TARİHE TANIKLIK EDEN BÜYÜK SELÇUKLU ÇİNİ VE SERAMİKLERİ1

Gönül ÖNEY 12.-13. yüzyıllarda İran’dan Anadolu’ya uzanan Büyük Selçuklu

İmparatorluğu’nun, çini ve seramik sanatı, farklı teknikler, desenler, üsluplar ve formlarla İslam dünyasına yüzyıllar boyu izlerini hissettirecek yenilikler kazandırdı. Erken İslam dönemi el sanatlarının çeşitli dallarını süsleyen zengin figür repertuarı akislerini bu seramiklere ve çinilere de yansıttı. Selçuklu seramiklerini bezeyen figürlerde Orta Asya step kültürünün izlerini ve İslamiyeti kabul etmiş olmalarına rağmen Şaman inançlarından etkilenen anlatımları gözleriz. Bu zengin figürlü programda Sasani, erken İslam (Abbasi, Samanoğlu, Karahanlı, Gazneli), hatta Ermeni, Bizans sanatı yansımalarını da izleyebiliriz. Selçuklu çini ve seramiklerinin figürlü anlatımı, Moğol akınları sonucu yanıp kül olan minyatürlerin ve tarihi belgelerin yerine bize Selçuklu yaşantısı, gelenekleri, sarayı, adetleri, inanışları, kıyafetleri, modası, eğlenceleri v.s. için ışık tutar. Selçuklu dönemi vakanüvisti İbni Bibi’nin veya ilk Selçuk tarihi araştırıcılardan Osman Turan, Faruk Sümer, Mehmet Altay Köymen, Cemal Kafadar, Bahaddin Ögel ve onları izleyen daha genç kuşak çeşitli tarihçilerin yayınları incelendiğinde anlatımlarının yansımalarını çini ve seramiklerde görürüz. Selçuklu seramik sanatında sultan ve taht sahnesi, saray eğlenceleri, av,
1

Bu çalışma, “Büyük Selçuklu Seramik Sanatında Resim Programı ve Gelişen Figür Üslubu”, (Sanat Tarihi Dergisi, Aydoğan Demir’e Armağan, XIII/I, Bornova-İzmir, 2004, s.61-82), “İran Selçukluları ile Mukayeseli Olarak Anadolu Selçuklularında Atlı Av Sahneleri. Mounted Hunting Scenes in Anatolian Seljuks in Comparison With Iranian Seljuks” (Anadolu (Anatolia), T. T. Kurumu 1967, Vol. XI, s.121.159, Levha LXV-LCIV), “İran Selçuklu Seramiklerinden Anadolu Selçuklu Saray Çinilerine Ulaşan Miras”, GSE 1, Güzel Sanatlar Etkinlikleri 5-10 Mayıs ’08 Antalya, Bildiriler, Antalya 2008, s.313-318) ve “Tarihten Yansımalarla Büyük Selçuklu Seramiklerinde Kadın”, (Sanat Tarihi Dergisi, XVI/2, Bornova-İzmir, 2009 ) makalelerinden özetlenmiştir. 1

