P. 1
Abdulhamit Birışık - Kıraat İlmi ve Tarihi

Abdulhamit Birışık - Kıraat İlmi ve Tarihi

|Views: 534|Likes:
Yayınlayan: Ibrahim Aydın

More info:

Published by: Ibrahim Aydın on Mar 04, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

Sections

 • KIRAAT İLMİ ve TARİHİ
 • I. KIRAAT İLMİNİN TANIMI VE İLGİLİ ISTILAHLAR
 • 1. Kıraat Kelimesinin Sözlük ve Istılah Anlamlan
 • 2. Kıraat İlmiyle İlgili Istılahlar
 • II. KIRAAT İLMİNİN TÂRİHİ
 • 1. Hz. Peygamber Devrinde Kıraat
 • 2. Sahabe Devrinde Kıraat
 • 3. Resmü'I-Mushaf-Kıraat İlişkisi Açısından Kur'ân Târihi
 • a. Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'ı Cem'i
 • b. Hz. Osman Döneminde Kufân'ın İstinsahı ve Çoğaltılması
 • ba. Mushaflann Kısa Târihi
 • bb. Mushaflarda Yazım Hatası (Lahn) İddiası
 • bc. Mushaflann Bazı Özellikleri
 • bd. Mushafîann Harekelenmesi ve Noktalanması
 • 4. Kıraatlerin Tedvini
 • 5. Yedi Harf-Kıraat İlişkisi
 • a. Yedi Harf Ruhsatının Sosyo-Kültürel Nedenleri
 • b. Yedi Harf Ruhsatına Dair Hadisler
 • c. Yedi Harf Terkibinin Anlamı ve Kıraatlerle İlişkisi
 • d. Yedi Harf Ruhsatının Müslümanların Dinî Düşüncesine Etkisi
 • III. KIRAATLERİN SIHHATİ ve DEĞERİ
 • 1. Kıraatlerin Sıhhat Şartlan ve Sahih Kıraatler
 • 2. Kıraatlerin Tevatürü Meselesi
 • 3. Şâz Kıraatler
 • 4. Mevzu (Uydurma) Kıraatler
 • IV. KIRAAT TASNİFLERİ
 • 1. Yedi Kıraat (Seb'a)
 • 2. On Kıraat (Aşere)
 • 3. Ondört Kıraat (Erbaate Aşer)
 • V. KIRAAT İMAMLARI
 • 2. İbn Kesîr
 • 4. İbn Âmir
 • 10. Halef b.Hişâm
 • 11. İbn Muhaysin
 • VI. KIRAAT İLMİNİN ÖĞRETİMİ
 • 1. Kıraat Öğretiminin Dinî Dayanakları
 • 2. Kıraat Öğretimi Yöntemleri
 • 3. Kur'ân Okuma Şekilleri
 • VII. KIRAAT İLMİNİN DİĞER İLİMLERLE İLİŞKİSİ
 • 1. Kıraat-Arap Dili İlişkisi
 • 2. Kıraat-Tefsir İlişkisi
 • 3. Kıraat-Fikıh İlişkisi
 • VIII. KIRAATLERE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
 • IX. KIRAAT İLMİ LİTERATÜRÜ
 • 1. İlk Telifler
 • 2. Mushaflarla İlgili Eserler
 • 4. On Kıraatle İlgili Eserler
 • 5. Şâz Kıraatlerle İlgili Eserler
 • 6. Kıraatle ilgili Genel Eserler
 • BİBLİYOGRAFYA

Abdulhamit Birışık

Diyanet Vakfı Yayınları

KIRAAT İLMİ ve TARİHİ

Abdülhamit BİRIŞ1K: 1963 yılında Oğuzeli'nde (Gaziantep) doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni (1987) bitirdi. Aynı üniversitede Tefsir alanında yüksek lisans (1990) ve doktora (1996) eğitimi gördü. Araştırma maksadıyla 2 yıl Pakistan ve Hindistan'da, 1 yıl da İngiltere'de bulundu. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi ve Türkmen Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yaptıktan sonra 2001 yılında UÜ İlahiyat Fakültesi'ne Tefsir Yardımcı-Doçenti olarak atandı. Arapça, İngilizce ve Urduca bilen Binşık'ın kitap, makale, bildiri, ansiklopedi maddesi ve çeviri çalışmaları bulunmaktadır.

ÖNSÖZ

Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm, indiği günden itibaren bir yandan zengin anlam dünyasıyla ve insanlann problemlerine getirdiği çözümlerle diğer yandan da kendisine özgü mûsiki ve okunuş tarzıyla insanları derinden etkilemiştir. Hz, Peygamber (s.a.) Kur'ân'ı doğru ve güzel okuma noktasında Cebrail aracılığıyla eğitilmiş, kendisi de benzer eğitimi ashabı üzerinde icra etmiştir. Resûlullah ashâb içerisindeki güzel seslileri ve güçlü ezberleme yeteneğine sahip olanian Kur'ân kıraati için teşvik etmiş hattâ özel olarak yetiştirmiştir. Resûl-i Ekrem döneminde ashâb içerisinden bazıları Kur'ân'ı güzel okuma noktasında temayüz etmişler, bunlar kıraat ilminin sonraki nesillere intikalinde de büyük görevler üstlenmişlerdir. Hz. Peygamberin vefatından sonra sahâbiler öğrendikleri okuyuş şekillerini sonrakilere aktarmak ve bu ilmi yaymak için çok uzak diyarlara gitmişlerdir. Hz. Osman'ın oluşturduğu heyet tarafından istinsah edilerek çeşitli bölgelere gönderilen mushaflarla birlikte buralara birer kıraat âlimi gönderilmesi uygulaması Kur'ân'm doğru öğrenilmesini bir devlet politikası haline getirmiştir. Sahabenin sözlü aktarımından sonra tâbiûn devrinde Kıraat İlmi'ne dair eserler yazılmaya başlanmış ve hicrî i-kinci asrın sonlarından itibaren kıraat ekolleri teşekkül etmiştir. İlimde sözlü ve yazılı geleneği birleştiren Kıraat İlmi, zamanla en güçlü İslâmî ilimlerden biri haline gelerek bütün İslâm dünyasına yayılmıştır. İbn Mücâhid'in, İslâm toplumunun okuyuşları üzerinde icmâ ettiği yedi kıraat âliminin tercihlerini Kitâbü's-Seb'a adlı bir eserde bir araya getirmesinden sonra Kıraat İlmi iki önemli aşama geçirmiştir. İlk aşama Seb'a Tarîki'nin uygulanması olup büyük oranda Endülüs'te şekillenmiştir. Ebû Amr ed-Dânî ile el-Kâsım b. Firrûh eş-Şâtıbî'm'n sistemleştirip eğitimöğretime uygun hale getirdiği Seb'a Tarîki Endülüs'ten bütün İslâm dünyasına yayılmış ve dört-beş asır eğitim müfredatı içerisinde tek başına yer almıştır. İkinci aşama İbnü'l-Cezerî'nİn Aşere Tarîki ile başlar. O, yedi kıraat imamına aynı vasıfta gördüğü üç imamı ekleyerek onlu tasnifi (Aşere) oluşturmuş ve bu tasnif eğitim sistemi içerisinde yavaş yavaş Seb'a Tarîki'nin yerini almıştır. İbnü'l-Cezerî'nin dönemin şartları gereği İslâm dünyasının büyük bir kısmını dolaşması ile bu tasnif eğitim programlarına iyice yerleşmiştir.
2

Diğer birçok ilimde olduğu gibi Kıraat İlmi'nin de ilk asırdan itibaren Arap olmayan müslümanların hakimiyetine geçmesi, başka bir deyişle Arap olmayanların da kendilerini Araplar kadar yetkin görmesi yedi harf ruhsatının bir yansıması olsa gerektir. Resûl-i Ekrem tarafından getirilen yedi harf ruhsatı o dönemde Kureyş dışındaki farklı kabileleri Kur'ân üzerinde çalışma noktasında cesaretlendirmiş, İslâm'ın dünyaya yayılmasıyla da diğer milletler Kur'ân'ı ilk muhatapları gibi sahiplenmişlerdir. Buradan hareketle, yedi harf ruhsatının İslâm'ın evrenselliğini fiili olarak göstermede çok büyük katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Kıraat İlmi uzun bir duraklama veya sessizlik devresinden sonra XIX. yüzüm son yarısından itibaren müslümanların gündemine yeniden girmeye başlamıştır. Batılıların İslâm dünyasına ve müslümanlara yönelik başlattıkları sömürgeleştirme hareketi ve bunun tabii bir uzantısı olan misyonerlik ve oryantalizm faaliyetleri Kur'ân ve kıraat çalışmalarına da yansımıştır. Kur'ân'm Allah kelamı olmadığı yönündeki iddiaları için delil aranırken mushaflardaki bazı küçük farklar ve kıraat farklılıkları en önemli deliller olarak sunulmak istenmiştir. Müslüman ilim adamları tarafından oryantalistlerin mushaflar ve kıraatler ile ilgili itirazlarına ve iddialarına cevaplar verilmiş ise de tartışmalar neticelendi-rilememiştir. Kıraat İlmi ve Tarihî adıyla hazırladığımız bu çalışma, Kur'ân ve Mushaf tarihini, Kıraat îlmi'nin tedvinini, güvenilirliğini, eği-tim-öğretimini, diğer İslâmî ilimlerle ilişkisini, meşhur kıraat âlimlerini ve kıraat literatürünü ana kaynaklara dayalı olarak özlü bir biçimde ortaya koyma maksadıyla telif edilmiştir. Bu eserin ortaya çıkmasında sayın hocam Dr. Tayyar Altıkulaç'ın cesaretlendirmesinin büyük payı vardır. TDV İslâm Ansiklopedisi çalışmaları esnasında kıraat alanında hazırladığım bir madde üzerine bu konuyu derli toplu bir biçimde kitap olarak çalışmamın yararlı olacağım söylediklerinde kıraat ilmini nazarî olarak çalışan birinin bu davranışının bir 'haddi aşma1 olacağını düşünmüştüm. Ancak bu alanda yazılan eserlerin gerek dilinin eskimesi gerekse sistematik olarak bazı zaaflannin bulunması sayın Altıkulaç'ın teşvikini karşılıksız bırakmamam gerektiği noktasında kendimi ikna etmemi sağladı. Burada kendilerine teşekkür ediyorum. Eserin hazırlanmasında yardımlarını gördüğüm, eserlerinden yararlandığım hocalanm ve meslektaşlarım da olmuştur. Burada onlara da ayrı ayn teşekkür ediyorum. Geniş bir okuyucu kitlesini hedef alarak hazırladığım bu küçük çalışmanın Allah katında Kur'ân'a bir hizmet olarak kabul edilmesini niyaz ediyorum. Abdülhamit BÎRİŞIK Bursa 20041[1]

GİRİŞ

3

Çünkü astronomi. tefsiri. üslûb ve belagatı. dil. okunması. Çünkü bu terkip kuruluşu itibaiyle Kur'ân tefsirinin esaslarını çağrıştırdığından daha çok tefsir yöntemini akla getirmektedir. İlk âyetlerin ve cereyan eden hâdiselerin yorumlanması için Varaka b. Kur'ân ile ilgisi olmayan. yazımı. nâsih ve mensûhu da bildiriyordu. Aynca Hz. tarihine ve Kur'ân'm anlaşılmasındaki yerlerine kısaca bakmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. biyoloji gibi ilimler Kur'ânî oldukları halde genel kabule göre Kur'ân ilimlerinden değillerdir. nüzûlu. toplanması. Peygamber bunun kendisine verilmiş Kur'ânî bir görev3[3] olduğunu biliyordu. i'cazi. Hatice'nin Resûlullah ile ilgili hüsnü şehâdeti Kur'ân'ın Allah dostlanyla doğrudan ilişkisini akla getirmektdir. Son yıllarda İslâm dünyasında ve özellikle Türkiye'de yapılan bir kısım çalışmalara verilen "usûlü't-tefsir" adı genellikle Kur'ân İlimleri yerinde kullanılmaktaysa da birebir karşılama olmadığından karışıklığa sebebiyet vermektedir. âyet ve sûrelerinin birbiriyle ilişkisi. Ashâbdan Kur'an'da anlamakta zorluk çektikleri yerleri soranlar 4 . "Kur'ân'ın vahyi. Ulûmu'ttefsir terkibinin ilk dönemlerde ulûmu 1-Kur'ân yerine kullanıldığına da rastlanılmaktadır. hattı. fakat kendisinden Kur'ân'ın yorumunda dolaylı olarak yararlanılan ilimlerin Kur'ân ilmi sayılıp sayılmayacağı noktası tartışmaya açıktır. Resûl-i Ekrem'e vahiy getiren meleğin Alak sûresinin ilk âyetlerini nasıl okuduğunu bilemiyor isek de Kur'ân'a özgü bir okumanın varlığından rahatlıkla söz edilebilir. Bu sebeple zaman zaman kullanılan "Kur'ânî İlimler (el-ulûmü'l-Kur'âniyye)" şeklindeki sıfat tamlaması "ulûmu'1-Kur1 ân" terkibinin anlamını vermediği için "Kur'ân İlimleri" yerinde kullanılması yanlış olsa gerektir. Ancak kapsam olarak bunun ulûmü'l-Kur'ân'a denk olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu sebeple aşağıda. Peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra gelen âyetleri müslümanlara okuyup tefsir eden Hz. Kur'ân İlimleri ile ilgili bir tanım getirmek gerekirse. nâsih ve mensûhu. Ayrıca o tefsir ederken zaman zaman âyetlerde yer alan anlamı kapalı kelimeleri de açıklıyor. Kur'ân ilimlerinin Kur'ân'la ilgili olması gerekmektedir. matematik. Arapçasi"ulûmu'1-Kur'ân" olan Kur'ân İlimle-ri terkibi "Kur'ân" ve "İlim" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir isim tamlamasıdır. i'râbı. Tamlamanın şuurlu olarak seçildiği ve doğru kullanıldığı farzediiirse. kıraati. muhkem ve müteşâbihi tek tek Kur'ân ilmi olarak karşımıza çıkarken bunların tamamını birlikte ve sistematik olarak inceleyen ilim "Kur'ân İlimleri" adıyla anılır. Kıraat İlmi ile İlgili bilgi vermeden önce Kur'ân ilimlerinin geçmişinden ana hatlan ile bahsedilecektir. tertibi. Nevfel'e gidilmesi Kur'ân tefsirinin kaynaklarından biri olan diğer kutsal kitaplara başvurmayı çağrıştırdığından tefsirin kaynaklarının o günlerde ortaya konulduğu şeklinde anlaşılabilir.Kur'ân ilimlerinden biri olan kıraat konusunun genel çerçeve içerisindeki yerini görebilmek için Kur'ân ilimlerinin.2[2] Kur'ân ilimlerinin münferid olarak doğuşu ve temelleri Kur'ân'ın ilk nüzûlu günlerine kadar gider. çoğaltılması.

Kendi şahsî görüşlerini ise en sona bırakıyorlardı. 5 . Bunun üzerine Resûlullah buradaki "zulüm" kelimesini "şirk" ile tefsir ederek "İnne'ş-şirke le zulmün azîm"5[5] ayetini okumuştur. Ashâb Kur'ân'la ilgili soruları cevaplandırırken Hz. Bu ilim özellikle ashâb tarafından sûre ve âyetler nakledilirken kullanılıyor ve yanlış anlamaların önüne geçiliyordu. Peygamber'den gelen hadislere."4[4] ayeti inince Resûl-i Ekrem'e "Hangi birimiz kendi nefsine zulmetmedi" diye sorulmuş ve duyulan endişe ihsas ettirilmiştir. Vakıa olarak varlığını sürdürmesine rağmen Resûl-i Ekrem veya sahabe devrinde Kur'ân tefsirine ve ilimlerine dair bir eser telifine gerek görülmemiştir.7[7] Resûl-i Ekrem'in vefatından sonra Kur'ân üzerindeki çalışmalar hızlanarak devam etmiştir. Mesela "İnanıp ta imanlarına bir zulüm katmayanlar.6[6] Esbâb-ı nüzul ilminin de daha Mekke döneminde iken ortaya çıktığım gösteren pek çok örnek vardır. Ancak bütün bunlar tabii bir surette sadece sözlü kültür olarak devam ediyordu..10[10] Zira hadis âlimleri eserlerinde Tefsir bölümleri ihdas etmişler tâbiûnun önde gelenlerinin Kur'ân tefsirleri derlenerek sonraki dönemlerde kitap haline getirilmiştir.da vardı. burada yeterli açıklama bulamadıklarında da Arap dili ve şiirine başvuruyorlardı.. Kur'ân-ı Kerîmin muhataplarından kendisi üzerinde derinliğine düşünmelerini isteyip anlama ve yoruma teşvik etmesi8[8] aynca kendisi üzerinde düşünmeyenleri kınaması9[9] insanlann Kur'ân tefsirine yönelmesinde çok etkili olmuştur. Sahabe ve tâbiûn devrinde şifahi olarak devam eden Kur'ân tefsirinin Kur'ân ilimleri içerisinde ilk tedvin olan ilim olduğu söylenebilir.

i'râbül-Kur'ân gibi rivayet ve dil ilimlerinin tedvin edildiği görülmektedir. Ebû Bekir devrinde toplanması (cem1). Kıraat Kelimesinin Sözlük ve Istılah Anlamlan "Kıraat n\j>" kelimesi Arap dilinde ka-ra-e (tji) kök fiilinden türemiş bir isimdir. sonra da hareke ve noktalanması. Kıraat da bir İlim dalı olarak kendisine özgü ıstılahları ile diğer alanlardan ayrılır. Arap dilinde de kullanılan bir kelime olan "idgam" Kıraat alanında daha farklı bir aniam alanına sahiptir.Kur'ân'ın Hz. Dil ilimlerinin bir kısmı aynı zamanda luğavî tefsir özelliği de taşımaktaydı. mecâzü'i-Kur'ân.12[12] 1. Bu dönemde ilk olarak resmü'lmushaf. Bunlar kıraat. KIRAAT İLMİNİN TANIMI VE İLGİLİ ISTILAHLAR İlim dallan gelişimlerine paralel olarak kendilerini ifâde edebilmek için bir yandan ıstılah üretirler öte yandan da ortaya üre-tilmiş veya oluşmuş ıstılahları zenginleştirirler. Bu kök sözlükte daha çok zamanın geçmesi. Osman zamanında istinsah edilip çoğaltılması. bir şeyi biriktirip 6 . Bunlardan bir kısmını bu bölümde kalan bir kısmını da geçtiği yerlerde açıklamaya çalışacağız. garîbü'l-Kur'ân. Hz.11[11] I. Elinizdeki bu kitapta Kıraat İlmi1 ne dair onlarca farklı ıstılahın kullanıldığını göreceksiniz. Tedvin döneminde üç kol diğerlerine göre daha fazla genişlemiş ve yayılmıştır. Âyet ve sûrelerin nüzul sebepleriyle ilgili rivayetler iik olarak hadis mecmualarının tefsir bölümlerinde yer almış. Kitapta ortaya konulan bilgilerin doğru anlaşılabilmesi için bu ıstılahların doğru öğrenilmesi gerekmektedir. var olan şey. hayvanın hâmile kalması ve doğurması. kadının adetli olması ve/veya adetten temizlenmesi/kesilmesi (ezdad). müşkilü'lKur'ân. Bir kelime farklı alanlarda farklı şeyler ifade eden ıstılahlar olarak karşımıza çıkabilir. ma'ânil-Kur'ân. varoluş gibi anlamlara gelirken Kelam ilim dalında kâinattaki varlıkların ontoîojik hallerini ifâde için kullanılır. dil-Kur'ân ilişkisini temel alan iugavî tefsirler ve son olarak rivayet tefsirleridir. esbâb-ı nüzul. kıraat. geliştirirler. çoğaltılan Kur'ân nüshalar esas alınarak kıraat eğitiminin başlaması ile sistemli olarak başlayan Kur'ân ilimlerinin tedvini İslam coğrafyasının genişlemeye başladığı tâbiûn devrinde daha da hızlanmıştır. "Vücud" veya "mevcud" kelimeleri günlük dilde veya tıpta insan bedeni. müstakil tedvini daha sonra gerçekleşmiştir.

"li takra'ahû" ve "ikra"' şekillerindeki fiil kiplerinde ve "kur'âne'i-fecr". "kuri'e". toplamak" anlamı da vardır. sesli veya sessiz. Okumak. Ebü'1Bekâ. "ka-ra-e" fiilinden semaî mastar. "kara'nâ". Kıraat. "kur'âneh" şeklinde masdar olarak müteaddit defalar geçer. telaffuz etmek anlamlan da vardır. tilâvet etmek anlamında isim olarak gelir Aynı fiilin diğer bir semaî mastarı olan "kur'ân oT/' kelimesi sözlükte ve Kur'ân'ın kullanımında14[14] "kirâ'at" ile eş anlamlıdır15[15]. kıraat için "Okuma esnasında kelime ve harflerden bir kısmını diğerine eklemek ve katmaktır"17[17] tanımını kullanırken Râğıb el-İsfehânî kıraati "Tertilde harf ve kelimeleri birbirine katmaya denir. Kur'ân-ı Kerîm'e baktığımızda "kirâ'at s^/' kelimesi veya "kırâ'ât c/uijî" şeklindeki kırık çoğulu hiçbir sûrede yer almaz. tilâvet etmek."18[18] şeklinde tanımlar. Birinci ve ikinci tanım daha çok 7 . Tilâvet anlamını veren "kara'te". Resûl-i Ekrem'den sonra kavram olarak anlamı büyük oranda netleşen kıraat kelimesi bir ilim ve Kur'ân ilimleri ıstılahı olarak birbirine yakın çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.birbirine katmak anlamlarına gelir. nağmeli veya nağmesiz okumak.16[16] Bunların bazılarında "bir araya getirmek. Taşköprizâde'nin kıraat tanımı "Mütevâtir ihtilaf vecihleri bakımından Allah kelâmı olan Kur'ân-i Kerîm'in nazmının şekillerinden bahseden bir ilim dalıdır"19[19] şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu kökün okumak ve tilâvet etmek anlamındaki kullanımının Kur'ân'ın nüzulünden önce yaygın olmadığı bildirilmektedir13[13].

tecvid ilmini ve Kur'ân'm edâ keyfiyetini ortaya koyarken üçüncü tanım Kur'ân'ın farklı telaffuz edilen mütevâtir lafızlarına dikkat çekmesi bakımından bir bakıma Arap diliyle ilgilidir. Âsim kıraati gibi ifâdeler bunu açıkça göstermektedir. Büyük kıraat imamlarının tercihleriyle ilgili söylenen Nâfî kıraati. "Kur'ân kelimelerinin nasıl okunacağım ve râvilerine nispet etmek suretiyle bu kelimeler üzerindeki farklı okuyuşları konu edinen bir i-limdir"20[20] şeklinde yaptığı kıraat ilmi tanımı kapsayıcı ve tanım tarifine uygundur. Çünkü kıraat ilmi hem bir obje olarak Kur'ân lafizla-nyla hem de bunların edâ ve ifade keyfiyetleri ve okunuş güzelliğiyle ilgilenmektedir. Büyük kıraat âlimi İbnü'l-Cezerî'nin. Kur'ân kelimelerinin okunuş keyfıyetiyle ilgilenen ilim dalına kıraat denilmekle birlikte gerekli ■şartlan taşıyan kimselerden her birinin belli kurallar dairesinde tercih ettikleri okuyuşlarına da bir bütün olanak kıraat denir. Abdülfettâh el-Kâdî'nin kitabına aldığı tarif "Kendisiyle Kur'ân kelimelerinin nasıl söyleneceğim ve edâ yollarını (tarîk) ihtilaf veya ittifak suretlerinden biri ile ve her bir vechi nakleden kimseye nispet ederek bilmektir" şeklinde olup bir hayli şümullüdür. Osman'ın çoğalttığı mushallardan birine uyan her bir kıraattir. Resûl-i Ekrem'e kadar ulaşan muttasıl bir senede sahip olan. dil ve tefsir ilimlerini dışanda bırakmaktadır. bir vecih ile de olsa Arap diline uygun düşen ve Hz. Bu kıraatlerin yedi veya on imamdan gelmiş olma şartı olmayıp ilk dönem âlimlerinden herhangi birinin kıraati de bu kategoride 8 . 2. Çünkü bunlarda edâ keyfiyeti zorunlu değildir. İbnü'l-Cezerî'nin tanımı isabetli bir şekilde nahiv. Mütevâtir ve Şâz olmak üzere gruplandırılmıştır. Sahih kıraat. Bu aniam-daki kıraate makra' da denilmekte ve makra'u Nâfi' ve makra'u Âsim gibi kullanılmaktadır.21[21] Zaman zaman kıraat yerinde kullanılan "harf kelimesi daha çok ilk dönemlere ait bir tercihtir. Ayrıca sözü ilk sahibine götürme de çoğu zaman beklenmez. Kıraat İlmiyle İlgili Istılahlar Kıraat âlimleri tarafından ortaya konulan kıraatler kendi içerisinde Sahih. Şahıslara nispet edilerek "harfti fülân" denildiğinde onun kıraati ve okuyuşu kastedilmektedir22[22].

Kırâat-i Erba'ate Aşer tasnifi ise on kıraate ek olarak.24[24] Kıraat kelimesiyle aynı kökten ism-i fail tarzında türeyen kâri" terimi genel anlamıyla kıraat âlimi demek olup mübtedi. İbn Mücâhidin tasnifine göre Nâfi.26[26] "Kâri" kelimesinin kırık çoğullan olan "kara'e" ve "kurrâ" kelimeleri zamanla müfredlerinden farklı anlamlar kazanmışlardır. Hamza b. şâz kıraatlerin sayısı çok olmakla birlikte genellikle İbn Muhaysin. İbn Âmir. Yezidî.23[23] Sahih kıraatin şartlarından birini veya daha fazlasını taşımayan okuyuşlar ise Şâz kıraat adını alır. Hasan-ı Basrî ve A'meş adlı kıraat imamlarının okuyuşlarını ihtiva etmektedir. Ayrıca bazı sahabenin Kur'ân metnine açıklama maksadıyla eklediği müdrec kelimeler de şâz kıraat olarak kabul edilmektedir.25[25] Dört veya beş kıraati ifrâd tarikiyle bilenin de "mütevassıt" olarak ad-landınldığı ifade edilmektedir. Bazdan yedi kıraat için mütevâtir derken diğer üç kıraate de meşhur demektedir. Rivayet ilmi bakımından hiç bir aslı olmadığı halde uydurma bir senetle birilerine nispet edilen kıraatlere de mevzu kıraat adı verilir. Hasan-ı Basri ve A'meş'e nispet edilen kıraatler bu sınıfta mütâlâa edilmektedir. onlu ve on dörtlü olarak adlandırılmıştır. Bu kullanış menşei itibariyle 9 . Bu durumda "kurrâ" kelimesi tekil anlamında kullanılır ve mesela "racülün kurrâun" ve "imraatün kurrâetün" denir27[27]. îfrad metoduyla kıraat öğrenmeye başlayıp aynı metodla üç kıraate kadar öğrenen kişiye mübtedi. İbn Kesîr. Îbnü'l-Cezerî ise bu imamların şartların! taşıdığı halde bunlar arasında yer almayan Ebû Ca'fer el-Kârî. Sonraki dönemlerde yapılan tasniflere göre kıraat âlimlerinin okuyuşları yedili. Habîb ve Kisâî'nin kıraati Kirâat-i Seb'a olarak adlandırılmıştır. Kârı kelimesi kıraat ilmi bakımından daha alt seviyede olan bir kişiyi tanımlarken kurrâ kendilerine yedi veya on kıraat nispet edilen imamlardan her birine denir. Yezidî. mütevassit ve müntehi olmak üzere üç kışıma ayrılır. İbn Muhaysin. Ebû Amr. kiraatlann çoğunu ve meşhur olanlarını okuyarak nakleden kişiye ise müntehî denir.değerlendirilebilir. Ya'kûb el-Hadramî ve Halefi de listeye ekleyerek onlu tasnif olan Kirâat-i Aşere'yi ortaya koymuştur. Âsim. Ancak kıraatlerin belli âlimlere nispetle anılması ve diğerlerinin kitaplarda ve eğitimde kullanılmaması sadece onların sahih olduğu yönünde bir kanaatin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Mütevâtir kıraat ise sahih kıraatin şartlarını taşıyan ve genellikle Seb'a veya Aşere'den her birine verilen ad olmakla birlikte bu konuda tam bir ittifak yoktur.

Böyle olunca kıraat imamlarından her birinin çok sayıda râvîsinin bulunması kaçınılmazdır. Kıraat. Eğer bir kimse kıraati müşafehe ile almamış ise nazari bilgileri ne ölçüde İleri olursa olsun bu o-nun mukrî olması için yeterli ve geçerli değildir.) tarafından Birinci Akabe Biati'nı müteakip Medine'deki Evs ve Hazrec kabilelerine Kur'ân öğretmek için gönderilen Mus'ab b.) için kullanıldığı bildirilmiştir.a. Peygamber (s. Sahih hadis kitaplarında ve târih kaynaklarında ashabın Kur'ân ve Kur'ân'm okunuşu üzerinde geniş bilgisi olanları için "kurrâ" kelimesi kullanıldığına şahit olmaktayız28[28]. rivayet ve tarîk dışında kaian ve alınması ihtiyarî olan okuyuşa denmiştir. Hz. KIRAAT İLMİNİN TÂRİHİ Kıraat ilmi.31[31] II. Kur'ân'la doğrudan ilgisi sebebiyle Kur'ân'ın nüzûlundan sonra ortaya çıkmışsa da Kur'ân'ın Arapça olması. kendine mahsus okunuş şekillerinden bir kısmının Araplar tarafından Kur'ân'dan önce de uygulanması gibi nedenler.29[29] Mukrî tabirinin ilk olarak. Ancak kıraat rivayetlerini nakleden ve eğitim maksatlı hazırlanan kitaplarda her imam için ikişer râvîye yer verilmesi gelenek halini almıştır. Ümeyr (r. Ancak bu kelimeyle sadece Kur'ân'i güzel okuyan ve güzel okuma (tecvid ile tilâvet) ilmine sahip olan sahabelerin kastedilnıediği aynı zamanda Kur'ân'm anlam ve yorumunu bilip ilgili fıkhî hükümlere nüfuz edebilen sahabelerin kastedildiği de bir gerçektir. es-Sabbâh tarîki gibi). Vech ise kıraat.sahabeye kadar gitmektedir. râvîden alana nispet edilirse tarîk adım alır (Âsim kıraatinin Hafs rivayetinin Ubeyd b.a.30[30] On veya on dört imama nispet edilen kıraatlerden birini ve-'a birkaçını o kıraatin imamından doğrudan veya vasıtalı olarak alan kimse için râvî terimi kullanılırken râvîye nispet edilen kıraate de rivayet denir. Mukrİ terimi. kıraatları sağlam ve kesintisiz bir isnadla almış bir otoriteden (üstad) müşafehe yoluyla (ağızdan ağıza) rivayet eden kıraat âlimi için kullanılır. bu ilmin köklerinin daha öncelere 10 .

Bu bölümün ortaya çıkması kıraat ilminin geneli hakkında rahat bir tahlil imkanı verecektir.kadar uzandığını göstermektedir. Bu durumda Resûl-i Ekrem hem Kur'ân kıraati ve talimi ile hem de onu açıklamakla görevli kılınmıştır. Mekke'ye yerleştirdiği zürriyetinden gelmesini dilediği peygamber için "... Peygamber Kur'ân'ı. Bu dikkat ve özen kaynağını Kur'ân'dan almaktadır. Hz. ileride Kıraat-Arap dili ilişkisi açıklanırken konuya sadece bazı göndermeler yapılacaktır. Çünkü Resûl-i Ekrem kendisine nazil olan âyetleri. Peygamber Devrinde Kıraat İslâmî ilimler içerisinde ortaya çıkışı ve önemi bakımından önceliğe sahip olan kıraat ilminin33[33] Kur'ân'ın nüzûluyla birlikte başladığını söylemek mümkündür."35[35] demek suretiyle Kur'ân tilâvetinin. İslâm ilimler târihi bakımından kıraatin Resûi-i Ekrem ve sahabe dönemindeki durumu fevkalade önemlidir. İbrahim (a.32[32] 1. bu okuyuşları muhafaza ederek başkalarına naklediyordu. ayrı bir konu olduğundan burada bunun üzerinde özel olarak durulmayacak.34[34] bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Yedi harfin Arap dili lehçeleriyie ilgisi sebebiyle kıraat ilminin aynı zamanda Arap dili târihiyle de alakası bulunmaktadır. kitabı ve hikmeti öğretecek (. Bu âyetlerin kıraat ilminin bir ilim olarak Kur'ân'a dayandığını gösterdiği de düşünülebilir. onlara içlerinden Sen'in âyetlerini okuyacak (yetlû). Kıraat ilminin edâ ve ifâde keyfiyeti bakımından İslâm öncesiyle ilişkisi.s. öğretildiği şekilde büyük bir özenle okuyor ve ashabına öğretiyordu. Onun okuyuşuna şahit olan veya ondan bizzat okuyan ashâb. Hz. Zira ağır ağır ve dikkatlice okumak anlamına gelen ve Mekkî sûrelerde geçen "tertîl" kelimesi ile benzer ifâdelerin yer aldığı âyetler. kıraat âlimlerinden bir haylisinin de dil ilmiyle ilgilendiği görülmektedir.). Bu sebeple ilk dönem dilcilerinden büyük bir kısmının kıraat ilmiyle.. tebliğ vazifesinin gereği olarak işitenin rahatça anlayacağı bir tarzda ağır ağır okurdu ve çoğunlukla herbir âyet sonunda 11 . geleceğini müjdelediği peygamberin bir vasfı olduğunu göstermiştir. Kur'ân'da sıkça rastladığımız dolaylı anlatımlardan birisinde Hz.) bir elçi gönder..

) gelen bir rivayete göre Resûlullah (s.rini güçlendirenleri toplum nezdinde onurlandırmıştır.) zaman zaman ashaba Kur'ân 12 . Peygamber (s.) şöyle buyurmuştur: "Kur'ân'da mahir olan kimse. Ömer ve Abdullah b." demiştir. Mes'ûd. Kur'ân'ı kekeleyerek zorlukla okuyana ise iki sevap vardır. Hz. Bir keresinde "Ümmetimin en iyi okuyanı (ekrau) Übey'dir" buyuran40[40] Resûlullah (s.) Kur'ân ehlini ve hafızlan sürekli olarak övmüştür.a. Konuyla iigili hadisler durumu çok açık olarak ortaya koymaktadır. başka bir defasında ise Ebû Mûsâ el-Eş'arî'ye "Ey Ebû Mûsâ! Sana Dâvûd Peygamberin nağmelerinden ve güzel okumalarından (mizmâr) bir nağme verilmiştir. Hz. Buhârî'nin "et-Tercî"' adını verdiği Bâb başlığında Abdullah b Muğfel'den naklettiği bir rivayet bize.39[39] buyurmuştur."38[38] Abdullah b. Kur'ân'ı sana okutmamı emretti.a. Übey "Allah beni sana isim olarak söyledi mi?" diye hayretini ortaya koyunca.a.a. Peygamber bir yandan Kur'ân'ı doğru ve güzel okurken öte yandan da sürekli olarak ashabı güzel okumaya teşvik etmiştir." diye söylemiş. Salim.37[37] Hz. Mu'âz ve Übey b. Mes'ûd'dan gelen bir rivayette ise: "Kur'ân'ı şu dört -kimseden alınız: Abdullah b. Resûlullah (s.).vakfederdi36[36]. Âişe'den (r. ResûluUah'm Kur'ân okurken sesini yumuşattığını ve titreterek nağme ile okuduğunu (terci1) göstermektedir. Sefere (sevimli ve kıymetli melekler) ile beraber olacaktır. hem de özel bir gayret sarfederek kiraatle.a.41[41] Bizzat Übey'e de "Allah bana. Ka'b". Ashabın sağlam Kur'ân bilgisine sahip olanları hakkında övgüde bulunan Resûlullah bu nevi ifadeleriyle hem ashabı Kur'ân'ı doğru bir şekilde öğrenmeye ve okumaya teşvik etmiş. Resûlullah da "Evet" cevabını vermiştir42[42].

Buna göre Hz. Nitekim bunun gelenekselleşmesi sonucunda muhâbele uygulaması ortaya çıkmıştır. arzın her yıl bir kere vefat ettiği yıl ise iki kere olduğunu. 45[45] Bu okuma Resûluliah'ın vefat ettiği yılın Ramazan ayında iki defa gerçekleşmiştir.s.) bana gizlice dedi ki: "Cebrail bana her sene Kur'ân'ı arz ediyor.a. bu yıl ise iki defa arz etti. âyetten etkilenerek ağlaması43[43] onun aynı zamanda güzel ve düzgün okuyanı tercih ettiğini ve güzel Kur'ân okuyanların dinlenmesini teşvik ettiğini göstermektedir. Arza konusuyla ilgili olarak Buhârî'den birbirini destekler mâhiyette üç rivayet gelmiştir. Cenâb-ı Allah'ın Kur'ân'm doğru ve güzel öğrenilmesine ve bu şekilde korunmasına verdiği önemle ilgili en meşhur hâdise.47[47] İbn Abbas aynı hadiseyi tasdik 13 . Hz. o da bunu takip edip Cebrail'in tertibine göre muhafaza ediyordu. Bu yıllık arza ashâbdan bazilan da şahit olmaktaydı. Resûluliah'ın sağlığında Ramazan ayında gerçekleşen arzadır.a. hem tertibi hem de tilâveti bakımından fevkalade önemlidir. Resûlullah'ın her yıl on gün itikaf ettiğini. Resûlullah'm da kıraatin bir yerinde 41. Âişe (r. Mes'ûd'dan Kur'ân okumasını istemesi.) Hz. onun ise Resûlullah'ın huzurunda okuma konusunda biraz tereddüt geçirdikten sonra Nisa sûresinden ilk 41 âyeti ona okuması. Ancak Buhârî'de geçen bir rivayette Abdullah b.) diyor ki: (Babam) Nebî (s. arzanin iki defa olduğu yıl ise yirmi gün yaptığını bildirmektedir. Bunu yaparken maksadının sadece Kur'ân dinlemek mi yoksa onların okuyuşunu geliştirmek varsa hatalarını düzeltmek mi olduğu hususu tam olarak açık değildir. Peygamber'e nazil olan Kur'ân âyetleri her yıl Ramazan ayında Cebrail tarafından okunuyor.okutmuş kendisi de dinlemiştir. Öyle sanıyorum ki ecelim gelmiştir "46[46] Ebû Hureyre'den gelen rivayette ise olay onun dili ile anlatılmakta ve o da arz edenin Cebrail olduğunu bildirmekte. Peygamberin kızı Fâtımâ'dan şu bilgiyi aktarıyor: Fâtıma (a. Kıyâme sûresinde Allah Kur'ân'ı Resûlullah'm göğsünde toplayacağını ve onun da Kur'ân âyetlerini unutmayacağım taahhüt etmesine44[44] rağmen her yıl Cebrail vasıtasıyla o vakte kadar nazil olan âyet ve sûreleri sıralı olarak okutturması kıraat ilminin birçok önemli konusunun da delili olmuştur. Bu husus Kur'ân'm hem metninin muhafazası. Bunları naklettikten sonra bir değerlendirme yapmak daha münasip olacaktır.

