T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİMDALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI

KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİ
Doktora Tezi

MEHMET DENİZ YENER

İstanbul 2006

II

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİMDALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI

KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİ
Doktora Tezi

MEHMET DENİZ YENER

Danışman Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

İstanbul 2006

I

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ..................................................................................................I KISALTMALAR ............................................................................................. V GİRİŞ ............................................................................................................. 1
BİRİNCİ BÖLÜM

KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

§ 1) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI ....................... 4 I) Kredi Açma Sözleşmesinin Tanımı....................................................... 4 II) Kredi Kavramı ve Niteliği.................................................................... 7 A) Sübjektif Unsur .............................................................................. 10 B) Objektif Unsur................................................................................ 11 III) Kredi Açma Sözleşmesinin Özellikleri............................................. 12 IV) Kredi Açma Sözleşmesinin Unsurları .............................................. 13 A) Kredi Açma ve Kullandırma Taahhüdü......................................... 13 a) Kredi Açma ve İfa Hazırlığı........................................................ 13 b) Kredi Sınırı ve Sözleşme Süresinin Belirlenmesi....................... 15 c) Nakit Devri veya Sorumluluk Üstlenilmesi ................................ 16 B) Münferit Kredi İşlemleri İçerme ve Ayrılık Prensibi..................... 17 a) Münferit Kredileri Kademeli Şekilde Kullandırma İradesi ........ 17 b) Münferit Kredi İşlemleri ile Amaçlarda Ayrılık......................... 19 c) Münferit Krediler ile Hukuki Yapılarda Ayrılık......................... 20 d) Münferit Kredilerin İçeriğini Belirleme ve Edim Bağlılığı ........ 21 D) Kredi Alanın Talep Hakkı.............................................................. 23 a) Talep Hakkının Hukuki Niteliği ................................................. 23 b) Kredi Talebinde Serbestlik ......................................................... 27 c) Tekrar Eden Talep İmkanı .......................................................... 29 d) Kredi Talebinin Devri ve Haczi.................................................. 30 E) Güven Unsuru ................................................................................ 33 F) Kredi Alanın İade ve Karşılık Bedel Taahhüdü ............................. 34

II

G) Tarafların Anlaşması...................................................................... 36 H) Süreklilik Unsuru........................................................................... 38 V) Sözleşmenin Şekli.............................................................................. 39 § 2) MÜNFERİT KREDİ TÜRLERİ ................................................................ 41 I) Nakdi Krediler ..................................................................................... 41 A) Karz Şeklinde Kullandırılan Krediler ............................................ 41 B) Cari Hesap Şeklinde Kullandırılan Krediler .................................. 42 C) Akreditif Kredisi ............................................................................ 47 D) Kıymetli Evrak İskontosu, İştirası Şeklinde Krediler .................... 50 E) Senet ve Emtia Karşılığı Krediler .................................................. 52 II- Gayri Nakdi Krediler ......................................................................... 53 A) Teminat Mektubu Kredisi .............................................................. 55 B) Kefalet Kredisi ............................................................................... 57 C) Kabul Kredisi ................................................................................. 59 D) Aval Kredisi................................................................................... 60 E) Ciro Kredisi .................................................................................... 60 § 3) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ............................. 62 I) Karz ( Ödünç ) Sözleşmesini Esas Alan Görüşler............................... 62 A) Ödünç Sözleşmesi Görüşü ............................................................. 62 B) Ödünç Benzeri Sözleşme Görüşü .................................................. 65 C) Ödünç Vaadi Sözleşmesi Görüşü................................................... 66 D) Şartlı Ödünç Sözleşmesi Görüşü ................................................... 67 II) Çok Aşamalı Sözleşme Görüşü.......................................................... 68 A) Önsözleşme Görüşü ....................................................................... 68 B) Opsiyon Sözleşmesi Görüşü .......................................................... 70 C) Çerçeve Sözleşme Görüşü ............................................................. 72 III) Tek Aşamalı Sözleşme Görüşü......................................................... 77 A) Tek Aşamalı Şartlı Sözleşme Görüşü ............................................ 78 B) Çerçeve Nitelikli Borçlandırıcı Sözleşme Görüşü ......................... 80 a) Niteliği Kredi İşlemine Bağlı Çerçeve Sözleşme ....................... 82 b) Çerçeve Nitelikli Sui Generis Sözleşme..................................... 84

............................. 140 III) Üçüncü Şahısların Zararlarından Sorumluluk ............ 114 A) Faiz Ödeme Borcu ........................................................................................................................................... 134 § 7) BORCA AYKIRILIK HALLERİ VE SONUÇLARI ................................................................................................ 146 .....III § 4) DEĞERLENDİRME VE UYGULANACAK HUKUK KURALLARI ............................................................................. 95 C) İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme .................................................................. 98 E) Kendine Özgü Yapısı Olan ( Sui Generis ) Sözleşme.. 126 B) Kredi Alana İşlemlerinde Destek Olma ................................................ 114 B) Komisyon Ödeme Borcu............................................................. 111 § 6) SÖZLEŞME SÜRESİNCE TARAFLARIN BORÇLARI .................................................... 114 I) Kredi Alanın Borçları ..................... 121 D) Denetim izni ve Bilgi Verme .................................................................................................................. 119 C) Kredinin İadesi ve Tazmin Yükümü ............... 129 C) Alınan Senetlerin İadesi ............................................................................................................................. 129 D) Sır Saklama Borcu ... 126 A) Krediyi Hazır Bulundurma ve Kullandırma Borcu................. 123 F) Krediyi Kararlaştırılan Alanda Kullanma Borcu............................................................................................................................ 132 A) İfa Zamanı.... 100 II ) Uygulanacak Hukuk Kurallarının Tespiti .......................... 130 III) Sözleşmenin İfa Zamanı ve Yeri ................................................................................................................................. 135 I) Bankanın Temerrüdü ve Sonuçları................. 132 B) İfa Yeri . 85 B) Rızai Sözleşme ............................................................................................................ 96 D) Sürekli Borç İlişkisi Oluşturan Sözleşme .................... 124 G) Teminat Verme Borcu ........... 135 II) Kredi Alanın Temerrüdü ve Sonuçları............................................................ 125 II) Bankanın Borçları ................ 85 A) Tek Aşamalı Çerçeve Nitelikli Borçlandırıcı Sözleşme .................. 85 I) Genel Değerlendirme .................. 106 İKİNCİ BÖLÜM KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ § 5) MÜZAKERE AŞAMASINDA TARAFLARIN BORÇLARI..................... 122 E) Krediyi Kullanma Borcu ..........................................

............................ 181 VI) Sözleşmenin Kredi Alanın Aczi Sebebiyle Feshi............ 175 II) Sözleşme Süresinin Dolması......................................... 165 III) Banka Kayıtlarının Geçerliliği ile İlgili Hükümler......................... ...................................... ................ 175 III) Kredi Alanın Ölümü ve Tarafların İflası ..................................... 158 II) Faiz Oranlarını Belirlenme ve Değiştirme Yetkileri............. 152 B) Kamu Düzenine ve Ahlaka Aykırılık... 186 VII) Sözleşmenin İptali ........................................................................................ 153 C) Gabin........................................................ 148 II) İçerik Denetimi ............................. 203 ................................................................. 151 A) Emredici Hukuk Kurallarına ve Kişilik Haklarına Aykırılık........................................................................... 156 § 9) SÖZLEŞMEDEKİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .... 177 IV) Belirsiz Süreli Sözleşmenin Olağan Feshi ..................IV § 8) GENEL İŞLEM ŞARTLARININ VE HÜKÜMLERİN DENETİMİ ................ 172 VI) Takip Hukuku ve Zamanaşımı Kayıtları...................... 199 YARARLANILAN ESERLER ............... 193 SONUÇ ....................... 178 V) Haklı Nedenle Fesih................. 175 I) Tarafların Anlaşması .......... 156 III) Genel İşlem Şartlarında Geçersizliğin Sonuçları................................................... 173 § 10) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ........................................................................................................................................................................................................................... 158 I) Bankanın Tek Taraflı Fesih Yetkisi .. 169 IV) Sorumsuzluk Kayıtları.................. 190 § 11) SONA ERMENİN MÜNFERİT KREDİ İŞLEMLERİNE ETKİSİ .................................................. 148 I) Yürürlük Denetimi ......................................................................................................... 171 V) Teminatlar Hakkındaki Kayıtlar..................................................................................................... 154 D) Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırılık......................................................

agt. E f.V KISALTMALAR Aufl. AGB age. dn. ABD AD ae. Diss. AT Bd. BGB BGE BGH BK BKT Bkz. GİŞ Auflage ( Bası ) Ankara Barosu Dergisi Adalet Dergisi Aynı eser Allgemeine Geschaeftsbedingungen Adı Geçen Eser Adı Geçen Makale Adı Geçen Tez Artikel ( madde ) Aşağıda Allgemeiner Teil Band ( Cilt ) Bürgerliches Gesetzbuch Bundesgerichtsentscheide Bundesgerichtshof Borçlar Kanunu Borçlar Kanunu Tasarısı Bakınız Besonderer Teil Cilt Çeviren Dissertation Dipnot Esas fıkra Genel İşlem Şartları . Art. agm. Çev. BT C. Aşa.

NJW OR Örn.VI HBM HD HGB HGK Hk. HUH HUMK İBBB İBK İçt. BK İBD İİK İKİD İMKB İÜHFM JuS JW K KWG m. MDR MTO N. Hukuki Bilgiler Mecmuası ( Yargıtay ) Hukuk Dairesi Handelsgesetzbuch Hukuk Genel Kurulu Hakkında Hukuk Umumi Heyeti Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İstanbul Barosu Bilgi Bankası İsviçre Borçlar Kanunu İçtihadı Birleştirme Kararı İstanbul Barosu Dergisi İcra İflas Kanunu İlmi Kazai İçtihatlar Dergisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Juristische Schulung Juristische Wochenschrift Karar Gesetz über das Kreditwesen Madde Monatsschrift für Deutsches Recht Milletlerarası Ticaret Odası Numara Neue Juristische Wochenschrift Obligationenrecht Örneğin Resmi Gazete Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Sayı Sermaye Piyasası Kanunu Schweizerisches Privatrecht Sayfa . RG RGZ S. s. SPK SPR.

Yuk.VII t. vd. ZGB ZHR ZSR Tarih Ticaret Dairesi Türk İçtihatlar Ansiklopedisi Türk İçtihatlar Külliyatı Türk Medeni Kanunu Türk Ticaret Kanunu Wertpapier-Mitteilungen ve benzeri ve devamı Yargıtay Yargıtay Dergisi Yargıtay Kararları Dergisi Yüksek Lisans Tezi Yukarıda Zivilgesetzbuch Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht Zeitschrift für schweizerisches Recht . TD TİA TİK TMK TTK WM vb. Yarg. YD YKD Ylt.

Kredi verme taahhüdü olarak kabul edilebilecek ödünç verme işlemleri Türk hukuk sisteminde sadece Borçlar Kanununda ödünç sözleşmesi kısmında faizsiz ve faizli karz olarak düzenlenmiştir. işlemlerinin genişlemesi ve geçen yüzyılın sonuna doğru yoğun bir şekilde ortaya çıkan teminat verme. Kredi alanın kendisine sağlanan krediyi ihtiyacı halinde ve istediği miktarda kullanabilme imkânı. Bielefeld 1968. Bernd: Der bankgeschäftliche Krediteröffnungsvertrag. Kredi açma sözleşmesi önceleri asli olarak bir para ödüncü taahhüdü olarak kabul edilmekteyken. tüketim toplumunun gelişim aşamasında sadece üretim değil tüketimde de yoğun şekilde kredi kullanımı gerçekleşmektedir. Kredi açma sözleşmesini sadece bir ödünç sözleşmesi olarak kabul etmeye imkân yoktur. . bu sözleşme kendine has özelliklerini bankacılık uygulamaları sonucu elde etmiştir ve sözleşme içeriğini 1 STAUDER. aval. kabul.1 GİRİŞ Modern endüstri toplumunun ekonomik yapısı ve süreklilik gösteren yatırım ihtiyaçları sürekli artan kredi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. çeşitli finans kuruluşları ve bankaların artması. 20. lüzumsuz yere. erken dönemde ihtiyacından fazla kredi alma ve onun için fazladan faiz ve masraf ödeme yükümlülüklerinden korumaktadır. kısmen ve tamamen kullanabilme imkanı vermektedir. Uygulamada bankacılık işlemlerinin büyük kısmını kredi işlemleri oluşturmaktadır ve bu işlemler temelde tipik bir bankacılık sözleşmesi olan kredi açma sözleşmesine dayanmaktadır. Kredi açma sözleşmesi. iş sahiplerine talepleri halinde belli bir miktar krediyi ihtiyaçları ölçüsünde. Kredi açma sözleşmesinin kredi alana verdiği en önemli imkân bu sözleşmeye dayanarak kullanacağı kredi miktarını ve kullanma zamanını seçebilme imkânıdır. ticaretin gelişimi. teminat verme gibi çok çeşitli bankacılık işlemlerini içeren kendine has ve bağımsız gelişen bir bankacılık sözleşmesi haline gelmiştir1. Kredi açma sözleşmesi kredi alanı acil kredi ihtiyacı gerçekleştiğinde kredi bulamama riskinden de korumaktadır. para ödüncü yanında. kabul gibi nakdi olmayan kredi işlemi talepleri sonucu sözleşme para ödüncü taahhüdü niteliğini aşmıştır. s. Kredi açma sözleşmesi.

Bu şekilde kanunda düzenlenmemiş sözleşmeler isimsiz sözleşme olarak adlandırılmaktadırlar. farklı nitelikte. Kredi açma sözleşmesi bankacılık uygulamasında yaygın şekilde kullanılmasına rağmen hukuk sistemimizde düzenlenmemiş bir sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesi de.2 oluşturan kabul. Sözleşme doktrinde genel olarak kredi açma sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. ödemeleri kabul gibi banka uygulamasının kredi açma sözleşmesine bağladığı olağan hizmetleri de kapsamaktadır. bu durum sözleşmenin tarafları arasındaki dengenin zayıf durumdaki kredi alan aleyhine bozulmasına yol açmıştır. sözleşmenin hukuki niteliği konusunda bu yönde az sayıda farklı görüş saklı kalmak şartıyla bir isimsiz sözleşme olarak kabul edilmektedir. münhasır kredi işlemleri ile özel bir bankacılık sözleşmesi olarak tanımlanır hale gelmiştir. müşteriye ait senetleri tahsil. havalelerin gönderilmesi. Kredi sözleşmesi deyimi tek bir kredi işlemini akla getirdiğinden. bunun yanında kredi sözleşmesi ve özellikle bankacılık uygulamasında genel kredi sözleşmesi olarak ta adlandırılmaktadır. hesaba paraların işlenmesi. Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tiplerine ilişkin kurallar sınırlayıcı nitelikte değildir ve kişiler kanunda düzenlenen sözleşme tipleri dışında. aval. sözleşmenin nakdi ve gayri nakdi kredileri kapsayan geniş kapsamını açıklayamamaktadır. Bankacılık uygulamasında kredi açma sözleşmesi standart sözleşmeler yoluyla düzenlenmekte ve bu tür sözleşmelerde genel işlem şartları yoluyla bankalar kendilerini koruyan hükümlere yer vermektedirler. kanunda düzenlenmeyen farklı tiplerde sözleşme yapma ve sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğüne sahiptir. maddesinde çalışma ve sözleşme özgürlüğü kapsamında ve Borçlar Kanunu madde 19/1 hükmünde açıkça düzenlenmiştir. teminat gibi bir nakit aktarımı sağlamayan. Kredi açma sözleşmesinin konusu tarafların anlaşmasına bağlı olarak bir miktar paranın verilmesi olabileceği gibi. teminat mektubu. çeklerin ödenmesi. Sözleşme özgürlüğü prensibi Anayasanın 48. Kredi açma sözleşmesinde müşteri genelde ticari işletmesinin ihtiyaçları için kredi alan tacir olmakta ve genel işlem şartlarının güven kuramı esaslarına göre sözleşme içeriği olmasında tacirlerin tüketicilere nazaran daha az korunacağı . kabul kredisi şeklinde gayri nakdi kredileri.

gerçek kişilerin. Merkez Bankasının. kredi açma sözleşmesi kapsamında yaygın şekilde kullanılan.3 kabul edilmektedir. onun unsurları haline gelen önemli genel işlem şartlarının denetimi ve hükümleri. kredi veren bankanın ve kredi alanın borçları olarak iki başlık altında ve ayrı bir başlık olarak sözleşmeye aykırılık halleri ile birlikte değerlendirilecektir. hükümleri ve sona ermesi. Tarafların hak ve borçları. bu sebeple tezde kredi verme taahhüdü altına giren taraf “kredi veren” veya banka. kredi açma sözleşmesinin sona ermesi. Birinci bölümde kredi açma sözleşmesinin tanımı. Kredi açma sözleşmelerinde teminat konusu ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. genel işlem şartlarının değerlendirilmesi ve bu konudaki sorunlar kredi açma sözleşmesinde özellikle incelenmesi lüzumu olan konular olarak ortaya çıkmaktadır. Sözleşmenin hukuki niteliğinin ve uygulanacak hukuk kurallarının tespiti. bunun dışında. Münferit kredi sözleşmeleri de kendine özgü özellikleri ve hükümleri olan sözleşmeler olduğu için genel hatları ve hükümleri ile incelenmiştir. Kredi açma sözleşmesinde kredi veren taraf genellikle bir banka olmaktadır. teminat türleri. Tezin konusu olan kredi açma sözleşmesi giriş bölümü ve iki bölümde incelenmekte ve sonuç kısmı ile tamamlanmaktadır. Tezin sonuç kısmında ise çalışmada varılan sonuçlar genel hatları ile ifade edilecektir. sona ermenin sözleşmenin konusunu oluşturan münferit kredi sözleşmeleri üzerinde etkileri incelenecek. unsurları. değerlendirilecektir. konusunu oluşturan münhasır kredi sözleşmeleri ve kredi açma sözleşmesinin hukuki niteliği incelenecektir. kredi açma sözleşmesinin yapısıyla doğrudan ilişkili olmadığı ve bağımsız hükümleri ile ayrı bir inceleme konusu oluşturacağı için sadece bu borcun kapsamı incelenmiş teminatlar ayrıntılı olarak incelenmemiştir. uluslararası finans kuruluşlarının da kredi açması mümkündür. . Tezin ikinci bölümünde ise tarafların hak ve borçları. Kredinin teminat altına alınma şekli. kamu kurumlarının. kredi alan taraf ise “müşteri” veya “kredi alan” olarak tanımlanmıştır. tarafların hak ve yükümlülükleri.

N. 98 vd. Kredi veren ile müşteri arasındaki kredi ilişkisinin temelini. Aufl. München und Berlin. s. 249 dan naklen) HUGHES. 3 2 . Sözleşmenin tanımında konusunu oluşturan kredi türleri esas alınmış ve bu kapsamda konuyu sadece nakdi kredilerle sınırlayan ve bu yönde tanımlama geliştiren görüşü takiben. bir miktar nakit paranın kredi alana devri amaçlı bir sözleşme olarak tanımlanmıştır. Bankacılık Hukuku ve İşletmesi: İstanbul 2004. 17. Konrad: Handelsgesetzbuch. Bu durumda kredi açma sözleşmesine karz Bağımsız bir bankacılık sözleşmesi olarak kredi açma sözleşmesi 1942 tarihli İtalyan CCI m. Kredi veren şartları önceden belirlenmiş şekilde bir miktar parayı ödünç alana vermekte bunun karşılığında kredi alan ise faiz ve komisyon gibi karşılıklar ödeme borcu altına girmektedir.. Alman ve İsviçre hukuk sistemlerinde bağımsız bir sözleşme tipi olarak düzenlenmemiştir2. Sözleşme bazı özellikler ve değişiklikler içerse de nakit devri amaçlı bir karz sözleşmesidir ve bu sözleşmenin hükümlerine tabidir3.520. Bu tanıma göre kredi açma sözleşmesinin konusu nakdi kredilerle sınırlıdır ve gayri nakdi krediler bu sözleşmenin konusu dışında kalmaktadır. H. Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil. Ülkü. Fransız Ticaret Hukuku reform komisyonu tasarısında düzenlenmiştir. ( yazarlar kredi sözleşmelerini mutlak anlamda para ödüncü kapsamına sokmamakla beraber özellikle uluslar arası bankacılık uygulamalarında kredi açma sözleşmesinin konusunun ağırlıklı olarak bir miktar paranın ödünç alana verilmesi şartlı nakdi krediler olması sebebiyle bu sözleşmenin bir tür ödünç olduğu ve ona ilişkin hükümlere tabi olacağından bahsetmektedirler.. Aslı/YÜKSEL. Jane/Scott. 1966. Adolf / DUDEN. (YÜKSEL A..) . 1965 tarihli Eski Yugoslav bankalar ve kredi işleri kanununda. şartları ve sınırları önceden belirlenmiş bir miktar paranın ödünç verilmesi oluşturur. 1842-1845. US Boston. Kredi açma sözleşmesi eski öğretide. Kommentar. nakdi kredilerle birlikte gayri nakdi kredileri de sözleşmenin kapsamına alan ikinci görüş ortaya çıkmıştır. dn. s. İnternational Banking Text and Cases. 406. Sait/YÜKSEL. HONSELL. BAUMBACH. MACDONALD. 2002.4 BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ § 1) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI I) Kredi Açma Sözleşmesinin Tanımı Kredi açma sözleşmesi Türk.

36 II 529. 396 da ödünç benzeri şeklinde ifade edilmiştir. GUGGENHEIM. 95. 312–318 ) hükümleri uygulanacaktır. Bankgeschäftsrecht. Kaiserslautern. Capital Markets and Institutions. 308: SCHÄRER. CANARIS.305. nakdi veya nakdi olmayan krediler gibi farklı şekillerde kullanması mümkündür. Kredi verme işlemi için kredi veren ve alan arasında sözleşmenin yapılmasını takiben bir nakit devri gerçekleşmez. ( ARAL. JW 1907 708. Otto/PUTZO. Özel Borç İlişkileri. Hans.. Necmeddin: Borçlar Hukuku. Akdin Muhtelif 5 4 . 236. 238. München. Carlo : Droit bancaire suisse. Diss. karzın konusu sadece para veya misli bir malın ödünç verilmesi iken kredi sözleşmesinin konusu daha geniştir. 332. s. Auflage. 63. s. Bu yönde Alman Federal Mahkemesi kararları.235.II — Özel Borç ilişkileri.Linda. Heinz/MAURENBRECHER Benedikt: Die Leihe (Art. 24 den naklen ). iskonto yapılması kararlaştırılabilir.. FEYZİOĞLU. s. HEFERMEHL. 353 vd. Das schweizerische Obligationenrecht. BGH NJW 1978 947. cari hesap. İstanbul 1989 s. s. STAUDER. Basel 2003. iskonto. m. Bu sebeplerle kredi açma sözleşmesi kredi açanı tek bir borç. Ankara 1999. NUISSL. Klaus/MÜLBERT. İsviçre Federal Mahkemesi de bazı kararlarında sözleşmeyi karz olarak kabul etmiştir.: Bankvertragsrecht. s. HEERMANN. Allgemeine Geschäfts – Bedingungen der Banken. 1628. 1997. s. 2. N. 1989. ( Bank und Kapitalmarktrecht für die Praxis ). Banka kredi sözleşmeleri karz sözleşmelerine yaklaşmakla birlikte. 1927. s. 2004. s. Daniel: Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis. Banka Hukukunun Esasları. WM 1978 234. poliçelerin kabulü. Hendrik. N. ( TEKİNALP. İstanbul 1988. 210 TEKİNALP. WM 1958 1294 1295. s.ALLEN. ( GUGGENHEIM.318 ). 1529 OR. Bankkredit und Darlehen im deutschen Recht. kredi veren bakımından kredi verme işlemleri için başlangıç yükümlülüklerini belirleyen ve kredi kullandırma yoluyla müşterinin ödeme gücünü destekleme taahhüdünü içeren çerçeve nitelikli bir sözleşmedir4. 864. LOMBARDINI. 99. Stuttgart. Basel. s. Claus W. Krediteröffnungsvertrag. PALANDT.5 sözleşmesine ilişkin BK. dn. 433. s. Peter: Kreditrecht. 255 dn 7 den naklen. Tübingen 2003. kabul ve teminat kredilerinin ön sözleşmesi niteliğindedir. N. Müşterinin kredi kullanma imkânını daha sonra kısmen veya tamamen. HOPT. 20. Obligationenrecht I Art. Peter W. Zürich 2002. Berlin.I/2. İstanbul 1977. Kredi açma sözleşmesi bu nitelikleriyle günümüzde yaygın olarak kabul edilen görüşe göre. 29. Dagmar. Bürgerliches Gesetzbuch. OR Art. TANDOĞAN Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. § 488 N. Zürich 1986. yazarlara göre kredi açma sözleşmesi. TUNÇOMAĞ Kenan: Türk Borçlar Hukuku c. Berlin 1988. 306–312 ( BGB § 488–490. HASLER. GUHL/MERZ/KUMMER. BGE. 316’dan naklen ) . s. 91. s. Zürich 1980. s. 321. Fahrettin . Ünal: Banka Hukukunun Esasları.A Global View. Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. kredi kullandırma borcu çerçevesinde çeşitli edimlerde bulunma yükümlülüğü altına sokan kendine özgü yapısı olan bir sözleşmedir 5. aval verilmesi. Bern 1995. kredi alan lehine kefalet ve garanti taahhüdünde bulunulması. 519. 1984.New York 1997. F.: Geld und Geldgeschäfte. Borçlar Hukuku. özellikle günümüz bankacılık uygulamasında bu şart değildir. bu sözleşme ile para ödenmesi yanında.

aval verme. 29 CANARİS. Suat DURA). STAUDER. 99 vd. kredi verme edimini bir ödünç sözleşmesi olarak kabul eden görüş ve düzenlemelerin kabul edilmesi mümkün değildir. İstanbul 2001. İstanbul 1980. 95. 565. Bölüm-Özel Borç İlişkileri. hazır bulundurma ve kullandırma edimleridir. s. 865. Peter. 10.I. 76. banka teminatları gibi nakdi olmayan banka kredi işlemleridir7. kredi işleminin Latince kökeni olan "credere" kelimesinden gelen kredi sözleşmesi ismi verilmiştir6. bu işlemler asıl olarak bir miktar paranın ödünç verilmesi senetlerin iskonto edilmesi veya faktoring işlemleri şeklinde gerçekleşen nakdi krediler ve temelde bir sorumluluk üstlenilmesi kapsamında bir edimi içeren. Kredi açma sözleşmesinin asli edimleri sözleşmenin konusunu oluşturan kredi açma. N. Herman: İsviçre Medeni Kanunu Şerhi/Borçlar Hukuku. AKYOL. farklı hukuksal temellere dayanan çeşitli kredi verme işlemlerinin tek bir hukuksal kavramın etki ve kontrolünde düzenlenmesi mümkün değildir8. 864 CANARİS. 6 vd. s. N. II. GUGGENHEIM. Kredi açma sözleşmesi için kesin bir hukuki nitelemenin yapılmasına ihtiyaç olmadığı gibi aksine böyle bir niteleme tarafları kısıtlayacak. Kredi açma sözleşmesi ile temelleri belirlenen farklı türdeki kredi işlemlerinin tek bir hukuksal nitelemeye tabi tutulması lüzumsuz. 864 . Köln 2003. Banka Sözleşmeleri. Bir kredi açma sözleşmesinde çok sayıda ve farklı türde kredi işlemi düzenlenebilir. K. kredi yeterliliğini destekleme amaçlı. kabul kredisi. Banka ile kredi alan Nevileri (Özel Borç İlişkileri) c. 864 6 7 8 CANARİS. bazı hallerde menfaat dengelerine aykırı sonuçlar meydana getirebilecektir. Kreditvertragsrecht und Schuldrechtsreform. Yargıtay Yayını No: 24. BERGER. s. bankanın kredi alana doğrudan bir ödemede bulunmadığı. N. Banka garantileri ve senet iskontoları dikkate alındığında. 312 N. ( Özel Borç İlişkileri 3. A. Şener. m. BECKER.6 Kredi veren “banka” bakımından kredi alana ödediği tutarı geri alamama riskini içeren ve çoğu kez bir miktar parayı ödünç verme şeklinde bir ifayı içeren bu sözleşmeye. CANARİS. kredi alanın ödeme gücü. N. fasikül ). Ankara 1993 ( çev. s. asli unsuru olan kredi açma ve kullandırma edimleri esas alınarak.

7

arasında kararlaştırılan kredinin türü ise kurucu unsur olmamakla birlikte, bu sözleşmenin kavramsal unsurlarından birini oluşturmaktadır9. Son dönemde doktrinde oluşan fikirler dikkate alındığında kredi açma sözleşmesi; kredi verenin ( banka ), kredi alana, belirli bir sınıra kadar, belli veya belirsiz bir zaman süreci içinde, müşterinin karşı talebine göre belirlenecek miktarda ödünç para vermeyi veya herhangi bir biçimde kendi kredisini lehtarın emrine tahsis etmeyi, kredi alanın da; açılan kredileri geri ödemeyi ve kredi açanın zararını tazmin etmeyi veya borçtan kurtarmayı, faiz veya komisyon vermeyi karşılıklı olarak üstlendikleri bir sözleşmedir10.

II) Kredi Kavramı ve Niteliği
Genel olarak kredi, bir kişinin veya işletmenin ( Kredi alanın ) belirli bir süre için kendisine yapılan ödemeyi kararlaştırıldığı gibi geri vermesi konusunda yeteneğine duyulan güvendir, bu şekilde banka, müşterinin alacaklısı olur11. Kredi mübadelenin bir şeklidir, kredi işlemlerinde yerine getirilmiş bir edim ile belirli bir vade sonunda yerine getirilmesi vaat edilen bir edim mübadele edilir. Bankacılık bakımından kredi, belirli bir vade sonunda belirli bir miktar paranın ödenmesi vaadine karşılık belirli bir miktar paranın, kefalet veya teminatın bir kimseye verilmesini ifade eder12.

LOMBARDINI, s. 526 N.15; UYAN, Göktürk: Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Genel Kredi Sözleşmesi Kavramı İle İlişkisi, İBD, C. 79, S. 2005/4, s. 1136. YÜKSEL A. Sait: Bankacılık Yönünden Kredi Açma Sözleşmesi, İstanbul 1972, s. 24; YÜKSEL A. Sait/YÜKSEL, Aslı/YÜKSEL, Ülkü: Bankacılık Hukuku ve İşletmesi, İstanbul 2004, s. 519; TEKİNALP,Banka Hukukunun Esasları s. 353; STAUDER, s. 56; ALICA Türkay: Türk Hukukunda Banka Genel Kredi Açma Sözleşmesi, ylt., İstanbul 1990, s. 9. ALICI Yaşar: Banka Kredi Sözleşmelerinin Mali ve Hukuki Yönü, doktora tezi, İstanbul 2000, s. 63 vd.; HOPT, Klaus J.; Rechtspflichten der Kreditinstitute zur Kreditversorgung, Kreditbelassung und Sanierung von Unternehmen, ZHR 143 1979, s. 157; CANARİS, N. 864; LOMBARDINI, s. 526 N.15; HOPT/MÜLBERT, N. 238. YÜKSEL, Bankacılık, s. 519; OY, Osman; Kredi Teminatları ve Kredi Suçları, İstanbul 2003, s. 10 vd; BARCHEWITZ, Adolf; Das Bankrecht, Hamburg 1957, s. 58.
12 11 10

9

ZARAKOLU, Avni: Para ve Banka, 2. Baskı, Ankara, 1965, s. 66; LOMBARDINI, s. 521 N.2; ALTUĞ, Osman; Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul 2000, s.24 vd;

8

Türk Hukuku’nda kredinin yasal tanımı verilmemiştir13, 5387 sayılı Bankacılık Kanununun 48. maddesinin 1. bendi, bu kavrama çok geniş bir kapsam tanımıştır. Söz konusu maddeye göre kredi, nakit veya teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve kabuller gibi gayri nakdi olabilir. Bir bankanın satın alacağı tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle yada herhangi bir şekil ve surette vereceği ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacakları, vadesi geçmiş nakdi krediler ve gayri nakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, izlendikleri hesaba bakılmaksızın ortaklık payları, kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar Bankacılık Kanunu açısından kredi sayılırlar.

13

BK. 399 ile 400–403. maddelerde düzenlenmiş bulunan itibar mektubu (kredi mektubu) ve itibar emri (kredi vekilliği) kurumlarında itibar kelimesi kredi karşılığında kullanılmıştır. İki kurum da, âmirin gösterdiği bir üçüncü kişiye kredi sağlamak amacı ile verilmiş vekâlettir. İtibar mektubu vekillik ve havale hükümlerine tabidir, kredi mektubuyla mektubun yollandığı kişiye, yani muhataba, mektubun hamiline, isteyeceği miktarda para veya benzeri bir nesnenin verilmesi emrolunur. Sınırın belirtilmediği durumlarda, kendisine kredi açılan kişi, mektubu ihdas eden ile mektup hamilinin durumlarıyla orantılı olmayacak ölçüde istemde bulunacak olursa, yollanan bu hususu yollayana bildirmek ve ödemeyi cevap alıncaya kadar ertelemek zorundadır.

Muhatabın, kredi mektubunun bizzat içerdiği vekillik borcunun kapsamı ile bağlı tutulması, ancak mektubu belirli bir miktar para için kabul etmiş bulunmasına bağlıdır (BK 399/3). Adı itibar, yani kredi mektubu olmasına rağmen, itibar mektubu bir ödeme aracıdır, yoksa söz konusu mektupla hâmile kredi verilmemektedir. Karşılık ilişkisinde ödeme credendi causa olmayıp solvendi'dir. Meselâ, yurt dışına giden kişi, orada ihtiyaç duyacağı parayı ülkesindeki bankaya öder, bu banka da kredi mektubunu bir diğer bankaya yazar. Mektup hâmili seyyah, yabancı ülkede muhatap bankaya mektubu ibraz edince -daha önce yatırmış bulunduğu- para kendisine ödenir. Aynı hukukî yapıya dayanan seyahat çeki ve kredi kartları çıktığından beri, kredi mektubu kullanılmaz olmuştur. ( TEKİNALP, Banka Hukukunun Esasları s. 351 ) Kredi görevlendirmesi diye ifade edilebilecek itibar (kredi) emrinde ise vekil, vekillik verenin talimatına uygun olarak, kendi ad ve hesabına üçüncü bir kişiye kredi verme veya verilmiş krediyi yenileme borcu altına girer; vekillik veren de tahsis edilen veya yenilenen krediden kefil gibi sorumlu olmayı kabullenir. Burada vekalete ilişkin, vekalet verenin vekili edimini yerine getirirken yüklendiği borçlardan kurtarması ilkesinden farklı olarak vekalet verenin kredi borcundan kefil gibi sorumlu tutulması yolu ile kredinin güvence altına alınması söz konusudur, itibar emri bu özellikleri ile kefalete yaklaşır. Her iki kurumda da kredi kelimesi kullanılmış olmasına rağmen, Borçlar Kanunu’nda öngörülen hükümlerden yararlanılarak kredinin tanımlanmasına imkan bulunmamaktadır, söz konusu kurumlarda kredi tanımlanmadığı gibi kavramı belirlemeye yarayan unsurlara da yer verilmemiştir. ( TEKİNALP, s. 352 )

9

Bankacılık Kanunu'na göre kredi, nakit, kefalet ve teminat şekil ve niteliğinde ve hatta diğer bir şekil ve nitelikte dahi olabilmektedir. Bu durumda banka kredilerinin nitelikleri açısından nakdi krediler ve gayri nakdi krediler olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Krediler, vadeleri açısından; kısa vadeli krediler, orta vadeli krediler, uzun vadeli krediler; veriliş amacı açısından; yatırım kredileri, donatım kredileri, işletme kredileri; güvence açısından; güvencesiz krediler, güvenceli krediler; iş konusu açısından; ticari krediler, sanayici kredileri, ihracat kredileri, tarım kredileri, konut kredileri, tüketici kredileri; izin açısından; şube yetkili krediler, otorize krediler; kaynak açısından; banka kaynağından kullandırılan krediler, dış kaynaklı krediler olarak çeşitli türlere ayrılabilmektedirler14. Kredi işlemleri Alman Hukukunda KWG § 1 N. 2 de para ödüncü ve kabul kredileri şeklinde tanımlanmıştır. Para ödüncü ile öncelikle doğrudan nakit devri içeren nakdi krediler ve konusu çeşitli şekillerde nakit aktarımı sağlayan, iskonto ve faktoring gibi sözleşmeler anlaşılmaktadır15. Kabul kredisi ise doğrudan nakit devri içermeyen sorumluluk üstlenilmesi şeklinde kredilere örnek oluşturmaktadır. Burada sınırlı olarak belirtilmiş sorumluluk kredileri kabul kredisi ile sınırlı değildir, bankanın müşterisi lehine onun kredi itibarını arttırmak için, müşterisinin taraf olduğu sözleşmelerde sözleşmenin karşı tarafına verdiği çeşitli türdeki teminatlar şeklinde geniş sorumluluk kredisi imkânları uygulamada mevcuttur16. Kredi kavramı için KWG § 1’de verilen tanım doktrinde eleştirilmiştir; tanımın kredi için genel bir kabul getirmesi çok kullanışlı kabul edilmemiştir. Kredi tanımı ayrıca iskonto ve garantiler gibi kredi fonksiyonu

SUNGUR, Turgut: Banka Tekniği, Ankara, 1999, s.66; ORMAN, Rasim: Banka Hukukunda Kredi ve Kredi Sınırları, ylt, İstanbul 2003, s. 8 vd.; LOMBARDINI, s. 522 N.5; REİSOĞLU, Seza, Bankalar Kanunu Şerhi, Ankara 2000, s. 349; BATTAL, Ahmet; Bankalar Kanunu Şerhi, Ankara 2004, s. 113 vd.; BATTAL, Ahmet; Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2001, s. 241 vd.; TAHAN, Mehmet; Bankacılık, Ankara 2002, , 191 vd.; KAVCIOĞLU, Şahap; Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi, İstanbul 2003, s.4 vd.; ALTAN, Mikail; Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, İstanbul 2001, s. 137.
15

14

CANARIS, N. 609; NUISSL, N. 207; HUBNER, Klaus Christian, German Banking Law and Practice in International Perspective, Berlin, 1999, s. 152. NUISSL, N. 208; REITHMANN, Cristoph/MARTINY, Dieter; Internationales Vertragsrecht, 6. Auflage, Köln, 2004, N. 1218 vd.; CANARIS, N.610.

16

10

şüphesiz olan işlemleri kapsamamış ve hükümde sadece temel kredi işlemleri kapsama alınmıştır17. Kredi verme işleminin konusu dikkate alındığında, dışarıdan nakdi bir fon talebi olarak tanımlanabilir. Kredi, amacı bakımından incelendiğinde, satın alma gücünün devrini içeren ve bu yolla alım gücünün de canlı tutulmasını sağlayan ekonomik nitelikli bir işlem olarak görülmektedir18. Bu satın alma gücü sadece nakit değil, her türlü parasal değerin geçici olarak aktarılması şeklinde gerçekleşebilir. Banka açısından, kredi alana sözleşme ile verdiği ödeme gücü desteği geçici niteliktedir, önceden belirlenmiş bir sürenin dolması veya şartların gerçekleşmesi ile sona erecektir, ertelenmiş bir iade borcu işlemin temelini oluşturur ve bu ertelemede bankanın, kredi müşterisine duyduğu güven temel unsurdur ve işlemin manevi unsurunu oluşturur. Uygulama ve doktrindeki tanımlardan anlaşıldığı şekliyle kredi işleminin iki temel unsuru vardır.

A) Sübjektif Unsur
Kredi işleminde taraflar arasındaki güven sübjektif unsurudur, kredi esas olarak güven anlamına gelir ve Latince bir kimsenin irade, istek veya ödeme gücüne güven anlamındaki “credere” kelimesinden türetilmiştir. Güven unsuru her türlü hukuki ilişkinin temelini oluşturur ancak ifası zamana yayılmış hukuki ilişkilerde öncelikli bir unsurdur. Nakit, mal, teminat ve kefalet biçiminde veya herhangi bir şekilde verilen kredi belirli bir süre sonunda geri ödenmek koşulu taşıdığından bu ilişkide güvenin bulunması gereklidir. Bu ise kredi borçlusunun karakterine ve kapasitesine bağlıdır. Karakter, kredi borçlusunun krediyi her durumda Ödemek istekliliği ve kararlığını, kapasite ise kredi borçlusunun krediyi geri ödemek imkânına sahip olmasını ifade etmektedir19.

17 18

CANARIS, N. 609

CANARIS, N. 608; ALBISETTI, Emilio/GSELL, Max/NYFFELER, Paul; Bankgeschäfte, Zürich, 1990 s. 57; STAUDER, s. 28 ALICI, s. 14.

19

banka tarafından kredi alan lehine sorumluluk üstlenilmesi şeklinde de olabilir. . bu tür bir sorumluluk üstlenilmesi. 28. Satın alma gücü. kredi vaadi şeklinde de olabilir. TEKİNALP. YÜKSEL. ekonomik tanımda yer alan. müşterinin ekonomik anlamda gücünü. TEKİNALP. ALICI. Banka Hukukunun Esasları. 521. Risk için sorumluluk yüklenilmesine ise garanti sözleşmesi ile kefalet örnek oluşturur. bankacılıkta risk nakdi kredinin geri ödenmesine. s. 14. CANARIS. 352. s. gayri nakdi kredilerle ilgili taahhüdün yerine getirilmesine kadar geçen süredeki belirsizliktir. LOMBARDINI. s. kredi kavramını en geniş anlamda açıklayacak niteliktedir22. Kredi borçlusuna tanınan süreyle doğru orantılı olarak risk de artar. N. CANARIS. 20 21 22 23 24 STAUDER. Kredi olarak ödünç verilen satın alma gücünün ya da kredi alan lehine sunulan itibarın belli bir zaman sonra iade edilmesi gerekir. Kredi sözleşmesindeki hükümlere kredi borçlusunun uymaması ile risk oluşur. işlemin objektif unsurudur20. 26. Banka Hukukunun Esasları s. 608 STAUDER. 608. Bu nedenle kredi tanımında zaman unsuru büyük öneme sahiptir. 352. Burada da teminat mektubu vererek veya poliçeyi kabul ederek banka tacire belli bir süreye bağlı olarak satın alma gücü sağlamıştır24. bir riskten doğacak sorumluluğu her hangi bir şekilde üstlenme de bu deyimin kapsamı içine girer. Bu ifanın konusu bir maddi gücün veya paranın devri olabileceği gibi. Çiftçiye verilen tohumluğun bedelinin Ziraat Bankası tarafından ödenmesinde olduğu gibi23. kredi yeterliliğini yükselttiği için parasal değer ifade etmektedir. s. s.21 Kredinin hukuksal tanımı da kavramın ekonomik tanımından hareketle verilebilir. belli bir satın alma gücünden belli ve geçici bir süre ile vazgeçme unsuru hukuken de önemli olup. s. ALICI. Kredi işlemi bu gücün devri şeklinde fiili bir ifa olabileceği gibi. 519.11 B) Objektif Unsur Satın alma gücü veya ödeme gücünün geçici bir zaman için kredi alana devri. Satın alma gücü kavramı geniş anlamlıdır ve sadece parayla sınırlandırılamaz. Bankacılık. N. 12 vd. kredi isteyene belli bir malın tahsisi ile de sağlanabilir.

ona dayanarak yapılan münferit kredilerin ifası öncesinde onların niteliklerini. birbirini takip eden talepler yoluyla kullanabilecektir. para verme borcu derhal doğar. ancak sözleşmenin hükümleri anlamında kredinin fiili olarak derhal kullandırılması gerçekleşmez. Kredi alanın birbirini takip eden şekilde ifa talep edebilmesi de genelde kredi açma sözleşmesinin unsurlarından biri olarak görülmektedir. onun ifası şeklinde gerçekleşen münferit kredi işlemlerinden belli limit dâhilinde para ödüncü veya iskonto 25 HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesi. Müşteri kredi kullanmak isterse. 248. kapsamı ve münferit kredilerin neler olacağı tartışmalı bir konudur. bu aynı zamanda kredi açma sözleşmesi para ödüncü sözleşmesinin de temel ayrımını oluşturur. Kredi açma sözleşmesinin genel olarak kabul edilen özelliklerinden biri müşterinin.12 III) Kredi Açma Sözleşmesinin Özellikleri Kredi açma sözleşmesinin tanımında olduğu gibi karakteristik özelliklerini belirleme konusunda da farklı görüşler ileri sürülmüştür. sözleşme konusu kredinin kullandırılmasını talep konusunda bir borcunun bulunmamasıdır. nakdi üst limitleri ve sürelerini belirleyen bir çerçeve oluşturur. bu kredi taahhüdünden ne anlaşılacağı. Kredi açma sözleşmesine bağlı olarak. zamana yayılmış ve müşterinin talebine bağlı kredi kullanma imkanı ise kredi açma sözleşmesinin varlığını gösterir. sözleşmenin ilk aşamada ifasını oluşturacaktır. kredi açma sözleşmesinde ise müşterinin isteği önemlidir25. N. en azından bu şart değildir. Kredi açma sözleşmesinin kurulması ile banka krediyi talep anında vermeye hazır bulunduracak ve bu hazırlık. sözleşmede belirtilen şekillerde tek bir talep halinde veya kısmi olarak. derhal para ödenmesi genelde sadece münferit bir para ödüncünü. Normal bir para ödüncünde. münferit kredi işlemlerinin niteliklerini. . 259. kredi alana karşı yükümlendiği kredi kullandırma borcu olduğu genel olarak kabul edilmekte ise de. Kreditrecht. temel unsurlarını ve kullandırılmaları borcunu içeren bir sözleşmedir. Bir kredi açma sözleşmesinde temel unsurun bankanın.

613 (Yazar ayrıca kredi limitinin de açıkça kararlaştırılmasının. Münferit kredi türleri açıkça belirtilmemişse kredi alan sadece ifa zamanı ve miktarını değil kullanacağı kredi türünü de seçecektir. s. bu yönüyle çok sayıda kredi işleminin. Kreditrecht. 259. bu konuda iradeleri içerir ve onların çerçevesini belirler. Kredi açma sözleşmesinde bankanın sorumluluğu belli bir limite kadar kredi kullandırmadır.1/79. tarafların belirlediği çerçeve ve şartlarda. Senetlerin kabulü. Sözleşmenin kurulması ile birlikte vaat edilen kredi kullandırma borcu doğar ancak ifa aşaması kredi talebi ile başlayacaktır. HUBNER. bu kredi sınırı kredi açma sözleşmesinin esaslı unsurudur27. Kredi açma sözleşmesinde kredi türü açıkça kararlaştırılmayabilir veya farklı türde çok sayıda münferit kredi işlemi belirlenebilir. German Banking Law. HOPT/MÜLBERT. 32. belli olmasının. 157. kredi müşterisine karşı kredi kullandırma borcu altına girmektedir. N. Kredi açma sözleşmesi içerdiği kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayacak münferit kredi işlemlerini kendi yapısında düzenler. 97. N. . 27 CANARIS. IV) Kredi Açma Sözleşmesinin Unsurları A) Kredi Açma ve Kullandırma Taahhüdü a) Kredi Açma ve İfa Hazırlığı Kredi açma sözleşmesinde kredi veren banka. AVANCINI/IRO/KOZIOL. kredi açma sözleşmesinin kurucu unsuru olduğunu belirtmektedir. bu limit sözleşme şartlarında belirlenir ve kredi alan belli limite kadar krediyi kullanma hakkına sahiptir. N. 241 vd. Kredi açma sözleşmesinde bir kredi açılması.. kredi ilişkisinin asli temelidir. N.13 işlemlerinin kredi açma sözleşmesinin karakteristik içeriğini oluşturduğu ve onun yapısında düzenlendiği genel olarak kabul edilmektedir26. N. N. 627. s. STAUDER. CANARİS. Kredi açma sözleşmesi doğrudan nakit para ödüncünün verilmesi veya senetlerin iskontosu 26 STAUDER. s. krediyi ifa etme hazırlığı söz konusudur. aval gibi banka kredilerinin kredi açma sözleşmesinin bünyesinden doğan onun karakteristik unsuru olarak mevcut sözleşmeler olup olmadığı tartışmalıdır. 620 ). münferit kredilerin türü kredi açma sözleşmesinin asli unsuru değildir.

Banka Hukukunun Esasları s. Bazı yazarlar ise mutlak bir hazır bulundurma borcunun varlığını kredi açma sözleşmesinin unsuru olarak görmemektedir. s. Krediyi hazır bulundurma kavramı. 24. N. 29 30 31 28 STAUDER. 626. CHRIST Bernhard: Der Darlehensvertrag. kredi kullandırma işlemlerinin ön hazırlığıdır. müşteri tarafından kullanılabilecek talep hakkına karşı her zaman ifaya hazır olmak zorundadır. Canaris’e göre bankanın kredi kullandırma borcu özel olarak krediyi hazır tutmak şeklinde bir borcu da içermez. s. Bu durumda talepten önce bankanın ödünç parayı veya GUGGENHEIM. 267. Kredi alanın talebi ile kredi kullandırma borcu tam olarak belirli hale gelir ve ifası talep edilebilir ancak bu borç sözleşmenin kuruluş anından itibaren krediyi hazır bulundurma şeklinde özel bir borcun varlığına bağlı bulunmamaktadır31. HUBNER. s. . doğrudan bir nakit devri içermeyen kredi işlemlerinin unsurlarını içerir ve bunların sebebini oluşturur. HEERMANN. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Kredi Açma Sözleşmesi. s. Kreditrecht. 97 STAUDER. N. 357. SCHÄRER/MAURENBRECHER. Banka. 1628. 49. Banka talep hakkının kullanılması anında ifa gücünün bulunmaması halinde kredi alana karşı sorumludur. kredi açma sözleşmesinin bir kerede sona ermeyen. NUISSL. 322. s. HOPT/MÜLBERT. Kredi açma unsuru. N. birbiri ardınca gerçekleşebilecek kredi taleplerini karşılama özelliğini ifade eder30. s. TEKİNALP. Kredi açma sözleşmesinin kurulması ile derhal bir nakdi kredi verilmediği hallerde kredi alana karşı talep anına kadar fiilen kredi kullandırma borcu muaccel olmayan bankanın. 99. SPR VII/2. N. krediyi açma ile birlikte hazır bulundurma borcu altına da girdiği genel olarak kabul edilmektedir28. banka teminatları gibi üçüncü kişiye karşı sorumluluk üstlenilmesi şeklinde gerçekleşen.. Basel 1979. aslında kullandırma borcunun ifa öncesi bir görünümü olan bu borç müşterinin talep hakkını kullanması halinde somut bir ifa borcuna dönüşecektir29. YÜKSEL. banka kredi açma sözleşmesi ile kararlaştırılan krediyi müşterisinin kullanımına hazır tutmakta ve bazı hallerde kuruluş sonrası ek bir talep yapılmadan kredi kullandırma kapsamında münferit işlemle para verilmekte veya sonradan kredi talebiyle ifası başlayan münferit kredi işlemleri yoluyla ifa yapılabilmektedir. German Banking Law.14 yoluyla satış bedellerinin ödenmesi şeklindeki nakdi kredilerin ve aval. 248. 211.1/77. 158 CANARIS.

33 32 CANARIS. Kredi açma sözleşmesinin mevcudiyeti için belli bir limitin belirlenmesi. s. ne zaman ve ne miktarda olacağını talep eden belirleyecektir. 105. N. 322. ileriki münferit işlemlerin içeriklerini belirleyen. ertelenmiş bir talebe bağlıdır. 626. Müşterinin kredi kullanımı belirli süreli kredi açma sözleşmelerinde iki ayrı sınırlamaya tabi olmaktadır CANARIS. bu talep içerik belirleyen bir düzenleme hakkıdır. N.15 münferit işleme göre kredi karşılığını hazır bulundurma görevi yoktur. kredi açma sözleşmesinin çerçevesi ve şartlarına uygun bir şekilde nakdi veya nakdi olmayan kredileri müşterinin talebi halinde kullandırmaya hazır olmasıdır. s. HEERMANN. Gerd. bu yolla bankanın ifa borcu gelişir ve muaccel olur. b) Kredi Sınırı ve Sözleşme Süresinin Belirlenmesi Kredi açma sözleşmelerinde banka müşteriye bir miktar nakdi krediyi doğrudan kredi açma sözleşmesinin kuruluşu ile ek bir talep olmaksızın. HOPT/MÜLBERT. 248 . Hazır bulundurma kredi açma sözleşmesinde düzenlenen asli borç olarak. Kreditrecht. Kredi ihtiyacının son durumu. 620. Der Krediteröffnungsvertrag als schuldrechtliche Rahmenverpflichtung. s. kredi alanın talebi zamanında ifa edebilmesi yeterlidir. N. kredi kullandırma borcunun bulunması yani bankanın bu konuda bir yükümlülük altına girmesi lazımdır. düzenleyen bir standart sözleşme. Tüm tipik düzenlemeler olsa bile kredi açma ve kullandırma iradesi yoksa burada bir kredi açma sözleşmesi değil. Kredi açma kapsamında hazır bulundurma borcunun da bulunduğu genel olarak kabul edilmektedir. SCHOEN. şartları belirleyen bir norm anlaşması vardır33. Nürnberg 1965. kredi türlerinin belirlenmesi gibi unsurların yanında. SCHOEN. içeriği niteliği ve ne miktarda olacağı kredi alanın çekme talebi ile belirlenir. bankanın bir kredi talebine karşı kendisini sürekli olarak ifaya hazır şekilde tutması. 102. tek seferde kullandırabilir ancak kredi açma sözleşmeleri genelde birden fazla münferit kredi sözleşmesi yapmak için kurulurlar. Kredi kullandırma borcunun temeli kredi açma sözleşmesidir ancak bunun ifası. mutlak bir tahsis borcu içermez32. Banka için süreklilik gösteren ve önceye uzanan ifaya hazırlıklı olma durumu. ihtiyaç ve bu kapsamda oluşacak talep tam belirli değildir.

HOPT/MÜLBERT. 321. CANARIS. s.1/79. AVANCINI/IRO/KOZIOL. N. 620.1/79.. HUBNER. Eğer banka limit belirlememiş ve sözleşmenin yorumu. 620. 211. Kreditrecht. 38 . s. 242. N. s. Kredi açma sözleşmesi ile kredi alana genelde doğrudan bir kredi verilmemekte. 157 HEERMANN. 56. 519. German Banking Law. NUISSL. TEKİNALP. N. N. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 24 . bu sebeple belirli bir kredi limiti sözleşmenin temel unsurlarından biri kabul edilmektedir36. N. LOMBARDINI. STAUDER. 50. 627. 527 N. Banka Hukukunun Esasları s. diğeri ise sürekli borç ilişkisi oluşturan kredi açma sözleşmesinin süresidir. Kredi açma sözleşmesinde bir kredi üst sınırı belirlenmeli ve bu tutar taahhüt edilmelidir. sözleşme konu olarak bir miktar paranın kullandırılması şeklinde nakdi kredilerin ifasını düzenleyebileceği gibi. s 157. s. S. Kreditrecht. eğer böyle bir sınır belirlenmemişse genel görüş kredi açma sözleşmesinin geçerliliğini etkileyecek bir unsurun bulunmadığı yolundadır34. kullandırma süresi sözleşmenin mutlak anlamda zorunlu unsurunu oluşturmamaktadır37. 103. Sözleşmesinin konusu bünyesinde ifa şekli 34 CANARIS. 35 36 TEKİNALP. s. 246.1/79. N. NUISSL. s. 37 CANARIS. German Banking. 211. uygun limit ve ihtiyaçlara göre belirlenecek limit gibi belirsiz kavramlarla yetinmişse bu durum uygulama yönünden hatalı olacağı gibi taraf işlemlerinde keyfilik yasağına da aykırıdır35. s. 620. SCHOEN. N. s 152. STAUDER. 627 . bankanın sorumluluk üstlenmesi şeklinde kredi kullandırma imkânlarını da düzenler38. YÜKSEL. 352 vd. N. AVANCINI/IRO/KOZIOL. German Banking. N. HUBNER. 255. N. LOMBARDINI. çeşitli kredi türlerini sözleşmede kararlaştırılan belirli bir limite kadar ve belirli veya belirsiz bir süre içinde kullanma imkânı sağlanmaktadır. belli bir projenin finansmanı için verilmiş kredilerde bu projenin süresi sözleşme süresini belirlemekte ve kredi açma. s. 353.16 bunlardan birincisi sözleşmede kararlaştırılmış olan kredi limiti. 24. Kredi açma sözleşmesinin süresi ise asli ve zorunlu bir unsur olarak kabul edilmemektedir. belirsiz süreli kredi açma sözleşmeleri kurulabilmekte. c) Nakit Devri veya Sorumluluk Üstlenilmesi Kredi açma sözleşmesinin niteliği ve uygulaması dikkate alındığında onu sadece nakit devri kapsamında kredi işlemleri ile sınırlamak mümkün değildir. 527 N. HUBNER.. CANARIS. HOPT/MÜLBERT. N. Bankacılık.

örneğin sadece bir para ödüncü sözleşmesi kurma vaadi varsa ve kredi açma sözleşmesi fazla sayıda münferit kredilerin ifasına yönelik iradeleri ve bunların ifası amaçlı hazır bulundurma evresini içermiyorsa. HOPT/MÜLBERT. vadeye bağlanmış para ödüncü. HEERMANN. 322. Para ödüncü. banka garantileri gibi kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinde düzenlenen temel içeriklerdir. N. GUGGENHEIM. 322. s. s. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesinin mutlak amacı münferit kredilerin ifası değildir. sadece bu sözleşmeyi kurmaya yönelikse bu durumda kredi açma sözleşmesi bir ön sözleşme niteliği gösterecektir. Bazı hallerde ise tek bir sözleşme kurulmuş ancak henüz kredi verme borcunun ifası gerçekleşmemişse burada ifası ertelenmiş. 241. 50. onlardan bağımsız kredi tahsisi. s. iskonto. 39 40 Kredi açma STAUDER.17 olarak unsurlarını düzenlediği kredi işlemleri yoluyla doğrudan bir miktar paranın verilmesi veya banka tarafından sorumluluk üstlenilmesi olabilir. HOPT/MÜLBERT. . 211. 100. HEERMANN. bu kredi açma ve hazır bulundurma devresidir. N. bu kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinin ifasına hizmet ederler40. NUISSL. bununla birlikte akreditif gibi özel nitelikli sözleşmelerde kredi açma sözleşmesinin kapsamında düzenlenebilmektedir. Kreditrecht. 241. s. B) Münferit Kredi İşlemleri İçerme ve Ayrılık Prensibi a) Münferit Kredileri Kademeli Şekilde Kullandırma İradesi Kredi açma sözleşmesinin kuruluş anı ile kredi kullandırma borcunun ifası arasında eğer kuruluşla birlikte bir nakdi kredi ödemesi yapılmamışsa genelde belirli bir müddet vardır. Eğer tek bir kredi işlemi yapılacaksa. N. iş görme veya alacak satın alınması yoluyla kredi temininin söz konusu olduğu ve kredi açma sözleşmesinin mevcut olamayacağı da belirtilmektedir39. kullandırma borcu ve kapsamında ifayı sağlayacak münferit kredilerin unsurlarına ilişkin iradeleri içerir. kabul. Aval işlemleri genelde kredi açma sözleşmesinden bağımsız şekilde düzenlenmekle beraber sözleşmenin kapsamında düzenlenmesi de hukuken mümkündür.

243 . kredi alan talebinde ifa zamanı ve miktarı yanında kullandırma borcunun içeriğini oluşturan kredi türünü de belirler 41. unsurlarını düzenleyen iradeler kredi açma sözleşmesinde belirlidir ve bazen içerik olarak belirsiz olabilen iradelerin somut hale gelerek kredi kullandırma borcunun içeriğini oluşturan ve ifasını sağlayacak münferit işlemlerin miktar. Münferit kredi türleri açıkça belirtilmemişse. bazen kredi verenin üçüncü şahıslarla ilişkiye gireceği çok sayıda münferit kredi işlemi belirlenebilir veya bu konuda açıklık olmayabilir. Kreditrecht. kredi kullandırma borcunun ifası amacıyla. N. s. 627. N. HOPT/MÜLBERT. işleyiş ve sona erme 41 42 CANARIS. N. kredi alanın talebine bağlı olarak belli bir zamana yayılmış şekilde ifa edilirler. Münferit işlemlerin şartlarını. 616. STAUDER. zaman ve türünü belirlemesi kredi talebi şeklindeki taraf iradesi ile mümkün olmaktadır42. Sonradan ifa edilen münferit kredilerin unsurları asli olarak kredi açma sözleşmesi kapsamında kararlaştırılmıştır. bunların çerçevesini kredi açma sözleşmesi belirler ve bu işlemler de kredi açma sözleşmesinin ifası niteliğindedir. Kredi açma sözleşmesinde kullandırma borcunun ifasının başlaması yani kredi işlemlerinin belirli hale gelmesiyle bu kredi işlemleriyle kredi açma sözleşmesi arasındaki birlik bozulur ve nitelik.18 sözleşmesinde farklı türde. Çok sayıda münferit kredinin ifasını gerçekleştirme iradesi ve bu konuda hazırlık kredi açma sözleşmesinin esaslı unsuru. şartları genel olarak belirlenmiş münferit kredilere ilişkin taraf iradelerini açığa çıkartır. türü ve ifa zamanı çoğu zaman belirsiz olabilen münferit kredi işlemleriyle gerçekleşir. münferit kredilerin türü kredi açma sözleşmesinin asli unsuru değildir. HUBNER. 97. mutlak varlık şartı olmasa da karakteristik bir özelliğidir. CANARIS. German Banking Law. bazen talep olmadan nakdi ödemeler ona dayanarak yapılır varlığı kredi işlemlerinin baştan açık iradelerle veya sonradan taleple belirlenerek ifa edilmelerine bağlı değildir. 157. İfayı sağlayan münferit işlemler olmadan da kredi açma sözleşmesi bağımsız varlık ve yükümlülük içerir. Kredi açma sözleşmesi bağımsız kredi kullandırma borcu içerir ve bu borcun ifası sözleşme kapsamında başlangıç aşamasında genel unsurları belirli ancak niteliği. s. Kredi açma sözleşmesi çok sayıda kredi kullandırma amaçlı münferit işlemin temelini oluşturur bunların unsurlarına ilişkin iradeleri içerir ve bu münferit krediler. Kredi talebi.

para ödüncü. bu ayrılık prensibidir ve temelini. teminat. farklı amaçlara yönelme bu sonucu meydana getirmiştir44. s. HOPT/MÜLBERT. 242. bazı hallerde taraf ve sona erme bakımından farklı hükümlere tabidir ve bu ayrılık özellikle akde aykırılık ve fesih gibi işlemlerin etkisinde kendisini gösterir. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesi üzerinde gerçekleşen akde aykırılık. b) Münferit Kredi İşlemleri ile Amaçlarda Ayrılık Kredi açma sözleşmesi ile münferit kredi işlemleri ilişkisinin niteliği çelişkilidir. nitelik. Banka üçüncü kişilerle bir borç ilişkisine girmiş onlara karşı taahhütte bulunmuştur. 614. kredi açma sözleşmesinin feshinin ileriye etkili olması ve münferit işlemlerle nitelik farkı onlar üzerinde zamana yayılmış kısmi bir etkiye sebep olur. s. kabul kredisi gibi kredi işlemleridir. 50. HEERMANN. münferit işlemlerle kastedilen. s. N. fesih. s.19 yönünden farklılıklar oluşmaya başlar. 43 CANARIS. kavramsal açıklığını ifa aşamasındaki işlem amaçlarının farklı olmasında bulur. Kredi açma sözleşmesinin feshinden özellikle aval ve banka garantisi gibi gayri nakdi krediler doğrudan etkilenmez. iskonto. 332 44 . Kredi açma sözleşmesinin sona ermesi kural olarak sözleşmenin tarafları arasındaki iç ilişkide etkilidir ve üçüncü şahısların bu sözleşme sonucu olarak doğmuş ve halen geçerli bulunan hakları korunur. STAUDER. 324. 614. HEERMANN.. Ayrılık prensibine göre kredi açma sözleşmesi ile münferit kredi işlemleri amaç. N. süre bitimiyle sona erme gibi durumların ani etkisi münferit krediler üzerinde doğrudan gerçekleşmez. GUGGENHEIM. Münferit kredi işlemleri ile kredi açma sözleşmesi kuruluşta birlik gösterseler de ifa aşamasında nitelik olarak ve bağlı oldukları kural ve uygulamalar yönünden birbirinden nispi şekilde ayrılırlar. CANARIS. Bu işlemler kredi açma sözleşmesinin kapsamında düzenlenir ve onun çerçevesinde ifa edilirler. N. 100. Banka bu kredilerde kredi kullandırma borcunun ifasını sorumluluk üstlenerek gerçekleştirmiş ancak sonuçta bu borcun ifası ayrı bir sözleşmenin kurulmasına sebep olmuştur. bu durum doktrinde ayrılık prensibi ile açıklanmıştır43.

325. 242 . Bankanın üçüncü şahıslara karşı sorumluluk üstlendiği nakdi olmayan kredi 45 46 CANARIS.HOPT/MÜLBERT. 614. ihlal ederse sözleşmeye aykırılık sebebiyle tazminatla sorumlu olabilir46. talep anına kadar yapma borcu niteliğinde kredi açma ve kullandırma borcu vardır ve bir başlangıç aşaması söz konusudur45. HEERMANN. amacı ve hükümlerinin farklı olması sebebiyle ortaya çıkar. N. ancak bazı yazarlara göre onun borcu mutlak anlamda hazır bulundurmayı içermez. kullandırma taahhüdüdür. CANARIS. amacı ise nakdi bir tutarın sağlanması veya sorumluluk üstlenilmesidir. Kredi açma sözleşmesindeki kredi açma ve kullandırma borcu kapsamında ifa aşamasına girmiş nakit para verme veya sorumluluk üstlenme şeklindeki kredi işlemleri ayrı nitelik gösterir. Kredi açma sözleşmesi ile münferit kredi işlemleri ifa aşamasında birbirinden kısmen bağımsız hale geldikleri gibi münferit kredi işlemleri arasında ve kredi açma sözleşmesi çerçevesinde bankanın kredi alan lehine üçüncü şahıslarla kurduğu ve kredi alanın doğrudan taraf olmadığı teminat amaçlı kredi işlemleri arasında bağımsızlık vardır. sona erme şekilleri ve bunların sebepleri yönünden farklılıklar vardır. temelde belli bir çerçeve içinde kredi hazır bulundurma durumu. N. Kredi açma sözleşmesi ile münferit krediler arası ayrım yapılması lüzumu bu ikisinin ifa aşamasında hukuki kaderi. Kreditrecht. c) Münferit Krediler ile Hukuki Yapılarda Ayrılık Kredi açma sözleşmesi münferit kredi işlemlerini düzenler ve çerçevesini belirler ancak aralarında hukuki nitelik. Bazen sözleşmenin kuruluşuyla bazense müşterinin kredi talebi ile birlikte bankanın kredi kullandırma borcunun ifa zamanı gelir ve banka bundan sonra borcunu ifa etmez. s. 614. Kredi açma sözleşmesi asli başlangıçtır.20 Kredi açma sözleşmesinde banka kural olarak kuruluşla birlikte hazır bulundurma ve kullandırma taahhüdü altına girmiştir. N. Kredi açma sözleşmesinin içeriğinde şartları belirlenen ve kullandırma borcunun ifasına hizmet eden münferit işlemlerin konusu.

ihbarla fesih gibi sona erme hallerinde kendine bağlı olarak kurulmuş münferit krediyi özellikle üçüncü şahıslarında ilişkiye girdiği işlemleri doğrudan etkilemez. 1/73. 1/74. Mesela bir para ödüncünü. . GUGGENHEIM. HEERMANN. Münferit kredilerin ifası.II. kredi açma sözleşmesinin kapsamında önceden düzenlenir50. Kredi açma 47 AVANCINI. bunların şartları. Kreditrecht. AVANCINI/lRO/KOZIOL. N. s. HEFERMEHL.21 işlemlerinde taraf farklılığı da vardır. s. münferit kredi işlemlerinin edimi ise talebin yapılmasıyla belirleneceği için hâlihazır kullandırmaya yönelik edimdir48. N. d) Münferit Kredilerin İçeriğini Belirleme ve Edim Bağlılığı Kredi açma sözleşmesinde öncelikle münferit kredilerin şartları belirlenir ve bunların unsurlarına yönelik iradeler oluşur. 212. s. Kreditrecht. N. 91. 322 49 50 48 CANARİS. Kredi açma sözleşmesinde kullandırma borcunun ifasını sağlayan ve sözleşme bünyesinde düzenlenmiş bulunan münferit kredi işlemlerinin ifası müşteri talebi şeklindeki işlemin yapılmasına bağlıdır47. 242. NUISSL. Kredi açma sözleşmesinin edimleri münferit kredilerin ifasına yönelik talepten bağımsız şekilde mevcuttur. HOPT/MÜLBERT. HOPT/MÜLBERT. s. banka garantileri gibi kredi işlemlerini düzenleyen iradeler. 615. Peter/lRO Gert/KOZIOL Helmut: Österreichisches Bankvertragsrecht Bd. HEERMANN. Münferit kredi işlemleri genelde önceden bir kredi açma sözleşmesi kurulmadan yapılmazlar. burada banka kredi kullandırma borcunu sorumluluk üstlenerek yerine getirmiştir. ifa şekilleri. 100. sözleşme süresi ve kredi limiti sınırları dahilinde serbestçe talep edilebilecektir. Kredi açma sözleşmesinin edimi kredi kullandırmanın şekli de genelde taleple belirlendiği için ek bir hukuki işleme ihtiyaç gösterir. kullandırma borcunun ifası da herhangi bir şarta bağlı değildir. icra edilir halde bırakır ona etkili olmaz49. banka garantisini temin edilir. ancak kredi açma sözleşmesinin süre bitimi. Wien 1993. 241. N. kredi açma sözleşmesinde önceden belirlenen şartlara göre. Para ödüncü. HOPT/MÜLBERT. 242. Kredi kullandırma dışındaki borçların ifası banka yönünden esasen başlamıştır. N. N.. Kreditrecht. N. 324.

faiz. iade. N. ödemelerin şekli. s. kabul komisyonu gibi. fesih sebepleri gibi münferit kredilerin içeriği kredi açma sözleşmesinde yeknesak şekilde belirlenir ve bunlar aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin karşı edimi haline getirilirler.22 sözleşmesinin süresinin bitmesi veya tahsis edilen kredi miktarının tüketilmesi halinde banka kredi taleplerini reddedebilecektir. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesinde üçüncü şahıslarla girişilecek münferit işlemler konusunda yetkiler. HOPT/MÜLBERT. Münferit sözleşmelerin ifa zamanı. Kredi açma sözleşmesi ile münferit işlemler bakımından ayrılık nispidir. teminatlar. para birimi. Kredi açma sözleşmesinin haklı sebeplere dayanan fesihle sona ermesi münferit kredilerinde sona ermesine sebep olabilir. bunların sınır ve nitelikleri belirlenir. Üçüncü şahıslarla girişilen kredi açma sözleşmesine bağlı kredi ilişkilerinde ödeme. temeli kredi açma sözleşmesi olduğu gibi aralarında kredi ücretleri kapsamında edim bağlantısı da vardır. kabul edilecek senetlerin niteliği. ancak bunların kredi açma sözleşmesinde açıkça belirlenmesi şart değildir. münferit kredi işlemleri ifa amaçlıdır. Kredi açma sözleşmesinin kurulması. aval provizyonu. Kredi açma sözleşmesindeki kredi kullandırma borcu kapsamında ifa edilecek münferit kredilerin sözleşme dahilinde genel kapsamı belirlenir ve içeriği tespit edilir. Kredi açma sözleşmesinin genel çerçeve niteliği ayrım prensibine göre bağımsız yükümlere izin vermektedir52 Münferit krediler sebebiyle oluşan sözleşmeye aykırılık. bu borçlar bireysel krediye göre de belirlenebilir ve doğabilir. tazminat ve iflasta hakların kullanılma sebebi kredi açma sözleşmesi olduğu gibi münferit kredilerin karşı edimleri olan faiz ve komisyonlar ifa amaçlı olmaları sebebiyle aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin karşı edimidir yani edimler arası sıkı bir ifa bağlantısı vardır. bankanın ücretlerini beraberinde getirir. 259 vd. münferit kredi işlemlerin haksız şekilde kullandırılmaması halinde tazminat talebi söz konusu edim birliği sebebiyle kredi açma sözleşmesine dayanır. . Ücretler. ayrı bir sözleşmenin yapılmasına ihtiyaç gösterir51. kredi açma sözleşmesinin kapsamı dışındadır ve bu konuda özel. niteliği ve talep tutarı eğer baştan 51 52 STAUDER. Sözleşme süresinin bitiminden sonra yapılan her türlü kredi işlemi. 50.