çalgı. sürek avı. dans. Keşan. yüzyıl başında Keşan’da yapılmış iki benzer tabaktan birisinde bağdaş kurarak oturan sultan. başta İran’da Sasani Hükümdarlarının kanatlı taçlarından esinlenen kanatlı taçlar. C.. Kaftanları. polo oyunu.2). Dünya müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yer alan seramik malzemenin bolluğu nedeniyle sadece İran’dan Anadolu’ya uzanan Selçuklu taht. edebiyat ve destanlardan alınan konular. Save. bıyık dikkati çeker. raks. Daha büyük ve sultana eş konumda 2 . uzun saçlar. savaş. Suriye’de Rakka kentlerinde üretilen seramikler Anadolu’da da Konya. İran’da Rey. asaleti ve semavi parlaklığı simgeleyen Anadolu Bizans ve Ermeni sanatından da tanıdığımız hâle. Kayseri. devrin modasını yansıtır. şeffaf firuze sır altına boyanmış. kişinin toplum içindeki mevkiini belirten tirazlar vardır. çintemani desenli kaftanlarının kolunda. İran Selçuklu taht sahnesinin yansıtıldığı Washington D. Tahtın etrafında doğayı simgeleyen çiçekli birer dal görünür. Freer Gallery of Art’da yer alan. grifon. Çin ipekleri. Her iki figürde de Orta Asya kökenli yuvarlak yüz tipi. Hatunun arkasındaki kişiler o devirde moda olan. astrolojik ve şamani inanışlardan kaynaklanan figürler çok yönlü bir resim programı oluşturur. Çin ipeklileri gibi. yanaklarındaki keçi kılından zülüfleriyle kadın olmalıdır. Antalya. İçki. çekik gözler. Hatunun yanak ve çenesindeki benler. Akşehir. doğa üstü gücüne inanılan siren. çiftbaşlı kartal gibi yaratıklar. Alanya saraylarının duvarlarını bezeyen çiniler hep aynı konu programının çeşitlemelerini sunar. aşk sahneleri Selçuklu seramiklerini minyatürlerle yarışacak şekilde süsler. deve kervanlarıyla İran ve Anadolu’ya ulaşmaktaydı. Orta Asya’da ortaya çıkan giyim tarzının uzantısıdır. av ve eğlence konusu ile ilgili seramiklerden seçmelerle konu programını açıklamaya çalışacağım.spor. diğerinde hatun canlandırılmıştır (Resim 1. 13. Uzak Doğu sanatında uğur getirdiğine inanılan Barok bir inciyi simgeleyen çintemani deseni Selçuklu kaftanlarında çok yaygındır. erkekte sakal. Curcan. Sultan ve hatunun arkasında. zengin desenli kaftanlarıyla Orta Asya tipi başlıklı. sfenks. başları hâleli hizmetkarlar yer alır.

Dr. Melikşah’ın karısı Karahan soyundan gelen Terken Hatun. sultanın kararlarında etkili olmuş. Örneğin Tuğrul Bey’in eşi Altunca Hatun. Türk kadının konumu İslamiyet öncesi Arap kadınından daha üstündü. Bu gelenek 12. tarihten yansımalarla izlediğimiz figürler. Bunun kökü Göktürklere kadar uzanıyor. uzun yıllardır büyük başarı ile Profesör Rüçhan Arık tarafından sürdürülen Beyşehir Kubadabad Sarayı kazılarında bulunan yıldız-haç kompozisyonunda yerleştirilmiş. kadınlar erkeklerle birlikte ava. Selçuklu kadınları çeşitli devlet işlerinde etkili olmakta ve emirlerinde şahsi hizmetlerini gören hizmetliler bulunmaktaydı. çok itibar ve nüfus sahibiydi. yüzyıllarda Selçuklularda da sürdürülür. Örneklerin gösterdiği gibi Büyük Selçuklu seramiklerinde. çıkan emirnamelerde hatunun da mührü gerekiyordu. Büyük Selçuklu seramiklerinden tanıdığımız konulara benzer programla karşılaşırız. sanki saraydaki hâkimiyetini ve gücünü simgeler gibidir.-13. Hatun kelimesi. Hukuki belge çıkarma. bir anlatım kompozisyonu içinde canlandırılmıştır (Resim 3. seferlere. iktisadi faaliyetlere katılırlardı. memurları. Sarayda kendisine bağlı divanı.000 kişilik ordusu mevcuttu. mali ve idari teşkilatı ile atlılardan oluşan 12. 4). Katherina Otto-Dorn tarafından başlatılan. vezirleri. İlk Türk devleti Hunlardan başlayarak Göktürklerde. 3 . 1964 yılında sistemli şekilde Prof. savaşlara. dini. Bu görüntüden anlaşıldığı gibi Büyük Selçuklu kadın tasvirlerinde kadının statüsü önem kazanır ve Orta Asya’ya kadar uzanan daha önceki Türk devletlerinin izinde şekillenir.(Resim 2).canlandırılan hatun figürü. benim de bir dönem katıldığım. lüster ve sıraltı tekniğinde işlenmiş çiniler bir arada değerlendirildiğinde. siyasi. Türk devletlerinde hakanın (kağanın) ilk eşi için kullanılmaktaydı ve hatun hükümdarla birlikte tahta çıkıp yönetimde söz sahibi olabiliyordu. İran Selçuklu örneklerinde konular bütünüyle tek seramik üzerinde verilirken. Uygurlarda ve ilk Müslüman Türk devleti Karahanlı’larda kadının toplum içinde yüksek bir mevkii vardı. onun adına savaşmış bir hatundur. emir verme yetkisi vardı.