Son dönem âlimlerinden Zâhid el-Kevserî. Böyle olunca kıraat ilminin daha çok Medine ortamında geliştiğini. Resüluliah onu dinliyor (semâ). Bu durumda her biri birer defa okuyor ve birer defa dinliyordu. Kur'ân kıraatinin de çok fazla gelişmediği bir dönem olsa gerektir.a. Cebrail de onu dinliyordu.) Kur'ân bilgisine sahip olanlara çok büyük değer verdiğini hem de onların sayılarının bir hayli fazla olduğunu göstermektedir. Onun.eder tarzda. Hicret'ten bir süre sonra Kur'ân'ı iyi bilen sahabîlerin sayısının bir hayli arttığını göstermektedir. mescid yanında suffenin bulunması. Mescidin varlığı.a. arzanin Mekke'de başlayıp başlamadığı konusunda bir netlik yoktur.50[50] hem Resûlullah'ın (s. sonra da Resûluîlah Cebrail'e okuyor. arza-i ahîra hâdisesini biraz farklı anlamakta ve son Ramazan'da gerçekleşen iki okumadan sonra Resûl-i Ekrem'in ashabını toplayıp onlara Kur'ân'ı baştan sona okuduğunu işte bu okumanın arza-i ahîra üye adlandırıldığını irade etmektedir. Güvenilir hadis kaynaklarında geçen bazı hâdiseler. Resûl-i Ekrem'in Ramazan ayında diğer zamanlardan çok daha fazla cömert olduğunu. Arza ile ilgili Hz.48[48] Bu üç rivayet arasındaki tek fark Hz. Benû Âmir kabilesine Kur'ân'ı ve İslâm'ı öğretmek üzere gönderip de Bi'rimaûne kuyusu civarında komplo kurularak öldürülmesi hadisesinde adı geçen Suffe ehli 70 sahâbî için büyük üzüntü duyması ve bir ay boyunca katillere beddua etmesi. Bu sahabe hakkında Buhârî'nin bâb başlığında naklettiğine göre Âl-i İmrân sûresinin 169-171. âyetleri nazil 14 .49[49] Mekke'nin kısıtlı ve zor şartları. ashabın kendi arasındaki diyalog gibi müsbet şartlar. Konuyla ilgili en meşhur rivayet Bi'rimaûne hadisesidir. bunun da ResûluUah ile ashâb arasındaki engelsiz ilişkinin bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Fâtıma ile Ebû Hureyre (r. Fâtımâ'dan gelen rivayette "her yıl/külle senetin" ifadesi geçmekle birlikte. Hadîs ve siyer kaynaklarında Resûlullah'ın hem zabt hem de okuyuş güzelliğine sahip olan sahâbîleri Kur'ân hocası olarak muhtelif bölgelere gönderdiğine dair bilgiler bulunmaktadır. kıraat ilminin gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. İbn Abbas rivayetinde ise ResûluUah olmasıdır.51[51]. zira Cebrail'in Ramazan ayı çıkıncaya kadar her gece ona geldiğini ve Resûlullah'm Cebrail'e Kur'ân'ı arz ettiğini bildirmektedir. Bu fark eğer hadîsin râvilerinden kaynaklanmıyor ise şöyle olması mümkündür: Cebrail önce Resûlullah'a okuyor (arz).) rivayetinde arz edenin Cebrail.

sonradan kıraat farklılıklarının ve vecihleri-nin de önemli bir dayanağı olmuştur.a.54[54] 2. Bu inanç ve değişimin kaynağı. Sahabe Devrinde Kıraat Adına "asru'l-câhiliye" denilen bir dönemde İslâm'ı kabul e-dip Resûlullah'ın yanında yer alan bu sebeple de Ashâbü'r-Resûl adını alan insanlar. Ebû Musa el-Eş'arî'nin (r.a. yeni din içinde hangi grup ve sınıftan. Resûl-i Ekrem müslümanları bir yandan Kur'ân'ı öğrenmeye ve okumaya teşvik ederken. Muhammed-'in nefsini kudret elinde tutan Zât-ı Zülcelâle kasem olsun ki. Temel hedefi Kur'ân'ın geniş halk kitleleri tarafından öğrenilmesi ve okunması olan yedi harf ruhsatı ile. bir yandan yeni bir ilmin temelleri atılmış öte yandan da âdeta İslâm toplumunun farklılıklara açık ve başkalarına karşı hoşgörülü olduğu gösterilmek istenmiştir. O bizden razı oldu biz de O'ndan razı olduk)" şeklinde vahiy indiğini ve insanlann bu âyetleri okuduğunu. Kur'ân-ı Kerîm'in (kişinin ezberinden) kaçması. Enes b. yeni durumu eskiye göre ölümle hayat kadar farklı olan sahabe İslâm'a öylesine sarılmış ki. Resûlullah (s. Mâlikin aynı rivayette yer alan bunlar hakkında "(Kavmimize haber verin ki. Bu.) anlattığına göre Resûlullah (s. develerin bağlarından boşanıp kaçmasından daha kolaydır.) idi. Resûlullah'ın sağlığında ortaya çıkan bir okuma kolaylığı ve sınırlı bir ruhsat İken. öte yandan da öğrenilen Kur'ân'ın unutulmaması konusunda müslümanları uyarmıştır.a. onun için canını vermekte asla tereddüt etmemiştir.) şöyle buyurmuştur: "Kur'ân'ı muhafazaya ihtimam gösterin.olmuştur. böylece bu insanlar sevgi ve kardeşlik bağlarıyla yeni bir toplumun temellerini atmışlardır. ona sımsıkı sarılmışlar 15 . ancak bunun sonradan metni ile birlikte nesh olduğunu söylemesi52[52] birkaç açıdan dikkate değer bir bilgidir.) döneminde kıraat ilminin durumu ile ilgili önemli konulardan biri de Kur'ân kelimelerinin Kureyş lehçesi dışında ihtiyaca binâen ve sınırlı şartlar içerisinde bir başka bölgesel lehçe ile okunmasına imkan veren yedi harf meselesidir.a. Geldiği inanç ve yaşadığı toplumun hayat anlayışı düşünüldüğünde."53[53] Abdullah İbn Ömer'den de benzer bir rivayet gelmiştir. hangi ırk ve bölgeden gelirlerse gelsinler birbirlerinden ayrı tutulmamışlar. Kur'ân ile yeni bir hayat elde eden müslümanlar. şüphesiz ki Kur'ân-ı Kerîm ve onun tebliğicisi olan Resûluliah (s. biz Rabbimize kavuştuk.

Onun sağlığında Kur'ân'ı yaşamaya daha fazla önem verip de ezberleme konusunda hırs göstermeyen bazı sahabe. Abdullah b. Durum Resüi-i Ekrem'e bildirilince Abdullah'ı yarıma çağırdı ve ondan orucunu ve kıraatini azaltmasını talep etti. Bu konuda kendi içinde yeknesak olmayan sahabe farklı durumlara göre farklı davranabiliyordu veya karakterlerin farklı oluşu farklı davranışların ortaya çıkmasında etkin oluyordu. Bugün bile bazı kimselerin sıfırdan başlayarak 6-7 ay gibi bir sürede Kur'ân'ı ezberlediği düşünülürse. İslâm târihi ve hadis kaynaklarında. Amr'ın durumu bu hususu çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Vefat ile birlikte hız kazanan ezberleme işi vefatı takip eden 3-5 ay içerisinde çok yüksek bir sayıya ulaşmıştır. içinde yaşadıkları bir toplumda iniyor. Meselâ. Zaten Kur'ân. Hz. Hz.55[55] İlerleyen zamanlarda ve özellikle Medine'ye hicretten sonra kolaylaşan şartlar gereği ve yeni imkanlar sayesinde sahabenin Kur'ân ile iç içeliği daha da aitmiş tır. uyarması Abdullah'ın Kur'ân konusunda ne kadar istekli olduğunu göstermektedir. Bu onlarda Kur'ân'a karşı ciddi bir aşinalık meydana getirmişti. Ancak Abdullah ibâdet ve Kur'ân okumaya düşkünlüğü sebebiyle eşinin.ve onu hayatlarının en ayrılmaz parçası haline getirmişlerdir. onu iyiden iyiye ihmal etmekteydi. Kur'ân'm nüzulünü yaşayan. Resûluîlah'ın vefatıyla Kur'ân hıfzına daha fazla eğildi.) vefatı. Hadis kaynaklarında "Kur'ân'ı Resûlullah'ın sağlığında ezberledi" denilenlerin sayısındaki azlık sınırlayıcı ve kısıtlayıcı tarzda algılanmamalıdır. 56[56] şeklinde. Ömer'in müslümaniığma kadar bu işlevini sürdürmüştür. onlar da inen vahyi duyuyor ve hüküm âyetlerine göre hayatlarını düzenliyorlardı. Bu 16 . Kur'ân'm nüzulünün tamamlandığının da bir göstergesiydi. şüphesiz sahabe için sadece okunan bir kitap değildir. Rivayete göre Amr b. Resûlullah'ın onu "O halde her yedi günde bir hatim oku ve bunun üzerine de bir şey ekleme!".a. Peygamber'in vefatından sonra yemin ederek Kur'ân'ı bir araya getirmeden evden çıkmayacağını söylemesi de bu hususu açıkça destekler mahiyettedir. Kur'ân okumak ve Resûl-i Ekrem'in sohbetinde bulunmak isteyen sahabe farklı yollar kullanarak Dârü'İ-Erkâm'a gelir ve orada. Hz. yanma uğramamakta. Onlar on âyeti öğrendikten sonra itikadı ve amelî olarak onları hayatlanna geçirmedikçe diğer on ayete geçmezlerdi. Sahabenin Mekke döneminin zor şartları altında yazılı Kur'ân metinlerini. Erkâm'ı evi. el-Âs oğlu Abdullah'ı itibarlı bir ailenin kızıyla evlendirmiş ti. Her ikisinin de azaltılmasına fazla gönüilü olmayan Abdullah'ın aşırı talebi üzerine sonunda bir gün tutma bir gün yeme anlamına gelen Savm-ı Dâvûd ve her yedi günde bir defa hatim yapılması üzerinde anlaşıldı. Bunlar arasında ileride kıraat ilminin kendilerine dayandığı kimselerden başkalan da vardı. bununla ilgili yüzlerce olay ve rivayet bulunmaktadır. Meselâ sahabeden bazdan kısa zaman içerisinde çok fazla Kur'ân okumakla şöhret yapmıştır. yakın zamanda inen âyetleri öğrenirlerdi. Peygamber'in (s. Kur'ân. Ali'nin Hz. bir biri arasında nasıl dolaştırdığını İslâm târihi kaynaklarında görmek mümkündür. Kur'ân'm İndiği Arapça'yı bilen ve konuşan sahabenin eksiklerini tamamlayarak hıfzlarını 3-5 ay içerisinde ikmal etmeleri yadırganmamalıdır.

tek bir hadis içerisinde toplu olarak sayıları beşi geçmezken hadisler birleştirildiğinde kârilerin sayısı onu aşmaktadır.57[57] "bunlar Kur'ân'ı Resûlullah'ın sağlığında ezberleyenlerdendir" anlamındadır. Kur'ân'm metinleşme târihi Kur'ân kıraatleri için çok önemli olduğundan. bu yolu. Talha. Nâziî olan Kur'ân âyetlerini Mekke döneminden itibaren yazdıran 61[61] Hz.60[60] 3.rivayetler. es-Sâmit. Ümmü Seleme. Ubâde b. bunun aksine ezber yeteneği Kur'ân'ın 17 . vahyin korunması için önemli bir vesile olarak kullanmıştır. Ebû Mûsâ el-Eş'arî Basra'da. Ebü'd-Derdâ ve Ebû Mûsâ el-Eş'arî'nin de bulunduğu bu liste oldukça uzundur. Nitekim.58[58] Oryantalistlerin Yemâme savaşındaki sayıyı abartılı bulmaları. Ancak Arap toplumunun okuma-yazmadaki geri durumu. îslâm toplumunda hafızların ve Kur'ân bilginlerinin sayısının çokluğuna. konuyu ana hatlarıyla ortaya koymada büyük yarar bulunmaktadır.59[59] Hadis ve târih kaynaklarında sahabeden kıraat ilminde şöhret yapan çok sayıda insanın adı verilmektedir. Bu dönemde yüzlerce kıraat bilgini ortaya çıkmış. Resmü'I-Mushaf-Kıraat İlişkisi Açısından Kur'ân Târihi Kıraat âlimleri tarafından tercih edilen sahih kıraatlerin Hz. Ebü'd-Derdâ Şam'da geniş gruplara kıraat dersi vermekteydi. İbn Mes'ud Kûfe'de. Nitekim. Osman tarafından yazdirılıp çoğaltılan Kur'ân nüshalarının hattı İle de ilişkisi bulunmaktadır. herbiri bir bölgede Kur'ân eğitimi vermişlerdir. Hz. İbn Kesîr gibi tâbiûn'dan olduğu halde Mekke'de sahabeye imamlık yapan birinin kıraatinin yadırganmaması ve hatalı bulunmaması kıraat ilminin tâbiûn nesline de sağlam bir şekilde intikal ettiğini göstermektedir. hicretin ilk elli yılı içerisinde kıraat ilminin aldığı mesafe de delalet etmektedir. bu hususu tam olarak anlamamış olmalarından kaynaklanmış olsa gerektir. Âişe. Peygamber. İçinde dört halîfe.

Yazı ve ezberi hem Mekke hem de Medine yıllarında birlikte kullanan Resûıullah (s. Ailah Kur'ân'ın ileride bir kitap olacağını zaten söylemiş olmaktadır. kitap yapılma düşüncesi açısından karşı çıkmamış. Hz.64[64] a.63[63] Yukarıda arz edilen sahih rivayetlerden de anlaşıldığı üzere. kısa zaman sonra da bu iş aklına yatmıştır. diğer bir deyişle bu kelimelerin geçtiği âyetlerde Kur'ân'dan bahsedilmektedir. "kütüb" şeklindeki çoğulu ise 6 defa yer almaktadır. her bir yeni inen âyetin hangi sûrede yer alacağını ve hangi âyetler arasında veya hangilerinden sonra olduğunu ifâde ediyordu.a. Resûl-i Ekrem'in bu şahsi nüshalardan ve ashabın Kur'ân'i yazmasından haberi vardı.) nasip olmuştur. Kur'ân bunlardan bahsederken kendisinin de ileride aynı tarzda ve daha muhkem olarak iki kapak arasına alınacağını ima etmiş olmaktadır. Resûlullah ve ashabı ile ilgili bahsettiğimiz bütün bu hususlar Kur'ân'ın ileride bir kitap hüviyetini alacağım haber vermekteydi.naklinde yazı ile birlikte ezberin de kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bunların dışında Kur'ân'ın ileride kitaplaşacağı ile ilgili bizzat Kur'ân'ın içinde de deliller bulunmaktadır. Zira "kitâb" kelimesi Kur'ân'da 255 defa geçmekte. 18 . Onun "Benden Kur'ân dışında bir şey yazmayınız. Bu kitâb kelimelerinden bir kısmı eski ilâhî kitaplara ve sahifelere işaret etse de azımsanamayacak bir kısmı. Buhârî'de geçen rivayette anlatıldığı üzere Hz. Medine döneminde oluşturulan şahsi Kur'ân nüshaları bunun göstergesidir. Ömer ile Hz.) ve ashabı gün geçtikçe yazıya daha fazla önem vermeye başlamıştır. bir bakıma Kur'ân'ın yazılmasını da emretmekteydi. Böyle olunca. Ebû Bekir'in Kur'ân'ı Cem'i Kur'ân-ı Kerîm'in iki kapak arasına alınarak "mushaf adıyla kitaplaşması Resûl-i Ekrem'in en yakın arkadaşı ve Hulefâ-i Râşidîn'in İlki Hz. Ashabın bu konuda hataya düşmemesi için o. Ebû Bekir arasında geçen konuşmada Ebû Bekir başlangıçta Kur'ân'ın iki kapak arasına alınmasına.a. bizzat Kur'ân-i Kerîm'e delalet etmekte. Ebû Bekir'e (r. Kim Kur'ân'dan başka bir şey yazmışsa onu imha etsin"62[62] hadîsi. Allah tarafından gönderilen Tevrat Zebur ve İncil gibi vahiyler de kitap şeklini almış ve kitap olarak intikal etmiştir. Resûl-i Ekrem'in yapmadığı bir işi nasıl yapacağını ileri sürerek karşı çıkmış. Cebrail her yıl Ramazan ayında o ana kadar gelen vahiyleri toplu olarak Resûlullah'a okuyor Resûi-i Ekrem de ona tekrarlıyordu.

o vakit daha çok insanlann haftzalannda bulunuyordu. Sâbit'ten her birinin kendi görüşünü ortaya koyarken "İleride bu husus nasıl değerlendirilir acaba! Konuşmamızı ona göre mi ayarlasak!" gibi bir yapmacıktık içerisinde olmadıkları. Dinin ve bilginin kaynağı olan Kur'ân ise. Yemâme savaşındaki kayıplar üzerine Hz. Kur'ân'dan olmadığı halde öyle zannedilen ifâdeler alınmamıştır. Kur'ân'ı ezberlerinde bulunduranlar ise. bunun çok önemli ve sorumluluk isteyen bir iş olduğu yönündedir. nasıl hissediyorlarsa öyle konuştukları anlaşılmaktadır. Onun tek itirazı. Zeyd'in toplama işini kabul etmesi ve ekibin kurulması ile ortaya bazı usûller konulmuş ve bunlara göre Kur'ân'ın toplanması çalışmasına başlanmıştır. Sahabenin önde gelenleri İslâm'ın bilgi üzerine oturduğunu. zaten elimizde yazılı metin yok ki veya elimizde bulunan yazılı metinlerden mütekamil bir kitap ortaya konulamaz. Zira ifâdelerden. Buhârî'de geçen rivayet. Hz. Hz. bir başka rivayete göre ise Ahzâb sûresinin 23. Konu ashaba mescidde duyurulmuş. Genele kıyas edildiğinde yazı. Yemâme savaşında vefat eden hafızlar. Zeyd kendisine bu sorumluluk verildiğinde "Bu çok karışık bir iş. Hz. insanlar da Kur'ân'ı bilmiyor ki. âyeti sadece Huzeyme b. Peygamber'in onun şahitliğini iki kişinin şahitliğine denk tutması67[67] sebebiyle istisnaî olarak tek şahitle kabul 19 . Ömer. Sabit el-Ensârî'nin yanında bulunmuş66[66] ve Hz. ezberin yerini tutacak durumda değildi. bilginin en temel kaynağının da Kur'ân olduğunu bilmekteydiler. belki de bardağı taşıran son damla olmuştur.Kur'ân'ın toplanması İle ilgili. sonradan kalbi mutmain olmuş ve cem' işi aklına yatmıştır.65[65] Zeyd konunun ağırlığının farkında olduğunu anlatmak için. Sâbit'i düşünmüş ve yanına çağırarak durumu kendisine anlatmış ve biraz tereddütten sonra onu bu işi yapma konusunda ikna etmiştir. Ebû Bekir ilk isim olarak Zeyd b. açılan yeni cephelere ve fethedilen bölgelere gidiyorlardı. yanlannda yazılı Kur'ân nüshaları ve parçaları olanların iki şahitle birlikte bunu heyete getirmeleri istenmiştir. meseleyi bütün yönleri ile ortaya koymaktadır. Bunun üzerine ashâb yazılı metinleri ve şahitleriyle Kur'ân âyetlerini heyete getirmiş. Hadisteki bazı ifâdeler konunun çok objektif olarak ele alındığını göstermektedir. Kur'ân'ı ezberinde bulunduran ne kadar az insan var" gibi itirazlarda bulunmamış târih ve hadis kaynaklarında buna dair herhangi bir serzeniş nakledilmemiştir. Tevbe sûresinin son iki âyeti (9/128-129). Bu ise onların sayısının sürekli azalması anlamına gelmekteydi. Zeyd ve heyet üyeleri de son arzayı dikkate alarak bunları kontrol etmiş ve yazmışlardır. çeşitli bölgelerdeki ashaba haber gönderilmiş. Ömer telaşlanmış ve Kur'ân'm toplanması (cem1) fikrini Halîfe Ebû Bekir'e açmıştır. Ebû Bekir ve Zeyd b. Ebû Bekir. ben şu kadar âyeti nereden bulacağım. bir dağı sırtında taşımanın bu işten daha hafif geleceğini söylemiştir. başlangıçta Resûl-i Ekrem tarafından yapılmayan böylesi bir işin kendisi tarafından nasıl yapılabileceğini söylemiş ise de.

Ali'nin bu durumu gizlemiş olduğunu 20 . Ali olmak üzere bütün sahabenin icmâım almış. Hz.72[72] Onun. Emevi Halifesi Mervan b.71[71] Hz. Zaten yapılan iş heyet üyelerinin kendi aralarındaki kapalı bir çalışma olmayıp herkesin gözü önünde ve uzun bir zaman içerisinde yapılmıştır. bu ayetlerin varlığım ezberlerinden desteklemişlerdir.a. Ayrıca. zaten böylesi bir işin gerekliliğine inandığını gösterir.68[68] Tevbe süresindeki bu iki âyetin son inen âyetlerden olması sebebiyle hafızalarda taze olduğundan diğer sahâbîler. İki kapak arasındaki bu derlemeye Mushaf adı verilmiş ve bu kitap Ebû Bekir'den sonra Ömer'e.) intikal etmiştir. Osman. kimseden bir itiraz gelmemiştir70[70]. başta Hz. onun vefatı ile de kızı ve aynı zamanda Resûlullah'ın eşi olan Hafsa'ya (r. Bir rivayete göre ise. işi bitince de iade etmiştir. Ali'nin. Osman mushafları ile karıştırılmaması için bunu yaktırmıştır. Bu yazımda yedi harf ruhsatı sebebiyle esnek davranıldığmdan metin Kureyş lehçesi dışında okuyuşlara da müsait durumda idi. Bu sebeple itiraz edilecek ve karşı çıkılacak bir durum bulunmamaktadır. yazılı malzeme ve ezber yardımıyla hiç eksiksiz olarak toplanmış ve son arzadaki âyet tertibine riâyet edilmiş. Zeyd b. Hz. eline geçince de ileriden bir sıkıntı çıkmaması ve Hz. Kur'ân'ı teksir edeceği zaman bu nüshayı geri iade etmek şartıyla Hafsa'dan almış. Sabit başkanlığında cem' edilen Kur'ân'ın Resûl-i Ekrem'e inen Kur'ân'm aynısı olduğuna inanmaktadırlar. Şiâ içerisinde. bazı tahmin ve yakıştırmaların aksine Ebû Bekir'in Kur'ân'ı cem' etmesini takdir etmiştir. Böylece Kur'ân. sûre tertibine ise riayet edilmeksizin sadece düzgün bir biçimde yazılarak Halife Ebû Bekir'e teslim edilmiştir. Hz.edilmiştir. mutedil Şiî kolları. Hz. Resûlullah'ın vefatından sonra evinden çıkmayarak Kur'ân'ı şahsi gayreti ile cem' etmesi farklı yorumlanmaya çalışılmışsa da o. Ali'nin cem ettiği Kur'ân'da önemli farklılıklar olsaydı bunu hem o zaman irade ederdi hem de hilâfeti döneminde ortaya çıkarır ve yaygınlaştırırdı. Hz Hafsa'dan Mushafı istemiş. Hakem. Çünkü bu faaliyetin temel hedefi Kur'ân metnini korumak ve ileride oluşabilecek ihtilafların Önünü almaktı. şahsi olarak Kur'ân'ı cem' etmesi. Ebû Bekir'in emriyle bir araya gelen heyet tarafından cem' edilen Kur'ân. Ömer. Ebû Bekir mushafmm eksik olduğu yönünde görüş bildirenler olmakla birlikte.69[69] Hz. Hz.

Zaten bizlere.73[73] Bu bilgi bize. Hz. Peygamber'in sağlığında inen Kur'ân ayetlerinin tamamım ezberleme konusunda hırs göstermeyen sahabe onun vefatından sonra bu işe büyük bir ehemmiyet ve hız vermiştir. Kafkasların bir kısmı. Ebû Bekir'in girişimi. Yedi harf ruhsatı gereği şahsî nüshalarda ve okuyuşlarda bulunan bazı küçük farklılıkça Kıraat İlminin Tarihi #* 39 lar ve bunların nedenleri yeni müslüman olanlar tarafından tam olarak anlaşılamıyor. Kitâbü'l-Mesâhifiz ise. Ömer ve Hafsa'nın yanlarında kalmış topluma intikal etmemiş ve insanlar bu mushaf etrafında toplanmaya davet edilmemiştir.farzetmek ise kişiliği ve medeni cesareti düşünüldüğünde ona yapılabilecek en büyük iftiradır. farklı bir bilgi olarak o dönemde cem' etme denildiğinde Kur'ân'ı hıfzetmenin aktarılmış. "ecmea'l-Kur'ân" demenin "etemme hifza'S-Kur'ân" demek olduğunu bildirilmiştir. her türlü takdirin üstündedir. ümmet arasındaki okuyuş farklılıklarını ve buna dayalı olarak ortaya çıkan tartışmaları tamamıyla kaldıramamıştır. Hz. Mushaflann Kısa Târihi Hz. gerek Ehl~i sünnet hadisçilerinden gerekse Şîa kaynaklanndan bu konuda herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. 75[75] 21 . sırasıyla Ebû Bekir. Bu bölgelerde bulunan sahâbîler yeni müslüman olanlara. Kur'ân'ı şahsî nüshalarından veya ezbere dayalı okuyuşlarından öğretiyorlardı. Hz. Ancak Kur'ân'ın cem'i.74[74] b. Yukanda da arzedildîği üzere Hz. Topluma intikal etmiş olsaydı bile yazım bakımından ihtilaflara müsait bir hattı bulunmakta ve sûre tertibini hesaba katmamaktaydı. Ali'nin Kurân'ı kağıt üzerinde yazı ile cem' etmediğini aksine hıfzını ikmal ettiğini göstermektedir. İran. Kur'ân hakkında ileride ortaya çıkması muhtemel önemli bir ihtilafı ve bir bakıma fitneyi bertaraf ettiği için. Osman Döneminde Kufân'ın İstinsahı ve Çoğaltılması ba. Kur'ân'a verilen büyük değer sebebiyle de önemli ihtilaflar olarak görülüyordu. Şam ve Mısır da İslâm topraklarına katılmıştı. Ebû Bekir'den sonra Halîfe olan Ömer (634-644) ve ardından Osman (644-656) zamanında fetihler daha da artmış ve Arabistan ile birlikte Irak. Zira Mushaf. bu öneminin yanında.

Hz.81[81] Hz. Ebû Mûsâ el-Eş'arî ile Abdullah b. 646) yılında Azerbeycan ve Ermenistan seferlerine katılan ve ashâb arasındaki kıraat ihtilaflarına şahid olan İrak ve Şamlıların komutam Huzeyfe îbnü'l-Yemân'm. Osman harekete geçti ve Hz. îbn Şihâb ez-Zührî -Enes b. Osman'a gelerek şöyle dediği nakledilir: "Ey Emirü'l-mü'minin! Kitap hakkında yahûdiler ve hıristiyanlar gibi ihtilâfa düşmeden. Ebû Bekir Mushaf'ını vermesini ve çoğaltma işinden sonra kendisine Mushaf i geri iade edeceğini bildirdi. Kur'ân'm herhangi bir ihtilaf ■ durumunda Kureyş lehçesine göre yazılmasiydı. Osman'a bundan önce de gelmekteydi. Mes'ud arasında bile bazı okuyuş ihtilafları görmüş ve onlann aralarında bir süre tartıştıklarını nakletmiştir. Hişâm'dan oluşan heyete teslim edildi. Sayıyı 12'ye kadar çıkaranlar vardır. bu ümmetin imdadına yetiş!"76[76] Aslında Huzeyfe'nin ortaya koyduğu şikayetin benzerleri Hz. Halife. Zübeyr. Bu heyetin sayısı hakkında farklı bilgiler bulunmaktadır. 22 . Halife Hz. Huzeyfe.79[79] Ancak muhtemelen.Müslümanlar arasındaki ihtilafı en net olarak ortaya koyan rivayet. Âs ve Abdullah b. Hafsa'dan gelen Mushaf. hatta şikayetler üzerine Hz. bu dört kişi dışındakiler alt komisyon gibi çalışmışlar ve bunlara muhteiif konularda yardımcı olmuşlardır. 25 (m. Hafsa'ya birisini yollayarak elindeki Hz.77[77] Kendisi de bir Kur'ân kârisi olarak meseleye vâkıftı ve toplumda gelişen olaylann farkındaydı. Haris b.80[80] Nitekim "tâbut" kelimesi kapalı te "s" ile değil Kureyşlilerin yazdığı şekilde açık te "o" ile yazılmıştır.78[78] Bu ve benzeri talepler. Mâlik yoluyla gelmektedir. Osman bu konudaki ısrarını. Kur'ân'm Kureyş lehçesine göre nazil olmuş olmasına dayandırmaktaydı. heyetin başkanı olan Zeyd Medineli olduğu için diğer üyelerin gerekirse onun hilafına davranarak mushafları Kureyş lehçesine göre yazmalarım emretmişti. Zeyd b. Sabit başkanlığında Abdullah b. Osman'ın heyete verdiği en önemli direktif. Saîd b. Hz. Bu ve benzeri rivayetlerde Irak ve Şamlılarla birlikte h.

84[84] Hz. Ebû Şihâb Şam'a. Mekke'ye. Basra. Zaten Kur'ân bu maksatla toplanmış ve bu maksatla çoğaltılmıştı. Osman'ın sahabe ile görüşerek onların fikrini aldığı ve bunun sonucunda okuma ve imla ettirme işini Saîd b. Zeyd b. Nâs sıralamasına göre 114 sûre olarak tertip etti ve Ebû Bekir Mushafı'ndaki âyet dizilişine göre yazdı.) vahiy katibi olmakla birlikte yazısı da güzeldi. Osman tarafından Zeyd b. hareke. Sâbit'e havale ettiği anlaşılmaktadır. Sabit Medine'de kaldı.a.82[82] Hz. îhlâs. Mâide. yazma işini ise Zeyd b. Ancak rivayetler.Rivayetlerden. sûre adı. Âs'a. arza-i ahîradaki Fatiha. Sabit ise Resûlullah'ın (s. Felak.... Âl-i îmrân. Bakara. Nisa. Âs ashabın en fasih konuşanlarmdandı ve lehçesi Resûl-i Ekrem'e benzemekteydi. es-Sâib. eksiklik ve fazlalıklar Kur'ân'm aslındanmış gibi zannedilip ileride müslümanlar arasında bir ihtilaf çıkmasını engellemektir. özenle derlenmeyen ve yazılmayan şahsi nüshalarda bulunan bazı hatalar. Bu şekilde yazılan yedi adet Kur'ân nüshasından biri Medine'de bırakıldı diğerleri Mekke. Yoksa onun ileride kendi aleyhine olarak yorumlanabilecek delilleri karartmak gibi bir hedefi yoktu. parşömen üzerine siyah mürekkeple yazılmıştı ve nokta. Çoğaltılan nüshalar. Sabit başkanlığında oluşturulan heyet uzun bir süre (26/650 yılı sonrasında muhtemelen 5 yıl) çalışarak Kur'ân'i. süs. Şam. istinsah işi tamamlanıp ümmetin onayı alındıktan yapılan çalışma üzerine icmâ vaki olduktan sonra ashabın ve diğer müslümanların ellerinde bulunan şahsi Kur'ân nüshalarının toplanmasını ve yakılmasını emretti. beş yıl kadar süren çahşma esnasında böyle bir durumun olmadığım açıkça ortaya koymaktadır. Öyle olmuş olsa idi.86[86] 23 . Ebû Abdurrahman es-Sülemî Kûfe'ye ve Âmir b. cüz işareti gibi harici şeyler taşımıyordu. o Kur'ân'm çoğaltılması işini herkesin bilgisi dışında bir gizlilik içinde yapardı. Hz. Yemen ve Bahreyn'e83[83] birer rehber kâri'/mukri ile birlikte gönderildi. Osman.85[85] Onun maksadı. Mugîre b. Kıraat âlimlerinden Zeyd b. Abdülkays Basra'ya tayin edildi. Zira Saîd b. Küfe. Abdullah b.

Ya'mer.91[91] Yukarıdaki rivayette Hz. Osman'dan ve bazı diğer sahâbilerden nakledilen sözler gösterilmektedir. Hz. Lahn kelimesi ve bazı türevleri sözlüklerde ve Arap kullanımında "Birşeyi nağmeli söyleme (elhân). remizli ve tarizli söz söyleme. Osman'ın ümmet arasında ortaya çıkan tartışmaları ve ihtilafı sona erdirmek için bir çalışma yaptırdığı düşünüldüğünde onun ikinci bir tartışma konusuna maha! 24 .90[90] Rivayetin. irabda hata etmek. Hz. Hz. farklı lügati. Mushaflarda Yazım Hatası (Lahn) İddiası Kur'ân'da yazim hataları (lahn) ve yanlış cümle yapıları (i'rabü'l-Kur'ân) olduğu konusu geçmişte tartışıldığı gibi günümüzde de zaman zaman gündeme getirilmekte ve Kur'ân metninin güvenilirliği konusunda. Ona göre böylesi zayıf bir rivayet. bu kaynakların büyük bir kısmında eksiktir.bb. Eğer kâtib Sakîf kabilesinden 87[87]. dilin kullanımında yanlışlık yapmak" şekillerinde geçmektedir. zayıf olmasına rağmen bu ve benzeri hadislerde geçen "lahn" kelimesinin ne anlama geldiği konusunda çok şey söylenmiştir. İbn Abbâs'm azatlısı İkrime et-Tâî'den gelen rivayet şöyledir: "Mushaftar yazılınca Halife Osman'a takdim edilmiş o da mushafı inceledikten sonra "İyi hoş yapmışsınız da bunda lahnden bir şey görüyorum. Bununla ilgili en önemli dayanak olarak da. ancak bunları olduğu gibi bırakınız! Çünkü Araplar bunları dilleriyle düzelteceklerdir (veya irab edeceklerdir). İkrime ve Yahya b. gramer hatasında bulunmak. şifreli. dili ustalıkla kullanma. aleyhte delil olarak kullanılmaktadır. Osman'ı görmedikleri için bu haberi mürsel kabul etmekte ve rivayet zincirindeki bazı kimseler bakımından da eleştirmektedir. birşeye veya kimseye meyletme dönme (ilâ harfi çeri ile). Burada. özellikle ilk bölümü. Osman'ın ne kastettiğini anlamak için dönemin şartlarını ve yapılan işin mahiyetini iyi bilmek gerekir. bir dilin lehçesi. bu kadar önemli bir konu için delil olarak kullanılamaz. yazdıran (dikte eden) da Hüzeyl'den olsaydı bu yapılmamış olacaktı"88[88] Rivayet birçok kaynakta geçmekle birlikte.89[89] Dânî.

94[94] Lahn tartışmalarında ana soru Kur'ân'in kendisinde i'rab hatasının olup olmadığı değil. bahsedilen şeyin "resin" değil "tilâvet" olacağını söylemektedir. rivayetleri delil olarak alıp konu üzerinde fikirler 25 . Mushafta olmaması gereken bir eksiklik veya fazlalığı görüp de buna ses çıkarmadığını düşünemeyiz. Mushaf ta yazım hatası olup olmadığı ile ilgili olarak nakledilen önemli rivayetlerden biri de.a. Âişe'ye mushaflarda farklı tarzda yazılan bazı âyetler (en-Nisâ 4/162. gibi kelimeler dikkat edilmediği taktirde yanlış okunabilir. İbn Ebû Dâvûd es-Sİcistânî ilgili rivayetleri naklettiği başlığa "İhtilâfu Elhâni'1-Arab fi'1-Mesâhif (Mushaflardaki Arap Lehçeleri Farklılığı)" demekle ve başlığın. Zübeyr'e şu cevabı vermiştir: "Ey kızkardeşimin oğlu! Bu kâtiplerin işidir.bırakmayacağı açıktır. Urve b. Zübeyr'in babasından naklettiği haberdir. Hz. Âişe'nin bu sözünü çeşitli şekillerde yorumlayıp değerlendirmiş ve bunun Kur'ân'da gramer hataları anlamında kullanılamayacağını. çoğaltılan Kur'ân nüshalarında (mesâhif) hataların bulunup bulunmadığıdır. onda hata olduğunu gösteren bilginin de en azından aynı kuvvet derecesinde olması gerekir. hatta uydurma. Konuya açıklık getiren Ebû Amr ed-Dânî."93[93] Konu üzerine kafa yoran ilim adamlan. Kitapta/yazıda hata etmişler . bu rivayet sağlam kabul edilecek olursa. Bu sözüyle onun. Yani okuyan kimseler dikkat etmediği taktirde yazılan bazı kelimelerde hata yapabilecekleri bildirmektedir. altında "elhân" kelimesini "el-lugât" diye göstermekle bunun bir lehçe meselesi olduğunu ortaya koymaktadır. Yazılan şey mutlak olarak yanlış olmuş olsa idi. Âişe (r. olsa olsa bazı imla ve telaffuz farklılıkları olacağını bildirmişlerdir. Bu ikincisi teorik olarak mümkün gibi görünse de gerçekte olup olmadığı konusu ancak çok kuvvetli delillerin varlığıyla ortaya konabilir. Buna göre Hz. Kur'ân'm kendisi mevcut şekliyle tevatüren bize kadar ulaştığına göre.92[92] Kâtip ve dikte eden ile ilgili söylediği söz ise muhtemelen daha yaygın yazımı bulmak İçindir. Mesela ". fakat işin tabiatı gereği bu türden tercihlerin bulunabileceğini kabul ettiğini bu sebeple de değiştirmemelerini söylediğini. Zaten yukarıda arz edildiği gibi "lahn" kelimesinin lehçe ve lügat anlamı da bulunmaktadır ve yaygındır.) de soruyu soran Urve b. zaten kârilerin bunu okurken doğru telaffuz edeceklerini kastettiğini anlamaktayız.95[95] Birçok müsteşrik kaynaklardaki bazı zayıf. Osman buna müsaade etmezdi. onu yanlışlayan. el-Mâide 5/69. Hz. Bu yapılan çalışmanın ruhuna ters bir durumdur. muhtemelen mushafta bazı farklı lehçelere ait yazımların olduğunu gördüğünü. Yoksa onun. Hişâm b. Tâhâ 20/63) ile ilgili soru yöneltilmiş. Hz.

bazı yerlerde ( âju «dJji gibi) ise med harfleri kullanıldığı halde uzatma yapılmamıştır. Mushaflarda harflere nokta konulmamış olması sebebiyle. O dönemde harfleri birbirinden ayırmak için konulan noktalar. Ayrıca aynı iskeletler üzerinde farklı noktalama ile ı_*3 ve ijs^i 99[99].. &0\ 'S**î ve [|Ü 101[101]okuyuşları 26 . Mushaflann Bazı Özellikleri İstinsah edilen nüshaların özellikleri kıraat ilminin o târihten sonraki gelişimi ve aldığı şekil bakımından çok önemlidir. sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte. *j«Jı j& ve ^ı j^. Kur'ân kıraatinde farklı okuyuşlara hayat hakkı tanımak için olsa gerektir. Arap yazısı. Nitekim bazı kelimelerde ( *âj> gibi) med (uzatma) olduğu halde med harfleri olan "elif i ".100[100]. istinsahın yapıldığı dönemde tam bir gelişme göstermediğinden. yazıda nadiren de olsa kullanılıyor97[97] iken " <n> ıo ui*" gibi harfleri birbirinden ayıran noktaların mushaflarda kullanılmamış olması.üretmiş ve rivayetlerde birkaç tane olduğu ileri sürülen yazım hatalarının sayısını bir hayli artırarak bunu Kur'ân'm korunmuşluğu konusunu zedeler boyuta taşımışlardır. mesela Bakara süresindeki98[98] u*^ iskeleti Resûl-i Ekrem'e dayandırılan rivayetler sebebiyle ı»>l' ve ı»>lî şeklinde okunabilin iştir. "vav j ". "yâ <s "kullanılmamış. Kur'ân'ın çoğaltılması esnasındaki yazımda ve kullanılan imlâda bazı zayıf noktaların olması tabi karşılanmalıdır. Günümüzde de konu oryantalistler nezdinde güncelliğini korumaktadır.96[96] bc.

İbn Ebû Davud'un naklettiğine göre Halife Hz.ortaya çıkabilmiştir. Osman okunması gereken terkip Hz. yâ ve nûn ile) yazılmış. Ancak kıraat imamlarından bazısı terkibin aslına bazısı ise hattına itibar ederek vakıf işlemi yapmaktadır. Osman mushaflarında yedi yerde102[102] tenvin yerine nûn ile gösterilerek "J& şeklinde (kâf.109[109] Bu farklann nereden kaynaklandığı konusunda yapılan araştırmalar sonucunda kimi araştırmacılar bunun kâtiplerden kaynaklanan hata olduğunu. kimisi ise bunun bilinçli bir tercih olduğunu ifâde etmiştir.103[103] Ancak bunlar vessâ. evsâ 104[104]. ve tevekkel 105[105]. Kâf (ü) ve eyyü (<#ı) harflerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve normalde "keeyyin" feŞ+ şeklinde yazılması ve okunması gereken terkip Hz. fe innellâhe hüve'l-ğaniyyü'l-hamîd. bimâ kesebet. hemze. diğer yazıma hiç yer verilmemiştir. Çoğaltma işini yürüten 27 . Nüshaların tümünü bir biri ile karşılaştırdığımızda ise bu farklılıklar biraz daha fazla (37 kadar) olmaktadır. fe innellâhe'l-ğaniyyü'1-hamîd min gibi 108[108]çok büyük olmayan ve genellikle manayı çok fazla değiştirmeyen farklılıklardır. tahtehâ 107[107]. İstinsah edilen nüshalar birbiriyle mukayese edildiğinde aralarında bazı yazım farklılıklarının olduğu gözlenmektedir. fe bimâ kesebet106[106] taktihâ. Osman'daki Medine nüshası ile diğer nüshalar arasında on iki farklılık bulunmaktadır. fe tevekkel.

Kureyş lehçesi üzere çoğaltılması.112[112] Daha sonra ortaya konan "sahih kıraat" şartlan okuyuş farklılıklarını azalttığı gibi müslümanlar arasındaki ihtilafı da büyük oranda gidermiştir. Zaten bu aşamadan sonra sahih kıraatler Kur'ân'dan kabul edilmiş ve hangi kıraatin daha üstün olduğu yolunda bir tartışmaya girilmemiştir. Meydana gelen 28 . Büyük kıraat âlimi Ebû Amr ed-Dânî. o kelimeleri muhtelif mushaflarda ayrı ayrı yazdırmaya karar verdiğini ifâde etmektedir. Hz. Osman'ın çoğaltarak gönderdiği Kur'ân nüshalarına dayanmayan şahsi nüshalann yakılması ve ortadan kaldırılması Kur'ân kıraatindeki ihtilafı büyük ölçüde ortadan kaldırmış ise de. en iyi çözüm olarak. Osman'ın Rasûlüllah'tan alındığında şüphe olmayan fakat yazım farkı gerektiren kelimeleri bir mushafta gösterebilmek istemesine rağmen.sahabe aynı âyetle ilgili olup gerekli şartları taşıyan ifâdelerden her hangi birisi hakkında kesin karar veremediklerinde. Mushafîann Harekelenmesi ve Noktalanması İslâmî fetihlerin artması neticesinde İslâm toplumunun çoğunluğunu Arap olmayan milletler oluşturmaya başlamıştır. zaman zaman ciddi hatalar yapmaktaydı. bazı yerlerde mânaya çok ciddi tesiri olmayan ayrıntı kabilinden farklılıklar arz ederken diğer bazı yerlerde âyetin anlamına müspet manada yeni bir yaklaşım ve zenginlik getiren türden farklılıklardır. Bunlardan az bir kısmı. Osman mushaflanna dayalı olarak yapılan Kur'ân ve kıraat eğitimi ise toplumun tümü için geçerli olamıyordu. özellikle halk kesimi ve Arabistan'a uzak bölgelerde bulunanlar Kur'ân'ı okumada ve Arap dilini konuşmada sıkıntı yaşamakta. gerek o dönemdeki yaygın Arap yazısının nokta ve harekeden yoksun olması. gerekse Kur'ân hattına uygun düşen sağlam senetli rivayetlerin bulunması sebebiyle küçük çaplı ihtilaflar varlığını sürdürmüştür. Hz.110[110] Bu kelime ve yazımlar. Hz.111[111] Kur'ân'ın.113[113] bd. bir manada yedi harf ruhsatı sebebiyle ortaya çıkan farklı okumalan ortadan kaldırmıştır. toplumsal etkileşim ve alınan eğitim sonucunda Arapça'yı ileri derecede öğrenmiş ise de. aynı kelimeyi iki defa' yazdırmamak için. bu farklılıkları farklı nüshalarda gösterme yolunu tercih etmişlerdir.

53/675). 95/713) devreye girmiş ve Ebü'l-Esved ed-Düelî'nin talebelerinden Nasr b. 129/746) ayn ayrı veya birlikte Kur'ân'ı baştan sona kadar noktalamışlardır. yoksa daha önce var olan ve az olarak kullanılan işaretleri mi kullandığı veya geliştirdiği konusunda çeşitli şeyler söylenmiştir. Konunun uzmanlarından olan Ebû Amr ed-Dânî'nin (ö. kendisi okumuş kâtip ise fethaya delâlet etmek üzere harfin üzerine bir nokta. Kur'ân-ı Ke-rîm'in kıraatinde hatalı okuyuşların yaygınlaşması üzerine Irak Valisi Ziyâd b. bazı vesikalar da vardır. Noktalarda metnin mürekkebi olan siyah kullanılırken daha önce harekeler için renkli mürekkep tercih edilmiştir. Mervan'ın (ö. âyetindeki " (" ibaresinde yer alan "ve Rasûlühû jpyj " kelimesinin irab harekesinin esreli olarak "ve Rasûlihî a^ " şeklinde115[115] okunduğunu duyunca bu kararından vaz geçmiş ve Kur'ân'ı harekeleme teklifini kabul etmiştir. Ancak o. 444/1053) Selef alimlerini mushafın noktalanmasına sevk eden âmilin. Ya'mer"in bu noktalama işaretlerini kendiliklerinden mi ürettiği. 86/705) Irak Valisi Haccac b. Ebü'lEsved. Kur'ân'm yabancılar tarafından doğru ve hızlı okunmasını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmaya yöneiik olarak bu defa Abdülmelik b.117[117] Ebü'l-Esved ile Nasr b. 89/797) Kur'ân'i noktalamasını istemiştir. Rivayetlere göre Nasr ile Yahya b. Vali Ziyâd'm bir mizanseni sonucunda Tevbe sûresinin 3. Ebîh (ö. bunların tenvinli şekilleri için de ikişer nokta koydurmuştur.çok hatalı Kur'ân okumaları. kesre için harfin altına bir nokta. Ebü'l-Esved ed-Düelî'den (ö. Hicrî 22 (643) târihinde olduğu düşünülen bir 29 . Ya'mer (ö. Âsım'dan (ö. yöneticileri ve İslâm âlimlerini harekete geçirmiştir. Ahmed'in ö. Ancak yine de Kur'ân'ı doğru ve hızlı okuma önündeki engel tam olarak kaldırılamamıştır. halkın konuşmalarında dil hatalarının çoğaldığını görmeleri ve bunun da zamanla artacağından endişe etmeleri olduğunu ifâde etmesi. Yûsuf (ö. sahabe dönemine yakın olmalarına rağmen dillerinin bozulduğunu.116[116] Bu düzenleme zamanla yayılmış ve birçok mushaf üzerinde uygulanmıştır.114[114] meseleyi net olarak ortaya koymaktadır. otuz kişi arasından seçerek yanma aldığı kavrayışı güçlü ve dili fasih bir kâtiple bir mushaf dığı kavrayışı güçlü ve dili fasih bir kâtiple bir mushaf üzerinde işe başlamış. Ancak bu hareke ve noktalama işaretlerinin daha önce de kullanıldığı yönünde rivayetler bulunmakla birlikte. 175/791) çalışmalarıyla almıştır. Noktalama şâretleri bugünkü şeklini büyük oranda dilci Halil b. Âsim ve Yahya b. 69/688) bu sıkıntıyı gidermesini istemiş Ebü'l-Esved önce bunu kabul etmemiştir. damme işareti olarak harfin önüne bir nokta.

Kıraat alanındaki bazı eserlerin yazım târihleri itibariyle hicrî 70 ve 8O'H yıllara kadar gitmesi119[119] ve büyük-'kıraat alimlerinin çoğunun tâbiûndan olması bu ilmin kısa bir zaman dilimi içerisinde aldığı mesafeyi göstermesi açısından önemlidir. imâle. Kuzey Afrika. İlk üç asır içerisinde daha çok Mekke. Endülüs. idgam gibi telaffuz keyfiyetlerinde kendi şahsî tercihlerini ortaya koyarak bu tercihlerini öğretmeye başlamışlardır. o . hicrî 58 (678) tarihli olduğu kabul edilen bir kitabede ise v. Bu durum. Basra ve Şam gibi şehirlerde yoğunlaşan kıraat çalışmaları. Osman'ın Kur'ân'ı teksir ettirip yazılan mushafları çeşitli beldelere göndermesinden önce yedi harf ruhsatı ve başka sebeplerden dolayı çok fazla sayıda okuyuş toplum gündemine girmişti. Kıraat rivayetlerini almak isteyenlerin. i. Küfe. Hadis ilminde olduğu gibi kıraat ilmine merak salanlar ve farklı okuyuşları almak isteyenler de hem Âlî isnadlı rivayetleri hem de edâ ve ifâde keyfiyeti bakımından üst derecede bulunan okuyucuları arıyorlardı. o vakitten sonra. gerekse med. Özellikle Hz. j. noktalama işaretlerinin yapılmasıyla da her kesim tarafından okunur olmuştur. Adı geçen merkezlerde bulunan kıraat alimleri gerek kelimelerde. bu geniş coğrafyayı dolaştığına dair rivayetler meşhurdur. tahfif. Kıraatlerin Tedvini Müslümanların üzerinde icma ettiği Hz. Anadolu ve Orta Asya'ya kadar yayılmıştır.papirusta o. Sahih kıraatin şartlarını taşımakla birlikte rivayet ve okuyuşlar arasında tercihleri bulunan alimlerin sayısı önceleri bir hayli çok iken zamanla insanlar bunlardan hem ilmi durumları hem de yaşayışlanyla tebarüz eden bazıları üzerinde kümelenmiş120[120] ve böylelikle ilk grup kıraat âlimleri ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda öncelikle mushafların gönderildiği şehirler olmak üzere yavaş yavaş kıraat ilmi merkezleri doğmuştur. yapılan fetihler ve yürütülen İslâmlaştırma faaliyetlerine paralel olarak Mısır. İbnü'l-Cezerî. Osman mushaflan çok kısa zaman içerisinde bütün İslâm coğrafyasına yayılmış. mushaflar iyice yaygınlaşıp eski etkiyi ortadan kaldinncaya kadar devam etmiştir.118[118] 4. Medine. konuya vakıf olmasıyla da artık bazı kıraat alimleri etrafında kümelenmeler meydana gelmiştir. tâbiûndan olup Kur'ân kıraati konusunda 30 . kasr. i. j>. İran. Sahabe bunları bildiği ve hatta onlardan bazısı noktalama işaretlerini bir süre şahsî mushaf yazımlannda kullanmislarsa da çeşitli endişelerle bunu terk larında kullanmışlarsa da çeşitli endişelerle bunu terk etmişlerdir. £ harflerine. Kıraat ilmine ilgi duyanlann. ^ harflerine noktalar konulduğu görülmüştür.

Bu tasnif İbn Mücâhid'in muasırları ve sonrakiler tarafından oldukça beğenilmiş ve kıraat eğitimi bu tasnif. Sellâm (ö. 282/896)123[123] ve İbn Cerîr et-Taberî çalışmalarında yirmi kıraati toplamışlardır. Basra'da Ebû Amr ve Şam'da İbn Âmir beş merkezde bulunan yedi kıraat imamıdır. 399/935) sekiz kıraate yer verdiği et-Tezkire â'1kırââti's-semân adh eserinde sekizinci kıraat imamı oiarak Ya'kûb el-Hadramî'yi saymıştır. İshak elCehdamî (ö. Habîb ve Kisâî. Meselâ İbn Mücâhid'den sonra gelen İbn Galbûn (ö. Ebû Ca'fer el-Kârî. Kıraat ilminin tedvini ve geleceği aktarılması noktasında İbn Mücâhid (ö. 324/936) bir dönüm noktası olmuştur. 224/838) yazdığı Kitâbü'I-Kaâât aâk kitapta122[122] içinde meşhur yedi kıraatin de bulunduğu otuz iki kıraata yer verirken Ebû İshak İsmail b. Ebû Ubeyd el-Kâsım-b. Ya'kûb el-Hadramî ve Halef b. esas alınarak yürütülmüştür. Bazı âlimlerin ortaya çıkıp konuya el atması ile tehlike bertaraf edilmiş ve kıraatlerin tasnifi yapılmıştır. Hişâm'm listeye eklenmesiyle oluşan Aşere 31 . kıraatin sıhhati için ileri sürülen üç temel şartı taşıyanlar sahih oiarak kabul edilmiştir125[125] İbn Mücâhid'in tasnifine göre. * Kıraat ilmine dair yazılan ilk eserlere. doğru ile yanlış birbirine karışmıştır."124[124] Halbuki İbn Mücâhid'e kadar kıraatlerin sayısı konusunda belli bir tercih ve sınırlamaya gidilmeyip. O Kitabü'S'Seb'a fi'1-kirâât adlı eseriyle müslümaniar nezdinde büyük kabul gören kıraatleri yedi olarak kayda geçirmiştir. ikinci grubun sayısı ise yirmi birdir. Medine'de Nâfi\ Mekke'de İbn Kesir. Bu vasıflarda olmayanlar ise tabii olarak elenmiştir. Hamza b. Kûfe'de Âsim. Bunun sonucunda da kıraat konusundaki ihtilaflar artmıştır.mahir olanları uzun bir liste halinde vermektedir ki bunlardan ilk grubun sayısı kırk beş.121[121] Bu tasnifte kıraat ilminde maharetini ortaya koyanlar ve dindarlığı ile de kendisini kabul ettirenler yerlerini almışlardır. Ancak sıhhat şartını taşıyan her kıraat geçerli olduğundan zaman zaman bu sayıyı aşan tasnifler de yapılmıştır. yapılan rivayet ve kıraat talimi çalışmalarına bakıldığında kendisi içerisinde tutarlılığı olan kıraatlerin'sayısının otuzu aştığı görülmektedir. İbnü'l-Cezerî1 nin anlattığına göre bunlardan sonra sayı birden artmış ve artık iyi ile kötü.

Yedi harfin ne anlama geldiğini ve kıraat ile ilişkisini belirtmeden önce. ilk defa İbn Mihran en-Nîsâbûrî'nin (ö.a. 516/1122) ve Ebu'l-'Alâ el-Hemedânî'nin de benimsediği bu tasnif kıraat eğitiminde kabul görmemiştir. tebliğcisi peygamberin yanında iyi ve doğru bir biçimde öğrenen.tarîkinin târihi de seb'a kadar eskidir.) aracılığı ile insanlara göndermiştir. Yedi Harf Ruhsatının Sosyo-Kültürel Nedenleri Yüce Allah son kitabı Kur'an-i Kerîm'i son peygamber Hz. Peygamber tarafından Kur'ân'ın kolay okunup anlaşılması için getirilen yedi harf (el-ahrufü's-seb'a) ruhsatı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki 32 .126[126] 5. Allah hiç şüphesiz ilâhî vahyinin her devirde insanlar tarafından bilinmesini ve yaşanmasını ister. İslâm son ilâhî din olduğundan konu öncekilere göre daha büyük bir önem arzetmektedir. Bu sebeple insanların İslâm'ın kendisine dayandığı Kur'ân'i tanıması ve iyi öğrenmesi gerekiyordu. yedi harf ruhsatını getiren sebepleri kısaca açıklamakta yarar vardır. el-Enderâbî. Yedi Harf-Kıraat İlişkisi Kıraat ilminin zenginleşmesini ve gelişmesini sağlayan en önemli hususun Hz.127[127] a. Bütün bu sebeplerden dolayı Resûl-i Ekrem İslâm'ın yayılmasına ve Kurân'm öğrenilmesine çok büyük önem vermiş hatta bunu kendisini helak edercesine yapmıştır.128[128] İslâm'ı tebliğ için uzak yerlere gittiğini ve bunlardan bir kısmında büyük sıkıntı ile karşılaştığını buna rağmen vaz geçmediğini bilmekteyiz. Dini ve dinin dayandığı ilâhî kaynağı indiği dönemde. Ne var ki. Bir dinin sonraki asırlardaki ve farklı bölgelerdeki insanlara daha sağlam ve hızlı bir biçimde ulaşabilmesi için dinin ilk muhataplarının o dinle olan güçîü ilişkileri çok önemlidir. 381/992) ortaya koyduğu. dini hem maddi hem de duygusal yönleriyle içselleştiren kimse onu gelecek nesillere sağlam bir biçimde ve tüm yönleriyle daha rahat nakledebilir. Muhammed (s. el-Begavî (ö.

Arap toplumunu ve Arabistan yarımadasını iyi bilen ResûluUah. toplumun ihtiyacının da farkındaydı. Allah'tan Kur'ân'ı birden fazla lehçe (harf) üzere okumak için izin istemedeki isran da bu hususu teyid etmektedir. Peygamber de onların öğrenmesini arzuluyordu. Ka'b hadisi ("Salâtü'i-müsâfırîn". Ancak bunun bir ruhsat olduğu da her zaman vurgulanmışür. Öğüt alan var mı?" âyetleri belki Kur'ân'ın Mekkeliler için kolay ve anlaşılır bir kitap olduğunu göstermektedir. Ömer'in şöyle dediği aktarılmaktadır: 33 . tek tek olmasa bile birlikte tevatür derecesine ulaştığı söylenebilir. Yedi harfle ilgili bilgiyi biz Resûl-i Ekrem'den ve ashabından nakledilen haberlerden öğreniyoruz.129[129] Yedi harf ruhsatı Medine döneminde tebliğin bu sıkıntılı anlannda gelmiştir.rivayetlerde de görüleceği üzere.130[130] b. Onlar Kur'ân'ı öğrenmek istiyorlar. Bu kolaylık sebebiyle hem kabile mensupları Kur'ân'da kendilerinden birşeyler bulmuşlar böylece ona olan ilgileri artmış hem de bu kolaylaştırma bazı insanların mazaretlerini ellerinden almıştır. Yedi Harf Ruhsatına Dair Hadisler Özel toplumsal şartların zorlaması ile ortaya çıkan yedi harfe dair Kur'ân'da herhangi açık bir beyan bulunmamaktadır. Ancak Medine'ye hicret edilince. Hz. O dönemde insanların kendi kabile ortamlannda öğrendikleri şeyleri terkedip başka kabilelere ait şeyleri alıp benimsemeleri çok zordu. Yedi harf ruhsatının varlığını ortaya koyan rivayetler öylesine çok ve güçlüdür ki. Mekke'de nazil olan Kamer sûresinde dört defa geçen "Biz Kur'ân'ı öğüt (zikr) için kolaylaştırdık.131[131] Bunlardan bazılarını burada nakletmek yerinde olacaktır. Mekke toplumu büyük çoğunluğu ile Kureyş ve buna tabi olan gruplan ve kabileleri barındırıyordu. büyük bir kısmı nazil olan Kur'ân Medinelilerden bazısına ve civar kabilelere dili ve üslubu itibariyle ağır gelmeye başlamıştır. 274) ruhsatın Medine döneminde geldiğini teyid etmektedir. Fakat burada müslüman olan kimseler Kur'ân'daki bazı ifâdeleri teleffuzda ve anlamada zorlanıyorlardı. Ancak bu yedi harfe bir işaret olmasa gerektir. Yedi harfle ilgili en meşhur rivayetlerden birine göre Hz. İmam Müslim'in naklettiği Übey b.

içerisinde iki önde gelen sahabenin adı geçtiği ve yaşanan bir olayı tasvir ettiği için çok şöhret bulmuş ve yedi harfle ilgili kaynaklarda sıkça tekrar edilmiştir. Resûlullah bana dedi ki: "Ey Übey! Rabbim bana Kur'ân'ı bir harf ile okumam için (meleği) gönderdi. Bunlardan bazısı sahabenin kıraat ilmi bakımından önde gelenlerinden Übey b. ve "Ey Allah'ın Resulü! Ben bu adamın Furkan sûresini senin bana okuttuğundan farklı harfler üzere okuduğunu gördüm" dedim. Bunun üzerine ben: 34 .) o ikisine okuttu ve yaptıklarını doğru ve iyi gördüğünü ifade etti. Sanki Yüce Allah'ı görüyormuşum gibi korkuyordum. Aslında konunun başlangıcım ve ruhsatın nasıl elde edildiğini ortaya koyan rivayetler de bulunmaktadır. Rasûlullâh Ömer'e: "Salıver onu!".a. Hakîm'in Furkân sûresini okuyuşuna şahit olmuştum. Buhârî'ye ait olan bu rivayet. O da bana üçüncü kez karşılık verdi ve: "Kur'ân'ı yedi harfe göre oku. Sabrettim. namazını bitirir bitirmez ridasınm yakasına yapıştım ve: "Sana bu sûreyi sen okurken işittiğim şekilde kim okuttu?" dedim." buyurdu. Bunun üzerine bana ikinci defa "İki harfe göre oku" diye karşılık verdi. buyurdu. "Ey Ömer! Oku" dedi. Sonra bir başkası mescide girdi. kendisinden dinlediğim şekilde okudu. Namazda bilmediğim (yadırgadığım) bir kıraatle Kur'ân okudu. O vakit gönlüme yalanlama (tekzib) vesvesesi düştü. o da bu defa ilk gelenin kıraatinden başka bir kıraatle okudu. Hz. halbuki Câhiliyye döneminde de değildim. benden istediğin bir diîekte bulunma hakkın vardır. Ben "Bu şahıs bilmediğim bir kıraatle Kur'ân okudu. Ben de kendisinin bana okuttuğu şekilde okudum. O şöyle buyurmaktadır: "Mescitteydim. "Bana sûreyi ResûluUah okuttu" dedi."132[132] Metni. Rasûlüllah: "Sûre böyle indi". sana verdiğim her cevaba karşılık. sonra diğeri geldi o da arkadaşının kıraatinden başka bir kıraatle okudu" dedim. Ben "Ümmetime kolaylaştır" diye ona karşılık verdim. "Yalan söylüyorsun. Peygamber beni kuşatan duygulan hissedince eliyle göğsüme vurdu. dedikten sonra-."Resûlulâh sallallâhu aleyhi ve sellem henüz hayatta iken. Ardından beni bir ter bastı. Namazda olduğu halde neredeyse yakasına yapışacaktım. Okuyuşunu dinledim ve baktım ki sûreyi. Namazı kılınca birlikte Resûl-i Ekrem'in yanına vardık. Hişâm. bir adam içeri girdi ve namaz kıldı. yedi harf üzere indirildi. Ben ümmetime kolaylaştırması için yeniden müracaatta bulundum. Hişâm b. Buyurdu ki: "Muhakkak ki bu Kur'ân. Ka'b'dan rivayet edilmiştir. ondan kolayınıza geleni okuyun. dedi Ömer onu bırakınca Resûlullah '"Ey Hişâm! Oku". Allah Resûlü'nün bana okutmadığı birçok harf üzere okuyor. Bunun üzerine Resûîuüah (s. Çünkü okuyuşunu dinlediğim sûreyi Resûluîlah'ın kendisi bana başka bir şekilde okuttu" dedim ve onu alıp Rasûlüllah'a götürdüm. Ayrıca.

Ka'b'dan aktarılan üçüncü bir rivayet Resûl-i Ekrem'in ümmeti için Kur'ân okuma kolaylığım niçin istediğini çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. ümmetimin gücü buna yetmez" buyurdu. Buna göre Resûlullah (s. Kur'ân'ı ümmetine bir harf üzere okutmanı emrediyor" dedi."135[135] İbn Abbas'tan nakledilen bir riyâyet Übey'in verdiği bilgiyi teyid etmekte ve ruhsatın aşama aşama gerçekleştiği bildirilmektedir. yedi harf ruhsatının verilişi daha detaylı bir biçimde anlatılmaktadir. Peygamber yine aynı şekilde karşılık verince Cebrâîl dördüncü kez geldi ve. Ka'b'dan gelen bir başka rivayette ise. Ey Allahim! Ümmetimi bağışla. Kur'ân'ı ümmetine iki harf üzere okutmanı emrediyor" dedi.) Gıfaroğullarının küçük gölü (Edât-i Benî Gıfâr) yanindayken Cebrâîl kendisine geldi ve: "Allah sana. bazısı ihtiyar erkektir. Kur'ân'ı ümmetine yedi harf üzere okutmanı emrediyor. Sonra (Cebrâîl) ikinci defa geldi ve: "Allah sana. Sonra Cebrail üçüncü defa geldi ve: "Allah sana. ümmî bir kavme gönderildim. bazısı câriyedir.a. Rivayet şu şekildedir: "Resûlullah Cebrail ile karşılaştığında ona şöyle demiştir: "Ey Cebrail! Ben.) şöyle buyurmuştur: 35 . "Allah sana. onlardan bazısı yaşh kadındır."133[133] Übey b. Resûlullah yine: "Allah'dan af ve mağfiret dilerim.' O da şöyle cevap verdi: "Ya Muhammed. hatta İbrahim aleyh isselamın bile bana yöneiip ihtiyacını arzedeceği vakte bıraktım. bazısı çocuktur. İmam Müslim'in İbn Ebû Şey be tarikiyle naklettiği habere göre Übey şöyle demektedir: "Hz. ümmetimin buna gücü yetmez" buyurdular." dedim ve üçüncüsünü bütün insanların. Bunun üzerine o: "Allah'tan af ve mağfiret dilerim."134[134] Übey b. bazısı da önceden hiç kitap okumamış adamdır. Kur'ân'ı ümmetine üç harf üzere okutmanı emrediyor" dedi."Ey Allahım! Ümmetimi bağışla. Hz.a." dedi. Kur'ân yedi harf üzere indirilmiştir. Peygamber (s. Hangi harf ile okurlarsa doğru okumuş olurlar.

yedi harfin ümmet için bir kolaylık olduğu bildirilmekte ve insanların Kur'ân etrafında ve Kur'ân'ı gerekçe göstererek kavga etmesinin çok tehlikeli olduğu ihtar edilmektedir. Resûlullah "Böyle indi. Bunlann hepsi safîdir." buyurdu. Sâbit'in konuya açıklık ge-:iren rivayeti şöyledir: "Amr b. gafur. Yedi harfe çıkıncaya kadar bu böyle devam etti. Ebû Kays Abdurrahman b. "akbil"."136[136] Bazı yedi harf rivayetlerinde ise yedi harfin ne anlama geldiğini açıklar türden ayrıntılar bulunmaktadır. hakîm. "izheb" (yerine). Bu kez."138[138] Bir kısım rivayette ise. O "Resûlullah" cevabını verince Amr "Resûlullah. Cebrail "îki harf üzere oku" dedi. Mikâîl yine "Artırmasını iste" dedi ve yedi harfe varıncaya kadar onu artırmasını istedi. Kur'ân'dan bir âyet okuyan bir adamı dinledi ve ona "Bunu sana kim okuttu?" dedi. kâfidir. Mikâîl ise Resûlullah'a "Onu artırmasını iste" dedi ve o da artırmasını istedi."Cebrail.137[137] Ebû Hüreyre'den gelen rivayette verilen örnekler yedi harfin ne demek olduğunu biraz açmaktadır: Onun rivayetine göre Resûlullah şöyle buyurdular: "Allah Kur'ân'ı yedi harf üzere indirmiştir: Alîm. rahîm . Bunun üzerine ona başvurdum. "esri" ve "a'cil" demen gibidir. Bunlardan Ebû Bekre es-Sekafî'den gelen rivayet şöyledir: "Cebrâîl "Yâ Muhammed! Kur'ân'ı bir harf üzere oku" dedi. bana Kur'ân'ı bir harf üzere okutmaktaydı. rahmet ayetini de azab ayeti ile bitirmedikçe bu "teâle" (yerine). Ondan artırmasını her istediğimde o bana artırıyordu. "helumme". (Hz. onu bana başka türlü okuttu" dedi ve sonra beraberce Resûiullah'a gittiler. Peygamber) dedi ki: "Azab ayetini rahmet. Diğeri de âyeti okudu ve "Ey Allah'ın Resulü! Böyle değil mi?" deyince Resûlulah "Böyle indi" dedi ve ekledi: 36 . İçlerinden biri "Yâ Resûlellah! Şu şu âyet" dedi ve okudu. el-Âs.

Çünkü onda tartışmak küfürdür139[139]. Eğer okunmasına izin verilen kıraatler Kur'ân'dan ise. Kur'ân olmadığı halde Kur'ân'a uyması ve Kur'ân'm özünü yansıtması sebebiyle inkarı açısından Kur'ân gibi mütalaa edilebilir. Bu rivayetler bize okuma kolaylıklarını Peygamberimizin sözlerine ve kudsî hadislere benzetme kapısını açmaktadır.143[143] Ayrıca "Resul size neyi getirdiyse onu alınız. Kur'ân'dan değil ise. eğer Kur'ân'da yer alan bir âyet değil ise.141[141] Bu iki hadiste ve benzerlerinde142[142] yer alan "Kur'ân hakkında münakaşa küfürdür" ifadesi yedi harf vesilesiyle söylenmiştir. Bunların hangisini okursanız isabet etmiş olursunuz. Biri "Bunu Resûluîlah'tan aldım. neden yasakladı ise ondan uzaklasın"144[144] âyeti ve benzeri emirler bu konudaki görüşü desteklemektedir. O da: "Kur'ân. yedi harf üzere okunur."Şüphesiz bu Kur'ân yedi harf üzere nazil oldu. ümmetin bunu geçici bir kolaylık olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Üçüncü bir görüş olarak da. o taktirde bunların Hz.) sözleri Kur'ân olmadığı halde onun sözlerine ve emirlerine karşı gelmek -Kur'ân'da ifâde edildiği gibi. bu Hz. Çünkü Kur'ân hakkında münakaşa küfürdür" buyurdu. Zira Resûl-i Ekrem tarafından ortaya koyulan bir şey. Osman Mushaffnda da yer alması gerekirdi. Kur'ân'ın yedi harf üzere okunması. Kur'ân'da tartışmayınız. Kur'ân hakkında münakaşa etmeyin. Peygamber'e sordular." buyurdu.140[140] Ebû Cuheym el-Ensârî'nin rivayeti de bu husustadır: "İki adam bir Kur'ân âyeti üzerinde ihtilaf ettiler. Kur'ân'dan olmayan bir şey üzerinde tartışmak nasıl küfür olabilir." deyince diğeri de "Ben de Resûlullah'tan aldım" dedi. Peygamber tarafından meşrulaştınlmış 37 . Mesela Resûlullah'ın (s. Konuyu Hz.küfrü gerektirmektedir.a.

Yedi harf konusunun doğru anlaşılabilmesi için hadislerde geçen "harf.a.) sünnetinden müekked olanların önemsenmemesi ve tartışma konusu yapılması da tehlikelidir demektir. Yukarıdaki rivayetlerde Cebrail'in başlangıçta Kur'ân'ı Resûlullah'a bir harf üzere öğrettiği ve bu şekilde okunmasını istediğini görmekteyiz.147[147] Hadis kaynaklarında nakledilen rivayetlerin hiç birinde sahabenin Resûlullah'a bu konuda bir soru tevcih ettiğini de görememekteyiz. üçe çıkmış ve ardından da yedi olmuştur. Bu görüşlerden bir kısmı üzerinde durmaya değer görünmemektedir. 38 . cariyelerden. Bu görüşlerden biri hadisîerdeki yedi harfle kastedilenin Arap kabilelerinin dili ve lehçesi olduğu şeklindedir. hadislerde harf ile kastedilen lehçe ve ağız ile birlikte lehçe içi farklı okumalardır.a. Ayrıca aralarında okuma farklan ortaya çskan Hz. Neden üçte durulmadığı veya ona kadar çıkılmadığı ile ilgili kaynaklarda bir açıklama bulunmamaktadır.demektir.. çocuklardan. Bize göre. "iki harf "üç harf ve "yedi harf tabirleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Sonra artırılıp iki harf yapılmış. bunun anlamıyla ilgili kaynaklarda nakledilen kırka yakın görüş konuyu anlaşılır olmaktan çıkarmakta. Peygamber (s. O taktirde bu yedi harfin bir anlamı olmalıdır..146[146] Ancak konu ile ilgili en dikkat çeken husus yedi harfin ne demek olduğunun. aksine müşkil hale getirmektedir. bizzat onun öğretim ve talimatıyla olduğunu anlıyoruz. Bu tercihin daha gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Zira bir rivayette Resûl-i Ekrem yaşlılardan.145[145] c. Ömer ile Hişâm b. Resûl-i Ekrem tarafından açıklanmamış olması veya açıklanmaya ihtiyaç duyulmama sidir. Onun Allah'tan aldığı müsaade ile meşrulaştırdığı bir şey ise ve tartışılması durumunda küfrü gerektiriyorsa veya en azından küfre düşme tehlikesi içeriyorsa. bu durumda Resûlullah'ın (s. Biz bu görüşü biraz değiştirerek almak istiyoruz. bahsetmiş ve bu sebeple Kur'ân'ın yedi harf üzere okunması için ruhsat talebinde bulunmuştur. Şu kadar var İd. Bir kısmı ise. "bir harf. Yedi Harf Terkibinin Anlamı ve Kıraatlerle İlişkisi Kur'ân'm yedi harf üzere indirildiğini belirten ve bir kısmı yukanda arz edilen rivayetlerden.) döneminde Kur'ân-ı Kerîmin bazı âyetlerinin farklı sekililerde okunduğunu ve bu farklı okuyuşların. Hz. müspet ve menfi yönler ihtiva etmektedir.

Ehl~i Kitâb âlimlerinin kendi kitaplarıyla ilgili yaptıkları da lafzî ve manevî tahrif olarak değerlendirilmiştir. Zaten "h-r-f kökünden tefîl babında türeyen "tahrif kelimesi konuşma ile ilgili olursa sözü lafzî veya manevî olarak değiştirme.150[150] Normal kullanımıyla "harf kelimesi 'herhangi bir şeyin bir tarafı ve yüzü' ile "vecih" ve "tarz"151[151] anlamlarında kullanılmaktadır. Bazı dilciler meşhur "yedi harf hadislerinde geçen "ahruf kelimesini lügat ve lehçe anlamında almışlardır. helali haram yapmadıkça. Aynı kabile içindeki kimselerin de farklı okumalarına fırsat veren bu uygulama ile insanların Kur'ân'ı okurken. cennet ve cehennemi birbirine karıştırmadıkça. korkmamaları ve sürekli olarak Kur'ân ile hemhal olmaları hedeflenmiştir. haramı helal.148[148] Aynı kabileden olup aynı şehirde yaşayan iki kişinin dil farkı olmasa da bilgi ve kültür farkı olabilirdi.154[154] Yedi harf hadislerinde de bir değiştirme ve başka lafzı asıl lafız 39 . herhangi maddi bir şey ile ilgili olursa onun asiiyetini bozma harap duruma getirme gibi anlamlar taşımaktadır. diyebiliriz. Ayrıca Resûl-i Ekrem'e yakınlık ve ondan daha uzun süre ders alma da etkili elaca Kıraat İlminin Tarihi »o 63 bilmekteydi.152[152] Kur'ân-ı Ke-rîm'de bir yerde geçen "harf ismi153[153] bu kökten tef il babında gelen "tahrîf ile biraz uzaktan da olsa ortak manalar taşımaktadır.149[149] Buna göre aynı lehçe içi kelime değişimleri de yedi harf ruhsatına dahildir.Hakîm ve aralarında ihtilaf çıkan bazı başka kimseler aynı kabileye mensuptular ve aynı lehçeyi konuşmaktaydılar.

156[156] Kur'ân'da157[157] ve hadislerde geçen "yedi gök". "yedi kat sevap" türünden ifâdelerdeki "yedi" rakamı buradaki kullanıma benzemektedir. Osman'dan sonra aldığı şekil olsa gerektir.yerine koyup kullanma vardır. Bunların ortak yönü "yedi" sayısının belli bir miktarı. kıraat ilmi ile ilgilenen âlimlerden azımsanamayacak bir kısmı. hem alfabenin her bir birimi (hurûfü'i-hecâ') için kullanılır hem de dilbilgisinde kelime gruplanm ifâde ederken "isim. Kur'ân'ın okunduğu verililerden her birine harf denir. Onları bu görüşe iten sebep. Yani anakronizm yapılarak Resûl-i Ekrem döneminde serbest bırakılan bir husus mushafîarın yazınımdan ve dağıtılmasından çok sonraki bir dönemdeki 40 . kullanıldığı anlam ile ilgili bir kesinlik yoktur. Böyle olunca sayının artırılması önü alınmaz bir karmaşanın meydana gelmesini sağlar diye düşünülmüş olabilir. aksine ümmet için geniş bir okuma kolaylığının murad edildiği görülmektedir. yukarıdaki hadislere dikkatlice bakıldığında belli bir sayıyı tutturmak gibi bir hedef güdülmediği. Kur'ân'ın Hz. 155[155] Metinlerdeki "yedi (seb'a)" kelimesine gelince. "yedi başak". Yedi Harf konusuna literatür içindeki yerine göre bakacak olursak harf kelimesinin İslâmî ilimlerde ıstılah anlamıyla iki yerde kullanıldığım görürüz. Ancak. yedi lafzının mecazî değil gerçek bir sayı tespit ettiğini söylemişlerdir.159[159]Yani hadislerde kastedilen şey Kur'ân'ın yedi meşhur lehçeye göre okunmasıdır.158[158] Ancak. değil de çokluğu ifâde etmesidir. "cennetin yedi tabakası". harf sıralamasında yer alır. Harf kelimesinin ikinci kullanımı Kıraat İlmi'nde olup genel olarak "okuyuş" anlamındadır. Ama manayı değiştirmediğinden ya da vahiy kâtipleri tarafından yazılan metne zarar vermediğinden müsbet bir değiştirme olarak görülebilir. Yedi ile gerçekten sayının mı kastedildiği yoksa Araplarda ve başka bir kısım milletlerde olduğu gibi çokluktan kinaye mi olduğu hususu tartışmalıdır. Zira Bu dönemde Kur'ân. fiil. büyük oranda Kureyş lehçesine göre yazılmış ve kıraat farkları Resûiullah'ın hayatta olduğu Medine dönemine göre çok az bir seviyeye inmiştir. Bunlardan birincisi Arap dilinde olup. Meselâ tbn Mes'ûd'un kıraatine "İbn Mes'ûd'un harfi" denir.

Yemen ve Temîm olduğunu söylemişlerse de başkaları da. Bununla birlikte mushaf hattının müsaade ettiği Kureyş iehçesi dışında kalan bazı okuyuşlar mushaf içinde korunmuştur. Ancak Hz. muhkemmüteşâbih. Ebû Tâlib (ö.. Sakîf. haram-helal. Zira Hz. yedi lehçenin hangi kabilelere ait olduğunu göstermeye çalışmışlarsa ve bu lügatlerin sahibi kabilelerin Kureyş. mutlak-mukayyed. Ebû Şâme el-Makdisî (ö.160[160] Bazı yedi harf rivayetlerinde ise yedi harfin. Osman'ın Kur'ân'i Kureyş lehçesi üzerine istinsah ettirip çoğalttırmasından sonra yedi harfin varlığım devam ettirip ettirmediği konusu tartışmalıdır. Osman mushaflannda bulunduğu görüşündedir162[162]. 354/965). kendisine intikal eden Mushaf a dayalı olarak çoğaltma işini yaparken Kur'ân'ın kendisi üzere indiği Kureyş lehçesini esas almış ve diğer okuyuşları devre dışı bırakmıştır. Asr-ı Saâdet'te yedi harf ile ilgili tartışmanın. İbn Hibbân (ö. Haris elMuhâsibî (ö. Zira sağlam ve yaygın rivayetler. Muhtelif İlim dallarına mensup âlimlerden bir kısmı yedi harfin tamamının Hz.161[161] Hz. âmm-hâs. Osman mushafının. Ancak hadis münekkitleri bir yandan bunlardan bahseden rivayetlerin zayıflığını ortaya koymuş öte yandan da bu açıklamaların genel olarak Kur'ân ve kıraat ilmi içerisindeki tutarsızlığını dile getirmişlerdir. Hüzeyl.. Bu ikinci grupta yer alan bazı kimseler. Hevâzin.duruma göre değerlendirilmiştir. okuma (kıraat ve tilâvet) ile ilgili olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 833/1429) gibi âlimlerin de içinde bulunduğu büyük bir çoğunluk ise. Yukarıda da arz edildiği gibi sahabenin büyük çoğunluğu. Tayy. Mekkî b. 665/1267) ve İbnü'l-Cezerî (ö. Böyle olunca Kur'ân'ın üzerine eğilen ve Kur'ân'da mahir 41 . 310/). Bir başka ifâde ile çoğaltılıp çeşitli beldelere gönderilen yedi mushafta yedi harf ruhsatı gereği ortaya çıkan okuyuşlann var olup olmadığı konusu net değildir. 321/933). Ebû Ca'fer et-Tahâvî (ö. 437/1045). Bunların geçerli olması ise ancak. nâsih mensûh. Osman. emir-nehiy. Ebû Bekir Kur'ân'ın cem'i esnasında nazil olan ve son olarak arza-i ahîrada şekillenen Kur'ân âyetlerini iki kapak arasına almak istemiş ve bu sebeple yedi harf ruhsatı gereği farklı yazımlardan bir kısmını da mushafma taşımıştı. gibi anlamlar ifâde ettiği ileri sürülmüştür. İbn Cerîr et-Taberî (ö. Hz. yedi harften sadece birini içerdiği görüşündedir163[163].. 243/857). listede ekleme ve çıkarma suretiyle değişiklikler yapmıştır Böylece bu konuya dair bir fikir birliği meydana çıkmamıştır. sahih kıraat şartlannı taşımaları durumunda mümkündür.. Kur'ân'ın Kureyş lehçesi üzere indiğini yedi harfin bir ruhsat olduğunu bilmekteydi.

Şifahî olarak varlığını sürdürüp yazıya sirayet etmeyen yedi harf ruhsatının168[168] toplumun muhtelif kesimleri tarafından büyük bir ilgi uyandırdığının en 42 . Kur'ân'ın 'Son Arza'da Kureyş lehçesi üzere okunması ve en sonunda Hz.164[164] Ayrıca birçok âlim yedi harf ruhsatının ResûM Ekrem'in sağlığında kaldırıldığını kabul etmektedir165[165] ki eğer bu gerçekleşmiş ise o taktirde Ebû Bekir Mushafı'mn da tek bir lehçe üzere cem' edildiğini söyleyebiliriz. Gerçi sahabenin çok büyük bir kısmı. dillerindeki fesahat sebebiyle Kur'ân'ı okuduğunda zaten anlamaktaydı. On ayeti ilim ve amel olarak hazmetmeden diğer on ayete geçilmemesi.166[166] d. anlam merkezli bir okumaya özel bir ihtimam gösterildiğini görmekteyiz. Yedi harf ruhsatı tabii olarak müslümanların din ve Kur'ân anlayışlarını da etkilemiştir. Kur'ân'm o vakte kadar inen tamanım ezberleyenlerin sayısının az olması gibi nedenler de anlama merkezli okumanın bir sonucudur. zaten Kur'ân'ı Kureyş lehçesine göre okumaktaydı ve fakat farklı okuyuşların olabileceğini kabul etmekteydiler.olan kimseler. Peygamberin vefatından önce. Medine'de bir arada bulunan sahabenin zaman zaman birbirinin kıraatini yadırgaması. Hz. Böyle olunca da okuma ve anlama birlikte devam etmekteydi. Yedi harf ruhsatının kaldırılışı da müslümanların Kureyş lehçesine alışması. içselleştirmeyi ve anlayarak öğrenmeyi teşvik etmektedir. Yedi Harf Ruhsatının Müslümanların Dinî Düşüncesine Etkisi."167[167] hadisi lafzî bir -Kur'ân okumadan çok onu kavramayı. Kur'ân'm Öğrenilmesini teşvik eden "Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı öğrenen ve öğretenlerdir. yedi harf ruhsatının çok geniş olarak uygulandığını ve anlam korunduğu taktirde benzer lafızların alternatifli olarak okunmasının önemsenmediğini görmektedir. Özellikle İslâm'ın Arabistan'da toplum hayatına iyice girdiği bir dönem olan hicret sonrasında. Osman'ın çoğalttığı mushaflarda bu lehçenin esas alınması gibi gerekçelere dayanıyordu. Kur'ân'm lafzını indiği şekilde korumaya yönelik tedbirler alınmakla birlikte.

Zira dikkatli ve bilgili bir mütercim tarafından iyi niyetlerle hazırlanan bir Kur'ân tercümesi Kur'ân'ı anlamak için yola çıkan bir okuyucunun ihtiyacını büyük ölçüde görecektir. bununla Kur'ân gerçek manada korunmuş olamazdı. Eğer Kur'ân sadece Kureyş'in dil ve bilgi bakımından önde gelenlerine hitap etseydi. bunu bir zorunluluğun sonucu olarak algılamaktaydı. Kur'ân ilk müslümanların her şeyi. Aynı şekilde Kur'ân'ı. Çünkü. Yedi harf rivayetlerinden de anladığımız kadarıyla Kur'ân'm anlamı ve anlaşılması üzerine yapılan aşırı vurgu sonucunda bazı kimselerin "bu hareket onun metnini tehlikeye düşürmez mi?" diye bir telaşa düşmemesi çok iyi tahlil edilmelidir. Kur'ân'ı okuma zorluğu çekmedikleri halde ashâbm anladığı kadar anlayamadıktan da bir gerçektir. şan ve şerefleri. nasıl büyük ekseriyeti aslen Arap olan ashaba Kur'ân'ı öğrenmeleri ve anlamalan için çok geniş bir alan açılmış. Bir Habeşlinin bile müslümanların başına geçip reis olabileceğini söyleyerek idari asabiyeti kıran Hz. dinlerinin temeli.açık delili. dillerinin korunmasının teminatı ve beldelerinin kutsiyetinin nişanesi olduğu halde nasıl olup da onun indiği şekliyle okunmasL üzerinde ısrar edilmediği. Biz bu konuyu Kur'ân'm korunmasıyla ilgili görmekteyiz. Peygamber'in vefatından sonra Kur'ân'ı korumak için muhafızlar tayin etmiş. başka milletlere karşı itibarları. telaffuz edemedikleri veya bilemedikleri kelimelerin yerine başka kelimelerin kullanılması noktasında kolaylık getirilmiş İse bu kolaylığın sonraki nesillere de tanınması gerekir hatta uygun olur diye düşünüyoruz. tercümelerinden okuyarak anlamaya çalışanlara (bunun bir kolaylık ve aynı zamanda mecburiyet olduğunu söylemek ve Kur'ân'ın metni ile olan bağlarını her geçen gün güçlendirmeleri gerektiği ihtar edilmek şartıyla) Kur'ân'dan tercümeler yoluyla da olsa kopmamaları tavsiye edilebilir. Zaten günümüzde ana dili Arapça olanların büyük bir kısmı bile. Allah Kur'ân'ı kendi koruması altına almış İse de bize göre bu korumanın en önemli unsurlarından biri onu toplumun bütün kesimlerine yaymasıdır. Bundan kastımız tabii ki yedi harfin geri gelmesi değildir. aksine Medine döneminde farklı okuyuşlara kapı aralandığı konusu üzerinde ciddiyetle durmak gerekmektedir. Buradan Kur'ân'm tercümeleri ve tercümelerin başka milletlerden olan müslümanlann dini hayatındaki yeri üzerine geçmekte bir beis olmasa gerektir. Ashâbdan yedi harf ruhsatını kullananlar. onun korunmasını müslümanların hayatına taşıyarak gerçekleştirmiştir. farklı beldelerdeki insanlar hesaba katılmasaydı. Dil engelinin kalkmış olması ve Kur'ân'ın Arapça metninden okunarak tekrar edilmesi anlaşılması için yeterli değildir. KIRAATLERİN SIHHATİ ve DEĞERİ 43 . Zira Allah ne Kur'ân'ın indiği dönemde ne de Hz. Peygamber yedi harf ruhsatı ile de Kureyş'in dindeki yerini dengelemiş ve dini sahiplenme noktasında başka kabileleri de içeriye çekmiştir.169[169] III. Ancak bu ruhsattan ilham alarak Kur'ân'ın tercümeler yoluyla bütün insanlığa götürülmesine de bir engel olmamalıdır. bu konudaki rivayetler ve Resûl-i Ekrem'in farklı okuyuşları yadırgayanlara karşı aldığı sert tavırdır.

Muhammed'e (s. Zira o en ağır şartlan taşıyan tevatür tarifini bile karşılayacak tarzda bir mütevâtirliğe ve sağlamlığa sahiptir. ister yedi imamdan.173[173] 44 . Osman mushaflanndan birine ihtimâlli olarak dahi olsa uygunluk arz eden ve sağlam bir senede sahip olan her bir kıraat (okuyuş) sahihtir." demek suretiyle gerek sıhhat gerekse değer bakımından kıraatler ile Kur'ân'ı birbirinden ayrı değerlendirmektedir. Zerkeşî'nin de dediği gibi her ikisi de hakikattir ancak hakikat oluş yönleri birbirinden farklıdır. Kur'ân'm kendisine göre İndiği yedi harften sayılır ve insanların bunu kabulü üzerlerine vacip olur. bir şekilde (vecih) biie olsa uyan172[172]. Şu kadar var ki. Reddi caiz olmadığı gibi inkarı da helal olmaz.a. Hz. isterse yedi imamdan veya onlardan büyüklerinden gelsin. Ne zaman bu üç temel şarttan biri ortadan kalkarsa böylesi bir kıraat. Kur'ân. Bu sebeple böylesi bir tevatüre sahip olmayan kıraatleri Kur'ân gibi görmek doğru olmaz. şazdır.170[170] Kur'ân metninin sıhhatinde ve tevatüründe hiçbir ihtilaf yoktur.Birçok alandaki otoritesiyle bilinen Zerkeşî "Bil ki Kur'ân ve kıraatler birbirinden farklı iki hakikattir. zayıftır. ister on imamdan isterse de bunların dışındaki makbul imamlardan gelsin. Kıraatlerin Sıhhat Şartlan ve Sahih Kıraatler Kıraatlerin sıhhati ve tevatürü konusu İslâm alimleri tarafından sürekli olarak gündemde tutulmuş ve konuyla ilgili eserlerde en temel başlıklardan biri olarak yer almıştır. Çünkü böylesi bir kıraat. bâtıldır:' Selef ve halefin Önde gelen muhakkik âlimlerine göre kıraatlere dair sahih olan görüş budur. kıraatler ise inen vahyin lafızlarını yazarken veya telaffuz ederken meydana gelen tahfif ve teskîl türünden değişikliklerdir.) beyan ve i'caz için indirilmiş bir vahiydir.171[171] 1. Süyûtî'nin de kendisinden övgüyle bahsettiği Ebü'1-Hayr İbnü'l-Cezerî olgunluk döneminde yazdığı enNeşradh kitabında sahih kıraatle ilgili olarak şöyle demektedir: Arap diline.

" diye başladığı cümlesinde Taberî ve diğerlerinin makbul kıraat için üç şartından bahseder ve bunların "Arapça'da güçlü vechinin olması". Kıraatlerden üçüncüsü hattı Osmânî'ye uymuş bile olsa sağlam bir senedi olmayan veya Arap diline aykırı düşen kıraatlerdir. "vav" ve "fa" gibi harf veya "vassâ-evsâ". mushafı Osmânî'ye uygunluk ve muttasıl sahih sened şeklinde özetleyebileceğimiz bu üç şart kıraat âlimlerinin büyük ekseriyeti tarafından kabul edilmektedir. Ömer elCa'berî sahih kıraatlerde aranan tek şartın rivayetteki sağlamlık olduğunu diğerlerinin ise bir bakıma buna tabi olduğunu ortaya koymuştur. Arap diline uygunluk. şartlardan ikisini taşıyıp ta Hz. kelimesini uzatarak ^uu 45 .174[174] Kıraatin sıhhat şartlannı ilk defa kimin ortaya attığı tam olarak belli değildir. Çünkü üzerinde icmâ yoktur ve ahad haber ile gelmiştir. aynı zamanda kendi kanaati olan bu görüşün pek çok büyük âiim tarafından dile getirildiğini göstermek için bunlann tek tek adını saymıştır. Zerkeşî bu üç şartın kimler tarafından hangi gerekçelerle ortaya konulduğunu ayrıntılı olarak vermektedir. Bu tür kıraatler makbuldür ancak Kur'ân olarak okunmaz ve inkan küfrü gerektirmez. İkinci kısım. "enceytenâ-enceynâ" gibi fiil sigası türünden bazı küçük farklılıkların bulunması ve yer yer medlerin takdir edilmesi (ili. "ve kad ihtara't-Taberî ve gayrühû.175[175] Fakat bu şartlan kendisinin mi formüle ettiği yoksa önceden başkaları tarafından mı şekillendirildiği konusu net olarak bilinmemektedir.. 177[177] Bu sahih tanımlamasında yer alan ilk maddede sözü edilen senedin mütevâtir veya meşhur olma zorunluluğu olmayıp ricalinin sağlamlığı ile iktifa edilmiştir. Osman'ın istinsah ettirdiği mushafların hattına aykırı olan kıraatlerdir. Nitekim İbrahim b. İlk olarak bu terim. Bu kıraatin dinde hüccet olduğu ve inkarının küfrü gerektirdiği noktasında ihtilaf yoktur.176[176] Kıraat ilmindeki "sahih" terimi genellikle iki anlama gelmektedir.İbnül-Cezerî. Genelden (âmme) kasıt Medine ve Küfe ahâlisidir. sıhhat şartlanndan üçünü bir arada taşıyan kıraatler için kullanılmıştır. Ebû Tâlib (ö. Mekkî b. Bu şartlar içerisinde muttasıl sahih sened şartının bir önceliğinin olduğu anlaşılmaktadır.. Mekkî b. İkinci maddede geçen "mushaflardan birine takdiren de olsa uyma" ifâdesi mushaflar arasında "miri". Sadece o. "mushafa uygunluk" ve "genelin üzerinde icmâ etmesi" olduğunu belirtir. Bunlardan ilki sıhhat için gereken üç şartı taşıyan kıraattir. Ebû Tâlib adı geçen eserinde kıraatleri kabul ve red bakımmdan üç kısma ayırır. 437/1045) el-îbâne an me'âni'lkirâât adlı eserinde farazi bir soruya karşılık olarak verdiği cevapta bu şartlardan söz eder ve bunu inkar edenin küfre düşeceğini belirtir.

Osman. Eftü'd-Derdâ.180[180] İlk dönem müellifleri yedi veya on kıraatten olmadıkları halde bu üç şartı taşıyan bütün kıraatleri sahih kategorisi içerisine alırken İbnü'l-Cezerî bu üç şartı taşımakla birlikte meşhur olmayan kıraatlerin artık uygu-lama sahasının kalmadığını. Mütevâtir aynı zamanda sahih kavramı içerisinde değerlendirildiği için kendilerine mütevâtir veya 46 . bu kabilelerden hangisinin lehçesine uyarsa uysun. Kendilerine sahih kıraatlerin dayandığı sahâbîler Hz. Ebû Tâlib ise bu kıraatleri inkâr etmenin kişiyi küfre götürmeyeceğini ancak bu tavrın kötü bir davranış olduğunu ihtar eder. Ali.183[183] Bu nevi okuyuşların tamamı Hz. fesahatte hangi derecede bulunursa bulunsun (fasîh-efsah). Osman mushaflarına uymayan kıraatlerdir. Sahâbîlerin büyüklerinden bu tür kıraatlere dair birçok rivayet gelmiştir. Ebû Şâme el-Makdisî "fasih Arap dili üzere olmayı" şart koşmakla birlikte fesahatin derecesini açıklamamıştır. Bir kıraat diğer iki şartı taşımak şartıyla.182[182]'Mekki b. Kur'ân'ın indiği dönemde Arabistan yarımadasında kabilelerin kullandığı Arapça arasında bazı farklılıkların bulunması ve yedi harf ruhsatı gereği ilk dönemde bunlara izin verilmiş olması sebebiyledir. Hz. Sabit ve Ebû Mûsâ el-Eş'arî 'dir. Übey b. çünkü bunlar üzerinde ümmetin lamasının bulunmadığını söyleyerek adeta bunlann terkinin ve sahih kategorisi dışında tutulmasının daha uygun olacağını ima eder. Bunlar da senet bakımından sahih olmakla birlikte üzerinde icmâ edilen mushaflara uymadığı için ne namazda ne de namaz dışında bunlann okunması caiz olmaz. üzerinde ister ittifak isterse ihtilaf edilsin böylesi ktraat alınır ve sahih kabul edilir.178[178] Rivayet edilen kıraatin bunlardan herhangi birine uygun düşmesi yeterli görülmüştür.179[179] Üçüncü maddede kullanılan "takdiren de olsa" ibaresi.şeklinde okuma) sebebiyledir. Peygamberin ümmetine vermiş olduğu yedi harf ruhsatının bir sonucudur. şâz kabul edüir. Ka'b.181[181] Sahih teriminin ikinci kullanıldığı yer muttasıl sened ve Arap diline uygunluk şartlarını taşıdıkları halde Hz. İbn Mes'ud. Zeyd b.

meşhur denilen yedi ve on kıraat sahih kategorisi içerisine girer. Ancak bu, imamların kıraatları içerisinde bu şartlan taşımayan okuyuşların olmadığı anlamına gelmez. Üç temel şartı taşımayan bir kıraat vechinin -yedi kıraat imamından da gelse- şâz ve bâtıl olarak kabul edildiğini yukarıda nakletmiştik.184[184] Kıraat sahih olduğu takdirde bunlar arasında iyi-kötü gibi bir ayırımda bulunmak doğru ve caiz olmaz. Çünkü Resûl-i Ekrem yedi harf ruhsatı gereği farklı okuyan kimselerin birbiri ile tartışmasını yasaklamış hatta Kur'ân üzerinde tartışmayı küfür olarak görmüştür. Sahabe de aynı hassasiyeti devam ettirmiştir. Örnek vermek gerikirse, sahih olan "melik di." ve "mâlik iüu ", "veadnâ *■&} " ve "vâadnâ uupij "185[185] okuyuşlarından birini öbürüne iyi-kötü yakıştırmasıyla tercih etmek bu kategoriye girer.186[186] Çünkü her ikisi de vahyin farklı okunabileceği iznine uyduğu ve Resûl-i Ekrem'den geldiği İçin bir çeşitlilik ihtilafı tümnden kabul edilmeli ve bir konuda birden fazla doğru olabileceği prensibine uyularak reddedilmemelidir. Endülüslü âlim ve filozof İbn Rüşd ise kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta tercihte beis görmediği bildirilmiştir.187[187]

2. Kıraatlerin Tevatürü Meselesi

Kıraat ilmi tarihinde kıraatlerin tevatürü konusu ağırlıklı olarak kıraat ilminin sözlü nakliyle birlikte yazılı hale gelmesinden itibaren tartışılmıştır. Bunda hadis ilminin tedvini, hadislerin belli bir sistem dahilinde kategorize edilmesi ve hadis kaynaklarının değerleriyle ilgili görüş ortaya konulması da etkili olmuştur. Hatta hadis ilminin oluşum ve gelişimi bir manada kıraat rivayetlerinin değeri konusunda yanlış değerlendirmelere de zemin hazırlamıştır denilebilir. Kıraatlerin mütevâtir olması ya da olmaması konusunda verilecek hüküm tevatür tanımıyla doğrudan ilgilidir. Eğer tevatür, hadiste olduğu gibi yalan üzerine ittifakları aklen mümKÜn olmayan bir topluluğun yine böylesi bir topluluktan aldıkları bir haberi başka bir topluluğa nakletmeleri ise bu, özellikle yedi veya on kıraat imamının Hz. Peygamber'e kadar varan yazılı

47

isnadlarımn rical adedinin bu sayıya ulaşmadığını gösterir. Çünkü bunlann neredeyse tamamına yakını tevatür derecesine ulaşmayan âhâd haberler kategorisi içindedir. Bu manada -bazı istisnalar dışında- İslâm dininde Kur'ân'dan başka bir bilginin tevatürünü iddia etmek fevkalâde zordur. Ancak mütevâtirin "Kendisiyle mutlak manada amelin vacib olduğu ricali araştırılmayan haber" şeklindeki tanımı188[188] dikkate alınırsa mütevâtirde senet aranmayacağı, arandığı taktirde hemen her haberin âhad seviyesine düşebileceği de dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Kıraatlere gelince bunlar, pek çok ibadet (namazın kılmışı ve hac-cın yapılışı gibi) ve muamelât konusunda olduğu gibi sadece sözle veya yazıyla ilgili bir nakil olmayıp tevatüründe şüphe olmayan Kur'ân metni üzerinde uygulamaya (edâ ve telaffuz) yönelik bir iştir. Kur'ân'm sadece yazılı bir söz/metin olarak mütevâtir olduğunu söyleyip onu edâ ve ifâdeden soyutlamak makui bir değerlendirme olamaz. Çünkü Kur'ân kendisine özgü telaffuzu, edâ ve ifâde şekli olan bir. kitaptır. Bunlar olmadığı taktirde Kur'ân, mushafta yazılanı isteyenin istediği gibi okuduğu bir kitap haline gelir.189[189] Öyle olmuş olsa idi Hz. Peygamber (s.a.) ashaba Kur'ân'ı okumaz ve okutmaz, Kur'ân'ı öğretmek üzere de adlarına "mukrî" ve "kurrâ" denilen ashabı belde ve bölgelere göndermezdi. Aynı şekilde, Kur'ân'ı istinsah ettirip çoğaltılan nüshaları beldelere gönderen Hz Osman, bunları okutmak ve öğretmek üzere bunlarla birlikte edâ keyfiyetini bilen kârileri de yollamazdı. Bu bölgelere giden kâriler Kur'ân'ı, ellerindeki mushafın hattına uyan ve dil bakımından tevcihi bulunan bir Arapça ile okudukları taktirde kimse onların karşısına çıkıp "Senin okuyuşunun Hz. Peygamber'e kadar varan ricali tevatürü ortaya çıkaracak sayıda değil; bu durumda senin kıraatini kabul etmiyoruz" dememişlerdir. Hz. Peygamber'in Übey b. Ka'b'a "Allah bana, Kur'ân'i sana okumamı emretti..." buyurması190[190] Kur'ân'ın sadece kağıt üzere yazılı bulunan ve isteyenin istediği gibi okuduğu bir kitap olmadığının bir başka delilidir. Eğer Arap yazısı Kur'ân'ın indiği dönemde bütün farklılıkları gösterecek derecede gelişmiş olsa idi ve yazı malzemesi de bol bulunsaydı belki de edâ keyfi-yetleriyle ilgili zorunluluk sadece sınırlı konulara münhasır kalırdı. Zaten kıraat imamlarının yoğun faaliyetleri sonucunda Kur'ân'ın noktalanmasından, harekelenmesinden ve secavendlerin konulmasından sonra farklılıklar mushaflarda gösterilmiş, böylece edâ keyfiyeti bakımından zorunlu olan hususlar bir hayli azalmıştır. Kıraatlerin tevatürünü, hadis ilminde uygulamayı gerektirmeyen konularda şart koşulan sayı yerine edâ ve ifade açılarından değerlendirmek daha sağlıklı bir yaklaşım olsa gerektir. Kıraat imamlarının büyük çoğunluğunun hicrî ilk ve ikinci asırda yaşaması, ashâb ile görüşmesi, Mekke, Medîne, Küfe, Basra ve Şam gibi sahabîlerin çok olduğu İslâm beldelerinde bulunması ve kıraatleri kendilerinden sonra yazılı hale gelinceye kadar hadis

48

ilmindeki tevatür şartına yakın bir biçimde çok sayıda râvi tarafından uygulamalı olarak nakledilmiş olması kıraatlerine olan güveni artırmıştır. Zaten özellikle yedi kıraat imamı dindarlıkları, dini bilgileri, güçlü hafızaları ve güzel okuyuşları sebebiyle kıraat talebelerinin büyük teveccühüne mazhar olmuştur. Adetâ böylece, bu imamların kıraati üzerinde 'sükuti tevatür' gerçekleşmiştir. Yukarıda anılan ve anılmayan pek çok hususu değerlendiren âlimler yedi kıraati ittifakla mütevâtir kabul etmişlerdir.191[191] Yediyi ona tamamlayan üç kıraatin mütevâtir olduğunu söyleyenler çoğunlukta olmakla birlikte 'meşhur' düzeyinde sahih olduğunu söyleyenler de vardır. Kur'ân konusunda ileri derecede hassasiyeti bulunan müslümanlarm büyük çoğunluğunun kıraatler üzerinde icmâ etmesi de tevatürü ve sıhhati konusunda bir fikir vermektedir.192[192] Tâhir b. Âşur, Ebû Bekir İbnü'l-Arabî'nin görüşlerini yorumlayarak; onun kıraatlerin mütevâtir oluşunu mushafin yazım şeklinin mütevâtir oluşuna bağladığım, ancak üzerinde ihtilaf bulunan bir kıraati gerekli şartları taşımış olması sebebiyle makbul ve sahih görse bile mütevâtir olarak kabul etmediğini, çünkü ihtilafın tevatürü ortadan kaldırdığını ifade e-der.193[193] .İbnü'l-Cezerî Müncidü'l-mukriîn adıyla yetişme döneminde hazırladığı küçük çaplı eserinin "On Kıraatin Mütevâtir Olduğu" adlı başlığında Aşere'nin bütün ihtilaf unsurlarıyla mütevâtir kıraatlar olduğunu ileri sürmüştür. Kıraatleri mütevâtir sayıp da bazı eda şekil ve keyfiyetlerini mütevâtir görmeyen İbnü'l-Hâcib'i (ö. 646/1248) tenkit etmiş194[194], idgam, râ'nın terkîki, lâm'ın tağlîzi, harekenin nakli gibi konular dahil olmak üzere Aşere içinde yer alan tüm kıraat verililerinin mütevâtir olduğunu ispatlamaya çalışmış, Kırâat-i Seb'a içinde sadece imâle ve med gibi usule dair konularda değil, ferş-i hurûf ta da şâz unsurların bulunduğunu ileri süren Ebû Şâme'yi de ağır bir dille eleştirmiştir.195[195] Yetişkinlik dönemi ürünü en-Neş/de aynı konuyu ele. alan İbnü'l-Cezerî bu anlayışını yumuşatarak mütevâtir terimi yerine sahih kelimesini kullanmıştır.196[196]

49

Ancak yine de bu doğru bir hareket olarak adlandırıiamaz. Her bir tabakadan büyük bir çoğunluk bu kıraatleri rivayet etmiştir.199[199] Yedi ve on kıraatin tevatürü konusunda aşın sözler söyleyenler hatta bunların tevatürünü inkar edenlerin kâfir olduğunu ileri süren kimseler bulunmaktadır. (XVIII) asır ulemâsından Bennâ yedi kıraatin ittifakla mütevâtir olduğunu Ebü Ca'fer. Zerkânî.197[197] Ebû Şâme el-Makdisî yedi imama nispet edilen kıraatler konusunda daha çok sahih ve üzerinde icma olan tabirlerini kullanır. Bununla birlikte yedi kıraat için kullanılan mütevâtir değerlendirmesine de katıldığım. Zira bu okuyuşların hepsi yedi harf rivayetlerinde de gördüğümüz gibi Resûlullah'a gitmektedir ve o da aynı âyette yer alan kelimelerin birbirinden farklı olarak okunmasına izin vermiş hatta bir dönem bunu teşvik bile etmiştir.On dört kıraat kitabını yazan XII.198[198] İbnü'l-Cezerî ilk dönemlerde belki onlu tasnifin dışındaki kıraatler için de sahih demek mümkün iken. kendi döneminde artık Aşere'den başka sahih kıraat bulunduğunu iddia etmenin mümkün olmadığını söyler. Ya'kûb ve Halefin kıraatlerinin ise sahih hatta tercih edilen görüşe göre mütevâtir olduğunu ileri sürmüştür.200[200] Zerkeşî'nin de ifâde ettiği gibi Kur'ân ile kıraatler hakikatleri farklı olan iki ayn şeydir.201[201] 50 . fakat bu tevatürün onlardan gelen tüm okuyuşlar için geçerli olmadığını söyler. Kıraat âlimlerinin bir kelimenin okunuşunda ihtilaf etmeleri onun mütevâtirliğine engel teşkil etmez. Yedi kıraat âliminin kıraatleri yaygınlaşmış olması birçok yönleriyle toplumda şöhret yapmaları. 783/1381) isimli kıraat âliminin bu konuda müteşeddit olduğunu ve görüşünü desteklemek için bir eser yaz: dığmı bildirmektedir. kimsenin de bunların okuyuşuna itiraz etmemesi kıraatlerinin sıhhatinin en önemli delilidir. Lübb (ö. bunların zamanla icmâ dışı kaimass ve eğitim öğretimde tercih edilmemesi sebebiyle. Ona göre bunların Resûl-i Ekrem'e ulaşan kıraat senetlerinin ahad olması bu rivayetlerin ve okuma şekillerinin başkaları tarafından nakledilmedi-ği ve okunmadığı anlamına gelmez. Endülüslü Ebû Saîd Ferec b. Kur'ân'ı inkar etmek mutlak olarak küfür kabul edilse de kıraatlerin tevatürünü inkar âlimlerin ekseriyeti tarafından aym kategori içerisinde değerlendirilmemiştir.

İbnü's-Sümeyfa' (ö.3. Mekkî ve tbnü'l-Cezerî gibi âlimler bu nevi kıraatleri prensip olarak sahih kabul etmişlerdir. Bu İbnül-Cezerî'nin sahih kıraat tanımına ters düşse de icmâya uygun olduğu için fazla itiraz edilmemiştir. fukaha ve başkaları şâz kıraatin Kur'ân olmadığı konusunda icma etmiştir. Bunlar Yûnus sûresinin ij sû» jy şeklinde okurlar.202[202] Mushaflara ve Arap diline uygunluk şartını taşıdığı halde senedindeki ricali sika olmayan kıraatler için de. 215/830) ve Ebü's-Semmârin kıraatleri senetleri bakımından bu türdendir.204[204] Yedili sistemi ilk defa ortaya atan İbn Mücâhid'in şâz kıraatleri rivayet edenlerle mücadele ettiği ve bunları siyasi otoritenin de yardımıyla engellemeye çalıştığı nakledilmektedir. Çünkü bu reddedildiği taktirde diğerlerinin kabul edilmesi de anlamsız hale gelir. Şâz Kıraatler Kıraat ilmiyle ilgili eserlerin ittifakla naklettiğine göre sahih kıraatin şartlarından herhangi birini veya daha fazlasını taşımayan her bir kıraat şazdır. onlara yaygınlık kazandırmış bazılarını ise terk etmiştir. kitaplarda nakîedilebilir.205[205] 51 . Usulcüler. Bu terk edilen kıraatler içerisinde üç şartı taşıyan okuyuşlar bulunabilir.203[203] ancak bazı fıkhı meselelerin çözümünde ve Arap dilinde şahid olarak kullanılabilir. Ancak şâz kıraatlerin tamamı aynı seviyede olmayıp bulann kendi içerisinde farklı dereceleri vardır. Kur'ân olarak kabul edilmese bile yedi harf ruhsatına atfen bazı maksatlar için kullanılabilir. Şâz kıraatler namazlarda ve ibadet maksadıyla okunmaz. Zira müslümanlar bazı kıraatler üzerinde icma etmiş. bu maksatla tedvini yapılabilir. üzerinde icma olmaması ve toplum arasında şöhret bulmaması sebebiyle şâz tanımlaması yapılmıştır. Yedi veya on kıraatten olmadığı halde sahih kıraatin üç şartını taşıyan her bir kıraati sahih kabul etme yönündeki eğilim güçlüdür. Arap diline uygunluk şartının eksik olması veya mushaflardan hiç birine uymaması durumunda kıraat. Ancak muttasıl sahih senet şartım taşımayan kıraat uydurma (mevzu) durumuna düşeceğinden tamamen terk edilir.

"sereka210[210] kelimesini okurken mütevâtir 52 . el-Attâr (ö. 328/939) de başına gelmiştir. Kıraat eğitiminde herhangi bir etkileri bulunmayan bu imamların bazı okuyuşlan. O. âyetin-deki "neciyyen Cf" kelimesini "nücebâ'e «^" şeklinde okuması verilebilir. Yezîdî. Bu konuda herhangi bir tartışma yoktur. Ancak önce İbnü'l-Cezerî. Mesela Hasan-ı Basrî'nin kıraatleri incelendiğinde bunlardan bir kısmının mütevâtir on kıraat ile paralellik arzettiği görülür. 923/1517) bunların kıraatlerini eserlerinde nakletmiş ve ilim camiasının dikkatlerini bu kıraatlere çekmiştir. sahih ve mütevâtir kıraatlerle uyum arzetmektedir. Ahmed b. İkincisi ise bunlann kıraatlerinin insanlar arasında yaygınlık kazanmaması ve bir bakıma terk edilmesidir. Ancak o İbn Mücâhid'in ölümünden sonra bu faaliyetine devam etmiştir.Kendisiyle mücâdele ettiği kıraat âlimlerinin başında İbn Miksem. Zira bu şartları taşımayan bir kıraat kimden gelirse gelsin kabul edilmez. Hasan-ı Basrî ve A'meş'in kıraati de şâz olarak adlandırılmıştır. Bu ümmetin icmâsına ve sahih kıraatin şartlarına aykırı olduğu için ciddi bir şekilde eleştirilmiş. Übey b. kıraatlerinin büyük bir kısmının Halef b.206[206] Aynı durum İbn Şenebûz diye bilinen EbülHasen Muhammed b. 354/965) gelmektedir. Mâide süresindeki "el-azîzü'l-hakîm207[207] terkibini "el-ğafûru'r-rahîm ^ı ^jUi\" şeklinde okumuştur. Bunlardan birincisi okuyuşlarının büyük ekseriyetinin sahih kıraatin şartlarını taşımamış olmasıdır. İbn Şenebûz özellikle. Ka'b ve İbn Mes'ûd'un sahih kıraatin şartlarını taşımayan okuyuşlarını tercih etmesi sebebiyle eleştirilmiş ve yapılan muhakeme sonucunda hapse mahkum edilmiştir. Hasan-ı Basrî. Abbasî Halîfesi Kahir Billâh'm emri ile kurulan ve içinde İbn Mücâhid'in de bulunduğu bir mahkemede yargılanmış ve tevbe ettirilerek yaptığı işten vaz geçirilmiştir. Hişâm'a uygunluk gösterdiği söylenmektedir. Eyyûb el-Bağdâdî'nin (ö. ondan bir asır kadar sonra da Kastallânî (ö. İbn Miksem Hz. Osman mushaflarmın hattına ve Arap diline uygun olan kıraatleri geçerli saymış ve bunları okutmuştur. Bu âlimlerin kıraatinin şâz olarak adlandırılması iki açıdandır. Aslında İbn Miksem birçok âlim tarafından güvenilir bir râvi ve sağlam bir âlim olarak tanımlanmakta. Onun sahih bir senede dayanmayan kıraatlerine Örnek olarak Yûsuf sûresinin 80.208[208] Kıraatlerin tasnifinden sonra pek çok âlimin209[209] kıraati ile birlikte ileride bahsedileceği gibi on dörtlü kıraat tasnifi içerisinde yer alan İbn Muhaysm.

Nâfi' ve el-Kisâî'yi takip etmiştir. Ebî Vakkas'ın " (.. Ezd ve Kays kabilelerinin lügatidir. Onun "innâ entaynâke auŞiî " şeklindeki okuyuşu da cumhurun hilâftnadır. Hamza.. Onlar sakin "ayn ^ " harfinden sonra "ti v harfi geldiğinde "ayn^ "ı "nûn o "a kalbederler. âyetindeki "kad küzibû ips" ^ kelimesini Âsim. Hasan-ı Basrînin dil açısından makbul olan bu kıraatleri hatt-ı Osmânî'ye uymadığı ve icmâya ters düştüğü için şâz kabul edilmiştir.kıraatlere uymuş. Hüzeyl. Sahih kıraatlerde bu "ve'I-hedye ma'kûfen"214[214] şeklindedir. Mütevâtir kıraatlere uymayan bu okuyuş Sa'd b. "hüve'1-berr "211[211] ifâdesindeki " ra /' harfinin sonunu fetha ile okuyarak da on imamdan Ebû Ca'fer. Bekr.)"217[217] âyetine V & (min ummin)".kıraatinin bazı yerlerde yedi imama uygunluğunu göster-tniştir.216[216] 215[215] Kur'ân'm aslından olmadığı halde sahabe tarafından tefsir maksadıyla ayetlerin arasına yazılan ancak bazı kimseler tarafından Kur'ân'm aslmdanmış gibi zannedilen kelime ve cümieler-den oluşan müdrec kıraatleri de şâz tanımı içerisinde değerien-dumek gerekir...212[212] On dört kıraat imamından biri kabul edilen A'meş de mesela Yûsuf sûresinin 110. Ebû Ca'fer el-Kârî ve Halef gibi şeddesiz okuyarak213[213] . İbn 53 . Sa'd b.. Kisâî.ve lehû a-hun ev uhtun. Sahih kıraatlere uymayan okuyuşlara örnek olarak Ha~ san-ı Basrî'nin Benû Temim lügatini takip ederek tercih ettiği "ve'1-hediyye ma'kûfen Îij&i U^\ j" okuyuşunu gösterebiliriz.

Bunlar içerisinde yer alan en bariz örnek "Kulları içinde ancak bilginler Allah'tan (gereğince) korkar"221[221] anlamına gelen âyetteki "*" lafzının fail yapılarak merfu okunmassdır. Bu durumda mana tersyüz olduğundan haşa Allah'ın âlimlerden korktuğu ifâde edümiş olmaktadır. Mevzu (Uydurma) Kıraatler Rivayet ilmi bakımından hiçbir aslı olmadığı halde uydurma bir senetle birilerine nispet edilen bazı okuyuşlar bulunmaktadır ki bunlara mevzu kıraatler denir. Bunları Ebü'l-Kâsım el-Hüzelî ve başkaları da rivayet etmişlerdir.Abbas'm " (leyse aleyküm cünâhun en tebteğû fadlan min rabbikürn. "218[218] âyetine " mevâsimi'l--hacc)" ve îbnü'z-Zübeyr'in " hi fa Jzâj bj^bj (ve'1-tekün minküm ümmetün.)"219[219] âyetine " (ve yesteînûneilâhe ala mâ esâbehurn)" ilavesi gibi kıraatler müdrecin en belirgin örneklerindendir.222[222] Bu neviden kıraatlerin az da olsa bazı büyük kurraya nispet edildiği görülmüştür.223[223] 54 .. Ca'fer el-Huzârnin (ö.220[220] 4.. Bu tür kıraatlerin en meşhur örneği Muhammed b.. 408/1017) Ebû Hanîfe'ye nispetle bir araya getirdiği kıraatlerdir...

224/838) yazdığı kıraat kitabında otuz iki kıraata yer vermiş. 282/896)225[225] ve İbn Cerîr etTaberî de çalışmalarında yirmi kıraati toplamışlardır. İshak el-Cehdamî (ö. İbn Mücâhid'in tasnifinden sonra sayı itibariyle bunu aşan tasniflerin de yapılmış olması bu yedi sayısının herhangi bir nassa veya icmâya dayanmadığın: göstermektedir. Medine. Basra ve Şam gibi şehirlerde yoğunlaşan kıraat çalışmaları belli bir zaman sonra çok yoğun bir çalışma alanı haline germiştir. KIRAAT TASNİFLERİ İçinde muhtelif âlimlerin okuyuşlarına yer verilen kıraat tasnifleri hicrî birinci asrın sonlarına kadar gitmektedir. Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Meselâ İbn Galbûn (ö. Medine'de Nâfı'. Kûfe'de Âsim. yapılan rivayet ve kıraat talimi çalışmalarına bakıldığında bir tutarlılığı olan kıraatlerin sayısının otuzu aştığı görülmektedir. Özeilikle kendilerine mushaf ve ashâbdan bir kıraat âliminin gönderildiği Mekke. Bir bakıma o muhtelif yönleriyle öne çıkan âlimlerin bir listesini yapmış ve okuyuşlarını kaydetmiştir. Ebû Tâlib'in de dediği gibi kıraatler konusunda ilk kısıtlayıcı tasnifi yapan İbn Mücâhittir (ö. Sellâm (ö. iyi ile kötü. Bunlara benzer başka tasnifler de yapılmış ve eserler telif edilmiştir. Küfe.IV. Bunun sonucunda da kıraat konusundaki ihtilaflar artmıştır. Basra'da Ebû Amr ve Şam'da İbn Âmir kıraat imamı olarak yer almaktadır. Hamza b. Mekkî b. Bu tasniflerde kıraat âlimi sayısından çok sağlam rivayetlere ve muteber kârilere yer verilmiştir. Ona bu tasnifinden dolayı yedi harfle karışabilecek yedi sınırlaması ve listeye aldığı bazı kâriler sebebiyle eleştiriler de getirilmiştir. 399/935) et-Tezkire fı'î-kırââü's-semân adlı eserinde227[227] sekiz kıraate yer vermiş ve sekizinci kıraat imamı 55 .224[224] Kıraat ilmine dair yazılan ilk eserlere. Ebû İshak İsmail b. Bir dönem sayı öylesine artmış ki. Mekke'de İbn Kesîr.226[226] İbn Mücâhid çalışmasında zaten bulundukları yerlerde şöhret yapan ve insanların kendisine daha fazla rağbet ettiği kıraat imamlarının okuyuşları derlenmiştir. İbn Mücâhid'in tasnifinde. Habîb ve Kisâî. 324/936) ve önceki tasniflerin hiç biri onun Kitâbü's-Seb'a fî'l-kırâât adlı kitabında ortaya koyduğu tasnif kadar belirleyici olmamış ve katiyet ifâde etmemiştir. doğru ile yanlış birbirine karışmaya başlamıştır.

229[229] İlme büyük değer verilen Endülüs bölgesi zamanla kıraat ilminin en büyük merkezi haline gelmiştir. 470/1077). Bu seyahatinde Mısır. yüzyıİm sonlarında sokmuştur. Ebû Talib Kaysî (ö. III.230[230] İbn Mücâhid'in Kitâbü's-Seb'a'sini bu seyahatinde Ebû Müslim el-Kâtib'den dinledi. 437/1045). 409 (1012) yılında Dâniye'ye yerleşti 417 yılına kadar burada bulunduktan sonra bazı şartlar gereği Mayurka'ya gitti ve sekiz yıl burada yaşadı. Eğitimini 397 yılında Kayrevân'a yaptığı yolculuk ve Mısır seyahati ile sürdürdü. Buradaki uzun ikâmeti sebebiyle ed-Dânî nisbesiyîe anılsa da kendi devrinde İbnü's-Sayrafî diye tanınmıştır. Dönüşünden sonra Kurtuba (399-403) ve Sarakusta'da (403-409) bulunup ilmî faaliyetlerini sürdürdü. Halef er-Ruaynî eş-Şâtıbî (ö. Firrûh b. Ebû Muhammed Muhyissünne Hüseyin b. Mekke ve Medine'deki ilim adamlarından istifâde etti ve birçok ilme dair eserler okudu rivayetler topladı. 381/992) ortaya koyduğu on kıraat ise Ebû Abdullah Ahmed b. Eş'arî ve Mâliki mezheplerine bağlı olan Dânî güçlü bir hafızaya ve kıraat kabiliyetine sahipti. et-Teysifin giriş kısmında yedi kıraat imamına ulaşan tariklerini ayrıntılı olarak 56 . Ebû Amr Osman b. Ömer ed-Dânî el-Emevî 371 (981) yılında muhtemelen Kurtuba'da doğdu ve ilim tahsiline 386 yılında başladı. Saîd b. 444/1053) ve Ebû Muhammed el-Kâsim b. Muhammed etTalemenkî Meâfırî (ö. 429/1038) h. *Erken bir dönemde yaşamış olması sebebiyle kıraat âlimlerine kadar ulaşan kıraat senetleri muteberdir. Endülüs kıraat âlimleri arasında Mekki b. Ebû Amr ed-Dânî (ö. 516/1122) ve Ebü'I-'Alâ el-Hemedânî tarafından benimsenmiş fakat İbnü'l-Cezerî'ye kadar kıraat eğitiminde kabul görmemiştir. İbn Mihran etı-Nîsâbûrî'nin (ö. 398 yiîında Mısır'dan Hicaz'a geçerek haccetti ve 399 yılında Endülüse döndü. Kıraat ilmini Mağrib ve Endülüs'e ilk defa er-Ravda adlı eserin müellifi Ahmed b. 417 yılında yeniden Dâniye'ye döndü ve 444 (1053) yılındaki vefatına kadar burada kaldı. Ebû Ömer eî-Enderâbî (ö. 590/1194) adını özellikle anmamız gerekmektedir. Yedi Kıraat (Seb'a) Yedili kıraat tasnifini her ne kadar İbn Mücâhid ortaya koymuş ise de onu yüz yıllar boyunca eğitimin bir parçası haline getirerek tüm dünyaya yayan Endülüslü âlimlerdir.olarak Ya'kûb ei-Hadramî'yi almıştır. Mesud el-Begavî (ö.228[228] 1. Çünkü bunlardan birincisi özellikle işin teorisyenliğini yaparken diğer ikisi yedi kıraati dini ilimler tahsilinin bir parçası haline getirmiştir.

Firrûh b. Bize ulaşıp ulaşmadığı bilinmeyen ancak İbnü'lCezerî ile Zehebî'nin kıraat âlimlerine dair eserlerinin temel kaynaklarından olan Tabakâtü'lkurrâ ve'I-mukriîn adlı hacimli çalışması da önemli olmalıdır. Bu eserin tahkik ve tahriri oryantalist Otto Pretzl tarafından yapılarak ilmî usûllere göre neşredilmiştir. Halef erRuaynî eş-Şâtıbî (Ö. kıraat ve tecvide dair çalışmaları vardır. Arap dili ve edebiyatında da mahir olan Dânî'nin bir kısmı konusunda bilgi sahibi olamadığımız eserleri İslâm dünyasında çok şöhret bulmuştur. Dânî'nin meşhur eseri et~Teysîf\ kolay ezberlenmesi için özet 57 .235[235] el-Müktefa fı'1vakfı ve'1-ibtidâ' fi kitabillahi azze ve ceUe236[236] el-Muhkem ve el-Muknf adlarıyla Kur'ân tarihi.vermiştir. Aslında kırk rivayet ile altmış tarîkin bir araya getirildiği Câmi'u'l-beyân fi'I-kirââti's-se231[231] adlı çalışması daha geniş olmakla birlikte Teysîr kadar tanınmamış ve yaygınlaşmamıştır.237[237] Yine Endülüslü olan ve Şâtıbî diye bilinen Ebû Muhammed el-Kâsım b. kıraatler. Dânî toplam sayısı 120'ye ulaşan ve bir kısmı günümüze intikal eden eserlerinde Kur'ân tarihi. 590/1194).232[232] Aynca onun et-Ta'rif'fi IhülaR'r-ruvât an Nafı'233[233] Ahmfü's-seb'ati'l-Kur'ân. kıraatlerin eğitimi ve kıraatlerdeki tartışmalı konular üzerinde durmuştur. Onun yedi kıraati eğitim sistemi içerisine sokan en meşhur kitabı et-Teysîr fi'l-kuââti's-seb' adlı tek ciltlik orta boy çalışmasıdır.234[234] el-îdgâmül-kebîr fi'I-Kur'ân. Kendisinden sonraki âlimlerden büyük bir kısmı onun görüşlerine eserlerinde yer vermiş ve düşüncelerine değer atfetmiştir.