şartlara uygun kredi talebinin banka tarafından karşılanacağı güvencesi altındadır. STAUDER. planladığı işlerin giderlerini karşılama bakımından aleyhe bir değişiklik olmamasını sağlar. Kreditrecht. Kredi alanın talep hakkı serbestliği normal bir sözleşme yapısından farklı. 51. N. müşteri de sözleşmeyle bağlantılı karşı edimlerini bilmektedir.23 kesin olarak belirlenmemişse kredi açma sözleşmesi çerçevesinde müşterinin iradesine bağlı olarak sonradan gerçekleşecek kredi talebiyle ortaya çıkacaktır53. müşterinin talebi halinde sözleşmenin çerçevesinde düzenlenen münferit krediler yoluyla kredi kullandırma. s. D) Kredi Alanın Talep Hakkı a) Talep Hakkının Hukuki Niteliği Kredi açma sözleşmesinde banka. 212 . normatif. 242-243. NUISSL. N. krediyi hazır bulundurma. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen şartlar bağlayıcıdır ancak münferit kredilerin ifası sırasında karşılıklı anlaşma yoluyla bu şartlarda değişiklik yapmak her zaman için mümkündür. HOPT/MÜLBERT. mutlak. Münferit kredi işlemlerindeki standartlar. şartlar. s. SCHINNERER. Kredi açma sözleşmesinin veya kullandırma borcunun erteleyici şarta bağlı olduğu. Müşteri yapmayı planladığı işler için lüzumlu kredi ihtiyacını bu şekilde teminat altına alır. kredi açma sözleşmesinde önceden belirlenen şartlara uymayan krediler hakkındaki ifa taleplerini kabulden kaçınabilme hakkına sahip olduğu gibi. 210. 20. bu yöndeki hizmetlerini ifa etme borcu altındadır. tarafların hak ve borçlarının sınırları ve kapsamı önceden karşılıklı anlaşma yoluyla kredi açma sözleşmesi yapısında edimlerde bağlantı oluşturarak belirlenir. bu sebeple kredi açma sözleşmesindeki hüküm ve şartlar. Banka. sıkı bir şekilde uygulanacak taraf yükümlülüğü olarak kabul edilemez54. kredi talebinin yapılmasının veya kredi ihtiyacının doğmasının bu şartın 53 54 NUISSL. Kredi açma sözleşmesinin yapısı ve niteliği kredinin hiç kullanılmaması veya kısmen kullanılmasına imkan verir. ayırt edici bir özelliktir. N.

( STAUDER. 58 STAUDER. Kredi açma sözleşmesinde bankanın. des ouvertures de Crédit.24 gerçekleşmesini sağladığı bazı yazarlarca kabul edilmiştir55. NOMER. N. taraf iradeleriyle ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz bir olguya bağlanmışsa. Haluk N. s. Borçlar Hukuku. İstanbul 2003. şarta bağlı işlem söz konusudur57. 70 ten naklen ). krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu şarta bağlı olmadığından kuruluş anında hemen doğar ve banka hazır bulundurma komisyonu gibi ücretlere hak kazanır ancak banka. 328 vd. 847. Borçlar Hukuku. Paris 1945 s. M. Genel Hükümler. Turgut. Kredi açma sözleşmesinde banka. s. Genel Hükümler. Bir hukuki işlemin hüküm ifade etmesi veya hükümden düşmesi. . sözleşmenin kapsamında unsurları ve nitelikleri belirlenen münferit kredi işlemleri ile kredi kullandırma borcu altındadır. Traité. s. doğrudan alacak hakkı sağlar.7 . Kemal/ÖZ. 81. Kredi açma sözleşmesini opsiyon sözleşme olarak kabul eden görüşe göre de kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayan münferit kredi işlemleri kredi talebi yapılması şeklindeki kurucu unsura bağlıdır ve bu yapısıyla kredi açma sözleşmesi münferit kredi sözleşmesinin kurulmasını sağlayan bir opsiyon sözleşmesi niteliğindedir56. 1891. OĞUZMAN. kredi alan tarafından talep yapılana kadar kullandırma borcunu ifa etme yükümü altında değildir çünkü borcun ifa zamanı gelmemiştir. Bankaların standart kredi sözleşmelerine ilişkin uygulamaları ve taraf iradeleri sözleşme kapsamında bir geciktirici şartın kabulüne imkân vermez. 616. CANARIS. Sözleşmedeki hazır bulundurma ve kullandırma borçlarının varlığı şarta bağlı da değildir. Kredi talebi ise niteliğine uygun ve açık bir kavram olarak ifa zamanını belirleyen bir yenilik doğurucu işlemdir58. Paris.. Albert. N. Les ouvertures de Crédit. Kredi açma sözleşmesinde krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcunun doğumu için değil ancak münferit FALLOİSE. DIERYK. 27 56 57 55 AVANCINI/lRO/KOZIOL. Borçlar Hukuku. kredi açma sözleşmesi sadece sonraki kredi işlemlerinin sebebini oluşturan ilk aşama değildir. İstanbul 2000. 221. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. s. 1/78. s. s. Kredi açma sözleşmesinde tarafların iradesi sözleşmenin kuruluşu ile bankanın kredi kullandırma borcu altına girmesi yönündedir ve bu borç herhangi bir şarta bağlı olmadan kuruluş anında varlık kazanır.

değiştirici yenilik doğuran haklar ve sürekli borç ilişkilerinde fesih yetkisi.. Genel Hükümler. N. Bu düzenleme hakkı kredi kullandırma borcunun ifasını başlatan.25 işlemler yoluyla ifanın gerçekleşmesi için bir vade belirleyici işlem ya da ihbarın varlığı kabul edilebilir59. HEFERMEHL. Bu durumda vade söz konusu şahsın kendisine tanınan hakkı kullanması ile tayin edilecektir. s. Genel Hükümler. hak sahibinin tek taraflı irade açıklaması ile hukuksal durumda bir değişiklik meydana getiren yani yenilik doğuran sonuçlandırıcı olgu ile hak sahibine verilmiş. s. N. Bu hakkın kullanılmasına muacceliyet ihbarı denir.Aufl. 16. bu hak kullanılmadığı sürece kredi verme borcunun ifasına başlanmayacağı ve münferit kredi işleminin türü belirlenmediği için. 63 BUCHER Eugen. s. HOPT/MÜLBERT. Kredi talebi vade ve içerik belirleyici bir yenilik doğuran haktır. 106 hükmünce 59 60 61 62 STAUDER. bir borçlu gecikmesi veya sözleşmeye aykırılık durumu doğmayacaktır. 2. 242 CANARIS. Sözleşmeden Dönme. N. Kreditrecht. s. I. s. Allgemeiner Teil. Kredi açma sözleşmesinde talep hakkının kullanılması ile unsurları sözleşmede düzenlenmiş. Zürich 1988. Kreditrecht. ancak vadeyi belirleme yetkisi bir şahsa ve genellikle alacaklıya tanınmış olabilir. s. 35. EREN Fikret. s. Yenilik doğuran hak tek taraflı bir hukuki işlem yoluyla yabancı bir hukuk alanında hukuksal bir değişim ortaya çıkmasını sağlayan bir haktır62. OĞUZMAN/ÖZ. SEROZAN Rona. türü ve bunların ifa zamanı belirli hale gelir. 48. içerik olarak değiştiren veya bu ilişkiyi ortadan kaldırma amacı taşıyan haklardır63. 92. BK m. 81. Schweizerisches Obligationenrecht. 616. 61. Yenilik doğuran haklar. Borçlar Hukuku. 58. 211. İstanbul 1993. I. N. . 241. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP : Tekinay Borçlar Hukuku. C. kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayacak münferit kredilerin. içeriğini belirleyen seçim hakkı niteliğindedir ve banka için bağlayıcı sonuçlar meydana getiren bir işlemdir61. HOPT/MÜLBERT. İstanbul 1975. Yenilik doğuran haklar kullanılmaları sonucu yeni bir ilişki oluşturan kurucu yenilik doğuran haklar. hukuki durumda değişiklik oluşturan. GAUCH Peter/SCHLUEP Walter R. onunla başka bir kişi arasında hukuksal bir ilişki kuran.: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil Bd./SCHMID Jörg/REY Heinz. N. NUISSL. Zürich 1998. 242–243. Vadeyi tayin hakkı bir yenilik doğuran hak ve muacceliyet ihbarı bir yenilik doğuran muameledir60. İstanbul. 1998. Sözleşmelerde vade bazen önceden belirlenmez.

Bu haklarda hukuki işlem kavramının temelini oluşturan yenilik doğurmaya yönelmiş irade açıklaması belirleyici unsurdur65. 113. SEROZAN. bu şekilde kredi kullandırma borcunun ifa zamanı ve kapsamı ortaya çıkar67. İrade açıklamasının hukuksal etkileri açıklayanın iradesine göre belirlenir. karşı tarafın etkisi olmaksızın ortaya çıkarma imkânı verir. üst sınırı ve süresi belirlenmiş ancak ifa zamanı. İçerik belirleyici düzenleme hakkı denebilecek bu işlem ifanın içeriğini tek taraflı bir irade açıklaması ile belirler. Kredi açma sözleşmesi çerçevesinde genel hatları.. Değiştirici ve bozucu nitelikteki düzenleme hakları belirli bir irade açıklaması ile mevcut hukuki ilişkiye doğrudan etki ederek onun içeriğini değiştirir veya tamamen ortadan kaldırır. bu hakların başkaları tarafından ihlal edilmeleri mümkün değildir.616. Aufl. bir hukuksal ilişkiyi kurar. CANARIS. AT. Yenilik doğuran haklar hak sahibine dilediği sonuçları irade açıklaması yoluyla. unsurları. Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht. s. Andreas/Peter. Bd. s. Bu kredi talebinde serbestlik ve değişik hukuki yapı ve sonuçları. 243. s. 35. Kredi açma sözleşmesi özel yapısı sebebiyle kendi çerçevesinde kredi alana krediyi talep etme ve türünü belirleme konusunda tam bir serbestlik sağlar. 50. tür ve miktar bakımından içeriği belirli BUCHER. NUISSL. bir düzenleme hakkı olarak kredi talebini diğer düzenleme haklarından farklı özel bir duruma getirir. Hans. N. 3. N. N. HOPT/MÜLBERT. . Sözleşmeden Dönme. ifanın türü ve zamanını belirginleştirir.26 dönme hakkı gibi hukuki durumu ortadan kaldıran bozucu yenilik doğuran haklar olarak şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır64. Zürich 1974.. İçerik belirleyici düzenleme hakkı ise hukuki durumu değiştiren veya ortadan kaldıran diğer düzenleme haklarından farklı olarak ifanın içeriğini değiştirmez. 212. 23. türü ve miktarı belirsiz olan münferit kredi işleminin niteliği ve miktarı kredi talebi ile tam olarak belirlenir. 65 66 67 64 GAUCH/SCHLUEP. N. II. Kreditrecht. von Tuhr. değiştirir veya bozarlar66. bu sebeple yenilik doğuran hakların kullanılması sonucu fiilen ortaya çıkan yenilik doğurucu hukuksal işlemler.

müşterinin temel bir talep hakkına dayanarak. Kredi açma sözleşmesindeki kredi kullandırma borcunun kapsamında miktar ve süre ile sınırlı olmak üzere kredi alan birbiri ardınca yeni kredi taleplerinde bulunabilir. 243.616. belirsiz bir ihtiyaç bu hakkın kullanılması ile belirli bir talep haline gelir68.27 hale getirir. Kreditrecht. bu durumda artık belirli bir hale getirilecek talep hakkı yoktur. 616. . kredi açma sözleşmesinin çerçevesi dışında onu aşan bir talep geçerli değildir. 82. Bu hak. N. düzenleme hakkının kullanılmasına ilişkin her açıklamasında. kredi açma sözleşmesi yapısında düzenlenmiş kredi işlemlerinin ifasına hizmet eder. N. kurulmuş ancak ifa konusu. kapsam ve miktar yönünden belirli hale getirir. Kredi alan. kredi sınırı ve kapsamında çok sayıda ve farklı zamanlarda düzenleme hakkı kullanabilmesi şeklinde gerçekleşir ve açılan kredi limiti tükenene kadar sürer. krediyi ifa zamanı. içeriğini belirler. müşterinin bu hakkı için herhangi bir şekilde objektif sınırlama getirilmez. her 68 69 STAUDER. tekrar eden şekilde ifa zamanı ve içeriğini belirleme imkânı verir. N. Bu imkân kredi açma sözleşmesi kapsamında. İçerik belirleyici düzenleme hakkı ancak mevcut bir talep hakkının kapsamını. CANARIS. kredi alana kredi işleminin belirli şekillerde çok sayıda. İçerik belirlemenin bir tür değiştirici etkiye sahip olduğu ve bu nedenle değiştirici düzenleme haklarının bir türü olduğu kabul edilebilirse de buradaki içerik belirleyici unsurun diğerlerinden farklı bir karaktere sahip olması onu yeni bir tür düzenleme hakkı olarak kabul etmeye imkân verir. s. miktarı ve zamanı tam olarak belirlenmemiş bir sözleşmede tarafların ifa aşamasında tekrar sözleşme görüşmelerinde bulunması ihtiyacını kaldırarak içeriğin belirlenmesini sağladığı için özel bir yere sahiptir69. b) Kredi Talebinde Serbestlik Talep hakkının kullanılması tamamen müşterinin takdirine bırakılmıştır. CANARIS. HOPT/MÜLBERT. Düzenleme hakları kullanılmaları ile sona ererler ancak kredi talep hakkı.

28

münferit ilişkinin tabiatından doğacak kısıtlamalar dikkate alınarak, dürüstlük ve güven ilkesi esaslarını ihlal etmemek şartıyla serbestçe kullanabilir70. Kredi alan kredi açma sözleşmesine, mevcut veya gelecekte gerçekleşecek ihtiyaçlarının, yatırımlarının karşılanması, işletmeleriyle ilgili giderlerin, mal ve hizmet alımlarının gerçekleşmesi amacıyla taraf olur, sözleşmenin kuruluş amacı müşterinin mali ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Kredi açma sözleşmesinin dayandığı asli ekonomik sebep müşterinin kredi ihtiyacıdır, bu sebeple kredi alan kısmi ve birbiri ardınca kredi taleplerinde bulunabileceği gibi ihtiyacının bulunmaması halinde kredi talep etmeme imkânına da sahip olacaktır. Kredi açma sözleşmesi çerçevesinde müşteri nakdi olarak kredi verilmesini talep edebileceği gibi bankanın kendi lehine üçüncü kişilere karşı garanti vermesini de talep edebilecektir71. Bazı yazarlara göre kredi alan objektif olarak kredi ihtiyacının doğması halinde bu talebi yapma borcu altına girer72, ancak bu tür bir düşünce kredi açma sözleşmesinin niteliğine aykırıdır, ayrıca objektif kredi ihtiyacının takdiri, ispatı da çok zor bir konudur, kredi alan bağımsız, tamamen serbest kararı ile kredi ihtiyacının olup olmadığına karar verecektir. . Kredi alan, kural olarak ihtiyacı olduğunda veya böyle bir ihtiyacının olduğunu düşündüğünde kredi talep edebilecek, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa hiç talepte bulunmayacağı gibi başka bir kredi kuruluşundan da kredi talebinde bulunabilecektir, bu durum kredi açma sözleşmesinin negatif olgusal karakteristiğidir73. Talep ve kredi kullanma borcunun olmaması kredi açma sözleşmesini karz sözleşmesinden ayıran temel özelliktir ve kredi alan lehine negatif sorumsuzluk imkanı olarak tanımlanır74. Kredi kullanma zorunluluğu, kullanmama halinde de faiz ödeme gibi borçlar kredi açma sözleşmesinin genel yapısına uygun değildir, ancak bu tür düzenlemelerin yapılması da mümkündür. Bazı yazarlara göre kredi

70 71 72 73 74

HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 243. LOMBARDINI, s. 530, N. 26.; NUISSL, N. 212 DIERYK, s. 27 vd.; NUISSL, N. 212. CANARIS, N. 613; HEERMANN, s. 324; LOMBARDINI, s. 530 N. 28. CANARIS, N. 613; LOMBARDINI, s. 530, N. 28-29; NUISSL, N. 211; HEERMANN, s. 324.

29

kullanmama halinde dahi faiz ödemenin kararlaştırılması, kredi kullanma zorunluluğu veya garanti komisyonu gibi bedeller sözleşmeyi kredi açma sözleşmesi niteliğinden çıkartır ve içeriğine uygun bağımsız bir kredi işlemi haline sokar, ancak genel olarak kredi talebinde serbestliğin kredi açma sözleşmesinin zorunlu unsuru olmadığı kabul edilmektedir75. Kredi açma sözleşmesinde talep zorunluluğunun düzenlenmesi ve farklı bankaya müracaat hakkının kredi açma sözleşmesi ile kısıtlanması mümkündür. Müşteri talep hakkını kullanırken bankaya zarar verme iradesi ile keyfi şekilde hareket etmemelidir, zarar verme kasdının bulunması veya davranışın dürüstlük ve güven ilkelerine aykırılık oluşturması halinde talep hakkında serbestlik sona erer76. Müşteriye hazır bulundurma ücreti ödeme borcu yüklenebilir, hazır bulundurma veya kullanmama komisyonu olarak adlandırılabilecek bu tutar, banka tarafından hazır bulundurulan ancak kullanılmayan krediler için sözleşmede karalaştırılan bir karşılık ücrettir. Sözleşme serbestliği esaslarına göre kredi talep etme yükü veya verilen krediyi kullanma borcunun, kredi açma sözleşmesinde kararlaştırılabileceği genel olarak kabul edilmektedir, sık rastlanmasa da böyle bir borcun varlığı sözleşme veya münferit işlemin şartlarından, taraf iradelerinden açıkça anlaşılması halinde geçerli olarak kabul edilebilecektir77.

c) Tekrar Eden Talep İmkanı
Kredi açma sözleşmesi asli niteliği veya unsuru olmamakla beraber, birbiri ardınca, fazla sayıda kredi talebine imkan verir, bu talep imkanının ek bir şart ile kararlaştırılması veya uygulamada yoğun şekilde kullanılan cari hesap işletilmesi şeklinde gerçekleştirilmesi hukuken mümkündür. Tekrar eden talep imkanı kredi

75 76

CANARIS, N. 613; HEERMANN, s. 324; LOMBARDINI, s. 530

SCHOEN, s. 116; AESCHLİMANN, Otto, Der Krediteröffnungsvertrag nach schweizerischem Recht, Diss. Bern 1925, s. 68 vd. ( Stauder’in eserinden alınmıştır. ), s.31; STAUDER, s. 52; NUISSL, N. 212. Alman Federal Mahkemesi de bazı kararlarında bu yönde görüş açıklamıştır; BGH 1962, 116; kredi açma sözleşmesi kurulduğu sırada, sözleşme şartı olarak açıkça kararlaştırılan, banka tarafından açıklanan, kredi alan tarafından da kesin bir şekilde kabul edilmiş bulunan kredi kullanma borcu ile kredi alan bağlıdır, bu şekilde bir borç sözleşme şartı olarak kabul edilebilir…..
77

30

açma sözleşmesinde veya münferit işlemler yapılırken düzenlenebilir ancak bu imkan kredi açma sözleşmesinin mutlak karakteristik bir unsuru değildir78. Kredi alan sözleşmede belirlenen üst limite kadar kredi kullanmışsa ek bir talep hakkı olmaz, yeni kredi talebi ancak kredi limiti talep anında henüz dolmamışsa mümkündür. Her bir münferit kredi işlemi, kredi açma sözleşmesindeki limit dahilinde onu karşılayacak şekilde gerçekleştirilir ve kredi limitinin dolması halinde bankanın kredi tahsisi ve kullandırma borcu sona erer. Cari hesaba dayanmayan, ancak kredi açma sözleşmesinde kredi alana verilen yetki ile işleyen dönüşümlü kredi işlemlerinde her bir talep ve kredi işlemi yeni bir bağımsız ifa kabul edilir. Bu tür tekrar eden kredi işlemlerinden farklı olarak cari hesaba dayanan kredi işlemlerinde kredi ifası cari hesap sözleşmesinin ve tek işleme dayanan kredi kullandırma borcunun ifasına hizmet eder ve bu yolla müşterinin borç durumu hakkında bilgi verir79.

d) Kredi Talebinin Devri ve Haczi
Kredi açma sözleşmesi özellikle kredi alanın mali gücü, kişisel özellikleri dikkate alınarak kurulan bir sözleşme niteliğindedir, bu sebeple sözleşme nitelik olarak taraf değişikliğine uygun değildir. Kredi açma sözleşmesinde kredi, genelde kredi alanın uygulamak istediği bir projesinin finansmanı için açılır, bazı kredi türlerinde banka açılan kredinin belirtilen amaç için kullanılıp kullanılmadığını incelemekle yükümlüdür. Kredi belirli bir amaç için tahsis edilmişse, kredi veren banka kredinin bu amaç dışında kullanılmasına engel olabileceği gibi kredi alan dışındaki kişilerin bedeli çekmesine ve kullanmasına engel olabilir80. Kredinin belirli proje ve amaçlara bağlanmış olduğu hallerde taraflar arasındaki kişisel güven, sözleşmenin önemli unsurlarındandır; bu durumda kredi talep hakkı ve kullanma alacağının üçüncü şahıslara devri geçerli

STAUDER, s. 33-52; HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 257; AVANCINI/IRO/KOZIOL, N.1/79.
79

78

STAUDER, s. 171; GUGGENHEIM, s. 96; ALBISETTI/GSELL/NYFFELER, s. 76; AVANCINI/IRO/KOZIOL, N.1/79. YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi , s. 137; STAUDER, s. 131; CANARIS, N. 629;

80

31

değildir. Ancak bu konuda tarafların anlaşması mümkün olduğu gibi, devralan şahsın doğrudan o projenin içinde olması onu desteklemesi mesela ortak olması halinde devir mümkün olabilir81. Kredinin belli bir amaca tahsis edilme durumu veya devrin bankaca yasaklanmış olması halleri dışında kredi kullanma alacağının kredi alan tarafından başka bir kişiye devredilebileceği kabul edilmektedir. Bir alacak hakkı niteliğinde olmayan, içerik ve vadeyi belirleyen bir düzenleme hakkı olan kredi talebi ise genel kabule göre kredi alanca yapılabilecektir82. Kredi alan talep sonrası belirli hale gelen kredi kullanma alacağının bir başka kimse tarafından çekilmesine izin verebilecektir, bu bir alacağın devri ve iade borcunun ise iç yüklenilmesi şeklinde gerçekleşir. Bankanın alacağını tehlikeye sokmayan bu tür bir işlem sözleşmenin devri anlamına da gelmez. Kredi sağlama alacağını temlik eden müşteri bu durumda banka yönünden asıl borçlu durumundadır, ancak kredinin tamamının veya belirli bir kısmının üçüncü bir şahsa ödenmesi konusundaki talep hakkını ve kredi alacağını devretmiş olmaktadır83. Kredinin çekilmesine izin verme halinde sözleşmenin yenilenmesi veya taraf değişikliği söz konusu değildir, bu durumda önceden yapılmış bir sözleşmenin ifası, kredinin müşterinin adı ve hesabına üçüncü bir şahsa verilmesi söz konusudur84. Sözleşme taraflarının durumunda bir değişiklik olmaz, bankanın borçlusu hala kredi alan müşteridir, kredi alan taraf durumunu koruduğu için, kredi bedellerini, komisyon ve faizleri, kullanılan kredinin iadesini ifa bakımından kredi alan sorumludur85. Haklı sebeplerle olağanüstü fesih veya aciz sebebiyle ödemeden kaçınma şartları müşterinin durumuna göre belirlenecek, fesih beyanı da onun şahsına karşı yapılacaktır. Devralan kişiler kredi açma sözleşmesini tüm hak ve borçlarıyla

81

CANARIS, N. 629; HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 280, 281; AVANCINI/IRO/KOZIOL, N.1/82. STAUDER, s. 133; CANARIS, N. 629; HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 276 STAUDER, s. 133; CANARIS, N. 629; HEERMANN, s. 324; HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 276 vd; HUBNER, German Banking Law, s. 157. YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi , s. 138; HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 277. CANARIS, N. 629; AVANCINI/IRO/KOZIOL, N.1/83; HUBNER, German Banking Law, s. 157.

82 83

84 85

Kredinin çekilmesine izin verme sözleşmede üçüncü şahıs lehine şart olarak düzenlenebilir. Kreditrecht. 111). 87 88 89 CANARIS. N. HOPT/MÜLBERT. 277. 276. s. Kreditrecht. 276. N. kredi alan yine borçlu durumundadır ve hukuki durumda her hangi bir değişiklik olmaz. N. kredinin iadesini kredi alandan talep etme hakkına sahip olmaya devam edecektir (BK. 630.32 devralabilirler. STAUDER. N. 136 vd. N. ancak bu şekilde iade borcunun devri de bankanın onayına bağlıdır87. N. N.1/83. N. AVANCINI/IRO/KOZIOL.1/83. . uygunluk gibi şartların gerçekleşmesi ve özellikle konuya bağlı kredilerde bankanın nakil onayı gibi teminat gösterilmesine veya haczine onay vermesi gibi durumlarda teminat gösterme veya haciz mümkündür. 630. 277 CANARIS. Kreditrecht. 277. ancak kredinin kullanım amacına hizmet etme. bu durumda ödeme kredi açılan kimseden başkasına yapılacak ancak banka. HOPT/MÜLBERT. tüm sorumluluklarla sözleşmenin devri sözleşme özgürlüğü kapsamında mümkündür. Kredi açma sözleşmesinde krediyi kullanan taraf borcun nakli yoluyla krediyi iade borcunu devralabilir. HOPT/MÜLBERT. müşterinin kredisinin haczi durumu her zaman için bankaya haklı nedenle fesih veya aciz sebebiyle kredi temininden kaçınma ve fesih imkanı verir89. 133. STAUDER. 630 . s. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Kreditrecht. . 86 CANARIS. HOPT/MÜLBERT. bu durumda tüm haklar ve borçlar kredi alan taraf olarak bu kişiler için geçerli olur88. N. Kredi açma sözleşmesinin tüm hak ve borçlarıyla devredildiği devir anlaşmasına kredi veren bankanın da katılımı ve onayı lazımdır86. Haciz imkanı kredi için ancak sınırlı hallerde mümkün olabilecektir. Kredi açma sözleşmesi kişisel özelliklerin dikkate alındığı güven esaslarına göre kurulan bir sözleşme olduğu için kredi ile ilgili talep hakkının haczi veya rehni içinde aynı sınırlamalar geçerlidir. Haciz alacaklısı bankaya tamamen yabancı bir kişidir. Sözleşmenin kuruluş aşamasında birden fazla kişi kredi alan sıfatıyla sözleşme tarafı olabilir.

248 YÜKSEL. sözleşmede belirlenen çerçevede ve talep zamanında kredi verileceğine güvenmekte ve işlerini buna göre planlamaktadır. . karşılıklı güven esaslı bir unsur olmamakla beraber hiçbir etkinliği veya bağlayıcılığı olmayan sıradan bir sebep de değildir. mirasçıların da kredi alabilecekleri kararlaştırılabilir. Karşılıklı güven tüm kredi ilişkisini kapsar ve bu yolla takip eden münferit kredi işlemleri üzerinde de etkili olur. s. bu konuda açık bir hüküm olmaması halinde kredi açma sözleşmesi yorumlanarak bir sonuç çıkarılabilecektir91. Sözleşmeye konacak özel bir hükümle rehinlerin kredi alanın ölümünden sonraki kredi kullanımlarını da karşılayacağı. müşterisinin kredi konusundaki yeterliliğini incelerken müşterinin maddi ve manevi özelliklerini dikkate alabilir. Kredi alanın şahsına duyulan güvenin etkisi sonucu sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa. 53. iade zamanı geldiğinde kendisine iade edileceğine güvenerek müşteriye aktarmaktadır. STAUDER. Kredi alana karşı güven konusunda yapılacak hata önemli olmakla beraber genelde bu hata saik hatası sayılmaktadır90. müşterinin kişiliği önemlidir. banka ise bu mali imkanı daha sonra. 23. HOPT/MÜLBERT. müşterinin güvenilirliğini belirlemek için yapılmaktadır. 90 91 CANARIS. N. Güven ilişkisi sözleşmenin kurulması için lüzumlu. 614. Kreditrecht. Karşılıklı güven ilişkisinin kredi açma sözleşmesinde önemli bir yeri olmakla beraber sözleşmenin bir unsuru olarak görülmemektedir. kredi alanın ölümü ile kredi kapanır. Özellikle günümüz ticari hayatında kredi işlemleri ile ilgili tüm talepler genelde ayni teminatlarla güvence altına alınmakta ise de müşterinin ödeme gücü ve niyeti önemini korumaktadır. s. N. Tüm kredi açma sözleşmelerinde mevcut kredi değerlendirilmesi. psikolojik ve gerçek bir ön şart olarak kabul edilmektedir. Kredi Açma Sözleşmesi.33 E) Güven Unsuru Karşılıklı güven kredi açma sözleşmesinin sübjektif yönüdür. kredi alan. Banka.

s 160. N. tasfiye borcu olarak kabul edilmektedir. nakdi olmayan kredi işlemleri ile doğar ve sebebi doğrudan kredi açma sözleşmesi olmasa da onun kapsamında kredi talebi ile meydana gelen bir kredi işleminin kapatılmasıdır92. 211. YÜKSEL. Senet iskontosu şeklinde kredi işleminde. nakdi kredilerde paranın iadesi. Kredi açma sözleşmesi kapsamında iade borcu. HEERMANN. Kredi Açma Sözleşmesi. N. HOPT/MÜLBERT. Kreditrecht. 19. Para ödüncüne ilişkin kredi işlemlerinde iade borcu ödünç sözleşmesine ve iade borcuna ilişkin hukuki nitelemelere göre yan borç. bunun şekil ve kapsamı. German Banking. . Sorumluluk kredilerine ilişkin müşterinin krediyi karşılama borcu her zaman için kredi açma sözleşmesinin unsurları arasında sebepleri ile birlikte düzenlenir. 54. Kabul ve Aval kredisi işlemlerinde de müşteri senet sorumlusu sıfatıyla bankanın yaptığı ödemeleri karşılayacaktır. 245.34 F) Kredi Alanın İade ve Karşılık Bedel Taahhüdü Kredi açma sözleşmesinde müşterinin karşılık borçlarının niteliği ve kapsamı tartışmalıdır. tasfiye borcu olarak kabul edilebilecektir. nakdi olmayan kredilerde bankanın yaptığı ödemenin karşılanması borcu birbirinden farklı nitelik gösterir ve ayırt edilmesi uygun olacaktır. Kredi karşılığı faiz ve komisyon gibi ücretlerle. İade borcunun sebebi münferit kredi işlemlerine göre farklılıklar gösterir. HUBNER. s. s. NUISSL. banka garantileri. Bankanın üçüncü kişilere karşı üstlendiği sorumluluğun karşılanması borcu. kredi işlemi bir para ödüncü ise bu iadenin kapsamı kredi açma sözleşmesi yanında para ödüncüne ilişkin hukuki düzenlemelerde kıyasen uygulanarak belirlenir. kredi alanın sorumluluğu sözleşme şartları yanında. aval gibi kredi işlemlerinde yapılan ödemenin karşılanması ve bunların ücretleri ilgili şartlar kredi açma sözleşmesi kapsamında düzenlenir. Nakdi kredilerde iade borcu. s. senet borçlusu veya senet için teminat veren kişi sıfatıyla gerçekleşebilecek ve bu şekilde kredi borcunun iadesi yapılacaktır. 92 STAUDER. 324. 259 vd. Sorumluluk sebebiyle bankaca yapılan ödemelerin kredi alan tarafından karşılanması borcu ise esas olarak bir tür hukuki sorumluluk sebebiyle tazminat veya tasfiye borcudur ve kredi açma sözleşmesinin esaslı ve kurucu unsuru değildir.

s. s. aval provizyonu. Komisyon ve kredi tahsis ücreti. s. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen ve kredi ücreti olarak tanımlanan faiz komisyonlar kredi açmanın ve kullandırmanın karşılığını oluşturan edimlerdir aralarında karşılıklılık ve değişim ilişkisi vardır (synallagma). s. ) 97 96 HOPT/MÜLBERT. N. N. kabul komisyonu gibi. s. BARCHEWITZ. 68 vd. Kredi açma sözleşmesinin genel çerçeve niteliği sebebiyle ücretlerin. Yazara göre Ücret olarak belirlenen edimler kredi açma taahhüdünün karşılığını oluşturmaz. 157. German Banking. 178. 33. s. HOPT/MÜLBERT. kredi açma sözleşmesinin kurulmasının. Kreditrecht. ALLEN. 639. LOMBARDINI. 132. AESCHLİMANN. STAUDER. NUISSL. 33. N. HUBNER. müşterinin her talebinde ödenmek üzere belli bir miktar parayı hazır bulundurmaktadır. s. 322. hazır bulundurma komisyonu ve gayri nakdi kredilere ilişkin diğer komisyonlar şeklinde düzenlenir. German Banking Law. ödünç faizi. German Banking Law. 259 vd. N. 212.35 Kredi açma sözleşmesinde karşılık ücretler genelde faiz. 93 94 STAUDER.( Stauder’in eserinden alınmıştır. s. ( Yazarlar. bireysel krediye göre. bankanın ücretlerini beraberinde getireceğini. Kreditrecht. s. s 157. 322. 613. HEERMANN. Özellikle para ödüncü ve iskonto şeklindeki kredi işlemlerinde banka. SCHOEN. s. kredi açma sözleşmesinde açıkça belirlenmesi şart değildir. 178. 133. Kredi açma sözleşmesi kapsamındaki kredi tahsisi bir bankacılık işlemi olarak çoğu zaman değişik şekillerde bir ücret karşılığında gerçekleştirilir ve bu tutar krediyi hazır bulundurmanın karşılığı ve sözleşmenin bir unsurudur93. 254 HUBNER. vazgeçilmez bir özelliği olmadığı genel olarak kabul edilmektedir94. onun açılmasıyla da belirlenebilecektir97. N. kredi tahsisinin ve verilmesinin gerçek anlamda karşılığıdır ve hukuki dayanaklarını münferit işlemde değil doğrudan kredi açma sözleşmesinde bulur. Hazır bulundurma sebebiyle müşteri kredi kullanmasa bile belli bir miktar hazır bulundurma ücreti ödeme borcu altına girebilmektedir. N. bu durum kredi açma sözleşmesine iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği verir95. CANARIS. 434. 157. 95 STAUDER. . NUISSL. HUBNER. s. 531 N. SCHOEN. Faiz ödeme borcu kredi açma sözleşmesi çerçevesinde kredi kullandırmanın karşılığıdır ancak faizin münferit kredi işlemi şeklindeki para ödüncünün karşılığı olduğu kredi açma sözleşmesinin ise tam bir karşılığı olamayacağı ancak edim bağlılığı ve tasfiye yönünden birlik gösterebileceği de savunulmaktadır96.. 55. BARCHEWITZ. HEERMANN. 3. ancak bu ücretin kredi açma sözleşmesinin asli. CANARIS. s. 212. ancak münferit kredi işlemlerinin karşılığını oluşturabilir.

genel işlem şartları konusunda müşterinin bilgilendirilmesi gibi ileri görüşme aşamaları dahi kredi açma sözleşmesinin kurulduğunu göstermez. kabul veya banka garantileri gibi doğrudan nakit devri içermeyen. bu tür unsurlar kararlaştırılmamışsa sözleşmenin yorumlanması yoluyla tespit edilirler ve sorumluluğun kapsamı münferit işleme göre de belirlenebilir. G) Tarafların Anlaşması Kredi açma sözleşmesinin varlığı için asli unsur bankanın. iskonto gibi kredi işlemlerinde. teminatların belirlenmesi ve sağlanması. faiz veya iskonto bedeli ödeme borcu doğar ve tüm bunlar kredi açma sözleşmesine göre kredi kullandırmanın karşılığıdır. banka tarafından üçüncü şahıslara karşı sorumluluk üstlenilmesi kapsamındaki kredi işlemlerinde ise karşılık bir miktar komisyon olarak belirlenir. Sözleşmenin süresi. Kredi yeterliliği konusunda banka tarafından yapılan incelemeler. oranı taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişen komisyonla birlikte. Kreditrecht. Bununla birlikte açık bir kredi kullandırma vaadinin bulunmaması sözleşmenin ancak bunların kredi açma sözleşmesinde açıkça belirlenmesinin şart olmadığını.36 Nakdi bir ödeme niteliğindeki para ödüncü. N. müşteriye karşı kredi kullandırma taahhüdü altına girmesidir. münferit krediler ve ifa şekilleri hakkında görüşmeler. krediye ait hesap açılması ve kredi için cari hesap sözleşmesi yapılması. Kredi açma sözleşmesinin genel çerçeve niteliği bağımsız yükümlere izin vermektedir. ancak müzakere aşamasındaki sorumluluğa ( culpa in contrahendo ) ilişkin taleplere imkan verebilir98. Ön görüşmeler hukuken bağlayıcı nitelikte değildir. bireysel krediye göre de belirlenebileceğini hatta ona bağlı olarak da doğabileceğini. ) 98 HOPT/MÜLBERT. verilecekse bunun şartlarını belirlemeye yöneliktir. Kredi açma sözleşmesinin kurulmasına ilişkin görüşmeler müşterinin kredi talebinde bulunması ile başlar ve bankanın kredi kullandırma borcu altına girmesi ile tamamlanır. Görüşmeler kredinin verilip verilmeyeceği. 252 . ayrım prensibinin geçerli olduğunu belirtmektedir. kredi türlerinin açıkça kararlaştırılması şart değildir. Aval.

37 yorumlanması sırasında onu bir ön sözleşme veya norm sözleşmesi haline getirebilir99. bu tür işlemlerin yorumu ile sözleşmenin kurulduğu tarih belirlenir. s.620. sınırlı ehliyetsizler kanuni temsilcilerinin rıza veya onayı ile sözleşmeyi kurabilirler. Genel sözleşme kuramı şekil şartına bağlı olmayan sözleşmelerin kurulmasında zımni iradeleri kabul eder. 157. Kredi açma sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen niteliktedir. N. kredi açma sözleşmesinde esaslı unsurlar krediyi hazır bulundurma ve kullandırma vaadi ve karşılık bedellerdir. N. kredi alanın tek başına sözleşme kurabilmesi için tam ehliyetli olması lazımdır. Sözleşme süresi ve kredi limiti belirlenmemiş olsa bile kredi veren tarafından yerine getirilecek kredi kullandırma taahhüdünün varlığı halinde geçerli bir kredi açma sözleşmesi kurulmuştur. Kredi alanın hukuki işlem ehliyetine sahip olmaması halinde sözleşmeyi kanuni temsilcisi kurabilir. Genel olarak kabul zamanı sözleşmenin banka tarafından onaylandığı. bu şekilde açık yazılı bir sözleşme yoksa banka tarafından kısmen dahi olsa kredinin verilmeye başlandığı zamandır. bu durumda sözleşmenin kuruluşu genel ve şartlar ve müşterinin talebi dikkate alınarak kredi açma sözleşmesinin yorumu ile tespit edilir. . BK m 22 hükmüne göre buna engel bir durum yoktur. 249. Kredi açma sözleşmesinin kurulması için tarafların tüm esaslı noktalar üzerinde anlaşmaları lazımdır. bu sebeple zımni iradelerle münferit 99 CANARIS. diğer sözleşmeler gibi icap ve buna uygun kabul beyanıyla kredi açma sözleşmesi kurulur. HUBNER. Kreditrecht. Sözleşmenin kuruluş BK m. Taraflar bu şekilde asıl sözleşmeyi kurabilecekleri gibi ileride kredi açma sözleşmesi kurmayı amaçlayan bir ön sözleşme de yapabilirler. HOPT/MÜLBERT. Bankanın sözleşme hükümlerine göre yapacağı ifa genel olarak müşterinin talebinde ve kredi sözleşmesinin kurulmasına ilişkin müzakere safhasında belirlenir. German Banking Law. bununla beraber bireysel olaylarda müşteri talebinin kredi veren banka tarafından hangi anda kabul edildiğinin tespiti bazı zorluklar gösterebilir. Hukuku işlemlerin kuruluşu hakkında Borçlar Kanununda düzenlenen genel hükümler kredi açma sözleşmesine de uygulanır. 1 kapsamında gerçekleşecektir.

Bern 1938. N.38 kredi sözleşmelerinin kurulması ve yürümesi mümkündür. ) ( Yazar burada kredi açma sözleşmesinin mutlak anlamda bir cari hesap sözleşmesiyle bağlantısı bulunduğunu. KADERLİ. GUHL. Die Sicherung des Bankkredits. 249. Das Schweizerische Obligationenrecht. iki sözleşme arasında ayrımın ancak tarafların kararlaştırması halinde mümkün olacağını belirtmektedir. N. Zürich 1956. s. 249. 6. German Banking Law. s. 406. yani tekrar eden talep imkanının hatta cari hesap sözleşmesi niteliğinin kredi açma sözleşmesinin yapısından kaynaklanan bir özellik olduğunu103. Adolf.619. s. N. HOPT/MÜLBERT. BAUMBACH/DUDEN. HUBNER. Bir kısım yazar. Karşılıksız çekin ödenmesi. German Banking Law. Aufl. kredi kullandırmanın sözleşmede belirlenen süre ve limit dahilinde bir defada olabileceğini102. 5. Kredi açma sözleşmesi bakımından özellikle bir kredi limitinin belirlenmesi tipik unsur olduğundan kredi alan için bu unsurun ve kredi açma sözleşmesinin varlığını ispat yükü doğar100. bir kısım yazar ise ayrı bir sözleşme ve bu konuda bir düzenleme olmasa da süre bitiminden önce kısmi ödemeler yapmak şartıyla. Diss. Theo.323. JW 1934. H) Süreklilik Unsuru Kredi açma sözleşmesinde bankanın asli borcu olan kredi vermenin kullandırılma şekli de tartışma konusu olmuştur. bir kısım yazar ise bu imkanın sözleşmede veya sonraki münferit krediler temel alınarak yada onlar verilirken 100 101 102 103 CANARIS. limit dahilinde tekrar eden birbirini takip eden. garanti verilmesi. kredi kullanımlarının mümkün olacağını süreklilik veya dönerlik olarak adlandırılan bu imkanın kredi açma sözleşmesinin karakteristik özelliği olduğunu. Rudolph. ( Stauder’in eserinden alınmıştır. 2745 vd..( Stauder ‘dan naklen ) SCHÖNKE. N. s. HOPT/MÜLBERT. kabul ve aval gibi işlemler bu şekilde zımni iradelere örnek oluştur ancak bu sözleşmelerin kurulmuş olması tarafların zımni iradesi ile bir kredi açma sözleşmesinin sorumluluğu altına girdiklerini mutlak anlamda göstermez. Die Einwirkung der Konkursöffnung auf Krediteröffnungs und Kontokorrentverträge. 157. 157. HUBNER. Kredi açma sözleşmesinin varlığı belirlenemezse sorumluluğun kapsamı ve genel şartlar münferit kredi işleminin kapsamına göre belirlenebilecektir101.) 104 . hatta kredi açma sözleşmesinin mutlak anlamda bir cari hesap sözleşmesini beraberinde getirdiğini104.

Taraflar kanunen şekle bağlanmamış bir sözleşmenin geçerliliğini şekle bağlayabilirler. N. AVANCINI/IRO/KOZIOL. N. s.332. 154. s. s. N. Belirlenen limit dahilinde farklı türde kredilerin aynı anda alınması ve farklı zamanlarda ödenerek tekrar yararlanılması mümkündür107. Kredi açma sözleşmesinde bankanın yükümlendiği kredi açma ve kullandırma taahhüdü ve fiilen krediyi kullandırması esasen sözleşmeye süreklilik sağlayan bir niteliktir106. s.39 düzenlenebileceğini yani tekrar eden talep imkanının kredi açma sözleşmesinin mutlak karakteri ve unsuru olmadığını kabul etmektedir105.171 vd. bu durumda sözleşme bu şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz108. CANARIS. N. German Banking Law.1/79. 875. 52. ihtiyacına göre her seferinde farklı veya aynı türden krediler alabilir. HUBNER. AVANCINI/IRO/KOZIOL. s. 33-52. STAUDER. 264 vd. 257. 108 EREN. Dönerlik imkanı müşterinin krediyi geri ödemesi ile sözleşmenin sona ermemesini sağlar. 153. N. Sözleşmenin tarafları şekil şartını ispat vasıtası olarak kabul etmişlerse buna aykırılık sözleşmenin hükümsüzlüğü sonucunu meydana getirmez. 246. bu şekilde kredi kullandırma taahhüdünde süreklilik oluşmaktadır. Tekrar eden talep imkanı kredi açma sözleşmesi devamlılık göstermesini sağlayan önemli bir unsurdur. Kreditrecht. 673. s. 266 . CHRIST. SCHÄRER/MAURENBRECHER. HOPT/MÜLBERT.353. 106 107 TEKİNALP. 105 STAUDER. s. s . s.. HUBNER. s. 1628. TUNÇOMAĞ. German Banking Law. sözleşme belirli veya belirsiz süreli yapılabilir. HOPT/MÜLBERT. V) Sözleşmenin Şekli Kredi açma sözleşmesi diğer isimsiz sözleşmeler gibi kanunda düzenlenmemiştir ve bu sebeple sözleşmenin şeklini belirleyen bir hüküm de yoktur. TANDOĞAN.1/79.. Kanunda açık bir düzenleme olmadıkça sözleşmenin geçerliliği bir şekle bağlı değildir ( BK m 11 ). her iki halde de kredi alan sözleşme süresi sona erinceye kadar kararlaştırılan krediyi limit dahilinde tekrar kullanıp geri ödeyebilir.

N. Medeni Usul Hukuku. kesin hüküm ve ikrarda kesin delil anlamındadır ve bu hükmün kapsamına girer. HUBNER. Burada söz konusu olan senet kesin delillerin en önemlisidir. Belli tutarda nakdi kredi kullanımlarına izin. 156. EREN. HOPT/MÜLBERT. 351. s. 619. teminat verilmesi.40 Kredi açma sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için kanunen bir şekil zorunluluğu yoktur ancak HUMK m. 251. N. değiştirilmesi. N. German Banking Law. HUBNER. bu ispat kuralı fiilen sözleşmelerin senetle yapılması lüzumlu kılmaktadır109. 249. HOPT/MÜLBERT. devri. Kreditrecht. s. CANARIS. kredi alana belli bir limit dahilinde bir hesap üzerinden kredi tahsisi zımni iradelerle kurulmuş bir kredi açma sözleşmesinin varlığını gösterebilmektedir111. 156. 111 . Şekil şartı ispat bakımından önemli olmakla birlikte sözleşmenin geçerliliğine etkili değildir. bunun dışında kalan kesin deliller olan. 249. Ankara 1997. yemin. tarafların zımni iradesiyle kredi açma sözleşmesinin kurulabileceği kabul edilmektedir110. German Banking Law. 288 hükmünce bir hakkın doğumu. CANARIS. N. 620. ertelenmesi amaçlı hukuki işlemlerin yapıldıkları zamanki miktar ve değerinin dört yüz milyon Türk Lirasını geçmesi halinde senetle ispat edilmesi lazımdır. 109 110 KURU/ASLAN/YILMAZ. senet kabulleri. Kreditrecht. s. s.

Ankara. Bu sözleşmeler içinde cari hesap sözleşmesi kredisi. maddelerinde düzenlenen karz akdi hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmektedir. ciro kredisi gibi sözleşmeler ise gayrı nakdi kredi sözleşmeleri olarak isimlendirilmektedir112. bu krediler genel kredi açma sözleşmesine bağlı olarak verilebildiği gibi ayrı münferit sözleşme şeklinde banka müşterilerine verilebilmektedirler. s. Borçlar Kanununda karz akdi 306. kabul kredisi. İbrahim. Uygulamada bu tarz verilen krediye sabit vadeli para ödüncü adı verilmektedir. 1996 s. I) Nakdi Krediler Nakdi krediler bankanın müşterisine nakden Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırdığı krediler olup üç şekilde kullandırılabilmektedirler: A) Karz Şeklinde Kullandırılan Krediler Kredi tutarının tamamının bir defada veya kısmi olarak nakdi şekilde ödendiği kredi sözleşmeleridir. senet ve emtia avansı kredisi sözleşmesi. 1667.41 § 2) MÜNFERİT KREDİ TÜRLERİ Banka kredileri nitelikleri bakımından nakdi ve gayri nakdi şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutulmaktadır. karz sözleşmesi. Banka teminatları olarak da adlandırılan banka teminat mektupları. . ERTAN. faktoring sözleşmesi. kıymetli evrakın ıskontosu ve iştirası için yapılan kredi sözleşmeleri. Bu tür kredilere Borçlar Kanunu'nun 306-312. kefalet kredisi. leasing sözleşmesi. maddede 112 113 KAPLAN. aval kredisi. s. 1667. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. s. Bu kredilerin verilmesi banka ile müşterisi arasında bir ticari karz meydana getirmektedir113. Kredi tutarı önceden belirlenen vadede bir defada veya taksitler halinde faizi ile birlikte tahsil edilerek tasfiye edilir. ERTAN. s. 127. C. Banka Sözleşmeleri Hukuku. Günümüzde tüketici kredileri genelde bu şekilde verilmektedir. 157. German Banking Law. 65. akreditif sözleşmesi nakdi kredi sözleşmeleri olarak kabul edilmektedir.1. HUBNER.

KÖNDGEN. ödünç veren sözleşmenin sona ermesi durumunda sadece şahsi hakka dayanarak bir iade talebinde bulunabilecektir. 583. REİSOĞLU. Jürgen/MAİFELD. 7. m. s. s. München 2003. KÖNDGEN Johannes. s. s. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. s. B) Cari Hesap Şeklinde Kullandırılan Krediler Kredi açma sözleşmesi yaygın bir bankacılık sözleşmesi olarak müşteri ve banka arasındaki genel iş ilişkilerini düzenler ve kapsamına alır. JURA. Ticari hayatın ihtiyaçları kredi açma sözleşmesine ek olarak. Armin. WM. RÄNTSCH. 1642. Kanun'un tarifine göre. Kredi açma sözleşmesi ile birlikte YAVUZ. BECKER. GUGGENHEIM. Dagmar. Hans/ROTT. s. onun kapsamında bazı sözleşmelerin yapılmasına neden olmuştur. Kompaktkommenter. 96.42 "karz. 647. m. BKR. 2/2001. Ödünç alanın kendisine verilen şeyi tüketebileceği. s. Der Darlehensvertrag. 386. s. 65. Darlehens und Kreditrecht nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz. ( BGB § 488-490) Berlin 2001. 35/2001. s. bir akittir ki onunla ödünç veren. Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler. ( BGB § 488-490). Darlehen. 312 N. bir miktar paranın yahut diğer bir misli şeyin mülkiyetini ödünç alan kimseye nakil ve bu kimse dahi buna karşı miktar ve vasıfta müsavi aynı neviden şeyleri geri vermekle mükellef olur" denmek sureti ile tarif edilmiştir. Anne/RÖCKEN. ödünç verilen şeyin ödünç alana teslimi ile bu şey üzerindeki mülkiyet hakkının ödünç alana geçtiği kabul edilmektedir115. GUGGENHEIM. Karz sözleşmesi hukuki nitelik bakımından borç doğuran ve rızai bir sözleşmedir116. Das neue Schuldrecht. 362. 2 117 116 115 114 TUNÇOMAĞ. 778. Cevdet. 67. 2 . jan/GÖRİNG. § 488. 312 N. § 488 N. ( BGB § 488-490). bir miktar para veya bir misli şeyin mülkiyetini belirli bir süre için ödünç alana geçirmeyi. s. KOHTE. PALANDT/PUTZO. İstanbul 2002. Sözleşme eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliği taşır ancak bankaların müşterilerine sabit vadeli para ödüncü şeklinde kredi vermelerine ilişkin sözleşmeler müşterinin faiz ödemesi şartını içerir ve bu da müşterinin karşı edimi olarak kabul edilmekte ve bu sebeple karz şeklindeki kredi sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme haline gelmektedir117. Kredit und finanzierte Geschäfte nach neuem Schuldrecht ( BGB § 488-490). COESTER. PALANDT/PUTZO. Wolfhard/MICKLITZ. BECKER. § 488 N.. s. Das neue Schuldrecht. Stefan. Peter/TONNER. karz sözleşmesinde ödünç veren. Klaus/WILLINGMANN. Matthias. ödünç alan da aynı miktar ve nitelikte şeyi iade etmeyi taahhüt etmektedir114. PALANDT/PUTZO. 10/2002. GRUNDMANN.675. 96. 1-7. 1641vd. s.

s. Kredi işlemleri cari hesap üzerinde işlemekte ise de ödemelerin sebebi ve kredi verme. 672-673.43 kurulan bu sözleşmelerden biri cari hesap sözleşmesi ve bu cari hesaba bağlı olarak tekrar eder şekilde kredi kullandırma şartıdır.. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. sadeleştirme imkanına sahip olurlar. Tekrar eden talep imkânı veren ve kredi açma sözleşmesine bağlı olarak yapılan kredi işlemlerinde her bir talep ve kredi işlemi yeni bir münferit işlem ve bağımsız ifa kabul edilirken. Kredi ifası cari hesap sözleşmesi ve kredi açma sözleşmesinin ifasına hizmet eder ve aynı zamanda bu ifa yöntemi müşterinin borç durumu hakkında bilgi alınmasını kolaylaştırır118. s. HOPT/MÜLBERT. Dönerli. kredi alana belli bir limit çerçevesinde tekrar eder şekilde kredi kullanabilme. ödemelerin karşılıklı denkleştirilmesi gibi işlemler temel kredi ilişkisine. 119 118 CANARIS. Kredi açma sözleşmesi. Cari hesap sözleşmesi belli dönemlerde denkleştirmelerin yapıldığı. bu tür tekrar eden kredi işlemlerinden farklı olarak cari hesaba dayanan kredi işlemlerinde işlem ayrılığı yoktur. Taraflar cari hesap sözleşmesi yoluyla kredi açma sözleşmesinin zamana yayılmış tedrici talep ve ifalarını düzenleme. sınırlamaları içeren özel bir muhasebeye dayanır. Kredi alanın yükümlülükleri ve bunların vadesi esas olarak kredi açma sözleşmesinde düzenlenir ancak kredi açma sözleşmesinin STAUDER. uzun zamana yayılmış çok sayıda kredi talebi ve kredi verme şeklinde ifa fiillerinden oluşur. onun şartlarına uygun olarak verilecektir119. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. 65. 65. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesine dayanan kredi temini işlemleri genelde tek bir ifa ile sona ermez. . 257. N. 171. konusunu oluşturan nakdi kredi ise mevcut kredi açma sözleşmesi ilişkisine dayanarak. hukuken kendisinden bağımsız nitelikte olan cari hesap sözleşmesinin temelini oluşturur. fazla sayıda birbiri ardınca para talep edebilme imkânı verir. Bu sürekli yenilenen kredi imkânı. cari hesap sözleşmesi ise kredi işlemlerinin ifasını özel şekilde düzenler. s. s. tüm yükümlülükler ifa edildiği sürece. 101. kredi açma sözleşmesine dayanmaktadır. BARCHEWITZ. N. tekrar eden talep imkânlı kredi işlemlerinin bir uygulama türü olan bu düzenleme. iskonto ve kabul kredisinde de mümkündür.

Söz konusu maddenin 2. fıkrasında ise cari hesap mukavelesinin yazılı olması gerektiği aksi takdirde anılan sözleşmenin geçersiz olacağı düzenlenmiştir. 461.44 devamı halinde cari hesap sözleşmesinde de bu tür düzenlemelerin yapılması mümkündür. bankaların müşterilerine tahsis ettikleri kredilere ilişkin hesapların Türk Ticaret Kanunu'nun 87. V. hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan mukaveleye cari hesap mukavelesi denir" şeklinde verilmiştir.02.140 120 . maddesinde düzenlenen cari hesap tanımına uymadığını. maddesinde "iki kimsenin para. Yargıtay'ın cari hesapta mutlaka tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak alacaklı ve birbirlerine borçlu olmaları gerektiği şeklindeki görüşü kabul görmemekte ve tarafların bir kredi sözleşmesini cari hesap olarak işletme konusunda iradelerini birleştirmek suretiyle cari hesabın hukuki sonuçlarını kabul etmeleri ve kredi sözleşmesini cari hesap şeklinde çalıştırmaları halinde ortada karz akdinden farklı bir akdin mevcut olduğunu kabul etmek gerektiği savunulmaktadır. Müşteri nakde ihtiyacı oldukça bu hesaptan kredi çekmek.10.HD.1989 286/493. cari hesap şeklinde çalıştırılan kredi sözleşmelerinin karz akdi olarak nitelendirilemeyeceğini zira karz akdi çerçevesinde bankanın müşterisine Yarg. ALTAN. c. 11. Hukuk Genel Kurulu da vermiş olduğu bir kararda banka ile müşterisi arasında hesabı cari şeklinde yapılan sözleşme uyarınca gerçekleştirilen işlemler sonucunda müşterinin hiçbir zaman alacaklı duruma geçmediğini ve bu halde ortada gerçekte bir cari hesap sözleşmesi değil. HGK. 20. s. YKD. karz akdinin varlığının söz konusu olduğuna karar vermiştir120. s. Ancak doktrinde. mal. Bu görüşü ileri süren yazarlar. söz konusu kredi verme işleminde kredi müşterisinin banka karşısında alacaklı duruma geçmesinin söz konusu olmadığını kabul etmektedir. Cari hesabın tarifi Türk Ticaret Kanunu'nun 87. Yargıtay. Banka uygulamasında nakdi krediler çok büyük ölçüde cari hesap sözleşmelerine dayanmaktadır.1978 1977/11-213-1978 856.03. borçlu cari hesabı olarak adlandırılan. Kredi müşterisine bir veya birden çok cari hesap açılır. nakit imkanı olduğunda da geri ödeme yapmak sureti ile krediyi kullanır.

s. N. bu tür bir ilişkinin uzun yıllar boyunca sürebileceğini belirtmektedirler121. C. Bankaların Cari Hesap Suretiyle İkrazat Mukavelelerinin Hukuki Mahiyeti. 171. 85 122 121 STAUDER. TANDOĞAN. Cari hesap sözleşmesi tarafların anlaşması. 239 vd.45 ödünç verdiği meblağın müşteri tarafından bankaya geri ödenmesi halinde banka ile müşteri arasındaki akdi ilişkinin sona erdiğini oysa tarafların kredi verme işleminin cari hesap şeklinde yürütülmesi konusunda anlaştıkları hallerde müşteri ödünç aldığı meblağı tam olarak geri ödese dahi taraflar arasında yeni bir kredi sözleşmesi yapmaya gerek olmaksızın müşterinin kredi limiti içinde kalmak kaydıyla tekrar kredi kullanabileceğini ve bu şekilde aldığı miktarın zimmet ve hesaba yatırdığı paranın ise matlup olarak kaydedileceğini. Cari hesapla birlikte sona ermeyen kredi ilişkisi sözleşmede belirlenen süreye kadar devam eder. s. kredi ilişkisi etkilenmeksizin sona erdirilebileceği gibi onunla paralel olarak ta sona erdirilebilir. 1. komisyon gibi karşı ifaları da dikkate alınacak ve bu borçlunun hesap durumunu gösterecektir. 1963. Cari hesap sözleşmesi karşılıklı borçların talep ve ifasının bir tür ertelenme şeklidir. Kara Ticaret Hukuku Umumi Hükümler. ifa ve karşılık bedeller bağımsız olarak ödenir. 2. S. 257 . s. Cari hesap sözleşmesi aynı zamanda tarafların karşılıklı taleplerinde uzlaşmanın sağlanmasına yardımcı olur. Kredi alanın belli bir talep anında faiz ve diğer ücretlerin toplanmasıyla oluşan cari hesaptaki borç durumu sözleşme de belirlenen sınırı aşmış ise bankanın ifa yükümlülüğü ortadan kalkacaktır122. Olağanüstü sebepler kredi açma sözleşmesinin de sona ermesine sebep olmuşsa artık sona erme tarihinden sonra yeni kredi verme borcu ortadan kalkar. BATIDER. Halil. HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesinde ifaya yönelik işlemler cari hesap şeklinde işlediğinde de bankanın yükümlülüğü kredi açma sözleşmesinde belirlenen limite göre belirlenecektir. Haluk. ARSLANLI. aynı zamanda hesap durumunu belirler özellikle banka için müşterinin taleplerinin karşılanma durumunu ve talep edebileceği kredi tutarının belirlenmesini sağlar.. İstanbul 1960. olağanüstü sebeplerle fesih yoluyla. ancak bu kredi limiti ile birlikte borçlunun faiz. Kredi verme işlemleri kredi açma sözleşmesinde belirlenen süre dahilinde ifa edilecektir. Kreditrecht.

76 STAUDER. kredi sınırının aşılıp aşılmadığı bu tutarların düşülmesiyle belirlenir. 20.46 Cari hesapla birlikte sona ermeyen kredi ilişkisi sözleşmede belirlenen süreye kadar devam eder. 165. Banka kredi açma sözleşmesinde belirlenen sözleşme süresi tamamlanıncaya kadar kedi vermekle yükümlüdür. banka garantileri. ifa ve karşılık bedeller bağımsız olarak ödenir. Kredi limitine bağlı olarak açılan kredilerle birlikte müşterinin de karşılık ödeme borcu artacaktır. şartları ve 123 124 . . AESCHLİMANN. s. sözleşmede belirlenen sürede. para ödünçlerinde belirlenen şekilde kısmi ödeme yapma. s. Geri ödeme veya sorumluluğu karşılama borcu 124 dönüşümlü kredi işlemlerinin devamı için ön şart niteliğindedir . karşılama borcu kural olarak senetlerin vadesinde doğar. kabul gibi bankanın üçüncü kişilere karşı sorumluluk altına girdiği kredi işlemlerinde ise bu kredi işlemi sebebiyle uğranılan kayıpları. Olağanüstü sebepler kredi açma sözleşmesinin de sona ermesine sebep olmuşsa artık sona erme tarihinden sonra yeni kredi verme borcu ortadan kalkar Dönüşümlü veya dönerli kredi olarak adlandırılan kredi işlemleri de genelde cari hesaba bağlı olarak kullandırılır. bu borcun devamı için kredi alan. Bu tür kredi işlemlerinde kredi verme borcunun varlığı için kredi açma sözleşmesinde belirlenen kredi sınırının aşılmamış olması lazımdır. Kredi talebine bağlı olarak gerçekleşecek kredi temini normal kredi açma sözleşmesinden farklı değildir. s. kredi alan bu borçlarını vadesinden önce ödemek zorunda değildir. sadece kullanmış olduğu kredilerin faiz ve komisyon gibi karşılıklarını ödeme. Kabul ve iskonto işlemlerinde. talep edilen kredi tutarları kredi sınırına ulaşıncaya kadar devam eder asli borç olan kredi kullandırma borcu da bu kapsamda devam eder123. bu durumda banka kredi açma sözleşmesi kapsamında. eğer sözleşmedeki sınır tamamlanmamışsa ifa ile sona ermez. ödemeleri karşılama borcu altındadır. kredi alan tarafından yapılan ön ödeme niteliğindeki kısmi geri ödemeler de hesaba katılır ve kredi borcundan düşülür. kararlaştırılan belli bir limit dahilinde tekrar eder şekilde kredi verme borcu altına girer. Bankanın borcu. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. Dönüşümlü kredi işlemlerinde iade ve karşılık ödeme borçlarının ifası her zaman için mümkün olmakla beraber. talebin kabulü. aval.

Buna paralel olarak akreditifin uluslararası kuralları. Milletlerarası Ticaret Odası tarafından hazırlanan Akreditifler için Yeknesak Adet ve Tatbikat Kuralları adı altında ilk defa 1933 yılında yayınlanmıştır. ihracatçıya ödeme yapacağını veya ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeleri kabul veya iştira edeceğini ihracatçıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesi olarak tarif edilmektedir. ihracatçıya akreditif açtığı vakit ona karşı akreditif bedelini ödeme yükümlülüğü altına girmektedir. Bu kurallar bugün kısaca UCP 500 olarak anılmaktadırlar. ithalatçının talimatına dayanarak. uluslararası kuralların uygulanmasını yararlı ve hatta zorunlu kılmaktadır. Sözleşmenin tamamlanması ancak sürenin dolması ile gerçekleşir. bir bankanın belirli bir limite kadar. uluslararası bir ticarette. C) Akreditif Kredisi Akreditif. Değişik ülkelerin ticaret ve hukuk sistemlerindeki farklılıklar. Ancak. Akreditif bankası. belirli bir süre ve belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla. Kredi açma sözleşmesindeki üst sınırın tamamlanması halinde dahi kredi alan tarafından yapılacak kısmi ödeme borçtan mahsup edilir ve buna bağlı olarak azalan miktardan üst sınıra kadar olan kısım için bankanın borcu müşterinin iadesi oranında yeniden doğar. ulusal bir hukuk sisteminden ziyade. söz konusu kurallar kanun gücünde yada emredici nitelikte değildir.47 sınırlamaları benzer hükümlere bağlıdır. bunlar sadece . Borcu azaltıcı nitelikteki ara ifalar sözleşmeyi sona erdirmez ve bankanın belirlenen üst sınıra kadar kredi verme yükümlülüğü devam eder. bununla birlikte kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi niteliği gösteren bir sözleşmedir ve bu tür borç ilişkileri için geçerli olan sürenin tamamlanmasından önce tarafların tek taraflı fesih imkanı da aynı şekilde sözleşmenin sona ermesine neden olur. Kredi alan sözleşme süresinin bitimine kadar karşılık borçlarını ifa ettiği sürece kredi talep hakkına sahiptir. Adı geçen kurallar daha ileriki yıllarda ve nihayet 1993 yılında. Özellikle uluslararası ticarette ödeme yöntemi olarak Ticaret ve Banka Hukuku'nda önemli yeri olan akreditif ne Türk Ticaret Kanunu'nda ne de Borçlar Kanunu'nda düzenlenmemiştir. değişen ihtiyaçlar karşısında yeniden gözden geçirilmiştir.

Akreditif işlemi akreditif amirinin bankasına müracaatı ile başlar. akreditif bankası havale edilen ve lehdar ise havale alıcısı durumundadır. Akreditifin açılmasıyla taraflar arasındaki ticari sözleşmenin yanında bir de bankacılık sözleşmesi kurulmuş olur. ŞANLI/EKŞİ. Akreditif. akreditif emri vekalet sözleşmesi bakımından bir icap bankanın akreditif açması ise kabul niteliğindedir127. 101. lehdar mal teslim edecek olan şahıstır. kabul gibi işlemler. Havale. temeldeki hukuki ilişkiden bağımsızdır. amir ile lehdar arasındaki ilişki bir satış sözleşmesi veya başka bir sözleşme olabilir. Temelde benzer nitelikte olmalarına rağmen akreditif ile havale arasında farklılıklar mevcuttur. s. akreditif bir sözleşme iken havale tek taraflı hukuki işlem yoluyla çifte yönlü yetkilendirmedir. doktrinde hakim olan görüşe göre bir tür havaledir. 100. akreditif amiri havale eden. 431 . havale edilene karşı bir borç yüklemez iken. ancak bu iki sözleşme birbirinden bağımsızdır. Akreditif ödeme yöntemi olarak satım sözleşmesi veya diğer hukuki ilişkilerden doğan ödeme yükümlülüklerinin ifası için de kullanılabilir. kredi veya hesapta bloke etme şeklinde mal bedelini karşılamış olması lazımdır126. banka akreditif metnini hazırlar ve bunu ihracatçının bankasına yani muhabir bankaya gönderir bu banka ise gelen metni lehdara verir. amirin gelen evrakları alıp malları gümrükten alabilmesi için ödeme. akreditif metninde taraflar arasındaki sözleşmeden bahsedilmiş olsa da bu bankaları ilgilendirmez ve bankanın yaptığı ödeme. s. başka türlü anlaşma olmadığı hallerde uygulama alanı bulabilmektedirler125. s. akreditifte banka ile amir arasında havale yanında vekalet sözleşmesi de vardır. amir ve lehdar arasındaki ilişkilerden kaynaklanan talep ve savunmalara tabi değildir. Akreditif. Bütün bu farklara rağmen havale nitelendirmesi işleme katılanlar 125 126 127 ŞANLI/EKŞİ. akreditifte ödeme yapmak bankanın borcudur.48 taraflarca akreditif sözleşmelerine uygulanmaları konusunda anlaşma yapıldığı. TEKİNALP. Bu bağımsızlık 500 sayılı broşürün üçüncü maddesinde belirtilmiştir. malları yüklediğine dair evrakları kendi bankasına verir ve bu evraklar alıcı durumdaki akreditif amirine gönderilir.

E. Akreditif bankasının muhabir bankaya. akreditif bedeli alıcı tarafından bankaya yatırılıp. Lehdar bakımından akreditif bankası ile muhabir ilişkisi dönülebilir ve dönülemez akreditifte vekalet şeklindedir. 432 GÖĞER. akreditif belgelerinin ibrazı üzerinde satıcısına ödenebileceği gibi. bankaca blokede tutularak. Akreditif akdi banka ile akreditif amiri arasında yapılan bir akittir. bağlantıları açıklığa kavuşturmakta ve akreditif kavram olarak anlaşılmasına yardım etmektedir128. sözleşmeler arasında ekonomik bağ vardır fakat hukuken birbirlerinden bağımsızdırlar129. 57. Teyitli Akreditifte ise muhabir banka akreditif alacaklısının doğrudan borçlusu durumundadır. satıcı da gerek açık gerekse zımni bir biçimde bu şartları kabul edince akreditif açılmış ve taraflar arasında akdi bağ kurulmuştur. Tüm akreditif türlerinde muhabir bankanın akreditif bildirisini göndermesi ile akreditif sözleşmesi oluşur. akreditif bedelinin banka tarafından 128 129 130 131 TEKİNALP. 53. dış ilişkide ise akreditif amiri yönünden ifa yardımcısı veya ikame vekil olarak kabul edilmektedir. s. muhabir bankanın da lehdara karşı ödeme taahhüdü vardır ve bu sebeple lehdar muhabir bankaya müracaat edecektir131.49 arasındaki ilişkileri. Ankara 1980. Akreditif esas itibariyle banka aracılığı ve garantisi ile yapılan bir ödeme yöntemidir.. GÖĞER. Akreditif Muamelesi ve Hukuki Mahiyeti. Bu görüşe göre. Akreditif amiri ile lehdar arasında akreditif şartını içeren satım veya eser sözleşmesi temel ilişkiyi oluşturur. Akreditif bankası ile muhabir banka arasındaki ilişki genel olarak vekalet olarak kabul edilmektedir. muhabir bankanın alacaklıya karşı soyut borç taahhüdü yoktur130. s. Akreditif ile akreditif kredisi birbirinden farklı kavramlardır. 55. akreditif bir banka kredisi değildir. s. GÖĞER. Parçalama kuramına göre ise akreditif çifte yetki veren tek taraflı hukuki işlem olan havaleden farklı olarak her biri ayrı nitelikte sözleşmeler dizisinden oluşur. . s. Akreditifin açılması ve bağın doğması sırasında. diğer bir görüşe göre ise vekalet sözleşmesi vardır. amir ile akreditif bankası arasında bir görüşe göre eser. Banka ile amir arasında yapılan bu aktin koşulları banka tarafından satıcıya bildirilip.

İştirası Şeklinde Krediler İskonto işleminde kredi müşterisinin temlik cirosu ile bankaya tevdi ettiği kıymetli evrak peşin değeri karşılığında satın alınarak nakden veya hesaben ödeme yapılır. Bankanın akreditif bedelini ödemesi ile bu kredi tutarında alıcı. iki işlem arasındaki tek fark iskonto işlemine 132 133 ALICA. 103. komisyon ve diğer masraflar indirilerek bedeli ödenmek yoluyla satın alınır.50 alıcıya açılacak kredi ile ödenmesi de söz konusu olabilir. s. Senet ıskontosu ile senet iştiraı genel olarak aynı işlemi ifade eden kavramlardır. bu evraklar bir bankaya verilerek senet karşılığı kredi alınabilir. Banka Sözleşmeleri. 29. s. BARCHEWITZ. bu durumda senetlerin vadelerine kadar işleyecek faizleri indirilip bakiye ödenecektir133. HUBNER. German Banking. AKYOL. 68. Banka ile amir arasındaki bu kredi ilişkisi banka müşterisine verilmiş nakdi bir kredidir ve banka ile akreditif amiri arasında daha önce yapılmış bir kredi açma sözleşmesine dayanır. bankaya borçlanmış olmaktadır. Ticari senetler henüz muaccel olmadıkları için bankanın faiz miktarınca kesinti yaparak bedeli ödemesi. GUGGENHEIM. senet hamiline verilmiş bir kredi olarak kabul edilmektedir. 97. D) Kıymetli Evrak İskontosu. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. 80. . Senet bedeli ile banka tarafından hamile ödenen miktar arasındaki farka da iskonto adı verilmektedir. bu sözleşmeye göre kredinin akreditif şeklinde kullanılacağı kararlaştırılır. Akreditife yabancı olan bu kredi kullandırma işlemi ile alıcının kredi itibarına dayanılarak yapılmış bir işlem söz konusu olmaktadır. s. Alıcı tarafından bu borcun bankaya ödenmesi sonucu akreditif ve akreditif kredisi işlemi tamamlanmış ve sözleşmesel ilişki sona ermiş olur. İskonto işlemine konu olan kıymetli evrakın henüz vadesi gelmemiştir ve hamilinden vade farkı isminde faiz. Bu işleme uygulamada kıymetli evrakın ıskontosu ve iştiraı yolu ile kredi verilmesi denilmektedir. Bu durumda akreditif bedelini açılan krediden karşılayan banka ile akreditif amiri arasındaki ilişkinin temelini kredi açma sözleşmesi oluşturur132. Akreditif işlemi sebebiyle düzenlenen belgeler kredi sağlanmasında kullanılabilir ve kredi açma sözleşmesine konu olabilir. s. s. s 159.

kıymetli evrakın banka tarafından iktisap edilmesinin bu evrakın banka tarafından satın alınması niteliğinde olduğu görüşünden hareketle satım sözleşmesi olarak kabul etmekte. TEKİNALP. Banka. 347. 55. 134 135 136 TANDOĞAN. . s. Yazarlardan bir kısmı. TANDOĞAN. bu gibi işlemlerde bankanın henüz vadesi gelmemiş bir ticari senedin kendisine ciro edilmesi karşılığında senette yazılı tutardan vadeye kadar olan faizi. s. Karz sözleşmesinin aksine senedi iskonto ettirenin aldığı parayı iade yükümlülüğü yoktur ve ödenmeyen senetlerin satıcıya iadesi işlemenin satım sözleşmesi olma niteliğini değiştirmez . Satım sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eden yazarlar. I/2 s. 97. diğer bazı yazarlar ise bu işlemin bir ödünç yada atipik bir ödünç sözleşmesi olduğunu ileri sürmektedirler. burada senedin cirosu karşılığında kendisine para ödenen kişinin vadede bu parayı geri ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını. her ne kadar banka senedi iskontoya veya iştiraya arz eden kimseye bir kredi tahsis etmekte ise de. GUGGENHEIM. I/2. banka iskonto ve iştira ile müşterisine kredi sağlaması işlemin satım sözleşmesi olması özelliğini değiştirmez ve sözleşmeye karz niteliği vermez. s. söz konusu işlemi. bunun gider vergisini ve iştira söz konusu olan durumlarda muhabere masraflarını indirerek kalanı senedi ciro edene ödediğini. öte yandan iştira işlemine konu senedin keşide ve ödeme yerlerinin ise birbirinden farklı yerler olmasıdır134. bu hususun yapılan işlemin kıymetli evrak alımı mahiyetini değiştirmeyeceğini ve ona karz niteliğini vermeyeceğini. s. Bu durumda senedin tahsili ödeme yerinde bulunan başka bir banka veya aynı bankanın ödeme yerindeki şubesi tarafından yapılır. s. Senedin bankaya devrinin sebebi ifadır ve senet rehin olarak verilmemiştir. 98. Kredi Açma Sözleşmesi.51 konu senedin keşide ve ödeme yerinin aynı şehirde olması.140. 362 vd. iskonto yada iştira işleminin hukuki niteliği hakkında başlıca iki farklı görüş mevcuttur. YÜKSEL.. 347 TANDOĞAN. tarafların bu konuda anlaşmaları vardır136. s. GUGGENHEIM. ALTAN. 347. I/2 s. bankanın evrakı ciro edene müracaatının ancak senet bedelinin senedin asıl borçlusundan tahsil edilememesi durumunda söz konusu olacağını ileri sürmektedir135. Öğretide.

bunlar üzerinde bankanın kredi sözleşmesinden 137 138 TUNÇOMAĞ. alacak bir kıymetli evraka. 955 hükmünce yazılı yapılır ve eğer alacak senede bağlı ise bu senet teslim edilir. mal veya senede bağlı olabileceği gibi böyle bir bağlılık olmayabilir. s. 57. 315. Bu durumda bankanın amacı senetleri satın almak değil kredi alana sağladığı kredi karşılığı komisyon ve faiz almaktır137. iskontonun kredi olma özelliğini açıklayamadığını. iştira işleminin ödünç ya da atipik bir ödünç olduğu görüşünü savunanlar ise.361. E) Senet ve Emtia Karşılığı Krediler Kredi açma sözleşmesine dayanan bir kredi ilişkisinde banka bir alacağın rehni yoluyla da kredi kullandırabilir. nama yazılı olanlarda temlik ve teslim ve hamile yazılı olanlarda sadece teslim yeterlidir. YÜKSEL. senet. . s. Senet ve emtia karşılığı kredide iskonto ve iştiradan farklı olarak bankaya rehin verilen doğan alacağını temin amacıyla rehin hakkı vardır138. işlemin ağırlığını satımın değil. TEKİNALP. Menkul rehinlerinde ise hayvan rehni hariç. İskonto ve iştira işlemini alacağın temliki olarak nitelendiren görüşler de mevcuttur. emre yazılı kıymetli evrakta rehin cirosu ve teslim. s. Kredi Açma Sözleşmesi. emtia veya alacağın mülkiyeti kredi alanda kalır. Burada bir rehin işlemi vardır ve bu işlem rehnin konusuna göre değişiklik gösterebilir.52 İskonto. Senede bağlı olsun veya olmasın alacağın rehni TMK m. rehin verilen menkul malın rehin alana teslimi şarttır. bankanın bir senedi satın alarak müşterisine kredi vermesinin mümkün olmadığını. II. Alman ve İsviçre Hukuklarında baskın görüş kıymetli evrakın ıskontosu veya iştiraı işleminin hukuki niteliğinin satım sözleşmesi olduğu yönündedir. kredi vermenin oluşturduğunu ve bankanın senetleri ifa yerine değil ifa uğruna aldığını ve bu nedenle bedeli asıl borçludan tahsil edilemeyen senetlerin bu senetleri bankaya ciro eden banka müşterisine geri döndüğünü ifade etmektedirler. satım sözleşmesi görüşünün.

umumi mağazalara bırakılması mümkündür. kredinin hukuki niteliği ise ödünç sözleşmesi olarak kabul edilmektedir139. müşterisi ile hukuki bir ilişki içinde olan üçüncü bir şahsa. Bankacılık. Kredi açma sözleşmesi kapsamında kullanılan senet veya emtia karşılığı kredi genelde cari hesap şeklinde kullandırılmaktadır ve bu şekilde kredi alan kredi limitine kadar kullandığı krediyi iade edip ihtiyacı olması halinde tekrar kullanabilmektedir141. kredi ile birlikte bir teminat ilişkisi de vardır. rehinleri mümkün olur (TMK. m. bu teminat ilişkisinin hukuki niteliği rehindir. kredi alana ait deponun kiralanması. Bu işlemler tahdidi olmayıp. kefaletleri. Rehin konusu mal bankaya ait bir depoda olabileceği gibi. Bankanın bir para ödemesi 139 140 141 ALICA.Gayri Nakdi Krediler Bankacılık Kanunu. 553. s.25.53 Senet veya emtia rehni karşılığı kredide. Bankanın.25. Teminatlı kredilerde kredi tutarı değerli bir şeyle güvence altına alınır ve kredi tutarının belirlenmesinde teminat konusundaki değer düşmelerine karşı marj isimli belli bir pay hesaplanır. üçüncü kişiye tevdii. . müşterinin kişiliğinden çok rehin konusunun niteliği önemlidir ve verilen kredinin bu malın satışı yoluyla geri alınabilmesi öncelikle dikkate alınır140. ALICA. Emtia karşılığı kredi zamanla değeri eksilmeyen. rehin senedi ciro ve teslim yoluyla devredilebilirler ve temsil ettikleri mallar taşınmadan satışları. gayrı nakdi krediler olarak bankalar tarafından verilen teminat mektuplarını. 957). ciro ve kabulleri saymıştır. müşterisinin bu hukuki ilişki sebebiyle söz konusu olan borcunu yerine getirmemesi halinde doğacak zararı tazmin etmeyi garanti ettiği hallerde banka müşterisi lehine bir kredi tahsis edilmiş olduğu kabul edilmektedir. YÜKSEL. s. s. Umumi mağazaların makbuz senedi. fiyatları kararlı ve paraya çevrilmesi kolay ürün ve emtianın rehni karşılığında açılan bir kredidir. gayrı nakdi kredi kavramına geniş bir anlam verilmiştir. aval. II.

Bu ilişki aynı zamanda bir kredi açma sözleşmesine dayanan bir kredi tahsisini de içerir. s. 371. s. Banka ile kredi müşterisi arasındaki ilişki ise karşılık ilişkidir. müşterisinin bir poliçe veya bonodan doğmuş sorumluluğuna aval vermesi işlemleridir. kredi alan müşteri bankaya müracaat ederek komisyon karşılığında kendisi ile sözleşme yapacak kişinin çekindiği bir riskin gerçekleşmesi halinde yüklendiği borcun veya meydana gelecek zararın tazminini garanti etmesini istemektedir. aval veren. kabul eden muhatap gibi sıfatlardan veya soyut bir borç ikrarından doğabilir144. Banka ile temel ilişkideki alacaklı arasındaki ilişki ise teminat ilişkisi olarak adlandırılır.367 TEKİNALP. 370. Bu ilişki kefalet ya da garanti sözleşmesi şeklinde olabileceği gibi kambiyo senedinde yer alan hamil. TEKİNALP. poliçe veya bonoya değer kazandırmak için bunları ciro edip ciro zincirine katılması. ciranta. garanti sözleşmeleri kapsamında olduğu kabul edilen banka teminat mektupları. Gayri nakdi krediler üçlü bir ilişkiyi içermektedirler. 142 143 144 TEKİNALP. bankanın müşterisinin keşide ettiği bir poliçeyi kabul etmesi. bu bir borçlar hukuku sözleşmesi veya hazineye karşı bir ödeme yükümü içeren kamusal ilişki olabilir. . Bankanın müşterisi ile ilişkiye giren kişi ancak o risk banka tarafından üstlenilirse müşteri ile sözleşmeyi belirlenen şartlara göre yapabilecektir. Bu ilişki içinde bankanın risk gerçekleşmesi halinde yapacağı ödeme için müşterisine başvurduğunda ödediğini geri almasını sağlayan karşı garanti şeklinde bir teminat sözleşmesine de yer verir143. Gayrı nakdi kredilerin uygulamada en yaygın olarak görülen şekilleri. Kredi alan müşteri ile alacaklı yani sözleşmenin diğer tarafını oluşturan kişi arasındaki ilişki temel ilişkiyi oluşturmaktadır. bankanın müşterisi lehine kefalet vermesi. s.54 yapmadan müşterisine sağladığı bu kredi gayrı nakdi kredi olarak ifade edilmektedir142.

55 A) Teminat Mektubu Kredisi Banka tarafından bir müşterinin borcu için o müşteri lehine bir üçüncü şahıs olan alacaklısına hitaben teminat mektubu düzenlenmesi. Vahit. Bu şekilde garanti veren lehine teminat mektubu düzenlenen kişi olabileceği gibi başka bir banka da olabilir.10. Banka borçlunun üzerine aldığı edimi sözleşme hükümlerine göre yerine getirmezse muhatap alacaklının talebi ile ayrıca bir hükme lüzum olmadan mektupta yazılı tutarın alacaklıya ödenmesi taahhüt edilmektedir147. s. Banka Teminat Mektupları. İstanbul 1986. İstanbul 2000. 146 147 148 145 BARLAS. teminat mektubunu düzenleyen banka ile aralarında bir kontrgaranti sözleşmesi yapılır148. Cemal /EKŞİ. Banka ile lehine gayrı nakdi kredi verilen müşteri arasındaki hukuki ilişkiyi belirleyen sözleşmeye uygulamada kontrgaranti sözleşmesi adı verilmekte ise de. s. 7. AKYOL. ALTAN. Bankalar bu şekilde belirli bir işin gerçekleşmesini veya bir malın teslimini muhataba taahhüt eden müşterisinin önceden belirlenen şartlara uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi halinde belirli bir miktar parayı muhataba ödemeyi taahhüt ederler.207. Ankara 2002. Uluslararası Ticaret Hukuku. Ankara 1983. s. ŞANLI/EKŞİ. banka teminat mektubu vermekle ilerde doğması muhtemel bir riski üstlenmektedir fakat herhangi bir fiili ödemede bulunmamaktadır145. Seza. s. 81. Banka Sözleşmeleri.. doktrinde. s. Teminat mektubu bankayı maddi bakımdan bir risk altına sokmaktadır. bu riskin ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği başlangıçta belli değildir. BARCHEWITZ. s. o müşteriye bir gayrı nakdi kredi açılmasını ifade etmektedir.205. REİSOĞLU. Bu durumda bankanın karşı garanti ( kontrgaranti ) alması söz konusudur.143. Nami. Bankaya üstlendiği bu riske karşı lehine teminat verdiği kişi tarafından ayni yada şahsi teminatlar verilebilir. 128. . Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Teminat Mektupları Kontrgarantiler. Banka teminat mektubu. lehine teminat mektubu verilmesini talep eden kişinin banka ile DOĞAN. Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları. teminat veren banka ile teminat alan muhatap arasında kefalet veya garanti niteliğinde veya karma nitelikte bir garanti ilişkisi oluşturur146.32 vd. ŞANLI. s. Nuray. s. Karşı garanti veren bir banka ise.

02. gerçekte bir kimsenin kendi borcunu ödeyeceğini ayrıca garanti etmesinin bir teminat oluşturmayacağını.1979 t. maddesindeki düzenlemenin garanti sözleşmeleri bakımından yeterli olmadığı ileri sürülmekte ve Kanun'un özel kısmında yer alacak maddelerle garanti mukavelesinin tanımının verilmesi ve garanti alan. edimi temin edilen arasındaki ilişkinin ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. E. 906 sayılı kararı . HD. Ancak doktrinde. 149 Yarg. 11. Söz konusu kararda garanti sözleşmesi ise. maddesinde yer alan başkasının fiilini taahhüt kurumu ile benzer nitelikte olduğu kabul edilmektedir. Garanti mukavelesi. Borçlar Kanunu'nun 110. Garanti sözleşmesinin Borçlar Kanununun 110.56 imzaladığı sözleşmeyi kontrgaranti sözleşmesi olarak nitelendirmenin doğru olmadığı. bir kimsenin fer'i olmayan bir mukavele ile başkasına bir teşebbüsün belirli bir sonuca ulaşacağını garanti etmesi. bir kimsenin başkasını belli bir hareket tarzına yöneltmek amacıyla bu hareket tarzından o kişi için doğacak tehlikeleri kısmen veya tamamen üzerine alması borcunu doğuran bağımsız nitelikte bir sözleşmedir" demek suretiyle vermiştir149. 346 K. şeklinde tarif edilmiştir. Banka teminat mektuplarının hukuki niteliği doktrinde uzun süre tartışılmış ve 1969 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı ile banka teminat mektuplarının garanti sözleşmesi niteliğinde oldukları kabul edilmiştir. lehdara bir işin verilmesi kolaylaşır. Teminat veren banka ise bunun karşılığında komisyon almaktadır. garanti alanın belli bir davranışa yönelmesinden veya kendisiyle borç ilişkisine girdiği bir üçüncü kişinin edimini yerine getirmemesinden doğan zarar tehlikesini. “garanti sözleşmesi. Banka teminat mektubu ilişkisinde kural olarak üç tarafın menfaati vardır. aralarındaki benzerliklere rağmen. garanti verenin bağımsız bir taahhütle üzerine aldığı sözleşme olarak tanımlanmaktadır. bu durumda ancak bankanın müşteriye rücu imkanını düzenleyen bir gayrı nakdi kredi sözleşmesinin mevcut olduğu savunulmaktadır.. bankanın teminat mektubu vermesiyle lehdarın itibarının yerini bankanın itibarı alır. taraflardan biri lehine teminat verilen lehdardır. Yargıtay ise vermiş olduğu bir kararda garanti sözleşmesinin tanımını. garanti veren. 27.

Standart kredi açma sözleşmelerinde müşterinin. Kredi açma sözleşmesi.. Teminat mektubu verilmesi bir banka hizmeti olmanın yanında aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin konusunu oluşturabilecek kredi işlemi niteliğindedir152. s. 207. B) Kefalet Kredisi Bankanın müşterisine kefalet kredisi vermesi ile banka tarafından müşterisinin borcu için bir üçüncü şahsa kefalet verilmesi kastedilmektedir.57 teminat mektubu paraya çevrilse bile karşı garantiden ödediği tutarı geri alması mümkündür150. . 41. ALICA. Teminat mektubunun muhatap tarafından kabulü ile lehdar taraf olmamakla birlikte. ALICA. 39. Banka kefalet 150 151 152 153 ŞANLI/EKŞİ. bankaca talep halinde teminat bedelini kısmen veya tamamen yatırmayı taahhüt ettiğine dair hükümler konmaktadır. Lehdar teminat mektubu ilişkisinin tarafı değildir ancak edimi veya fiili taahhüt edilmiştir. Teminat mektuplarında banka müşterisinin önceden bedeli nakit olarak yatırması karşılığında düzenlenmesi de mümkündür. 28. BARLAS. 8 vd. Teminat mektubu lehdarın karşı garantisine dayanarak ve onun talimatıyla düzenlenir ancak bu ilişkiden kaynaklanan teminat ilişkisi banka ile muhatap arasında meydana gelmektedir ve bu sebeple lehdar teminat ilişkisine taraf olmaz151. s. s. kredi alan müşteri ile kredi veren banka arasında teminat mektubu verilmesi şeklindeki kredi ilişkisinin akdi çerçevesini belirler. s. s. Teminat verilen muhatap alacaklı için ise teminat verenin bir banka olması önemli bir güven unsurudur. s. ŞANLI/EKŞİ. BARCHEWITZ. 208. bu sözleşme ile muhataba banka tarafından şahsi teminat verilmesi genellikle banka ile lehtar durumundaki müşteri arasında daha önce kurulmuş bir kredi açma sözleşmesine dayanır153. BARLAS. Teminat mektubu ilişkisinde üç tarafın menfaati olmakla beraber teminat ilişkisinin iki tarafı vardır. s. 128. taraflar taahhüt altına giren banka ile garanti alan durumundaki muhataptır. lehdar taahhütlerini yerine getirmezse oluşacak zararlarını banka teminat mektubunu paraya çevirerek karşılayabilecektir. Burada da söz konusu olan bir gayri nakdi kredi işlemidir.

Geçerli bir borcun varlığı ve yazılı bir şekilde yapılma. Kefil asıl borçluya ait bütün def ileri alacaklıya karşı ileri sürebilir. Kefilin borcu tazminat borcu niteliğindedir ve asıl borç ile özdeşlik göstermez.99. ödeme nispetinde alacaklının haklarına kanunen halef olurken. 397 TEKİNALP. Asıl borçlu olan kredi alan müşteri borcunu ödemezse. Kefalet sözleşmesine ilişkin hükümler Borçlar Kanununun 483-503. s. Kefalet kredisi uygulamada en çok müşteri lehine teminat mektubu verilmesi şeklinde kullanılmaktadır. Kefalet akdi daima geçerli bir temel borç ilişkisinin varlığına ihtiyaç duymasıdır. maddeleri arasında yer almaktadır. garanti veren için bu tarz bir kanuni halefiyet söz konusu olmayacaktır.58 sözleşmesi ile asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde alacaklıya karşı sorumlu olmayı kabul etmiştir. s. asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde kefil asıl borçlunun borcunu değil kendi borcunu ödemiş olur. Kefilin borcu tazminat borcu olduğu için para ile ölçülebilen tüm borçlara. Banka tarafından teminat mektubu başlığı ile verilen gayrı nakdi kredinin garanti sözleşmesi mi yoksa kefalet mi olduğu hususunun dikkatle değerlendirilmesi gerekecektir. ona yabancı niteliktedir. kefalet sözleşmesi Borçlar Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir. 398 . TEKİNALP. Kefil yerine getirdiği borç oranında alacaklının yerine geçer. Garanti sözleşmesinde ise garanti verenin borcu temel borç ilişkisinden bağımsızdır. II. s. ona halef olur. Ayrıca kefil. yapma ve yapmama borçlarına kefil olunabilir155. 154 155 156 TANDOĞAN. banka alacaklının borcun yerine getirilmesinden beklediği menfaati yani ifa edilmemeden doğan müspet zararı tazmin edecektir154. Kefalet kural olarak ivazsız ve tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Garanti sözleşmesinden farklı olarak. Bankalar kefaletlerini aynen teminat mektuplarında olduğu bir komisyon karşılığında verirler ve bu komisyon asıl borçludan yani kredi müşterisinden alınır156. Her iki sözleşme arasındaki en önemli fark kendisini kefalet sözleşmesinin garanti sözleşmesinin aksine fer'i nitelikte olmasında gösterir. ancak ivaz kararlaştırılmasına bir engel yoktur. garanti sözleşmesinde ise garanti verenin üçüncü şahsa ait defileri ileri sürme hakkı bulunmamaktadır. Garanti sözleşmesi ile kefalet birbirinden farklı kavramlardır.

82. müşterisine bir para elde etme imkanı tanımış olmaktadır. 106. kabul kredisinin hukuki niteliğinin iş 157 158 159 160 TEKİNALP. s. alacaklının lüzumlu ihtarları yapmış olması lazımdır. ihtar ve fesih giderlerinden sorumludur. diğer bir ifade ile ona nakit ödemesinde bulunmamaktadır. 97. 97. müşterisine nakden bir satın alma gücü sağlamamakta. sürenin dolması. Banka. takip. borcun niteliği. Ancak alacaklının dava giderlerini isteyebilmesi için kefilin kendisine dava açılmasını önleyebilmesi amacıyla ona yeterli zamanın verilmesi. senedi başka bir bankada iskonto ettirebileceği gibi. AKYOL. 400. Kefil asıl borçtan başka borçlunun kusur ve temerrüdünün bütün kanuni sonuçlarından dava. asıl borcun ödenmesi. s. Kefalet. GUGGENHEIM. BARCHEWITZ. müşterisinin. s. Banka da poliçe hamiline bedeli ödemek suretiyle kambiyo ilişkisine son verir160. N. 401. s. s. s. 398 TEKİNALP. ifanın borçlunun kusuru olmadan imkansız hale gelmesi. sebep ve kapsamının kefalet senedinde gösterilmesi sorumlu olunacak üst limitin belli olması kefaletin geçerlilik şartlarıdır157.658. alacaklı ve borçlu sıfatlarının sona ermesi. C) Kabul Kredisi Kabul kredisinde banka. Banka Sözleşmeleri. sözleşme ile tanınan feshi ihbar imkanının kullanılması ve diğer kanuni sebeplerle sona erer158. ifa amacıyla alacaklısına da verebilir. Bankanın kabulü gibi birinci sınıf bir kabule sahip müşteri. taraflarca kararlaştırılan bedeli içeren poliçeyi kendi üzerine çekmesine müsaade ve bu poliçeyi kabul etmeyi taahhüt etmektedir159. s. TEKİNALP. asıl borçlunun değişmesi. CANARIS. Öğretide. 401. Müşteri. Cezai şart gibi sözleşmeden doğan yükümler ise ancak kefil tarafından ayrıca yüklenilmişse ona karşı ileri sürülebilir. GUGGENHEIM. poliçenin vadesinden en geç bir gün önce poliçe bedelini kabul bankasına yatırır. .59 alacaklının ve borçlunun adlarının belli olması yani sorumluluğu yüklenilen borcun ferdileşmesi. s. Bu yolla banka. Sorumluluk kredisi olarak da ifade edilen kabul kredisi bu yönü itibariyle gayrı nakdi krediler arasında yer almaktadır. TEKİNALP. asıl borcun ortadan kalkması.

s. bu durumda her ne kadar ciro temlik fonksiyonunu haiz olmasa da. N. sadece garanti vermek amacıyla yapılmış olan cironun temlik fonksiyonuna sahip olmadığı ve bu nedenle geçersiz olacağı. D) Aval Kredisi Aval kredisinde banka kredi alana nakit ödeme yapmamakta. s. maddesi de hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan cironun geçerli olacağını. E) Ciro Kredisi Ciro kredisinde banka. Türk Ticaret Kanunu'nun 703. ALTAN. N. bankanın avalden doğan yükümlülüklerine bu maddeler uygulanacaktır. cirantanın müracaat 161 162 163 CANARIS. BARCHEWITZ. maddeleri arasında düzenlenmiştir. müşterisinin keşide ettiği veya ciranta yada kabul eden muhatap olarak kambiyo sorumluluğu yüklendiği senede. cirosunu koymakta ve böylelikle ciro zincirinde yer alıp sorumluluk üstlenmektedir. Banka ile müşteri arasındaki kredi ilişkisi ise genel kredi açma sözleşmesi hükümlerine tabi olacaktır. 107. bunun ancak aval hükmünde kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Buna göre. bankanın poliçe üzerine avalini alan müşteri o senedi kolayca iskonto ettirebilmekte veya onu ifa amacıyla devir edebilmektedir163. Ancak baskın görüş garanti cirosunu geçerli kabul etmektedir. Doktrinde. Bu durumda da banka müşteri lehine gayrı nakdi kredi vermiş olmaktadır.662. sadece sorumluluk altına girmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 612-614. Aval kredisinde. Bankanın poliçeyi kabul edeceğine dair yükümüne eser. poliçe hamiline. Aval. haklarını elde edebileceği hususunda ek bir teminat teşkil etmektedir.143 CANARIS.60 görme sözleşmesi olduğu baskın görüştür161. Aval. TEKİNALP. müşterinin karşılığı sağlayacağı ve masrafları ödeyeceğine ait borcuna ise vekalet sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerektiği savunulmaktadır162. 402 . s.658 vd. Bankanın da sorumluluk altına girdiği böyle bir senedi müşteri kolayca değerlendirebilmektedir.

1989 tarihli.89/4001 sayılı kararı da aynı yöndedir. K. Hukuk Dairesi'nin 30. Yargıtay 11. . E.88/6711.06.61 borçlusu haline geleceğini düzenlemektedir.

bu sebeple rızai bir sözleşmedir166. s. COESTER. 647. YAVUZ. 1. Aşağıda bu görüşler ayrıntılı olarak incelenecektir. Kural olarak karz eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.62 § 3) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ I) Karz ( Ödünç ) Sözleşmesini Esas Alan Görüşler Kredi açma sözleşmesi ile Roma Hukukundan yaygın olan Pactum de mutuo dando arasında benzerlik bulunur. Banka Hukukunun Esasları s. 12. s. 583. BECKER. 1641. GRUNDMANN. 362. ( BGB § 488-490) . 312 N. 67. 2 166 . ödünç verenin bir miktar para yada diğer bir misli şeyi ödünç alana verdiği. ( BGB § 488-490). müşteri de önceden belirlenen şartlara göre geri ödemeyi taahhüt etmiştir. s. § 488 N. sözleşme konusunun ödün alana devredilmesi gerekli değildir. RÄNTSCH. s. aynı neviden şeyleri geri verme borcu altına girdiği bir sözleşmedir165. bu sözleşme ile banka bir miktar paranın mülkiyetini müşteriye geçirmeyi. (BGB § 488-490). bu sözleşmede bir kişi diğerine belirli bir tutarda ödünç para vereceği konusunda taahhüt altına girmektedir164. bu görüşü savunanlara göre kredi açma sözleşmesi de aynen Pactum de mutuo dando gibi ödünç verme borcu doğurmaz. KÖNDGEN. BERGER. Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların anlaşması yeterli olup. s. konu bir ödünç sözleşmesi kurmaktır ve bu sebeple ön ödünç sözleşmesidir. KOHTE/MICKLITZ/ROTT/TONNER/WILLINGMANN.675. ödünç alanın da buna karşılık miktar ve nitelik olarak eşit. m. s. 354. Bir kısım yazara göre ise kredi açma sözleşmesi bir ödünç sözleşmesidir. PALANDT/PUTZO. 164 165 TEKİNALP. s. Roma Hukukunda Pactum de mutuo dando ödünç verme borcu doğurmayan bir sözleşmedir. A) Ödünç Sözleşmesi Görüşü Karz sözleşmesi.

Banka Hukukunun Esasları.63 ödünç veren. iskonto. Özel Borç İlişkileri. Bu sebeple karz sözleşmesinde tarafların borçları karşılıklılık içinde olmamaktadır167. 396 da ödünç benzeri şeklinde ifade edilmiştir. cari hesap. M. s. ödünç sözleşmesinde ödünç veren para veya misli bir şeyi ödünç alana geçici olarak verme borcu altına girmektedir. s. Frankfurt 2002. s. kabul ve teminat kredilerinin ön sözleşmesi niteliğindedir. WM 1958. bir miktar para ödüncü borcudur. Ödünç sözleşmesi kazandırma sebebi bakımından ödünç verenin taahhüdünü yerine getirmek için yaptığı ödeme ile ödeme sebebine ( causa solvendi ). 36 II 529. 171 170 169 . 433. s. ödünç konusunu sözleşmenin kurulması ile birlikte mülkiyetini geçirme ve teslim borcu altına girer. kredi alan ise bunun karşılığında faiz ve komisyon gibi ücretler ödeme borcunu yüklenmektedir170. yazarlara göre kredi açma sözleşmesi.Kaynaklar. ( mutlak anlamda para ödüncü olmasa da uluslararası bankacılık uygulamalarında konu ağırlıklı olarak bir miktar paranın ödünç alana verilmesi şeklinde nakdi krediler olması sebebiyle bir tür ödünç olduğu ve ona ilişkin hükümlere tabi olacağından bahsetmektedirler.Temel Kavramlar. m. Giriş.ALLEN. Kemal/BARLAS. s. Borçlar Hukuku. 1294. ancak bir kredi açma sözleşmesinde tarafların 167 168 YAVUZ. s. İsviçre Federal Mahkemesi de bazı kararlarında sözleşmeyi karz olarak kabul etmiştir. ödünç verenin iade isteme konusunda bir alacak hakkı kazanma amacı bakımından alacak sebebine ( causa credendi ) dayanır169. s. BT. 316’dan naklen ). OĞUZMAN. 123. 98 vd. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Kreditvertrag. Ankara 1999. içeriği ve taraf iradeleri incelendiğinde sözleşmenin asli konusu. SCHIMMEL. Frankfurter Handbuch zum neuen Schuldrecht. BGE. 20. İstanbul 2002. 762. s. GUHL/MERZ/KUMMER. s. ticari muamelelerde kanun hükmü gereği faiz alınması durumunda ( BK. ancak adi muamelelerde sözleşme ile faiz kararlaştırılması durumunda. İnternational Banking. 307/2 ) karz sözleşmesi ivazlı olabilmektedir168. Dirk . 236. 4. 406. N. PIKART.) BAUMBACH/ DUDEN. buna karşılık ödünç alanın. 362. Karz sözleşmesi kural olarak ivazsız sözleşmelerdendir. RÄNTSCH/MAİFELD/GÖRİNG/RÖCKEN. Nami .). HASLER. s. kredi açma sözleşmesinin kuruluşu. HUGHES/MACDONALD. Kredi açma sözleşmesinde banka bir miktar para ödüncü verme borcu altına girerken. Bu görüş özellikle son dönem yazarlarınca kabul edilmemektedir. Medeni Hukuk. Fahrettin . N. Ödünç sözleşmesi taraftarlarına göre. ödünç konusunu geri verme borcu ödünç konusunu teslim aldıktan ve bu şekilde mülkiyetini kazandıktan sonra ortaya çıkar. ( TEKİNALP. 255 dn 7 den naklen. HONSELL. Bu sebeple kredi açma sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen ve rızai bir karz sözleşmesidir171. FEYZİOĞLU. Roland/BUHLMANN. .s.585.( ARAL.

kredi açma sözleşmesinin kapsamına. bu yönüyle geniş anlamda bir iş görme sözleşmesidir. Kreditrecht. satım. . 10. BECKER. HOPT/MÜLBERT. 10.64 yükümlülükleri çok daha fazla ve nitelikleri farklıdır172. Kreditrecht. TANDOĞAN. 244. 60. halbuki bu tür kredi işlemleri uygulamada kredi açma sözleşmesine bağlı olarak yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 245. Kredinin hazır bulundurulması ve diğer hizmet edimleri incelendiğinde kredi açma sözleşmesinin kapsamını sadece verme “dare” değil yapma’ya “facere” ilişkin borçlarından kredi açma sözleşmesinin konusunu oluşturduğu görülür173. GUGENHEIM. AESCHLİMANN.24. ayrıca nakdi kredi verilmesi taahhüdünü içeren kredi açma sözleşmesinin konusu karz sözleşmesinden farklı olarak sadece bir miktar paranın ödünç olarak verilmesidir174. CANARİS. limit dahilinde paranın yeniden bir çok defa çekilip yatırılma imkanı kararlaştırılabilmektedir. Bu durumda. 312 N. garanti verme vaatleri olabileceği gibi. s. N. Ödünç sözleşmesinde olamayacak şekilde farklı. 172 PALANDT/PUTZO. STAUDER. iş görme ve garanti sözleşmelerine ait unsurları içerir onların çerçevesini oluşturur ve birbirini takip eden farklı kredi işlemlerinin yapılmasını sağlar. 99. I/2 s. Ödünç sözleşmesi görüşünün kabulü halinde kredi açma sözleşmesi sadece bir miktar paranın verilmesi borcunu içeren kısıtlı bir sözleşme olacaktır. Kredi açma sözleşmesinde karzdan başka kefalet. 332. m. N. sözleşmede belirtilen sürede ve belli bir limit dahilinde çok sayıda kredi işlemi yapılmasına imkan verir. s. m. Halbuki kredi açma sözleşmesi asli olarak kredinin açılması ve kredi alanın talebine kadar hazır bulundurulması borcunu içerir. § 488 N. kredi alan tarafından kullanılan para geri verilince sözleşme sona ermemekte. sözleşmenin konusunu oluşturan ve bir tür satış sözleşmesi olarak kabul edilen iskonto işlemlerini yada kredi alana karşı hiçbir şekilde bir nakit devrini içermeyen ancak banka tarafından kredi alan lehine üçüncü kişilere karşı garanti verilmesi borçlarını içeren. HOPT/MÜLBERT. sadece bir ödünç sözleşmesinin varlığı kabul edilecek olursa. 312 N. 614. I/2 s. BECKER. N. 332. s. sorumluluk üstlenilmesi konulu nakdi olmayan kredileri dahil etme imkanı olmayacaktır. 3. 174 173 TANDOĞAN.

banka için yeknesak. kendi içinde çelişkili olması ve sadece bir miktar paranın verilmesi dışında. Bu görüş kredi açma sözleşmesini ödünç benzeri sözleşme olarak tanımlarken. sonradan kurulun münferit kredi sözleşmelerini ondan ayrı tutmuştur bu ayrım ise kendi içinde çelişkili bir durumdur. tekrar eder şekilde kullanabileceği para ödüncü imkanı vermektedir. bununla birlikte kredi açma sözleşmesinde belirlenen kredi kullandırma borcu sonraki işlemlerden bağımsız olarak devam edecektir175. Bu görüş kredi açmanın niteliğini açıkça belirleyememesi. s. ödünce ilişkin düzenlemelere göre sorunlar çözülecektir. . ancak ifa aşamasında tekrar eden.65 B) Ödünç Benzeri Sözleşme Görüşü Kredi açma sözleşmesi uygulama ve ticari hayatın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş bir sözleşmedir. Adolf. 1927. sürekli bir hazır bulundurma borcu getirmekte ve müşteri için ise ihtiyaç halinde. birbirini takip eden ifaları içeren bir ödünç sözleşmesidir. Der Krediteröffnungsvertrag. bunların hepsini genel olarak ödünç sınıfına sokmuştur. Temelde kredi açma sözleşmesi bir ödünç sözleşmesidir. Kredi alan tarafından bankaya karşı yöneltilecek olan talep ile ifa aşaması başlayacak ve bu ifaya bağlı olarak ta münferit para ödüncü sözleşmesi yapılacaktır. Kredi açma sözleşmesi ödünç benzeri bir sözleşme de olsa neticede kredi açma borcu yükler ve ifa aşaması için yeni bir ödünç sözleşmesinin yapılması şarttır. sorumluluk yüklenilmesi şeklinde nakdi olmayan kredilerdir. Hasler’e göre kredi açma sözleşmesinin konusu sadece nakdi krediler değil. Serbest talep imkanı ve kredi hazır bulundurmaya bağlı tekrar eden ve süreklilik gösteren talepler ise para ödüncüne ilişkin düzenlemeden sapmayı oluşturan temel unsurlardır. geniş kapsamlı edimleri içeren kredi açma sözleşmesini tamamen bir tür para ödüncü kabul edip onun hükümlerine bağlaması sebebiyle özellikle geniş ve güncel banka uygulamaları karşısında fazla kabul görmemiştir. 21 vd. Basel. Diss. bu münferit işlem kredi açma sözleşmesinden ayrı bir sözleşmedir ve onun ifasına da hizmet eder. 175 HASLER.

Yani bir karz vaadi ile bu vaadden doğacak borçlara karşı kefalet mevcut olup bir kambiyo taahhüdü bulunmamaktadır. Bu teorinin getirdiği sonuç. alacak hakkı satın alınması niteliğindeki iskonto işlemleri. ve bir tür iş görme niteliğinde olan aval ve banka garantisi gibi kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinin konusu olamayacaktır176. E. ödünç sözleşmesi yapma vaadidir ve burada ileride kurulacak asıl sözleşmenin unsurları belirlenmektedir. 2. Kambiyo taahhüdü. Günümüz uygulamasındaki sürekli hazır bulundurmaya yönelik bir borç olarak kredi açma ve hazır tutma edimini sadece bir ödünç sözleşmesi yapma vaadi olarak düşünmek taraf iradelerine ve kredi açma sözleşmesinin amacına uygulamadaki süreklilik gösteren ve farklı nitelikteki kredi kullandırma işleminin temelini oluşturan yapısına aykırıdır. s. bir ödünç vaadi sözleşmesinin neticesinde asıl ödünç sözleşmesinin kurulmasıdır. 187. Keşidecinin. Asıl sözleşmenin içeriğinin ön sözleşmede belli olması şartı bu şekilde sağlanmaktadır. s. aval verenin ve cirantanın taahhütleri bu şekildedir. talep zamanı ve ödüncün miktarı dışında ki edimler kesin olarak önceden belirlenmektedir. Anlaşmalarda davacı banka. hazırlığı olarak tanımlamışlardır . 583 ( Les formes internationales des crédits bancaires ) tarafından savunulmuştur. bu durumda para ödüncü niteliği göstermeyen.66 C) Ödünç Vaadi Sözleşmesi Görüşü Kredi açma sözleşmesini temelde kredi kullandırma vaadi ve bunun yerine getirilmesi aşamaları şeklinde kısımlara bölen bu görüş özellikle Fransız doktrininde geniş kabul görmüştür. Kredi verme taahhüdü. 97 ( D’Overture de Crédit 1892 ). ( İçtihatlar Külliyatı Yıl 1971. HAMEL. dn. Yazarlar kredi açma sözleşmesini bir ödünç vaadi. faiz ve komisyon gibi karşılıklar ise asıl ödünç sözleşmesinin karşılığı olacaktır177. YTD. BACH. davalılardan asıl… borçlu ile hesabı cari suretiyle ikraz mukavelenamesi imzalamış bulunmaktadır. Esasen bu görüşte Bu görüş özellikle Fransız yazarlar. ( Stauder. bir yapma “facere” edimi olarak sadece asıl ödünç sözleşmesinin kurulmasına yöneliktir ve süreklilik göstermeyecek asıl sözleşmenin kurulması ile sona erecektir. Joseph. ) 177 176 . Bu şekilde ileride yapılacak asıl sözleşmenin asli unsurları tarafları edimleri. S. Armand. kabul edenin. 1971/840. 19 ). s. kredi açma sözleşmesinde belirlenen limit ve süre sebebiyle de talep zamanı ve ödüncün miktarı belirlenebilir durumdadır. K. “Davacı banka. Buradaki kredi açma ve kullandırma borcu. kambiyo senedi yani kıymetli evrak vererek borç altına girmek demektir. 1971/2594 sayılı kararında bu görüşü kabul etmiştir. davalıya sözleşmede yazılı limit dahilinde kredi küşadından doğacak borçları için bankaya karşı müteselsil kefil olmuştur.

. kredi açma sözleşmesinin süreklilik gösteren ve özellikle günümüzde onun konusunu oluşturan.67 ödünç sözleşmesini rızai değil ayni sözleşme olarak kabul eden ve bu sebeple bir ödünç vaadine ihtiyaç duyan fikirlerin etkisiyle gelişmiş ve kredi açma sözleşmesini aşırı derecede kısıtlayan. onları karşılamayan çözümleri ile artık kredi açma sözleşmesinin niteliğini ve sorunlarını çözümlemekten uzak bir fikir haline gelmiştir178. FALLOİSE. Doktrinde bir kısım Fransız yazar tarafından179 eski dönemde savunulan bu görüş kredi açma sözleşmesine bağlı olarak birbiri ardınca kurulan iskonto gibi farklı nitelikte kredi sözleşmelerini ve onun çok sayıda işleme izin veren yapısını açıklayamamakta ve günümüzün kapsamlı kredi açma sözleşmesinin niteliğini sadece kredi limitini dikkate alarak ödünç sözleşmesi olarak tanımlamaktadır. kendisinde gelişen ve süreklilik gösteren edimlere aykırı. 586. D) Şartlı Ödünç Sözleşmesi Görüşü Kredi açma sözleşmesini şartlı bir ödünç sözleşmesi kabul eden bu teoriye göre kredi alanın talep hakkı sözleşmenin ifasını. HAMEL. tekrar eden nitelikte farklı münferit kredi sözleşmelerini kapsayan onların çerçevesini belirleyen yapısını açıklamak için yetersiz kalmıştır. Esasen ödünç sözleşmesini esas alan görüşlerin tamamı kredi açma sözleşmesinde belirlenen kredi limitini dikkate almış bunu bir para ödüncünün varlığı için yeterli saymış ve banka uygulamalarına da ters bir şekilde onu kısıtlamışlardır. N. 178 179 STAUDER. 7. bunun dışında kredi açma sözleşmesinde belirlenen para limiti bir para ödüncüne ilişkindin ve sözleşme onun ifasına yöneliktir. 62. uygulamadaki genel niteliklerine. s. s. CANARİS. hükümlerini geciktiren bir şart niteliğindedir. 615. Bu görüşler. s.

Aufl. sadece açılış basamağını oluşturur ve sadece bir açılış karakteri taşımakla. N. Sözleşmenin yapılması müşterinin talebine bağlıdır. Band. 322. Teil. sözleşme aşamalı olarak gelişen bir hukuki ilişkiyi tasarlar. Hugo/SCHÖNENBERGER.. V. şekillerini belirleyen. 181 . Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. onun kredi isteği ile asıl sözleşme yapılacaktır. satın alma vaadi gibi neticesi kredi kullandırma amaçlı olmak üzere çeşitli hukuki işlemleri kurmaya yönelik bir ön sözleşmedir. Wilhelm. aynı zamanda münferit işlemin niteliğine göre hizmet verilmesi. BECKER. 2. kredinin fiilen verilmesini sağlayan münferit kredi sözleşmeleriyle kesin olarak ayrılır. yazarlara göre kredi açma sözleşmesi sonradan kurulacak. asıl sözleşmeyi kurmaya yönelik borcu olan taraf sadece bankadır. onları kurma vaadi içeren bir ön sözleşmedir180. aksi takdirde sözleşme içeriğinin. Zürich 1929. 22. kredi karakteri taşıyan sözleşmelerin niteliğini. konusunun belirsiz olması sebebiyle geçersizlik söz konusu olabilecektir181. Kredi talebi 180 OSER. Teil. N. Aufl. Das Obligationenrecht. 64. STAUDER.68 II) Çok Aşamalı Sözleşme Görüşü Bu görüşe göre. sonraki kredi işlemleri için gerekli bir ön hazırlık evresi Bu görüşü kabul eden niteliği göstermesi bu görüşün temel dayanaklarıdır. 1. Zürich 1936. bu sebeple kredi açma sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bir önsözleşmedir.. 2. 2. Bununla birlikte sözleşmenin içeriğinde vaat edilen münferit işlemler belirtilmelidir. bir sözleşme hazırlığıdır. kredi açma sözleşmesi tamamlanmış bir sözleşme değildir. A) Önsözleşme Görüşü Kredi açma sözleşmesinin kredi açma taahhüdü içermesi ve bir ön aşama niteliğinde olması. Kredi açma sözleşmesi sadece bir para ödüncü sözleşmesinin kurulmasına yönelik önsözleşme değildir. Sözleşmenin içeriği ve unsurları doğrudan bir para ödüncü vermeye yönelik değildir. ancak krediyi talep etme borcu yoktur. Kredi açma sözleşmesinin içeriğini oluşturan unsur bir kredi verilmesi vaadi şeklindedir.

Kredi açma sözleşmesinin konusu. onların sona ermesine rağmen devam ettiği ve daha sonra başka münferit kredi işlemlerinin temelini oluşturduğu haller de çoğunluktadır183. işlem konusu senetlerin yetersiz ve güvenilir nitelikte olmaması her zaman için bir ret sebebi oluşturabilecektir. Kreditrecht. Önsözleşme asıl sözleşmenin kurulması ile sona erer. halbuki taraf iradeleri ve kredi açma sözleşmesinin niteliği incelendiğinde temel unsurların kredi açma sözleşmesi ile münferit işlemlerin ayrılması yönünde olduğu görülür. birçok esaslı noktada ön sözleşmeden ayrılır. bunun kabulüyle birlikte kredi veren için gerçek anlamda yükümlülük doğacaktır. HOPT/MÜLBERT. 615. kredi açma sözleşmesinde bazı noktalarda hukuki bakımdan bir ön sözleşme görünümü olsa da. aksi halde asıl sözleşmenin kurulması teklifini kabul etmek zorundadır. 241 CANARİS. kredinin hazır bulundurulmasıdır ve sözleşmenin kurulması ile bu edim yönünden sözleşme hükümlerini meydana getirmektedir. Öncelikle önsözleşme asıl olarak ve sadece bir tane esas sözleşme ilişkisi kurmaya yönelmiştir bu konuda borç içerir ve bu sözleşmenin yapılmasıyla sona erer. Kredi açma sözleşmesinde ise asli edim kredi açılmasıdır. Kredi açma sözleşmesi kapsam ve süre bakımından bağımsız niteliktedir. esas olarak kredi açılması ve kullandırılmasıdır geniş anlamda bir hizmet edimi olan kredi açma ediminin hükümleri münferit işlemlerin ifasıyla sona ermediği gibi. Bununla birlikte iskonto ve kabul gibi işlemlerde. 182 183 HOPT/MÜLBERT. münferit krediler kredi açma sözleşmesi bünyesinde taraf iradeleriyle düzenlenmiştir ve kredinin kullandırılması yararlandırma borcunun ifasını sağlarlar182. bu zaten ayrım prensibinin de temelini oluşturur.69 asıl sözleşmeyi kurmaya yönelik bir tekliftir. Bu görüş genel kabul görmemiştir. N. Ayrıca çok sayıda ve çeşitli nitelikte münferit hukuki ilişkiler bir önsözleşmenin konusunu oluşturamaz. Banka bu teklifi ancak ön sözleşme olan kredi açma sözleşmesindeki önceden belirlenen şartlara aykırı nitelik göstermesi halinde reddedebilecektir. Kreditrecht. 242 . N. münferit kredi işlemlerinden farklı olarak kredi açmanın kapsam ve amacı temel borç ilişkisi niteliğindeki tüm kredi ilişkisine yöneliktir. N.

iki şekilde gerçekleşebilir. Bu sözleşme kurulduğu anda teklifte bulunana doğrudan bir borç yüklemez. Kredi açma sözleşmesin de opsiyon sözleşmesi olduğunu kabul edenlere göre kredi açma sözleşmesi. 253. Der Optionsvertrag. 187 188 186 AVANCINI/lRO/KOZIOL. sözleşme kurmaya yönelik teklifi içerir186. ikinci şekli ise temel sözleşme içinde opsiyon hakkının saklı tutulması yoluyla gerçekleştirilir188. Kredi açma sözleşmesi ise onların varlığından bağımsız ve sürekli niteliktedir. HOPT/MÜLBERT. Die Option. EREN. 242. 1969. birinci şekli önce opsiyon sözleşmesi yapılması ve onu dayanarak hazırlanan asıl sözleşme. s. Opsiyon Akdi ve Opsiyon Hakkı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10.. talep kredinin kullanılmasına yönelik bir kabul niteliğindedir. sözleşmeden doğan bir yetki olarak. N. Gökhan. 615. 290 vd. sözleşme ile kararlaştırılan münferit kredi açma sözleşmeleri kurma teklifini taşımaktadır187. hangi 184 185 SCHOEN. 1/73-74. Werner. 1993. temellerini oluşturur. s. para ödüncü yapmaya yönelik bir ön sözleşme kurmaya yönelik değil bir kredi açılmasına ve münferit işlemleri yoluyla kullandırılmasına yöneliktir. WEBER Martin. Opsiyon hakkı. taraflardan birine. Kreditrecht. B) Opsiyon Sözleşmesi Görüşü Opsiyon hakkı. N. N. s. Diss. CANARİS. AVANCINI/lRO/KOZIOL.. Dusseldorf. 1/85. Müşteri kredi kullanma konusundaki hakkı kullanıp kullanmamakta serbesttir. 29. İstanbul. Yıl Armağanı. münferit işlemden sonra bile kredi limiti ve süreye göre kredi kullandırma devam eder sözleşme talebe açık niteliktedir184. Ayrıca taraf iradeleri de bir sözleşme vaadine. N. teklifte bulunan tarafından karşı tarafa yöneltilmiş. JuS H.4 (1990). 80 vd. .70 Kredi açma sözleşmesi aynı zamanda münferit işlemlerin genel çerçevesini belirler.. ANTALYA. münferit işlemler ondaki taahhütlere bağlı olarak ifa edilirler. tek taraflı irade açıklamasıyla önceden kapsamı belirlenmiş bir borç ilişkisini kurma hakkı verir. s. s. kurulduğu anda kredi verene bir kredi verme borcu yüklememekte. 194. 85 SCHUMANN. bu hakkı meydana getiren sözleşmeye de opsiyon sözleşmesi denmektedir185.

Kredi kullandırma borcunun ifası sözleşme kapsamında düzenlenmiş bulunan münferit işlemler yoluyla gerçekleşecektir. Münferit kredilerin ifası kredi açma 189 190 191 AVANCINI/lRO/KOZIOL. N. N. HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesinde tarafların asli hedefi derhal bir akdi bağlantı içine girmektir. Kreditrecht. asıl sözleşmenin yapılması için taraf iradelerinin tekrar bir araya getirilmesine lüzum yoktur. Kredi açma sözleşmesi yapısında şartları belirlenmiş münferit krediler ise kredi talebi ile belirli ve muaccel hale gelecektir. bankanın tekrar bir irade açıklaması yapmasına. 1/85 AVANCINI/lRO/KOZIOL. Opsiyon sözleşme ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen teklifin geçerliliği bunun kredi açma sözleşmesinin içeriğinde belirlenmiş olması. Kredi açma sözleşmesinin içeriği. Kredi alanın talebi kredi açma sözleşmesi ile kullandırılması taahhüt edilen krediden bir şekilde yararlanmaya yani münferit kredilerin ifası yoluyla kredi kullanmaya yöneliktir. sözleşme yapısında belirlenmiş bulunan münferit krediler kredi açma sözleşmesinin ifasına hizmet etmek amacıyla düzenlenmiştir191. belli bir limitte kredi taahhüdü ve kredi işlemleri kapsamının varlığı halinde geçerlidir. 241 .71 türde kredi işlemlerinin yapılacağı. N. Tarafların kredi açma sözleşmesi kurulduğundaki asli amacı ayrı münferit kredi işlemleri kurmak veya ifa etmek değil. kredi alanın kabulü ile sözleşme kurulmuş olur banka zaten kendisini bağlar şekilde teklifini yapmıştır190. 1/85. miktar ve süreleri de opsiyon sözleşme niteliğindeki kredi açma sözleşmesinde belirlenir. Ön sözleşmeden farklı olarak opsiyon sözleşme görüşünde sonraki kredi sözleşmesinin kurulması için. tarafların iradesi ve dürüstlük ve güven ilkelerine göre belirlenecektir. Kredi alan tarafından gerçekleştirilecek kredi talebi düzenleme hakkı niteliğinde münferit işlemlerin kurulmasını sağlayan erteleyici özelliği olan kurucu işlemdir189. tarafların anlaşması ile sözleşme kurulur ve kredinin hazır bulundurulması ve kullandırılması şeklindeki hükümlerini icra etmeye başlar. Bu şekliyle münferit işlemler miktar ve nitelik olarak tam belirli olmasa da sözleşmenin temel içeriği belirli hale gelmiştir. krediyi hazır bulundurma ve kullandırma taahhüdünün oluşturulmasıdır. temel niteliklerine uyumlu değildir. Opsiyon sözleşme görüşü banka pratiğinde kısmen kabul görmüş olsa da kredi açma sözleşmesinin yapısına.

tarafları bağlayıcı unsurlar bir ön sözleşme yapısını aşan niteliklerdir. Kredi açma sözleşmesi bir STAUDER. birçok yönde tarafların talepleri kredi açma sözleşmesine dayanacağı gibi sözleşme başka münferit işlemlerin yapılmasına da imkan verir. tamamlanmış bir sözleşme olarak niteliğini belirlediği münferit kredi sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesi sadece bir ön sözleşme değildir. borçlandırıcı nitelikteki münferit sözleşmeler ise çerçeve sözleşmeden sonraki aşamayı oluşturur. Çerçeve sözleşmede de istisnai olarak taraflardan biri veya her ikisi gelecekte. bu nitelikleriyle kredi açma sözleşmesi bir çerçeve sözleşme olarak tanımlanabilir. 77 . C) Çerçeve Sözleşme Görüşü Kredi açma sözleşmesinin münferit kredilerin temelini oluşturma yanında doğrudan bir kredi hazırlanması ve tahsisi borcunu içermesi farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çerçeve sözleşme esas olarak sonraki sözleşmelerin yapılarını belirleme amaçlıdır ve içeriğinde bu sözleşmelerin nitelik ve unsurları düzenlenir bu sebeple ilk aşama özelliği gösterir.72 sözleşmesini sona erdirmez. tamamlanmış 192 ifa yükümü içeren. s. bu ise kredi açma sözleşmesinin temel özelliklerine aykırıdır. Bir çerçeve sözleşme ek yükümlülükler içeren standart sözleşme unsurları içerebilir ancak bu şart değildir192. bütünlük gösteren. Kredi açma sözleşmesini genel bir çerçeve sözleşme olarak kabul eden görüşlere göre kredi açılması. sonraki sözleşmelerin niteliklerinin önceden belirlenmesi ve borçlandırıcı. ilk aşama veya sözleşme hazırlığı değildir. Kredi açma sözleşmesi taraf iradeleri ve unsurları dikkate alındığında. Bu sebeplerle opsiyon sözleşme yapısı da ön sözleşmede olduğu gibi kredi açma sözleşmesinin niteliğine uymamaktadır. bağımsız nitelikte sözleşme yapma veya ifa borcu altına girebilmektedir. onu sonradan gerçekleşecek sözleşmelerin sadece hazırlığı olarak tanımlamak hatalı olur. ifanın kapsamı veya kurulacak sözleşmelerin temel nitelik ve unsurları çerçeve sözleşmede genel olarak belirlenmektedir. içerdiği edimlerle oluşan bağımsız yapısı nedeniyle.

Kredi açma sözleşmesi bir temel ve sebep sözleşmedir. 67.73 işlemlerinden önce gelir ve onların temel unsurlarını belirler. kurulması düşünülen. Kredi açma sözleşmesi ise onlardan bağımsız hukuki niteliği olan ve onların kurulması imkânını içeren bir sebep sözleşmedir194. AESCHLIMANN. s. sonradan kurulan sözleşmeler ondan ayrı kapsamda. 1925. s. Bern. kendilerine göre farklı hukuki nitelikleri olan. Bu sebeple kredi açma sözleşmesi bir sui generis sözleşme veya bir tür isimsiz sözleşmedir. genel çerçevedir ve hukuki nitelik olarak kanunlarda düzenlenmiş tipik sözleşmelerin hiç birine tabi değildir. kredi açma sözleşmesi sonradan yapılacak kredi işlemlerinin kapsam ve niteliklerini belirleyen. garanti verme gibi farklı edimleri içeren sözleşmelerdir. sebebini oluşturur. Otto. 67’den naklen. Kredi açma sözleşmesini bir tür çerçeve sözleşme olarak kabul eden görüşlere göre. bu sebeple çerçeve nitelik gösterir ancak doğrudan yükümlülükler içerdiğinden tipik bir çerçeve sözleşme değildir. Kredi kullanma talebine ve sonradan kurulacak münferit kredi işlemlerine verilecek anlama göre bu görüş kendi içinde bazı farklılıklar göstermektedir. temel çerçevesi çizilen münferit kredi sözleşmelerinin kurulmasını sağlayacaktır. Kredi açma sözleşmesi kredi alana bir tür düzenleme hakkı verir ve kredi alan bu hakkı kullanarak münferit kredi sözleşmelerinin kurulmasını sağlar. Kredi açma sözleşmesinin. geniş kapsamlı bir sebep ve çerçevedir. Sonraki sözleşmelerin kapsamını ve sürelerini belirlediği gibi önceden belirlenen kapsam ve süreye göre kurulmalarını sağlar. ( STAUDER. Öğretide bu görüşün ilk savunucuları Aeschlimann ve Klausing’dir193. Der Krediteröffnungsvertrag nach schweizerischem Recht. s. Diss. iş görme. sadece sonraki asıl sözleşmelerin yapılması vaadini içeren bir ön sözleşme olduğu görüşü ilk olarak Aeschlimann tarafından reddedilmiştir. Günümüz kredi açma sözleşmesinin teorik temelleri bu şekilde Aeschlimann tarafından kurulmuştur. alacak satın alınması. Teorinin temelinde Aeschlimann. 22 vd. Kredi açma sözleşmesi bir çerçeve sözleşme olarak kredi alana bireysel hak vermektedir ve kredi alan serbest iradesi ile kredi açma sözleşmesinde nitelik ve şartları belirlenen. ) . para ödüncü. hukuki ve ekonomik alt yapısını oluşturan. bir isimsiz sebep sözleşme olarak tanımladığı kredi açma 193 194 STAUDER.

bu bedel sürekli borç ilişkisi niteliğindeki kredi açma sözleşmesinde sözleşmenin Klausing. kendi isteğine bağlı. Der Krediteröffnungsvertrag. in: Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht 1932. münferit işlemleri ise verilen kredi türüne göre farklı edimler içermekte ve hukuki nitelikler göstermektedir. müşterinin talebine bağlı olarak. iki taraflı ve sürekli borç ilişkisi kuran atipik bir sözleşmedir195. müşterinin iradesine bağlı ve münferit ödünç sözleşmesinin kurulmasını sağlayan teklif niteliğindedir. bankanın. tek taraflı bir düzenleme hakkı ile kullanılacaktır. süreklilik gösteren ve münferit sözleşmelerin temel özelliklerini belirleyen çerçeve niteliğine de sahiptir. genel anlamda bir önsözleşmeden çok daha geniştir. Kredi açma sözleşmesinin kapsamı. Klausing. s. banka tarafından kredinin hazır bulundurulması karşılığı alınan hazır bulundurma komisyonunun bir tür tazminat niteliğinde olduğunu belirlemiştir. münferit kredi sözleşmesi kurma veya cari hesap şeklinde işleyen bir kredi hesabı ile kredi vermeye yönelik borcudur. s. Kredi açma sözleşmesi. Kredi talebi. kredi açma sözleşmesi temel sözleşme olarak onu takip eden münferit işlemlerin temellerini oluşturmaktadır. kredi vaadi. Canaris. münferit sözleşmelerin temelini oluşturma. kredi açma sözleşmesi münferit sözleşmelerin öncesinde var olan ve onların şartlarını belirleyen temel çerçeve sözleşmedir. talebe bağlı olarak kredi sözleşmeleri kurma borcu içerirken. Klausing’de Aeschlimann gibi kredi açma sözleşmesinin asli özellikleri olan. Bankanın borcu. 618 vd. belli bir zaman içinde. kredi açılması ve önceden belirlenen unsurlar ile sonraki münferit işlemlerin yapılmasının sebebidir ve kredi açma sözleşmesinde verilen bu imkânlar kredi alan tarafından. N. tekrar eden talep imkanı gibi unsurları tespit etmiştir. Kredi açma sözleşmesinde kredi açma şeklinde tanımlanan kredi vaadi. sürekli ve tekrar eder şekilde kredi vermektir. alınmıştır ) 195 . Kredi açma sözleşmesi ona bağlı olarak açılan münferit krediler birbirinden ayrıdır. Sözleşme temelde bir ödünç sözleşmesi yapma vaadi içerir. 78 ( Stauder. onların kapsam ve standartlarını önceden belirleyen çerçeve nitelik. aynı zamanda. 68. Friedrich.74 sözleşmesini onu takip eden münferit kredi sözleşmelerinden tam olarak ayırt etmektedir. münferit sözleşmeleri kurma borcu kredi açma sözleşmesinin içeriğinde mevcuttur. süreklilik. Bu sebeple kredi açma fiili anlamda bir kredi verme işlemi değildir.

75 devamı süresince hazır tutulan kredinin kullanılmaması nedeniyle bankanın uğradığı zararları tazmine yöneliktir196. Ancak bununla birlikte. çerçeve sözleşme görünümünde olsa da bir ön akid vardır ve bu karakter baskın durumdadır. açıkça bir münferit sözleşme kurma borcu altına girmişlerse burada bir önsözleşme vardır ve bu unsur baskın durumdadır197. kredi kullandırma kapsamlı sözleşmeleri kurma değil. ) . belli bir para ödüncü 196 197 STAUDER.822. ileride kurulacak sözleşmede yer alacak hak ve borçlarla ilgili düzenlemelerin olabileceğini. İstanbul 1999. Genel çerçeve sözleşme fikrini kabul eden görüşler kredi açma sözleşmesini sonradan kurulacak sözleşmelerin çerçevesi olarak kabul etmiş ve temelde çerçeve sözleşme kapsamında. ( Yazar. Kredi açma sözleşmesi sonraki kredi işlemlerinin sebebini oluşturan ilk aşama değildir. 69 BARLAS. ön sözleşmelerde olduğu gibi. taraflar bir çerçeve sözleşmede. Erdoğan Moroğlu'na Armağan. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen para limiti ve süreyi. çerçeve sözleşmelerde de. krediyi hazır bulundurma ve istenildiğinde kullandırma borcu altına girdiği görülür. s. Kredi açma sözleşmesindeki taraf iradeleri dikkate alındığında. Prof. önsözleşme unsurlarıyla bağlantılı olarak münferit kredileri kurma borcunu açıklamaya çalışmışlardır. Dr. Bu yönüyle kredi açma sözleşmesi sonradan kurulacak çok sayıda ve farklı türde kredi sözleşmelerinin esaslarını belirlediği gibi. s. onlardan farklı olarak. çerçeve sözleşmede taraflar için ileride kurmayı düşündükleri münferit sözleşmeleri kurma konusunda bir yükümlülük olmadığını ve bunun da çerçeve sözleşme ve ön sözleşme kavramı arasındaki farkı oluşturduğunu belirtmektedir. Kredi alanın talep konusundaki serbestliğini de bu şekilde kolaylıkla açıklamışlardır. Nami. Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri. Böyle bir yükümlülük varsa. Kredi açma sözleşmesini bir sözleşme hazırlığı kabul etmek ve önsözleşme esasları ile açıklamak pratik ve sade bir yol olarak görünse de günümüz bankacılık uygulamaları ve kredi açma sözleşmesinin kuruluşu sırasındaki taraf iradeleri dikkate alındığında onu tam olarak açıklayamaması nedeniyle yazarların bu yöndeki görüşleri kabul görmemiştir. Bu yönüyle sözleşmenin tamamlanması ve ifası borcunun doğrudan çerçeve nitelikli kredi açma sözleşmesinden doğmasının ya da bir önsözleşme olarak kabulünün önemi yoktur. onların kurulması vaadi ve hazırlığıdır. sözleşmenin kurulması ile birlikte bankanın. Banka. kredi açma sözleşmesinin kapsamında unsurları belirlenen kredi işlemleri ile kredi kullandırma borcu altındadır.

Bu yönde çok aşamalılık durumu taraf iradelerine ve bankacılık uygulamalarına uymamaktadır. 86. bu şekilde oluşan kitle veya formüler sözleşme içeriğini kısmen veya tamamen genel işlem şartlarının oluşturduğu bir sözleşme türü olarak ortaya çıkmaktadır. Önceden 198 199 CANARİS. Kredi açma sözleşmesini sözleşme vaadi ve hazırlığı gören iki aşamalılık görüşü aynı zamanda münferit kredi sözleşmelerinin bir genel kredi sözleşmesini takip edeceğini. Berlin. taraflara borçlar yükleyen niteliktedir ve bağlayıcıdır. Alfred. taraflar için bağlayıcı nitelikte edim yükümlülükleri meydana getirmeyen. etki bakımından farklı. Normenverträge.615. STAUDER. HUECK. s. genel standart sözleşme yapısının bir uygulaması şeklindedir. sonradan kurulacak sözleşmelerin temelini oluşturan. açıklayan sözleşmeler ise.76 sözleşmesinin yapılması hazırlığı ve vaadi gören iki aşamalılık görüşü. Yapısı standart sözleşmeye benzemekle beraber. s. ancak aynı şekil ve tipteki hukuki işlemleri düzenlemektedirler. 616. Standart sözleşme fikri ilk olarak İş Hukuku sözleşmeleri alanında Hueck tarafından ileri sürülmüş ve geliştirilmiştir. ondan sonra ve ona bağlı olarak kurulabileceğini de kabul etmektedir. rehber nitelikli. Banka sözleşmeleri. s. taraflar bu sözleşmede sonraki sözleşmeleri yapmayı ve belirledikleri esasları bu şekilde sonradan kurulacak sözleşmelerin içeriğine dâhil ederek ifa etmeyi taahhüt ederler. . Bu durum da banka uygulaması ile uyumlu değildir. 1923. N. kredi işlemini kredi verme borcunun ifası ve kredi açma sözleşmesini de ifa sebebi sayan banka uygulaması ve bu kapsamdaki kredi açma sözleşmesi kavramına da uygun değildir198. çerçeve nitelikli ilke.69. SCHOEN. rehber ya da norm sözleşmesi olarak tanımlanmışlardır199. Standart sözleşme. herhangi bir ön aşama şartı veya ihtiyacı yoktur. 33. günümüz banka uygulamasında az rastlansa da kredi açma sözleşmesi yapılmadan münferit krediler verilebilmektedir. esaslarını belirleyen. Bankalar da müşterileri ile ilişkilerinde önceden soyut olarak formüle edilmiş şartlar hazırlamakta ve bu şekilde gelecekte kurulacak belirsiz sayıda.

bankanın doğrudan kredi kullandırma borcu altına girmediği. banka kredi verme konusunda bir yükümlülük altına girmemiş ve bu şartlar sadece ileride yapılacak kredi işlemlerinin içeriğini belirleme yönünde bir irade ile belirlenmiş ise ortada bir norm kararlaştırma sözleşmesi bulunmaktadır203. Bu şekilde bir belirsiz çerçeve sözleşme yapısının oluştuğu durumlarda bir çerçeve norm kararlaştırma sözleşmesi mevcuttur202. 620 AVANCINI/IRO/KOZIOL. s. 1086. C. s.1. 155. Takip eden kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinin kapsamında düzenlenmekte. N. Kredi açma sözleşmesi sonradan ifa edilecek münferit kredilerin esaslarını belirlediği için bu yönüyle çerçeve nitelikli standart sözleşmeye benzer201. CANARIS.85.: Bankaların Tacir ve Sanayiciler İle Yapmış Oldukları Genel Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri.1/76 . kredi açma sözleşmesi sadece bir sözleşme hazırlığı veya sonradan kurulacak münferit kredi sözleşmelerinin çerçevesini belirleyen bir KOCAMAN. esasları tek aşamada. 201 202 203 200 KLAUSING. taraflar açısından bağlayıcı nitelikte borçlar içerdiğinden çerçeve nitelikli standart norm sözleşmesi değildir. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. Borçlar Hukuku. Kredi limiti ve türü gibi kredi açma sözleşmesinin tipik unsurları kararlaştırılmış olmasına rağmen. III) Tek Aşamalı Sözleşme Görüşü Bu görüşe göre. N. Arif B. Kredi açma sözleşmesini opsiyon sözleşmesi olarak kabul eden yazarlara göre de. bu yönde hukuken bağlanma iradesinin olmadığı hallerde kredi açma sözleşmesinden ileride münferit kredi kredileri ifa etme ve bu şekilde kredi kullandırma borcu doğmayacaktır.77 hazırlanan tipik kayıtlar genel işlem şartları olarak adlandırılmaktadır. içerik ve sözleşme yapma borcu içermeyip. bir defada belirlenmekte ve temel olarak kredi açma sözleşmesine dayanmaktadır. Kredi açma sözleşmesi sadece ilke. Ünal Tekinalp’e Armağan. İstanbul 2003. s. bu kayıtları içeren sözleşmeler formüler veya standart sözleşme olarak adlandırılmaktadır200.

kredi alan bu krediyi kullandıktan bir süre sonra iade edecektir. 70. 204 205 206 STAUDER. ancak bu borç müşterinin kredi verilmesine yönelik talebine kadar askıdadır. Kredi verme taahhüdü sonradan ve buna bağlı olarak gerçekleşen. Kredi açma sözleşmesi. taleple birlikte bu bekleme durumu sona erecek ve ifa aşaması başlayacaktır.78 temel sözleşme olarak tanımlanamaz. SCHOEN. Kredi alanın. A) Tek Aşamalı Şartlı Sözleşme Görüşü Kredi alanın kullanmaya yönelik iradesi kredi talebinin olumlu niteliğidir ve bankanın borçlarının güncellenmesini sağlar205. s. Bu kesin ve kendi başına varlık ifade eden bir sözleşmedir ve sözleşmede asli olarak tek aşamalı akdi bir kredi kullandırma borcu bulunmaktadır204. CANARİS. bu etki bazı yazarlarca bir tür şart kabul edilmiş kredi talebi veya müşterinin kredi ihtiyacının. bu sözleşme için. s. karşılıklı borçlar içeren ve ifa safhasının kredi alanca kredi talebi yapılmasına bağlı olduğu şartlı bir sözleşmedir. yazarlara göre kredi açma sözleşmesi tek aşamalı bir sözleşmedir. iskonto. bankanın asli borcudur. s. 17 ) . Falloise’e göre sözleşme sui generis nitelikli. aval ve banka garantisi gibi kredi işlemlerinden ayrı nitelikte. kredi talebi veya ihtiyacı bir geciktirici şart etkisi yaratır ve bazı hallerde hukuki nitelik gösteren talebin bazı hallerde ise ekonomik kavram olan kredi ihtiyacının ortaya çıkması anını dikkate alan yaklaşımlarla sonuçları açısından farklılıklar gösterir. müşteriye karşı bir fon temini borcunu içerir. para ödüncü. Bu farklılıklar temelde iki görüşün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. kredi talebine yönelik serbest iradesinin niteliği ve ona verilecek anlama göre bu hukuki tanımlama farklılıklar gösterebilir. tarafların iradeleri incelendiğinde buradaki taraf yükümlülüklerinin sadece sonraki bir sözleşme ilişkisi kurmaya yönelmediği asli yükümlülüğün bir kredi açma ve kullandırma taahhüdü olduğu ortaya çıkar. ( Falloise. STAUDER. 70.271. 616. N. kredi açma sözleşmesinin icra safhasını başlatan bir etkiye sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu görüş ilk olarak Belçikalı araştırmacılar. Falloise ve Dieryk tarafından ortaya atılmıştır206 . bankanın.

çünkü kredi açma sözleşmesi tarafların anlaşması ile kurulmuş ve asli edim olan kredi banka tarafından açılmış kullandırma borcu doğmuştur. kredi talebinden bağımsız ve objektif niteliktedir. sözleşme. başlamasını bekletici etkisi vardır. Kredi açma sözleşmesi bir önsözleşme değil. Müşterinin hiç talepte bulunmaması halinde dahi kredi açma sözleşmesi mevcuttur. DIERYK. s. geciktirici şart niteliğinde değildir. taraflara doğrudan borçlar yükleyen yeknesak bir sözleşmedir. sui generis ödünç sözleşmesi kavramından etkilenmiştir. tarafların uyuşması ile birlikte kurulmuştur ve kredinin açılması sebebiyle kredi açma hizmet edimi niteliğindeki hükümlerini zaten meydana getirmektedir. Ayrıca kredinin belli zaman aralıkları ile ve kısmi olarak kullanılması mümkündür. bir anlamda sözleşmenin kuruluşunu ödünç verilmesine bağlayan ayni nitelikli.79 Yazarın görüşleri bir çok noktada kredi açma sözleşmesi’nin yapısı ile uyuşmamaktadır. Kredi ihtiyacını şart olarak kabul eden görüş ise ilk olarak Belçikalı araştırmacı Diéryk tarafından savunulmuştur208. s. kredi alansa bu krediyi kullanması halinde iade borcu altına girecektir. şart olmaya daha uygundur. sözleşme hüküm ve sonuçlarını meydana getirmeye başlamıştır. yoksa münferit işlemlerin yapılması veya belli bir miktar paranın verilmesi değildir.. sözleşme şartlı niteliktedir. Kredi alan talep hakkında serbesttir ve kredi ihtiyacının doğması halinde bu talebi yapacak ve sözleşmenin ifa aşaması için beklenen şart gerçekleşecektir. hükümlerini meydana getirmeye başlamıştır. 89. onun izlerini taşır207.71. . Yazara göre kredi ihtiyacı. banka kredi açma taahhüdü altındadır. Bu durumda kredi alan teorik olarak sadece kredi ihtiyacının 207 208 STAUDER. 27 vd. Bu sebeplerle müşterinin talebi geciktirici bir şart kabul edilemez. sözleşmedeki borçların güncellenmesini sağlayan etkiye sahip olmakla beraber. çünkü kredi açma sözleşmesindeki asli edim bir kredinin açılmasıdır. ancak edimin güncellenmesini sağlayıcı ve münferit kredi işlemlerinin belirlenmesi. Genel kabul gören ayrım prensibine de aykırı görüş. kredi talebi ile şart gerçekleşecektir. kredi talebi. Talep borcun güncellenmesini ve münferit kredi işlemlerinin ifa aşamalarına girmelerini sağlayacaktır. halbuki şart kısımlara veya belli zaman aralıklarına bölünemez. bu talep ise müşterinin ihtiyacına bağlı durumdadır.

kredi ilişkisinde taraf iradeleri ve sözleşme şartları incelendiğinde. 242. s. Yazar.80 doğmasından sonra. Ayrıca uygulamada. kredi talebinin kredi alana bağlı olduğunu kabul eder ancak. 92. banka uygulamasına yönelik pratik yararlar sağlayabilecek bir görüş olarak uygulamada kısmen kabul görmüştür. s.73. SCHOEN. ifa aşaması herhangi bir geciktirici şartın gerçekleşmesine bağlı değildir. asli edim yani kredi açılmış krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu doğmuştur. kredi açma sözleşmesinin birbiri ardınca gerçekleşen zamana yayılmış. Kreditrecht. ayrıca kredi ihtiyacı hukuki değil ekonomik bir durumdur209. sonraki kredi işlemlerinin kurulmasını sağlayacak bir yenilik doğuran haktır. bu ihtiyacına bağlı olarak kredi talebinde bulunacaktır. kredi alan kararlarında tamamen serbesttir. Falloise için getirilen eleştiriler burada da tekrarlanabilir. B) Çerçeve Nitelikli Borçlandırıcı Sözleşme Görüşü Kredi açma sözleşmesinin hukuki niteliği tespit edilirken taraf iradeleri de dikkate alınmalıdır. kredi ihtiyacı şartının aşamalı olması. s. Bu görüş kredi ifasının kısmi ve aşamalı olabileceği ihtimalini de ihmal etmektedir. şart kavramına aykırıdır. kredi ihtiyacının doğmamış olmasına rağmen kredi alabilmekte veya böyle bir ihtiyacı olmasına rağmen talepte bulunmayabilmektedir. . s. sözleşme hükümlerini meydana getirmektedir. sözleşmenin çok aşamalı olmadığı görülür. kademeli olarak ifası niteliğindedir210. bu durum ise kredi açma sözleşmesinin hukuki yapısına aykırıdır. 209 210 STAUDER.73.90. N. STAUDER. sözleşmeye hüküm konması halinde kredi ihtiyacının doğumu halinde.HOPT/MÜLBERT. bunun kredi alan için bir borç olarak düzenlenebileceğini belirtir. kademeli olarak ifa edilen münferit kredi işlemleri ise. HEFERMEHL. kredi açma sözleşmesinde tarafların sözleşmenin esaslı unsurlarında karşılıklı anlaşması ile sözleşme ilişkisi kurulmuştur. talep ise güncellemeyi sağlayacak ve kredi açılmasına bağlı olarak.

kredi açma ve hazır bulundurma borcu. Kredi açma sözleşmesi. Kredi açma sözleşmesi taraf iradeleri ve unsurları dikkate alındığında. İlk aşama veya sözleşme hazırlığı değildir ve tamamlanmış bir sözleşme olarak kredi kullandırma ve hazır bulundurma asli borcu ile bağımsız ifa yükümlülükleri içerir. bütünlük gösteren. 77. müşterinin ise kredi ilişkisi devam ettiği sürece istediği zaman kredi talep hakkı bulunmaktadır. HOPT/MÜLBERT. bu yönüyle tüm kredi ilişkisindeki taraf yükümlülüklerine etkili bir işlemdir. tamamlanmış bir sözleşmedir. tam olarak tamamlanmış. Tam olarak tanım ve unsurları belirlenmiş olmasa da genel olarak çerçeve nitelikli sözleşmenin taraflardan biri veya her ikisi için gelecekte. münferit 211 212 CANARIS. bir sözleşme niteliğindedir ancak münferit kredi işlemlerinin unsurlarını belirlemesi sebebiyle çerçeve nitelikli bir sözleşme olarak tanımlanabilir. bağımsız nitelikte sözleşmeler kurma veya ifa borcu meydana getirebileceği kabul edilmektedir ve kurulacak sözleşmelerin temel nitelik ve unsurları çerçeve sözleşmede genel olarak belirlenmektedir. Talep hakkı ayrıca düzenlenmiş ve taraflarca sözleşme unsuru olarak açıkça belirlenmiş olmasa bile sözleşmenin esaslı karakteristik özelliğidir. 617. bu yönüyle karşılaştırıldığında normal bir çerçeve sözleşmenin hukuki yapı ve kavramından farklı olarak. 88.81 Kredi açma sözleşmesinde bankanın. Banka bakımından yükümlülük içermesi ve talep hakkının kullanılması ile ifa niteliğinde kredi verme işlemlerinin yapılması tipik çerçeve sözleşme hukuksal kurum ve yapısından farklıdır. borçlandırıcı çerçeve sözleşme olarak tanımlanabilir211. ifa yükümü içeren. Çerçeve sözleşme esas olarak sonraki sözleşmeleri düzenleme ve içeriğini belirleme amaçlıdır ve bu sebeple ilk aşama özelliği gösterir. Kredi açma sözleşmesinin doğrudan kredi kullandırma borcu içermesi ve bağlayıcı niteliği onun bir ön sözleşme olarak tanımlanmasına imkan vermez. 242 . s. bu ise kredi açma sözleşmesinin temel özelliklerine aykırıdır. Bir çerçeve sözleşme de yükümlülükler içeren standart sözleşme niteliği gösterebilir212. borçlandırıcı nitelikteki münferit sözleşmeler ise çerçeve sözleşmeden sonraki aşamayı oluşturur. Kreditrecht. s. N. STAUDER. SCHOEN. Kredi açma sözleşmesinde bir kredi açma vaat edilir ve sonraki kredi işlemlerinin nitelikleri önceden belirlenir. N.

Bu durumda hukuki niteliği ve hükümleri. Her iki sözleşme de 213 STAUDER. sözleşmede şartları ve türü belirlenen. nakdi veya sorumluluk üstlenilmesi şeklinde nakdi olmayan kredi işlemleridir.82 kredi işlemlerinden önce gelir ve onların temel unsurlarını belirler. borçlandırıcı nitelikli bir çerçeve sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesi kendi başına bir hukuki niteliğe sahip değildir. kanunlarda düzenlenmiş tipik sözleşmelerde değişiklikler meydana getirebilir ve bu durum onun çerçeve niteliğinden kaynaklanmaktadır213. a) Niteliği Kredi İşlemine Bağlı Çerçeve Sözleşme Bu görüşü göre. SCHOEN. kredi açma sözleşmesi ile BGB § 675’te düzenlenen. kredi açma sözleşmesi kredi talebine bağlı olarak çok sayıda münferit kredi işleminin ifa yükümünü içeren. onu belirli bir sözleşme sınıfına dahil etme imkanı. kendi yapısında şartları ve türü önceden belirlenmiş bir münferit kredi işleminin konu olarak belirlenmesi ile oluşur Stauder’e göre. genel yönetim veya iş idaresi olarak adlandırılabilecek sözleşme arasında paralellik vardır. onlarla ilgili hukuksal sorunlarda benzer çözümler getirmeye imkan verir. taraflar iradeleri kredi açma sözleşmesinin içeriğini oluşturan. Kredi açma sözleşmesinden kaynaklanan ve onun konusunu oluşturan kredi kullandırma işlemleri. s. satım veya iş yönetimi niteliğindeki sözleşmelere göre belirlenecek ve kendi yapısında ifa edilen bu işlemlerin esaslarına tabi olacaktır. ödünç. Genelde ortak hükümler içermekle beraber. bir çerçeve sözleşme olarak. onun konusunu oluşturan ve kanunda unsurları önceden belli şekilde düzenlenmiş bulunan. bu sebeple çerçeve nitelik gösterir. ön sözleşmelerde olduğu gibi niteliğini onun yapısında düzenlenip ifa edilen münferit kredi işlemleri belirler. s. bu sözleşme de hizmet veya iş görme şeklinde bir içeriğe ihtiyaç duymakta ve tam anlamıyla bağımsız bir ifa yükümü içermemektedir. . sebebini oluşturur.73. Kredi açma sözleşmelerinde bulunan ortak ve özel nitelikteki hükümler.90 vd. Kredi açma sözleşmesini tam olarak bir sui generis sözleşme şeklinde tanımlamak şart değildir.

STAUDER. 73 vd . s. bütün kredi ilişkisinin karakterini belirleyecektir215. s. iş idaresi sözleşmesi ve benzeri hukuki ilişkilerdir. garanti sözleşmesi veya genel anlamıyla iş idaresi sözleşmeleri olarak adlandırılırlar216. .84. onda önceden belirlenen şartlara göre uğradıkları değişikliklerle.84. Bunun sonucu olarak ta kredi açma sözleşmesi sadece bir para ödüncü değil. s.73. Kredi açma sözleşmesine bağlı olarak. içerik açısından değişikliklere uğrayabilecekler. SCHOEN. Bu sebeple kredi açma sözleşmesi renksizdir. Kredi açma sözleşmesi çerçeve nitelikli bir sözleşme olduğundun.83 ifa bakımından sonraki münferit işlemlere dayanmaktadır ve bu sözleşmelere hukuki niteliklerini veren konusunu oluşturan sonraki işlemlerdir214. STAUDER. s. kredi açma sözleşmesi ön sözleşmelerde olduğu gibi konusunu oluşturan ve sonradan ifa aşamasına giren münferit kredilerin karakterini alacaktır. avali. Kredi açma sözleşmesinin karakteri onun çerçevesinde belirlenen münferit kredilere bağlıdır ve sözleşmeye uygulanacak hukuk. açılın bu münferit kredi işlemleri artık kredi açma sözleşmesi ödüncü. hukuki nitelik. kredi talebi ile içeriği ortaya çıkan ve ifasına başlanan belirli kredi işlemleri onun hukuki niteliğini belirler. hukuki niteliği belirsiz bir sözleşmedir. önceden belirleniş şartlara uygun olarak. s. tipik münferit kredi işleminin hukuki niteliği dikkate alınarak belirlenecektir. konusunu kredi vermenin oluşturduğu satım sözleşmesi. iskontosu. kanunda düzenlenmiş bulunan tiplerinden farklı özellikler taşıyabileceklerdir. Bununla birlikte sözleşme serbestliğinin sonucu olarak tüm bu münferit krediler çerçeve sözleşmenin kapsamında. Kredi açma sözleşmesi hakkında düzenleme olmaması ona sui generis bir sözleşme niteliği vermez.90 vd. SCHOEN. içeriğinin ve konusunun belirlenmesiyle yani kredi talebi sonucu ifa aşamasını oluşturan münferit krediler ile ortaya çıkacak ve kredi açma sözleşmesi ile birlikte. kanunda düzenlenmiş. 214 215 216 STAUDER.91.

GUGGENHEIM. İstanbul 1992. FEYZİOĞLU. s.210. s. Aydın /AYDOĞDU. N. ZEVKLİLER. 617. Hüseyin/SEROZAN. kredi işlemi. Borçlar Hukuku Özel Bölüm. 100. s. s. münferit işlemlerin farklılığı ikinci plandadır ve kredi açma sözleşmesi Borçlar Hukukunda düzenlenen tüm sözleşmelerin dışında bir sui generis sözleşmedir219. ödünç. 333. 53. 280. Bunun ötesinde kredi açma sözleşmesi kredi sebebini. hizmet alımı. NUISSL. çerçeve nitelikli kredi açma sözleşmesinde de bu şekilde ön sözleşmelerde görülen sözleşme öncesi yapıya benzeşmeyle. teminat veya satım sözleşmesine ilişkin unsurlar asli değildir. Hasan. Kredi açma sözleşmesi temelde bir kredi kullandırma taahhüdüdür ve bu yönüyle temelde para ödüncüne dayanır. s. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. N. hedef sözleşmenin hukuki niteliğini taşır. alacak satın alım sözleşmesi gibi münferit işlem sözleşme tipinin belirlenmesinde etkilidir fakat bu kural mutlak olarak uygulanamaz. Abdülkadir. Murat/PETEK. kredi açma sözleşmesinde ise bu münferit kredi işlemleri olarak ortaya çıkar. Rona/ARPACI. N. Bu ortak yön ve değerler kredi açma sözleşmeleri arası farklılıklardan çoktur. Ön sözleşmede temel olarak asıl. Şüphesiz yeknesak. borçlar hukuku anlamında sözleşme tipleriyle ilişkiyi münferit kredi işlemi belirler217. TANDOĞAN. ALICI. 217 218 219 CANARIS. 618.84 b) Çerçeve Nitelikli Sui Generis Sözleşme Çerçeve nitelikli bir sözleşmede sözleşme tipinin belirlenmesinde temel nokta bu çerçeve sözleşmeye bağlı olarak. onun bünyesinde kurulup ifa edilen münferit sözleşmelerdir. bu durum ortak değer ve hükümler oluşturmaya imkan sağlar. . 67. hükümleri tam olarak belirli ve tüm bankacılık uygulamalarında geçerli bir kredi açma sözleşmesi yoktur fakat bununla birlikte tüm kredi açma sözleşmelerine uygulanan ortak hükümler ve kurallar vardır218. HATEMİ. Ankara 1998. Kredi açma sözleşmesi temel sözleşme olduğu için ön sözleşmeye benzer ve bu yönüyle onun temelini oluşturan prensip burada da uygulanabilir. hazır bulundurma ve kullandırma borcunu içerir. iş yönetimi. teminat. CANARIS. I/2 s. iş idaresi. Kredi açma sözleşmesinde kredi açma ve kullandırma yani kredi işlemi hukuki temeli oluşturur ve bu tüm kredi açma sözleşmelerinde ortak yöndür. tahsisi sözleşmenin temelinde hatta sözleşme öncesi yapıda vardır.

I. s.88. BARLAS. s. Vorrechtsvertrag. s. 24. 2001/3. Berlin 1997. WEBER Martin. s. s. s. belirli bir takım şartların kısmen veya tamamen bu sözleşmelerde yer alması konusunda önceden anlaşmaya varmalarıdır220. s. Band 1. SCHMIDT Karsten : Handelsrecht. N. LARENZ. N. Buna karşılık bazı yazarlar. s. 618. Schuldrecht I. taraflara münferit sözleşmeler kurma borcu yüklememesi yönünden bu sözleşmelerden ayrılır223.. çerçeve sözleşmede taraflardan birinin münferit sözleşmeyi kurmaya yanaşmaması halinde bunun çerçeve sözleşmeye yönelik bir 565. KAPLAN. KRAMER. FIKENTSCHER Wolfgang: Schuldrecht. s. 106. Tübingen 1965. 785. her bir sözleşmenin kuruluşu sırasında ayrıca kararlaştırılmasına gerek kalmaksızın. s. 49. ZSR 106 I (1987). 106. Bd. YAVUZ.85 § 4) DEĞERLENDİRME VE UYGULANACAK HUKUK KURALLARI I) Genel Değerlendirme A) Tek Aşamalı Çerçeve Nitelikli Borçlandırıcı Sözleşme Çerçeve sözleşme. s. (BARLAS. ancak sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçeve sözleşme kurulmasına imkan vermektedir. Çerçeve sözleşme. öğretide temel sözleşme221. München 1987. Dieter: Vorvertrag. 221 222 220 HENRICH. 100. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip: Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Schweizerisches Obligationenrecht. GUGGENHEIM. KARINCA. çerçeve sözleşme kavramı. ileride aynı türden birden fazla sözleşme kurmayı amaçlayan kişilerin. SCHMIDT. 814 vd. s.: Rahmenverträge als Mittel zur rechtlichen Ordnung langfristiger . LARENZ Karl: Lehrbuch des Schuldrechts. s.252 . 117. TUNÇOMAĞ. İsviçre. Banka Kredi Sözleşmeleri. s. ) Geschäftsbeziehungen. München 1994. Çerçeve sözleşme de ön sözleşme ve opsiyon sözleşmesi gibi ileride kurulacak münferit sözleşmelerde yer alacak bazı hükümleri önceden düzenleyen onlara hazırlık oluşturan sözleşmelere benzemekle birlikte. 1099. GAUCH/SCHLUEP. s. 808. s. Handbuch des Kreditrechts. 111. München 1991. İstanbul. 223 . Türk Borçlar Kanunlarında ve Alman Medeni Kanununda yer almamıştır. 609. Allgemeiner Teil. Optionsvertrag. CANARIS. 403. ABD. 76. s.REIFNER. Udo. 809. N. iş birliği anlaşması veya manto sözleşme olarak ta adlandırılmaktadır222. BARLAS. 88. 609. Eray. N.79. WEBER Rolf H.

Çerçeve sözleşme mutlak anlamda ve sadece sonradan kurulacak asıl münferit sözleşmelerin hazırlık aşaması değildir. Çerçeve sözleşme esas olarak ileride ilerde kurulacak münferit sözleşmelerin içeriğinin önemli bir kısmını düzenler. s 467. ( BARLAS. KAPLAN. 228 SCHOEN. 379. s. değer koruma kayıtları. 810 ) 226 227 225 224 BARLAS. değişen koşullara ilişkin uyarlama kayıtları. s. s. sonradan kurulması ihtimal dahilinde olan asıl sözleşmeler. yazar çerçeve sözleşmeyi ileride münferit sözleşmeler kurma borcu doğuran ve doğurmayan olarak ikiye ayırmaktadır. München 1997. uygulanacak hukuk gibi konular düzenlenebilir. N. ) LARENZ Karl/WOLF Manfred: Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. kredi açma sözleşmesinin çerçeve nitelikli bir sözleşme olarak kabul edilmesine imkan verir228. çerçeve sözleşmede genellikle ileride kurulacak münferit sözleşmelere yönelik olarak. s.250 ) HUBNER. 241 .410.. LARENZ/WOLF. Bazı yazarlara göre ise çerçeve sözleşme ileride münferit sözleşmeler kurma yönünde taraflardan en az birine bir kök yükümlülük yüklemektedir. ( WEBER Rolf. 2. önceden çerçeve sözleşme ile saptanmış bir içeriğe sahiptirler. Bir banka sözleşmesi olarak. 414..Banka Hukukunun Esasları. borca aykırılığın sonuçları.86 olumlu sözleşme ihlali oluşturacağını ve tazminat sorumluluğuna yol açacağını savunmaktadırlar224. s. German Banking. s. ( CANARIS. N. 22. bu deyim Alman hukukunda yer alan Genel Banka Sözleşmesi kavramından farklıdır. s.90. Banka sözleşmeleri de çoğunlukla genel işlem şartlarına dayalı bir çerçeve sözleşme olarak kurulmaktadır227. s. 19 ( BARLAS. s. TEKİNALP. Çerçeve sözleşmenin içeriğinin belirlenmesi sırasında önceden belirlenmiş genel işlem şartlarından yararlanılması ve bu şartların çerçeve sözleşmenin içeriğini teşkil etmesi mümkündür ancak genel işlem şartları tek taraflı belirlenmiş özel kurallar topluluğu olduğu halde çerçeve sözleşme gerçek anlamda bir sözleşme niteliğindedir226. Kreditrecht. yapılacak değişikliklere ilişkin kayıtlar. Çerçeve sözleşme esas olarak ileride kurulacak ve nitelikli münferit sözleşmelerin bağlayıcı çerçevesini belirlemekte ve sürekli borç ilişkisi meydana getirmektedir. PALANDT/HEINRICHS. N. vergi düzenlemeleri. Joachim: Das Schuldverhältnis: Begründung und Änderung -Pflichten und Strukturen — Drittwirkungen. içerik ve ifa yükümlülüklerini sonradan gerçekleşecek kredi işlemlerine etkili şekilde önceden düzenlemiş olması. istikrar sağlamaya yönelik yükümler. GERNHUBER. Bu şekilde bir tanımlama. kredi açma LARENZ/WOLF. s. Tübingen 1989. 467.867.811 . s 159. N. asıl olarak münferit sözleşmeye eşlik eder ve onun içindeki boşlukları doldurur225. Ileride asıl sözleşmeyi kurma borcu doğuran çerçeve sözleşme ön sözleşme niteliğindedir. Kreditrecht. HOPT/MÜLBERT. HOPT/MÜLBERT. genel Banka Sözleşmesi belirli hizmetlerden yararlanmak için banka ile işlem ilişkisine giren müşteriyle banka arasındaki bağı açıklamak için kullanılan bir kavramdır. yetkili yargı yeri. 815). yaptırımlar. 241 Buradaki banka sözleşmesi deyimi bankaların genel işlem şartlarına dayalı olarak müşteri ile fiilen kurmuş olduğu sözleşmelerdir.

N. Sözleşmenin amacı kredi sözleşmelerinin kurulması değil para verme veya garanti sağlama konulu münferit kredilerin ifası yoluyla kendi asli edimi olan kredi kullandırma borcunun ifasını sağlamaktır. FEYZİOĞLU. s.332. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesini belli bir para ödüncü sözleşmesinin yapılması hazırlığı ve vaadi gören iki aşamalılık görüşü. 86. Taraflar kredi açma sözleşmesi ile kullanılacak kredi türüne göre ileride karz. Bazı hallerde talep olmadan doğrudan cari hesaba para aktarılmakta bu ödeme kredi açma sözleşmesine dayanmaktadır. bankanın üçüncü şahsa karşı sorumluluk altına girdiği krediler üçüncü şahısla banka arasında ayrı bir akdi ilişki oluşturur ancak bu durumda da banka tarafından sorumluluk üstlenme şeklinde kredi kullandırılmıştır. s. Nakdi olmayan. Kredi açma sözleşmesi kuruluş anında hazır bulundurma ve doğrudan kredi kullandırma borcu içerdiğinden sonraki kredi işlemlerinin sadece sebebini ve çerçevesini oluşturmak amaçlı kurulmuş bir ilk aşama değildir. I/2. 73. Kredi kullandırma borcunun ifası ayrı bir sözleşmenin kurulmasına sebep olabilir ancak bu sözleşmenin amacı değil. kredi açma sözleşmesi kapsamında krediyi hazır bulundurma ve asli unsurları belirlenen nakdi ödeme veya sorumluluk üstlenme şeklindeki yapma borçlarının ifasını sağlayan münferit kredi işlemleri yoluyla kredi kullandırma borcu altındadır ve sözleşme kredi alana doğrudan alacak hakkı sağlar229. HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesinin asli amacı üçüncü şahısla banka arasında teminat amaçlı bir sözleşme kurulması değil nakdi olmayan şekilde kredi kullandırılmasıdır. münferit kredi işlemini kredi verme borcunun 229 TANDOĞAN. 616.69. 230 . N.87 sözleşmesinin banka uygulaması ve ekonomik hayatın ihtiyaçları ile değişen. s.615. s. SCHOEN. satım garanti ve kefalet gibi bir sözleşme yapma değil doğrudan kredi açılması ve kullandırılması için anlaşmışlardır230. STAUDER. kredi kullandırmanın sonucudur. CANARİS. gelişen yapısını ve içerdiği farklılıkları açıklama ve bankacılık uygulamasının kredi açma sözleşmelerinde ihtiyaç duyduğu dinamik yapıyı sağlama açısından da faydalıdır. s. 73. ALICA. 771. 241. s. Banka.242 ALICA.

GUGGENHEIM. Kreditrecht. aslında sözleşmenin kapsamında şartları belirlenmiş ve kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayan münferit kredilerin ifa zamanını ve türünü belirleyen bir işlemdir. Banka uygulamaları ve benzer bankacılık sözleşmeleri dikkate alındığında kredi açma sözleşmesi doğrudan kredi hazırlığı. 76. Kredi açma sözleşmesinin asli unsurlarından biri olan kredi talebi. Banka uygulamasında az rastlansa da kredi açma sözleşmesi yapılmadan münferit krediler verilebilmektedir. içeriğini belirleme amaçlıdır. s. s. İki aşamalılık görüşü aynı zamanda münferit kredi sözleşmelerinin ancak kredi açma sözleşmesine bağlı olarak ve ondan sonra kurulabileceğini de kabul etmektedir. Kredi talebi yeni sözleşmeler kurma amaçlı değildir. sözleşmede unsurları. 616. Alman Federal Mahkemesi BGH 83. nitelikleri ve ifa zamanları açıkça belirtilmese de genel şartlarıyla düzenlenmiş durumdadırlar. s. 1811 kararları da bu yöndedir. STAUDER. N. STAUDER. kullandırma borcunun zamanını. 616.83. kurucu nitelikte bir düzenleme hakkı değildir. s. tahsisi bazen doğrudan hesaba para aktarma yoluyla bazense vadeye bağlı kullandırma borçlarını içerir ve banka bu kredi tahsisi sebebiyle hazır bulundurma komisyonu talep edebilir. N. Kredi ilişkisinde genel sözleşme şartları incelendiğinde kredi açma sözleşmesine göre ifa edilen münferit krediler kredi açma sözleşmesinin asli unsuru olan kredi kullandırma borcunun birbiri ardınca gerçekleşen zamana 231 232 CANARİS. Kredi alanın talebi münferit kredi sözleşmeleri kurma amaçlı değil. . BGH NJW 1982.HOPT/MÜLBERT. 323. Bu sebeplerle çok aşamalılık durumu taraf iradelerine ve bankacılık uygulamalarına uymamaktadır. bir yenilik doğuran hak olarak. herhangi bir ön aşama şartı veya ihtiyacı yoktur. s. HEERMANN. N.615. Kullandırma borcunun ifasına hizmet eden münferit işlemler kredi açma sözleşmesi kapsamında. 100. 1810. 241.242.88 ifası ve kredi açma sözleşmesini de ifa sebebi sayan banka uygulaması ve taraf iradelerine uygun bir yaklaşım değildir231.69. CANARIS. genel özellikleri düzenlenmiş ancak çoğu zaman ifa bakımından şekli ve türü belirlenmemiş münferit kredilerin niteliklerini ve ifa zamanlarını belirler ve bu işlemleri güncelleyerek kredi kullandırma borcunun ifa şeklini ve içeriğini oluşturur232. SCHOEN. 86.

kredi açma sözleşmesi kapsamında kredi açma taahhüdünde bulunulması ile bunun fiilen kullanılmasını sağlayacak işlemlerin yapılmasını ayrı aşamalar olarak kabul etmektedir. s. Doğrudan nakdi ödeme veya sorumluluk üstlenme amaçlı kredi işlemleri olarak isimlendirilen farklı türdeki kredilere göre kredi kullanılması. 158. Münferit işlemlere göre kredi kullandırılacağı zaman. s. Kredi açma sözleşmesi çok aşamalı sözleşme türleri olan karz vaadi veya genel ön sözleşme yapılarıyla açıklanamaz.89 yayılmış. bu durumda kredi açma sözleşmesi kredi kullanımını sağlayacak sonraki sözleşmeyi hazırlayan bir sözleşmedir. N. Kredi açma sözleşmesi banka bakımından kredi açma. bu görüş kredi açma sözleşmesinin niteliğine aykırıdır. bu sebeple kredi açma sözleşmesi tipik bir çerçeve sözleşmenin hukuki yapısından farklı nitelikte yükümlülük içeren borçlandırıcı nitelikli çerçeve sözleşmedir234. s. HUBNER. s. kredi açma sözleşmesinin ifası niteliğindedir. 615. Kreditrecht. . HOPT/MÜLBERT. Çok aşamalı sözleşme kavramına dayanan görüşler. krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu. kefalet veya satım sözleşmesi yapma konularında değil doğrudan kredi açılması. 91. sözleşmenin kurulması ile kullandırma borcunun ifası farklı zamanlarda olmaktadır.90.. Bankanın. German Banking Law. hazır bulundurma ve kullandırma şeklinde yükümlülük içerir ve hazır bulundurmanın ifası kuruluşla.STAUDER. HEFERMEHL. 88. bu durum ise ona çok aşamalı sözleşme özelliği vermez. s. kredi açma sözleşmesinin sonraki aşamaları niteliğinde değildir233. Doğrudan ifa yükümü ve kullandırma amaçlı kredi verme işlemlerinin ifası borcu tipik çerçeve sözleşme hukuksal kurum ve yapısından farklıdır. kademeli ifası niteliğindedir. kullandırma borcunun ifası bazen kuruluşla birlikte ifa aşamasına giren nakdi ödemeyle bazen de talep hakkının kullanılması ile gerçekleşmektedir. kredi müşterisinin ise sözleşme de açıkça belirlenmiş olmasa bile sözleşmenin esaslı karakteristik özelliği olarak sözleşme süresince kredi talep hakkı vardır ve bunlar tüm kredi ilişkisindeki ücret ve iade borcu ile ilgili taraf yükümlülüklerine etkilidir. 100. N. SCHOEN. taraflar ileride bir karz. kullandırılması konusunda anlaşmışlardır. GUGGENHEIM. 242.73 CANARIS. 233 234 SCHOEN. Kredi açma sözleşmesinde taraflar kullandırma borcunun ifasını sağlayan münferit kredi işlemlerinin kuruluşu için ayrıca anlaşma yapmazlar. s.

bu belirsizliğin sebebi sözleşmenin çok aşamalı olması değildir. alacak haklarının doğumu bir başka sözleşmenin kurulmasına bağlı değildir.90 hatta nakdi olmayan kredilerde bazen kredi alan münferit işlemde taraf değildir. s. 323. Kredi açma sözleşmesinde kullandırılacak olan kredinin türü genelde kesin olarak belirlenmez. 74. Kredi açma sözleşmesi taraflardan birine ileride bir sözleşme kurma hakkı tanımayı değil doğrudan karşılıklı hak ve borçlar meydana getirmeyi amaçlar ve bu sebeple opsiyon sözleşme olarak ta kabul edilemez. m. ancak ifa zamanı ve şekli kredi talebi ile belirli hale gelecektir. 96 vd )235. talep yerine getirilmezse lehine sözleşme yapma vaadinde bulunulan kişi karşı tarafa karşı vaat olunan sözleşmeyi kurmaya zorlama amacıyla dava açabilir. s. Genelde bir yatırımcı veya tacir olan müşterinin ihtiyaçları farklı olabilmektedir. borçlandırıcı nitelikteki işlemin yapılması konusunda talep hakkı verir. Kredi açma sözleşmesinin amacı da başka sözleşmeler kurmak değil zaten asli edimi olan kredi kullandırma borcunu nakdi veya nakdi olmayan kredi işlemleri ile ifa etmektir. N. Kreditrecht. banka sorumluluk üstlenerek kullandırma borcunu ifa etmiştir. banka hazır bulundurma komisyonu konusunda doğrudan bir alacak hakkına sahiptir. ALICA. bir kredi işleminin ifa aşamasına girmesi kredi açma sözleşmesini sona erdirmeyecek ve ona dayanarak daha fazla münferit işlem yapılabilecektir. s. Kredi açma sözleşmesi ise kendi içinde taahhüt içermektedir ve buna uygun olarak bankanın münferit krediler yoluyla kredi kullandırma borcunu ifa etmemesi doğrudan borca aykırılık durumu oluşturacak ve onun hükümlerine tabi olacaktır ( BK. 100. Ön sözleşme taraflara asıl sözleşmenin. Kredi alan farklı türlerde kredi kullanma talebinde bulunabilirken. 235 . Bu sebeple GUGGENHEIM. 242-243. HOPT/MÜLBERT. münferit işlemlerin şartları ise kredi kullandırma borcuna bağlı olarak sözleşme kapsamında zaten düzenlenmiştir. Kredi kullandırma borcu ve tarafların iradelerine göre kredi işlemleri nitelikleri belirginleşmese de kredi açma sözleşmesi kapsamında düzenlenmiş durumdadır. müşteri ihtiyaçlarına göre ne tür bir kredi kullanacağını kendisi belirleyecektir veya bu belirlemeyi ileri bir tarihe erteleyecektir. HEERMANN.

71 hükmünce seçim hakkı borçluya aittir. ALICA. Kredi açma sözleşmesi bir temel çerçeve sözleşme olarak iş idaresi. teminat verme. . Seçimlik borçlarda taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa BK m. N. ALICA.91 standart kredi açma sözleşmelerinde kredinin belli kullanım şekilleri belirtildikten sonra bunlarla sınırlı olmaksızın bankanın krediyi her türlü bankacılık ve kredi işlemlerinde kullandırmaya yetkili olduğu konusunda kayıtlara yer verilmektedir. Kredi açma sözleşmenin kurulması ile banka kredi kullandırma taahhüdü altına girmiştir. N. 616 CANARIS. s. N. müşterinin kredi talebi ise içerik ve ifa zamanını belirleyen yenilik doğurucu haktır. bu durum münferit işlemlerin varlığını sağlayan unsurları oluşturur236. s. Sözleşmeden doğan kredi kullandırma borcu seçim hakkının kullanılması ile belli bir kredi işlemi ile ifa edilen kredi türüne dönüşür. bu düzenleme hakkı banka için kural olarak bağlayıcı sonuçlar meydana getiren bir tür seçim hakkı niteliğindedir237. Genel kuraldan farklı olarak kredi açma sözleşmesinde seçim hakkı işin niteliği sonucu kredi alana aittir. Seçim hakkı değiştirici ve kredi açma sözleşmesine özgü yapısıyla içerik belirleyici yenilik doğuran işlemdir ve kullanılması ile mevcut hukuki durum değişir. N. 100. STAUDER. alacak satışı gibi çeşitli bankacılık işlemlerini konu olarak içermektedir. HOPT/MÜLBERT. 75. Kredi açma sözleşmesinin dönerlik unsuru sebebiyle kredinin iadesinden sonra müşterinin yeni seçim hakkı doğar239. s. Kredi açma sözleşmesinde tarafların kredi işlemlerine ilişkin iradeleri mevcuttur ve bunlar talep hakkının kullanılması ile tamamen belirli hale gelir. s. STAUDER. 616. GUGGENHEIM.83. CANARIS. satım. CANARIS. 616. 615. eğer doğrudan nakdi ödeme yoksa. 81. 75. Kredi açma sözleşmesi krediyi hazır bulundurma borcu. kredi kullandırma olarak isimlendirilen bu borcun ifa zamanı ve ne tür bir kredi edimini içereceği müşterinin seçim hakkını kullanması ile belirlenecektir238. N. özellikle 236 237 238 239 240 CANARIS. Kreditrecht. 242. kullanacağı kredinin türünü kredi alan kendisi tespit eder. bu sebeple sadece bir ödünç veya garanti sözleşmesi olarak kabul edilemez240. Kredi açma sözleşmesinde bankanın borcu seçimlik borç.

92 derhal sağladığı nakdi kredi imkanı veya ifası kredi talebine bağlı kredi kullandırma borcu yönüyle de tipik bir çerçeve sözleşme yapısından ayrılır. doğrudan ifayı talep hakkı verir. 100. Taraflar arasında doğrudan genel sözleşmeyle kredi kullandırma veya ona dayanan münferit kredi işlemleri ile ifayı gerçekleştirme iradesi vardır. burada ihlal edilen çerçeve sözleşme değil içeriği çerçeve sözleşmeye göre belirlenmiş münferit sözleşmedir241. HOPT/MÜLBERT. 817. buna muhalefet ve edimini yerine getirmeme sözleşmeye aykırılık oluşturur. Kreditrecht. 243. bir edim. kredi açma sözleşmesi sadece genel işlem şartlarından oluşan standart sözleşme değildir. HOPT/MÜLBERT. N. kredinin hazır bulundurulması ve kullandırma borcu doğrudan ona dayanır ve münferit işlemlerin varlığından bağımsız serbest kredi talebi hakkı verir242. Kredi talep edilene kadar olan aşamada sözleşme tamamlanmış durumdadır ancak kuruluşla birlikte doğrudan bir kredi kullanımı gerçekleşmemiş veya sözleşme 241 242 243 BARLAS. Bir çerçeve sözleşme yapısında da sonraki aşamada münferit sözleşmeler kurulduğunda taraflar bu sözleşmelerin içeriğinin çerçeve sözleşmeye uygun olmasını kabul etmek zorundadırlar. Kredi açma sözleşmesi. GUGGENHEIM. 242. genel kabul çerçeve sözleşmeden doğrudan ifa veya ileride yeni sözleşmeler kurma yükümlülüğünün meydana gelmeyeceği yönündedir. müşterinin sözleşmede belirlenen şekilde kullanacağı talep ile bankanın ifa borcu hemen muaccel olacak ve münferit kredi işlemi yoluyla ifa edilecektir243. bu durumda karşı tarafın tazminat talebi ve dönme hakkı oluşur. Kreditrecht. N. . ifa aşamasında yapısal bir bölünme söz konusudur. s. s. Talep hakkının kullanılması yani kredi isteği ile bankanın borcu güncellenmekte ve kredinin kapsamı münferit işlemin niteliği belirlenmektedir. kredi kullandırma şeklinde borç içerdiğinden. Taraflar arasında talepler esas olarak kredi açma sözleşmesine dayanarak ileri sürülecektir. Kredi açma sözleşmesinde tarafların ifa yükümü içeren bir çerçeve oluşturmaktaki amaçları nitelikleri belirginleşip. bu aynı zamanda ayırım prensibinin temelini oluşturur. isteğe göre ifa edilecek kredi işlemlerinin temelini oluşturma ve onları bir ayrıma tabi tutmaktır.

Kredi açma sözleşmelerinde bankalar bazen genel işlem şartları yoluyla kredi verme yönünde borç altına girmediklerini beyan etmekte. s. s.93 kapsamında açıkça kullanım şekli belirlenmemişse asli edim olan kredi kullandırma türü belirsizdir. kullandırma borcunun münferit işlemler yoluyla ifası taleple gerçekleşmekte. Kreditrecht. yapısının varlığı şeklen görülse de burada kredi açma sözleşmesindeki borçların doğumu veya ifayı sağlayan münferit sözleşmelerin kuruluşu değil. . isteğini tek taraflı olarak bildirmekte ve bu istek yeni bir sözleşme kurulmasını değil mevcut kullandırma borcunun ifasını ve bunun ifasını sağlayan münferit işlemlerin belirlenmesini sağlamaktadır. ifa zamanının belirlenmesi kredi talebi şeklindeki taraf iradesi ile mümkün olmaktadır244. German Banking Law. tarafların iradesi içerik belirleme yönündedir246. AVANCINI/lRO/KOZIOL. 158. N. 1/76. Kredi için talepte bulunan müşteri. HOPT/MÜLBERT. serbest dönme hakkını saklı tutabilmekte veya kredi verme borcunun ifasını ilerde isterlerse kuracakları bir kredi sözleşmesine bırakmaktadırlar245. Kredi talebi sözleşmede belirlenmiş. GUGGENHEIM. Bu yönüyle kredi açma sözleşmesi tipik bir çerçeve sözleşme yapısına yaklaşmaktadır. sözleşme ile sadece ileride kurulacak olan münferit işlemlerin içeriği belirlenmektedir. düzenlenmiş taraf iradelerini açığa çıkartan bir hukuki işlemdir. s. CANARIS. 243. ifa zamanı ve türü belirlenmektedir. 1141. HEERMANN. 616. Kredi limiti ve türü gibi tüm tipik kredi açma sözleşmesi hükümleri kararlaştırılmış olsa bile bankanın kredi verme yönünde borç altına girmediği bu yönde iradesinin olmadığı hallerde kredi açma sözleşmesinden ileride münferit kredi sözleşmesi yapma borcunun doğmaması söz konusudur. aslında münferit işlemleri de içeren iradeler kredi açma sözleşmesinde belirlidir ve kredi kullanım şeklini belirleyen iradelerin somut hale gelmesi. s. N. Kredi açma sözleşmesi ile münferit işlem arasına talep şeklinde bir işlem girdiğine göre çok aşamalılık çekirdeği. HUBNER. 245 246 247 244 UYAN. NUISSL.620. 323. N. 217. CANARIS. 100. Bu durumda bir tür çerçeve sözleşme yapısı olan standart norm kararlaştırma sözleşmesi niteliği ortaya çıkacaktır247. N. N.

bu genel işlem şartlarına rağmen kredi açma sözleşmesi kredi alana. N. NUISSL. 1681.94 Bankacılık uygulamasında. KOSTAKOĞLU. kredi açma sözleşmesi içeriğinde genel olarak bankalar kredi kullandırma borcu altına girmekle birlikte sözleşmeye. s. ifa yükümlülükleri içeren. GUGGENHEIM.1/87. CANARIS. N. S. Genel işlem şartlarında yer alan bu unsurlar kredi açma sözleşmesinin borçlandırıcı çerçeve anlaşma olma niteliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınmamalıdır. kurulması ile doğrudan. N. AKYOL.HOPT/MÜLBERT. Kreditrecht. başka bir işleme ihtiyaç olmaksızın borçlar tesis eden ve kredinin hazır bulundurulması asli borcunun da hemen ifa aşamasına geldiği bir Bkz. Kredi açma sözleşmesi. 217. ERTAN. Bölüm 2. açılan krediyi ihtiyacı olduğu türde ve zamanda kullanma konusunda alacak hakkı vermektedir ve haklı bir sebep olmaksızın talep edilen kredinin verilmemesi sözleşmeye aykırılık oluşturacaktır. asli. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Kredi talebinin bankanın onayına. 262 248 . 146. Legal Hukuk Dergisi. hükümler kanaatimce bankanın kredi hazırlığı ve kullandırma şeklindeki asli borçlarını ortadan kaldırmamakla birlikte onun açısından sözleşmeden serbest dönmeye yönelik imkanlar olarak kabul edilmelidir. Banka Kredi Açma Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Özellikle Çerçeve Anlaşma Olma Özelliği. 2/2 ( ZGB 2/2 ) hükmünce hakkın kötüye kullanılması halidir ve kanun tarafından korunmaz248. Kerem. tek aşamalı. Kredinin istendiği zaman kesilmesi ve sözleşmenin feshi imkanının haklı bir sebep olmadan banka tarafından kötüye kullanılması genel işlem şartları ve sözleşme hükümlerinin değerlendirilmesine ilişkin bölümde ayrıntılı şekilde inceleneceği üzere TMK m. bu tür hükümlerin geçerliliği sözleşme serbestliği ve iyiniyet kuralları kapsamında değerlendirilecek bir konudur. I. müşterinin kredi talebi anında yapacakları şeklinde değerlendirmelere hükümler göre krediyi bu hiç kullandırmayabilecekleri koymaktadır. 105. N. s. İstanbul 2003. 9. uygun görüşüne bırakılması standart sözleşmeleri bankaların düzenlemiş olmasından kaynaklanmaktadır. 644. Banka Sözleşmeleri. Kullandırmadan kaçınmaya imkan veren kayıtlara rağmen sözleşmenin borç içeren yapısı ortadan kalkmaz ve bu yapısıyla kredi açma sözleşmesi tipik bir çerçeve sözleşme olmamakta içeriğinde kredi kullandırmaya yönelik edim yükümlülükleri taşıması sebebiyle çerçeve sözleşme kavramı ile önemli bir farkı taşımaktadır. 102.

Kredi açma sözleşmesi bu genel kurala bağlı olarak rızai niteliktedir ve kurulması için banka ve müşterinin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterlidir. .95 sözleşmedir bu yönüyle tipik bir çerçeve sözleşme değildir.I/2 s. belli bir limit üzerinden birbirini takip eder şekilde kredi taleplerinin karşılanması somut ilişkiye göre değişebilecek diğer şartların değerlendirilmesi ile sözleşmenin varlığını gösterebilir251. s. 93. 281. AKYOL. 356. N. Kredi alana verilen talep hakkı içerik belirleyen yenilik doğurucu haktır ve sözleşmede belirlenen sınıra kadar bu içerik belirleyen ve borcu güncelleyen yenilik doğurucu hakkı kullanmak müşterinin takdirine bırakılmıştır249. Banka Hukukunun Esasları. s. N. sadece bir kredi açma iradesi yani kredi kullandırma borcunun banka tarafından yüklenilmesi asli edim olarak sözleşmenin kurulması için yeterlidir bunun dışında ayrıca münferit kredi işlemler üzerinde anlaşılması bunların açıkça belirlenmesi şart değildir. 619. HEERMANN. B) Rızai Sözleşme Tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri bir sözleşmenin kurulması için yeterli olduğunda bu sözleşme rızai sözleşme niteliğindedir250. s. N. 1/73. mesela bir miktar kredi kullanılması. s. Türk Hukukunda sözleşmeler kural olarak rızai niteliktedir. 620. 323. Sözleşmenin konusu olan kredinin verilmesine lüzum yoktur. TANDOĞAN. 617 250 251 249 EREN. Bankacılık. Banka Sözleşmeleri. s. Kredi açma sözleşmesi kullandırma borcunun ifasını sağlayan münferit işlemlere eşlik etmesi ve onların boşluklarını doldurması yönüyle çerçeve nitelik gösteren bir sözleşmedir. YÜKSEL. Tarafların açık veya zımni irade açıklamaları ile kredi açma sözleşmesi kurulabilir. TEKİNALP. 522. CANARIS. Kredi açma sözleşmesinin kurulması için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradelerinin bulunması yeterlidir. AVANCINI/lRO/KOZIOL. CANARIS. 333.

96 C) İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Kredi açma sözleşmesinin iki tarafı da ifa yükümlülüğü altındadır. Müşteri talep hakkını kullanmadığı sürece hazır bulundurma komisyonu dışındaki kredi açma sözleşmesine özgü ve sözleşmede belirlenmiş olan münferit sözleşmelerin ifası ile güncellenecek diğer karşılıklı borçlar muaccel olmaz ancak bu borçlar sözleşmenin bünyesinde mevcuttur. .115. N.616. N. eksik iki tarafa borç yükleyen veya tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme türlerinden hangisine dahil edileceği konusunda güçlüklere sebep olmaktadır252. komisyon gibi karşılık bedeller ödeme. edim birliği sebebiyle kredi açma sözleşmesinin karşı edimi olurlar253. Kredi açma sözleşmesinde banka lehine bir hazır bulundurma komisyonu kararlaştırılmışsa bu tutar. krediyi iade etme ve istisnai hallerde krediyi kullanma gibi yan borçlar altındadır. CANARIS. s. Kredi açma sözleşmesinde tarafların borçları aralarında kararlaştırdıkları şartlara göre de değişiklik gösterebilmektedir.114. kredi işlemleri yoluyla ifa aşamasının başlamasıyla güncellenir. 134. belirli hale gelirler ve edimler arası bağlantı. esasen bu borçlar sözleşmenin yapısında kurulma anından itibaren mevcuttur ancak talep anından itibaren tam olarak açığa çıkarlar. Kredi açma sözleşmesinde kredi açma ve kullandırma borcu ile münferit işlemlere göre belirlenecek kredi bedelleri edimler arası bağlantı sebebiyle karşılıklılık içindedir. Kredi alanın yükümlülükleri bakımından özellikle değişiklik gösteren bu şartlar kredi açma sözleşmesinin. sözleşmede kararlaştırılmışsa teminat sağlama. kredi alan ise faiz. 1/73. STAUDER. Kredi alan tarafından kullanım zamanı serbestçe belirlenecek düzenleme hakkı olan kredi kullanma talebinin sözleşmedeki karşılıklı borçların varlığına etkisi yoktur. s. 252 253 STAUDER. AVANCINI/lRO/KOZIOL. Sözleşmenin bünyesinde mevcut olan ancak talep hakkı kullanılmadığı için gizli durumda bulunan bu borçlar kredi alan tarafından kredi talebinin yapılması. kredi kullanılmasa bile müşteri tarafından ödenecek bir karşılık bedeldir. SCHOEN. banka krediyi hazır bulundurma ve kullandırma. tek tarafa borç yükleyen. s.

s. N. kredinin iadesini güvence altına alma amaçlı olarak sözleşmeye dahil edilen bu borçlar iade ve tazmin gibi sonraki aşamalarda gerçekleşebilecek riskleri teminat altına alma amaçlıdır fakat ifa aşamasında karşılık ilişkiye dahil olmadıklarından yan borç niteliğindedirler.116. Kredi alan için sözleşmede teminat sağlama borçları kararlaştırılabilir. s. Taraflardan biri karşı tarafın kendi yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya buna hazır olduğunu beyan etmemesi halinde borçlanmış olduğu edimi yerine getirmekten kaçınabilir. BAUMBACH/DUDEN. s. STAUDER.81 hükmü kapsamında gerçekleşen bağlılıktır. 254 . Kredi açma sözleşmesinde kapsam ve münferit işlemlerle edim bağlantısı sebebiyle tarafların edimleri arasında doğuş yönünden karşılıklılık vardır. 406. SCHOEN. Kredi açma sözleşmesinde bankanın krediyi hazır bulundurma karşılığında hazır bulundurma komisyonu kararlaştırılır ve bu komisyonun ifası müşterinin kredi kullanma konusundaki beyanına bağlı tutulur. faiz ve komisyonlar münferit kredilerle birlikte kredi açma sözleşmesinin de karşı edimi durumundadır ve edimler arasında ifa ve devam yönünden bağlılık vardır. Taraflardan birinin borç altına girmesi diğer tarafın açık veya zımni şekilde yapacağı borçlanma beyanının geçerliliğine bağlı tutulmuştur. SCHINNERER. bu BK m.97 talep hakkının kullanılması ve ifanın başlaması ikincil bir konudur ve bu borçların varlığını etkilemez ancak içerik belirleme yönünden etkisi vardır254. 140. N. CANARIS. Kredi açma sözleşmelerinde kredi alan için kredi kullanma borcu nadiren düzenlenir ancak banka lehine bu yönde bir düzenleme yapılması ve sözleşmenin genel yapısında değişikliğe gidilmesi mümkündür.5.613-616. Kredi kullanma borcu şeklinde bir düzenlemenin sözleşmede yer alması halinde kredi kullanmaya ilişkin diğer ücretler gibi bu borç ta sözleşmede karşılık ilişki içerisinde yer alacak ve yerine getirmeme sözleşmenin devamı açısından diğer borçlar gibi doğrudan etkili şekilde yapısal ve fonksiyonel karşılıklılık ilişkisine dahil olacaktır. 134. Genel olarak kredi açma sözleşmelerinde faiz ödeme borcu ve diğer karşılıklar münferit sözleşmelerle kredi kullanımı olmadan ortaya çıkmasa bile uygulamada nakdi kredilerde kredi açma sözleşmesinin kurulması ile nakdi kredilerde tutar bir cari hesaba aktarılmakta ve buna faiz işletilmektedir. N.

Aufl. Hans. Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. Allgemeinen Lehren des Vertragsrechts. 626 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. s.s. ESSER/SCHMIDT. Aufl. Heidelberg 1984. 3. garanti verilmesi konulu kredi açma sözleşmelerinde bu hizmetin ifası ve bunun karşılığı bir miktar iş görme bedeli olarak komisyon. sürekli nitelikte kredi hazır bulundurma ve kullandırma borcu içermekte. 817. Bd. 115. s. Zürich 1974. Bd. 258 . s... BGH BB 1962 116. komisyon kredi ücretlerinin ödenmesi arasındadır. N. II. 49. Allgemeiner Teil. krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcuna karşılık müşterinin faiz. 305. sözleşmedeki karşılık ilişkiyi oluşturur. 3. von Tuhr. N. s. ayrıca kararlaştırılmasına lüzum kalmadan bu sözleşmelerin içeriğini oluşturmaktadır. SCHOEN. s. Bunun yanında sözleşme kapsamına göre ifa şekli münferit işlemlerle. 412. Çerçeve sözleşmede de önceden belirlenen koşullar münferit sözleşmeye yansıyarak taraflar için bağlayıcı hale gelmektedir258. aval. Basel/Frankfurt 1988. Die Wirkung der Obligationen. bu yönüyle münferit işlemin karşılığı aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin karşılığını oluşturmaktadır. D) Sürekli Borç İlişkisi Oluşturan Sözleşme Kredi açma sözleşmesi. Christian. I. 255 256 257 STAUDER. sürekli borç ilişkisi oluşturur256. Max/SCHÖBİ. s. Sözleşmedeki temel karşılık ilişki özellikle bir miktar para verilmesi konulu nakdi kredilerde münferit işlemle kredi kullandırma ve bunun karşılığını oluşturan faiz. SCHÖNENBERGER/JAEGGİ. Edimin zaman içerisinde sürekli olarak yerine getirilmesi sürekli edim olarak tanımlanmakta ve bu tür bir edimi içeren borç ilişkileri sürekli borç ilişkisi olarak tanımlanmaktadır257. komisyon ödeme ve bazı hallerde kredi kullanma borcu karşılık ilişki içerisindedir ve tüm bu yönleriyle sözleşme tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliğindedir255. OĞUZMAN/ÖZ.14. s.EREN. 104. s. Das Schweizerische Schuldrecht. Schuldrecht. CANARIS. KELLER. 224. Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht. çerçeve niteliği ile ileride münferit krediler ifa edildikçe doğrudan. s.I . 7. 35. I. Andreas/Peter. bu sebeple ani edimli bir borç ilişkisi değildir. Bd.98 Kredi açma sözleşmesinde bankanın. BARLAS. 120 WEBER Rolf.

948 (HEERMANN’den naklen ) . güven ön plana çıkacaktır. BGH NJW 55. Bu asli borç çeşitli kredi verme işlemleri ile ifa edilir ve sona erdirilir. OĞUZMAN/ÖZ. HEERMANN.82. s. Sözleşmeden Dönme. 57. CANARIS. 39. Sözleşmeden Dönme. s. s. üçüncü kişilere karşı sorumluluk üstlenilmesi şeklinde gerçekleşen aval. 175 vd. limit dahilinde çok sayıda kredi talebi yapma ve birbiri ardınca ifa talep etme hakkı verebilir ve tüm bu ifa fiillerinin dayanağı. N. Sürekli borç ilişkisi niteliği taşıması sonucunda kredi açma sözleşmesi taraflar arasında istikrarlı bir hukuksal bağ ve sıkı kişisel ilişki oluşturacaktır.84. s. s. sözleşme süresine yayılmış bir ifa yükümü sözleşme kapsamında düzenlenir. 22.. s. banka tarafından sözleşme süresince hazır bulundurulması ve münferit kredi işlemleri yoluyla kullandırılması şeklinde ifaları kapsayan uzun bir döneme. Kredi Açma Sözleşmesi. s. SEROZAN. Belli bir miktar nakit para verilmesi şeklinde gerçekleşen para ödüncü. dürüstlük kuralının özel olarak önemli hale gelmesi ve işleyen zaman süresince ortaya çıkan sonuçların ortadan kaldırılamaması gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır260. 415. SELİÇİ. Kesin geçersizlik ( BK m. 261 262 263 260 259 SELİÇİ. 81. s. STAUDER. kredi alana. WEBER Rolf. 1229. SELİÇİ. bu sebeple rahatlıkla uygulanma imkanı yoktur262. Özer. LARENZ. Schuldrecht I. s. YÜKSEL. BGH 83. 819. 19-20 ) veya taraflardan birince iptal halinde sözleşmenin başlangıçtan itibaren hükümsüz sayılması kuralı ve buna bağlı olarak tasfiye şekilleri sürekli borç ilişkisinin yapısına uymamaktadır261. Alman Federal Mahkemesinin kredinin çek çekilmesi şeklinde kullanımı şartıyla yapılması durumunda sözleşmenin devamlı nitelik göstereceği şeklindeki kararı hk. BGH NJW 1978.615. BARLAS. kredi açma sözleşmesindeki asli ve sürekli nitelikteki kredi kullandırma borcudur. 172. 76.99 Sözleşmenin çerçevesinde belirlenen şartlara göre. 1228. bu sebeple sözleşmeden ileriye etkili olarak kurtulma menfaatler dengesine uygun olacaktır263. s. Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi. BGH NJW 55. . s. kredi kullandırma borcunun ifası amaçlı münferit kredi işlemleridir. SEROZAN. s. Sözleşmede kısmi ve sürekli kredi kullanımları ile ifa sürekli niteliktedir ve bu özelliği ile de sürekli borç ilişkisi niteliğindedir259. 368. Kredi açma sözleşmesinin ifası genelde kısmi ve tek bir ifa şeklinde gerçekleşmez. 947. İstanbul 1997. iskonto sonucu karşılık bedelin ödenmesi. 411. kredinin açılması. garanti verme. 32 vd.322. Bu durumda çerçeve nitelikli sürekli borç ilişkisi oluşturan bir SCHOEN.

bu sözleşme tipinde. Ankara 1971. AKİPEK. Necmettin. s. 423. YAVUZ. bir sözleşmenin unsurlarını kısmen veya tamamen 264 265 266 BARLAS. Lehrbuch des Schuldrechts. I/1. Dar anlamda karma sözleşme. Ankara 2002. s.100 sözleşmede ifa olunan kısım bakımından taraf menfaatleri dikkate alınarak geçmişe etkinin uygulanmaması uygun olacaktır264. ZEVKLİLER. 102. tarafların isteği ile edim ve karşı edim ilişkisi şeklinde birbirleriyle bağlanmaları halinde söz konusu olur. 24 vd. Ş/KÜÇÜKGÜNGÖR. München 1976. 615. Sözleşmeler Rehberi. Karışık Muhtevalı Akit. 10 vd. Besondere Teil. BUCHER. s. FEYZİOĞLU. kanunda düzenlensin veya düzenlenmesin her türlü sözleşme unsurunun. Borçlar Kanunu’nun özel kısmında veya özel bir kanunda düzenlenmemiştir bu sebeple isimsiz sözleşme niteliğindedir. GAUCH/SCHLUEP. birleşik sözleşmeler. 820. kanunda öngörülmeyen şekilde bir araya getirilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 14. Bu tür sözleşmeleri oluşturan sözleşme tipleri kendilerine özgü yapılarını kaybetmeden bir araya getirilmişlerdir. 267 . s. İstanbul 1985.Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. s. II. s. F.. Birleşik sözleşmeler. s. geniş anlamda karma sözleşme ise kanunda düzenlenmeyen sözleşme unsurlarını içerecek şekilde genişletilerek. Karma sözleşme farklı sözleşmelere ait unsurların bir sözleşme oluşturmak üzere bir araya getirilmesidir. s. Karl . birbirinden ayrı ve bağımsız nitelikte olan sözleşmelerin.1.196 vd. E) Kendine Özgü Yapısı Olan ( Sui Generis ) Sözleşme Kredi açma sözleşmesi. s. Aufl.10 vd. E. TANDOĞAN. ARAL. 52. İfa bozuklukları ve ihbarla fesih gibi imkanlar sürekli borç ilişkisi olması sebebiyle kredi açma sözleşmesinde uygulama alanı bulacaktır265. 52 ). TANDOĞAN.. s. 1987. C. WEBER Rolf.. LARENZ. E. I/1. ARAL. kanunda düzenlenen sözleşme unsurlarının kanunda öngörülmeyen tarzda bir araya getirilmesini ifade eder. s. 49. s. karma ve sui generis ( kendine özgü ) sözleşme olarak üçe ayrılırlar266. 252. N. EREN. 11. ARAL. (ARAL. 431 CANARIS. kanunda düzenlenen sözleşme tiplerine ait unsurlar kanunda düzenlenmeyen bir tarzda bir araya getirilmektedir267. N. 49. s. Bd. Doktrinde karma sözleşmeler dar anlamda ve geniş anlamda karma sözleşme olarak ikiye ayrılmaktadır. s. İsimsiz sözleşmeler. 371. 24. KUNTALP. Kendine özgü sözleşmede ise taraflar sözleşme tipini belirleme serbestliğine dayanarak. s. AT. İstanbul. 12.

bu tür sözleşmeler karma sözleşme olarak tanımlanamaz. 56. Schweizerisches Privatrecht. Obligationenrecht. Teilband Unterteiband Inhalt des Vertrages. Bern 1991.. s. YAVUZ. AT. SCHLUEP. Bir sözleşmenin esaslı unsurları kanunda düzenlenmiş ise isimli bir sözleşme. BGE 120 V 304. 269 270 271 272 . 25. 1979. SCHLUEP. VII. YAVUZ. Obligationenrecht. bu durumun tespiti bazen zorluklar gösterebilir. s. Bd. 97. 52. SCHLUEP. Eugen . s. sözleşmenin isimli olup olmadığı onun kanunda düzenlenmiş olmasına göre belirlenir270. KRAMER Ernst A. 2. Band VI.50. s.101 kanunda bağımsız olarak düzenlenmiş bir sözleşmenin içeriğinde yer almayan unsurlardan bir araya getirirler. N. Basel. 776. düzenlenmemiş ise isimsiz 268 ARAL. 13. s. Allgemeine Bestimmungen. 77. dar anlamı ile sui generis sözleşmeler kanunen düzenlenmiş hiçbir sözleşme tipinde mevcut olmayan unsurları içeren sözleşmelerdir272. s. N. TANDOĞAN. s. KELLER/SCHÖBI. KRAMER. BT. Kanunda düzenlenme durumunun somut olarak belirlenmesi. Besondere Vertragsverhältnisse. Kommentar zu Art. Bir sözleşmeden kanun maddeleri içinde sadece isim olarak söz edilmesi onu isimli bir sözleşme haline getirmez. s. I. Das Obligationenrecht. Bu anlamı ile incelenecek olursa. Kendine özgü sözleşmede asli olarak aranacak nitelik onun iç bütünlüğe sahip olmasıdır269. 3. Kanunda düzenlenen sözleşme unsurlarından kısmen veya tamamen farklı şekilde yeni bir sözleşme kurarlar. Türk Hukukunda verilen tanım geniş anlamda sui generis sözleşmeleri ifade ederken. 25. Walter. 21. BUCHER. bu konuda temel ölçü sözleşmenin esaslı unsurlarının kanunda düzenlenip düzenlenmediğidir. kendisini oluşturan unsurların bir kısmı veya tamamı kanunen düzenlenmiş bulunan sözleşme tiplerinin hiçbirinde mevcut olmayan sözleşmelerdir271. BUCHER. s. s. BUCHER. s.776. 19-22 OR. 65. 776. Aufl. TANDOĞAN. s. HATEMİ/SEROZAN/ARPACI. kendine özgü (sui generis) sözleşme ismini alırlar268. Zürich 1988. s. 119 V 134.: Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. I/1. Türk Hukukunda genel olarak kabul edilen tanımlamaya göre sui generis sözleşme. Abteilung. Bir başka ayrım sui generis sözleşmeleri dar ve geniş olarak iki tipte tanımlar. bir sözleşme hem karma hem de sui generis sözleşme olarak nitelendirilebilir. 102.24. 770. I/1. s. BGE 119 II 394.13. SCHLUEP. Besondere Teil.

Bd. Sulh Sözleşmesi274. 618. German Banking Law. 244 PALANDT/PUTZO. 332. 278 YÜKSEL. Ankara 1989. Kredi açma sözleşmesi sadece bir miktar paranın verilmesi borcunu içeren bir sözleşme değildir. kendine özgü sözleşmelerin başlıca örnekleridir. sözleşmenin konusu asli olarak kredinin açılması ve müşterinin talebine kadar hazır bulundurulması talep halinde kullandırılması borcudur. İfa aşamasında tüm kredi türleri için kararlaştırılan dönerlik unsuru ve müşterinin asli edimi olan hazır bulundurma komisyonu kanunda düzenlenmiş hiçbir sözleşmede yer almayan unsurladır. KURU. sorumluluk üstlenilmesi konulu nakdi olmayan kredi işlemlerini birer ifa şekli olarak içermektedir. 23 vd. s. München. CANARIS. N. TANDOĞAN..III. 273 KELLER/SCHÖBI. 14. s. ancak bir kredi açma sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri bu şekilde kısıtlanmamıştır daha farklı yükümlülükler bulunmaktadır277. BGE 95 II 615. Bası. I/1. C.. Ankara 1972.. § 488 N. tek satıcılık275 ve satış için bırakma sözleşmeleri276. 1991. 157. s. BGE 97 II 55. I/1.102 bir sözleşme mevcuttur273. Ergun. Kreditrecht. hazır bulundurma ve kullandırma borcudur. Baki. 275 276 277 274 İŞGÜZAR. N. s. Moderne Vertragstypen. . Karz sözleşmesinde ödünç veren para veya misli bir şeyi ödünç alana geçici olarak verme borcu altına girmektedir. HUBNER. MARTINEK. alacak satımı ve banka teminatı gibi kredi işlemlerinin de sözleşmesinin konusunu oluşturması ve müşterinin kendisine tahsis edilen krediyi kullanmak zorunda olmaması kredi açma sözleşmesi karz sözleşmesi olarak tanımlamaya imkan vermez. Kredi açma sözleşmesinde tarafların edimleri dikkate alındığında değişik sözleşmelere ait unsurlar sözleşmenin kapsamında yer alabilmektedir. 4. s. 19. Ankara 1982. HOPT/MÜLBERT. 95. Medeni Yargılama Hukukunda Sulh. BGE 93 II 185. I/2 s. ancak sözleşmenin esaslı unsuru olan kredi açma. Michael . ancak kredi kullandırma sadece para vermeyi kapsamaz. I/1. TANDOĞAN. bu yönüyle geniş anlamda bir iş görme sözleşmesidir278. Kredi Açma Sözleşmesi. münferit kredi yoluyla nakdi anlamda bir miktar para verme borcu karz sözleşmesinin unsurudur. s. Hukuk Muhakemeleri Usulü. H. Tek Satıcılık Sözleşmesi..2. 27. 2660 vd. TANDOĞAN. Kredi açma sözleşmesinin ifası aşamasında. s. Kredi açma sözleşmesi konu olarak alacak satışı şeklinde işlemlerini yada kredi alana bir miktar para verilmesini kapsamayan ve banka tarafından kredi alan lehine üçüncü kişilere karşı garanti verilmesi borçlarını içeren. I. 24. s. ÖNEN. Leasing und Factoring. TANDOĞAN.

burada iki ayrı tip sözleşmenin bir araya gelmesi söz konusu GUGENHEIM. sadece vermeye “dare” yönelik değil yapmaya “facere” yöneliktir279. 240 280 279 . 157. s. kefalet. N. YÜKSEL. AESCHLİMANN. Kredi açma sözleşmesinde bir miktar paranın kullandırılması borcuyla birlikte. HOPT/MÜLBERT. German Banking Law. değişik kredi ilişkilerinde farklı sözleşme tiplerine ait unsurların ortaya çıkmasına imkan vermektedir. N. CANARİS. Kredi açma sözleşmesinin bankaların uygulamalarına göre çok değişken yapısı. CANARİS. 99. HUBNER. s. ayrıca kredi açma sözleşmesindeki nakdi kredilerin konusu misli eşyaları içeren karzdan farklı olarak sadece para verilmesine ilişkindir bu sebeple de sözleşme bir tür karz sözleşmesi olamayacağı gibi karz vaadi de değildir280. karz sözleşmesinin konusunu oluşturmayan. kanunda belirlenen sözleşme tiplerinin hiçbirine dahil edilemez. s. s.24. N. 332. ancak sözleşmeyi tarafların belirleyecekleri edimlere göre tamamen farklı değerlendirmek hukuk güvenliğine uygun bir çözüm yolu değildir bu sebeple kredi açma sözleşmesi tek tip bir sözleşme olarak nitelendirilemez. Kreditrecht. I/2 s. 614. Kredi açma sözleşmesinin birleşik sözleşme olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir. HOPT/MÜLBERT. STAUDER.103 Kredi açma sözleşmesi. N. alacak satımı. kullandırma borçlarının yanında çeşitli hizmet edimleri de yer almaktadır. kredi alan tarafından kullanılan para geri verilince sözleşme sona ermemekte. Kreditrecht. Kredi Açma Sözleşmesi. iş görme ve garanti sözleşmelerine ilişkin unsurları içerir ve kredi ilişkisinin genel çerçevesini oluşturur. 239-244 vd. bu sebeple sözleşmesinin konusunu oluşturan edimler. iş görme ve teminat edimlerini de içeren kredi kullanımları da gerçekleşmektedir. Kredinin kullanımı her zaman bir nakdi tutarın devri şeklinde gerçekleşmemekte. limit dahilinde paranın yeniden bir çok defa çekilip yatırılma imkanı kararlaştırılabilmektedir. Sözleşme farklı münferit kredi işlemlerine ait unsurları içerir ve kredi kullandırma borcunun ifası amacıyla sözleşmede belirtilen sürede ve belli bir limit dahilinde çok sayıda münferit kredinin kullandırılmasına imkan verir. 24. 60. 614. TANDOĞAN. s. Kredi açma sözleşmesinde kararlaştırılan kredi kullanıma hazır bulundurulmakta ve hazır bulundurma. garanti sözleşmelerine ilişkin edimlerin ifası borçları aynı anda bulunabilir..

Bir kısım yazar. STAUDER. Çerçeve nitelikli sözleşmelerin de ön sözleşmelerde olduğu gibi ona bağlı olarak sonradan kurulan sözleşmelerin karakterini alacağını ve kredi açma sözleşmesi çerçeve nitelikli bir sözleşme olduğundun. Kredi açma sözleşmesi bir nakdi krediyi içerdiği ve karz sözleşmesinin unsurlarını taşıdığı durumlarda bile müşterinin kredi kullanma zorunluluğu yoktur. .84. ona tam anlamıyla sui generis bir sözleşme niteliği vermeyeceğini kabul etmektedir. hizmet ve vekalet sözleşmesi gibi tip sözleşmelerin unsurlarını bazı hallerde kısmen taşımakta bazen de bu sözleşmelere ait unsurlar hiç bulunmamaktadır. hukuki nitelik. Sözleşme alacak satımı. kredi açma sözleşmesinin kanunlarda düzenlenmemiş olmasının.90 vd. karşı edim olan komisyon ve tekrar edebilen talep imkanı gibi unsurlar kredi açma sözleşmesinin sui generis bir sözleşme olarak kabul edilmesine imkan verir. Kredi açma sözleşmesinde kanunda belirlenen sözleşmelerin esaslı unsurlarının kanunun öngörmediği şekilde bir araya getirilmesi söz konusu olmadığından sözleşmenin karma sözleşme olarak tanımlanması da mümkün değildir. Asli edimler olan kredi açma. değişkenlik gösteren yapısı ve kendine has asli edimi ile kredi açma sözleşmesi kanunda belirlenen sözleşmelerden hiçbirinin esaslı unsurunu taşımamaktadır. içeriğinin ve konusunun belirlenmesiyle yani kredi talebi sonucu ifa aşamasını oluşturan münferit kredi işlemi ile ortaya çıkacak ve bütün kredi ilişkisinin karakterini belirleyecektir281. Kredi açma sözleşmesi isminden de anlaşıldığı gibi bir kredi kullandırma taahhüdüdür ve bu durum bütün kredi açma sözleşmelerinde ortak 281 SCHOEN. garanti.104 değildir. Kredi açma sözleşmeleri arasında çerçevelerini oluşturdukları münferit kredi işlemleri sebebiyle farklılıkların doğduğu açıktır ancak bunlar asli. temel farklılıklar değildir. 73 vd . hazır bulundurma ve kullandırma borcunun kanunda düzenlenmiş bulunan hiçbir sözleşmede bulunmaması. s. hukuki niteliği belirsiz bir sözleşmedir. s. Bu sebeple kredi açma sözleşmesi renksiz şekilde tanımladıkları. kredi talebi ile içeriği ortaya çıkan belirli kredi sözleşmelerinin onun hukuki niteliğini belirleyeceğini kabul etmektedirler.

belirlenen özel şartlar. maddelerinde ifade edilen. bu işlemlere kendi düzenlemeleri de kıyasen CANARIS. LOMBARDINI. 1997.ZEVKLİLER/AYDOĞDU/PETEK. FEYZİOĞLU. Kredi Sözleşmelerinde Bankaya Tek Yanlı Faiz Artırma Yetkisi Veren Hükümlerin Geçerliliği ve Uygulaması. sözleşmenin BK m.785.I/2. s. S. birbirini takip eder şekilde kredi verilmesine imkan verir.HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s. bu şart ve değişiklikler kredi açma sözleşmelerine konu benzer tüm kredi işlemlerine uygulanmaktadır. kredi açma vadinin ifasında ihtiyarına bırakılan irade sorumsuzluğunun karşılıklı taahhütlerdeki dengeyi ortadan kaldırması bakımından. 282 . 53. ayrıca farklı türde kredi işlemlerini kapsayan bir sözleşmeyi kapsamında yer alan bir münferit işlemin hükümlerine tabi tutmak mümkün değildir. tüm bu sebeplerle kredi açma sözleşmesi kendine özgü yapısı olan ( sui generis ) bir sözleşmedir282. kendine özgü yapısı olan bir sözleşme niteliği verir. Bankanın. Cengiz . 280. KAYAR.1.565. 145 ( Yazar. tüm kredi açma sözleşmeleri için ortak olan bu unsurlar. karşılıklı taahhütleri içeren bir nitelikte bulunamayacağını ve bu nedenle de kredi açma sözleşmesinin kendine özel koşulları içinde bir borçlar hukuku sözleşmesi olarak kabul edilmesinin uygun olacağını savunmaktadır. hazır bulundurma ve kullandırma şeklindeki banka işlemleri hukuki temeli oluşturmaktadır. 526 N. sözleşmenin tarafı olan bankanın. C.14 . Ankara. Kredi açma sözleşmesinde kredi açma.79. bağımsız bir sözleşme olarak kredi açma sözleşmesinin kendine has belirli özellikleri vardır. yapısında sıklıkla ve benzer şekilde düzenlenen. 618. Borçlar Hukukunda düzenlenen tüm sözleşmelerin dışında.2.TANDOĞAN. Konusunu oluşturan kredi işlemlerine yaptığı etki dışında. şartlarında düzenlenmiş olması halinde. ALICA. 82.105 yöndür ve bu yönüyle kullandırma borcunun ifa aşamasını oluşturan para ödüncü. KOSTAKOĞLU. 81. zaman sürecine yayılmış çeşitli nitelikteki ifaları tek bir borç olan kredi kullandırma borcundan doğmuştur. 83. fazla sayı ve farklı nitelikte kredi verme amaçlı ifa fiillerine sebep oluşturur. s. 2001. s.s. ortak değer ve hükümler oluşturmaya imkan sağlar.s333. N. sözleşmedeki yükümlülüğünü. s. teminat veya alacak satımı şeklindeki münferit işlemlere ait unsurlar kredi açma sözleşmesinin asli unsurları değildir. İsmail. Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif. münferit işlemlerin farklılığı ikinci planda kalır ve bu durum kredi açma sözleşmesine. iş idaresi. Kredi açma sözleşmesi.s.TUNÇOMAĞ. Kredi açma sözleşmesinin kendine has özellikleri sonuçta münferit işleme uygulanacak hukuku tamamen değiştirmez. GÜHFD. ifa şekilleri ile içerdiği münferit kredi türlerinin yapısında değişiklikler yapabilmekte.

N. 239. vd. Sözleşmenin esaslı unsuru olan kredi kullandırma borcunun ifası eğer nakdi bir münferit kredi ile gerçekleşecek ise karz sözleşmesinin bir unsuru olarak kabul edilebilir. kredi açma sözleşmesindeki hak ve borçlarını. Tüm bankacılık işlemleri gibi kredi açma sözleşmesi de geniş ölçüde genel işlem şartlarına tabi olmaktadır ancak yukarıda açıklandığı gibi. 618. 526 N. 284 283 ALICA. iş görme. münferit işlem şekillerini ve ek anlaşmaları istedikleri şekilde düzenleyebilirler. 157. tarafların edimleri ve sözleşmenin kuruluş şekline göre değişik sözleşme tiplerine ait unsurlar kredi açma sözleşmesinde ortaya çıkabilmektedir. LOMBARDINI. maddelerinde düzenlenen emredici nitelikteki hükümler kredi açma sözleşmesinde ekonomik olarak zayıf olan kredi müşterisini koruyucu nitelikte olacaktır284. Taraf iradeleri sözleşmeler için ayırt edici bir unsurdur. kredi açma CANARIS.106 uygulanır. ancak asli edim olan kredi kullandırma ve hazır bulundurma edimi kanunda düzenlenmiş sözleşmelerin hiçbirinde açıkça düzenlenmemiştir. Sözleşme serbestliğinin sınırlarını belirleyen özellikle Borçlar Kanunun 19. s. N. Kredi alan ve banka borçlar hukukunda düzenlenen sözleşme serbestliği ilkesinin emredici kurallar ve genel ahlak kuralları gibi sınırlamalarına uygun olmak şartıyla. ancak kredinin nakdi olmayan şekillerinin kredi kullandırma kapsamına girmesi ve bu edimin aynı zamanda banka için hazır bulundurma. bunun yanında kredi açma sözleşmelerinde ortak olan diğer hükümler kredi ilişkisi bakımından temel ölçü olarak hala geçerlidir283. Kreditrecht. 81 . Münferit uygulamalar sözleşmenin kuruluşu ve unsurları bakımından temel noktadır. Özellikle iş hayatında önemli yeri olan ve kanunlarda açıkça düzenlenmemiş tüm hukuki işlem türlerinde taraf iradelerinin önemi daha da artar bu durum kredi açma sözleşmesi için de geçerlidir. II ) Uygulanacak Hukuk Kurallarının Tespiti Kredi açma sözleşmesi hukukumuzda bağımsız ve tipik bir sözleşme olarak düzenlenmemiştir. s. HUBNER.HOPT/MÜLBERT.15. German Banking Law. hizmet vaatlerini içermesi karz sözleşmesinin uygulanma imkanını da ortadan kaldırmaktadır.

Kredi verenin tek taraflı takdiri ile düzenlenmiş ve sözleşmeye dahil edilmiş olmalarına rağmen genel işlem şartları sözleşmenin yorumunda ve uygulanmasında. tarafların aralarındaki eski uygulamalara. Genel işlem şartları ve taraf iradelerinin yorumu kredi açma sözleşmesinin hükümlerini belirleme bakımından yeterli olmazsa. Söz konusu şartlar sözleşmeye dahil etme veya atıf yoluyla sözleşme hukuku haline gelir ve etkinlik kazanır. genel banka örf ve adetine. s. Tarafların sözleşmede belli bir hukuki sorunu isteyerek ve istemeyerek hiç düzenlememiş olmaları halinde gerçek bir sözleşme boşluğu vardır. KAPLAN. daha özel ve öncelikli şartlar bütünü olarak. banka tarafından tek taraflı olarak belirlenmiş ve sözleşmeye dahil edilmiş genel işlem şartlarından öncelikli olarak dikkate alınacaktır.107 sözleşmesinde tarafların karşılıklı olarak özel şekilde düzenledikleri unsurlar. bu tür bağlantı olmadığı hallerde bile konu ile ilgili genel işlem şartları yorumda etkin olabilmektedir. 87. banka genel işlem şartlarına atıf yoksa veya sözleşme kurulduktan sonra taraflar anlaşarak ek kurallar koymamışlarsa bu durumda tamamlanması gereken bir sözleşme mevcuttur287. teknik kurallara. tarafların düzenledikleri konular üzerinde etkili olurlar285. s. yani taraflar sözleşmenin önemli bir unsurunu açık ve zımni olarak sözleşme içi bir kuralla düzenlememişlerse. Bu tür boşluklar sözleşmenin sistematiğinden doğarlar ve hemen 285 286 287 STAUDER. teamüle. GUGGENHEIM. Kredi işlemlerine ilişkin sözleşmelerde genelde bu konudaki genel işlem şartları sözleşmeye dahil edilebileceği gibi sözleşmedeki vaatlere bağlı olarak ilgili işlem şartlarına atıfta da bulunulabilir. s. özel hukuka ait kanun hükümlerine. Kredi açma sözleşmesinin yorumunda genel işlem şartlarının içeriği dikkate alınacaktır. 87. . Önceden belirlenen ve sözleşmeye dahil edilen genel işlem şartları sözleşme hukukunun parçasını oluşturur ve içeriğini belirlerler.37. s. 102. borçlar hukukunun taraf iradeleri ile ilgili kısıtlamaları dikkate alınmak şartı ile genel yorum kurallarından öncelikli olarak uygulanacaktır286. STAUDER.

.37. s. mantıksaldırlar. GUGGENHEIM. Tarafların bir hukuki sorunu genel hatlarıyla düzenlemeleri halinde gerçek olmayan boşluklar ortaya çıkabilir. önemli olan isimsiz sözleşmeye ilişkin ortaya çıkan soruna belirli bir sözleşmedeki hükümlerin uygulanıp uygulanamayacağıdır. İsimsiz bir sözleşmenin tamamlanması gerekiyorsa onun mutlak anlamda bir isimli sözleşme kapsamına sokulması şart değildir. 3. ( KAPLAN. TANDOĞAN. JAEGGI/GAUCH.36’ dan naklen ) 289 290 291 288 KAPLAN. Soyut hükümlerin somut duruma uygulanabilmesi somut değerlendirme yapılmasına bağlıdır. nitelikleri izin verdiği oranda benzedikleri sözleşme tiplerine ilişkin kanun hükümleri uygulanır. iş görme ve cari hesaba ilişkin hukuki düzenlemelerden yararlanılabilecektir. s. Aufl. s. ancak bunlar kıyas yoluyla ve sözleşmenin yapısıyla bağdaştığı oranda uygulanabilirler. s. Özel Borç İlişkileri. 9. Zürcher Kommentar Bd.. Kanunlarda yer alan sözleşmelere ait unsurlar kendine özgü bir sözleşmeye doğrudan uygulanamaz. 13. Kredi açma sözleşmesi ilişkin ihtilafların çözümünde. genel yapıya uydurulmuş şekilde ve somut sözleşmenin niteliğine uygun düştüğü hallerde kıyasen uygulanır291. s. karz sözleşmesi. I/1 s. özellikle nakdi kredilerde karz sözleşmesine ait hükümler kıyas yoluyla Bu tür boşluklar genel soyut hükümler içeren sözleşmelerde bir hukuki sorun hakkında tatmin edici JAEGGI/GAUCH. bu imkan da yoksa somut sözleşmenin kanunda düzenlenmiş somut bir sözleşme tipine dahil edilmesine çalışılır290. münferit kredi işleminin niteliğine göre. Teilband VI Art. 493. s. kefalet. s. s.37. FEYZİOĞLU. tarafların hiç dikkate almadıkları veya yanlışlıkla düzenlemedikleri hukuki konularla ilgilidirler288. 785. s. 497 KAPLAN. garanti. bu düzenlemeler kanunda belirtilen tanımlama ve hükümlere mutlak olarak bağlı kalmadan. 102. Bu sözleşmelere. TUNÇOMAĞ. sözleşmenin kendine özgü yapısına uygun olarak belli şekillerde değişim geçirmiş.108 anlaşılabilir niteliktedirler. satım. V Obligationenrecht. 381. cevap bulunamadığı hallerde görülür289. Hakim banka sözleşmelerindeki boşluğu mevcudiyeti ispatlanmış bir banka teamülü ile doldurmaya çalışabilir. Zürich 1980. ZEVKLİLER. 18 OR.

GUGGENHEIM. s. s. STAUDER. 1995. 68. 102. Hakim sözleşmedeki boşluğu tarafların farazi iradelerini dikkate alarak. Kreditrecht. Bu durumda boşluk genel hükümler uygulanarak dolduracak ve tamamlanacaktır. I/2. 275. TANDOĞAN. s. banka ve üçüncü şahıs arasındaki ilişkinin hukuki niteliğine göre ilgili sözleşme tipine ait hükümler kıyasen uygulanabilecektir293. Cari hesap şeklinde kullanılan kredide cari hesap sözleşmesine ilişkin. s. TANDOĞAN. fasikül. OKTAY. S. s. AKYOL. ALICI. 618. N. 1'in kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak kendisi kanun koyucuymuş gibi hareket edecek ve hukuk kuralı oluşturarak karşılaştığı sorunları çözecektir295. İÜHFM C. 210. Kıyas imkanı kullanılırken münferit kredinin niteliğine göre en yakın sözleşmenin hükümleri kıyasen uygulanacaktır. Hakimin tamamladığı boşluk somut bir sözleşme boşluğudur ancak bu boşluk doldurma genelleştirildiğinde bu şekilde oluşturulan hüküm TMK m. s.24. s. I/2 s. Şener. N. teminat mektubu kredisinde mektubun niteliğine göre kefalet ve iskonto ve iştira kredisinde satım sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanabilir. ALICA. SCHLUEP. bu konuda iş hayatında geçerli olan örf ve teamülleri. s. 1-2. Hakim.13. mahkeme içtihatlarıyla tespit edilmiş âdet hukukunu dikkate alarak karar verecektir296. 102. s. Boşluklarının Tamamlanması ve Yorumlanması. s. işin niteliği. 614. YAVUZ.38. 522. GUGGENHEIM. GUGGENHEIM. KAPLAN. Saibe. 293 294 295 292 ALICA. Borçlar Hukuku. 803. s. HOPT/MÜLBERT. Açılan kredi türüne göre ilişkiye teminat mektuplarında olduğu gibi bir üçüncü şahıs girmiş ise kredi alan.109 uygulanabilecektir292.7. 333. FEYZİOĞLU. 1. İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği.16.84. İstanbul 1984 s 10. 38. 296 297 KAPLAN. N. Özel Borç İlişkileri.86. s. s. s. CANARIS. 244 vd.38. s. KAPLAN. LV. SCHOEN. CANARIS. GUGGENHEIM.15. Bu imkan da kullanılamazsa hakim sözleşmeyi kendisi kural koyarak tamamlayacaktır294. TMK. tarafların menfaat durumu. s. TUNÇOMAĞ. s. SCHLUEP. . 80. Bankacılık. NUISSL.39. s. m. 80. 797. YÜKSEL.1 anlamında genel. s. N. s. soyut ve olaya uygun olacaktır297. İsimsiz sözleşme niteliğindeki kredi açma sözleşmesinde sorunlar Borçlar Kanununun genel hükümleri kullanılarak ta çözülebilir. iyiniyet kurallarına ve işlerde yaygın teamüllere göre dolduracak ve tamamlayacaktır.

298 ALICA. Kredi açma edimi. KAPLAN.81. . kişi ve yetki sınırlamalarına ilişkin kurallar kredi açma sözleşmesine de uygulanabilecektir. s. Bankacılık Kanunları yoluyla düzenlenen kredi miktarı. 38.110 Genel yorum ilkeleri dikkate alındığında hakim sözleşmeyi düzenleyenin aleyhine yorumlayacak ve sözleşmeyi geçersiz kılan yorum yerine geçerli kılacak yorumu benimseyecektir298. Kredi işlemlerinin yaygınlığı ve toplumsal alandaki önemi özellikle banka kaynaklı kredi sözleşmelerine uygulanmak üzere kamusal nitelikli düzenlemelerin yapılmasına sebep olmuştur. sözleşmenin kendine özgü ifa şekli ve yapısı onunla ilgili genel uygulama ve kuralların ortaya çıkmasına neden olmuş. içeriğini oluşturan sözleşmelerde de farklılaşma ve değişimlere neden olmuştur. Kredi açma sözleşmesi ifa şekli sebebiyle sürekli borç ilişkisi meydana getirmektedir ve bu tür borç ilişkilerine uygulanan kurallarda da sözleşmeye uygulanacaktır.

MK md. gerekli bilgileri vermekle yükümlüdürler. 300 299 CANARIS. 252. görüşmeler başladığında taraflar arasında güven ilişkisi oluşur ve bu ilişkiden M. . her bir somut sözleşme bakımından farklı olabilir.’nun 2/1’deki dürüstlük kuralı esaslarına göre özen yükümlülükleri doğar. s.13. doğru bilgi verme. Kredi açma sözleşmelerinde genel olarak tarafların birbirlerine karşı açıklamada bulunma. Kredi açma sözleşmesinde tarafların sözleşme görüşmeleri sırasında ortaya çıkan koruma borçlarının kapsamı. LOMBARDINI. I. s. EREN. dürüst davranma.K. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. birbirlerine. N. N. Bu yükümlülükler sözleşmeden doğan edim yükümlülüklerinden farklı olarak davranış yükümlülükleri ismini alırlar ve kanundan doğarlar299. Açıklama borcu çerçevesinde banka ve müşteri. sözleşmenin müzakereleri sırasında tarafların bilgi verme ve açıklama yapma yükümlülükleri çok daha fazla anlam ve önem taşımaktadır. HOPT/MÜLBERT. sözleşmenin kurulması ve işlemesi bakımından önem taşıyan hususları açıklamak. 40. koruyup gözetme borçları olduğu kabul edilmektedir300. birbirlerine hiçbir şekilde zarar vermeme gibi koruma yükümlülükleri altına girerler. GUGGENHEIM. 550. Sözleşme görüşmelerine başlanmasıyla taraflar arasında oluşan borç ilişkisinin asli edimden bağımsız olduğu kabul edilmektedir. KAPLAN. bilgi verme. 2 gereği sözleşmenin kurulmasına etki edecek konularda dürüst davranma. 621. 41. gerekli açıklamalarda bulunma. 979. s.111 İKİNCİ BÖLÜM KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ § 5) MÜZAKERE AŞAMASINDA TARAFLARIN BORÇLARI Kredi açma sözleşmesinde sözleşme görüşmelerinin başlamasıyla birlikte taraflar birbirlerine karşı. 525 N. Kredi açma sözleşmesi sürekli bir borç ilişkisi kurduğu ve sözleşenlerin kişilikleri birbirleri için önem taşıdığından. s. s.

112 Kredi açma sözleşmesi alım gücünün devri amaçlı bir sözleşmedir ve banka. Bu araştırma sırasında da kredi alan kendisine. 110. Açıklama. yanlış anlaşılmaya meydan verecek davranış ve ifadelerden kaçınmaları gereklidir. Hukuki işlemin geçersizliğine yol açarak karşı tarafı zarara uğratan kişinin sorumluluğu söz konusu fiil mutlak anlamda bir hukuka aykırılık oluşturmadığından doğrudan haksız fiil sorumluluğuna yol açmaz ve geçerli bir sözleşme de bulunmadığından sözleşmeye aykırılığın genel hükümlerinden de doğrudan faydalanılamaz301. 301 . kredi verilen faaliyet ile ilgili olarak gelecekle ilgili plânlarını açık ve doğru olarak açıklamakla yükümlü olacaktır. N. s. bilge verme borcunun yanı sıra tarafların sadakat borcundan doğan sır saklama yükümlülükleri gereği sözleşme görüşmeleri sırasında birbirlerine açıkladıkları ve üçüncü kişilere açıklanmasında sakıncalı olabilecek kredi konusu iş ve mesleki bilgileri açıklamamaları. Bankaların Hukuki Sorumluluğu . sadece genel bir kredi vaadi sorumluluğun oluşumu için yeterli değildir. Banka tarafından oluşturulmuş kredi verileceğine dair ciddi bir BATTAL. HOPT/MÜLBERT.. Sözleşme özgürlüğü kuralına göre her vazgeçme sorumluluğa yol açmaz. SEROZAN. 130. Sözleşme müzakereleri neticesinde kredi açma sözleşmesi kurulmamış olsa bile taraflar müzakere sırasındaki kusurlarından – culpa in contrahendosorumludurlar. kuruluş aşamasında sözleşme görüşmeleri hakkında basına bilgi vermemeleri gerekmektedir. genel olarak kredi alana sözleşmenin kurulması ve işleyişi bakımından hatalı varsayımların oluşmasına engel olacak şekilde her türlü açıklamaları. kredi müşterisine onun kendisiyle kredi açma sözleşmesi kurmasında etkili olacak noktalarda gereken bilgileri vermesi. doğru ve yeterli olarak yapması gerekmektedir. Ankara 2001. kredi yoluyla desteklenecek söz konusu faaliyet bakımından maddi imkânlarının ne olduğunu. Banka da. müşterinin bu krediyi uygun şekilde kullanıp iade edecek mali güç ve imkânları olup olmadığını ve lüzumlu nitelikleri taşıyıp taşımadığını araştıracaktır. s. 252. halen başka bir kredi kuruluşu ile kredi ilişkisi içinde olup olmadığı başkaca taahhütleri. Sözleşme görüşmeleri sırasında tarafların birbirlerine karşı açık ve dürüst davranmaları.

433. tazminatın zamanaşımı süresi on yıl olacak ve yardımcı şahısların verdiği zararlar için BK. BGH WM 56.. Türk Mesuliyet Hukuku. 621. CANARIS. s. 220. Bankanın sorumlu tutulacağı hallerde. 217. düzenlenmiş sözleşme içi sorumluluk kurallarının mı uygulanacağı tartışma konusudur. bankalar özel güvene dayanarak faaliyet gösteren kuruluşlardır ve bu sebeple bankacılık işlemleri için bu sonuç öncelikle geçerli olmalıdır305. N. BGH WM 60. 403. s. N. ihmal derecesi. GUGGENHEIM. BATTAL. bu durumda kusurun varlığını zarar gören değil. 1960. doktrinde çoğunluk sözleşme içi sorumluluk hükümlerinin uygulanmasından yanadır303. müşterinin güveni ve bu güven sebebiyle başka yerden alabileceği kredilerin kaybı dikkate alınacaktır. 252.. 100 hükümleri uygulanacaktır304. 96 vd. N. 979. tutarsız davranışlarda bulunma gibi durumlar kusurun oluşumuna neden olur302. yokluğunu zarar veren ispat edecektir. 621. N. 433. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. HOPT/MÜLBERT. müşterinin ihmali. s. mali durumu konusunda bankayı eksik bilgilendirmesi gibi unsurların varlığı halinde tazminat hakkı düşecektir307. EREN. N. 350. 131. Müzakere aşamasındaki kusurdan sorumluluğun temelinde güven ilkesi yer almaktadır. 41 vd. 55 değil BK. güvenin özel ağırlığı ve önemi bu sorumluluğun kapsamını ve sınırlarını genişletir. TANDOĞAN. HOPT/MÜLBERT. Menfi zararlar için yapılan tazminatın hesabında banka eğer bu sözleşmeyi yapmasaydı oluşacak menfaat ve taraf getirileri hesap edilecek. 621. Sözleşme içi sorumluluk hükümlerinin uygulanması halinde tazminat alacaklısı lehinedir. Bankaların Hukuki Sorumluluğu s. 347. 304 305 306 307 . Bu sorumluluğa BK. 40. 432. 252. 252. 62. Haluk. Sorumluluğun sonucunda banka menfi zararları tazmin etmekle yükümlü olacak ancak sınırlı hallerde bankanın benzer şartlardaki davranışlarına bağlılık bulunmaması ve tutarsızlığının bulunması durumunda müspet zararların tazmini ile sorumlu tutulabilecektir306. 302 303 CANARIS. haksız fiil hükümlerinin mi yoksa BK.113 güven. HOPT/MÜLBERT. CANARIS. N. I. s. Ankara 1961.

Kredi açma sözleşmesinde tarafların borçları kredi talebi ile güncel hale gelir. devredenin devralan 308 CANARIS. HEERMANN. Hatır için senet kabulleri veya bedelsiz para ödünçleri kredi açma sözleşmesinin konusuna girmez. bu konuda anlaşma olmasa bile ticari iş ve ticari karz hükümlerine göre kendilerine ücret ödenir. m. HOPT/MÜLBERT. s. 254.114 § 6) SÖZLEŞME SÜRESİNCE TARAFLARIN BORÇLARI I) Kredi Alanın Borçları A) Faiz Ödeme Borcu Kredi açma sözleşmesinde bankanın sözleşmede belirlenen şekilde kredi kullandırma borcuna karşılık kredi alanda kredi bedellerini ödeme borcu altındadır. hukuken müşteriden alınmış faiz niteliğinde değildir. bu işlemler alacak hakkının satışı niteliğindedir. s. 178. kredi açma ve kullandırma ediminin karşılığını oluştururlar308. N. Kredi açma sözleşmelerinde kredi alandan istenen karşı edimlerin çoğu faiz olarak adlandırılmaktadır ancak faiz niteliği göstermezler. 159. N. Kredi işlemleri bankaların ve diğer kredi kuruluşlarının asli faaliyet konusudur ve kredi açma sözleşmesine taraf olan kredi kuruluşları bu işlemi her zaman için bir ücret karşılığında yaparlar. Kreditrecht. s. Kredi açma sözleşmesinde faiz ve komisyon şeklinde belirlenen bu ücretler. STAUDER. BECKER. . BARCHEWITZ. HUBNER. N. Kredi kuruluşları tacir niteliğindedirler ve yaptıkları ticari işler neticesi olarak ücrete hak kazanırlar. müşteri eğer doğrudan bir nakdi ödeme veya cari hesaba para aktarımı şeklinde kredi kullanmamışsa ancak talep hakkının kullanılması ve kredinin çekilmesi ile karşılık bedeller ödeme ve iade gibi borçlar altına girer. 3. 322. senedin ciro günü ile vade tarihi arasında işleyecek faiz. s. 307/2 ). NUISSL. 631. German Banking Law. 212. İskonto ve iştira kredisinde kredi alana ödenecek bedelden düşülen. 314 N. 103. Özellikle bankaların taraf olduğu nakdi kredi konulu kredi açma sözleşmelerinde kararlaştırılmasa bile para ödüncüne ilişkin genel hükümlere göre faiz verilmesi lazımdır ( BK.

bu bağlılık mutlak değildir bazı hallerde alacaklı faiz alacağını asıl alacaktan bağımsız olarak talep edebilir veya üçüncü kişiye temlik edebilir. m. . Para ödüncüne ilişkin kredi açma sözleşmelerinde faiz kredinin talebi ve kullanılmasını takiben ödenmeye başlanır. “Bakanlar Kurulu. ödeme şekilleri farklılıklar gösterebilir.115 karşı bir para borcu olmadığı için faiz ödemesi de söz konu olmaz burada bir satış bedeli söz konusudur309. 178. Faiz. s. Faiz belli bir para tutarının belli bir zaman için kullandırılmasının bedelidir ve kullanımı takip eden sürede bazen tüm olarak bazen ise kısmi olarak ödenir. Uygulamada en yaygın olarak kararlaştırılan bedeller faiz ve komisyonlardır. Kredi açma sözleşmesi kapsamında kararlaştırılan bedeller uygulamada çeşitlilik göstermektedir. garanti taahhüdüne karşı bir ücret niteliğindedir. BARCHEWITZ. Faiz ödenmesi kredi kullanımına bağlı ise de uygulamada bankalar müşterinin cari hesabına nakdi kredi aktarımı yapmakta ve buna faiz işletebilmektedirler. s. bunlarla birlikte başkaca ek ücretlerde kararlaştırılabilmektedir. 309 310 ALICA. ( Eski Bankalar Kanunu. Faiz ve komisyonlar bazı hallerde kredinin üst limitinin tamamı üzerinden kararlaştırılabilirken bazı hallerde kullanılan kredi ve yapılan her bir münferit kredi işlemindeki kısmi tutara göre hesaplanabilmektedir310. Kabul kredilerinde de poliçe bedelinin belirli bir oranı üzerinden alınan meblağlar. asıl alacak sona erdiğinde faiz de sona erer. Faiz oranı kredi açma sözleşmesi kapsamında serbestçe belirlenir ancak taraflar Bankacılık Kanunu’nun 144. Teminat mektubu kredilerinde mektup bedeli üzerinden alının bedeller. 31 vd. 530 N. LOMBARDINI. 148. 40/1 ) maddesindeki sınırlamaya uymak zorundadırlar. Kredi Açma Sözleşmesi. Sözleşmedeki şartlara göre faiz ve komisyonların oranı. sözleşme bünyesinde farklı türde bedellerin kararlaştırılmasına engel yoktur. buna göre. s. üstlenilen rizikonun karşılığıdır. s. fer’i hak niteliğindedir. 101. yoksa senet bedeli ödenmedikçe bankanın sermayenin kullanılmasından vazgeçme sebebiyle aldığı bir karşılık söz konusu olmaz. YÜKSEL. asıl alacağın varlık ve devamına bağlıdır.

221. STAUDER. Faiz oranlarının serbest bırakılmış olması faiz sınırlaması ile ilgili hükmü işlevsiz bırakmaz. Bu madde uyarınca alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uyulmaması hâlinde yirmi bin Yeni Türk Lirası. bankaca belirlenip ilan edilen oranda olmalı. söz konusu miktar ve oranlara aykırı şekilde faiz alınması veya verilmesi ya da menfaat sağlanması hâlinde.116 bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azami faiz oranlarını. katılma hesaplarında kâr ve zarara katılma oranlarını.2002 t. idarî para cezası uygulanır. ayrıca Bakanlar Kurulu veya Merkez Bankası tarafından miktar ya da oranların tespit edildiği durumlarda. Bakanlar Kurulu. bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir.” Bakanlar Kurulu faizleri serbest bırakma yetkisini 2002/3707 sayılı kararıyla Merkez Bankası’na devretmiştir. gabin oluşturabilecek kadar yüksek olmamalıdır. Kredinin kullanım dönemi içinde yetkili mercilerce faiz oranının arttırılması 311 312 29. 92.03. aksi durum kredi açma sözleşmesinin faiz ile ilgili hükmünün geçersizliğine sebep olabilir312. . 28. Bu hükmün sınırları dahilinde tarafların serbest iradeleri kural olarak geçerlidir. dürüstlük kuralına ve ahlaka aykırı. bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. sağlanan menfaat tutarı kadar. NUISSL. PALANDT/HEINRICHS § 138 N. s. s. Kredi açma sözleşmesinde akdi faizin tespit edilmemiş olduğu hallerde bankanın aynı türden krediye uyguladığı cari kredi faizi oranı uygulanacaktır. HEERMANN. bankalar söz konusu karar ile tespit ettikleri faiz oranını ilan etme ve Merkez Bankasına bildirme yükümlülüğü altındadır ve kredi açma sözleşmesinin kurulması sırasında belirli bir faiz oranı mevcuttur. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen faiz oranı. 322. Merkez Bankası ise yayınladığı bir tebliğ ile bankaların reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulayacakları azami faiz oranlarını ve bunların yürürlük tarihlerini serbestçe tayin etmelerini kararlaştırmıştır311. özel cari hesaplar dâhil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye. N. 2002/27 sayılı duyuru. Bu karara göre bankalar tespit ettikleri faiz oranlarını halkın görebileceği şekilde ilan ederler ve ilan ettikleri faiz oranlarını Merkez Bankasına bildirirler.

miktarın belirlenmesinde bankacılık örf ve adetleri etkili olur.01. bu hak öncelikle TTK. 89/8083 91/206 sayılı kararı. 24.k. ( www. Banka tarafından tek taraflı olarak faiz oranlarında yapılacak değişikliklerin ihtara gerek kalmaksızın uygulanmasına ilişkin hükümler serbest irade ile kabul edilmiş olduğundan geçerlidir ancak bankanın bu yetkisini kullanırken fahiş kazanç amacı ile faizi haklı görülmeyecek bir orana yükseltmesi dürüstlük kuralları ile bağdaşmaz sözleşmenin feshine veya hükmün geçersizliğine neden olur316. HD. 104.tr ). 19.com. s.com. H.tr ).3. Faiz oranının kararlaştırılmadığı hallerde Merkez Bankalarının kredilere uyguladığı faiz oranının kredi açma sözleşmelerine uygulanabileceği de uygulama ve doktrinde kabul edilmektedir ancak bu oran iyiniyet kurallarına aykırı olmamalı ve müşteri için gabin teşkil edecek şekilde yüksek belirlenmemelidir315. 99/6854–99/6951 s. 1993/9674-1994/9893 sayılı kararı.. eğer kredi alan tacir değilse % 4 gibi daha düşük oranlar sözleşmeye uygulanmaktadır. 19. 249. Bu konuda sözleşmede hüküm olmasına da ihtiyaç yoktur. HEERMANN.kazanci. H. 221. 212. www. işletmelerinin devamı verdikleri paraların faizleriyle tahsiline bağlıdır. kredi açma sözleşmesinde faiz oranı belirlenmeyip.1993 t. s.tr.) STAUDER.117 halinde bu artışında krediye uygulanacak faiz oranına yansıtılacağına dair sözleşme hükmünün uygulanmasında faiz artışına dair çıkarılan kararın tarihinden sonraki kredi dönemine uygulanması gerektiği kabul edilmektedir313. 19. bankanın cari faiz uygulamasına yollama yapıldığında. 19. 11. Faiz artışına ilişkin karar kredi alana ihbar edilecektir.1999 t. Yargıtay verdiği kararlarda.kazanci. 3.10. Alman Merkez Bankasının kabul ettiği oran ortalama % 5 civarındadır. arttırılan faiz oranının kullanılan 313 314 krediye uygulanacağının borçluya duyurulmasının gereksizliği Yarg. Yarg. NUISSL.2000 t. (www. s.gov. NUISSL.. PALANDT/HEINRICHS § 138 N.D.11. banka tarafından karşılıksız çeklerin ödenmesi ve diğer sebeplerle borçlu bakiye veren ticari mevduat hesaplarının ticari kredi hesabına dönüşeceğine ve bankanın bu tür kredilere uygulanan oranda faiz istemek hakkına sahip olduğunu kabul etmiştir314.yargitay. 322 316 315 . H.D.149 ) BATTAL.tr .kazanci.D. Yarg.Bankaların Hukuki Sorumluluğu . 99/8010-2000/1603 sayılı kararı ( www. N. Bankalar münhasıran para alıp verme işleriyle uğraşan kuruluşlardır. ihbar yapılmaksızın faiz artışına gidilebileceğine dair sözleşme hükmü. 24. 22/2‘den kaynaklanır. s. N. STAUDER.1991 t. . s. ( KOSTAKOĞLU. 28. Yarg. bu şekilde yapılan uygulamadaki oranın ekonomik ve sosyal koşullara ve objektif iyiniyet kurallarına uygun olup olmadığının denetlenmesi yargının görev ve yetkisindedir. 92.com.

maddesi saklı tutulmuştur.. maddesinin 1. Kredi sözleşmesinde üçer aylık devre faizlerinin ana paraya ilave edilerek tekrar faiz yürütülebileceği kararlaştırılabilir. maddesindeki emredici hüküm göz ardı edilemez317. üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı. TTK. Banka kredinin aslını tahsil ederken faizini istememiş veya bu hakkını saklı tutmamış olsa dahi BK.118 anlamında yorumlanmaz. 2.10. hesap devrelerini.'nun 94. 263.'nun 8.gov. üç aydan aşağı olmamak üzere faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı. 93/9676-94/9893 ( www. s.'nun 94. hesap devrelerini. 113/2 hükmünce halin icabından dolayı bu hakkını saklı tutmuş olduğu kabul edilmelidir319. 92/6388 93/5533 sayalı kararı. 16. Kredi sözleşmesinde üçer aylık devre faizlerinin anaparaya ilave edilerek tekrar faiz yürütülebileceği kabul edilmiştir. söz konusu maddenin 1. Taraflar arasındaki ticari ilişki kredi sözleşmesinden kaynaklandığından uyuşmazlığın bu sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekir. fıkrasında TTK. H. . 250. fıkrasında tarafların üç aydan aşağı olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştırabilecekleri. Bu durumda kredi açma sözleşmesine bağlı cari hesaplar ve borçlu bakımından ticari iş niteliğinde olan karz sözleşmelerinde devre sonları faizinin anaparaya eklenerek tekrar faiz (mürekkep faiz) yürütülmesi söz konusu kanun hükümlerine göre kararlaştırılabilir318. BK.D. bu hükme göre.1993 t.09. Görüldüğü gibi cari hesaplarda ve borçlu bakımından ticari iş niteliğinde olan karz akidlerinde devre sonları faizinin ana paraya eklenerek tekrar faiz (mürekkep faiz) yürütülmesi anılan Yasa hükümleri uyarınca mümkündür…. fıkrada ise TTK.com. bu hüküm TTK. s. Bazı istisnai hallerde sözleşmede faiz yerine belli miktarda paranın 317 318 Yarg. faiz ve komisyon miktarlarını sözleşme ile tayin edebilecekleri düzenlenmiştir. Saklı tutulan bu hükme göre. 24. faiz ve komisyon miktarlarını dahi mukavele ile tayin edebilecekleri hükme bağlanmış.1994.1994 t.” ( www.96/6-96/2976. 212. maddesi saklı tutulmuştur.D. borçlu bakımından ticari iş niteliğini haiz bulunan karz sözleşmelerinde geçerlidir. yalnız cari hesaplarla. NUISSL.tr ) Yarg. yalnız cari hesaplarla. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. fıkrasında tarafların üç aydan aşağı olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştırabilecekleri gibi.tr ) 319 BATTAL. 19. 2. borçlu bakımından ticari iş niteliğini haiz bulunan karz sözleşmelerinde geçerlidir. 19. maddesine uygundur.yargitay. 113/1 hükmünce bu hakkını kaybetmez.D.kazanci. Yarg.02.'nun 8. MK’nun 2. YKD. H. N. 19. 20. H. Sözleşme hükümlerinin ağırlaştırılıp borcun artmasına neden olacak bir uygulamanın kredi alana ihbar edilmesi iyiniyet kurallarının bir gereğidir.

s. YÜKSEL. 632. s.119 ödenmesi kararlaştırılabilmektedir ancak belirsizlik halinde faiz ödeneceği kabul edilmelidir320. HOPT/MÜLBERT. müşterinin mali durumunun yetersizliği. ödenmişse bile sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi talep edilebilir325. 178. STAUDER.323. s. 631. BARCHEWITZ. s. 530 N. s. Yarg. YÜKSEL. Kreditrecht. bozulması gibi sebeplerle kullandırılmaması halinde dahi 320 321 322 323 324 325 STAUDER. Komisyon. Banka. CANARIS. T.D. N. s. eğer komisyon hiçbir hizmet veya riski karşılamıyorsa yani banka kredi tahsisiyle ilgili hiçbir işlem yapmamışsa. 1958/2546-1959/117. HOPT/MÜLBERT. bankanın kredi açma sebebiyle girdiği teşebbüs ve üstlendiği risklerin. Bu bedel genelde kredi kullanma talebinin yapılması ve kredinin çekilmesi sırasında kredi alandan tahsil edilir. s. 111 YÜKSEL. Bankanın komisyona hak kazanabilmesi için gerçek anlamda hukuki ilişkiye girmiş ve sözleşmeyle bağlı şekilde krediyi hazır bulundurmuş olması lazımdır324. N. B) Komisyon Ödeme Borcu Kredi açma sözleşmesinde kredinin hazır bulundurulmasının ve kullandırılmasının karşılığı sözleşmenin asli edimlerinden biri de müşterinin komisyon ödeme borcudur321. bu tutar talep edilemez. kredi açma sözleşmesi . Komisyon belli bir hizmet veya riskin karşılığını oluşturmalıdır. 104 vd. 29. yaptığı masrafların karşılığıdır322. Kreditrecht. Kredi Açma Sözleşmesi. s. . 254. Uygulamada hazır bulundurma komisyonu kredinin kullanılmaması veya az miktarda kullanımı halinde bankanın asgari getirisini garanti etmeyi amaçlar bu sebeple müşterinin komisyon borcunun doğumu için krediyi fiilen kullanması şart değildir. ancak faiz ödemeleri ile birlikte de tahsil edilebilmektedir. 104. Kredinin. 146. N. N. 110 STAUDER. 104 CANARIS. Kredi açma sözleşmesinin kurulması ile kredi alan için sonraki taleplerden bağımsız olarak hazır bulundurma komisyonu ödeme borcu doğar. 254. LOMBARDINI.

111. 105. STAUDER. hazır bulundurma komisyonunun ödenmesi de kararlaştırılabilir. YÜKSEL. yapılan hizmet ve üstlenilen riske oranla yüksek tutarlarda belirlenmiş olan faiz oranlarını kredi alan sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alabilecektir328. STAUDER. 254. 157. kabul işlemleri nitelik olarak geniş anlamda iş görme sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Kredi Açma Sözleşmesi. ALICA. teminat konulu nakdi olmayan krediler. Genel olarak tüm sorumluluk kredilerinde banka kredinin türüne göre komisyon almaya hak 326 327 328 329 CANARIS. 346. Kredi açma sözleşmesinde bu konuda herhangi bir düzenleme yoksa burada da ticari işlerdeki ücret esasları uygulanır. s. . 631. Kabul kredilerinde hazır bulundurma komisyonu yanında kabul işlemlerine özgü kabul komisyonu belirlenmektedir.. Kredi işlemlerine ilişkin komisyon oranı da faiz oranını düzenleyen Bankacılık Kanunundaki sınırlamalara tabidir. Kreditrecht. Banka garantileri. bu komisyon kabul edilen tutarın tamamı üzerinden belli bir oran uygulanarak tahsil edilir. Aşırı yüksek faiz oranları ile ilgili esaslar komisyon oranları için de geçerlidir. 107. 348. İskonto ücreti ile birlikte. s. İskonto ücreti faiz niteliğinde olmasa da faiz olarak adlandırılmaktadır. aşırı yüksek bir oran kararlaştırılamaz. s. N. Aval kredilerinde de tarafların iradelerine göre komisyon belirlenir. HOPT/MÜLBERT. BGH WM 68. İskonto işlemlerinde kredi alan bir miktar iskonto ücreti ödeme borcu altındadır. Kredi açma sözleşmesinde taraflar arasında açıkça bir iskonto ücreti kararlaştırılmamışsa bu oran ticari işlerdeki ortalama faize göre belirlenir329. ancak Türkiye Bankalar Birliği’nin kararları ile de bankaların müşteri hesabına yaptıkları hizmetler karşılığında faiz dışında tahsil edecekleri komisyon. Komisyon oranı taraflar arasında serbestçe kararlaştırılabilmekle birlikte dürüstlük kurallarına aykırı.120 bankanın bu tahsis sebebiyle ücrete hak kazanacağı hatta yanıltılmışsa ek tazminat talebinde bulunabileceği kabul edilmektedir326. N. ücret ve masrafları üst sınırları belirlenmektedir327. sözleşmede ücret kararlaştırılmış olmasa bile tacir yaptığı işler sebebiyle her zaman ücrete hak kazanacağı için yapılan işin değerine göre ücret hesaplanacaktır. s.

BGB § 488 ). N. ) 333 STAUDER. s. N. N. s. Karz sözleşmesindeki asli edim bir miktar para veya misli şeyin kullanılmasının sağlanmasıdır ve alınan bedelin iadesi tasfiye aşamasında bir yan borç niteliğinde kabul edilmektedir333. m. müşteri her iki halde de aldığı bu krediyi işlemin niteliğine uygun şekilde iade etmek zorundadır. 106 vd.121 kazanır. Kreditrecht. s. s. kredi sebebiyle üçüncü şahıslara belli bir bedel ödemesi halinde komisyon yanında faiz talep etme hakkı da doğar330. 254. 633.CANARIS. İskonto işlemlerinde iade ise özellikle kredi açma 330 331 332 CANARIS. Kreditrecht. N. 632. 254. STAUDER. N. s. 254. 95. N. 111. Para ödüncü konulu kredi açma sözleşmelerinde karz sözleşmesine ait taraf yükümlülükleri ve iadeye ilişkin hükümler dikkate alınacak ve iadenin niteliğinin tespitinde etkili olacaktır ( BK. Kredi açma sözleşmesini tek aşamalı ve asli sözleşme olarak kabul eden görüşlere göre ise iade borcu doğrudan kredi açma sözleşmesinin bünyesinden doğar ve onun tasfiyesi aşamasında bir yan borç niteliğindedir331. HOPT/MÜLBERT. 111. Kredi açma sözleşmesini ön sözleşme veya genel çerçeve sözleşme olarak kabul eden görüşlere göre bu iade borcu ve şartları sonraki aşamada gerçekleştirilen münferit kredi işlemlerine bağlı ve onların tasfiyesi niteliğindedir. şartın gerçekleşmesi yani kredinin kullanılması ile birlikte bu yükümlülük geçmişe etkili olarak varlık kazanır. STAUDER. Kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayan münferit işlemle kredi açma sözleşmesi arasındaki edim bağlılığı nedeniyle her iki ihtimalde de münferit kredi işleminin türü iade ve tasfiye ilişkisi bakımından dikkate alınacaktır332. . 306. HOPT/MÜLBERT. 110. C) Kredinin İadesi ve Tazmin Yükümü Kredi açma sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilen münferit kredi işlemlerinin türüne göre banka bazı hallerde bir miktar nakdi tutarı müşteriye devreder bazı hallerde ise sorumluluk üstlenerek kredi kullandırma borcunu yerine getirir. 633.CANARIS. Kredi Açma Sözleşmesi. HOPT/MÜLBERT. N. CANARIS. STAUDER. bunun yanında. ( Yazara göre İade yükümlülüğü kredi açma sözleşmesinin yapılması ile birlikte doğar ancak müşterinin bu krediyi kullanması şartına bağlıdır. Kreditrecht. YÜKSEL. 633.

ALICA. 169/2)334. STAUDER. banka bu sözleşmeler sebebiyle bir ödemede bulunabilmektedir. Kredinin boyutuna ve niteliğine göre kredi alan. Standart kredi açma sözleşmelerinde bu konuda açık hükümler yer almaktadır. bankayı üçüncü şahsa karşı üstlendiği borçtan kurtarma yoluyla iade borcunu yerine getirir. Müşterinin ödeme gücü ve ekonomik durumu hakkında yapacağı açıklamalar aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin kurulmasına ilişkin 334 335 336 ALICA. s. kabul kredilerinde Ticaret Hukuku’nun kıymetli evrakla ilgili hükümleri uygulanır336. 496. N. .122 sözleşmesinin şartlarına bağımlıdır. bu genel bir borç olarak kredi açma sözleşmesinde düzenlenebilir. aval. defter ve kayıtlarının incelenmesi konusunda izin vermek zorundadır. m. 633. alıcıya karşı borçlunun ödeme gücünü de taahhüt edebilir ( BK. iskonto işlemi alacakların satın alınması işlemi olarak kabul edilmektedir ve alacak satım bedelinin banka tarafından ödenmesi ile sözleşme sona erer. D) Denetim izni ve Bilgi Verme Banka kredi vaadini müşterinin ekonomik gücü ve finans yapısı hakkında yapacağı incelemelere bağlı olarak gerçekleştirir. s. Bu tür kredi işlemlerinde bankanın müşterisi lehine üçüncü şahıslara yaptığı ödemelerin geri alınması genelde kredi açma sözleşmesinde iade konusunda verilmiş olan garantiye dayanır ve sözleşmeye dayanan karşılığın iadesi. tazmin niteliğinde yan borçtur335. Bu senetlerin kısmen ve tamamen tahsil edilememesi halinde ise müşteriden iade talebi ancak kredi açma sözleşmesinde onun tarafından verilmiş bir garantiye dayanır ve karşılığı tahsil edilemeyen senetlerin bedelleri bir yan borç olarak kredi alandan talep edilebilir. 145. 144. kabul ve banka garantileri gibi bankanın sorumluluk üstlendiği kredi işlemlerinde. Bu tür kredilerde kredi alan. esasen bu borcun sözleşmenin niteliğinden doğan bir borç olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bu tür kredilerde satım ve kıymetli evraka ilişkin hükümler iade borcuna uygulanacaktır. s.CANARIS. alacağın satımında satıcı. 111. kefalet niteliğindeki teminat mektubu kredilerinde BK. Aval.

Kredi açma sözleşmesinde. s. Banka tarafından kredinin talebi ve kullanılmasına ilişkin borç sözleşme serbestliği prensibinin bir sonucu olarak kredi açma sözleşmesinde düzenlenebilir. projeye uygun harcanmaması ve iadesindeki riskin önlenmesi bakımından kredi alan kuruluşu denetime yetkili bulunduğunun sözleşmede kabul edilebileceğini ve bu yönde bir zarardan bankanın sorumlu tutulamayacağına karar vermiştir339.1993 t.123 unsurlardan kabul edilmektedir. s. 159. HEERMANN. sır saklama borcu altındadır. 92/10657 K. 144 ) Yarg. s. 535 N. N. E) Krediyi Kullanma Borcu Kredi alanın kredi talebini istediği veya ihtiyaç duyduğu zaman serbest iradesiyle yapabilme hakkı kredi açma sözleşmesinin karakteristik bir unsurudur. 1992/10657-1993/8640 sayılı kararı ( KOSTAKOĞLU. N. 19. bu hakkın kullanılmaması sonucu banka için bir zarar doğmuşsa bile bunun kredi müşterisinden tazmini talep edilemez341. 159.147 ) NUISSL. s. German Banking Law. STAUDER. LOMBARDINI. 13. HUBNER. 214. bu denetim sözleşme kapsamında açıkça düzenlenmişse sürekli bir borç niteliğindedir337. . kredi riskinin önlenmesi bakımından kredi alanı denetime yönelik sözleşmeye konulan hükümleri geçerli kabul etmiş ve bu hükümlerin banka aleyhine yorumlanarak bankanın sorumluluğu sonucuna varılamayacağına karar vermiştir338.D. HUBNER. Kredi alan aynı zamanda doğru. güvenilir açıklamalarda bulunma. 113. Kredi talebi ifanın içeriğini belirleyen bir yenilik doğuran haktır. 13. Yargıtay’da banka tarafından. 535 N. s.12. s.1993 t. ancak aksi kararlaştırılmamışsa başka kişilerle girdiği kredi ilişkileri.12. E. banka hakkındaki bilgileri saklama. Yargıtay benzer bir kararında. s. 93/8640 sayılı kararı ( KOSTAKOĞLU. 338 339 340 341 337 Yarg. LOMBARDINI. NUISSL. H. 44. s. sözleşmeler ve bu konudaki teklifler hakkında bilgi verme borcu altında değildir340. H. 44. N. CANARIS. 324. 19.D. kredi alan sözleşme süresinin tamamında ekonomik durumu hakkında denetime izin verme borcu altına da girebilir. 214. bankanın kredinin yerine harcanmakta olup olmadığı ve amaç dışı kullanılması. 635. German Banking Law.

Sözleşme şartlarının genel olarak değerlendirilmesi sonucu da böyle bir borcun varlığı kabul edilebilir. 324 ALICA. 108. CANARIS. ( STAUDER. Sözleşmenin yorumu ve unsurlarının genel olarak değerlendirilmesi yoluyla kredi kullanma borcunun varlığı ancak istisnai hallerde ve bankanın önemli menfaatlerinin bulunması durumunda söz konusu olabilir. 65. s. s. N. 1962 116. bu hallerde dahi talep borcu ancak yan borç niteliğindedir. 324. taraf iradelerine aykırı kullanılması. HEERMANN. F) Krediyi Kararlaştırılan Alanda Kullanma Borcu Kredi açma sözleşmesinde belirlenen türde kredinin belirli alanlarda kullanılması kararlaştırılabilir. s. üçüncü kişilere kullandırılma imkânının bulunması ve bunun gerçekleştirilememiş olması sebebiyle zarar doğmuş olması hallerinde bu borcun varlığını kabul etmektedir344. s. 635. s. . s. CANARIS. BGH WM 62. Bu yükümlülüğün dürüstlük kuralı çerçevesinde irade özgürlüğünü ve kişilik haklarını aşırı sınırlandırmadığı sonucuna varılırsa müşterinin bu yönde borcunun varlığı kabul edilecektir343. Hazır bulundurma komisyonu kararlaştırılan hallerde aynı zamanda krediyi kullanma borcunun bulunması irade özgürlüğünün aşırı sınırlandırılması sebebiyle geçersiz sayılabilir342. 114. ). kredinin tahsis amacına. 115. AKYOL. 635. hukuken yasak işlemlerde kullanılması. 66 BGH JW 1937 2765. 143. sözleşme şartı olarak düzenlenmesi halinde varlığı kabul edilebilir. Alman Yüksek Mahkemesi kredi kullanma borcu ve menfaat konusunu incelediği kararlarında bankanın kredinin kullanılması sonucu önemli derecede bir yararının olması veya bu krediyi hazır bulundurmanın maliyetli olması. HEERMANN. Uygulamada genelde kredi kullanmama halinde hazır bulundurma komisyonu ödenmesi kararlaştırılmaktadır. iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine aykırı kullanılması kredi açma sözleşmesinin feshine veya 342 343 344 AKYOL. N.124 Bu yönde bir borcun istisnai olması ve sözleşmenin genel karakteristik niteliğine dahil olmaması sebebiyle ancak açık bir unsur.

İşletme. s. 112. İfa aksaklıkları. ancak bu konunun taraflarca sözleşmede bir kuruluş şartı olarak kararlaştırılması mümkündür347. 346 347 SCHOEN. aynı zamanda kredinin verilmesi halinde bankanın denetim ve gözetimini sağlamayı ve bu konularda bilgi vermeyi de taahhüt edebilir346. kredinin geri iade edilmemesi kredi veren açısından risk oluşturmaktadır ve bu riskin mümkün olduğunca düşük tutulması şarttır. 219. s. kredi veren özellikle nakdi kredilerde talep halinde belli bir miktar parayı müşterinin mal varlığına nakletmektedir. bu tür sözleşmeler bozucu şarta bağlı sözleşmelerdir. resmi izin ve yeterlilik belgelerini bankaya vermeyi taahhüt eder. HUBNER. ( yazara göre. yatırım donatım kredileri de belli amaç için verilmiş kredilerdir. 44. bu fonlardan verilmiş kredileri müşteri belirli alanlarda kullanmayı taahhüt etmiştir. LOMBARDINI. 345 STAUDER. Uygulamada bankalar. NUISSL. kredinin kararlaştırılan alandan başka yerde kullanılmasını bozucu şart olarak belirlemişlerdir ) ALICA. 91. YÜKSEL. .125 hükümsüzlüğüne sebep olur345. serbest meslek kredileri belirli bankalarca üstlenilir ve standart sözleşmelerde bu kredilerin belirlenmiş alanlarda kullanılması şartına yer verilir. N. kanun ve kendi statülerinde belirlenmiş alanlarda kredi verilmek üzere fonlar tahsis ederler. kredi alan bunlara ilişkin proje. s. şartname. G) Teminat Verme Borcu Kredi işlemleri karşılıklı güven esasına göre yürütülen işlemlerdir. 118. s. 147. STAUDER. keşif. Tarımsal krediler. 158. Kredi açma sözleşmesi genel yapısı ve unsurları bakımından kredi alana herhangi bir şekilde teminat verme borcu yüklemez. German Banking Law. 98. Teminat konusunda düzenleme kredi açma sözleşmesi bakımından yan borç niteliğindedir ancak günümüz bankacılık uygulamasında genel olarak talep edilmekte ve yerine getirilmemesi kredi veren banka açısından haklı nedenle fesih sebebi oluşturabilmektedir. Kredi Açma Sözleşmesi. konut kredileri. 535 N. s. Bu tür kredi açma sözleşmelerinde taraflar zımnen. Kredi açma sözleşmesinde ihtiyaçtan fazla teminat kararlaştırılması halinde bu durum kredi alanın ekonomik faaliyetlerini aşırı derecede kısıtlar nitelikte ise söz konusu hüküm geçersiz olur.

Kredi açma sözleşmesinde kredi türü kararlaştırılmayabilir veya farklı türde çok sayıda münferit kredi işlemi kararlaştırılabilir. kabul işlemleri. NUISSL. münferit sözleşmelerin türü kredi açma sözleşmesinin asli unsuru değildir. bu limit sözleşme şartlarında belirlenir ve kredi alan belli limite 348 CANARIS. 95. Banka münferit kredi işlemleri için krediyi hazır bulundurma ve talep halinde kullandırma yükümlülüğü altındadır ve bu yükümlülüklerini sonradan tek yanlı olarak kendi takdiri ile değiştiremez. Kredi açma sözleşmesinde bankanın sorumluluğu belli bir limite kadar kredi kullandırmadır. II) Bankanın Borçları A) Krediyi Hazır Bulundurma ve Kullandırma Borcu Bankanın asli borcu kredi açma sözleşmesinde kararlaştırılan şekilde kredinin hazır bulundurulması ve kullandırılmasıdır. garanti işlemleri şeklinde gerçekleştirir348. verilmesi.126 Özellikle nakdi kredilere ilişkin kredi açma sözleşmelerinde kredi alan için senet verme borcu kararlaştırılabilir. N. Bu şekilde banka kredi alana bir miktar satın alma gücünü. 626. bu durumda kredi alan sadece ifa zamanı ve miktarını değil kullanacağı kredi türünü de seçecektir.STAUDER. Bu aktarım doğrudan nakit verilmesi şeklinde olabileceği gibi üçüncü kişiye karşı sorumluluk üstlenilmesi şeklinde de olabilir. iskonto bedelinin ödenmesi. N. . Münferit kredi türleri açıkça belirtilmemişse bile temel unsur ve şartlar mevcuttur. 213. ekonomik gücü geçici olarak aktarır. s. Senet müşterinin kredi açma sözleşmesinden doğan borçlarının varlığını gösteren bir ispat vasıtası niteliğindedir. Bu borç kredi talebi ve bunun banka tarafından yerine getirilmesiyle muaccel hale gelirse de uygulamada genelde kredi tahsisinden önce bankalara borç senetleri teslim edilmektedir. Banka tarafından gerçekleştirilen kredi kullandırma kredi açma sözleşmesinde belirlenen şekilde münferit işlemler yoluyla bir miktar paranın ödünç.

s. Bazı yazarlarca bankanın mutlak anlamda bir hazır bulundurma borcu olmadığı hatta nakdi kredilerde dahi kredi açmanın bir para taahhüdü değil yapma borcu olduğu savunulsa da352. 100. banka her zaman için ifaya hazır olmak zorundadır ancak krediyi kullandırma borcu müşterinin talebi ile belirli ve muaccel hale gelir. Kredi açma sözleşmesinde dönerli kredi olarak adlandırılan tekrar eden talep imkânı kararlaştırılmışsa. 213.. tarafların anlaşması ve kredi limitinin arttırılması mümkündür. yazara göre her an ifaya hazır olma ve nakit bekletme değil talep anında ifayı gerçekleştirebilme. STAUDER. s. SCHOEN. Kredi kullandırma borcunun belli bir amaca bağlı olup olmadığı veya sürenin belirli olmadığı hallerde amaca göre belirlenecek sözleşme süresi. 325 STAUDER. Bu yönüyle kredi açma sözleşmesi bankayı sürekli olarak ekonomik kapsamlı bir ifa borcu altında tutar353. müşterinin geri ödemeleri de dikkate alınarak kısım kısım yeni kredi ödemelerinde bulunulabilir. 97. Kredi açma sözleşmesinde eğer bir süre belirlenmişse. banka sözleşme süresince krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu altındadır351. Bu tür dönerlik unsuru kredi açma sözleşmesinin tabii bir unsuru olmamakla birlikte ek bir anlaşma yoluyla kredi açma sözleşmesinin şartlarına dâhil edilmesi mümkündür. NUISSL. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen sürenin dolmasıyla kredi kullandırma borcu da sona erer ancak taraflarca sözleşme süresinin açık 349 350 351 CANARIS. 627. 627. s. N. N. s. 352 353 CANARIS. tarafların örtülü iradelerinden. N. genel görüşe göre. bu konuda bankanın imkanlarının olması yeterlidir. s. STAUDER. STAUDER. . s. 213. N. 97. 626. CANARIS.127 kadar krediyi kullanma hakkına sahiptir. SCHOEN. 164. 627. s. 97. süreklilik gösteren işlemlerden de çıkabilir350. s. Aksi görüşte. NUISSL. SCHOEN. CANARIS. N. HEERMANN. 100. bu tür bir imkân kredinin tahsis gayesinden. bu belirli limitle borçluluk kredi açma sözleşmesinin esaslı unsurudur349. 100. Kredi limitini aşan talepler hukuki sonuç oluşturmaz ancak bankanın sonradan vereceği açık veya limit üstü ödemeleri kabul şeklindeki zımni onayla. N. limit aşımı hallerinde ek bir ödeme yükümünün varlığı taraf iradelerinin yorumu yoluyla belirlenecektir.

N.128 iradelerle veya kredi kullanıma devam gibi zımni iradelerle uzatılması mümkündür354. İskonto işlemlerinde kredi verme borcunun ifası senetlerin iskontosu ve belli bir faiz oranı ile kesinti yapıldıktan sonra iskonto bedellerinin kredi alana ödenmesi ile gerçekleşir. BGB § 488 )356. Tüm bu durumlarda kredi verme borcu müşterinin veya onun belirttiği üçüncü şahsın talebi ile doğmaktadır. müşterinin krediyi talep etme hakkını kullanması ile başlar. 306. ödünç sözleşmesi kapsamında düzenlenen haliyle bir miktar paranın kullandırılmasıdır ( BK. s. N. SCHOEN. Günümüz bankacılık uygulamasında para teslimi farklı şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. s. Gayri nakdi kredilerde ifa kredinin türüne göre üçüncü şahıs tarafından istenen işlemin tamamlanması ile gerçekleştirilir357. 98. ALICA. Belirlenen kredi türüne göre bankanın edimi yapma veya verme edimi olabilir. 130 . 626 STAUDER. 354 355 356 357 CANARIS. Kredi müşterisinin çeklerinin ödenmesi. NUISSL. 100. Kredi açma sözleşmesinde bankanın kullandırma borcunun ifası. Aval ve kabul kredilerinde bankanın borcu müşteri tarafından kendisine ibraz edilen senetlere aval verilmesi veya senetlerin kabul edilmesidir. 628. s. Banka tarafından gerçekleştirilen her ifa kredi limitinin belli bir kısmına denk gelse dahi tüm kredi verme borcunun kısmen ifası niteliğinde değil tek bir kredi kullandırma borcundan doğan ve kredi alan tarafından açık ve zımni şekilde yapılan kredi taleplerinin ifası yani sürekli ifa aşaması sürecinde kredi taleplerinin karşılığıdır. Banka senetleri kabul eder ve senet bedellerinin ödenmesi konusunda üçüncü kişilere karşı borç altına girer. Kredi açma sözleşmesinde ifa aşamasında belirlenen münferit kredi türlerine göre bankanın borcu çeşitlilik gösterir. Para ödünçlerinde bankanın borcu bir miktar nakit meblağı hazır bulundurma ve talep halinde kredi alana teslim etme. 627 CANARIS. CANARIS. 212. N. N. kredi alan tarafından belirlenen üçüncü şahıslara ödeme yapılması gibi farklı şekillerde nakdi krediler kullandırılmaktadır. Bu içerik belirleyici düzenleme hakkı kredi kullandırma borcunun ifa zamanını ve şeklini belirleyen bir işlemdir355.

Nicholas. N. s. Kredi açma sözleşmesi güven temeline dayanan ve süreklilik gösteren bir borç ilişkisi oluşturur. s. 258. German Banking Law. BGHZ 40. bankacılık işlemlerinde geçerli olan adetlere uygun olarak yürütülür358. 258. C) Alınan Senetlerin İadesi Banka. Bankaların hizmet ve koruma yükümlülüklerini ihlali tazminat sorumluluğuna yol açacaktır359. Kredi verenin. 65 . 2/52. dürüstlük ve güven ilkesine dayanmaktadır. Bunun dışında banka üçüncü şahıslar tarafından getirilen müşteri çeklerini kredi sınırları içerisinde ödeme yükümlülüğü altına girebilir. 101. N. kredinin geri ödenmesi sırasında iade etmekle yükümlüdür360. 360 359 STAUDER. Banking Litigation. s. N. Sorumluluk üstlenilmesi şeklindeki kredilerde banka üçüncü kişilerle girişilen ilişkiler ve bunlarla ilgili değişiklikleri kredi alana haber verme. Yan borçların temeli bankanın koruma yükümlülükleri. Tüm bu yönleriyle kredi açma sözleşmesi hizmet ve destek vermeye ilişkin çeşitli yan borçlar içerebilmektedir. 2000. 159. David/ELLIOT.. German Banking Law. 1022. Senetler 358 STAUDER. 159. WARNE/ELLIOT. kredi işlemleri sırasında kusurlu davranışlarının bulunması halinde sorumlu olacağına dair kararlar.129 B) Kredi Alana İşlemlerinde Destek Olma Kredi açma sözleşmesinde bankalar tarafından gerçekleştirilen nakdi kredi işlemleri doğrudan belli bir meblağın ödenmesi veya bir cari hesap üzerinden müşteriye kısmi kredi kullandırılması şeklinde yürütülür ve bu hesap kredilendirilir. HOPT/MÜLBERT. zarar oluşmasını önleyici işlemleri yapma yükümlülüğü altındadır. 103 . HOPT/MÜLBERT. işlemler dürüstlük ve güven ilkesine. London.1036. BGH NJW 1967. 69. N. 4/57. özellikle nakdi kredilerin çekilmesi sırasında kredi alan tarafından kendisine verilmiş bulunan borç senetlerini ve teminat amaçlı diğer kıymetli evrakı. HUBNER. s. hakkı koruyucu beyanlarda bulunma ve lüzumlu hallerde dava açma. WARNE. Kreditrecht. bu hesabın yürütülmesi ile ilgili işlemler bankanın bir hizmetidir ve onun sorumluluğu altındadır. 62. Kreditrecht. HUBNER.

Kredi açma sözleşmesi genelde açık şekilde sır saklama yükümüne ilişkin bir hüküm içermez. Banka. sır saklama yükümünün ihlali kapsamında sayılmamaktadır. s. bunlardan birincisi bankanın kendisi ile ilgili bilgiler. dürüstlük ve güven ilkeleri. 2/02. Bankaların makul sınırlar içerisinde birbirlerine müşterileri hakkında bilgi vermeleri. ancak tarafların bu yönde örtülü iradeleri. Banka. sözleşme süresinin dolması ve herhangi bir şekilde sözleşmenin sona ermesi halinde kredi alana iade edilmesi bir yan borç niteliğindedir. Kredi alan tarafından borcun tamamının ödenmesi halinde senetler bir makbuzla birlikte iade edilecektir. ticari uygulamalar.130 kredinin verilmesi sırasında alınabileceği gibi kredi açma sözleşmesinin kuruluşu aşamasında da alınabilir ve bunların kredinin iadesi. 87/2 ). eğer kısmi ödeme varsa kredi alan bu kısmi ödeme için makbuz verilmesini ve ödenen tutarın senet üzerine yazılmasını talep edebilir ( BK. Sözleşmede bu konuda 361 362 TEKİNALP. Müşteri ve yakınları hakkında iradi ve gayri iradi olarak edinilen bilgiler müşteri sırrı kapsamındadır361. LOMBARDINI. defterler ve diğer kayıtlar genelde kredi alana düzenli olarak gösterilmektedir. D) Sır Saklama Borcu Banka tarafından yapılacak kredi değerlendirmesi ve kullanım konusundaki incelemeleri sırasında müşterinin mali durumu ve ödeme gücü hakkında kesin bilgiler elde edebilmektedir. Sır saklama yükümlülüğü. 287.s. karşılıklı güven ve banka gizliliği ilkesinin bir sonucu olarak kredi açma sözleşmelerinde bu yönde bir yan borcun varlığı genel olarak kabul edilmektedir. Bankacılık sistemi dışına çıkarılmamak şartıyla bir sırrın başka bir bankada bulunmasında sakınca görülmemektedir362. TEKİNALP. WARNE/ELLIOT. Yıllık bütçe. taraflar arasında sözleşme ilişkisi varsa öncelikle bu sözleşmenin yan yükümlülüklerinden biridir. Bankalar iki türde sır saklamaktadırlar. 48. ikincisi ise müşterileri ile ilgili bilgilerdir. N. Kredi alan kendisi ve işletmesi hakkında sağladığı bu açık ve kesin bilgilerin korunması ve başkalarına açıklanmamasını bekleme hakkına sahiptir. 535 N. 62. s. 301. .

24 ) bu durumda ihlalin yaptırımı haksız fiil hükümlerine göre tespit edilir365. Kredi Açma Sözleşmesi. s. 2/62. Banka. Ayrıca şahsiyet haklarına tecavüz devam ediyorsa bunun durdurulması da istenebilir369. s. 299. 212. GUGGENHEIM. ALICA. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. TEKİNALP. 96 hükmünce müşterinin bu sebeple uğradığı zararı tazmin etmek zorundadır368. Banka. N. Bankanın tazminat sorumluluğunun doğumu için müşterinin sırrının açıklandığını ve zararının doğduğunu ispat etmesi yeterlidir. 64. 2/1 dir364. . 48. ( TMK. Sır saklama borcunun ihlali ikinci olarak maddelerinde ifade edilen kişilik haklarının ihlali niteliğinde olabilir. s. m. WARNE/ELLIOT. YÜKSEL. 139. Ayrıca Bankacılık Kanunu’nun 73. s. maddesi banka yönetimi ve çalışanlarına sır saklama yükümlülüğü getirmiştir. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Sözleşmeden doğan sır saklama borcunun yasal dayanağı TMK. 212. 297. 211. BATTAL. 2/1 de düzenlenmiş bulunan dürüstlük kuralıdır ve edim yükümlerinden bağımsız niteliktedirler. BATTAL. GUGGENHEIM. 4/57. 296. Sözleşmeden doğan sorumluluğun kapsamı belirlenirken iş görme sözleşmelerinin temel türü olan vekâlet sözleşmesinin hükümlerine başvurulacaktır ve bankanın özen borcu buna göre belirlenecektir367. 64. 45 BATTAL. s. s. s. Şerh. LOMBARDINI. s. REİSOĞLU. 2/62 YÜKSEL. Kredi açma sözleşmesinin güvene dayalı sürekli borç ilişkisi oluşturması 363 364 365 TEKİNALP. s. s. s. Sır saklama yükümüne aykırı hareket kredi açma sözleşmesinin kredi açma sözleşmesinin müspet ihlali niteliğindedir ve kredi veren banka bir kusuru olmadığını ispat etmedikçe BK. burada kural olarak idari cezai sorumluluklar düzenlenmişse de özel hukuk bakamından bankanın sorumluluğunu düzenleyen dolaylı bir kaynak niteliğindedir366. 366 367 368 369 TEKİNALP. Koruma yükümlerinin kaynağı TMK.131 hüküm bulunmasa bile sır saklama yükümü her sözleşmede bulunan ve nitelik olarak yan yüküm olan koruma yükümlülüğünden kaynaklanır363. 94. Banka. WARNE/ELLIOT. 535 N. s. Sır saklama yükümlülüğünün ihlali hallerinde sorumluluğun kapsamı haksız fiilden çok sözleşmeden doğan sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir. N. 563. Banka. 23. s. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. YÜKSEL. 44.

kredi talebine kadar hazır bulundurma komisyonu dışında bir yükümlülük doğmaz. kredi kullandırma borcunun ifası ise müşterinin kredi talebi ile başlar.125. s. ( BGB § 488 ). 299. kalıcı şekilde ifaya hazır olma borcu altındadır. WARNE/ELLIOT. Kredi kullandırma borcunun muaccel olması kredi alanın katılımıyla gerçekleşecek. N.132 sebebiyle sırrın ihlali halinde müşterinin sözleşmeyi feshedebileceği kabul edilmektedir. Banka için kredi kullandırma borcunun ifa zamanı kredi alanın talebine göre belirlenirken kredi alan için hazır bulundurma komisyonu veya bu nitelikte bir kredi ücreti şart koşulmuşsa bu gibi ücretlerin ifa zamanı genelde sözleşmenin kurulduğu zamandır371. m. 74 hükmünce sözleşmede bu konuya ilişkin unsurlara veya işin niteliğine. ifa zamanı gelecektir. Aval provizyonu. buna göre faiz ilk bir yılda ya da geri iade anında muaccel olur. bu sürekli borç sözleşmenin kurulması ile birlikte ifa edilir. onun tarafından içerik belirleyen yenilik doğuran hakkın kullanılmasıyla yani kredi talebinin yapılmasıyla borç güncellenecek. 118. 2/62 STAUDER. . 308. Faiz ve kredi çeşidine göre kullanım ücreti şeklindeki komisyonlar ise münferit kredilerin kullanım zamanına göre belirlenirler. Banka. m. 370 371 TEKİNALP. Kredi açma sözleşmesinde banka sözleşme süresince krediyi hazır bulundurma. kendine özgü şartlarına göre belirlenir. s. III) Sözleşmenin İfa Zamanı ve Yeri A) İfa Zamanı Kredi açma sözleşmesinde taraf yükümlülüklerinin ifa zamanı BK. banka garantisi gibi nakdi olmayan kredilere ilişkin ücretler ise kredi verenin üçüncü şahsa karşı bu yönde sorumluluk üstlenmesine ilişkin münferit kredi işleminin yapılmasıyla muaccel olur. Özellikle sır saklamanın asli edim niteliğinde olduğu hallerde güven ihlali nedeniyle fesih yetkisi tanınmalıdır370. Kredi alan için ise kredi kullanma yükümlülüğünün düzenlendiği istisnai durumlar hariç. s. Eğer bu konularda özel hüküm yoksa BK. Kredi açma sözleşmeleri genelde kredi ilişkisinde ifa zamanı hakkında açık hükümler içermektedir. para ödünçlerinde kıyasen uygulanabilir. STAUDER.

146. ALICA. Müşterinin aldığı kredi tutarına göre değişen faiz ödeme borcu. STAUDER. özellikle bozulma gibi haller veya iskonto edilen senetlerin ifasına ilişkin bankaya fesih hakkı veren sorunlarda fesih ile birlikte kredi alanın borçlarını ifa zamanı gelir. sözleşmenin son aşamasında yerine getirilecek borçlardandır ve aksi kararlaştırılmamışsa iade tarihinde muaccel olur. sorumluluktan kurtarma sorumluluğa ilişkin vadeden önce ve nakdi kredilerde iade burada belirlenen zamanda genelde sözleşme süresinin bitim tarihinde yapılır372. Kredi alan aldığı krediyi vadesinden önce iade ederse bu sebeple faiz ve komisyon ödeme borcundan indirim isteyemez ( BK: m.133 Kredinin geri iadesi veya bankanın sorumluluktan kurtarılması hakkında sözleşmelerde açık hükümler yer almaktadır. Kredi açma sözleşmesinde banka bir ücret karşılığında kredi kullandırmaktadır ve bu sebeple verdiği krediyi vadesinden önce talep edemez ve ücrette iade ile birlikte ödenir. Banka miktarı belirli ve tamamı muaccel olan iade borcunun kısmen ödenmesini kabul etmeyebilir ( BK: m. ancak vade belirlenmemişse dilediği zaman krediyi iade edebilir. Kredi verenin mali durumunda değişiklik. Bankalarca açılan kredilerde faiz uygulandığı için vadenin belirli olduğu hallerde banka kabul etmedikçe kredi alan vadeden önce iade borcunu ifa edemez. 119. s. ancak cari hesap şeklinde işleyen ve dönerli şekilde kullandırılan kredilerde ise müşterinin aldığı tutarı iade edip sonra tekrar kullanma imkanı olduğu için sözleşme süresinin bitiminden önce kısmen iade imkanı işin niteliğinden doğar çünkü açılan kredi geri ödemelerle kendisini yenilemektedir374. 80/2 )373. derhal muaccel olur. Kredi alanın teminat verme gibi yan borçları ve diğer borçlarının ifa tarihi kredi açma sözleşmesinin kuruluş tarihidir. 68/1 ). s. . 372 373 374 STAUDER. Bankanın üçüncü şahıslara yaptığı ödemeleri tazmin için genellikle sözleşmenin bitim tarihi ödeme zamanı olarak kararlaştırılır. s. 118.

145. ücret. Özellikle nakdi para ödüncü ve iskonto gibi kredilerde borçlunun işyeri yani bankanın bir şubesidir. Banka uygulamasında da adet gereği tarafların örtülü anlaşmalarıyla kredi kullandırma borcunun ifa yeri banka şubesi olarak kabul edilmektedir. ifa yeri nakdi kredilerde olduğu gibi kredi verenin iş yeridir375. 120. Özellikle banka uygulamasında geleneksel olarak tarafları bu konuda zımnen anlaştıkları kabul olunur.134 B) İfa Yeri Kredi açma sözleşmesinde ifa yeri taraflar arasında serbestçe kararlaştırılabilir. s. . Aynı zamanda kredi verenin borcu olan krediyi hazır bulundurma borcunun ifası da burada olacaktır. Kredi işlemi banka garantisi veya aval gibi üçüncü şahsa karşı sorumluluk üstlenilmesi şeklinde ifa edilecekse. Müşterinin. m. Bu durum BK. 375 376 STAUDER. ALICA. ifa yeri açıkça kararlaştırılmamışsa bankalarca verilen krediler için işin niteliği gereği kredi veren bankanın şubesidir. Kredi açma sözleşmesi genelde düzenli şekilde bir kredi hesabı üzerinden işletilir ve kredi için işleyen hesabın bulunduğu banka şubesi ifa yeridir. s. komisyon ve krediyi iade borçlarının ifa yeri de aynı şekilde kredi verenin iş yeridir. Bu durumda müşterinin krediyi aldığı şubeden başka bir şubede iade etmesi halinde havale masrafları kendisine ait olacaktır376. 73/1 hükmünden de çıkarılabilir.

128. GUGGENHEIM. aval ve banka teminatları gibi şahsi edimleri kapsayan bir kredi türü ise bankanın ifa etmemesi halinde aynen ifa imkânsız hale gelir. s. N. 262. iskonto. s.135 § 7) BORCA AYKIRILIK HALLERİ VE SONUÇLARI Kredi açma sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. 105. 377 378 379 ALICA. s. STAUDER. Kredi açma sözleşmesi karşılıklı edimleri içeren bir sözleşmedir. ALICA.. s. AVANCINI/IRO/KOZIOL. s. HOPT/MÜLBERT. Müşteri aynen ifa talebi yanında gecikme faizi ve ek zararlarının tazminini talep edebileceği gibi sözleşmeyi bu sebeple feshetmek imkânına da sahiptir ( BK. Tam iki taraflı sözleşmelerde temerrüdün sonuçlarını düzenleyen BK. 117 hükümleri kredi açma sözleşmesinde uygulama alanı bulur377. N. 533 N.1/78. bankanın karşılık ilişkide yer alan asli borcu kredi kullandırmadır ve borcunu yerine getirmemesi halinde müşteri iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdeki temerrüt şartlarının kendisine sağladığı imkânlardan yararlanabilecektir. temerrüt durumu kredi alanın alacağını ve talep hakkını ortadan kaldırmaz. 105. GUGGENHEIM. 133. kredi alan ve veren tarafın yükümlülükleri birbirine bağlı ve değişim ilişkisi içindedir. I) Bankanın Temerrüdü ve Sonuçları Kredi alanın talebi ile güncellenen kredi kullandırma borcunun banka tarafından zamanında yerine getirilmemesi.124. . Kreditrecht. LOMBARDINI. s. ödemezlik define ilişkin BK 81 ve ifa imkansızlığının sonuçlarını düzenleyen BK. 106. Sözleşmenin konusu bir miktar paranın kullandırılması ise müşterinin aynen ifa talebi her zaman için mümkündür. 106 )379. 40. Münferit işlem. kredi alanın kredinin kullandırılması konusunda alacak hakkı vardır ve gecikmeye rağmen bu hak varlığını sürdürür378.

tazminatın kapsamı kredi kullandırma borcunun ihlali sebebiyle oluşan kar kayıpları işlerin. bu görüşe göre krediyi kullandırma borcu özellikle talep anına kadar yapma borcudur ve ifa edilmemesi halinde aynen ifa yerine tazminat talebi uygun olacaktır381. s. 265. s. HOPT/MÜLBERT. 103’e göre gecikme faizi ödemek zorundadır ve bu faizden parayı vaktinde verseydi müşteriden alacağı akdi faizi indirmeye hakkı yoktur383. 325 ALICA. s. 102. 380. 101 hükmünce müşterinin ihtarına ihtiyaç vardır. 652 vd. 312 N. HOPT/MÜLBERT. s. GUGGENHEIM. 102. 101/2 ). 93. kredi kullanılmadığı sürece ortada para borcu olmayacağından temerrüt faizinin de olamayacağını ancak aynen ifa talebiyle birlikte sözleşmeye aykırılık sebebiyle doğan zararların tazmin edilebileceği380. Müşterinin talepte bulunması ve seçim hakkını kullanması ile bankanın edimi belirli hale gelir. N. s. . GUGGENHEIM. BECKER. m. Banka. 13. 655. TANDOĞAN. 626. Kredi Açma Sözleşmesi. taraflardan birine ifa gününü ihbar ile belirleme yetkisi verilmişse ayrıca ihtara lüzum yoktur ( BK. CANARIS. HEERMANN.124. 626. STAUDER. s. projelerin yürütülememesi sebebiyle oluşan tüm zararlardır384. Kredi talebi bu anlamda ifa gününü belirleyen ihbar niteliğindedir. hatta kredi açmanın bir yapma borcu olması sebebiyle aynen ifasının talep edilemeyeceği ancak ifa edilmemesi halinde tazminat talep edilebileceği de savunulmaktadır. 133. Müşterinin uğradığı ek zararların tazmini için bunların geçmiş günler faizinden fazla olması ve bankanın kendisine hiçbir kusurun isnat 380 381 382 383 384 YÜKSEL. müşterinin talebine rağmen krediyi kullandırma borcunu ifa etmez veya sözleşmeyi haksız şekilde sona erdirirse BK. I/2 s. CANARIS. N. N. 262. m. Kreditrecht. Taraflar ifa gününü açıkça kararlaştırmışlarsa.136 Bankanın kredi açma sözleşmesinden doğan borcunun bir miktar paranın verilmesi değil sözleşme şartları belirlenen şekilde kredinin hazır bulundurulması ve kullandırılması olduğunu. Kredi açma sözleşmesinde bankanın borcunun kredi müşterisinin nakdi kredi türlerinden birini seçmesi ile başlangıçtan itibaren para borcu olarak belirleneceği genel olarak kabul edilmektedir382. N. kural olarak temerrüdün varlığı için BK m. Banka gecikme faizinin yanında müşterinin uğradığı tüm mali kayıpları tazmine mecburdur.

münferit işleme ilişkin gecikme hesaba katılır387. bu durumda kredi alan kredi bedelini ödemesine karşılık yerine getirilmeyen kredi verme ediminin tam karşılığını gecikme faiziyle birlikte talep edebilecektir. 350. m. HOPT/MÜLBERT. s. GUGGENHEIM. 533 N. GUGGENHEIM. 262. s.105)385. 533 N. 261-262. GUGGENHEIM. 262265. Gecikme faizinden farklı olarak ek zararların tespitinde müşterinin krediyi zamanında ve tam olarak kullanması halinde ödeyeceği ödünç faizi ve kullanmama sebebiyle yaptığı tasarruf tazminatın hesabında dikkate alınabilecek ve bu tutar hesaplanan tazminattan düşülecektir386. 105. s. 253. N. CANARIS. Kredinin zamanında ödenmemesi sonucu gecikmelerden doğan her türlü zarar. 639. Burada sözleşmeden dönme ve menfi zararların tazmini söz konusudur.137 edilemeyeceğini ispat edememesi lazımdır (BK. N. 639.124. s. banka işlemleriyle doğrudan bir nedensellik bağı bulunup bulunmadığı. s. N. YÜKSEL. STAUDER. N. 93. s. ticari faaliyetlerde bozulmalar. s. HOPT/MÜLBERT. YÜKSEL. s. 265. zarara kredi alanın idaresinin yol açıp açmadığı incelenecek CANARIS. m. 13. 105. s. HOPT/MÜLBERT. s. 652. kredi açma sözleşmesi. N. BECKER. 639. Kredi kullandırılmaması ve bu sebeple oluşan zararlı sonuç arasındaki bağlantıyı ispat yükü ise kredi alana aittir390. Kreditrecht. haksız şekilde kabul ve avalden kaçınılması gibi durumlarda müşterinin talep kapsamı münferit olaya göre belirlenecektir.. LOMBARDINI. 652. STAUDER. CANARIS. ancak edimler belli oranda yerine getirilmişse bu durumda dönme yerine ileriye etkili olarak fesih yoluyla sözleşme sona erdirilebilecektir389. Kreditrecht. N. 312 N. 40.125. 386 387 388 389 390 385 BECKER.639. STAUDER. Kredi Açma Sözleşmesi. 92 vd. Temerrüt sebebiyle kredi alınmasının anlamı kalmadığı veya kredi alanın başka yerden kredi temin ettiği hallerde aynen ifa faydasız olacak bu durumda kredi alan sözleşmeyi sona erdirerek zararlarının tazminini talep edebilecektir388. Tazminat tespit edilirken müşterinin işlerinin aksamasının objektif nedenlerinin neler olduğu. CANARIS. 135. GUGGENHEIM. Kreditrecht. s. s. Nakdi kredinin verilmemesi.124’ den naklen ) . N. TANDOĞAN. HOPT/MÜLBERT.40. 13. Kredi açma sözleşmesi kısmen ifa edilmişse tazminat ifa edilmeyen kısımlar sebebiyle oluşan zararları kapsar. (Müşterinin zararını tespitte değişim teorisinin uygun ve kredi alan lehinde olacağı genel olarak kabul edilmektedir. N. 105. 312 N. STAUDER. s. nakit sıkışıklığı sebebiyle kurulmuş veya işletilmekte olan yatırımlarda oluşan zararlar tazminatın hesabında dikkate alınacaktır. N. I/2 s. CANARIS.124. ALICA. 105. LOMBARDINI.

N. maddi zararın dava tarihinde ( 36. objektif iyiniyet kurallarına aykırılık olmaması şartıyla sorumluluğu olmaz. Fesih sebebinin geçerliliği tespit edilirken. N.” Şeklinde karar vermiştir ( www.358. HOPT/MÜLBERT.514. 158 394 . 44/1)392. davalının sözleşmeye aykırı davranmasından dolayı manevi tazminat istenemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile ( 10 ) milyar TL.tr ) CANARIS.com. GUGGENHEIM.. s. GUGGENHEIM. s. HOPT/MÜLBERT. 253.nun 89/1 maddesine göre yapılan hacizlerin ve haciz ihbarnamelerinin bankacılık usul ve teamülleri ile etiğine aykırı olduğu.331.. N. N. Banka sözleşmenin kuruluşu aşamasında araştırma ve değerlendirme yaparken hataya düşerse bu durum da kural olarak onun 391 392 393 CANARIS. konularında uzman bilirkişilerden alınacak raporlar doğrultusunda karar vermek gerekir…. Hakim zararı tespit ederken haksız fiile ilişkin indirim sebeplerini de dikkate alacak. 2003/7237 T. Kredi açma sözleşmesinin feshi müşterinin mali durumunun kötüleşmesi sebebine dayanabilir ancak banka bu durumda da tamamen takdiri şekilde fesih uygulayamaz.00 ) TL. E. Kreditrecht. karar sonucu davacının birkaç önemli ihaleyi kaybettiği.ye ulaştığı. eğer davalı bankanın hesapları kat'ına bağlı bir zarar varsa bunun somut kalemleri ve miktarlarının neler olduğuna. fesih objektif iyiniyet kurallarına uygun olmalıdır. feshin gerçek sebebi araştırılır ve uygunluğu denetlenir394. müşterinin aleyhinde girişilen icra takiplerinin niteliği. manevi tazminatın yerel faiziyle birlikte davalıdan alınması…. Yarg.554. HOPT/MÜLBERT. 262. 2003/1472K.2003“…kredi hesaplarının gereksiz kat'ı ve haksız icra takipleriyle. bu duruma davacı şirketin doğru yönetilip yönetilmemesinin yol açıp açmadığı. HD.138 ve bu şekilde müşterinin kredi açma sözleşmesinin feshine bağlı zararı tespit edilecek. 11. Olağanüstü fesih hallerinde önemli olan sebebin haklılığıdır. 105 vd.594 ) TL. Bankanın kredi sözleşmelerini tek yanlı feshi ve hesabı kapatmasının hakkın kötüye kullanılması bakımından ve bankacılık teamüllerine uygunluk taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi gereklidir aksi takdirde bankanın bu durumda da tazminat yükümü doğacaktır393.7.”: …. davacının iş yaptığı kurum ve kuruluşlara yönelik İİK. German Banking Law. HUBNER. 105. davacının kredibilitesinin ortadan kalktığı gibi yeni iş ve ihaleler alamadığı. 652.kazanci. kredi ilişkisi sırasındaki genel ekonomik durum gibi tüm veriler dikkate alınacaktır. 652. Kreditrecht. N. 3. davalı banka işlemleriyle doğrudan bir nedensellik bağı bulunup bulunmadığı.” şeklindeki davada. müşteri zararın oluşumu veya artmasına sebep olmuşsa tazminatta indirim yapabileceği gibi tazminat verilmemesine de karar verebilecektir ( BK m.davacının üstlenildiği taahhüt işlerinin aksaması veya bir kısmının ihale makamlarınca feshinin objektif nedenlerinin neler olduğu. bankanın kusuru ve kötü niyeti varsa bu zararlar tazmin edilecektir391. Bankanın gerçek anlamda haklı nedene dayandığı veya müşterinin mali durumunu ciddi şekilde araştırmasına rağmen belli oranda hataya düşerek sözleşmeyi feshettiği hallerde. Yargıtay. s. 261. bu kalemlerden oluşan ( 25.

Banka hiç bir kusuru olmadan kredi kullandırma borcunu yerine getiremeyebilir.139 sorumluluğuna yol açmaz çünkü araştırma bankanın kendi lehine yaptığı faaliyettir ve müşteriye karşı bir borç ifası değildir395. N. Kredi açma sözleşmesinde bankanın kredi kullandırma borcunu ifa etmemesi aynı zamanda müşteriye sözleşmeyi olağanüstü fesih yetkisi verir. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 253 CANARIS. bu ve benzeri şekildeki ifa imkânsızlığı hallerinde kredi kullandırma borcundan kurtulur ancak hazır bulundurma komisyonu dışındaki kredi bedellerini talep hakkını da kaybeder. kredi açma sözleşmesinin ifa amacı sarsacak nitelikteyse münferit kredi işlemlerinin de feshi ve iadesi sağlanabilir. ifada gecikme sebebiyle oluşan ek zararlarını da talep edebilir. teminat verme sözleşmenin tamamlanması için sadece bir ön şart değil aynı zamanda müşterinin ön ifada bulunmak zorunda olduğu bir borç 395 396 397 CANARIS. 639. 253. Banka. Sorumluluğun temeli bankanın kusurudur. bunun sonucu olarak müşterinin karşılık ödeme borcu da ortadan kalkar396. 262 CANARIS. HOPT/MÜLBERT. bu durumda da kredi açma sözleşmesinin feshi ileriye etkili olarak kredi işlemlerini sona erdirecektir397. HOPT/MÜLBERT. N. . 1/88. N. Kreditrecht. örneğin üçüncü kişileri karşı sorumluluk üstlenilmesi şeklindeki kredilerde üçüncü kişinin bu yönde talebinin olmaması da ifa imkânsızlığına yol açabilir. N. kusurun varlığı her sözleşme ihlalinde ayrı olarak incelenecektir. N. Ancak ciddi sebepler. N. kredi alana karşı kredi ile ilgili işlerde yardım ve destek konusunda borç altına girebilir. 652 . Kreditrecht. ayrılık prensibine göre bu işlemlerin kendilerine ait sona erme süreleri beklenir. HOPT/MÜLBERT. Kreditrecht. 262. Bu durumun kural olarak diğer kredi işlemlerine doğrudan etkisi yoktur. Kredi açma sözleşmesinde kredi alan genellikle teminat vermekle yükümlü olmaktadır. Bankanın bağımsız yan borçlarını kusurlu olarak ifa etmemesi sorumluluğuna sebep olur. N. 639. bunlar bağımsız yan borç niteliğindedir. Bu durumda bir yapma borcunun ifasında temerrüt durumu vardır ve yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle ifa imkansızlığı oluştuğundan kredi alan tazminat talep edebileceği gibi.

N. s. faiz ve komisyon gibi karşılık kredi bedellerini ödememesi ve iade borcunu yerine getirmemesi kredi açma sözleşmesinin ihlalidir.140 niteliğinde ise kredi alan. Kredi alanın temerrüdü. 324. Kredi açma sözleşmesi kapsamında genel olarak bankaların sır saklama ve kredi alan aleyhine bilgi vermeme üçüncü kişilere müşteri aleyhine yardım etmeme borcunun bulunduğu kabul edilmektedir399. 103. Kredi ücretlerinden ilk aşamada verilecek karşılık bedellerin 398 399 400 401 402 STAUDER. güven ilişkisi ve banka gizliliği kusurlu olarak ihlal edildiği için sözleşmenin olumlu ihlali söz konusudur ve banka. CANARIS. HEERMANN. 652 STAUDER.K m. müşterinin zararlarını ispat etmesi halinde tazminat ödemekle yükümlü olur. 638. N. bankanın ekonomik durumunda önemli derecede bozulmalar ve kayıpların bulunması hallerinde teminat verme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir ( BK. komisyon krediyi hazır bulundurma ve faiz ise kullandırma borcunun karşılığını oluşturur. N. N. Bankanın sır saklama borcunu ihlal etmesi ile kredi açma sözleşmesinin tarafları arasında güven ilişkisi ağır derecede sarsılır ve müşteri sözleşme ile bağlı olmaya devam etmeksizin olağanüstü fesih imkânını kullanabilir400. s. Kredi alanın. Banka veya yanında çalıştırdığı kişiler sır saklama borcunu ihlal ederler ve müşteri aleyhine üçüncü şahıslara yardımda bulunurlarsa. 96. BGB § 288 )402. . s. Kreditrecht. HOPT/MÜLBERT. BGB § 321 )398. 81. 254 Doktrinde hakim olan görüşü göre mürekkep faiz yasağı komisyon ödeme borçlarına uygulanamaz çünkü komisyon faiz niteliğinde değildir. 102. 652 CANARIS.125 CANARIS. II) Kredi Alanın Temerrüdü ve Sonuçları Kredi açma sözleşmesinde krediyi hazır bulundurma ve kullandırma karşılığı faiz ve çeşitli komisyonlar kararlaştırılmaktadır.125. bankaya karşılık bedelleri aynen ifa talebi yanında gecikmeden dolayı temerrüt faizi ve tazminat talep edebilme hakkı verir (B. karşılık ilişki içinde yer alır ve müşteri krediyi kullanmasa da eğer bankanın kredi tahsisi işlemi varsa hazır bulundurma sebebiyle komisyon ödemekle yükümlüdür401.

HOPT/MÜLBERT. borçlu temerrüdü sebebiyle sözleşmeden dönebilir403. Müşteri anapara faizinin ödenmesinde temerrüde düşmüş ise bu tutar için geçmiş günler faizi ancak icraya veya mahkemeye müracaat gününden itibaren istenebilecektir ( BK. 639. N. parayı temin etme maliyetleri. m. 638. 156 406 407 . 324. CANARIS. N. 324. Kredi açma sözleşmesinin temerrüt sebebiyle sona ermesi halinde bankanın kredi kullandırma borcu sona erer ve karşılık bedeller için ifa talebini kaybeder bunun yerine tazminat talep edebilir404. s. CANARIS. N. HEERMANN. 106-108 ( BGB § 326 ) hükümlerinden yararlanıp. AVANCINI/IRO/KOZIOL.129. 626. yapabileceği karlı CANARIS. AT. CANARIS. N.141 ödenmesinde temerrüt halinde banka henüz krediyi kullandırmamış ise ödemezlik defi yoluyla ifadan kaçınabileceği gibi. 158. Kreditrecht. HEERMANN. Kredi açma sözleşmesi çerçevesinde çok sayıda kredi işlemlerinin yapıldığı bir ilişkide genel kabule göre edim bağlantısı sebebiyle faiz münferit kredilerle birlikte kredi açma sözleşmesi kapsamında karşılık ilişki içerisindedir. 26. m. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 533 N. N. 314 N. 261. 404 405 403 STAUDER. German Banking Law. bu durumda sürekli borç ilişkisi niteliğindeki sözleşme ileriye etkili şekilde bozulur.ALICA. s. 1/88. s. N. iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdeki temerrüt şartlarını düzenleyen BK. 638. HOPT/MÜLBERT. temerrüt sebebiyle dönme hakkının yerine ileriye etkili fesih imkanı kullanılabilir407. 104/1 ). N. s. s. BECKER. talep yapılana kadar faize faiz yürütülemez ancak faize faiz hesaplanmasının geçerli olduğu cari hesap ilişkisi bunun istisnasını oluşturur406. 261. Bankanın ispat etmesi gereken ek zararları. LOMBARDINI. 1/88. 38. 6. Müşteri tarafından faiz ödeme borcunun yerine getirilmemesi halinde banka kredi açma sözleşmesini temerrüt sebebiyle mutlak olarak fesih imkanına ve haklı nedenle fesih imkanı sahip olur405. HUBNER.. LARENZ. N. başka yerde kullanması halinde ek kazançları. Kreditrecht. Münferit kredi işlemlerinin yapılması ve kredinin kısmen dahi kullandırılması halinde kredi açma sözleşmesi ifa aşamasına girer. N. Banka bedel ve iadeye ilişkin tüm alacakları için gecikme faizi yanında ek bir zararı ve müşterinin kusuru varsa ispat etme şartıyla bunun tazminini de talep edebilir. 638 CANARIS. N.

faizle karşılanamayan alacaklı zararı tazmin edilecektir….. 92/1819–1772 sayılı kararı “. 29. s. E.04.K.. taraflar arasındaki banka kredi sözleşmesine dayanarak aval veren davalı bankanın avalist olarak yaptığı ödeme sonucu doğan borçtan davacıların sorumluluğunu kaldıran hukuki bir neden bulunmadığı ve bu yoldaki . K. Borçlar Kanununun 105. Kreditrecht. N. temerrüdün sonuçları kredi açma sözleşmesinin üzerinde doğrudan kendisini gösterir. 332.. komisyon benzeri ücretler karşılık ilişkide kredi açma sözleşmesinin edimleridir410. borçlu mütemerrit olmasaydı ve borcunu zamanında ödeseydi alacaklının varlığı ne duruma gelecek idi ise o durum sağlanmalıdır.nun 105. s. Ek zararlar hesap edilirken. 105. HOPT/MÜLBERT. davalı bankanın döviz yükümlülüklerini göz önünde tutarak gerekli olan tutarda döviz bulundurmak zorunda olduğu…” şeklindeki kararında ısrar etmesi üzerine yukarıda belirtilen kararı vermiştir. 261 Yarg. Kredi alanın iadeye ilişkin borçlarını yerine getirmemesi. banka kredi açma sözleşmesine dayanarak aynen ifa yanında gecikme faizi ve ek zararların tazminini ve haklı nedenle sözleşmenin feshini talep edebilir 411. Bu ölçüler içinde değerlendirme yapılarak. 19. maddesine göre. 39. 261. para ödüncünü ödememesi halinde banka iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlu temerrüdüne ilişkin ek imkanları kullanamaz ancak bu durumda genel anlamda sözleşmeye aykırılık ve borçlu temerrüdü söz konusudur. alacaklının zararını talep edebileceği geçmiş günler faizinden fazla olması halinde. 408 409 LOMBARDINI.kazanci. Kredi komisyonlarının ödenmemesi bankaya temerrüt sebebiyle kredi açma sözleşmesini fesih hakkı verirse de bu durum ifası gerçekleşmiş münferit kredi işlemlerini doğrudan etkilemez. kabul kredisini kapatmaması.3. Alacaklının hakkını kısmen veya tamamen elde edememesi halinde borçlu B.tr ) 410 411 CANARIS. Yarg..142 işlemlerdir ve bunlara dayanarak tazminat talebinde bulunabilecektir408. Kredinin iadesi ve üçüncü şahıslara yapılan ödemeleri tazmin amaçlı garanti borcu kredi açma sözleşmesinin karşı edimi niteliğinde değil.mütemerrit olan borçlu borcunun gecikmeyle ifasından dolayı zarardan sorumludur. N. “kredi veren hakkında bankalar arası serbest piyasada serbest kur üzerinden döviz satın alarak döviz pozisyonundaki açığını kapatmasının davacının sorumluluğunda olmayacağı. ( www.”: söz konusu kararda Hukuk Genel Kurulu.1995. İlk derece mahkemesinin. Bu durumda temerrüde konu ve faize hak veren yasal bir alacağın varlığı yeterlidir.K. H. tarafından ithal edilen mal bedeline karşılık bu şirkete keşide edilmiş ve kabul gören poliçelere.D.102. 28. B..1992 t. borçlu kendisine hiç bir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe bu zararı da tazminle sorumludur. maddesindeki zarara dayanak alınan alacak kavramına. HOPT/MÜLBERT. N. sözleşmelerden doğan veya haksız fiile dayalı alacakların tamamı dahildir. “:. 1995/253 T. H.G. Kreditrecht. 533 N. 1995/19-48 K. A. maddeleri hükümleri gereği kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat edemedikçe bundan doğan zararı tazmine mecburdur 409.’nun 96. 639. münferit kredilerin ve kredi açma sözleşmesinin tasfiyesi amaçlı yan borç niteliğindedir.Ş. HEERMANN.com.

N. Faiz veya kısmi ödemelerde bu şekilde tüm sözleşmeyi etkileyecek ihlal ancak süreklilik gösteren ifa aksaklıklarıdır. 310. tebliği ile ihtarda ödeme için tanınmış bir süre varsa bu sürenin sonunda oluşacaktır414. ihtarın çekildiği tarihte değil. Kredinin iadesi.3. Kreditrecht. HOPT/MÜLBERT. ( www. Münferit kredi işlemlerine ait kısmi ifa bozukluklarından kredi açma sözleşmesi doğrudan davacılar İddiasının usulüne uygun kanıtlarla ispatlanamadığı nedeniyle davayı reddetmesi gerekirken. kredinin kullanılması ve bu şekilde iade borcunun muacceliyet anının sözleşmede belirlenen şekilde gelmiş olması lazımdır. N.128. STAUDER. 261 . Faiz ödemede kısa süreli gecikme fesih imkanı vermez. HOPT/MÜLBERT. banka bu durumda kredi açma sözleşmesini haklı nedenle.128.D. s.kazanci. İfa etmeme kredi alanın kusuru veya mali durumunda bozulmalara dayanabilir.1994 t. 639. İadeye ilişkin borçlar karşılık ilişkide yer almadığı ve münferit işlemlerin tasfiyesine yönelik olduğu için ayrılık prensibine göre genel ve mutlak bir fesih sebebi oluşturmazlar. BGB § 490 ). 639 . tazminat talebinin aksine haklı nedenle fesih için müşterinin kusuru bulunması da şart değildir412. 261 Yarg. garanti ve tazmin borçları konusunda ifa bozukluğunun oluşumu için öncelikle. 639. 329.tr ) CANARIS. ancak bu durumlarda olaydaki şartlara göre fesih imkanı incelenmelidir415. sözleşme amacının gerçekleştirilmesini tehlikeye sokmuş olması lazımdır. HEERMANN. Kreditrecht. H. iadenin karşılık ilişkide yer almaması yanında münferit kredilerle ayrılık prensibi geçerlidir ancak bu durumda banka için kredi açma sözleşmesini haklı sebeple fesih imkanı vardır. N. 93/1710-94/185 sayılı kararı ( www.143 Bankanın iade ve tazmin konusundaki alacakları kredi açma sözleşmesinin temerrüt sebebiyle mutlak anlamda feshine imkan vermez. Kredi cari hesabının sona ermesi üzerine oluşan banka alacağı yönünden temerrüt. genel anlamda aciz haline dayanarak ifadan kaçınabilir (BK 82. N.kazanci. Münferit işleme ait ifa bozukluğu. HOPT/MÜLBERT. 1. STAUDER. 413 414 415 412 CANARIS. s.com. s. yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır. kredi alanın aczi sebebiyle fesih yetkisine sahip olduğu gibi ( BK.tr ) CANARIS. 261. BGB § 321 )413. N. bedel veya iadeye ilişkin kısmi aksamaların çerçeve nitelikli kredi açma sözleşmesine doğrudan etkisinin söz konusu olabilmesi için tüm sözleşme ilişkisinin ifasını. 19. N.com. Kreditrecht.

01. 1119. H. 2003/1472 K. 626. 99/7929 K. E. bu şekilde kesin 416 417 CANARIS. N. 11. 19.döviz ve prefinans kredisini zamanında Kapatmaması sebebiyle davalı bankanın ödediği cezalar için müşteriye rücu su kötü niyet sayılamaz.tr ) 418 . Kredi açma sözleşmesinde açık bir şekilde temerrüt faiz oranı belirlenmişse. 2000/1771. sayılı kararları.com.2003 “…. Kredi alanın üçüncü kişilere karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi sebebiyle banka üçüncü kişilere bir ceza veya tazminat ödemişse bu ödediği cezalar için kredi alana rücu edebilir böyle bir durum kötü niyet sayılamaz417 Kredi açma sözleşmelerinde temerrüt faizi akdi faizin belli oranda fazlası olarak kararlaştırılabilir. HD 26. Yarg. E. H. 99/8001 K. 629. Yarg. ( STAUDINGER/RIEDEL. temerrüt tarihinde bankaca uygulanan en yüksek cari kredi faizinin belli oranda fazlası olarak serbest irade ile kararlaştırılmış olması hukuken geçerli ise de temerrüt tarihindeki bankanın tek taraflı olarak saptayıp uyguladığı cari faizin objektif iyiniyet içinde oluşturulduğunun ve aynı tür kredilere aynı cari faiz oranının uygulanıp uygulanmadığı. 2000/2904. H.3. kısa vadeli ticari kredilere uygulamakta olduğu kredi faizi belirlenip bunun %50 fazlası oranında temerrüt faizine uygulanması gerekirken bilirkişi raporunda bu araştırmanın diğer bankaların uygulamakta oldukları temerrüt faizi dikkate alınmak suretiyle belirlenmeye çalışıldığı gözetilmeden faiz oranı yönünden bilirkişi raporunda belirtilen seçenekli görüş ve icra takip talebinde yer alan faiz oranı esas alınmak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli değildir…” ( www.10.144 etkilenmeyeceği gibi bu durum diğer münferit kredileri de etkilenmez. 6. Yarg. 2001/4137-466 sayalı kararı. BGH WM 59.4. 17. 639.kazanci.2000 t. “Davalıların temyizi.com. İcra Takip Talepnamesinde yer alan geçmiş günler faizi olarak talep edilen miktar ve faiz oranına ilişkindir. 6. 2000/2791.D.4. 13. Taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin ( 10. § 609 ) Yarg.tr ). haksız bir davranışın olup olmadığı bilirkişi ile saptanması gerekir. KOCAMAN. bankaca yapılacak arttırmanın iyi niyet kurallarına uygun olması lazımdır.7. Münferit ilişkideki bozukluk ayrılık prensibine göre diğer işlemleri doğrudan etkilemez. 2003/7237 T.2000 t. s.D. bankanın temerrüt tarihinde. 19. E.D.kazanci. 2000/883 K.2002 t.1994 t. E. tüm bu durumlarda genelde kredi açma sözleşmesinin temelini oluşturan karşılıklı güven ilişkisi bozulur ve kredi açma sözleşmesinin feshi için ön şartlar oluşmaya başlar416.2000 t. 3. kredi alanın itirazının olması halinde bu konu incelenecek ve temerrüt faiz oranının makul ölçülerde bulunup bulunmadığı saptanacaktır418. 23. 1993/101471994/10028 . Kredi sözleşmelerinde temerrüt faizinin. ( www. Yargıtay bu şekildeki hükümleri geçerli kabul etmektedir. Faizin arttırılmasının bankanın tek taraflı iradesine bırakıldığı hallerde.maddesinde ) temerrüt halinde. bankanın kısa vadeli ticari kredilere uyguladığı cari kredi faizinin %50 fazlası oranında temerrüt faizi uygulanacağı öngörülmüş bulunduğundan mahkemece bu yön dikkate alınarak. 19.

( KOSTAKOĞLU. ifa aşamasında müşteri ifayı kabul etmezse alacaklı temerrüdüne düşer. 93/423-94/719 sayılı kararı. Kredi açma sözleşmesinde kredi alanın kendisine tahsis edilen krediyi kullanmaması.D. 326. ifa bozukluğu oluşturmaz. s.145 olarak belirlenen temerrüt faizi oranından fazla talepte bulunulması haklı kabul edilemez419. 81 hükmünce ifadan kaçınabilir. 419 420 421 422 Yarg. 19. m. 158. H. . s. HEERMANN. teminat verme sözleşmenin tamamlanması için sadece bir ön şart değil aynı zamanda müşterinin ön ifada bulunmak zorunda olduğu bir yan borç niteliğinde kabul edilmektedir421. banka tarafından mali durumu hakkında yapılacak denetimlere rıza göstermesi kararlaştırılabilir.201 ) STAUDER. bu bağımsız nitelikte yan edim yükümlülüğüdür ve kredi müşterisi bu denetime izin vermezse yan edim yükümlülüğünün ihlali sebebiyle tazminat ödemekle yükümlü olur. 328 STAUDER. s. s.1994 t. Kredi açma sözleşmesinde müşterinin. Kredinin verilmesinden sonra teminat göstermekten kaçınma halinde banka BK. Müşterinin teminat vermeden kaçınması halinde banka BK m. eğer sözleşmede müşteri için kullanma yükümlülüğü açıkça düzenlenmemişse sözleşmeye aykırılık. bankanın krediyi kullandırma borcunun ifası başlayacaktır. 106 uyarınca süre vermek ve bu sürenin sonunda borç yerine getirilmezse sözleşmeyi feshetmek yoluyla menfi zararlarının tazminini talep edebilir422. Alacaklı temerrüdünün oluşumunda bankanın kusurunun bulunmaması halinde edim tehlikesi kredi alanın üzerindedir. Kredi açma sözleşmesinde müşteri genellikle teminat vermekle yükümlü olmaktadır. aynı zamanda kredi alan karşılık bedelleri de ödemek zorunda kalır. Örneğin yabancı para verilmesi şeklindeki kredilerde para değerinin düşmesi hallerinde edim tehlikesi kredi alanın üzerindedir420. HEERMANN. s. s. sözleşmenin güvene dayalı nitelik göstermesi sebebiyle kredi açma sözleşmesinin unsurlarından biri sayılmaktadır.2. Müşteri tarafından yerine getirilecek olan teminat gösterme borcu. Kredi alanın talebi üzerine.128. 1. Aynı zamanda bu durum kredi açma sözleşmelerinde bir fesih sebebi olarak düzenlenmektedir.125 ALICA.

Müşteri tarafından kredinin kötüye kullanılması halinde bankanın üçüncü kişilere karşı sorumluluğu yoktur. zarar vermeye yönelik bir kast olmamakla birlikte. 407. s. s. ancak taraflar arasındaki hukuki ilişki böyle bir hakkı yorum yapana verebilir424. 258 BATTAL.. bundan doğan zararı tazmin etmek zorundadır426. ticari itibarın devri bazı hallerde buna güvenip kredi alanla iş ilişkisine giren üçüncü kişilerin zararlarına yol açabilir. Banka. Bankaların Hukuki Sorumluluğu s.146 III) Üçüncü Şahısların Zararlarından Sorumluluk Kredi açma sözleşmesinde kredi veren banka. GUGGENHEIM. GUGGENHEIM. . Banka. s. kendi itibarını kredi alanın itibarı yerine geçirerek ona satın alma gücü temin eder. Banka zarar verme kastı olmamasına rağmen. N. ödeme gücüne sahip olmayan bir kişiye kredi açabilir ve bu şekilde üçüncü kişiler karşısında yanlış kanaat uyandırabilir. Tüm bu durumlarda ispat yükü zarar gören 423 424 425 426 BATTAL. Mali durumu bozuk olan bir kişiye bilerek ve üçüncü kişileri aldatma amacıyla kredi açan ve üçüncü kişilerde hatalı güven duygusu uyandıran banka. 255.. Ticari itibarın varlığına yönelik olarak banka kredisinden kaynaklanan zarar nedeniyle zarar eden üçüncü kişilere karşı bankanın kural olarak sorumlu olmadığı kabul edilmektedir. TEKİNALP. s. HOPT/MÜLBERT. 103. 251. 407. kural olarak durumu kendi menfaatlerine uygun değerlendirmek hakkına sahiptir. Bu sözleşme kapsamında banka tarafından kredi alana güven aktarması gerçekleşir423. ancak banka aynı zamanda söz konusu kredinin kullanımını denetlemeden de sorumlu ise asli edimi bulunmayan kanuni borç ilişkisi teorisine göre sözleşme içi sorumluluğa tabi olabilecektir425. Kreditrecht. GUGGENHEIM. Güven aktarması. TEKİNALP. Her gerçek veya tüzel kişi gibi banka da bir kimse ile ilişkiye girer veya ilişkisini devam ettirirken. s. Bankaların Hukuki Sorumluluğu . Banka tarafından yapılan değerlendirme başkası tarafından yorumlanmış ve yorum yapan kişi zarar görmüşse banka bu zarardan sorumlu tutulamaz. 107. s. 108. kötü durumu gizlemeye yönelik bir amaç varsa bu da bir sorumluluk sebebidir.

zararı ve illiyet bağını ispatlaması gerekir. s. Kredi işleminden sonra. Responsabilite. GUGGENHEIM. Kredinin kamu hizmeti niteliği ve ekonomik önemi dikkate alınarak bankanın sorumluluğunun ağırlaştırılmasını önerilmektedir. bu durumda sorumluluğa haksız fiil hükümleri uygulanabilecektir. 24. 85. s. 68. Zarar gören müşteri olmasa da onunla kredi veren banka arasında MK. Bankanın sorumluluğunun teminatsız kredide gündeme geleceği. Bankanın sorumluluğu için zarar görenin kusuru. 107. bazı hallerde iyiniyet sorumluluktan kurtulmaya yetmeyecektir. bu tür işlemlerin üçüncü kişiler için gerçek anlamda güven uyanmasına sebep olduğu kabul edilmektedir427. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. 2' den kaynaklanan güven ilişkisi bulunduğu ve asli edimi bulunmayan kanuni borç ilişkisi teorisine göre sözleşme içi sorumluluk hükümlerinin de banka aleyhine uygulanabileceği de kabul edilmektedir430. s. s. Vasseur. . GUGGENHEIM. Kredi alanın ekonomik durumu konusunda sadece üçüncü şahısları aldatmayı amaçlayan kredi açma sözleşmelerinin sonuç olarak hükümsüz olduğu ancak bankanın sorumluluğuna yol açacağı kabul edilmektedir429. s. 427 428 BATTAL. Stoufflet. banka bu krediden olağan karı sağlamayı amaçladığını ispatlarsa sorumlu tutulamaz. Sorumluluğun tespitinde temel ölçü bankanın kredi verirken müşteriyi zor durumdan kurtarmayı amaçlamış olup olmadığıdır. BATTAL. önceden alacaklı durumuna geçmiş kişilerin paylaşacakları öz varlık kötü idare nedeniyle azalacaktır bu durum da haklı görülemez. Bankaların Hukuki Sorumluluğu s. örneğin banka iflas etmesi muhtemel bir tacire iflası geciktirmek amacıyla kredi vermişse sorumlu tutulabilir ancak bunun için zarar mevcut olmalı ve bankanın bu kötü durumu bildiği yada bilmesi gerektiği ispatlanmalıdır 428 .Bankaların Hukuki Sorumluluğu. ( Fransız doktrini. 255. 109. 429 430 STAUDER. 92. 253’ten naklen ). BATTAL. s. Ribert.. bu durumda banka. ( Roblot ) s. Bankalar genelde belirli bir tutarın üzerinde teminatsız kredi kullandırmamaktadırlar ve teminatlı kredilerde ise kredi alanın mali durumuna baştan güvendikleri kabul edilmemektedir.. teminatlı kredi nedeniyle başkalarının güvenip zarar görmesinden sorumlu tutulamaz. 109. s. s. üçüncü kişi ile arasında bir sözleşme ilişkisi yoktur. Bankanın. 252.147 kişiye aittir. GUGGENHEIM..

Bu sınırlandırma ihtiyacı özellikle eşit olmayan imkanların yoğun şekilde yaşandığı banka ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır. Taraflar sözleşme özgürlüğü ilkesinin sonucu olarak özen borcunun ve sorumluluğun ölçüsünü genişletebilir ve daraltabilirler ancak BK. Bu denetleme yoluyla güçlü taraf durumundaki bankanın dayatmaları önlenmeye çalışılır. Genel işlem şartlarının bağlayıcılıklarının denetlenmesi ikinci sınırlamadır. 157. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. Öncelikle kanunun emredici hükümleri ve MK. . 493. s. s. 155. I. Bankaların Tacir ve Sanayiciler İle Yapmış Oldukları Genel Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri. Arif. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. TUNÇOMAĞ. 431 432 433 434 BATTAL. s. İstanbul 2003. hukuki durumları veya sosyal şartları nedeniyle eşit olmayan taraflar arasındaki ilişkilerde zayıf taraf lehine sınırlandırılabilmektedir. 1086. 161 ve benzeri maddelerdeki emredici hükümlerin belirlediği sınırların dışına çıkamazlar432.148 § 8) GENEL İŞLEM ŞARTLARININ VE HÜKÜMLERİN DENETİMİ I) Yürürlük Denetimi Sözleşme özgürlüğü ilkesi. 100. Sözleşme özgürlüğü ilkesi bankaların taraf olduğu hukuki işlemlerde temelde üç yönden sınırlanmıştır. Ünal Tekinalp’e Armağan. 2’den kaynaklanan dürüstlük kuralı. ahlaka ve adaba uygunluk ilkeleri genel sınırları oluşturur. Bankalar müşterilerle ilişkilerinde önceden soyut olarak formüle edilmiş şartlar hazırlamakta ve bunlarla gelecekte kurulacak belirsiz sayıda ancak aynı türde hukuki işlemleri düzenlemekte ve içeriğini kısmen veya tamamen genel işlem şartlarının oluşturduğu kitle veya formüler sözleşme ortaya çıkmaktadır433. Bu şekilde önceden hazırlanan tipik kayıtlar için genel işlem şartları deyimi kullanılmaktadır434. s. C. bu şekilde tarafların güçleri de eşitlenmiş olmaktadır431. KOCAMAN. 104. 99.

Alman ve İsviçre Hukukunda tüketici ve tacir ayrımı istisnasız olarak kabul edilmekte ve genel işlem şartı kullanımı konusunda tacire açık uyarı yapılmasa dahi bunlarla bağlı olacakları kabul edilmektedir. Müşteri çoğu zaman kendisine sunulan metni değiştirme ümidi olmadığı ve anlayamadığı için okumadan imzalamaktadır bu durum global kabul olarak adlandırılmaktadır435. 6/3 hükmünce bir sözleşme hükmü önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması sebebiyle tüketici içeriğine etki edememişse o sözleşme hükmünün tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilmektedir. Ancak uygulamada müşteri kendisine sunulan metni açık ve örtülü olarak kabul edebilir.149 Genel işlem şartlarının sözleşmenin içeriği haline gelmesi için bunların müşterinin okuyup anlayabileceği tarzda kaleme alınmış olması lazımdır. s. 2 hükmü 435 ATAMER. Genel işlem şartı kullanımının ticari teamül haline geldiği branşlarda açık ve zımni bir atıf olmasa dahi tacir sözleşmenin kurulması yönündeki kabul beyanı ile genel işlem şartlarının sözleşme içeriği olduğunu kabul etmiş olacaktır. Banka. Yasa hayatın doğal akışına uygun bir düzenleme ile genel işlem şartının pazarlık konusu edilmeyeceğinden yola çıkmış ve ispat yükü dağılımı getirmiştir. Genel işlem şartları kullanan tarafın bunları sözleşmeye dahil etmek amacıyla açık bir beyanda bulunması ve bu beyanının karşı tarafça kabulü en güvenli ve tartışma oluşturmayacak yoldur. İstanbul 2001. TEKİNALP. Türk Hukuku bakımından ise TTK m. Kredi açma sözleşmesinde ise kredi alan taraf tacir olmaktadır ve genel işlem şartlarının güven kuramı esaslarına göre sözleşme içeriği olmasında tacirlerin tüketicilere nazaran daha az korunacağı kabul edilmektedir. Yeşim M. 5/3 )436. Kocayusufpaşaoğlu Armağanı. 6/5 Yönetmelik m. TKHK m. 102. Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar. ATAMER. Bu durumda Genel işlem şartları içinde yer alan sözleşme hükümlerinin pazarlık konusu edildiğini bu şartları kullanan ispat edecektir ( TKHK m. Yeşim. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda bir genel işlem şartının müzakere edilip edilmediği konusunda ihtilaf olması durumunda ispat yükü düzenlenmiştir. 271. s. s. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi.. 299 ( 291–331 ) 436 . bunun aksini iddia edenin ispat etmesi gerekir.

22. onları ATAMER. şaşırtıcı kayıtlar sözleşme içeriğine dahil edilmeyeceklerdir. s. Kredi Sözleşmeleri. Alışılmamış kayıtlar geçersiz sayılırken. s. Bir tacirin genel işlem şartları çerçevesinde sözleşme kurmaktan başka imkânı olmaması halinde onun da zayıf taraf olarak kabul edilmesi mümkündür439. AT. 439 440 438 437 ATAMER. TEKİNALP. PALANDT/HEINRICHS § 138 N. 22. N. sözleşme çekirdeğini mantıklı ve anlamlı bir şekilde tamamlamayan. Kural olarak sadece zayıf ve deneyimsiz olan taraf beklenmezlik kuralına dayanabilirse de bu kişinin mutlak anlamda tüketici olması gerekmez. Alman ve İsviçre Mahkemeleri ve doktrin bu tür şartların uyuşmazlık halinde hakim tarafından inceleneceğini kabul etmektedir. LARENZ/WOLF. . s. Sözleşmenin tümü dikkate alındığında işlem hayatı bakımından normal sayılandan farklı. iki tarafında üzerinde uzlaştığı. Kredi Sözleşmeleri. s. işleme yabancı bir hüküm söz konusudur438. 221. 22. beklenmez ve şaşırtıcı olma ile kastedilen ise bir hükmün somut olayda müşteri ve işletme arasında kurulan sözleşme bakımından ilgili çevrede beklenmez olmasıdır. Banka. s. Uyuşmazlık halinde hakim açık olmayan şartları metni kaleme alan aleyhine yorumlayacaktır. İstanbul 2001. 28. 457 ATAMER. Standart banka sözleşmelerinde müşteri için şaşırtıcı. Kredi Sözleşmeleri. NUISSL. BGE 109 II 452. İTO Yayın No: 2001/08. Alman hukukunda da beklenmeyen hükümlerin sözleşme içeriği olamayacağına ilişkin esasların tacirlere uygulanacağı ve onların da beklenmez hükümlere karşı korunacağı kabul edilmektedir440. Tacirlerin de kurdukları sözleşmelerde deneyimsiz olma ihtimalleri vardır ve bu durumda tacirlik sıfatı teknik bir sıfata değil somut olayda şahsın beklenmeyen bir hükmün etkilerini değerlendirebilecek kadar deneyime sahip olup olmadığına göre değerlendirilecektir. Yeşim. beklenemez hükümlerin özellikle global kabul halinde sözleşme içeriğine dahil olmaması sağlanmaktadır. 21. 278. Türk. 793. Kredi açma sözleşmesinin tarafı olan tacir için dahi bazı hükümlerin beklenemez ve şaşırtıcı olarak kabul edilmesi mümkündür. Bankaların Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Hukuki Çözüm Yolları. s. Kişilik haklarına aykırı.150 esas alındığında tarafların irade beyanlarının yorumunda ticari teamüller dikkate alınacaktır437. ATAMER.

21 ) açıkça düzenlenmiştir.D. 23 ). 2/2 ve gabin sebebiyle sözleşmeyi iptal KOCAMAN. 3. 125-147 ). sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem şartlarının yazılmamış sayılacağı ( BKT m. H. kredi alan tarafın tacir olduğu kredi açma sözleşmelerinde. 115. 1998. GİŞ. Okunmadan veya açık atıf yapılmadan kabul edilmiş hükümlerin sözleşmenin içeriğine dahil olmayacağı kuralı. Ernst E. NUISSL. Hirsch’in Hatırasına Armağan. 1100. s. s. anlaşılmaz koşulların düzenleyenin aleyhine karşı tarafın lehine yorumlanacağı ( BKT m. ahlaka. İstanbul 1986. Borçlar kanununun sözleşme içeriği hakkında getirdiği temel kısıtlamalar 19 ve 20. özellikle genel işlem şartlarının ticari teamül olduğu konularda sınırlı olarak uygulanabilecektir. ( s. bu durum global kabul hallerinde de geçerlidir442. maddelerden çıkmaktadır.151 sınırlayan kayıtlar hükümsüz olacaktır441. Bu durumda son çare olarak içerik denetimi yapılabilecektir. 221. 142. 442 441 . Genel İşlem Şartları. Bunlarla birlikte hakkın kötüye kullanılması yasağını düzenleyen TMK m. Ünal. 2. Bu hükümlere göre sözleşme hükümleri emredici hükümlere. s. genel işlem koşullarında yer alan açık olmayan. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlar Kanunu Komisyonu tarafından hazırlanan Borçlar Kanunu taslağında. Okunmadan kabul edilmiş bir sözleşmenin kısmen veya tamamen güven ilkesinin sınırları dışına çıkması ve işletmenin dikkat çekmemesi halinde müşteri o hükmü hesaba katmayacaksa. beklemediği bir sonuç meydana getiriyorsa söz konusu hüküm geçersizdir. 4263/6098 sayılı kararı YKD. ATAMER.1998 t. BGE 109 II 213. hükümlerin açık şekilde kaleme alınmış olması hallerinde hakimin sözleşmeye müdahale imkanı kalmamaktadır. s. Sözleşme görüşmelerinde genel işlem şartları kullanımının ve içeriğinin özellikle vurgulanmış olması. TEKİNALP. II) İçerik Denetimi Yürürlük denetimi ve yorum kuralları yoluyla müşteriler genel işlem şartlarına karşı korunabiliyorsa da bu imkanlar ancak kısmi bir koruma sağlayabilmektedir. Yarg.6. N. 1141. kamu düzenine aykırı ve imkansız olamaz.

20 uyarınca şartları batıl olmasına sebep olur. s. ATAMER. s. TEKİNALP. zamanaşımı sürelerinin kısaltılamayacağı ile ilgili BK m. Kamu düzeninin sağlanması amacıyla konulmuş bulunan kamu hukuku hükümlerinin de özel hukuka doğrudan ve dolaylı olarak etkileri olmaktadır. 196. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. sözleşmenin güçlü tarafının dayatması ile zayıf tarafın kişiliğini. Genel işlem şartları içinde bu hükümlere aykırılık olması BK m. . s. 230 hükümleri. 156. Sözleşme eşitliğinin ve adaletinin hedefi zayıf olanı korumaktır. 189.25. Banka. 99. GİŞ. s. bu durumda bir sınırlama oluşturmaktadır. KOCAMAN. 444 445 446 443 BATTAL. Kredi Sözleşmeleri. 26. kefalet sınırı ve yazılı şekil konusunda BK m 484/1. 139/1. 100 ). s. Özellikle sorumsuzluk anlaşmaları hakkında sınırlamalar ( BK. 8/2 ve kişilik haklarını ihlal eden hükümlerin TMK m. s. Bu durumda kredi açma sözleşmesine dayanılarak kullandırılan kredinin faiz tahakkuk süresi yönünden sözleşmede oluşan boşluk. m. 147. 21’de bazı hallerde sözleşme içeriğine müdahale imkanı vermektedir443. Örneğin kredi açma sözleşmesinde dönem faizlerinin ikişer aylık sürelerde hesaplanıp anaparaya ilave edileceğine dair hüküm TTK’nun 8/2 maddesine aykırı olduğundan geçersiz sayılacaktır. 1105. A) Emredici Hukuk Kurallarına ve Kişilik Haklarına Aykırılık Genel işlem şartı içeren sözleşmeler diğer tüm sözleşmelerde olduğu gibi kanunda belirlenmiş emredici hükümlere uygun olmak zorundadır. AKYOL. KOCAMAN. s. şeref ve itibarının zedelenmesi kabul edilemez446. 114 vd. ATAMER. 23 hükmünce batıl sayılması bu sınırlamalara örnek oluşturmaktadır445. halin icabı olan bankaların benzer işlemlerdeki uygulamaları TEKİNALP. Aşağıda içerik denetimine ilişkin imkânlar kısaca açıklanacaktır. mürekkep faiz yasağı ile ilgili TTK m. 275. 126–127. m. m. satıcının tekeffülü konusunda BK. Kredi Sözleşmeleri. 1106. Örneğin kredi açma sözleşmelerine getirilen kredi kullanma sınırları ve şartları sözleşme özgürlüğüne doğrudan etki yapmaktadır444. ekonomik varlığını. Banka Sözleşmeleri.152 imkanı veren BK.

B) Kamu Düzenine ve Ahlaka Aykırılık Kamu düzenine aykırılık BK m. Teminatlara ilişkin anlaşmaların şekil eksikliği veya irade bozukluğu gibi sebeplerle hükümsüz olması hallerinde de kredi açma sözleşmesinin hükümsüzlüğü veya feshi mümkündür. Kredi alanın sınırlı ehliyetsiz olması halinde kredi açma sözleşmesi ancak kanuni temsilcinin onayı ile geçerli hale gelebilir. üçer aylık dönem sonlarında faizin tahakkuk ettirilmesi gerektiği şeklinde yorumlanarak doldurulması. yasaya. Yazılı olmayan hukuk normları ve hukuk düzeninin temel yargıları da bu kavramın içeriğine dahildir. 19 da düzenlenmiş bir sözleşme içeriği sınırıdır.96/6-96/2976 ( www.D. s. hukuki işlem ehliyetine sahip olmayan kişiler tarafından yapılan tüm kredi işlemleri hükümsüzdür.153 dikkate alınarak. bu hususlar sözleşmenin kuruluş şartı niteliğinde ise eksiklikleri sözleşmenin tamamlanmasına engel olur.kazanci. eşitlik ilkesi. bu onay verilene kadar sözleşmenin geçerliliği askıdadır. tüketicilerin korunması ( AY m. hak ve nesafete uygun olur447. Kredi açma sözleşmesinin hükümsüzlük sebeplerinden biri kredi alanın ehliyetsizliğidir. . BK m. 172 ) gibi ilkeler bu yoldan sözleşme içeriğinin sınırını oluşturabilir448. 19 ahlaka aykırılığı da sözleşme içeriğine ilişkin sınırlamalar içerisinde saymıştır. 33. Sosyal hukuk devleti ilkesi ( AY m. Anayasa kuralları da kamu düzeni kavramı yoluyla dolaylı olarak özel hukuk alanına uygulanabilir. Ehliyete ilişkin hükümler emredici nitelikte olduğu için aksi genel işlem şartlarıyla kararlaştırılamaz. Eğer teminat anlaşması kredi açma sözleşmesinin içeriğine dahil edilmişse bunun geçersiz olması veya belirsizliği tüm kredi açma sözleşmesinin geçersizliğine sebep olabilir çünkü banka bu teminatlar karşılığı kredi ilişkisine girmeye razı olmuştur. 19.com. Türk hukukunda özellikle faiz 447 448 Yarg. toplumda var olan temel değer yargıları dikkate alınmalıdır. H. Kredi Sözleşmeleri. Kişiler arsındaki sosyal ilişkileri düzenleyen. 25 ). Emredici hukuk kurallarına aykırılığın yanı sıra bazı hallerde yedek hukuk kurallarına aykırılık ta kamu düzeni ihlallerine sebep olabilir.tr ) ATAMER.

CANARIS. Kredi alanın ekonomik 449 450 451 452 AKYOL. KOCAMAN. . kredi alanı aşırı derecede yüksek faiz oranlarına razı edebilmektedir. AKYOL. hafiflik veya tecrübesizliğinden ileri gelmiş olması durumudur. Genel işlem şartları kullanan taraf bunu büyük bir özen ve dikkatle. bu durum ise gabinin sübjektif koşulu olan tecrübesizlik koşulu olarak nitelenebilir450. gabine uğrayana sözleşmeyi iptal hakkı vermiştir. C) Gabin Gabin. uzmanların yardımıyla hazırlarken. BGH WM 1959. kredi açma sözleşmesinde ekonomik bakımdan güçlü durumdaki banka. s. 92. 193. 1884. 21.154 konusunda ahlaka aykırılık denetiminin uygulanmasının yerinde olacağı belirtilmektedir. 179. 1580. faiz oranlarını sonradan tek yanlı arttırma ve bu durumda ödeme yapılmazsa vadeden önce asıl alacakların muaccel olması gibi hükümlerin ahlaka aykırılık sebebiyle batıl olacağı savunulmaktadır. 1109. § 138 N. s. Kredi ilişkisini sebepsiz olarak bitirme. 962. bu durum bazı hallerde karşılıklı edimler arasında uygunluk ve denge bulunması kuralına aykırılık oluşturabilmektedir452. NUISSL. Banka sözleşmeleri. Borçlar. 671. STAUDER. Borçlar. Örneğin yüksek ve aşırı faize karşı gabin hükümlerine dayanılabilecektir451. banka kayıtlarının tek delil olacağı gibi hükümler ahlaken kabul edilebilir bulunmamaktadır449. s. 1388. 686. 5. Kredi açma sözleşmesinde para ödüncü şeklinde kredi kullandırılması halinde müşteri komisyon yanında kullandığı nakit karşılığı belli oranda anapara faizi verme borcu altına girmektedir. Burada faiz kredi kullandırma karşılığında alınan edim niteliğindedir. karşılıklı edimler arasında açık bir nispetsizlik bulunması ve bu durumun. 221 AKYOL. Üstün bir durumda hatta fiili bir tekel durumunda olan bankaların kredi açma sözleşmelerine koydukları. 1032. BK m. N. 1966.). 114. 1964. s. N. s. N. anlam ve önemini tam kavrayamadan kabul etmektedir. sözleşmenin kuruluşu sırasında genel işlem şartlarıyla karşılaşan taraf kısıtlı bir zamanda. PALANDT. NUISSL. 1962. gabine uğrayanın müzayaka. 221. edimler arası dengeyi bozan bir durumun varlığı ekonomik olarak incelenecektir ( BGH 1951. 622. 1955.

diğer bütün sözleşme koşulları ve yan edimler dikkate alınacaktır. 1377. NUISSL. PALANDT/HEINRICHS § 138 N. münferit kredi ilişkisinin niteliği ve bu ilişki ile ilgili bankanın aldığı risk dikkate alınacaktır. 519. 622. Sözleşmenin kuruluşu ve devamı sırasında oluşan ücretler. N. Edimler arasındaki nispetsizlik işin niteliği. Bazı hallerde özellikle enflasyonun düşük olduğu şartlarda uzun vadeli kredilerde % 6 faiz oranı yüksek kabul edilmiş. STAUDER. 225. s. N. bu durumda dengesizliğin açık olması halinde objektif şart gerçekleşmiş sayılacaktır. 221. 190. bulunması halinde gabin sebebiyle sözleşme geçersiz olabilecektir455. BGH NJW 1959. 1725. 1966. 93 ) 456 ATAMER. ifa etmemenin sonuçlarını. Söz konusu Alman Federal Mahkeme kararında kredi açma sözleşmesinde % 90 oranında faiz kararlaştırılması. 28.. CANARIS. 221. . 73. NUISSL. 453 454 455 STAUDER. s. 74. kredi işlemlerindeki genel durum. Kredi açma sözleşmesinde talep edilen faiz tutarı ve komisyonlar bazı hallerde aşırı derecede yüksek kararlaştırılabilir ancak normal şartlara göre piyasada aşırı nakit sıkıntısının olması. ispat kurallarını düzenleyen çok sayıda hüküm içerir ve bunların değerlendirilmesinde edimler arası dengesizliği tespit etmek güç olabilecektir456. kredinin getirisi. 30.155 imkanlarını ve faaliyetlerini aşırı derecede kısıtlayan yüksek miktarlı teminatların kararlaştırılması da kredi açma sözleşmesinin iptaline sebep olabilir453. Nispetsizliğin tespitinde temel alınacak kıstaslar ekonomiktir. 1401. eğer taraflar arasında kara ve zarara katılma şeklinde bir gizli şirket anlaşması yoksa sözleşmenin hükümsüzlüğüne sebep olacak bir hüküm olarak tespit edilmiştir. 518. s. N. amacı ve sözleşme şartlarına göre objektif olarak tespit edilecektir. BGH 1967. Kredi sözleşmesi. Tarafların edimleri arasındaki dengesizlik tespit edilirken sadece asli edimler değil. Edim kavramı geniş yorumlansa da genel işlem şartları ve sözleşme koşullar. 92. 221. imkânlar ve riskler her olayın özelliklerine göre dikkate alınacaktır. N. Taraflardan birinin genel işlem şartı kullanma yoluyla yararlar edim kavramı içinde alınabilecektir. Gabini ileri sürmenin bir yıllık süreye bağlı olması ve geçersizlik durumunu hâkimin resen dikkate alamaması bu yolla denetim imkânını önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. BGH WM 73. 349. ( naklen. NUISSL. münferit sözleşmedeki riskin normal şartlara göre yüksek olması sebebiyle bu yüksek faiz oranı bu özel şartlar sebebiyle uygun sayılabilir454. 1379. 1959. gabin hükümlerinin aşırılık ve nispetsizlik gibi şartlar aranmadan sözleşme hükümsüz sayılmıştır. parasal durum.