tılsımlı ve koruyucu etkisi olduğuna inanılan sfenks veya siren figürleri de konuya katılır. kolları tirazlı. benleri. kolye ve küpeleri. çekik sürmeli gözleri. İslam sanatında ise taht tasvirlerinde ve saray çinilerinde kullanılan tavusun. sarayı. 4 . elinde ebedi hayat suyunu ve gücü simgeleyen kadeh tutan sultan. Büyük Selçuklu seramiklerindeki figür repertuarının. saray soyluları. Bugün Konya Karatay Müzesi’nde sergilenen ve yapıya masal atmosferi katan çiniler. Hıristiyan sanatında da cennet sembolü olarak kullanılır ve çoğu kez saray süslemelerinde ve mezar taşlarında resmedilir. tek tek ayrı çinilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur (Resim 6). Sultan Alaeddin Keykubad’ın ünlü yazlık sarayını süsleyen çinilerin benzerleri. başlık tipleri. bağdaş kurarak oturuşları ile İran örneklerine benzerler. Çoğu kez tahtın altında ve üstünde. ait oldukları konular belirlenir. tavus. başı haleli ve külâhlı. sfenks. başlarında hâleleri. Etraflarına yerleştirilen çinilerle. Yüz tipleri. çekik gözlü. Anadolu Selçuklu taht sahnelerinde sultan. her çinide tek olarak yer alır. İran’da Sasani sanatında hükümdarlıkla ilgili konularda gördüğümüz tavus. Bazı İran Selçuklu örneklerinde tahtta bağdaş kurarak oturan. şişman yanaklı. çoğu kez ayakta duran ikili veya daha çok sayıda saray ileri gelenleriyle çevrelenmiştir (Resim 5). çağın kumaş ve giysi modası için aydınlatıcı olur. Bazı seramiklerde tahta güç katan ve sultanı. zarif elleri. desenli kaftan giymiş. sarayı ve cenneti sembolize eden tavus çifti görülür. kruvaze yakaları. Çeşitli örneklerini. kazısı tamamlanmamış veya henüz yapılamamış diğer Selçuklu saraylarında da görülmektedir. bu kez mimariye aksetmiş örneklerini sunar.Kubadabad sarayında yıldız formlu çiniler bir araya gelince belirli bir konu programı oluşturur. tirazlı ve desenli kaftanları. Kadın ve erkek figürlerinin zengin desenli giysileri. Bunların bir arada yerleştiriliş düzenini İran örnekleriyle kıyaslayarak zihnimizde canlandırabiliriz. sarayı cennetten bir köşe gibi tanımladığını söyleyebiliriz. av partilerini koruyan. gördüğümüz figürler. Moğol yüzlü. siren gibi sembolik yaratıklar. başlıkları.