Hişâm kıraatlannı da sahih kıraatlar kategorisi içerisine sokarak bu ilmi 58 . İbnü'l-Cezerî tasnifmdeki Halef b.238[238] 2. Döneminde Mısır bölgesinde kıraat ilminin başı idi. Hüzeyle arz etti. 470/1077) Kırâ'âtüİ-kunâ'i'l-ma'rûSn bi nvâyâti'r-mvâti'Jmeşhûdn ve Ebü'l-'Alâ el-Hemedânî (ö.239[239] Ebû Abdullah Ahmed b.240[240] O. Hac sonrası Mısır'a gelen Şâtıbî burasını kendisine vatan edindi ve vefatına kadar burada kaldı. eş-Şâtıbiyye diye bilinen manzum eser kıraat-i seb'a eğitiminde en temel kitap derecesine yükselmiştir. Şâtıbî daha sonra hacca gitti ve bu seyahatinde bulunduğu yerlerde dönemin önde gelen muhaddis. Ebû Muhammed eş-Şâtıbî 538 (1144) yılının sonlarına doğru Şâtıba'da dünyaya geldi. On Kıraat (Aşere) İbn Mİhran en-Nîsâbûrî (ö. 381/992) el-Gâye fi'1-kırâ'âti'l-aşr adlı ereriyle Kırâat-i Aşere tasnifini ortaya koyan ilk alim olmuştur. Bu ve benzeri âlimlerin yedili sistemin ortaya konulduğu asırdan itibaren yaptıkları onlu tasnifler çok fazla dikkat çekmemiş yedili tasnife alternatif olamamıştır. Çok sayıda talebe yetiştirdi ve yedi kıraatla ilgili kasideleri çok sayıda insan tarafından ezberlendi. kurra ve âlimlerinden dersler okudu. Ne var ki Enderâbî kitabına. Ebû Ömer ei-Enderâbî (ö. Burada kıraatleri ve et-Teysîfı hafızasından Ebü'l-Hasan b. Bu yolla yedi kıraat Bütün İslam dünyasına yayıldı. Onlu tasnifin (Aşere) yaygınlaşıp yedili sisteme alternatif olacak tarzda öğretim müfredatına girmesinde en büyük pay tartışmasız bir şekilde İbnü'l-Cezerî'ye aittir. Halef kıraatini "ihtiyârât" kategorisinde değerlendirmiştir. rivayetler aidi. ilk dönemlerden itibaren telif edilen eserlerin birçoğunda adları ve rivayetleri yer almakla birlikte sahih kıraatlar sınıflaması içerisinde yer almayan Ebû Ca'fer el-Kârî. Ya'kûb el-Hadramî ve Halef b. Onun Aşere ile ilgili eş-Şâmil fı'l-kırââti'l-aşrvz bunun şerhi olan el-Mebsût 8'1-kırââti'l-aşr adında iki eseri daha bulunmaktadır. Hişâm kıraati yerine sonraki tasniflerde şâz kabul edilen İbn Muhaysm kıraatini almış. 569/1173) Gâyetü'l-ihtisar fi'I-kirâ'âti''l-'aşradlı eserlerde aynı çizgiyi takip ederek on kıraati rivayetleri ve tarikleriyle birlikte tanıtmışlardır. Buradaki hocalardan kıraat ve hadis okudu.bir biçimde Hırzü'l-emani ve vachü't-tehani adıyla şiir dilinde ifâde etmiştir. Ebû Amr ed-Dânî'nin günümüze intikal etmeyen Tabakâtü'l-kurrâ'sim da Ebû Hüzeyl'den dinledi. ardından yakın bir şehir olan Beiensiya'ya gitti.

Âdiliyye Medresesi. Muhammed b. es-Sâiğ ve Ebû Muhammed Abdurrahman b. İbnü'l-Gezerî'nin hocalığı Şam Emeviyye Camii'ndeki Kubbetü'n-nesr'in altında okuttuğu kıraat dersleriyle başladı ve bu senelerce sürdü. Onlu tasnifin yaygınlaşmasını sağlayan İbnü'l-Cezerî'nin ilmî hayatının ve faaliyetlerinin tanınması bu tasnifin yaygınlaşma sebeplerini de ortaya çıkaracaktır. Sonradan herbiri ünlü alimler olan pek çok insan onun buralardaki derslerinden istifâde etti. Ebû Abdullah Muhammed b. Salih'ten cem' usulüyle kıraat okudu. burada sayısı kırkı bulan muhtelif ilimlerde mütehassıs âlimden kıraat.396'da Mısır'dan kaçarak İskenderiye'ye gitti. Şafiî fakihi Abdürrahîm b. 1390 yılında ikinci defa hacca gitti. Bu sebeple aşağıda onun hayatından. Hindistan. 12-13 yaşlannday-ken Kur'ân'ı ezberleyip kıraat ilmini muhtelif tarikîariyle Şam'ın önde gelen hocalarından okudu. Hasan el-İsnevî'den fıkıh dersleri aldı. Yusuf İbnü'l-Cezerî 26 Kasım 1350'de (25 Ramazan 751) tacir bir babanın oğlu olarak Dımaşk'ta dünyaya geldi. İsmail ile aralarında meydana gelen ihtilaf yıllarca devam etti. 1376-77 (778) yılında üçüncü defa Mısır'a gitti.zenginleştirmiştir. maânî. Câmiu't-Tevbe'nin hatipliğiyle ilgili olarak İbnü'l-Hüsbânî Şihâbeddin Ahmed b. Buradaki derslerine Endülüs. Dâru'lhadîst'l-Eşrefiyye ve Ümmü's-Sâlih Türbesi kıraat şeyhliklerinde bulundu. Orta Doğu ve Anadolu sınırlan içerisinde varlığını devam ettirmiştir. el-Bağdâdî'den kıraat ilmi aldı. eserlerinden ve ilmi kişiliğinden bahsedilecektir. Reslân el-Bulkînî (1383'te) ise ona ayn ayn fetva izni verdi. el-Cündî. 1367 yılında babasıyla hacca gitti. bir anlaşmazlık sebebiyle malına el konulması ve yöneticilerle ihtilaflı hale gelmesi üzerine 3 Mart 1. Yemen. beyan ve diğer dinî ilimlere. Ali b. Orta Asya ve İran'da bu tercihe göre Kur'ân talimi yapılarak Seb'a'nin yerini büyük ölçüde Aşere almıştır.241[241] İbnü'l-Cezerî'nin tercihi kabul görmüş ve seyahatlerinin de etkisiyle Mısır. Aşere'nin içerisinde zaten Seb'a'nin olması bu tasnife yönelik herhangi bir tepkinin meydana gelmeme sindeki en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır* Günümüzde icazet gelerıeğindeki isnad zincirinde İbnü'l-Cezerî'nin buluşma noktası olması bundan o'sa gerektir. İbnü'l-Cezerî'den sonra bu çapta başka bir kıraat âlimi yetişmemişse de onun usûllerini ortaya koyduğu Aşere tarîki üzere kıraat eğitimi günümüze kadar hayatiyetini sürdürmüştür. dair dersler alıp tahsilini tamamladı. Ekim 1369'daki ikinci Mısır seyahatinde ise on kıraati ve buna ek olarak İbn Muhaysm. Osmanlı coğrafyası. bazı âlimlerden de hadis dinledi. Kasım 1392'de Mısır'dan Şam'a gelen İbnü'l-Cezerî müteakiben Kudüs Salâhiyye medresinde ders okutmakla görevlendirildi ve 1394 yılı sonlanna kadar bu görevinde kaldı. 1367'de (769) tahsil maksadıyla gittiği Mısır'da Ebû Bekir Abdullah b. buradan da deniz 59 . Ziyâeddin Sa'dullah el-Kazvînî (1376'de) ve Şeyhülislâm Ömer b. İbnü'l-Cezerî künyesi ailesinin Cezîretü İbn Ömer'e (bugükü Şırnak iline bağlı Cizre ilçesi) mensubiyeti sebebiyledir. Endülüs'ün müslümanların elinden çıkması kıraat ilmi bakımından da büyük bir kayıp olmuş ve bu ilim artık bazı Kuzey Afrika ülkeleri. İbn Kesîr (1372'de). A'meş ve Hasan-ı Basrî kıraatlerini okudu. Rum ve Acem diyarından pek çok talebe katıldı. Medine'de Harem-i şerif imam-hatibi Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Ebü'1-Hayr Muhammed b. Şam'daki. İbnü'l-Cezerî.

Soygun sebebiyle gerçekleştiremediği haccıni 1420'de ifa edip Şirâz'a döndü. daha sonra Bursa'ya gitti. ancak şöhretinden haberdar olununca kendisine saygı ve ikramda bulunuldu. Mustafa ve ve Musa da onun talebeleri arasında yer almıştır. Padişah'ın oğullan Mu-hammed. Savaş sonrası Bursa'ya giden İbnü'l-Cezerî burada en-Neşrfi'J-kı/ââü'Taşr adh eserini yazıp Tayyibetû'n-Neşı'\ nazmetti. Hayatının bundan sonraki bölümünü telif çalışmalarıyla ve talebe yetiştirerek geçiren Îbnü'l-Cezerî Sûku'l-iskâfıyyîn'de bulunan evinde 2 Aralık'ta vefat etti. yıllar. Daha sonra Mekke'ye dönüp 1425 yılında beşinci haccım ifa ederek 1425 yılı sonlarında tekrar Kahire'ye geçti. Padişah'ın teklifi üzerine aynı yıl Temmuz ayında İstanbul'a yapılan askerî harekâta katıldı. Şam'daki talebelerinden kıraat âlimi Hatîb Abdülmü'min'in aracılığıyla görüştüğü Yıldırım Bayezid'den büyük ilgi gördü ve kendisine yüksek miktarda maaş bağlandı. îbnü'l-Cezerî bu çalışmalarıyla kırât-i seb'a anlayışına alternatif program ortaya koymakla yetinmedi. İbnü'l-Cezerî daha sonra burasın: benimsedi ve Dımaşk'taki gibi bir Dâru'l-Kur'ân yaptırdı. Niğbolu savaşında da Yıldırım Bayezid'in beraberinde bulundu. kendi yaptırdığı Dârul-Kur'ân'da defnedildi. Basra-Mekke arasındaki Uneyze'de be-devî Arapların saldırısına uğrayarak soyuldu ve canım zor kurtardı. Bunun üzerine İbnül-Cezerî'nin Bursa'da talebe yetiştirmesi sağlanarak ondan istifâde yoluna gidildi. buradan da Şam ve Basra üzerinden Şirâz'a ulaştı. Timur onu ülkesine götürüp Keş'teki medresede görevlendirdi. Ahmed erResûlî İlgi gösterdi. Buhâra'dan ayrılıp 14 Ağustos 1405'te Herat'a ulaştığında Sultan Mirza Şâhruh kendisini şehrin dışında askerî törenle karşıladı. uğradığı Buhâra'da bir müddet kalıp dersler verdi. Gördüğü ilgi ve talep karşısında burada da bir müddet kalıp hadis okuttu. daha sonra Ebû Amr 60 . Buradan deniz yoluyla Yemen'e geçen İbnü'l-Cezerî'ye Yemen meliki Mansûr Abdullah b. İbnü'l-Cezerî 1424 yılında Şam'a. Aynı yıl hac kafılele-riyle Mekke'ye gidip dördüncü haccım ifa etti. Yezd ve İsfehan üzerinden Şirâz'a ulaşınca (Şubat 1406) Sultan Pîr Mu-hammed onu isteksiz olmasına rağmen alıkoydu ve kadı tayin etti. İbnü'l-Cezerî Yıldırım Bayezid'le birlikte katıldığı Ankara Sa-vaşı'nda . buradan da Kahire'ye gitti.'aşr adıyla onu ihtisar etmiştir.Önce gizlice ayrıldığı bu şehirde bu defa Sultan Eşref Barsbay tarafından itibarla karşılandı. daha sonra da talebelere kolaylık olsun diye Takribü'n-Neşr â'I-kirââti7. Mısır ve Medine gibi yerlerde bütün sahih kıraatları muhtelif hocalardan tekrar tekrar okuyarak Pekiştirmiş.yoluyla Antakya'ya geçti. ardından onu Tayyibetü'n-NeşrüĞsy\& manzum hale getirmiş. Üçüncü hacci için 1419 yılında yola çıkan İbnü'lCezerî. Kahire'de bulunduğu sürece talebelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hocalık döneminde de ilm-i kıraat hep ön planda ol-. kendisinden hadis dinledi. birkaç günlüğüne misafir olarak bulunduğu yerlerde bile bu ilim için etrafında kalabalıklar oluşmuş. Dini ilimlerin merkezi olan Dımaşk. İbnü'l-Cezerî Antakya'da bir müddet kalarak kıraat okuttu. Amacı tedris programlarında seb'a'nın yerini Aşere'nin almasıydı. Tedris programlarında yedi kıraat yerine on kıraatin tercih edilmesi için çaba sarfetmiş bu maksatla önce en-Neşi'\ yazmış. uzun yolculuklar sırasında geçirilen zaman dahi kendisinden yararlanmak için değerlendirilmiştir. bu anlayışın yaygınlaşmasında önemli yeri olan eserlerden Şâübî'nin Hırzü'i-emânîadlı manzumeşindeki yedi kıraati on'a tamamlamak üzere ed-Dürrdy\ naz-metti. Bu manzumeyi pek çok talebe ezberleyerek muhtevası çerçevesinde kendisinden Aşere okudu. İbnü'l-Cezerî kıraat ilminde zirve olmuş bir şahsiyettir. Timur'un ölümünden (İS Şubat 1405) sonra Sultan Halil'in iznini sağlayarak 6 Haziran 1405 Semerkand'dan ayrıldı. onlara başta kıraat oimak üzere muhtelif dersler okuttu. kıraat vecihlerini meleke haline getirecek ölçüde hıf-zetmiştir.28 Temmuz 1402) Timur'a esir düştü.

Özellikle bu iki eser üzerinde yaptığı çalışmalarıyla sanki o-bun-dan böyle Hırzü'i-emânî yi okuyanların ed-Dürre'y\ ihmal etmemesini. 769/1368) Bustâmı'l-hüdât fi'h-tilâfi'î-eimmeti ve'r-ruvât. 392/1002) el-Muhtesebfîtebyîni vücûhişevâzzi'l-kırââti ve'iîzahi anhâ. zaman içinde bu ilmin tedrisinde bütünlüğünü koruyarak günümüze ulaştı. özellikle Türkiye'de kıraat tedrisatında korunagelen icazet geleneğindeki isnâd zincirlerinin genellikle İbnü'l-Cezerî'ye dayanması. A'meş ve Hasan-ı Basrî'nin kıraatlerini on 61 . Halil el-Halebî (ö. Îbnü'l-Cezerî çabalannda amacına ulaştı.ed-Dânî'nin et-Teysîfini ele alarak aynı şeyi onun üzerinde gerçekleştirdi: Ebû Ca'fer el-Kârî. Aşere üzerinde dururken yedi imama ilave ettiği üç imamın kıraatlerinin de sahih senedle geldiğini. İbnü'l-Kabâkıbî Muhammed b. bir başka ifâde ile günümüzden Hz. Meselâ İbn Hâleveyh (ö. 541/1146) on iki imamın kıraatini tanıttığı eseri eî-Mübhic fî'İ-kırââti's-semân. Ondört Kıraat (Erbaate Aşer) Kıraatlan tasnif geleneğinin bir devamı olarak sıhhat şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın bazı ilk dönem kıraat âlimlerinin okuyuşları da kategorize edilmek istenmiştir. 500/1106) on beş kıraati topladığı Ravzatü'I-huffaz. Osman'ın mushaflannın hattına. İbn Cİnnî (ö. İbn Mihrân en-Nîsâbûrî'nin ilk defa el-Gâye fı'lkırââti'l-'aşr adlı eseriyle bir a-raya getirdiği meşhur on imamın kıraati onun bu çalışmalarıyla yaygınlaştı. 849/1445) îzâhu'r-rumûz ve miftâhu'lkünûz'&& kendilerine şâz kıraat nispet edilen kıraat âlimlerden birini veya daha fazlasını tanıtmışlardır. Burada İbnü'l-Cezerî'nin çoğu kıraata dair yüz kadar kitap ve risale yazdığını da zikretmemiz gerekir. Hişâm'ın kıraatlerini ona dercetüği bu çalışmasına Tahbîrü'tTeysfr ff kırââti'l-eimmetiTaşere adını verdi. Sıbtu'l-Hayyât (ö. onlann her bir rüknünün Hz. et-Teysîf'm yerini Tahbîrü't-Teysîf in almasını istiyordu. 370/980) Muhtasara şevâzzi'l-Kur'ân min Kitabi l-l-Bedî'. Ebû İsmail Mûsâ b. bir veçhile de olsa nahiv kaidelerine uygun olduğunu savundu. İbnü'l-Cündî (ö. Aslında şâz kıraatleri toplayan kitapların tarihi çok eskilere gitmektedir. Hüseyin el-Muaddel (ö. Şâz kıraatlerden bazılarını belli bir sistem dairesinde bir araya getirme konusunda ilk adımı atanlardan biri İbnü'l-Cezerî olup Nihâyetü'İ-berere fî'1-kırââti's-seiâs ezzâide 'ale'i-'aşer243[243] adlı eseriyle İbn Muhaysın. Peygamber'e ulaşan kıraat silsilelerini!1 en yoğun kesişme noktasında İbnü'l-Cezerî'nin bulunması. Ya'kûb el-Hadramî ve Halef b. Ancak bu çalışmalar bir tasnif oluşturmak maksadıyla bunlara yer vermedikleri İçin şâz kıraatler kitaplar içerisinde dağınık bir şekilde kalmıştır. 242[242] 3. Bazı İslâm ülkelerinde. onun es Kıraatlerin Tasnifi so 97 bu ilimdeki haklı otorite ve itibariyle doğrudan ilgilidir.

244[244] Ancak onun tasnifi kabul görmediği için İbn Muhaysın'ın kıraati sahih kıraatler kategorisine girememiştir. Kastallânî (ö. Sahabenin tercihleri ifâde edilirken de "kırâatü Übey b. Ebû Ömer el-Enderâbî (ö. İbn Cinnî. Bunlardan İbn Muhaysın'ın kıraati daha önce Ebû Abdullah Ahmed b. 1117/1705) da Yezidî kıraatini meşhur on kıraate eklemiş ve böylece on dörtlü tasnif oluşmuştur. Kıraat tasnifleri sıralaması içerisinde yukarıda verilen on dörtlü tasnifi ilk defa ortaya koyanın Kastailânî olduğu anlaşılmaktadır. Bazı kimseler de A'meş yerine İbn Şenebûz Mu-hammed b. 470/1077) tarafından Halef b. Gerçekte bu dört imamdan şaz kıraatler yanında bütünüyle sahih kıraatlere uyan okuyuşlar da gelmiştir ve bunlar kabul edilmiştir. Aşağıda kendilerine kıraat nispet edilen on 62 . KIRAAT İMAMLARI Kıraatler bir tercih meselesi olduğu için ilk günden itibaren tercihte bulunana nisbetie anılmıştır. Hişâm'ın kıraati çıkarılarak Aşere içine sokulmuştu. İbn Hâleveyh. Ahmed el-Bağdâdî'nin (ö. Ancak yer yer sahih kıraatlere uygun okuyuşlar ortaya koysalar da rivayetlerinin senet zinciri problemli olduğu için zahiri uygunluk dikkate alınmamıştır. Özellikle Arap dili bakımından fevkalade önemli olan bu kıraatler gerekli şartlan taşımadıkları için hüccet olarak kabul edilmemiş. eğitim sistemi içerisinde de yer alamamıştır. Hasan-ı Basrî. Bu yöntem ve adlandırma kıraatlerin tedvini ve tasnifinden sonra daha belirgin hale gelmiştir. Yezidî ve A'meş isimleri anlaşılır olmuştur. 923/1517) ve Bennâ (ö.246[246] V.kıraate ekleyerek kıraat. Ka'b" veya "harfü İbn Mes'ûd" gibi tabirler kullanılmıştır. Ancak bunların hiç biri Kastallânî'ki kadar yaygınlık kazanmamıştır. eğitimi sistemi içerisine dahil etmiştir. 328/939)245[245] kıraatini on dörtlü taksim içerisine katmıştır. İbnü'l-Cündî ve İbnü'l-Cezerî gibi meşhur kıraat ve dil âlimleri eserlerinde bunlardan birini veya daha fazlasını tanıtmış ve kıraat örneklerine yer vermişlerdir (bk. literatür bölümü). Ancak bu dört kıraat bazı durumlarda sıhhat şartlarından biri veya birkaçını taşımaması bazı durumlarda ise şöhret bulmaması sebebiyle terk edilmiştir. böylece on dört kıraat denildiğinde Aşere'ye eklenen îbn Muhaysın. Onu takriben iki asır sonra Bennâ takip etmiş.

Sercis b. Süleyman b. Müslim b. Ebû Amr b. Ebû Üveys. Şihâb ez-Zührî bulunmaktadır. Alâ el-Basrî. Enes.249[249] Nâr+ takriben 70 (689) yılında doğdu. Ebû Nuaym el-Leysî el-Medenî kendi ifâdesinden248[248] anlaşıldığı üzere aslen İsfehanhdir. onlu ve on dörtlü tasnif içerisinde yer alan her bir kıraat imamının râvileri ve tarikleri de olduğu için bunlardan da kısaca söz edilecektir. Yüz yıl kadar yaşayan Nâfi takriben yetmiş yıl Medine'de kıraat okutmuş ve burada kıraat ilminin riyasetini elinde tutmuştur. Rûmân ve Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. Zut ve Endegâr adlarındaki Hint topluluklannın ve kavimlerinin varlığından bahsedilmektedir. Ebû Ca'fer Yezîd b. Kıraat tahsilini Medine'de yaptı ve yetmiş kadar tabiîden kıraat aldı. Ya'kûb. Abdurrahman b. Bu dönem içerisinde kendisinden çok sayıda insan kıraat okumuş ve almıştır. İbn Abbas ve diğer sahâbî râvîlerin kıraati ise Übey b. Nisâh b. Bu ailesinin İran'ın İsfehan bölgesine başka bir yerden gelmiş olabileceğini göstermektedir. Ka'b ve Zeyd b. Sabit yoluyla Resûl-i Ekrem'e ulaşmaktadır. Hocalan arasında kıraat ilmini. Renginin oldukça siyah olduğu bildirmektedir. Sa'd.250[250] Endülüslü kıraat ve dil âlimi Mekki b. Yezîd b. Ailesinin Hindistan menşeli olma ihtimali yüksektir. Seyâbice. Ya'kûb . Çünkü o dönemde bu bölgede Esâvire. Nâfi' ve 63 .dört imamın kısa hayat hikayeleri verilecek ve kıraat ilmi ile olan ilişkileri açıklanacaktır. Müslim b. eğitim durumları ve ilmî seviyeleri iyi bilinmeden onlann kıraat tercihlerinin nedenleri ve önemi tam olarak anlaşılamayabilir. Kıraat talebeleri arasında îmam Mâlik b. Kâlûn diye bilinen îsâ b. Kıraat ilminde yedili. Müslim b. Hürmüz el-A'rec. Nâfi' Kıraat imamlarının tartışmasız en önde geleni kaynaklarda isim künye ve nisbesiyle birlikte Ebû Abdurrahmân Nâfı b. Ebû Tâlib el-Kaysî. Saîd elMısrî yer almaktadır. Cündeb ei-Hüzelî. Şeybe b. el~Leys b. Verdân. Cemmâz. İbn Abbâs. Ebû Hureyre ve Abdullah b. İsmail b. Kıraat imamlarının hayatı. Mînâ' ve Verş diye bilinen Osman b. Ayyaş b. Kaynaklarda doğduğu yerden bahsedümemektedir. el-Ka'kâ' el-Kâtî.247[247] 1. Sa'd. Ca'fer b. Ebû Rabîa'dan alan Abdurrahman b.

Hanbel kıraatini beğenip hadisteki durumunu zayıf gördüğünü göstermek için "Kendisinden kıraat alınır fakat hadiste bir şey değildir" demiştir. Abdullah b. Mansür'un naklettiğine göre İmam Mâlik "Nâfı'nin kıraati sünnettir" demiştir. Nâfi' hakkında Ebû Hatim "sadûk" ifâdesini kullanırken Nesâî "bir beis yoktur" diyerek Nâfı'nin hadisçiliğini çok fazia taktir etmemiştir. Nâfi'nin "kendilerinden kıraat okuduğum kimselerden bir okuyuş üzerinde iki kişinin ittifak etmesi durumunda o kıraati aldım. 250/864) tarîkleridir. Kendisinden de çok sayıda insan kıraat okumuştur. aslen Endülüs Kayrevânlı bir ailenin çocuğu olarak 110 yılında Mısır'ın Kıft 64 . Verdân ez-Zürekî el-Medenî oian Kâlûn 120 (737) yılında Medine'de doğmuş ve 220'de (835) Medine'de vefat etmiştir. Kâlûn (kalon) kelimesi Rumca güzel demek olduğundan Nâfi ona güzel okuyuşu sebebiyle bu lakabı vermiştir. kıraatlerin en evlâsı. ihtilaf edildiğinde ise terk ettim" sözü çok meşhurdur. Ahmed b. Aynca o Nafî'nin kıraat konusunda insanların imamı olduğunu bildirmiştir. Verş. Said b. Fesahatte bunları Ebû Amr ve Kisâî'nin kıraatleri takip eder. Rivayetlere göre Kâlûn. 258/871) ve El-Hulvânî (ö. aranızdaki şeyleri düzeltin ve eğer inanıyorsanız Allah'a ve Resulüne itaat edin. Asıl adı Ebû Mûsâ İsâ b. Medine gibi bir ilim merkezinde bulunmuş olması çok fazla sayıda kıraat rivayetine ulaşması noktasında ona yardımcı olmuştur. Ölüm döşeğinde iken çocukları kendisinden vasiyet etmesini isteyince "Ailahtan korkun.253[253] Nâfı'nin kıraati râvilerinden Kâlûn ve Verş tarafından günümüze kadar intikal etmiştir. Hanbel kıraatler içinde hangisini beğendiğini soran oğluna "ehl-i Medine" cevabını vermiş."252[252] âyetini okumuştur. senedi en sağlam olanı ve Arapça bakımından en fasihi kabul eder. o olmadığı taktirde Âsim kıraatini tercih ettiğini bildirmiştir. Bu duruma göre o aslında çok sayıda kıraat rivayeti ve bilgisi almışken bunlardan sadece bir kısmını kendi okuyuşu olarak tescil etmiş ve talebelerine aktarmıştır.254[254] Nâfî'nin ikinci râvisinin asıl adı Osman b. köle olarak Arabistan'a getirilmiş Rum bir aileden gelmektedir.Âsim kıraatlerini. Amr olup Verş lakabı ile meşhur oldu. Kâlûn'un tarîklerinden en meşhuru ve kitaplarda nakledileni Ebû Neşît (ö. Nâfı'nin üvey oğlu olduğu bildirilmektedir.251[251] Saîd b. Ancak Ahmed b. Mîna' b. Kâlûn yirmi yılı aşkın bir süre hocası Nâfî'nin kıraat derslerine iştirak etmiş ve ondan defalarca Kur'ân'ı hatmetmiştir. Nafi1 169 (785) yılında Medine'de vefat etti.

ve ^ şeklinde okur. 240/854) ve el-İsfehânî'dir (ö. Dirbâs (mevlâ İbn Abbâs). Kendisinden de Ma'ruf b. Şibl b. Abbas-Übey b. O hem Mekke'nin kârîsi hem de Mescid-i Harâm'ın mukrîsi idi ve bu vasfı vefatına (120/738) kadar devam etti. Mâlik ile görüştü.şeklinde. Mahreme'den okudu. Verş Me'mûn'un hilafeti yıllarında Mısır'da vefat etti (197/812). Kur'ân jî>Jı kelimesini hemzesiz olarak el-Kurân oı^Jı şeklinde okuduğu gibi 65 . Ebû Amr b. Mücâhid b. Ashâbdan Abdullah b. İbn Kesîr'in düzgün bir okuyuşu vardı. Ebû Eyyüb el-Ensârî ve Enes b. Eyyüb esSahtiyânî. Müşkân. İsmail b. es-Sâib. İbn Kesîr'in kıraatinin bazı özellikleri şöyledir: Sirât h\^ kelimelerini sîn'ile i'j~.denilen şehrinde doğdu. Diğer zinciri ise Dirbâs-Abdullah b. Bu isimle meşhur olduğu gibi kendisi de bu lakabı çok beğenmekteydi. Bu isim daha sonra Verş şeklinde kısa söylenmeye başlandı. Bölgedeki kıraat rivayetlerinin büyük bir kısmı kendisine ulaşır. Hocasına ters düşen bazı tercihleri bulunmakla birlikte kıraati makbuldür. Alâ. Kesîr b. çoğul zamirleri olan hum ^ ve küm '^ kelimelerinin sonunu sıla yaparak hümû j^â ve kümü ^S şeklinde. Abdullah el-Kıst. Ka'b-Hz. Kıraati. Kays b.255[255] 2. Zübeyr. Sesinin güzelliği ve okuyuşunun tatlılığı dinleyeni hiç usandırmayan türdendi. beyaz tenli yeşil göziü idi. 296/908) . İbn Cüreyc. Abdullah b. Kısa boylu. 155 yılında Nâfı'den defalarca hatim yaptı. İkrime el-Berberî ve Muhammed b. Verş'in tarîkleri el-Ezrak (ö. Eğitimini tamamlayınca Mısır'a döndü ve burada uzun yıllar kıraat okuttu. Onun kıraatinin güvenilirliği üzerine Mekkelilerin icması vardır. Süfyân b. Abbas-Übey b. Bu durumda kıraat zincirlerinden birisi Mücâhid b. Halil b. Kıraat öğrenmek üzere Medine'ye Nâfî'nin yanına gitti. Hareketlerinin çabuk olması sebebiyle hocası onu güvercine benzeyen bir kuş olan "verşân" lakabıyla çağırmaya başladı. Cebr-Abdullah b. Uyeyne gibi zevat kıraat ve hadis öğrenmiştir. Gerek kıraat ilminde gerekse diğer konularda onu ayıplayan ve tenkid eden olmamıştır. Ka'b yoluyla kesintisiz olarak Resûl-i Ekrem'e ulaşır. Cebr. Ahmed. İbn Kesîr Aslen İranlı olan Ebû Ma'bed Abdullah b. Abbâd. Amr ed-Dârî 45 (665) yılında Mekke'de doğdu. Birçoğu sahabe ile görüşen tâbiûn nesline uzun yıllar Mekke gibi merkezî bir yerde imamlık yapmak kolay bir iş değildir. sakin bir harften sonra gelen müfred müzekker zamirlerini harekelerine uygun olarak eklediği vav veya yâ ile. Peygamber şeklindedir.

Abdullah ei-Kıst-İbn Kesîr isnâdıyla almıştır. İbn Kesîr ile karşılaşıp ondan ders almış olmamasına rağmen onun râvisi sayılması onun okuyuşunu ve rivayetlerini diğerlerinden daha iyi bir şekilde temsil etmesindendir. Kendisi de Bezzî gibi İbn Kesîr ile karşılaşmamış ve ondan ders almamış olmasına rağmen onun kıraatini iyi icra etmesi sebebiyle İbn Kesîr'in râvîieri arasında yer almıştır. Ziyâd. Muhammed el-Bezzî ve Mu-hammedb. burada yaşadı ve 291 (904) yılında Mekke'de vefat etti. Bezzî aslen İranlı bir aileden olup Hemedân bölgesinden Mekke'ye gelmişlerdir. Kunbül'ün kıraatinin tarîkleri Kİtâbü's-Seb'a müellifi İbn Mücâhid (ö. Bezzî'den de kıraat okudu. İbn Kesîr ile aralarında. Avn en-Nebbâl el-Kavvâs'tan arz yoluyla kıraat öğrendi. 291/904) rivâyetleriyle intikal etmiştir. 195 (811) yılında Mekke'de doğdu. Kırk yıl kadar Mescid-i Haram müezzinliği ve imamlığı yaptı. İkrime b. elli yıl bulu-nan Bezzî onun kıraatini İkrime b. Bezzî'den başta İbn Kesîr'in ikinci râvisi Kunbül olmak üzere çok sayıda insan kıraat okudu ve ilim aldı. Kunbülden de aşağıda isimieri verilen iki meşhur tarîklerinden başka çok sayıda insan kıraat okumuş ve rivayet almıştır. Abdurrahman b. 294/906) ve İbnü'l-Habbâb (ö. Muhammed b. Süleyman. Mekke kıraat imamı olmasına rağmen bazı raat imamı olmasına rağmen bazı okuyuşlarının Mekke mushanna uymadığı da iddia edilmiştir. Muhammed b.gibi bazı kelimelerin ikinci harfinin harekesini her defasında sükûn yapar.257[257] İkinci Râvî Kunbül'ün asıl isim zinciri Muhammed b.258[258] 3. Abdullah b. Abdurrahman Kunbül (ö. Alâ 66 . Kıraatlerin tedvin edildiği devirde insanlar İbn Kesîr'in kıraatlerini en iyi bir şekilde onda bulmuşlardır. Ahmed b. Abbâd-İsmâil b. Bezzî Mekke'de doğdu (170/786). Saîd el-Mahzûmî el-Mekkî şeklindedir. Süleymân-Şibl b. Vazıh gibi kârilerden aldı. 301/913) adlarında iki tarîki vardır. 324/935) ve şâz kıraatleri ile bilinen İbn Şenebûz'dur (ö. 328/939) .256[256] İbn Kesîr'in kıraati Ahmed b. Ebû Amr b. Bezzî'nîn Ebû Rebıa (ö. Vehb b. Hâlid b. Kıraati babasından. burada yaşadı ve seksen yaşında Mekke'de vefat etti (250/864).

Ebû Ubeyde et-Teymî. Sîbeveyhi. Yûsuf es-Sekafî'nin ölümünden (95/714) sonra Basra'ya geri dönüp burada yaşadığı ile ilgili bilgi doğru olsa gerektir. Hüseyin b. Cübeyr)Abdullah b. îsâ b. Arap dilcilerinden bir kısmının ondan istifâde etmesi Arap diline olan hakimiyetinin bir göstergesi olup kıraatine olan itimadı da artmıştır. Ebû Amr birbirinin aynı olan harflerin idgâmı konusunda rahat bir tutum sergiler. Ali b. Rûmân. Ebû Rebâh. Halîl b. kendi dönemine kadar Basra halkının kıraatte ona uyduğunu bildirir. Saîd b. Atâ el-Haffâf. 154/771). Kurrâ-i Seb'adan Ebû Ma'bed İbn Kesîr. Cübeyr. Cebr. Ebû Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesilesiyle gittiği Kûfe'de vefat etti (ö. Ebû Amr'ın kıraatini beğenmiş Ahmed b. İshak b.Ebû Amr Zeban b. Cübeyr. Ya'mer. Diğer kıraatlerden farklı olarak bazı kelimelerde imâle yapılır. Şücâ' b. İbn Âmir'in kıraati Basra dışında da meşhur olmuş ve uzun yıllar Şam. #' şeklinde sakin kılınır. Hicaz. j*ı «ijyfiı &ji*jı örneklerinin yazımı bu türden ibdalleri göstermektedir. 470/1077). Sivâr. Medine ve Basra'da geçirdi. İkrime b. Saîd el-Anberî. Ammâr el-Mâzinî el-Basri Arap asıllı olup 70 (689) yılında Mekke'de doğdu. Yûsuf el-Ezrak. Mûsâ el-A'ver. NLsâh ve kurrâ-i Aşereden Ebû Ca'fer el-Kârî. Ebû Recâ el-Utâridî. Âsım'dan ders okudu.. Ebû Amr kıraat ilmini Mekke'de Mücâhid b. el-Alâ b. Alâ-Mücâhid (ve Said b. Cebr. Abdülvehhâb b. Nasr b. Birçok kıraat alimi birinci harf harekeli ikincisi sakin veya harekeli olduğunda idgâma meyletmezken o "idgâmı kebir" yaparak aynı harfleri veya yakın mahreçlileri birbirine katarak okur: örneklerindeki aynı harfleri veya mahreçleri yakın 67 . Nasr el-Cehdamî arz' ve semâ* yoluyla kıraat öğrenirken Şebâbe b. Alâ'nm kıraat senedi genellikle Ebû Amr b. Asmaî ve Hammâd b. Basra'da Yahya b. Âsim ve Ha-fSan-ı Basrî gibi tanınmış âlimlerden okudu. Ata b. Ali el-Cu'fî. Mâlik. Peygamber şeklindedir. Nijerya ve bazı Orta Afrika ülkelerinde Ebû Amr kıraati okunmaktadır. Ebû Nasr. Öncesinde harekeli "vav /'. $. Medine'de Yezîd b. Atâ b. Kûfe'de kurrâ-i seb'adan Â-sım b. Basralılar'ın Ebû Amr kıraatini benimsediğini söylerken. "fa J" ve "lâm J " bulunduğunda j* ve ^ zamirlerinin "hâ'ları >. Yetişkinlik dönemi ile ilgili bilgiler çelişkilidir. Ahmed ondan nahiv öğrendi. Mübarek el-Yezîdî. Abdülvâris b. Ebû Amr b. Alâ'nın kıraatinin bazı özellikleri şunlardır. Babasından ve Enes b. Ebû Rebâh gibi şahsiyetlerden hadis rivayet eden Ebû Amr nahivde Nasr b. Günümüzde Sudan. Kıraati Basra'da büyük kabul görmüş ve kendisi Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Hanbel de Ebû Amr'ın kiraatini tavsiye ettiğini söylemiştir. Mücâhid b. Saîd b. Ömer el-Hemedânî ve kurrâ-i seb'adan Hamza b. Yemen ve Mısır gibi bölgelerde yaygın olarak okunmuştur. Zeyd gibi âlimler hadis rivayet ettiler ve Arap edebiyatı sahasında faydalandılar. Ya'mer. Yahya b. Bazı istisnaları olsa da sakin hemzeler bir önceki harfin harekesine göre med harfine çevrilir. Abbas-Übey b. el-Enderâbî de (ö. Ka'b-Hz. tahsil hayatını Mekke.259[259] Ebû Amr b. Hâlid. Habîb ez-Zeyyât da Ebû Amr'ın talebeleri arasında yer alarak kendisinden bazı kıraat vecihleri rivayet ettiler. Kendisinden de Yahya b. Ancak Basra'da bulunurlarken kendisinden kaçarak Yemen'e gittikleri Haccâc b. Behdele. Şeybe b. İbn Mücâhid. Hârûn b.

Nâfi' kıraatini Yahya b. Ebû Ümâme el-Bâhilî. 280/893) ve İbn Farah (ö. Zeyd b. 300/912) 262[262] 4. Ca'fer el-Medenî'den. Abdulazîz. Ömer ed-Dûrî 150 yılında Bağdad'da. Ebû'dDerdâ ve Fedâle b. İbn Âmir Ebû İmrân Abdullah b. Vasile b. Osman. Yezîd ve kardeşi Abdurrahmân b. Kendisinden de Yahya b. 303/915) onun kıraatinin iki tarîkidir. "lâ ebrahhattâ". Ebü'z-Za'râ (ö. Aynca o Hz. Ca'fer b. Kıraat senedi Mugîre b. Ubeyd'den kıraat okudu. İlim öğrenmeğe ve kıraat rivayetlerini toplamağa büyük hevesi vardı. Ebû İdris el-Haviânî ve Nu'mân b. Ubeyd. Mübarek el-Yezîdî'den. Ebü'd-Derdâ. Ebû Süfyân. Asıl kıraat hocası ise Hz. Peygamber şeklindedir. Sabit. Abdullah es-Sûsî olup Güney İran'ın Ahvâz bölgesindeki Sûs şehrine nisbetle anılmaktadır. Ziyad b. Kıraati Yahya b. îsâ'dan. Said b. Hamza kıraatini Süleym b. Abdullah b. doğdu. Haris ez-Zimârî. Ebû Hatim kendisini "sadûk" olarak adlandırmıştır. Dûrî kaynakların ekserisinin bildirdiğine göre 248 (862) yılında çok uzun bir süre yaşadığı Sâmerrâ şehrinde vefat etmiştir. Yezîd el-Yahsubî aslen Yemenli Arap bir aileye mensup olup 8 (630) veya 21 (641) yılında bugünkü Ürdün'de dünyaya geldi. Onun kıraatinin tarîkleri ise İbn Cerîr (ö. Âmir el-Yahsûbî kıraat ve hadis 68 . Cebel. Kendisinden de çok sayıda kimse kıraat ve hadis rivayeti almıştır.261[261] Ebû Amr b. Rebî'a. Ebû Şihâb el-Mahzûmî-Hz. Ca'fer b. Sûsî 261 (874) yılında Rakka'da doksana yakın bir yaşta vefat etmiştir. Ebû Şihâb •el-Mahzûmî'dir. Ashâbdan Mu'âz b. Uzun bir ömür yaşamış olması sebebiyle çok sayıda insan onun tedris halkasından geçmiş ve kıraatini yaymıştır. Uyeyne'den almıştır. Eskâ\ Fedâle b. Hadis alanında da adından söz ettirmiş ve rivayetlerine Kütübü Sitte içerisinde yer verilmiştir.olanlan ıdgam yaparak "fîhhüden". Muâviye b. Osman'dan Kur'ân öğrenmiş bulunan Mugîre b. Mübarek el-Yezîdî'den. Dokuz yaşındayken Şam'a gitti ve vefatına kadar (118/736) burada yaşadı. Osman b. Osman'ı Kur'ân okurken dinledi. Beşîr gibi kimselerden hadis rivayet etmiştir. Kisâî'nin kıraatini ise bizzat kendisinden aldı ve daha birçok meşhur kıraat âliminden okudu. Âmir b. Alâ'nm ikinci râvisi Ebû Şuayb Salih b. Hz.260[260] Ebû Amr'ın ilk râvisi Ebû Ömer Hafs b. Nâfı kıraatini İsmail b. 316/928) ile İbn Cumhûr'dur (ö. Affân-Hz. "femezzuhziha ani'n-nâr" şeklinde okur. Nümeyr'den ve Süfyân b.

Kıraat tarikleri el-Ahfeş (ö. Babasının eşviki ve sağladığı imkan ile ilim tahsili için Hicaz'a gitti. Kıraat İlmini İbn Âmir'in talebesi Yahya b. Velîd b. İbn Âmir Şam kadılığı ve Emeviyye Camii nazırlığı ve imamlığında da bulunmuştur.^u t jy. Onun kıraatinin bazı özellikleri şöyledir:. Ammâr 245 (859) yılında Şam'da vefat etmiştir. Ancak yine de Zehebî ve İbnü'l-Cezerî gibi âlimler onun kıraatinin hem sıhhati konusunda şehâdet etmişler hem de V. asra kadar Şam ve Yukarı Mezapotamya bölgesinde büyük kabul gördüğünü ve üzerinde icmâ bulunduğunu söylemişlerdir. Beşîr/Bişr b. 250/864) ve Dâcûnî (ö. Temîm'den okudu. 324/935) olup tercihlerini İbnü'l-Cezerî nakletmektedir. Kıraatinin tarîkleri Hulvânî (ö.tıib. Hişâm b. İbn Hâleveyh dil açısından problemli gördüğü yerleri şâz kıraatlerle ilgili eserinde nak-letmiştir. Emeviyye Câmü'nin yapımı esnasında işleri takip etmiş ibâdete açılmasından sonra da uzun yıllar caminin idareciliğini yapmıştır. kelimelerini işmâm ile. Müslim Hâlid ez-Zencî ve Süfyân b. Hâlid ve Eyyûb b. Temîm'den okudu. 292/904) ile es-Sûrî'dir (ö. Sellâm gibi meşhur zevat kendisinden hadis rivayetinde bulunmuştur. Ahmed b. Ammar es-Sülemî ed-Dimaşkî İbn Â-mir'in birinci râvisidir. Enes. İbn Âmir'rn kıraatini u-zun yıllar o temsil etmiş ve yaymıştır. Hişâm b.264[264] İbn Âmir'in ikinci meşhur râvisi Ebû Amr Abdullah b.ıtir ıtii tiij fiillerinde imâle yapar. Haris ez-Zimârî'den kıraat okuyan Irak b. cjJ ve ^ kelimelerindeki ±> harfini o harfine idgam ederek .265[265] 69 . Halife Mansûr döneminde 153 (770) yılında Şam'da doğdu. Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Kendisinden de başkaları kıraat tahsil etti. Mâlik b. Hadiste sözüne itimat edilen bir râvi oiduğu için başta Buhârî olmak üzere İbn Mâce. Kisâî'den de kıraat okuduğu ve Kur'ân-ı Kerîm'i birkaç defa hatmettiği bildirilir. Ammâr'la birlikte Şâm Emeviyye Câ-mii'nde imam olarak görev yapmıştır.263[263] Ebü'l-Velîd Hişâm b. Kıraat ilmindeki yetkinliği çok sayıda âlim tarafından ifade edilmiştir. ^y kelimesini çoğu yerde şeklinde. Kıraati Hişâm gibi Eyyûb b.okumuştur. Nesâî. Ebû Dâvûd. uyeyne'den hadis aldı. İbn Âmir. Hadisle de ilgilenen İbn Zekvân'ın bâzı rivayetleri Kütüb-i Sitte işerisinde yer almıştır.4İ ve cJ şeklinde okur ve kelimelerindeki i harfini o harfine kalbeder. İbn Zekvân 173 (789) yılında Şam'da doğdu. Zekvân'dır. İbn Âmir'in kıraatinin hem isnad hem de dil açısından tartışmalı yönlerinin olduğu bildirilmektedir. ij^» kelimesini her yerde şeklinde hemzeli olarak. İbn Zekvân 242 (857) yılında görevli bulunduğu Şam'da vefat etmiştir. Müslim. İbn Mücâhidin yedili sistemi içerisinde Şam kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. 307/919).

Âsim 127 (745) yılının sonlarında Kûfe'de vefat etti. Ebû Tâlib'in kıraatini aldı. Ebû Hanife de kendisinden kıraat okumuştur. Ahmed. Habîb ez. Talebelerinin çokluğu sebebiyle yığılma olurdu ve herkes sırasının gelmesini beklerdi. işmam ve teshil gibi bazı mahallî şive ve lehçelerden kaynaklanan.268[268] 70 . Halil b. Hafs b. Muâviye döneminde Kûfe'de doğdu. İbn Mücâhidin ölümünü takip eden yıllardan itibaren Kûfe'nin ve hatta Ortadoğu'nun sınırlarını aşmış. Kıraatinin Küfe bölgesinde makbûliyetine dair aleyhte bazı görüşler söylenmiş olmasına rağmen gelişmeler bunu tasdik eder mahiyette değildir. Âsim hadis rivayeti ile de ilgilendi. Ebû Bekir Şu'be b. Zir b. Süleyman el-A'meş. Ebi'n-Necûd Behdele el-Esedî el-Kûfı. imâle. Süleyman. Alâ ve Hamza b. Behdele Ebû Bekir Âsim b. Talebeleri arasında üvey oğlu Hafs ile Ebû Bekir Şu'be kıraatinin kalıcı olarak gelecek nesillere intikalinde özel bir yere sahiptirler. yüzyılda müslümanların yaklaşık yüzde doksanının tercih ettiği bir okuyuş tarzı haline gelmiştir.Zeyyât kendisinden bu ilimde faydalandı. kiraât-ı seb'a İmamlarından olan Ebû Amr b. özellikle Arap olmayanların uygulamada zorluk çekecekleri unsurların yer almayışı olsa gerektir. Hubeyş el-Esedi'den de İbn Mes'ûd'un kıraatini öğrendi. Ayyaş. Osman'ın Kûfe'ye gönderdiği resmî mushafa göre Kur'ân öğretmekle görevlendirilen Ebû Abdurrahman es-Sülemî'den Ali b. Kıraatleri yedi olarak tasnif eden İbn Mücâhid'e kadar çok fazla şöhret yapmadığı anlaşılan Âsim kıraati. Âsim kıraatinin senedindeki sağlamlık yanında Hafs'ın rivayetindeki sadelik. Hz. özellikle Hafs'ın rivayetiyle. Ebû Abdurrahman es-Sülemî'nin vefatı üzerine kıraat hocası olarak onun yerini aldı. Asım'ın'hadisteki durumuyla ilgili aleyhte bazı şeyler söylenmiş olmasına rağmen ondan rivayet edilen hadislerden bazdan Kütüb-i Sitte'de de yer almıştır. nihayet XX.5. Sahabeden Haris b. Kur'ân'daki birkaç kelime267[267] istisna edilecek olursa kaide dışı okuyuşların bulunmayışı. Yesribî ile görüşmesi sebebiyle tâbiûndan kabul edilir. Âsim genç yaşta kıraat ilmine ilgi duydu ve çok güzel sesi ve okuyuşuyla kısa zamanda dikkatleri üzerine topladı. Hassan el-Bekrî ve Ebû Rimse Rifaa b. Âsım'in gözlerini ne zaman kaybettiği bilinmemekle birlikte bazı karinelerden hareketle anadan doğma kör olmadığı söylenebilir. Âsim b. Bunun sebebi. Buhârî ve Müslim ise Asım'ın rivayetlerini (başka rivayetlerin desteğiyle) mütâbaât266[266] yoluyla nakletmişlerdir. hem hadis aldı hem de başkalarına hadis rivayetinde bulundu.

Behdele'nin terbiyesi ile yetişti. Diğer râvi Ebû Bekir Şu'be b. Hafs'ın bizim açımızdan önemi. Ayyâş'a öğrettiği için Ebû Bekir'in senedi şu şekilde olmaktadır: Âsim b. Bağdat ve Mekke'de kıraat okutmuş ve Âsım'ın kıraatini en iyi temsil eden kişi olarak bilinmiştir. Hubeyş-Abdullah b. 235/849) ve Amr b. Behdele'nin birinci râvisi olarak kaydedilmiştir. Ebû Bkir b. Abdullah b. Hanbel. Tarikleri Yahya b. Âsim b. Ebû Şeybe gibi meşhur zevat hadis almıştır. başka hiçbir kimseden kıraat dersi ve rivayeti almadı. Erken yaşta kıraat eğitimi almış ve on beş yaşına geldiğinde 71 . Hubeyş'ten öğrendiği kıraati Ebû Bekir b. Ayyaş 193 (809) yılında Küfede vefat etmiştir. Ebû Bekir'in kıraati Kûfe'de bir süre Hafs rivayetinden'daha makbul görülmüş ise de zamanın ilerlemesi ile Hafs'ın rivayeti daha fazla tutulmuş-. Hadis alanında Hafs b.269[269] Âsim b. Ebû Dâvûd. el-Muğîre el-Esedî'dir. Hadis alanında döneminin önde gelen muhaddislerinden okumuş. Umâre ez-Zeyyât et-Teymî el-Kûfî 80 (699) yılında doğdu. Habib Ebû Umâre Hamza b. Habîb b. Ebû Bekir b. Ebû Bekir Şu'be ibâdete düşkünlüğü ve Kur'ân kıraatini sık aralıklarla yapışı ile bilinir. Ayyaş ile aralarında 520 yerde ihtilaf olduğu ancak hocası Âsim ile sadece bir yerde ihtilaflarının bulunduğu tespit edilmiştir. Ebû Bekir 95 (713) yılında dünyaya geldi. esSabbâh (ö. bugün dünyadaki mushafların büyük bir kısmının Âsım'ın Hafs rivayetine göre yazılmış olması ve kıraat eğitiminde onun tercihlerinin oku-tulmasıdır. Mübarek. Âsim. Zir b. Ubeyd b. onun kıraat vecihleri ise âdeta kitapların satırlannda kalmıştır. Süleyman'dan daha fazla mutemet görülmüştür. es-Sabbâh (ö. Bazı sahabîler ile görüşmüş olmakla birlikte bunlardan okumamıştır. Mes'ûd-Hz. Hamza b. Ali-Hz. kendisinden de Ahmed b. Âdem (ö. Üç yıl boyunca Âsım'dan kıraat okudu. 203/818) ile el-| Uieymî'dir (ö. Ebû Abdurrahman es-Sülemî'den aldığı okuyuşu Hafsa öğrettiği için Hafs'ın kıraat senedi Âsim-Ebû Abdurrahman es-Sülemî-Hz.270[270] 6. 221/835) iki tarîkidir. Hayatında on sekiz bin hatim yaptığı rivayet edilmiştir. Hocasına Kur'ân-ı Kerîm'i defalarca okudu. Küfede yaşadı ve 156 (773) yılında Hulvân'da vefat etti. Hafs hadis rivayeti ile de ilgilenmiş ve kendisinden çok sayıda kimse kıraat ve hadis öğrenmiştir. Peygamber şeklindedir. Peygamber. Kur'ân okumayı ve kıraatleri ondan öğrendi.Ebû Bekir Şu'be b. Ayyaş el-Esedî. Âsim. Hafs İSO (796) yılında vefat etti. 243/85 7) . Behdele-Zîr b. Hafs 90 (709) yılında Kûfe'de doğdu. Behdele'nin kitaplarda yapılan tasnife göre kırattaki ikinci râvisi kendisinden uzun yıllar kıraat okuyan üvey oğlu Ebû Ömer Hafs b. Âsim b. Süleyman b.

229/844) olup aynı zamanda Aşere imamlan arasında yer aldığından hakkında aşağıda bilgi verilecektir. îsâ elHanefî. ^y kelimelerinde.kıraatte iyi bir seviyeye çıkmıştır. Abdülhamîd. Âiz b. Bir süre imamlık görevi yapmış ise de daha çok yağ ticareti ile meşgul olmuştur. el-Ecda'. Günümüzde o bölgede kıraatinin bazı izleri bulunmaktadır.272[272] Hamza b. Abdurrahman b. Sakin bir harften sonra hemze geldiğinde.271[271] Hamza b. Onun kıraati yerine Ya'kûb elHadramî'nin kıraatinin tercih edilmesinin daha isabetli olacağı ifâde edilmiştir. Mesruk b. Ebû Leylâ. Habîb'in ilk râvisi Halef b. Osmân-Hz. Hamza b. Vessâb-îbn Mes'ud'dan okuyan Alkame b. Ham-za'dan kıraat okumamış olmasına rağmen onun kıraatini talebe- 72 . Peygamber (3) Yahya b. Fudayl gibi zevat hadis rivayet etmiştir. A'meş. &ft f #** y-î/jı ?^j ). Yezîd-İbn Mes'ud-Hz. Hişâm el-Bezzâr (ö. Vessâb-Ubeyd b. Ancak gerek İbn Mücâhid öncesinde gerekse sonraki dönemde o-nun kıraati ile ilgili eleştiriler yapılmıştır. Ebû İshak es-Sebîî ve Câ'fer es-Sâdık gibi hocalardan okumuş özellikle Abdurrahman'a Kur'ân'ı dört defa okumuştur. Hâlid es-Sayrafî eş-Şeybânî 119 veya 130 yılında doğdu. İbn Mücâhid yaptığı tasnif içerisinde Kûfeli iki imamla birlikte Hamza'nm da kıraatini de yedili tasnif içerisine sokmuştur. vakfetmeksizin sekte uygular (mesela bk. Muhammed b. A'yen. Muhammed b. Düzgün bir kıraati ve etkili bir okuyuşu vardı. Abdullah en-Nehâî ve Muhammed b. İkinci râvisi Ebû îsâ Hallâd b. Kays. Ebû Âiz. Şuayb b. Hamza b. Hasan er-Revvâsî'den ve daha başkalarından kıraat okudu. hadis ilmi ile de meşgul oldu. Sonradan Nâfı kıraati onun yerini almıştır. Hamza b. Kıraati Humrân b. Kendisinden de kıraat ilmini ve rivayetlerini Süleym b. Habîb'in Re-sûli Ekrem'e kadar ulaşan kıraat isnâdları şöyledir: (1) A'meş-Yahya b. kendilerinden sonra sakin bir harf oimadığı taktirde imâle yapar. Kays-Hz. Peygamber. Süleym b. Harb ve Kisâî gibi âlimler almışlardır. Şerîk b. Vessâb-Ebû Abdurrahman es-Sülemî-Hz. Peygamber. elEsved b. Hüseyin b. Kendisinden de bir çok kimse kıraat ve hadis okudu. (2) Yahya b. Habîb'in kıraatinin bazı özellikleri şunlardır: P&Jİ t(^Jı kelimelerindeki -* harflerini zamme ile okur. Cerîr b. J»V kelimesini gezçtiği her yerde 3 harfine karıştırarak işmâm ile okur. Osmân-Hz. îsâ. Ebû Şâme elMakdisî gend olarak onun kıraatini beğenip nıütevatir kabul ederken bazt şaz unsurların bulunduğunu da ifâde etmiştir. Nüdâle el-Huzâî-Alkame b. Habîb Küfe kıraat imamı olmasına rağmen kıraati ilk zamanlarda Mağrib'de yayılmış. Ali el-Cu'fî. Habîb hadis ilmi ile de ilgilenmiş ve kendisinden Süfyân es-Sevrî.

Ahmed. 252/886) olmak üzere üçtür.273[273] 7. Kisâî. 203/818) yoluyla Resûlullah'a ulaşan iki isnadı daha vardır. Ayyâş'tan aldı. Kisâî. îsâ b. Aynca Muhammed b. 249/863). Arap dili ve dil-Kur'ân ilişkisi üzerine yazdığı kitapları günümüze kadar İntikal etmiştir. Hallâd 220 (835) yılında Kûfe'de vefat etti. 148/805) ve Ebû Hayve Şüreyh b. Mu'âz b. Hamza el-Kisâî el-Kûfî İran asıllı olup 119 (737) yılında Kûfe'de (veya Bağdat'a yakın bir yerde) doğdu ve 189 (805) yılında Rey'in Renbûye köyünde vefat etti. Habîb'ten sonra onunki gibidir. Kisâî kıraat ilmini Hamza b. Kasım b. Medân. Öncesinde harekeli "vav /'. Hamza'dan dört hatim indirdi. Hâlid el-Mervezî (ö. bedevi Arap kabileleri arasında da dolaşarak sağlam kullammları edinmiştir. îsâ b. Yahya b. '^ kelimesindeki ayn ^ harfini kesre yaparak naim 274[274] ti Ebü'l-Hâris Leys b. Ebû Amr b. Süleyman el-Hicâzî. Küfe kıraat imamları gibi onun kıraatinin de temeli Küfe mushafı iken kendine özgü bir tarz geliştirmiş olması sebebiyle bazı noktalardan bu mushafa da muhalif okuyuşlar ortaya koymuştur. Ömer el-Hemedânî. hadis ile de meşgul olmasına rağmen ona en büyük şöhreti Arap dili ve edebiyatına olan hakimiyeti kazandırmıştır. Kendisine de kıraat ilminde İsmail b. Ebü'l-Hâris'in hayatı hakkında yeterli bir bilgi 73 .sinden alması ve en iyi bir biçimde temsil etmesi sebebiyle onun iki râvisinden biri kabul edilmiştir. Kıraat ilmini Hamza b. Yezîd (ö. o^. Müslim el-Herrâ gibi çok sayıda otoritesinden nahiv okumuş. Bir isnadı Hamza b. Hamza kıraatinde tarîkleri Muhammed İbnü'lHeysem (ö. Bu yolda devrinin Halil b. Ebû Bekir b. Alâ. Yezîd el-Vezzân fö. Ebû Leylâ. Kudâme ve daha pek çok kimse talebelik yapmıştır. $ şeklinde sakin olarak okur. Sellâm. Hamza'dan sonra Kûfe'nin kıraat imamı olmuştur. ^y ^-u> l(JaB gibi kelimelerde de imâle yapar. #. Ziyâd el-Ferrâ. 240/854) ve Ebû Ömer Hafs b. "fâ •J" ve "lam J " bulunduğunda >» ve ^ zamirlerinin "hâ"larını j»j. 248/862) rivayeti ile şöhret yapmıştır. Kisâî Ebü'l-Hasen Ali b. Habîb ez-Zeyyât'tan almış ise de 300 yerde ona muhalefet etmiştir. Ebû Leylâ (ö. Muhammed b. Kisâî'nin kıraatinin bazı özellikleri şöyledir: Müenneslİk tâ'sı (s) İle biten kelimeler üzerinde dururken (vakf) tâ'dan önceki harfi imâli ile okur. <o£oki kelimelerindeki sâd ^ ve bâ v harflerinin harekelerini kesre yapar. 250/864) ve et-Talhâ (ö. Ömer ed-Dûrî (ö. Mu-hammed b. Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Habîb ez-Zeyyât.

Kıraati ile ilgili ileri sürülen "şâz" nitelemesi isabetli görülmemiş. Ayyaş. Abbas-Zeyd b. Abdullah b. Eşlem kıraat okumuş İmam Mâlik ve daha başkaları hadis almışlardır. vasıl halinde ise bir "vav }" taktir ederek >&. Ka'b-Hz. Mübarek el-Yezîdî'den öğrendi. 270/883) aynı zamanda kıraatinin tarîkleridir. uzun yıllar Mescid-i Nebevî'de sahabenin ve tâbiûn'un ileri gelenleri arasında Kur'ân ve kıraat dersi veren birinin okuyuşunun yadırganmamış olması sıhhatinin en açık delili kabul edilmiştir. Ebû HureyreUbey b. Abdullah b. Yahya el-Kisâî. harekeli bir harften önce geldiklerinde cemi zamirle-rindeki "mîm p " harflerini sıla İle. Kıraati arz yoluyla Kisâî'den ve Hamza b. Ahmed et-Türkmânî de kendisinden kıraat okudu. Fadl b. Ebû Amr b. Yahya (ö.bulunmamaktadır. Kasım el-Ahvel iîe Yahya b. Kıraati efendisi Abdullah b. öncesinde harekeli "vav /'. Ayyâş'ın (veya Hz. Peygamber şeklinde iki koldandır. Alâ ve Abdurrahman b. Ebü'l-Hâris'in talebeleri Muhammed b. Peygamber ve Abdullah b. "fâ j" ve "lâm J " bulunduğunda y ve ^ zamirlerinin "hâ'larını ». Şâzân ve Ya'kûb b. Sâ-bit-Hz. Zeyd b. Onu. Abbas. Çok uzun bir süre Mescid-i Nebevi1 de Kur'ân dersleri vermiş olması sebebiyle Medine kıraat imamı olarak anılır. Peygamber/in eşi Ümmü Seleme'nin) azatlısıdır. ıji*fe şeklinde. y&. Kıraatinin bazı özellikleri şöyledir: Mukatta'a harflerini hafif bir sekte ile. Kendisinden Nâfî. sakin hemzeleri bir önceki harfin harekesine uygun düşen bir med harfine ibdal eder277[277] 74 . Abdullah b. Âsim. Ebû Ca'fer el-Kârî Tâbiûnun önde gelenlerinden olan Ebû Ca'fer Yezid b. Medine'de vefat etti (130/747-48).275[275] Kisâî'nin İkinci râvisi Ebû Ömer Hafs b. $' şeklinde sakin olarak okur. Ancak muhtemelen hayatının tamamını Medine'de geçirdi ve doksan yaşının üstünde iken. Seleme b. Ayyaş. Muhammed b. Ömer ed-Dûrî aynı zamanda Ebû Amr b.276[276] 8. Kıraat isnadı Abdullah b. onlu grup içerisine alan ilk eser İbn Mihrân enNîsâbûrî'nin el-Gâye fi'l-kım 'â'ti'I-aşr adlı tasnifi olup kitabın sıralamasında sekizinci imam olarak yer almıştır. Alâ'nın ilk râvisi olduğu için yukarıda kendisinden bahsedilmişti. Âsim (ö. 288/900) ve Seleme b. Abbâs ve Ebû Hureyre'den okudu. el-Ka'ka' el-Mahzûmî el-Medenî'nin doğumu ve çocukluk hayatı ile ilgili bilgi yoktur. Yedi kıraati ve râvilerini tasnif eden eserler içerisinde Kisâî'nin iki râvisinden biri olarak anılmasının sebebi Kisâî'nin kıraatini iyi temsil etmesi olsa gerektir.

Ebû Ömer ed-Dûrî. 350-961) kıraatinin iki tarîkidir. Nisâh ve Nâfı'den arz yoluyla aldı. bu tarihten sonraki eserlerde Ebû Ca'fer el-Kârî'nin râvisi olarak gösterilmiştir. Verdân el-Medenî (ö. Onun Medine mushafı ile diğer mushaflar arasındaki farklan gösterdigiyle ilgili rivayetler önemlidir.Ebû Ca'fer el-Kârî'nin kıraatini râvileri İbn Verdân ile İbn Cemmâz sonraki kuşaklara intikal ettirmiştir. Peygamber'e ulaşan isnatları vardır. Ebü'l-Kâsım el-Hüzeiî de ilim ve takvadaki derinliğine işaret etmiş ve bazı örnekler vermiştir. Şâzân (ö. Hayyân'dan aldı. Cemmâz ez-Zührî (ö. Meymûn el-Moğolî. 246/860) İbn Cemmâz'ın tarîkleridir. Ahmed b. Ömer. 170/786) kıraati diğer râvinin okuduğu hocalardan almıştır. Hz. Zeyd el-Hadramî el-Basrî. asrın ortalarına değin eserlerde yer almamış. Ebû Eyyûb el-Hâşimî (ö. Basra Camiinde yıllarca imamlık yapmıştır. el-Münzir. el-Veîîd b. Kendisinden de Kâlûn. Kıraati Ebû Ca'fer el-Kârî.278[278] İkinci râvi Ebü'r-Rebî' Süleyman b. Ca'fer (ö. 290/902) ve Hibetullah b.280[280] 75 . elFadl b. Ebû Amr b. Ca'fer el-Ensârî kıraat okudu. Ya'kûb el-Hadramî Ebû Muhammed Ya'kûb b. Kıraati V. Şeybe b. Talebesi Ebû Hatim es-Sicistânî onu hem kıraatteki yetkinliği hem de Kur'ân ve Arap dili bilgisindeki genişliği sebebiyle övmüştür. Onun kıraati kıraate dair telif edilen ilk dönem eserlerinden itibaren nakledilmiştir. Basra'da yaşadı ve seksen sekiz yaşında burada vefat etti (ö. Süleyman b. Hassan. Kıraati konusunda bazı tartışmalar yapılmış ise de Zehebî bunlara katılmadığını bildirmiş ve kıraatinin şâz olmadığını ve kabul şartlannı taşıdığını söylemiştir.279[279] 9. Vakidî ve İsmail b. Kendisinden de kıraat ve hadis rivayet edilmiştir. İshak b. 205/821). Kendisinden de Ebû Hatim es-Sicistânî. Her iki hocasının da kıraatini okutmuş ancak daha çok Ebû Ca'fer el-Kârî'nin okuyuşunu kendisine yakın bulmuştur. Müslim b. İbn Mes'ud. Muhaysın. Abdurrahman b. 219/834) ve ed-Dûrî (ö. İyi bir okuyucu ve sika bir râvi olduğu bildirilmektedir. Ebü'l-Hâris îsa b. Ka'b yollanyla ayn ayrı Hz. Şihâb Şürnefe ve Ebü'l-Eşheb Ca'fer b. Ebû Mûsâ el-Eş'arî ve Übey b. Alâ'dan sonra Basra kıraat imamlığı kendisine geçmiştir. 160/777) aslen Medineiidir. Abdülhâkk el-Mekfiûf ve başkalan kıraat okudu. Mehdi b. Kıraati Sellâm b.

Halife el-A'şâ ve Yahya b. İbn Hibbân İse Kitâbü's-Sikât'ında ondan bahsetti. Ayrıca Küfe kıraat imamı Hamza b. Asım gibileri semâ ve arz yoluyla kıraat aldılar. Hammâd b. Ebü'l-Kâsım el-Begavî. Halef b. İbn Vehb (ö 270/883) ile ez-Zübeyrî (ö. îsâ gibi önde gelen hadisçilerinden hadis dinlemiş ve almış. Âsim b. Zeyd. Tek tarîki et-Temmâr (ö. Hanbel ve İdrîs b. Hamza b. Âdem'den ve Nârı kıraatini İshak b. Kıraat isnadı Hamza b. Muhammed b. Ebû Bekir Muhammed b.283[283] 76 . Ebu't-Tîb b. Sa'leb El-Esedî el-Bağdâdî el-Bezzâr 150 (767) yılında doğdu ve 229 (844) yılında Bağdat'ta vefat etti. Abdülmü'min el-Basrî'dir (ö. Âsâ'dan. Halef hadis ile de ilgilenmiş döneminin Mâlik b. Kendisinden de Ebü'l-Hasan el-Hulvânî. 235/849). Âsim b. Peygamber'e ulaştığından diğer imamlarınkinden daha uzundur (nazil isnâd). Halef b. Hişâm'ın kıraati bazılarınca rivayet ve ihtiyârât olarak kabul ediimiş ve onlu tasnifte İbn Muhaysin onun yerine ko-nuimuşsa da kıraat imamlarından farklı olarak çok sayıda isabetli tercihte bulunmuş olması sebebiyle Aşere içerisine mütâlâa edilmiştir. Abdülkerim el-Haddâd.282[282] 10.Kıraatinin en meşhur râvileri Muhammed b. Birinci râvi Rüveys kıraati arz ile Ya'kûb'dan aldı. Habîb'in kıraatini otorite derecesinde temsil ettiği için onun râvisi sayılmıştır.Hişâm Ebû Muhammed Halef b. Hamdan. Mütevekkil el-Basrî Ruveys (ö. Abdülkerim el-Haddâd hadis rivayet etmişlerdir. Behdele kıraatini Ebû Yûsuf Ya'kûb b. Enes. Kıraatini Bağdat'ta öğrettiği halde isnadı Küfe üzerinden olduğundan Küfe kıraat imamı olarak kabul edilir. Süleym b. Habîb kıraatini Süleym b. Hişâm b. Müseyyebî'den aldı. Ahmed b. Zeyd ve Ca'fer b. İd-ris b. Hârûn el-Buhârî et-Temmâr. 300/912) iki tarîkidir. Hammâd b. Erken -'aşlarda başladığı kıraat eğitimini Bağdat ve Kûfe'de tamamladı. Yahya el-Vekfl kıraat aldı. Yahya el-Kisâî ve Seleme b. Vüheyb es-Sakati ve Ahmed b. Ebû Abdullah ez-Zübeyrî ve başkaları kıraat okudu. kendisinden de Ebû Zür'a er-Râzî. Habîb. Müslim ve Ebû Dâvûd hadis mecmualarında ondan rivayette bulunmuşlardır. Süleyman ed-Dabî'den okudu kendisinden de Ahmed b. Ahmed b. 310/922) olup onun vasıtasıyla dört tariki daha vardır281[281] İkinci râvi Ravh ise Basralı olup Ebû Avâne. 238/852) ve Ebü'l-Hasen Ravh b. Kendisinden ise Muhammed b. Yezîd el-Hulvânî. Ebû Heyseme. Behdele ve Nâfi'nin talebeleri yoluyla bunlar üzerinden Hz.

Abdülkerim el-Bağdâdî el-Haddâd (ö. Safiye bt. Atâ b. 290/902). eş-Şattî (ö. Ahmed b. Şeybe ve babasından hadis almış. Süfyân. Kıraati Abdullah b. İbrahim b. Süfyân b. 250/864) ve İbn Şenebûz el-Bağdâdî (ö. 360/970) ve İbn Ebû Ömer'dir (352/963). Sonraki dönemlerde telif edilen ve ondan fazla kıraate yer veren eserlerin birçoğunda onun kıraatine de yer verilmiş ve tercihlerinin ekserisi şâz kabul edilmiştir. Ka'b aracılığıyla Resûl-i Ekrem'e ulaşır. Yahya b. İkinci râvi Ebü'l-Hasen İdris b. Ahmed b. Süfyân es-Sevrî. Mahreme. Cübeyr'den okumuş olduğundan isnadı bu yolla Übey b. Miksem'in de olduğu çok sayıda kimse okumuştur.Halefü'1-Âşir diye de adlandırılan Halef b. Dirbâs ve Said b. İdgamlar ve ibdaller konusunda aşın gitmiştir. Mekke'de İbn Kesîr'in muasın olarak yaşamış ise de kıraati bazı zaafları sebebiyle İbn Kesîr'in kıraati kadar şöhret yapmamıştır. Beşîr'e hadis vermiştir. Ebû Rabâh. 328/939) olarak bilinir. Bûyân. Ebû Seleme b. Kays b. el-Burzâtî ■ (ö. İshâk (ö. Kıraatinde Mushaf hattına aykırı unsurlar çoktur. Alâ. Habîb eş-Şemûnî'den almış Âsim b. Osman b. Muhammed el-Bezzî (ö. Abbâd. Buna rağmen hadisçiligi taktir edilmiş ve rivayetleri sahih hadis kaynakİanna girmiştir. Abbâs'tan kıraat alan Mücâhid b. Halefin ihtiyârât'i dışında kendisinden kıraate dair bir şey intikal etmemiştir. ez-Zübeyrî'den bazı nakillerde bulunmuştur. Ebû Amr b. Halef ve Velîd b. Yezidî 77 . İbn Cüreyc ve Hüşeym b. Hişâm'm ilk râvisi İshak b. Müslim'den kıraat okudu. 286/889). Kendisinden Şibl b. Abdurrahman b. 344/955) tarîklerinden ikisidir. İbn Şenebûz. Mekke imamı olan İbn Muhaysm'ın en meşhur iki râvisi Ahmed b.284[284] 11. Hanbel. Tarîkleri Muhammed b. 123/741). İshâk b. İbrahim el-Verrâk elMervezî el-Bağdâdî'dir (ö. 292/905) olup kıraati Haleften ve Muhammed b. Ebû Bekir b. Mus'ab b. Uyeyne. Cebr. İbn Muhaysin Ebû Hafs Ömer b. İshâk el-Verrâk. Kendisinden de içinde İbn Mücâhid. îsâ b. Hâzim. el-Enderâbî hariç onu onlu tasnif içerisinde sayan olmamıştır. Ömer el-Kârî gibileri kıraat okumuştur.285[285] 12. Abdullah b. Alî. Muhaysin es-Sehmî Kureyş kabilesinden olup Mekke'de yaşamış ve burada vefat etmiştir (ö. el-Hüseyin eş-Şattî. Maîn. Muhammed b. 370/980) ve İbn Bûyân (ö.

Kıraati Hittân b. Ûkiyye ve Ebû Hamdûn et-Tayyib gibileri kıraat okudu. Kıraatinin şâz olduğuna hükmedilmekle birlikte Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Sellâm b. Hittân'ın kıraat hocası Ebû Mûsâ el-Eş'arî. Ka'b. 110/728). 392/1002) Kastallânî ve Bennâ gibi müelliflerin eserlerinde yer almaktadır. Ka'b-Hz. Alâ'dan ve İbn Cüreyc'den okudu. Sabit ve Ömer İbnü'l-Hattâb'dır. Hasan-ı Basrî Ebû Saîd el-Hasen b. Sonraki dönemlerde yapılan 13 ve 141ü kıraat tasnifleri içerisinde onun kıraatine de yer verilerek tercihlerinin önemi ortaya konmuştur. Ancak. I Alâ'nın râvîleri onun kıraatini Yezidî sayesinde sonraki dönemlere ulaştırmışlardır. Ömer edDûrî. Birçok fikir hareketi kendisini Hasan-ı Basrî ile ilişkilendirmektedir. Ahmed'den nahiv okuyan Yezidî hadis ve dil üzerine de varlığını ortaya koymuş ve eserler telif etmiştir. AlâMücâhid b. Cebr. Râvileri Süleyman b. Ahmed b. Ebü'l-'Âliye'ninki ise Übey b. Kendisinden de Ebû Ömer Hafs b. Ebû Amr b. 235/850) ile Ebû Ca'fer Ahmed b. Abdullah er-Rakâşî ve Ebü'l-'Âliye'den almıştır. Cübeyr-Abdullah b. Kıraattaki isnadı Hittân-Ebû Mûsâ elEş'arî-Hz. Hasan-ı Basrî'nin kıraati. Süleyman et-Tavıl. Peygamber ve Ebü'I-'Âliye-Übey b. Zeyd b. Kıraati Ebû Amr b. Yûnus b. el-Hüzelî ve elAhvâzî'nin Hasan-ı Basrî'ye kadar varan isnadını şüpheli bulmakta ve bunun en azından arz yoluyla değil de semâ yoluyla olduğunu söylemektedir. Döneminin en meşhur âlim ve zâhidlerinden biridir. Bu sebeple okuyuş örnekleri daha çok şâz kıraatleri toplayan İbn Hâleveyh (ö. Zeyd b. Sabit. Harun er-Reşîd ile görüştü ve oğlu Me'mûn'a hocalık yaptı. el-Mübârek el-Basrî el-Yezîdî takriben 128 (746) yılında doğdu 202 (817) yılında vefat etti. Ubeyd. Said b. Ebû Eyyûb Süleyman b.286[286] 13. Abbas-Übey b. elHakem el-Bağdâdî (ö. Kendisine özgü bazı kıraat tercihleri vardır ve bunlardan bazısında hocası Ebû Amr'a muhalefet etmiştir. Âsim el-Cuhderî ve daha birçok kimse kıraat almıştır.Ebû Muhammed Yahya b. İbn Cinnî (ö. Hakem. Kıraat isnadı Ebû Amr b. Âmir b. Ka'b. Cübeyr el-Antâkî. Hz. îbnü'l-Cezerî.Ömer-Hz. ittifakla şâz kabul edilmiştir. Peygamber şeklindedir. 370/980). Kıraatlerinin genel olarak şâz kabul edilmesi tercihlerinden tamamının sahih kıraatlere ters düştüğü şeklinde algılanmamalıdır. Ali'nin hilafeti yıllarında Basra'ya yerleşti ve burada vefat etti (ö. Bunda Basra'da uzun yıllar verdiği dersler etkili olmuştur. sahih kıraatin kriterlerinden birini veya birkaçına ihlal ettiği için on mütevâtir kıraattan sayılmamış. Hasan-ı Basrî'den de Ebû Amr b. isnad bakımından gerekli şartlan taşımadığından okuyuşun sağlam olması 78 . Salih b. Yesâr el-Basrî 21 (642) yılında Medine'de doğdu Hz. söz konusu doğru kıraatle ilgili gelen rivayet. Bazı okuyuşları yedi imamın kıraatleri ile örtüş-mektedir. Ferah el-Bağdâdî'dir. Devrinin önde gelen muhaddislerinden hadis dinleyen ve Halil b. Ziyâd es-Sûsî. Peygamber şeklindedir. el-'Alâ.

îbrâhim en-Nehaî. Ahmed eş-Şenebûzî kıraat aldı.289[289] 14. Habîb ve râvileri Ebü'lAbbâs el-Muttavvi'î ile Ebü'I-Ferec Muhammed b. Mübarek hadis rivayet ettiler. Ebü'lAbbâs el-Hasen b. Mücâhid b. Şu'be. Ebü'l-Âliye er-Riyâhî ve Asım b. Kendisinden de Hamza b. Muhammed el-Bağdâdî'nin Kitâbü'r-Ravza fı'l kırâ'âtilihdâ 'aşere'sinde. A'meş Ebû Muhammed Süleyman b. Hasan-ı Basrî'nin sened üzerinde fazla durmadığı hadis literatüründe geniş bir biçimde yer alan mürsellerinden de anlaşılmaktadır. Ebü'l Hasan Ali b. 148/765). Mihrân el-Küfî aslen Taberistanlı olup Rey yöresinde doğdu (61/680-81) ve Kûfe'de vefat etti (ö. Zeyd b. Cebr. kendisinden de Ebû Hanîfe. Abdullah b. Ahmed b. 190/806) ve Ebû Ömer Hafs b. Saîd b. Ebû Nasr el-Belhî (ö. âyetteki müteakip ifâde ile çelişmekte ve âyetin tümünün anlamını açıkça değiştirmektedir. Behdele'den okudu. Ebû Hâzim. Kays b. Mesela Yusuf süresindeki "mâhazâ beşeren t^ u» u"287[287] ifâdesini "bu satılık değildir" anlamına gelecek biçimde "mâ hazâ bi şiran \y** ü* u" şeklinde okuması bunun örneğidir. Onun Arap dili veya mushaf metni ile uygunluk arzeden kıraatleri yanında her açıdan zayıf olan okuyuştan da vardır. İbrahim eş-Şenebûzî el-Bağdâdî (ö. Vehb. Zir b.288[288] Ebû Nuaym Şücâ' b. Ebû Ali el-Hasen b. Uyeyne. 371/982) ile Ebü'l-Ferec Muhammed b. Ebû Vâil Şakik b. Vessâb. A'meş'in kıraati. 388/998) onun iki râvisidir290[290] 79 . Süfyân b. Cübeyr. Ca'fer el-Muttavviî el-Basrî (ö. Bu tercih. Bunlara ait tercihler kıraat kitaplarında yer almaktadır. Süfyân es-Sevrî.yeterli görülmemiştir. 248/862) Hasan-ı Basrî'nin iki meşhur râvisidir. Hadis alanında da büyük çaba sarfetti ve Saîd b. Hubeyş. Seleme ve Şa'bî'den hadis aldı. Kıraati Yahya b. Kûfe'de doğduğu da rivayet edilmiştir. Muhammed el Hayyât el-Bağdadi'nin Kitâbü'1-Câmi fı'lkırââti'l-aşr ve hrâ'ati'l-A'rnefmûz ve Bennâ'nın İthafa fudalâl'î-beşer'inde yer almıştır. Ömer ed-Dûrî (ö.

130/747-8). 197/812) 2.Ebû Ca'fer el-Kârî (ö. 220/835) 7. Küfe imamı a) Ebü'I-Hâris (ö. 242/857) 5. Habîb (Ö. 193/808) b) Hafs (ö. 127/745). 220/835) b) Verş (ö. Şam imamı a) Hişam (ö. 291/904) 3.Nâfı (ö. 160/777) 80 . Basra imamı a) Dûrî (ö.Ebû Amr (ö. Küfe imamı a) Ebû Bekir Şu'be (ö. 118/736). Mekke imamı a) Bezzî (ö. 229/844) b) Hallâd (ö. 156/773). 120/738).Âsim (ö. 180/796) 6. 248/862) 8. 261/874) 4. Küfe imamı a) Halef (ö.İbn Kesîr (ö.Kisâî (ö. 240/854) b) Dûrî (ö. Medine imamı a) Kâlûn (ö.İbn Âmir (ö. 189/805). 169/785). 154/771). Medine imamı a) İbnVerdân (ö. 250/864) b) Kunbül (ö.Hamza b.so Kıraat imamları ve Râvileri ca . 248/862) b)Sûsî(ö. 245/859) b) İbnZekvân(ö.

292/905) ____________ 11-Ibn Muhaysın (ö. Resûl-İ Ekrem tarafından usûlleri konulan 81 . 248/862) 14-A'meş (ö.Ya'kûb el-Hadramî (ö. ^90/806) b) Dûrî (ö. 328/939) 12-Yezidî (ö. 250/864) b) İbn Şenebûz (ö. 205/821).b) İbn Cemmâz (ö. 202/817). Mekke imamı a) Bezzî (ö. 286/889) b) İdris el-Haddâd (ö. 170/786) 9. 148/765). el-Hakem (ö. 388/998)291[291] VI. KIRAAT İLMİNİN ÖĞRETİMİ Çok geniş bir ilim dalı olan kıraatin öğrenilmesi ve Öğretilmesi başlı başına uzun yılları alan bir ihtisas işidir. 123/741). Küfe imamı. 371/982) b) Şenebûzî (Ö. a) Ebü'I-Abbâs el-Muttavvi'î (ö. Çünkü kıraat herhangi bir kitaptaki bilgiyi öğrenip. Basra imamı a) Süleyman b. 238/852) b) Ravh (ö. hatta ezberleyip hocaya veya bir dinleyene aktarmak gibi değildir.Halef (ö. 303/916) 13-Hasan-ı Basrî (ö. 110/728). Basra imamı a) Ruveys (ö. 229/844). Basra imamı a) Şücâ' (ö. Ferah (ö. 235/849) 10. Küfe imamı a) îshak el-Verrâk (ö. 255/850) b) Ahmed b.

Peygamber Mekke'de iken.292[292] 1. sonraki dönemlerdeki uygulamalar ve sözlü edebiyattır. müslümanlann evlerini dolaşarak da onlara 82 . Peygamberin Übey b. Kıraat Öğretiminin Dinî Dayanakları Kur'ân-ı Kerîm. Ebü'l-Erkam'm evinde bizzat Kur'ân öğretimi yapmıştır. Ayrıca o.ve yüzyıllar içerisinde uygulanarak gelen ve bir manada da olgunlaşan bir eğitim tarzı vardır. burası Müslümanlara yetmeyince veya müşriklerin dikkatini çekince ashâbdan Erkanı b. Hicretten iki yıl önce de birinci Akabe Biatini müteâkib Mus'âb b. ashâbdan tertil üzere ve güzel bir sesle okuyanları övmesi kıraat taliminin temellerini teşkil etmek-'tedir. Peygamber'e vahyin okunuşunu Cebrail'den öğrenme. Ümeyr'i. Bunu. temel öğretim yöntemlerine ve ilgili birtakım konulara dair bazı nazari bilgiler vereceğiz. İlk vahyin "kıraat" kelimesine de kaynaklık eden fiil kökünden "ikra1" şeklinde gelmesi. Ka'b'a Kur'ân okumasıyla ilgili "Allah bana. Kur'ân'ı sana okumamı emretti. Nitekim Buhâri ve Müslim gibi güvenilir kaynakların rivayet ettiği ve birkaç ayrı koldan gelen Hz. Zürâre'nin evine yerleşmiş ve öğretmenlik vazifesini burada yapmıştır. önce kendi evinde. güzel ses ve kendisine mahsus edâ keyfiyeti ile okunması gereken bir kitaptır. Kıraat öğretimi önemli bir alan olduğu için kıraat kitaplanna buna dair bölümler konulmuş. onu destekleyen Nebevi tatbikat. tarihi ve problemleriyle bilmeden bir kıraat eğitiminin olması düşünülemez. Biz burada bu işin önemine. Onun ashabına ağır ağır okuması. Sa'd b. Bu özelliğin kaynağı bizzat Kur'ân'ın kendisi. Kur'ân öğretmeni olarak Medine'ye göndermiştir. Lenı Yeküniîlezine Keferû sûresini sana okumamı bana emretti" hadisleri"295[295] onun bu görevini açık olarak ortaya koymaktadır. Mus'âb. ayrıca müstakil kitaplar telif edilmiştir." ve "Allah. daha sonra gerek "ka-ra-e" gerek ağır ağır ve dikkatlice okumak anlamına gelen "ra-te-le"293[293] gerekse sesli ve nağmeli olarak okuma anlamındaki "te-le-ve"294[294] kökü kullanılarak emirler verilmesi ve hatırlatmalar yapılması. Hz. güzel okuma ve ümmetine öğretme görevini de vermiştir. Hz.

300[300] ashâb da Resûl-i Ekrem'den bu metotlar ile Kur'ân öğrenmiş ve başkalarına öğretmişlerdir. Nevfel'in evinde tesis edilen ve "dârü'l-kurrâ" adını taşıyan Kur'ân mektebidir. Bu uygulamalar büyük oranda Hz.298[298] 2.Kur'ân okutmuştur. yılda Medine'de Mehzeme b. bir beldede bu ilmi okutmayan ve okumayan olduğunda belde halkının tamamının günahkar duruma düşeceğini ifâde etmişlerdir. Bir süre sonra Sufîe'nin yetersiz kalması sebebiyle.297[297] İlgili nasları ve uygulamaları değerlendiren âlimler kıraat öğrenmenin İslâm ümmetine farz-ı kifâye olduğunu. esas itibariyle Kur'ân tahsil etmekteydiler. bir "dârü'l-kurrâ" gibi kullanılmıştır. kıraati hocadan dinleyerek alma anlamına gelen "semâ". Resûluİlah Kur'ân'ı Cebrail'den semâ usulüne göre almış. Zira mescid alanı içerisinde hayatlannı sürdüren Suffe ashabı. kıraati bizzat hocanın yakınında bulunarak onun ağzından alma ve gerekirse ona okuma ve tashih ettirme anlamına gelen "müşâfehe" ve bir hocanın huzurunda ona ezberden veya mushaftan okuyarak kıraat dinletme anlamına gelen "arz" metotları uygulanmaktadır.299[299] ona arz usûlüne göre okumuş. Kıraat Öğretimi Yöntemleri Kıraat eğitiminde. Medine'nin çeşitli mahallelerinde mektepler açılmıştır.301[301] 83 . Peygamber-'in uygulamalarına ve tavsiyelerine dayanır. Bunlardan birisi hicri 2. Sema ve arzı birlikte gerçekleştirerek Kur'ân'ı tecvid kaidelerine göre itinalı bir şekilde okumaya da "edâ" denmiştir.296[296] Hicretten sonra Peygamberimizin mescidi. Peygamberimiz tarafından.

bu vakitten sonra Kur'ân'i birden fazla kıraati bir arada uygulayarak okuma anlamında kullanılan indirac usûlü (cem') uygulanmaya başlanmıştır. kıraat vecihlerini cem' ederken uygunsuz yerlerde durmamaya ve vakıf sonrasında uygun olmayan yerlerden başlangıç yapmamaya dikkat edilmelidir.302[302] İndirac (Cem') metodunun diğer metoda sağladığı en önemli üstünlük eğitimi kolaylaştırmak ve zaman kazandırmaktır. V. Yani bir durak yerinden baş-layip diğerine giderler ve bir kıraati uygularlar. Bu sebeple bu lafızları ve edâ keyfiyetlerini en iyi biçimde alanlar toplum içerisinde yavaş yavaş temayüz etmiş. İbnü'l-Cezerî'nin beyânına göre ifrâd usulü h. asra kadar böyle devam etmiş. okumaya geçmeden önce bütün kıraaüan ifrâd üzere öğrenmiş.303[303] İbnü'l-Cezerî en-Neşf&t Mısırlıların ve Şamlıların cem' metoduyla kendisinin bu ikisinden karma yaparak uyguladığı üçüncü bir cem' metodundan bahseder. Tedvin sürecini tamamlayan kıraatler bidavetten itibaren Kur'ân'ın tamamının tek bir kıraate göre okunduğu ifrâd (infırad de denir) usûlüne göre okutulup öğretilmiş ve talebe bir kıraatte hatim yapmadan ötekisine geçirilmemiştir. Belirlenen duraklar arasında Kur'ân sırasıyla kıraatlere göre okunmak yerine benzer kıraatler bir araya toplanır ve hepsi için bir okuyuş yapılır ve okuyuşlar bu şekilde tamamlanınca diğer durak arasına geçilir. Bazı müteahhir kurrânm yaptığı gibi kıraat farklılıklarını kelime kelime okuyarak göstermek ise hoş olmayan bir bid'at olarak kabul edilmiştir. İndirac metodunda talebenin. Okuyucu. Bu okuma tarzı daha yaygın olarak kullanılmıştır. İbnü'l-Cezerî'nin cem'u'1-cumû' adı verilen yönteminde ise Şamlıların cem'i biraz farklı olarak uygulanır. Buna göre Mısırlılar okuma esnasında haklarında kıraat farklılıkları olan kelime ve lafızlar üzerinde dururlar ve o kelimeyi farklı kıraatlere göre okuyup tamamladıktan sonra diğer kelime ve âyetlere geçerler. Peygamber1 İn irtihalinden sonra ana dilleri olan Arapça'ya ve dilin sesiendiriliş keyfiyetine hakim olan ashâb bunu öğretirken edâ ve ifâde bakımından herhangi bir sıkıntı yaşama-mışlarsa da onlardan dinleyenlerin tamamının lafızları aynı doğrulukta almaları mümkün olmamıştır. Bu tarz bir okumada akıcılık ve okuma zevki kaybolduğundan İbnü'l-Cezerî tavsiye etmemektedir.304[304] Ancak bu 84 . bunlardan okuyanlar da kendi içerisinde tabakalara ayrılmıştır. kıraat ve resm-i hatta dair birer kitabı ezberlemiş. Şamlılar ise okuyuş esnasında duraktan durağa kıraat vecihlerini uygularlar. tecvidi ve harflerin sıfat ve mahreçlerini öğrenmiş olması ve uygulayabilmesi gerekmektedir.Hz. sonra aynı yere dönüp diğerini uygularlar ve böylece tüm kıraat farklarını göstetirler.

Aynca bu kıraat âlimlerinin kıraatlerin telfikini (birleştirilmesi) hoş görmeyen tavırları sebebiyle de bazı sakıncalar ihtiva etmektedir. Ancak öğretim maksadıyla ve konuya vakıf olmayan başka kimselerin bulunmadığı bir yerde uygulanmasında bir sakınca görülemeyeceği gibi çok da yararlıdır. Kur'ân Okuma Şekilleri Kur'ân'ın kıraati esnasında yavaş ve hızlı okuma bakımından bazı ayırımlar yapıldığı da görülmektedir. Genel olarak okuyuşlar hızlarına göre Tahkîk. Tahkik ile Kur'ân okunurken. tecvid kuralları bütün yönleriyle ve hakkıyla uygulanır. Tedvir ve Hadr olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Kimisi Kur'ân'ın tertil ile okunmasını emreden âyetleri307[307] bu konu için delil olarak kullanarak yavaş okumayı önerirken kimisi de Resûl-i Ekrem'in çok Kur'ân okumayı tavsiye eden ve okunan her harfe sevap verildiğini bildiren hadislerini308[308] delil getirmişlerdir. Teysîr ve Tahbîfın esas alınıp Hirzü'I-emânîve Dürre'mn ilave edildiği tarik sonraları İstanbul (İslâmbol) Tarîki adını almıştır. Bu okuyuşta kıraatlerde yer alan bütün kaideler asgari hadlerinde uygulanır ancak gerek harflerin mahreçleri gerekse sıfatlan konusunda taviz verilmez. tatbikini zorlaştırmaktadır. Hirzü'l-emânî ve Dürre'mn esas alınıp Teysîr ve Tahbîf'm. hemzeler belirtilir. Mesela Seb'a Tarîkinde Dânî'nin Teysît'ı ve Şâtibî'nin Hirzü'l-emânîsi.okuyuşun diğerlerine olan üstünlüklerine rağmen bazı ayrıntıları. Bu metotlardan hangisinin daha uygun olduğu konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. ilâve edildiği tarîk de sonraları Mısır Tarîki adını alarak yaygınlaşmıştır. Bu uygulama günümüze kadar geleneksel olarak gelmiştir. Aşere Tarîki'nde ise İbnü'l-Cezerî'nin Tahbîrü't-Teysîfi ve Dürre'si okunmuştur. Bu 85 . Tedvir tarzı iîe Kur'ân okunurken yine yavaş bir seyir takip edilirse de tahkike göre medier ve diğer kurallarda ölçü biraz azaltılır. İstanbul ve Mısır tarîkleri içerisinde bazı şahıslara nisbetle ortaya çıkan bazı başka yöntemler daha bulunmaktadır. Hadr tarzı Kur'ân'ı hızlı okumak için kullanılır. Kur'ân'da işaret edilen tertil ile okumanın bu olduğu söylenebilir.306[306] 3. medler son hadlerine kadar çekilir. Şamlıların metoduna göre biraz da zaman tasarrufu sağlamaktadır.305[305] Kıraat öğreniminin okunan kitaplara göre tasnif edildiği de görülmüştür.

daha çok kelime bilgisi-kıraat ilişkisi üzerinde durmuşlardır.312[312] Hz. Bir defa Kur'ân ilmi doğrudan Arap dili ve Arap lehçeİeriyle. Bâtınî yorumlar. KIRAAT İLMİNİN DİĞER İLİMLERLE İLİŞKİSİ İslâm toplumunun Kur'ân'ın nüzûlundan itibaren Kur'ân kıraatine ve daha sonra esaslan ortaya çıkıp tedvin edilen Kıraat İI-mi'ne büyük ehemmiyet vermesinin en temel nedeni bu ilmin Kur'ân ile ilgisidir. Ayrıca fıkıh. Bunun en temel nedeni. Osman'ın istinsah işinden uzun bir müddet sonra 86 . yedi harf üzere okumaya ruhsat vermesidir.âyet ve hadisleri değerlendiren İbnü'l-Cezeri ise Kur'ân'ı okumaktan maksadın onu anlamak ve ona göre amel etmek olduğunu söyleyerek. Bu konuda bazı âlimlerden nakillerde de bulunur. fırkaların teşekkülü gibi daha pek çok konu ile de iğlisi vardır. Kıraat ilmini önemli kılan başka hususlar da bulunmaktadır. Kıraat-Arap Dili İlişkisi Arap dili ve edebiyatı kıraatle iç-içe bir ilim dalıdır. Yedi harf Kur'ân âyetlerinin cümleleriyle değil de kelimeleriyle ilgili olduğu için âlimler -az sayıda yer müstesna.311[311] 1. Kur'ân'ın müslümanların hayatlarındaki en belirleyici kaynak olmasıdır. Kıraat ilminin Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanması ile olan ilgisi ise bilinen bir gerçektir. yavaş okumanın daha önemli olduğunu ve güçlü delillerin bunu teyit ettiğini bildirir.309[309] VII. tasavvuf310[310]. Bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. kelam. Arap dilini ve kültürünü kıraatler içerisine çeken en önemli hadise ise Resûl-i Ekrem'in Kur'ân'ı. dolayısıyla da Arap tarihi ve geçmişi ile ilgilidir. Kur'ân'ın cümle yapısıyla ilgilenen ve adına "i'rabü'l-Kur'ân" denilen ilim ise Kıraat İlmi'yie fazla ilgili değildir. İlk üç asırdaki kıraat âlimlerinin büyük bir kısmının aynı zamanda dilci olması ve bu ilmi öğrenmek için uzun zaman ayırması bu sebepledir.

Ferrâ gibi dilciler kıraatlerden bir kısmının kârilerin kişisel tercihi olduğunu ve Hz. Zira zaten bu dil okulları Kur'ân'ın nüzûlundan yıllar sonra oluşmuş ve oluşurken de toplumun çeşitli kesimlerinde ve bazı kabilelerde olan istisnai kullanımların tamamı hesaba katılmamıştır. tekrar etmek gerekirse. karışık bir konudur. Özellikle Basra ve Küfe dil mekteplerinin oluşmasından sonra bu mekteplere mensup dilciler bazı kıraatlerin Arap dili kaidelerine uymadığını. Zeccâc. kıraatlerin sonradan oluşan Arap dili kaidelerine göre değerlendirilip değerlendirilmeyeceği meselesidir.314[314] Meselâ bu dilciler Hamza b. Bu sebeple çeşitli tartışmalar çıkmış. Şurası bir gerçektir ki sağlam bir senede ve hatt-ı Osmânî'ye uyan bir kıraati Basra veya Küfe dil mekteplerinin sonradan ortaya çıkan bir kuralı ile mahkum etmek makul ve ilmî değildir. "Arapça bir Kur'ân" olarak tavsif edilmesi bu sebeple olsa gerektir. lehçesi ve şivesi ne olursa olsun dili Arapça olan herkese hitap etmekteydi. Kıraat-Arap dili ilişkisindeki en önemli nokta. Esmaî. önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi. Ancak bu boyutları geniş. fasih olmadığını veya harflerin birbirine idgami gibi hususlarda yanlışlar yapıldığım ileri sürerek kârileri eleştirmişlerdir. Zeccac da nahivcilerin icmasmı ileri sürerek "ra"mn "lâm"a idgamını uygun 87 .ortaya çıkan sahih kıraat şartlarından biri olan "Arap diline bir vecih ile de olsa uygunluk" şartı sebebiyle Arap dili-kıraat ilişkisi hep gündemde olmuştur. Özellikle Zemahşerî'nin kıraatleri tevkîfî değil de ihtiyarî ve içtihadı olarak adlandırması ve bir takım kıraatlerin nahivcilerin ıstılahlarına uymadığını söylemesi büyük tepki almıştır. Peygamber1 e kadar varan bir senedi bulunmadığım ileri sürmüşlerdir.313[313] Zemahşerî. bazı kârîlerin okuyuşları içtihadı addedilirken bazısı da Arap dili bakımından zayıf görülmüştür. Habîb'in "ve'1-erhâmi ?315[315] ve "bi musrihiyyi"316[316] ile Ebû Amr'ın "ra j " yi "lam J "a idgam ederek okuduğu ■'yağfîlleküm"317[317] hatalı okuyuş olarak kabul ederler. Ebû Zeyd. Kur'ân ise.

"innâ a'taynâke"323[323] 88 . İ'râbü'I-kırâât adında bir eseri bulunan Arap dili âlimi İbn Hâleveyh konuya daha ilmî yaklaşır ve kıraatlerde dilcilerin hatalı dediği birçok hususun aslında Arap dilinin kendisinde var olduğunu ortaya koyar ve Kur'ân'm kendisine özgü bir dili ve üslûbu bulunduğunu ifade eder320[320]. Çünkü kendilerine hatalı denilen kıraatlerin bir kısmı da yedi harf ruhsatının verildiği dönemlere ait olup çeşitli kabilelerin kullanışlarıdır. Peygamber dönemine kadar ulaşan sahih senedinin bulunmasıdır. dilciler tarafından getirilen eleştirilerin asıl itibariyle sonradan oluşan ve zaman zaman aynı konuda bütünüyle farklı düşünen dil mekteplerinin indî kanaatleri olduğu ve kıraatleri bunlara göre değerlendirmenin yanlış olacağı ortaya çıkar. Sibeveyhî ise sıhhati üzerinde icmâ olan Yusuf süresindeki "mâ hazâ beşeran ı^ ıi* u n318[318] okuyuşunu onaylar319[319]. Kıraat imamlarının ve kendilerine kıraat nispet edilen râvilerin çoğunluğunun aynı zamanda Arap dili ve edebiyatı sahasında da uzman olduklan321[321] düşünülecek olursa.görmez. Mütevâtir veya sahih bir kıraatin bazı kereler söyleyeni bile belli olmayan bir şiirden alınmış beyitle reddedilmesi ne ölçüde ilmî kabul edilebilir. Mesela Hasan-ı Basrî'nin. Mushaf in Kureyş lehçesi ile çoğaltılması ve diğer lehçelere ait bazı kullanışların dışarıda tutulması sonucunda bidayette uygun görülen birçok okuyuş farklı kıraatler halini almış hatta bazıları şâz durumuna düşmüştür. Kıraat-dil tartışmalar içerisinde gözden uzak tutulmaması gereken bir başka konu da yedi harf ruhsatıdır. Bunun zayıflığını ortaya koyan bir başka delil bu kıraatlerin her birinin Arap dilinin bozulmamış en fasih şekliyle konuşulduğu ve bilindiği Hz. "ve'1-hedye ma'kûfen322[322] ibaresini Benû Temim lügatinde olduğu gibi esre ve şeddeli olarak "ve'1-hediyye ma'kûfen".

Bakara süresindeki "nünşiruhâ-nünşizühâ"326[326]. Yusuf süresindeki "kezebû-kezzebû"327[327] gibi okuyuşlar yoruma etki eden kıraatlerdendir. tahfif. Kıraatleri tefsir ile ilişkisi bakımından iki kısma ayırmak mümkündür. Fatiha süresindeki "mâlik-melik". Ancak mütevâtir ve sahih kıraatler içerisinde yedi harf ruhsatının bir yansıması olarak diğer lehçelerden de okuyuş ve edâ şekilleri vardır.ibaresini "ayn"ı "nûn"a kelbederek Sa'd b.328[328] Süyûtî müfessirin bilmesi gereken ilimleri sayarken sahabenin kıraatlere göre yaptığı tefsirleri bilmenin zaruret ve önemine işaret eder. Müfessirin tefsire etki eden kıraat farklarını açıklayarak ayetlerin bu türlü okunuşlarında yatan anlam zenginliğini okuyucusuna ulaştırması gerekir. imâleler. Kıraat â-limlerinin. meddin mertebeleri.325[325] 2. Kıraat-Tefsir İlişkisi Kıraat farkları Kur'ân yorumuna zenginlik kattığından tefsirlerin büyük bir kısmında bunlardan yararlanılır. Sahabenin birbirine zıtmış gibi gelen tefsirleri çoğu kere bu nevi kıraat farkları sebebiyledir. Ezd ve Kays kabilelerinin lügatinde olduğu gibi "innâ entaynâke ^u^î ıfl" şeklinde okuması bu kabilden farklılıklardır324[324] Hz. Osman mushafı diğer lehçelerinden bazı kelimeler ihtiva etmiş olsa da Kureyş lehçesi üzere indiği için çok büyük oranda bu lehçeye göredir.329[329] 89 . teshil. Bekr. hems ve ğunne gibi harflerin ve harekelerin telaffuz şekillerinde ve i'rab vecihlerinin çeşitliliğindeki ihtilafları tefsir ilmi ile ilgili değildir. tahkik. Tefsiri ilgilendiren kıraat farkları kelimeleri oluşturan harflerle ilgilidir. Hüzeyl. cehr.

Ancak yine de anlamı biraz değiştirmektedir. Çoğunluğun gaib sığasında okunmuştur. peygamberlik kendisi ile son bulan" demek olur. âyetindeki ijU kelimesi Ebû Amr. âyetindeki <*-Jı '^ izafet tamlaması Âsim dışındaki kıraat imamları tarafından "hatim çfc şeklinde okunmuştur.333[333] Anlamı şu veya bu şekilde değiştiren daha yüzlerce örnek vardır. Aslında buradaki ihtilaflar manaya zenginlik katmaktadır..331[331] Bazı kıraatler ise muzari fiildeki yâ ^ ve tâ o farkından ibarettir..332[332] Muhammed süresindeki j^j'uif jj* Ji Ai\ j^ j \JÂ jjİıj ..f şeklinde okunmuştur... Kisâî'nin bu sahih okuyuşu anlamda bazı değişiklikler meydana getirmiş ise de bu bir bakıma zenginleştirmedir.330[330] Hz. Meselâ A'iâ sûresinin 3£Jı ö3'/p °ji gî>Jı âyetindeki muzari fiil sâdece Ebû Amr tarafından yâ ile öjjjt şeklinde cemi müzekker gaib sigasmda okunmuştur. Âsım'ın okuyuşuna göre ibarenin anlamı "peygamberlerin mührüdür" olurken diğer imamların okuyuşuna göre "peygamberlerin sonuncusu.. Bu âyette geçen iiy y&4 (Rabbinin gacü yeter mi) ibaresi yedi kıraat imamından Kisâî tarafından itj ^K. îsâ'mn havarileri iie olan ilişkisinden bahsedilmekte ve onların gökten bir sofra indirilmesi talebi nakledilmektedir." olurken ikincisi "Allah Yolunda savaşanlar. Bu duruma göre anlam "..334[334] 90 . Çoğunluğun okuyuşa göre âyete "Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz" anlamı verilirken ikinci okuyuşa göre "Fakat onlar dünya hayatını tercih ediyorlar" manası çıkar. Aşağıda anlam değişikliğine veya zenginliğine yol açan kıraatlerden birkaç örnek verilecektir: Mâide sûresi âyet 112'de Hz...Kıraat farklarına tefsirciler büyük önem vermişler ve birçoğu tefsirinde kıraat farkları için başlıklar ve bölümler ayırmışlar ve bunlan Kur'ân'ın yorumunda kullanmışlardır.sen rabbine güç yetirebilir misin?/ ondan istekte bulunabilir misin?. Bazı araştırmacılar da yazdiklan eserlerde yorumu etkileyen kıraatleri bir araya getirerek farklı manalarına dikkat çekmişlerdir.. Peygamberin son peygamber olmasına delil olarak gösterilen Ahzâb sûresinin 40.." şeklinde olmaktadır.." anlamı taşır. İlk okuyuşa göre mana "Allah yolunda öldürülenler. Hafs ve Ya'kûb el-Hadramî tarafından bu şekliyle okunurken diğer imamlar tarafından \jtâ şeklinde okunmuştur.

bunlar üzerine bir hüküm bina edilmemiştir. Bunlardan ilki üç temel şartı taşımayan kıraatler ile bu şartlan taşıdığı halde üzerinde icma olmayan kıraatlerin namazlarda okunup okunmayacağı. Üzerinde icma olan yedi ve on kıraatten birinde bulunan bir okuyuş ile herhangi bir fıkhı konunun temellendirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Meselâ İmam Mâlik "fes'av ilâ zikriilah k /i jı "taâmü'1-esîm ibaresinin335[335] "femdû ilâ zikrillah jı Put"336[336] ibaresinin "taârnü'l-yetîm fub uiı ?ut" şeklinde okunmasını uygun pe£" ve "taâmü'l-fâcir j görmekle birlikte bunun namaz dışında geçerli olacağını aksi taktirde bu kıraatlerle namaz kılanın arkasında namaz kılınmayacağım bildirmiştir. Kıraat-Fikıh İlişkisi Kur'ân kıraatini öğrenmenin farz-ı kifâye olarak kabul edildiğine önceki bölümlerde işaret edilmiştir. Kisâî ve Halef tarafından "lemestüm ^" şeklinde. Kıraat farklan fıkıh ilmini genellikle iki açıdan ilgilendirir. Bakara süresindeki (2/222) "hattâ yathurne h'$i &■" ibaresinin aynı kariler tarafından "hattâ yettahharna tijfe &■" olarak okunması anlamı değiştirmekte ve 91 . okunduğu taktirde namazın bozulup bozulmayacağı ile ilgilidir. Nisa süresindeki (4/43) "lâmestüm ^~^T ibaresinin Hamza.3. şâz kıraatler daha çok başka deliller yardımıyla verilen hükümleri desteklemek için kullanılmış. Kendisi ile ilgili fikhî bir hüküm verilen kıraat aynı zamanda yeni hükümlerin çıkarılmasında da kullanılmıştır. Sahih oiup ta şöhret bulmayan bir kıraat için de aynı şeyi söylemek mümkün ise de buna dayalı olarak verilen hüküm tartışmaya açıktır.337[337] Kıraat-fıkıh ilişkisiyle ilgili ikinci husus ise kıraat farklarının fıkhı konularda delil olarak kullanılıp kullanılmayacağıdır.

Kıraat imamlanndan Nâfi'. Hazma.338[338] şeklindeki meşhur abdest âyetindeki339[339] fi^-jij kelimesinin harekesindeki fetha ve kesre değişimi ayakların yıkanması veya meshedilmesi gibi bir fıkhı hükmü ortaya çıkarmaktadır. Bu seri Kur'ân târihi üzerine araştırma yapacak şarkiyatçılar için bir başucu kitabı olmuştur.farklı iki fıkhı sonuç doğurmaktadır. Peygamber'in vefatından sonra oluşturulan ve subûtiyeti konusunda ciddi şüpheler taşıyan bir kitaptır.340[340] VIII.342[342] Asıl 92 . Ebû Amr.341[341] Ignaz Goldziher. Ebû Ca'fer ve Halef "ruûsikum" kelimesine atfeder ve $&% şeklinde kesreli okur. hadis ve İslâm târihi üzerine araştırmalar yapan ve eserler neşreden şarkiyatçıların bir kısmı Kur'ân'm otantikliği ve menşei bağlamında kıraat üzerinde de durmuş ve kıraatlerin güvenilirliği konusunu tartışmışlardır. muasırları gibi Kur'ân'ı İlahi kaynaklı bir kitap olarak kabul etmediğinden kıraatleri de ilâhî izne ve nebevi rivayete bağlı değil de ihtiyarî olarak adlandmr. 1938). Kisâî. Talebesi Friedrich Schwally eseri tamamlamak maksadıyla yeniden düzenledi ve iki cilt halinde yayınladı (Leipzig 1909. KIRAATLERE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Kur'ân. Alman şarkiyatçı Theodor Nöldeke ilk çalışmalarını Kur'ân'm kaynağı problemine ayırdı daha sonra da Kur'ân'm târihi üzerine meşhur Geschichte des Qorans (Göttingen 1860) adlı eserini yazarak onun oluşum sürecinin bütün safhalarını beşeri gayretler üzerine oturttu. Gottheİf Bergstrâsser ise aynı minval üzere esere bir bölüm ve bir cilt daha ekledi (Königsberg 1926. 1919). İbn Âmir. Mushauar arasındaki farklar ve kıraatler bunun en açık delilidir. Ona göre bu kıraatler daha çok Arap yazısının karakterinden kaynaklanmakta olup âlimlerin bazı tercihlerinden ibarettir ve sağlam bir asla dayanmamaktadır. Ya'kûb ve Âsim'm râvisi Hafs kelimeyi "vücûheküm" kelimesine atfederek '?&% şeklinde okurken İbn Kesîr. Ona göre Kur'ân. 1929. metni Hz.

345[345] Benzer çalışmalar yapan bir başka şarkiyatçı Richard BelI'dir. Bu görüşlerini ortaya koyduğu The Origin of islam in Its Christian Environment (London 1926) ve întroduction to the Qıır'an (Edinburgh 1953) adlı eserler önemlidir.346[346] Son yıllarda Hz. hocası Bergstrâsser (1886-1933) İle 1926 yılında Kur'ân metninin târihi gelişimi ile ilgili bir eser .Kur'ân'ın tenkitli neşri) hazırlanması için geniş bir Kur'ân arşivi oluşturma karan aldıklarından ve onun vefatı iîe talebesi Dr.343[343] Maksadı açıkça belli olan bu proje II. İskoçyali şarkiyatçı yazmış olduğu eserlerde Hz. Muhammed'in Kur'ân'ın müellifi olduğunu ve Kuı'ân üzerinde istediği gibi değişiklik yaptığını. Beyrut 93 . üzerinde icma bulunan bir Mushaf olduğu ve Mushafm oluşum süreci ile ilgili olarak sağlam veriler bulunduğu halde bunları değerlendirme dışı tutup bazı şahsi nüshalardaki farklılıkları ortaya koymak ve tartışmalı bir telif olan Kitâbü 'l~Mesâhiî\ öne çıkarmakla üzerine vurgu yapılan bilimsel objektiflikten kopmuştur. Münzirlyaşi. Dünya Savaşı'nda arşivin tahrip olması ile tamamlanamamıştır.344[344] Özellikle Jeffery projenin sonuçlanamamasmdan sonra da çalışmalarına devam ederek kıraatler bir yana mevcut mushafm güvenilirliğinin tartışmalı olduğu tezini ortaya koymaya çalışmıştır. O. Jeffery. Yazmış olduğu diğer kitap ve makaleler de bu minvalde olan Jeffery bütün çabalarına rağmen varmak istediği sonucu tam olarak destekleyen sağlam bir veri ve delil ortaya koyamamıştır. Muhammed'in ilahi mesaj alan bir peygamber olabileceği yolunda bazı yaklaşımlar347[347] ve kitabı Fransızca'dan el-Kur'ân veilmü'l-kıraa (trc. mevcut Kur'ân metninin de ilahi bir yönünün olmadığını ispatlamaya çalışmıştır. Otto Pretzl Ebû Amr ed-Dânî'nin et-Teysîfım ve Arthur Jeffery İbn Ebû Davud'un Kitâbü'IMesâhîf'mi neşrederek bu düşüncelerini hayata geçirmeye bir başlangıç yapmışlardır.itibariyle Nöldeke ve Goldziher'le aym düşünceleri paylaşan Gotthelf Bergstrâsser İbn Hâleveyh'in Muhtasar fî şevâzzi'i~Kur'ân'\m ve İbnü'l-Cezerî'nin Gâyetü'n-Nihâyd sim. Otto Pretzl'nin Münih'te eski Kur'ân nüshaları ve kıraat materyalleri İle ilgili Bavarian Academy'e bağlı oiarak bir arşiv oluşturduğundan bahsetmekte ve burada eski Kûfî Kur'ân nüshalarının fotoğraf ve kopyalarının bulunduğunu söylemektedir.

Ya'mer'e (89-90/707) ait el-Kırâe olduğu ve eserin Vasıfta yazıldığı ileri sürülmüştür350[350]. kıraat imamlarının hayatları. kıraatlerin arap dilindeki yeri. 141) aittir. Bunlarda mushaf-kıraat ilişkisi.352[352] İlk dönem dilcilerinden ve muteber Kur'ân âlimlerinden Ebû 94 . Bunlardan önemlilerini muhtelif başlıklar altında incelemek yararlı olacaktır.1996) adıyla çevirilen +acques Berque gibi konuyu objektif değerlendirenler olmakta ise de şarkiyatçıların temel yaklaşımı değişmemiştir.351[351] Kastailânî ise Ebû Ömer Hafs b. Ömer ed-Dûrî (246/860) için "kıraatleri ilk toplayan" demiştir. kıraat imamlarının tercihleri. yedili ve onlu tasnife göre kıraatler gibi konular ele alınmıştır. kıraat imamlarının senetleri.349[349] 1. Tağlib'e (ö. KIRAAT İLMİ LİTERATÜRÜ Kıraat gerek oluşum târihinin eskiliği gerekse içinde ihtilafların çok olması sebebiyle çok sayıda kitaba konu olmuş ve çok geniş bir literatür oluşmuştur. kıraat ilminin mahiyeti ve oluşumu. Konuyla ilgili ikinci eser Kitâbü'l-Kırââtolup Ebân b. kıraat ilminin eğitimi.348[348] IX. İlk Telifler Kıraat ilmiyle ilgili ilk eserin Yahya b.

356[356] 2.Ubeyd el-Kâsım b. Muhammed b. Ya'kûb el-Hadramî ve Vâkidî'nin de kıraat konusunda eser yazan ilk müelliflerden olduğundan söz edilir. 310/922) eserlerinde çok sayıda kıraate yer verirken ilk defa Ahmed b. Medine. Süleyman. İshak el-Bağdâdî el-Cehdamî (ö. Basra. Hamza b. 224/838) Kitâbu 1-Kırâât'inin sahanın ilkleri arasında olduğu konusunda ittifak vardır. okuyuşları ve râviîeri ile birlikte veriliyordu. Ebû Ubeyd el-Kâsım b.353[353] Mukâtil b. Halef b. Ebû Amr b. Ahmed ed-Dâcûnî'nin sekiz kıraati İhtiva eden eseri de önemlidir355[355]. Aiâ. Ferrâ ve ibn Ebû Dâvûd es-Sicistânî gibi ilk dönem kıraat ve dil âlimlerinin kitaplarından söz 95 . Onu bu tür te'lifte îbn Mücâhid takip etti ve meşhur Kitabü's-Seb'a'smı yazdı. Bu sebeple kıraat âlimlerinin sayısı bakımından bir sınırlama yoktu. İbn Âmir. Mushaflarla İlgili Eserler Mushaflar ve bunlar arasındaki farklılıklar (ihtüâfü'l-mesâhif) konusuyla ilgili teliflerin târihi de oldukça eskidir. Hişâm. Cübeyr el-Kûfî'nin Mekke. Sellâm'ın (ö. Sellâm. Bu eser kıraat ilmi târihinde önemli bir başlangıç olarak kabul edilir. Habîb. 282/896) ve îbn Cerîr et-Taberî (ö. Küfe ve Şam'a ait birer kıraati toplayarak bir eser vücûda getirmiştir.354[354] Adı geçen kitaplarda genellikle o dönemdeki kıraat âlimlerinin kıraatleri toplanıyor.357[357] ibnü'n Nedîm bu manada Kisâî. Kâdî İsmail b. Bundan sonra îbn Mücâhid'in tanıttığı yedi imamı ve kıraatlerini konu edinen pek çok eser verilmiştir.

İskenderiye 1991. 4.eder. 5. İzzet Hasan). 2. ts.360[360] 3. Edvâ 'a/â Mushafı Osman b. 403/1013).mlf. Süleyman b. el-İskenderiyye. Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. a. Yedi Kıraatle İlgili Eserler 96 .358[358] Bunlardan sadece sonuncusunun kitabı günümüze ulaşarak yayınlanmıştır. Abdülazîz Salim. İbn Âmir eş~Şâmî'nin "Kitâbu İhtilâfı Mesâhıfi'ş-Şâm ve'l-Hicâz ve'1-Irâk' adlı eseri ile Kisâî'nin "Kitâbu İhtilâfı Mesâhıfı ehli'l-Medîne ve ehli'1-Kûfe ve ehli'l-Basra" adlı eseri ve daha sonraki dönemlerde başkalarını sayabiliriz. Fakat günümüzde bilinen ve en çok tanınan eser İbn Ebû Davud'un Kitâbu'î-Mesâtiif adlı eseridir.nşı.359[359] Mushaflarla ilgili yukarıda adı geçenlerin dışındaki eserlerden bazıları şunlardır: 1. Beyrut 2002. el-Eş'as İbn Ebû Dâvûd es-Sicistânî (ö. Petersburg 1323/1934.. Dımaşk 1940. Brill. Hicrî ikinci asırda. Dârü'l-Beşâiri'lîslâmiyye. Ebû Bekir Abdullah b. J. Müessesetu Şebabi'l-Camia. Frankfurt 1986. Muhibbüddin Abdüssübhân Vaiz. Ebû Abdullah es-Sayrafî. el-Muhkem fi nakti'l~mesahif. Münşeetü'l-Ma'ârif. Leiden 1937 . Said ed-Dânî (444/1053). 1983. Kitâbu '1-Mesâhif (nşr. Mûsâ Cârullah. 3. 6. I-1I. Muhammed Ahmed Dehman). Fuat Sezgin).Materials for the History of the Text of the Qur'an ile birlikte). Dımaşk 1960. 316/929). eî-întisar li'1-Kur'ân (nşr. nşr. Muhammed Zağlul Selâm). Târihu'l-Km'ân ve'1-mesâhif. eİ-Matbaatu'l-İslâmiyye. Ebû Bekr Muhammed b. el-Mukni' fima'rifetimersumimesahifı ehli'I-emsar (nşr. Nüketü'l-htisâr li nakli'İ-Kur'ân (nşr. Arthur Jeffery). Ebû Amr Osman b. E. 1986. Alfan ve nhîetuhû sarkan veğarben. et-Tayyib Bakülani (ö.

Abdülmüheymin Tahhan). Dimaşk 1394/1974. 1118). Ebû Şame el-Makdisi (ö. Kuveyt 1990. Cidde 1990. Ebû Bekir Ahmed b.. Abdülal Salim Mükerrem). Beyrut. Mûsâ îbn Mücâhid et-Temîmî (ö. Halef er-Ruaynî eş-Şâtibî (590/1194). Beyrut 1421/2000. Mekke 1983. Abdülfettah Abdülgani el-Kâdî. Kahire 1980. Ebü'l-Hasan AH b. 2. Ahmed Mahmud Abdüssemi' Şafii). a. el-Hucce li'î-kurrai's-seb'a (nşr. Gaysü'n-nef fı'î-kıraati'sseb'a. el-Unvan fı'î-kıraati's-seb'a (nşr. El-Mektebetü's-Sakafiyye. 665/1267). Muhyiddin Abdurrahman Ramazan). Kahire 1982. Kahire 1983. Ma'hedü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye. 1991.. 324/936). et-Teysir fi'I-kıraati's-seb'a (nşr. Dârü's-Selefîyye. 3. Tanta 1991. İbn Hâleveyh (370/980). el-Vafî fi şerhi'ş-şatibiyye fı'î-kıraaü's-seb'a. I-Il. İbn Şüreyh el-İşbilî (476/1084). 9. 8. 97 . Ebû Ali el-Fârisî (377/987). et-Tebsıra û'I-kirâât.. Ebû Ca'fer Ahmed b. Mekki b. Abdülmecid Katamış). Ali b. ts. Züheyr Gazi Zahid-Halil Atıyye). Kuveyt 1405/1985. Şevkî Dayf). 12. 6. Muhammed Bedreddin Kahveci-Beşir Cuvicati). (nşr. Mekke 1988. Beyrut 1981. eî-îkna' fı'lkıraati's-seb'a (nşr.mlf. a. Benâres 1403/1984. Ahmed el-Ensârî İbnü'l-Bâziş (540/1145). Ali en-Necdi Nasıf). İbrazü'l-meanimin hirzi'l-emani fi kıraati's~seb a (nşr. Ebû Talib (437/1045). Camiü'l-beyan ûl-hıraati's-seb'a (nşr. el-Kafifi'1-kıraati's-Seb'a (nşr. el-Hucce fiileli'î-kirââti's-seb'a (nşr. 1992. 7. 5. IVI. Otto Pretzl).. Beyrut 1417/1996. 14. Mustafa el-Babi el-Halebi. el-Keşf an vücuhi'i-kıraati's-sebi' ve ileîiha ve hucedha. 4. 11. (nşr. Ebû Amr Osman ed-Dânî (ö. Firrûh b. Kitâbü's-Seb'a fi'I-kıra'a (nşr.mlf.I-II. a. Muhammed en-Nûrî Sefakusî (ö. el-Hucce S'I-knaati's-seb'a (nşr. İstanbul 1930. MI. Ebû Muhammed el-Kâsım b. Hırzü'İemani ve vechü't-tehani-Şatıbiyye. 444/1053). Beyrut 1986. 10. Kahire. Kahire 1876. 13. Beyrut 1984. Sarakusti (455/1063). İbrahim Atve Avad).mlf. Beyrut 1981.. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan)..1. 15. Beyrut 1984. ts.

Kahire 1392/1972. İbrahim 'Atve İvad). Hasarı et-Tûhî). Takrîbü'n-Neşr fî'I-kırââti'-'aşr (nşr. Salim İbn Muhaystn. 5. 10. 9. Cidde 1994. Muhammed b. 168-263]. Muhammed Ahmed Dehman). Hasan Şehrezûrî (ö. el-îrşadatu'îCeliyye fı'1-kıra'ati's-seb min tanki'ş-Şatıbi. 1307. 1412/1992. Beyrut 1940. Kahire 1381/1961.I-n. Muhammed b.mlf. Abdülfettah el-KâdîMuhammed Sâdık Kamhâvî). İbnü'l-Cezerî (833/1429). (nşr. On Kıraatle İlgili Eserler 1. 7. 1-11. Tahbîru't-Teysîr fi kırââti'l-eimmeti'Faşere (nşr.362[362] 4.mif. a. 1302 *mecmua içinde. Eşref Muhammed Fuad Tal'at). 8. a. Sebî' Hamza Hâki-mî). Riyad 1405/1985. Beyrut 1404/1983. 98 . (nşr. Hena el-Himsi). Kahire 1974. 3. Ali Muhammed ed-Dabbâ'). Kahirel319. Abdulmü'mın b. 550/1156) el-Misbâhü'z-zâhir fı'1-kırââti'l-aşri'zzevâhir. Vecîh el-VâsıtîÎbnü'l-Vecîh (740/1339). 1411/1990. eî-Gâye fi'l-kırââti'l-aşr (nşr. 569/1173) Gâyetü'l-ihüsâr fi'î-kırâ'âti'î-'aşri eimmeti'i-emsâr (nşr. Kahire 1282. 2. Mübarek b. Dimaşk 1986. el-Mebsût fî'1-kırââti'I-aşr (nşr. Dimaşk 1345. en-Neşr fi'i-kımâti'l-'aşr (nşr.1976.361[361] 4. el-Kenz fi'i-kıraati'l-'aşr (nşr. Kahire 1971. ts.mlf. Muhammed Gıyâs elCenbâz. a. .mlf. a. Tayyibetün-Neşr fi'1-kıraati'l-'aşr (nşr. Beyrut 1419/1998. Ebû Muhammed Necmeddin Abdullah b. Kahire 1354/1935 *İthâfîi'lberere ü'l-kımât ve'r-resm ve'l-ây ve't-tecvîd adlı mecmua içinde. 1985. I-II. Ali ed-Dabbâ'). s. 6. 1308. Ebü'l-'Alâ el-Hemedânî (ö.mlf. Kahire.ed-Dürre fi'1-kıraati's-selâseti'i-mütemmime li'l-'aşere. taş baskı+.Said Abdullah). İbn Mihrân en-Nîsâbûrî (381/992). a. Muhammed b.16. Mektebetü'l-Külliyyati'l-Ezher. (el-Mektebetü'tTicâriyyetü'l-Kübrâ).

Beyrut. Muhtasar JT şevâzzil-Kur'a min Kitabi'1-1-Bedî' (nşr. 255/868). 616/1219). Darü'lKütübi'l-İlmiyye. Şâz Kıraatlerle İlgili Eserler 1. Ebû Amr Osman ed-Dânî (ö.365[365] 3. (Kahire 1303/1888). I-Il. İbrahim Atve Avad). 526 s. Ali en-Necdi Nasif).) adıyla bir haşiye yazmıştır. îbn Hâleveyh (ö. el-Kırâât364[364] 2. Abdülfettah Palûvî. ts. 4. Kahire. I-îl. 444/1053). 99 . Şerhu tayyibeti'n-neşr fil-kıraati'l-aşr (nşr. Cinnî (ö. İbn Mücâhid. Kahire 1994.366[366] 6. EbûHatim es-Sicistânî (ö. Beyrut 1424/2003. Mecdi Muhammed Surur Sa'd Baslum). Âlemü'l-kütüb. Hilal Yayınlan. Mahmud Husari. eî-Muhteseb fi tebyîni vücûhi şevâzzi'l-kirââti ve'I-îzahî 'anhâ (nşr. I'râbü'I-Kıır'ân: İmlâ'ü mâ menne bibi'r-rah mân an vücûhi'î-i'rab ve'1-kırâât S ce-mî'i'l-Kur'ân (nşr. 13. Beyrut 1979. Kitâbü'ş-Şevâz fi'1-kıraat. I-II. ts. 392/1002). Kahire 1969. Muhammed b. Abdullah Efendizade diye bilinen Muhammed Emin b. Zübdetü'l-İrfan. İstanbul. Bergstrâsser). d-Muhtevâ G'l-kırââti 'ş-şevâz. Ahsenü'l-eser fi tarihi'l-kurrai'l-erbaati aşer. Ebü'l-Feth Osman b. Şeriketü'ş-Şemerli. Abdullah er-Rûmî bu esere Umdetü'l-hallân fi îzâbı Zübdetü'l-irfân (baskı yeri ve tarihi yok. G.11. Muhammed b. III. 12. 370/980). Ebü'1-Bekâ el-Ukberî (ö. Ali Nüveyri. Ebü'l-Kasım Muhammed b. ts.363[363] 5. 5.

Kitâbü meani'l-kıraat (nşr. 437/1045). (nşr. baskı yeri yok. a. Abdülfettah el-Kâdî. I-II. baskı yeri yok. I-II. Ebû Tâlib (ö.370/980). Abdülfettah Buhayri İbrahim) Kahire 1991. Ebû Amr Osman b. 100 . vr. 1843. Züheyr Gazi Zahid). 38-55.. Tehami Raci Haşimi). el-Kırââtu'ş-şâzze ve tevdhühâ min îuğati'î-'Arab. Nihâyetü'î-berere fı'1-kırââti's-sdâs ez-zâide 'aîe'î-'aşere. I-. Yazma Bağışlar. Said ed-Dânî (444/1053). 2. Cayid Zeydan Mahlut).e/-/dgami7-kebir fi'l-Kur'ân (nşr.(ö. nr.mlf. Ahmed el-Here\4. Bennâ (ö. Hüsrev Paşa. nr. (nşr.m\t. nr. Eymen Rüşdi Süveyd). 1412/1991. Nuruosmaniye Ktp. 7. vr. Dimaşk 1979. 4. Süleymaniye Ktp. 1-4. Muhammed el-Kastallânî. Ahmed Hasan Ferhat). Muhyiddin Ramazan).7. et-Ta'nffı ihtilafi'r-ıvvat an nafi' (nşr. vr. Beyrut 1987. İbnü'l-Cezerî. Cidde 1991. vr. 1117/1705). Darü'l-Maarif. (nşr.. Âmir es-Seyyid Osman. Avd b. 10. (nşr. a. 1-21. et-Tezkire R'î-kıraati's-seman (nşr. nr. MI. Kahire 1972. Mekke 1405/1985. Letaifti'lişârât li-funûni'1-kırâât (nşr. 1-16. İbn Galbun (399/1009). 5. Bağdad 1983. vr.mlf. Beyrut 1984. 6. Amman 1984. Şaban Muhammed İsmail). Mekkî b.367[367] 6.. a. 1940. Turhan Valide Sultan. 42. İthafa fudalai'l-beşerbi'1-kıraati'l-erbaate aşer (nşr.. el-İbâne an ma'âni'l-kırâât (nşr. 1248. 3.mlf.. Ebû Mansur Muhammed b. Muhammediyye 1982. Kıraatle ilgili Genel Eserler 1. er-Riaye: li-tecvidi'1-kırâe ve tahkiki iafzi't-tiiâve (nşr. el-Müktefa M-vakf veUbüda (nşr.. 9. Hamd Kavezi-İd Mustafa Derviş). 117-134. 8..Abdussabûr Şâhîn). Beyrut 1993. I-III. 1. nr. Kahire 2004.. el-Kırââtü'ş-şâzze. 11. Ali Muhammed Dabba1). a. Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. (923/1517). Yusuf Abdurrahman Mar'aşli). Abdülfetlâh İsmail Şelebî). 5. Süleymaniye Ktp. İzmirli İsmail Hakkı.

Kahire 1344/1925. 13. Ebü'l-Kâsım Ali b. İsmail Hakkı b. Bağdad 1988. Ahmed Mekkî el-Ensârî. 10. Sîbeveyhi ve'İ-kırâât Dârü'l-Maârif. Darü'1-CÜ.1977. I-VI. İbmi't-Tahhan (ö. el-Müdah fi vücuhi'l-ktraa veileliha (nşr. Kahire 1876. el Kâsm (ö. 1993. Alemüddin es-Sehâvî (643/1245). eİ-Kırââtü'İ-Kur'âniyye fâ bilâüi ş-Şâm.. 21. Matba'atü'z-Zdırâ. Dârü'İ-Kütübi'l-İlmiyye. Abdurrahman ei-Kastamonî. 20. Cidde 1412/1992. Muhammed Ali Haddâd.mlf. Hasan Atve. Şetim hadîsi ünzile'l-Kur'ân alâ seh'ati ahruf. Gâyetü'n-Nihâye fi tabakâti'i kura. Ganim Kadduri Hamed). İbnü'l-Cezerî (ö. Cemalü'l-kurra ve kemalü'1-ikra (nşr. I-H. Yazma Bağışlar. Mu'cemü'î-kıraati'I-Kur'âniyye: maa mukaddime fi'l-kıraat ve eşherü'i-kurra. Osman b. 101 . Ebû Ma'şer et-Taberi (478/1085). Rabat 1418/1997.]. 14. Beyrut 1400/1980. [y. Siracü 1-kari'l-mubtedi' ve tizkarü 'l-mııkrü'l-müntchi. AÜ Hüseyin Bevvab).8. Ahmed Muhtar Ömer-Abdülal Saüm Mükerrem. Beyrut 1981. nşr. et-Telhis: fri-Kıraati's-Seman (nşr. Beyrut 1982. Kahire 1350. Süleymâniye Ktp. G. Ahmed Beyli. 297/1-5. 801/1398). 18.. I-II.. 12. 728/1328). Muhammed Ya'kûb Türkistan). Matbaatü Mustafa el-Bâbî elHalebî. Kahire 1395/1975. a. MI. ts. 11. Mekke 1987. I-HI. A4üncidü'l~mukriîn ve mürşidü't-tâlibîn. 19. 22. 17. (nşr. Kahire 1323/1906. el-Kevâkibü 'd-düniyye. Beyrut 1402/1981.y. Mektebetü't-Türâs. . el-İhtiİaf beyne'l-kırâât. Meharicü'i-huruf ve sıfatuha (nşr. 833/1429).]. Muhammed Balvali. a. Beyrut. Kahire 1997.. Beyrut 1413/1993. Kahire 1391/1932. Darü'l-Enbar. 560/1165). [y. Abdülkerim Zubeydİ) Darü'l-Belaga.mlf. Bergstraesser. 23.y. Ömer Hamdan Kübeysi).. 16. es Kıraat İlmi Literatürü so 159 15. et-Tahdid fî'I-itkan ve't-tecvid (nşr. îlmü't-takrfb. 9. Muhammed Hasan Akil Musa). Takiyyüddîn İbn Teymiyye (ö. eî-thtiyâr â'İ~kırâât ve'r-resmi ve'z-zabt. 1412/1991. İbn Ebû Meryem (565/1170).

Fatih Çollak. İstanbul. Edvaü's-Selef. Riyad 1418/1987. Tecvit İlmi ve Kur'ân Kıraati île İlgili Meseleler. el-A/â. İsmail Karaçam. Dârü'l-Beşâiri'lîslâmiyye. Mesud: mekanetuha masadıruha ihsauha. Said Ahmed A'rab. Beyrut 1983. Abdussabür Şahin. 34. Hafs Rivayetiyk Gelen Muhtelif Vecihler ve Hüccetleriyle Asım Kıraati. Ahmet Madazh.. 26. Kur'an-i Kerimin Nüzulü ve Kıraati.. 35. 33. 37. Tâtîhu'l-Kur'ân. Kahire 1966. a.mlf.24. Asra Kadar Kıraat İlminin Talimi. 27. Abdurrahman Çetin. 36. Eserü'i-kırâât fı'l-esvât ve'n-nahvü'î-arabi. İstanbul 2001. Başlangıçtan IX. Hüseyin Atvan. Ebû Amr b. 28. Kıraat İlminin Kur'ân Tefsirindeki Yeri ve MütevâtkKıraat. Beyrut 1990. Kahire 1987. Hind Şelebi. Eserü'î-kırâe fi'l-fıkhi'l-İslâmî. 31. Baskı yeri ve tarihi yok. Kıraatu Abdullah b. Muhammed Ahmed Hatır. 29. İstanbul 1990. a. a. Kıratların Tefsire Etkisi.mlf. el-Kıraatıı bi-ifrikiyye. el-Kıraatü'1-Kur'âniyye fi biiadi'ş-şam. Necati Tetik. 1974. 30. Kahire [1966]. Dâru'l-Kalem. Marifet Yayınları. Akademik Çalışmalar/Tezler 102 . 38. e!-Kıraatü'I-Kur'âniyye fi dav'i iîmi'İ-iugati'l-hadîs. 32. İstanbul 1996. Kahire 1990.mlf. 25. el-Ahrufii's-seb'a ve menziletü'l-kirââtminha. İstanbul 1997. Tunus 1983. Sabri Abdurrauf Muhammed Abülkavi.368[368] 7. Hasan Ziyaeddin Itr. Beyrut 1988. el-Kurra' ve'l-kıraa bi'1-mağrib.

İlahiyat Fak. 1991). Abdurrahman Çetin. İlahiyat Fak.1987). Kıraat. Ankara Üniv. 1993). Kıraat ilminde İmam Şatıbi ve eş-Şatıbiyye (doktora tezi. Ahmet Madazh. Saleh Sulaiman al-Wohaibi. Uludağ Üniv. 1991). Nihat Temel. Erciyes Üniv. 3. Qur'anic Variants (Um al-Qira'at): An HistoricalPhonological Study -Islamic Recitation (doktora tezi. Fatih Çollak. Kıraat Âdabı (doktora tezi. Uludağ Üniv. Ebû Ömer ed-Dûri ve Kıraatü'n-Nebi (doktora tezi. Mustafa Öztürk. 1970). 7. Kur'an-ı Kerim'in Okunmasında Harf.1. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dokuz Eylül Üniv. Kahire. Asan Başına Kadar (doktora tezi. Selçuk Üniv. M. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mücâhid ve "Kitâbü's-Seb'a" (doktora tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.369[369] 4. 103 . Tefsir Anabilim Dalı. Dârülulûm. Atatürk Üniv. 1992). 1982). Câmiu'l-beyân fı'1-kırâati's-seb'i'î meşhura ve Kıraat İlmi Yönünden Tahlili (doktora tezi. Durmuş Sert. Selçuk Üniv. 13. 6. 8. Mustafa Göl. 12. Yazı Kavramı ve İlişkileri. 1991).. Kıraat Ekolleri: Başlangıçtan Vll H. el-Cezeri ve et-Temhid fi İlmi't-Tecvid (doktora tezi. İbn Vesik ve Resm-i Kur'ân Hakkındaki Eseri (doktora tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2. Kıraat İlminde Vakfve İbtida (doktora tezi. Muhammed b. Arif Güneş. Kırâetü ibn Kesir ve eserühâ û'd-dirâsâti'n-nahviyye (doktora tezi. 1395/1975). 1981). İlahiyat Fak. İndiana University. Erciyes Üniv. İlahiyat Fak. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ebü'1-Amr ed-Dâni Hayatı ve Eserleri ve Cânıi'u'I-Beyân (doktora tezi. 9. Mehmet Ali San. 14. 10. 5. 1973). Sosyal Bilimler Enstitüsü. Abdülhâdî el-Fazlî. İlahiyat Fak. 11. Kemal Atik. Marmara Üniv. 1984). Marmara Üniv. 1982). 1980). Ebû Bekr b. Ali Rıza Işın. İmam Nafı ve Kıraati (doktora tezi. I-II (doktora tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Rahim Tuğral.

15. Mehmet Emin Maşalı, Resmü'l-Mushafve Tarihsel Değeri (doktora tezi, 2003), Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 28-40. 16. Muhammed Arif Osman Mûsâ, el-Ktrââtü'1-mütevâtira elletî enkerehâ İbn Cerir etTaberi ve'r-red aleyh (yüksek lisans tezi, 1405/1985), el-Câmiatü'1-İslâmiyye bi'1-Medmeti'lMünevvera. 17. Muhammed Hâlid Yûsuf Şükrî, el-Kırâât ff tefsiri Bahri 1-muhît 11 Ebî Hayyân (yüksek lisans tezi, 1406/1986), el-Camia tü'l4slâmiyyebi'l-Medîneti'l-Münewera. 18. Musa Akpınar, Kıraatlann Tevatürü Meselesi (yüksek lisans tezi, 1993), Erciyes Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 19. Zeki Yıidınm, Müfessir ilKiya el-Harrasi'nin "Ahkamu'l-Kur'an" adlı eserine göre kıraat farklarının hukuki ayetlerin tefsirindekirolü (yüksek lisans tezi, 1990), Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir ve Hadis Anabilim Dalı.370[370]

BİBLİYOGRAFYA

Abülkavİ, Sabri Abdurrauf Muhammed, Eserü'l-kırâe fi'l-fikhi'lİsîâmî, Edvaü's-Selef, Riyad 1418/1987. Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şerheden: Ahmed Muhammed Şâkir), IXX, Dâru'l-Meârif, Kahire 1375/1956. el-Akk, Halid Abdurrahman, Usûîü't-tefsîr ve kavâ'iduh, Beyrut 1406/4986. Altıkuiaç, Tayyar, "Bezzî", DİA, İstanbul 1992, VI, 114-115, ______, "Dûn", DİA, İstanbul 1994, X, 5-6. ______, "Ebû Amr b. Alâ", DİA, İstanbul 1994, X, 94-96. ______, "Ebû Bekir b. Ayyaş", DİA, İstanbul 1994, X, 109-110. ______, "Ebû Ca'fer el-Kârî", DİA, İstanbul 1994, X, 116. ______, "Ebü'l-Hâris", DİA, İstanbul 1994, X, 322.

104

______, "Hafsb. Süleyman", DİA, İstanbul 1997, XV, 118-119. ______, "Haliâd b. Hâlid", DİA, İstanbul 1997, XV, 381. ______, "Hamza b. Habîb", DİA, İstanbul 1997, XV, 511-513. ______, "Hişâm b. Ammâr", DİA, İstanbul 1998, XVIII, 151. _____, "İbn Âmir", DİAy İstanbul 1999, XIX, 308-310. ______, "İbn Cemmâz", DİA, İstanbul 1999, XIX, 395-396. ______, "İbn Kesîr, Ebû Ma'bed", DİA, İstanbul 1999, XX, 131-132. ______, "İbn Miksem el-Attâr", DİA, İstanbul 1999, XX, 200. ______, "İbn Muhaysın", DİA, İstanbul 1999, XX, 209-210. ______, "İbn Mücâhİd", DİA, İstanbul 1999, XX, 214-215 ______, "İbn Şenebûz", DİA, İstanbul 1999, XX, 376-377. ______, "İbnVerdân", DİA, İstanbul 1999, XX, 445. ______, "İbn Zekvân", DİA, İstanbul 1999, XX, 462. ______, "İbnü'l-Cezerî", İstanbul 1999, DİA, XX, 551-559 ______, "Kâlûn", DİA, İstanbul 2001, XXIV, 268-269. ______, "Kisâl Ali b. Hamza", DİA, Ankara 2002, XXVI, 69-70. , "Kunbül", DİA, Ankara 2002, XXVI, 275. el-Âlûsî, Şihâbüddin Mahmûd, Rûhu'l-me'ânî fî tefsiri 1-Kur'âni'I-azîm ve's-seb'i'î-mesânî, I-XXX, Dârü İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, Buyrut, ts. Aşıkkutlu, Emin, "Kıraat İlminin Temellendirilmesinde Ahruf-i Seb'a Hadisi: Tahriç, Tahlil ve Değerlendirme", Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV, Ensar Neşriyat, İstanbul 2002, s. 90-99 Atik, Kemal,"", DİA, İstanbul 1993, VII, 104-105. Bâzmûl, Muhammed b. Ömer b. Salim, el-Kırâât ve esenıhâ fft-tefsir ve'l-ahkâm, MI, Darü'l-Hicre, *Baskı yeri ve tarihi yok+. el-Belâzürî Ahmed b. Yahya, Fütûhıı'l-büldân (nşr. Rıdvan Muhammed Rıdvan), Beyrut 1403/1983
105

Ben Cheneb, M., "İbnülcezerî", İA, V/2, 850-851 el-Bennâ, Ahmed b. Muhammed, İthafa fudalâi'l-beşer bi't-kırââti'l-erbaate aşer (nşr. Şa'ban Muhammed İsmail), Beyrut-Kahire 1407/1987,1,68. Bigiyef, Mûsâ Cârullah, Tâtîhu'l-Kur'ân ve'l-mesâhif, el-Matbaatu'l-İslâmiyye, Petersburg 1323/1934. Birışık, Abdüîhamit, ""İbnü'l-Cezeri", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, lII, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999,1,610-611. ______, "Hasan-ı Basrî: Kıraat İlmindeki Yeri", DİA, İstanbul 1997, XVI, 302-303, ______, "İ'râbü'l-Kur'ân", DİA, İstanbul 2000, XXII, 376-379. el-Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail b. İbrahim, el-Câmiu's-Sahîh (el-Kütübü'ssitte ve şürûhuha) Çağn Yayınla-n, İstanbul 1992. el-Cermî, İbrahim Muhammed, Mu'cemü ulûmi'l-Kur'ân, Dârü'l-Kalem, Dimaşk2001, s. 273. Cerrahoğlu, İsmail, "Oryantalizm ve Batı'da Kur'ân ve Kur'ân İlimleri Üzerine Araştırmalar", Ankara Üniv, İlahiyat Fak. Dergisi, XXXI, Ankara 1989, s. 95-136 el-Cevherî, Ebû Nasr İsmail b. Hammâd (393/1003), es-Sıhâh, Tahkik: Ahmed Abdülğafûr Attâr, I-VI, Dâru'1-îlm Ü'1-Melâyîn, Beyrut, 1399/1979. Chaudhary Mohammad A., ■'Orientalism on Variant Readings of the Qur an: The Case of Arthur jeffery", The Amer/can Journal of IslamicSocialSciences, XIî/2 (Summer 1995), s. 170184. Çetin, Abdurrahman, "Dânî", DİA, İstanbul 1993, vilî, 459-461. ______, "Kur'ân Kıratlarına Yönelik Oryantalist Yaklaşımlar", Ma'rife, Oryantalizm Özel Sayısı, yıl 2 sy. 3, Konya 2002, s.65-106. , Kur'ân İlimleri ve Kur'an-ı Kerim Tarihi, Dergah Yayınlan,İstanbul 1982. Çetin, Nihad M., "Arap: Yazı", DİA, İstanbul 1991, 279. ed-Dânî, Ebû Amr Osman, elMuhkem fînakti'l-mesâhif'(nşr. İzzet Hasan), Dârül-Fikr, Dimaşk 1986, 2. bs. ______, el-Mukni' fi ma'rifeti mersûmi mesâhifı ehli'l-emsâr (nşr. Muhammed Ahmed Dehman), Matbaatü't-Terakkî, Dimaşk 1940. ______, Ahrufü's-seb'ati'l-Kur'ân (nşr. Abdülmüheymin Tannan), Darü'l-Menar, Mekke 1988es-Sehâvî, Ebü'l-Hasan Alemüddin Ali b. Muhammed, Cemâlü'l-kurra' ve kemâlü'l-ikra (nşr. Abdülkerim Zübeydi), l-II, Beyrut 1993/1413.

106

199-200. Ebü'1-Alâ el-Hemedânî. 437-450. s. Hasan eî-Hemedânî.Muhît. Câyetü'l-ihtisâr fi'lkırâ'âti'l-'aşri eimmeti'i-emsâr (nşr. Ensar Neşriyat. Hughes.ma'rûfîn (nşr. Bağdat 1402/1982 Hamîdullah. I-HI. İsmet. eî-Kâmûsu'l. Güler. Ebû Şâme el-Makdisî. Thomas Patrick. el-Fîrûzâbâdî. Mûsâ el-Hüseynî el-Kefevî. I-II. elEnderâbî. "îbn Mİhran en-Nîsâbûrî". Ebû Ömer. Durmuş. s. İsmail. 1413/1993. Muhammed Mutf. İstanbul 1992. Beyrut 1993.). Uludağ Üniv. Mahmud Halil. Ankara 1986 (2. Tayyar Altıkulaç). el-Murşidu'l-vedz ilâ ulûmin tete'allaku bi'ikitâbi'I-azîz (nşr. Beyrut1403/1983. Salih Tuğ). Dubai 1414/1994. İsmail. Beyrut. Mehmet. Kur'an Tarihi. "Goidziher. Mekke 1416/1995. Muhammed. DİA. sy. Ebû Zekeriyya Yahya b. "İbn Hâleveyh'in Gramer Açısından Tartışmalı Kur'ân Kıraatlanna Yaklaşımı". Me'ânilKur'ân. Mecdüddin Muhammed b. İstanbul 2002. et-Teysîrfi'fkıraati''s-seh'(nşr. Ahmed b. Ahkânıu kırâeti'I-Kıır'âni'l-Kerîm. Ebû Abdullah Ahmed b. el-Külliyât (nşr. Adnan Derviş-Muhammed el-Mısrî). Menşûrâtü'l-Lecneti'l-Vataniyye. I-II. TDV Yayınları. 337-344. İstanbul 2002. el-Ahmfü's-seb'a ve menziletü'l-kırââtminhâ. "Arap Dili ve Lehçeleri Açısından Kırâatiar". London 1894 (3. Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV. Ganim Kaddûrî.) el-Husari. İlahiyat Fak. İstanbul 1999. Ankara 2003. bs. Müessesetü'rRisâle. XX. 395-405. s. XIV. el-Hamed. Beyrut 1405/1985 Erdoğan. "Sûfî Tefsir Anlayışı ve Kıraat İlişkisi". Itr. el-Ferrâ. Hasen b. İstanbul 2002. 9 (2000). Resmu '1-Mushaf dirâse iuğaviyyi târihiyye. "Kıraat Farklılıklarının Hüküm Çıkarmada Etkisi". bs. Ziyad. Ebü'1-Bekâ. Beyrut 1988 107 . Dârü'l-Beşâ'iri'lİslâmiyye. Derin. İstanbul Î930. Cidde 1994. İslâm Peygamberi (trc. Ravza Yayınlan. 401-408 el-Hâfız. Kırâ'âtü'İ-kurrâ'i'I. Notes on Muhammadanism. 105-111.. Ya'kûb. Süleyman. Ensar Neşriyat. Ebû Dâvûd. Ignaz: Metodu". Eşref Muhammed Fuad Tal'at). es-Sünen (el-Kütübü's-sitte ve şürûhuha) Çağn Yayınlan. el-îmâm Şemsüddîn İbnü'I-Cezeri. Dergisi. Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV. s. DİA. İstanbul 1996. Tahsin. OttoPretzl). Eyyûb b. Ensar Neşriyat. Eroğlu. Müessesetü'r-Risale. İstanbul 1996. . Görgün. Ali. Ahmed Nasîf el-Cenâbî). Hasan Ziyâeddin. Ersöz. Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV.

I-II. Ebû Bekir. eş-Şeriketü'l-Vataniyye li'n-Neşr ve't-Tevzî'. I-VII. I-II. Ebû Bekir. Ali en-Necdi Nasîf) III. Mukaddimetü Tefsiri îbn Atıyye: Mukaddimetân ff ıılûmi'l-Kur'ân (nşr. DârüU-Beşâiri'l-İslâmiyye. Beyrut 1968. ts. Kitâbu'l-Mesâhif (nşr. Cezayir. IV. Dâru İhyâi't-Türâsi'lArabî. Lisânu'1-Arab. 108 . Ebü'1-Feth Osman b. Mektebetü'l-Hâncî.141. Riyad 1411/1990 İbn Mücâhid. Abdülmün'im b. Dâru Sâdır. Kahire 1991. Beyrut 1989 İbn Fâris. es-Sünen {el-Kütübü's-sitte veşürûhuha). Cinnî. Kitâbü's-Seb'a fı'1-kırâ'ât (nşr. Mustafâ es-Sakkâ v. Gayetü'n-Nihâye fî tabakâti'l-kuırâ (nşr. Ebû Bekir Abdullah b. Mükerrem (711/1511). ei-Gâye fı'l-kırââti'l-aşr (nşr. İbn Mihrân en-Nîsâbûrî. et. Mu'cemü mekâyisül-luga (nşr.Tezkire fı'l-kıra'ât (nşr. Çağn Yayınlan. Muhammed. İbn Hacer el-Askalânî. İbn Sa'd. MI. G. Dârü'l-Maârif. Şevki Dayf). Süleyman b. Muhibbüddin Abdüssübhân Vaiz). Darü't-Tâc.dğr. İbn Mâce. es-Siretü'n-nebeviyye (nşr. İbn Kuteybe. Beyrut 2002. Kemâl Yusuf Hût). Kahire 1972. İhsan Abbâs). Nüzhetü'n-nazar fî tevzîhi Nuhbetü'l'fiker fi mustalahi ehii'l-eser (nşr. Ebü'î-Hasan Tahir b. ei-Muhteseb fi tebyîni vücûhi şevâzzi'l-kırââti ve'1îzahi 'anhâ (nşr. I-XV. Kahire 1389/1969 İbn Galbûn. es-Seyyid Ahmed Sakr). Dârü'l-Kütübi'ltlmiyye. el-Eş'as es-Sicistânî. Kahire 1994. ts. İbn Ebû Dâvûd. Muhammed Gıyâs eî-Cenbâz-Said Abdullah). İbnü'l-Cezerî. el-'Avâsım mine'I-kavasım (Ârâü EbîBekri'bni'İ-Arabî el-kelâmiyye içinde. Müncidü'lmukriîn ve mürşidü'C-tâHbîn. İbnü'l-'Arabî.). İbn Cinî. Te'vîlü müşkili'l-Kur'ân (nşr. Ammâr Tâlibî). Beyrut. Beyrut. trs. Beyrut 1400/1980. Ebü'1-Hayr Şemseddin Muhammed b. Şerhu'n-Nuhbe. Arthur Jeffery). Ubeydullah. IIV. 206. I-IX. _____. el-Kitâbü'1-Musannef fi'1-ehâdîs ve'1-âsar (nşr. 3. s.îbn Atıyye el-Endelüsî. Ebü'1-Fadl Cemâlüddîn Muhammed b. Nureddin Itr). İbn Ebû Şeybe. Abdüsselam Muhammed Harun). Abdülfettah Buhayri İbrahim). Kahire 1973. Muhammed İbnü'i-Cezerî. Bergstraesser). nşr. İbn Manzur. Dâru Sâdır. et-Tabakâtü'I-kübrâ (nşr. Dımaşk 1413/1992 İbn Hişâm. Kahire 1954. İstanbul 1992. Beyrut 1402/1982.

Kahire 1984. Resmü'î-Mushaf ve Tarihsel Değeri (doktora tezi. I-II.. el-Kırââtıı'ş-şâzze ve tevdhühâ min İuğati'I-Arab. İsmail. XXIII. Arthur Jeffery). Fî ulûmi'l-Kur'ân: dirâsât ve muhâdarât. Vezâretü'I-Evkâf. 109 . Nedve Yayınları İstanbul 1981._______. en-Nesâî. 578-579. Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.1. Kahire 1324/2004. Mekkî b. Sosyal Bilimler Enstitüsü. es-Sünen bi Şerhis-Suyûtî ve Hasiyeti's-Sindî (el~Kütübü's-sitte veşürûhuha). en~Neşr fı'I-kırââti'l-'aşr. Muhammed Zâhid. s. TheForeign Vocabulary of the Our'an. "The Qur'an Readings of Ibn Miqsam". Materials for the History of Text of the Qur'an. Mektebetü'l-Hânci. Çağn Yayınlan. Dârü'l-Me'mûn li't-Türâs. İstanbul 2001.. el-Kevserî.. İstanbul 1992. Kahire 1972. leffery Arthur. ______. ______. Arthur". Ebû Tâlib el-Kaysî. Kahire 1954. Mehmet Emin. 1986. Beyrut 1972. Muhammed. "Jeffery. Muhammed Abdüsselam . Budapest 1948. 2002. Abdullah. Rızâ. Mâlik b. Kitâbü'i-Mebânî: Mukaddimetân fi uîûmi'I-Kur'ân (nşr. Mektebetü'l-Küîliyyati'lEzher. Kur'an-ı Kerimin Nüzulü ve Kıraati: Kıır'an-ı Kerim'in İndiği Yedi Harf ve Okunduğu Yedi Kıraat. HI. es-Seyyid Osman). İstanbul 1996 el-Kastallânî. . Muhaysin. Dârü's-Selâm. ile birlikte). Vakfı Yayınlan. Kafalı. İstanbul 1992. S. Beyrut. Letâifü'l-işârât li-fünûni'lkıraât (nşr. Şia'da ve Sünni Kaynaklarda Kur'an Tarihi. Samogyi). Samuel Löwinger-J. İstanbul 1996 Karataş. D/A. el-Biıdûru'z-zâhire. I-II. Muhyiddin Ramazan). el-Kâdî. Kahire 1937.eş-Şerîf. Kahire 1388. 71. Kahire 2004 (el-Büdûru'zzâhira. Maşalı. 2. Ekin Yayınları. Ignace Goldziher Memorial Volume (ed. Dimaşk 1399/1979. Makâlatü'l-Kevseri. 2003). Çağrı Yayınları. MÜ İlahiyat Fak. Enes. Kurtuluş. Muhammed Salim. ei-İbâne 'an me'âni'I-kırâ'ât (nşr. Abdülfettâh. ei-Muvatta' {eî-Kütübü's-sitte ve şürûhuha). 1-38. Kıraat timinin Kur'ân Tefsirindeki Yeri. Leiden 1937. Fî rihâbi'I-Kur'ânl'l-Kerim. Şaban. Karaçam. Ebü'i-Abbas Şehabeddin Ahmed b. bs. I-. ______. Uludağ Üniv. Kahire 1980 ______. eî-Kırââtu ve eseruhâ fiuIûml'I-Arabiyye.

Kahire 1987. 16. Târihu't-türâsil-Arabî (trc. 477-540 es-Süyûtî. ez-Zevâhiru'1-Iuğaviyye fi'kırâ'ati'l-Hasanl'î-Basri. 224-225. Darü'l-Kalem.A/â. Beyrut 1421/2000. Ensar Neşriyat. Müfredâtu elfâzî'IKur'ân (nşr. s. el-Mushafü'l-mürettel Kahire 1387/1967. Mehmet Ali. İstanbul 1992. 114. es-Saîd. Lebîb. ______. Sâhib Ebû Cenah. İslam'da Kutan (îrc. 6. Daru îbn Kesir Dımaşk 1987 Şahin. Behdele". Ebû Bekr. Mustafa Dib Buga). el. Alican. Ebû Amr b. Mektebetü'l-Menare. "Cehdamî". Dimaşk 1992. Mekke Î98S. 195-196. XXVII. Muhammed Hüseyin. Erzurum 2001. Dergisi. AH Muhammed Muavviz. Kur'arim Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzul'ün Rolü. MI. Tabatabâî. Tâhir b. I-II. Ebü'l-Kasım Hüseyin b. Fehmî Ebü'1-Fadl). Ahmet Erdinç). m. Sançam. İstanbui 1988 Tahhan. s. el-Büdûrü'z-zâhire fı'I-kırââti'I-aşri'imütevâtire (nşr. 233-236. Önkal. Tatlı. Necdet Çağıl)". Sülün. "Mahreme b. İstanbul 2002. Ankara 2003. Eserii'l-kırâât â'l-esvât ve'n-nahvü'I-arabi. Muhammed Zağlul Selâm). İbrahim. Râğıb el-İsfehârû.en-Neşşâr. s. Cem'ü'l~cevâmi\ Kahire 1358 Subhi es-Sâlih. Basra 1985. Atatürk Üniv. Mufaddal. Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV. Kasım. Darü'I-Kütübi'IHadîse.11. Tâceddin. I-X. 389-390. VI. DİA. es-Sayrafî. Kahire 1971 es-Sübkî. Abdussabûr. İlahiyat Fak. Mebahis fi uIûmi'lKur'an. I-HI. Abdülvehhâb Ebü'n-Nûr-Kâmil Kâmii Bekrî). ts. 110 . el-Kıraatüî-Kur'âniyye fi dav'i Hmi'Nugati'l-hadk Kahirfe [19h6\. Abdülmüheymin. D/A. Nevfel". Ahmet. İstanbul 1993. Safvan Adnan Davudi). Muhammed. Beyrut 1974. 475. Fuat. Muhammed B. TaşkÖprizâde İsameddin Ahmed Efendi. "kre" md. Ebü'1-Fazl Celâleddin Abdurrahman b. "Kıraatler Hakkında Bir Değerlendirme (trc. "Bi'rimaûne".Âdil Ahmed Abdülmevcûd). el-kkan fi ulumi'l-Kur'an (nşr. 259-292.İskenderiyye. Münşeetü'l-Ma'ârif.476. sy. Ahmet Nedim. "Âsim b. D/A. İstanbul 1991. el. VII. Serinsu. Kahire 1968. Murat-Abay. Ebû Hafs sirâceddin Ömer b. D/A. Miftahıı's-sa'âde ve misbahü's-siyâde fi mevzuatı'i-'ulûm (nşr. "Kıraat Bibliyografyası". Ebû Abdullah. İstanbul 1994. el-İmam Ebû Anic ed-Dânî ve kitabühû Camiü'l-beyân fi'1kırââti's-seb'. Âşur. Nüketü'l-İntisâr II nakli'İ-Kur'ân (nşr. Sezgin. San.

İstanbul 1996. İstanbul 2002. Yarım ve Kıraat Eğitiminde Meslekler". Kur'ân ve Tefsir Araştırmalan IV. 147-167. Abdüllatîf. I-XXV. Watt. Recep Siud'de İslâm Fetihleri (yüksek lisans tezi 1990). "A'meş". Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü. İstanbul 1990. Muhammed. Nihat. ______. Uslu. Turgut. İstanbul 2002. Tuğral. İbn Cezeri ve Tayyibetü'n-Neşr. Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi (trc. ve şerh Ahmed Naîm-Kâmil Miras). VViIIiam Montgomery. DİB yayınları. 175-177 Yüksel. Suat. Tâcü'l-arûs min cevâhiri'lkâmûs . Necati. "Cibril'in Son Dersi Arza-i Ahıra". Ahmed b. Kahire 1992 Tekineş. Religious Tnıth for Om Time. Ensar Neşriyat İstanbul 2002. Yeni Ümit sy. Başlangıçtan IX.992. ______. "Şâz Kırâatlar ve Yorum Farklılıklarına Etkisi". Ankara 1982. Ali Osman. Muhammed Abdurrahîm). Zeynü'd-Dîn Ahmed b. Marmara Üniv. sy. Tetik. İzmir 1985. 111 . s. III. 54. 79-80. Edinburgh 1970. s. AH. "el-Ahrufü's-seb'a". Bell's Introduction to the Qw'an. s. İstanbul 1989. İlahiyat Fakültesi Dergisi.el-Kütübü's-sitte ve şürûhuha). ______. Marmara Üni. Ensar Neşriyat. Ulum al-Qur'ân. Uluslararası I. TDV Yayınla-n. ez-Zebîdî. s. Bugünü. "Kıraat Eğitiminin Dünü. Ali eş-Şiri). ez-Zebîdî. İslâm Araştırmaları Sempozyumu. Oxford 1995. 51-56. Dokuz Eylül Üniv. 40-56.Tefsîni'l-Hasani'l-Basrî (nşr. 269-281. İstanbul 1991. et-Tirmizî. Leicester (UK) 1985. Vakfı Yayınları. 56. S. II. "Farklı Kıraatiarîerin Tefsirdeki Yeri". Sosyal Bilimler Enstitüsü. Darü'l-Fikr. İzmir 1992. "VVestem Approaches to the Understanding of the Qur'an". 175-199. Uğur. Rahim. İşaret Yayınları. 26. Hicri Asra Kadar Kıraat İlminin Talimi. I-II. Yıldırım. ______. Temel. Ayhan. İstanbul 1992. 7. DİA. Kur'ân ve Tefsir Araştırmalan İÜ. el-Câmiu's-Sahİh . Ahmad. DİA.nşr. Ebü'I-Feyz Murtazâ Muhammed b. yıl 14. Çağrı Yayınları. s. İlahiyat Fak. Tefsir Usûlü ve Kaynaklan. Ankara 1. Müctebâ. I~X!I. s. Nisan-MayısHaziran. Von Denffer. Beyrut 1414/1994. İstanbul 1991.

Tayyar Altıkulaç). Dâru'l-Ma'rife. Ma'rifetü'l-kurrâ'i'lkibâr 'ale't-tabakât ve a'sar (nşr. Dârü'l-Kitâbi'l-'Arabî. 1415/1994. I-IV. Abdullah. İstanbul 1995. Fevvâz Ahmed Zemerli). Beyrut 1417/1996. el-Burhân fıUlûmi'l-Kur'ân (nşr.dğr. Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Muhammed Abdülazîm. Osman. Bedreddin Muhammed b. E-II. ez-Zerkeşî.ez-Zehebî. Ahmed b. Beyrut.371[371] 112 . I-IV.). TDV İslâm Araştırmalan Merkezi Yayınlan. Menâhilü'l-irfân fi: ulûmi'l-Kur'ân (nşr. Yûsuf Abdurrahman Mar'aşlî v. ez-Zerkânî.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->