2/2 çerçevesinde kullanılabilecektir. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlar Kanunu Komisyonu tarafından hazırlanan taslakta da genel işlem koşullarında yer alan hükümlerden. İşletmeye takdir hakkı tanıyan birçok Genel işlem şartına bu hüküm uygulanabilecektir. 2’ye dayanan kararlar vermiştir.D’de genel işlem şartlarına dayanarak bankanın faiz oranını tek taraflı olarak artırması durumunda MK m. 25 ). ancak taraf iradeleri ve işin niteliğine göre bu şart olmaksızın da sözleşmenin gerçekleşebileceği. 457 ATAMER. karşı tarafa dürüstlük kurallarına aykırı olarak zarar verici veya durumunu ağırlaştırıcı nitelikte olanların geçersiz olacağı hükme bağlanmıştır ( BKT m.156 D) Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırılık Medeni Kanunun 2’nin birinci fıkrası dürüstlük kuralını. 19. III) Genel İşlem Şartlarında Geçersizliğin Sonuçları Kredi açma sözleşmesinin hükümlerinden sadece bir tanesi iyiniyet kurallarına. s. söz konusu hüküm hakların açıkça kötüye kullanılmasının hukuken himaye edilmeyeceğini ifade etmektedir. Kredi açma sözleşmesi içeriğinde hükümsüz şart sözleşme ilişkisinin devamı için hayati ve asli nitelikte olmamalıdır. kamu düzenine aykırı ise bu durum sözleşmenin tamamının hükümsüz hale gelmesine sebep olmaz. 1109. H. bu konu aşağıda tek taraflı faiz artırma kararlarının geçerliliği bölümünde ayrıca incelenmiştir. KOCAMAN. Kredi sözleşmeleri. özellikle kredi alanın menfaatinin bulunması halinde sözleşmenin devam edeceği kabul edilmektedir. ikinci fıkrası ise hakkın kötüye kullanılması yasağını düzenlemektedir. burada mevcut bir hakkın sınırları belirlenmektedir457. Örneğin faizi dilediği gibi arttırma veya dilediği zaman ifa etme hakkının tanındığı hallerde bu hak işletme tarafından ancak MK m. bunun zorunlu şart olmadığı kabul edilebilmelidir. 30. . Kredi açma sözleşmeleri için Yarg. s.

1113. s. N. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlar Kanunu Komisyonu tarafından hazırlanan taslakta da kısmi hükümsüzlük yönünde çözüm benimsenmiştir. 22 ). maddesi hükmünce sözleşmenin tümünün geçersizliği söz konusu edilemez. 222. BK. . 222. 167 CANARIS. N. Tasarıda bu konu yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi başlığı ile düzenlenmiştir ( BKT m. NUISSL. maddeleri ile M. 458 459 460 461 462 CANARIS. N. sözleşme tümüyle hükümsüz olmayacak. Bu durumda. özgürlük sınırını aşan sözleşme hükümleri yok farz edilecektir461.” Taslak BK m.’nun 20/1. kural olarak burada da ileriye etkili olarak sözleşme sona erdirilir. yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez. PALANDT/THOMAS § 817 KOSTAKOĞLU. Taraflar arası uyuşma gerçekleşmezse hâkim BK m.K. maddesinde düzenlenen kurallara göre sözleşmenin oluşumunda tarafların gerçek iradesini araştıracak. icabı hal benzer işlemlerdeki uygulamalara göre belirlenecektir. SCHOEN. 187 KOCAMAN.157 bu durumda kısmi hükümsüzlük söz konusudur458. 626. hak ve nesafete uygun bir yorumla sözleşme boşluğunu dolduracaktır. s. 2/2 ve 18. halin icabına. NUISSL. kredi açma sözleşmelerinde kanunun tanıdığı sözleşme özgürlüğü sınırını aşan hükümlerin varlığı halinde. yok sayılan bu hükümle sözleşmede oluşan boşluğun tarafların ittifakı ile doldurulması mümkündür. 20/2 hükmünden farklı bir düzenleme getirmiştir462. 625. N.’nun 4. Kredi açma sözleşmesinin tamamının geçersizliği söz konusu olursa sürekli borç ilişkilerine ait sonuçlar gerçekleşir. Bu hükme göre “sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. 146. sözleşme hükümlerinin bütünlüğü içinde. ahlak ve adaba aykırı olmadığından kural olarak. Taraflar iade için sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanırlarsa da tasfiye şartları asıl sözleşme olan kredi açma sözleşmesi hükümlerine ve genel işlem şartlarına tabi olacaktır460. STAUDER. Kredi sözleşmeleri konusu yönünden normal şartlarda kanuna. banka ödediği krediler için faize ve ücrete hak kazanır459. Bu durumda düzenleyen.

s. 158. taraflar haklı bir sebebin varlığı halinde bir fesih süresine bağlı kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilirler bu ise olağanüstü fesih imkânıdır463.130.1/87. sebep göstermeksizin ve ileriye etkili olarak sona erdirebilme imkânıdır. sürekli borç ilişkilerinde taraflar sözleşmenin sona erme tarihini kuruluş sırasında belirleyebilirler veya sözleşmeyi belirsiz süreli olarak kurabilirler. Kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi oluşturan bir sözleşmedir. KOSTAKOĞLU. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. HOPT/MÜLBERT. 226. 145. N. s. ve 82. 526 N. German Banking Law. s. 17. Kredi alana güvenin azaldığı. Kreditrecht. s. Bankalar. s. HUBNER. N. maddelerine aykırı olduğu.’nun 19. N. bu tür sözleşme koşullarının kredi alanı çok zor durumda bıraktığı ve işlemin iyiniyet kurallarına aykırı olduğu da bazı yazarlarca 463 464 SELİÇİ.K. .158 § 9) SÖZLEŞMEDEKİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ I) Bankanın Tek Taraflı Fesih Yetkisi Kredi açma sözleşmelerinde kredi veren durumundaki bankaların sözleşmeyi tek yanlı olarak feshetme yetkisi genel işlem şartlarında düzenlenmektedir. kredi açma sözleşmelerinde serbest fesih imkanı veren hükümler yoluyla tedbir alarak batık krediler sebebiyle zarara uğramamaya çalışmaktadırlar. Belirsiz süreli sürekli borç ilişkilerinde taraflar fesih için uygun bir mehil vererek sözleşmeye sona erdirme imkânına sahiptirler. NUISSL. GUGGENHEIM. LOMBARDINI. AVANCINI/IRO/KOZIOL. BATTAL. Serbest fesih yetkisinin B. belirli ya da belirsiz süreli sürekli borç ilişkilerinde sözleşmeyi süresinden önce mehil vermeden. bu durum olağan fesih olarak tanımlanmaktadır. 262. s. 132-156 vd. 217. 243. Bunun yanında. kredinin açılmasına sebep olan şartların kaybedildiği ve kredi alanın mali durumunun bozulduğu hallerde bankaların kredi açma sözleşmesini derhal feshedebileceği ve bu sebeple sorumlu olmayacakları genel olarak kabul edilmektedir464. Fesih düzenlemesinde söz konusu olan.

368. OĞUZMAN/ÖZ. ileride doğacak kredi ihtiyaçlarının da sağlanacağına ve iadenin de şartlara uygun şekilde isteneceğine duyulan güvendir470. ( s. 470 471 . Borçlar Kanununun 106. s. 217. 146. 116. N. s. N. Bankaların Genel İşlem Şartları Şeklinde Düzenledikleri Kredi Sözleşmelerinin Özellikleri ve Hükümleri. I. s. 2. s. 2/2 ) 467. s. NUISSL. 172. s. 176. İSO Yayını. ZGB Art. 644.. N. 104. Banka ile müşteri arasındaki ilişki belirsiz süreli ise iki tarafta uygun bir süre vererek sözleşmenin feshini ihbar edebilir. Sürekli borç ilişkileri taraflar arasında güven ön plana çıktığı için istikrarlı bir hukuksal bağ ve sıkı kişisel ilişki oluşturur. 102. Yargıtay ve doktrin genel olarak bankaya tek taraflı fesih yetkisi veren hükümlerin objektif iyiniyet kurallarına uygun şekilde kullanılması halinde geçerli olacağını kabul etmektedir ( TMK m. Sürekli borç ilişkilerinde sözleşme tarafları. s. yasanın temel ilkelerine ve kamu düzenine aykırı kabul edilmelidir. dürüstlük kuralı özel olarak önemli hale gelir ve ilişki süresince ortaya çıkan sonuçların ortadan kaldırılamaması gibi sonuçlar doğar469. ve 82. 411. LARENZ. 44 ) 468 469 SELİÇİ. s. sözleşmenin istikrarlı şekilde devam edeceği inancıyla sözleşme yaparlar468. AKYOL. banka açısından bir süre tayin etmeden fesih imkanının genel işlem şartları içinde yer verilmesi. 1121. KOSTAKOĞLU. 415. bu güven sadece bir kez talep ettiği kredinin sağlanmasına yönelik değil. 34. CANARIS. bir süre tayin etmeden fesih imkânı sağlayan bu tür hükümlerin geçerli sayılması bankanın haksız yere korunması anlamındadır466. Sözleşme serbestliğinin bir sonucu olarak belirsiz süreli sürekli borç ilişkilerinde taraflar herhangi bir sebebe bağlı olmadan sözleşmeyi sona NERAD. İstanbul 1993. SEROZAN. 170-183 ) . maddelerinin sağladığı çözümler ve haklı sebeple fesih imkânı varken bankalara diledikleri anda. AVANCINI/IRO/KOZIOL. ( ATAMER. s. SELİÇİ. 32 vd. 466 467 465 KOCAMAN. Hasan. Sürekli borç ilişkileri ani edimli olanlardan daha sıkı ve daha güçlü bir güven ilişkisi kurmaktadır471. ALICA. Banka sözleşmeleri. 32. Kredi Sözleşmeleri. İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu. WEBER s.1/87. GUGGENHEIM. SELİÇİ. Atamer’e göre ise. Kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi oluşturan bir sözleşmedir ve sona erme şekilleri bu niteliği sebebiyle özellikler gösterir. Kredi açma sözleşmesinde müşteri borçların sözleşmeye uygun şekilde yerine getirileceğine güvenerek bu ilişkiye girmektedir. s.159 belirtilmektedir465. s.

. Sürekli borç ilişkisinin istikrar ve güven unsurları keyfi bir fesihle karşılaşan tarafın menfaatlerini korur. keyfi olmamak üzere önelsiz kullanılabilir. maddesindeki objektif iyi niyet ve 2/2.D. Kredi müşterisi. Süresiz bir kredi açma sözleşmesine dayanarak kullandırılan bir kredinin haklı bir neden olmaksızın. Bütün sürekli borç ilişkilerinin sona erdirilmesi dürüstlük kuralı ile sınırlandırılmıştır472. kredi limitini azaltma veya kredinin tamamını her an kesme hakkına kayıtsız şartsız sahip olacaklarını düzenlemektedirler. H. Kreditrecht.GUGGENHEIM. kredi veren bankanın da aynı haklara aynı hakları sözleşme ile sağlamasında yararlar dengesi yönünden bir sakınca görülemez. NUISSL. kısa bir süre sonra feshedildiğini beyanla iade istemesi halinde bankanın sözleşmede kendisine tanınan hakkı M. 17. Kredi kullandırmaktan serbest şekilde vazgeçmeye yönelik banka lehindeki kayıtlar geçersiz olacağı gibi müşteri kredinin verilmemesi sebebiyle uğradığı zararlarının tazminini bankadan talep edebilir474.. N. s. 226. s. 472 CANARIS. Banka tarafından kullandırılan kredinin tehlikede olması veya kredi alanın ödeme zaafına yaklaşması hallerinde fesih yetkisinin kullanılması hukukun emredici kurallarına aykırılık oluşturmaz. LOMBARDINI. banka tarafından bu hakkın kullanılmasında MK’nun 2. Yarg. cari hesap bakiyesinin iadesini talep etmek yetkisinin bankaya tanınmasına ilişkin hükmü ekonomik faaliyet hürriyetini kısıtlayıcı olarak kabul etmemiştir. maddesindeki hakkın kullanılmasının suiistimal .160 erdirme hakkına sahiptirler. 652. N. Banka tek taraflı fesih yetkisini kullanırken bu hükmün uygulanmasında objektif iyiniyet kurallarına uygun davranmalıdır.1994 t. bankaya teminatlarını teslim etmektedir. Banka Sözleşmeleri. 526 N.1/87. 19. 25.’nun 2. Bazı sözleşmelerde bankalar kredi açma sözleşmelerine ekledikleri kayıtlarla fesih yetkisinden dahi söz etmeden. CANARIS. kural olarak belli bir önel verme şartıyla kullanılabilecek bu yetki haklı sebeplerin varlığı halinde. Vadesiz kredi sözleşmelerine dayanılarak açılan ve cari hesap şeklinde işletilen vadesiz krediyi kullanan kredi müşterisinin kullandığı kredinin bir kısmını veya tamamını dilediği zamanda bankaya iade edip tekrar limit içinde kullanması ve cari hesabı sıfırlaması veya kapatması hakkına sahip olması karşısında. s. 1994/6472-11467 sayılı karar ( Yargıtay bu kararında. N. N. AVANCINI/IRO/KOZIOL. maddesindeki iyiniyet kurallarına uygun kullandığı kabul edilemez ve yapılan fesih de geçersiz olur. 217. 652. 473 474 AKYOL. sözleşmenin kurulması ile kredi açılacağına güvenmekte. N. 262. NUISSL. açılmış bulunan krediyi tamamen veya kısmen kullandırmama. s. German Banking Law. bankanın krediyi hiç kullandırmaması halinde müşteri önemli zararlara uğrayabilecektir473. HUBNER. meğer ki. 217.11. vadesiz kredi sözleşmelerinde bankanın dilediği zaman kredileri azaltmak ve kullanımını durdurmak veya kesmek . 102. N.K. HOPT/MÜLBERT. 108. 157.

SELİÇİ.554.514.331. 358. SELİÇİ. N. s. Bozulma durumunda kredi alanın aleyhinde girişilen icra takiplerinin niteliği. 102.2003“…kredi hesaplarının gereksiz kat'ı ve haksız icra takipleriyle. Kredi alanın mali durumunun ciddi şekilde bozulması sebebiyle sözleşme tek yanlı olarak feshedilebilecektir. Yargıtay. s. N. 655. eğer davalı bankanın hesapları kat'ına bağlı bir zarar varsa bunun somut kalemleri ve miktarlarının neler olduğuna. ( yargitay. bu kalemlerden oluşan ( 25.. Kusur esasından hareketle kaçınılması gerekli bir hafiflik ve ihmalle fesih hakkının kullanılması ölçütü kusur kavramı ve derecelerinde belirsizlik sebebiyle eleştirilmiştir475. 11. Yarg. CANARIS.00 ) TL. davalı banka işlemleriyle doğrudan bir nedensellik bağı bulunup bulunmadığı.”: …. davacının iş yaptığı kurum ve kuruluşlara yönelik İİK.davacının üstlenildiği taahhüt işlerinin aksaması veya bir kısmının ihale makamlarınca feshinin objektif nedenlerinin neler olduğu. GUGGENHEIM. Fesih durumunda kredi alanın işlerinin aksamasının objektif nedenlerinin neler olduğu. konularında uzman bilirkişilerden 478 . davalı banka işlemleriyle doğrudan bir nedensellik bağı bulunup bulunmadığı. maddi zararın dava tarihinde ( 36. davacının kredibilitesinin ortadan kalktığı gibi yeni iş ve ihaleler alamadığı. Fesih hakkının kullanılmasında taraf menfaatlerinin karşılaştırılması haklı fesih durumunun belirlenmesinde genel olarak benimsenen bir yöntemdir. davalının sözleşmeye aykırı davranmasından dolayı manevi tazminat istenemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile ( 10 ) milyar TL. 3.594 ) TL. bu duruma davacı şirketin doğru yönetilip yönetilmemesinin yol açıp açmadığı. bununla birlikte fesih hakkının amaç dışı kullanılması ve saptırılması kriteri de kullanılmaktadır476.358. NUISSL.1/87. edilmemesi kurallarına aykırı davranılmamış olsun.” şeklindeki davada. E. 217. Kredi alanın kredi açma sözleşmesinin feshi. kredi veren bankanın kredi sözleşmelerini tek yanlı feshi ve hesabı kat'ının hakkın kötüye kullanılması olup olmadığı. genel ekonomik durum gibi tüm veri ve olgular göz önüne alınarak. s. 2003/7237 T.tr ). 1122 475 476 477 TEKİNALP. manevi tazminatın yerel faiziyle birlikte davalıdan alınması…. AVANCINI/IRO/KOZIOL.. karar sonucu davacının birkaç önemli ihaleyi kaybettiği. hesapları kat'ına bağlı bir zararı varsa bunlar tespit edilecek bankanın kusuru ve kötü niyeti varsa zarar tazmin edilecektir478. N. 149. KOCAMAN. 2003/1472K. s. 149.7. HD.161 Fesih hakkının kötüye kullanılması konusunda çeşitli ölçüler belirlenmiştir. zararın oluşumuna kredi alan kuruluşun idaresinin yol açıp açmadığı tespit edilecektir.ye ulaştığı. bankacılık teamüllerine uygunluk taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi gereklidir477.nun 89/1 maddesine göre yapılan hacizlerin ve haciz ihbarnamelerinin bankacılık usul ve teamülleri ile etiğine aykırı olduğu. s.gov.

CANARIS. Vadeli kredi sözleşmelerinde kredi veren banka basiretli bir tacir gibi davranmalı ve vade süresince olabilecek değişimleri öngörmelidir. 655. 482 .Bankaların Hukuki Sorumluluğu. German Banking Law. 158. Teminatlı kredilerde kredi alanın borcunu karşılamaya yeterli teminatının bulunması halinde mali durumundaki bozulmaların risk oluşturmayacağı kabul edilebilir ancak bu durumda taraflar arasındaki güven ilişkisi de bozulmuş olacağından bankanın fesih yetkisinin bulunacağı kabul edilmektedir481. N. bazı hallerde bunu faiz ve masraf taleplerine itiraz eden kredi alana karşı kullanabilecektir479. KOSTAKOĞLU. CANARIS. krizler ve kredi ile ilgili yasaklar kredi alanın davranışları ile ilgili değildir ve bankanın güvenini sarstığı kabul edilemez. AKYOL.kazanci. Bankanın teminatsız kredi kullandırdığı hallerde dürüstlük kuralına uygun şekilde serbest fesih yetkisinin olacağı genel olarak kabul edilmektedir. 146. bu konuda tedbir almalıdır. HUBNER. s. bu haller banka için fesih sebebi olarak kabul edilemez480.1/87. s. CANARIS. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Ekonomik yapıda genel bozulmalar. s. German Banking Law. BATTAL. 655. BATTAL.. s. s. Önceden hiçbir şekilde belirlenemeyen gelişmeler için ise banka vadeden önce fesih hakkına sahip olamayacaktır. 649. German Banking Law. bu hakkın keyfi kullanılması hukuken korunmaz. 481 HUBNER. vadesi belirli bir kredi borcunu kredi alanın ihlal etmediği hallerde bankaya fesih imkanı verilemez482. aksi durumda banka tamamen keyfi olarak hiçbir haklı sebep olmadan sözleşmeyi feshedebilecektir. 158. Vadesiz ve cari hesap şeklinde işletilen kredilerde uygulama olanağı bulan derhal fesih imkanı senet iskontosu ve tüketici kredileri gibi vadeleri belirli olarak kullandırılmış kredilerin vadenin dolmasından önce feshine imkan sağlamaz.com. 158. N. 243. AVANCINI/IRO/KOZIOL.162 Kredi açma sözleşmelerinde fesih hakkı temelde dürüstlük kuralları ile sınırlandırılmıştır. 245.tr ) 479 480 karar vermek gerekir” Şeklinde karar vermiştir. 71. N. HUBNER. Kredi alanın krediyi kullanma ve ödeme koşullarını ihlal halleri bu konunun kapsamı dışındadır. N. alınacak raporlar doğrultusunda ( www.

Haklı sebeplerin bulunduğu haller özetle.D. ancak hakkın kötüye kullanılması halinin varlığını kredi alanın ispatlayacağı kabul edilmektedir.163 Bankanın fesih hakkını mehilsiz olarak kullanması çoğu zaman bir ölçüde hakkın ihlalidir. 3134/6159 sayılı kararı ( BATTAL. 246’dan naklen ) 485 . Yarg. E. Kredi alanın menfaatlerini korumanın yolu güven ilkesi esaslarına uygun olarak bankanın fesih hakkının etkisiz hale geldiğini kabul etmektir. 86. 94/6472 K. bankanın haklı teminat taleplerini reddetme ve ifa aksaklıklarıdır. 19. HD. 146. Bankaların Hukuki Sorumluluğu s. KOSTAKOĞLU. Fesih hakkının kullanılması ile ilgili belirsizlik hallerinde. Objektif anlamda geçerli bir imkan olmadığında ise fesih haksız olacaktır. Yargıtay bir kararında bankanın. 25.01. Belirli ve belirsiz süreli kredi açma sözleşmelerinde haklı sebeplerin bulunduğu hallerde esasen her zaman için tarafların haklı sebeple fesih imkanı vardır ve banka bir fesih öneli vermeden sözleşmeyi fesih beyanı ile sona erdirebilecektir. 21. 11.. cari hesap şeklinde işleyen belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde fesih hakkının saklı tutulmasının uygun olacağına karar vermiştir484. s.10.1994 t. Yarg. H. Haklı sebeple fesih imkânının kullanılması da 483 484 BATTAL. 25.1988 t. YKD. s. 245. müşterinin mali durumunda veya ödemelerinde aksama olmaması veya fesih hakkının kullanılmayacağına ilişkin bir güvenin oluştuğu durumlarda korunmaya layık güvenin varlığı kabul edilmelidir. 94/11467 sayılı kararı. Ancak bankanın ekonomik menfaatlerinin olduğu hallerde veya fesih hakkını kullanmayacağına güvenmesinin haklı görülmeyeceği hallerde bankaya fesih hakkının tanınması uygun bir çözüm olacaktır483. Bankaların Hukuki Sorumluluğu.1995. maddi durumu hakkında yanlış bilgiler verme. borçlunun maddi durumunun kötüleşmesi. Süreli veya süresiz kredi açma sözleşmelerinde güvenin kaybolması ve fesih yetkisinin oluşması belli ölçülerle kabul edilebilecektir.11. bu durumda objektif iyiniyet kurallarına aykırı olmayan bir fesihle varılan sonuç genel anlamda fesih için haklı sebebin bulunması halidir. kredi alanın mali durumunun kötüleştiği şeklindeki gazete haberlerine dayanarak girdiği kredi ilişkisinden doğan borçlarını ifadan kaçınamayacağına karar vermiştir485. Yargıtay çeşitli kararlarında.

Müşteri için vaktinde kullanamadığı bir kredinin genelde önemi kalmaz. Kredi Açma Sözleşmesi. ATAMER. 2003/7237 T. YÜKSEL.7. bu sözleşmelerle verilen taşınmaz ipoteği güvencesinin borcu karşılama oranı. TEKİNALP. s. s. 150.. SELİÇİ. bu durumda fesih geçersiz olur ve borç ilişkisi devam eder488. 45. 655. N. N. s. bu sonuç özellikle hizmet sözleşmeleri için kabul edilmektedir489. bu durumda banka kredi kullandırma borcunu ihlal ettiği için BK m 96 vd. Taraflar arasındaki güven de sarsıldığından devam sürekli borç ilişkisinin yapısına uygun olmayabilir. E. 148. Haklı ve iyiniyet kurallarına göre uygun bir sebebin bulunmaması halinde ise sözleşmenin feshi için tanınacak süre somut olaya göre belirlenecektir. 2003/1472K. borcun büyük kısmının tasfiyesi amacıyla düzenlenen 2. N. HUBNER. davacı aleyhinde girişilen icra takiplerinin niteliği ve niceliği. N. s. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 102. H. N. Kredi Sözleşmeleri.2003 “…. ( OR m.487 Kredi açma sözleşmesi belirli süreli ise sürenin sonuna kadar beklenecek eğer belirsiz süreli ise bu konuda hâkim takdir yetkisini kullanacaktır.CANARIS. 626. s. davalı bankanın kredi sözleşmelerini tek 491 . 924. s. 488 489 490 SELİÇİ. s. 262. 486 487 SELİÇİ. 119. NUISSL. 217.164 hakkın kötüye kullanılması yasağının sınırları içerisindedir486. Fesih hakkının kötüye kullanılması halinde bu hak hukuken korunmaz. s. s. 97 ) hükümlerine göre kredi alanın zararlarına tazmin edecektir490. Bankanın fesih sebebiyle sorumluluğunun bulunduğu hallerde. ATAMER.1/87. NUISSL. Kredi Sözleşmeleri. German Banking Law. taraflar arasındaki kredi sözleşmelerinin seyrine nazaran ödenmeyen borç tutarları. GUGGENHEIM. 158. 45. 217. Almanya’da bankacılık işlemlerinde kullanılan genel işlem şartlarında bu süre makul bir süre olarak tanımlanmış fakat açıkça belirlenmemiştir. N. kredi alanın mali durumunun zayıflığı zararın doğumuna etki etmiş veya yardımcı olmuşsa bankanın tazminat sorumluluğu bu ölçüde azalacaktır491. s. 150. 262 Yarg. ALICA. D.bankaca kredi hesapları kat edilmezden önceki dönemde davacı şirketin içinde bulunduğu mali ve özkaynak durumu. Diğer görüşe göre ise haksız fesih durumunda fesih geçerlidir ancak bu hakkı kötüye kullanan taraf karşı tarafın bu sebeple uğradığı zararı tazminle mükelleftir. Kredi açma sözleşmesi için aynen ifa yerine tazminat imkânının uygun olacağı genel olarak kabul edilmektedir. 358. 11.7. HOPT/MÜLBERT. II. ilgili dönemlerdeki genel ekonomik konjonktür gibi tüm veri ve olgular göz önüne alınarak. dava yoluyla aynen ifa mümkün olsa da aradan geçecek zaman sebebiyle bunun yararı olmayacaktır. s. TUNÇOMAĞ. HOPT/MÜLBERT.1992 tarihli protokol hükümlerinin içeriği ve ne şekilde uygulandığı. Kreditrecht. 3. Kreditrecht. 98.

21. 1997. 82–93 ). 86. Yarg. 159. s. Akın/TANDOĞAN. S. 25. 215. 246. BATTAL. KAYAR. İsmail. 1. s. s.tr ) . şartları değişen sözleşme kredi alanın yeni oranları kabul etmemesi halinde fesih yoluyla sona erdirilebilecektir. Haluk. 115. Resmi Mevduata Düşük Faiz Uygulamasında Hatalar. Oğuz İmregün’e Armağan. kapsamlı ve istisnai . 19.11. Bankaların faiz artırma yetkisinin geçerli olmaması ve şartların değişmesine rağmen faiz oranının değiştirilememesi halinde doğacak zarar bankaya yüklenecektir. 281. ( s. Bankaların Hukuki Sorumluluğu.kazanci.D. Vadesiz kredi açma sözleşmesi sürekli niteliktedir ve her iki tarafın sözleşmeyi fesih yetkisi vardır. Ankara 1989. 148 vd. H. Kredi Sözleşmesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. s. Kredi Sözleşmelerinde Bankaya Tek Yanlı Faiz Artırma Yetkisi Veren Hükümlerin Geçerliliği ve Uygulanması. Bankalar Kanunu Şerhi.1994 t ve 94/6472-11467 sayılı kararı. Hayri. 173. EREM.01.com. Böyle bir düzenleme basiretli bir tacirin gelecekte meydana gelebilecek olaylara karşı tedbiri niteliğinde görülmektedir493. KAPLAN. 246. BATTAL. yanlı feshi ve hesabı kat'ının hakkın kötüye kullanılması veya bankacılık teamüllerine uygunluk taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi ve şayet bir zarar varsa salt davalı eyleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığının saptanması gereklidir…. NERAD. NUISSL. ( www. 248. Butlan sebepleri dışında kalmak kaydıyla bu yetkinin geçerli olabileceği kabul edilmektedir494.Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Fransız Hukuku’nda uzun vadeli kredilerde kullanılan bu tür kayıtlar 1958’de genel olarak yasaklanmakla beraber önemli. s. Vadeli kredi açma sözleşmelerinde de faiz oranlarının bankaca tek taraflı olarak artırılabileceği. Faruk/ALTINOK. s. 112. 492 KOSTAKOĞLU. 2. HUBNER. 41. İstanbul 1988. YKD. s.165 II) Faiz Oranlarını Belirlenme ve Değiştirme Yetkileri Kredi açma sözleşmesinde vadenin belirlenmediği hallerde bankanın tek yanlı olarak faiz artırma yetkisinin geçerli olduğu ve baştan sözleşmeye konacak hükümle kararlaştırılabileceği genel olarak kabul edilmektedir. bu durum belirsiz süreli sözleşmelerde mevcut olan belirsizlik nedeniyle adaletsizliğe sebep olur ve bankanın zararına yol açabilir ancak bu yetkinin objektif iyiniyet kuralları doğrultusunda kullanılması lazımdır492.1995. DOMANİÇ. s. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. N. 87. 494 493 BATTAL. German Banking Law. ATAMER. kanuni sınırlar içinde kalmak şartıyla faiz artışı yapabilme yetkisinin baştan sözleşmeye konacak hükümle kararlaştırılmasının mümkün olduğu doktrinde kabul edilmektedir..

D. Yargıtay söz konusu kararlarında. Alman hukukunda da hallerde geçerliliği kabul edilmiş ancak borcun taksitlere bölündüğü işlemlerde bu tür kayıtların geçersiz olacağı kabul edilmiştir. Bankanın iradesine bırakılan faiz oranını arttırma yetkisi kullanılırken doğruluk ve dürüstlük kurallarına uyulması gerekir. 23. daha fazlasını isteyemez ve bankanın aksine uygulama yaparak müşteri aleyhine tek yanlı faiz artırması işlemi geçersizdir496. faiz oranını sonradan artırma yetkisi bankaya. s. 97/831 ( YKD. ( BATTAL.tr ). 2’nin koruması altındadır. s.1996 t. 19. söz konusu kayıtlar TMK m 23/2 ve BK m.K. 308 hükmüne aykırı olacağını kabul etmektedir. 96/3416 K. Bu kuralın sonucu olarak bankanın fahiş bir kazanç amacı ile faiz oranını tek taraflı arttırma yetkisine dayanarak haklı görülemeyecek bir orana yükseltmesi. sözleşmede anılan bu hükmün 498 497 496 495 . SUNGURBEY. 89 ). 1628/10946 sayılı kararı. Bu hükme göre kredi açıp ödünç veren banka o müşteriden ancak parayı verdiği tarihte kararlaştırılan faiz oranı ile sınırlı faiz isteyebilir. 88. 21. banka kendisine duyulan güvene aykırı davranışta bulunmamalıdır497. İsmet. Bankaların kredi açma sözleşmelerinde tek yanlı faiz artırma yetkileri hakkındaki hükümler Yargıtay kararlarında ve doktrinde çoğunlukla geçerli kabul edilmektedir. 13 vd.1996 t. s. H. kamu düzenine yahut ahlaka aykırı batıl bir hüküm niteliği taşımadığı. 1994. S. Ahlaka Aykırılıktan Dolayı Batıl Olduğu Konusunda Etüd.com. 91 vd. tacirler arasında sözleşme faizi ile temerrüt faizinin sözleşme serbestisi içinde belirlenmesinin BK’nun 19/1 maddesine uygun olacağı. 19 ve 20 hükümlerince kişilik haklarına ve ahlaka aykırı ve batıldır495. s. 23. DOĞANAY.D. İstanbul 1994. 1.12. Bankalar Müşterileri Aleyhine tek Taraflı Olarak Değiştirebilirler mi ?. s. faiz oranının haklı görülmeyecek bir oranda yükseltilmesi hakkın kötüye kullanılması niteliğini taşır498. hakkın suiistimalini oluşturacağından. karşı taraftan aşırı çıkarlar sağlama imkanı verebilir ve iktisadi faaliyet hürriyetini felce uğratacak niteliktedir.11.248 ) ( www. ( YKD C. Ocak 1995. Bankalar ile Kredi Müşterileri Arasında Düzenlenen Kredi Sözleşmesindeki Faiz Oranı Miktarını. Ancak bir tarafın iradesine bırakılan yetkinin kullanılmasında doğruluk ve dürüstlük kuralları içinde davranılması da uyulması gereken yasanın bir emredici hükmüdür ( M. H. 4. 1994/6472–11467 sayılı kararı. müşteri MK m.2.166 Bankanın faiz artırma yetkisinin bulunmadığını kabul eden görüşlere göre. Kredi açma sözleşmesini tipik bir karz sözleşmesi kabul eden görüş ise faiz artışının BK m. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. 963 ). 6. Haziran 1997. S. 25. Yarg. Bankaların Genel Kredi Sözleşmelerindeki Faiz Oranlarını Geçmişe Dönük Olarak Diledikleri Oranda Artırma Yetkisi Veren Maddelerin. C. 19. Yaklaşım. S. 2). İsmail. Yarg.1997 t E. 6. Kredi veren banka kredi açma sözleşmelerinin tümünde faiz artırma yetkisinin tanındığı hallerde bu yetkisini kullanırken kredi alanın gösterdiği güveni kötüye kullanmamalıdır.kazanci.

2. 11. M.D. Haziran 1997. kredi alanın durumu değerlendirmesini ve şartlar uygun değilse sözleşmeyi sona erdirmesini sağlar500. Şerh. Faiz oranını belirleme yetkisini kullanırken banka.10. cari giderleri ve uygun bir karın da ilavesi ile bulunacak oranda saptayacaktır. HUBNER. H. s. artan faiz oranlarının uygulanacağı davacının kabulünde olduğundan bu durum B. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. 6.96/2976. H. BGH NJW 1986 1803. 70 ). 147/432 sayılı kararı ( REİSOĞLU.K. 19. 96/3416 K. maddesine göre. kredi müşterisinin. ATAMER. ve 3. C. kredi olarak verdiği paranın bankaya olan maliyetini. kısa sürelerle faiz oranının artırılarak 250'ye çıkarıldığını bu oranın fahiş olduğunu bu nedenle uygulanamayacağını da ileri sürmüştür. 249. BATTAL. 159.K.01. maddelerinin korunmasında bulunduğunun kabulü gerekir.D. German Banking Law.yargitay.D. 29.'nun 2. bununla birlikte faiz artırımı halinde müşteriye sözleşmeyi fesih imkanı da tanınmalıdır499. Bu kuralın sonucu olarak bankanın fahiş kazanç amacı ile faiz oranını tek yanlı artırma yetkisine dayanarak haklı görülmeyecek bir orana yükseltmesi.'nun 19. Davacı ile davalı banka arasında imzalanan kredi sözleşmesinin 6. maddesinin korumasında bulunduğunun kabulü gerekir.” ( www. sözleşmedeki anılan bu hükmün uygulanmasında kredi müşterisinin M. maddelerine aykırılık teşkil etmez. Yarg. s. 7 Temmuz 1996. S.167 BGB § 315’den faydalanarak aynı sonuca varılmaktadır. 26. M. kredi sözleşmesi. Taraflardan birini edimi tek taraflı olarak belirleme yetkisinin olması halinde bunu ancak hakkaniyete uygun olarak kullanabileceğini ifade eden bu hüküm uyarınca mahkemeler faiz intibak hükümlerinin uygulanmasını denetlemektedirler. 93/10147 94/10028 sayılı kararı ( KOSTAKOĞLU.1997 t E.1996 t. Yargıtay başka bir kararında ise faiz artışının kredi alana tebliğ edilmeksizin geçerli olacağını kabul etmiştir. ( YKD. H. s.’nun 2. Kredi açma sözleşmelerinde tek yanlı faiz artırma yetkisi kural olarak hukuka uygun olmakla birlikte bu durumun kredi alana ihbar edilmesine lüzum olmadığına dair kayıtlar objektif iyiniyet kurallarına aykırıdır. s. 97/831 ( YKD. 19. 22.com. 778 ) 500 499 . hakkın suiistimalini oluşturacağından. 215. 41. Bulunacak bu oranın bir veya birkaç misli fazlası ile faizin tespit edilmesi ve uygulanması haklı görülemez. C. İhbar. Yarg. s.1804. Yarg. 1114 ) Davacı. s. bankanın kendisine duyulan güvene aykırı davranışı bulunup bulunmadığının saptanması gerekir. H.K. S. Kredi açma sözleşmesine dayanarak bankanın hak etmediği bir yararı sağlaması hukuken himaye edilemez. Bankanın ihbarda bulunmaksızın faiz oranını arttırabileceğine ilişkin sözleşme hükmü. maddesinin uyulması gereken emredici bir hükmüdür. s.gov.1994 t.tr ) Yarg. 19. 23.D. Ancak Sözleşmenin bu maddesi ile davalı bankanın iradesine bırakılan faiz oranını artırma ile ilgili yetkinin kullanılmasında doğruluk ve dürüstlük kuralları içinde davranılması. 96/6 . Bu artış borcun artmasına yol açacak bir uygulamadır. Bir başka deyişle. 4. ( www.kazanci.K. yeni oranın kredi borçlusuna duyurulmasının gereksizliği anlamında yorumlanamaz.tr ) NUISSL. uygulanmasında. N.'nun 2. 963 ). ve 20.

24.com. s. N. başka bir kararında ise bu şekildeki hükmü geçerli olarak kabul etmemiştir504. Kredi borçlusunun haberdar edilmesi iyiniyet kurallarının bir gereğidir.D. 24. ihbar edilmeksizin artan kredi faizinin borca uzun bir süre uygulanması haklı görülemez501. Yarg.D 28. 18. bu yetki kredi alanın öngörmediği ve bekleyemeyeceği sonuçların oluşmasına yol açabilecek sözleşmeyi yeni duruma uyarlama yetkisi olarak görülmektedir. 93/4382 94/1549 Yarg. Şerh. ancak ödenmiş bir taksit için yeni durum ve uyarlama ihtiyacı söz konusu olamaz505. H.10.kazanci. Bunun aksine olarak faiz artışına dair kararın tarihinden önceki kredi kullanım dönemine uygulanması sözleşmedeki yetkiye dayanmış olsa dahi iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz506.1993 t. Önceden kredi almış kişilerin. 86/2945–3631 sayılı kararı (www. 249. Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında 2002/3707 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirlenecek faiz oranlarının banka şubelerinde halkın göreceği şekilde ilan edileceği öngörülmektedir ( m.6. Yarg.D.149.1994 t. KAYAR. 150. Yargıtay bir kararında faiz oranının geçmişe etkili olarak artırılmasını ve ödenmiş taksitlerin faizlerinin yükseltilmesini sağlayan hükmü geçerli saymış503.12. 90. artan faiz oranlarını banka panolarından öğrenmesini istemek pratik olmadığı gibi hukuka da aykırıdır502. 11. Bankaların Hukuki Sorumluluğu.1986 t.1994 t. 4 ).D. Kredinin söz konusu ilandan önce açıldığı kişilere genel tebligat hükümlerine göre bildirim yapılacaktır.. KOSTAKOĞLU. 215.tr ). Faiz artışı geçmişe dönük olarak uygulanamaz. s. 502 503 504 505 506 . Kullandırılan kredi dönemi içinde arttırılan faiz oranlarının artış kararından ileriye yönelik olarak uygulanması lazımdır. H. 9676/9893 sayılı kararı ( REİSOĞLU. Faiz oranının geçmişe etkili olarak artırılmasına imkân sağlayan yetki şartının geçerliliği doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir. s. s. ) BATTAL. bu karar bankaların iç işleyişi ile ilgilidir. Kullandırılan krediye yeni faiz oranının uygulanması ile artan borca tahammül edemeyecek olan borçlunun hesabını kapatmasına imkân verilmesi iyi niyetli bir ticari işletmeden beklenen davranıştır.168 sözleşme koşullarını ağırlaşmasına neden olacaktır. 1993/9674. H. 11. 779.10. 19. NUISSL. 501 KOSTAKOĞLU.1994/9893 sayılı karar. H. s. 19. Yarg.

6. HD. 23.com. 97/4228–9181 sayılı kararları ( www. kredi veren banka faiz artırımını kredi alana ihbar ederek onun bu artırımı kabul etmemesi halinde hesabı kapatmasına imkân tanımak zorundadır.1999 t. s. 217.11. 19.D. 97/8216–98/1137.5.2000 t. 2 hükmünce dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağının sınırları ve denetimi içinde kullanılabilecektir. 97/6740/-10954. KOCAMAN.1997 t.12. Yarg.3. 20. German Banking Law. III) Banka Kayıtlarının Geçerliliği ile İlgili Hükümler Müşteri ile banka arasında çıkan ihtilaflarda banka kayıtlarının kesin delil olacağına ilişkin genel işlem şartları arasında yer alan hükümler sınırlandırıcı delil sözleşmesi niteliğindedir. Yargıtay ve doktrin tarafından genel olarak benimsenen görüşe göre. E.1997 t. N. 2’deki dürüstlük kuralının ve hakkın kötüye kullanılması yasağının sağladığı denetim geçerli olacaktır. 99/3468–99/4115. 17.2000 t. 23.1998 t.1998 t.com.4. ( www. 99/7929 K. Bu durumda da MK m. 24.3. 11. Yarg. HD 26. kredi açma sözleşmesi sözleşmelerinde de bu tür sınırlandırıcı hükümler yer alabilir510.1997 t.10. NUISSL. 19. 358. 99/8001 K. 97/7790–98/2182. 2000/883 K. HUBNER. s. s. 2000/2791. E.kazanci. 159. Delil sözleşmelerine ait hükümler HUMK 507 508 KOCAMAN.2. banka fahiş kazanç amacı ile faizi haklı görülemeyecek derecede aşırı bir orana yükseltemez. Hakkın kötüye kullanılması yasağının denetimi sonucu.tr ). 19.tr ) Yarg. s. Temerrüt faizinin tespitine yönelik olarak akdi faize benzer hükümler için objektif iyiniyet kurallarına uygun bir artış hukuken geçerli olacaktır509. kredi faizine belli bir oran eklenerek tespitine dair hükümler yer almaktadır.10.4. 97/8187–10988. 510 509 TEKİNALP. . 6.169 Sonuç olarak. 15. 13. Kredi açma sözleşmelerinde temerrüt faizinin. 2000/1771. 1993/10147-1994/10028 . 97/5982–9028. bankalara kredi açma sözleşmeleri kapsamında tek taraflı faiz artırımı yetkisi veren hükümler geçerlidir. E. Ancak ihbar ile hesap kapatma tarihi arasında yeni faiz oranı uygulanabilecektir507. 1119. 2000/2904.1998 t. İkinci sonuç olarak. 23. H. 98/1073–3465. 4.kazanci.1994 t.1997 t. Bankanın faiz artış yetkisine dayanarak uyguladığı temerrüt faizi oranının da haksız ve fahiş kazanç amaçlı olmaması lazımdır508. 1118. Ancak bu yetki MK m.2000 t.12.

89 ) BATTAL. s. 11. Kayıtlarla ilgili tüm bu tedbirlere rağmen müşterileri suiistimallerden tam olarak korumak mümkün değildir. H. Delil sözleşmeleriyle sadece banka kayıtlarının geçerliliğinin kararlaştırılmış olması halinde bu sözleşme hükmünün hesap yada kredi alacaklısının elindeki makbuz ve diğer belgelerin ispat fonksiyonu görmesini engelleyecek nitelikte olmadığı yani sınırlandırıcı delil sözleşmesi niteliğinde olmadığı ancak iddianın karşı taraftan sadır olan belgeyle ispatlanması kuralına istisna oluşturmaya yönelik genişletici ve kolaylaştırıcı bir delil sözleşmesi olarak geçerliliğini koruyacağı yönündedir. s. Delil sözleşmelerinin hangi hukuki ilişki için geçerli olduğu ve ne tür delillerin kullanılabileceği belirtilmelidir. 25. s. ( BATTAL.1981 t 799/2280.D. Yarg.170 287/2 maddesine göre genellikle geçerli olarak kabul edilmektedir. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. 11.02.9. tüm şartlar gerçekleşmiş olmasına rağmen sadece banka kayıtlarının delil olarak kullanılması kötüye kullanılabilir. bu imkanlar içinde bankalar tarafından en çok kullanılan şekil sınırlandırıcı delil sözleşmeleridir. Delil sözleşmesi yardımıyla ispat yükü ağırlaştırılabileceği gibi kolaylaştırılabilir de.D. Banka kayıtlarının tek yanlı delil olacağına ilişkin hüküm ancak kayıtların doğru ve isabetli tutulması halinde mümkündür513. 1979.91. bu durum ticari defterlerle ispat sistemine yakındır. 83/1021–1228 sayılı kararı.5. 4109/3982. Yarg. s. Bankanın kendi kayıtları ile kendi alacağını ispat etmesi Yargıtay tarafından mümkün görülmektedir.1983 t. Yargıtay. Banka kayıtlarının tek yanlı delil olarak kullanılması bankaların güven kuruluşu olmalarının sonucudur 511 512 513 BATTAL. 8. sözleşmede sadece banka kayıtlarının delil olarak geçerli olacağının kararlaştırılmış olmasının usul hukukunun delillere ilişkin hükümlerini ortadan kaldırmayacağını kabul etmektedir512. KURU. bu kayıtların delil olarak kullanılabilmesi için ise kanuni tasdik şartlarına uygun defterlere ve yetkililerce imzalanmış belgelere aktarılması lazımdır.1981 t. Bankalar ticari defterlerini bilgisayar yardımı ile tutmaktadırlar. H. 21. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Münhasır delil sözleşmeleri de denilen şekildir ve bir hususun yalnızca belli bir delille ispat edileceği kararlaştırılabilir511. . 88.

Kredi açma sözleşmesinde banka.171 ve bunun sonucu olarak müşterinin de banka kayıtlarına dayanması imkânı oluşmaktadır514. 11.’nun 99/2 ve 100/3 maddelerinde sayılan hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen bir sanatın icrası kapsamında sayılmakta ve bu hükümlerin bankalara uygulanacağı kabul edilmektedir.K’nun 100/3 maddesi hükmünce hafif kusur hali için geçerli olacaktır. 93.’nun 99/2 hükmünce ancak bankanın hafif kusuru için geçerli olacaktır.K. hile ve ağır kusurları sonucu kredi alana verilecek zararlardan bankanın sorumlu tutulamayacağına ilişkin sözleşmede yer alan hüküm BK. Yarg. hâkimin müdahalesini sağlayarak bankayı hafif kusurdan da sorumlu tutabilir. Kredi açma sözleşmesinde. Taraflar arasındaki dengesizliğin süreklilik göstermesi sebebiyle Yargıtay geçersizliği genel bir kural haline getirme eğilimi içindedir. Bankaların hafif kusur sebebiyle doğacak sorumluluktan kurtulmalarını sağlayan hükümleri 99/1 maddesine göre geçersiz saymakta ve hâkimin takdir yetkisini bankalar yönünden 514 515 BATTAL. yöneticilerinin. 15. Bankaların Hukuki Sorumluluğu 162 ) . H. Banka kendisinin ve dolayısıyla temsil organının.K. 11–178/398 sayılı kararları ( BATTAL. müstahdemlerinin borcu ifa sırasında verdikleri zararlardan sorumlu olmayacağını kararlaştırabilir. Yargıtay’a göre de bankalar özel yasaları uyarınca kuruluşları Bakanlar Kurulunun iznine tabi ve imtiyaz suretiyle verilen bir işi yapan kuruluşlardır. bu durumda dahi alacaklı. bu anlaşma da B.1981 t. IV) Sorumsuzluk Kayıtları. s.G. Bu ihtimalde ise hâkimin bu anlaşmayı geçersiz sayma ihtimali yoktur. TTK’nun 20/2 maddesince tüm işlemlerinde basiretli tacir gibi hareket etmek zorundadırlar bu sebeple B. banka görevlilerinin. 26. 4625/5043. Bankaların faaliyetleri B. Yarg. H.K.11. Bankaların Hukuki Sorumluluğu.’nun 99/2 hükmünce hafif kusurlarından bile sorumlu olabilirler515. sözleşmenin ifası sırasında verdiği zararlardan sorumlu olmayacağını kararlaştırmışsa bu anlaşma B.1994 t.D. 99/1 maddesine aykırı ve hukuken geçersizdir.K.6.

Bir alacaklı lehine borçlunun ileride doğabilecek bütün alacakları için rehin hakkı kurulması irade özgürlüğünün aşırı derecede BATTAL.’nun 771.1996 t. Bu sözleşmede kefilin sorumluluğu bir limit içerisinde gösterilmelidir. Teminatın menkul rehni olması halinde şarta bağlı ve ileride doğacak alacakların bu şekilde teminat altına alınması mümkünse de bu alacakların belirlenebilir olması lazımdır. bu hükme göre gayrimenkul rehni tapu siciline kayıt ile tesis olunur. KAPLAN. Gayrimenkul rehnine ilişkin sözleşme ancak resmi şekilde yapılırsa geçerli olur. Kredi sözleşmelerinin teminatı olarak verilen gayrimenkul ipoteğinin şekli TMK.1993 t. s. 19. Yasanın belirlediği şekil dışında ipotek sözleşmeleri yapılmasını öngören sözleşme hükümleri hukuken geçersizdir. Kredi açma sözleşmelerinde ipotek sözleşmesinin veya kefalet sözleşmesinin şekli ve şartları ile ilgili hükümler yer almaktadır. s. Yarg. 163. 18.K.D. s.10. 189. maddesi hükmünce belirlenmiştir. H. 45. 6. Kredi açma sözleşmesinde kredi miktarının ve veya bir limitin bulunmadığı hallerde kefalet sorumluluğu oluşmaz518. 821/9243 sayılı kararı. V) Teminatlar Hakkındaki Kayıtlar. s. Eğer kefalet kredi açma sözleşmesinden ayrı bir şekilde yapılmamışsa aynı sözleşme içerisinde yer alıyorsa kredi açma sözleşmesi kefil tarafından da imzalanmalıdır. KOSTAKOĞLU. Yarg. 484/1 ). H. Kredi açma sözleşmesine kefalet ile ilgili konulacak kanunun yukarıda belirtilen emredici kurallarına aykırı hükümler ve kefilin bu konudaki itiraz imkânlarını sınırlayan hükümler geçersizdir. .12.172 sınırlamakta ve bankaların hafif kusurdan sorumsuzluk kayıtlarının geçersizliğini kural haline getirmeyi benimsemektedir516. Bu durumda kefil için ayrıca sorumluluk limiti kararlaştırılmamışsa. 19. Kredi açma sözleşmesi ile kefaletin ayrı bir sözleşme ile yapılması halinde kefalet sözleşmesi yazılı yapılmalıdır ( B. 1992/8306.D. 517 518 516 KOSTAKOĞLU. 189. kefalet sorumluluğu kredi sözleşmesinde yazılı olan miktarla sınırlıdır517. Bankaların Hukuki Sorumluluğu.

s. H.9. s.522. Yarg.tr ) Yarg. Takip hukuku ile ilgili olarak kararlaştırılan vekalet ücretine bakılmaksızın. teminat mektupları için rehin hakkına sahip olduğu şeklindeki hükümler de diğer teminatlar için söz konusu olan sınırlama ve belirlilik gibi yönlerden geçersizliğe tabi olabilecektir520. icra müdürlüğünce cezaevi harcı yükümlüsünün alacaklı olduğu resen dikkate 519 520 521 522 523 OĞUZMAN/SELİÇİ.D. 1992/4340–1993/384.gov. mahkemece sözleşmedeki taraf iradelerine uygun miktar ve oranda vekalet ücretine hükmedilmelidir523. 1992/11451–1993/5697 sayılı kararı. İstanbul 2002. . 19. Eşya Hukuku. Bu tür hükümler genel olarak geçerli kabul edilmektedir521. icra memuru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplama yapılır. sayılı kararı ( www. Kredi açma sözleşmelerinde bankanın yapacağı icra takiplerinde uygulanacak vekâlet ücreti oranlarının avukatlık asgari ücret tarifesindeki oranları aşan miktarı geçersizdir. s. aksine bir yasal düzenleme olmadığından.173 sınırlandırdığı ve kişilik haklarını ihlal ettiği kabul edilerek geçersiz kabul edilmektedir519. 26. Kredi açma sözleşmelerinde bankaya. 293. Bu harcın taraflarca sözleşmeye konulacak bir hükümle yükümlüsü değiştirilemez. İcra takiplerinde alacaklı yararına yapılan tahsilâtlardan alının cezaevi harcı alacaklının yükümlülüğündedir. 22.yargitay. Kredi alanın.1993 t. H.1994 t. TEKİNALP. mevduat ve bloke hesapları.1. Ancak uyuşmazlığın mahkemeye intikal etmesi üzerine vekille temsil edilecek olan banka yararına hükmedilecek vekalet ücretinin miktar ve oranına ilişkin sözleşmeye konulacak hükümlerin geçersiz sayılması gerekmez. 751 ALICA. rehin olarak gösterilmiş malları İcra İflas Kanunu hükümleri dışında kendisinin belirleyeceği şekil ve şartlarda özel olarak satma yetkisi verilmektedir. icra müdürlüğünce dikkate alınamaz. 126. Sözleşmede avukatlık ücret tarifesinin altında veya üzerinde kararlaştırılmış vekalet ücreti taraflardan birinin yararı düşünülmeksizin geçersizdir. VI) Takip Hukuku ve Zamanaşımı Kayıtları. kredi veren bankada mevcut veya olabilecek alacakları.D. 19.

10.188 ) 525 524 KOSTAKOĞLU. kısaltılamaz veya ortadan kaldırılamaz. B. s. 1.174 alınmalıdır. 19.K. bu konuda aksine sözleşme hükümlerine dayanan takip taleplerinin dikkate alınmaması lazımdır524. ve 126. 13. 189. H. maddelerinde tespit edilen zamanaşımı süreleri sözleşme ile uzatılamaz.D. . 1993/1710-1994/1851. Bu emredici hükümler sebebiyle kredi sözleşmelerine bu yönde konulacak hükümler geçersiz ve yok sayılacaktır525.’nun 139/1 maddesine göre önceden zamanaşımından feragat geçersizdir.3. Yarg.1994 t. 1992/13327-5011 sayılı kararları ( KOSTAKOĞLU.1992 t. maddesine göre aynı kanunun 125. s . B.K’nun 127. Kredi açma sözleşmelerinde banka alacağı yönünden zamanaşımının işlemeyeceğine veya kredi borçlusunun zamanaşımı definde bulunmayacağına ilişkin hükümler konulmaktadır.

HOPT/MÜLBERT. N. dönme beyanı gibi tek taraflı yenilik doğurucu işlemleriyle sona erdirilir526. bu durumda eğer kredi alanın karşı alacağı yeterli ise borçlar ve kredi ilişkisi sona erer. HEERMANN. 526 527 STAUDER. Taraflar arasında kredinin iadesi konusunda vade açıkça kararlaştırılmış ise sözleşmenin feshi ve iade için ayrıca bir ihbara ve süre verilmesine lüzum yoktur. 145. Kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi oluşturmaktadır ve sözleşme kapsamındaki borçların ifasına başlanmışsa. tarafların anlaşması akdi ilişkiyi ileriye etkili olarak “ex nunc” sona erdirir. Müşteri. s. II) Sözleşme Süresinin Dolması Kredi açma sözleşmesi kapsamında münferit kredi işlemlerine dayanarak verilen krediler için iade zamanı sözleşme kuruluşunda veya bu işlemler yapılırken belirlenebilir. s. 333. 256 . bankaya olan iade ve tazmin borcu ile bankadan alacaklı olduğu tutarların takas edilmesini talep edebilir. fesih.175 § 10) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ I) Tarafların Anlaşması Kredi açma sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla sona erdirilebilir. güven temeline dayanan kredi açma sözleşmesi genelde bu güvenin sarsılması hallerinde tarafların. Kredi açma sözleşmesinin iki tarafın karşılıklı rızası ile sona erdirilmesi istisnai bir durumdur. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesi sürenin dolmasıyla kendiliğinden sona ererse de müşterinin kredi kullanmaya devam etmesi bankanın bunu kabul etmesi ve yeni teminatlar alması zımni olarak sürenin uzatılmış olduğu anlamına gelir ve bankaya feshi ihbar konusunda ek yükümlülükler getirebilir527.

HOPT/MÜLBERT. s. Kredi açma sözleşmesine bağlı sona erme yerine münferit işleme tercihen kendi yürürlük süresi uygulanacaktır. NUISSL. 224. N. bu durumlarda kredi açma sözleşmesi sona ermesine rağmen münferit işlemler kendi sürelerine bağlı olarak devam edeceklerdir531. vadelerin uzun olması. Bazı hallerde kredi açma sözleşmesi sona ermesine rağmen münferit krediler devam edebilir. bu prensibe göre özellikle sona erme bakımından ifa aşamasına girmiş münferit işlem ile kredi açma sözleşmesi temel olarak birbirinden ayrılmıştır. bu durumda müşteri krediyi geri öder ve ihtiyacı varsa tekrar çekebilir. NUISSL. Ayrılık prensibi para ödünçleri için de uygulanır. N. age. HEERMANN. İleriye etkili sona erme özellikle aval. 528 529 530 531 CANARIS. dönerli kredi imkanının düzenlenmemiş olması. 332. münferit ilişkinin aniden sonlandırılması gibi bir ihtimali ortadan kaldırır530. N. 332. kabul ve banka garantileri gibi teminat içeren kredi işlemlerinde tam olarak geçerlidir. münferit işlem sırasında da belirlenebilir. 637. CANARIS. 224. HEERMANN. Yürürlük süresi sözleşmede kararlaştırılmış olabileceği gibi. Bazı hallerde münferit işlemin süresi biterken kredi açma sözleşmesi devam edebilir. vade tarihi kredinin belirli bir işte. belirli bir amaç için kullanılmasına göre belirlenmiş olabilir. s. 636. 253. banka ile müşteri arasındaki temel ilişkinin süre bitimiyle ortadan kalkmasından etkilenmezler529. Kreditrecht. CANARIS. 637. N. HOPT/MÜLBERT. bunun sonucu olarak ta kredi açma sözleşmesinin süresinin bitmiş olması. Bununla birlikte sonradan şartların değişmesi. CANARIS. . Ayrılık prensibinin uygulama alanı bulacağı bu tür işlemlerde bu krediler. N. faiz oranlarının artması gibi sebeplerle banka yeniden kredi vermekten kaçınabilir. 637.176 Kredi açma sözleşmesinin süre bitimi sebebiyle sona ermesi ileriye etkilidir ve bankanın gelecekteki kredi temin borcunu ortadan kaldırır. 253. aksi kararlaştırılmamışsa mevcut kredi işlemleri bundan etkilenmez528. bu tür münferit krediler banka ile üçüncü şahıs arasındadır. N. Münferit işlem için süre belirlenmemişse nakdi kredilerde karz sözleşmesinin sona ermesine ilişkin hükümler münferit işleme uygulanır ve kredi açma sözleşmesi ile karışması önlenmiş olur. N. N.

82 ). . Kredi alanın tüzel kişilik olması halinde. adi şirket sözleşmesinde ortaklardan birinin ölümü (BK m. sözleşme iş görme edimlerini içermektedir. 657. 283. Bununla birlikte kredi alanın ölümü halinde kredinin mirasçılara ödenebileceği. 371). bu tüzel kişiliğin sona ermesi de gerçek kişinin ölümü gibi kredi açma sözleşmesinin sona ermesine sebep olacaktır. s. 331. N. kredinin birden fazla kişinin lehine açılması halinde ise bunlardan birinin ölümü halinde hayatta kalanların krediyi alacağı sözleşmede kararlaştırılabilir.177 III) Kredi Alanın Ölümü ve Tarafların İflası Kredi açma sözleşmesinde banka. Kreditrecht. 143 ve orada anılan yazarlar. 535/2-3). s. HEERMANN. Kredi alanın ölümü ve fiil ehliyetini kaybetmesi sonucu kredi sözleşmesinin kural olarak sona ereceği kabul edilmektedir532. 165. s. bu sebeple vekalet sözleşmesindeki hükümler kıyasen uygulanabilir. Kredi açma sözleşmesinde karşılıklı güven ilişkisi ve tarafların kişisel özellikleri önem taşır. Bu durumda kredi alanın ölümü ve fiil ehliyetini kaybı halinde sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa kredi açma sözleşmesinin sona ereceği kabul edilmelidir. Kredi Açma Sözleşmesi. 347/1-2). 284. N. hizmet sözleşmesinde işçinin ölümü ve işverenin şahsının önemli olduğu hallerde onun ölümü (BK m. vekalet sözleşmesinde taraflardan birinin ölümü. 533 534 532 STAUDER. s. Kredi alanın iflasını kendiliğinden sona erme sebebi sayan yazarlar varsa da533. ALICA. Borçlar Kanunu’nda. CANARIS. 147. istisna sözleşmesinde müteahhidin ölüm ve aciz hali (BK m. HOPT/MÜLBERT. fiil ehliyetini kaybı veya iflası halinde sözleşmenin sona ereceği kabul edilmiştir. kredi alanın şahsını ve kişisel özelliklerini dikkate alarak onunla kredi ilişkisine girer. 310 ( BGB § 490 ) YÜKSEL. iflas kredi açma sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesine sebep olmaz ancak bu durumda güven ilişkisi bozulacağından bankanın kredi kullandırmaktan kaçınma ve sözleşmeyi haklı sebeple fesih imkânı vardır534. aynı esas kredi açma sözleşmesine kıyasen daha geniş bir koruma sağlayarak BK m. Kredi alanın iflası durumda hakkı tehlikeye giren banka borcunu genel hükümlere göre yerine getirmekten kaçınabilir ve sözleşmenin feshini isteyebilir ( BK m.

284. İflastan önce gerçekleşmiş münferit kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinin iflas sebebi ile sona erdirilmesinden etkilenmezler. 198 hükmünce sözleşmeye devam ettiği müddetçe kredi açma sözleşmesine dayanan kredi ilişkisi de devam edecektir. kendiliğinden kredi açma sözleşmesinin sona ermesine sebep olmaz. N. N.178 hükmünde karz sebebiyle tekrar edilmiştir535. . 538 SELİÇİ. HOPT/MÜLBERT. bu durumda sözleşmenin kendi bitim süresi vardır ve olağan fesih imkânı kredi açma sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa ortadan kalkar. 535 536 537 YÜKSEL. Kredi veren bankanın iflası. Kreditrecht. 103. Bu zaten işlemin amacından ve konusundan da ortaya çıkan ve kredi müşterisini sözleşme süresince güvenceye alan açık bir durumdur537. ayrılık prensibine göre devam ederler ancak kredi açma sözleşmesinin feshi daha fazla kredi temini borcunu ortadan kaldırır536. 644. Kredi açma sözleşmesinin belirsiz süreli olarak kurulmuşsa sözleşmede borca aykırılık veya sona erdirme için başka bir haklı sebebin bulunmaması halinde taraflar ancak olağan fesih yoluyla sözleşmeyi sona erdirebileceklerdir. CANARIS.1/87. N. 143. Bu durumda banka yerine iflas idaresi İİK m. Kredi Açma Sözleşmesi. Belirsiz süreli sürekli borç ilişkilerinde taraflardan her birine. HEERMANN. s. AVANCINI/IRO/KOZIOL. GUGGENHEIM. HOPT/MÜLBERT. tek taraflı irade beyanıyla uygun süre vererek bu ilişkiyi ileriye etkili sona erdirme imkanı tanınmıştır538. Kreditrecht. IV) Belirsiz Süreli Sözleşmenin Olağan Feshi Kredi açma sözleşmesinde taraflar sözleşmenin sona erme zamanını belirlememişlerse veya kredi belli bir proje veya faaliyetin finansmanı için verilip onun süresi ile sınırlı kurulmamışsa sözleşme belirsiz sürelidir. 285. 333. N. kredi kullandırma borcunun ifasını imkânsızlaştırmadığı sürece. Açık vade veya belli şartların gerçekleşmesine bağlı olarak iade zamanının tespit edilmiş olduğu hallerde bu özel düzenlemelerin şartları gerçekleşmeden olağan fesih mümkün olmaz. 111 vd. s. s.

Kredi Sözleşmeleri.179 Bir kısım yazar. Kredi Sözleşmeleri. 348 542 543 ARSLANLI. s. Arslanlı ise. Para ödüncü. 157. sözleşme güven ilişkisinin bozulduğu hallerde mehil dahi vermeden sözleşmeyi feshedebileceklerdir543. Kredi Açma Sözleşmesi. STAUDER.97 hükmünce bu durumda on gün önceden feshin ihbarı gereklidir. Ankara. Taraflar arasındaki ilişkiye karz sözleşmesinin hükümlerinin kıyasen uygulanabileceği hallerde BK m. Açık ve örtülü şekilde bir süre sözleşmeden tespit edilemiyorsa veya önümüzdeki hafta veya aylarda şeklinde belirsiz bir iade süresi varsa. KARAYALÇIN. s. cari hesap sözleşmesi ise ifa şeklini belirleyen ek bir sözleşme olarak kredi açma sözleşmesinin içeriğine dahil edilebilmektedir. Ölüm ve fiil ehliyetinin kaybı haklı sebeptir TTK m. bu durumda BGB § 489 üç aylık süre geçerli olacaktır. Ticari İşletme Hukuku. s. ARKAN. 44. Banka ile müşteri arasında cari hesap sözleşmesinin varlığı kabul edilebilirse bu durumda iki tarafta TTK m. 96/2 hükmünce fesih hakkını kullanacak bu durumda bir kısım yazara göre ihbarın karşı tarafa ulaştığı anda fesih hüküm ifade edecektir541. s. 1998. 43 . Kredi Sözleşmeleri. 1968. 312 uyarınca 6 haftalık bir fesih öneline bağlı kalınarak fesih imkânı kullanılabilecektir. 590 ( ATAMER. Sabih. ifası nakdi kredi verilmesi şeklinde gerçekleşen kredi açma sözleşmelerinde açık şekilde bir iade zamanı belirlenmemiş veya en kısa zamanda iade şart edilmiş ise karz sözleşmelerindeki iade ile ilgili şartlar ve sürenin uygulama alanı bulabileceğini belirtmektedir 539 . s. ATAMER. teminat veya hizmet edimi içeren sözleşmelerin edimleri kredi açma sözleşmesinin konusunu ve ifa şeklini oluşturabilmekte. 43 540 541 539 ATAMER. Kredi Sözleşmeleri. Yaşar. Belirli süreli bir cari hesap sözleşmesinin varlığı halinde ise ancak haklı nedenle fesih mümkün olacaktır. s. 240 ATAMER. Söz konusu madde uyarınca taraflar iade borcunun istenildiği zamanda muacceliyet zamanının geleceğini kararlaştırabilirler ancak bu hüküm genel işlem şartları içinde değil bireysel anlaşma konusu olmuşsa geçerli sayılabilecektir540. Ticaret Hukuku.43 ten naklen). . s. s. ancak tüm bu sözleşmeler kredi YÜKSEL. fesih sürelerinin amacının karşı tarafın kendisini sözleşmenin bitimine hazırlaması olduğundan her zaman için makul bir sürenin verilmesinin uygun olacağını belirtmektedir542. 147. Taraflar arasındaki ilişkiye vekalet sözleşmesinin hükümleri uygulanırsa.

526 N. Taraflar arasındaki ilişkinin niteliğini. yükümlülüklerin kapsamı. Kredi açma sözleşmesine güvenerek önemli yatırımlar yapılmış. Kredi açma sözleşmesi bağlı olarak kullandırılmış para ödünçlerinin durumu öncelikle çerçeve sözleşmenin unsurlarına ve eğer kredi açma sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa BK m. s. 312 ye göre belirlenebilir. Kredi açma sözleşmesinin sona erdirilmesi için lüzumlu ihbar süresi her somut sözleşme ilişkisinde farklı uzunlukta olabilir. N. amacı. sözleşmeye dayanarak yapılan işlerin. Yan sözleşme niteliğindeki cari hesap sözleşmesinin ve belli şekillerde ödünç. ilişkinin süresi. 544 . Bu nedenle sözleşmenin sona erdirilmesi kredi alana başka şekilde ekonomik imkan sağlamaya imkan verecek bir feshi ihbar süresine bağlı tutulmalıdır. Feshi ihbar süresinin hakkaniyete uygun olup olmadığı her somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir. ifa şekilleri. Kreditrecht. Feshi ihbar süreleri konusunda taraflar anlaşamazlarsa bu süreleri hakim hakkaniyete göre belirleyecektir. 312 ( BGB § 489 ) hükmü kredi açma sözleşmesi kapsamındaki münferit ödünç işleminin feshi için ancak kıyasen uygulanabilir. çerçeve ilişkinin durumu ve ona dayanarak daha sonra münferit kredi işlemleri yapma yükümünden kurtulma imkanıdır544. HEERMANN. kredi alanın yaptığı yatırımların büyüklüğü ve yeni kredi CANARIS. Feshi ihbar süreleri saptanırken. taahhütlere girilmiş olabilir. sona ermeleri farklılık gösterir. garanti ve vekalet sözleşmesi niteliği gösterebilen münferit işlemlerin kredi açma sözleşmesi kapsamında varlığı. hukuki niteliğinden ayrıdır. N. GUGGENHEIM. Para ödüncünün olağan fesihle sona ermesine ilişkin BK m. s. kullanım alanı her ilişkide farklı özellikler gösterebilir. niteliği farklıdır ve sona erme ile ilgili açık kalan hususlar ödünçle örtüşmemektedir. Kredi açma sözleşmesinin konusunu oluşturan münferit işlem genelde para ödüncüdür ancak çerçeve nitelikli sözleşmenin içeriği. 17. kredinin amacı. Münferit kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinin ifasına hizmet ederler ve edim bağlılığı sebebiyle ona bağlılıkları devam eder. 264. LOMBARDINI. 645. bunların sona ermeleri hakkındaki şartların sözleşmeye doğrudan uygulanabilmesine imkan vermez. Kredi açma sözleşmesindeki sorun ödüncün feshi ve iadesi değil. 333. s.180 açma sözleşmesinin yapısından. 102. HOPT/MÜLBERT.

NUISSL. N. 333.1/87. 531 N. 27 vd. 264. çünkü kredi müşterisinin talep borcu genel olarak yoktur. 159. s. CANARIS. N. German Banking Law. HUBNER.. . N. LOMBARDINI. 648. s. adi kirada BK m.181 bulmak için ihtiyacı olan süre gibi unsurlar dikkate alınacaktır545. 103.1/87. N. GUGGENHEIM. HEERMANN. Haklı nedenle fesih imkânı kanunda düzenlenmiş olan sürekli borç ilişkisi oluşturan sözleşmeler yanında atipik nitelikteki sürekli borç ilişkileri bakımından da MK m. HOPT/MÜLBERT. 2 dürüstlük kuralı hükmünce var olan bir imkândır550. s. ÖZ. 550 SELİÇİ. CANARIS. Hazır bulundurma ücreti ise genelde sözleşmenin sona ermesi sırasında tahsil edilmektedir. fesih beyanında bulunan YÜKSEL. 158. hizmet sözleşmesinde m. 264. 649. SELİÇİ. German Banking Law. HOPT/MÜLBERT. bu sadece bir haktır. İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi. Olağan fesih hakkının kötüye kullanılması halinde. 264. CANARIS. 150. 286. N. Turgut. 147. fesih geçersiz sayılacak ve borç ilişkisi devam edecektir546. İstanbul 1989. 546 547 548 549 545 SELİÇİ. Borçlar Kanunu’nda bazı sözleşmeler için önemli ve haklı nedenle fesih imkânı düzenlenmiştir. HUBNER. AVANCINI/IRO/KOZIOL. s. 35. 150 vd. 226. Kredi Açma Sözleşmesi. V) Haklı Nedenle Fesih Olağanüstü fesih. N. belirli veya belirsiz süreli sürekli borç ilişkisinin. s. N. haklı nedenlerin varlığı halinde süresinden önce ve ileriye etkili olarak sona erdirilmesidir548. s. s. Kreditrecht. Kreditrecht. hasılat kirasında m. s. s. Haklı sebep. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Müşteri tarafından olağan fesih kurumuna esasen ihtiyaç yoktur. 203. Kredi açma sözleşmesinde de taraflardan biri haklı nedenlerin ortaya çıkması halinde belirli veya belirsiz sözleşmeyi önelsiz olarak derhal feshedebilir. N. 344 bu düzenlemelere örnek oluşturmaktadır. Bütün bunlara rağmen müşteri kredi açma sözleşmesinde özel yükümlülük altına girdiği hallerde olağan fesih imkânından yararlanabilecektir547. 645. s. Bu imkan doğrudan kredi açma sözleşmesinin tabiatından doğar ve bu konuda sözleşmeye ayrı bir hüküm konmasına dahi gerek yoktur549.

ifa engeli olarak ortaya çıkan bir durumun ne zaman sözleşme ile bağlı kalmayı bu engelden zarar gören taraf için tahammül edilmez hale soktuğu her somut ilişkide. N. sözleşmeden beklenen faydanın gerçekleşmesine engel olabilecek şekilde ifa engelleri ilişkiyi çekilmez hale getirebilecektir. 649. Kreditrecht. Sözleşmede fesih imkânının kullanılması için ayrıca ihbar ve ihbarla birlikte uygun süre verilmesi kararlaştırılabilir. HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesinde düzenlendiği hallerde olağanüstü fesih şartları ve kullanılış şekli sözleşmenin yorumu ile belirlenecektir.. GRASSINGER. N. HOPT/MÜLBERT. NUISSL. Freiburg. güven ilişkisinin bozulması gibi taraflar arasındaki iş ilişkisini etkileyecek durumlar. s. System der Beendigung von Dauervertragen. 186 vd. 171 dn. işlem temelinin çökmesi gibi durumlardan da kaynaklanabilir. kusurlu ifa imkânsızlığı gibi sözleşmeye aykırı davranışından kaynaklanabileceği gibi. 103. CANARIS. bu durumda fesih şartları ve sebepleri sözleşmeye göre belirlenecektir. Olağanüstü fesih imkânı kredi açma sözleşmesinin şartlarında düzenlenebilir. 173 vd ( Grassinger. Kredi ilişkisine ait sorunun şartları.182 taraf için sözleşme ile bağlı kalmayı çekilmez hale sokan bir ifa engelinin ortaya çıkması durumudur. N. 226. Sponsorluk Sözleşmesi. LOMBARDINI. 264. CANARIS. AVANCINI/IRO/KOZIOL. s. Gülçin. . GAUCH. Kredi açma sözleşmesi özellikle kredi alanın kişiliği ve ekonomik durumu dikkate alınarak kurulan ve karşılıklı olarak sıkı bir güven ilişkisinin varlığı ile devam eden bir sözleşmedir. Çekilmezlik durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı. Genel olarak dürüstlük kuralı çerçevesinde sözleşme ile bağlı kalmayı tahammül edilmez hale sokan sebepler sözleşmeyi haklı nedenle feshe imkân verirler551. s. N. s.35.1/77. SELİÇİ. tarafların dışındaki bir takım olgular sebebiyle. Ankara 2003. Bu engel taraflardan birinin kötü ifası. bu ilişkinin niteliğine göre ve objektif olarak değerlendirilecek bir durumdur552. 1968. Peter. 78. s. s. 531 N. s. 263. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 171. edim karşı edim arasındaki dengenin bozulması veya sözleşmenin amacına ulaşma imkânının sürekli olarak ortadan kalkması. ayıplı ifa. 649. Kreditrecht.1/88 553 552 551 N. 196. N. sözleşmede belirlenen veya ihbarla belirlenecek bir sürenin beklenmesine lüzum kalmadan kredi açma sözleşmesi olağanüstü fesih yoluyla sona erdirilebilir553. taraf menfaatleri dikkate alındığında şartlar uygunsa. GUGGENHEIM. 17 den naklen ) SELİÇİ. N.

GUGGENHEIM. Kreditrecht. 227. N. İfanın BGB § 242 de belirtilen dürüstlük ve güven ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilmediği ve taraflar bakımından sözleşmeye bağlılığın beklenemeyeceği hallerde olağanüstü fesih imkanı olacağı hk. s. N. 158. Tarafların birbirleri hakkında öğrendikleri bilgileri ve gizli kalması gereken konuları açıklamaları. STAUDER. ve orada belirtilen yazarlar. CANARIS. N. N... İfa engeli olarak ortaya çıkan. .. 4 hükmü uyarınca her somut olayda hakkaniyete göre karar verecektir. s. BGH NJW 1958. güven ilişkisini ortadan kaldıran borca aykırılık hali asli edimlere ait olabileceği gibi yan edim borcuna da aykırı olabilir555. sır saklama. 1963 1451. N. HOPT/MÜLBERT. 649. kredi alanın ekonomik durumu hakkında asılsız bilgi vermesi.1/88.183 Kredi açma sözleşmesinin olağanüstü fesih yoluyla sona erdirilebilmesi için bu konuda sözleşmede hüküm bulunması şart değildir. Kredi açma sözleşmesinin iş görme edimlerini de içermesi sebebiyle hizmet sözleşmesinin haklı nedenlerle feshini düzenleyen BK m. ancak sürekli sonraki borç ilişkisinde direnime ve düşenin gereği tutum gibi ve davranışlarından edimlerinde süresinde yerine getirilemeyeceği açıkça anlaşılıyorsa sözleşme önelsiz olarak feshedilebilir. Hakim. § 242 N. İfa aksaklıkları ve borçların ifasında dürüstlük ve güven ilkelerine aykırılık hallerinde taraflar bakımından sözleşmeye bağlılığın beklenemeyeceği şartlar oluşmuşsa olağanüstü fesih yoluyla sürekli borç ilişkisi niteliğindeki sözleşmenin sona erdirilmesi imkanı doğar554. ekonomik durumunda bozulmalar. s. HUBNER. NUISSL. CANARIS. 344 hükmünden kıyas yoluyla yararlanılabilir.. 103. NUISSL. 201. 227. 1531. s. N. 649. 158. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 735. ancak sözleşmenin sürekli borç ilişkisi niteliğinde olması sebebiyle haklı nedenle fesih imkanının varlığı çıkarılabilir. Bu düzenlemede de haklı nedenin takdiri hakime bırakılmıştır. 555 556 554 SELİÇİ. kredinin amacına uygun kullanılması gibi yan yükümlülüklere aykırılık halleri. haklı sebeplerin neler olduğunu belerlerken MK m. 264. kredi alanın faiz ve komisyon ödeme borcunda kısa süreli direnimi veya önemsiz bir tutarın ödenmemesi tek başına sözleşmenin haklı nedenle feshi için yeterli değildir. teminat verme veya bunları güçlendirme konusunda bankaca yapılan taleplerin değerlendirilmemesi olağanüstü fesih için haklı sebep olacaktır556. Türk Hukukunda kredi açma sözleşmesi tipik bir sözleşme olarak düzenlenmemiştir. Kredi açma sözleşmesinde her borç ihlali önelsiz fesih imkânı vermez. STAUDINGER. German Banking Law.

s.. § 242 N. BGH NJW 1951 836. s. Banka. 45 560 559 .159 STAUDER. işlerini kötü idaresi veya teminatlarının değerinin düşmesi gibi durumlar olağanüstü fesih sebebi olarak kabul edilmektedir560. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Kreditrecht. 736. German Banking Law. N. aynı zamanda gecikme kredi alanın kusuruna dayanmalıdır. Kredi alanın iflası. 164. müşteri tarafından faiz ödenmemesi halinde fesih hakkını uygun bir zamanda ve gecikmeden kullanabilecek aksi takdirde bu hakkını kaybedecektir. Faiz ile ilgili feshe imkân veren örtülü Faiz düzenlemelerin. s. ancak sözleşmede faiz ödeme konusundaki aksaklıkların olağanüstü fesih sebebi olarak açıkça düzenlenmesi mümkündür. CANARIS. SCHOEN. 103. kredi alana kusur yüklenemediği hallerde olağanüstü fesih yoluyla sözleşme sona erdirilemeyecektir558. s..184 Öncelikle ifa aksaklıkları müşteri ve veren tarafın kredi açma sözleşmesini olağanüstü fesih yoluyla sona erdirmesine imkânı verir. bankanın bu türden kayıplarının kısa sürede karşılandığı ve buna rağmen acilen fesih yoluna gidildiği hallerde geçerli olamayacaktır557. s. ATAMER. 419. 649. ödeme borcunun bir kereden fazla sayıda geciktirilmesi veya ödenmemesi halinde bu durumun olağanüstü fesih sebebi olacağı veya kredinin geri ödenmesi borcunun doğrudan muaccel hale geleceği şeklindeki düzenlemelerin geçerli olacağı kabul edilmektedir. STAUDER. dürüstlük ve güven esaslarına göre ek süre verilmesi 557 558 BGH 1937 2765. N. HUBNER.1/88. 1958 1295. Kredi Sözleşmeleri. HOPT/MÜLBERT. Kredi alanın ekonomik durumundaki her türlü bozulma da olağanüstü fesih sebebi olarak kabul edilmektedir ancak bu bozulmaların kredi tutarının veya gerekli karşılıkların iadesini tehlikeye düşürecek ölçüde olması lazımdır559. 264. 217. 158. Bu imkân sözleşmenin ifa aşaması başlamadan önce de bazı yan borçların ihlali halinde de kullanılabilir. Kredi alana. iflas tehlikesinin oluşması. BGH WM 1956. BGH BB 1956. s. N. Kredi açma sözleşmesinde kararlaştırılan karşı edim niteliğindeki faiz ödeme borcunun bir defa belli bir süre yerine getirilmemesi kural olarak olağanüstü fesih yoluyla sözleşmenin sona erdirilmesine imkân vermez.159. Alman Federal Mahkeme kararlarında da kredi alanın işlerindeki ciddi bozulmalar ve iflas tehlikesinin oluşması halinde kredi verenden sözleşmeyi uzatmasının veya daha fazla kredi vermesinin beklenemeyeceği belirtilmektedir. GUGGENHEIM. STAUDINGER.

726. 264. Müşteri kredi açma sözleşmesinin zayıf tarafıdır ve sözleşmeyi fesih imkânının uzun bir süre için kaldırılması ekonomik özgürlüğüne aşırı kısıtlama getireceği için. durumun haklı gösterdiği bazı hallerde taraflardan hiçbirine kusur yüklenemese de olağanüstü fesih imkânı kullanılabilir ancak hakkın kötüye kullanılması yasağı haklı sebeple fesih imkânının sınırını oluşturacaktır565.185 veya teminatlarını arttırma imkânının tanınması kredi ilişkisindeki şartlara göre değerlendirilecektir561. N. ATAMER. 263. Kreditrecht. 158.BGH NJW 1951. ek teminat aranabileceği hallerde bunun oluşan riski karşılar yeterli miktarda olması lüzumludur. s. s.166. § 242 N. s. N. Olağanüstü feshin ciddi ve geri alınamaz sonuçları sebebiyle hangi hallerin tam bir fesih imkanı sağladığı ve sürekli borç ilişkisinin kısmen devam etmesinin mümkün olup olmadığı kredi ilişkisindeki şartlara göre değerlendirilecektir566. Kredi Sözleşmeleri. § 242 N. ( BGB § 488–490) . 564 SELİÇİ. 1451. STAUDER. RÄNTSCH. GUGGENHEIM. 165. s. N. 45. CANARIS. 565 CANARIS. N. SCHOEN. 45.160. 836. GUGGENHEIM. 650. BGH WM 1960. Müşteri ise bu sebeplerle olağanüstü fesih imkânını kullanabileceği kabul edilmektedir563. Kredi verilmesi konusunda bankalara getirilen kısıtlamalar. HOPT/MÜLBERT. 650. 148..160.160. . genel ekonomik bozulmalar banka için olağanüstü fesih sebebi olarak kabul edilmemektedir562. HUBNER. 576. BGH NJW 1963. 585 STAUDER.. Olağanüstü fesih imkânının kredi açma sözleşmesine konacak bir hükümle ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı. s. 649. CANARIS. BGH NJW 1963. 103.. s. s. 649. bankanın nakit darlığına düşmesi veya müşterinin satışlarında gerçekleşen düşmeler. Kreditrecht. iyiniyet kurallarına aykırılık ve gabin hükümlerine 561 562 563 SCHOEN. § 609 N.161. ATAMER. STAUDER. 264. s. 729 . s. s. Özellikle banka için fesih imkânının uzun bir süre ortadan kaldırılabileceği Alman doktrininde kabul edilmektedir567. 1451. s. Fesih şartlarının oluşumunda taraflardan birinin kusurlu olması aranmaz. s. Kredi Sözleşmeleri. N. German Banking Law. CANARIS. N. 103. 148. Fesih şartlarının iyiniyet ilkeleri ışığında değerlendirileceği hk. STAUDINGER. SELİÇİ. HOPT/MÜLBERT. 8. olağan fesih imkânının ise belli bir süre ile sınırlı olarak kaldırılabileceği kabul edilmektedir. Olağanüstü fesih şartları dürüstlük ve güven esaslarına göre değerlendirilecektir564. STAUDINGER. s. STAUDINGER. s. 567 566 STAUDER.

BECKER. Aynı esas kredi açma sözleşmesine kıyasen daha geniş bir koruma sağlayarak BK m. s. German Banking Law. Yazar BGB § 138 de belirtilen iyiniyet kurallarına aykırı işlemlerin geçersizliği ve zayıf. N. 316 N. I/2. 143. 1645. Bu durumda hakkı tehlikeye giren banka borcunu genel hükümlere göre yerine getirmekten kaçınabilir ve sözleşmenin feshini isteyebilir ( BK m. Müşterinin aczi. TANDOĞAN. YÜKSEL. 213. s. BECKER. NUISSL. 571 572 YÜKSEL. (BGB § 488– 490). Tüm bu durumlarda kaçınma. s. ( BGB § 488–490) .. s. N. düzenleme BK m. 316 N. 213. 654.186 göre geçersiz kabul edilmelidir568. 158. HUBNER. 654. sözleşmesinin kuruluşundan sonra gerçekleşen kredinin iadesi konusundaki belirsizlikler de bankaya sözleşmeyi fesih yetkisi verir572. N. 351. I/2. 158. 82’den farklı olarak sadece teminat gösterilinceye kadar kaçınma imkânı değil ödünç konusunu ifadan kesin olarak kaçınma imkânı verir570. 310 hükmünde karz sebebiyle tekrar edilmiştir. N. s. bankanın kredi kullandırmaktan kaçınma ve sözleşmeyi haklı sebeple fesih imkanı vardır. 212. hukuken sözleşmeden dönme anlamındadır571. 587. Kredi Açma Sözleşmesi. NUISSL.. 264. Kredi Açma Sözleşmesi. N. 1. NUISSL. m. RÄNTSCH. 569 570 568 CANARIS. . 351. 2. Kredi alanın ekonomik durumunda ve malvarlığında kredinin iadesini tehlikeye düşürecek ölçüde ciddi bozulmalar. Kreditrecht. 143. tecrübesiz ve bilgisiz durumdaki taraftan aşırı faydalanma amaçlı olarak yapılan işlemlerin hükümsüz olacağı kuralına göre kredi alanı süresiz olarak bağlayan hükümlerin geçersiz olacağını belirtmektedir. N. VI) Sözleşmenin Kredi Alanın Aczi Sebebiyle Feshi Kredi alanın ekonomik durumunda kredi açma sözleşmesinin kuruluşu aşamasından sonra oluşan kötüleşmeler bankaya ön edim niteliğindeki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınma ve sonuç olarak sözleşmeden çekilme imkânı verir569. CANARIS.161. 82 ). N. 654. HUBNER. s. HOPT/MÜLBERT. KÖNDGEN. m. German Banking Law. STAUDER. s.. Ancak kredi alana fesih için belli veya uygun bir süre önceden ihbar yapma yükümü getiren hükümler geçerli olarak kabul edilmektedir. CANARIS. TANDOĞAN. örneğin iflası veya aleyhindeki haczin neticesiz kalması sonucu güven ilişkisi bozulacağından.

Söz konusu maddenin kapsamındaki hata. BECKER. 2. 587. özellikle Alman Hukuku’nda BGB § 490 hükmünün sona erme hakkındaki ayrıntılı düzenlemesinin benzer kredi işlemlerine de uygulanabileceği yönündedir576. 654. 4. § 490. (BGB § 488-490). RÄNTSCH.. § 609 N. BECKER. 351. 11. bir hatanın varlığı kabul edilmeli ve kredi verenden bilmeme konusunda çok sıkı delil istenmemelidir573. bu konuda hataya düşmemiş ve sözleşmenin kurulmasını kabul etmiş. STAUDINGER. PALANDT/PUTZO. m. bu yönde yardım amaçlı iş ilişkisinin varlığı belli olmuyorsa. 143. N. 587 . Müşterinin ödeme kabiliyetinde hata özellikle kredi açma sözleşmesi için ticari doğruluk gereği akdin lüzumlu vasıflarında hata niteliğindedir. 1646 574 575 576 573 TANDOĞAN. Kredi Açma Sözleşmesi. genel görüş bu hükmün uygulama yönünden sadece para ödünçleriyle sınırlı olmadığı. Karz sözleşmesine ait bu düzenlemenin para ödünçlerine uygulanabilecek bir hüküm olduğu. BGB § 490) düzenlenen ifadan kaçınma imkânının tüm kredi açma sözleşmelerine kıyasen uygulanabilirliği tartışmalıdır. diğer kredi işlemlerine ise kıyas yoluyla dahi uygulanamayacağı ve iki tarafa borç yükleyen BECKER. s. I/2. RÄNTSCH. Müşterinin ödeme gücünün tespitinde hataya düşen taraf. 1. ( BGB § 488-490) . Bu şartlarda cayma ve ret halinde kredi alanın yeni teminatlar vermesi bile bankayı kredi vermeye zorlayamaz575. Müşterinin mali durumundaki bozukluğu düzeltme amacıyla kredi verilmemişse.187 Kredi açma sözleşmesi kredi alanın şahsi durumunun önemli olduğu bir sözleşmedir. Bankanın para ödüncüne ilişkin sözleşmelerde BK. I/2. 316. 316 N. 316 N. s. TANDOĞAN. 316 N. s. CANARIS. onun aczi kredi açma sözleşmesinin kuruluşundan sonra meydana gelmemişse yani mali durumu ve kredi yeterliliği konusunda hata yapılmışsa bile ödemeden kaçınma imkânı vardır. ifaya başlamışsa artık bu sebebe dayanarak fesih imkânını kullanamaz574. KÖNDGEN. m. sözleşmeyi değil bir paranın teslimini ve diğer kredi kullandırma borçlarını yerine getirmekten kaçınmaktadır. 351 . Banka kredi açma sözleşmesinin kurulduğu sırada kredi alanın ekonomik durumundaki bozulmaları biliyorsa. borçlar hukuku anlamında sözleşmenin bağlayıcı olmadığının ileri sürülmesinden farklı bir durumdur. s. ( BGB § 488-490) . 310 ’da (OR m. YÜKSEL. m. s. esaslı hata sayılabilir ve ayrıca sözleşmenin de iptaline imkan verir.

Borçlar Kanununun 82. STAUDINGER. s. § 490. m. 654 CANARIS. 4. Aciz sebebiyle ifadan kaçınma konusundaki genel düzenlemenin de BK. 82 ( BGB § 321 ) hükmüne göre krediler için daha dar genellemeler getirir.129. burada söz konusu olan fesih imkanı ve şartları karz sözleşmesine ve benzer içerik taşıyan sözleşmelere uygulanabilecek niteliktedir. Bu görüşe göre ödünç alanın aczi sebebiyle ifadan kaçınma imkanı BK m. kredi alacaklarının iadesinin tehlikeye düşmesi hallerinde çekilme imkanı veren bir hüküm niteliğindedir. N. Bu durum ayrılık prensibine göre kredi açma sözleşmesi bakımından genel ve mutlak bir fesih sebebi oluşturmaz. 82 ( BGB § 321 ) düzenlemesi ile katı bir şekilde iade borcunu dışlamadan tüm kredi sözleşmeleri için ifadan kaçınma imkanı verebilecek genel hüküm 577 578 579 580 STAUDER. BGB § 490 ) da düzenlenen haliyle karz sözleşmesine özgü bir imkandır. sadece onunla sınırlı değildir. 310 ise özellikle para ödünçlerinde alınan paranın iadesi borcunu da kapsar şekilde. tüm iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere uygulanan BK m. maddesi karşı edimin tehlikeye düştüğü tüm durumlarda uygulama alanı bulur ve ifadan kaçınma imkanı verirken. 2. s. STAUDER. N. 7. s. 316 N. . kredi ile ilgili tüm iş ilişkilerine kıyas yoluyla uygulanabilecek bir hüküm ve kredi ile ilgili işlemlerin sonlandırılmasını sağlayacak genel şartları belirleyen bir düzenlemedir579. s. Kredi açma sözleşmesi bakımından alınan kredinin iadesi karşılık ilişkide yer almaz ve münferit işlemlerin tasfiyesine yöneliktir.148. Bu hüküm Alman Hukuku bakımından ayrıntılı bir risk belirlemesi ve dağıtımı sağlar. Kredi alanın mali durumundaki bozulmalar sebebiyle iadenin tehlikeye girdiği hallerde BK m. m. BECKER. § 610 N. 316 N. 639. Bu özel düzenleme öncelikle para ödünçlerine uygulanacaksa da.188 bir sözleşme olması sebebiyle kredi açma sözleşmesine dayanan diğer münferit kredilere aciz defi uygulanabileceği de belirtilmektedir577. 310 ( İBK 316. BECKER. (BGB § 488-490).128. BK m. kredi açma sözleşmesine bağlı olarak kurulan nakdi kredilere kıyasen uygulanabilirse de özellikle nakdi nitelik göstermeyen diğer münferit kredi işlemlerine uygulanamaz578. KÖNDGEN. 310 düzenlemesi iade borcunu da kapsayan özel bir düzenleme olarak sözleşmeyi aciz haline dayanarak fesih imkanı verir580. STAUDER. CANARIS. 1647 PALANDT/PUTZO.

189

niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Bankanın önceden ifa konusunda borç altına girdiği tüm kredi sözleşmelerinde aciz defi ( BK. m 82 ) kredi alanın mali durumunun kötüleştiği ve bunun düzelmesinin zor olduğu, özellikle devamlı ödemelerin yer aldığı durumlarda genel olarak uygulanabilir ve kredi verene kredi açmaya ilişkin borçlarını ifadan kaçınma imkânı verir, bu sebeple kaçınma hakkı ve dönme hakkı birbirini tamamlar niteliktedir581. Ancak krediler için daha somut ve dar genellemeler getiren ve uygulama kolaylığı sağlayan BGB’nin aksine BK m. 310 düzenlemesi kapsamlı değildir, yine de kredi sözleşmeleri bakımından aciz durumunun ve iade borcunu da kapsar şekilde sonucunun tespiti edilmesi bu hükme göre daha kolaydır. Müşterinin ekonomik durumu ve mal varlığındaki azalmalar objektif esaslara göre değerlendirilecektir, burada kredi verenin şahsi düşünce ve yorumunun önemi yoktur. Herhangi bir ekonomik zorluk ve kapsamına göre sözleşmeyi etkilemeyecek nitelikteki azalmalar ciddi bozulma sayılamaz. Kredi alanın ekonomik durumundaki bozulmaların ciddi sayılabilmesi için bir iflas tehlikesinin doğumu veya iflası da şart değildir, iadeyi tehlikeye sokabilecek derecede görülebilen bozulmalar ciddi bozulma olarak kabul edilebilir, parasal imkan ve şartlarda temel bozulmalar kredinin iadesinin bu sebeple tehlikeye girmesi, ciddi gelir azalmaları, borçların artması, olası iflas durumu önemli ekonomik bozulma olarak kabul edilebilir582. Bankanın alacakları yeterli şekilde teminat altına alınmışsa fesih imkânının ortadan kalkacağı, bununla birlikte teminatların azalması ve güçlendirilmemesi halinde fesih imkanının olacağı kabul edilmektedir583. Gelir ve malvarlığı azalması genel anlamda bir bozulma ve zor durumsa da bu şart değildir, mali bozukluklar, iyi yapılandırılmış mali durum görünümünün devam ettirilememesi, kredi açma sözleşmesi sonucu oluşacak borç birikimi dahi aciz durumunun kabulü için yeterli kabul edilmektedir584. Ekonomik durumdaki genel bozulma ve krizler, savaş tehlikesi, banka kredilerine getirilen kısıtlamalar BK. m. 310 hükmüne dayanarak banka lehine
581 582 583 584

STAUDER, s. 149; CANARIS, N. 655; NUISSL, N. 213. CANARIS, N. 655. STAUDER, s.148. CANARIS, N. 655; NUISSL, N. 212.

190

fesih yetkisi vermez, genel olağanüstü durumlar sebebiyle kredi veren bankanın ekonomik durumu bozulmuş olsa bile fesih imkânının doğmayacağı genel olarak kabul edilmektedir585. Bankanın ekonomik durumundaki bozulmalar dürüstlük ilkesine göre ona fesih imkânı vermez ve kredi verme borcunu ifa etmemesi halinde sözleşmeye aykırı davranmış olur, akdin müspet ihlali sebebiyle tazminat ödeme borcu altına girebilir. Kredi alan dava yoluyla tazminat talebinin yanında taahhüt edilen kredinin kendisine verilmesini de talep edebilir586. Geçerli bir fesih para ödüncü konulu kredi açma sözleşmesini ve tarafların bu sözleşmeye dayanan hak ve yükümlülüklerini sona erdirir.

VII) Sözleşmenin İptali
Bankanın aciz sebebiyle kredi açma sözleşmesini sona erdirebilmesi için kredi alanın ekonomik sonraki durumundaki bozulmaların olması kredi sözleşmesinin sözleşme kuruluşundan aşamada gerçekleşmiş lazımdır,

kurulmadan önce mevcut olmasına rağmen varlığı sonradan ortaya çıkan bozulmalar bankaya ancak hata, hile gibi irade bozukluğu hallerine dayanarak sözleşmeyi fesih imkânı verir587. Kredi alanın bankaya mali durumu hakkında yanlış bilgi vermesi, verdiği teminatlarda yanıltması, hatalı bilgi vermesi, farklı ve yetersiz teminat getirmesi, mesela ipotek vaadine rağmen başka teminat göstermesi gibi durumlar hile sebebiyle fesih imkânı verir588. Kredi alanın mali durumu hakkında yapılan değerlendirmeler kredi açma sözleşmesinin kuruluşunda gizli ama sözleşmenin temelini oluşturan onu şekillendiren öğelerden biridir. Kredi alanın mali durumu ve ödeme gücü her

585 586 587

CANARIS, N. 655; SCHOEN, s. 157; STAUDINGER, § 609 N. 8.; STAUDER, s.148 STAUDER, s.150; STAUDINGER, § 609 N. 8; CANARIS, N. 655

CANARIS, N. 622; STAUDER, s.148; SCHOEN, s. 157, yazarlar kredi alanın ekonomik durumunda önceden var olan bozuklukların BGB § 119 da düzenlenen esaslı hata halleri, şahsın vasıflarında hata, BGB § 123 hükmünde düzenlenen hile ve BGB § 133, 157 hükümlerinde belirtilen dürüstlük ilkelerine göre fesih imkanı vereceğini kabul etmektedirler. Fesih imkanı veren ekonomik güçlüklerin sonradan ortaya çıkması lüzumu yönünde Alman Federal Mahkeme kararı BGH WM 1957, 949; YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi, 143
588

CANARIS, N. 622; NUISSL, N. 220.

191

sözleşmenin kuruluş aşamasında detaylı olarak incelenen bir ön şart niteliğindedir ve uygulamada bu işlemler yapılmadan kredi açma sözleşmesi kurulmaz. Banka, kredi alanın ekonomik durumu, ödeme gücü ve iradesi konusunda hataya düşerse esaslı vasıf hatası sebebiyle sözleşmeyi fesih hakkına sahip olur589. Kredi alanın ekonomik durumu hakkında düşülecek bir hata aslında borçlar hukuku esaslarına göre bir tür saik hatasıdır ancak mali durum özellikle kredi açma sözleşmesi için ticari doğruluğun sözleşmenin lüzumlu vasıflarından olarak dikkate alınmasını gerektiren bir unsuru olduğu için esaslı hata niteliğinde kabul edilebilir. Banka her zaman inceleme yapma, bilgi edinme ve buna göre kredi verme yükümü altındadır. Banka yaptığı detaylı incelemelere rağmen yeterli bilgi edinememiş, hafif ihmali ile görünüşe göre işlem yaparak kredi alanın davranışları, teklifi, mal beyanı gibi hususlara dayanmış ve onun malvarlığı, ödeme gücü konusunda hataya düşmüşse bu sebeple iptal imkânı doğacaktır. Bankanın, kredi alanın şahsı veya sözleşmenin kurulmasına etkili önemli bir özelliği hakkında yaptığı hata esaslı hata sayılır ve sözleşmenin iptaline imkân verir ( BK m. 24 ). Kredi alanın ekonomik durumu konusunda düşülen hatanın iptal hakkı vermeyen saik hatası mı yoksa esaslı bir hatamı olduğu her olayda ayrıca incelenecek ve şartları dar yorumlanacaktır. Araştırma, denetim ve bilgi edinme yükümü sıkı yorumlanmalıdır, bankanın dikkatli ve sıkı araştırma yapma yükümü vardır, bu konuda ihmali bulunmamalıdır590. Müşteri, ödeme gücü, mali durumu veya getirdiği teminatların değerleri konusunda bankayı yanıltmışsa, kasıtlı olarak eksik bilgi vermişse, bankanın hile sebebiyle kredi açma sözleşmesini iptal etmeye ve oluşan zararları talep etmeye hakkı vardır591. Kredi alan kredi sözleşmesinin kuruluşu aşamasında iade ve ücret borcunu banka ile arasındaki uyuşmazlık konusu alacağına mahsup etme niyetinde ise yani kredi alma amaca değil de mahsup ödeşme amaçlı olarak sözleşme ilişkisine girmişse, teminatlar konusunda bankayı yanıltmışsa banka bu

589 590 591

STAUDER, s.147; NUISSL, N. 220; YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi, 143. STAUDER, s. 94. CANARIS, N. 626; YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi, 144

192

sebeple

hile

hükümlerine
592

dayanarak

sözleşmeyi

iptal

edebilir.

( BK 26; BGB § 123 )

.

Kredi açma sözleşmesinin iptali konusunda sözleşmelerin iptaline ilişkin genel kurallar geçerlidir. ( BK, 23 vd.; BGB § 119, 123 ). Taraflar irade bozukluğu hallerinin varlığı halinde kredi açma sözleşmesini geçmişe etkili bir şekilde sona erdirebilirler. Sözleşme ifa aşamasına gelmemişse geçmişe etkili olarak sona erme sorunsuz olarak gerçekleşir, ancak geçmişe etkili olarak sona erme durumu kısmen dahi olsa ifa aşamasına girmiş bulunan bir sürekli borç ilişkisinin yapısına aykırıdır593. İfa aşamasına girmiş olan kredi açma sözleşmesinde diğer sürekli borç ilişkilerinde olduğu gibi geçmişe etkili iptal yerine fesih imkanı kullanılabilecektir, sona erme ileriye etkili olacak banka o zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerin bedelini ve kullandırdığı tutarın faizini talep edebilecektir, taraflar karşılıklı olarak verdiklerini sebepsiz zenginleşme esaslarına göre iade edeceklerdir594.

592 593 594

CANARIS, N. 626; STAUDER, s.148; NUISSL, N. 220. CANARIS, N. 622.; STAUDER, s.148 STAUDER, s.140; CANARIS, N. 625; YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi, 144.

Bu tür krediler esas olarak sorumluluk üstlenme şeklinde kredi kullandırma borcunun ifasına hizmet etseler de ayrı bir sözleşme niteliği gösterirler. sona erme zamanına kadar devam eder ve banka feshi ihbar etse de kural olarak ihbarda belirtilen sürenin sonuna kadar kredi alanın taleplerini karşılamak zorundadır. Kredi açma sözleşmesine bağlı kredi ilişkisinin olağan fesih veya süre bitimi sebebiyle sona ermesi. Olağan fesih halinde ifasına başlanmış münferit kredilerin kullandırılması devam eder. münferit kredi işlemleri ise kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayan.193 § 11) SONA ERMENİN MÜNFERİT KREDİ İŞLEMLERİNE ETKİSİ Kredi açma sözleşmesi önceden belirtildiği gibi kredi kullandırma borcu ve kredi ilişkisine ait genel şartları içeren çerçeve nitelikli bir sözleşme. Fesih nitelik olarak ileriye etkili şekilde gerçekleşecek ve belirtilen sürenin sonuna kadar kısmi olarak ifa gerçekleşmişse ifa edilmeyen kısımlar için fesih etkili olacaktır. Kredi açma sözleşmesinin taraflara yüklediği tüm hak ve yükümlülükler borçlar hukukunun temel prensiplerine göre sözleşme süresince. İfa bozukluklarının etkileri ve sona erme doğrudan münferit işlemleri etkilemez ancak bu kural özelikle ifa bozukluklarının varlığı halinde oluşan sonuçların hiçbir şekilde münferit sözleşmeleri etkilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Kredi açma sözleşmesi ile özellikle sorumluluk üstlenme şeklinde gerçekleşen ve bankanın üçüncü şahıslarla akdi ilişkiye girdiği ayrı sözleşme özelliği gösteren kredi işlemleri arasında yapı ve nitelik açısından ifa aşaması ile başlayan ayrılık söz konusudur ve bu durum ayrılık prensibi olarak adlandırılmaktadır. ileriye etkili sona erme ve ayrılık prensibinin sonucu olarak o zamana kadar gerçekleşmiş ifa amaçlı münferit işlemleri etkilemez. sürekli borç ilişkisi niteliğindeki kredi . genel unsurları kredi açma sözleşmesinde düzenlenmiş ve müşterinin talebi ile türü ve kapsamı belirlenen kredi işlemleridir. Kredi açma sözleşmesine dayanan kredi ilişkisi ve münferit kredi birbirinden bağımsız şekilde sona erdirilebilecektir.

Münferit işlemlere etkisizlik durumu henüz ödenmemiş olmakla birlikte müşteri tarafından talep edilmiş krediler için de geçerlidir. Kredi açma sözleşmesinin müşteri tarafından olağan feshi halinde de münferit krediler geçerli CANARIS. Kreditrecht. s. 263. taleple birlikte bankanın kredi kullandırma borcu mutlak olarak doğar. HEERMANN. 272. Bu durum fesih öncesinde ortadan kaldırılamaz. olağan fesih ve süre dolması hallerinde olduğu gibi münferit işlemi sona erdirmeye yetecektir596. bu şekilde tam bir birlik olduğu hallerde kredi açma sözleşmesinin olağanüstü feshi. 253. N. HOPT. N. s. HOPT/MÜLBERT. 263. 159 HOPT/MÜLBERT. s. 645. CANARIS. kredi tahsisi şart hale gelir çünkü fesih ileriye etkilidir. . ZHR. N.194 açma sözleşmesinin feshi ileriye etkilidir. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 253. N. Ayrılık prensibinin istisnalarından birini oluşturan bu durum özellikle tek ödemeli para ödüncü şeklindeki kredilerde görülse de. banka teminatları ve aval gibi bankanın üçüncü şahıslara karşı sorumluluk üstlendiği gayri nakdi krediler genellikle kredi açma sözleşmesinin süresini aşar ve ondan bağımsız olarak sona ererler 598. HOPT. STAUDER.162. 272. HOPT/MÜLBERT. Fesih kullandırılmış kredileri etkilememekle birlikte yeni kredi talebi imkânını ortadan kaldırır ancak eğer lüzumluysa münferit işlemler de ayrıca feshin kapsamına dâhil edilebilecektir 595. 253. 266. 647. İleriye etkili fesih özelliği ve ayrılık prensibinin sonucu olarak kredi açma sözleşmesinin feshi ifasına başlanmış münferit krediler üzerinde doğrudan sona erme etkisi yapmaz. kuruluş. Kreditrecht. Bazı hallerde ise kredi açma sözleşmesi doğrudan tek bir para ödüncü şeklinde münferit işleme hizmet edebilir.1/88. 160. 596 597 598 599 595 HOPT/MÜLBERT.1/88. 330. s. AVANCINI/IRO/KOZIOL. ZHR. N. N. konu. amaç ve süre bakımından tam bağlılık gösteren nitelikte olmalıdır597. Kredi açma sözleşmesine bağlı olarak sona erme için münferit işlem doğrudan kredi açma sözleşmesine bağlı halde yapılmış. Kreditrecht. N. N. Kreditrecht. aksi halde bankalar kredi tahsisindeki gecikmelerden ve bundan doğan sorumluluklardan olağan fesih yoluyla rahatça kurtulabilme imkanına sahip olurlar ki bu da kredi açma sözleşmesinin amacına aykırıdır599.

N. 650. 331. Kredi açma sözleşmesinin olağanüstü fesih yoluyla süre verilmeden sona erdirilmesi de kural olarak ileriye etkilidir. Kredi açma sözleşmesinin önemli nedenlerle feshi halinde yapılacak yorum ve beyanın değerlendirilmesinde işin niteliği ve beyanın kapsamına göre açık bir tespit yapılamaması. s.163. AVANCINI/IRO/KOZIOL. N.1/88.1/88. HOPT/MÜLBERT. 160. bu şekilde düzenleme bulunması halinde kredi açma sözleşmesinin feshi münferit işlemler üzerinde doğrudan etki yapacak ve sona erme yoluyla iadeyi sağlayacaktır603. irade bozukluğu hallerine dayanıyorsa bu durumlar edim bağlılığı sebebiyle kredi işlemlerinde güven ilişkisini ortadan kaldıracak ve kredi açma sözleşmesi ile birlikte diğer münferit kredilerin iadesi için uygun sebep oluşturabilecektir 601. N.195 kalacak. Fesih için ileri sürülen sebebin münferit kredilerin ifası 600 601 CANARIS. Kredi açma sözleşmesinin feshi edimlerin yerine getirilmemesi veya münferit işlemlerin bedel ve iadelerinde ciddi ifa bozuklukları. ZHR. HOPT. 160. 650. N. . N. 648. Kredi açma sözleşmesinin taraflarca belirlenen hükümlerinde veya genel işlem şartlarında önemli nedenlerle fesih konusu ve bunun etkileri düzenlenmektedir. N. CANARIS. s. 650. s. 253. şüphe bulunması halinde sadece kredi açma sözleşmesinin sona erdirildiği kabul edilmelidir602. bankanın kredi temini borcunu sona erdirir. CANARIS. 602 603 AVANCINI/IRO/KOZIOL. STAUDER. ZHR. 331. 263. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Kredi açma sözleşmesi veya münferit işlem bakımından akde aykırılık ve irade bozukluğu hallerinde özellikle münferit kredinin konusu para ödüncü ise edim ve işlem bağlılığı sebebiyle ayrılık prensibi mutlak bir şekilde uygulama alanı bulamaz. HEERMANN. HOPT. Kredi açma sözleşmesinin veya münferit kredilerden birinin edimlerinde ilişkin ciddi ifa aksaklıklarının bulunması halinde banka tarafından yapılacak fesih beyanının diğer münferit işlemleri sona erdirme amacının varlığının tespiti. örneğin para ödüncünün feshi ve iade için karz sözleşmesinin olağan feshi ve iadesine ilişkin düzenleme kıyasen uygulama alanı bulabilecektir 600. s. fesih beyanının kapsamı ve yorumuna göre belirlenir. s. N. Bu hükümlerde genel olarak sözleşmenin önemli nedenlerle feshinin açılmış bulunan kredileri derhal sona erdireceği ve iadesinin sağlanacağı taraflarca kabul edilmektedir. HEERMANN. CANARIS. hâlihazırda verilmiş kredileri etkilemez. N. fesih sebebin önemi.1/88. Kreditrecht.

STAUDER. Kredi alanın kredi açma sözleşmesi veya münferit kredilerden birine ait bedel ve iadeye ilişkin yükümlülüklerini sürekli şekilde ve büyük ölçüde aksatması veya mali durumunda ciddi bozulmaların bulunması halinde banka kredi açma sözleşmesi ile birlikte münferit kredi işlemlerini ifa etmekten kaçınma ve onları sona erdirebilme imkânına sahip olur. N. 336. CANARIS.196 bakımından önemi incelenecek ve güven ilişkisinin bozulması halinde olağanüstü fesih şartlarına tabi olması mümkün olacaktır604. HEERMANN. Kredi açma sözleşmesinin feshinden özellikle aval ve banka garantisi gibi gayri nakdi kredilerin etkilenmemesi asıldır. Para ödüncü de sürekli borç ilişkisi oluşturmakla birlikte. kredi talebinin uygun olmaması. ciddi ifa ihlalleri dışında. taraflar arası yardımlaşma ve sürekli STAUDER. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 264. 160. HOPT/MÜLBERT. 650-655. çünkü banka burada üçüncü kişilerle bir borç ilişkisine girmiş onlara karşı taahhütte bulunmuştur. Kredi açma sözleşmesinin sona ermesi kural olarak sözleşmenin tarafları arasındaki iç ilişkide etkilidir ve üçüncü şahısların bu sözleşme sonucu olarak doğmuş ve halen geçerli bulunan hakları korunur. mesela ciddi ifa bozuklukları.1/88 606 605 604 . N. 266. Kredi açma sözleşmesinin teminatlarında ciddi azalmalar açılmış kredileri vadeye kadar temin edecek durumdan çıkmışsa münferit kredilerinde sona ermesine sebep olabilir. müşterinin mali yetersizliği. HOPT/MÜLBERT. yeni teminat gösterilmemesi gibi sebeplerle feshi ifa edilmiş münferit kredi işlemlerini etkilemez. banka teminatları şeklindeki kredilerde sona erme anına kadar yapılmış bulunan işlemlerden banka sorumlu durumdadır ancak bundan sonraki aşamada teminat yükümlülüğü ortadan kalkar605. Özellikle senet kabulleri. HUBNER. 650. s. kişisel ilişkileri. s. HOPT/MÜLBERT. N. Kreditrecht. s. N. CANARIS.163.163. teminatların yetersizliği gibi durumlarda banka borçtan kurtarılma veya ek teminat verilmesi gibi talepler ileri sürebilir606.1/88. § 490. 332. N. Gayri nakdi kredilerde bazen münferit kredi üzerinde ani etkinin doğacağı kabul edilebilir. German Banking Law. Kreditrecht. 335. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 158. Kredi açma sözleşmesinin. Sürekli borç ilişkisi niteliğindeki kredi açma sözleşmesinin feshi için mutlaka kredi alanın kusurunun bulunması şart değildir. 253. s. 266. N. Kreditrecht. HOPT. BGH WM 69.. ZHR. PALANDT/PUTZO. N. s.

kredi açma sözleşmesini ortadan kaldırmaya yarayan sebepler para ödüncünde her zaman uygulama alanı bulamaz.197 hizmeti gerektiren. N. s. münferit kredi işlemenin durumu. bunlara ihtiyaç gösteren sürekli borç ilişkisi değildir. fesih sebebinin önemli olması münferit işlemlerin sona ermesine imkân verebilir ancak şüphe halinde açıklık yoksa sadece kredi açma sözleşmesinin sona erdiği kabul edilmelidir607. Bu durumun bir sonucu olarak kredi açma sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte müşterinin münferit işlemlere ilişkin CANARIS. 608 607 CANARIS. 651. HOPT/MÜLBERT. Kreditrecht. s. HOPT/MÜLBERT. ZHR. HOPT. Sürekli borç ilişkisinde tarafların yerine getirdikleri edimlerin geçmişe etkili olarak ters yönde tasfiyesi ve bu kurumun kredi açma sözleşmesinin yapısına uydurulması ancak kısıtlı hallerde mümkün olabilir. N. kredi ilişkisinin şartları. hâlihazırda tamamlanmış olan ifalar iptal edilmez ve etkilenmezler. ancak güven ilişkisinin sarsılması halinde fesih mümkündür. 651. N. Kredi açma sözleşmesinin olağanüstü feshine sebep olan şartlar genelde ondan temel alan borçlarında ortadan kalkmasına sebep olurlar608. Olağanüstü feshin müşterinin talep ettiği ancak kullanmaya başlamadığı kredilere etkisi öncelikle feshin gerçekleştiği zaman ve feshe sebep olan şartlar dikkate alınarak tespit edilecektir. Bankanın kredi ilişkisine devamının adil olup olmadığı fesih sebebinin önemine göre belirlenir. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 331. Kreditrecht. Sözleşmeden dönme imkânı kredi açma sözleşmesinin süreklilik gösteren yapısına aykırıdır. Kredi açma sözleşmesinin kendine özgü ve süreklilik gösteren yapısı nedeniyle sözleşmenin sona erdirilmesi kural olarak geçmişe etkili olmayan fesih yoluyla gerçekleştirilir ve fesih sözleşmenin gelecekte gerçekleşecek ve gerçekleşme aşamasına gelmiş olan kısımlarına etkili olur. tarafların menfaatleri fesih sebebinin takdirinde etkilidir. 263 . 159. Bunun dışında henüz kuruluş aşamasında kredi açma sözleşmesini geçersiz kılan sebeplerle sözleşmenin dönme yoluyla sona erdirilmesi de mümkündür. 261. HEERMANN. N. Münferit işlemi sona erdiren haklı sebep kredi açma sözleşmesinin feshi için geçerli sebep olmayabilir aynı şekilde kredi açma sözleşmesinin feshi sebebi mutlak anlamda para ödüncünün iadesine de sebep oluşturmaz. 1/88. Kişisel ilişkilerden kaynaklanan. N.

STAUDER. N. 657.162. Müşterinin teminat sağlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve tarafların karşılıklı güven ilkesine aykırı davranışları halinde sözleşmenin ilk aşamada dönme yoluyla tasfiyesi mümkündür610. HOPT/MÜLBERT. bu sebeple geçmişe etkisi sınırlıdır. Kredi açma sözleşmesinin mutlak anlamda geçmişe etkili sona erdirilebilmesi yani dönme durumu ancak sözleşmenin ilk aşamasında. PALANDT/THOMAS § 817. 610 611 609 STAUDER. NUISSL.1/88. 222. N. . N. N. tarafların ifa fiillerine başlamadıkları sırada mümkün olabilir. s.147. taraf yükümlülükleri asıl sözleşme olan kredi açma sözleşmesi hükümlerine ve genel işlem şartlarına tabi olacaktır611. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Kredi açma sözleşmesinin ve ona bağlı münferit kredilerin sona ermesi halinde banka verdiği kredinin iadesi için sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanabilecek ancak tasfiye şartları. Kredi açma sözleşmesinde münferit kredileri etkileyen olağanüstü fesih halleri dahi bankanın kredi kullandırma borcunu ortadan kaldırıp kredinin iadesini sağlayacak ancak kullandırma karşılığı faiz ve diğer kredi ücretlerine etkili olmayacaktır.198 ücretleri ödeme borcu ortadan kalkar ancak sözleşmenin yürürlükte olduğu dönem için bankanın faiz ve komisyon alacağı mevcuttur609. CANARIS. 263. 253. Kreditrecht. s.

199

SONUÇ
Kredi açma sözleşmesi kredi verene, belli bir bedel karşılığı kredi hazır bulundurma ve kullandırma borcu yükleyen bir sözleşmedir. Kullanılacak kredinin miktarı ve zamanı ise müşterinin ihtiyaçlarına göre onun tarafından yapılacak taleple belirlenecektir. Kredi açma sözleşmesinin temel unsurları ve özellikleri banka uygulaması yoluyla ortaya çıkmıştır çünkü kredi açma sözleşmesi bankacılık uygulaması tarafından ortaya çıkartılmış ve kredi işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır, temeli bankacılık uygulamalarına dayanır. Banka kredi işlemlerinde kullanılan ve sözleşmenin konusunu oluşturan kredi işlemlerinin çeşitliliği sebebiyle, kredi açma sözleşmesi sadece para ödüncü veya konusunu para ödünçlerinin oluşturduğu bir sözleşme olarak tanımlanamaz. Kredi açma sözleşmesinin konusunu para ödüncü yanında aval, banka garantileri gibi nakdi olmayan, üçüncü şahıslara karşı teminat amaçlı krediler, iskonto gibi alacak satışı olarak tanımlanan işlemler de oluşturabilmektedir. Kredi açma sözleşmesini münferit kredi kullandırma işlemlerinin ön hazırlığı veya bir tür önsözleşme, çok aşamalı sözleşme olarak açıklamaya çalışan görüşler de bankacılık uygulaması ve sözleşmenin taraflarının iradeleriyle uyuşmamaktadır. Kredi açma sözleşmesinde tarafların amacı daha sonra kurulacak sözleşmelere bir ön hazırlık veya onların kurulmasına yönelik taahhüt altına girmek değildir, bankanın krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu eğer kararlaştırılmışsa müşterinin komisyon ödeme borcu sözleşmenin kuruluşu ile başlar. Sözleşmede tarafların borç altına girmeye yönelik iradeleri ilk kuruluş aşamasında belirgin niteliktedir, kredi açma sözleşmesi içeriğinde nitelik olarak belirginleşmese de münferit kredi işlemleri yoluyla çeşitli türlerde kredi kullandırma borcu içeren tek aşamalı bir sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesini, ödünç, ödünç benzeri sözleşme yada hukuki niteliğini konusunu oluşturan münferit kredinin belirlediği bir sözleşme olarak kabul eden görüşler vardır. Kredi açma sözleşmesi genel kabule göre kendine has özellikleri olan yaygın uygulamalara göre ortak nitelikleri belirginleşmiş sui generis bir sözleşmedir. Konusunu oluşturan münferit kredi işlemlerinin çerçevesini belirlemekle birlikte tipik bir çerçeve sözleşme değildir sadece tüm

200

münferit kredilere uygulanacak ortak hükümleri belirlemekle kalmaz, aynı zamanda banka için kredi açma ve kullandırma borcunu, münferit sözleşmelerin kuruluşuna ilişkin iradeleri içerir bu sebeple borçlandırıcı nitelikli çerçeve sözleşmedir. Banka, sonraki münferit kredi sözleşmelerini kurma değil, kredi açma sözleşmesinin kapsamında veya kredi talebi ile niteliği belirlenen ifa aşamasını oluşturan münferit krediler ile kredi kullandırma borcu altındadır, yani kredi açma sözleşmesi sonraki kredilerin sebebini oluşturan ilk aşama değildir doğrudan kredi kullanma şeklinde alacak hakkı sağlar. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen para limiti ve süreyi, belli bir para ödüncü sözleşmesinin yapılması hazırlığı ve vaadi gören iki aşamalılık görüşü, kredi işlemini kredi verme borcunun ifası ve kredi açma sözleşmesini de ifa sebebi sayan banka uygulaması ve bu kapsamdaki kredi açma sözleşmesi kavramına da uygun değildir. Kredi açma sözleşmesinin konusunu oluşturan münferit kredi işlemleri çeşitlilik göstermekte ve zamanla değişik türde bankacılık işlemleri de sözleşmenin içeriğine dahil olmaktadır. İlk uygulamalarda para ödüncü, aval, iskonto ve teminat mektubu gibi banka garantileri sözleşmenin kapsamına girerken zamanla bankaların akreditif, faktoring gibi işlem ve hizmetlerinin kapsamı da kredi açma sözleşmesi dahilinde belirlenmeye başlamıştır. Münferit kredi işlemlerinin temelini kredi açma sözleşmesi oluşturmaktadır, bu sözleşmeler de kredi açma sözleşmesinin ifası niteliğindedir ve aralarında edim bağlılığı vardır. Kredi açma sözleşmesi ile münferit krediler arasında ifa aşamasında başlayan hukuki nitelik ve amaçlar, sona erme yönünden farklılık ve kısmi bağımsızlık söz konusudur, bu durum doktrinde ayrılık prensibi olarak adlandırılmaktadır. Kredi açma sözleşmesi hukuki nitelik ve amaç yönünden münferit işlemlerden farklı olduğu gibi sözleşmeye aykırılık ve sona erme durumu da münferit kredileri doğrudan etkilemeyecektir. Kredi açma sözleşmesi münferit kredilerdeki standartları, şartları önceden belirler yani kredi açma sözleşmesinde karşılıklı anlaşma yoluyla tarafların hak ve borçlarının sınırlarının ve kapsamının yeknesak olarak belirlenmektedir. Banka, kredi açma sözleşmesinde önceden belirlenen şartlara uymayan kredi taleplerini

201

kabulden kaçınabilme hakkına sahip olduğu gibi, müşteri de şartlara uygun kredi talebinin banka tarafından karşılanacağı güvencesi altındadır. Kredi açma sözleşmesinde bankanın, krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu şarta bağlı değildir, sözleşmenin kurulması ile birlikte hemen doğar ancak banka, kredi alan tarafından talep yapılana kadar bu borcu ifa etme yükümü altında değildir. Kredi talebi, kredi kullandırma ediminin vadesini ve içeriğini belirleyen bir işlemdir. Kredi açma sözleşmesinde mevcut taraf iradeleri eğer açıkça bir kredi türü kararlaştırılmamışsa talep hakkının kullanılması ile belirli hale gelir, bu düzenleme hakkı bir tür seçim hakkı niteliğindedir ve banka için kural olarak bağlayıcı sonuçlar meydana getiren bir işlemdir. Kredi açma sözleşmeleri farklı türde münferit kredi işlemlerinin çerçevesini oluşturabilmektedir ve bu durum uygulama yönünden farklılıklara sebep olmaktadır ancak bunlar asli, temel farklılıklar değildir. Kredi açma sözleşmesi bir kredi kullandırma taahhüdüdür, bu durum bütün kredi açma sözleşmelerinde ortak yöndür ve ifa aşamasını oluşturan para ödüncü, iş idaresi ve teminat, alacak satımı sözleşmesi ise kredi açma sözleşmesinin asli unsurları değildir. Kredi açma sözleşmesi ilişkin ihtilafların çözümünde özellikle nakdi kredilerde karz sözleşmesi, diğer işlemler için; satım, garanti, kefalet, iş görme ve cari hesaba ilişkin hukuki düzenlemelerden kıyas yoluyla ve sözleşmenin yapısıyla bağdaştığı oranda yararlanılabilecektir. Kredi açma sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir, banka ve müşterinin borçları birbirine bağlı ve değişim ilişkisi içindedir. Bu sebeple tam iki taraflı sözleşmelerde temerrüdün sonuçlarını düzenleyen BK. 106, ödemezlik define ilişkin BK 81 ve ifa imkansızlığının sonuçlarını düzenleyen BK. 117 hükümleri kredi açma sözleşmesinde uygulama alanı bulur. Kredi alanın talebi ile güncellenen kredi kullandırma borcunun banka tarafından zamanında yerine getirilmemesi, temerrüt durumu kredi alanın alacağını ve talep hakkını ortadan kaldırmaz, kredi alanın kredinin kendisine verilmesi konusunda alacak hakkı vardır ve gecikmeye rağmen bu hak varlığını

202

sürdürür. Sözleşmeye aykırılık halinde her iki tarafta gecikme faizi ve ek zararların tazminini isteyebilecektir. Kredi açma sözleşmesi güven temeline dayanmaktadır ve genelde bu güvenin sarsılması hallerinde tarafların, olağan ve olağanüstü fesih, dönme beyanı gibi tek taraflı yenilik doğurucu işlemleriyle sona erdirilir, iki tarafın karşılıklı rızası ile sona erdirilmesi istisnai bir durumdur. Kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi oluşturmaktadır ve sözleşme kapsamındaki borçların ifasına başlanmışsa tarafların anlaşması akdi ilişkiyi ileriye etkili olarak sona erdirir, yeni kredi talebi imkanını ortadan kaldırır, ifasına başlanmış olan münferit kredi işlemleri bu sona ermeden etkilenmez.

Ş/KÜÇÜKGÜNGÖR. Linda. Halil. ylt. AVANCINI. 291-330 ATAMER. Umumi Hükümler. Özel Borç İlişkileri. Emilio/GSELL. İstanbul 2000 ALLEN. Borçlar Hukuku. doktora tezi. İstanbul 2000. Helmut: Österreichisches . Yeşim: Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi. doktora tezi. İstanbul 1990 ALICI.. Kara Ticaret Hukuku Dersleri. Ankara 1999. İstanbul 2001. Bankgeschäfte.203 YARARLANILAN ESERLER AKİPEK. Gökhan: Opsiyon Akdi ve Opsiyon Hakkı. İstanbul. İstanbul 2001. Türkay: Türk Hukukunda Banka Genel Kredi Açma Sözleşmesi. ALTUĞ. 193-213. ALTAN. İstanbul 1984 ALBISETTI. İstanbul 2001. ANTALYA. Wien 1993. ( Kısaltılmışı. Capital Markets and Institutions. A Global View. Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi. E. fasikül. Kredi Sözleşmeleri ) ATAMER. Şener. s. AKYOL. Mikail. Borçlar Hukuku. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Fahrettin . Max/NYFFELER. 1990. s. Banka Sözleşmeleri. Yeşim: Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar. Zürich. Yıl Armağanı. 1. İstanbul. İTO yayını. Paul. İstanbul 2004.II. ARSLANLI. New York 1997. İstanbul 2001 AKYOL. Şener. ( Özel Borç İlişkileri 3. Kocayusufpaşaoğlu Armağanı. ALICA. fasikül ). Ankara 2002. Osman. 1960 ATAMER. Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık. Yaşar: Banka Kredi Sözleşmelerinin Mali ve Hukuki Yönü. Yeşim: Bankaların Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Hukuki Çözüm Yolları. 1993. Peter/lRO Gert/KOZIOL Bankvertragsrecht Bd. ARAL. Sözleşmeler Rehberi.

Vahit. Prof. Zürich 1988 CANARIS. Basel 1979.. Hayri. Ankara 2002. İstanbul 1988 EREN. İstanbul. Das Bankrecht. Bankaların Hukuki Sorumluluğu ) BECKER.. Ankara 2004 ( Kısaltılmışı.: Bankvertragsrecht. C. Herman: Berner Kommentar. Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu.Aufl.. s. Banka Teminat Mektupları. Zürich 1988. Ankara 1993 BECKER. Hamburg 1957. s. s. DOĞANAY. Allgemeiner Teil. Fikret: Borçlar Hukuku. Genel Hükümler. Oğuz İmregün’e Armağan. Herman: İsviçre Medeni Kanunu Şerhi/Borçlar Hukuku. Eugen . A. 1-183 OR ). Adolf. Bern. Dagmar. Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları. Bankalar Müşterileri Aleyhine tek Taraflı Olarak Değiştirebilirler mi ?. Bankalar Kanunu ) BATTAL. BölümÖzel Borç İlişkileri. II. Der Darlehensvertrag.675-678. Berlin 1988. Ahmet. Ahmet. 1998. BUCHER. 248. Eugen . Bankalar Kanunu Şerhi. Nami: Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri. 2. İstanbul 1986 BATTAL. Erdoğan Moroğlu'na Armağan. Dr.. Claus W. Schweizerisches Obligationenrecht.Aufl. 1-2. CHRIST Bernhard: Der Darlehensvertrag. 1. VI. . İsmail. K. Abt. DOĞAN. Yaklaşım. Obligationenrecht. s. Allgemeine Bestimmungen ( Art. BUCHER. 10/2002. Resmi Mevduata Düşük Faiz Uygulamasında Hatalar. Nami. Obligationenrecht. Kreditvertragsrecht und Schuldrechtsreform. JURA.3 . SPR VII/2. BARLAS. BARLAS.807-828.204 BARCHEWITZ. Bankalar ile Kredi Müşterileri Arasında Düzenlenen Kredi Sözleşmesindeki Faiz Oranı Miktarını. 2.219-276 COESTER. Ankara 2001 ( Kısaltılmışı. Köln 2003. Besondere Teil. 1941 BERGER. 1994 DOMANİÇ. İstanbul 1999. Bd. Peter.Yargıtay Yayını No: 24.

Akreditif Muamelesi ve Hukuki Mahiyeti. Necmettin./SCHMID Jörg/REY Heinz: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil Bd. Borçlar Hukuku Özel Bölüm. Tübingen 1989 GÖĞER.G. Klaus J. Kreditbelassung und Sanierung von Unternehmen. Dieter: Vorvertrag.I . s.. GUEST.. HEERMANN. Rona/ARPACI. Anson’s Law of Contract. Rechtspflichten der Kreditinstitute zur Kreditversorgung. Hendrik. Ankara 2003 GRUNDMANN. Stuttgart. Tübingen 2003. HOPT. Sponsorluk Sözleşmesi. 1984. FEYZİOĞLU.205 ERTAN. GUHL.1. 1987. 5. E. Legal Hukuk Dergisi. 66-77. İstanbul 2003. Bd. Zürich 1998. Berlin 1997 GAUCH Peter/SCHLUEP Walter R. Gülçin. Tübingen 1965. F. GUGGENHEIM. Zürich 1956 HATEMİ. ESSER/SCHMIDT. Theo: Das Schweizerische Obligationenrecht. BKR. F.: Geld und Geldgeschäfte. Schuldrecht. Hüseyin/SEROZAN. 2/2001. 139 – 173. Stefan. s. 1665-1683.. Zürich 1986. s. 1984. Allgemeine Geschäfts – Bedingungen der Banken. Abdülkadir. A. GERNHUBER. Peter W. İstanbul. Vorrechtsvertrag. FEYZİOĞLU. HENRICH. Heidelberg 1984. Darlehens und Kreditrecht nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz. Daniel: Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis. İstanbul 1980. ZHR 143 1979.I. Joachim: Das Schuldverhältnis: Begründung und Änderung Pflichten und Strukturen — Drittwirkungen.I. Allgemeiner Teil. Ankara 1980 GRASSINGER. Kerem: Banka Kredi Açma Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Özellikle Çerçeve Anlaşma Olma Özelliği. İstanbul 1992. Aufl. C. Oxford. Optionsvertrag. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Necmeddin: Borçlar Hukuku. Twenty-Sixth edition. FIKENTSCHER Wolfgang: Schuldrecht.. Akdin Muhtelif Nevileri (Özel Borç İlişkileri) c. . HEFERMEHL.

3. 1999 HUECK. İŞGÜZAR. Kredi Sözleşmelerinde Bankaya Tek Yanlı Faiz Artırma Yetkisi Veren Hükümlerin Geçerliliği ve Uygulaması. 2002.1. Kompaktkommenter. Aufl. İsmail. Kreditrecht ) HONSELL. Armin. Tek Satıcılık Sözleşmesi. Kredit und finanzierte Geschäfte nach neuem Schuldrecht. s.1.. Christian.( BGB § 488-490) WM. Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif. 1989. Alfred: Normenverträge. Schweizerisches Obligationenrecht. Bankkredit und Darlehen im deutschen Recht.. ( BGB § 488-490). 1923.: Bankaların Tacir ve Sanayiciler İle Yapmış Oldukları Genel Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri. KOSTAKOĞLU. Ünal Tekinalp’e Armağan. Cengiz . KAYAR. Ankara.206 HOPT. Bern 1938 KAPLAN. İstanbul 2003. 82-93. C. Berlin. s. (forma halinde ). Basel/Frankfurt 1988 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU.1. Berlin. S. Berlin. 48-58. KAVCIOĞLU. İbrahim: Banka Sözleşmeleri Hukuku. Klaus/WILLINGMANN.. KELLER. Peter: Kreditrecht. Besondere Teil. Diss. s. Arif B.2. Darlehen. 1996 KARINCA. H. 2001. Klaus Christian : German Banking Law and Practice in International Perspective. I. Allgemeinen Lehren des Vertragsrechts. Rudolph: Die Sicherung des Bankkredits. Max/SCHÖBİ. München 2003. s.. Necip: Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 3. HUGHES. Klaus/MÜLBERT. Banka Kredi Sözleşmeleri. GÜHFD. 35/2001. C. ( Kısaltılmışı. US Boston. C. İstanbul 2003. Hans/ROTT. Ankara. 1085-1127. Das Schweizerische Schuldrecht. KOHTE. Aufl.1648 . 1997. 1637. Bd. MACDONALD: İnternational Banking Text and Cases. KOCAMAN. Peter/TONNER. KÖNDGEN Johannes. Bern 1995 HUBNER. Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi. Jane/Scott. Eray. 2001/3. Şahap. Heinrich. Wolfhard/MICKLITZ. İstanbul. Das neue Schuldrecht. Ankara 1989 KADERLİ. ABD.

1-2. 11. İÜHFM C.: Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Band VI. Teilband Unterteiband Inhalt des Vertrages.KaynaklarTemel Kavramlar. Hasan: Bankaların Genel İşlem Şartları Şeklinde Düzenledikleri Kredi Sözleşmelerinin Özellikleri ve Hükümleri. s. İstanbul 2003. Kommentar zu Art. 1997. Baki.173-210. Kaiserslautern. Medeni Usul Hukuku. Ankara 1997. Aufl. S. Das Obligationenrecht. 1995 . E. LARENZ. MARTINEK. Leasing und Factoring. 19-22 OR. Kemal/ÖZ. İstanbul 2002 OKTAY. Bd. Boşluklarının Tamamlanması ve Yorumlanması. Ankara 1971. Giriş. NERAD. Haluk N. NOMER. Bank und Kapitalmarktrecht für die Praxis. OĞUZMAN. Genel Hükümler.. Abteilung. Bankgeschäftsrecht. İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği. Medeni Hukuk. Benedikt: Die Vereinbarung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken — Rahmenvereinbarung und Geschäftsverbindungsvertrag. Nami . Lehrbuch des Schuldrechts. Allgemeine Bestimmungen. Bası.. Michael . Borçlar Hukuku. ZSR 109 I ( 1990 ). Kemal/BARLAS. KURU. Karışık Muhtevalı Akit.207 KRAMER Ernst A. Ankara 1982 KURU/ASLAN/YILMAZ. 4. Allgemeiner Teil. Karl . I. Genel Hükümler. Carlo : Droit bancaire suisse. Bern 1991. Moderne Vertragstypen. Avrupa Topluluğu Enstitüsü-İSO. KUNTALP. NUISSL. M. II. OĞUZMAN. 2. München. Turgut. İngiliz. Saibe. LARENZ Karl: Lehrbuch des Schuldrechts. München 1976 LARENZ Karl/WOLF Manfred: Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. Besondere Teil. München 1997. C. İstanbul 2000. Zürich 2002. Band 1. Hukuk Muhakemeleri Usulü. I. Türk.170-183. LV. s. Bd. Borçlar Hukuku.III. ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu. M. LOMBARDINI. Dagmar. 1991 MAURENBRECHER. München 1987.

2.318 ). 68-83 OR ) SCHÖNKE. Rasim: Banka Hukukunda Kredi ve Kredi Sınırları. SCHLUEP. Band. 1979. Ankara 1972 ÖZ. Bankalar Kanunu Şerhi. 2004. München 1994. Basel 2003. VII. Teil. Bd. İstanbul 2003.1609-1656.. Heinz/MAURENBRECHER Benedikt: Die Leihe (Art. SCHÖNENBERGER/JAEGGİ. Auflage. Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Teminat Mektupları Kontrgarantiler.. Die Wirkung der Obligationen ( Art. İstanbul 2003. Walter. 1529 OR. München. Teil. ylt. 2745 vd. Seza. Frankfurt 2002. Zürich 1936. Handbuch des Kreditrechts. Auflage. Roland/BUHLMANN. Obligationenrecht I Art. İstanbul 1989 PALANDT. Jürgen/MAİFELD. Besondere Vertragsverhältnisse.208 ORMAN. Medeni Yargılama Hukukunda Sulh. München 1991. REIFNER. Osman. Zürich 1929. Das Obligationenrecht. Matthias. Dieter. Aufl. 63. Ankara 2000 REİSOĞLU. Köln. İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi. Kredi Teminatları ve Kredi Suçları. s. 2. OY. ) . V. Ergun. Cristoph/MARTINY. Dirk . 2004. Nürnberg 1965. Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. 2. Basel. Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. SCHOEN Gerd : Der Krediteröffnungsvertrag als schuldrechtliche Rahmenverpflichtung. Seza. SCHIMMEL. Udo. ÖNEN. Anne/RÖCKEN. REİSOĞLU. Otto. Das neue Schuldrecht.305. ( BGB § 488-490) Berlin 2001. SCHMIDT Karsten : Handelsrecht. JW 1934. jan/GÖRİNG. 6. Adolf: Die Einwirkung der Konkursöffnung auf Krediteröffnungs und Kontokorrentverträge. ( Stauder’in eserinden alınmıştır. REITHMANN. Ankara 1983 SCHÄRER. Turgut. RÄNTSCH. Aufl. Bürgerliches Gesetzbuch. Frankfurter Handbuch zum neuen Schuldrecht. OSER. Obligationenrecht. 1. Hugo/SCHÖNENBERGER: Wilhelm. Internationales Vertragsrecht. Schweizerisches Privatrecht. Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch.

Diss. Ernst E. TAHAN. s. Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. Bankaların Genel Kredi Sözleşmelerindeki Faiz Oranlarını Geçmişe Dönük Olarak Diledikleri Oranda Artırma Yetkisi Veren Maddelerin. Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. s. 50 s. 123-160. Hirsch’in Hatırasına Armağan. Türk Mesuliyet Hukuku. SELİÇİ. C. SEROZAN. STAUDER. s. Kenan: Türk Borçlar Hukuku C. Göktürk: Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Genel Kredi Sözleşmesi Kavramı İle İlişkisi. Nuray. SUNGUR. TUNÇOMAĞ. Genel Hükümler.I/2. Rona. TEKİNALP. 1976. S. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP : Tekinay Borçlar Hukuku. Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi. İBD. Bankacılık. TANDOĞAN. Ankara 2002 TANDOĞAN. Sözleşmeden Dönme. 669-677. . SUNGURBEY. Ünal: Türk Bankacılık Uygulamasında Genel İşlem Şartları. 1129. İstanbul 1989. Ankara 1987. İBD. Mehmet.. Yaş Günü Armağanı. 1969. İstanbul 1986. İstanbul 1985. 79. Turgut: Banka Tekniği. 21-26. İstanbul 1997. Özer. Ünal: Banka Hukukunun Esasları. İstanbul 1977.I/1. İstanbul 1975. İstanbul 1994 ŞANLI. Erdoğan Moroğlu’na 65. İstanbul. Werner: Die Option. İsmet. Cemal /EKŞİ. Ankara 1961 TEKİNALP. TEKİNALP. Haluk. Bernd: Der bankgeschäftliche Krediteröffnungsvertrag. 1999. Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. Bielefeld 1968. TANDOĞAN. İstanbul 1988. TANDOĞAN..II — Özel Borç ilişkileri.209 SCHUMANN. Ahlaka Aykırılıktan Dolayı Batıl Olduğu Konusunda Etüd. İstanbul 1993. Ünal. 1999. Banka Kredi Sözleşmeleri Üzerine Bir İnceleme. 2005/4. İstanbul 2000. Uluslararası Ticaret Hukuku. UYAN. Ünal: Genel Kredi Sınırlarının Kaldırılması Üzerine Düşünceler.II. Dusseldorf. SOMUNCUOĞLU.1143. Ankara. C.

YAVUZ. Ankara 1998. Hasan.. ( Kısaltılmışı. London. 1965. 2. Ankara. WEBER Martin: Der Optionsvertrag. İstanbul 1972. İstanbul 2002 YÜKSEL A. Ülkü. II. 2000. s. Bankacılık ) ZARAKOLU. Murat/PETEK.210 von Tuhr. 3. ( Kısaltılmışı. Zürich 1974 WARNE. Cevdet.: Rahmenverträge als Mittel zur rechtlichen Ordnung langfristiger Geschäftsbeziehungen. JuS H. Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler. Banking Litigation. WEBER Rolf H.4 (1990). s. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. Avni: Para ve Banka. Sait/YÜKSEL. Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht.403-434. Bankacılık Hukuku ve İşletmesi: İstanbul 2004. Aslı/YÜKSEL.249-256. ZSR 106 I (1987). Nicholas. Kredi Açma Sözleşmesi ) YÜKSEL A. ZEVKLİLER. Sait: Bankacılık Yönünden Kredi Açma Sözleşmesi. Aufl. Bd. Baskı. Andreas/Peter. Hans. . David/ELLIOT. Aydın /AYDOĞDU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful