de çok geçirimlidir.0 metrelik kesimi genellikle çok-tamamen ayrışmış. 38 ile 64 üncü metreler arasında ise 10 Lugeon ile 17 Lugeon arasında değişmektedir. Tabaka eğim yönlerine bağlı olarak yamaç yüzeyleri boyunca kaymalar beklenmelidir.0m derinliğinde. sol sahilde yaklaşık 65. YSK-4 no’lu kuyuda ise 66 ıncı metreden sonra geçirimliklik değerlerinin istenilen değerlere ulaştığı görülmektedir. Kumtaşları farklı iki özellik göstermektedir. temel filiş üzerine oturtulmalıdır. Göl alanı Jeolojisi Göl alanında yaşlıdan gence doğru Mesozoyik filiş. 32-66 ıncı metreler arası ise 3. Alüvyonun gövde altında kalacak kesimi için. perde enjeksiyonu çalışmaları aşamasında bu bölge dikkate alınmalıdır. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır.5 m kalınlığındaki alüvyon kaldırılarak.200 km2’lik alandan su kaçakları olacağı belirlenmiştir.18-44 üncü metreler arasında ise manometre basıncı 1. Bir kısmı gri renkli. Yine sol sahilde flint plağı güzergahında açılan YSK-4 (61.

0m) no’lu kuyu ise talvegde. Enjeksiyon perdesinin memba ve mansabında bir sıra 15.5 metre alüvyon kesilmiştir.0 üncu metreden sonra geçilen kayaçta Lugeon değerleri. 28. Sağ sahilde daha önceden açılmış olan DSK-1 (50. 78 inci metrelereden sonra değerler 5 in altına inmiştir. Alüvyonun altında yeralan filiş birimlerindeki basınçlı su deneyi sonuçları 5 lugeonun altındadır.0 m) no’lu kuyuda ise yine kuyu sonuna kadar yapılan basınçlı su deyeleri lugeon değerlerinin 4 lugeon değerleri altında kaldığı. daha sonra 11. diğeri sol sahilde olmak üzere 2 adet derivasyon tüneli bulunmaktadır.0m) no’lu kuyu flint plağı güzergahında talveg sağ sahilde açılmış.0 m) no’lu kuyu tabana kadar kiltaşı. BSK-1 (60.0 m) no’lu kuyu incelendiğinde lugeon değerlerinin kuyu sonuna kadar 4 lugeonun altında kaldığı. BSK-13 (65.0 m olarak öngörülmektedir (Perde enjeksiyon derinliğinin tespitinde. SK-1 no’lu kuyuda ilk 48 metreden sonra lugeon değerleri tek haneli rakamlara inmiş olup.5 metresi alüvyon içerisinde açılmış olup ilk 4.0 m) no’lu kuyuda ise 18’inci metreden sonra basınçlı su deneyi sonuçları 5 lugeonun altında çıkmıştır. Sağ sahildeki derivasyon tünel ekseni üzerindeki YSK-1 (110 m) no’lu kuyuda ise 64 üncü metrelerden sonraki lugeon değerleri 3’ün altındadır. bir sıra da 5. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU metreler arası lugeon değerlerinin 5’in altına indiği görülmüştür. YSK-10 (24. sağ yamaçda perde enjeksiyonu derinliği ise ortalama 45. çakıllı seri. Bu değerlere göre.5 metresinde kil. kumtaşı ardalanması şeklinde devam etmiş. BSK-6 no’lu kuyuda 18.0 m.0 m ) no’lu kuyuda tespit edilmiş olan Lugeon değerleri. permeabilite değerleri K:10-5-10-6 cm/s civarındadır. çakıllı kum şeklinde olup. Alüvyonun permeabilite değerleri K:10-5 cm/s civarındadır.0 m) no’lu sondaj kuyusunda (derivasyon tüneli yaklaşım kanalı üzeri) gerek permeabilite gerekse basınçlı su deneyi sonuçları sorun beklenmiyecek mertebelerdedirler.0 m ) no’lu kuyuda 32’inci metrelere kadar Lugeon değerleri değişken olup 32’inci m den sonra Lugeon değerleri 4 ün altına düşmektedir. Sol sahildeki derivasyon tünelini araştırmak amaçlı açılan temel sondaj kuyularında ise. metreye kadar kumlu.0 m) no’lu kuyudaki basınçlı su testi değerleri ilk 48 metrede 3-5 lugeon arasında. daha sonra tekrar kil içerinde devam etmiş olup önemli mertebede su kaçakları gözlenmemiştir. 13.0 m) no’lu kuyuda basınçlı su testi değerleri kuyu boyunca 5 lugeonun altındadır. Lugeon değerlerinin 1-5 arası olduğu seviyeler esas alınmıştır). BSK-14 (105. 5 in altındadır. 63 . 5 Lugeonun altında kalmıştır. Büyük Melen Barajında biri sağ. lugeon değerleri nadiren 3 değerlerini görmüştür. SK-12 (60.0 üncu metreden sonra geçilen kayaçta Lugeon değerleri değişken olmakla birlikte bazı seviyelerde basınç 6 atmosferden fazla yükselmemiştir. daha sonrasında ise 3 lugeonun altında çıkmıştır.0 metre alüvyonda ilerlenmiştir. aksın mansabında açılmış.0 metre alüvyonda ilerlenmiştir. Yine bu kuyunun yakınında açılan YSK-5 (60.0 m derinliğinde konsolidasyon enjeksiyonu yapılması uygun olacaktır. BSK-12 no’lu kuyu derivasyon tüneli yaklaşım kanalı güzergahında ilk 24. BSK-8 (25. sol yamaçda perde enjeksiyonu derinliği ortalama 65.0 m derinliğinde kapak enjeksiyonu. BSK-5 (75. siltli. 13. YSK-11 (50. BSK-10 no’lu kuyudaki basınçlı su deneyleri geçilen kademelerdeki litoloji değişikliklerine göre farklılıklar göstermekle beraber kuyu sonunda 5 lugeonun altında değerler vermiştir. Alüvyon killi. SK-11 (60.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. BSK-11 no’lu kuyuda ise lugeon değerleri 3 ile 10 arasında değişmekle birlikte tünelin geçeceği seviyelerdeki değerler 3-7 lugeon mertebelerindedir. 34. Sağ sahildeki derivasyon tünelini araştırmak amaçlı açılan temel sondaj kuyuları incelendiğinde. 40 ıncı metrelerden sonra ise 2 lugeon mertebelerine kadar düştüğü görülmüştür.

Gövde altında kalacak alüvyonun. Cu: 0.0 metrelik bir sıyırma kazısının yapılması uygun olacaktır. Dere yatağında yer alan alüvyonun geçirimlilik ve taşıma gücü değerleri göz önüne alınarak. ve YAS Şube Müdürlüğünce. 5. Her iki yamaçta da toprak akmaları ve heyelanlar mevcut olup bunlar 1/1000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritası üzerine işlenmiştir. φ: 150 -350 gibi geniş aralıklarla değişen değerler bulunmuştur. Filişin kiltaşı seviyeleri suya doygun hale geldiğinde mukavemet parametreleri oldukça düşmekte. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. pressiometre kuyu ağız kotu ve dolgu kotu dikkate alınarak çeşitli kademeler seçilmiştir. Çok kısa mesafelerde litolojik değişikliklere sahip bu tür alüvyonlarda.0 m lik kesimi ise bazı yerler yumuşak zemin özelliği göstermekle beraber genel olarak orta-sıkı zemin sınıfındadır. genel olarak 0.0 m –30. kesin proje aşamasından önce sıvılaşma deneylerinin yapılması ve bu malzemenin ne kadarının kaldırılacağına karar verilmesi gerekliliği 64 . kısmen erime ve dağılma özelliği göstermektedir.0 m kalınlığındaki alüvyon üzerinde PSK-5. PSK-11. sıvılaşmanın ilk 5 m’lerde olduğu bu sebeple Büyük Melen Barajı gövdesi altındaki alüvyon malzemede. φ) düşeceğinden yamaçlarda tabaka eğimi yönlerine bağlı olarak bu yüzeyler boyunca kaymalar beklenmelidir. önyüzü beton kaplama yapılacak kesim altındaki yaklaşık 18. sağ yakada ise 3.5 kg/cm2.0 m-30.00 m’ lik kesiminin kaldırılması uygun olacağı belirtilmiştir (Proje yükleri. PSK-6.0 m-5.0 m lik kesimi yumuşak zemin sınıfında.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kil çekirdek hendeği taşıma gücü (qu: 50 kg/cm2 ) olan yaklaşık 30. Yamaçlarda üst kısımlardaki zayıf ve ayrışmış malzemenin sıyrılması için sol yakada yaklaşık 7. Yamaç molozu niteliğindeki filiş kaldırılmalıdır. DSİ Genel Müdürlüğü’nde Baraj inşaatı konusunda danışmanlık görevi yapan ve Ön Yüzü Beton Kaplama Baraj tipi inşaatlarında uzman olan Özcan DALKIR ile yapılan mütalaalarda.0 m derinlikte yer alan sağlam filiş üzerine oturtulması gerektiği belirtilmiştir. Bu kuyulardan elde edilen sonuçlara bakıldığında alüvyonun killi. Baraj tipi ön yüzü beton kaplamalı olarak değiştirilen Büyük Melen Barajı yeni aks yerindeki alüvyon birimler üzerinde açılan temel sondaj kuyularına bakıldığında litolojik ve jeoteknik özellikleri daha öncekilere benzer bir zemin ile karşılaşılmıştır. killi. PSK-10. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır.).3-0. Pressiometre deneylerinden elde edilen PL ve Ep verilerine bağlı olarak Menard ve Calhoon’un önerdiği yarı ampirik yaklaşımlarla Cu ve φ değerleri elde edilmiştir.0-8. çakıllı kum niteliğinde olup yer yer bloklar içerdiği. daha önceki raporlarda da belirtildiği gibi Cu ve φ değerlerinin geniş aralıklarla değişeceği düşünülmektedir. çakıllı. siltli.0-4.0 m kesimi için. Alüvyonun 5. bloklu yamaç molozu niteliğindedir. eski baraj tipine göre geçirimsiz kil çekirdek altında alüvyon tamamen kaldırılması uygun olacağı uygun görülmüştür. 1m2 alanın 1 bar yüklenmesi sonucu meydana gelen oturmadır) miktarlarına bakıldığında yaklaşık 8. Yukarıdaki veriler ve yapılan sondaj çalışmalarına göre DSİ 14. Kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasındaki dolgu malzemelerinin suya doygun hale gelmesi durumunda ise dolgunun kesme parametreleri (c. PSK-12 no’lu pressiometre kuyuları açılmıştır.0 metrelik. pressiometre deney sonuçlarına bağlı olarak hesaplanan taşıma gücü ve birim oturma (birim oturma.00 metre derinliğindeki alüvyonun da kaldırılması önermiştir.00-10. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Baraj Yerinin Duraylılığı Baraj yerinde temeldeki filişin üst seviyeleri altere olmuş. Büyük Melen Çayı yatağında bir önceki baraj aksında yaklaşık olarak 33.

killi kireçtaşı-marn ardalanması ile detritik kireçtaşı katmanlarından oluşmuştur. Baraj yerinde temeldeki filişin üst seviyeleri altere olmuş. dikey ve verev yönde çatlaklı olup orta ve sert kısımlarda çatlak yüzeylerinde su izleri vardır. Göl alanında iki ayrı kesimde yüzeylenen kireçtaşlarının geçirimlilik durumunu belirlemek amacı ile yapılan çalışmalar. Geçirimsizlik duvarı. geçirimlilik yönünden herhangi bir sorun beklenmemektedir. Üst Kretase-Paleosen yaşlı kireçtaşı (Akveren formasyonu). Gri renkli. Göl alanının büyük bir bölümünde yüzeylenmiş olan Eosen filişlerin üst seviyeleri olan aglomera-tüf-piroklastik kumtaşı birimleri güneyde Hamascık civarında görülür.0 m siltli.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Topuk plağı.0-4. Göl Alanının Geçirimliliği Genel jeoloji bölümünde açıklanan Üst Kretase yaşlı kireçtaşı (Yemişliçay formasyonu).Göl alanı güneyinde. ARSK-5A kuyusu alüvyonda açılmıştır. Eosen yaşlı filiş (Kusuri formasyonu) ve Kuaterner’e ait alüvyon çökelimi. daha yumuşak seviyeler geçilmiştir.0 m arasında marnlı kireçtaşının zayıf zonlarında. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU belirlenmiştir. Ayrıca göl alanının güneyinde bulunan kireçtaşında.95 m) no’lu sondajlar açılmıştır. altında 55. Arada marnlı.0 metrelik bir sıyırma kazısı yapılacaktır. iki ayrı grupta incelenmiştir. Kaçakların önlenmesi için kireçtaşının yüzeylendiği 0. kuyu tabanı olan 95. siltli seviyelerde geçirimsiz. bloklu yamaç molozu niteliğindedir. sol sahilde kaya kopmaları gözlenmiştir. Filiş serisinde yer yer üst kotlarda ayrışma nedeniyle oluşmuş kayma izlerine rastlanmaktadır.0 m yamaç molozu altında. Gövde Jeolojik enkesitleri ve boykesiti Ek 8’de verilmiştir. değişik boyutlarda göl suyu ile temasta olacaktır. Hamascık batısında yer alan Üst Kretase-Paleosen (Akveren Formasyonu) kireçtaşı. Kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur.0 m ye kadar kireçtaşı devam etmektedir.0 – 95.22 km2 lik bu temizlenerek beton kaplanmalı veya maksimum su seviyesi ile alttaki filişler arasında enjeksiyon perdesi teşkil edilecektir. Eosen filiş (Kusuri formasyonu) Melen havzasında çok geniş alanlarda yüzeylenmektedir. ARSK-4 no’lu kuyuda 5.0 metrelik. kumlu seviyelerde az-orta geçirimli niteliktedir. kumlu ufak çakıllı alüvyon. Memba yüzü plağı ile topuk plağı mafsallı bir şekilde birbirlerine bağlanacaklarından memba yüzü ve topuk plaklarında farklı oturmalar tolere edilecek ve herhangi bir kırılma söz konusu olmayacaktır. Bu birimler geçirimsiz olup.0-8.0 m den sonra çatlak sistemleri kalsit dolguludur. Sıvılaşma deneyi sonrası gövde altındaki alüvyon malzemenin kısmen kaldırılması halinde talvegde 5-8 m sıyırma kazısı yapılacaktır. 60. sağ yakada ise 3. 1. Göl alanında yüzeylenen kireçtaşında duraylılık yönünden sorun yoktur. killi. Geçirimli kumlu zonlar düşey ve yatay yönde killi-siltli seviyelerle kesilmektedir.20 m ye 65 .0 m) ve ARSK5A (kot: 64. geçirimsizlik duvarı ile memba yüzü plağına bağlanarak barajın geçirimsizliği sağlanacaktır. hidrojeoloji bölümünde de açıklandığı gibi. Yamaçlarda üst kısımlardaki zayıf ve ayrışmış malzemenin sıyrılması için sol yakada yaklaşık 7. Killi. memba eteği boyunca uygulanacak ve sıyırma kazısından sonra 4-5 m derinliğe kadar sağlam zemin içine girilecektir. Bu bölgedeki kireçtaşında ARSK-4 (kot:107. Göl alanında filişde geçirimlilik yönünden sorun yoktur. çakıllı. 85. 13. tabakalanma yüzeyleri yer yer ayrışmış durumdadır. Ancak bunlar göl alanının duraylılığına olumsuz yönde etki edecek boyutlarda değildir. Her iki yamaçta da toprak akmaları ve heyelanlar mevcut olup yamaç molozu niteliğindeki filiş kaldırılacaktır.

zayıf zonlarda tabakalanma yüzeyleri ayrışmış haldedir.0m yamaca doğru (çıkış ağzına doğru) ötelenerek bu kesimde konduvi inşaa edilmesi önerilmiş olup. sert kısımlarda çatlaklı. Bu kuyularda yapılan basınçlı su deneylerinde bazı seviyeler geçirimli değerler vermiştir. Filiş serisinde yer yer üst kotlarda ayrışma nedeniyle oluşmuş kayma izlerine rastlanmaktadır.0 m arasında marnımsı kireçtaşı geçilmiştir.20 m ile kuyu tabanı olan 160. Kaçakların önlenmesi için kireçtaşının yüzeylendiği 0. Güneyinde Mesozoyik ve Eosen filiş ile faylı dokanaklı olup bu yönde bir kaçak beklenmemektedir.0 metrelik kot farkı oluşacak. ince taneli.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Göl alanı kuzeyinde. Ancak (55.65) m ler arasında.0) m lerden sonra marnlı kireçtaşında yapılan basınçlı su deney sonuçlarında bu kısımların az geçirimli olduğu görülmüştür. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kadar kireçtaşı devam etmektedir. suyutan ve karst kaynağı şeklindeki özelliklerini göstermektedir. T2 tünel giriş ağzının ise yaklaşık 15. su kotu ortalama 93. 0. Yağışların fazla olduğu ve yeraltısuyu seviyelerinde ani değişimler olmadığı görülmüştür. ARSK-5A kuyusunda (1. 1991 ile 1995 yılları arasında yapılan ölçümlere göre yeraltısuyu seviyeleri ARSK-4 kuyusunda (11. dolin. sol sahilde kaya kopmaları gözlenmiştir.10 – 2.0 m dir. Ancak bunlar göl alanının duraylılığına olumsuz yönde etki edecek boyutlarda değildir. Tünellerin giriş ve çıkış ağızlarında eski heyelan oluşumları ve toprak akmaları görülmüştür. derivasyon tünellerinin batık çalışması sebebi ile bir tanesi sağ sahile alınmıştır. verev çatlaklı ve çatlak sistemlerinde su izleri vardır. parçalı. Gri renkli. 110 m kotu olan normal su seviyesi altında göl suyu ile temasta olacak bu kireçtaşında geçirimlilik sorunu beklenmemektedir.80 – 16. normal su seviyesi altında kalan kireçtaşından bu yönde su kaçakları olacaktır. Kuzeye doğru Üst Kretase-Paleosen (Akveren formasyonu) kireçtaşının altına dalım yapmaktadır. Ayrıca göl alanının güneyinde bulunan kireçtaşında.T2) ilkin sol sahilde planlanmış olup.80) m ler arasında. Yeraltısuyu akımı yamaçlardan vadiye doğrudur.0 m. Baraj göl alanının bu kesimindeki kireçtaşı. masif dokulu. su kotu ortalama 2.0 – 60. 55. Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı SW-NE yönünde uzanan antiklinal ve senklinallerle çevrelenmiş durumdadır. Bu kireçtaşları karst oluşumunun polye. Boşalım noktaları Demiraçma ve Hızardere kaynakları yönünde olup.22 km2 lik bir alanda göl suyu ile temasta olacaktır. T1 tünel giriş ağzının yaklaşık 45. Cumayeri köyünden başlayarak kuzey batıya doğru Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı ve bunlarla dokanaklı Üst Kretase (Yemişliçay formasyonu) kireçtaşı yüzeylenmektedir.22 km2 lik bu alan temizlenerek beton kaplanmalı veya maksimum su seviyesi ile alttaki filişler arasında enjeksiyon perdesi teşkil edilmesi uygun olacaktır. tünel giriş 66 . 2. Beyaz renkli. Tünel giriş ağızlarının bulunduğu bölgede meydana gelebilecek heyelan ve toprak akmaları neticesinde tünel ağızlarının kapanmaması için tünellerin girişine kadar konduvi şeklinde bir yapı oluşturulacaktır. bu kesimde. killi. Göl alanın duraylılığı Göl alanında yüzeylenen kireçtaşında duraylılık yönünden sorun yoktur.0 metrelik kot farkı elde edilmiş olacaktır.0 m yine yamaca doğru ötelenmesi halinde tünel tavan kotu ile tabii zemin üst kotu arasında yaklaşık 15. Bu nedenle karstlaşmayı aydınlatmak amacı ile yapılan çalışmalar hidrojeoloji bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Diğer Yapıların Mühendislik Jeolojisi Derivasyon Tünelleri Büyük Melen Barajı derivasyon tünelleri 2 adet 7 çaplı olarak (T1. tünel tavan üst kotu ile tabii zemin kotu arasında yaklaşık 15. yer yer yumuşak marn bantlı.

yamaçlarda tabaka eğim yönlerine bağlı olarak bu yüzeyler boyunca kayma potansiyeli artacaktır.20 m aralıklı çelik kemer destek veya tavan bulonu kullanılır. silttaşı. son aks yerindeki dolusavak ekseni ile çakışmıştır. BSK-15) incelendiğinde. ve Y. ÇSK-2 (86. Şube Müdürlüğü tarafından Melen Barajı derivasyon tünelleri açılırken meydana gelebilecek heyelan ve toprak akmaları neticesinde tünel ağızlarının kapanmaması için tünellerin giriş ve çıkış kısımlarına konduvi yapılması önerilmiştir. daha derinlere doğru artmakta.İlk 14 metre RQD değerleri % 30’lu mertebelerde olup. Kuyu boyunca lugeon değerleri 5 ve altında kalmakta nadiren 6-7 değerleri gözlemlenmektedir. Baraj yeri mühendislik jeolojisi bölümünde bahsedildiği gibi filişlerin killi seviyelerinin su ile temaslarında mukavemet parametrelerinin düştüğü. T2 tünel çıkış ağzında ise yaklaşık 20. Filişin kumtaşı seviyeleri geçirimli olup kırık ve çatlak sistemleri boyunca su hareketleri mevcuttur.(Terzaghi’ye göre 4 üncü sınıf.60-1. Su kaçaklarına bakıldığında. Dolusavak Yapısı Sağ sahilde filişin üzerinde yer alacak olan dolusavağın güzergahında açılmış olan önceki aks yeri sondajları (DSK-1. Destek tipi ve aralıkları bu sınıflama dikkate alınarak yapılmalıdır. 5 inci metreden sonra kuyu sonuna kadar silttaşı. Filiş genel olarak kiltaşı.kumtaşı ardalanması devam etmektedir. kumtaşı ve marnlardan ibarettir.S. lugeon değerlerinin kuyu boyunca 5 Lugeonun altında kaldığı görülmektedir. kumtaşı kesilen seviyelerde ise yeryer % 90 mertebelerine kadar çıkabilmektedir. DSK-1 sondaja göre yaklaşık ilk 5. Bu sebeple giriş ve çıkış ağızlarında konduvi yapılmasına gerek duyulmamıştır.φ) düşeceğinden.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bu seviyelerin erime ve dağılma özelliği gösterdiği belirtilmişti. Bu birimler sarımsı-kahve.0 metre yamaç molozu.0 m lik kısımda yamaç molozu yer almaktadır. Tünel üstündeki toprak yapısının özelliklerine uygun eğimle ve gerekirse püskürtme beton ile giriş ve çıkış aynaları düzenlenecektir. bu metreden sonra değerlerde gözle görülür artmalar tespit edilmiştir. Tünellerin çıkış ağızlarında.5 misli kadar toprak yükü tünel üstünde bırakılacaktır. kırıklı. tünel portal yapılarının üzerindeki et kalınlıklarının azlığı. Melen Barajı derivasyon tünelleri Jeolojik boykesitleri Ek 6’de verilmiştir. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz.0 m) no’lu kuyuda ilk 4. Daha önceki aks yeri derivasyon tüneli üzerinde açılmış olan ÇSK-2 no’lu temel sondaj kuyusu.0 m.0 m yamaca doğru ötelenerek bu kesimlerde konduvi inşaa edilmesi önerilmiştir. RQD indeksi 5 inci metreden sonra yaklaşık 25 inci metreye kadar 0-20 aralığında değerler verirken. daha derinlere doğru silttaşı seviyelerinin hakim olduğu seviyelerde % 40 mertebelerine kadar düşmekte. Tünel içindeki filiş. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU portalının oluşturulabilmesi daha uygun olacaktır. gri renkli. daha sonra kuyu sonuna kadar filiş geçilmiştir. 67 . yamaç molozu ve topoğrafik faktörler düşünüldüğünde birimin stabilitesinin bozulabileceği nedeniyle T1 tünel çıkış ağzında yaklaşık 20. 0. T1 ve T2 Tünellerinin açımı esnasında Eosen filişi içerisinde ilerlenecektir. Yer yer çatlaklı ve kırıklı yapı gösterirler.A. Tünel YAS seviyesinin altında açılacaktır. Bu nedenle tünel giriş çıkış ağızlarında portal yapıların oluşturulması esnasında duraylılık yönünden gerekli önlemlerin alınması uygun olacaktır. CSK-1. Ancak tünel giriş ve çıkış aynalarını tespit için genel kaidelerden faydalanılarak tünel dış çapının 1. 14-30 uncu metreler arası % 60-90 aralığında. hatta dolusavak yaklaşım kanalının oturacağı 30 uncu metrelerde RQD %60-%90 değer aralığındadır. tabakalar orta ile kalın katmanlıdır. Kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasında bulunan dolgu malzemelerinin suya doygun hale gelmesi durumunda dolgunun kesme parametreleri (C. çatlaklı ve çok parçalı olduğundan Terzaghi kaya sınıflamasına göre 4 no’lu kaya sınıfına girmektedir.) DSİ 14.

killi kumtaşından oluşmaktadır. kumtaşı. kum. DSİ 14. kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasındaki dolgu malzemenin suya doygun hale gelerek c ve φ parametrelerini de düşüreceği düşünülerek 1 düşey. ayrışmış (W3-W4) kiltaşlarına karşı kazı aşamasında dikkatli olunmalıdır. Elektrik Özdirenç Yöntemi kullanılmış. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. RQD değerleriise % 60 dır. siltli.40. Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Büyük Melen Barajı Aks Yeri Temel Zemin Etüdü” raporundaki yüksek deformasyon modül değerleri yaklaşık 8. Batardolar Büyük Melen Barajı memba ve mansap batardoları.0 m . çakıl dan oluşan alüvyon biriminin altında flişler yer almaktadır. 2 adedi Alüvyon birimi üzerinde açılmıştır. silttaşı. Çalışma alanında memba batardosu üzerinde farklı derinliklerde açılmış üç adet temel sondaj kuyusu mevcuttur. Elektrik sondaj ölçüleri Schlumberger diziliminde. kil . Taşıma gücü yönünden. Jeofizik Etüt Çalışması Jeofizik Etüt çalışmasının amacı memba batardosunun yer aldığı bölgede Alüvyon biriminin kalınlığının saptanmasıdır. ve YAS Şube Müdürlüğü tarafından gövde altındaki zeminde farklı oturmalara müsaade edilmemesi için gövde ve batardolar altındaki alüvyonun kaldırılması önerilmektedir. mansap batardosu altında 23 m’ye ulaşan killi. baraj yerinde ana kayaç olan filişin üzerinde yer alan Kuvaterner yaşlı. kısmen erime ve dağılma özelliği göstereceği. kalınlığı en fazla memba batardosu altında 18. çakıllı kum özelliğindeki alüvyon üzerinde inşa edilecektir. özellikle filişin üst seviyelerinde yer alan kiltaşlarının suya doygun hale geldiğinde mukavemet parametrelerinin düşeceği. Dolusavak yamaç şevleri. Litolojik olarak silt.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Enerji kırıcı havuzun oturtulması planlanan 13-15 inci metreler 2-3 lugeon. Kuaterner yaşlı (K) Alüvyon birimi yer almaktadır. gövde dolgusu dışında. Melen Barajı Dolusavak yeri jeoloji boykesiti Ek 5’te verilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Dolusavak yapısının oturacağı 20 inci metreler ve civarındaki lugeon değerleri 5. Yeraltısu seviyesi kazı kotlarının üstünde kaldığından. arazi şartları nedeniyle 6 noktada.0 m lik kesim içerisinde yer alan kumtaşı ve kiltaşı tabakalarının bozunma ve alterasyondan fazla etkilenmediği ibaresi dikkate alınırsa yapılacak olan 8 metreden daha derin sıyırma kazıları temel zemini açısından yeterli olacaktır. ayrıca özellikle dolusavak yapısının oturtulması planlanan kotlardaki Lugeon değerlerinin nadiren ve yer yer de olsa yüksekliğinden kazı çalışmaları esnasında su gelimine karşı hazırlıklı olunmalıdır.0 m) no’lu temel sondaj kuyusunda ise ilk 6. 68 . Yapılan etütde. Dolusavak enerji kırıcı havuzun planlandığı kesimde yer alan BSK-15 (15. Ancak memba batardosu gövde dışında inşa edileceğinden gövdeden ayrı olarak çalışacak ve baraj inşaatı tamamlandıktan sonra gövdeye olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmayacağından alüvyonun kaldırılmasına gerek duyulmamıştır.5 m’ye. mansap batardosu ise gövde dolgusu içinde inşa edilecektir. Fliş olarak tanımlanan birim kiltaşı. Çalışma alanında.30 m lik kesimin kil. %15 RQD değerleriyle temsil edilmektedir. Sondaj kuyularından bir adedi Fliş birimi. Büyük Melen Barajı ön yüzü beton kaplama tipinde inşa edileceğinden memba batardosu. Su gelmesi durumunda kuru ortamda çalışabilmek için pompajla suyun uzaklaştırılması uygun olacaktır. zayıf. 2 yatay olarak alınabilir. Alüvyonun geçirimlilik değerleri K=10-4-10-6 cm/sn dir. siltli kil niteliği göze çarpmaktadır. 40 – 60 m derinliğe nüfuz edecek şekilde düzenlenmiştir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 69 . Jeofizik Elektrik Sondaj (E. 2. Araştırma alanında jeolojik ve jeofizik bilgilerin korelasyonu yapılarak yeraltı yapısı ortaya çıkarılmıştır. aralığında değiştiği gözlenmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezistivite ölçülerinin değerlendirilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir.S. 1.S. Aşama rezistivite değerlerinden yola çıkarak birimlerin litolojik özelliklerinin yorumlanmasıdır. aşama. Elektrik Sondaj Ölçü noktalarının koordinat değerleri ve değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir: Sonuç olarak arazide topuk plağının bulunduğu kesimde 6 noktada.) Ölçüsü alınmıştır.) ölçülerinin değerlendirilmesi sonucu Alüvyon kalınlığının 18 – 21 m. (E. matematik analize dayalı tabaka kalınlığının ve rezistivite değerlerinin ortaya konulması.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 70 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 71 .

İnceleme alanında iki ayrı formasyon olarak belirlenen kireçtaşları. Sondaj kuyusu ve E. Arazide belirlenen boşalım 72 . IV. Topuk Plağı bu kalınlıkta alüvyon üzerine oturtularak geçirimsizlik duvarı toplam alüvyon kalınlığından 4-5 m daha derine indirilerek sağlam kayaya saplanacaktır. suyutan ve karst kaynağı biçimindeki özelliklerini göstermektedir. 10 numaralı E. suyun fiziksel. Hamascık köyünün batısında Üst Kretase-Paleosen kireçtaşlarında açılan kuyulardan elde edilen sonuçlara göre. dir.S Ölçüsünün değerlendirme sonucu alüvyon kalınlığı 18. Hamasçık köyünün batısında ve Cumayeri köyü kuzeyinde yer almaktadır.50 m.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. göl alanında suyla temasta olacak olan bu kireçtaşlarında sızdırmazlık yönünden bir sorun beklenmeyeceği ve bünyelerinde bir miktar yeraltısuyu taşıyabilecekleri belirlenmiştir. karstlaşma göstermesi nedeni ile hidrojeolojik özellikleri araştırılarak sızdırmazlık yönünden incelenmiştir. artezyen vb. kuyu. Hidrojeolojik özellikler (yeraltı su seviyeleri.41 m. kimyasal. BH–6 Temel Sondaj Kuyusu üzerinde alınmıştır. halen mevcut her türlü keson. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 10 numaralı E. Alüvyon kalınlığı 18. Cumayeri köyünden başlayarak kuzeybatıya doğru devam eden kireçtaşları iki litolojik özellik göstermektedir.3. derin.Ölçüsü birbirini doğrulamaktadır.S. yeraltısuyu akımının yamaçlardan dereye doğru olduğu. emniyetli çekim değeri.0 m düzeylerindedir.S.0-4. Bunlar üstte Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı ve bu formasyonun altında yeralan Üst Kretase kireçtaşıdır. Baraj yerinde alüvyonda açılan kuyularda yeraltısuyu seviyesi 1. Üst Kretase ve Üst Kretase-Paleosen kireçtaşları göl alanında.2. Ölçü noktası. bulunmuştur. bakteriyolojik özellikleri. yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı) Büyük Melen Barajı ve rezervuar alanında yeraltı suyu hareketi yamaçlardan vadiye doğru olup Melen nehrini beslemektedir. Üst Kretase kireçtaşı kuzeye doğru Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı altına dalım yapmakta olup arazide karst oluşumları mevcuttur. dolin. Üst Kretase kireçtaşı karst oluşumunun polye.

Kaynak kotu 55. distrofik olarak sınıflandırılması. göl alanı dışında. Kaynaklar: 1-Cumayeri kaynağı: Cumayeri Mahallesi içinde. göl. kireçtaşı ile filişin dokanağında oluşmuş boşalım noktasıdır. tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) Su Kalitesi İstanbul şehrine içme. Demiraçma. Bu alüvyon içinde yeraltı suyu çok yüksek seviyededir. su kalite ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır. Bu su kalitesi verileri Melen sisteminin özelliklerini değerlendirmek için analiz edilmiştir. Kaynak boşalım kotu 48.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 73 . baraj mansabında olan Aydoğan köprüsünden 1991 yılının Ocak ayından beri DSİ’ tarafından örnekler alınarak. drenaj. su toplama havzası oligotrofik. Kireçtaşı ile filişin dokanağında oluşmuştur.00 m dir. Adapazarı ve Düzce meteoroloji istasyonlarının 1990 ile 1995 yılları arasındaki aylık yağış değerleri alınarak kaynakların debi ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Demiraçma deresi içindedir. Sakarya. Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz. mezotrofik.4.2. Hızardere içinde ve göl alanı dışında kalmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU noktaları.5 km kuzeyinde. dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel. Kaynak boşalım kotu 55. Kış aylarında ortalama debi 50 l/s. Çöküntü sahası içinde bulunan Adapazarı ovası. Kaynaklar kireçtaşının geçirimsiz birimlerle olan dokanaklarından çıkmaktadır. IV. 2-Demiraçma kaynağı: Cumayeri mahallesinin 2. Mevcut su kalitesi değerlendirmeleri İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’e göre yapılmıştır. yaz aylarında ise 10 l/s civarındadır. kimyasal. Yağışlı periyotlarda kaynak debilerinin arttığı gözlenmiştir. Debisi kış aylarında ortalama 40 l/s. 3-Hızardere kaynağı: Cumayeri mahallesinin 7. Göl alanı içinde kalmaktadır. Kireçtaşı ile filişin dokanağından çıkmaktadır. Sonuç olarak. Cumayeri ve Hızardere kaynaklarıdır.00 m dir. Çark suyu Mudurnu ve Uludere gibi akarsuların getirip biriktirdiği kalın aluvyondan ibarettir. Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yeraltı su seviyesi topografyaya bağlı olarak 0-10 m arasında değişmektedir. yaz aylarında 10 l/s kadardır. taşkınlar. bazı kısımlarda ise batak durumdadır. Cumayeri civarında 48. Sapanca ilçesinde yeraltı su seviyesi göle yakın kısımlarda 2 m olup. kullanma ve endüstri suyu sağlayacak olan Melen sisteminin su kaynağı Büyük Melen çayıdır.00 m dir. Boşalımın Demiraçma ve Hızardere kaynakları yönünde olacağı beklenmektedir. güneydoğuya doğru derinleşmektedir. 1991 ile 1995 Yılları arasında 15 gün aralıklarla debi ölçümleri yapılmıştır. sedimantasyon. Yakın çevredeki Akçakoca. Efteni gölünden beslenen bu kaynak üzerinde baraj aksına oldukça yakın. bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri.00 m kotu ile 110.2 km kuzey batısında. Sakarya ilinde sehir tamamen nehir çökelleri üzerindedir. Debisi ortalama 70 l/s civarındadır. Karasu. bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri.0 m kotu arasında baraj gölü altında kalacak olan kireçtaşından su kaçakları olacaktır. ötrofik.

filtrasyon. adsorpsiyon (aktif karbon). pıhtılaştırma. Örneğin ön klorlama. 3) İstatistiksel olarak uygun aralıklarla alınan ardışık su örneklerinin ilgili parametrik değerlerden sapmaması.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2) Kamu sağlığına yönelik tehlike oluşturacak bir sonuç yaratmaması. durumunda suyun ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir. filtrasyon. pH. dezenfeksiyon (son klorlama). çöktürme. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için verilmiş olan sonuçlar aşağıda parametre bazında özetlenmektedir: Bor parametresi A1 kategorisine girmektedir. yumaklaştırma. yumaklaştırma. son klorlama). zorunlu (Z) ve kılavuz (K) değerler verilmiştir. alınan örneklerin % 95’inin her bir parametre için Yönetmeliğin Ek.1). İYSKY (2005) Madde 8’de içme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suların kategorilerinin aşağıdaki esaslar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir: a) İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel sudan aynı örnekleme noktasından düzenli aralıklarla örnek alınması durumunda. 1) Sıcaklık. DSİ tarafından izlenen ve yönetmelikte zorunlu değer aralıkları tanımlanmış olan su kalitesi parametreleri kullanılmıştır. BOİ5 parametresi A3 kategorisine girmektedir. b) Diğer durumlarda ise alınan örneklerin %90'ının her bir parametre için bu Yönetmeliğin Ek-I inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan %10'luk kısım için yukarıdaki koşulları taşıması şartı ile ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir. Kategori A1 Basit fiziksel arıtma teknikleri ve dezenfeksiyon. Bu değerlendirmeler’de Tablo IV. Kategori A2 Fiziksel arıtma. 2007). 74 . ileri arıtma ve dezenfeksiyon. DSİ bu parametrelerden 26’sını izlemektedir. çöktürme. Örneğin hızlı filtrasyon ve dezenfeksiyon. çözünmüş oksijen ve mikrobiyolojik parametrelerin haricinde kalan parametre değerlerinin % 50 den fazla sapma göstermemesi. Yönetmeliğin bu maddesi uyarınca mevcut verilerin %95 ve %90 persentil hesaplarının yapılması gereği ortaya çıkmış ve bu amaçla Hazen Formülü kullanılarak DSİ’nin su kalitesi verisi bulunan ve baraj mansabında olan Aydoğan köprüsü izleme istasyonu için su kalitesi değerlendirilmesi yapılmıştır (Uğurluoğlu. dezenfeksiyon (ozon. pıhtılaştırma. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yönetmelikte farklı su kaliteleri için (kategori A1. A2 ve A3) farklı arıtma süreçleri tanımlanmaktadır.I’ inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan % 5'lik kısım için. İYSKY (2005)’de yer alan parametre konsantrasyonları ve DSİ tarafından izlenen parametreler bir karşılaştırma tablosunda verilmektedir (Tablo I. Örneğin kırılma noktası klorlaması. Tabloda 46 parametrenin su kalitesi için. kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon.25 sunulmaktadır. Kategori A3 Yoğun fiziksel ve kimyasal arıtma.

1 1 0.05 (İ) 3 50 (İ) 50 (İ) Evet 2 Evet Evet Evet Evet 5 5 Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 3 0.3 0.1 0.001 0.5 10 25 22 1000 3 25 0. (üst ve alt) 2 : Toplam demir olarak ölçülmüştür 3 : PO43.1 0.7 0.24 İYSKY (2005)’de belirtilen parametreler ile DSİ tarafından izlenen parametrelerin karşılaştırılması No 1 2 3 4 5 6 7* 81 9 10* 11* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30* 31 32 33 34 35* 36* 37* 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 İYSKY (2005)’e göre parametreler pH Renk (basit filtrasyondan sonra)(mg Pt/L) Toplam Askıda Katı Madde (mg/L) Sıcaklık (°C) İletkenlik (20°C) (μS/cm) Koku (seyrelme faktörü.05 0.5-9 50 100 (İ) 22 1000 10 0.0005 150 200 0.005 0.1 0.7 1 1 1 1 1 25 (İ) 50 (İ) 1.001 0.05 0.1 0.001 1 0. 75 . dieldrin) (mg/L) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg O2/L) Çözünmüş Oksijen Doygunluğu (%) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 20°C’de nitrifikasyon hariç (mg O2/L) Kjeldahl Azotu (mg N/L) Amonyak (mg NH4/L) Kloroform ile Ekstrakte Edilebilen Maddeler (mg/L SEC) Toplam Organik Karbon (mg C/L) Flokülasyon ve membran (5μm) filtrasyonundan sonra geriye kalan organik karbon TOC (mg C/L) Toplam koliformlar 37°C’de (/100ml) Fekal Koliformlar (/100ml) Fekal Streptokok (/100ml) Salmonella (1/5000ml) DSİ’nin izlediği Evet Evet Evet Evet Evet A1 K 6.005 Evet Evet Evet 4 Evet Evet Evet >70 <3 1 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.02 0.05 0.001 >50 <5 2 1 0.05 0.05 0.5 4 (İ) Evet Evet Evet 50 20 20 5000 ml de 5000 2000 1000 1000 ml de 50000 20000 10000 Notlar: K: Kılavuz. 25°C) Nitratlar (mg NO3/L) Florür (mg F/L) Toplam ekstrakte edilebilen organik klorlular (mg Cl/L) Çözünmüş demir (mg Fe/L) Mangan (mg Mn/L) Bakır (mg Cu/L) Çinko (mg Zn/L) Bor (mg B/L) Berilyum (mg Be/L) Kobalt (mg Co/L) Nikel (mg Ni/L) Vanadyum (mg V/L) Arsenik (mg As/L) Kadmiyum (mg Cd/L) Toplam krom (mg Cr/L) Kurşun (mg Pb/L) Selenyum (mg Se/L) Civa (mg Hg/L) Baryum (mg Ba/L) Siyanür (mg CN/L) Sülfat (mg SO4/L) Klorür (mg Cl/L) Surfaktanlar (metilen mavisi ile reaksiyona giren) (mg/L loril sülfat) Fosfatlar (mg P2O5/L) Fenoller (fenol indeksi) (mg/L C6H5OH) Çözünmüş ya da emülsifiye olmuş hidrokarbonlar (mg/L) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (mg/L) Toplam pestisitler (parathion.05 250 (İ) Evet 0.2 0.001 0.01 0.0005 150 200 0.01 0.7–1.01 0.0025 0.05 0.05 0.005 0.7 0.001 0.5 0.001 0.005 0.5 0.2 30 >30 <7 1.05 0. Z: Zorunlu.1 0.5-9 A3 Z 22 1000 20 0.05 250 0.05 1 1 2 25 (İ) A3 K 5. (2005) A2 A2 K Z 5.2 0.005 0. 4 : Çözünmüş oksijen (mg/L) ölçülmüştür.05 0.7–1.7 1 0.4 0.5 1 A1 Z 20 (İ) 25 (İ) İYSKY.2 0.01 0. * : Madde 12 (d)’ye bakınız 1 : Verilen bu değerler yıllık ortalama sıcaklık için belirlenen en yüksek limit değerlerdir.05 0. BHC.0005 150 200 0.0002 0.05 0.8. İ: İstisnai iklim veya coğrafi koşullar.5.5 3 2 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7–1 0.01 0.05 250 (İ) 0.001 1 0.0002 0.olarak ölçülmüştür.05 0.5 0.001 0.001 0.

0005(K) 0.01(K) 0.554 1. : Hazen persentil hesaplarına göre uygun su kalite kategorisi gri renkle işaretlenmiştir. Siyanür parametresi A1 kategorisine girmektedir.05(K) 25 (K) 50 (Z)(İ) 0.05(Z) 5.Bakır parametresi A1 kategorisine girmektedir.5(K) 1000(K) 0.16 3(Z) 5(Z) 5(Z) *: Fosfat standart değerleri İYSKY (2005)’de mg/L P2O5 olarak verilmiştir.01(K) 0.05(Z) A3 Kategorisi 0.41 0.05(K) 0.043 8.05(Z) 30(K) 1000(K) 0. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için persentil hesaplarına dayalı su kalitesi sınıflandırması Parametre Arsenik (mg/L As) Bor (mg/L B) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı BOİ5 (mg/L) Kadmiyum (mg/L Cd) Klorür (mg/L Cl-) Siyanür (mg/L CN-) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/L KOİ) İletkenlik (µS/cm)(20ºC’de) Toplam Krom (mg/L Cr) Bakır (mg/L Cu) Florür (mg/L F) Fekal Streptokok (/100mL) Civa (mg/L Hg) Mangan (mg/L Mn) Amonyum (mg/L NH4+) Nitrat (mg/L NO3-) *Fosfat (mg/L P2O5) Kurşun (mg/L Pb) pH Fenol (mg/L C6H5OH) Persentil (%) 95 90 90 95 90 95 90 90 95 95 90 95 95 90 95 95 90 95 95 95 Numune sayısı 9 81 146 14 146 21 130 146 26 31 99 130 9 139 145 146 146 32 138 99 hazenpersentil 0.001(K) 0.04 250(Z) AKM (mg/L) 90 144 282 25(K) 22(K) 22(K) 22(K) Sıcaklık (ºC) 95 134 24 25(Z)(İ) 25(Z)(İ) 25(Z)(İ) Toplam Koliform (/100mL) 95 113 100000 50(K) 5000(K) 50000(K) TKN (mg/L N) 90 75 1. Klorür parametresi A1 kategorisine girmektedir.05(Z) 5.7–1.05(K) 0.1(K) 1(K) 1.0145 47.14 2.5(Z) 50 (Z)(İ) 0.5(K) 1(K) 1(K) Çinko (mg/L Zn) 95 35 0.16 0.003a 0.005(Z) 150(K) 250(Z)(İ) 0.005(Z) 200(K) 0.1(Z) 150(K) 250(Z)(İ) 1000(K) 0. Kalın: Standartla karşılaştırıldığında hesaplanan persentil değeri aralık değerlerin üstünde çıkmaktadır.7–1.025 0.24 5.05(Z) 0.25.001(Z) 1(K) 2 (K) 4(Z)(İ) 50 (Z)(İ) 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. Toplam Krom A3 kategorisinin dışında kalmaktadır. İletkenlik parametresi A1 kategorisine girmektedir.001(Z) 0.005(Z) 200(K) 0.005 15.7(K) 10000(K) 0.001(Z) 0.0005(K) 0.83 0.6 0. (K) Kılavuz (Z) Zorunlu (İ) İstisnai iklimsel ya da coğrafik şartlar.05(Z) 1(K) <3(K) 0.05(Z) 0.05(K) 0.0106a 0.6 486.5-9(K) 0.72 0.0005(K) 0.05(Z)(İ) 0.5 katı değerini aşmaktadır.5 (Z) 20(K) 0.3 7000 0.05(Z) 1(K) 0.7(K) 1000(K) 0. Bir karşılaştırma yapabilmek için hesaplanan hazen değeri 0.7–1(K) 1.22 0.1(Z) 1(K) <7(K) 0. DSİ bu parametreyi mg/L PO43. Kadmiyum parametresi A1 kategorisine girmektedir.005(Z) 200(K) 0.37 1(K) 2(K) 3(K) 0. Altçizgi : Geri kalan %5 ve %10’luk değerler standardın 1.05(Z) 1(K) <5(K) 0.5-9(K) 0. KOİ parametresi A3 kategorisinin de dışında kalmaktadır. a Hazen hesabı için veri sayısının yeterli olmaması sebebiyle Excel ile persentil değeri hesaplanmıştır.7 (K) 0.olarak ölçmektedir.5-8.001(K) 0.05(Z) 6.7 (K) 0.4 (K) 0.001(Z) 150(K) Sülfat (mg/L SO42-) 95 146 28.001(K) 0.02(K) 0.001(K) 0.012 A1 Kategorisi 0.747 ile çarpılıp mg/L P2O5’e çevrilmiş ve tabloya bu şekilde işlenmiştir.05(Z) A2 Kategorisi 0. Florür parametresi A1 kalitesini sağlamaktadır 76 .175 0.

4 524.5 2.0 G 1961-1998 ( 38 ) Bölgesel Katsayılar Bölgesel Taşkın Debileri Noktasal Hesap 1340 Nolu AGİ'den Katsayı = ( Abrj. Mockus (Süper pozesiz) Yöntemi.26 Melen Barajı için ilgili AGİ’lerin gözlenmiş anlık taşkın debileri yardımıyla bölgesel ve noktasal yöntemler ile çeşitli yinelenmeli taşkın debilerinin hesabı Akım Gözlem istasyonu No Yağış Alanı 2 ( km ) Uyduğu Dağılım Gözlem Süresi ( Yılı ) YİNELENME YILLARI 2 5 10 25 50 100 3 3 3 3 3 3 ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) 1338 104.7 553.6 1160. Bölgesel Taşkın Yöntemi ve Noktasal olarak da 1340 nolu Beyler AGİ’nin 21 yıllık anlık maksimum debileri analiz edilerek incelenmiştir (Şekil IV.7 1.05.0 LN2 1953-2001 ( 49 ) 1340 2174.51 453. Noktasal Yinelemeli Taşkın Debi hesabı yöntem sonuçları kullanılmış ve hidrografları Pafta 3.7 mg/L’den düşüktür. Projenin inşaat ve işletme aşamasında gerçekleşecek olan faaliyetlerde 17. Sneyder Sentetik Yöntemi.9 860.2 292. Civa A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.1 446.26’de verilmiştir.0 1014.0 900.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.3 1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI./A1340)1.5 katı değerini aşmakta. Ortofosfat standardın 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ancak hesaplanan hazen persentil konsantrasyonu standardın alt sınırı olan 0.9 949.9 234.57 750. İstatistiki Yöntemlerle Taşkın Frekans Analizi: Melen Barajı için ilgili AGİ’lerde gözlenmiş anlık taşkın debileri kullanılarak baraja ait noktasal ve bölgesel yinelemeli taşkın debileri bulunmuş ve sonuçları Tablo IV.4’de verilmiştir. Melen Çayının şu ana kadar herhangi bir koruma önlemi alınmadan kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.00 3.2005 tarih ve 25818 sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne uygun hareket edilecektir. Melen barajının menbaında Efteni gölüne suyunu boşaltan yan kollardan küçük Melen deresi 77 . Fenol A3 kategorisine girmektedir. Proje Taşkınları Büyük Melen Barajının Proje Taşkınları.9 807.3 719.0 LP3 1981-2001 ( 21 ) 1243 55321.9 1055.Kurşun standardın 1. Toplam Kjeldahl azotu standardın 1.50 3.88 78.7 499.Nitrat A1 kategorisine girmektedir. Tablo IV.5 552. Melen havzası.5 439. Toplam koliform A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.4 1.0 330 145. Baraj inşaatının tamamlanması yılı olan 2014 yılına kadar Melen Barajı Havza Eylem Planında önerilen tüm önlemlerin titizlikle uygulanması halinde su kalitesi açısından bir problemle karşılaşılmayacaktır (Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi. Amonyum A2 kategorisine girmektedir.4 375. Fekal streptokok standardın 1.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir. 2008). Mevcut durumda su kalite parametrelerinden bazılarının standartların dışında olması.0 626 300.0 813 972 1147 Sentetik Yöntemlerle Taşkın Frekans Analizi: Sentetik yöntemlerde.8 LP3 1981-2001 ( 21 ) 1302 1988. DSİ Sentetik Yöntemi. Sülfat A1 kategorisine girmektedir. dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.Çinko A1 kategorisinde yer almaktadır.0 496 205.9 319.8 388. A1 kategorisine girmektedir. Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları ile “İstanbul İli İçmesuyu Havzası” olarak ilan edilmiştir (Ek 11). Melen barajı yinelemeli taşkın debileri seçiminde. Askıda katı madde A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.7 492.1 694.0 1071.00 300.9). Mangan standardın 1. pH.91 573.

DSİ sentetik yönteme göre hesap edilmiş MMF-pik debileri bulunmuş sonra Efteni gölündeki MMF-hidrografı Melen barajı aksına ötelenip.5 33.27’da verilmiştir. Bu nedenle önce Efteni gölüne gelen sular. kot ve iklim itibari ile karasal iklim özelliklerini taşımadığından ve daha ılıman olan Batı Karadeniz iklim tipine hakim olduğundan proje debilerine kar suyunun etkisi yoktur. Bu sebeple proje debilerinin hesabında dikkate alınmamıştır. Mockus Yöntemi: Melen Barajı taşkın hesaplarında Mockus Yöntemi superpozesiz olarak kullanılmış ve sonuçları Tablo IV.0 -----14. Bu havzaların hidrolojik karakteristikleri Tablo IV. burada Melen barajıEfteni gölü ara havzasından gelen ile Lahana deresi-Melen barajı ara havzasından gelen hidrograflar toplanıp baz akımda ilave edilerek dolusavak taşkın hidrografı elde edilmiştir 78 .28’de verilmiştir.0044 0.5 65/81.23 10.Efteni Gölü Arahavzası Uğursuyu .0130 Tc ( Sa. Sneyder Yöntemi: Melen Barajı taşkın hesaplarında Sneyder Yöntemi kullanılmış ve sonuçları Tablo IV.0 Sh ( Har.) -----5.5 DSİ Sentetik Yöntem: Melen Barajı taşkın hesaplarında DSİ Sentetik Yöntem kullanılmış ve sonuçları Tablo IV. Aksu çayı.Melen Barajı Arahavzası A 2 ( km ) 665 318 352 537 -----349 106 L ( km ) -----46.0 47.Efteni Gölü Arahavzası ( Asarsuyu .5 65/81.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.5 65/81.63 CN II/III -----65/81.0110 0.0018 0. Dolusavak Proje Giriş Debisi: Hasanlar barajının bulunduğu Küçük Melen deresi. Uğursuyu deresi sularını Efteni gölüne boşaltmaktadır.00 16.48 10. Barajı ) Efteni Gölü Arahavzası Hasanlar Barajı .28’de verilmiştir.0006 0.Has.Melen Barajı Arahavzası Lahana Çayı . Tablo IV.0 Lc ( km2 ) -----27.5 65/81.Sentetik Yöntemine Göre MOCKUS 24 Saat Yöntemine Göre ( m /s ) 182 330 456 645 806 984 3494 3 Yinelenme Yılı SNAYDER 24 Saat Sentetik Yöntemine Göre ( m /s ) 165 284 386 539 670 814 2877 3 Bölgesel Taşkın Çalışmasına Göre ( m /s ) 300 453 573 750 900 1071 -----3 Noktasal ( 1340 ) 1340 .Beyler AGİ'ye Göre ( Yıl ) 2 5 10 25 50 100 DOLUSAVAK ( m /s ) 184 332 462 661 834 1085 3670 3 ( m /s ) 330 496 626 813 972 1147 ------ 3 Proje Debilerine Kar Suyunun Etkisi: Proje yeri.0 30. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU üzerindeki Hasanlar barajından Melen barajına kadar olan bölüm alt havzaya ayrılmıştır.28 Melen barajı çeşitli yöntemlerle bulunan ve çeşitli yinelenmeli taşkın debileri DSİ .0 19.5 13.28’de verilmiştir.Nolu .0210 0.5 32.Meyil ) -----0.39 3.0 19.56 5.0 21.Efteni Gölü Arahavzası Efteni Gölü .27 Melen barajı taşkın çalışmalarında kullanılan alt havzaların karekteristikleri ALT HAVZA İSİMLERİ Hasanlar Barajı Aksu Çayı . dolusavak taşkın debisi için 231 m3/s olarak sentetik debi yineleme yöntemleri sonuçlarında dikkate alınmıştır. Tablo IV. Proje Debilerine Baz Akımın Etkisi: Proje debilerine olan baz etkinin analizi 1340 nolu Beyler AGİ istasyonu dikkate alınarak yapılmış ve yinelemeli taşkın debileri için bu değer 88 m3/s.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Buna göre dolusavak taşkın debisi ve hacmi sırasiyla QDolusavak = 3670 m3/s . 79 . VDolusavak =480.7 hm3 dür. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Neticede dolusavak için DSİ-sentetik yöntem sonucu esas alınmıştır.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.9 Batı Karadeniz Havzası Hidrometeoroloji Haritası 80 .

sulama suyu.25 m3/s su mansap şartı olarak bırakılmıştır. MERHALE PROJESİ MELEN SİSTEMİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ İNCELEME RAPORU ORTALAMA ARTIŞ DEĞERİ ALINMIŞTIR. su ürünleri istihsali. Greater İstanbul Water Supply Project Stage II.4 240 798 11395 95 170 26. 2006 yılı itibari ile işletmede olan içmesuyu tesisleri ile İstanbul iline yılda 1025. Büyük Melen Barajı sularından. Bu sebeple Melen barajı işletme çalışmalarında 2. BAŞK.29’de verilmiştir Tablo IV. İstanbul İli içme suyu ihtiyaçları ve buna bağlı olarak sağlanacak su arzı grafik gösterimi ise Şekil IV.2 290 1641 16120 100 220 21.3 219 478 8780 85 150 29.6 249 984 12584 100 180 24.10’da verilen Arz-Talep eğrisinde gösterilmiştir. enerji üretimi ikinci gayesidir. sulama amaçlı olarak yararlanılmayacaktır. Melen Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ortak Girişim grubunun Ocak 1997 yılında hazırladığı “Melen System Feasibility Study.2 280 1501 15492 100 210 22.4 hm3 su verilmekte olup 2007 yılı sonunda hizmete açılan Melen Regülatörü ile bu değer 1293. Su İhtiyaçları İçmesuyu İhtiyaçları: Melen Barajı İstanbul şehrinin içme kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacaktır. 81 . Ancak “Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarda.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. göl. diğer kullanımlar) Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları Melen Barajının membaında Düzce ovası sulaması yapılmaktadır. kullanma.29 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları HİZMET NÜFUS (X VERİLEN 1000) NÜFUS % HİZMET VERİLEN NÜFUS (X 1000) 5980 7463 9099 10825 12584 13728 14683 15492 16120 16601 16963 NET İHTİYAÇ (l/kişi/gün) FATURA EDİLEMEYEN KAYIP % BRÜT ARITILMIŞ İHTİYAÇ (l/kişi/gün) 204 214 223 232 237 249 260 270 279 289 300 HAM SU İHTİYACI (%7 kaçak ) TOPLAM İHTİYAÇ (hm3/yıl) YILLAR 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 7475 80 140 31. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. Baraj mansabına mansap hakları kapsamında lokal olarak yapılan küçük çaplı sulamalar ve can suyu olarak 2. Büyük Melen Barajı içme ve kullanma amaçlı bir proje olup.6 267 1340 14683 100 200 23. spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları. ulaşım.25 m3/s su bırakılacaktır. Dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul ilinde. Düzce Ovası sulaması.25 m3/s suyun bırakılması gerektiğini hesaplanmıştır. Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme.0 323 1997 (*1) (*2) (*3) (*4) (*5) *1 *2 *4 *5= BÜYÜK İSTANBUL İÇMESUYU II. baraj mansabına can suyu olarak 2. sürekli artan nüfus ve bunun paralelinde artan içme ve kullanma suyu gereksinimini karşılamak için Avrupa ve Asya yakasında çeşitli baraj yapıları inşaatları yapılmıştır.40 hm3/yıl’dır.8 230 626 10110 90 160 28.5. Melen Barajı su temini çalışmalarında Düzce Ovası Sulaması için çekilen sular dikkate alınmış ve Hasanlar Barajının devreye girdiği 1972 yılından itibaren su temini değerleri kullanılmıştır. turizm. (SYF5-4-11) *3 = RAPOR VE İSKİ GÜNCEL VERİLERİ DİKKATE ALINARAK DSİ İÇMESUYU ve KANALİZASYON DAİ. Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları Tablo IV. gölet.2 300 1766 16601 100 230 20.0 255 1170 13728 100 190 23.3 310 1880 16963 100 240 20. PLANLAMA ŞUBESİ TARAFINDAN TESPİT EDİLİMİŞTİR.” Raporunda mansap hakları için 1 m3/s su bırakılması vurgulanmıştır. Melen nehri üzerinde bulunan Hasanlar Barajı vasıtası ile yapılmaktadır. Review Report.2.

ÇEKMECE 4. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İSTANBUL İLİ 2500 3 TOPLAM İHTİYAÇ (hm /yıl) İÇMESUYU ARZ . B.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. TERKOS 2.TALEP EĞRİSİ 2000 MELEN IV 273 hm3/yıl 1880 1766 1641 1997 MELEN III 268 hm3/yıl 1500 1340 1170 1000 1501 MELEN II 268 hm3/yıl MELEN I 268 hm3/yıl 984 798 MEVCUT KAYNAKLAR TOPLAM 1025.20 15.10 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ve İstanbul İli arz talep eğrisi 82 .92 32.00 191. ELMALI I-II 5. ISTIRANCA II 9 SAZLIDERE 133.00 188. DARLIK BARAJI 7.40 hm3/yıl 1.00 44. ÖMERLİ BARAJI 6.00 51 00 2038 2040 YILLAR 626 500 478 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 Şekil IV. ISTIRANCA I 8.88 82.40 92. ALİBEY 3.

25 m3/s su devamlı olarak bırakılacaktır. Bu da Melen Barajından İstanbul iline nihai durumda en fazla 34. alan-hacim değerlerinin 1/5000 ölçekli haritalardan okunması ve akım donelerinin güncellenmesi ile 110 m maksimum su seviyeli barajdan. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Diğer İhtiyaçlar: Melen Barajı İçme ve Kullanma Suyu amaçlı bir proje olduğundan diğer su ihtiyaçları dikkate alınmamış ve hesaplara dahil edilmemiştir.25 m3/s ise mansap şartı olarak dereye bırakılacaktır. Kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. Ancak böyle büyük bir şehrin içme ve kullanma suyu temininin entegre bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.ALAN. 2. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından yapılmıştır. Greater İstanbul Water Supply Project Stage II” raporuna göre nihai durumda Melen Barajından 38. Ancak mansap şartları için baraj mansabına 2.11 Büyük Melen Barajı Kot-Alan-Hacim grafiği 83 . Bunun için DSİ tarafından yapılan ve hizmete açılan barajlar İstanbul Su ve Kanalizasyonu İdaresince entegre bir şekilde işletilmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında.11).41 m3/s debi çekilebilmektedir (Şekil IV.kullanma suyu ve mansap şartları için 36. Ancak daha önce 1/25 000 ölçekli haritalara göre yapılmış olan alan – hacim değerlerine ve o zamanki akım rasat değerlerine göre hesaplanmış olan 38. Melen Barajının Ocak 1997 yılında hazırlanan “Melen System Feasibility Study.16 m3/s su çekilebileceğini göstermektedir.HACİM GRAFİĞİ ALAN (km ) 35 2 65 120 110 100 90 80 KOT (m) 70 60 50 40 30 20 10 0 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 120 110 100 90 80 KOT (m) 70 60 HACİM ALAN 50 40 30 20 10 1200 100 200 300 400 500 600 700 3 HACİM (hm ) 800 900 1000 1100 Şekil IV.5 m3/s değeri. İstanbul ilinin içme ve kullanma suyu için günümüze kadar DSİ tarafından bir çok barajlar yapılmış ve hizmete sunulmuştur. Revew Report. İşletme Çalışmaları Bilindiği gibi İstanbul ili Türkiye’nin nüfus yoğunluğu ve sanayii açısından en büyük şehri olup dünyada da sayılı metropoller arasında bulunmaktadır. içme .5 m3/s su temin edilebileceği belirtilmiş ve Melen Sistemine bu suyun verileceği düşünülerek sistemin diğer kısımları bu kapasiteye göre boyutlandırılmıştır. MELEN BARAJI KOT .

Melen Barajı kurulu güc hesaplarında sırasıyla 25. Memba ve mansap şartları ve içmesuyu arz talep eğrisi dikkate alınarak üç kademede yapılmış olan baraj işletme çalışmalarında içme ve kullanma suyu barajdan kapalı sistemle basıncı kırılmadan alınacağından ve pompa marifeti ile sisteme basılacağından işletme çalışmalarına rezervuardan çekilen sular olarak girilmiş ve enerjisi alınmamıştır. İçme suyunun kademeli olarak verilmesi sebebiyle içme suyuna verilmeyen sulardan enerji üretimi de yapılacak ve bu üretim de kademeli olacaktır. Barajın devreye gireceği yıl olan 2014 yılına kadar 5 yıl sürecek olan baraj inşaatı sırasında.50 ve 55 MW kurulu güç alternatifleri denenmiş ve Kurulu Güç ve Maliyet Optimizasyonu yapılmıştır. İhtiyaca binaen verilen içme suyu arttıkça üretilen enerji de buna ters orantılı olarak azalacaktır. Aynı zamanda enerji amacı da olan Melen Barajı kapaklı olarak inşaa edileceğinden normal su seviyesi ile maksimum su seviyesi aynı olarak alınmış ve ölü hacim de katılarak baraj maksimum hacmine karar verilmiştir. 20222032 yılları arası 10 yıl boyunca 804 hm3/yıl ve nihai durumda ve baraj ömrü 84 .27 hm3/yıl su. Melen Barajı ve HES tesisleri. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus yoğunluğuna karşılık gelen arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. kentin yaklaşık 2070 yılına kadar olan su ihtiyacı mevcut kaynaklarla beraber karşılanacaktır. Doğal olarak barajın devreye gireceği yıl olan 2014 yılında I.30.15 km2 iken 38. Baraj mansabında inşa edilmiş olan Melen Regülatörü 2007 yılı sonunda tamamlanmış. 110 m kotunun üzerinde Düzce Ovasının bulunmasıdır.27=1077.45. Sonuç olarak Büyük Melen Barajının tam devalopmanında Melen sistemine 34.27 hm3/yıl su hizmete sunulacaktır. 2014-2022 yılları arası II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Melen Barajı maksimum su kotunun en fazla 110 m olarak alınmasının sebebi. içme ve kullanma suyu olarak verilecek ve İstanbul ilinin artarak devam eden su ihtiyacına cevap olacaktır. önce sadece içme suyu amaçlı olarak işletilmiş ve 110 m normal su seviyesi sabit alınarak barajın aktif hacmi belirlenmiştir. 110 m kotundaki su altında kalacak olan alan 17. Kademede barajdan 268+268=536 hm3/yıl su arzı sağlanacaktır. Barajın 110 m maksimum su seviyesi üzerinde işletilmesi halinde Düzce Ovası sular altında kalmaktadır. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. barajın T1 nolu derivasyon tünelinden Melen regülatörüne 268 hm3/yıl su devamlı olarak sağlanacaktır. Kademede 268+268+268+273. içmesuyu ve enerji üretimi amaçlı olarak işletme çalışması yapılmıştır.16 m3/s su. Bu sebeple Baraj maksimum kotunun Düzce Ovasının alt sınır kotu olan 110 m kotunda tutulmasına karar verilmiştir. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra nihai durumda toplam 1077. Bu projenin birinci aşamasında Melen regülatör yapısıyla Melen Çayından yılda 268 hm3 su alınmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Regülatörünün yaklaşık 700 m membasında yapılarak hizmete sunulacaktır. Yeşilçay sistemi ile entegre edilerek hizmete sunulmuştur. Kademede 268+268+268=804 hm3/yıl ve 2032 yılı sonrası için III. bu kaynaktan temin edilecek.Kurulu Güç Optimizasyonu göre 45 MW’lık kurulu gücün en ekonomik kurulu güç olduğuna karar verilmiştir. Bu ise ilave 17 km2 alanın kamulaştırılması demektir ki kamulaştırma maliyeti baraja ekonomik anlamada ağır yük getirmektedir. Barajın işletmeye açılacağı 2014 yılı ile 2022 yılları arasında 8 yıl boyunca 536 hm3/yıl su. Belirlenmiş olan baraj maksimum hacmi dikkate alınarak. 2006 Yılı Birim Fiyatları kullanılarak yapılan HES . Zira bahse konu alanlar genellikle fındıklık alanlar olup oldukça değerli olan bu alanların sular altında kalması uygun görülmemiştir.40. Zira pompa basma yüksekliğini azaltmak için suyun basınçlı olarak alınması gerekmektedir. Büyük Melen Barajı.5 m3/s su verimine karşılık gelen baraj kotu 113 m olmakta ancak sular altında kalacak olan alan 34 km2’ye çıkmaktadır.35.

beslenme. Melen Çayı’nda tatlısu plumonatlarına ait iki tür bulunmuştur. bu türlerin az bir nüfusu gözlenmiştir. IV. Bunlar: Galba truncatula ve Lymnaea stagnalis’tir. Şaşırtıcı bir şekilde az sayıda Cyprinus carprio. Melen Sistemine İlişkin Fizibilite Raporu’nun hazırlık aşamasında alg türlerini belirlemek üzere Melen Çayı’ndan da örnekler alınmış ve Bacillariophyta sp. Viviparus conectus. ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler.33 Gwh/yıl. B. bu ortamlar için belirlenen koruma kararları) Faaliyet alanı içerisinde endemik. Yapılan etüdler büyük bir olasılıkla nehir yatağının kazılmış olması sebebiyle. Büyük Melen’in yukarıda detaylı olarak bahsedilen içme-kullanma suyu ve enerji üretimi maksatlı planlanan kullanımı yanında halen gerçekleştirilen diğer bir kullanım şekli ise sportif amaçlı olarak yapılan ve aynı zamanda turistik bir değeri de bulunan “rafting sporu”dur. plebejus dikkati çekmiştir. Thedoxsus fluviatidis. cephalus en baskın türdür. sığınma ve yaşama ortamları. Bunlar. Aynı dönemler için toplam enerji üretimi ise.92 Gwh/yıl’dır. plebejus ve L. Viviparus conectus. Son olarak yine Melen Çayı’nın bir kolu olan Lahna Deresi’nde yapılan örneklemelerde 8 farklı balık türü bulunmuş. Melen Çayı ve kollarındaki tatlı ve acı sularda Prosobracia’nın dört türüne rastlanmıştır. 16 adet. Melen Çayı’nda çok zayıf bir sucul mikroflora ve fauna çeşitliliği olduğunu göstermiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU tamamlanıncaya kadar 2032-2064 yılları arası 32 yıl boyunca 1077. Melen Çayının bir kolu durumundaki Dokuzdeğirmen Deresi’nde ise 8 farklı balık türü bulunmuş. 5 adet olmak üzere toplam 25 türe rastlanmıştır. C. Toplam balık türü sayısının yüksek olduğu değerlendirmesine karşın. 85 . Capoeta ve Silurus glanis türlerine ait yakalanan balık sayısı beklenenden azdır. bunların üreme. Özellikle Cyprinus carpio. Baraj yapıldıktan sonra mansap kısmındaki mevcut hidrolik akım regüle bir karakterde olacağından rafting amaçlı sportif kullanım söz konusu olamayacaktır. Chlorophyta sp. 20142022 yılları arası 183.60 Gwh/yıl ve 2032 yılı sonrası 92. Melen regülatörünün membaındaki istasyonda yapılan örneklemede ise 10 ayrı balık türü bulunmuş olup. Viviparus costae ve Belgradiella carvernica türleridir. Melen regülatörünün mansabındaki istasyonda yapılan örneklemede 14 balık türü bulunmuş olup. bulunan balık türleri arasında en baskın tür olarak B. İç sulardaki (göl. ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türler proje sahası içerisinde bulunmamaktadır. nehir üzerinde ve kollarında toplam 20 balık türünün bulunduğu belirlenmiştir.2. 2022-2032 yılları arası 140. Cyanophyta sp. L. balık sayısı açısından Vimbo vimbo türü Leuciscus cephalus ve Barbus plebejus türleri ile beraber en baskın türdür.27 hm3/yıl su içme ve kullanma amaçlı olarak verilecektir. 4 adet. Capoeta ve Silurus glanis yakalanmıştır. akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri. C. Cephalus mevcut ana türlerdir. Kayıt dönemi boyunca bütün örnek noktalarından alınan örneklere göre.6.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. nadir ve nesli tehlikede olan türlerle. Projenin sulama amacı olmadığı için proje yeri toprak kaynakları açısından incelenmemiştir.

özellikle mercanbalığı’nın (Acipenser spp. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri) Proje sahasında madencilik gelişmemiştir.) Yapılan kamulaştırma raporu sonuçlarına göre. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri. 2008). ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları Melen barajı göl alanında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 3 tip arazi sınıfı saptanmıştır. Baraj göl alanında plantasyon ve münferit olarak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamiyle vazgeçilmiştir. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve % dağılımları Tablo III. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yetiştirilmektedir.2. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. ekim sahaları ve % dağılım göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin şartları ve tartılı ortalama ile bulunan toplam şartlar ise Tablo IV. Çiftçilerin % 90’nının geçim kaynağı fındık tarımına bağlıdır. Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibariyla kavaklar oldukça fazlalaşmış. Bunlar ST. Meyveli ağaç olarak fındık. son beş yıl içinde ancak bir – iki kez yakalanabildiği belirlenmiştir. Yerel balıkçılarla yapılan görüşmelerde. tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera. erozyon. 86 . ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır. toprağın mevcut kullanımı. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarakda görülmektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Mevcut balık türlerinin çoğu ticari kullanıma açıktır. çayır vb. Her arazi sınıfı için bulunan ortalama rantın kapitalize edilmesiyle bulunan değerde o arazi sınıfı için fiili ödeme değeri olarak kullanılmıştır. Her arazi sınıfında yetiştirilen ürünler. IV. özel mahsul plantasyon alanları). Ayrıca bu bölgedeki değerli maden ve fosil yakıtların varlığı hakkında önemli bir araştırma/tarama bulgusuna rastlanmamıştır. sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü. Topoğrafik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraati mevcuttur. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur.2.7.2. Ama zamanla çogu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. IV.9. KTT ve YT arazi sınıflarıdır.8.) önerilen regülatör boyunca görüldüğü. Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Tartılı ortalama ile bulunan toplam rant o arazi sınıfı için net gelir kaybı olarak kullanılmıştır. arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması.30’de gösterilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Etüt alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. meyvesiz ağaç olarakta kavak bulunmaktadır. mevcut ve planlanan işletilme durumları. IV. mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ise Tablo III.12’de.13’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.

74 93. Göl alanında bulunan kavakların değerlendirilmeleri münferit olarak yapılmıştır. sit ve koruma alanları. Göl alanında yapılan arazi çalışmalarında kavaklar yaşlarına göre gruplandırılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.20 100 829. Sit ve Koruma Alanları. özel çevre koruma bölgeleri. Melen barajı göl alnında meyvesiz ağaç olarak plantasyon şeklinde 40 da kavaklık bulunmaktadır. Göl alanında bulunan kavaklar kesim yaşı ve üzerindekiler ile 8 yaş olarak iki grupta değerlendirilmiştir. turizm bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunamamıştır. özel koruma alanları. Tabiat Parkları. 8 yaşında ise 2250 adet kavak belirlenmiştir. Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan alanlar. Barajın rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan tarım alanları için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu hükümlerine göre izin alınacaktır. Konuyla İlgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar Ek 10’da verilmiştir. yaban hayatı yetiştirme alanları. Özel Çevre Koruma Alanları. Buna göre kesim yaşında 750 adet kavak. İçme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları. Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan alanlar.11 118. Dekara düşen kavak adeti proje sahasında farklılık arz ettiğinden ortalama olarak 75 alınmıştır. Koruma alanları (Milli Parklar. Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları. Bulunan yıllık rant kapitalize edilerek o ürün ve arazi sınıfı için fiili ödeme değeri elde edilmiştir. Özel Çevre Koruma Bölgeleri.11 100 118. Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Kapladıkları saha ise ait oldukları ST sınıfında değerlendirilmiştir. Tabiatı Koruma Alanları. Tabiat Varlıkları. Sulak Alanlar.11 93.30 Melen barajı göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin rantları ve toplam rant Arazinin cinsi Üretim kolu ST KTT YT Mısır Toplam Mısır Toplam Fındık Toplam Rant Dağılım Tartılı ortalama ile rant (YTL / da) (%) (YTL/da) 118.11 100 118. Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar) Proje Alanı ve etki alanında yapılan ilk incelemelere göre milli parklar. Fındık kapladığı toprak ile birlikte değerlendirilmiştir.20 829. Meyveli ağaç olarak bulunan fındık YT arazi sınıfında yetiştirilmektedir. kültür varlıkları.10.20 100 829. Tabiat Anıtları. Kültür Varlıkları. tabiat varlıkları. Fındığın tesis dönemine ait maliyet tablosu ve dekar başına bulunan rant hesaplama yöntemi raporun ekleri bölümünde verilmiştir. Yaban Hayatı Koruma Alanları. tabiat parkları.74 100 93. Aynı şekilde barajın rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan mera alanları için 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre izin alınacaktır. sulak alanlar.20 Göl alanında bulunan meyveli ağaçlar plantasyon şeklinde bulunmaktadır. biyosfer rezervleri. Dekar başına elde edilen rant o ürün için net gelir kaybı olarak kullanılmıştır.2. tabiatı koruma alanları. Biyosfer Rezervleri. Biyogenetik Rezerv Alanları. tabiat anıtları.74 100 93. Buna göre rezervuar alanında toplam 3000 adet kavak mevcuttur. biyogenetik rezerv alanları. Kavakların kesim yaşı ortalama 12 alınmıştır. yaban hayatı koruma alanları. IV. 87 .74 829.

mutlak koruma alanında ise 3620 da olmak üzere toplam 5080 da orman arazisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte ÇED İnceleme Değerlendirme Formu) Melen Barajı rezervuar alanında 110 m su kotuna göre 1460 da .maddesi gereğince gerekli izinler inşa öncesinde alınacaktır. Orman alanının büyük çoğunluğu kayın koru ormanıdır. İlgili Orman Bölge Müdürlüklerinden alınan görüşler ile ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu Ek 13‘de verilmiştir. Proje sahasında çok çeşitli meşcere tipi bulunduğundan. yukarıda bahsedilen Orman İşletme Müdürlüklerinden gerek resmi yazışmalar ve gerekse sözlü olarak yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bilgilere göre yapılmıştır. TOPLAM Göl Alanı (da) 170 1000 290 1460 Mutlak Koruma Alanı(da) 2290 270 1060 3620 Toplam (da) 2460 1270 1350 5080 Göl alanı içersinde 290 da ve mutlak koruma alanında 145 da olmak üzere toplam 435 da Orman açıklığı mevcuttur. Sadece geriye kalan 5080–435=4645 da orman arazisi üzerindeki emvali ile birlikte değerlendirilmiştir. kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları.C. Düzce orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gümüşova işletme şefliğine.000 Ölçekli Mesçere Haritaları (Ek 12) alınarak. aynı gurup içersindeki olupta sınıfları farklı olan ağaçlar bir bütün olarak ele alınmış ve aynı meşcere tipi altında gösterilmiştir. Her sınıfın servet ve servet artışlarının ağırlıklı ortalamaları ile bulundukları meşcere tipine ait servet ve servet artışları elde edilmiştir. Söz konusu projede orman alanları İçin kamulaştırma söz konusu olmayıp. Karasu Orman İşl.32’da detaylı gösterilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü'nden 1/25. Sakarya ili Karasu Orman İşletme Müdürlüğüne ve Düzce ili Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman arazisinin % 28.7’si göl alanında % 71. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. miktarları. Orman alanları (Ağaç türleri.31 Göl ve mutlak koruma alanına göre toplam orman arazileri ve ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları Düzce Orman İşl. 6831 sayılı Orman kanununun 5192 sayılı kanun ile değişik 17/3. Müd. Etüt sahası içerisinde. Projenin ÇED çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat aşaması başlamadan önce gerekli başvurular yapılarak T. Bu araziler çıplak olup üzerlerinde ağaç yoktur. Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları. Akçakoca Orman İşl. 88 .11. Bu sahalar için herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.31’de gösterilmiştir. Toplam orman arazilerinin ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları hem göl hem de mutlak koruma alanına göre Tablo IV. Müd. Bu sahalara ait değerlendirmeler. birim alanındaki servet ve servet artışları Tablo IV.3’ü ise mutlak koruma alanı içerisinde kalmaktadır. Müd.2. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınacaktır. proje alanı üzerinde işaretlenmiştir. Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu aşamada öncelikle arazi ve kadastro araştırmaları gerçekleştirilecek. haritalar hazırlanacak kesin mülkiyet durumları belirlenecektir.

364 0. Faaliyet alanı üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan.B.426 0.250 0. Ağaçlandırma alanları.B.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.0 21. nesli tükenmekte olan endemik flora türleri bulunmamaktadır.K. nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri.0 9. Proje faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında).2 7.b.2 - Servet Artışı (m3 / da) 0. kestane.3 19. Raporda resimleri verilen flora ve fauna türleri faaliyet sahasına çeşitli zamanlarda yapılan ziyaretlerde belirlenmiştir. Düzce ovasını çevreleyen bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir.bc1) M (b2. baltalık alanlar. verimlilik derecesine göre altı gruba ayrılmaktadır.440 0.birim alanındaki servet ve servet artışları Bağlı bulunduğu Orman İşletme Müdürlüğü Mencere tipi Kn ( b2.0 9.s. kızılağaç.200 0.c.0 7. köknar ve sarıçamdır. Diğer flora ve fauna türleri literatürden yararlanılarak verilmiştir.bc3.2. gibi sözleşme ve anlaşmalarla koruma altına alınan türlere faaliyet sahasında rastlanmamıştır.110 0.c3.12. Buna ek olarak.B.t 49 (a. kayın. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. bozuk çamlık.480 0. Flora ve Fauna (Türler. BERN.d3) BKn 5080 da Düzce İli Orman İşletme Müdürlüğü Akçakoca ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Karasu İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü Toplam Toplam Alan (da) Göl Mutlak Alanı Kor.214 0. karaağaç.c3. v.c) 32 (a.b.b3) Açıklık Nkbt Ç. alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri. endemik/lokal endemik bitki türleri. Arazide yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu dönemin belirtilmesi) Flora ve fauna bilgileri literatür ve inceleme sonuçlarına dayanmaktadır.0 20. dişbudak.t Ç.015 - IV. Ancak literatüre göre korunacak ve tehlike altındaki türlerden Düzce il sınırlarında olması muhtemel flora ve fauna raporda verilmiştir.2 13.6 18.e) 50 a 51 a 34 (a. Flora Düzce ilinde hakim bitki örtüsü ovada yapılan kültür bitkileri üretimi ve ormanlardır.4 1.B. meşe.380 0.32 Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları.b) 33 (a.d2.b.e) Açıklık Kn ( b3.291 0.2 9. Ormanlar. ağaçlandırma alanları ve orman içindeki açık alanlar tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki üniteleridir.1 10.478 1.K. kavak. av hayvanlarının adları ve popülasyonları ve bu türler ile ilgili olarak alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) proje alanındaki vejetasyon tiplerinin ve flora çalışmasının örnekleme alanlarının bir harita üzerinde gösterilmesi.cd3. bozuk çamlık ve orman içindeki açık alanlar ile tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki örtüsü bileşenleridir.9 21. 89 .cd3) KnDy(bc3.120 0. ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan türler.d.200 0. Ormanlarda egemen ağaç türleri. ıhlamur. gürgen. IUCN.Alanı 10 431 1 120 45 10 438 9 1256 140 92 23 96 24 24 6 52 13 280 70 166 34 290 100 57 214 190 714 43 132 1460 3620 Servet ( m3 / da) 15.

Yapraklı orman şeridinde orman altı bitki örtüsü oldukça zengindir. Sarıçam (Pinus silvestiris). Yabani Fındık (Coryllus avellana). Nane (Mentha). yükseltiden sonra. çınar. Şerbetçiotu. beyaz söğüt. ıhlamur. Çoban Püskülü. Tütün ekimine elverişli bu alanda ormanın azalmasına karşılık. Papatya (Anthemis coelopoda ssp. ılgın (Tamarix nobilis). kestane. Meşe (Quercus robus) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık ormanlar ile bunun yanı sıra Ihlamur (Tilia tomentosa). gibi ağaçlar da yukarıda ifade edilen ormanlar içinde tek tek ya da gruplar halinde bulunur. meşe. Ayı Gülü (Paenoia). Gürgen. Bu alanda orman altı bitki örtüsü de daha zengindir. özelikle kuzeye bakan yamaçlar sık bir orman örtüsü ile kaplıdır. Yaz kış yeşilliğini koruyan söz konusu bodur bitkilerin başlıcaları katran ağacı. Eğrelti. Kıyı kesimlerde dar bir şerit. iğne yapraklı türleri içeren Çamgiller (Pinaceae) familyasına ait. Ancak bu flora bölgesel türler arasında mevcut olup sadece lokal floraya özgün değildir. dişbudak. Kestane (Castanea sativa). Maki şeridinin yanında yer yer orman ağaçlarının kıyıya dek sokulduğu da gözlenebilir. Siğil Otu (Heliotropium). Proje sahasının yer aldığı bölgede genel flora özellikleri incelendiğinde 11 endemik bitki türünün mevcut olduğu görülmüştür. Alıç (Creataegus oxychanta). adi kızılağaç. Burada orman örtüsünü ağırlıkla kayın oluşturmaktadır. kızılağaç. Hareketli coğrafi yapı. Kapalı tohumlulardan (Angiosperm) Fagacea familyasına ait Kayın (Fagus oriantalis). Orman içi boşluklarda gramine ve legümünöze familyasına ait otsu bitkiler. doğuda Yığılca yöresinde ormanlar ağırlığını korumaktadır. Karaçam (Pinus nigra) ve köknar (Abies bornmülleriana) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık ormanlar doğal olarak bulunmaktadır. Hardal Otu (Sinapis alba). bu tür ağaçlar orman ağaçları içinde ağırlık kazanır. Ahududu (Rubus idavus). köknar ve sarıçam. ormanın önemli oranda yok edildiği ve kültür bitkilerinin egemenliğinin arttığı bir yöredir. karaağaç. Titrek kavak (Populus tremula). Hem yapraklı hem de iğne yapraklı orman kuşağında dağınık olarak.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bitki nitelikli ve niceliklerinde de değişiklikler yaratır. Dağların güneye bakan yamaçlarında ise ağaç türlerinde belirli değişmeler gözlendiği gibi. meşe. ayrık otu (Agropyron repens). orman altı bitki örtüsü de zayıftır. Kıyı şeridinden hemen sonra gelen sıradağlarda ormanlar başlar. orman gülü (Rhododendron ponticum). İkinci dağlık alan. Ayrıca. Papatya (Matricaria hamomilla). Sütleğen (Euphorbia peplis). 600 m. İğne yapraklı ağaçlara doğudaki dağlık kesimde daha çok rastlanır. kavak. taflan kızılcık. Karahindiba (Taraxacum officinale). Şimşir (Bulux sempervirens). rastlanan öbür ağaçlardır. Bunlar geniş yayılışlı ve popülasyon yoğunluğu yüksek olması sebebi ile Ulusal ve Uluslararası mevzuat gereği koruma altında değildir. titrek kavak bu kesimdeki öbür ağaçlardır. Çuha Çiçeği. Böğürtlen (Rubus). kestane türleri. 90 . Adi fiğ ve bunların yanısıra mantarlar. Söğüt (Salix alba). Sütleğen. Ebegümeci (Malva sylevestris). çeşitli fundalar. Geven ve Likenler vardır. sumak. Isırgan Otu (Urtica). tespih ve sarmaşık türleridir. Bu orman alanında kayın türü egemendir. Kuşburnu (Rosa canina). dişbudak. Ardıç (Juniperus sabina) gibi çalı ve ağaçcıklar bulunur. Kekik (Thymus). Kızılağaç (Alnus gulitinosa). At Kuyruğu Otu (Guisetum aruonse). Birinci çöküntü alanı olarak anılan Düzce Düzlüğü ve doğusu. Yabani Çilek. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Karadeniz Bölgesinin zengin ve çeşitli doğal örtü özellikleri Düzce İli’nin büyük bölümünde de gözlenmektedir. ıhlamur. Gürgen. Orman örtüsü olarak Açık tohumlulardan (Gymnosperm). maki bitki toplulukları ile kaplıdır. Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis). Bourgaei). yabani fındık.

Sütleğen (Euphorbia paplis). Karahindiba (Taraxacum officinale).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Funda (Erica arborea). Söz konusu türler lokal floraya dahil olmakla birlikte bölgede geniş bir yayılış göstermektedir. Şimşir (Buxus sempervirens). Elongatum ve Verbascum bithynicum bulunmaktadır. Sakalotu. 91 . Czeczottianus Trifolium pannonicum var. Phygia Galium fissurence Irıs purpurobracteata Ancak bu türlerin tamamı lokal floraya dahil değildir. Orman Gülü (Rhododendron ponticum). Kapalı tohumlulardan (Angiosperm) Fagacea familyasına ait Kayın (Fagus oriantalis) ve Meşe (Quercus robus) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık meşçereler bulunmaktadır. Kestane (Castanea sativa). 3 cins ve 3 tür yer almaktadır. Bunun yanısıra otsu bitkiler olarak. Hardal Otu (Sinapis alba). 3 familyaya ait toplam 3 cins ve 3 tür aşağıda verilmektedir. Bölge florasında bulunan endemik bitkiler aşağıda sıralanmıştır. Graminea ve Legüminosaea familyasına ait otsu bitkiler vardır. Karayemiş (Prunus laurocerassus). Alıç (Creataegus oxychanta). Coum türü faaliyet alanı ve bölgede geniş yayılış göstermektedir. Çoban Püskülü. At Kuyruğu Otu (Guisetum aruonse). Orman Sarmaşığı (Hedera helix). Papatya (Anthemis coelopoda ssp. Kekik (Thymus). Titrekkavak (Populus tirimula) ve vadi tabanlarında Kızılağaç (Alnus gulitinosa) yer almaktadır. Yabani Çilek. Isırganotu (Urtica). Lupinus. Bu türler faaliyet sahası içerisinde bulunamamıştır. brevifolium Verbascum bithynicum Orobanche hadroantha S. Bunun yanı sıra yer yer gruplar halinde veya tek tek Ihlamur (Tilia tomentosa). Kızılcık (Cormus australis). Şerbetçiotu. Siğilotu (Heliotropium). Lathyrus tukhtensis L. Faaliyet sahasının ait olduğu Düzce İlinde Türkiye Bitkileri Veri Servisi TUBİVES’te kayıtlı 3 Takson. Similax. Ebegümeci (Malva sylvestris). Ayrıkotu (Agropyron repens). cretica ssp. mantarlar. Proje sahasında yer alan hakim flora da üst örtü olarak. Ateş Dikeni (Prycantha coccines) gibi çalı ve ağaççık formunda bitkiler bulunmaktadır. Açık tohumlulardan (Gymnosperm) köknar (Abies bornmülleriana). 3 Familya. Eğrelti. Böğürtlen (Rubus). Lokal florada tespit edilen endemik tür olarak Trifolium pannonicum var. Elongatum Jurinea pontica Onosma tauricum ssp. Ayı Gülü (Paeonia). Nane (Mentha). Adi fiğ. anatolica Asperula lilaciflora ssp. Bourgaei). HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Endemik olmayan ancak Bern Sözleşmesi gereği koruma altında bulunan Cyclamen coum ssp. Kuşburnu (Rosa canina). Koyun Kıran (Hypericum calcineum). Proje sahasında yer alan hakim flora da alt örtü olarak. Yabani Fındık (Coryllus avellana). Papatya (Matricaria hamomilla). Çuha Çiçeği. Geven ve likenler.

ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türler proje sahası içerisinde bulunmamaktadır. Elde edilen resimlerdeki flora yapısı dışındaki bilgiler literatür bilgilerinden faydalanılarak kaydedilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Familya:Asteraceae Centaurea kilaea BOISS. Faaliyet alanı içerisinde endemik. Familya:Dipsacaceae Knautia L. Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı aşağıda resimlerde (Şekil IV.12 ve Şekil IV. Bu yönüyle sahada diğer orman bitkileri ve ağaçlarının miktarları çok fazla olmamakla birlikte değişik türler Melen Çayı boyunca çeşitlilik arzetmektedir. Resimlerde görüldüğü gibi faaliyet alanının büyük bir bölümünde sınır olan fındık plantasyonu sahaları bulunmaktadır. Familya:Orchidaceae Epipactis ZINN Epipactis pontica TAUB. Şekil IV.13) görülmektedir. nadir ve nesli tehlikede olan türlerle.12 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı 92 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.13 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı 93 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.

nt: Henüz takson tehlike altında değil O: Takson tehlike dışı R: Nadir “V” kategorisine girmeye aday V: Zarar görebilir.33’de Sürüngenler Tablo IV. Soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte yok olma riski yüksek taksonlar.34’de ve İki yaşamlılar ise Tablo IV. Bunlar: E: Tehlikede EX: Soyu Tükenmiş I: Taksonun durumu bilinmiyor K: Bilgi eksikliğinden dolayı taksonun durumu belirsiz.33 Memeli Hayvanlar (Mammalia) ADI Crocidura leucondon Crocidura suaveolens Erinaceus concolor Talpa caeca Rhinolophus mehelyi Myotis capaaccinii Pipistrellus pipisttrellus Lepus europaeus Cricetulus migrotorius Spalax leucodon Ratturs rattus Rattus norvegicus Apedemus sylvatıcus Apedemus mystacinus Mus musculus Canis aureus Canis vulpes Mertes martes Meles meles Urcuss arctus Sus scrofa Tablo IV. Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Fauna Literatürlerden elde edilen bölgede yaşayan memelilerin listesi Tablo IV. 1996).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Demirsoy çalışmalarında Red Data Book’ta kullanılan kategori simgeleri ile verilmiştir (Demirsoy.34 Sürüngenler (Reptilia) TÜRKÇE ADI Sivri burunlu kır faresi Sivri burunlu bahçe faresi Kirpi Köstebek Nalburunlu yarasa Uzun ayaklı yarasa Cüce yarasa Yabani tavşan Cüce avurtlak Kör fare Siyah sıçan Siyah sıçan Kahverengi sıçan Kayalık faresi Ev faresi Çakal Tilki Ağaç sansarı Prosuk Boz Ayı Yaban Domuzu DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt V V V nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt R nt nt ADI Testudo graeca Crytopodion kotschyi Anguis fragilis Ophisaurus apodus Lacerta (podarcis) Lacerta saxicola ssp tristis Lacartaviridis ssp meridionalis Ablepharus kitaibeli Typlos vermicularis Coluber caspius Eirenis modestus Elaphe longissima Elaphe situla Natrix natrix ssp persa TÜRKÇE ADI Tosbağa İnce parmaklı keler Yılan kertenkele Oluklu kertenkele Duvar kertenkelesi Kaya kertenkelesi (endemik) Yeşil kertenkele İnce kertenkele Kör yılan Hazer yılanı Uysal yılan Eskülap yılanı Ev yılanı Yarısucul yılan DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt nt I nt nt nt nt nt nt nt nt 94 .35 verilmektedir.

36’da verilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. noumannii F.2 : tükenme tehdidi altında olan A2 : şiddetli tehlikede olan A3 : tehlikede A4 : potansiyel olarak tehlike sinyali veren B : biyotoplarının yok olma riski ile risk altına girecek olan geçici olarak Türkiye’ye gelen türler B1 : Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ancak Anadolu’da üremeyen türler B2-B3: şiddetli tehlikede. 1993)adlı kitaba dayanarak bazı kuş türlerinin “Red Data Book” kategorilerine göre tehlike sınırları Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. Viridis Hyla arborea Rana dalmatina TÜRKÇE ADI Pürtüklü semender Toprak kurbağası Siğilli kurbağa Gece kurbağası Ağaç kurbağası Çevik kurbağa DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt nt nt Türkiye’nin Kuşları (Kiziroğlu I.36 Kuşlar (Aves) ADI CICONIIDAE Ciconia cıconıa ACCIPPITRIDAE Milvus nigrans Accipiter gentilis Circus cyaneus Butes rufinus Buteo buteo Aqila chrysactos FALCONIDAE F. columbarius F. peregrinus F.1 : soyu tükenmiş A1. subbuteo F. tinnunculus F.Amfibiler (Amphibia) ADI Triturus karelini Pelobates syriacus Bufo bufo B. tehlikede (yerel olmayan) Tablo IV.35 İki Yaşamlılar. vespertinus PHASIANIDAE Alectoris chukar Coturnix coturnix SCOLOPACIADE Scolopax rusticola COLUMBIADE Columba livia Columba palumbus Strestopelia decaocto Sterstopolia turtur CUCULIADE Cuculus canorus STRIGIDE Asio otus Otus scops TÜRKÇE ADI LEYLEKLER Akleylek YIRTICI KUŞLAR Karaçaylak Çakır kuşu Mavi doğan Kızıl şahin Şahin Kaya kartalı DOĞANGİLLER Kerkenez Kızıl kerkenez Gezginci doğan Delici doğan Güvercin doğan Kızılayak doğan TAVUKSULAR Kınalı keklik Bıldırcın ÇULLUKGİLLER Çulluk GÜVERCİNGİLLER Kaya güvercini Tahtalı güvercin Kumru Üveyik GUGUK KUŞLARI Guguk kuşu BAYKUŞGİLLER Kulaklı orman baykuşu İshak kuşu RİSK DURUMU A3 A4 A3 A3 A2 A3 A3 A4 A3 A2 A3 B2 A2 A2 A4 A3 A4 A2 A2 A3 95 .Kiziroğlu (1993) tarafından kuşlar için kullanılan risk sınıfları: A1 : nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesinde olan türler A1.

medius D.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. leucotos D. major D. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Athena noctua CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europeus APODIDAE Apus apus Apus melba MEROPİDAE Meros apiaster CORACIIDAE Coracias garrulus UPUPIDAE Upupo epops PICIADE Picus viridis Drycopus maritus D. minor ALAUDIDAE Calandrella rufescens Galerida cristata Alauda arvensis Eremophila alpestris HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Ptyonpronge rupestris Delichon urbica MOTACILLIDAE Anthus campestris Anthus trivralis Anthus pratensis Anthus spinoletta Motacilla flava Motacilla cınerea Motacilla alba TROGLODYTIDIAE Tropladytes troglodytea PRUNELLIADE Prunella modularis TURDIDAE Erithagus rubecula Lusciniz luscinia Luscinia megarhynchos Phoenicurus ochruros Phoenicurus Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus SYLVIDAE Locustella fluviatilis Kukumav kuşu ÇOBANALDATANLAR Çobanaldatan EBABİLGİLLER Ebabil Akkarın ebabil ARIKUŞUGİLLER Arıkuşu KUZGUNGİLLER Kuzgun ÇAVUŞKUŞUGİLLER Çavuşkuşu AĞAÇKAKANLAR Yeşil ağaçkakan Kara ağaçkakan Büyük alaca ağaçkakan Albaş ağaçkakan Aksırt ağaçkakan Küçük ağaçkakan TARLAKUŞUGİLLER Bozkır toygarı Tepeli toygar Tarlakuşu Kulaklı tarlakuşu KIRLANGIÇGİLLER İş kırlangıcı Kaya kırlangıcı Pencere kırlangıcı KUYRUKSALLAYANGİLLER Kır incirkuşu Ağaç incirkuşu Çayır incirkuşu Dere incirkuşu Sarı kuyruksallayan Dağ kuyruksallayanı Ak kuyruksallayan ÇİTKUŞLARI Çitkuşu BOZBOĞAZGİLLER Bozboğaz ARDIÇKUŞUGİLLER Narbülbülü Alacagöğüs Bülbül Ev kızılkuyruğu Bahçe kızılkuyruğu Kahvegerdan Karagerdan Kuyrukkakan Karakulak kuyrukkakan Toprakrenkli kuyrukkakan Karatavuk Ardıç Şarkıcı ardıç Kızıl ardıç Ökseotu ardıcı ÖTLEĞENLER Irmak ardıçkuşu A3 A2 A4 A4 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A2 A4 A3 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A3 A3 - 96 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Acrocephalus sciirpaceus Hippolais olivetorum Hippolais icterina Hippolais pallida Sylvia melanocephala Sylvia hortensis Sylvia curruca Sylvia communis Sylvia atricapilla Phyloscopus collybita Regulus regulus Regulus ignicapillus MUSCICAPIDAE Muscicapa striata Ficedula hypoleuca Ficedula albicollis Ficedula semitorquata TIMILIDAE Panurus biarmicus PARIDAE Parus ater Parus caeruleus SITTIDAE Sitta europaea Sitta neumayer Sitta krüperi CERTHIIADAE Certhia brachydactyla RENIZIDAE Remiz pendulinus ORIOLIDAE Oriolus oriolus LANIIDAE Lanius collurio Lanius minor Lanius nubicus CORVIDAE Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone cornix Corvus corax STURNIDAE Sturnus vulgaris Sturnus roseus PASSERIDAE Passer domesticus Passer hispaniolensis Petronia petronia FRINGILLIDAE Fringilla coelebs Serinus serinus Serinus pusillus Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis cannabina Coccothraustes Saz ardıçkuşu Zeytinlik mukalliti Sarı mukallit Gri mukallit Kabataş küçük ötleğen Orfe ötleğeni Akgerdan ötleğen Çalı ötleğeni Bahçe ötleğeni Cifs caf Altın tavukçuk Sürmeli altın tavukçuk SİNEKKAPANGİLLER Gri sinekkapan Kara sinekkapan Bantlı sinekkapan Yarım bant sinekkapan BIYIKLIBAŞTANKARALAR Bıyıklı Baştankara BAŞTANKARAGİLLER Çam baştankarası Mavi baştankara SIVACIKUŞLARI Sıvacı Kaya sıvacı Anadolu sıvacı AĞAÇTIRMAŞIKLARI Bahçetırmaşığı ÇULHAKUŞLARI Çulhakuşu ÇEKİRGEKUŞLARI Sarıasma ÇEKİRGE KUŞLARI Çekirgekuşu Karaalın çekirgekuşu Maskeli çekirgekuşu KARGAGİLLER Kestane kargası Saksağan Cüce karga Ekinkargası Leşkargası Karakarga SIĞIRCIKGİLLER Sığırcık Pembe sığırcık SERÇEGİLLER Ev serçesi Bataklık serçesi Kayalık serçesi İSPİNOZLAR İspinoz Kanarya Kızılalın iskete Florya Saka Karabaş iskete Keten kuşu Kocabaş A3 A2 A2 A4 A4 A4 A4 - 97 .

Canis lupus Kuşlar. Calamator glandarius. Nycticorax nycticorax. Melanocorypha bimucaluata. Carduelis flavirostris. Pterocles orientalis. Crex crex. Strigiformes takımı bütün bireyleri. Podiceps auritus. Oxyura leucocephala. Hirundo daurica. Prunella ocularis. Falconiformes takimi bütün bireyleri. Mauremys caspica. Şekil IV. Proje sahası üzerinde fauna için önemli üreme alanları tespit edilmemiştir. Porzana porzana. Egretta garzetta. Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü resimleri aşağıda resimlerde (Şekil IV. Podiceps nigricollis. telescopus fallax. Memeliler. Proje sahası üzerinde kurbağalar (Amphibi). Bufo viridris. Lacerta parva. Testudo graeca. Ablepharus kitabeli. Anser erythropus. Oenanthe isabellina. Larus genei. Fakat bu türler proje sahası içinde yer almayıp lokal faunaya dahil değildir. Calandrella rufescens. Emberiza schoeniclus Sürüngenler.14) verilmektedir. Vipera xanthina İki yaşamlılar. Irania gutturalis. Emberiza cia. Thareskionithidae familyasının bütün bireyleri. Tachybaptus ruficollis. Phalacrocorax pygmeus. Ardeola ralloides. Otis tarda. sürüngenler (Reptil) ve risk sınıfı düşük olan örtücü kuşlar familyasından serçelere rastlanmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Carpodacus erythrinus. Piciformes takımı bütün bireyleri. Ixobrychus minutus. Oenanthe oenanthe. Dryomys laniger. Proje sahası üzerinde uluslararası mevzuatla koruma altına alınan herhangi bir tür olmadığı tespit edilmemiştir. Grus grus. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Corpodacus erythrinus Pyrrhula pyrrhula EMBERIZIDAE Emberiza citrinella Emberiza cirlus Emberiza cia Emberiza hortulana Emberiza melonocephala Emberiza calandra Kaynak: Kiziroğlu I. Caprimulgus eurpaeus. Cercotrichas galactotes. 1993 Karmen şakrağı Şakrak KİRAZ KUŞLARI Sarı kirazkuşları Çit kirazkuşları Kaya kirazkuşu Kirazkuşu Karabaş kirazkuşu Tarla Kirazkuşu A3 A3 A3 - Bern sözleşmesine göre koruma altına alınmış türler aşağıda verilmiştir. Upupo epops.14 Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü 98 . Motalcilla cinerea. Charadius Leschenaulti. Ophisops elegans. recurvirostra avosetta. Botaurus stellaris. Pelobates syriacus Bölgede yer alan amfibillerden çevik kurbağa (Rana dalmatina) ve sürüngenlerden kaya kertenkelesi (Lacerta saxicola ssp Tristis) Bern Sözleşmesi gereği koruma altına alınmıştır.

üremeleri. Cyanophyta sp. Melen Çayı’nda çok zayıf bir sucul mikroflora ve fauna çeşitliliği olduğunu göstermiştir. Bunlar : Galba truncatula ve Lymnaea stagnalis’tir. Thedoxsus fluviatidis. 16 adet.) önerilen regülatör boyunca görüldüğü.38’da verilmiştir. Yapılan etüdler büyük bir olasılıkla nehir yatağının kazılmış olması sebebiyle. Mevcut balık türlerinin çoğu ticari kullanıma açıktır. Faaliyetin Fauna Üzerine Etkileri Faaliyet sahası içerisinde 29 Mayıs 2008 tarih ve 26890 sayı ile yayımlanan 20082009 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No:7) ile Düzce İli’nde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar içerinde sadece Gölyaka-Efteni GölüYaban Hayatı Yetiştirme sahası (16. Melen Çayı ve kollarındaki tatlı ve acı sularda Prosobracia’nın dört türüne ratlanmıştır. habitatları. Söz konusu faaliyetin fauna üzerine olası etkileri özellikle inşaat aşamasında oluşacak. olmak üzere toplam 25 türe rastlanmıştır. Kayıt dönemi boyunca bütün örnek noktalarından alınan örneklere göre. toz. gürültü ve habitat tahribidir. Bunlar. Yerel balıkçılarla yapılan görüşmelerde. İnşaat aşamasında büyük memeliler ve kuşlar hemen tepki vererek ortamdan uzaklaşacaklar ve benzer habitatlara doğru yönleneceklerdir. son beş yıl içinde ancak bir – iki kez yakalanabildiği belirlenmiştir. Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Raporu’nun (2007) hazırlık aşamasında alg türlerini belirlemek üzere Melen Çayı’ndan da örnekler alınmış: Bacillariophyta sp. Viviparus conectus. Melen Çayı’nda tatlısu plumonatlarına ait iki tür bulunmuştur. gıda kaynakları ve ekonomik değerlerine ait bilgiler Tablo IV. C. özellikle mercanbalığı’nın (Acipenser spp. Capoeta ve Silurus glanis türlerine ait yakalanan balık sayısı beklenenden azdır. Bu saha Melen Suyu Projesinin kapsadığı alanın dışında kalmaktadır. Bu yönden bir kısıtlama içerisine girmemektedir. 5 adet.10. Toplam balık türü sayısının yüksek olduğu değerlendirmesine karşın. Melen Havzasında Chrinomidae türlerine rastlanmamıştır. Bu açıdan su sistemlerinde önemli rol oynarlar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Melen Çayı Sucul Flora Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları Tatlısu algleri sucul sistemlerin birincil üretici canlıları olarak bilinirler. bu türlerin az bir nüfusu gözlenmiştir.37 ve Tablo IV. 99 . 4 adet. Balık türlerinin boyutları. Viviparus costae ve Belgradiella carvernica türleridir. belirgin özellikleri. Chlorophyta sp.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Özellikle Cyprinus carpio. nehir üzerinde ve kollarında toplam 20 balık türünün bulunmduğu belirlenmiştir. Melen Çayı Sucul Fauna Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları Akarsu sistemlerinde zooplanktonlara.2005 tarih ve 25968 nolu Resmi Gazete) bulunmaktadır. Viviparus conectus.

Bölgede yaşayan canlıların. Yöredeki av hayvanlarının korunması için Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan ve faaliyetin yapıldığı sezona ait olan Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına uyulacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. herhangi bir yuvaya (yumurta bulunan) rastlanırsa faaliyet alanına yakın zarar görmeyeceği bir yere taşınacaktır. zarar verilmeyecek.1984 tarih ve 18313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Avrupa’nın Yaban Hayatını ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi hükümlerinden “Türlerin Korunması” ile ilgili Maddelere uyulacaktır. Kuşların yumurtlama dönemleri dışında faaliyetlerin sürdürülmesi kuş yumurtalarının zarar görmesini engelleyecektir. Karada hareket kabiliyeti olan canlılar inşaat başladıktan sonra uzaklaşacağından yapımdan etkilenmeyeceklerdir. + Kaynak: Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. 100 . 2004 Melen Çayı İstasyon 1 + + + Melen Dokuz Lahna Ilıcız Darlık Ilıcız Gümüşova Çayı değirmen Deresi Deresi Barajının Deresi’n Deresi İstasyon Deresi Aşağısı in 2 Yukarısı + + + + + + + + + + + + + + + Gubi Deresi + + + + + + + İnşaat aşamasında kuşlar inşaat alanlarından uzaklaşacaktır.37 İstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı Gobio gobio Vimba vimba Alburnoides bipunctatus Leuciscus + + + + cephalus Phoxinus phoxinus Chalcalburnus + chalcoides Cyprinus carpio + + + Tinca tinca + Scardinius erythrophthalmu s Leuciscus borysthenicus Capoeta capoeta + + + Rhodeus + + sericeus Barbus plebejus + + + + Alburnus + + + oronthis Orthrias angorea + + Salmo trutta macrostigma Esox lucius + + + Silurus glanis + + + Neogobius + cyrius Mugil cephalus + Acipenser sp. Ayrıca 20. Faaliyet alanında koruma altına alınmış türlere rastlanırsa. Bern Sözleşmesi ile Avrupa Kırmızı Listesi ve Merkez Av Komisyonu hükümlerine girip girmediği araştırılacak ve buralarda belirtilen hükümlere göre hareket edilecektir.02.

Yaşanan ekonomik şartlar sebebiyle sektörün GSH içindeki payı düşmesine rağmen birinci sıradadır. İlin tarımsal üretim değerinin yaklaşık %43’ü hayvansal ürünlerden sağlanmaktadır. Cumayeri ve Çilimli küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapılmadığı ilçelerdir. İstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti Balık Örnekleme İsatasyonu Melen İstasyon 1. plebejus ve L.38 Tablo F. cephalus ve Chalcalburnus chalcoides mevcut ana türlerdir Ilıcız Deresi’nin Üzeri 2 Bu bölgede az sayıda Leuciscus borysthenicus ve Scarnidius erthophthalmus türleri yakalanmıştır Diğer Dereler Gümüşova Deresi 1 Sadece Phoxinus phoxinus türü bulunmuştur Gubi Deresi 1 Temiz akan bir ancak sadece Salmo trutta macrostigma yakalanmıştır. yıllık üretim miktarları.regülatörün membaı Dokuzdeğirmen DeresiMelen Çayı’nın Kolu Lahana Deresi-Melen Çayı’nın kolu Ilıcız Deresi Darlık Barajı’nın aşağısı Balık Türlerinin Sayısı 14 Nüfus Dağılımı Konusundaki Düşünceler Melen Çayı Balık sayısı açısından Vimbo vimbo türü Leuciscus cephalus ve Barbus plebejus türleri ile beraber en baskın türdür. plebejus en baskın türdür B. Capoeta ve Silurus glanis yakalanmıştır L. Düzce’de 1998 yılında 69. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. Cephalus mevcut ana türlerdir 10 8 8 6 7 Ilıcız Deresi V. Hayvancılık ve su ürünleri (türleri. C.265’dir. Bu da ülke genelinin % 0. Şaşırtıcı bir şekilde az sayıda Cyprinus carprio. Baraj yapım süreci 5-6 yıl gibi uzun bir süre olacağından ve bahse konu değişimler belirli bir zamana yayılmış bir şekilde gerçekleşeceğinden. 2000 yılı itibarıyla küçükbaş hayvan sayısının yarısı Merkez ilçe ve Yığılca’dadır.04’üne karşılık gelmektedir. beslenme alanları. cephalus en baskın türdür B. Gölyaka’nın payı % 22 iken Kaynaşlı küçükbaş hayvanların % 16.505 baş büyükbaş hayvan bulunmaktadır ki bu pay Türkiye genelinde %0.2. yeni duruma uygun gerekli tedbirler ve önlemler zaman içerisinde alınabilecektir. IV. Akçakoca. 101 . Sakarya’da hayvansal üretime yönelik olarak et. Düzce’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en büyük pay koyun yetiştiriciliğidir.regülatörün mansabı Melen İstasyon 2.13. vimbo ve L. Modern beyaz et ve yumurta tesisleri faaliyete geçirilmiş ve bunlara bağlı kesim haneler kurulmuştur. süt ve yumurta üretiminde kayda değer atılımlar gerçekleşmiştir. Kaynak: Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. 2004 Barajın yapılması ile birlikte ortaya çıkacak olan muhtemel flora ve fauna değişimlerini tüm boyutlarıyla öngörülemesi mümkün görülmemektedir.8.4’üne sahiptir. bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri) 1998’de Düzce’de toplam küçükbaş hayvan sayısı 15. İlde sığırcılık sektörü yanında tavukçuluk sektöründe de önemli gelişmeler meydana gelmiştir.6’lık payla manda ve sığırlardır. Cephalus mevcut ana türlerdir L. Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık Düzce İli genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin % 93’ünü koyunlar ve çok azını keçiler oluşturmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Tablo IV.027 Küçükbaş (Sayı) 3.000 3.39’de verilmektedir. İlçede sözleşmeli çiftçilik modeli uygulandığı için. Büyükbaş hayvan sayısında her yıl önemli değişimler görülmektedir.050 300 400 250 2.700 Sakarya İlinde küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yoğun olamamakla birlikte özellikle Geyve. Büyükbaş hayvancılıkta ağırlık Merkez ilçededir. Hasanlar Baraj Gölü (279 ha).000 Sakarya’da yapılmakta olan tavukçuluk faaliyetleri etçi tavuk üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır.375 2. Düzce İlinde alabalık ve 102 . Yılda ortalama 5 devre besi yapıldığında 71. Cumayeri’nin payı düşük görünmekte ve kalan hayvan sayısı ilçeler arasında oransal olarak neredeyse eşit şekilde paylaşılmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gümüşova ilçesinin payı az olmasına rağmen hayvan sayısının artış eğiliminde olduğu bir ilçedir. Alt Bölge).382 ton’dur. Yılda üretilen beyaz et miktarı ise 86.097 3.40’de toplam kümes hayvanı sayısı verilmektedir. ırmak ve çaylar (505 ha) olarak yaklaşık 1. Alt Bölge) ilçelerinde yoğunlaşmış olup gerek kapasite gerekse teknoloji bakımından son derece gelişmiştir. Pamukova ve Taraklı ilçelerinde ağırlık kazanmıştır.39. Yığılca ilçesi ise ulaşım konusunda yaşadığı olumsuzluklar ve merkezlere olan uzaklığı nedeniyle zamanla önemini kaybetmiştir. Toplam büyükbaş hayvanların % 47. Akyazı ve Hendek (III. Su Ürünleri Düzce’de doğal göller (400 ha). Bu işletmeler genellikle Kaynarca (IV. Kümes Hayvancılığı Düzce’de kümes hayvancılığı ağırlıklı olarak Merkez ilçe ile Akçakoca’da yoğunlaşmıştır. ördek ve kaz yetiştiriciliği ise çok küçük aile işletmelerinde yapılmaktadır. Hindi.7’si bu ilçededir.000 8. 2000 yılı itibariyle ilde büyükbaş hayvanların % 66’sı halen yerli ırktır.000 adet/devre üretilmektedir.700 3. Et tavukçuluğu yapan işletmeler entegre firmalar ile bağlantılı olarak üretim yapmaktadır. Toplam kümes hayvanı sayısı Tavuk Hindi Toplam 8.120.500 7. Bunun yanı sıra ilde yumurta tavukçuluğu işletmeleri mevcuttur.000 adet etçi tavuk yetiştirilmektedir. Alt Bölge) ve Merkez (II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. %22’sini ise keçi oluşturmaktadır.500 11.397.000 49. 2004 yılında Düzce ili ve ilçelerinde hayvancılık durumu İlçeler Merkez Akçakoca Cumayeri Çilimli Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca Toplam Büyükbaş (Sayı) 21.034 ha yüzeysel su bulunmaktadır.444 3.611 4. Tablo IV. ilçenin bu dezavantajları mevcut kümeslerin atıl kalmasına neden olmaktadır.121.40.985.300 3. Küçükbaş hayvan varlığının %78’ini koyun. 2001 yılı itibariyle ilde toplam 1313 adet işletmede 14. 2004 yılında ilçede yapılan hayvancılık envanteri Tablo IV.500 700 1.000 1. Tablo IV.

153. alg tayini ve biotoksin analizleri.000 894. Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.250 147.000 250.500 - 2006 83.000 910.41.2. Düzce ili ve ilçeleri alabalık tesisleri İlçeler Merkez Akçakoca Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca TOPLAM İşletme Sayısı 22 5 7 1 5 4 44 Üretim (sayı) 597.000 Sakarya İlinde.650 Su ürünlerinden kaynaklanan eşdeğer kirlilik yükleri projenin daha ileri aşamalarında değerlendirilecektir.000 18.050 221.000 148.42’de verilmiştir. Tesisler ile ilgili istatistik bilgiler Tablo IV.000 1. 2000 yılında toplam 511 yeni ruhsat verilmiş.000 42. Karadeniz sahili ile iç sularda yoğunluk gösteren İl tarımsal GSH’sı içinde su ürünleri üretimi %0.35’lik bir paya sahiptir.250 925.050 2007 85.213. analiz sonuçlarının uygun çıkmasını müteakip 475 adet Menşei belgesi ile 10.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.42.000 1.000 886.190.000 14.) Proje alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan (Askeri Yasak Bölgeler. IV. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. ilgili laboratuarlarda yaptırılmış. Alabalık tesislerinin sayısı ve üretim oranları Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU sazan yetiştirilmektedir. (35) Denizkoy.000 48. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar Proje alanı genel itibariyle ağaçlık alanlar içermekle birlikte içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları.000 57.231. Yürürlükte olan toplam ruhsat sayısı 667’dir.250 1. 55 ayrı kum midyesi ve deniz suyu numuneleri alınarak mikrobiyolojik-kimyasal. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler. Ayrıca AB ülkelerine ihraç edilen Kum Midyesi ile ilgili olarak ilimizde mevcut (34) Melenağzı.229.905 ton kum midyesi işlenmek amacıyla onay numaralı tesislere gönderilmiştir. 94 adet ruhsatın vizesi yenilenmiştir. 103 .41’da verilmektedir. Tablo IV.14. (36) Kefkeni istasyonlarında yıl boyunca izleme ve rutin program dahilinde.15. Tablo IV. Sakarya İli Su Ürünleri Üretimi (kg) Yıllar Tatlı su Kültür Deniz Toplam Kum Midyesi 2005 81. alabalık üretimi yoğun miktarda yapılmaktadır.300 12.) araziler bulunmamaktadır.2. IV.

Havzada kapasitesi yetersiz olmakla birlikte Düzce Belediyesi’ne ait bir atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Diğer özellikler Bu bölümde değerlendirilmesi gereken başkaca bir husus bulunmamaktadır. diğer bilgiler) 1999 yılına kadar Bolu iline bağlı olan Düzce. Hava kalitesi açısından bakıldığında ise proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi. IV.17. Düzce ve Sakarya illeri genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının bir çoğunun birinci. yoğun ulaşım yükü olan yol veya hava kalitesine etkisi olabilecek herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Planlanan projenin uygulamaya konması halinde bölgedeki mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir. Sosyo . Düzce nüfusunun büyük kısmı tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır. • • • Tarım: %62. Bölgede sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği hakkında yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte.3. sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi.3 Sosyal hizmetler: %11. Proje yeri ve etki alanının hava. toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. Tarım sektöründeki iş gücü. IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. 2000 yılı nüfus sayımına göre sektörlere göre çalışanların dağılımı aşağıdaki gibidir. Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir sanayi tesisi bulunmadığından sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu görünmemektedir. Kaliteli kömürün kullanıldığı varsayılan bölgede evsel ısınmadan oluşan kirlilik ihmal edilebilir seviyededir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.72 104 . ticaret ve sosyal hizmetlere kaymıştır. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. tekstil. 1999 depreminden sonra il ilan edilerek Türkiye’nin 81. ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazileri üzerinde kurulduğu bilinmektedir. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu ise Türkiye genelinde olduğu gibi sentetik gübre ve pestisitlerden kaynaklanan toprak kirliliği şeklinde söz konusudur.2. su.1.Ekonomik Çevrenin Özellikleri IV.3. 1999 depreminden sonra tarımsal faaliyetler ve nüfustaki azalma daha da artış göstermiştir.16. havzada herhangi bir düzenli depolama alanı bulunmadığı görülmüştür. Proje sahasını hava kalitesi açısından etkileyebilecek en önemli kaynak evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlardır. yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı.2.34 Tekstil: %8. Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler. inşaat. ili olmuştur. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Bu durum havzanın içme suyu kaynağı olarak ilan edilmesi sonrasında koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda pestisit ve gübre kullanılmadan tarım yapılmasına geçilmesi ile birlikte düzelme trendine girecektir. ancak kırsal alandan kente yapılan göçler sonucunda tarımın önemi gittikçe azalmıştır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır.

İkincisi ise. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. Ancak il. diğer bilgiler) Melen Baraj Rezervuar sahasında. ortalama hane halkı nüfusu.27 Diğer: %4.10’da gösterilmiştir.3. Bunların dışında rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da projeden kısmen etkilenmektedir. Birinci avantaj ilin iki büyük metropol arasında bulunmasıdır. IV. 1998 verilerine göre Sakarya İlinde ise çalışanların %83’i özel sektörde çalışmaktadır Düzce ili özel sektörünün coğrafi bakımdan bir takım avantajları bulunmaktadır. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan ve barajdan etkilenen yerleşim birimlerinin 1990 . 5 tane yerleşim merkezi su altında kalacaktır. Üçüncü avantaj ise. Ancak veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında . Ayrıca Melen barajının uzun yıllar öncesinden planlanmış olmakla birlikte inşaatın gecikmiş olması bölge halkında bir kafa karışıklığı meydana getirmiş ve halkın uzun ve orta vadeli projeler geliştirmesine engel olmuştur. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. İstanbul ve çevresindeki sanayi tesislerine yakın olmasıdır. nüfus artış oranları.21 Çalışanların %80’i özel sektörde çalışmaktadır.16 Madencilik: %2.2. Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerinin bağlı bulunduğu il ve ilçeler Tablo III. Bu durum da bölge halkında göç eğilimini arttırmıştır. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. nüfus hareketleri.1997 ve 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları ve 10 yıllık periyottaki nüfus artış hızı hesaplanarak daha önceki bölümde Tablo III.11’de verilmiştir.07 İnşaat: %5. göçler. Bu azalışın nedenleri aşağıda verildiği şekilde değerlendirilmektedir. Beyler. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. Yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal ürünlerden sağlamaktadırlar. Bölgede birim alandan elde edilen tarımsal gelir düzeyi yüksektir. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. ilin iki metropolü birbirini bağlayan yolun üzerinde konuşlanmış olmasıdır. Melen barajının yapılması ile göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının başka bölgelere nakledilmesi gerekmektedir. Yeni il olması nedeniyle Düzce’de kamu sektöründe çalışanların payı azdır. 105 .10 ve Tablo III. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU • • • • Ticaret: %6. bu avantajlarını yeterince kullanamamıştır. Proje alanıyla ilgili nüfus hareketlerinde son 10 yıl boyunca büyük oranda olmamakla birlikte bir azalışın olduğu görülmektedir. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir.

3 Kaynak: Nüfus ve Sosyal Yapı Projesi Hane halkı Örnekleme Araştırması. Tablo IV.3 72. Makine imalatı Toplam Diğer Yüzde 21. Örnekleme araştırmasında 15 yaş altında çalışan çocuğa rastlanmamıştır. Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı.7’ye kadar inmektedir. Küçük sanayi Ulaşım Ağaç imalat Dokuma san. Yeni il olması nedeniyle Düzce’de kamu sektöründe çalışanların payı azdır. ilçe merkezlerinde yüzde 13. minimum ve ortalama gelir) Düzce’de çalışanların alt sektörlerdeki dağılımı incelendiğinde. Düzce İl merkezinde ise yüzde 21. Bu nedenle.3 7.1 3.3.1 4.3. Kimya san.3.43).3 kadar olan geri kalan kısmı ise her birinin payı yüzde 3’ten az olan 37 alt sektöre dağılmaktadır. Tablo IV. Ayrıca il yakınında yer alan otomotiv ve gıda endüstrisi alanındaki önemli endüstriyel tesisler de yöre de yaşayanlar için önemli bir iş kolu durumundadır.6 4. İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı) İşsizlik oranları. kimya. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Proje sahasındaki diğer bir göç nedeni de bölgede eğitime olan ilginin büyüklüğü ve orta öğretimi tamamlayan gençlerin yüksek öğretim için büyük kentlere göç etmeleridir.6 4.4 5.6’dır.6’ya varan “ulaşım” sektörünün payıdır. Çalışanların yüzde 27. 106 .7 27. İnşaat Hizmet+tic.43. Çalışanların yüzde 80 gibi oldukça büyük bir kısmı özel sektörde çalışmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Özellikle ulaşım sektöründe çalışanların payının. yüzde 4.5 olup. köylerde yüzde 25’e kadar yükselmekte. Düzce ilçe merkezlerinin sosyal göstergelerdeki göreli iyi durumu işsizlik oranlarında da gözlenmektedir.4 6. çalışanların yüzde 72. Sakarya ilinde ise geçim kaynağı olarak başta tarımsal faaliyetler ile orman işleri gelmektedir. IV. Bir diğer dikkat çeken nokta. işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum.7’sinin 10 alt sektör tarafından kapsandığı görülmektedir (Tablo IV. Düzce’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı Alt sektör Tarım Perakende tic. 15 yaş üstü işsizlik oranlarını değerlendirmek daha doğru olacaktır.0 11. orman ürünlerine dayanan üretim çeşitlenmesi Düzce’de toplam yüzde 12. eğitim sektöründe çalışanların payından (yüzde 3’ten az) yüksek oluşu düşündürücüdür. Tablo’da çalışan payı yüzde 3’ten fazla olan alt sektörler alınmıştır.4.8 kadar ağırlığa sahiptir.44’da verilmiştir.9 4. 2001 Tabloda görüldüğü gibi. Düzce İli genelinde işsizlik yüzde 21. Ayrıca iş bulma amacıyla büyük şehirlere göç te söz konusudur. IV. dokuma.

IV. kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) Kültürel Durum Proje sahasının içinde yer aldığı bölgenin kültürel durumu.3. Sağlık Durumu Etüt sahasında sağlığı tehdit edici hastalık yoktur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.45’te verilmiştir.46‘da verilmiştir. 107 . Köylerde ilköğretim okulları.6 İlçe 15. Sağlık Müdürlüğü teşkilatının yeni kurulması göz önüne alındığında.3. Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları Tablo IV.1999 depremi ve sonrasında yaşanan ekonomik kriz sebebi ile Sakarya ilindeki işsizlik oranı % 25 oranında artış göstermiştir.6. Düzce ili açısından değerlendirildiğinde: 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra il olması. Verem.7 Köy 25. Difteri. sağlık. Tablo IV. 2004 Toplam 3 1 4 1 32 1 1 0 1 Sakarya İlinde ise İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılımı Tablo IV. Kızamık. Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar) Aşı ile korunabilir hastalıklar (Boğmaca. Türkiye geneline göre ortalama veya ortalamanın üzerinde yer almaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. 17.5 Kaynak: Nüfus ve Sosyal Yapı Projesi Hane halkı Örneklem Araştırması. Bölgede endemik olarak görülen ve sıkça rastlanan bir hastalık bulunmamaktadır. tehlikeli ve acil durumlar için ise Düzce. Tetanos. İlde Merkez kampusu Bolu’da olan Abant İzzet Baysal Üniversitenin Düzce Kampusu’nda Fakülte ve Yüksek okullar yer almaktadır.44 Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde İşsizlik Oranları (%) Baz nüfus grubu 15+ Kent 21. Hepatit B) bebek ve çocuk sağlığını. Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim. Sağlık hizmetleri için en yakın yerleşim yeri olan Akçakoca Devlet Hastanesi’nden istifade edilmekte. Sakarya ilinin tüm sağlık hizmetlerinden yararlanılmaktadır.Tandoğan Tokgöz Devlet Hastanesi Tıp Fakültesi Sağlık Merkezi Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Ocağı VSD AÇSAP Merkezi Sağlık Meslek Lisesi Halk Sağlığı Lab. IV. bebek ve çocuk ölümlerini çok yakından ilgilendiren ve etkileyen hastalıklardır.Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları Sağlık Merkezleri Dr. kasaba ve İlçelerde ise liseler vardır.08. Sakarya ilinde de endemik olarak bölgeye özgü bir hastalık görülmemektedir. Çocuk Felci. Kaynak: İl Sağlık Müdürlüğü.45 .1 Toplam 21. aşılama oranlarının Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğu görülmektedir. 2001 Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya İlinin de en önemli sorunlarından biri işsizliktir.5.

) Melen Barajı kamulaştırma arazi etütleri. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18615 da arazi bulunmaktadır. 2 Yüksekokul . turizm alanları vb. % 9’unun orman ve % 11’inin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m’lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. Düzce İli sınırları içindeki fakülte. Akçakoca’da ise Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ile Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63’nün fındıklık . Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35765 da dır. Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 4230 öğrenci bulunmaktadır.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. konutlar. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da dır. rezervuar ve mutlak koruma alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmış ve tespit edilen taşınmazlar her iki saha için de ayrı ayrı değerlendirilmiştir.3. Orman. yüksek okullar ile enstitüde 277 akademik personel. Düzce Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. 108 .7. %19 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. Düzce Meslek Yüksek Okulu. Düzce’de Merkez kampüsü Bolu’da olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Düzce Kampüsü’nde Fakülte ve Yüksek Okullar yer almaktadır.46 Sakarya İlinde İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılım İlçeler Hastane Merkez 8 Akyazı 1 Ferizli Geyve 1 Hendek 1 Karapürçek Karasu 1 Kaynarca Kocaali Pamukova 1 Sapanca Söğütlü Taraklı Toplam 13 Eğitim Durumu Sağlık Ocağı 34 13 4 3 9 2 8 4 3 2 4 1 1 88 Sağlık Evi 197 43 12 26 38 7 30 18 17 16 17 7 10 438 Dispanser 1 1 1 1 1 5 Düzce ve Sakarya illerinde okuma yazma oranı % 90’ının üzerindedir. bu kapsamda sanayi bölgeleri. Sakarya’da ise 1992 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte. 2 Enstitü. 1 Konservatuar ve 11 Meslek Yüksekokulu ile eğitim alanında faaliyet göstermektedir. IV. mevcut ve planlanan kullanım alanları. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları yeteri derecede bulunmaktadır. limanlar.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezervuar sahasında iskan şekli toplu yerleşim biçimindedir. 109 . Mutlak koruma alanında ise biraz daha dağınık bir yapı göze çarpmaktadır. IV. Göl alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde bir bütünlük arz etmemektedir.8. Diğer özellikler Bu bölümde belirtilecek ilave bir özellik bulunmamaktadır.

HES. Malzeme ocaklarından elde edilen malzemeler.1’de verilmiştir. su temin ve iletim sistemleri dahil) . PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ALAN (Bu bölümde. hafriyat sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayıları ve teknik özellikleri Büyük Melen Barajı’nın inşaatı esnasında baraj gövdesi ve malzeme ocaklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacaktır. Arazinin Hazırlanması. taş.2 başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır) V. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM V. Tespit edilen malzeme ocaklarının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimli.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Barajın planlanma aşamasında hazırlanan ve 2007 yılında revize edilen Doğal Yapı Malzemeleri Raporu’na göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. beton santrali ve agrega yıkama tesisinden oluşan hazırlama tesilerinde hazırlanan malzemeler kullanılacakları yerlere iletilecektir 110 .1.1. kum vb. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. bu etkileri önlemek. idari ve teknik önlemler V. en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal.1. malzeme ocakları. hafriyatın nerede kullanılacağı. arazinin hazırlanması sonrasında yapılacak hafriyat çalışmalarının ayrı ayrı yerlerinin 1/1000’lik haritada gösterimi. kullanılmayacak hafriyat artığı toprak. Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı. Ayrıca malzeme ocakları 1/5000 ölçekli haritası Ek 15’te verilmiştir. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (baraj. Kullanılacak olan malzeme ocakların yerleri ayrıntılı olarak Ek 14’teki 1/25000 ölçekli haritada ve Şekil V. E ve C geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler. toplam hafriyat miktarı.1 ve V. Kırmaeleme tesisleri. V. projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri. Baraj inşasında gerçekleşecek toplam kazı hacmi: 431 231 m3’dür. Proje kapsamında gerçekleşecek olan hafriyat çalışmaları bu malzeme ocakları ile baraj gövdesinin bulunduğu noktada gerçekleşecektir. Ek 16’da verilen 1/2000 ölçekli Baraj alanı vaziyet planında verilen malzeme hazırlama tesislerine getirilecektir.

Bu nedenle ikinci bir istimlak sorunu yaşanmayacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V. Arazinin hazırlanması çalışmalarında kullanılacak olan başlıca ekipmanlar Tablo V. 111 . V. İçme ve kullanma suyunun yeterli olmaması durumunda ihtiyaç duyulacak olan su Ortaköy Belde Belediyesinden karşılanacaktır. bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri.1.1’de verilmiştir. nerede.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu alan için de istimlak sorunu yaşanmayacaktır. Bu nedenle proje kapsamında su temini açısından kaptaj çalışmaları yapılmayacaktır. ve E geçirimli malzeme alanlarının rehabilitasyonu amacıyla tekrar kullanılacaktır. ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı Baraj inşasında kullanılacak olan sular.1. Dolayısıyla projeden herhangi bir miktarda atık hafriyat oluşumu söz konusu olmayacaktır.2. Kaya I malzeme alanı ise kısmen baraj rezervuarı altında kısmen de Mutlak Koruma Alanı altında kalmaktadır. Baraj İnşasında kullanılacak olan malzeme ocaklarının yerleri Barajın inşaat aşamasında ortaya çıkacak olan tüm hafriyat malzemesi ve bitkisel toprak Kaya I. Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları. kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri. nasıl. regülatör inşası sırasında bölgede açılan yeraltı suyundan karşılanacaktır. K Geçirimsiz ve C Geçirimli malzeme ocaklarının tamamı baraj göl alanı içerisinde kalmaktadır.

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak. Depolama alanı derin vadi yapısında olup yerleşim merkezlerinden uzak ve izole bir yapıdadır.01. inşaat sahaları ve yeni yolların yapımı aşamasında da taşkın önleme ile ilgili çalışmaların yapılacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V. Patlayıcı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Parlayıcı. Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır. satışı. her türlü malzemenin İnşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14. Derivasyon işleminin dışında. depolanmaları ve kullanımları.12. Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle.1.4. kullanılması. ithali.1 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar İnşaat makineleri Yükleyici Damperli Kamyon Greyder Silindir Kompresör Ekskavatör Riperli dozer Beton pompası Arazöz Delici Patlatma Kırma-Eleme Baraj Aksı 4 12 3 2 2 2 1 1 1 — — — Kaya-I Geçirimsiz Malzeme Ocağı Malzeme Ocağı 2 2 13 4 — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — 1 — Geçirimli Malzeme Ocağı 2 4 — — 1 1 — — 1 — — — V. Depolanması. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" hükümlerine uyulacaktır. Kullanılacak olan patlayıcı maddeler gerekli sağlık koruma bandı mesafesi ayarlanarak Baraj gövdesi ile mevcut melen regülatörü arasında kalan alanda depolanacaktır. drenaj ve sediment kontrolü ve taşkın önleme açısından özellikle dikkat edilmesi gereken çalışmalar arasındadır. Denetlenmesi. patlayıcı. parlayıcı. 112 . taşkın. taşınımları. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı Proje inşası aşamasında önemli faaliyetlerden olan derivasyon çalışmaları.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 21. bu işler için kullanılacak aletler ve makineler Kaya malzemesinin temini amacıyla yapılacak olan patlatma çalışmalarında ANFO türü patlayıcı madde ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi yemleme patlayıcısı kullanılacaktır. tünel inşaatı.3. tehlikeli ve toksik olanların.2004 Tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir. V.1. Saklanması. taşınması. Arazinin hazırlanması ve faaliyet ünitelerinin inşası sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden. yok edilmesi. yöre sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle.03. Ayrıca 24.

(Ek 17) Ocaklarla ilgili alınacak olan GSM Ruhsatı için İl Özel İdare Müdürlüğü’ne başvurulacaktır. şev açısı.5.1’de verilmiştir. yıllara bağlı planlanan üretim miktarları (iş akım şeması). 113 . Baraj yapımı dolayısıyla açılacak olan taşocağı. Baraj gövdesi önce kil çekirdekli kaya dolgu olarak planlanmış ancak daha sonra önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipine dönülmüştür. Kaya I malzeme ocağı kısmen rezervuar altında kalacak olup işletme sonrası duruma ait bilgiler hazırlanan ve Ek 19’da verilen “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği”ne göre hazırlanan “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı”na göre yapılacaktır. Son dönemde baraj ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde düşünülmektedir. Tespit edilen 14 malzeme ocağının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimsiz. kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı. kapasiteleri. Baraj inşaatı için kullanılmak üzere belirlenen tüm malzeme ocaklarına ait detaylı bilgiler ise aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. revize rapor şeklinde 2007 yılında tekrar hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapora göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. özelikle dik kesimlerde. hem de atık hafriyat malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır. İşletme sonrasında. ocakların alan büyüklükleri. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları. kapladıkları alan ve ayrı ayrı koordinatları. Malzeme ocaklarına ait imalat haritaları (Ek 18) verilmiştir. proje aşamasında kullanılması beklenen malzeme ocaklarının yerleri ise Şekil V. mümkün olan yerlerde. en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. Memba ve mansap batardoları dolgusunda kullanılacak kil malzeme.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. göl alanındaki en yakın sahalardan temin edilecektir. Bu nedenle ilk yapılan malzeme alanı etütleri tekrar yapılarak.1. Bu nedenle kil sahalarında yeni çalışmalar yapılmıştır. işletme alan büyüklükleri. uygulanacak üretim yöntemleri. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. 1. V. E malzeme ocağı ise Melen Çayı altında kalacaktır. ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi Büyük Melen Barajı planlama aşamasındaki arazi çalışmaları 1990-1992 yılları arasında yapılmıştır. genişliği. kum ocağı. Malzeme ocaklarının ayrıntılı olarak tümünün yerleri Ek 14’de. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. asfalt ve beton kaplamalı yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak. basamak yüksekliği. Geçirimsiz Malzeme Alanları Geçirimsiz malzeme alanları planlama aşamasında kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi için çalışılmıştır. Bu tür bir uygulamanın mümkün olmadığı yerlerde ise menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. Adı geçen malzeme alanlarının ruhsatlandırma işlemlerine başlanılmıştır. basamak sayısı. K ve C malzeme ocakları baraj rezervuarı altında kalacak. geçirimsiz malzeme kil çekirdek inşasında. Erozyonu asgariye indirebilmek için. geçirimli malzeme ise barajın beton kaplaması ile diğer beton işlerinde kullanılacaktır. Kaya malzemeleri barajın kaya dolgusunda.

CH karakterindedir. P-Malzeme Alanı Baraj yerinin kuzeydoğusunda Uğurlu köyü ile Bezirgan köyü arasındaki meyilli fındıklık alanı kapsar. Baraj yerine ulaşım ham yol ile sağlanmaktadır. N-Malzeme Alanı Baraj yerinin kuzeydoğusunda. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU A-Malzeme Alanı Baraj yerine 5 km uzaklıkta Ortaköy Bucağı ile Cumayeri Mahallesi arasındaki düz ve hafif meyilli alanı kapsar. Malzeme alanında iyi karakterde malzeme devamlılığı tespit edilemediğinden malzeme alanı olarak gösterilmiştir. CH karakterindedir.50 m sıyırma yapıldıktan sonra 2. Laboratuar ve arazi gözlemlerine göre malzeme CL. Malzeme alanının üzeri fındık ve meyve ağaçları ile kaplıdır.50 m sıyırma yapılarak A1 sahasından 160 000 m3. Malzeme alanı baraj ekseninin mansabında ve üzeri fındık ağaçları ile kaplı olduğundan ilave kamulaştırma gerekecektir.40 gr/cm3 olup. 114 . Ortalama 0. Maksimum kuru birim ağırlıkları 1. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 95 adet araştırma kuyusu açılmıştır. Malzeme alanından 0. Alandaki malzeme CL. örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. 1. Malzeme alanının melen çayına doğru olan kısımlarında mısır tarlaları vardır. Laboratuar sonuçları ve arazi gözlemlerine göre malzeme CL. Alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.0 m lik kazı ile 700 000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.SM-ML. Baraj yerine 5 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanmaktadır.CH karakterindedir. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme CL.0 m dir. Malzeme alanında ortalama 0. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğindedir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup mevcut 7 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanabilir. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 67 adet araştırma kuyusu açılmış olup kuyu derinlikleri 3. Baraj yerine mevcut 4 km’lik stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır. Yol genişletilerek stabilize duruma getirilmelidir.0 m’lik kazı derinliğine göre 1200000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir. Malzeme alanındaki kullanılabilir nitelikli malzeme 4 kısımda gösterilmiştir. A3 sahasından 160 000 m3. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 33 adet araştırma kuyusu açtırılmış ve alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.17 gr/cm3 e kadar düşmektedir. Yolun genişletilmesi gerekir. Malzeme alanı gerek kişilerin iyeliğinde olup alan üzerinde kavak ve fındık ağaçlan mevcuttur. Malzeme alanın nitelik ve niceliğini tespit için 66 adet araştırma kuyusu açılmış olup. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzeri kavak ve fındık ağaçlan ile kaplıdır. Bolazlar köyünün doğusundaki fındıklığı kapsayan alandır. A4 sahasından 240 000 m3 olmak üzere 700 000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.ML karakterindedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.50 m ortalama sıyırma yapılarak 2. K-Malzeme Alanı Baraj aksının güneyinde Büyük Melen çayı ile Osmanca düzü arasındaki meyilli ve taban araziyi kapsar.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzerinde fındık ağaçlan mevcuttur.CH karakterindedir Malzeme alanından 0. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 100 adet araştırma kuyusu açılmıştır. Kötü kaliteli olan kısımlar saha dışında bırakılmıştır. Alman örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. T-Malzeme Alanı Baraj yerinin güneyinde K geçirimsiz malzeme alanın devamı sayılabilecek fındıklık alandır.0 m derinlikte kazı ile 800 000 m3 kadar geçirimsiz malzeme alınabilir. Fındık ağaçlan ile kaplıdır. Malzemenin nitelik ve niceliğinin tespiti için 52 adet kuyu açılmıştır.0 m kazıyla 400000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir 2.50 m sıyırma kazısı yapıldıktan sonra ortalama 2.40 gr/cm3 den düşük olan malzeme kuyuları saha dışında bırakılmıştır. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 60 adet araştırma kuyusu açılmış ve alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. İkincisi 4. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzerinde fındık ağaçları vardır.0 m kazı ile 1000000 m3 kadar geçirimsiz malzeme alınabilir.CH karakterindedir. Malzeme alanı gölalanı dışında kaldığından ayrıca istimlak gerekecektir. Melen regülatörü ve diğer yapılarda kullanılmak üzere B geçirimli malzeme alanından bir miktar beton agregası alınmıştır. stabilize – ham yoldan oluşan 9 000 m’lik mevcut Beyler-Ortaköy-Cumayeri’nden aksa giden yoldur. Bu nedenle sadece B alanının sınırları ve rezervi revize edilmiştir. 115 .5 km’lik ham yol-stabilizeden oluşan Salbaşı köprüsü-baraj aksı yoludur. Geçirimli Malzeme Alanları Geçirimli malzeme alanları önceki planlama çalışmaları sırasında tespit edilen alanlardır. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme Cl. Alan sınırları ve rezervleri yeniden kontrol edilmiştir. Baraj yerine 7 km’lik mevcut stabilize-ham yol ile ulaşılır. Malzeme alanından baraj aksına ulaşmak için iki yol vardır. B-Malzeme Alanı Ortaköy Bucağına bağlı Beyler köyünün hemen kuzeyinden başlayarak akış aşağı devam eden Büyük Melen çayının depozitleridir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzer. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme CL. Baraj yerine mevcut 6 km lik ham yol ile ulaşım sağlanabilir. Maksimum birim ağırlığı 1. Birincisi. Malzeme alanından 0.50 m sıyırma yapıldıktan sonra ortalama 2.CH ve ML karakterindedir. Baraj yerine mevcut 7 km’lik ham yol ile ulaşılır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU R-Malzeme Alanı Baraj aksının güneybatısında Ortaköy Bucağı ile karalar mahallesinin güneyindeki hafif meyilli fındıkları kapsar. S-Malzeme Alanı Baraj yerinin güneybatısında Beyler mahallesinin kuzeyindeki meyilli fındıklık arazidir. Malzeme alanından 0. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme Cl. Malzeme alanı baraj göl alanının dışında kaldığından ek istimlak gerekecektir. Alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Saha gölalanı içerisindedir.50 m sıyırma yapıldıktan sonra ortalama 2.

5 metreden sonra yer altı suyunun altından alınacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kuyularda 7.0 m den sonra yeraltı suyu altında malzeme alınacaktır. Laboratuar sonuçları ve arazi gözlemlerine göre malzeme GP-SP karakterindedir. Malzeme alanının kenarlarından 2.5 cm’den küçüktür.0 m çaplı blokların bulunması karşın. D-Malzeme Alanı Baraj yerinin doğrusunda. Melen regülatörü ve diğer yapıların inşaatı için ihtiyaç duyulan beton agregası temini için işletilmiştir. Cumayeri mahallesinin doğusundaki Salbaşı köprüsünün batısından başlayarak baraj aksın doğru devam eden Büyük Melen çayının depozitleridir. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 5 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. Büyük Melen çayı tekrar bu kısımları doldurmuştur. Kaya Malzeme Alanları Kaya–I Malzeme Alanı Baraj yerinin 2 km batısında Cumayeri mahallesinin kuzeyinde kireçtaşlarını kapsar. 7.0-1. C-Malzeme Alanı Ortaköy Bucağına bağlı. Malzeme alanından 5 m derinliğe kadar malzeme alınacaktır.5 metrelik bloklar görüldüğünden malzeme sahası olarak gösterilmemiştir. genelde tane boyutu 7. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için önceki çalışmalarda 12 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır.5 cm’den iri blok yüzdesi yaklaşık % 10-20 civarındadır. Malzeme alanının geri kalan işletilebilir bölümünün alan sınırları ve malzeme miktarı yeniden belirlenmiştir. Alandaki malzemenin büyük bölümü sıyırma gerektirmemektedir.5 km kuzeydoğusunda Uğurlu deresinin Büyük melen çayı ile birleştiği yer ile uğurlu köprüsü arasındaki Büyük Melen çayı depozitleridir. 0.0 metreye varan sıyırmaların olmasına rağmen. Malzeme alanının orijinini kireçtaşlarının çakıl ve kumları oluşturmaktadır.0 m’lik CL-CH 116 . Beyler köyü yakınlarında % 5-10 oranında 1. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme GP-SP karakterindedir.0 m derinliğe göre en az 500 000 m3 geçirimli malzeme alınabilir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Malzeme alanının orijinini kireçtaşlarının çakıl ve kumları meydana getirmektedir. Daha önceden çeşitli amaçlar için buradan malzeme alınmasına karşın. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 5 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. Malzeme alanından sıyırma gerektirmeyen kısımlardan 5 m derinlikte en az 350000 m geçirimli malzeme alınabilecektir. Malzeme alanının üzerinde nitelik ve nicelik tespiti için 16 adet sondaj kuyusu açtırılmıştır. Malzeme 3.0-4. Mevcut ham yol – stabilize yol ile ulaşım sağlanabilir. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit etmek amacıyla 6 adet araştırma kuyusu açılmış ve örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.5 cm den iri blok yüzdesi fazla olduğundan ve 1. Malzeme alanının kuzey kısımlarından üst kotlarda 2. Malzeme alanından.5 m ile 2. SP Karakterindedir. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme GP. Malzeme alanının bir bölümü. 3 E-Malzeme Alanı Baraj yerinin 3. Mevcut 3 km’lik ham yol stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır. uğurlu deresinin alüvyon depozitleridir. Malzeme alanından sıyırma yapılmaksızın 5. 3. yatak boyunca sıyırma kazısı gerekmemektedir.

000 m3 kaya dolgu ve riprap malzemesi alınabilecektir. Üzeri bitkisel toprakla kaplı olup. Test sonuçları limitlere uygun olup sert. bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından sonra yaklaşık 1. Tablo V. Malzeme alanının bazı kısımlarının üzerindeki toprak sıyrıldıktan sonra 10 000 000 m3 kaya malzeme alınabilir. Cumayeri mahallesine doğru olan kısımlarda ise meyve ağaçları ile bahçeler mevcuttur. yamaç eteklerinde ise 5. Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları Tablo V. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için 2 adet örnek alınmıştır. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için örnekler alınmıştır.500. EREĞLİ F-25-C3 ve F26-d4 EREĞLİ F-25-C3 ve ADAPAZARI G25-b2 EREĞLİ F-25-C3 117 . Sırt mahallesi ile Çadıryeri mahallesi arasında kalan Aralık tepedeki kireçtaşlarını kapsar. Kayın ve fındık ağaçları ile kaplıdır. Basamak sayısı ise 4 olarak planlanmıştır. Kaya I malzeme ocağındaki basamak yükseklikleri 12-13 m. Test sonuçlan limitlere uygun olup. genişlikler 2. sağlam ve az çatlaklıdır.3. Alanlara ait koordinat haritaları ise Ek 20‘de verilmiştir. Malzeme alanının bazı kısımları sıyrıldıktan sonra 2 500 000 m3 kaya malzemesi alınabilir. Baraj yerine ulaşım 2500 m’lik yeni yol yapımı ile mümkün olacaktır. Malzeme alanının üstü fındık ağaçları ile kaplıdır. Karotlardan alman örneklere göre gereç yer yer killi kireçtaşları. Baraj yerine mevcut olan Kestanepınarı-Kocaali-Cumayeri ham yol-stabilize yolu ile ulaşılır. Kaya II Malzeme Alanı Baraj yerinin 25 km batısında kestanepınarı köyünün güneyindeki Keltepe ile Göltepedeki kireçtaşlarıdır.2‘de verilmiştir.000 m3 toprak örtüsü kazısı yapıldıktan sonra 15. K geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanının koordinatları sırasıyla Tablo V. yer yer fındık ağaçlan vardır. E geçirimli.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kaya-III Malzeme Alanı Baraj yerinin 25 km batısında şerbetpınarı çukurları.0 metrelik yamaç molozu şeklinde sıyırma vardır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU karakterinde kil örtüsü. Ocağın kuzey kısımlarında (Şerbetpınarı tarafı) daha önce işletilmiş mermer ocağı vardır. Malzeme alanına mevcut kestanepınarı-Kocaali-Cumayeri mahallesi-aksa giden ham yol – stabilize yol ile ulaşılabilir. Gri-beyaz renkli az çatlaklıdır.0-6. Malzeme alanındaki fındık ağaçlarının temizlenmesi. Malzeme kullanılabilir nitelikte olup deney sonuçlan paftada gösterilmiştir.6’ da verilmiştir. Üzeri yer yer meşe. Sert ve sağlam yapıya sahiptir. Tablo V.000.5 m olarak belirlenmiştir. Kullanılacak olan C geçirimli.2 Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları Gereç Alanı C Geçirimli E geçirimli K geçirimsiz Kaya I Yer aldığı pafta no EREĞLİ F-25-C3 ve G25-b2. kaya gereç olarak kullanılabilir. kristalize kireçtaşları şeklindedir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyiliğindedir.5 ve Tablo V. Gölalanı dışında kaldığı için 1 adet örnek alınmıştır.

2 327723.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3 328194.8 328492.1 328901 328977.3 328464.4 K Geçirimsiz Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Y 328005 328640.6 328355.6 329032 329022.6 327780.7 X 4540903 4540941 4540992 4540972 4540890 4540125 4540015 4539915 4539740 4539735 4539713 4539748 4539948 4540008 4540216 4540597 4540746 4540758 4540742 4540752 4540802 118 .3 328819.2 327691.5 328484.9 327654.3 328486.9 328718.2 328074.8 329070.1 328809.4 327711. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.7 328830.6 328105.6 328797.9 327766.3 327994.5 327936.3 327973.2 327998.6 328033.3 C Geçirimli Gereç Alanı koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 327613.6 X 4541188 4541217 4541265 4541265 4541141 4541147 4541130 4541007 4540988 4541010 4541015 4541000 4541071 4541120 4541140 4541018 4540807 4540815 4540926 4540997 Tablo V.2 328427.9 328216.6 328981 328916.1 328761.3 329064.8 328172.2 327929.2 327800.

1 330823.9 X 4542372 4542392 4542325 4542207 4542088 4541981 4541931 4541952 4541854 4541659 4541509 4541485 4541511 4541629 4541709 4541746 4541842 4541982 4542180 4542241 119 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2 326778.7 327382.4 327175.9 331013.8 331556.4 331272.8 331479.6 327395.6 326550. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.4 326636.5 326833.3 330960.1 331132.9 326996.6 KAYA I Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 327183.4 326547.3 326935.5 331373.4 331638 331664.7 330864.9 X 4544353 4544361 4544328 4544270 4544221 4544228 4544200 4544051 4544023 4543786 4543747 4543777 4543840 4543865 4543931 4543946 4544023 4544214 4544312 4544330 Tablo V.9 326717.5 E Geçirimli Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 331414.8 326688.7 326946.7 327652.8 326604.6 327611.3 331031.6 327313.1 330966.4 327538.8 330833.5 327219.3 331596.4 330982.3 331245.5 331254.2 331351.

Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması.5 m şarj boyu ve 89 mm’ lik delik çapları ile 10m basamak boyu (delik boyu 11 m) için 0.5 m delik arası mesafe. titreşim. elektronik mili saniyeli ateşleme. ayna ve dolayısıyla atım yerine ait özellikler (jeolojik durum) güvenlik açısından (özellikle taş savrulması açısından) incelenerek. Bu ise kazılacak malzemeye ait 15 000 000 m3 120 . Prensipte titreşim ve hava şoku etkileri açısından.0 kg’ lık yemleme patlayıcısı kullanarak çevresel etkilerin eşik değerlerin altına çekildiği patlatma işlemlerini yapmak mümkündür.5 kg ANFO ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi 0. depolanmaları ve kullanımları.224 kg/m3 mertebesinde bir özgül şarj ile delik başına 27. titreşim ve hava şoku bakımından aynı anda patlayan patlayıcı miktarının minimize edilmesi ile titreşim ve hava şoku etkileri istenen sınır değerlerin altına (titreşimler için kozmetik hasar sınırı olan 50 mm/sn’ lik parçacık hızı ve hava şoku için cam kırılmasına karşı 134 dB’ lik sınır) çekilebilmektedir . deneme atımlarının sonuçlarına göre. jeolojik yapının dikkate alınarak patlayıcı miktarının uygun miktarlara çekilmesi ve aynı anda patlayan patlayıcı miktarının minimize edilmesi gereklidir. 3. gerekirse ek tedbirler (delik üstlerinde özel hazırlanmış örtü kullanılması gibi) alınmalıdır.5-1. Bölüm 2 Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısı ve Bölüm 3 Patlatma Kaynaklı Hava Şoku).1. özgül şarjın 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. 5. şok tüplü ateşleme gibi) tekniğinin uygulanması gerekli olmaktadır. Bu bakımdan. hava şoku ve taş savrulması bakımdan uygun sonuçlar elde edilebilmektedir. hava şoku ve taş savrulması bakımlarından olası etkilerinin iyi bir patlatma pratiği ile önlenmesi mümkündür. hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi Proje inşasında kullanılacak olan Kaya-I Malzeme Sahası’ nda yapılması planlanan patlatma çalışmaları başlamadan önce yakın civarda yer alan ve Melen Barajı rezervuarı altında kalacak olan Cumayeri Mahallesinin kamulaştırma işlemleri tamamlanacağından yakın yerleşimler üzerinde olumsuz bazı etkilerin ortaya çıkması engellenecektir. Günümüz patlatma teknolojisinde. Bunun için patlatmalarda mili saniyeli ateşleme (elektrikli mili saniyeli ateşleme. aynı anda patlatılacak olan azami patlayıcı miktarı belirleyici olduğundan patlatılacak delik sayısının.400 kg/m3’ lük özgül şarj uygulamalarda sık rastlanan bir miktardır. aynı anda patlatılacak patlayıcı madde miktarının azaltılabilmesine yönelik (mili saniye gecikmeli ateşleme) ateşleme sistemleri mevcuttur (elektrikli mili saniyeli ateşleme. daha yüksek özgül şarjla da çalışmak mümkün olabilmektedir. Böylece aynı anda patlatılan patlayıcı madde miktarına sınırlama getirerek.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. mili saniye gecikmeli ateşleme ile istenilen sayıda belirlenmesi mümkündür. Ek 21’de de belirtildiği gibi teknolojik ve jeolojik faktörlerin göz önüne alınacağı iyi bir patlatma pratiği içinde özgül şarj miktarı (kg patlayıcı/m3 kayaç) özel bir önem kazanmaktadır.6. patlatma paterni. Genel bir kural olarak.2 kg/m3 civarı olduğu (genelde bu rakam tek başına belirleyici olmayabilmektedir) veya bundan yüksek spesifik şarjlarla çalışıldığı hallerde dikkatli olunması. 3. taşınımları. Yerleşimlerin patlatma yerlerine bitişik olduğu hallerde.5 m delik yükü (dilim kalınlığı).8 km uzaklıkta yer aldığından projenin etki sahasının dışında kabul edilmektedir. Taş savrulması açısından ise. şok tüplü ateşleme gibi). Ancak hemen her patlatma işleminde taş savrulması riski göz önünde bulundurulmalı ve risk altındaki nokta ile atımın yapıldığı yerin yarı mesafesini aşan taş savrulmalarına ve özellikle atımlar sırasında insan girmesine yasaklanan alanlara ulaşabilecek taş savrulmalarına izin verilmemelidir. elektronik mili saniyeli ateşleme. Patlatmanın titreşim. Genelde 0. bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı. Bu ifade edilen bilgilerin ışığı altında. İyi bir patlatma uygulaması ise. Proje alanına en yakın diğer yerleşim yeri olan Aydoğan ise alana kuş uçuşu 1.

275 kg (10 delik için).000 m3 toprak örtüsünün kazısı yapıldıktan sonra 15.500.000. Bu ise Q miktarlarını. 30.5x2. 10. 2. Bu delik sayılarının hangisini seçileceği ise emisyon değerleri bakımından teknik olarak bir zorluk çıkarmayacak olup. Bu durumda bir atımda atımın delik sayısına bağlı olarak ortaya çıkacak yerinde malzeme hacmini verecek olan formüle günlük üretim miktarı (Q.5 m’ lik bir patern ve 11 m’ lik delik boyu için bir deliğin vereceği yerinde hacmi 2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Delik başına düşen yerinde hacim x atımdaki delik sayısı= Q Atımların delik sayıları ise tamamen patlatma tekniği ile ilişkili olarak ve Ek 21’de yazılı önlemlere uyarak gerçekleştirilecek olup.000 m3 kaya dolgu ve riprap malzemesi alınabilir.1. patlatma kaynaklı etkiler öngörülen eşik değerlerinin altında kalacaktır. 40 veya daha büyük delik sayısına sahip atımlar söz konusu olabilecektir. günde iki vardiya olmak üzere 16 saat çalışılacağı öngörülmüştür. 1100kg (40 delik için) olarak bulunacaktır.000. Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ayyıl). 20.5x10= 62.5x2. bir patlatmada esas olarak emisyon değerleri geçerli olduğundan. Bu miktar kaya için toplam 3000 ton civarında patlayıcı madde kullanılması söz konusu olacaktır. 1250 m3 (20 delik için). altyapının inşası ile ilgili işlemler. nakliye güzergahları. m3) ile ilişkili olarak ulaşılabilir.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V. Gereç alanından fındık ağaçlarının temizlenmesi. 121 . Şartların güvenlik açısından elverişli olduğu kabul edildiğinde.7. Kaya I Malzeme alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan Kaya-I Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 15. Barajın planlama aşamasında tespit edilen 14 malzeme ocağının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimsiz. patlayıcı madde miktarları ise. V. malzeme ocaklarının 4 ve 5 yıl süre ile çalışması öngörülmektedir. 825 kg (30 delik için). Ancak baraj gövdesinde belirtilen miktarda malzemenin yarısı kadarı kullanılacaktır. 550 kg (20 delik için). E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. Buna paralel olarak. 2500 m3 (40 delik için) olarak verecektir. Bu alanlara ait ulaşım altyapısı ile üretim miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. yukarıda bahsedilen temel prensiplere uyulduğunda. Buna göre malzeme ocaklarının yılda 12 ay boyunca faaliyette olacağı ve ayda 25 gün. bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından sonra yaklaşık 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yerinde hacim için 6000 ton patlayıcıya ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. kullanılacak makine ekipmanları Barajdaki inşaat faaliyetlerinin geçirimli ve geçirimsiz alanlar için 5 yıl ve kaya alanı için 4 yıl süreceği kabulüyle. ulaşım altyapısı planı. Görüleceği gibi. tamamen günlük üretim miktarı ve günlük atım sayısına bağlı olarak kararlaştırılacaktır. 1875 m3 (30 delik için).7). 625 m3 (10 delik için).5 m3 olarak verecektir.

000 m3 malzeme alınabilir.00 10.000 15. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kaya I Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V. Tablo V.000 8333 333.750 2109 Şekil V.000 600 36.8).500 781 Üretim Miktarı(ton) 40. Baraj yerine ulaşım 2 500 m’lik ilave yol yapımı ile mümkün olacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Alan baraj yerinin 3.500. Tablo V.14 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.3’de verilmiştir.0 m derinliğe kadar 500.000 3.2’de verilmiştir. Alan.000 100.000 180.750.32 20.500 12.5 km kuzeydoğusunda Uğurlu deresinin Büyük melen çayı ile birleştiği yer 122 .2 Kaya I Malzeme Alanına Ait Ulaşım Altyapısı E Geçirimli Malzeme Alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan E-Geçirimli Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 500. Gereç alanından 5.7 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak Kaya-I Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları 4 Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 15.000.125.750 33.000 312.8 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak E Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları 5 Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 500.08 Üretim Miktarı(ton) 900. baraj yerinin 2 km batısında Cumayeri mahallesinin kuzeyinde yer almaktadır.000 843.

000 m3 geçirimli malzeme alınabilir.000 10. Şekil V.000 5833 233. Tablo V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Gereç alanından sıyırma gerektirmeyen kısımlardan 5.58 Üretim Miktarı(ton) 630.500 420 26.9).9 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak C-Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 350.3 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı C Geçirimli Malzeme Alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan C-Geçirimli Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 350. Mevcut ham yol – stabilize yol ile ulaşım sağlanabilir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ile Uğurlu köprüsü arasındaki Büyük Melen çayı depozitleridir.000 126.32 14.0 m derinlikten 350.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.000 70. Ancak mevcut yol Uğurlu köyünün içerisinden geçtiğinden proje öncesi Melen regülatörü inşaatı yapılmış olan alternatif yol ile inşaat makinelerinin ve kamyonların köy içerisine uğramadan nakliye yapmaları sağlanacaktır.24 123 .

000 100. Alan.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. baraj yerinin 1 km güneyinde yer almaktadır. Melen için kullanılacak malzeme ocaklarından olan K Geçirimsiz Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 1. Bitkisel toprak sıyrıldıktan sonra.920.Alana ulaşım mevcut stabilize yol ile sağlanabilecektir. baraj yerinin 2 km güney batısında yer alan Büyük Melen çayının depozitleridir.200. Yol genişletilerek stabilize duruma getirilecektir. İşletmede herhangi bir patlatma olmayacağından herhangi bir vibrasyon etkisi olmayacaktır.4’de verilmiştir.000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.4 C Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı K Geçirimsiz Malzeme Alanı Sahada açık ocak işletmeciliği yöntemi ile çalışılacaktır.10 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak K Geçirimsiz Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 1.000 160. kamyonlara yüklenerek Melen Barajında kullanılmak üzere baraj aks yerine götürülecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU C Geçirimli malzeme alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V. Alan. Ocakta üretime başlanmadan önce o yılki çalışma alanında bitkisel toprak sıyrılarak alınacaktır.5’de verilmiştir.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.400 400 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.200.10).50 m ortalama sıyırma yapılarak 2.200.0 m’lik kazı derinliğine göre 1. 124 . Tablo V. Baraj yerine 5 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanmaktadır. Malzeme alanından 0.000 6. Şekil V. ekskavatör yardımıyla malzeme yerinden sökülecek.000 4000 250 Üretim Miktarı(ton) 1.

0585 kg/ton K-Geçirimsiz Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler ve bunlardan kaynaklanacak toz miktarlarına ilişkin bilgiler kullanılacak olan malzeme alanları için ayrı ayrı hesaplanmış ve aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.7 kg/km-araç 0.1.8 kg toz/ha gün 0. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler.11’daki toz emisyon faktörleri kullanılmıştır.010 kg/ton 0. öğütme.025 kg/ton 0.8. öğütme. Tablo V.5 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı İnşaat süresince kullanılacak olan servis yollarından su aynası altında kalmayan ancak baraj havzası altında kalacak olanlar barajın su tutmaya başlaması ile birlikte kapatılacaktır. kamyondan 125 .080 kg/ton 0. V.0243 kg/ton 0. malzemenin sökülmesi. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V. İnşaat esnasında kırma. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi. Toz hesaplamalarında Tablo V.11. kümülatif değerler Melen Barajı inşaatı esnasında kırma.010 kg/ton 5.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Barajı Toz Hesaplamalarında Kullanılan Toz Emisyon Faktörleri Emisyon Faktörleri Patlatma Sökme Yükleme Nakliye(gidiş-dönüş toplam mesafesi) Boşaltma Depolama Birincil Kırıcı (kontrollü) İkincil Kırıcı (kontrollü) K-Geçirimsiz Gereç Alanı Toz Oluşumu: 0.

045 kg/ton 0. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Sökme + Yükleme + Boşaltma 0. 1. kamyondan boşaltılması işlemleridir.010 kg/ton = 0.045 kg/ton x 400 ton/saat = 18 kg/saat Nakliye Saatte 400 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.045 kg/ton x 26.18 + 1. Geçirimli malzeme alanlarından C-Gereç Alanındaki toplam rezerv.58 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu. 2.010 kg/ton + 0.00 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.7 kg/km-araç x 5 km x 4 araç/1 saat = 14 kg/saat Toplam toz emisyonu: 18 + 14 = 32.000 m3’tür. malzemenin sökülmesi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.00 kg/saat olarak elde edilmiştir. C-Geçirimli Gereç Alanı Toz Oluşumu: C-Geçirimli Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları. 0.200.58 kg/saat olarak elde edilmiştir. E-Geçirimli Gereç Alanı Toz Oluşumu: E-Geçirimli Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.045 kg/ton 0. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur.025 kg/ton + 0. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.010 kg/ton = 0. 32. 0. Geçirimsiz malzeme alanlarından K-Gereç Alanındaki toplam rezerv.000 m3’tür. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur. kamyondan boşaltılması işlemleridir. 350.4 = 2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU boşaltılması işlemleridir.025 kg/ton + 0.25 ton/saat = 1. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.010 kg/ton + 0. Buradaki rezerv Melen barajında ihtiyaç duyulan Geçirimsiz malzeme ihtiyacını karşıladığından diğer gereç alanlarında herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir.4 kg/saat Toplam toz emisyonu: 1.25 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.5 km x 4 araç/1 saat = 1. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.7 kg/km-araç x 0. malzemenin sökülmesi.18 kg/saat Nakliye Saatte 26. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: 126 .

Ocak alanından ana yol bağlantı olarak 2 500 metrelik servis yolu kullanılacaktır.36 kg/saat 127 .42 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.62 kg/saat Nakliye Saatte 36.045 kg/ton 0. Geçirimli malzeme alanlarından E-Gereç Alanındaki toplam rezerv.14 ton/saat = 1.75 ton Patlatma 0.5 km x 4 araç/1 saat = 9.8 = 11.010 kg/ton + 0.045 kg/ton x 36.8 kg toz/ha gün x 1 ha x 1 gün / 16 saat = 0.010 kg/ton + 0.0243 kg/ton x 2.010 kg/ton = 0.42 kg/saat olarak elde edilmiştir. 5.39 kg/saat Depolama Sadece 1 hektarlık alanda taş kullanılacağı kesime taşınıncaya kadar geçici olarak depolanacaktır.010 kg/ton = 0.025 kg/ton + 0.05 kg/ton 0.75 kg/saat Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.089 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.8 kg/saat Toplam toz emisyonu: 1. 0.25 kg/saat İkincil Kırıcı 0.0585 kg/ton x 2.62 + 9. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.080 kg/ton x 33.75 ton/patlatma x 25 patlatma/25 gün x 1 gün/16 saat= 168. 0.045 kg/ton x 2. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur.7 kg/km-araç x 3.109 ton/saat = 51. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur. 500. malzemenin sökülmesi.109 ton/saat = 94.5 km x 4 araç/1 saat = 7 kg/saat Birincil Kırıcı 0.14 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.109 ton/saat = 123.025 kg/ton + 0. kamyondan boşaltılması ve kısa bir süre depolanması işlemleridir. Kaya-I Gereç Alanı Toz Oluşumu: Kaya-I Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.921 kg/saat Nakliye Saatte 1.7 kg/km-araç x 2.000 m3’tür. 11. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyonu değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Bir patlatmadan meydana gelecek malzeme miktarı : 33.

İşletme aşamasında patlatma dikkate alınmadan Kontrolsüz Kırıcılar kullanıldığı takdirde yapılan dağılım modellemesi çalışması neticesinde elde edilen veriler ışığında sırasıyla Temmuz ve Kasım ayı için en yüksek toz çökelmesi 46.00 kg/saat olarak hesaplanmıştır. Modelleme kapsamında proje sahasını içerisine alan ve UTM ED 50 koordinatları cinsinden (-400. Kaya 1 malzeme ocağındaki tüm toz yayıcı faaliyetlerin aynı anda olacağı varsayımına göre hesaplanan toplam toz emisyonu (445. C-Geçirimli Gereç Alanından 2.362= 445. Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toz emisyonu Kaya I taş ocağından 276. Bu emisyonlar 1. -3700) noktasından başlayan bir sahada toz modellemesi yapılmıştır. nokta.94 kg/saat’tir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Toplam toz emisyonu: 168. 445. nakliye. 128 . ve depolama) toplam toz emisyonu ise 276. Ayrıca toz emisyonlarının ilk 700 metre içinde sönümlendiği ve sönümlenme yerinin barajın mutlak koruma alanı içerisinde yer alan kısmen fındıklık.75 kg/saat.935 μg/m3 ve 46. bu değerden küçük olduğu için KVS nin aşılmadığı kanaatine varılmıştır.75 + 94. Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi çalışmaları kapsamında Industrial Source Complex Short Term Modeli (ISCST) version 3 kullanılmıştır. yükleme.257 + 123.69 kg/saat) için toz dağılım haritası Şekil V. doğrusal veya hacimsel kaynakların kirletici dağılımının modellenmesi mümkündür.58 kg/saat. ikincil kırıcı. üretim aşamasındaki (sökme.6‘de verilmiştir. birincil kırıcı. boşaltma. Temmuz ayının en yüksek bir saatlik ortalama konsantrasyonu ve en yüksek yirmi dört saatlik ortalama konsantrasyonu ile Kasım ayının en yüksek bir saatlik ortalama toz çökelmesi ve en yüksek yirmi dört saatlik ortalama toz çökelmesi Ek 22’de verilmiştir. E-Geçirimli Gereç Alanından 11. Model Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından onaylanmış ve tavsiye edilmektedir.42 kg/saat ve K-Geçirimsiz Gereç Alanından ise 32. Taşocağı işletmeciliğinde patlatmadan kaynaklanan toplam toz emisyonu 168. Hesaplanan değerler. Modelleme kapsamında 1000 metrelik grid aralıkları alınmış olup 500 metre x 500 metrelik bir alanda toz oluşumuna sebep verecek faaliyetlerde bulunulacağı varsayımından hareketle Düzce ili meteoroloji istasyonuna ait 2006 yılı Temmuz ve Kasım ayları için saatlik meteoroloji verileri DMİ Genel Müdürlüğü’nden temin edilerek modelleme çalışmaları yürütülmüştür. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında Hava Kalitesi Sınır Değerleri açısından kısa vadeli sınır değer (KVS) genel bölgeler için 300 μg/m3 dür.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.065 μg/m3 olarak hesaplanmıştır. Model kapsamında alan. Hava Kalitesine Katkı değerinin hesaplanması amacıyla yalnızca işletme ve patlatma ile işletme birlikte kabul edilmek suretiyle hava kalitesi modellemesi yapılmış ve modelleme sonuçları aşağıda verilmiştir.921 + 7 + 51. Bu alan içerisinde yerleşim yeri bulunmamaktadır.69 kg/saat olarak elde edilmiştir. Bu model tipik bir gauss dağılım modeli olup 3 boyutlu olarak gaz veya toz çeşitli kirleticilerin dağılımının hesaplanmasında kullanılmaktadır.5 kg/saat değerinin üzerinde olduğundan Hava Kalitesine Katkı değerinin hesaplanması amacıyla hava kalitesi modellemesi yapılmış ve modelleme sonuçları Ek 22’de verilmiştir.398 + 0. kısmen diğer ağaçlık alanlar olduğu görülmüştür.69 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.94 kg/saat.

Şekil V. drenaj kanalları. Ayrıca özellikle yaz aylarında yerleşim yerlerine yakın yol güzergahlarının sulanması ile toz oluşumu azaltılmaya çalışılacaktır. Hizmet ömürlerini uzun tutmak için yeni yapılacak yolların gevşek zeminler yerine.9. erozyon alanlarında asfalt ve taş blokaj uygulamaları gerektiği yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik sağlanacaktır. sert kaya zeminlerde yapılmasına dikkat edilecektir. projenin gelişimi süresince yeni yolların yapımı ve mevcut yolların iyileştirme çalışmaları sırasında ve tünel. iki aşamada gerçekleştirilecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Yolların periyodik bakım programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır. depolama ve taşıma işlemlerinden kaynaklanacak olan tozların azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Malzeme nakliyesi esnasında araçların üzeri brandalarla kapatılacaktır. En kötü hava şartlarında bile inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna cevap verebilmek için. zemin emniyetinin sağlanması işlemi önemli bir yer tutmaktadır. istinat duvarları. Zemin emniyeti. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Projede yer alan inşaat. kırma. 129 . bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri uygulanacak. baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde.6. Kaya I Malzeme ocağı toz dağılım grafiği V. Zemin emniyetinin sağlanması.1. baraj ve su alma yapılarının inşaatları sırasında olmak üzere. öğütme.

sac. V. altyapının inşası sırasında kırma. Büyük Melen Barajı arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve inşaat çalışmalarından dolayı atık oluşacaktır. ne kadar alanda. meydana gelecek katı atık miktarı.1. çakıl vb.7’de de bahsedildiği üzere projede kullanılmak üzere belirlenen malzeme alanlarından sadece K geçirimsiz. geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise yine Düzce Belediyesinin göstereceği depolama alanına götürülecektir. Bu aşamada oluşan atık yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır. makineler.11. Bu kazılar ile ilgili detaylı bilgi Bölüm V.10. şantiye alanına kurulacak zemini geçirimsiz ve üstü kapalı tamir ve bakım istasyonlarında yapılacaktır. geçirimsiz malzeme ocaklarında gereç alanlarında kazılar yapılacaktır. çelik.1. taşıma. alınacak önlemler Bölüm V. Yol inşasında ekskavatör.34 kg/gün-kişi alınarak). İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak araçların bakım ve onarımları. Kaya I malzeme alanı için ise 2. parça demir. hafriyat sırasında kullanılacak malzemeler)’de verilmiştir.) atıkları oluşacaktır. kimyasal maddeler.1. depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler.5 km lik ilave bir yol yapımı söz konusudur. nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş.5 km’lik yol ile K Geçirimsiz Malzeme alanının yolunun iyileştirilmesi amacıyla patlatma yapılmayacaktır. bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1. kullanılacak malzemeler. proje alanı içinde uygun bir yerde depo edilecek ve geri kazanımı mümkün olan atıklar yeniden kullanılacak. kamyon ile toz oluşumunu engellemek üzere arazöz kullanılacaktır. inşaat artığı malzemeler. hafriyat miktarı. nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları. Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 400 kişinin görev alacağı kabulüyle. bu kazıların nerelerde. Kaya I malzeme alanına ulaşım için yapılacak olan 2. Arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarından. kum. öğütme. Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. Bu atıklar hurda olarak toplanarak.34 kg/gün-kişi = 536 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları. hafriyat artığı toprak. çakıl ve benzeri maddelerin miktarları. baraj inşaatı için gerçekleştirilmek üzere. (Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı. 400 kişi x 1. araçlar. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak. ambalaj malzemesi ve benzeri katı atıklarla birlikte elek üstü malzeme (taş.1. ne şekilde bertaraf edileceği Proje kapsamında dip taraması yapılmamakla birlikte proje alanı içindeki su ortamlarında.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. blok. 130 . Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler. en yakın düzenli katı atık depolama alanına iletilecektir. taş. E ve C malzeme alanları için ulaşım mevcut yollarla yapılacaktır. dozer. Hafriyat artığı malzemeler ise Kaya I b-ve E yarı-geçirimli malzeme alanının rehabilitasyonunda kullanılacaktır. İlave bir yol yapımına gerek duyulmamaktadır. K geçirimsiz malzeme alanı için ise mevcut ham yolun stabilize hale getirilmesi söz konusu olacaktır. kum vb.1. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanının kullanılması öngörülmektedir.

toz kontrolü ve temizlik için gerekli olacak kullanma suyu açılmış olan kuyulardan ve Uğurlu Belediye şebekesinden sağlanacaktır. gürültünün kaynakları ve seviyesi.12. Projenin inşaat çalışmaları sırasında 400 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. Ayrıca şantiye çalışanları içinde içme suyuna ihtiyaç duyulacaktır. deşarj edileceği ortamlar Baraj inşaatında. Kaya-I. toz kontrolü ve personelin günlük kullanımı için su ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Projenin inşaat çalışmaları sırasında beton yapımı. taşıma kamyonları.çalışması planlanan toplam 400 kişilik personel için gerekli olan 60 m /gün içme ve kullanma suyunun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyelerde 60 m3/gün evsel atık su oluşacaktır. Kullanma suyu için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. önemli gürültü emisyonu kaynakları.1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. ekskavatörler. inşaat trafiğinin malzeme taşınması ve işçilerin sahaya getirilip götürülmesinden kaynaklanacağı düşünülmektedir. Melen Barajı ve HES genel vaziyet planında gösterilen şantiye tesisi için kurulacak olan atık su deşarj hattına bağlanacaktır. Arazinin hazırlanmasından başlayarak baraj ve HES’in tüm inşaat dönemi boyunca yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek gürültü esas olarak çalışacak iş makinelerinden kaynaklanacaktır. Oluşacak bu atıkların bertarafı sırasında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31. İnşaat aşaması boyunca. çeşitli kazı makineleridir (buldozerler. vb. 3 İnşaat aşamasında agrega yıkamadan ve beton santralinden oluşan atıksular. suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları Projenin inşaat faaliyetleri sırasında beton yapımı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) hükümlerine uyulacaktır. Ancak İnşaat sırasında mevcut yolar kullanılmayıp baraj aksı şantiye sahası ile Baraj ve HES binası güzergahında yeni bir yol inşa edilecektir.1. İçme suyu damacanalarla ve kullanma suyu ise kamp alanına açılacak kuyulardan veya civar köylerden bedeli mukabili şantiye sahasına getirilecektir.12. İnşaat aşamasındaki su temini sistemi. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde yapılacak olan paket biyolojik arıtma sistemi ile arıtılarak Melen Regülatörü mansabında Melen Çayına deşarj edilecektir. kümülatif değerler Gürültü: Projenin inşaat süresi için 5 yıllık bir süre öngörülmektedir. Personel su kullanımı miktarı = 150 lt/gün x 400 kişi = 60. Geçirimli ve Geçirimsiz Malzeme Ocaklarına ulaşımda ise mevcut 131 . Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon. proje alanı içerisinde gerçekleştirilecek olan inşaat faaliyetlerinin yol açacağı.14. V. Diğer yandan.000 litre/gün olacaktır.1. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak.13. V. meydana gelecek gürültü her bir alan için ayrı hesaplanmıştır. İnşaatlar dört farklı alanda yapılacağından. Deşarj suyunun kalitesine göre bir kısmı da baraj mansabında bulunan ve işletmede olan regülatör çökeltim havuzuna bırakılacaktır. Büyük Melen Barajı İnşası Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar Tablo V.). Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları.1‘de verilmiştir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

yollar kullanılacaktır. Bu sebeple hali hazırda bulunan yollarda mevcut gürültü seviyesinde ve trafik yükünde bir artış olmayacaktır. İnşaat aşamasındaki gürültü kaynakları ve Lmaks gürültü seviyeleri Tablo V.12, Tablo V.13, Tablo V.14,

Tablo V.15 ve Tablo V.16’da verilmektedir.
Tablo V.12 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar

İnşaat makineleri Yükleyici Damperli Kamyon Greyder Silindir Kompresör Ekskavatör Riperli dozer Beton pompası Arazöz Delici Patlatma Kırma-Eleme

Baraj Aksı 4 12 3 2 2 2 1 1 1 — — —

Kaya-I Geçirimsiz Malzeme Ocağı Malzeme Ocağı 2 2 13 4 — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — 1 —

Geçirimli Malzeme Ocağı 2 4 — — 1 1 — — 1 — — —

Tablo V.13 Baraj Aksı İnşaatı Aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Buldozer Ekskavatör Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon Beton Pompası Greyder Silindir

Adet 1 2 4 2 1 12 1 3 2

Lmaks (dBA) 90 82 84 80 88 88 82 83 90

Tablo V.14 Kaya-I Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Ekskavatör Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon Kırıcı Delici

Adet 1 2 1 1 13 1 1 132

Lmaks (dBA) 82 84 80 88 88 115 100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Tablo V.15 C ve E Geçirimli Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Buldozer Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon

Adet 1 2 1 1 4

Lmaks (dBA) 90 84 80 88 88

Tablo V.16 K Geçirimsiz Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Ekskavatör Yükleyici Arazöz Kamyon

Adet 1 2 1 4

Lmaks (dBA) 82 84 88 88

Proje süresince kullanılacak olan iş makinelerinden ve şantiyelerden kaynaklanan gürültü seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla geliştirilmiş olan “TEM Traffic and Construction Noise Control Report”da (UNDP, 1990) açıklanan yöntemle hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılmak üzere iş makinelerinin Lmaks değerleri ise EPA tarafından 1971 yılında hazırlanan “Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment, and Home Appliances” adlı rapordan ve “National Transportation Library, U.S. Department of Transportation” adlı rapordan alınmıştır. Bütün makinelerin aynı anda çalıştığı varsayıldığında faaliyet alanında oluşacak eşdeğer gürültü seviyesi;

formülü yardımıyla hesaplanmıştır. Buna göre farklı şantiyelerdeki makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri Tablo’da verilmiştir.
Tablo V.17 Farklı şantiyelerdeki iş makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri

Şantiye Baraj Aksı Kaya I E ve C Geçirimli K Geçirimsiz

Eşdeğer gürültü düzeyleri (dBA) 86,83 102,25 87,23 86,78

Her bir kaynaktan oluşan gürültünün, uzaklığa göre azalma miktarı aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

A = 4 π r2 133

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Q= yönelme katsayısı (=1) r = Kaynaktan uzaklık (m) Lp= Ses basınç seviyesi Baraj aksı için 25 metrelik uzaklık için: Lp = 86,83+10 Log(1/(4*3,14*25*25))=47,88 dBA olarak bulunmuştur Diğer şantiyeler içinde uzaklığa bağlı eşdeğer gürültü değerleri hesaplanarak Şekil V.7, Şekil V.8, Şekil V.9 ve Şekil V.10’de verilmiştir.
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 uzaklık, m 800 1000

dBA
dBA

Şekil V.7 Baraj aksı Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 uzaklık, m 800 1000

Şekil V.8 Kaya I Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

134

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 800 1000
uzaklık, m
Şekil V.9 E ve Geçirimli Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

dBA
dBA

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 800 1000
uzaklık, m
Şekil V.10 K Geçirimsiz Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

Şantiye alanında oluşan gürültü; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Madde. 26 kapsamında Lgündüz< 70 dBA sınırı gürültü kaynağından 25 m mesafeden itibaren sağlanmaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim alanı 1.8 km uzaklıktaki Aydoğan köyüdür. Bu nedenle gürültünün etkili olacağı alanda hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Tesisin işletilmesi sırasında gürültü düzeyinin en az seviyede tutulabilmesi için yapıların, yapı malzemelerinin seçimine ve mimari tasarım sırasında gürültü izolasyon konusuna önem verilecektir. Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamasında tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı, gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda, işçilere 1475 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen başlık, kulaklık, kulak tıkaçları, vb. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır.

135

18. kaynaktan uzağa doğru yayılan bir vibrasyona neden olacaktır. vibrasyonda olduğu gibi kaynaktan uzağa doğru yayılmaktadır. Hava şoku aynı zamanda pencere camlarında ve süs eşyalarında. kil ve yeraltı suyu 9 13 18 30 40 60 Yumuşak kireçtaşı 18 25 35 55 80 115 Granit. patlatma sonrasında oluşacak vibrasyon miktarı aşağıdaki formülle hesaplanabilir (Olofsson. 136 . Vibrasyon Seviyesinin Tahmini Tek atımda kullanılan patlatıcı miktarına bağlı olarak. jeolojik yapıya bağlı olarak patlatmanın yapıldığı alanın çevresindeki yapılar üzerinde olası etkiler hakkında literatür bilgisi verilmektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Vibrasyon İnşaat Aşaması Titreşim Etkisi Kaya-I sahasında yapılacak patlatma işlemi. ve özellikle cam eşyaların neden olduğu sesler hava şokunun algılanma derecesini artırabilmektedir.Gecikme başına 27. 1991) Vibrasyon hızı (mm/sn) Kum. Hava şoku da patlatma faaliyetleri nedeniyle oluşmakta olup. 12 V: Oluşan vibrasyonun maksimum parçacık hızı (mm/sn) Q: Birim zamanda patlayan şarj (patlayıcı) ağırlığı (kg) R: Patlatma alanına uzaklık (m) K: Transmisyon Katsayısı (< 400) Bununla birlikte.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.18'de. Hava şokunun yapısal hasara neden olması olasılığı çok düşük olmakla birlikte. sert kireçtaşı. şaşırma ya da ürkmeye neden olduğu için hava şoku insanlar ve fauna elemanları tarafından kolaylıkla algılanabilmektedir. Patlatma yapıldığı anda bulundukları yerin zemin koşullarına bağlı olarak. ⎢ ⎦ ⎣ R3 2 ⎥ Burada. patlatma yapılan alandan yaklaşık 1 km mesafe içinde vibrasyon insanlar tarafından algılanabilmektedir.5 kg patlayıcı kullanımının neden olacağı vibrasyon seviyesinin proje alanına olan uzaklığa göre değişimi Şekil V. kuvars 35 50 70 100 150 225 Yapılarda olabilecek etkiler Hasarsız Küçük çatlaklar Belirgin çatlaklar Önemli deformasyon Patlatma planına göre. hasar vermemesine rağmen. patlatmadan kaynaklanan vibrasyon çok yakındaki yapılarda hasara neden olabilmektedir. titreşim yaratabilmektedir.11’de sunulmuştur. Çok nadir görülmekle birlikte. Vibrasyon Hızının Binalar Üzerinde Yaratabileceği Etkiler (Olofsson. 1991) ⎡ Q ⎤ V=K. Tablo V. birim zamanda patlatılacak olan maksimum patlayıcı miktarı baraj aksının bulunduğu saha için 27. Tablo V.5 kg’dır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Şekil V.11 Kaya I malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında tahmini vibrasyon seviyesi

Patlatma; Kaya-I malzeme alanında baraj gövde dolgusunda gerekli olan materyalin elde edilmesi için gerçekleştirilecektir. Kaya-I malzeme ocağında yapılacak patlatmalara ait vibrasyon seviyesine göre, 118 m'den daha uzak yapılarda herhangi bir hasar olmayacağı görülmektedir. Malzeme alanına en yakın yerleşim olan Cumayeri patlatma çalışmaları başlamadan kamulaştırması yapılacağından herhangi bir yerleşim alanı riski oluşmayacaktır. Mansap tarafına doğru kuş uçuşu 1,8 km uzaklıkta olan Aydoğan yerleşimi de uzaklığı sebebiyle patlatmadan kaynaklı bir hasar olma ihtimali yoktur. V.1.15. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları, ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı ve fauna üzerine olabilecek etkiler Baraj yapımının gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün baraj gölü rezervuarından temizlenmesi sırasında, göl alanı içerisinde ve su altında kalacak kısımlarda doğal bitki örtüsü temizlenecektir. Baraj göl alanında plantasyon ve münferit olarak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Meyveli ağaç olarak fındık,meyvesiz ağaç olarak ta kavak bulunmaktadır. Göl alanında bulunan meyveli ağaçlar plantasyon şeklinde bulunmaktadır. Meyveli ağaç olarak bulunan fındık YT arazi sınıfında yetiştirilmektedir. Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Arazi çalışmaları sırasında alanda endemik bitki türüne rastlanmamıştır. Melen barajı göl alanında meyvesiz ağaç olarak plantasyon şeklinde 40 da kavaklık bulunmaktadır. Dekara düşen kavak adeti proje sahasında farklılık arz ettiğinden ortalama olarak 75 alınmıştır. Buna göre alanında toplam 3000 adet kavak mevcuttur. Göl alanında bulunan kavakların değerlendirilmeleri münferit olarak yapılmıştır. Kapladıkları saha ise ait oldukları ST sınıfında değerlendirilmiştir. Göl alnında yapılan arazi çalışmalarında kavaklar yaşlarına göre gruplandırılmıştır. Kavakların kesim yaşı 137

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

ortalama 12 alınmıştır. Göl alanında bulunan kavaklar kesim yaşı ve üzerindekiler ile 8 yaş olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Buna göre kesim yaşında 750 adet kavak, 8 yaşında ise 2250 adet kavak belirlenmiştir. Projede kullanılacak orman alanı miktarı, kesilecek ağaç miktarı ve ağaç türleri v.s. izin aşamasında hazırlanacak 1/1000 ölçekli ağaç röleve planları ile belirlenecektir. Projenin saha hazırlanması ve inşaat aşamasında karasal fauna etkilenecektir. İnşaat aşamasında çeşitli lokasyonlarda bitki örtüsünün sıyrılması, özellikle inşaat, şantiye, rezervuar alanlarında ağaçların kesilmesi, yolların açılması, şantiyelerin kurulmasına bağlı olarak oluşacak habitat kayıpları, oluşacak gürültü nedeniyle karasal faunanın alandan uzaklaşması beklenmektedir. Baraj inşası sırasında alanda yapılacak sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Ayrıca baraj tipine göre dolgu ve beton dökümü sırasında da suda bulanıklık meydana gelmesi beklenmektedir. Bu durum geçici bir karakterde olup belirli bir süre canlı yaşamı için uygun ortamın bozulmasına neden olacaktır. Bulanıklığa bağlı bu tür etkilerin azaltılması amacıyla, akarsu kıyılarında yapılacak hafriyat faaliyetleri minimize edilecektir. Ayrıca Kaya I malzeme ocağında yapılacak olan patlatmalardan etkilenmemeleri için, canlıların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran arası açık sistemde patlatma yapılmayacaktır. V.1.16. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri Proje alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Mevcut durumda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş bir çok ziraat arazisi mevcuttur. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Yapılan kamulaştırma raporu sonuçlarına göre , rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve yüzde dağılımları Tablo III.12’da , Mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ile Tablo III.13’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibarıyla kavaklar oldukça fazlalaşmış. Ama zamanla çoğu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamıyla vazgeçilmiştir. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır, Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yapılmaktadır.

138

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

V.1.17. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 400 kişi çalışacaktır. Çalışacak olan personelin öncelikle baraj çevresindeki belde ve köylerden temin edilmesi planlanmaktadır. Ancak bu yerleşimlerden yeterince işçi temin edilememesi durumunda yakın civardan bu ihtiyaç karşılanacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet, lavabo, ardiye, idari ve teknik büroların yer aldığı bir merkezi şantiye oluşturulacak olup, inşa çalışmaları sonunda bu şantiye kaldırılacaktır. V.1.18. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden, insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler, hemen her inşaat çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma, şantiye içi trafik kazaları, malzeme sıçraması, iş makineleri kazaları vb. olaylardır. Bu tür kazaları önlemek için çalışma alanına gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. İnşaat çalışmalarında iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği " ilgili maddelerinin hükümlerine uyulacaktır. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır. İşçi ve personelin sağlığı açısından gereken durumlarda toz maskeleri kullanılacaktır. İşçilerin genel sağlık sorunlarının izlenmesi ve ilk yardım amaçlı olarak şantiye sahasında bir revir kurulacaktır. Önemli hastalık ve yaralanmalarda ise en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından faydalanılacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatma işlemleri, insan sağlığı ve çevre açısından en riskli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu riski azaltmak için ilgili bölümde anlatılan gerekli önlemler alınacak ve patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça savrulma riski önlenecektir. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır. Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" hükümlerine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle, yöre sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. İnşaat esnasında kullanılacak araçlardan ortaya çıkan ve tehlikeli atık olarak değerlendirilen atık yağlarla ilgili olarak 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında kullanılacak iş

139

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Proje alanında işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'"ne uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı olarak toplanacak, Yönetmeliğe uygun olarak en yakın tıbbi atık bertaraf tesisine iletilecektir. Yemekhanede oluşacak olan atık yağlar uygun kaplarda biriktirilerek, en yakın atık yağ değerlendirme tesislerine iletilecektir. Akü ve kullanılmış lastikler yenileri ile değişim yapılarak, satıcısına teslim edilecektir. V.1.19. Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; bölge şartlarına uyum sağlayabilen mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ile kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. İşletme dönemiyle beraber, baraj alanı yöre halkı için mesire alanı olarak da kullanabilecektir. Bu amaçla sportif amaçlı balıkçılık, piknik, yürüyüş, kuş gözlemi, fotoğrafçılık, gibi hobi ve spor özelliği taşıyan kullanımlar ile baraj, rekreasyon alanı olarak da değerlendirilebilecek ve buna yönelik düzenlemeler de alana kazandırılacaktır. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için peyzaj projeleri hazırlanacaktır. V.1.20. Diğer faaliyetler Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan yol ve yol sanat yapıları sınır dışına çıkartılmak üzere DSİ tarafından yapılan Baraj Planlamasında bütçe ayrılmış olup, bu yollar ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan yol ve yol sanat yapıları sınır dışına çıkartılmak üzere DSİ tarafından yapılan Baraj Planlamasında bütçe ayrılmış olup, bu yollar ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Projede kullanılacak olan yol ve yol sanat yapılarının bakım, onarım ve ikmalleri DSİ tarafından yüklenici firmaya yaptırılacaktır. Malzeme nakillerinde kullanılacak yol ve yol sanat yapıları için uygun tonaj sınırlaması getirilecektir. Bununla birlikte inşaat sırasında bu yolların bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Nakliye araçlarının güzergahlarında okul ve dinlenme saatleri dikkate alınacaktır. Ancak belirlenen yollar yerleşim yerleri dışında kalacak şekilde seçilmiştir. Malzeme nakillerinde kullanılacak olan yol ve yol sanat yapıları için İl Özel İdare Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. Ayrıca Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan su isale hattı, terfi merkezi, su şebekelerinin yenilenmesi v.b. için DSİ tarafından yapılan Baraj

140

kullanma ve endüstri suyu temini + HES Tipi: Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Talveg kotu: 13. Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipine projelendirildiği için kret kotu da 110 m olarak alınmıştır.41o 00’ 24” b) Baraj Gövdesi Amacı: İçme. % 67 regülasyon oranı ile Melen çayı kaynağından azami faydalanmayı sağlayacaktır. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler.00 m Talvegten yüksekliği: 97 m Temelden yüksekliği: 102 m Kret uzunluğu: 709 m Kret genişliği: 12 m Memba şevi: 1.0 m seviyesinde önerilen minimum işletme kotu ve önerilen normal su seviyesi.4 /1 Mansap şevi: 1. V.1.00m Memba Batardosu Şevleri: 2/1 – 1.8oC Aks Yeri Drenaj Alanı : 2 317 km2 Aks yeri yıllık ortalama akım : 1 599. Barajın 55. Yapılan çalışmalar ve maliyet analizlerinden sonra Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipine karar verilmiştir.00 m Memba Batardosu kret genişliği: 8.27 hm3/yıl Regülasyon Oranı : % 67 Baraj Aks Koordinatları : 30o 57’ 57” .2. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.00 m Kret kotu: 110.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.0 m Memba Batardosu Şevleri: 2/1 – 2/1 141 . Normal su seviyesi 110 m olan baraj. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Planlamasında bütçe ayrılmış olup.42 hm3/yıl Regüle edilen akım : 1077.60 mm/yıl Yıllık ortalama Sıcaklık : 12. Büyük Melen Barajı genel yerleşim Planı Ek 1’de verilmiştir.2.4 /1 Memba Batardosu kret kotu: 33. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi.5/1 Mansap Batardosu kret kotu : 25. a) Hidroloji Yıllık Ortalama Yağış : 950 mm Yıllık Buharlaşma : 796.00 m Mansap Batardosu kret genişliği: 7. bu tesisler ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir. hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği. nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları Büyük Melen Barajı Baraj Tesisi Üniteleri Ve Özellikleri Baraj Tipi ve Yüksekliğinin Seçimi Bölgedeki mevcut inşaat malzemeleri ve jeolojik koşullar dikkate alınarak kil çekirdekli kaya dolgu ve Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipi alternatifleri denenmiştir. ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler. kapasiteleri.

Radyal Kapak : 5 Adet : 3 670 m3/s : 2 068 m3/s : 97. 142 .57 m3 T o p l a m: 7 290 811. : 6.96 m3 Riprap malzemesi (R) : 18 593.50 m : Sağ sahil : Karşıdan Alışlı.00 m : 100.10 hm3 : % 67 : 1077.00 m : 22. göl hacmi ve göl alanı Normal su seviyesi Maksimum su seviyesi Mak. 5.15 km2 : 577.00 m : 38. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gövde dolgu hacmi Beton Kaplama malzemesi : 84 687.00 m3 Çakıl Filtre malzemesi (Fç) : 416. Feçh Uzunluğu d) Dolusavak Yeri Tipi Kapak Adedi Kadastrofal Debi (Qkad.00’kadar 38 m’den 25’ye km : 0+ 341.34 hm3 : 55 m : 112 hm3.) Deşarj Kapasitesi Yaklaşım Kanalı Kotu Eşik Yüksekliği Eşik Genişliği Dolusavak kret kotu Dolusavak kret Uzunluğu Dolusavak kapak adedi ve boyutu Dolusavak boşaltım kanalı genişliği daralma Boşaltım kanalı uzunluğu Düşü havuzu uzunluğu Enerji Kırıcı Havuz Tipi Enerji Kırıcı Havuz Taban Kotu : 37 m : 46.27 m3 Barajın gövde maksimum enkesit ve boykesit çizimleri Ek 4’de verilmiştir c) Baraj gölü Minimum su seviyesi Sediment hacmi Minimum İşletme Su Seviyesi Min.001 m Dolusavak boykesit ve enkesitleri iseEk 5’de verilmiştir.27 m3 Toplam kazı hacmi: 431 231.05 m3 Kaya malzemesi (2000 mm dane çaplı): 2 215 283.10 hm3. göl hacmi ve göl alanı Aktif Göl Hacmi Regülasyon Oranı İçme ve Kullanma Suyu miktarı.50 m :km : 0+ 070.00 m : III.24 m3 Kırmataş malzemesi (2B) : 198 410.60 km2 : 110 m : 110 m : 689.su sev.00 m : 341.sev.00 m : 5 Adet 6.83 m3 Dolgu malzemesi (D)(Kazıdan çıkan) : 266 966.58 m : 100.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.27 hm3/yıl : 27.63 m3 Kaya malzemesi (1000 mm dane çaplı): 4 312 854. 17.87 m3 Kaya Ufağı malzemesi (Ku) : 153 791.00 m : 3.00 m x 10.67 m3 Geçirimsiz malzeme : 32 806.58 de 25. İşl.

3 m (Pompa İstasyonlarına Basma tarafı) MELEN POMPA İSTASYONLARI: Pompa İstasyonları Cebri Boru Uzunlukları ve Çapları (Emme tarafı) 1 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2540 (mevcut) : 143 .0 m3/s : 725.27 hm3/yıl : 35.1 Adet ∅3500 (IV ve III Nolu İst. 2 adet. Dairesel : Tünel.011384 f) Dipsavak Yeri Amacı İçme ve kullanma Suyu Miktarı İçme Suyu İhtiyaç Debisi ( Qiht ) Su Alma Yapısı Kotu Çelik kaplama Çelik kaplama Uzunluğu İçme Suyu Branşmanı : Sağ Sahil.00 m .00 m) : 49.00 m : 12.) İçmesuyu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış kotu İçmesuyu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış kotu : Minimum Su Seviyesinde (55. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU e) Derivasyon Yeri Tipi Adedi ve iç çapı Tünel Hesap Debisi (Q50 ) Tünel deşarj kapasitesi Sağ sahil Tüneli uzunluğu Sağ sahil Tüneli Giriş Kotu Sağ sahil Tüneli Çıkış Kotu Sağ sahil Tüneli Eğimi Sol sahil Tüneli uzunluğu Sol sahil Tüneli Giriş Kotu Sol sahil Tüneli Çıkış Kotu Sol sahil Tüneli Eğimi : Sağ sahil.00 m : Branşman Uzunluğu : 305+6 + 59 + 55= 425 m -1 Adet ∅3500 (II Nolu İst.011887 : 571 m : 19.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.9 m (Pompa İstasyonları Emme tarafı) : 44.00 m : 120.3 m (Pompa İstasyonlarına Basma tarafı) : Maksimum Su Seviyesinde (110.00 m : 11.41 m3/s : 55.0 m3/s : 673 m : 19. Derivasyon Tüneli İçi : İçme.kullanma+Enerji Suyu Temini : 177.) : 60.1 adet ∅ 2540 (mevcut 1 Nolu İst.0 m : 7.00 m : 0.) Branşman Uzunluğu : 305+6 +59=370 m . Sol sahil : Beton Kaplamalı. Ø 7 000 mm : 972.50 m : 0.9 m (Pompa İstasyonları Emme tarafı) : 99.00 m) : 104.

7 m3/s = 8.5 m3/s (I. Aşamalar) Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği Melen Terfi Depoları : 2 adet 3000 mm : 1743 m : En Yüksek 128.2 adet yedek 22 adet pompa Toplam (Full devalopmanda) Pompa Kapasiteleri: 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 x 1. Aşama) Melen Barajı ile Önerilen (I.7 m3/s = 8.14 m. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 2 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (I. Aşama) : 5 x 1.5 m3/s (II.51 m 144 . Aşama) : 2800kW/ünite (II.Aşama Pompa İstasyonları Teçhizatı : 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu Melen Terfi Hatları Mevcut Melen Regülatörü Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği : 1 Adet 2540 mm : 1743 m : 196 m : 4500 kW/ünite (mevcut) : 2600 kW/ünite (I.Aşama) Pompa İstasyonları adedi 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (mevcut) : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (I. II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Aşama ) 3 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (II Aşama) 4 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (III. Aşama) : 3000 kW/ünite (III.73 m3/s = 8.66 m3/s (III.III. Aşama) : 5 adet pompa (II Aşama) : 5 adet pompa (III.5 m3/s (Mevcut) : 5 x 1. Aşama) : 5 x 1.7 m3/s = 8. Aşama) : 20 adet asıl . En Düşük 110.

ile) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı I. polielektrolit : Klor CUMHURİYET POMPA İSTASYONLARI: Pompa İstasyonları adedi 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (Mevcut) : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (I. Aşama) Toplam Kapasite Kullanılan Kimyasallar Dezenfektasyon : 2 970 000 m3/gün : Demir klorür.2 adet yedek 22 adet pompa Toplam (Full devalopmanda) Pompa Kapasiteleri: 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5x1. Aşama) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı II. Aşama) 145 .33 m3/s (II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.666 m3/s = 8.666 m3/s = 8.33 m3/s (Mevcut) : 5x1. Aşama) : 5 adet pompa (II Aşama) : 5 adet pompa (III Aşama) : 20 adet asıl .666 m3/s = 8.Aşama) Pompa İstasyonları Teçhizatı : 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu : 2100 kW/ünite (mevcut) : 2100 kW/ünite (I. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kotu : 210 m Kapasitesi (Mevcut) : 1 adet 26 000 m3 Kapasitesi (Önerilen) : 2 adet 32 000 m3 (Melen Barajı) Cumhuriyet Arıtma Tesisleri Tipi Nominal Kapasitesi :Klasik : 720 000 m3/gün (Mevcut ve Melen Reg. Aşama) : 5 x1. Aşama) : 5x1.800 m3/s = 9.00 m3/s (III. Aşama) : 2100 kW/ünite (II.33 m3/s(I. Aşama) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı III.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 4 Nolu Pompa İstasyonu Cumhuriyet Terfi Hatları Melen I Merhale Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği : 2200 kW/ünite (III.0 m : 135 m : 1 adet 26 000 m3 (Mevcut) : 2 adet 32 000 m3 (Melen Barajı) Melen II Merhale Kapsamında melen Barajı İle önerilen İsale Hatları Toplam Cebri Boru İsale Hattı Uzunluğu Cebri Boru Çapı g) Melen Barajı HES Yeri Kurulu Güç Ünite Adedi Türbin Tipi : Sağ Sahil Dipsavaktan Branşmanla : 45 MW : 3 (3 x 15 ) : Francis : 157 km : 2 Adet 3000 mm 146 .5 m . II. Merhale Kapsamında Mevcut ve İnşa Halinde Olan İsale Hatları Toplam Cebri Boru İsale Hattı Uzunluğu Cebri Boru Çapı Toplam Tünel İsale Hattı Uzunluğu Tünel Çapı : 157 km : 2540 mm – 2500 mm : 25 km : 4.III. Aşamalar) Cumhuriyet Terfi Depoları Kotu Kapasitesi (Mevcut) Kapasitesi (Önerilen) Melen İsale Hatları Melen I. Aşama) : 1 Adet 2540 mm : 3896 m : 93 m : 2 adet 3000 mm : 3896 m : 93 m Melen Barajı ile Önerilen (I.4.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Site alanını inşaat sahalarına bağlayan servis yolları 10 m genişliğinde ve yaklaşık toplam 1000 m uzunluğunda stabilize olarak düşünülmüştür. bir kısmı halen inşa edilmekte olan Melen İsale hattına ilave yapılacak tesisler ile İstanbul şehrine tahsis edilecektir. Sakarya iline bağlı Karasu ilçesi Aydoğan köyü mevkiindedir. Site yeri için seçilen alandan HES tesislerine.20 + 1 x 1. 120 m Yıllık Enerjiye Çekilen Su Miktarı : 2014-2022 yılları arası Regülasyon Oranı 2022-2032 yılları arası Regülasyon Oranı 2023Regülasyon Oranı Enerji üretimi 2014-2022 yılları arası Toplam 2022-2032 Toplam 2032Toplam : : : : : : 842.2.55 % 41.34 GWh/yıl : 64. Yollar genellikle asfalt yapıda olup proje yerine ulaşım Devlet Karayolu (E5) veya TEM otoyollarından gidilerek sağlanılabilir. kısmi olarak tamamlanmış Melen İsale hattı ve Yeşilçay İsale hattı ile içme suyu olarak çekilmektedir. 147 . baraj gövdesine ve dolusavak yapısına ulaşmak kolaylıkla sağlanacaktır.27 hm3/yıl su pompa marifetiyle.90 : 170 m.6 660.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.42 hm3/yıl hm3/yıl hm3/yıl : 73.92 GWh/yıl Ulaşım yolu.36 GWh/yıl firm enerji : 76.60 GWh/yıl : 15.14 GWh/yıl sekonder enerji : 183. Melen regülatörün ile Melen çayından yılda 268 hm3 su. Kaynağa ait varsa diğer kullanım şekilleri. 145 m. Melen barajının inşa edilmesinden sonra 3 kademede toplam 1077. Kamp Tesisleri ve Servis Yolları Melen Baraj yeri. İşletmede olan Melen Pompa İstasyonuna ilaveten baraj inşaatı ile beraber 3 adet pompa istasyonu daha devreye girecektir.17 423.2. projenin bunlara etkileri ve alınacak önlemler Barajın 750 m mansabında 2007 yılı sonunda işletmeye açılan Melen Regülatörü bulunmaktadır. Zira baraj inşaatı tamamlandıktan sonra da bina tesisleri kullanılmaya devam edecektir.70 GWh/yıl sekonder enerji : 140. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Cebri Boru Adedi Cebri Boru Çapı Cebri Boru Uzunluğu :3 : 2 x 2.91 % 26. V. trafo ve şalt sahasına. Baraj yapımı ve işletmesi sırasında teknik ve idare personelin işyeri ve konut gereklerini karşılayacak bir daimi site tesisi kurulacaktır.92 % 52.56 GWh/yıl sekonder enerji : 91.90 GWh/yıl firm enerji : 75.20 GWh/yıl firm enerji : 110. Site yeri olarak barajın mansabında sağ sahildeki yamaç uygundur.

Su sıcaklığı biriken suyun daha fazla bir zaman içerisinde beklemesinden ve durağanlaşmasından kaynaklanacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Su ve su ortamı civarda yaşayan bir kısım faunal yapıyı olumlu bir kısmını ise olumsuz olarak yaşam devrelerini etkileyecektir. Ayrıca suyun derin ve dip kısımlarında mevsimlere göre soğuk ve sıcağa karşı korunaklı ve daha emniyetli su ortamı oluşacaktır. yardımcı madde. Bu nedenle baraj ve rezervuarının bölge önemli derecede bir iklim değişikliği oluşturması beklenmemektedir. Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler Regülatörde su tutulması sonrasında su kalitesinde sıcaklık yönünden çok küçük bir farklılık oluşması muhtemeldir.5. Özellikle bu sıcaklık farkının oluşması durumunda daha çok su yüzeyinde olabileceği ve çekilen su ile birlikte bu suların fazla beklemeden sistemden çekileceği söylenebilir. Bu bakımdan su içerisinde yaşayan türler genel olarak suyun yükselmesinden pozitif olarak etkileneceklerdir. Ancak proje alanı zaten yüksek nispi neme sahip bir bölgede ve Karadeniz’e kuş uçuşu 7 km mesafede yer almaktadır. V. su canlıları bakımından bazı etkilere sebep olabilmekle birlikte çok önemli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmemektedir.3. Su tutulması ile su yatağı içerinde kalacak bölgelerde vejetasyon ortadan kalkmış olacaktır. bitki biyotopları ve bunlara bağlı olarak faunal habitatlar bulunmamaktadır.2. Çalışma ve etki alanında önemli bitki örtüsü. Diğer su kalitesi parametrelerinde herhangi bir etkinin olması mümkün görülmemektedir. Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde. Örneğin balıklar çok daha fazla yaşama alanları sahip olurken karasal kesimde su toplanmasından önce su yatağı kenarında bulunan bazı hayvanların yuvaları ve habitatları daha daralacak veya ortadan kalkacaktır. Ancak sıcaklık farkı 1-2 0C den fazla olması durumunda tatlı su balık ve canlılarının hayat devrelerinde özellikle yumurtlama. habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler Melen barajında su tutulması ile birlikte tesisin etki alanı ve civarında büyük alanlarda etkili olabilecek bir iklim değişikliği beklenmemektedir. su ortamında su canlıları için daha iyi çevre koşullarının oluşmasına neden olabilmesi de söz konusudur. Sıcaklık artışından ayrı olarak su seviyesinin yükselmesinin. Ancak bu sıcaklık farkının 1 0C nin altında olması beklenmektedir. Hatta bazı faunal yapının yaşam faaliyetlerinin engellenmesi yönünde önemli bir engel olarak ortaya çıkacaktır. fauna. larva ve gençlik dönemlerinde tolerans sınırlarını aşabileceğinden olumsuz etkisi olabilecektir. depolanmaları Projenin temel amacı su temini ve elektrik üretimi üzerine olup bu konuda işletme aşamasında herhangi bir hammadde. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. Bununla birlikte barajın mikro ölçekte bazı sıcaklık ve ekolojik ortam değişikliklerine yol açması da beklenmektedir. makilikli ve çalılıklı alanlar göze çarpmakta ayrıca yükselen yamaçlara doğru fındık bahçeleri bulunmaktadır.4. Bu fark. Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü. Suyun derinleşmesi 148 .2. Su tutulacak sahanın sağında ve solunda yer yer boş veya seyrek ağaçlıklı. Suyun yükselmesiyle birlikte yaşam alanları genişleyerek avlanma ve beslenme sahaları artacaktır. mamul madde miktarları. Genel olarak baraj ve rezervuar yapımlarıyla bölgedeki mevcut nispi nem değerinin yükselmesi söz konusu olabilmektedir. V.2. Burada mamul eğer su ise su temininde kullanılacak isale hatları suyun taşımasında kullanılacak ana tesisler olacaktır. yardımcı madde ve mamul madde oluşumu ve kullanımı söz konusu değildir. Bu sahalarda karasal alanlarda kayıpların yaşanılması kaçınılmazdır. taşınımları.

Birinci kolu Büyük Melen Çayının yataklarını doldururken. Melen çayının Karadeniz’e döküldüğü Melen ağzı bölgesinde özellikle yaz aylarında akarsu seviyesinin düşmesi ile birlikte denizden Melen Çayı içerisine doğru tuzlu su girişimi görülmektedir.) Büyük Melen Barajının. 1992 yılında Orman Bakanlığınca “ Yaban Hayatı Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. Oluşan bu su kütlesi bölgede yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve miktarının artmasına neden olabilecektir.6. mansap tarafının hidroloji ve sucul hayat açısından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla ekolojik su adı verilen ve akarsu içerisindeki hayatın devamlılığı açısından son derece önemli olan 2.2. ve etki alanı çevresinde uluslararası öneme sahip alanlar Proje etki alanında bulunmamakla birlikte alana en yakın koruma alanı Düzce’nin 14 km güneybatısında Hamamüstü Köyü çevresinde yer alan Efteni gölüdür. Bu durumun baraj rezervuarı çevresinde yeraltı suyu ile yapılacak olan tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bir avantaj olacağı düşünülmektedir. Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler Proje yeri bulunmamaktadır. sucul hayat.2. Melen Barajının yapılması ile akarsu rejiminin düzelmesi sonucu bu durum eskisine oranla daha az görülecektir.8. Tuz oranı yüksek olan bu sularla sulama yapılması sonucu tarım alanlarında tuzluluk problemleri yaşanmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU özellikle kışın suyun donmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara engel teşkil etmesiyle su hayatına önemli olumlu etkiler getirecektir. Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler Büyük Melen Barajı.7. Su tutulmaya başladıktan sonra barajın 2 ana kolu ortaya çıkacaktır. 149 . Daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi proje kapsamında sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksular oluşacak olup. sucul hayat. Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon. 2. Yapılması planlanan baraj ile 110 metre kotunda geniş bir alanda yüzeysel bir su kütlesi oluşacaktır. V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. su kalitesi vb.25 m3/sn miktarında bir debi en kurak şartlarda dahi verilecektir.2. kolu da Lahna deresinin yataklarını dolduracaktır. diğer durumlarda nehirdeki akım sürekli ve düzenli bir şekilde devam edecektir. sediment gelişi ve su kalitesine olumlu etkide bulunması beklenmektedir. Bu miktar en ekstrem şartlar için söz konusu olup. Büyük Melen Çayı üzerinde kurulmaktadır. V. nehir hidrolojisi. Barajın yapılmasının akımdaki sürekliliğe ve taşkınların önlenmesi katkısı dolayısıyla erozyon. Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. sediment gelişi. Bu sebeple oluşan evsel nitelikli atık suların yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olumsuz bir etkisinin olacağı düşünülmemektedir. V. nehir hidrolojisi. bu sular paket arıtma tesisleri ile arıtıldıktan sonra regülatör mansabına deşarj edilecektir.

Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için İSKİ’nin gerekli görmesi durumunda peyzaj projeleri hazırlanacaktır. Barajda canlı hayatının geçişlerine imkan verecek yapıların tasarlanarak yapılması ve uygun işletilmesine olanak sağlanmalıdır. Ayrıca her 2 yapıda.2. gürgen. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Baraj çevresinde fındık kültür alanlarının hakimiyeti de göze çarpmaktadır. Barajlar hem inşaat hem de işletme aşamasında yangın riski çok yüksek olmayan inşaat yapılarıdır. Civar çevre ormanlarda egemen ağaç türleri kayın. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. V. organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayri sıhhî müesseselerin etrafında. kestane. kızılağaç. Baraj ve HES binası çevresi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. çınar ve kavak gibi seyrek ve tekil ağaçlar su yükselmesiyle su altında kalarak yok olacaktır. Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. Dere yatağının kenarlarında ve düşük kodlarında bulunan söğüt. köknar ve sarı çam’dır. dişbudak. Baraj civarında saf tür ağaçları bulunan ve iyi vejetasyonu olan ormanlardan ziyade zirai kültür fındık bahçeleri daha fazla yer tutmaktadır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. karaağaç. çeşitli ağaçlar. Baraj yapısından sonra salınacak suyun debisinin derenin kurumasını ve biyolojik hayatın sürmesini engelleyebilecek minimum su değerlerinin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. 150 . Bu bahçelerin düşük kodlarının su altında kalması mümkün olup bu sahalarda bazı vejetasyon ve ürün kayıpları oluşacaktır.2. Ancak HES’ler yangın riski yüksek olan birimlerdir. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. meşe. Bu nedenle özellikle HES civarında muhtemel yangınların oluşmasının ve bu yangınların etraftaki ağaçlık alanlara sıçramasını önlemek için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. diğer barajlarda ve HES’lerde olduğu şekilde uygun yangın söndürme ekipmanları yerletirilecek ve bunları kullanmak üzere kalifiye elemanlar bulundurulacaktır. fundalıklar ve çalılıklardan bulunmaktadır. peyzaj ve ağaçlandırılması gereken alanlara taşınabilir ve kaynak olarak kullanılabilir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. V. Bölgede yapılan inceleme ve alınan fotoğraflara bakıldığında vejetasyon örtüsünün Melen çayı yatağından tepelere doğru çıkıldıkça daha yoğun bir bitki örtüyle kaplandığı görülmektedir. ıhlamur.11. yönetmeliklerde beliritilen genişlikte sağlık koruma bantları ile çevrilecektir. sağlık koruma bandı konulması mecburîdir.10.9. kavak.2. Bu yüzden düşük kodlarda su altında kalacak ağaçlar sökülüp alınarak uygun orman. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” Madde 16’ya göre sanayi bölgesi. Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması Melen barajı sahası kıyılarındaki yükseltilerde genelde fındık bahçeleri. Barajın devreye girmesiyle çayın yatak kısmı regülatörün membaından başlamak üzere çayın membaına doğru su yükselmesiyle bölge vejetasyonunun düşük kodlarındaki toplulukları su altında kalarak olumsuz olarak etkilenecek ve ortadan kalkacaktır.

151 . ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler listelenmiştir. Sağlık koruma bandı. sanayi bölgesi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. proje alanı içerisinde yer alacak patlayıcı depoları etrafındaki sağlık koruma bandı için önerilecek olan mesafe belirlenirken. Dolayısıyla alan en yakın yerleşim yeri olan Cumayeri ve Lahna beldesi birinci sene sonrasında tahliye edilmiş olacaktır. inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir. Proje kapsamında Kaya I malzeme ocağından kaya malzemesi elde edilmesi amacıyla patlayıcı madde kullanılacaktır. organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde. Sağlık koruma bandı. Patlayıcı.19’de bu uzaklıklar görülebilmektedir. Bahse konu patlayıcı maddeler belirli oranlarda amonyum nitrat ihtiva etmektedir. Ayrıca. Bu nedenle. Tablo V. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek-2’de birinci. kum ocakları.d’de belirtilen patlayıcı maddeler ile ilgili mesafeler dikkate alınmıştır. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” çizelge IV. Tahliye sonrasında alana en yakın yerleşim yeri kuş uçuşu 1. Bu miktar kaya için toplam 3000 ton civarında patlayıcı madde kullanılması söz konusu olacaktır. Patlatma çalışmalarının 4 sene süreceği göz önüne alınırsa aylık kullanılacak olan patlayıcı miktarı 62.5 ton olmaktadır. Bu malzemenin alanda depolanması planlanmaktadır.8 km mesafede olan Aydoğan köyü olacaktır. Alanda yer alan yerleşim yerleri projenin ilk senesinde kamulaştırılacaktır. HES ve Malzeme Ocakları Projesi kapsamında yer alan patlayıcı depoları birinci sınıf gayri müesseseler. inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilir.20Tablo V. Bu listeler içerisinde Melen Barajı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yine aynı maddeye göre. Bu nedenle patlayıcı maddelerin depolanmasında uyulması gereken sağlık koruma mesafesi için yeterli uzaklık sağlanmış olacaktır. 24 Aralık 1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Parlayıcı. Malzeme ocağında bulunan toplam 15 000 000 m3 malzemenin yarısı kadarı baraj gövdesinde kullanılacaktır. 23 Mayıs 2001 tarih ve 24410 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” Ek1’de patlayıcı madde işyerlerinin ve depolarının çevreye olan güvenlik uzaklıkları verilmiştir. Çizelge Tablo V.19’de verilmektedir. kum yıkama ve eleme tesisleri ile hazır beton tesisleri ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler listeleri içerisinde yer almaktadır. sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilmekte ve ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınmaktadır.

Meskun Binalardan Olan Uzaklıkları (m) 152 .000 250 125 25 10. Sıvı Oksijen.000 350 175 35 *İçerisinde Amonyum nitrat. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V. mevcut sütrenin özellikleri göz önünde tutularak çizelgedeki uzaklıklar % 50 oranında azaltılabilir. Amonyum nitrat İhtiva Eden Patlayıcı Maddeler İle İlgili Uzaklıklar (Sütresiz Binalardan Uzaklığı*) Patlayıcı Maddenin Miktarı (kg) Kara ve Demir Birbirlerinden Olan Yollarından Olan Uzaklıkları (m) Uzaklıkları (m) 1 4 2 0 5 8 4 1 10 10 5 1 50 25 13 3 100 35 18 4 500 75 38 8 1.19.000 100 50 10 5. Sıvı Hava ve bunları ihtiva eden patlayıcı maddeler ile benzerlerinin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarak uzaklıklar hesaplanırken.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıkları aşağıda gösterilmiştir. Konut. Madenlere Ait Özel Kara. Sinema. C) Yeraltı galeri depolar için güvenlik uzaklıkları Ek-6 da verilmiştir. Hastane. NOT: A)Bu cetvelde yer almayan miktarlardaki patlayıcı madde depoları için en az güvenlik uzaklıkları 1.7xQ⅓ (D) = Güvenlik Uzaklıkları (metre) 3. Tarım ve Telekominikasyon Tesisleri. Sıra için en az 160. Tiyatro. Demiryolu. Göl.3xQ⅓ D = 4. Toplam Patlayıcı Madde Miktar ı (Ton) 2-75 Ton 76-100 Ton 101-150 Ton 151-200 Ton 201 Ton ve Yukar ısı 1. Sıra için 0 0 140 160 180 3. Havaalanları.4xQ⅓ D = 1.) D) Güvenlik uzaklıkları aynı kalmak koşuluyla depodan itibaren. Deniz veya Su Yolları Okul. Patlayıcı Madde İşyerlerinin ve Depolarının Çevreye Olan Güvenlik Uzaklıkları Sıra 1 Bina ve Depolar Patlayıcı Madde Üretilen ve Depolanan Her Türlü Tesislere Ait Depo ve İşyeri Binaları ile Patlayıcı Madde Depoları. Cezaevi. (Üstü toprakla örtülü ve galeri tipi gömme depolardan *galeri tipi depolar hariç* mevcurt gömme depoların üstünde bulunması gereken toprak kalınlığı santimetre olarak hesaplanacak ve güvenlik uzaklıkları da D bendi doğrultusunda değerlendirilecektir. Çarşı gibi İnsan Topluluklarının Bulunduğu Bina ve Yerler Patlayıcı Madde Üretilen veya Depolanan Aynı İşyeri Sınırları İçindeki Bütün İşyeri Binaları İle Patlayıcı Madde Depoları Sütresiz Sütreli 2000 186 160 5000 253 214 (Q) = Toplam Patlayıcı Madde Miktarları (Kilogram) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 319 402 460 506 545 579 269 339 388 427 460 489 70000 610 515 75000 624 527 2 3 Sütresiz Sütreli Sütresiz Sütreli 117 100 280 270 159 100 380 270 200 101 478 330 252 128 603 415 289 146 690 475 318 161 759 523 343 173 818 564 364 184 869 599 383 194 915 631 392 198 936 645 4 Sütresiz* Sütreli 30 21 41 29 52 37 65 46 75 53 82 58 88 63 94 67 99 70 101 72 *Sütresiz hafif yapılı depolar için çizelgede belirtilen sütreli uzaklıkların iki katı alınır. Fırın.2xQ⅓ D = 15. İskele ve Limanlar Köy ve Orman Yolları. Resmi ve Özel İşyerleri. Kışla. Irmak. Karayolu. depo istiap haddine gore girişimci tarafından satın alınması.20.3xQ⅓ (Q) = Toplam patlayıcı madde miktarı(Kilogram) 4. kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıklar ı yarıya indirilir.7xQ⅓ B) Av malzemesi (barut hariç) depolanacak depolar için bu tablo ile belirlenmiş olan güvenlik uzaklılklar ı ve girişimci tarafından satın alınması. Sıra için 310 330 350 10 12 153 . Sıra için 100. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V. Mabet.8xQ⅓ D = 12. 3. Sıra için D = 9. 2. Sanayi. Deniz. Sıra için D = 14. Sıra için D = 22. Sıra için ise 270 metre olması şartıyla aşağıdaki formüllere gore hesaplanır Sütresiz Sütreli 1. Sıra için 16 18 200 220 240 2.5xQ⅓ 2. Sıra için D = 2. Pazaryeri.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde inşaat aşamasında yapılacak olan paket arıtma sistemi arıtılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına göre baraj mansabına deşarj edilecektir. Bu alana giriş-çıkış kontrollü olacak ve gerekli uyarıcı levhalar konularak. Sağlık Koruma Bandının belirlenmesinde kullanılmak üzere. Sağlık Koruma Bandı mesafesi belirlenmesinde hava kalitesi kısıtlayıcı bir parametre olmayacaktır.12. inşaat ve işletme aşamaları boyunca PM ve gaz emisyonları için hesaplanan proje alanı etrafında tahmin edilen maksimum yer seviyesi konsantrasyon değerlerinin HKKY’de tanımlanan sınır değerlerin altında olduğunu göstermektedir. ilgili bölümlerde belirtilen emisyonları azaltıcı önlemler alındığı taktirde proje inşaat ve işletme faaliyetlerinin alan etrafında önemli bir etkisi olmayacağı düşünülmektedir. Temizlik ve diğer amaçlı kullanılacak su ise baraj alanı yakınındaki mevcut yeraltı suyu kuyularından temin edilecektir.ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından geliştirilmiş. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır. kum yıkama ve eleme tesisleri ile hazır beton tesislerinin bulunduğu alan etrafındaki sağlık koruma bandı sınırı belirlenirken. Kullanılacak su miktarı = 150 lt/gün x 30 kişi = 4. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak.2. Benzer şekilde. projeden kaynaklanacak olan hava emisyonları ve gürültü değerleri dikkate alınmıştır. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. proje inşaat ve işletme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hava kirletici emisyonlarının (gaz ve toz) maksimum konsantrasyonlarının hesaplanması için modelleme (USEPA . 1990). V.İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler listesinde yer alan kum ocağı. ne miktarlarda. V.13. proje alanı çevresindeki gürültü düzeyi UNDP’nin “TEM Trafik ve İnşaat Gürültü Kontrol Raporu” isimli dokümanında önerilen metodun kullanımı ile hesaplanmıştır (UNDP. Kullanılacak suyun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyede 4. Muhtemel iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan " İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği " ilgili maddelerinin hükümlerine uyulacaktır. ISCST3 hava modellemesi sonuçları. İçme suyu için hazır damacana sular kullanılacaktır. İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği. Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar Projenin işletme aşamasındaki faaliyetlerin çevre için riskli bir durum ortaya çıkarması beklenmemektedir.5m3/gün evsel atık su oluşacaktır. çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilecektir. ISCST3 Modeli) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Projede yer alan hidroelektrik santral binası iş kazaları açısından en kritik faaliyet alanı olarak görülmektedir. nasıl verileceği Melen barajında işletme aşamasında idari ve sosyal ünitelerde 30 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. Bu nedenle. .500 litre/gün olacaktır. Sonuç olarak.2.

1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa uyulacaktır. Konut sosyal ve idari tesislerde çalışacak insanların araçlarının bakım ve onarımları en yakın tamir ve bakım istasyonlarında yapılacaktır. Bu aşamada oluşan atık yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır. en yakın katı atık düzenli depolama alanına iletilecektir. seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler İşletme aşamasında öngörülen tek gürültü kaynağı HES binası içerisinde yer alan jeneratör ve türbinler olacaktır.2 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı.16.34 kg/gün. Kişi başı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1. bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği. V. Ancak baraj inşaatı ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılırsa. 30 kişi x 1. sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri. ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde. Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları. V. yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya. 155 . Bu personelin konut ihtiyaçları kendilerine ait mevcut konutlarla sağlanmış olacaktır.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V.2008 tarih ve 26809 sayılı "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" Madde 44 hükümlerine riayet edilecektir.kişi = 40. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak.15. Melen Barajı inşaat ve işletme çalışmaları kapsamında 21.7. arkeolojik kalıntılara. korunması gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi ÇED çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalara göre proje alanı ve çevresinde yapılan tespit edilmiş tescilli bir kültür varlığı bulunamamıştır. Proje alanı ve yakın çevresinde. Konut.17. bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut. HES binası en yakın yerleşimleri yeterli uzaklıkta olduğundan ve bina izolasyonlu olarak inşa edileceği için gürültü ve vibrasyonun bina içinde kalması sağlanacaktır. Barajda çalışacak olan az sayıdaki yabancı personel için lojman veya misafirhane inşa edilecek ve personel konut ve diğer sosyal ihtiyaçlarını buralardan sağlayacaktır.34 kg/gün-kişi alınarak).2. V. Çalışacak olan personelin büyük bir kısmı öncelikle civar köylerden temin edilecektir.14.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2. idari ve sosyal ünitelerde 30 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. inşaat durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü'ne haber verilecektir. nasıl temin edileceği Proje kapsamında işletme aşamasında yaklaşık 30 kişi çalışacaktır.03. Ayrıca baraj alanında inşa edilecek olan idari ve sosyal tesislerde personelin her türlü sosyal altyapı ihtiyaçları ve idari ve teknik ihtiyaçları karşılanacaktır. İşletme Aşamasında oluşması muhtemel gürültü ile ilgili olarak 07.2. nasıl bertaraf edileceği Melen Barajında işletme aşamasında konut.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

V.2.18. Diğer faaliyetler Melen barajının uzun yıllar öncesinden planlanmış olmakla birlikte inşaatın gecikmiş olması bölge halkında bir kafa karışıklığı meydana getirmiş ve halkın uzun ve orta vadeli projeler geliştirmesine engel olmuştur. Bölge halkı evinde yapacağı tadilat ve tamiratları bile günübirlik çözümlerle halletmeye çalışmıştır. Bu nedenle bölge halkı baraj yapımı ile ilgili kararların mümkün olan en kısa sürede netleşmesini ve inşaatın bir önce sonuçlandırılmasını talep etmektedirler. Böylece bölge halkının kendi hayatları ve gelecekleri ile ilgili kararlar alma konusunda önü açılmış olacaktır. V.3. Projenin sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri V.3.1. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb. Projenin özellikle 5 yıl sürecek olan inşaat süresince yerel halk için büyük ölçüde iş imkanları yaratılmış olacaktır. Bunun neticesinde ise yerel halkın yasam standartlarında bir yükselme gözlenmesi beklenmektedir. Proje kapsamında oluşacak olan baraj gölü sayesinde peyzaj değeri yüksek bir alan elde edilmiş olacaktır. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında rekreasyon ve turizm gibi faaliyetler ile yerel halkın sosyal ve ekonomik olarak fayda elde etmesi beklenmektedir. Proje ile bölgeye ulaşım, haberleşme ve sağlık hizmetleri konusunda ek katkıların gelmesi kaçınılmazdır. Proje sahasında işsizlik nedeniyle görülen dışarıya göçün proje ile tersine dönmesi beklenmektedir. V.3.2. Çevresel fayda-maliyet analizi Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi; Melen havzasında, Melen Çayı üzerinde planlanmış olup, enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda, havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Melen barajı rezervuarında tutulacak olan suyun kalitesini korumak amacıyla Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Bütün bu çalışmalar projeden beklenen çevresel faydalardır. 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi, su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine, yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da, enerji kazanılırken çevresel 156

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.

157

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VI. İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VI.1. Arazi ıslahı (baraj, HES, iletim kanalları ve malzeme ocaklarında yapılacak arazi ıslahı ve reklamasyon çalışmaları, orman alanı dışında kalan sahalarda malzeme ocakları varsa “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi) Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Gölün kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu önlemek, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; alanda mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ve kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Baraj tamamlandıktan sonra İSKİ’ye devredilecektir. İSKİ tarafından barajın işletmeye açılmasından önce olmak üzere 300 metrelik mutlak koruma bandında özellikle bitkilerle kaplı olmayan alanlar için peyzaj projesi hazırlanması planlanmaktadır. Malzeme ocaklarından K geçirimsiz ve E geçirimli malzeme alanı baraj rezervuarı altında kalmaktadır. C geçirimli alanı ise Büyük Melen Çayı üzerinde ve barajın mansabında kalmaktadır. Baraj tamamlanmadan önce doğal şekli bozulacak olan bu alanın rehabilitasyonun yapılacaktır. Bu amaçla baraj inşaatında kullanılmayan artık ocak malzemeleri ile uygun hafriyat atıkları kullanılacak ve akarsu yatağı eski haline getirilecektir. VI.2. Baraj, HES, su iletim tesisleri ve malzeme ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları VI.1. konuda da anlatıldığı üzere, Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Gölün kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu önlemek, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; alanda mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ve kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bölge genel olarak ağaçlı bir bölge niteliğinde olup çıplak araziler nadiren bulunmaktadır. İSKİ tarafından barajın işletme aşaması öncesinde olmak üzere 300 metrelik mutlak koruma bandında özellikle bitkilerle kaplı olmayan alanlar için peyzaj projesi hazırlanması planlanmaktadır. Malzeme ocağı olarak bir adet geçirimsiz malzeme alanı, iki adet geçirimli malzeme alanı ve bir adet kaya malzemesi alanından oluşmaktadır. Geçirimli malzeme alanlarından biri ile geçirimsiz malzeme alanı baraj rezervuarı altında kalmaktadır. Kaya malzeme alanı kısmen rezervuar altında kısmen de mutlak koruma alanı içerisinde yer almaktadır. Rezervuar altında kalacak olan alanlar için rehabilitasyon çalışması öncelikli olmayıp özellikle baraj mansabında ve Melen akarsuyu üzerinde yer alan geçirimli malzeme alanının, hafriyat artığı malzemeyle ve/veya diğer malzeme alanlarından alınacak malzemelerle eski haline getirilecektir.

158

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Su altında kalmayacak olan malzeme alanlarında yapılacak olan bu kapsamındaki çalışmalarda “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. VI.3. Mevcut su kaynaklarına etkiler, olabilecek hava emisyonları İşletme faaliyete kapandıktan sonra su kaynaklarına olumsuz herhangi bir etki beklenmemektedir. İşletme faaliyetinin sona ermesi ile İçme ve kullanma suyu barajı kapsamında alınan su artık alınmayacağından dolayı akarsu yatağında akışına devam edecektir. Baraj kısmında ise baraj göleti ile yüzeysel bir su kaynağı oluşacağından işletme faaliyete kapandığında da su kaynakları için olumsuz bir etki beklenmemektedir. Benzer şekilde çevreye zararlı herhangi bir hava emisyonu da beklenmemektedir.

159

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VII. PROJENİN ALTERNATİFLERİ
(Bu bölümde teknoloji alınacak önlemlerin alternatiflerin karşılaştırılması yapılacak ve tercih sıralaması belirtilecektir.)

VII.1. Depolama İle İlgili Alternatifler 2007 Yılı sonunda hizmete açılan Melen Regülatörü yeri regülatör inşasından önce Melen Barajı olarak düşünülmüş ve temel sondajlar Regülatör aksında yapılmıştır. Ancak Regülatör yapımına karara verildikten sonra, bu raporda önerilen baraj aksı, Melen regülatörünün 700 m membasına çekilmiştir. Baraj yeri olarak seçilen aksta gerekli jeolojik etütler yapılmış ve incelenen alternatifler içinde daha önce DSİ III. Bölge Müdürlüğü tarafından sadece enerji projesi olarak planlama çalışmaları tamamlanan Beyler Barajı aks yeri etüt edilmiştir. Beyler Baraj yeri, Sakarya ili Karasu ilçesi Beyler mahallesi Mevkii Çevriktepe ile Aycıbağ tepe arasındadır. Kret kotu 115 m olan Beyler Barajı ile 5,70 km2 alan rezervuar alanında kalmakta olup İstanbul iline çekilebilecek yıllık maksimum içmesuyu 470 hm3’dür. Bu değer Melen Barajı ile İstanbul iline verilecek olan değerin sadece % 44’ü kadardır. Ancak Melen Barajı ile nihai durumda 45 MW kurulu güce sahip HES tesisleri üretilecek olan enerji yıllık 91,92 Gwh değerindeyken Beyler barajı ile 90 MW kurulu güce sahip Beyler HES Tesisleri ile yılda toplam 276 Gwh’dır. Bu değer Melen Barajı ile üretilecek olan enerji değerinin üç katıdır. Jeolojik açıdan uygun ancak İstanbul ilinin içme suyu ihtiyacını karşılayamayan Beyler Barajı alternatifi uygun bulunmamıştır. Beyler barajı mansabında bulunan ve yılık verimi yüksek olan Lahna deresi de baraj rezervuarında depolanacak şekilde raporda teklif edilen Melen Baraj aks yeri uygun görülmüştür. Ancak Düzce Ovasının su altında kalmaması için barajın normal su seviyesi 110 m olarak tespit edilmiştir. Bu kotun üzeri olan ve ihtiyaç debisinin tamamını karşılayan 113,62 m maksimum su seviyesi alternatifi de denenmiştir. Fakat bu durumda kamulaştırma alanı % 50 artarak 17,15 km2’den 34,00 km2 değerine çıkmakta ve Düzce Ovasının büyük bir bölümü sular altında kalmaktadır. Tarım arazisi açısından oldukça değerli olan bu alanlarda daha fazla kamulaştırma yapılamayacaktır. Bu sebeple bu raporda önerilen Melen Barajı ve HES projesi için 110 m maksimum su kotu nihai değer olarak alınmıştır. Gövde dolgu tipi olarak kil çekirdekli kaya dolgu tipi gövde yapısı yanında, ön yüzü beton kaplama alternatifleri de denenmiştir. Yapılan ekonomik analizler sonucu kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi maliyeti 140 230 543 YTL ve ön yüzü beton kaplama baraj gövde tipi maliyeti ise 107 712 328 YTL olarak hesap edilmiştir. Yapılan ekonomik analizler sonunda ön yüzü beton kaplama gövde yapısının uygunluğuna karar verilmiştir. VII.2. Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler Enerji tesisleri ile ilgili alternatif çalışmalarda çeşitli kurulu güç alternatifleri çalışmaları yapılmış ve HES-Kurulu Güç optimizasyonu yapılarak 45 MW kurulu gücün en ekonomik kurulu güç olduğu sonucuna varılmıştır. Santral Yeri ve Trafo-Şalt sahası için arazide etütler yapılarak seçilen alanın jeolojik açıdan uygunluğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak raporda önerilen yerin en uygun alan olduğuna kanaat getirilmiştir. VII.3. İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İle İlgili Alternatifler Melen I. Merhale kapsamında inşa edilen pompa istasyonu ve isale hatları Melen II. Merhale kapsamında da hizmet verecektir. I. İsale hattı kamulaştırmaları, Melen II. ve III. İsale hatları için de yapılmıştır. Melen I. İsale hattı platform kazıları, II. ve II. isale hatları genişliğine göre yapılmıştır.

160

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Melen İçmesuyu alternatifi çalışmalarında, Melen I. İsale hattı için yapılmış olan sistemin değiştirilmesi ve teçhizatlarının demonte edilmesi, II. ve III. içme suyu çelik borusu için yeni platform kazısı yapılması ve heyelan tehlikesi sebepleri, içmesuyu tesisleri için başka alternatif çalışma yapılmasına gerek bırakmamıştır. Zira yapılan kamulaştırmalar full devalopman için yapıldığından rezervuardan içme suyunun alınması halinde, ilave maliyetler ve net gelir kayıpları söz konusu olacaktır. Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı Melen barajı içme suyunun, baraj mansabından basınçlı sistemle alınarak halihazırda platform kazıları ve kamulaştırmaları yapılmış olan pompa istasyonlarına pompa marifeti ile basılması alternatifine karar verilmiştir.

161

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI VIII.1. Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Projeye ait Acil Müdahale planı Ek 23’te verilmiştir. Projenin izleme çalışmaları, inşaat, işletme ve işletme sonrası izle çalışmaları olmak üzere 3 başlık altında incelenmiştir. 1. İnşaat Aşamasında İzleme Programı Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması planlanan izleme programı aşağıda verilmiştir. Söz konusu projenin çalışmalarından önce Çevre İzleme Programı oluşturulacak ve izleme bu program doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Çevre İzleme Programı aşağıdaki ana başlıklarla verilen hususları içerecektir. Sıvı Atıkların İzlenmesi Baraj inşaatı aşamasında kullanılan su ve buna bağlı ortaya çıkan atıksuyun biriktirilmesi ve arıtılması, projeden kaynaklanacak sıvı atıkların izlenmesi konusunda öncelikli olarak izlenmesi gereken hususlardan olacaktır. İnşaat aşamasında ortaya çıkacak olan atık suların, Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği ile Su Ürünleri Yönetmeliği’nde verilen standartlara uygun olarak arıtıldıktan sonra, yönetmeliğe uygun olarak deşarj edilip edilmediği izlenecektir. Katı Atıkların izlenmesi İnşaat aşamasında oluşacak olan inşaat artıkları ve personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı izlenecektir. İnşaat aşamasında oluşacak inşaat artıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertarafı izlenecektir. Personelden kaynaklanacak ambalaj atıklarının ayrı toplanması, uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi izlenecektir. Emisyonların izlenmesi İnşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar arasında toz emisyonu ve egzoz emisyonları yer almaktadır. Faaliyetler esnasında oluşacak toz emisyonunun sınır değerleri aşmaması için alınması gereken önlemlerin uygulanması izlenecektir. Ayrıca inşaat sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve bununla ilgili belgelerin alınması izlenecek hususlar arasında yer almaktadır. Gürültünün İzlenmesi

162

İşletme sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması da izlenecek hususular arasında olacaktır. Tesisin inşaat çalışmaları sırasında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sırasında oluşacak olan tehlikeli atıkların izlenmesi de izleme programının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. kullanılacak makinelerden ve arazide yapılacak patlatmalardan ve diğer çalışmalardan gürültü oluşacaktır. satışı. personel kaynaklı evsel atıksuyun biriktirilmesi ve deşarjı. Denetlenmesi. 163 . kullanılması. Yok edilmesi. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı izlenecektir. Usul ve Esasları Tüzük” hükümlerine uyulup uyulmadığı izlenecektir. Depolanması. Katı Atıkların izlenmesi İşletme aşamasında oluşacak katı atıklar personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar olup bu atıkların alanda düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı. Baraj alanındaki personelden kaynaklanacak atık suların. ithali. İş makinelerinin bakımları. Sıvı Atıkların İzlenmesi Barajın işletme aşamasında su temini. Çevre İzleme Programı aşağıdaki ana başlıklarla verilen hususları içerecektir. uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi izlenecektir. Tehlikeli ve Tıbbi Atıkların İzlenmesi Proje alanında inşaat aşamasında şantiye alanında yapılacak olan revir kaynaklanacak olan tıbbi atık malzeme. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Proje kapsamında. Çalışmalar sırasında makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir. Emisyonların izlenmesi İşletme aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar egzoz emisyonları olacaktır. taşınması. Ayrıca Proje kapsamında kullanılacak patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle. Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi. 2. diğer tüm atıklardan ayrı olarak ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak toplanması işaretlenmesi ve bertaraf edilmesi. Saklanması. Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertarafı izlenecektir. yakıt ikmalleri ve yağ değişimlerinin.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İşletme Aşaması İzleme Programı Projenin işletme aşamasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması planlanan izleme programı da aşağıda verilmiştir. yağışlarla kayma riski taşıyarak çevreye zarar verip vermeyeceği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda izlenecektir. mevsimsel şartlara bağlı olarak oluşan yağmur suyu yönetimi izlenmesi gereken hususular arasındadır. bu konu ile ilgili olarak tüm işlemlerin Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun yapılması izlenecektir. Söz konusu projenin işletme önce Çevre İzleme Programı oluşturulacak ve izleme bu program doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Personelden kaynaklanacak ambalaj atıklarının ayrı toplanması.

Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program ÇED raporunu hazırlayan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. VIII. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gürültünün İzlenmesi İşletme aşamasında kullanılacak olan makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir. İşletme Sonrası İzleme Programı Projenin işletime kapatılmasından sonraki durumu arazi ıslahı başlığı altında verilen hükümler uyarınca izlenecektir. 164 .2. 3. Çevre ve Orman Bakanlığının belirleyeceği periyotlar halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'na İzleme Raporları sunacaktır. inşaat süresi boyunca ortaya çıkacak olan olumsuz etkilerin raporda belirtilen önlemlerle ilgili yönetmelik sınır değerlerini aşıp aşmadığı ve/veya bertaraf edilip edilmediğinin kontrolünü sağlayarak.

Düzce Valiliği ve Sakarya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile temasa geçilmiş ve etkilenmesi muhtemel bütün köy muhtarlarına haber verilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı.2008 tarihinde Ortaköy Belde’sinde yapılmıştır.04. Ayrıca barajın yıllardır yapılacağının söylendiğini ancak inşaatının gecikmesi nedeniyle yöredeki halkın mağdur olduğundan bahsetmişlerdir. ve ÇED çalışmalarını yürüten İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenlerle birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 100 kişilik katılım olmuş ve toplantıya katılan katılımcılara faaliyet ile ilgili olarak. Düzce ilinde yaşayan halkın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan toplantı 03.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. tarihinde Akçakoca Öğretmen Evi’nde. Toplantılara katılımı sağlamak amacıyla. Bu nedenle projeyle ilgili halkın görüşlerinin alınması için hem Düzce’de hem de Adapazarı (Sakarya)’da Halkın Katılımı Toplantıları yapılmıştır. DSİ 14. toplantı tarihlerinden önce yerel ve ülke çapında yayın yapan 2 ayrı gazetede toplantılar ilan edilmiş. Ayrıca bölgede yapılan Melen Regülatörünün inşaatı sırasında gerekli çevresel hassasiyetin gösterilmediğini ve bu konuda bölge halkı ile yüklenici firma arasında bir takım sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir. 165 .C. DSİ 14. Bölge Müdürlüğü. projeden kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilerek yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır. Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Düzce ve Sakarya illerinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Benzer şekilde Sakarya Ortaköy’de yapılan toplantıya da T. Bölge Müdürlüğü. HALKIN KATILIMI (Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği. Katılımcılar tarafından genel olarak yapılması planlanan Melen Barajında gerçekleştirilecek olan kamulaştırma ile ilgili beklentilerini ve tereddütlerini belirtmişlerdir. ve ÇED çalışmalarını yürüten İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenlerle birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 150 kişilik katılım olmuştur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM IX.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.03. Düzce’de yapılan toplantıya T. proje kapsamında yapılacak çalışmalar. Sakarya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması) Büyük Melen Barajı ve rezervuar alanı. Sakarya’daki halkın bilgilendirilmesi için yapılan toplantı ise 13.2008.

Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. 2014 yılında devreye girecek ve 2040 ve sonrası için İstanbul’un en önemli su kaynağı olacaktır.181 Milyon Dolar olması öngörülmüştür. mümkün olduğunca basit.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. üç ve dördüncü aşamaları dahil toplam 1077. iki adet derivasyon tüneli. Büyük Melen Çayından ilk çekilen su. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VERİLEN (Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların ve çevresel etkiler için alınması öngörülen tüm önlemlerin. Proje 2007 yılında İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle çok büyük önem ve aciliyet kazanmış ve bu nedenle yapımına hız verilmiştir. 166 . baraj yapımı öncesinde tamamlanmış olan Melen Regülatörü ile 20 Ekim 2007 tarihi itibariyle İstanbul’a verilmeye başlanmıştır. Projenin amacı İstanbul’un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme. Hidroelektrik Santrali (HES) ve Malzeme Ocakları Projesi’dir. teknik terim içermeyecek şekilde ve halkın anlayabileceği sadelikte anlatılması. özellikle Halkın Katılımı Toplantısında ve ÇED süreci içerisinde tüm paydaşlardan Bakanlığa iletilen soru. Dört aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen bu projenin birinci aşamasında bir regülatör yapısıyla 268 hm3/yıl. kapaklı dolusavak. Baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. Büyük Melen Havzası’ndaki su kaynakları mevcut planlamaya göre. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. Büyük Melen Çayı üzerine kurulacak barajın gölünde su toplanıp buradan boru hattı ile İstanbul’a taşınacaktır. içmesuyu pompa istasyonları. Melen çayından İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini ile ilgili çalışmalar 1988 yılından itibaren başlatılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM X. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra iki. bu görüşlerin nasıl karşılandığının vurgulanması) Bu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun konusu. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından hazırlanmıştır. iki adet Ǿ 3000 mm çapında isale hattı. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyük Melen Çayı üzerine yapılması planlanan Büyük Melen Barajı. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanmasıdır. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus artışına karşı gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan.27 hm3/yıl su bu kaynaktan temin edilecektir. İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. görüş ve önerilere yer verilmesi. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. Melen Barajının ikinci amacı ise elektrik üretimidir. Büyük Melen barajı içme ve kullanma suyu temini ile birlikte elektrik üretimi amacıyla kullanılması planlanan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipi bir baraj olup baraj gövdesi. Projenin 22 Mart 1997 tarih ve 22941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TürkiyeJaponya sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi ve toplam maliyetinin 1. arıtma tesisleri ve HES tesislerinden oluşmaktadır.

Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. içme ve kullanma suyu teminine göre ters orantılı ve yine kademeli olarak üretilecektir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. yıllarda yapılacaktır. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18. 5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi. Düzce ovasında ve akarsu yatağının genişlediği düzlüklerde yoğun olarak tarım yapılmaktadır.. % 19.11 hm3/yıl. Sakarya ilinin 70 km kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. Projenin halihazırda finans kaynağı olarak bir bilginin tam netleşmemesi ile birlikte.05 oranında fındıklığın. Baraj membasında Düzce Ovası yer almakta ve 110 m kotuna kadar yayılmaktadır. Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyinde ve Dikenli Tepe ile Çayüstü Tepesi arasında yer almaktadır Proje sahası denizden yaklaşık 13 m yükseklikte olup. PTT ve enerji hatları. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. Melen barajı rezervuar sahasında. Yeni yol relökasyonu. yıl yapılacak olup. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İlk aşamada yılda toplam 268 hm3.811 m3 malzeme kullanılacaktır. projenin finansman kaynağının DSİ kendi finansmanı veya dış finans kaynaklarından yararlanarak yapılması düşünülmektedir.290.077 hm3 su verecek olan Büyük Melen Sistemi 2040 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacaktır.231 m3civarında olacaktır.27 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlayacaktır. Kademeli olarak enerji üretecek ve içme suyu temini sağlayacak baraj. 3.5 oranında tarım arazisinin % 71. Proje sahası Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda.17 ve 2032 yılı sonrası 1077. 167 . Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup bu kota göre rezervuar alanı 17150 da’dır. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir. Beyler. % 8.5'inin orman ve % 11’nin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35. diğer ünitelerin inşası sırasıyla ünitelerin yapım planına uygun olarak 2. İstanbul İli’nin acil su ihtiyacı da göz önüne alınarak.45 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir.5 km güneybatısında. Enerji üretimi. Ön Yüzü Beton Kaplama Kaya dolgulu olarak yapılacak olan baraj gövdesi için 7.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. su altında 5 tane yerleşim merkezi kalmaktadır.765 da'dır. hizmet yolları. Diğer alanlar fındıklık ve ormanlıktır Büyük Melen Barajı inşaatının 2009 yılında başlayıp. Melen barajının yapılması ile göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının kaldırılması gerekmektedir. son aşamada ise yılda 1.. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m'lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. Baraj gövdesinin yapılacağı alandaki toplam kazı ise 431. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. 4. 2008). 1250 m’ye varan tepelerden ibarettir. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63'ünün fındıklık . site tesisleri. İnşaat işlerinin süresinde en fazla vakit alan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi inşaatıdır. 2014-2022 yılları arası 536. 2022-2032 yılları arası 804.615 da arazi bulunmaktadır. derivasyon tüneli ve kamulaştırma çalışmaları 1. ve 5.

Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. turizm bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunmamaktadır. Fakat veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. kültür varlıkları. sit ve koruma alanları. Ayrıca uzun yıllardan beri yapılması gündemde olan Büyük Melen Barajı’nın da yörede yaşayanlar için uzun vadeli planlamalar yapılmasını engellemiş ve yöredeki insanların başka yörelere yerleşmesine neden olmuştur. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. Ağaçlandırma alanları. dişbudak. yaban hayatı koruma alanları. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. Ormanlarda egemen ağaç türleri. tabiat anıtları.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. Faaliyet alanı üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan. Proje Alanı ve etki alanında milli parklar. karaağaç. verimlilik derecesine göre altı gruba ayrılmaktadır.Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. Nüfus artış hızının negatif olması genel olarak bu tür nedenlerden kaynaklanmıştır. Proje alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. Bu yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal üründen sağlamaktadırlar. mutlak koruma alanında ise 3620 da olmak üzere toplam 5080 da orman arazisinin bulunduğu tespit edilmiştir. özel koruma alanları. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. gürgen. Proje alanıyla ilgili nüfusta azalma yönünde bir hareketlilik görülmektedir. bozuk çamlık. Düzce ovasını çevreleyen bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir. Bölgede birim alandan elde edilen değer yüksektir. kavak. meşe. tabiatı koruma alanları. Ormanlar. biyogenetik rezerv alanları. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. ıhlamur. 168 . yaban hayatı yetiştirme alanları. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında. tabiat varlıkları. Gerek nüfusta bir hareketlilik gerekse çalışmalar esnasında yazılan tespitlere göre rezervuardaki yerleşim yerlerinde nüfus hareketlerinde 2000 yılından sonra bir azalışın olduğu görülmektedir. baltalık alanlar. biyosfer rezervleri. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan alanlar. tabiat parkları. nesli tükenmekte olan endemik flora türleri bulunmamaktadır. kayın. özel çevre koruma bölgeleri. kestane. Düzce ilinde hakim bitki örtüsü ovada yapılan kültür bitkileri üretimi ve ormanlardır. bozuk çamlık ve orman içindeki açık alanlar ile tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki örtüsü bileşenleridir. köknar ve sarıçamdır. ağaçlandırma alanları ve orman içindeki açık alanlar tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki üniteleridir. Melen Barajı rezervuar alanında 110 m su kotuna göre 1460 da . sulak alanlar. Buna ek olarak. Melen barajı göl alnında meyvesiz ağaç olarak toplam 3000 adet kavak mevcuttur. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibarıyla kavaklar oldukça fazlalaşmıştır. kızılağaç.

Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Faaliyet alanında koruma altına alınmış türlere rastlanırsa. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu ise Türkiye genelinde olduğu gibi sentetik gübre ve pestisitlerden kaynaklanan toprak kirliliği şeklinde söz konusudur. toz. herhangi bir yuvaya (yumurta bulunan) rastlanırsa faaliyet alanına yakın zarar görmeyeceği bir yere taşınacaktır. ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazileri üzerinde kurulduğu bilinmektedir. yoğun ulaşım yükü olan yol veya hava kalitesine etkisi olabilecek herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Kaliteli kömürün kullanıldığı varsayılan bölgede evsel ısınmadan oluşan kirlilik ihmal edilebilir seviyededir. Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir sanayi tesisi bulunmadığından sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu görünmemektedir. 169 . Proje alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan (Askeri Yasak Bölgeler. Yöredeki av hayvanlarının korunması için Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan ve faaliyetin yapıldığı sezona ait olan Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına uyulacaktır. Kuşların yumurtlama dönemleri dışında faaliyetlerin sürdürülmesi kuş yumurtalarının zarar görmesini engelleyecektir. Karada hareket kabiliyeti olan canlılar inşaat başladıktan sonra uzaklaşacağından yapımdan etkilenmeyeceklerdir. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. İnşaat aşamasında büyük memeliler ve kuşlar hemen tepki vererek ortamdan uzaklaşacaklar ve benzer habitatlara doğru yönleneceklerdir. zarar verilmeyecek. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Proje sahasını hava kalitesi açısından etkileyebilecek en önemli kaynak evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlardır. Hava kalitesi açısından bakıldığında ise proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır. gürültü ve habitat tahribidir.) araziler bulunmamaktadır. Bölgede sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği hakkında yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte. Bu durum havzanın içme suyu kaynağı olarak ilan edilmesi sonrasında koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda pestisit ve gübre kullanılmadan tarım yapılmasına geçilmesi ile birlikte düzelme trendine girecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Bara inşaatının faaliyetin fauna üzerine olası etkileri özellikle inşaat aşamasında oluşacak. Planlanan projenin uygulamaya konması halinde bölgedeki mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir. İnşaat aşamasında kuşlar inşaat alanlarından uzaklaşacaktır. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Proje alanı genel itibariyle ağaçlık alanlar içermekle birlikte içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Düzce ve Sakarya illeri genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının bir çoğunun birinci. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur.

Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak. drenaj ve sediment kontrolü ve taşkın önleme açısından özellikle dikkat edilmesi gereken çalışmalar arasındadır. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Büyük Melen Barajı’nın inşaatı esnasında baraj gövdesi ve malzeme ocaklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacaktır. en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. K geçirimsiz malzeme alanı için ise mevcut ham yolun stabilize hale getirilmesi söz konusu olacaktır. Projenin inşaat faaliyetleri sırasında beton yapımı. Melen Barajı inşaatı esnasında kırma. inşaat sahaları ve yeni yolların yapımı aşamasında da taşkın önleme ile ilgili çalışmaların yapılacaktır. en yakın düzenli katı atık depolama alanına iletilecektir. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak. Barajın planlanma aşamasında hazırlanan ve 2007 yılında revize edilen Doğal Yapı Malzemeleri Raporu’na göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. Kullanılacak olan malzeme ocaklarından olan E ve C malzeme alanları için ulaşım mevcut yollarla yapılacaktır. Derivasyon işleminin dışında. dozer. Bu tür bir uygulamanın mümkün olmadığı yerlerde ise menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. Yol inşasında ekskavatör. Ayrıca şantiye çalışanları içinde içme suyuna ihtiyaç duyulacaktır. kamyon ile toz oluşumunu engellemek üzere arazöz kullanılacaktır. mümkün olan yerlerde. taşkın. Personel su kullanımı miktarı = 150 lt/gün x 400 kişi = 60. öğütme. bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı 536 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. Alanın baraj inşaatı öncesi kamulaştırma yapılması sonrasında en yakın yerleşim merkezine yaklaşık 2 km mesafede olması bu tür etkilerden yörede yaşayan insanların en az seviyede etkilenmesine neden olacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kullanılacak olan patlayıcı maddeler gerekli sağlık koruma bandı mesafesi ayarlanarak Baraj gövdesi ile mevcut melen regülatörü arasında kalan alanda depolanacaktır. Erozyonu asgariye indirebilmek için. tünel inşaatı. Projenin inşaat çalışmaları sırasında 400 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. Proje inşası aşamasında önemli faaliyetlerden olan derivasyon çalışmaları.5 km lik ilave bir yol yapımı söz konusudur. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler ve bunlardan kaynaklanacak toz miktarlarına ilişkin bilgiler kullanılacak olan malzeme alanları için ayrı ayrı hesaplanmış ve rapor içinde ilgili bölümlerde verilmiştir. E ve C geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. hem de atık hafriyat malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır.000 litre/gün olacaktır. toz kontrolü ve personelin günlük kullanımı için su ihtiyacı ortaya çıkacaktır. özelikle dik kesimlerde. Tespit edilen malzeme ocaklarının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimli. Kaya I malzeme alanı için ise 2. asfalt ve beton kaplamalı yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak. Kaya malzemesinin temini amacıyla yapılacak olan patlatma çalışmalarında ANFO türü patlayıcı madde ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi yemleme patlayıcısı kullanılacaktır. Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 400 kişinin görev alacağı kabulüyle. Büyük Melen Barajı arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve inşaat çalışmalarından dolayı atık oluşacaktır. İlave bir yol yapımına gerek duyulmamaktadır. Depolama alanı derin vadi yapısında olup yerleşim merkezlerinden uzak ve izole bir yapıdadır. Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları. 170 .

Malzeme alanına en yakın yerleşim olan Cumayeri patlatma çalışmaları başlamadan kamulaştırması yapılacağından herhangi bir yerleşim alanı riski oluşmayacaktır. Bu nedenle gürültünün etkili olacağı alanda hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır. yapı malzemelerinin seçimine ve mimari tasarım sırasında gürültü izolasyon konusuna önem verilecektir. tuvalet. duş. Baraj inşası sırasında alanda yapılacak sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Kullanma suyu için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. Proje alanına en yakın yerleşim alanı 1. Patlatma. Arazinin hazırlanmasından başlayarak baraj ve HES’in tüm inşaat dönemi boyunca yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek gürültü esas olarak çalışacak iş makinelerinden kaynaklanacaktır. göl alanı içerisinde ve su altında kalacak kısımlarda doğal bitki örtüsü temizlenecektir. mutfak. İnşaatlar dört farklı alanda yapılacağından. toz kontrolü ve temizlik için gerekli olacak kullanma suyu açılmış olan kuyulardan ve Uğurlu Belediye şebekesinden sağlanacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İçme suyu damacanalarla ve kullanma suyu ise kamp alanına açılacak kuyulardan veya civar köylerden bedeli mukabili şantiye sahasına getirilecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ardiye. Tesisin işletilmesi sırasında gürültü düzeyinin en az seviyede tutulabilmesi için yapıların. Projenin inşaat süresi için 5 yıllık bir süre öngörülmektedir. kulaklık. işçilere 1475 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen başlık.8 km uzaklıktaki Aydoğan köyüdür. Kaya-I malzeme ocağında yapılacak patlatmalara ait vibrasyon seviyesine göre. kulak tıkaçları. soyunma yeri. Baraj inşaatında. Kaya-I malzeme alanında baraj gövde dolgusunda gerekli olan materyalin elde edilmesi için gerçekleştirilecektir. lavabo. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin öncelikle baraj çevresindeki belde ve köylerden temin edilmesi planlanmaktadır. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır. vb. meydana gelecek gürültü her bir alan için ayrı hesaplanmıştır. idari 171 . Baraj yapımının gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün baraj gölü rezervuarından temizlenmesi sırasında. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane. Bu durum geçici bir karakterde olup belirli bir süre canlı yaşamı için uygun ortamın bozulmasına neden olacaktır. gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda. Ancak bu yerleşimlerden yeterince işçi temin edilememesi durumunda yakın civardan bu ihtiyaç karşılanacaktır.çalışması planlanan toplam 400 kişilik personel için gerekli olan 60 m3/gün içme ve kullanma suyunun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyelerde 60 m3/gün evsel atık su oluşacaktır. 118 m'den daha uzak yapılarda herhangi bir hasar olmayacağı görülmektedir. Ayrıca baraj tipine göre dolgu ve beton dökümü sırasında da suda bulanıklık meydana gelmesi beklenmektedir. Projenin inşaat çalışmaları sırasında beton yapımı. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde yapılacak olan paket biyolojik arıtma sistemi ile arıtılarak Melen Regülatörü mansabında Melen Çayına deşarj edilecektir. Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamasında tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatma işlemleri. baraj gövdesine ve dolusavak yapısına ulaşmak kolaylıkla sağlanacaktır. yürüyüş. Ancak bu sıcaklık farkının 1 0C nin altında olması beklenmektedir. baraj alanı yöre halkı için mesire alanı olarak da kullanabilecektir. trafo ve şalt sahasına. 172 . gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. İşçilerin genel sağlık sorunlarının izlenmesi ve ilk yardım amaçlı olarak şantiye sahasında bir revir kurulacaktır. Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. Ancak sıcaklık farkı 1-2 0C den fazla olması durumunda Tatlısı balık ve canlılarının hayat devrelerinde özellikle yumurtlama. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ve teknik büroların yer aldığı bir merkezi şantiye oluşturulacak olup. Bu amaçla balıkçılık. Site yeri için seçilen alandan HES tesislerine. Önemli hastalık ve yaralanmalarda ise en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından faydalanılacaktır. olaylardır. larva ve gençlik dönemlerinde tolerans sınırlarını aşabileceğinden olumsuz etkisi olabilecektir. su canlıları bakımından bazı etkilere sebep olabilmekle birlikte çok önemli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmemektedir. fotoğrafçılık. gibi hobi ve spor özelliği taşıyan kullanımlar ile baraj. Bu tür kazaları önlemek için çalışma alanına gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. insan sağlığı ve çevre açısından en riskli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. hemen her inşaat çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma. Diğer su kalitesi parametrelerinde herhangi bir etkinin olması mümkün görülmemektedir. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Su sıcaklığı biriken suyun daha fazla bir zaman içerisinde beklemesinden ve durağanlaşmasından kaynaklanacaktır. Ağaçlandırma. Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler. Özellikle bu sıcaklık farkının oluşması durumunda daha çok su yüzeyinde olabileceği ve çekilen su ile birlikte bu suların fazla beklemeden sistemden çekileceği söylenebilir. iş makineleri kazaları vb. piknik. rekreasyon alanı olarak da değerlendirilebilecek ve buna yönelik düzenlemeler de alana kazandırılacaktır. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için peyzaj projeleri hazırlanacaktır. şantiye içi trafik kazaları. Bu riski azaltmak için ilgili bölümde anlatılan gerekli önlemler alınacak ve patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça savrulma riski önlenecektir. malzeme sıçraması. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. kuş gözlemi. inşa çalışmaları sonunda bu şantiye kaldırılacaktır. Site alanını inşaat sahalarına bağlayan servis yolları 10 m genişliğinde ve yaklaşık toplam 1000 m uzunluğunda stabilize olarak düşünülmüştür. İşletme dönemiyle beraber. bölge şartlarına uyum sağlayabilen mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ile kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bu fark. Regülatörde su tutulması sonrasında su kalitesinde sıcaklık yönünden çok küçük bir farklılık oluşması muhtemeldir. Baraj yapımı ve işletmesi sırasında teknik ve idare personelin işyeri ve konut gereklerini karşılayacak bir daimi site tesisi kurulacaktır. Site yeri olarak barajın mansabında sağ sahildeki yamaç uygundur. Zira baraj inşaatı tamamlandıktan sonra da bina tesisleri kullanılmaya devam edecektir.

su ortamında su canlıları için daha iyi çevre koşullarının oluşmasına neden olabilmesi de söz konusudur.25 m3/sn miktarında bir debi en kurak şartlarda dahi verilecektir. Genel olarak baraj ve rezervuar yapımlarıyla bölgedeki mevcut nispi nem değerinin yükselmesi söz konusu olabilmektedir. sediment gelişi ve su kalitesine olumlu etkide bulunması beklenmektedir. Ayrıca suyun derin ve dip kısımlarında mevsimlere göre soğuk ve sıcağa karşı korunaklı ve daha emniyetli su ortamı oluşacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sıcaklık artışından ayrı olarak su seviyesinin yükselmesinin. Bu durumun baraj rezervuarı çevresinde yeraltı suyu ile yapılacak olan tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bir avantaj olacağı düşünülmektedir. nehir hidrolojisi. Yapılması planlanan baraj ile 110 metre kotunda geniş bir alanda yüzeysel bir su kütlesi oluşacaktır. fundalıklar ve çalılıklardan bulunmaktadır. Büyük Melen Barajı. Birinci kolu Büyük Melen Çayının yataklarını doldururken. Melen Barajının yapılması ile akarsu rejiminin düzelmesi sonucu bu durum eskisine oranla daha az görülecektir. Suyun yükselmesiyle birlikte yaşam alanları genişleyerek avlanma ve beslenme sahaları artacaktır. kolu da Lahna deresinin yataklarını dolduracaktır. Tuz oranı yüksek olan bu sularla sulama yapılması sonucu tarım alanlarında tuzluluk problemleri yaşanmaktadır. Melen barajı sahası kıyılarındaki yükseltilerde genelde fındık bahçeleri. Barajın devreye girmesiyle çayın yatak kısmı regülatörün membaından başlamak üzere çayın membaına doğru su yükselmesiyle bölge vejetasyonunun düşük kodlarındaki toplulukları su altında kalarak olumsuz olarak etkilenecek ve ortadan 173 . Melen çayının Karadeniz’e döküldüğü Melen ağzı bölgesinde özellikle yaz aylarında akarsu seviyesinin düşmesi ile birlikte denizden Melen Çayı içerisine doğru tuzlu su girişimi görülmektedir. diğer durumlarda nehirdeki akım sürekli ve düzenli bir şekilde devam edecektir. Baraj çevresinde fındık kültür alanlarının hakimiyeti de göze çarpmaktadır. Civar çevre ormanlarda egemen ağaç türleri kayın. Bununla birlikte barajın mikro ölçekte bazı sıcaklık ve ekolojik ortam değişikliklerine yol açması da beklenmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. kestane. 2. karaağaç. Bu miktar en ekstrem şartlar için söz konusu olup. dişbudak. ıhlamur. gürgen. Bu bakımdan su içerisinde yaşayan türler genel olarak suyun yükselmesinden pozitif olarak etkileneceklerdir. Barajın yapılmasının akımdaki sürekliliğe ve taşkınların önlenmesi katkısı dolayısıyla erozyon. Ancak proje alanı zaten yüksek nispi neme sahip bir bölgede ve Karadeniz’e kuş uçuşu 7 km mesafede yer almaktadır. Büyük Melen Çayı üzerinde kurulmaktadır. köknar ve sarı çam’dır. mansap tarafının hidroloji ve sucul hayat açısından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla ekolojik su adı verilen ve akarsu içerisindeki hayatın devamlılığı açısından son derece önemli olan 2. kızılağaç. Oluşan bu su kütlesi bölgede yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve miktarının artmasına neden olabilecektir. Su tutulmaya başladıktan sonra barajın 2 ana kolu ortaya çıkacaktır. Bu nedenle baraj ve rezervuarının bölge önemli derecede bir iklim değişikliği oluşturması beklenmemektedir. çeşitli ağaçlar. Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. meşe. kavak. Bölgede yapılan inceleme ve alınan fotoğraflara bakıldığında vejetasyon örtüsünün Melen çayı yatağından tepelere doğru çıkıldıkça daha yoğun bir bitki örtüyle kaplandığı görülmektedir. sucul hayat. Büyük Melen Barajının. Melen barajında su tutulması ile birlikte tesisin etki alanı ve civarında büyük alanlarda etkili olabilecek bir iklim değişikliği beklenmemektedir.

Bu yüzden düşük kodlarda su altında kalacak ağaçlar sökülüp alınarak uygun orman. çınar ve kavak gibi seyrek ve tekil ağaçlar su yükselmesiyle su altında kalarak yok olacaktır. Dere yatağının kenarlarında ve düşük kodlarında bulunan söğüt. Barajda canlı hayatının geçişlerine imkan verecek yapıların tasarlanarak yapılması ve uygun işletilmesine olanak sağlanmalıdır. Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. Baraj civarında saf tür ağaçları bulunan ve iyi vejetasyonu olan ormanlardan ziyade zirai kültür fındık bahçeleri daha fazla yer tutmaktadır. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Ancak baraj inşaatı ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılırsa. enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Proje ile bölgeye ulaşım. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında rekreasyon ve turizm gibi faaliyetler ile yerel halkın sosyal ve ekonomik olarak fayda elde etmesi beklenmektedir. ve ağaçlandırılması gereken alanlara taşınabilir ve kaynak olarak kullanılabilir. Melen Çayı üzerinde planlanmış olup. ÇED çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalara göre proje alanı ve çevresinde yapılan tespit edilmiş tescilli bir kültür varlığı bulunamamıştır. Bütün bu çalışmalar projeden beklenen çevresel faydalardır. Bunun neticesinde ise yerel halkın yasam standartlarında bir yükselme gözlenmesi beklenmektedir. Baraj yapısından sonra salınacak suyun debisinin derenin kurumasını ve biyolojik hayatın sürmesini engelleyebilecek minimum su değerlerinin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için İSKİ’nin gerekli görmesi durumunda peyzaj projeleri hazırlanacaktır. Proje kapsamında oluşacak olan baraj gölü sayesinde peyzaj değeri yüksek bir alan elde edilmiş olacaktır. Bu bahçelerin düşük kodlarının su altında kalması mümkün olup bu sahalarda bazı vejetasyon ve ürün kayıpları oluşacaktır. 174 . Melen havzasında. haberleşme ve sağlık hizmetleri konusunda ek katkıların gelmesi kaçınılmazdır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kalkacaktır. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Proje sahasında issizlik nedeniyle görülen dışarıya göçün proje ile tersine dönmesi beklenmektedir. HES ve Malzeme Ocakları Projesi. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. peyzaj. Melen Barajı. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen barajı rezervuarında tutulacak olan suyun kalitesini korumak amacıyla Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Projenin özellikle 5 yıl sürecek olan inşaat süresince yerel halk için büyük ölçüde iş imkanları yaratılmış olacaktır. inşaat durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü'ne haber verilecektir.

Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi. Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da. HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine. enerji kazanılırken çevresel anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. 175 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. SONUÇLAR (Yapılan tüm açıklamaların özeti. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine. Tüm inşaat faaliyetlerinde olduğu gibi baraj inşaatlarında da çevresel açıdan bir takım olumsuzlukların ortaya çıkması kaçınılmazdır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM XI. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. Melen Barajı. enerji kazanılırken çevresel anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri). jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Ancak bu tür etkilerin uygun mühendislik pratikleri ile minimize edilmesi mümkündür. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Melen Projesi ile ilgili baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi. yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. HES ve Malzeme Ocakları Projesi. Bu proje kapsamında ortaya çıkacak etkilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Melen Çayı üzerinde planlanmış olup. 176 . Bu tür olumsuzluklar hiçbir zaman sıfırlanamayacak niteliktedir. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı. Melen havzasında. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU EKLER 177 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 1 Melen Barajı Proje Alanını Gösteren 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita 178 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 2 Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı 179 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 3 Büyük Melen Barajı Gövde En Kesiti 180 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 4 Büyük Melen Barajı Gövde Boykesiti ve Maksimum Tip Enkesiti 181 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 5 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti 182 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 6 Büyük Melen Barajı derivasyon-dipsavak boy ve en kesiti 183 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 7 Melen Barajı Proje Alanı Yakınında Bulunan Meteoroloji İstasyonları 184 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 8 Büyük Melen Barajı alanına ait Jeoloji Haritası (1/1000) 185 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 9 Büyük Melen Barajı Göl alanı Jeoloji haritası (1/25 000) 186 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 10 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar 187 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 11 Melen havzası ile ilgili Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları 188 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 12 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli Meşcere Haritaları 189 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 13 Orman Bölge Müdürlükleri’nde alınan Görüşler ve ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu 190 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 14 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli malzeme ocakları haritası 191 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 15 Malzeme Ocakları 1/5000 Ölçekli Hafriyat Alanları Haritası 192 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 16 Baraj alanı 1/2000 ölçekli vaziyet planı 193 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 17 Malzeme alanlarının ruhsatlandırma başvuruları 194 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 18 Malzeme ocakları imalat haritaları 195 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 19 Doğaya Yeniden Kazandırma Planı 196 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 20 Malzeme alanlarına ait koordinatlı haritalar 197 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 21 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler 198 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 22 Hava Kalite Modelleme Sonuçları 199 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 23 Acil Müdahale Planı 200 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Ş. ŞTİ.C. Edinburg University Press.2008 tarihli 26809 sayılı resmi gazete. 1993. A.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. EPA. Noise and vibration control engineering: principles and applications / edited by : Wiley.K.htm).. 01. Ankara ÇOB.B.Ş. T. Treatment. (2004).2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. 2002.S. U.11. 2003. DEMİRSOY. Ankara DEMİRSOY. Ankara EKİM. (Supplement).Derneği. A. Merhale Projesi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı. ÇOB. T. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği.epa. Ankara. Edinburgh.C. 2007.gov. Gürültü Yönetmeliği.tubitak. 2008 Metcalf and Eddy. 111.gov/scram001/dispersion_alt. Bölüm IV..Ş. Sarıgüzel Barajı.T. ÇOB. T. et all 1988. 1996. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU KAYNAKLAR Büyük İstanbul Su Temini Melen Sistemi II. Memeliler. Titreşim Yönetmeliği. Ankara ÇSGB. Meteksan A.C. Agency. Disposal and Reuse.tr/tubives/index. Barajlara ait Teknik Şartname. AYSEN . T. DAVIS. ERE Hidroelektrik Üretim Ve Ticaret A. T. N. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığı..J. T. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. (Supplement 2). 2000. Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT). Vol. Çevre ve Orman Bakanlığı.. DSİ Genel Müdürlüğü. 23.2003 tarih ve 25001 sayılı Resmi Gazete. Environmental Protection (http://www.03. 2003. Edinburgh. Meteksan A.H. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü.C. Ankara DSİ.12. A. 07. 22. MÜEZZİNOĞLU. New York.12.01. 1987. 2004. Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.. 2008. Sf. Vol. Flora of Turkey and East Aegean Islands. 2000. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. http://www. 22. 2003. Edinburg University Press. T. ABD.D.C.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete.php (Türkiye Bitkileri Veri Servisi TÜBİTAK) ISTVÁN L. VÉR AND LEO L. A. Mc Graw Hill Book Company. BERANEK. T. Flora of Turkey and East Aegean Islands. ÇSGB.11. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası. Çevre ve Orman Bakanlığı. P. İzmir 201 . 23. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. ve ark. HOBOKEN. İSKİ Osmangazi (İsaköy) Barajı Projesi Degol Çevre Mühendislik Müşavirlik Ticaret LTD.C. 2007 GÜNER.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete. ve ark. Wastewater Engineering. 10.07. 2006. 2007 ÇOB. Hes Ve Malzeme Ocakları Projesi ÇED Raporu.2004 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete.

Ankara 202 ..meteor.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.Sti. ve ark. Kılavuz. 2002. Çevresel Etki Değerlendirme "ÇED".tr Yedigöze Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd.. 2007 YİĞİT. Sti.gov. Yedigöze Barajı. DOKAY-ÇED Çevre Mühendisligi Ltd. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU www. N. HES ve Malzeme Ocakları ÇED Raporu.

Ekler Mühendislik veya mimarlık fakülteleri veya fakülte veya akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen veya edebiyat fakültelerinin mezunu personel (Madde 5/1-b) Mustafa Yazgan Süleyman Övez Biyolog Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca veya PTD İnceleme değerlendirme komisyonunca belirlenmiş meslek grubundaki personel Recep H. II. III. Raporun tamamı Bölüm I. Çayüstü ve Dikenli Tepe Mevkileri : 42 -Sorumlu Olduğu Bölüm. V. V.2. VII. Eren Jeoloji Yüksek Mühendisi İnşaat Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İnşaat ve Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi Azize Aydeniz Kalaycı İnci Karakaya Rapor Koordinatörü (Madde 5/1-c) İzzet Öztürk Ali Fuat Aydın 203 . bölüm. IV.3. Sayfa. IV. III. Büyük Melen Çayı. VIII. IV. V. ekler vb. VII. IV. Çevre Yüksek VI.2. IV.6.. VI.7 Bölüm IV.2. Bölüm I. Bölüm V.13. II.2.2.5. Ekler Bölüm IV. Ziraat Mühendisi. Adı Soyadı Mesleği İmzası Mustafa Evren Erşahin Çevre Mühendisi Bölüm I.2.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU YETERLİLİK BELGESİ PERSONEL TABLOSU Projenin Adı Proje Sahibi Projenin Mevkii Yeterlilik Belge No Tebliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel Çevre Mühendisi (Madde 5/1-a) KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN : Büyük Melen Barajı. II. V. Mühendisi VIII.12.2. VI. IV. HES ve Malzeme Ocakları Projesi : Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü : Sakarya ve Düzce İlleri.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. III Bölüm III.

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. 1977 OKUL VE BÖLÜMÜ Y.itu.06. 20’nin üzerinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında görev almıştır. Projenin Çevresel Etkileri ve Genel Değerlendirme. 1979 Doktora . 1994 yılında TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü almıştır. Çevre Mühendisliği Bölümü. 11 tane uygulama ve araştırma projesinin yürütücülüğünü de yapan Öztürk. İzzet ÖZTÜRK) T. İŞ/EV.ADRESİ 34469.İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. ve Profesör olarak devam ettirmiştir. Lisans .edu. İstanbul TELEFONU Tel : 0212 285 37 90 E-posta: GSM: 0532 693 25 87 E-posta: iozturk@ins. Maslak. Aynı konularda 100’ün üzerinde uluslararası yayın yapmıştır. 50’ye yakın projede. Yardımcı Doçent. Dr. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü KURUM/KURULUŞLAR 1978 yılında girdiği İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi.15.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 1982 Adres: İTÜ. ÇED Koordinatörü KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI 204 .tr GÖREV YAPTIĞI 1978 . Çalışma alanları: • Su ve Atıksu Arıtımı • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü • Deniz Kirlenmesi ve Deniz Deşarjları • Havasız (Anaerobik) Arıtma • Çevre Etki Değerlendirmesi • Katı Atık Yönetimi Bu konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Doçent. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU ÖZGEÇMİŞ (Prof.İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü.Bugüne.1954 İnşaat Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İngilizce MEZUN OLDUĞU Lisans . Doktor. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 4861089914 İzzet Öztürk Mehmet Zonguldak . İnşaat Fakültesi.C.

Çevre GÖREV YAPTIĞI Mühendisliği Bölümü KURUM/KURULUŞLAR 1997 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr.Harran Üniversitesi. İŞ/EV. Araştırma Görevlisi.2001. İstanbul TELEFONU Tel : 0212 285 65 43 E-POSTA: GSM: 0533 663 14 16 E-posta: yazgan@itu.2005. 10’a yakın projede ve 10’un üzerinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında görev almıştır. İnşaat Fakültesi. Öğretim Görevlisi. Araştırma Görevlisi.Bugüne.Dicle Üniversitesi. 2001 Adres: İTÜ. 1993 OKUL VE BÖLÜMÜ Y.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2005 . 1995 Doktora – İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. Mustafa S.1997. Lisans .ADRESİ 34469. YAZGAN) T. Maslak.edu.C. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 51769693040 Mustafa Sait Yazgan Mehmet Yasin Halfeti – 14 Nisan 1967 Ziraat Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İngilizce MEZUN OLDUĞU Lisans . İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 1994 yılında Harran Üniversitesinde başladığı akademik hayatına 1997 yılından itibaren İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde devam etmektedir. Yardımcı Doçent. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2001 . Ziraat Fakültesi. Çevre Mühendisliği Programı. Çevre Mühendisliği Bölümü. RAPORA KATKISI Proje Alanının Konumu ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirmesi KISA ÖZGEÇMİŞ 205 .tr 1994 . Çalışma alanları: • Sularının Arıtılması • Su ve Toprak Kaynaklarının Korunması • Yayılı Kirletici Kaynaklar • Tarımsal Kirlilik • Çevresel Etki Değerlendirme Bu konularla ilgili 50’nin üzerinde ulusal ve uluslararası yayın yapmıştır. Harran Üniversitesi.

. Böl..)... Böl.Ali Fuat AYDIN) T. BALTAŞ Konfeksiyon Merkezi (ÇED. Yüksek Lisans Programı (1993) OKUL VE BÖLÜMÜ İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1990) İŞ ADRESİ: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34469 Ayazağa . içme suyu arıtımı. Maslak – İstanbul İŞ TEL: (212) 285 37 87 EV TEL: (212) 328 05 95 E-mail: afaydin@ins. Böl. YILDIZ KONFEKSİYON ATÖLYESİ (Ön ÇED-İstanbul). su temini ve atıksuların uzaklaştırılması..İstanbul EV ADRESİ: İTÜ Lojmanları C2 Blok Daire :16.) GÖREV YAPTIĞI İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh. çevresel etkilerin değerlendirilmesi. Çevre Müh. CEMİL VE YAŞAR DALKIRAN İş Merkezi (ÇED. Düzce) Proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özelliklerinin belirlenmesi Projenin önemli çevresel etkileri ve alınacak önlemlerin belirlenmesi REFERANSLAR RAPORA KATKISI 206 . Yüksek lisansını ve doktorasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Çevre Programı’nda tamamladı. çevre mevzuatı. TRİO KONUTLARI (Ön ÇED. (2002-Eylül 2005) KURUM/KURULUŞLAR İTÜ İnşaat Fakültesi.C. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. 40’ın üzerinde bilimsel makale ve tebliği. OTOCENTER (Ön ÇED-İstanbul). Başlıca çalışma alanları. deniz deşarjları.tr İŞ/EV.edu. (Eylül 2005.İstanbul). 1967 Çevre Mühendisi İngilizce İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Müh. ASSAN-HYUNDAI Motorlu Araçlar (Ön ÇED-İstanbul).ADRESİ TELEFONU E-mail: İTÜ İnşaat Fak.itu. DOĞA MADENCİLİK Düzce Taşocağı ve Konkasör Tesisi (ÇED. Çevre Müh.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Çevre Müh. Dr. KOPET Akaryakıt İstasyonu ve İş Merkezi (ÇEDİstanbul). KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 27350007060 Ali Fuat AYDIN Hayreddin İstanbul. Böl. İstanbul). ÇED Raporları: MARMARA EREĞLİSİ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ (ÇEDTekirdağ. Doktora Programı (2002) MEZUN OLDUĞU İTÜ Fen Bilimleri Enst. 30’un üzerinde teknik rapor yayını bulunmaktadır. Araştırma Gör. endüstriyel kirlenme. Araştırma Görevlisi (19932002) KISA ÖZGEÇMİŞ 1990 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Böl.İstanbul). Yardımcı Doçent Dr.

1986' yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünde başladığı Yüksek Lisansını Deniz Biyolojisi dalında 1988 yılında tamamladı ve 1990 yılında kazandığı YÖK bursuyla Amerika Birleşik Devletlerinin Colorado State Universitesinde Doktora çalışmasına başladı ve 1996 yılında University of Northern Colorado Üniversitesinden doktora diploması alarak mezun oldu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.tr İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.Dr. BİYOLOG DR İNGİLİZCE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU T.Süleyman ÖVEZ) 47410552828 SÜLEYMAN ÖVEZ MEHMET ALİ AKHİSAR. İNŞAAT FAKÜLTESİ. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. İ.C. BİYOLOJİ BÖLÜMÜ FEN FAKÜLTESİ. TELEFON E-Mail GÖREV YAPTIĞI KURUM/ KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI 207 .1959 tarihinde Manisa-Akhisar'da doğdu. 1959 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ. MASLAK-34469İSTANBUL 0 212 285 6883 sovez@ins. 1976 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu.edu. Evli ve dört çocuk babası olan Süleyman Övez İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde 1981 yılından beri görev yapmaktadır.01.Ü.itu. Raporda çalışma sahasının karasal ve denizel flora ve faunası ile dolgu alanında yapılacak çalışmaların olası çevresel etkilerinin incelenmesi çalışmalarına katkı. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ İŞ/EV-ADRESİ ÖZGEÇMİŞ (Doç.T.

02.İTÜ Maden Fakültesi. EREN) T.İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Bölümü. Maden Fakültesi 2001 . İTÜ Maden Fakültesi KURUM/KURULUŞLAR Mineraloji–Maden Yatakları Kürsüsü 1983 -1993. Anadolu Yerbilimleri Ltd. İTÜ Maden Fakültesi Mineraloji– Petrografi Ana Bilim Dalı 1993 . EREN Abdülkadir Kayseri . KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ 18341400168 Recep H. İBB için “İstanbul Metropol Alanında Yerleşime Uygunluk Etütleri”ni gerçekleştiren Yerbilimleri Grubu danışmanlık görevi üstlenmiştir. Kat: 5.1945 Jeoloji Yüksek Mühendisi İngilizce Lisans . Öğretim Görevlisi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.01. Jeoteknik ve Hidrojeolojik Yapı 208 . İTÜ Müh. Fakültesi Maden Bölümü GÖREV YAPTIĞI 1980 -1983. 1980 Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok. 1968 Doktor a. Dr. No: 157 OkmeydanıİŞ/EV. Etibank 1972 -1980.com 1968 -1972. Mim. Zemin Deprem Araştırma Müdürlüğü’ne danışman yapmıştır RAPORA KATKISI Jeolojik. Öğretim Görevlisi. hammadde kaynakları ve mermer oluşumlarının etüdü Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları Şehir ve çevre jeolojisi 1994-2001 yılları arasında. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. endüstriyel mineral.2001 Doçent.bugüne. Araştırma Görevlisi.C.ADRESİ İstanbul TELEFONU Tel : 0212 220 52 92 E-POSTA: GSM: 0532 432 38 92 E-posta: anadoluyer@hotmail. Recep H. Dr. Üniversitede akademik faaliyetinin yanında aşağıda sıralanan alanlarda uygulama ve araştırmalarda bulunmuştur: • KISA ÖZGEÇMİŞ • • Maden yatakları. Şti.

Çalışma alanları: • Katı Atık Yönetimi • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü GÖREV YAPTIĞI KURUM/KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI Projenin Çevresel Özellikleri 209 . 2006 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Aksaray İSKİ Su Proje Müdürlüğünde ve DEVA Holding A.C. 34469. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (İnci KARAKAYA) T. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği. 2008 İŞ/EV. 2003 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetim Ekibinde.com 2007. İstanbul Tel : 0212 285 37 94 GSM: 0505 664 52 27 karakayainci@yahoo.İstanbul Teknik Üniversitesi. 2006 .Lisans .Proje Mühendisi. 2004 yılında Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarında.Ş.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Danışmanlık Projeleri 2001 yılında Karatay Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı) Antalya.ADRESİ TELEFONU E-mail: İTÜ. Çevre Mühendisliği Bölümü. İnşaat Fakültesi. 2007 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde proje mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ 22334257288 İnci Karakaya Hüseyin Kayseri – 25 Nisan 1983 Çevre Mühendisi İngilizce Lisans Y.İstanbul Teknik Üniversitesi.Atıksu arıtma tesisinde staaj yapmıştır. Çevre Mühendisliği. Maslak.

Bölge Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk kapsamına giren her türlü çevre sorunları.DSİ XIV.DSİ X.1965 İnşaat Yüksek Mühendisi İngilizce 1994 Training Programe on “Water Engineering” Üniversity of MEZUN OLDUĞU OKUL Southampton. Kontrol ve Değerlendirme 210 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bölge Müdürlüğü. Marmara Havzası Su Kalitesi İzleme Çalışmaları ve Büyük İstanbul İçmesuyu II. İstanbul 4 . Bölge Müdürlüğü K. VE BÖLÜMÜ 1990 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – Yüksek Lisans 1987 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – Lisans İŞ / EV ADRESİ VE DSİ XIV. Bölge ve Genel Müdürlükteki hizmeti boyunca GAP Projelerinde birçok Kati Proje çalışmalarıyla birlikte Proje Kontrollüğünü yürütmüştür. Ankara 3 . Bölge (İstanbul) Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü’nde Büyük İstanbul İçmesuyu Projelerinde Proje Mühendisi olarak.com GÖREV YAPTIĞI KURUM / KURLUŞLAR 1 . KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ Azize AYDENİZ KALAYCI 26930432896 Azize AYDENİZ KALAYCI Derviş Bağlarbaşı/DİYARBAKIR .K.1994’te İngiliz Hükümeti Bursunu kazanarak Southampton Üniversitesi ve HALCROW’da Su Mühendisliği Konusunda Eğitim Programına katılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ T. İstanbul Lisans Eğitimini1987’de Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayarak aynı yıl DSİ X. Merhale Projesi Melen Sistemi kapsamında Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projelerinde çalışmalarına devam etmektedir. (Diyarbakır) Bölge Müdürlüğünde Proje Mühendisi olarak göreve başlamıştır.DSİ XIV. 2004’ten bu yana Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü’nde Çevre Başmühendisi olarak DSİ 14.Çamlıca/Üsküdar/ İSTANBUL TELEFONU 0 216 325 63 20-115 E-POSTA aaydenizk@yahoo. 1998-2004 Yılları arasında DSİ IV. Haziran 2008 de Hollanda Hükümetinin düzenlemiş olduğu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan “Yüksek Maliyetli Çevresel Direktifler”in uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususları kapsayan IPA/Environment–MTEC Programı kapsamında “Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ve Çevre” konulu eğitim programına katılmıştır. U. Proje Mühendisi. Bölge Müdürlüğü. Proje Mühendisi. Bölge Müdürlüğü. 1994 -1998 Yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı GAP Şube Müdürlüğü’nde proje Mühendisi olarak görevine devam etmiştir.DSİ Genel Müdürlüğü. Çevre Başmühendisi. 1990 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış. KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI Proje Çalışmaları.C. Diyarbakır 2 . DSİ X.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 211 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 212 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 213 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 215 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 216 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 217 .

.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 219 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 220 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 221 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 222 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 223 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 224 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->