av sahnesi ile birlikte canlandırılır. Eğlenceye. Tuğrul beyin av sonrası büyük ziyafetler verdiğini. güvercin ve çeşitli başka av hayvanları avlanırdı. Bu toplantılarda kullanılan musiki aletlerini İbni Bibi de eserinde saz. göl. dış kenarında eğlenceye katılan saraylılar ve sfenksler sıralanabilir. kenarında avcılar. Tahtın etrafında yer alan bitki. saçları. tahtı. hatta başlıkları avcıların ve hükümdarınkine benzer. içindeki balıklar doğayı betimler. çalgılı çengili eğlenceler. tavşan. merasimler. grup halinde avcı kuşla avlanmalar. Avdan dönüş av etlerinden hazırlanmış büyük ziyafetlerle sona erer. başı çevreleyen halesi. 8). sungur gibi avcı kuşlarla geyik. şölen birlikte canlandırılmıştır (Resim 9). Maiyeti ile çevrelenmiş hükümdarın yüz tipi. sarayı koruyucu gücü olduğuna inanılan sfenks. av ve spor gösterileri düzenlerlerdi. musiki bu ziyafetleri tamamlardı. Av sahnelerinin bazılarında. Selçuklularda avlanmakla ilgili. çalgılı kutlamalara önem veren Selçuk sultanları misafir ve elçilerin kabulünde çeşitli oyun. Gıyaseddin Keyhusrev’in sürek 5 . av sonlarında verilen içkili ziyafetler. ataları Oğuzlardan kalma bir gelenekti. keklik. Bu yaratıkların yüz tipi. içkili. av ve sonrasındaki eğlence. ördek. seramiklerin zengin figürlü konuları olur (Resim 7. tahtta bağdaş kurarak oturan sultan veya emirle birlikte bazı örneklerde ava uğur getiren sfenks. ava uğur getiren sfenksler. karaca. Alaeddin Keykubad’ın. kaçan av hayvanları. ve III. raks. içki. İkili avcılar. Tabak ve çanaklarda. II. çenk. Sultan Melikşah’ın. Tabağın ortasında daha büyük olarak hükümdar. Orta Asya göçebe sanatında olduğu gibi. rubab. şölenlere. I. doğaüstü yaratıklar da bir dizi gibi sıralanırlar. siren gibi. Bazı örneklerde iki farklı sahne. ut olarak tarif eder (Resim 11). Ucu kıvrık kanatları ve kuyrukları. rakslı. Avda şahin. toy adını alan şölenler aynı zamanda dini fonksiyonu da olan. Sanki onların efsaneleşmiş örnekleri gibidirler. kaz. gövdelerinde tılsımlı olduğuna inanılan benekleri ile Orta Asya hayvan üslubunun etkisini yansıtırlar. doğan. siren gibi doğaüstü gücüne inanılan yaratıklar da görülebilir. Bazen de bir vazonun çeşitli bordürlerinde bu konular ayrı sıralarda işlenir (Resim 10). törenler. ağaç. kaftanı avcıların tarzındadır. saçları.İran Selçuklu seramiklerinde çoğu kez taht sahnesi.

halhallı. grup halinde yansıtılabilir. Sultanın avladığı her hayvan için bir dinar sadaka vermesi ve bir defasında 10. mücevherleri çağın modasını. Avcı tek başına veya sürek avında başka avcılarla birlikte. lavta. meşk sahnelerinde. kolyeli. sanki bu aşıkların birbirilerine sundukları aşk dolu sözcüklerdir. Freer Gallery of Art’ta bulunan bir minai seramikte canlandırılan sevgililer çağın romantik aşkını bütün detaylarıyla aksettirir (Resim 12a-b). avcı kuş yetiştiren daimi bir görevli vardı. Tek başına avlanan avcı Selçuklu seramiklerinde ve Beyşehir 6 .avlarına düşkünlüğünü Osman Turan. 15). Kurdeleli ve mücevherli başlıklı. Washington D. Selçuklu saraylarının bu eğlence. kuşların bakımı. Selçuklu saraylarında Bazdar lakabıyla tanınan. zengin giysili süslü sevgililer canlandırılır. başı hâleli ve zengin süslü başlığı ve kaftanı olan soylu erkek sevgilisine lir çalarak aşk nağmeleri döktürür. bir Kubadabad Sarayı çini fragmanında ve Konya Alaededein sarayı çinisinde de izleriz. kaftan desenleri. güzellik idealini yansıtan ilginç detaylardır. tambur. Sakallı. darbuka çalarak eğlendiren. bıyıklı. elleri ve ayakları kınalı. yetiştirilmeleri konusunda etraflı bilgi sahibi olmaktayız. şahincinin vasıfları. Avla birlesen şölen. aşk. eğlence ve çalgı alemlerinin bir paralelini.000 dinar dağıtması sürgün avlarının önemini vurgular. saz. Süslü kaftanları ve yüzleri aynı özellikleri yansıtır (Resim 13). kollarındaki tiraz bandları. Faruk Sümer gibi çeşitli tarihçilerimizin yayınlardan da öğrenmekteyiz. küpeli.(Resim 14. Kadının elinde dövme ve kına dikkati çeker. Melikşah döneminde imparatorluğun birçok beldelerinde sultana ait av sahaları (avlaklar) vardı. Selçuklu çağı İran edebiyatı av konusu ile ilgili hikayelerle doludur. Bu konudaki yayınlardan avcı kuşların yakalanması. yüzüklü. Sevgililerin şişman yanaklı. C. birbirini içki sunarak. Moğol tipi yüzleri. yaldız desenli kaftanlı. Freer Gallery of Art’ta bu sahnenin bir başka benzerini sevgilisine ud çalan kadın figüründe izleriz. döğmeli sevgilisi ise kadehle içki sunar. Bazı seramikleri kuşatan farsça aşk mısraları. lir.

keçi. ayı. Anadolu Selçuk av tasvirlerine kaynak olan gelenek ve inanışlar aynı atalardan gelmiştir. Kubadabad Sarayına ait av hayvanı taşıyan avcılarla bütünleşir (Resim 19.Kubadabad Sarayı alçı panosunda da karşımıza çıkar. Çeşitli dünya müzelerinde. tavşan. Kubadabad Sarayı’na ait çeşitli av hayvanı taşıyan figürler. İran Selçuklu seramiklerinden Anadolu’ya kadar uzanan figürlü konu programı bazı farklılıklara rağmen özde benzer anlatımlarla ve birbiriyle akraba üslupla izlenir. 22). 17). ağaç veya sarmaşıklarla birlikte canlandırılır. tilki. uğur getirici sfenks. kurt. Beyşehir Kubadabad Sarayı çinileri yerine alçı panoda görülen atlı avcı konusu. siren gibi yaratıklar da görülür. 20). 7 . Son yıllarda gelişen Selçuklu çağı Anadolu saray kazıları sonucu bulunan zengin saray çinilerinin benzer konu programı ve üslubu bu konudaki bilgilerimize ışık tutmakta ve tarihi bilgilere tanıklık etmektedir. Gazel. Avrasya hayvan üslubunun yansımasını çağrıştırır. Kubadabad alçısıyla büyük benzerlik gösterir (Resim 16. av hayvanları ve av kuşları Anadolu Selçuklu av repertuarının zenginliğini de belgeler (Resim 21. aralarında doğayı simgeleyen dallar. çeşitli kuşlar bordür halinde sıralanarak. Anadolu Selçuklu saray çinilerinde avcının görülmediği birçok örnekte birbirini kovalayarak kaçışan av hayvanları avcı kuşlar. koleksiyonlarında sayısız örnekle yer alan İran Selçuklu seramiklerin sadece Konya ve İstanbul müzelerinde birkaç örnekle tanıtılabilmesi üzücüdür. Örneklerin gösterdiği gibi. II. Av hayvanlarının bazılarında ileri koşarken başın geriye dönerek bakması. Kuveyt İslam Sanatı Müzesi’nde yer alan örnekte atın arkasındaki av hayvanı ve sırtındaki melek figürleri. Kılıçarslan Sarayı çinisi örneğinde ise melek figürü dışında bütün kompozisyon aynıdır (Resim 18).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful