Abdulhamit Birışık

Diyanet Vakfı Yayınları

KIRAAT İLMİ ve TARİHİ

Abdülhamit BİRIŞ1K: 1963 yılında Oğuzeli'nde (Gaziantep) doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni (1987) bitirdi. Aynı üniversitede Tefsir alanında yüksek lisans (1990) ve doktora (1996) eğitimi gördü. Araştırma maksadıyla 2 yıl Pakistan ve Hindistan'da, 1 yıl da İngiltere'de bulundu. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi ve Türkmen Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yaptıktan sonra 2001 yılında UÜ İlahiyat Fakültesi'ne Tefsir Yardımcı-Doçenti olarak atandı. Arapça, İngilizce ve Urduca bilen Binşık'ın kitap, makale, bildiri, ansiklopedi maddesi ve çeviri çalışmaları bulunmaktadır.

ÖNSÖZ

Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm, indiği günden itibaren bir yandan zengin anlam dünyasıyla ve insanlann problemlerine getirdiği çözümlerle diğer yandan da kendisine özgü mûsiki ve okunuş tarzıyla insanları derinden etkilemiştir. Hz, Peygamber (s.a.) Kur'ân'ı doğru ve güzel okuma noktasında Cebrail aracılığıyla eğitilmiş, kendisi de benzer eğitimi ashabı üzerinde icra etmiştir. Resûlullah ashâb içerisindeki güzel seslileri ve güçlü ezberleme yeteneğine sahip olanian Kur'ân kıraati için teşvik etmiş hattâ özel olarak yetiştirmiştir. Resûl-i Ekrem döneminde ashâb içerisinden bazıları Kur'ân'ı güzel okuma noktasında temayüz etmişler, bunlar kıraat ilminin sonraki nesillere intikalinde de büyük görevler üstlenmişlerdir. Hz. Peygamberin vefatından sonra sahâbiler öğrendikleri okuyuş şekillerini sonrakilere aktarmak ve bu ilmi yaymak için çok uzak diyarlara gitmişlerdir. Hz. Osman'ın oluşturduğu heyet tarafından istinsah edilerek çeşitli bölgelere gönderilen mushaflarla birlikte buralara birer kıraat âlimi gönderilmesi uygulaması Kur'ân'm doğru öğrenilmesini bir devlet politikası haline getirmiştir. Sahabenin sözlü aktarımından sonra tâbiûn devrinde Kıraat İlmi'ne dair eserler yazılmaya başlanmış ve hicrî i-kinci asrın sonlarından itibaren kıraat ekolleri teşekkül etmiştir. İlimde sözlü ve yazılı geleneği birleştiren Kıraat İlmi, zamanla en güçlü İslâmî ilimlerden biri haline gelerek bütün İslâm dünyasına yayılmıştır. İbn Mücâhid'in, İslâm toplumunun okuyuşları üzerinde icmâ ettiği yedi kıraat âliminin tercihlerini Kitâbü's-Seb'a adlı bir eserde bir araya getirmesinden sonra Kıraat İlmi iki önemli aşama geçirmiştir. İlk aşama Seb'a Tarîki'nin uygulanması olup büyük oranda Endülüs'te şekillenmiştir. Ebû Amr ed-Dânî ile el-Kâsım b. Firrûh eş-Şâtıbî'm'n sistemleştirip eğitimöğretime uygun hale getirdiği Seb'a Tarîki Endülüs'ten bütün İslâm dünyasına yayılmış ve dört-beş asır eğitim müfredatı içerisinde tek başına yer almıştır. İkinci aşama İbnü'l-Cezerî'nİn Aşere Tarîki ile başlar. O, yedi kıraat imamına aynı vasıfta gördüğü üç imamı ekleyerek onlu tasnifi (Aşere) oluşturmuş ve bu tasnif eğitim sistemi içerisinde yavaş yavaş Seb'a Tarîki'nin yerini almıştır. İbnü'l-Cezerî'nin dönemin şartları gereği İslâm dünyasının büyük bir kısmını dolaşması ile bu tasnif eğitim programlarına iyice yerleşmiştir.
2

Diğer birçok ilimde olduğu gibi Kıraat İlmi'nin de ilk asırdan itibaren Arap olmayan müslümanların hakimiyetine geçmesi, başka bir deyişle Arap olmayanların da kendilerini Araplar kadar yetkin görmesi yedi harf ruhsatının bir yansıması olsa gerektir. Resûl-i Ekrem tarafından getirilen yedi harf ruhsatı o dönemde Kureyş dışındaki farklı kabileleri Kur'ân üzerinde çalışma noktasında cesaretlendirmiş, İslâm'ın dünyaya yayılmasıyla da diğer milletler Kur'ân'ı ilk muhatapları gibi sahiplenmişlerdir. Buradan hareketle, yedi harf ruhsatının İslâm'ın evrenselliğini fiili olarak göstermede çok büyük katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Kıraat İlmi uzun bir duraklama veya sessizlik devresinden sonra XIX. yüzüm son yarısından itibaren müslümanların gündemine yeniden girmeye başlamıştır. Batılıların İslâm dünyasına ve müslümanlara yönelik başlattıkları sömürgeleştirme hareketi ve bunun tabii bir uzantısı olan misyonerlik ve oryantalizm faaliyetleri Kur'ân ve kıraat çalışmalarına da yansımıştır. Kur'ân'm Allah kelamı olmadığı yönündeki iddiaları için delil aranırken mushaflardaki bazı küçük farklar ve kıraat farklılıkları en önemli deliller olarak sunulmak istenmiştir. Müslüman ilim adamları tarafından oryantalistlerin mushaflar ve kıraatler ile ilgili itirazlarına ve iddialarına cevaplar verilmiş ise de tartışmalar neticelendi-rilememiştir. Kıraat İlmi ve Tarihî adıyla hazırladığımız bu çalışma, Kur'ân ve Mushaf tarihini, Kıraat îlmi'nin tedvinini, güvenilirliğini, eği-tim-öğretimini, diğer İslâmî ilimlerle ilişkisini, meşhur kıraat âlimlerini ve kıraat literatürünü ana kaynaklara dayalı olarak özlü bir biçimde ortaya koyma maksadıyla telif edilmiştir. Bu eserin ortaya çıkmasında sayın hocam Dr. Tayyar Altıkulaç'ın cesaretlendirmesinin büyük payı vardır. TDV İslâm Ansiklopedisi çalışmaları esnasında kıraat alanında hazırladığım bir madde üzerine bu konuyu derli toplu bir biçimde kitap olarak çalışmamın yararlı olacağım söylediklerinde kıraat ilmini nazarî olarak çalışan birinin bu davranışının bir 'haddi aşma1 olacağını düşünmüştüm. Ancak bu alanda yazılan eserlerin gerek dilinin eskimesi gerekse sistematik olarak bazı zaaflannin bulunması sayın Altıkulaç'ın teşvikini karşılıksız bırakmamam gerektiği noktasında kendimi ikna etmemi sağladı. Burada kendilerine teşekkür ediyorum. Eserin hazırlanmasında yardımlarını gördüğüm, eserlerinden yararlandığım hocalanm ve meslektaşlarım da olmuştur. Burada onlara da ayrı ayn teşekkür ediyorum. Geniş bir okuyucu kitlesini hedef alarak hazırladığım bu küçük çalışmanın Allah katında Kur'ân'a bir hizmet olarak kabul edilmesini niyaz ediyorum. Abdülhamit BÎRİŞIK Bursa 20041[1]

GİRİŞ

3

âyet ve sûrelerinin birbiriyle ilişkisi. okunması. muhkem ve müteşâbihi tek tek Kur'ân ilmi olarak karşımıza çıkarken bunların tamamını birlikte ve sistematik olarak inceleyen ilim "Kur'ân İlimleri" adıyla anılır. nüzûlu. üslûb ve belagatı. nâsih ve mensûhu.2[2] Kur'ân ilimlerinin münferid olarak doğuşu ve temelleri Kur'ân'ın ilk nüzûlu günlerine kadar gider. Ancak kapsam olarak bunun ulûmü'l-Kur'ân'a denk olduğunu söylemek mümkün değildir. i'râbı. Çünkü bu terkip kuruluşu itibaiyle Kur'ân tefsirinin esaslarını çağrıştırdığından daha çok tefsir yöntemini akla getirmektedir. toplanması. Çünkü astronomi. Aynca Hz. Tamlamanın şuurlu olarak seçildiği ve doğru kullanıldığı farzediiirse. Peygamber bunun kendisine verilmiş Kur'ânî bir görev3[3] olduğunu biliyordu. tefsiri. İlk âyetlerin ve cereyan eden hâdiselerin yorumlanması için Varaka b. Bu sebeple zaman zaman kullanılan "Kur'ânî İlimler (el-ulûmü'l-Kur'âniyye)" şeklindeki sıfat tamlaması "ulûmu'1-Kur1 ân" terkibinin anlamını vermediği için "Kur'ân İlimleri" yerinde kullanılması yanlış olsa gerektir. Son yıllarda İslâm dünyasında ve özellikle Türkiye'de yapılan bir kısım çalışmalara verilen "usûlü't-tefsir" adı genellikle Kur'ân İlimleri yerinde kullanılmaktaysa da birebir karşılama olmadığından karışıklığa sebebiyet vermektedir. dil. Kur'ân ilimlerinin Kur'ân'la ilgili olması gerekmektedir. i'cazi. Kur'ân İlimleri ile ilgili bir tanım getirmek gerekirse. yazımı. Kur'ân ile ilgisi olmayan. Resûl-i Ekrem'e vahiy getiren meleğin Alak sûresinin ilk âyetlerini nasıl okuduğunu bilemiyor isek de Kur'ân'a özgü bir okumanın varlığından rahatlıkla söz edilebilir. biyoloji gibi ilimler Kur'ânî oldukları halde genel kabule göre Kur'ân ilimlerinden değillerdir. Arapçasi"ulûmu'1-Kur'ân" olan Kur'ân İlimle-ri terkibi "Kur'ân" ve "İlim" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir isim tamlamasıdır. tarihine ve Kur'ân'm anlaşılmasındaki yerlerine kısaca bakmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. çoğaltılması. Peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra gelen âyetleri müslümanlara okuyup tefsir eden Hz. Bu sebeple aşağıda. tertibi. matematik. fakat kendisinden Kur'ân'ın yorumunda dolaylı olarak yararlanılan ilimlerin Kur'ân ilmi sayılıp sayılmayacağı noktası tartışmaya açıktır. Nevfel'e gidilmesi Kur'ân tefsirinin kaynaklarından biri olan diğer kutsal kitaplara başvurmayı çağrıştırdığından tefsirin kaynaklarının o günlerde ortaya konulduğu şeklinde anlaşılabilir. "Kur'ân'ın vahyi. Kıraat İlmi ile İlgili bilgi vermeden önce Kur'ân ilimlerinin geçmişinden ana hatlan ile bahsedilecektir. Ulûmu'ttefsir terkibinin ilk dönemlerde ulûmu 1-Kur'ân yerine kullanıldığına da rastlanılmaktadır.Kur'ân ilimlerinden biri olan kıraat konusunun genel çerçeve içerisindeki yerini görebilmek için Kur'ân ilimlerinin. nâsih ve mensûhu da bildiriyordu. Hatice'nin Resûlullah ile ilgili hüsnü şehâdeti Kur'ân'ın Allah dostlanyla doğrudan ilişkisini akla getirmektdir. hattı. Ashâbdan Kur'an'da anlamakta zorluk çektikleri yerleri soranlar 4 . Ayrıca o tefsir ederken zaman zaman âyetlerde yer alan anlamı kapalı kelimeleri de açıklıyor. kıraati.

da vardı. Ashâb Kur'ân'la ilgili soruları cevaplandırırken Hz. Bunun üzerine Resûlullah buradaki "zulüm" kelimesini "şirk" ile tefsir ederek "İnne'ş-şirke le zulmün azîm"5[5] ayetini okumuştur. Bu ilim özellikle ashâb tarafından sûre ve âyetler nakledilirken kullanılıyor ve yanlış anlamaların önüne geçiliyordu. Mesela "İnanıp ta imanlarına bir zulüm katmayanlar.. Kendi şahsî görüşlerini ise en sona bırakıyorlardı. burada yeterli açıklama bulamadıklarında da Arap dili ve şiirine başvuruyorlardı."4[4] ayeti inince Resûl-i Ekrem'e "Hangi birimiz kendi nefsine zulmetmedi" diye sorulmuş ve duyulan endişe ihsas ettirilmiştir. Peygamber'den gelen hadislere. 5 .6[6] Esbâb-ı nüzul ilminin de daha Mekke döneminde iken ortaya çıktığım gösteren pek çok örnek vardır. Kur'ân-ı Kerîmin muhataplarından kendisi üzerinde derinliğine düşünmelerini isteyip anlama ve yoruma teşvik etmesi8[8] aynca kendisi üzerinde düşünmeyenleri kınaması9[9] insanlann Kur'ân tefsirine yönelmesinde çok etkili olmuştur.7[7] Resûl-i Ekrem'in vefatından sonra Kur'ân üzerindeki çalışmalar hızlanarak devam etmiştir. Sahabe ve tâbiûn devrinde şifahi olarak devam eden Kur'ân tefsirinin Kur'ân ilimleri içerisinde ilk tedvin olan ilim olduğu söylenebilir. Vakıa olarak varlığını sürdürmesine rağmen Resûl-i Ekrem veya sahabe devrinde Kur'ân tefsirine ve ilimlerine dair bir eser telifine gerek görülmemiştir.. Ancak bütün bunlar tabii bir surette sadece sözlü kültür olarak devam ediyordu.10[10] Zira hadis âlimleri eserlerinde Tefsir bölümleri ihdas etmişler tâbiûnun önde gelenlerinin Kur'ân tefsirleri derlenerek sonraki dönemlerde kitap haline getirilmiştir.

varoluş gibi anlamlara gelirken Kelam ilim dalında kâinattaki varlıkların ontoîojik hallerini ifâde için kullanılır. bir şeyi biriktirip 6 . Bu kök sözlükte daha çok zamanın geçmesi.12[12] 1. Kıraat da bir İlim dalı olarak kendisine özgü ıstılahları ile diğer alanlardan ayrılır. müşkilü'lKur'ân. Arap dilinde de kullanılan bir kelime olan "idgam" Kıraat alanında daha farklı bir aniam alanına sahiptir. sonra da hareke ve noktalanması. Hz. Tedvin döneminde üç kol diğerlerine göre daha fazla genişlemiş ve yayılmıştır. mecâzü'i-Kur'ân. var olan şey.Kur'ân'ın Hz. Elinizdeki bu kitapta Kıraat İlmi1 ne dair onlarca farklı ıstılahın kullanıldığını göreceksiniz. garîbü'l-Kur'ân. kadının adetli olması ve/veya adetten temizlenmesi/kesilmesi (ezdad). Kitapta ortaya konulan bilgilerin doğru anlaşılabilmesi için bu ıstılahların doğru öğrenilmesi gerekmektedir. Bunlardan bir kısmını bu bölümde kalan bir kısmını da geçtiği yerlerde açıklamaya çalışacağız. çoğaltılan Kur'ân nüshalar esas alınarak kıraat eğitiminin başlaması ile sistemli olarak başlayan Kur'ân ilimlerinin tedvini İslam coğrafyasının genişlemeye başladığı tâbiûn devrinde daha da hızlanmıştır. geliştirirler. Ebû Bekir devrinde toplanması (cem1). Kıraat Kelimesinin Sözlük ve Istılah Anlamlan "Kıraat n\j>" kelimesi Arap dilinde ka-ra-e (tji) kök fiilinden türemiş bir isimdir. Bunlar kıraat. "Vücud" veya "mevcud" kelimeleri günlük dilde veya tıpta insan bedeni. Bu dönemde ilk olarak resmü'lmushaf. esbâb-ı nüzul. müstakil tedvini daha sonra gerçekleşmiştir. hayvanın hâmile kalması ve doğurması. dil-Kur'ân ilişkisini temel alan iugavî tefsirler ve son olarak rivayet tefsirleridir. KIRAAT İLMİNİN TANIMI VE İLGİLİ ISTILAHLAR İlim dallan gelişimlerine paralel olarak kendilerini ifâde edebilmek için bir yandan ıstılah üretirler öte yandan da ortaya üre-tilmiş veya oluşmuş ıstılahları zenginleştirirler. ma'ânil-Kur'ân. Osman zamanında istinsah edilip çoğaltılması. Âyet ve sûrelerin nüzul sebepleriyle ilgili rivayetler iik olarak hadis mecmualarının tefsir bölümlerinde yer almış. Dil ilimlerinin bir kısmı aynı zamanda luğavî tefsir özelliği de taşımaktaydı. kıraat.11[11] I. Bir kelime farklı alanlarda farklı şeyler ifade eden ıstılahlar olarak karşımıza çıkabilir. i'râbül-Kur'ân gibi rivayet ve dil ilimlerinin tedvin edildiği görülmektedir.

Taşköprizâde'nin kıraat tanımı "Mütevâtir ihtilaf vecihleri bakımından Allah kelâmı olan Kur'ân-i Kerîm'in nazmının şekillerinden bahseden bir ilim dalıdır"19[19] şeklinde karşımıza çıkmaktadır. "kara'nâ".birbirine katmak anlamlarına gelir. kıraat için "Okuma esnasında kelime ve harflerden bir kısmını diğerine eklemek ve katmaktır"17[17] tanımını kullanırken Râğıb el-İsfehânî kıraati "Tertilde harf ve kelimeleri birbirine katmaya denir. Kıraat. Kur'ân-ı Kerîm'e baktığımızda "kirâ'at s^/' kelimesi veya "kırâ'ât c/uijî" şeklindeki kırık çoğulu hiçbir sûrede yer almaz. Tilâvet anlamını veren "kara'te". telaffuz etmek anlamlan da vardır. "kur'âneh" şeklinde masdar olarak müteaddit defalar geçer. nağmeli veya nağmesiz okumak. Okumak. Resûl-i Ekrem'den sonra kavram olarak anlamı büyük oranda netleşen kıraat kelimesi bir ilim ve Kur'ân ilimleri ıstılahı olarak birbirine yakın çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.16[16] Bunların bazılarında "bir araya getirmek. "kuri'e". "li takra'ahû" ve "ikra"' şekillerindeki fiil kiplerinde ve "kur'âne'i-fecr". "ka-ra-e" fiilinden semaî mastar. Birinci ve ikinci tanım daha çok 7 . tilâvet etmek anlamında isim olarak gelir Aynı fiilin diğer bir semaî mastarı olan "kur'ân oT/' kelimesi sözlükte ve Kur'ân'ın kullanımında14[14] "kirâ'at" ile eş anlamlıdır15[15]. sesli veya sessiz. Ebü'1Bekâ. tilâvet etmek. Ancak bu kökün okumak ve tilâvet etmek anlamındaki kullanımının Kur'ân'ın nüzulünden önce yaygın olmadığı bildirilmektedir13[13]."18[18] şeklinde tanımlar. toplamak" anlamı da vardır.

Kur'ân kelimelerinin okunuş keyfıyetiyle ilgilenen ilim dalına kıraat denilmekle birlikte gerekli ■şartlan taşıyan kimselerden her birinin belli kurallar dairesinde tercih ettikleri okuyuşlarına da bir bütün olanak kıraat denir. Büyük kıraat imamlarının tercihleriyle ilgili söylenen Nâfî kıraati. İbnü'l-Cezerî'nin tanımı isabetli bir şekilde nahiv. Çünkü kıraat ilmi hem bir obje olarak Kur'ân lafizla-nyla hem de bunların edâ ve ifade keyfiyetleri ve okunuş güzelliğiyle ilgilenmektedir. Âsim kıraati gibi ifâdeler bunu açıkça göstermektedir. Abdülfettâh el-Kâdî'nin kitabına aldığı tarif "Kendisiyle Kur'ân kelimelerinin nasıl söyleneceğim ve edâ yollarını (tarîk) ihtilaf veya ittifak suretlerinden biri ile ve her bir vechi nakleden kimseye nispet ederek bilmektir" şeklinde olup bir hayli şümullüdür. "Kur'ân kelimelerinin nasıl okunacağım ve râvilerine nispet etmek suretiyle bu kelimeler üzerindeki farklı okuyuşları konu edinen bir i-limdir"20[20] şeklinde yaptığı kıraat ilmi tanımı kapsayıcı ve tanım tarifine uygundur. Mütevâtir ve Şâz olmak üzere gruplandırılmıştır. Çünkü bunlarda edâ keyfiyeti zorunlu değildir. Şahıslara nispet edilerek "harfti fülân" denildiğinde onun kıraati ve okuyuşu kastedilmektedir22[22].tecvid ilmini ve Kur'ân'm edâ keyfiyetini ortaya koyarken üçüncü tanım Kur'ân'ın farklı telaffuz edilen mütevâtir lafızlarına dikkat çekmesi bakımından bir bakıma Arap diliyle ilgilidir. Bu aniam-daki kıraate makra' da denilmekte ve makra'u Nâfi' ve makra'u Âsim gibi kullanılmaktadır.21[21] Zaman zaman kıraat yerinde kullanılan "harf kelimesi daha çok ilk dönemlere ait bir tercihtir. Ayrıca sözü ilk sahibine götürme de çoğu zaman beklenmez. Bu kıraatlerin yedi veya on imamdan gelmiş olma şartı olmayıp ilk dönem âlimlerinden herhangi birinin kıraati de bu kategoride 8 . bir vecih ile de olsa Arap diline uygun düşen ve Hz. Sahih kıraat. Resûl-i Ekrem'e kadar ulaşan muttasıl bir senede sahip olan. Büyük kıraat âlimi İbnü'l-Cezerî'nin. dil ve tefsir ilimlerini dışanda bırakmaktadır. Osman'ın çoğalttığı mushallardan birine uyan her bir kıraattir. Kıraat İlmiyle İlgili Istılahlar Kıraat âlimleri tarafından ortaya konulan kıraatler kendi içerisinde Sahih. 2.

Bazdan yedi kıraat için mütevâtir derken diğer üç kıraate de meşhur demektedir. İbn Âmir. Ancak kıraatlerin belli âlimlere nispetle anılması ve diğerlerinin kitaplarda ve eğitimde kullanılmaması sadece onların sahih olduğu yönünde bir kanaatin oluşmasına sebebiyet vermiştir. şâz kıraatlerin sayısı çok olmakla birlikte genellikle İbn Muhaysin. Bu durumda "kurrâ" kelimesi tekil anlamında kullanılır ve mesela "racülün kurrâun" ve "imraatün kurrâetün" denir27[27]. İbn Kesîr. Îbnü'l-Cezerî ise bu imamların şartların! taşıdığı halde bunlar arasında yer almayan Ebû Ca'fer el-Kârî. Ya'kûb el-Hadramî ve Halefi de listeye ekleyerek onlu tasnif olan Kirâat-i Aşere'yi ortaya koymuştur. İbn Muhaysin.25[25] Dört veya beş kıraati ifrâd tarikiyle bilenin de "mütevassıt" olarak ad-landınldığı ifade edilmektedir. Hamza b. Ebû Amr.23[23] Sahih kıraatin şartlarından birini veya daha fazlasını taşımayan okuyuşlar ise Şâz kıraat adını alır. onlu ve on dörtlü olarak adlandırılmıştır. Ayrıca bazı sahabenin Kur'ân metnine açıklama maksadıyla eklediği müdrec kelimeler de şâz kıraat olarak kabul edilmektedir. Hasan-ı Basri ve A'meş'e nispet edilen kıraatler bu sınıfta mütâlâa edilmektedir. Kırâat-i Erba'ate Aşer tasnifi ise on kıraate ek olarak.26[26] "Kâri" kelimesinin kırık çoğullan olan "kara'e" ve "kurrâ" kelimeleri zamanla müfredlerinden farklı anlamlar kazanmışlardır. Hasan-ı Basrî ve A'meş adlı kıraat imamlarının okuyuşlarını ihtiva etmektedir. kiraatlann çoğunu ve meşhur olanlarını okuyarak nakleden kişiye ise müntehî denir.24[24] Kıraat kelimesiyle aynı kökten ism-i fail tarzında türeyen kâri" terimi genel anlamıyla kıraat âlimi demek olup mübtedi. Mütevâtir kıraat ise sahih kıraatin şartlarını taşıyan ve genellikle Seb'a veya Aşere'den her birine verilen ad olmakla birlikte bu konuda tam bir ittifak yoktur. îfrad metoduyla kıraat öğrenmeye başlayıp aynı metodla üç kıraate kadar öğrenen kişiye mübtedi. Yezidî. Rivayet ilmi bakımından hiç bir aslı olmadığı halde uydurma bir senetle birilerine nispet edilen kıraatlere de mevzu kıraat adı verilir. İbn Mücâhidin tasnifine göre Nâfi. Bu kullanış menşei itibariyle 9 . Sonraki dönemlerde yapılan tasniflere göre kıraat âlimlerinin okuyuşları yedili.değerlendirilebilir. mütevassit ve müntehi olmak üzere üç kışıma ayrılır. Yezidî. Kârı kelimesi kıraat ilmi bakımından daha alt seviyede olan bir kişiyi tanımlarken kurrâ kendilerine yedi veya on kıraat nispet edilen imamlardan her birine denir. Habîb ve Kisâî'nin kıraati Kirâat-i Seb'a olarak adlandırılmıştır. Âsim.

rivayet ve tarîk dışında kaian ve alınması ihtiyarî olan okuyuşa denmiştir. Böyle olunca kıraat imamlarından her birinin çok sayıda râvîsinin bulunması kaçınılmazdır.sahabeye kadar gitmektedir. bu ilmin köklerinin daha öncelere 10 .) için kullanıldığı bildirilmiştir. Ancak kıraat rivayetlerini nakleden ve eğitim maksatlı hazırlanan kitaplarda her imam için ikişer râvîye yer verilmesi gelenek halini almıştır.31[31] II. kıraatları sağlam ve kesintisiz bir isnadla almış bir otoriteden (üstad) müşafehe yoluyla (ağızdan ağıza) rivayet eden kıraat âlimi için kullanılır. KIRAAT İLMİNİN TÂRİHİ Kıraat ilmi. Eğer bir kimse kıraati müşafehe ile almamış ise nazari bilgileri ne ölçüde İleri olursa olsun bu o-nun mukrî olması için yeterli ve geçerli değildir.a.29[29] Mukrî tabirinin ilk olarak.30[30] On veya on dört imama nispet edilen kıraatlerden birini ve-'a birkaçını o kıraatin imamından doğrudan veya vasıtalı olarak alan kimse için râvî terimi kullanılırken râvîye nispet edilen kıraate de rivayet denir. Ümeyr (r. Kur'ân'la doğrudan ilgisi sebebiyle Kur'ân'ın nüzûlundan sonra ortaya çıkmışsa da Kur'ân'ın Arapça olması. Vech ise kıraat. es-Sabbâh tarîki gibi).) tarafından Birinci Akabe Biati'nı müteakip Medine'deki Evs ve Hazrec kabilelerine Kur'ân öğretmek için gönderilen Mus'ab b. Sahih hadis kitaplarında ve târih kaynaklarında ashabın Kur'ân ve Kur'ân'm okunuşu üzerinde geniş bilgisi olanları için "kurrâ" kelimesi kullanıldığına şahit olmaktayız28[28]. Peygamber (s. râvîden alana nispet edilirse tarîk adım alır (Âsim kıraatinin Hafs rivayetinin Ubeyd b. Kıraat. Hz. Ancak bu kelimeyle sadece Kur'ân'i güzel okuyan ve güzel okuma (tecvid ile tilâvet) ilmine sahip olan sahabelerin kastedilnıediği aynı zamanda Kur'ân'm anlam ve yorumunu bilip ilgili fıkhî hükümlere nüfuz edebilen sahabelerin kastedildiği de bir gerçektir. kendine mahsus okunuş şekillerinden bir kısmının Araplar tarafından Kur'ân'dan önce de uygulanması gibi nedenler.a. Mukrİ terimi.

Hz.). ileride Kıraat-Arap dili ilişkisi açıklanırken konuya sadece bazı göndermeler yapılacaktır.. kitabı ve hikmeti öğretecek (. geleceğini müjdelediği peygamberin bir vasfı olduğunu göstermiştir.34[34] bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. İslâm ilimler târihi bakımından kıraatin Resûi-i Ekrem ve sahabe dönemindeki durumu fevkalade önemlidir. Mekke'ye yerleştirdiği zürriyetinden gelmesini dilediği peygamber için ". Kıraat ilminin edâ ve ifâde keyfiyeti bakımından İslâm öncesiyle ilişkisi. Kur'ân'da sıkça rastladığımız dolaylı anlatımlardan birisinde Hz. Onun okuyuşuna şahit olan veya ondan bizzat okuyan ashâb. kıraat âlimlerinden bir haylisinin de dil ilmiyle ilgilendiği görülmektedir. Bu dikkat ve özen kaynağını Kur'ân'dan almaktadır.kadar uzandığını göstermektedir.s. Peygamber Devrinde Kıraat İslâmî ilimler içerisinde ortaya çıkışı ve önemi bakımından önceliğe sahip olan kıraat ilminin33[33] Kur'ân'ın nüzûluyla birlikte başladığını söylemek mümkündür."35[35] demek suretiyle Kur'ân tilâvetinin.. Çünkü Resûl-i Ekrem kendisine nazil olan âyetleri.. İbrahim (a..32[32] 1. öğretildiği şekilde büyük bir özenle okuyor ve ashabına öğretiyordu. Bu durumda Resûl-i Ekrem hem Kur'ân kıraati ve talimi ile hem de onu açıklamakla görevli kılınmıştır. Yedi harfin Arap dili lehçeleriyie ilgisi sebebiyle kıraat ilminin aynı zamanda Arap dili târihiyle de alakası bulunmaktadır. Bu sebeple ilk dönem dilcilerinden büyük bir kısmının kıraat ilmiyle.) bir elçi gönder. tebliğ vazifesinin gereği olarak işitenin rahatça anlayacağı bir tarzda ağır ağır okurdu ve çoğunlukla herbir âyet sonunda 11 . Zira ağır ağır ve dikkatlice okumak anlamına gelen ve Mekkî sûrelerde geçen "tertîl" kelimesi ile benzer ifâdelerin yer aldığı âyetler. Peygamber Kur'ân'ı. ayrı bir konu olduğundan burada bunun üzerinde özel olarak durulmayacak. Bu âyetlerin kıraat ilminin bir ilim olarak Kur'ân'a dayandığını gösterdiği de düşünülebilir. Hz. Bu bölümün ortaya çıkması kıraat ilminin geneli hakkında rahat bir tahlil imkanı verecektir. bu okuyuşları muhafaza ederek başkalarına naklediyordu. onlara içlerinden Sen'in âyetlerini okuyacak (yetlû).

) şöyle buyurmuştur: "Kur'ân'da mahir olan kimse. Kur'ân'ı kekeleyerek zorlukla okuyana ise iki sevap vardır.). hem de özel bir gayret sarfederek kiraatle.vakfederdi36[36]. Buhârî'nin "et-Tercî"' adını verdiği Bâb başlığında Abdullah b Muğfel'den naklettiği bir rivayet bize. Peygamber (s. Übey "Allah beni sana isim olarak söyledi mi?" diye hayretini ortaya koyunca.) zaman zaman ashaba Kur'ân 12 .a.37[37] Hz.39[39] buyurmuştur. Kur'ân'ı sana okutmamı emretti.a. Hz.a. Resûlullah (s.rini güçlendirenleri toplum nezdinde onurlandırmıştır.) gelen bir rivayete göre Resûlullah (s. Mu'âz ve Übey b. Âişe'den (r. Ömer ve Abdullah b.) Kur'ân ehlini ve hafızlan sürekli olarak övmüştür. Mes'ûd. ResûluUah'm Kur'ân okurken sesini yumuşattığını ve titreterek nağme ile okuduğunu (terci1) göstermektedir. Hz. Salim. başka bir defasında ise Ebû Mûsâ el-Eş'arî'ye "Ey Ebû Mûsâ! Sana Dâvûd Peygamberin nağmelerinden ve güzel okumalarından (mizmâr) bir nağme verilmiştir. Resûlullah da "Evet" cevabını vermiştir42[42]. Mes'ûd'dan gelen bir rivayette ise: "Kur'ân'ı şu dört -kimseden alınız: Abdullah b. Konuyla iigili hadisler durumu çok açık olarak ortaya koymaktadır.a.41[41] Bizzat Übey'e de "Allah bana."38[38] Abdullah b. Sefere (sevimli ve kıymetli melekler) ile beraber olacaktır." diye söylemiş. Ashabın sağlam Kur'ân bilgisine sahip olanları hakkında övgüde bulunan Resûlullah bu nevi ifadeleriyle hem ashabı Kur'ân'ı doğru bir şekilde öğrenmeye ve okumaya teşvik etmiş. Peygamber bir yandan Kur'ân'ı doğru ve güzel okurken öte yandan da sürekli olarak ashabı güzel okumaya teşvik etmiştir. Ka'b".a." demiştir. Bir keresinde "Ümmetimin en iyi okuyanı (ekrau) Übey'dir" buyuran40[40] Resûlullah (s.

Resûlullah'm da kıraatin bir yerinde 41. Cenâb-ı Allah'ın Kur'ân'm doğru ve güzel öğrenilmesine ve bu şekilde korunmasına verdiği önemle ilgili en meşhur hâdise. Mes'ûd'dan Kur'ân okumasını istemesi. Bu husus Kur'ân'm hem metninin muhafazası. Peygamberin kızı Fâtımâ'dan şu bilgiyi aktarıyor: Fâtıma (a.) bana gizlice dedi ki: "Cebrail bana her sene Kur'ân'ı arz ediyor.a. Hz. Buna göre Hz. 45[45] Bu okuma Resûluliah'ın vefat ettiği yılın Ramazan ayında iki defa gerçekleşmiştir. Arza konusuyla ilgili olarak Buhârî'den birbirini destekler mâhiyette üç rivayet gelmiştir. o da bunu takip edip Cebrail'in tertibine göre muhafaza ediyordu. Bunu yaparken maksadının sadece Kur'ân dinlemek mi yoksa onların okuyuşunu geliştirmek varsa hatalarını düzeltmek mi olduğu hususu tam olarak açık değildir.a. Resûlullah'ın her yıl on gün itikaf ettiğini. Peygamber'e nazil olan Kur'ân âyetleri her yıl Ramazan ayında Cebrail tarafından okunuyor.47[47] İbn Abbas aynı hadiseyi tasdik 13 . bu yıl ise iki defa arz etti. arzın her yıl bir kere vefat ettiği yıl ise iki kere olduğunu.) diyor ki: (Babam) Nebî (s. Bunları naklettikten sonra bir değerlendirme yapmak daha münasip olacaktır. Öyle sanıyorum ki ecelim gelmiştir "46[46] Ebû Hureyre'den gelen rivayette ise olay onun dili ile anlatılmakta ve o da arz edenin Cebrail olduğunu bildirmekte.) Hz. onun ise Resûlullah'ın huzurunda okuma konusunda biraz tereddüt geçirdikten sonra Nisa sûresinden ilk 41 âyeti ona okuması. Kıyâme sûresinde Allah Kur'ân'ı Resûlullah'm göğsünde toplayacağını ve onun da Kur'ân âyetlerini unutmayacağım taahhüt etmesine44[44] rağmen her yıl Cebrail vasıtasıyla o vakte kadar nazil olan âyet ve sûreleri sıralı olarak okutturması kıraat ilminin birçok önemli konusunun da delili olmuştur. Ancak Buhârî'de geçen bir rivayette Abdullah b.okutmuş kendisi de dinlemiştir. Nitekim bunun gelenekselleşmesi sonucunda muhâbele uygulaması ortaya çıkmıştır. arzanin iki defa olduğu yıl ise yirmi gün yaptığını bildirmektedir. Resûluliah'ın sağlığında Ramazan ayında gerçekleşen arzadır. Âişe (r. Bu yıllık arza ashâbdan bazilan da şahit olmaktaydı. âyetten etkilenerek ağlaması43[43] onun aynı zamanda güzel ve düzgün okuyanı tercih ettiğini ve güzel Kur'ân okuyanların dinlenmesini teşvik ettiğini göstermektedir.s. hem tertibi hem de tilâveti bakımından fevkalade önemlidir.

mescid yanında suffenin bulunması.) Kur'ân bilgisine sahip olanlara çok büyük değer verdiğini hem de onların sayılarının bir hayli fazla olduğunu göstermektedir. Fâtıma ile Ebû Hureyre (r.eder tarzda. kıraat ilminin gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. Resûl-i Ekrem'in Ramazan ayında diğer zamanlardan çok daha fazla cömert olduğunu. Hadîs ve siyer kaynaklarında Resûlullah'ın hem zabt hem de okuyuş güzelliğine sahip olan sahâbîleri Kur'ân hocası olarak muhtelif bölgelere gönderdiğine dair bilgiler bulunmaktadır.a. âyetleri nazil 14 . Güvenilir hadis kaynaklarında geçen bazı hâdiseler. Bu sahabe hakkında Buhârî'nin bâb başlığında naklettiğine göre Âl-i İmrân sûresinin 169-171. ashabın kendi arasındaki diyalog gibi müsbet şartlar. Konuyla ilgili en meşhur rivayet Bi'rimaûne hadisesidir.49[49] Mekke'nin kısıtlı ve zor şartları.a. Onun. Benû Âmir kabilesine Kur'ân'ı ve İslâm'ı öğretmek üzere gönderip de Bi'rimaûne kuyusu civarında komplo kurularak öldürülmesi hadisesinde adı geçen Suffe ehli 70 sahâbî için büyük üzüntü duyması ve bir ay boyunca katillere beddua etmesi. bunun da ResûluUah ile ashâb arasındaki engelsiz ilişkinin bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz.50[50] hem Resûlullah'ın (s. Kur'ân kıraatinin de çok fazla gelişmediği bir dönem olsa gerektir. arzanin Mekke'de başlayıp başlamadığı konusunda bir netlik yoktur.51[51]. sonra da Resûluîlah Cebrail'e okuyor. Mescidin varlığı. Cebrail de onu dinliyordu. arza-i ahîra hâdisesini biraz farklı anlamakta ve son Ramazan'da gerçekleşen iki okumadan sonra Resûl-i Ekrem'in ashabını toplayıp onlara Kur'ân'ı baştan sona okuduğunu işte bu okumanın arza-i ahîra üye adlandırıldığını irade etmektedir. Son dönem âlimlerinden Zâhid el-Kevserî. Bu fark eğer hadîsin râvilerinden kaynaklanmıyor ise şöyle olması mümkündür: Cebrail önce Resûlullah'a okuyor (arz).48[48] Bu üç rivayet arasındaki tek fark Hz. Bu durumda her biri birer defa okuyor ve birer defa dinliyordu. zira Cebrail'in Ramazan ayı çıkıncaya kadar her gece ona geldiğini ve Resûlullah'm Cebrail'e Kur'ân'ı arz ettiğini bildirmektedir.) rivayetinde arz edenin Cebrail. Arza ile ilgili Hz. Hicret'ten bir süre sonra Kur'ân'ı iyi bilen sahabîlerin sayısının bir hayli arttığını göstermektedir. Fâtımâ'dan gelen rivayette "her yıl/külle senetin" ifadesi geçmekle birlikte. Böyle olunca kıraat ilminin daha çok Medine ortamında geliştiğini. Resüluliah onu dinliyor (semâ). İbn Abbas rivayetinde ise ResûluUah olmasıdır.

yeni din içinde hangi grup ve sınıftan. Muhammed-'in nefsini kudret elinde tutan Zât-ı Zülcelâle kasem olsun ki.a.a. şüphesiz ki Kur'ân-ı Kerîm ve onun tebliğicisi olan Resûluliah (s. Resûl-i Ekrem müslümanları bir yandan Kur'ân'ı öğrenmeye ve okumaya teşvik ederken. ona sımsıkı sarılmışlar 15 . Resûlullah'ın sağlığında ortaya çıkan bir okuma kolaylığı ve sınırlı bir ruhsat İken. sonradan kıraat farklılıklarının ve vecihleri-nin de önemli bir dayanağı olmuştur.) şöyle buyurmuştur: "Kur'ân'ı muhafazaya ihtimam gösterin. O bizden razı oldu biz de O'ndan razı olduk)" şeklinde vahiy indiğini ve insanlann bu âyetleri okuduğunu. Bu.olmuştur. Resûlullah (s.) döneminde kıraat ilminin durumu ile ilgili önemli konulardan biri de Kur'ân kelimelerinin Kureyş lehçesi dışında ihtiyaca binâen ve sınırlı şartlar içerisinde bir başka bölgesel lehçe ile okunmasına imkan veren yedi harf meselesidir. Sahabe Devrinde Kıraat Adına "asru'l-câhiliye" denilen bir dönemde İslâm'ı kabul e-dip Resûlullah'ın yanında yer alan bu sebeple de Ashâbü'r-Resûl adını alan insanlar. ancak bunun sonradan metni ile birlikte nesh olduğunu söylemesi52[52] birkaç açıdan dikkate değer bir bilgidir. develerin bağlarından boşanıp kaçmasından daha kolaydır.a. bir yandan yeni bir ilmin temelleri atılmış öte yandan da âdeta İslâm toplumunun farklılıklara açık ve başkalarına karşı hoşgörülü olduğu gösterilmek istenmiştir.54[54] 2. Kur'ân-ı Kerîm'in (kişinin ezberinden) kaçması. Enes b. hangi ırk ve bölgeden gelirlerse gelsinler birbirlerinden ayrı tutulmamışlar. Kur'ân ile yeni bir hayat elde eden müslümanlar. onun için canını vermekte asla tereddüt etmemiştir. Bu inanç ve değişimin kaynağı. öte yandan da öğrenilen Kur'ân'ın unutulmaması konusunda müslümanları uyarmıştır. Temel hedefi Kur'ân'ın geniş halk kitleleri tarafından öğrenilmesi ve okunması olan yedi harf ruhsatı ile.a.) anlattığına göre Resûlullah (s. yeni durumu eskiye göre ölümle hayat kadar farklı olan sahabe İslâm'a öylesine sarılmış ki. biz Rabbimize kavuştuk."53[53] Abdullah İbn Ömer'den de benzer bir rivayet gelmiştir. Mâlikin aynı rivayette yer alan bunlar hakkında "(Kavmimize haber verin ki. böylece bu insanlar sevgi ve kardeşlik bağlarıyla yeni bir toplumun temellerini atmışlardır. Ebû Musa el-Eş'arî'nin (r.) idi. Geldiği inanç ve yaşadığı toplumun hayat anlayışı düşünüldüğünde.

Bu onlarda Kur'ân'a karşı ciddi bir aşinalık meydana getirmişti. Ali'nin Hz. bununla ilgili yüzlerce olay ve rivayet bulunmaktadır. onu iyiden iyiye ihmal etmekteydi. Her ikisinin de azaltılmasına fazla gönüilü olmayan Abdullah'ın aşırı talebi üzerine sonunda bir gün tutma bir gün yeme anlamına gelen Savm-ı Dâvûd ve her yedi günde bir defa hatim yapılması üzerinde anlaşıldı. Erkâm'ı evi. Kur'ân'm nüzulünü yaşayan. Rivayete göre Amr b. bir biri arasında nasıl dolaştırdığını İslâm târihi kaynaklarında görmek mümkündür. el-Âs oğlu Abdullah'ı itibarlı bir ailenin kızıyla evlendirmiş ti. Hz. Bu 16 . içinde yaşadıkları bir toplumda iniyor. Durum Resüi-i Ekrem'e bildirilince Abdullah'ı yarıma çağırdı ve ondan orucunu ve kıraatini azaltmasını talep etti. onlar da inen vahyi duyuyor ve hüküm âyetlerine göre hayatlarını düzenliyorlardı. Kur'ân okumak ve Resûl-i Ekrem'in sohbetinde bulunmak isteyen sahabe farklı yollar kullanarak Dârü'İ-Erkâm'a gelir ve orada. Bunlar arasında ileride kıraat ilminin kendilerine dayandığı kimselerden başkalan da vardı. Peygamber'in vefatından sonra yemin ederek Kur'ân'ı bir araya getirmeden evden çıkmayacağını söylemesi de bu hususu açıkça destekler mahiyettedir. uyarması Abdullah'ın Kur'ân konusunda ne kadar istekli olduğunu göstermektedir. Resûlullah'ın onu "O halde her yedi günde bir hatim oku ve bunun üzerine de bir şey ekleme!". Bu konuda kendi içinde yeknesak olmayan sahabe farklı durumlara göre farklı davranabiliyordu veya karakterlerin farklı oluşu farklı davranışların ortaya çıkmasında etkin oluyordu.a.) vefatı.ve onu hayatlarının en ayrılmaz parçası haline getirmişlerdir. Vefat ile birlikte hız kazanan ezberleme işi vefatı takip eden 3-5 ay içerisinde çok yüksek bir sayıya ulaşmıştır. yanma uğramamakta. Meselâ. Amr'ın durumu bu hususu çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Kur'ân'm İndiği Arapça'yı bilen ve konuşan sahabenin eksiklerini tamamlayarak hıfzlarını 3-5 ay içerisinde ikmal etmeleri yadırganmamalıdır. Ömer'in müslümaniığma kadar bu işlevini sürdürmüştür. Zaten Kur'ân. Hz. Abdullah b. Kur'ân. 56[56] şeklinde. Ancak Abdullah ibâdet ve Kur'ân okumaya düşkünlüğü sebebiyle eşinin. Kur'ân'm nüzulünün tamamlandığının da bir göstergesiydi. Hadis kaynaklarında "Kur'ân'ı Resûlullah'ın sağlığında ezberledi" denilenlerin sayısındaki azlık sınırlayıcı ve kısıtlayıcı tarzda algılanmamalıdır. Peygamber'in (s. İslâm târihi ve hadis kaynaklarında. Resûluîlah'ın vefatıyla Kur'ân hıfzına daha fazla eğildi.55[55] İlerleyen zamanlarda ve özellikle Medine'ye hicretten sonra kolaylaşan şartlar gereği ve yeni imkanlar sayesinde sahabenin Kur'ân ile iç içeliği daha da aitmiş tır. yakın zamanda inen âyetleri öğrenirlerdi. Bugün bile bazı kimselerin sıfırdan başlayarak 6-7 ay gibi bir sürede Kur'ân'ı ezberlediği düşünülürse. Sahabenin Mekke döneminin zor şartları altında yazılı Kur'ân metinlerini. Onun sağlığında Kur'ân'ı yaşamaya daha fazla önem verip de ezberleme konusunda hırs göstermeyen bazı sahabe. Hz. Onlar on âyeti öğrendikten sonra itikadı ve amelî olarak onları hayatlanna geçirmedikçe diğer on ayete geçmezlerdi. şüphesiz sahabe için sadece okunan bir kitap değildir. Meselâ sahabeden bazdan kısa zaman içerisinde çok fazla Kur'ân okumakla şöhret yapmıştır.

Ebü'd-Derdâ ve Ebû Mûsâ el-Eş'arî'nin de bulunduğu bu liste oldukça uzundur. hicretin ilk elli yılı içerisinde kıraat ilminin aldığı mesafe de delalet etmektedir. Bu dönemde yüzlerce kıraat bilgini ortaya çıkmış. İbn Mes'ud Kûfe'de.rivayetler. Ebü'd-Derdâ Şam'da geniş gruplara kıraat dersi vermekteydi. Talha. Peygamber. Ümmü Seleme. bu hususu tam olarak anlamamış olmalarından kaynaklanmış olsa gerektir. konuyu ana hatlarıyla ortaya koymada büyük yarar bulunmaktadır.60[60] 3. Nitekim.59[59] Hadis ve târih kaynaklarında sahabeden kıraat ilminde şöhret yapan çok sayıda insanın adı verilmektedir. İbn Kesîr gibi tâbiûn'dan olduğu halde Mekke'de sahabeye imamlık yapan birinin kıraatinin yadırganmaması ve hatalı bulunmaması kıraat ilminin tâbiûn nesline de sağlam bir şekilde intikal ettiğini göstermektedir. Nâziî olan Kur'ân âyetlerini Mekke döneminden itibaren yazdıran 61[61] Hz. Kur'ân'm metinleşme târihi Kur'ân kıraatleri için çok önemli olduğundan. herbiri bir bölgede Kur'ân eğitimi vermişlerdir. Ebû Mûsâ el-Eş'arî Basra'da. İçinde dört halîfe. Ancak Arap toplumunun okuma-yazmadaki geri durumu. es-Sâmit. Âişe. Resmü'I-Mushaf-Kıraat İlişkisi Açısından Kur'ân Târihi Kıraat âlimleri tarafından tercih edilen sahih kıraatlerin Hz.58[58] Oryantalistlerin Yemâme savaşındaki sayıyı abartılı bulmaları. Hz. tek bir hadis içerisinde toplu olarak sayıları beşi geçmezken hadisler birleştirildiğinde kârilerin sayısı onu aşmaktadır. Ubâde b. îslâm toplumunda hafızların ve Kur'ân bilginlerinin sayısının çokluğuna. Nitekim. bu yolu.57[57] "bunlar Kur'ân'ı Resûlullah'ın sağlığında ezberleyenlerdendir" anlamındadır. bunun aksine ezber yeteneği Kur'ân'ın 17 . Osman tarafından yazdirılıp çoğaltılan Kur'ân nüshalarının hattı İle de ilişkisi bulunmaktadır. vahyin korunması için önemli bir vesile olarak kullanmıştır.

64[64] a. Hz. bir bakıma Kur'ân'ın yazılmasını da emretmekteydi. Allah tarafından gönderilen Tevrat Zebur ve İncil gibi vahiyler de kitap şeklini almış ve kitap olarak intikal etmiştir. diğer bir deyişle bu kelimelerin geçtiği âyetlerde Kur'ân'dan bahsedilmektedir.) ve ashabı gün geçtikçe yazıya daha fazla önem vermeye başlamıştır.naklinde yazı ile birlikte ezberin de kullanılmasını gerekli kılmıştır.) nasip olmuştur.a. Onun "Benden Kur'ân dışında bir şey yazmayınız. Ebû Bekir'in Kur'ân'ı Cem'i Kur'ân-ı Kerîm'in iki kapak arasına alınarak "mushaf adıyla kitaplaşması Resûl-i Ekrem'in en yakın arkadaşı ve Hulefâ-i Râşidîn'in İlki Hz. Yazı ve ezberi hem Mekke hem de Medine yıllarında birlikte kullanan Resûıullah (s. Ömer ile Hz. 18 . Kur'ân bunlardan bahsederken kendisinin de ileride aynı tarzda ve daha muhkem olarak iki kapak arasına alınacağını ima etmiş olmaktadır. Buhârî'de geçen rivayette anlatıldığı üzere Hz. Ailah Kur'ân'ın ileride bir kitap olacağını zaten söylemiş olmaktadır. "kütüb" şeklindeki çoğulu ise 6 defa yer almaktadır. Böyle olunca. Kim Kur'ân'dan başka bir şey yazmışsa onu imha etsin"62[62] hadîsi. kitap yapılma düşüncesi açısından karşı çıkmamış. Resûl-i Ekrem'in yapmadığı bir işi nasıl yapacağını ileri sürerek karşı çıkmış. her bir yeni inen âyetin hangi sûrede yer alacağını ve hangi âyetler arasında veya hangilerinden sonra olduğunu ifâde ediyordu. Cebrail her yıl Ramazan ayında o ana kadar gelen vahiyleri toplu olarak Resûlullah'a okuyor Resûi-i Ekrem de ona tekrarlıyordu. kısa zaman sonra da bu iş aklına yatmıştır. Bunların dışında Kur'ân'ın ileride kitaplaşacağı ile ilgili bizzat Kur'ân'ın içinde de deliller bulunmaktadır. Resûlullah ve ashabı ile ilgili bahsettiğimiz bütün bu hususlar Kur'ân'ın ileride bir kitap hüviyetini alacağım haber vermekteydi. Resûl-i Ekrem'in bu şahsi nüshalardan ve ashabın Kur'ân'i yazmasından haberi vardı.a. Bu kitâb kelimelerinden bir kısmı eski ilâhî kitaplara ve sahifelere işaret etse de azımsanamayacak bir kısmı. Medine döneminde oluşturulan şahsi Kur'ân nüshaları bunun göstergesidir. Zira "kitâb" kelimesi Kur'ân'da 255 defa geçmekte.63[63] Yukarıda arz edilen sahih rivayetlerden de anlaşıldığı üzere. Ebû Bekir arasında geçen konuşmada Ebû Bekir başlangıçta Kur'ân'ın iki kapak arasına alınmasına. Ebû Bekir'e (r. Ashabın bu konuda hataya düşmemesi için o. bizzat Kur'ân-i Kerîm'e delalet etmekte.

Ebû Bekir. Tevbe sûresinin son iki âyeti (9/128-129). Ömer. Bunun üzerine ashâb yazılı metinleri ve şahitleriyle Kur'ân âyetlerini heyete getirmiş. Hz. Ebû Bekir ve Zeyd b. Yemâme savaşındaki kayıplar üzerine Hz. Ebû Bekir ilk isim olarak Zeyd b. belki de bardağı taşıran son damla olmuştur. Yemâme savaşında vefat eden hafızlar. Sâbit'i düşünmüş ve yanına çağırarak durumu kendisine anlatmış ve biraz tereddütten sonra onu bu işi yapma konusunda ikna etmiştir. nasıl hissediyorlarsa öyle konuştukları anlaşılmaktadır. Dinin ve bilginin kaynağı olan Kur'ân ise. Zira ifâdelerden. Sahabenin önde gelenleri İslâm'ın bilgi üzerine oturduğunu. Bu ise onların sayısının sürekli azalması anlamına gelmekteydi. Kur'ân'ı ezberlerinde bulunduranlar ise. Hadisteki bazı ifâdeler konunun çok objektif olarak ele alındığını göstermektedir. Genele kıyas edildiğinde yazı. Hz. ezberin yerini tutacak durumda değildi. açılan yeni cephelere ve fethedilen bölgelere gidiyorlardı. Hz. Kur'ân'ı ezberinde bulunduran ne kadar az insan var" gibi itirazlarda bulunmamış târih ve hadis kaynaklarında buna dair herhangi bir serzeniş nakledilmemiştir. bunun çok önemli ve sorumluluk isteyen bir iş olduğu yönündedir. Sâbit'ten her birinin kendi görüşünü ortaya koyarken "İleride bu husus nasıl değerlendirilir acaba! Konuşmamızı ona göre mi ayarlasak!" gibi bir yapmacıktık içerisinde olmadıkları. bir dağı sırtında taşımanın bu işten daha hafif geleceğini söylemiştir. meseleyi bütün yönleri ile ortaya koymaktadır. başlangıçta Resûl-i Ekrem tarafından yapılmayan böylesi bir işin kendisi tarafından nasıl yapılabileceğini söylemiş ise de. insanlar da Kur'ân'ı bilmiyor ki. sonradan kalbi mutmain olmuş ve cem' işi aklına yatmıştır. Konu ashaba mescidde duyurulmuş. Ömer telaşlanmış ve Kur'ân'm toplanması (cem1) fikrini Halîfe Ebû Bekir'e açmıştır. çeşitli bölgelerdeki ashaba haber gönderilmiş. zaten elimizde yazılı metin yok ki veya elimizde bulunan yazılı metinlerden mütekamil bir kitap ortaya konulamaz. Buhârî'de geçen rivayet. Zeyd kendisine bu sorumluluk verildiğinde "Bu çok karışık bir iş. ben şu kadar âyeti nereden bulacağım. Zeyd'in toplama işini kabul etmesi ve ekibin kurulması ile ortaya bazı usûller konulmuş ve bunlara göre Kur'ân'ın toplanması çalışmasına başlanmıştır. Kur'ân'dan olmadığı halde öyle zannedilen ifâdeler alınmamıştır.65[65] Zeyd konunun ağırlığının farkında olduğunu anlatmak için. Sabit el-Ensârî'nin yanında bulunmuş66[66] ve Hz. Peygamber'in onun şahitliğini iki kişinin şahitliğine denk tutması67[67] sebebiyle istisnaî olarak tek şahitle kabul 19 . bir başka rivayete göre ise Ahzâb sûresinin 23. o vakit daha çok insanlann haftzalannda bulunuyordu. Onun tek itirazı.Kur'ân'ın toplanması İle ilgili. âyeti sadece Huzeyme b. Zeyd ve heyet üyeleri de son arzayı dikkate alarak bunları kontrol etmiş ve yazmışlardır. bilginin en temel kaynağının da Kur'ân olduğunu bilmekteydiler. yanlannda yazılı Kur'ân nüshaları ve parçaları olanların iki şahitle birlikte bunu heyete getirmeleri istenmiştir.

onun vefatı ile de kızı ve aynı zamanda Resûlullah'ın eşi olan Hafsa'ya (r. Zaten yapılan iş heyet üyelerinin kendi aralarındaki kapalı bir çalışma olmayıp herkesin gözü önünde ve uzun bir zaman içerisinde yapılmıştır. Hz Hafsa'dan Mushafı istemiş. Ali'nin. Ebû Bekir mushafmm eksik olduğu yönünde görüş bildirenler olmakla birlikte. İki kapak arasındaki bu derlemeye Mushaf adı verilmiş ve bu kitap Ebû Bekir'den sonra Ömer'e. Zeyd b. Bu sebeple itiraz edilecek ve karşı çıkılacak bir durum bulunmamaktadır. yazılı malzeme ve ezber yardımıyla hiç eksiksiz olarak toplanmış ve son arzadaki âyet tertibine riâyet edilmiş. bu ayetlerin varlığım ezberlerinden desteklemişlerdir. Sabit başkanlığında cem' edilen Kur'ân'ın Resûl-i Ekrem'e inen Kur'ân'm aynısı olduğuna inanmaktadırlar. Osman. Ali'nin cem ettiği Kur'ân'da önemli farklılıklar olsaydı bunu hem o zaman irade ederdi hem de hilâfeti döneminde ortaya çıkarır ve yaygınlaştırırdı. Ayrıca. Resûlullah'ın vefatından sonra evinden çıkmayarak Kur'ân'ı şahsi gayreti ile cem' etmesi farklı yorumlanmaya çalışılmışsa da o.71[71] Hz. kimseden bir itiraz gelmemiştir70[70]. Hakem. mutedil Şiî kolları. Hz. Osman mushafları ile karıştırılmaması için bunu yaktırmıştır.69[69] Hz. Hz. Ömer.) intikal etmiştir. Ali olmak üzere bütün sahabenin icmâım almış. Emevi Halifesi Mervan b. Bir rivayete göre ise. Hz. Kur'ân'ı teksir edeceği zaman bu nüshayı geri iade etmek şartıyla Hafsa'dan almış. Hz. bazı tahmin ve yakıştırmaların aksine Ebû Bekir'in Kur'ân'ı cem' etmesini takdir etmiştir. şahsi olarak Kur'ân'ı cem' etmesi. Ali'nin bu durumu gizlemiş olduğunu 20 . Ebû Bekir'in emriyle bir araya gelen heyet tarafından cem' edilen Kur'ân. Çünkü bu faaliyetin temel hedefi Kur'ân metnini korumak ve ileride oluşabilecek ihtilafların Önünü almaktı.a.edilmiştir. zaten böylesi bir işin gerekliliğine inandığını gösterir. Şiâ içerisinde. Böylece Kur'ân. başta Hz. Bu yazımda yedi harf ruhsatı sebebiyle esnek davranıldığmdan metin Kureyş lehçesi dışında okuyuşlara da müsait durumda idi.72[72] Onun. sûre tertibine ise riayet edilmeksizin sadece düzgün bir biçimde yazılarak Halife Ebû Bekir'e teslim edilmiştir. Hz. eline geçince de ileriden bir sıkıntı çıkmaması ve Hz. işi bitince de iade etmiştir.68[68] Tevbe süresindeki bu iki âyetin son inen âyetlerden olması sebebiyle hafızalarda taze olduğundan diğer sahâbîler.

Osman Döneminde Kufân'ın İstinsahı ve Çoğaltılması ba.73[73] Bu bilgi bize. Kur'ân'ı şahsî nüshalarından veya ezbere dayalı okuyuşlarından öğretiyorlardı. Şam ve Mısır da İslâm topraklarına katılmıştı. Zira Mushaf. Yukanda da arzedildîği üzere Hz. gerek Ehl~i sünnet hadisçilerinden gerekse Şîa kaynaklanndan bu konuda herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. Ebû Bekir'in girişimi. İran.farzetmek ise kişiliği ve medeni cesareti düşünüldüğünde ona yapılabilecek en büyük iftiradır. Peygamber'in sağlığında inen Kur'ân ayetlerinin tamamım ezberleme konusunda hırs göstermeyen sahabe onun vefatından sonra bu işe büyük bir ehemmiyet ve hız vermiştir. Ancak Kur'ân'ın cem'i. Hz. Hz. 75[75] 21 . Bu bölgelerde bulunan sahâbîler yeni müslüman olanlara. Ömer ve Hafsa'nın yanlarında kalmış topluma intikal etmemiş ve insanlar bu mushaf etrafında toplanmaya davet edilmemiştir. Kur'ân'a verilen büyük değer sebebiyle de önemli ihtilaflar olarak görülüyordu. Hz. Ali'nin Kurân'ı kağıt üzerinde yazı ile cem' etmediğini aksine hıfzını ikmal ettiğini göstermektedir. Yedi harf ruhsatı gereği şahsî nüshalarda ve okuyuşlarda bulunan bazı küçük farklılıkça Kıraat İlminin Tarihi #* 39 lar ve bunların nedenleri yeni müslüman olanlar tarafından tam olarak anlaşılamıyor. Kur'ân hakkında ileride ortaya çıkması muhtemel önemli bir ihtilafı ve bir bakıma fitneyi bertaraf ettiği için. farklı bir bilgi olarak o dönemde cem' etme denildiğinde Kur'ân'ı hıfzetmenin aktarılmış. Topluma intikal etmiş olsaydı bile yazım bakımından ihtilaflara müsait bir hattı bulunmakta ve sûre tertibini hesaba katmamaktaydı. Ebû Bekir'den sonra Halîfe olan Ömer (634-644) ve ardından Osman (644-656) zamanında fetihler daha da artmış ve Arabistan ile birlikte Irak. sırasıyla Ebû Bekir. Mushaflann Kısa Târihi Hz. "ecmea'l-Kur'ân" demenin "etemme hifza'S-Kur'ân" demek olduğunu bildirilmiştir. bu öneminin yanında. Zaten bizlere. Kitâbü'l-Mesâhifiz ise.74[74] b. Kafkasların bir kısmı. ümmet arasındaki okuyuş farklılıklarını ve buna dayalı olarak ortaya çıkan tartışmaları tamamıyla kaldıramamıştır. her türlü takdirin üstündedir.

Bu ve benzeri rivayetlerde Irak ve Şamlılarla birlikte h. Kur'ân'm herhangi bir ihtilaf ■ durumunda Kureyş lehçesine göre yazılmasiydı. Hişâm'dan oluşan heyete teslim edildi. Kur'ân'm Kureyş lehçesine göre nazil olmuş olmasına dayandırmaktaydı. Mes'ud arasında bile bazı okuyuş ihtilafları görmüş ve onlann aralarında bir süre tartıştıklarını nakletmiştir. bu ümmetin imdadına yetiş!"76[76] Aslında Huzeyfe'nin ortaya koyduğu şikayetin benzerleri Hz. Osman harekete geçti ve Hz.Müslümanlar arasındaki ihtilafı en net olarak ortaya koyan rivayet. Osman'a gelerek şöyle dediği nakledilir: "Ey Emirü'l-mü'minin! Kitap hakkında yahûdiler ve hıristiyanlar gibi ihtilâfa düşmeden.81[81] Hz. Zeyd b. Saîd b. Hz. Mâlik yoluyla gelmektedir. Zübeyr.77[77] Kendisi de bir Kur'ân kârisi olarak meseleye vâkıftı ve toplumda gelişen olaylann farkındaydı. Halife. Sayıyı 12'ye kadar çıkaranlar vardır. Ebû Mûsâ el-Eş'arî ile Abdullah b. bu dört kişi dışındakiler alt komisyon gibi çalışmışlar ve bunlara muhteiif konularda yardımcı olmuşlardır. Haris b. Hafsa'dan gelen Mushaf.80[80] Nitekim "tâbut" kelimesi kapalı te "s" ile değil Kureyşlilerin yazdığı şekilde açık te "o" ile yazılmıştır.78[78] Bu ve benzeri talepler. hatta şikayetler üzerine Hz. Âs ve Abdullah b. Sabit başkanlığında Abdullah b. Osman'a bundan önce de gelmekteydi. Halife Hz. Ebû Bekir Mushaf'ını vermesini ve çoğaltma işinden sonra kendisine Mushaf i geri iade edeceğini bildirdi. Hafsa'ya birisini yollayarak elindeki Hz. heyetin başkanı olan Zeyd Medineli olduğu için diğer üyelerin gerekirse onun hilafına davranarak mushafları Kureyş lehçesine göre yazmalarım emretmişti. Hz. 646) yılında Azerbeycan ve Ermenistan seferlerine katılan ve ashâb arasındaki kıraat ihtilaflarına şahid olan İrak ve Şamlıların komutam Huzeyfe îbnü'l-Yemân'm. Osman'ın heyete verdiği en önemli direktif. îbn Şihâb ez-Zührî -Enes b. Bu heyetin sayısı hakkında farklı bilgiler bulunmaktadır. Osman bu konudaki ısrarını. Huzeyfe. 25 (m. 22 .79[79] Ancak muhtemelen.

a. Yemen ve Bahreyn'e83[83] birer rehber kâri'/mukri ile birlikte gönderildi. Ancak rivayetler. Felak. hareke.. Sabit başkanlığında oluşturulan heyet uzun bir süre (26/650 yılı sonrasında muhtemelen 5 yıl) çalışarak Kur'ân'i. Nisa. Ebû Abdurrahman es-Sülemî Kûfe'ye ve Âmir b. Abdullah b. Sabit ise Resûlullah'ın (s. Bu şekilde yazılan yedi adet Kur'ân nüshasından biri Medine'de bırakıldı diğerleri Mekke. Âs ashabın en fasih konuşanlarmdandı ve lehçesi Resûl-i Ekrem'e benzemekteydi. yazma işini ise Zeyd b. Osman tarafından Zeyd b. Zaten Kur'ân bu maksatla toplanmış ve bu maksatla çoğaltılmıştı.. o Kur'ân'm çoğaltılması işini herkesin bilgisi dışında bir gizlilik içinde yapardı. Zira Saîd b.85[85] Onun maksadı.Rivayetlerden. Âs'a. Mâide.82[82] Hz. özenle derlenmeyen ve yazılmayan şahsi nüshalarda bulunan bazı hatalar. Zeyd b. arza-i ahîradaki Fatiha.) vahiy katibi olmakla birlikte yazısı da güzeldi. Nâs sıralamasına göre 114 sûre olarak tertip etti ve Ebû Bekir Mushafı'ndaki âyet dizilişine göre yazdı. Bakara. Âl-i îmrân. Öyle olmuş olsa idi. Osman'ın sahabe ile görüşerek onların fikrini aldığı ve bunun sonucunda okuma ve imla ettirme işini Saîd b. Osman. Yoksa onun ileride kendi aleyhine olarak yorumlanabilecek delilleri karartmak gibi bir hedefi yoktu. Çoğaltılan nüshalar. Hz. Küfe. süs. Basra. Sâbit'e havale ettiği anlaşılmaktadır.86[86] 23 . Mekke'ye. sûre adı. es-Sâib. îhlâs. eksiklik ve fazlalıklar Kur'ân'm aslındanmış gibi zannedilip ileride müslümanlar arasında bir ihtilaf çıkmasını engellemektir. istinsah işi tamamlanıp ümmetin onayı alındıktan yapılan çalışma üzerine icmâ vaki olduktan sonra ashabın ve diğer müslümanların ellerinde bulunan şahsi Kur'ân nüshalarının toplanmasını ve yakılmasını emretti. Mugîre b. Şam. cüz işareti gibi harici şeyler taşımıyordu. beş yıl kadar süren çahşma esnasında böyle bir durumun olmadığım açıkça ortaya koymaktadır. Sabit Medine'de kaldı.. parşömen üzerine siyah mürekkeple yazılmıştı ve nokta.84[84] Hz. Kıraat âlimlerinden Zeyd b. Ebû Şihâb Şam'a. Abdülkays Basra'ya tayin edildi.

91[91] Yukarıdaki rivayette Hz. Hz. İbn Abbâs'm azatlısı İkrime et-Tâî'den gelen rivayet şöyledir: "Mushaftar yazılınca Halife Osman'a takdim edilmiş o da mushafı inceledikten sonra "İyi hoş yapmışsınız da bunda lahnden bir şey görüyorum. ancak bunları olduğu gibi bırakınız! Çünkü Araplar bunları dilleriyle düzelteceklerdir (veya irab edeceklerdir). Osman'ın ümmet arasında ortaya çıkan tartışmaları ve ihtilafı sona erdirmek için bir çalışma yaptırdığı düşünüldüğünde onun ikinci bir tartışma konusuna maha! 24 . Bununla ilgili en önemli dayanak olarak da. aleyhte delil olarak kullanılmaktadır. Osman'dan ve bazı diğer sahâbilerden nakledilen sözler gösterilmektedir. Osman'ı görmedikleri için bu haberi mürsel kabul etmekte ve rivayet zincirindeki bazı kimseler bakımından da eleştirmektedir. bir dilin lehçesi. zayıf olmasına rağmen bu ve benzeri hadislerde geçen "lahn" kelimesinin ne anlama geldiği konusunda çok şey söylenmiştir. gramer hatasında bulunmak. bu kaynakların büyük bir kısmında eksiktir.89[89] Dânî. Hz. Mushaflarda Yazım Hatası (Lahn) İddiası Kur'ân'da yazim hataları (lahn) ve yanlış cümle yapıları (i'rabü'l-Kur'ân) olduğu konusu geçmişte tartışıldığı gibi günümüzde de zaman zaman gündeme getirilmekte ve Kur'ân metninin güvenilirliği konusunda. Ya'mer. özellikle ilk bölümü. Hz. Ona göre böylesi zayıf bir rivayet. remizli ve tarizli söz söyleme. İkrime ve Yahya b. farklı lügati. birşeye veya kimseye meyletme dönme (ilâ harfi çeri ile). irabda hata etmek. Eğer kâtib Sakîf kabilesinden 87[87].bb. yazdıran (dikte eden) da Hüzeyl'den olsaydı bu yapılmamış olacaktı"88[88] Rivayet birçok kaynakta geçmekle birlikte.90[90] Rivayetin. Osman'ın ne kastettiğini anlamak için dönemin şartlarını ve yapılan işin mahiyetini iyi bilmek gerekir. dili ustalıkla kullanma. Lahn kelimesi ve bazı türevleri sözlüklerde ve Arap kullanımında "Birşeyi nağmeli söyleme (elhân). şifreli. bu kadar önemli bir konu için delil olarak kullanılamaz. Burada. dilin kullanımında yanlışlık yapmak" şekillerinde geçmektedir.

94[94] Lahn tartışmalarında ana soru Kur'ân'in kendisinde i'rab hatasının olup olmadığı değil. Zaten yukarıda arz edildiği gibi "lahn" kelimesinin lehçe ve lügat anlamı da bulunmaktadır ve yaygındır. İbn Ebû Dâvûd es-Sİcistânî ilgili rivayetleri naklettiği başlığa "İhtilâfu Elhâni'1-Arab fi'1-Mesâhif (Mushaflardaki Arap Lehçeleri Farklılığı)" demekle ve başlığın.95[95] Birçok müsteşrik kaynaklardaki bazı zayıf. Hişâm b. zaten kârilerin bunu okurken doğru telaffuz edeceklerini kastettiğini anlamaktayız. bu rivayet sağlam kabul edilecek olursa. olsa olsa bazı imla ve telaffuz farklılıkları olacağını bildirmişlerdir. onda hata olduğunu gösteren bilginin de en azından aynı kuvvet derecesinde olması gerekir. hatta uydurma. fakat işin tabiatı gereği bu türden tercihlerin bulunabileceğini kabul ettiğini bu sebeple de değiştirmemelerini söylediğini. onu yanlışlayan. Konuya açıklık getiren Ebû Amr ed-Dânî. Âişe (r. Hz. çoğaltılan Kur'ân nüshalarında (mesâhif) hataların bulunup bulunmadığıdır.a. Âişe'nin bu sözünü çeşitli şekillerde yorumlayıp değerlendirmiş ve bunun Kur'ân'da gramer hataları anlamında kullanılamayacağını. bahsedilen şeyin "resin" değil "tilâvet" olacağını söylemektedir. Hz. Âişe'ye mushaflarda farklı tarzda yazılan bazı âyetler (en-Nisâ 4/162. Mushaf ta yazım hatası olup olmadığı ile ilgili olarak nakledilen önemli rivayetlerden biri de. Mushafta olmaması gereken bir eksiklik veya fazlalığı görüp de buna ses çıkarmadığını düşünemeyiz. el-Mâide 5/69. Buna göre Hz. Yoksa onun. Urve b. Yani okuyan kimseler dikkat etmediği taktirde yazılan bazı kelimelerde hata yapabilecekleri bildirmektedir. muhtemelen mushafta bazı farklı lehçelere ait yazımların olduğunu gördüğünü. gibi kelimeler dikkat edilmediği taktirde yanlış okunabilir. Yazılan şey mutlak olarak yanlış olmuş olsa idi. Osman buna müsaade etmezdi. rivayetleri delil olarak alıp konu üzerinde fikirler 25 . Zübeyr'e şu cevabı vermiştir: "Ey kızkardeşimin oğlu! Bu kâtiplerin işidir. Tâhâ 20/63) ile ilgili soru yöneltilmiş. Bu yapılan çalışmanın ruhuna ters bir durumdur.) de soruyu soran Urve b.92[92] Kâtip ve dikte eden ile ilgili söylediği söz ise muhtemelen daha yaygın yazımı bulmak İçindir. Mesela ". Zübeyr'in babasından naklettiği haberdir. Hz. Bu sözüyle onun. Bu ikincisi teorik olarak mümkün gibi görünse de gerçekte olup olmadığı konusu ancak çok kuvvetli delillerin varlığıyla ortaya konabilir. Kur'ân'm kendisi mevcut şekliyle tevatüren bize kadar ulaştığına göre. altında "elhân" kelimesini "el-lugât" diye göstermekle bunun bir lehçe meselesi olduğunu ortaya koymaktadır.bırakmayacağı açıktır."93[93] Konu üzerine kafa yoran ilim adamlan. Kitapta/yazıda hata etmişler .

&0\ 'S**î ve [|Ü 101[101]okuyuşları 26 . Mushaflarda harflere nokta konulmamış olması sebebiyle. sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte. yazıda nadiren de olsa kullanılıyor97[97] iken " <n> ıo ui*" gibi harfleri birbirinden ayıran noktaların mushaflarda kullanılmamış olması.96[96] bc. bazı yerlerde ( âju «dJji gibi) ise med harfleri kullanıldığı halde uzatma yapılmamıştır. "vav j ". istinsahın yapıldığı dönemde tam bir gelişme göstermediğinden.üretmiş ve rivayetlerde birkaç tane olduğu ileri sürülen yazım hatalarının sayısını bir hayli artırarak bunu Kur'ân'm korunmuşluğu konusunu zedeler boyuta taşımışlardır.100[100].. mesela Bakara süresindeki98[98] u*^ iskeleti Resûl-i Ekrem'e dayandırılan rivayetler sebebiyle ı»>l' ve ı»>lî şeklinde okunabilin iştir. Mushaflann Bazı Özellikleri İstinsah edilen nüshaların özellikleri kıraat ilminin o târihten sonraki gelişimi ve aldığı şekil bakımından çok önemlidir. Günümüzde de konu oryantalistler nezdinde güncelliğini korumaktadır. Ayrıca aynı iskeletler üzerinde farklı noktalama ile ı_*3 ve ijs^i 99[99]. Arap yazısı. O dönemde harfleri birbirinden ayırmak için konulan noktalar. Kur'ân'ın çoğaltılması esnasındaki yazımda ve kullanılan imlâda bazı zayıf noktaların olması tabi karşılanmalıdır. Nitekim bazı kelimelerde ( *âj> gibi) med (uzatma) olduğu halde med harfleri olan "elif i ". "yâ <s "kullanılmamış. *j«Jı j& ve ^ı j^. Kur'ân kıraatinde farklı okuyuşlara hayat hakkı tanımak için olsa gerektir.

fe innellâhe'l-ğaniyyü'1-hamîd min gibi 108[108]çok büyük olmayan ve genellikle manayı çok fazla değiştirmeyen farklılıklardır. fe tevekkel. Kâf (ü) ve eyyü (<#ı) harflerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve normalde "keeyyin" feŞ+ şeklinde yazılması ve okunması gereken terkip Hz. İstinsah edilen nüshalar birbiriyle mukayese edildiğinde aralarında bazı yazım farklılıklarının olduğu gözlenmektedir. Ancak kıraat imamlarından bazısı terkibin aslına bazısı ise hattına itibar ederek vakıf işlemi yapmaktadır. Osman'daki Medine nüshası ile diğer nüshalar arasında on iki farklılık bulunmaktadır. Nüshaların tümünü bir biri ile karşılaştırdığımızda ise bu farklılıklar biraz daha fazla (37 kadar) olmaktadır.ortaya çıkabilmiştir. fe bimâ kesebet106[106] taktihâ. İbn Ebû Davud'un naklettiğine göre Halife Hz. Çoğaltma işini yürüten 27 . evsâ 104[104]. diğer yazıma hiç yer verilmemiştir. ve tevekkel 105[105]. bimâ kesebet. hemze.109[109] Bu farklann nereden kaynaklandığı konusunda yapılan araştırmalar sonucunda kimi araştırmacılar bunun kâtiplerden kaynaklanan hata olduğunu. fe innellâhe hüve'l-ğaniyyü'l-hamîd. Osman okunması gereken terkip Hz.103[103] Ancak bunlar vessâ. kimisi ise bunun bilinçli bir tercih olduğunu ifâde etmiştir. yâ ve nûn ile) yazılmış. tahtehâ 107[107]. Osman mushaflarında yedi yerde102[102] tenvin yerine nûn ile gösterilerek "J& şeklinde (kâf.

aynı kelimeyi iki defa' yazdırmamak için.111[111] Kur'ân'ın.110[110] Bu kelime ve yazımlar. zaman zaman ciddi hatalar yapmaktaydı. bazı yerlerde mânaya çok ciddi tesiri olmayan ayrıntı kabilinden farklılıklar arz ederken diğer bazı yerlerde âyetin anlamına müspet manada yeni bir yaklaşım ve zenginlik getiren türden farklılıklardır. Bunlardan az bir kısmı. toplumsal etkileşim ve alınan eğitim sonucunda Arapça'yı ileri derecede öğrenmiş ise de. Meydana gelen 28 .113[113] bd. özellikle halk kesimi ve Arabistan'a uzak bölgelerde bulunanlar Kur'ân'ı okumada ve Arap dilini konuşmada sıkıntı yaşamakta. gerekse Kur'ân hattına uygun düşen sağlam senetli rivayetlerin bulunması sebebiyle küçük çaplı ihtilaflar varlığını sürdürmüştür. bu farklılıkları farklı nüshalarda gösterme yolunu tercih etmişlerdir. Büyük kıraat âlimi Ebû Amr ed-Dânî. Mushafîann Harekelenmesi ve Noktalanması İslâmî fetihlerin artması neticesinde İslâm toplumunun çoğunluğunu Arap olmayan milletler oluşturmaya başlamıştır. gerek o dönemdeki yaygın Arap yazısının nokta ve harekeden yoksun olması. Osman'ın Rasûlüllah'tan alındığında şüphe olmayan fakat yazım farkı gerektiren kelimeleri bir mushafta gösterebilmek istemesine rağmen. Osman'ın çoğaltarak gönderdiği Kur'ân nüshalarına dayanmayan şahsi nüshalann yakılması ve ortadan kaldırılması Kur'ân kıraatindeki ihtilafı büyük ölçüde ortadan kaldırmış ise de.112[112] Daha sonra ortaya konan "sahih kıraat" şartlan okuyuş farklılıklarını azalttığı gibi müslümanlar arasındaki ihtilafı da büyük oranda gidermiştir. bir manada yedi harf ruhsatı sebebiyle ortaya çıkan farklı okumalan ortadan kaldırmıştır. Kureyş lehçesi üzere çoğaltılması. o kelimeleri muhtelif mushaflarda ayrı ayrı yazdırmaya karar verdiğini ifâde etmektedir. Osman mushaflanna dayalı olarak yapılan Kur'ân ve kıraat eğitimi ise toplumun tümü için geçerli olamıyordu. Zaten bu aşamadan sonra sahih kıraatler Kur'ân'dan kabul edilmiş ve hangi kıraatin daha üstün olduğu yolunda bir tartışmaya girilmemiştir. Hz. Hz.sahabe aynı âyetle ilgili olup gerekli şartları taşıyan ifâdelerden her hangi birisi hakkında kesin karar veremediklerinde. Hz. en iyi çözüm olarak.

bunların tenvinli şekilleri için de ikişer nokta koydurmuştur. yöneticileri ve İslâm âlimlerini harekete geçirmiştir. Ebîh (ö. yoksa daha önce var olan ve az olarak kullanılan işaretleri mi kullandığı veya geliştirdiği konusunda çeşitli şeyler söylenmiştir. Yûsuf (ö. halkın konuşmalarında dil hatalarının çoğaldığını görmeleri ve bunun da zamanla artacağından endişe etmeleri olduğunu ifâde etmesi. otuz kişi arasından seçerek yanma aldığı kavrayışı güçlü ve dili fasih bir kâtiple bir mushaf dığı kavrayışı güçlü ve dili fasih bir kâtiple bir mushaf üzerinde işe başlamış. Ebü'lEsved. âyetindeki " (" ibaresinde yer alan "ve Rasûlühû jpyj " kelimesinin irab harekesinin esreli olarak "ve Rasûlihî a^ " şeklinde115[115] okunduğunu duyunca bu kararından vaz geçmiş ve Kur'ân'ı harekeleme teklifini kabul etmiştir. Noktalarda metnin mürekkebi olan siyah kullanılırken daha önce harekeler için renkli mürekkep tercih edilmiştir. Ebü'l-Esved ed-Düelî'den (ö. sahabe dönemine yakın olmalarına rağmen dillerinin bozulduğunu. Kur'ân-ı Ke-rîm'in kıraatinde hatalı okuyuşların yaygınlaşması üzerine Irak Valisi Ziyâd b. Ancak yine de Kur'ân'ı doğru ve hızlı okuma önündeki engel tam olarak kaldırılamamıştır. Hicrî 22 (643) târihinde olduğu düşünülen bir 29 . Rivayetlere göre Nasr ile Yahya b. Konunun uzmanlarından olan Ebû Amr ed-Dânî'nin (ö.114[114] meseleyi net olarak ortaya koymaktadır. Âsım'dan (ö. Ancak bu hareke ve noktalama işaretlerinin daha önce de kullanıldığı yönünde rivayetler bulunmakla birlikte. 86/705) Irak Valisi Haccac b. Vali Ziyâd'm bir mizanseni sonucunda Tevbe sûresinin 3. Noktalama şâretleri bugünkü şeklini büyük oranda dilci Halil b. Ahmed'in ö. kendisi okumuş kâtip ise fethaya delâlet etmek üzere harfin üzerine bir nokta. 89/797) Kur'ân'i noktalamasını istemiştir. 444/1053) Selef alimlerini mushafın noktalanmasına sevk eden âmilin. 53/675).çok hatalı Kur'ân okumaları.116[116] Bu düzenleme zamanla yayılmış ve birçok mushaf üzerinde uygulanmıştır. damme işareti olarak harfin önüne bir nokta. 175/791) çalışmalarıyla almıştır. Âsim ve Yahya b. kesre için harfin altına bir nokta. 69/688) bu sıkıntıyı gidermesini istemiş Ebü'l-Esved önce bunu kabul etmemiştir. Mervan'ın (ö. 95/713) devreye girmiş ve Ebü'l-Esved ed-Düelî'nin talebelerinden Nasr b. Ya'mer (ö. Ancak o. Kur'ân'm yabancılar tarafından doğru ve hızlı okunmasını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmaya yöneiik olarak bu defa Abdülmelik b.117[117] Ebü'l-Esved ile Nasr b. bazı vesikalar da vardır. Ya'mer"in bu noktalama işaretlerini kendiliklerinden mi ürettiği. 129/746) ayn ayrı veya birlikte Kur'ân'ı baştan sona kadar noktalamışlardır.

idgam gibi telaffuz keyfiyetlerinde kendi şahsî tercihlerini ortaya koyarak bu tercihlerini öğretmeye başlamışlardır. Basra ve Şam gibi şehirlerde yoğunlaşan kıraat çalışmaları. hicrî 58 (678) tarihli olduğu kabul edilen bir kitabede ise v. İlk üç asır içerisinde daha çok Mekke. imâle. Küfe. Endülüs. konuya vakıf olmasıyla da artık bazı kıraat alimleri etrafında kümelenmeler meydana gelmiştir. Medine. j. Osman'ın Kur'ân'ı teksir ettirip yazılan mushafları çeşitli beldelere göndermesinden önce yedi harf ruhsatı ve başka sebeplerden dolayı çok fazla sayıda okuyuş toplum gündemine girmişti. Kıraat alanındaki bazı eserlerin yazım târihleri itibariyle hicrî 70 ve 8O'H yıllara kadar gitmesi119[119] ve büyük-'kıraat alimlerinin çoğunun tâbiûndan olması bu ilmin kısa bir zaman dilimi içerisinde aldığı mesafeyi göstermesi açısından önemlidir. j>. o vakitten sonra. kasr. Adı geçen merkezlerde bulunan kıraat alimleri gerek kelimelerde. bu geniş coğrafyayı dolaştığına dair rivayetler meşhurdur. Özellikle Hz. ^ harflerine noktalar konulduğu görülmüştür. İbnü'l-Cezerî. i. Bunun sonucunda öncelikle mushafların gönderildiği şehirler olmak üzere yavaş yavaş kıraat ilmi merkezleri doğmuştur. gerekse med. Osman mushaflan çok kısa zaman içerisinde bütün İslâm coğrafyasına yayılmış. İran. Bu durum. noktalama işaretlerinin yapılmasıyla da her kesim tarafından okunur olmuştur. Hadis ilminde olduğu gibi kıraat ilmine merak salanlar ve farklı okuyuşları almak isteyenler de hem Âlî isnadlı rivayetleri hem de edâ ve ifâde keyfiyeti bakımından üst derecede bulunan okuyucuları arıyorlardı. tahfif. Sahih kıraatin şartlarını taşımakla birlikte rivayet ve okuyuşlar arasında tercihleri bulunan alimlerin sayısı önceleri bir hayli çok iken zamanla insanlar bunlardan hem ilmi durumları hem de yaşayışlanyla tebarüz eden bazıları üzerinde kümelenmiş120[120] ve böylelikle ilk grup kıraat âlimleri ortaya çıkmıştır.118[118] 4. mushaflar iyice yaygınlaşıp eski etkiyi ortadan kaldinncaya kadar devam etmiştir. Kıraatlerin Tedvini Müslümanların üzerinde icma ettiği Hz. tâbiûndan olup Kur'ân kıraati konusunda 30 . yapılan fetihler ve yürütülen İslâmlaştırma faaliyetlerine paralel olarak Mısır.papirusta o. Sahabe bunları bildiği ve hatta onlardan bazısı noktalama işaretlerini bir süre şahsî mushaf yazımlannda kullanmislarsa da çeşitli endişelerle bunu terk larında kullanmışlarsa da çeşitli endişelerle bunu terk etmişlerdir. o . Kıraat rivayetlerini almak isteyenlerin. £ harflerine. Anadolu ve Orta Asya'ya kadar yayılmıştır. Kuzey Afrika. Kıraat ilmine ilgi duyanlann. i.

Ebû Ca'fer el-Kârî. 324/936) bir dönüm noktası olmuştur. kıraatin sıhhati için ileri sürülen üç temel şartı taşıyanlar sahih oiarak kabul edilmiştir125[125] İbn Mücâhid'in tasnifine göre. O Kitabü'S'Seb'a fi'1-kirâât adlı eseriyle müslümaniar nezdinde büyük kabul gören kıraatleri yedi olarak kayda geçirmiştir.mahir olanları uzun bir liste halinde vermektedir ki bunlardan ilk grubun sayısı kırk beş. Meselâ İbn Mücâhid'den sonra gelen İbn Galbûn (ö. Kûfe'de Âsim. yapılan rivayet ve kıraat talimi çalışmalarına bakıldığında kendisi içerisinde tutarlılığı olan kıraatlerin'sayısının otuzu aştığı görülmektedir. Bazı âlimlerin ortaya çıkıp konuya el atması ile tehlike bertaraf edilmiş ve kıraatlerin tasnifi yapılmıştır. Ancak sıhhat şartını taşıyan her kıraat geçerli olduğundan zaman zaman bu sayıyı aşan tasnifler de yapılmıştır. Bu vasıflarda olmayanlar ise tabii olarak elenmiştir. 282/896)123[123] ve İbn Cerîr et-Taberî çalışmalarında yirmi kıraati toplamışlardır. Bu tasnif İbn Mücâhid'in muasırları ve sonrakiler tarafından oldukça beğenilmiş ve kıraat eğitimi bu tasnif. Ya'kûb el-Hadramî ve Halef b."124[124] Halbuki İbn Mücâhid'e kadar kıraatlerin sayısı konusunda belli bir tercih ve sınırlamaya gidilmeyip. Bunun sonucunda da kıraat konusundaki ihtilaflar artmıştır. Hamza b. Kıraat ilminin tedvini ve geleceği aktarılması noktasında İbn Mücâhid (ö. doğru ile yanlış birbirine karışmıştır. 399/935) sekiz kıraate yer verdiği et-Tezkire â'1kırââti's-semân adh eserinde sekizinci kıraat imamı oiarak Ya'kûb el-Hadramî'yi saymıştır. İbnü'l-Cezerî1 nin anlattığına göre bunlardan sonra sayı birden artmış ve artık iyi ile kötü.121[121] Bu tasnifte kıraat ilminde maharetini ortaya koyanlar ve dindarlığı ile de kendisini kabul ettirenler yerlerini almışlardır. esas alınarak yürütülmüştür. 224/838) yazdığı Kitâbü'I-Kaâât aâk kitapta122[122] içinde meşhur yedi kıraatin de bulunduğu otuz iki kıraata yer verirken Ebû İshak İsmail b. Hişâm'm listeye eklenmesiyle oluşan Aşere 31 . * Kıraat ilmine dair yazılan ilk eserlere. Ebû Ubeyd el-Kâsım-b. Medine'de Nâfi\ Mekke'de İbn Kesir. Basra'da Ebû Amr ve Şam'da İbn Âmir beş merkezde bulunan yedi kıraat imamıdır. Habîb ve Kisâî. ikinci grubun sayısı ise yirmi birdir. İshak elCehdamî (ö. Sellâm (ö.

126[126] 5. 381/992) ortaya koyduğu. Aşağıdaki 32 . yedi harf ruhsatını getiren sebepleri kısaca açıklamakta yarar vardır. Yedi Harf-Kıraat İlişkisi Kıraat ilminin zenginleşmesini ve gelişmesini sağlayan en önemli hususun Hz.a. ilk defa İbn Mihran en-Nîsâbûrî'nin (ö. Ne var ki. dini hem maddi hem de duygusal yönleriyle içselleştiren kimse onu gelecek nesillere sağlam bir biçimde ve tüm yönleriyle daha rahat nakledebilir. İslâm son ilâhî din olduğundan konu öncekilere göre daha büyük bir önem arzetmektedir. 516/1122) ve Ebu'l-'Alâ el-Hemedânî'nin de benimsediği bu tasnif kıraat eğitiminde kabul görmemiştir. Yedi Harf Ruhsatının Sosyo-Kültürel Nedenleri Yüce Allah son kitabı Kur'an-i Kerîm'i son peygamber Hz. Bu sebeple insanların İslâm'ın kendisine dayandığı Kur'ân'i tanıması ve iyi öğrenmesi gerekiyordu. Bir dinin sonraki asırlardaki ve farklı bölgelerdeki insanlara daha sağlam ve hızlı bir biçimde ulaşabilmesi için dinin ilk muhataplarının o dinle olan güçîü ilişkileri çok önemlidir.) aracılığı ile insanlara göndermiştir. el-Begavî (ö.tarîkinin târihi de seb'a kadar eskidir. Bütün bu sebeplerden dolayı Resûl-i Ekrem İslâm'ın yayılmasına ve Kurân'm öğrenilmesine çok büyük önem vermiş hatta bunu kendisini helak edercesine yapmıştır. tebliğcisi peygamberin yanında iyi ve doğru bir biçimde öğrenen.127[127] a.128[128] İslâm'ı tebliğ için uzak yerlere gittiğini ve bunlardan bir kısmında büyük sıkıntı ile karşılaştığını buna rağmen vaz geçmediğini bilmekteyiz. Dini ve dinin dayandığı ilâhî kaynağı indiği dönemde. Peygamber tarafından Kur'ân'ın kolay okunup anlaşılması için getirilen yedi harf (el-ahrufü's-seb'a) ruhsatı olduğunu söyleyebiliriz. Muhammed (s. el-Enderâbî. Yedi harfin ne anlama geldiğini ve kıraat ile ilişkisini belirtmeden önce. Allah hiç şüphesiz ilâhî vahyinin her devirde insanlar tarafından bilinmesini ve yaşanmasını ister.

Ancak bu yedi harfe bir işaret olmasa gerektir. toplumun ihtiyacının da farkındaydı. Yedi harfle ilgili en meşhur rivayetlerden birine göre Hz. Arap toplumunu ve Arabistan yarımadasını iyi bilen ResûluUah. Hz. Allah'tan Kur'ân'ı birden fazla lehçe (harf) üzere okumak için izin istemedeki isran da bu hususu teyid etmektedir. tek tek olmasa bile birlikte tevatür derecesine ulaştığı söylenebilir. Mekke toplumu büyük çoğunluğu ile Kureyş ve buna tabi olan gruplan ve kabileleri barındırıyordu. Ancak bunun bir ruhsat olduğu da her zaman vurgulanmışür. Onlar Kur'ân'ı öğrenmek istiyorlar. Yedi Harf Ruhsatına Dair Hadisler Özel toplumsal şartların zorlaması ile ortaya çıkan yedi harfe dair Kur'ân'da herhangi açık bir beyan bulunmamaktadır.129[129] Yedi harf ruhsatı Medine döneminde tebliğin bu sıkıntılı anlannda gelmiştir. Yedi harf ruhsatının varlığını ortaya koyan rivayetler öylesine çok ve güçlüdür ki. Ömer'in şöyle dediği aktarılmaktadır: 33 . O dönemde insanların kendi kabile ortamlannda öğrendikleri şeyleri terkedip başka kabilelere ait şeyleri alıp benimsemeleri çok zordu.130[130] b. Öğüt alan var mı?" âyetleri belki Kur'ân'ın Mekkeliler için kolay ve anlaşılır bir kitap olduğunu göstermektedir. Mekke'de nazil olan Kamer sûresinde dört defa geçen "Biz Kur'ân'ı öğüt (zikr) için kolaylaştırdık.131[131] Bunlardan bazılarını burada nakletmek yerinde olacaktır.rivayetlerde de görüleceği üzere. Yedi harfle ilgili bilgiyi biz Resûl-i Ekrem'den ve ashabından nakledilen haberlerden öğreniyoruz. 274) ruhsatın Medine döneminde geldiğini teyid etmektedir. Ka'b hadisi ("Salâtü'i-müsâfırîn". Bu kolaylık sebebiyle hem kabile mensupları Kur'ân'da kendilerinden birşeyler bulmuşlar böylece ona olan ilgileri artmış hem de bu kolaylaştırma bazı insanların mazaretlerini ellerinden almıştır. İmam Müslim'in naklettiği Übey b. Fakat burada müslüman olan kimseler Kur'ân'daki bazı ifâdeleri teleffuzda ve anlamada zorlanıyorlardı. büyük bir kısmı nazil olan Kur'ân Medinelilerden bazısına ve civar kabilelere dili ve üslubu itibariyle ağır gelmeye başlamıştır. Peygamber de onların öğrenmesini arzuluyordu. Ancak Medine'ye hicret edilince.

namazını bitirir bitirmez ridasınm yakasına yapıştım ve: "Sana bu sûreyi sen okurken işittiğim şekilde kim okuttu?" dedim. "Yalan söylüyorsun. Hişâm b. Bunun üzerine ben: 34 . sana verdiğim her cevaba karşılık. yedi harf üzere indirildi. dedi Ömer onu bırakınca Resûlullah '"Ey Hişâm! Oku". ondan kolayınıza geleni okuyun."132[132] Metni. Ben "Ümmetime kolaylaştır" diye ona karşılık verdim. Ardından beni bir ter bastı. Namazı kılınca birlikte Resûl-i Ekrem'in yanına vardık. Bunun üzerine bana ikinci defa "İki harfe göre oku" diye karşılık verdi. Sanki Yüce Allah'ı görüyormuşum gibi korkuyordum. Hakîm'in Furkân sûresini okuyuşuna şahit olmuştum. O da bana üçüncü kez karşılık verdi ve: "Kur'ân'ı yedi harfe göre oku. içerisinde iki önde gelen sahabenin adı geçtiği ve yaşanan bir olayı tasvir ettiği için çok şöhret bulmuş ve yedi harfle ilgili kaynaklarda sıkça tekrar edilmiştir. buyurdu. Sabrettim." buyurdu. o da bu defa ilk gelenin kıraatinden başka bir kıraatle okudu. Namazda olduğu halde neredeyse yakasına yapışacaktım. Hz. Rasûlüllah: "Sûre böyle indi". "Bana sûreyi ResûluUah okuttu" dedi. halbuki Câhiliyye döneminde de değildim. Ben "Bu şahıs bilmediğim bir kıraatle Kur'ân okudu. Çünkü okuyuşunu dinlediğim sûreyi Resûluîlah'ın kendisi bana başka bir şekilde okuttu" dedim ve onu alıp Rasûlüllah'a götürdüm.) o ikisine okuttu ve yaptıklarını doğru ve iyi gördüğünü ifade etti. kendisinden dinlediğim şekilde okudu. Bunlardan bazısı sahabenin kıraat ilmi bakımından önde gelenlerinden Übey b. O vakit gönlüme yalanlama (tekzib) vesvesesi düştü."Resûlulâh sallallâhu aleyhi ve sellem henüz hayatta iken.a. Buhârî'ye ait olan bu rivayet. Namazda bilmediğim (yadırgadığım) bir kıraatle Kur'ân okudu. Peygamber beni kuşatan duygulan hissedince eliyle göğsüme vurdu. Ben de kendisinin bana okuttuğu şekilde okudum. Ka'b'dan rivayet edilmiştir. "Ey Ömer! Oku" dedi. Buyurdu ki: "Muhakkak ki bu Kur'ân. Hişâm. benden istediğin bir diîekte bulunma hakkın vardır. Ayrıca. Resûlullah bana dedi ki: "Ey Übey! Rabbim bana Kur'ân'ı bir harf ile okumam için (meleği) gönderdi. Aslında konunun başlangıcım ve ruhsatın nasıl elde edildiğini ortaya koyan rivayetler de bulunmaktadır. bir adam içeri girdi ve namaz kıldı. ve "Ey Allah'ın Resulü! Ben bu adamın Furkan sûresini senin bana okuttuğundan farklı harfler üzere okuduğunu gördüm" dedim. Allah Resûlü'nün bana okutmadığı birçok harf üzere okuyor. sonra diğeri geldi o da arkadaşının kıraatinden başka bir kıraatle okudu" dedim. Bunun üzerine Resûîuüah (s. dedikten sonra-. O şöyle buyurmaktadır: "Mescitteydim. Rasûlullâh Ömer'e: "Salıver onu!". Ben ümmetime kolaylaştırması için yeniden müracaatta bulundum. Okuyuşunu dinledim ve baktım ki sûreyi. Sonra bir başkası mescide girdi.

Kur'ân'ı ümmetine bir harf üzere okutmanı emrediyor" dedi.) şöyle buyurmuştur: 35 . Kur'ân'ı ümmetine yedi harf üzere okutmanı emrediyor.a. Buna göre Resûlullah (s. Sonra (Cebrâîl) ikinci defa geldi ve: "Allah sana. Ey Allahim! Ümmetimi bağışla. İmam Müslim'in İbn Ebû Şey be tarikiyle naklettiği habere göre Übey şöyle demektedir: "Hz." dedi. Kur'ân'ı ümmetine iki harf üzere okutmanı emrediyor" dedi. ümmî bir kavme gönderildim."135[135] İbn Abbas'tan nakledilen bir riyâyet Übey'in verdiği bilgiyi teyid etmekte ve ruhsatın aşama aşama gerçekleştiği bildirilmektedir.' O da şöyle cevap verdi: "Ya Muhammed. onlardan bazısı yaşh kadındır. Hangi harf ile okurlarsa doğru okumuş olurlar. Peygamber (s.a."134[134] Übey b. Sonra Cebrail üçüncü defa geldi ve: "Allah sana. Resûlullah yine: "Allah'dan af ve mağfiret dilerim. ümmetimin buna gücü yetmez" buyurdular. Ka'b'dan gelen bir başka rivayette ise." dedim ve üçüncüsünü bütün insanların."133[133] Übey b. bazısı çocuktur. Bunun üzerine o: "Allah'tan af ve mağfiret dilerim. bazısı câriyedir. Peygamber yine aynı şekilde karşılık verince Cebrâîl dördüncü kez geldi ve. bazısı ihtiyar erkektir. Hz. hatta İbrahim aleyh isselamın bile bana yöneiip ihtiyacını arzedeceği vakte bıraktım.) Gıfaroğullarının küçük gölü (Edât-i Benî Gıfâr) yanindayken Cebrâîl kendisine geldi ve: "Allah sana. yedi harf ruhsatının verilişi daha detaylı bir biçimde anlatılmaktadir. Kur'ân'ı ümmetine üç harf üzere okutmanı emrediyor" dedi. bazısı da önceden hiç kitap okumamış adamdır."Ey Allahım! Ümmetimi bağışla. Rivayet şu şekildedir: "Resûlullah Cebrail ile karşılaştığında ona şöyle demiştir: "Ey Cebrail! Ben. ümmetimin gücü buna yetmez" buyurdu. Ka'b'dan aktarılan üçüncü bir rivayet Resûl-i Ekrem'in ümmeti için Kur'ân okuma kolaylığım niçin istediğini çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. "Allah sana. Kur'ân yedi harf üzere indirilmiştir.

gafur. Sâbit'in konuya açıklık ge-:iren rivayeti şöyledir: "Amr b. Kur'ân'dan bir âyet okuyan bir adamı dinledi ve ona "Bunu sana kim okuttu?" dedi. "helumme". Bunlardan Ebû Bekre es-Sekafî'den gelen rivayet şöyledir: "Cebrâîl "Yâ Muhammed! Kur'ân'ı bir harf üzere oku" dedi. Bunlann hepsi safîdir."Cebrail. O "Resûlullah" cevabını verince Amr "Resûlullah. onu bana başka türlü okuttu" dedi ve sonra beraberce Resûiullah'a gittiler. Peygamber) dedi ki: "Azab ayetini rahmet. Resûlullah "Böyle indi. bana Kur'ân'ı bir harf üzere okutmaktaydı."138[138] Bir kısım rivayette ise. Mikâîl ise Resûlullah'a "Onu artırmasını iste" dedi ve o da artırmasını istedi. Ebû Kays Abdurrahman b. "esri" ve "a'cil" demen gibidir. İçlerinden biri "Yâ Resûlellah! Şu şu âyet" dedi ve okudu. Diğeri de âyeti okudu ve "Ey Allah'ın Resulü! Böyle değil mi?" deyince Resûlulah "Böyle indi" dedi ve ekledi: 36 . el-Âs. Bu kez. "akbil". Mikâîl yine "Artırmasını iste" dedi ve yedi harfe varıncaya kadar onu artırmasını istedi.137[137] Ebû Hüreyre'den gelen rivayette verilen örnekler yedi harfin ne demek olduğunu biraz açmaktadır: Onun rivayetine göre Resûlullah şöyle buyurdular: "Allah Kur'ân'ı yedi harf üzere indirmiştir: Alîm. kâfidir. hakîm. "izheb" (yerine)." buyurdu. rahmet ayetini de azab ayeti ile bitirmedikçe bu "teâle" (yerine). Yedi harfe çıkıncaya kadar bu böyle devam etti. rahîm ."136[136] Bazı yedi harf rivayetlerinde ise yedi harfin ne anlama geldiğini açıklar türden ayrıntılar bulunmaktadır. (Hz. Ondan artırmasını her istediğimde o bana artırıyordu. yedi harfin ümmet için bir kolaylık olduğu bildirilmekte ve insanların Kur'ân etrafında ve Kur'ân'ı gerekçe göstererek kavga etmesinin çok tehlikeli olduğu ihtar edilmektedir. Bunun üzerine ona başvurdum. Cebrail "îki harf üzere oku" dedi.

Mesela Resûlullah'ın (s. Çünkü Kur'ân hakkında münakaşa küfürdür" buyurdu. Biri "Bunu Resûluîlah'tan aldım. Üçüncü bir görüş olarak da. O da: "Kur'ân. eğer Kur'ân'da yer alan bir âyet değil ise.küfrü gerektirmektedir.141[141] Bu iki hadiste ve benzerlerinde142[142] yer alan "Kur'ân hakkında münakaşa küfürdür" ifadesi yedi harf vesilesiyle söylenmiştir. yedi harf üzere okunur. o taktirde bunların Hz. Konuyu Hz. Kur'ân olmadığı halde Kur'ân'a uyması ve Kur'ân'm özünü yansıtması sebebiyle inkarı açısından Kur'ân gibi mütalaa edilebilir.140[140] Ebû Cuheym el-Ensârî'nin rivayeti de bu husustadır: "İki adam bir Kur'ân âyeti üzerinde ihtilaf ettiler. Kur'ân'da tartışmayınız. Kur'ân hakkında münakaşa etmeyin. ümmetin bunu geçici bir kolaylık olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Kur'ân'dan olmayan bir şey üzerinde tartışmak nasıl küfür olabilir.a.) sözleri Kur'ân olmadığı halde onun sözlerine ve emirlerine karşı gelmek -Kur'ân'da ifâde edildiği gibi. Zira Resûl-i Ekrem tarafından ortaya koyulan bir şey. bu Hz. Eğer okunmasına izin verilen kıraatler Kur'ân'dan ise. Kur'ân'dan değil ise.143[143] Ayrıca "Resul size neyi getirdiyse onu alınız. Peygamber'e sordular. Kur'ân'ın yedi harf üzere okunması. neden yasakladı ise ondan uzaklasın"144[144] âyeti ve benzeri emirler bu konudaki görüşü desteklemektedir. Bu rivayetler bize okuma kolaylıklarını Peygamberimizin sözlerine ve kudsî hadislere benzetme kapısını açmaktadır. Peygamber tarafından meşrulaştınlmış 37 . Çünkü onda tartışmak küfürdür139[139]." buyurdu."Şüphesiz bu Kur'ân yedi harf üzere nazil oldu. Bunların hangisini okursanız isabet etmiş olursunuz." deyince diğeri de "Ben de Resûlullah'tan aldım" dedi. Osman Mushaffnda da yer alması gerekirdi.

üçe çıkmış ve ardından da yedi olmuştur. çocuklardan..147[147] Hadis kaynaklarında nakledilen rivayetlerin hiç birinde sahabenin Resûlullah'a bu konuda bir soru tevcih ettiğini de görememekteyiz. Biz bu görüşü biraz değiştirerek almak istiyoruz. Bu tercihin daha gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Şu kadar var İd. müspet ve menfi yönler ihtiva etmektedir.146[146] Ancak konu ile ilgili en dikkat çeken husus yedi harfin ne demek olduğunun. aksine müşkil hale getirmektedir. Peygamber (s. Bu görüşlerden biri hadisîerdeki yedi harfle kastedilenin Arap kabilelerinin dili ve lehçesi olduğu şeklindedir. hadislerde harf ile kastedilen lehçe ve ağız ile birlikte lehçe içi farklı okumalardır. Onun Allah'tan aldığı müsaade ile meşrulaştırdığı bir şey ise ve tartışılması durumunda küfrü gerektiriyorsa veya en azından küfre düşme tehlikesi içeriyorsa. bu durumda Resûlullah'ın (s. Neden üçte durulmadığı veya ona kadar çıkılmadığı ile ilgili kaynaklarda bir açıklama bulunmamaktadır. Yedi Harf Terkibinin Anlamı ve Kıraatlerle İlişkisi Kur'ân'm yedi harf üzere indirildiğini belirten ve bir kısmı yukanda arz edilen rivayetlerden. Bir kısmı ise. Ayrıca aralarında okuma farklan ortaya çskan Hz. Yukarıdaki rivayetlerde Cebrail'in başlangıçta Kur'ân'ı Resûlullah'a bir harf üzere öğrettiği ve bu şekilde okunmasını istediğini görmekteyiz.demektir. Bu görüşlerden bir kısmı üzerinde durmaya değer görünmemektedir. 38 . Hz..a. Yedi harf konusunun doğru anlaşılabilmesi için hadislerde geçen "harf. bunun anlamıyla ilgili kaynaklarda nakledilen kırka yakın görüş konuyu anlaşılır olmaktan çıkarmakta. Bize göre.145[145] c. Ömer ile Hişâm b. "bir harf. bahsetmiş ve bu sebeple Kur'ân'ın yedi harf üzere okunması için ruhsat talebinde bulunmuştur. O taktirde bu yedi harfin bir anlamı olmalıdır. Resûl-i Ekrem tarafından açıklanmamış olması veya açıklanmaya ihtiyaç duyulmama sidir.a. Sonra artırılıp iki harf yapılmış. bizzat onun öğretim ve talimatıyla olduğunu anlıyoruz. Zira bir rivayette Resûl-i Ekrem yaşlılardan.) döneminde Kur'ân-ı Kerîmin bazı âyetlerinin farklı sekililerde okunduğunu ve bu farklı okuyuşların. "iki harf "üç harf ve "yedi harf tabirleri üzerinde durmamız gerekmektedir. cariyelerden.) sünnetinden müekked olanların önemsenmemesi ve tartışma konusu yapılması da tehlikelidir demektir.

Aynı kabile içindeki kimselerin de farklı okumalarına fırsat veren bu uygulama ile insanların Kur'ân'ı okurken. cennet ve cehennemi birbirine karıştırmadıkça. Ehl~i Kitâb âlimlerinin kendi kitaplarıyla ilgili yaptıkları da lafzî ve manevî tahrif olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Resûl-i Ekrem'e yakınlık ve ondan daha uzun süre ders alma da etkili elaca Kıraat İlminin Tarihi »o 63 bilmekteydi.152[152] Kur'ân-ı Ke-rîm'de bir yerde geçen "harf ismi153[153] bu kökten tef il babında gelen "tahrîf ile biraz uzaktan da olsa ortak manalar taşımaktadır. helali haram yapmadıkça. herhangi maddi bir şey ile ilgili olursa onun asiiyetini bozma harap duruma getirme gibi anlamlar taşımaktadır. Bazı dilciler meşhur "yedi harf hadislerinde geçen "ahruf kelimesini lügat ve lehçe anlamında almışlardır.Hakîm ve aralarında ihtilaf çıkan bazı başka kimseler aynı kabileye mensuptular ve aynı lehçeyi konuşmaktaydılar.154[154] Yedi harf hadislerinde de bir değiştirme ve başka lafzı asıl lafız 39 . korkmamaları ve sürekli olarak Kur'ân ile hemhal olmaları hedeflenmiştir.148[148] Aynı kabileden olup aynı şehirde yaşayan iki kişinin dil farkı olmasa da bilgi ve kültür farkı olabilirdi. Zaten "h-r-f kökünden tefîl babında türeyen "tahrif kelimesi konuşma ile ilgili olursa sözü lafzî veya manevî olarak değiştirme.150[150] Normal kullanımıyla "harf kelimesi 'herhangi bir şeyin bir tarafı ve yüzü' ile "vecih" ve "tarz"151[151] anlamlarında kullanılmaktadır.149[149] Buna göre aynı lehçe içi kelime değişimleri de yedi harf ruhsatına dahildir. diyebiliriz. haramı helal.

değil de çokluğu ifâde etmesidir. Bunların ortak yönü "yedi" sayısının belli bir miktarı. Harf kelimesinin ikinci kullanımı Kıraat İlmi'nde olup genel olarak "okuyuş" anlamındadır. harf sıralamasında yer alır. Yani anakronizm yapılarak Resûl-i Ekrem döneminde serbest bırakılan bir husus mushafîarın yazınımdan ve dağıtılmasından çok sonraki bir dönemdeki 40 .yerine koyup kullanma vardır. Osman'dan sonra aldığı şekil olsa gerektir.158[158] Ancak. kullanıldığı anlam ile ilgili bir kesinlik yoktur. Kur'ân'ın okunduğu verililerden her birine harf denir. "yedi başak". "yedi kat sevap" türünden ifâdelerdeki "yedi" rakamı buradaki kullanıma benzemektedir. fiil. Bunlardan birincisi Arap dilinde olup. aksine ümmet için geniş bir okuma kolaylığının murad edildiği görülmektedir. Ancak. Meselâ tbn Mes'ûd'un kıraatine "İbn Mes'ûd'un harfi" denir. büyük oranda Kureyş lehçesine göre yazılmış ve kıraat farkları Resûiullah'ın hayatta olduğu Medine dönemine göre çok az bir seviyeye inmiştir. "cennetin yedi tabakası". yukarıdaki hadislere dikkatlice bakıldığında belli bir sayıyı tutturmak gibi bir hedef güdülmediği. Yedi Harf konusuna literatür içindeki yerine göre bakacak olursak harf kelimesinin İslâmî ilimlerde ıstılah anlamıyla iki yerde kullanıldığım görürüz. hem alfabenin her bir birimi (hurûfü'i-hecâ') için kullanılır hem de dilbilgisinde kelime gruplanm ifâde ederken "isim. Böyle olunca sayının artırılması önü alınmaz bir karmaşanın meydana gelmesini sağlar diye düşünülmüş olabilir. Zira Bu dönemde Kur'ân.159[159]Yani hadislerde kastedilen şey Kur'ân'ın yedi meşhur lehçeye göre okunmasıdır.156[156] Kur'ân'da157[157] ve hadislerde geçen "yedi gök". Onları bu görüşe iten sebep. Ama manayı değiştirmediğinden ya da vahiy kâtipleri tarafından yazılan metne zarar vermediğinden müsbet bir değiştirme olarak görülebilir. Yedi ile gerçekten sayının mı kastedildiği yoksa Araplarda ve başka bir kısım milletlerde olduğu gibi çokluktan kinaye mi olduğu hususu tartışmalıdır. kıraat ilmi ile ilgilenen âlimlerden azımsanamayacak bir kısmı. yedi lafzının mecazî değil gerçek bir sayı tespit ettiğini söylemişlerdir. 155[155] Metinlerdeki "yedi (seb'a)" kelimesine gelince. Kur'ân'ın Hz.

Ancak hadis münekkitleri bir yandan bunlardan bahseden rivayetlerin zayıflığını ortaya koymuş öte yandan da bu açıklamaların genel olarak Kur'ân ve kıraat ilmi içerisindeki tutarsızlığını dile getirmişlerdir. Ancak Hz. Hevâzin. listede ekleme ve çıkarma suretiyle değişiklikler yapmıştır Böylece bu konuya dair bir fikir birliği meydana çıkmamıştır. kendisine intikal eden Mushaf a dayalı olarak çoğaltma işini yaparken Kur'ân'ın kendisi üzere indiği Kureyş lehçesini esas almış ve diğer okuyuşları devre dışı bırakmıştır. muhkemmüteşâbih.. Hüzeyl. Kur'ân'ın Kureyş lehçesi üzere indiğini yedi harfin bir ruhsat olduğunu bilmekteydi. 354/965). Böyle olunca Kur'ân'ın üzerine eğilen ve Kur'ân'da mahir 41 . Tayy. Bunların geçerli olması ise ancak. Osman'ın Kur'ân'i Kureyş lehçesi üzerine istinsah ettirip çoğalttırmasından sonra yedi harfin varlığım devam ettirip ettirmediği konusu tartışmalıdır. Asr-ı Saâdet'te yedi harf ile ilgili tartışmanın. emir-nehiy. Yukarıda da arz edildiği gibi sahabenin büyük çoğunluğu. İbn Hibbân (ö. gibi anlamlar ifâde ettiği ileri sürülmüştür. Muhtelif İlim dallarına mensup âlimlerden bir kısmı yedi harfin tamamının Hz. nâsih mensûh. Osman. 321/933).. Ebû Tâlib (ö. 243/857). Mekkî b. Hz. Sakîf. sahih kıraat şartlannı taşımaları durumunda mümkündür. Ebû Ca'fer et-Tahâvî (ö. haram-helal. Ebû Şâme el-Makdisî (ö.. 833/1429) gibi âlimlerin de içinde bulunduğu büyük bir çoğunluk ise.. yedi harften sadece birini içerdiği görüşündedir163[163]. Ebû Bekir Kur'ân'ın cem'i esnasında nazil olan ve son olarak arza-i ahîrada şekillenen Kur'ân âyetlerini iki kapak arasına almak istemiş ve bu sebeple yedi harf ruhsatı gereği farklı yazımlardan bir kısmını da mushafma taşımıştı. Osman mushafının.160[160] Bazı yedi harf rivayetlerinde ise yedi harfin. Haris elMuhâsibî (ö.161[161] Hz. Bununla birlikte mushaf hattının müsaade ettiği Kureyş iehçesi dışında kalan bazı okuyuşlar mushaf içinde korunmuştur. mutlak-mukayyed. 310/). 665/1267) ve İbnü'l-Cezerî (ö. 437/1045). İbn Cerîr et-Taberî (ö. yedi lehçenin hangi kabilelere ait olduğunu göstermeye çalışmışlarsa ve bu lügatlerin sahibi kabilelerin Kureyş.duruma göre değerlendirilmiştir. Zira sağlam ve yaygın rivayetler. Yemen ve Temîm olduğunu söylemişlerse de başkaları da. Osman mushaflannda bulunduğu görüşündedir162[162]. okuma (kıraat ve tilâvet) ile ilgili olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. âmm-hâs. Bu ikinci grupta yer alan bazı kimseler. Bir başka ifâde ile çoğaltılıp çeşitli beldelere gönderilen yedi mushafta yedi harf ruhsatı gereği ortaya çıkan okuyuşlann var olup olmadığı konusu net değildir. Zira Hz.

Yedi harf ruhsatının kaldırılışı da müslümanların Kureyş lehçesine alışması. Medine'de bir arada bulunan sahabenin zaman zaman birbirinin kıraatini yadırgaması. Hz. Kur'ân'm Öğrenilmesini teşvik eden "Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı öğrenen ve öğretenlerdir. içselleştirmeyi ve anlayarak öğrenmeyi teşvik etmektedir. Böyle olunca da okuma ve anlama birlikte devam etmekteydi. Gerçi sahabenin çok büyük bir kısmı.164[164] Ayrıca birçok âlim yedi harf ruhsatının ResûM Ekrem'in sağlığında kaldırıldığını kabul etmektedir165[165] ki eğer bu gerçekleşmiş ise o taktirde Ebû Bekir Mushafı'mn da tek bir lehçe üzere cem' edildiğini söyleyebiliriz. Kur'ân'm lafzını indiği şekilde korumaya yönelik tedbirler alınmakla birlikte. zaten Kur'ân'ı Kureyş lehçesine göre okumaktaydı ve fakat farklı okuyuşların olabileceğini kabul etmekteydiler. Kur'ân'ın 'Son Arza'da Kureyş lehçesi üzere okunması ve en sonunda Hz. Osman'ın çoğalttığı mushaflarda bu lehçenin esas alınması gibi gerekçelere dayanıyordu. dillerindeki fesahat sebebiyle Kur'ân'ı okuduğunda zaten anlamaktaydı. Kur'ân'm o vakte kadar inen tamanım ezberleyenlerin sayısının az olması gibi nedenler de anlama merkezli okumanın bir sonucudur. anlam merkezli bir okumaya özel bir ihtimam gösterildiğini görmekteyiz.olan kimseler. Özellikle İslâm'ın Arabistan'da toplum hayatına iyice girdiği bir dönem olan hicret sonrasında.166[166] d. On ayeti ilim ve amel olarak hazmetmeden diğer on ayete geçilmemesi. Yedi harf ruhsatı tabii olarak müslümanların din ve Kur'ân anlayışlarını da etkilemiştir. Şifahî olarak varlığını sürdürüp yazıya sirayet etmeyen yedi harf ruhsatının168[168] toplumun muhtelif kesimleri tarafından büyük bir ilgi uyandırdığının en 42 . Peygamberin vefatından önce. yedi harf ruhsatının çok geniş olarak uygulandığını ve anlam korunduğu taktirde benzer lafızların alternatifli olarak okunmasının önemsenmediğini görmektedir."167[167] hadisi lafzî bir -Kur'ân okumadan çok onu kavramayı. Yedi Harf Ruhsatının Müslümanların Dinî Düşüncesine Etkisi.

şan ve şerefleri. Peygamber'in vefatından sonra Kur'ân'ı korumak için muhafızlar tayin etmiş. dinlerinin temeli. Aynı şekilde Kur'ân'ı. Dil engelinin kalkmış olması ve Kur'ân'ın Arapça metninden okunarak tekrar edilmesi anlaşılması için yeterli değildir. bunu bir zorunluluğun sonucu olarak algılamaktaydı. farklı beldelerdeki insanlar hesaba katılmasaydı. bu konudaki rivayetler ve Resûl-i Ekrem'in farklı okuyuşları yadırgayanlara karşı aldığı sert tavırdır. Ancak bu ruhsattan ilham alarak Kur'ân'ın tercümeler yoluyla bütün insanlığa götürülmesine de bir engel olmamalıdır. nasıl büyük ekseriyeti aslen Arap olan ashaba Kur'ân'ı öğrenmeleri ve anlamalan için çok geniş bir alan açılmış. KIRAATLERİN SIHHATİ ve DEĞERİ 43 . onun korunmasını müslümanların hayatına taşıyarak gerçekleştirmiştir. telaffuz edemedikleri veya bilemedikleri kelimelerin yerine başka kelimelerin kullanılması noktasında kolaylık getirilmiş İse bu kolaylığın sonraki nesillere de tanınması gerekir hatta uygun olur diye düşünüyoruz.açık delili. dillerinin korunmasının teminatı ve beldelerinin kutsiyetinin nişanesi olduğu halde nasıl olup da onun indiği şekliyle okunmasL üzerinde ısrar edilmediği. Peygamber yedi harf ruhsatı ile de Kureyş'in dindeki yerini dengelemiş ve dini sahiplenme noktasında başka kabileleri de içeriye çekmiştir. aksine Medine döneminde farklı okuyuşlara kapı aralandığı konusu üzerinde ciddiyetle durmak gerekmektedir. Yedi harf rivayetlerinden de anladığımız kadarıyla Kur'ân'm anlamı ve anlaşılması üzerine yapılan aşırı vurgu sonucunda bazı kimselerin "bu hareket onun metnini tehlikeye düşürmez mi?" diye bir telaşa düşmemesi çok iyi tahlil edilmelidir. Kur'ân'ı okuma zorluğu çekmedikleri halde ashâbm anladığı kadar anlayamadıktan da bir gerçektir. Zira Allah ne Kur'ân'ın indiği dönemde ne de Hz. Kur'ân ilk müslümanların her şeyi. başka milletlere karşı itibarları. bununla Kur'ân gerçek manada korunmuş olamazdı. Zaten günümüzde ana dili Arapça olanların büyük bir kısmı bile. Eğer Kur'ân sadece Kureyş'in dil ve bilgi bakımından önde gelenlerine hitap etseydi. Buradan Kur'ân'm tercümeleri ve tercümelerin başka milletlerden olan müslümanlann dini hayatındaki yeri üzerine geçmekte bir beis olmasa gerektir. Bir Habeşlinin bile müslümanların başına geçip reis olabileceğini söyleyerek idari asabiyeti kıran Hz. tercümelerinden okuyarak anlamaya çalışanlara (bunun bir kolaylık ve aynı zamanda mecburiyet olduğunu söylemek ve Kur'ân'ın metni ile olan bağlarını her geçen gün güçlendirmeleri gerektiği ihtar edilmek şartıyla) Kur'ân'dan tercümeler yoluyla da olsa kopmamaları tavsiye edilebilir. Biz bu konuyu Kur'ân'm korunmasıyla ilgili görmekteyiz. Çünkü. Allah Kur'ân'ı kendi koruması altına almış İse de bize göre bu korumanın en önemli unsurlarından biri onu toplumun bütün kesimlerine yaymasıdır. Bundan kastımız tabii ki yedi harfin geri gelmesi değildir.169[169] III. Ashâbdan yedi harf ruhsatını kullananlar. Zira dikkatli ve bilgili bir mütercim tarafından iyi niyetlerle hazırlanan bir Kur'ân tercümesi Kur'ân'ı anlamak için yola çıkan bir okuyucunun ihtiyacını büyük ölçüde görecektir.

isterse yedi imamdan veya onlardan büyüklerinden gelsin. zayıftır. Kıraatlerin Sıhhat Şartlan ve Sahih Kıraatler Kıraatlerin sıhhati ve tevatürü konusu İslâm alimleri tarafından sürekli olarak gündemde tutulmuş ve konuyla ilgili eserlerde en temel başlıklardan biri olarak yer almıştır. Zira o en ağır şartlan taşıyan tevatür tarifini bile karşılayacak tarzda bir mütevâtirliğe ve sağlamlığa sahiptir. Kur'ân'm kendisine göre İndiği yedi harften sayılır ve insanların bunu kabulü üzerlerine vacip olur. Şu kadar var ki. Kur'ân. Reddi caiz olmadığı gibi inkarı da helal olmaz. Bu sebeple böylesi bir tevatüre sahip olmayan kıraatleri Kur'ân gibi görmek doğru olmaz.170[170] Kur'ân metninin sıhhatinde ve tevatüründe hiçbir ihtilaf yoktur. Zerkeşî'nin de dediği gibi her ikisi de hakikattir ancak hakikat oluş yönleri birbirinden farklıdır. şazdır.a. kıraatler ise inen vahyin lafızlarını yazarken veya telaffuz ederken meydana gelen tahfif ve teskîl türünden değişikliklerdir." demek suretiyle gerek sıhhat gerekse değer bakımından kıraatler ile Kur'ân'ı birbirinden ayrı değerlendirmektedir. Süyûtî'nin de kendisinden övgüyle bahsettiği Ebü'1-Hayr İbnü'l-Cezerî olgunluk döneminde yazdığı enNeşradh kitabında sahih kıraatle ilgili olarak şöyle demektedir: Arap diline.171[171] 1.Birçok alandaki otoritesiyle bilinen Zerkeşî "Bil ki Kur'ân ve kıraatler birbirinden farklı iki hakikattir. Muhammed'e (s. ister on imamdan isterse de bunların dışındaki makbul imamlardan gelsin.173[173] 44 . Çünkü böylesi bir kıraat. Ne zaman bu üç temel şarttan biri ortadan kalkarsa böylesi bir kıraat. bâtıldır:' Selef ve halefin Önde gelen muhakkik âlimlerine göre kıraatlere dair sahih olan görüş budur. Hz.) beyan ve i'caz için indirilmiş bir vahiydir. ister yedi imamdan. bir şekilde (vecih) biie olsa uyan172[172]. Osman mushaflanndan birine ihtimâlli olarak dahi olsa uygunluk arz eden ve sağlam bir senede sahip olan her bir kıraat (okuyuş) sahihtir.

Zerkeşî bu üç şartın kimler tarafından hangi gerekçelerle ortaya konulduğunu ayrıntılı olarak vermektedir. Ebû Tâlib adı geçen eserinde kıraatleri kabul ve red bakımmdan üç kısma ayırır. "vav" ve "fa" gibi harf veya "vassâ-evsâ". kelimesini uzatarak ^uu 45 . Kıraatlerden üçüncüsü hattı Osmânî'ye uymuş bile olsa sağlam bir senedi olmayan veya Arap diline aykırı düşen kıraatlerdir. 177[177] Bu sahih tanımlamasında yer alan ilk maddede sözü edilen senedin mütevâtir veya meşhur olma zorunluluğu olmayıp ricalinin sağlamlığı ile iktifa edilmiştir. sıhhat şartlanndan üçünü bir arada taşıyan kıraatler için kullanılmıştır. Genelden (âmme) kasıt Medine ve Küfe ahâlisidir. İkinci maddede geçen "mushaflardan birine takdiren de olsa uyma" ifâdesi mushaflar arasında "miri". "ve kad ihtara't-Taberî ve gayrühû. Bunlardan ilki sıhhat için gereken üç şartı taşıyan kıraattir.." diye başladığı cümlesinde Taberî ve diğerlerinin makbul kıraat için üç şartından bahseder ve bunların "Arapça'da güçlü vechinin olması". Çünkü üzerinde icmâ yoktur ve ahad haber ile gelmiştir.İbnül-Cezerî. Nitekim İbrahim b.175[175] Fakat bu şartlan kendisinin mi formüle ettiği yoksa önceden başkaları tarafından mı şekillendirildiği konusu net olarak bilinmemektedir. Bu kıraatin dinde hüccet olduğu ve inkarının küfrü gerektirdiği noktasında ihtilaf yoktur. İkinci kısım. mushafı Osmânî'ye uygunluk ve muttasıl sahih sened şeklinde özetleyebileceğimiz bu üç şart kıraat âlimlerinin büyük ekseriyeti tarafından kabul edilmektedir. Sadece o. Bu tür kıraatler makbuldür ancak Kur'ân olarak okunmaz ve inkan küfrü gerektirmez. "mushafa uygunluk" ve "genelin üzerinde icmâ etmesi" olduğunu belirtir. şartlardan ikisini taşıyıp ta Hz.174[174] Kıraatin sıhhat şartlannı ilk defa kimin ortaya attığı tam olarak belli değildir..176[176] Kıraat ilmindeki "sahih" terimi genellikle iki anlama gelmektedir. Ebû Tâlib (ö. Mekkî b. Osman'ın istinsah ettirdiği mushafların hattına aykırı olan kıraatlerdir. 437/1045) el-îbâne an me'âni'lkirâât adlı eserinde farazi bir soruya karşılık olarak verdiği cevapta bu şartlardan söz eder ve bunu inkar edenin küfre düşeceğini belirtir. Arap diline uygunluk. aynı zamanda kendi kanaati olan bu görüşün pek çok büyük âiim tarafından dile getirildiğini göstermek için bunlann tek tek adını saymıştır. Ömer elCa'berî sahih kıraatlerde aranan tek şartın rivayetteki sağlamlık olduğunu diğerlerinin ise bir bakıma buna tabi olduğunu ortaya koymuştur. Mekkî b. İlk olarak bu terim. "enceytenâ-enceynâ" gibi fiil sigası türünden bazı küçük farklılıkların bulunması ve yer yer medlerin takdir edilmesi (ili. Bu şartlar içerisinde muttasıl sahih sened şartının bir önceliğinin olduğu anlaşılmaktadır.

180[180] İlk dönem müellifleri yedi veya on kıraatten olmadıkları halde bu üç şartı taşıyan bütün kıraatleri sahih kategorisi içerisine alırken İbnü'l-Cezerî bu üç şartı taşımakla birlikte meşhur olmayan kıraatlerin artık uygu-lama sahasının kalmadığını. üzerinde ister ittifak isterse ihtilaf edilsin böylesi ktraat alınır ve sahih kabul edilir. Kur'ân'ın indiği dönemde Arabistan yarımadasında kabilelerin kullandığı Arapça arasında bazı farklılıkların bulunması ve yedi harf ruhsatı gereği ilk dönemde bunlara izin verilmiş olması sebebiyledir. şâz kabul edüir. Mütevâtir aynı zamanda sahih kavramı içerisinde değerlendirildiği için kendilerine mütevâtir veya 46 . Ebû Şâme el-Makdisî "fasih Arap dili üzere olmayı" şart koşmakla birlikte fesahatin derecesini açıklamamıştır. Osman mushaflarına uymayan kıraatlerdir. Bir kıraat diğer iki şartı taşımak şartıyla. Osman. Peygamberin ümmetine vermiş olduğu yedi harf ruhsatının bir sonucudur.183[183] Bu nevi okuyuşların tamamı Hz.178[178] Rivayet edilen kıraatin bunlardan herhangi birine uygun düşmesi yeterli görülmüştür. Zeyd b. Übey b. Ali. Eftü'd-Derdâ. Ebû Tâlib ise bu kıraatleri inkâr etmenin kişiyi küfre götürmeyeceğini ancak bu tavrın kötü bir davranış olduğunu ihtar eder. Ka'b.şeklinde okuma) sebebiyledir. Sahâbîlerin büyüklerinden bu tür kıraatlere dair birçok rivayet gelmiştir. Hz. Bunlar da senet bakımından sahih olmakla birlikte üzerinde icmâ edilen mushaflara uymadığı için ne namazda ne de namaz dışında bunlann okunması caiz olmaz.182[182]'Mekki b. bu kabilelerden hangisinin lehçesine uyarsa uysun.181[181] Sahih teriminin ikinci kullanıldığı yer muttasıl sened ve Arap diline uygunluk şartlarını taşıdıkları halde Hz. çünkü bunlar üzerinde ümmetin lamasının bulunmadığını söyleyerek adeta bunlann terkinin ve sahih kategorisi dışında tutulmasının daha uygun olacağını ima eder. fesahatte hangi derecede bulunursa bulunsun (fasîh-efsah).179[179] Üçüncü maddede kullanılan "takdiren de olsa" ibaresi. İbn Mes'ud. Kendilerine sahih kıraatlerin dayandığı sahâbîler Hz. Sabit ve Ebû Mûsâ el-Eş'arî 'dir.

meşhur denilen yedi ve on kıraat sahih kategorisi içerisine girer. Ancak bu, imamların kıraatları içerisinde bu şartlan taşımayan okuyuşların olmadığı anlamına gelmez. Üç temel şartı taşımayan bir kıraat vechinin -yedi kıraat imamından da gelse- şâz ve bâtıl olarak kabul edildiğini yukarıda nakletmiştik.184[184] Kıraat sahih olduğu takdirde bunlar arasında iyi-kötü gibi bir ayırımda bulunmak doğru ve caiz olmaz. Çünkü Resûl-i Ekrem yedi harf ruhsatı gereği farklı okuyan kimselerin birbiri ile tartışmasını yasaklamış hatta Kur'ân üzerinde tartışmayı küfür olarak görmüştür. Sahabe de aynı hassasiyeti devam ettirmiştir. Örnek vermek gerikirse, sahih olan "melik di." ve "mâlik iüu ", "veadnâ *■&} " ve "vâadnâ uupij "185[185] okuyuşlarından birini öbürüne iyi-kötü yakıştırmasıyla tercih etmek bu kategoriye girer.186[186] Çünkü her ikisi de vahyin farklı okunabileceği iznine uyduğu ve Resûl-i Ekrem'den geldiği İçin bir çeşitlilik ihtilafı tümnden kabul edilmeli ve bir konuda birden fazla doğru olabileceği prensibine uyularak reddedilmemelidir. Endülüslü âlim ve filozof İbn Rüşd ise kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta tercihte beis görmediği bildirilmiştir.187[187]

2. Kıraatlerin Tevatürü Meselesi

Kıraat ilmi tarihinde kıraatlerin tevatürü konusu ağırlıklı olarak kıraat ilminin sözlü nakliyle birlikte yazılı hale gelmesinden itibaren tartışılmıştır. Bunda hadis ilminin tedvini, hadislerin belli bir sistem dahilinde kategorize edilmesi ve hadis kaynaklarının değerleriyle ilgili görüş ortaya konulması da etkili olmuştur. Hatta hadis ilminin oluşum ve gelişimi bir manada kıraat rivayetlerinin değeri konusunda yanlış değerlendirmelere de zemin hazırlamıştır denilebilir. Kıraatlerin mütevâtir olması ya da olmaması konusunda verilecek hüküm tevatür tanımıyla doğrudan ilgilidir. Eğer tevatür, hadiste olduğu gibi yalan üzerine ittifakları aklen mümKÜn olmayan bir topluluğun yine böylesi bir topluluktan aldıkları bir haberi başka bir topluluğa nakletmeleri ise bu, özellikle yedi veya on kıraat imamının Hz. Peygamber'e kadar varan yazılı

47

isnadlarımn rical adedinin bu sayıya ulaşmadığını gösterir. Çünkü bunlann neredeyse tamamına yakını tevatür derecesine ulaşmayan âhâd haberler kategorisi içindedir. Bu manada -bazı istisnalar dışında- İslâm dininde Kur'ân'dan başka bir bilginin tevatürünü iddia etmek fevkalâde zordur. Ancak mütevâtirin "Kendisiyle mutlak manada amelin vacib olduğu ricali araştırılmayan haber" şeklindeki tanımı188[188] dikkate alınırsa mütevâtirde senet aranmayacağı, arandığı taktirde hemen her haberin âhad seviyesine düşebileceği de dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Kıraatlere gelince bunlar, pek çok ibadet (namazın kılmışı ve hac-cın yapılışı gibi) ve muamelât konusunda olduğu gibi sadece sözle veya yazıyla ilgili bir nakil olmayıp tevatüründe şüphe olmayan Kur'ân metni üzerinde uygulamaya (edâ ve telaffuz) yönelik bir iştir. Kur'ân'm sadece yazılı bir söz/metin olarak mütevâtir olduğunu söyleyip onu edâ ve ifâdeden soyutlamak makui bir değerlendirme olamaz. Çünkü Kur'ân kendisine özgü telaffuzu, edâ ve ifâde şekli olan bir. kitaptır. Bunlar olmadığı taktirde Kur'ân, mushafta yazılanı isteyenin istediği gibi okuduğu bir kitap haline gelir.189[189] Öyle olmuş olsa idi Hz. Peygamber (s.a.) ashaba Kur'ân'ı okumaz ve okutmaz, Kur'ân'ı öğretmek üzere de adlarına "mukrî" ve "kurrâ" denilen ashabı belde ve bölgelere göndermezdi. Aynı şekilde, Kur'ân'ı istinsah ettirip çoğaltılan nüshaları beldelere gönderen Hz Osman, bunları okutmak ve öğretmek üzere bunlarla birlikte edâ keyfiyetini bilen kârileri de yollamazdı. Bu bölgelere giden kâriler Kur'ân'ı, ellerindeki mushafın hattına uyan ve dil bakımından tevcihi bulunan bir Arapça ile okudukları taktirde kimse onların karşısına çıkıp "Senin okuyuşunun Hz. Peygamber'e kadar varan ricali tevatürü ortaya çıkaracak sayıda değil; bu durumda senin kıraatini kabul etmiyoruz" dememişlerdir. Hz. Peygamber'in Übey b. Ka'b'a "Allah bana, Kur'ân'i sana okumamı emretti..." buyurması190[190] Kur'ân'ın sadece kağıt üzere yazılı bulunan ve isteyenin istediği gibi okuduğu bir kitap olmadığının bir başka delilidir. Eğer Arap yazısı Kur'ân'ın indiği dönemde bütün farklılıkları gösterecek derecede gelişmiş olsa idi ve yazı malzemesi de bol bulunsaydı belki de edâ keyfi-yetleriyle ilgili zorunluluk sadece sınırlı konulara münhasır kalırdı. Zaten kıraat imamlarının yoğun faaliyetleri sonucunda Kur'ân'ın noktalanmasından, harekelenmesinden ve secavendlerin konulmasından sonra farklılıklar mushaflarda gösterilmiş, böylece edâ keyfiyeti bakımından zorunlu olan hususlar bir hayli azalmıştır. Kıraatlerin tevatürünü, hadis ilminde uygulamayı gerektirmeyen konularda şart koşulan sayı yerine edâ ve ifade açılarından değerlendirmek daha sağlıklı bir yaklaşım olsa gerektir. Kıraat imamlarının büyük çoğunluğunun hicrî ilk ve ikinci asırda yaşaması, ashâb ile görüşmesi, Mekke, Medîne, Küfe, Basra ve Şam gibi sahabîlerin çok olduğu İslâm beldelerinde bulunması ve kıraatleri kendilerinden sonra yazılı hale gelinceye kadar hadis

48

ilmindeki tevatür şartına yakın bir biçimde çok sayıda râvi tarafından uygulamalı olarak nakledilmiş olması kıraatlerine olan güveni artırmıştır. Zaten özellikle yedi kıraat imamı dindarlıkları, dini bilgileri, güçlü hafızaları ve güzel okuyuşları sebebiyle kıraat talebelerinin büyük teveccühüne mazhar olmuştur. Adetâ böylece, bu imamların kıraati üzerinde 'sükuti tevatür' gerçekleşmiştir. Yukarıda anılan ve anılmayan pek çok hususu değerlendiren âlimler yedi kıraati ittifakla mütevâtir kabul etmişlerdir.191[191] Yediyi ona tamamlayan üç kıraatin mütevâtir olduğunu söyleyenler çoğunlukta olmakla birlikte 'meşhur' düzeyinde sahih olduğunu söyleyenler de vardır. Kur'ân konusunda ileri derecede hassasiyeti bulunan müslümanlarm büyük çoğunluğunun kıraatler üzerinde icmâ etmesi de tevatürü ve sıhhati konusunda bir fikir vermektedir.192[192] Tâhir b. Âşur, Ebû Bekir İbnü'l-Arabî'nin görüşlerini yorumlayarak; onun kıraatlerin mütevâtir oluşunu mushafin yazım şeklinin mütevâtir oluşuna bağladığım, ancak üzerinde ihtilaf bulunan bir kıraati gerekli şartları taşımış olması sebebiyle makbul ve sahih görse bile mütevâtir olarak kabul etmediğini, çünkü ihtilafın tevatürü ortadan kaldırdığını ifade e-der.193[193] .İbnü'l-Cezerî Müncidü'l-mukriîn adıyla yetişme döneminde hazırladığı küçük çaplı eserinin "On Kıraatin Mütevâtir Olduğu" adlı başlığında Aşere'nin bütün ihtilaf unsurlarıyla mütevâtir kıraatlar olduğunu ileri sürmüştür. Kıraatleri mütevâtir sayıp da bazı eda şekil ve keyfiyetlerini mütevâtir görmeyen İbnü'l-Hâcib'i (ö. 646/1248) tenkit etmiş194[194], idgam, râ'nın terkîki, lâm'ın tağlîzi, harekenin nakli gibi konular dahil olmak üzere Aşere içinde yer alan tüm kıraat verililerinin mütevâtir olduğunu ispatlamaya çalışmış, Kırâat-i Seb'a içinde sadece imâle ve med gibi usule dair konularda değil, ferş-i hurûf ta da şâz unsurların bulunduğunu ileri süren Ebû Şâme'yi de ağır bir dille eleştirmiştir.195[195] Yetişkinlik dönemi ürünü en-Neş/de aynı konuyu ele. alan İbnü'l-Cezerî bu anlayışını yumuşatarak mütevâtir terimi yerine sahih kelimesini kullanmıştır.196[196]

49

Zerkânî. Lübb (ö. Ancak yine de bu doğru bir hareket olarak adlandırıiamaz. bunların zamanla icmâ dışı kaimass ve eğitim öğretimde tercih edilmemesi sebebiyle. Ya'kûb ve Halefin kıraatlerinin ise sahih hatta tercih edilen görüşe göre mütevâtir olduğunu ileri sürmüştür. kimsenin de bunların okuyuşuna itiraz etmemesi kıraatlerinin sıhhatinin en önemli delilidir. 783/1381) isimli kıraat âliminin bu konuda müteşeddit olduğunu ve görüşünü desteklemek için bir eser yaz: dığmı bildirmektedir. fakat bu tevatürün onlardan gelen tüm okuyuşlar için geçerli olmadığını söyler.201[201] 50 .197[197] Ebû Şâme el-Makdisî yedi imama nispet edilen kıraatler konusunda daha çok sahih ve üzerinde icma olan tabirlerini kullanır. kendi döneminde artık Aşere'den başka sahih kıraat bulunduğunu iddia etmenin mümkün olmadığını söyler. Bununla birlikte yedi kıraat için kullanılan mütevâtir değerlendirmesine de katıldığım. Kıraat âlimlerinin bir kelimenin okunuşunda ihtilaf etmeleri onun mütevâtirliğine engel teşkil etmez.200[200] Zerkeşî'nin de ifâde ettiği gibi Kur'ân ile kıraatler hakikatleri farklı olan iki ayn şeydir. Zira bu okuyuşların hepsi yedi harf rivayetlerinde de gördüğümüz gibi Resûlullah'a gitmektedir ve o da aynı âyette yer alan kelimelerin birbirinden farklı olarak okunmasına izin vermiş hatta bir dönem bunu teşvik bile etmiştir.199[199] Yedi ve on kıraatin tevatürü konusunda aşın sözler söyleyenler hatta bunların tevatürünü inkar edenlerin kâfir olduğunu ileri süren kimseler bulunmaktadır. Endülüslü Ebû Saîd Ferec b. Ona göre bunların Resûl-i Ekrem'e ulaşan kıraat senetlerinin ahad olması bu rivayetlerin ve okuma şekillerinin başkaları tarafından nakledilmedi-ği ve okunmadığı anlamına gelmez.198[198] İbnü'l-Cezerî ilk dönemlerde belki onlu tasnifin dışındaki kıraatler için de sahih demek mümkün iken. (XVIII) asır ulemâsından Bennâ yedi kıraatin ittifakla mütevâtir olduğunu Ebü Ca'fer. Her bir tabakadan büyük bir çoğunluk bu kıraatleri rivayet etmiştir. Kur'ân'ı inkar etmek mutlak olarak küfür kabul edilse de kıraatlerin tevatürünü inkar âlimlerin ekseriyeti tarafından aym kategori içerisinde değerlendirilmemiştir. Yedi kıraat âliminin kıraatleri yaygınlaşmış olması birçok yönleriyle toplumda şöhret yapmaları.On dört kıraat kitabını yazan XII.

İbnü's-Sümeyfa' (ö. Bu terk edilen kıraatler içerisinde üç şartı taşıyan okuyuşlar bulunabilir. Zira müslümanlar bazı kıraatler üzerinde icma etmiş. Kur'ân olarak kabul edilmese bile yedi harf ruhsatına atfen bazı maksatlar için kullanılabilir.204[204] Yedili sistemi ilk defa ortaya atan İbn Mücâhid'in şâz kıraatleri rivayet edenlerle mücadele ettiği ve bunları siyasi otoritenin de yardımıyla engellemeye çalıştığı nakledilmektedir. onlara yaygınlık kazandırmış bazılarını ise terk etmiştir.3.202[202] Mushaflara ve Arap diline uygunluk şartını taşıdığı halde senedindeki ricali sika olmayan kıraatler için de. Arap diline uygunluk şartının eksik olması veya mushaflardan hiç birine uymaması durumunda kıraat. Şâz kıraatler namazlarda ve ibadet maksadıyla okunmaz. Ancak muttasıl sahih senet şartım taşımayan kıraat uydurma (mevzu) durumuna düşeceğinden tamamen terk edilir. 215/830) ve Ebü's-Semmârin kıraatleri senetleri bakımından bu türdendir.205[205] 51 .203[203] ancak bazı fıkhı meselelerin çözümünde ve Arap dilinde şahid olarak kullanılabilir. Çünkü bu reddedildiği taktirde diğerlerinin kabul edilmesi de anlamsız hale gelir. Ancak şâz kıraatlerin tamamı aynı seviyede olmayıp bulann kendi içerisinde farklı dereceleri vardır. Usulcüler. bu maksatla tedvini yapılabilir. kitaplarda nakîedilebilir. Bu İbnül-Cezerî'nin sahih kıraat tanımına ters düşse de icmâya uygun olduğu için fazla itiraz edilmemiştir. Bunlar Yûnus sûresinin ij sû» jy şeklinde okurlar. Şâz Kıraatler Kıraat ilmiyle ilgili eserlerin ittifakla naklettiğine göre sahih kıraatin şartlarından herhangi birini veya daha fazlasını taşımayan her bir kıraat şazdır. Mekkî ve tbnü'l-Cezerî gibi âlimler bu nevi kıraatleri prensip olarak sahih kabul etmişlerdir. fukaha ve başkaları şâz kıraatin Kur'ân olmadığı konusunda icma etmiştir. üzerinde icma olmaması ve toplum arasında şöhret bulmaması sebebiyle şâz tanımlaması yapılmıştır. Yedi veya on kıraatten olmadığı halde sahih kıraatin üç şartını taşıyan her bir kıraati sahih kabul etme yönündeki eğilim güçlüdür.

kıraatlerinin büyük bir kısmının Halef b. ondan bir asır kadar sonra da Kastallânî (ö. Mesela Hasan-ı Basrî'nin kıraatleri incelendiğinde bunlardan bir kısmının mütevâtir on kıraat ile paralellik arzettiği görülür.206[206] Aynı durum İbn Şenebûz diye bilinen EbülHasen Muhammed b. sahih ve mütevâtir kıraatlerle uyum arzetmektedir. İbn Miksem Hz. Ka'b ve İbn Mes'ûd'un sahih kıraatin şartlarını taşımayan okuyuşlarını tercih etmesi sebebiyle eleştirilmiş ve yapılan muhakeme sonucunda hapse mahkum edilmiştir. Bu konuda herhangi bir tartışma yoktur. el-Attâr (ö. 354/965) gelmektedir. Mâide süresindeki "el-azîzü'l-hakîm207[207] terkibini "el-ğafûru'r-rahîm ^ı ^jUi\" şeklinde okumuştur. "sereka210[210] kelimesini okurken mütevâtir 52 . 923/1517) bunların kıraatlerini eserlerinde nakletmiş ve ilim camiasının dikkatlerini bu kıraatlere çekmiştir. İbn Şenebûz özellikle. Ancak o İbn Mücâhid'in ölümünden sonra bu faaliyetine devam etmiştir. Yezîdî. Übey b. Eyyûb el-Bağdâdî'nin (ö. Abbasî Halîfesi Kahir Billâh'm emri ile kurulan ve içinde İbn Mücâhid'in de bulunduğu bir mahkemede yargılanmış ve tevbe ettirilerek yaptığı işten vaz geçirilmiştir. Hasan-ı Basrî ve A'meş'in kıraati de şâz olarak adlandırılmıştır. Bu âlimlerin kıraatinin şâz olarak adlandırılması iki açıdandır. İkincisi ise bunlann kıraatlerinin insanlar arasında yaygınlık kazanmaması ve bir bakıma terk edilmesidir. 328/939) de başına gelmiştir. Bu ümmetin icmâsına ve sahih kıraatin şartlarına aykırı olduğu için ciddi bir şekilde eleştirilmiş. O. Kıraat eğitiminde herhangi bir etkileri bulunmayan bu imamların bazı okuyuşlan. Ahmed b. Aslında İbn Miksem birçok âlim tarafından güvenilir bir râvi ve sağlam bir âlim olarak tanımlanmakta. Onun sahih bir senede dayanmayan kıraatlerine Örnek olarak Yûsuf sûresinin 80. Bunlardan birincisi okuyuşlarının büyük ekseriyetinin sahih kıraatin şartlarını taşımamış olmasıdır.208[208] Kıraatlerin tasnifinden sonra pek çok âlimin209[209] kıraati ile birlikte ileride bahsedileceği gibi on dörtlü kıraat tasnifi içerisinde yer alan İbn Muhaysm. Hişâm'a uygunluk gösterdiği söylenmektedir. Zira bu şartları taşımayan bir kıraat kimden gelirse gelsin kabul edilmez. Osman mushaflarmın hattına ve Arap diline uygun olan kıraatleri geçerli saymış ve bunları okutmuştur. âyetin-deki "neciyyen Cf" kelimesini "nücebâ'e «^" şeklinde okuması verilebilir. Ancak önce İbnü'l-Cezerî. Hasan-ı Basrî.Kendisiyle mücâdele ettiği kıraat âlimlerinin başında İbn Miksem.

216[216] 215[215] Kur'ân'm aslından olmadığı halde sahabe tarafından tefsir maksadıyla ayetlerin arasına yazılan ancak bazı kimseler tarafından Kur'ân'm aslmdanmış gibi zannedilen kelime ve cümieler-den oluşan müdrec kıraatleri de şâz tanımı içerisinde değerien-dumek gerekir. Ebû Ca'fer el-Kârî ve Halef gibi şeddesiz okuyarak213[213] .. âyetindeki "kad küzibû ips" ^ kelimesini Âsim. Onun "innâ entaynâke auŞiî " şeklindeki okuyuşu da cumhurun hilâftnadır.ve lehû a-hun ev uhtun.. Nâfi' ve el-Kisâî'yi takip etmiştir. Bekr. Sa'd b. "hüve'1-berr "211[211] ifâdesindeki " ra /' harfinin sonunu fetha ile okuyarak da on imamdan Ebû Ca'fer. Hasan-ı Basrînin dil açısından makbul olan bu kıraatleri hatt-ı Osmânî'ye uymadığı ve icmâya ters düştüğü için şâz kabul edilmiştir. Sahih kıraatlere uymayan okuyuşlara örnek olarak Ha~ san-ı Basrî'nin Benû Temim lügatini takip ederek tercih ettiği "ve'1-hediyye ma'kûfen Îij&i U^\ j" okuyuşunu gösterebiliriz. Hamza. Ezd ve Kays kabilelerinin lügatidir. Hüzeyl.)"217[217] âyetine V & (min ummin)".kıraatinin bazı yerlerde yedi imama uygunluğunu göster-tniştir.kıraatlere uymuş. Mütevâtir kıraatlere uymayan bu okuyuş Sa'd b. Sahih kıraatlerde bu "ve'I-hedye ma'kûfen"214[214] şeklindedir.. Kisâî. Ebî Vakkas'ın " (.212[212] On dört kıraat imamından biri kabul edilen A'meş de mesela Yûsuf sûresinin 110.. İbn 53 .. Onlar sakin "ayn ^ " harfinden sonra "ti v harfi geldiğinde "ayn^ "ı "nûn o "a kalbederler.

Bu durumda mana tersyüz olduğundan haşa Allah'ın âlimlerden korktuğu ifâde edümiş olmaktadır... Bunları Ebü'l-Kâsım el-Hüzelî ve başkaları da rivayet etmişlerdir. "218[218] âyetine " mevâsimi'l--hacc)" ve îbnü'z-Zübeyr'in " hi fa Jzâj bj^bj (ve'1-tekün minküm ümmetün.220[220] 4.223[223] 54 .. Bunlar içerisinde yer alan en bariz örnek "Kulları içinde ancak bilginler Allah'tan (gereğince) korkar"221[221] anlamına gelen âyetteki "*" lafzının fail yapılarak merfu okunmassdır. 408/1017) Ebû Hanîfe'ye nispetle bir araya getirdiği kıraatlerdir. Mevzu (Uydurma) Kıraatler Rivayet ilmi bakımından hiçbir aslı olmadığı halde uydurma bir senetle birilerine nispet edilen bazı okuyuşlar bulunmaktadır ki bunlara mevzu kıraatler denir. Ca'fer el-Huzârnin (ö...222[222] Bu neviden kıraatlerin az da olsa bazı büyük kurraya nispet edildiği görülmüştür.)"219[219] âyetine " (ve yesteînûneilâhe ala mâ esâbehurn)" ilavesi gibi kıraatler müdrecin en belirgin örneklerindendir. Bu tür kıraatlerin en meşhur örneği Muhammed b.Abbas'm " (leyse aleyküm cünâhun en tebteğû fadlan min rabbikürn.

224[224] Kıraat ilmine dair yazılan ilk eserlere. Mekke'de İbn Kesîr. Bir dönem sayı öylesine artmış ki. Hamza b. doğru ile yanlış birbirine karışmaya başlamıştır. Bunlara benzer başka tasnifler de yapılmış ve eserler telif edilmiştir. Ebû Tâlib'in de dediği gibi kıraatler konusunda ilk kısıtlayıcı tasnifi yapan İbn Mücâhittir (ö. iyi ile kötü. 399/935) et-Tezkire fı'î-kırââü's-semân adlı eserinde227[227] sekiz kıraate yer vermiş ve sekizinci kıraat imamı 55 . 224/838) yazdığı kıraat kitabında otuz iki kıraata yer vermiş. Küfe. İshak el-Cehdamî (ö. Ebû İshak İsmail b. yapılan rivayet ve kıraat talimi çalışmalarına bakıldığında bir tutarlılığı olan kıraatlerin sayısının otuzu aştığı görülmektedir. Basra'da Ebû Amr ve Şam'da İbn Âmir kıraat imamı olarak yer almaktadır. Sellâm (ö. Meselâ İbn Galbûn (ö. Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Bunun sonucunda da kıraat konusundaki ihtilaflar artmıştır. Ona bu tasnifinden dolayı yedi harfle karışabilecek yedi sınırlaması ve listeye aldığı bazı kâriler sebebiyle eleştiriler de getirilmiştir. 282/896)225[225] ve İbn Cerîr etTaberî de çalışmalarında yirmi kıraati toplamışlardır.IV. Medine. KIRAAT TASNİFLERİ İçinde muhtelif âlimlerin okuyuşlarına yer verilen kıraat tasnifleri hicrî birinci asrın sonlarına kadar gitmektedir. İbn Mücâhid'in tasnifinden sonra sayı itibariyle bunu aşan tasniflerin de yapılmış olması bu yedi sayısının herhangi bir nassa veya icmâya dayanmadığın: göstermektedir. Habîb ve Kisâî. İbn Mücâhid'in tasnifinde. Özeilikle kendilerine mushaf ve ashâbdan bir kıraat âliminin gönderildiği Mekke.226[226] İbn Mücâhid çalışmasında zaten bulundukları yerlerde şöhret yapan ve insanların kendisine daha fazla rağbet ettiği kıraat imamlarının okuyuşları derlenmiştir. Basra ve Şam gibi şehirlerde yoğunlaşan kıraat çalışmaları belli bir zaman sonra çok yoğun bir çalışma alanı haline germiştir. Mekkî b. Bir bakıma o muhtelif yönleriyle öne çıkan âlimlerin bir listesini yapmış ve okuyuşlarını kaydetmiştir. Bu tasniflerde kıraat âlimi sayısından çok sağlam rivayetlere ve muteber kârilere yer verilmiştir. Kûfe'de Âsim. 324/936) ve önceki tasniflerin hiç biri onun Kitâbü's-Seb'a fî'l-kırâât adlı kitabında ortaya koyduğu tasnif kadar belirleyici olmamış ve katiyet ifâde etmemiştir. Medine'de Nâfı'.

Dönüşünden sonra Kurtuba (399-403) ve Sarakusta'da (403-409) bulunup ilmî faaliyetlerini sürdürdü. 429/1038) h. 590/1194) adını özellikle anmamız gerekmektedir.olarak Ya'kûb ei-Hadramî'yi almıştır. 444/1053) ve Ebû Muhammed el-Kâsim b. Endülüs kıraat âlimleri arasında Mekki b. Ömer ed-Dânî el-Emevî 371 (981) yılında muhtemelen Kurtuba'da doğdu ve ilim tahsiline 386 yılında başladı. yüzyıİm sonlarında sokmuştur. Mekke ve Medine'deki ilim adamlarından istifâde etti ve birçok ilme dair eserler okudu rivayetler topladı. Halef er-Ruaynî eş-Şâtıbî (ö.228[228] 1. 417 yılında yeniden Dâniye'ye döndü ve 444 (1053) yılındaki vefatına kadar burada kaldı. Çünkü bunlardan birincisi özellikle işin teorisyenliğini yaparken diğer ikisi yedi kıraati dini ilimler tahsilinin bir parçası haline getirmiştir. Ebû Amr ed-Dânî (ö. 470/1077). *Erken bir dönemde yaşamış olması sebebiyle kıraat âlimlerine kadar ulaşan kıraat senetleri muteberdir. Saîd b. Buradaki uzun ikâmeti sebebiyle ed-Dânî nisbesiyîe anılsa da kendi devrinde İbnü's-Sayrafî diye tanınmıştır. Kıraat ilmini Mağrib ve Endülüs'e ilk defa er-Ravda adlı eserin müellifi Ahmed b.229[229] İlme büyük değer verilen Endülüs bölgesi zamanla kıraat ilminin en büyük merkezi haline gelmiştir. 409 (1012) yılında Dâniye'ye yerleşti 417 yılına kadar burada bulunduktan sonra bazı şartlar gereği Mayurka'ya gitti ve sekiz yıl burada yaşadı. Ebû Muhammed Muhyissünne Hüseyin b. Yedi Kıraat (Seb'a) Yedili kıraat tasnifini her ne kadar İbn Mücâhid ortaya koymuş ise de onu yüz yıllar boyunca eğitimin bir parçası haline getirerek tüm dünyaya yayan Endülüslü âlimlerdir. 516/1122) ve Ebü'I-'Alâ el-Hemedânî tarafından benimsenmiş fakat İbnü'l-Cezerî'ye kadar kıraat eğitiminde kabul görmemiştir. 398 yiîında Mısır'dan Hicaz'a geçerek haccetti ve 399 yılında Endülüse döndü. 437/1045). Mesud el-Begavî (ö. et-Teysifin giriş kısmında yedi kıraat imamına ulaşan tariklerini ayrıntılı olarak 56 . Ebû Ömer eî-Enderâbî (ö. Ebû Amr Osman b. Eğitimini 397 yılında Kayrevân'a yaptığı yolculuk ve Mısır seyahati ile sürdürdü. Ebû Talib Kaysî (ö.230[230] İbn Mücâhid'in Kitâbü's-Seb'a'sini bu seyahatinde Ebû Müslim el-Kâtib'den dinledi. Eş'arî ve Mâliki mezheplerine bağlı olan Dânî güçlü bir hafızaya ve kıraat kabiliyetine sahipti. III. Bu seyahatinde Mısır. 381/992) ortaya koyduğu on kıraat ise Ebû Abdullah Ahmed b. Firrûh b. İbn Mihran etı-Nîsâbûrî'nin (ö. Muhammed etTalemenkî Meâfırî (ö.

kıraatlerin eğitimi ve kıraatlerdeki tartışmalı konular üzerinde durmuştur.vermiştir. Aslında kırk rivayet ile altmış tarîkin bir araya getirildiği Câmi'u'l-beyân fi'I-kirââti's-se231[231] adlı çalışması daha geniş olmakla birlikte Teysîr kadar tanınmamış ve yaygınlaşmamıştır. Arap dili ve edebiyatında da mahir olan Dânî'nin bir kısmı konusunda bilgi sahibi olamadığımız eserleri İslâm dünyasında çok şöhret bulmuştur. kıraatler.234[234] el-îdgâmül-kebîr fi'I-Kur'ân. Dânî'nin meşhur eseri et~Teysîf\ kolay ezberlenmesi için özet 57 . kıraat ve tecvide dair çalışmaları vardır. Bize ulaşıp ulaşmadığı bilinmeyen ancak İbnü'lCezerî ile Zehebî'nin kıraat âlimlerine dair eserlerinin temel kaynaklarından olan Tabakâtü'lkurrâ ve'I-mukriîn adlı hacimli çalışması da önemli olmalıdır. Kendisinden sonraki âlimlerden büyük bir kısmı onun görüşlerine eserlerinde yer vermiş ve düşüncelerine değer atfetmiştir. Halef erRuaynî eş-Şâtıbî (Ö. Firrûh b. Onun yedi kıraati eğitim sistemi içerisine sokan en meşhur kitabı et-Teysîr fi'l-kuââti's-seb' adlı tek ciltlik orta boy çalışmasıdır.237[237] Yine Endülüslü olan ve Şâtıbî diye bilinen Ebû Muhammed el-Kâsım b.232[232] Aynca onun et-Ta'rif'fi IhülaR'r-ruvât an Nafı'233[233] Ahmfü's-seb'ati'l-Kur'ân. Bu eserin tahkik ve tahriri oryantalist Otto Pretzl tarafından yapılarak ilmî usûllere göre neşredilmiştir. 590/1194). Dânî toplam sayısı 120'ye ulaşan ve bir kısmı günümüze intikal eden eserlerinde Kur'ân tarihi.235[235] el-Müktefa fı'1vakfı ve'1-ibtidâ' fi kitabillahi azze ve ceUe236[236] el-Muhkem ve el-Muknf adlarıyla Kur'ân tarihi.

kurra ve âlimlerinden dersler okudu. ilk dönemlerden itibaren telif edilen eserlerin birçoğunda adları ve rivayetleri yer almakla birlikte sahih kıraatlar sınıflaması içerisinde yer almayan Ebû Ca'fer el-Kârî. Döneminde Mısır bölgesinde kıraat ilminin başı idi. Bu yolla yedi kıraat Bütün İslam dünyasına yayıldı. 381/992) el-Gâye fi'1-kırâ'âti'l-aşr adlı ereriyle Kırâat-i Aşere tasnifini ortaya koyan ilk alim olmuştur. Hüzeyle arz etti. Ne var ki Enderâbî kitabına. Hişâm kıraati yerine sonraki tasniflerde şâz kabul edilen İbn Muhaysm kıraatini almış. Hac sonrası Mısır'a gelen Şâtıbî burasını kendisine vatan edindi ve vefatına kadar burada kaldı. Bu ve benzeri âlimlerin yedili sistemin ortaya konulduğu asırdan itibaren yaptıkları onlu tasnifler çok fazla dikkat çekmemiş yedili tasnife alternatif olamamıştır. Buradaki hocalardan kıraat ve hadis okudu. Ya'kûb el-Hadramî ve Halef b. Halef kıraatini "ihtiyârât" kategorisinde değerlendirmiştir. Ebû Amr ed-Dânî'nin günümüze intikal etmeyen Tabakâtü'l-kurrâ'sim da Ebû Hüzeyl'den dinledi.239[239] Ebû Abdullah Ahmed b. eş-Şâtıbiyye diye bilinen manzum eser kıraat-i seb'a eğitiminde en temel kitap derecesine yükselmiştir. İbnü'l-Cezerî tasnifmdeki Halef b.238[238] 2. Hişâm kıraatlannı da sahih kıraatlar kategorisi içerisine sokarak bu ilmi 58 . Onun Aşere ile ilgili eş-Şâmil fı'l-kırââti'l-aşrvz bunun şerhi olan el-Mebsût 8'1-kırââti'l-aşr adında iki eseri daha bulunmaktadır. Çok sayıda talebe yetiştirdi ve yedi kıraatla ilgili kasideleri çok sayıda insan tarafından ezberlendi. 470/1077) Kırâ'âtüİ-kunâ'i'l-ma'rûSn bi nvâyâti'r-mvâti'Jmeşhûdn ve Ebü'l-'Alâ el-Hemedânî (ö. Onlu tasnifin (Aşere) yaygınlaşıp yedili sisteme alternatif olacak tarzda öğretim müfredatına girmesinde en büyük pay tartışmasız bir şekilde İbnü'l-Cezerî'ye aittir. On Kıraat (Aşere) İbn Mİhran en-Nîsâbûrî (ö. 569/1173) Gâyetü'l-ihtisar fi'I-kirâ'âti''l-'aşradlı eserlerde aynı çizgiyi takip ederek on kıraati rivayetleri ve tarikleriyle birlikte tanıtmışlardır.bir biçimde Hırzü'l-emani ve vachü't-tehani adıyla şiir dilinde ifâde etmiştir. Ebû Ömer ei-Enderâbî (ö. ardından yakın bir şehir olan Beiensiya'ya gitti.240[240] O. Şâtıbî daha sonra hacca gitti ve bu seyahatinde bulunduğu yerlerde dönemin önde gelen muhaddis. rivayetler aidi. Burada kıraatleri ve et-Teysîfı hafızasından Ebü'l-Hasan b. Ebû Muhammed eş-Şâtıbî 538 (1144) yılının sonlarına doğru Şâtıba'da dünyaya geldi.

Âdiliyye Medresesi. Dâru'lhadîst'l-Eşrefiyye ve Ümmü's-Sâlih Türbesi kıraat şeyhliklerinde bulundu. İsmail ile aralarında meydana gelen ihtilaf yıllarca devam etti. Ali b. Sonradan herbiri ünlü alimler olan pek çok insan onun buralardaki derslerinden istifâde etti.241[241] İbnü'l-Cezerî'nin tercihi kabul görmüş ve seyahatlerinin de etkisiyle Mısır. Ziyâeddin Sa'dullah el-Kazvînî (1376'de) ve Şeyhülislâm Ömer b. 1367'de (769) tahsil maksadıyla gittiği Mısır'da Ebû Bekir Abdullah b. el-Cündî. Ebû Abdullah Muhammed b. Câmiu't-Tevbe'nin hatipliğiyle ilgili olarak İbnü'l-Hüsbânî Şihâbeddin Ahmed b. Kasım 1392'de Mısır'dan Şam'a gelen İbnü'l-Cezerî müteakiben Kudüs Salâhiyye medresinde ders okutmakla görevlendirildi ve 1394 yılı sonlanna kadar bu görevinde kaldı.zenginleştirmiştir. Onlu tasnifin yaygınlaşmasını sağlayan İbnü'l-Cezerî'nin ilmî hayatının ve faaliyetlerinin tanınması bu tasnifin yaygınlaşma sebeplerini de ortaya çıkaracaktır. İbnü'l-Gezerî'nin hocalığı Şam Emeviyye Camii'ndeki Kubbetü'n-nesr'in altında okuttuğu kıraat dersleriyle başladı ve bu senelerce sürdü. 12-13 yaşlannday-ken Kur'ân'ı ezberleyip kıraat ilmini muhtelif tarikîariyle Şam'ın önde gelen hocalarından okudu. Osmanlı coğrafyası. İbnü'l-Cezerî'den sonra bu çapta başka bir kıraat âlimi yetişmemişse de onun usûllerini ortaya koyduğu Aşere tarîki üzere kıraat eğitimi günümüze kadar hayatiyetini sürdürmüştür. dair dersler alıp tahsilini tamamladı. Bu sebeple aşağıda onun hayatından. İbnü'l-Cezerî. Şafiî fakihi Abdürrahîm b. A'meş ve Hasan-ı Basrî kıraatlerini okudu. Salih'ten cem' usulüyle kıraat okudu. Reslân el-Bulkînî (1383'te) ise ona ayn ayn fetva izni verdi. 1367 yılında babasıyla hacca gitti. Orta Asya ve İran'da bu tercihe göre Kur'ân talimi yapılarak Seb'a'nin yerini büyük ölçüde Aşere almıştır. maânî. İbn Kesîr (1372'de). Orta Doğu ve Anadolu sınırlan içerisinde varlığını devam ettirmiştir. Hindistan. Aşere'nin içerisinde zaten Seb'a'nin olması bu tasnife yönelik herhangi bir tepkinin meydana gelmeme sindeki en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır* Günümüzde icazet gelerıeğindeki isnad zincirinde İbnü'l-Cezerî'nin buluşma noktası olması bundan o'sa gerektir. el-Bağdâdî'den kıraat ilmi aldı. Yusuf İbnü'l-Cezerî 26 Kasım 1350'de (25 Ramazan 751) tacir bir babanın oğlu olarak Dımaşk'ta dünyaya geldi. bazı âlimlerden de hadis dinledi. Yemen. 1390 yılında ikinci defa hacca gitti. Ekim 1369'daki ikinci Mısır seyahatinde ise on kıraati ve buna ek olarak İbn Muhaysm.396'da Mısır'dan kaçarak İskenderiye'ye gitti. Rum ve Acem diyarından pek çok talebe katıldı. Şam'daki. Hasan el-İsnevî'den fıkıh dersleri aldı. buradan da deniz 59 . Endülüs'ün müslümanların elinden çıkması kıraat ilmi bakımından da büyük bir kayıp olmuş ve bu ilim artık bazı Kuzey Afrika ülkeleri. 1376-77 (778) yılında üçüncü defa Mısır'a gitti. Muhammed b. eserlerinden ve ilmi kişiliğinden bahsedilecektir. burada sayısı kırkı bulan muhtelif ilimlerde mütehassıs âlimden kıraat. Muhammed b. es-Sâiğ ve Ebû Muhammed Abdurrahman b. Medine'de Harem-i şerif imam-hatibi Ebû Abdullah Muhammed b. bir anlaşmazlık sebebiyle malına el konulması ve yöneticilerle ihtilaflı hale gelmesi üzerine 3 Mart 1. Ebü'1-Hayr Muhammed b. Buradaki derslerine Endülüs. beyan ve diğer dinî ilimlere. İbnü'l-Cezerî künyesi ailesinin Cezîretü İbn Ömer'e (bugükü Şırnak iline bağlı Cizre ilçesi) mensubiyeti sebebiyledir.

îbnü'l-Cezerî bu çalışmalarıyla kırât-i seb'a anlayışına alternatif program ortaya koymakla yetinmedi. Hayatının bundan sonraki bölümünü telif çalışmalarıyla ve talebe yetiştirerek geçiren Îbnü'l-Cezerî Sûku'l-iskâfıyyîn'de bulunan evinde 2 Aralık'ta vefat etti. ancak şöhretinden haberdar olununca kendisine saygı ve ikramda bulunuldu. İbnü'l-Cezerî Yıldırım Bayezid'le birlikte katıldığı Ankara Sa-vaşı'nda . Dini ilimlerin merkezi olan Dımaşk. uğradığı Buhâra'da bir müddet kalıp dersler verdi. kıraat vecihlerini meleke haline getirecek ölçüde hıf-zetmiştir. buradan da Kahire'ye gitti.'aşr adıyla onu ihtisar etmiştir. birkaç günlüğüne misafir olarak bulunduğu yerlerde bile bu ilim için etrafında kalabalıklar oluşmuş. Mısır ve Medine gibi yerlerde bütün sahih kıraatları muhtelif hocalardan tekrar tekrar okuyarak Pekiştirmiş. Padişah'ın oğullan Mu-hammed. Niğbolu savaşında da Yıldırım Bayezid'in beraberinde bulundu. Timur onu ülkesine götürüp Keş'teki medresede görevlendirdi. buradan da Şam ve Basra üzerinden Şirâz'a ulaştı. ardından onu Tayyibetü'n-NeşrüĞsy\& manzum hale getirmiş. yıllar. Padişah'ın teklifi üzerine aynı yıl Temmuz ayında İstanbul'a yapılan askerî harekâta katıldı.28 Temmuz 1402) Timur'a esir düştü. Daha sonra Mekke'ye dönüp 1425 yılında beşinci haccım ifa ederek 1425 yılı sonlarında tekrar Kahire'ye geçti. İbnü'l-Cezerî kıraat ilminde zirve olmuş bir şahsiyettir. Buhâra'dan ayrılıp 14 Ağustos 1405'te Herat'a ulaştığında Sultan Mirza Şâhruh kendisini şehrin dışında askerî törenle karşıladı. Şam'daki talebelerinden kıraat âlimi Hatîb Abdülmü'min'in aracılığıyla görüştüğü Yıldırım Bayezid'den büyük ilgi gördü ve kendisine yüksek miktarda maaş bağlandı. Basra-Mekke arasındaki Uneyze'de be-devî Arapların saldırısına uğrayarak soyuldu ve canım zor kurtardı. Bunun üzerine İbnül-Cezerî'nin Bursa'da talebe yetiştirmesi sağlanarak ondan istifâde yoluna gidildi. bu anlayışın yaygınlaşmasında önemli yeri olan eserlerden Şâübî'nin Hırzü'i-emânîadlı manzumeşindeki yedi kıraati on'a tamamlamak üzere ed-Dürrdy\ naz-metti. Hocalık döneminde de ilm-i kıraat hep ön planda ol-.Önce gizlice ayrıldığı bu şehirde bu defa Sultan Eşref Barsbay tarafından itibarla karşılandı. Bu manzumeyi pek çok talebe ezberleyerek muhtevası çerçevesinde kendisinden Aşere okudu. Aynı yıl hac kafılele-riyle Mekke'ye gidip dördüncü haccım ifa etti. İbnü'l-Cezerî Antakya'da bir müddet kalarak kıraat okuttu. Amacı tedris programlarında seb'a'nın yerini Aşere'nin almasıydı. Savaş sonrası Bursa'ya giden İbnü'l-Cezerî burada en-Neşrfi'J-kı/ââü'Taşr adh eserini yazıp Tayyibetû'n-Neşı'\ nazmetti. Üçüncü hacci için 1419 yılında yola çıkan İbnü'lCezerî. kendisinden hadis dinledi. uzun yolculuklar sırasında geçirilen zaman dahi kendisinden yararlanmak için değerlendirilmiştir. Kahire'de bulunduğu sürece talebelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Soygun sebebiyle gerçekleştiremediği haccıni 1420'de ifa edip Şirâz'a döndü. onlara başta kıraat oimak üzere muhtelif dersler okuttu. kendi yaptırdığı Dârul-Kur'ân'da defnedildi. daha sonra Bursa'ya gitti. İbnü'l-Cezerî 1424 yılında Şam'a. Timur'un ölümünden (İS Şubat 1405) sonra Sultan Halil'in iznini sağlayarak 6 Haziran 1405 Semerkand'dan ayrıldı. Ahmed erResûlî İlgi gösterdi. daha sonra da talebelere kolaylık olsun diye Takribü'n-Neşr â'I-kirââti7. Buradan deniz yoluyla Yemen'e geçen İbnü'l-Cezerî'ye Yemen meliki Mansûr Abdullah b.yoluyla Antakya'ya geçti. İbnü'l-Cezerî daha sonra burasın: benimsedi ve Dımaşk'taki gibi bir Dâru'l-Kur'ân yaptırdı. Tedris programlarında yedi kıraat yerine on kıraatin tercih edilmesi için çaba sarfetmiş bu maksatla önce en-Neşi'\ yazmış. Yezd ve İsfehan üzerinden Şirâz'a ulaşınca (Şubat 1406) Sultan Pîr Mu-hammed onu isteksiz olmasına rağmen alıkoydu ve kadı tayin etti. daha sonra Ebû Amr 60 . Gördüğü ilgi ve talep karşısında burada da bir müddet kalıp hadis okuttu. Mustafa ve ve Musa da onun talebeleri arasında yer almıştır.

Îbnü'l-Cezerî çabalannda amacına ulaştı. Burada İbnü'l-Cezerî'nin çoğu kıraata dair yüz kadar kitap ve risale yazdığını da zikretmemiz gerekir. onlann her bir rüknünün Hz.ed-Dânî'nin et-Teysîfini ele alarak aynı şeyi onun üzerinde gerçekleştirdi: Ebû Ca'fer el-Kârî. Özellikle bu iki eser üzerinde yaptığı çalışmalarıyla sanki o-bun-dan böyle Hırzü'i-emânî yi okuyanların ed-Dürre'y\ ihmal etmemesini. İbnü'l-Cündî (ö. 370/980) Muhtasara şevâzzi'l-Kur'ân min Kitabi l-l-Bedî'. 242[242] 3. Osman'ın mushaflannın hattına. Hişâm'ın kıraatlerini ona dercetüği bu çalışmasına Tahbîrü'tTeysfr ff kırââti'l-eimmetiTaşere adını verdi. Ebû İsmail Mûsâ b. 769/1368) Bustâmı'l-hüdât fi'h-tilâfi'î-eimmeti ve'r-ruvât. özellikle Türkiye'de kıraat tedrisatında korunagelen icazet geleneğindeki isnâd zincirlerinin genellikle İbnü'l-Cezerî'ye dayanması. İbn Mihrân en-Nîsâbûrî'nin ilk defa el-Gâye fı'lkırââti'l-'aşr adlı eseriyle bir a-raya getirdiği meşhur on imamın kıraati onun bu çalışmalarıyla yaygınlaştı. Ondört Kıraat (Erbaate Aşer) Kıraatlan tasnif geleneğinin bir devamı olarak sıhhat şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın bazı ilk dönem kıraat âlimlerinin okuyuşları da kategorize edilmek istenmiştir. Aslında şâz kıraatleri toplayan kitapların tarihi çok eskilere gitmektedir. bir veçhile de olsa nahiv kaidelerine uygun olduğunu savundu. bir başka ifâde ile günümüzden Hz. Aşere üzerinde dururken yedi imama ilave ettiği üç imamın kıraatlerinin de sahih senedle geldiğini. İbnü'l-Kabâkıbî Muhammed b. İbn Cİnnî (ö. 392/1002) el-Muhtesebfîtebyîni vücûhişevâzzi'l-kırââti ve'iîzahi anhâ. Peygamber'e ulaşan kıraat silsilelerini!1 en yoğun kesişme noktasında İbnü'l-Cezerî'nin bulunması. A'meş ve Hasan-ı Basrî'nin kıraatlerini on 61 . Sıbtu'l-Hayyât (ö. Ancak bu çalışmalar bir tasnif oluşturmak maksadıyla bunlara yer vermedikleri İçin şâz kıraatler kitaplar içerisinde dağınık bir şekilde kalmıştır. 541/1146) on iki imamın kıraatini tanıttığı eseri eî-Mübhic fî'İ-kırââti's-semân. onun es Kıraatlerin Tasnifi so 97 bu ilimdeki haklı otorite ve itibariyle doğrudan ilgilidir. Ya'kûb el-Hadramî ve Halef b. Halil el-Halebî (ö. 849/1445) îzâhu'r-rumûz ve miftâhu'lkünûz'&& kendilerine şâz kıraat nispet edilen kıraat âlimlerden birini veya daha fazlasını tanıtmışlardır. Meselâ İbn Hâleveyh (ö. et-Teysîf'm yerini Tahbîrü't-Teysîf in almasını istiyordu. Bazı İslâm ülkelerinde. Hüseyin el-Muaddel (ö. 500/1106) on beş kıraati topladığı Ravzatü'I-huffaz. Şâz kıraatlerden bazılarını belli bir sistem dairesinde bir araya getirme konusunda ilk adımı atanlardan biri İbnü'l-Cezerî olup Nihâyetü'İ-berere fî'1-kırââti's-seiâs ezzâide 'ale'i-'aşer243[243] adlı eseriyle İbn Muhaysın. zaman içinde bu ilmin tedrisinde bütünlüğünü koruyarak günümüze ulaştı.

eğitim sistemi içerisinde de yer alamamıştır. İbn Hâleveyh. Yezidî ve A'meş isimleri anlaşılır olmuştur. Ancak yer yer sahih kıraatlere uygun okuyuşlar ortaya koysalar da rivayetlerinin senet zinciri problemli olduğu için zahiri uygunluk dikkate alınmamıştır. Onu takriben iki asır sonra Bennâ takip etmiş. KIRAAT İMAMLARI Kıraatler bir tercih meselesi olduğu için ilk günden itibaren tercihte bulunana nisbetie anılmıştır.244[244] Ancak onun tasnifi kabul görmediği için İbn Muhaysın'ın kıraati sahih kıraatler kategorisine girememiştir. Hişâm'ın kıraati çıkarılarak Aşere içine sokulmuştu. Kıraat tasnifleri sıralaması içerisinde yukarıda verilen on dörtlü tasnifi ilk defa ortaya koyanın Kastailânî olduğu anlaşılmaktadır. Bazı kimseler de A'meş yerine İbn Şenebûz Mu-hammed b. Aşağıda kendilerine kıraat nispet edilen on 62 . Ebû Ömer el-Enderâbî (ö.kıraate ekleyerek kıraat. Sahabenin tercihleri ifâde edilirken de "kırâatü Übey b. Gerçekte bu dört imamdan şaz kıraatler yanında bütünüyle sahih kıraatlere uyan okuyuşlar da gelmiştir ve bunlar kabul edilmiştir. Ahmed el-Bağdâdî'nin (ö. 923/1517) ve Bennâ (ö. Ka'b" veya "harfü İbn Mes'ûd" gibi tabirler kullanılmıştır. Hasan-ı Basrî. Özellikle Arap dili bakımından fevkalade önemli olan bu kıraatler gerekli şartlan taşımadıkları için hüccet olarak kabul edilmemiş. Ancak bu dört kıraat bazı durumlarda sıhhat şartlarından biri veya birkaçını taşımaması bazı durumlarda ise şöhret bulmaması sebebiyle terk edilmiştir. Bunlardan İbn Muhaysın'ın kıraati daha önce Ebû Abdullah Ahmed b. Ancak bunların hiç biri Kastallânî'ki kadar yaygınlık kazanmamıştır. 470/1077) tarafından Halef b. Bu yöntem ve adlandırma kıraatlerin tedvini ve tasnifinden sonra daha belirgin hale gelmiştir. İbnü'l-Cündî ve İbnü'l-Cezerî gibi meşhur kıraat ve dil âlimleri eserlerinde bunlardan birini veya daha fazlasını tanıtmış ve kıraat örneklerine yer vermişlerdir (bk. 328/939)245[245] kıraatini on dörtlü taksim içerisine katmıştır. literatür bölümü). İbn Cinnî. böylece on dört kıraat denildiğinde Aşere'ye eklenen îbn Muhaysın. 1117/1705) da Yezidî kıraatini meşhur on kıraate eklemiş ve böylece on dörtlü tasnif oluşmuştur.246[246] V. Kastallânî (ö. eğitimi sistemi içerisine dahil etmiştir.

Sabit yoluyla Resûl-i Ekrem'e ulaşmaktadır. Yezîd b. Ebû Ca'fer Yezîd b. Kâlûn diye bilinen îsâ b. Renginin oldukça siyah olduğu bildirmektedir.dört imamın kısa hayat hikayeleri verilecek ve kıraat ilmi ile olan ilişkileri açıklanacaktır. Ebû Nuaym el-Leysî el-Medenî kendi ifâdesinden248[248] anlaşıldığı üzere aslen İsfehanhdir. Süleyman b. Kıraat imamlarının hayatı. Nisâh b. Ailesinin Hindistan menşeli olma ihtimali yüksektir.250[250] Endülüslü kıraat ve dil âlimi Mekki b. Cündeb ei-Hüzelî. Ca'fer b. Müslim b. Nâfi' ve 63 . Hocalan arasında kıraat ilmini. Ka'b ve Zeyd b. el~Leys b. Ayyaş b. İbrahim b. Ebû Rabîa'dan alan Abdurrahman b. Müslim b. Kıraat talebeleri arasında îmam Mâlik b. Ya'kûb. Cemmâz. Ebû Üveys. Rûmân ve Muhammed b. Kıraat ilminde yedili.249[249] Nâr+ takriben 70 (689) yılında doğdu. Çünkü o dönemde bu bölgede Esâvire. el-Ka'kâ' el-Kâtî. Mînâ' ve Verş diye bilinen Osman b. Sa'd. onlu ve on dörtlü tasnif içerisinde yer alan her bir kıraat imamının râvileri ve tarikleri de olduğu için bunlardan da kısaca söz edilecektir. Kıraat tahsilini Medine'de yaptı ve yetmiş kadar tabiîden kıraat aldı. Seyâbice. İsmail b. Ebû Hureyre ve Abdullah b. Abdurrahman b. Ebû Tâlib el-Kaysî. Alâ el-Basrî. Enes. Nâfi' Kıraat imamlarının tartışmasız en önde geleni kaynaklarda isim künye ve nisbesiyle birlikte Ebû Abdurrahmân Nâfı b. Şeybe b. Zut ve Endegâr adlarındaki Hint topluluklannın ve kavimlerinin varlığından bahsedilmektedir. Sa'd. Ebû Amr b. İbn Abbâs.247[247] 1. Yüz yıl kadar yaşayan Nâfi takriben yetmiş yıl Medine'de kıraat okutmuş ve burada kıraat ilminin riyasetini elinde tutmuştur. Saîd elMısrî yer almaktadır. Hürmüz el-A'rec. İsmail b. Bu ailesinin İran'ın İsfehan bölgesine başka bir yerden gelmiş olabileceğini göstermektedir. Müslim b. eğitim durumları ve ilmî seviyeleri iyi bilinmeden onlann kıraat tercihlerinin nedenleri ve önemi tam olarak anlaşılamayabilir. Sercis b. İbn Abbas ve diğer sahâbî râvîlerin kıraati ise Übey b. Bu dönem içerisinde kendisinden çok sayıda insan kıraat okumuş ve almıştır. Kaynaklarda doğduğu yerden bahsedümemektedir. Verdân. Ya'kûb . Şihâb ez-Zührî bulunmaktadır.

ihtilaf edildiğinde ise terk ettim" sözü çok meşhurdur. Verş."252[252] âyetini okumuştur. Bu duruma göre o aslında çok sayıda kıraat rivayeti ve bilgisi almışken bunlardan sadece bir kısmını kendi okuyuşu olarak tescil etmiş ve talebelerine aktarmıştır. Kâlûn'un tarîklerinden en meşhuru ve kitaplarda nakledileni Ebû Neşît (ö. Hanbel kıraatler içinde hangisini beğendiğini soran oğluna "ehl-i Medine" cevabını vermiş. Amr olup Verş lakabı ile meşhur oldu. senedi en sağlam olanı ve Arapça bakımından en fasihi kabul eder. 250/864) tarîkleridir.253[253] Nâfı'nin kıraati râvilerinden Kâlûn ve Verş tarafından günümüze kadar intikal etmiştir. 258/871) ve El-Hulvânî (ö. Aynca o Nafî'nin kıraat konusunda insanların imamı olduğunu bildirmiştir. Mîna' b. Said b.Âsim kıraatlerini. aranızdaki şeyleri düzeltin ve eğer inanıyorsanız Allah'a ve Resulüne itaat edin. Medine gibi bir ilim merkezinde bulunmuş olması çok fazla sayıda kıraat rivayetine ulaşması noktasında ona yardımcı olmuştur. Asıl adı Ebû Mûsâ İsâ b.251[251] Saîd b. o olmadığı taktirde Âsim kıraatini tercih ettiğini bildirmiştir. Ölüm döşeğinde iken çocukları kendisinden vasiyet etmesini isteyince "Ailahtan korkun. Ancak Ahmed b. Rivayetlere göre Kâlûn. Nâfi'nin "kendilerinden kıraat okuduğum kimselerden bir okuyuş üzerinde iki kişinin ittifak etmesi durumunda o kıraati aldım. köle olarak Arabistan'a getirilmiş Rum bir aileden gelmektedir. Ahmed b. Fesahatte bunları Ebû Amr ve Kisâî'nin kıraatleri takip eder. Abdullah b. Kâlûn yirmi yılı aşkın bir süre hocası Nâfî'nin kıraat derslerine iştirak etmiş ve ondan defalarca Kur'ân'ı hatmetmiştir. Hanbel kıraatini beğenip hadisteki durumunu zayıf gördüğünü göstermek için "Kendisinden kıraat alınır fakat hadiste bir şey değildir" demiştir. Kâlûn (kalon) kelimesi Rumca güzel demek olduğundan Nâfi ona güzel okuyuşu sebebiyle bu lakabı vermiştir. Kendisinden de çok sayıda insan kıraat okumuştur.254[254] Nâfî'nin ikinci râvisinin asıl adı Osman b. Nâfi' hakkında Ebû Hatim "sadûk" ifâdesini kullanırken Nesâî "bir beis yoktur" diyerek Nâfı'nin hadisçiliğini çok fazia taktir etmemiştir. Verdân ez-Zürekî el-Medenî oian Kâlûn 120 (737) yılında Medine'de doğmuş ve 220'de (835) Medine'de vefat etmiştir. Mansür'un naklettiğine göre İmam Mâlik "Nâfı'nin kıraati sünnettir" demiştir. kıraatlerin en evlâsı. aslen Endülüs Kayrevânlı bir ailenin çocuğu olarak 110 yılında Mısır'ın Kıft 64 . Nafi1 169 (785) yılında Medine'de vefat etti. Nâfı'nin üvey oğlu olduğu bildirilmektedir.

Verş Me'mûn'un hilafeti yıllarında Mısır'da vefat etti (197/812). Bu durumda kıraat zincirlerinden birisi Mücâhid b. Mücâhid b. Kısa boylu. Bölgedeki kıraat rivayetlerinin büyük bir kısmı kendisine ulaşır. Hareketlerinin çabuk olması sebebiyle hocası onu güvercine benzeyen bir kuş olan "verşân" lakabıyla çağırmaya başladı. Müşkân. İsmail b. Kendisinden de Ma'ruf b. Eğitimini tamamlayınca Mısır'a döndü ve burada uzun yıllar kıraat okuttu. sakin bir harften sonra gelen müfred müzekker zamirlerini harekelerine uygun olarak eklediği vav veya yâ ile. Verş'in tarîkleri el-Ezrak (ö.255[255] 2. çoğul zamirleri olan hum ^ ve küm '^ kelimelerinin sonunu sıla yaparak hümû j^â ve kümü ^S şeklinde. Ka'b yoluyla kesintisiz olarak Resûl-i Ekrem'e ulaşır. es-Sâib. İbn Kesîr'in düzgün bir okuyuşu vardı. Gerek kıraat ilminde gerekse diğer konularda onu ayıplayan ve tenkid eden olmamıştır. İkrime el-Berberî ve Muhammed b. Diğer zinciri ise Dirbâs-Abdullah b. Cebr. Eyyüb esSahtiyânî. Kur'ân jî>Jı kelimesini hemzesiz olarak el-Kurân oı^Jı şeklinde okuduğu gibi 65 . Zübeyr.şeklinde. Ahmed. Kays b. Kıraati. Dirbâs (mevlâ İbn Abbâs). Halil b. O hem Mekke'nin kârîsi hem de Mescid-i Harâm'ın mukrîsi idi ve bu vasfı vefatına (120/738) kadar devam etti. Abbâd. Bu isimle meşhur olduğu gibi kendisi de bu lakabı çok beğenmekteydi. Abbas-Übey b. Ashâbdan Abdullah b. beyaz tenli yeşil göziü idi. Süfyân b. Amr ed-Dârî 45 (665) yılında Mekke'de doğdu. 240/854) ve el-İsfehânî'dir (ö. ve ^ şeklinde okur. Birçoğu sahabe ile görüşen tâbiûn nesline uzun yıllar Mekke gibi merkezî bir yerde imamlık yapmak kolay bir iş değildir. Alâ. Abbas-Übey b. 155 yılında Nâfı'den defalarca hatim yaptı. İbn Kesîr Aslen İranlı olan Ebû Ma'bed Abdullah b. Bu isim daha sonra Verş şeklinde kısa söylenmeye başlandı. Cebr-Abdullah b. İbn Kesîr'in kıraatinin bazı özellikleri şöyledir: Sirât h\^ kelimelerini sîn'ile i'j~. Şibl b. Sesinin güzelliği ve okuyuşunun tatlılığı dinleyeni hiç usandırmayan türdendi. Abdullah b. Onun kıraatinin güvenilirliği üzerine Mekkelilerin icması vardır. Kıraat öğrenmek üzere Medine'ye Nâfî'nin yanına gitti. İbn Cüreyc. 296/908) .denilen şehrinde doğdu. Ebû Eyyüb el-Ensârî ve Enes b. Hocasına ters düşen bazı tercihleri bulunmakla birlikte kıraati makbuldür. Peygamber şeklindedir. Mahreme'den okudu. Mâlik ile görüştü. Ka'b-Hz. Abdullah el-Kıst. Ebû Amr b. Kesîr b. Uyeyne gibi zevat kıraat ve hadis öğrenmiştir.

elli yıl bulu-nan Bezzî onun kıraatini İkrime b. Abdurrahman b. Mekke kıraat imamı olmasına rağmen bazı raat imamı olmasına rağmen bazı okuyuşlarının Mekke mushanna uymadığı da iddia edilmiştir. Kunbül'ün kıraatinin tarîkleri Kİtâbü's-Seb'a müellifi İbn Mücâhid (ö. Bezzî'den de kıraat okudu. burada yaşadı ve 291 (904) yılında Mekke'de vefat etti. Kıraatlerin tedvin edildiği devirde insanlar İbn Kesîr'in kıraatlerini en iyi bir şekilde onda bulmuşlardır. Alâ 66 . İkrime b. Kıraati babasından. Muhammed b. 195 (811) yılında Mekke'de doğdu. Süleymân-Şibl b. Abdurrahman Kunbül (ö. Ebû Amr b. Hâlid b. Ahmed b. Süleyman. 324/935) ve şâz kıraatleri ile bilinen İbn Şenebûz'dur (ö. Abdullah ei-Kıst-İbn Kesîr isnâdıyla almıştır.257[257] İkinci Râvî Kunbül'ün asıl isim zinciri Muhammed b. 291/904) rivâyetleriyle intikal etmiştir. Abbâd-İsmâil b. burada yaşadı ve seksen yaşında Mekke'de vefat etti (250/864). İbn Kesîr ile aralarında. Bezzî'den başta İbn Kesîr'in ikinci râvisi Kunbül olmak üzere çok sayıda insan kıraat okudu ve ilim aldı. Kırk yıl kadar Mescid-i Haram müezzinliği ve imamlığı yaptı. 301/913) adlarında iki tarîki vardır. Ziyâd.gibi bazı kelimelerin ikinci harfinin harekesini her defasında sükûn yapar. Avn en-Nebbâl el-Kavvâs'tan arz yoluyla kıraat öğrendi. Muhammed b. 328/939) . Bezzî'nîn Ebû Rebıa (ö. Kunbülden de aşağıda isimieri verilen iki meşhur tarîklerinden başka çok sayıda insan kıraat okumuş ve rivayet almıştır. 294/906) ve İbnü'l-Habbâb (ö. Vehb b. Kendisi de Bezzî gibi İbn Kesîr ile karşılaşmamış ve ondan ders almamış olmasına rağmen onun kıraatini iyi icra etmesi sebebiyle İbn Kesîr'in râvîieri arasında yer almıştır. Saîd el-Mahzûmî el-Mekkî şeklindedir.258[258] 3. Abdullah b. Bezzî Mekke'de doğdu (170/786). İbn Kesîr ile karşılaşıp ondan ders almış olmamasına rağmen onun râvisi sayılması onun okuyuşunu ve rivayetlerini diğerlerinden daha iyi bir şekilde temsil etmesindendir. Vazıh gibi kârilerden aldı. Muhammed el-Bezzî ve Mu-hammedb. Bezzî aslen İranlı bir aileden olup Hemedân bölgesinden Mekke'ye gelmişlerdir.256[256] İbn Kesîr'in kıraati Ahmed b.

NLsâh ve kurrâ-i Aşereden Ebû Ca'fer el-Kârî. Ebû Amr b. Mûsâ el-A'ver. Diğer kıraatlerden farklı olarak bazı kelimelerde imâle yapılır. el-Alâ b. Kendisinden de Yahya b. Ata b.Ebû Amr Zeban b. Mübarek el-Yezîdî. Nasr b. Yahya b. İbn Mücâhid. Ali b. Saîd el-Anberî. Abbas-Übey b. Atâ el-Haffâf. Alâ'nm kıraat senedi genellikle Ebû Amr b. Ali el-Cu'fî. Abdülvâris b. Alâ-Mücâhid (ve Said b. 154/771). Ebû Rebâh. Mücâhid b. Mâlik. Hâlid. Ebû Ubeyde et-Teymî. Alâ'nın kıraatinin bazı özellikleri şunlardır. Asmaî ve Hammâd b. tahsil hayatını Mekke. Basralılar'ın Ebû Amr kıraatini benimsediğini söylerken. $. Kûfe'de kurrâ-i seb'adan Â-sım b. el-Enderâbî de (ö. Nijerya ve bazı Orta Afrika ülkelerinde Ebû Amr kıraati okunmaktadır. Birçok kıraat alimi birinci harf harekeli ikincisi sakin veya harekeli olduğunda idgâma meyletmezken o "idgâmı kebir" yaparak aynı harfleri veya yakın mahreçlileri birbirine katarak okur: örneklerindeki aynı harfleri veya mahreçleri yakın 67 . Medine'de Yezîd b. Ömer el-Hemedânî ve kurrâ-i seb'adan Hamza b. Abdülvehhâb b. Ebû Nasr. îsâ b. Ahmed ondan nahiv öğrendi. Âsım'dan ders okudu. Ebû Recâ el-Utâridî. Kıraati Basra'da büyük kabul görmüş ve kendisi Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Yûsuf es-Sekafî'nin ölümünden (95/714) sonra Basra'ya geri dönüp burada yaşadığı ile ilgili bilgi doğru olsa gerektir. İshak b.259[259] Ebû Amr b. Cübeyr)Abdullah b. Günümüzde Sudan. Şeybe b. Peygamber şeklindedir. Habîb ez-Zeyyât da Ebû Amr'ın talebeleri arasında yer alarak kendisinden bazı kıraat vecihleri rivayet ettiler. İbn Âmir'in kıraati Basra dışında da meşhur olmuş ve uzun yıllar Şam. Ya'mer. Atâ b. Cübeyr. Babasından ve Enes b. Ebû Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesilesiyle gittiği Kûfe'de vefat etti (ö. Yemen ve Mısır gibi bölgelerde yaygın olarak okunmuştur. Ebû Amr kıraat ilmini Mekke'de Mücâhid b. İkrime b. Nasr el-Cehdamî arz' ve semâ* yoluyla kıraat öğrenirken Şebâbe b. Basra'da Yahya b. Rûmân. Hüseyin b. Behdele. Ebû Amr birbirinin aynı olan harflerin idgâmı konusunda rahat bir tutum sergiler. Sivâr. Hârûn b. Cebr. Âsim ve Ha-fSan-ı Basrî gibi tanınmış âlimlerden okudu. Bazı istisnaları olsa da sakin hemzeler bir önceki harfin harekesine göre med harfine çevrilir. 470/1077). #' şeklinde sakin kılınır. Ya'mer. Cübeyr. Yûsuf el-Ezrak. kendi dönemine kadar Basra halkının kıraatte ona uyduğunu bildirir. Şücâ' b. Ancak Basra'da bulunurlarken kendisinden kaçarak Yemen'e gittikleri Haccâc b. Saîd b. Cebr. Medine ve Basra'da geçirdi. Yetişkinlik dönemi ile ilgili bilgiler çelişkilidir. Zeyd gibi âlimler hadis rivayet ettiler ve Arap edebiyatı sahasında faydalandılar. Hanbel de Ebû Amr'ın kiraatini tavsiye ettiğini söylemiştir. Arap dilcilerinden bir kısmının ondan istifâde etmesi Arap diline olan hakimiyetinin bir göstergesi olup kıraatine olan itimadı da artmıştır.. Saîd b. Hicaz. Kurrâ-i Seb'adan Ebû Ma'bed İbn Kesîr. Ka'b-Hz. Halîl b. Ammâr el-Mâzinî el-Basri Arap asıllı olup 70 (689) yılında Mekke'de doğdu. Ebû Rebâh gibi şahsiyetlerden hadis rivayet eden Ebû Amr nahivde Nasr b. j*ı «ijyfiı &ji*jı örneklerinin yazımı bu türden ibdalleri göstermektedir. Ebû Amr'ın kıraatini beğenmiş Ahmed b. Öncesinde harekeli "vav /'. Sîbeveyhi. "fa J" ve "lâm J " bulunduğunda j* ve ^ zamirlerinin "hâ'ları >.

Ebû'dDerdâ ve Fedâle b. Mübarek el-Yezîdî'den. Uyeyne'den almıştır. Abdulazîz. Hadis alanında da adından söz ettirmiş ve rivayetlerine Kütübü Sitte içerisinde yer verilmiştir. Uzun bir ömür yaşamış olması sebebiyle çok sayıda insan onun tedris halkasından geçmiş ve kıraatini yaymıştır.261[261] Ebû Amr b. Ubeyd'den kıraat okudu. Sûsî 261 (874) yılında Rakka'da doksana yakın bir yaşta vefat etmiştir. Osman'dan Kur'ân öğrenmiş bulunan Mugîre b. Kıraati Yahya b. Affân-Hz. Yezîd el-Yahsubî aslen Yemenli Arap bir aileye mensup olup 8 (630) veya 21 (641) yılında bugünkü Ürdün'de dünyaya geldi. Ca'fer el-Medenî'den. Sabit. Asıl kıraat hocası ise Hz. Ebû Ümâme el-Bâhilî. "femezzuhziha ani'n-nâr" şeklinde okur. Mübarek el-Yezîdî'den. 300/912) 262[262] 4. Kendisinden de çok sayıda kimse kıraat ve hadis rivayeti almıştır. Onun kıraatinin tarîkleri ise İbn Cerîr (ö. Ashâbdan Mu'âz b. Nâfı kıraatini İsmail b. îsâ'dan. Nâfi' kıraatini Yahya b. Ebü'd-Derdâ. Ziyad b. Osman. Dûrî kaynakların ekserisinin bildirdiğine göre 248 (862) yılında çok uzun bir süre yaşadığı Sâmerrâ şehrinde vefat etmiştir.olanlan ıdgam yaparak "fîhhüden". 316/928) ile İbn Cumhûr'dur (ö. Eskâ\ Fedâle b. doğdu. Cebel. Ca'fer b. Abdullah b. Ömer ed-Dûrî 150 yılında Bağdad'da. Âmir b.260[260] Ebû Amr'ın ilk râvisi Ebû Ömer Hafs b. Dokuz yaşındayken Şam'a gitti ve vefatına kadar (118/736) burada yaşadı. Ubeyd. Ebü'z-Za'râ (ö. Alâ'nm ikinci râvisi Ebû Şuayb Salih b. Nümeyr'den ve Süfyân b. Kendisinden de Yahya b. Muâviye b. Kıraat senedi Mugîre b. Ca'fer b. Beşîr gibi kimselerden hadis rivayet etmiştir. "lâ ebrahhattâ". İlim öğrenmeğe ve kıraat rivayetlerini toplamağa büyük hevesi vardı. Osman'ı Kur'ân okurken dinledi. Âmir el-Yahsûbî kıraat ve hadis 68 . Said b. Osman b. Haris ez-Zimârî. Hz. 303/915) onun kıraatinin iki tarîkidir. Hamza kıraatini Süleym b. Ebû Süfyân. Ebû Hatim kendisini "sadûk" olarak adlandırmıştır. İbn Âmir Ebû İmrân Abdullah b. Ebû Şihâb el-Mahzûmî-Hz. Aynca o Hz. Yezîd ve kardeşi Abdurrahmân b. Ebû İdris el-Haviânî ve Nu'mân b. Vasile b. Zeyd b. Ebû Şihâb •el-Mahzûmî'dir. Kisâî'nin kıraatini ise bizzat kendisinden aldı ve daha birçok meşhur kıraat âliminden okudu. Abdullah es-Sûsî olup Güney İran'ın Ahvâz bölgesindeki Sûs şehrine nisbetle anılmaktadır. Peygamber şeklindedir. Rebî'a. 280/893) ve İbn Farah (ö.

Mâlik b. Kıraatinin tarîkleri Hulvânî (ö. Emeviyye Câmü'nin yapımı esnasında işleri takip etmiş ibâdete açılmasından sonra da uzun yıllar caminin idareciliğini yapmıştır. Hişâm b. Müslim.tıib. cjJ ve ^ kelimelerindeki ±> harfini o harfine idgam ederek . Kıraat ilmindeki yetkinliği çok sayıda âlim tarafından ifade edilmiştir.ıtir ıtii tiij fiillerinde imâle yapar. İbn Âmir. Temîm'den okudu.264[264] İbn Âmir'in ikinci meşhur râvisi Ebû Amr Abdullah b. Babasının eşviki ve sağladığı imkan ile ilim tahsili için Hicaz'a gitti. 307/919). Nesâî. Kıraat tarikleri el-Ahfeş (ö. İbn Zekvân 173 (789) yılında Şam'da doğdu. Ebû Dâvûd.265[265] 69 .4İ ve cJ şeklinde okur ve kelimelerindeki i harfini o harfine kalbeder. Hadiste sözüne itimat edilen bir râvi oiduğu için başta Buhârî olmak üzere İbn Mâce. Ancak yine de Zehebî ve İbnü'l-Cezerî gibi âlimler onun kıraatinin hem sıhhati konusunda şehâdet etmişler hem de V. Temîm'den okudu. İbn Zekvân 242 (857) yılında görevli bulunduğu Şam'da vefat etmiştir. İbn Mücâhidin yedili sistemi içerisinde Şam kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. İbn Âmir'in kıraatinin hem isnad hem de dil açısından tartışmalı yönlerinin olduğu bildirilmektedir. Haris ez-Zimârî'den kıraat okuyan Irak b. kelimelerini işmâm ile. Hişâm b. Kendisinden de başkaları kıraat tahsil etti. Ammar es-Sülemî ed-Dimaşkî İbn Â-mir'in birinci râvisidir. Onun kıraatinin bazı özellikleri şöyledir:. Ammâr'la birlikte Şâm Emeviyye Câ-mii'nde imam olarak görev yapmıştır. Sellâm gibi meşhur zevat kendisinden hadis rivayetinde bulunmuştur. 324/935) olup tercihlerini İbnü'l-Cezerî nakletmektedir. ^y kelimesini çoğu yerde şeklinde. İbn Âmir'rn kıraatini u-zun yıllar o temsil etmiş ve yaymıştır. Kisâî'den de kıraat okuduğu ve Kur'ân-ı Kerîm'i birkaç defa hatmettiği bildirilir. Kıraat İlmini İbn Âmir'in talebesi Yahya b. İbn Âmir Şam kadılığı ve Emeviyye Camii nazırlığı ve imamlığında da bulunmuştur. Hâlid ve Eyyûb b.263[263] Ebü'l-Velîd Hişâm b. Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Ammâr 245 (859) yılında Şam'da vefat etmiştir. Enes. Beşîr/Bişr b. ij^» kelimesini her yerde şeklinde hemzeli olarak. 292/904) ile es-Sûrî'dir (ö. Velîd b. Kıraati Hişâm gibi Eyyûb b. Hadisle de ilgilenen İbn Zekvân'ın bâzı rivayetleri Kütüb-i Sitte işerisinde yer almıştır. uyeyne'den hadis aldı. Zekvân'dır.okumuştur. asra kadar Şam ve Yukarı Mezapotamya bölgesinde büyük kabul gördüğünü ve üzerinde icmâ bulunduğunu söylemişlerdir. İbn Hâleveyh dil açısından problemli gördüğü yerleri şâz kıraatlerle ilgili eserinde nak-letmiştir. Ahmed b. 250/864) ve Dâcûnî (ö. Müslim Hâlid ez-Zencî ve Süfyân b. Halife Mansûr döneminde 153 (770) yılında Şam'da doğdu.^u t jy.

Yesribî ile görüşmesi sebebiyle tâbiûndan kabul edilir. özellikle Arap olmayanların uygulamada zorluk çekecekleri unsurların yer almayışı olsa gerektir. Sahabeden Haris b. Ebi'n-Necûd Behdele el-Esedî el-Kûfı. Ahmed. Hubeyş el-Esedi'den de İbn Mes'ûd'un kıraatini öğrendi. Ayyaş. Talebelerinin çokluğu sebebiyle yığılma olurdu ve herkes sırasının gelmesini beklerdi. yüzyılda müslümanların yaklaşık yüzde doksanının tercih ettiği bir okuyuş tarzı haline gelmiştir. Kıraatinin Küfe bölgesinde makbûliyetine dair aleyhte bazı görüşler söylenmiş olmasına rağmen gelişmeler bunu tasdik eder mahiyette değildir. Ebû Abdurrahman es-Sülemî'nin vefatı üzerine kıraat hocası olarak onun yerini aldı. Âsim hadis rivayeti ile de ilgilendi. işmam ve teshil gibi bazı mahallî şive ve lehçelerden kaynaklanan. kiraât-ı seb'a İmamlarından olan Ebû Amr b. imâle. İbn Mücâhidin ölümünü takip eden yıllardan itibaren Kûfe'nin ve hatta Ortadoğu'nun sınırlarını aşmış.268[268] 70 . Zir b. özellikle Hafs'ın rivayetiyle. Ebû Bekir Şu'be b. Habîb ez. Ebû Tâlib'in kıraatini aldı. Bunun sebebi. Âsim genç yaşta kıraat ilmine ilgi duydu ve çok güzel sesi ve okuyuşuyla kısa zamanda dikkatleri üzerine topladı. Talebeleri arasında üvey oğlu Hafs ile Ebû Bekir Şu'be kıraatinin kalıcı olarak gelecek nesillere intikalinde özel bir yere sahiptirler. Hassan el-Bekrî ve Ebû Rimse Rifaa b. Muâviye döneminde Kûfe'de doğdu. Süleyman el-A'meş. Âsim kıraatinin senedindeki sağlamlık yanında Hafs'ın rivayetindeki sadelik. Âsim b. Süleyman. nihayet XX. Behdele Ebû Bekir Âsim b. Ebû Hanife de kendisinden kıraat okumuştur. Âsim 127 (745) yılının sonlarında Kûfe'de vefat etti. Alâ ve Hamza b. Âsım'in gözlerini ne zaman kaybettiği bilinmemekle birlikte bazı karinelerden hareketle anadan doğma kör olmadığı söylenebilir. Osman'ın Kûfe'ye gönderdiği resmî mushafa göre Kur'ân öğretmekle görevlendirilen Ebû Abdurrahman es-Sülemî'den Ali b. Halil b. Kıraatleri yedi olarak tasnif eden İbn Mücâhid'e kadar çok fazla şöhret yapmadığı anlaşılan Âsim kıraati.Zeyyât kendisinden bu ilimde faydalandı. Hafs b. hem hadis aldı hem de başkalarına hadis rivayetinde bulundu. Asım'ın'hadisteki durumuyla ilgili aleyhte bazı şeyler söylenmiş olmasına rağmen ondan rivayet edilen hadislerden bazdan Kütüb-i Sitte'de de yer almıştır. Buhârî ve Müslim ise Asım'ın rivayetlerini (başka rivayetlerin desteğiyle) mütâbaât266[266] yoluyla nakletmişlerdir. Hz.5. Kur'ân'daki birkaç kelime267[267] istisna edilecek olursa kaide dışı okuyuşların bulunmayışı.

Ebû Dâvûd. Hamza b. Hayatında on sekiz bin hatim yaptığı rivayet edilmiştir. Kur'ân okumayı ve kıraatleri ondan öğrendi. Bağdat ve Mekke'de kıraat okutmuş ve Âsım'ın kıraatini en iyi temsil eden kişi olarak bilinmiştir. Âsim. Süleyman'dan daha fazla mutemet görülmüştür. Ayyaş el-Esedî. Habib Ebû Umâre Hamza b. Süleyman b. Habîb b. Hafs 90 (709) yılında Kûfe'de doğdu. Zir b. Mes'ûd-Hz. Ebû Bekir b.Ebû Bekir Şu'be b. Üç yıl boyunca Âsım'dan kıraat okudu. Erken yaşta kıraat eğitimi almış ve on beş yaşına geldiğinde 71 . Hocasına Kur'ân-ı Kerîm'i defalarca okudu. Ali-Hz. Peygamber şeklindedir. Ayyaş 193 (809) yılında Küfede vefat etmiştir. Ebû Abdurrahman es-Sülemî'den aldığı okuyuşu Hafsa öğrettiği için Hafs'ın kıraat senedi Âsim-Ebû Abdurrahman es-Sülemî-Hz. Behdele'nin birinci râvisi olarak kaydedilmiştir. Ebû Bkir b. Bazı sahabîler ile görüşmüş olmakla birlikte bunlardan okumamıştır. Küfede yaşadı ve 156 (773) yılında Hulvân'da vefat etti. Peygamber. Hubeyş-Abdullah b. es-Sabbâh (ö. 203/818) ile el-| Uieymî'dir (ö. 235/849) ve Amr b. 221/835) iki tarîkidir. onun kıraat vecihleri ise âdeta kitapların satırlannda kalmıştır. Hafs İSO (796) yılında vefat etti. Ubeyd b. Hadis alanında Hafs b. Abdullah b. Ebû Bekir Şu'be ibâdete düşkünlüğü ve Kur'ân kıraatini sık aralıklarla yapışı ile bilinir. Hafs hadis rivayeti ile de ilgilenmiş ve kendisinden çok sayıda kimse kıraat ve hadis öğrenmiştir. Hadis alanında döneminin önde gelen muhaddislerinden okumuş. Âdem (ö. Âsim. el-Muğîre el-Esedî'dir. Âsim b.269[269] Âsim b. Ebû Şeybe gibi meşhur zevat hadis almıştır. Ayyaş ile aralarında 520 yerde ihtilaf olduğu ancak hocası Âsim ile sadece bir yerde ihtilaflarının bulunduğu tespit edilmiştir. Ebû Bekir'in kıraati Kûfe'de bir süre Hafs rivayetinden'daha makbul görülmüş ise de zamanın ilerlemesi ile Hafs'ın rivayeti daha fazla tutulmuş-. bugün dünyadaki mushafların büyük bir kısmının Âsım'ın Hafs rivayetine göre yazılmış olması ve kıraat eğitiminde onun tercihlerinin oku-tulmasıdır. esSabbâh (ö. Ebû Bekir 95 (713) yılında dünyaya geldi. Umâre ez-Zeyyât et-Teymî el-Kûfî 80 (699) yılında doğdu. Hubeyş'ten öğrendiği kıraati Ebû Bekir b. Hanbel. Diğer râvi Ebû Bekir Şu'be b. başka hiçbir kimseden kıraat dersi ve rivayeti almadı. Tarikleri Yahya b. kendisinden de Ahmed b. Mübarek. Behdele'nin terbiyesi ile yetişti.270[270] 6. Behdele-Zîr b. Behdele'nin kitaplarda yapılan tasnife göre kırattaki ikinci râvisi kendisinden uzun yıllar kıraat okuyan üvey oğlu Ebû Ömer Hafs b. 243/85 7) . Ayyâş'a öğrettiği için Ebû Bekir'in senedi şu şekilde olmaktadır: Âsim b. Âsim b. Hafs'ın bizim açımızdan önemi.

^y kelimelerinde. Hamza b. Abdurrahman b. Şuayb b. Peygamber (3) Yahya b. Muhammed b.272[272] Hamza b. &ft f #** y-î/jı ?^j ). Hamza b. Hasan er-Revvâsî'den ve daha başkalarından kıraat okudu. îsâ. Habîb'in Re-sûli Ekrem'e kadar ulaşan kıraat isnâdları şöyledir: (1) A'meş-Yahya b. Sonradan Nâfı kıraati onun yerini almıştır. Kays. Hişâm el-Bezzâr (ö. Osmân-Hz. kendilerinden sonra sakin bir harf oimadığı taktirde imâle yapar. (2) Yahya b. Vessâb-Ebû Abdurrahman es-Sülemî-Hz. İkinci râvisi Ebû îsâ Hallâd b. 229/844) olup aynı zamanda Aşere imamlan arasında yer aldığından hakkında aşağıda bilgi verilecektir. Düzgün bir kıraati ve etkili bir okuyuşu vardı. Bir süre imamlık görevi yapmış ise de daha çok yağ ticareti ile meşgul olmuştur. Onun kıraati yerine Ya'kûb elHadramî'nin kıraatinin tercih edilmesinin daha isabetli olacağı ifâde edilmiştir. Vessâb-îbn Mes'ud'dan okuyan Alkame b. Harb ve Kisâî gibi âlimler almışlardır. Habîb'in ilk râvisi Halef b. A'yen. Ham-za'dan kıraat okumamış olmasına rağmen onun kıraatini talebe- 72 . Kendisinden de bir çok kimse kıraat ve hadis okudu. İbn Mücâhid yaptığı tasnif içerisinde Kûfeli iki imamla birlikte Hamza'nm da kıraatini de yedili tasnif içerisine sokmuştur. Sakin bir harften sonra hemze geldiğinde. Hâlid es-Sayrafî eş-Şeybânî 119 veya 130 yılında doğdu. Kendisinden de kıraat ilmini ve rivayetlerini Süleym b. Nüdâle el-Huzâî-Alkame b. elEsved b. Ebû Leylâ. Habîb hadis ilmi ile de ilgilenmiş ve kendisinden Süfyân es-Sevrî. Osmân-Hz. Habîb Küfe kıraat imamı olmasına rağmen kıraati ilk zamanlarda Mağrib'de yayılmış. Abdullah en-Nehâî ve Muhammed b. Habîb'in kıraatinin bazı özellikleri şunlardır: P&Jİ t(^Jı kelimelerindeki -* harflerini zamme ile okur. Peygamber. A'meş. Abdülhamîd. Muhammed b. Hüseyin b. Ebû İshak es-Sebîî ve Câ'fer es-Sâdık gibi hocalardan okumuş özellikle Abdurrahman'a Kur'ân'ı dört defa okumuştur. Cerîr b. Ali el-Cu'fî. Âiz b.kıraatte iyi bir seviyeye çıkmıştır. Yezîd-İbn Mes'ud-Hz. hadis ilmi ile de meşgul oldu. Süleym b. Fudayl gibi zevat hadis rivayet etmiştir. Ancak gerek İbn Mücâhid öncesinde gerekse sonraki dönemde o-nun kıraati ile ilgili eleştiriler yapılmıştır. Şerîk b. Vessâb-Ubeyd b. el-Ecda'. Günümüzde o bölgede kıraatinin bazı izleri bulunmaktadır. îsâ elHanefî. Ebû Şâme elMakdisî gend olarak onun kıraatini beğenip nıütevatir kabul ederken bazt şaz unsurların bulunduğunu da ifâde etmiştir. Ebû Âiz.271[271] Hamza b. vakfetmeksizin sekte uygular (mesela bk. Peygamber. Mesruk b. Hamza b. Kıraati Humrân b. Kays-Hz. J»V kelimesini gezçtiği her yerde 3 harfine karıştırarak işmâm ile okur.

Ebû Leylâ. Ebû Leylâ (ö. Hallâd 220 (835) yılında Kûfe'de vefat etti. Ebû Amr b. Müslim el-Herrâ gibi çok sayıda otoritesinden nahiv okumuş. Ömer el-Hemedânî. Kisâî Ebü'l-Hasen Ali b. Habîb'ten sonra onunki gibidir. Bu yolda devrinin Halil b. îsâ b. Hamza el-Kisâî el-Kûfî İran asıllı olup 119 (737) yılında Kûfe'de (veya Bağdat'a yakın bir yerde) doğdu ve 189 (805) yılında Rey'in Renbûye köyünde vefat etti. Kendisine de kıraat ilminde İsmail b. 248/862) rivayeti ile şöhret yapmıştır. Kasım b. Hamza'dan sonra Kûfe'nin kıraat imamı olmuştur. Hâlid el-Mervezî (ö. Hamza kıraatinde tarîkleri Muhammed İbnü'lHeysem (ö.sinden alması ve en iyi bir biçimde temsil etmesi sebebiyle onun iki râvisinden biri kabul edilmiştir. Yezîd (ö. Mu-hammed b. Aynca Muhammed b. Habîb ez-Zeyyât'tan almış ise de 300 yerde ona muhalefet etmiştir. 250/864) ve et-Talhâ (ö. Ebü'l-Hâris'in hayatı hakkında yeterli bir bilgi 73 . bedevi Arap kabileleri arasında da dolaşarak sağlam kullammları edinmiştir. Bir isnadı Hamza b. Kıraat ilmini Hamza b. Süleyman el-Hicâzî. Sellâm. $ şeklinde sakin olarak okur. Kudâme ve daha pek çok kimse talebelik yapmıştır. Mu'âz b. Ziyâd el-Ferrâ. Muhammed b. 249/863). Kisâî. Hamza'dan dört hatim indirdi. Ebû Bekir b. ^y ^-u> l(JaB gibi kelimelerde de imâle yapar. 240/854) ve Ebû Ömer Hafs b. Küfe kıraat imamları gibi onun kıraatinin de temeli Küfe mushafı iken kendine özgü bir tarz geliştirmiş olması sebebiyle bazı noktalardan bu mushafa da muhalif okuyuşlar ortaya koymuştur. Ahmed. Öncesinde harekeli "vav /'. Kisâî'nin kıraatinin bazı özellikleri şöyledir: Müenneslİk tâ'sı (s) İle biten kelimeler üzerinde dururken (vakf) tâ'dan önceki harfi imâli ile okur. Ömer ed-Dûrî (ö. Alâ. Habîb ez-Zeyyât. o^. <o£oki kelimelerindeki sâd ^ ve bâ v harflerinin harekelerini kesre yapar. Kisâî kıraat ilmini Hamza b. Arap dili ve dil-Kur'ân ilişkisi üzerine yazdığı kitapları günümüze kadar İntikal etmiştir. 148/805) ve Ebû Hayve Şüreyh b.273[273] 7. Yezîd el-Vezzân fö. #. Ayyâş'tan aldı. Kisâî. 252/886) olmak üzere üçtür. '^ kelimesindeki ayn ^ harfini kesre yaparak naim 274[274] ti Ebü'l-Hâris Leys b. "fâ •J" ve "lam J " bulunduğunda >» ve ^ zamirlerinin "hâ"larını j»j. Ebû Ubeyd el-Kâsım b. 203/818) yoluyla Resûlullah'a ulaşan iki isnadı daha vardır. hadis ile de meşgul olmasına rağmen ona en büyük şöhreti Arap dili ve edebiyatına olan hakimiyeti kazandırmıştır. Medân. îsâ b. Yahya b.

Peygamber şeklinde iki koldandır. Peygamber/in eşi Ümmü Seleme'nin) azatlısıdır.275[275] Kisâî'nin İkinci râvisi Ebû Ömer Hafs b. Ebü'l-Hâris'in talebeleri Muhammed b. Ayyaş. Abbas. $' şeklinde sakin olarak okur. Çok uzun bir süre Mescid-i Nebevi1 de Kur'ân dersleri vermiş olması sebebiyle Medine kıraat imamı olarak anılır. Âsim. y&. Sâ-bit-Hz. 288/900) ve Seleme b. Kıraati arz yoluyla Kisâî'den ve Hamza b. onlu grup içerisine alan ilk eser İbn Mihrân enNîsâbûrî'nin el-Gâye fi'l-kım 'â'ti'I-aşr adlı tasnifi olup kitabın sıralamasında sekizinci imam olarak yer almıştır. Kıraati ile ilgili ileri sürülen "şâz" nitelemesi isabetli görülmemiş. Fadl b. Peygamber ve Abdullah b. Ahmed et-Türkmânî de kendisinden kıraat okudu. vasıl halinde ise bir "vav }" taktir ederek >&. Kıraat isnadı Abdullah b. Mübarek el-Yezîdî'den öğrendi. Kendisinden Nâfî.bulunmamaktadır. Abdullah b. Onu. Ebû Amr b.276[276] 8. Ebû HureyreUbey b. el-Ka'ka' el-Mahzûmî el-Medenî'nin doğumu ve çocukluk hayatı ile ilgili bilgi yoktur. Alâ'nın ilk râvisi olduğu için yukarıda kendisinden bahsedilmişti. öncesinde harekeli "vav /'. Kıraati efendisi Abdullah b. Ka'b-Hz. Muhammed b. Seleme b. Abbas-Zeyd b. Ömer ed-Dûrî aynı zamanda Ebû Amr b. Zeyd b. "fâ j" ve "lâm J " bulunduğunda y ve ^ zamirlerinin "hâ'larını ». Ayyaş. 270/883) aynı zamanda kıraatinin tarîkleridir. Yedi kıraati ve râvilerini tasnif eden eserler içerisinde Kisâî'nin iki râvisinden biri olarak anılmasının sebebi Kisâî'nin kıraatini iyi temsil etmesi olsa gerektir. Alâ ve Abdurrahman b. uzun yıllar Mescid-i Nebevî'de sahabenin ve tâbiûn'un ileri gelenleri arasında Kur'ân ve kıraat dersi veren birinin okuyuşunun yadırganmamış olması sıhhatinin en açık delili kabul edilmiştir. Ebû Ca'fer el-Kârî Tâbiûnun önde gelenlerinden olan Ebû Ca'fer Yezid b. Kıraatinin bazı özellikleri şöyledir: Mukatta'a harflerini hafif bir sekte ile. sakin hemzeleri bir önceki harfin harekesine uygun düşen bir med harfine ibdal eder277[277] 74 . Eşlem kıraat okumuş İmam Mâlik ve daha başkaları hadis almışlardır. Yahya (ö. ıji*fe şeklinde. Ayyâş'ın (veya Hz. Abdullah b. Yahya el-Kisâî. harekeli bir harften önce geldiklerinde cemi zamirle-rindeki "mîm p " harflerini sıla İle. Şâzân ve Ya'kûb b. Abbâs ve Ebû Hureyre'den okudu. Abdullah b. Medine'de vefat etti (130/747-48). Kasım el-Ahvel iîe Yahya b. Âsim (ö. Ancak muhtemelen hayatının tamamını Medine'de geçirdi ve doksan yaşının üstünde iken.

280[280] 75 . Basra'da yaşadı ve seksen sekiz yaşında burada vefat etti (ö.278[278] İkinci râvi Ebü'r-Rebî' Süleyman b. Kıraati konusunda bazı tartışmalar yapılmış ise de Zehebî bunlara katılmadığını bildirmiş ve kıraatinin şâz olmadığını ve kabul şartlannı taşıdığını söylemiştir. Kıraati V. Ebû Amr b. Ebü'l-Kâsım el-Hüzeiî de ilim ve takvadaki derinliğine işaret etmiş ve bazı örnekler vermiştir. Ca'fer (ö. Ka'b yollanyla ayn ayrı Hz. bu tarihten sonraki eserlerde Ebû Ca'fer el-Kârî'nin râvisi olarak gösterilmiştir. Şihâb Şürnefe ve Ebü'l-Eşheb Ca'fer b. Her iki hocasının da kıraatini okutmuş ancak daha çok Ebû Ca'fer el-Kârî'nin okuyuşunu kendisine yakın bulmuştur. İshak b.279[279] 9. İbn Mes'ud. 219/834) ve ed-Dûrî (ö. Cemmâz ez-Zührî (ö. Nisâh ve Nâfı'den arz yoluyla aldı. Şeybe b. Müslim b. Ebû Ömer ed-Dûrî. Peygamber'e ulaşan isnatları vardır. Süleyman b. Ebü'l-Hâris îsa b. Ömer. 205/821). 290/902) ve Hibetullah b. Verdân el-Medenî (ö. Onun kıraati kıraate dair telif edilen ilk dönem eserlerinden itibaren nakledilmiştir. Ahmed b. Alâ'dan sonra Basra kıraat imamlığı kendisine geçmiştir. Ebû Eyyûb el-Hâşimî (ö. 170/786) kıraati diğer râvinin okuduğu hocalardan almıştır. asrın ortalarına değin eserlerde yer almamış. el-Münzir. Zeyd el-Hadramî el-Basrî. Ebû Mûsâ el-Eş'arî ve Übey b. Mehdi b. Şâzân (ö. Abdurrahman b. Ca'fer el-Ensârî kıraat okudu. 246/860) İbn Cemmâz'ın tarîkleridir. el-Veîîd b. 350-961) kıraatinin iki tarîkidir. Basra Camiinde yıllarca imamlık yapmıştır. Hassan. Meymûn el-Moğolî. Kıraati Sellâm b. Abdülhâkk el-Mekfiûf ve başkalan kıraat okudu. 160/777) aslen Medineiidir. Kendisinden de kıraat ve hadis rivayet edilmiştir. elFadl b. İyi bir okuyucu ve sika bir râvi olduğu bildirilmektedir. Onun Medine mushafı ile diğer mushaflar arasındaki farklan gösterdigiyle ilgili rivayetler önemlidir. Hz.Ebû Ca'fer el-Kârî'nin kıraatini râvileri İbn Verdân ile İbn Cemmâz sonraki kuşaklara intikal ettirmiştir. Ya'kûb el-Hadramî Ebû Muhammed Ya'kûb b. Kendisinden de Kâlûn. Talebesi Ebû Hatim es-Sicistânî onu hem kıraatteki yetkinliği hem de Kur'ân ve Arap dili bilgisindeki genişliği sebebiyle övmüştür. Muhaysın. Vakidî ve İsmail b. Hayyân'dan aldı. Kıraati Ebû Ca'fer el-Kârî. Kendisinden de Ebû Hatim es-Sicistânî.

Habîb'in kıraatini otorite derecesinde temsil ettiği için onun râvisi sayılmıştır. Yahya el-Vekfl kıraat aldı. Abdülkerim el-Haddâd. Ahmed b. Halef b. Halef b. Kıraat isnadı Hamza b.Kıraatinin en meşhur râvileri Muhammed b. Tek tarîki et-Temmâr (ö. İbn Vehb (ö 270/883) ile ez-Zübeyrî (ö. îsâ gibi önde gelen hadisçilerinden hadis dinlemiş ve almış. Yahya el-Kisâî ve Seleme b. Kıraatini Bağdat'ta öğrettiği halde isnadı Küfe üzerinden olduğundan Küfe kıraat imamı olarak kabul edilir. Hammâd b. Hanbel ve İdrîs b.283[283] 76 . Asım gibileri semâ ve arz yoluyla kıraat aldılar. Sa'leb El-Esedî el-Bağdâdî el-Bezzâr 150 (767) yılında doğdu ve 229 (844) yılında Bağdat'ta vefat etti. İbn Hibbân İse Kitâbü's-Sikât'ında ondan bahsetti. 235/849). Hârûn el-Buhârî et-Temmâr. Behdele ve Nâfi'nin talebeleri yoluyla bunlar üzerinden Hz. Behdele kıraatini Ebû Yûsuf Ya'kûb b. Süleym b. Âsim b. Süleyman ed-Dabî'den okudu kendisinden de Ahmed b. Mütevekkil el-Basrî Ruveys (ö. Müseyyebî'den aldı. Hamdan. Ahmed b. Halife el-A'şâ ve Yahya b. Kendisinden ise Muhammed b. Ebü'l-Kâsım el-Begavî. 238/852) ve Ebü'l-Hasen Ravh b. Muhammed b. Hammâd b. Habîb. Enes. Erken -'aşlarda başladığı kıraat eğitimini Bağdat ve Kûfe'de tamamladı. Hişâm b. Zeyd. Zeyd ve Ca'fer b. Müslim ve Ebû Dâvûd hadis mecmualarında ondan rivayette bulunmuşlardır.Hişâm Ebû Muhammed Halef b. Habîb kıraatini Süleym b. Abdülmü'min el-Basrî'dir (ö. Halef hadis ile de ilgilenmiş döneminin Mâlik b. Hişâm'ın kıraati bazılarınca rivayet ve ihtiyârât olarak kabul ediimiş ve onlu tasnifte İbn Muhaysin onun yerine ko-nuimuşsa da kıraat imamlarından farklı olarak çok sayıda isabetli tercihte bulunmuş olması sebebiyle Aşere içerisine mütâlâa edilmiştir. Abdülkerim el-Haddâd hadis rivayet etmişlerdir. 310/922) olup onun vasıtasıyla dört tariki daha vardır281[281] İkinci râvi Ravh ise Basralı olup Ebû Avâne. Âdem'den ve Nârı kıraatini İshak b.282[282] 10. Vüheyb es-Sakati ve Ahmed b. Ayrıca Küfe kıraat imamı Hamza b. İd-ris b. Ebu't-Tîb b. Hamza b. Âsâ'dan. 300/912) iki tarîkidir. Kendisinden de Ebü'l-Hasan el-Hulvânî. Yezîd el-Hulvânî. Ebû Abdullah ez-Zübeyrî ve başkaları kıraat okudu. Ebû Bekir Muhammed b. kendisinden de Ebû Zür'a er-Râzî. Ebû Heyseme. Birinci râvi Rüveys kıraati arz ile Ya'kûb'dan aldı. Peygamber'e ulaştığından diğer imamlarınkinden daha uzundur (nazil isnâd). Âsim b.

Abbâs'tan kıraat alan Mücâhid b. Şeybe ve babasından hadis almış.Halefü'1-Âşir diye de adlandırılan Halef b. 328/939) olarak bilinir. Ahmed b. Dirbâs ve Said b. İshâk el-Verrâk. Kıraati Abdullah b. el-Burzâtî ■ (ö.284[284] 11. Beşîr'e hadis vermiştir. Müslim'den kıraat okudu. Halefin ihtiyârât'i dışında kendisinden kıraate dair bir şey intikal etmemiştir. Abdurrahman b. Kays b. Buna rağmen hadisçiligi taktir edilmiş ve rivayetleri sahih hadis kaynakİanna girmiştir. Kendisinden de içinde İbn Mücâhid. İbn Muhaysin Ebû Hafs Ömer b. Yahya b. Ebû Amr b. Uyeyne. Atâ b. 286/889). Ebû Seleme b. Ömer el-Kârî gibileri kıraat okumuştur. Miksem'in de olduğu çok sayıda kimse okumuştur. Ebû Rabâh. Osman b. Maîn. İshâk (ö. İbn Cüreyc ve Hüşeym b. el-Hüseyin eş-Şattî. eş-Şattî (ö. Mekke imamı olan İbn Muhaysm'ın en meşhur iki râvisi Ahmed b. Süfyân es-Sevrî. el-Enderâbî hariç onu onlu tasnif içerisinde sayan olmamıştır. Alî. Muhammed b. Kıraatinde Mushaf hattına aykırı unsurlar çoktur. Hâzim. Cebr. İkinci râvi Ebü'l-Hasen İdris b. 292/905) olup kıraati Haleften ve Muhammed b. İbrahim b. Ka'b aracılığıyla Resûl-i Ekrem'e ulaşır.285[285] 12. İdgamlar ve ibdaller konusunda aşın gitmiştir. Alâ. ez-Zübeyrî'den bazı nakillerde bulunmuştur. Hanbel. Abdullah b. Ebû Bekir b. Kendisinden Şibl b. Muhaysin es-Sehmî Kureyş kabilesinden olup Mekke'de yaşamış ve burada vefat etmiştir (ö. Yezidî 77 . Halef ve Velîd b. 123/741). Tarîkleri Muhammed b. Ahmed b. Mekke'de İbn Kesîr'in muasın olarak yaşamış ise de kıraati bazı zaafları sebebiyle İbn Kesîr'in kıraati kadar şöhret yapmamıştır. Abdülkerim el-Bağdâdî el-Haddâd (ö. Süfyân b. 360/970) ve İbn Ebû Ömer'dir (352/963). Hişâm'm ilk râvisi İshak b. 344/955) tarîklerinden ikisidir. Bûyân. Abbâd. Muhammed el-Bezzî (ö. 290/902). Süfyân. İbrahim el-Verrâk elMervezî el-Bağdâdî'dir (ö. Mahreme. Habîb eş-Şemûnî'den almış Âsim b. Safiye bt. İbn Şenebûz. îsâ b. 370/980) ve İbn Bûyân (ö. Sonraki dönemlerde telif edilen ve ondan fazla kıraate yer veren eserlerin birçoğunda onun kıraatine de yer verilmiş ve tercihlerinin ekserisi şâz kabul edilmiştir. Mus'ab b. Cübeyr'den okumuş olduğundan isnadı bu yolla Übey b. İshâk b. 250/864) ve İbn Şenebûz el-Bağdâdî (ö.

Ebû Eyyûb Süleyman b. Hasan-ı Basrî'nin kıraati. Zeyd b. AlâMücâhid b.Ömer-Hz. Abdullah er-Rakâşî ve Ebü'l-'Âliye'den almıştır. Ka'b. Ka'b-Hz. Sonraki dönemlerde yapılan 13 ve 141ü kıraat tasnifleri içerisinde onun kıraatine de yer verilerek tercihlerinin önemi ortaya konmuştur. Cübeyr-Abdullah b. Hasan-ı Basrî Ebû Saîd el-Hasen b. söz konusu doğru kıraatle ilgili gelen rivayet. Kıraattaki isnadı Hittân-Ebû Mûsâ elEş'arî-Hz. Salih b. I Alâ'nın râvîleri onun kıraatini Yezidî sayesinde sonraki dönemlere ulaştırmışlardır. Cübeyr el-Antâkî. ittifakla şâz kabul edilmiştir. Hasan-ı Basrî'den de Ebû Amr b. isnad bakımından gerekli şartlan taşımadığından okuyuşun sağlam olması 78 . Bazı okuyuşları yedi imamın kıraatleri ile örtüş-mektedir. sahih kıraatin kriterlerinden birini veya birkaçına ihlal ettiği için on mütevâtir kıraattan sayılmamış.286[286] 13. Kendisinden de Ebû Ömer Hafs b. Peygamber şeklindedir. Peygamber şeklindedir. Birçok fikir hareketi kendisini Hasan-ı Basrî ile ilişkilendirmektedir. Ziyâd es-Sûsî. Hakem. 110/728). 235/850) ile Ebû Ca'fer Ahmed b. Abbas-Übey b. Hittân'ın kıraat hocası Ebû Mûsâ el-Eş'arî. Ferah el-Bağdâdî'dir. Said b. Ûkiyye ve Ebû Hamdûn et-Tayyib gibileri kıraat okudu. İbn Cinnî (ö. îbnü'l-Cezerî. elHakem el-Bağdâdî (ö. Âmir b. 392/1002) Kastallânî ve Bennâ gibi müelliflerin eserlerinde yer almaktadır. 370/980). Kıraatinin şâz olduğuna hükmedilmekle birlikte Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Sabit. Peygamber ve Ebü'I-'Âliye-Übey b. Yesâr el-Basrî 21 (642) yılında Medine'de doğdu Hz. Râvileri Süleyman b. Âsim el-Cuhderî ve daha birçok kimse kıraat almıştır. Süleyman et-Tavıl. Sabit ve Ömer İbnü'l-Hattâb'dır. Kıraat isnadı Ebû Amr b. Devrinin önde gelen muhaddislerinden hadis dinleyen ve Halil b. Bu sebeple okuyuş örnekleri daha çok şâz kıraatleri toplayan İbn Hâleveyh (ö. Cebr. el-Hüzelî ve elAhvâzî'nin Hasan-ı Basrî'ye kadar varan isnadını şüpheli bulmakta ve bunun en azından arz yoluyla değil de semâ yoluyla olduğunu söylemektedir. Ka'b. Zeyd b. Ömer edDûrî. Ebû Amr b. Hz. el-Mübârek el-Basrî el-Yezîdî takriben 128 (746) yılında doğdu 202 (817) yılında vefat etti. Kıraati Hittân b. Alâ'dan ve İbn Cüreyc'den okudu. Ebü'l-'Âliye'ninki ise Übey b. Kıraati Ebû Amr b. Yûnus b. Bunda Basra'da uzun yıllar verdiği dersler etkili olmuştur. Döneminin en meşhur âlim ve zâhidlerinden biridir. Kendisine özgü bazı kıraat tercihleri vardır ve bunlardan bazısında hocası Ebû Amr'a muhalefet etmiştir. Ahmed'den nahiv okuyan Yezidî hadis ve dil üzerine de varlığını ortaya koymuş ve eserler telif etmiştir. Ancak.Ebû Muhammed Yahya b. Harun er-Reşîd ile görüştü ve oğlu Me'mûn'a hocalık yaptı. Ubeyd. Ahmed b. Ali'nin hilafeti yıllarında Basra'ya yerleşti ve burada vefat etti (ö. Kıraatlerinin genel olarak şâz kabul edilmesi tercihlerinden tamamının sahih kıraatlere ters düştüğü şeklinde algılanmamalıdır. Sellâm b. el-'Alâ.

Muhammed el-Bağdâdî'nin Kitâbü'r-Ravza fı'l kırâ'âtilihdâ 'aşere'sinde. A'meş Ebû Muhammed Süleyman b. Cübeyr. Mübarek hadis rivayet ettiler. Şu'be. Bu tercih. Saîd b. Ebü'l-Âliye er-Riyâhî ve Asım b. Abdullah b. Mücâhid b. îbrâhim en-Nehaî. Ebû Hâzim. Ca'fer el-Muttavviî el-Basrî (ö. Hadis alanında da büyük çaba sarfetti ve Saîd b. Muhammed el Hayyât el-Bağdadi'nin Kitâbü'1-Câmi fı'lkırââti'l-aşr ve hrâ'ati'l-A'rnefmûz ve Bennâ'nın İthafa fudalâl'î-beşer'inde yer almıştır. Zir b. Kays b. Cebr. Ebü'l Hasan Ali b. Mesela Yusuf süresindeki "mâhazâ beşeren t^ u» u"287[287] ifâdesini "bu satılık değildir" anlamına gelecek biçimde "mâ hazâ bi şiran \y** ü* u" şeklinde okuması bunun örneğidir. Ebü'lAbbâs el-Hasen b. Vessâb.289[289] 14. Onun Arap dili veya mushaf metni ile uygunluk arzeden kıraatleri yanında her açıdan zayıf olan okuyuştan da vardır. Ebû Vâil Şakik b. Hasan-ı Basrî'nin sened üzerinde fazla durmadığı hadis literatüründe geniş bir biçimde yer alan mürsellerinden de anlaşılmaktadır. 248/862) Hasan-ı Basrî'nin iki meşhur râvisidir. 371/982) ile Ebü'l-Ferec Muhammed b. Ebû Nasr el-Belhî (ö. Kendisinden de Hamza b. Bunlara ait tercihler kıraat kitaplarında yer almaktadır. Kûfe'de doğduğu da rivayet edilmiştir. Ömer ed-Dûrî (ö. Uyeyne. Süfyân es-Sevrî. Mihrân el-Küfî aslen Taberistanlı olup Rey yöresinde doğdu (61/680-81) ve Kûfe'de vefat etti (ö. 388/998) onun iki râvisidir290[290] 79 . Hubeyş. âyetteki müteakip ifâde ile çelişmekte ve âyetin tümünün anlamını açıkça değiştirmektedir. A'meş'in kıraati. kendisinden de Ebû Hanîfe. 148/765).288[288] Ebû Nuaym Şücâ' b. Ahmed b. Ahmed eş-Şenebûzî kıraat aldı. Kıraati Yahya b. İbrahim eş-Şenebûzî el-Bağdâdî (ö. Vehb. Habîb ve râvileri Ebü'lAbbâs el-Muttavvi'î ile Ebü'I-Ferec Muhammed b. 190/806) ve Ebû Ömer Hafs b.yeterli görülmemiştir. Süfyân b. Zeyd b. Behdele'den okudu. Seleme ve Şa'bî'den hadis aldı. Ebû Ali el-Hasen b.

240/854) b) Dûrî (ö. 156/773). 248/862) 8. 130/747-8). 242/857) 5. Basra imamı a) Dûrî (ö. 189/805). 197/812) 2.so Kıraat imamları ve Râvileri ca .İbn Kesîr (ö. Küfe imamı a) Ebü'I-Hâris (ö. 261/874) 4.Kisâî (ö. 118/736). Medine imamı a) İbnVerdân (ö. 245/859) b) İbnZekvân(ö. 180/796) 6. Küfe imamı a) Ebû Bekir Şu'be (ö. 169/785). Habîb (Ö. 193/808) b) Hafs (ö. 160/777) 80 . Şam imamı a) Hişam (ö. 229/844) b) Hallâd (ö. 220/835) 7. 248/862) b)Sûsî(ö. 291/904) 3.İbn Âmir (ö. 127/745). 250/864) b) Kunbül (ö.Hamza b. 154/771). 220/835) b) Verş (ö. 120/738). Medine imamı a) Kâlûn (ö.Ebû Amr (ö. Mekke imamı a) Bezzî (ö. Küfe imamı a) Halef (ö.Ebû Ca'fer el-Kârî (ö.Âsim (ö.Nâfı (ö.

Mekke imamı a) Bezzî (ö. 238/852) b) Ravh (ö. hatta ezberleyip hocaya veya bir dinleyene aktarmak gibi değildir. 303/916) 13-Hasan-ı Basrî (ö.b) İbn Cemmâz (ö. 110/728). 123/741). 286/889) b) İdris el-Haddâd (ö. a) Ebü'I-Abbâs el-Muttavvi'î (ö. ^90/806) b) Dûrî (ö. Çünkü kıraat herhangi bir kitaptaki bilgiyi öğrenip. 229/844).Halef (ö. 371/982) b) Şenebûzî (Ö. KIRAAT İLMİNİN ÖĞRETİMİ Çok geniş bir ilim dalı olan kıraatin öğrenilmesi ve Öğretilmesi başlı başına uzun yılları alan bir ihtisas işidir. 170/786) 9. 250/864) b) İbn Şenebûz (ö. 292/905) ____________ 11-Ibn Muhaysın (ö. 235/849) 10. Resûl-İ Ekrem tarafından usûlleri konulan 81 . 248/862) 14-A'meş (ö. Ferah (ö.Ya'kûb el-Hadramî (ö. 148/765). Basra imamı a) Süleyman b. 388/998)291[291] VI. 328/939) 12-Yezidî (ö. el-Hakem (ö. 205/821). Basra imamı a) Ruveys (ö. 255/850) b) Ahmed b. Küfe imamı a) îshak el-Verrâk (ö. 202/817). Basra imamı a) Şücâ' (ö. Küfe imamı.

Onun ashabına ağır ağır okuması. güzel okuma ve ümmetine öğretme görevini de vermiştir. Mus'âb. Hz. güzel ses ve kendisine mahsus edâ keyfiyeti ile okunması gereken bir kitaptır. müslümanlann evlerini dolaşarak da onlara 82 . İlk vahyin "kıraat" kelimesine de kaynaklık eden fiil kökünden "ikra1" şeklinde gelmesi. Hicretten iki yıl önce de birinci Akabe Biatini müteâkib Mus'âb b. Ebü'l-Erkam'm evinde bizzat Kur'ân öğretimi yapmıştır.ve yüzyıllar içerisinde uygulanarak gelen ve bir manada da olgunlaşan bir eğitim tarzı vardır." ve "Allah. onu destekleyen Nebevi tatbikat. Kıraat Öğretiminin Dinî Dayanakları Kur'ân-ı Kerîm. Hz. Kıraat öğretimi önemli bir alan olduğu için kıraat kitaplanna buna dair bölümler konulmuş. Peygamberin Übey b. Nitekim Buhâri ve Müslim gibi güvenilir kaynakların rivayet ettiği ve birkaç ayrı koldan gelen Hz. Kur'ân öğretmeni olarak Medine'ye göndermiştir.292[292] 1. ashâbdan tertil üzere ve güzel bir sesle okuyanları övmesi kıraat taliminin temellerini teşkil etmek-'tedir. Sa'd b. tarihi ve problemleriyle bilmeden bir kıraat eğitiminin olması düşünülemez. ayrıca müstakil kitaplar telif edilmiştir. Bu özelliğin kaynağı bizzat Kur'ân'ın kendisi. Kur'ân'ı sana okumamı emretti. Zürâre'nin evine yerleşmiş ve öğretmenlik vazifesini burada yapmıştır. burası Müslümanlara yetmeyince veya müşriklerin dikkatini çekince ashâbdan Erkanı b. önce kendi evinde. Bunu. Biz burada bu işin önemine. Peygamber Mekke'de iken. Ka'b'a Kur'ân okumasıyla ilgili "Allah bana. Peygamber'e vahyin okunuşunu Cebrail'den öğrenme. temel öğretim yöntemlerine ve ilgili birtakım konulara dair bazı nazari bilgiler vereceğiz. Lenı Yeküniîlezine Keferû sûresini sana okumamı bana emretti" hadisleri"295[295] onun bu görevini açık olarak ortaya koymaktadır. daha sonra gerek "ka-ra-e" gerek ağır ağır ve dikkatlice okumak anlamına gelen "ra-te-le"293[293] gerekse sesli ve nağmeli olarak okuma anlamındaki "te-le-ve"294[294] kökü kullanılarak emirler verilmesi ve hatırlatmalar yapılması. sonraki dönemlerdeki uygulamalar ve sözlü edebiyattır. Ümeyr'i. Ayrıca o.

esas itibariyle Kur'ân tahsil etmekteydiler.297[297] İlgili nasları ve uygulamaları değerlendiren âlimler kıraat öğrenmenin İslâm ümmetine farz-ı kifâye olduğunu. Medine'nin çeşitli mahallelerinde mektepler açılmıştır. Peygamber-'in uygulamalarına ve tavsiyelerine dayanır.298[298] 2. Bir süre sonra Sufîe'nin yetersiz kalması sebebiyle. Kıraat Öğretimi Yöntemleri Kıraat eğitiminde.296[296] Hicretten sonra Peygamberimizin mescidi. Sema ve arzı birlikte gerçekleştirerek Kur'ân'ı tecvid kaidelerine göre itinalı bir şekilde okumaya da "edâ" denmiştir.Kur'ân okutmuştur. kıraati bizzat hocanın yakınında bulunarak onun ağzından alma ve gerekirse ona okuma ve tashih ettirme anlamına gelen "müşâfehe" ve bir hocanın huzurunda ona ezberden veya mushaftan okuyarak kıraat dinletme anlamına gelen "arz" metotları uygulanmaktadır. bir "dârü'l-kurrâ" gibi kullanılmıştır.300[300] ashâb da Resûl-i Ekrem'den bu metotlar ile Kur'ân öğrenmiş ve başkalarına öğretmişlerdir. Peygamberimiz tarafından.299[299] ona arz usûlüne göre okumuş. Zira mescid alanı içerisinde hayatlannı sürdüren Suffe ashabı. Bunlardan birisi hicri 2. Bu uygulamalar büyük oranda Hz. Resûluİlah Kur'ân'ı Cebrail'den semâ usulüne göre almış.301[301] 83 . yılda Medine'de Mehzeme b. bir beldede bu ilmi okutmayan ve okumayan olduğunda belde halkının tamamının günahkar duruma düşeceğini ifâde etmişlerdir. Nevfel'in evinde tesis edilen ve "dârü'l-kurrâ" adını taşıyan Kur'ân mektebidir. kıraati hocadan dinleyerek alma anlamına gelen "semâ".

İndirac metodunda talebenin. Belirlenen duraklar arasında Kur'ân sırasıyla kıraatlere göre okunmak yerine benzer kıraatler bir araya toplanır ve hepsi için bir okuyuş yapılır ve okuyuşlar bu şekilde tamamlanınca diğer durak arasına geçilir. bu vakitten sonra Kur'ân'i birden fazla kıraati bir arada uygulayarak okuma anlamında kullanılan indirac usûlü (cem') uygulanmaya başlanmıştır. kıraat ve resm-i hatta dair birer kitabı ezberlemiş. Şamlılar ise okuyuş esnasında duraktan durağa kıraat vecihlerini uygularlar. asra kadar böyle devam etmiş.302[302] İndirac (Cem') metodunun diğer metoda sağladığı en önemli üstünlük eğitimi kolaylaştırmak ve zaman kazandırmaktır. sonra aynı yere dönüp diğerini uygularlar ve böylece tüm kıraat farklarını göstetirler.303[303] İbnü'l-Cezerî en-Neşf&t Mısırlıların ve Şamlıların cem' metoduyla kendisinin bu ikisinden karma yaparak uyguladığı üçüncü bir cem' metodundan bahseder.Hz. İbnü'l-Cezerî'nin cem'u'1-cumû' adı verilen yönteminde ise Şamlıların cem'i biraz farklı olarak uygulanır. Okuyucu. İbnü'l-Cezerî'nin beyânına göre ifrâd usulü h. Bu tarz bir okumada akıcılık ve okuma zevki kaybolduğundan İbnü'l-Cezerî tavsiye etmemektedir. Buna göre Mısırlılar okuma esnasında haklarında kıraat farklılıkları olan kelime ve lafızlar üzerinde dururlar ve o kelimeyi farklı kıraatlere göre okuyup tamamladıktan sonra diğer kelime ve âyetlere geçerler. okumaya geçmeden önce bütün kıraaüan ifrâd üzere öğrenmiş. Bu okuma tarzı daha yaygın olarak kullanılmıştır. Tedvin sürecini tamamlayan kıraatler bidavetten itibaren Kur'ân'ın tamamının tek bir kıraate göre okunduğu ifrâd (infırad de denir) usûlüne göre okutulup öğretilmiş ve talebe bir kıraatte hatim yapmadan ötekisine geçirilmemiştir. kıraat vecihlerini cem' ederken uygunsuz yerlerde durmamaya ve vakıf sonrasında uygun olmayan yerlerden başlangıç yapmamaya dikkat edilmelidir. Peygamber1 İn irtihalinden sonra ana dilleri olan Arapça'ya ve dilin sesiendiriliş keyfiyetine hakim olan ashâb bunu öğretirken edâ ve ifâde bakımından herhangi bir sıkıntı yaşama-mışlarsa da onlardan dinleyenlerin tamamının lafızları aynı doğrulukta almaları mümkün olmamıştır. Yani bir durak yerinden baş-layip diğerine giderler ve bir kıraati uygularlar. bunlardan okuyanlar da kendi içerisinde tabakalara ayrılmıştır. tecvidi ve harflerin sıfat ve mahreçlerini öğrenmiş olması ve uygulayabilmesi gerekmektedir. V. Bazı müteahhir kurrânm yaptığı gibi kıraat farklılıklarını kelime kelime okuyarak göstermek ise hoş olmayan bir bid'at olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple bu lafızları ve edâ keyfiyetlerini en iyi biçimde alanlar toplum içerisinde yavaş yavaş temayüz etmiş.304[304] Ancak bu 84 .

Genel olarak okuyuşlar hızlarına göre Tahkîk. Bu 85 . Teysîr ve Tahbîfın esas alınıp Hirzü'I-emânîve Dürre'mn ilave edildiği tarik sonraları İstanbul (İslâmbol) Tarîki adını almıştır. Bu okuyuşta kıraatlerde yer alan bütün kaideler asgari hadlerinde uygulanır ancak gerek harflerin mahreçleri gerekse sıfatlan konusunda taviz verilmez. Bu metotlardan hangisinin daha uygun olduğu konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. hemzeler belirtilir.306[306] 3. Kur'ân'da işaret edilen tertil ile okumanın bu olduğu söylenebilir. Kur'ân Okuma Şekilleri Kur'ân'ın kıraati esnasında yavaş ve hızlı okuma bakımından bazı ayırımlar yapıldığı da görülmektedir. Aynca bu kıraat âlimlerinin kıraatlerin telfikini (birleştirilmesi) hoş görmeyen tavırları sebebiyle de bazı sakıncalar ihtiva etmektedir.305[305] Kıraat öğreniminin okunan kitaplara göre tasnif edildiği de görülmüştür. tatbikini zorlaştırmaktadır. Kimisi Kur'ân'ın tertil ile okunmasını emreden âyetleri307[307] bu konu için delil olarak kullanarak yavaş okumayı önerirken kimisi de Resûl-i Ekrem'in çok Kur'ân okumayı tavsiye eden ve okunan her harfe sevap verildiğini bildiren hadislerini308[308] delil getirmişlerdir. Tahkik ile Kur'ân okunurken. Şamlıların metoduna göre biraz da zaman tasarrufu sağlamaktadır. Aşere Tarîki'nde ise İbnü'l-Cezerî'nin Tahbîrü't-Teysîfi ve Dürre'si okunmuştur. Hirzü'l-emânî ve Dürre'mn esas alınıp Teysîr ve Tahbîf'm.okuyuşun diğerlerine olan üstünlüklerine rağmen bazı ayrıntıları. Mesela Seb'a Tarîkinde Dânî'nin Teysît'ı ve Şâtibî'nin Hirzü'l-emânîsi. Hadr tarzı Kur'ân'ı hızlı okumak için kullanılır. Bu uygulama günümüze kadar geleneksel olarak gelmiştir. İstanbul ve Mısır tarîkleri içerisinde bazı şahıslara nisbetle ortaya çıkan bazı başka yöntemler daha bulunmaktadır. Tedvir ve Hadr olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Tedvir tarzı iîe Kur'ân okunurken yine yavaş bir seyir takip edilirse de tahkike göre medier ve diğer kurallarda ölçü biraz azaltılır. Ancak öğretim maksadıyla ve konuya vakıf olmayan başka kimselerin bulunmadığı bir yerde uygulanmasında bir sakınca görülemeyeceği gibi çok da yararlıdır. ilâve edildiği tarîk de sonraları Mısır Tarîki adını alarak yaygınlaşmıştır. medler son hadlerine kadar çekilir. tecvid kuralları bütün yönleriyle ve hakkıyla uygulanır.

Kıraat-Arap Dili İlişkisi Arap dili ve edebiyatı kıraatle iç-içe bir ilim dalıdır. Kıraat ilminin Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanması ile olan ilgisi ise bilinen bir gerçektir. yedi harf üzere okumaya ruhsat vermesidir. Bâtınî yorumlar. dolayısıyla da Arap tarihi ve geçmişi ile ilgilidir. Osman'ın istinsah işinden uzun bir müddet sonra 86 . Bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur.311[311] 1. kelam. Yedi harf Kur'ân âyetlerinin cümleleriyle değil de kelimeleriyle ilgili olduğu için âlimler -az sayıda yer müstesna.daha çok kelime bilgisi-kıraat ilişkisi üzerinde durmuşlardır. Kur'ân'ın cümle yapısıyla ilgilenen ve adına "i'rabü'l-Kur'ân" denilen ilim ise Kıraat İlmi'yie fazla ilgili değildir. Ayrıca fıkıh.309[309] VII. yavaş okumanın daha önemli olduğunu ve güçlü delillerin bunu teyit ettiğini bildirir. Bu konuda bazı âlimlerden nakillerde de bulunur. fırkaların teşekkülü gibi daha pek çok konu ile de iğlisi vardır. Bir defa Kur'ân ilmi doğrudan Arap dili ve Arap lehçeİeriyle. Bunun en temel nedeni. Kur'ân'ın müslümanların hayatlarındaki en belirleyici kaynak olmasıdır. Kıraat ilmini önemli kılan başka hususlar da bulunmaktadır.âyet ve hadisleri değerlendiren İbnü'l-Cezeri ise Kur'ân'ı okumaktan maksadın onu anlamak ve ona göre amel etmek olduğunu söyleyerek. tasavvuf310[310].312[312] Hz. KIRAAT İLMİNİN DİĞER İLİMLERLE İLİŞKİSİ İslâm toplumunun Kur'ân'ın nüzûlundan itibaren Kur'ân kıraatine ve daha sonra esaslan ortaya çıkıp tedvin edilen Kıraat İI-mi'ne büyük ehemmiyet vermesinin en temel nedeni bu ilmin Kur'ân ile ilgisidir. Arap dilini ve kültürünü kıraatler içerisine çeken en önemli hadise ise Resûl-i Ekrem'in Kur'ân'ı. İlk üç asırdaki kıraat âlimlerinin büyük bir kısmının aynı zamanda dilci olması ve bu ilmi öğrenmek için uzun zaman ayırması bu sebepledir.

Zeccâc.314[314] Meselâ bu dilciler Hamza b. Ancak bu boyutları geniş. fasih olmadığını veya harflerin birbirine idgami gibi hususlarda yanlışlar yapıldığım ileri sürerek kârileri eleştirmişlerdir. bazı kârîlerin okuyuşları içtihadı addedilirken bazısı da Arap dili bakımından zayıf görülmüştür. önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi. lehçesi ve şivesi ne olursa olsun dili Arapça olan herkese hitap etmekteydi. Zeccac da nahivcilerin icmasmı ileri sürerek "ra"mn "lâm"a idgamını uygun 87 . Şurası bir gerçektir ki sağlam bir senede ve hatt-ı Osmânî'ye uyan bir kıraati Basra veya Küfe dil mekteplerinin sonradan ortaya çıkan bir kuralı ile mahkum etmek makul ve ilmî değildir. tekrar etmek gerekirse. Özellikle Zemahşerî'nin kıraatleri tevkîfî değil de ihtiyarî ve içtihadı olarak adlandırması ve bir takım kıraatlerin nahivcilerin ıstılahlarına uymadığını söylemesi büyük tepki almıştır. Özellikle Basra ve Küfe dil mekteplerinin oluşmasından sonra bu mekteplere mensup dilciler bazı kıraatlerin Arap dili kaidelerine uymadığını.ortaya çıkan sahih kıraat şartlarından biri olan "Arap diline bir vecih ile de olsa uygunluk" şartı sebebiyle Arap dili-kıraat ilişkisi hep gündemde olmuştur. Esmaî.313[313] Zemahşerî. Zira zaten bu dil okulları Kur'ân'ın nüzûlundan yıllar sonra oluşmuş ve oluşurken de toplumun çeşitli kesimlerinde ve bazı kabilelerde olan istisnai kullanımların tamamı hesaba katılmamıştır. Bu sebeple çeşitli tartışmalar çıkmış. Ebû Zeyd. Peygamber1 e kadar varan bir senedi bulunmadığım ileri sürmüşlerdir. karışık bir konudur. kıraatlerin sonradan oluşan Arap dili kaidelerine göre değerlendirilip değerlendirilmeyeceği meselesidir. Kıraat-Arap dili ilişkisindeki en önemli nokta. Ferrâ gibi dilciler kıraatlerden bir kısmının kârilerin kişisel tercihi olduğunu ve Hz. Habîb'in "ve'1-erhâmi ?315[315] ve "bi musrihiyyi"316[316] ile Ebû Amr'ın "ra j " yi "lam J "a idgam ederek okuduğu ■'yağfîlleküm"317[317] hatalı okuyuş olarak kabul ederler. Kur'ân ise. "Arapça bir Kur'ân" olarak tavsif edilmesi bu sebeple olsa gerektir.

"innâ a'taynâke"323[323] 88 . Mushaf in Kureyş lehçesi ile çoğaltılması ve diğer lehçelere ait bazı kullanışların dışarıda tutulması sonucunda bidayette uygun görülen birçok okuyuş farklı kıraatler halini almış hatta bazıları şâz durumuna düşmüştür. dilciler tarafından getirilen eleştirilerin asıl itibariyle sonradan oluşan ve zaman zaman aynı konuda bütünüyle farklı düşünen dil mekteplerinin indî kanaatleri olduğu ve kıraatleri bunlara göre değerlendirmenin yanlış olacağı ortaya çıkar. "ve'1-hedye ma'kûfen322[322] ibaresini Benû Temim lügatinde olduğu gibi esre ve şeddeli olarak "ve'1-hediyye ma'kûfen".görmez. Bunun zayıflığını ortaya koyan bir başka delil bu kıraatlerin her birinin Arap dilinin bozulmamış en fasih şekliyle konuşulduğu ve bilindiği Hz. Sibeveyhî ise sıhhati üzerinde icmâ olan Yusuf süresindeki "mâ hazâ beşeran ı^ ıi* u n318[318] okuyuşunu onaylar319[319]. Mesela Hasan-ı Basrî'nin. Kıraat imamlarının ve kendilerine kıraat nispet edilen râvilerin çoğunluğunun aynı zamanda Arap dili ve edebiyatı sahasında da uzman olduklan321[321] düşünülecek olursa. Mütevâtir veya sahih bir kıraatin bazı kereler söyleyeni bile belli olmayan bir şiirden alınmış beyitle reddedilmesi ne ölçüde ilmî kabul edilebilir. Peygamber dönemine kadar ulaşan sahih senedinin bulunmasıdır. İ'râbü'I-kırâât adında bir eseri bulunan Arap dili âlimi İbn Hâleveyh konuya daha ilmî yaklaşır ve kıraatlerde dilcilerin hatalı dediği birçok hususun aslında Arap dilinin kendisinde var olduğunu ortaya koyar ve Kur'ân'm kendisine özgü bir dili ve üslûbu bulunduğunu ifade eder320[320]. Kıraat-dil tartışmalar içerisinde gözden uzak tutulmaması gereken bir başka konu da yedi harf ruhsatıdır. Çünkü kendilerine hatalı denilen kıraatlerin bir kısmı da yedi harf ruhsatının verildiği dönemlere ait olup çeşitli kabilelerin kullanışlarıdır.

Kıraatleri tefsir ile ilişkisi bakımından iki kısma ayırmak mümkündür. tahfif. Tefsiri ilgilendiren kıraat farkları kelimeleri oluşturan harflerle ilgilidir. Müfessirin tefsire etki eden kıraat farklarını açıklayarak ayetlerin bu türlü okunuşlarında yatan anlam zenginliğini okuyucusuna ulaştırması gerekir. tahkik. hems ve ğunne gibi harflerin ve harekelerin telaffuz şekillerinde ve i'rab vecihlerinin çeşitliliğindeki ihtilafları tefsir ilmi ile ilgili değildir. Fatiha süresindeki "mâlik-melik". Bakara süresindeki "nünşiruhâ-nünşizühâ"326[326]. Kıraat â-limlerinin. teshil. Ezd ve Kays kabilelerinin lügatinde olduğu gibi "innâ entaynâke ^u^î ıfl" şeklinde okuması bu kabilden farklılıklardır324[324] Hz.ibaresini "ayn"ı "nûn"a kelbederek Sa'd b. imâleler.325[325] 2. Osman mushafı diğer lehçelerinden bazı kelimeler ihtiva etmiş olsa da Kureyş lehçesi üzere indiği için çok büyük oranda bu lehçeye göredir. Bekr. meddin mertebeleri. Yusuf süresindeki "kezebû-kezzebû"327[327] gibi okuyuşlar yoruma etki eden kıraatlerdendir. Kıraat-Tefsir İlişkisi Kıraat farkları Kur'ân yorumuna zenginlik kattığından tefsirlerin büyük bir kısmında bunlardan yararlanılır.329[329] 89 . cehr. Hüzeyl. Ancak mütevâtir ve sahih kıraatler içerisinde yedi harf ruhsatının bir yansıması olarak diğer lehçelerden de okuyuş ve edâ şekilleri vardır.328[328] Süyûtî müfessirin bilmesi gereken ilimleri sayarken sahabenin kıraatlere göre yaptığı tefsirleri bilmenin zaruret ve önemine işaret eder. Sahabenin birbirine zıtmış gibi gelen tefsirleri çoğu kere bu nevi kıraat farkları sebebiyledir.

İlk okuyuşa göre mana "Allah yolunda öldürülenler.334[334] 90 .333[333] Anlamı şu veya bu şekilde değiştiren daha yüzlerce örnek vardır. peygamberlik kendisi ile son bulan" demek olur.. Âsım'ın okuyuşuna göre ibarenin anlamı "peygamberlerin mührüdür" olurken diğer imamların okuyuşuna göre "peygamberlerin sonuncusu.Kıraat farklarına tefsirciler büyük önem vermişler ve birçoğu tefsirinde kıraat farkları için başlıklar ve bölümler ayırmışlar ve bunlan Kur'ân'ın yorumunda kullanmışlardır.." olurken ikincisi "Allah Yolunda savaşanlar.331[331] Bazı kıraatler ise muzari fiildeki yâ ^ ve tâ o farkından ibarettir.. Ancak yine de anlamı biraz değiştirmektedir...330[330] Hz.f şeklinde okunmuştur.sen rabbine güç yetirebilir misin?/ ondan istekte bulunabilir misin?. Çoğunluğun okuyuşa göre âyete "Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz" anlamı verilirken ikinci okuyuşa göre "Fakat onlar dünya hayatını tercih ediyorlar" manası çıkar.... Hafs ve Ya'kûb el-Hadramî tarafından bu şekliyle okunurken diğer imamlar tarafından \jtâ şeklinde okunmuştur." şeklinde olmaktadır. âyetindeki <*-Jı '^ izafet tamlaması Âsim dışındaki kıraat imamları tarafından "hatim çfc şeklinde okunmuştur. Kisâî'nin bu sahih okuyuşu anlamda bazı değişiklikler meydana getirmiş ise de bu bir bakıma zenginleştirmedir.. âyetindeki ijU kelimesi Ebû Amr. Bazı araştırmacılar da yazdiklan eserlerde yorumu etkileyen kıraatleri bir araya getirerek farklı manalarına dikkat çekmişlerdir. Çoğunluğun gaib sığasında okunmuştur. Peygamberin son peygamber olmasına delil olarak gösterilen Ahzâb sûresinin 40.. Aşağıda anlam değişikliğine veya zenginliğine yol açan kıraatlerden birkaç örnek verilecektir: Mâide sûresi âyet 112'de Hz. îsâ'mn havarileri iie olan ilişkisinden bahsedilmekte ve onların gökten bir sofra indirilmesi talebi nakledilmektedir." anlamı taşır. Bu âyette geçen iiy y&4 (Rabbinin gacü yeter mi) ibaresi yedi kıraat imamından Kisâî tarafından itj ^K.. Meselâ A'iâ sûresinin 3£Jı ö3'/p °ji gî>Jı âyetindeki muzari fiil sâdece Ebû Amr tarafından yâ ile öjjjt şeklinde cemi müzekker gaib sigasmda okunmuştur. Bu duruma göre anlam "..332[332] Muhammed süresindeki j^j'uif jj* Ji Ai\ j^ j \JÂ jjİıj . Aslında buradaki ihtilaflar manaya zenginlik katmaktadır.

bunlar üzerine bir hüküm bina edilmemiştir. Bunlardan ilki üç temel şartı taşımayan kıraatler ile bu şartlan taşıdığı halde üzerinde icma olmayan kıraatlerin namazlarda okunup okunmayacağı. okunduğu taktirde namazın bozulup bozulmayacağı ile ilgilidir.337[337] Kıraat-fıkıh ilişkisiyle ilgili ikinci husus ise kıraat farklarının fıkhı konularda delil olarak kullanılıp kullanılmayacağıdır. Kendisi ile ilgili fikhî bir hüküm verilen kıraat aynı zamanda yeni hükümlerin çıkarılmasında da kullanılmıştır. Meselâ İmam Mâlik "fes'av ilâ zikriilah k /i jı "taâmü'1-esîm ibaresinin335[335] "femdû ilâ zikrillah jı Put"336[336] ibaresinin "taârnü'l-yetîm fub uiı ?ut" şeklinde okunmasını uygun pe£" ve "taâmü'l-fâcir j görmekle birlikte bunun namaz dışında geçerli olacağını aksi taktirde bu kıraatlerle namaz kılanın arkasında namaz kılınmayacağım bildirmiştir. Nisa süresindeki (4/43) "lâmestüm ^~^T ibaresinin Hamza. Kıraat farklan fıkıh ilmini genellikle iki açıdan ilgilendirir. Kisâî ve Halef tarafından "lemestüm ^" şeklinde.3. Sahih oiup ta şöhret bulmayan bir kıraat için de aynı şeyi söylemek mümkün ise de buna dayalı olarak verilen hüküm tartışmaya açıktır. Üzerinde icma olan yedi ve on kıraatten birinde bulunan bir okuyuş ile herhangi bir fıkhı konunun temellendirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Bakara süresindeki (2/222) "hattâ yathurne h'$i &■" ibaresinin aynı kariler tarafından "hattâ yettahharna tijfe &■" olarak okunması anlamı değiştirmekte ve 91 . Kıraat-Fikıh İlişkisi Kur'ân kıraatini öğrenmenin farz-ı kifâye olarak kabul edildiğine önceki bölümlerde işaret edilmiştir. şâz kıraatler daha çok başka deliller yardımıyla verilen hükümleri desteklemek için kullanılmış.

338[338] şeklindeki meşhur abdest âyetindeki339[339] fi^-jij kelimesinin harekesindeki fetha ve kesre değişimi ayakların yıkanması veya meshedilmesi gibi bir fıkhı hükmü ortaya çıkarmaktadır. muasırları gibi Kur'ân'ı İlahi kaynaklı bir kitap olarak kabul etmediğinden kıraatleri de ilâhî izne ve nebevi rivayete bağlı değil de ihtiyarî olarak adlandmr. KIRAATLERE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Kur'ân. Peygamber'in vefatından sonra oluşturulan ve subûtiyeti konusunda ciddi şüpheler taşıyan bir kitaptır. Ebû Amr.farklı iki fıkhı sonuç doğurmaktadır. Alman şarkiyatçı Theodor Nöldeke ilk çalışmalarını Kur'ân'm kaynağı problemine ayırdı daha sonra da Kur'ân'm târihi üzerine meşhur Geschichte des Qorans (Göttingen 1860) adlı eserini yazarak onun oluşum sürecinin bütün safhalarını beşeri gayretler üzerine oturttu. hadis ve İslâm târihi üzerine araştırmalar yapan ve eserler neşreden şarkiyatçıların bir kısmı Kur'ân'm otantikliği ve menşei bağlamında kıraat üzerinde de durmuş ve kıraatlerin güvenilirliği konusunu tartışmışlardır. Ona göre bu kıraatler daha çok Arap yazısının karakterinden kaynaklanmakta olup âlimlerin bazı tercihlerinden ibarettir ve sağlam bir asla dayanmamaktadır. Gottheİf Bergstrâsser ise aynı minval üzere esere bir bölüm ve bir cilt daha ekledi (Königsberg 1926. 1929. 1919). İbn Âmir. Ebû Ca'fer ve Halef "ruûsikum" kelimesine atfeder ve $&% şeklinde kesreli okur. metni Hz. Kıraat imamlanndan Nâfi'.341[341] Ignaz Goldziher.340[340] VIII. 1938). Bu seri Kur'ân târihi üzerine araştırma yapacak şarkiyatçılar için bir başucu kitabı olmuştur. Ona göre Kur'ân. Ya'kûb ve Âsim'm râvisi Hafs kelimeyi "vücûheküm" kelimesine atfederek '?&% şeklinde okurken İbn Kesîr. Mushauar arasındaki farklar ve kıraatler bunun en açık delilidir. Kisâî.342[342] Asıl 92 . Talebesi Friedrich Schwally eseri tamamlamak maksadıyla yeniden düzenledi ve iki cilt halinde yayınladı (Leipzig 1909. Hazma.

Muhammed'in ilahi mesaj alan bir peygamber olabileceği yolunda bazı yaklaşımlar347[347] ve kitabı Fransızca'dan el-Kur'ân veilmü'l-kıraa (trc.itibariyle Nöldeke ve Goldziher'le aym düşünceleri paylaşan Gotthelf Bergstrâsser İbn Hâleveyh'in Muhtasar fî şevâzzi'i~Kur'ân'\m ve İbnü'l-Cezerî'nin Gâyetü'n-Nihâyd sim. Otto Pretzl Ebû Amr ed-Dânî'nin et-Teysîfım ve Arthur Jeffery İbn Ebû Davud'un Kitâbü'IMesâhîf'mi neşrederek bu düşüncelerini hayata geçirmeye bir başlangıç yapmışlardır. üzerinde icma bulunan bir Mushaf olduğu ve Mushafm oluşum süreci ile ilgili olarak sağlam veriler bulunduğu halde bunları değerlendirme dışı tutup bazı şahsi nüshalardaki farklılıkları ortaya koymak ve tartışmalı bir telif olan Kitâbü 'l~Mesâhiî\ öne çıkarmakla üzerine vurgu yapılan bilimsel objektiflikten kopmuştur.346[346] Son yıllarda Hz. Bu görüşlerini ortaya koyduğu The Origin of islam in Its Christian Environment (London 1926) ve întroduction to the Qıır'an (Edinburgh 1953) adlı eserler önemlidir. Jeffery. mevcut Kur'ân metninin de ilahi bir yönünün olmadığını ispatlamaya çalışmıştır. Dünya Savaşı'nda arşivin tahrip olması ile tamamlanamamıştır.Kur'ân'ın tenkitli neşri) hazırlanması için geniş bir Kur'ân arşivi oluşturma karan aldıklarından ve onun vefatı iîe talebesi Dr. O. Yazmış olduğu diğer kitap ve makaleler de bu minvalde olan Jeffery bütün çabalarına rağmen varmak istediği sonucu tam olarak destekleyen sağlam bir veri ve delil ortaya koyamamıştır. Otto Pretzl'nin Münih'te eski Kur'ân nüshaları ve kıraat materyalleri İle ilgili Bavarian Academy'e bağlı oiarak bir arşiv oluşturduğundan bahsetmekte ve burada eski Kûfî Kur'ân nüshalarının fotoğraf ve kopyalarının bulunduğunu söylemektedir. hocası Bergstrâsser (1886-1933) İle 1926 yılında Kur'ân metninin târihi gelişimi ile ilgili bir eser .345[345] Benzer çalışmalar yapan bir başka şarkiyatçı Richard BelI'dir.343[343] Maksadı açıkça belli olan bu proje II.344[344] Özellikle Jeffery projenin sonuçlanamamasmdan sonra da çalışmalarına devam ederek kıraatler bir yana mevcut mushafm güvenilirliğinin tartışmalı olduğu tezini ortaya koymaya çalışmıştır. Münzirlyaşi. İskoçyali şarkiyatçı yazmış olduğu eserlerde Hz. Beyrut 93 . Muhammed'in Kur'ân'ın müellifi olduğunu ve Kuı'ân üzerinde istediği gibi değişiklik yaptığını.

352[352] İlk dönem dilcilerinden ve muteber Kur'ân âlimlerinden Ebû 94 . Tağlib'e (ö.1996) adıyla çevirilen +acques Berque gibi konuyu objektif değerlendirenler olmakta ise de şarkiyatçıların temel yaklaşımı değişmemiştir. kıraat imamlarının hayatları. Bunlardan önemlilerini muhtelif başlıklar altında incelemek yararlı olacaktır. Ömer ed-Dûrî (246/860) için "kıraatleri ilk toplayan" demiştir. yedili ve onlu tasnife göre kıraatler gibi konular ele alınmıştır. İlk Telifler Kıraat ilmiyle ilgili ilk eserin Yahya b. kıraat ilminin eğitimi. Konuyla ilgili ikinci eser Kitâbü'l-Kırââtolup Ebân b. kıraat imamlarının tercihleri. 141) aittir.351[351] Kastailânî ise Ebû Ömer Hafs b.349[349] 1. kıraat ilminin mahiyeti ve oluşumu. Bunlarda mushaf-kıraat ilişkisi. Ya'mer'e (89-90/707) ait el-Kırâe olduğu ve eserin Vasıfta yazıldığı ileri sürülmüştür350[350]. KIRAAT İLMİ LİTERATÜRÜ Kıraat gerek oluşum târihinin eskiliği gerekse içinde ihtilafların çok olması sebebiyle çok sayıda kitaba konu olmuş ve çok geniş bir literatür oluşmuştur.348[348] IX. kıraat imamlarının senetleri. kıraatlerin arap dilindeki yeri.

Ubeyd el-Kâsım b. Hamza b. 282/896) ve îbn Cerîr et-Taberî (ö. Medine.354[354] Adı geçen kitaplarda genellikle o dönemdeki kıraat âlimlerinin kıraatleri toplanıyor. Sellâm'ın (ö. 310/922) eserlerinde çok sayıda kıraate yer verirken ilk defa Ahmed b. Küfe ve Şam'a ait birer kıraati toplayarak bir eser vücûda getirmiştir. Bu sebeple kıraat âlimlerinin sayısı bakımından bir sınırlama yoktu. İshak el-Bağdâdî el-Cehdamî (ö. Muhammed b.356[356] 2. Süleyman. Ahmed ed-Dâcûnî'nin sekiz kıraati İhtiva eden eseri de önemlidir355[355]. Kâdî İsmail b. Ya'kûb el-Hadramî ve Vâkidî'nin de kıraat konusunda eser yazan ilk müelliflerden olduğundan söz edilir. Ebû Amr b. Mushaflarla İlgili Eserler Mushaflar ve bunlar arasındaki farklılıklar (ihtüâfü'l-mesâhif) konusuyla ilgili teliflerin târihi de oldukça eskidir.353[353] Mukâtil b. 224/838) Kitâbu 1-Kırâât'inin sahanın ilkleri arasında olduğu konusunda ittifak vardır. Bu eser kıraat ilmi târihinde önemli bir başlangıç olarak kabul edilir. Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Ferrâ ve ibn Ebû Dâvûd es-Sicistânî gibi ilk dönem kıraat ve dil âlimlerinin kitaplarından söz 95 . Onu bu tür te'lifte îbn Mücâhid takip etti ve meşhur Kitabü's-Seb'a'smı yazdı.357[357] ibnü'n Nedîm bu manada Kisâî. Bundan sonra îbn Mücâhid'in tanıttığı yedi imamı ve kıraatlerini konu edinen pek çok eser verilmiştir. Aiâ. okuyuşları ve râviîeri ile birlikte veriliyordu. İbn Âmir. Cübeyr el-Kûfî'nin Mekke. Hişâm. Basra. Habîb. Sellâm. Halef b.

Süleyman b. Alfan ve nhîetuhû sarkan veğarben.360[360] 3.358[358] Bunlardan sadece sonuncusunun kitabı günümüze ulaşarak yayınlanmıştır. Ebû Bekir Abdullah b. Ebû Abdullah es-Sayrafî. 316/929). Dârü'l-Beşâiri'lîslâmiyye. J. Ebû Amr Osman b. İskenderiye 1991. Frankfurt 1986. Dımaşk 1960.nşı. Leiden 1937 . el-Eş'as İbn Ebû Dâvûd es-Sicistânî (ö. Kitâbu '1-Mesâhif (nşr. 3. E.eder. Müessesetu Şebabi'l-Camia. Târihu'l-Km'ân ve'1-mesâhif. 1983. el-Mukni' fima'rifetimersumimesahifı ehli'I-emsar (nşr. eİ-Matbaatu'l-İslâmiyye. Hicrî ikinci asırda. Edvâ 'a/â Mushafı Osman b. Muhammed Zağlul Selâm). Münşeetü'l-Ma'ârif. 6.359[359] Mushaflarla ilgili yukarıda adı geçenlerin dışındaki eserlerden bazıları şunlardır: 1. el-Muhkem fi nakti'l~mesahif. Brill. et-Tayyib Bakülani (ö. İbn Âmir eş~Şâmî'nin "Kitâbu İhtilâfı Mesâhıfi'ş-Şâm ve'l-Hicâz ve'1-Irâk' adlı eseri ile Kisâî'nin "Kitâbu İhtilâfı Mesâhıfı ehli'l-Medîne ve ehli'1-Kûfe ve ehli'l-Basra" adlı eseri ve daha sonraki dönemlerde başkalarını sayabiliriz. Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften.Materials for the History of the Text of the Qur'an ile birlikte). Muhammed Ahmed Dehman). eî-întisar li'1-Kur'ân (nşr. I-1I. Abdülazîz Salim. Beyrut 2002. Arthur Jeffery). Mûsâ Cârullah. nşr. Fuat Sezgin). 2. ts. Petersburg 1323/1934. Said ed-Dânî (444/1053). 1986. Yedi Kıraatle İlgili Eserler 96 . 403/1013).. Ebû Bekr Muhammed b. 5. İzzet Hasan). Dımaşk 1940. Muhibbüddin Abdüssübhân Vaiz. a.mlf. Nüketü'l-htisâr li nakli'İ-Kur'ân (nşr. Fakat günümüzde bilinen ve en çok tanınan eser İbn Ebû Davud'un Kitâbu'î-Mesâtiif adlı eseridir. el-İskenderiyye. 4.

. El-Mektebetü's-Sakafiyye. 8. Kahire 1876. a.I-II. 6. Kahire 1980. Tanta 1991. (nşr. MI. Mekki b. et-Tebsıra û'I-kirâât. ts. Mekke 1983. Abdülmüheymin Tahhan). Muhammed en-Nûrî Sefakusî (ö. İstanbul 1930. Dârü's-Selefîyye. Camiü'l-beyan ûl-hıraati's-seb'a (nşr. Abdülfettah Abdülgani el-Kâdî. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan). 3. 4. IVI. İbn Şüreyh el-İşbilî (476/1084). Beyrut 1981. el-Hucce li'î-kurrai's-seb'a (nşr.. Beyrut. 11. Ebû Muhammed el-Kâsım b.. İbrazü'l-meanimin hirzi'l-emani fi kıraati's~seb a (nşr. Gaysü'n-nef fı'î-kıraati'sseb'a. I-Il. Mustafa el-Babi el-Halebi. Mekke 1988. Abdülal Salim Mükerrem). 1118). 324/936). Kitâbü's-Seb'a fi'I-kıra'a (nşr. Abdülmecid Katamış). 5. Ali b. Ebû Bekir Ahmed b. el-Keşf an vücuhi'i-kıraati's-sebi' ve ileîiha ve hucedha. 9. Hırzü'İemani ve vechü't-tehani-Şatıbiyye. Beyrut 1984. 665/1267). Beyrut 1986. Beyrut 1984.1. Ebû Şame el-Makdisi (ö. 14. el-Unvan fı'î-kıraati's-seb'a (nşr.mlf. Beyrut 1981. Kuveyt 1990. 13. Kuveyt 1405/1985. 1992. 10. Kahire. Ebû Talib (437/1045). Ebû Ca'fer Ahmed b. et-Teysir fi'I-kıraati's-seb'a (nşr.. (nşr. ts. 7. İbrahim Atve Avad). Dimaşk 1394/1974. Şevkî Dayf). eî-îkna' fı'lkıraati's-seb'a (nşr. Ahmed Mahmud Abdüssemi' Şafii). Mûsâ îbn Mücâhid et-Temîmî (ö. Ebü'l-Hasan AH b. 444/1053). 97 .mlf. Ahmed el-Ensârî İbnü'l-Bâziş (540/1145). 1991. el-Hucce S'I-knaati's-seb'a (nşr. el-Kafifi'1-kıraati's-Seb'a (nşr. el-Hucce fiileli'î-kirââti's-seb'a (nşr. İbn Hâleveyh (370/980). el-Vafî fi şerhi'ş-şatibiyye fı'î-kıraaü's-seb'a. Sarakusti (455/1063). Kahire 1982. Muhammed Bedreddin Kahveci-Beşir Cuvicati). 15. Ebû Amr Osman ed-Dânî (ö. Beyrut 1421/2000. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan). Ebû Ali el-Fârisî (377/987)..mlf. Kahire 1983. 12. Firrûh b. 2. Cidde 1990. Otto Pretzl). Züheyr Gazi Zahid-Halil Atıyye). Benâres 1403/1984. Halef er-Ruaynî eş-Şâtibî (590/1194). Ma'hedü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye. Beyrut 1417/1996.. Ali en-Necdi Nasıf). a. a.

mif. Eşref Muhammed Fuad Tal'at). Muhammed b. (el-Mektebetü'tTicâriyyetü'l-Kübrâ). Mübarek b. 1307. Kahire 1392/1972. Ali ed-Dabbâ').Said Abdullah). a. Ali Muhammed ed-Dabbâ'). Kahire 1971. Ebü'l-'Alâ el-Hemedânî (ö. Abdülfettah el-KâdîMuhammed Sâdık Kamhâvî). Cidde 1994. 9. Tahbîru't-Teysîr fi kırââti'l-eimmeti'Faşere (nşr. 98 . Hasarı et-Tûhî). Hena el-Himsi). 8. Dimaşk 1986. Mektebetü'l-Külliyyati'l-Ezher. Sebî' Hamza Hâki-mî). Kahire 1354/1935 *İthâfîi'lberere ü'l-kımât ve'r-resm ve'l-ây ve't-tecvîd adlı mecmua içinde. (nşr. Abdulmü'mın b. Tayyibetün-Neşr fi'1-kıraati'l-'aşr (nşr. Vecîh el-VâsıtîÎbnü'l-Vecîh (740/1339). İbn Mihrân en-Nîsâbûrî (381/992). Hasan Şehrezûrî (ö. Muhammed b. Kahire 1381/1961.362[362] 4. Muhammed Ahmed Dehman).mlf. İbrahim 'Atve İvad). 168-263]. a. 569/1173) Gâyetü'l-ihüsâr fi'î-kırâ'âti'î-'aşri eimmeti'i-emsâr (nşr.mlf. Dimaşk 1345. taş baskı+. Kahire 1282. . a. 1302 *mecmua içinde. 10. Kahire 1974. Takrîbü'n-Neşr fî'I-kırââti'-'aşr (nşr. Riyad 1405/1985. (nşr. el-Mebsût fî'1-kırââti'I-aşr (nşr. 6. I-II. 1411/1990. Kahire. On Kıraatle İlgili Eserler 1.mlf. Beyrut 1419/1998.16. ts. Beyrut 1404/1983. 550/1156) el-Misbâhü'z-zâhir fı'1-kırââti'l-aşri'zzevâhir. a. 7. Muhammed b. Muhammed Gıyâs elCenbâz. en-Neşr fi'i-kımâti'l-'aşr (nşr.mlf.I-n. Ebû Muhammed Necmeddin Abdullah b. Salim İbn Muhaystn. 1985. 1-11. Kahirel319. a. 1412/1992. s. 2. Beyrut 1940. 3. el-Kenz fi'i-kıraati'l-'aşr (nşr. eî-Gâye fi'l-kırââti'l-aşr (nşr.ed-Dürre fi'1-kıraati's-selâseti'i-mütemmime li'l-'aşere. 1308.361[361] 4. 5. İbnü'l-Cezerî (833/1429).1976. el-îrşadatu'îCeliyye fı'1-kıra'ati's-seb min tanki'ş-Şatıbi.

Ebû Amr Osman ed-Dânî (ö. 99 . 5. 4. 13. Abdullah er-Rûmî bu esere Umdetü'l-hallân fi îzâbı Zübdetü'l-irfân (baskı yeri ve tarihi yok. ts. Ebü'l-Kasım Muhammed b. Beyrut 1424/2003. Şerhu tayyibeti'n-neşr fil-kıraati'l-aşr (nşr. Abdülfettah Palûvî. I-Il.) adıyla bir haşiye yazmıştır. Muhtasar JT şevâzzil-Kur'a min Kitabi'1-1-Bedî' (nşr. 392/1002). III. I'râbü'I-Kıır'ân: İmlâ'ü mâ menne bibi'r-rah mân an vücûhi'î-i'rab ve'1-kırâât S ce-mî'i'l-Kur'ân (nşr. Beyrut 1979. Âlemü'l-kütüb. Kahire. îbn Hâleveyh (ö. Cinnî (ö. Ebü'1-Bekâ el-Ukberî (ö. Darü'lKütübi'l-İlmiyye. Ahsenü'l-eser fi tarihi'l-kurrai'l-erbaati aşer. Mahmud Husari. eî-Muhteseb fi tebyîni vücûhi şevâzzi'l-kirââti ve'I-îzahî 'anhâ (nşr. Zübdetü'l-İrfan. İbrahim Atve Avad). Kahire 1994. Ebü'l-Feth Osman b. Hilal Yayınlan. 444/1053). Bergstrâsser). I-II. İbn Mücâhid. Abdullah Efendizade diye bilinen Muhammed Emin b. Şeriketü'ş-Şemerli.363[363] 5. Muhammed b. Ali en-Necdi Nasif). Beyrut. 526 s. EbûHatim es-Sicistânî (ö. 370/980). d-Muhtevâ G'l-kırââti 'ş-şevâz. I-îl. Kahire 1969. Muhammed b. İstanbul. Ali Nüveyri. el-Kırâât364[364] 2. 255/868).365[365] 3. Şâz Kıraatlerle İlgili Eserler 1.366[366] 6.11. 616/1219). Mecdi Muhammed Surur Sa'd Baslum). G. ts. Kitâbü'ş-Şevâz fi'1-kıraat. ts. 12. (Kahire 1303/1888).

(923/1517). (nşr. Muhyiddin Ramazan). Tehami Raci Haşimi). 1-16.Abdussabûr Şâhîn). et-Ta'nffı ihtilafi'r-ıvvat an nafi' (nşr. 4. Darü'l-Maarif. vr.. vr. Cidde 1991. et-Tezkire R'î-kıraati's-seman (nşr. 1412/1991. 7.mlf. Muhammediyye 1982. 1-4. nr. nr. I-II. a.mlf. Abdülfetlâh İsmail Şelebî). İbnü'l-Cezerî. I-III. er-Riaye: li-tecvidi'1-kırâe ve tahkiki iafzi't-tiiâve (nşr. 38-55. 42. 437/1045). baskı yeri yok. Beyrut 1987. (nşr. vr. vr. Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Süleymaniye Ktp. Hüsrev Paşa. 8. 5. Züheyr Gazi Zahid). Mekke 1405/1985. 9.7. 11. Abdülfettah Buhayri İbrahim) Kahire 1991.. İbn Galbun (399/1009). 1843. 1-21. Said ed-Dânî (444/1053). 10. MI. nr. Eymen Rüşdi Süveyd). İzmirli İsmail Hakkı. 100 . Ahmed Hasan Ferhat). Kahire 1972. Dimaşk 1979.. 117-134. nr. el-Kırââtu'ş-şâzze ve tevdhühâ min îuğati'î-'Arab. nr.(ö. Nuruosmaniye Ktp. Ebû Tâlib (ö. I-II. a. Kitâbü meani'l-kıraat (nşr. Amman 1984. Cayid Zeydan Mahlut). (nşr. el-İbâne an ma'âni'l-kırâât (nşr. Âmir es-Seyyid Osman.mlf..e/-/dgami7-kebir fi'l-Kur'ân (nşr. Beyrut 1993. el-Kırââtü'ş-şâzze. 1117/1705). Kahire 2004. 3.. Abdülfettah el-Kâdî. Süleymaniye Ktp. Beyrut 1984. Ahmed el-Here\4. İthafa fudalai'l-beşerbi'1-kıraati'l-erbaate aşer (nşr.. Yusuf Abdurrahman Mar'aşli).367[367] 6. 2. a. Ali Muhammed Dabba1). Letaifti'lişârât li-funûni'1-kırâât (nşr. Bennâ (ö.. Bağdad 1983. Muhammed el-Kastallânî. Şaban Muhammed İsmail). el-Müktefa M-vakf veUbüda (nşr. Ebû Amr Osman b. Avd b. Yazma Bağışlar. Mekkî b. a.370/980). 1940. (nşr. Turhan Valide Sultan. 1. vr.m\t. I-. 1248. 6. Kıraatle ilgili Genel Eserler 1. Ebû Mansur Muhammed b. 5.. baskı yeri yok. Hamd Kavezi-İd Mustafa Derviş). Nihâyetü'î-berere fı'1-kırââti's-sdâs ez-zâide 'aîe'î-'aşere.

Meharicü'i-huruf ve sıfatuha (nşr. el-Müdah fi vücuhi'l-ktraa veileliha (nşr. el Kâsm (ö. 10.y. İbn Ebû Meryem (565/1170). îlmü't-takrfb. Beyrut 1400/1980. I-H. İsmail Hakkı b.1977. Ebû Ma'şer et-Taberi (478/1085).. Beyrut 1982. 18. eİ-Kırââtü'İ-Kur'âniyye fâ bilâüi ş-Şâm. Ebü'l-Kâsım Ali b. Muhammed Balvali. es Kıraat İlmi Literatürü so 159 15. Rabat 1418/1997. 9. İbmi't-Tahhan (ö. 22.. 20. Kahire 1997. el-İhtiİaf beyne'l-kırâât. 801/1398). Ahmed Beyli. Kahire 1391/1932. . 101 . Yazma Bağışlar. Abdurrahman ei-Kastamonî. nşr. G. [y.. Dârü'İ-Kütübi'l-İlmiyye. Ahmed Muhtar Ömer-Abdülal Saüm Mükerrem. 12. 21.]. 19. ts. 16. 297/1-5. Darü'l-Enbar. Kahire 1323/1906. Beyrut. Siracü 1-kari'l-mubtedi' ve tizkarü 'l-mııkrü'l-müntchi. 11. Sîbeveyhi ve'İ-kırâât Dârü'l-Maârif.mlf. Mektebetü't-Türâs. Hasan Atve. 1993. a. 833/1429).. 1412/1991. Cidde 1412/1992. Osman b. Muhammed Hasan Akil Musa).y. I-II. Beyrut 1402/1981. Ömer Hamdan Kübeysi). (nşr. Darü'1-CÜ. eî-thtiyâr â'İ~kırâât ve'r-resmi ve'z-zabt. Mu'cemü'î-kıraati'I-Kur'âniyye: maa mukaddime fi'l-kıraat ve eşherü'i-kurra. Süleymâniye Ktp. 23. Muhammed Ali Haddâd. Muhammed Ya'kûb Türkistan). AÜ Hüseyin Bevvab). Gâyetü'n-Nihâye fi tabakâti'i kura.8. Kahire 1876. Bağdad 1988. Beyrut 1413/1993. A4üncidü'l~mukriîn ve mürşidü't-tâlibîn. Beyrut 1981. a. 14.. İbnü'l-Cezerî (ö. Mekke 1987. Kahire 1344/1925. I-VI. I-HI. Ahmed Mekkî el-Ensârî. Ganim Kadduri Hamed). Matbaatü Mustafa el-Bâbî elHalebî.]. Abdülkerim Zubeydİ) Darü'l-Belaga. MI. Bergstraesser. et-Tahdid fî'I-itkan ve't-tecvid (nşr. Kahire 1395/1975. Şetim hadîsi ünzile'l-Kur'ân alâ seh'ati ahruf. Cemalü'l-kurra ve kemalü'1-ikra (nşr. 560/1165). Matba'atü'z-Zdırâ. Kahire 1350.mlf. [y. 17. 728/1328). el-Kevâkibü 'd-düniyye. Takiyyüddîn İbn Teymiyye (ö. 13. Alemüddin es-Sehâvî (643/1245). et-Telhis: fri-Kıraati's-Seman (nşr.

el-Kurra' ve'l-kıraa bi'1-mağrib. 30. Muhammed Ahmed Hatır. Hind Şelebi. 29.. 37. Kahire 1966. e!-Kıraatü'I-Kur'âniyye fi dav'i iîmi'İ-iugati'l-hadîs. 38. 27. Başlangıçtan IX. Necati Tetik. İstanbul 1996. Kıraatu Abdullah b. a. Ebû Amr b. Riyad 1418/1987. Kahire 1990.. İstanbul 1997. Beyrut 1988. Tecvit İlmi ve Kur'ân Kıraati île İlgili Meseleler. el-Ahrufii's-seb'a ve menziletü'l-kirââtminha. Dâru'l-Kalem. el-Kıraatü'1-Kur'âniyye fi biiadi'ş-şam. Abdussabür Şahin. Abdurrahman Çetin.368[368] 7. Akademik Çalışmalar/Tezler 102 . İstanbul 1990. Eserü'î-kırâe fi'l-fıkhi'l-İslâmî. Eserü'i-kırâât fı'l-esvât ve'n-nahvü'î-arabi. 28. Mesud: mekanetuha masadıruha ihsauha. 36. Kıraat İlminin Kur'ân Tefsirindeki Yeri ve MütevâtkKıraat. Dârü'l-Beşâiri'lîslâmiyye. Hafs Rivayetiyk Gelen Muhtelif Vecihler ve Hüccetleriyle Asım Kıraati. el-Kıraatıı bi-ifrikiyye. Asra Kadar Kıraat İlminin Talimi. Tunus 1983. Kur'an-i Kerimin Nüzulü ve Kıraati. Said Ahmed A'rab. 33. 31.mlf. Hüseyin Atvan. Sabri Abdurrauf Muhammed Abülkavi. Beyrut 1990.mlf. Tâtîhu'l-Kur'ân. 1974. Baskı yeri ve tarihi yok. Beyrut 1983. Hasan Ziyaeddin Itr. Kıratların Tefsire Etkisi. 35. Ahmet Madazh. 34. Fatih Çollak. İstanbul 2001. Marifet Yayınları. 25. Kahire [1966]. Kahire 1987. el-A/â. 32. İstanbul. a.mlf. Edvaü's-Selef. 26. a.24. İsmail Karaçam.

Mustafa Göl. 2.369[369] 4. İndiana University. 1973). 1984). İlahiyat Fak. Ahmet Madazh. Yazı Kavramı ve İlişkileri. Ali Rıza Işın. Ebü'1-Amr ed-Dâni Hayatı ve Eserleri ve Cânıi'u'I-Beyân (doktora tezi. Rahim Tuğral. Selçuk Üniv. Uludağ Üniv. I-II (doktora tezi. Marmara Üniv. Mustafa Öztürk. Mücâhid ve "Kitâbü's-Seb'a" (doktora tezi. Nihat Temel. 1993). 12. Abdülhâdî el-Fazlî. 1982). Atatürk Üniv. Kur'an-ı Kerim'in Okunmasında Harf. Kıraat. İlahiyat Fak.1. 1991). Kemal Atik. 1991). Kıraat ilminde İmam Şatıbi ve eş-Şatıbiyye (doktora tezi. Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 10. Câmiu'l-beyân fı'1-kırâati's-seb'i'î meşhura ve Kıraat İlmi Yönünden Tahlili (doktora tezi. 13. İlahiyat Fak. Durmuş Sert. 1991). Arif Güneş. 103 . Uludağ Üniv. Dokuz Eylül Üniv. İlahiyat Fak. 1970). Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1395/1975). Sosyal Bilimler Enstitüsü. İmam Nafı ve Kıraati (doktora tezi.. Muhammed b. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Asan Başına Kadar (doktora tezi. 11. 1981). Abdurrahman Çetin. 3. el-Cezeri ve et-Temhid fi İlmi't-Tecvid (doktora tezi. İlahiyat Fak. 14. M. Kırâetü ibn Kesir ve eserühâ û'd-dirâsâti'n-nahviyye (doktora tezi. Erciyes Üniv.1987). 6. Qur'anic Variants (Um al-Qira'at): An HistoricalPhonological Study -Islamic Recitation (doktora tezi. Tefsir Anabilim Dalı. 1982). 1980). 8. Erciyes Üniv. Kıraat Âdabı (doktora tezi. 7. 9. 1992). Ebû Bekr b. Mehmet Ali San. Marmara Üniv. Kıraat İlminde Vakfve İbtida (doktora tezi. Kıraat Ekolleri: Başlangıçtan Vll H. 5. İbn Vesik ve Resm-i Kur'ân Hakkındaki Eseri (doktora tezi. Dârülulûm. Ebû Ömer ed-Dûri ve Kıraatü'n-Nebi (doktora tezi. Fatih Çollak. Selçuk Üniv. Kahire. Saleh Sulaiman al-Wohaibi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.

15. Mehmet Emin Maşalı, Resmü'l-Mushafve Tarihsel Değeri (doktora tezi, 2003), Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 28-40. 16. Muhammed Arif Osman Mûsâ, el-Ktrââtü'1-mütevâtira elletî enkerehâ İbn Cerir etTaberi ve'r-red aleyh (yüksek lisans tezi, 1405/1985), el-Câmiatü'1-İslâmiyye bi'1-Medmeti'lMünevvera. 17. Muhammed Hâlid Yûsuf Şükrî, el-Kırâât ff tefsiri Bahri 1-muhît 11 Ebî Hayyân (yüksek lisans tezi, 1406/1986), el-Camia tü'l4slâmiyyebi'l-Medîneti'l-Münewera. 18. Musa Akpınar, Kıraatlann Tevatürü Meselesi (yüksek lisans tezi, 1993), Erciyes Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 19. Zeki Yıidınm, Müfessir ilKiya el-Harrasi'nin "Ahkamu'l-Kur'an" adlı eserine göre kıraat farklarının hukuki ayetlerin tefsirindekirolü (yüksek lisans tezi, 1990), Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir ve Hadis Anabilim Dalı.370[370]

BİBLİYOGRAFYA

Abülkavİ, Sabri Abdurrauf Muhammed, Eserü'l-kırâe fi'l-fikhi'lİsîâmî, Edvaü's-Selef, Riyad 1418/1987. Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şerheden: Ahmed Muhammed Şâkir), IXX, Dâru'l-Meârif, Kahire 1375/1956. el-Akk, Halid Abdurrahman, Usûîü't-tefsîr ve kavâ'iduh, Beyrut 1406/4986. Altıkuiaç, Tayyar, "Bezzî", DİA, İstanbul 1992, VI, 114-115, ______, "Dûn", DİA, İstanbul 1994, X, 5-6. ______, "Ebû Amr b. Alâ", DİA, İstanbul 1994, X, 94-96. ______, "Ebû Bekir b. Ayyaş", DİA, İstanbul 1994, X, 109-110. ______, "Ebû Ca'fer el-Kârî", DİA, İstanbul 1994, X, 116. ______, "Ebü'l-Hâris", DİA, İstanbul 1994, X, 322.

104

______, "Hafsb. Süleyman", DİA, İstanbul 1997, XV, 118-119. ______, "Haliâd b. Hâlid", DİA, İstanbul 1997, XV, 381. ______, "Hamza b. Habîb", DİA, İstanbul 1997, XV, 511-513. ______, "Hişâm b. Ammâr", DİA, İstanbul 1998, XVIII, 151. _____, "İbn Âmir", DİAy İstanbul 1999, XIX, 308-310. ______, "İbn Cemmâz", DİA, İstanbul 1999, XIX, 395-396. ______, "İbn Kesîr, Ebû Ma'bed", DİA, İstanbul 1999, XX, 131-132. ______, "İbn Miksem el-Attâr", DİA, İstanbul 1999, XX, 200. ______, "İbn Muhaysın", DİA, İstanbul 1999, XX, 209-210. ______, "İbn Mücâhİd", DİA, İstanbul 1999, XX, 214-215 ______, "İbn Şenebûz", DİA, İstanbul 1999, XX, 376-377. ______, "İbnVerdân", DİA, İstanbul 1999, XX, 445. ______, "İbn Zekvân", DİA, İstanbul 1999, XX, 462. ______, "İbnü'l-Cezerî", İstanbul 1999, DİA, XX, 551-559 ______, "Kâlûn", DİA, İstanbul 2001, XXIV, 268-269. ______, "Kisâl Ali b. Hamza", DİA, Ankara 2002, XXVI, 69-70. , "Kunbül", DİA, Ankara 2002, XXVI, 275. el-Âlûsî, Şihâbüddin Mahmûd, Rûhu'l-me'ânî fî tefsiri 1-Kur'âni'I-azîm ve's-seb'i'î-mesânî, I-XXX, Dârü İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, Buyrut, ts. Aşıkkutlu, Emin, "Kıraat İlminin Temellendirilmesinde Ahruf-i Seb'a Hadisi: Tahriç, Tahlil ve Değerlendirme", Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV, Ensar Neşriyat, İstanbul 2002, s. 90-99 Atik, Kemal,"", DİA, İstanbul 1993, VII, 104-105. Bâzmûl, Muhammed b. Ömer b. Salim, el-Kırâât ve esenıhâ fft-tefsir ve'l-ahkâm, MI, Darü'l-Hicre, *Baskı yeri ve tarihi yok+. el-Belâzürî Ahmed b. Yahya, Fütûhıı'l-büldân (nşr. Rıdvan Muhammed Rıdvan), Beyrut 1403/1983
105

Ben Cheneb, M., "İbnülcezerî", İA, V/2, 850-851 el-Bennâ, Ahmed b. Muhammed, İthafa fudalâi'l-beşer bi't-kırââti'l-erbaate aşer (nşr. Şa'ban Muhammed İsmail), Beyrut-Kahire 1407/1987,1,68. Bigiyef, Mûsâ Cârullah, Tâtîhu'l-Kur'ân ve'l-mesâhif, el-Matbaatu'l-İslâmiyye, Petersburg 1323/1934. Birışık, Abdüîhamit, ""İbnü'l-Cezeri", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, lII, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999,1,610-611. ______, "Hasan-ı Basrî: Kıraat İlmindeki Yeri", DİA, İstanbul 1997, XVI, 302-303, ______, "İ'râbü'l-Kur'ân", DİA, İstanbul 2000, XXII, 376-379. el-Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail b. İbrahim, el-Câmiu's-Sahîh (el-Kütübü'ssitte ve şürûhuha) Çağn Yayınla-n, İstanbul 1992. el-Cermî, İbrahim Muhammed, Mu'cemü ulûmi'l-Kur'ân, Dârü'l-Kalem, Dimaşk2001, s. 273. Cerrahoğlu, İsmail, "Oryantalizm ve Batı'da Kur'ân ve Kur'ân İlimleri Üzerine Araştırmalar", Ankara Üniv, İlahiyat Fak. Dergisi, XXXI, Ankara 1989, s. 95-136 el-Cevherî, Ebû Nasr İsmail b. Hammâd (393/1003), es-Sıhâh, Tahkik: Ahmed Abdülğafûr Attâr, I-VI, Dâru'1-îlm Ü'1-Melâyîn, Beyrut, 1399/1979. Chaudhary Mohammad A., ■'Orientalism on Variant Readings of the Qur an: The Case of Arthur jeffery", The Amer/can Journal of IslamicSocialSciences, XIî/2 (Summer 1995), s. 170184. Çetin, Abdurrahman, "Dânî", DİA, İstanbul 1993, vilî, 459-461. ______, "Kur'ân Kıratlarına Yönelik Oryantalist Yaklaşımlar", Ma'rife, Oryantalizm Özel Sayısı, yıl 2 sy. 3, Konya 2002, s.65-106. , Kur'ân İlimleri ve Kur'an-ı Kerim Tarihi, Dergah Yayınlan,İstanbul 1982. Çetin, Nihad M., "Arap: Yazı", DİA, İstanbul 1991, 279. ed-Dânî, Ebû Amr Osman, elMuhkem fînakti'l-mesâhif'(nşr. İzzet Hasan), Dârül-Fikr, Dimaşk 1986, 2. bs. ______, el-Mukni' fi ma'rifeti mersûmi mesâhifı ehli'l-emsâr (nşr. Muhammed Ahmed Dehman), Matbaatü't-Terakkî, Dimaşk 1940. ______, Ahrufü's-seb'ati'l-Kur'ân (nşr. Abdülmüheymin Tannan), Darü'l-Menar, Mekke 1988es-Sehâvî, Ebü'l-Hasan Alemüddin Ali b. Muhammed, Cemâlü'l-kurra' ve kemâlü'l-ikra (nşr. Abdülkerim Zübeydi), l-II, Beyrut 1993/1413.

106

Hughes. Câyetü'l-ihtisâr fi'lkırâ'âti'l-'aşri eimmeti'i-emsâr (nşr. Bağdat 1402/1982 Hamîdullah. el-Ferrâ. bs. el-Ahmfü's-seb'a ve menziletü'l-kırââtminhâ. Hasan eî-Hemedânî. Hasen b. Durmuş. Mahmud Halil. Ensar Neşriyat. I-II. İsmet. TDV Yayınları. Cidde 1994. Ziyad. Beyrut 1993. I-II. Müessesetü'r-Risale. elEnderâbî. Ahkânıu kırâeti'I-Kıır'âni'l-Kerîm. London 1894 (3. Resmu '1-Mushaf dirâse iuğaviyyi târihiyye. İstanbul 1996. Ensar Neşriyat. Mekke 1416/1995. 395-405. es-Sünen (el-Kütübü's-sitte ve şürûhuha) Çağn Yayınlan. Kırâ'âtü'İ-kurrâ'i'I. Kur'an Tarihi. eî-Kâmûsu'l. "Sûfî Tefsir Anlayışı ve Kıraat İlişkisi". "İbn Hâleveyh'in Gramer Açısından Tartışmalı Kur'ân Kıraatlanna Yaklaşımı". Ensar Neşriyat. 437-450. Tahsin. İstanbul 1996. "Goidziher. s. 105-111. Ankara 2003. İslâm Peygamberi (trc. İstanbul 2002. Ahmed Nasîf el-Cenâbî). Mûsâ el-Hüseynî el-Kefevî. Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV. "Kıraat Farklılıklarının Hüküm Çıkarmada Etkisi". Me'ânilKur'ân. Ebû Zekeriyya Yahya b. Thomas Patrick. İsmail. bs. İstanbul 1992. el-îmâm Şemsüddîn İbnü'I-Cezeri. Ebü'1-Bekâ. et-Teysîrfi'fkıraati''s-seh'(nşr. Ahmed b. Ersöz. DİA. I-HI. Dergisi. Beyrut 1405/1985 Erdoğan. Ebû Şâme el-Makdisî. OttoPretzl). İstanbul 2002.). Hasan Ziyâeddin. s. 199-200. Ebû Abdullah Ahmed b. Süleyman. Adnan Derviş-Muhammed el-Mısrî).Muhît. XIV. Notes on Muhammadanism. s. Eroğlu. 9 (2000). 337-344. İstanbul 1999. Ebû Dâvûd. s.. "îbn Mİhran en-Nîsâbûrî". İsmail. Eşref Muhammed Fuad Tal'at). DİA. Ignaz: Metodu". Görgün. Ali. Eyyûb b. Itr. İstanbul Î930. Ya'kûb. Mehmet. Dubai 1414/1994. Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Güler. Ganim Kaddûrî. Ebü'1-Alâ el-Hemedânî. "Arap Dili ve Lehçeleri Açısından Kırâatiar". Derin. Salih Tuğ). Menşûrâtü'l-Lecneti'l-Vataniyye. el-Hamed. Ankara 1986 (2. el-Murşidu'l-vedz ilâ ulûmin tete'allaku bi'ikitâbi'I-azîz (nşr. el-Fîrûzâbâdî. Müessesetü'rRisâle.) el-Husari. Ravza Yayınlan. Mecdüddin Muhammed b.ma'rûfîn (nşr. el-Külliyât (nşr. Beyrut. Beyrut1403/1983. Muhammed Mutf. Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV. Ebû Ömer. Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV. 1413/1993. sy. Dârü'l-Beşâ'iri'lİslâmiyye. İstanbul 2002. XX. 401-408 el-Hâfız. . Tayyar Altıkulaç). Muhammed. Beyrut 1988 107 .

Beyrut 1402/1982. Ubeydullah. İbn Mâce. Muhibbüddin Abdüssübhân Vaiz). Muhammed İbnü'i-Cezerî. Te'vîlü müşkili'l-Kur'ân (nşr. İbnü'l-Cezerî. I-IX. I-II. İbn Kuteybe. Müncidü'lmukriîn ve mürşidü'C-tâHbîn. Çağn Yayınlan. Nureddin Itr). Beyrut. Riyad 1411/1990 İbn Mücâhid. el-Eş'as es-Sicistânî. Muhammed. MI. İbn Cinî. I-XV. s. Beyrut 2002. Mustafâ es-Sakkâ v. Ebû Bekir. Cezayir. Şerhu'n-Nuhbe. Cinnî. G. Ali en-Necdi Nasîf) III. ei-Muhteseb fi tebyîni vücûhi şevâzzi'l-kırââti ve'1îzahi 'anhâ (nşr. İbn Ebû Dâvûd. IIV. İbnü'l-'Arabî. el-Kitâbü'1-Musannef fi'1-ehâdîs ve'1-âsar (nşr. Abdüsselam Muhammed Harun). Dâru İhyâi't-Türâsi'lArabî. et-Tabakâtü'I-kübrâ (nşr. DârüU-Beşâiri'l-İslâmiyye. ts. Gayetü'n-Nihâye fî tabakâti'l-kuırâ (nşr. İbn Mihrân en-Nîsâbûrî. Mu'cemü mekâyisül-luga (nşr. 108 . İhsan Abbâs). es-Siretü'n-nebeviyye (nşr. es-Sünen {el-Kütübü's-sitte veşürûhuha).îbn Atıyye el-Endelüsî. Arthur Jeffery). Dımaşk 1413/1992 İbn Hişâm. Kitâbu'l-Mesâhif (nşr. Mukaddimetü Tefsiri îbn Atıyye: Mukaddimetân ff ıılûmi'l-Kur'ân (nşr.141. 206. Ammâr Tâlibî). İbn Hacer el-Askalânî. İbn Manzur. I-VII. ts. Dârü'l-Maârif. nşr. İbn Sa'd. Süleyman b. Mükerrem (711/1511). Lisânu'1-Arab. Şevki Dayf). et.Tezkire fı'l-kıra'ât (nşr. Muhammed Gıyâs eî-Cenbâz-Said Abdullah). Kahire 1994. IV. Kemâl Yusuf Hût). I-II. _____.dğr. eş-Şeriketü'l-Vataniyye li'n-Neşr ve't-Tevzî'. Abdülmün'im b. Mektebetü'l-Hâncî. Ebû Bekir. es-Seyyid Ahmed Sakr).). trs. Darü't-Tâc. Ebû Bekir Abdullah b. Ebü'1-Fadl Cemâlüddîn Muhammed b. Kahire 1954. el-'Avâsım mine'I-kavasım (Ârâü EbîBekri'bni'İ-Arabî el-kelâmiyye içinde. Kahire 1389/1969 İbn Galbûn. Beyrut 1989 İbn Fâris. Bergstraesser). Abdülfettah Buhayri İbrahim). 3. Ebü'1-Feth Osman b. Ebü'1-Hayr Şemseddin Muhammed b. ei-Gâye fı'l-kırââti'l-aşr (nşr. Beyrut 1400/1980. Nüzhetü'n-nazar fî tevzîhi Nuhbetü'l'fiker fi mustalahi ehii'l-eser (nşr. İbn Ebû Şeybe. Ebü'î-Hasan Tahir b. Kahire 1973. Dârü'l-Kütübi'ltlmiyye. Kahire 1972. Dâru Sâdır. Kitâbü's-Seb'a fı'1-kırâ'ât (nşr. Beyrut 1968. Dâru Sâdır. Beyrut. İstanbul 1992. Kahire 1991.

ile birlikte). s.eş-Şerîf. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 109 . Dimaşk 1399/1979. eî-Kırââtu ve eseruhâ fiuIûml'I-Arabiyye. İstanbul 2001. es-Sünen bi Şerhis-Suyûtî ve Hasiyeti's-Sindî (el~Kütübü's-sitte veşürûhuha). I-. Enes. Samogyi). ______. I-II. Fî rihâbi'I-Kur'ânl'l-Kerim. 578-579. Leiden 1937. Kahire 1980 ______. "Jeffery. Arthur Jeffery). 71. Mehmet Emin. İstanbul 1996 el-Kastallânî. Çağn Yayınlan. HI. İstanbul 1992. Letâifü'l-işârât li-fünûni'lkıraât (nşr. İstanbul 1992. Muhaysin. Kitâbü'i-Mebânî: Mukaddimetân fi uîûmi'I-Kur'ân (nşr. Samuel Löwinger-J. Şia'da ve Sünni Kaynaklarda Kur'an Tarihi. Uludağ Üniv. Çağrı Yayınları. Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye. en~Neşr fı'I-kırââti'l-'aşr. Abdülfettâh. el-Biıdûru'z-zâhire. Kur'an-ı Kerimin Nüzulü ve Kıraati: Kıır'an-ı Kerim'in İndiği Yedi Harf ve Okunduğu Yedi Kıraat. TheForeign Vocabulary of the Our'an. Karaçam. İsmail. ______. Kafalı. Vezâretü'I-Evkâf. Mâlik b. Makâlatü'l-Kevseri. Maşalı. 1986._______. MÜ İlahiyat Fak. İstanbul 1996 Karataş. Kurtuluş. Dârü's-Selâm. Ebû Tâlib el-Kaysî.. ______. Ebü'i-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Arthur". Vakfı Yayınlan. D/A. Budapest 1948. Kıraat timinin Kur'ân Tefsirindeki Yeri. Şaban. Materials for the History of Text of the Qur'an. Abdullah. el-Kırââtıı'ş-şâzze ve tevdhühâ min İuğati'I-Arab. Nedve Yayınları İstanbul 1981. Dârü'l-Me'mûn li't-Türâs. S. Kahire 1388.. leffery Arthur. Muhammed Abdüsselam . Fî ulûmi'l-Kur'ân: dirâsât ve muhâdarât. Kahire 1324/2004. Rızâ. Muhammed Salim. Muhammed. ei-Muvatta' {eî-Kütübü's-sitte ve şürûhuha). Kahire 1954. . Mekkî b. bs. I-II. en-Nesâî. 1-38. Kahire 1972. Beyrut. Resmü'î-Mushaf ve Tarihsel Değeri (doktora tezi. el-Kevserî. Kahire 1937. Muhyiddin Ramazan). ei-İbâne 'an me'âni'I-kırâ'ât (nşr. es-Seyyid Osman).1. el-Kâdî. Ignace Goldziher Memorial Volume (ed. XXIII. "The Qur'an Readings of Ibn Miqsam". Mektebetü'l-Küîliyyati'lEzher.. 2003). Kahire 2004 (el-Büdûru'zzâhira. Mektebetü'l-Hânci. Beyrut 1972. Ekin Yayınları. Kahire 1984. 2. 2002. Muhammed Zâhid.

110 . Kahire 1968. Sülün. İslam'da Kutan (îrc. Ebû Amr b. Tâhir b. el-Büdûrü'z-zâhire fı'I-kırââti'I-aşri'imütevâtire (nşr. 389-390. "Cehdamî". Mektebetü'l-Menare. es-Sayrafî. Atatürk Üniv. İstanbul 1994. "Mahreme b. ts. es-Saîd. el-Kıraatüî-Kur'âniyye fi dav'i Hmi'Nugati'l-hadk Kahirfe [19h6\. D/A. 16.en-Neşşâr. I-X. Ebû Bekr. Sançam. Târihu't-türâsil-Arabî (trc. s. Nevfel". Kur'arim Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzul'ün Rolü. ez-Zevâhiru'1-Iuğaviyye fi'kırâ'ati'l-Hasanl'î-Basri. 477-540 es-Süyûtî. 114. TaşkÖprizâde İsameddin Ahmed Efendi. Erzurum 2001. 6. Darü'l-Kalem. Darü'I-Kütübi'IHadîse. Önkal. Abdülvehhâb Ebü'n-Nûr-Kâmil Kâmii Bekrî).Âdil Ahmed Abdülmevcûd). Müfredâtu elfâzî'IKur'ân (nşr. el-Mushafü'l-mürettel Kahire 1387/1967. İstanbul 1992. 195-196. MI. Tabatabâî. Fuat. el-İmam Ebû Anic ed-Dânî ve kitabühû Camiü'l-beyân fi'1kırââti's-seb'. D/A. Tâceddin. Abdussabûr. Necdet Çağıl)". Safvan Adnan Davudi). el. Eserii'l-kırâât â'l-esvât ve'n-nahvü'I-arabi. "Âsim b. Mehmet Ali. İstanbui 1988 Tahhan. Mustafa Dib Buga). Kasım. Mufaddal. s. Miftahıı's-sa'âde ve misbahü's-siyâde fi mevzuatı'i-'ulûm (nşr. Cem'ü'l~cevâmi\ Kahire 1358 Subhi es-Sâlih. Muhammed. Ahmet Nedim. Kahire 1971 es-Sübkî. Basra 1985. I-HI. AH Muhammed Muavviz. Sezgin. Râğıb el-İsfehârû. Mekke Î98S.İskenderiyye. I-II. Ebü'l-Kasım Hüseyin b. Âşur. ______. İlahiyat Fak. "Kıraat Bibliyografyası". Ebû Abdullah. el. Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV. Muhammed Zağlul Selâm). Ahmet. 475. Ankara 2003. Beyrut 1421/2000. Serinsu. VI. Muhammed Hüseyin. Murat-Abay. s. sy. Daru îbn Kesir Dımaşk 1987 Şahin. "Bi'rimaûne". İbrahim. Tatlı. Behdele". Beyrut 1974. Dergisi. Nüketü'l-İntisâr II nakli'İ-Kur'ân (nşr. Kahire 1987. Ebû Hafs sirâceddin Ömer b.476. Muhammed B. Abdülmüheymin.11. Ebü'1-Fazl Celâleddin Abdurrahman b. Ensar Neşriyat. Ahmet Erdinç). Alican. VII. İstanbul 2002. Münşeetü'l-Ma'ârif. Mebahis fi uIûmi'lKur'an. XXVII. Sâhib Ebû Cenah. 259-292. "kre" md. "Kıraatler Hakkında Bir Değerlendirme (trc. Dimaşk 1992. San. Lebîb. İstanbul 1993. D/A. Fehmî Ebü'1-Fadl). 233-236. 224-225. DİA. el-kkan fi ulumi'l-Kur'an (nşr. m.A/â. İstanbul 1991.

26. 269-281. "Şâz Kırâatlar ve Yorum Farklılıklarına Etkisi". "el-Ahrufü's-seb'a". Yarım ve Kıraat Eğitiminde Meslekler". s. İslâm Araştırmaları Sempozyumu. s. el-Câmiu's-Sahİh . sy. Edinburgh 1970. Von Denffer. ______. İlahiyat Fak. 51-56. ez-Zebîdî. I~X!I. Vakfı Yayınları. Bell's Introduction to the Qw'an. I-II. İzmir 1985. ______. s. Uluslararası I. Marmara Üni. 79-80. 175-177 Yüksel. Muhammed Abdurrahîm). Ayhan. İstanbul 1992. İstanbul 2002. Oxford 1995. İstanbul 2002. 54. S. Zeynü'd-Dîn Ahmed b. Hicri Asra Kadar Kıraat İlminin Talimi. Uslu. yıl 14. Watt. Tetik. İzmir 1992. ve şerh Ahmed Naîm-Kâmil Miras). Recep Siud'de İslâm Fetihleri (yüksek lisans tezi 1990). Tâcü'l-arûs min cevâhiri'lkâmûs . Kahire 1992 Tekineş. Yıldırım. Nisan-MayısHaziran. "Kıraat Eğitiminin Dünü. Ankara 1982. II. VViIIiam Montgomery. İstanbul 1989. "VVestem Approaches to the Understanding of the Qur'an". Dokuz Eylül Üniv. Ebü'I-Feyz Murtazâ Muhammed b. Beyrut 1414/1994. 40-56. Bugünü. Temel. Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü. Kur'ân ve Tefsir Araştırmalan IV. Ali Osman.Tefsîni'l-Hasani'l-Basrî (nşr. Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi (trc. Ensar Neşriyat. Uğur. ez-Zebîdî. 111 . İstanbul 1991. Kur'ân ve Tefsir Araştırmalan İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul 1996. 7. Ulum al-Qur'ân. Leicester (UK) 1985. DİA. Darü'l-Fikr. İstanbul 1991. Müctebâ. Başlangıçtan IX. 175-199. Tefsir Usûlü ve Kaynaklan. Çağrı Yayınları. Religious Tnıth for Om Time. Suat.el-Kütübü's-sitte ve şürûhuha). "A'meş". İbn Cezeri ve Tayyibetü'n-Neşr. "Farklı Kıraatiarîerin Tefsirdeki Yeri".nşr. ______. s. "Cibril'in Son Dersi Arza-i Ahıra". et-Tirmizî. İşaret Yayınları. III. DİB yayınları. Ensar Neşriyat İstanbul 2002. Ankara 1. Tuğral. Ahmed b. 56. Marmara Üniv. Muhammed. DİA.992. TDV Yayınla-n. Rahim. ______. Nihat. Ahmad. Turgut. Yeni Ümit sy. İstanbul 1990. s. I-XXV. Ali eş-Şiri). 147-167. s. AH. İlahiyat Fakültesi Dergisi. Necati. Abdüllatîf.

1415/1994. Ahmed b. Abdullah. Ma'rifetü'l-kurrâ'i'lkibâr 'ale't-tabakât ve a'sar (nşr. ez-Zerkeşî. ez-Zerkânî. Beyrut.dğr. Dâru'l-Ma'rife. TDV İslâm Araştırmalan Merkezi Yayınlan. Muhammed Abdülazîm.ez-Zehebî. Yûsuf Abdurrahman Mar'aşlî v. el-Burhân fıUlûmi'l-Kur'ân (nşr. E-II. I-IV. I-IV. Dârü'l-Kitâbi'l-'Arabî. Fevvâz Ahmed Zemerli). Menâhilü'l-irfân fi: ulûmi'l-Kur'ân (nşr. Tayyar Altıkulaç). Osman. Beyrut 1417/1996.371[371] 112 . Bedreddin Muhammed b. İstanbul 1995. Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful